MAZHAB MALIKI BIN ANAS (93-179 H/712-795 M) Oleh: Muhammad Taisir Pendahuluan Allah SWT telah menurunkan

agama Islam kepada umat manusia dengan perantaraan nabi-Nya Muhammad SAW. Agama Islam yang merupakan agama universal mengandung aturan-aturan hukum yang langsung dari Allah SWTagar manusia selamat, baik di dunia maupun di akherat. Agama (Islam) beserta aturanaturan (hukum) yang dibuat oleh Allah tersebut merupakan wahyu, diturunkan kepada para Nabi dan Rasul-Nya melalui perantaraan Malaikat Jibril. Sedangkan Nabi dan Rasul terakhir adalah Muhammad, s.a.w. Wahyu yang diturunkan oleh Allah tersebut, adakalanya untuk menyelesaikan persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh umat Islam kala itu, dan dalam ilmu al-Qur’an dikenal dengan istilah asbabun-nuzul atau sebab-sebab turunnya wahyu (ayat al-Qur’an). Pada masa Rasulullah SAW, segala permasalahan yang dihadapi para sahabat langsung ditanyakan kepada beliau. Dengan demikian, jawaban rasul terhadap pertanyaan-pertanyaan itu bersifat final. Pada masa ini, sumber hukum yang digunakan adalah dua, yaitu al-Qur’an dan Hadits Nabi yang merupakan empirisasi dan interpretasi serta implementasi dari wahyu Allah SWT. Seiring dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, meluasnya wilayah kekuasaan Islam, terpencarnya para sahabat Nabi ke berbagai wilayah, dan banyaknya para sahabat yang gugur dalam pertempuran, maka umat Islam mendapat tantangan baru di bidang hukum, karena kadang kala masalah (hukum) yang sedang dihadapi tidak ada hukumnya di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah, dan dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru yang sedang dihadapi tersebut, para sahabat selalu ber-ijtihad, dan mereka dapat dengan mudah

1

Pada abad kedua hijriyah inilah mulai muncul dua jalur pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan umat dengan menggali hukum terhadap masalah itu.menemukan hukum atas masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh umat Islam kala itu karena para sahabat sangat mengenal tekhnik Nabi ber-ijtihad. dan madzhab Hanbali yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Sejak munculnya kedua kubu itu. yaitu Abu Hanifah. al-Qur’an. maka hasil ijtihad sahabat Nabi tersebut tidak dapat dianggap sebagai ijma’ para sahabat. Para sahabat yang telah menerapkan cara-cara Rasulullah SAW untuk menyelesaikan permasalahan umat pun mulai wafat. melainkan hanya pendapat pribadi para sahabat Nabi tentang persoalan-persoalan (hukum) tertentu. Sebaliknya. sehingga menyuguhkan empat madzhab yang terbesar. sumber hukum Islam pada masa sahabat hanya tiga yaitu. as-Sunnah dan ijma’ para sahabat. terlihat bahwa semangat untuk menyelamatkan ajaranajaran Islam begitu sangat luar biasa. jika hasil ijtihad sahabat Nabi tersebut dibantah oleh sahabat Nabi yang lain. jika tidak dibantah oleh sahabat Nabi yang lainnya. maka madzhab-madzhab pun bermunculan. Madzhab Syafi’i yang dinisbatkan kepada Imam Syafi’i. Dengan demikian. generasi ini pun diganti dengan era tabi’in yang kemudian dilanjutkan oleh tabi’i at-tabi’in. Zaman pun datang silih berganti. Dengan demikian terlihat bahwa. Ahlurra’yi dimanifestasikan oleh madzhab Hanafi yang dinisbatkan kepada pendirinya. yaitu madzhab Hanafi. maka dianggap ijma’ para sahabat. Dengan demikian. Madzhab Maliki. Dua kubu itu dikenal dengan Ahlul Hadits dan Ahlurr’ayi yang kemudian memiliki peran besar terhadap perkembangan hukum Islam. 2 . Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hanbali. Hasil ijtihad para sahabat tersebut. Sementara ahlul hadits dimanifestasikan oleh madzhab maliki yang dinisbatkan Imam Malik bin Anas.

al-Madkhal.Dalam tulisan singkat ini. Imam Malik adalah imam dari kota Madinah dan Imam bagi penduduk Umar Sulaiman al-Asyqar. Dianut oleh sekitar 15 % umat Islam. 111. 110. Hisyam bin Urwa. Ia dilahirkan 13 tahun sesudah kelahiran Abu Hanifah. Mazhab maliki adalah salah satu dari empat mazhab fiqih atau hukum Islam dalam sunni. sayogyanyalah terlebih dahulu kita membahas tentang pendirinya. Biografi Imam Malik Sebelum kita mengulas tentang madzhab Maliki. yaitu Imam Malik bin Anas bin Malik. 2 al-Asyqar. Imam Malik menekuni pelajaran hadis kepada ayah dan paman pamannya juga pernah berguru pada ulama ulama terkenal seperti Nafi’ bin Abi Nuaim. 3 al-Asyqar. 1 Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi.3 Imam Malik adalah imam yang kedua dari imam-amam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. sejak kecil Imam Malik tak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu. 1996).2 Kakek dan ayahnya termasuk ulama hadis terpandang di Madinah. tanah asal leluhurnya adalah Yaman. oleh sebab itu. Yahya bin Said Al Anshari. al-Madkhal Ila Dirasah al-Madaris wa al-Madzahib alFiqhiyyah (Yordania. baik sebelum datangnya islam maupun sesudahnya. 1 3 . Dar an-Nafaais. Muhammad bin Munkadir. karena beliau merasa Madinah adalah kota sumber ilmu yang berlimpah dengan ulama ulama besarnya. kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun ke dua Hijriah. Abu Zinad. penulis mencoba mengulas sedikit tentang salah satu dari madzhab yang empat itu. Mazhab ini didirikan oleh Imam Malik bin Anas atau bernama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amirul Ashbuhi. kebanyakan di Afrika Utara dan Afrika Barat. Ibnu Syihab Al Zuhri. namun setelah nenek moyangnya menganut islam mereka pindah ke Madinah. al-Madkhal. Abdurrahman bin al-Qasim dan Rabi’ah ibn Abi Abdirrahman. yaitu madzhab Maliki yang diambil dari nama pendirinya Imam Malik bin Anas bin Malik. 110.

4 Meski begitu. 4 4 . 5 Imam Malik semasa hidupnya sebagai pejuang agama dan umat Islam seluruhnya. seperti bidang pertanian. beliau dikenal sangat berhati-hati dalam memberi fatwa. perniagaan. Ia salah seorang dari ahli fiqih yang terakhir bagi Kota Madinah dan juga terakhir bagi fuqaha Madinah. persi dan Hindia (India) tumbuh dengan subur di kalangan masyarakat pada waktu itu.Hijaz. 2001). dkk) (Jakarta: Lentera. bukti atas hal itu ucapan Al-Dahlani ketika dia berkata: “Malik adalah orang yang paling ahli dalam bidang hadis di Madina. pertukangan dan bermacam corak kehidupan yang mana semuanya dapat menggunakan beberapa dalih menurut kaca mata agama Muhammad Jawad Mughniyyah. Masykur AB. xxvii. Semasa hidupnya Imam Malik. yang paling mengerti tentang pendapat-pendapat Abdullah bin Umar. Karena keuletannya Imam Malik tumbuh sebagai seorang ulama’ yang terkemuka terutama dalam bidang ilmu hadis dan fiqih. Bermacam-macam cara perubahan yang terjadi. Malik dapat juga melihat perselisihan antara pro Abasyiah dan pro Alwiyyin dan juga orang khawarij. Dia meninggal dunia pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid pada masa pemerintahan Abasyiah. bahwa beliau mempunyai tujuh puluh orang yang biasa diajak bermisyawarah untuk mengeluarkan suatu fatwa. dan juga perselisihan anatara golongan Syiah dan golongan Ahli Sunnah dan orang khwarij. dan sahabat-sahabat mereka atas dasar itulah dia memberi fatwa. yang paling mengetahui tentang keputusan-keputusan Umar. Imam Malik dilahirkan pada zaman pemerintahan al Walid bin Abdul Malik al Umawi. Diriwayatkan. Ummayah dan Abbasyiah dimana terjadi perselisian hebat diantara dua pemerinahan tersebut. Fiqih Lima. Disamping itu pula beliau dapat menyaksikan percampuran antara bangsa dan keturunan yaitu orang Arab. Beliau berumur hampir sembilan puluh tahun. 5 Jawad Mughniyyah. dan bermusyawarah dengan Ulama’ lain.dan Hindi. dapat mengalami dua corak pemerintahan. Dimasa itu pengaruh ilmu pengetahuan Arab. Persia. Beliau tidak lupa untuk terlebih dahulu meneliti hadis-hadis Rasulullah SAW. Apabila diajukan kepada suatu masalah. Fiqih Lima Madzhab (terj. xxvii. ia menjelaskan dan memberi fatwa“. Aisyah ra. sebelum kemudian memberikan fatwa atas suatu masalah. Romawi.

720 hadis.300 orang. mulai dari Al Mansur. dan masalah hukum-hukum. Ushul Madzhab Maliki Imam malik tidak hanya meninggalkan warisan buku. Imam Malik (Dar al-Fikr al-Arabiy). tapi juga mewariskan Mazhab fiqihnya di kalangan sunni yang disebut sebagai mazhab Maliki. Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan.94. 24. menurut beberapa riwayat mengatakan bahwa buku Al Muwatha’ tersebut tidak akan ada bila Imam Malik tidak dipaksa oleh Khalifah Al Mansur sebagai sangsi atas penolakannya untuk datang ke Baghdad. 5 . Karya Imam malik terbesar adalah bukunya Al Muwatha’ yaitu kitab fiqh yang berdasarkan himpunan hadis hadis pilihan. Selain kitab tersebut. beliau juga mengarang buku Al Mudawwanah Al Kubra. 6 Muhammad Abu Zahrah. semula kitab ini memuat 10 ribu hadis namun setelah diteliti ulang. Al Mahdi. namun setelah dipikir pikir tak ada salahnya melakukan hal tersebut Akhirnya lahirlah Al Muwatha’ yang ditulis pada masa khalifah Al Mansur (754-775 M) dan selesai di masa khalifah Al Mahdi (775-785 M). Mazhab ini sangat mengutamakan aspek kemaslahatan di dalam menetapkan hukum. bahkan ulama ulama besar Imam Syafi’i pun pernah menimba ilmu darinya. fiqih. Ada setengah pendapat mengatakan pada tahun 90. Awalnya imam Malik enggan untuk melakukannya. Ciri pengajaran Imam malik adalah disiplin. tidak kurang empat Khalifah. Imam malik hanya memasukkan 1.dan hukum-hukum fiqih dan dimasa inilah permulaan penyusunan ilmu hadis.6 Perselisihan tarikh terjadi sejak masa dahulu. dan sangsinya yaitu mengumpulkan hadis hadis dan membukukannya. dan 97 H.95. menurut sebuah riwayat disebutkan bahwa murid Imam Malik yang terkenal mencapai 1. Harun Arrasyid dan Al Makmun pernah jadi muridnya. ketentraman dan rasa hormat murid terhadap gurunya. Bermacam pendapat ahli sejarah tentang tarikh kelahiran Imam Malik.

352-356. juga di negara-negara Maghribi dan Negara Sudan. 1990).Tarikh at-Tasyri’ al-Islamiy (Kairo: Maktabah Wahbah). Qiyas 6. 7 6 . yaitu al-Muwaththa’. dan 11. Qaul Shahabiy 7. 8 al-Asyqar. 133. yaitu7: 1. Ijma’ 4. al-Madkhal. kebanyakan di Afrika Utara dan Afrika Barat. Urf dan Adat 9. Madzhab ini tersebar di Mesir dan Negara-negara yang sangat banyak. As-Sunnah 3. Sahabat yang lainnya Abu Zahrah. Mashlahah Mursalah 8. Tarikh alFiqh al-Islamiy (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. Madzhab ini merupakan madzhab utama di Andalusia. Manna’ Al-Qaththan. Al-Qur’an 2. Sad az-Zari’ah 10. Imam Malik. Mazhab maliki adalah salah satu dari empat mazhab fiqih atau hukum Islam dalam sunni. Lihat juga buku Muhammad Ali as-Sayis. di antaranya: Abdullah ibn Wahab yang menyertai Imam Malik selama 20 tahun. yang ditakhrij oleh murid-murid beliau. 276. Ijma’ Ahli MAdiah 5. Istihsan. Ia menyebabkan madzhab Maliki di Mesir dan Maghrib. Dari hasil takhrij tersebut. Istishhab Perkembangan dan Penyebaran Madzhab Maliki Seperti yang telah disebutkan di atas. maka dapat diketahui ushul madzhab Maliki.8 Mazdhab Maliki disebarkan oleh murid-murid Imam Malik. Dianut oleh sekitar 15 % umat Islam. 113-116.Madzhab Maliki memiliki sumber-sember madzhabnya dari buku Imam Malik yang sangat terkenal.

Muhammad Abu Zahrah.adalah Abdurrahman ibn Qasim yang merupakan Faqih dari Mesir yang mempunyai peran besar terhadap pentadwinan madzhab Maliki. Allah mengutus utusanutusannya untuk membimbing umatnya kepada kemaslahahan. 356-357. al-Madkhal. 280-282. setidaknya terdapat tiga alasan mengapa mashlahah mursalah tersebut dijadikan sebagai hujjah dalam penentuan hukum.Khulafa ar-rosyidun menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. 10 11 7 . . Padahal menurut hukum asal kekuasaan mereka 9 al-Asyqar. Praktek para alasan sahabat menjaga yang telah menggunakan maslahat atau mursalah kehilangan diantarannya: .Tarikh.10 Madzhab Maliki yang merupakan pembawa bendera Maslahat Mursalah mengemukakan. Mashlahah mursalah merupakan maslahat yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun yang mengakuinya ataupun menolaknya. Karena tidak ditemukan variabel yang menolak ataupun mengakuinya maka para ulama berselisih pendapat mengenai kebolehannya dijadikan illat hukum. Al-Qaththan. Istilah mashlahah mursalah merupakan istilah yang diketengahkan oleh kalangan Malikiyyah . yaitu sebagai berikut11: 1.9 Pemikiran Imam Malik tentang Mashlahah Mursalah Imam Malik merupakan orang yang sangat getol mengusung mashlahah mursalah ini dalam instinbath hukum. 133. Maslahat ini merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syara’ yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia serta terhindar dari kemudharatan. Imam Malik merupakan ulama yang paling banyak melakukan atau menggunakan maslahah mursalah dengan alasan. 285. Ushul.Sahabat mengumpulkan Al-Qur’an kedalam beberapa mushaf dengan Al-Qur’an dari kepunahan kemutawatirannya. Kalau memang mereka diutus demi membawa kemaslahahn manusia maka jelaslah bagi kita bahwa maslahah itu satu hal yang dikehendaki oleh syara`/agama mengingat hukum Allah diadakan untuk kepentingan umat manusia baik dunia maupun akhirat. Abu Zahrah. Ushul al-Fiqh (Dar al-Fikr Al-Islamiy).

Kalau memang mereka diutus demi membawa kemaslahahn manusia maka jelaslah bagi 8 . Qiyas. Umar Bin Khattab memerintahkan para penguasa (pegawai negeri) agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya . Penutup Demikianlah sedikit ulasan tentang sejarah perkembangan madzhab Maliki yang penulis suguhkan. ulama yang paling banyak melakukan atau menggunakan maslahah mursalah dengan alasan. Adanya maslahat sesuai dengan maqosid as-Syar’i (tujuan-tujuan syar’i) artinya dengan mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan maqosid as-syar’i. Adapun ushul madzhab Maliki adalah: Al-Qur’an. Ijma’ Ahli Madinah. Salah satu pemikiran Imam Malik yang terkenal dalam istinbath hukum adalah penggunaan mashlahah mursalah. 2. Imam Malik. 3. Allah mengutus utusan-utusannya untuk membimbing umatnya kepada kemaslahahan. juga di negara-negara Maghribi dan Negara Sudan. Jika tidak dibebani ganti rugi ia akan ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya. Urf dan Adat. Madzhab ini merupakan madzhab utama di Andalusia.Para sahabat menetapkan hukuman mati kepada semua anggota kelompok (jama’ah) karena membunuh satu orang secara bersama-sama. Istihsan. Ijma’. As-Sunnah. Madzhab ini tersebar di Mesir dan Negara-negara yang sangat banyak. maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Mashlahah Mursalah.Umar Bin Khattab sengaja menumpahkan susu yang dicampur air guna member pelajaran kepada mereka yang mencampur susu dengan air .didasarkan atas kepercayaan (amanah). dan Istishhab. Qaul Shahabiy. Dari penjelasan singkat ini penulis menarik kesimpulan bahwa madzhab Maliki didirikan oleh Imam Malik bin Anas bin Malik. Sad az-Zari’ah. Seandainya maslahat tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung maslahah selama berada dalam konteks maslahat syar’iyyah.

9 .kita bahwa maslahah itu satu hal yang dikehendaki oleh syara`/agama mengingat hukum Allah diadakan untuk kepentingan umat manusia baik dunia maupun akhirat.

Imam Malik. Al-Qaththan. 2001. Ushul al-Fiqh. Muhammad. 1996. tt. Fiqih Lima Madzhab (terj. dkk). Muhammad. Kairo: Maktabah Wahbah. Dar an-Nafaais. tt. Mughniyyah. Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. Tarikh al-Fiqh al-Islamiy.DAFTAR PUSTAKA Abu Zahrah. tt. Al-Asyqar. Tarikh at-Tasyri’ al-Islamiy. Manna’. Masykur AB. 1990. 10 . Muhammad Jawad. Abu Zahrah. Yordania. As-Sayis. Jakarta: Lentera. al-Madkhal Ila Dirasah al-Madaris wa alMadzahib al-Fiqhiyyah. Dar al-Fikr al-Arabiy. Dar al-Fikr Al-Islamiy. Muhammad Ali. Umar Sulaiman.