Page 1

PENGGUNAAN ELEMEN MUZIK DAN NYANYIAN DI DALAM  AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BIOLOGI  OLEH:  ZAINURE BIN MOHD SA’AD  SMK BUYONG ADIL, TAPAH PERAK 
ABSTRAK Masalah menghafal sesuatu fakta di dalam mata pelajaran Sains khususnya Biologi  merupakan antara punca para pelajar sukar untuk memperoleh markah yang cemerlang di  dalam peperiksaan terutamanya dalam SPM. Ini ditambah pula dengan cara serta kaedah  penyampaian guru Biologi itu sendiri yang kurang dipelbagaikan menyebabkan para pelajar mudah berasa bosan. Akhirnya, para pelajar kurang memberi perhatian semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Seperti sedia  maklum,  mata pelajaran Biologi merupakan mata pelajaran yang menuntut ketekunan para pelajar  untuk menghafal banyak istilah, nama­nama saintifik serta melukis dan melabel. Oleh  kerana itu, suatu kaedah ataupun cara yang sesuai yang difikirkan menepati dengan  citarasa pelajar masa kini perlu dicari agar aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang  dikendalikan oleh guru Biologi akan mencapai kepuasan yang maksimum sama ada di  pihak guru mahupun murid itu sendiri. Menyedari akan hakikat bahawa remaja masa kini  amat gemar dengan muzik dan nyanyian, maka pengkaji kajian ini telah menjadikannya sebagai elemen penting dalam menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran  Biologi.  Bagi memperkenalkan kaedah yang diperkenalkan oleh pengkaji di dalam kajian ini, dua kumpulan pelajar telah dibentuk di mana satu kumpulan eksperimen dan satu lagi kumpulan kawalan. Kumpulan eksperimen diberikan kaedah muzik dan nyanyian bagi  memperkenalkan tajuk Sistem Pencernaan manakala kumpulan kawalan diajar secara  konvensional iaitu secara melukis, melabel dan menghafal. Hasilnya didapati aktiviti  pengajaran dan pembelajaran amat menyeronokkan bagi rresponden kumpulan  eksperimen manakala responden kumpulan kawalan menghadapi masalah seperti bosan  dan sukar untuk menghafal struktur yang terlibat dalam Sistem Pencernaan.  Kesimpulannya, pengkaji berpendapat bahawa aktiviti pengajaran dan pembelajaran  yang  berjaya adalah bergantung kepada aktiviti yang menarik yang bersesuaian dengan  kehendak dan minat murid­murid seperti muzik dan nyanyian.  Page 2

1.0  PENDAHULUAN  Biologi merupakan mata pelajaran Sains yang sarat dengan gambar berlabel yang  menuntut para pelajar untuk mengenali, menghafal dan seterusnya memahami fungsinya.  Jika seseorang pelajar bercita­cita mahu memperoleh keputusan yang cemerlang dalam  mata pelajaran tersebut maka mereka mestilah mahir memerhati, melukis, memahami serta mengingati semula setiap gambar rajah berlabel yang dilihatnya. Seringkali para  pelajar menyuarakan rungutan mereka terhadap masalah mahu mengingati fakta­fakta di  dalam Biologi khususnya mengingati gambar rajah berlabel. Malah kadangkala perasaan  bosan akan menjadi sandaran kepada masalah tersebut apabila para pelajar tiba kepada  persoalan gagal untuk menghafal gambar rajah.  Suatu masa dahulu, mata pelajaran­ mata pelajaran Sains seringkali dikaitkan  dengan sesuatu yang susah, berat, memerlukan tumpuan yang amat serius malah guru­ gurunya juga sering dilabelkan dengan berpewatakan serius dan monotenus. Namun, hari  ini, persepsi tersebut mahu dikikis sama sekali oleh pengkaji demi menarik minat serta  merangsang minda pelajar­pelajar untuk mendekati serta mencintai mata pelajaran Sains  khususnya Biologi dengan menggunakan elemen muzik (nyanyian) dalam mata pelajaran  Biologi. Guru yang bijak akan mengambil peluang dengan ‘memancing’ para pelajar  untuk mencintai mata pelajaran yang diajar dengan cara memahami minat serta  kecenderungan para pelajarnya. Justeru itu, pengkaji cuba menggunakan kemahiran  nyanyian bagi menghafal gambar rajah berlabel Sistem Pencernaan Manusia.  Kanak­kanak, malah sehingga ke peringkat usia remaja merupakan golongan yang  amat menggemari muzik dan nyanyian. Oleh kerana itulah, maka peluang harus diambil  oleh para guru untuk menggunakan elemen seni dan muzik di dalam proses pengajaran  dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Ini amat bertepatan sekali dengan penggunaan elemen nyanyian dan muzik di dalam pengajaran subjek Biologi khususnya untuk  menghafal dan memahami gambar rajah berlabel seperti gambar rajah Sistem Pencernaan  Manusia (Sistem Alimentari). Bagi murid­murid yang lemah, kaedah menghafal dan  menyebut struktur­struktur yang terdapat pada sistem pencernaan manusia dengan cara  nyanyian didapati amat berkesan. Mereka dapat dengan sendirinya melalui improvisasi,  2 Page 3 menghafal dan menyebut turutan struktur yang terlibat di dalam sistem pencernaan  manusia seperti mulut, esofagus, usus kecil, usus besar dan lain­lain.  Aktiviti sebegini bukan sahaja dapat membantu murid­murid mengenali,  menyebut dan menghafal struktur –struktur yang terbabit di dalam sistem pencernaan  manusia malah aktiviti pengajaran dan pembelajaran Biologi menjadi lebih  menghiburkan dan menyeronokkan mereka dan guru sendiri. Ini terbukti apabila 

kebanyakan murid yang menjadi responden di dalam kajian ini mampu melukis semula  gambar rajah Sistem Pencernaan Manusia serta melabelkannya dengan betul. Ini  dipercayai merupakan hasil aktiviti nyanyian yang dijalankan oleh murid­murid tersebut  dengan bimbingan guru (pengkaji) sebelum itu.  Di dalam kajian ini pengkaji memfokuskan kepada kemahiran menyebut, melukis serta melabel gambar rajah struktur yang terlibat di dalam Sistem Pencernaan Manusia  seperti mulut, esofagus, hati, perut, pankreas, usus kecil, usus besar, apendiks, rectum  sehinggalah dubur mengikut urutan di dalam tubuh manusia. Lirik lagu yang  menggunakan melodi lagu ‘Bangau Oh Bangau’ (rujuk lampiran) dijadikan melodi bagi  menyanyikan lagu tersebut.  Selepas menyanyikan lagu tersebut, didapati murid­murid terbabit mampu  menyebut dan melukis serta melabel semula struktur­struktur yang terlibat dengan cara  menyanyikannya semula sambil melukis dan melabel. Temu bual secara rambang  dengan beberapa orang murid jelas membuktikan bahawa kaedah nyanyian bagi  menghafal serta menyebut nama­nama penting di dalam sesuatu tajuk di dalam Biologi  amat berkesan dan menyeronokkan.  3 Page 4 2.0  PENYATAAN MASALAH  Menyedari akan hakikat bahawa kebanyakan murid Tingkatan 4 menghadapi kesukaran  untuk menyebut, menghafal, melukis dan melabel gambar rajah­gambar rajah yang  terlalu banyak yang perlu dihafal mereka dalam mata pelajaran Biologi, maka pengkaji  mengambil inisiatif untuk menggunakan elemen muzik dan nyanyian di dalam aktiviti  pengajaran dan pembelajaran.  Berbekalkan sedikit pengalaman dan ilmu muzik yang ada pada pengkaji semasa  di Maktab Perguruan dahulu maka pengkaji mengambil kesempatan ini untuk  mengurangkan bebanan serta masalah yang mengganggu murid­murid selama ini  khususnya murid­murid yang baru menduduki Tingkatan 4 dan baru mengenali subjek  Biologi.  Berdasarkan kepada pemerhatian pengkaji, murid­murid berasa agak sukar untuk  mengingati sesuatu fakta khususnya nama­nama struktur yang terlibat di dalam sesuatu  proses seperti contoh di dalam system pencernaan manusia. Mereka ini tidak tahu  mencari kaedah yang terbaik yang dapat membantu mereka untuk menghafal selain membaca berulangkali.  Di samping itu, kaedah pengajaran kebanyakan guru Biologi yang terlalu  bergantung kepada kaedah mengajar secara menyebut dan menghafal sahaja yang begitu 

konvensional amat membosankan para pelajar. Kebanyakan pelajar cuba mencari jalan  mudah tetapi terbaik bagi mereka untuk menghafal sesuatu fakta.  4 Page 5 3.0  TUJUAN PENYELIDIKAN TINDAKAN  Kajian ini bertujuan untuk:  3.1  Membantu para pelajar agar mampu menyebut dan menghafal nama­nama sruktur yang terbabit di dalam system pencernaan manusia dengan mudah;  3.2  Menjadikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas Biologi  menyeronokkan para pelajar;  3.3  Menghapuskan rasa bosan pelajar ketika proses pengajaran dan  pembelajaran berlangsung; dan  3.4  Membantu pelajar menggunakan kaedah nyanyian untuk menghafal  sesuatu fakta sains.  4.O METODOLOGI PENYELIDIKAN  4.1  Batasan Kajian  Kajian ini hanya bertumpu ke atas 67 orang responden yang terdiri daripada  murid­murid tingkatan 4 sains tulen yang mengambil subjek Biologi. Mereka ini  merupakan murid­murid yang telah mendapat sekurang­kurangnya pangkat C di dalam subjek Sains dan Matematik di dalam PMR. Kajian ini juga hanya  bertumpu kepada satu tajuk di dalam Biologi Tingkatan 4 iaitu gambar rajah  Sistem Pencernaan Manusia. Para responden hanya diuji menghafal dan  menyebut nama struktur­ struktur yang terbabit di dalam system pencernaan manusia seperti:  5 Page 6 4.1.1 mulut  4.1.2 kalenjar air liur  4.1.3 esofagus  4.1.4 hati  4.1.5 perut  4.1.6 pankreas 

4.1.7 usus kecil  4.1.8 usus besar  4.1.9 apendiks  4.1.10 rektum 4.1.11 dubur  JADUAL PELAKSAAN PENYELIDIKAN  BIL PERKARA TARIKH 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  Mesyuarat menentukan tajuk kajian bersama guru Kanan Sains  dan Ketua Panitia Biologi.  Proses menyediakan draf kajian.  Berbincang dengan Ketua Panitia Biologi dan Guru Kanan  Sains tentang draf kajian.  Memberi penerangan kepada responden sebelum memulakan  kajian.  Menjalankan kajian ke atas kumpulan kawalan.  Menjalankan kajian ke atas kumpulan eksperimen.  Proses mengumpul data dan menganalisis data.  Refleksi / renungan.  Proses penulisan laporan penyelidikan.  Penyemakan terakhir dan berbincang dengan Ketua Panitia  Biologi dan Guru Kanan Sains.  Menyerahkan laporan kajian tindakan kepada Penyelaras  Kajian Tindakan/ Pen. Kanan.  4 Mac 2006  6 Mac 2006 

11 Mac 2006  16 April 2006  5 Mei 2006  7 Mei 2006  10 Mei 2006  17 Mei 2006  20 Mei 2006  26 Jun 2006  30 Jun 2006  6 Page 7 4.2  Kaedah Mengutip Data  Dalam penyelidikan ini, pengkaji menggunakan tiga kaedah pengutipan,  iaitu:  4.2.1 Secara eksperimen (menjalankan aktiviti pengajaran dan  pembelajaran).  Pengkaji mengumpulkan 31 orang responden yang dianggap kumpulan  kawalan untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.  Kumpulan murid ini diajar tajuk Sistem Pencernaan Manusia iaitu mengenali struktur­struktur yang terlibat dalam system pencernaan manusia.  Kumpulan pelajar ini diajar secara biasa iaitu tanpa  menggunakan elemen muzik dan nyanyian.  Kumpulan kedua merupakan 36 orang responden yang dianggap sebagai  kumpulan eksperimen di dalam kajian ini iaitu kumpulan yang juga menjalani aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Tajuk yang diajar juga  adalah sama seperti kumpulan kawalan iaitu Sistem Pencernaan Manusia  tetapi kaedah yang digunakan adalah berbeza iaitu belajar mengenali  struktur­struktur yang terlibat dalam system pencernaan manusia secara  menyanyi diiringi muzik.  4.2.2 Lembaran Kerja  Kedua­dua kumpulan responden diberi kertas lembaran kerja (rujuk  lampiran) yang meminta mereka melabel system pencernaan manusia.  Jawapan yang diberi oleh responden di dalam lembaran kerja tersebut  kemudiannya akan disemak oleh pengkaji untuk dibuat perbezaan antara  kedua­dua kumpulan.  7

Page 8 4.2.3 Temu Bual (Rujuk lampiran contoh soalan)  Temu bual secara rawak ke atas kedua­dua kumpulan responden dilakukan  oleh pengkaji bagi mendapatkan reaksi mereka berkaitan kaedah  pengajaran yang dijalankan. Kebanyakan soalan yang ditanya berbentuk  soalan terbuka. Tujuannya untuk membolehkan pelajar dapat menyatakan  pendapat secara bebas isi hati mereka tanpa berasa dikongkong oleh  soalan.  4.2.4 Pemerhatian  Pemerhatian juga dilakukan oleh pengkaji terhadap tingkah laku  pembelajaran pelajar­pelajar di dalam kelas semasa pengajaran dilakukan  oleh pengkaji. Tujuannya untuk mengenalpasti sikap belajar mereka dan  bagaimana mereka memberi respon terhadap pengajaran guru (pengkaji).  4.3  Etika Dalam Kajian Tindakan  Etika dalam penyelidikan merupakan aspek yang perlu diberi perhatian. Ini kerana hak  semua pihak sama ada guru, pelajar, ibu bapa dan pentadbir perlu dihormati. Etika penyelidikan dapat melindungi kepentingan jawatankuasa yang terlibat secara langsung  atau tidak langsung daripada dieksploitasi oleh mereka yang ingin mengambil kesempatan untuk kepentingan diri. Dengan adanya etika dalam penyelidikan, pengkaji  dapat memastikan tindakan yang akan pengkaji ambil sentiasa adil, tepat dan berkaitan  dengan aspek kajian.  Etika kajian juga dapat mengelakkan pengkaji daripada menjadi mangsa tekanan  dan eksploitasi daripada pihak atasan. Keadaan ini akan meletakkan pengkaji dalam  keadaan yang selesa dan selamat untuk menjalankan Kajian Tindakan. Di samping itu,  ia juga melindungi kepentingan pelajar yang juga sebahagian daripada subjek kajian. Etika  8 Page 9 kajian telah dirangka sendiri oleh jawatankuasa pelaksana yang terlibat dalam Kajian  Tindakan. Setelah Etika Kajian dibentuk, ia akan menjadi satu tata cara ikatan yang  perlu  dihormati dan dipertahankan oleh semua yang terlibat dalam menjalankan Kajian  Tindakan ini.  Berikut adalah Etika Kajian yang dibentuk tentang kajian ini:  4.3.1 dipersetujui oleh semua jawatankuasa kajian bahawa mana­mana bukti  atau data yang diperoleh tidak boleh melibatkan kepada pengenalan mana­mana

identiti ahli­ahli jawatankuasa kecuali dengan kebenaran; 4.3.2 dipersetujui bahawa sebarang pungutan bukti; dan data perlu dipersetujui  bersama oleh semua ahli jawatankuasa;  4.3.3 dipersetujui bahawa pelajar­pelajar mempunyai hak yang sama seperti  guru dari segi pengenalan identity dan kerahsiaan bukti dan data yang dipungut  daripada mereka;  4.3.4 dipersetujui bahawa penerbitan laporan ini perlu mendapat kebenaran  daripada ahli jawatankuasa kajian;  4.3.5 dipersetujui bahawa semua penerbitan laporan yang dihasilkan oleh guru­ guru yang terlibat dalam kajian ini perlu dibuat atas nama mereka;  4.3.6 semua maklumat yang berkaitan dengan sekolah perlu mendapat  kebenaran pengetua sebelum didedahkan kepada umum; dan  4.3.7 laporan kajian ini akan diserahkan terlebih dahulu kepada Ketua Panitia  Biologi, Guru Kanan Sains sebelum dihantar kepada pihak Pengetua.  9 Page 10 5.0  TINJAUAN AWAL  5.1  Mengutip Data Awal  Proses kutipan data awal telah pengkaji jalankan melalui kaedah dan  prosedur seperti yang dinyatakan dalam bahagian metodologi kajian.  5.2  Analisis Data Kajian Awal  5.2.1 Analisis Jawapan Lembaran Kerja  Setelah selesai aktiviti pengajaran dan pembelajaran kedua­dua kumpulan,  kesemua responden tersebut diberikan lembaran kerja yang meminta  mereka melabel sistem pencernaan manusia. Kesemua lembaran kerja  responden dianalisis (disemak) bagi kedua­dua kumpulan.  5.2.2 Analisis Pemerhatian  Pemerhatian ke atas reaksi responden semasa aktiviti pengajaran dan  pembelajaran sentiasa dilakukan oleh pengkaji.  5.2.3 Analisis Hasil Dapatan dari Temu Bual dengan Pelajar  Setelah selesai aktiviti pengajaran dan pembelajaran, pengkaji memilih  secara rawak beberapa orang responden bagi mengetahui secara lisan  pendapat serta perasaan mereka terhadap aktiviti pengajaran dan  pembelajaran yang telah dijalankan oleh pengkaji. Di samping itu, tujuan  temu bual diadakan untuk mengumpulkan maklumat berkaitan persepsi 

pelajar terhadap tingkah laku pengajaran guru bagi kedua­dua kaedah  pengajaran yang dijalankan oleh pengkaji.  10 Page 11 5.3  Persoalan Kajian  Pengalaman pengkaji yang telah mengajar Biologi tingkatan 4 dan 5 selama lima tahun mendapati kebanyakan kumpulan pelajar yang lemah atau gagal mencapai  keputusan cemerlang di dalam mata pelajaran tersebut adalah berpunca daripada  kegagalan menghafal fakta­fakta dan istilah­istilah. Tidak kurang juga para  pelajar yang menghadapi masalah melukis, melabel dan menghafal nama struktur  pada sesebuah gambar rajah.  Antara persoalan kajian yang menjadi fokus kepada kajian pengkaji adalah  seperti:  5.3.1 Benarkah penggunaan elemen muzik dan nyanyian dapat menarik minat para pelajar di dalam aktiviti pembelajaran Biologi?  5.3.2 Bagaimanakah penggunaan elemen muzik dan nyanyian dapat membantu para pelajar menghafal nama struktur berlabel dalam sesebuah gambar rajah? 5.3.3 Apakah faktor­faktor yang menyebabkan para pelajar berasa bosan ketika  mengikuti aktiviti pembelajaran Biologi? 6.0  PERANCANGAN TINDAKAN  Berdasarkan tinjauan awal yang telah dijalankan, didapati bahawa pengkaji  memfokuskan kajian ini terhadap kaedah pengajaran guru Biologi yang menggunakan  elemen muzik dan nyanyian di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran mereka. Ini  bermaksud lirik lagu yang dicipta mestilah mampu menyatakan nama struktur dengan  jelas dan betul. Guru juga mestilah memainkan peranan dengan berkesan ketika sesi  pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Guru harus memastikan bahawa semua responden menyertai sepenuhnya setiap aktiviti nyanyian yang dijalankan.  11 Page 12 Pengkaji berpendapat bahawa guru yang bijak seharusnya terlebih dahulu  mengetahui minat dan cita rasa pelajar mereka. Dengan cara ini, guru dapat  mempelbagaikan kaedah pengajaran mereka sesuai dengan kehendak pelajar. Ini adalah  kerana guru yang cemerlang akan melahirkan kumpulan pelajar yang cemerlang juga!  7.0 

PELAKSANAAN TINDAKAN  Di dalam pelaksanaan tindakan, pengkaji telah menjalankan dua sesi pengajaran  berdasarkan rancangan mengajar yang telah dirancang.  Sesi pengajaran pertama, pengkaji menumpukan kepada kumpulan kawalan.  Kumpulan ini menjalankan aktiviti pembelajaran secara konvensional iaitu hanya  dengan  penerangan guru serta dibantu oleh carta dan gambar rajah.  Manakala di dalam sesi pengajaran kedua, pengkaji menumpukan kepada  kumpulan eksperimen iaitu kumpulan yang menjalankan aktiviti pembelajaran yang menggunakan elemen muzik dan nyanyian untuk menghafal gambar rajah berlabel. Guru  memberi penerangan dengan bantuan carta dan gambar rajah tetapi aktiviti dengan iringan muzik dan nyanyian. Rujuk contoh lirik lagu (lampiran).  8.0  DAPATAN KAJIAN  KUMPULAN  BIL INSTRUMEN KAJIAN KAWALAN EKSPERIMEN 1 Lembaran Kerja 9  orang (29.03%)dapat label  tepat  32 orang (88.0%)  dapat label tepat  2 Pemerhatian 4 orang (12.9%) kelihatan mengikuti  sesi p&p dengan 36 orang (100%)  kelihatan memberi  tumpuan  12 Page 13

tekun. sepenuhnya serta gembira  di  sepanjang  p&p  berjalan.  3 Temu Bual 7 orang (22.6%) berminat dengan kaedah  konvensional.  36 orang (100%)  berminat  dengan  kaedah nyanyian.  Berpandukan analisis dapatan ketiga­tiga instrumen kajian yang digunakan mendapati  bahawa murid­murid lebih gemar menjalani aktiviti pengajaran Biologi dengan  menggunakan elemen muzik dan nyanyian.  Berdasarkan analisis lembaran kerja didapati bahawa responden dari kumpulan  eksperimen memperoleh markah paling tinggi berbanding responden kumpulan kawalan.  Kebanyakan responden kumpulan eksperimen dapat melabel hampir kesemua struktur dengan betul berbanding kumpulan kawalan yang hanya memperoleh markah tertinggi  iaitu 6 daripada 11 label.  Hasil temu bual pula mendapati bahawa 100% responden dari kumpulan kawalan  menyatakan masalah untuk menghafal kesemua struktur dengan tepat dan cepat  berbanding dengan responden kumpulan eksperimen yang berpendapat bahawa menghafal melalui nyanyian amat memberi kesan kepada mereka.  Hasil temu bual juga mendapati bahawa seramai 61 orang (91.04%) responden  dari kedua­dua kumpulan bersetuju bahawa cara penyampaian pengkaji yang  menggunakan kaedah nyanyian bagi menghafal struktur system pencernaan manusia  adalah amat berkesan.  27 orang (87.1%) dari kumpulan kawalan berpendapat kaedah konvensional yang  dijalankan oleh pengkaji amat membosankan mereka. Ini adalah kerana pada pendapat 13

Page 14 mereka, sikap guru yang hanya bergantung kepada carta semata­mata kurang  meninggalkan kesan serta tidak menghiburkan.  34 orang (94.4%) responden dari kumpulan eksperimen berpendapat kaedah  pengajaran guru yang menggunakan elemen muzik dan nyanyian semasa mengajar topic  system pencernaan manusia amat berkesan serta menyeronokkan mereka.  Ini mengelakkan mereka daripada perasaan bosan dan mengantuk apatah lagi pengajaran  berlangsung di sebelah tengah hari.  Persoalannya, apakah guru­guru Biologi masa kini serta masa hadapan akan terus  menggunakan kaedah yang konvensional ataupun mengubah kepada kaedah pengajaran  yang menggunakan elemen muzik dan nyanyian dalam pengajaran mereka? 9.0  PENILAIAN DAN REFLEKSI  Berdasarkan perancangan tindakan, pelaksanaan kajian dan dapatan kajian didapati  bahawa kaaedah yang cuba diperkenalkan oleh pengkaji ini telah memberi kesan yang  amat positif kepada para pelajar khususnya kepada kumpulan pelajar yang agak lemah di  dalam kemahiran menghafal serta melabel gambar rajah.  Bagi pihak pengkaji pula, kaedah ini amat mudah untuk dikendalikan malah  memberikan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menghiburkan. Di samping  membantu murid­murid melabel dan menghafal, kaedah ini juga dapat membantu murid­ murid mengenengahkan bakat mencipta lirik lagu/ pantun mahupun seloka.  Kemungkinan masalah yang akan timbul adalah kepada guru­guru Biologi yang  tidak mempunyai bakat muzik dan nyanyian. Tetapi, sebenarnya itu bukanlah merupakan  masalah besar kerana guru­guru tersebut bolehh mendapatkan khidmat guru/ individu  lain  yang boleh memainkan muzik iringan terleih dahulu ataupun boleh ditukar kepada  bentuk  pantun, seloka mahupun gurindam. 14 Page 15 10.0 KESIMPULAN  Kejayaan seseorang guru di dalam pengajarannya adalah apabila ilmu ataupun mesej  yang mahu disampaikannya dapat dinikmati atau dikuasai oleh pelajar­pelajarnya. Guru  yang baik adalah guru yang dapat menggunakan segala kepakaran dan bakat yang  dimilikinya untuk dikongsi oleh para pelajarnya di dalam sesi pengajaran dan  pembelajarannya. Sesekali, guru­guru khususnya guru­guru Sains (Biologi) perlu  memikirkan minat dan kecenderungan murid­muridnya untuk digunakan sebagai 

pemangkin bagi ‘memancing’ minat mereka.  Sebagai contohnya, kebanyakan murid­murid amat gemar akan muzik dan  nyanyian mahupun berpantun, berseloka dan sebagainya. Menyedari akan hakikat  tersebut, maka kajian ini menggunakan elemen muzik dan nyanyian bagi menarik minat  murid­murid dan sekaligus membantu murid­murid terbabit menghafal fakta­fakta  mahupun sturuktur –struktur berlabel bagi sesebuah gambar rajah.  Di dalam kajian ini, seorang guru Sains (Biologi) yang mempunyai sedikit  kemahiran dalam bidang Muzik telah menggabungjalinkan kedua­dua mata pelajaran  Bahasa Melayu / Sastera dengan Biologi di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran  Biologi. Hasilnya didapati murid­murid berjaya dengan mudah melabel dan menghafal  struktur­struktur yang terlibat di dalam Sistem Pencernaan Manusia. Di samping berjaya  melabel dan menghafal struktur­struktur tersebut, murid­murid terbabit juga berasa  seronok ketika mengikuti pelajaran Biologi.  Ini sekaligus, merangsang murid­murid untuk meminati mata pelajaran Sains,  khususnya Biologi. Para pelajar sudah mula menunjukkan reaksi yang positif terhadap  mata pelajaran Biologi.  15 Page 16 11.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA  Pengkaji amat berharap agar lebih ramai pengkaji yang akan mencipta lebih banyak  aktiviti yang seumpama dengan kajian ini bagi tajuk­tajuk atau kemahiran­kemahiran lain bagi mata pelajaran Biologi.  Bagi guru­guru Biologi yang tiada kemahiran memainkan alat muzik ataupun  menyanyi, anda bolehlah menggunakan khidmat individu lain untuk merakam terlebih  dahulu mainan alat muzik bagi mengiringi aktiviti nyanyian tersebut.  Dicadangkan agar pengkaji­pengkaji seterusnya akan memikirkan aktiviti­aktiviti  lain seperti di dalam bentuk bersyair, berpantun, menari dan lain­lain lagi yang  menggunakan elemen muzik dan nyanyian di dalam aktiviti pengajaran dan  pembelajaran Biologi.  16 Page 17 BIBLIOGRAFI  Dr Kim Phaik Lah, Modul Kajian Tindakan, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan  Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia ( Jun 1995). Kuala Lumpur.  Asiah Ismail, Ivan Filmer Jr, Tan Sun Seng, The Lay Hong, Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah, Biologi Tingkatan 4. (2001). Mutiara Cemerlang Sdn Bhd 

Nota­nota kuliah dari Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan  Malaysia.  17 Page 18 LAMPIRAN 1  LIRIK LAGU  1. Mulut oh mulut  kenapa engkau sakit  bagaimana aku tak sakit  perut aku perit  perut aku perit  2. Perut oh perut  kenapa rasa perit  macamana aku tak perit  hati aku sakit  hati aku sakit  3. Hati oh hati  kenapa engkau sakit  macamana aku tak sakit  pankreas aku jealous pankreas aku jealous 4. Wahai pankreas  kenapa engkau jealous  macamana aku tak jealous  usus kecil tak serius  usus kecil tak serius  18 Page 19 LAMPIRAN 2  CONTOH SOALAN TEMU BUAL  1.  Bagaimanakah perasaan kamu selepas mengikuti pelajaran hari ini? 2.  Adakah kamu berasa kelainan terhadap aktiviti pada hari ini berbanding dengan  aktiviti sebelum ini?  3.  Apakah kamu berasa terhibur di sepanjang aktiviti pada kali ini? 4. 

Adakah kamu berasa mudah melabel dan menghafal sambil menyanyi? 5.  Manakah yang kamu lebih gemar? Melabel dan menghafal secara membaca ataupun secara menyanyi di mana lirik lagu dicipta berdasarkan nama­nama struktur­struktur terbabit di dalam Sistem Pencernaan Manusia?  6.  Bersetujukah kamu kalau saya katakan bahawa aktiviti seperti hari ini telah  menarik minat kamu untuk terus meminati mata pelajaran Biologi? 7.  Bersetujukah kamu kalau saya katakan bahawa guru Sains khususnya guru  Biologi juga mampu mengajar sambil berjenaka? 8.  Bersetujukah kamu kalau saya katakan bahawa guru­guru Sains masa kini tidak  patut dilabel sebagai guru yang serius dan membosankan? 9.  Aktiviti hari ini menyebabkan kamu akan tertunggu­tunggu apakah bentuk  aktiviti yang akan saya perkenalkan pula pada waktu seterusnya?  10.  Bersetujukah kamu kalau saya katakan bahawa kaedah ini mampu kamu gunakan  sendiri untuk topik­topik yang lain?  19