MAZHAB MALIKI BIN ANAS (93-179 H/712-795 M) Oleh: Muhammad Taisir Pendahuluan Allah SWT telah menurunkan

agama Islam kepada umat manusia dengan perantaraan nabi-Nya Muhammad SAW. Agama Islam yang merupakan agama universal mengandung aturan-aturan hukum yang langsung dari Allah SWTagar manusia selamat, baik di dunia maupun di akherat. Agama (Islam) beserta aturanaturan (hukum) yang dibuat oleh Allah tersebut merupakan wahyu, diturunkan kepada para Nabi dan Rasul-Nya melalui perantaraan Malaikat Jibril. Sedangkan Nabi dan Rasul terakhir adalah Muhammad, s.a.w. Wahyu yang diturunkan oleh Allah tersebut, adakalanya untuk menyelesaikan persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh umat Islam kala itu, dan dalam ilmu al-Qur’an dikenal dengan istilah asbabun-nuzul atau sebab-sebab turunnya wahyu (ayat al-Qur’an). Pada masa Rasulullah SAW, segala permasalahan yang dihadapi para sahabat langsung ditanyakan kepada beliau. Dengan demikian, jawaban rasul terhadap pertanyaan-pertanyaan itu bersifat final. Pada masa ini, sumber hukum yang digunakan adalah dua, yaitu al-Qur’an dan Hadits Nabi yang merupakan empirisasi dan interpretasi serta implementasi dari wahyu Allah SWT. Seiring dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, meluasnya wilayah kekuasaan Islam, terpencarnya para sahabat Nabi ke berbagai wilayah, dan banyaknya para sahabat yang gugur dalam pertempuran, maka umat Islam mendapat tantangan baru di bidang hukum, karena kadang kala masalah (hukum) yang sedang dihadapi tidak ada hukumnya di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah, dan dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru yang sedang dihadapi tersebut, para sahabat selalu ber-ijtihad, dan mereka dapat dengan mudah

1

Ahlurra’yi dimanifestasikan oleh madzhab Hanafi yang dinisbatkan kepada pendirinya. as-Sunnah dan ijma’ para sahabat. maka hasil ijtihad sahabat Nabi tersebut tidak dapat dianggap sebagai ijma’ para sahabat. Madzhab Syafi’i yang dinisbatkan kepada Imam Syafi’i. Dengan demikian. jika tidak dibantah oleh sahabat Nabi yang lainnya. Hasil ijtihad para sahabat tersebut. Dua kubu itu dikenal dengan Ahlul Hadits dan Ahlurr’ayi yang kemudian memiliki peran besar terhadap perkembangan hukum Islam. al-Qur’an. yaitu Abu Hanifah. sehingga menyuguhkan empat madzhab yang terbesar. Madzhab Maliki. Dengan demikian. Sejak munculnya kedua kubu itu. Pada abad kedua hijriyah inilah mulai muncul dua jalur pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan umat dengan menggali hukum terhadap masalah itu. melainkan hanya pendapat pribadi para sahabat Nabi tentang persoalan-persoalan (hukum) tertentu. jika hasil ijtihad sahabat Nabi tersebut dibantah oleh sahabat Nabi yang lain. maka dianggap ijma’ para sahabat. Dengan demikian terlihat bahwa. Zaman pun datang silih berganti. sumber hukum Islam pada masa sahabat hanya tiga yaitu. generasi ini pun diganti dengan era tabi’in yang kemudian dilanjutkan oleh tabi’i at-tabi’in.menemukan hukum atas masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh umat Islam kala itu karena para sahabat sangat mengenal tekhnik Nabi ber-ijtihad. 2 . Para sahabat yang telah menerapkan cara-cara Rasulullah SAW untuk menyelesaikan permasalahan umat pun mulai wafat. terlihat bahwa semangat untuk menyelamatkan ajaranajaran Islam begitu sangat luar biasa. Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hanbali. maka madzhab-madzhab pun bermunculan. yaitu madzhab Hanafi. Sementara ahlul hadits dimanifestasikan oleh madzhab maliki yang dinisbatkan Imam Malik bin Anas. Sebaliknya. dan madzhab Hanbali yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal.

Abu Zinad. al-Madkhal. Imam Malik adalah imam dari kota Madinah dan Imam bagi penduduk Umar Sulaiman al-Asyqar. 110. Ia dilahirkan 13 tahun sesudah kelahiran Abu Hanifah. kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun ke dua Hijriah. 3 al-Asyqar. al-Madkhal Ila Dirasah al-Madaris wa al-Madzahib alFiqhiyyah (Yordania.3 Imam Malik adalah imam yang kedua dari imam-amam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. namun setelah nenek moyangnya menganut islam mereka pindah ke Madinah. al-Madkhal.Dalam tulisan singkat ini. yaitu Imam Malik bin Anas bin Malik. Mazhab ini didirikan oleh Imam Malik bin Anas atau bernama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amirul Ashbuhi. 110. Yahya bin Said Al Anshari. sejak kecil Imam Malik tak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu. Biografi Imam Malik Sebelum kita mengulas tentang madzhab Maliki. Abdurrahman bin al-Qasim dan Rabi’ah ibn Abi Abdirrahman. Dar an-Nafaais. yaitu madzhab Maliki yang diambil dari nama pendirinya Imam Malik bin Anas bin Malik. Hisyam bin Urwa. Ibnu Syihab Al Zuhri. baik sebelum datangnya islam maupun sesudahnya. 111.2 Kakek dan ayahnya termasuk ulama hadis terpandang di Madinah. Muhammad bin Munkadir. Mazhab maliki adalah salah satu dari empat mazhab fiqih atau hukum Islam dalam sunni. tanah asal leluhurnya adalah Yaman. oleh sebab itu. penulis mencoba mengulas sedikit tentang salah satu dari madzhab yang empat itu. kebanyakan di Afrika Utara dan Afrika Barat. 1 3 . sayogyanyalah terlebih dahulu kita membahas tentang pendirinya. 2 al-Asyqar. Dianut oleh sekitar 15 % umat Islam. 1 Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi. karena beliau merasa Madinah adalah kota sumber ilmu yang berlimpah dengan ulama ulama besarnya. Imam Malik menekuni pelajaran hadis kepada ayah dan paman pamannya juga pernah berguru pada ulama ulama terkenal seperti Nafi’ bin Abi Nuaim. 1996).

dan juga perselisihan anatara golongan Syiah dan golongan Ahli Sunnah dan orang khwarij. 4 4 . bukti atas hal itu ucapan Al-Dahlani ketika dia berkata: “Malik adalah orang yang paling ahli dalam bidang hadis di Madina. Dimasa itu pengaruh ilmu pengetahuan Arab. Romawi. seperti bidang pertanian. dan sahabat-sahabat mereka atas dasar itulah dia memberi fatwa. Aisyah ra. yang paling mengerti tentang pendapat-pendapat Abdullah bin Umar. Bermacam-macam cara perubahan yang terjadi. Fiqih Lima Madzhab (terj.dan Hindi. Fiqih Lima. ia menjelaskan dan memberi fatwa“. Apabila diajukan kepada suatu masalah. Ia salah seorang dari ahli fiqih yang terakhir bagi Kota Madinah dan juga terakhir bagi fuqaha Madinah. Beliau tidak lupa untuk terlebih dahulu meneliti hadis-hadis Rasulullah SAW. pertukangan dan bermacam corak kehidupan yang mana semuanya dapat menggunakan beberapa dalih menurut kaca mata agama Muhammad Jawad Mughniyyah. dan bermusyawarah dengan Ulama’ lain. Dia meninggal dunia pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid pada masa pemerintahan Abasyiah. Masykur AB. bahwa beliau mempunyai tujuh puluh orang yang biasa diajak bermisyawarah untuk mengeluarkan suatu fatwa. 5 Imam Malik semasa hidupnya sebagai pejuang agama dan umat Islam seluruhnya. 2001). Beliau berumur hampir sembilan puluh tahun. Disamping itu pula beliau dapat menyaksikan percampuran antara bangsa dan keturunan yaitu orang Arab. sebelum kemudian memberikan fatwa atas suatu masalah. xxvii. Semasa hidupnya Imam Malik. Ummayah dan Abbasyiah dimana terjadi perselisian hebat diantara dua pemerinahan tersebut.4 Meski begitu. perniagaan. persi dan Hindia (India) tumbuh dengan subur di kalangan masyarakat pada waktu itu. Imam Malik dilahirkan pada zaman pemerintahan al Walid bin Abdul Malik al Umawi. xxvii. Malik dapat juga melihat perselisihan antara pro Abasyiah dan pro Alwiyyin dan juga orang khawarij. yang paling mengetahui tentang keputusan-keputusan Umar. dapat mengalami dua corak pemerintahan. Persia. Karena keuletannya Imam Malik tumbuh sebagai seorang ulama’ yang terkemuka terutama dalam bidang ilmu hadis dan fiqih.Hijaz. 5 Jawad Mughniyyah. Diriwayatkan. beliau dikenal sangat berhati-hati dalam memberi fatwa. dkk) (Jakarta: Lentera.

Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan. menurut sebuah riwayat disebutkan bahwa murid Imam Malik yang terkenal mencapai 1. Awalnya imam Malik enggan untuk melakukannya. dan masalah hukum-hukum. 5 .dan hukum-hukum fiqih dan dimasa inilah permulaan penyusunan ilmu hadis. Harun Arrasyid dan Al Makmun pernah jadi muridnya.94. bahkan ulama ulama besar Imam Syafi’i pun pernah menimba ilmu darinya.6 Perselisihan tarikh terjadi sejak masa dahulu. Imam malik hanya memasukkan 1. beliau juga mengarang buku Al Mudawwanah Al Kubra. tidak kurang empat Khalifah. Bermacam pendapat ahli sejarah tentang tarikh kelahiran Imam Malik. ketentraman dan rasa hormat murid terhadap gurunya. dan 97 H. Mazhab ini sangat mengutamakan aspek kemaslahatan di dalam menetapkan hukum. Ciri pengajaran Imam malik adalah disiplin. menurut beberapa riwayat mengatakan bahwa buku Al Muwatha’ tersebut tidak akan ada bila Imam Malik tidak dipaksa oleh Khalifah Al Mansur sebagai sangsi atas penolakannya untuk datang ke Baghdad. 6 Muhammad Abu Zahrah. Karya Imam malik terbesar adalah bukunya Al Muwatha’ yaitu kitab fiqh yang berdasarkan himpunan hadis hadis pilihan. mulai dari Al Mansur. fiqih. Ada setengah pendapat mengatakan pada tahun 90.300 orang. 24. Selain kitab tersebut. semula kitab ini memuat 10 ribu hadis namun setelah diteliti ulang. namun setelah dipikir pikir tak ada salahnya melakukan hal tersebut Akhirnya lahirlah Al Muwatha’ yang ditulis pada masa khalifah Al Mansur (754-775 M) dan selesai di masa khalifah Al Mahdi (775-785 M). Ushul Madzhab Maliki Imam malik tidak hanya meninggalkan warisan buku. Al Mahdi. Imam Malik (Dar al-Fikr al-Arabiy).720 hadis.95. tapi juga mewariskan Mazhab fiqihnya di kalangan sunni yang disebut sebagai mazhab Maliki. dan sangsinya yaitu mengumpulkan hadis hadis dan membukukannya.

7 6 . kebanyakan di Afrika Utara dan Afrika Barat. Qiyas 6. juga di negara-negara Maghribi dan Negara Sudan. dan 11. Madzhab ini merupakan madzhab utama di Andalusia. Ijma’ 4. Urf dan Adat 9.Tarikh at-Tasyri’ al-Islamiy (Kairo: Maktabah Wahbah). 8 al-Asyqar. Madzhab ini tersebar di Mesir dan Negara-negara yang sangat banyak. yaitu7: 1. Ia menyebabkan madzhab Maliki di Mesir dan Maghrib. Imam Malik. 113-116. Dari hasil takhrij tersebut. Qaul Shahabiy 7. 352-356. maka dapat diketahui ushul madzhab Maliki. Al-Qur’an 2. Manna’ Al-Qaththan. di antaranya: Abdullah ibn Wahab yang menyertai Imam Malik selama 20 tahun. As-Sunnah 3. Sahabat yang lainnya Abu Zahrah. Tarikh alFiqh al-Islamiy (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. Mashlahah Mursalah 8. Istishhab Perkembangan dan Penyebaran Madzhab Maliki Seperti yang telah disebutkan di atas. al-Madkhal. yang ditakhrij oleh murid-murid beliau. Istihsan.8 Mazdhab Maliki disebarkan oleh murid-murid Imam Malik. 133. 276. yaitu al-Muwaththa’. Sad az-Zari’ah 10. Ijma’ Ahli MAdiah 5. Mazhab maliki adalah salah satu dari empat mazhab fiqih atau hukum Islam dalam sunni. 1990). Dianut oleh sekitar 15 % umat Islam. Lihat juga buku Muhammad Ali as-Sayis.Madzhab Maliki memiliki sumber-sember madzhabnya dari buku Imam Malik yang sangat terkenal.

133. . Karena tidak ditemukan variabel yang menolak ataupun mengakuinya maka para ulama berselisih pendapat mengenai kebolehannya dijadikan illat hukum.Khulafa ar-rosyidun menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Mashlahah mursalah merupakan maslahat yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun yang mengakuinya ataupun menolaknya. setidaknya terdapat tiga alasan mengapa mashlahah mursalah tersebut dijadikan sebagai hujjah dalam penentuan hukum. Padahal menurut hukum asal kekuasaan mereka 9 al-Asyqar.10 Madzhab Maliki yang merupakan pembawa bendera Maslahat Mursalah mengemukakan.Tarikh. Muhammad Abu Zahrah.adalah Abdurrahman ibn Qasim yang merupakan Faqih dari Mesir yang mempunyai peran besar terhadap pentadwinan madzhab Maliki. 285. Ushul. Istilah mashlahah mursalah merupakan istilah yang diketengahkan oleh kalangan Malikiyyah . Praktek para alasan sahabat menjaga yang telah menggunakan maslahat atau mursalah kehilangan diantarannya: . Maslahat ini merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syara’ yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia serta terhindar dari kemudharatan. yaitu sebagai berikut11: 1. Abu Zahrah. Al-Qaththan. Kalau memang mereka diutus demi membawa kemaslahahn manusia maka jelaslah bagi kita bahwa maslahah itu satu hal yang dikehendaki oleh syara`/agama mengingat hukum Allah diadakan untuk kepentingan umat manusia baik dunia maupun akhirat. 356-357. Ushul al-Fiqh (Dar al-Fikr Al-Islamiy).Sahabat mengumpulkan Al-Qur’an kedalam beberapa mushaf dengan Al-Qur’an dari kepunahan kemutawatirannya. Allah mengutus utusanutusannya untuk membimbing umatnya kepada kemaslahahan.9 Pemikiran Imam Malik tentang Mashlahah Mursalah Imam Malik merupakan orang yang sangat getol mengusung mashlahah mursalah ini dalam instinbath hukum. Imam Malik merupakan ulama yang paling banyak melakukan atau menggunakan maslahah mursalah dengan alasan. al-Madkhal. 280-282. 10 11 7 .

Qaul Shahabiy. juga di negara-negara Maghribi dan Negara Sudan. Mashlahah Mursalah. Kalau memang mereka diutus demi membawa kemaslahahn manusia maka jelaslah bagi 8 . Allah mengutus utusan-utusannya untuk membimbing umatnya kepada kemaslahahan. Madzhab ini merupakan madzhab utama di Andalusia. Ijma’. 3. Penutup Demikianlah sedikit ulasan tentang sejarah perkembangan madzhab Maliki yang penulis suguhkan. Urf dan Adat. Adanya maslahat sesuai dengan maqosid as-Syar’i (tujuan-tujuan syar’i) artinya dengan mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan maqosid as-syar’i. Ijma’ Ahli Madinah. As-Sunnah. Qiyas. Seandainya maslahat tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung maslahah selama berada dalam konteks maslahat syar’iyyah. Salah satu pemikiran Imam Malik yang terkenal dalam istinbath hukum adalah penggunaan mashlahah mursalah.Para sahabat menetapkan hukuman mati kepada semua anggota kelompok (jama’ah) karena membunuh satu orang secara bersama-sama. Umar Bin Khattab memerintahkan para penguasa (pegawai negeri) agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya . 2. Jika tidak dibebani ganti rugi ia akan ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya. ulama yang paling banyak melakukan atau menggunakan maslahah mursalah dengan alasan. Sad az-Zari’ah. Imam Malik.didasarkan atas kepercayaan (amanah).Umar Bin Khattab sengaja menumpahkan susu yang dicampur air guna member pelajaran kepada mereka yang mencampur susu dengan air . Adapun ushul madzhab Maliki adalah: Al-Qur’an. maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Dari penjelasan singkat ini penulis menarik kesimpulan bahwa madzhab Maliki didirikan oleh Imam Malik bin Anas bin Malik. Madzhab ini tersebar di Mesir dan Negara-negara yang sangat banyak. dan Istishhab. Istihsan.

9 .kita bahwa maslahah itu satu hal yang dikehendaki oleh syara`/agama mengingat hukum Allah diadakan untuk kepentingan umat manusia baik dunia maupun akhirat.

Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. Mughniyyah. 1996. al-Madkhal Ila Dirasah al-Madaris wa alMadzahib al-Fiqhiyyah. Muhammad Jawad. tt. Al-Qaththan. Dar al-Fikr al-Arabiy. Dar al-Fikr Al-Islamiy. Fiqih Lima Madzhab (terj. Tarikh al-Fiqh al-Islamiy. Al-Asyqar. Kairo: Maktabah Wahbah. 2001. Yordania. tt. Imam Malik. 1990. tt. dkk). Manna’. Muhammad. Dar an-Nafaais. 10 . Muhammad. Ushul al-Fiqh. Masykur AB. Tarikh at-Tasyri’ al-Islamiy.DAFTAR PUSTAKA Abu Zahrah. Muhammad Ali. Umar Sulaiman. Abu Zahrah. Jakarta: Lentera. As-Sayis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful