BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

TAJUK 1: PENGERTIAN DAN KONSEP

Tahukah anda, penilaian hendaklah dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran (P & P), bukannya semata-mata dijalankan melalui ujian dan peperiksaan sahaja. Ia merupakan satu proses pengumpulan maklumat berkenaan dengan kemajuan dan prestasi pelajar. Dengan itu, di peringkat sekolah berbagai-bagai kaedah penilaian digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang kemajuan dan pencapaian pelajar

1.1 Sinopsis

Topik

ini membincangkan konsep-konsep penting dalam penilaian dan

pentaksiran bahasa Melayu iaitu pentaksiran, pengujian, penilaian. Di akhir topik, para pelajar akan menjalankan beberapa aktiviti serta menjawab beberapa soalan untuk menguji pemahaman anda. Rujukan lanjut melalui sumber internet, perbincangan dalam talian serta aktiviti kolaboratif bersama pensyarah anda boleh juga dilakukan.

1

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

1.2 Hasil pembelajaran 1.2.1. Konsep pentaksiran 1.2.2. Konsep pengujian 1.2.3. Konsep penilaian 1.2.4. Perkaitan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian

1.3 Kerangka Konsep

Pengertian dan Konsep

Pentaksiran

Pengujian

Penilaian

Perkaitan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian

1.4 Pentaksiran Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. Maklumat meliputi halhal berkaitan topik, bukti dan prestasi. Penghakiman melibatkan hal-hal seperti pertimbangan dan pencapaian aspek pendidikan, manakala produk pula melibatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai. Proses pendidikan pula

2

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

melibatkan operasi, dapatan dan hasil. Aspek-aspek utama dalam pentaksiran ialah:i. Instrumen ii. Kumpulan yang ditaksir iii. Respon iv. Kumpulan yang menaksir v. Skor

1.5 Pengujian  Merupakan satu kaedah dalam pengukuran dan dijalankan dengan cara yang sistematik.  Ia juga satu cara bagi mengukur tingkah laku seseorang individu.  Ia dilaksanakan dalam tiga peringkat iaitu, sebelum, semasa dan selepas sesuatu pengajaran  Ujian boleh diberikan sebelum sesuatu pengajaran berlaku dengan tujuan untuk mengumpul maklumat. Ujian itu dikenali sebagai ujian pra atau pretest.  Semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku ujian diberikan sama ada secara lisan atau bertulis. Ujian ini bagi mengetahui kemajuan yang dicapai oleh pelajar-pelajar dan pemahaman mereka terhadap P&P guru.

Ujian ialah satu alat. Dalam P & P bahasa, ujian ialah bahan yang bertulis atau tercetak atau terakam yang telah dibentuk oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran bahasa. Misalnya, guru membina ujian kloz bagi menguji kefahaman membaca atau ujian imlak bagi menguji kefahaman mendengar. Namun, perlu diingat bahawa ujian mungkin menjadi kurang baik jika pentadbir ujian menggunakannya dan menginterpretasinya secara tidak jujur. Oleh itu, ujian

perlulah digunakan sesuai dengan perkara yang hendak diuji itu. Contohnya,
3

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

jika guru menguji tahap kefahaman murid Tahun 4 dengan menggunakan bahan bacaan yang layak untuk Tingkatan 1, sudah semestinya keputusan pelajar ini tidak menggalakkan.

1.6 Penilaian Penilaian telah didefinisikan dengan banyak cara. Stufflebeam et. al. (1971: xxv) menyatakan “penilaian” sebagai the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives.

Terry D. TenBrink (1974:8) pula menyatakan bahawa penilaian adalah suatu proses mendapatkan maklumat yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan yang seterusnya digunakan dalam membuat keputusan.

Penilaian merupakan satu proses untuk memperolehi maklumat kuantitatif. Ia adalah satu proses bagi guru untuk menentukan perubahan tingkah laku dan membuat pertimbangan menilai. Proses menilai dapat memberi maklumat tentang pencapaian objektif pelajaran, kaedah mengajar seorang guru dan keberkesanan sesebuah kurikulum. Pentafsiran penilaian berdasarkan data kuantitatif dan penghuraian kualitatif. Ia boleh dijalankan sebelum, semasa atau selepas satu sesi pengajaran guru. Ia boleh dijalankan berdasarkan sesuatu pembelajaran spesifik atau kepada keseluruhan kurkulum.

4

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

Kepentingan Penilaian Ujian Di Bilik Darjah Penilaian dan ujian mempunyai beberapa tujuan. Antaranya ialah untuk:  mengetahui keupayaan, kemahiran atau pengetahuan asas yang sedia ada pada pelajar-pelajar dalam perkara yang hendak diajar.  menolong guru-guru mengetahui sejauh manakah pelajar-pelajar mereka telah dapat menguasai atau mempelajari telah disampaikan.  membandingkan pencapaian seseorang pelajar dengan temanteman sekelasnya atau dengan peringkat kelas yang sama di sekolah.  menentukan pelajar yang tinggi keupayaan dan juga yang amat lemah dalam pencapaian mereka.  membolehkan guru-guru menilai bahan-bahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka. Melalui ujian dan penilaian mereka sentiasa dapat meningkatkan pengajaran mereka; dan  membolehkan pelajar mengetahui kelemahan-kelemahan mereka perkara yang

dalam sesuatu kemahiran atau bidang itu dan segera pula memperbaikinya.

5

Pengujian dan Penilaian Rajah 1. 6 . Tujuan atau objektif sesuatu penghakiman produk P&P membabitkan ketiga-tiga aspek bekenaan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 1. PENILAIAN PENTAKSIRAN PENGUJIAN Berdasarkan rajah di atas.7 Perkaitan antara Pentaksiran. kita dapati ketiga-tiga konsep berkenaan mempunyai perkaitan rapat dalam proses mendapatkan tahap keberkesanan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran.

b. semester dan akhir tahun. sila jawab soalan-soalan dibawah. pengukuran. Sejauh manakah kertas ujian bulanan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 1. dan penilaian dilakukan.8 Aktiviti Arahan: Anda dikehendaki mengumpul satu set bahan ujian bulanan. Sila nyatakan tujuan-tujuan pengujian. c. Sila buat catatan dan rumusan tentang perbezaan antara konsepkonsep pengujian. dan pengukuran ini dalam bentuk grafik. a. semester dan akhir tahun yang dibina menepati ciri-ciri pentaksiran yang berkesan? 7 . penilaian. Berdasarkan maklumat yang diperoleh.

kawasan) dan setiap domain tersebut diperincikan berdasarkan hierarkinya.2.4.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 2: TAKSONOMI DAN DOMAIN KRATHWOHL 2.2.2 Hasil Pembelajaran 2. 2.Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan.2. Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Dalam panduan pembelajaran ini. Menilai dan memilih jenis dan kaedah penilaian kemahiran bahasa dan sistem bahasa Melayu dan melaksanakan pemarkahan ujian Bahasa Melayu. Dalam hal ini. Menghuraikan konsep pentaksiran.3. 8 . Bloom pada tahun 1956 dan seterusnya Domain Krathwohl. Menjelaskan taksonomi Bloom. pengujian.1 Sinopsis Sebagaimana yang anda tahu. 2. Membina jadual spesifikasi ujian dan soalan ujian Bahasa Melayu. dan penilaian.2. dua aspek ini akan dibincangkan serta aktiviti yang berkaitan boleh dijalankan bersama pensyarah anda untuk memudahkan pemahaman anda. taksonomi Solo. dan domain Krathwohl.2. tujuan pendidikan dibahagi kepada beberapa domain (ranah.1. 2. Selamat berjaya ! 2.

Affective Domain (Domain Afektif) melibatkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi. melibatkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual.3 Kerangka Konsep Taksonomi dan Domain Taksonomi Bloom Domain Krathwohl 2. pengertian. dan mengoperasi mesin. iaitu: 1. seperti pengetahuan. sikap. Cognitive Domain (Domain Kognitif). dan cara penyesuaian diri.4 Taksonomi Bloom Tujuan pendidikan dibahagikan kepada tiga domain. 2. seperti minat. apresiasi. berenang. 3.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2. Psychomotor Domain (Domain Psikomotor) mengenai perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motor seperti tulisan tangan. dan keterampilan berfikir. 9 .

Domain ini terdiri dari dua tahap iaitu: i. ii. rumus. dan sebagainya. pola. peraturan. metodologi. teori dan sebagainya persekitaran sebenar. metodologi . prosedur. jadual . 10 . urutan. prinsip dasar.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Domain Kognitif Bloom membahagikan domain kognitif kepada enam tahap. seseorang akan mampu menganalisa maklumat yang diperoleh dan mencerakinkannya atau menstrukturkan maklumat itu ke dalam bahagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya dan mampu mengenali serta membezakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah senario yang rumit. laporan. dan sebagainya. Pemahaman (Comprehension) Dikenali dari kemampuan untuk membaca dan memahami gambaran. seseorang pelajar memiliki kemampuan untuk menerapkan di dalam gagasan. gagasan. Pengetahuan Kemampuan dan Keterampilan Intelektual Pengetahuan (Knowledge) Berasaskan kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan. arahan. definisi. fakta-fakta. Analisis (Analysis) Pada tahap analisis. Aplikasi (Application) Pada tahap ini. diagram.

Mekanisme (Mechanism) 5. metodologi dan sebagainya dengan menggunakan kriteria yang sesuai atau standard yang ada untuk memastikan nilai efektif atau manfaatnya. Penilaian (Evaluation) Dikenali dari kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap penyelesaian. Respons Terpimpin 4.  Domain Psikomotor 1. gagasan.. Respon Tampak yang Kompleks (Complex Overt Response) 6.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Sintesis (Synthesis) Seseorang pelajar pada tahap sintesis akan mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah senario yang sebelumnya tidak terlihat dan mampu mengenali data atau maklumat yang harus didapati untuk menghasilkan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Penyesuaian (Adaptation) 7. Persepsi 2. Penciptaan (Origination) 11 . Persediaan (Set) 3.

5 Domain David Krathwohl  Domain Afektif  Penerimaan (Receiving/Attending)  Tanggapan (Responding)  Penghargaan (Valuing)  Pengorganisasian (Organization)  Perwatakan Berdasarkan Nilai-nilai (Characterization by a Value or Value Complex) 12 .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2.

pdf 13 . http://classweb. Sila huraikan sejauh manakah penggunaan Domain Krathwohl dalam soalan peperiksaan Bahasa Melayu bagi peperiksaan akhir tahun untuk setiap kelas di sekolah anda.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2.6 Aktiviti Arahan: Anda dikehendaki membuat rujukan dan memahami Taksonomi Bloom dan Domain Krathwolh. c. Setelah itu. anda dikehendaki menyiapkan tugasan yang diberikan. http://www. Aras kesukaran/ kognitif Taksonomi Bloom.gmu. 1.edu/ndabbagh/Resources/Resources2/krath stax.html 2. Analisis soalan peperiksaan Bahasa Melayu bagi peperiksaan akhir tahun di sekolah anda dari segi: a. Lawatilah laman web berikut untuk mendapatkan maklumat lanjut:- 1.ukm.htm 3.com/~Donclark/hrd/bloom.nwlink. http://pkukmweb.my/~upak/pdffile/2008E/aqilah. Sila nyatakan bilangan soalan yang dianalisis mengikut aras Bloom. b.

yang Cara yang baik untuk merancang sesuatu ujian adalah dengan menyediakan JSU yang merupakan rancangan persediaan item/ soalan.2. Penggunaan JSU dalam pembinaan item ujian 14 . paksi “Kandungan” (menegak) dan paksi “Aras 3. JSU merupakan matrik dua paksi iaitu Kemahiran” (melintang).2. JSU dikenali juga sebagai Test Blue Print dan Test Specification.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 3: JADUAL SPESIFIKASI UJIAN 3. Memahami aspek-aspek dalam penyediaan JSU 3.2 Hasil pembelajaran 3. Guru-guru di sekolah seringkali membina soalan-soalan ujian secara spontan dan tidak terancang.2.1 Sinopsis Jadual Spesifikasi Ujian atau JSU merupakan aspek penting dalam penyediaan sesuatu ujian.1. Ujian yang tidak mempunyai perancangan yang rapi biasanya tidak mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan tinggi.

80%. amali. esei.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 3. Pemberatan (%) pada kandungan aras kemahiran berdasarkan lama masa mengajar dan kepentingan sesuatu kemahiran itu diajar. Menentukan perseimbangan antara topik-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji. kandungan dan aras kemahiran. kertas kursus dan lain-lain.  Bentuk ujian sama ada berbentuk objektif. 15 . Kepayahan atau kesukaran item yang berada dalam lingkungan 20 % .5 Kepentingan JSU     Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan.3 Kerangka konsep JADUAL SPESIFIKASI UJIAN KEPENTINGAN JSU DEFINISI LANGKAH PEMBINAAN JSU 3. Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian. Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran.4 Definisi / Konsep Jadual Spesifikasi Ujian ( JSU)    Kandungan Ujian tentang topik-topik pelajaran. 3. Aras Kemahiran yang mengikut taksonomi objektif pendidikan.   Bilangan item yang mengikut bentuk.

3 Fonologi  Definisi.1 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu  Asal usul BM. Linguistik Diskriptif 1.2 Linguistik BM  Pengenalan linguistik Definisi. BM sebelum dan selepas merdeka 2 15 2 12 5 4 1. Sejarah. cara penghasilan   Fonem segmental Fonem suprasegmental Jumlah 1 20 5 4 1 1 16 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 40 32 Jadual 1: Contoh JSU  Contoh di atas boleh disesuaikan dengan keperluan dan spesifikasi di sekolah.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH  Bil Memberikan panduan untuk membentuk format ujian. Bentuk Soalan Objektif Aras Kognitif Kemahiran Bidang/Topik/Topik Kecil Jam 1 2 3 4 5 6 Jumlah Item 1. alat artikulasi. 16 .

dan psikomotor Domain Kognitif 6. 1.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 3.6 Langkah-langkah Membina JSU Langkah 1: Senaraikan tajuk-tajuk yang hendak diuji Langkah II: Tentukan soalan yang akan dibina itu a. afektif. soalan objektif (30 soalan) 1 markah bagi 1 item jumlah soalan bagi setiap topik dikira: = Jumlah masa X Jumlah soalan Jumlah Masa keseluruhan Langkah III: Tentukan model aras kesukaran item Biasanya JPU menggunakan taksonomi objektif pendidikan Bloom Tiga domain: kognitif. Penilaian Sintesis Analisis Penggunaan Kefahaman Pengetahuan Mudah Sukar Langkah IV: Apakah jenis ujian yang akan diuji?    Ujian objektif Ujian struktur Ujian esei. c. dan lain-lain. 17 . 5. 3. 4. 2. b.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Langkah V:  Tentukan bilangan soalan bagi setiap komponen (objektif. JPU berperanan penting. struktur. Justeru. 18 . esei dll)   Penentuan aras kesukaran soalan (soalan mudah – soalan sukar) Pemarkahan Langkah VI    Nyatakan mata pelajaran Nyatakan tingkatan Susunan nombor soalan mengikut tajuk Rumusan Dalam penilaian. guru yang mengajar dan ibu bapa berhak dalam erti kata sebenarnya menolak sesuatu ujian itu jika diragukan kesahannya. pengkelasan atau bimbingan. Orang-orang yang berkaitan dengan ujian seperti calon. data yang tercetus daripada ujian yang sedemikian tidak layak digunakan bagi tujuan pemilihan.

http://www.gov.  Sediakan satu JSU berdasarkan format ditetapkan.com/kheru2006/iv.emoe. Kertas 1 mengandungi 20 soalan objektif.pdf 2.7 Aktiviti Arahan: Anda dikehendaki menyediakan kertas 1 Peperiksaan Semester yang telah ditetapkan.my/ipba/rdipba/cd1/article123. peruntukan masa dan peratusan item mengikut aras kognitif berdasarkan topik dalam sukatan pelajaran. 1.  Tetapkan bilangan item.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 3. http://apps. Layarilah laman web berikut untuk mendapatkan maklumat tambahan.htm 19 .geocities.

2 Hasil Pembelajaran 4. 4.1 Sinopsis Anda telah membincangkan konsep penilaian dan kepentingannya dalam pendidikan serta P&P di dalam bilik darjah. Memahami serta menghuraikan konsep-konsep ujian. 20 . 4. Dengan itu. Hasil tugasan anda perlu dimasukkan dalam folio pembelajaran anda.3. kita akan membincangkan bagaimana untuk membina bahanbahan ujian untuk para pelajar kita dan pada akhir topik ini.2. guru sewajarnya dapat menentukan dengan jelas kedudukan ujian sebagai alat penilaian dalam pendidikan. Memahami serta menghuraikan proses pembinaan soalan objektif.4. 4. dalam proses menilai ini. Ujian bermaksud bahan-bahan yang tertulis yang telah dibentuk oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran bahasa. Mengaplikasikan kemahiran pembinaan soalan .2.2. anda bolehlah menjawab soalan-soalan dalam aktiviti yang diberi serta berbincang dengan pensyarah anda. Dalam topik ini anda.1. 4. Memahami serta menghuraikan proses pembinaan soalan subjektif.2.2.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 4 : PEMBINAAN UJIAN 4.

1. 21 .3 Kerangka Konsep Pembinaan Ujian Objektif Subjektif 4.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 4. 4. Jenis-jenis Ujian Berikut ialah beberapa jenis ujian iaitu ujian objektif dan ujian subjektif. Antara item ujian ini termasuklah item jawapan pendek. kelemahan dan kekuatan pelajarpelajar dalam pembelajaran mereka.5. item jenis aneka pilihan dan kloz. 4.4 Pendahuluan Selaku guru bahasa kita seharusnya sedar tentang kedudukan dan kepentingan ujian dalam penilaian pendidikan bahasa untuk mendapatkan maklumat tentang pencapaian pembelajaran pelajar-pelajar. Ujian Objektif Item ujian jenis objektif ini memerlukan pelajar menulis atau memilih satu jawapan yang betul atau yang paling baik. item jenis padanan. Ini memperbaiki berguna bagi guru untuk dan meningkatkan kualiti P&P.5.

Betul Item ini dikenali sebagai Item Dua Pilihan iaitu item yang mengandungi penyataan yang perlu ditandakan dengan dua pilihan sahaja iaitu: betul (B) atau salah (S). Item Respons Tetap ( Item Objektif Jenis Pilihan) Soalan jenis ini memerlukan pelajar memilih jawapan betul atau paling tepat. dan aneka pilihan. 22 . Item Melengkapkan Penyataan contoh: a) Kita mesti _______bermain sekarang kerana hujan sudah turun. Jenis soalan: contoh: a) b) Apakah lawan bagi perkataan rajin? ( malas) Apakah makna simpulan bahasa kaki ayam? (tidak memakai kasut) ii. Ada ketika guru menggunakan setuju (S) atau tidak setuju (TS) pada penyataan atau ya (Y) atau tidak (T) pada soalan. b) Saya terpaksa ________ adik saya kerana emak saya bekerja. Item-item itu ialah format salah-betul. padanan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Item Respons Bebas i. Jawapan mungkin dipilih daripada dua atau lebih pilihan. Item Salah .

Kata Adjektif Sifatan 2. Budak baik selalu dipuji. D. Item aneka pilihan berbentuk soalan Jenis jawapan terbaik Analogi 23 . Kata Adjektif Perasaan Contoh A.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Item Padanan Item Padanan atau Suaian biasanya mengandungi dua kumpulan objek/ perkara yang berkaitan. Kata Adjektif Bentuk 4. Jalan bengkok ke kampung itu telah ditutup. Kata Adjektif Pancaindera 3. Dia amat rindu akan emaknya. b. Pelajar dikehendaki memilih jawapannya dengan memadankan objek/ perkara yang berkaitan di sebelah kiri dengan objek/ perkara di sebelah kanan. Jenis item aneka pilihan adalah seperti yang berikut. B. Item Aneka Pilihan Item aneka pilihan adalah daripada golongan item jawapan tetap kerana diberikan tindak balas terbatas. C. c. a. Kata Bilangan 1. Gadis cantik itu anak Pak Zaini.

mereka akan mencuba mengisi tempat yang dikosongkan dengan perkataan yang paling sesuai menurut makna keseluruhan teks. Pada mulanya.5. pelajar diminta melihat dan membaca keratan itu secara keseluruhannya. Dalam ujian kloz pelajar diminta mengisi tempat kosong yang telah sengaja dikosongkan oleh guru/ penguji dalam sesuatu keratan bacaan. dan sepatutnya boleh diuruskan oleh guru-guru Bahasa Melayu. Kemudian. sebagai alat bagi menguji kefahaman bacaan boleh digunakan untuk pelajar-pelajar sekolah rendah . Sungguhpun teknik kloz memerlukan prosedur tertentu dari segi pembinaan ujian.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Item Jenis Cantuman Teknik Kloz Teknik menggunakan ujian kloz. pentadbiran dan pemarkahan. 4. Soalan Subjektif Soalan jenis subjektif terbahagi kepada beberapa pecahan seperti berikut: Item Jenis Struktur  Item Jenis Esei  Pembinaan Ujian 24 . ini semua tidak sukar dilakukan.2. berasaskan kefahaman mereka ke atas teks itu keseluruhannya.

Kebolehpercayaan Ujian Kebolehpercayaan merujuk kepada ciri skor berhubung dengan ketepatan dan ketekalan skor bagi menggambarkan prestasi calon dalam perkara yang diuji. Rumusan Dalam proses pembinaan item ujian beberapa perkara yang berhubungan dengan pembinaan item ujian tersebut harus dipertimbangkan. Penilaian dan Pengujian Mestilah Bersifat “Kesahan” (validity) a. c. 25 . kemahiran-kemahiran yang akan diuji dan seterusnya aras ujian itu sendiri. Kesahan Isi Kesahan Ramalan Kesahan Serentak Kesahan Gagasan ii. Antaranya ialah objektif ujian. b. kandungannya.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Prinsip-prinsip Asas Pengujian dan Penilaian Antara prinsip dasar yang harus dijadikan garis panduan dalam pembinaan sesuatu instrumen penilaian dan pengujian ialah: i. d.

Item yang anda bina mestilah merangkumi 4 soalan untuk setiap aras iaitu pengetahuan. Kemudian buat laporan menyeluruh tentang pencapaian pelajar anda dan kaitkan keputusan itu dengan item yang telah dibina dari segi kelebihan atau kelemahannya. aplikasi. Aplikasikan atau ujikan item tersebut kepada pelajar anda. Sila bina 24 item objektif aneka pilihan untuk menguji kemahiran tatabahasa bagi pelajar anda. 26 .Tunjukkan soalan-soalan yang dibina itu kepada guru panitia Bahasa Melayu dan bincangkan bersamanya tentang kelebihan dan kelemahan pembinaan item objektif tersebut berdasarkan garis panduan membina item ujian objektif. sintesis dan penilaian. Senaraikan dan huraikan garis panduan membina item objektif dan esei. b.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 4. analisis. kefahaman.7 Aktiviti Arahan : Anda dikehendaki membaca dan memahami aspek-aspek pembinaan ujian dan sila sediakan carta pengurusan grafik bagi perkara-perkara yang berikut: a.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Layari Internet untuk mendapatkan maklumat lanjut.pdf 27 . 1.my/ipba/rdipba/cd1/article123.pdf 2.my/education/publication/JPP239_PEMBINAAN%20DAN%20PENGESAHAN%20UJIAN%20MEMBACA. http://www.gov.usm.emoe. http://apps.

Ujian Bakat.2. Kemajuan. Ujian Kefasihan.3 Kerangka Konsep Jenis Penilaian bahasa Ujian Formatif Ujian Sumatif Ujian Kefasihan Ujian Kemajuan Ujian Bakat Ujian Pencapaian 28 . Pencapaian. 5.2 Hasil Pembelajaran 5.2. Jenis penilaian tersebut merangkumi ujian Formatif.Sumatif.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 5 : JENIS PENILAIAN BAHASA 5. 5. pencapaian.3 Menerangkan dan menganalisis ujian kefasihan.2. 5.2 Menganalisis dan membanding-beza jenis penilaian.1 Sinopsis Tajuk ini disusun untuk membolehkan pelajar mengetahui dan mendalami jenis penilaian bahasa yang boleh digunakan oleh guru dalam menjalankan proses p&p Bahasa Melayu.1 Menghuraikan dan menjelaskan jenis penilaian bahasa. kemajuan dan ujian bakat. 5.

iaitu ujian formatif.6 Ujian Sumatif Ujian sumatif ialah proses penilaian yang dijalankan secara menyeluruh pada akhir satu peringkat pembelajaran untuk menentukan tahap pembelajaran dalam kalangan murid.4 Ujian Formatif dan Sumatif Terdapat beberapa jenis ujian. Biasanya ujian ini dijalankan dalam bentuk pemerhatian atau pun dalam satu siri ujian yang pendek. jangka masa P&P atau objektif pengajaran dan pembelajaran yang hendak diuji. Ujian Formatif dapat mengesan kelemahan dan pembelajaran murid secara serta-merta.Tujuan utama guru menjalankan ujian formatif untuk memperbaiki lagi mutu proses pengajaran dan pembelajaran. ujian bakat dan ujian pencapaian.ujian kefasihan. Biasanya skop pengajaran dan pembelajaran ujian tersebut agak terhad dan tidak luas. 5.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 5.ujian kemajuan. 5. Skop pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk Ujian Sumatif diasaskan dan dibina secara luas dan melibatkan kesemua kemahiran dan aspek bahasa. 29 .5 Ujian Formatif Ujian Formatif adalah bahan atau alat ujian yang dibina oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran atau subkemahiran bahasa yang diajar. ujian sumatif. Perbezaan antara ujian formatif dan sumatif pada asasnya berdasarkan skop kemahiran.

8 Ujian Bakat. Peperiksaan akhir Alat tahun 7. Senang – sukar 5. Ujian Pencapaian bertujuan untuk menentukan setakat manakah muridmurid telah menguasai kemahiran.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 5. Ujian Pencapaian. Sepanjang pengajaran Masa unit/kursus 3. Ujian Kefasihan dan Ujian Kemajuan Manakala ujian bakat bertujuan mengesan bakat seseorang dalam menguasai bahasa asing. Dibentuk khas Kesukaran 6. Kognitif.7 Perbezaan Antara Ujian Formatif dan Ujian Sumatif Ujian Formatif Perbezaan Ujian Sumatif 1. Terhad kepada tugasan Penekanan Sifat 3. . bahan atau isi pelajaran yang telah dipelajari. Beraneka jenis 5. Rujukan kriteria Jenis ujian 7. Pensijilan atau penggredan 2. Ujian Kemajuan merupakan ujian yang menentukan kemajuan murid dari semasa ke semasa di sepanjang pembelajaran mereka. Pada akhir 1. 2. Ujian Kefasihan pula bertujuan untuk menentukan setakat manakah seseorang telah mengetahui dan menguasai sesuatu bahasa secara keseluruhan. Berubah-ubah 6. 30 Seterusnya anda dikehendaki membuat bacaan tambahan dan mengakses internet untuk mendapatkan maklumat tambahan. Maklum balas kepada pelajar dan guru: kemajuan dan Fungsi kelemahan. psikomotor dan afektif 4.Kognitif 4.Rujukan norma 5.

31 . Ujian Pencapaian Ujian ini boleh dijalankan pada akhir kursus atau setelah tamatnya sesuatu unit pembelajaran. Setelah hasil ujian dianalisis guru dapat mengenal pasti murid-murid yang berbakat dan berpotensi untuk mempelajari sesuatu bahasa dengan cepat. menentukan makna berdasarkan konteks dan sebagainya. mengubah bentuk. Melalui ujian ini murid-murid akan melakukan berbagai-bagai aktiviti bahasa seperti meniru penyebutan bunyi-bunyi. Biasanya ujian ini digunakan untuk menempatkan seseorang dalam kumpulan pembelajaran yang sesuai dengan pengetahuan dan kebolehan mereka. atau struktur sesuatu bahasa. Ujian Kefasihan Ujian ini menilai kebolehan umum seseorang terhadap bahasa yang dipelajarinya.tatabahasa dan kosa kata. Ujian ini dinamakan ujian pra dan ujian pos.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH NOTA TAMBAHAN Ujian Bakat Ujian bakat biasanya melibatkan data-data bahasa yang mengandungi unsur-unsur bahasa seperti fonetik.Sejauh mana sesuatu kemahiran itu dikuasai dalam satu jangkamasa yang ditetapkan boleh ditentukan melalui dua set ujian yang berlainan.

32 . Sila ambil satu contoh kaedah penilaian bahasa di atas untuk menilai satu kemahiran bahasa. Nyatakan kesesuaian dan keberkesanan kaedah tersebut untuk menguji kemahiran bahasa yang telah anda pilih itu. Anda dikehendaki mendapatkan seberapa banyak maklumat yang berkaitan dengan tajuk di perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan. 2.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AKTIVITI Arahan 1. Kemudian buat banding beza antara kaedah-kaedah penilaian bahasa yang telah dihuraikan di atas menggunakan borang pengurusan grafik.

Implikasi penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran juga perlu ditekankan agar kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan.2.2 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui pemerhatian. Untuk ini cara penilaian perlu mengambil kira keperluan individu.2.2 Hasil Pembelajaran 6. 33 .1 Menghuraikan kaedah penilaian melalui portfolio. bermakna dan tidak menakutkan pelajar. kepelbagaian cara ( multiple ways of delivery) supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira.2.3. 6. 6.1 Sinopsis Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara yang fleksibel.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 6 : KAEDAH PENILAIAN BAHASA 6. Menganalisis dan mengaplikasi kaedah penilaian melalui pemerhatian penilaian melalui portfolio. 6.

Ia memerlukan perancangan. pelaksanaan dan penilaian yang teliti. Terdapat beberapa jenis portfolio untuk tujuan dan konteks pembelajaran yang berbeza.3 Kerangka Konsep Kaedah Penilaian Bahasa Penilaian Melalui Portfolio 6.4 Penilaian Melalui Porfolio Penilaian Melalui Pemerhatian Portfolio ialah satu kaedah yang digunakan oleh guru untuk mengumpul dan merekod bukti pencapaian pelajar dalam satu jangka masa yang dipersetujui bersama. Portfolio berbentuk dokumentasi yang berstruktur. 34 .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 6. Proses pembelajaran dijalankan secara kolaboratif untuk mencapai kefahaman dan mendokumentasikan pemikiran secara kritis dan kreatif serta pemilihan maklumat dan fakta dari peringkat awal hingga ke akhir. Selain portfolio. rekod anekdot dan lain-lain bukti pembelajaran yang lain boleh digunakan untuk menghasilkan penilaian yang menyeluruh.

pengalaman dan harapan.4. 35 .2 Kegunaan Portfolio  menilai perkembangan dalam satu tempoh (authentic assessment).4.3 Ciri-ciri Portfolio (a) Menggambarkan sejelas-jelasnya aktiviti pelajar iaitu rasional.  Menggalakkan pelajar menyemak dan menganalisis pembelajaran mereka secara sistematik.  menilai secara sumatif pembelajaran.  menunjukkan kesesuaian kurikulum dan kejayaan pelajar 6.  menilai perkembangan kemahiran dan kebolehan.4. matlamat. prosedur kerja. (b) Sesuatu yang dilaksanakan oleh pelajar secara auntentik.  digunakan bagi menggambarkan keperluan spesifik dalam penyempurnaan gred. 6.1 Tujuan Portfolio Tujuan portfolio ialah untuk :  Memberi peluang pelajar mendokumentasi kemahiran dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman sewaktu menyempurnakan tugasan.  Menyediakan ruang pelajar membuat refleksi dan menentukan matlamat peribadi.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 6. halatuju. Ini adalah kaedah konkrit untuk pelajar menghasilkan kerja melalui pengalaman sendiri ketika melakukan kerja-kerja amali atau kerja-kerja lapangan.

Sebagai contoh mari kita lihat peta perkembangan pembelajaran pelajar yang mempunyai lima tahap perkembangan.5 Bagaimana Menilai Portfolio?  Berdasarkan konsep perkembangan pembelajaran yang berterusan dan berfokuskan kepada perkembangan pelajar dalam aspek kemahirankemahiran.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH (c) Menunjukkan perlakuan pelajar yang dibimbing oleh guru seperti ulasan.4. komen.4. 6. (d) Membuat catatan pembimbing yang membantu pelajar merenung dan membuat refleksi tentang kerja yang dibuat untuk menentukan tindakan susulan. dan cadangan harus direkod untuk menghadapi dan mengatasi sesuatu tugasan pembelajaran.  Menggunakan peta perkembangan pembelajaran pelajar yang memberi gambaran perkembangan yang lebih menyeluruh dari awal hingga akhir. (e) Kriteria penilaian yang dipilih diterangkan dan dipersetujui bersama dengan pelajar sebagai penggalak kepada pelajar untuk mengambil bahagian secara aktif. pengetahuan dan kefahaman. E J A A N 5 Berdikari mengeja perkataan-perkataan 4 Mencantum suku kata dengan bimbingan guru 3 Membentuk suku kata 2 Menyebut bunyi huruf 1 Permulaan mengenal huruf 36 . seperti di bawah ini.4 Jenis-jenis Portfolio Yang Boleh Dibina.  Portfolio Kerja Harian  Portfolio Hasil Terbaik  Portfolio Dokumen 6.

4. Penilaian melalui kaedah ini dilakukan secara berterusan mengikut jangka waktu yang ditentukan bagi membantu guru mendapat maklum balas tentang keberkesanan P&P.7 Kebaikan Penilaian Portfolio  Penglibatan murid sepenuhnya dalam pengajajaran dan pembelajaran  Guru mendapat banyak maklumat untuk menilai pencapaian muri-murid  Merupakan satu cara untuk menilai tahap perkembangan murid-murid  Dapat memotivasikan murid-murid dan meningkatkan tahap kefahaman kendiri mengenai tugasan pembelajaran yang diberi oleh guru. 6. Aspek yang diperhatikan menyeluruh meliputi aspek kognitif. jurnal dan rekod anekdot sebelum membuat anggaran seimbang (on-balance) tentang tahap pencapaian pelajar.  Membuat laporan samada secara huraian atau grafik untuk memberi matlamat yang lebih lengkap dari markah mentah ujian yang hanya membandingkan seorang pelajar dengan pelajar lain sahaja. 6.4.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH  Menggunakan inferens dengan rekod menimbang pelbagai bukti seperti hasil pemerhatian.afektif dan psikomotor yang melibatkan juga faktor-faktor bahan dan persekitaran.5 Penilaian Melalui Pemerhatian. 37 .6 Aspek-aspek yang perlu dalam sesebuah Portfolio Sesebuah portfolio mengandungi:       Senarai semak yang disediakan oleh guru Nota-nota yang disediakan oleh guru Catatan jurnal Buku log Refleksi kendiri murid Gambar dan foto 6.

5. bahan dan persekitaran. 38 .  Memerhati apa yang telah dirancang secara ‘open ended’.3 Pelaksanaan Proses Pemerhatian Beberapa perkara perlu diambil kira dalam melaksanakan proses pemerhatian. Antaranya ialah:  Kualiti Pemerhatian  Bentuk Perancangan  Jenis-jenis Pemerhatian 6.5. rubrik yang merangkumi aspek kognitif. rekod anekdot.5.  Dilakukan oleh pelajar untuk melihat tahap pencapaian sendiri atau rakan sebaya dalam sesuatu pembelajaran.1 Jenis Pemerhatian Berdasarkan tujuan dan aspek yang hendak dinilai:  Memerhati sesuatu tanpa membuat tafsiran dan tanggapan.  Dilaksanakan oleh pelajar untuk menjalankan sesuatu tugasan seperti projek. afektif.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 6.2 Strategi Pemerhatian  Berterusan mengikut keperluan yang dirancang. tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian yang 6.  Memerhati untuk jangka pendek dan uangk panjang.psikomotor.4 Fungsi Pemerhatian  Melihat perkembangan individu atau kumpulan dalam sesuatu proses pembelajaran. 6.  Menjalankan dijalankan.  Guru boleh menggunakan instrumen seperti senarai semak.5.  Kaedah pemerhatian boleh dilakukan secara global dan analitikal berdasarkan objektif yang ditentukan oleh guru.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 6.6 Rumusan. Sediakan laporan ringkas tentang kelebihan dan kelemahan kaedah penilaian tersebut. pengetahuan serta pengalaman sebenar penilai tentang bidang yang berkenaan. Anda perlu ingat bahawa pemerhatian memang mudah dilaksanakan tetapi untuk menjamin kesahihan dapatannya agak sukar. dan sikap bias serta prasangka penilai. Anda juga dikehendaki membuat penilaian murid dalam kelas anda berdasarkan penilaian portfolio. Anda dikehendaki mendapatkan maklumat di perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan. AKTIVITI 1. 2. Penilaian cara ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti daya pengamatan penilai. 39 .

Untuk ini cara penilaian perlu mengambil kira keperluan individu. 7. 7.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 7: KAEDAH PENILAIAN BAHASA 7.1 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui kontrak pembelajaran. kepelbagaian cara ( multiple ways of delivery) supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira.2 Hasil Pembelajaran 7.2.1 Sinopsis Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara yang fleksibel.2. bermakna dan tidak menakutkan pelajar. 40 .2 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui soal jawab. Implikasi penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran juga perlu ditekankan agar kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan.

7.1 Cara Pelaksanaan  Pelajar menyatakan gred yang diharapkan dan sistem pengredan untuk keseluruhan proses pelaksanaan tugasan.  Guru menentukan sistem pengredan untuk kaedah penilaian keseluruhan proses pelaksanaan tugasan.3 Kerangka Konsep Kaedah Penilaian Bahasa Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran Penilaian Melalui Soal Jawab 7. Kontrak ini biasanya ditandatangani apabila kedua-dua pihak bersetuju dengan kriteria atau syarat-syarat yang telah disenaraikan.4. Kriteria ditetapkan oleh guru agar tahap pencapaian yang diharapkan tidak terjejas.4 Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran Penilaian melalui Kontrak Pembelajaran dikenali juga sebagai Perjanjian Pembelajaran merupakan suatu persetujuan atau kontrak yang dibuat di antara guru dengan pelajarnya (individu/kumpulan) berhubung dengan sesuatu tugasan secara bertulis.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 7. 41 . Biasanya terdapat kompromi berkenaan kriteria yang ditentukan.

Guru hanya memantau penilaian tersebut untuk menjamin kesahan dan kebolehpercayaan. 7.2 Fungsi Kontrak Pembelajaran Kontrak pembelajaran penting dalam pembelajaran tugasan yang berasaskan tahap keupayaan kendiri untuk membolehkan : a.  Penilaian dibuat oleh pelajar dan rakan sebaya. mengenal pasti kaedah-kaedah yang akan diambil untuk mencapai matlamat tersebut.4. yang prosedurnya dinyatakan dengan jelas.3 Bagaimanakah kontrak pembelajaran digunakan?     Penilaian objektif tugasan Hasil Pembelajaran Penilaian Format / Bentuk 7.4.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH  Gred akhir dibincang dan dipersetujui antara guru dan pelajar berdasarkan kriteria yang ditentukan.4. Sesetengah tugasan memerlukan kontrak yang amat formal. 42 . c. pelajar mengenal pasti dan merekod. b.4 Format Kontrak Pembelajaran Keperluan Kontrak Pembelajaran boleh dibuat dalam bentuk tertentu mengikut keperluan tugasan dan pihak yang terlibat. 7. menetapkan objektif dan matlamat pembelajaran kendiri.

..... 2...........................BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Sebaliknya sesetengah kontrak pembelajaran juga boleh dibuat secara tidak formal tetapi terancang dan jelas.................................................................................... Nama: Tandatangan rakan sebaya ... 3.......................................................... Perkembangan Peringkat Apa yang ingin dicapai pada peringkat ini Bagaimana akan dilaksanakan pada peringkat ini Tempoh masa pelaksanaan peringkat ini Bagaimana penilaian peringkat ini dibuat Catatan Tandatangan murid .............. Tahun/Tingkatan :............................. Tugasan : ............................. Objektif : 1....................................... Nama: Tandatangan guru ........................................................................................................................................................ Nama : ..... Nama: 43 ... Contoh Format Kontrak Pembelajaran Individu KONTRAK PEMBELAJARAN Mata Pelajaran : .............................................................................................................

5 Penilaian Melalui Soal Jawab Teknik soal jawab merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan.1 Cara Pelaksanaan Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberikan tindak balas yang sewajarnya.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 7. Kejayaan penggunaan teknik ini dalam P&P bergantung kepada kebolehan guru untuk menguasai teknik menyoal. 44 . Bahasa Melayu akan dapat melahirkan interaksi antara guru dan pelajar secara berkesan. ia dapat dijadikan teras kepada pembinaan konsepkonsep. Biasanya. penglibatan dan percaya diri dalam kalangan pelajar. 7. Di samping itu. di samping dapat menguji dan menilai apa yang diajar.5. Penggunaan teknik ini dalam P&P. soalan-soalan yang dikemukakan memerlukan pelajar berfikir. kesanggupan memberi penyataan dan melahirkan perasaan.

Sediakan rumusan tentang pencapaian murid anda dan keberkesanan kaedah tersebut. sediakan soalan-soalan yang sesuai untuk menguji pemahaman murid tentang grafik. anda mahu menguji dan menilai murid melalui kaedah soal jawab. 2. Pilih satu bahan pengajaran grafik untuk sesi pengajaran Bahasa Melayu kelas KBSR. 45 . Huraikan dengan contoh-contoh yang tepat dan cara pelaksanaannya.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AKTIVITI 1. Bagaimana anda menjalankan Penilaian Kontrak Pembelajaran semasa proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di dalam bilik darjah.

2.1 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui projek 8. bermakna dan tidak menakutkan pelajar.2 Hasil Pembelajaran 8. Tajuk penilaian melalui kertas kerja akan disampaikan ketika interaksi bersemuka.1 Sinopsis Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara yang fleksibel. Untuk ini cara penilaian perlu mengambil kira keperluan individu.2 Menganalisis dan mengaplikasi kaedah penilaian melalui projek 8. Modul ini membincangkan tajuk penilaian melalui projek sahaja. kepelbagaian cara ( multiple ways of delivery) supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira.3 Kerangka Konsep Kaedah Penilaian Bahasa Penilaian Melalui Projek Penilaian Melalui Kertas Kerja 46 . Implikasi penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran juga perlu ditekankan agar kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan.2.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 8: KAEDAH PENILAIAN BAHASA 8. 8.

projek bermaksud secara amali.  Memberi peluang pelajar menggunakan bahan sumber yang terdapat di luar bilik darjah.4 Penilaian Melalui Projek Projek ialah satu aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam satu tempoh masa yang tertentu. Tugasan ini boleh dijalankan secara individu atau secara berkumpulan dan dilaksanakan dalam satu jangka masa yang munasabah. Dalam konteks kurikulum sekolah. Ia biasanya melibatkan kutipan serta analisis data persediaan satu laporan yang betul. Penilaian cara ini berupa aktiviti-aktiviti yang memerlukan pelajar mengaplikasi atau membuat tunjuk cara pengetahuan dan kemahiran dalam situasi sebenar. Memberi kebebasan pelajar untuk menunjukkan kreativiti dan inovasi. 1989). (Wiggins.  Apakah tujuan pembelajaran Projek ini? Sebagai satu aktiviti pembelajaran projek membawa tujuan berikut:   Menggalakkan pelajar bekerjasama dan memikul tanggungjawab. Penilaiannya dijalankan pada setiap tahap proses sehinggalah kepada tahap hasil disediakan. 47 .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 8.

Pelajar melaksana dan menghasilkan sesuatu. visual.7 Langkah-langkah untuk menjalankan Projek. Tidak ada satu jawapan yang benar. Langkah 5 : Penilaian hasil projek.  Extended tasks assignment seperti menulis puisi. lakonan. Langkah 4 : Pemprosesan Maklumat. Langkah 1 : Penentuan tajuk dan skop Projek. integrasi pengetahuan. membina model. 8. Langkah 2 : Penilaian awal projek. poster atau model.6 Jenis-jenis penilaian Projek  Latihan dan soalan ‘open-ended’ untuk pelajar meneroka secara lisan atau bertulis. Pelajar mengamalkan kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah.  Pelajar perlu melibatkan diri secara aktif sama ada ketika menyediakan projek atau dalam kumpulan. kinestetik ). Tugasan prestasi – drama. Merupakan peluang menilai pelajar dalam kreativiti. persembahan.5 Ciri-ciri Penilaian Projek     Projek mempunyai pelbagai reka bentuk ( lisan. kebolehan membuat tugasan bersama orang lain.   Portfolio-koleksi tugasan berdasarkan prestasi. 48 . Langkah 3 : Pelaksanaan strategi.   Tugasan boleh dilaksanakan secara kumpulan atau individu.    Pelajar menunjukkan kebolehan mengkaji/membentukkan sesuatu. 8. melaksana dan menerangkan keputusan ujikaji. Jangka masa yang panjang Menunjukkan peranan sebenar dalam situasi sebenar. Pelajar boleh membina penyelesaian alternatif.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 8. kemahiran merancang.

Anda memberi tugasan membuat satu projek tentang galakan membaca dalam kalangan murid-murid di sekolah anda.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AKTIVITI Arahan: 1. Tahniah ! Anda telah berjaya menamatkan Modul Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah dengan jayanya. Arahan:  Soalan 1 hendaklah dibincangkan bersama pensyarah / tutor anda. Murid-murid secara berkumpulan akan menghasilkan pelbagai bahan dan produk. anda dikehendaki menyediakan senarai semak yang lengkap untuk menilai keberkesanan produk atau bahan yang dihasilkan oleh murid. Pastikan anda membuat latihan yang diberikan untuk membolehkan anda menguasai modul ini. ----------------------------------------MODUL TAMAT--------------------------------------------- 49 . Anda dikehendaki membaca dan memahami tajuk di atas. 2. Soalan 2 hendaklah dijawab secara bertaip dan diserahkan kepada pensyarah/tutor anda. kemudian sila lengkapkan pengetahuan anda dalam borang pengurusan grafik yang sesuai.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 50 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful