1.0 PENGENALAN Pengurusan bilik darjah ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran.

Seseorang guru itu perlu tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan bilik darjah, mengurus pergerakan pelajar didalam kelas, dan mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya pengajaran dapat bejalan dengan lancer. Ada guru yang menekankan penyediaan bilik darjah yang selesa untuk belajar serta mewujudkan hubungan dua hala yang mesra. Kajian Kounin (1970) terhadap pengurusan bilik darjah menunjukkan terdapatnya perubahan tumpuan daripada menekankan strategi disiplin kepada strategi pengurusan bilik darjah secara proaktif atau preventif. Kedua-dua strategi mengambil pendekatan bersifat mengelakkan sesuatu kejadian yang tidak diingini daripada berlaku dan tidak semata-mata mengenakan hukuman kepada pelajar.Didapati kebanyakan pengurus bilik darjah yang berkesan adalah mereka yang mengamalkan strategi preventif.Banyak lagi aspek pengurusan bilik darjah yang perlu diterokai oleh guru untuk melaksanakan pengajaran secara berkesan. Menurut Levin dan Nolan (2004) pula, memberi tumpuan aspek keberkesanan dalam pengurusan bilik darjah itu sendiri. Mereka berpendapat bahawa kedua-dua aspek arahan dan pengurusan merupakan proses yang mempunyai tujuan di mana tindakan serta sikap guru itu bertindak untuk memudahkan objektif yang ingin dicapai oleh guru itu sendiri dalam pengajaran dan pembelajaran. Secara ringkasnya, matlamat dalam memberi arahan merupakan kaedah yang terus membantu dalam pencapaian akademik pelajar. Dalam pengurusan pula, bertujuan untuk memupuk dan memelihara tingkah laku pelajar yang menerapkan arahan yang efektif dan efisien. Aspek pengurusan bilik darjah dan tingkah laku pelajar amat penting bagi guru dalam menyampaikan proses pengajaran dan pembelajaran kepada pelajar. Guru perlu memahami konsep pengurusan bilik darjah, faktor yang mendorong wujudnya masalah disiplin dan cara menangani masalah yang timbul bagi memudahkan tugas seorang guru apabila masuk ke bilik darjah.

Murid mudah berintraksi sesama mereka dan mudah berintraksi dengan guru. jadual bertugas. bermotivasi. Murid sebagai sumber manusia yang akan dijelmakan menjadi murid yang berpengetahuan dan berkemahiran dan berketrampilan memerlukan pengurusan dan perancangan strategi yang berkesan. sudut bacaan atau rujukan. kehidupan berkualiti. termasuk kemudahan penggunaan laman web. Ada kalanya murid tidak memberi perhatian atau berkelakuan di luar daripada nilai-nilai murni yang hendak digarap . dan ruang yang selesa. almari. papan kenyataaan. Suasana pembelajaran yang kondusif.2. Papan kenyataan yang dilengkapi dengan jadual waktu. SUMBER DAN ORGANISASI Bilik darjah yang mempunyai peralatan asas iaitu papan hitam. carta organisasi. Cahaya yang mencukupi dan pintu dan tingkap yang terbuka yang membolehkan pengedaran udara yang secukupnya. menyeronokkan. sayang kepada keindahan alam sekitar.0 PENGURUSAN FIZIKAL. dan semangat kepada murid dan guru untuk berada lebih lama kerana terasa seolah-olah berada dalam sebuah rumah sendiri. yang diahiasi dengan penyediaan bahan-bahan bacaan. ceria. Persediaan yang merangkum pelbagai alatan dan bahan untuk kegunaan guru dan murid. bermakna guru telah berjaya membentuk budaya berdisiplin. Persediaan untuk menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan merupakan sebahagian daripada pengurusan bilik darjah dinamik. bermoral. pelan keselamatan. Susunan meja dan kerusi dalam bilik darjah sebaikbaiknya memberi kemudahan kepada murid-murid mengadakan aktiviti pembelajaran berpusatkan murid dan aktiviti berkumpulan. fasilitator bagi melahirkan suasana pembelajaran yang mengcakupi semua bidang kemahiran sebagai sumber kepada pembinaan modal insan. sumber dan suasana bilik darjah yang kondusif. Bilik darjah yang berukuran 7 meter x 9 meter boleh memuatkan 40 orang murid. pembimbing. sudut mata pelajaran. Hasilnya terjelma suasana yang harmonis. yang melambang sebahagian daripada keimanan. kreatif. dan bahan bantuan mengajar serta peralatan sokongan serta dihiasi dengan keceriaan dan keberrsihan. mematuhi setiap arahan. komputer dan CD dan LCD sehingga melahirkan pembudayaan bilik darjah yang kondusif.Kejayaan guru mengurus fizikal. iaitu bersama berusaha memajukan diri dan kumpulan secara kolektif. Guru berperanan sebagai pencetus idea. menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih berfokus. kata-kata motivasi. wujudnya perasaan saling berkerjasama dan kekitaan dan semangat berdikari. kerjasama. meja dan kerusi untuk guru dan murid.

Apabila keadaan ini berlaku guru sebagai pemimpin dapat menyesuaikan diri dengan pelbagai situasi dan pertumbuhan diri murid-murid serta bersikap keterbukaan dalam perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan. Berbeza dengan pemimpin Laiissez-faire yang memberi arahan-arahan yang tidak jelas dan jawapan-jawapan yang ringkas tentang sesuatu persoalan. Iklim bilik darjah yang baik biasanya dikaitkan dengan kepatuhan dan keseronokan murid bersama guru dalam bilik darjah tersebut. berkerjasama serta hubungan yang baik antara mereka dan juga hubungan antara guru dengan murid. perlatan. Gaya kepimpinan yang berwibawa tanpa terlalu banyak memberi arahan dianggap sebagai pemimpin demokratik hanya akan mengambil masa untuk mendapatkan buah fikiran bagi menyelesai sesuatu isu. 3. dan kelihatan kumpulan-kumpulan yang ujud di bilik darjah mempunyai hubungan yang lebih mesra dan saling bekerjasama. Adalah menjadi tanggungjawab guru untuk membentuk iklim dan budaya bilik darjah yang baik. tugasan-tugasan yang diberikan kepada setiap murid pada awal tahun lagi dapat membantu mengembangkan budaya bertanggungjawab. pengetahuan dan kemahiran yang kurang mantap.0 IKLIM DAN APLIKASI BILIK DARJAH Suasana bilik darjah harmonis membantu peningkatan pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna. Pengurusan bilik darjah akan menjadi bertambah baik jika sistem penyeliaan diurus dengan berkesan. Murid-murid diberikan tugasan dalam mewujudkan iklim yang kondusif serta membantu dalam penyediaan bahan dan alatan. Secara umumnya. teknik-teknik motivasi dan penyelesaian konflik dan pergabungan semua elemen dalam satu sistem bagi menampakkan . Pendekatan-pendekatan yang hendak digunakan bagi mengawal iklim dalam bilik darjah perlu berlandaskan tahap perkembangan murid-murid. organisasi pengajaran dan sokongan-sokongan yang membantu peningkatan aktivitiaktiviti perkembangan pembelajaran secara lebih aktif dan produktif. persediaan suasana pembelajaran yang berkesan. pengurusan bilik darjah sebaik-baiknya merangkumi ciri-ciri kesesuaian (releven) dengan murid.boleh dilihat berpunca daripada tidak terdapat kesinambungan dalam pelajaran disebabkan persediaan guru dari aspek bahan. Guru yang memiliki gaya kepimpinan yang matang sedia menerima dan menghormati setiap murid dalam bilik darjah. memperbaiki peraturan-peraturan supaya peraturan itu boleh berubah mengikut keadaan dan suasana serta menekan kepada jangkaan-jangkaan yang positif. dan peranan guru sebagai pembantu penyelsaian masalah yang dihadapi oleh murid-murid.

mereka akan bersama setiap kali pengajaran dan pembelajaran berlangsung dalam bilik darjah.2. Guru bersikap empati dalam memahami tingkahlaku pelajar serta mewujudkan komunikasi yang berkesan. 4. sindiran. 4.keberkesanannya. Hati mereka perlu dibersihkan melalui pendidikan yang terbaik. dan adalah penting guru memahami tingkahlaku dan budaya murid supaya sebarang tindakan dapat dilakukan mengikut kaedah yang betul dan tepat. yang melampaui tingkahlaku manusia.. 4.0 PENGURUSAN MURID Murid adalah pelanggan bagi setiap guru dalam bilik darjah. 1Pendekatan Intimidation Mengawal tingkah laku melalui kaedah yang menimbulkan perasaan takut dalam diri pelajar seperti ancaman. Peranan dan pengorbanan guru sebagai penggerak dan pengubah iklim yang kurang menyerlah kepada suasana yang lebih kondusif sebagai jambatan utama susanan pembelajaran yang memberangsangkan ke arah pembentukan modal insan di kalangan murid.3 Pendekatan Cookbook Management Guru menyenaraikan perkara-perkara yang boleh dilakukan dan perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan dan perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan oleh pelajar. Senarai ini disediakan berasaskan aspek-aspek yang diperoleh daripada pelbagai sumber. .Tingkah laku pelajar dikawal dengan memberi arahan dan penyeliaan dijalankan secara berterusan. kata-kata yang mempersendakan dan memperkecilkan diri pelajar serta paksaan. Guru-guru boleh melakukan pendekatan-pendekatan yang berikut. 4. Terdapat perbezaan antara individu murid atau kumpulan murid dengan yang lain yang mendesak guru menggunakan yang optimum dalam pengurusan bilik darjah. 4.Pendekatan Autoritarian Guru menetapkan peraturan-peraturan dan penguatkuasaan dilakukan tanpa sifat tolak ansur.4 Pendekatan Sosioemosi Suasana bilik darjah yang positif diwujudkan melalui pembentukan hubungan antara perorangan (interpersonal) yang baik.

kelemahan. . 4.5 Pendekatan Permisif (Kebebasan) Kebebasan sepenuhnya diberikan kepada pelajar dengan tujuan untuk memperkembangkan potensi masing-masing. peluang dan halangan yang disertai dengan perancangan untuk lima tahun dan perancangan untuk tahun semasa selaras dengan perancangan staregik sekolah.Pelan Tindakan Strategik bagi mata pelajaran yang diajar perlu disediakan oleh guru. Guru bertanggungjawab untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang positif melalui pemilihan isi kandungan serta penggunaan strategi pengajaran yang sesuai. Guru memainkan peranan untuk memodelkan tingkah laku yang diingini. Kajian dari aspek kekuatan. 5. Dendaan juga digunakan sebagai pengukuhan negatif terhadap tingkah laku yang tidak diingini. Guru memainkan peranan untuk mewujudkan dan mengekalkan satu sistem sosial yang efektif dan produktif. Guru memainkan peranan sebagai konsultan dan menggalakkan pelajar untuk bertanggungjawab atas pembelajaran masing-masing.6 Pendekatan Pengubahan Tingkahlaku Kata pujian dan ganjaran untuk menggalakkan tingkah laku yang diingini serta mengurangkan tingkah laku yang tidak diingini. Pelajar-pelajar kurang melakukan salah laku kerana guru sentiasa peka dengan suasana dan aktiviti di dalam bilik darjah.0 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pengurusan pengajaran dan pembelajaran adalah aspek yang terpenting dalam bilik darjah. 4.4. pembaziran waktu akan berlaku dalam satu masa pengajaran dan pembelajaran sekiranya objektif pembelajaran tidak tercapai.7 Pendekatan Pengajaran Proses pengajaran yang berasaskan keperluan dan minat pelajar dapat memotivasikan mereka untuk memberi tumpuan kepada pelajaran lantas mengurangkan masalah salah laku.8 Pendekatan Proses Kumpulan Kumpulan pelajar di dalam bilik darjah dianggap sebagai satu sistem sosial. merupakan tugas utama yang perlu diberi perhatian yang serius. 4.

Pembelajaran yang bermakna melibatkan proses memahami. mengambil kira kemampuan murid. merangka rancangan kerja tahunan. pemimpin. termasuk ujian. sukatan. buku teks. kognitif. Oleh itu guru berperanan sebagai pendidik. kecekapan dan kemahiran pengajaran. menganalisis. Merancang kurikululum. pemudah cara. berbincang. sosial. Guru yang bercita-cita untuk menjadi pengurus bilik darjah yang berkesan dapat memahami perasaan dan kehendak hati nurani murid-murid. Prinsip umum pembelajaran. membuat pertimbangan. tidak menakut-nakutkan dan mengungut murid. huraian sukatan. . pengurusan masa. tidak membiarkan kegagalan berterusan. penilaian dan refleksi. berfikir. rohani. Bagi mencapai kecekapan dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran maka perlukan kebijaksanaan dan penelitian dalam perancangan .Peningkatan profesionalisma guru dalam bilik darjah dilihat dalam aspek kebolehan mencorak kualiti pengajaran. pembelajaran perlu dapat menentukan objektif iaitu apa yang hendak dikuasai oleh murid. kerohanian. mencorakkan tingkahlaku dan pengawalan disiplin murid. Perkara-perkara yang melibatkan innovasi dan kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran supaya kelas tidak menjadi beku dan kaku diikuti dengan perancangan kemajuan pelajar. bahan rujukan tambahan dan maklumat tambahan daripada pelbagai sumber termasuk laman web. Biasanya tingkahlaku dan minat murid akan berubah apabila bertukar guru. perunding dan pendorong ke arah kecemerlangan murid. penilaian dan pentaksiran. dan pembelajaran juga mampu mencabar kebolehan murid bagi mengembangkan potensi mereka. kebolehan mencorak perkembangan murid termasukperkembangan akademik. emosi. dan keteguhan jasmani. pembimbing. perlakuan. pelaksanaan. kemahiran sosial. kebolehan menyusun organisasi pembelajaran. meluaskan tahap keintlektualan. Perancangan yang berkualiti menjamin peningkatan kuantiti dan kualiti dalam proses perkembangan pembelajaran serta hasilannya. bagi mengembangkan minda murid. perancang. guru perlu cekap mencorak iklim yang memberansangkan. ada guru yang digemari murid dan sebalik ada yang tidak digemari murid. menyesuaikan diri. kekuatan emosi. merangsang minat dan menghasilkan keseronokan. sebaliknya memberi peluang kepada mereka memperbaiki kelemahan. intelek dan jasmani. Diperluaskan kepada kemahiran komunikasi. dan perkembangan tingkahlaku. penilai. produktiviti dan tugas pengajaran dan pembelajaran. pembelajaran perlu realistik dan boleh dilakukan. penyeliaan. iaitu meningkatkan dan mengekalkan rasa kejayaan. kebolehan mencorak iklim dalam bilik darjah. memberi ruang dan peluang untuk mengatasi kelemahan.

Kepakaran guru diukur dari aspek inisiatif. Meransang minat. penyelesaian konflik yang berrlaku. penggunaan bahasa. dan pengurusan masa. inovasi. yang bermatlamat bagi meningkatkan pengajaran guru. kebolehan. perancangan. dan mendapat maklumat. keaktifan.pemerhatian. guru mampu melakukan pengaliran maklumat yang lebih berkesan. komunikasi tertutup. guru seharusnya mampu mengembangkan kemahiran komunikasi. kemahiran dalam menawan emosi atau kesedaran emosi juga menjadi pemangkin dalam pengajaran dan pembelajaran. kerana kemahiran mengajar menjadi instrumen untuk kejayaan dalam mengurus bilik darjah. sosial. berhujah dan berdailog. dorongan dan sokongan. pendekatan yang sentiasa digunakan untuk membaiki kelemahan murid. dan meluaskan skop pembelajaran. model. penyampaian pengajaran. serta mendapat maklum balas yang benar. Kehebatan pengajaran guru bergantung kepada kejelasan suara. kemahiran dalam bimbingan dan kaunseling. memberi tekanan emosi murid. minat. kaedah dan teknik yang sedia ada atau menggunakan daya innovasi dan kreativiti membina model-model tersendiri. kemahiran interpersonal. kepimpinan. suara yang tidak jelas. kemahiran bertutur dan mengemukakan pandangan. mengembangkan potensi. Komunikasi adalah medan pemindahan pengetahuan. kemahiran berkomunikasi. dan psikologi. memberi ruang untuk murid melahirkan pandangan. mengembangkan kemahiran berkomunikasi. kesediaan mendengar. . lebih kreatif dan hubungan yang lebih dinamik kesannya. Mengamalkan komunikasi berkesan. Guru berjaya menghasilkan kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran murid terhasil melalui proses pendengaran. kreatif. memenuhi keperluan diri. dedikasi. penglibatan murid dalam aktiviti kelas. gaya pengajaran yang menarik. komunikasi terbuka. dengan membina pelbagai kemahiran. bahasa badan yang tidak sesuai. yang boleh meningkatkan kecekapan. bahasa yang kasar. bakat dan keyakinan diri murid. kerjasama. antara kemahiran dalam pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang boleh diambil dari modul. Justeru itu guru seharusnya mengelakkan masalah yang boleh menjejaskan keberkesanan komunikasi seperti kekeliruan. flesibiliti iaitu tidak sehingga membosankan. salahtafsir.Guru perlu memiliki beberapa kemahiran penting. tidak member perhatian dan tumpuan tentang pengajaran dan pembelajaran. meningkatkan proses intraksi. integriti yang tekal dalam organisasi yang dapat mengujudkan keharmonian dan menunjukkan kesetiaan dan sokongan bagi menjayakan wawasan. dan pengurusan masa yang berkesan. kepakaran.

berfikiran positif.peniruan. membuat. rumusan. Modul pengajaran dan pembelajaran yang disediakan oleh JAPIM telah melepasi piawai yang dikehendaki oleh pengurusan sekolah dan jemaah nazir sekolah. dan tidak mudah menyalahkan orang lain. jujur dan ikhlas dalam menjalankan tugas.W. tetapi kualiti peribadi dan sahsiah diri juga menjadi tarikan kepada murid-murid. Kejayaan seseorang guru sebagai pengurus di bilik darjah tidak semata-mata dinilai daripada aspek kemahiran dan teknik pengajaran dan pembelajaran semata-mata. Jabatan Pendidikan Islam Dan Moral adalah satu-satunya jabatan yang bertanggungjawab untuk memperkenalkan dan menyelaraskan instrumen-instrumen berkenaan untuk digunapakai oleh organisasi di bawah kawalan. tenang menghadapi sebarang krisis. Imam al-Ghazali menggariskan ciri-ciri guru yang efektif iaitu guru yang memiliki rasa simpati kepada setiap murid dan melayani mereka seperti anak sendiri. isi kandungan pelajaran. set induksi. yang ikhlas dalam memberi perkhidmatan. tidak membenarkan murid melaksanakan sesuatu tugas kecuali guru benar-benar mengetahui pengetahuan tersebut. perkembangan pengajaran dan pembelajaran. menghadkan pembelajaran bersesuaian dengan tahap pencapaian dan pemahaman murid dan tidak memaksa mereka mencapai sesuatu di luar kemampuan serta menyediakan bahan pembelajaran yang mudah difahami. pendengar yang aktif. . Penilaian. berperasaan yang matang. ekplorasi iaitu pembelajaran yang aktif yang merangsangkan minat murid. pandai berjenaka. tidak sekali-kali merendahkan disiplin ilmu yang lain di hadapan murid. jelas dan bersesuaian dengan tahap perkembangan akal murid. berjaya menyelesaikan konflik. melalui latihan. percubaan. menasihat murid secara lembut dan berhemah supaya meninggalkan perkara-perkara yang buruk.0 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pengajaran dan pembelajaran yang hendak dikembangkan seharusnya mengikut instrument yang telah ditetapkan oleh bahagian-bahagian pengurusan di atas.A. tugasan dan refleksi. penglibatan dalam aktiviti pembelajaran. 6. Beberapa perkara penting yang dititikberatkan dalam modul berkenaan iaitu hasil pembelajaran dan fokus. Pada amnya guru yang disukai murid antaranya ialah yang sentiasa berwajah periang. meneladan sunnah Rasulullah S. bersangka baik.

sekiranya ada yang gagal. Set induksi boleh disediakan dalam pelbagai bentuk dan kaedah yang menarik. puisi. Aras pertama adalah aras asas dan semua murid kelas yang di ajar hendaklah menguasai aras ini.7. yang mendorong minat murid terhadap tajuk yang hendak diajar. 8. murid-murid berkenaan diberikan program pemulihan dengan pendekatan yang lebih sesuai. sebuah nasyid. dalam jangka masa antara satu hingga lima minit. seperti tayangan sedutan filem. murid memperolehi gambaran awal sebelum dimulakan pengajaran tajuk yang sebenar. Langkah-langkah perkembangan isi pelajaran perlu bermula dari yang mudah kepada yang lebih kompleks. secocok dengan kemampuan serta menarik minat murid .0 SET INDUKSI Merupakan suatu perkara atau proses yang diperkenalkan pada minit pertama pengajaran yang bertujuan untuk menarik perhatian dan mendorong murid mempengaruhi hasil pembelajaran.0 PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN Perkembangan isi pelajaran berlaku secara berurutan dengan set induksi. isi pelajaran. dan dimulakan dalam keadaan murid sudah bersedia bagi memulakan sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. mempamerkan suatu bentuk atau objek. langkah-langkah disusun dengan menggunakan kaedah-kaedah dan teknikteknik pengajaran yang sesuai. suatu penyataan yang kontroversial. atau menyediakan satu bahan atau satu persoalan yang mencabar minda murid. setelah itu guru membuat penilaian. satu persembahan atau lakonan. permainan. set induksi yang menarik dapat menimbulkan minat murid terhadap tajuk yang hendak disampaikan guru. mendorong pelajar untuk mengetahui isi pengajaran. murid-murid lain terus ke aras ketiga sehingga selesai dan diikuti dengan penilaian yang terakhir dipenghujung pengajaran dan pembelajaran. sekiranya gagal mereka dikehendaki mengikuti program pemulihan melalui pendekatan yang lebih mudah seperti menyediakan soalan-soalan yang mudah difahami serta nota ringkas dan mereka membaca dan memahami nota dengan bimbingan guru kemudian menjawab soalan manakala murid-murid lain akan terus ke aras kedua iaitu meneruskan perkembangan selanjutnya. atau satu peristiwa yang telah berlaku. dan pemusatan mental murid kepada satu konsep atau pendekatan yang hendak dikemukakan oleh guru. bagi matapelajaran Pendidikan Islam langkah-langkah perkembangan dibahagikan kepada tiga aras. pantun. Set induksi yang hendak disediakan hendaklah yang dapat dikaitkan dengan hasil pembelajaran. klip vedio tentang sesuatu panorama. soal jawab.

jika tidak. bagi membentuk kemenjadian murid. Setiap isi pelajaran yang diperuntukkan dalam masa tersebut dapat dinyatakan. penghayatan dan pembudayaan. difahami. penggabungjalinan dengan tajuk-tajuk lain. Apabila seluruh potensi insan dibangunkan secara intergrasi atau bersepadu. baik dan bermanfaat. membandingbeza dan dapat membuat penilaian. masyarakat dan Negara. Hati adalah penentu dalam pembangunan insan kerana hati menjadi punca penggerak dan keinnginan manusia dan dari hati juga lahirnya pertimbangan dan nilai sesuatu amalan. pembaziran masa akan berlaku dan isi kandungan tidak dapat diselesaikan. Kemahiran menggunakan sumber yang sedia ada menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih berksan. termasuk prinsip-prinsip Islam Hadhari. Guru menggunakan berbagai kaedah dan teknik bagi meningkatkan penguasaan ilmu di samping menjana kemahiran berfikir. senang digunakan dan boleh diubah dan sesuai dengan keadaan semasa. Pembinaan intelek. Intergrasi ilmu yang bersandarkan kepada al-Quran dan as-Sunnah dan dikaitkan dengan berbagai cabang ilmu. bahan rujukan tambahan. ia bakal melahirkan insan yang berketrampilan yang mampu menyumbangkan segala kebolehan untuk kebaikan diri. bahan maklumat tambahan dan sebagainya menjadi inspirasi guru untuk memudah dan mempercepatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Pembinaan modal insan yang berkualiti yang menjadi agenda Negara sewajarnya dipupuk dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sumber itu dapat mempercepat dan menjimat masa pembelajaran. Penyerapan dengan matapelajaran yang lain. serta penerapan nilai. bakal melahirkan modal insan yang berkualiti. dan sebahagian murid pula dapat menganalisa. Hati perlu menjalani proses pendidikan supaya lahirnya hati yang bersih. dan boleh disertai oleh semua murid. kemahiran berhujah. Maklumat dari sumber berkenaan adalah tepat. menarik minat murid. pengolahan yang mudah difahami.untuk terus menghayati ilmu yang sedang diterokai. rohani. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan dapat dilaksanakan dengan berkesan mengikut masa yang telah ditetapkan. seperti alat bantuan mengajar dan bahan bantuan mengajar dan bahan bantuan belajar kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi. . Sumber pengajaran dan pembelajaran hendaklah yang lebih releven dengan hasil pembelajaran serta isi pembelajaran. emosi dan jasmani seharusnya disemai melalui aktiviti-aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran yang berterusan supaya ianya menjadi amalan. termasuk kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran berkomunikasi dan berintraksi. kemahiran menulis. kemahiran imiginasi dan sebagainya.

Pengujian. antaranya membantu guru merancang strategi pengajaran setelah mengetahui punca kelemahan dan merancang program pengukuhan. kemajuan yang telah dicapai dalam pembelajaran yang lain serta membuat refleksi terhadap kemampuan dan penguasaan seorang murid. guru seharusnya melakukan pemulihan atau pengulangan dalam kaedah . Sekiranya mejoriti murid gagal dalam ujian ini. menetapkan suatu kriteria bagi pengukuran dan membuat sesuatu pertimbangan berdasarkan hasil pengukuran. bagi mendapatkan maklumat tentang pencapaian dan tingkahlaku murid secara menyeluruh. Cara pengukuran boleh dilakukan dengan kaedah yang pelbagai bagi mendapatkan data kuantitif. Ujian terdiri satu set soalan atau tugasan murid yang meminta mereka memberi respons atau tindakbalas. Tujuan pengukuran dalam bilik darjah adalah untuk mengesan hasil pembelajaran. senarai semak. Penilaian terbahagi kepada dua kategori iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. pengukuran dan pentaksiran . Mengesahkan tahap pencapaian murid bagi membantu guru membuat tindakan susulan. dan ujian diagnostik adalah bertujuan untuk menjadi panduan kepada guru menentukan kaedah pemulihan dan pengukuhan yang akan dilakukan selepas ujian tersebut. Ujian petempatan pula adalah bertujuan menguji pengetahuan yang sedia ada. Penilaian dalam pembelajaran adalah suatu proses mentaksir sama ada kuantiti atau tahap sesuatu yang diukur itu boleh diterima atau tidak. guru dapat mengetahui pencapaian murid sama ada boleh diteruskan ke hasil pembelajaran yang berikutnya. bagi menunjukkan pencapaian dalam isi pelajaran yang diukur. Kepentingan penilaian dalam bilik darjah. penilaian boleh dilakukan melalui soal selidik. Selain daripada ujian. mengesan kemahiran. bagi menentukan aras pembelajaran yang berikut.pengujian adalah merujuk kepada satu cara untuk merealisasikan maklumat tentang perubahan tingkahlaku seseorang. Penilaian melibatkan tiga langkah iaitu mendapatkan maklumat melalui cara mengukur. dan menentukan pengajaran dan pembelajaran yang lebih efisien dan efektif. mengesan kemajuan yang telah diperolehi tentang sesuatu isi pelajaran yang telah dihasilkan dalam aktiviti pembelajaran. Penilaian formatif bertujuan untuk mengukur kemajuan pelajaran murid setelah sesuatu hasil pembelajaran telah selesai dilaksanakan oleh guru. Murid dan ibubapa mendapat laporan kemajuan pelajaran. penilaian. Pengukuran merupakan suatu proses untuk menetapkan kuantiti dan tahap keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran murid. Ujian yang dijalankan yang berfokus kepada satu atau lebih unit pembelajaran adalah sebagai pengukur keberkesanan hasil pembelajaran. Alat pengukuran yang biasa digunakan oleh seseorang guru.

0 Rumusan. tetapi guru boleh menggerakkan murid memberi rumusan berdasar pengalaman pembelajaran tersebut. . Beberapa jenis ujian boleh dilaksanakan oleh guru. maka murid-murid tersebut juga perlu diipulihkan melalui bimbingan atau menyediakan tugasan tertentu dan dalam masa yang sama pengajaran dan pembelajaran murid-murid yang berjaya diteruskan ke aras atau hasil pelajaran yang berikutnya. tugasan dan refleksi Guru merumuskan hasil pembelajaran yang telah dikembangkan melalui pelbagai kaedah yang menarik.atau pendekatan yang lebih mudah. Tugasan yang disediakan kepada murid adalah untuk pemulihan dan pengukuhan. menulis dalam bentuk karangan dan sebagainya. ujian bertulis. sajak. ujian kepantasan dan ujian daya. Guru juga menggunakan keputusan tersebut sebagai menilai semula keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. 9. peperiksaan percubaan dan sebagainya. membuat kajian-kajian luaran. atau buku skrap. antaranya. Guru perlu mencatatkan kemajuan dan kelemahan yang terdapat dalam pengajaran dan pembelajaran tersebut dan mencari peluang-peluang bagi pengubahsuaian serta mengemuka pandangan atau cadangan bagi menyelesaikan beberapa masaalah pembelajaran supaya pengajaran dan pembelajaran berikut dapat dilaksakan dengan lebih sempurna dan terdapat penambahbaikan. soal jawab dan main peranan. ujian buatan guru. menyediakan folio. ujian rujukan kriteria. Bidangnya menjadi lebih luas yang mencakupi semua perkara yang perlu dikuasai murid bagi setiap mata pelajaran. Penilaian sumatif ialah penilaian yang dilakasanakan di akhir semester atau tahun seperti peperiksaan akhir tahun. ujian objektif.bergantung kepada pencapaian hasil pembelajaran. bukan sekadar guru menggambarkan sepintas lalu isi kandungan. ujian rujukan norma. ujian bukan bertulis. tugasan boleh dijelmakan dalam bentuk pemantapan isi seperti meminta murid menyedia peta minda lengkap. Jika sebilangan kecil murid yang gagal. pantun. Tujuannya adalah untuk menentukan gred-gred pencapaian atau untuk memberi penganugerahan atau sijil. peperiksaan semester I. menjawab soalan-soalan yang diberi atau untuk tujuan pengukuhan seperti membuat rujukan di perpustakaan. ujian subjektif. rumusan juga boleh dipindah dalam pelbagai bentuk seperti susunan dalam bait-bait puisi. ujian tara.

10. . mursyid. kemahiran mengurus dan mentadbir. muaddib. Kemampuan membuat pemantauan atau refelkesi di atas kerja-kerja yang telah dilakukan untuk tujuan penambahbaikan. kecekapan menjalankan tugasan yang diamanahkan di samping memiliki wawasan yang jelas. dan bijak dalam pengurusan masa. di samping memiliki sahsiah sebagai seorang guru yang boleh mempamerkan teladan yang baik kepada semua orang serta mematuhi tonggak dua belas. kemahiran berintrkasi. kemahiran melaksanakan tugas. Guru yang berwibawa sentiasa memikir kaedah bagi mencapai pengurusan yang cemerlang. dan kemahiran mengaplikasi peralatan yang terkini seperti komputer. Di antara perkara yang menjadi fokus ialah mengetahui dan memahami bidang kerjayanya. Keupayaan. boleh diukur pencapaiannya. daya kreativiti. Guru yang berwawasan bertindak sebagai mualim. nilai dan etika dalam perkhidmatan awam serta etika kerja dalam Islam. dan berkomunikasi. menghayati hasil kerja atau objektif kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. dan dalam masa yang sama sebagai fasilitator. kerja yang dilakukan lebih spesifik. realistik. pembimbing dan kaunselor yang sentiasa komited dengan kerjayanya iaitu menumpukan perhatian dengan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas. murabbi. kemahiran berfikir. meletakkan keutamaan dalam tugasan. serta peka terhadap segala perubahan yang dikehendaki oleh pengurusan atasan supaya tidak berlaku pembaziran waktu disebabkan berbagai pemantauan yang penyeliaan yang terpaksa dijalankan. boleh dicapai.0 Penutup Guru yang berkualiti mempunyai wawasan yang jelas. Perancangan yang rapi bagi memastikan objektif-objektif tercapai.