BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

TAJUK 1: PENGERTIAN DAN KONSEP

Tahukah anda, penilaian hendaklah dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran (P & P), bukannya semata-mata dijalankan melalui ujian dan peperiksaan sahaja. Ia merupakan satu proses pengumpulan maklumat berkenaan dengan kemajuan dan prestasi pelajar. Dengan itu, di peringkat sekolah berbagai-bagai kaedah penilaian digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang kemajuan dan pencapaian pelajar

1.1 Sinopsis

Topik

ini membincangkan konsep-konsep penting dalam penilaian dan

pentaksiran bahasa Melayu iaitu pentaksiran, pengujian, penilaian. Di akhir topik, para pelajar akan menjalankan beberapa aktiviti serta menjawab beberapa soalan untuk menguji pemahaman anda. Rujukan lanjut melalui sumber internet, perbincangan dalam talian serta aktiviti kolaboratif bersama pensyarah anda boleh juga dilakukan.

1

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

1.2 Hasil pembelajaran 1.2.1. Konsep pentaksiran 1.2.2. Konsep pengujian 1.2.3. Konsep penilaian 1.2.4. Perkaitan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian

1.3 Kerangka Konsep

Pengertian dan Konsep

Pentaksiran

Pengujian

Penilaian

Perkaitan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian

1.4 Pentaksiran Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. Maklumat meliputi halhal berkaitan topik, bukti dan prestasi. Penghakiman melibatkan hal-hal seperti pertimbangan dan pencapaian aspek pendidikan, manakala produk pula melibatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai. Proses pendidikan pula

2

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

melibatkan operasi, dapatan dan hasil. Aspek-aspek utama dalam pentaksiran ialah:i. Instrumen ii. Kumpulan yang ditaksir iii. Respon iv. Kumpulan yang menaksir v. Skor

1.5 Pengujian  Merupakan satu kaedah dalam pengukuran dan dijalankan dengan cara yang sistematik.  Ia juga satu cara bagi mengukur tingkah laku seseorang individu.  Ia dilaksanakan dalam tiga peringkat iaitu, sebelum, semasa dan selepas sesuatu pengajaran  Ujian boleh diberikan sebelum sesuatu pengajaran berlaku dengan tujuan untuk mengumpul maklumat. Ujian itu dikenali sebagai ujian pra atau pretest.  Semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku ujian diberikan sama ada secara lisan atau bertulis. Ujian ini bagi mengetahui kemajuan yang dicapai oleh pelajar-pelajar dan pemahaman mereka terhadap P&P guru.

Ujian ialah satu alat. Dalam P & P bahasa, ujian ialah bahan yang bertulis atau tercetak atau terakam yang telah dibentuk oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran bahasa. Misalnya, guru membina ujian kloz bagi menguji kefahaman membaca atau ujian imlak bagi menguji kefahaman mendengar. Namun, perlu diingat bahawa ujian mungkin menjadi kurang baik jika pentadbir ujian menggunakannya dan menginterpretasinya secara tidak jujur. Oleh itu, ujian

perlulah digunakan sesuai dengan perkara yang hendak diuji itu. Contohnya,
3

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

jika guru menguji tahap kefahaman murid Tahun 4 dengan menggunakan bahan bacaan yang layak untuk Tingkatan 1, sudah semestinya keputusan pelajar ini tidak menggalakkan.

1.6 Penilaian Penilaian telah didefinisikan dengan banyak cara. Stufflebeam et. al. (1971: xxv) menyatakan “penilaian” sebagai the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives.

Terry D. TenBrink (1974:8) pula menyatakan bahawa penilaian adalah suatu proses mendapatkan maklumat yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan yang seterusnya digunakan dalam membuat keputusan.

Penilaian merupakan satu proses untuk memperolehi maklumat kuantitatif. Ia adalah satu proses bagi guru untuk menentukan perubahan tingkah laku dan membuat pertimbangan menilai. Proses menilai dapat memberi maklumat tentang pencapaian objektif pelajaran, kaedah mengajar seorang guru dan keberkesanan sesebuah kurikulum. Pentafsiran penilaian berdasarkan data kuantitatif dan penghuraian kualitatif. Ia boleh dijalankan sebelum, semasa atau selepas satu sesi pengajaran guru. Ia boleh dijalankan berdasarkan sesuatu pembelajaran spesifik atau kepada keseluruhan kurkulum.

4

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

Kepentingan Penilaian Ujian Di Bilik Darjah Penilaian dan ujian mempunyai beberapa tujuan. Antaranya ialah untuk:  mengetahui keupayaan, kemahiran atau pengetahuan asas yang sedia ada pada pelajar-pelajar dalam perkara yang hendak diajar.  menolong guru-guru mengetahui sejauh manakah pelajar-pelajar mereka telah dapat menguasai atau mempelajari telah disampaikan.  membandingkan pencapaian seseorang pelajar dengan temanteman sekelasnya atau dengan peringkat kelas yang sama di sekolah.  menentukan pelajar yang tinggi keupayaan dan juga yang amat lemah dalam pencapaian mereka.  membolehkan guru-guru menilai bahan-bahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka. Melalui ujian dan penilaian mereka sentiasa dapat meningkatkan pengajaran mereka; dan  membolehkan pelajar mengetahui kelemahan-kelemahan mereka perkara yang

dalam sesuatu kemahiran atau bidang itu dan segera pula memperbaikinya.

5

Pengujian dan Penilaian Rajah 1. PENILAIAN PENTAKSIRAN PENGUJIAN Berdasarkan rajah di atas.7 Perkaitan antara Pentaksiran. Tujuan atau objektif sesuatu penghakiman produk P&P membabitkan ketiga-tiga aspek bekenaan. kita dapati ketiga-tiga konsep berkenaan mempunyai perkaitan rapat dalam proses mendapatkan tahap keberkesanan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. 6 .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 1.

c. sila jawab soalan-soalan dibawah. penilaian. pengukuran. a. Sejauh manakah kertas ujian bulanan. Sila buat catatan dan rumusan tentang perbezaan antara konsepkonsep pengujian. b.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 1. semester dan akhir tahun yang dibina menepati ciri-ciri pentaksiran yang berkesan? 7 .8 Aktiviti Arahan: Anda dikehendaki mengumpul satu set bahan ujian bulanan. dan pengukuran ini dalam bentuk grafik. Berdasarkan maklumat yang diperoleh. semester dan akhir tahun. Sila nyatakan tujuan-tujuan pengujian. dan penilaian dilakukan.

Dalam hal ini.2. Membina jadual spesifikasi ujian dan soalan ujian Bahasa Melayu. Dalam panduan pembelajaran ini. 8 . tujuan pendidikan dibahagi kepada beberapa domain (ranah. Menjelaskan taksonomi Bloom.4. 2. dan penilaian. Menghuraikan konsep pentaksiran.3. dua aspek ini akan dibincangkan serta aktiviti yang berkaitan boleh dijalankan bersama pensyarah anda untuk memudahkan pemahaman anda. Bloom pada tahun 1956 dan seterusnya Domain Krathwohl.1. pengujian. 2.2.2. Menilai dan memilih jenis dan kaedah penilaian kemahiran bahasa dan sistem bahasa Melayu dan melaksanakan pemarkahan ujian Bahasa Melayu.2. 2.2. dan domain Krathwohl.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 2: TAKSONOMI DAN DOMAIN KRATHWOHL 2.Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan.1 Sinopsis Sebagaimana yang anda tahu. taksonomi Solo.2 Hasil Pembelajaran 2. kawasan) dan setiap domain tersebut diperincikan berdasarkan hierarkinya. Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Selamat berjaya ! 2.

seperti pengetahuan. 3. 2. 9 . Psychomotor Domain (Domain Psikomotor) mengenai perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motor seperti tulisan tangan. iaitu: 1. sikap. Cognitive Domain (Domain Kognitif). seperti minat. apresiasi.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2. dan mengoperasi mesin. Affective Domain (Domain Afektif) melibatkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi. pengertian.3 Kerangka Konsep Taksonomi dan Domain Taksonomi Bloom Domain Krathwohl 2.4 Taksonomi Bloom Tujuan pendidikan dibahagikan kepada tiga domain. dan cara penyesuaian diri. dan keterampilan berfikir. melibatkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual. berenang.

seseorang akan mampu menganalisa maklumat yang diperoleh dan mencerakinkannya atau menstrukturkan maklumat itu ke dalam bahagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya dan mampu mengenali serta membezakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah senario yang rumit. urutan. definisi. Analisis (Analysis) Pada tahap analisis. ii. seseorang pelajar memiliki kemampuan untuk menerapkan di dalam gagasan. pola. 10 . diagram. teori dan sebagainya persekitaran sebenar. metodologi. fakta-fakta. prosedur. prinsip dasar. Aplikasi (Application) Pada tahap ini. dan sebagainya. laporan. Domain ini terdiri dari dua tahap iaitu: i. dan sebagainya. arahan. peraturan. gagasan. rumus.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Domain Kognitif Bloom membahagikan domain kognitif kepada enam tahap. Pengetahuan Kemampuan dan Keterampilan Intelektual Pengetahuan (Knowledge) Berasaskan kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan. metodologi . Pemahaman (Comprehension) Dikenali dari kemampuan untuk membaca dan memahami gambaran. jadual .

. Penyesuaian (Adaptation) 7. Respon Tampak yang Kompleks (Complex Overt Response) 6. Penilaian (Evaluation) Dikenali dari kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap penyelesaian. gagasan. Respons Terpimpin 4. Penciptaan (Origination) 11 . Mekanisme (Mechanism) 5. Persepsi 2.  Domain Psikomotor 1. metodologi dan sebagainya dengan menggunakan kriteria yang sesuai atau standard yang ada untuk memastikan nilai efektif atau manfaatnya.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Sintesis (Synthesis) Seseorang pelajar pada tahap sintesis akan mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah senario yang sebelumnya tidak terlihat dan mampu mengenali data atau maklumat yang harus didapati untuk menghasilkan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Persediaan (Set) 3.

5 Domain David Krathwohl  Domain Afektif  Penerimaan (Receiving/Attending)  Tanggapan (Responding)  Penghargaan (Valuing)  Pengorganisasian (Organization)  Perwatakan Berdasarkan Nilai-nilai (Characterization by a Value or Value Complex) 12 .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2.

http://pkukmweb. Sila nyatakan bilangan soalan yang dianalisis mengikut aras Bloom.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2. b.ukm.my/~upak/pdffile/2008E/aqilah. anda dikehendaki menyiapkan tugasan yang diberikan.edu/ndabbagh/Resources/Resources2/krath stax. Sila huraikan sejauh manakah penggunaan Domain Krathwohl dalam soalan peperiksaan Bahasa Melayu bagi peperiksaan akhir tahun untuk setiap kelas di sekolah anda.nwlink.gmu. http://classweb. Lawatilah laman web berikut untuk mendapatkan maklumat lanjut:- 1.com/~Donclark/hrd/bloom.6 Aktiviti Arahan: Anda dikehendaki membuat rujukan dan memahami Taksonomi Bloom dan Domain Krathwolh.htm 3. Aras kesukaran/ kognitif Taksonomi Bloom. Analisis soalan peperiksaan Bahasa Melayu bagi peperiksaan akhir tahun di sekolah anda dari segi: a. Setelah itu.pdf 13 . c.html 2. 1. http://www.

2 Hasil pembelajaran 3. Ujian yang tidak mempunyai perancangan yang rapi biasanya tidak mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan tinggi.2. paksi “Kandungan” (menegak) dan paksi “Aras 3. JSU merupakan matrik dua paksi iaitu Kemahiran” (melintang). Guru-guru di sekolah seringkali membina soalan-soalan ujian secara spontan dan tidak terancang.1 Sinopsis Jadual Spesifikasi Ujian atau JSU merupakan aspek penting dalam penyediaan sesuatu ujian.2. yang Cara yang baik untuk merancang sesuatu ujian adalah dengan menyediakan JSU yang merupakan rancangan persediaan item/ soalan.1. JSU dikenali juga sebagai Test Blue Print dan Test Specification.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 3: JADUAL SPESIFIKASI UJIAN 3. Penggunaan JSU dalam pembinaan item ujian 14 . Memahami aspek-aspek dalam penyediaan JSU 3.2.

Aras Kemahiran yang mengikut taksonomi objektif pendidikan.3 Kerangka konsep JADUAL SPESIFIKASI UJIAN KEPENTINGAN JSU DEFINISI LANGKAH PEMBINAAN JSU 3.5 Kepentingan JSU     Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan. Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran.4 Definisi / Konsep Jadual Spesifikasi Ujian ( JSU)    Kandungan Ujian tentang topik-topik pelajaran.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 3. kertas kursus dan lain-lain. Menentukan perseimbangan antara topik-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji. Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian.  Bentuk ujian sama ada berbentuk objektif. amali. esei.   Bilangan item yang mengikut bentuk. kandungan dan aras kemahiran. Kepayahan atau kesukaran item yang berada dalam lingkungan 20 % . Pemberatan (%) pada kandungan aras kemahiran berdasarkan lama masa mengajar dan kepentingan sesuatu kemahiran itu diajar.80%. 3. 15 .

16 .1 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu  Asal usul BM. cara penghasilan   Fonem segmental Fonem suprasegmental Jumlah 1 20 5 4 1 1 16 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 40 32 Jadual 1: Contoh JSU  Contoh di atas boleh disesuaikan dengan keperluan dan spesifikasi di sekolah. Linguistik Diskriptif 1.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH  Bil Memberikan panduan untuk membentuk format ujian. alat artikulasi.2 Linguistik BM  Pengenalan linguistik Definisi. BM sebelum dan selepas merdeka 2 15 2 12 5 4 1. Sejarah. Bentuk Soalan Objektif Aras Kognitif Kemahiran Bidang/Topik/Topik Kecil Jam 1 2 3 4 5 6 Jumlah Item 1.3 Fonologi  Definisi.

dan psikomotor Domain Kognitif 6. Penilaian Sintesis Analisis Penggunaan Kefahaman Pengetahuan Mudah Sukar Langkah IV: Apakah jenis ujian yang akan diuji?    Ujian objektif Ujian struktur Ujian esei. soalan objektif (30 soalan) 1 markah bagi 1 item jumlah soalan bagi setiap topik dikira: = Jumlah masa X Jumlah soalan Jumlah Masa keseluruhan Langkah III: Tentukan model aras kesukaran item Biasanya JPU menggunakan taksonomi objektif pendidikan Bloom Tiga domain: kognitif. dan lain-lain. 3. 1. 17 . 5. b.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 3. c.6 Langkah-langkah Membina JSU Langkah 1: Senaraikan tajuk-tajuk yang hendak diuji Langkah II: Tentukan soalan yang akan dibina itu a. 4. afektif. 2.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Langkah V:  Tentukan bilangan soalan bagi setiap komponen (objektif. pengkelasan atau bimbingan. data yang tercetus daripada ujian yang sedemikian tidak layak digunakan bagi tujuan pemilihan. 18 . Justeru. Orang-orang yang berkaitan dengan ujian seperti calon. struktur. JPU berperanan penting. esei dll)   Penentuan aras kesukaran soalan (soalan mudah – soalan sukar) Pemarkahan Langkah VI    Nyatakan mata pelajaran Nyatakan tingkatan Susunan nombor soalan mengikut tajuk Rumusan Dalam penilaian. guru yang mengajar dan ibu bapa berhak dalam erti kata sebenarnya menolak sesuatu ujian itu jika diragukan kesahannya.

Layarilah laman web berikut untuk mendapatkan maklumat tambahan.com/kheru2006/iv. http://www. peruntukan masa dan peratusan item mengikut aras kognitif berdasarkan topik dalam sukatan pelajaran.pdf 2.  Sediakan satu JSU berdasarkan format ditetapkan.my/ipba/rdipba/cd1/article123. Kertas 1 mengandungi 20 soalan objektif.emoe.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 3.geocities. http://apps.7 Aktiviti Arahan: Anda dikehendaki menyediakan kertas 1 Peperiksaan Semester yang telah ditetapkan.gov.htm 19 . 1.  Tetapkan bilangan item.

4.2.2. Dengan itu. 4.2 Hasil Pembelajaran 4. 4.1 Sinopsis Anda telah membincangkan konsep penilaian dan kepentingannya dalam pendidikan serta P&P di dalam bilik darjah. Hasil tugasan anda perlu dimasukkan dalam folio pembelajaran anda.3.2.4. Ujian bermaksud bahan-bahan yang tertulis yang telah dibentuk oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran bahasa. Mengaplikasikan kemahiran pembinaan soalan . kita akan membincangkan bagaimana untuk membina bahanbahan ujian untuk para pelajar kita dan pada akhir topik ini. Dalam topik ini anda. Memahami serta menghuraikan proses pembinaan soalan subjektif. anda bolehlah menjawab soalan-soalan dalam aktiviti yang diberi serta berbincang dengan pensyarah anda.2. 4. Memahami serta menghuraikan konsep-konsep ujian. 20 . guru sewajarnya dapat menentukan dengan jelas kedudukan ujian sebagai alat penilaian dalam pendidikan.1. Memahami serta menghuraikan proses pembinaan soalan objektif. dalam proses menilai ini.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 4 : PEMBINAAN UJIAN 4.2.

21 . item jenis aneka pilihan dan kloz.1. 4.3 Kerangka Konsep Pembinaan Ujian Objektif Subjektif 4. Ujian Objektif Item ujian jenis objektif ini memerlukan pelajar menulis atau memilih satu jawapan yang betul atau yang paling baik. Jenis-jenis Ujian Berikut ialah beberapa jenis ujian iaitu ujian objektif dan ujian subjektif. Antara item ujian ini termasuklah item jawapan pendek.4 Pendahuluan Selaku guru bahasa kita seharusnya sedar tentang kedudukan dan kepentingan ujian dalam penilaian pendidikan bahasa untuk mendapatkan maklumat tentang pencapaian pembelajaran pelajar-pelajar.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 4. Ini memperbaiki berguna bagi guru untuk dan meningkatkan kualiti P&P. item jenis padanan.5. 4.5. kelemahan dan kekuatan pelajarpelajar dalam pembelajaran mereka.

22 . Jenis soalan: contoh: a) b) Apakah lawan bagi perkataan rajin? ( malas) Apakah makna simpulan bahasa kaki ayam? (tidak memakai kasut) ii. b) Saya terpaksa ________ adik saya kerana emak saya bekerja. Item Respons Tetap ( Item Objektif Jenis Pilihan) Soalan jenis ini memerlukan pelajar memilih jawapan betul atau paling tepat.Betul Item ini dikenali sebagai Item Dua Pilihan iaitu item yang mengandungi penyataan yang perlu ditandakan dengan dua pilihan sahaja iaitu: betul (B) atau salah (S). padanan. Item Melengkapkan Penyataan contoh: a) Kita mesti _______bermain sekarang kerana hujan sudah turun. Item Salah .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Item Respons Bebas i. Ada ketika guru menggunakan setuju (S) atau tidak setuju (TS) pada penyataan atau ya (Y) atau tidak (T) pada soalan. Item-item itu ialah format salah-betul. dan aneka pilihan. Jawapan mungkin dipilih daripada dua atau lebih pilihan.

c. Kata Adjektif Pancaindera 3. D. B. b. Budak baik selalu dipuji. Pelajar dikehendaki memilih jawapannya dengan memadankan objek/ perkara yang berkaitan di sebelah kiri dengan objek/ perkara di sebelah kanan. Item aneka pilihan berbentuk soalan Jenis jawapan terbaik Analogi 23 . a. Kata Adjektif Perasaan Contoh A. Kata Adjektif Bentuk 4.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Item Padanan Item Padanan atau Suaian biasanya mengandungi dua kumpulan objek/ perkara yang berkaitan. Kata Adjektif Sifatan 2. Kata Bilangan 1. C. Item Aneka Pilihan Item aneka pilihan adalah daripada golongan item jawapan tetap kerana diberikan tindak balas terbatas. Gadis cantik itu anak Pak Zaini. Dia amat rindu akan emaknya. Jenis item aneka pilihan adalah seperti yang berikut. Jalan bengkok ke kampung itu telah ditutup.

dan sepatutnya boleh diuruskan oleh guru-guru Bahasa Melayu. Soalan Subjektif Soalan jenis subjektif terbahagi kepada beberapa pecahan seperti berikut: Item Jenis Struktur  Item Jenis Esei  Pembinaan Ujian 24 . Kemudian.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Item Jenis Cantuman Teknik Kloz Teknik menggunakan ujian kloz. berasaskan kefahaman mereka ke atas teks itu keseluruhannya. 4. sebagai alat bagi menguji kefahaman bacaan boleh digunakan untuk pelajar-pelajar sekolah rendah . Sungguhpun teknik kloz memerlukan prosedur tertentu dari segi pembinaan ujian. Dalam ujian kloz pelajar diminta mengisi tempat kosong yang telah sengaja dikosongkan oleh guru/ penguji dalam sesuatu keratan bacaan.2.5. Pada mulanya. mereka akan mencuba mengisi tempat yang dikosongkan dengan perkataan yang paling sesuai menurut makna keseluruhan teks. pentadbiran dan pemarkahan. pelajar diminta melihat dan membaca keratan itu secara keseluruhannya. ini semua tidak sukar dilakukan.

Penilaian dan Pengujian Mestilah Bersifat “Kesahan” (validity) a.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Prinsip-prinsip Asas Pengujian dan Penilaian Antara prinsip dasar yang harus dijadikan garis panduan dalam pembinaan sesuatu instrumen penilaian dan pengujian ialah: i. 25 . b. Kesahan Isi Kesahan Ramalan Kesahan Serentak Kesahan Gagasan ii. kemahiran-kemahiran yang akan diuji dan seterusnya aras ujian itu sendiri. c. Kebolehpercayaan Ujian Kebolehpercayaan merujuk kepada ciri skor berhubung dengan ketepatan dan ketekalan skor bagi menggambarkan prestasi calon dalam perkara yang diuji. kandungannya. d. Rumusan Dalam proses pembinaan item ujian beberapa perkara yang berhubungan dengan pembinaan item ujian tersebut harus dipertimbangkan. Antaranya ialah objektif ujian.

sintesis dan penilaian. aplikasi. 26 . Aplikasikan atau ujikan item tersebut kepada pelajar anda.Tunjukkan soalan-soalan yang dibina itu kepada guru panitia Bahasa Melayu dan bincangkan bersamanya tentang kelebihan dan kelemahan pembinaan item objektif tersebut berdasarkan garis panduan membina item ujian objektif. b. Senaraikan dan huraikan garis panduan membina item objektif dan esei.7 Aktiviti Arahan : Anda dikehendaki membaca dan memahami aspek-aspek pembinaan ujian dan sila sediakan carta pengurusan grafik bagi perkara-perkara yang berikut: a. Sila bina 24 item objektif aneka pilihan untuk menguji kemahiran tatabahasa bagi pelajar anda.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 4. kefahaman. analisis. Kemudian buat laporan menyeluruh tentang pencapaian pelajar anda dan kaitkan keputusan itu dengan item yang telah dibina dari segi kelebihan atau kelemahannya. Item yang anda bina mestilah merangkumi 4 soalan untuk setiap aras iaitu pengetahuan.

usm.pdf 27 .my/ipba/rdipba/cd1/article123.gov.pdf 2. http://apps.emoe. http://www.my/education/publication/JPP239_PEMBINAAN%20DAN%20PENGESAHAN%20UJIAN%20MEMBACA.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Layari Internet untuk mendapatkan maklumat lanjut. 1.

Ujian Kefasihan.2 Menganalisis dan membanding-beza jenis penilaian.2. 5.2. kemajuan dan ujian bakat.3 Menerangkan dan menganalisis ujian kefasihan. 5. Ujian Bakat.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 5 : JENIS PENILAIAN BAHASA 5.2 Hasil Pembelajaran 5.1 Menghuraikan dan menjelaskan jenis penilaian bahasa.1 Sinopsis Tajuk ini disusun untuk membolehkan pelajar mengetahui dan mendalami jenis penilaian bahasa yang boleh digunakan oleh guru dalam menjalankan proses p&p Bahasa Melayu.3 Kerangka Konsep Jenis Penilaian bahasa Ujian Formatif Ujian Sumatif Ujian Kefasihan Ujian Kemajuan Ujian Bakat Ujian Pencapaian 28 .2. Kemajuan.Sumatif. Pencapaian. 5. Jenis penilaian tersebut merangkumi ujian Formatif. 5. pencapaian.

Ujian Formatif dapat mengesan kelemahan dan pembelajaran murid secara serta-merta.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 5. jangka masa P&P atau objektif pengajaran dan pembelajaran yang hendak diuji. Biasanya ujian ini dijalankan dalam bentuk pemerhatian atau pun dalam satu siri ujian yang pendek.6 Ujian Sumatif Ujian sumatif ialah proses penilaian yang dijalankan secara menyeluruh pada akhir satu peringkat pembelajaran untuk menentukan tahap pembelajaran dalam kalangan murid.Tujuan utama guru menjalankan ujian formatif untuk memperbaiki lagi mutu proses pengajaran dan pembelajaran.5 Ujian Formatif Ujian Formatif adalah bahan atau alat ujian yang dibina oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran atau subkemahiran bahasa yang diajar. ujian bakat dan ujian pencapaian. ujian sumatif. Biasanya skop pengajaran dan pembelajaran ujian tersebut agak terhad dan tidak luas. 5. 29 . Perbezaan antara ujian formatif dan sumatif pada asasnya berdasarkan skop kemahiran.ujian kemajuan.ujian kefasihan.4 Ujian Formatif dan Sumatif Terdapat beberapa jenis ujian. 5. iaitu ujian formatif. Skop pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk Ujian Sumatif diasaskan dan dibina secara luas dan melibatkan kesemua kemahiran dan aspek bahasa.

Ujian Pencapaian bertujuan untuk menentukan setakat manakah muridmurid telah menguasai kemahiran. Beraneka jenis 5. Sepanjang pengajaran Masa unit/kursus 3.Rujukan norma 5. Kognitif. Ujian Kefasihan pula bertujuan untuk menentukan setakat manakah seseorang telah mengetahui dan menguasai sesuatu bahasa secara keseluruhan. Ujian Kemajuan merupakan ujian yang menentukan kemajuan murid dari semasa ke semasa di sepanjang pembelajaran mereka. Senang – sukar 5. Terhad kepada tugasan Penekanan Sifat 3. psikomotor dan afektif 4.7 Perbezaan Antara Ujian Formatif dan Ujian Sumatif Ujian Formatif Perbezaan Ujian Sumatif 1. Peperiksaan akhir Alat tahun 7. Maklum balas kepada pelajar dan guru: kemajuan dan Fungsi kelemahan. bahan atau isi pelajaran yang telah dipelajari.Kognitif 4. Rujukan kriteria Jenis ujian 7. Pensijilan atau penggredan 2. Berubah-ubah 6.8 Ujian Bakat.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 5. Ujian Pencapaian. 2. Dibentuk khas Kesukaran 6. Ujian Kefasihan dan Ujian Kemajuan Manakala ujian bakat bertujuan mengesan bakat seseorang dalam menguasai bahasa asing. Pada akhir 1. . 30 Seterusnya anda dikehendaki membuat bacaan tambahan dan mengakses internet untuk mendapatkan maklumat tambahan.

tatabahasa dan kosa kata.Sejauh mana sesuatu kemahiran itu dikuasai dalam satu jangkamasa yang ditetapkan boleh ditentukan melalui dua set ujian yang berlainan. Setelah hasil ujian dianalisis guru dapat mengenal pasti murid-murid yang berbakat dan berpotensi untuk mempelajari sesuatu bahasa dengan cepat.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH NOTA TAMBAHAN Ujian Bakat Ujian bakat biasanya melibatkan data-data bahasa yang mengandungi unsur-unsur bahasa seperti fonetik. Biasanya ujian ini digunakan untuk menempatkan seseorang dalam kumpulan pembelajaran yang sesuai dengan pengetahuan dan kebolehan mereka. atau struktur sesuatu bahasa. mengubah bentuk. menentukan makna berdasarkan konteks dan sebagainya. Melalui ujian ini murid-murid akan melakukan berbagai-bagai aktiviti bahasa seperti meniru penyebutan bunyi-bunyi. Ujian Kefasihan Ujian ini menilai kebolehan umum seseorang terhadap bahasa yang dipelajarinya. Ujian Pencapaian Ujian ini boleh dijalankan pada akhir kursus atau setelah tamatnya sesuatu unit pembelajaran. Ujian ini dinamakan ujian pra dan ujian pos. 31 .

Nyatakan kesesuaian dan keberkesanan kaedah tersebut untuk menguji kemahiran bahasa yang telah anda pilih itu.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AKTIVITI Arahan 1. Sila ambil satu contoh kaedah penilaian bahasa di atas untuk menilai satu kemahiran bahasa. 32 . 2. Kemudian buat banding beza antara kaedah-kaedah penilaian bahasa yang telah dihuraikan di atas menggunakan borang pengurusan grafik. Anda dikehendaki mendapatkan seberapa banyak maklumat yang berkaitan dengan tajuk di perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan.

6. bermakna dan tidak menakutkan pelajar. Untuk ini cara penilaian perlu mengambil kira keperluan individu.3. 33 . Menganalisis dan mengaplikasi kaedah penilaian melalui pemerhatian penilaian melalui portfolio.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 6 : KAEDAH PENILAIAN BAHASA 6.2.1 Sinopsis Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara yang fleksibel.2 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui pemerhatian.2.1 Menghuraikan kaedah penilaian melalui portfolio.2.2 Hasil Pembelajaran 6. 6. Implikasi penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran juga perlu ditekankan agar kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan. 6. kepelbagaian cara ( multiple ways of delivery) supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira.

Ia memerlukan perancangan. rekod anekdot dan lain-lain bukti pembelajaran yang lain boleh digunakan untuk menghasilkan penilaian yang menyeluruh. Selain portfolio.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 6.4 Penilaian Melalui Porfolio Penilaian Melalui Pemerhatian Portfolio ialah satu kaedah yang digunakan oleh guru untuk mengumpul dan merekod bukti pencapaian pelajar dalam satu jangka masa yang dipersetujui bersama. 34 . Proses pembelajaran dijalankan secara kolaboratif untuk mencapai kefahaman dan mendokumentasikan pemikiran secara kritis dan kreatif serta pemilihan maklumat dan fakta dari peringkat awal hingga ke akhir. pelaksanaan dan penilaian yang teliti.3 Kerangka Konsep Kaedah Penilaian Bahasa Penilaian Melalui Portfolio 6. Portfolio berbentuk dokumentasi yang berstruktur. Terdapat beberapa jenis portfolio untuk tujuan dan konteks pembelajaran yang berbeza.

pengalaman dan harapan.  menilai secara sumatif pembelajaran.4.  Menggalakkan pelajar menyemak dan menganalisis pembelajaran mereka secara sistematik.  Menyediakan ruang pelajar membuat refleksi dan menentukan matlamat peribadi. halatuju.  menilai perkembangan kemahiran dan kebolehan. Ini adalah kaedah konkrit untuk pelajar menghasilkan kerja melalui pengalaman sendiri ketika melakukan kerja-kerja amali atau kerja-kerja lapangan. matlamat.  digunakan bagi menggambarkan keperluan spesifik dalam penyempurnaan gred.4. (b) Sesuatu yang dilaksanakan oleh pelajar secara auntentik.  menunjukkan kesesuaian kurikulum dan kejayaan pelajar 6.1 Tujuan Portfolio Tujuan portfolio ialah untuk :  Memberi peluang pelajar mendokumentasi kemahiran dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman sewaktu menyempurnakan tugasan.3 Ciri-ciri Portfolio (a) Menggambarkan sejelas-jelasnya aktiviti pelajar iaitu rasional.4. 6.2 Kegunaan Portfolio  menilai perkembangan dalam satu tempoh (authentic assessment).BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 6. 35 . prosedur kerja.

 Menggunakan peta perkembangan pembelajaran pelajar yang memberi gambaran perkembangan yang lebih menyeluruh dari awal hingga akhir. Sebagai contoh mari kita lihat peta perkembangan pembelajaran pelajar yang mempunyai lima tahap perkembangan. E J A A N 5 Berdikari mengeja perkataan-perkataan 4 Mencantum suku kata dengan bimbingan guru 3 Membentuk suku kata 2 Menyebut bunyi huruf 1 Permulaan mengenal huruf 36 .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH (c) Menunjukkan perlakuan pelajar yang dibimbing oleh guru seperti ulasan.4. (d) Membuat catatan pembimbing yang membantu pelajar merenung dan membuat refleksi tentang kerja yang dibuat untuk menentukan tindakan susulan.  Portfolio Kerja Harian  Portfolio Hasil Terbaik  Portfolio Dokumen 6.4. komen. seperti di bawah ini.5 Bagaimana Menilai Portfolio?  Berdasarkan konsep perkembangan pembelajaran yang berterusan dan berfokuskan kepada perkembangan pelajar dalam aspek kemahirankemahiran. 6.4 Jenis-jenis Portfolio Yang Boleh Dibina. dan cadangan harus direkod untuk menghadapi dan mengatasi sesuatu tugasan pembelajaran. pengetahuan dan kefahaman. (e) Kriteria penilaian yang dipilih diterangkan dan dipersetujui bersama dengan pelajar sebagai penggalak kepada pelajar untuk mengambil bahagian secara aktif.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH  Menggunakan inferens dengan rekod menimbang pelbagai bukti seperti hasil pemerhatian. 37 . Aspek yang diperhatikan menyeluruh meliputi aspek kognitif. jurnal dan rekod anekdot sebelum membuat anggaran seimbang (on-balance) tentang tahap pencapaian pelajar.6 Aspek-aspek yang perlu dalam sesebuah Portfolio Sesebuah portfolio mengandungi:       Senarai semak yang disediakan oleh guru Nota-nota yang disediakan oleh guru Catatan jurnal Buku log Refleksi kendiri murid Gambar dan foto 6.5 Penilaian Melalui Pemerhatian.afektif dan psikomotor yang melibatkan juga faktor-faktor bahan dan persekitaran.4.7 Kebaikan Penilaian Portfolio  Penglibatan murid sepenuhnya dalam pengajajaran dan pembelajaran  Guru mendapat banyak maklumat untuk menilai pencapaian muri-murid  Merupakan satu cara untuk menilai tahap perkembangan murid-murid  Dapat memotivasikan murid-murid dan meningkatkan tahap kefahaman kendiri mengenai tugasan pembelajaran yang diberi oleh guru. 6. Penilaian melalui kaedah ini dilakukan secara berterusan mengikut jangka waktu yang ditentukan bagi membantu guru mendapat maklum balas tentang keberkesanan P&P.4.  Membuat laporan samada secara huraian atau grafik untuk memberi matlamat yang lebih lengkap dari markah mentah ujian yang hanya membandingkan seorang pelajar dengan pelajar lain sahaja. 6.

Antaranya ialah:  Kualiti Pemerhatian  Bentuk Perancangan  Jenis-jenis Pemerhatian 6.  Memerhati apa yang telah dirancang secara ‘open ended’.  Memerhati untuk jangka pendek dan uangk panjang. afektif.3 Pelaksanaan Proses Pemerhatian Beberapa perkara perlu diambil kira dalam melaksanakan proses pemerhatian. 38 .5. 6. tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian yang 6.5.4 Fungsi Pemerhatian  Melihat perkembangan individu atau kumpulan dalam sesuatu proses pembelajaran.2 Strategi Pemerhatian  Berterusan mengikut keperluan yang dirancang. rubrik yang merangkumi aspek kognitif.1 Jenis Pemerhatian Berdasarkan tujuan dan aspek yang hendak dinilai:  Memerhati sesuatu tanpa membuat tafsiran dan tanggapan.  Kaedah pemerhatian boleh dilakukan secara global dan analitikal berdasarkan objektif yang ditentukan oleh guru.  Dilaksanakan oleh pelajar untuk menjalankan sesuatu tugasan seperti projek.psikomotor.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 6.5.5.  Menjalankan dijalankan. bahan dan persekitaran. rekod anekdot.  Guru boleh menggunakan instrumen seperti senarai semak.  Dilakukan oleh pelajar untuk melihat tahap pencapaian sendiri atau rakan sebaya dalam sesuatu pembelajaran.

39 . pengetahuan serta pengalaman sebenar penilai tentang bidang yang berkenaan. 2. Penilaian cara ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti daya pengamatan penilai. Anda perlu ingat bahawa pemerhatian memang mudah dilaksanakan tetapi untuk menjamin kesahihan dapatannya agak sukar. Sediakan laporan ringkas tentang kelebihan dan kelemahan kaedah penilaian tersebut.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 6.6 Rumusan. Anda dikehendaki mendapatkan maklumat di perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan. AKTIVITI 1. Anda juga dikehendaki membuat penilaian murid dalam kelas anda berdasarkan penilaian portfolio. dan sikap bias serta prasangka penilai.

40 .1 Sinopsis Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara yang fleksibel. Untuk ini cara penilaian perlu mengambil kira keperluan individu.2. kepelbagaian cara ( multiple ways of delivery) supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira. 7. 7. Implikasi penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran juga perlu ditekankan agar kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan.1 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui kontrak pembelajaran.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 7: KAEDAH PENILAIAN BAHASA 7. bermakna dan tidak menakutkan pelajar.2 Hasil Pembelajaran 7.2 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui soal jawab.2.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 7. Kontrak ini biasanya ditandatangani apabila kedua-dua pihak bersetuju dengan kriteria atau syarat-syarat yang telah disenaraikan.  Guru menentukan sistem pengredan untuk kaedah penilaian keseluruhan proses pelaksanaan tugasan. Kriteria ditetapkan oleh guru agar tahap pencapaian yang diharapkan tidak terjejas.4 Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran Penilaian melalui Kontrak Pembelajaran dikenali juga sebagai Perjanjian Pembelajaran merupakan suatu persetujuan atau kontrak yang dibuat di antara guru dengan pelajarnya (individu/kumpulan) berhubung dengan sesuatu tugasan secara bertulis.1 Cara Pelaksanaan  Pelajar menyatakan gred yang diharapkan dan sistem pengredan untuk keseluruhan proses pelaksanaan tugasan.4. 7. Biasanya terdapat kompromi berkenaan kriteria yang ditentukan.3 Kerangka Konsep Kaedah Penilaian Bahasa Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran Penilaian Melalui Soal Jawab 7. 41 .

42 . b. mengenal pasti kaedah-kaedah yang akan diambil untuk mencapai matlamat tersebut.  Penilaian dibuat oleh pelajar dan rakan sebaya.4.4. Sesetengah tugasan memerlukan kontrak yang amat formal. Guru hanya memantau penilaian tersebut untuk menjamin kesahan dan kebolehpercayaan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH  Gred akhir dibincang dan dipersetujui antara guru dan pelajar berdasarkan kriteria yang ditentukan. pelajar mengenal pasti dan merekod.4 Format Kontrak Pembelajaran Keperluan Kontrak Pembelajaran boleh dibuat dalam bentuk tertentu mengikut keperluan tugasan dan pihak yang terlibat.2 Fungsi Kontrak Pembelajaran Kontrak pembelajaran penting dalam pembelajaran tugasan yang berasaskan tahap keupayaan kendiri untuk membolehkan : a. menetapkan objektif dan matlamat pembelajaran kendiri.3 Bagaimanakah kontrak pembelajaran digunakan?     Penilaian objektif tugasan Hasil Pembelajaran Penilaian Format / Bentuk 7. 7.4. 7. c. yang prosedurnya dinyatakan dengan jelas.

................................... Tahun/Tingkatan :........ Nama : ..................................................................................... Objektif : 1.................. Contoh Format Kontrak Pembelajaran Individu KONTRAK PEMBELAJARAN Mata Pelajaran : ..................... Tugasan : ....................... Nama: Tandatangan guru ................................................ Nama: 43 ..................................... 3................................................................................................... Nama: Tandatangan rakan sebaya ...................................... Perkembangan Peringkat Apa yang ingin dicapai pada peringkat ini Bagaimana akan dilaksanakan pada peringkat ini Tempoh masa pelaksanaan peringkat ini Bagaimana penilaian peringkat ini dibuat Catatan Tandatangan murid ........................................... 2.............................................................BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Sebaliknya sesetengah kontrak pembelajaran juga boleh dibuat secara tidak formal tetapi terancang dan jelas.........................................

Bahasa Melayu akan dapat melahirkan interaksi antara guru dan pelajar secara berkesan. Kejayaan penggunaan teknik ini dalam P&P bergantung kepada kebolehan guru untuk menguasai teknik menyoal.5.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 7.1 Cara Pelaksanaan Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberikan tindak balas yang sewajarnya. soalan-soalan yang dikemukakan memerlukan pelajar berfikir. penglibatan dan percaya diri dalam kalangan pelajar. 7. Biasanya. Di samping itu.5 Penilaian Melalui Soal Jawab Teknik soal jawab merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan. kesanggupan memberi penyataan dan melahirkan perasaan. 44 . di samping dapat menguji dan menilai apa yang diajar. Penggunaan teknik ini dalam P&P. ia dapat dijadikan teras kepada pembinaan konsepkonsep.

Bagaimana anda menjalankan Penilaian Kontrak Pembelajaran semasa proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di dalam bilik darjah. Pilih satu bahan pengajaran grafik untuk sesi pengajaran Bahasa Melayu kelas KBSR. Sediakan rumusan tentang pencapaian murid anda dan keberkesanan kaedah tersebut.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AKTIVITI 1. anda mahu menguji dan menilai murid melalui kaedah soal jawab. sediakan soalan-soalan yang sesuai untuk menguji pemahaman murid tentang grafik. 45 . 2. Huraikan dengan contoh-contoh yang tepat dan cara pelaksanaannya.

2. Modul ini membincangkan tajuk penilaian melalui projek sahaja.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 8: KAEDAH PENILAIAN BAHASA 8.1 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui projek 8. Implikasi penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran juga perlu ditekankan agar kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan.2 Hasil Pembelajaran 8.3 Kerangka Konsep Kaedah Penilaian Bahasa Penilaian Melalui Projek Penilaian Melalui Kertas Kerja 46 .1 Sinopsis Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara yang fleksibel. kepelbagaian cara ( multiple ways of delivery) supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira. 8. Untuk ini cara penilaian perlu mengambil kira keperluan individu.2 Menganalisis dan mengaplikasi kaedah penilaian melalui projek 8. Tajuk penilaian melalui kertas kerja akan disampaikan ketika interaksi bersemuka.2. bermakna dan tidak menakutkan pelajar.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 8.  Memberi peluang pelajar menggunakan bahan sumber yang terdapat di luar bilik darjah. 47 .  Apakah tujuan pembelajaran Projek ini? Sebagai satu aktiviti pembelajaran projek membawa tujuan berikut:   Menggalakkan pelajar bekerjasama dan memikul tanggungjawab. projek bermaksud secara amali. Penilaian cara ini berupa aktiviti-aktiviti yang memerlukan pelajar mengaplikasi atau membuat tunjuk cara pengetahuan dan kemahiran dalam situasi sebenar. Dalam konteks kurikulum sekolah. Ia biasanya melibatkan kutipan serta analisis data persediaan satu laporan yang betul. 1989). (Wiggins. Tugasan ini boleh dijalankan secara individu atau secara berkumpulan dan dilaksanakan dalam satu jangka masa yang munasabah.4 Penilaian Melalui Projek Projek ialah satu aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam satu tempoh masa yang tertentu. Memberi kebebasan pelajar untuk menunjukkan kreativiti dan inovasi. Penilaiannya dijalankan pada setiap tahap proses sehinggalah kepada tahap hasil disediakan.

  Tugasan boleh dilaksanakan secara kumpulan atau individu.  Extended tasks assignment seperti menulis puisi. Tidak ada satu jawapan yang benar.  Pelajar perlu melibatkan diri secara aktif sama ada ketika menyediakan projek atau dalam kumpulan. membina model.   Portfolio-koleksi tugasan berdasarkan prestasi. melaksana dan menerangkan keputusan ujikaji. Pelajar boleh membina penyelesaian alternatif. 8. Jangka masa yang panjang Menunjukkan peranan sebenar dalam situasi sebenar. 8. kinestetik ). Langkah 4 : Pemprosesan Maklumat.5 Ciri-ciri Penilaian Projek     Projek mempunyai pelbagai reka bentuk ( lisan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 8. Pelajar melaksana dan menghasilkan sesuatu.6 Jenis-jenis penilaian Projek  Latihan dan soalan ‘open-ended’ untuk pelajar meneroka secara lisan atau bertulis. poster atau model. Langkah 2 : Penilaian awal projek. kemahiran merancang. Tugasan prestasi – drama. persembahan. kebolehan membuat tugasan bersama orang lain. Langkah 5 : Penilaian hasil projek. integrasi pengetahuan. lakonan.7 Langkah-langkah untuk menjalankan Projek. Merupakan peluang menilai pelajar dalam kreativiti. Langkah 1 : Penentuan tajuk dan skop Projek. 48 . Pelajar mengamalkan kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah. Langkah 3 : Pelaksanaan strategi.    Pelajar menunjukkan kebolehan mengkaji/membentukkan sesuatu. visual.

Anda dikehendaki membaca dan memahami tajuk di atas. Tahniah ! Anda telah berjaya menamatkan Modul Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah dengan jayanya.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AKTIVITI Arahan: 1. ----------------------------------------MODUL TAMAT--------------------------------------------- 49 . kemudian sila lengkapkan pengetahuan anda dalam borang pengurusan grafik yang sesuai. Anda memberi tugasan membuat satu projek tentang galakan membaca dalam kalangan murid-murid di sekolah anda. 2. Murid-murid secara berkumpulan akan menghasilkan pelbagai bahan dan produk. anda dikehendaki menyediakan senarai semak yang lengkap untuk menilai keberkesanan produk atau bahan yang dihasilkan oleh murid. Pastikan anda membuat latihan yang diberikan untuk membolehkan anda menguasai modul ini. Soalan 2 hendaklah dijawab secara bertaip dan diserahkan kepada pensyarah/tutor anda. Arahan:  Soalan 1 hendaklah dibincangkan bersama pensyarah / tutor anda.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 50 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful