MORFOLOGI

Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata. Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa, sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan/atau fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Morfologi bahasa Melayu ialah bidang yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata dalam bahasa Melayu.

Unit-unit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan disebut morfem. Morfem ialah unit yang terkecil dalam bahasa yang berfungsi gramatis atau yang menjalankan tugas nahu. Perkataan ialah bentuk bahasa yang terkecil juga, tetapi mengandungi makna yang lengkap dan dapat berdiri sendiri dalam ayat.

Sesuatu perkataan itu dibentuk daripada satu morfem atau lebih. Perkataan ajar, misalnya, terdiri daripada satu morfem, tetapi perkataan mengajar pula mengandungi dua morfem, iaitu meng- dan ajar. Ada perkataan yang mengandungi lebih daripada dua morfem.

Morfem boleh bersifat bebas atau terikat. Morfem bebas ialah morfem yang dapat wujud bersendirian. Sebaliknya, morfem terikat ialah morfem yang hanya wujud bersama-sama morfem lain. Sebagai contoh, perkataan sekolah dan laut ialah morfem-morfem bebas, tetapi imbuhan ber- dalam bersekolah dan –an dalam lautan ialah morfem-morfem terikat, oleh sebab unit-unit itu tidak boleh wujud tanpa kata dasar.

Kesimpulannya, proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa ialah proses penyusunan morfem menurut peraturan sistem morfologi bahasa itu. Dalam kebanyakan bahasa proses pembetukan perkataan melibatkan pengimbuhan.

SINOPSIS

Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:

Kesimpulannya.• • • Konsep Morfologi Bentuk kata Bahasa Melayu Golongan kata Bahasa Melayu Nik Safiah Karim (1996) : Morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan. Unit-unit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan disebut morfem. Konsep bentuk ini diterapkan kepada bentuk perkataan bahasa manusia. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain dalam kumpulan yang sama. Abdullah Hassan (2006) : Morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan. Sabran dan Rahim Syam (1985) : Morfologi ialah satu bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara-cara pembentukkannya. sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. Istilah ini dipinjam daripada biologi yang bermaksud kajian tentang bentuk tubuh haiwan dan tumbuhan. pemajmukan dan penggandaan. Perubahan Struktur Kata Contoh : beri – pemberian MORFOLOGI Perubahan Golongan Kata Contoh : cari – pencarian . struktur kata dan penggolongan kata. Raminah Hj. Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa. morfologi bahasa Melayu ialah bidang yang mengkaji struktur. Perkataan ialah bentuk bahasa yang terkecil juga tetapi mengandungi makna yang lengkap dan dapat berdiri sendiri. bentuk dan penggolongan kata dalam bahasa Melayu. Morfem ialah unit yang terkecil dalam bahasa yang berfungsi gramatis atau yang menjalankan tugas nahu.

Pemajmukan Kata ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu.Contoh : Perubahan Maksud Kata tupai – tupai-tupai Rajah 1. contohnya rumah. . Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain. Di samping itu terdapat perkataan yang dibentuk hasil daripada proses pengimbuhan. Contoh perkataan yang dibentuk secara pengimbuhan ialah meninggal dan meninggalkan. kata dasar boleh mengalami penggandaan penuh atau penggandaan separa. kata kerja dan kata adjektif. Dalam proses demikian. Ada bentuk perkataan yang bersifat tunggal. iaitu berdasarkan rentak bunyi tertentu. tinggal dan putih. akhiran dan sisipan. Contoh perkataan yang dibentuk secara pemajmukan ialah reka bentuk dan surat khabar. Imbuhan – imbuhan ini apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata nama.1 : Huraian tentang morfologi mengikut Tatabahasa Bahasa Dewan Pembentukan Kata dalam bahasa Melayu mempunyai beberapa cara membentuk perkataannya. Penggandaan Kata dalam bahasa Melayu ialah proses yang menggandakan kata dasar. Manakala contoh perkataan yang dibentuk secara penggandaan ialah besar – besar dan baju – baju. Terdapat empat jenis imbuhan iaitu awalan. Pengimbuhan Kata ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. pemajmukan dan penggandaan. Kata dasar juga boleh diandakan secara berentak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful