MAZHAB MALIKI BIN ANAS (93-179 H/712-795 M) Oleh: Muhammad Taisir Pendahuluan Allah SWT telah menurunkan

agama Islam kepada umat manusia dengan perantaraan nabi-Nya Muhammad SAW. Agama Islam yang merupakan agama universal mengandung aturan-aturan hukum yang langsung dari Allah SWTagar manusia selamat, baik di dunia maupun di akherat. Agama (Islam) beserta aturanaturan (hukum) yang dibuat oleh Allah tersebut merupakan wahyu, diturunkan kepada para Nabi dan Rasul-Nya melalui perantaraan Malaikat Jibril. Sedangkan Nabi dan Rasul terakhir adalah Muhammad, s.a.w. Wahyu yang diturunkan oleh Allah tersebut, adakalanya untuk menyelesaikan persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh umat Islam kala itu, dan dalam ilmu al-Qur’an dikenal dengan istilah asbabun-nuzul atau sebab-sebab turunnya wahyu (ayat al-Qur’an). Pada masa Rasulullah SAW, segala permasalahan yang dihadapi para sahabat langsung ditanyakan kepada beliau. Dengan demikian, jawaban rasul terhadap pertanyaan-pertanyaan itu bersifat final. Pada masa ini, sumber hukum yang digunakan adalah dua, yaitu al-Qur’an dan Hadits Nabi yang merupakan empirisasi dan interpretasi serta implementasi dari wahyu Allah SWT. Seiring dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, meluasnya wilayah kekuasaan Islam, terpencarnya para sahabat Nabi ke berbagai wilayah, dan banyaknya para sahabat yang gugur dalam pertempuran, maka umat Islam mendapat tantangan baru di bidang hukum, karena kadang kala masalah (hukum) yang sedang dihadapi tidak ada hukumnya di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah, dan dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru yang sedang dihadapi tersebut, para sahabat selalu ber-ijtihad, dan mereka dapat dengan mudah

1

Para sahabat yang telah menerapkan cara-cara Rasulullah SAW untuk menyelesaikan permasalahan umat pun mulai wafat. maka dianggap ijma’ para sahabat. Dengan demikian terlihat bahwa. Sejak munculnya kedua kubu itu. Sebaliknya. jika hasil ijtihad sahabat Nabi tersebut dibantah oleh sahabat Nabi yang lain. Ahlurra’yi dimanifestasikan oleh madzhab Hanafi yang dinisbatkan kepada pendirinya. sumber hukum Islam pada masa sahabat hanya tiga yaitu. Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hanbali. Dengan demikian. generasi ini pun diganti dengan era tabi’in yang kemudian dilanjutkan oleh tabi’i at-tabi’in. sehingga menyuguhkan empat madzhab yang terbesar. al-Qur’an. Dua kubu itu dikenal dengan Ahlul Hadits dan Ahlurr’ayi yang kemudian memiliki peran besar terhadap perkembangan hukum Islam. dan madzhab Hanbali yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Zaman pun datang silih berganti. Dengan demikian. maka hasil ijtihad sahabat Nabi tersebut tidak dapat dianggap sebagai ijma’ para sahabat. as-Sunnah dan ijma’ para sahabat. yaitu Abu Hanifah. Hasil ijtihad para sahabat tersebut. yaitu madzhab Hanafi. Madzhab Syafi’i yang dinisbatkan kepada Imam Syafi’i. jika tidak dibantah oleh sahabat Nabi yang lainnya.menemukan hukum atas masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh umat Islam kala itu karena para sahabat sangat mengenal tekhnik Nabi ber-ijtihad. 2 . Pada abad kedua hijriyah inilah mulai muncul dua jalur pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan umat dengan menggali hukum terhadap masalah itu. maka madzhab-madzhab pun bermunculan. Sementara ahlul hadits dimanifestasikan oleh madzhab maliki yang dinisbatkan Imam Malik bin Anas. melainkan hanya pendapat pribadi para sahabat Nabi tentang persoalan-persoalan (hukum) tertentu. terlihat bahwa semangat untuk menyelamatkan ajaranajaran Islam begitu sangat luar biasa. Madzhab Maliki.

110. Ibnu Syihab Al Zuhri. penulis mencoba mengulas sedikit tentang salah satu dari madzhab yang empat itu.Dalam tulisan singkat ini. Muhammad bin Munkadir. al-Madkhal. namun setelah nenek moyangnya menganut islam mereka pindah ke Madinah. tanah asal leluhurnya adalah Yaman. 3 al-Asyqar. al-Madkhal Ila Dirasah al-Madaris wa al-Madzahib alFiqhiyyah (Yordania. oleh sebab itu. sayogyanyalah terlebih dahulu kita membahas tentang pendirinya. 1 Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi. baik sebelum datangnya islam maupun sesudahnya. yaitu madzhab Maliki yang diambil dari nama pendirinya Imam Malik bin Anas bin Malik. Hisyam bin Urwa. Dar an-Nafaais. karena beliau merasa Madinah adalah kota sumber ilmu yang berlimpah dengan ulama ulama besarnya. Imam Malik menekuni pelajaran hadis kepada ayah dan paman pamannya juga pernah berguru pada ulama ulama terkenal seperti Nafi’ bin Abi Nuaim.3 Imam Malik adalah imam yang kedua dari imam-amam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. kebanyakan di Afrika Utara dan Afrika Barat. Dianut oleh sekitar 15 % umat Islam. al-Madkhal. Biografi Imam Malik Sebelum kita mengulas tentang madzhab Maliki. kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun ke dua Hijriah. Mazhab maliki adalah salah satu dari empat mazhab fiqih atau hukum Islam dalam sunni. sejak kecil Imam Malik tak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu.2 Kakek dan ayahnya termasuk ulama hadis terpandang di Madinah. Abdurrahman bin al-Qasim dan Rabi’ah ibn Abi Abdirrahman. 110. Abu Zinad. 111. Mazhab ini didirikan oleh Imam Malik bin Anas atau bernama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amirul Ashbuhi. 1 3 . Imam Malik adalah imam dari kota Madinah dan Imam bagi penduduk Umar Sulaiman al-Asyqar. Yahya bin Said Al Anshari. 1996). yaitu Imam Malik bin Anas bin Malik. 2 al-Asyqar. Ia dilahirkan 13 tahun sesudah kelahiran Abu Hanifah.

Dimasa itu pengaruh ilmu pengetahuan Arab. 4 4 . Fiqih Lima Madzhab (terj. 5 Imam Malik semasa hidupnya sebagai pejuang agama dan umat Islam seluruhnya. yang paling mengerti tentang pendapat-pendapat Abdullah bin Umar. Semasa hidupnya Imam Malik. Ia salah seorang dari ahli fiqih yang terakhir bagi Kota Madinah dan juga terakhir bagi fuqaha Madinah. Romawi. Ummayah dan Abbasyiah dimana terjadi perselisian hebat diantara dua pemerinahan tersebut. bukti atas hal itu ucapan Al-Dahlani ketika dia berkata: “Malik adalah orang yang paling ahli dalam bidang hadis di Madina. Dia meninggal dunia pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid pada masa pemerintahan Abasyiah. dan juga perselisihan anatara golongan Syiah dan golongan Ahli Sunnah dan orang khwarij. Imam Malik dilahirkan pada zaman pemerintahan al Walid bin Abdul Malik al Umawi.dan Hindi. Fiqih Lima. Apabila diajukan kepada suatu masalah. Masykur AB. Beliau berumur hampir sembilan puluh tahun. dapat mengalami dua corak pemerintahan. persi dan Hindia (India) tumbuh dengan subur di kalangan masyarakat pada waktu itu. dan sahabat-sahabat mereka atas dasar itulah dia memberi fatwa. 5 Jawad Mughniyyah. 2001). Persia. beliau dikenal sangat berhati-hati dalam memberi fatwa. perniagaan. Diriwayatkan. Disamping itu pula beliau dapat menyaksikan percampuran antara bangsa dan keturunan yaitu orang Arab. dkk) (Jakarta: Lentera. Beliau tidak lupa untuk terlebih dahulu meneliti hadis-hadis Rasulullah SAW. yang paling mengetahui tentang keputusan-keputusan Umar. pertukangan dan bermacam corak kehidupan yang mana semuanya dapat menggunakan beberapa dalih menurut kaca mata agama Muhammad Jawad Mughniyyah. xxvii. Malik dapat juga melihat perselisihan antara pro Abasyiah dan pro Alwiyyin dan juga orang khawarij. Karena keuletannya Imam Malik tumbuh sebagai seorang ulama’ yang terkemuka terutama dalam bidang ilmu hadis dan fiqih. bahwa beliau mempunyai tujuh puluh orang yang biasa diajak bermisyawarah untuk mengeluarkan suatu fatwa. sebelum kemudian memberikan fatwa atas suatu masalah. ia menjelaskan dan memberi fatwa“.Hijaz.4 Meski begitu. Aisyah ra. dan bermusyawarah dengan Ulama’ lain. Bermacam-macam cara perubahan yang terjadi. xxvii. seperti bidang pertanian.

tapi juga mewariskan Mazhab fiqihnya di kalangan sunni yang disebut sebagai mazhab Maliki. Mazhab ini sangat mengutamakan aspek kemaslahatan di dalam menetapkan hukum. bahkan ulama ulama besar Imam Syafi’i pun pernah menimba ilmu darinya. mulai dari Al Mansur. dan sangsinya yaitu mengumpulkan hadis hadis dan membukukannya.6 Perselisihan tarikh terjadi sejak masa dahulu. Al Mahdi. menurut sebuah riwayat disebutkan bahwa murid Imam Malik yang terkenal mencapai 1.720 hadis. ketentraman dan rasa hormat murid terhadap gurunya. fiqih. beliau juga mengarang buku Al Mudawwanah Al Kubra.94.300 orang.dan hukum-hukum fiqih dan dimasa inilah permulaan penyusunan ilmu hadis. Harun Arrasyid dan Al Makmun pernah jadi muridnya. semula kitab ini memuat 10 ribu hadis namun setelah diteliti ulang. 6 Muhammad Abu Zahrah. Ushul Madzhab Maliki Imam malik tidak hanya meninggalkan warisan buku. tidak kurang empat Khalifah. Ada setengah pendapat mengatakan pada tahun 90. menurut beberapa riwayat mengatakan bahwa buku Al Muwatha’ tersebut tidak akan ada bila Imam Malik tidak dipaksa oleh Khalifah Al Mansur sebagai sangsi atas penolakannya untuk datang ke Baghdad. Bermacam pendapat ahli sejarah tentang tarikh kelahiran Imam Malik. 24. Ciri pengajaran Imam malik adalah disiplin. dan 97 H. dan masalah hukum-hukum. Imam malik hanya memasukkan 1. Imam Malik (Dar al-Fikr al-Arabiy). 5 . Karya Imam malik terbesar adalah bukunya Al Muwatha’ yaitu kitab fiqh yang berdasarkan himpunan hadis hadis pilihan. namun setelah dipikir pikir tak ada salahnya melakukan hal tersebut Akhirnya lahirlah Al Muwatha’ yang ditulis pada masa khalifah Al Mansur (754-775 M) dan selesai di masa khalifah Al Mahdi (775-785 M). Selain kitab tersebut.95. Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan. Awalnya imam Malik enggan untuk melakukannya.

Manna’ Al-Qaththan. Ia menyebabkan madzhab Maliki di Mesir dan Maghrib. Dari hasil takhrij tersebut. Istihsan. Sahabat yang lainnya Abu Zahrah. di antaranya: Abdullah ibn Wahab yang menyertai Imam Malik selama 20 tahun.8 Mazdhab Maliki disebarkan oleh murid-murid Imam Malik. Mazhab maliki adalah salah satu dari empat mazhab fiqih atau hukum Islam dalam sunni. Madzhab ini merupakan madzhab utama di Andalusia. Tarikh alFiqh al-Islamiy (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. Urf dan Adat 9. juga di negara-negara Maghribi dan Negara Sudan. 113-116. Lihat juga buku Muhammad Ali as-Sayis. yaitu7: 1.Madzhab Maliki memiliki sumber-sember madzhabnya dari buku Imam Malik yang sangat terkenal. Qaul Shahabiy 7. Istishhab Perkembangan dan Penyebaran Madzhab Maliki Seperti yang telah disebutkan di atas. Dianut oleh sekitar 15 % umat Islam. dan 11.Tarikh at-Tasyri’ al-Islamiy (Kairo: Maktabah Wahbah). 276. al-Madkhal. As-Sunnah 3. Al-Qur’an 2. maka dapat diketahui ushul madzhab Maliki. Madzhab ini tersebar di Mesir dan Negara-negara yang sangat banyak. 133. yang ditakhrij oleh murid-murid beliau. Ijma’ Ahli MAdiah 5. Qiyas 6. Ijma’ 4. 1990). kebanyakan di Afrika Utara dan Afrika Barat. Imam Malik. 352-356. yaitu al-Muwaththa’. Sad az-Zari’ah 10. 7 6 . Mashlahah Mursalah 8. 8 al-Asyqar.

Praktek para alasan sahabat menjaga yang telah menggunakan maslahat atau mursalah kehilangan diantarannya: . Istilah mashlahah mursalah merupakan istilah yang diketengahkan oleh kalangan Malikiyyah . Al-Qaththan.Tarikh.Sahabat mengumpulkan Al-Qur’an kedalam beberapa mushaf dengan Al-Qur’an dari kepunahan kemutawatirannya. Muhammad Abu Zahrah. . Abu Zahrah. Padahal menurut hukum asal kekuasaan mereka 9 al-Asyqar. Karena tidak ditemukan variabel yang menolak ataupun mengakuinya maka para ulama berselisih pendapat mengenai kebolehannya dijadikan illat hukum. 280-282. 356-357. 133. Kalau memang mereka diutus demi membawa kemaslahahn manusia maka jelaslah bagi kita bahwa maslahah itu satu hal yang dikehendaki oleh syara`/agama mengingat hukum Allah diadakan untuk kepentingan umat manusia baik dunia maupun akhirat. setidaknya terdapat tiga alasan mengapa mashlahah mursalah tersebut dijadikan sebagai hujjah dalam penentuan hukum.10 Madzhab Maliki yang merupakan pembawa bendera Maslahat Mursalah mengemukakan. Ushul.9 Pemikiran Imam Malik tentang Mashlahah Mursalah Imam Malik merupakan orang yang sangat getol mengusung mashlahah mursalah ini dalam instinbath hukum. Imam Malik merupakan ulama yang paling banyak melakukan atau menggunakan maslahah mursalah dengan alasan.adalah Abdurrahman ibn Qasim yang merupakan Faqih dari Mesir yang mempunyai peran besar terhadap pentadwinan madzhab Maliki.Khulafa ar-rosyidun menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. al-Madkhal. 10 11 7 . Maslahat ini merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syara’ yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia serta terhindar dari kemudharatan. Allah mengutus utusanutusannya untuk membimbing umatnya kepada kemaslahahan. 285. yaitu sebagai berikut11: 1. Mashlahah mursalah merupakan maslahat yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun yang mengakuinya ataupun menolaknya. Ushul al-Fiqh (Dar al-Fikr Al-Islamiy).

Adapun ushul madzhab Maliki adalah: Al-Qur’an. Allah mengutus utusan-utusannya untuk membimbing umatnya kepada kemaslahahan. Istihsan. Ijma’ Ahli Madinah.Umar Bin Khattab sengaja menumpahkan susu yang dicampur air guna member pelajaran kepada mereka yang mencampur susu dengan air . Qaul Shahabiy. Urf dan Adat. 3. Mashlahah Mursalah. 2. As-Sunnah. dan Istishhab. Ijma’. Umar Bin Khattab memerintahkan para penguasa (pegawai negeri) agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya . Qiyas. Sad az-Zari’ah. Madzhab ini merupakan madzhab utama di Andalusia. Dari penjelasan singkat ini penulis menarik kesimpulan bahwa madzhab Maliki didirikan oleh Imam Malik bin Anas bin Malik. Penutup Demikianlah sedikit ulasan tentang sejarah perkembangan madzhab Maliki yang penulis suguhkan. Seandainya maslahat tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung maslahah selama berada dalam konteks maslahat syar’iyyah. Jika tidak dibebani ganti rugi ia akan ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya. Madzhab ini tersebar di Mesir dan Negara-negara yang sangat banyak. Kalau memang mereka diutus demi membawa kemaslahahn manusia maka jelaslah bagi 8 . juga di negara-negara Maghribi dan Negara Sudan. Adanya maslahat sesuai dengan maqosid as-Syar’i (tujuan-tujuan syar’i) artinya dengan mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan maqosid as-syar’i. ulama yang paling banyak melakukan atau menggunakan maslahah mursalah dengan alasan.didasarkan atas kepercayaan (amanah). Salah satu pemikiran Imam Malik yang terkenal dalam istinbath hukum adalah penggunaan mashlahah mursalah. Imam Malik. maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan.Para sahabat menetapkan hukuman mati kepada semua anggota kelompok (jama’ah) karena membunuh satu orang secara bersama-sama.

kita bahwa maslahah itu satu hal yang dikehendaki oleh syara`/agama mengingat hukum Allah diadakan untuk kepentingan umat manusia baik dunia maupun akhirat. 9 .

tt. Kairo: Maktabah Wahbah. Mughniyyah. Imam Malik. tt. Muhammad. Muhammad Jawad. Ushul al-Fiqh. Manna’. Tarikh al-Fiqh al-Islamiy. Muhammad Ali. As-Sayis. dkk). al-Madkhal Ila Dirasah al-Madaris wa alMadzahib al-Fiqhiyyah. Dar al-Fikr Al-Islamiy. Abu Zahrah. 1990. 1996. Yordania. Al-Qaththan. Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. Dar an-Nafaais. Muhammad.DAFTAR PUSTAKA Abu Zahrah. Al-Asyqar. Dar al-Fikr al-Arabiy. 10 . 2001. Fiqih Lima Madzhab (terj. Jakarta: Lentera. tt. Masykur AB. Tarikh at-Tasyri’ al-Islamiy. Umar Sulaiman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful