BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

TAJUK 1: PENGERTIAN DAN KONSEP

Tahukah anda, penilaian hendaklah dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran (P & P), bukannya semata-mata dijalankan melalui ujian dan peperiksaan sahaja. Ia merupakan satu proses pengumpulan maklumat berkenaan dengan kemajuan dan prestasi pelajar. Dengan itu, di peringkat sekolah berbagai-bagai kaedah penilaian digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang kemajuan dan pencapaian pelajar

1.1 Sinopsis

Topik

ini membincangkan konsep-konsep penting dalam penilaian dan

pentaksiran bahasa Melayu iaitu pentaksiran, pengujian, penilaian. Di akhir topik, para pelajar akan menjalankan beberapa aktiviti serta menjawab beberapa soalan untuk menguji pemahaman anda. Rujukan lanjut melalui sumber internet, perbincangan dalam talian serta aktiviti kolaboratif bersama pensyarah anda boleh juga dilakukan.

1

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

1.2 Hasil pembelajaran 1.2.1. Konsep pentaksiran 1.2.2. Konsep pengujian 1.2.3. Konsep penilaian 1.2.4. Perkaitan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian

1.3 Kerangka Konsep

Pengertian dan Konsep

Pentaksiran

Pengujian

Penilaian

Perkaitan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian

1.4 Pentaksiran Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. Maklumat meliputi halhal berkaitan topik, bukti dan prestasi. Penghakiman melibatkan hal-hal seperti pertimbangan dan pencapaian aspek pendidikan, manakala produk pula melibatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai. Proses pendidikan pula

2

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

melibatkan operasi, dapatan dan hasil. Aspek-aspek utama dalam pentaksiran ialah:i. Instrumen ii. Kumpulan yang ditaksir iii. Respon iv. Kumpulan yang menaksir v. Skor

1.5 Pengujian  Merupakan satu kaedah dalam pengukuran dan dijalankan dengan cara yang sistematik.  Ia juga satu cara bagi mengukur tingkah laku seseorang individu.  Ia dilaksanakan dalam tiga peringkat iaitu, sebelum, semasa dan selepas sesuatu pengajaran  Ujian boleh diberikan sebelum sesuatu pengajaran berlaku dengan tujuan untuk mengumpul maklumat. Ujian itu dikenali sebagai ujian pra atau pretest.  Semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku ujian diberikan sama ada secara lisan atau bertulis. Ujian ini bagi mengetahui kemajuan yang dicapai oleh pelajar-pelajar dan pemahaman mereka terhadap P&P guru.

Ujian ialah satu alat. Dalam P & P bahasa, ujian ialah bahan yang bertulis atau tercetak atau terakam yang telah dibentuk oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran bahasa. Misalnya, guru membina ujian kloz bagi menguji kefahaman membaca atau ujian imlak bagi menguji kefahaman mendengar. Namun, perlu diingat bahawa ujian mungkin menjadi kurang baik jika pentadbir ujian menggunakannya dan menginterpretasinya secara tidak jujur. Oleh itu, ujian

perlulah digunakan sesuai dengan perkara yang hendak diuji itu. Contohnya,
3

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

jika guru menguji tahap kefahaman murid Tahun 4 dengan menggunakan bahan bacaan yang layak untuk Tingkatan 1, sudah semestinya keputusan pelajar ini tidak menggalakkan.

1.6 Penilaian Penilaian telah didefinisikan dengan banyak cara. Stufflebeam et. al. (1971: xxv) menyatakan “penilaian” sebagai the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives.

Terry D. TenBrink (1974:8) pula menyatakan bahawa penilaian adalah suatu proses mendapatkan maklumat yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan yang seterusnya digunakan dalam membuat keputusan.

Penilaian merupakan satu proses untuk memperolehi maklumat kuantitatif. Ia adalah satu proses bagi guru untuk menentukan perubahan tingkah laku dan membuat pertimbangan menilai. Proses menilai dapat memberi maklumat tentang pencapaian objektif pelajaran, kaedah mengajar seorang guru dan keberkesanan sesebuah kurikulum. Pentafsiran penilaian berdasarkan data kuantitatif dan penghuraian kualitatif. Ia boleh dijalankan sebelum, semasa atau selepas satu sesi pengajaran guru. Ia boleh dijalankan berdasarkan sesuatu pembelajaran spesifik atau kepada keseluruhan kurkulum.

4

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

Kepentingan Penilaian Ujian Di Bilik Darjah Penilaian dan ujian mempunyai beberapa tujuan. Antaranya ialah untuk:  mengetahui keupayaan, kemahiran atau pengetahuan asas yang sedia ada pada pelajar-pelajar dalam perkara yang hendak diajar.  menolong guru-guru mengetahui sejauh manakah pelajar-pelajar mereka telah dapat menguasai atau mempelajari telah disampaikan.  membandingkan pencapaian seseorang pelajar dengan temanteman sekelasnya atau dengan peringkat kelas yang sama di sekolah.  menentukan pelajar yang tinggi keupayaan dan juga yang amat lemah dalam pencapaian mereka.  membolehkan guru-guru menilai bahan-bahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka. Melalui ujian dan penilaian mereka sentiasa dapat meningkatkan pengajaran mereka; dan  membolehkan pelajar mengetahui kelemahan-kelemahan mereka perkara yang

dalam sesuatu kemahiran atau bidang itu dan segera pula memperbaikinya.

5

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 1.7 Perkaitan antara Pentaksiran. Tujuan atau objektif sesuatu penghakiman produk P&P membabitkan ketiga-tiga aspek bekenaan. PENILAIAN PENTAKSIRAN PENGUJIAN Berdasarkan rajah di atas. kita dapati ketiga-tiga konsep berkenaan mempunyai perkaitan rapat dalam proses mendapatkan tahap keberkesanan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Pengujian dan Penilaian Rajah 1. 6 .

Sejauh manakah kertas ujian bulanan. pengukuran. semester dan akhir tahun. sila jawab soalan-soalan dibawah. semester dan akhir tahun yang dibina menepati ciri-ciri pentaksiran yang berkesan? 7 . dan pengukuran ini dalam bentuk grafik. b. Berdasarkan maklumat yang diperoleh. Sila buat catatan dan rumusan tentang perbezaan antara konsepkonsep pengujian. c. a. dan penilaian dilakukan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 1.8 Aktiviti Arahan: Anda dikehendaki mengumpul satu set bahan ujian bulanan. penilaian. Sila nyatakan tujuan-tujuan pengujian.

4. kawasan) dan setiap domain tersebut diperincikan berdasarkan hierarkinya.2. Menghuraikan konsep pentaksiran. dua aspek ini akan dibincangkan serta aktiviti yang berkaitan boleh dijalankan bersama pensyarah anda untuk memudahkan pemahaman anda.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 2: TAKSONOMI DAN DOMAIN KRATHWOHL 2.3. Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. 2. Menilai dan memilih jenis dan kaedah penilaian kemahiran bahasa dan sistem bahasa Melayu dan melaksanakan pemarkahan ujian Bahasa Melayu.1 Sinopsis Sebagaimana yang anda tahu. 8 . Menjelaskan taksonomi Bloom. dan domain Krathwohl.2.2.1.2. Bloom pada tahun 1956 dan seterusnya Domain Krathwohl.2 Hasil Pembelajaran 2.Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan.2. taksonomi Solo. dan penilaian. 2. 2. Dalam panduan pembelajaran ini. pengujian. Dalam hal ini. Selamat berjaya ! 2. tujuan pendidikan dibahagi kepada beberapa domain (ranah. Membina jadual spesifikasi ujian dan soalan ujian Bahasa Melayu.

9 . seperti pengetahuan. 2. 3. seperti minat. berenang. dan mengoperasi mesin. iaitu: 1.3 Kerangka Konsep Taksonomi dan Domain Taksonomi Bloom Domain Krathwohl 2. Cognitive Domain (Domain Kognitif). pengertian. apresiasi.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2. Affective Domain (Domain Afektif) melibatkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi. sikap.4 Taksonomi Bloom Tujuan pendidikan dibahagikan kepada tiga domain. dan keterampilan berfikir. Psychomotor Domain (Domain Psikomotor) mengenai perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motor seperti tulisan tangan. melibatkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual. dan cara penyesuaian diri.

diagram. pola. dan sebagainya. Domain ini terdiri dari dua tahap iaitu: i. ii. metodologi.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Domain Kognitif Bloom membahagikan domain kognitif kepada enam tahap. definisi. teori dan sebagainya persekitaran sebenar. gagasan. fakta-fakta. prosedur. Pengetahuan Kemampuan dan Keterampilan Intelektual Pengetahuan (Knowledge) Berasaskan kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan. seseorang pelajar memiliki kemampuan untuk menerapkan di dalam gagasan. urutan. dan sebagainya. 10 . Pemahaman (Comprehension) Dikenali dari kemampuan untuk membaca dan memahami gambaran. jadual . laporan. Analisis (Analysis) Pada tahap analisis. rumus. metodologi . Aplikasi (Application) Pada tahap ini. prinsip dasar. arahan. peraturan. seseorang akan mampu menganalisa maklumat yang diperoleh dan mencerakinkannya atau menstrukturkan maklumat itu ke dalam bahagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya dan mampu mengenali serta membezakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah senario yang rumit.

Penciptaan (Origination) 11 . Persediaan (Set) 3. Mekanisme (Mechanism) 5. Respon Tampak yang Kompleks (Complex Overt Response) 6. Persepsi 2.. Penilaian (Evaluation) Dikenali dari kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap penyelesaian. Respons Terpimpin 4. Penyesuaian (Adaptation) 7. gagasan. metodologi dan sebagainya dengan menggunakan kriteria yang sesuai atau standard yang ada untuk memastikan nilai efektif atau manfaatnya.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Sintesis (Synthesis) Seseorang pelajar pada tahap sintesis akan mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah senario yang sebelumnya tidak terlihat dan mampu mengenali data atau maklumat yang harus didapati untuk menghasilkan bentuk penyelesaian yang diharapkan.  Domain Psikomotor 1.

5 Domain David Krathwohl  Domain Afektif  Penerimaan (Receiving/Attending)  Tanggapan (Responding)  Penghargaan (Valuing)  Pengorganisasian (Organization)  Perwatakan Berdasarkan Nilai-nilai (Characterization by a Value or Value Complex) 12 .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2.

ukm.com/~Donclark/hrd/bloom.pdf 13 .6 Aktiviti Arahan: Anda dikehendaki membuat rujukan dan memahami Taksonomi Bloom dan Domain Krathwolh. anda dikehendaki menyiapkan tugasan yang diberikan. Lawatilah laman web berikut untuk mendapatkan maklumat lanjut:- 1. Aras kesukaran/ kognitif Taksonomi Bloom. b. Sila nyatakan bilangan soalan yang dianalisis mengikut aras Bloom.my/~upak/pdffile/2008E/aqilah. 1.htm 3. Setelah itu. http://pkukmweb.gmu. c. http://classweb.html 2. http://www. Analisis soalan peperiksaan Bahasa Melayu bagi peperiksaan akhir tahun di sekolah anda dari segi: a.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2.nwlink.edu/ndabbagh/Resources/Resources2/krath stax. Sila huraikan sejauh manakah penggunaan Domain Krathwohl dalam soalan peperiksaan Bahasa Melayu bagi peperiksaan akhir tahun untuk setiap kelas di sekolah anda.

1. Ujian yang tidak mempunyai perancangan yang rapi biasanya tidak mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan tinggi. Penggunaan JSU dalam pembinaan item ujian 14 . yang Cara yang baik untuk merancang sesuatu ujian adalah dengan menyediakan JSU yang merupakan rancangan persediaan item/ soalan. Guru-guru di sekolah seringkali membina soalan-soalan ujian secara spontan dan tidak terancang.2. Memahami aspek-aspek dalam penyediaan JSU 3. paksi “Kandungan” (menegak) dan paksi “Aras 3. JSU dikenali juga sebagai Test Blue Print dan Test Specification.2.2.1 Sinopsis Jadual Spesifikasi Ujian atau JSU merupakan aspek penting dalam penyediaan sesuatu ujian. JSU merupakan matrik dua paksi iaitu Kemahiran” (melintang).2 Hasil pembelajaran 3.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 3: JADUAL SPESIFIKASI UJIAN 3.

kertas kursus dan lain-lain. kandungan dan aras kemahiran.80%. Pemberatan (%) pada kandungan aras kemahiran berdasarkan lama masa mengajar dan kepentingan sesuatu kemahiran itu diajar.3 Kerangka konsep JADUAL SPESIFIKASI UJIAN KEPENTINGAN JSU DEFINISI LANGKAH PEMBINAAN JSU 3. 3.4 Definisi / Konsep Jadual Spesifikasi Ujian ( JSU)    Kandungan Ujian tentang topik-topik pelajaran. Menentukan perseimbangan antara topik-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji. 15 . Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian.5 Kepentingan JSU     Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan. Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran.  Bentuk ujian sama ada berbentuk objektif. Aras Kemahiran yang mengikut taksonomi objektif pendidikan. Kepayahan atau kesukaran item yang berada dalam lingkungan 20 % . esei. amali.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 3.   Bilangan item yang mengikut bentuk.

Linguistik Diskriptif 1. 16 . alat artikulasi. Bentuk Soalan Objektif Aras Kognitif Kemahiran Bidang/Topik/Topik Kecil Jam 1 2 3 4 5 6 Jumlah Item 1.3 Fonologi  Definisi.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH  Bil Memberikan panduan untuk membentuk format ujian.2 Linguistik BM  Pengenalan linguistik Definisi. cara penghasilan   Fonem segmental Fonem suprasegmental Jumlah 1 20 5 4 1 1 16 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 40 32 Jadual 1: Contoh JSU  Contoh di atas boleh disesuaikan dengan keperluan dan spesifikasi di sekolah. Sejarah.1 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu  Asal usul BM. BM sebelum dan selepas merdeka 2 15 2 12 5 4 1.

b.6 Langkah-langkah Membina JSU Langkah 1: Senaraikan tajuk-tajuk yang hendak diuji Langkah II: Tentukan soalan yang akan dibina itu a.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 3. 1. 17 . c. dan lain-lain. 4. dan psikomotor Domain Kognitif 6. afektif. 3. 5. Penilaian Sintesis Analisis Penggunaan Kefahaman Pengetahuan Mudah Sukar Langkah IV: Apakah jenis ujian yang akan diuji?    Ujian objektif Ujian struktur Ujian esei. 2. soalan objektif (30 soalan) 1 markah bagi 1 item jumlah soalan bagi setiap topik dikira: = Jumlah masa X Jumlah soalan Jumlah Masa keseluruhan Langkah III: Tentukan model aras kesukaran item Biasanya JPU menggunakan taksonomi objektif pendidikan Bloom Tiga domain: kognitif.

esei dll)   Penentuan aras kesukaran soalan (soalan mudah – soalan sukar) Pemarkahan Langkah VI    Nyatakan mata pelajaran Nyatakan tingkatan Susunan nombor soalan mengikut tajuk Rumusan Dalam penilaian. 18 . guru yang mengajar dan ibu bapa berhak dalam erti kata sebenarnya menolak sesuatu ujian itu jika diragukan kesahannya. pengkelasan atau bimbingan. Orang-orang yang berkaitan dengan ujian seperti calon. data yang tercetus daripada ujian yang sedemikian tidak layak digunakan bagi tujuan pemilihan. Justeru. JPU berperanan penting.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Langkah V:  Tentukan bilangan soalan bagi setiap komponen (objektif. struktur.

7 Aktiviti Arahan: Anda dikehendaki menyediakan kertas 1 Peperiksaan Semester yang telah ditetapkan.  Tetapkan bilangan item.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 3.emoe. http://www. 1.my/ipba/rdipba/cd1/article123.gov.htm 19 .pdf 2.com/kheru2006/iv. Kertas 1 mengandungi 20 soalan objektif.geocities. peruntukan masa dan peratusan item mengikut aras kognitif berdasarkan topik dalam sukatan pelajaran. http://apps. Layarilah laman web berikut untuk mendapatkan maklumat tambahan.  Sediakan satu JSU berdasarkan format ditetapkan.

4. Dalam topik ini anda.1 Sinopsis Anda telah membincangkan konsep penilaian dan kepentingannya dalam pendidikan serta P&P di dalam bilik darjah.2. Memahami serta menghuraikan proses pembinaan soalan subjektif.3. Memahami serta menghuraikan proses pembinaan soalan objektif. 4.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 4 : PEMBINAAN UJIAN 4. Memahami serta menghuraikan konsep-konsep ujian. 20 . Hasil tugasan anda perlu dimasukkan dalam folio pembelajaran anda.1. guru sewajarnya dapat menentukan dengan jelas kedudukan ujian sebagai alat penilaian dalam pendidikan. 4.4.2.2. 4. kita akan membincangkan bagaimana untuk membina bahanbahan ujian untuk para pelajar kita dan pada akhir topik ini.2.2 Hasil Pembelajaran 4. dalam proses menilai ini. Dengan itu. Ujian bermaksud bahan-bahan yang tertulis yang telah dibentuk oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran bahasa. Mengaplikasikan kemahiran pembinaan soalan .2. anda bolehlah menjawab soalan-soalan dalam aktiviti yang diberi serta berbincang dengan pensyarah anda.

Jenis-jenis Ujian Berikut ialah beberapa jenis ujian iaitu ujian objektif dan ujian subjektif. Ujian Objektif Item ujian jenis objektif ini memerlukan pelajar menulis atau memilih satu jawapan yang betul atau yang paling baik.5. 4. kelemahan dan kekuatan pelajarpelajar dalam pembelajaran mereka. item jenis padanan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 4. 21 .1.5.4 Pendahuluan Selaku guru bahasa kita seharusnya sedar tentang kedudukan dan kepentingan ujian dalam penilaian pendidikan bahasa untuk mendapatkan maklumat tentang pencapaian pembelajaran pelajar-pelajar. Ini memperbaiki berguna bagi guru untuk dan meningkatkan kualiti P&P. item jenis aneka pilihan dan kloz. 4.3 Kerangka Konsep Pembinaan Ujian Objektif Subjektif 4. Antara item ujian ini termasuklah item jawapan pendek.

Jawapan mungkin dipilih daripada dua atau lebih pilihan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Item Respons Bebas i. Jenis soalan: contoh: a) b) Apakah lawan bagi perkataan rajin? ( malas) Apakah makna simpulan bahasa kaki ayam? (tidak memakai kasut) ii. Item Melengkapkan Penyataan contoh: a) Kita mesti _______bermain sekarang kerana hujan sudah turun. Item Respons Tetap ( Item Objektif Jenis Pilihan) Soalan jenis ini memerlukan pelajar memilih jawapan betul atau paling tepat. Ada ketika guru menggunakan setuju (S) atau tidak setuju (TS) pada penyataan atau ya (Y) atau tidak (T) pada soalan. 22 . padanan. b) Saya terpaksa ________ adik saya kerana emak saya bekerja. Item-item itu ialah format salah-betul. Item Salah . dan aneka pilihan.Betul Item ini dikenali sebagai Item Dua Pilihan iaitu item yang mengandungi penyataan yang perlu ditandakan dengan dua pilihan sahaja iaitu: betul (B) atau salah (S).

Item aneka pilihan berbentuk soalan Jenis jawapan terbaik Analogi 23 . Dia amat rindu akan emaknya. Kata Adjektif Sifatan 2. Item Aneka Pilihan Item aneka pilihan adalah daripada golongan item jawapan tetap kerana diberikan tindak balas terbatas. Kata Bilangan 1. Kata Adjektif Perasaan Contoh A. c. Jalan bengkok ke kampung itu telah ditutup. a. Kata Adjektif Pancaindera 3. D. B. Pelajar dikehendaki memilih jawapannya dengan memadankan objek/ perkara yang berkaitan di sebelah kiri dengan objek/ perkara di sebelah kanan. Gadis cantik itu anak Pak Zaini. Budak baik selalu dipuji.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Item Padanan Item Padanan atau Suaian biasanya mengandungi dua kumpulan objek/ perkara yang berkaitan. C. Kata Adjektif Bentuk 4. Jenis item aneka pilihan adalah seperti yang berikut. b.

5. Kemudian. pelajar diminta melihat dan membaca keratan itu secara keseluruhannya.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Item Jenis Cantuman Teknik Kloz Teknik menggunakan ujian kloz. dan sepatutnya boleh diuruskan oleh guru-guru Bahasa Melayu. Sungguhpun teknik kloz memerlukan prosedur tertentu dari segi pembinaan ujian. Soalan Subjektif Soalan jenis subjektif terbahagi kepada beberapa pecahan seperti berikut: Item Jenis Struktur  Item Jenis Esei  Pembinaan Ujian 24 . Dalam ujian kloz pelajar diminta mengisi tempat kosong yang telah sengaja dikosongkan oleh guru/ penguji dalam sesuatu keratan bacaan. pentadbiran dan pemarkahan. Pada mulanya. sebagai alat bagi menguji kefahaman bacaan boleh digunakan untuk pelajar-pelajar sekolah rendah .2. 4. mereka akan mencuba mengisi tempat yang dikosongkan dengan perkataan yang paling sesuai menurut makna keseluruhan teks. berasaskan kefahaman mereka ke atas teks itu keseluruhannya. ini semua tidak sukar dilakukan.

kandungannya. d. Antaranya ialah objektif ujian. kemahiran-kemahiran yang akan diuji dan seterusnya aras ujian itu sendiri.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Prinsip-prinsip Asas Pengujian dan Penilaian Antara prinsip dasar yang harus dijadikan garis panduan dalam pembinaan sesuatu instrumen penilaian dan pengujian ialah: i. Kebolehpercayaan Ujian Kebolehpercayaan merujuk kepada ciri skor berhubung dengan ketepatan dan ketekalan skor bagi menggambarkan prestasi calon dalam perkara yang diuji. Rumusan Dalam proses pembinaan item ujian beberapa perkara yang berhubungan dengan pembinaan item ujian tersebut harus dipertimbangkan. 25 . b. Penilaian dan Pengujian Mestilah Bersifat “Kesahan” (validity) a. Kesahan Isi Kesahan Ramalan Kesahan Serentak Kesahan Gagasan ii. c.

sintesis dan penilaian. Senaraikan dan huraikan garis panduan membina item objektif dan esei. Kemudian buat laporan menyeluruh tentang pencapaian pelajar anda dan kaitkan keputusan itu dengan item yang telah dibina dari segi kelebihan atau kelemahannya.7 Aktiviti Arahan : Anda dikehendaki membaca dan memahami aspek-aspek pembinaan ujian dan sila sediakan carta pengurusan grafik bagi perkara-perkara yang berikut: a. aplikasi. kefahaman. Sila bina 24 item objektif aneka pilihan untuk menguji kemahiran tatabahasa bagi pelajar anda. Aplikasikan atau ujikan item tersebut kepada pelajar anda.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 4. analisis. Item yang anda bina mestilah merangkumi 4 soalan untuk setiap aras iaitu pengetahuan.Tunjukkan soalan-soalan yang dibina itu kepada guru panitia Bahasa Melayu dan bincangkan bersamanya tentang kelebihan dan kelemahan pembinaan item objektif tersebut berdasarkan garis panduan membina item ujian objektif. b. 26 .

my/education/publication/JPP239_PEMBINAAN%20DAN%20PENGESAHAN%20UJIAN%20MEMBACA.my/ipba/rdipba/cd1/article123.usm. 1.emoe. http://apps. http://www.gov.pdf 2.pdf 27 .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Layari Internet untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Sumatif. 5.1 Menghuraikan dan menjelaskan jenis penilaian bahasa. 5.1 Sinopsis Tajuk ini disusun untuk membolehkan pelajar mengetahui dan mendalami jenis penilaian bahasa yang boleh digunakan oleh guru dalam menjalankan proses p&p Bahasa Melayu. kemajuan dan ujian bakat. 5. Kemajuan.3 Menerangkan dan menganalisis ujian kefasihan.3 Kerangka Konsep Jenis Penilaian bahasa Ujian Formatif Ujian Sumatif Ujian Kefasihan Ujian Kemajuan Ujian Bakat Ujian Pencapaian 28 .2.2.2 Menganalisis dan membanding-beza jenis penilaian.2. Pencapaian. 5. Jenis penilaian tersebut merangkumi ujian Formatif.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 5 : JENIS PENILAIAN BAHASA 5. Ujian Kefasihan. pencapaian.2 Hasil Pembelajaran 5. Ujian Bakat.

Ujian Formatif dapat mengesan kelemahan dan pembelajaran murid secara serta-merta.5 Ujian Formatif Ujian Formatif adalah bahan atau alat ujian yang dibina oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran atau subkemahiran bahasa yang diajar. Perbezaan antara ujian formatif dan sumatif pada asasnya berdasarkan skop kemahiran.Tujuan utama guru menjalankan ujian formatif untuk memperbaiki lagi mutu proses pengajaran dan pembelajaran. 29 .ujian kefasihan.ujian kemajuan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 5. 5. jangka masa P&P atau objektif pengajaran dan pembelajaran yang hendak diuji. ujian sumatif. iaitu ujian formatif.4 Ujian Formatif dan Sumatif Terdapat beberapa jenis ujian. ujian bakat dan ujian pencapaian. Biasanya ujian ini dijalankan dalam bentuk pemerhatian atau pun dalam satu siri ujian yang pendek. Biasanya skop pengajaran dan pembelajaran ujian tersebut agak terhad dan tidak luas. Skop pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk Ujian Sumatif diasaskan dan dibina secara luas dan melibatkan kesemua kemahiran dan aspek bahasa.6 Ujian Sumatif Ujian sumatif ialah proses penilaian yang dijalankan secara menyeluruh pada akhir satu peringkat pembelajaran untuk menentukan tahap pembelajaran dalam kalangan murid. 5.

Rujukan kriteria Jenis ujian 7. Ujian Kefasihan dan Ujian Kemajuan Manakala ujian bakat bertujuan mengesan bakat seseorang dalam menguasai bahasa asing.Rujukan norma 5. Ujian Kefasihan pula bertujuan untuk menentukan setakat manakah seseorang telah mengetahui dan menguasai sesuatu bahasa secara keseluruhan. Kognitif. Pensijilan atau penggredan 2. Beraneka jenis 5. Peperiksaan akhir Alat tahun 7. Terhad kepada tugasan Penekanan Sifat 3. . 2. Dibentuk khas Kesukaran 6.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 5. Senang – sukar 5. Berubah-ubah 6. bahan atau isi pelajaran yang telah dipelajari.Kognitif 4. psikomotor dan afektif 4. Ujian Pencapaian bertujuan untuk menentukan setakat manakah muridmurid telah menguasai kemahiran. Maklum balas kepada pelajar dan guru: kemajuan dan Fungsi kelemahan. Ujian Kemajuan merupakan ujian yang menentukan kemajuan murid dari semasa ke semasa di sepanjang pembelajaran mereka. Sepanjang pengajaran Masa unit/kursus 3.8 Ujian Bakat. Ujian Pencapaian.7 Perbezaan Antara Ujian Formatif dan Ujian Sumatif Ujian Formatif Perbezaan Ujian Sumatif 1. 30 Seterusnya anda dikehendaki membuat bacaan tambahan dan mengakses internet untuk mendapatkan maklumat tambahan. Pada akhir 1.

Melalui ujian ini murid-murid akan melakukan berbagai-bagai aktiviti bahasa seperti meniru penyebutan bunyi-bunyi.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH NOTA TAMBAHAN Ujian Bakat Ujian bakat biasanya melibatkan data-data bahasa yang mengandungi unsur-unsur bahasa seperti fonetik. menentukan makna berdasarkan konteks dan sebagainya. Biasanya ujian ini digunakan untuk menempatkan seseorang dalam kumpulan pembelajaran yang sesuai dengan pengetahuan dan kebolehan mereka. Ujian ini dinamakan ujian pra dan ujian pos. 31 . Ujian Pencapaian Ujian ini boleh dijalankan pada akhir kursus atau setelah tamatnya sesuatu unit pembelajaran. Ujian Kefasihan Ujian ini menilai kebolehan umum seseorang terhadap bahasa yang dipelajarinya.Sejauh mana sesuatu kemahiran itu dikuasai dalam satu jangkamasa yang ditetapkan boleh ditentukan melalui dua set ujian yang berlainan. Setelah hasil ujian dianalisis guru dapat mengenal pasti murid-murid yang berbakat dan berpotensi untuk mempelajari sesuatu bahasa dengan cepat. mengubah bentuk. atau struktur sesuatu bahasa.tatabahasa dan kosa kata.

32 . Kemudian buat banding beza antara kaedah-kaedah penilaian bahasa yang telah dihuraikan di atas menggunakan borang pengurusan grafik. Sila ambil satu contoh kaedah penilaian bahasa di atas untuk menilai satu kemahiran bahasa. 2. Nyatakan kesesuaian dan keberkesanan kaedah tersebut untuk menguji kemahiran bahasa yang telah anda pilih itu. Anda dikehendaki mendapatkan seberapa banyak maklumat yang berkaitan dengan tajuk di perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AKTIVITI Arahan 1.

6.1 Menghuraikan kaedah penilaian melalui portfolio. kepelbagaian cara ( multiple ways of delivery) supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira. 33 . 6.3.2. Menganalisis dan mengaplikasi kaedah penilaian melalui pemerhatian penilaian melalui portfolio.1 Sinopsis Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara yang fleksibel.2 Hasil Pembelajaran 6.2 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui pemerhatian. bermakna dan tidak menakutkan pelajar. 6.2. Implikasi penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran juga perlu ditekankan agar kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan.2.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 6 : KAEDAH PENILAIAN BAHASA 6. Untuk ini cara penilaian perlu mengambil kira keperluan individu.

3 Kerangka Konsep Kaedah Penilaian Bahasa Penilaian Melalui Portfolio 6. rekod anekdot dan lain-lain bukti pembelajaran yang lain boleh digunakan untuk menghasilkan penilaian yang menyeluruh. 34 . Selain portfolio. pelaksanaan dan penilaian yang teliti.4 Penilaian Melalui Porfolio Penilaian Melalui Pemerhatian Portfolio ialah satu kaedah yang digunakan oleh guru untuk mengumpul dan merekod bukti pencapaian pelajar dalam satu jangka masa yang dipersetujui bersama. Ia memerlukan perancangan. Terdapat beberapa jenis portfolio untuk tujuan dan konteks pembelajaran yang berbeza. Portfolio berbentuk dokumentasi yang berstruktur. Proses pembelajaran dijalankan secara kolaboratif untuk mencapai kefahaman dan mendokumentasikan pemikiran secara kritis dan kreatif serta pemilihan maklumat dan fakta dari peringkat awal hingga ke akhir.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 6.

prosedur kerja. (b) Sesuatu yang dilaksanakan oleh pelajar secara auntentik.4.  menunjukkan kesesuaian kurikulum dan kejayaan pelajar 6.  digunakan bagi menggambarkan keperluan spesifik dalam penyempurnaan gred.4.2 Kegunaan Portfolio  menilai perkembangan dalam satu tempoh (authentic assessment).  menilai secara sumatif pembelajaran.  Menyediakan ruang pelajar membuat refleksi dan menentukan matlamat peribadi. 6.4.  menilai perkembangan kemahiran dan kebolehan. matlamat. Ini adalah kaedah konkrit untuk pelajar menghasilkan kerja melalui pengalaman sendiri ketika melakukan kerja-kerja amali atau kerja-kerja lapangan. pengalaman dan harapan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 6.  Menggalakkan pelajar menyemak dan menganalisis pembelajaran mereka secara sistematik.1 Tujuan Portfolio Tujuan portfolio ialah untuk :  Memberi peluang pelajar mendokumentasi kemahiran dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman sewaktu menyempurnakan tugasan.3 Ciri-ciri Portfolio (a) Menggambarkan sejelas-jelasnya aktiviti pelajar iaitu rasional. 35 . halatuju.

(e) Kriteria penilaian yang dipilih diterangkan dan dipersetujui bersama dengan pelajar sebagai penggalak kepada pelajar untuk mengambil bahagian secara aktif. 6.5 Bagaimana Menilai Portfolio?  Berdasarkan konsep perkembangan pembelajaran yang berterusan dan berfokuskan kepada perkembangan pelajar dalam aspek kemahirankemahiran. seperti di bawah ini. komen. dan cadangan harus direkod untuk menghadapi dan mengatasi sesuatu tugasan pembelajaran. pengetahuan dan kefahaman.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH (c) Menunjukkan perlakuan pelajar yang dibimbing oleh guru seperti ulasan.  Portfolio Kerja Harian  Portfolio Hasil Terbaik  Portfolio Dokumen 6.4. (d) Membuat catatan pembimbing yang membantu pelajar merenung dan membuat refleksi tentang kerja yang dibuat untuk menentukan tindakan susulan.4 Jenis-jenis Portfolio Yang Boleh Dibina. Sebagai contoh mari kita lihat peta perkembangan pembelajaran pelajar yang mempunyai lima tahap perkembangan.  Menggunakan peta perkembangan pembelajaran pelajar yang memberi gambaran perkembangan yang lebih menyeluruh dari awal hingga akhir. E J A A N 5 Berdikari mengeja perkataan-perkataan 4 Mencantum suku kata dengan bimbingan guru 3 Membentuk suku kata 2 Menyebut bunyi huruf 1 Permulaan mengenal huruf 36 .4.

afektif dan psikomotor yang melibatkan juga faktor-faktor bahan dan persekitaran. Penilaian melalui kaedah ini dilakukan secara berterusan mengikut jangka waktu yang ditentukan bagi membantu guru mendapat maklum balas tentang keberkesanan P&P. 6. jurnal dan rekod anekdot sebelum membuat anggaran seimbang (on-balance) tentang tahap pencapaian pelajar.5 Penilaian Melalui Pemerhatian. 6.  Membuat laporan samada secara huraian atau grafik untuk memberi matlamat yang lebih lengkap dari markah mentah ujian yang hanya membandingkan seorang pelajar dengan pelajar lain sahaja. Aspek yang diperhatikan menyeluruh meliputi aspek kognitif. 37 .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH  Menggunakan inferens dengan rekod menimbang pelbagai bukti seperti hasil pemerhatian.6 Aspek-aspek yang perlu dalam sesebuah Portfolio Sesebuah portfolio mengandungi:       Senarai semak yang disediakan oleh guru Nota-nota yang disediakan oleh guru Catatan jurnal Buku log Refleksi kendiri murid Gambar dan foto 6.4.4.7 Kebaikan Penilaian Portfolio  Penglibatan murid sepenuhnya dalam pengajajaran dan pembelajaran  Guru mendapat banyak maklumat untuk menilai pencapaian muri-murid  Merupakan satu cara untuk menilai tahap perkembangan murid-murid  Dapat memotivasikan murid-murid dan meningkatkan tahap kefahaman kendiri mengenai tugasan pembelajaran yang diberi oleh guru.

 Memerhati untuk jangka pendek dan uangk panjang.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 6.  Menjalankan dijalankan. 38 . 6.1 Jenis Pemerhatian Berdasarkan tujuan dan aspek yang hendak dinilai:  Memerhati sesuatu tanpa membuat tafsiran dan tanggapan.5.  Memerhati apa yang telah dirancang secara ‘open ended’.3 Pelaksanaan Proses Pemerhatian Beberapa perkara perlu diambil kira dalam melaksanakan proses pemerhatian. afektif.  Dilaksanakan oleh pelajar untuk menjalankan sesuatu tugasan seperti projek.psikomotor.5.  Guru boleh menggunakan instrumen seperti senarai semak.4 Fungsi Pemerhatian  Melihat perkembangan individu atau kumpulan dalam sesuatu proses pembelajaran. rubrik yang merangkumi aspek kognitif. Antaranya ialah:  Kualiti Pemerhatian  Bentuk Perancangan  Jenis-jenis Pemerhatian 6.2 Strategi Pemerhatian  Berterusan mengikut keperluan yang dirancang.  Kaedah pemerhatian boleh dilakukan secara global dan analitikal berdasarkan objektif yang ditentukan oleh guru. tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian yang 6.5.5. bahan dan persekitaran. rekod anekdot.  Dilakukan oleh pelajar untuk melihat tahap pencapaian sendiri atau rakan sebaya dalam sesuatu pembelajaran.

Penilaian cara ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti daya pengamatan penilai. AKTIVITI 1. Anda perlu ingat bahawa pemerhatian memang mudah dilaksanakan tetapi untuk menjamin kesahihan dapatannya agak sukar.6 Rumusan. Anda juga dikehendaki membuat penilaian murid dalam kelas anda berdasarkan penilaian portfolio. pengetahuan serta pengalaman sebenar penilai tentang bidang yang berkenaan. 2. Anda dikehendaki mendapatkan maklumat di perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan. Sediakan laporan ringkas tentang kelebihan dan kelemahan kaedah penilaian tersebut.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 6. dan sikap bias serta prasangka penilai. 39 .

1 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui kontrak pembelajaran. 40 .2. 7. Untuk ini cara penilaian perlu mengambil kira keperluan individu. 7. Implikasi penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran juga perlu ditekankan agar kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan. kepelbagaian cara ( multiple ways of delivery) supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 7: KAEDAH PENILAIAN BAHASA 7. bermakna dan tidak menakutkan pelajar.1 Sinopsis Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara yang fleksibel.2 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui soal jawab.2.2 Hasil Pembelajaran 7.

7.4 Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran Penilaian melalui Kontrak Pembelajaran dikenali juga sebagai Perjanjian Pembelajaran merupakan suatu persetujuan atau kontrak yang dibuat di antara guru dengan pelajarnya (individu/kumpulan) berhubung dengan sesuatu tugasan secara bertulis. Biasanya terdapat kompromi berkenaan kriteria yang ditentukan. 41 .  Guru menentukan sistem pengredan untuk kaedah penilaian keseluruhan proses pelaksanaan tugasan. Kriteria ditetapkan oleh guru agar tahap pencapaian yang diharapkan tidak terjejas.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 7. Kontrak ini biasanya ditandatangani apabila kedua-dua pihak bersetuju dengan kriteria atau syarat-syarat yang telah disenaraikan.4.1 Cara Pelaksanaan  Pelajar menyatakan gred yang diharapkan dan sistem pengredan untuk keseluruhan proses pelaksanaan tugasan.3 Kerangka Konsep Kaedah Penilaian Bahasa Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran Penilaian Melalui Soal Jawab 7.

Guru hanya memantau penilaian tersebut untuk menjamin kesahan dan kebolehpercayaan. 7. 42 .4.2 Fungsi Kontrak Pembelajaran Kontrak pembelajaran penting dalam pembelajaran tugasan yang berasaskan tahap keupayaan kendiri untuk membolehkan : a.  Penilaian dibuat oleh pelajar dan rakan sebaya. yang prosedurnya dinyatakan dengan jelas. mengenal pasti kaedah-kaedah yang akan diambil untuk mencapai matlamat tersebut.3 Bagaimanakah kontrak pembelajaran digunakan?     Penilaian objektif tugasan Hasil Pembelajaran Penilaian Format / Bentuk 7. b. 7.4.4 Format Kontrak Pembelajaran Keperluan Kontrak Pembelajaran boleh dibuat dalam bentuk tertentu mengikut keperluan tugasan dan pihak yang terlibat.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH  Gred akhir dibincang dan dipersetujui antara guru dan pelajar berdasarkan kriteria yang ditentukan.4. Sesetengah tugasan memerlukan kontrak yang amat formal. menetapkan objektif dan matlamat pembelajaran kendiri. c. pelajar mengenal pasti dan merekod.

.................................................................................... Contoh Format Kontrak Pembelajaran Individu KONTRAK PEMBELAJARAN Mata Pelajaran : .................. Objektif : 1.......................................................... Tugasan : .......BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Sebaliknya sesetengah kontrak pembelajaran juga boleh dibuat secara tidak formal tetapi terancang dan jelas....................................................................................................... Nama: Tandatangan guru ................................................................................................. Tahun/Tingkatan :....................................... 2................................... Nama: Tandatangan rakan sebaya .................. Perkembangan Peringkat Apa yang ingin dicapai pada peringkat ini Bagaimana akan dilaksanakan pada peringkat ini Tempoh masa pelaksanaan peringkat ini Bagaimana penilaian peringkat ini dibuat Catatan Tandatangan murid ............................. 3.................. Nama : ........................................... Nama: 43 ........

Biasanya. penglibatan dan percaya diri dalam kalangan pelajar.5. kesanggupan memberi penyataan dan melahirkan perasaan. ia dapat dijadikan teras kepada pembinaan konsepkonsep.1 Cara Pelaksanaan Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberikan tindak balas yang sewajarnya.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 7. soalan-soalan yang dikemukakan memerlukan pelajar berfikir. Kejayaan penggunaan teknik ini dalam P&P bergantung kepada kebolehan guru untuk menguasai teknik menyoal. di samping dapat menguji dan menilai apa yang diajar.5 Penilaian Melalui Soal Jawab Teknik soal jawab merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan. 7. Di samping itu. Bahasa Melayu akan dapat melahirkan interaksi antara guru dan pelajar secara berkesan. 44 . Penggunaan teknik ini dalam P&P.

2. sediakan soalan-soalan yang sesuai untuk menguji pemahaman murid tentang grafik.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AKTIVITI 1. Pilih satu bahan pengajaran grafik untuk sesi pengajaran Bahasa Melayu kelas KBSR. Huraikan dengan contoh-contoh yang tepat dan cara pelaksanaannya. anda mahu menguji dan menilai murid melalui kaedah soal jawab. 45 . Bagaimana anda menjalankan Penilaian Kontrak Pembelajaran semasa proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di dalam bilik darjah. Sediakan rumusan tentang pencapaian murid anda dan keberkesanan kaedah tersebut.

8. bermakna dan tidak menakutkan pelajar. Modul ini membincangkan tajuk penilaian melalui projek sahaja.1 Sinopsis Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara yang fleksibel. kepelbagaian cara ( multiple ways of delivery) supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira.2.2 Menganalisis dan mengaplikasi kaedah penilaian melalui projek 8.1 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui projek 8. Tajuk penilaian melalui kertas kerja akan disampaikan ketika interaksi bersemuka.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 8: KAEDAH PENILAIAN BAHASA 8. Implikasi penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran juga perlu ditekankan agar kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan.2. Untuk ini cara penilaian perlu mengambil kira keperluan individu.2 Hasil Pembelajaran 8.3 Kerangka Konsep Kaedah Penilaian Bahasa Penilaian Melalui Projek Penilaian Melalui Kertas Kerja 46 .

 Memberi peluang pelajar menggunakan bahan sumber yang terdapat di luar bilik darjah. Dalam konteks kurikulum sekolah. Tugasan ini boleh dijalankan secara individu atau secara berkumpulan dan dilaksanakan dalam satu jangka masa yang munasabah. Ia biasanya melibatkan kutipan serta analisis data persediaan satu laporan yang betul. Penilaian cara ini berupa aktiviti-aktiviti yang memerlukan pelajar mengaplikasi atau membuat tunjuk cara pengetahuan dan kemahiran dalam situasi sebenar. (Wiggins.4 Penilaian Melalui Projek Projek ialah satu aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam satu tempoh masa yang tertentu.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 8. 1989).  Apakah tujuan pembelajaran Projek ini? Sebagai satu aktiviti pembelajaran projek membawa tujuan berikut:   Menggalakkan pelajar bekerjasama dan memikul tanggungjawab. 47 . projek bermaksud secara amali. Memberi kebebasan pelajar untuk menunjukkan kreativiti dan inovasi. Penilaiannya dijalankan pada setiap tahap proses sehinggalah kepada tahap hasil disediakan.

Langkah 1 : Penentuan tajuk dan skop Projek. 8. membina model. kemahiran merancang. Tugasan prestasi – drama. Langkah 3 : Pelaksanaan strategi. kinestetik ). Langkah 5 : Penilaian hasil projek. 48 . integrasi pengetahuan.5 Ciri-ciri Penilaian Projek     Projek mempunyai pelbagai reka bentuk ( lisan.  Pelajar perlu melibatkan diri secara aktif sama ada ketika menyediakan projek atau dalam kumpulan. Pelajar melaksana dan menghasilkan sesuatu. poster atau model.   Tugasan boleh dilaksanakan secara kumpulan atau individu.7 Langkah-langkah untuk menjalankan Projek. kebolehan membuat tugasan bersama orang lain. visual. lakonan.   Portfolio-koleksi tugasan berdasarkan prestasi. Langkah 4 : Pemprosesan Maklumat. Pelajar mengamalkan kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah.6 Jenis-jenis penilaian Projek  Latihan dan soalan ‘open-ended’ untuk pelajar meneroka secara lisan atau bertulis.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 8. Merupakan peluang menilai pelajar dalam kreativiti. Pelajar boleh membina penyelesaian alternatif.    Pelajar menunjukkan kebolehan mengkaji/membentukkan sesuatu. melaksana dan menerangkan keputusan ujikaji.  Extended tasks assignment seperti menulis puisi. 8. Jangka masa yang panjang Menunjukkan peranan sebenar dalam situasi sebenar. Tidak ada satu jawapan yang benar. Langkah 2 : Penilaian awal projek. persembahan.

anda dikehendaki menyediakan senarai semak yang lengkap untuk menilai keberkesanan produk atau bahan yang dihasilkan oleh murid. Anda memberi tugasan membuat satu projek tentang galakan membaca dalam kalangan murid-murid di sekolah anda. kemudian sila lengkapkan pengetahuan anda dalam borang pengurusan grafik yang sesuai. Tahniah ! Anda telah berjaya menamatkan Modul Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah dengan jayanya. ----------------------------------------MODUL TAMAT--------------------------------------------- 49 . Pastikan anda membuat latihan yang diberikan untuk membolehkan anda menguasai modul ini. Anda dikehendaki membaca dan memahami tajuk di atas.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AKTIVITI Arahan: 1. 2. Arahan:  Soalan 1 hendaklah dibincangkan bersama pensyarah / tutor anda. Murid-murid secara berkumpulan akan menghasilkan pelbagai bahan dan produk. Soalan 2 hendaklah dijawab secara bertaip dan diserahkan kepada pensyarah/tutor anda.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 50 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful