P. 1
Buku Panduan Kursus Pendidikan Islam Tahun 2

Buku Panduan Kursus Pendidikan Islam Tahun 2

|Views: 280|Likes:

More info:

Published by: Mohd Bustaman Mat Yaacob on Oct 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah RendahPANDUAN KURSUS


PENDIDIKAN ISLAM


TAHUN 2
Terbitan


Bahagian Pembangunan Kurikulum

2011

Cetakan Pertama 2011
© Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian
artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara
apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain
sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan
Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

i BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2- 2011

ISI KANDUNGAN
Perkara Halaman
1. PENDAHULUAN iii
2. PERATURAN KURSUS iv
3. PERANAN GURU PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEMBENTUK SAHSIAH MURID 1
4. KONSEP PENDIDIKAN ISLAM DALAM KURIKULUM STANDARD SEKOLAH
RENDAH(KSSR).
9
5. DOKUMEN STANDARD PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA 15
6. AGIHAN WAKTU DAN TAJUK KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA 29
7. KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENGHADAPI CABARAN ABAD 21 34
8. CONTOH KERANGKA KREATIVITI MENGGUNAKAN KAEDAH 4 FASA TERARAH 47
9. CONTOH MODUL 50
MODUL AL-QURAN 51
MODUL AKIDAH 56
MODUL IBADAH 62
MODUL SIRAH 69
MODUL AKHLAK 78
MODUL JAWI 88
10. PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM 95
11. PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM 104
12. KAEDAH DAN TEKNIK 111
13. TEKNIK P&P YANG SESUAI BAGI ASUHAN TILAWAH AL-QURAN (AYAT
BACAAN)
115
14. PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN 123
15. PENDEKATAN, KAEDAH, TEKNIK DAN STRATEGI 130
16. PELAN TINDAK IKUT JURULATIH UTAMA 138iii BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2- 2011

1. PENDAHULUAN

Kursus Induksi Jurulatih Utama bagi kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan
Islam Tahun 2 adalah bertujuan untuk memastikan Pendidikan Islam KKSR dapat
diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah. Kursus pada kali ini
mengemukakan beberapa pendekatan yang berfokuskan kepada aspek membaca, menulis,
mengira dan menaakul serta memberi penekanan kepada Elemen Nilai Tambah (ENT).
Elemen Nilai Tambah (ENT) yang dicadangkan berfokus kepada Elemen Kreativiti dan
Inovasi, Elemen Keusahawanan, Elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK).
Kementerian Pelajaran Malaysia berusaha untuk melahirkan warga Malaysia yang kreatif,
inovatif, berilmu dan berkemahiran tinggi serta mampu menghadapi cabaran pendidikan
abad 21. Guru Pendidikan Islam juga diharapkan dapat mengembeling tenaga untuk
mengembangkan kefahaman Islam yang sebenar kepada murid dengan lebih berkesan.
Guru Pendidikan Islam juga seharusnya mampu membimbing murid melalui ilmu yang
disampaikan dan berjaya diamalkan dalam kehidupan, seterusnya menjadi amalan yang
berterusan dan pembudayaan dalam kehidupan harian sepanjang hayat.
Kursus ini akan memberikan pendedahan serta bimbingan kepada Jurulatih Utama
KSSR Pendidikan Islam KSSR Tahun 2 dalam memahami Konsep Dokumen Standard, Dasar
KSSR dalam Pendidikan Islam, Elemen Nilai Tambah(ENT) dalam P&P, Cabaran Pendidikan
Islam abad 21 serta Pendekatan P&P Pendidikan Islam. Oleh itu komitmen yang tinggi dan
bimbingan yang berterusan daripada Jurulatih Utama akan memantapkan usaha bagi
meningkatkan kualiti Pendidikan Islam di Malaysia agar terus releven dengan perkembangan
semasa serta menjadi subjek yang diminati dan disukai oleh golongan pelajar.
Buku Panduan ini akan akan memberi bimbingan dan langkah untuk
mempertingkatkan profesion keguruan terutamanya kaedah pengajaran dan pembelajaran.
Oleh itu akitviti pengajaran dan pembelajaran serta bahan bantu mengajar yang lebih
menarik, efektif dan terancang penggunaannya perlu diberi perhatian. Semoga buku
panduan kursus ini dapat memantapkan pelaksanaan kurikulum KSSR disemua sekolah
rendah serta dapat melahirkan generasi murid yang dapat mengamalkan Islam dengan
sempurna.

iv BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2- 2011

2. PERATURAN KURSUS

Kehadiran kursus merupakan tugas rasmi. Semua peserta diwajibkan mematuhi
peraturan berikut ;.
 Menghadiri setiap slot yang dijadualkan..
 Menepati waktu dan perlu dicatat dalam borang kehadiran.
 Menjaga etika keguruan sepanjang masa demi menjaga martabat guru.
 Sentiasa berfikiran terbuka untuk menerima pandangan yang positif dan
bijaksana dan ketika menolak pandangan negatif.
 Berpakaian kemas dan sesuai sepanjang kursus dijalankan berdasarkan
pekeliling berpakaian yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia
(KPM).
 Merokok adalah dilarang sama sekali sepanjang masa berkursus.
 Telefon bimbit hendaklah ditutup atau disenyapkan semasa sesi ceramah.
 Tidak digalakkan keluar masuk dewan semasa sesi ceramah sedang
berlangsung.
 Memberi kerjasama sepenuhnya kepada penceramah dan urusetia.
 Mencatat setiap maklumat dan cuba memahami setiap isu dengan sepenuh
hati.

1 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
ÞLkANAN GUkU ÞLNDIDIkAN
ISLAM DALAM MLM8LN1Uk
SAnSIAn MUkID
2 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
3. ÞLkANAN GUkU ÞLNDIDIkAN ISLAM DALAM MLM8LN1Uk SAnSIAn MUkID.
Sllde 1
PERANAN GURU PENDIDIKAN ISLAM
DALAM MEMBENTUK SAHSIAH MURID
OIeh:
Azizan Muhammad
1
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 2
Þendahuluan
· Sebenarnya tugas mendidik atau menjadikan
murid yang berakhlak mulia adalah merupakan
salah satu matlamat yang sangat jelas dalam
Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah
Pendidikan Ìslam
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 3
Þeranan Guru Þend|d|kan Is|am
· GPÌ memainkan peranan dan tanggungjawab
yang sangat besar dalam membentuk generasi
berakhlak mulia.
· Tanggungjawab ini adalah suatu amanah yang
perÌu dilaksanakan oleh semua GPÌ
· Ada yang menyatakannya sebagai satu beban
yang amat berat dalam kerjaya ini
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
3 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
Sllde 4
· GPÌ adalah merupakan pendakwah yang meneruskan
peranan para rasul dalam mengembangkan ajaran
Ìslam seperti mana firman Allah dalam surah al Ìmran :
104
Maksudnya :
"Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang
menyeru (berdakwah) kepada kebajikan
(mengembangkan Ìslam), dan menyuruh berbuat Segala
perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang
salah (buruk dan keji). dan mereka Yang bersifat
demikian ialah orang-orang yang berjaya¨.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 3
· Firman Allah surah al Nahl : 125
Maksudnya:
"Seru lah ke jalan TuhanMu (Wahai Muhammad)
Dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat
pengajaran yang baik, dan berbincanglah
(berbahaslah) dengan mereka (yang Engkau
serukan itu) Dengan cara yang lebih baik;
Sesungguhnya TuhanMu Dia lah jua yang lebih
mengetahui akan orang yang sesat dari
jalannya, dan Dialah jua yang lebih mengetahui
akan orang-orang yang mendapat hidayah
petunjuk¨
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 6
· GPÌ adalah barisan hadapan sebagai
PENDAKWAH
· Pendidikan Ìslam bukan sekadar menyampaikan
maklumat bahkan yang lebih penting daripada
itu ialah mendidik murid-murid. Jika kita hanya
menyampaikan maklumat atau ilmu
pengetahuan sahaja kita belum lagi di anggap
mendidik
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
4 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
Sllde 7
· PermasaIahan akhIak yang wujud di kaIangan peIajar
sama ada berbentuk akhIak Iuaran mahu pun meIibatkan
hubungan dengan AIIah sering dikaitkan dengan
kegagaIan sistem pendidikan negara sekaIipun kedua-
duanya bukan faktor penyebab yang utama. DaIam soaI
berkaitan, Ab. HaIim Tamuri dan Khadijah AbduI Razak
(2003, ms. 69) mengatakan:
· 'Tidak dapat dinafikan lagi masalah keruntuhan akidah
dan sosial seperti gejala murtad, keruntuhan akhlak, zina,
rogol serta kegagalan remaja Islam untuk melaksanakan
tuntutan asas sebagai seorang Islam telah menimbulkan
pelbagai pandangan dan persepsi di kalangan
masyarakat terhadap Pendidikan Islam amnya dan guru-
guru Pendidikan Islam
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 8
· Ce[ala soslal yang berlaku dalam masyarakaL
pada harl lnl menunLuL peranan yang leblh
besar yang perlu dlmalnkan oleh CÞl sama dl
perlngkaL blllk dar[ah aLau masyarakaL.
Þersoalan yang Llmbul adalah klLa layak dan
Lelah melaksanakan Langgung[awab sebagal
MoJottls, Moollm, MooJlb, MotsylJ dan
Motobbl.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 9
· Curu dlakul mempunyal pengaruh yang amaL besar
LeruLamanya ke aLas murld-murld sekolah rendah (Wan
Mohd Zahld Mohd nordln, 2003). ka[lan kuallLaLlf
penulls (Zaharah Pussln, 2001) menun[ukkan
penampllan guru adalah penLlng dalam membenLuk
akhlak pela[ar. 8erlkuL adalah sebahaglan darlpada
pandangan pela[ar Lerhadap guru-guru mereka:
· Curu hendaklah memlllkl sahslah dlrl yang sempurna,
· Curu Lldak paLuL menampakkan walaupun saLu kealban
yang keLara,
· Curu hendaklah men[adl conLoh Lerbalk pela[ar,
· uarl aspek-aspek akhlak dan sahslah, pela[ar
men[adlkan guru agama
· dl sekolah sebagal cootob, lJolo tole moJel mereka
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
S 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
Sllde 10
· Guru adalah agen pendidikan yang berkesan
(Muhammad Uthman el-Muhammady,1991
daÌam. Ahmad Mohd. Salleh, 1997). Walau
sebaik mana pun sesuatu kurikulum itu, jika
guru yang mengajar bukannya guru yang
berkesan bermakna apa yang disampaikan
tidak akan difahami pelajar dan tidak akan
mencapai matlamat pengajaran
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 11
· guru-guru Þend|d|kan Is|am per|u mengukuhkan |ag| peranan mereka da|am
merea||sas|kan hasrat Ia|safah Þend|d|kan Guru. Þeranan guru Þend|d|kan Is|am terbahag|
kepada ||ma kategor| ber|kut:
· Sebaga| mu'o//im (Ab. na||m 1amur| eto/.,2004, Ahmad Mohd Sa||eh, 1997, a|-
Shayban|,1979, 8ahag|an Þend|d|kan Guru, 2001, 2awaw| n[. Ahmad, 1984)
· Sebaga| murobbi (Ab. na||m 1amur| et o/., 2004, kementer|an Þend|d|kan Ma|ays|a,
2001)
· Sebaga| mu'oddib (Ab. na||m 1amur| et o/., 2004, Ahmad Mohd SaI|eh, 1997, kementer|an
Þend|d|kan Ma|ays|a, 2001)
· Sebaga| mursyid (Ab. na||m 1amur|, et o/., 2004, kementer|an Þend|d|kan Ma|ays|a
· Sebaga| do'i atau pendakwah (Wan 8akar Wan Dagang, 1991)
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 12
· SeIaku mu' allim, daIam proses pengajaran dan
pembeIajaran (P&P), guru sewajarnya mempunyai:
niat yang ikhIas
mengetahui dasar-dasar pendidikan
strategi mengajar yang berkesan
memberi rangsangan dan motivasi kepada para peIajar
dan memahami kaedah-kaedah pengurusan biIik
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
6 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
Sllde 13
· a| Ghaza|| (tt) menekankan supaya para guru menga[ar dengan n|at untuk :
· menye|amatkan para pe|a[arnya dar|pada seksaan ap| neraka
· menga[ar bukan untuk mendapat upah atau pun apa-apa gan[aran d| dun|a
· seba||knya bertu[uan mendekatkan d|r| kepada A||ah
· t|dak memandang remeh ke atas ||mu yang d|sampa|kan
· meyak|n|nya dengan penuh bermakna
· member| perhat|an kepada pe|a[ar yang |emah da|am pe|a[aran
· mengama|kan ||mu yang d| sampa|kannya kepada pe|a[ar
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 14
· AnLara clrl-clrl qoto motobbl menuruL al-Chazall (LL) adalah :
· Menyayangl pela[ar dan memperlakukan mereka seperLl anak
sendlrl
· SenLlasa menaslhaLl pela[ar dalam segala hal Lermasuk
pembela[aran dan perlakuan mereka
· Men[aga dlslplln pela[ar dengan menggunakan ÞendekaLan
Mencegah dan Menegur
· Secara 8alk Lerhadap perlakuan makslaL dan [uga menggalakkan
perlakuan makruf
· secara kaslh sayang.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 13
Coto seboqol Moo'JJlb
· Salah saLu peranan uLama guru adalah berLlndak sebagal
moo'JJlb (5yeJ MobommoJ Nopolb al- ALLas, 1980, Zawawl
P[. Ahmad, 1984). 8erhubung perkara lnl, 8asulullah saw
mengaLakan bahawa Allah swL sendlrl yang Lelah mendldlk
baglnda dengan sebalk- balk pendldlkan
· Syed Muhammad naqulb al-ALLas (1979) leblh menekankan
peranan guru
· sebagal moo'JJlb betbooJloq motobbl Joo mo'olllm. 8elloo
meoqqoookoo petkotooo to'Jlb ootok meojeloskoo ettl
peoJlJlkoo.
· Meootot belloo, peoJlJlkoo lslom oJolob leblb LepaL
berorlenLaslkan kepada lsLllah fo' Jlb. lol ketooo petoooo
qoto yooq polloq menon[ol, menuruL bellau, adalah sebagal
moo'JJlb.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
7 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
Sllde 16
· Ulwan (1989), sebagai mua'ddib, guru wajib
memiliki sejumlah sifat-sifat terpuji; dan sifat
terpuji yang paling utama adaÌah zuhud dalam
proses mendidik - bukan kerana inginkan
balasan kebendaan (wang, pangkat) da
penghormatan masyarakat tetapi semata-mata
bertujuan untuk mendapat keredaan Allah.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 17
· Lldak bermakna guru Lldak boleh menerlma
gan[aran darlpada usaha mereka
· lnl kerana menyampalkan sesuaLu kebenaran
aLaupun llmu Allah merupakan Lugas dan
· Langgung[awab yang wa[lb dllaksanakan oleh
lndlvldu-lndlvldu yang berllmu
· bukanhanya dengan dlberl gan[aran barulah
mereka mahu melaksanakan Lugas dan
Langgung[awab mereka.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 18
· 'U|wan (1989) memet|k dua ayat A|-Çur'an yang ada ka|tannya dengan
s|fat-s|fat mursy|d guru Þend|d|kan Is|am antaranya:
"na| hambaku ! Aku t|ada mem|nta harta benda kepada kamu (sebaga|
upah) bag|
seruanku. Upahku hanya|ah dar| A||ah ... (Maksud A|-Çur' an 11 :29)
"Dan rendahkan|ah d|r|mu terhadap orang-orang yang meng|kut|mu,
|a|tu orang orang
yang ber|man (Maksud A|-Çur'an 42:21S)
· 8erdasarkan dua ayat A|-Çur' an d| atas, |kh|as ada|ah s|fat yang pa||ng
utama bag|
seorang mursy|d. In| bermakna, guru yang mursy|d |a|ah guru yang
sed|a men[ad| seorang
penas|hat yang |kh|as.
· A|-8a'|abakk| (199S) da|am A|-Mawr|d mendef|n|s|kan penas|hat
· yang |kh|as da|am 8ahasa Ingger|s d|pangg|| mentor.
· Menurut Saedah S|ra[, 2a|nun Ishak, dan 1unku Mohan| 1unku Mokhtar
(1996) mentor berperanan sebaga| penga[ar, penas|hat, pendorong dan
membantu seseorang d| bawah asuhannya untuk berkembang dan
mencapa| kecemer|angan
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
8 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
Sllde 19
· Saedah Slra[ eL al. (1996) menun[ukkan menLor memlllkl sLaLus berlkuL,
lalLu sebagal:
seorang yang memlllkl sLaLus yang agak Llnggl dan sedla memberlkan
blmblngan
sepenuhnya,
1okoh pemlndah yang berperanan unLuk perkembangan seseorang lalLu
gabungan peranan lbu bapa dan rakan sebaya
Model conLoh dan penaslhaL kepada pela[ar
8erslfaL murah haLl, lkhlas, penyayang, mengambll beraL orang laln,
pendengar yang balk
8erslfaL senLlasa menerlma dan berLanggung[awab
8erkongsl lmplan dengan anak dldlk dan memblna persepsl kendlrl yang
cerla
Crang yang sangaL berpengaruh Lerhadap anak dldlknya.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 20
· nubungan Þend|d|kan Is|am dengan
pe|aksanaan Þrogram [-ÇAI
· klLa perlu menyedarl bahawa ke[ayaan dan
kegagalan pelaksanaan Þrogram [-CAl dl
sekolah adalah men[adl Langgung[awab klLa
bersama bukan dlserahkan kepada guru-guru
[-CAl saha[a. Curu [-CAl dan CÞl adalah
bersama-sama berLanggung[awab dalam
pelaksanaan program Þendldlkan lslam dl
sekolah.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 21
Penutup
· Untuk mereaIisasikan pembentukan generasi berakhIak muIia GPI
IsIam mesti menerima amanah tersebut dengan reIa hati
· Kita juga perIu menghayati peranan sebenar sebagai pendidik seperti
yang dikehendaki oIeh AIIah dan RasuI
· Penghayatan dan pengamaIan peranan tersebut diharapkan dapat
membantu GPI daIam mendidik akhIak peIajar di samping
memartabatkan profesion keguruan
· OIeh itu sebagai GPI, kita mestiIah sedar dan insaf serta memiIiki ciri-
ciri utama seperti berikut :
Mempunyai akidah yang teguh dan tepat
Mempunyai akhIak dan amaIan yang terpuji
Menjadi modeI terbaik disebut sebut sebagai Qudwah Hasanah
MemiIiki pengetahuan dan kemahiran yang tinggi
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
9 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
kCNSLÞ ÞLNDIDIkAN ISLAM
DALAM kUkIkULUM S1ANDAkD
SLkCLAn kLNDAn
10 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
4. kCNSLÞ ÞLNDIDIkAN ISLAM DALAM kUkIkULUM S1ANDAkD SLkCLAn
kLNDAn(kSSk).
Sllde
1
KUPIKULUM PLN0I0IKAN
I5LAM 5LK0LAP PLN0AP
3ektor Pendidikan lslam
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 2
MA1LAMA1 MA1LAMA1 MA1LAMA1 MA1LAMA1
Matlamat Pendidikan lslam adalah untuk
melahirkan muslim yang berilmu, beriman,
berketerampilan, beramal soleh dan
berakhlak mulia berdasarkan al-Çuran dan al-
3unnah supaya menjadi hamba dan khalifah
Allah yang bertakwa serta menyumbang ke
arah mempertingkatkan tamadun bangsa dan
negara serta berjaya di dunia dan akhirat.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 3
0ßJLK1II 0ßJLK1II 0ßJLK1II 0ßJLK1II
Membaoa surah-surah terpilih daripada al Çuran
dengan betul dan bertajwid serta mengamalkan
pembaoaannya dalam kehidupan seharian,
Menghafaz surah-surah terpilih daripada al Çuran untuk
baoaan dalam solat dan ibadat harian,
Memahami maksud beberapa surah terpilih untuk
diamalkan dan dihayati pengajarannya,
Membaoa dan memahami hadis-hadis terpilih untuk
diamalkan dan dihayati pengajarannya,
Memahami dan meyakini asas-asas akidah sebagai
pegangan dan benteng dalam kehidupan beragama,
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
11 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
Sllde 4
0ßJLK1II 0ßJLK1II 0ßJLK1II 0ßJLK1II
Memahami dan mengamalkan asas ibadah
sebagai memenuhi tuntutan fardu 'ain dan fardu
kifayah ,
Memahami dan mengambil iktibar daripada sirah
Rasulullah s.a.w. serta menghayati dan mengamal
sunnah baginda
Memahami, mengamalkan dan menghayati nilai-
nilai akhlak dalam kehidupan seharian, dan
Membaoa dan menulis jawi serta menointainya
sebagai warisan budaya bangsa,
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 3
51A1U5 51A1U5 51A1U5 51A1U5
Mata pelajaran Pl adalah mp teras
kepada murid lslam yang wajib diajar
di institusi pendidikan yang
mempunyai sekurang-kurangnya 5
orang murid lslam. MP ini diajar oleh
0Pl yang diluluskan oleh pihak
berkuasa negeri.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 6
UIPI U1AMA UIPI U1AMA UIPI U1AMA UIPI U1AMA
· Pendidikan asas ulum syariah.
· Mengambil kira tahap perkembangan dan
kemampuan murid
· Menjelmakan kesepaduan ilmu aqli dan naqli.
· Merangkumi tuntutan fardu ain dan fardu kifayah.
· Menekankan pembentukan dan pembangunan insan
mulia yang berkeupayaan menyumbang ke arah
pembangunan tamadun bangsa dan negara.
· Penulisan bahan kurikulum Pendikan lslam
menggunakan tulisan jawi.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
12 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
Sllde 7
AUIPAN MA5A AUIPAN MA5A AUIPAN MA5A AUIPAN MA5A
Tahun 1
Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6
6 bulan
perta
ma
6 bulan
kedua
A
l

Q
u
r
a
n
Tilawah dan
haIazan
4 waktu
(iqra`)
3 waktu
(iqra` ¹
haIazan)
3 waktu 3 waktu 3 waktu 3 waktu 3 waktu
KeIahaman - - -
2 waktu 2 waktu 2 waktu 2 waktu
Hadis - - -
Akidah
- 2 waktu 2 waktu
Ibadah
Sirah
Adab
Jawi 2 waktu 1 waktu 1 waktu 1 waktu 1 waktu 1 waktu 1 waktu
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 8
PLNUUUNAAN 1ULI5AN JAWI PLNUUUNAAN 1ULI5AN JAWI PLNUUUNAAN 1ULI5AN JAWI PLNUUUNAAN 1ULI5AN JAWI
1ulisan jawi digunakan dalam semua
dokumen mata pelajaran Pl. Uokumen-
dokumen tersebut ialah Uokumen
3tandard, buku teks dan bahan-bahan
sokongan lain. 1ulisan jawi juga
digunakan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran serta semua aktiviti
penilaian.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 9
0PUANI5A5I 0PUANI5A5I 0PUANI5A5I 0PUANI5A5I KAN0UNUAN KAN0UNUAN KAN0UNUAN KAN0UNUAN
Modul al Çuran
Modul ¬adis
Modul Akidah
Modul lbadah
Modul 3irah
Modul Adab
Modul 1awi
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
13 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
Sllde 10
PLPKAPA A5A5 IAP0U AIN (PAIA) PLPKAPA A5A5 IAP0U AIN (PAIA) PLPKAPA A5A5 IAP0U AIN (PAIA) PLPKAPA A5A5 IAP0U AIN (PAIA)
Penguasaan terhadap amali Pl dinilai
melalui pelaksanaan (PAlA). la
dilaksanakan seoara berterusan
sepanjang tempoh P&P dengan
menggunakan buku panduan PAlA.
Penoapaian pelajar direkod dan
dilaporkan kepada KPM.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 11
PLN0LKA1AN P&P PLN0LKA1AN P&P PLN0LKA1AN P&P PLN0LKA1AN P&P
Kurikulum transformasi menegaskan penggunaan
pelbagai pendekatan P&P yang memberi lebih
penekanan kepada hanos-on |earn|ng seperti
inkuiri penemuan, pembelajaran berasaskan
projek, pembelajaran seoara konstruktivisme,
pembelajaran seoara kontekstual, pembelajaran
masteri dan pembelajaran luar bilik darjah.
Pendekatan yang digunakan mesti menyediakan
peluang pembelajaran murid yang tidak terhad,
menyeronokkan serta mengambil kira
kepelbagaian keoerdasan murid.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 12
PLN1AK5IPAN PLN1AK5IPAN PLN1AK5IPAN PLN1AK5IPAN
Pelbagai kaedah pentaksiran digunakan untuk
membolehkan penilaian yang lebih autentik
dan holistik. Pentaksiran formatif berasaskan
sekolah dijalankan seoara berterusan untuk
mengesan perkembangan dan penoapaian
murid dalam pembelajaran. Kelemahan murid
yang dikenal pasti perlu diatasi melalui aktiviti
pemulihan dan kekuatan murid perlu
ditingkatkan melalui aktiviti pengayaan.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
14 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
Sllde 13
PUJUKAN PUJUKAN PUJUKAN PUJUKAN
Pembinaan bahan kurikulum, bahan sokongan kurikulum,
bahan pengajaran dan pembelajaran hendaklah dibuat
dengan merujuk kepada sumber rujukan yang muktabar.
3egala fakta-fakta yang dikemukakan berdasarkan
kepada kefahaman lslam yang betul sebagaimana yang
dibawa oleh Rasulullah s.a.w. Bagi menyelaras kefahaman
dan amalan murid, segala bahan sokongan dan proses
pengajaran dan pembelajaran hendaklah dibina dan
dilaksanakan berdasarkan fahaman Ahli 3unnah wa al
1amaah dan pendapat yang muktabar daripada Mazhab
3hafie serta keputusan-keputusan yang diterima pakai
daripada pihak berkuasa dalam urusan agama di
Malaysia.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 14
5LKIAN 1LPIMA KA5IP
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
1S 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
DCkUMLN S1ANDAkD
ÞLNDIDIkAN ISLAM
1AnUN 2
16 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
S. DCkUMLN S1ANDAkD ÞLNDIDIkAN ISLAM 1AnUN 2.
KURIKULUM STANDARD PENDIDIKAN ISLAM
SEKOLAH RENDAH
MATLAMAT
Matlamat Pendidikan Ìslam sekolah rendah adalah untuk menghasilkan insan yang berilmu,
beriman, beramal soleh dan berakhlak mulia dengan menjadikan al-Quran dan al-Sunnah
sebagai panduan dalam kehidupan seharian supaya menjadi hamba Allah yang berjaya di
dunia dan di akhirat.
OBJEKTIF
Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran kurikulum standard Pendidikan Ìslam
sekolah rendah berkebolehan untuk:
i. Membaca al-Quran dengan betul dan bertajwid serta mengamalkan pembacaannya
dalam kehidupan seharian;
ii. Menghafaz surah-surah terpilih dari juzu' amma untuk bacaan dalam solat dan ibadat
harian;
iii. Memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati pengajarannya;
iv. Membaca dan memahami hadis-hadis terpilih serta menghayati pengajarannya;
v. Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng
keagamaan;
vi. Memahami dan mengamalkan ibadat-ibadat asas fardu 'ain dan fardu kifayah sebagai
kewajipan umat Ìslam;
vii. Memahami dan mengambil iktibar daripada sirah Rasulullah s.a.w. bagi menanam rasa
kecintaan kepada baginda;
viii. Memahami dan mengamalkan adab serta menghayati nilai-nilai akhlak dalam
kehidupan seharian; dan
ix. Membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa;
FOKUS
Kurikulum standard Pendidikan Ìslam sekolah rendah tahap satu memberi
penekanan kepada kemahiran membaca al-Quran, pemantapan asas-asas akidah, ibadah
dan akhlak serta menjadikan sirah Rasulullah s.a.w. sebagai iktibar dalam kehidupan harian.
Kurikulum standard Pendidikan Ìslam sekolah rendah tahap dua memberi penekanan
yang lebih mendalam kepada kemahiran membaca al-Quran, pemantapan akidah, ibadah
dan akhlak serta menjadikan sirah Rasulullah s.a.w. sebagai iktibar dalam kehidupan harian.
Modul Hadis diperkenalkan pada tahap ini sebagai pendedahan awal kepada murid
tentang hadis sebagi salah satu sumber hukum dalam Ìslam.
17 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
Pada akhir pembelajaran Pendidikan Ìslam sekolah rendah, murid mampu memahami,
mengamal dan menghayati tuntutan fardu ain dan fardu kifayah.
ORGANISASI KANDUNGAN
Kurikulum Pendidikan Ìslam sekolah rendah dibangunkan dengan memberi penekanan pada
standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu diketahui dan boleh dilakukan
oleh murid . Standard kandungan Pendidikan Ìslam Sekolah Rendah dibahagikan kepada
enam modul iaitu:
ModuI aI Quran
Bidang ini memberi tumpuan kepada membaca al-Quran dengan betul, fasih dan bertajwid,
menghafaz dan memahami surah al-Fatihah dan surah tertentu daripada juzu' Amma serta
menghayati pengajarannya.
ModuI Hadis
Bidang ini memberi tumpuan kepada memahami pengertian secara umum serta menghayati
pengajarannya.
ModuI Akidah
Bidang ini memberi tumpuan kepada pembentukan akidah, sikap dan tanggungjawab
terhadap Allah s.w.t, pemahaman akidah yang sahih, pengaplikasian tuntutan akidah dalam
kehidupan harian .
ModuI Ibadah
Bidang ini memberi tumpuan kepada pemahaman dan penghayatan peraturan ibadah yang
ditentukan oleh Allah s.w.t. dan melaksanakannya dalam kehidupan harian.
ModuI Sirah
Bidang ini memberi tumpuan kepada pemahaman dan sirah Rasulullah s.a.w, mengambil
iktibar daripadanya serta mengaplikasikan tuntutan sirah dalam kehidupan harian.
ModuI Adab
Bidang ini memberi tumpuan kepada penghayatan peraturan dan tatacara perhubungan
manusia dengan Allah, manusia sesama manusia dan manusia dengan alam sekitar.
ModuI Jawi
Bidang ini memberi tumpuan kepada pembacaan dan penulisan jawi serta mempelajari asas
seni khat.
18 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
·,,·,_,¯ ,· ·_ ··, ¸,
¸· .,·
.,-·· ·_ ¸·¸¯ ·_
1.1.1 .· _· =-·· .,,·´ ·_, .· ¸, ¸··
,,-,, .
1.1.2 .· _· =-·· ,,´ ·_, .· ¸, ¸··
,,-,, .
1.1.3 .· _· =-·· .,·' ·_, .· ¸, ¸·· ,,-,, .
1.1.4 .· _· =-·· ¸,,· ·_, .· ¸, ¸·· ,,-,, .
.1 .·- .· ¸=-
1.1 .· _· =-·· ·_,
.,,·´ . ·_,
,,´ . ·_,
.,·' .· ·_,
¸,,·
2.1.1 ,· ···,,·¯ .
2.1.2 ,· ·,·- ¸¯ ¸·,-,· ·····,-¸ .
2.1.3 ,,· ·,, · ` .-,·,···· ¸·,·¯· .
2.1.4 ,· ¸¯,¯ ` ·,, ···· .-¸ _, ¸·,·¯· . .
2.1.5 ,· ,¯ ¯, ···s·,-,· .
2.1.6 ,· ¸¯ .·,,· _ ·. ¸······ ·. ¸·· .
2.1.7 ···· ¯ .s, ¸¯ ¸··,· .
2 . ·,·
2.1 ¸,-·· .· ¸,·
.,,¯ .s, ····¯
2.2.1 ,· ¸,,,,·· ¸¯ .
2.2.2 ,· ,,·· ¸¯ _ .
2.2.3 ,· ·,·- ¸¯ ¸·,-,· ,· ¸,,,¸ .
2.2 ¸,-·· .· ¸,·
.,,¯ ¸,_·s,
19 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
.,-·· ·_ ¸·¸¯ ·_
2.2.4 .,,· 25 .-,·,,,·_¸ ¸·,·¯· .
2.2.5 ,· ¸¯,¯ ` ¸,_ .
2.2.6 ,· -, _ ` ¸,_·s, .
2.2.7 .,,· ·. ` ¸,_ ·
i - ·. .-¸ .
ii - ·. ¸,-· .
lll - ·. ¸¸_· .
2.2.8 ¸,_ ¯ .s, ¸¯ ¸··,· .
2.3.1 ,· ¸,·· ¸¯ ·.,, ·,-¸ .
2.3.2 ,· ·,·- ¸¯ ¸·,-,· ·., ·,-¸ .
2.3.3 · - s ··, ,, ·., ·,-¸ , ·_, ¸·-. ,
2.3.4 ··,· , · _ ` ·,-,¯ .
2.3.5 ··,· ¸· ¸·,-,· ·,-,¯ .
2.3 ¸,· ·. ` ·
·., ·,-¸
2.4.1 ,· ,,·· ¸¯ ·., ·· .
2.4.2 ·,·- ¸·,-,· ·., ·· .
2.4.3 · - s ··, ,, ·., ·· , ·_, ·, ,- 3 , .
2.4.4 ··,· , _· ·., ·· .
2.4.5 ··,· ¸· ` .s, ·., ·· .
2.4 ¸,· ·. ` ·
·., ··
20 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
.,-·· ·_ ¸·¸¯ ·_
2.5.1 ,· ·,,· ¸,·¯ ,,-, .
2.5.2 s-· ··, ·,,··,, ,,-, .
2.5.3 ,· ¯ ` ·. ·, .,···¸,,-, .
2.5.4 ,· ¯¯ ss ,,,· ·, ·_,·,·_¸',·-·,¸ .
2.5 ¸,· · ` ·
·, ,,-,
2.6.1 ,· ¸,·¯ ,· .· _,· .
2.6.2 ··,,,,s-· ,· .· _,· .
2.6.3 ,· ·,·'·,·,·_-¯ .
2.6.4 ,· ¸·¯ ¸·· .s, ·. ,· .· _,· .
2.6 ¸,· · ` ·
,· .· _,·
2.7.1 ,· ,,,·,,·¯ .
2.7.2 .-· ¸··,· ,,,·,··,,· .
2.7.3 ,· ¯¯ _-s ` ¯,,· .
2.7.4 ,· s_·¯ ·., ,,,· .
2.7 ¸,· · ` ·
,,,·
3.1.1 ¸¯,· ¸,·· ¸,· .· ¸· ·,¯ ¸,· .
3.1.2 ,· ., - ·,, ` ¸,· .· ¸· ·,¯ ¸,· .
3.1.3 · ¸··, .·,,· _ ¸,· .· ¸· ·,¯ ¸,· .
3.1.4 ,· ¸¯ · ·,· ¸¯,¯·· _¯,· ¸,· .· ¸· ¸,·
·,¯ .
3.1.5 · ¸¯,¯·· ·, ····- _¯,· ¸,· .· ¸·
·,¯ ¸,· .
.3 ···
3.1 ¸,-·· .· ¸,·
.,,¯ ¸,· .· ¸·
¸,·
·,¯
21 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
.,-·· ·_ ¸·¸¯ ·_
3.2.1 .,,· ¸,·· ··. ¸,· ¸·,·- .· .
3.2.2 ··. · ¸¯,· ¸,· . ¸·, ··¯_ .,·¸ .· .
3.2.3 _· ¸··,· .· _ ¸,· ··. ¸,· ¸,_ .· .
3.2.4 ¸··,· · · ·, ··. ¸·,,,· .
3.2 ¸···· .· ¸,·
··. ¸,·
3.3.1 ¸¯,· .,¯.,· ··. ,· .
3.3.2 ¸¯,¯·· .,¯.,· .,·,·· ¸, ¸·· ··. ,·
¸¸_¸ .
3.3 .· ¸,·
···· .,¯., ··. ,· .
3.4.1 ¸·· ·,-. ·¸· =-·· .· _· ¸, .
3.4.2 ¸, ¸·· ··. ·, = =-·· .· _· .
3.4 =-·· .· _·
, ·¸· ·,- .· ·, =
··. .
3.5.1 .· _· =-·· .· _·, ·· ·- ·_, ¸··
¸, .
3.5.2 .· _· =-·· ·,- .· ¸· ._,¯_ .·-
¸, ¸·· .
3.5.3 .· _· =-·· .,¯ .·- ¸· _ ·¸·¸·
·· .· ·,- ¸··
¸, .
3.5.4 .· _· =-·· ¸¸ ·,- .·- ¸, ¸·· .
3.5.5 .· _· =-·· ·,- .·- _- ¸, ¸·· .
3.5.6 -· ··. ,· .·- ¸, ¸·· .,¯ ··. , ¸¯·
3.5 .· _· =-··
··. ,· .·- .
22 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
.,-·· ·_ ¸·¸¯ ·_
_- ¸· ,
4.1.1 .··,,· .,·,·· ¸,-¯ ¸- _ .·-,·· ¸¯,·
_,· ·
i - _,¯ ¸¸· .
- ii .,, _·¸ ,· .
4.1.2 ¸¯,· _,´· · .·-,¯,· ¸·-· _ _¸_¸· _, .
4.1.3 ¸¯,· ··- .·-,·· ¸¯· ,· _ .
4.1.4 _ _- ·_· ¸,·· ·,, _, _· ¸·-· -,¯,
.
4 . ·¸
4.1 _· ¸,·· .,,·
·_· ·, _ .·-,··
.· ¸,_ ¸·-· ¸, .
4.2.1 ¸·· _ ¸,,,¯,· ·_- ¸¯,· ·-- .
4.2.2 ¸¯,· ·. ¸·, __¸· ¸¯ _ .
4.2.3 ¸ · ¸·,_,· · _ .
4.2.4 ¸¯,· _ ¸ ¸,·. _, _ ¸¸, ·
¸·· ¸,,,¯,· ·-- .
4.2.5 - _ ¸,,,¯,· ·_· _· ¸¯,· .
4.2 ·_· _· ¸,·· .,,·
_ ¸,,,¯,· .
4.3.1 ·,.,-- ¸·· .,,· .
4.3.2 .,¯., .,¯ .,· .¯_· ., ¸¯,·
·,.,-- ¸·· ¸,,· .
4.3.3 ·,,, _, .,· ·,· · .,,· ,,· ¸·· _
·,.,-- ·
4.3 ·_· _· ¸,·· .,,·
,-- ¸,·¯, ,,,,·
·,. .
23 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
.,-·· ·_ ¸·¸¯ ·_
i ¸,,· _ .
ii _ ,· .
iii _ · _ .
iv _ ·,,- .
4.3.4 . ¸¯,· · - _ ,,¯- ¸·-· ·,,·· .
4.3.5 ¸·,· ¸,¯-·· ¸,_ _- ¸··,·
·,.,-- .
4.3.6 .,,· ·. · ¸,··,,· ,,,,· ¸- ¸,_
·,.,-- ¸·,· ·
i ¸,·· .
ii .-, .
iii _. .
4.3.7 ·,.,-- ,-,·· ¸,,¯ .,,· .
5.1.1 _¸, ·, .· ¸¯,·
5.1.2 _¸, ¸_· .,· ¸ .· ¸¯,·
5.1.3 ¸¯,· ¸,·¯ .·, _¸, ¸ .· ·,
5.1.4 ··· ¸·-· .· ·, .· ¸¯,¯·· ·,
_¸, ¸ .
5 .·
5.1 .,,· ··· ¸· .·
_¸,
5.2.1 .· ¸¯,· · ··,_ ·,·
5.2.2 .· ¸¯,· · ··,_ _,¯
5.2.3 _,¯ .· ·,· .· ¸·· ¸·, ¸,,¯ ¸¯,·
5.2 .,,· ··· ¸· .·
··¸_ _,¯ .· ·,·
24 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
.,-·· ·_ ¸·¸¯ ·_
··¸_ .
5.3.1 .· ¸¯,· · ·,· ·
5.3.2 ·,· · .·, ¸,·¯ ¸¯,·
5.3.3 ·,·· .· ¸·,·· ··· ¸·,_,· .
5.3 .,,· ··· ¸· .· ·
·,·
6.1.1 _· . ,¯, ·_· ¸,,·, .·¯,· ¸,,· .· ,·
¸, ¸·· ,,, .· .,, .¯ .
i · .¯ ,¯, ¸· .·¯,·
·,,- ·
ii · .¯ ,¯, ., .·¯,·
·,,- ·
iii · ·, ¸ .¯ ,¯, .· .·¯,·
·,,- ·
6 ¸¸-
6.1 _· . ¸,,· .· ,·
·_· ¸,,·, _, .·¯,·
.· .,, .¯ ,¯,
,,, .
_
¹ ÷
_
_ ,¯
¹ ÷
,··
,¯ ·
¹ ÷
·,·

¹
¸,_
÷
¸,_·
¸
¹

¹
2S 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
.,-·· ·_ ¸·¸¯ ·_
,· - , - ¸ - ¸¯
- ¸·,,,·
¸ - ¸ - _¸ - ¸ - ¸
- _,_,,¸
6.2.1 _· . .¯ ,¯, ·_· ., ¸,,· .· ,·
¸, ¸·· ,,, .· .,, .
i · .·¯,· ., ·_· .,
·,,- ·
·,· ¸ ¸,- .
ii · .·¯,· .· ·_· .,
·,,- ·
.,¯ , _¸ ,,· .
iii · .·¯,· ·, ¸ ,, ·_· .,
·,,- ·
·,¯,· ·¯ ., .·
¸··, .
iv · .¯ ¸··_ ·_· .,
·,,- ·
·,· ¸· ¸ ¸· ¸ ¸· ¸ ¸· ¸ ._,¯ _-
,· .
6.2 _· . .· ,·
,¯, ·_· ., ¸,,·
,,, .· .,, .¯ .
6.3.1 .,· ¸, ¸·, .·¯,· ¸,,· .· _· .¸·· 6.3 ¸,,· .· _· .¸··
26 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
.,-·· ·_ ¸·¸¯ ·_
¸,,··, .· ¸, ¸·· .
i · .,· ¸, .·¯,· ¸. ¸··¯· _, ¸·-
·,,- ·
¸- ··
ii · ¸¯,,··· _, .,· ¸, .·¯,·
·,,- ·
¸,¯ .,,
iii · .·¯,· ¸·¸·· _, ., ¸·, _, .,· ¸,
¸··¯·
·,,- ·
¸,· ¸·- , · .
.-¸ .,¯ --·| ,, ¯ .
iv · .·¯,· ¸·¸·· _, ., ¸·, _, .,· ¸,
¸¯,,··· .
·,,- ·
¸_· ·· ¸,, ¸,, ¸,, ¸,, .,¯, _· ¸¯¯ .
=.- ·· ·. ··,·· .

:v .·¯,· ¸,,··, ¸, .,·,·· -'· _, ¸, .
·,,- ·
¸,¯ ., ¸
¸, ¸·, .·¯,·
¸,,··, .· .,· .
27 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
.,-·· ·_ ¸·¸¯ ·_
vi · _, .·¯,· .,·,·· -'· ¸, ¸·¸_ .·- .
·,,- ·
,¯_, ¸¸,,¸
.,,, ¸·,¸
¸¯,,·, ¸·,,·,¯
:vii .,·,·· -'· _, .·¯,· ¸·¸·· _, .,
¸, .
·,,- ·
,¯, _· ¸· ¸ ., ¸ ., ¸ ., ¸ ., ¸¸- .
viii · .,·,·· -'· _, .·¯,· ¸·¸·· _, .,
¸, ¸·¸_ .·- .
·,,- ·
, ¸¯· ., ,¯_, ,¯_, ,¯_, ,¯_, _,¯· .
28 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
AGInAN WAk1U kSSk
ÞLNDIDIkAN ISLAM
1AnUN 2
2
9
8
u
k
u

Þ
A
n
u
u
A
n

k
u
8
S
u
S

1
8
A
n
S
l
C
8
M
A
S
l

Þ
L
n
u
l
u
l
k
A
n

l
S
L
A
M

1
A
P
u
n

2
-
2
0
1
1
6
.
A
G
I
n
A
N

W
A
k
1
U

D
A
N

1
A
I
U
k

k
S
S
k

Þ
L
N
D
I
D
I
k
A
N

I
S
L
A
M

1
A
n
U
N

2
,
·
·
,
·
,
·
·
,
·
,
·
·
,
·
,
·
·
,
·
.
·
·
¸
«
|
·

,

,
-

3
.
,
·
,
-
,

·

,

·

·

,

·

·

,

·

·

,

·

,

,
-
,

.
·

·

.
·

·

.
·

·

.
·

·

,

,
-
,

·
¸

·
¸

·
¸

·
¸

,

,
-
,

:
-

·

·

·

·

,

,
-
,

¸
¸

-

¸
¸

-

¸
¸

-

¸
¸

-

,

3

.
,
·
,
-
,

¸
,
,

,

·

¸
,
,

,

·

¸
,
,

,

·

¸
,
,

,

·
¸
¸

-
¸
¸

-
¸
¸

-
¸
¸

-
1
·
,

1
-
2
9

¯

.

s

,

·
·
,
·
·
·
.
·

¯
,
·

,

,

,

.

·

.
,

,

.

¯

,
¯
,

¸
·

.

·

.
,

,

.

¯

,
¯
,

¸
·

.
·

¯
,
·

,

,

,

2
·
,

3
0
-
6
1

.

·

¸
·

¸
,
·
·
,

¯
.
,

,

.

·

,

,

,

.

¯

,
¯
,

¸
·

.
·

¯
,
·

.

·

,

,

,

.

¯

,
¯
,

¸
·

.
·

¯
,
·
.
,

,

3
·
,

6
2
-
8
8
.
·

-
,
·
·

¸

-

_

¸
,
-
¯

.

¯

,
¯
,

¸
·

.
·

¯
,
·

.

·

,

,

,

,

,

,

.

·

,

,

,

.

¯

,
¯
,

¸
·

.
·

¯
,
·

,

,

,

4
·
,

8
9
-
1
1
2

.
·

_
,

,

.

·

,

,

,

.

¯

,
¯
,

¸
·

.
·

¯
,
·

,

,

,

.

·

,

,

,

.

¯

,
¯
,

¸
·

.
·

¯
,
·

,

,

,

3
·
,

1
1
3
-
1
4
1

¯

.

s

,

·
·
,
·
·
·
.

¯

,
¯
,

.
,

.
·

¯
,
·
,
¯
,

.
,

.
·

¯
,
·
.

¯
6
·
,

1
4
2
-
1
6
9

.

·

¸
·

¸
,
·
·
,

¯
.

¯

,
¯
,

.
,

.
·

¯
,
·
.

¯

,
¯
,

.
,

.
·

¯
,
·
7
·
,

1
7
0
-
1
9
0

·
,

_

¸
·
¸

,
,
¯
¸
,

_

¸
·

-

·
.

¯

,
¯
,

.
,

.
·

¯
,
·
.

¯

,
¯
,

.
,

.
·

¯
,
·
8
.
,
,
·

´

1
-
4

.
·

_
,

,

.

¯

,
¯
,

.
,

.
·

¯
,
·
.

¯

,
¯
,

.
,

.
·

¯
,
·
9
·
,

1
9
1
-
2
1
3
·

.

·
·
,
-
¸
.

¯

,
¯
,

.
,

.
·

¯
,
·
.

¯

,
¯
,

.
,

.
·

¯
,
·
1
0
·
,

2
1
6
-
2
2
4

.

·

¸

,
·

·
·
.

¸
·

·
·
·
·
,

¸

.

¯

,
¯
,

.

·

.
·

¯
,
·
·
,

¸

.

¯

,
¯
,

.

·

.
·

¯
,
·
.
,
,
·

´

3
-
6
3
0
8
u
k
u

Þ
A
n
u
u
A
n

k
u
8
S
u
S

1
8
A
n
S
l
C
8
M
A
S
l

Þ
L
n
u
l
u
l
k
A
n

l
S
L
A
M

1
A
P
u
n

2
-
2
0
1
1
,
·
·
,
·
,
·
·
,
·
,
·
·
,
·
,
·
·
,
·
.
·
·
¸
«
|
·

,

,
-

3
.
,
·
,
-
,

·

,

·

·

,

·

·

,

·

·

,

·

,

,
-
,

.
·

·

.
·

·

.
·

·

.
·

·

,

,
-
,

·
¸

·
¸

·
¸

·
¸

,

,
-
,

:
-

·

·

·

·

,

,
-
,

¸
¸

-

¸
¸

-

¸
¸

-

¸
¸

-

,

3

.
,
·
,
-
,

¸
,
,

,

·

¸
,
,

,

·

¸
,
,

,

·

¸
,
,

,

·
¸
¸

-
¸
¸

-
¸
¸

-
¸
¸

-
·
¸
,
1
1
·
,

2
2
3
-
2
4
3
·

.

·

,

·

.

·
_
,

·

·
,

¸

.

¯

,
¯
,

.

·

.
·

¯
,
·
·
,

¸

.

¯

,
¯
,

.

·

.
·

¯
,
·
1
2
·
,

2
4
6
-
2
3
9

.
·

_
,

,

·
,

¸

.

¯

,
¯
,

.

·

.
·

¯
,
·
·
,

¸

.

¯

,
¯
,

.

·

.
·

¯
,
·
1
3
·
,

2
6
0
-
2
8
1

.

·

¸

,
·

.

,
¯
.
,
·

¸
·

·
·
·

·
·
.

.

¯

,
¯
,

.

·

.
·

¯
,
·
·
,

¸

·
,

¸

.

¯

,
¯
,

.

·

.
·

¯
,
·
1
4
·
,

2
8
2
-
2
8
6

·
,

_

¸
·
¸

,
,
¯
¸
,

_

¸
·

-

·
.
·

¯
,
·

.
,

¸
,
,
·
,

_
,

.

,

.
·

¯
,
·

.
,

¸
,
,
·
,

_
,

.

,

1
3
,
·

,

1

-
3

.

·

·

,
-
.

·
¸

·

·
·
.

·
,

.
·

¯
,
·

.
,

¸
,
,
·
,

_
,

.

,

.
,

¸
,
,
·
,

_
,

.

,

.
·

¯
,
·
1
6
¸

.
.

,

·
1

-
1
3


.
·

_

,

¯

·
,

·
·
·
,
_
.
·

¯
,
·

.
,

¸
,
,
·
,

_
,

.

,

.
·

¯
,
·

.
,

¸
,
,
·
,

_
,

.

,

1
7
¸

.


.

,

·
1
6

-
4
3
·

.

·

,

·

_
,

·

.

·
.
·

¯
,
·

.

·

¸
,
,
·
,

_
,

.

,

.
·

¯
,
·

.

·

¸
,
,
·
,

_
,

.

,

1
8
¸

.

.

,

·
4
6

-
7
7

.
·

-

·

·
·
_

·

·
_
,

.

·
·
-

.
·

¯
,
·

.

·

¸
,
,
·
,

_
,

.

,

.
·

¯
,
·

.

·

¸
,
,
·
,

_
,

.

,

1
9
¸

.

.

,

·
7
8

-
1
0
8

.
·

-

_
,
¯
_
·
,
-

.

·

¸

·

.
·

¯
,
·

.

·

¸
,
,
·
,

_
,

.

,

.
·

¯
,
·

.

·

¸
,
,
·
,

_
,

.

,

2
0
¸

.
.

,

·
1
0
9

-
1
4
0


.
·

_

,

¯

·
,

·
¸
,
,
·
,

_
,

.

,

.
·

¯
,
·

,
,

.
·

¯
,
·

,
,

¸
,
,
·
,

_
,

.

,

3
1
8
u
k
u

Þ
A
n
u
u
A
n

k
u
8
S
u
S

1
8
A
n
S
l
C
8
M
A
S
l

Þ
L
n
u
l
u
l
k
A
n

l
S
L
A
M

1
A
P
u
n

2
-
2
0
1
1
,
·
·
,
·
,
·
·
,
·
,
·
·
,
·
,
·
·
,
·
.
·
·
¸
«
|
·

,
1

,
-

3
.
,
·
,
-
,

·

,

·

·

,

·

·

,

·

·

,

·

,

,
-
,

.
·

·

.
·

·

.
·

·

.
·

·

,

,
-
,

·
¸

·
¸

·
¸

·
¸

,

,
-
,

:
-

·

·

·

·

,

,
-
,

¸
¸

-

¸
¸

-

¸
¸

-

¸
¸

-

,

3

.
,
·
,
-
,

¸
,
,

,

·

¸
,
,

,

·

¸
,
,

,

·

¸
,
,

,

·
¸
¸

-
¸
¸

-
¸
¸

-
¸
¸

-
·
·
,
_
2
1
¸

.

.

,

·
1
4
1

-
1
6
3

.

·

,
,

¯
¸
,

_
.
·

¯
,
·

,
,

¸
,
,
·
,

_
,

.

,

.
·

¯
,
·

,
,

¸
,
,
·
,

_
,

.

,

2
2
¸

.
.

,

·
1
6
6

-
1
9
4

_

¸

,
,
,
¯
,
·
.
·

¯
,
·

,
,

¸
,
,
·
,

_
,

.

,

.
·

¯
,
·

,
,

¸
,
,
·
,

_
,

.

,

2
3
¸

.
.

,

·
1
9
3

-
2
0
0


.

·

,
,

¯
¸
,

_
.

¯

¸

·
·
_

¸
,
,
·
,

_
,

.

,

.

¯

¸

·
·
_

¸
,
,
·
,

_
,

.

,

.
,
·

'

1

-
4


2
4
.
,
·

'

3

-
6.
·

_

,

¯

·
,

·
·
·
,
_
.

¯

¸

·
·
_

¸
,
,
·
,

_
,

.

,

.

¯

¸

·
·
_

¸
,
,
·
,

_
,

.

,

.

1

-
6

2
3

.

7

-
2
3
.

·

,
,

¯
¸
,

_
.

¯

¸

·
·
_

¸
,
,
·
,

_
,

.

,

.

¯

¸

·
·
_

¸
,
,
·
,

_
,

.

,

2
6

.

2
4

-
4
4.
·

-

·
¸
·
¸
·

·
,
-

¸
·

_

·
·

.

·
.

¯

¸

·
·
_

¸
,
,
·
,

_
,

.

,

.

¯

¸

·
·
_

¸
,
,
·
,

_
,

.

,

2
7

.

4
3

-
7
3


_

¸

,
,
,
¯
,
·
¸
·

·
¯
·

_
,

¸
.

.
,
·

¸

,

.
·

¯
,
·

¸

,

.
·

¯
,
·
¸
·

·
¯
·

_
,

¸
.

.
,
·
2
8

.

7
4

-
9
4
.
·

·

,
´

·
¸
¯
,
,
·
·

_
,
.

.
,
·

¸

,

.
·

¯
,
·
¸
¯
,
,
·
·
·

_
,

.
,
·

¸

,

.
·

¯
,
·
2
9

.

9
3


-
1
2
1

·

·

.
,
·

¸

,

¸
·
,

.
·

¯
,
·

¸
·
¸

·
·

_
,

.

,

¸
·

·
¯
·

_
,

¸

,

¸
·
,

.
·

¯
,
·

¸
·
¸

·
·

_
,

.

,

¸
·

·
¯
·

_
,

.
,
·
3
0


¸
,
,
·
1

-
3

·
,
-

.
·

-

¸
,

_
,

.
,
·

¸

,

.
·

¯
,
·

¸
·
¸

·
·

_
,

.

,

¸
¯
,
,
·
·
·

_
,

.
,
·

¸

,

.
·

¯
,
·

¸
·
¸

·
·

_
,

.

,

¸
¯
,
,
·
·
·
3
1


¸
,
,
·
4

-
3

,
-
-

,
,

,
,
·
·
,

.

.
,
·

¸

,

¸
·
,

.
·

¯
,
·

¸
·
¸

·
·

_
,

.

,

¸
¯
,
,
·
·
·

_
,

¸

,

¸
·
,

.
·

¯
,
·

¸
·
¸

·
·

_
,

.

,

_
,

.
,
·
¸
¯
,
,
·
·
·

.

1
2
2


-
1
2
7
3
2
8
u
k
u

Þ
A
n
u
u
A
n

k
u
8
S
u
S

1
8
A
n
S
l
C
8
M
A
S
l

Þ
L
n
u
l
u
l
k
A
n

l
S
L
A
M

1
A
P
u
n

2
-
2
0
1
1
,
·
·
,
·
,
·
·
,
·
,
·
·
,
·
,
·
·
,
·
.
·
·
¸
«
|
·

,

,
-

3
.
,
·
,
-
,

·

,

·

·

,

·

·

,

·

·

,

·

,

,
-
,

.
·

·

.
·

·

.
·

·

.
·

·

,

,
-
,

·
¸

·
¸

·
¸

·
¸

,

,
-
,

:
-

·

·

·

·

,

,
-
,

¸
¸

-

¸
¸

-

¸
¸

-

¸
¸

-

,

3

.
,
·
,
-
,

¸
,
,

,

·

¸
,
,

,

·

¸
,
,

,

·

¸
,
,

,

·
¸
¸

-
¸
¸

-
¸
¸

-
¸
¸

-
3
2

.

1
2
8


-

!
$.
·

·

,
´

·

.
,
·

¸

,

¸
·
,

.
·

¯
,
·

¸
·
¸

·
·

_
,

.

,

¸
¯
,
,
·
·
·

_
,

¸

,

¸
·
,

.
·

¯
,
·

¸
·
¸

·
·

_
,

.

,

¸
¯
,
,
·
·
·

_
,

.
,
·

.

!
%


B

$
#


·

·

-
'
·

_
,

¸
,
,
·
·
,

¸

,

¸
·
,

.
·

¯
,
·

.
,
·
,
·
·
¸

,

-
'
·

_
,

¸
,
,
·
·
,

¸

,

¸
·
,

.
·

¯
,
·
¸

,

.
,
·
,
·
·

!

·

'

B

·
,
-

.
·

-

_
-

.
,
·
,
·
·

-
'
·

_
,

¸
,
,
·
·
,

¸

,

.
·

¯
,
·
¸
·
¸
_

.
·

-

¸

,

.
,
·
,
·
·

-
'
·

_
,

¸
,
,
·
·
,

¸

,

.
·

¯
,
·
¸
·
¸
_

.
·

-

¸

,

"

·

'

!

B

#


<
,
´

_
,

.

,

¸

,

¸
·
,

.
·

¯
,
·

¸
·
¸

·
·
¸

,

.
,
·
,
·
·

-
'
·

_
,

¸
,
,
·
·
,

¸

,

¸
·
,

.
·

¯
,
·

¸
·
¸

·
·

_
,

.

,

¸

,

.
,
·
,
·
·

-
'
·

_
,

¸
,
,
·
·
,

#

·

'

$

B
"
$,
-
-

,
,

,
,
·
·
,

.

¸

,

¸
·
,

.
·

¯
,
·

¸
·
¸

·
·

_
,

.

,

¸

,

.
,
·
,
·
·

-
'
·

_
,

¸
,
,
·
·
,

¸
·
¸

·
·

_
,

.

,

¸

,

¸
·
,

.
·

¯
,
·
¸

,

.
,
·
,
·
·

-
'
·

_
,

¸
,
,
·
·
,

$

·

'

"
%

B
$
#


<
,
´

¸

,

¸
·
,

.
·

¯
,
·

¸
·
¸

·
·

_
,

.

,

¸
·
¸
_

.
·

-

¸

,

.
,
·
,
·
·

-
,
·

_
,

¸
,
,
·
·
,

¸

,

¸
·
,

.
·

¯
,
·

¸
·
¸

·
·

_
,

.

,

.
·

-

¸

,

.
,
·
,
·
·

-
,
·

_
,

¸
,
,
·
·
,

¸
·
¸
_

%
¸
-

·
·

¸

·
.
,
·

'

·
,
-

.
·

-

_
-

¸

,

¸
·
,

.
·

¯
,
·

¸
·
¸

·
·

_
,

.

,

¸
·
¸
_

.
·

-

¸

,

.
,
·
,
·
·

-
,
·

_
,

¸
,
,
·
·
,

¸

,

¸
·
,

.
·

¯
,
·

¸
·
¸

·
·

_
,

.

,

.
·

-

¸

,

.
,
·
,
·
·

-
,
·

_
,

¸
,
,
·
·
,

¸
·
¸
_
¸
-

·
·

¸

·
¸
,
,
·
·

·
,
-
·

·
,
-
·

·
,
-
·

·
,
-

!

!

!

:

7

7
33 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
KURIKULUM
PENDIDIKAN ISLAM
DALAM MENGHADAPI
CABARAN ABAD 21
34 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
7. kUkIkULUM ÞLNDIDIkAN ISLAM DALAM MLNGnADAÞI CA8AkAN A8AD 21
Sllde 1
KuRlKuluH PFt0l0lKAt
lSlAH 0AlAH
HFt6HA0APl CAßARAt
AßA0 21
1
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 2
1he World Pas Changed
We have moved lnLo a
more demandlng cognlLlve
age, compelllng people Lo
become beLLer aL
absorblng, processlng and
comblnlng lnformaLlon.
Can we learn to
change with it?
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 3
1hree CuesLlon Lxerclse
1. What w||| the wor|d be ||ke 20 years from now?
2. What sk|||s w||| your ch||d need to be successfu|
|n that wor|d?
3. What wou|d |earn|ng |ook ||ke |f |t was
des|gned around your answers?
3
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
3S 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
Sllde 4
CloballzaLlon ls an lnLegral ÞarL of 1hls
CeneraLlon
8ecause of globallzaLlon-Lhe ongolng process
of lnLenslfylng economlc, soclal, and culLural
exchanges across Lhe planeL-young people
over Lhe world need more lnnovaLlve Lhlnklng
skllls, culLural awareness, hlgher-order
cognlLlve skllls, and sophlsLlcaLed
communlcaLlon and collaboraLlon skllls Lhan
ever before.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 3
5
"This is the story about
the big pubIic
conversation the nation
is not having about
pubIic education.
whether an entire
generation of kids wiII faiI
to make the grade in the
GIobaI Economy because
they can't think their way
through abstract
probIems, work in teams,
distinguish good
information from bad, or
speak a Ianguage other
than EngIish."
Time Magazine Dec. 18, 2006
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 6
Tony Wagner, codirector of the Change
Leadership Group, examines the U.S. education
system in the 21st century, considers why
American students are falling behind their
international peers, and proposes methods to
begin to correct the downward slide.
The global achievement gap is the gap between
what we are teaching and testing in our schools,
even in the ones that are most highly-regarded,
versus the skills all students will need for careers,
college, and citizenship in the 21st century.
seven survival skills
critical thinking and problem solving;
collaboration across networks and leading by influence;
agility and adaptability;
initiative and entrepreneurship;
effective oral and written communication;
accessing and analyzing information; and
curiosity and imagination.
He asks them the same question, "What qualities do you
most want in a potential new employee?¨
Wagner hears
that the single
most important
skill is the ability
to ask the right
questions
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
36 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
Sllde 7
Challenges of 21st Century Teaching
Greater Need for Education in Society and
Economy
Higher Standards Ior Learning
More Diverse Students with Greater
Educational Needs
Greater Expectations oI Schools Ior Ensuring
Success
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 8
HAHPuKAH KSSR
PFt0l0lKAt lSlAH
HFt0FPAtl PFRußAHAt
0At CAßARAt AßA0 21 °
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 9
HATlAHAT PFt0l0lKAt lSlAH
MeIabIrkan MusIIm yang berIImu,
berIman, berkererampIIan, beramaI
soIeb dan berakbIak muIIa
berdasarkan aI-guran dan aI-Sunab
supaya men]adI bamba dan kbaIItab
AIIab yang berraqwa serra
menyumbang ke arab
memperrIngkarkan ramadun bangsa
dan negara serra ber]aya dI dunIa dan
akbIrar.
9
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
37 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
Sllde 10
0l AßA0 HAtAKAH At0A
ßFRA0A KFTlKA
HFlAKSAtAKAt PR0SFS P&P
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 11
Þembe|a[aran abad ke-20
Dipimpin guru
Arahan langsung
Pengetahuan
Kandungan
Kemahiran asas
Teori
Kurikulum
Individu
Bilik darjah
Pentaksiran sumatif
Belajar untuk sekolah
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 12
ßA6l HFt6HA0APl
CAßARAt
AßA0 21,
APAKAH YAt6 PFRlu
0lußAH °
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
38 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
Sllde 13
ÞLM8LLAIAkAN
A8AD 21
Dipimpin guru
Arahan langsung
Pengetahuan
Kandungan
Kemahiran asas
Teori
Kurikulum
Individu
Bilik darjah
Pentaksiran sumatif
Belajar untuk sekolah
Berasaskan murid
Pembelajaran kolaboratif
Kemahiran
Proses
Pemikiran Aras Tinggi
Praktikal
Kemahiran hidup
Berkumpulan
Komuniti
Pentaksiran formatif
Belajar untuk kehidupan
Keseimbangan
ÞLM8LLAIAkAN
A8AD 20
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 14
AÞA Cu8u ÞA1u1 8uA1 un1uk MLn!LLMAkAn
uS uALAM Þ8CSLS Þ&Þ Mu8lu
· Menyedlakan pro[ek yang
auLenLlk dengan kehldupan
yang sebenar
· Murld mampu
menyelesalkan masalah
dalam kehldupan sebenar
dan se[agaL
· MenlngkaLkan pengeLahuan
dan kreaLlvlLl murld
· Membolehkan murld :
8erflklr
Menaakul
MembuaL kepuLusan yang
bl[ak
8eker[a sebagal ahll
pasukan
MengalLkan llmu yang
dlpela[arl dengan kehldupan
sebenar
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 13
ßllA 0At 0l HAtA 6uRu
SFPATuTtYA HFlFTAKKAt
FlFHAt tllAl TAHßAH°
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
39 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
Sllde 16
Menggunakan tekno|og|
untuk mengakses,
mengurus, meng|ntegras|
dan men||a| mak|umat,
men[ana mak|umat baru
dan berkomun|kas|
dengan orang |a|n
kemah|ran
h|dup &
ker[aya
kemah|ran
1ekno|og|
Mak|umat,
komun|kas| &
Med|a
Standard &
Þentaks|ran
kur|ku|um
Þembangunan Þrofes|ona|
Þersek|taran Þembe|a[aran
- L|teras| Mak|umat
- L|teras| Med|a
- L|teras| 1ekno|og|
Mak|umat & komun|kas|)
-kebo|ehsua|an &
f|eks|be|
-Mempunya| |n|s|at|f dan
terarah kend|r|
-kemah|ran sos|a| dan
antara budaya
-Þrodukt|v|t| &
akauntab|||t|
-1anggung[awab dan
kep|mp|nan
- kreat|v|t| & Inovas|
- Þem|k|ran kr|t|s dan
Þenye|esa|an Masa|ah
- komun|kas| & ko|aboras|
SLandard kemahlran
Mata pe|a[aran teras
dan tema Abad ke-21
kemah|ran be|a[ar &
Inovas|
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 17
KemabIran beIa]ar abad ke-zx
· kemah|ran Mak|umat & komun|kas|
÷ L|teras| mak|umat & med|a
÷ kemah|ran berkomun|kas|
· kemah|ran 8erf|k|r Dan Menye|esa|kan Masa|ah
÷ Þem|k|ran kr|t|ka| dan 8ers|stem
÷ Þenye|esa|an Masa|ah
÷ kreat|v|t| & Semangat Meneroka
· kemah|ran Interpersona| & Arah kend|r|
÷ kemah|ran Interpersona| dan ko|aboras|
÷ Arah kend|r|
÷ Akauntab|||t| & adaptas|
÷ 1anggung[awab Sos|a|
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 18
Perubaban kepada basrar pendIdIkan
konLeks pembela[aran baru membawa perubahan kepada apa yang
dl[angkakan melalul pendldlkan dan lnl mellbaLkan:
÷ kebolehan berkomunlkasl
÷ kebolehsesualan unLuk berubah
÷ kebolehan beker[a dalam pasukan
÷ kesedlaan menyelesalkan masalah
÷ kebolehan menganallsls dan mengkonsepslkan
÷ kebolehan membuaL refleksl dan menambah balk
÷ kebolehan mengurus kendlrl
÷ kebolehan menclpLa, membuaL lnovasl dan mengkrlLlk
÷ kebolehan unLuk bela[ar sepan[ang hayaL
÷ kebolehan unLuk mahlr dalam pelbagal bldang (cross speclallsL )
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
40 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
Sllde 19
kur|hu|um yonq d|rehobentuh menuntut
h|to untuh membuot µ|||hon tentonq
oµohoh yonq µent|nq µodo mo:o h|n|
boq| membontu mur|d untuh mo:o deµon
mereho.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 20
Why are 21
st
century skills so
important?
There are new
21
st
Century
Contexts
Global Competition
Global Cooperation
Information Growth
More Jobs & Careers
Service Economy
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 21
Are our students ready?
Are our students critical thinkers
and problem solvers?
Are our students globally
aware?
Are our students self-directed?
Are our students good
collaborators?
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
41 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
Sllde 22
CIkI-CIkI INSAN MUkID ¥ANG DInASkA1kAN
kreat|f
8erupaya Membuat nubung-ka|t Menyoa|
8|[ak berkomun|kas|
¥ak|n - mengamb|| r|s|ko
Dahagakan ||mu
Ing|n tahu
Men[ana |dea
I|eks|be|
1|dak berputus asa
Mendengar dan membuat ref|eks|
kr|t|ka|
8erkemah|ran
mampu mencorak
Menguasa| kemah|ran ||teras|
8eran| Mencuba
Mampu berf|k|r send|r|
Membuat |n|s|at|f Mampu beker[a dengan orang |a|n
Membuat perubahan
ber|ntegr|t|
8erkeper|bad|an t|ngg|
Semangat ' sent|asa bo|eh'
8e|a[ar dar| kes||apan
8erd|kar|
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 23
8ACl MLnAnCAnl ÞLkU8AnAN uAn CA8A8An A8Au
21 uALAM Þ8CSLS Þ&Þ, Cu8u ÞLnululkAn lSLAM
DICADANGkAN :
· Menqqunohon contoh modu| Þ&Þ keronqho kreot|u|t|
Mode| 4 Fo:o 1eroroh :eboqo| bohon :ohonqon hur|hu|um
· Modu| |n| 1|doh d|woj|bhon , honyo :eboqo| codonqon untuh
menquboh omo|on |omo yonq b|o:o d||ohuhon o|eh quru
do|om µro:e: Þ&Þ
· Menqqunohon ßuhu 1eh: don ßuhu Aht|u|t| yonq
d|beho|hon :eboqo| bohon :ohonqon utomo do|om Þ&Þ
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 24
SFKlAt
TFRlHA KASlH
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
42 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
Sllde 1
1. Dipimpin guru
Þembe|a[aran abad ke-21
1. Berasaskan murid
Þembe|a[aran abad ke-20
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 2
2. Arahan langsung
Þembe|a[aran abad ke-21
2.Pembelajaran kolaboratif
Þembe|a[aran abad ke-20
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 3
3. Pengetahuan
Þembe|a[aran abad ke-21
3. Kemahiran
Þembe|a[aran abad ke-20
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
43 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
Sllde 4
4. Kandungan
Þembe|a[aran abad ke-21
4. Proses
Þembe|a[aran abad ke-20
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 3
5. Kemahiran asas
Þembe|a[aran abad ke-21
5. Pemikiran Aras Tinggi
Þembe|a[aran abad ke-20
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 6
6. Teori
Þembe|a[aran abad ke-21
6. Praktikal
Þembe|a[aran abad ke-20
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
44 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
Sllde 7
7.Kurikulum
Þembe|a[aran abad ke-21
7.Kemahiran hidup
Þembe|a[aran abad ke-20
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 8
8. Individu
Þembe|a[aran abad ke-21
8.Berkumpulan
Þembe|a[aran abad ke-20
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 9
9. Bilik darjah
Þembe|a[aran abad ke-21
9. Komuniti
Þembe|a[aran abad ke-20
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
4S 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
Sllde 10
10. Pentaksiran sumatif
Þembe|a[aran abad ke-21
10. Pentaksiran formatif
Þembe|a[aran abad ke-20
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 11
11. Belajar untuk sekolah
Þembe|a[aran abad ke-21
11.Belajar untuk kehidupan
Þembe|a[aran abad ke-20
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
46 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
CONTOH KERANGKA
KREATIVITI
MENGGUNAKAN
KAEDAH 4 FASA
TERARAH
47 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
8. CONTOH KERANGKA KREATIVITI MENGGUNAKAN KAEDAH 4 FASA
TERARAH
Standard Kandungan
Standard PembeIajaran
(AmaIan)
Fasa Persediaan
1.1 Pemerhatian
Membuat pemerhatian
aktif untuk mengumpul
maklumat
1.1.1 hadap
1.1.1 Menggunakan deria penglihatan dan pendengaran,
sentuhan rasa dan bau
1.1.2 Menumpukan pemerhatian kepada objek secara
menyeluruh
1.1.3 Menggunakan alat, radas, bahan, instrument atau
spesimen dengan sesuai..
1.1.4 Mengendalikan alat, radas bahan instrument atau
spesimen dengan betul.
1.1.5 menggunakan pelbagai kaedah atau prosedur yang sesuai.
1.1.6 Mengenal pasti ciri objek dengan tepat.
1.1.7 Mendapatkan makna dengan betul.
1.1.8 Mengenal pasti objek sekeliling yang berkaitan.
1.2 AnaIisis
Menganalisis maklumat
dengan menghuraikan
kepada bahagian yang
lebih kecil bagi
memahami sesuatu.
1.2.1 Mengenal pasti persamaan dan perbezaan dengan betul.
1.2.2 Mengasingkan maklumat berdasarkan kriteria tertentu.
1.2.3 Mengumpulkan maklumat berdasarkan kriteria tertentu
1.2.4 Menyusun maklumat mengikut kriteria tertentu.
1.2.5. Mengesan sebab berdasarkan maklumat berwibawa.
1.2.6 Mengkaji kesan baik dan buruk.
1.2.7 Mengimbas kembali idea.
1.2.8 Mencari banyak bukti yang diterima dan menyokong
berdasarkn fakta dan maklumat.
Fasa Imaginasi
48 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
Standard Kandungan
Standard PembeIajaran
(AmaIan)
1.3 Penjanaan idea
Menghasilkan idea-idea
yang berkaitan dengan
sesuatu perkara.
1.3.1 Menghasilkan idea-idea baru yang banyak ( yang
mungkin benar atau tidak pasti tetapi logik)
1.3.2 Menghasilkan idea secara berterusan.
1.3.3 Menghasilkan ide yang bermakna.
1.3.4 Mencari hubung kait, gabung jalin atau corak berdasarkan
malumat yang ada.
1.4 Sintesis idea
Menggabungkan
maklumat yang
berasingan untuk
menghasilkan/ memilih
sesuatu.
1.4.1 Membuat kesimpulan, membuat pengitlakan,membina
tajuk.
1.4.2 Menghasilkan bentuk komunikasi yang unik ÷ lukisan,
kraf, binaan, peta, rajah, puisi, muzik, lagu, karangan,
laporan,lakaran.
1.4.3 Menentukan maklumat diperoleh mencukupi dan jika
maklumat tambahan diperlukan.
1.4.4 Membuat keputusan tentang sintesis akhir.
1.4.5 Membincang kebaikan / kelebihan dan
keburukan/kekurangan yang menjurus kepada keputusan
akhir.
1.4.6 Mencabar dan menilai maklumat baru yang diperolehi
sama ada perlu tindakan susulan atau diketepikan.
1.4.7 Membuat refleksi yng konstan/ secara berterusan.
Fasa Perkembangan
1.5 Penambahbaikan
Membuat
penambahbaikan untuk
mengembangkan atau
mempelbagaikan
sesuatu idea untuk
meningkatkan mutu
atau keindahan hasil
karya/cipta.
1.5.1 Menokok tambah idea.
1.5.2 Mengubah suai idea.
1.5.3 Memberi pelbagai penerangan rasional tentang idea.
1.5.4 Memberi pelbagai contoh berkaitan tugasan.
1.5.5 Memberi pelbagai kategori atau aspek.
49 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
Standard Kandungan
Standard PembeIajaran
(AmaIan)
1.6 MeniIai
Membuat pertimbangan
tentang sesuatu
perkara
1.6.1 Memberi alasan yang tepat untuk menerima atau menolk
idea.
1.6.2 Menyatakan kekuatan dan kelemahan, kebaikan dan
keburukan, kelebihan dan kekurangan berdasarkan bukti
atau lasan tertentu.
1.6.3 Membuat wajaran dengan betul.
1.6.4 Membuat pilihan berdasarkan kenyataan atau fakta
sebenar dan tidak dipengaruhi oleh perasaan atau
prasangka.
Fasa Tindakan
1.7 PeIaksanaan
Menyampaikan dan
mempersembahkan
idea atau menghasilkan
prototaip
1.7.1 Menghuraikan idea kepada butiran atau bahagian yang
lebih kecil dan khusus.
1.7.2 Menyusun ide secara tersusun dan mudah difahami.
1.7.3 Menghasilkan idea tidak sama dengan orang lain, idea
tidak seperti yang biasa, idea belum ada sebelumnya atau
frekuinsi idea kecil.
1.8 AmaIan
berterusan
Peka kepada perkara di
sekeliling dan menjana
idea untuk berkreatif.
1.8.1 Peka kepadaperkara di sekeliling.
1.8.2 Membuat pemerhatian untuk mengenalpasti masalah /
kesilapan / kelemahan.
1.8.3 Mempraktikkan proses kreatif untuk menghasilkan ide
baru secara berterusan..
S0 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
CCN1Cn MCDUL
S1 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
9. CCN1Cn MCDUL :
¸¸·,· 23
# .,,·
.,-·· .· .,-·· ¸¸·,· .,-·· .· .,-·· ¸¸·,· .,-·· .· .,-·· ¸¸·,· .,-·· .· .,-·· ¸¸·,· .., .., .., ..,
¸·¸¯ ·_ 1.2 ¸»-
1.2.1 · _ .· · · =- _, .,·'·
.,-·· ·_ · - . =-·· ·_, .,·' .· ¸, ¸·· _,.·
.,·,-¸ 1 · _ ·, 3 1 _, .,·'· · · ¸, ¸
2 · _ .· · · =- ·, 3 .·,· 1 _, .,·'· · · ¸, ¸
3 · · =- ·, 3 .·,· 1 _, .,·'· · · .· ¸, ¸ _,.· .
.· .,-·· ···
.,-··
1 ¸ ,·· · .
2 ¸, ·,. .
3 ·¸· / · ,, · ¸
,-·· , ¸· 1 . .-.· ,,,· ..,
2 . LCD
¸,·,· 1 . , _ - · ¸¯_ .· ,_,· .
2 . ·· ¸· · ¸ - ¸··, · ,, · ¸ .
3 . · , , .,, · .
¸s
S2 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
· · · · .·,,· .·,,· .·,,· .·,,·
1.1 ¸·,· ¸·,· ¸·,· ¸·,·
1.1.1 ¸¯,·· ¸_,¯ ¸·,·· ,,, ¸ ··¸_ _¯ LCD .,- ¸·,, .· .
·,,- ·
·,,, ¸ ··¸_ .¸·· ·,· _, ·¯·,
·,,, ¸ .,,· ·,· ,·¯ .·,· ·¯·
1.1.2 .,·' ·_, ·, ¸¯,·· , .,-·· ·,- ¸·· ,_,· ¸·,- ¸·,··· ¸_,¯
¸·- ,, .
1.2 ¸,, ¸,, ¸,, ¸,, ·
1.2.1 ,·· ,_,· ¸· ,··· _, ·, .,- _· ¸_,¯ ¸·,, ¸·· .
1.2.2 ¸ ·,·· ¸·,,· ·, ·_· .,·' ·_, .
1.2.4 ,_,· ¸, ·,. .,· ,, ·, ¸·,,· , ·, ¸¯ .
¸,´,´¸¦_¸¦ ´,¸.>`,¸_¸¸!¸,¸¸¸ ¸l.·_¸¦ ´_.,´¸,¸.´,l¦¸_¸
¸´¸¯_>´_ls ¸,!-L¸_,¸>`.¸.l¦¸_¸
¸ ··¸_ · ,,,
S3 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
· · · · ¸,¯s ¸,¯s ¸,¯s ¸,¯s
1.4 ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,,
1.4.1 · _ _, · - ·,¯ .¸¯ _ ,, .· ¸, , ¸, ·
,_,· '· ¯ ¯ ¸·,, _ ·,¯ , · ¸ · · .,·, ·- .,,· ¸, .
,_,· ` ,,· ¸¸_, _ · , ¸¯_ - . =-·· ·, 1 .·,· 3 _, .,·'·
- ·,¯ ,· ¸, ·,. _ ¸, .
,_,· ` . · · ¸, _ .· · · =- ·, 1 .·,· 3 _, .,·'· - , _ ¯ ¸, ¯ ¸,
·,¯ ,· ,· ¸, _ ` .
¸·¯,· · ¸·¯,· · ¸·¯,· · ¸·¯,· ·
1.6 ¸·,· ¸·,· ¸·,· ¸·,·
1.6.1 ¸·,·· ¸, ¸·· .,-¸ .,· »- ,_,· ¸ .
_,- _, · ¸·-· ·¯ ¸·,, _,- _, · ¸·-· ·¯ ¸·,, _,- _, · ¸·-· ·¯ ¸·,, _,- _, · ¸·-· ·¯ ¸·,,
1.6.2 ,_,· ¸,· _, ¸¯, ¸···· ,·· .
¸,´,´¸¦_¸¦
´,¸.>`,¸_¸¸!¸,¸¸¸ ¸l.·_¸¦
´_.,´¸,¸.´,l¦¸_¸ ¸´¸¯_>´_ls
¸,!-L¸_,¸>`.¸.l¦¸_¸
,_,· ¸¸_,
· · ·
¸¸_, ,_,·

· · ,_,·
· ¸,,,·
S4 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
1.6.3 ,_,· ¸,·,¯ .,·,·· .·- _,· .
1.6.4 ¸·,,· ¸¯··· ¸_,¯ =-·· ·_, .,·' . .·· _, ,_,· =-·· ¸,· ¸··
¸¯ ¸¯ ·,· .· ¸-,· ¸,· .
·· ¸·, ¸·, ¸·, ¸·,
1.7 .·· .·· .·· .·· · ·· ·
1.7.1 ·, .,·' ·_, _· .·· ,_,· 1 .·,· 3 _- ¸»- .
1.7.2 ¸¯·_,·,,· ¸_,¯ ¸»- ,_,· .
1.7.3 ··¸_· _,,,¯ ¸¯ ,_,· ¯ -,¯ ._' ¸¯_,·· ¸_,¯ .
_,- ¸·· ··¸_ -,¯ ¸··,,· ,_,· .
·, _· ¸,- ¸,,· ,_,· 1 .·,· 3 .,·' ·_, ,, ¸·,, ¸·· ¸· ¸
¸,·. ._,¯ .
1.8 ¸¸,, ¸· ¸¸,, ¸· ¸¸,, ¸· ¸¸,, ¸· · ·· ·
1.8.1 _,,·· _¯,· ¯ ·· . .. .
1.8.2 ¸,_· ¸·¸,,¯ .· ··. ,· .,·' ·_, _· ¸·¯· ,_,· .
1.8.3 ¸·,· __¸ .· ,,, ¸ ¯ ¸,· .,, ¸·¯· ,_,· .
SS 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
-,¯ ._' 1
.·· _, ·, ¸·-· ·¯ .,, .·· _, ·, ¸·-· ·¯ .,, .·· _, ·, ¸·-· ·¯ .,, .·· _, ·, ¸·-· ·¯ .,, . .. .
´
¸_¸¸!¸,
¸,´,´¸¦
´,¸.>`, _¸¦
´_., ´¸,¸.´,l¦ ¸l.· _¸¦
¸´¸¯_>´ ¸_,¸>`.¸.l¦ _ls¸,!-L
1
2
3
· · ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
¸¯ · ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ _,_ · ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
S6 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
¸¸·,·
30 .,,·
.,-·· .· .,-·· ¸¸·,· .,-·· .· .,-·· ¸¸·,· .,-·· .· .,-·· ¸¸·,· .,-·· .· .,-·· ¸¸·,· ·,· ·,· ·,· ·,·
¸·¸¯ ·_ 2.2 ¯ .s, ¸,_
.,-·· ·_ 22# ¸¯,· ·. · ¸,_
.,·,-¸ . ¸¯,· ·. · ¸,¸¯-¸ .
. ·¯,· ·. · ¸,¸¯-¸ .
. ¸·,_,· ·. · ¸,¸¯-¸ .
.,-·· ···
.,-·· .·
1 . ¸·,· .
2 . ._··,
3 . ¸·-,,·
4 . ¸,··,·
5 . ¸¸¸
,-·· , ¸· 1 . ¯ ¸,-
2 . ¸,·
3 . .·¯,· ¯
¸,·,· 1 . ¸·,, ·. · ¸,,··,¸¯-¸ .
2 . ¸¯_,,_- ·. · ¸,¸¯-¸ .
¸s
S7 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
·=·· .·,,· .·,,· .·,,· .·,,·
2.1 ¸,, .· ¸·,· ¸,, .· ¸·,· ¸,, .· ¸·,· ¸,, .· ¸·,·
2.1.1 , · ¸·· ¸,·¯, _, ¸,, ·, , ¸·,_· ¸_,¯ ·. · ¸,¸¯-¸ .
2.1.2 ._ _·, ¸,, ¸,·¯, .
2.1.3 ¸,·¸_ .,· ¸_,¯ / ¸, ¸·· ¸·,··· .· ,_,· ¸·,- ¸¯,·, ¸,,¯
.,-·· .
¸,¯s · ¸,¯s · ¸,¯s · ¸,¯s ·
3.1 ,, ¸,,, .· .·-· ,, ¸,,, .· .·-· ,, ¸,,, .· .·-· ,, ¸,,, .· .·-·
3.1.1 _ ¸,· ¸¯¸·· ¸_,¯ ·. · ¸,¸¯-¸ .
3.1.2 ¸¯ _- ¸,· _· ,_,· .
3.1.3 ¯ ¸·,¯,· ,_,· 4 ¸,·,¯ . ¯ ¸·,,· ¸,·,¯ , · ¸,- .
3.1.4 ¯ .,,,· ¸·,¯· ¸,·,¯ , · ¸,- ¸·-· ,·, .,,
4 ·. ¸,¸¯-¸ .
3.1.5 ¸_,¯ ¸,·,¯ -,¯ ¸,.- ¸,·¸_ .,· .· ¸·,· .
_¸·,-,..-_,·,·,¯ 8M2 ,· ·,···,,¯·..·
.,_ ,¸·· . ¸,_ ·.,, .¯_'·,,,·,·``. .¯ .
··.·,·_¸'¯,-,_ . ·,.,¸¯,··,,¯ _, ¸·,,,·, .
,,¸¯,,-¸·,··,··,¯, .
¸·¸,,,·,,·.¸,,·_¸',¯ ·=·. ¯,·-'-,,·,
.,_ .
S8 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
4.1 ¸·,· .· ¸,·,· ¸·,· .· ¸,·,· ¸·,· .· ¸,·,· ¸·,· .· ¸,·,·
4.1.1 _ ¸_,¯ ¸·,· ·. · ¸,¸¯-¸ .
•·``. ,
··. _,-,-
_, ¸,·
·= .-,
4.1.2 .,,· ¸, ·,. ·. · ¸,¸¯-¸ ¸,,,, .· ¸,·,¯ .¸¯ _- .
4.1.3 ¯ ¸·,¯,· ,_,· 2 ¸,·,¯ .,·, ¸,·,¯ A ¸,·,·· B .
4.1.4 ¸,·,¯ _- ,_,· ¯ .·¯,· ¯ _,·· ¸_,¯ .
4.1.5 ¸,·,¯ A ¸,·,¯· .,, .·¯,· ¸,·· ¸_-· ,,· B .
¸·¯,· · ¸·¯,· · ¸·¯,· · ¸·¯,· ·
¸,·,¯ A ¸,·,¯ B
·.
,
··.
_,-,-
_, ¸,·
·=
.-,
S9 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
4.1.6 ¸,·,¯ B ¸¯,·· .· ·,-· .,· .
4.1.7 ¸· ¸,,¯ .,·,·· ¸¯ _¸, _- ¸·-· ·,, ¸, ¸,··,· .
5.1 .·· .·· .·· .·· ¸¸,_·· ¸¸,_·· ¸¸,_·· ¸¸,_··
5.1.1 .,-·,_,· ·. · ¸,,·,¸¯-¸ .
5.1.2 ··¸_-,·_¯_,··¸_,¯ .
¸¯,¯_,,·,_,· , ··¸_-,¯ , ¸_,·,,¸,,,·, .
¸¯,·,¸,,,,,·,-·_,'·,_,,,-··,·,,·¸_,¯ .
¸·, · ¸·, · ¸·, · ¸·, ·
60 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
· · ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ .,· · ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
·,, ·,, ·,, ·,, ·. ·. ·. ·. · ,¸¯-¸ ,¸¯-¸ ,¸¯-¸ ,¸¯-¸ ¸,,·· ¸,,·· ¸,,·· ¸,,·· . .. .
·.
,
, _
¸,·
··.
_,-,-
·=
.-,
61 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
· · ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ .,· · ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
·.¯_,,_- ·.¯_,,_- ·.¯_,,_- ·.¯_,,_- · ¸,¸¯-¸ ¸,¸¯-¸ ¸,¸¯-¸ ¸,¸¯-¸ . .. .
. _ € ¸ • _
_ ¸ _ . · ¸ ¸
¸ · € • ‚ . ƒ '
. _ . · . € . ·
. „ _ ¸ · ‚ …
€ _ ¸ _ . . _ .
¸ _ _ ‚ • ¸ . ·
¸ . . · _ _
· ¸ „ . ·
·. , _ ··. ·=
62 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
¸¸·,· 7
30 .,,·
.,-·· .· .,-·· ¸¸·,· .,-·· .· .,-·· ¸¸·,· .,-·· .· .,-·· ¸¸·,· .,-·· .· .,-·· ¸¸·,· ··· ··· ··· ···
¸·¸¯ ·_ 3.2.5 ·,- .·- _-
.,-·· ·_ 3.2.5. .· _· =-·· ·,- .·- _- ··. .,¯ ¸, ¸·· .
¸,,· ¸,,· ·,· .
.,·,-¸ 1 ·· ,_,· . · .· _ =-·· ·,- .·- _- ¸, ¸·· ··. .,¯
.· .,-·· ···
.,-··
1 ¸, ·,.
.2 ¸ ,·· ·
.3 ,
.
.,- ¸
,-·· , ¸· .1 ¯ ¯ _
.2 ¸s ¯
.3 ,-
.4 -,¯ ._'
.5 .¸·· __,
¸,·,· .1 · ¸¸_¸ .,·,·· ¸¯_,·,
¸s
63 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
· · · · .·,,· .·,,· .·,,· .·,,·
1.1 ¸·,· ¸·,· ¸·,· ¸·,·
1.1.1 _¯ ¸¯,·· ¸_,¯ ·,- ·¸·¸· __¸ _- .
1.1.2 ,_,· ¸·· .,- ¸·,, ¸_,¯ ·
· ¸¯,··· _, _¯ ¸·,·· .,, ,·¯ _, ·¯·
·.,, _¯ · ,··· _, ,_,· ¸¯¯ ¸·¸·¸¯ ·¯s¯
·¸·¸· _- ·¯s¯ ·_¯ ,·· ,_,·
1.1.3 .,-·· ·,- ¸·· ,_,· ¸·,- ¸·,··· ¸_,¯ .
1.2 ¸,, ¸,, ¸,, ¸,,
1.2.1 ¯ , ·,- ·¸·¸· _- ¸··,†,· ¸_ _- ¸, _, .
1.2.2 ¸_,¯ .,¯.,· .,·,·· ,_,· .
1.2.3 ·,- .·- ,- ¸¯,·· ¸_,¯ _- .
64 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
1.2.4 _· ¸_,¯ ·,- .·- _- .¸¯ _-,_,· ¸,·,'· .· ¸,·,¯ .· ¸,,,, .
· · · · ¸,¯s ¸,¯s ¸,¯s ¸,¯s
1. .. .3 ,, .·-· ,, .·-· ,, .·-· ,, .·-·
3.1.1 ¸¸ ·,- ·¸·¸· _¯ ¸· ¸_,¯ ·,- ·,·,· .· _- .
3.2.1 ·,- .· ¸¸,,- .·- _· ,·· ,_,· _- ·,¸ ¸··,†,†‡· _, _¯ .,·,··
¸_,¯ .
·,- .·- _-
`.,- · `.`,» `.,. `.¯_'
`·`¯,¸ ··_¸ `_ ,,' :,· `··
¸-. ·· _·¸ ,· `··
`¸,`_ -`· .' `,'¸ ` . · . .' `,'
¸-`· ¸ _·¸ -`· _· `¸. ,`,
,,·, ¸ _·¸ ,,·, _· .,. ¯
¸-`· ¸ _·¸ ¸-`· _· ·_¸
,,·, ¸ _·¸ ,,·, _· .¯_ ¯
`,-· `,- :,¸'· _·
6S 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
1. .. .4 ,, ¸,,, ,, ¸,,, ,, ¸,,, ,, ¸,,,
1.4.1 ·_¸ _ ¸s ¯ ¸,· ,_, .
1.4.2 ¸,· _, ¸s ¯ _· ,_,· .¯ ¸_,¯ ·,¸ .
1.4.3 ,_,· ,· ¸_,¯ ¸, _, ¸¸_¸ .,·,·· ¸,, ¸··· ¸s ¯ ¸· .
1.4.4 ·, ¸·,- ¸,,· ¸_,¯ ,· ,_ .
1.4.5 ·,- .·- _· ,_,· _- ¸,,,,· ¸,·,¯ .¸¯ _- .
· · · · ¸·¯,· ¸·¯,· ¸·¯,· ¸·¯,·
1. .. .5 ¸,·,· ¸,·,· ¸,·,· ¸,·,·
1.5.1 ¸,·,¯ _ ¯ ¸¯,· ,_,· .
1.5.2 ·,- .·- ·¯ ¸·,,· ¸·¸·· _, ._, ¸,- ¸,· ,_,· _- .
1.5.3 ¸, _, ¸,, .,·,·· ·¯ .,,,· ,_,· .
¸-. ·· _·¸ ,· `··
. · . .' `,'
`¸,`_ -`· .' `,'¸
· `¸. ,`, ¸-`· ¸ _·¸ ¸-`· _
¸-`· ¸ _·¸ ¸-`· _· ·_¸
,,·, ¸ _·¸ ,,·, _· .,. ¯
,,·, ¸ _·¸ ,,·, _· .¯_ ¯ `,-· `,- :,¸'· _·
· `.`,» `.,. `.¯_' `.,-
`·`¯,¸ ··_¸ `_ ,,' :,· `··
66 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
1.5.4 ¸_,¯ ·, ¸·,- ¸,,· ,_,· .
1. .. .6 ¸·,· ¸·,· ¸·,· ¸·,·
1.6.1 ·,- .·- ¸·,,· _· ¸_,¯ _- .
1.6.2 ·,- .·- _,,· ,·· ,_,· _- ¸, ¸·· .
· · · · ¸·, ¸·, ¸·, ¸·,
1. .. .7 .·· .·· .·· .··
1.7.1 ·,- .·- _· ,·· ,_,· _- ¸,,,, .,·,¯. ¸¯ _- .
1. .. .8 ¸¸,, ¸· ¸¸,, ¸· ¸¸,, ¸· ¸¸,, ¸·
1.8.1 -,¯ ._' ¸¯_,·· ¸_,¯ 1 .
1.8.2 ,, ¸·,, ¸·· ··¸_ -,¯ ._' ¸··,,· ,_,· .
1.8.3 .¸·· __, · ¸_,¯ .
¸ ¸-`· _·¸
¸-`· _· `¸. ,`,
,,·, ¸ ,,·, _·
.,. ¯
_·¸
,,·, ¸
,,·, _· .¯_ ¯
_·¸
:,
`,-·
`,-
¸'· _·
¸-`· ¸ ¸-`· _· _·¸ ·_¸
67 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun 2- 2011
-,¯ ._' 1 · · ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
¸¯ · ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ _,_ · ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
·,- .·- ¸¯_,·, _- ¸, _, ¸¸_¸ .,·,·· .
· `.`,» `.,. `.¯_' `.,-
¸-`· ¸ _·¸ ¸-`· _· `¸. ,`,
¸-`· ¸ _·¸ ¸-`· _· ·_¸
:,· `·· `·`¯,¸ ··_¸ _ ,,'
,,·, ¸ _·¸ ,,·, _· .,. ¯
. · . .' `,'
¸-. ·· _·¸ ,· `··
_·¸ ,,·, _· .¯_ ¯ ,,·, ¸
`¸,`_ -`· .' `,'¸
`,-· `,- :,¸'· _·
68 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
.¸·· __, ˆ .·- · ··. ,· ‰
·,- · .·- · ··. ,· ¸¯ .................. ·
¸·, ,_,· ·
.·- ` ··. ,·
·_,
·-
_,¯_ ¸· ·,-
·¸·¸·
¸· _
·,-
·· ¸¸ ·,- ·,- _- ¸-
·'
.·_
_,Š
1 2 3
69 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
ˆ 1 ‰ ¸¸·,· 13
# .,,·
·¸ .,-·· .· .,-·· ¸¸·,·
¸·¸¯ ·_
4.1 ¸¯,· .·-,·· - _ ¸,_ ¸·-· ·,
.,-·· ·_
4.1.1 _,· .··,,· .,·,·· ¸,-¯ ¸- _ .·-,·· ¸¯,· ·
- i _,¯ ¸¸· .
- ii ,· ._·¸ .,, .
4.1.2 _, ,· _- .,,· ·-- ¸·¸_,·· .·¯,,· .
.,·,-¸
1 . ,_,· .·· ¸¯,· .·-,·· ¸,-¯ ¸- _ .
2 . ,_,· .·· _, ,· _ _- .,,· ·-- ¸·¸_,·· .·¯,,· .
3 . · ,_,· ¸¯,· .· _,´· · .·-,·· ¸·-· _ _¸_¸· _, .
4 . ¸¯,· .·· ,_,· ··- .·-,·· ¸¯· ,· _ .
5 . ,_,· -,· _ _- ·_· ¸,·'· ·,, _, _· ¸·-· .·· .
.· .,-·· ···
.,-··
1 . ,,-,
2 . ¸, ·,.
3 . ¸·-,,·
4 . .,- ¸·, .
,-·· , ¸·
1 . _¯ ,- .
2 . ¸s ¯ .
3 . ,,·,¯ ¸,· .
4 . -,¯ ._'
¸,·,·
1 . ·, ¸,,. ¸,,,· .
2 . ¸··· ¸¯,
3 . ¸¯_¸ ¸·,- ¸, _,
¸s
70 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
.·,,· · .·,,· · .·,,· · .·,,· ·
1.1 ¸·,· ¸·,· ¸·,· ¸·,·
1.1.1 ¸‚· ,·,- ¸··,· ¸_,¯ ) Jingsaw Puzzle ( ,_,· ¯ ` .,- ¸·,, .· .
- · ., ·¯· _¯
- · _··· ·,, ¸ ·¯··
- · .,¯ _ ¸·· ¸,·¯ ·¯· ,·¯ ·¯,·
1.1.2 ¸‚· ,·,- _ .,- ¸·,, .· .,,· ,_,· ) Jingsaw Puzzle (
1.2 ¸,, ¸,, ¸,, ¸,,
1.2.1 - _ ·.,· ,,-,·· ,_,· _,¯ .··· .
- ,· ¸··,· ¸·,· · ._·¸ ·,¸ _,,·· _ .
- _,¯ .··· ··¸ ¸,·· · _ ·,· _, ,¸ · .
- ._·¸ ‹ ¸··,,· ,· ·,¸ ·· ¸,-, .
1.2.2 ,_,· ¸·· .,- ¸·,, ¸_,¯ .
_ .-· _, ·¯·, ·¸·,· ¸¯ ¸
·._·¸ ·, ¸··, ¸- ¸¯,¯. _ _, .·-,·· ·¯·
·-,· _ ·¯···
71 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
·· ¸,¯s ¸,¯s ¸,¯s ¸,¯s
1.3 ,, .·-· ,, .·-· ,, .·-· ,, .·-·
1.3.1 .,· ,- ¸¯,·· ¸_,¯ ·
1.3.2 _· _, .,· ¸,·¯, .,- ¸·,, ·
- ,·¯ _, ·¯· ,,· ·¸'· .,· ¸··
- ·.,, .,· ,· _ _,· ··,· ,
- ¸¯,· ,· ·¯· ¸,·¯ · .,,
1.4 ,, ¸,,
1.4.1 ·Œ ¸,·¯ .,, _ ·.,· ,,-, ¸_,¯ .
1.4.2 ¸, ¸_,· ` ¸·,-· · _, ,,- ,· _,· ·
- _ _,· • 12 .,· .
- .,, .Ž • ·Œ ¸,· .
- .,, _ _- • .· .,-·,··, . ¸-_ ¸·- .
- _ ¸- _,·, 12 ¸,·¯ ._·¸ .,·,·· _ .,·
·Œ . .,, ·,¸ ·Œ ¸,·¯ ,· . .¸-_ ¸·· ¸¯, ¸·-· ,·
.· .,-·,··, ¸·- .
.¸··· ,·· _¯
..·· .¸·· ,· ¸-,·
12 .¸·· ¸¯, .,·
·,¸ ·Œ ¸,·¯ .,, .
72 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
¸·¯,· · ¸·¯,· · ¸·¯,· · ¸·¯,· ·
1.5 ¸,· ··
1.5.1 -,¯ ._' ¸¯_,·· ¸_,¯ .
1.5.2 ¸,· .·¯,· ¸·· _,,¯ .Ž ¸,·· ,_,· .
1.5.3 .·¯,· _ ¸¯,·· ¸_,¯ .
-
_, ·--
.,,
··
·Œ
·,,·
· · ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¯ · ¸¸¸¸¸¸ .,· · ¸¸¸¸¸¸
¸·_ · ¸¯,· _, ¸·,- ¸·· _,,¯ .Ž ¸, ·
_,·, .,¯ ¸¸¸¸¸¸¸ .,· . - _ ·¸ ·, ._ .
¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸,·¯ ¸¯,· · ¸¸¸¸¸¸ . ·,¸ ·· ·Œ ¸,·¯ ¸¯,· ,·
¸¸¸¸¸¸¸¸ .,, ._·¸ . ,· ¸-_ ¸·· ¸¯, ¸·-· .
¸¸¸¸¸¸¸¸¸ .· ¸·- .
,· ,, .~
.,-·,··,
¸ ¸· ·Œ
73 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
.·¯,· _· ¸, ·,. · ¸'· .
1.5.4 ,,- ¸ ., _· ·
1.6 ¸,·,·
1.6.1 ¸·¸· ¸·,_¯ .· ¸, _, ¸·,- ·,,· .
1 ¸¯,¯. _ ·,· · _, .·-,·· ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
‰ _,¯ _,,· . ‰ • ·,-,-, . ‰ .,,
2 .·¯,,· ¸·¸_,·· ,· ¸,,· · ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
‰ _, ·-- . ‰ ¸s ·' . ‰ .• ,
3 .,. - _ · · ·, _, .·-,·· ¸·-· .,¯
‰ _,-,- . ‰ ¸-_ . ‰ ,, ¸,-
4 · ¸·-· ,· _¸_¸· _,·· ·, .·-,· ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
‰ ¸_·,·, ,-· . ‰ .• , ·· . ‰ ·,,·, ·,¸
5 ·, _ .·-,·· ¸_· _· ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
‰ _,-,- ¸·· .,, . ‰ _ _,,· -,· . ‰ .,, __¸ _,,· ·,,
1.6.2 ,_,· ¯ -,¯ ._' ¸¯_,·· ¸_,¯ .
- _ · · ' _, ·,¸ ¸·,· ·-- ¸·_ ¸· ·,¸
¯· ·Œ ¸,·¯ ¸· . ·, ·Œ ¸,·¯ ¸¯,· ,· ,· ·-- _,
, · ·,,· . _,-,- .· ·· .¸-_ ¸·· ¸¯, ¸·-· ,· .
74 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
· · ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¯ · ¸¸¸¸¸¸ .,· · ¸¸¸¸¸¸
¸·_ ¸·,, ¸¯, A ¸¯, ¸·· 8 ¸, _, ¸·,- ¸·· .
1
·,¸ _,,·· _
· ._·¸ .....
· · _,¯ . .
2 ·, _ _·¸ · ¸·,· ¸¯
3
·, ¸··, .,¯
._·¸ . _ -,·
¸¯ .......
.• ,
4
·· -,· _ .,-,
·,¸ .....
¸, .·-,·· ¸·,·· ¸_·,·, .
5 _ ,-· .,- .... ._·¸ ¸ ¸··,,· .
A 8
7S 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
1.6.3 ,_,· ¯ .¯ ¸,·· ·,, -,¯ ._' ¸¯_,·· ¸_,¯ ` .
· · ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¯ · ¸¸¸¸¸¸ .,· · ¸¸¸¸¸¸
¸·_ · ¸¯_¸ ¸,·,¯ ¸,¯ ,· ¸·,- ¸_- .· ¸·, _ ·
· . · ƒ
_ · ¸ _ · . ·
. _ ¸ • . • .
. . _ . ¸ .
_ € · „ … · ¸
_ · . · _ .
• _ € · ¸ _
¸·, ·
1 . · _ .·-,·· ·, ¸,,· ·, ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ .
2 . ¸·· ¸¯, ¸·-· ,· ..,, ¸- ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ .
3 . ¸,·¯ .,, ¸¯,· ,· ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ .
4 . ¸· .¯ ,· _, ¸·_ ¸¸¸¸¸¸¸ .
5 . ·,¸ ,· ,· ·Œ ¸,·· ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ .
76 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
¸·, · ¸·, · ¸·, · ¸·, ·
1.7 .·,·
1.7.1 ,_,· ¸·-,.· ¸_,¯ ` ,·, ·
- ··¸_· ,, ,· ¸,,· ¸¯,· .
- ¸,- ¸·,··· ` ,, .·-,·· .
1.8 ¸¸,, ¸·
1.8.1 .,-·,··, .· _,-,- .·· .·, ¸···· .
1.8.2 ,,· ·, .· .·,- .,-, .
··. ¸_ ¸·,¯,·· ··. ¸_ ¸·,¯,·· ··. ¸_ ¸·,¯,·· ··. ¸_ ¸·,¯,·· · ·· ·
¸¸ ·,- .·- ¸¸ ·,- .·- ¸¸ ·,- .·- ¸¸ ·,- .·- . .. .
77 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
,_,· ¸,·-· ·,·,_ ·,,-
¸¸·,· 1
¸¯ · ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ _,_ · ¸¸¸¸¸¸¸¸
¸·, · ,_,·
¸,- ·
..-,··
_ _-

_,
·-
·
_
_,·· ·
¸¯

¸- · ¸¯ .· ¸, _- ¸-¸· , , ·,, _, ,-·· ¸¯ .
¸· .·,¸ ¸·-.· .¸_,¯
¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
78 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
ˆ 1 ‰ ¸¸·,· 4
# .,,·
.,-·· .· .,-·· ¸¸·,· .,-·· .· .,-·· ¸¸·,· .,-·· .· .,-·· ¸¸·,· .,-·· .· .,-·· ¸¸·,· 3:-·
¸·¸¯ ·_ 5.4 : ·,· · .·
.,-·· ·_ 5.4.1 ·,· · .· ¸¯,·
5.4.2 ¯,· ,·· ·_ ·,·
5.4.3 ··· ¸·,_,· ·,·· ·,·· .·
.,·,-¸ 1 . ·,· · .· .,,· .·· ,_,·
2 . .·· ,_,· _· ¸·· ·,.· ·· · ¸· ·,· · .·
3 . .·· ,_,· ·· ·, ··· ¸·-· · ¸· .· ·,··
.· .,-·· ···
.,-··
1 . _- ·,†,
2 . ,, . .,- ¸
3 . ¸·,·
4 . ._ _·,
5 . .,- ¸·,
,-·· , ¸· 1 . ·,-,·
2 . _¯, ,-
3 . -,¯ ._'
¸,·,· 1 . ¸_,¯ ¸·,,· .· _·,-··
2 . ¸·,·,,···· ·,·· .·
3 . ¸, ¸_ .· ·,··
¸s
79 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
·=·· .·,,· .·,,· .·,,· .·,,·
1 . 1 : ¸·,· ¸·,· ¸·,· ¸·,·
1.1.1 : .· ,_,· ¸¸,¯ .,,· ¸·· . ¸ ., ,¯, ¸, ·,·· ¸,· _ ¸··,†,· ¸_,¯
,_,· -,·
1.1.2 : ·¸_,,· _- ¸··,†,· _, .,-¸ ¯ ¸·,· ¸¯,·,· ,_,·
1.1.3 : ¸,·¯, _, _,,· · .,-¸ _· ¸·· ,_,·
1.1.4 : .,-·· ·,- ¸·· ,_,· ¸·,· ¸·,··· ¸_,¯
1.2 : ¸,, ¸,, ¸,, ¸,,
1.2.1 : ·,· ._,,· .· .· ¸··· ,_,· · , .,··· ¸,··,-· ¸_,¯
1.2.2 : ·,·¯ _· .,,· .,-, .· .·,¯ ¸··· .·,·· ¸,·,·· ,_,·
·=·· ¸,¯s ¸,¯s ¸,¯s ¸,¯s
1.3 : ,, .·-· ,, .·-· ,, .·-· ,, .·-·
1.3.1 : ,_,· ,- ·,¸ ¸·,·· ,,· _, ·,·· .· ¸·· ¸,·¯, _, _¯ ¸¯¸·· ¸_,¯
1.3.2 : ¸¯· .· ·,·· .· ¸·· ¸,·¯, _, _¯ ·,,· ,·· ,_,· \ .,, _¯ _,-,··
80 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun
,_,· ,- ·,¸ ¸·,·· ,,· _, ·,·· .· ¸,·¯, ,_,· ¸·· .,- ¸
,_,· ·,¸ ¸·,,· _, .·,·· ¸¯,·, ¸,,¯ .,· ¸_,¯
¸_,¯ ·,¸ _,,· ¸·· ·,·· .· ,- ¸¯¸·, _· ,_,·
8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
,_,· ,- ·,¸ ¸·,·· ,,· _, ·,·· .· ¸,·¯, ,_,· ¸·· .,- ¸
,_,· ·,¸ ¸·,,· _, .·,·· ¸¯,·, ¸,,¯ .,· ¸_,¯
¸_,¯ ·,¸ _,,· ¸·· ·,·· .· ,- ¸¯¸·, _· ,_,·
1.4 : ,, ¸,,, ,, ¸,,, ,, ¸,,, ,, ¸,,,
1.4.1 : ,, ¸_,¯ . ,_,· ,- ·,¸ ¸·,·· ,,· _, ·,·· .· ¸,·¯, ,_,· ¸·· .,- ¸
1.4.2 : ,_,· ·,¸ ¸·,,· _, .·,·· ¸¯,·, ¸,,¯ .,· ¸_,¯
1.4.3 : ¸_,¯ ·,¸ _,,· ¸·· ·,·· .· ,- ¸¯¸·, _· ,_,·
81 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
1.5 : ¸,·,· ¸,·,· ¸,·,· ¸,·,·
1.5.1 : _,¯ ¸·,¯ ¸··· ,_,· ¸·· .,- ¸·,, .· ·,·· .· ¯ ¸ ,- ¸··,†,· ¸
·,·· .· ¸····
1.5.2 : _· ¸·· ,_,· ·,.· / ·,·· .· ¸···· ¸·,¯
1.6 : ¸·,· ¸·,· ¸·,· ¸·,·
1.6.1 : ,, .· ·,·· .· ¸···· ·, ··· ¸·-· ¸_,¯ . ,_,· ¸·· .,- ¸
1.6.2 : _¯ ¸¯,·, ._ _·,
·=·· ¸·, ¸·, ¸·, ¸·,
1.7 : .·· .·· .·· .··
1.7.1 : ·,·· .·, ·, ··· .¯ _, · ¸···· ,·· ,_,·
1.7.2 : ¸_,¯ ·,¸ ¸·,,· _, ¸¯, ¸··,,· ,_,·
1.8 : ¸¸,, ¸· ¸¸,, ¸· ¸¸,, ¸· ¸¸,, ¸·
1.8.1 : ,, ¸·,, ¸·· ··¸_ -,¯ ._' ¸¯_,,· ,·· ,_,·
1.8.2 : ¸,,,, ¸,·-· __, ,· ,_,· ¸,·-· ·,·,,· ¸_,¯
82 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
-,¯ ._' 1 ·
· · ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¯ · ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ _,_ · ¸¸¸¸¸¸¸¸¸
¸, _, ¸·,- ¸·· _,,¯ .Ž ¸·,,
,-· ._,,· ,·
¸,,_¯ ¸_,¯
1 . ··· .,¯ ¸·,· ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ·,·
2 . .-· .,-·,··, ,_,· , ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¯ .· ·,·
3 . _· .·· ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ .,·, .,-·· ·,
! . _·,-·· ,,· ,_,· ,- ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ·,··
" . .-· ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ·,· ._¸ ,- .,-·,·· ¸·-· ·,·
83 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
-,¯ ._' 2 ·
· · ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¯ · ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ _,_ · ¸¸¸¸¸¸¸¸¸
¸¯ ˆ ‰ ¸, _, .·¸,· · .
·,·· .·, ¸,,¯
1 . ¸,- .· ·,, ¸·-· ·,· .¸,·,·
2 . _,, ¸·-· ·,· .,
3 . ,_,· · ¸_,¯ ·,¸ ¸·,·
4 . _ ¸·· ,-· .·· ,_,·
5 . _,,¯ ¸·-· ¸¯
84 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
-,¯ ._' 3 ·
· · ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¯ · ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ _,_ · ¸¸¸¸¸¸¸¸¸
·, ··· .· ·,·· .· ¸·,, ·¸· _¯ ¸¯¸·, ·,·· .·,
·_· .-
¸_,¯ _·,-··
¸· ., ·- _,·
¸¯_ _,,·
.¸¯ ¸·· ·¸·¯,
8S 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
-,¯ ._' 4 ·
· · ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¯ · ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ _,_ · ¸¸¸¸¸¸¸¸¸
·,·· .·, ·, ··· .¯ _, · ¸··· .
!
¸
"
¸

_ . .

. . _
¸
. .¸,·,· ¸·-· ·,· ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ .
. ¸¯ ·,· ,· ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ .
. ¸·,,· ¸¯ ,_,· ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸,,· .
! . ¸¯ ¸,,·, ·, _, ,_,· ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ,-· ·,¸ .
" . .· ¸· .·,, ¸¯ ,_,· ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ .
86 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
-,¯ ._' 3 ·
· · ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¯ · ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ _,_ · ¸¸¸¸¸¸¸¸¸
¸, _, ¸·,- ¸¯_¸ .· ·,,· .
1 . ·‘· ¸·,,· ¸¯ ·,· ._,,· .,·,·· ·, _, ,_,· ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ .
2 . ¸·-· ·,· ,· ¸····· ¸¯ .,-·,··, ·, _, .·, ¸¸¸¸¸ .
3 . ·, ¸_,¯ .-,. ,·· ·, _, ,_,· .·· ¸¯ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ·_· .
! . ·,¸ ·,, ·,,· .,¯ . ·,·¯ ·, ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ .
" . ·, _, .,-·· ., ¸¯·,-,· _,,¯ _, ·,· .¸,·,· ¸¸¸¸¸¸¸¸ .
.¯ . ¸¸, , .
¸,··, ,-· . ·¸·¯, .
··· ,_ . ¸¯_¯ .
.-, ¸¸_ . _,,·, .
,,· ¸ ._,,·¯ . ¸,,_¯ .
87 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
CCn1CP 8C8AnC 8LkCu ÞLnCAÞAlAn Mu8lu
MCuuL 4
kLLAS : __________________ 1A8lkP : _________________
8ll nama Lk 1 Lk 2 Lk 3 Lk 4 Lk 3
1andaLangan Curu : ulsahkan Cleh :
________________ _______________
Þanduan : Curu hendaklah menulls Larlkh murld ber[aya menguasal seLlap kemahlran yang dla[arkan
dalam modul.
88 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
¸¸·,· 23
30 .,,·
¸¸- .,-·· .· .,-·· ¸¸·,· ¸¸- .,-·· .· .,-·· ¸¸·,· ¸¸- .,-·· .· .,-·· ¸¸·,· ¸¸- .,-·· .· .,-·· ¸¸·,·
¸·¸¯ ·_ 6.12 ¸-,· .·¯,· ·_· ¸,,·, _, ., ¸,,· .· _· .¸··
¸,,··, .· .,· ¸, .
.,-·· ·_ 6.12.3 .,· ¸, ¸-,· .·¯,· ¸·¸·· _, ., ¸,,· .· _·
¸, ¸·· ¸·- ¸··¯· _, .
¸·¸¯ ¸, · _, .,· ¸, ¸-,· .·¯,· ¸·¸·· _, .,
¸·- ¸··¯· .
·,,- ·
1 . ··, .·¸ ··.-¸ . 2 . ¸·,,· ¸·,,· ¸· - . .
3 . ,·· .,., .· · . 4 . .., ·· .¯
.,·,-¸ 1 . ¸, ¸·· ¸¯,· _, .·¯,· _· .
2 . .,,,· ¸, ¸·· ., ¸·-· .·¯,· .
3 . ¸, ¸·· ,· · _, ., _· .
4 . ., ¸,,· · ¸, ¸·· ¸,-··· · _, .
.· .,-·· ···
.,-··
1 . ¸, ·,. 2 . ._ _·,
3 . ¸,··,· 3 . .,- ¸·,,
,-·· , ¸· 1 . .·¯,· ¯ 2 . ¯ · .,
3 . ¸,··,· ¯ 4 . ¸,¯
5 . ¸,¸,,· . 6 . _¯
¸,·,· 1 . ., _· · ¸¯,· _, .
2 . ., ¸·-· .·¯,· .,,,· .
3 . ¸, _, .·¯,· ¸·· ., ¸····
¸s
89 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun
¸·- ¸··¯· _, .,· ¸, ¸-,· .·¯,· ¸·· ¸,·¯, _, _¯ ¸¯¸·· ¸_,¯ .
_¯ ¸¯¸·, ¸·- ¸··¯· _, .,· ¸, ¸-,· .·¯,· ¸··· .,- ¸·,, .
.·¸
..,

.-¸
.,,·
8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
¸·- ¸··¯· _, .,· ¸, ¸-,· .·¯,· ¸·· ¸,·¯, _, _¯ ¸¯¸·· ¸_,¯
_¯ ¸¯¸·, ¸·- ¸··¯· _, .,· ¸, ¸-,· .·¯,· ¸··· .,- ¸·,,
¯ ¸¯,,· ¸_,¯ · .,¯,· ,-· .·¯,· .
.·¸ ··,
.., .,.,
.· .¯
¸ ¸,··
.-¸ ¸_,¯
.,,· ,··
· · · · .·,,· .·,,· .·,,· .·,,·
1.1 ¸·,· ¸·,· ¸·,· ¸·,·
1.1.1 . ¸·- ¸··¯· _, .,· ¸, ¸-,· .·¯,· ¸·· ¸,·¯, _, _¯ ¸¯¸·· ¸_,¯
·,,- ·
1.1.2 . _¯ ¸¯¸·, ¸·- ¸··¯· _, .,· ¸, ¸-,· .·¯,· ¸··· .,- ¸·,,
1.2 ¸,,
1.2.1 . ¯ ¸¯,,· ¸_,¯
·,,- ·
90 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun
¸,·. _, ,_,· ·,¸ ¸,·,'· .· ¸¯,··· _, .·¯,· _· ¸¸_, ,_,· .
¸,·,¯ _- ·,,· ¸··· .,, .
.,· ¸, ¸-,· ¸¯, .·¯,·
¸_,¯
·,. _- ¸·- ¸··¯· _, .,· ¸, ¸-,·
.,· ¸, ¸-,· .·¯,· ¸·· ¸,·¯, ,,,¸ .,¯ ¸ _¯ .,- ¸¯¸·· ¸_,¯
¸,·,¯, _- ¸,-··· · _,
¸,·,¯ 4
8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
¸,·. _, ,_,· ·,¸ ¸,·,'· .· ¸¯,··· _, .·¯,· _· ¸¸_, ,_,·
.·¯,· _· ¸, ·,. · .,, .
···· ¸·,·,, .·¯,· · ¸,·,¯ _- ·,,· ¸··· .,,
.,· ¸, ¸-,· .·¯,· ¸··¯· _, .,· ¸, ¸-,· ¸¯, .·¯,·
··. ··. ··. ··. ¸_,¯

.·¯,· _· ,_,· · ·,. _- ¸·- ¸··¯· _, .,· ¸, ¸-,·
.
· · · · ¸,¯s ¸,¯s ¸,¯s ¸,¯s
.,· ¸, ¸-,· .·¯,· ¸·· ¸,·¯, ,,,¸ .,¯ ¸ _¯ .,- ¸¯¸·· ¸_,¯
¸·- ¸··¯· _, .
.·¯,· ¸¯,··· ¸·· ., ,· ,·· ,_,· · ¸,·,¯, _- ¸,-··· · _,
_¯ ¸¯¸·, .
.,,· -,¯ ¸,.- ¸¯¸·· ¸,·,¯ ¸,¯¸ .
¸,·,¯ 2 ¸,·,¯ 3
1.2.2 . ¸,·. _, ,_,· ·,¸ ¸,·,'· .· ¸¯,··· _, .·¯,· _· ¸¸_, ,_,·
1.2.3 . .·¯,· _· ¸, ·,.
1.2.4 . ,·· ,_,· ····
·,,- ·
.,· ¸, ¸-,· .·¯,·
¸·-
··. ··. ··. ··.

1.2.5 . .·¯,· _· ,_,·
¸,
1.3 ,, .·-· ,, .·-· ,, .·-· ,, .·-·
1.3.1 . .,· ¸, ¸-,· .·¯,· ¸·· ¸,·¯, ,,,¸ .,¯ ¸ _¯ .,- ¸¯¸·· ¸_,¯
¸·- ¸··¯· _,
·,,- ·
1.3.2 . .·¯,· ¸¯,··· ¸·· ., ,· ,·· ,_,·
_¯ ¸¯¸·,
1.3.3 . .,,· -,¯ ¸,.- ¸¯¸·· ¸,·,¯ ¸,¯¸
¸,·,¯ 1
91 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
1.4 ,, ¸,,,
1.4.1 . ¸·_,·¯ .· ¸,,¯ ¸·· ¸,·¯, ,_,· ¸·· .,- ¸·,, ¸_,¯ ., · ,· · _, .
1.4.2 . ·,,- ¸¯¸·· ¸·· ¸,·¸_ .,· ¸_,¯ · ¸, _, ., .
·,,- ·
1 . ··. ·¯ _, .
2 . ¸·,,· .- .,·, ¸_ .
3 . ,·· .,., .· · .
4 . _· _ ¸,· .., .
1.4.3 . ·,,- _· ,_,· · ¸, ·,. _- ¸,· _, ., .
· · · · ¸·¯,· ¸·¯,· ¸·¯,· ¸·¯,·
1.5 ¸,·,· ¸,·,· ¸,·,· ¸,·,·
1.5.1 . ··. .,¯.,· ¸··· _¯, ¸s ¯ ¸¯,·· ¸_,¯ .
·,,- ·
92 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
1.5.2 . _¯ ¸·· ¸,·¯, ¸··¯· _, .,· ¸, .·¯,· ¸·,_,· ,·· ,_,· .
1.5.3 . · _, .·¯,· ·_· ¸··¯· _, .,· ¸, .·¯,· ¸¯,· ,·· ,_,· ¸·,_· .
1.5.4 . .,, .·¯,· ·_· ., ,· ,_,· .
1.6 ¸,·,· ¸,·,· ¸,·,· ¸,·,·
1.6.1 . ., _ ¸·¸·· _, .··,, ,- ¸¯¸·· ¸_,¯ .
·,,- ·
1.6.2 . ., _· ,·· ,_,· · ¸, ·,. _- ¸¯¸··· _, .
1.6.3 . ., ¸·,· ,·· ,_,· · ¸·,- ¸·· .,, ’ ¸, ¸, ¸, ¸, ’ ’’ ’ ¸ ’ · · · · ’ ’’ ’ ¸, _- .
¸·, · ¸·, · ¸·, · ¸·, ·
1.7 .·,· .·,· .·,· .·,·
1.7.1 . ¸, _, ., ¸·-· .·¯,· .,,,· ,·· ,_,· ˆ .¸' _,-_ 1 ‰
1.7.2 . ¸_,¯ ·,¸ ¸·,,· _, ¸¯, ¸··,,· ,_,· .
1.8 ¸¸,, ¸· ¸¸,, ¸· ¸¸,, ¸· ¸¸,, ¸·
1.8.1 . ¸, _, .·¯,· ¸¯,··· ., ¸···· ,·· ,_,· ˆ . .¸' _,-¸_ 2 .‰
1.8.2 . ¸·· ··¸_ -,¯ ._' ¸¯_,,· ,_,· ,, ¸·,, .
1.8.3 . ¸,,,, ¸,·-· __, ,· ,_,· ¸,·-· ·,·,,· ¸_,¯ .
1 . ··. ·, ¸ ·,-. ·¸· .
3 . _,¯_ ··. .,¯,_ .
2 . ··. .,¯¸_ _,¯_ .
4 . _ ¸· _,¯¸_ .
5 . ··. ·, ¸ ·,-. ·¸· . 6 _ ¸· _,¯¸_ .
93 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
.¸' 1
· · ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ _,_ · ¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¯ · ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
¸, _, ¸·,- ¸¯_¸ ¸, _, ¸·,- ¸¯_¸ ¸, _, ¸·,- ¸¯_¸ ¸, _, ¸·,- ¸¯_¸ . .. .
1 . ··, .·¸ ,·, .-¸
A ,·, .-¸ ··, .·¸ .
B ··, .·¸ .-¸ ,·, .
2 . ··. ,·¸ ,, ¸,·
A ··. ,·¸ ¸,· ,, .
B ··. ¸,· ,·¸ ,, .
3 . ¸,· .,., ¸“· ,,· · ¸··
A ¸,· · .,., ¸“· ,,· ¸·· .
B ¸·“· ,,··,· · .,., .
4 . ,-,· ¸,·· ·,·¯ ¸
A ·,·¯ ¸,·· ,-,· ¸ .
B ¸,·· ·,·¯ ,-,· ¸ .
3 . .·¸ .¯ .., ··, ·· .¸·
A .., ··, .·¸ .¸· .¯ ·· .
B .¸·¸··, .., ·· .¯ .
94 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun
¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
- _ ¯ ¸·¸_,· .
¸¯ ··, .,¯¸_ ·· ,·¸ ,, .
¸¸ ¸,·· ·, ¸,”_‡· .
·,=¸
¸,-·|
8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ _,_ · ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
¸,· _, ¸·,- ¸·· _,,¯ .Ž ¸, ¸,· _, ¸·,- ¸·· _,,¯ .Ž ¸, ¸,· _, ¸·,- ¸·· _,,¯ .Ž ¸, ¸,· _, ¸·,- ¸·· _,,¯ .Ž ¸, . .. .
¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸ .· ., ,,·· ¸, .
¸¸¸¸¸¸¸¸¸ - _ ¯ ¸·¸_,·
¸¸¸¸¸¸¸¸¸ .,¯, .,¯ ¸“ _, .
¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¯ ··, .,¯¸_ ·· ,·¸ ,,
¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸ ¸,·· ·, ¸,”_‡·
.··¸«|· -´·:-
·:= ¸,-·|
.¸' 2
· · ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
¸¯ · ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
¸,· _, ¸·,- ¸·· _,,¯ .Ž ¸, ¸,· _, ¸·,- ¸·· _,,¯ .Ž ¸, ¸,· _, ¸·,- ¸·· _,,¯ .Ž ¸, ¸,· _, ¸·,- ¸·· _,,¯ .Ž ¸,
1 . ¸¸¸¸¸¸¸¸¸
2 . .-.· ¸¸¸¸¸¸¸¸¸
3 . ¸¸¸¸¸¸¸¸¸
4 . ¸·,,· ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
5 . ¸¯, ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
.··¸«|·
9S 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
ÞLDAGCGI ÞLNDIDIkAN ISLAM.
96 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
10. ÞLDAGCGI ÞLNDIDIkAN ISLAM.
Sllde 1
PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM
ZULQUARNAIN BIN ALI
PENSYARAH
JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN,
KUALA LIPIS, PAHANG
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 2
AÞAKAH YAHG AHbA
1AHU 1£H1AHG
Þ£Hb£KA1AH,KA£bAH,
1£KHlK bAH 51RA1£Glv
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 3
ANGGAPAN
Ramai guru yang berpengalaman
menganggap konsep pendekatan,
strategi, kaedah serta teknik pengajaran
amat sukar dibeza-bezakan.
Terdapat guru yang menganggap bahawa
semua istilah tersebut adalah sama
dengan cara pengajaran sahaja.
Ini adalah suatu perkara yang harus
diberi perhatian yang serius kerana
konsep-konsep tersebut adalah
merupakan asas untuk membentuk
sesuatu rancangan pengajaran harian
yang sempurna oleh seseorang guru.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
97 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
Sllde 4
PENDEKATAN
Pendekatan ialah cara mendekati sesuatu
mata pelajaran. Iaitu cara bagaimana
suatu mata pelajaran diajar berdasarkan
objektifnya.
Ia merupakan satu set teori yang
sistematik.
Pendekatan pengajaran merupakan
haluan atau aspek yang digunakan untuk
mendekati atau memulakan proses
pengajaran sesuatu isi pelajaran, sesuatu
mata pelajaran atau beberapa mata
pelajaran atau sesuatu kemahiran.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 3
Berdasarkan kriteria bagaimana
isi pelajaran disampaikan maka
terdapatlah pendekatan
induktif, pendekatan deduktif,
pendekatan berpusat guru,
pendekatan berpusat murid,
pendekatan dari segi isi mudah
ke isi susah dan pendekatan
dari isi maujud ke isi abstrak.
PENDEKATAN
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 6
Kaedah pula ialah satu siri tindakan yang
sistematik dengan tujuan mencapai
objektif pelajaran dalam jangka masa
pendek. Kaedah mengajar ialah cara
mendekati sesuatu objektif pelajaran
dengan langkah penyampaian yang
tersusun
Juga satu aktiviti pengajaran yang
mengandungi langkah-langkah yang
tersusun dan dalam tiap-tiap langkah itu
pula mempunyai kemahiran dan latihan
yang terancang.
KAEDAH
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
98 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
Sllde 7
Kaedah mengajar bukanlah tujuan utama
pengajaran, tetapi ia merupakan ,
iaitu satu jalan untuk mencapai objektif
pengajaran.
Jadi apa sahaja cara tindakan dan aktiviti
yang dilakukan oleh guru untuk memberi
faham kepada pelajar bagi mencapai
objektif pengajaran maka itu adalah
kaedah.
KAEDAH
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 8
KAEDAH
Tidak ada satu kaedah yang terbaik untuk
semua mata pelajaran bagi
semua pelajar dalam semua keadaan.
Kaedah harus berubah mengikut keadaan
masa, tempat dan pelajar. Dengan
demikian, guru harus pandai memilih
kaedah yang baik, yang sesuai dengan
keadaan masa, tempat dan pelajar.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 9
KAEDAH
Panduan kepada guru sebelum mengaplikasi sesuatu kaedah
pengajaran, antaranya ialah:
1. kaedah mestilah secucuk dengan tujuan dan matlamat pelajaran
2. kaedah mesti sejajar dengan objektif pelajaran yang
hendak dicapai
3. kaedah juga haruslah sesuai dengan tabiat (nature) pelajaran
yang diajar
4. kaedah mesti sepadan atau setara dengan umur pelajar
5. kaedah itu mestilah yang boleh atau mampu diaplikasi oleh guru
6. mempunyai masa yang cukup untuk mengaplikasikan kaedah
bekenaan
7. kaedah yang dipilih mestilah sesuai dengan kemudahan yang
ada.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
99 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
Sllde 10
KAEDAH
Dicadangkan supaya guru memilih
kaedah yang boleh memberi kesan yang
mendalam bukan sahaja kepada
kefahaman pelajar yang diajar, malah
yang memberi kesan kepada jiwa dan
menyentuh perasaan pelajar.
Dengan cara ini pelajar akan memberi
tumpuan yang padu dan dapat
mengingati pelajaran dengan lebih cepat
dan bertahan lebih lama.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 11
TEKNÌK
Teknik-teknik pengajaran adalah
kemahiran atau perkara-perkara
khusus yang terdapat dalam
sesuatu kaedah.
Jika seseorang guru itu tidak dapat
menguasai teknik-teknik yang ada
pada sesuatu kaedah maka
kemungkinan besar matlamat
kaedah itu akan tidak berhasil.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 12
CONTOH TEKNÌK
Misalnya katakanlah seorang ingin
menggunakan kaedah bercerita
untuk mengajar sesuatu tajuk
pelajaran. Teknik-teknik bercerita
yang dimaksudkan ialah kawalan
nada suara, penggunaan alatan
yang berkenaan, kemahiran
mengekalkan minat murid, gerakan
tangan "facial expression", serta
kedudukan murid-murid semasa
aktiviti bercerita itu berlangsung.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
100 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
Sllde 13
CONTOH TEKNÌK
Satu lagi contoh kaedah mengajar ialah
kaedah soalan. Jika kita ingin mengajar
dengan kaedah soalan maka kita pelu
menggunakan teknik-teknik menyoal
yang baik seperti soalan-soalan yang
ditanya haruslah jelas dan tepat, pelajar-
pelajar diberi masa untuk memikirkan
jawapan soalan sebelum sesiapa dipanggil
untuk menjawab, layanan yang
munasabah bagi semua tindak balas
daripada murid, suara haruslah jelas,
mempelbagaikan soalan-soalan yang
ditanya dan sebagainya.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 14
STRATEGI
Strategi boleh diibaratkan
sebagai suatu susunan
pendekatan-pendekatan dan
kaedah-kaedah untuk
mencapai sesuatu matlamat
dengan menggunakan
tenaga, masa serta
kemudahan secara optimum.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 13
Contoh
Seseorang panglima tentera harus
memikirkan strateginya untuk
mempertahankan kedudukannya
atau menyerang kubu musuhnya.
Sebuah pasukan bolasepak perlu
mengatur strategi permainan untuk
memenangi perlawanan bolasepak.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
101 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
Sllde 16
STRATEGÌ PENGAJARAN
Untuk mencapai objektif-objektif
pengajaran, seseorang guru
biasanya menggunakan gabungan
berapa pendekatan serta kaedah
mengajar tertentu. Rancangan
gabungan pendekatan dan
kaedah serta turutan
pendekatan dan kaedah itu
dilaksanakan merupakan
strategi pengajaran.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 17
Contoh
Sebagai contoh, untuk mengajar tajuk Aqidah, strategi
pengajaran harus mempertimbangkan pendekatan yang
digunakan serta kaedah-kaedah yang perlu digunakan.
Adakah kita gunakan pendekatan individu atau pendekatan
kumpulan kecil?
Bila kita menerangkan bagaimana kekuasaan dan
keagongan Allah kepada pelajar patutkah kita gunakan
pendekatan induktif atau pendekatan deduktif?
Di samping itu, apakah kaedah pengajaran yang boleh kita
gunakan. Antara kaedah syarahan, kaedah demostrasi dan
kaedah latih tubi yang manakah kita gunakan terlebih
dahulu? Bagaimanakah kombinasinya?
Ringkasnya rancangan yang lengkap yang mengandungi
pendekatan dan kaedah merupakan strategi mengajar.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 18
ÌSU
Peranan strategi pengajaran adalah
lebih penting lagi jika kita mengajar
pelajar-pelajar yang berbeza dari
segi kebolehan, pencapaian,
kecenderungan serta minat yang
berbeza-beza. Kita perlu
rancangkan pendekatan dan kaedah
yang digunakan untuk mengajar
kumpulan-kumpulan yang berbeza-
beza itu.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
102 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
Sllde 19
Contohnya,
Dalam bilik darjah yang biasanya terdiri
daripada kumpulan lemah, kumpulan
serdahana serta kumpulan cerdas. Guru
terpaksa memikirkan strategi pengajaran
yang terdiri daripada pelbagai kaedah
mengajar untuk memenuhi keperluan
semua kumpulan.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 20
Di samping itu, setiap bilik darjah
mempunyai halangan serta rintangan-
rintangan yang tersendiri seperti keadaan
fizikal, kemudahan bilik darjah, nilai,
norma serta latar belakang sekolah dan
murid. Lantaran itu, seseorang guru
bukan sahaja mesti menguasai berbagai-
bagai kaedah mengajar tetapi yang lebih
penting lagi ialah bagaimana
mengintegrasikan serta menyusun
kaedah-kaedah itu untuk membentuk
strategi pengajaran yang paling
berkesan dalam pengajarannya.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 21
Kita biasanya mendengar pendapat bahawa
tiada terdapat mana-mana kaedah yang paling
baik sekali.
Ini amat benar kerana kaedah-kaedah
mengajar mestilah diatur untuk membentuk
strategi pengajaran mengikut keadaan di mana
proses pengajaran itu berlaku.
Jelasnya sesuatu kaedah pengajaran tidak
menjaminkan pencapaian matlamat
pengajaran. Yang lebih penting adalah interaksi
kaedah itu dengan kaedah-kaedah lain.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
103 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
Sllde 22
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 23
PRINSIP :
SUSAH-MUDAH,
DIKETAHUI-
BELUM
DIKETAHUI,
KHUSUS-UMUM
KAEDAH &
TEKNIK :
BERPUSATKA
N PELAJAR,
GURU, BAHAN
PENDEKATAN
:
INDUKTIF,
DEDUKTIF,
BERSEPADU,
PEMUSATAN
PELAJAR
STRATEGI
PENGAJARAN
PENDIDIKAN
ISLAM
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
8TRATEG¡ PENGAJARAN
PEND¡D¡KAN ¡8LAM
PENDEKATAN
8TRATEG¡
KAEDAH
TEKN¡K
104 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
ÞLNDLkA1AN ÞLNGAIAkAN
ÞLNDIDIkAN ISLAM
10S 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
11. ÞLNDLkA1AN ÞLNGAIAkAN ÞLNDIDIkAN ISLAM
Sllde 24
PLNBLk414N
PLNB414R4N
PLNBlBlk4N lSL4H
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 23
PENDEkATAN PENSAJARAN
PENDIDIkAN ISLAM
ßERSEPADU
INDUkTIF
DEDUkTIF
QUDWAH HASANAH
kELAS¸kUMPULAN DAN
INDIVIDU
ßERPUSATkAN SURU
ßERPUSATkAN PELAJAR
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 26
PENDEKATAN
cara bagaimana pengajaran diIaksanakan
pendekatan tentang isi peIajaran
PENDEKATAN
INDUKTIF
PENDEKATAN
DEDUKTIF
PENDEKATAN
BERSEPADU
PENDEKATAN
PEMUSATAN
PELAJAR
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
106 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
Sllde 27
PtñÞtkñ1ññ lñÞ0k1lf
Pengajaran yang memberi peIuang kepada
peIajar membuat kesimpuIan sendiri mengenai
sesuatu konsep / benda.
Mengutamakan contoh- contoh pada awaI
pengajaran dan dibuat genereIisasi
daripadanya.
Tidak digaIakkan memberi definisi
penerangan, kandungan peIajaran.
Kemukakan soaIan, memerhati, mengkaji,
membentuk contoh, kesimpuIan diberi
kemudian.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 28
KONSEP INDUKTIF
Mempelajari sesuatu untuk mendapatkan
' hukum '.
Memperkenalkan pengetahuan dan memberi
pengalaman
membentuk satu kesimpulan umum daripada
contoh ÷ contoh tertentu.
Cuba mendapatkan kesimpulan melalui satu
urutan pemikiran.
Membuat satu andaian yang munasabah
daripada yang spesifik ( khusus ) kepada
umum.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 29
CIRI - CIRI PENDEKATAN INDUKTIF
Beimailamailan lepada pembeniulan lebiasaan
Menggunalan penganiaiaan deiia (pengalaman deiia)
unLuk mendapailan pengeialuan.
Memeilulan leleiapan ulangan dalam pelbagai loniels
uniul menguasai sesuaiu lemaliian.
Menelanlan pengajaian beibeniul lonliii.
Membeii peluang sepenulnya lepada muiid belajai di
bawal bimbingan guiu.
Menelanlan penglibaian muiid secaia aliif.
Mampu mewujudlan suasana pembelajaian yang
menaiil dan beilesan.
banyal menelanlan aspel lisan.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
107 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
Sllde 30
PRINSIP PENGGUNAAN
PENDEKATAN INDUKTIF
satu siri penyoalan perlu diadakan -
guru dapat menolong murid
membentuk murid - membuat
generelisasi.
mencuba dan menguji kemahiran
intelektual murid.
pengajaran yang terancang,
kepelbagaian aktiviti menarik minat
murid.
penyediaan alat bantu yang sesuai.
bantuan dan bimbingan guru
sepanjang proses p&p
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 31
KEBAIKAN PENDEKATAN
INDUKTIF
1.Merangsang kebolehan mental
dan melibatkan pelajar secara
aktif dalam p&p.
2. Sikap berdikari dalam usaha
mempelajari dan memahami
sesuatu konsep.
3.Dapat belajar bagaimana
menghadapi masalah, merancang
strategi penyelesaian sehingga
mencapai tahap membuat
keputusan.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 32
CONTOH
KHUSUS
MEMERHATI
DAN MENGKAJI
MENTAFSIR &
MEMBUAT
GENERALISASI
Niat
Basuh muka
Basuh tangan
Sapu kaki
Basuh kaki
Mc!akukan
mcngikut tcvtib :
Bcvmu!a dcngan
niat scvta basuh
muka disudahi
dcngan basuh kaki
Bcvwuduk
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
108 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
Sllde 33
PtñÞtkñ1ññ ÞtÞ0k1lf
Pengajaran dan pembelajaran
murid diasaskan kepada peraturan
tertentu.
Dimulakan dengan mempelajari
peraturan-peraturan tertentu
kemudian diaplikasikan untuk menuju
ke suatu fakta.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 34
KONSEP DEDUKTIF
· Mempelajari sesuatu berdasarkan
sesuatu hukum.
· Satu produksi fakta untuk
membuktikan satu penyataan
umum.
· Menganalisa fakta yang
membentuk generalisasi.
· Membuat satu penghuraian
daripada umum kepada khusus.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 33
CIRI - CIRI PENDEKATAN DEDUKTIF
Pembelajaran sentiasa mementingkan
pengetahuan yang akan diperolehi.
Pendekatan ini menggunakan pengantara
fikiran untuk mendapatkan ilmu.
Penyusunan isi mestilah sentiasa
dimulakan daripada keseluruhan yang lebih
kompleks sifatnya.
Pembelajaran dengan kefahaman adalah
lebih kekal daripada menghafal.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
109 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
Sllde 36
PRINSIP PENDEKATAN DEDUKTIF
Hukum ÷ hukum asas dinyatakan.
Pendekatan ini sangat cepat.
Melibatkan pemikiran ke arah
pemahaman yang lebih mendalam
tentang peraturan, definisi atau
prinsip.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 37
KEBAIKAN PENDEKATAN DEDUKTIF
1. Memudahkan tugas guru ÷
mengemukakan prinsip asas ÷ pelajar
menggunakan prinsip berkenaan.
2. Pendekatan ini cepat, menjimatkan
masa.
3. Sesuai untuk pelajar yang tidak dapat
membuktikan fakta dengan sendiri.
4. Tidak ada risiko mendapat hasil yang
salah atau tidak sempurna.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 38
Pvinsip, tcovi, hukum :
Wuduk ia!ah niat bcscvta basuh tangan,
sapu kcpa!a dan basuh kak| sccava tcvtib
KAEDAH DEDUKTIF
APLIKASI :
Mc!akukan niat,
basuh muka
RUMUS :
Wuduk ia!ah niat
scvta basuh muka
disudahi dcngan
basuh kaki sccava
tcvtib.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
110 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
Sllde 39
PtñÞtkñ1ññ ßtRttPñÞ0
Kesepaduan dibahagikan kepada 3
iaitu :
1. kesepaduan kurikuIum
2. kesepaduan isi peIajaran
3. kesepaduan kaedah
pengajaran
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 40
- Sepadu / cantum ilmu akal dan ilmu
wahyu
Kesepaduan
kurikulum
- Menghubungkan isi pelajaran
akademik atau fardhu kifayah dengan
aqidah, fiqh, sirah ibadah dan akhlak
Kesepaduan
isi pelajaran
- Menggabungkan berbagai kaedah yang
boleh disepadukan dalam satu - satu
matapelajaran dengan mengaitkan dan
memperkukuhkan dengan ilmu wahyu.
Kesepaduan
kaedah
pengajaran
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 41
PtñÞtkñ1ññ PtN0tñ1ññ PtñÞtkñ1ññ PtN0tñ1ññ PtñÞtkñ1ññ PtN0tñ1ññ PtñÞtkñ1ññ PtN0tñ1ññ
PtlñlñR PtlñlñR PtlñlñR PtlñlñR
Semua peIajar meIibatkan diri daIam
pembeIajaran
peIajar perIu aktif dengan memberi
peIuang mereka mengemukakan
pendapat, berbincang, merancang dan
membentang.
guru sebagai pembimbing,
pemudahcara dan pemberi panduan
ringkas
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
111 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
kALDAn DAN 1LkNIk
112 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
12. kALDAn DAN 1LkNIk Þ&Þ ÞLNDIDIkAN ISLAM
Sllde 42
KAF0AH
0At
TFKtlK
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 43
KAEDAH DAN IEKNIK F&F
FENDIDIKAN ISLAM
- FEMAHAMAN - IbNJbKCAkA
- bLANGAN - FkOJEK
- LAWAIAN - KbII
- LAIIH Ib8I - KbLIAH
- DIALOG - 8EkMAIN
- IALAQQIJMbSYAFAHAH - HALAQAH
- SOAL JAWA8 - SIMbLASI
- FEk8INCANGAN - 8ACAAN
- HAFAIAN - CEkIIA
- INKbIkI
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 44
KAEDAH DAN TEKNIK
BERPUSATKAN PELAJAR
Dijalanlan di dalam bilil daijal dengan melibailan muiid secaia
aliif.
Pengalaman baiu yang beiguna laiuslal dipeiolel secaia aliif.
Bolel dilalulan dengan pelbagai caia aniaianya :
i.Melibailan muiid secaia aliif dan menyeluiul melalui pelbagai
beniul dan akLlvlLl.
:.Guiu beiiindal sebagai fasiliiaioi.
¸.Membeii muiid peluang uniul belajai melalui pengalaman.
(.Menggalallan muiid membeii sumbangan yang beiguna dalam
aliiviii lelas.
¸.Menggalallan muiid beilongsi mallumai sewaliu mengendalilan
aliiviii pembelajaian
6.Menggalallan muiid membeii dan meneiima pandangan.
y.Menggalallan muiid beifilii dalam aliiviii yang dijalanlan.
S.Membeii peluang muiid meneiola idea yang baiu dan pelbagai.
q.Menggalallan muiid mengumpul mallumai melalui pelbagai sumbei
dan laedal, seiia mempioses dan meiumus.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
113 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
Sllde 43
KAEDAH DAN TEKNIK
BERPUSATKAN GURU
Guiu menguasai dan mengawal segala aliiviii sewaliu pioses
pengajaian.
Pelajai lanya mendengai salaja peneiangan guiu
Guiu bolel menggunalan pebagai alai baniu mengajai sepeiii slaid,
piojelioi papan liiam dan sebagainya.
Guiu peilu membeii peilaiian pada ledudulan aias pelajai
Guiu peilu beiiuiui dengan jelas supaya pelajai mendengai dan
minai dengan iopil yang diajai.
Tujuan laedal lulial adalal uniul menyampailan sesuaiu
pengajaian lepada muiid supaya :
i. meiangsanglan muiid
:. menjelaslan dan membuai iumusan pelajaian
¸. membuai peneliiian dan ulanglaji
(. mengembanglan isi pelajaian
¸. menyampailan mallumai yang ielal diiancang.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 46
KAEDAH DAN TEKNIK
BERPUSATKAN BAHAN
Bahan P&P sebagai media pengajaran atau ' instructional media '
yang membantu guru dan pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan
dan kemahiran.
Proses penyediaan dan penghasilan sumber mesti selaras dengan
matlamat dan objektif sukatan pelajaran.
OBJEKTIF
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN
MENGOLAH
MEMILIH
MEMBINA
MENGGUNA
MENILAI
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 47
KEPENTINGAN MENGGUNAKAN ALAT BANTU
MENGAJAR
Menurut Mak Soon Sang ( 1992 )
a) memudahkan murid memahami konsep
yang abstrak
b) memudahkan murid menguasai kemahiran
baru melalui bantuan alat bantu mengajar.
c) aktiviti pengajaran dapat dipelbagaikan dan
mudah disampaikan.
d) aktiviti pembelajaran lebih menarik dan
memberangsangkan.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
114 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
Sllde 48
ÞLNGGUNAAN ALA1 8AN1U MLNGAIAk
Gar|s panduan untuk mem|||h a|at bantu menga[ar :
1.LenLukan sumbangan yang boleh dlberl oleh A8M kepada
penga[aran berhubung dengan ob[ekLlf yang hendak dl a[ar.
2.8ancangkan bagalmana A8M dapaL dlgabungkan
penggunaannya dalam penga[aran.
3.ALurkan supaya A8M lLu dapaL dlgunakan oleh murld dengan
sebalk - balknya supaya Lldak kelam kabuL.
4.unLuk dapaL kesan yang memuaskan ka[l darl pelbagal punca
LenLang cara penggunaan sesuaLu A8M.
3. nllalkan sumbangan A8M kepada penga[aran melalul
percubaan.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 49
Sumber berasaskan manusia :
Rakan sebaya, guru, qari,
pegawai sumber
Bahan bercetak :
Buku/kitab/mashaf, majalah,
jurnal, ensiklopedia surat khabar,
kad katalog, kamus, buku teks
Bahan pandang dengar :
Radio, mikrofon, televisyen, video
Sumber berasaskan komputer :
Disket, cakera padat, disket
video, internet
JENIS - JENIS
BAHAN BANTU
MENGAJAR
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 30
kLLL8InAN & kLLLMAnAN 8AnAN 8AN1U MLNGAIAk
BAHAN KELEBIHAN KELEMAHAN
Sumber
berasaskan
manusia
fleksibel
interaktif
secara langsung
mudah akses
tidak terjamin kualiti
sukar mendapatkan
pakar yang
berkewibawaan
Bahan bercetak murah dan kekal
senang dirujuk
mudah alih
mudah akses
tebal
berat
tidak dapat disunting
tidak terkini
Bahan pandang
dengar ( audio -
visual )
murah dan menarik
pelbagai
paancaindera
mudah akses
boleh berulang
tayangan / siaran
tidak tahan lasak
susah menyunting
tidak terkini
Bahan
berkomputer
amat fleksibel
mudah dikemaskini
muti-media
jaringan tidak terhad
canggih
mahal
menimbulkan tekanan
perisian terhad
bergantung kepada
bekalan elektrik
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
11S 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
1LkNIk Þ&Þ ¥ANG SLSUAI 8AGI
ASUnAN 1ILAWAn AL-ÇUkAN
(A¥A1 8ACAAN)
116 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
13. 1LkNIk Þ&Þ ¥ANG SLSUAI 8AGI ASUnAN 1ILAWAn AL-ÇUkAN (A¥A1 8ACAAN)
Sllde 31
1LkNlk P&P Y4NB SLSL4l
B4Bl
4SLB4N 1lL4w4B
4L - qLR4N ( 4Y41 B4C44N )
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 32
TALAQQI MUSYAFAHAH
Pelajar mesti berhadapan dengan gurunya.
Faktor ini sangat ditekankan supaya pelajar betul
bagaimana makhraj dan sifat ÷ sifat huruf yang
sebenarnya.
Boleh diaplikasikan di dalam kelas dengan cara
memberi contoh bacaan kepada sekumpulan murid,
kemudian murid mengikut bacaan guru secara beramai-
ramai atau guru memberi contoh bacaan kepada
seorang murid dan murid mengikut contoh bacaan guru
secara individu.
Untuk menjadikan suasana pembelajaran lebih
menarik, boleh memperdengarkan bacaan ayat ÷ ayat
al-Quran dari kaset atau bahan media yang lain.
Carta ayat ÷ ayat al-Quran pula boleh ditulis sama ada
di papan gulung atau kad manila dan sebagainya.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 33
Antara kekuatan kaedah ini :
a) kaedah ini amat berkesan jika ingin
mengenalpasti secara amali tahap
kefahaman dan pelaksanaan murid
terhadap hukum ÷ hukum tajwid
dalam bacaan al-Quran yang
meliputi makhraj huruf, sifat-sifat
huruf dan lain-lain hukum tajwid
b) pembelajaran boleh dijalankan
sama ada di dalam atau di luar
kelas.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
117 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
Sllde 34
LATIH TUBI
Baca berulang kali merupakan prinsip dalam kaedah ini.
Corak pengajaran adalah untuk memberi kemahiran dan
kecekapan dalam pengajaran yang melibatkan lisan. Contohnya
membaca al-Quran ini diajar dengan kaedah latih tubi.
Bertujuan menyampaikan kemahiran dan kecekapan kepada
pelajar.
Dibahagi kepada 2 bentuk iaitu secara bertulis atau secara
pertanyaan terus kepada pelajar semasa proses pengajaran.
Latih tubi secara bertulis adalah pengedaran soalan yang
bercetak kepada semua pelajar dan pelajar akan menjawab setiap
soalan yang diberikan oleh guru.
Latih tubi secara pertanyaan terus adalah guru akan memberi
soalan terus kepada semua pelajar di dalam kelas dan pelajar
diminta menjawab soalan yang dikemukakan.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 33
TASMIK
Guru memperdengarkan CD al-Quran
Bacaan secara kuat
Seorang murid memperdengarkan bacaan
kepada guru dan guru memperbetulkan
bacaannya.
Guru memperdengarkan bacaan surah Al-
Fatihah kepada guru dengan berpandukan kad
ayat.
Pelajar menperdengarkan bacaan surah Al-
Fatihah kepada guru dan guru membetulkan
kesilapan bacaan murid.
Guru memastikan pelajar-pelajar dapat
membaca dengan betul dan fasih.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 36
KAEDAH
PENGAJARAN
ULUM SYARIAH
PENGAJARAN
AKIDAH
PENGAJARAN
IBADAH
PENGAJARAN
SIRAH ]
AKHLAK
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
118 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
Sllde 37
KAEDAH PENGAJARAN AKIDAH
Objektif pengajaran akidah iaIah :
1.Membentuk akidah islam yang betul di kalangan pelajar
2.Membekalkan pelajar dengan ilmu.
3.Menenamkan keyakinan dan roh keislaman yang jitu ke jiwa
pelajar.
4.Membentuk pekerti mulia berlandaskan kepada tuntutan akidah.
Pengajaran akidah ini boleh menggunakan pelbagai teknik dan
kaedah. Antaranya ialah :
a) kaedah soal jawab
b) kaedah syarahan
c) kaedah perbincangan.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 38
HURAIAN KAEDAH PERBINCANGAN
Strategi pengajaran berbentuk perbualan dikalangan
pelajar di bawah seliaan guru.
Pelajar diberi peranan aktif untuk mengemukakan
pandangan atau pendapat sewaktu berbincang.
Guru membimbing pandangan yang dikemukakan murid
ke arah satu prinsip atau pandangan yang menyeluruh.
Perbincangan mestilah berasaskan kepada dua prinsip :
1. Kebebasan bersuara
2. Mencari persefahaman.
Tujuan kaedah ini ialah :
a) Menggalakkan pertukaran idea secara bebas antara
murid tentang sesuatu topik.
b) Merangsang minat pelajar
c) Membimbing mereka mendapat pengetahuan yang
baru.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 39
Langkah-langkah yang perlu diambil guru sebelum melaksanakan
kaedah ini ialah :
1. Merancang dan menentukan isi utama dalam topik yang akan
dibincangkan.
2. Memastikan setiap pelajar berpeluang memberi pendapat atau
kemukakan soalan.
3. Menggalakkan penilaian secara objektif semasa idea berkenaan
dikemukakan.
4. Meringkaskan atau merumuskan idea-idea atau kesimpulan hasil
dari perbincangan tersebut.
Guru memulakan perbincangan dengan mengemukakan tajuk.
Murid diminta memberi sumbangan idea atau pertanyaan sewaktu
berbincang dan mendapat tindak balas dari murid lain.
Perbincangan tidak dimonopoli oleh seorang pelajar sahaja.
Guru berperanan memastikan perbincangan tidak keluar topik.
Kaedah ini diaplikasikan oleh Rasulullah dalam menyampaikan
ilmu dengan mengadakan musyawarah atau perbincangan dengan
pengikutnya dalam memutuskan sesuatu perkara.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
119 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
Sllde 60
KAEDAH PENGAJARAN
IBADAH
Mendidik pelajar menghayati hukum dan peraturan islam.
Objektif pengajaran ibadah ialah :
Pelajar dapat mengetahui hukum-hukum dan peraturan dalam syariat
Ìslam.
Pelajar dapat memahami keistimewaan, rahsia, hikmah dan tujuan
sesuatu hukum.
Pelajar dapat menghayati ibadah khusus yang diperintahkan Allah.
Pelajar dapat melihat keindahan sistem dan perundangan Ìslam.
Pelajar dapat berpegang dan beramal dengan pelbagai konsep ibadah
yang dianjurkan Ìslam
Antara kaedah dan teknik yang digunakan dalm penyampaian
pengajaran ibadah ialah :
a) keadah tunjuk cara
b) kaedah simulasi
c) kaedah soal jawab
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 61
HURAIAN KAEDAH TUNJUK CARA
Melibatkan kemahiran guru mendemonstrasikan cara atau langkah
melakukan sesuatu aktiviti di hadapan pelajar.
Melibatkan aktiviti penerangan, demonstrasi guru, aktiviti
pendengaran dan penglihatan serta mali dan percubaan pelajar.
Memberi pelajar peluang berinteraksi secara terus dengan isi dan
situasi pembelajaran.
Pengajaran Ìbadah sangat sesuai menggunakan kaedah ini
kerana tanpa tnjuk cara pelajar mungkin tidak dapat
mempraktikkannya di luar waktu pembelajaran.
Antara tajuk yang memerlukan kaedah ini ialah :
a) cara-cara menyucikan najis
b) jenis-jenis solat
c) tayammum
d) haji
e) mandi wajib
f) wudhu'
Kaedah ini juga digunakan oleh Rasulullah ketika Jibril
mengajarkan Nabi berwudhu' dan bersembahyang.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 62
Kaedah ini juga digunakan oleh Rasulullah ketika Jibril mengajarkan nabi
berwudhu' dan bersembahyang.
Tujuannya ialah :
1. membolahkan murid melihat dan mengikuti setiap langkah
dan pergerakan sesuatu ibadah yang bebentuk amali.
2. dapat melakukan sesuatu ibadah dengan betul dan sah
mengikut syarak.
3. memberi motivasi kepada murid untuk melaksanakannya di
luar waktu pembelajaran.
LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN IBADAH MENGGUNAKAN
KAEDAH TUNJUK CARA
A) Sebelum sesi pengajaran dimulakan :
1. tentukan objekti dan kandungan tunjuk cara
2. berikan penerangan tentang tunjuk cara
3. sediakan peralatan dan bahan bantu mengajar yang diperlukan
4. pastikan susun atur kedudukan pelajar adalah sesuai untuk sesi
pengajaran tunjuk cara
5. pastikan pelajar selesa sewaktu proses P&P dan keselamatan pelajar
adalah terjamin.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
120 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
Sllde 63
B) Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran
1. jalankan tunjuk cara apabila murid telah bersedia.
2. perhatikan tindak balas pelajar
3. galakkan penyertaan murid.
4. tari perhatian murid tentang aspek-aspek penting dalam
ibadah.
5. pastikan demonstrasi tersebut dapat dilihat oleh semua
pelajar.
6. ulangi kembali aspek-aspek penting sebagai
pengukuhan.
7. pelajar dilibatkan dengan menyuruh mereka mengulangi
demonstrasi.
C) Selepas sesi tunjuk cara
1. guru bersoal jawab dengan pelajar mengenai tajuk yang
dipelajari.
2. mengadakan sesi perbincangan dengan pelajar
3. memberi aktiviti susulan.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 64
KAEDAH PENGAJARAN AKHLAK ] SIRAH
Berkisarkan tentang sejarah, pelajar dapat mengambil iktibar
dan pengajaran dari kisah yang mereka dengari.
Antara objektif pengajaran sirah ialah :
1. menyedarkan pelajar tentang perjalan hidup dan
perjuangan Rasulullah S.A.W menegakkan agama
Ìslam.
2. mengambil pengajaran dari peristiwa yang berlaku
ke atas umat yang terdahulu.
3. menjadi Rasulullah SAW sebagai contoh ikutan
yang terbaik.
4. menanamkan semangat dan cintakan islam.
Antara kaedah dan teknik yang boleh digunakan dalam
pengajaran akhlak / sirah ialah:
a) kaedah bercerita
b) kaedah perbincangan
c) kaedah lakonan.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 63
HURAIAN KAEDAH LAKONAN
·8erbenLuk drama pendek aLau skeLsa yang mellbaLkan leblh
darlpada dua orang pela[ar.
·SeLlap pela[ar melakonkan waLak menglkuL skrlp aLau lsl
penga[aran.
·8erpeluang mengalaml sendlrl slLuasl dan masalah.
·Þela[ar dlmlnLa mengumpul maklumaL dan perblncangan akan
dlbuaL dl akhlr sesl pembela[aran dengan memberl ulasan dan
pendapaL maslng-maslng.
·Þelbagal kemahlran dapaL dlgabung[allnkan seperLl kemahlran
llsan, mengambll noLa dan caLaLan, kemahlran menulls dan
mengarang serLa kemahlran membuaL kepuLusan.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
121 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
Sllde 66
HURAIAN KAEDAH LAKONAN
Beberapa perkara perlu diberi perhatian untuk
menjalankan kaedah ini. Antaranya :
1. Peristiwa yang sesuai
- pilih peristiwa yang agak relevan dengan isi
pengajaran.
2. Pelakon memahami situasi
- guru perlu menjelaskan terlebih dahulu
situasi yang hendak dilakonkan seperti punca dan
akibat peristiwa itu berlaku supaya pelajar dapat
memahami dan menghayati watak masing-
masing.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 67
HURAIAN KAEDAH LAKONAN
Penjelasan kepada penonton
- guru menjelaskan kepada pelajar
apa yang nereka tonton. Dengan ini
pelajar akan tahu dan memahami apa
yang cuba dilakonkan oleh rakan
mereka.
Pelakon yang sesuai
- pilih secara sukarela kerana
dijangkakan akan memberi hasil lebih
berkesan.
- lakonan boleh diulang
menggunakan pelajar lain.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 68
HURAIAN KAEDAH LAKONAN
Lakonan secara bebas
- biar pelajar mainkan watak secara
bebas tetapi perlu diawasi supaya
mereka tidak menyeleweng dari situasi
yang sepatutnya.
Perbincangan selepas lakonan
- guru dan pelajar berbincang
tentang babak yang disaksikan dan
hasilnya akan membantu pelajar lebih
memahami peristiwa yang dipelajari.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
122 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
Sllde 69
LANGKAH-LANGKAH KAEDAH LAKONAN DLM PENGAJARAN SIRAH
Guvu scdiakan satu situasi masa!ah scpcvti situasi pcnycksaan ovang
kaIiv Quvaish kc atas kaum mus!imin Mckah
Guvu tcvangkan sccava vingkas situasi tcvscbut, pcvanan watak dan
tcmpat !akonan
Guvu mcmi!ih pc!ajav mcnjadi pc!akon Mckah
Pc!ajav mcmainkan pcvanan mcvcka da!am scsi !akonan bcvdasavkan
watak yang ditcntukan
Guvu bcvbincang da!am kc!as tcntang situasi dan pcvistiwa da!am
!akonan
Guvu mcmbimbing pc!ajav mcmbuat vumusan
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
123 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
ÞkINSIÞ ÞLkkLM8ANGAN ISI
ÞLLAIAkAN
124 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
14. ÞkINSIÞ ÞLkkLM8ANGAN ISI ÞLLAIAkAN
Sllde 70
PRlNSlP
PLRkLHB4NB4N
lSl PLL414R4N
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 71
Kcsc!uvuhan
kcpada
pcvkava-pcvkava
tcvtcntu
Mudah
kcpada
komp!cks
Yang
dikctahui
kcpada yang
tidak
dikctahui
Mcngaitkan
pcvkava-
pcvkava yang
mujavad
dcngan
pcvkava-
pcvkava yang
konkvit
Konkvit
kcpada yang
mujavad
Konkvit
kcpada yang
abstvak
ÞkINSIÞ
ÞLkkLM8ANGAN
ISI ÞLLAIAkAN
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 72
PRINSIP MUDAH KEPADA KOMPLEKS
Guru akan mengajar konsep yang mudah dahulu
sebelum kepada konsep yang lebih susah.
Menarik minat pelajar untuk memahami isi pelajaran.
Contoh : guru memberi soalan yang mudah sebelum
beri soalan yang kompleks.
PENYESUAIAN PRINSIP MUDAH KEPADA KOMPLEKS
DENGAN BIDANG DALAM SUKATAN PENDIDIKAN
A) Pengajaran ibadah
- mulanya murid dikehendaki menyatakan erti,
bilangan solat fardhu serta nama bagi setiap satunya,
bilangan rakaat dan waktunya.
- kemudian murid dikehendaki menerangkan cara
menunaikan solat.
- guru meminta murid mengikut perbuatan guru dalam
latihan amali.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
12S 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
Sllde 73
B)Alllal Islamial
- guiu meminia muiid
menyebui adab - adab leiila
beilubung dengan ibu bapa.
- muiid diminia uniul
membuai ielnil simulasi dan
main peianan menggambailan
pelaluan beiadab ieiladap ibu
bapa dan pelaluan iidal
beiadab lepada ibu bapa.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 74
PRINSIP KONKRIT KEPADA YANG MUJARAD
Memulalan pengajaian dengan membeiilan coniol
yang beiada beidelaian muiid.
Menglubunglaiilan leadaan peiseliiaian dengan diii
muiid iiu sendiii
Tujuannya adalal uniul membeii penglayaian yang
lebil lepada muiid sepanjang pioses P8P.
KELEBIHAN
Muiid di bimbing dengan menggunalan coniol - coniol
yang ieidapai beidelaian diii muiid
Dapai membeiilan nilai seniimenial leoada muiid uniul
menglayaii isi pengajaian yang disampailan.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 73
CADANGAN PENGGUNAAN DALAM P&P
A)Persediaan guru
1. tentukan objektif bagi memudahkan
penyampaian isi, teknik dan langkah
penyampaian.
2. menyediakan maklumat langkah secara
induktif daripada bahan rujukan dan
sebagainya.
3. memilih contoh yang sesuai dan
lengkap untuk mengukuhkan isi dan teknik.
4. susun isi pelajaran dengan sistematik
seperti pendahuluan, langkah, penilaian
dan penutup.
5. menyediakan alat bantu yang sesuai
untuk memudahkan pelajaran.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
126 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
Sllde 76
B) Pelalsanaan
i. Peneiangan suaiu lonsep dan penjelasan
coniol yang mudal dan ieidapai beidelaian
muiid.
:. Peilalan-lalan guiu laiilan pembelajaian
yang alan di ajai dengan leadaan
peiseliiaian.
¸. Libailan muiid dengan peilaiian juzul
yang disampailan.
(. Penyediaan alai baniu dan ilusiiasi yang
membeiangsanglan.
¸. Melalulan iunjul caia seiiap balagian isi.
6. Membuai lesimpulan lelas ( deduliif )
leseluiulan.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 77
CONTOH
ASAS AKHLAK ISLAMIAH
Tajuk : Adab berpakaian
Kemahiran : Perbezaan berpakaian orang Islam
dengan
orang bukan Islam.
a) Guru membaca doa dan murid mengamin.
b) Guru menayangkan video suasana di tempat pusat
membeli belah.
c) Guru bertanya beberapa soalan kepada murid
berkaitan video yang ditayangkan.
d) Guru memaparkan fakta mengenai perbezaan cara
berpakaian orang Islam dan orang bukan Islam
menggunakan komputer.
e) Guru memberikan syarahan berdasarkan fakta
tersebut dan penjelasan satu persatu tentang ciri-
ciri berpakaian secara Islam dan bukan Islam.
f) Guru menjelaskan maksud berpakaian Islam.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 78
g) Muiid membeii iumpuan sepenulnya.
l) Guiu menjelaslan ieniang ciii-ciii palaian yang sesuai dengan
iuniuian Isalam dan ciii palaian yang iidal sesuai dengan
iuniuian Islam.
i) Guiu beisoal jawab dengan pelajai beidasailan falia isi yang
dilemulalan di aias.
j) Guiu mengaiallan muiid dudul mengelilingi guiu dalam
beniul bulaian.
l) Guiu membeiilan syaialan lepada muiid lebuiulan iidal
mengilui adab beipalaian.
l) Muiid mendengai penjelasan guiu dengan beiadab.
m) Guiu memapailan gambai waniia yang menuiup auiai dan
yang iidal menuiup auiai yang diambil daii allbai.
n) Guiu meminia muiid menyenaiailan peisamaan dan
peibezaan aniaia ledua - dua gambai yang diiunjullan.
o) Guiu meminia pelajai menyenaiailan lebuiulan iidal
menuiup auiai dan lebailan menuiup auiai dalam lelidupan
beimasyaialai.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
127 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
Sllde 79
PRINSIP YANG DIKETAHUI KEPADA YANG TIDAK
DIKETAHUI
Guiu mengaiilan pengalaman baiu dengan
pengalaman lama muiid.
Coniol dalam maiapelajaian felal muiid ielal pun
ialu mengenai apalal eiii wudlu' aiau mengambil aii
sembalyang, sebalagian muiid ielal pun mengalami
caia-caia mengambil wudlu' dengan meniiu peibuaian
ibu bapa meiela.
Piinsip ini membeii penelanan lepada amalan yang
ieiaiui di mana beimula daii pengalaman yang ada
sedilii pada muiid dan ianya dilembanglan lepada
yang belum dileialui lepada belum dileialui sepeiii
guiu mempeilenallan anggoia wudlu' yang wajib dan
sunai, sempadan seiiap anggoia wudlu' ieisebui dan
caia mengambil wudlu' yang beiul.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 80
PRINSIP KONKRIT ] MAUJUD KEPADA YANG ABSTRAK
Sesuaiu benda yang wujud yang bolel dipegang , dililai dan
diiasa lepada sesuaiu yang absiial yang meiangsang
pemiliian uniul mengeialuinya dengan bulii yang wujud di
seliiai muiid.
Isi pengeialuan yang dilembanglan lendallal beiasaslan
pengeialuan sedia ada muiid.
Coniol uniul Taulid, guiu mengajai balawa Allal SWT iiu
wujud dan ianda wujudnya Allal ialal dengan wujudnya alam
ini.
Pengeialuan muiid yang sedia ada ialal meiala ialu balawa
seiiap benda ada pencipianya begiiu juga dengan alam ini
leiana ianya iidal alan ieijadi dengan sendiiinya.
Penggunaan piinsip ini ia dapai mencapai objeliif dan
pengajaian dapai beijalan dengan beilesan dan bail.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 81
PRINSIP KHUSUS KEPADA UMUM
Peilembangan isi pelajaian yang beilesan lendallal di
susun daii sesuaiu yang llusus lepada umum.
Pendelaian induliif dan piinsip llusus lepada umum
adalal beibeza leiana piinsip ini lebil menelanlan
lepada peilembangan isi pelajaian uniul mencapai
objeliif.
Guiu lendallal memilil isi pelajaian yang ieisusun daii
ciii-ciii llusus isi pelajaian.
Coniol, jila guiu mengajai ieniang ladas lecil aiau
ladas besai, guiu lendallal menjelaslan dulu ieniang
ciii-ciii llusus ladas lecil aiau ladas besai sebelum
membuai saiu pengeiiian umum ieniang ciii yang ielal
diieianglan.
Piinsip ini alan meiangsang muiid uniul mengeialui
peilembangan isi.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
128 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
Sllde 82
PRINSIP MENGAITKAN PERKARA YANG MUJARAD
KEPADA PERKARA YANG KONKRIT
Walaupun pelajai mempunyai imaginasi
yang bolel digunalan dalam pembelajaian
ieiapi imaginasi meiela iidal bolel di anggap
lenglap aiau seiupa dengan peilaiayang
meiela pelajaii.
Peniing bagi guiu menggunalan balan
baniu mengajai bagi mengaiilan lonsep yang
umum dengan isi pelajaian.
Balan baniu sepeiii gambai alan
memfoluslan sesuaiu lonsep dengan jelas
dan ia dapai diaplilasilan lepada leadaan
lain ( lonliii ).
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 83
KESIMPULAN
Kesimpulan yang boleh dibuat ialah
sesuatu strategi pengajaran
menggabungkan pelbagai
pendekatan dan kaedah pengajaran
untuk mencapai kesan pengajaran
yang optimum sekali.
Strategi yang baik akan
menggunakan masa, tenaga serta
kos yang paling sedikit tetapi
menghasilkan kesan pengajaran
pembelajaran yang paling
maksimum
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Sllde 84
RUMUSAN
guru haruslah merancang dengan
cukup rapi sebelum memasuki
kelas. Ini termasuklah strategi
pengajaran yang merangkumi isi
kandungan, objektif yang hendak
dicapai, pendekatan, kaedah dan
teknik penyampaian, BBM yang
sesuai dan penilaian yang akan
dijalankan.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
129 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
Sllde 83
SEKIAN
TERIMA KASIH
WALLAHU 'ALAM
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
130 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
PEN0EKATAN, KAE0Ah, TEKN|K
0AN 8TRATEC|,
131 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
15. PEN0EKATAN, KAE0Ah, TEKN|K 0AN 8TRATEC|,
PENDAHULUAN
Bagi seseorang yang baru menjejak kakinya dalam arena pengajaran malah ramai
guru yang berpengalaman, konsep pendekatan, strategi, kaedah serta teknik
pengajaran amat sukar dibeza-bezakan. Apa lagi terdapat orang yang menganggap
bahawa semua istilah tersebut adalah sama dengan cara pengajaran sahaja. Ìni
adalah suatu perkara yang harus diberi perhatian yang serius kerana konsep-konsep
tersebut adalah merupakan asas untuk membentuk sesuatu rancangan pengajaran
harian yang sempurna oleh seseorang guru. Penjelasan tentang perhubungan di
antara keempat-empat konsep adalah amat berguna bagi guru-guru pelatih yang
menjalankan latihan mengajar supaya ilmu pedagogi yang dipelajari itu dapat
diamalkan dalam bilik darjah.
Rencana ringkas ini bertujuan memberi sedikit sebanyak penjelasan tentang
pendekatan, strategi, kaedah serta teknik pengajaran serta hubungan di antara satu
sama lain. Walau pun difikirkan bahawa konsep-konsep itu merupakan asas dalam
perbincangan pedagogi tetapi kebanyakan pengarang buku pedagogi masih samar-
samar tentang konsep-konsep tersebut.
Untuk menjelaskan konsep-konsep tersebut, perbincangan akan bermula dengan
kaedah pengajaran dan diikuti oleh teknik pengajaran. Selepas kita telah jelas
mengenai kedua-kedua konsep tersebut maka kita akan meneliti konsep strategi
serta pendekatan pengajaran. Akhir sekali kita akan mengulas perhubungan
kesemua konsep tersebut dalam situasi pengajaran.
KAEDAH DAN TEKNIK
Sebelum kita membincangkan konsep kaedah pengajaran adalah eloknya kita
memikirkan secara umum pengertian kaedah. Kaedah mengikut Kamus Dewan
bermaksud cara atau aturan (membuat sesuatu), hukum atau prinsip. Justeru itu,
sesuatu kaedah terdiri daripada sesuatu siri tindakan yang sistematik dan tersusun
untuk mencapai sesuatu matlamat.
Lantaran itu, jika kita ingin memasak ikan maka kita perlu fikirkan apakah kaedah-
kaedah memasak yang kita boleh gunakan. Sudah tentunya, kaedah-kaedah yang
biasa kita gunakan ialah seperti menggoreng, merebus, memanggang atau
mengukus. Begitu juga kalau kita diminta memberi kaedah-kaedah menyepak bola
kita akan menyatakan kaedah-kaedahnya adalah seperti sepakan sering, sepakan
tinggi, sepakan grounder, sepakan banana serta bermacam-macam lagi. Satu lagi
contoh ialah jika kita ingin pergi memburu harimau di dalam hutan, kaedah-kaedah
yang kita boleh gunakan adalah seperti menembak dengan senapang, memanah,
menjerat, menikam atau menombak.
132 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
Andaikan kita ingin memasak ikan dengan kaedah menggoreng. Maka sudah tentu
kita perIu memiIiki kemahiran-kemahiran yang khusus daIam menjayakan
kaedah tersebut. Kemahiran khusus tersebut adaIah dimaksudkan sebagai
teknik. Sebab itu, bolehlah kita menyatakan bahawa semua kaedah mempunyai
teknik-teknik tertentu yang disusun dengan sistematik. Umpamanya untuk
menggoreng ikan, kita mesti memanaskan kuali terlebih dahulu sebelum
mencurahkan minyak ke dalamnya. Untuk mengelakkan ikan melekat pada kuali,
suatu lagi teknik ialah memasukkan sedikit garam ke dalam minyak yang telah
panas di kuali. Api juga harus dikawal supaya tidak terlalu panas. Kesemua tindakan
yang spesifik ini adalah disebut sebagai teknik menggoreng. Teknik-teknik untuk
kaedah memasak ikan secara memanggang pula adalah amat berbeza.
Untuk menjelaskan lagi hubungan kaedah dengan teknik, kita boleh ambil contoh
memburu harimau. Kalau kita hendak memburu harimau dengan kaedah memanah
maka teknik-tekniknya adalah seperti meneliti arah angin, kemahiran memegang ibu
panah, gerakan tangan untuk membuat sasaran, kedudukan kaki serta tindakan
menarik nafas.
Dalam zaman ict ini, sudah tentu kaedah memburu harimau dengan kaedah
memanah tidak begitu berkesan. Jadi walau pun seorang pemanah itu betul-betul
mahir dan telah menguasai segala teknik memanah dengan seratus perstus, maka
kemungkinan besar ia dimakan oleh harimau. Ìtu sebabnya kaedah memburu yang
dipilih adalah kurang sesuai walaupun teknik-teknik kaedah itu adalah baik.
Oleh itu, untuk menjayakan sesuatu yang kita ingini kaedah yang dipilih mestilah
disertai dengan teknik-teknik yang betul. Memilih kaedah yang tepat tanpa
menguasai teknik-teknik yang baik menurut kaedah tersebut tidak akan
menjaminkan tercapainya matlamat kaedah yang diingini.
KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN
Kaedah pengajaran adalah terdiri daripada beberapa langkah atau kegiatan yang
mempunyai urutan yang tertentu. Pengajaran yang dimaksudkan ialah segala aktiviti
seseorang untuk menghasilkan perubahan tingkah laku yang agak kekal dalam diri
seseorang yang lain. Lantaran itu, kaedah-kaedah pengajaran adalah seperti cerita,
perbincangan, bermain, latih tubi, main peranan, menyelesaikan masalah, brain
storming, perbahasan, kuiz, lakonan, projek, soalan dan lain-lain lagi.
Teknik-teknik pengajaran adalah kemahiran atau perkara-perkara khusus yang
terdapat dalam sesuatu kaedah. Jika seseorang guru itu tidak dapat menguasai
teknik-teknik yang ada pada sesuatu kaedah maka kemungkinan besar matlamat
kaedah itu akan tidak berhasil.
Misalnya katakanlah seorang ingin menggunakan kaedah bercerita untuk mengajar
sesuatu tajuk pelajaran. Teknik-teknik bercerita yang dimaksudkan ialah kawalan
nada suara, penggunaan alatan yang berkenaan, kemahiran mengekalkan minat
133 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
murid, gerakan tangan "facial expression", serta kedudukan murid-murid semasa
aktiviti bercerita itu berlangsung.
Kaedah mengajar seperti syarahan juga mempunyai teknik-teknik yang tersendiri.
Teknik-teknik syarahan adalah seperti mempelbagaikan nada serta kadar
percakapan, bahasa yang sesuai, penggunaan OHP/Laptop/LCD, garis kasar kuliah
yang disampaikan, menyoal soalan-soalan yang mencabar pemikiran pelajar dan
lain-lain lagi.
Satu lagi contoh kaedah mengajar ialah kaedah soalan. Jika kita ingin mengajar
dengan kaedah soalan maka kita pelu menggunakan teknik-teknik menyoal yang
baik seperti soalan-soalan yang ditanya haruslah jelas dan tepat, pelajar-pelajar
diberi masa untuk memikirkan jawapan soalan sebelum sesiapa dipanggil untuk
menjawab, layanan yang munasabah bagi semua tindak balas daripada murid,
suara haruslah jelas, mempelbagaikan soalan-soalan yang ditanya dan sebagainya.
Jadi jika kita hendak mengajar seseorang berenang kita haruslah memilih kaedah-
kaedah yang sesuai. Kaedah seperti perbincangan serta syarahan sudah tertentu
tidak berkesan. Kaedah pengajaran seperti demostrasi adalah lebih sesuai.
Meskipun demikian, untuk memastikan bahawa demostrasi itu berjaya kita mesti
menguasai teknik-teknik demostrasi.
Sebagai kesimpulan, bila kita sebut teknik pengajaran kita mesti bertanya teknik
pengajaran untuk kaedah apa. Setiap kaedah pengajaran mesti mempunyai teknik-
teknik yang tertentu.
PENDEKATAN
Pendekatan biasanya dimaksudkan dengan arah atau haIa yang kita ambiI untuk
menuju sesuatu sasaran. Dalam pengertian yang lebih luas pendekatan juga
diertikan sebagai "to come near to in any sense" atau jalan yang diambil untuk
melakukan sesuatu. Pendekatan-pendekatan yang dipiIih biasanya berasaskan
teori-teori atau generaIisasi yang tertentu.
Sebagai contoh, pendekatan-pendekatan memasak ikan yang kita boleh gunakan
ialah seperti pendekatan Timur atau pendekatan Barat. Bagi pendekatan Barat, kita
dapati keutamaan ditegaskan pada nilai kalori, nilai makanan dari segi zat makanan
dan ciri-ciri makanan seimbang. Bagi pendekatan Timur pula, keutamaan adalah
diberi kepada rasa seperti rupa makanan tetapi tidak begitu mementingkan nilai
kalori atau ciri-ciri makanan seimbangan. Pendekatan Barat ini adalah amat
berkaitan dengan perkembangan sains dan teknologi pemakanan yang mempunyai
prinsip-prinsip makanan serta hubungannya dengan kesihatan.
Suatu lagi contoh tentang pendekatan melakukan sesuatu ialah pendekatan
seseorang dalam belajar bermain tenis. Dia boleh menggunakan pendekatan
profesional atau pendekatan konvensyenal (tradisional atau acquired) atau biasa.
Bagi pendekatan profesional, semua kaedah bermain dipelajari berdasarkan prinsip-
134 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
prinsip sains yang sangat bersistematik. Manakala bagi pendekatan konvensyenal,
kaedah-kaedah bermain dipelajari berdasarkan pengalaman, perbincangan informal
serta dengan pemerhatian.
PENDEKATAN PENGAJARAN
Pendekatan pengajaran merupakan haIuan atau aspek yang digunakan untuk
mendekati atau memuIakan proses pengajaran sesuatu isi peIajaran, sesuatu
mata peIajaran atau beberapa mata peIajaran atau sesuatu kemahiran.
Pendekatan-pendekatan wujud berdasarkan aspek-aspek pengajaran yang kita ingin
utamakan atau memberi perhatian yang lebih utama. Sebab itu ada kalanya
pendekatan meyerupai klasifikasi pengajaran di mana jenis-jenis pendekatan wujud
berdasarkan kriteria-kriteria yang kita gunakan untuk meneliti proses pengajaran.
Pendekatan-pendekatan pengajaran boleh digolongkan mengikut cara pengelolaan
murid, cara-cara fakta disampaikan, keaktifan pengajaran atau pelajar, pengajaran
bahasa dan pengajaran mata pelajaran lain.
Pendekatan pengajaran yang berasaskan pengeIoIaan murid adalah seperti
pendekatan individu, pendekatan pasangan, pendekatan kumpulan, pendekatan
kelas, pendekatan kelas bercantum dan sebagainya. Pendekatan yang dimaksudkan
di sini tidak menyentuh tentang kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran.
Guru adalah bebas memilih kaedah yang difikirkan wajar bagi setiap pendekatan
tersebut. Berdasarkan kriteria bagaimana isi peIajaran disampaikan maka
terdapatIah pendekatan induktif, pendekatan deduktif, pendekatan ekIektik,
pendekatan dari segi isi mudah ke isi susah dan pendekatan dari isi maujud ke
isi abstrak.
Pendekatan yang memberi tumpuan kepada pengajar disebut sebagai pendekatan
memusatkan guru manakala pengajaran yang mementingkan murid disebut sebagai
pendekatan memusatkan murid. Kaedah-kaedah yang seiring dengan pendekatan
yang memusatkan guru adalah seperti kaedah syarahan dan kaedah demonstrasi
manakala kaedah-kaedah pengajaran yang selari dengan pendekatan pengajaran
yang memusatkan murid adalah seperti kaedah menyelesaikan masalah, kaedah
bermain dan kaedah perbincangan kumpulan.
Terdapat juga pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk mengajar beberapa
mata pelajaran mengikut tema-tema pelajaran. Contohnya pengajaran dalam Alam
dan Manusia menggunakan perdekatan interdisiplin atau pendekatan bersepadu. Ìni
adalah kerana beberapa mata pelajaran seperti Sejarah, Geografi dan Kesihatan
digabungkan menjadi suatu mata pelajaran yang baru. Pendekatan ini adalah sama
dengan pengajaran Sains Panduan di mana Biologi, Fizik serta Kimia digabungkan
dan diajar mengikut tema-tema tertentu.
Akhirnya dalam pengajaran bahasa terdapat pendekatan-pendekatan seperti
pendekatan komunikasi, pendekatan situasi, pendekatan psiko-linguistik,
pendekatan terjemahan dan pendekatan nahu. Pendekatan-pendekatan ini timbul
13S 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
berasaskan teori-teori pembelajaran yang berbentuk mentalis atau behavouris.
Contohnya jika kita mengikut teori mentalis atau kognitif maka pendekatan yang
digunakan adlah seperti pendekatan terjemahan dan pendekatan nahu. Bagi teori
behavouris atau S-R maka pendekatan pengajaran yang digunakan adalah
pendekatan komunikasi dan situasi.
Rumusan yang boleh dibuat ialah pendekatan merupakan sesuatu yang agak
umum dan ia seoIah-oIahnya menunjukkan sesuatu haIuan tetapi tidak
menerangkan bagaimana caranya untuk menuju haIuan itu. Cara-cara yang
digunakan untuk menuju arah yang ditetapkan oIeh sesuatu pendekatan
pengajaran adaIah kaedah-kaedah pengajaran.
STRATEGI
Strategi boleh diibaratkan sebagai suatu susunan pendekatan-pendekatan dan
kaedah-kaedah untuk mencapai sesuatu matlamat dengan menggunakan tenaga,
masa serta kemudahan secara optimum. Seseorang panglima tentera harus
memikirkan strateginya untuk mempertahankan kedudukannya atau menyerang
kubu musuhnya.
Sebagai contoh, katakanlah perang tercetus di antara Malaysia dan Singapura.
Seorang panglima Malaysia yang dipertanggungjawabkan untuk menyerang dan
menawan Singapura terpaksa merancang strategi peperangannya. Dia harus
memikirkan apakah pendekatan-pendekatan dan kaedah-kaedah untuk menyerang
pihak musuh. Adakah kita menggunakan tentera udara atau tentera laut? Adakah
kita mengebom sasaran-sasaran pertahanannya terlebih dahulu sebelum
menghantar angkatan tentera darat diikuti oleh angkatan tentera laut. Susunan serta
urutan kaedah yang dirancangkan mengikut kekangan logistik adalah disebut
sebagai strategi peperangan.
Andaikan kita menggunakan contoh memasak ikan semula. Kalau kita ingin
memasak seekor ikan yang agak besar (5 kilogram) kita perlu merancangkan
strategi memasak supaya kita dapat kepuasan dan faedah yang paling banyak
dengan menggunakan masa, tenaga serta sumber yang paling minimum. Di sini kita
perlu merancangkan pendekatan-pendekatan dan kaedah-kaedah yang boleh
digunakan untuk memasak ikan tersebut. Umpamanya adalah kita menggoreng
kepalanya, merebus ekornya, memanggang tulang diikuti dengan mendidihnya
dalam sup, menjerut telurnya dan sebagainya. Kaedah manakah yang kita buat
terlebih dahulu? Pendekatan timur atau barat yang patut diikuti untuk memasak?
Rancangan yang lengkap ini boleh disebut sebagai strategi memasak.
Bagaimana dengan strategi memburu harimau pula? Kita telah membincangkan
kaedah-kaedah yang boleh digunakan untuk memburu harimau. Jadi bagaimanakah
rancangan kita untuk menggabungkan kaedah-kaedah tersebut seupaya harimau itu
dapat diburu dengan mudah. Adakah kita memagar kawasan yang didiami oleh
harimau dan menahan jerat pada kawasan-kawasan tertentu. Apabila harimau telah
136 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
terjerat, barulah kita menembaknya. Atau perlukah kita menghadkan makanan
harimau untuk melapar dan meletihkannya kemudian membunuhnya dengan
lembing.
Untuk memenangi sesuatu pertandingan badminton, seseorang pemain bukan
sahaja perlu menguasai segala kaedah untuk menghantar bola tangkis kepada
lawannya tetapi ia juga perlu merancangkan strategi permainan itu. Strategi
permainan adalah seperti bermain secara defence pada pemainan pertama untuk
meletihkan musuh dan kemudiannya menyerang dengan secara smash yang
kencang pada pemainan kedua. Adakah dia sengaja bermain sebanyak 3 atau 2
pemainan sahaja. Jika pemain itu menguasai semua kaedah menghantar bola
tangkis dengan sempurna tetapi strategi permainannya tidak sesuai mana ia akan
ditawan. Oleh sebab itu, ada kalanya pasukan yang mahir dalam semua kaedah
permainan dikalahkan sebab strategi permainan tidak sesuai.
STRATEGI PENGAJARAN
Untuk mencapai objektif-objektif pengajaran, seseorang guru biasanya
menggunakan gabungan berapa pendekatan serta kaedah mengajar tertentu.
Rancangan gabungan pendekatan dan kaedah serta turutan pendekatan dan
kaedah itu diIaksanakan merupakan strategi pengajaran.
Sebagai contoh, untuk mengajar sebuah kelas berenang, strategi pengajaran harus
mempertimbangkan pendekatan yang digunakan serta kaedah-kaedah yang perlu
digunakan. Adakah kita gunakan pendekatan individu atau pendekatan kumpulan
kecil? Bila kita menerangkan cara -cara berenang kepada pelajar patutkah kita
gunakan pendekatan induktif atau pendekatan deduktif? Di samping itu, apakah
kaedah pengajaran yang boleh kita gunakan. Antara kaedah syarahan, kaedah
demostrasi dan kaedah latih tubi yang manakah kita gunakan terlebih dahulu?
Bagaimanakah kombinasinya? Ringkasnya rancangan yang lengkap yang
mengandungi pendekatan dan kaedah adalah strategi mengajar yang dimaksudkan.
Peranan strategi pengajaran adalah lebih penting lagi jika kita mengajar pelajar-
pelajar yang berbeza dari segi kebolehan, pencapaian, kecenderungan serta minat
yang berbeza-beza. Kita perlu rancangkan pendekatan dan kaedah yang digunakan
untuk mengajar kumpulan-kumpulan yang berbeza-beza itu. Contohnya, dalam bilik
darjah KBSR yang biasanya terdiri daripada kumpulan lemah, kumpulan serdahana
serta kumpulang cergas. Guru terpaksa memikirkan strategi pengajaran yang terdiri
daripada pelbagai kaedah mengajar untuk memenuhi keperluan semua kumpulan.
Di samping itu, setiap bilik darjah mempunyai halangan serta rintangan-rintangan
yang tersendiri seperti keadaan fizikal, kemudahan bilik darjah, nilai, norma serta
latar belakang sekolah dan murid. Lantaran itu, seseorang guru bukan sahaja mesti
menguasi berbagai-bagai kaedah mengajar tetapi yang lebih penting lagi ialah
bagaimana mengintegrasikan serta menyusun kaedah-kaedah itu untuk membentuk
strategi pengajaran yang paling berkesan dalam pengajarannya.
137 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
Kita biasanya mendengar pendapat bahawa tiada terdapat mana-mana kaedah yang
paling baik sekali. Ìni amat benar kerana kaedah-kaedah mengajar mestilah diatur
untuk membentuk strategi pengajaran mengikut keadaan di mana proses
pengajaran itu berlaku. Jelasnya sesuatu kaedah pengajaran tidak menjaminkan
pencapaian matlamat pengaajaran. Yang lebih penting adalah interaksi kaedah itu
dengan kaedah-kaedah lain.
KESIMPULAN
Kesimpulan yang boleh dibuat setakat ini ialah sesuatu strategi pengajaran
menggabungkan pelbagai kaedah dan pendekatan pengajaran untuk mencapai
kesan pengajaran yang optimum sekali. Strategi yang baik akan menggunakan
masa, tenaga serta kos yang paling sedikit tetapi menghasilkan kesan pengajaran
pembelajaran yang paling maksimum
Rujukan
Aroa| 0lrrar (1985) ¨Vergajar Talaoarasa¨, 0eWar 8arasa & Pusla|a, Kua|a Lurpur.
Ee, Ar Verg (198Z) ¨Pedagog| urlu| 8a|a| 0uru¨, Fajar 8a|l|, Pela||rg Jaya.
Kararud|r lus|r (1988) ¨Pedagog| 8arasa¨, Lorgrar (V), Kua|a Lurpur.
Kaye, 8arr|rglor (19Z0) ¨Parl|c|pal|or lr Learr|rg¨, 0eorge A||er & urW|r, Lordor.
Kerp, Jerro|d E (198Z) ¨Cora| Rarcargar Pergajarar - 3ualu Rarcargar urlu| rergguoa| ur|l 0ar Kursus¨
0eWar 8arasa & Pusla|a, Kua|a Lurpur.
Rar|rar 3aorar & Rar|r 3yar (1985) ¨Kaedar Pergajarar 8arasa Va|ays|a¨, Fajar 8a|l|, Pela||rg Jaya.
Targ, Cree Yee (1988) ¨Parduar Lal|rar Vergajar¨, Fajar 8a|l|, Pela||rg Jaya.
Trorpsor, 8rerda (19Z1) ¨Learr|rg To Teacr¨, 3|dgW|c| & Jac|sor, Lordor.
wragg, E.C. (19Z1) ¨Teacr|rg Teacr|rg¨, 0oug|as 0av|d & Crar|es Lld., wesl varcouver.
*8arar |r| d|rual lurur dar| |rlerrel
138 8uku ÞAnuuAn ku8SuS 18AnSlC8MASl ÞLnululkAn lSLAM 1APun uuA2011
1ó. FELAN IINDAK IKbI JbkbLAIIH bIAMA
1.1 IbJbAN
UnIuk menje|c:kcn kepccc :emuc Juru|cIih UIcmc IenIcng Iugc: ccn
Iincckcn ycng per|u cicmLi| :e|epc: menyerIci Kur:u: Kuriku|um
SIcnccrc Sekc|ch Fencch {KSSF) Ichun 2010.
1.2 FELAN IINDAK IKbI JbkbLAIIH bIAMA
Juru|cIih UIcmc mengu|cngkc|i ccn memchcmi kcncungcn Lchcn
kur:u: Kuriku|um SIcnccrc Sekc|ch Fencch {KSSF).
Juru|cIih UIcmc per|u Lekerjc:cmc cengcn 8FG, lFG ccn JFN cc|cm
me|ck:cnckcn kur:u:.
1.3 IINDAKAN SEMASA FELAKSANAAN FENDEDAHAN IN-HObSE IkAINING
KbkSbS KbkIKbLbM SIANDAkI SEKOLOH kENDAH [KSSk} FEkINGKAI
NEGEkI.
Juru|cIih UIcmc LerIugc: :eLcgci pencercmch cIcu fc:i|iIcIcr :emc:c
Kur:u: SIcnccrc Kuriku|um Sekc|ch Fencch {KSSF)
Juru|cIih UIcmc menycmpcikcn cercmch mengikuI :|cI ycng Ie|ch
ciIenIukcn c|eh pihck ycng menjc|cnkcn kur:u: ccn mengikuI
pcncucn ycng Ie|ch ci:ecickcn.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->