OBJEKTIF PENUBUHAN PEMADAM Untuk bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta agensi-agensi mereka

dan lain-lain badan dalam usaha untuk menghapuskan pengelua ran dan perniagaan dadah yang menyalahi undang-undang dan penggunaannya dalam ap a-apa bentuk. Untuk membasmi serta menjalankan penyelidikan mengenai penggunaan dadah dan untuk membantu bekas-bekas penagih dadah melalui JAGAAN LANJUTAN. Untuk menyedarkan masyarakat akan bahaya penggunaan dadah dan melibatkan masyarakat dalam usaha mencegah penyalahgunaan dadah serta bekerjasama dengan P ersatuan-persatuan dan badan yang mempunyai tujuan yang sama dengan Persatuan in i. Untuk melancarkan kegiatan-kegiatan Persatuan itu dalam peringkat Negeri dan Daerah dan memberi galakan serta bekerjasama dengan Persatuan-persatuan dan Badan-badan yang mempunyai tujuan yang sama dengan Persatuan ini. PERANAN PEMADAM Mendidik orang ramai mengenai bahaya penggunaan dadah melalui rancangan pencegahan, pendidikan dan penerangan. Mengumpul dan menyampaikan pendapat pakar-pakar mengenai penggunaan dada h dan menganjurkan seminar, majlis dialog, forum dan kursus-kursus. Membantu dalam menyediakan perkhidmatan kaunseling. Bekerjasama dengan Jabatan-Jabatan kerajaan yang bersangkutan dan lain-l ain pertubuhan sukarela dalam usaha mencegah penggunaan dadah. ENGENALAN PEMADAM menjalankan program pencegahan awalan kepada masyarakat. Program Pencega han Awalan adalah satu cara memberikan maklumat dan kesedaran kepada masyarakat secara umum mengenai dadah, bahaya dadah, kesan dadah, jenis-jenis dadah terkini dan cara-cara menangani ketagihan serta peranan ibubapa dalam menangani pencega han dadah. PELAN BERTINDAK 5 TAHUN 22 Januari 20 PEMADAM telah melaksanakan Pelan Bertindak 5 Tahun PEMADAM pada 18 02 di Kota Kinabalu Sabah. Oleh itu satu usaha bersepadu untuk menjayakan Kempen Kesedaran Anti Dadah yang berterusan dan seterusnya mewujudkan perasaan genting nya keadaan yang memerlukan tindakan segera (sense of urgency) untuk mencapai : Sila klik pada senarai berikut untuk keterangan selanjutnya. KELUARGA BEBAS DADAH SEKOLAH BEBAS DADAH TEMPAT KERJA BEBAS DADAH KOMUNITI BEBAS DADAHKELUARGA BEBAS DADAH Bagi menjayakan pendekatan Keluarga Bebas Dadah ini, PEMADAM telah melaksanakan 2 kaedah program seperti berikut : i. ii. Program Pencegahan melalui Kesedaran dan Pengetahuan Secara Bersepadu Program Pengukuhan Institusi Kekeluargaan

PROGRAM PENCEGAHAN MELALUI KESEDARAN & PENGETAHUAN SECARA BERSEPADU Objektif i. Meningkatkan dan memperkukuhkan lagi kesedaran dan kefahaman dikalangan keluarga tentang ancaman dadah melalui konsep pendidikan. ii. Memberi kefahaman tentang bahaya dari gejala sosial yang lain dan cara m engatasinya. iii. Memberikan kesedaran mengenai bahaya dadah dan jenis-jenis dadah terkini .

JKKK. dimana Pengeru si/Pegawai Personel harus mempunyai kelayakan kaunseling. v. Mengeratkan hubungan sambil meluahkan pengalaman dalam menghadapi masala h sosial. Aktiviti Program Penglibatan Ibubapa Dalam PencegahaSEKOLAH BEBAS DADAH Bagi menjayakan pendekatan Sekolah Bebas Dadah ini. kefahaman. JKKR. kemakmuran tempat kerja. PEMADAM amat berharap generasi pekerja yang sihat dan pr oduktif. rohani. pengetahuan. ketahanan di ri dan kemahiran interpersonal kepada para pekerja. Objektif i. vi. . Memberi dan meningkatkan kesedaran. iv. PIBG. tahap kesihatan dan keselamatan pekerja serta melindungi tempat kerja daripada gejala dadah. Memberi kemahiran dan pengetahuan berguna sebagai benteng pertahanan dir i daripada gejala dadah. Kumpulan Sasar Pekerja seramai 100 orang setiap daerah. keselamatan kebajikan pekerja serta menghasilkan p roduktiviti yang lebih baik. Ahli keluarga lebih menjaga ahli masing masing dan melibatkan diri dalam aktiviti sosial. Memelihara kesihatan. iii. Meningkatkan produktiviti.OMUNITI BEBAS DADAH Komuniti atau masyarakat adalah terdiri daripada individu individu yang sama etn ik/ras atau dari pelbagai etnik/ras.iv. Kumpulan Sasar Kelompok Ibu Bapa dari FELDA / FELCRA / SALCRA / Flat / Taman Perumahan / Penduduk Setempat di setiap peringkat negeri dan juga daerah yang terdiri dari pada JK. majikan dan masyar akat supaya tidak terlibat dengan dadah. Menyediakan perkhidmatan kaunseling di tempat tempat kerja. RT. Objektif i. keluarga. Menyampaikan mesej anti dadah kepada semua lapisan masyarakat. PEMADAM berusaha menjad ikan Program Pencegahan Di Tempat Kerja sebagai sebahagian daripada amalan atau budaya pengurusan personel di tempat kerja. PEMADAM telah melaksanakan 4 kaedah program seperti berikut : PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM ORIENTASI SAHABAT PEMADAM PERHIMPUNAN SAHABAT PEMADAM SEMINAR PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH BAGI GURU ANTI DADAH PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH BAGI PERSATUAN IBU BAPA & GURU (PIBG ) TEMPAT KERJA BEBAS DADAH Bagi menjayakan pendekatan Tempat Kerja Bebas Dadah ini. Menyedarkan masyarakat mengenai bahaya gejala dadah masa kini dan mengam bil sikap lebih prihatin/bertanggungjawab. emosi dan jasma ni yang berupaya menolak dadah demi kesejahteraan diri. Memastikan bahawa program pencegahan di tempat kerja menjadi amalan peng urusan pihak majikan yang berterusan. Program Pencegahan ini akan mewujudk an pekerja yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. ii. iv. tinggal di dalam kawasan geografi yang sama dan mengikut norma-norma undang-undang yang sama. iii. Membantu pekerja yang terlibat dengan dadah supaya mereka dirawat dan di pulihkan. masyarakat dan negara. ii.

Kumpulan Sasar Orang ramai Remaja Sihat & Bersih Dadah Remaja Berisiko Tinggi Ibu Bapa Ketua Masyarakat Aktivis / Sukarelawan PEMADAM Golongan Akademik / Usahawan Kumpulan Istimewa (Ibu / Bapa Tunggal) Aktiviti Bagi menjayakan pendekatan Komuniti Bebas Da .