1.0 PENGENALAN Pengurusan bilik darjah ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran.

Seseorang guru itu perlu tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan bilik darjah, mengurus pergerakan pelajar didalam kelas, dan mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya pengajaran dapat bejalan dengan lancer. Ada guru yang menekankan penyediaan bilik darjah yang selesa untuk belajar serta mewujudkan hubungan dua hala yang mesra. Kajian Kounin (1970) terhadap pengurusan bilik darjah menunjukkan terdapatnya perubahan tumpuan daripada menekankan strategi disiplin kepada strategi pengurusan bilik darjah secara proaktif atau preventif. Kedua-dua strategi mengambil pendekatan bersifat mengelakkan sesuatu kejadian yang tidak diingini daripada berlaku dan tidak semata-mata mengenakan hukuman kepada pelajar.Didapati kebanyakan pengurus bilik darjah yang berkesan adalah mereka yang mengamalkan strategi preventif.Banyak lagi aspek pengurusan bilik darjah yang perlu diterokai oleh guru untuk melaksanakan pengajaran secara berkesan. Menurut Levin dan Nolan (2004) pula, memberi tumpuan aspek keberkesanan dalam pengurusan bilik darjah itu sendiri. Mereka berpendapat bahawa kedua-dua aspek arahan dan pengurusan merupakan proses yang mempunyai tujuan di mana tindakan serta sikap guru itu bertindak untuk memudahkan objektif yang ingin dicapai oleh guru itu sendiri dalam pengajaran dan pembelajaran. Secara ringkasnya, matlamat dalam memberi arahan merupakan kaedah yang terus membantu dalam pencapaian akademik pelajar. Dalam pengurusan pula, bertujuan untuk memupuk dan memelihara tingkah laku pelajar yang menerapkan arahan yang efektif dan efisien. Aspek pengurusan bilik darjah dan tingkah laku pelajar amat penting bagi guru dalam menyampaikan proses pengajaran dan pembelajaran kepada pelajar. Guru perlu memahami konsep pengurusan bilik darjah, faktor yang mendorong wujudnya masalah disiplin dan cara menangani masalah yang timbul bagi memudahkan tugas seorang guru apabila masuk ke bilik darjah.

bermotivasi. fasilitator bagi melahirkan suasana pembelajaran yang mengcakupi semua bidang kemahiran sebagai sumber kepada pembinaan modal insan. kata-kata motivasi. yang diahiasi dengan penyediaan bahan-bahan bacaan. jadual bertugas. menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih berfokus. komputer dan CD dan LCD sehingga melahirkan pembudayaan bilik darjah yang kondusif. SUMBER DAN ORGANISASI Bilik darjah yang mempunyai peralatan asas iaitu papan hitam. dan bahan bantuan mengajar serta peralatan sokongan serta dihiasi dengan keceriaan dan keberrsihan. sayang kepada keindahan alam sekitar. sudut bacaan atau rujukan. pelan keselamatan. Suasana pembelajaran yang kondusif. Guru berperanan sebagai pencetus idea. bermoral.2. Bilik darjah yang berukuran 7 meter x 9 meter boleh memuatkan 40 orang murid. ceria. Cahaya yang mencukupi dan pintu dan tingkap yang terbuka yang membolehkan pengedaran udara yang secukupnya. Ada kalanya murid tidak memberi perhatian atau berkelakuan di luar daripada nilai-nilai murni yang hendak digarap . sudut mata pelajaran. Murid sebagai sumber manusia yang akan dijelmakan menjadi murid yang berpengetahuan dan berkemahiran dan berketrampilan memerlukan pengurusan dan perancangan strategi yang berkesan. iaitu bersama berusaha memajukan diri dan kumpulan secara kolektif. yang melambang sebahagian daripada keimanan. sumber dan suasana bilik darjah yang kondusif. meja dan kerusi untuk guru dan murid. termasuk kemudahan penggunaan laman web. almari. bermakna guru telah berjaya membentuk budaya berdisiplin. pembimbing. dan ruang yang selesa.Kejayaan guru mengurus fizikal. Murid mudah berintraksi sesama mereka dan mudah berintraksi dengan guru. Persediaan untuk menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan merupakan sebahagian daripada pengurusan bilik darjah dinamik. Persediaan yang merangkum pelbagai alatan dan bahan untuk kegunaan guru dan murid. Hasilnya terjelma suasana yang harmonis. papan kenyataaan. Papan kenyataan yang dilengkapi dengan jadual waktu. Susunan meja dan kerusi dalam bilik darjah sebaikbaiknya memberi kemudahan kepada murid-murid mengadakan aktiviti pembelajaran berpusatkan murid dan aktiviti berkumpulan. kreatif. kerjasama. mematuhi setiap arahan. kehidupan berkualiti. carta organisasi. dan semangat kepada murid dan guru untuk berada lebih lama kerana terasa seolah-olah berada dalam sebuah rumah sendiri. wujudnya perasaan saling berkerjasama dan kekitaan dan semangat berdikari. menyeronokkan.0 PENGURUSAN FIZIKAL.

0 IKLIM DAN APLIKASI BILIK DARJAH Suasana bilik darjah harmonis membantu peningkatan pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna. 3. pengetahuan dan kemahiran yang kurang mantap. Guru yang memiliki gaya kepimpinan yang matang sedia menerima dan menghormati setiap murid dalam bilik darjah. perlatan. Iklim bilik darjah yang baik biasanya dikaitkan dengan kepatuhan dan keseronokan murid bersama guru dalam bilik darjah tersebut.boleh dilihat berpunca daripada tidak terdapat kesinambungan dalam pelajaran disebabkan persediaan guru dari aspek bahan. dan peranan guru sebagai pembantu penyelsaian masalah yang dihadapi oleh murid-murid. Berbeza dengan pemimpin Laiissez-faire yang memberi arahan-arahan yang tidak jelas dan jawapan-jawapan yang ringkas tentang sesuatu persoalan. Gaya kepimpinan yang berwibawa tanpa terlalu banyak memberi arahan dianggap sebagai pemimpin demokratik hanya akan mengambil masa untuk mendapatkan buah fikiran bagi menyelesai sesuatu isu. Murid-murid diberikan tugasan dalam mewujudkan iklim yang kondusif serta membantu dalam penyediaan bahan dan alatan. persediaan suasana pembelajaran yang berkesan. pengurusan bilik darjah sebaik-baiknya merangkumi ciri-ciri kesesuaian (releven) dengan murid. Adalah menjadi tanggungjawab guru untuk membentuk iklim dan budaya bilik darjah yang baik. dan kelihatan kumpulan-kumpulan yang ujud di bilik darjah mempunyai hubungan yang lebih mesra dan saling bekerjasama. berkerjasama serta hubungan yang baik antara mereka dan juga hubungan antara guru dengan murid. tugasan-tugasan yang diberikan kepada setiap murid pada awal tahun lagi dapat membantu mengembangkan budaya bertanggungjawab. Pendekatan-pendekatan yang hendak digunakan bagi mengawal iklim dalam bilik darjah perlu berlandaskan tahap perkembangan murid-murid. Pengurusan bilik darjah akan menjadi bertambah baik jika sistem penyeliaan diurus dengan berkesan. memperbaiki peraturan-peraturan supaya peraturan itu boleh berubah mengikut keadaan dan suasana serta menekan kepada jangkaan-jangkaan yang positif. Apabila keadaan ini berlaku guru sebagai pemimpin dapat menyesuaikan diri dengan pelbagai situasi dan pertumbuhan diri murid-murid serta bersikap keterbukaan dalam perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan. teknik-teknik motivasi dan penyelesaian konflik dan pergabungan semua elemen dalam satu sistem bagi menampakkan . organisasi pengajaran dan sokongan-sokongan yang membantu peningkatan aktivitiaktiviti perkembangan pembelajaran secara lebih aktif dan produktif. Secara umumnya.

2.Pendekatan Autoritarian Guru menetapkan peraturan-peraturan dan penguatkuasaan dilakukan tanpa sifat tolak ansur. sindiran. 1Pendekatan Intimidation Mengawal tingkah laku melalui kaedah yang menimbulkan perasaan takut dalam diri pelajar seperti ancaman. 4. Guru-guru boleh melakukan pendekatan-pendekatan yang berikut.0 PENGURUSAN MURID Murid adalah pelanggan bagi setiap guru dalam bilik darjah. 4. 4. kata-kata yang mempersendakan dan memperkecilkan diri pelajar serta paksaan. Peranan dan pengorbanan guru sebagai penggerak dan pengubah iklim yang kurang menyerlah kepada suasana yang lebih kondusif sebagai jambatan utama susanan pembelajaran yang memberangsangkan ke arah pembentukan modal insan di kalangan murid. Hati mereka perlu dibersihkan melalui pendidikan yang terbaik. mereka akan bersama setiap kali pengajaran dan pembelajaran berlangsung dalam bilik darjah.. Guru bersikap empati dalam memahami tingkahlaku pelajar serta mewujudkan komunikasi yang berkesan. Senarai ini disediakan berasaskan aspek-aspek yang diperoleh daripada pelbagai sumber.Tingkah laku pelajar dikawal dengan memberi arahan dan penyeliaan dijalankan secara berterusan. dan adalah penting guru memahami tingkahlaku dan budaya murid supaya sebarang tindakan dapat dilakukan mengikut kaedah yang betul dan tepat.3 Pendekatan Cookbook Management Guru menyenaraikan perkara-perkara yang boleh dilakukan dan perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan dan perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan oleh pelajar.keberkesanannya. . Terdapat perbezaan antara individu murid atau kumpulan murid dengan yang lain yang mendesak guru menggunakan yang optimum dalam pengurusan bilik darjah. 4. yang melampaui tingkahlaku manusia.4 Pendekatan Sosioemosi Suasana bilik darjah yang positif diwujudkan melalui pembentukan hubungan antara perorangan (interpersonal) yang baik. 4.

8 Pendekatan Proses Kumpulan Kumpulan pelajar di dalam bilik darjah dianggap sebagai satu sistem sosial.5 Pendekatan Permisif (Kebebasan) Kebebasan sepenuhnya diberikan kepada pelajar dengan tujuan untuk memperkembangkan potensi masing-masing. 4.4. 4. Kajian dari aspek kekuatan.Pelan Tindakan Strategik bagi mata pelajaran yang diajar perlu disediakan oleh guru. Guru memainkan peranan sebagai konsultan dan menggalakkan pelajar untuk bertanggungjawab atas pembelajaran masing-masing. 5. kelemahan.0 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pengurusan pengajaran dan pembelajaran adalah aspek yang terpenting dalam bilik darjah. 4. peluang dan halangan yang disertai dengan perancangan untuk lima tahun dan perancangan untuk tahun semasa selaras dengan perancangan staregik sekolah. pembaziran waktu akan berlaku dalam satu masa pengajaran dan pembelajaran sekiranya objektif pembelajaran tidak tercapai.7 Pendekatan Pengajaran Proses pengajaran yang berasaskan keperluan dan minat pelajar dapat memotivasikan mereka untuk memberi tumpuan kepada pelajaran lantas mengurangkan masalah salah laku. merupakan tugas utama yang perlu diberi perhatian yang serius. Pelajar-pelajar kurang melakukan salah laku kerana guru sentiasa peka dengan suasana dan aktiviti di dalam bilik darjah. .6 Pendekatan Pengubahan Tingkahlaku Kata pujian dan ganjaran untuk menggalakkan tingkah laku yang diingini serta mengurangkan tingkah laku yang tidak diingini. Guru memainkan peranan untuk mewujudkan dan mengekalkan satu sistem sosial yang efektif dan produktif. Dendaan juga digunakan sebagai pengukuhan negatif terhadap tingkah laku yang tidak diingini. Guru memainkan peranan untuk memodelkan tingkah laku yang diingini. Guru bertanggungjawab untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang positif melalui pemilihan isi kandungan serta penggunaan strategi pengajaran yang sesuai.

Bagi mencapai kecekapan dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran maka perlukan kebijaksanaan dan penelitian dalam perancangan . Perancangan yang berkualiti menjamin peningkatan kuantiti dan kualiti dalam proses perkembangan pembelajaran serta hasilannya. kemahiran sosial. pembimbing. penilaian dan refleksi. tidak menakut-nakutkan dan mengungut murid. mengambil kira kemampuan murid.Peningkatan profesionalisma guru dalam bilik darjah dilihat dalam aspek kebolehan mencorak kualiti pengajaran. pelaksanaan. penilaian dan pentaksiran. perunding dan pendorong ke arah kecemerlangan murid. dan pembelajaran juga mampu mencabar kebolehan murid bagi mengembangkan potensi mereka. meluaskan tahap keintlektualan. iaitu meningkatkan dan mengekalkan rasa kejayaan. Diperluaskan kepada kemahiran komunikasi. merangka rancangan kerja tahunan. menyesuaikan diri. pemudah cara. rohani. guru perlu cekap mencorak iklim yang memberansangkan. kebolehan mencorak iklim dalam bilik darjah. pemimpin. Prinsip umum pembelajaran. sebaliknya memberi peluang kepada mereka memperbaiki kelemahan. Merancang kurikululum. berbincang. perancang. penilai. kebolehan menyusun organisasi pembelajaran. bahan rujukan tambahan dan maklumat tambahan daripada pelbagai sumber termasuk laman web. pembelajaran perlu realistik dan boleh dilakukan. emosi. sukatan. . ada guru yang digemari murid dan sebalik ada yang tidak digemari murid. Pembelajaran yang bermakna melibatkan proses memahami. buku teks. kecekapan dan kemahiran pengajaran. merangsang minat dan menghasilkan keseronokan. penyeliaan. dan keteguhan jasmani. huraian sukatan. termasuk ujian. produktiviti dan tugas pengajaran dan pembelajaran. bagi mengembangkan minda murid. kerohanian. mencorakkan tingkahlaku dan pengawalan disiplin murid. sosial. kekuatan emosi. menganalisis. perlakuan. membuat pertimbangan. berfikir. intelek dan jasmani. Perkara-perkara yang melibatkan innovasi dan kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran supaya kelas tidak menjadi beku dan kaku diikuti dengan perancangan kemajuan pelajar. pembelajaran perlu dapat menentukan objektif iaitu apa yang hendak dikuasai oleh murid. Oleh itu guru berperanan sebagai pendidik. pengurusan masa. kognitif. memberi ruang dan peluang untuk mengatasi kelemahan. dan perkembangan tingkahlaku. tidak membiarkan kegagalan berterusan. kebolehan mencorak perkembangan murid termasukperkembangan akademik. Biasanya tingkahlaku dan minat murid akan berubah apabila bertukar guru. Guru yang bercita-cita untuk menjadi pengurus bilik darjah yang berkesan dapat memahami perasaan dan kehendak hati nurani murid-murid.

dan pengurusan masa yang berkesan. kemahiran berkomunikasi. guru mampu melakukan pengaliran maklumat yang lebih berkesan. mengembangkan kemahiran berkomunikasi. dedikasi. dan psikologi. Pembelajaran murid terhasil melalui proses pendengaran. kemahiran dalam bimbingan dan kaunseling. flesibiliti iaitu tidak sehingga membosankan. meningkatkan proses intraksi. pendekatan yang sentiasa digunakan untuk membaiki kelemahan murid. dan mendapat maklumat. antara kemahiran dalam pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang boleh diambil dari modul. . dan meluaskan skop pembelajaran. Kehebatan pengajaran guru bergantung kepada kejelasan suara. minat.pemerhatian. dan pengurusan masa. kerjasama. dorongan dan sokongan. penyampaian pengajaran. inovasi. perancangan. lebih kreatif dan hubungan yang lebih dinamik kesannya. penyelesaian konflik yang berrlaku. tidak member perhatian dan tumpuan tentang pengajaran dan pembelajaran. serta mendapat maklum balas yang benar. suara yang tidak jelas. Guru berjaya menghasilkan kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran. kesediaan mendengar. Meransang minat. keaktifan. yang boleh meningkatkan kecekapan. guru seharusnya mampu mengembangkan kemahiran komunikasi. kemahiran interpersonal. Mengamalkan komunikasi berkesan. kemahiran bertutur dan mengemukakan pandangan. gaya pengajaran yang menarik. Komunikasi adalah medan pemindahan pengetahuan. kebolehan. yang bermatlamat bagi meningkatkan pengajaran guru. Justeru itu guru seharusnya mengelakkan masalah yang boleh menjejaskan keberkesanan komunikasi seperti kekeliruan. memenuhi keperluan diri. berhujah dan berdailog. penglibatan murid dalam aktiviti kelas. dengan membina pelbagai kemahiran. salahtafsir. Kepakaran guru diukur dari aspek inisiatif. bahasa badan yang tidak sesuai. memberi tekanan emosi murid. bahasa yang kasar. sosial. kerana kemahiran mengajar menjadi instrumen untuk kejayaan dalam mengurus bilik darjah. komunikasi terbuka. integriti yang tekal dalam organisasi yang dapat mengujudkan keharmonian dan menunjukkan kesetiaan dan sokongan bagi menjayakan wawasan. model. kepimpinan. kepakaran.Guru perlu memiliki beberapa kemahiran penting. bakat dan keyakinan diri murid. penggunaan bahasa. mengembangkan potensi. kaedah dan teknik yang sedia ada atau menggunakan daya innovasi dan kreativiti membina model-model tersendiri. komunikasi tertutup. kemahiran dalam menawan emosi atau kesedaran emosi juga menjadi pemangkin dalam pengajaran dan pembelajaran. kreatif. memberi ruang untuk murid melahirkan pandangan.

isi kandungan pelajaran. . 6. pandai berjenaka. berjaya menyelesaikan konflik. jelas dan bersesuaian dengan tahap perkembangan akal murid. Imam al-Ghazali menggariskan ciri-ciri guru yang efektif iaitu guru yang memiliki rasa simpati kepada setiap murid dan melayani mereka seperti anak sendiri. Kejayaan seseorang guru sebagai pengurus di bilik darjah tidak semata-mata dinilai daripada aspek kemahiran dan teknik pengajaran dan pembelajaran semata-mata. berfikiran positif.0 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pengajaran dan pembelajaran yang hendak dikembangkan seharusnya mengikut instrument yang telah ditetapkan oleh bahagian-bahagian pengurusan di atas. tugasan dan refleksi. rumusan. Jabatan Pendidikan Islam Dan Moral adalah satu-satunya jabatan yang bertanggungjawab untuk memperkenalkan dan menyelaraskan instrumen-instrumen berkenaan untuk digunapakai oleh organisasi di bawah kawalan. set induksi. Beberapa perkara penting yang dititikberatkan dalam modul berkenaan iaitu hasil pembelajaran dan fokus. menghadkan pembelajaran bersesuaian dengan tahap pencapaian dan pemahaman murid dan tidak memaksa mereka mencapai sesuatu di luar kemampuan serta menyediakan bahan pembelajaran yang mudah difahami.peniruan. tetapi kualiti peribadi dan sahsiah diri juga menjadi tarikan kepada murid-murid. yang ikhlas dalam memberi perkhidmatan. jujur dan ikhlas dalam menjalankan tugas. percubaan. ekplorasi iaitu pembelajaran yang aktif yang merangsangkan minat murid. perkembangan pengajaran dan pembelajaran. Pada amnya guru yang disukai murid antaranya ialah yang sentiasa berwajah periang. menasihat murid secara lembut dan berhemah supaya meninggalkan perkara-perkara yang buruk. meneladan sunnah Rasulullah S. berperasaan yang matang.W. pendengar yang aktif. tidak sekali-kali merendahkan disiplin ilmu yang lain di hadapan murid. melalui latihan. bersangka baik. membuat. Penilaian.A. dan tidak mudah menyalahkan orang lain. tenang menghadapi sebarang krisis. Modul pengajaran dan pembelajaran yang disediakan oleh JAPIM telah melepasi piawai yang dikehendaki oleh pengurusan sekolah dan jemaah nazir sekolah. tidak membenarkan murid melaksanakan sesuatu tugas kecuali guru benar-benar mengetahui pengetahuan tersebut. penglibatan dalam aktiviti pembelajaran.

bagi matapelajaran Pendidikan Islam langkah-langkah perkembangan dibahagikan kepada tiga aras. dalam jangka masa antara satu hingga lima minit. yang mendorong minat murid terhadap tajuk yang hendak diajar.0 PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN Perkembangan isi pelajaran berlaku secara berurutan dengan set induksi. isi pelajaran. pantun. sebuah nasyid.7. atau satu peristiwa yang telah berlaku. murid-murid berkenaan diberikan program pemulihan dengan pendekatan yang lebih sesuai. dan pemusatan mental murid kepada satu konsep atau pendekatan yang hendak dikemukakan oleh guru. klip vedio tentang sesuatu panorama. murid-murid lain terus ke aras ketiga sehingga selesai dan diikuti dengan penilaian yang terakhir dipenghujung pengajaran dan pembelajaran. seperti tayangan sedutan filem. Langkah-langkah perkembangan isi pelajaran perlu bermula dari yang mudah kepada yang lebih kompleks. mempamerkan suatu bentuk atau objek.0 SET INDUKSI Merupakan suatu perkara atau proses yang diperkenalkan pada minit pertama pengajaran yang bertujuan untuk menarik perhatian dan mendorong murid mempengaruhi hasil pembelajaran. mendorong pelajar untuk mengetahui isi pengajaran. dan dimulakan dalam keadaan murid sudah bersedia bagi memulakan sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. atau menyediakan satu bahan atau satu persoalan yang mencabar minda murid. permainan. 8. satu persembahan atau lakonan. sekiranya ada yang gagal. soal jawab. setelah itu guru membuat penilaian. Aras pertama adalah aras asas dan semua murid kelas yang di ajar hendaklah menguasai aras ini. suatu penyataan yang kontroversial. langkah-langkah disusun dengan menggunakan kaedah-kaedah dan teknikteknik pengajaran yang sesuai. Set induksi yang hendak disediakan hendaklah yang dapat dikaitkan dengan hasil pembelajaran. puisi. murid memperolehi gambaran awal sebelum dimulakan pengajaran tajuk yang sebenar. secocok dengan kemampuan serta menarik minat murid . sekiranya gagal mereka dikehendaki mengikuti program pemulihan melalui pendekatan yang lebih mudah seperti menyediakan soalan-soalan yang mudah difahami serta nota ringkas dan mereka membaca dan memahami nota dengan bimbingan guru kemudian menjawab soalan manakala murid-murid lain akan terus ke aras kedua iaitu meneruskan perkembangan selanjutnya. Set induksi boleh disediakan dalam pelbagai bentuk dan kaedah yang menarik. set induksi yang menarik dapat menimbulkan minat murid terhadap tajuk yang hendak disampaikan guru.

membandingbeza dan dapat membuat penilaian. dan sebahagian murid pula dapat menganalisa. bakal melahirkan modal insan yang berkualiti. menarik minat murid. Guru menggunakan berbagai kaedah dan teknik bagi meningkatkan penguasaan ilmu di samping menjana kemahiran berfikir. bagi membentuk kemenjadian murid. termasuk prinsip-prinsip Islam Hadhari. Apabila seluruh potensi insan dibangunkan secara intergrasi atau bersepadu. emosi dan jasmani seharusnya disemai melalui aktiviti-aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran yang berterusan supaya ianya menjadi amalan. Penyerapan dengan matapelajaran yang lain. Intergrasi ilmu yang bersandarkan kepada al-Quran dan as-Sunnah dan dikaitkan dengan berbagai cabang ilmu. Hati adalah penentu dalam pembangunan insan kerana hati menjadi punca penggerak dan keinnginan manusia dan dari hati juga lahirnya pertimbangan dan nilai sesuatu amalan. bahan rujukan tambahan. rohani. difahami. Maklumat dari sumber berkenaan adalah tepat. ia bakal melahirkan insan yang berketrampilan yang mampu menyumbangkan segala kebolehan untuk kebaikan diri. senang digunakan dan boleh diubah dan sesuai dengan keadaan semasa. dan boleh disertai oleh semua murid. seperti alat bantuan mengajar dan bahan bantuan mengajar dan bahan bantuan belajar kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi. Sumber itu dapat mempercepat dan menjimat masa pembelajaran. penggabungjalinan dengan tajuk-tajuk lain. jika tidak. Kemahiran menggunakan sumber yang sedia ada menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih berksan. bahan maklumat tambahan dan sebagainya menjadi inspirasi guru untuk memudah dan mempercepatkan proses pengajaran dan pembelajaran. serta penerapan nilai. masyarakat dan Negara. baik dan bermanfaat.untuk terus menghayati ilmu yang sedang diterokai. Pembinaan intelek. kemahiran menulis. termasuk kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran berkomunikasi dan berintraksi. Sumber pengajaran dan pembelajaran hendaklah yang lebih releven dengan hasil pembelajaran serta isi pembelajaran. Hati perlu menjalani proses pendidikan supaya lahirnya hati yang bersih. Pembinaan modal insan yang berkualiti yang menjadi agenda Negara sewajarnya dipupuk dalam proses pengajaran dan pembelajaran. kemahiran imiginasi dan sebagainya. pengolahan yang mudah difahami. kemahiran berhujah. pembaziran masa akan berlaku dan isi kandungan tidak dapat diselesaikan. . penghayatan dan pembudayaan. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan dapat dilaksanakan dengan berkesan mengikut masa yang telah ditetapkan. Setiap isi pelajaran yang diperuntukkan dalam masa tersebut dapat dinyatakan.

antaranya membantu guru merancang strategi pengajaran setelah mengetahui punca kelemahan dan merancang program pengukuhan. bagi menentukan aras pembelajaran yang berikut.pengujian adalah merujuk kepada satu cara untuk merealisasikan maklumat tentang perubahan tingkahlaku seseorang. Tujuan pengukuran dalam bilik darjah adalah untuk mengesan hasil pembelajaran. dan menentukan pengajaran dan pembelajaran yang lebih efisien dan efektif. Pengukuran merupakan suatu proses untuk menetapkan kuantiti dan tahap keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran murid. Kepentingan penilaian dalam bilik darjah. mengesan kemajuan yang telah diperolehi tentang sesuatu isi pelajaran yang telah dihasilkan dalam aktiviti pembelajaran. Penilaian terbahagi kepada dua kategori iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Sekiranya mejoriti murid gagal dalam ujian ini.Pengujian. guru dapat mengetahui pencapaian murid sama ada boleh diteruskan ke hasil pembelajaran yang berikutnya. Ujian petempatan pula adalah bertujuan menguji pengetahuan yang sedia ada. Penilaian melibatkan tiga langkah iaitu mendapatkan maklumat melalui cara mengukur. guru seharusnya melakukan pemulihan atau pengulangan dalam kaedah . Penilaian dalam pembelajaran adalah suatu proses mentaksir sama ada kuantiti atau tahap sesuatu yang diukur itu boleh diterima atau tidak. kemajuan yang telah dicapai dalam pembelajaran yang lain serta membuat refleksi terhadap kemampuan dan penguasaan seorang murid. pengukuran dan pentaksiran . penilaian. Ujian yang dijalankan yang berfokus kepada satu atau lebih unit pembelajaran adalah sebagai pengukur keberkesanan hasil pembelajaran. bagi mendapatkan maklumat tentang pencapaian dan tingkahlaku murid secara menyeluruh. Ujian terdiri satu set soalan atau tugasan murid yang meminta mereka memberi respons atau tindakbalas. senarai semak. menetapkan suatu kriteria bagi pengukuran dan membuat sesuatu pertimbangan berdasarkan hasil pengukuran. Murid dan ibubapa mendapat laporan kemajuan pelajaran. dan ujian diagnostik adalah bertujuan untuk menjadi panduan kepada guru menentukan kaedah pemulihan dan pengukuhan yang akan dilakukan selepas ujian tersebut. Cara pengukuran boleh dilakukan dengan kaedah yang pelbagai bagi mendapatkan data kuantitif. bagi menunjukkan pencapaian dalam isi pelajaran yang diukur. Penilaian formatif bertujuan untuk mengukur kemajuan pelajaran murid setelah sesuatu hasil pembelajaran telah selesai dilaksanakan oleh guru. Mengesahkan tahap pencapaian murid bagi membantu guru membuat tindakan susulan. Selain daripada ujian. penilaian boleh dilakukan melalui soal selidik. mengesan kemahiran. Alat pengukuran yang biasa digunakan oleh seseorang guru.

ujian tara. ujian objektif. menulis dalam bentuk karangan dan sebagainya. ujian rujukan kriteria. Penilaian sumatif ialah penilaian yang dilakasanakan di akhir semester atau tahun seperti peperiksaan akhir tahun. rumusan juga boleh dipindah dalam pelbagai bentuk seperti susunan dalam bait-bait puisi. soal jawab dan main peranan. tugasan dan refleksi Guru merumuskan hasil pembelajaran yang telah dikembangkan melalui pelbagai kaedah yang menarik. peperiksaan percubaan dan sebagainya. Guru juga menggunakan keputusan tersebut sebagai menilai semula keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. peperiksaan semester I.bergantung kepada pencapaian hasil pembelajaran. 9. menyediakan folio. ujian kepantasan dan ujian daya. ujian buatan guru. atau buku skrap. tugasan boleh dijelmakan dalam bentuk pemantapan isi seperti meminta murid menyedia peta minda lengkap. menjawab soalan-soalan yang diberi atau untuk tujuan pengukuhan seperti membuat rujukan di perpustakaan.0 Rumusan. Guru perlu mencatatkan kemajuan dan kelemahan yang terdapat dalam pengajaran dan pembelajaran tersebut dan mencari peluang-peluang bagi pengubahsuaian serta mengemuka pandangan atau cadangan bagi menyelesaikan beberapa masaalah pembelajaran supaya pengajaran dan pembelajaran berikut dapat dilaksakan dengan lebih sempurna dan terdapat penambahbaikan. Tujuannya adalah untuk menentukan gred-gred pencapaian atau untuk memberi penganugerahan atau sijil. membuat kajian-kajian luaran. Jika sebilangan kecil murid yang gagal. Tugasan yang disediakan kepada murid adalah untuk pemulihan dan pengukuhan. tetapi guru boleh menggerakkan murid memberi rumusan berdasar pengalaman pembelajaran tersebut. ujian rujukan norma. ujian bertulis. sajak. Bidangnya menjadi lebih luas yang mencakupi semua perkara yang perlu dikuasai murid bagi setiap mata pelajaran. antaranya.atau pendekatan yang lebih mudah. maka murid-murid tersebut juga perlu diipulihkan melalui bimbingan atau menyediakan tugasan tertentu dan dalam masa yang sama pengajaran dan pembelajaran murid-murid yang berjaya diteruskan ke aras atau hasil pelajaran yang berikutnya. pantun. ujian subjektif. bukan sekadar guru menggambarkan sepintas lalu isi kandungan. . ujian bukan bertulis. Beberapa jenis ujian boleh dilaksanakan oleh guru.

boleh diukur pencapaiannya. di samping memiliki sahsiah sebagai seorang guru yang boleh mempamerkan teladan yang baik kepada semua orang serta mematuhi tonggak dua belas. kemahiran mengurus dan mentadbir. dan bijak dalam pengurusan masa. Di antara perkara yang menjadi fokus ialah mengetahui dan memahami bidang kerjayanya. mursyid.10. Keupayaan. muaddib. pembimbing dan kaunselor yang sentiasa komited dengan kerjayanya iaitu menumpukan perhatian dengan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas. menghayati hasil kerja atau objektif kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. kecekapan menjalankan tugasan yang diamanahkan di samping memiliki wawasan yang jelas. kerja yang dilakukan lebih spesifik.0 Penutup Guru yang berkualiti mempunyai wawasan yang jelas. dan berkomunikasi. boleh dicapai. Guru yang berwawasan bertindak sebagai mualim. . serta peka terhadap segala perubahan yang dikehendaki oleh pengurusan atasan supaya tidak berlaku pembaziran waktu disebabkan berbagai pemantauan yang penyeliaan yang terpaksa dijalankan. kemahiran berfikir. daya kreativiti. dan kemahiran mengaplikasi peralatan yang terkini seperti komputer. Guru yang berwibawa sentiasa memikir kaedah bagi mencapai pengurusan yang cemerlang. Kemampuan membuat pemantauan atau refelkesi di atas kerja-kerja yang telah dilakukan untuk tujuan penambahbaikan. realistik. nilai dan etika dalam perkhidmatan awam serta etika kerja dalam Islam. Perancangan yang rapi bagi memastikan objektif-objektif tercapai. dan dalam masa yang sama sebagai fasilitator. kemahiran melaksanakan tugas. meletakkan keutamaan dalam tugasan. kemahiran berintrkasi. murabbi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful