KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis persembahkan kehadirat Allah baik. SWT. yang telah melimpahkan penulis rahmat dan karuniaNabi Nya,sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan Shalawat dan salam sampaikan kepada Muhammad SAW yang diutus untuk menjadi rahamat sekalian alam. Seiring dengan itu ,tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan makalah ini. Makalah ini menjelaskan tentang sejarah Daulah Umayyah I. Mulai dari latar belakang berdirinya hingga kehancurannya. Penulis menyadari akan kekurangan dari makalah ini. Karena “Tak ada gading yang tak retak”. Oleh karenaitu,saran dan masukan dari berbagai pihak sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan makalah ini dan semoga dengan selesainya makalah ini dapat berguna bagi pembaca.

Suriah. Apa saja penyebab kemajuan.kekhalifahan islam dipegang oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Bagaimana latar belakang berdirinya Daulah Umayyah I di Damaskus 2. . Beliau juga merupakan pendiri Daulah Umayyah.BAB I PENDAHULUAN A. Dan untuk lebih detailnya. Seorang tokoh yang kecewa atas kebijaksanaan yang diambil oleh Ali bin Abi Thalib dalam mengambil keputusan terhadap kasus pembunuhan Khalifah Ustman bin Affan. RUMUSAN MASALAH Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini adalah: 1. Dalam makalah ini akan dibahas tentang Islam pada masa Daulah Umayyah I atau tepatnya di daerah Damaskus. B. kemunduran dan kehancuran Daulah Umayyah I di Damaskus. Apa saja kebijakan dan karakteristik Daulah 4. Siapa saja khalifah yang terkenal 3. perkembangan islam di Damaskus ini akan diuraikan pada bab Pembahasan. LATAR BELAKANG Sepenimggalnya Khalifah Ali bin Abi Thalib.

BAB II .Demikianlah mengenai sedikit isi makalah ini yang dapat tim penulis selesaikan.

Pada masa pemerintahan Usamn bin Affan. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah.Yazid bin Abu Sufyan diangkat menjadi gubernur disana.Bani Umayyah menjadi penguasa disana.Muawiyah bin Abu Sufyan diangkat menjadi gubernur di Suriah menggantikan saudaranya.PEMBAHASAN DAULAH UMAYYAH Bani Umayyah merupakan masa kekhalifahan atau pemerintahan islam yang pertama setelah berakhirnya masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. A. Mereka harus menunjukkan perjuangan mereka dalam membela islam . Hal ini dikarenakan Muawiyah bin Abu Sufyan merasa tidak puas dengan kebijaksanaan Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika menangani kasus pembunuhan Usman bin Affan. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib merupakan awal dari kehancuran umat islam. Kekhalifahan islam dipegang oleh Abu Bakar as-Sidiq dan Bani Umayyah merasa bahwa kelas mereka di bawah kelas kaum Anshar dan Muhajirin. Pereselisihan antara pihak Ali bin Abi .Akhirnya perselisihan ini memuncak menjadi Perang Jamal. Atas jasanya. Selain itu. Golongan ini merasa sangat kecewa dengan pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah.mereka dikirim ke Suriah untuk berperang melawan Bizantium.untuk memiliki kelas yang setingkat. Latar Belakang Berdirinya Daulah Umayyah Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.

Peristiwa ini dikenal dengan Aumul Jama'ah dan terjadi pada tahun 41 atau 661 M.dengan empat belas khalifah.putra Ali bin Abin Abi Thalib. Akan tetapi.teoatnya selama 90 tahun. Di sisi lain perjanjian itu menyebabkan Muawiyah menjadi penguasa absolute dalam islam. Dalam perang itu terjadi peristiwa Tahkim atau Arbitrase. Perjanjian itu dapat mempersatukan kembali umat Islam dalam suatu kepemimpinan politik.Thalib dengan pihak Muawiyah tidak berakhir sampai disitu.akan tetapi perselisihan ini memuncak menjadi Perang Shiffin. Hal ini mulai menyulut pertentangan dikalangan umat islam.dibawah Muawiyah bin Abu Sufyan.Hasan bin Ali. Meninggalnya Ali bin Abi Thalib membuat Muawiyah mengumumkan dirinya sebagai khalifah yang baru dengan berpusat di Damaskus. Golongan ini adalah orang-orang yang kecewa dengan peristiwa Tahkim tersebut dari pihak Ali bin Abi Thalib. Khalifah-khalifah Daulah Umayyah . Ali bin Abi Thalib pun dibunuh oleh salah seorang dari kelompok Khawarij tersebut pada tahun 661 M.Suriah. B.Akhirnya Hasan bin Ali membuat perjanjian damai dengan Muawiyah bin Abu Sufyan.tidak mau mengakuinya. Dinasti Umayyah berkuasa hampir satu abad.akan tetapi peristiwa ini memunculkan satu golongan yang disebut dengan golongan Khawarij.

ia pindah ke Kufah atas permintaan golongan Syi'ah yang ada di Irak. sejumlah tokoh di Madinah tidak mau menyatakan setia kepadanya.pada tahun 685 M. Al-Walid ibn Abdul Malik {705-715 M} . 2.maka ia sengaja mengawini janda Khalifah Yazid. Abdul Malik ibn Marwan {685-705 M} Abdul Malik ibn Marwan dilantik sebagai khalifah setelah kematian ayahnya. Ketika Yazid naik tahta. Yazid menjabat sebagai khalifah dalam usia 34 tahun pada tahun 681 M. Untuk mengukuhkan jabatannya. Muawiyah ibn Yazid {683-684 M} Muawiyah ibn Yazid menjabat sebagai khalifah pada tahun 683-684 M dalam usia 23 tahun. untuk menggantikannya. 6. 5. Yazid ibn Muawiyah {681-683 M} Lahir pada tahun 22 H/643 M. Yazid. 4. Pada tahun 679 M. Ia memindahkan ibu kota dari Madinah al Munawarah kekota Damaskus dalam wilayah Suriah.Muawiyah ibn Abi Sufyan {661-681 M} Muawiyah ibn Abi Sufyan adalah pendiri Daulah Bani Umayyah dan menjabat sebagai Khalifah pertama.1. Marwan ibn Al-Hakam {684-685 M} Ia pernah menjabat sebagai penasihat Khalifah Ustman bin Affan.Muawiyah mencalonkan anaknya. Pada tahun 680 M. 3. Ummu Khalid.

8. Masa pemerintahannya berlangsung selama 2 tahun. Ia adalah salah seorang khalifah yang berkelakuan buruk. Ia tidak memiliki kepribadian yang kuat. Ia adalah seorang penguasa yang sangat gandrung terhadap kekuasaan. Selain itu. Ia terkenal adil dan sederhana. Walid ibn Yazid (743-744 M) Masa pemerintahannya selama 1 tahun. 7. 1 bulan. Yazid ibn Abdul Malik (720-724 M) Masa pemerintahannya berlangsung selama 4 tahun. 2 bulan. Umar ibn Abdul Aziz (717-720 M) Menjabat sebagai khalifah pada usia 37 tahun. 11. 12. sehingga mudah dipengaruhi penasihat-penasihat di sekitar dirinya. Hisyan ibn Abdul Malik (724-743 M) Menjabat sebagai khalifah pada usia yang ke 35 tahun. . Ia terkenal sebagai seorang nearawan yangcakap dan ahli militer. 10. 8 bulan. masa pemerintahannya penuh kemelut dan kekacauan. Sulaiman ibn Abdul Malik (715-717 M) Menjadi khalifah pada usia 42 tahun.kemakmuran dan ketetertiban.Masa pemerintahan Walid ibn Malik adalah masa ketentraman. Yazid ibn Walid (Yazid II) (744 M) Masa pemerintahannya berlangsung selama 16 bulan dan dia wafat pada usia 46 tahun. 9.

Pada masa pemerintahannya islam menyebar kearah barat dan timur. Marwan ibn Muhammad (745-750M) Beliau seorang ahli negar yang bijaksana dan seorang pahlawan. C. Kalifah Yang Terkenal Khalifah-khalifah yang terkenal diantara ke 14 khalifah tersebut adalah: 1. Mukhtar mendapat banyak pengikut dari kalangan kaum Mawali. Armenia dan lain-lain yang pada masa Bani Umayyah dianggap sebagai warga negara kelas dua. Beberapa pemberontak berhasil ditumpasnya . Ibrahim ibn Malik (744 M) Pada masa pemerintahannya keadaan negara semkin kacau dan dia memerintah selama 3 bulan dan wafat pada tahun 132 H. 14. . Yang termasyhur di antaranya adalah pemberontakan Mukhtar di Kufah pada tahun 685 .687 M. Muawiyah bin Abu Sufyan Muawiyah bin Abu Sufyan adalah pendiri Kekhalifahan Bani Umayyah. Ia memerintah selama sembilan belas tahun. Abdul Malik bin Marwan Pada masa pemerintaha Abdul kaum Malik Syi'ah bin masih Marwan. berasal dari Persia. tetapi dia tidak mampu menghadapi gerakan Bani Abbasiyah yang telah kuat pendukungnya.13. yaitu umat Islam bukan Arab. 2.pemberontakan-pemberontakan berlanjut.

mampu menggulingkan dinasti Umawiyah dan menggantikannya dengan . dia berhasil menjalin hubungan baik dengan golongan Syi'ah. Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz memerintah dalam waktu tidak lama. Hisyam ibn Abd al-Malik (724-743 M). Umat Islam merasa hidup bahagia. Dia juga memberi kebebasan kepada penganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Pada masa pemerintahannyayang berjalan kurang lebih sepuluh tahun itu tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika utara menuju wilayah barat daya. 4. Hisyam bin Abdul Malik Kerusuhan terus berlanjut hingga masa pemerintahan Khalifah berikutnya. 5. 3. Al-Walid bin Abdul Malik Masa pemerintahan Walid adalah masa ketenteraman. Kekuatan itu berasal dari kalangan Bani Hasyim yang didukung oleh golongan mawali dan merupakan ancaman yang sangat serius. Meskipun masa pemerintahannya sangat singkat.Ekspansi ke timur yang dilakukan Muawiyah kemudian dilanjutkan oleh khalifah Abd al-Malik. ia berhasil mencapai banyak kemajuan. Walaupun sebentar. benua Eropa.hanya sampai tahun 720 M atau hanya selama tiga tahun. yaitu pada tahun 711 M. dan ketertiban. Dalam perkembangan berikutnya kekuatan baru ini. Bahkan di zaman Hisyam ini muncul satu kekuatan baru yang menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Bani Umayyah. kemakmuran.

. . wilayah Khurasan dan Bukhara (Turkistan) setelah menyeberangi sungai Oxus .Tentaranya bahkan sampai ke India dan dapat me¬nguasai Balukhistan. Khalifah Abd al-Malik juga berhasil melakukan pembenahan-pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. 2. Pada masa Mu'awiyyah tergolong cemerlang. Selain itu. Akan tetapi. karena gerakan oposisi terlalu kuat. D. Kebijakan dan Karakteristik Daulah Adapun kebijakan para khalifah Daulah Umayyah yang menjadikan Daulah Umayyah maju sekaligus sebagai penciri atau karakter daulah tersebut adalah: 1. Sind dan daerah Punjab sampai ke Maltan. Ia berhasil menciptakan keamanan dalam negeri dan mengatarkan negara dan rakyatnya kepada kemakmuran serta kekayaan meliputi perluasan wilayah hingga Afrika Utara. Bani Abbas. Khawarizm. Hal ini makin memperkuat golongan oposisi. Sebenarnya Hisyam ibn Abd al-Malik adalah seorang khalifah yang kuat dan terampil. Bukhara. Dia mengirim tentara menyeberangi sungai Oxus dan dapat berhasil menundukkan Balkh. khalifahkhalifah Bani Umayyah yang tampil bukan hanya lemah tetapi juga bermoral buruk. Sepeninggal Hisyam ibn Abd al-Malik. khalifah tidak berdaya mematahkannya.dinasti baru. Ekspansi ke timur yang dilakukan Muawiyah kemudian dilanjutkan oleh khalifah Abd al-Malik. Ferghana dan Samarkand.

E. 4. gedung-gedung pemerintahan yang megah dan masjid-masjid. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Dia membangun panti untuk orang cacat. Menetapkan Bahasa Arab sebagai Bahasa resmi. penggalian sumur baru. Kemunduran dan Kehancuran Daulah Umayyah Kemajuan-kemajuan Daulah Umayyah Selain melakukan ekspansi ke berbagai wilayah. yaitu: a. c. Membuat mata uang bertuliskan kalimat syahadat. e. dia melakukan berbagai perbaikan dan pembangunan sarana pelayanan umum. Untuk itu. Kemajuan. . Khalifah Abdul Malik bin Marwan juga berhasil mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerahdaerah yang dikuasai Islam. Mendirikan masjid Agung di Damaskus. dia mencetak uang tersendiri dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. pabrik-pabrik. d. ada beberapa hal penting yang di capai Daulah Umayyah.3. 5. Pada masa pemerintahan Walid menampakkan kejayaan Dinasti Umayyah.. Mendirikan rumah sakit di berbagai wilayah. speerti perbaikan lahan pertanian. penginapan bagi musafir dan lain-lain. Menyempurnakan peraturan pemerintah. Wilayah kekuasaannya pun bertambah luas sampai ke Spanyol di Barat dan Sina ( India ) di Timur. b. Selain melakukan pembenahan administrasi pemerintahan.. juga membangun jalanjalan raya.

Selain itu. Perselisihan ini mengakibatkan para . Pengaturannya tidak jelas. Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru (bid'ah) bagi tradisi Islam yang lebih menekankan aspek senioritas. Penumpasan terhadap gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuatan pemerintah. terutama seni bahasa. dan seni bangunan (Arsitektur). 2. seni suara. Faktorfaktor itu antara lain adalah: 1. pertentangan etnis antara suku Arabia Utara ( Bani Qays ) dan Arabia Selatan ( Bani Kalb ) yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam . Kemunduran dan Kehancuran Daulah Umayyah Ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Bani Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran. Pada masa Daulah Bani Umayyah perkembangan kebudayaan mengalami kemajuan dan juga bidang seni. Melakukan pembukuan Hadits Nabi. 3. Ketidak jelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. baik secara terbuka seperti di masa awal dan akhir maupun secara tersembunyi seperti di masa pertengahan kekuasaan Bani Umayyah. Sisa-sisa Syi'ah (para pengikut Abdullah bin Saba' al-Yahudi ) dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi. seni rupa. Latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah.f. makin meruncing.

kesulitan Disamping untuk itu. para Ulama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. Penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan al-Abbas ibn Abd al-Muthalib. Lemahnya pemerintahan daulat Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Disamping itu. . terutama di Irak dan wilayah bagian timur lainnya. 5. persatuan sebagian besar golongan mawali (non Arab).penguasa menggalang Bani Umayyah dan mendapat kesatuan. 4. merasa tidak puas karena status mawali itu menggambarkan keangkuhan suatu inferioritas. Arab yang ditambah dengan bangsa diperlihatkan pada masa Bani Umayyah.

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Daulah bani Umayyah I didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Salah satu kemajuan yang di capai oleh daulah ini adalah berhasilnya menetaokan bahasa Aarb sebagai bahasa resmi dan mendirikan mesjid agung di Damaskus. masing-masing khalifah ada yang membuat kemajuan dan ada juga yang menyebabkan kemunduran Daulah Umayyah. Lemahnya pemerintahan daulat Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana sehingga . Khalifah yang memimpin Daulah ini ada 14 orang. Selain itu. Salah satu penyebab kehancuran dan runtuhnya daulah ini adalah .

Jakarta . Sejarah Peradaban Islam. B. Badri. DAFTAR PUSTAKA Yatim. Dari uraian di atas kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita harus berusaha dengan maksimal agar bisa membuat perubahan. 2004. Saran Belajar dari masa lalu merupakan sesuatu yang perlu kita lakukan.anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. . Di samping itu kita sebagai umat Islam juga harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan agar musuh-musuh Islam tidak bisa menghancurkan kita.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful