1.0 PENGENALAN Pengurusan bilik darjah ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran.

Seseorang guru itu perlu tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan bilik darjah, mengurus pergerakan pelajar didalam kelas, dan mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya pengajaran dapat bejalan dengan lancer. Ada guru yang menekankan penyediaan bilik darjah yang selesa untuk belajar serta mewujudkan hubungan dua hala yang mesra. Kajian Kounin (1970) terhadap pengurusan bilik darjah menunjukkan terdapatnya perubahan tumpuan daripada menekankan strategi disiplin kepada strategi pengurusan bilik darjah secara proaktif atau preventif. Kedua-dua strategi mengambil pendekatan bersifat mengelakkan sesuatu kejadian yang tidak diingini daripada berlaku dan tidak semata-mata mengenakan hukuman kepada pelajar.Didapati kebanyakan pengurus bilik darjah yang berkesan adalah mereka yang mengamalkan strategi preventif.Banyak lagi aspek pengurusan bilik darjah yang perlu diterokai oleh guru untuk melaksanakan pengajaran secara berkesan. Menurut Levin dan Nolan (2004) pula, memberi tumpuan aspek keberkesanan dalam pengurusan bilik darjah itu sendiri. Mereka berpendapat bahawa kedua-dua aspek arahan dan pengurusan merupakan proses yang mempunyai tujuan di mana tindakan serta sikap guru itu bertindak untuk memudahkan objektif yang ingin dicapai oleh guru itu sendiri dalam pengajaran dan pembelajaran. Secara ringkasnya, matlamat dalam memberi arahan merupakan kaedah yang terus membantu dalam pencapaian akademik pelajar. Dalam pengurusan pula, bertujuan untuk memupuk dan memelihara tingkah laku pelajar yang menerapkan arahan yang efektif dan efisien. Aspek pengurusan bilik darjah dan tingkah laku pelajar amat penting bagi guru dalam menyampaikan proses pengajaran dan pembelajaran kepada pelajar. Guru perlu memahami konsep pengurusan bilik darjah, faktor yang mendorong wujudnya masalah disiplin dan cara menangani masalah yang timbul bagi memudahkan tugas seorang guru apabila masuk ke bilik darjah.

Persediaan untuk menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan merupakan sebahagian daripada pengurusan bilik darjah dinamik. Murid mudah berintraksi sesama mereka dan mudah berintraksi dengan guru. jadual bertugas. kerjasama. bermoral. Ada kalanya murid tidak memberi perhatian atau berkelakuan di luar daripada nilai-nilai murni yang hendak digarap . dan semangat kepada murid dan guru untuk berada lebih lama kerana terasa seolah-olah berada dalam sebuah rumah sendiri. sayang kepada keindahan alam sekitar. fasilitator bagi melahirkan suasana pembelajaran yang mengcakupi semua bidang kemahiran sebagai sumber kepada pembinaan modal insan. menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih berfokus. sudut mata pelajaran. pembimbing. komputer dan CD dan LCD sehingga melahirkan pembudayaan bilik darjah yang kondusif. yang diahiasi dengan penyediaan bahan-bahan bacaan. Guru berperanan sebagai pencetus idea. termasuk kemudahan penggunaan laman web. yang melambang sebahagian daripada keimanan.2. kehidupan berkualiti. Bilik darjah yang berukuran 7 meter x 9 meter boleh memuatkan 40 orang murid. Suasana pembelajaran yang kondusif. SUMBER DAN ORGANISASI Bilik darjah yang mempunyai peralatan asas iaitu papan hitam. iaitu bersama berusaha memajukan diri dan kumpulan secara kolektif. papan kenyataaan. dan ruang yang selesa. meja dan kerusi untuk guru dan murid. kreatif. Susunan meja dan kerusi dalam bilik darjah sebaikbaiknya memberi kemudahan kepada murid-murid mengadakan aktiviti pembelajaran berpusatkan murid dan aktiviti berkumpulan. ceria. wujudnya perasaan saling berkerjasama dan kekitaan dan semangat berdikari. sumber dan suasana bilik darjah yang kondusif. Papan kenyataan yang dilengkapi dengan jadual waktu. Murid sebagai sumber manusia yang akan dijelmakan menjadi murid yang berpengetahuan dan berkemahiran dan berketrampilan memerlukan pengurusan dan perancangan strategi yang berkesan. mematuhi setiap arahan.0 PENGURUSAN FIZIKAL. pelan keselamatan. bermotivasi. Persediaan yang merangkum pelbagai alatan dan bahan untuk kegunaan guru dan murid.Kejayaan guru mengurus fizikal. dan bahan bantuan mengajar serta peralatan sokongan serta dihiasi dengan keceriaan dan keberrsihan. menyeronokkan. sudut bacaan atau rujukan. bermakna guru telah berjaya membentuk budaya berdisiplin. kata-kata motivasi. Cahaya yang mencukupi dan pintu dan tingkap yang terbuka yang membolehkan pengedaran udara yang secukupnya. almari. Hasilnya terjelma suasana yang harmonis. carta organisasi.

Pendekatan-pendekatan yang hendak digunakan bagi mengawal iklim dalam bilik darjah perlu berlandaskan tahap perkembangan murid-murid. perlatan.boleh dilihat berpunca daripada tidak terdapat kesinambungan dalam pelajaran disebabkan persediaan guru dari aspek bahan. Secara umumnya. Gaya kepimpinan yang berwibawa tanpa terlalu banyak memberi arahan dianggap sebagai pemimpin demokratik hanya akan mengambil masa untuk mendapatkan buah fikiran bagi menyelesai sesuatu isu. pengetahuan dan kemahiran yang kurang mantap. teknik-teknik motivasi dan penyelesaian konflik dan pergabungan semua elemen dalam satu sistem bagi menampakkan . Guru yang memiliki gaya kepimpinan yang matang sedia menerima dan menghormati setiap murid dalam bilik darjah. dan kelihatan kumpulan-kumpulan yang ujud di bilik darjah mempunyai hubungan yang lebih mesra dan saling bekerjasama. Murid-murid diberikan tugasan dalam mewujudkan iklim yang kondusif serta membantu dalam penyediaan bahan dan alatan. persediaan suasana pembelajaran yang berkesan. Berbeza dengan pemimpin Laiissez-faire yang memberi arahan-arahan yang tidak jelas dan jawapan-jawapan yang ringkas tentang sesuatu persoalan.0 IKLIM DAN APLIKASI BILIK DARJAH Suasana bilik darjah harmonis membantu peningkatan pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna. dan peranan guru sebagai pembantu penyelsaian masalah yang dihadapi oleh murid-murid. Iklim bilik darjah yang baik biasanya dikaitkan dengan kepatuhan dan keseronokan murid bersama guru dalam bilik darjah tersebut. pengurusan bilik darjah sebaik-baiknya merangkumi ciri-ciri kesesuaian (releven) dengan murid. Apabila keadaan ini berlaku guru sebagai pemimpin dapat menyesuaikan diri dengan pelbagai situasi dan pertumbuhan diri murid-murid serta bersikap keterbukaan dalam perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan. organisasi pengajaran dan sokongan-sokongan yang membantu peningkatan aktivitiaktiviti perkembangan pembelajaran secara lebih aktif dan produktif. 3. Adalah menjadi tanggungjawab guru untuk membentuk iklim dan budaya bilik darjah yang baik. tugasan-tugasan yang diberikan kepada setiap murid pada awal tahun lagi dapat membantu mengembangkan budaya bertanggungjawab. berkerjasama serta hubungan yang baik antara mereka dan juga hubungan antara guru dengan murid. Pengurusan bilik darjah akan menjadi bertambah baik jika sistem penyeliaan diurus dengan berkesan. memperbaiki peraturan-peraturan supaya peraturan itu boleh berubah mengikut keadaan dan suasana serta menekan kepada jangkaan-jangkaan yang positif.

. 4. Guru-guru boleh melakukan pendekatan-pendekatan yang berikut. 4. mereka akan bersama setiap kali pengajaran dan pembelajaran berlangsung dalam bilik darjah. 1Pendekatan Intimidation Mengawal tingkah laku melalui kaedah yang menimbulkan perasaan takut dalam diri pelajar seperti ancaman. 4.Tingkah laku pelajar dikawal dengan memberi arahan dan penyeliaan dijalankan secara berterusan. Hati mereka perlu dibersihkan melalui pendidikan yang terbaik. 4. Terdapat perbezaan antara individu murid atau kumpulan murid dengan yang lain yang mendesak guru menggunakan yang optimum dalam pengurusan bilik darjah. Guru bersikap empati dalam memahami tingkahlaku pelajar serta mewujudkan komunikasi yang berkesan.keberkesanannya.2. 4. kata-kata yang mempersendakan dan memperkecilkan diri pelajar serta paksaan. . dan adalah penting guru memahami tingkahlaku dan budaya murid supaya sebarang tindakan dapat dilakukan mengikut kaedah yang betul dan tepat. sindiran. yang melampaui tingkahlaku manusia. Senarai ini disediakan berasaskan aspek-aspek yang diperoleh daripada pelbagai sumber. Peranan dan pengorbanan guru sebagai penggerak dan pengubah iklim yang kurang menyerlah kepada suasana yang lebih kondusif sebagai jambatan utama susanan pembelajaran yang memberangsangkan ke arah pembentukan modal insan di kalangan murid.Pendekatan Autoritarian Guru menetapkan peraturan-peraturan dan penguatkuasaan dilakukan tanpa sifat tolak ansur.4 Pendekatan Sosioemosi Suasana bilik darjah yang positif diwujudkan melalui pembentukan hubungan antara perorangan (interpersonal) yang baik.0 PENGURUSAN MURID Murid adalah pelanggan bagi setiap guru dalam bilik darjah.3 Pendekatan Cookbook Management Guru menyenaraikan perkara-perkara yang boleh dilakukan dan perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan dan perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan oleh pelajar.

Kajian dari aspek kekuatan. Guru memainkan peranan untuk memodelkan tingkah laku yang diingini. pembaziran waktu akan berlaku dalam satu masa pengajaran dan pembelajaran sekiranya objektif pembelajaran tidak tercapai. Guru memainkan peranan untuk mewujudkan dan mengekalkan satu sistem sosial yang efektif dan produktif.7 Pendekatan Pengajaran Proses pengajaran yang berasaskan keperluan dan minat pelajar dapat memotivasikan mereka untuk memberi tumpuan kepada pelajaran lantas mengurangkan masalah salah laku. Dendaan juga digunakan sebagai pengukuhan negatif terhadap tingkah laku yang tidak diingini. 5.6 Pendekatan Pengubahan Tingkahlaku Kata pujian dan ganjaran untuk menggalakkan tingkah laku yang diingini serta mengurangkan tingkah laku yang tidak diingini.8 Pendekatan Proses Kumpulan Kumpulan pelajar di dalam bilik darjah dianggap sebagai satu sistem sosial. kelemahan.Pelan Tindakan Strategik bagi mata pelajaran yang diajar perlu disediakan oleh guru. peluang dan halangan yang disertai dengan perancangan untuk lima tahun dan perancangan untuk tahun semasa selaras dengan perancangan staregik sekolah. . merupakan tugas utama yang perlu diberi perhatian yang serius. Guru memainkan peranan sebagai konsultan dan menggalakkan pelajar untuk bertanggungjawab atas pembelajaran masing-masing. 4. Guru bertanggungjawab untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang positif melalui pemilihan isi kandungan serta penggunaan strategi pengajaran yang sesuai.4. 4.0 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pengurusan pengajaran dan pembelajaran adalah aspek yang terpenting dalam bilik darjah. Pelajar-pelajar kurang melakukan salah laku kerana guru sentiasa peka dengan suasana dan aktiviti di dalam bilik darjah.5 Pendekatan Permisif (Kebebasan) Kebebasan sepenuhnya diberikan kepada pelajar dengan tujuan untuk memperkembangkan potensi masing-masing. 4.

berfikir. iaitu meningkatkan dan mengekalkan rasa kejayaan. menganalisis. produktiviti dan tugas pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran yang bermakna melibatkan proses memahami. Prinsip umum pembelajaran. intelek dan jasmani. perunding dan pendorong ke arah kecemerlangan murid. . Diperluaskan kepada kemahiran komunikasi. pelaksanaan. perancang. membuat pertimbangan. Guru yang bercita-cita untuk menjadi pengurus bilik darjah yang berkesan dapat memahami perasaan dan kehendak hati nurani murid-murid. ada guru yang digemari murid dan sebalik ada yang tidak digemari murid. perlakuan. Biasanya tingkahlaku dan minat murid akan berubah apabila bertukar guru. dan pembelajaran juga mampu mencabar kebolehan murid bagi mengembangkan potensi mereka.Peningkatan profesionalisma guru dalam bilik darjah dilihat dalam aspek kebolehan mencorak kualiti pengajaran. berbincang. dan perkembangan tingkahlaku. sukatan. huraian sukatan. penyeliaan. pemimpin. tidak menakut-nakutkan dan mengungut murid. kerohanian. buku teks. merangsang minat dan menghasilkan keseronokan. kebolehan mencorak iklim dalam bilik darjah. pembimbing. emosi. kebolehan mencorak perkembangan murid termasukperkembangan akademik. rohani. kecekapan dan kemahiran pengajaran. kognitif. sebaliknya memberi peluang kepada mereka memperbaiki kelemahan. meluaskan tahap keintlektualan. menyesuaikan diri. merangka rancangan kerja tahunan. bagi mengembangkan minda murid. Perkara-perkara yang melibatkan innovasi dan kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran supaya kelas tidak menjadi beku dan kaku diikuti dengan perancangan kemajuan pelajar. kemahiran sosial. mencorakkan tingkahlaku dan pengawalan disiplin murid. Perancangan yang berkualiti menjamin peningkatan kuantiti dan kualiti dalam proses perkembangan pembelajaran serta hasilannya. Merancang kurikululum. kekuatan emosi. penilaian dan pentaksiran. sosial. Oleh itu guru berperanan sebagai pendidik. tidak membiarkan kegagalan berterusan. termasuk ujian. pembelajaran perlu dapat menentukan objektif iaitu apa yang hendak dikuasai oleh murid. penilai. memberi ruang dan peluang untuk mengatasi kelemahan. Bagi mencapai kecekapan dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran maka perlukan kebijaksanaan dan penelitian dalam perancangan . dan keteguhan jasmani. guru perlu cekap mencorak iklim yang memberansangkan. mengambil kira kemampuan murid. pembelajaran perlu realistik dan boleh dilakukan. pemudah cara. bahan rujukan tambahan dan maklumat tambahan daripada pelbagai sumber termasuk laman web. pengurusan masa. kebolehan menyusun organisasi pembelajaran. penilaian dan refleksi.

gaya pengajaran yang menarik. dan psikologi. guru mampu melakukan pengaliran maklumat yang lebih berkesan. dorongan dan sokongan. kebolehan. mengembangkan potensi. memberi ruang untuk murid melahirkan pandangan. serta mendapat maklum balas yang benar. pendekatan yang sentiasa digunakan untuk membaiki kelemahan murid. bahasa yang kasar. dedikasi. kemahiran bertutur dan mengemukakan pandangan. lebih kreatif dan hubungan yang lebih dinamik kesannya. kesediaan mendengar. bahasa badan yang tidak sesuai. antara kemahiran dalam pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang boleh diambil dari modul. penyelesaian konflik yang berrlaku. sosial. . model. dengan membina pelbagai kemahiran.Guru perlu memiliki beberapa kemahiran penting. kepakaran. dan meluaskan skop pembelajaran. penglibatan murid dalam aktiviti kelas. minat. berhujah dan berdailog. meningkatkan proses intraksi. salahtafsir. dan mendapat maklumat. kerana kemahiran mengajar menjadi instrumen untuk kejayaan dalam mengurus bilik darjah. penggunaan bahasa. komunikasi terbuka. kemahiran berkomunikasi. memenuhi keperluan diri. kemahiran dalam bimbingan dan kaunseling. flesibiliti iaitu tidak sehingga membosankan. Mengamalkan komunikasi berkesan. Justeru itu guru seharusnya mengelakkan masalah yang boleh menjejaskan keberkesanan komunikasi seperti kekeliruan. Kepakaran guru diukur dari aspek inisiatif. kemahiran interpersonal. Meransang minat. dan pengurusan masa. yang boleh meningkatkan kecekapan. keaktifan. bakat dan keyakinan diri murid. kaedah dan teknik yang sedia ada atau menggunakan daya innovasi dan kreativiti membina model-model tersendiri. yang bermatlamat bagi meningkatkan pengajaran guru. kemahiran dalam menawan emosi atau kesedaran emosi juga menjadi pemangkin dalam pengajaran dan pembelajaran. Kehebatan pengajaran guru bergantung kepada kejelasan suara. suara yang tidak jelas. kerjasama. kepimpinan. integriti yang tekal dalam organisasi yang dapat mengujudkan keharmonian dan menunjukkan kesetiaan dan sokongan bagi menjayakan wawasan. guru seharusnya mampu mengembangkan kemahiran komunikasi. kreatif.pemerhatian. mengembangkan kemahiran berkomunikasi. inovasi. tidak member perhatian dan tumpuan tentang pengajaran dan pembelajaran. memberi tekanan emosi murid. penyampaian pengajaran. Pembelajaran murid terhasil melalui proses pendengaran. perancangan. komunikasi tertutup. Guru berjaya menghasilkan kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran. Komunikasi adalah medan pemindahan pengetahuan. dan pengurusan masa yang berkesan.

Beberapa perkara penting yang dititikberatkan dalam modul berkenaan iaitu hasil pembelajaran dan fokus. pendengar yang aktif.A. pandai berjenaka. Imam al-Ghazali menggariskan ciri-ciri guru yang efektif iaitu guru yang memiliki rasa simpati kepada setiap murid dan melayani mereka seperti anak sendiri. Jabatan Pendidikan Islam Dan Moral adalah satu-satunya jabatan yang bertanggungjawab untuk memperkenalkan dan menyelaraskan instrumen-instrumen berkenaan untuk digunapakai oleh organisasi di bawah kawalan. percubaan. membuat. menasihat murid secara lembut dan berhemah supaya meninggalkan perkara-perkara yang buruk. berjaya menyelesaikan konflik. jujur dan ikhlas dalam menjalankan tugas. berfikiran positif. tidak membenarkan murid melaksanakan sesuatu tugas kecuali guru benar-benar mengetahui pengetahuan tersebut. menghadkan pembelajaran bersesuaian dengan tahap pencapaian dan pemahaman murid dan tidak memaksa mereka mencapai sesuatu di luar kemampuan serta menyediakan bahan pembelajaran yang mudah difahami. Modul pengajaran dan pembelajaran yang disediakan oleh JAPIM telah melepasi piawai yang dikehendaki oleh pengurusan sekolah dan jemaah nazir sekolah. Kejayaan seseorang guru sebagai pengurus di bilik darjah tidak semata-mata dinilai daripada aspek kemahiran dan teknik pengajaran dan pembelajaran semata-mata. melalui latihan. set induksi. jelas dan bersesuaian dengan tahap perkembangan akal murid. isi kandungan pelajaran. bersangka baik. dan tidak mudah menyalahkan orang lain. 6.peniruan. Pada amnya guru yang disukai murid antaranya ialah yang sentiasa berwajah periang.0 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pengajaran dan pembelajaran yang hendak dikembangkan seharusnya mengikut instrument yang telah ditetapkan oleh bahagian-bahagian pengurusan di atas. tenang menghadapi sebarang krisis. Penilaian. yang ikhlas dalam memberi perkhidmatan. tidak sekali-kali merendahkan disiplin ilmu yang lain di hadapan murid. ekplorasi iaitu pembelajaran yang aktif yang merangsangkan minat murid. meneladan sunnah Rasulullah S. penglibatan dalam aktiviti pembelajaran. . berperasaan yang matang.W. tugasan dan refleksi. perkembangan pengajaran dan pembelajaran. rumusan. tetapi kualiti peribadi dan sahsiah diri juga menjadi tarikan kepada murid-murid.

bagi matapelajaran Pendidikan Islam langkah-langkah perkembangan dibahagikan kepada tiga aras. dan pemusatan mental murid kepada satu konsep atau pendekatan yang hendak dikemukakan oleh guru.0 PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN Perkembangan isi pelajaran berlaku secara berurutan dengan set induksi.7. satu persembahan atau lakonan.0 SET INDUKSI Merupakan suatu perkara atau proses yang diperkenalkan pada minit pertama pengajaran yang bertujuan untuk menarik perhatian dan mendorong murid mempengaruhi hasil pembelajaran. sekiranya gagal mereka dikehendaki mengikuti program pemulihan melalui pendekatan yang lebih mudah seperti menyediakan soalan-soalan yang mudah difahami serta nota ringkas dan mereka membaca dan memahami nota dengan bimbingan guru kemudian menjawab soalan manakala murid-murid lain akan terus ke aras kedua iaitu meneruskan perkembangan selanjutnya. Set induksi boleh disediakan dalam pelbagai bentuk dan kaedah yang menarik. murid-murid lain terus ke aras ketiga sehingga selesai dan diikuti dengan penilaian yang terakhir dipenghujung pengajaran dan pembelajaran. secocok dengan kemampuan serta menarik minat murid . sebuah nasyid. mempamerkan suatu bentuk atau objek. puisi. Set induksi yang hendak disediakan hendaklah yang dapat dikaitkan dengan hasil pembelajaran. suatu penyataan yang kontroversial. pantun. murid-murid berkenaan diberikan program pemulihan dengan pendekatan yang lebih sesuai. soal jawab. set induksi yang menarik dapat menimbulkan minat murid terhadap tajuk yang hendak disampaikan guru. murid memperolehi gambaran awal sebelum dimulakan pengajaran tajuk yang sebenar. Langkah-langkah perkembangan isi pelajaran perlu bermula dari yang mudah kepada yang lebih kompleks. dan dimulakan dalam keadaan murid sudah bersedia bagi memulakan sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. atau satu peristiwa yang telah berlaku. yang mendorong minat murid terhadap tajuk yang hendak diajar. dalam jangka masa antara satu hingga lima minit. setelah itu guru membuat penilaian. permainan. langkah-langkah disusun dengan menggunakan kaedah-kaedah dan teknikteknik pengajaran yang sesuai. 8. sekiranya ada yang gagal. Aras pertama adalah aras asas dan semua murid kelas yang di ajar hendaklah menguasai aras ini. klip vedio tentang sesuatu panorama. isi pelajaran. seperti tayangan sedutan filem. mendorong pelajar untuk mengetahui isi pengajaran. atau menyediakan satu bahan atau satu persoalan yang mencabar minda murid.

serta penerapan nilai. ia bakal melahirkan insan yang berketrampilan yang mampu menyumbangkan segala kebolehan untuk kebaikan diri. dan sebahagian murid pula dapat menganalisa.untuk terus menghayati ilmu yang sedang diterokai. Maklumat dari sumber berkenaan adalah tepat. bakal melahirkan modal insan yang berkualiti. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan dapat dilaksanakan dengan berkesan mengikut masa yang telah ditetapkan. Pembinaan intelek. menarik minat murid. senang digunakan dan boleh diubah dan sesuai dengan keadaan semasa. kemahiran berhujah. pembaziran masa akan berlaku dan isi kandungan tidak dapat diselesaikan. Sumber pengajaran dan pembelajaran hendaklah yang lebih releven dengan hasil pembelajaran serta isi pembelajaran. baik dan bermanfaat. bahan maklumat tambahan dan sebagainya menjadi inspirasi guru untuk memudah dan mempercepatkan proses pengajaran dan pembelajaran. kemahiran imiginasi dan sebagainya. difahami. Hati adalah penentu dalam pembangunan insan kerana hati menjadi punca penggerak dan keinnginan manusia dan dari hati juga lahirnya pertimbangan dan nilai sesuatu amalan. penghayatan dan pembudayaan. . seperti alat bantuan mengajar dan bahan bantuan mengajar dan bahan bantuan belajar kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi. masyarakat dan Negara. Kemahiran menggunakan sumber yang sedia ada menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih berksan. Guru menggunakan berbagai kaedah dan teknik bagi meningkatkan penguasaan ilmu di samping menjana kemahiran berfikir. kemahiran menulis. emosi dan jasmani seharusnya disemai melalui aktiviti-aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran yang berterusan supaya ianya menjadi amalan. bagi membentuk kemenjadian murid. jika tidak. rohani. Sumber itu dapat mempercepat dan menjimat masa pembelajaran. Pembinaan modal insan yang berkualiti yang menjadi agenda Negara sewajarnya dipupuk dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Intergrasi ilmu yang bersandarkan kepada al-Quran dan as-Sunnah dan dikaitkan dengan berbagai cabang ilmu. Apabila seluruh potensi insan dibangunkan secara intergrasi atau bersepadu. dan boleh disertai oleh semua murid. pengolahan yang mudah difahami. penggabungjalinan dengan tajuk-tajuk lain. Setiap isi pelajaran yang diperuntukkan dalam masa tersebut dapat dinyatakan. Hati perlu menjalani proses pendidikan supaya lahirnya hati yang bersih. termasuk kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran berkomunikasi dan berintraksi. Penyerapan dengan matapelajaran yang lain. bahan rujukan tambahan. membandingbeza dan dapat membuat penilaian. termasuk prinsip-prinsip Islam Hadhari.

Ujian petempatan pula adalah bertujuan menguji pengetahuan yang sedia ada. Murid dan ibubapa mendapat laporan kemajuan pelajaran. bagi menentukan aras pembelajaran yang berikut.Pengujian.pengujian adalah merujuk kepada satu cara untuk merealisasikan maklumat tentang perubahan tingkahlaku seseorang. antaranya membantu guru merancang strategi pengajaran setelah mengetahui punca kelemahan dan merancang program pengukuhan. bagi menunjukkan pencapaian dalam isi pelajaran yang diukur. Alat pengukuran yang biasa digunakan oleh seseorang guru. penilaian boleh dilakukan melalui soal selidik. Penilaian terbahagi kepada dua kategori iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Tujuan pengukuran dalam bilik darjah adalah untuk mengesan hasil pembelajaran. mengesan kemahiran. penilaian. Ujian terdiri satu set soalan atau tugasan murid yang meminta mereka memberi respons atau tindakbalas. senarai semak. pengukuran dan pentaksiran . Mengesahkan tahap pencapaian murid bagi membantu guru membuat tindakan susulan. Ujian yang dijalankan yang berfokus kepada satu atau lebih unit pembelajaran adalah sebagai pengukur keberkesanan hasil pembelajaran. dan ujian diagnostik adalah bertujuan untuk menjadi panduan kepada guru menentukan kaedah pemulihan dan pengukuhan yang akan dilakukan selepas ujian tersebut. Selain daripada ujian. menetapkan suatu kriteria bagi pengukuran dan membuat sesuatu pertimbangan berdasarkan hasil pengukuran. guru dapat mengetahui pencapaian murid sama ada boleh diteruskan ke hasil pembelajaran yang berikutnya. Penilaian formatif bertujuan untuk mengukur kemajuan pelajaran murid setelah sesuatu hasil pembelajaran telah selesai dilaksanakan oleh guru. Pengukuran merupakan suatu proses untuk menetapkan kuantiti dan tahap keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran murid. guru seharusnya melakukan pemulihan atau pengulangan dalam kaedah . dan menentukan pengajaran dan pembelajaran yang lebih efisien dan efektif. Penilaian dalam pembelajaran adalah suatu proses mentaksir sama ada kuantiti atau tahap sesuatu yang diukur itu boleh diterima atau tidak. bagi mendapatkan maklumat tentang pencapaian dan tingkahlaku murid secara menyeluruh. Cara pengukuran boleh dilakukan dengan kaedah yang pelbagai bagi mendapatkan data kuantitif. Penilaian melibatkan tiga langkah iaitu mendapatkan maklumat melalui cara mengukur. mengesan kemajuan yang telah diperolehi tentang sesuatu isi pelajaran yang telah dihasilkan dalam aktiviti pembelajaran. Sekiranya mejoriti murid gagal dalam ujian ini. kemajuan yang telah dicapai dalam pembelajaran yang lain serta membuat refleksi terhadap kemampuan dan penguasaan seorang murid. Kepentingan penilaian dalam bilik darjah.

soal jawab dan main peranan.bergantung kepada pencapaian hasil pembelajaran. ujian subjektif. Tujuannya adalah untuk menentukan gred-gred pencapaian atau untuk memberi penganugerahan atau sijil. bukan sekadar guru menggambarkan sepintas lalu isi kandungan. ujian tara. rumusan juga boleh dipindah dalam pelbagai bentuk seperti susunan dalam bait-bait puisi. Bidangnya menjadi lebih luas yang mencakupi semua perkara yang perlu dikuasai murid bagi setiap mata pelajaran. ujian rujukan norma. ujian rujukan kriteria. peperiksaan percubaan dan sebagainya. . menulis dalam bentuk karangan dan sebagainya. pantun. peperiksaan semester I. sajak. 9. tugasan dan refleksi Guru merumuskan hasil pembelajaran yang telah dikembangkan melalui pelbagai kaedah yang menarik. menyediakan folio. Guru perlu mencatatkan kemajuan dan kelemahan yang terdapat dalam pengajaran dan pembelajaran tersebut dan mencari peluang-peluang bagi pengubahsuaian serta mengemuka pandangan atau cadangan bagi menyelesaikan beberapa masaalah pembelajaran supaya pengajaran dan pembelajaran berikut dapat dilaksakan dengan lebih sempurna dan terdapat penambahbaikan. ujian bukan bertulis.atau pendekatan yang lebih mudah.0 Rumusan. ujian buatan guru. atau buku skrap. ujian objektif. menjawab soalan-soalan yang diberi atau untuk tujuan pengukuhan seperti membuat rujukan di perpustakaan. antaranya. tetapi guru boleh menggerakkan murid memberi rumusan berdasar pengalaman pembelajaran tersebut. ujian bertulis. Penilaian sumatif ialah penilaian yang dilakasanakan di akhir semester atau tahun seperti peperiksaan akhir tahun. Jika sebilangan kecil murid yang gagal. ujian kepantasan dan ujian daya. tugasan boleh dijelmakan dalam bentuk pemantapan isi seperti meminta murid menyedia peta minda lengkap. maka murid-murid tersebut juga perlu diipulihkan melalui bimbingan atau menyediakan tugasan tertentu dan dalam masa yang sama pengajaran dan pembelajaran murid-murid yang berjaya diteruskan ke aras atau hasil pelajaran yang berikutnya. membuat kajian-kajian luaran. Tugasan yang disediakan kepada murid adalah untuk pemulihan dan pengukuhan. Beberapa jenis ujian boleh dilaksanakan oleh guru. Guru juga menggunakan keputusan tersebut sebagai menilai semula keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

dan dalam masa yang sama sebagai fasilitator. murabbi. Perancangan yang rapi bagi memastikan objektif-objektif tercapai. pembimbing dan kaunselor yang sentiasa komited dengan kerjayanya iaitu menumpukan perhatian dengan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas. . realistik. dan bijak dalam pengurusan masa. kemahiran melaksanakan tugas. Keupayaan.0 Penutup Guru yang berkualiti mempunyai wawasan yang jelas. boleh diukur pencapaiannya. kemahiran berfikir. kemahiran mengurus dan mentadbir. muaddib. mursyid.10. Di antara perkara yang menjadi fokus ialah mengetahui dan memahami bidang kerjayanya. kemahiran berintrkasi. boleh dicapai. menghayati hasil kerja atau objektif kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. di samping memiliki sahsiah sebagai seorang guru yang boleh mempamerkan teladan yang baik kepada semua orang serta mematuhi tonggak dua belas. meletakkan keutamaan dalam tugasan. nilai dan etika dalam perkhidmatan awam serta etika kerja dalam Islam. Kemampuan membuat pemantauan atau refelkesi di atas kerja-kerja yang telah dilakukan untuk tujuan penambahbaikan. kecekapan menjalankan tugasan yang diamanahkan di samping memiliki wawasan yang jelas. dan berkomunikasi. serta peka terhadap segala perubahan yang dikehendaki oleh pengurusan atasan supaya tidak berlaku pembaziran waktu disebabkan berbagai pemantauan yang penyeliaan yang terpaksa dijalankan. daya kreativiti. dan kemahiran mengaplikasi peralatan yang terkini seperti komputer. kerja yang dilakukan lebih spesifik. Guru yang berwawasan bertindak sebagai mualim. Guru yang berwibawa sentiasa memikir kaedah bagi mencapai pengurusan yang cemerlang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful