SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM Sumber-sumber hukum islam (mashadir al-syari‟at) adalah dalil –dalil syari‟at dimana

hukum syari‟at digali. Sumber-sumber hukum islam dalam

pengklasifikasiannya didasarkan pada dua sisi pandang. Pertama, didasarkan pada sisi pandang kesepakatan ulama atas ditetapkannya beberapa hal ini menjadi sumber hukum syari‟at. Pembagian ini menjadi tiga bagian : 1. Sesuatu yang telah disepakati semua ulama islam sebagai sumber hukum syari‟at, yaitu al-Qur‟an dan al-Sunah. 2. Sesuatu yang disepakati mayoritas (jumhur) ulama sebagai sumber syari‟at,yaitu ijma‟ dan qiyas. 3. Sesuatu yang menjadi perdebatan para ulama, bahkan oleh mayoritasnya yaitu Urf (tradisi), istishhab(pemberian hukum berdasarkan keberadaannya pada masa lampau) maslahah mursalah (pencetusan hukum berdasarkan prinsip kemaslahatan secara bebas), syar‟u man qablana (syari‟at sebelum kita), dan madzhab shahabat. Sumber Islam adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan dasar aturan atau pedoman agam Islam. Sumber hukum Islam yang utama adalah Al-Qur‟andan Al Hadits sebagai mana hadits Rosulullah saw : “Aku tinggikan dua perkara yag jika kamu berpegang teguh kepada keduanya tidak akan tersesat selamanya yaitu Al-Qur‟an dan Al Hadits atau As Sunnah” (H.R. Baihaqi). Dalam Al-Qur‟an banyak yang menyebutkan tentang akal, maka para ulama menjadikan akal sebagai sumber hukum yang ketiga di dalam ajaran Islam. Hasil dari akal inilah yaitu ra‟yu yang pelaksanaannya adalah melalui ijtihad. Disamping itu terdapat as-Sunnah sebagai penjelas Al-Qur‟an terhadap hal-hal yang masih bersifat umum. Selain itu para mujtahidpun menggunakan Ijma‟, Qiyas. Sebagai salah satu acuan dalam menentukan atau menetapkan suatu hukum. Untuk itu, perlu adanya penjabaran tentang sumber-sumber ajaran Islam tersebut seperti Al-Qur‟an, Hadist, Ijma‟, dan Qiyas. Agar mengerti serta memahami pengertian serta kedudukannya dalam menentukan suatu hukum ajaran Islam. Keempat sumber hukum yang disepakati jumhur ulama yakni Al Qur‟an,

Sunnah, Ijma‟ dan Qiyas, landasannya berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Shahabat Nabi Saw Muadz ibn Jabal ketika diutus ke Yaman.

“Dari Muadz ibn Jabal ra bahwa Nabi Saw ketika mengutusnya ke Yaman, Nabi bertanya: “Bagaimana kamu jika dihadapkan permasalahan hukum? Ia berkata: “Saya berhukum dengan kitab Allah”. Nabi berkata: “Jika tidak terdapat dalam kitab Allah” ?, ia berkata: “Saya berhukum dengan sunnah Rasulullah Saw”. Nabi berkata: “Jika tidak terdapat dalam sunnah Rasul Saw” ? ia berkata: “Saya akan berijtihad dan tidak berlebih (dalam ijtihad)”. Maka Rasul Saw memukul ke dada Muadz dan berkata: “Segala puji bagi Allah yang telah sepakat dengan utusannya (Muadz) dengan apa yang diridhai Rasulullah Saw”.[7]

1. AL-QUR’AN a. Pengertian Al-Qur’an Secara Bahasa (Etimologi)Merupakan mashdar (kata benda) dari kata kerja Qoro‟a (‫ )أرق‬yang bermakna Talaa (‫[ )الت‬keduanya berarti: membaca], atau bermakna Jama‟a (mengumpulkan, mengoleksi). Secara Syari‟at (Terminologi) Adalah Kalam Allah ta‟ala yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, dalam pembukuannya, Al-Qur‟an diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Naas. ‫ا‬ . Allah ta‟ala berfirman, “Sesungguhnya Kami telah menurunkan al-Qur‟an kepadamu (hai Muhammad) dengan berangsur-angsur.” (al-Insaan:23). ‫أ‬ Dan firman-Nya, “Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa al-Qur‟an dengan

berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.” (Yusuf:2) Allah ta‟ala telah menjaga al-Qur‟an yang agung ini dari upaya merubah, menambah, mengurangi atau pun menggantikannya. Dia ta‟ala telah menjamin akan menjaganya sebagaimana dalam firman-Nya, ‫ا‬ “Sesungguhnya Kami-lah yang menunkan al-Qur‟an dan sesungguhnya Kami benr-benar memeliharanya.” (al-Hijr:9) b. Nama-nama Al-Qur’an Adapun nama-nama Al-Qur‟an yaitu 1. Al kitab (kitabullah),yang merupakan sinonim dari kata Al Qur‟an artinya,kitab suci sebagai petunjuk bagi oranh yang bertakwa.nama ini diterangkan dalam AlQur‟an surat al-baqara ayat 2. 2. Az-zikr, artinya peringatan, nama ini di terangkan dalam Al-Qur‟an surat al-hijr ayat 9. 3. Al- furqan, artinya pembeda,nama ini diterangkan dalam surat al Furqan ayat 1. 4 As-suhuf berati lembaran-lembaran,seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur‟an surat Al- bayinah ayat 2. Pembagian surat dalam Al-Qur‟an. 1. Assabi‟uthiwaal, yaitu tujuh surat yang panjang,ketujuh surat itu yaitu albaqarah (286), al-A‟raf (206), Ali Imran (200), an-nisa (176), al an‟am (165), al-maidah (120), dan Yunus ( 109) 2. Al-Miuun, yaitu surat yang berisi seratus ayat lebih.Maksudnya surat-surat tersebut memiliki ayat sekitar seratus ayat atau lebih. Misalnya,surat Hud (123 ayat),Yusuf (111 ayat), dan At-Taubah (129 ayat). 3. Al-Matsaani, yaitu surat-surat yang berisi kurang dari seratus ayat. Maksudnya surat-surat tersebut kurang dari seratus ayat.Misalnya,surat Al-anfal (75 ayat),ar-rum (60 ayat),dan al-hijr(99 ayat). 4. Al- Mufashshal, yaitu surat-surat pendek seperti al-ikhlas,ad-duha,dan annasr.suat-surat seperti ini kebannyakan di temukan dalam juz ke 30.

Turunnya ayat dan surat disesuaikan dengan kejadian yang ada atau sesuai dengan keperluan.tahun ke 40 bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 M. Proses turunnya Al-Qur‟an Ada 3 pendapat yang berkenaan dengan proses turunnya Al-Qur‟an : 1. 2. potongan ayat.Petunjuk bagi Manusia. langsung satu surat.Alquran turun tidak secara sekaligus. Fungsi Al-Qur’an 1.Al-Qur‟an diturunnkan sekaligus Al-Qur‟an diturunkan secara sekaligus pada malam lailatul qadar kemudiaan diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad saw. Selain itu dengan turun sedikit demi sedikit. Nabi Muhammad SAW akan lebih mudah menghafal serta meneguhkan hati orang yang menerimanya. Sejarah turunnya Al-Qur‟an Allah SWT menurunkan Al-Qur‟an dengan perantaraan malaikat jibril sebagai pengentar wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW di gua hiro pada tanggal 17 ramadhan ketika Nabi Muhammad berusia / berumur 41 tahun yaitu surat al alaq ayat 1 sampai ayat 5. .Tepatnya pada tangal 17 ramadan. namun sedikit demi sedikit baik beberapa ayat. 3. c. Al-Qur‟an diturunkan secara berangsur-angsur pada setiap malam lailatul qadar. dan sebagainya.Wahyu yang pertama dan terakhir diturunkan . Sedangkan terakhir alqu‟an turun yakni pada tanggal 9 zulhijjah tahun 10 hijriah yakni surah almaidah ayat 3.kemudian b aru diturunkan sedikit demi sedikit kepada Nabi Muhammad saw. Lama al-quran diturunkan ke bumi adalah kurang lebih sekitar 22 tahun 2 bulan dan 22 hari.Al-Qur‟an diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul izzah. Wahyu yang di turunkan oleh Allah swt kepada nabi Muhammad adalah surat Al Alaq ayat ke 1-5 di gua hira. AL-Qur‟an diturunkan pertama kali pada malam lailatul qadar sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul izzah.Al-Qur‟an di turunkan secara berangsur-angsur.

S AL-Baqarah 2:185 (QS AL-Baqarah 2:2) dan (Q. politik. Turunnya Al-Qur‟an merupakan salah satu mukjizat yang dimilki oleh nabi Muhammad saw. Peringatan dan pelajaran bagi manusia. Sumber pokok ajaran islam.Adapun ajarannya meliputi persoalan kemanusiaan secara umum seperti hukum.S AL-Fusilat 41:44) 2. ibadah. d. ekonomi. sebagai mukjizat Nabi Muhammad saw. ilmu pengethuan dan seni.umat uyang akan datang kemudian rentu harus pandai mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah yang diterangkan dalam Al-Qur‟an. Tujuan Pokok Al-Quran 1. Dalam AL-Qur‟an banyak diterangkan tentang kisah para nabi dan umat terdahulu. Fungsi AL-Qur‟an sebagai sumber ajaran islam sudah diyakini dan diakui kebenarannya oleh segenap hukum islam. ptunjuk mengenal syariat dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. “Al-Quran adalah petunjuk bagi selunih manusia ke jalan yang harus ditempuh demi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. social. Petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan normanorma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupannya secara individual atau kolektif. Petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia yang tersimpul dalam keimanan akan keesaan Tuhan dan kepercayaan akan kepastian adanya hari pembalasan.Bagi kita.seperti yang dijelaskan dalam surat (Q.” Pokok Ajaran Dalam Isi Kandungan AlQur‟an . Atau dengan kata lain yang lebih singkat. budaya. 4. pendidikan. 3. 2. 3.Allah swt menurunkan Al-Qur‟ansebagai petujuk umar manusia.baik umat yang taat melaksanakan perintah Allah maupun yang mereka yang menentang dan mengingkari ajaran Nya.

juga menjadi barometer kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugasnya.1.akidah bukan hanya sebagai konsep dasar yang ideal untuk diyakini dalam hati seorang muslim. 4. 2. Kisah-kisah umat terdahulu .manusia memerlukan berbagai kegiatan dan hubungan alat komunikasi .hukum waris.jual beli.Dalam islam.Akidah akidah adalah keyakinan atau kepercayaan.Menurut Al-ur‟an tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah agar mereka beribadah kepada Allah.Akidah islam adalah keyakinan atau kepercayaan yang diyakini kebenarannya dengan sepenuh hati oleh setiap muslim.hukum musyawarah.tata cara bermuamallah di jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 82. dan kegiatan kemasyarakatan.Seperti yang dijelaskan dalam (Q.ketinggian akhlak Beliau itu dinyatakan Allah dalam Al-Qur‟an surat al-Qalam ayat 4.Akan tetapi.seperti silahturahmi.transaksi dagang.seperti shalat.Hubungan manusia dengan manusia atau hablum minanas .hukum antar bangsa. 3.akidah tau kepercayaan yang diyakini dalam hati seorang muslim itu harus mewujudkan dalam amal perbuatan dan tingkah laku sebagai seorang yang beriman. Kegiatan seperti itu disebut kegiatan Muamallah.anhtara lain di sebabkan memiliki komitmen yang tinggi terhadap ajhlak.Nabi Muhammad saw berhasil menjalankan tugasnya menyampaikan risalah islamiyah.zariyat 51:56) Manusia selain sebagai makhluk pribadi juga sebagai makhluk sosial.Ibadah dan Muamalah Kandungan penting dalam Al-Qur‟an adalah ibadah dean muamallah.Hukum Secara garis besar Al-Qur‟an mengatur beberapa ketentuan tentang hukum seperti hukum perkawinan.di samping memiliki kedudukan penting bagi kehidupan manusia.Komonikasi dengan Allah atau hablum minallah .hukum perang.hukum perjanjian.S Az.membayar zakat dan lainnya.hukum pidana. 5.Akhlak. Akhlak Dalam bahasa Indonesia akhlak dikenal dengan istilah moral .

Firman-Nya:“Orangorang kafir berkata. HIKMAH ANGSUR 1. Keistimewaan Dan Keutamaan Al-qur‟an : 1. Memiliki ayat-ayat yang menghormati akal pikiran sebagai dasar utama untuk memahami hukum dunia manusia.pertanian. Melepas kehinaan pada jiwa manusia agar terhindar dari penyembahan terhadap makhluk serta menanamkan tauhid dalam jiwa. 5.di dalamnya terdapat satu surat yang di namaksn al-Qasas. 3. Kisah para nabi dan umat terdahulu yang diterangkan dalam Al-Qur‟an antara lain di jelaskan dalam surat al-Furqan ayat 37-39.Bukti lain adalah hampir semua surat dalam Al-Qur‟an memuat tentang kisah. kelas.Seperti dalam surat ar-rad ayat 19 dan al zumar ayat 9. 4. Memberi gambaran umum ilmu alam untuk merangsang perkembangan berbagai ilmu. 6. Memiliki ayat-ayat yang mengagumkan sehingga pendengar ayat suci al-qur‟an dapat dipengaruhi jiwanya. Isyarat pengemban ilmu pengetahuan dan teknologi Al-Qur‟an banyak mengimbau manusia untuk mengali dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.farmasi. 6. Menyamakan manusia tanpa pembagian strata. Yang menentukan perbedaan manusia di mata Allah SWT adalah taqwa. dan lain sebagainya.Kisah merupakan kandungan lain dalam Al-Qur‟an. Memberi pedoman dan petunjuk hidup lengkap beserta hukum-hukum untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia seluruh bangsa di mana pun berada serta segala zaman / periode waktu.dan astronomi yang bermanfaat bagi kemjuan dan kesejahteraan umat manusia. kenapa Qur‟an tidak turun kepadanya sekali turun saja? DITURUNKANNYA AL-QUR‟AN SECARA BERANGSUR- .Selain kedua surat tersebut masih banyak lagi dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi seperti dalam kedokteran. Untuk menguatkan hati Nabi Shallahu „Alaihi wa Sallam . golongan.Al-Qur‟an menaruh perhatian penting terhadap keberadaan kisah di dalamnya. 2.Bahkan.

Seorang mujahid dan seorang alim tidak diperbolehkan hanya mengambil dari salah satu dari keduanya. namun yang sering dijadikan referensi hadits-haditsnya ada tujuh ulama. Dengan begitu Allah menantang mereka untuk membuat satu surat saja yang (tak perlu melebihi) sebanding dengannya. dan umat Islam diwajibkan mengikuti hadis sebagaimana diwajibkan mengikuti al-Quran. yakni Imam Bukhari.Supaya orang-orang mukmin antusias dalam menerima Qur‟an dan giat mengamalkannya. supaya kami kuatkan hatimu dengannya dan kami membacanya secara tartil (teratur dan benar). dimana dalam hal ini. 3. 2. HADIST 1. Hadits dijadikan sumber hukum dalam agama Islam selain Al-Qur'an. dan Imam Ibnu Majah.Ada banyak ulama periwayat hadits.Supaya mudah dihapal dan dipahami. Dan ternyata mereka tidak sanggup membuat satu surat saja yang seperti Qur‟an. HADITS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa Hadis Rasul merupakan sumber dan dasar hukum Islam al-Quran. apalagi membuat langsung satu kitab. Imam Muslim.Untuk menantang orang-orang kafir yang mengingkari Qur‟an karena menurut mereka aneh kalau kitab suci diturunkan secara berangsur-angsur. Imam Abu Daud. Karena tanpa keduanya orang islam tidak mungkin dapat memahami islam secara mendalam. Imam Ahmad. Ijma dan Qiyas. PENGERTIAN HADIST Hadits adalah segala perkataan (sabda). . 4. Imam Nasa'i.Begitulah.” (Al-Furqaan: 32) 2. kedudukan hadits merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.Mengiringi kejadian-kejadian di masyarakat dan bertahap dalam menetapkan suatu hukum. perbuatan dan ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Imam Turmudzi. 5. 2.

dan akan memperbaiki keadaan orang-orang mukmin dan memperkuat iman mereka. Karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasul-rasulNya. maka bagimu pahala yang besar. Ali‟Imran 3:179 Dalam ayat tersebut Allah memisahkan antara orang-orang mukmin dengan orang-orang munafiq. Selain Allah memerintahkan umat Islam agar percaya kepada Rasul SAW. Ayat yang dimaksud adalah: Firman Allah SWT: ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫را‬ ‫ا‬ Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini. Di bawah ini merupakan paparan tentang kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam dengan melihat beberapa dalil. Ini sama halnya tuntutan taat dan patuh kepada Allah SWT. sehingga Dia menyisihkan yang buruk (munafiq) dari yang baik (mukmin). . baik naqli maupun aqli. dan jika kamu bariman dan bertaqwa. Oleh karena itu orang mukmin dituntut agar tetap beriman kepada Allah dan Rasul-nya. akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakiNya diantara Rasul-rasul-Nya. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib. baik berupa perintah maupun larangan.Dalil al-Quran Banyak ayat al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang disampaikan oleh Rasul kepada ummatnya untuk dijadikan pedoman hidup. Ayat yang berkenaan dengan masalah ini ialah: Firman Allah SWT: ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫أ‬ . Tuntutan taat dan patuh kepada Rasul SAW. (QS. baik dalam bentuk perintah maupun larangannya. juga menyerukan agar menaati segala bentuk perundang-undangan dan peraturan yang dibawanya.Banyak ayat al Quran dan Hadis yang memberikan pengertian bahwa hadis itu merupakan sumber hukum Islam selain al Quran yang wajib diikuti.

Hadits Shahih Hadits yang bersambung sanadnya. Berkenaan dengan keharusan menjadikan hadis sebagai pedoman hidup. maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir”. Pembagian hadits ahad: 1. Hadits Hasan . (QS. jika kamu berpaling. disamping al-Quran sebagai pedoman utamanya. Ali „Imran 3:32) . yaituberupa kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya:. Syarat-syarat hadits shahih:      Isinya tidak bertentangan dengan Al-Qur‟an Sanadnya bersambung Diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhobit Tidak syadz (bertentangan dengan hadits lain yang lebih shahih) Tidak cacat walaupun tersembunyi 2. beliau bersabda: ‫)ر ا‬ ‫ا‬ ‫أ‬ ) “Aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian. (HR. Malik) 3. dirwayatkan oleh orang yang adil dan dhobit (kuat hafalannya). MACAM-MACAM HADIST A.“Katakanlah! Taatlah kalian Allah dan Rasu-nya. Orang-orang yang meriwayatkan harus hidup pada satu zaman b.Dalil al-Hadis Dalam salah satu pesan Rasulullah SAW. Beberapa hal yang harus dipenuhi agar bisa disebut hadits mutawatir:    Isi hadits harus hal-hal yang dapat dicapai panca indra Orang-orang yang meriwayatkannya harus benar-benar terpercaya. yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegangan teguh pada keduanya. Berdasarkan Jumlah Perawi a. Hadits Ahad Hadits yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih tetapi tidak mencapai tingkat mutawatir. Hadits Mutawatir Hadits yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dari beberapa snad yang terpercaya.

a. Hadits Mu‟allaq Hadits yang permulaan sanadnya dibuang oleh seorang atau lebih hingga akhir sanadnya. Hadits Berdasar Macam Periwayatannya Hadits yang bersambung sanadnya hingga Nabi Muhammad saw. B. Hadits Munqathi Hadits yang terputus karena hilang satu atau dua orang perawinya 5.Hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak disangka dusta dan tidak syadz 3. Hadits juga disebut hadits marfu‟ atau mausul.tidak dhobit. 2. padahal sebenarnya ada.syadz. . dan cacat. Hadits-hadits dha‟if disebabkan oleh cacat perawi 1. Hadits yang terputus sanadnya 1. Hadits Dha‟if Hadits yang diriwayatkan oleh oarang yang tidak adil. Hadits yang terputus sanadnya      Hadits Mu'allaq Hadits Mursal Hadits Mudallas Hadits Munqathi Hadits Mu'dhol c. Hadits Mu‟dhol b. Hadits Mursal Disebut juga hadits yang dikirim yaitu hadits yang diriwayatkan oleh para tabi‟in dari Nabi Muhammad saw tanpa menyebutkan sahabat tempat merima hadits 3. Hadits Mudallas Hadits yang disembunyikan cacatnya. Hadits Maudhu‟ Hadits yang dalam sanadnya terdapat perawi yang berdusta atau dituduh berdusta. yang berarti termasuk hadits Dah‟if. 4.

Hadits Mungkar Hadits yang riwayatkan oleh seorang perawi yang lemah yang bertentangan dengan yang diriwayatkan oleh perawi yang jujur 4. Hadits Mudhthorib Hadist yang diriwayatkan oleh seorang perawi dari beberapa sanad dengan matan yang kacau. sehingga artinya berubah 8. 9. Hadits Mu‟allal Hadits yang didalamnya ada cacat yang tersembunyi 5. 3. Hadits Mudraj Hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang didalamnya ada tambahan yang bukan hadits. 6. Hadits Munqalib Hadits yang terbalik lafalnya. . Hadits Syadz Hadits yang bertentangan dengan hadits lainnya sekalipun posisi hadittsnya sederajat. IJMA’ Obyek ijma` ialah semua peristiwa atau kejadian yang tidak ada dasarnya dalarn al-Qur`an dan al-Hadits.2. peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan ibadat ghairu mahdhah (ibadat yanng tidak langsung ditujukan kepada Allah SWT) bidang mu`amalat. Hadits Matruk Hadits yng diriwayatkan oleh seorang perawi saja sedangkan perawi itu dituduh berdusta. bidang kemasyarakatan atau semua hal-hal yang berhubungan dengan urusan duniawi tetapi tidak ada dasarnya dalam al-Qur`an dan al-Hadits. Hadits Maqlub Hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang dalamnya tertukar dengan mendahulukan antara sanad dan matan atau sebaliknya 7. 3.

Sekalipun pada permulaannya ada yang kurang menyetujui ) yang berati "kaum itu telah sepakat pengangkatan Abu Bakar RA itu. Ulil amri dalam urusan dunia ialah raja. Al-Qur`an Allah SWT berfirman: Artinya: "Hai orang-orang yang beriman. taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu. keadaan atau urusan yang bersifat umum meliputi urusan dunia dan urusan agama." Menurut istilah ijma'. maka kesepakatan itu hendaklah dilaksanakan dan dipatuhi oleh kaum muslimin. Pengertian ijma` Ijma` menurut bahasa Arab berarti kesepakatan atau sependapat tentang sesuatu hal. namun kemudian semua kaum muslimin menyetujuinya. sedang ulil amri dalam urusan agama ialah para mujtahid. kepala negara.1. Dari ayat di atas dipahami bahwa jika para ulil amri itu telah sepakat tentang sesuatu ketentuan atau hukum dari suatu peristiwa. a." (Ali Imran: 103) . Maka kaum muslimin yang ada pada waktu itu sepakat untuk mengangkat seorang khalifah dan atas kesepakatan bersama pula diangkatlah Abu Bakar RA sebagai khalifah pertama. seperti perkataan seseorang ( (sependapat) tentang yang demikian itu. 2. Kesepakatan yang seperti ini dapat dikatakan ijma'. Firman AIlah SWT: Artinya: "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. al-Hadits dan akal pikiran. Dasar hukum ijma` Dasar hukum ijma' berupa aI-Qur'an. Sebagai contoh ialah setelah Rasulullah SAW meninggal dunia diperlukan pengangkatan seorang pengganti beliau yang dinamakan khalifah." (an-Nisâ': 59) Perkataan amri yang terdapat pada ayat di atas berarti hal. pemimpin atau penguasa. ialah kesepakatan mujtahid ummat Islam tentang hukum syara' dari peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia.

maka ijtihadnya tidak boleh melampaui batas maksimum dari yang mungkin dipahami dari nash itu." (an-Nisa: 115) Pada ayat di atas terdapat perkataan sabîlil mu`minîna yang berarti jalan orangorang yang beriman." b. Sebaliknya jika dalam berijtihad. Termasuk dalam pengertian bersatu itu ialah berijma\\\' (bersepakat) dan dilarang bercerai-berai. Firman Allah SWT: Artinya: "Dan barangsiapa yang menantang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman. mereka akan sesat dan dimasukkan ke dalam neraka. sebagaimana sabda Rasulullah SAW: Artinya: "umatku tidak akan bersepakat untuk melakukan kesalahan. Bila ia berijtihad dan dalam berijtihad itu ia menggunakan nash. ia tidak menemukan satu nashpun yang dapat dijadikan dasar ijtihadnya. batas-batas yang telah ditetapkan dalam berijtihad serta hukum-hukum yang telah ditetapkan. AI-Hadits Bila para mujtahid telah melakukan ijma` tentang hukum syara\\\' dari suatu peristiwa atau kejadian. Karena itu setiap mujtahid dalam berijtihad hendaklah mengetahui dasar-dasar pokok ajaran Islam. yaitu dengan menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh para mujtahid. maka dalam berijtihad ia tidak boleh melampaui . jangan sekali-kali berceraiberai. Kami biarkan ia berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukan ia ke dalam jahannam dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. hendaklah dilakukan dan dibina atas asas-asas pokok ajaran Islam. sehingga maksud ayat ialah: "barangsiapa yang tidak mengikuti ijma` para mujtahidin. karena mereka tidak mungkin melakukan kesepakatan untuk melakukan kesalahan apalagi kemaksiatan dan dusta. Abu Daud dan Tirmidzi) c. maka ijma` itu hendaklah diikuti.Ayat ini memerintahkan kaum muslimin bersatu padu." (HR. Akal pikiran Setiap ijma` yang dilakukan atas hukum syara`. Jalan yang disepakati orang-orang beriman dapat diartikan dengan ijma`.

dengan perbuatan atau dengan suatu sikap yang menyatakan bahwa ia setuju atas suatu keputusan hukum yang telah disetujui oleh para mujtahid yang lain. tentulah hasil pendapat mujtahid yang banyak yang sama tentang hukum suatu peristiwa lebih utama diamalkan. karena ijma\\\' itu harus dilakukan oleh beberapa orang.kaidah-kaidah umum agama Islam. Yang melakukan kesepakatan itu hendaklah seluruh mujtahid yang ada dalam dunia Islam. Jika semua mujtahid telah melakukan seperti yang demikian itu. istihsan dan sebagainya. Tentu saja keputusan yang terbaik ialah keputusan sebagai hasil suatu musyawarah yang dilakukan para mujtahid. Rukun-rukun ijma` Dari definisi dan dasar hukum ijma\\\' di atas. karena itu ia boleh menggunakan dalil-dalil yang bukan nash. Jika kesepakatan itu hanya dilakukan oleh para mujtahid yang ada pada suatu negara saja. seperti qiyas. Harus ada beberapa orang mujtahid dikala terjadinya peristiwa dan para mujtahid itulah yang melakukan kesepakatan (menetapkan hukum peristiwa itu. Seandainya tidak ada beberapa orang mujtahid di waktu terjadinya suatu peristiwa tentulah tidak akan terjadi ijma`. 2. 3. Kesepakatan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. kemudian pendapatnya boleh diamalkan. sehingga ia harus menerima suatu keputusan. karena semuanya dilakukan berdasar petunjuk kedua dalil ltu. atau para mujtahid yang diharapkan kepada suatu keadaan. maka ulama ushul fiqh menetapkan rukun-rukun ijma' sebagai berikut: 1. Kesepakatan itu harus dinyatakan secara tegas oleh setiap mujtahid bahwa ia sependapat dengan mujtahid-mujtahid yang lain tentang hukum (syara') dari suatu peristiwa yang terjadi pada masa itu. maka hasil ijtihad yang telah dilakukannya tidak akan jauh menyimpang atau menyalahi al-Qur\\\'an dan alHadits. Jangan sekali-kali tersirat dalam kesepakatan itu unsur-unsur paksaan. . maka kesepakatan yang demikian belum dapat dikatakan suatu ijma`. Jika seorang mujtahid boleh melakukan seperti ketentuan di atas. seperti dengan pernyataan lisan. 3.

maka ijma\\\' dapat dibagi atas tiga periode. 4. yaitu: 1. Setiap ada peristiwa atau kejadian. dan 3. Kemungkinan terjadinya ijma` Jika diperhatikan sejarah kaum muslimin sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. belum ada perbedaan pendapat yang tajam diantara kaum muslimin. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Hal ini adalah karena pada masa itu kaum muslimin masih satu. adakalanya menunggu ayat al-Qur'an turunkan Allah SWT. masih mungkin mengumpulkan para sahabat atau orang yang dipandang sebagai mujtahid. maka keputusan yang demikian belum pasti ke taraf ijma'. Pada masa Rasulullah SAW. . yaitu alQur'an dan al-Hadits. Karena itu kaum muslimin masih satu. 2. Khalifah Umar atau sedikit kemungkinan pada masa enam tahun pertama Khalifah Utsman. Ijma' yang demikian belum dapat dijadikan sebagai hujjah syari'ah. namun mereka telah mempunyai pegangan yang lengkap. kemungkinan terjadi pada masa khalifah Abu Bakar. mereka berijtihad. Jika ada kejadian atau peristiwa yang memerlukan penetapan hukum. Rasululah adakalanya langsung menjawabnya. belum nampak perbedaan pendapat yang menetapkan hukum suatu peristiwa atau kejadian yang mereka alami. beliau merupakan sumber hukum. mereka langsung menanyakannya kepada Rasulullah. Periode Khalifah Abu Bakar Shiddiq dan Khalifah Umar bin Khattab. dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya ijma\\\'.4. Jika mereka tidak menemukannya dalam kedua sumber itu. Periode Rasulullah SAW. disamping daerah Islam belum begitu luas. tetapi belum ada bukti yang nyata bahwa mereka telah berijma'. Seandainya ada ijma' itu. Periode sesudahnya. Kesepakatan itu hendaklah merupakan kesepakatan yang bulat dari seluruh mujtahid. kaum muslimin mencari hukumnya pada al-Qur`an yang telah diturunkan dan hadits yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. kaum muslimin kehilangan tempat bertanya. Seandainya terjadi suatu kesepakatan oleh sebahagian besar mujtahid yang ada.

Pada negara-negara tersebut sekalipun penduduknya minoritas beragama Islam. Hal ini dimulai dengan tindakan Utsman mengangkat anggota keluarganya sebagai penjabat jabatanjabatan penting dalam pemerintahan (nepotisme). sehingga dana dan tenaga umat Islam terkuras dan habis karenanya. timbul golongan Khawarij. seperti peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Mu'awiyah bin Abu Sofyan. sejak ujung Afrika Barat sampai Indonesia. golongan Syi'ah golongan Mu'awiyah dan sebagainya. peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah yang terkenal dengan perang Jamal. Karena itu amat sukar melakukan ijma' dalam keadaan dan luas daerah yang demikian. Demikianlah perselisihan dan perpecahan itu terjadi pula semasa dinasti Amawiyah. sejak dari Asia Tengah (Rusia Selatan sekarang) sampai kebagian tengah benua Afrika. Misalnya India. Tiongkok Selatan. 2. Undang- . Pada masa sekarang telah banyak berdiri negara-negara Islam yang berdaulat atau suatu negara yang bukan negara Islam tetapi penduduknya mayoritas beragama Islam atau minoritas penduduknya beragama Islam. hanya sebagian kecil yang beragama Islam. Disamping itu daerah Islam semakin luas. semasa dinasti Fathimiyah dan sebagainya. mulailah nampak gejala-gejala perpecahan di kalangan kaum muslimin. tetapi ada peraturan atau undang-undang yang khusus bagi umat Islam. Ijma` tidak diperlukan pada masa Nabi Muhammad SAW. dan enam tahun pertama Khalifah Utsman. Setelah Khalifah Utsman terbunuh. perpecahan di kalangan kaum muslimin semakin terjadi. Ijma` mungkin terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar. Tetapi diberlakukan undang-undang perkawinan khusus bagi umat Islam. Setelah masa enam tahun kedua pemerintahan Khalifah Utsman sampai saat ini tidak mungkin terjadi ijma' sesuai dengan rukun-rukun yang telah ditetapkan di atas. Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. mengingat keadaan kaum muslim yang tidak bersatu serta luasnya daerah yang berpenduduk Islam. mayoritas penduduknya beragama Hindu. Semenanjung Balkan dan Asia Kecil. Khalifah Umar bin Khattab.Setelah enam tahun bahagian kedua kekhalifahan Utsman. semasa dinasti Abbasiyah. dan c.

undang itu ditetapkan oleh pemerintah dan parlemen India setelah musyawarah dengan para mujtahid kaum muslimin yang ada di India. Jika persepakatan para mujtahid India itu dapat dikatakan sebagai ijma'. baik berupa ucapan atau tulisan. Macam-macam ijma` Sekalipun sukar membuktikan apakah ijma' benar-benar terjadi. tentu saja beberapa orang mujtahid dalam suatu negara boleh pula bersama-sama memecahkan permasalahan kaum muslimin kemudian menetapkan suatu hukum atau peraturan. Diterangkan bahwa ijma' itu dapat ditinjau dari beberapa segi dan tiap-tiap segi terdiri atas beberapa macam. tetapi mereka berdiam diri saja atau tidak memberikan reaksi terhadap suatu ketentuan hukum yang telah dikemukakan mujtahid lain yang hidup di masanya. ljma`bayani. Karena dapat dikatakan sebagai ulil amri sebagaimana yang tersebut pada ayat 59 surat an-Nisâ' atau sebagai ahlul halli wal `aqdi. Ijma' bayani disebut juga ijma' shahih. . Jika agama Islam membolehkan seorang yang memenuhi syarat-syarat mujtahid untuk berijtihad. maka ijma' terdiri atas: 1. Ijma`sukuti. Mereka diberi hak oleh agama Islam untuk membuat undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan rakyat mereka. yaitu keputusan hukum yang diambil oleh wakil-wakil umat Islam atau para mujtahid yang mewakili segala lapisan masyarakat umat Islam. Jika demikian dapat ditetapkan definisi ijma`. Ditinjau dari segi cara terjadinya. 2. ijma' qauli atau ijma‟ haqiqi. namun dalam kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh diterangkan macam-macam ijma'. Pendapat sebagai hasil usaha yang dilakukan orang banyak tentu lebih tinggi nilainya dari pendapat yang dilakukan oleh orang seorang. yaitu para mujtahid seluruh atau sebahagian mereka tidak menyatakan pendapat dengan jelas dan tegas. 5. Hal yang demikian dibolehkan dalam agam Islam. Ijma' seperti ini disebut juga ijma` `itibari. maka ada kemungkinan terjadinya ijma' pada masa setelah Khalifah Utsman sampai sekarang sekalipun ijma‟ itu hanya dapat dikatakan sebagai ijma' lokal. yaitu para mujtahid menyatakan pendapatnya dengan jelas dan tegas.

Ijma` ahli Madinah merupakan salah satu sumber hukum Islam menurut Madzhab Maliki. Ijma`ijma` itu ialah: 1. Madzhab Hanafi menjadikan ijma` ulama Kufah sebagai salah satu sumber hukum Islam. Ijma`sahabat. 6. Ijma`khulafaurrasyidin. Umar. yaitu hukum yang dihasilkan ijma\\\' itu dhanni. Ijma`ahli Madinah. ljma`dhanni. 2. Ijma` ulama Kufah. 4. yaitu ijma` yang dilakukan oleh ulama-ulama Madinah. Setelah Abu Bakar meninggal dunia ijma` tersebut tidak dapat dilakukan lagi. yaitu ijma` yang dilakukan oleh ulama-ulama Kufah. dapat dibagi kepada: 1. Obyek ijma` . Dalam kitab-kitab fiqh terdapat pula beberapa macam ijma\\\' yang dihubungkan dengan masa terjadi. Ijma`shaikhan. 2. yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar.Ditinjau dari segi yakin atau tidaknya terjadi suatu ijma'. tempat terjadi atau orang yang melaksanakannya. 3. yaitu hukum yang dihasilkan ijma\\\' itu adalah qath\\\'i diyakini benar terjadinya. Tentu saja hal ini hanya dapat dilakukan pada masa ke-empat orang itu hidup. Utsman dan Ali bin Abi Thalib. 5. tidak ada kemungkinan lain bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berbeda dengan hasil ijma\\\' yang dilakukan pada waktu yang lain. masih ada kemungkinan lain bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berbeda dengan hasil ijtihad orang lain atau dengan hasil ijma\\\' yang dilakukan pada waktu yang lain. yaitu ijma` yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. ljma`qath`i. tetapi Madzhab Syafi`i tidak mengakuinya sebagai salah satu sumber hukum Islam. yaitu ijma` yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar. yaitu ijma`yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab.

Demikian pula membandingkan sesuatu dengan yang lain dengan mencari persamaanpersamaannya. qaisan” artinya mengukur. seperti mengukur tanah dengan meter atau alat pengukur yang lain. membandingkan atau mengukur. seperti menyamakan si A dengan si B. peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan ibadat ghairu mahdhah (ibadat yanng tidak langsung ditujukan kepada Allah SWT) bidang mu`amalat. menyamakan dan ukuran. Qiyas juga berarti mengukur. wajah yang sama dan sebagainya. karena kedua orang itu mempunyai tinggi yang sama. Pengertian Qiyas Qiyas dalam bahasa Arab berasal dari kata “qasa. Yakni cara mengishtinbatkan suatu hukum dengan cara menganalogikan antara dua hal yang memiliki kesamaan illat tetapi yang satu belum ada ketentuan hukumnya dalam nash. QIYAS A. Sedangkan menurut ulama‟ ushul fiqih qiyas berarti menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan illat antara kedua kejadian atau peristiwa itu. bentuk tubuh yang sama. Jadi qiyas merupakan mashodirul ahkam yang keempat setelah Al-Qur‟an. Qiyas menurut berarti. yaqisu. 4. Secara etimologi qiyas berarti pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya.Obyek ijma` ialah semua peristiwa atau kejadian yang tidak ada dasarnya dalarn al-Qur`an dan al-Hadits. AsSunnah dan ijma‟. ‫ا‬ ‫ا‬ ‫دم‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا د ئ‬ ‫س‬ ‫ا‬ . bidang kemasyarakatan atau semua hal-hal yang berhubungan dengan urusan duniawi tetapi tidak ada dasarnya dalam al-Qur`an dan al-Hadits.

setelah itu kita teliti illatnya. sesungguhnya (meminum) khamar. sehingga dapat merusak akal. sebagaimana haramnya minum khomr. sama ataukah tidak. . adalah termasuk perbuatan syaitan. akan kami kemukakan beberapa contoh berikut:  Minum narkotik adalah suatu perbuatan yang perlu ditetapkan hukumnya. Jika sudah diyakini bahwa illat yang ada dalam kedua kasus tersebut ternyata sama maka kita menggunakan ketentuan hukum pada kedua kasus itu berdasarkan keadaan illat. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. yaitu samasama berakibat memabukkan para peminumnya.  Si A telah menerima wasiat dari B bahwa ia akan menerima sebidang tanah yang telah ditentukan.S al-Ma‟idah: 90) Antara minum narkotik dan minum khomr ada persamaan „illat. mengundi nasib dengan panah. (berkorban untuk) berhala. karena itu dibunuhnyalah B. berjudi.“Qiyas adalah metode berfikir untuk menemukan petunjuk makna yang sesuai dengan khabar yang sudah ada dalam al-Qur‟an dan sunnah”. Selanjutnya kita cari dan teliti illat yang ada pada kasus yang tidak disebutkan dalam nash. yaitu perbuatan minum khomr. Berdasarkan persamaan „illat itu. Supaya lebih mudah memahaminya. sedang tidak ada satu nashpun yang dapat dijadikan sebagai dasar hukumnya. ditetapkanlah hukum minum narkotik yaitu haram. Adapun cara mengoperasionalkan qiyas ini yakni dimulai dengan mengeluarkan hukum yang ada pada kasus yang disebutkan dalam nash. Untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh cara qiyas dengan mencari perbuatan yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. (Q. jika B meninggal dunia. Timbul persoalan: apakah A tetap memperoleh tanah yang diwasiatkan itu? Untuk menetapkan hukumnya dicarilah kejadian yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash dan ada pula persamaan „illatnya. A ingin segera memperoleh tanah yang diwasiatkan itu. yang diharamkan berdasarkan firman Allah SWT: Artinya: Hai orang-orang yang beriman.

pendapat shahabt maupun ijma ulama. hadits. Mazhab Zhahiriyah dan Syiah Imamiyah. mereka menetapkan hukum hanya dari teks nash semata. diharamkan memperoleh harta warisan dari orang yang telah dibunuhnya. Pandangan ulama mengenai qiyas ini terbagi menjadi tiga kelompok: 1. 2. karena ia telah membunuh orang yang telah berwasiat untuknya. mereka sama sekali tidak menggunakan qiyas. Kemudian ditetapkanlah hukum peristiwa atau kejadian yang pertama sama dengan hukum peristiwa atau kejadian yang kedua.R Tirmidzi) Antara kedua peristiwa itu ada persamaan illatnya. Kedua peristiwa atau kejadian itu mempunyai „illat yang sama pula. (H. Kelompok jumhur. . sebagaiman orang yang telah membunuh orang yang akan diwarisinya. Sehubungan dengan ini Rosulullah saw bersabda: ‫)ر ا ا‬ ‫)ا‬ Orang yang membunuh (orang yang akan diwarisinya) tidak berhak mewarisi. maka beberapa ulama berselisih faham dengan ulama jumhur. Mazhab Zhahiri tidak mengakui adalanya illat nash dan tidak berusaha mengetahui sasaran dan tujuan nash termasuk menyingkap alasanalasannya guna menetapkan suatu kepastian hukum yang sesuai dengan illat. Dari contoh-contoh di atas dapat dilihat bahwa dalam melakukan qiyas ada satu peristiwa atau kejadian yang perlu ditetapkan hukumnya sedang tidak ada satupun nash yang dapat dijadikan dasar hukumnya untuk menetapkan hukum dari peristiwa atau kejadian itu. dicarilah peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash. Berhubung qiyas merupakan aktivitas akal. Berdasarkan persamaan „illat itu dapat ditetapkan hukum bahwa si A haram memperoleh tanah yang diwasiatkan B untuknya.Perbuatan itu ialah pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap orang yang akan diwarisinya. karena ingin segera memperoleh harta warisan. yaitu ingin segera memperoleh sesuatu sebelum sampai waktu yang ditentukan. mereka menggunakan qiyas sebagai dasar hukum pada halhal yang tidak jelas nashnya baik dalam Al Qur‟an. Sebaliknya.

Mengenai dasar hukum qiyas bagi yang membolehkannya sebagai dasar hujjah. taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri kamu. Kelompok yang lebih memperluas pemakaian qiyas. kelompok ini menerapkan qiyas sebagai pentakhsih dari keumuman dalil Al Qur‟an dan hadits. Bahkan dalam kondisi dan masalah tertentu. kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu.3. yang berusaha berbagai hal karena persamaan illat. namun semua mereka itu barulah melakukan qiyas apabila ada kejadian atau peristiwa tetapi tidak diperoleh satu nashpun yang dapat dijadikan dasar. jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kehujjahan Qiyas Jumhur ulama kaum muslimin sepakat bahwa qiyas merupakan hujjah syar‟i dan termasuk sumber hukum yang keempat dari sumber hukum yang lain. ialah al-Qur‟an dan al-Hadits dan perbuatan sahabat yaitu: a. ada yang membatasinya dan ada pula yang tidak membatasinya. Al-Qur’an 1) Allah SWT berfirman: Artinya: “Hai orang-orang yang beriman. C. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Hanya mereka berbeda pendapat tentang kadar penggunaan qiyas atau macam-macam qiyas yang boleh digunakan dalam mengistinbathkan hukum. Apabila tidak terdapat hukum dalam suatu masalah baik dengan nash ataupun ijma‟ dan yang kemudian ditetapkan hukumnya dengan cara analogi dengan persamaan illat maka berlakulah hukum qiyas dan selanjutnya menjadi hukum syar‟i. Hanya sebagian kecil para ulama yang tidak membolehkan pemakaian qiyas sebagai dasar hujjah. maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. B.” (an-Nisâ‟: 59) Dari ayat di atas dapat diambilah pengertian bahwa Allah SWT memerintahkan kaum muslimin agar menetapkan segala sesuatu berdasarkan al-Qur‟an dan al- . diantaranya ialah salah satu cabang Madzhab Dzahiri dan Madzhab Syi‟ah. Dasar Hukum Qiyas Sebagian besar para ulama fiqh dan para pengikut madzhab yang empat sependapat bahwa qiyas dapat dijadikan salah satu dalil atau dasar hujjah dalam menetapkan hukum dalam ajaran Islam.

b. persamaan atau qiyas. yaitu dengan menghubungkan atau memperbandingkannya dengan yang terdapat dalam alQur‟an dan al-Hadits. Jika tidak ada dalam al-Qur‟an dan al-Hadits hendaklah mengikuti pendapat ulil amri. Dalam hal ini banyak cara yang dapat dilakukan diantaranya dengan melakukan qiyas. Kamu tidak mengira bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat menghindarkan mereka dari (siksaan) Allah. beliau bertanya kepadanya: Artinya: “Bagaimana (cara) kamul menetapkan hukum apabila dikemukakan suatu peristiwa kepadamu? Mu‟adz menjawab: Akan aku tetapkan berdasar al-Qur‟an.Hadits. . dan mereka membinasakan rumahrumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan-tangan orang yang beriman. Artinya: “Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir ahli kitab dari kampung halaman mereka pada pengusiran pertama kali. Dari penjelmaan ayat di atas dapat dipahamkan bahwa orang boleh menetapkan suatu hukum syara‟ dengan cara melakukan perbandingan.” (al-Hasyr: 2) Pada ayat di atas terdapat perkataan fa‟tabirû yâ ulil abshâr (maka ambillah tamsil dan ibarat dari kejadian itu hai orang-orang yang mempunyai pandangan tajam). Maka ambillah tamsil dan ibarat (dari kejadian itu) hai orang-orang yang mempunyai pandangan yang tajam. niscaya mereka akan memperoleh azab yang serupa. Maksudnya ialah: Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar membandingkan kejadian yang terjadi pada diri sendiri kepada kejadian yang terjadi pada orang-orang kafir itu. akan tetapi Allah mendatangkan kepada mereka (siksaan) dari arah yang tidak mereka sangka. Jika tidak ada pendapat ulil amri boleh menetapkan hukum dengan mengembalikannya kepada al-Qur‟an dan al-Hadits. Jika orang-orang beriman melakukan perbuatan seperti perbuatan orang-orang kafir itu. 1. Dan Allah menanamkan ketakutan ke dalam hati mereka. Setelah Rasulullah SAW melantik Mu‟adz bin Jabal sebagai gubernur Yaman. Al-Hadits.

Jika engkau tidak memperoleh dalam sunnah Rasulullah? Mu‟adz menjawab: Aku akan berijtihad dengan menggunakan akalku dengan berusaha sungguh-sungguh. Seorang anak perempuan menyatakan bahwa ibunya telah meninggal dunia dalam keadaan berhutang kepada Allah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan mengqiyaskannya kepada hutang. Ahmad Abu Daud dan at-Tirmidzi) Dari hadits ini dapat dipahami bahwa seorang boleh melakukan ijtihad dalam menetapkan hukum suatu peristiwa jika tidak menemukan ayat-ayat al-Qur‟an dan al-Hadits yang dapat dijadikan sebagai dasarnya.” (HR.Jika engkau tidak memperolehnya dalam al-Qur‟an? Mu‟adz berkata: Akan aku tetapkan dengan sunnah Rasulullah. tahukah kamu. laksanakanlah haji untuknya. 2. apakah aku berkewajiban melaksanakan hajinya? Rasullah SAW menjawab: Benar. Beliau menyatakan hutang kepada Allah lebih utama dibanding dengan hutang kepada manusia. Jika hutang kepada manusia wajib dibayar . Bayarlah hutang kepada Allah.” (HR. Salah satu diantaranya ialah dengan menggunakan qiyas. seandainya ibumu mempunnyai hutang. seperti: Artinya: “Sesungguhnya seorang wanita dari qabilah Juhainah pernah menghadap Rasullah SAW ia berkata: sesungguhnya ibuku telah bernadzar melaksanakan ibadah haji. Rasulullah SAW pernah menggunakan qiyas waktu menjawab pertanyaan yang dikemukakan sahabat kepadanya. tetapi ia tidak sempat melaksanakannya sampai ia meninggal dunia. karena hutang kepada Allah lebih utama untuk dibayar. karena ia berbuat sesuai dengan yang diridhai Allah dan Rasul-Nya. yaitu belum sempat menunaikan nadzarnya untuk menunaikan ibadah haji. Bukhari dan an-Nasâ‟i) Pada hadits di atas Rasulullah mengqiyaskan hutang kepada Allah dengan hutang kepada manusia. maka anaknya wajib melunasinya. Jika seorang ibu meninggal dunia dalam keadaan berhutang. tentu kamu yang akan melunasinya. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam berijtihad itu. (Mu‟adz berkata): Lalu Rasulullah menepuk dadanya dan berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk petugas yang diangkat Rasulullah.

Dengan cara demikian seakan-akan Rasulullah SAW menggunakan qiyas aulawi. Dalam pada itu setiap peristiwa ada yang diterangkan dasarnya dalam nash dan ada pula yang tidak diterangkan. Seperti alasan pengangkatan Khalifah Abu Bakar. . karena dialah yang disuruh Nabi SAW mewakili beliau sebagai imam shalat di waktu beliau sedang sakit. Kemudian lakukanlah qiyas dalam keadaan demikian terhadap perkara-perkara itu dan carilah contoh-contohnya. kemudian berpeganglah kepada pendapat engkau yang paling baik di sisi Allah dan yang paling sesuai dengan kebenaran…” d. c. Diantara isi surat beliau itu ialah: Artinya: “kemudian pahamilah benar-benar persoalan yang dikemukakan kepadamu tentang perkara yang tidak terdapat dalam al-Qur‟an dan Sunnah. Khalifah Umar bin Khattab pernah menuliskan surat kepada Abu Musa alAsy‟ari yang memberikan petunjuk bagaimana seharusnya sikap dan cara seorang hakim mengambil keputusan. tentu beliau lebih ridha jika Abu Bakar menggantikan beliau sebagai kepala pemerintahan. Peristiwa yang tidak diterangkan dalam nash atau tidak ada nash yang dapat dijadikan sebagai dasarnya ada yang „illatnya sesuai benar dengan „illat hukum dari peristiwa yang ada nash sebagai dasarnya. Akal Tujuan Allah SWT menetapakan syara‟ bagi kemaslahatan manusia. Menetapkan hukum dari peristiwa yang tidak ada nash sebagai dasarnya ini sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan berdasar nash karena ada persamaan „illatnya diduga keras akan memberikan kemaslahatan kepada hamba. Menurut para sahabat Abu Bakar lebih utama diangkat menjadi khalifah dibanding sahabat-sahabat yang lain. Jika Rasulullah SAW ridha Abu Bakar mengganti beliau sebagai imam shalat. Sebab itu tepatlah kiranya hukum dari peristiwa itu ditetapkan dengan cara qiyas. Perbuatan sahabat Para sahabat Nabi SAW banyak melakukan qiyas dalam menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya.tentulah hutang kepada Allah lebih utama harus dibayar.

Illat itu adalah sifat yang jelas.)لصالا مكح‬yaitu hukum syara‟ yang dinashkan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pula bagi cabang. yakni ada persesuian antara hukum da sifatnya 4.  Syarat-syarat illat antara lain adalah: 1.  Far‟ (cabang). Dalam istilah ushul disebut ashal (‫ )لصالا‬atau maqis „alaih (‫ ) لع س قملا‬atau musyabbah bih (‫شم‬ ). yaitu sesuatu yang dinashkan hukumnya yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan/ menqiyaskan. Rukun Qiyas Dari pengertian qiyas yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur pokok (rukun) qiyas terdiri atas empat unsur [5]berikut:  Ashal (asal). Di dalam istilah ushul disebut al-far‟u (‫ )عرفلا‬atau al-maqis (‫ )س قملا‬atau al-musyabbah (‫.B. Peristiwa ini disebut far‟u. yaitu sesuatu yang tidak dinashkan hukumnya yang diserupakan atau yang diqiyaskan. Merupakan sifat yang munasabah . Illat (‫ .) شملا‬  Hukum ashal (‫ . untuk menetapkan hukumnya dicari suatu peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash yang „illatnya sama dengan peristiwa pertama.)ةلعلا‬yaitu sebab yang menyambungkan pokok dengan cabangnya atau suatu sifat yang ada pada ashal dan sifat yang dicari pada far‟. Merupakan sifat yang tidak terbatsas pada aslnya. tapi bisa juaga berwujud pada beberapa satuan hukum yang bukan asli Sebagai contoh ialah menjual harta anak yatim adalah suatu peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya karena tidak ada nash yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. yang dapat dicapai oleh panca indra 2. Peristiwa kedua ini memakan harta anak yatim yang disebut ashal. Merupaka sifat yang tegas dan tidak elastis yakani dapat dipastiakan berwujudnya pada furu‟ dan tidak mudah berubah 3. Peristiwa kedua ini telah ditetapkan hukumnya berdasar nash yaitu haram (hukum ashal) berdasarkan firman Allah SWT: .

Ashal.S an-Nisa‟: 10). Persamaan „illat antara kedua peristiwa ini. ialah memakan harta anak yatim . Syarat-syarat qiyas Setelah diterangkan rukuk-rukun qiyas. ialah sama-sama berakibat berkurang atau habisnya harta anak yatim. 2) Al-Far‟u . (Q. sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). 1) Ashal  Menurut Imam al-Ghozali dan Syaifuddin al-Amidi yang keduanya adalah ahli ushul fiqh Syafiiyyah syarat-syarat ashal itu adalah:  Hukum ashl itu adalah hukum yang telah tetap dan tidak mengandung kemungkinan dinasakhkan Hukum itu ditetapkan berdasarkan syara‟ Ashal itu bukan merupakan far‟u dari ashl lainnya Dalil yang menetapkan „illat pada ashal itu adalah dalil khusus. ialah haram .Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. C.Hukum ashal. ialah menjual harta anak yatim .„Illlat.Far‟u. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: . tidak bersifat umum      Ashl itu tidak berubah setelah dilakukan qiyas Hukum ashl itu tidak keluar dari kaidah-kaidah qiyas far‟u. Karena itu ditetapkanlah hukum menjual harta anak yatim sama dengan memakan harta anak yatim yaitu samasama haram. berikut akan diterangkan syarat-syarat dari masing-masing rukun qiyas tersebut. ialah mengurangi atau menghabiskan harta anak yatim.

karena qiyas seperti ini bertentangan dengan nash dan ijma‟. maka status qiyas ketika itu bisa bertentangan dengan nash atau ijma‟. apabila diminum hukumnya haram (H. tidak boleh mengqiyaskan hukum mendzihar wanita dzimmi kepada mendzihar wanita muslimah dalam keharaman melakukan hubungan suami istri. Ibnu Majah dan al-Nasa‟i). Qiyas yang bertentangan dengan nash atau ijma‟.R Muslim. „illat yang ada pada wisky sama dengan zatnya/materinya dengan „illat yang ada pada khamr. . Misalnya. karena keduanya sama-sama perbuatan pidana.Para ulama ushul fiqh mengemukakan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh al-far‟u yaitu:  Illat yang ada pada far‟u harus sama dengan illat yang ada pada ashal. sedangkan mereka tidak dituntut untuk beribadah. yaitu sampai suami membayar kafarat. maka menurut ulama Hanafiyyah tidak sah. disebut para ulama‟ ushul fiqh sebagai qiyas fasid.  Tidak ada nash atau ijma‟ yang menjelaskan hukum far‟u itu. dan kafarat merupkan ibadah. Karena kaharaman hubungan suami istri dalam mendzihar suami istri yang bersifat muslimah bersifat sementara. Akan tetapi menurut ulama Syafi‟iyyah hukumnya sah karena orang dzimmi dikenakan kafarat. karena orang kafir tidak dibebani membayar kafarat. mengqiyaskan hukum meninggalkan shalat dalam perjalanan kepada hukum bolehnya musafir tidak berpuasa. al-Tirmidzi. Artinya tidak ada nash atau ijma‟ yang menjelaskan hukum far‟u dan hukum itu bertentangan dengan qiyas. Contoh „illat yang jenisnya sama adalah mengqiyaskan wajib qishas atau perbuatan sewenang-wenang terhadap anggota badan kepada qishas dalam pembunuhan. Misalnya. karena keduanya sama-sama memabukkan dan yang memabukkan itu sedikit atau banyak. Contoh „illat yang sama dzatnya adalah mengqiyaskan wisky pada khamr. Ahmad ibn Hanbal. Sedangkan keharaman melakukan hubungan dengan istri yang berstatus dzimmi bersifat selamanya.  Hukum ashl tidak berubah setelah dilakukan qiyas. Apabila qiyas ini ditetapkan. karena jika demikian.

 Hukum ashl harus ma‟qul al-ma‟na. 3) Hukum Ashl Syarat-syarat hukum ashal. Lagipula ditetapkannya tayammum itu adalah sebagai pengganti wudlu‟ di saat tidak dapat melakukan wudlu‟. maka jumhur ulama‟ berpendapat bahwa ijma‟ tidak boleh menjadi sandaran qiyas. maka berarti menetapkan hukum sebelum ada illatnya. selain dari kesepakatan para mujtahid. Bila qiyas itu dibenarkan. antara lain:  Hukum furu‟ tidak mendahului hukum ashl.  Cabang tidak mempunyai hukum yang tersendiri. Hal ini diperlukan karena yang akan ditetapkan itu adalah hukum syara‟.  Hukum cabang sama dengan hukum ashl. sedang sandaran hukum syara‟ itu adalah nash. Contohnya adalah mengqiyaskan wudhu‟ dengan tayammum dalam wajibnya niat. Ulama usul berkata: “apabila datang nash maka qiyas menjadi batal. tidak mempunyai sandaran. Artinya hukum far‟u itu harus datang kemudian dari hukum ashl. antara lain:  Hukum syara‟ itu hendaknya hukum syara‟ yang amaly yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Atas dasar yang demikian. karena wudlu‟ (far‟u) diadakan sebelum hijrah. sehingga tidak mungkin mengqiyaskan hukum syara‟ yang amaly kepada hukum yang mujmal „alaih. sedang tayammum (ashl) diadakan sesudah hijrah. Mereka menyatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma‟ adalah hukum yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan. artinya pensyari‟atannya harus rasional . Asy-Syaukani membolehkan ijma‟ sebagai sandaran qiyas. Qiyas tersebut tidak benar.Bahkan dalam literature lain ditambahkan beberapa syarat-syarat far‟u. karena keduanya samasama taharah (suci). Karenanya hukum yang ditetapkan secara ijma‟tidak dapat diketahui dengan pasti.

tidak mungkin pada yang lain. Tetapi Al-Qur‟an dan dan hadits menerangkan bahwa illatnya itu bukan karena masyaqqat tetapi karena adanya safar (perjalanan) b) Dalil (Al-Qur‟an dan Hadits) menunjukkan bahwa hukum ashl itu berlaku khusus. Abu Daud. tetapi Rosulullh saw. Demikian juga hukum-hukum yang dikhususkan bagi Rosululloh saw. (H. Alasannya ialah bahwa perentangan hukum dari ashl kepada far‟u adalah didasarkan kepada adanya sifat yang menyatu pada keduanya. tidak berlaku pada kejadian atau peristiwa yang lailn. Hukum kesaksian secara khusus ini tidak bisa dikembangkan dan diterapkan kepada far‟u. bukan hukum yang telah dinasakhkan. Hal ini sangat tergantung kepada pandangan (i‟tibar) dari . karena hukum ini hanya berlaku untuk pribadi Khuzaimah.. maka cukup sendirian. Ada juga syarat lain yang disebutkan dari sumber lain bahwa syarat hukum ashal adalah:  Hukum ashl itu adalah hukum yang tetap berlaku. al-Tirmidzi dan al-Nasa‟i) Ayat Al-Qur‟an menentukan bahwa sekurang-kurangnya saksi itu adalah dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki bersama dua orang wanita (Q. seperti kawin lebih dari empat orang tanpa mahar. „Illat yang masuk akal dalam hal ini ialah untuk menghilangkan kesukaran atau kesulitan (masyaqqot). al-Hakim. Seperti dibolehkannya mengqoshor sholat bagi orang musafir. Misalnya dalam sebuah riwayat dikatakan: ‫خ‬ ‫د‬ Kesaksian Khuzaimah sendirian sudah cukup. Ahmad ibn Hanbal.R. Hukum ashl itu tidak merupakan hukum pengecualian atau hukum yang berlaku khusus untuk peristiwa atau kejadian tertentu.S AlBaqoroh. Hukum ashl macam ini ada dua macam. 2: 282). Menyatakan bahwa apabila Khuzaimah (sahabat) yang menjadi saksi. sehingga masih mungkin dengan hukum ashl itu membangun (menetapkan) hukum. yaitu: a) „Illat hukum itu hanya ada pada hukum ashl saja.

melainkan karena perbuatan syar‟i. AlGhozali berpendapat bahwa pengaruh „illat terhadap hukum bukan dengan sendirinya. tetapi merupakan penyebab munculnya hukum. penyebab dan motif dalam suatu hukum. yang dijadikan ukuran untuk mengetahui suatu hukum. Menurutnya. karena dengan adanya penyakit tersebut tubuh manusia berubah dari sehat menjadi sakit. yaitu: ‫ات‬ ‫ا‬ Sifat yang berpengaruh terhadap hukum. Dengan demikian. Allah-lah yang menjadikan „illat itu berpengaruh terhadap hukum. dalam arti: adanya suatu „illat menyebabkan munculnya hukum. Akan tetapi pada makalah ini akan kami sebutkan definisi „illat menurut imam al-Ghozali.pembuat hukum ashl yang telah dimansukh. Maksudnya. Dalam kasus ini bukan karena membunuh semata-mata yang menjadi „illat yang menyebabkan ia tidak mendapat warisan.  Bentuk-bentuk „illat . Secara termenologi. melainkan harus karena adanya izin Allah. tetapi atas perbuatan dari kehendak Allah. 4) „illat  Pengertian „illat Secara etimologi „illat berarti nama bagi sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya. terdapat beberapa definisi „illat yang dikemukakan ulama ushul fiqh. Misalnya penyakit itu dikatakan „illat. disebabkan pembunuhan yang ia lakukan. bukan karena dzatnya. tidak ada lagi pandangan pembuat hukum terhadap sifat yang menyatu pada hukum ashl tersebut. „illat ini hanya merupakan indikasi. Misalnya seorang pembunuh terhalang mendapatkan warisan dari harta orang yang ia bunuh. „illat itu bukanlah hukum.

tanpa tergantung kepada „urf (kebiasaan) atau lainnya. yaitu yang dapat dicapai oleh akal dengan sendirinya. Bagi ulama yang dapat menerima sifat tersebut sebagai „illat.  Syarat-syarat „illat „illat itu mengandung motivasi hukum. Ada beberapa bentuk sifat yang munkin menjadi „illat bagi hukum bila telah memenuhi syaratsyarat tertentu. fungsi „illat adalah bagian dari tujuan disyari‟atkannya hukum. yaitu sifat yang tidak dapat diukur. yaitu sifat yang dapat diketahui dalam penamaannya dalam artian bahasa. Di antara bentuk sifat itu adalah:  Sifat haqiqi. Contohnya: pembunuhan yang menjadi penyebab terhindarnya seseorang dari hak warisan. atau sesuatu yang dapat dirasakan. semuanya dijadikan alasan berlakunya hukum qishos. Contohnya: diharamkannya nabiz karena ia bernama khomr. para ulama berbeda pendapat. yaitu bergabungnya beberapa sifat yang menjadi alasan adanya suatu hukum. Contohnya: buruk dan baik. Sifat syar‟i.„illat adalah sifat yang menjadi kaitan bagi adanya suatu hukum. Contohnya: sifat memabukkan pada minuman keras. yaitu sifat atau sesuatu yang dapat diamati dengan alat indera. bukan sekedar tanda-tanda atau indikasi hukum. masih diperlukan beberapa syarat yang akan dijelakan di bawah ini.  Sifat lughowi. seperti senang atau benci. namun dapat dirasakan bersama. mulia dan hina. Syarat-suarat „illat adalah sebagai berikut:  . yaitu sifat yang keadaannya sebagai hukum syar‟i dijadikan alasan untuk menetapkan sesuatu hukum. dan dalam bentuk permusuhan. Tetapi mengenai kemungkinannya untuk menjadi „illat bagi suatu hukum. Semua sifat tersebut dapat menjadi „illat.   Sifat murakkab. pencurian yang menyebabkan hukum potong tangan. Contohnya: menetapkan bolehnya mengagungkan barang milik bersama dengan alasan bolehnya barang itu dijual. Contohnya: sifat pembunuhan secara sengaja. yaitu untuk kemashlahatan umat manusia.  Sifat „urfi.  Sifat hissi. Maksudnya.

Itulah sebabnya para ahli fiqh menyatakan bahwa “sukarela” itu harus diwujudkan dalam bentuk perkataan “ijab” dan ”qobul”. Sifatnya sama dengan sifat yang batin (tidak dhahir). nyata. Contohnya: keadaan dalam perjalanan menjadi „illat untuk bolehnya mengqashar sholat. diterima semua pihak. sehingga tidak bercampur dengan yang lainnya. yaitu “keberadaan dalam perjalanan” yang sifatnya jelas dan terukur. antara satu situasi dan situasi lainnya. keadaannya jelas dan terbatas. adalah sifat “sukarela” dalam jual beli. Dalam literature lain ditambahkan bahwa syarat „illat itu antara lain:  „illat itu harus dalam bentuk sifat yang terukur (‫ض م‬ ).  „Illat itu jelas. tidak jelas. masyaqqah itu tidak dapat dijadikan „illat hukum. Qashar sholat diperbolehkan bagi orang yang melakukan perjalanan. dan bisa ditangkap indera manusia. maka orang akan menjauhi pembunuhan. dan tidak bisa ditangkap indera manusia. Apabila „illat itu tidak nyata. karena “sukarela‟ itu masalah batin yang sulit diindera. namun masyaqqah itu sendiri tidak dapat diukur dan ditentukan secara pasti. dan mendorong seseorang untuk lebih yakin dalam berbuat.Contohnya: sifat “menjaga diri” merupakan hikmah diwajibkannya qishosh. sehingga harus diambil sifat lain yang dhahir sebagai patokan yang alasan di dalamnya terdapat alasan yang sebenarnya. karena keadaan dalam perjalanan itu menyulitkan (masyaqqah).  Harus ada hubungan kesesuaian dan kelayakan antara hukum dengan sifat yang akan menjadi „illat (‫سا م‬ ‫ . Karenanya. Contoh sifat yang tidak nyata. sehingga diri (jiwa) manusia akan terpelihara dari pembunuhan.) مئالم‬Adanya kesesuaian hubungan antara sifat dengan hukum itu menjadikannya rasional. Misalnya sifat memabukkan dalam khamr. Sifat “sukarela” ini tidak bisa dijadikan „illat yang menyebabkan pemindahan hak milik dalam jual beli. Maksudnya. . maka sifat seperti itu tidak bisa dijadikan „illat. karena berbeda antara seseorang dengan lainnya. bila seseorang pembunuh diqishosh. karena „illat merupakan pertanda adanya hukum.

Dalam kaitan itulah terlihat fungsi tertentu dari „illat. atau ba‟its. Antara „illat dan hukum mempunyai kaitan yang erat. Contohnya „illat memabukkan menyebabkan berlakunya hukum haram pada makanan dan minuman yang memabukkan.Contohnya: sakit menjadi „illat bolehnya seseorang membatalkan puasa. karena sakit itu menyulitkan seseorang untuk berpuasa. Seandainya dilakukan juga. padahal syara‟ melarang merusak dan melarang mencelakakan diri. Contohnya dalam masalah iddah. tetapi iddah itu tidak mencabut kelangsungan perkawinan bila iddah itu terjadi dalam perkawinan. yaitu sebagai:  Penyebab/penetap yaitu „illat yang dalam hubungannya dengan hukum merupakan penyebab atau penetap (yang menetapkan) adanya hukum.  Fungsi „illat Pada dasanya setiap „illat menimbulkan hukum. tetapi tidak mencabut hukum itu seandainya „illat tersebut terdapat pada saat hukum tengah berlaku. Contohnya: sifat thalaq dalam hubungannya dengan kebolehan bergaul. karena memang mereka boleh menikah lagi sesudah adanya thalaq itu. Adanya thalaq itu mencabut haq bergaul suami istri (jika mereka telah menikah atau rujuk). karena antara mengantuk dan puasa tidak mempunyai hubungan kesesuaian apa-apa.  Pencabut yaitu „illat yang mencabut kelangsungan suatu hukum bila „illat itu terjadi dalam masa tersebut. Sifat yang tidak ada hubungan kesesuaian dengan hukum tidak dapat dijadikan „illat bagi bolehnya berbuka puasa.  Penolak yaitu „illat yang keberadaannya menghalangi hukum yang akan terjadi. tetapi „illat itu tidak menolak terjadinya suatu hukum. Adanya iddah menolak dan menghalangi terjadinya perkawinan dengan laki-laki yang lain. malah akan merusak dirinya. mu‟assir.  Penolak dan pencabut yaitu „illat yang dalam hubungannya dengan hukum dapat mencegah terjadinya suatu hukum dan sekaligus dapat mencabutnya bila hukum itu telah berlangsung. baik dengan nama mu‟arrif. Iddah dalam hal ini adalah iddah syubhat. Contohnya sifat radha‟ (hubungan .

yaitu: Qiyas „illat. 1. ialah qiyas yang „illatnya berdasarkan dalil yang pasti. Qiyas „illat ialah qiyas yang mempersamakan ashl dengan far‟u. Qiyas dalalah dan Qiyas syibih. Qiyas jali terbagi menjadi: Qiyas yang „illatnya ditunjuk dengan kata-kata. karena keduanya mempunyai persamaan „illat. Adanya hubungan susuan mencegah terjadinya hubungan perkawinan antara orang yang sepersusuan dan sekaligus mencabut atau membatalkan hubungan perkawinan yang sedang berlangsung.persusuan) berkaitan dengan hubungan perwakinan. Karena itu sebenarnya hukum yang ditetapkan bagi far‟u lebih utama dibanding dengan hukum yang ditetapkan pada ashal. Qiyas „illat terbagi: a. tidak ada kemungkinan lain selain dari „illat yang ditunjukkan oleh dalil itu. Qiyas jali. Qiyas mulawi ialah yang hukum pada far‟u sebenarnya lebih utama ditetapkan dibanding dengan hukum pada ashal. . yang disebut dengan jelas dalam nash. Bagaimana hukum memukul orang tua? Dari kedua peristiwa itu nyatalah bahwa hati orang tua lebih sakit bila dipukul anaknya dibanding dengan ucapan “ah” yang diucapkan anaknya kepadanya. Seperti haramnya hukum mengucapkan kata “ah” kepada kedua orang tua berdasarkan firman Allah SWT: Artinya: Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan “ah” (Q. seperti memabukkan adalah „illat larangan minum khamr. d) Pembagian qiyas Qiyas dapat dibagi menjadi tiga macam.S al-Isra‟: 23) „illatnya ialah menyakiti hati kedua orang tua. bila hubungan susunan itu terjadi (diketahui) waktu berlangsungnya perkawinan.

seperti mengqiyaskan sisa minuman burung buas kepada sisa minuman binatang buas. b. Dari kedua peristwa ini nampak hukum yang ditetapkan pada ashal sama pantasnya dengan hukum yang ditetapkan pada far‟u. Mulut burung buas terdiri dari tulang atau zat tanduk. Cara ulama yang menetapkannya wajib . Seperti harta kanak-kanak yang belum baligh. namun kedua-duanya adalah mulut. Qiyas dalalah Qiyas dalalah ialah qiyas yang „illatnya tidak disebut. (Q. „illatnya ialah kedua binatang itu sama-sama minum dengan mulutnya. dan sisa minuman. „illatnya adalah sama-sama menghabiskan harta anak yatim. sehingga air liurnya bercampur dengan sisa minumannya itu. sedang mulut binatang buas adalah daging. „illat ini mungkin dapat digunakan untuk sisa burung buas dan mungkin pula tidak. Tulang atau zat tanduk adalah suci. tetapi merupakan petunjuk yang menunjukkan adanya „illat untuk menetapkan sesuatu hukum dari suatu peristiwa.- Qiyas musawi. 1. daging binatang buas adalah haram. Karena itu ditetapkan pulalah haram hukumnya menjual harta anak yatim. Qiyas khafi. apakah wajib ditunaikan zakatnya atau tidak. ialah qiyas hukum yang ditetapkan pada far‟u sebanding dengan hukum yang ditetapkan pada ashal. seperti menjual harta anak yatim diqiyaskan kepada memakan harta anak yatim. karena mulut burung buas berbeda dengan mulut binatang buas. Yang tersembunyi di sini adalah keadaan mulut burung buas yang berupa tulang atau zat tanduk. Memakan harta anak yatim haram hukumnya berdasarkan firman Allah SWT: Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). ialah qiyas yang „illatnya munkin dijadikan „illat dan munkin pula tidak dijadikan „illat.S an-Nisa‟: 10).

yaitu kedua harta itu sama-sama dapat bertambah atau berkembang. tetapi diambil ashal yang lebih banyak persamaannya dengan far‟u.mengqiyaskannya kepada harta orang yang telah baligh. Tetapi madzhab Hanafi. yaitu qiyas yang hukumnya pada far‟u lebih kuat daripada hukum ashl. tidak mengqiyaskannya kepada harta orang yang telah baligh. yaitu: 1. tetapi kepada ibadat.S al-Isra‟. Qiyas al-Aulawi. karena kedua-duanya adalah manusia. Dari segi ini qiyas dibagi kepada tiga segi. puasa dan sebagainya. 1. Dalam hal ini budak diqiyaskan kepada harta benda karena lebih banyak persamaannya dibanding dengan diqiyaskan kepada orang merdeka. Karena itu ia anak kecil tidak wajib menunaikan zakat hartanya yang telah memenuhi syarat-syarat zakat. karena „illat yang terdapat pada far‟u lebih kuat dari yang ada pada ashl. karena ada petunjuk yang menyatakan „illatnya. Qiyas syibih Qiyas syibih adalah qiyas yang far‟u dapat diqiyaskan kepada dua ashal atau lebih. diberikan kepada orang lain. Sebagaimana harta budak dapat diperjualbelikan. mengqiyaskan memukul pada ucapan “ah”. 17: 23) . karena sama-sama merupakan hak milik. termasuk di dalamnya orang yang telah baligh. Ibadat hanya diwajibkan kepada orang mukallaf. seperti hukum merusak budak dapat diqiyaskan kepada hukum merusak orang merdeka. 17:23 Allah berfirman: Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” (Q. Dalam surat al-Isra‟. Tetapi dapat pula diqiyaskan kepada harta benda. tetapi tidak diwajibkan kepada anak kecil (orang yang belum baligh). diwariskan. diwakafkan dan sebagainya. seperti shalat. Misalnya. Dilihat dari segi kekuatan „illat yang terdapat pada far‟u dibandingkan yang terdapat pada ashal.

Dikatakan bahwa benda sejenis apabila dipertukarkan dengan berbeda kuantitas. sebagaimana yang disebutkan dalam ayat. 4: 2) Ayat ini melarang memakan harta anak yatim secara tidak wajar. Keharaman memukul orang tua lebih kuat daripada sekedar mengatakan “ah” karena sifat “menyakiti” melalui pukulan lebih kuat dari ucapan “ah”. para ulama ushul fiqh. berlakunya hukum riba pada apel lebih lemah dibandingkan dengan yang berlaku pada gandum. karena „illat riba al-fadhl pada gandum lebih kuat.Para ulama ushul fiqh mengatakan bahwa „illat larangan ini adalah menyakiti orang tua. Artinya ikatan „illat yang ada pada far‟u sangat lemah disbanding ikatan „illat yang ada pada ashl.R Bukhori Muslim). Dalam hadits tersebut diantaranya disebutkan gandum (H. . 2:2: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka. Misalnya. 1. Akan tetapi. maka perbedaan itu menjadi riba fadhl. Dalam hadits Rosulullah saw. mengqiyaskan apel pada gandum dalam hal berlakunya riba fadhl. Oleh sebab itu. 1. Imam al-Syafi‟I mengatakan bahwa dalam jual beli apel pun bisa berlaku riba fadhl. mengqiyaskan membakar harta anak yatim kepada memakan harta anak yatim secara tidak wajar.S an-Nisa‟. karena kualitas „illat pada keduanya juga sama. karena keduanya mengandung „illat yang sama yaitu sama-sama jenis makanan. yaitu hukum pada far‟u sama kualitasnya dengan hukum yang ada pada ashl. Qiyas al-adna. Misalnya Allah berfirman dalam surat al-Nisa‟. jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. karena kedua sikap itu sama-sama menghabiskan harta anak yatim dengan cara zalim. Qiyas al-Musawi. (Q. yaitu „illat yang ada pada far‟u lebih lemah dibandingkan dengan „illat yang ada pada ashl.

. /././/.9 9: 9/.990780-:9907/..9..8. /.38:3.3 507. .-.3 907././3.6 /.0.3.3::2 /.-:93.3 !034. 8:.:50309.9:::2-.7.3 203. .3 909.69: !034.9: ::2 43943..-:. 23:2...3 2070.3 907.3.33. . 98 43943. .3/.887 .35030-. ::2 . /03..-:9 0.5.5. -07. 90. /03. :-:3.59/.8. 2070. 907.703.3 0-07./.2 2.907. 2034.771 2: .5.3 2030-.3.50309.3 O O O .9.3202.3.9203.-:9. 203.9 ::2 903.. 9: 9/.5 //.: -.2 :-:3. ::2 9: 90..3 //././ /.9: ...9: . 2034. //. 90780-:9 909./.-.3503.9. -07.38:3 43943. /03..:8/.3 ./ 909.5 . .9 !03.2 2.. 81. .3 203.2.3 -07./03../ /./3.9 . /.-:9 .3.38:3.3 ..3 ::2 207:5.-:9::29:80..9 202. -40 203./3.320309.3/.203.38:.3 -07./.9 ..2 5.3 /./.3 ::2 . 2: ...33.3 3.. 8..2 :-:3.9: .. 9.3 0-40.808:/. 507.2:-:3.::2 -.2 897 .2 507.3 .9:::2/..: 8:./.3.9 5.: 7:: .-:9.5.33.-:90.3 -. 2.. //.9.3. 81.9 9: 907. /. //.9: .2 .3. 202.9.9203.33.3..6 9: 203.3.: 43943.3 .9.8:-..-:. 3 .:3. -..8:.: /.6 -07.9 9.9 7.3 /..3 .5 . 9: 907.380. 203. 203.5 .3 /03.

3/80-:9/03.3 .3 .8/..8 . -07/.5. 2. . /9:3: /03..3 . 0/:.39:.3 -07.47.8/.3 1.!07.8 2:.3.2025:3.3 /.:8 203.39.203.93.3/3/03.9 47.2.9 .3 9:./../.-:9 ..7 0/:.3 40 /.38:3 -.3.3  / !02-.9. /-.0/:.88-  ".9907-.3 .: . 87.5078:8:. .3 /03. . 05.73..3.9. 02:33.9.9/-. /909.2. 907.5.7.5./.3.3 2025078.80. 47. ".8.703. 9: 3.9.3. :-:3.3 9:.8 .7....73..3.8 ./..8  "./.3 /-.3 80.23.3 :-:3.507.3 -07. 805079 202. -.8.3 805078:8:. .9 .3 .8 .47.9. ..27 .2:203..3 507. .3 .7.93.3 . 6.9:80-03.23. .3 /9:3:.::2202::47.9.. .2. ./ ".9 ".8 .5.30.3.8.2.-07/.3 203.9 ".-:.9 -.305..: 202-.3.3..3 ".3.9.. /-.8/.3::2.3 :-:3.7.8 . . :-:3.9:".3 /.3./ /09...2 . .8. /5:: ..3/3 /03. .3 ::2 5.  . 0- :9.36. :-:3.$% 793.3 .3 9: 907././9.3 .3.3 8:8:. . 6.8 .3.9. 203.3/909. 0- 8.203...8 ".38:33.8 .3 507./.7..3 .39:.89 9/.323:2. 1.3 5.9:-07.7 : 80-03.. 907-..3 :.5..8 /03.9.3 .3.3 .0/:.3 8:8:3. ::2 203:.3/3 /03.3.3 /.::2 .5.. .3. " $.3 80.5078./3.3 /:.3172. .93. .3 ..3.703./.90/:.3 /.9. 05.35.3 507. 9: ". 50789.3. ../.3 ::2 5.2.1. .7 :0-:9. $05079 .5.0.7 : .3 80/.9.3/909.3-.7 .

/.3 88./.2.93.3-:..9./.3/3 /03. .9.7.- /9:3..3 ./.580503:507:93.32.9. .92 80.. ..3 -:.3 2:33 5:./.3 /909.9.3. ::2 .3 -3..3 .-3.8/.8. . 307.3 .5 207:5.. . ..8 /. $08:3:3. /03.  .9.703.2.79.2 80-03.3 5:./. ".8:0 /.3 8. .5. 202. 88. " $.3 /909. -:7:3 -:.3/: .7.9.0.9 9.. . ./.92 ..8.23:2 /03.9/.3.3.-07/.3 20309. ".3::2./.3 -:.3 88./.6.3 .3 /909.3 :39: 88. 9: /909.3808:. /.32::9-:7:3-:. .3 .3 47. . 8.79.5. 9/.3.3 2::9 -3.:. 6.5..8 .3-07:5.25:7 /03.5.23:2.9: 50789. .92 .7.3. 8:.3/:  ".3 .5.7 : - ". 9/..7 0/:.3 ::2 .2.9 :39: 20309.388.9: ::2 /.92..8.99.33.8 907/7 /.7.3907802-:3 /83...3/909.3 203:3:.3./.: . .9 /:3.93. 9: .83.8 -07-0/..39:8. .2.3 -:.3 2::9 -3.5.5. 23:2.79.3.8.3 05.9:.93. 1.7.35./. .32070.: 9/. 23:2. 805079 203:.3 5./.9 805079 2036.8 .3 .8 ::9 -:7:3 -:. . 3.3 .9. 203.8 .3-3. 80/.2.$% 793. .703.8.2::23.-8..3.3.3203./. 803.25.2070.3 ..93.8. 9/..8 /.. 8.3.93.3 202...2 ::23..1.79. $05079 . 203:.79.3 /...32:335:.7. .7 9:.3 2::93.8 05.5. /.. 8.9 3 2:33 /../. -07.. :.3. .7 8:.2::9 /. . 3 3. 6.3 509:3:. . ./. 8. 2::9 -:7:3 -:.3/: %:. .33...2.8.3 .7 : 80-./. /80-:9 909.1 . .5. /:.3. 50789.8 ::2 .2:30/:.2 3.92 /6.7 :73. ...3.3 -:7:3 -:. 47.3 . . .9:2030..5.79. .3 5.39.9 9..- .9.0/:.3. .92 02..73./.3 -0:2 -.3.3 5.23:2.79.2.3172..9. . /03..8. 5.: .8 ..8 2:8..2:33/.3 .

./. . /.9/. 47.3.05.509:3:. 0/:.5078./. 9: 8. 909.3 -0:2 -.9:  ".3..380-.3/3 /03. 1. 47.9 5:.95. 207:5. .79.2036../.47.7 :0-:../.3.47.8 8.3/. 9/.3 05.9 805079 8./..79.33.5.3 .3 90. 1. :.8.3 907/.78. 2 .3.2. 6.9: 6../.8: / /. /.1 9/. /. -.33.1.. -:/./.3.2 ..3 .3 . 909.2.7 80 0:.:.8.7.9 8.80..30--.78036./.8. 0.8.3 %09. 5078.9.3 .8.3 203..9.5 9/.1 9072./03.5.8 .7 : /. .8/-.  .79.9 /6.5 /.3.95./.3 .3/3.9: 0/:.79. %09...33.05.3..703./.-:/. 2.2.9.9 .3 .-.3 2:.3 207/0. .9 /. 3 -:/. .05.5.3.2. $0-.3.3 207/0.79.-. " $. .9 /507:. -. -0. .8 .. 87. . -.507...9  ". /.3 90.5.8.7 : 0- :.- 203:3. .3 /6.5..7 : /-./. . /.305.3 80-. .2-.703.9.79.3.2.3 90. 0.20203:8.9 5.9.8.5./6. /:. 47.3:8.3./.5/.-.390. /:.93. .3./. 0- -.5.3 /.23. 2036.2.3 907/.5 05.-07172./..8. .31.3 05.3907/.703./.3. .9 /./.9 /6. 5.3 .80 ..3.3 /-07.9.9 .9..9..-.703.9 -079.47.8.2-. .3202::5.8..305..3. 47.3 1...2036.88- ./.3 05./..3.3.0/:.. 8.3 05.3 . .703.3. /6./. -03/.28:7.1.7. .88- ".75.3 /.::2. 87.3 .52. .8. 47..: -0702-.8.8. 8.5./. . ::2 207:8.79. 9: . .33.7 .8 .5. -03/.703../.3 .305.3 05.3 ::23.. .7 : 805079 ::2 207:8.: 0- 909. /.5./.9 ../. -. /-.3././.3 05.8.././.2..9.2:203.95:. .9.

.3 /03./.9 20. /-.. $.3 .703.3 .2./.3 8.-07172.7 : 8. ..1.3 -07.::27-. /-.3909.1 203.7:.9.8 .3 .703.. -03/.3.3.3 . 0/:. 2036.9 . 0.7.2: 203:.3 /03./.: 5..  ".9 47.. .-..3 202:: 47.3 .:.5./80-:9.9.79..7 203. . 800/.3.2.3/:20-:./.2.9.  .3. ./ . 203..8./03.7-.3 . 5.3/.2 :..9 .9.-078.3..:.3 9:.8. ..5.!..8 . -0. ./ . .2.3 ..703.7..505:3-8.2070.-07.2: .9.3./. 5.9: 8. .7 ..9 ./5.3./. 1.7./.3/03. 8.28:7.:5::.2.703.3.2: " $.3.79.9.92 05..3 .2.9280. . . . 2070.2.59:8.7.2 .203.3.3 .7.- 9: 2. .3.2.3../. ./. 203./98 #48::.3 -:7: /. .3..3 .2..3 .5 -07.7.3 202-.3.3/:2 . 038 2.7./.-07.3 .8 ..3-07-0/.9/.703.3/3. :8./.3 3 .7 80-.3 9:. . /03. /8-.../.3/:3 ./ .39:203..3 -.2.. 0- :.3 .9 ./.1.3 -. /.2./3. 8./.7.9  ./.79.3/3 ./7-.9320..7..8 2.9.3/:2 #:47 :82 0 80-.9: . 80038 ./.3.2 .2..3.3./.3..83.9.3 .3.9 5.9280.. :8: 16 203.2. 05.:7-.9 .79.. 8.3/3.:. -. . 0/:.:3.3 .92/03.7 ./. 8.81. .3.3::2 .3/. .3.3 8:/.505.3.79.3 .9:::25.1.3 8..3/:2/.8 793. 5. :. .3202.9 /.79.8./../.7 : 0- 02.9.97-.92 .:3.2  ".9.. 8.. 8.3 -07.39.8 8./9890780-:9/.75.3 -... 1.9 02. 202. :.. 1.507-0/.7 :8.3.3 -.79.. .399.. /5079:..50 0- 02.2.9.9/.9 203.5.7 5...-8.1.30-:. .2.:8: 16 2036.3..7.5. :. 8.3.9/.0/:.3/80-:9. 5. .