MORFOLOGI

Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata. Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa, sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan/atau fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Morfologi bahasa Melayu ialah bidang yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata dalam bahasa Melayu.

Unit-unit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan disebut morfem. Morfem ialah unit yang terkecil dalam bahasa yang berfungsi gramatis atau yang menjalankan tugas nahu. Perkataan ialah bentuk bahasa yang terkecil juga, tetapi mengandungi makna yang lengkap dan dapat berdiri sendiri dalam ayat.

Sesuatu perkataan itu dibentuk daripada satu morfem atau lebih. Perkataan ajar, misalnya, terdiri daripada satu morfem, tetapi perkataan mengajar pula mengandungi dua morfem, iaitu meng- dan ajar. Ada perkataan yang mengandungi lebih daripada dua morfem.

Morfem boleh bersifat bebas atau terikat. Morfem bebas ialah morfem yang dapat wujud bersendirian. Sebaliknya, morfem terikat ialah morfem yang hanya wujud bersama-sama morfem lain. Sebagai contoh, perkataan sekolah dan laut ialah morfem-morfem bebas, tetapi imbuhan ber- dalam bersekolah dan –an dalam lautan ialah morfem-morfem terikat, oleh sebab unit-unit itu tidak boleh wujud tanpa kata dasar.

Kesimpulannya, proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa ialah proses penyusunan morfem menurut peraturan sistem morfologi bahasa itu. Dalam kebanyakan bahasa proses pembetukan perkataan melibatkan pengimbuhan.

SINOPSIS

Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:

Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. Morfem ialah unit yang terkecil dalam bahasa yang berfungsi gramatis atau yang menjalankan tugas nahu. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa. Abdullah Hassan (2006) : Morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan. Perkataan ialah bentuk bahasa yang terkecil juga tetapi mengandungi makna yang lengkap dan dapat berdiri sendiri. Unit-unit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan disebut morfem. struktur kata dan penggolongan kata. morfologi bahasa Melayu ialah bidang yang mengkaji struktur. Perubahan Struktur Kata Contoh : beri – pemberian MORFOLOGI Perubahan Golongan Kata Contoh : cari – pencarian . sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. Raminah Hj. Istilah ini dipinjam daripada biologi yang bermaksud kajian tentang bentuk tubuh haiwan dan tumbuhan. bentuk dan penggolongan kata dalam bahasa Melayu. Kesimpulannya.• • • Konsep Morfologi Bentuk kata Bahasa Melayu Golongan kata Bahasa Melayu Nik Safiah Karim (1996) : Morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan. Konsep bentuk ini diterapkan kepada bentuk perkataan bahasa manusia. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain dalam kumpulan yang sama. Sabran dan Rahim Syam (1985) : Morfologi ialah satu bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara-cara pembentukkannya. pemajmukan dan penggandaan.

. Contoh perkataan yang dibentuk secara pemajmukan ialah reka bentuk dan surat khabar. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain. iaitu berdasarkan rentak bunyi tertentu. Dalam proses demikian. kata kerja dan kata adjektif. Manakala contoh perkataan yang dibentuk secara penggandaan ialah besar – besar dan baju – baju. Pengimbuhan Kata ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. pemajmukan dan penggandaan. kata dasar boleh mengalami penggandaan penuh atau penggandaan separa. Di samping itu terdapat perkataan yang dibentuk hasil daripada proses pengimbuhan. Terdapat empat jenis imbuhan iaitu awalan. Imbuhan – imbuhan ini apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata nama. Pemajmukan Kata ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. contohnya rumah. tinggal dan putih. Contoh perkataan yang dibentuk secara pengimbuhan ialah meninggal dan meninggalkan. Ada bentuk perkataan yang bersifat tunggal.1 : Huraian tentang morfologi mengikut Tatabahasa Bahasa Dewan Pembentukan Kata dalam bahasa Melayu mempunyai beberapa cara membentuk perkataannya.Contoh : Perubahan Maksud Kata tupai – tupai-tupai Rajah 1. akhiran dan sisipan. Penggandaan Kata dalam bahasa Melayu ialah proses yang menggandakan kata dasar. Kata dasar juga boleh diandakan secara berentak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful