P. 1
BMM3103

BMM3103

|Views: 101|Likes:
Published by Asyraf Ahnaf

More info:

Published by: Asyraf Ahnaf on Oct 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2011

pdf

text

original

Sections

 • 1.1 Sinopsis
 • 1.2.1. Konsep pentaksiran
 • 1.2.2. Konsep pengujian
 • 1.2.3. Konsep penilaian
 • 1.2.4. Perkaitan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian
 • 1.3 Kerangka Konsep
 • 1.4 Pentaksiran
 • 1.5 Pengujian
 • 1.6 Penilaian
 • 1.7 Perkaitan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian
 • 1.8 Aktiviti
 • 2.1 Sinopsis
 • 2.2.1. Menghuraikan konsep pentaksiran, pengujian, dan penilaian
 • 2.2.2. Menjelaskan taksonomi Bloom, taksonomi Solo, dan domain
 • 2.2.3. Membina jadual spesifikasi ujian dan soalan ujian Bahasa Melayu;
 • 2.2.4. Menilai dan memilih jenis dan kaedah penilaian kemahiran bahasa dan
 • 2.3 Kerangka Konsep
 • 2.4 Taksonomi Bloom
 • 2.5 Domain David Krathwohl
 • 2.6 Aktiviti
 • 3.1 Sinopsis
 • 3.2.1. Memahami aspek-aspek dalam penyediaan JSU
 • 3.2.2. Penggunaan JSU dalam pembinaan item ujian
 • 3.3 Kerangka konsep
 • 3.4 Definisi / Konsep Jadual Spesifikasi Ujian ( JSU)
 • 3.5 Kepentingan JSU
 • 3.6 Langkah-langkah Membina JSU
 • 3.7 Aktiviti
 • 4.1 Sinopsis
 • 4.2.1. Memahami serta menghuraikan konsep-konsep ujian
 • 4.2.2. Memahami serta menghuraikan proses pembinaan soalan objektif
 • 4.2.3. Memahami serta menghuraikan proses pembinaan soalan subjektif
 • 4.2.4. Mengaplikasikan kemahiran pembinaan soalan
 • 4.3 Kerangka Konsep
 • 4.4 Pendahuluan
 • 4.5.1. Ujian Objektif
 • 4.5.2. Soalan Subjektif
 • 4.7 Aktiviti
 • 5.1 Sinopsis
 • 5.2.1 Menghuraikan dan menjelaskan jenis penilaian bahasa
 • 5.2.2 Menganalisis dan membanding-beza jenis penilaian
 • 5.3 Kerangka Konsep
 • 5.4 Ujian Formatif dan Sumatif
 • 5.5 Ujian Formatif
 • 5.6 Ujian Sumatif
 • 5.7 Perbezaan Antara Ujian Formatif dan Ujian Sumatif
 • 5.8 Ujian Bakat, Ujian Pencapaian, Ujian Kefasihan dan Ujian Kemajuan
 • 6.1 Sinopsis
 • 6.2.1 Menghuraikan kaedah penilaian melalui portfolio
 • 6.2.2 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui
 • 6.2.3. Menganalisis dan mengaplikasi kaedah penilaian melalui
 • 6.3 Kerangka Konsep
 • 6.4.1 Tujuan Portfolio
 • 6.4.2 Kegunaan Portfolio
 • 6.4.3 Ciri-ciri Portfolio
 • 6.4.4 Jenis-jenis Portfolio Yang Boleh Dibina
 • 6.4.5 Bagaimana Menilai Portfolio?
 • 6.4.6 Aspek-aspek yang perlu dalam sesebuah Portfolio
 • 6.4.7 Kebaikan Penilaian Portfolio
 • 6.5.1 Jenis Pemerhatian
 • 6.5.2 Strategi Pemerhatian
 • 6.5.3 Pelaksanaan Proses Pemerhatian
 • 6.5.4 Fungsi Pemerhatian
 • 6.6 Rumusan
 • 7.1 Sinopsis
 • 7.2 Hasil Pembelajaran
 • 7.3 Kerangka Konsep
 • 7.4.1 Cara Pelaksanaan
 • 7.4.2 Fungsi Kontrak Pembelajaran
 • 7.4.3 Bagaimanakah kontrak pembelajaran digunakan?
 • 7.4.4 Format Kontrak Pembelajaran
 • 7.5 Penilaian Melalui Soal Jawab
 • 8.1 Sinopsis
 • 8.2.1 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui projek
 • 8.2.2 Menganalisis dan mengaplikasi kaedah penilaian melalui projek
 • 8.3 Kerangka Konsep
 • 8.4 Penilaian Melalui Projek
 • 8.5 Ciri-ciri Penilaian Projek
 • 8.6 Jenis-jenis penilaian Projek
 • 8.7 Langkah-langkah untuk menjalankan Projek

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

TAJUK 1: PENGERTIAN DAN KONSEP

Tahukah anda, penilaian hendaklah dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran (P & P), bukannya semata-mata dijalankan melalui ujian dan peperiksaan sahaja. Ia merupakan satu proses pengumpulan maklumat berkenaan dengan kemajuan dan prestasi pelajar. Dengan itu, di peringkat sekolah berbagai-bagai kaedah penilaian digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang kemajuan dan pencapaian pelajar

1.1 Sinopsis

Topik

ini membincangkan konsep-konsep penting dalam penilaian dan

pentaksiran bahasa Melayu iaitu pentaksiran, pengujian, penilaian. Di akhir topik, para pelajar akan menjalankan beberapa aktiviti serta menjawab beberapa soalan untuk menguji pemahaman anda. Rujukan lanjut melalui sumber internet, perbincangan dalam talian serta aktiviti kolaboratif bersama pensyarah anda boleh juga dilakukan.

1

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

1.2 Hasil pembelajaran 1.2.1. Konsep pentaksiran 1.2.2. Konsep pengujian 1.2.3. Konsep penilaian 1.2.4. Perkaitan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian

1.3 Kerangka Konsep

Pengertian dan Konsep

Pentaksiran

Pengujian

Penilaian

Perkaitan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian

1.4 Pentaksiran Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. Maklumat meliputi halhal berkaitan topik, bukti dan prestasi. Penghakiman melibatkan hal-hal seperti pertimbangan dan pencapaian aspek pendidikan, manakala produk pula melibatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai. Proses pendidikan pula

2

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

melibatkan operasi, dapatan dan hasil. Aspek-aspek utama dalam pentaksiran ialah:i. Instrumen ii. Kumpulan yang ditaksir iii. Respon iv. Kumpulan yang menaksir v. Skor

1.5 Pengujian  Merupakan satu kaedah dalam pengukuran dan dijalankan dengan cara yang sistematik.  Ia juga satu cara bagi mengukur tingkah laku seseorang individu.  Ia dilaksanakan dalam tiga peringkat iaitu, sebelum, semasa dan selepas sesuatu pengajaran  Ujian boleh diberikan sebelum sesuatu pengajaran berlaku dengan tujuan untuk mengumpul maklumat. Ujian itu dikenali sebagai ujian pra atau pretest.  Semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku ujian diberikan sama ada secara lisan atau bertulis. Ujian ini bagi mengetahui kemajuan yang dicapai oleh pelajar-pelajar dan pemahaman mereka terhadap P&P guru.

Ujian ialah satu alat. Dalam P & P bahasa, ujian ialah bahan yang bertulis atau tercetak atau terakam yang telah dibentuk oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran bahasa. Misalnya, guru membina ujian kloz bagi menguji kefahaman membaca atau ujian imlak bagi menguji kefahaman mendengar. Namun, perlu diingat bahawa ujian mungkin menjadi kurang baik jika pentadbir ujian menggunakannya dan menginterpretasinya secara tidak jujur. Oleh itu, ujian

perlulah digunakan sesuai dengan perkara yang hendak diuji itu. Contohnya,
3

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

jika guru menguji tahap kefahaman murid Tahun 4 dengan menggunakan bahan bacaan yang layak untuk Tingkatan 1, sudah semestinya keputusan pelajar ini tidak menggalakkan.

1.6 Penilaian Penilaian telah didefinisikan dengan banyak cara. Stufflebeam et. al. (1971: xxv) menyatakan “penilaian” sebagai the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives.

Terry D. TenBrink (1974:8) pula menyatakan bahawa penilaian adalah suatu proses mendapatkan maklumat yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan yang seterusnya digunakan dalam membuat keputusan.

Penilaian merupakan satu proses untuk memperolehi maklumat kuantitatif. Ia adalah satu proses bagi guru untuk menentukan perubahan tingkah laku dan membuat pertimbangan menilai. Proses menilai dapat memberi maklumat tentang pencapaian objektif pelajaran, kaedah mengajar seorang guru dan keberkesanan sesebuah kurikulum. Pentafsiran penilaian berdasarkan data kuantitatif dan penghuraian kualitatif. Ia boleh dijalankan sebelum, semasa atau selepas satu sesi pengajaran guru. Ia boleh dijalankan berdasarkan sesuatu pembelajaran spesifik atau kepada keseluruhan kurkulum.

4

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

Kepentingan Penilaian Ujian Di Bilik Darjah Penilaian dan ujian mempunyai beberapa tujuan. Antaranya ialah untuk:  mengetahui keupayaan, kemahiran atau pengetahuan asas yang sedia ada pada pelajar-pelajar dalam perkara yang hendak diajar.  menolong guru-guru mengetahui sejauh manakah pelajar-pelajar mereka telah dapat menguasai atau mempelajari telah disampaikan.  membandingkan pencapaian seseorang pelajar dengan temanteman sekelasnya atau dengan peringkat kelas yang sama di sekolah.  menentukan pelajar yang tinggi keupayaan dan juga yang amat lemah dalam pencapaian mereka.  membolehkan guru-guru menilai bahan-bahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka. Melalui ujian dan penilaian mereka sentiasa dapat meningkatkan pengajaran mereka; dan  membolehkan pelajar mengetahui kelemahan-kelemahan mereka perkara yang

dalam sesuatu kemahiran atau bidang itu dan segera pula memperbaikinya.

5

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 1. PENILAIAN PENTAKSIRAN PENGUJIAN Berdasarkan rajah di atas. Tujuan atau objektif sesuatu penghakiman produk P&P membabitkan ketiga-tiga aspek bekenaan. 6 . Pengujian dan Penilaian Rajah 1. kita dapati ketiga-tiga konsep berkenaan mempunyai perkaitan rapat dalam proses mendapatkan tahap keberkesanan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran.7 Perkaitan antara Pentaksiran.

a. Sila buat catatan dan rumusan tentang perbezaan antara konsepkonsep pengujian. penilaian. b.8 Aktiviti Arahan: Anda dikehendaki mengumpul satu set bahan ujian bulanan. Sejauh manakah kertas ujian bulanan. Sila nyatakan tujuan-tujuan pengujian. pengukuran. semester dan akhir tahun. Berdasarkan maklumat yang diperoleh. dan penilaian dilakukan. c. semester dan akhir tahun yang dibina menepati ciri-ciri pentaksiran yang berkesan? 7 . sila jawab soalan-soalan dibawah.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 1. dan pengukuran ini dalam bentuk grafik.

Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Menjelaskan taksonomi Bloom. Bloom pada tahun 1956 dan seterusnya Domain Krathwohl.2. dan penilaian.2.1. Selamat berjaya ! 2. Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. 2. 8 .2 Hasil Pembelajaran 2.1 Sinopsis Sebagaimana yang anda tahu.3.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 2: TAKSONOMI DAN DOMAIN KRATHWOHL 2. Membina jadual spesifikasi ujian dan soalan ujian Bahasa Melayu. kawasan) dan setiap domain tersebut diperincikan berdasarkan hierarkinya.4. dua aspek ini akan dibincangkan serta aktiviti yang berkaitan boleh dijalankan bersama pensyarah anda untuk memudahkan pemahaman anda. Menghuraikan konsep pentaksiran. dan domain Krathwohl. 2.2. Dalam hal ini. Menilai dan memilih jenis dan kaedah penilaian kemahiran bahasa dan sistem bahasa Melayu dan melaksanakan pemarkahan ujian Bahasa Melayu. pengujian.2. 2.2. taksonomi Solo. Dalam panduan pembelajaran ini. tujuan pendidikan dibahagi kepada beberapa domain (ranah.

Affective Domain (Domain Afektif) melibatkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi. seperti minat. dan mengoperasi mesin. melibatkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual. 9 . Psychomotor Domain (Domain Psikomotor) mengenai perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motor seperti tulisan tangan. apresiasi. iaitu: 1. dan keterampilan berfikir.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2.4 Taksonomi Bloom Tujuan pendidikan dibahagikan kepada tiga domain. dan cara penyesuaian diri. Cognitive Domain (Domain Kognitif). sikap. 2.3 Kerangka Konsep Taksonomi dan Domain Taksonomi Bloom Domain Krathwohl 2. pengertian. seperti pengetahuan. berenang. 3.

prosedur. Pengetahuan Kemampuan dan Keterampilan Intelektual Pengetahuan (Knowledge) Berasaskan kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan. metodologi . gagasan. dan sebagainya. metodologi. rumus. dan sebagainya. seseorang pelajar memiliki kemampuan untuk menerapkan di dalam gagasan. teori dan sebagainya persekitaran sebenar. jadual . urutan. Aplikasi (Application) Pada tahap ini. diagram. fakta-fakta. 10 . prinsip dasar. Pemahaman (Comprehension) Dikenali dari kemampuan untuk membaca dan memahami gambaran. definisi. arahan. ii. seseorang akan mampu menganalisa maklumat yang diperoleh dan mencerakinkannya atau menstrukturkan maklumat itu ke dalam bahagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya dan mampu mengenali serta membezakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah senario yang rumit. pola. peraturan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Domain Kognitif Bloom membahagikan domain kognitif kepada enam tahap. Domain ini terdiri dari dua tahap iaitu: i. Analisis (Analysis) Pada tahap analisis. laporan.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Sintesis (Synthesis) Seseorang pelajar pada tahap sintesis akan mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah senario yang sebelumnya tidak terlihat dan mampu mengenali data atau maklumat yang harus didapati untuk menghasilkan bentuk penyelesaian yang diharapkan. gagasan. Penilaian (Evaluation) Dikenali dari kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap penyelesaian. Penyesuaian (Adaptation) 7. metodologi dan sebagainya dengan menggunakan kriteria yang sesuai atau standard yang ada untuk memastikan nilai efektif atau manfaatnya. Respon Tampak yang Kompleks (Complex Overt Response) 6. Persediaan (Set) 3.  Domain Psikomotor 1. Penciptaan (Origination) 11 .. Respons Terpimpin 4. Mekanisme (Mechanism) 5. Persepsi 2.

5 Domain David Krathwohl  Domain Afektif  Penerimaan (Receiving/Attending)  Tanggapan (Responding)  Penghargaan (Valuing)  Pengorganisasian (Organization)  Perwatakan Berdasarkan Nilai-nilai (Characterization by a Value or Value Complex) 12 .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2.

Setelah itu. Analisis soalan peperiksaan Bahasa Melayu bagi peperiksaan akhir tahun di sekolah anda dari segi: a. 1.6 Aktiviti Arahan: Anda dikehendaki membuat rujukan dan memahami Taksonomi Bloom dan Domain Krathwolh. c. http://pkukmweb.pdf 13 .my/~upak/pdffile/2008E/aqilah.edu/ndabbagh/Resources/Resources2/krath stax. Lawatilah laman web berikut untuk mendapatkan maklumat lanjut:- 1.ukm. Aras kesukaran/ kognitif Taksonomi Bloom.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2. http://www. http://classweb. b.htm 3. Sila huraikan sejauh manakah penggunaan Domain Krathwohl dalam soalan peperiksaan Bahasa Melayu bagi peperiksaan akhir tahun untuk setiap kelas di sekolah anda.html 2.gmu.com/~Donclark/hrd/bloom. Sila nyatakan bilangan soalan yang dianalisis mengikut aras Bloom.nwlink. anda dikehendaki menyiapkan tugasan yang diberikan.

paksi “Kandungan” (menegak) dan paksi “Aras 3. JSU merupakan matrik dua paksi iaitu Kemahiran” (melintang).1 Sinopsis Jadual Spesifikasi Ujian atau JSU merupakan aspek penting dalam penyediaan sesuatu ujian.2.1. Ujian yang tidak mempunyai perancangan yang rapi biasanya tidak mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan tinggi. Guru-guru di sekolah seringkali membina soalan-soalan ujian secara spontan dan tidak terancang.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 3: JADUAL SPESIFIKASI UJIAN 3.2. Memahami aspek-aspek dalam penyediaan JSU 3.2 Hasil pembelajaran 3.2. Penggunaan JSU dalam pembinaan item ujian 14 . JSU dikenali juga sebagai Test Blue Print dan Test Specification. yang Cara yang baik untuk merancang sesuatu ujian adalah dengan menyediakan JSU yang merupakan rancangan persediaan item/ soalan.

kandungan dan aras kemahiran.  Bentuk ujian sama ada berbentuk objektif. amali. Aras Kemahiran yang mengikut taksonomi objektif pendidikan. Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran. Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian. esei. Kepayahan atau kesukaran item yang berada dalam lingkungan 20 % .   Bilangan item yang mengikut bentuk. 15 .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 3.80%. kertas kursus dan lain-lain.3 Kerangka konsep JADUAL SPESIFIKASI UJIAN KEPENTINGAN JSU DEFINISI LANGKAH PEMBINAAN JSU 3.4 Definisi / Konsep Jadual Spesifikasi Ujian ( JSU)    Kandungan Ujian tentang topik-topik pelajaran. Menentukan perseimbangan antara topik-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji. 3.5 Kepentingan JSU     Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan. Pemberatan (%) pada kandungan aras kemahiran berdasarkan lama masa mengajar dan kepentingan sesuatu kemahiran itu diajar.

cara penghasilan   Fonem segmental Fonem suprasegmental Jumlah 1 20 5 4 1 1 16 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 40 32 Jadual 1: Contoh JSU  Contoh di atas boleh disesuaikan dengan keperluan dan spesifikasi di sekolah.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH  Bil Memberikan panduan untuk membentuk format ujian.3 Fonologi  Definisi. 16 . Linguistik Diskriptif 1. Bentuk Soalan Objektif Aras Kognitif Kemahiran Bidang/Topik/Topik Kecil Jam 1 2 3 4 5 6 Jumlah Item 1.1 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu  Asal usul BM. BM sebelum dan selepas merdeka 2 15 2 12 5 4 1.2 Linguistik BM  Pengenalan linguistik Definisi. alat artikulasi. Sejarah.

dan lain-lain. 5. dan psikomotor Domain Kognitif 6. 2. 1.6 Langkah-langkah Membina JSU Langkah 1: Senaraikan tajuk-tajuk yang hendak diuji Langkah II: Tentukan soalan yang akan dibina itu a. 3. b. afektif. 4. soalan objektif (30 soalan) 1 markah bagi 1 item jumlah soalan bagi setiap topik dikira: = Jumlah masa X Jumlah soalan Jumlah Masa keseluruhan Langkah III: Tentukan model aras kesukaran item Biasanya JPU menggunakan taksonomi objektif pendidikan Bloom Tiga domain: kognitif. Penilaian Sintesis Analisis Penggunaan Kefahaman Pengetahuan Mudah Sukar Langkah IV: Apakah jenis ujian yang akan diuji?    Ujian objektif Ujian struktur Ujian esei. c.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 3. 17 .

18 . Justeru. guru yang mengajar dan ibu bapa berhak dalam erti kata sebenarnya menolak sesuatu ujian itu jika diragukan kesahannya. pengkelasan atau bimbingan. esei dll)   Penentuan aras kesukaran soalan (soalan mudah – soalan sukar) Pemarkahan Langkah VI    Nyatakan mata pelajaran Nyatakan tingkatan Susunan nombor soalan mengikut tajuk Rumusan Dalam penilaian. Orang-orang yang berkaitan dengan ujian seperti calon. struktur.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Langkah V:  Tentukan bilangan soalan bagi setiap komponen (objektif. data yang tercetus daripada ujian yang sedemikian tidak layak digunakan bagi tujuan pemilihan. JPU berperanan penting.

com/kheru2006/iv.gov.7 Aktiviti Arahan: Anda dikehendaki menyediakan kertas 1 Peperiksaan Semester yang telah ditetapkan.emoe. Layarilah laman web berikut untuk mendapatkan maklumat tambahan.my/ipba/rdipba/cd1/article123. 1. Kertas 1 mengandungi 20 soalan objektif.htm 19 .  Tetapkan bilangan item. peruntukan masa dan peratusan item mengikut aras kognitif berdasarkan topik dalam sukatan pelajaran. http://apps. http://www.geocities.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 3.  Sediakan satu JSU berdasarkan format ditetapkan.pdf 2.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 4 : PEMBINAAN UJIAN 4. anda bolehlah menjawab soalan-soalan dalam aktiviti yang diberi serta berbincang dengan pensyarah anda. Memahami serta menghuraikan proses pembinaan soalan objektif.2.2 Hasil Pembelajaran 4. guru sewajarnya dapat menentukan dengan jelas kedudukan ujian sebagai alat penilaian dalam pendidikan. 4. 4.2. dalam proses menilai ini.4.1. Dalam topik ini anda. Memahami serta menghuraikan konsep-konsep ujian. 20 .2. Ujian bermaksud bahan-bahan yang tertulis yang telah dibentuk oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran bahasa. 4.2. Mengaplikasikan kemahiran pembinaan soalan . kita akan membincangkan bagaimana untuk membina bahanbahan ujian untuk para pelajar kita dan pada akhir topik ini. Dengan itu.2.1 Sinopsis Anda telah membincangkan konsep penilaian dan kepentingannya dalam pendidikan serta P&P di dalam bilik darjah.3. Memahami serta menghuraikan proses pembinaan soalan subjektif. Hasil tugasan anda perlu dimasukkan dalam folio pembelajaran anda. 4.

Ujian Objektif Item ujian jenis objektif ini memerlukan pelajar menulis atau memilih satu jawapan yang betul atau yang paling baik. 4. Jenis-jenis Ujian Berikut ialah beberapa jenis ujian iaitu ujian objektif dan ujian subjektif.3 Kerangka Konsep Pembinaan Ujian Objektif Subjektif 4.4 Pendahuluan Selaku guru bahasa kita seharusnya sedar tentang kedudukan dan kepentingan ujian dalam penilaian pendidikan bahasa untuk mendapatkan maklumat tentang pencapaian pembelajaran pelajar-pelajar.5. item jenis padanan. 4.1. Antara item ujian ini termasuklah item jawapan pendek.5. item jenis aneka pilihan dan kloz. 21 . Ini memperbaiki berguna bagi guru untuk dan meningkatkan kualiti P&P. kelemahan dan kekuatan pelajarpelajar dalam pembelajaran mereka.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 4.

22 . Item Respons Tetap ( Item Objektif Jenis Pilihan) Soalan jenis ini memerlukan pelajar memilih jawapan betul atau paling tepat. b) Saya terpaksa ________ adik saya kerana emak saya bekerja.Betul Item ini dikenali sebagai Item Dua Pilihan iaitu item yang mengandungi penyataan yang perlu ditandakan dengan dua pilihan sahaja iaitu: betul (B) atau salah (S). Item Melengkapkan Penyataan contoh: a) Kita mesti _______bermain sekarang kerana hujan sudah turun. dan aneka pilihan. Jenis soalan: contoh: a) b) Apakah lawan bagi perkataan rajin? ( malas) Apakah makna simpulan bahasa kaki ayam? (tidak memakai kasut) ii. Ada ketika guru menggunakan setuju (S) atau tidak setuju (TS) pada penyataan atau ya (Y) atau tidak (T) pada soalan. Item Salah . Item-item itu ialah format salah-betul.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Item Respons Bebas i. padanan. Jawapan mungkin dipilih daripada dua atau lebih pilihan.

b. c. Item Aneka Pilihan Item aneka pilihan adalah daripada golongan item jawapan tetap kerana diberikan tindak balas terbatas. Jalan bengkok ke kampung itu telah ditutup. Gadis cantik itu anak Pak Zaini. D. Item aneka pilihan berbentuk soalan Jenis jawapan terbaik Analogi 23 . Kata Adjektif Pancaindera 3. Kata Adjektif Bentuk 4. Kata Adjektif Perasaan Contoh A. Kata Bilangan 1. Kata Adjektif Sifatan 2. Dia amat rindu akan emaknya. C.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Item Padanan Item Padanan atau Suaian biasanya mengandungi dua kumpulan objek/ perkara yang berkaitan. Jenis item aneka pilihan adalah seperti yang berikut. Budak baik selalu dipuji. Pelajar dikehendaki memilih jawapannya dengan memadankan objek/ perkara yang berkaitan di sebelah kiri dengan objek/ perkara di sebelah kanan. B. a.

5. Kemudian. Pada mulanya. dan sepatutnya boleh diuruskan oleh guru-guru Bahasa Melayu. 4. Soalan Subjektif Soalan jenis subjektif terbahagi kepada beberapa pecahan seperti berikut: Item Jenis Struktur  Item Jenis Esei  Pembinaan Ujian 24 . pentadbiran dan pemarkahan. Dalam ujian kloz pelajar diminta mengisi tempat kosong yang telah sengaja dikosongkan oleh guru/ penguji dalam sesuatu keratan bacaan. berasaskan kefahaman mereka ke atas teks itu keseluruhannya. ini semua tidak sukar dilakukan. Sungguhpun teknik kloz memerlukan prosedur tertentu dari segi pembinaan ujian.2. mereka akan mencuba mengisi tempat yang dikosongkan dengan perkataan yang paling sesuai menurut makna keseluruhan teks.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Item Jenis Cantuman Teknik Kloz Teknik menggunakan ujian kloz. pelajar diminta melihat dan membaca keratan itu secara keseluruhannya. sebagai alat bagi menguji kefahaman bacaan boleh digunakan untuk pelajar-pelajar sekolah rendah .

Antaranya ialah objektif ujian. Rumusan Dalam proses pembinaan item ujian beberapa perkara yang berhubungan dengan pembinaan item ujian tersebut harus dipertimbangkan. Penilaian dan Pengujian Mestilah Bersifat “Kesahan” (validity) a. d.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Prinsip-prinsip Asas Pengujian dan Penilaian Antara prinsip dasar yang harus dijadikan garis panduan dalam pembinaan sesuatu instrumen penilaian dan pengujian ialah: i. c. b. kemahiran-kemahiran yang akan diuji dan seterusnya aras ujian itu sendiri. 25 . kandungannya. Kesahan Isi Kesahan Ramalan Kesahan Serentak Kesahan Gagasan ii. Kebolehpercayaan Ujian Kebolehpercayaan merujuk kepada ciri skor berhubung dengan ketepatan dan ketekalan skor bagi menggambarkan prestasi calon dalam perkara yang diuji.

Kemudian buat laporan menyeluruh tentang pencapaian pelajar anda dan kaitkan keputusan itu dengan item yang telah dibina dari segi kelebihan atau kelemahannya. Sila bina 24 item objektif aneka pilihan untuk menguji kemahiran tatabahasa bagi pelajar anda. Senaraikan dan huraikan garis panduan membina item objektif dan esei. 26 . b. sintesis dan penilaian.Tunjukkan soalan-soalan yang dibina itu kepada guru panitia Bahasa Melayu dan bincangkan bersamanya tentang kelebihan dan kelemahan pembinaan item objektif tersebut berdasarkan garis panduan membina item ujian objektif. Aplikasikan atau ujikan item tersebut kepada pelajar anda. analisis. kefahaman. Item yang anda bina mestilah merangkumi 4 soalan untuk setiap aras iaitu pengetahuan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 4.7 Aktiviti Arahan : Anda dikehendaki membaca dan memahami aspek-aspek pembinaan ujian dan sila sediakan carta pengurusan grafik bagi perkara-perkara yang berikut: a. aplikasi.

my/ipba/rdipba/cd1/article123.emoe.my/education/publication/JPP239_PEMBINAAN%20DAN%20PENGESAHAN%20UJIAN%20MEMBACA.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Layari Internet untuk mendapatkan maklumat lanjut.pdf 27 .usm. http://apps.pdf 2. 1.gov. http://www.

Kemajuan.2. Ujian Kefasihan.3 Menerangkan dan menganalisis ujian kefasihan. 5.2 Menganalisis dan membanding-beza jenis penilaian.Sumatif. 5.2 Hasil Pembelajaran 5. Pencapaian.2.3 Kerangka Konsep Jenis Penilaian bahasa Ujian Formatif Ujian Sumatif Ujian Kefasihan Ujian Kemajuan Ujian Bakat Ujian Pencapaian 28 .1 Sinopsis Tajuk ini disusun untuk membolehkan pelajar mengetahui dan mendalami jenis penilaian bahasa yang boleh digunakan oleh guru dalam menjalankan proses p&p Bahasa Melayu. pencapaian. kemajuan dan ujian bakat. Jenis penilaian tersebut merangkumi ujian Formatif.2.1 Menghuraikan dan menjelaskan jenis penilaian bahasa.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 5 : JENIS PENILAIAN BAHASA 5. Ujian Bakat. 5. 5.

29 . Perbezaan antara ujian formatif dan sumatif pada asasnya berdasarkan skop kemahiran. 5. 5.4 Ujian Formatif dan Sumatif Terdapat beberapa jenis ujian.ujian kefasihan.Tujuan utama guru menjalankan ujian formatif untuk memperbaiki lagi mutu proses pengajaran dan pembelajaran.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 5.6 Ujian Sumatif Ujian sumatif ialah proses penilaian yang dijalankan secara menyeluruh pada akhir satu peringkat pembelajaran untuk menentukan tahap pembelajaran dalam kalangan murid. ujian sumatif. Biasanya ujian ini dijalankan dalam bentuk pemerhatian atau pun dalam satu siri ujian yang pendek. Biasanya skop pengajaran dan pembelajaran ujian tersebut agak terhad dan tidak luas.5 Ujian Formatif Ujian Formatif adalah bahan atau alat ujian yang dibina oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran atau subkemahiran bahasa yang diajar. ujian bakat dan ujian pencapaian. iaitu ujian formatif. Ujian Formatif dapat mengesan kelemahan dan pembelajaran murid secara serta-merta. Skop pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk Ujian Sumatif diasaskan dan dibina secara luas dan melibatkan kesemua kemahiran dan aspek bahasa.ujian kemajuan. jangka masa P&P atau objektif pengajaran dan pembelajaran yang hendak diuji.

Terhad kepada tugasan Penekanan Sifat 3.7 Perbezaan Antara Ujian Formatif dan Ujian Sumatif Ujian Formatif Perbezaan Ujian Sumatif 1.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 5. Maklum balas kepada pelajar dan guru: kemajuan dan Fungsi kelemahan. Kognitif. . Senang – sukar 5. Ujian Kemajuan merupakan ujian yang menentukan kemajuan murid dari semasa ke semasa di sepanjang pembelajaran mereka. Ujian Pencapaian bertujuan untuk menentukan setakat manakah muridmurid telah menguasai kemahiran.Rujukan norma 5. 30 Seterusnya anda dikehendaki membuat bacaan tambahan dan mengakses internet untuk mendapatkan maklumat tambahan. Sepanjang pengajaran Masa unit/kursus 3. Dibentuk khas Kesukaran 6. Berubah-ubah 6. Ujian Kefasihan pula bertujuan untuk menentukan setakat manakah seseorang telah mengetahui dan menguasai sesuatu bahasa secara keseluruhan. Rujukan kriteria Jenis ujian 7. Ujian Pencapaian. psikomotor dan afektif 4.Kognitif 4. Beraneka jenis 5. Peperiksaan akhir Alat tahun 7. bahan atau isi pelajaran yang telah dipelajari. Pensijilan atau penggredan 2.8 Ujian Bakat. Ujian Kefasihan dan Ujian Kemajuan Manakala ujian bakat bertujuan mengesan bakat seseorang dalam menguasai bahasa asing. Pada akhir 1. 2.

Setelah hasil ujian dianalisis guru dapat mengenal pasti murid-murid yang berbakat dan berpotensi untuk mempelajari sesuatu bahasa dengan cepat. Ujian Pencapaian Ujian ini boleh dijalankan pada akhir kursus atau setelah tamatnya sesuatu unit pembelajaran. Melalui ujian ini murid-murid akan melakukan berbagai-bagai aktiviti bahasa seperti meniru penyebutan bunyi-bunyi. 31 . menentukan makna berdasarkan konteks dan sebagainya. Ujian Kefasihan Ujian ini menilai kebolehan umum seseorang terhadap bahasa yang dipelajarinya.tatabahasa dan kosa kata.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH NOTA TAMBAHAN Ujian Bakat Ujian bakat biasanya melibatkan data-data bahasa yang mengandungi unsur-unsur bahasa seperti fonetik. Biasanya ujian ini digunakan untuk menempatkan seseorang dalam kumpulan pembelajaran yang sesuai dengan pengetahuan dan kebolehan mereka. atau struktur sesuatu bahasa. mengubah bentuk.Sejauh mana sesuatu kemahiran itu dikuasai dalam satu jangkamasa yang ditetapkan boleh ditentukan melalui dua set ujian yang berlainan. Ujian ini dinamakan ujian pra dan ujian pos.

Nyatakan kesesuaian dan keberkesanan kaedah tersebut untuk menguji kemahiran bahasa yang telah anda pilih itu. Anda dikehendaki mendapatkan seberapa banyak maklumat yang berkaitan dengan tajuk di perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AKTIVITI Arahan 1. Sila ambil satu contoh kaedah penilaian bahasa di atas untuk menilai satu kemahiran bahasa. 32 . 2. Kemudian buat banding beza antara kaedah-kaedah penilaian bahasa yang telah dihuraikan di atas menggunakan borang pengurusan grafik.

6.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 6 : KAEDAH PENILAIAN BAHASA 6. kepelbagaian cara ( multiple ways of delivery) supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira. Implikasi penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran juga perlu ditekankan agar kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan.2. bermakna dan tidak menakutkan pelajar. Untuk ini cara penilaian perlu mengambil kira keperluan individu.2 Hasil Pembelajaran 6.2.2.2 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui pemerhatian. Menganalisis dan mengaplikasi kaedah penilaian melalui pemerhatian penilaian melalui portfolio.1 Sinopsis Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara yang fleksibel. 6.3.1 Menghuraikan kaedah penilaian melalui portfolio. 33 . 6.

Proses pembelajaran dijalankan secara kolaboratif untuk mencapai kefahaman dan mendokumentasikan pemikiran secara kritis dan kreatif serta pemilihan maklumat dan fakta dari peringkat awal hingga ke akhir.4 Penilaian Melalui Porfolio Penilaian Melalui Pemerhatian Portfolio ialah satu kaedah yang digunakan oleh guru untuk mengumpul dan merekod bukti pencapaian pelajar dalam satu jangka masa yang dipersetujui bersama. rekod anekdot dan lain-lain bukti pembelajaran yang lain boleh digunakan untuk menghasilkan penilaian yang menyeluruh.3 Kerangka Konsep Kaedah Penilaian Bahasa Penilaian Melalui Portfolio 6. Portfolio berbentuk dokumentasi yang berstruktur.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 6. 34 . Terdapat beberapa jenis portfolio untuk tujuan dan konteks pembelajaran yang berbeza. pelaksanaan dan penilaian yang teliti. Ia memerlukan perancangan. Selain portfolio.

 Menyediakan ruang pelajar membuat refleksi dan menentukan matlamat peribadi.1 Tujuan Portfolio Tujuan portfolio ialah untuk :  Memberi peluang pelajar mendokumentasi kemahiran dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman sewaktu menyempurnakan tugasan.4.  Menggalakkan pelajar menyemak dan menganalisis pembelajaran mereka secara sistematik. prosedur kerja. matlamat.3 Ciri-ciri Portfolio (a) Menggambarkan sejelas-jelasnya aktiviti pelajar iaitu rasional.  digunakan bagi menggambarkan keperluan spesifik dalam penyempurnaan gred.  menunjukkan kesesuaian kurikulum dan kejayaan pelajar 6.4. 35 . Ini adalah kaedah konkrit untuk pelajar menghasilkan kerja melalui pengalaman sendiri ketika melakukan kerja-kerja amali atau kerja-kerja lapangan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 6.4.  menilai perkembangan kemahiran dan kebolehan. 6.2 Kegunaan Portfolio  menilai perkembangan dalam satu tempoh (authentic assessment). (b) Sesuatu yang dilaksanakan oleh pelajar secara auntentik. pengalaman dan harapan. halatuju.  menilai secara sumatif pembelajaran.

seperti di bawah ini.4 Jenis-jenis Portfolio Yang Boleh Dibina. Sebagai contoh mari kita lihat peta perkembangan pembelajaran pelajar yang mempunyai lima tahap perkembangan.5 Bagaimana Menilai Portfolio?  Berdasarkan konsep perkembangan pembelajaran yang berterusan dan berfokuskan kepada perkembangan pelajar dalam aspek kemahirankemahiran. (d) Membuat catatan pembimbing yang membantu pelajar merenung dan membuat refleksi tentang kerja yang dibuat untuk menentukan tindakan susulan. dan cadangan harus direkod untuk menghadapi dan mengatasi sesuatu tugasan pembelajaran. E J A A N 5 Berdikari mengeja perkataan-perkataan 4 Mencantum suku kata dengan bimbingan guru 3 Membentuk suku kata 2 Menyebut bunyi huruf 1 Permulaan mengenal huruf 36 .  Portfolio Kerja Harian  Portfolio Hasil Terbaik  Portfolio Dokumen 6.4.4. (e) Kriteria penilaian yang dipilih diterangkan dan dipersetujui bersama dengan pelajar sebagai penggalak kepada pelajar untuk mengambil bahagian secara aktif. pengetahuan dan kefahaman.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH (c) Menunjukkan perlakuan pelajar yang dibimbing oleh guru seperti ulasan.  Menggunakan peta perkembangan pembelajaran pelajar yang memberi gambaran perkembangan yang lebih menyeluruh dari awal hingga akhir. komen. 6.

4.5 Penilaian Melalui Pemerhatian. Aspek yang diperhatikan menyeluruh meliputi aspek kognitif. jurnal dan rekod anekdot sebelum membuat anggaran seimbang (on-balance) tentang tahap pencapaian pelajar. 6.afektif dan psikomotor yang melibatkan juga faktor-faktor bahan dan persekitaran.7 Kebaikan Penilaian Portfolio  Penglibatan murid sepenuhnya dalam pengajajaran dan pembelajaran  Guru mendapat banyak maklumat untuk menilai pencapaian muri-murid  Merupakan satu cara untuk menilai tahap perkembangan murid-murid  Dapat memotivasikan murid-murid dan meningkatkan tahap kefahaman kendiri mengenai tugasan pembelajaran yang diberi oleh guru. 6.6 Aspek-aspek yang perlu dalam sesebuah Portfolio Sesebuah portfolio mengandungi:       Senarai semak yang disediakan oleh guru Nota-nota yang disediakan oleh guru Catatan jurnal Buku log Refleksi kendiri murid Gambar dan foto 6.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH  Menggunakan inferens dengan rekod menimbang pelbagai bukti seperti hasil pemerhatian. Penilaian melalui kaedah ini dilakukan secara berterusan mengikut jangka waktu yang ditentukan bagi membantu guru mendapat maklum balas tentang keberkesanan P&P.4. 37 .  Membuat laporan samada secara huraian atau grafik untuk memberi matlamat yang lebih lengkap dari markah mentah ujian yang hanya membandingkan seorang pelajar dengan pelajar lain sahaja.

5.  Dilakukan oleh pelajar untuk melihat tahap pencapaian sendiri atau rakan sebaya dalam sesuatu pembelajaran.  Dilaksanakan oleh pelajar untuk menjalankan sesuatu tugasan seperti projek.  Memerhati apa yang telah dirancang secara ‘open ended’. rekod anekdot. tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian yang 6.1 Jenis Pemerhatian Berdasarkan tujuan dan aspek yang hendak dinilai:  Memerhati sesuatu tanpa membuat tafsiran dan tanggapan.  Kaedah pemerhatian boleh dilakukan secara global dan analitikal berdasarkan objektif yang ditentukan oleh guru.5. afektif.  Memerhati untuk jangka pendek dan uangk panjang.5. rubrik yang merangkumi aspek kognitif. 38 .  Menjalankan dijalankan.3 Pelaksanaan Proses Pemerhatian Beberapa perkara perlu diambil kira dalam melaksanakan proses pemerhatian.2 Strategi Pemerhatian  Berterusan mengikut keperluan yang dirancang.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 6. bahan dan persekitaran.5. Antaranya ialah:  Kualiti Pemerhatian  Bentuk Perancangan  Jenis-jenis Pemerhatian 6. 6.  Guru boleh menggunakan instrumen seperti senarai semak.psikomotor.4 Fungsi Pemerhatian  Melihat perkembangan individu atau kumpulan dalam sesuatu proses pembelajaran.

AKTIVITI 1. 2. Anda juga dikehendaki membuat penilaian murid dalam kelas anda berdasarkan penilaian portfolio. pengetahuan serta pengalaman sebenar penilai tentang bidang yang berkenaan.6 Rumusan. Sediakan laporan ringkas tentang kelebihan dan kelemahan kaedah penilaian tersebut.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 6. dan sikap bias serta prasangka penilai. 39 . Anda dikehendaki mendapatkan maklumat di perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan. Penilaian cara ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti daya pengamatan penilai. Anda perlu ingat bahawa pemerhatian memang mudah dilaksanakan tetapi untuk menjamin kesahihan dapatannya agak sukar.

Untuk ini cara penilaian perlu mengambil kira keperluan individu. 7. Implikasi penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran juga perlu ditekankan agar kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 7: KAEDAH PENILAIAN BAHASA 7.2 Hasil Pembelajaran 7. kepelbagaian cara ( multiple ways of delivery) supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira. bermakna dan tidak menakutkan pelajar. 40 . 7.1 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui kontrak pembelajaran.1 Sinopsis Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara yang fleksibel.2 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui soal jawab.2.2.

 Guru menentukan sistem pengredan untuk kaedah penilaian keseluruhan proses pelaksanaan tugasan. Biasanya terdapat kompromi berkenaan kriteria yang ditentukan.4. 7.1 Cara Pelaksanaan  Pelajar menyatakan gred yang diharapkan dan sistem pengredan untuk keseluruhan proses pelaksanaan tugasan. Kriteria ditetapkan oleh guru agar tahap pencapaian yang diharapkan tidak terjejas.3 Kerangka Konsep Kaedah Penilaian Bahasa Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran Penilaian Melalui Soal Jawab 7.4 Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran Penilaian melalui Kontrak Pembelajaran dikenali juga sebagai Perjanjian Pembelajaran merupakan suatu persetujuan atau kontrak yang dibuat di antara guru dengan pelajarnya (individu/kumpulan) berhubung dengan sesuatu tugasan secara bertulis. 41 . Kontrak ini biasanya ditandatangani apabila kedua-dua pihak bersetuju dengan kriteria atau syarat-syarat yang telah disenaraikan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 7.

4. yang prosedurnya dinyatakan dengan jelas. b.2 Fungsi Kontrak Pembelajaran Kontrak pembelajaran penting dalam pembelajaran tugasan yang berasaskan tahap keupayaan kendiri untuk membolehkan : a. c.  Penilaian dibuat oleh pelajar dan rakan sebaya. 7.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH  Gred akhir dibincang dan dipersetujui antara guru dan pelajar berdasarkan kriteria yang ditentukan. 7. mengenal pasti kaedah-kaedah yang akan diambil untuk mencapai matlamat tersebut. pelajar mengenal pasti dan merekod.4.4 Format Kontrak Pembelajaran Keperluan Kontrak Pembelajaran boleh dibuat dalam bentuk tertentu mengikut keperluan tugasan dan pihak yang terlibat. menetapkan objektif dan matlamat pembelajaran kendiri. 42 .4. Guru hanya memantau penilaian tersebut untuk menjamin kesahan dan kebolehpercayaan. Sesetengah tugasan memerlukan kontrak yang amat formal.3 Bagaimanakah kontrak pembelajaran digunakan?     Penilaian objektif tugasan Hasil Pembelajaran Penilaian Format / Bentuk 7.

..................... 2................................................................................................... 3................. Contoh Format Kontrak Pembelajaran Individu KONTRAK PEMBELAJARAN Mata Pelajaran : ..................................................BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Sebaliknya sesetengah kontrak pembelajaran juga boleh dibuat secara tidak formal tetapi terancang dan jelas.............. Objektif : 1................................ Tahun/Tingkatan :................................................... Perkembangan Peringkat Apa yang ingin dicapai pada peringkat ini Bagaimana akan dilaksanakan pada peringkat ini Tempoh masa pelaksanaan peringkat ini Bagaimana penilaian peringkat ini dibuat Catatan Tandatangan murid .................................................... Nama: 43 ... Tugasan : ......................................................................................................... Nama: Tandatangan rakan sebaya ......... Nama : ............................................................... Nama: Tandatangan guru .........................................

7. Penggunaan teknik ini dalam P&P. di samping dapat menguji dan menilai apa yang diajar. Di samping itu. 44 . ia dapat dijadikan teras kepada pembinaan konsepkonsep. Biasanya.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 7. penglibatan dan percaya diri dalam kalangan pelajar.1 Cara Pelaksanaan Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberikan tindak balas yang sewajarnya. kesanggupan memberi penyataan dan melahirkan perasaan. Kejayaan penggunaan teknik ini dalam P&P bergantung kepada kebolehan guru untuk menguasai teknik menyoal.5 Penilaian Melalui Soal Jawab Teknik soal jawab merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan.5. Bahasa Melayu akan dapat melahirkan interaksi antara guru dan pelajar secara berkesan. soalan-soalan yang dikemukakan memerlukan pelajar berfikir.

sediakan soalan-soalan yang sesuai untuk menguji pemahaman murid tentang grafik. Sediakan rumusan tentang pencapaian murid anda dan keberkesanan kaedah tersebut.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AKTIVITI 1. anda mahu menguji dan menilai murid melalui kaedah soal jawab. Pilih satu bahan pengajaran grafik untuk sesi pengajaran Bahasa Melayu kelas KBSR. 2. 45 . Huraikan dengan contoh-contoh yang tepat dan cara pelaksanaannya. Bagaimana anda menjalankan Penilaian Kontrak Pembelajaran semasa proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di dalam bilik darjah.

2.1 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui projek 8.3 Kerangka Konsep Kaedah Penilaian Bahasa Penilaian Melalui Projek Penilaian Melalui Kertas Kerja 46 . Untuk ini cara penilaian perlu mengambil kira keperluan individu.2 Menganalisis dan mengaplikasi kaedah penilaian melalui projek 8.2. bermakna dan tidak menakutkan pelajar.1 Sinopsis Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara yang fleksibel.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 8: KAEDAH PENILAIAN BAHASA 8. kepelbagaian cara ( multiple ways of delivery) supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira.2 Hasil Pembelajaran 8. Modul ini membincangkan tajuk penilaian melalui projek sahaja. 8. Tajuk penilaian melalui kertas kerja akan disampaikan ketika interaksi bersemuka. Implikasi penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran juga perlu ditekankan agar kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan.

Penilaiannya dijalankan pada setiap tahap proses sehinggalah kepada tahap hasil disediakan.4 Penilaian Melalui Projek Projek ialah satu aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam satu tempoh masa yang tertentu.  Apakah tujuan pembelajaran Projek ini? Sebagai satu aktiviti pembelajaran projek membawa tujuan berikut:   Menggalakkan pelajar bekerjasama dan memikul tanggungjawab. Tugasan ini boleh dijalankan secara individu atau secara berkumpulan dan dilaksanakan dalam satu jangka masa yang munasabah.  Memberi peluang pelajar menggunakan bahan sumber yang terdapat di luar bilik darjah. 1989). 47 . Ia biasanya melibatkan kutipan serta analisis data persediaan satu laporan yang betul. Penilaian cara ini berupa aktiviti-aktiviti yang memerlukan pelajar mengaplikasi atau membuat tunjuk cara pengetahuan dan kemahiran dalam situasi sebenar. projek bermaksud secara amali. Memberi kebebasan pelajar untuk menunjukkan kreativiti dan inovasi.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 8. (Wiggins. Dalam konteks kurikulum sekolah.

 Pelajar perlu melibatkan diri secara aktif sama ada ketika menyediakan projek atau dalam kumpulan. 8. Langkah 5 : Penilaian hasil projek. poster atau model. Langkah 1 : Penentuan tajuk dan skop Projek. lakonan. Pelajar mengamalkan kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah. Tugasan prestasi – drama.  Extended tasks assignment seperti menulis puisi. Jangka masa yang panjang Menunjukkan peranan sebenar dalam situasi sebenar. Langkah 2 : Penilaian awal projek. Merupakan peluang menilai pelajar dalam kreativiti.    Pelajar menunjukkan kebolehan mengkaji/membentukkan sesuatu. persembahan.   Portfolio-koleksi tugasan berdasarkan prestasi.5 Ciri-ciri Penilaian Projek     Projek mempunyai pelbagai reka bentuk ( lisan.6 Jenis-jenis penilaian Projek  Latihan dan soalan ‘open-ended’ untuk pelajar meneroka secara lisan atau bertulis. 8. membina model. Pelajar boleh membina penyelesaian alternatif.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 8. Tidak ada satu jawapan yang benar. kinestetik ). integrasi pengetahuan. kebolehan membuat tugasan bersama orang lain.   Tugasan boleh dilaksanakan secara kumpulan atau individu. 48 . Pelajar melaksana dan menghasilkan sesuatu. melaksana dan menerangkan keputusan ujikaji. Langkah 4 : Pemprosesan Maklumat. Langkah 3 : Pelaksanaan strategi. kemahiran merancang. visual.7 Langkah-langkah untuk menjalankan Projek.

Murid-murid secara berkumpulan akan menghasilkan pelbagai bahan dan produk. Tahniah ! Anda telah berjaya menamatkan Modul Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah dengan jayanya. kemudian sila lengkapkan pengetahuan anda dalam borang pengurusan grafik yang sesuai. Anda memberi tugasan membuat satu projek tentang galakan membaca dalam kalangan murid-murid di sekolah anda. Soalan 2 hendaklah dijawab secara bertaip dan diserahkan kepada pensyarah/tutor anda. 2. Pastikan anda membuat latihan yang diberikan untuk membolehkan anda menguasai modul ini.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AKTIVITI Arahan: 1. ----------------------------------------MODUL TAMAT--------------------------------------------- 49 . Anda dikehendaki membaca dan memahami tajuk di atas. Arahan:  Soalan 1 hendaklah dibincangkan bersama pensyarah / tutor anda. anda dikehendaki menyediakan senarai semak yang lengkap untuk menilai keberkesanan produk atau bahan yang dihasilkan oleh murid.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 50 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->