1.0 PENGENALAN Pengurusan bilik darjah ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran.

Seseorang guru itu perlu tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan bilik darjah, mengurus pergerakan pelajar didalam kelas, dan mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya pengajaran dapat bejalan dengan lancer. Ada guru yang menekankan penyediaan bilik darjah yang selesa untuk belajar serta mewujudkan hubungan dua hala yang mesra. Kajian Kounin (1970) terhadap pengurusan bilik darjah menunjukkan terdapatnya perubahan tumpuan daripada menekankan strategi disiplin kepada strategi pengurusan bilik darjah secara proaktif atau preventif. Kedua-dua strategi mengambil pendekatan bersifat mengelakkan sesuatu kejadian yang tidak diingini daripada berlaku dan tidak semata-mata mengenakan hukuman kepada pelajar.Didapati kebanyakan pengurus bilik darjah yang berkesan adalah mereka yang mengamalkan strategi preventif.Banyak lagi aspek pengurusan bilik darjah yang perlu diterokai oleh guru untuk melaksanakan pengajaran secara berkesan. Menurut Levin dan Nolan (2004) pula, memberi tumpuan aspek keberkesanan dalam pengurusan bilik darjah itu sendiri. Mereka berpendapat bahawa kedua-dua aspek arahan dan pengurusan merupakan proses yang mempunyai tujuan di mana tindakan serta sikap guru itu bertindak untuk memudahkan objektif yang ingin dicapai oleh guru itu sendiri dalam pengajaran dan pembelajaran. Secara ringkasnya, matlamat dalam memberi arahan merupakan kaedah yang terus membantu dalam pencapaian akademik pelajar. Dalam pengurusan pula, bertujuan untuk memupuk dan memelihara tingkah laku pelajar yang menerapkan arahan yang efektif dan efisien. Aspek pengurusan bilik darjah dan tingkah laku pelajar amat penting bagi guru dalam menyampaikan proses pengajaran dan pembelajaran kepada pelajar. Guru perlu memahami konsep pengurusan bilik darjah, faktor yang mendorong wujudnya masalah disiplin dan cara menangani masalah yang timbul bagi memudahkan tugas seorang guru apabila masuk ke bilik darjah.

Persediaan yang merangkum pelbagai alatan dan bahan untuk kegunaan guru dan murid. Susunan meja dan kerusi dalam bilik darjah sebaikbaiknya memberi kemudahan kepada murid-murid mengadakan aktiviti pembelajaran berpusatkan murid dan aktiviti berkumpulan. jadual bertugas. Cahaya yang mencukupi dan pintu dan tingkap yang terbuka yang membolehkan pengedaran udara yang secukupnya. sayang kepada keindahan alam sekitar. fasilitator bagi melahirkan suasana pembelajaran yang mengcakupi semua bidang kemahiran sebagai sumber kepada pembinaan modal insan. Bilik darjah yang berukuran 7 meter x 9 meter boleh memuatkan 40 orang murid.2. bermotivasi. mematuhi setiap arahan. Guru berperanan sebagai pencetus idea. Murid mudah berintraksi sesama mereka dan mudah berintraksi dengan guru. sudut mata pelajaran. sumber dan suasana bilik darjah yang kondusif. yang melambang sebahagian daripada keimanan. Murid sebagai sumber manusia yang akan dijelmakan menjadi murid yang berpengetahuan dan berkemahiran dan berketrampilan memerlukan pengurusan dan perancangan strategi yang berkesan.Kejayaan guru mengurus fizikal. papan kenyataaan. ceria. almari. Ada kalanya murid tidak memberi perhatian atau berkelakuan di luar daripada nilai-nilai murni yang hendak digarap . sudut bacaan atau rujukan. dan ruang yang selesa. menyeronokkan. termasuk kemudahan penggunaan laman web. Papan kenyataan yang dilengkapi dengan jadual waktu. Hasilnya terjelma suasana yang harmonis. wujudnya perasaan saling berkerjasama dan kekitaan dan semangat berdikari.0 PENGURUSAN FIZIKAL. kerjasama. dan bahan bantuan mengajar serta peralatan sokongan serta dihiasi dengan keceriaan dan keberrsihan. kehidupan berkualiti. menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih berfokus. komputer dan CD dan LCD sehingga melahirkan pembudayaan bilik darjah yang kondusif. pelan keselamatan. Suasana pembelajaran yang kondusif. SUMBER DAN ORGANISASI Bilik darjah yang mempunyai peralatan asas iaitu papan hitam. iaitu bersama berusaha memajukan diri dan kumpulan secara kolektif. dan semangat kepada murid dan guru untuk berada lebih lama kerana terasa seolah-olah berada dalam sebuah rumah sendiri. kreatif. meja dan kerusi untuk guru dan murid. carta organisasi. pembimbing. yang diahiasi dengan penyediaan bahan-bahan bacaan. bermakna guru telah berjaya membentuk budaya berdisiplin. Persediaan untuk menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan merupakan sebahagian daripada pengurusan bilik darjah dinamik. kata-kata motivasi. bermoral.

0 IKLIM DAN APLIKASI BILIK DARJAH Suasana bilik darjah harmonis membantu peningkatan pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna. Secara umumnya. Pendekatan-pendekatan yang hendak digunakan bagi mengawal iklim dalam bilik darjah perlu berlandaskan tahap perkembangan murid-murid. dan kelihatan kumpulan-kumpulan yang ujud di bilik darjah mempunyai hubungan yang lebih mesra dan saling bekerjasama. tugasan-tugasan yang diberikan kepada setiap murid pada awal tahun lagi dapat membantu mengembangkan budaya bertanggungjawab. pengetahuan dan kemahiran yang kurang mantap. Iklim bilik darjah yang baik biasanya dikaitkan dengan kepatuhan dan keseronokan murid bersama guru dalam bilik darjah tersebut.boleh dilihat berpunca daripada tidak terdapat kesinambungan dalam pelajaran disebabkan persediaan guru dari aspek bahan. 3. Guru yang memiliki gaya kepimpinan yang matang sedia menerima dan menghormati setiap murid dalam bilik darjah. Adalah menjadi tanggungjawab guru untuk membentuk iklim dan budaya bilik darjah yang baik. organisasi pengajaran dan sokongan-sokongan yang membantu peningkatan aktivitiaktiviti perkembangan pembelajaran secara lebih aktif dan produktif. Murid-murid diberikan tugasan dalam mewujudkan iklim yang kondusif serta membantu dalam penyediaan bahan dan alatan. dan peranan guru sebagai pembantu penyelsaian masalah yang dihadapi oleh murid-murid. Apabila keadaan ini berlaku guru sebagai pemimpin dapat menyesuaikan diri dengan pelbagai situasi dan pertumbuhan diri murid-murid serta bersikap keterbukaan dalam perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan. Gaya kepimpinan yang berwibawa tanpa terlalu banyak memberi arahan dianggap sebagai pemimpin demokratik hanya akan mengambil masa untuk mendapatkan buah fikiran bagi menyelesai sesuatu isu. pengurusan bilik darjah sebaik-baiknya merangkumi ciri-ciri kesesuaian (releven) dengan murid. Berbeza dengan pemimpin Laiissez-faire yang memberi arahan-arahan yang tidak jelas dan jawapan-jawapan yang ringkas tentang sesuatu persoalan. teknik-teknik motivasi dan penyelesaian konflik dan pergabungan semua elemen dalam satu sistem bagi menampakkan . Pengurusan bilik darjah akan menjadi bertambah baik jika sistem penyeliaan diurus dengan berkesan. berkerjasama serta hubungan yang baik antara mereka dan juga hubungan antara guru dengan murid. memperbaiki peraturan-peraturan supaya peraturan itu boleh berubah mengikut keadaan dan suasana serta menekan kepada jangkaan-jangkaan yang positif. persediaan suasana pembelajaran yang berkesan. perlatan.

Tingkah laku pelajar dikawal dengan memberi arahan dan penyeliaan dijalankan secara berterusan. Guru-guru boleh melakukan pendekatan-pendekatan yang berikut.0 PENGURUSAN MURID Murid adalah pelanggan bagi setiap guru dalam bilik darjah. 4. sindiran.4 Pendekatan Sosioemosi Suasana bilik darjah yang positif diwujudkan melalui pembentukan hubungan antara perorangan (interpersonal) yang baik.. 4. mereka akan bersama setiap kali pengajaran dan pembelajaran berlangsung dalam bilik darjah. 4. kata-kata yang mempersendakan dan memperkecilkan diri pelajar serta paksaan.2. Hati mereka perlu dibersihkan melalui pendidikan yang terbaik.Pendekatan Autoritarian Guru menetapkan peraturan-peraturan dan penguatkuasaan dilakukan tanpa sifat tolak ansur. 4. . Terdapat perbezaan antara individu murid atau kumpulan murid dengan yang lain yang mendesak guru menggunakan yang optimum dalam pengurusan bilik darjah. Guru bersikap empati dalam memahami tingkahlaku pelajar serta mewujudkan komunikasi yang berkesan. Peranan dan pengorbanan guru sebagai penggerak dan pengubah iklim yang kurang menyerlah kepada suasana yang lebih kondusif sebagai jambatan utama susanan pembelajaran yang memberangsangkan ke arah pembentukan modal insan di kalangan murid. dan adalah penting guru memahami tingkahlaku dan budaya murid supaya sebarang tindakan dapat dilakukan mengikut kaedah yang betul dan tepat. 4. Senarai ini disediakan berasaskan aspek-aspek yang diperoleh daripada pelbagai sumber.keberkesanannya. yang melampaui tingkahlaku manusia. 1Pendekatan Intimidation Mengawal tingkah laku melalui kaedah yang menimbulkan perasaan takut dalam diri pelajar seperti ancaman.3 Pendekatan Cookbook Management Guru menyenaraikan perkara-perkara yang boleh dilakukan dan perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan dan perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan oleh pelajar.

pembaziran waktu akan berlaku dalam satu masa pengajaran dan pembelajaran sekiranya objektif pembelajaran tidak tercapai. Guru memainkan peranan sebagai konsultan dan menggalakkan pelajar untuk bertanggungjawab atas pembelajaran masing-masing. peluang dan halangan yang disertai dengan perancangan untuk lima tahun dan perancangan untuk tahun semasa selaras dengan perancangan staregik sekolah. Guru bertanggungjawab untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang positif melalui pemilihan isi kandungan serta penggunaan strategi pengajaran yang sesuai. Pelajar-pelajar kurang melakukan salah laku kerana guru sentiasa peka dengan suasana dan aktiviti di dalam bilik darjah. 5. Guru memainkan peranan untuk mewujudkan dan mengekalkan satu sistem sosial yang efektif dan produktif.0 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pengurusan pengajaran dan pembelajaran adalah aspek yang terpenting dalam bilik darjah.6 Pendekatan Pengubahan Tingkahlaku Kata pujian dan ganjaran untuk menggalakkan tingkah laku yang diingini serta mengurangkan tingkah laku yang tidak diingini. Kajian dari aspek kekuatan. kelemahan. Guru memainkan peranan untuk memodelkan tingkah laku yang diingini.7 Pendekatan Pengajaran Proses pengajaran yang berasaskan keperluan dan minat pelajar dapat memotivasikan mereka untuk memberi tumpuan kepada pelajaran lantas mengurangkan masalah salah laku. 4. 4. Dendaan juga digunakan sebagai pengukuhan negatif terhadap tingkah laku yang tidak diingini. merupakan tugas utama yang perlu diberi perhatian yang serius.4.5 Pendekatan Permisif (Kebebasan) Kebebasan sepenuhnya diberikan kepada pelajar dengan tujuan untuk memperkembangkan potensi masing-masing.Pelan Tindakan Strategik bagi mata pelajaran yang diajar perlu disediakan oleh guru. .8 Pendekatan Proses Kumpulan Kumpulan pelajar di dalam bilik darjah dianggap sebagai satu sistem sosial. 4.

guru perlu cekap mencorak iklim yang memberansangkan. bagi mengembangkan minda murid. Oleh itu guru berperanan sebagai pendidik. mengambil kira kemampuan murid. Perancangan yang berkualiti menjamin peningkatan kuantiti dan kualiti dalam proses perkembangan pembelajaran serta hasilannya. iaitu meningkatkan dan mengekalkan rasa kejayaan. Bagi mencapai kecekapan dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran maka perlukan kebijaksanaan dan penelitian dalam perancangan . pemudah cara. rohani. Biasanya tingkahlaku dan minat murid akan berubah apabila bertukar guru. penilaian dan pentaksiran. termasuk ujian. menganalisis. . dan pembelajaran juga mampu mencabar kebolehan murid bagi mengembangkan potensi mereka. Diperluaskan kepada kemahiran komunikasi. dan keteguhan jasmani. berbincang. perlakuan. sebaliknya memberi peluang kepada mereka memperbaiki kelemahan. intelek dan jasmani. perunding dan pendorong ke arah kecemerlangan murid. pengurusan masa. pembelajaran perlu realistik dan boleh dilakukan. merangka rancangan kerja tahunan. Perkara-perkara yang melibatkan innovasi dan kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran supaya kelas tidak menjadi beku dan kaku diikuti dengan perancangan kemajuan pelajar. penyeliaan. Pembelajaran yang bermakna melibatkan proses memahami. mencorakkan tingkahlaku dan pengawalan disiplin murid. meluaskan tahap keintlektualan. pembimbing. memberi ruang dan peluang untuk mengatasi kelemahan. kognitif. kebolehan menyusun organisasi pembelajaran. emosi.Peningkatan profesionalisma guru dalam bilik darjah dilihat dalam aspek kebolehan mencorak kualiti pengajaran. kekuatan emosi. bahan rujukan tambahan dan maklumat tambahan daripada pelbagai sumber termasuk laman web. kerohanian. pemimpin. tidak membiarkan kegagalan berterusan. pembelajaran perlu dapat menentukan objektif iaitu apa yang hendak dikuasai oleh murid. kemahiran sosial. Guru yang bercita-cita untuk menjadi pengurus bilik darjah yang berkesan dapat memahami perasaan dan kehendak hati nurani murid-murid. membuat pertimbangan. tidak menakut-nakutkan dan mengungut murid. pelaksanaan. sosial. huraian sukatan. merangsang minat dan menghasilkan keseronokan. penilai. perancang. Prinsip umum pembelajaran. penilaian dan refleksi. produktiviti dan tugas pengajaran dan pembelajaran. ada guru yang digemari murid dan sebalik ada yang tidak digemari murid. kebolehan mencorak perkembangan murid termasukperkembangan akademik. dan perkembangan tingkahlaku. kecekapan dan kemahiran pengajaran. menyesuaikan diri. sukatan. kebolehan mencorak iklim dalam bilik darjah. buku teks. berfikir. Merancang kurikululum.

pendekatan yang sentiasa digunakan untuk membaiki kelemahan murid. mengembangkan potensi. integriti yang tekal dalam organisasi yang dapat mengujudkan keharmonian dan menunjukkan kesetiaan dan sokongan bagi menjayakan wawasan. kaedah dan teknik yang sedia ada atau menggunakan daya innovasi dan kreativiti membina model-model tersendiri. penyelesaian konflik yang berrlaku. dan pengurusan masa yang berkesan. suara yang tidak jelas. dedikasi. yang bermatlamat bagi meningkatkan pengajaran guru. bakat dan keyakinan diri murid. dan pengurusan masa. kerjasama. dengan membina pelbagai kemahiran. kepakaran. komunikasi tertutup. penyampaian pengajaran. bahasa badan yang tidak sesuai. Kepakaran guru diukur dari aspek inisiatif. keaktifan. sosial. penglibatan murid dalam aktiviti kelas. bahasa yang kasar. dorongan dan sokongan. kemahiran bertutur dan mengemukakan pandangan. Guru berjaya menghasilkan kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran. meningkatkan proses intraksi. tidak member perhatian dan tumpuan tentang pengajaran dan pembelajaran. kreatif. mengembangkan kemahiran berkomunikasi. kepimpinan. kerana kemahiran mengajar menjadi instrumen untuk kejayaan dalam mengurus bilik darjah. memberi tekanan emosi murid. guru seharusnya mampu mengembangkan kemahiran komunikasi. Komunikasi adalah medan pemindahan pengetahuan. antara kemahiran dalam pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang boleh diambil dari modul. kemahiran dalam menawan emosi atau kesedaran emosi juga menjadi pemangkin dalam pengajaran dan pembelajaran. dan psikologi. komunikasi terbuka. kemahiran dalam bimbingan dan kaunseling.Guru perlu memiliki beberapa kemahiran penting. model. memberi ruang untuk murid melahirkan pandangan. Justeru itu guru seharusnya mengelakkan masalah yang boleh menjejaskan keberkesanan komunikasi seperti kekeliruan. Kehebatan pengajaran guru bergantung kepada kejelasan suara. flesibiliti iaitu tidak sehingga membosankan. inovasi. dan meluaskan skop pembelajaran. minat.pemerhatian. kesediaan mendengar. gaya pengajaran yang menarik. penggunaan bahasa. dan mendapat maklumat. salahtafsir. memenuhi keperluan diri. guru mampu melakukan pengaliran maklumat yang lebih berkesan. Mengamalkan komunikasi berkesan. serta mendapat maklum balas yang benar. kemahiran interpersonal. Pembelajaran murid terhasil melalui proses pendengaran. lebih kreatif dan hubungan yang lebih dinamik kesannya. Meransang minat. perancangan. kemahiran berkomunikasi. berhujah dan berdailog. yang boleh meningkatkan kecekapan. . kebolehan.

peniruan. tenang menghadapi sebarang krisis.0 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pengajaran dan pembelajaran yang hendak dikembangkan seharusnya mengikut instrument yang telah ditetapkan oleh bahagian-bahagian pengurusan di atas. rumusan. melalui latihan. berjaya menyelesaikan konflik. tetapi kualiti peribadi dan sahsiah diri juga menjadi tarikan kepada murid-murid. percubaan. pandai berjenaka. Jabatan Pendidikan Islam Dan Moral adalah satu-satunya jabatan yang bertanggungjawab untuk memperkenalkan dan menyelaraskan instrumen-instrumen berkenaan untuk digunapakai oleh organisasi di bawah kawalan. Imam al-Ghazali menggariskan ciri-ciri guru yang efektif iaitu guru yang memiliki rasa simpati kepada setiap murid dan melayani mereka seperti anak sendiri. bersangka baik. Beberapa perkara penting yang dititikberatkan dalam modul berkenaan iaitu hasil pembelajaran dan fokus.A. berperasaan yang matang. perkembangan pengajaran dan pembelajaran. pendengar yang aktif. penglibatan dalam aktiviti pembelajaran. Pada amnya guru yang disukai murid antaranya ialah yang sentiasa berwajah periang. . yang ikhlas dalam memberi perkhidmatan. tidak sekali-kali merendahkan disiplin ilmu yang lain di hadapan murid. Kejayaan seseorang guru sebagai pengurus di bilik darjah tidak semata-mata dinilai daripada aspek kemahiran dan teknik pengajaran dan pembelajaran semata-mata. menghadkan pembelajaran bersesuaian dengan tahap pencapaian dan pemahaman murid dan tidak memaksa mereka mencapai sesuatu di luar kemampuan serta menyediakan bahan pembelajaran yang mudah difahami. menasihat murid secara lembut dan berhemah supaya meninggalkan perkara-perkara yang buruk. tidak membenarkan murid melaksanakan sesuatu tugas kecuali guru benar-benar mengetahui pengetahuan tersebut.W. set induksi. membuat. Penilaian. meneladan sunnah Rasulullah S. Modul pengajaran dan pembelajaran yang disediakan oleh JAPIM telah melepasi piawai yang dikehendaki oleh pengurusan sekolah dan jemaah nazir sekolah. tugasan dan refleksi. dan tidak mudah menyalahkan orang lain. 6. ekplorasi iaitu pembelajaran yang aktif yang merangsangkan minat murid. berfikiran positif. jelas dan bersesuaian dengan tahap perkembangan akal murid. isi kandungan pelajaran. jujur dan ikhlas dalam menjalankan tugas.

sebuah nasyid. sekiranya gagal mereka dikehendaki mengikuti program pemulihan melalui pendekatan yang lebih mudah seperti menyediakan soalan-soalan yang mudah difahami serta nota ringkas dan mereka membaca dan memahami nota dengan bimbingan guru kemudian menjawab soalan manakala murid-murid lain akan terus ke aras kedua iaitu meneruskan perkembangan selanjutnya. yang mendorong minat murid terhadap tajuk yang hendak diajar. soal jawab. dan dimulakan dalam keadaan murid sudah bersedia bagi memulakan sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. langkah-langkah disusun dengan menggunakan kaedah-kaedah dan teknikteknik pengajaran yang sesuai. set induksi yang menarik dapat menimbulkan minat murid terhadap tajuk yang hendak disampaikan guru. Aras pertama adalah aras asas dan semua murid kelas yang di ajar hendaklah menguasai aras ini. puisi. atau menyediakan satu bahan atau satu persoalan yang mencabar minda murid. secocok dengan kemampuan serta menarik minat murid . isi pelajaran. seperti tayangan sedutan filem.0 PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN Perkembangan isi pelajaran berlaku secara berurutan dengan set induksi. Langkah-langkah perkembangan isi pelajaran perlu bermula dari yang mudah kepada yang lebih kompleks. dalam jangka masa antara satu hingga lima minit. setelah itu guru membuat penilaian. atau satu peristiwa yang telah berlaku. murid-murid lain terus ke aras ketiga sehingga selesai dan diikuti dengan penilaian yang terakhir dipenghujung pengajaran dan pembelajaran. suatu penyataan yang kontroversial. permainan. murid memperolehi gambaran awal sebelum dimulakan pengajaran tajuk yang sebenar. Set induksi boleh disediakan dalam pelbagai bentuk dan kaedah yang menarik. satu persembahan atau lakonan. Set induksi yang hendak disediakan hendaklah yang dapat dikaitkan dengan hasil pembelajaran. bagi matapelajaran Pendidikan Islam langkah-langkah perkembangan dibahagikan kepada tiga aras.7.0 SET INDUKSI Merupakan suatu perkara atau proses yang diperkenalkan pada minit pertama pengajaran yang bertujuan untuk menarik perhatian dan mendorong murid mempengaruhi hasil pembelajaran. pantun. mendorong pelajar untuk mengetahui isi pengajaran. mempamerkan suatu bentuk atau objek. klip vedio tentang sesuatu panorama. 8. murid-murid berkenaan diberikan program pemulihan dengan pendekatan yang lebih sesuai. dan pemusatan mental murid kepada satu konsep atau pendekatan yang hendak dikemukakan oleh guru. sekiranya ada yang gagal.

masyarakat dan Negara. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan dapat dilaksanakan dengan berkesan mengikut masa yang telah ditetapkan. bagi membentuk kemenjadian murid. ia bakal melahirkan insan yang berketrampilan yang mampu menyumbangkan segala kebolehan untuk kebaikan diri. bahan maklumat tambahan dan sebagainya menjadi inspirasi guru untuk memudah dan mempercepatkan proses pengajaran dan pembelajaran. difahami. Penyerapan dengan matapelajaran yang lain. Pembinaan modal insan yang berkualiti yang menjadi agenda Negara sewajarnya dipupuk dalam proses pengajaran dan pembelajaran.untuk terus menghayati ilmu yang sedang diterokai. Maklumat dari sumber berkenaan adalah tepat. bahan rujukan tambahan. pengolahan yang mudah difahami. Sumber pengajaran dan pembelajaran hendaklah yang lebih releven dengan hasil pembelajaran serta isi pembelajaran. membandingbeza dan dapat membuat penilaian. penghayatan dan pembudayaan. rohani. Apabila seluruh potensi insan dibangunkan secara intergrasi atau bersepadu. Hati perlu menjalani proses pendidikan supaya lahirnya hati yang bersih. bakal melahirkan modal insan yang berkualiti. menarik minat murid. seperti alat bantuan mengajar dan bahan bantuan mengajar dan bahan bantuan belajar kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi. Kemahiran menggunakan sumber yang sedia ada menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih berksan. jika tidak. termasuk prinsip-prinsip Islam Hadhari. Hati adalah penentu dalam pembangunan insan kerana hati menjadi punca penggerak dan keinnginan manusia dan dari hati juga lahirnya pertimbangan dan nilai sesuatu amalan. . penggabungjalinan dengan tajuk-tajuk lain. pembaziran masa akan berlaku dan isi kandungan tidak dapat diselesaikan. emosi dan jasmani seharusnya disemai melalui aktiviti-aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran yang berterusan supaya ianya menjadi amalan. kemahiran berhujah. kemahiran imiginasi dan sebagainya. Pembinaan intelek. dan boleh disertai oleh semua murid. termasuk kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran berkomunikasi dan berintraksi. Sumber itu dapat mempercepat dan menjimat masa pembelajaran. senang digunakan dan boleh diubah dan sesuai dengan keadaan semasa. serta penerapan nilai. Guru menggunakan berbagai kaedah dan teknik bagi meningkatkan penguasaan ilmu di samping menjana kemahiran berfikir. Intergrasi ilmu yang bersandarkan kepada al-Quran dan as-Sunnah dan dikaitkan dengan berbagai cabang ilmu. Setiap isi pelajaran yang diperuntukkan dalam masa tersebut dapat dinyatakan. dan sebahagian murid pula dapat menganalisa. baik dan bermanfaat. kemahiran menulis.

Selain daripada ujian. bagi menentukan aras pembelajaran yang berikut. Mengesahkan tahap pencapaian murid bagi membantu guru membuat tindakan susulan. Pengukuran merupakan suatu proses untuk menetapkan kuantiti dan tahap keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran murid. Ujian yang dijalankan yang berfokus kepada satu atau lebih unit pembelajaran adalah sebagai pengukur keberkesanan hasil pembelajaran. Ujian terdiri satu set soalan atau tugasan murid yang meminta mereka memberi respons atau tindakbalas. Kepentingan penilaian dalam bilik darjah. Murid dan ibubapa mendapat laporan kemajuan pelajaran. bagi menunjukkan pencapaian dalam isi pelajaran yang diukur. penilaian. dan ujian diagnostik adalah bertujuan untuk menjadi panduan kepada guru menentukan kaedah pemulihan dan pengukuhan yang akan dilakukan selepas ujian tersebut. antaranya membantu guru merancang strategi pengajaran setelah mengetahui punca kelemahan dan merancang program pengukuhan. Penilaian terbahagi kepada dua kategori iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Sekiranya mejoriti murid gagal dalam ujian ini. mengesan kemahiran. mengesan kemajuan yang telah diperolehi tentang sesuatu isi pelajaran yang telah dihasilkan dalam aktiviti pembelajaran. bagi mendapatkan maklumat tentang pencapaian dan tingkahlaku murid secara menyeluruh. Alat pengukuran yang biasa digunakan oleh seseorang guru. Penilaian dalam pembelajaran adalah suatu proses mentaksir sama ada kuantiti atau tahap sesuatu yang diukur itu boleh diterima atau tidak.Pengujian. Penilaian formatif bertujuan untuk mengukur kemajuan pelajaran murid setelah sesuatu hasil pembelajaran telah selesai dilaksanakan oleh guru.pengujian adalah merujuk kepada satu cara untuk merealisasikan maklumat tentang perubahan tingkahlaku seseorang. penilaian boleh dilakukan melalui soal selidik. Ujian petempatan pula adalah bertujuan menguji pengetahuan yang sedia ada. Tujuan pengukuran dalam bilik darjah adalah untuk mengesan hasil pembelajaran. menetapkan suatu kriteria bagi pengukuran dan membuat sesuatu pertimbangan berdasarkan hasil pengukuran. kemajuan yang telah dicapai dalam pembelajaran yang lain serta membuat refleksi terhadap kemampuan dan penguasaan seorang murid. guru seharusnya melakukan pemulihan atau pengulangan dalam kaedah . senarai semak. Cara pengukuran boleh dilakukan dengan kaedah yang pelbagai bagi mendapatkan data kuantitif. pengukuran dan pentaksiran . Penilaian melibatkan tiga langkah iaitu mendapatkan maklumat melalui cara mengukur. dan menentukan pengajaran dan pembelajaran yang lebih efisien dan efektif. guru dapat mengetahui pencapaian murid sama ada boleh diteruskan ke hasil pembelajaran yang berikutnya.

tetapi guru boleh menggerakkan murid memberi rumusan berdasar pengalaman pembelajaran tersebut. ujian rujukan norma. ujian bertulis. Penilaian sumatif ialah penilaian yang dilakasanakan di akhir semester atau tahun seperti peperiksaan akhir tahun. membuat kajian-kajian luaran. sajak. maka murid-murid tersebut juga perlu diipulihkan melalui bimbingan atau menyediakan tugasan tertentu dan dalam masa yang sama pengajaran dan pembelajaran murid-murid yang berjaya diteruskan ke aras atau hasil pelajaran yang berikutnya. Guru juga menggunakan keputusan tersebut sebagai menilai semula keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Bidangnya menjadi lebih luas yang mencakupi semua perkara yang perlu dikuasai murid bagi setiap mata pelajaran. Jika sebilangan kecil murid yang gagal. Guru perlu mencatatkan kemajuan dan kelemahan yang terdapat dalam pengajaran dan pembelajaran tersebut dan mencari peluang-peluang bagi pengubahsuaian serta mengemuka pandangan atau cadangan bagi menyelesaikan beberapa masaalah pembelajaran supaya pengajaran dan pembelajaran berikut dapat dilaksakan dengan lebih sempurna dan terdapat penambahbaikan. tugasan dan refleksi Guru merumuskan hasil pembelajaran yang telah dikembangkan melalui pelbagai kaedah yang menarik. Tugasan yang disediakan kepada murid adalah untuk pemulihan dan pengukuhan. soal jawab dan main peranan. .0 Rumusan. peperiksaan percubaan dan sebagainya. ujian subjektif. pantun. menjawab soalan-soalan yang diberi atau untuk tujuan pengukuhan seperti membuat rujukan di perpustakaan. Tujuannya adalah untuk menentukan gred-gred pencapaian atau untuk memberi penganugerahan atau sijil. Beberapa jenis ujian boleh dilaksanakan oleh guru. bukan sekadar guru menggambarkan sepintas lalu isi kandungan. menulis dalam bentuk karangan dan sebagainya. antaranya. ujian bukan bertulis.atau pendekatan yang lebih mudah. ujian tara. ujian kepantasan dan ujian daya. tugasan boleh dijelmakan dalam bentuk pemantapan isi seperti meminta murid menyedia peta minda lengkap. rumusan juga boleh dipindah dalam pelbagai bentuk seperti susunan dalam bait-bait puisi.bergantung kepada pencapaian hasil pembelajaran. ujian rujukan kriteria. menyediakan folio. peperiksaan semester I. 9. atau buku skrap. ujian objektif. ujian buatan guru.

Guru yang berwibawa sentiasa memikir kaedah bagi mencapai pengurusan yang cemerlang. kemahiran berfikir. . boleh diukur pencapaiannya. Guru yang berwawasan bertindak sebagai mualim. muaddib. kemahiran berintrkasi. boleh dicapai. kemahiran mengurus dan mentadbir. dan dalam masa yang sama sebagai fasilitator. menghayati hasil kerja atau objektif kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. dan kemahiran mengaplikasi peralatan yang terkini seperti komputer. pembimbing dan kaunselor yang sentiasa komited dengan kerjayanya iaitu menumpukan perhatian dengan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas. mursyid. daya kreativiti. Di antara perkara yang menjadi fokus ialah mengetahui dan memahami bidang kerjayanya. meletakkan keutamaan dalam tugasan. nilai dan etika dalam perkhidmatan awam serta etika kerja dalam Islam. kemahiran melaksanakan tugas. kerja yang dilakukan lebih spesifik. di samping memiliki sahsiah sebagai seorang guru yang boleh mempamerkan teladan yang baik kepada semua orang serta mematuhi tonggak dua belas. dan bijak dalam pengurusan masa.0 Penutup Guru yang berkualiti mempunyai wawasan yang jelas. serta peka terhadap segala perubahan yang dikehendaki oleh pengurusan atasan supaya tidak berlaku pembaziran waktu disebabkan berbagai pemantauan yang penyeliaan yang terpaksa dijalankan. dan berkomunikasi. murabbi. Perancangan yang rapi bagi memastikan objektif-objektif tercapai. kecekapan menjalankan tugasan yang diamanahkan di samping memiliki wawasan yang jelas. realistik. Keupayaan.10. Kemampuan membuat pemantauan atau refelkesi di atas kerja-kerja yang telah dilakukan untuk tujuan penambahbaikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful