P. 1
Jurnal Kajian Kajian Msia2

Jurnal Kajian Kajian Msia2

|Views: 237|Likes:
Published by Khafidz Hamzah

More info:

Published by: Khafidz Hamzah on Oct 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2014

pdf

text

original

1

KONSEP FIQH MALAYSIA DALAM PERUNDANGAN ISLAM: SATU PENGENALAN Prof. Madya Dr. Rahimin Affandi Abd. Rahim* Prof. Madya Dr Shamsiah Mohamad* Prof. Madya Datin Dr Paizah Ismail** Nor Hayati Mohd Dahlal*** ABSTRAK Artikel ini memberikan fokus kepada konsep fiqh dalam perundangan Islam di Malaysia. Ianya merupakan usaha tinjauan (pilot studies) awal daripada projek penyelidikan ilmiah FRGS (FP027/2008C) tajaan Universiti Malaya dengan tajuk “Pembinaan Modul Fiqh Malaysia: Kajian Terhadap Infrastruktur Intelektual Dan Pelaksanaan Dalam Masyarakat Majmuk Di Malaysia”. Bagi mencapai objektif ini, kajian ini menggunakan kaedah pengumpulan data secara perpustakaan dan kajian lapangan yang dianalisis kemudiannya bagi membentuk teori konsep Fiqh semasa yang lebih bersesuaian dengan realiti Malaysia. Hasil kajian ini mendapati konsep fiqh semasa telah mula difahami oleh masyarakat Malaysia. Namun begitu, kelangkaan masih lagi wujud dalam soal pemantapan konsep fiqh semasa ini dari segi kerangka konsep, rasionaliti, pendekatan dan epistemology, yang sepatutnya dijalankan oleh pihak Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) di Malaysia. Untuk itu, kajian ini telah cuba mengemukakan jalan penyelesaian kepada usaha pemantapan ini. Keywords:Konsep Fiqh Malaysia, Perundangan Islam, Mazhab Shafi’I, Penyelidikan Hukum Islam Pengenalan Dewasa ini, terdapat beberapa pandangan negatif yang dinisbahkan kepada sistem perundangan Islam. Antaranya, sistem fiqh Islam dikatakan ketinggalan zaman kerana lebih berasaskan paradigma pemikiran Islam silam daripada latar belakang Timur tengah di abad pertengahan, bias kepada golongan wanita dan bukan Islam dan ianya tertutup dengan perkembangan moden.1 Apa yang malangnya, pandangan ini telah mempengaruhi masyarakat awam dan turut mendapat pengabsahan daripada kalangan sarjana Islam sendiri, yang

1

* Associate Professor at Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies, University Malaya. ** Associate Professor at Ahmad Ibrahim Kulliyyah of Laws, International Islamic University Malaysia. *** Research Asisstant and Master Students at Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies, University Malaya. Abd Moqsith Ghazali (2007), “ Mengubah Wajah Fiqh Islam “, Abd Hakim Dan Yudi Latif (ed.), Bayang-Bayang Fanatisme : Esai-Esai Untuk Mengenang Nurcholish Madjid, Jakarta : PSIK (Universitas Paramadina), h. 412-431

2

dikembangkan secara meluas melalui penulisan dan media ICT (Information and communication technologies) arus perdana.2 Nisbah negatif tentang sistem perundangan Islam ini boleh dilihat daripada pegangan yang disebarluaskan oleh beberapa tokoh dan NGO (non-governmental organization) menggunakan nama Islam. Sebagai buktinya, terdapat perkembangan yang boleh dikemukakan untuk menunjukkan kewujudan permasalahan ini. Pertama, selepas pengharaman buku Kassim Ahmad, Hadis : Satu Penilaian Semula, pada 3 Disember 1989 suatu perjumpaan telah diusahakan bagi menubuhkan Persatuan Falsafah Malaysia yang telah dianggotai oleh 40 orang terdiri daripada ahli akademik, peguam, penulis dan wakil daripada luar Negara.3 Namun begitu, persatuan ini telah ditolak oleh pihak kerajaan, yang kemudiannya kumpulan ini telah menubuhkan Jemaah Al-Quran Malaysia (JAM) pada 16 Mei 1993. JAM ini masih lagi meneruskan agenda perjuangan yang menolak hadis dan mempersoalkan kelemahan sistem fiqh Islam silam.4 Agenda JAM ini disebar luaskan ke dalam masyarakat melalui pelbagai medium, termasuklah melalui akhbar Berita Minggu, bila mana Syed Akhbar Ali (anggota pusat JAM) diberikan kolum khusus untuk membicarakan soal-soal perkembangan semasa di Malaysia.5 Kedua, timbulnya beberapa kumpulan yang menganut fahaman liberalism (seperti IKD, Sisters in Islam dan Middle Eastern Studies Group) dengan menggunakan dana asing barat ( seperti Asia foundation dan Konrad Adenauer Foundation). Kumpulan ini sering melakukan wacana yang dihadiri oleh semua lapisan masyarakat bagi membincangkan isu-isu yang mengkritik kelemahan sistem fiqh Islam silam. Lebih penting lagi, kumpulan ini sering menjemput tokoh liberal daripada Indonesia (seperti Luthfi Assyaukanie, Musdah Mulia, Abd Moqsith Ghazali, Kiai Hussein dan sebagainya) Hasilnya, pelbagai isu liberalism yang sering diperbincangkan di Indonesia merangkumi isu penindasan wanita, ketertutupan Islam dengan perkembangan moden dan sikap anti terhadap golongan bukan Islam, turut sama didedahkan kepada anggota wacana.6 Sebagai contohnya, Luthfi Assyaukanie, menegaskan bahawa sekularisme tidak bercanggah dengan Islam, malah ia memberi berkah kepada Islam dan agama-agama lain. Menurutnya lagi sebuah demokrasi yang baik hanya boleh dilaksanakan jika ia mampu menerapkan prinsip-prinsip sekularisasi yang benar. Amerika Syarikat, Australia dan negara-negara lain tidak menganggap sekularisme sebagai musuh agama, bahkan pelindung agama. Penerapan yang sebeginilah yang disarankan oleh Luthfi Assyaukanie untuk mendapat berkah sekularisme.7
2

3

4 5

6

7

Rahimin Affandi Abd Rahim (2006), “ Islam Dan Dan Isu Penterjemahan Dalam Era Globalisasi “, dalam Hamedi Mohd Adnan (ed.), Penerbitan Malaysia-Indonesia : Mengukuhkan Jaringan Penerbitan Serantau, Kuala Lumpur : Penerbit UM, h. 151-164 Minggu Kota, Kassim Ahmad Dipilih Sebagai Yang Dipertua Falsafah Tauhid, Disember 10, 1989. Jemaah al-Quran Malaysia, Iqra’, v. 1, no. 1, Julai 1993. Zulkifli Mohd (2002), Anti Sunnah Movement And Its Impact On The Muslim Ummah, Kuala Lumpur : Panawira Publication, h. 75-76., Dapatan kajian daripada grant FRGS tahun 2008 FR006/2007A, Bertajuk : Islam Antara Liberalisme Dan Konservatisme Di Malaysia Luthfi Assyaukanie (2007), Islam Benar versus Islam Salah, Kata Kita, Indonesia, h. 241-244.

14 8 9 10 11 12 13 Antaranya adalah buku Charles Kurzman (1998). bil. v. Jakarta : PSIK (Universitas Paramadina) . h. 2-3. Liberal Islam : A Sourcebook. sebahagian besar daripada pandangannya telah diterimapakai oleh anggota masyarakat dan pengamal undang-undang di Malaysia. h. Cet. Keempat. Say Anwar. terdapat paparan negatif daripada akhbar di Malaysia yang mendedahkan kelemahan Mahkamah Syariah sendiri yang terlibat di dalam menanggani isu bias dan penindasan terhadap wanita Islam. “ Penangguhan Kes Di Mahkamah Syariah : Cabaran Dan Penyelesaian “.10 Akibatnya. Antara isu yang dibawa adalah soal kedudukan bukan Islam dan penindasan wanita. masyarakat yang tidak terlibat dengan Mahkamah Syariah pun merasa marah dengan situasi ini sehinggakan mereka kadangkala terikut-ikut untuk mengkritik Mahkamah Syariah. Fiqh Lintas Agama : Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis. Dekonstruksi Dan Rekonstruksi Hukum Islam. h. Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman. “ Syariah Court Officers Need More Exposure. kuala lumpur : Ilmiah publication. Budhy Munawar –Rachman (2004). dalam Journal Of Islamic Studies. Jakarta : RajaGrafindo Persada Muhammad Hashim kamali (2003).2. 17. Yogyakarta : Gama Media. Menyegarkan Kembali Pemikiran Islam. 9. . barat dan Indonesia) yang memperjuangkan agenda liberalism dalam soal agama. Ilyas Supena (2002). Institutions and Vectors “.46-54.11 Sebagai langkah reaktif terhadap semua masalah ini. Jakarta: Nalar. W. h. kajian ilmiah yang dihasilkan oleh Muhammad Hashim kamali. 26 Ogos 1996. Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina. v. bias against women must stop-Shariah court continued to treat women unfairly and often made decisions in favour of men. Pengaruh Fahaman Liberal Dalam Buku Fiqh Lintas Agama.12 Di samping itu telah turut menerimapakai pelbagai gagasan penambahbaikian terhadap isntitusi agama rasmi di Malaysia. 1. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.3 Hal ini diikuti juga dengan usaha kumpulan liberal ini yang memterjemah dan membawa masuk buku-buku luar (daripada Timur Tengah. Hukuman Dalam Undang-Undang Islam : Suatu Penelitian Terhadap Hukum Hudud Kelantan Dan Terengganu. kita dapat menyaksikan pelbagai pihak cuba mengatasinya.8 Ketiga. Abd Hakim Dan Yudi Latif (2007). Jurnal Penyelidikan Islam.13 2) Tindakan Persatuan Ulamak Malaysia yang mengadu keburukan bentuk penyebaran idea yang anti Islam seperti penolakan hadis Rasulullah. New York : Oxford University Press. Raihanah Abdullah (2009). 158. Tim Penulis Paramadina (2004). Hukuman Dalam Undang-Undang Islam : Suatu Penelitian Terhadap Hukum Hudud Kelantan Dan Terengganu. 1) Pihak berkuasa agama di Malaysia telah mengharamkan kumpulan Anti Hadis dan Islam Liberal. 221-222. New Straits Times.yang secara langsung mengkritik kelemahan Rang Undang-Undang Hudud Kelantan dan Terengganu. Bayang-Bayang Fanatisme : Esai-Esai Untuk Mengenang Nurcholish Madjid.. Antara kritikan yang diberikan adalah institusi ini tidak cekap dalam pengendalian kes dan bias terhadap pelanggan wanita. Mohamad Nordin bin Ibrahim (2005).1. Roff (1988) “ Patterns of Islamization in Malaysia 1890s-1990s : Exemplars. 9Memandangkan beliau seorang tokoh perundangan Islam yang agak terkenal. Jurnal Syariah. no. Ulil Abshar Abdalla ( 2007). Bias Againt Women Must Stop “. mainly because of the chauvinistic attitudes of the officers. Bil 18.

Terbitan Tak berkala no. ABIM 30 Tahun. Bangi. Noor (2000). “ Let Islam Lead The Way With Its Progressive View On Sexuality “. UKM. Fakulti Pengajian Islam. Kuala Lumpur : Penerbit UM. UUM. a) Kajian di bawah tajaan IRFA yang dilakukan oleh Ahmad Hidayat Buang tentang institusi Fatwa dan Mahkamah Syariah di Malaysia.A. Apa yang boleh dibanggakan. dan Ulama Dihina. h. Kuala Lumpur : Jabatan Syariah Dan Undang-Undang APIUM. demi untuk memastikan kelancaran program pembangunan yang sedang giat dijalankan. Ab. Jabatan Usuluddin dan Falsafah. Majid (ed. dalam Islam Dalam Persepsi Orientalisme. Persatuan Ulama Malaysia dan Persatuan Ulama Kedah. 28-30. sebagai contohnya. “ Perubahan Nilai Dalam Budaya Politik Melayu “. Dalam Dinamisme Pengajian Syariah. 4 November. h. “ Penolakan Hadith Oleh Orientalis Dan Penulis Islam “. Mahmood Zuhdi Hj. Ahmad Hidayat Buang (2004). 3) Usaha penyelidikan yang dijalankan oleh ahli akademik bagi mengenalpasti permasalahan ini secara lebih holistik yang kemudiannya disertakan dengan kaedah penyelesaian yang terbaik. Pulau Pinang. Mohd Razali Agus (2000) Pembangunan Dan Dinamika Masyarakat Malaysia. pihak kerajaan telah memperuntukan sebahagian besar dana keewangan negara bagi meneliti elemen perubahan yang berlaku di dalam masyarakat Malaysia. Lihat Kontroversi Mengenai Memo Kepada Majlis Raja-Raja Melayu : Islam Dicabar.18 Data yang terhasil daripada kajian sosiologi ini secara langsung dapat membantu pihak kerajaan mengurus. 41-44.19 Kita boleh mengemukakan beberapa contoh kajian yang menggunakan dana penyelidikan kerajaan yang menjurus kepada usaha penelitian fenomena perubahan masyarakat ini. Napiah Abdullah (1998). 93-106.16 kepada Majlis Raja-Raja Melayu. Kuala Lumpur : Utusan Publication. yang 14 15 16 17 18 19 20 Mohd. Lihat Mohd Farid Mohd Shahran (2001). 2000. 1-5. h. Dalam Ed.W. dalam NST. Kuala Lumpur. Rahimin Affandi Abdul Rahim (1997). Kuala Lumpur : ABIM.. Oleh Ahmad Fawzi Mohd. Fatwa Di Malaysia. Sintok : Sekolah Pembangunan Sosial.4 penghinaan terhadap Rasulullah15 dan krisis murtad di kalangan anak gadis Melayu. mengawal dan memonitor sesuatu perubahan yang berlaku dengan kaedah tuntas. Nilai Orang Melayu. Rasulullah S. Basri (1996).).20 b) Kajian yang dilakukan oleh sekumpulan penyelidik Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (APIUM) di bawah Mahmood Zuhdi Abdul Majid terhadap impak dan pelan tindakan yang perlu dilakukan oleh graduan Universiti Azhar di dalam pembangunan sosial di Malaysia. Farish A. Basri. seperti. FRGS dan vote F) telah diperuntukan kepada beberapa IPTA. “Gerakan Tajdid Di Malaysia : Teori Dan Realiti “. yang mendapati bagaimana perubahan masyarakat Malaysia yang semakin kompleks telah menuntut pihak berkuasa agama seperti institusi fatwa dan Mahkamah Syariah melakukan perubahan struktur organisasi dan metodologi yang lebih moden bagi menjadikannya lebih bersesuaian dengan kehendak masyarakat semasa. 3. Fundamental. h. Beberapa Isu Penting Sepanjang Tiga Dekad.17 Ia dibuat memandangkan tindakan ini dianggap sebagai cubaan mengugat asas jati diri Melayu-Islam. Lihat Sebagai Contohnya Ahmad Fawzi Mohd. 2002. bagi menghasilkan kajian sosiologi masyarakat Malaysia yang mempunyai nilai tambah (value added). . Ahmad Hidayat Buang (2005) Mahkamah Syariah Di Malaysia : Pencapaian Dan Cabaran. Dana ataupun bantuan penyelidikan sains/sains sosial dalam bentuk research grant (seperti IRFA.

Kuala Lumpur : DBP. laporan penyelidikan dan laporan-laporan lain.5 membabitkan pelbagai sektor kehidupan yang utama. v. 16. Lihat sebagai contohnya Mohd kamil Abdul Majid (2009).23 Ringkasnya. artikel ini akan cuba menolak dakwaan negatif ini dengan mengemukakan konsep fiqh Islam yang lebih bersesuaian dengan realiti Malaysia semasa. Wan Mohd Nor Wan Daud (1997). V. Untuk itu. statistik. kelangsungan sesuatu tamadun akan terhasil daripada usaha golongan ilmuan mewujudkan infranstruktur intelektual menanggani persoalan hidup. h. kajian hanya memilih responden terpenting sahaja. 1-36. bergantung sepenuhnya kepada pengamalan budaya ilmu yang berterusan oleh anggota masyarakat yang terbabit. 2. yang dibuat menggunakan beberapa kaedah utama. Untuk kaedah temubual. Pusat Dailog peradaban UM. Manakala bagi pengumpulan data melalui kajian lapangan. “ Impak Graduan Universiti Al-Azhar Dalam Pembangunan Social Di Malaysia “. dokumen-dokumen rasmi Jabatan Perdana Menteri. maka rujukan dibuat terhadap bahan-bahan semasa yang terdapat dalam depositori perpustakaan dalam tajuk yang berkaitan. dokumen-dokumen penting dan rasmi seperti minit mesyuarat. Hal ini bakal dijadikan sebagai kaedah terbaik untuk tujuan penyelesaian masalah kajian. . dalam Jurnal Peradaban. 1) Mengadakan temujanji dengan setiap anggota yang bakal ditemuduga bagi memastikan mereka dapat meluangkan masa yang terbaik untuk proses temuduga. dimulakan dengan (i) sessi pengenalan yang menjelaskan maksud dan tujuan kajian secara tidak langsung yang bakal merapatkan hubungan antara 21 22 23 Mahmood Zuhdi Abdul Majid Dkk (2006).10-31. data-data utama diperolehi melalui temubual secara mendalam (in-depth interview) dan soal selidik. agensi Islam juga merupakan data-data penting bagi kajian ini. Hal ini ditegaskan.Jurnal Pengajian Melayu. h. Penjelasan Budaya Ilmu. Pelan tindakan proaktif ini menuntut graduan Universiti Azhar perlu memiliki kemahiran hard dan soft skill yang secukupnya sebelum mereka memasuki pelbagai sektor penting di dalam masyarakat. bertepatan dengan gagasan kepentingan budaya ilmu di dalam pembentukan sesuatu tamadun dunia yang diutarakan oleh Hashim Musa dan Wan Mohd Nor Wan Daud. Di samping bahan-bahan literatur dalam simpanan perpustakaan. Bagi membentuk landasan konsep dan teori bagi kajian ini. Metodologi kajian Kajian ini menggunakan kaedah perpustakaan dan kajian lapangan sekaligus dalam usaha mengumpulkan data yang kemudiannya dianalisa secara mendalam bagi menghasilkan kerangka teori dan epistemologi konsep fiqh Malaysia.21 Berhadapan dengan isu ini. 2) Penyelidik akan membahagikan proses temubual ini kepada dua sessi yang utama. Intipati utama dari gagasan ini antara lainya menegaskan bahawa kejayaan sesuatu tamadun dunia. Paradigma Wasatiyyah Dan Dailog Peradaban : Satu Analisis. kajian ini bakal menggunakan pendekatan wasatiyyah (pertengahan dan objektif)22 yang bakal menonjolkan konsep fiqh Malaysia yang dipakai di dalam sistem perundangan Islam dan IPTA aliran Islam di Malaysia.

Dalam Norman K. Kesemua orang yang ditemuduga adalah merupakan kakitangan yang memegang jawatan penting atau pun mempunyai autoriti di dalam agensi Islam (institusi Fatwa. Majlis Agama Islam Negeri dan IPTA yang menawarkan pengajian Islam). Ibid. h 123-125.24 Untuk memastikan kebolehpercayaan maklumat dan kedudukan orang ditemuduga tidak terjejas. penyelidik akan memaklumkan kepada mereka objektif kajian dan menyediakan borang persetujuan yang mengambilkira etika persetujuan berpengetahuan (informed consent) seperti mana ditegaskan di dalam code of ethical conduct for research involving humans. dilihat dari segi susunan konsepnya. sebaliknya merujuk kepada anggota lain supaya data yang diperolihi adalah tepat dan konsisten. gagasan Fiqh semasa ini ialah suatu percubaan untuk menyediakan sistem fiqh Islam yang difikirkan 24 25 26 Lihat Sebagai Contohnya Dalam Suseela Malakolunthu (2001). Di samping juga. Penerbit Universiti Malaya. (ii) sessi temuduga sebenar yang lebih serious dan berfokus kepada isi kandungan sebenar kajian ini dibuat.26 Melalui kaedah ini penyelidik tidak hanya bergantung kepada maklumat yang diberikan oleh seorang anggota koleksi sahaja. Dalam Marohaini Yusoff(ed.25 Temuduga akan dilakukan secara terancang dengan menggunakan pita rakaman dan catitan. Lincoln(ed.berkaitan konsep fiqh tempatan di IPTA dan agensi Islam. brosure dan sebagainya yang dikategorikan sebagai dukomen sulit. Hal ini dilakukan demi untuk memastikan datadata yang diperolihi adalah tepat dan boleh menjadi sumber rujukan utama.) Handbook Of Qualitative Research.Satu set soal selidik telah dibentuk untuk mengenal pasti aspek-apsek kefahaman tentang konsep fiqh Malaysia di kalangan responden. terdapat beberapa soalan spontan yang digunakan akibat daripada beberapa isu dan jawapan yang diberikan oleh orang ditemuduga. yang kemudiannya dipindahkan ke dalam bentuk transcipt penulisan. Kuala Lumpur. Ia juga dibentuk untuk menilai tahap pemahaman. minit mesyuarat. 214-215. Proses pengumpulan data melalui temuduga dan pemerhatian kerap kali dibantu dengan pengumpulan data dokumen rasmi yang berupakan laporan mesyuarat. Konsep Asas Fiqh Malaysia Semasa : Satu Pengenalan Pada dasarnya. h. . faktor penolak dan penarik untuk skop yang dikaji.. Hlm 4-7. “ The Dance Of Qualitative Research Design “. Bagi Kaedah Soal Selidik .) Penyelidikan Kualitatif : Pengalaman Kerja Lapangan Kajian. pencapaian. Soalan yang agak rapi dan terancang telah disediakan terlebih dahulu. Denzin Yvonna S. London.6 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) penulis dengan orang yang bakal ditemubual. Lihat Janesik Velerie J (1994). Kaedah tringulasi telah digunakan bagi memastikan kesahan dan kebolehpercayaan data yang terkumpul melalui temuduga. Sage Publication. Isi kandungan temuduga ini telah dipastikan agar ianya lebih bersifat menjurus kepada skop dan tumpuan kajian. “ Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif : Satu Imbasan “. pamplet.

Mahmood Zuhdi Abdul Majid (1999). Ogos 1997 Maksud Usul al-Fiqh iaitu ilmu tentang kaedah-kaedah mengistinbat hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dari dalil-dalil tafsili. ijtihad jama’i adalah persetujuan yang disepakati oleh ramai pihak . 239-248. “Pegawai Syariah wanita di mahkamah-mahkamah syariah di Malaysia”.Keduanya. 5-6. Pertama. ia cuba untuk menghidupkan kembali peranan fuqaha dengan penggunaan kaedah usul al-fiqh28 dalam beberapa aspek iaitu: 1) Proses menilai pandangan fuqaha klasik agar ianya bersesuaian dengan realiti semasa. ianya bukan bersifat umum dan retorik semata-mata. ijtihad jamaci. Lebih tepat lagi. dalam Hukum Islam Semasa Bagi Masyarakat Malaysia Yang Membangun. mengubah dan melakukan ijtihad terhadap permasalahan semasa di Malaysia29 yang tiada jawapan daripada nas-nas al-Quran dan alSunnah. “Batas-batas pergaulan antara lelaki dan perempuan dalam masyarakat Islam kini: Satu Huraian Hukum Islam Semasa”. keperluan mendalami ilmu-ilmu moden selain dari bidang hukum Islam seperti ilmu sains sosial. 3) Proses mengenalpasti dan mewujudkan database Malaysia terutamanya dalam. ia tercetus daripada usaha pembaharuan (tajdid) undang-undang Islam demi untuk menjadikannya sebagai sebuah undang-undang yang bersifat syumul. tarjih bermakna “membandingkan pendapat satu dengan yang lain untuk memilih pendapat yang paling kuat”.7 paling sesuai untuk masyarakat Malaysia. Kewujudan database Malaysia ini dapat dijadikan panduan untuk membantu fuqaha menghasilkan proses penentuan hukum yang bersifat semasa31. maslahah. ekonomi. maqasid al-sharicah. h. samada berbentuk perbuatan atau perkataan. gambaran yang lengkap tentang realiti semasa Malaysia dari segi latarbelakang sejarah. “ Hukum Islam semasa bagi Masyarakat Malaysia yang membangun “. Kedua. 221232. ekonomi dan beberapa isu semasa30 .27 Dari sudut pemahaman asasnya. . Anisah Ab. Mahmood Zuhdi Abdul Majid (1999). 2) Proses menilai. bahkan turut menyediakan alternatif lengkap dan terperinci. pertama. talfiq. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. tarjih. h. Siyasah Sharciyyah 32dan sebagainya. h. pada 16hb. 'Urf ialah sesuatu yang dibiasai oleh manusia. ia bukan sebuah konsep yang longgar dan liberal di pandang dari sudut pengajian hukum Islam. perubatan. politik. dalam: Hukum Islam Semasa Bagi Masyarakat Malaysia Yang Membangun. konsep ini mempunyai beberapa intipati penting. Sebaliknya. “Permasalahan Intelektual Dalam Pembinaan Hukum Islam Semasa Di Malaysia”. dan kitab fiqh klasik. 4) Proses menyediakan kaedah-kaedah dan methodologi asas di dalam ilmu usul al-fiqh yang dapat membantu gologan fuqaha menyelesaikan persoalan baru di Malaysia. budaya. struktur sosial. gagasan mewujudkan konsep Fiqh Malaysia ini telah pertama kalinya diutarakan oleh Professor Datuk Mahmood Zuhdi Abdul Majid. Abdullah Alwi Haji Hassan (1999). Raihanah haji Abdullah (1999). 27 28 29 30 31 32 Dalam konteks Malaysia. Lihat teks syarahan perdana beliau yang bertajuk Hukum Islam Semasa Di Malaysia : Prospek Dan Cabaran. h. 125-130. “Hukum Islam Semasa”. ijmac. dalam: Hukum Islam Semasa Bagi Masyarakat Malaysia Yang Membangun. Antara metodologi berkaitan yang kerap digunakan adalah kaedah c urf. hidup dan proaktif walaupun terpaksa berhadapan dengan perubahan semasa masyarakat. 4-5. dalam Hukum Islam Semasa Bagi Masyarakat Malaysia Yang Membangun. h. Ghani (1999). politik dan sebagainya.

mekanisme penerapan sebarang usaha reformasi perundangan Islam di Malaysia dimainkan oleh empat institusi yang utama. dan Undang-undang. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Terdapat sebahagian besar daripada graduan ini yang berkhidmat di institusi fatwa setiap negeri sebagai pengawai Istimbat yang membantu Ahli Jawatan kuasa Fatwa di dalam tugas penyelidikan hukum terhadap permasalahan hukum yang ditanyakan kepada pihak institusi fatwa. Fatwa di Malaysia. sebahagian besar daripada KFS yang dipegang oleh tokoh terbabit memang diterapkan di dalam institusi terbabit.8 Mekanisme dan Rasionaliti Konsep Fiqh Malaysia Semasa Secara dasarnya. institusi fatwa di peringkat negeri dan pusat yang sepatutnya memahami dan mengeluarkan hukum Islam yang bersesuaian dengan realiti Malaysia semasa. Apa yang boleh dibanggakan. Ianya terdiri: Pertama. sebahagian besar daripada Akta dan Enakmen ini telah direview dan dilakukan 33 34 talfiq ialah bermakna meniru dan mengikut orang lain . Undang-Undang Muamalat Dan Aplikasinya Kepada Produk-Produk Perbankan Islam. Siasah Syar’iyyah bermaksud politik Islam. 1999. kesemuanya saling berkait antara satu sama lain. Kesemua perbincangan yang agak detail tentang kaedah-kaedah ini ada diterangkan oleh serangkaian tokoh tempatan di dalam bahagian metodologi (ii) buku: Hukum Islam Semasa Bagi Masyarakat Malaysia Yang Membangun. khususnya membabitkan kajian ilmiah daripada IPTA (tesis di peringkat ijazah lanjutan) dalam isu yang dikehendaki jawapan oleh anggota masyarakat. Kebanyakan tokoh-tokoh daripada institusi fatwa dan IPTA juga menjadi penasihat kepada bank komersial yang menawarkan produk Islam. Mahkamah Syariah di peringkat negeri dan pusat yang bertugas mengadili dan memutuskan setiap persoalan praktikal membabitkan perundangan Islam. disunting oleh Dr. agensi Islam seperti JAKIM dan institusi fatwa ini sering meminta bantuan khidmat nasihat daripada pakar di IPTA. ijma’ialah kesepakatan yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama Islam berasaskan AlQuran dan Hadis tentang suatu perkara yang terjadi pada suatu masa setelah zaman Rasululullah S. Kuala Lumpur : Jabatan Syariah. APIUM Abdul Halim El-Muhammady (2008).34Dalam soal ini. bertindak melatih graduan tentang konsep fiqh semasa (KFS) secara teori dan praktikal (melalui kajian ilmiah di peringkat ijazah pertama dan lanjutan). Kajang : Jawatankuasa Penerbitan. Maslahah ialah menjaga kepentingan dan kebaikan. Semua keputusan yang dikeluarkan ini selain bergantung kepada budi bicara hakim yang terlibat. Hal ini penting bila mana graduan ini akan menerapkan KFS di dalam institusi agama Islam yang diceburi apabila mereka tamat belajar. Abdul Karim Ali dan Raihanah Haji Azhari. Ketiga. Mengikut amalan semasa.A. IPTA yang menawarkan subjek pengajian syariah. ianya tertakluk kepada pelbagai Akta dan Enakmen Islam yang ditetapkan oleh pihak kerajaan.33 Kedua. Fakulti Undang-Undang UKM .W. Ahmad Hidayat Buang (2004). Maqasid al-Syar’iyyah bermaksud Objektif Syarak.

Florida. v. Formatnya dilakukan dalam bentuk soal jawab agama di antara ahli akademik dengan penanya daripada masyarakat awam. Fred R. h. Muhammad al-Ghazali dan sebagainya) ataupun karya ulamak tempatan sendiri. Horowitz (1994). “ The Quran And The Common Law : Islamic Law Reform And The Theory Of Legal Change “. sudah menjadi kebiasaan diwujudkan suatu kolum khusus yang berkaitan dengan isu fiqh amali. .36 Sebagai contohnya. di dalam setiap majalah yang bertemakan Islam. dalam The American Journal Of Comparative law. industri penerbitan buku Islam yang boleh diperolihi dengan mudah oleh pengamal undang-undang dan masyarakat awam. Mahmood Zuhdi Hj.e Middle East. Pustaka Minerva. Mengikut kajian ilmiah yang dilakukan terhadap tabiat pembacaan tentang isu keagamaan masyarakat Islam di Malaysia. Hasil seminar ini telah dibukukan. Antaranya di kedai buku IPTA. kita boleh berbangga kerana konsep asas KFS telah secara positifnya diterima oleh kalangan masyarakat awam dan pengamal undang-undang Islam di Malaysia. Demi untuk memberikan jawapan hukum yang lebih meyakinkan dan mampu menyelesaikan masalah si penanya. Daripada pengamatan dan kajian lapangan yang dilakukan. 35 36 37 38 Donald L. Pertama. MPH. Pustaka Antara dan banyak lagi kedai buku lain. yang juga menjadi tema utama KFS .35 Keempat. Dalam perkembangan terkini. kita dapat menyaksikan tersebar luasnya buku-buku fiqh kontemporari samada dalam bentuk terjemahan kitab daripada Timur tengah (karya Yusuf Qardawi. Bagi warga IPTA. kajian ini hanya akan menumpukan perhatian kepada peranan yang dimainkan oleh IPTA Islam. Seminar Hukum Islam semasa yang dianjurkan oleh pihak jabatan fiqh dan usul. Dinamisme Pengajian Syariah. Von Der Mehden (1993).9 reformasi berteraskan kesedaran Tajdid semasa. ternyata sekali secara relatifnya minat masyarakat awam terhadap isu fiqh semasa telah bertambah. Two Worlds Of Islam: Interaction Between South. didapati penulis kolum sering memberikan jawapan yang menggunakan pendekatan KFS. Pustaka Salam. antaranya.37 Di sebalik kesemua institusi di atas. Sayyid Sabiq. Hal ini berbeza sekali dengan perkembangan di tahun-tahun 1970-1980an. memandang ianya merupakan institusi terpenting di dalam mendidik dan menyedarkan masyarakat tentang KFS. Islam Di Malaysia Selepas Merdeka : Satu Penilaian. Majid (ed) (1997). DBP. di mana masyarakat awam melalui kebanjiran buku-buku Islam daripada luar negeri di pasaran lebih menyukai isu-isu dakwah dan politik Islam mengatasi isu fiqh amali itu sendiri. 571 dan 575 Grant penyelidikan di taja oleh UM yang diketuai oleh Abdul Karim Ali. Semua buku-buku ini yang mengupas pelbagai isu penting yang membabitkan persoalan amali masyarakat agak mudah didapati di kebanyakan kedai buku yang kecil ataupun besar.east Asia And Th. Kenyataan ini didasarkan kepada beberapa fakta yang utama. 42. APIUM dalam pelbagai tema ( seperti tema pengajian syariah38. Wahbah Zuhayli. kita dapat menyaksikan bagaimana konsep fiqh Islam semasa telah diterima secara positif. Ab. FP002/2007A : Karya-Karya Fiqh. Hal ini didasarkan kepada beberapa perkembangan yang timbul samada di peringkat warga IPTA dan masyarakat awam. Kuala Lumpur : Berita Publishing.

Jun 1997.istory and contemporary world “. dalam Prosiding Islam : Past. 1994. APIUM.47 Berasaskan kepada grand theory tentang proses pembangunan tamadun Islam yang bermutu tinggi. Water Konsortium. Horowitz (1994). v. tempatan yang terkini. 3. APIUM. USIM42 dan UKM43 telah turut sama mengadakan seminar bagi membincangkan isu hukum Islam semasa. Kesan perubah. Present and Future. Nadzirah Ismail (2003). 42.10 pembangunan39. “ Sains dan ijtihad “. “ Islam : An overview in h. bil. “ E-Fiqh. dalam Jurnal Syariah. anjuran bersama Jabatan Usuluddin dan Falsafah. v. APIUM Lih.an h.b September 2003 Muhammad Firdaus Nurul Huda (2002). Abdulmajid H.ukum Islam : Satu kajian tentang Metodologi Syariah.adap beberapa aspek h. Dan Usul.45 Hal yang sama turut dijadikan tumpuan oleh sejumlah besar pelajar pasca siswazah yang mengkaji pelbagai isu urgent 46yang timbul di dalam masyarakat menggunakan pendekatan hukum Islam semasa. Tesis sarjana untuk Jabatan Fiqh dan Usul..y it occured in Europe instead of th. . Kuala Lumpur : Thinker’s Library. yang menghasilkan koleksi kertas kerja bertajuk Fiqh Malaysia : Ke arah pembinaan Fiqh.an Yang Dirawat Melalui Kaedah. APIUM. Rawatan Oleh. Mohamed Hatta (1995). Kolej Universiti Islam Malaysia.adap perubah. “. Anjuran UIAM. dalam Th. UKM dengan Jabatan Hal Ehwal Kh. bil. Indah.arusan Fasakh. Perubatan Moden Menurut Perspektif Islam. Kerana Penyakit. Hal ini terbukti apabila kemudiannya beberapa IPTA lain seperti UIAM41 . Tesis Sarjana Untuk Jabatan Fiqh. Tesis Sarjana Untuk Jabatan Fiqh Dan Usul. pada 7-9hb. kebudayaan Melayu40 dan cabaran pemikiran Islam moden) telah mendapat sambutan yang sangat mengalakkan daripada warga IPTA dan agensi Islam. dalam Jurnal Usuluddin.M. Kementerian Penerangan Malaysia. Donald L.ubungan social dalam kebudayaan Malaysia. yang kemudiannya mengh. Umar A. kita dapat mengesan beberapa rasionaliti penerapan konsep fiqh semasa (KFS) boleh dibuat oleh IPTA Islam seperti APIUM di dalam usaha pembentukan tamadun Islam di Malaysia. isu hukum Islam semasa sering dijadikan tumpuan khusus oleh para ahli akademik di dalam pelbagai monograf 44dan jurnal ilmiah yang terujuk. Beberapa Kaedah.. 123-136. 2002 dan Mohd Fauzi bin Audzir (2002). pada 15-16hb Disember 2004 Seminar Kebangsaan Fiqh Semasa menghadapi cabaran Globalisasi. Jun 1999. Anjuran Jabatan Syariah. 2. “ Scientific Revolution : wh.an sosial terhadap h. APIUM. Disember 2004 Azhar Abdul Aziz (2002). Asas hukum dalam budaya : Kajian terh.at sebagai contohnya S. 17-42.International Seminar on Islamic Thoughts. Kasule (2001).asilkan koleksi kertas kerja yang dibukukan dengan tajuk ”Hukum Islam semasa bagi masyarakat Malaysia yang membangun” Seminar yang menekankan tema ini telah dianjurkan oleh APIUM pada 23-24h. 198-207. Lih. UKM . bil.at sebagai contohnya Anuar Ramli (2002). International Conference : Islamic Jurisprudence and th. Kedua. Fakulti Pengajian Islam.e Ch. dan Usul. 14. 2001. h. Hashim Musa (2001). h. dan kesannya terh. h.e American Journal Of Comparative law. Mohamed (2004). dan pelaksanaannya.ukum : satu analisis. Status Kesucian Air Kumbah. Nizaita Omar (1999). Kesemuanya membabitkan 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Seminar yang bertemakan “ Hukum Islam semasa bagi masyarakat Malaysia yang membangun“ telah dianjurkan oleh APIUM pada 26-27hb. 2. tesis Sarjana untuk Jabatan Fiqh.e Muslim world “. “ The Quran and the Common law : Islamic law reform and the theory of legal change “. 8 Ogos 2006 Seminar Kebangsaan Usul Fiqh (SUFI) 2004. Uruf tempatan di Negeri Kedah. Peranan Sains Perubatan Dalam Menentukan H.b. Anjuran Fakulti Syariah dan Undang-Undang. dalam Jurnal Afkar.okum Keh.as.24h.allenges of the 21 st century.: Foundations for ICT-Supported Fiqh. Tesis sarjana untuk Jabatan Fiqh dan Usul.

dalam Jurnal Syariah. h. dalam Pengasoh. v. h. bil. h. Mohd. pertamanya. jumud dan taqlid di kalangan fuqaha yang sepatutnya bertindak sebagai inteligensia Muslim membangun sistem fiqh yang up to date telah menimbulkan beberapa kesan buruk. 3) Kecenderungan ini juga menjadi sebab lahirnya tindak balas yang berlebihan dari sesetengah pihak sehingga mereka mahu mengikut model barat secara mutlak tanpa menilai kesesuaiannya dengan lunas-lunas Islam dan perkiraan ketimuran. Rahimin Affandi Abdul Rahim (1997). v. . “ Budaya Taqlid di dalam masyarakat Melayu : satu tinjauan ringkas “.53Ketiganya. Sekularisme dan sebagainya. Atas dasar ini.49 Fiqh sudah begitu lama dibiarkan beku dan statik. KFS berusaha untuk menghapuskan budaya taqlid yang menyebabkan kelesuan sistem fiqh Islam berhadapan proses pemodenan. Kuala Lumpur. bentuk pengajian fiqh Malaysia ini dapat dijadikan sebagai asas utama untuk menyediakan infranstruktur intelektual sebelum sesuatu cita-cita negara Islam boleh tercapai. Rahimin Affandi Abdul Rahim (1995). 57. Kamil Ab. 2) Kecenderungan ini menyebabkan berlakunya kesempitan dalam pelaksanaan hukum Islam. Ibid. no. 30-32. “ Sejarah perkembangan penulisan hukum Islam di Malaysia : Tumpuan khusus di negeri Kelantan “. 102-103. 86-89.11 pemakaian paradigma keilmuan dan pemikiran Islam yang lebih bersifat progressif. h. dalam Dinamisme pengajian Syariah. “ Pembaharuan Fiqh : Keperluan Dan Metodologi “. sesama makhluk dan hubungan manusia dengan alam. kita terpaksa mengambil sikap proaktif dengan membangunkan sistem fiqh Islam yang bersifat semasa di dalam institusi membabitkan pengajian keilmuan Islam yang bermatlamatkan. 48 49 50 51 52 53 Taha Jabir al-Alwani (1991). h. 8. 1. yang hanya dibataskan kepada bidang undang-undang kekeluargaan sahaja. “ Taqlid And The Stagnation Of The Muslim Mind “.51 seperti :1) Kecenderungan ini telah menimbulkan suatu kekosongan fikiran yang berbentuk ilmu. dan ini telah menyebabkan banyak persoalan hidup masyarakat tidak menepati kehendak syara’ yang sebenar. berbanding dengan sistem pengajian ala Taqlid silam yang menggunakan pendekatan yang tidak kritikal. Muhammad Nabil Muhammad Syukri (2000). dapat menunjukkan ciri-ciri kesempurnaan yang terkandung di dalam sistem penyelesaian fiqh Islam yang merangkumi keperluan menjaga kepentingan hubungan dengan Allah. bil.52 Keduanya.48Dalam kurikulum pengajian keilmuan Islam subjek fiqh Islam seolah-olah telah dianggap sebagai pelajaran sejarah perundangan Islam semata-mata yang bukan lagi mampu menanggani situasi semasa. Pertama. bil. 513. dalam Jurnal Syariah. 3. 562. demi untuk menghapuskan ketiga-tiga elemen yang terhasil akibat dari kelesuan dan kegagalan sistem fiqh. Kekosongan ini kemudiannya telah direbut atau diambil peluang oleh aliran politik luar seperti Kominis. v. melatih pelajar untuk menganalisis institusi Islam dan kaitannya dengan realiti semasa. 1. 1.50 Sikap beku. Antaranya. 106. dalam The American Journal of Social Sciences. h. “ Gerakan Tajdid di Malaysia : Teori dan realiti “. tertutup dan berasaskan latar belakang yang bukan bersifat Malaysia. KFS merupakan usaha tajdid dalam bentuk yang lebih praktikal bagi menghakis dominasi taqlid di dalam pengajian Islam di Malaysia. 3. Majid (1993).

Lahore.58 Peluasan peranan fuqaha untuk setiap zaman ini antara lainnya bertujuan untuk. pertama. Islamisation or Malaynisation : A study on th. membiarkan jawapan terhadap masalah masa kini ditentukan oleh fuqaha yang sebelumnya. 105-134 E. Muhammad Iqbal (1982).59dan membuktikan idea kemajuan yang terkandung di dalam Islam.e Administration Of Islamic Law In Malaysia : A Critical Analysis.ing Sdn Bh.dalam Jurnal SYARIAH. KFS dalam pendekatan asasnya amat mementingkan penggunaan kaedah penyelidikan hukum Islam yang agak ketat. 27-53.. dalam Dinamisme Pengajian Syariah. 168. England. Penang. Tesis PhD untuk University of Birmingham. Kuala Lumpur. 54. Lahore. Kuala Lumpur. “ Pengajian syariah : Satu pentakrifan “. Rahimin Affandi Abdul Rahim (1999). Rahimin Affandi Abd Rahim (2005). Ezzati (1970). tesis Ph. “ Isu Pendekatan di dalam Pengajian Syariah di Malaysia : Satu Telaah Awal “. h. KFS berusaha mengalakkan penyelidikan hukum Islam berasaskan konsep fiqh semasa di kalangan ahli akademik dan pelajar pasca siswazah. KFS berusaha melanjutkan usaha penggilapan dan pemahaman fiqh sebenar. University of Warwick. Majid (1998).”57 Dinamisme pandangan Quran ini antara lainnya menegaskan bahawa setiap generasi perlu diberi kebebasan untuk menentukan hidup mereka sendiri dan menyelesaikan masalah sendiri dengan pertunjuk fuqaha sebelumnya. Islamic Legal Reform In Th. Kemerdekaan Berfikir Dalam Islam. v.D untuk Sch. h. Ianya bakal menyemarakkan lagi budaya taqlid yang memang begitu berakar di dalam masyarakat Islam semasa. mengingatkan fuqaha bahawa 54 55 56 57 58 59 60 Norhashimah. Muhammad Abu Bakar (1982). maka sepanjang zaman harus ada usaha menggilap semula unsur pemahaman berkenaan kerana pemahaman suatu generasi tentunya tidak sama dengan generasi yang mendatang. 6-10. An Introduction To Shi’i Islamic Law And Jurisprudence. Hal ini dijelaskan oleh Muhammad Iqbal sebagai : “ the teaching of the Quran that life is a progressive creation necessitates that each generation. Ahmad Hidayat Buang (1997).60 Keduanya. 107-124.e role of Islamic law in th.54 Mengikut Mahmood Zuhdi.e economic development of Malaysia : 1969-1993.55 Ketiga. h. h. guided but unhampered by the work of its predecessors. ianya perlu membabitkan realiti praktis apa yang berkembang di dalam masyarakat dan sesuatu institusi agama yang disertakan pula dengan alternatif pilihan. Berita Publish. Memandangkan unsur-unsur kemanusiaan (kefahaman) terlibat di dalam fiqh.12 Kedua. 1..ool of Law. Seandainya elemen ini kurang dititik beratkan. h. 13. Mohd Yasin (1994). should be permitted to solve its own problems.d. standard ataupun mutu penyeliaan yang rapi dan ketat oleh ahli akademik yang kompeten perlu ditetapkan kepada setiap pelajar yang terbabit. Mahmood Zuhdi Abd. tetapi tidak sampai kepada taqlid membuta tuli. Penghayatan Sebuah Ideal. memperbetulkan segala bentuk kelemahan dan keburukan yang selama ini dinisbahkan kepada syariah Islam. Atas dasar ini. h. “ Muamalat di Malaysia : suatu tajdid atau reaksi pasaran “. Abu Bakar al-Ash’ari (1954).56 Dalam soal ini. . 99-100. kita dapat menjangkakan bagaimana nisbah negatif yang bakal terkena kepada sistem fiqh Islam. h. dalam Dinamisme Pengajian Syariah.. bil. kajian di peringkat pasca siswazah ini boleh dianggap sebagai penyelidikan semi ijtihad yang perlu membabitkan pelbagai masalah hukum Islam yang timbul di dalam masyarakat. al-Quran dan al-Sunnah sebagai pedoman utama untuk kejayaan hidup di dunia dan akhirat telah menetapkan suatu pandangan yang cukup dinamis tentang kehidupan manusia. Reconstruction Of Religious Thought In Islam. Terpenting sekali.

teori. 177-196. tanpa terpengaruh dengan kecenderungan si penilai itu sendiri (Pre Conceived Idea). Melalui pemakaian prinsip ini. Status Kesucian Air Kumbahan Yang Dirawat Melalui Kaedah Rawatan Oleh Indah Water Konsortium. Dalam dunia akademik. bil. beliau mendapati status air kumbahan yang dirawat ini benar-benar bersih dan bertaraf air mutlaq. Untuk tujuan pengesahan. Majid (1997).13 mereka patut menjadi agen perubahan yang bersikap prihatin dan proaktif dengan isu-isu semasa yang timbul di dalam masyarakat. Dalam kajian ini. APIUM. “ Etika Penyelidikan Islam : suatu analisa “. Hasilnya. Dalam soal ini. pandangan. v. Dalam amalan keilmuan Islam. 10. dalam Jurnal Usuluddin. Nadzirah Ismail telah menggunakan prinsip Al-Aslahah wa Muasarah. h. 34-40. 1) mengambil sikap selektif (tidak menerima dan menolak secara melulu).61Bersesuaian dengan tugas fuqaha sebagai pewaris nabi-nabi. 61 62 63 64 Mahmood Zuhdi Abd. umat Islam perlu menjaga warisan tradisi yang berupakan formula susunan sarjana Islam silam dan berusaha membangunkan tamadun terkini berasaskan adunan intipati tradisi ini dengan elemen pemodenan. Nadzirah Ismail (2003). sepatutnya tugas mereka bukan terhad kepada menjadi penyaksi kepada peristiwa sejarah di zamannya. prinsip wasatiyyah ini boleh digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai.64 2) memastikan ketepatan sesuatu berita atau teori itu didapati daripada sumber yang tepat dan betul. kerana ianya akan membawa fitnah yang bakal merosakkan kehidupan. sesuatu khabar. menganalisa dan menerima sesuatu pandangan yang dikemukakan oleh pihak lain. 1.63 Sedapat mungkin KFS cuba mengaplikasikan prinsip wasatiyyah (pertengahan) dalam pengamalan keilmuan. Ianya boleh dikatakan sebagai suatu tindakan adil (bertindak sebagai orang tengah) dalam menilai sesuatu perkara. h. tesis sarjana untuk Jabatan Fiqh dan Usul. ianya perlu dinilai dan dikritik secara luaran dan dalaman. futuristic. Contoh terbaik yang boleh diberikan adalah kajian ilmiah di peringkat pasca siswazah APIUM yang mengkaji status rawatan kumbahan air yang diamalkan oleh Indah Water Konsortium. berpandangan jauh dan terpenting sekali perlu mengambilkira prinsip wasatiyyah ini. KFS berusaha untuk berpegang kepada prinsip Al-Aslahah wa Muasarah (mengekalkan warisan turath silam dan mengambilkira elemen pemodenan). 84-93. Rahimin Affandi Abd Rahim (2000).62 Keempat. Majid (1999). seperti mana penegasan Allah agar kita mengamalkan sikap berhati-hati terhadap berita yang dibawa oleh orang fasiq. tetapi apa yang lebih penting lagi mereka patut menjadi tenaga utama yang mengerakkan peristiwa sejarah tersebut dengan menganalisis permasalahan semasa dan mengemukakan jawapan yang terbaik. “ Ulama Dan Perubahan Social Dalam Islam “. Mohd Kamil Ab. Pengantar Undang-Undang Islam Di Malaysia. dalam Jurnal Afkar. . yang boleh digunakan untuk keperluan seharian oleh kalangan pengguna Islam. Kuala Lumpur. apabila meneliti pandangan fuqaha silam yang berkaitan dengan status dan bahan yang menyucikan air-yang dikaitkan pula dengan kaedah teknologi rawatan kumbahan air yang terkini. sesuatu pandangan yang diteliti perlu mengambilkira beberapa perkara penting. formula dan apa-apa dapatan kajian yang dilahirkan perlu dinilai secara kritikal. yang menuntut ianya dilihat secara holistik (menyeluruh). h. riwayat.

(hitam ataupun puteh) yang akan menghasilkan kajian yang bersifat kaku dan cenderung kepada tindakan menghukum dan bukannya bersifat konstruktif bagi tujuan dakwah mendidik golongan sasaran kajian.“ The Concept Of Ijma’ In Islamic Law : A Comparative”.69 Dalam soal pengaplikasian prinsip wasatiyyah ini. Kriteria Penerimaan Dan Penolakan Hadith : Satu Kajian Perbandingan Antara Ahl Al-Sunnah Dan Shi’ah. Pakistan. Bagi golongan Salafi. h. dan golongan liberalis pula terlalu taasub dengan semua formula dan epistemologi keilmuaan barat sehingga sanggup memperkecilkan semua warisan fuqaha silam.). Ibid. KFS menekankan keperluan untuk mengenalpasti garis panduan ataupun piawaian pendekatan yang bersesuaian dengan realiti mayarakat Malaysia semasa di dalam proses pengeluaran sesuatu hukum di dalam sistem fiqh Islam. “Ulamak Dan Paradigma Menanggani Kebudayaan Melayu “. manakala sesuatu warisan silam yang dihasilkan melalui pemikiran manusia berasaskan kepada sumber akalnya sendiri baik dari segi pentafsirannya terhadap nas ataupun responnya terhadap situasi sosial yang timbul di zamannya-perlu dinilai secara kritikal.67 4) Tidak boleh menyalahi dengan apa yang telah ditetapkan secara qat’I oleh sumber al-Quran dan al-Sunnah. Rahimin Affandi Abd Rahim (2002). Sebaiknya. 2002. Othman Yatim dan Nor Azita Che Din (ed. bil. Rahimin Affandi Abd Rahim (1993). kerana ianya masih bertaraf zanni. (kajian sanad)65 Manakala kritikan dalaman pula bertujuan untuk memastikan kemunasabahan dan kewarasan isi kandungan sesuatu sumber itu dinilai dari perspektif Islam. Antara pendekatan yang dicadangkan. Ianya merujuk kepada pelbagai nilai positif budaya Melayu seperti .66 3) melihat keserasian sesuatu hujah yang dipakai dengan pandangan sumber yang berautoriti. samada ianya daripada nas wahyu (al-Quran dan al-Sunnah). Kelima. dalam Jurnal Usuluddin. 16. sarjana Islam perlu memikirkan untuk menggunakan pendekatan kajian yang lebih terbuka dan holistik (menyeluruh) dalam proses penilaian sesuatu objek kajian. 1) Perlu menghargai keunggulan sentuhan kebudayaan manusia Melayu yang pernah melahirkan tamadun material dan intelektual yang tinggi di rantau Alam Melayu suatu masa dahulu. v. 55-80 . h.14 Kritikan luaran bertujuan untuk menentukan ketulenan dan keaslian sesuatu sumber tersebut. 642-657. Kuala Lumpur : APMUM. dalam The Journal of Hamdard Islamicus. fakta sejarah ataupun teori serta aksioma pemikiran yang telah diterima ramai (seperti terkandung dalam konsep ijma dan tawattur). mereka terlalu menentang pemodenan barat secara melampau. dalam Hashim Awang.68 5) perlu menolak pendekatan kajian dan penilaian Islam yang bersifat legal formalistik. h. anggota masyarakat. 15. “ Epistemologi Hukum Islam : satu pengenalan “. yang perlu sentiasa diulangkaji dan diperlengkapkan oleh setiap sarjana di setiap zaman. h. Universiti Malaya.(kajian matan).482-535. 65 66 67 68 69 Maklumat Lanjut boleh didapati dalam Che Cob Che Mat (1996). Wacana Budaya. Rahimin Affandi Abd Rahim (2006). 91-104. Tesis Untuk Fakulti Sastera Dan Sains Sosial. KFS sebagai contohnya telah mengambil sikap pertengahan di antara pandangan golongan Salafi dan liberalis.

Dakwah. h. Abdul Halim Othman Dan Md.ubungan Kekeluargaan Dalam Masyarakat Melayu “. Bangi.) Jaringan Dakwah. Dar Al-Fikr.15 a) Masyarakat yang ditakdirkan mendiami kawasan iklim sederhana yang kemudiannya telah melahirkan manusia yang berjiwa lembut. Malaysia Indonesia. Pemikiran Umat Islam Di Nusantara. Idris Zakaria (2003).76 f) Manusia yang memiliki kepintaran pemikiran yang cukup advance yang diperincikan dengan empat bentuk pemikiran. h. “ Bah.ussien. Norazit Selat (1994). 54-56.asa Dan Pemikiran Melayu : Tradisi Dan Kesinambungan “. bahkan juga kepada masyarakat asing. Dalam (Edit) Zulkiple Abd Ghani. Dalam (Edit) Worawit Baru @ Haji Ahmad Idris Pemikiran Melayu : Tradisi Dan Kesinambungan. 150-165 Abdul Rahman Abdullah (2001). MalaysiaIndonesia. Ghani(ed. Dalam Budi Kencana : Kumpulan Makalah. Terbitan Jabatan Pengajian Dakwah. Bangi : Jabatan Dakwah.78 2) Perlu memaklumi bahawa Islam telah menjadi intipati terpenting ataupun asas jatidiri masyarakat Melayu (Teori Receptio in complex) sehingga menjadikan 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Ibn Khaldun (t. h. Memperingati Persaraan Profesor Tan Sri Dato’ Ismail H. Falsafah Dan Kaedah. sanggup belajar dan selektif dengan pengaruh budaya dan agama asing. Jaringan Dakwah. Dalam Zulkiple Abd.73 Ianya juga dapat dirujuk sebagai manusia yang memiliki semangat yang mementingkan kerukunan hidup bermasyarakat (Egalitarian) yang cukup tinggi. Dan Jalinan Intelektuaal Rantau Malaysia-Indonesia “. “ H.75 e) Masyarakat yang kuat berpegang kepada falsafah yang mementingkan pertimbangan agama dan nilai (perennial and ultimate perspective). Ibn Khaldun. 134-140.. Al-‘Allamah. Muqaddimah. Rahimin Affandi Abdul Rahim (2003) “ Analisis Sejarah.70 Hal ini terbukti apabila Islam secara mudah telah diterima oleh manusia Alam Melayu tanpa menumpahkan darah seperti mana yang berlaku di Timur Tengah. (i) Teologis-Rasional. h. berbanding dengan masyarakat barat yang lebih mementingkan persoalan kebendaan dan individualism mengatasi persoalan agama. Afrika dan Eropah. h. h. Dan Kepimpinan. Dan Kepimpinan. 61-101. 82-95. h.71 b) masyarakat yang mengamalkan paradigm mesra alam dan mementingkan prinsip penjagaan keseimbangan alam semesta c) masyarakat yang mementingkan elemen kesederhanaan di dalam proses berfikir dan bertindak72 d) Masyarakat yang mementingkan soal menjaga kerukunan hidup bermasyarakat dan menentang keras sebarang elemen yang bersifat individualism. UKM Dan Universitas Muh. h. Pemikiran. Shuaib Che Din (1993). Hassan Ahmad (2004). Kuala Lumpur : Utusan Publication. Dalam Psikologi Melayu. Abdul Rahman Abdullah (1981). (ii) Alegorikal (simbolik). 133-141. 47-74.t). 102-109. Dalam Psikologi Melayu. .74 Pendekatan ini bukan terhad kepada anggota masyarakat Melayu semata-mata. Kuala Lumpur : DBP. Kuala Lumpur : DBP. 1-12. Kuala Lumpur : DBP. (iii) Analogis dan pragmatik. h. “ Sifat Kesederhanaan “.77 g) Mengamalkan sikap terbuka. Kuala Lumpur : APMUM. berbanding dengan penduduk kawasan iklim yang panas seperti Timur tengah. Kuala Lumpur : DBP. Ukm. “ Nilai Kerja Dalam Masyarakat Melayu “.” Islam Dan Amalan Tolenrasi Di Nusantara “.ammadiyah. Sumatera Utara (UMSU). Wan Abdul Halim Othman (1993).

16 sebahagian besar kebudayaan Melayu bertepatan dengan ajaran Islam. Hal ini boleh dilihat dari sector sosio-politik dan ekonomi. 106-112 . “ Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Dari Persepktif Islam Dan Barat “. api perpecahan agak senang timbul.80 c) Isu pluralisme agama. khususnya yang membabitkan kepentigan sosio. Demokrasi Dan Dunia Islam : Perspektif Teori Dan Praktik. politik dan keagamaan semua kaum di Malaysia. terdapat NGO Islam di Malaysia yang bergiat cergas menimbulkan beberapa isu. “Islam dan perkembangan Emosi Melayu Selepas Merdeka : Satu Analisis “.). pelbagai syiar dan autoriti Islam dipersoalkan. yang menganggap semua agama adalah sama di sisi tuhan dan boleh membawa kesejahteraan kepada umat manusia. seperti kadar kemiskinan masyarakat Melayu di Bandar dan luar Bandar yang masih tinggi sehingga menuntut pihak kerajaan menjalankan dasar pembasmian kemiskinan golongan miskin ini yang berterusan. Sebagai contohnya. Dalam realiti ini. kerana kesemua autoriti Islam ini dilihat bertanggungjawab menghalang agenda liberalisme ini. Emosi Melayu. a) Tuntutan IFC (Inter Faith Council) agar pihak kerajaan menyamatarafkan semua pemeluk agama di Malaysia tanpa mengiranya Islam ataupun bukan Islam. 4) Nisbah masyarakat majmuk di Malaysia yang sangat rendah dari segi integrasi kaum. Kita boleh merujuk kepada usaha yang dijalankan oleh NGO tertentu yang memperjuangkan penyebaran faham liberalisme (kebebasan dan hak asasi manusia) dalam setiap perlakuan dan pemikiran manusia. Kuala Lumpur : Penerbit UM. jika dirujuk kepada penguasaan politik dan pelbagai dasar yang bersifat pro bumiputera. di samping pihak berkuasa Agama juga perlu sentiasa mengambilkira unsur kemiskinan ini di dalam program pengagihan zakat setiap tahun. Kuala Lumpur : APMUM. Beberapa contoh boleh diberikan. Dalam soal ini. b) Isu yang mencabar dominasi dan keistimewaan hak bumiputera MelayuIslam – kononnya bertentangan dengan nisbah persamaan hak asasi semua warganegara bukan Islam di Malaysia. Lina Joy dan Kamariah Ali. Antara kes yang terlibat adalah kes Ayah Pin. Kumpulan Artikel 11.). e) Isu menentang cadangan pelaksanaan undang-undang Hudud yang dikatakan ketinggalan zaman dan bakal menindas penganut bukan Islam. Sebaliknya isu jati diri Melayu cuba ditolak dengan cara bertolak ansur dan mendokong peluang untuk seseorang Melayu murtad79 serta sanggup memberikan khidmat guaman untuk mempertahankan hak ini. 79 80 Rahimin Affandi Abd Rahim (2006). tetapi masih banyak lagi kelemahan yang dimiliki oleh masyarakat Melayu. Dalam Mohd Izani Mohd Zain(ed. dalam Hashim Musa (ed. h. d) Isu yang mempersoalkan kesan psikologi dan perundangan yang timbul akibat seseorang penganut agama bukan Islam memeluk agama Islam. 405-425 Ummu Atiyah Ahmad Zakuan (2007). 3) Walaupun masyarakat Melayu merupakan golongan terpenting di Malaysia. h. Isu yang mencabar konsep jati diri (malayness) Melayu yang sinonim dengan penganut Islam. Atas dasar ini penilaian yang lebih kondusif dan terbuka perlu digunakan untuk menilai dan menghargai elemen kebudayaan Melayu.

: Sebuah Tinjauan Filosofis “. KFS berusaha memperjelaskan tentang elemen epistemologi hukum Islam di dalam proses penyediaan sistem fiqh semasa. kaedah dan had sesuatu ilmu tersebut. Neo Usul Fiqh. epistemologi dan aksiologi disiplin usul al-fiqh dengan perkiraan dan keilmuan semasa.81 6) Perlu mengelakkan sikap yang terlalu politiking dalam menanggani sesuatu isu yang membabitkan kepentingan negara. Hal ini dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yang utama.83 Dalam menghadapi cabaran zaman moden ini. 328-334.dalam Jurnal KATHA. Dalam Riyanto (ed. sumber. . 33. Harun Nasution (1989). kemiskinan. penurunan semangat patriotisme di kalangan muda dan banyak lagi. Kuala Lumpur. “ Menawarkan Epistemology Jama’I Sebagai Epistemology Usul Al-Fiqh. Jakarta. 81 82 83 84 85 Rah. 146-148. h. Kecermelangan Ilmu Dalam Sejarah Dan Tamadun Islam. h. : Menuju Ijtihad Kontekstual. Dr. h. Ainurrafiq Dawam (2004). semua pihak termasuklah kerajaan dan pakar perundangan Islam perlu mengamalkan sikap proaktif dan selektif dengan menyediakan pelbagai elemen mendidik dan pencegahan yang sepatutnya. 2. parti pemerintah dan pembangkang sama-sama bersatu untuk mengatasinya. Yogyakarta : Fakultas Syariah press. Sains Dan Pemikiran Objektif : Suatu Perbandingan Ringkas “.84 Ianya termasuk juga perlu memperkembangkan elemen ontologi. namun pada masa yang sama juga pelbagai perkembangan fahaman sekularisme yang menyesatkan telah turut sama berkembang pesat sehingga mempengaruhi sejumlah besar masyarakat Malaysia. 1-23. tetapi ianya dibina atas dasar yang emperikal. Memanglah diakui terlalu unsur positif yang dibawa oleh arus globalisasi ini. Fadzulullah. sebab musabab dan kaedah yang rapi. “ Pendekatan Pluralisme dalam pengajian Islam : Satu pengenalan “. Ini termasuklah isu permasalahan dalaman negara yang bakal menjejaskan pencapaian pembangunan. “ Islam. Keenam. 2. November 2001.imin Affandi Abd Rahim (2005) . v. Shuib (1995). sifat.). Bagi menghadapi realiti ini. keruntuhan rumahtangga orang Melayu.17 5) Masyarakat di Malaysia amat mudah terpengaruh dengan perkembangan moden yang dibawa oleh arus globalisasi dunia. maslahah dan ilmu sains sosial moden. Di dalam sesuatu kajian ilmiah. terdapat suatu pendekatan yang menetapkan bahawa proses pengkajian yang mendalam terhadap sesuatu hakikat ilmu ataupun disiplin tertentu perlu dilihat kepada aspek epistemologi disiplin tersebut. sepatutnya sesuatu pengajian syariah yang diusahakan perlu menitikberatkan persoalan epistemologi hukum Islam yang bakal memberikan gambaran yang jelas kepada penganut Islam dan bukan Islam tentang bagaimana syariah Islam itu bukannya didasarkan kepada kepercayaan dogmatik yang tidak boleh dipertikaikan. dadah. dalam Jurnal YADIM. Pusat Dailog Peradaban UM. yang memerlukan kedua pihak. pengaruh budaya kuning. rasional dan mempunyai sumber. h.85Dengan mengambilkira tiga prinsip utama yang sering ditekankan penggunaannya dalam gagasan fiqh semasa iaitu ‘urf. Hj. Muhammad Zainiy Uthman (2001). Hal ini antara lainnya termasuklah isu keruntuhan moral. sebelum menetapkan sesuatu hukum yang berkaitan dengan persoalan kemanusiaan. Islam Rasional : Gagasan Dan Pemikiran.82 Hal ini bersesuaian dengan takrif dan ruang lingkup epistemologi yang menyelidik asal usul. ternyata sekali usaha untuk memperkemaskan elemen epistemologi (sumber dan metode) usul al-fiqh adalah amat mendesak sekali. bil. pencemaran alam. peningkatan kadar jenayah.

J. apa yang sah dan apa yang bersesuaian dengan logik. suatu cara untuk memecahkan kerumitan dunia.at sebagai contoh. Ia berisikan sebuah pandangan dunia (world-view). Tesis sarjana untuk Jabatan Fiqh dan Usul. yang berperanan sebagai asas yang tidak nampak (non86 87 88 89 90 91 92 Rahimin Affandi Abdul Rahim (2003). 28-29 dan 309 Muhammad Abu Bakar (1993). .. Herndon : AMSS & IIIT. Ismail (2004). berupa kesatuan pemikiran yang arsitektonik. Kuala Lumpur : APMUM. 1-34. kita sepatutnya mengamalkan sikap positif dan selektif terhadap amalan bermazhab. h.88 Ketujuh. The History Of Philosophy In Islam. De Boer (1994). World-view adalah pandangan dunia.. 2) Membangunkan kaedah ‘Urf Malaysia yang berbeza dengan ‘Urf Timur Tengah.86 Walaupun diakui ilmu usul al-fiqh ini memang hebat dan berteraskan world-view Islam sepenuhnya. dalam Tinta Kenangan. Lihat Mona Abdul-Fadl (1989). Lih. hidup. h.18 1) Mengabungkan (sentesis) di antara ilmu usul al-fiqh ini dengan keilmuan moden lain (seperti ilmu sains sosial moden) yang sekaligus bakal melengkapkan lagi kaedah penyelidikan hukum Islam alternatif untuk zaman moden ini. APIUM.89 Secara kasarnya. KFS menetapkan model sistem fiqh Islam semasa perlu berasaskan kepada Mazhab Shafi’i dalam bentuk yang bersifat selektif. Bahasa Dan Pemikiran Melayu. h. Kuala Lumpur : al-Baian corporation sdn bhd. Rahimin Affandi Abdul Rahim dan Noor Naemah Abdul Rahman (2005). Ianya lahir daripada tradisi Islam sendiri dan bukannya berasal daripada pengaruh asing seperti didakwa oleh orientalis barat. yang dilakukan oleh Noor Haslina Binti Osman (2003). Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Ideologi Dan Kesarjanaan : Islam. (ed) oleh Rahminah Muharam. mazhab adalah merupakan paradigma90 berfikir masyarakat Islam mengikut world-view dan kaedah syariah yang diasaskan oleh seseorang fuqaha tertentu. 177191. khususnya maslahah Daruriyyah. dari segi kerangka konsepnya dan kaedah aplikasi yang lebih sesuai dengan realiti Malaysia semasa. h. Bertentangan dengan pandangan yang terlalu memandang negatif terhadap amalan bermazhab. “Pemikiran Reformasi Melayu Semasa : Satu Analisis “.91 Ianya merupakan kemuncak dari satu proses pembentukan world-view yang panjang. Mahmood Zuhdi Ab Majid dan Paizah. Paradigma adalah satu set proposisi (rancangan usulan) yang menerangkan bagaimana dunia harus difahami. Dalam Hashim Musa(ed. Sumbangan Sempena Persaraan Dan Perlantikan Naib Canselor. 307-309. “ Pengajian Sosial Dan Hubungannya Dengan Pembinaan Hukum Islam Semasa : Satu Analisa “ dalam Isu-isu Sains Sosial dari perspektif Islam. Hal ini telah antara lainnya dikupas oleh.nya tesis sarjana yang cuba mengupas tentang isu ini. Pengantar Pengajian Syariah. Paradigms In Political Science Revisited. Kuala Lumpur. world-view Islam adalah : visi tentang realiti dan kebenaran. h.92 Mengikut Hamid Zarkashi. Richmond : Curson press.).87 3) Membangunkan prinsip dan standard maslahah dalam tiga jenis. Proses Sejarah Dan Rekonstruksi Realiti Sosial “. tetapi untuk konteks zaman moden ini ianya tidak boleh berdiri sendiri dan perlu disokong serta digabungkan dengan disiplin keilmuan lain. kepercayaan dan pemikiran yang berfungsi sebagai pemankin untuk segala perilaku manusia. Hajjiyyah dan Tahsiniyyah yang lebih sesuai dengan realiti Malaysia semasa. “ Pandangan Dunia. 332-265. yang memberitahu seseorang ilmuan tentang apa yang penting. T. Profesor Datuk Mohd Taib Osman. Adat Melayu Sebagai Sumber Hukum : Penilaian Dari Perspektif Teori Al-‘Urf Wa Al-Adah.

Sanggahan Salah Tafsiran Islam.96 Hal ini kemudiannya turut disedari sendiri oleh kalangan mufti di Malaysia yang disertakan pula dengan pelbagai usaha untuk menerapkan pendekatan reformism bagi menghadkan penggunaan 93 94 95 96 Hamid Fahmy Zarkasyi (2004). h. V. Bhd.94 Sikap yang hanya bergantung sepenuhnya kepada prinsip Taqlid ini kemudiannya cuba dibataskan dengan penerimaan kepada konsep ijtihad dan Tajdid. Untuk konteks realiti Malaysia. Pakistan.19 observable) bagi semua perilaku manusia. termasuk aktiviti ilmiah dan teknologi. 54-55 Dan 57. “ Ikhtilaf And Its Development In Malaysia “. Kajang : Synergymate Sdn. tetapi ianya merupakan formula yang bersifat flexible yang memberikan garis panduan terhadap setiap persoalan yang muncul dalam kehidupan manusia. Antara elemen asas untuk world-view Islam terdiri dari konsep tuhan. Tantangan Sekularisasi Dan Liberalisasi Di Dunia Islam. V. ianya mengharuskan masyarakat awam untuk bertaqlid kepada seseorang mujtahid. kebebasan. 16. tetapi ianya dibuat bagi mengelakkan sebarang tindakan rakus daripada masyarakat awam yang jahil tentang prinsip asas Islam. Dalam konsep taqlid.93 Berasaskan kepada paparan di atas. Hal ini kemudiannya bakal memudahkan proses penguatkuasaan dan pentadbiran undang-undang Islam dijalankan. 1-6. Dalam International Islamic University Law Journal. Dalam The Journal Of Hamdard Islamicus. nilai dan kebajikan dan kebahagiaan. Yusuf Qardawi (2004). penekanan yang agak keterlaluan terhadap dominasi taqlid yang agak ketat ini dilihat bakal membuahkan hasil yang kurang sihat kepada perkembangan pemikiran hukum Islam itu sendiri. ilmu. berasaskan kepada nisbah ketidakmampuan seseorang awam untuk memahami ajaran agama Islam secara mendalam.95 Hal ini boleh dikatakan sebagai asas perpaduan umat Melayu sehingga tidak wujudnya perbalahan dan fanatik mazhab yang menimbulkan pertumpahan darah seperti mana berlaku di tempat-tempat lain. Abdul Halim El-Muhammady (1992). “The Concept Of Ijma’ In Islamic Law : A Comparative”. perkembangan (development) dan kemajuan (progress) dalam Islam. 3) Faktor perpaduan dan keseragaman diperlukan bagi memastikan wujudnya kestabilan hidup sosio-politik umat Islam. Cumanya. . Surabaya : Penerbit Khairul Bayan.2. 2) Pendekatan ini ditetapkan bukannya bertujuan untuk memonopolikan usaha pentafsiran agama kepada golongan ulamak semata-mata. 2. melakukan tafsiran melulu dan boleh merosakkan nama baik Islam itu sendiri. 91-104. 1) Ianya menetapkan kalangan ulamak sebagai pentafsir utama kepada ajaran agama. 85-88. Ianya dibuat kerana beberapa faktor yang utama. dapat kita rumuskan bahawa pegangan umat Islam terhadap Mazhab Shafi’i bukanlah sesuatu amalan dan paradigma yang salah dalam pengamalan ajaran Islam. psikologi manusia. Terjemahan Oleh Abdul Rahman Rukaini. Elemen-elemen inilah yang kemudiannya yang menentukan bentuk perubahan (change). h. agama. Rahimin Affandi Abdul Rahim (1993). h. No. wahyu dan penciptaannya. h. amalan berpegang (taqlid) kepada mazhab Shafi’i boleh dianggap sebagai masih relevan lagi. Hal ini boleh dirujuk kepada keabsahan konsep Taqlid dan ijtihad.

kerana seseorang sarjana Islam yang melakukan aktiviti syarah dan muhktasar terhadap karya imam mujtahid turut memasukkan komentar pandangan mereka sendiri terhadap realiti yang berlaku di zaman mereka. 33-43. h. wahyu Allah. h. Fatwa Jemaah Ulamak Kelantan Tahun 1920an Hingga 1990an : Satu Analisis. Mahkluk dan alam.20 taqlid secara berlebihan. S. khususnya di dalam metodologi pengeluaran sesuatu fatwa.99 5) Kita perlu mengamalkan sikap selektif terhadap pemikiran barat yang kerap menisbahkan penerimaan amalan bermazhab ini dengan istilah tradisionalisme. Rahim (2000). Dalam Islamic Legal Interpretation : Muftis And Their Fatwas. 13. Sebaliknya. tetapi perlu berpegang kepada kerangka metodologi (manhaj) usuli sesuatu mazhab yang dilihat terbukti mampu menyelesaikan masalah hukum umat Islam. amalan yang terbentuk dan berkembang berdasarkan model sacral (berasaskan wahyu) sehingga menjadi amalan kebudayaan masyarakat yang berpanjangan. BIL. h. memandangkan mengikut persepktif tajdid yang tertanam di dalam hukum Islam itu sendiri. pelbagai perubahan yang diperlukan masih dibolehkan bagi menunjukkan sifat dinamisme syariah itu sendiri berhadapan dengan keperluan masyarakat. penerimaan konsep mazhab ini tidak membataskan amalan ijtihad itu dipraktikkan demi penyelesaian masalah umat Islam. teori yang mengatakan bahawa perundangan Islam telah tertutup dan beku selepas tertutupnya pintu ijtihad pada abab keempat hijrah telah mula dicabar.101(i) Al-Din. Penerimaan ini kemudiannya perlu dipelajari dan diperkembangkan dalam bentuk paradigma keilmuan moden yang lebih sesuai 97 98 99 100 101 Naemah Abd Rahman (2003). h. Sebaliknya seperti mana ditegaskan oleh Hallaq. Hossein Nasr (1990). agama sebagai panduan untuk keseluruhan aspek kehidupan membabit tiga bentuk hubungan. Kita tidak boleh memandang institusi taqlid ini secara negatif keseluruhannya. . Dewasa ini. “ Ifta And Ijtihad In Sunni Legal Theory : A Development Account “. proses dialektika antara sistem fiqh Islam dengan realiti sesuatu masyarakat masih lagi berlangsung di zaman taqlid. Amir Mualim (2006). (ii) Sunnah.100 Bagi penganut Islam. 1. London : Kegan Paul International. Tesis PhD untuk Jabatan Fiqh dan Usul. Yogyakarta : UII Press. (iii) Salsilah.97 4) Sikap pro mazhab ini bukan bermakna kita perlu terjebak dengan fenomena fanatik mazhab yang boleh menyumbang kepada ketertutupan minda. h. 190-191. ix-xiii Weal Hallaq (1996). dengan Allah. 183-185. 6) Kita patut menghargai precedent silam yang disumbangkan oleh mazhab Shafi’i di Malaysia. kita tidak boleh menganggap istilah tradisi membawa nisbah negatif seperti difahami dalam dunia akademik barat. Dalam Jurnal AFKAR. Paparan negatif ini sepatutnya tidak diterima secara melulu dan perlu dinilai secara berhikmah. Cambridge : Harvard University press. APIUM. suatu nisbah yang hina. “ Etika Penyelidikan Islam : Satu Analisa “. mata rantai yang menghubungkan setiap zaman dan pemikiran kepada asasnya yang utama. istilah tradisionalism ini patut dibanggakan kerana ianya merujuk kepada pemahaman dan penghayatan wahyu Allah di dalam kehidupan yang mencakupi tiga aspek. Ijtihad Dan Legislasi Muslim Kontemporer.98 Maknanya. Traditional Islam In The Modern World. Rahimin Affandi Abd.

Hukum Islam Dan Budaya Tempatan. a) Sifat Mazhab Shafi’i yang berupa paradigma sentesis di antara pandangan Ahl Ray’ dan ahli hadis.104 b) Gabungan antara paradigma Sufi dan Fiqh (Neo-Sufism) di dalam Mazhab Shafi’i – memberi kesan langsung kepada kepesatan proses pengislaman masyarakat Alam Melayu. APIUM. Dalam Tamadun Melayu. h. V.Dalam Mohd Radzi Othman(ed.107 Hal ini merujuk kepada pengenalan sistem Pondok yang mengandungi pasarana fizikal yang khusus. susunan jadual waktu. Dalam Historians Of SouthEast Asia. Dalam Md Salleh Haji Ahmad(ed. Abdullah Ishak (1995). 40-41. Dalam Hashim Awang(ed.Dalam Md Salleh Haji Ahmad(ed. 748. “ Pertembungan Islam Dengan Budaya Peribumi : Pengalaman Alam Melayu “. Kuala Lumpur : APMUM. h. struktur organisasi. Kuala Lumpur. “Ulamak Dan Paradigma Menanggani Kebudayaan Melayu “.). Hal ini berlaku kerana beberapa faktor utama. Penerbit Universiti Sains Malaysia. 55-80. “ Pengamalan Ilmu Usul Al-Fiqh Di Dalam Sastera Undang-Undang Melayu : Satu Analisa “. Dalam (Edit Oleh Muhammad Mokhtar Hassan) Kesusasteraan Dan Undang-Undang. 142-145. h. Rahimin Affandi Abd.108 102 103 104 105 106 107 108 Rahimin Affandi Abd. Mubaligh Shafi’i yang awal telah mengamalkan sikap mesra budaya yang mendapat dokongan penguasa politik serta kemudiannya mampu menyebarkan ajaran Islam secara cukup berkesan di Alam Melayu. namun kemudiannya mazhab ini telah mampu mengatasi mazhab Syiah dan meninggalkan pelbagai elemen positif jangka panjang kepada masyarakat Alam Melayu. 2. Pendidikan Islam Dan Pengaruhnya Di Malaysia.). Wacana Budaya. Seperti mana direkodkan dalam catatan sejarah.105 Tidak seperti mazhab selain Shafi’i yang mengamalkan sikap negatif terhadap paradigma sufi.) Warisan Al-Quran Dan Peradaban Manusia Siri 1. John (1961). “ Muslim Mystics And Historical Writing “. 517-527. h.106 c) Fuqaha Mazhab Shafi’i telah mengasaskan sistem pendidikan Islam yang lebih sistematik di rantau Alam Melayu. pendekatan ini tidak kedapatan dalam sejarah Alam Melayu. Abdul Latif Hamindong (1993). Pulau Pinang. A. 158-179. “Al-Quran Dan Peranan Ulamak Melayu Dalam Pemodenan Rantau Alam Melayu “. h. Rahim (2003). 212-218 . Che Zarrina Sa’ari Dan Wan Suhaimi Wan Abdullah (2006).).21 dengan realiti Malaysia semasa. Kuala Lumpur : Jabatan Fiqh Dan Usul. “ Budaya Dan Etika Di Kalangan Ahli Tasauf Dan Pengaruhnya Terhadap Ketentuan Hukum “. London. h. 104-111 dan Rahimin Affandi Abd. Siddiq Fadhil (2006). 1-31. Universiti Malaya. Rahim (2003). falsafah pengajian. Rahim (2006). Shafie Abu Bakar (1994). kurikulum dan kaedah penilaian yang cukup sistematik. walaupun kedatangan Mazhab Shafi’i di Alam Melayu agak lewat berbanding dengan Mazhab Syiah. Dalam Budi Kencana. h. Kuala Lumpur. hukum bersendikan Kitabullah. h. “ Institusi Pondok Dalam Tradisi Budaya Ilmu “. Othman Yatim Dan Nor Azita Che Din.H. h. . Kuala Lumpur : Jabatan Fiqh Dan Usul. Hukum Islam Dan Budaya Tempatan.102 Hal ini boleh dilihat daripada kesannya di dalam Legal Digest Melayu seperti Hukum Kanun Melayu103 dan penyerapan nilai-nilai Islam di dalam sistem adat Melayu sehingga melahirkan ungkapan Adat bersendikan Hukum. Ianya lebih adaptif dengan budaya tempatan Melayu. “ Keilmuan Islam Dan Tradisi Pengajian Pondok “. Penerbitan Akademi Pengajian Melayu. APIUM. Kuala Lumpur : DBP.

.2. Kuala Lumpur: Penerbit UM. Kuala Lumpur : DBP. V. Kedua. Falsafah Dan Kaedah. Dalam Tamadun Melayu. “ Sifat Kesederhanaan “. V. dalam Hukum Islam Semasa Bagi Masyarakat Malaysia Yang Membangun. “ Ikhtilaf And Its Development In Malaysia “. Abdul Rahman Abdullah (1981). Pemikiran Umat Islam Di Nusantara. Salah satu daripada elemen pemikiran Islam ini boleh dimasukkan dengan idea dan gagasan fiqh Islam semasa (Fiqh Malaysia). proses pembangunan tamadun Islam di Malaysia tidak harus dihadkan penumpuannya kepada elemen material semata-mata. Abdul Latif Hamindong (1993). Kuala Lumpur : Utusan Publication.). Fakulti Undang-Undang UKM. Abdullah Alwi Haji Hassan (1999). tetapi patut diperkasakan lagi dengan penjanaan idea dan paradigma pemikiran Islam yang bersifat progressif.. Dalam International Islamic University Law Journal. Kajang : Jawatankuasa Penerbitan. London. “ Muslim Mystics And Historical Writing “. Kuala Lumpur : DBP. Sebahagian besar daripada butiran sumbangan ini terletak di dalam kemampuan konsep fiqh semasa mengisi pemerkasaan pemikiran fiqh Islam di Malaysia. Abdul Halim Othman Dan Md. ____________(2001). Jakarta : PSIK (Universitas Paramadina). “Permasalahan Intelektual Dalam Pembinaan Hukum Islam Semasa Di Malaysia”. Shuaib Che Din (1993). khususnya bagi memperlengkapkan lagi gagasan ini yang bakal diwariskan kepada generasi yang akan datang. Jakarta : PSIK (Universitas Paramadina). No. 2. ____________ (2008). BIBLIOGRAFI A. gagasan fiqh semasa ini perlu sama-sama disokong oleh kalangan ilmuan Islam di Malaysia. Bayang-Bayang Fanatisme : Esai-Esai Untuk Mengenang Nurcholish Madjid. Undang-Undang Muamalat Dan Aplikasinya Kepada Produk-Produk Perbankan Islam. Pertama. Abd Moqsith Ghazali (2007). Abd Hakim Dan Yudi Latif (ed. 2. dapat dirumuskan beberapa perkara yang utama. Ianya dilihat boleh digunakan untuk mengisi program pengisian kemerdekaan dan pasca era kebangkitan semula Islam di Malaysia. Dalam Historians Of South-East Asia. Abdul Halim El-Muhammady (1992). Kuala Lumpur. Dalam Psikologi Melayu.22 Kesimpulan Sebagai kesimpulannya. “ Mengubah Wajah Fiqh Islam “. Bayang-Bayang Fanatisme : Esai-Esai Untuk Mengenang Nurcholish Madjid. Abd Hakim Dan Yudi Latif (2007). artikel ini telah memperincikan dengan panjang lebar sumbangan bermakna yang boleh disumbangkan oleh gagasan fiqh semasa ini di dalam pembinaan tamadun Islam moden di Malaysia. John (1961). Pemikiran. “ Institusi Pondok Dalam Tradisi Budaya Ilmu “.H. Selanjutnya.

dalam Hukum Islam Semasa Bagi Masyarakat Malaysia Yang Membangun. Tesis sarjana untuk Jabatan Fiqh dan Usul. Dalam Md Salleh Haji Ahmad(ed. Yogyakarta : UII Press.adap beberapa aspek h. Horowitz (1994). Charles Kurzman (1998). Kriteria Penerimaan Dan Penolakan Hadith : Satu Kajian Perbandingan Antara Ahl Al-Sunnah Dan Shi’ah. “ E-Fiqh: Foundations for ICT-Supported Fiqh “. “ Budaya Dan Etika Di Kalangan Ahli Tasauf Dan Pengaruhnya Terhadap Ketentuan Hukum “. Kuala Lumpur : Penerbit UM.). Penang.okum Keh. Nilai Orang Melayu. ____________(2004). Tinjauan Filosofis “. UKM dengan Jabatan Hal Ehwal Khas. Ahmad Fawzi Mohd. Ainurrafiq Dawam (2004). Ijtihad Dan Legislasi Muslim Kontemporer. dalam Dinamisme Pengajian Syariah. Kemerdekaan Berfikir Dalam Islam. . Donald L. Kuala Lumpur : DBP. Liberal Islam : A Sourcebook. Amir Mualim (2006).ubungan social dalam kebudayaan Malaysia. Peranan Sains Perubatan Dalam Menentukan H. dalam The American Journal Of Comparative law.International Seminar on Islamic Thoughts. “ Menawarkan Epistemology Jama’I Sebagai Epistemology Usul Al-Fiqh.arusan Fasakh. Dr. “ The Quran And The Common Law : Islamic Law Reform And The Theory Of Legal Change “. Dalam Ahmad Fawzi Mohd. Pendidikan Islam Dan Pengaruhnya Di Malaysia. Ahmad Hidayat Buang (1997). Abdulmajid H. Basri (ed. Jakarta : RajaGrafindo Persada. Basri (1996). Tesis Untuk Fakulti Sastera Dan Sains Sosial. Present and Future. Budhy Munawar –Rachman (2004). Kuala Lumpur : Jabatan Syariah Dan Undang-Undang APIUM ____________ (2005) Mahkamah Syariah Di Malaysia : Pencapaian Dan Cabaran. v. Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman. APIUM. APIUM.). Ghani (1999). Hukum Islam Dan Budaya Tempatan. 42. : Sebuah. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd. Anuar Ramli (2002). “Batas-batas pergaulan antara lelaki dan perempuan dalam masyarakat Islam kini: Satu Huraian Hukum Islam Semasa”. New York : Oxford University Press. Kuala Lumpur : Jabatan Fiqh Dan Usul. “ Muamalat di Malaysia : suatu tajdid atau reaksi pasaran “. Mohamed (2004). Sintok : Sekolah Pembangunan Sosial. Universiti Malaya. anjuran bersama Jabatan Usuluddin dan Falsafah. ix-xiii Anisah Ab. Kementerian Penerangan Malaysia. Fatwa Di Malaysia. pada 7-9hb. tesis Sarjana untuk Jabatan Fiqh. Kerana Penyakit. Disember 2004 Abu Bakar al-Ash’ari (1954). Asas hukum dalam budaya : Kajian terh.23 Abdullah Ishak (1995). UUM. Dalam Ed. dalam Prosiding Islam : Past. h. Kuala Lumpur: Penerbit UM. dan Usul. APIUM. “ Perubahan Nilai Dalam Budaya Politik Melayu “. Che Zarrina Sa’ari Dan Wan Suhaimi Wan Abdullah (2006). Che Cob Che Mat (1996). Azhar Abdul Aziz (2002).

Islam Rasional : Gagasan Dan Pemikiran. Bangi : Jabatan Dakwah. Yogyakarta : Fakultas Syariah. Mahmood Zuhdi Hj. Two Worlds Of Islam: Interaction Between South. Yogyakarta : Gama Media.allenges of th. Islam Benar versus Islam Salah. no. Dalam Norman K. dalam NST. Shuib (1995). Idris Zakaria (2003). Iqra’. Hukum Islam Semasa Bagi Masyarakat Malaysia Yang Membangun. Islam Di Malaysia Selepas Merdeka : Satu Penilaian.A. Hamid Fahmy Zarkasyi (2004).istory and contemporary world “. Kuala Lumpur : Berita Publishing. International Conference : Islamic Jurisprudence and th. Noor (2000). Kontroversi Mengenai Memo Kepada Majlis Raja-Raja Melayu : Islam Dicabar.e Middle East.east Asia And Th. Anjuran UIAM. Press. Ibn Khaldun. An Introduction To Shi’i Islamic Law And Jurisprudence. 2000. UKM. “ Islam : An overview in h. “ Bah. Luthfi Assyaukanie (2007).). “ The Dance Of Qualitative Research Design “. Kecermelangan Ilmu Dalam Sejarah Dan Tamadun Islam. Ab. Hasil seminar ini telah dibukukan. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. London. Farish A. 2001. Denzin Yvonna S. 1. Dekonstruksi Dan Rekonstruksi Hukum Islam. Jakarta. Surabaya : Penerbit Khairul Bayan. Abdul Karim Ali dan Raihanah Haji Azhari. Jemaah al-Quran Malaysia. Ibn Khaldun (t. Fred R. 8 Ogos 2006 Janesik Velerie J (1994). FP002/2007A : Karya-Karya Fiqh. Persatuan Ulama Malaysia dan Persatuan Ulama Kedah. Sage Publication. 1. Hashim Musa (2001). : Menuju Ijtihad Kontekstual. Ilyas Supena (2002). Harun Nasution (1989). “ Let Islam Lead The Way With Its Progressive View On Sexuality “. Bertajuk : Islam Antara Liberalisme Dan Konservatisme Di Malaysia. Lahore.24 Riyanto Neo Usul Fiqh. bil.” Islam Dan Amalan Tolenrasi Di Nusantara “. Kuala Lumpur. Dinamisme Pengajian Syariah. Kuala Lumpur : DBP. Kata Kita.e 21st century. 2002. v. Von Der Mehden (1993). 2. FR006/2007A. Florida. . Jaringan Dakwah.W. Grant penyelidikan tahun 2008 di taja oleh UM yang diketuai oleh Abdul Karim Ali. Pulau Pinang. 1999. Tantangan Sekularisasi Dan Liberalisasi Di Dunia Islam. disunting oleh Dr. Rasulullah S. Hj. Indonesia. Julai 1993. E. Fadzulullah. Majid. Dalam Zulkiple Abd Ghani (ed. Malaysia Indonesia..) Handbook Of Qualitative Research. Dalam (Edit) Worawit Baru @ Haji Ahmad Idris Pemikiran Melayu : Tradisi Dan Kesinambungan. Ezzati (1970). Muqaddimah. Al-‘Allamah. Dan Kepimpinan. 4 November.asa Dan Pemikiran Melayu : Tradisi Dan Kesinambungan “. Majid (ed) (1997). Lincoln(ed.e Ch. dalam Jurnal Afkar. Beirut: Dar Al-Fikr. Grant FRGS tahun 2008 di taja oleh UM yang diketuai oleh Muhammad Kamil Ab. Hassan Ahmad (2004).t). dan Ulama Dihina.

“ Penolakan Hadith Oleh Orientalis Dan Penulis Islam “. dan kesannya terh. 2.. Paradigms In Political Science Revisited. _____________ (1998). Kuala Lumpur : al-Baian corporation Sdn Bhd.ukum Islam : Satu kajian tentang Metodologi Syariah dan pelaksanaannya. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. _____________ (2006). dalam Jurnal Syariah. Kuala Lumpur : Th.adap h. _____________ (2009). Kassim Ahmad Dipilih Sebagai Yang Dipertua Falsafah Tauhid. h. _____________ (1997).inker’s Library. UKM. _____________ (1993). Proses Sejarah Dan Rekonstruksi Realiti Sosial “. Jabatan Usuluddin dan Falsafah. Pengantar Undang-Undang Islam Di Malaysia. Mohd Kamil Ab. Penghayatan Sebuah Ideal. Napiah Abdullah (1998). h. ABIM 30 Tahun. Kesan perubah. Minggu Kota. . bil. “ Pengajian syariah : Satu pentakrifan “. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Jurnal Penyelidikan Islam. Mona Abdul-Fadl (1989).Jurnal Pengajian Melayu. Mohd Fauzi bin Audzir (2002). 1-36. dalam Islam Dalam Persepsi Orientalisme. Kuala Lumpur. v. v.an h. Tesis sarjana untuk Jabatan Fiqh dan Usul. “ Pandangan Dunia. Ismail (2004). Kuala Lumpur. 1. _____________ (1999). 1989. Terbitan Tak berkala no. 16. Fakulti Pengajian Islam. “ Hukum Islam semasa bagi Masyarakat Malaysia yang membangun “. Mohd Razali Agus (2000) Pembangunan Dan Dinamika Masyarakat Malaysia. “ Ulama Dan Perubahan Social Dalam Islam “. Kuala Lumpur : ABIM. Beberapa Isu Penting Sepanjang Tiga Dekad. 3. 28-30. dalam Dinamisme Pengajian Syariah. Pengaruh Fahaman Liberal Dalam Buku Fiqh Lintas Agama. h. Bil 18. Bangi. 1. Kuala Lumpur: al-Bayaian. 10. APIUM. dalam Jurnal Usuluddin. “ Sejarah perkembangan penulisan hukum Islam di Malaysia : Tumpuan khusus di negeri Kelantan “. V. Kuala Lumpur. 158. dalam Hukum Islam Semasa Bagi Masyarakat Malaysia Yang Membangun. Herndon : AMSS & IIIT. Uruf tempatan di Negeri Kedah. Sumbangan Sempena Persaraan Dan Perlantikan Naib Canselor.adap perubah. dalam Jurnal Peradaban. Disember 10.25 Mahmood Zuhdi Ab Majid dan Paizah. Majid (1999). Pengantar Pengajian Syariah. Ideologi Dan Kesarjanaan : Islam. Paradigma Wasatiyyah Dan Dailog Peradaban : Satu Analisis. Profesor Datuk Mohd Taib Osman. Kuala Lumpur : Utusan Publication.an sosial terh. Mohd. Mohamad Nordin bin Ibrahim (2005). bil.ukum : satu analisis. Muhammad Firdaus Nurul Huda (2002). Mohd Farid Mohd Shahran (2001). dalam Tinta Kenangan. Muhammad Abu Bakar (1982). Muhammad Abu Bakar (1993). “ Impak Graduan Universiti Al-Azhar Dalam Pembangunan Social Di Malaysia “. Pusat Dailog peradaban UM.

Adat Melayu Sebagai Sumber H. Rawatan Oleh. bil. teks syarahan perdana beliau yang bertajuk Hukum Islam Semasa Di Malaysia : Prospek Dan Cabaran. 1. ____________ (1993). kuala lumpur : Ilmiah publication. Islamisation or Malaynisation : A study on th.an Yang Dirawat Melalui Kaedah. Rahimin Affandi Abd Rahim (2005) . 15. ____________ (2000). “ Pendekatan Pluralisme dalam pengajian Islam : Satu pengenalan “. England Professor Datuk Mahmood Zuhdi Abdul Majid (1997).ussien.. Pusat Dailog Peradaban UM. Noor Haslina Binti Osman (2003). tesis Ph. ____________ (2005). Pakistan.. dalam Jurnal Afkar. pada 16hb. ____________ (2002). Status Kesucian Air Kumbah.dalam Jurnal SYARIAH. “ Epistemologi Hukum Islam : satu pengenalan “. Norhashimah Mohd Yasin (1994). Nadzirah Ismail (2003).e economic development of Malaysia : 19691993. Hukuman Dalam Undang-Undang Islam : Suatu Penelitian Terhadap Hukum Hudud Kelantan Dan Terengganu. “ Islam. Nizaita Omar (1999). “ Etika Penyelidikan Islam : suatu analisa “. APIUM. Perubatan Moden Menurut Perspektif Islam. bil. 13. ____________ (2006). Tesis sarjana untuk Jabatan Fiqh.). 2002. bil. “ Syariah Court Officers Need More Exposure. Muhammad Nabil Muhammad Syukri (2000). Lahore. “ Isu Pendekatan di dalam Pengajian Syariah di Malaysia : Satu Telaah Awal “. APIUM. Nadzirah Ismail (2003).26 Muhammad Hashim Kamali (2003).“ The Concept Of Ijma’ In Islamic Law : A Comparative”. Sains Dan Pemikiran Objektif : Suatu Perbandingan Ringkas “.ukum : Penilaian Dari Perspektif Teori Al-‘Urf Wa Al-Adah. dalam Jurnal Usuluddin. Tesis Sarjana Untuk Jabatan Fiqh Dan Usul.e role of Islamic law in th. Bias Againt Women Must Stop “. “ Pembaharuan Fiqh : Keperluan Dan Metodologi “. v. “ Nilai Kerja Dalam Masyarakat Melayu “. Tesis PhD untuk Jabatan Fiqh dan Usul.ool of Law. Water Konsortium. “ Islam Dan Dan Isu Penterjemahan Dalam Era Globalisasi “. Indah. dan Usul. Beberapa Kaedah. University of Warwick. dalam Pengasoh. APIUM. dalam The Journal of Hamdard Islamicus. Status Kesucian Air Kumbahan Yang Dirawat Melalui Kaedah Rawatan Oleh Indah Water Konsortium. Penerbitan Malaysia-Indonesia : . Ogos 1997. New Straits Times. v. 562. November 2001. APIUM. v.dalam Jurnal KATHA. 2. Muhammad Zainiy Uthman (2001). Dalam Budi Kencana : Kumpulan Makalah Memperingati Persaraan Profesor Tan Sri Dato’ Ismail H. tesis sarjana untuk Jabatan Fiqh dan Usul. Say Anwar. v. Norazit Selat (1994). Naemah Abd Rahman (2003). 1. Fatwa Jemaah Ulamak Kelantan Tahun 1920an Hingga 1990an : Satu Analisis. Muhammad Iqbal (1982). Kuala Lumpur : APMUM. dalam Jurnal YADIM. Reconstruction Of Religious Thought In Islam. APIUM. dalam Hamedi Mohd Adnan (ed. Tesis Sarjana Untuk Jabatan Fiqh Dan Usul. 26 Ogos 1996.D untuk Sch. 2. bil. 16.

____________ (2003). Dalam Zulkiple Abd. Hossein Nasr (1990). Penerbitan Akademi Pengajian Melayu. Fakulti Pengajian Islam. “Pegawai Syariah wanita di mahkamah-mahkamah syariah di Malaysia”. ____________ (1999). Universiti Malaya. “ Gerakan Tajdid di Malaysia : Teori dan realiti “. v. v. ____________ (1995). London : Kegan Paul International.) Kesusasteraan Dan Undang-Undang. Traditional Islam In The Modern World.ubungannya Dengan Pembinaan H. S. v. Bahasa Dan Pemikiran Melayu. Penerbit Universiti Sains Malaysia. 16. 1. Islamic Legal Reform In Th. Jurnal Syariah. Malaysia-Indonesia. Kuala Lumpur. bil. Dakwah. Seminar Kebangsaan Fiqh Semasa menghadapi cabaran Globalisasi. bil. “ Pemikiran Reformasi Melayu Semasa : Satu Analisis “. ____________ dan Noor Naemah Abdul Rahman (2005). Dalam Muhammad Mokhtar Hassan(ed.24hb September 2003. dalam Jurnal Syariah. Kuala Lumpur : APMUM. UKM Dan Universitas Muhammadiyah.Dalam Mohd Radzi Othman(ed. 3. ____________ (2006). Sumatera Utara (UMSU). Kuala Lumpur : APMUM. Anjuran Jabatan Syariah. “ Penangguhan Kes Di Mahkamah Syariah : Cabaran Dan Penyelesaian “. ____________ (1997). “ Budaya Taqlid di dalam masyarakat Melayu : satu tinjauan ringkas “. Kuala Lumpur : Penerbit UM. Raihanah Abdullah (2009).) Warisan Al-Quran Dan Peradaban Manusia Siri 1. ____________ (1999). “Ulamak Dan Paradigma Menanggani Kebudayaan Melayu “. “ Sains dan ijtih..). Dalam Hashim Musa(ed. (ed) oleh. “The Concept Of Ijma’ In Islamic Law : A Comparative”. “ Pengajian Sosial Dan H. UKM . Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. 17. ____________ (2003) “ Analisis Sejarah. S. dalam Jurnal Syariah. . Dalam The Journal Of Hamdard Islamicus. Ghani(ed. 1. 2. Pulau Pinang. ____________ (2003). V. Pakistan.).) Jaringan Dakwah. “Al-Quran Dan Peranan Ulamak Melayu Dalam Pemodenan Rantau Alam Melayu “. ____________ (2003). 3. Dan Jalinan Intelektuaal Rantau Malaysia-Indonesia “. dalam Hashim Awang. Wacana Budaya. bil. Mohamed Hatta (1995). Bangi. dalam Hukum Islam Semasa Bagi Masyarakat Malaysia Yang Membangun.e Administration Of Islamic Law In Malaysia : A Critical Analysis. Othman Yatim dan Nor Azita Che Din (ed. ____________ (1993). Rahminah Muharam.ad “.ukum Islam Semasa : Satu Analisa “ dalam Isu-isu Sains Sosial dari perspektif Islam. Kuala Lumpur: Penerbit UM.27 Mengukuhkan Jaringan Penerbitan Serantau. dalam Dinamisme pengajian Syariah. Tesis PhD untuk University of Birmingham. Terbitan Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan. “ Pengamalan Ilmu Usul Al-Fiqh Di Dalam Sastera Undang-Undang Melayu : Satu Analisa “.

Anjuran Fakulti Syariah dan Undang-Undang. Menyegarkan Kembali Pemikiran Islam. Roff (1988) “ Patterns of Islamization in Malaysia 1890s-1990s : Exemplars.e Muslim world “. Jun 1999. “ Ifta And Ijtihad In Sunni Legal Theory : A Development Account “. Seminar yang bertemakan “Hukum Islam semasa bagi masyarakat Malaysia yang membangun“ telah dianjurkan oleh APIUM pada 26-27hb. “ Pertembungan Islam Dengan Budaya Peribumi : Pengalaman Alam Melayu “. Siddiq Fadhil (2006). Dalam Budi Kencana. Suseela Malakolunthu (2001). Kajang : Synergymate Sdn.y it occured in Europe instead of th. bil. 9. v. Penjelasan Budaya Ilmu. Dalam Psikologi Melayu. “ H. Fiqh Lintas Agama : Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis. pada 15-16hb Disember 2004. Shafie Abu Bakar (1994). “ Scientific Revolution : wh.Dalam Md Salleh Haji Ahmad(ed. Kuala Lumpur : Penerbit UM. dalam The American Journal of Social Sciences.2.d Zain(ed. Dalam Marohaini Yusoff(ed. Kuala Lumpur : DBP. Institutions and Vectors “. Wan Abdul Halim Othman (1993).M. Bhd. “ Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif : Satu Imbasan “.). Dalam Islamic Legal Interpretation : Muftis And Their Fatwas. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. De Boer (1994). Kolej Universiti Islam Malaysia. Kuala Lumpur : Jabatan Fiqh Dan Usul. T. Taha Jabir al-Alwani (1991). “ Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Dari Persepktif Islam Dan Barat “.J. Weal Hallaq (1996). 8. Jakarta: Nalar Umar A. Kuala Lumpur. Dalam Mohd Izani Moh. dalam Jurnal Usuluddin.28 Seminar Kebangsaan Usul Fiqh (SUFI) 2004. The History Of Philosophy In Islam.ubungan Kekeluargaan Dalam Masyarakat Melayu “. 14. Cambridge : Harvard University press. Ulil Abshar Abdalla ( 2007). Ummu Atiyah Ahmad Zakuan (2007).1. Kuala Lumpur : DBP. “ Keilmuan Islam Dan Tradisi Pengajian Pondok “.). no. Yusuf Qardawi (2004). “ Taqlid And The Stagnation Of The Muslim Mind “. dalam Journal Of Islamic Studies. W. 3. yang kemudiannya mengh. v. Richmond : Curson press.asilkan koleksi kertas kerja yang dibukukan dengan tajuk ”Hukum Islam semasa bagi masyarakat Malaysia yang membangun” Seminar yang menekankan tema ini telah dianjurkan oleh APIUM pada 23-24h.b. Cet. Tim Penulis Paramadina (2004). Kasule (2001). APIUM. Terjemahan Oleh Abdul Rahman Rukaini. no.) Penyelidikan Kualitatif : Pengalaman Kerja Lapangan Kajian. Jun 1997. yang menghasilkan koleksi kertas kerja bertajuk Fiqh Malaysia : Ke arah pembinaan Fiqh tempatan yang terkini. Demokrasi Dan Dunia Islam : Perspektif Teori Dan Praktik. Wan Mohd Nor Wan Daud (1997). Sanggahan Salah Tafsiran Islam. Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina. . Hukum Islam Dan Budaya Tempatan.

29 Zulkifli Mohd (2002). Anti Sunnah Movement And Its Impact On The Muslim Ummah. . Kuala Lumpur : Panawira Publication.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->