1.0 PENGENALAN Pengurusan bilik darjah ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran.

Seseorang guru itu perlu tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan bilik darjah, mengurus pergerakan pelajar didalam kelas, dan mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya pengajaran dapat bejalan dengan lancer. Ada guru yang menekankan penyediaan bilik darjah yang selesa untuk belajar serta mewujudkan hubungan dua hala yang mesra. Kajian Kounin (1970) terhadap pengurusan bilik darjah menunjukkan terdapatnya perubahan tumpuan daripada menekankan strategi disiplin kepada strategi pengurusan bilik darjah secara proaktif atau preventif. Kedua-dua strategi mengambil pendekatan bersifat mengelakkan sesuatu kejadian yang tidak diingini daripada berlaku dan tidak semata-mata mengenakan hukuman kepada pelajar.Didapati kebanyakan pengurus bilik darjah yang berkesan adalah mereka yang mengamalkan strategi preventif.Banyak lagi aspek pengurusan bilik darjah yang perlu diterokai oleh guru untuk melaksanakan pengajaran secara berkesan. Menurut Levin dan Nolan (2004) pula, memberi tumpuan aspek keberkesanan dalam pengurusan bilik darjah itu sendiri. Mereka berpendapat bahawa kedua-dua aspek arahan dan pengurusan merupakan proses yang mempunyai tujuan di mana tindakan serta sikap guru itu bertindak untuk memudahkan objektif yang ingin dicapai oleh guru itu sendiri dalam pengajaran dan pembelajaran. Secara ringkasnya, matlamat dalam memberi arahan merupakan kaedah yang terus membantu dalam pencapaian akademik pelajar. Dalam pengurusan pula, bertujuan untuk memupuk dan memelihara tingkah laku pelajar yang menerapkan arahan yang efektif dan efisien. Aspek pengurusan bilik darjah dan tingkah laku pelajar amat penting bagi guru dalam menyampaikan proses pengajaran dan pembelajaran kepada pelajar. Guru perlu memahami konsep pengurusan bilik darjah, faktor yang mendorong wujudnya masalah disiplin dan cara menangani masalah yang timbul bagi memudahkan tugas seorang guru apabila masuk ke bilik darjah.

termasuk kemudahan penggunaan laman web. sayang kepada keindahan alam sekitar. Bilik darjah yang berukuran 7 meter x 9 meter boleh memuatkan 40 orang murid. Guru berperanan sebagai pencetus idea. kerjasama. Cahaya yang mencukupi dan pintu dan tingkap yang terbuka yang membolehkan pengedaran udara yang secukupnya. sudut mata pelajaran. bermoral. komputer dan CD dan LCD sehingga melahirkan pembudayaan bilik darjah yang kondusif. dan semangat kepada murid dan guru untuk berada lebih lama kerana terasa seolah-olah berada dalam sebuah rumah sendiri. yang melambang sebahagian daripada keimanan. Hasilnya terjelma suasana yang harmonis. carta organisasi. dan ruang yang selesa. dan bahan bantuan mengajar serta peralatan sokongan serta dihiasi dengan keceriaan dan keberrsihan. meja dan kerusi untuk guru dan murid. yang diahiasi dengan penyediaan bahan-bahan bacaan. menyeronokkan. Persediaan yang merangkum pelbagai alatan dan bahan untuk kegunaan guru dan murid. pelan keselamatan. bermotivasi. iaitu bersama berusaha memajukan diri dan kumpulan secara kolektif. kehidupan berkualiti. mematuhi setiap arahan.Kejayaan guru mengurus fizikal. Murid sebagai sumber manusia yang akan dijelmakan menjadi murid yang berpengetahuan dan berkemahiran dan berketrampilan memerlukan pengurusan dan perancangan strategi yang berkesan. sudut bacaan atau rujukan. Suasana pembelajaran yang kondusif. almari. kreatif. Papan kenyataan yang dilengkapi dengan jadual waktu. Susunan meja dan kerusi dalam bilik darjah sebaikbaiknya memberi kemudahan kepada murid-murid mengadakan aktiviti pembelajaran berpusatkan murid dan aktiviti berkumpulan. bermakna guru telah berjaya membentuk budaya berdisiplin. kata-kata motivasi.0 PENGURUSAN FIZIKAL. menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih berfokus. SUMBER DAN ORGANISASI Bilik darjah yang mempunyai peralatan asas iaitu papan hitam. jadual bertugas. wujudnya perasaan saling berkerjasama dan kekitaan dan semangat berdikari. sumber dan suasana bilik darjah yang kondusif. pembimbing. Persediaan untuk menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan merupakan sebahagian daripada pengurusan bilik darjah dinamik. papan kenyataaan. ceria. Murid mudah berintraksi sesama mereka dan mudah berintraksi dengan guru. Ada kalanya murid tidak memberi perhatian atau berkelakuan di luar daripada nilai-nilai murni yang hendak digarap . fasilitator bagi melahirkan suasana pembelajaran yang mengcakupi semua bidang kemahiran sebagai sumber kepada pembinaan modal insan.2.

Apabila keadaan ini berlaku guru sebagai pemimpin dapat menyesuaikan diri dengan pelbagai situasi dan pertumbuhan diri murid-murid serta bersikap keterbukaan dalam perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan. pengetahuan dan kemahiran yang kurang mantap. Pengurusan bilik darjah akan menjadi bertambah baik jika sistem penyeliaan diurus dengan berkesan.boleh dilihat berpunca daripada tidak terdapat kesinambungan dalam pelajaran disebabkan persediaan guru dari aspek bahan. dan peranan guru sebagai pembantu penyelsaian masalah yang dihadapi oleh murid-murid. teknik-teknik motivasi dan penyelesaian konflik dan pergabungan semua elemen dalam satu sistem bagi menampakkan . dan kelihatan kumpulan-kumpulan yang ujud di bilik darjah mempunyai hubungan yang lebih mesra dan saling bekerjasama. berkerjasama serta hubungan yang baik antara mereka dan juga hubungan antara guru dengan murid. Berbeza dengan pemimpin Laiissez-faire yang memberi arahan-arahan yang tidak jelas dan jawapan-jawapan yang ringkas tentang sesuatu persoalan. organisasi pengajaran dan sokongan-sokongan yang membantu peningkatan aktivitiaktiviti perkembangan pembelajaran secara lebih aktif dan produktif. Gaya kepimpinan yang berwibawa tanpa terlalu banyak memberi arahan dianggap sebagai pemimpin demokratik hanya akan mengambil masa untuk mendapatkan buah fikiran bagi menyelesai sesuatu isu. Iklim bilik darjah yang baik biasanya dikaitkan dengan kepatuhan dan keseronokan murid bersama guru dalam bilik darjah tersebut. persediaan suasana pembelajaran yang berkesan. Secara umumnya. 3. perlatan. tugasan-tugasan yang diberikan kepada setiap murid pada awal tahun lagi dapat membantu mengembangkan budaya bertanggungjawab. Murid-murid diberikan tugasan dalam mewujudkan iklim yang kondusif serta membantu dalam penyediaan bahan dan alatan. Adalah menjadi tanggungjawab guru untuk membentuk iklim dan budaya bilik darjah yang baik.0 IKLIM DAN APLIKASI BILIK DARJAH Suasana bilik darjah harmonis membantu peningkatan pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna. Guru yang memiliki gaya kepimpinan yang matang sedia menerima dan menghormati setiap murid dalam bilik darjah. pengurusan bilik darjah sebaik-baiknya merangkumi ciri-ciri kesesuaian (releven) dengan murid. memperbaiki peraturan-peraturan supaya peraturan itu boleh berubah mengikut keadaan dan suasana serta menekan kepada jangkaan-jangkaan yang positif. Pendekatan-pendekatan yang hendak digunakan bagi mengawal iklim dalam bilik darjah perlu berlandaskan tahap perkembangan murid-murid.

1Pendekatan Intimidation Mengawal tingkah laku melalui kaedah yang menimbulkan perasaan takut dalam diri pelajar seperti ancaman.keberkesanannya. sindiran. Hati mereka perlu dibersihkan melalui pendidikan yang terbaik. Senarai ini disediakan berasaskan aspek-aspek yang diperoleh daripada pelbagai sumber. kata-kata yang mempersendakan dan memperkecilkan diri pelajar serta paksaan.2.0 PENGURUSAN MURID Murid adalah pelanggan bagi setiap guru dalam bilik darjah. Guru-guru boleh melakukan pendekatan-pendekatan yang berikut..Pendekatan Autoritarian Guru menetapkan peraturan-peraturan dan penguatkuasaan dilakukan tanpa sifat tolak ansur.Tingkah laku pelajar dikawal dengan memberi arahan dan penyeliaan dijalankan secara berterusan. 4. dan adalah penting guru memahami tingkahlaku dan budaya murid supaya sebarang tindakan dapat dilakukan mengikut kaedah yang betul dan tepat. . mereka akan bersama setiap kali pengajaran dan pembelajaran berlangsung dalam bilik darjah.3 Pendekatan Cookbook Management Guru menyenaraikan perkara-perkara yang boleh dilakukan dan perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan dan perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan oleh pelajar. Terdapat perbezaan antara individu murid atau kumpulan murid dengan yang lain yang mendesak guru menggunakan yang optimum dalam pengurusan bilik darjah. Guru bersikap empati dalam memahami tingkahlaku pelajar serta mewujudkan komunikasi yang berkesan. Peranan dan pengorbanan guru sebagai penggerak dan pengubah iklim yang kurang menyerlah kepada suasana yang lebih kondusif sebagai jambatan utama susanan pembelajaran yang memberangsangkan ke arah pembentukan modal insan di kalangan murid. 4. 4. 4.4 Pendekatan Sosioemosi Suasana bilik darjah yang positif diwujudkan melalui pembentukan hubungan antara perorangan (interpersonal) yang baik. yang melampaui tingkahlaku manusia. 4.

merupakan tugas utama yang perlu diberi perhatian yang serius. 4. Guru memainkan peranan sebagai konsultan dan menggalakkan pelajar untuk bertanggungjawab atas pembelajaran masing-masing. Kajian dari aspek kekuatan. Dendaan juga digunakan sebagai pengukuhan negatif terhadap tingkah laku yang tidak diingini. peluang dan halangan yang disertai dengan perancangan untuk lima tahun dan perancangan untuk tahun semasa selaras dengan perancangan staregik sekolah.4. Guru memainkan peranan untuk mewujudkan dan mengekalkan satu sistem sosial yang efektif dan produktif. 4. kelemahan. Pelajar-pelajar kurang melakukan salah laku kerana guru sentiasa peka dengan suasana dan aktiviti di dalam bilik darjah.8 Pendekatan Proses Kumpulan Kumpulan pelajar di dalam bilik darjah dianggap sebagai satu sistem sosial. 5. 4.Pelan Tindakan Strategik bagi mata pelajaran yang diajar perlu disediakan oleh guru. pembaziran waktu akan berlaku dalam satu masa pengajaran dan pembelajaran sekiranya objektif pembelajaran tidak tercapai.7 Pendekatan Pengajaran Proses pengajaran yang berasaskan keperluan dan minat pelajar dapat memotivasikan mereka untuk memberi tumpuan kepada pelajaran lantas mengurangkan masalah salah laku. Guru bertanggungjawab untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang positif melalui pemilihan isi kandungan serta penggunaan strategi pengajaran yang sesuai. Guru memainkan peranan untuk memodelkan tingkah laku yang diingini.6 Pendekatan Pengubahan Tingkahlaku Kata pujian dan ganjaran untuk menggalakkan tingkah laku yang diingini serta mengurangkan tingkah laku yang tidak diingini.5 Pendekatan Permisif (Kebebasan) Kebebasan sepenuhnya diberikan kepada pelajar dengan tujuan untuk memperkembangkan potensi masing-masing. .0 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pengurusan pengajaran dan pembelajaran adalah aspek yang terpenting dalam bilik darjah.

dan perkembangan tingkahlaku. menyesuaikan diri. Prinsip umum pembelajaran. Biasanya tingkahlaku dan minat murid akan berubah apabila bertukar guru. dan pembelajaran juga mampu mencabar kebolehan murid bagi mengembangkan potensi mereka. pengurusan masa. huraian sukatan. Merancang kurikululum. Perancangan yang berkualiti menjamin peningkatan kuantiti dan kualiti dalam proses perkembangan pembelajaran serta hasilannya.Peningkatan profesionalisma guru dalam bilik darjah dilihat dalam aspek kebolehan mencorak kualiti pengajaran. pelaksanaan. kebolehan menyusun organisasi pembelajaran. pemudah cara. tidak menakut-nakutkan dan mengungut murid. berbincang. sebaliknya memberi peluang kepada mereka memperbaiki kelemahan. kognitif. perlakuan. produktiviti dan tugas pengajaran dan pembelajaran. perancang. sukatan. sosial. kecekapan dan kemahiran pengajaran. intelek dan jasmani. . kemahiran sosial. Oleh itu guru berperanan sebagai pendidik. menganalisis. emosi. mencorakkan tingkahlaku dan pengawalan disiplin murid. guru perlu cekap mencorak iklim yang memberansangkan. rohani. Bagi mencapai kecekapan dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran maka perlukan kebijaksanaan dan penelitian dalam perancangan . tidak membiarkan kegagalan berterusan. penilai. dan keteguhan jasmani. kebolehan mencorak iklim dalam bilik darjah. penyeliaan. buku teks. berfikir. penilaian dan pentaksiran. perunding dan pendorong ke arah kecemerlangan murid. iaitu meningkatkan dan mengekalkan rasa kejayaan. kekuatan emosi. pembelajaran perlu dapat menentukan objektif iaitu apa yang hendak dikuasai oleh murid. Diperluaskan kepada kemahiran komunikasi. pembelajaran perlu realistik dan boleh dilakukan. pemimpin. Guru yang bercita-cita untuk menjadi pengurus bilik darjah yang berkesan dapat memahami perasaan dan kehendak hati nurani murid-murid. membuat pertimbangan. penilaian dan refleksi. merangsang minat dan menghasilkan keseronokan. Perkara-perkara yang melibatkan innovasi dan kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran supaya kelas tidak menjadi beku dan kaku diikuti dengan perancangan kemajuan pelajar. meluaskan tahap keintlektualan. bagi mengembangkan minda murid. kebolehan mencorak perkembangan murid termasukperkembangan akademik. Pembelajaran yang bermakna melibatkan proses memahami. merangka rancangan kerja tahunan. bahan rujukan tambahan dan maklumat tambahan daripada pelbagai sumber termasuk laman web. ada guru yang digemari murid dan sebalik ada yang tidak digemari murid. termasuk ujian. pembimbing. mengambil kira kemampuan murid. kerohanian. memberi ruang dan peluang untuk mengatasi kelemahan.

tidak member perhatian dan tumpuan tentang pengajaran dan pembelajaran. yang bermatlamat bagi meningkatkan pengajaran guru. memenuhi keperluan diri. mengembangkan kemahiran berkomunikasi. kemahiran interpersonal. sosial. model. dorongan dan sokongan. penggunaan bahasa. kesediaan mendengar. inovasi. dan pengurusan masa. Meransang minat. kaedah dan teknik yang sedia ada atau menggunakan daya innovasi dan kreativiti membina model-model tersendiri. guru mampu melakukan pengaliran maklumat yang lebih berkesan. kepimpinan. yang boleh meningkatkan kecekapan. penyelesaian konflik yang berrlaku. komunikasi tertutup. kemahiran berkomunikasi. antara kemahiran dalam pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang boleh diambil dari modul. komunikasi terbuka. flesibiliti iaitu tidak sehingga membosankan. meningkatkan proses intraksi. kerana kemahiran mengajar menjadi instrumen untuk kejayaan dalam mengurus bilik darjah. bahasa yang kasar. guru seharusnya mampu mengembangkan kemahiran komunikasi. serta mendapat maklum balas yang benar. integriti yang tekal dalam organisasi yang dapat mengujudkan keharmonian dan menunjukkan kesetiaan dan sokongan bagi menjayakan wawasan. lebih kreatif dan hubungan yang lebih dinamik kesannya. kreatif. kemahiran dalam menawan emosi atau kesedaran emosi juga menjadi pemangkin dalam pengajaran dan pembelajaran. kemahiran bertutur dan mengemukakan pandangan. bakat dan keyakinan diri murid. kepakaran. Pembelajaran murid terhasil melalui proses pendengaran. dan psikologi. kerjasama. dengan membina pelbagai kemahiran. dan meluaskan skop pembelajaran. mengembangkan potensi. keaktifan. salahtafsir. kebolehan. memberi ruang untuk murid melahirkan pandangan. penglibatan murid dalam aktiviti kelas. kemahiran dalam bimbingan dan kaunseling. Mengamalkan komunikasi berkesan.Guru perlu memiliki beberapa kemahiran penting. dedikasi. minat. suara yang tidak jelas. pendekatan yang sentiasa digunakan untuk membaiki kelemahan murid. Guru berjaya menghasilkan kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran. Justeru itu guru seharusnya mengelakkan masalah yang boleh menjejaskan keberkesanan komunikasi seperti kekeliruan. penyampaian pengajaran. dan mendapat maklumat. memberi tekanan emosi murid. Kepakaran guru diukur dari aspek inisiatif. Komunikasi adalah medan pemindahan pengetahuan. . berhujah dan berdailog. bahasa badan yang tidak sesuai. Kehebatan pengajaran guru bergantung kepada kejelasan suara. perancangan. dan pengurusan masa yang berkesan.pemerhatian. gaya pengajaran yang menarik.

berperasaan yang matang. jelas dan bersesuaian dengan tahap perkembangan akal murid. membuat. Beberapa perkara penting yang dititikberatkan dalam modul berkenaan iaitu hasil pembelajaran dan fokus. berjaya menyelesaikan konflik. Penilaian. tugasan dan refleksi. menasihat murid secara lembut dan berhemah supaya meninggalkan perkara-perkara yang buruk. dan tidak mudah menyalahkan orang lain. pendengar yang aktif. jujur dan ikhlas dalam menjalankan tugas. penglibatan dalam aktiviti pembelajaran. menghadkan pembelajaran bersesuaian dengan tahap pencapaian dan pemahaman murid dan tidak memaksa mereka mencapai sesuatu di luar kemampuan serta menyediakan bahan pembelajaran yang mudah difahami.0 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pengajaran dan pembelajaran yang hendak dikembangkan seharusnya mengikut instrument yang telah ditetapkan oleh bahagian-bahagian pengurusan di atas. set induksi. yang ikhlas dalam memberi perkhidmatan. berfikiran positif. Imam al-Ghazali menggariskan ciri-ciri guru yang efektif iaitu guru yang memiliki rasa simpati kepada setiap murid dan melayani mereka seperti anak sendiri. Kejayaan seseorang guru sebagai pengurus di bilik darjah tidak semata-mata dinilai daripada aspek kemahiran dan teknik pengajaran dan pembelajaran semata-mata. ekplorasi iaitu pembelajaran yang aktif yang merangsangkan minat murid. tenang menghadapi sebarang krisis. tidak membenarkan murid melaksanakan sesuatu tugas kecuali guru benar-benar mengetahui pengetahuan tersebut.A. tidak sekali-kali merendahkan disiplin ilmu yang lain di hadapan murid. Jabatan Pendidikan Islam Dan Moral adalah satu-satunya jabatan yang bertanggungjawab untuk memperkenalkan dan menyelaraskan instrumen-instrumen berkenaan untuk digunapakai oleh organisasi di bawah kawalan. bersangka baik. pandai berjenaka. perkembangan pengajaran dan pembelajaran. percubaan.peniruan. . meneladan sunnah Rasulullah S. Pada amnya guru yang disukai murid antaranya ialah yang sentiasa berwajah periang. 6.W. Modul pengajaran dan pembelajaran yang disediakan oleh JAPIM telah melepasi piawai yang dikehendaki oleh pengurusan sekolah dan jemaah nazir sekolah. rumusan. melalui latihan. tetapi kualiti peribadi dan sahsiah diri juga menjadi tarikan kepada murid-murid. isi kandungan pelajaran.

Langkah-langkah perkembangan isi pelajaran perlu bermula dari yang mudah kepada yang lebih kompleks.7. 8. sekiranya ada yang gagal. dan pemusatan mental murid kepada satu konsep atau pendekatan yang hendak dikemukakan oleh guru. murid memperolehi gambaran awal sebelum dimulakan pengajaran tajuk yang sebenar. Set induksi boleh disediakan dalam pelbagai bentuk dan kaedah yang menarik. set induksi yang menarik dapat menimbulkan minat murid terhadap tajuk yang hendak disampaikan guru. pantun. langkah-langkah disusun dengan menggunakan kaedah-kaedah dan teknikteknik pengajaran yang sesuai. secocok dengan kemampuan serta menarik minat murid . murid-murid lain terus ke aras ketiga sehingga selesai dan diikuti dengan penilaian yang terakhir dipenghujung pengajaran dan pembelajaran.0 PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN Perkembangan isi pelajaran berlaku secara berurutan dengan set induksi. mempamerkan suatu bentuk atau objek. Aras pertama adalah aras asas dan semua murid kelas yang di ajar hendaklah menguasai aras ini. dalam jangka masa antara satu hingga lima minit. Set induksi yang hendak disediakan hendaklah yang dapat dikaitkan dengan hasil pembelajaran. atau satu peristiwa yang telah berlaku. murid-murid berkenaan diberikan program pemulihan dengan pendekatan yang lebih sesuai. puisi. sekiranya gagal mereka dikehendaki mengikuti program pemulihan melalui pendekatan yang lebih mudah seperti menyediakan soalan-soalan yang mudah difahami serta nota ringkas dan mereka membaca dan memahami nota dengan bimbingan guru kemudian menjawab soalan manakala murid-murid lain akan terus ke aras kedua iaitu meneruskan perkembangan selanjutnya. mendorong pelajar untuk mengetahui isi pengajaran. satu persembahan atau lakonan. dan dimulakan dalam keadaan murid sudah bersedia bagi memulakan sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. atau menyediakan satu bahan atau satu persoalan yang mencabar minda murid. yang mendorong minat murid terhadap tajuk yang hendak diajar. permainan. bagi matapelajaran Pendidikan Islam langkah-langkah perkembangan dibahagikan kepada tiga aras. suatu penyataan yang kontroversial. seperti tayangan sedutan filem. setelah itu guru membuat penilaian. sebuah nasyid. soal jawab. klip vedio tentang sesuatu panorama. isi pelajaran.0 SET INDUKSI Merupakan suatu perkara atau proses yang diperkenalkan pada minit pertama pengajaran yang bertujuan untuk menarik perhatian dan mendorong murid mempengaruhi hasil pembelajaran.

Sumber pengajaran dan pembelajaran hendaklah yang lebih releven dengan hasil pembelajaran serta isi pembelajaran. kemahiran berhujah. difahami. Pembinaan intelek. termasuk kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran berkomunikasi dan berintraksi. Setiap isi pelajaran yang diperuntukkan dalam masa tersebut dapat dinyatakan. emosi dan jasmani seharusnya disemai melalui aktiviti-aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran yang berterusan supaya ianya menjadi amalan. Kemahiran menggunakan sumber yang sedia ada menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih berksan. masyarakat dan Negara. Penyerapan dengan matapelajaran yang lain. menarik minat murid. Apabila seluruh potensi insan dibangunkan secara intergrasi atau bersepadu. rohani. termasuk prinsip-prinsip Islam Hadhari. dan sebahagian murid pula dapat menganalisa. Sumber itu dapat mempercepat dan menjimat masa pembelajaran.untuk terus menghayati ilmu yang sedang diterokai. Guru menggunakan berbagai kaedah dan teknik bagi meningkatkan penguasaan ilmu di samping menjana kemahiran berfikir. kemahiran menulis. membandingbeza dan dapat membuat penilaian. Pembinaan modal insan yang berkualiti yang menjadi agenda Negara sewajarnya dipupuk dalam proses pengajaran dan pembelajaran. kemahiran imiginasi dan sebagainya. pengolahan yang mudah difahami. Maklumat dari sumber berkenaan adalah tepat. ia bakal melahirkan insan yang berketrampilan yang mampu menyumbangkan segala kebolehan untuk kebaikan diri. bakal melahirkan modal insan yang berkualiti. Hati perlu menjalani proses pendidikan supaya lahirnya hati yang bersih. baik dan bermanfaat. senang digunakan dan boleh diubah dan sesuai dengan keadaan semasa. Intergrasi ilmu yang bersandarkan kepada al-Quran dan as-Sunnah dan dikaitkan dengan berbagai cabang ilmu. Hati adalah penentu dalam pembangunan insan kerana hati menjadi punca penggerak dan keinnginan manusia dan dari hati juga lahirnya pertimbangan dan nilai sesuatu amalan. . dan boleh disertai oleh semua murid. seperti alat bantuan mengajar dan bahan bantuan mengajar dan bahan bantuan belajar kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi. serta penerapan nilai. penghayatan dan pembudayaan. bahan rujukan tambahan. pembaziran masa akan berlaku dan isi kandungan tidak dapat diselesaikan. penggabungjalinan dengan tajuk-tajuk lain. bagi membentuk kemenjadian murid. bahan maklumat tambahan dan sebagainya menjadi inspirasi guru untuk memudah dan mempercepatkan proses pengajaran dan pembelajaran. jika tidak. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan dapat dilaksanakan dengan berkesan mengikut masa yang telah ditetapkan.

Murid dan ibubapa mendapat laporan kemajuan pelajaran. Ujian petempatan pula adalah bertujuan menguji pengetahuan yang sedia ada. pengukuran dan pentaksiran . Cara pengukuran boleh dilakukan dengan kaedah yang pelbagai bagi mendapatkan data kuantitif. guru dapat mengetahui pencapaian murid sama ada boleh diteruskan ke hasil pembelajaran yang berikutnya. Alat pengukuran yang biasa digunakan oleh seseorang guru. bagi menentukan aras pembelajaran yang berikut. dan ujian diagnostik adalah bertujuan untuk menjadi panduan kepada guru menentukan kaedah pemulihan dan pengukuhan yang akan dilakukan selepas ujian tersebut. dan menentukan pengajaran dan pembelajaran yang lebih efisien dan efektif. mengesan kemahiran. kemajuan yang telah dicapai dalam pembelajaran yang lain serta membuat refleksi terhadap kemampuan dan penguasaan seorang murid.Pengujian.pengujian adalah merujuk kepada satu cara untuk merealisasikan maklumat tentang perubahan tingkahlaku seseorang. Pengukuran merupakan suatu proses untuk menetapkan kuantiti dan tahap keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran murid. mengesan kemajuan yang telah diperolehi tentang sesuatu isi pelajaran yang telah dihasilkan dalam aktiviti pembelajaran. Tujuan pengukuran dalam bilik darjah adalah untuk mengesan hasil pembelajaran. Penilaian melibatkan tiga langkah iaitu mendapatkan maklumat melalui cara mengukur. penilaian boleh dilakukan melalui soal selidik. antaranya membantu guru merancang strategi pengajaran setelah mengetahui punca kelemahan dan merancang program pengukuhan. Ujian yang dijalankan yang berfokus kepada satu atau lebih unit pembelajaran adalah sebagai pengukur keberkesanan hasil pembelajaran. guru seharusnya melakukan pemulihan atau pengulangan dalam kaedah . Kepentingan penilaian dalam bilik darjah. Ujian terdiri satu set soalan atau tugasan murid yang meminta mereka memberi respons atau tindakbalas. Penilaian dalam pembelajaran adalah suatu proses mentaksir sama ada kuantiti atau tahap sesuatu yang diukur itu boleh diterima atau tidak. Penilaian formatif bertujuan untuk mengukur kemajuan pelajaran murid setelah sesuatu hasil pembelajaran telah selesai dilaksanakan oleh guru. Selain daripada ujian. Penilaian terbahagi kepada dua kategori iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Mengesahkan tahap pencapaian murid bagi membantu guru membuat tindakan susulan. Sekiranya mejoriti murid gagal dalam ujian ini. menetapkan suatu kriteria bagi pengukuran dan membuat sesuatu pertimbangan berdasarkan hasil pengukuran. bagi mendapatkan maklumat tentang pencapaian dan tingkahlaku murid secara menyeluruh. bagi menunjukkan pencapaian dalam isi pelajaran yang diukur. senarai semak. penilaian.

Guru juga menggunakan keputusan tersebut sebagai menilai semula keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.atau pendekatan yang lebih mudah. Guru perlu mencatatkan kemajuan dan kelemahan yang terdapat dalam pengajaran dan pembelajaran tersebut dan mencari peluang-peluang bagi pengubahsuaian serta mengemuka pandangan atau cadangan bagi menyelesaikan beberapa masaalah pembelajaran supaya pengajaran dan pembelajaran berikut dapat dilaksakan dengan lebih sempurna dan terdapat penambahbaikan. ujian rujukan kriteria. ujian bukan bertulis. Tujuannya adalah untuk menentukan gred-gred pencapaian atau untuk memberi penganugerahan atau sijil. ujian bertulis. menyediakan folio. ujian kepantasan dan ujian daya. tetapi guru boleh menggerakkan murid memberi rumusan berdasar pengalaman pembelajaran tersebut. menulis dalam bentuk karangan dan sebagainya. 9. bukan sekadar guru menggambarkan sepintas lalu isi kandungan. Beberapa jenis ujian boleh dilaksanakan oleh guru. peperiksaan semester I. ujian tara. Tugasan yang disediakan kepada murid adalah untuk pemulihan dan pengukuhan. tugasan boleh dijelmakan dalam bentuk pemantapan isi seperti meminta murid menyedia peta minda lengkap. membuat kajian-kajian luaran. peperiksaan percubaan dan sebagainya. soal jawab dan main peranan. Penilaian sumatif ialah penilaian yang dilakasanakan di akhir semester atau tahun seperti peperiksaan akhir tahun. sajak. ujian buatan guru. Bidangnya menjadi lebih luas yang mencakupi semua perkara yang perlu dikuasai murid bagi setiap mata pelajaran.bergantung kepada pencapaian hasil pembelajaran. menjawab soalan-soalan yang diberi atau untuk tujuan pengukuhan seperti membuat rujukan di perpustakaan. atau buku skrap. ujian subjektif. ujian rujukan norma. rumusan juga boleh dipindah dalam pelbagai bentuk seperti susunan dalam bait-bait puisi. maka murid-murid tersebut juga perlu diipulihkan melalui bimbingan atau menyediakan tugasan tertentu dan dalam masa yang sama pengajaran dan pembelajaran murid-murid yang berjaya diteruskan ke aras atau hasil pelajaran yang berikutnya. tugasan dan refleksi Guru merumuskan hasil pembelajaran yang telah dikembangkan melalui pelbagai kaedah yang menarik. . ujian objektif. pantun. Jika sebilangan kecil murid yang gagal.0 Rumusan. antaranya.

Perancangan yang rapi bagi memastikan objektif-objektif tercapai. muaddib. kemahiran melaksanakan tugas.0 Penutup Guru yang berkualiti mempunyai wawasan yang jelas. Keupayaan. di samping memiliki sahsiah sebagai seorang guru yang boleh mempamerkan teladan yang baik kepada semua orang serta mematuhi tonggak dua belas. boleh diukur pencapaiannya.10. kemahiran mengurus dan mentadbir. meletakkan keutamaan dalam tugasan. kecekapan menjalankan tugasan yang diamanahkan di samping memiliki wawasan yang jelas. dan kemahiran mengaplikasi peralatan yang terkini seperti komputer. serta peka terhadap segala perubahan yang dikehendaki oleh pengurusan atasan supaya tidak berlaku pembaziran waktu disebabkan berbagai pemantauan yang penyeliaan yang terpaksa dijalankan. mursyid. kemahiran berintrkasi. nilai dan etika dalam perkhidmatan awam serta etika kerja dalam Islam. Di antara perkara yang menjadi fokus ialah mengetahui dan memahami bidang kerjayanya. murabbi. realistik. dan dalam masa yang sama sebagai fasilitator. kemahiran berfikir. Guru yang berwibawa sentiasa memikir kaedah bagi mencapai pengurusan yang cemerlang. Kemampuan membuat pemantauan atau refelkesi di atas kerja-kerja yang telah dilakukan untuk tujuan penambahbaikan. dan berkomunikasi. dan bijak dalam pengurusan masa. pembimbing dan kaunselor yang sentiasa komited dengan kerjayanya iaitu menumpukan perhatian dengan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas. Guru yang berwawasan bertindak sebagai mualim. . kerja yang dilakukan lebih spesifik. daya kreativiti. menghayati hasil kerja atau objektif kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. boleh dicapai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful