BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

TAJUK 1: PENGERTIAN DAN KONSEP

Tahukah anda, penilaian hendaklah dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran (P & P), bukannya semata-mata dijalankan melalui ujian dan peperiksaan sahaja. Ia merupakan satu proses pengumpulan maklumat berkenaan dengan kemajuan dan prestasi pelajar. Dengan itu, di peringkat sekolah berbagai-bagai kaedah penilaian digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang kemajuan dan pencapaian pelajar

1.1 Sinopsis

Topik

ini membincangkan konsep-konsep penting dalam penilaian dan

pentaksiran bahasa Melayu iaitu pentaksiran, pengujian, penilaian. Di akhir topik, para pelajar akan menjalankan beberapa aktiviti serta menjawab beberapa soalan untuk menguji pemahaman anda. Rujukan lanjut melalui sumber internet, perbincangan dalam talian serta aktiviti kolaboratif bersama pensyarah anda boleh juga dilakukan.

1

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

1.2 Hasil pembelajaran 1.2.1. Konsep pentaksiran 1.2.2. Konsep pengujian 1.2.3. Konsep penilaian 1.2.4. Perkaitan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian

1.3 Kerangka Konsep

Pengertian dan Konsep

Pentaksiran

Pengujian

Penilaian

Perkaitan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian

1.4 Pentaksiran Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. Maklumat meliputi halhal berkaitan topik, bukti dan prestasi. Penghakiman melibatkan hal-hal seperti pertimbangan dan pencapaian aspek pendidikan, manakala produk pula melibatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai. Proses pendidikan pula

2

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

melibatkan operasi, dapatan dan hasil. Aspek-aspek utama dalam pentaksiran ialah:i. Instrumen ii. Kumpulan yang ditaksir iii. Respon iv. Kumpulan yang menaksir v. Skor

1.5 Pengujian  Merupakan satu kaedah dalam pengukuran dan dijalankan dengan cara yang sistematik.  Ia juga satu cara bagi mengukur tingkah laku seseorang individu.  Ia dilaksanakan dalam tiga peringkat iaitu, sebelum, semasa dan selepas sesuatu pengajaran  Ujian boleh diberikan sebelum sesuatu pengajaran berlaku dengan tujuan untuk mengumpul maklumat. Ujian itu dikenali sebagai ujian pra atau pretest.  Semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku ujian diberikan sama ada secara lisan atau bertulis. Ujian ini bagi mengetahui kemajuan yang dicapai oleh pelajar-pelajar dan pemahaman mereka terhadap P&P guru.

Ujian ialah satu alat. Dalam P & P bahasa, ujian ialah bahan yang bertulis atau tercetak atau terakam yang telah dibentuk oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran bahasa. Misalnya, guru membina ujian kloz bagi menguji kefahaman membaca atau ujian imlak bagi menguji kefahaman mendengar. Namun, perlu diingat bahawa ujian mungkin menjadi kurang baik jika pentadbir ujian menggunakannya dan menginterpretasinya secara tidak jujur. Oleh itu, ujian

perlulah digunakan sesuai dengan perkara yang hendak diuji itu. Contohnya,
3

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

jika guru menguji tahap kefahaman murid Tahun 4 dengan menggunakan bahan bacaan yang layak untuk Tingkatan 1, sudah semestinya keputusan pelajar ini tidak menggalakkan.

1.6 Penilaian Penilaian telah didefinisikan dengan banyak cara. Stufflebeam et. al. (1971: xxv) menyatakan “penilaian” sebagai the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives.

Terry D. TenBrink (1974:8) pula menyatakan bahawa penilaian adalah suatu proses mendapatkan maklumat yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan yang seterusnya digunakan dalam membuat keputusan.

Penilaian merupakan satu proses untuk memperolehi maklumat kuantitatif. Ia adalah satu proses bagi guru untuk menentukan perubahan tingkah laku dan membuat pertimbangan menilai. Proses menilai dapat memberi maklumat tentang pencapaian objektif pelajaran, kaedah mengajar seorang guru dan keberkesanan sesebuah kurikulum. Pentafsiran penilaian berdasarkan data kuantitatif dan penghuraian kualitatif. Ia boleh dijalankan sebelum, semasa atau selepas satu sesi pengajaran guru. Ia boleh dijalankan berdasarkan sesuatu pembelajaran spesifik atau kepada keseluruhan kurkulum.

4

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

Kepentingan Penilaian Ujian Di Bilik Darjah Penilaian dan ujian mempunyai beberapa tujuan. Antaranya ialah untuk:  mengetahui keupayaan, kemahiran atau pengetahuan asas yang sedia ada pada pelajar-pelajar dalam perkara yang hendak diajar.  menolong guru-guru mengetahui sejauh manakah pelajar-pelajar mereka telah dapat menguasai atau mempelajari telah disampaikan.  membandingkan pencapaian seseorang pelajar dengan temanteman sekelasnya atau dengan peringkat kelas yang sama di sekolah.  menentukan pelajar yang tinggi keupayaan dan juga yang amat lemah dalam pencapaian mereka.  membolehkan guru-guru menilai bahan-bahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka. Melalui ujian dan penilaian mereka sentiasa dapat meningkatkan pengajaran mereka; dan  membolehkan pelajar mengetahui kelemahan-kelemahan mereka perkara yang

dalam sesuatu kemahiran atau bidang itu dan segera pula memperbaikinya.

5

kita dapati ketiga-tiga konsep berkenaan mempunyai perkaitan rapat dalam proses mendapatkan tahap keberkesanan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. 6 . Pengujian dan Penilaian Rajah 1. PENILAIAN PENTAKSIRAN PENGUJIAN Berdasarkan rajah di atas.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 1. Tujuan atau objektif sesuatu penghakiman produk P&P membabitkan ketiga-tiga aspek bekenaan.7 Perkaitan antara Pentaksiran.

8 Aktiviti Arahan: Anda dikehendaki mengumpul satu set bahan ujian bulanan. Sila buat catatan dan rumusan tentang perbezaan antara konsepkonsep pengujian. b.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 1. pengukuran. Berdasarkan maklumat yang diperoleh. Sila nyatakan tujuan-tujuan pengujian. a. dan penilaian dilakukan. penilaian. Sejauh manakah kertas ujian bulanan. semester dan akhir tahun yang dibina menepati ciri-ciri pentaksiran yang berkesan? 7 . c. dan pengukuran ini dalam bentuk grafik. sila jawab soalan-soalan dibawah. semester dan akhir tahun.

Dalam panduan pembelajaran ini. kawasan) dan setiap domain tersebut diperincikan berdasarkan hierarkinya. Selamat berjaya ! 2.1 Sinopsis Sebagaimana yang anda tahu.2.2.1.2. Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. dan domain Krathwohl. dua aspek ini akan dibincangkan serta aktiviti yang berkaitan boleh dijalankan bersama pensyarah anda untuk memudahkan pemahaman anda. Menghuraikan konsep pentaksiran.Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan.2 Hasil Pembelajaran 2.3.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 2: TAKSONOMI DAN DOMAIN KRATHWOHL 2.2. 2. 2. Membina jadual spesifikasi ujian dan soalan ujian Bahasa Melayu. dan penilaian. tujuan pendidikan dibahagi kepada beberapa domain (ranah. Bloom pada tahun 1956 dan seterusnya Domain Krathwohl. Menilai dan memilih jenis dan kaedah penilaian kemahiran bahasa dan sistem bahasa Melayu dan melaksanakan pemarkahan ujian Bahasa Melayu.2.4. Menjelaskan taksonomi Bloom. 2. Dalam hal ini. pengujian. taksonomi Solo. 8 .

pengertian. seperti minat. 9 . berenang.3 Kerangka Konsep Taksonomi dan Domain Taksonomi Bloom Domain Krathwohl 2. iaitu: 1. Affective Domain (Domain Afektif) melibatkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi. dan cara penyesuaian diri.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2. apresiasi. Psychomotor Domain (Domain Psikomotor) mengenai perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motor seperti tulisan tangan. seperti pengetahuan. 3. sikap. melibatkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual. 2.4 Taksonomi Bloom Tujuan pendidikan dibahagikan kepada tiga domain. dan mengoperasi mesin. Cognitive Domain (Domain Kognitif). dan keterampilan berfikir.

definisi. 10 . Pengetahuan Kemampuan dan Keterampilan Intelektual Pengetahuan (Knowledge) Berasaskan kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan. Aplikasi (Application) Pada tahap ini. urutan. Pemahaman (Comprehension) Dikenali dari kemampuan untuk membaca dan memahami gambaran. Analisis (Analysis) Pada tahap analisis. ii. Domain ini terdiri dari dua tahap iaitu: i. peraturan. teori dan sebagainya persekitaran sebenar. arahan. seseorang pelajar memiliki kemampuan untuk menerapkan di dalam gagasan. gagasan. prosedur. rumus. jadual . fakta-fakta. dan sebagainya. metodologi . prinsip dasar.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Domain Kognitif Bloom membahagikan domain kognitif kepada enam tahap. seseorang akan mampu menganalisa maklumat yang diperoleh dan mencerakinkannya atau menstrukturkan maklumat itu ke dalam bahagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya dan mampu mengenali serta membezakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah senario yang rumit. laporan. pola. metodologi. diagram. dan sebagainya.

Respon Tampak yang Kompleks (Complex Overt Response) 6.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Sintesis (Synthesis) Seseorang pelajar pada tahap sintesis akan mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah senario yang sebelumnya tidak terlihat dan mampu mengenali data atau maklumat yang harus didapati untuk menghasilkan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Penyesuaian (Adaptation) 7.. metodologi dan sebagainya dengan menggunakan kriteria yang sesuai atau standard yang ada untuk memastikan nilai efektif atau manfaatnya. Penilaian (Evaluation) Dikenali dari kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap penyelesaian. Respons Terpimpin 4. Penciptaan (Origination) 11 . Persediaan (Set) 3. Mekanisme (Mechanism) 5. Persepsi 2. gagasan.  Domain Psikomotor 1.

5 Domain David Krathwohl  Domain Afektif  Penerimaan (Receiving/Attending)  Tanggapan (Responding)  Penghargaan (Valuing)  Pengorganisasian (Organization)  Perwatakan Berdasarkan Nilai-nilai (Characterization by a Value or Value Complex) 12 .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2.

pdf 13 .htm 3.com/~Donclark/hrd/bloom. Analisis soalan peperiksaan Bahasa Melayu bagi peperiksaan akhir tahun di sekolah anda dari segi: a.edu/ndabbagh/Resources/Resources2/krath stax.6 Aktiviti Arahan: Anda dikehendaki membuat rujukan dan memahami Taksonomi Bloom dan Domain Krathwolh. Setelah itu.ukm. anda dikehendaki menyiapkan tugasan yang diberikan. c. Lawatilah laman web berikut untuk mendapatkan maklumat lanjut:- 1. b.html 2. http://www.nwlink. 1. http://classweb.gmu. http://pkukmweb. Sila huraikan sejauh manakah penggunaan Domain Krathwohl dalam soalan peperiksaan Bahasa Melayu bagi peperiksaan akhir tahun untuk setiap kelas di sekolah anda. Aras kesukaran/ kognitif Taksonomi Bloom.my/~upak/pdffile/2008E/aqilah.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2. Sila nyatakan bilangan soalan yang dianalisis mengikut aras Bloom.

2. Memahami aspek-aspek dalam penyediaan JSU 3.1 Sinopsis Jadual Spesifikasi Ujian atau JSU merupakan aspek penting dalam penyediaan sesuatu ujian.1. Penggunaan JSU dalam pembinaan item ujian 14 .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 3: JADUAL SPESIFIKASI UJIAN 3.2. yang Cara yang baik untuk merancang sesuatu ujian adalah dengan menyediakan JSU yang merupakan rancangan persediaan item/ soalan. JSU dikenali juga sebagai Test Blue Print dan Test Specification. paksi “Kandungan” (menegak) dan paksi “Aras 3.2 Hasil pembelajaran 3. Guru-guru di sekolah seringkali membina soalan-soalan ujian secara spontan dan tidak terancang. JSU merupakan matrik dua paksi iaitu Kemahiran” (melintang). Ujian yang tidak mempunyai perancangan yang rapi biasanya tidak mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan tinggi.2.

amali. Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran.3 Kerangka konsep JADUAL SPESIFIKASI UJIAN KEPENTINGAN JSU DEFINISI LANGKAH PEMBINAAN JSU 3. 15 .  Bentuk ujian sama ada berbentuk objektif.5 Kepentingan JSU     Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan. Pemberatan (%) pada kandungan aras kemahiran berdasarkan lama masa mengajar dan kepentingan sesuatu kemahiran itu diajar.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 3.   Bilangan item yang mengikut bentuk. Aras Kemahiran yang mengikut taksonomi objektif pendidikan.80%. Menentukan perseimbangan antara topik-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji. kertas kursus dan lain-lain. Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian. Kepayahan atau kesukaran item yang berada dalam lingkungan 20 % . 3. esei. kandungan dan aras kemahiran.4 Definisi / Konsep Jadual Spesifikasi Ujian ( JSU)    Kandungan Ujian tentang topik-topik pelajaran.

1 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu  Asal usul BM. 16 . BM sebelum dan selepas merdeka 2 15 2 12 5 4 1.2 Linguistik BM  Pengenalan linguistik Definisi.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH  Bil Memberikan panduan untuk membentuk format ujian.3 Fonologi  Definisi. Bentuk Soalan Objektif Aras Kognitif Kemahiran Bidang/Topik/Topik Kecil Jam 1 2 3 4 5 6 Jumlah Item 1. cara penghasilan   Fonem segmental Fonem suprasegmental Jumlah 1 20 5 4 1 1 16 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 40 32 Jadual 1: Contoh JSU  Contoh di atas boleh disesuaikan dengan keperluan dan spesifikasi di sekolah. alat artikulasi. Sejarah. Linguistik Diskriptif 1.

1. c. afektif. Penilaian Sintesis Analisis Penggunaan Kefahaman Pengetahuan Mudah Sukar Langkah IV: Apakah jenis ujian yang akan diuji?    Ujian objektif Ujian struktur Ujian esei.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 3. 17 . 5. 2.6 Langkah-langkah Membina JSU Langkah 1: Senaraikan tajuk-tajuk yang hendak diuji Langkah II: Tentukan soalan yang akan dibina itu a. soalan objektif (30 soalan) 1 markah bagi 1 item jumlah soalan bagi setiap topik dikira: = Jumlah masa X Jumlah soalan Jumlah Masa keseluruhan Langkah III: Tentukan model aras kesukaran item Biasanya JPU menggunakan taksonomi objektif pendidikan Bloom Tiga domain: kognitif. dan lain-lain. b. dan psikomotor Domain Kognitif 6. 3. 4.

JPU berperanan penting. pengkelasan atau bimbingan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Langkah V:  Tentukan bilangan soalan bagi setiap komponen (objektif. esei dll)   Penentuan aras kesukaran soalan (soalan mudah – soalan sukar) Pemarkahan Langkah VI    Nyatakan mata pelajaran Nyatakan tingkatan Susunan nombor soalan mengikut tajuk Rumusan Dalam penilaian. Orang-orang yang berkaitan dengan ujian seperti calon. data yang tercetus daripada ujian yang sedemikian tidak layak digunakan bagi tujuan pemilihan. Justeru. struktur. guru yang mengajar dan ibu bapa berhak dalam erti kata sebenarnya menolak sesuatu ujian itu jika diragukan kesahannya. 18 .

 Tetapkan bilangan item.  Sediakan satu JSU berdasarkan format ditetapkan.7 Aktiviti Arahan: Anda dikehendaki menyediakan kertas 1 Peperiksaan Semester yang telah ditetapkan.geocities. http://apps. http://www.my/ipba/rdipba/cd1/article123.emoe. 1.pdf 2.htm 19 .com/kheru2006/iv. peruntukan masa dan peratusan item mengikut aras kognitif berdasarkan topik dalam sukatan pelajaran.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 3. Layarilah laman web berikut untuk mendapatkan maklumat tambahan. Kertas 1 mengandungi 20 soalan objektif.gov.

4. Hasil tugasan anda perlu dimasukkan dalam folio pembelajaran anda. 20 . Memahami serta menghuraikan proses pembinaan soalan objektif.1. Mengaplikasikan kemahiran pembinaan soalan .4. Dalam topik ini anda.3.2.2. dalam proses menilai ini.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 4 : PEMBINAAN UJIAN 4. 4. anda bolehlah menjawab soalan-soalan dalam aktiviti yang diberi serta berbincang dengan pensyarah anda.1 Sinopsis Anda telah membincangkan konsep penilaian dan kepentingannya dalam pendidikan serta P&P di dalam bilik darjah. kita akan membincangkan bagaimana untuk membina bahanbahan ujian untuk para pelajar kita dan pada akhir topik ini. Dengan itu. Memahami serta menghuraikan konsep-konsep ujian. guru sewajarnya dapat menentukan dengan jelas kedudukan ujian sebagai alat penilaian dalam pendidikan. 4.2. Memahami serta menghuraikan proses pembinaan soalan subjektif.2. Ujian bermaksud bahan-bahan yang tertulis yang telah dibentuk oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran bahasa.2 Hasil Pembelajaran 4.2. 4.

4 Pendahuluan Selaku guru bahasa kita seharusnya sedar tentang kedudukan dan kepentingan ujian dalam penilaian pendidikan bahasa untuk mendapatkan maklumat tentang pencapaian pembelajaran pelajar-pelajar. Ini memperbaiki berguna bagi guru untuk dan meningkatkan kualiti P&P. 21 . item jenis padanan.5. item jenis aneka pilihan dan kloz. 4. Jenis-jenis Ujian Berikut ialah beberapa jenis ujian iaitu ujian objektif dan ujian subjektif. Antara item ujian ini termasuklah item jawapan pendek. Ujian Objektif Item ujian jenis objektif ini memerlukan pelajar menulis atau memilih satu jawapan yang betul atau yang paling baik.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 4. 4.3 Kerangka Konsep Pembinaan Ujian Objektif Subjektif 4.5. kelemahan dan kekuatan pelajarpelajar dalam pembelajaran mereka.1.

Jenis soalan: contoh: a) b) Apakah lawan bagi perkataan rajin? ( malas) Apakah makna simpulan bahasa kaki ayam? (tidak memakai kasut) ii. Item-item itu ialah format salah-betul. Item Melengkapkan Penyataan contoh: a) Kita mesti _______bermain sekarang kerana hujan sudah turun. 22 . Ada ketika guru menggunakan setuju (S) atau tidak setuju (TS) pada penyataan atau ya (Y) atau tidak (T) pada soalan. Item Salah .Betul Item ini dikenali sebagai Item Dua Pilihan iaitu item yang mengandungi penyataan yang perlu ditandakan dengan dua pilihan sahaja iaitu: betul (B) atau salah (S). dan aneka pilihan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Item Respons Bebas i. Jawapan mungkin dipilih daripada dua atau lebih pilihan. Item Respons Tetap ( Item Objektif Jenis Pilihan) Soalan jenis ini memerlukan pelajar memilih jawapan betul atau paling tepat. padanan. b) Saya terpaksa ________ adik saya kerana emak saya bekerja.

Kata Adjektif Bentuk 4. Item aneka pilihan berbentuk soalan Jenis jawapan terbaik Analogi 23 .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Item Padanan Item Padanan atau Suaian biasanya mengandungi dua kumpulan objek/ perkara yang berkaitan. Kata Adjektif Perasaan Contoh A. D. Jenis item aneka pilihan adalah seperti yang berikut. Item Aneka Pilihan Item aneka pilihan adalah daripada golongan item jawapan tetap kerana diberikan tindak balas terbatas. a. C. c. B. Budak baik selalu dipuji. Dia amat rindu akan emaknya. Gadis cantik itu anak Pak Zaini. Jalan bengkok ke kampung itu telah ditutup. Kata Bilangan 1. Pelajar dikehendaki memilih jawapannya dengan memadankan objek/ perkara yang berkaitan di sebelah kiri dengan objek/ perkara di sebelah kanan. Kata Adjektif Pancaindera 3. Kata Adjektif Sifatan 2. b.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Item Jenis Cantuman Teknik Kloz Teknik menggunakan ujian kloz. mereka akan mencuba mengisi tempat yang dikosongkan dengan perkataan yang paling sesuai menurut makna keseluruhan teks. sebagai alat bagi menguji kefahaman bacaan boleh digunakan untuk pelajar-pelajar sekolah rendah . Dalam ujian kloz pelajar diminta mengisi tempat kosong yang telah sengaja dikosongkan oleh guru/ penguji dalam sesuatu keratan bacaan. Sungguhpun teknik kloz memerlukan prosedur tertentu dari segi pembinaan ujian. Kemudian. pentadbiran dan pemarkahan. dan sepatutnya boleh diuruskan oleh guru-guru Bahasa Melayu. ini semua tidak sukar dilakukan. pelajar diminta melihat dan membaca keratan itu secara keseluruhannya. 4.2. Soalan Subjektif Soalan jenis subjektif terbahagi kepada beberapa pecahan seperti berikut: Item Jenis Struktur  Item Jenis Esei  Pembinaan Ujian 24 . berasaskan kefahaman mereka ke atas teks itu keseluruhannya. Pada mulanya.5.

Rumusan Dalam proses pembinaan item ujian beberapa perkara yang berhubungan dengan pembinaan item ujian tersebut harus dipertimbangkan. 25 . Kebolehpercayaan Ujian Kebolehpercayaan merujuk kepada ciri skor berhubung dengan ketepatan dan ketekalan skor bagi menggambarkan prestasi calon dalam perkara yang diuji. d. b. Antaranya ialah objektif ujian. kemahiran-kemahiran yang akan diuji dan seterusnya aras ujian itu sendiri. Penilaian dan Pengujian Mestilah Bersifat “Kesahan” (validity) a. Kesahan Isi Kesahan Ramalan Kesahan Serentak Kesahan Gagasan ii. kandungannya.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Prinsip-prinsip Asas Pengujian dan Penilaian Antara prinsip dasar yang harus dijadikan garis panduan dalam pembinaan sesuatu instrumen penilaian dan pengujian ialah: i. c.

Senaraikan dan huraikan garis panduan membina item objektif dan esei. 26 .Tunjukkan soalan-soalan yang dibina itu kepada guru panitia Bahasa Melayu dan bincangkan bersamanya tentang kelebihan dan kelemahan pembinaan item objektif tersebut berdasarkan garis panduan membina item ujian objektif. Item yang anda bina mestilah merangkumi 4 soalan untuk setiap aras iaitu pengetahuan. sintesis dan penilaian. aplikasi. Sila bina 24 item objektif aneka pilihan untuk menguji kemahiran tatabahasa bagi pelajar anda.7 Aktiviti Arahan : Anda dikehendaki membaca dan memahami aspek-aspek pembinaan ujian dan sila sediakan carta pengurusan grafik bagi perkara-perkara yang berikut: a. kefahaman. Kemudian buat laporan menyeluruh tentang pencapaian pelajar anda dan kaitkan keputusan itu dengan item yang telah dibina dari segi kelebihan atau kelemahannya. Aplikasikan atau ujikan item tersebut kepada pelajar anda. analisis.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 4. b.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Layari Internet untuk mendapatkan maklumat lanjut.pdf 27 .usm. http://www. 1.emoe.my/education/publication/JPP239_PEMBINAAN%20DAN%20PENGESAHAN%20UJIAN%20MEMBACA.pdf 2.my/ipba/rdipba/cd1/article123.gov. http://apps.

kemajuan dan ujian bakat. Pencapaian.Sumatif. Kemajuan.2 Hasil Pembelajaran 5.2.3 Kerangka Konsep Jenis Penilaian bahasa Ujian Formatif Ujian Sumatif Ujian Kefasihan Ujian Kemajuan Ujian Bakat Ujian Pencapaian 28 .1 Sinopsis Tajuk ini disusun untuk membolehkan pelajar mengetahui dan mendalami jenis penilaian bahasa yang boleh digunakan oleh guru dalam menjalankan proses p&p Bahasa Melayu. Ujian Kefasihan.1 Menghuraikan dan menjelaskan jenis penilaian bahasa.2. Jenis penilaian tersebut merangkumi ujian Formatif. 5.2. 5.2 Menganalisis dan membanding-beza jenis penilaian. 5. 5. Ujian Bakat. pencapaian.3 Menerangkan dan menganalisis ujian kefasihan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 5 : JENIS PENILAIAN BAHASA 5.

ujian kefasihan.6 Ujian Sumatif Ujian sumatif ialah proses penilaian yang dijalankan secara menyeluruh pada akhir satu peringkat pembelajaran untuk menentukan tahap pembelajaran dalam kalangan murid. 29 . jangka masa P&P atau objektif pengajaran dan pembelajaran yang hendak diuji. 5. Biasanya ujian ini dijalankan dalam bentuk pemerhatian atau pun dalam satu siri ujian yang pendek.Tujuan utama guru menjalankan ujian formatif untuk memperbaiki lagi mutu proses pengajaran dan pembelajaran. Skop pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk Ujian Sumatif diasaskan dan dibina secara luas dan melibatkan kesemua kemahiran dan aspek bahasa. Ujian Formatif dapat mengesan kelemahan dan pembelajaran murid secara serta-merta.ujian kemajuan.4 Ujian Formatif dan Sumatif Terdapat beberapa jenis ujian.5 Ujian Formatif Ujian Formatif adalah bahan atau alat ujian yang dibina oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran atau subkemahiran bahasa yang diajar. ujian bakat dan ujian pencapaian. 5.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 5. Biasanya skop pengajaran dan pembelajaran ujian tersebut agak terhad dan tidak luas. Perbezaan antara ujian formatif dan sumatif pada asasnya berdasarkan skop kemahiran. iaitu ujian formatif. ujian sumatif.

Beraneka jenis 5. Maklum balas kepada pelajar dan guru: kemajuan dan Fungsi kelemahan. psikomotor dan afektif 4. Pada akhir 1. Ujian Kefasihan dan Ujian Kemajuan Manakala ujian bakat bertujuan mengesan bakat seseorang dalam menguasai bahasa asing. 30 Seterusnya anda dikehendaki membuat bacaan tambahan dan mengakses internet untuk mendapatkan maklumat tambahan. Berubah-ubah 6.Kognitif 4. Pensijilan atau penggredan 2. Peperiksaan akhir Alat tahun 7.8 Ujian Bakat. 2. Sepanjang pengajaran Masa unit/kursus 3. Senang – sukar 5. bahan atau isi pelajaran yang telah dipelajari. Ujian Pencapaian bertujuan untuk menentukan setakat manakah muridmurid telah menguasai kemahiran. Terhad kepada tugasan Penekanan Sifat 3. Rujukan kriteria Jenis ujian 7. Dibentuk khas Kesukaran 6. Ujian Kemajuan merupakan ujian yang menentukan kemajuan murid dari semasa ke semasa di sepanjang pembelajaran mereka.7 Perbezaan Antara Ujian Formatif dan Ujian Sumatif Ujian Formatif Perbezaan Ujian Sumatif 1. Ujian Pencapaian. . Ujian Kefasihan pula bertujuan untuk menentukan setakat manakah seseorang telah mengetahui dan menguasai sesuatu bahasa secara keseluruhan.Rujukan norma 5.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 5. Kognitif.

Ujian Kefasihan Ujian ini menilai kebolehan umum seseorang terhadap bahasa yang dipelajarinya.tatabahasa dan kosa kata. Setelah hasil ujian dianalisis guru dapat mengenal pasti murid-murid yang berbakat dan berpotensi untuk mempelajari sesuatu bahasa dengan cepat.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH NOTA TAMBAHAN Ujian Bakat Ujian bakat biasanya melibatkan data-data bahasa yang mengandungi unsur-unsur bahasa seperti fonetik. mengubah bentuk. Ujian ini dinamakan ujian pra dan ujian pos.Sejauh mana sesuatu kemahiran itu dikuasai dalam satu jangkamasa yang ditetapkan boleh ditentukan melalui dua set ujian yang berlainan. atau struktur sesuatu bahasa. Melalui ujian ini murid-murid akan melakukan berbagai-bagai aktiviti bahasa seperti meniru penyebutan bunyi-bunyi. 31 . Biasanya ujian ini digunakan untuk menempatkan seseorang dalam kumpulan pembelajaran yang sesuai dengan pengetahuan dan kebolehan mereka. menentukan makna berdasarkan konteks dan sebagainya. Ujian Pencapaian Ujian ini boleh dijalankan pada akhir kursus atau setelah tamatnya sesuatu unit pembelajaran.

Nyatakan kesesuaian dan keberkesanan kaedah tersebut untuk menguji kemahiran bahasa yang telah anda pilih itu. 32 . Anda dikehendaki mendapatkan seberapa banyak maklumat yang berkaitan dengan tajuk di perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AKTIVITI Arahan 1. Kemudian buat banding beza antara kaedah-kaedah penilaian bahasa yang telah dihuraikan di atas menggunakan borang pengurusan grafik. 2. Sila ambil satu contoh kaedah penilaian bahasa di atas untuk menilai satu kemahiran bahasa.

Untuk ini cara penilaian perlu mengambil kira keperluan individu. Menganalisis dan mengaplikasi kaedah penilaian melalui pemerhatian penilaian melalui portfolio. bermakna dan tidak menakutkan pelajar. 33 .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 6 : KAEDAH PENILAIAN BAHASA 6. 6.2.2 Hasil Pembelajaran 6.2. Implikasi penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran juga perlu ditekankan agar kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan. kepelbagaian cara ( multiple ways of delivery) supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira.2.3.1 Menghuraikan kaedah penilaian melalui portfolio.2 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui pemerhatian. 6.1 Sinopsis Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara yang fleksibel. 6.

Proses pembelajaran dijalankan secara kolaboratif untuk mencapai kefahaman dan mendokumentasikan pemikiran secara kritis dan kreatif serta pemilihan maklumat dan fakta dari peringkat awal hingga ke akhir. Portfolio berbentuk dokumentasi yang berstruktur. Terdapat beberapa jenis portfolio untuk tujuan dan konteks pembelajaran yang berbeza.4 Penilaian Melalui Porfolio Penilaian Melalui Pemerhatian Portfolio ialah satu kaedah yang digunakan oleh guru untuk mengumpul dan merekod bukti pencapaian pelajar dalam satu jangka masa yang dipersetujui bersama. Ia memerlukan perancangan. rekod anekdot dan lain-lain bukti pembelajaran yang lain boleh digunakan untuk menghasilkan penilaian yang menyeluruh. pelaksanaan dan penilaian yang teliti. 34 .3 Kerangka Konsep Kaedah Penilaian Bahasa Penilaian Melalui Portfolio 6.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 6. Selain portfolio.

3 Ciri-ciri Portfolio (a) Menggambarkan sejelas-jelasnya aktiviti pelajar iaitu rasional.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 6.4. (b) Sesuatu yang dilaksanakan oleh pelajar secara auntentik. 35 . halatuju.1 Tujuan Portfolio Tujuan portfolio ialah untuk :  Memberi peluang pelajar mendokumentasi kemahiran dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman sewaktu menyempurnakan tugasan. pengalaman dan harapan.  menilai perkembangan kemahiran dan kebolehan. prosedur kerja.  Menggalakkan pelajar menyemak dan menganalisis pembelajaran mereka secara sistematik. matlamat.  Menyediakan ruang pelajar membuat refleksi dan menentukan matlamat peribadi.  digunakan bagi menggambarkan keperluan spesifik dalam penyempurnaan gred.4. 6.  menunjukkan kesesuaian kurikulum dan kejayaan pelajar 6.4.2 Kegunaan Portfolio  menilai perkembangan dalam satu tempoh (authentic assessment).  menilai secara sumatif pembelajaran. Ini adalah kaedah konkrit untuk pelajar menghasilkan kerja melalui pengalaman sendiri ketika melakukan kerja-kerja amali atau kerja-kerja lapangan.

6. E J A A N 5 Berdikari mengeja perkataan-perkataan 4 Mencantum suku kata dengan bimbingan guru 3 Membentuk suku kata 2 Menyebut bunyi huruf 1 Permulaan mengenal huruf 36 . seperti di bawah ini.  Menggunakan peta perkembangan pembelajaran pelajar yang memberi gambaran perkembangan yang lebih menyeluruh dari awal hingga akhir.  Portfolio Kerja Harian  Portfolio Hasil Terbaik  Portfolio Dokumen 6. dan cadangan harus direkod untuk menghadapi dan mengatasi sesuatu tugasan pembelajaran.4 Jenis-jenis Portfolio Yang Boleh Dibina.4.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH (c) Menunjukkan perlakuan pelajar yang dibimbing oleh guru seperti ulasan. komen. (d) Membuat catatan pembimbing yang membantu pelajar merenung dan membuat refleksi tentang kerja yang dibuat untuk menentukan tindakan susulan.5 Bagaimana Menilai Portfolio?  Berdasarkan konsep perkembangan pembelajaran yang berterusan dan berfokuskan kepada perkembangan pelajar dalam aspek kemahirankemahiran. pengetahuan dan kefahaman. Sebagai contoh mari kita lihat peta perkembangan pembelajaran pelajar yang mempunyai lima tahap perkembangan. (e) Kriteria penilaian yang dipilih diterangkan dan dipersetujui bersama dengan pelajar sebagai penggalak kepada pelajar untuk mengambil bahagian secara aktif.4.

5 Penilaian Melalui Pemerhatian.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH  Menggunakan inferens dengan rekod menimbang pelbagai bukti seperti hasil pemerhatian. jurnal dan rekod anekdot sebelum membuat anggaran seimbang (on-balance) tentang tahap pencapaian pelajar.  Membuat laporan samada secara huraian atau grafik untuk memberi matlamat yang lebih lengkap dari markah mentah ujian yang hanya membandingkan seorang pelajar dengan pelajar lain sahaja. 6.6 Aspek-aspek yang perlu dalam sesebuah Portfolio Sesebuah portfolio mengandungi:       Senarai semak yang disediakan oleh guru Nota-nota yang disediakan oleh guru Catatan jurnal Buku log Refleksi kendiri murid Gambar dan foto 6. 37 . 6.afektif dan psikomotor yang melibatkan juga faktor-faktor bahan dan persekitaran.4.4. Penilaian melalui kaedah ini dilakukan secara berterusan mengikut jangka waktu yang ditentukan bagi membantu guru mendapat maklum balas tentang keberkesanan P&P.7 Kebaikan Penilaian Portfolio  Penglibatan murid sepenuhnya dalam pengajajaran dan pembelajaran  Guru mendapat banyak maklumat untuk menilai pencapaian muri-murid  Merupakan satu cara untuk menilai tahap perkembangan murid-murid  Dapat memotivasikan murid-murid dan meningkatkan tahap kefahaman kendiri mengenai tugasan pembelajaran yang diberi oleh guru. Aspek yang diperhatikan menyeluruh meliputi aspek kognitif.

4 Fungsi Pemerhatian  Melihat perkembangan individu atau kumpulan dalam sesuatu proses pembelajaran.5.  Kaedah pemerhatian boleh dilakukan secara global dan analitikal berdasarkan objektif yang ditentukan oleh guru. tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian yang 6.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 6.3 Pelaksanaan Proses Pemerhatian Beberapa perkara perlu diambil kira dalam melaksanakan proses pemerhatian. 6. 38 .  Menjalankan dijalankan. Antaranya ialah:  Kualiti Pemerhatian  Bentuk Perancangan  Jenis-jenis Pemerhatian 6. rubrik yang merangkumi aspek kognitif.5.  Dilakukan oleh pelajar untuk melihat tahap pencapaian sendiri atau rakan sebaya dalam sesuatu pembelajaran. afektif.1 Jenis Pemerhatian Berdasarkan tujuan dan aspek yang hendak dinilai:  Memerhati sesuatu tanpa membuat tafsiran dan tanggapan.5.  Memerhati apa yang telah dirancang secara ‘open ended’.2 Strategi Pemerhatian  Berterusan mengikut keperluan yang dirancang.  Dilaksanakan oleh pelajar untuk menjalankan sesuatu tugasan seperti projek. rekod anekdot.  Guru boleh menggunakan instrumen seperti senarai semak.psikomotor.5. bahan dan persekitaran.  Memerhati untuk jangka pendek dan uangk panjang.

2.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 6. Anda juga dikehendaki membuat penilaian murid dalam kelas anda berdasarkan penilaian portfolio. pengetahuan serta pengalaman sebenar penilai tentang bidang yang berkenaan. dan sikap bias serta prasangka penilai. 39 .6 Rumusan. AKTIVITI 1. Anda dikehendaki mendapatkan maklumat di perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan. Sediakan laporan ringkas tentang kelebihan dan kelemahan kaedah penilaian tersebut. Penilaian cara ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti daya pengamatan penilai. Anda perlu ingat bahawa pemerhatian memang mudah dilaksanakan tetapi untuk menjamin kesahihan dapatannya agak sukar.

7.1 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui kontrak pembelajaran.2.1 Sinopsis Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara yang fleksibel. 40 .2 Hasil Pembelajaran 7.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 7: KAEDAH PENILAIAN BAHASA 7. 7. Implikasi penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran juga perlu ditekankan agar kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan. kepelbagaian cara ( multiple ways of delivery) supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira. Untuk ini cara penilaian perlu mengambil kira keperluan individu.2 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui soal jawab.2. bermakna dan tidak menakutkan pelajar.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 7. Biasanya terdapat kompromi berkenaan kriteria yang ditentukan. Kontrak ini biasanya ditandatangani apabila kedua-dua pihak bersetuju dengan kriteria atau syarat-syarat yang telah disenaraikan.1 Cara Pelaksanaan  Pelajar menyatakan gred yang diharapkan dan sistem pengredan untuk keseluruhan proses pelaksanaan tugasan.  Guru menentukan sistem pengredan untuk kaedah penilaian keseluruhan proses pelaksanaan tugasan. 41 . 7.3 Kerangka Konsep Kaedah Penilaian Bahasa Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran Penilaian Melalui Soal Jawab 7.4.4 Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran Penilaian melalui Kontrak Pembelajaran dikenali juga sebagai Perjanjian Pembelajaran merupakan suatu persetujuan atau kontrak yang dibuat di antara guru dengan pelajarnya (individu/kumpulan) berhubung dengan sesuatu tugasan secara bertulis. Kriteria ditetapkan oleh guru agar tahap pencapaian yang diharapkan tidak terjejas.

mengenal pasti kaedah-kaedah yang akan diambil untuk mencapai matlamat tersebut.4.4. c. 42 . 7. b.  Penilaian dibuat oleh pelajar dan rakan sebaya. Guru hanya memantau penilaian tersebut untuk menjamin kesahan dan kebolehpercayaan.4 Format Kontrak Pembelajaran Keperluan Kontrak Pembelajaran boleh dibuat dalam bentuk tertentu mengikut keperluan tugasan dan pihak yang terlibat. Sesetengah tugasan memerlukan kontrak yang amat formal.2 Fungsi Kontrak Pembelajaran Kontrak pembelajaran penting dalam pembelajaran tugasan yang berasaskan tahap keupayaan kendiri untuk membolehkan : a. menetapkan objektif dan matlamat pembelajaran kendiri. pelajar mengenal pasti dan merekod.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH  Gred akhir dibincang dan dipersetujui antara guru dan pelajar berdasarkan kriteria yang ditentukan.4. yang prosedurnya dinyatakan dengan jelas.3 Bagaimanakah kontrak pembelajaran digunakan?     Penilaian objektif tugasan Hasil Pembelajaran Penilaian Format / Bentuk 7. 7.

............................... 2..................................................................... Perkembangan Peringkat Apa yang ingin dicapai pada peringkat ini Bagaimana akan dilaksanakan pada peringkat ini Tempoh masa pelaksanaan peringkat ini Bagaimana penilaian peringkat ini dibuat Catatan Tandatangan murid ..................................... Tahun/Tingkatan :......... Nama: 43 ................. Tugasan : ..................... Objektif : 1................................................................................. 3................. Nama: Tandatangan rakan sebaya ..................................................................... Nama: Tandatangan guru ..................................... Contoh Format Kontrak Pembelajaran Individu KONTRAK PEMBELAJARAN Mata Pelajaran : ........................................................... Nama : .....BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Sebaliknya sesetengah kontrak pembelajaran juga boleh dibuat secara tidak formal tetapi terancang dan jelas.........................................................................................................

di samping dapat menguji dan menilai apa yang diajar.5. 7.1 Cara Pelaksanaan Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberikan tindak balas yang sewajarnya. Penggunaan teknik ini dalam P&P. 44 .5 Penilaian Melalui Soal Jawab Teknik soal jawab merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan. soalan-soalan yang dikemukakan memerlukan pelajar berfikir. penglibatan dan percaya diri dalam kalangan pelajar. Kejayaan penggunaan teknik ini dalam P&P bergantung kepada kebolehan guru untuk menguasai teknik menyoal. Di samping itu. Bahasa Melayu akan dapat melahirkan interaksi antara guru dan pelajar secara berkesan. ia dapat dijadikan teras kepada pembinaan konsepkonsep.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 7. kesanggupan memberi penyataan dan melahirkan perasaan. Biasanya.

Huraikan dengan contoh-contoh yang tepat dan cara pelaksanaannya. 2. sediakan soalan-soalan yang sesuai untuk menguji pemahaman murid tentang grafik.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AKTIVITI 1. Sediakan rumusan tentang pencapaian murid anda dan keberkesanan kaedah tersebut. Bagaimana anda menjalankan Penilaian Kontrak Pembelajaran semasa proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di dalam bilik darjah. anda mahu menguji dan menilai murid melalui kaedah soal jawab. 45 . Pilih satu bahan pengajaran grafik untuk sesi pengajaran Bahasa Melayu kelas KBSR.

bermakna dan tidak menakutkan pelajar.3 Kerangka Konsep Kaedah Penilaian Bahasa Penilaian Melalui Projek Penilaian Melalui Kertas Kerja 46 .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 8: KAEDAH PENILAIAN BAHASA 8. kepelbagaian cara ( multiple ways of delivery) supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira.2 Hasil Pembelajaran 8.1 Sinopsis Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara yang fleksibel. Tajuk penilaian melalui kertas kerja akan disampaikan ketika interaksi bersemuka.2.2. Implikasi penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran juga perlu ditekankan agar kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan.1 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui projek 8. 8. Untuk ini cara penilaian perlu mengambil kira keperluan individu.2 Menganalisis dan mengaplikasi kaedah penilaian melalui projek 8. Modul ini membincangkan tajuk penilaian melalui projek sahaja.

Penilaian cara ini berupa aktiviti-aktiviti yang memerlukan pelajar mengaplikasi atau membuat tunjuk cara pengetahuan dan kemahiran dalam situasi sebenar.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 8.  Apakah tujuan pembelajaran Projek ini? Sebagai satu aktiviti pembelajaran projek membawa tujuan berikut:   Menggalakkan pelajar bekerjasama dan memikul tanggungjawab. Ia biasanya melibatkan kutipan serta analisis data persediaan satu laporan yang betul. Tugasan ini boleh dijalankan secara individu atau secara berkumpulan dan dilaksanakan dalam satu jangka masa yang munasabah. (Wiggins. Memberi kebebasan pelajar untuk menunjukkan kreativiti dan inovasi.  Memberi peluang pelajar menggunakan bahan sumber yang terdapat di luar bilik darjah. 1989). projek bermaksud secara amali. Dalam konteks kurikulum sekolah. 47 .4 Penilaian Melalui Projek Projek ialah satu aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam satu tempoh masa yang tertentu. Penilaiannya dijalankan pada setiap tahap proses sehinggalah kepada tahap hasil disediakan.

persembahan. kebolehan membuat tugasan bersama orang lain. Merupakan peluang menilai pelajar dalam kreativiti. poster atau model. Jangka masa yang panjang Menunjukkan peranan sebenar dalam situasi sebenar.  Extended tasks assignment seperti menulis puisi. 48 . integrasi pengetahuan.  Pelajar perlu melibatkan diri secara aktif sama ada ketika menyediakan projek atau dalam kumpulan.6 Jenis-jenis penilaian Projek  Latihan dan soalan ‘open-ended’ untuk pelajar meneroka secara lisan atau bertulis. visual. Tidak ada satu jawapan yang benar.    Pelajar menunjukkan kebolehan mengkaji/membentukkan sesuatu.   Portfolio-koleksi tugasan berdasarkan prestasi.5 Ciri-ciri Penilaian Projek     Projek mempunyai pelbagai reka bentuk ( lisan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 8. lakonan. kinestetik ). Pelajar boleh membina penyelesaian alternatif. 8. kemahiran merancang. Pelajar melaksana dan menghasilkan sesuatu. 8. Langkah 1 : Penentuan tajuk dan skop Projek. Langkah 4 : Pemprosesan Maklumat. melaksana dan menerangkan keputusan ujikaji. Langkah 2 : Penilaian awal projek. Langkah 3 : Pelaksanaan strategi.   Tugasan boleh dilaksanakan secara kumpulan atau individu. Langkah 5 : Penilaian hasil projek. Pelajar mengamalkan kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah.7 Langkah-langkah untuk menjalankan Projek. membina model. Tugasan prestasi – drama.

2.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AKTIVITI Arahan: 1. Murid-murid secara berkumpulan akan menghasilkan pelbagai bahan dan produk. anda dikehendaki menyediakan senarai semak yang lengkap untuk menilai keberkesanan produk atau bahan yang dihasilkan oleh murid. Anda memberi tugasan membuat satu projek tentang galakan membaca dalam kalangan murid-murid di sekolah anda. ----------------------------------------MODUL TAMAT--------------------------------------------- 49 . kemudian sila lengkapkan pengetahuan anda dalam borang pengurusan grafik yang sesuai. Soalan 2 hendaklah dijawab secara bertaip dan diserahkan kepada pensyarah/tutor anda. Tahniah ! Anda telah berjaya menamatkan Modul Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah dengan jayanya. Pastikan anda membuat latihan yang diberikan untuk membolehkan anda menguasai modul ini. Arahan:  Soalan 1 hendaklah dibincangkan bersama pensyarah / tutor anda. Anda dikehendaki membaca dan memahami tajuk di atas.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 50 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful