KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

PANDUAN KURSUS

PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 2

Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2011

Cetakan Pertama 2011
© Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian
artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara
apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain
sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan
Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

ISI KANDUNGAN

Perkara

Halaman

1.

PENDAHULUAN

iii

2.

PERATURAN KURSUS

iv

3.

PERANAN GURU PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEMBENTUK SAHSIAH MURID

1

4.

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM DALAM KURIKULUM STANDARD SEKOLAH
RENDAH(KSSR).

9

5.

DOKUMEN STANDARD PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA

15

6.

AGIHAN WAKTU DAN TAJUK KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA

29

7.

KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENGHADAPI CABARAN ABAD 21

34

8.

CONTOH KERANGKA KREATIVITI MENGGUNAKAN KAEDAH 4 FASA TERARAH

47

9.

CONTOH MODUL

50

MODUL AL-QURAN

51

MODUL AKIDAH

56

MODUL IBADAH

62

MODUL SIRAH

69

MODUL AKHLAK

78

MODUL JAWI

88

10. PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM

95

11. PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM

104

12. KAEDAH DAN TEKNIK

111

13. TEKNIK P&P YANG SESUAI BAGI ASUHAN TILAWAH AL-QURAN (AYAT
BACAAN)

115

14. PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN

123

15. PENDEKATAN, KAEDAH, TEKNIK DAN STRATEGI

130

16. PELAN TINDAK IKUT JURULATIH UTAMA

138

i

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2- 2011

1. PENDAHULUAN

Kursus Induksi Jurulatih Utama bagi kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan
Islam Tahun 2 adalah bertujuan untuk memastikan Pendidikan Islam KKSR dapat
diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah. Kursus pada kali ini
mengemukakan beberapa pendekatan yang berfokuskan kepada aspek membaca, menulis,
mengira dan menaakul serta memberi penekanan kepada Elemen Nilai Tambah (ENT).
Elemen Nilai Tambah (ENT) yang dicadangkan berfokus kepada Elemen Kreativiti dan
Inovasi, Elemen Keusahawanan, Elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK).
Kementerian Pelajaran Malaysia berusaha untuk melahirkan warga Malaysia yang kreatif,
inovatif, berilmu dan berkemahiran tinggi serta mampu menghadapi cabaran pendidikan
abad 21. Guru Pendidikan Islam juga diharapkan dapat mengembeling tenaga untuk
mengembangkan kefahaman Islam yang sebenar kepada murid dengan lebih berkesan.
Guru Pendidikan Islam juga seharusnya mampu membimbing murid melalui ilmu yang
disampaikan dan berjaya diamalkan dalam kehidupan, seterusnya menjadi amalan yang
berterusan dan pembudayaan dalam kehidupan harian sepanjang hayat.
Kursus ini akan memberikan pendedahan serta bimbingan kepada Jurulatih Utama
KSSR Pendidikan Islam KSSR Tahun 2 dalam memahami Konsep Dokumen Standard, Dasar
KSSR dalam Pendidikan Islam, Elemen Nilai Tambah(ENT) dalam P&P, Cabaran Pendidikan
Islam abad 21 serta Pendekatan P&P Pendidikan Islam. Oleh itu komitmen yang tinggi dan
bimbingan yang berterusan daripada Jurulatih Utama akan memantapkan usaha bagi
meningkatkan kualiti Pendidikan Islam di Malaysia agar terus releven dengan perkembangan
semasa serta menjadi subjek yang diminati dan disukai oleh golongan pelajar.
Buku

Panduan

ini

akan

akan

memberi bimbingan

dan

langkah

untuk

mempertingkatkan profesion keguruan terutamanya kaedah pengajaran dan pembelajaran.
Oleh itu akitviti pengajaran dan pembelajaran serta bahan bantu mengajar yang lebih
menarik, efektif dan terancang penggunaannya perlu diberi perhatian. Semoga buku
panduan kursus ini dapat memantapkan pelaksanaan kurikulum KSSR disemua sekolah
rendah serta dapat melahirkan generasi murid yang dapat mengamalkan Islam dengan
sempurna.

iii

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2- 2011

2. PERATURAN KURSUS

Kehadiran kursus merupakan tugas rasmi. Semua peserta diwajibkan mematuhi
peraturan berikut ;.

Menghadiri setiap slot yang dijadualkan..

Menepati waktu dan perlu dicatat dalam borang kehadiran.

Menjaga etika keguruan sepanjang masa demi menjaga martabat guru.

Sentiasa berfikiran terbuka untuk menerima pandangan yang positif dan
bijaksana dan ketika menolak pandangan negatif.

Berpakaian kemas dan sesuai sepanjang kursus dijalankan berdasarkan
pekeliling berpakaian yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia
(KPM).

Merokok adalah dilarang sama sekali sepanjang masa berkursus.

Telefon bimbit hendaklah ditutup atau disenyapkan semasa sesi ceramah.

Tidak digalakkan keluar masuk dewan semasa sesi ceramah sedang
berlangsung.

Memberi kerjasama sepenuhnya kepada penceramah dan urusetia.

Mencatat setiap maklumat dan cuba memahami setiap isu dengan sepenuh
hati.

iv

BUKU PANDUAN KURSUS TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2- 2011

!

!
"#$
%

!
&'
(

)

(

)*
*
(

)
,

+
-

"
.
%
&

! "/0

!
% (1

'
(

*

)
)'
*
-

,

%
(

2
%

2

'

'

#

,

5

)
3

4

$
! " "#
$ !
" % % &
$
#% &
%
"
#
"# #&
"
# &
$ "#"#
#$
" '
"
%
( &) $
% %
&
*
)
%
#& + %*
#
#"
"#!
%"
,
-.//0+
* 123
&

!
"
"
#

!

"
!

#

!

%

& ' ()( * + , - .
/ / (* - . 0
1
/
0 01 * + ,
, ( -* +1 / . ) & ( /
1 - +. 0 , . -'
0 / (* - . 02
-()
* + 0 /,
.0 * .
0
/ .( . 0 ++ +' 3 , ( , +
4

5
& .
0 - 0 /
) 8
1
( 68
1 /1
. .1
1
+
&
&
*
&

/ /1 *
* . 0 (/
)
)((
+ ' -2 - . 0
1 ' -0 -

1 + - * + / 0, ( - / - ( .) 67
4
92 ' . 0 0 :
4
9/
' ..
1 0 +
/ / /, 0 .
( , +
-1
1+ - + - / - . ;

. / / . ( (
- * + ( /1 - <
- 0 . 1 0 0 / /1 .. 3
1 ( 0 . ,
+. 0 - <
. / ' =) 0) 0 -, . 1 ' -<
- (1 . (1 . . .
( ( 41 ' / ' . + - + /
( .) ( , +
/ - .

!

$

(%

6

,%

*"77"
* "778) 1
*

%

2

#

$#
%
* #
& 2*

#

2
* #

33!1

- *
. 33 8

'

%

!

# &

.
5 & -9

9

%

"
- 4 3+

$)

#

#"

'"

$

!

&. //01

'
#

.

'

2

#. // 8

$
!

!

"
$

#

$ " $

$

"
#

"#"#

%

% #

"

&. //01 $
. /7!8
2

+&

33!1

%

&

#
&

& &

' * & #

'

33!1 &

- *

* #

# %

&
+&
. 33 1 4 5 5 6

- *

* #

"

&

#

- *
& #

. /0/1

* #
33 8

$

%
) &
',

&
'(
' #+ *

"

'

)&#5
"

$

#

%# #

!

& ;

-''8

2

'

% 2 %
%

# 6 *
*

%

6

2

'

2
*

&

#

%

% & '

#

%

%

%

'

'

,

% $ % # 6

%

'

#

%

'

#
2

# 6

% ' % & '

2 * ' 6

'

#

&

2 #

%

&*
%

2 #

6

2 #

%

2

&
%

%
%

6

6

!
0 - =- =-

/

- 0

& >

* * + 1 ' / /1 - . .
0 ( / ( 0 1 ' /( +
1 /, ' 1 - .
/ - .
(1

= 1 - .

1

' + -

+

.0 11 - .
/ .- :

( = - . (

/

;

/ - . ( 1 -0

(

' +
= +

6009

.

0 -/ ( .

++

.

/ .( 0

. 0
' + /

++

..

( * +2

"

( 0 1 -

, -0
.( , +
00 (4 5% < 8 3 3
'2 / 4 5%!92 - , + 1 -. 4 (
( 3
/ + 0 . , 3
(30 (
- * +0
/
.
, +
+ ( , . , .1
.

:

*
1 ( , +

//
+ -

, -)-

0 (.

0 / + -

? ,

00 ( 6 5$59 , /

. 1
(0
!
/ ) ') 4 /

. .

0 1 0
- 0,

4

( , +

#

6

("797)*
,

4
:

,
(

*

)
,

$

0 .,
+ ' . 0 1
0 ++
@
, .
/ - .
0 ++

%

0

-/ . + - 0 . ,) / - /
-1
(
/ - .
/ * /1 . ( ( 0 . , /
/ - 1 . 0 + (
+' 3 , * + 3 ' ,
.( . )
@
* +, - /
*
+
, - + ' - , /
/ .( . 0 + (
+' 3 , / - . 2

< 5 - /7/8
'
2 ' $= < 2 #
'
2
#
) '$ ) '
2 #
'
2 ,
> & *
?
'
' & ' *
%
- * #
% &8 * #
% & & 2 &
& $= <
, /8
>
&
&
' &
% + #$+ # 2 #
# '
.
' + #+ #
2 #*
$= < ! , "8
2 ' $= <
' . &
& ) '2 #%
#
'
* #
+ #
2
*
.#
2 #
2
&#
2 #
6
+ #
%
& '2 # &
$ < *
- //"8
$ 5
)
%
& '
2 # &
&
##
% ##
'+
'
&
6. 4
& .
+&
+ &'
- //:8
'+ * %
* # % # 6 .%
& '. %
++ #
* '
+ # * 5 &
&
2
' *
* #
@ %
@
#

5
- ' 0 2 6 55#9 /
0 ( , + ;

' ..

/

0)- / / . (0 0 ( , - . 04

( )- + * + / / . (0 0 ( * + + . 0 ++
, /, +
( 1
* <
+ ,

+

).) 1 /
1 )

* + , -1 , , 1

=) 0)

1

(

0. 1

-.) +( /1

= -

+

.

- + * + ( + 0 , -1

*

+ -

1

0 1 . + +
( .)
, -( /
'A (
, -( /
1 .(
( .) 2

.

+ /, , - 0 )- +
+' 3 ,

/ /,

1 -( 1( .

1

. * 2

.

#&
6# # &

%

- * +

6$= (

* - , 3 . ' *
.(
-)+- / ' A
/ ' 0 ++ +' 3 , . 0
, .
( - . . 1
+ - + ' 2& - ' A
&
( / , -0 ++ +' 3 ,
/
1-)+- /
. ( /

&

&
& % &

4

/
1

&#
$

%

0

' -

0 -

+#

"#

( ( )- +

#

%

#& !

+

#

&

/ /, - .

0 . 1 -. /,
( , *

-( : 0 / 0 4 . (4 1 * * +4 /
+ -* +, .
-( : 0 ( 0 ( /
-/
, -0 ++

1

#

#
#

"
"

#)
$

$

%

&
&

"
$ )(

#

#"

$

#

"

! "#

)"

& % # "#

"

&

"

&#
%

&
$

&#

$

&

$

"#"#

#)

#%

% &"
%

&# $
"

#
+ #&
$ &# % # &

## #$

7

- .

(

#$

% & "#
! "#

$
$#

#

&

"

(

& $ &
& $ !#

"

% &

% &
#

%

#7 "
&#

#

#
"#"#

$ &#

" $ &

# # # 6# #'

A
A

/

!

A

A
-

8

!

"
"

#
$

"

#
#

"

#
#

3

!

%

#
&

! ! !

"

#

#
"

"

'
!
(
!

#

!

)

) !
!
!

!

$

!
#

$

"

"

"

"

"

"

%
"

&

'

%

*
!+
+
!*
,
!

5

-

.

/

0 1!

"
2
0 !
"
!

2

"

"

,
!

"

!

!
"
"
!
,
,

!

!
&

.

$
!

!

!

! ! !

A

"

A

"

%

*
*

8

,;

,

9

%
!
%

2

,;

2
4

%

:

,

: <

2

4
%
=

%

=

%

4
2

,

4

,
4

=

%

,

>

4
=

%

?
2

=

4

%

,
4

@

%

2

2

4

9

2

,;

*

,

*

?
2
?
%

A

:

,;

*

*

*

*

?
!
)"

7

B

2
:

)"

,;

*

*

,

: <

"#

B

2

)"

#"

B

*
*

)"

*

% "

B

)"

#

B

?

)"

*

" %

B

2
*
)"

8

B

#
2

0

"

! "

"""

""

$

! "

$

""/

#
#

! "
#

""C

! "

""$

/
/""

%& ' (
%&
%&

!
&!

D

/"C

%D"# $

/"$

') ' (

/"0

*
+, & -

,

+ $ & )*"
(

0% %
7

/"/

+ *./-

+0

(

- . /1*,

/"E

-. /

,

/"8

0%

1

//"

+ *./-

+0

2

1

///

0 %+(

. /1*,

1%& ' (

/"

//C

//

%&

% ,+

/03

//$

0 %+D"# $
0 %+(

//0

. /D + 4

5 0 %+D

//E

3

//8

,

6 7$

,

8 +9
0 %+ (

-. /

,

,

;: 1

/C"

; %& ' (
@!"#$ ?+ %>

5 ;D

C D</ C
;

/C/

; ') ' ( , * (= </ C C
;
;

DBA

(A
@C ! (!(E ?+ %> (A

;

,
1

/C$
/C0

/$"

; %& ' (

/$/

; ') ' ( , * (= </ $ C
(A

(A

,

%& ' (
(A

/

//9

; F')G' ( ,
; 2 "D

,

/$$
/$0

5 ;D

C D</ $

(A

;

I
I

( H D'

( H D'

J D1 9KD'
+

:

/0"

$ $ ') ' ( , * (= </ 0 /
(H

D( $

%-

;

:

M

(H

/0$

/E"

5 ; D C D</ E

$ $ ') ' ( D * (= </ E /

;(

9 <+ O

%-

/EC

%-

/E$

I!
I!

I

/0C

,+ M ! N A $ ! ! L $ * . #
%-

5 ; D C D< / 0

D'

/8"

$ $ ') '
;

- (= </ 8 /

<D + P . #

I!

5 ; D C D</ 8
I!

/8C

; .Q

/8$

6 42C
'&
'&
'&
&

34 &

34 & 3 /

C""

34 & D
34 & !

C"/

& )*"

C"C

# 5 &"

C"$

'
34 &

# $%&

'

()*

C"0

'&
3

+ *./-

+0

C"

34 & 1*,
&
'

,
/ '0
,& !

-

& +# 3 /

C/"

)'

/7*" (& +# .

C//

& +# 3)4 5&
+#

+0

C/

& +#

1 2C / C

6 6% * &
+# 7

& 8

7 8/-

+# 7

C/$

9

+0

CC"

9

#

CC/

+# 7

CC

9 ( 7 8/-

0!0
8

. -9 +:

1 2C $ "

8

+#

1 2C $ /

&

1 2C $
&

. -; +:
+#

+

< "= >

C0"

8
:

! 4 $;

&'"

26 @A
C0/

8
=

<*

&'"

C0C

:
8
8

! >*? & ' "

C0$

8

,# >*? & ' "

C00

6 @ <* 8

6 @A

&' '

C0

C0E

&'"

B / C */- D*E F G H &

I-$ " "
J

#K*
#N * "
# &

:- H P
# &
"H

(1+

% : - L* 9

,

-K . -

D* - Q* " K

#$

- ( D<$ "

7 H &
#!

I-$ " /

, 7- A H /"#
'

+ $R 6

4

L M -,

O"

5R

I-$ " C

4

,7: -$ " $
#

#01 #
#+-

H

0

P & %S

5 :

I-$ / "

H

I-

#H .L
U(7

&9 K H %M,
VH

O T"

0
#

I-

4

0

$/$

I-$ / 0

W :X 7 / C I- $ C "
W :X

#H

$//

0

Y 9 " <* Z 4 B [#

- ( D<$ /

I-$ / C

01 #
#

(1+ + $R 6

I-$ C /
7-

C I-$ C C
J

- ( D<$ C

:X \ & " * ,
#

"

7- K 23 Q*,*7 " K Z 4 =

(1+ + $R 6

W :X

W

#] ^ _"
#4 _"
#

4 _"
#5 67 _" =

#a* X % : - Q*7*

V H .`

I-

+ * ./- b !
0 /*7

*, FGb !
J

'

$C$

-$ C 0

#

W :X

.

C I-

$CE

W :X
#D 4
# , :*"
#T@

#

W :X O ' /- 0* 7 C I-$ C 8
Z
*
* %

* U(7
7

7 Z

I- 0 " "

" U(7 Z

I-0 " /

7 Z "

Z

I-

- = * >^4

Z

0

7 8/- - ( D<0 "
*

0"C

,7: -0 " $
* U(7

09 /
09
7

=

-Z

98Z

I-

:'8Z

I-

D 4 " 0* 7

I-

0/"

0//
0/C

Z
Q-

7 8/- - ( D<0 /
7

=

-

2QQ
Q

Z "

#Q

Z

%

&
#! "

8Z

I-0 C "

&

I-0 C /

" /- > ^ 4
U* -

/"

)

C

K

)

U

) U

Q*

C

d* &
'

"

a

B(- &

J

'

* (
%

K &

c" C
#O

J

F

J5
!

'

K"

Q

Q

J

"

J5

%
U* -

&
J5

)

Q

( (

c" C

C

K"

7 8/-- ( D<0 C

I-0 C C
* (

O

Z

#2

D

e +

e

e

-

D *
+

e <

e

f e +

-;
e

g* h* ;
C

C U* #! "

* (

O

* (

( (

c"

&

d*

C U* -

C
J5

(

J

#O

c" C

U* -

$D /-

'

#L* X * % * Q
&

B(-

C
J5

#a * *

'

* " *C
&

Q*

a*

C
J5

*B

*B *O

Z 4 F 0"
"

&

'

C
J5

*

J

*=
#+i/*
C %

k X* N 7

J

J+

'

U- L * 5 *j
# *j
U* -

$D /-

( (

(

#! "
l&m

7

U i/

F 0"

K D@ Z 4 F 0" &

J

J5
5

'

!#
- K Z 4 F 0" &

J

J5

'

=> '
K Z 4 F 0"

&

+

/- K C

J

7
J5
# * Q7
#O "

(

K Z 4 F 0"

#Y

&

"

L
#>- -)-

#

'

(n
`
+

B*
/- K C
#

-

J5

'

) %T
Q

C */- mo K U i/ F 0" &
J5 '
? <*
:

J+

4! S

,+

#U i/

&
Z4

#+-

&m

C */- mo K &
J5
F f
* -

#%

F <*

C */- mo K &

#K*S

0

@ A -B
+S

C */- mo K &

S "

'

S "

3- f
+

J+

+

"
+
#+-

*
/- K C
#
J5 '
+74

;+

/- K C J+
&m
J5 '
-c ?@

9

7

:

/

Q*

d* &

d* &

C

C

B(- &

d* &

C

C

d* &

O

&

C

C

O

O

&

c"

&

O

&

d* &

C

O

0*

C

C

O

c" C

%

9

B

c"

O

Q*

O

O

O

C

C

C

C

C

C

C

C

C

c" C

3

%

B(- &

d* &

d* &

d* &

d* &

d* &

O

&

O

&

&

&

>Z

>Z

=

!

7 H

*0
% :-

D*E

FGH &

6R

6 @

7 8/-

+0

'

C &

'

C &

C 4
2 "

2 "

Jb

> & -

(

> & -

(

5*4

!

" #

#

5

$

!

%5

#

3

6

6

6

!6

"6

5

#56

!

6

%%6

#

56

5

%

$

#

"

!

i/*-

3

Q*

Q*

Q*

B(- %

&

a* %

B(- %

&

&

B(- %

d* %

&

&

d* %

&

K C

K C

K C

K C

K C

K C

K C

B(- &

B(- &

B(- &

d* %

0*

&

C

C

C

%

Q*

Q*

Q*

&

&

&

&

&

&

&

C

C

C

3

a* %

B(- %

B(- %

B(- %

d* %

d* %

K C

K C

K C

K C

K C

K C

K C

B(- &

B(- &

B(- &

d* %

%

:' /

09

:' /

9Z

9Z

>Z

=

!

7 H

*0
% :-

6R

7 8/-

&'"
! 4

:

6
;

+

G -- & 4 & ' "

6 @ >* D

X9 6R

6 @

9

+0

&

C 4

%

) Jb

%

) Jb

5*4

"

5B !

$% B

!# B $$

6

%

4E F

4E F

4E F

4E F

4 EF

%#6

%

"56

!"6

# B !"

B "

%

#

!#

3

5

%

$

#

"

!

i/*-

%

%

%

%

C %

C %

C %

C %

&

+

+

K Z 4 F 0" &

7

- K Z4

/- K C

-

/- K C

K Z4

/- K C

- K Z 4 F 0" &

+

F 0"

K C

K C

K C

K C

K C

K C

K D@ Z 4 F 0" &

a* %

&

&

F 0"

7

a* %

0*

&

%

Z 4 F 0"

%

%

%

%

a* %

a* %

%

K C

K C

K C

K C

K C

K C

&

&

+

+

+
K

0

W

H

0

- K

Z

9Z

H

6R

:X * ,

0

09

:' /

09

=

/- K C

-

/- K C

7

/- K C

*- K 9 Z 4 F 0" &

K D@ Z 4 F 0" &

K Z 4 F 0" &

Z 4 F 0"

7

C %

C %

C %

C %

&

&

3

&'"

E >*? & ' "

:

=

C 4

E

E

E

5

(

(

(

H

H

H

5*4

B

!B"

B

5" B

$! B 5!

!" B $

! B !!

$B

B#

"B#

$

F IB

F IB

F IB

F IB

F IB

F IB

F IB

4E F
5" B
B!

4E F

4E F

## B 5!

! B #"

3

5

%

$

#

"

!

i/*-

&

+

0*

C */-

&

- K Z4

/- K C

+

/- K C

+

/- K C

7

+-

C */- m K U i/

/- K C

&m

+

&

F 0"

+-

C */- m K U i/

/- K C

&m

+

&

C */- mo K U i/

&

C */- mo K U i/

&

&m

F 0"

F 0"

F 0"

+-

C */- mo K U i/ F 0" &

mo K U i/ F 0"

F 0"

%

+-

+-

&

+

%

C */-

&

&m

F 0"

&m

F 0"

F 0"

F 0"

+

/- K C

&m

+

/- K C

+

/- K C

+

/- K C

7

C */- m K U i/

&

C */- m K U i/

&

C */- mo K U i/

&

C */- mo K U i/

&

+-

- K

/- K C

C */- mo K U i/ F 0" &

mo K U i/ F 0"

Z 4 F 0"

3

0

:

Z

=

!

W

:X * ,

6R

,# >*? & ' "

,# >*? & ' "

C 4

K

K

5

!

5*4

!

L+

L+

"% B $#

$ B "$

!B #

B

!% B $#

% B !$

3

/

/

J

J

J

J

F IB

F IB

Q7-

%

$

#

"

!

i/*-

:

.;

0

C

"

7)-

(C

+

7
@ /)@
0)
/)/
+ =)+ 0 @
+ 4 =)/1
+ 1 )1 0)
, =)/ , 00 - 0
,()-, +4 1-)= (( +
=)/,
+ :)-/ 0 ) 2

F
2

G

-

A

(0 )

9& ' 5 '& 5+

*

9& '
5 2+
'& ' 5+ D

@&

9& ' 5+
#

D -= (
32
'+ *

# ++
+

2+

5

)+

+5D
@@

)

) '5
D

C

!

!

& ), > 0 ) (
&

0 +- 0)

-0 ):

(

= ( ): + ), > 0 ) E0 ) +) + 1-)= ((
): 0 ( :* + =) )/ =4 ()= 4
= 0 D=
+ ( =-)(( 0 1
0E*) + 1 )1
)@ - 0 3)/))@ 0 @ 0 . +
(. (4 = 0 - 3 - ((4 + - )- =)+ 0 @ (. (4
()1 (0 = 0
=)// = 0 )
=) ,)- 0 ) (. ( 0
@ - , :)- 2

"

< # #
& %#
6) 5
# )&
$ % #6
&

&
&)
%) &
$ % #6
&#) &
&#)
5#
%) &
" 6 &#) =
&#
&#) )( #"
# ( #
&)
&
" # &
)%
6) )
% 6
&
6 >& & # & #
& )
% & 6&
$ )%
+ ) # &
+
"# &#
#
))"
# ()
&#) ( ) % "+ )
$
)&
&
# *?
%

:

' 2 "9* /##E
0

#
!
"

##
#
! !
2

#

=
2

2

=

,

=
2

2
*

A
$
#

"

#$

H
G-

&
#

#

!
# '

&

&
&

#

* &1

2

1
#
! %
#

$
$

/"

H

$ $ # % ##
%

##
#

2 :

&
&

H

*
*
*

$

&-. /
0.- - /
- 1

2
3

0 . -

4

$
- &. -- $ - 0 $

2

& .. $$

%

5

7

:

*

0

6

*

$ 3

B

B
3

!

&

F
G

*

. 1-)' . * +
0.
+ .
1
* +( , - / /1
/ * ( . / (
/.
1 ( ,
( ' + 0
+. 0. 1 + 0
.- 0 @ 0 / 0

"

7

/,) . / - ;
-: . .
/, 0 . 1 0 ( * +
,' .
. -' ( , +
1 ( .
+ 0.
/ * +
1 ' + .
1
( ,
-

#

0
H
H

'F' E
2

- . /

+F
'
&
E + *+

H +

-

&

*

6

H '
H '
H '

E

+F

' %
'

&
& %E
6 2

6

'
*

$
+

'
+ +#
'E +

H

*+ &
E
)
*
H
% 2
')
'
&
H
&
+
'
*
2
H +
'F' E
' * '
H
## #6 5 *
% %

##

'

'

E

*

#

+)

'

*

.

6
* +
# +

'
+

+ +#
.
# ' #
'.
'*

#
#

'

#

6

$

!
&
I
I

&

I
I
I

*
)

2
'

&
'

2
&
'F' E
# '
&
' % + E
&
' % +
&
' * ' E
%'
## #6 5 * +

I
I
I
I

+
&
+ *+

"
) 0 .( 1 /,
' +. . /
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

/

'E +
'E
+

'
&

%

8

&
+ +#
'.
E

,)
,)
,)
(
,)
,)
,)
,)
,)
,)

' 1

, - / /, 3 1 - ,
. 1
.
/ , 0. ;

, -.)/ . (
( (
0 ., - ,
, . -'
/1 ( .
/ * ( . / (
/ +
((
/
/ /, 0 - : .(
/ + - (.
/ = 10 4 / /, 0
0 ., ' -( 1 '
0 ./ /1

1 * +

+.) ( 1( .
/ /, , .
)@ (
+ * 0
, + ,

/

+.- 0 .

+ 6=-)(( (1 =

(0 9

5

!

"

#

#

$
!

$
%

#
#

!3

$
$

C

$C

% 2

G

*

'

*

&

#$

2+

'

'

@ *

&

%

'

@+

(

* '

')

%

' ##

*
# 'I

6

+

*
% *

6

#

*
+

* &

&

!

+

C
,

!

"

)
*

6
* '%

*+ &J

'

#

% * )

'

*

6

#

C

!

#

# ' &

*

G 4&

!

H
& #

')
#

&

G

* % '

' # '
%

*

6

*

$ 3

&

*

6

*

$ 3

&

6

*

$

*

6

*

$

*

6

*

$

&

*
'&

!

*
&

6

*

$ 3

'&

!
*

6

*

$ 3

*

6

*

$

*

6

*

$

*

6

*

$

(&

(&

"
*

6

*

$ 3

)&

)&

#
*

6
*&

!

*

$ 3

*&

$
*

6

*

$ 3

+&

*

6

*

$

*

6

*

$

6

*

$

+&

%
*

6

*

$ 3

,&

,&

5
*
-&

!!

6

*

$ 3

*
-&

*

6

*

$ 3

.&

*
&

!"

*

6

*

$

*

6

*

$

.&

6

*

$ 3
&

:
@
A9

!:

7 :

&

@

" "
9

A9

&

"

" "
-

%

!
3

"#
"""

;*;

&#

"""%

*

%
""/%

2

""C%

*

""$%

*

*

*

""0
""E%

2

""8%
""9%

;*.

# #

"/"%

:

"//%

%

"/C%
"/$%
"/0 %

2

"/E%
"/8%
"/9%

9

!0

#

#

2

&

" "

;*0

&

"

!

#"

%

"C"

" "
-

%

%

!
3

,

(

,

;*A # &

# #"

)
"C/

%

"CC

%

"C$

%

"$"

%

"$/

%

2
2

*

2

*

*

%
I
*

*

*

*

*

: *

*

J
"$C

%

"$$

%

"$0

%

2

2

J
J

9

"$E

%

"$8

%

"0"

%

"0/

%

"0C

%

"0$

%

"00

%

2
J

%

;*B

%

%

J2

!7

*

% #

2

2

*
*

&

" "

;*1

&

"

# #

"E"

%

"E/

%

" "
-

%

!
3

%
*
*

9

;*C

"EC

%

"E$

%

"8"

%

# "

2
%

"8/

%

"8C

%

2
*
*
2

;*D

"9"

% &

"9/ %

J
J

"9C %
2

!/

CA

"3

A

A

CA

/

A

A

,

A4

/ !

! B* *-#

B-

4 p6
MN
! "
C&D"

! "
4 p6
! "

! "

(

( (

4p 6

'

4 p6
r >
d/* >
4 p6
d/* >
# E" F + 7
#+" Q* 9
/
s6
H6

#

A4 G D #
156 #
- & ' " t* , #
- E#
#>
I- #

1* *q

/ 6 4^

/- "

"
*

L(2

"

&
#Z

!&

"

156

%&

I"

3

- a* L Q- T S

S

( (

a* .L QJ5
ua* L Q- C - Q K Q
ua* L B0*7- *"
4p 6

>

-

=

&

-

*
Q
& /-

S

#l & ' "

"

( (

J U*,*
#

S /* *"

%

K > 9G

# > J +! I

#>

"

O* =

+

6

a*

'

*-

(

-

( (

E" F + 7

( (

+" Q* 9 C

-

( (

+ *S 2 I "
,*,* *
J h
#< -

E ((
0*

C */F

-J
JO

O

4 p6

d/*

R7*S * R7*S " E

>

(-

O

$U7

O T" (

-

E 6

0*So
F

( (

-

O

'
4 p6

(-

#

d/*

K* * F 7 # (- A +" Q* 9 E
>
&97 #7K* - (- A
/

%6!

B - %&

% *C
#

-! "

#
(

(G K >" % : - > 7

#% " K ,
"

( /7- *-

-

# (

L&"

B K

# (- C */- & ' " t* ,
-# 4p 6
/
/- S
# S%S Q
3 %"

# B- E
#Q-

+7

O"

#

"!

d/*

>

#
- (

g h* % S
# (G
Q/* *"
4p 6
d/* >

*0
#3 ,*- P

4p 6
- B-

^ *
J & ,7
B
- S
*/- S

Tp
*ID* G U* # &9 N
J
#K*7*7
(
6 @A 4p 6
S
a* L ( L & " C " "
S

# (
# (

#8
(8(
(8(
(8(

-

7
" 74
#9(

-

#9(
#9(

#9

"

::::::::::::::::::::::::::::::::J
::::::::::J O > :::::::::::::::J U7

#1 / K > % : - > 7

""

Tp

5 *4

/ !

! B* *-

0 %+ (

!

.

2 "
I-

! RS
.
#! RS
.
8
#! RS
.

III-

, 1
,/ /E *"
&3v v
?0 -(
*
&
#l * /(
RS
! RS
.

.

(

2 2#
(
(
(
"

/ 6 4^

/
C
$
0
"

/- "

"

/
C
"

+ (!+ =

1* *q

*

/

L(2

":

&
U*,*
#! RS

+,

.

Q

\& " K +

u - ^ *0

$d/ *(

& /-

-

P ("

* = "
#+

3
T

$Bw ^ *
* \& "

( *, s

.*"

S

/""

K-

- C

/"/

S/ " C
#
+ *S 2

U*,* *
#! RS

,S

.

K

*

R- (

0*;

SC " "

#C rC Tp
* , & *y^z {|
! #b
x 9
# ( I & P :Q- Q 9 RS & 0* 7 #> -W /* },S ~
#b 0*
*X /*
* *
: p , :* & A R
%& v ( 07* , -$!
}, S
#<
# U7
#?0 -.

"

K * 6" I
# ("0

& :

(-

O*

I ?0 -.
D*@ X

# (-

E
$

I- +^ 0
- C

(

*

-C#" /
*S 0"

-C " C

(- O *
#! RS
% *-

S

C"$

$
C"0

/
% *#! RS

.

&0

K

S

A*;
$""

"

•=z {|
> -W

# h

(#B

$U7

(-

(# (-

#B

(-

B

"

E ! RS

(-

C

B&
E
&

%( I

P :Q-

, :*"

AR

.

(-

/

- (

&

C I- +" Q* 9
(

3 / % E-

*S 0"
*/((=|
> -W

%( I
, :*"

"7

P :QAR

$"/

-

$"C

S

$"$
$"0

#l
#F -

,, C */- +

E- 9

K " E

B

Q* "

% Q' G
T

( %U#

.
V +

+ WD ! /(D'$ ! @V +

>

#$

!(%( ! (!X!( ! ! 1 O ,+ Y (!+ ! ! O 1

"/

S

$"E

&-

$"8

^ *
& , 7 B*;

= <(!+

Q ' +(
+

(-

(!+
! +#

0""

+ #0 " /

:::::::::: J

:::::::::::::::::::::::: J
#l * /(

"

RS

D 6 I

> -W

=|

%( I

, :*"

:3

AR

P :Q-

:::::::::: J

:::::::::::::::::::::::: J
#8 I:L M 0

P :Q-

AR

S

:

=|

%

k

Z

Z

;

!

!

o

ƒ

C

C

Z

=

!

F

9

P

6

N

f

k

;

6

! %6!
> -W

!

6

D

U

T
F

T

C

c

%

;

k

P

C

O

!

4

!

+ >

/ !

! B* *-

$

,# >*? & ' "C / 0

8
! "

6 @ <* ,# >*? & ' "
#% 37(*, =

C/0

r

6 @ <* ,# >*? & ' "

B

-"

N O& P"
E" F + 7 /
Q M 8A I C
SRL %
( %

"

1* *q
/ 6 4^

/- "

"

/
C

M
R,
C */-

SJ $
P "0
- -"

*
L(2

:

&

"

3
#,# >*? =

uC

u
TS
#

P

TS

S

J Z !&
K T S %& - B0* - K
K
-+
^
Q
uT S A
-=
'Q
=

;*;

-

"""

" S""/
Q r
2S"r
2S"r

& /-

S""C
U*,*

#! " K ,# >*? =
# S

' ^† 9 C */-

#,# >*? & ' " '

:

;*.

S"/"
- "//
S

"/C

,# >*? & ' "
O\ ])\ Y [^&]_ Y [ `)ZD Y ` [!` aJ Y Z[&\ Z
YOY ` [ [[0 \b a `c[![0 Y3\Z [Ed6`W `e&`)[> Y.#Z(
[f\ \ ZD \b \ [\> 3`)[>[0 [&`)[> Y.#Z(
\b Y8 YIZ! g[%ZR[ Y Z `W Y%[E@`W[0 Y b ]P\ [O`\ `P `W Y%[E@`W
h%ZR[ Y i8 3`)[>[0 %ZR[ Y 3`)[> ^5[ ZHYE])
[H&\j [ \ i8 3`)[>[0 [H&\j [ \ [3)[> [k&])[ [R`
h%ZR[ Y i8 3`)[>[0 h%ZR[ Y 3`)[> li! [[0
[H&\j [ \ i8 3`)[>[0 [H&\j [ \ 3`)[> [k [! [ [R`
m%&\*[ m%&\R[- `eZ=\ [f\`J [ 3\"
0%6X6% 6

(- TU) ! VI%6! N

6W

,# >*? & ' "1 2 0! L

"/$

+ *S 2 I "
#,#

Q*

+/

^ † †‡ K T S C */- ,# >*?

:!

! >*? =

! 0*? & ' "

& : ;##0
T S D( - SC " "

*-

-C / "
# S

U*,* *
# ,2 % "
S Q* % " K , 2
, 2 D( -

#Y (
C */- U*

#! " K

YOY ` [ [[0 \b a `c[![0 Y3\Z [Ed6`W `e&`)[> Y.#Z(

O T"" $ "
-"$/
- *
S"$C

\O])\ Y [^&]_ Y [ `)ZD Y ` [!` aJ Y Z[&\ Z

ab ]P\ [O`\ `P `W Y%[E@`W

[f\ \ ZD \b \ [\> 3`)[>[0 [&`)[> Y.#Z(

h%ZR[ Y i8 3`)[>[0 h%ZR[ Y 3`)[> ^5[ ZHYE])

\b Y8 YIZ! g[%ZR[ Y `W Y%[E@`W[0

h%ZR[ Y i8 3`)[>[0 h%ZR[ Y 3`)[> li! [[0

[H&\j [ \ i8 3`)[>[0 [H&\j [ \ [3)[> [k&])[ [R`

m%&\*[ m%&\R[- `eZ=\ [f\`J [ 3\"

[H&\j [ \ i8` 3`)[>[0 [H&\j [ \ 3`)[> [k [! [ [R`

# h

;##A

(-

#
$U7

r- "
L *IE ,# >*? & ' "

S" $ $
- "$0
/

# (- O T" ( +S 0"
+
/- K C ! (G % "

#,# >*? & ' " > 7
#! " K

:"

C */- > 7

I-

&0

"
;##B

-" 0 "
-" 0 /
-" 0 C

h%ZR[ Y i8

^5[

h%ZR[ Y 3`)[>

3`)[>[0

ZHYE])

[H&\j [ \ i8

3`)[>[0

[H&\j [ \ [3)[>

[k&])[ [R`

h%ZR[ Y i8

3`)[>[0

h%ZR[ Y 3`)[>

li! [[0

[H&\j [ \ i8`

3`)[>[0

[H&\j [ \ 3`)[>

[k [! [ [R`

m%&\*[

m%&\R[-

`eZ=\

\ [f\`J [ 3\"
#

S

"

L *I-

-" 0 $

% * -;##1
#,# >*? & ' "
S" E "
,# >*? & ' " P I- *-" E /

#! "

^ *
# h

(- $ U7

#O "

::

E ,# >*? & ' "

/* *"

& , 7 ;##C
*-" 8 "

" 7 4;##D
#"
Tp
*/- S " 9 "
QTp
*I-"9/
# R, P " - S " 9 C

"

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYL5 A

X

V' W

YYYYYYYYYYY LO > YYYYYYYYYYYY L=:'

#! " K

C */- ,# >*? & ' "

\O])\ Y [^&]_ Y [ `)ZD Y ` [!` aJ Y Z[&\ Z
h%ZR[ Y 8` 3`)[>[0 h%ZR[ Y 3`)[> ^5[ ZHYE])
YOY ` [ [[0 \b a `c[![0 d3\Z [Ed6`W `e&`)[> Y.#Z(
h%ZR[ Y i8 3`)[>[0 h%ZR[ Y 3`)[> li! [[0
ab ]P\ [O`\ `P `W Y%[E@`W
[H&\j [ \ i8` 3`)[>[0 [H&\j [ \ [3)[> [k&])[ [R`
[f\ \ ZD \b \ [\> 3`)[>[0 [&`)[> Y.#Z(
[H&\j [ \ i8` 3`)[>[0 H&\j [ \ [3)[> [k [! [ [R`
b Y8 YIZ! g%ZR[ Y `W Y%[E@`W[0
m%&\*[ m%&\R[- `eZ=\ [f\`J [ 3\"

:0

-

‰6 @ A 8 & ' "ˆ R,
################## J

U7

P "

6 @A 8 &'"J

6 @A 7 &'"
\'

,# >*?

! >*?

=

:
:

K Š

C

:7

/

! 4

;

=

-

/7*"

+

"

Qp

5R

/ !

"

-

-‰ ˆ

B* *- #

8 I! K * . ) I %Rn o &
J

!

$"

4 B / C */- D*E F G H &
I-$ " "
p& R q r "
# N * " /! 0 I O " 2 "
&S*
I0! 01 # s&I 2 !
$"/

5&V t u o &
Z1 %6!
&S*
I0! 01 # s&I 2 o !
Z1 %6!
# &
:-H P
-K 8 I- B %6!
# &
, 7- A H /"#
I- B
-#
# "H '
D* -o Q* " K 4 ,7: - B
-#
'"
+" Q* 9
/E *"
Z !&

#
#
#
#

#T S ' #
# ,2
#
# (- \ #
Tp #
# 0*7* &
fL E
8 p6

E& P

1* *q

/ 6 4^

/- "

"

*

!0 #

L(2

:/

&
3
#Z

!&

"

- (

7

' 2$

!‚

;

,i*

/ -

uB Q
u B* H
' 2$

!‚

;

S

TS

ug

Q* " % Q

l & Q

- Q

,i* K Z

!&

"

( (

"

-

"
"

B0*7-

-

( (

U*,*
#K*

9 i/-

# * Di/* - l^
#K*
#Y

V H Q|*^
Q7 Y
/ #

ul^
uY

O"

O " Q*

9 i/- Q D* /- Q7 H
O " ‹"
3

" Di/* F G

=
-

Z

-

-

0*7 H

( (

"

-K *

"

Q

"

l
!&

"

U(7 H N : - K Q
9H K &
u

03

'

"H Q

S
* r

Q

r
/- r

( (

+ *S 2
& :
J

'

$ /n
$N i

i

uC

!&

A H

4Q
*i" Q

"

O "

"

-% i

"

U*
# Π% i N * " H Q|*^

*

'"

(

S

( (

' A K* 7+, % I-

( (

O " C */- H
4"
VH FG
l,S
: - *i" #N * " =
Œ%i
*i" # Œ
#!"#
Z : i/ "
J

(G Q7 K

#
#!"#

0

( (

Œ%i

HE" - K Q

u N * " +S

%i Y
$3

"

:*

\& "Z

uU o

( (

"

#N * " =
J " K

S

-K

&

$ /

!

4

"

# Œ % i • N * " B(Ž

"

Z : i/ " $ 3

"/

•H

•N* "H

'

"

&"Q
#

:::::: J

:::::: J U7
J

$Y

O"

=

Q

$3

Œ%i

"
+S

l,S

:-

P
Œ

V H $

*/-

S

( (

:::::::::::::: J

K

Z : i/ "

Z[

Tp

(

B(Ž +, J

U7"
4 " <*

:::::::

*i" #:::::: % i

+S Q7 :::::::::

*i" #N * " Y

O " ::::::::
#!"#

#% " &

P

:::::::::

B(Ž +,*/-

# &

O T"

5 ,*-

N* "

Q-

Œ

-

( (

S

( (

01 # g*

"

0

#U o 8 &

+" Q* 9

J

"
K 01 #
#

=

' F <*

( (

01 # g* Q*
0 -o Q7
V H
" Π% i +S
*i" # Π% i l /S
Q - $3
l,S
: - *i" #5 ,*- "
*
#l "

, S

• = ' ' "‰Z

&
* D* G ‰ C

:::::::::::: Q
5 *- " =

‰C

`• " ,

VH

P

r

=* K k&

r

&

: - *i" P

‰Z

%

- = 7 ‰ C K " 0*7
#

0

Q7

‰Z

- (

-

"

:::::::::::: Q H &
N* "P

0*7 ‰

01 # g* ‰

: - <*
3

r

/- *i" F

2 o‰Z

( (

K &

K*

:::::::::::: & S *
` • " ‰C

Q*7*

9H Q =

::::::::::
N* "‰C

! "K

(

r

"‰
%

"‰Z

4 r
N* "‰

Tp

*/-

S

( (

:::::: J

:::::: J U7
#! " K

#K*

9 /

l^

3

3S 0"

&

#Y

0!

%&

O"

3S 0"

O " Q*
0*7 H
##### Q7 Y
Q H

`• "

#

:::::::::::::: J

-%

"

"

/ -

O"

O"

" Di/* <*
" H $Y
####### % S

Q

"H
##### =
####

"N

H

#7

:::::: J

- ( C

&-= " "

:::::: J U7
J

L

A

% '

\

=

c

\

k

%

Z

F

%

&

Z

%

\

=

C

\

k

T

%

"J

C

O
J

#::::::::::: Q F
#::::::::::

l,S

*" H &

#::::::: g*
#:::::::::: Q*

&
#

: - *i" $N * " F G #

#:::::::::::: % i N * " +S

0"

S

T

N

;

*/-

:::::::::::::: J

ƒ

P

Tp

"
"

,

*i" #
*i" #

*i" Π% i #

( (

^ *
& ,
J
#Q#O "

7

O"
&

-

.*| -

%

*

"

/-

"

7U* %&

(8

S

(8(

" 74
#Z : i/ "

$Q - 1 *
# ) =*

(9

7 8/-

(9(

B- ' B * "

(9(

J 6 @ % ,"
#! >*? & ' "

0:

/

-

E
!

5

'

-

YYYYYYYYLO >
! >

8!

"
4)L

$
o

::::::::::::: vU)
o !
2
s&I
Ow

#Q* " K
$Q*

.@

:::::::::::::

00

8U& M
AM "

+S z

%6! .

y

%

/7*"

(& ! VI NM0 vx
$

S

:::::::::

/ !

!

Q

Q
Q

Q
Z

Z
" T &
" /- > ^ 4

Z

,0$

I-

0$"

! -‰ ˆ
B* *- #

I-0 $ /
I-0 $ C

Q
Z C I- B
Q
Z
7 8/- * F g, D /- B
Q
Z
7 8/- = * > ^ 4 ,7: - B

- "
-/
-C

' = † #"
Z ! A " #/
#C
Z

1* *q

/ 6 4^

K - #$
! & #0
- " #"

/- "

"

T S " '#/
Tp#C
S +/ I-

g- ./-#"

O I Q
&I & &I#
O I Z L* %

*

/

#C
L(2

07

&
3
-+

$a *

$ F <*

"+ ( Q

\

O T"

^† -

;*;

S!"""
- :*-

5

7I- E

^†

K <*q

\ & " K K*7*7
=

( 3

(- -

-!""/

<*q g, D /-

-!""C

-3

& /-

S!""$

U*,*
Q
Q

Z %& /, K < -

-

/ D*

;*.

E-

S!"/"

& , %& /- B- 78- ! (- /-

-!"//

+ *S 2
& :
- G Q* +
C

T SP

0/

K

K Q
-

Q

Z
Z

\& "K T S
\ & " K T S Q*7*

;*0

R- (

S!"C"

*-

-!"C/

U*,* *
- G Q* +

K Q
- Q*

Z \& "
" K B- 78-

S Q* K* *"

73

-

Q

Z
"

Z

!F

( *, C
'

"

"

;*A

S!"$"
S!"$/
-!"$C

&0
/* ( %& /-

-

Z

!&

"

Q

Z

'

^† Q

Q

Z

;*B

S!"0"

Z

7 8/-

7 8/- /* ( s* F g, D /-

-!"0/
% *-

-

Z

!F

"

Q

Z

7 8/- = * > ^ 4

,7: -

TS

"

;*1

S!"E"
K-

!"E/

^ *
& ,7
Q

Z " = * > ^ 4 C K7*
S Q*

( /7- *" K ,S

-!"8"

*I-

-!"8/
" 74

O"

/* *"
h

7

QE P "A

p

( I- *-

E

;*C

;*D

-!"9"
-

S!"9/

J

Tp

:::::::::J O > :::::::::: J U7 ::::::::::::::::: J

! "K

P

B(Ž

*,
"

S

0* T

Q
U7

Q

:::::::::::: +

:::::::::::: N : - Z : i/ "
9-"
Q

Q

7

N

Q7^

7 :::::::::::: F
:::::::::::: g- ./-

G Z : i/ % : - Q

B* #
-O* #
#
- G #!

" :::::::::::: N : - #"

J

Tp

:::::::::J O > :::::::::: J U7 ::::::::::::::: J

#! " K & v
Q

^‰

ˆ

Z " 0* 7
L* '

Q* " % : - Q

M*

K*,*" % : - Q
S Q* +/
K

#
8

"B
% : - U7

7

#

- #
- #
#

J
:::::::::J O > :::::::::: J U7 ::::::::::::::: J

5 " TS

"Q

5 -B'
S g- ./+

c , Q(G P
P

5 S"

7!

Z " = * >^4

Q

Z

Tp

J!

Tp

:::::::::J O > :::::::::: J U7 ::::::::::::::::: J

#Q

Z " = * > ^ 4 C K7*

!"

F!

c

c
C

( /

c
F

#::::::::::::: % : - Q
#:::::::::::::
#37(*, :::::::::::::
#

7"

"=

M*

#

"

#

Q
*-

- #

:::::::::::::

37(*, " = * K

- #!

#:::::::::::::

U -1 * "

- #"

J"

Tp

:::::::::J O > :::::::::: J U7 ::::::::::::::: J

#! " K
#::::::::::Q7‘,-

0* T

*-

C
"

^ 8/-

0*7

C

#b

::::::::::: B -

L

C

=*

7:

N
S B.*|

>* " Q

Z

- #

B* $ Q

,

7

#!

&- "
-

+v

-= * K

) B9

" Z

#::::::::= * K

C

Z : i/ " = * K 1 * #

Z

5 S" C

-#

37(*,

Z

#::::::::::: =

,*7

C */- = * K

Z

#:::::% : - Q

\ T

Q

Q*7*

K Q

17S

M*

#"

C

&

C
!

;

;

/

0

+

& - ;

;& / /) 2

70

!

(

.

/

( 0 - . / - , -' * /

"

.

+ ( ( 0 1. /

;

-

*

+

' -.

%
:* &
Z 4 F 0"

/ !
%

K C U* #U i/

:* &

! B* *-

$D /Z 4 F 0"

+

/- K C U* #! "
l&m 7
K Z 4 F 0" : * &
+
/- K C J
#l & m 7
J5
#^] /
%& I- +74 #/ #6 |
BbZ Q
F #$ #B(- F _ i

E "/

E "/ C

K

+,

'
#"
#C

#! "
K &
#"
#! "
C % :- &
I- #/
#! "
*" Q7 K C
#C
#! "
%
Q7 K 8C U* - #$
KZ

!&

#

+" Q* 9 #
&- #

" #

C 8 #
! " #
TS #

&

&# M,*

#
#
#

#
K 8C
#
#C % : - &
I- #
% , K &
C
( /7- #

1* *q

/ 6 4^
/- "

"

*

L(2

77

3
#l & m

7

#T S

K Z 4 F 0"

" l&m

:* &

7

\& " K T S

K Z 4 F 0"
#B*

:* &

%& /- Z

' &

8

BF

F_

B(-

Z

"
`

F -^
S
i

7/

R- (
J5

&

I"
S(
'

!& " (
U*,*
IJ5

S (
'

( (

( (
(

( (

# &9 K
# (-

- Q* +

E Q*

Z 4 F 0"

o
C

:*

8 &

" &

K &

#C

7

8 &
&I & &I#

K Z 4 F 0"

S
Q* 9 E l & m

7

$

(-

:* &

(-

K Z 4 F 0"

" E %

\& "

C

(-

Q7 K 8 &
#< -

/3

-(
+" Q* 9 (
*- (
J5 '

( (
( (
( (

:* &
l&m
6 @

:* . &

+ *S 2 I "
Z 4 F 0"

F

#+"

-

( ( (

& :
!
T S 9 G R- (
S(((
#l & m 7 K
J5 '

f 1*7

/

(-

i/D*@ X

"

C

(-

* *-(
#T S
"
R- (
(- D* (

( (

( (

U*,* *
# *" Q7 K 8C

0* 7
\& "
#! " K C 85 ' R- (

!& "
- C
J5
# S P* 6 @
#9 - " " ^` /
#B(- F _ i
# F
P L
#+" Q* 9 E % " K C 85 '
/

#6 @

/

Z

I"
9 %& /- T S " , 2

(

S (
S (
'

( (
( (

(
(
(
(

&0

- (

( (

"

S (((
J5 '

#T S
\& "
Q7 K &

#

7

7

K Z 4 F 0" &
K Z 4 F 0" &
#C
&

#C O T" +

#6 @
#;

P

#P

# ,*

;

#

+74 ;

#6 @ >* U(7
#+" Q* 9 E
’! "’

E ’Q ’

X9 6R

#a ' "

-(
-(
- (

*
R- (
S (
J5 '

/- K 1 /* "

#6 @ >* U(7

+74 #

I- *- *C *

( (
( (
( (

#
( (

#

' #

X9 6R

#

R- K 8C
*C
8C % * - *-

- (
- (

( (
( (

^ *

#‰

/

R(p ;

R(p ;

& ,
ˆ! " K C % : - &
I- *-(
# S Q*
" K ,S
*I- (

" 74
ˆ #! " K &
i/- C
( /7- *-(
#O "
/* *"
QTp
( I- (
# h
E P "A
- E
- S(

$
(8(
(8(

%
(9(
(9(
(9(

"

R(p

:::::::::::: J U7 :::::::: J O > ::::::::::: J
#! " K
`

r

"

r

B#

r

"`

B-

#B- `

&

r

a*

r

#"

^

"

B

r

6 @

#/

#a* & 6 @ ^
# ^ a* & 6 @
r

c

j

r

r L7“- &

5 b:'

r

F_

r

#L7“- &

F _ D* - j

#F _

7“- & * - j

r

F -^

r

B

D* -

#C

B

a: *

#$

#c F - ^ a: * 5 b:'
#c a: * 5 b:' F - ^
r

Q

r

r
#

r d -' r B-

B#Q

/

F

Z

B

Z
F

Q

F

(- -

B

#C

/

R(p

::::::::::::: J O > ::::::::::::::::::: J

::::::::::::: J U7
#% " K

!

B(Ž +,

$%
" #

& '

#D B
#

#

P

B

- F 0"::::::::: #"

VH (

::::::::: efN9 #/

#C

D“" g* ::::::::: #C

Q

^ a* :::::::::::::

- #$

# v D* /- Q D*” ‡4 :::::::::: US #0

/!

A

/"

3

A

E

7
F

8
9E

+

+

.

.

/

!

0

0

1 %

1

&

!
#

&
!

%
!

/:

#

!

&

!

3.'3

.
&

#

#

! &
!

&
!

0
&

"

3.'3

.

!
"

#

"

"
#
" "#
"
#
"

"
"
"!"

$

#

3' A
!

#
&

#
!

2

!

/0

!

%
#

!

&

!
%

!

$

3' A
0

0

#

&
2
!

#
#
&

%

3' A
!
&
0

&

0
!

0!

0

&

5

3' A

0
&
&
'&
(&
)&
*&
+&

/7

!

3

# #

!

#

4

!
!
&

!

!

!

5

#
!

3' A
#

!

!

!

!

!

0

!

&
#

!

#

&

3 .
%

%

!

&

2

%

!
&

FL. LA 3 .
6

!
!

!

#
&

%
0

7 #
#

//

0
"

%

#

0
70
&

FL. LA 3 .
8

!

#

&2
%

!
0
0

!

%

!
%
! &

!

!
!
0

%

!

0

!

8

#

%
0

%

#

&

"

F
8

!
!

!
! &

8
&

33

#

?

3

3.

9

5 ? .

#
0

!

%

&%

"

" "

!

"

"

$

$

F
8

#

0

:
%

0

!

!

&

# $

0

&
/

$

!

!

!

#

!

0

$

! $
!

!

&

%

6

%
#
!

#
1

3

!
0

1 %

&

1

#

1 &
%

!

0
!

1 %

5
! 0
!

0

!
#

&;

!
&

!
1

0

0

%

!

0

&<

0

0

%

!

!

%

&

!
%
&

2

!
&=

3

#
%

&

@> @
>
3
> 9
B0
@ 9
B0
@/8@
90
@698
>
@< 2 /

8 / @;
@>; 2 / >
@>
>
8< 6

@ ?A
@ > 3
@/ 98
> @< 2 /0
;9/90
? >
/ >8 3
898 ?%69 ?0
@ ?9 %
@<96
@ ?9 0
?9898%9696

3

B

3!

B
!

"

#
6

%
#
$ "

&

$
&

!
&

"#
# #$ !

9

9

8

3"

$

!

% #$
$ "
&
# $
"# #
#
& )
$G% " *
&
6) &) ' 6) &) $ "
$
!
" "#% &
#
#
" #$ "
*
#" "#
% # " (# # #
$
+
"
$ !
*
)
+
&#+
!#+
% & 6) &) +
# $
"#% #
"# *
$

!

%

%
9
%
>

>
%

2

I2
F
%
(

5

0 .

3:

)

&% '
& '*

&& '
('))'
)+)' '*( + ,
!

C
C

&

#

&

!

#

&
!

0

!

&

A

) )' & '*
'*( + B

)+)'

&6

#

A &
/
&

'&
#

0

!

#

&

9

:
8

!
"
"
"

30

"

# "

4

'
,

!
9
%

%
%

"
:

37

H:

9

#
9
A

I
2

%
*

$
9
" %

I
I

/

2

*

$

% $

C
$

%
!

& "

$
"

'

9

!
(

& "

!
$

"

"

"
'
)

3/

5

$ "

"#%

#

$ " 0

# #&
;*
.*
0*

$ "
$ "
$ "
!

$

#
# #$
"

!

!
D8

!

E#

D6
:

!

0 : 0

D6

C

!
! &

!

$
$

%
$

$
$
$
#

3

!

#% &

"# # "

!
!

$

&#( "

" $ &+ % %# 6
+
6
% &
*
%
# $ %# %# +
" 6
" $ % #$ "

% #
"

E
!

!

!!
*
( +

.0 @ 0
!"
#
$
%
&
%
'
(
)
*

%

+

!"
*
,

"

%

"

+

"
"
,

!
#
$
&

!#
*
*
B

M

>

(*
,-( *
- +
, +
( +
,,
(

!$
8
%

%

( "77/ )

)
)
2)

=

)

=

2

>

!%
B
%

'

&

'*

'

# 6

,

20 0 . ( /, + * + ,)
, - )
. 1
1 + ' - , - , +
+ ),' .0 : * +
.
' -2
2
= +. , + /
1 0 + , +.
1 ++
*
/1 + ' - 2
2 0 -. ( 1 *
0
1 0 +
. )
/ +
( , . B , . * ( 1 * 0 . . / . , 02
!2 0 . 1 0 . ( * + / / (. . '
- 1 , + 1 =
0 0 + = - 1 ++
( ( 0
2
"2
. ( /, +
. 1
1 + ' - /
1 -= ,
2

!5
#
3

8
/

! 0

0:

0

0

E

3

E

0

0

0

0

0

2@> 8 C 2@> 8
? >
> 9
6@>; 2 /

8

3
/

0

0

"

!

3
0#

0

0

0

E

B

)-)'

.

-)'

.

"
"

"
"
"
"

"

1

/

"

"

!

"
" 3

"

!

"

"!"

"

0

"

!

"

)-)'

"

"

"

"
2
"
"

E G
9
- G

"

C

$=
8

E G

9

$=

"

"
77

F 9

I
B

2
2

2

*
2

2

2
2
6

2
2

2

=
*

,;
F

2
I

I

,;

"
!
)
2
I
,;

2

*
,
)

:

,

,

- G

C

8

"!
(

*
B 2
F
2

F
2

,;

B

2

'

/

N
2

2

N

2

2

2

""

F'
B 2

,;

2
2

2
2

,
2

,

2
,
2

"#
*
(

, +

*

, +
*

0

, +
.

*

, +
*/
*(

"$
*

%!

&#( $

!

, +

#"

*

#

"%
/%
C%
$%

!
)
)
2)

2

"%
-(%) )'

) *)- & %

' )' )'

2
2
"
/ %

!

2
!

)%

2

)%
2) %

"5
N

,
!

" %

2
2

/ %
C %

2

$ %

,
2
2

%
2
2
2
?
2

7

#

*

%
L

, +
*
!
,
*

*

!
)
)
2)

2

#
*

*

+

%

2
=

%

=

*

*

=

2
%

2

2
!
)
)
2)
)
)
)

2

,2
,

2

<
?
.

5

<

#

?

5

<
!
"
/
C

=
'

8
8

:

)

!
"
/
C
$

2
2
2

0

/

M

#
B)
"
/
C
$

2
,

0
E

,

8
F)

2
"
/
C

2
=

#!
*

, +

B

*(

/

*

*
!
"
?

1

/
C

?

1

$

2
J

)
)
2)

2

!
2
2

#"

*

*(

-

-, 0 . - / 1
. 0 (. 0( * + / , 0.
,
-1
)- + 1 ' -2
0 1 1 ' - / .) . 3 0 . / + . 0 (.- 1 0 (
1 + ' - 2
-1
+/ + / (
- (0 (
/ (
2
' - / 0 / + /1 / . / 0
1 -, = +
.
, 0
. - ( ( 1 /, ' + / /, (
1
1 0 / ( + / ( +2
, + . / 1 0 + , +' . ( 1 -0 . / ( 4 / + /, )0
= 0 0 4. / - /
(
/ + - + ( -0 . / - / /, 0 . 1 0 ( 2

3

##

&
&

! 3

!
%

!

&

&
%

!

#

!
!

&

%

#$

&

!
%

!
&

!

&
#

&

%

"

#
&

%

&

#%

.
%
!
&

! &
%
!

!

!

#

#

!
!

&

#5

(

,
,

*0(

,

*

*(

-

(

, +

"

*

1

%

2 3
,

'

$

#

"

%
,

4

4 "

4

%

"
#

,

'

1

"

"
%

,

%

"

"

4

# "

B

!

B

$

$
"

"

"

0

%

0
1
4

%
" 1
4 "

"

"

B

0
1
%

.
%
" 1

"
" 1
"
"

$

;
6

!

!
3

!

&

&
&

!

& '4 () )' &% ' & (*)&)*) 5 &.
* ' )'
*)' *).)
( )+)' & '* * )'
5
%

!

!
! &

%
%

!

&
&

0
#

! 0

$

/

.
0

/

$!
-

.

,

+

,
1
(

*
0

$"
)*)' )' & '
5

&
&

'&

!
!

&

!
! &

#

(&
)&

"

!

&

('))' *).)

& &

0
#
!

&

0

0
!

&

$#

!

/

# 2

3

$
&
'

$$
5'+58 8

?<

5;
5;

3
3

!

#5 ;

8< 6
1

&

#

!

5;

?

&
!

!

5;
#

"

/
.
.

"
"
"

"
"
3

:

1

#

&

$%

"

&

&

!

#
5 ;

&

0

&

# %

$5

.

,

*

.

,

*

"
4
5
+
/

5

5
+

5
5

%
-

/

+

.

,

6

+

.
4

,

+

-

%

*

3

"
/
4

+
+
/

0

67,

%
,
.

.
, -

,

+

7

%

!

#

!
8

&

!

0

!
!

%!

?6%6

.
#

#

&
#

0

0
!
&

7

!

!
0
0
!

6!

%"

)'
+ %
) ) 6)..)-( 7).)

/

3

B
*
: ,

*

*

:
2
,
2

,

?

,

2
*
1

*
,

2

,
,

6

,

*

2

,

2
2
%

"6

'
&

&

-

%

&

& 3*

5

*

2
N

*

,
*
*

*
B

,

,
,

*

*

2

*
2

,

2
*

,
*

*

*

"
#&
&
&

$

## #
"
&
% &*
# *
*
# '&
# & & &
*
2

#

'

#
&

#

"
% &

"

"

"#

# &

&

!
"

%
$

"
"#

&

#
#

&# * 6

6

*

,
2

:

6

*
,

*

*

'

2

*

:

2

*
5

,
*
,

L

*
,

%

,
2
8

=
N
2

*
*

*
*

*

,

2

*
:*

*
*

*

*
,

,

,
5

,

%

2
,
*

2
*

*

*

O 2

=

@

O*

,

2
,
,

2

*

*

LA JN

*

,

JNF'*
2

,
2

5
,
,

*

,

*

*
*

,

5

,
2

%

*
,
*
,

&
!

&

&

O
,$

2

%#

'
O

& ) #'& ) # &

#&

#

#

*

"
& &

&

"#$# #

%#

%

&

,
B

B

B

*
2 ,2

*

:

B

*

2 ,2

B

,
2
=
B

*

'
(

(

)
,

%

=

,

*

*

2

8
"
"
&

&
$
&# &
$ !
,

!
&

$
$)
% %
$

&
$
&

$

"#

!

&

$

!

# # $

&
!
&

&

+

&
#

*

,
,
,

,
,2

* 2

"

&

2
*

$

!
*

=

*

%

$

)

#"

*

*

*

2

& " $ &
$ "
&
# # % &
*

"
$ "
" #

#& # %
#
&
# " &#(+ $ "
## #
"
# #

# # $ !
"#
$ #
&
" " &#(+ $ "
&
" $ "
& " ## #

&# +
! "

,
,
*
2
,
,

F

%
*
B

*

:

,
,
*

*

,
,

!

*

,

=

F
B
=

,?

?

$
"

#
%
&

"#
$

!

)
#

"

')
6
"

$

&

!

&

&

!

"

&

'

"

!
"#& & $
!

$

& & $# &#"
#& * :
'6
& $ "
&

)

,
,

2

*
2

2

*

2

%

%
2

'

,

,
G

,
2

2
(0

)

2

*

'

2

,

,
6

*

*
*
G

?

G

2

B

G
,

5

2

,
,

"

2

*

6

*
2
2

2
2

2

C

/

5
L

*

8
6

2
6
"

,
%

$

*

"

#& "#

&

"

$

2

& &

"
#$

& &
!

&

$

"

&

"

*

*

*
,
=

2G B

2

,2
G '

*
*
G

B

G

?

2

,
:
: ,

*

:

2

*

2

2
,

: ,

:

B ?

F
*

*

2
'

*

,
:
N

*

*
*

,
,

:

*

,
,
5
2

+
,

2
*

! "
%

&

' ( )*

') / )
.

)
# -

!+

' ( )

(

&0

(!' %

)

6
3

( # (
9

%$3$

) ) ')

0

&8 "

&8

1 )

' ))

!!

- . $
# $

*

) "( '( $

4 1

*
! . )

" )
)

,
(

1 )

!* )

# $
'

'
'

+ (
56

4 ) 6.
7

)

!)
! "

4 1
! "

4

)

"(

)1)# )( 2 "

& 3(

,

# $

1
( !

6)'

)1

)

!)

,

- . $

- 1 ( "( '( $

:)' 3

!

" '$ 9

; 1( : $

)

!)

- . $

!"# $!"

!%

!
"

&
&

7

#

'

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.