STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011

1.0 Asal Usul Bahasa Melayu Asal usul perkataan Melayu masih belum dapat disahkan oleh sejarawan. Bagaimanapun terdapat beberapa bukti sejarah yang cuba mengaitkan asal-usul bahasa Melayu, seperti catatan orang China yang menyatakan bahawa sebuah kerajaan Mo-lo-yeu mempersembahkan hasil bumi kepada raja China sekitar 644-645 Masihi. Dikatakan orang Mo-lo-yeu mengirimkan Utusan ke negara China untuk mempersembahkan hasil-hasil bumi kepada raja China. Ada yang mempercayai kerajaan Molo-yeu berpusat di daerah Jambi, Sumatera, daripada sebatang sungai yang deras alirannya, itu Sungai Melayu. Satu lagi catatan orang China ialah catatan rahib Buddha bernama I-Tsing yang menggunakan kata ma-lo-yu tentang dua buah kerajaan yang dilawatinya sekitar 675 Masihi. Dalam bahasa Jawa Kuno, perkataan ``Mlayu'' bermaksud berlari atau mengembara. Hal ini boleh dipadankan dengan orang Indo-Melayu (Austonesia) yang bergerak dari Yunan. Dipercayai berasal daripada golongan Austronesia di Yunan yang merupakan kumpulan pertama dikenali sebagai Melayu Proto. Mereka berpindah ke Asia Tenggara pada Zaman Batu Baru (2500 Sebelum Masihi). Keturunannya Orang Asli di Semenanjung Malaysia, Dayak di Sarawak dan Batak di Sumatera yang juga merupakan kumpulan kedua dikenali sebagai Melayu Deutro. Mereka berpindah ke Asia Tenggara pada Zaman Logam kira-kira 1500 Sebelum masihi. Keturunannya orang Melayu di Malaysia dikatakan lebih bijak dan dan mahir daripada Melayu Proto. Selain itu, mereka juga bijak dalam bidang astronomi, pelayaran dan bercucuk tanam. Bilangan mereka lebih banyak daripada Melayu Proto yang menduduki kawasan pantai dan lembah di Asia Tenggara. Mereka ini merupakan kumpulan pertama dan kedua yang dikenali sebagai Austronesia. Bahasa-bahasa yang terdapat di Nusantara sekarang berpunca daripada bahasa Austronesia ini. Nik Safiah Karim menerangkan bahawa bahasa Austronesia ialah satu rumpun bahasa dalam filum bahasa Austris bersama-sama dengan rumpun bahasa Austroasia dan Tibet-China. Bahasa Melayu termasuk dalam bahasa-bahasa Golongan Sumatera bersama-sama dengan bahasa-bahasa Acheh, Batak, Minangkabau, Nias, Lampung dan Orang Laut.

1

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011

2.0 Tempat asal usul Bahasa Melayu Bahasa Melayu dikatakan bermula dari dua kawasan sekitar kawasan Asia Tenggara dan kawasan Nusantara. Bagi kawasan Asia Tenggara, menurut kajian orang Melayu dikatakan berasal dari bahagian selatan China iaitu Indo-China, pantai timur China selatan iaitu Champa dan Kampuchea. Penghijrahan dari utara (bahagian selatan China) ke selatan, iaitu Nusantera dilakukan secara berkelompok. Hal ini, menyebabkan penurunannya kelompok Melayu. Teori Hendrik Kern 1

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011
(Belanda) dan Robert von Heine Geldern (Austria) menyatakan bahawa bangsa Melayu berasal daripada kelompok Austronesia, iaitu kelompok manusia yang berasal dari daerah Yunan di China yang kemudiannya berhijrah dalam bentuk beberapa gelombang pergerakan manusia dan akhirnya menduduki wilayah Asia Tenggara. Gelombang pertama dikenali sebagai Melayu-Proto dan berlaku kira-kira 2500 tahun Sebelum Masihi. Kira-kira dalam tahun 1500 tahun Sebelum Masehi, datang pula gelombang kedua yang dikenali sebagai Melayu-Deutro. Kehadiran mereka ini menyebabkan orang-orang MelayuProto seperti orang-orang Jakun, Negrito, Mahmeri, Jahut, Temuan, Biduanda dan beberapa kelompok kecil yang lain berpindah ke kawasan pedalaman. Justeru itu, Melayu-Deutro ini merupakan masyarakat Melayu yang ada pada masa kini manakala orang-orang Melayu-Proto merupakan orang Asli. Golongan Melayu-Deutro telah menurunkan orang Melayu Moden. Mereka telah membina pertempatan di pesisiran pantai dan menetap disitu. Senario ini, membuktikan bahawa golongan Melayu-Deutro mempunyai peradaban yang lebih tinggi berbanding golongan Melayu-Proto. Mereka mempunyai kemahiran-kemahiran yang tinggi seperti dalam bidang perlayaran. Walaubagaimanapun, pendapat yang mengatakan orang Melayu berasal dari selatan China amat meragukan disebabkan tiada tarikh yang dan bukti yang kukuh. Bagi kawasan Nusantara pula, dalam hal ini, orang Melayu tidak datang dari mana-mana dan mereka adalah orang tempatan. Seorang sarjana Inggeris bernama J Crawfurd, membuat kajian perbandingan bahasa yang ada di Sumetera, Jawa, Klimantan dan kawasan Polinesia. Beliau berpendapat bahasa yang tersebar di Nusantara berasal daripada bahasa di Pulau Jawa (Bahasa Jawa) dan bahasa yang berasal dari Sumetera ( Bahasa Melayu). Bahasa Melayu dan bahasa Jawa ialah induk bahasa-bahasa serumpun yang terdapat di Nusantara. Crawfurd menambah hujahnya dengan bukti bahawa bangsa Melayu dan bangsa Jawa telah memiliki taraf kebudayaaan yang tinggi di dalam abad kesembilan belas. Crawfurd menambah hujahnya dengan bukti bahawa bangsa Melayu dan bangsa Jawa telah memiliki taraf kebudayaaan yang tinggi dalam abad kesembilan belas. Beliau membuat kesimpulan bahawa orang Melayu tidak berasal dari mana-mana. Mereka adalah induk yang menyebarkannya ke tempat-tempat lain. Bahasa Jawa adalah bahasa tertua dan bahasa induk kepada bahasa-bahasa.

1

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011
3.0 Perkembangan Bahasa Melayu Ahli bahasa membahagikan perkembangan bahasa Melayu kepada tiga tahap utama iaitu Bahasa Melayu Kuno, Bahasa Melayu Klasik dan Bahasa Melayu Moden.

3.1 Bahasa Melayu Kuno Bahasa Melayu merupakan keluarga bahasa Nusantara yang mencapai Kegemilangannya dari abad ke-7 hingga abad ke-13 pada zaman kerajaan Sriwijaya, sebagai lingua franca dan bahasa pentadbiran. Penuturnya berasal dari Semenanjung, Kepulauan Riau dan Sumatera. Ia menjadi lingua franca dan sebagai bahasa pentadbiran kerana bersifat sederhana dan mudah menerima pengaruh luar, tidak terikat kepada perbezaan susun lapis masyarakat dan mempunyai sistem yang lebih mudah berbanding dengan bahasa Jawa. Bahasa Melayu Kuno Banyak dipengaruhi oleh sistem bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit kemudian dikenal pasti menyumbang kepada pengkayaan kosa kata dan ciri-ciri keilmuaan (kesarjanaan) Bahasa Melayu. Bahasa Melayu mudah dipengaruhi Sanskrit kerana pengaruh agama Hindu, bahasa Sanskrit terletak dalam kelas bangsawan, dan dikatakan mempunyai hierarki yang tinggi dan sifat bahasa Melayu yang mudah dilentur mengikut keadaan dan keperluan. Bahasa Melayu kuno pada batu-batu bersurat abad ke-7 yang ditulis dengan huruf Pallawa seperti Batu bersurat di Kedukan Bukit, Palembang (683 M), Batu bersurat di Talang Ruwo, dekat Palembang (684 M), Batu bersurat di Kota Kampur, Pulau Bangka (686 M) dan Batu bersurat di Karang Brahi, Meringin, daerah Hulu Jambi (686 M). Bahasa Melayu kuno pada batu bersurat di Gandasuli, Jawa Tengah (832 M) ditulis dalam huruf Nagiri. Ciri-ciri bahasa Melayu kuno ialah mempunyai banyak kata-kata pinjaman Sanskrit, susunan ayat bersifat Melayu, bunyi b ialah w dalam Melayu kuno (Contoh: bulan - wulan), bunyi e pepet tidak wujud (Contoh dengan - dngan atau dangan), awalan ber- ialah mar- dalam Melayu kuno (contoh: berlepas-marlapas), awalan di- ialah ni- dalam bahasa Melayu kuno (Contoh: diperbuat niparwuat), ada bunyi konsonan yang diaspirasikan seperti bh, th, ph, dh, kh, h (Contoh: sukhatshitta) dan huruf h hilang dalam bahasa moden (Contoh: semua-samuha, saya: sahaya).

1

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011
3.1.1 Peralihan Bahasa Melayu Kuno Ke Bahasa Melayu Klasik Peralihan ini dikaitkan dengan pengaruh agama Islam yang semakin mantap di Asia Tenggara pada abad ke-13. Selepas itu, bahasa Melayu mengalami banyak perubahan dari segi kosa kata, struktur ayat dan tulisan. Terdapat tiga batu bersurat yang penting iaitu batu bersurat di Pagar Ruyung, Minangkabau (1356) yang ditulis dalam huruf India, mengandungi prosa melayu kuno dan beberapa baris sajakm Sanskrit dan bahasanya berbeza sedikit daripada bahasa batu bersurat abad ke7. Selain itu, batu bersurat yang kedua di Minye Tujuh, Acheh (1380) yang masih memakai abjad India, buat pertama kalinya terdapat penggunaan kata-kata Arab seperti kalimat nabi, Allah dan rahmat. Seterusnya batu bersurat di Kuala Berang, Terengganu (1303-1387) yang ditulis dalam tulisan Jawi untuk membuktikan tulisan Arab telah telah digunakan dalam bahasa Melayu pada abad itu. Ketiga-tiga batu bersurat ini merupakan bukti catatan terakhir perkembangan bahasa Melayu kerana selepas abad ke-14, muncul kesusasteraan Melayu dalam bentuk tulisan.

3.2 Bahasa Melayu Klasik Kegemilangannya boleh dibahagikan kepada tiga zaman penting iaitu Zaman kerajaan Melaka, zaman kerajaan Acheh dan Zaman kerajaan Johor-Riau. Antara tokoh-tokoh penulis yang penting ialah Hamzah Fansuri, Syamsuddin al-Sumaterani, Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Abdul Rauf alSingkel. Ciri-ciri bahasa klasik ialah ayat yang panjang, berulang, berbelit-belit, banyak menggunakan ayat pasif, menggunakan bahasa istana, menggunakan kosa kata klasik seperti ratna mutu manikam, edan kesmaran (mabuk asmara), sahaya, masyghul (bersedih), menggunakan perdu perkataan (kata pangkal ayat) sebermula, alkisah, hatta, adapun, susunan ayat songsang dan banyak menggunakan partikel ``pun'' dan `'lah''.

3.3 Bahasa Melayu Moden 1

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011
Bermula pada abad ke-19, hasil karangan Munsyi Abdullah dianggap sebagai permulaan zaman bahasa Melayu moden. Sebelum penjajahan British, bahasa Melayu mencapai kedudukan yang tinggi, berfungsi sebagai bahasa perantaraan, pentadbiran, kesusasteraan, dan bahasa pengantar di pusat pendidikan Islam. Selepas Perang Dunia Kedua, British merubah dasar menjadikan bahasa Inggeris sebagai pengantar dalam sistem pendidikan. Semasa Malaysia mencapai kemerdekaan, Perlembagaan Persekutuan Perkara 152 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Akta Bahasa Kebangsaan 1963/1967 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Laporan Razak 1956 mencadangkan bahasa Melayu sebagai pengantar dalam sistem pendidikan negara.

3.4 Bahasa Melayu dalam Kerajaan Sriwijaya Apabila diperhatikan, tarikh dan isi kandungan batu-batu bersurat yang tersebut di atas dapat dikaitkan dengan zaman kerajaan Sriwijaya. Tarikh 633, 684 dan 686 yang tercatat pada batu-batu tersebut amat penting kerana ini merupakan tarikh zaman mula naiknya kerajaan Sriwijaya, sebuah kerajaan tempatan yang kemudiannya berkembang luas mempengaruhi hampir seluruh kepulauan Melayu. Keempat-empat batu bersurat itu dijumpai di pusat kerajaan Sriwijaya dan isinya jelas menunjukkan bahawa tulisan ini dibuat atas perintah raja. Dengan demikian, ini membuktikan bahawa bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perantaraan kerajaan tersebut, yakni sebagai bahasa rasmi sebuah kerajaan yang besar dan luas jajahan takluknya yang pada saat kegemilangannya meliputi Sumatera, Jawa, Semananjung Tanah Melayu, Segenting Kera dan Sri Lanka. Hakikat kewujudannya bahasa melayu disokong dengan sumber daripada tulisan pengembarapengembara Cina, yang telah singgah di kawasan ini dalam pengembaraan mereka di India. Berdasarkan sumber ini A.Teeuw (1952) telah menulis, “ Maka dapatlah kita anggap sebagai satu hal yang pasti bahawa Bahasa Melayu sudah dalam abad-abad berikutnya, dapat dan memang dipakai sebagai bahasa pengantar kebudayaan, sedang dalam hal-hal tertentu dipergunakan juga bahasa itu untuk keperluan sedemikian dalam daerah-daerah yang bukan masuk daerah bahasa melayu yang sesungguhnya. Di samping empat batu bersurat yang dibicarakan di atas, terdapat juga bahan-bahan lain yang dihasilkan dalam zaman kerajaan Sriwijaya ini yang menjadi bukti kewujudan bahasa Melayu. 1

dan ini memungkinkan penyebaran bahasa Melayu seterusnya ke daerah-daerah sekitaran tersebut. iaitu di kawasan-kawasan istana . kerana dipercayai bahawa oleh sebab kesederhanaannya. 1 .STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Sebuah batu bersurat bertarikh 832 masihi telah dijumpai di Gandasuli. khususnya di Jambi masih terdapat negeri Melayu (1291) yang meneruskan sistem pentadbiran kerajaan Melayu. iaitu kira-kira dari abad ke-7 hingga ke-13 Masihi. Melalui pentadbiran Kerajaan Melayu ( Jambi) ini. Tegasnya. Bahasa Melayu tetap berfungsi sebagai bahasa perhubungan antara penduduk-penduduk wilayah ini. merupakan zaman bermulanya kegemilangan Bahasa Melayu. Sebagai sebuah kerajaan yang besar. Pada masa ini bahasa Jawa memainkan peranan yang lebih utama. untuk pertama kali. zaman Sriwijaya. daerah Batanghari. walaupun di bawah takluk kerajaan Majapahit. di daerah Jawa Tengah. Di sekitar Padang Lawas. Sebuah lagi bertarikh 1000 masihi. Tapanuli. terutama di daerah pesisir Sumatera. sebagaimana yang diriwayatkan dalam syair Negarkertagama ( 1365 ) dan buku Pararaton ( 1480 ). iaitu pada bahagian belakang patung tersebut. digunakan hanya dalam kalangan cerdik pandai atau sami-sami Buddha dan Hindu sahaja. dijumpai di daerah Bengkulu. bahkan meluas juga kepada negara-negara tetangganya. Selepas Sriwijaya. namun demikian ini tidak bererti Bahasa Melayu menjadi malap sama sekali. sehingga bahasa Melayu terus menapak serta memperkukuhkan peranannya sebagai lingua franca di kepulauan Nusantara. Tambahan lagi di beberapa daerah pesisir Sumatera. perkataan “ Malaya” atau “Melayu”. dijumpai sebuah patung gangsa dengan tulisan pada kaki alasnya. tidak menyingkirkan bahasa melayu malah sebaliknya menerimanya sebagai bahasa untuk kegiatan pentadbiran. Dan di Padang Roco. Kerajaan Sriwijaya. perdagangan dan perhubungan umum. daerah Nusantara mengalami kegemilangan Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Pada masa ini bahasa Jawa. bertarikh 1029 Masihi. Keadaan ini berlaku walaupun dalam zaman keagungan kerajaan Majapahit itu jajahan takluknya melebihi keluasan wilayah Indonesia sekarang. pengaruh Sriwijaya tidak hanya terikat pada daerah-daerah yang di bawah takluknya. perluasan kerajaan Sriwijaya bererti penyebaran bahasa Melayu ke daerah-daerah yang ditaklukinya. Walaupun bahasa Sanskrit mendapat tempat juga di samping bahasa Melayu. bahasa Melayu terus memainkan peranan sebagai bahasa pentadbiran dan bahasa perhubungan. namun bahasa Sanskrit hanya sesuai sebagai bahasa agama. walaupun kuat dipengaruhi budaya hindu buddha. Sesuai dengan sifat kerajaan-kerajaan tua yang cenderung kepada kegiatan meluaskan kerajaannya makan. dijumpai sebuah patung bertarikh 1286 dan terdapat.

iaitu terbit daripada keperluan untuk memperkatakan idea-idea baru yang dibawa oleh peradaban Islam. yang kemudian menjadi bahan cerita saduran dalam Bahasa Melayu seperti cerita Kuda Deraspati dan sebagainya. Keagungan kerajaan Melayu Melaka cukup jelas tergambar dalam Sejarah Melayu. maka karya-karya itu dikenlai sebagai Panji Melayu. Kebenaran hakikat ini menjadi semakin jelas daripada catatan dalam buku yang dihasilkan oleh Jan Huyghen Van Linschotten. agama Islam mula bertapak. Hasil daripada faktor-faktor ini ialah perkembangan yang berlaku pada bahasa Melayu itu sendiri. namun kerana telah diterjemahkan atau disadur ke dalam bahasa Melayu. dan bahawa orang yang paling dihormati antara bahasa-bahasa negeri Timur. Bahasa Melayu menjadi alat penyebaran agama Islam. Yang paling penting ialah perkembangan bahasa Melayu dalam bidang kesusateraan. Pada masa itu. satu agama yang tinggi darjah kebudayaannya.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Satu hal yang tidak dapat dinafikan ialah pengaruh kebudayaan dan kesusasteraan Majapahit di seluruh daerah Nusantara ketika itu. Ini dijalankan dengan mudahnya melalui pengaruh politik Melayu pada masa itu. iaitu tulisan Jawi. satu-satunya magnum opus yang mengharumkan serta meletakkan imej bahasa Melayu ke mercu yang amat tinggi. Perbendaharaan katanya bertambah dengan pesatnya. Zaman ini bermula pada abad ketiga belas yang merupakan zaman peralihan bagi daerah Asia Tenggara secara keseluruhannya. serentak dengan kebangkitan kuasa kerajaan Melayu Melaka. 3. seorang Belanda yang pernah tinggal di Indonesia antara tahun 1586-1592 sebagai seorang pegawai kepada seorang pemerintah portugis Beliau telah menyatakan bahawa bahasa Melayu pada masa itu bukan sahaja sangat harum namanya tetapi juga dianggap sebagai bahasa yang paling dihormati antara bahasa-bahasa negeri Timur. iaitu zaman keagungan kerajaan Melayu. Bahasa Melayu mendapat satu bentuk tulisan baharu. 1 .5 Bahasa Melayu dalam Zaman Melaka dan selepasnya Zaman yang penting bagi bahasa Melayu ialah Zaman Kerajaan Melaka. bidang penggunaan bahasa sebagai alat penyampaian seni. Walaupun semua teks cerita-cerita Panji ini berasal dari Pulau Jawa. Tulisan Sastera Jawa yang mengisahkan cerita-cerita panjí Jawa dan mitos Majapahit tersebar luas. Pencantuman dua semangat baru membawa erti yang besar bagi masyarakat wilayah ini. dan bahawa orang yang tidak tahu akan Bahasa Melayu di Kepulauan Melayu dapatlah dibandingkan dengan orang yang tidak tahu akan Bahasa Perancis di negeri Belanda pada zaman itu.

termasuk di pusat-pusat perniagaan seperti Melaka. Orang-orang Inggeris menjadi “Tuan” dan segala yang bersangkut dengan cara hidup mereka diberi nilaian tinggi. Demikian juga kejayaan Bahasa Melayu tergambar menerusi hasil-hasil kesusteraan pada awal abad kelapan belas Francios Valentjin. Pengaruh pentadbiran pegawai-pegawai Inggeris yang baru segera membawa tekanan pada seluruh aspek kehidupan rakyat di negara ini. Ini diperkukuhkan dengan dasar menggunakan Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Penghantar dalam sistem Persekolahan yang melalui kelulusan yang diperoleh menjadi asas untuk mendapat pangkat dan kedudukan yang tinggi. bahasa Melayu menjadi satu-satunya bahasa perantaraan bagi penduduk-penduduk negara ini. khususnya pada ketika sebelum berlakunya Perang Dunia Kedua. kelas-kelas agama dan institusi-institusi yang seperti itu.6 Bahasa Melayu dalam Zaman Pemerintahan Belanda dan Inggeris Sebelum Inggeris bertapak di Semananjung Tanah Melayu dan memegang teraju pemerintahan. dalam karangannya yang mengandungi enam jilid telah menyenaraikan karya-karya ilmu pengetahuan yang ditulis tentang kepulauan Melayu dan yang wujud pada akhir abad ketujuh belas dan awal abad kelapan belas. yang kebanyakannnya diserap daripada pegawai-pegawai tentera yang jahil terhadap bahasa Melayu. Hanya di beberapa buah negeri sahaja. Maka. termasuk bahasa mereka. Pulau Pinang. merosotlah kedudukan Bahasa Melayu. Bahasa Melayu digunakan dalam kedudukan yang tinggi. menerusi nilai-nilai baharu yang diperkenalkan. Dalam kalangan orang Melayu sendiri lahirlah satu golongan yang tidur bangun bersama-sama bahasa Inggeris. 1 . maka kedudukan serta peranan bahasa Melayu mula menghadapi suatu keadaan terancam. bahasa Melayu terus digunakan untuk tujuan rasmi di kelima-lima buah negeri Melayu tidak bersekutu hanya selepas perang Dunia kedua. Dalam Zaman penjajahan Inggeris di Tanah Melayu. menjadi bahasa pengantar di peringkat persekolahan yang paling rendah dan bahasa perhubungan golongan bawahan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 3. iaitu negeri-negeri yang tidak termasuk dalam negeri-negeri Melayu Bersekutu. dan Singapura yang sebahagian besar penduduknya terdiri daripada orang-orang bukan Melayu. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pentadbiran di semua pusat pemerintahan ( istana ). Karya Valentjin ini merupakan satu bukti nyata tentang keupayaan Bahasa Melayu pada masa itu. Perhubungan antara rakyat jelata dijalankan melalui Bahasa Melayu. dan menjadi bahasa pengantar di institusi pendidikan yang ada pada ketka itu seperti pusat-pusat pusat pengajian Islam. apabila negeri-negeri mereka didatangi oleh pegawai-pegawai tadbir Inggeris yang baru.

5. seseorang itu mestilah mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang fonologi atau dalam kata lain disebut sistem bunyi sesuatu bahasa. seseorang itu haruslah mempunyai pengetahuan yang mendalam tentangnya. Lidah terbahagi kepada empat bahagian iaitu hujung lidah. Bahagian-bahagian lidah ini boleh digerak-gerakkan sama ada dinaikkan atau diturunkan untuk membuat penyekatan terhadap udara yang keluar melalui rongga mulut. tengah lidah dan belakang lidah penting dalam 1 .0 ALAT-ALAT PERTUTURAN DAN FUNGSINYA  Bibir : Bibir adalah alat artikulasi yang terletak pada bahagian luar rongga mulut. Bahagian hadapan lidah. ditulis bukan oleh golongan cendikiawan berpendidikan barat tetapi oleh para cerdik pandai lulusan sistem persekolahan Melayu dan Arab. bahasa melayu juga mempunyai sistem bunyi yang tersendiri dan untuk menguasai kemahiran bercakap yang baik dan berkesan. Namun demikian. keadaannya menjadi terhampar dan apabila membunyikan bunyi [u]. keupayaan menerapkan sistem tersebut dengan lancar dan fasih dalam pertuturannya juga amat penting dalam menguasai kemahiran bercakap. udara akan disekat pada bahagian bibir. kesusateraan Melayu terus dihasilkan. Contohnya. tengah lidah. 4. bahasa pentadbiran.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Di negeri-negeri Melayu Bersekutu. bahasa pengantar pada sebahagian besar sistem pendidikan dan bahasa yang diberi kedudukan tinggi.  Lidah : Lidah adalah alat artikulasi yang terpenting dan paling aktif dalam pengeluaran bunyi- bunyi bahasa. Seperti bahasa lain. hadapan lidah dan belakang lidah. dalam keadaan Bahasa Melayu menerima tekanan. Selain itu.0 SISTEM BUNYI BAHASA MELAYU Untuk menguasai kemahiran bercakap. Bibir juga berfungsi dalam membuat sekatan kepada udara yang keluar dari rongga mulut. Dalam kemahiran bercakap. seseorang itu haruslah mengetahui jenis-jenis bunyi seperti vokal. Bahasa Inggeris menjadi bahasa rasmi. Bibir membunyikan bunyi [i]. bibir menjadi bundar. konsonan dan diftong dan bagaimana bunyi-bunyi itu dihasilkan dengn menggunakan alat-alat pertuturan yang tertentu. apabila membunyikan bunyi [m].

vokal tengah dan vokal belakang. Lelangit lembut amat penting dalam menentukan sama ada bunyi yang dikeluarkan itu bunyi sengau atau tidak. Bahagian ini boleh digerakkan ke mana-mana bahagian mulut untuk membuat penyekatan. rongga mulut akan terbuka dan udara akan keluar melalui rongga mulut dan apabila diturunkan. Manakala lelangit lembut pula terletak ke dalam sedikit iaitu selepas lelangit keras dan sebelum anak tekak. Lelangit keras berfungsi sebagai daerah artikulasi dalam pengeluaran bunyi. rongga mulut akan tertutup dan udara terpaksa keluar melalui rongga hidung. Lelangit lembut boleh diturunnaikkan. [l] dan lain-lain dengan bantuan hujung lidah yang berfungsi membuat penyekatan. Oleh itu. Gusi penting dalam penghasilan bunyi seperti [t]. Manakala lelangit lembut pula terletak di dalam sedikit iaitu selepas lelangit keras dan sebelum anak tekak.  Gusi ( alveolar) : gusi merupakan alat pertuturan yang terletak di antara gigi dan lelangit keras. bunyi yang keluar adalah bunyi sengau dan kalau dinaikkan adalah sebaliknya. 1 . Apabila lelangit lembut diturunkan.  Anak tekak (uvular) : anak tekak terletak pada bahagian belakang rongga mulut dan berhampiran dengan lelangit lembut. Hujung lidah pula merupakan bahagian yang paling aktif.  Lelangit : lelangit dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu lelangit keras (palatal) dan lelangit lembut (velar). Apabila dinaikkan. Gusi berfungsi sebagai daerah artikulasi iaitu daerah penyebutan. Lidah merupakan alat yang paling aktif dalam proses pengeluaran bunyi-bunyi bahasa dan disebut sebagai artikulator. Lelagit keras terletak di antara gusi dan lelangit lembut.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 penghasilan bunyi-bunyi vokal seperti vokal hadapan. [d]. anak tekak juga boleh digerak-gerakkan iaitu sama ada dinaikkan atau diturunkan. Anak tekak berfungsi sebagai alat pertuturan bersamasama dengan lelangit lembut khususnya dalam menentukan sama ada sesuatu bunyi yang hendak dikeluarkan itu sengau atau tidak.

Bunyi ynag dihasilkan dipanggil bunyi bersuara.  Pita suara : Pita suara terletak dalam ruang kerongkong dan amat penting dalam penghasilan bunyi. Pita suara berperanan penting dalam penghasilan bunyi sama ada bersuara atau tidak.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011  Gigi : gigi juga berfungsi dalam penghasilan bunyi-bunyi bahasa tetapi peranannya adalah kurang aktif. udara akan mengalami sekatan dan jika udara itu dilepaskan secara serta-merta bunyi yang terhasil adalah bunyi batuk. kedudukannya penting dalam penghasilan bunyi-bunyi 1 . Sebaliknya. rongga hidung dan rongga tekak. apabial pita suara dibuka dengan luas. Rongga mulut pula bermula dari ruang hadapan belakang lidah membawa keapada bahagian bibir (sebelah dalam). Rongga tekak bermula dari bahagian di sebelah atas selepas pita suara hinggalah ke bahagian anak tekak. maka bunyi yang terhasil ialah bunyi bisikan. Apabila pita suara dirapatkan terus. udara tidak mengalami sekatan malah keluar dengan bebas dan getaran tidak berlaku langsung.  Rahang : rahang tidak mempunyai peranan yang begitu penting dalam penghasilan bunyi- bunyi bahasa. Pita suara terdiri daripada dua keping selaput yang boleh terbuka dan tertutup. Bahagian ini tidak boleh digerak-gerakkan dan fungsinya ialah menahan udara daripada terus keluar dengan bebas dari rongga mulut. Walau bagaimanapun. gigi juga berperanan sebagai daerah penyebutan. Dalam penyebutan bunyi-bunyi [ө]. Apabila selaput suara itu direnggangkan dan glotis terbuka. Ruang di antara kedua-dua selaput itu dipanggil glotis. getaran tidak akan berlaku walaupun udara keluar melaluinya dan bunyi yang terhasil ialah bunyi tidak bersuara. Manakala rongga hidung bermula dari bahagian belakang anak tekak hinggalah ke hidung. [č] dan [ð]. Rongga tekak dan rongga hidung boleh dibuka atau ditutup bergantung kepada keadaan iaitu sama ada anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan atau diturunkan. Rongga merupakan bahagian yang lapang yang menjadi tempat laluan udara yang keluar dari paru-paru. Apabila selaput disempitkan dan udara keluar dari paru-paru. maka akan berlakunya getaran.  Rongga : rongga terbahagi kepada tiga bahagian iaitu rongga mulut.

Udara yang keluar dari pita suara tadi akan masuk ke rongga tekak dan dari sini mungkin akan terus ke rongga hidung atau rongga mulut. Bunyi-bunyi vokal mempunyai ciriciri kelantangan dan kepanjangan. Sekiranya semasa udara lalu pada pita suara. 6. Semasa dalam perjalanan keluar melalui rongga tekak dan rongga mulut. dalam kata lain bunyi itu dapat didengar dengan jelas dan lebih panjang daripada bunyi-bunyi konsonan.0 PENGHASILAN BUNYI VOKAL Vokal adalah bunyi-bunyi bersuara yang terhasil sewaktu udara keluar dari paru-paru melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa sebarang sekatan atau gangguan. 1 . [i]. udara dikeluarkan dari kedua belah paru-paru melalui rongga kerongkong dan pita suara. pita suara itu tertutup rapat dan udara terpaksa keluar secara terdesak dan kan menghasilkan bunyi yang timbul iaitu bunyi batuk. Vokal-vokal itu ialah [a]. [e].0 PENGHASILAN BUNYI Untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. pita suara itu akan bergetar dan bunyi yang terhasil ialah bunyi bersuara. udara itu mungkin menerima gangguan atau sekatan daripada alat-alat artikulasi yang lain atau mungkin juga tidak. Yang mengatur jalan udara ini sama ada rongga mulut atau rongga hidung ialah lelangit lembut dan anak tekak. vokal tengah dan vokal belakang. pita suara tidak bergetar dan bunyi yang terhasil adalah bunyi tidak bersuara. Vokal-vokal terbahagi kepada tiga jenis iaitu vocal hadapan. [o] dan [u]. Dalam Bahasa Melayu. 7. udara keluar melalui rongga mulut dan akan menghasilkan bunyi tidak sengau. Bunyi vocal pula merupakan bunyibersuara. Bila pita suara itu lebih renggang maka udara boleh keluar dengan mudah. udara akan keluar melalui hidung. Kemudian masuk ke rongga tekak dan seterusnya masuk ke rongga mulut atau rongga hidung. Bunyi yang terhasil dinamakan bunyi sengau. Kalau lelangit lembut dan anak tekak tidak menutup ruang ke rongga hidung. Kalau pita suara itu renggang sedikit dan udara dapat keluar melaluinya. kedua-dua jenis bunyi ini iaitu bunyi bersuara dan tidak bersuara memang terdapat terutamanya pada bunyi konsonan. Keadaan buka di antara kedua rahang atas dan bawah adalah sempit sewaktu membunyikan vokal-vokal [i] dan [u] dan terbuka luas sewaktu membunyikan vokal [a]. Sekiranya ruang ke rongga hidung tertutup.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 vokal.

bilik. tidur. Kalau separuh sempit. Vokal ini hadir dalam semua lingkungan iaitu pada awal. Contoh : ipar. sekiranya separuh luas terhasil dan diangkat sedikit sahaja maka terhasillah vokal [a]. Lelangit lembut diangkat untuk menutup rongga hidumg. Sekiranya hadapan lidah dinaikkan tinggi. hari.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 VOKAL Hadapan sempit Hadapan separuh sempit Hadapan luas Tengah Belakang sempit Belakang separuh sempit LAMBANG HURUF I e (taling) A e (pepet) U O Pembahagian vokal-vokal di atas dibuat berdasarkan bahagian lidah yang berperanan dan mengikut ketinggian lidah diangkat. Kedudukan bibir bundar dan luas buka rahang mengikut luas sempitnya vokal itu. ikhlas. terhasil vokal [o]. pikul. dihasilkan dengan menaikkan hadapan lidah pada aras yang berubah-ubah iaitu menghala ke arah lelangit keras. Vokal-vokal itu dibezakan mengikut tinggi atau rendahnya hadapan lidah diangkat. Keadaan bibir terhampar.  VOKAL [i] Dibunyikan dengan menaikkan hadapan lidah hingga hampir-hampir menyentuh lelangit keras sementara hujumg lidah didekatkan pada gusi. Vokal belakang pula dihasilkan dengan menaikkan belakang lidah ke arah lelangit lembut tetapi tidaklah sampai menyentuh lelangit lembut. sementara keadaan rahang pula mengikut luas atau sempitnya vokal-vokal itu. tengah dan akhir perkataan. Udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sekatan dan bibir berada dalam keadaan terhampar. kalau separuh tinggi atau separuh sempit terhasillah vokal [e]. rongga mulut menjadi sempit dan terhasillah vokal [u]. jari dan lari.  VOKAL [e] 1 . Vokal hadapan misalnya. maka terhasillah vokal [i]. Sekiranya lidah belakang itu dinaikkan lebih tinggi.

gerak. kedudukan hujung lidah pula sama seperti ketika membunyikan vokal tersebut dan kedudukan bibir adalah bundar. takat. keras dan kenduri. Vokal ini hadir pada awal dan tengah perkataan.  VOKAL [o] Dihasilkan dengan menurunkan bahagian belakang lidah lebih rendah daripada kedudukan lidah semasa membunyikan vokal [u]. ramal. turun. pakai. ambil. tauke dan tauge. borang. iaitu lebih rendah daripada membunyikan vokal [e]. amat. kole. pukat. Contoh : obor. Contoh : alur.  VOKAL [ə] Untuk membunyikan vokal ini. sepatu dan buku. toko. Contoh : empat. Contoh : ubat.  VOKAL [a] Dihasilkan dengan menurunkan hadapan lidah serendah-rendahnya. 8. Dalam sebutan bahasa Melayu baku.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Terhasil apabila hadapan lidah dinaikkan tetapi tidak setinggi seperti membunyikan vokal [i]. sama. sombong. Contoh : elak. empuk. kedudukkan alat-alat lain adalah sama seperti penghasilan vokal [i] dan vokal [e].  VOKAL [u] Dibunyikan dengan mengangkat bahagian hadapan belakang lidah ke arah lelangit lembut. tangga dan siapa. kutu. bahagian tengah lidah diletakkan diantara kedudukan untuk mengeluarkan vokal separuh loas dan vokal separuh sempit. solo dan polo. tepat. enam. elok. bengkok. enak.0 PENGHASILAN BUNYI KONSONAN 1 . kedudukan alat-alat pertuturan lain adalah sama seperti penghasilan vokal [i]. olah. Keadaan bibir tidak dibundarkan dan pembukaan rahang adalah sederhana. orang. bongkok. ulat. belok. Keadaan bibir tidak terlalu bundar dan pembukaan rahang adalah sederhana. Hujung lidah diundurkan dari gigi bawah dan lelangit lembut diangkat untuk menutup rongga hidung. lencong. vokal ini tidak lahir pada suku kata akhir terbuka. pulut.

Bunyi-bunyi konsonan juga ada yang bersuara dan ada yang tidak bersuara. Sanskrit dan bahasa inggeris. sengauan (nasal) dan separuh vokal.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Bunyi konsonan adalah bunyi-bunyi selain daripada bunyi vokal. hidung atau tekak oleh alat-alat artikulator yang tertentu. terdapat Sembilan belas konsonan asli bahasa melayu dan berdasarkan cara pengeluaran dan daerah-daerah artikulasi. KONSONAN ASLI BAHASA MELAYU Cara penyebutan Letupan tidak bersuara Letupan bersuara Letusan tidak bersuara Letusan bersuara Geseran tidak bersuara 1 s H Ĵ Č B d g P t Dua bibir gusi Lelangit keras-gusi Lelangit keras Lelangit lembut k glotal . letusan (afrikat). Konsonan tersebut dibahagikan kepada tujuh jenis iaitu letupan (plosive). Konsonan-konsonan itu dipakaidalam perkataan-perkataan yang dipinjam daripada bahasa sumber itu sendiri. Bunyi-bunyi konsonan juga dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu konsonan asli dan konsonan pinjaman. Menurut Yunus Maris (1980). getaran. Ketika menghasilkannya udara yang keluar daripada paru-paru mengalami sekatan atau sempitan di rongga mulut. sisihan (lateral). geseran (frikatif). Konsonan pinjaman pula adalah konsonan yang dipinjam daripada bahasa asing iaitu daripada bahasa arab. Konsonan asli adalah konsonan yang memang sedia ada dalam sistem bunyi bahasa melayu.

lapisan suara dirapatkan dan bagi bunyi letupan gusi tidak bersuara pulalapisan suara direnggangkan. Sekiranya letupan lelangit lembut itu tidak bersuara. Sekatan itu kemudian dilepaskan dengan serta-merta. Contoh letupan lelangit lembut tidak bersuara [k] dan contoh letupan lelangit lembut bersuara [g].  Letupan gusi (plosive alveolar) Dihasilkan apabila hujung lidah dinaikkan pada gusi sebelah atas bagi menyekat perjalanan udara yang keluar dari paru-paru. Contoh letupan dua bibir tidak bersuara [p] dan contoh letupan dua bibir bersuara [b]. Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung. Apabila lapisan suara dirapatkan. Bagi menghasilkan bunyi letupan gusi bersuara. bunyi yang terhasil adalah letupan dua bibir yang tidak bersuara. 1 . Pita suara digetarkan sekiranya letupan lelangit lembut itu letupan bersuara dan lapisan suara berada dalam keadaan rapat. Lelangit lembut pula dinaikkan untuk menutup rongga hidung. Sekatan itu kemudiannya dilepaskan dengan sertamerta.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Getaran Sisian Sengauan Separuh vokal M W r l n Ŋ y ŋ  Letupan dua bibir ( plosive bilabial) Dihasilkan apabila udara yang keluar dari rongga mulut disekat dengan menutup kedua-dua bibir dan kemudian dilepaskan dengan serta-merta. selaput suara adalah renggang dan pita suara tidak bergetar. Contoh letupan gusi tidak bersuara [t] dan contoh letupan gusi bersuara [d].  Letupan lelangit lembut (plosive velar) Dihasilkan apabila udara yang keluar dari paru-paru disekat pada bahagian lelangit lembut yang dinaikkan untuk menutup rongga hidung.

saat. Yang membezakannya ialah uadara yang disekat dilepaskan dengan perlahan. Anak tekak dinaikkan dan udara dari paru-paru disekat pada glottis. Contoh geseran gusi lelangit keras tidak bersuara : cawan. sukat. jalur. Contoh : kakak. Rongga hidung ditutup dengan menaikkan lelangit lembut dan anak tekak.  Geseran glottis Cara menghasilkan bunyi ini adalah sama seperti di atas. Oleh sebab bunyi ini bunyi geseran gusi tidak bersuara. Contoh: satu. mahir. kacau. aik.  Geseran gusi (frikatif alveolar) Lelangit lembut dinaikkan untuk menyekat perjalanan uadara ke rongga hidung.  Getaran gusi (getaran alveolar) Dihasilkan dengan lelangit lembut diangkat hingga terkena pada belakang rongga tekak. bebas dan kemas. pita suara digetarkan dan untuk bunyi letusan yang tidak bersuara. pita suara tidak bergetar. Bunyi ini digunakan untuk menyebut bunyi yang dilambangkan oleh huruf k di akhir perkataan dan pada perkataanperkataan yang terdiri daripada struktur KVVK. Lelangit lembut dinaikkan dan bagi menghasilkan bunyi letusan gusi lelangit keras bersuara. pita suara tidak digetarkan. Udara yang lalu pada rongga mulut digetarkan pada gusi. 1 . humban. pancing dan mac. cacat. hilang. hanya sempitan dilakukan pada bahagian glottis supaya semasa udara keluar melalui ruang tersebut akan terhasil bunyi geseran. Contoth gseran gusi lelangit keras bersuara : jalan. kemudian dilepaskan dengan serta-merta. Contoh : habis. lemah dan tanah. besar. kolej dan imej. bengkak. kejar. sama.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011  Letupan glottis Dihasilkan apabila selaput suara dirapatkan serapt-rapatnya. tahan. Lidah dirapatkan pada gusi untuk menyempitkan ruang perjalanan udara yang keluar melalui rongga mulut. jambatan.  Letusan gusi lelangit keras ( afrikat palato-alveolar) Bunyi letusan atau afrikat dihasilkan dengan cara yang sama seperti penghasilan bunyi letupan. kesal. mahal. kerajaan dan keadaan. Hujung lidah dikenakan pada gusi dan pita suara digetarkan.

main. Penghasilan konsonan ini sama dengan cara penghasilan bunyi-bunyi vokal tetapi berlaku sedikit sempitan pada rongga mulut semasa arus udara keluar melaluinya. Bunyi separuh vokal adalah bunyi-bunyi bersuara dan dalam bahasa melayu terdapat dua jenis konsonan ini. pelangi. pasar dan besar. benih. banyak. nyaman. bunga. kasar . Contoh sengau lelangit lembut : nganga. mula. Contoh sengau dua bibir: makan. jumaat. pita suara mengalami getaran. Udara boleh keluar melalui rongga ini kerana anak tekak dan lelangit lembut diturunkan menyebabkan ruang ke rongga hidung terbuka. Udara yang keluar melalui rongga mulut hanya boleh keluar melalui kedua-dua belah tepi lidah.  Separuh vokal Konsonan ini dihasilkan dengan meletakkan lidah pada kedudukan semasa mengeluarkan bunyi vokal sempit kemudian dengan cepat digerakkan lidah ke arah kedudukan semasa membunyikan vokal lain. lelangit keras atau lelangit lembut.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Contoh: rambut. Contoh : lambat. jernih. Udara itu disekat atau ditahan pada bahagian-bahagian tertentu seperti pada bibir. gurau.  Sisian gusi (lateral alveolar) Untuk menghasilkan konsonan ini. abang dan bising. Semua bunyi sengau adalah bunyi bersuara dan ini bermakna semasa menghasilkannya. rumput. ngeru. pulau.nyanyuk. kulat. kenyang dan kunyit. beban dan korban. lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup rongga hidung. kental dan kapal. kelam. belalang.  Sengau (nasal) Terdapat empat jenis bunyi sengau atau nasal dalam bahasa melayu iaitu sengau dua bibir (nasal bilabial). nobat. nanas. larut. gusi. semua. talam dan kelam. minum. Contoh sengau gusi : nasib. ramai. Contoh sengau lelangit keras : nyanyi. sengau gusi ( nasal alveolar). 1 . Hujung lidah dinaikkan sehingga sampai ke bahagian tengah gusi. kumis. Bunyi-bunyi dihasilkan dengan membiarkan udara yang keluar daripada paru-paru terus keluar melalui rongga hidung. lali. sengau lelangit keras (nasal palatal) dan sengau lelangit lembut (nasal velar). kena.

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Contoh separuh vokal dua bibir : wujud. hafaz dan arif. sani. isnin. bayar. kawal dan bawa. universiti. novel dan aktiviti. afdal.gigi tak bersuara : fakir.0 KONSONAN PINJAMAN DALAM BAHASA MELAYU Cara Bibir/ gigi Gusi Lelangit keras F Ө š Lelangit lembut X glotis Rongga tekak penyebutan gigi Geseran tidak bersuara Geseran bersuara V ð z ž Γ y  Geseran bibir-gigi (frikatif labial-dental) Terhasil apabila gigi atas pada bibir bawah dengan tekanan yang mencukupi. pita suara tidak digetarkan dan bagi menghasilkan geseran bersuara pula pita suara digetarkan. van. waris dan hadis. Bagi menghasilkan bunyi geseran bibir – gigi tidak bersuara. Contoh geseran gigi bersuara : dalil. Pita suara dirapatkan untuk menghasilkan bunyi geseran gigi bersuara dan direnggangkan untuk menghasilkan bunyi geseran tidak bersuara. nahas. Contoh separuh vokal lelangit keras : yakin. virus. Contoh geseran bibir. bayi dan layar. fardhu dan darul ridhwan. dawai. wajar. 1 . Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung. yang. fajar. hadir.  Geseran gigi (frikatif dental) Terhasil apabila hujung lidah dinaikkan ke arah gigi atas gusi untuk menyempitkan ruang udara yang keluar dari rongga mulut. Udara dari paruparu yang keluar dari rongga mulut mengalami geseran sewaktu melalui sempitan pada bibir. fasih. darab. Contoh geseran gigi tidak bersuara : sabit. wajib. darurat. Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung. salasa. Contoh geseran bibir-gigi tidak bersuara : versi. yuran. 9.

Untuk menghasilkan bunyi geseran lelangit keras bersuara. zamzam. pita suara tidak digetarkan. zahir. Contoh. syabas dan musykil. Contoh. pita suara digetarkan dan bagi menghasilkan bunyi geseran lelangit lembut tidak bersuara. zuhur. Contoh geseran lelangit keras. Udara keluar melalui sempitan pada bahagian gusi.  Geseran glottis 1 . ghazal. mambazir. hafiz dan mahfuz.  Geseran lelangit keras – gusi (frikatif palatal-dental) Hadapan lidah dinaikkan kea rah lelangit keras-gusi untuk menyekat perjalanan udara yang keluar melalui rongga mulut.gusi tidak bersuara : syarat. khamis. lazim. ikhtiar dan naskah. pita suara digetarkan dan untuk menghasilkan bunyi geseran tidak bersuara. Bagi menghasilkan bunyi geseran lelangit lembut bersuara. Geseran lelangit lembut bersuara : ghaib. Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung sementara pita suara digetarkan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011  Geseran gusi (frikatif dental) Terhasil apabila hujung lidah dinaikkan sehingga menyentuh sedikit bahagian gusi.maghrib dan baligh. Geseran lelangit lembut tak bersuara : khabar. aziz. khianat. Contoh : zabur. ghairah. syarahan. zaman.  Geseran lelangit lembut (frikatif velar) Untuk menghasilkan bunyi ini. pita suara tidak digetarkan. zakat. Contoh geseran lelangit keras. Lelangit lembut dinaikkan. belakang lidah dinaikkan sehingga menyentuh lelangit lembut yang juga dinaikkan untuk menutup rongga hidung.nazam dan nazir. takzim. Udara dari rongga tekak keluar ke arah rongga mulut melalui ruang yang telah mengalami sempit pada bahagian lelangit lembut.gusi bersuara : zalim.

Udara daripada paruparu keluar dengan bebas melalui glottis yang terbuka. Lelangit lembut diturunkan untuk memberi ruang kepada udara keluar melalui rongga hidung dan rongga mulut. ahad. Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung. 10.  Pelelangitkerasan (palatalisasi) Unsur bunyi ini hadir sewaktu membunyikan perkataan yang mengandungi vokal rangkap [ai]. 1 . Sewaktu menghasilkannya. kamil. dan kasih.0 ARTIKULASI TAMBAHAN Apabila kita menyebut bunyi-bunyi dalam satu himpunan. [iu].  Geseran rongga tekak (frikatif Faringal) Dihasilkan dengan menyempitkan bahagian rongga tekak iaitu dengan menurunkan bahagian belakang lidah. marhum. Contoh : Kasar. anjing dan anjung. roh dan nikah. [io] atau [ia]. akan wujud keadaan pengaruhmempengaruhi di antara bunyi-bunyi sehingga dalam keadaan tertentu seolah-olah wujud satu unsur bunyi lain dalam himpunan bunyi-bunyi itu. Unsur bunyi ini menyerupai bunyi hentian glottis. udara ditahan pada bahagian glottis kemudian dilepaskan dengan serta-merta untuk menghasilkan bunyi yang mengikutinya. Pelelangitkerasan juga berlaku sewaktu membunyikan perkataan yang mengandungi urutan bunyi vokal dan konsonan [n] yang seterusnya diikuti oleh konsonan letusan. lelangit keras turut berfungsi. Contoh : kencang. ihram. sakat.  Glotalisasi Unsur bunyi ini terhasil apabila dalam sesuatu perkataan itu terdapat turutan dua vokal yang sama dan sewaktu membunyikannya berlaku hentian di antara kedua-dua vokal itu. Keadaan ini disebut sebagai “artikulasi tambahan”. hadas. hamil. Dalam penghasilan unsur bunyi ini.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Dihasilkan apabila pita suara direnggangkan dan belakang lidah diturunkan. Contoh : hajat.

taurat .STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Contoh : taat. lidah pada mulanya diletakkan pada keadaan menghasilkan vokal [a]. [o]. Contoh : kuat.kedai .taubat .0 DIFTONG Diftong terdiri daripada rentetan dua vokal yang mempunyai satu puncak kelantangan dan bertindak sebagai satu fonem.  Pembibiran Unsure pembibiran hadir pada bunyi-bunyi konsonan atau vokal [a]. [u] diikuti oleh bunyi vokal [u]. 1 . 11. sewaktu menghasilkannya. kepada satu vokal lain yang mengikutinya.haiwan . Contoh: [oi] Boikot .amboi .badai dan petai.tauliah . [a] atau [i]. Semasa menghasilkannya.  Penyengauan ( nasalisasi) Unsure bunyi penyengauan hadir pada vokal-vokal yang mengikuti bunyi-bunyi konsonan sengau dan pada struktur-struktur yang telah dinyatakan dalam bahagian vokal-vokal sengau. iaitu daripada satu vokal yang mendahului.tauhu . Contoh: diftong [ai] Hairan .sambau dan lampau. keadaan dan suun. Untuk menghasikannya juga.kerbau . muak dan kaut.sepoi dan boroi. wujud geluncuran bunyi. kelantangan pada diftong adalah pada vokal yang pertama. kemudian digeluncurkan kearah menghasilkan vokal [i]. saat. kedudukan lidah mengalami geluncuran dan bibir berkeadaan bundar. bagi diftong [ai]. Contohnya. taut. jumaat. Contoh: diftong [au] Aurat . tidak wujud hentian yang boleh memisahkan keduadua vokal itu sehingga membolehkan terbentuknya dua suku kata. kuih.auto . maut.

Empat peranan penerima ialah mempunyai rasa iaitu sedar bahawa dia menerima mesej daripada seseorang. enkod. Dalam mesej pula merupakan maklumat dalam bentuk lisan untuk menyampaikan maklumat kepada penerima Ia dihantar melalui idea atau saluran tertentu. menilai maklumat iaitu memikirkan sama ada perlu atau tidak bertindak balas kepada mesej yang diterima dan tindak balas penerima yang menjawab mesej yng diterima iaitu mendiamkan diri dan menyerahkan pada orang lain untuk bertindak. penerima atau dekod. Gangguan pula merupakan perkara yang menganggu proses komunikasi sama ada di peringkat pengantar. Penerima pula merupakan orang yang menerima maklumat daripada penghantar. mesej. Dekod atau pentafsir kod merupakan proses mentafsir dan menterjemah maklumat yang telah diterima. tidak semestinya percakapan tetapi penghantaran dan penerimaan mesej dan tidak dapat dikawal seperti perbezaan budaya. jawapan dan penjelasan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 12. soalan. Maklum balas berbentuk arahan termasuklah suruhan. Maklum balas pula merupakan tindak balas yang diterima oleh penerima kepada penghantar setelah mentafsir maklumat yang telah diterima. Maklum balas yang bukan berbentuk arahan pula termasuklah mimik muka. kumpulan dan organisasi (penghantar) kepada seseorang. Penghantar atau pengirim merupakan orang yang mula mencetuskan idea untuk berkomunikasi dengan orang lain dimana penghantar akan menterjemah dan memahami maksud maklumat yang dihantar kepada penerima dan penerima menyimpulkan maklumat menjadi gerakan anggota dan menerangkan idea dan konsep. menginterpretasikan maklumat iaitu memahami makna dan tujuan penghantaran mesej. Tiga prinsip dalam proses berkomunikasi iaitu melibatkan sekurang-kurangnya dua orang. nada suara. air muka dan simbolik. Pemindahan maklumat daripada seseorang. 1 .0 Definisi Kemahiran Bercakap atau berkomunikasi Komunikasi adalah satu proses penyampaian mesej atau maksud oleh individu kepada individu yang lain. kumpulan dan organisasi (penerima) yang lain melalui media tertentu. Komunikasi berkesan berlaku secara lisan dan bukan lisan di antara dua pihak di mana apa yang diniat dan diperkatakan oleh sesuatu pihak .

meluahkan masalah dan menyampaikan maklumat. Komunikasi mendatar pula merupakan pertukaran maklumat secara bebas dalam organisasi.1 Komunikasi Sehala Komunikasi sehala merupakan komunikasi yang tidak memerlukan maklum balas dari penerima kepada penghantar. 13. saling percaya dan komunikasi yang berkesan dalam kalangan pekerja. menilai pekerja. menerangkan polisi dan memberi arahan. 13. persaingan anatara maklumat juga wujud sebelum sampai kepada ketua dan kurang kepercayaan ketua terhadap pekerja bawahan. Kegunaannya adalah untuk membuat laporan. Kebanyakan tindakan dan keputusan memberikan kesan terhadap kebolehan orang lain melaksanakan kerja.0 Bentuk komunikasi Terdapat tiga bentuk komunikasi iaitu menegak. memberi idea atau cadangan. mendatar dan melintang.2 Komunikasi Dua hala Komunikasi dua hala merupakan maklumat yang diterima daripada penerima kepada penghantar seperti interaksi antara guru dan murid di dalam bilik darjah . 1 . visi dan objektif. Manakala bentuk melintang pula melibatkan pertukaran maklumat secara tidak formal. Komunikasi dari bawah ke atas pula merupakan pengaliran dari peringkat bawahan ke satu peringkat yang lebih tinggi dalam sebuah organisasi. Komunikasi menegak merupakan pertukaran maklumat antara peringkat dengan peringkat dalam organisasi. Masalah yang dihadapi ialah maklumat melalui beberapa peringkat. Kebaikan komunikasi jenis ini ialah meningkatkan kerjasama. menyelesaikan masalah. Objektif utama komunikasi menegak digunakan dalam organisasi ialah menggalakkan penglibatan sebanyak mana organisasi dan memberi peluang kepada pengurusan atasan mendapatkan maklumat penting daripada pekerja. Kegunaannya adalah untuk mendeligasikan misi.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 13. Komunikasi dari atas ke bawah merupakan pengaliran dari peringkat atasan ke satu peringkat yang lebih rendah dalam sebuah organisasi. Manfaat yang diperoleh adalah untuk syarikat sebagai ujian untuk pekerja bawahan dan pekerja akan dihargai kerana diberi peluang. Ia juga bertujuan untuk memberi tumpuan dalam perkara yang tidak disetujui dari aspek idea tetapi bukan dari aspek peribadi seseorang.

saling bantu membantu serta hormat menghormati supaya pembelajaran berlaku secara bermakna dan berkesan. idea. Dalam situasi berkenaan. 1996). ilmu pengetahuan. Sekiranya mesej yang dihantar oleh penyampai dapat difahami maksudnya oleh penerima. Dalam konteks bilik darjah. Sekiranya guru tidak faham serta mahir dalam berkomunikasi dengan murid-murid semasa mengajar sudah pasti sukar bagi seseorang guru itu untuk menjadikan pengajarannya berkesan dan bermutu. Oleh itu segala maklum balas yang berlaku di antara kedua belah pihak bukan sahaja terjadi secara spontan dan perlu segera. apabila berhadapan dengan murid-murid. Semasa waktu mengajar. maka komunikasi berkesan telah pun berlaku. bijaksana. khususnya dalam bilik darjah. cekap dan optimis dalam menghadapi sesuatu situasi serta cabaran. serta sesi pengajaran pembelajaran menjadi hambar dan membosankan. Ini bermakna komunikasi atau interaksi bilik darjah boleh berlaku secara lisan dan bukan lisan. waktu untuk guru berinteraksi dengan murid-murid begitu terhad. tetapi mesti sabar. kekaburan dan salah faham. malah lebih buruk lagi ialah objektif yang dirancang bagi sesuatu sesi pengajaran itu tidak akan tercapai. Kegagalan guru berkomunikasi dengan berkesan bukan sahaja akan menyebabkan murid. Ketika guru menulis sesuatu di papan hitam atau lutsinar untuk kegunaan murid-murid. nyata bahawa kemahiran berkomunikasi amat penting bagi seorang guru untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.(Ee Ah Meng.2 Corak Komunikasi dalam bilik darjah Komunikasi merupakan proses penyampaian mesej.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 13. tunjuk ajar serta nasihat kepada murid-murid dengan baik dan tepat tanpa menimbulkan sebarang kekeliruan. memberi penjelasan. guru berinteraksi dengan murid dengan bercakap. malah ianya seolah-olah tidak langsung memberi kesempatan untuk merancang dan berfikir.2.2. Sebagai seorang guru. Dengan komunikasi yang berkesan guru akan dapat menyampaikan isi pelajaran. 1 . maka komunikasi secara bertulis telah diamalkan. guru bukan sahaja perlu kreatif dan inovatif. samada lisan atau bertulis.1 Kepentingannya Setiap orang guru perlu mahir dalam berkomunikasi. komunikasi lisan berlaku apabila guru sedang menyampaikan pelajaran atau arahan untuk menjalankan sesuatu tugas amali. Oleh kerana itu. maklumat.murid menjadi kecewa. Guru juga perlu bijaksana menyusun strategi agar suasana berinteraksi di antara murid sesama murid berlaku secara harmonis. 13.

mengenakan denda dan sebagainya. Guru-guru yang berusaha meningkat keberkesanan komunikasi mestilah bersifat intergratif dan mempunyai ciri-ciri tingkahlaku seperti berikut sentiasa bersetuju dengan cadangan murid menerima perbezaan pendapat dari murid. Menurut Noran Fauziah dan Ahmad Mahzan. 1990). sering menyelitkan humor atau unsur berseloroh semasa sesi pembelajaran. Percakapan guru itu secara langsung mempengaruhi murid-murid seperti dalam menyampai. berbincang. 1975. 1962. mesra. 1 . mempercayai guru yang berkesan mempunyai unsur-unsur "kemanusiaan" iaitu guru yang mempunyai kualiti seperti suka berseloroh. 1962 dan Hollis. Hamachek (1974) (dalam Noran Fauziah dan Ahmad Mahzan. Evan. 1990 telah menyenaraikan antara tingkahlaku guru yang disukai murid semasa berinteraksi dalam bilik darjah ialah baik hati. menggalakkan murid-murid menyoal dalam kelas. 1970 (Edward dan Westergate. peramah dan baik hati. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa guru-guru yang bersifat dominatif lebih banyak membawa kesan negatif terhadap perkembangan dan kemajuan murid. meneguh dan menegur. menghampiri dan mendampingi murid. banyak menerima tulisan puisi dan lukisan daripada pelajar-pelajar mereka. Manakala guru-guru yang bersifat intergratif pula didapati lebih banyak mendatangkan kesan positif kepada pembelajaran murid-murid. Flanders. bersikap adil. peramah dan sabar sewaktu mengajar. mengarah. memandu murid melengkapkan jawapan yang kurang sempurna mengambil bahagian bersama murid-murid di dalam aktiviti bilik darjah bersimpati dengan masalah murid dan memberi kebenaran atau menggalakkan murid-murid mencuba. 1987) dalam kajiannya terhadap interaksi bilik darjah dikenali dengan Sistem Analisis Interaksi Flanders) telah merumuskan bahawa dalam sesuatu proses pengajaran yang berlaku dalam bilik darjah. seseorang guru bercakap dua pertiga daripada keseluruhan waktu mengajar. Dapatan tersebut terbukti memang berasas apabila kajian yang dibuat oleh beberapa orang pengkaji terkemudian seperti Taylor. Flanders meletakkan tanggungjawab utama mencorakkan interaksi bilik darjah itu adalah terletak di tangan guru. memberi isyarat. memberi arahan dan mengkritik. Hamachek juga menyebut tentang kajian-kajian lain yang menyatakan guru-guru sekolah menengah yang peramah dan bertimbang rasa.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 menyoal soalan-soalan. membenarkan murid-murid melakukan banyak aktiviti dan dalam masa yang sama dapat mengekal ketenteraman dan disiplin kelas.

Bagi mempastikan sesuatu pengajaran pembelajaran itu berhasil dengan baik. 1994). antara murid dengan guru dan antara murid dengan bahan-bahan untuk menggalakkan murid-murid memberi pendapat sendiri serta peluang untuk mempertahankan pendapat tersebut mengikut cara dan gaya tersendiri iaitu memberi arahan secara lebih positif. Wlodkowski mencadangkan beberapa strategi untuk menghasilkan interaksi yang berkesan antara guru dan murid. Abdul Hamid Mahmood. Sifat ini dapat melahirkan kemesraan antara guru dengan murid yang 1 .) telah menggariskan beberapa ciri komunikasi guru dan murid yang boleh menghasilkan pengajaran yang berkesan. Mereka juga menggunakan penghargaan. Sebagai seorang pemimpin di dalam kelas. rancangan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) mula dilaksanakan di semua sekolah rendah di seluruh negara mulai tahun 1983. Berdasarkan kepada Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979). ganjaran atau pengukuhan positif. Antara strategi yang boleh digunakan teknik "Supportive communication behavior" untuk membantu interaksi yang bermakna. menggunakan "direct" dan "spontaneous communication" iaitu menerangkan dengan jelas apa yang hendak disampaikan oleh guru dan cuba menerima pendapat pelajar terutama di dalam menyelesaikan masalah dan merancang aktiviti. Rancangan KBSR dan KBSM telah digubal dengan menekankan pengajaran yang berpusatkan murid.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 13. perasaan dan kehendak mereka yang mana ianya bergantung kepada kualiti perhubungan dan interaksi di dalam suasana pembelajaran. antaranya ialah mempunyai sifat penyabar. 1990 (Prof.(Wlodkowski. Mereka juga menggunakan struktur matlamat secara menyeluruh untuk memaksimumkan penglibatan pelajar. Selain itu. guru mempunyai tanggungjawab yang besar untuk mengenalpasti keperluan pelajar dan untuk menggalakkan interaksi bilik darjah yang positif dan berkesan.2. 1984) (dalam Classroom Life. antaranya ialah guru menggalakkan murid berinteraksi secara teratur sesama murid. Sistem pendidikan di Malaysia telah mengalami banyak perubahan sejak merdeka. beberapa ciri tingkahlaku berkomunikasi dalam interaksi bilik darjah telah disarankan.3 Ciri-ciri Interaksi Guru dan Pelajar di dalam Bilik Darjah yang berkesan Motivasi pelajar untuk belajar adalah sangat berkaitan dengan sikap. 1996). penyayang serta suka akan murid-muridnya. terutama dalam tahun-tahun 1980-an. Dr. diikuti dengan rancangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang mula diperkenalkan di semua sekolah menengah pada tahun 1989.(Mok Soon Sang.

Elakkan daripada bersikap angkuh atau suka melemparkan kritik yang tidak beralasan. Ucapan.4 Jenis Komunikasi Lain 13. pita rakaman. Penghargaan dan pujian yang diberikan hendaklah ikhlas dan jujur . Manakala telekonferens merupakan siaran langsung.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 pandai menghargai dan memuji murid-murid. Ucapan merupakan cara penyampaian secara lisan melalui ceramah. grafik dan telekonferens. grafik pula merupakan penggunaan bentuk telemudah seperti carta dalam pembentangan. Filem pula merupakan rangkaian gambar dalam pita rakaman manakala LCD pula merupakan paparan pada skrin atau hitam putih yang dicetak atas kertas telus. Dalam pembentangan pula ia terbahagi kepada slaid. Air muka. keburukannya pula ialah penghantar yang tidak mempunyai komunikasi yang baik amat sukar untuk menyampaikan mesej dan tiada rekod yang kekal kerana bentuk yang tidak nyata. alat bantuan komunikasi boleh digunakan. pertuturan dan tindakan guru harus mencerminkan perhatian guru dan kejujurannya hendaklah membantu dan mendidik murid-murid menggunakan bahasa badan atau gerak geri yang sesuai dalam pengajaran dan sentiasa mewujudkan dan mengekalkan hubungan mata semasa bercakap atau berkomunikasi dengan murid. Pita rakaman pula merupakan kaedah merakam suara tanpa sebarang soal jawab. Guru juga harus sentiasa bersikap positif dan bercakap tentang perkara yang baik dan benar. LCD. Dalam slaid. 13.1 Perbincangan. Pembentangan Perbincangan merupakan proses mencari jalan penyelesaian. Guru perlu memberi peluang kepada murid-murid untuk mengemukakan soalan atau maklum balas. Pengulangan isi-isi penting perlu supaya murid akan merasa yakin dan sentiasa bertolak ansur dengan murid-murid dalam memberi maklumat atau pengajaran. Manakala.3 Komunikasi Lisan Komunikasi lisan merupakan komunikasi yang melibatkan percakapan untuk menyampaikan maklumat kepada penerima. ia merupakan negatif filem yang diambil dengan kamera 35mm. pengukuran yang selaras dengan tujuan komunikasi dan maklum balas iaitu respon atau tanda-tanda penerimaan mesej serta pemahamannya. maklum balas yang cepat. Kebaikannya ialah mesej boleh melalui saluran komunikasi dengan cepat. Faktor peningkatan pemahaman komunikasi ialah kesedaran iaitu pemahaman tentang sesuatu konsep. 13.4. Selain itu. pidato dan pembacaan laporan dihadapan sekumpulan pendengar. tidak formal dan kejujuran dapat dirasakan dan lebih murah dan meyakinkan. 1 .

45% digunakan untuk mendengar. berkongsi maklumat.5 Komunikasi Berkesan Prinsip komunikasi merupakan pesanan terkawal. masa dan agenda. Hasil daripada kajian itu. Senarai semak mesyuarat pula dibuat untuk tujuan mesyuarat. alamat dan tempat asal pemanggil. Ini menunjukkan proses pendengaran berperanan penting dalam komunikasi. 30% bercakap. Burley-Alen (1982) dalam kajiannya mendapati peratus mendengar bertambah sehingga 1 . 13. tindakan yang tidak menimbulkan ketidakselesaan dan perhatian ditumpukan sepenuhnya. Antara faedah yang diperoleh ialah ahlinya terdiri daripada latar belakang yang berbeza. banyak pendapat.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 13.3 Perbualan Telefon Garis panduan menggunakan telefon ialah bercakap dengan jelas. 14. Butiran dalam memo telefon memperlihatkan nama pemanggil dan nama pemnerima. tempat. perkataan dinyatakan dengan penuh yakin. perancangan melibatkan pekerja dapat dijalankan dan pastikan semua yang terlibat memahami sesuatu. memberi dan mendengar cadangan dan mencatat hasil mesyuarat untuk tindakan lanjut. membuat keputusan dan mencari jalan untuk menyelesaikan masalah dalam jangka panjang dan pendek. nada suara yang munasabah dan bahasa perlu diketahui umum. agenda mesyuarat. ahli yang menghadiri. Mengikut Thomas Gordon (1970). beliau merumuskan. Langkah-langkah mesyuarat pula ialah tarikh. bahasa yang mudah difahami. persediaan tempat dan setiausaha yang merekod. tarikh dan masa. dalam keadaan manusia itu sedar.4.4. Barker (1971) telah menjalankan satu kajian terhadap kemahiran pendengaran. nombor telefon pemanggil. 13.2 Mesyuarat Mesyuarat merupakan pertemuan antara dua atau lebih orang untuk membuat perancangan. catatan dan mesej. 16% membaca dan 9% menulis. pendengaran yang baik merupakan kemahiran berkomunikasi yang boleh menolong orang lain menyelesaikan masalahnya.0 Kemahiran Mendengar Kemahiran mendengar merupakan salah satu aspek dalam kemahiran komunikasi dan juga merupakan salah satu daripada aktiviti yang penting yang dilakukan di peringkat kanak-kanak dan dewasa.

membuat keputusan dan meluahkan atau menunjukkan perasaan yang dialami. Kemahiran mendengar adalah juga merupakan kemahiran lisan yang paling asas dan ia berlaku di peringkat penerimaan. membaca. memahami situasi. Proses penerimaan maklumat secara mental untuk difahami dan diambil tindakan. 1 . Masalah seharusnya diselesaikan kerana pertembungan empat mata adalah penting kerana hal itu merupakan satu bentuk komunikasi yang memautkan perhatian pelajar dengan guru untuk mendapat maklumat dengan jelas. bersetuju atau sebaliknya. hiburan. mendengar dan bercakap. berfikiran terbuka dan mendengar dengan penuh situasi. jangan menyampuk ketika orang lain bercakap. memberi sokongan dan bantuan untuk menyelesaikan masalah. Pelajar yang melakukan aktiviti menyoal guru semestinya berfikir dahulu sebelum membuat pertanyaan. menginterpretasikan makna. pembelajaran.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 60% bagi kehidupan pelajar sekolah menengah. Ketiadaan Interaksi Dua Hala menyebabkan pelajar tidak bertindak meminta ruang untuk mengemukakan sebarang soalan atau pertanyaan berkaitan dengan maklumat kurang jelas yang disampaikan oleh guru. Antara empati iaitu kebolehan seseorang untuk melihat pandangan orang lain ialah sahkan perasaan. menilai maklumat yang diterima dan tindak balas terhadap maklumat yang diterima. Proses berfikir ini mampu mengelakkan pelajar dari berkhayal atau fikiran yang merewang malah menguatkan lagi pendengaran mereka. Kemahiran mendengar ini dimulakan pada waktu bertutur dalam bahasa yang dipelajari. Antara asas kemahiran ini ialah menulis. Seseorang pelajar yang telah dapat menguasai kemahiran mendengar harus dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh guru atau pelajar lain dan dapat pula memahami maksud serta boleh menginterpretasi apa yang didengar. Sekiranya tiada maklum balas pelajar tidak menunjukkan sebarang maklumbalas seperti anggukan kepala. senyuman atau perubahan rawakan air muka dan sebagainya sebagai menunjukkan pelajar itu faham. Garis panduan pendengaran ialah mengelakkan menggangu orang lain ketika bercakap. berfikiran terbuka dan bertanya apabila perlu. Tujuan utama mendengar ialah mewujudkan ikatan persaudaraan dan perhubungan. Antara proses mendengar ialah mencetuskan rasa pendengaran. Guru-guru menyatakan proses mendengar merupakan proses paling utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini membantu perhatian anda terhadap apa yang diperkatakan. menerima segala idea dan pandangan. Kemahiran mendengar melibatkan pengawalan emosi.

Proses komunikasi boleh ditingkatkan oleh guru di dalam bilik darjah supaya dapat melancarkan proses penyampaian maklumat terhadap pelajar untuk satu maksud pemahaman yang sempurna.C(1975) menggariskan komunikasi yang berkesan akan menghasilkan pemahaman yang bermakna dalam setiap subjek yang diajar kepada murid. Oleh itu mereka akan bertindak untuk berbual sesama sendiri dan hanya memberi tumpuan pada topik-topik tertentu sahaja. mendengar (Active listening) dan pembacaan (reading for meaning).STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Selain itu. Keadaan begini kadangkala akan mengakibatkan suasana kelas menjadi bising dan boleh menjejaskan tumpuan pelajar lain terhadap maklumat yang sedang disampaikan oleh guru . Pelajar yang sibuk bercakap sesama sendiri akan beranggapan bahawa perkara yang dibincangkan kurang menarik.1 Kemahiran Berunding Berunding merupakan proses yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk bertukar-tukar barangan atau perkhidmatan dan berusaha untuk mencapai kata sepakat terhadap konflik yang timbul agar dipersetujui oleh pihak-pihak yang terlibat. Hal ini merupakan penggabungan antara pendengaran dan penulisan yang memberi impak yang baik terhadap proses penumpuan. Prinsip berunding yang perlu ada ialah bersifat responsif 1 . pelajar yang tidak mencatat sebarang nota boleh juga dikelaskan sebagai seorang pendengar yang kurang baik sebaliknya hanya sekadar berdiam diri. 15. Pura-pura bertindak menyoal guru sedangkan soalan yang di majukan itu tidak berkaitan dengan topik yang sedang disampaikan. Menurut Sutton.0 Meningkatkan Keberkesanan Komunikasi Dalam Kalangan Murid. Soalan atau perkara yang disampaikan itu juga hanyalah berbentuk maklumat yang digunakan untuk mengkritik guru itu kembali. Pelajar yang bertindak mencatat atau menulis nota mampu mengelakkan diri mereka daripada berkhayal atau melakukan tindakan yang tidak wajar. Perbuatan mencelah atau menyampuk semasa guru sedang menyampaikan penerangan tanpa diberi ruang untuk bercakap juga merupakan seorang pendengar yang kurang baik. sekiranya tidak terdapat aktiviti mencatat nota. menulis (Writing for meaning). Beliau menyatakan ianya berlaku melalui percakapan (Talking for meaning). 15. pura-pura mendengar.

Sebutan adalah cara bagaimana kita menyebut ataupun membunyikan sesuatu perkataan dalam sesuatau bahasa. Unsur-unsur yang terdapat dalam fonologi ini digunakan bagi meningkatkan kecekapan tidak formal. Namun seringkali terdapat masalah yang sukar dielakkan dalam kalangan sebutan bahasa Melayu oleh sesetengah pihak kerana dipengaruhi oleh dialek dan bahasa daerah. Contohnya di Malaysia sendiri terdapat pelbagai dialek mengikut kepada negeri-negeri yang terdapat di Malaysia seperti dialek Kelantan.1 ASPEK SEBUTAN Dalam sistem bunyi ataupun fonologi terdapatnya aspek sebutan. fonologi bermaksud sistem bunyi. pengkajian tentang fonologi atau sistem bunyi ini telah bermula sejak 200 tahun yang lalu. Dalam sistem bunyi ini ataupun dikenali sebagai fonologi merangkumi beberapa aspek seperti sebutan. bersopan iaitu beradab. 16. kemahiran bertutur dalam bahasa Melayu sama ada dalam situasi yang formal ataupun 16. Sesuatu perkataan itu disebut mengikut kepada dialek sesebuah daerah itu. Terengganu dan banyak lagi. tekanan dan juga aliran ucapan. Pemasalahan ini dapat kita lihat apabila murid-murid yang berasal dari negeri-negeri atau daerah yang mempunyai dialek mereka sendiri sukar untuk menyebut sesuatu perkatan dalam Bahasa Melayu baku itu. Dalam tradisi barat. prosedur dan mengikut tatacara dan saling membantu iaitu faham memahami. iaitu bermula lebih kurang pada awal tahun 1800. Negeri Sembilan. Melaka. Bahasa ibunda juga akan mempengaruhi sebutan dalam bahasa Melayu. fonologi ini adalah ilmu tentang perbendaharan fonem sesebuah bahasa. iaitu sebutan secara standard dan juga sebutan secara dialek. Terdapat dua cara penuturnya menyebut sesuatu perkataan dalam sesuatu. Sehubungan itu dengan kata lainnya. Setiap bahasa di dunia ini mempunyai sistem bunyi yang tersendiri bergitu juga bahasa Melayu. intonasi. Sabah. Perak. apabila para ahli bahasa memulakan pengkajian tentang perubahan bunyi bahasa dengan cara membandingkan bunyi bahasa yang wujud dalam pelbagai bahasa yang berkaitan. contohnya pelajar yang berasal daripada Kelantan akan menyebut ‘ikan’ sebagai 1 .STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 iaitu rasional semasa berunding. Sarawak.0 FONOLOGI Menurut Abd Aziz Abd Talib (2000).

terutama pelajar yang datangnya daripada daerah-daerah yang menggunakan bahasa dialek yang sukar dikikis. bagi perkataan ‘besar’ pula pelajar dari Negeri Sembilan akan menyebutnya sebagai ‘bosa’.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 ‘ike’ dan bagi pelajar dari Terengganu pula menyebutnya sebagai ‘ikang’. televisyen. terdapat pelbagai cara atau strategi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki aspek sebutan dalam kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu baku. Selain itu pengaruh bahasa ibunda juga memainkan peranan dalam sebutan bahasa Melayu baku. Teknik latih tubi sebutan ini didapati sangat berkesan untuk melatih murid-murid menyebut perkataan dengan betul. Latihan berkomunikasi lisan ini adalah seperti latihan bercakap atau membaca secara nyaring. Tujuan latihan ini adalah untuk membentuk dan melatih murid-murid bercakap dan menyebut sesuatu kata dengan betul. Guru boleh menggunakan alat bantu mengajar seperti radio.  Mengadakan latih tubi sebutan dengan kerap. video ataupun guru boleh menyampaikan sendiri bahan tersebut. nyanyian. Permasalahan dan perbezaan dalam sebutan ini dipengaruhi oleh dialek negeri mereka masing-masing.  Mengadakan latihan berkomunikasi secara lisan. contohnya pelajar yang berbangsa Cina akan menyebut ‘durian’ itu sebagai ‘lulian’. Tujuan utama latihan ini adalah untuk membetulkan sebutan murid-murid terhadap perkataan yang sukar disebut oleh mereka disebabkan oleh pengaruh bahasa ibunda dan juga dialek sesebuah daerah. Bahan-bahan yang diperdengarkan itu boleh saja terdiri daripada perbualan. membaca.  Mengadakan latihan mendengar dengan kerap. sajak dan sebagainya. Namun menurut Abd Aziz Abd Talib (2000) . ucapan. Latihan bercakap ini boleh merangkumi aktiviti bercerita. 1 . dialog. pita. Perkataan ‘murah’ akan disebut sebagai ‘muroh’ oleh pelajar Kelantan. ‘zaitun’ sebagai ‘jaitun’ dan ‘berlari’ sebagai ‘berlali’. Sebutan haruslah dibuat secara berulang-ulang sehinggalah pelajar dapat menyebutnya dengan betul. Utara pula ‘besak’ dan Melaka menyebutnya sebagai ‘besau’. cerita. Latihan ini dibuat bagi membolehkan pelajar mendengar sebutan yang betul menurut sebutan Bahasa Melayu baku.

Bagi angka 1 untuk menggambarkan nada yang paling rendah. 16. intonasi ini dapat digayakan dengan empat tingkat nada yang biasa yang ditandai dengan angka 1. angka 2 untuk menunjukkan ujaran. atau ayat pasif dan seumpamanya. beliau mendifinisikan intonasi sebagai nada suara yang turun naik atau tinggi rendah sewaktu bercakap.2 ASPEK INTONASI Aspek intonasi ini penting dalam menguasai kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu. Kesemua aktiviti ini membolehkan pelajar untuk mengeluarkan suara mereka. Contonya di negara kita sendiri. dan hendaklah berdasarkan jenis dan bentuk ayat atau kalimat dalam bahasa Melayu. Contonya intonasi bahasa Melayu adalah berbeza dengan intonasi bahasa Cina ataupun bahasa Tamil. 3 dan 4. sama ada ayat penyata biasa. ia merupakan bahasa di peringkat ayat. ayat perintah. mendeklamasikan sajak dan lain-lain lagi. 1 . Setiap bahasa di dunia ini mempunyai intonasi yang berbeza-beza. 2. intonasi adalah merupakan alunan suara antara nada tinggi dan nada rendah. Malahan kita juga dapat melihat perbezaan intonasi dalam sesuatu dialek kawasan itu. Bagi sekolah-sekolah yang dilengkapi dengan makmal bahasa guru hendaklah menggunakan kemudahan teknologi tersebut untuk melatih murid-murid dalam aspek sebutan dan pertuturan. Menurut Abd Aziz Abd Talib (2000).  Menggunakan kemudahan teknologi.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 perbahasan. iaitu dapat membezakan jenis dan bentuk ayat. Manakala menurut Ismail Bin Dahaman (1994) dalam bukunya yang bertajuk pedoman sebutan baku bahasa Melayu. Menurut Ismail Bin Dahaman. angka 3 pula merupakan nada tekanan dan bagi angka 4 pula menunjukan nada yang paling tinggi. Perbezaan dalam intonasi ini dilihat menggangu dan mempengaruhi cara pertuturan seseorang itu dalam bahasa Melayu. pidato. Pengusaan intonasi adalah sangat penting bagi meningkatkan tahap kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu kerana ia akan mempengaruhi cara seseorang penutur itu bercakap. ayat tanya. dialek Kelantan mempunyai sebutan dan intonasi yang berbeza apabila dibandingkan dengan dialek utara dan dialek Negeri Sembilan. Setiap angka ini mempunyai aspek-aspek yang tersendiri. Intonasi ini mempunyai hubungan yang rapat dengan sintaksis. ayat terbalik atau songsang.

fungsi psikologis dan fungsi ‘indexical’. Fungsi ini membolehkan penutur untuk menekan sesuatu 1 . Selain itu. Bagi menguasai kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu. Sekiranya penutur tidak dapat menguasai fungsi gramatis ini maka penutur tidak akan dapat membezakan sesuatu ayat tersebut dan mengalami kesukaran dalam membina ayat. dan seumpamanya. Antara beberapa fungsi intonasi ialah pertama fungsi emosional. Setiap fungsi intonasi ini memainkan peranan yang berbeza antara satu sama lain. iaitu dengan menekankan kata yang membawa makna tersebut. berbentuk positif atau negatif. fungsi tekstual. kejutan. Intonasi wujud dalam bahasa Melayu bagi menandai dan memisahkan frasa yang pelbagai jenis dan bentuknya. fungsi struktur informasi.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Intonasi bahasa Melayu mempunyai hubungan yang rapat dengan sintaksis. ketakutan dan pelbagai jenis sikap yang lain.  Fungsi struktur informasi Manakala bagi fungsi struktur informasi pula adalah bertujuan untuk memberikan sesuatu yang baru berbanding dengan yang telah dirangkumi dalam makna sesebuah ujaran. Setiap sikap ini dapat ditunjukkan sekiaranya seorang itu mampu menggunakan intonasi yang betul bagi menyatakan perasaan sebenarnya. ia akan dapat mempengaruhi pendengarnya melalui intonasi yang digunakan. fungsi gramatis. kebosanan. marah. iaitu seperti gembira. penutur harus mengetahui beberapa fungsi intonasi agar memudahkan lagi penguasaan penutur dalam menguasai intonasi. iaitu dapat membezakan jenis dan bentuk ayat. keakraban.  Fungsi emosional Fungsi emosional ini adalah bertujuan untuk menyatakan pelbagai makna sikap.  Fungsi gramatis Fungsi gramatis pula adalah untuk menandai kontras dari segi tatabahasa terhadap sesuatu ujaran sama ada sesebuah ayat atau klausa itu berbentuk pertanyaan atau penyataan.

Hal ini kerana. penjual ubat dan sarjan tentera.  Fungsi tekstual Seterusnya fungsi tekstual pula adalah untuk membentuk nada dan gaya suara yang turun naik bagi wacana yang lebih luas seperti pembacaan teks berita yang membezakan satu berita dengan berita yang lain. setiap perkerjaan itu akan menggunakan bahasa yang berbeza-beza dan cara penyampaian yang tidak sama. iaitu membantu mengenal seseorang sama ada tergolong dalam kumpulan sosial atau pekerjaan yang berbeza. Nada dan gaya suara yang berbeza-beza juga bukan sahaja membezakan sesuatu teks tersebut tetapi turut mengambarkan suasana sebenar situasi itu sama ada situasi formal ataupun tidak formal. terdapat juga aspek tekanan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 perkara yang penting dalam setiap apa yang diucapkan dan dapat menyampaikan makna sebenar yang ingin disampaikan kepada pendengar. 16.  Fungsi psikologis Bagi fungsi psikologis pula ialah untuk membantu menggubah bahasa menjadi unit-unit ujaran yang mudah dilihat dan diingat. Fungsi ini membantu seseorang untuk menguasai sesuatu ayat itu dengan lebih senang dan mengingatnya dengan lebih mudah dengan hanya berpandukan kepada intonasi ayat tersebut.  Fungsi ‘indexical’ Akhir sekali ialah fungsi ‘indexical’ pula adalah untuk menandai identiti seseorang. peguam. seperti belajar urutan nombor yang panjang atau ungkapan dalam ucapan.3 ASPEK TEKANAN Selain dari aspek sebutan dan intonasi dalam fonologi. iaitu sama ada menggunakan bahasa formal atau bahasa tidak formal. doktor. seperti guru. Tekanan merupakan tempat-tempat suara ditekankan apabila menyebut sesuatu perkataan menurut kepada 1 .

Seterusnya. Dalam bahasa Melayu. Tekanan itu boleh berubah dari satu perkataan kepada satu perkataan yang lain. Dalam menguasai aspek kelancaran ini. serta pelajar harus membaca menggunakan tanda baca yang betul dan berkesan. aspek kelancaran adalah sangat penting untuk dikuasai oleh penutur. intonasi. sebutan dan pembacaan yang tidak tersekat-sekat. Selain daripada itu. Antaranya adalah bercakap dengan berani dan yakin dengan suara yang jelas supaya dapat didengar dan difahami oleh orang yang mendengarnya. seseorang itu harus melatih diri mereka dengan bercakap menggunakan intonasi. aspek tekanan bagi peringkat perkataan iaitu antara suku katanya kurang ketara jikalau dibandingkan dengan peranan tekanan sesuatu suku kata bagi perkataan bahasa Inggeris. seorang pelajar mestilah membaca dengan penuh yakin dan bermakna seolah-olah dia memahami apa yang sedang dibaca. Untuk bertutur dalam bahasa Melayu. setiap perkataan haruslah disebut menggunakan sebutan. Selain itu.0 LANGKAH-LANGKAH MENINGKATKAN MUTU PERTUTURAN Menurut Abd Aziz Abd Talin (1993) dalam bukunya yang bertajuk Menguji Kemahiran Bahasa. tekanan yang betul dan diikuti dengan aliran yang lancar tanpa tersekat-sekat. bercakap menurut 1 . Kelancaran seseorang pelajar dalam mempersembahkan bacaannya dapat dinilai melalui cara pengunaan intonasi. Seseorang pelajar itu haruslah membaca mengikut jeda ataupun frasa yang sesuai dan juga mengikut unit makna yang betul. Dalam bahasa Melayu. 17. bercakap dengan menggunakan tatabahasa dan perbendaharaan kata yang sesuai dan baik dalam pertuturan.4 ASPEK KELANCARAN Dalam menguasai kemahiran bercakap ataupun kemahiran bertutur. tekanan. 16. tanda bacaan. hal ini kerana tekanan memainkan peranan dalam menguatkan makna perkataan itu dalam konteks ayat. Teknik dan Contoh.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 suku kata dalam sesuatu perkataan. beliau menggatakan terdapat beberapa subkemahiran yang harus diterapkan di dalam diri pelajar sebagai langkah untuk menigkatkan kemahiran bertutur. Prinsip. tekanan dan sebutan yang betul. bercakap dengan sebutan yang jelas dan betul menurut sebutan bahasa Melayu standard. Namun bergitu tekanan sangat penting dalam menguasai kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu.

bercakap dan melahirkan idea atau fikiran dengan gaya pertuturan yang berkesan. kekuatan suara perlu dikawal dan disesuaikan. Oleh yang demikian lontaran suara itu akan dapat mempengaruhi tindak balas dan pandangan seseorang terhadap penutur tersebut. iaitu logik. Akhir sekali. padat dan sebutan yang jelas dan betul hendaklah juga dititikberatkan. Kekuatan suara harus diambil berat bagi memudahkan maklumat yang ingin disampaikan kepada pendengar dapat didengar dengan jelas. beliau mengatakan bahawa suara merupakan satu aspek penting dalam pertuturan. aspek gaya penyampaian dan akhir sekali aspek tatatertib bercakap. nada suara penutur akan mempengaruhi hubungan penutur dengan orang lain. Hal ini kerana ia akan mempengaruhi tahap ketersampaian sesuatu maklumat itu.1 ASPEK SUARA Dalam pertuturan. Dalam kedua-dua situasi ini. Guru memainkan peranan yang sangat penting dalam hal ini. spontan. semula jadi. Ia boleh menjadi penawar dan racun. intonasi atau nada yang sesuai. apabila penutur tidak menghiraukan orang lain di sekitarnya. Selain daripada kekuatan suara. sama ada dalam situasi yang tidak formal seperti berbual-bual dengan kawan-kawan ataupun situasi yang formal seperti memberikan ucapan. para guru haruslah mengajar dan melatih murid supaya sifat tersebut dapat dibina apabila mereka bercakap. aspek sebutan dan intonasi.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 intonasi yang betul dan kualiti suara yang baik dan tidak membosankan. beberapa aspek harus diambil penekanan iaitu aspek suara. Menurut Zulkifli Yusof (2000). jelas. Dalam setiap aktiviti yang melibatkan pertuturan. lancar. Misalnya. ia seharusnya dimulakan dari peringkat yang asas iaitu bermula di peringkat sekolah lagi. Untuk menguasai kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu bukanlah perkara yang mudah dilakukan. Untuk menguasai kemahiran bertutur atau bercakap dalam bahasa Melayu ini. dengan penuh tenaga dan minat. tetapi apabila nada suara yang lembut dilontarkan oleh penutur maka ia akan memberikan imej yang baik kepada pendengar. kualiti suara. Seorang penutur harus memastikan suara mereka menjadi alat yang 1 . guru harus mempertingkatkan latihan dan memberikan tunjuk ajar secara berterusan bagi membimbing pelajar-pelajarnya agar mampu menguasai kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu ini. teratur. aspek bentuk bahasa lisan dan pemilihan kata. 17. suara merupakan satu aspek yang sangat penting. nada suara penutur akan menunjukan perasaannya ketika itu dan ini akan merenggangkan hubungan penutur dengan pendengar ketika itu. Kesemua aspek ini harus ditekankan dan diambil berat dalam usaha menguasai kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu. atau berasa bosan.

beberapa latihan boleh dilakukan dengan memberikan tumpuan kepada kaedah penafasan yang baik. Misalnya. setiap perkataan perlu disebutkan dengan betul. menguat dan menenangkan muka dan bibir. Suara juga menggambarkan tenaga. projeksi dan resona. Suara merupakan alat utama untuk menyampaikan mesej. ataupun adakah murid membaca mengikut nada yang sesuai dan intonasi yang betul. Dalam menguasai aspek sebutan dan intonasi ini. belajar menguatkan dan menenangkan otot kepala dan leher. semasa anda bersuara terdapat empat komponen utama yang terlibat iaitu ketenangan. iaitu menurut sebutan baku. Dalam bahasa Melayu itu sendiri. seorang penutur haruslah mempelbagaikan nada suara mereka apabila bercakap. melemparkan suara dan cuba untuk mempelbagaikan nada suara serta latihan rentak ucapan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 berkesan bukannya sebagai penghalang. beberapa perkara perlu diberikan penekanan dan beberapa persoalan haruslah dijawab sebelum memastikan bahawa sesorang pelajar itu mampu menguasai aspek suara.2 ASPEK SEBUTAN DAN INTONASI Aspek sebutan dan intonasi juga merupakan aspek penting dalam menguasai dan meningkatkan tahap kemahiran bercakap sesorang itu. maka usaha untuk mengawal pengeluaran suara akan menjadi mudah dan kemahiran bercakap akan dapat ditingkatkan sedikit demi sedikit. pernafasan. 17. adakah sebutan perkataan betul menurut bahasa Melayu baku. manakala intonasi pula perlu dilakukan dengan betul pada peringkat ayat. Suara haruslah dinaikan sedikit demi sedikit dan kemudian menurunkanya secara perlahan-lahan. Kesemua persoalan ini harus dinilai oleh seorang guru bagi memastikan aspek sebutan dan intonasi ini dapat dikuasai dengan baik. Dalam aspek pertuturan ini. Apabila tumpuan diberikan dalam kesemua aspek-aspek ini. Bagi meningkatkan mutu suara. adakah bacaan murid dapat didengar dengan jelas. Nada suara yang baik akan mempengaruhi cara pertuturan seseorang itu. memperbaiki bunyi yang dikeluarkan semasa bernafas. Sebutan merupakan cara sesorang itu menyebut perkataan. 1 . dan bukanya mengikut sebutan dialek tempatan dan dipengaruhi oleh bahasa ibunda masing-masing. Persoalan seperti ini harus dinilai bagi mengenal pasti sama ada aspek suara ini dapat dikuasai dengan baik. Beberapa persoalan juga harus diambil kira antaranya. keseronokan dan kesungguhan. Bagi meningkatkan kemahiran bertutur. Keempat-empat ini bertindak memberi keunggulan kepada suara penutur. menguat dan menenangkan bahu. ataupun adakah murid tersebut mempunyai kualiti suara yang menarik.

Guru harus sentiasa mengingatkan pelajar-pelajarnya tentang perbezaan antara gaya dan penggunaan bahasa dalam perbualan biasa dengan yang formal seperti ucapan atau syarahan dalam majlis-majlis.3 ASPEK BENTUK BAHASA LISAN DAN PEMILIHAN KATA Dalam bahasa Melayu terdapatnya perbezaan yang ketara sekali antara bahasa lisan dengan bahasa bertulis. Seorang guru harus sentiasa mengingatkan dan mengajarkan murid-muridnya supaya tidak bercakap seperti gaya bahasa bertulis. Sebaliknya terdapat beberapa perkataan yang kita sering gunakan dalam penulisan namun jarang sekali digunakan dalam pertuturan seperti “bahawasanya”.4 ASPEK GAYA PENYAMPAIAN Dalam usaha menguasai kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu. Gaya penyampaian ini boleh dilihat dari aspek bahasa dan juga fizikal. aspek penyampaian merupakan salah satu aspek yang juga harus diambil kira. Contonya. Misalnya. 17. bahasa yang biasa kita gunakan dalam bahasa lisan mungkin tidak sesuai digunakan dalam bahasa bertulis. gaya bahasa dan juga cara penyampaian itu hendaklah disesuaikan. Gerak tangan dan kepala juga haruslah dikawal supaya tidak berlebihan atau keterlaluan sehingga menyebabkan para penonton terasa terganggu dengan perlakuan tersebut. Gaya bahasa haruslah disesuaikan dengan tempat dan keadaan pada ketika itu. bahasa pasar ataupun perkataan ringkas seperti “gi mana”. Seorang penutur tidak boleh menggunakan bahasa tidak formal dalam sesuatu keadaan yang formal. Perbezaan situasi ini amat mempengaruhi gaya bahasa yang digunakan. walaupun pertuturan dan penulisan ini merupakan dua aspek yang berbeza. “tak maulah” dan sebagainya. Aspek fizikal disini adalah seperti gerak badan penutur tersebut. Perkataan ini tidak sesuai digunakan dalam penulisan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 17. bergitu juga dengan penggunaan kata. Hal ini kerana. “sesungguhnya” dan sebagainya. 1 . dalam situasi yang formal iaitu ucapan rasmi seperti pidato ataupun perbahasan. Aspek gaya penyampaian ini bukan sahaja penting dalam pertuturan tetapi juga penting dalam penulisan.

Oleh yang demikian. Ini merupakan salah satu strategi bagi melatih kemahiran para pelajar.5 ASPEK TATATERTIB BERCAKAP Percakapan boleh berlaku sama ada dalam keadaan formal ataupun tidak formal. bercakap menurut giliran dan tidak bercakap apabila seseorang yang lain itu sedang bercakap dan cara-cara bagaimana hendak mencelah dalam sesuatu dialog atau perbincangan sosial atau situasi formal seperti dalam mesyuarat atau forum. Kepelbagaian isi dan bentuk sesuatu pelajaran yang akan disampaikan oleh seorang guru akan dapat menarik minat 1 . Disini dapat dilihat secara tidak langsung akan melatih kemahiran bercakap seseorang murid itu. Apabila seorang pelajar itu cuba untuk menerangkan apa yang dilihatnya di dalam gambar itu ia secara tidak sengaja akan melatih pelajar itu untuk cuba bercakap dalam keadaan yang formal. tetapi aspek ini juga mengajar pelajar menjadi seseorang yang mempunyai budi bahasa dan adab sopan yang baik. Ini akan memberikan gambaran yang positif kepada pelajar tersebut. mengadakan pengajaran yang berkaitan dengan dengan cerita bergambar. kemudian meminta pelajar-pelajar untuk menerangkan satu siri daripada gambar tersebut. Apabila berada di sekolah murid-murid perlu diajar dan diingatkan supaya bercakap menurut tatatertib yang baik sama ada semasa berbual secara tidak formal atau sebaliknya. Aspek tatatertib ketika bercakap ini bukan sahaja mengajar pelajar tentang tatatertib semasa bercakap. adalah dengan mengadakan aktiviti pembelajaran dalam keadaan yang sangat bermakna dan dapat menarik minat atau perhatian pelajar untuk mengikutinya. Misalnya.0 STRATEGI PENGAJARAN KEMAHIRAN BERTUTUR DALAM BAHASA MELAYU Bagi meningkatkan lagi tahap kemahiran bertutur terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh seorang guru kepada murid-muridnya.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 17. Contohnya. ia bukan sahaja mengajar murid-murid tentang cara bercakap tetapi juga membina kesopanan diri seorang pelajar itu. Selain itu. aspek ini sangat penting untuk diterapkan dalam kalangan pelajar. guru harus mempelbagaikan isi dan juga bentuk pelajaran yang hendak diajarkan kepada murid. 18. Pertama. berbanding dengan pelajar yang tidak mempelajari aspek tatatertib ketika bercakap ini.

aktiviti-aktiviti ini akan membolehkan para pelajar mengamalkan atau menggunakan bahasa dalam bidang komunikasi yang paling hampir dengan situasi kehidupan seharian mereka. perbendaharaan kata mahupun bahan rangsangan atau alat bantu mengajar yang hendak digunakan. Seorang guru haruslah kreatif dalam merancang pengajarannya pada masa itu. dialog atau soal jawab. Pemilihan kemahiran dan isi ini sangat penting bagi membolehkan matlamat pengajaran pada ketika itu dapat dicapai oleh para pelajar. kuiz. lakonan. Akhir sekali adalah dengan mengadakan pengajaran dan pembelajaran yang memberikan tumpuan sepenuhnya kepada pelajar. guru haruslah memfokuskan kepada sesuatu pelajaran yang hendak diajarkan kepada sesuatu kemahiran atau isi yang tertentu. Aktiviti-aktivi seperti ini dilihat akan dapat memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk membina kemahiran lisan mereka agar lebih cekap. Contohnya dari segi jenis teks yang akan digunakan. 1 . Dengan itu proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar dan berkesan. dan membuat arahan. Ini bermaksud pelajar sendiri yang perlu berusaha dengan bimbingan guru mereka dan bukanya semata-mata mengharapkan kepada bantuan guru sahaja dan mengharapkan guru mereka akan memberikan semuanya kepada mereka.0 AKTIVITI UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN BERCAKAP DALAM BAHASA MELAYU Menurut Kamarudin Hj. Sehubungan dengan itu. Kemahiran murid-murid dalam bertutur juga akan dapat ditingkatkan sedikit demi sedikit. setiap aktiviti yang hendak diadakan haruslah mempunyai hubungan dengan minat dan kegemaran pelajar.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 para pelajarnya dan tidak akan membuatkan mereka berasa jemu mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari itu. perbahasan. mengatakan beberapa aktiviti perlu dilakukan bagi meningkatkan pengajaran kemahiran bercakap dikalangan para pelajar. Seterusnya. Hal ini kerana pelajar akan tertarik kepada sesuatu yang luar biasa dan akan terus mengikutinya sehinggalah masa terakhir sesi pengajaran dan pembelajaran. perbincangan. Husin (1995) dalam bukunya yang bertajuk pengkaedahan mengajar bahasa. Hal ini akan meningkatkan tahap kemahiran bertutur setiap pelajar. membuat laporan. Selain itu. 19. hal ini supaya ia dapat menggalakkan pelajar mengikuti aktiviti tersebut terutamanya aktiviti bertutur secara aktif dan penuh minat. struktur. Antara aktivitinya adalah mengadakan perbualan.

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 19. Aktiviti ini boleh dilakukan secara langsung atau tidak langsung. 1 .1 Mengadakan perbualan. perbahasan atau perdebatan ini merupakan antara aktiviti bertutur yang boleh melatih dan mengalakkan murid bercakap. iaitu kumpulan pencadang dan kumpulan pembangkang. Perbualanperbualan seperti ini secara tidak langsung akan memberikan peluang kepada pelajar untuk cuba bercakap tanpa ada perasaan malu dan takut. pelajar akan diberikan beberapa tajuk yang sesuai untuk mereka membahaskannya. Hal ini kerana pelajar-pelajar di sekolah menengah ini sukakan cabaran dalam usaha mempertahankan pendirian dan pendapat mereka. Dalam perbahasan. contohnya seorang guru bersoal jawab dengan pelajarnya mengenai pelajaran yang lepas. intonasi dan gaya yang betul. Husin pula. pelajar akan diminta untuk memberikan pandagan dan cadangan mereka berkaitan dengan tajuk yang diberikan. Selain itu. aktiviti perbahasan ini boleh dijalankan di dalam kelas dan akan mengalakkan kepada peningkatan tahap kemahiran bercakap pelajar. ataupun mewujudkan perbualan yang tidak formal mengenai keadaan persekitaran mereka ataupun mengenai hal-ehwal semasa. Terutamanya pada peringkat sekolah menengah. Terdapat banyak kebaikan yang akan diperolehi dalam melakukan aktiviti perdebatan ini. Aktiviti seperti ini akan melatih pelajar untuk menggunakan sebutan. Hal ini kerana.2 Perbahasan Menurut Abd Aziz Abd Talib (2000). 19. dialog atau soal jawab Aktiviti seperti ini sangat berkesan bagi meningkatkan kemahiran bercakap di dalam kalagan pelajar. aktiviti ini akan membantu guru untuk mengenalpasti akan kelemahan para pelajarnya dalam cara mereka bercakap dan akan cuba untuk membaikinya. Kelas boleh dibahagikan kepada dua kumpulan. perbahasan ini biasanya menarik minat dan menyeronokan murid kerana adanya unsur pertandingan serta isu-isu semasa yang menarik untuk diperdebatkan. debat merupakan satu aktiviti lisan yang baik kerana pertama. Dalam aktiviti seperti ini. debat bercorak interaktif. Ini secara tidak langsung akan membantu dalam kemahiran bercakap mereka. Manakala menurut Kamarudin Hj.

iaitu murid diminta untuk berucap tentang sesuatu topik atau tema di khalayak ramai. pelbagai cara boleh dilakukan sama ada melakukan lakonan menggunakan skrip atau lakonan spontan tanpa menggunakan skrip. pelajar berpeluang menggunakan dialog mereka sendiri. yang lahir secara spontan dari fikiran mereka sendiri pada masa itu. ini akan melatih mereka untuk bercakap dan di samping dapat melatih mereka menjadi pendengar yang baik. menyampaikan ucapan dengan menggunakan bahasa dan gaya yang sesuai. dan kemahiran tersebut diperlukan oleh alam luar persekolahan seperti dalam parlimen dan mahkamah. Keempat. hakim. Perbincangan akan mampu mendorong setiap pelajar untuk menyatakan pendapat dan pendirian mereka. belajar untuk mempengaruhi pendengar dengan pandangan atau idea yang baik. debat membina keyakinan diri.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 iaitu yang melibatkan kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar. Kedua. Kelima. guru akan memberikan beberapa tajuk yang sesuai dengan pelajar dan meminta mereka mengemukkan pendapat. pembangkang. Selain daripada perbahasan. guru harus memastikan setiap pelajar yang berada dalam kumpulan akan mengambil bahagian dalam perbincangan kumpulan mereka. latihan ini juga dapat membina keyakinan diri dan kecekapan berucap di hadapan orang ramai. Aktiviti ini akan membantu pelajar untuk menyusun ayat-ayat mereka dan menyebutnya dengan gaya yang betul. 19. debat membina pemikiran dan kemahiran mendengar secara kritis. Latihan berucap seperti ini akan memberikan peluang kepada murid untuk merangka dan menyusun bahan ucapan. serta berhujah secara sistematik. Dalam lakonan spontan. 19. dan pendengar yang ramai. Selain itu. debat bercorak sosial iaitu melibatkan kumpulan pencadang. Di dalam aktiviti ini.4 Perbincangan Aktiviti perbincangan ini boleh dilakukan secara kumpulan atau secara bebas. Apabila setiap pelajar mempunyai kumpulan masing-masing. dan yang akhir sekali debat menggalakkan murid bercakap dalam bahasa Melayu baku. Keenam. 1 . guru juga boleh mengadakan aktiviti pertandingan pidato.3 Lakonan Dalam aktiviti lakonan. debat membina semangat kerjasama dalam kumpulan. debat bercorak pragmatis. Ketiga. semangat berani dan bercakap menurut logik.

pelajar diminta melaporkan apa sahaja yang mereka lihat dan dengar. Misalnya. Hal ini kerana. 1 cara untuk mencantumkan sesuatu . 19. Ini secara tidak langsung akan mendatangkan manfaat kepada setiap ahli dalam kumpulan tersebut selain meningatkan kemahiran bercakap mereka.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Perbincangan ini bukan sahaja mampu melatih pelajar untuk bercakap tetapi akan membantu mewujudkan sifat berkerjasama dalam satu kumpulan dan dapat mengeratkan hubungan diantara satu sama lain. Soalan –soalan akan diberikan kepada setiap individu yang terlibat secara spontan dan markah diberikan bagi setiap jawapan yang betul. 19.7 Membuat arahan Aktiviti membuat arahan ini dijalankan dengan mengarahkan pelajar membuat arahan-arahan tertentu untuk diikuti atau dilakukan oleh pelajar yang lain. guru akan membahagikan kelas kepada beberapa bahagian. laporan tentang berita yang mereka dengar di radio dan televisyen. Aktiviti ini secara tidak langsung menggalakkan kemahiran mendengar kerana pelajar perlu mendengar setiap soalan yang dikemukakan kepada mereka dengan teliti dan menjawab dengan jawapan yang tepat. setiap ahli harus berinteraksi antara satu sama lain untuk menghasilkan satu hasil kerja yang baik. Guru boleh meminta pelajar untuk menyampaikan laporan itu dalam bentuk lisan dan menggunakan bahasa yang formal. apabila berada di dalam satu kumpulan. Di dalam aktiviti ini. Mereka harus bercakap sama ada mahu atau tidak kerana setiap ahli dalam kumpulan akan ditanya dan harus memberikan jawapan yang betul. kemudian guru akan memberikan panduan bagaimana kuiz itu akan dijalankan.6 Kuiz Dalam menjalankan aktiviti kuiz ini. Dengan itu ia akan melatih pelajar itu mengenai cara bercakap dengan betul 19.5 Membuat laporan Membuat laporan juga merupakan aktiviti yang baik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan lagi kemahiran bertutur di samping kemahiran mendengar. Contoh arahan-arahan itu adalah seperti bagaimana untuk mencari sesuatu benda yang tersembunyi. Aktiviti seperti ini akan menggalakan pelajar untuk bercakap bagi memperolehi markah untuk kumpulan mereka.

0 TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN BERTUTUR Terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang dapat digunakan oleh seorang guru untuk melatih muridnya meningkatkan tahap kemahiran bertutur mereka. Dalam mengatasi masalah ini. sama ada di Semenanjung. sesuatu bahasa ibunda atau bahasa daerah adalah satu-satu aspek dalam penyebutan dan intonasi yang sangat sukar untuk dikikis tanpa latihan pengucapan yang kerap. Kedua. sesuatu keratan bacaan nyaring merupakan teks atau bahan yang standard atau sama.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 benda. dan dengan demikian dia merupakan rujukan yang sama bagi guru membentulkan kesalahan murid sewaktu membacanya. kekerapan aktiviti atau latihan yang diberikan dan yang akhir sekali adalah kekerapan peluang bagi setiap pelajar yang terlibat dalam sesuatu aktiviti yang dijalankan. Bacaan nyaring ini amat penting dan berguna dalam meningkatkan kemahiran bertutur. Kesemua 1 . pertama mutu atau kualiti pengajaran dan bimbingan daripda guru. dan teknik tugasan. teknik soal jawab. murid sekolah adalah datangnya daripada pelbagai-bagai latar belakang. Aktiviti-aktiviti membuat arahan ini memerlukan pelajar mempunyai kemahiran mendengar dan bercakap yang baik. bahasa ibunda dan bahasa daerah ataupun dialek. Secara tidak langsung aktiviti ini akan melatih pelajar untuk bercakap dengan gaya yang betul. latihan bacaan nyaring atau bacaan lisan boleh memainkan peranan penting sebagai salah satu daripada latihan pengucapan yang akan dapat membantu meningkatkan kemahiran bertutur di kalangan pelajar. 20. aspek sebutan dan intonasi menurut bahasa Melayu baku adalah dianggap sebagai salah satu daripada aspek terpenting yang seharusnya diberikan penekanan oleh seorang guru. Keberkesanan aktiviti-aktiviti ini dalam membina pertuturan sebahagian besarnya bergantung kepda tiga faktor utama iaitu. Antaranya. Bacaan nyaring mempunyai peranan peranan sebagai kemahiran menyampaikan komunikasi secara lisan dan aktiviti bacaan nyaring ini dapat melatih murid-murid ciri-ciri prosodi atau penyebutan yang betul dan baik. Dalam pengajaran kemahiran bertutur ini. kerana jika tidak mereka akan gagal menyampaikan arahan itu dengan baik. Sabah dan Sarawak. termasuklah aspek intonasi dan tekanan yang sesuai dengan sesuatu teks yang dibacakan. atau cara untuk sampai ke sesuatu tempat. teknik tunjuk cara atau demontrasi. Contohnya. latihan korus. teknik berteriak. Seperti yang kita ketahui. Dalam pengajaran dan latihan yang dilakukan di bilik darjah.

komen dan sebagainya dengan menggunakan bahasa yang baik. Semua pelajar yang berada di dalam kelas perlu menyebut atau berlatih bersama atau sebahagian daripadanya boleh membuat latihan dahulu dan yang lainnya kemudian. pelajar dikehendaki menunjukkan atau mendemonstarsikan sesuatu perkara itu. cara pertuturan meraka haruslah seiring dengan demonstrasi yang mereka lakukan.2 Teknik soal jawab Teknik soal jawab ini kerap digunakan oleh guru-guru dalam pengajaran mereka. sambil menggunakan aksi-aksi yang tertentu. hal ini bagi membiasakan pelajar menggunakan bahasa formal agar mereka tidak mengalami kejutan bahasa apabila berada di dalam alam pekerjaan pada masa akan datang. Penglibatan pelajar juga boleh membina rasa percaya dan yakin pada diri sendiri. Teknik ini juga membantu meningkatkan kemahiran bertutur mereka kerana untuk mendemonstrasikan sesuatu perkara bukanlah suatu perkara yang mudah. Di sini. Pelbagai aktiviti bahasa dapat dilakukan dengan menggunakan teknik tunjuk cara ini. termasuk juga dalam pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. 20. teknik soal jawab adalah satu teknik yang secara langsung dapat menimbulkan interaksi guru dan murid secara berkesan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 jenis teknik ini jika diaplikasikan dalam setiap sesi pengajaran dan juga pembelajaran akan mendatangkan manfaat kepada pelajar dan juga guru tersebut. Teknik ini memberikan latihan pertuturan 1 . 20. 20. Dalam hal ini. ia juga akan menambahkan pengetahuan pelajar melalui soalan-soalan yang dikemukan oleh guru mereka. pemusatan adalah kepada pelajar. keupayaan memberikan pendapat. pandangan.1 Teknik tunjuk cara atau demonstrasi Dalam teknik pengajaran ini. Selain ianya membina rasa percaya dalam diri pelajar. Selain ianya mudah dilaksanakan. Selain daripada itu. Pelajar haruslah menggunakan bahasa formal ketika melakukan demonstrasi.3 Latihan korus Teknik ini dilaksanakan dengan cara pelajar mengucapkan sesuatu secara serentak. pelajar boleh diminta menggunakan bahasa yang baik untuk menunjukkan cara tentang sesuatu perkara. teknik ini juga dapat digunakan untuk menanamkan konsep-konsep.

Selain daripada teknik-teknik diatas terdapat juga teknik-teknik lain yang sesuai digunakan dalam meningkatkan kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu. Ayat akan dibacakan dan para pelajar harus mengajukannya sehinggalah ayat-ayat yang telah diajukkan itu tidak akan dilupakan lagi.4 Teknik berteriak Melalui teknik ini guru dapat mengesan pelajar yang membuat kesilapan dalam kemahiran mendengar dan juga bertutur. kaedah oral-aural. 1 . Penyebutan yang betul bagi setiap bunyi dalam bahasa membolehkan pelajar menggunakan bahasa tersebut dalam bentuk-bentuk ayat yang betul. Kesemua kaedah ini mempunyai cara pengajaran yang tersendiri dan mampu membantu memperbaiki kemahiran bercakap. Antaranya seperti kaedah ajukhafaz. Sebutan yang jelas dan nyata membolehkan murid-murid membuat tanggapan yang betul. teknik demonstrasi dan latih-tubi digunakan. pertuturan dan kosa kata. Ini dimulai dengan guru memilih seorang pelajar menyebut dan membunyikan perkataan atau bunyi-bunyi yang diberikan. Tanggapan yang betul ini pula akan menghasilkan penguasaan kebiasaan bahasa yang baik dan sempurna. kemudian guru mengarahkan kepada seorang pelajar yang lain menyebut perkataan yang sama. Apabila mendengar perbezaan penyebutan perkataan di antara lima atau enam orang pelajar itu guru akan dapat mengesan kesalahan-kesalahan yang timbul. sehingga lima atau enam orang menyebut perkataan yang sama. Kaedah ajuk-hafaz Dalam kaedah ajuk-hafaz ini. Oleh yang demikian.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 secara ajukan. Pengajaran secara demonstrasi yang dilakukan oleh guru bahasa atau penutur jati bahasa itu menekankan tatabahasa. Dengan cara ini. seperti latihan bercakap. kejelasan dalam menyampaikan pelajaran adalah amat penting. kaedah semula jadi dan kaedah lingustik. Latihan-latihan yang disediakan oleh guru hendaklah dalam bentuk pertuturan sahaja. karangan lisan. 20. Apabila guru mampu mengesan kelemahan-kelemahan pelajar ini maka guru tersebut harus memberikan lebih tumpuan kepada pelajar yang bermasalah ini agar pelajar-pelajar ini tidak akan ketinggalan dengan rakan-rakan mereka yang lebih baik lagi. dan latihan cara menyebut. pelajar yang kurang yakin akan dapat menambahkan keyakinan mereka melalui pengulangan bentuk-bentuk ujaran secara kumpulan sebelum menyebutnya secara individu. i. dan kemudian kepada pelajar yang lain lagi.

yakni dialog itu akan diajukkan berulang kali. Tujuan kaedah oral-aural ini dibuat adalah untuk mencapai kemahiran sehingga menyamai sebutan penutur jati bahsa yang dipelajari itu. kemahiran tatabahasa juga turut dikuasai tanpa disedari melalui pengalamanpengalaman sebenar seseorang itu berkomunikasi dalam bahasa sasaran tadi. Bahasa yang biasanya amat mudah dan mengandungi kesalahan-kesalahan itu akan secara beransur-ansur menjadi betul setelah penggunaanya dilakukan berulang kali. Kemahiran dalam kedua-dua aspek asas bahasa itu kemudianya dijadikan landasan untuk pembelajaran kemahiran berbahasa yang selanjutnya. latihan penyebutan dan latih tubi yang dikawal oleh bahan haruslah disusun rapi. Bahan-bahan yang lazimnya wujud dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk mendapatkan kemahiran bertutur dan mendengar. Ini bermakna seseorang itu akan belajar dalam situasi dan konteks sebenar bahasa itu. 1 . Dalam kaedah ini. tujuan lain kaedah ini adalah untuk memberikan peluang kepada pelajar memahami kebudayaan asing melalui pengalaman dalam bahasa. iii. Pemerhatian dan kajian ke atas pembelajaran bahasa kedua dalam suatu situasi Selain itu. Kaedah oral-aural (dengar-tutur) Dalam kaedah oral-aural ini penyebutan lisan adalah didahulukan. Situasi pembelajaran yang realistik dengan penggunaan alat pandang dengar yang lengkap turut dilaksanakan dalam latih tubi tersebut. keutaman lebih diberikan kepada kemahiran bertutur dan juga kemahiran mendengar. Dialog yang dikira realistik akan digunakn dalam latih tubi secara berulang-ulang. Objektif pengajaran oral-aural ini adalah untuk menyemaikan keempat-empat kemahiran berbahasa di kalangan pelajar. Selain itu. sebagaimana seorang kanak-kanak penutur jati sesuatu bahasa semula jadi menjadi asas kepada pembentukan kaedah semula jadi ini.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 ii. mempelajari bahasa ibundanya. Kaedah semula jadi Kaedah ini mengandaikan bahawa seseorang itu dapat berkomunikasi salam sesuatu bahasa tanpa disedarinya. Namun bergitu. Latih-tubi dan dialog yang dilaksanakan secara realistik akan menekankan kepada aspek intonasi yang betul.

Pengetahuan pelajarpelajar tentang bahasa yang telah dikuasainya itu perlulah menekankan kepada fungsi bahasa itu disamping perkara lain seperti bunyi. Oleh itu. bercakap berdasarkan tema dan topik. Kaedah linguistik Kaedah linguistik ini merupakan kaedah yang akan membandingkan dua bahasa. dan pengalaman murid. Sungguhpun teknik ini dapat merangsang murid-murid untuk bercakap dan bercerita. maka penggunaanya hanya terhad di bilik darjah sahaja. Teknik bercakap berdasarkan cerita dalam gambar bersiri dan teknik bercakap berdasarkan cerita dalam gambar karangan sering digunakan pada peringkat sekolah rendah. Sekiranya seorang guru itu menggunakan tajuk atau tema untuk merangsang dan melatih murid bercakap. struktur ayat. kaedah semula jadi ini merupakan salah satu kaedah yang dicadangkan dalam pendekatan komunikatif. Antara topik yang 1 . Hal ini ternyata daripada pembelajaran bahasa yang dilakukan secara semula jadi yang akan membuat pelajar-pelajar menjalani suatu pembelajaran yang lebih bermakna. minat. maksud dan sebagainya. tentukan bahawa tajuk atau tema itu sesuai dengan umur. iaitu antara bahasa yang hendak dipelajari dan bahasa yang sudah diketahui oleh pelajar. Selain daripada teknik-teknik yang telah disebutkan seperti di atas. tidak kiralah bahasa itu adalah bahasa yang sudah dikuasai atau bahasa ibundanya ataupun bahasa lain. terdapat juga teknik-teknik lain yang boleh digunakan sebagai rangsangan bagi melatih atau menguji murid bercakap. Kaedah linguistik ini amat mementingkan pertuturan. peningkatan kemahiran adalah lambat. mengeluarkan idea atau fikiran dan membuat ayat secara lisan. Ini selaras dengan pendekatan komunikatif yang mengutmakan interaksi dalam pengajaran. bercakap berdasarkan cerita dalam gambar bersiri dan bercakap berdasarkan cerita dalam gambar komposisi iaitu gambar karangan. Menurut Abd Aziz Abd Talib (2000). antara teknik tersebut adalah bercakap berdasarkan tajuk. Guru perlu melakukan latih tubi terhadap sebutan bunyi dan perkataan yang hampir menyamai bunyi dan perkataan dalam bahasa yang telah dikuasai oleh pelajar.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Selain itu. tetapi teknik ini kurang menggambarkan keperluan penggunaanya. Tujuan utama guru adalah bukan untuk menilai sejauhmana pengetahuan pelajar tersebut mengenai topik dan tajuk berkenaan tetapi adalah untuk merangsang murid bercakap dan melatih mereka mengeluarkan pendapat dengan menggunakan bahasa Melayu baku. Hal ini kerana dalam kehidupan seharian teknik ini tidak dapat diaplikasi. iv.

penyanyi. kemahiran bertutur amat diperlukan dalam pelbagai lapangan pekerjaan. Talib (2000). perbincangan kumpulan. perniagaan dan politik. Manakala bagi murid-murid sekolah rendah pula. misalnya dalam bidang pengurusan. Dengan itu. pelajar akan mempunayi masa yang banyak untuk memperbaiki cara pertuturan mereka dan apabila menghadapi masalah dalam sesetengah perkara mereka boleh merujuk kepada guru mereka. majalah. filem cita-cita dan lain-lain lagi. tajuk-tajuk yang biasanya mampu menarik minat mereka untuk bercakap adalah seperti diri sendiri. Menurut Sharope (1979). 21. Menurut Abdul Aziz Abd. Selain dalam bidang sosial dan kehidupan seharian manusia. guru perlu menggunakan satu atau dua masa pengajaran berkembar. perbahasan dan seminar. keluarga. kemahiran bertutur merupakan kemahiran lisan yang amat penting samaada dalam situasi formal atau tidak formal. Manakala tugas seorang guru bahasa pula adalah mengajar kemahiran bertutur di kalangan pelajar agar mereka boleh bertutur dengan baik dalam situasi yang lebih formal seperti mesyuarat . Mengapa manusia bertutur Bertutur atau bercakap merupakan satu kemahiran bahasa. rancangan kartun dan sebagainya. Manakala guru pula memainkan peranan sebagai pengawas dan penyelia aktiviti lisan tersebut dan bertutur hanya apabila perlu sahaja. binatang kesayangan. hobi.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 dianggap sesuai bagi pelajar adalah seperti fesyen pakaian.0 Kemahiran bertutur sebagai satu kemahiran sosial Sebelum manusia mencipta tulisan. Sebahagian besar masa tersebut digunakan oleh murid bagi latihan bertutur sahaja. Murid-murid digalakan untuk banyak bercakap. manusia bercakap kerana tujuan-tujuan yang berikut: 1) Bercakap mengikut keseronokan 1 . rancangan televisyen. Bagi melatih pelajar untuk bertutur dengan baik. Pendek kata guru membina kemahiran bertutur dikalangan pelajar bukan sahaja untuk memenuhi keperluan pendidikan tetapi juga sebagai persediaan kepada pelajar apabila mereka menceburi dunia pekerjaan kelak. rancangan kanak-kanak di televisyen. komunikasi antara mereka berlaku hanya melalui lisan. Kemahiran ini penting bagi seseorang itu dalam hubungannya dengan orang lain.

ekonomi dan agama. atau untuk kebaikan kedua-duanya. Misalnya tugas sebagai seorang guru atau pengajar adalah untuk memaklumkan kepada anak muridnya tentang ilmu-ilmu pelajaran yang diajar di sekolah seperti bahasa Malaysia. kadangkala kita bercakap kerana kita berasa amat perlu mempengaruhi orang lain samaada untuk kebaikan orang itu atau diri kita sendiri.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Di mana-mana saja kita berada dan apa pun yang kita buat. kita diminta atau dijemput untuk memberi sedikit ucapan secara spontan yang berkaitan dengan sesuatu majlis. 1 . ahli politik yang berkempen semasa pilihanraya bertujuan untuk mempengaruhi rakyat. Sebagai contoh. sains dan sebagainya. Pada kebiasaannya. bercakap atau bersembang dengan orang lain memang menyeronokkan kita. Manakala tugas jurujual pula ialah akan memaklumkan perkara yang berkaitan dengan perniagaan kepada masyarakat sekeliling. terutamanya apabila kita berhimpun atau berjumpa dalam sesuatu majlis keramaian seperti majilis perkahwinan atau majlis kenduri. Apabila seseorang ahli politik pandai bercakap di depan rakyat dengan hujah-hujah yang dibahaskan. yang banyak berlaku ialah perbualan sosial. matematik. Ini disebabkan kepandaian ahli politik tersebut bertutur telah mempengaruhi minda rakyat. 2) Bercakap untuk tujuan mempengaruhi Bercakap untuk mempengaruhi orang lain merupakan asam garam dalam perhubungan harian samaada dalam aspek sosial. kadangkala. 3) Bercakap untuk tujuan memaklumkan Bercakap untuk tujuan memaklumkan orang lain tentang sesuatu perkara yang mungkin berbentuk nasihat. Bagi profesion tertentu. tunjuk ajar dan berita. maka rakyat tidak akan teragak-agak untuk memilih ahli politik tersebut sebagai pemimpin mereka. politik. terdapat orang yang tugasnya memberitahu atau memaklumkan kepada orang lain tentang sesuatu perkara. Keadaan yang sama juga dapat dilihat oleh penyebar agama yang berdakwah untuk mempengaruhi masyarakat supaya sentiasa beramal ke jalan yang baik dan benar. kita suka bercakap atau berbual dengan orang lain. Malahan. Dalam keadaan seperti di atas. Dan jelas sekali bahawa kita bertutur adalah untuk mengejar keseronokan.

Walau pada peringkat apapun masalah tersebut. Oleh yang demikian. Kemudian minta mereka memberi komen terhadap sebutan penutur. apabila timbul sesuatu masalah.1 Membandingkan sebutan Penutur akan dapat membandingkan sebutan pembaca dengan model yang dirakamkan dalam perakam kaset. Contohnya dalam perbicaraan dimakhamah. 22. mesyuarat. Matlamatnya ialah untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul melalui perbicaraan makhamah yang melibatkan peguam. sekolah. Selepas daripada itu. Oleh itu. apabila penutur menggunakan sebutan daripada perakam kaset. perbincangan. kita perlu bercakap untuk menyelesaikannya. terdapat beberapa cadangan yang boleh diambil oleh penutur yang mungkin satu antara berikut sesuai untuk mereka sewaktu bercakap. Keadaan ini telah menwujudkan keadaan komunikasi yang tidak mesra dan selesa. 22. Walau bagaimanapun. institusi.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 4) Bercakap untuk tujuan menyelesaikan masalah Menurut Abdul Aziz Abd. Walau bagaimanapun. perundingan. terdapat beberapa perkara dilakukan oleh penutur bagi meningkatkan penyebutan sesuatu perkataan. Oleh itu. forum. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat lari daripada sebarang masalah. Apabila seseorang penutur mempunyai kelemahan dalam menyebut sesuatu perkataan. pejabat . percakapan yang berbentuk perdebatan antara peguam bela dengan peguam cara yang dihakimi oleh para juri dan tuan hakim. perkara itu perlu diatasi atau diselesaikan.0 Masalah sebutan penutur yang lemah Menurut Yahya Othman (2005). Sesebuah masalah yang berlaku boleh jadi pada peringkat individu. semua pihak perlu bercakap (termasuk orang yang dikatakan bersalah dan saksi-saksi). Talib (2000). 1 . ia akan mendatangkan masalah secara terus kepada pendengar. keluarga. dengar dengan cermat dan ulang secara kuat selepas guru atau penutur natif menyebutnya. Kaedah ini begitu sesuai bagi penutur menuturkan sebutan dengan lebih jelas. Oleh yang demikian cara untuk mengatasi masalah tersebut ialah melalui. mengatakan bahawa kebanyakan daripada penutur selalunya tidak dapat memahami apa yang dipertuturkan. Mereka yang mempelajari susuatu bahasa lebih cenderung mengekalkan bunyi sebutan bahasa asal. negeri atau Negara. debat dan perbicaraan. pastikan penutur merekodkan sebutan dan melakukan perbandingan.

Kekecewaan ini juga akan menimbulkan kebosanan dalam mempelajari sesuatu bahasa. Contohnya penutur menggunakan perkataan dua suku kata yang mempunyai suku kata yang terbuka dan tertutup secara silih ganti. Ada yang mengatakan bahawa bercakap memerlukan isi yang baik. Oleh sebab itu. Contoh perkataan yang mungkin sukar disebut oleh penutur ialah seperti komprehensif. Lakukan pengulangan secara sesuai dalam penguasaan pertuturan. Walaupun penutur melakukan kesilapan kadangkala ianya berkesan bagi tujuan memberi peneguhan kepada penutur. terdapat pelbagai interaksi antara seseorang untuk menyampaikan mesej masing-masing. kemudian guna secara progresif dalam perkataan dan ayat. Ini adalah kerana penguasaan bahasa bukannya dilakukan dengan tergesa-gesa.2 Menyenaraikan perkataan Untuk memastikan penutur tidak mengulangi kesilapan menyebut. Penutur kemudian perlu lakukan latihan dengan membiasakan diri menyebut perkataan-perkataan yang agak susah disebut. Disamping itu juga. penutur perlu belajar daripada kesilapan dalam bertutur yang boleh mengakibatkan kesukaran berkomunikasi. Penutur juga perlu membuat latihan sebutan bunyi berasingan terlebih dahulu. ada yang 1 . aktiviti latih tubi dikendalikan dengan bantuan guru. Dengan melakukan latihan tersebut. Kekecewaan menguasai bahasa perlu disedari sebagai proses pembelajaran bahasa serta berfungsi sebagai satu cara penyaringan yang berkesan. Sesuai dengan sifat bahasa yang memerlukan penuturnya menggunakan semaksimum mungkin bahasa yang dipelajari. penggunaan perakam kaset ataupun perisian komputer juga didapati dapat membantu mengatasi masalah ini. seseorang penutur perlulah menyebut perkataan yang lebih mudah dan ringkas.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 22. Penutur juga digalakkan untuk mencuba kaedah latih tubi pemintal lidah yang mengandungi bunyi tersebut. masalah membuat kesilapan yang sama berulang kali dalam pertuturan perlu diselesaikan dengan mempertingkatkan lagi usaha penguasaan perkataan yang agak baru digunakan dan sukar disebut. Dalam komunikasi seharian. mereka perlu menyenaraikan perkataan yang sering memberi masalah ketika hendak menyebut. 22. apabila bertutur. paradigma. Pembaca perlu berterusan menguasai maklumat supaya serasi dengan sistem dan peraturan yang pembaca sudah pelajari ataupun yang pembaca bina sendiri.3 : Menyebut perkataan yang mudah Menurut Yahya Othman (2005). Australasia dan banyak lagi.

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 menyatakan bercakap memerlukan tempoh yang baik. ada juga yang menyatakan perlunya gaya tubuh badan dan ada juga yang menyatakan komunikasi perlukan banyak latihan. iaitu pembicara berpuas hati dan pendengar memahami 100% apa yang diucapkan. Perkataan mudah difahami adalah bahasa yang menggunakan ayat-ayat mudah dan tidak terlalu kompleks untuk diproses oleh pendengar. Walau bagaimanapun. Keadaaan ini menyebabkan pelajar berasa kaedah ini tidak sesuai bagi membentuk pertuturan yang baik. Apabila kita melakukan demikian. Ada dikalangan masyarakat apabila mereka berkomunikasi mereka menggunakan ayat-ayat teknikal dan sukar difahami. maka masyarakat akan menghormati kita. Walau bagaimanapun. apabila kita berkomunikasi dengan masyarakat di sekeliling kita. Begitu juga halnya dengan penguasaan 1 . Bimbingan yang diberikan dapat membantu pelajar menyebut suku kata dan perkataan dengan betul. Oleh itu. 22. kadang kala pelajar berasa kurang selesa dengan cara guru membuat teguran ataupun ulasan pencapaian mereka. kesilapan yang berterusan menunjukkan pembaca pembaca tidak menguasai beberapa aspek berkaitan bahasa. pendengar yang mendengar hanya sedikit sahaja dapat menangkap maklumat apa yang cuba disampaikan oleh penutur tersebut. Apabila komunikasi terjadi. Perkataan mudah difahami dan perkataan sukar difahami. Guru juga memainkan peranan penting dalam membimbing pelajat menguasai kemahiran bertutur.4 : Membezakan kesilapan Penutur perlu membezakan antara kesilapan biasa dan kesilapan berulang-ulang. Orang yang berada di sekolah rendah menggunakan bahasa yang berbeza dibandingkan dengan orang yang berada di universiti. Oleh yang demikian penutur perlu sesuaikan dan amati dan praktis perkataan mudah untuk mendapatkan komunikasi yang efektif. cubalah menggunakan perkataan yang mudah untuk difahami dan ringkas ayatnya. penyesuaian amatlah diperlukan. Kesilapan biasanya adalah tidak serius bahkan penutur natif kadang kala melakukan kesilapan dalam pertuturan dan pembaca tidak perlu bimbang. Jika dilihat terdapat dua jenis atau golongan perkataan yang kita gunakan dalam sebarang komunikasi. Kadangkala ada sesetengah orang yang gemar menggunakan ayat panjang dan berbelit-belit ketika berkomunikasi. Walau bagaimanapun. Ia memerlukan kerja-kerja tambahan seperti merujuk bahan sumber tatabahasa yang dapat membantu penutur. Manakala perkataan yang sukar difahami ialah menggunakan perkataan-perkataan teknikal yang mana hanya kita sahaja yang memahaminya.

22.1 : Lakukan semua aktiviti bahasa di dalam bilik darjah 1 . guru perlu mengambil kira kesesuaian daripada segi masa dan kaedah semasa menegur kesalahan pelajar semasa bertutur.0 Cara menguasai pengusaaan bertutur 23.5 : Meniru irama dan intonasi Irama dan intonasi penting dalam memberikan kesan maksud ayat ataupun perkataan yang dituturkan. Guru mahu kesalahan pembaca dibetulkan. Guru juga perlu meneliti masa yang paling sesuai untuk membetulkan bacaan pembaca sewaktu pelajar membaca ataupun bertutur secar kuat. guru perlu memikirkan kenapa semua pembetulan yang dibuat tidak mungkin dapat meningkatkan kemahiran bertutur pelajar. perkembangan penguasaan bahasa terbantut dan kemungkinan tidak menguasai kemahiran dengan baik. Pada masa yang sama. kesilapan sebutan yang lain tidak begitu dapat dikesan dan penuturnya mudah difahami. Apabila ini berlaku.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 ayat. Kadangkala dengan tujuan yang baik. Ini juga membuatkan pelajar hilang rentak dan lupa pada apa yang cuba dikatakan. Ini adalah satu kaedah yang amat baik bagi menyatakan perasaan pembaca perlu diambil kira apabila kesalahan bacaan diperbetulkan semasa pembaca sedang bertutur. Sekiranya keadaan ini berlaku. Ulasan pencapaian pertuturan pelajar sebaik-baiknya dibuat selepas mereka menamatkan wacananya. Sekirannya penutur dapat menghasilkan semula bunyi dan intonasi dengan tepat. Hanya kesalahan yang serius sahaja yang perlu diperbetulkan. guru sering mengganggu mahu membetulkan kesilapan pelajar semasa mereka cuba menyatakan sesuatu. Ketepatan penggunaannya dapat membantu penutur menyatakan mesej secara jelas dan dan memudahkan pemahaman. Kesalahan yang serius adalah perkara yang boleh menyebabkan salah paham atau pendengar tidak memahami perkara yang dipertuturkan. Ini disebabkan pelajar sebaik-baiknya tidak diganggu semasa mereka sedang bercakap. pelajar menjadi takut dan seterusnya hilang minat hendak bercakap dan gagal belajar berkomunikasi. 23. Menegur kesalahan pelajar dipertengahan ayat yang dilakukan oleh guru boleh mengganggu pelajar dalam meneruskan pembacaannya. Oleh sebab itu juga.

23. 23. Pelajar boleh menyimpan jawapan dalam kotak fikirannya semasa giliran pelajar lain menjawab dan semak jawapan pembaca dengan membandingkan jawapan mereka. Cara terbaik adalah berkawan dengan orang yang bercakap dalam bahasa yang pelajar sedang pelajari. Rakan juga tahu tahap bahasa pelajar dan cuba menyesuaikan pertuturan mereka dengan kemampuan pembaca. Dengan cara ini.3 : Berlatih secara senyap Latihan secara senyap dapat menghasilkan kearah penguasaan bahasa melalui pertuturan. alatan ataupun rakan tertentu. Cara ini amat mudah dan tidak memerlukan masa. Dengan jawapan pelajar lain dan perhatikan tindak balas guru pada jawapan pelajar tadi. pelajar dapat bertutur dengan lebih baik dan jelas. Sebagai contoh. Contohnya apabila guru bertanya kepada seseorang berkenaan dengan satu soalan. 1 .2 : Berinteraksi dengan rakan sekelas ataupun pelajar lain Bercakap dengan rakan sekelas ataupun pelajar lain yang mempelajari bahasa yang sama dapat memudahkan penguasaan bahasa. Tali persahabatan memberikan motivasi kepada pelajar supaya berkomunikasi dan menghapuskan kebimbangan yang wujud semasa bertutur dengan orang lain. Dalam masalah ini dua perkara yang pelajar boleh lakukan. Pelajar perlu membut semua tugasan walaupun guru tidak menyuruh membuatnya. pelajar boleh menjawab secara bersendirian samaada dengan menuliskannya atau merangka jawapan dalam fikirannya. Hal ini berlaku kerana pelajar tidak pasti perkara yang dituturkannya. kadang kala pelajar menghadapi masalah dalam menuturkan percakapannya disebabkan sifat peribadinya yang tidak banyak bercakap atau lebih dikenali sebagai sifat pendiam. Kedua adalah dengan menerima had kemampuan pelajar dalam melakukan aktiviti bertutur serta melakukan yang terbaik dengan apa yang diketahui. tempat. Pelajar juga mungkin berasa kurang gangguan semasa bertutur sesuatu tajuk yang baru dan rakan sekelas pula dapat membantunya. Komunikasi secara tidak formal diantara pelajar dapat memberikan keseronokan dan ianya dilakukan tanpa sebarang tekanan pelajar itu sendiri. Pertama ialah menyediakan diri dengan pelbagai situasi komunikasi yang pelajar dijangka terlibat. Dalam pertuturan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Menurut Yahya Othman (2005). seseorang pelajar perlu menguasai bahasa dengan tekun.

pelajar terpaksa melakukannya dalam bahasa yang dipelajari. pelajar boleh cuba menggambarkan benda atau peristiwa yang dilihat secara terperinci. Apabila bercakap. 1 . Pelajar juga boleh bersedia bagi situasi berkomunikasi yang akan dilalui seperti membuat temujanji doktor ataupun membuat panggilan telefon.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 pelajar menyatakan objek yang dilihat secara senyap dan cuba menamakannya menggunakan bahasa kedua. Kebanyakan orang yang berlatih secara senyap selalu mendapati ia menjadikannya satu tabiat. pelajar mungkin tidak berasa yakin dengan kemampuan hendak menyampaikan mesej. Walaubagaimanapun. Yang menariknya. Selepas itu.4 : Bersedia hendak berkomunikasi Seseorang pelajar perlu bersedia dalam kebanyakan keadaan bagi melakukan berkomunikasi. Disamping itu. Sesetengah orang tidak berkata apa-apa apabila mereka menjangkakan perkataan yang mereka sebut adalah sukar untuk dituturkan dan mereka hanya akan bertutur melainkan perkataan itu adalah betul dan tepat. berbual secara bersendirian dan bercakap dengan objek dan permainan. tidak ada sebab cara ini tidak dapat membantu orang dewasa bagi menguasai pertuturan dengan lebih baik. Oleh itu. Pembaca juga boleh berlatih melalui situasi harian. selepas pembaca menjalankan urusan jurujual. kerani ataupun pelayan dalam bahasa kedua. Mereka secara berterusan mengulangi perkataan dan ayat serta menyebut frasa dan perkataan yang kadang kala tidak ada makna. kanak-kanak kerap berlatih belajar bahasa pertama mereka dengan rakan secara imaginasi.5 : Belajar menerima ketidakpastian Ketidakpastian sama ada sesuatu yang dipertuturkan dapat difahami ataupun tidak sering mengganggu pelajar sewaktu bertutur. apabila pelajar perlu menyatakan perkara-perkara ini dalam kehidupan yang sebenar. Pandangan ini sebenarnya tidak tepat bagi tujuan permulaan bertutur yang belajar tidak boleh menjangka hendak menyebut sesuatu dengan sempurna. situasi ini tidak seharusnya menghalang pertuturan. Disamping itu juga. 23. Pelajar boleh bersedia dengan melihat buku panduan perbendaharaan kata ataupun belajar daripada penutur natif cara perkara dituturkan. pelajar perlu bersedia berbuat demikian. 23. Sebagai contoh. aktiviti seperti ini adalah satu aktiviti yang perlu dalam pembelajaran bahasa untuk kanak-kanak.

Kegagalan menyambung perbualan secara berkesan boleh mengakibatkan gangguan dalam berkomunikasi. minda mereka. Pelajar tidak perlu bimbang berkaitan penguasaan bahasa orang lain. Dalam situasi berkomunikasi adalah lebih baik menyatakan sesuatu dengan segera berbanding dengan tidak berkata apa-apa ataupun mengambil masa yang panjang untuk membina dan menyampaikan mesej. Ini menjadikan pendengar tidak sabar dan boleh melunturkan minat hendak terus berkomunikasi.6 : Tidak takut membuat kesilapan Terdapat juga pelajar bertutur kerana takut melakukan kesilapan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Apabila tujuan pertuturan adalah berkomunikasi.0 Cara meningkatkan perbualan tidak lancar. Situasi ini juga kadang-kala menjadikan pelajar berasa tidak selesa dan berfikir seakanakan dipinggirkan oleh rakan. Ada beberapa jalan penyelesaian yang boleh diambil untuk mengatasi masalah seperti ini. pelajar perlu menggunakan masa yang sesuai bagi memulakan pertuturan berdasarkan idea yang terhimpun dalam 24. Mesej yang disampaikan pada masa yang diperlukan tanpa mengira kekurangan atau kelemahan yang dimiliki oleh penutur. Oleh sebab itu. sekirannya perbualan mereka terhenti. Lingkaran ini boleh membelenggu pelajar daripada mencuba seterusnya melakukan kerana tidak cukup latihan sehingga pada masa yang sama mereka menghalang peluang diri mereka berlatih disebabkan takut membuat kesilapan. 23. 1 . pelajar perlu menumpukan hanya kepada penghasilan pertuturan yang biasa diujarkan. Bagaimana pula kita meningkatkan perbualan yang tidak lancar? Kadang-kadang pelajar kurang merasa selesa apabila percakapan mereka terhenti di pertengahan semasa perbualan sedang berlangsung. pelajar jangan bersikap lemah semangat. Keadaan ini adakah lebih baik jika dibandingkan dengan penutur yang tidak berusaha hendak bertutur dan menyampaikan mesej disebabkan terlalu memikirkan kesempurnaan penyampaiannya. Dalam konteks kemahiran bertutur. Oleh itu. orang yang tidak berkata apa-apa kerana bimbang membuat kesilapan boleh terjerumus ke dalam lingkaran ganas ini.

hindarinya dengan menggunakan perkataan seerti.1. Kekuatan dalaman pelajar mengemukakan permintaan bagi mengatasi masalah ini dapat membantu pelajar memperbaiki kelemahan yang dimiliki.2 : Menggunakan sumber pembaca sendiri Seseorang pelajar perlu menggunakan apa saja kaedah yang membolehkan mesej yang disampaikan oleh beliau mudah difahami walaupun pelajar mungkin menjangka ada cara lain untuk menyampaikannya. Contohnya apabila pelajar lupa maksud perkataan biola maka pelajar boleh menyebut alat muzik bertali.1.3 : Hindari masalah cara lagi yang boleh mengekalkan perbualan ialah dengan menghidari kawasan-kawasan yang menimbulkan masalah. penutur boleh mengelakkannya. pendengar lebih memahami maksud perkataan yang disebut oleh penutur. Mencuba untuk berkata sesuatu adalah lebih baik daripada tidak berkata apa-apa.1 : Minta pertolongan Cara ini dapat memudahkan pelajar bertutur dalam bahasa yang dipelajari. pastikan rakan tersebut mampu untuk membantu kita. pelajar perlu meminta pertolongan daripada rakanrakan yang difikirkan dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi. 25. Pelajar perlu memikirkan bahawa pelajar tidak selalunya dapat menguasai bahasa dengan cara belajar bersendirian. Ini bermakna. bagi pelajar yang mempunyai masalah untuk mengingati maksud sesuatu perkataan dengan tepat.1 : Gunakan perkataan yang sinonim Menurut Yahya Othman (2005). pelajar boleh menggunakan perkataan yang lebih umum. Oleh itu.0 Pentingkan Pertuturan berkesan kepada seseorang guru 1 . 24. 24. Sekiranya penutur tidak pasti bagaimana hendak menggunakan perkataan yang dianggap sukar. pelajar mungkin juga belajar cara yang betul bagi berkata apa yang terdapat dalam fikiran. 24. Sebagai contoh.1. Walau bagaimanapun.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 24. Dalam proses ini. apabila terdapat beberapa perkataan yang sukar disebut.

mengatakan unsur-unsur pertuturan termasuklah “ worthwhile ideas expressed with sincery. instant intelligibility.1. 25 1 : Keadaan sedia ada di sekolah-sekolah negara kita Menurut Azman Wan Chik ( 1985). aspek pertuturan telah diabaikan. 1 .1 : Sistem peperiksaan Bahasa Malaysia Sistem pembelajaran bahasa Malaysia terlaku menitikberatkan kelulusan dalam peperiksaan dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia. segala usaha mengajar dan mempelajari Bahasa Malaysia lebih ditumpukan kepada peperiksaan bertulis.tatabahasa. courtesy and concern for listener’s point of view. Sebenarnya penguasaan bahasa amat penting bukan saja kepada seorang guru tetapi juga kepada manusia umumnya. Tetapi apakah yang dimaksudkan dengan pertuturan yang berkesan? Menurut Painter dalam bukunya Educator’s guide to persuasive speaking. an interesting topic. Namun kita perlu menerima hakikat bahawa hidup akan menjadi lebih sempurna jika pertuturan kita berkesan. pleasing voice and physical characteristic. Walupun diadakan peperiksaan lisan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Walaupun kita boleh katakan bahawa ‘ speech is essential but not vital for life in human society’. dalam usaha mempelajari Bahasa Malaysia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan yang menyebabkan keadaan ini berlaku. Dengan hal yang sedemikian. Apatah lagi kepada seorang guru bahasa. Oleh sebab itu. latihan guru-guru bahasa Malaysia dan akhir sekali sikap guru-guru bahasa Malaysia 25. tekanan dan nada). Satu unsur yang amat penting dalam menghasilkan pertuturan yang berkesan yang tidak disebutkan dalam definisi Painter ialah penguasaan bahasa yang agak tinggi( sebutan perbendaharaan kata. ianya tidak dianggap sebagai penting. Faktor yang dibincangkan di sini ialah sistem peperiksaan untuk Bahasa Malaysia. Pada masa kini kebanyakan daripada guru-guru bahasa Malaysia kurang penguasaan dari aspek komunikasi.

dan juga mungkin disebabkan oleh meeka diajar oleh guru-guru yang tidak terlatih yang mahu menyeimbangkan aspek lisan dengan aspek tulisan dalam pengajaran Bahasa Malaysia. maka tentu tidak apa-apa kecatatan dalam pertuturan mereka. mereka (terutamanya calon-calon bukan Melayu) amat lemah dalam kemahiran lisan.caloncalon ini mempuyai penguasaan yang tinggi dalam bahasa Malaysia. sungguhpun kesemuanya calon guru disini mendapat kredit dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (atau lebih daripada itu). Bagi mereka juga.3 : Sikap Guru Bahasa Melayu Dikalangan guru Bahasa Melayu yang tidak menyedari bahasa penguasaan bahasa Malaysia mereka secara bertutur tidak begitu baik sekali. 25. Walaupun Institusi-institusi perguruan yang lain menggariskan kursus Bahasa Malaysia untuk calon-calon guru Bahasa Malaysia namun penguasaan terhadap bahasa tersebut masih tidak kukuh. Menurut Azman Wan Chik ( 1985). khususnya di kalangan guru-guru Malaysia. Ketepatan mesej tidak menjadi penting bagi mereka. Keadaan ini juga mungkin disebabkan oleh sistem peperiksaan yang dibincangkan tadi.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Seperti kajian yang telah dijalankan sebelum ini di sebuah institusi latihan guru. Guru-guru golongan ini berpendirian bahawa mereka tidak perlu berhati-hati sangat dalam bertutur asalkan murid-muridnya dapat memahami pertuturannya secara keseluruhan atau secara lebih kurang. rancangan latihan guru Bahasa Malaysia tidak meliputi kursus Bahasa Malaysia khas untuk mempertingkatkan penguasaan mereka dalam bahasa Malaysia. satu lagi sifat sesetengah guru-guru Malaysia ialah kecuaian mereka dalam menggunakan bahasa Malaysia. Tambahan pula mereka telah mencapai keputusan yang baik dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia atau lebih tinggi.2 : Latihan Guru Bahasa Malaysia Berdasarkan kepada keputusan peperiksaan yang baik dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia . adalah tidak penting bagaimana mereka 1 . 25. Ini mungkin disebabkan mereka kurang dilatih dalam aspek ini semasa mereka berada di bangku sekolah lagi. Dengan itu.1. Mereka yakin bahawa oleh kerana bahasa Malaysia ialah bahasa ibunda mereka.1.

Kedua. yang betul dalam soal bahasa ialah yang standard dan soal bahasa standard adalah perkara yang bukan saja masih samar-samar ertinya di negara ini.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 menyampaikan sesuatu (walaupun secara berbelit-belit) asalkan murid-murid dapat memahami pelajaran. Ada yang bercakap terlalu cepat. Sesetengah guru lain pula tidak dapat mengawal kelajuan pertuturan mereka. 26. Ada pula yang selalu meninggalkan ayat-ayat mereka tanpa melengkapkannya apabila menghadapi kesukaran mencari perkataann yang sesuai semasa bertutur. Pertuturan mereka sering didapati terhenti-henti dan diselang-selikan dengan bunyi “aah’ dan ‘eh’ dan banyak lagi. Terdapat beberapa masalah pertuturan guru-guru bahasa Malaysia iaitu: 26. dua perkara yang terlintas pada fikiran kita.2 : Penerangan yang berbelit-belit 1 . Masalah inilah yang akan membawa kerugian dalam komunikasi kerana “haste makes waste in speech”. Pertama ialah satu andaian bahawa masalah membawa implikasi terhadap kesalahan yang dilakukan dan kesalahan ini diukur daripada sesuatu yang betul. Masalah-masalah pertuturan yang dihuraikan ini khususnya kesukaran-kesukaran yang didapati dikalangan guru-guru pelatih Bahasa Malaysia yang mungkin juga dialami oleh guru-guru bahasa Malaysia yang lain. Kita perlu sedia maklum bahawa cara penyampaian begini adalah amat mengelirukan dan amat membazirkan masa serta tenaga murid dan guru. ada pula yang terlalu lambat malah gagap. murid-murid akan terus hilang kesabaran dan minat. 26. Biasanya masalah ini disebabkan oleh rasa gugup atau disebabkan oleh kurang persediaan. dan sebaliknya jika pertuturan seseorang guru itu terlalu lambat. Apabila diperkatakan masalah pertuturan.1 : Kelancaran Ada di kalangan guru tidak dapat bertutur dengan lancarnya apabila mereka cuba menerangkan sesuatu dalam bilik darjah.0 : Masalah pertuturan di kalangan guru-guru bahasa Malaysia Oleh kerana tidak ada kajian yang telah di usahakan untuk menentukan masalah guru-guru bahasa Malaysia di sekolah-sekolah kita.

dalam soal perututuran kita perlu memberi pertimbangan kepada pendengar kita. pertama murid-murid yang tidak biasa dengan loghat itu tidak akan dapat mengikuti pelajaran. Pembaziran pertuturan boleh juga disebabkan guru kurang membuat persediaan. 1 . Umpamanya perkataan ‘pinggan’ tidak patut disebut ‘pinggang’ bukan kerana tidak sedap didengar. Kadang-kadang. the first essential courtesy is that no-one must strain to hear what you say or be confused by your pronunciation. dalam soal peruturan. Kita cuba mempertahankan bentuk ‘yang dikenali umum’ semata-mata hanya kepentingan kefahaman. perkara ini ada hubungan dengan sikap guru itu sendiri. Menurutnya. Yang benar-benar mendatangkan kerumitan ialah soal telor dan sebutan setengah-setengah loghat yang begitu jauh berbeza daripada yang dikenali umum sehingga mengganggu kefahaman. Sebenarnya masalah perbezaan loghat dari segi tatabahasa dan perbendaharaan kata tidaklah seberat soal loghat dan sebutan. tetapi juga merangkumi ciri-ciri bahasa yang lain seperti tatabahasa dan perbendaharaan kata. tetapi kerana ia boleh mengelirukan pendengar sebab ia mempunyai makna yang lain. Misalnya perbezaan diantara perkataan ‘besarkan’(Johor) dan perkataan ‘perbesar’ (Kedah) yang masing-masing bermakna menjadikan besar perbezaan antara sepatu (Johor) dan kasut boleh dianggap sebagai soal gaya sahaja. Loghat daerah disini bukan saja bermaksud telor dan sebutan khusus untuk sesuatu daerah atau negeri. 26. dan kedua murid-murid yang biasa dengan loghat itu pula kurang berpeluang mendengar variasi bahasa Malaysia standard. Namun begitu kekeliruan boleh timbul disebabkan oleh perbezaan perkataan dan makna antara daerah. Seperti kata Burniston dalam bukunya Speech for life. Mengajar bahasa Malaysia atau mengajar dalam bahasa Malaysia mengikut loghat tertentu boleh mendatangkan kerugian kepada murid-murid. Sesuatu loghat itu tidak patut di nilai dari segi mudah difahami umum atau tidak. Contohnya ialah perkataan ‘selalu’ yang bermakna di Kelantan bermakna ‘ sekarang juga’. maka dia akan cuba sedaya upaya untuk bercakap dan menjelaskan sesuatu dengan tepat dan jitu.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Seperti yang telah dikatakan tadi. secara serta merta kita tidak dapat memikirkan perkataan yang sesuai dan tepat untuk membawa maksud yang kita ingin sampaikan.3 : Loghat dan sebutan Tidak dapat dinafikan bahawa kebanyakan daripada guru-guru yang yang ditugaskan ke sekolah tertentu mengajar menggunakan loghat daerah. Maksudnya. Sekiranya guru merasakan amat peting untuk memudahkan kefahaman murid.

Sebenarnya ada latihan-latihan suara yang boleh diusahakan untuk sedikit sebanyaknya dapat memperbaiki suara kita. suara yang perlahan dan nada yang mendatar. Untuk mencapai standarisasi sebaiknya bahasa basahan dihindari. banyak masa yang terbuang kerana muridmurid tidak dengar dan guru perlu mengulangi percakapannya. Guru-guru ini tidak dapat mempelbagaikan suara dan nadanya untuk menjadikan pembacaan atau pertuturannya lebih ekspresif dan lebih hidup. Manakala suara pula adalah satu penganugerahan. ‘sarat’ (untuk syarat) serta kesilapan-kesilapan menyebut bunyi ‘r’ dan ‘I’ dalam perkataan-perkataan yang mengandungi bunyibunyi ini juga kadang-kadang boleh mengelirukan pendengar. Untuk mengatasi masalah ini. Oleh itu pertuturannya lebih bersifat kaku dan kering. murid-murid tidak sempat untuk menyambut segala butir-butir yang datang secara bertalu-talu. Oleh itu. Ramai yang menyangka bahawa sifat dan mutu suara seseorang ini kurang tepat. Disamping itu juga. 1 . Satu kelemahan pertuturan yang agak serius di kalangan guru-guru bahasa Malaysia ialah bercakap atau membaca dengan nada yang mendatar. Suara yang perlahan menjadikan murid sukar menangkap isi pertuturan guru. Ada orang yang dilahirkan dengan nada yang suara yang terlalu tinggi dan ada pula yang mempunyai suara rendah dan garau. Juga guru-guru yang bersuara tinggi perlu mengawal emosinya kerana perasan gemuruh atau ghairah. dan ini menyebabkan isi pelajarannya tidak dapat menarik minat murid. iaitu samada terlalu marah atau terlalu gembira . Dr Siti Hasmah telah membuat saranan begini: “ Memandangkan kepada kepelbagaian dialek yang mencirikan bahasa Malaysia maka sewajarlah bahasa yang dijadikan bahan pengajaran di sekolah adalah bahasa tulisan ataupun bahasa yang digunakan keadaan formal seperti bahasa yang digunakan dalam rencana pengarang surat-surat khabar ataupun bahasa yang digunakan oleh Radio dan Televisyen Malaysia dalam siaran beritanya.” iv)Suara dan nada Menurut Azman Wan Chik ( 1985).STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Sebutan-sebutan yang tidak standard seperti ‘masaelah’. ‘erat’ (‘e’ pepet). boleh meninggikan lagi suara kita. Seseorang guru yang bercakap dengan cepat tidak dapat membentuk bunyi-bunyi pengucapannya dengan baik dan sering kali tersasul. Ini seharusnya merupakan pegangan semua para guru. Contohnya suara yang tinggi boleh diperendahkan dengan bercakap perlahan sedikit. masalah yang biasa di kalangan guru-guru bahasa Malaysia dalam hubungan ini iaitu kederasan pengucapan.

26. Ramai yang menganggap bahasa Malaysia itu satu bahasa yang mudah. jadi iklan itu bermakna “merokok itu paling baik untuk menyembuhkan kanser!”.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Masalah penyebutan seperti tidak boleh menyebut bunyi ‘s’ tidak dapat menyebut dengan spontan bunyi-bunyi ‘r’ dan ‘l’. Ramai pula di antara yang berkata demikian itu. tidak dapat memberi sebarang penjelasan mengenai perkara yang berubah-ubah itu. memang sukar diatasi. dan juga masalah ketidaklancaran dan kegagapan boleh diatasi dengan latihan-latihan tertentu. Pandangan yang menganggap bahasa Malaysia itu mudah. Nama kedai makan Boston Ais-cream Restoran menganggap bahawa rentetan kata dalam bahasa Inggeris itu serupa dengan bahasa Malaysia dan pengubahsuaian ejaan sudah mencukupi. selalunya terdapat pula guru yang tidak terlatih secara khusus. Sebuah contoh lain telah ditemui di belakang sebuah bas Majlis Perbandaran Pulau Pinang: Merokok mujarab untuk kanser.4 : Percampuran bahasa Melayu dengan bahasa lain. Kebanyakan firma hanya menyerahkan nasib bahasa Malaysia dalam iklan kepada tukang cat papan iklan itu saja. dan tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk 1 . Misalnya sebuah buku persendirian di Pulau Pinang diberi nama Utara-Timur. Ini akan menjadikan pengucapan yang lebih lancar dan tepat. padahal terjemahannya yang wajar ialah: Timur Laut. Banyak sekolah yang merungut tidak mempunyai guru bahasa Malaysia. Sebenarnya. dieja atau dipakai tanpa pertimbangan yang serius. Ramai pula tidak tahu iklannya itu salah. Rasa gugup boleh dikurangkan jika guru bersedia dan berasa yakin. Memang sebab yang paling merosakkan ialah kekurangan kemahiran di dalam bahasa Malaysia itu sendiri. sebahagian besar daripada masalah-masalah pertuturan boleh dielakkan dengan membuat persediaan yang teliti sebelum guru masuk mengajar. tidak baku dan sebagainya. Mujarab itu bermakna “sangat sesuai untuk menyembuhkan penyakit”. mudah disebut. songsang. Satu contoh mudah di dalam hal ini ialah yang digambarkan oleh iklan-iklan yang salah. Ini jelas menunjukkan pengaruh dari perkataan bahasa Inggeris north east. Sikap kebanyakan pengguna bahasa Malaysia. lucu. baik orang Melayu atau bukan Melayu memang banyak menyulitkan keadaan bahasa Malaysia hari ini. Guru-guru bahasa Malaysia juga masih berkurangan. Kalaupun ada diberi guru bahasa Malaysia. Apabila bahasa Malaysia itu dirasai sukar maka ia dianggap pula sebagai bahasa yang berubah-ubah. malah ada yang tidak bermakna.

Dari segi ejaan-ejaan nama tempat seperti Teluk Datoh. Demikian juga kesalahan di dalam memakai ganti nama seperti kita untuk kami. semua rancangan latihan guru bahasa Malaysia perlu merangkumi kursus bahasa Malaysia yang diatur khas untuk calon-calon guru yang masih lemah dalam bahasa itu. dan fahaman budaya. dan tenga(h). pengget dan penggah (pungut dan punggah?). tatabahasa. peri mustahaknya membuat persediaan yang teliti serta cara menerapkan tabiat atau kebiasaan-kebiasaan 1 . tetapi ada seorang dua yang membawa masalah seperti seorang pembaca berita daripada kaum India. India dan Arab. Disamping itu juga. punggut. Begitu juga banyak gerabak barang Keretapi Tanah Melayu yang mempunyai tulisan pungut. Tajuk-tajuk seperti cara-cara untuk menarik perhatian murid. Unsur-unsur dari bahasa lain yang sering dipindahkan ke dalam bahasa Malaysia itu biasanya ialah sebutan. Guru mata pelajaran lain kerap kali diarahkan mengajar bahasa Malaysia. cara-cara mencapai artikulasi yang baik. Keseluruhan faktor ini menimbulkan satu keadaan bahawa bahasa Malaysia itu banyak mengandungi unsur-unsur yang berkacau pada hari ini. semua guru bahasa Malaysia perlu menjalani kursus-kursus mengenai komunikasi dan pertuturan yang berkesan supaya menimbulkan kesedaran tentang betapa perlunya mereka menajamkan kemahiran-kemahiran lisan mereka. Cina. Sering juga terdapat kekacauan yang disebabkan oleh pengaruh bahasa-bahasa lain seperti Inggeris. Untuk menentukan para guru bahasa Malaysia mempunyai kecekapan bahasa yang tinggi. pertuturan berkesan mengandaikan penguasaan bahasa yang tinggi (terutamanya dari aspek sebutan dan tatabahasa). Tujuan utama kursus ini ialah meninggikan penguasaan bahasa Malaysia calon-calon ini dan latihan bertutur patutlah dititikberatkan. adalah terlalu ketara kekeliruannya sehingga ada orang yang tidak lagi mengenali penggunaan yang betul bagi kedua-dua ganti nama tersebut. bahasa yang tepat dan jitu.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 mengajar bahasa Malaysia. yang didapati tidak dapat membunyikan k dan h di akhir kata seperti dalam tida(k).1 : Melakukan latihan Seperti mana yang disebutkan tadi. umumnya pembaca berita bahasa Malaysia yang terdiri daripada orang bukan Melayu. 27.0 Langkah Mengatasi masalah pertuturan di kalangan guru 27. memang cukup baik. Air Itam. jelas menunjukkan kekacauan dari bahasa Inggeris. ejaan. Misalnya sebutan pembaca berita di televisyen.

Kemahiran-kemahiran berbahas.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 yang ‘distracing’ haruslah dimasukkan ke dalam kursus-kursus tersebut. Ini mungkin disebabkan oleh keperluan peperiksaan. kini masih lagi terdapat penekanan dan pembahagian masa yang agak berat sebelah diantara dua aspek bahasa. Oleh itu. membuat penguguman serta sedikit lakonan dan sekali sekala saja bertutur. iaitu berkomuniksi dengan berkesan. sukatan pelajaan. dan lain-lain itu perlu terus dipupuk di dalam bilik darjah malah perlu diperluaskan ke luar bilik darjah. Satu perubahan yang amat tegas 1 . buku teks dan lain-lain) tentu akan dapat membina satu kemahiran yang amat berguna kepada murid-murid. iaitu aspek lisan dan tulisan. Sekarang ini dapat didapati tajuk-tajuk pelajaran lisan lebih tertumpu kepada pendengar dan membincangkan tentang tajuk-tajuk tertentu. berlakon. Sebaliknya seseorang yang mengarang dengan amat baik sekalipun belum tentu boleh bertutur dengan cekap. perbualan telefon (tatatertib dan percakapan ringkas dan tepat). 27. Disamping tajuk-tajuk ini adalah lebih baik jika pelajaran-pelajaran lisan digunakan untuk membina kemahiran lisan yang benar-benar berguna kepada murid-murid seperti kemahiran-kemahiran untuk kegunaan sehari-hari. lancar dan berkesan akan dapat mengarang dengan amat baik sekali. Perubahan seperti ini tidak akan menjejaskan prestasi murid-murid dalam kemahiran tulisan kerana sesungguhnya seorang yang bertutur dengan fasih. berbincang .2 : Sukatan pelajaran Dalam pengajaran bahasa Melaysia. 27.3 : Kegiatan-kegiatan lisan Tumpukan pelajaran lisan dalam pengajaran bahasa Malaysia perlu diubah. petua-petua untuk memperbaiki sahsiah secara keseluruhannya juga perlu dititikberatkan dalam kursus-kursus tersebut untuk menghasilkan pertuturan yang berkesan. Untuk merombak semula rancangan Malaysia di peringkat sekolah (peperiksaan. memberi arahan atau keterangan. Disamping itu. kemahiran atau tajuk yang dimaksudkan ialah seperti mengemukakan soalan( dengan tepat dan sopan). sukatan pelajaran dan buku-buku teks perlu disusun semula supaya lebih banyak bahan-bahan untuk kegiatan lisan. Disamping itu. langkah pertama ialah menyeimbangkan dua aspek ini dalam bentuk format peperiksaan bahasa Malaysia.

atau melalui peraturan tatabahasa yang digubal oleh ahli-ahli bahasa. dan sebagainya. Bahasa baku juga dapat menghapuskan segala bentuk dan unsur ‘ bahasa Melayu rojak’ dan bahasa Melayu kacukan’ dan bahasa baku yang dapat mengatasi segala macam loghat bahasa Melayu yang boleh menyebabkan orang Melayu sendiri tidak dapat saling memahami diantara satu dengan lain oleh sebab adanya perbezaan loghat-loghat itu. loghat bahasa Melayu Kedah. 1 . Ini bermakna guru sendiri perlu memperlihatkan minat dan tidak merasa malu atau canggung apabila memberi contoh pertuturan dan pembacaan yang bermakna. ejaannya. bahasa pendidikan negara.4 : Gunakan Bahasa Baku Apabila bercakap tentang bahasa baku. Menurut Anwar Ibrahim (1989). bahasa ilmu dan bahasa perhubungan sosial dikalangan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan bahasa. Beberapa aspek bahasa Malaysia yang masih belum baku sedang dibakukan. berkuiz dan lain-lainnya akan melibatkan murid-murid dari semua kelas patut digalakkan dan diadakan dengan lebih kerap. baik dalam hubungan formal. dan sebutannya. Bahasa ini juga dikatakan sebagai bahasa kebangsaan. baik melalui proses sosiologi penggunaannya ataupun melalui proses perancangan bahasa. Salah satu tujuan penting kita membina dan mengembangkan bahasa Melayu ialah untuk menjadikannya sebagai bahasa pentadbiran negara. ataupun dalam perhubungan masyarakat luas yang tidak formal. 27. Ini bererti kita mesti membina dan mengembangkan sesuatu bahasa yang baku yakni satu bahasa bersama. Contoh loghat Melayu adalah seperti loghat bahasa Melayu Kelantan. bahasa standard yang dapat digunakan oleh semua rakyat Malaysia. iaitu tatabahasa atau nahunya.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 perlu diusahakan disini iaitu dalam mengendalikan kegiatan-kegiatan ini . Guru perlu menggalakkan murid bercakap atau berlakon dengan penuh perasaan dari segi suara. banyak orang yang barangkali tidak memahami apakah maksudnya dan apakah pentingnya bahasa baku itu dalam konteks negara seperti Malaysia yang mempunyai berbagai-bagai dialek atau loghat bahasa Melayu. bersyarah. pembakuan bahasa berlaku pada tiga aspek bahasa. dan juga dikalangan rakyat yang mempunyai berbagai-bagai dialek atau loghat bahasa Melayu. Kaedah-kaedah mementaskan drama pendek. loghat bahasa Melayu Johor. nada dan mimik muka. Kegiatan –kegiatan ini juga boleh diselenggarakan di institusi –institusi latihan guru oleh calon-calon guru bahasa Malaysia sendiri. Bahasa inilah yang dikatakan sebagai bahasa baku. berbahas.

Sebutan baku seperti inilah juga yang layak untuk pengucapan bahasa Melayu baku dalam bidang ilmu seperti yang seharusnya diamalkan dalam bidang pendidikan di sekolah. dan tidak seharusnya ada lagi masalah sebutan juga. Menurut Anwar Ibrahim (1989).STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Kebiasaan menyebut kata-kata Melayu menurut sebagaimana yang dieja harus diajarkan kepada murid-murid supaya jelas kepada mereka adanya hubungan erat diantara ejaan dengan sebutan. Hal ini memanglah lumrah kerana setiap penutur mempunyai dialeknya masing-masing untuk berinteraksi dengan orang-orang lain. Sebutan baku yang seperti ini sudah lama diamalkan dalam nyanyian lagu-lagu Melayu dan deklamasi sajak-sajak baru yang bersifat estetik. Dengan adanya sistem ejaan secara fomenik sebagai ejaan bersama Indonesia-Malaysia yang baku. perdebatan dan sebagainya? Nampaknya sebutan baku bahasa Melayu memang wujud secara rasmi. Jika dalam ucapan secara formal kita semua mengamalkan sebutan menurut ejaan. terutamnya orang-orang yang sama inteleknya. maka murid-murid tidak akan bingung hingga mengeja *olih untuk oleh. Sebutan baku seperti inilah juga seharusnya dikumandangkan oleh para penyiar radio dan juga television untuk memberikan contoh kewibawaan bahasa Melayu baku sebagai bahasa orang-orang terpelajar Bahasa Melayu yang dituturkan dimana-mana masih dipengaruhi oleh pelbagai dialek. sebutan baku mestilah sebutan yang tidak memperlihatkan ciri-ciri sebutan menurut loghat daerah manapun. dan dalam segala ucapan rasmi. Dengan mengetahui sebutan baku menurut sebagaimana yang dieja. maka dialek-dialek kedaerahan harus dihapuskan. dalam majlis ceramah dan usrah. Sebutan baku juga layak bagi amalan bahasa Melayu tinggi dalam pidato umum di dalam dan luar parlimen. atau *kuncu untuk konco. Sebutan baku yang dicita-citakan in sebenarnya sudah lama diamalkan dalam pengucapan bahasa yang bersifat estetik seperti yang ada dalam nyayian lagu-lagu 1 . Dalam pertuturan yang tidak formal tidak dapat kita harapkan wujudnya sebutan baku. kuliah. maka akan wujudlah sebutan baku yang tidak memperlihatkan ciri-ciri kedaerahan. sebutan baku yang dianjurkan sebagai sebutan yang sesuai dengan sifat bahasa Melayu sekarang. Menurut Anwar Ibrahim (1989). Dengan menwujudkan sebuatn baku seperti yang telah ditunjukkan. atau * pelancung untuk * pelancong. Dalam beberapa hal yang kita katakana bahawa loghat Riau-Johorseolah-olah masih ada pengaruhnya pada sebutan dalam ucapan-ucapan formal. maka sekaligus tidak seharusnyaada lagi masalah ejaan. Tetapi bagaimanakah bahasa Melayu dalam ucapan-ucapan yang bersifat formal seperti ucapan dalam mesyuarat. di maktab. dan universiti. terutama dalam siaran radio dan TV. iaitu bahasa yang telah mengalami perubahan dari aspek pertuturannya dan menjadi bahasa ilmu dan bahasa estetik dan dapat diketengahkan sebagai bahasa internasional atau sekurang-kurangnya bahasa perantaraan serantau Nusantara di Asia Tenggara.

Contohnya. 28. dan apa saja yang bersifat formal. bahasa ini juga mengalami perancangan yang sistematik dalam setiap pengucapan. dapat dianggap sesuai bukan saja untuk nyayian dan deklamasi sajak tetapi juga untuk pidato.ceramah. Ia sering digunakan dalam konteks formal dan bersifak fonemik. sebutan untuk lagu Bahasa Jiwa Bangsa dan malah lagu Negaraku bukan sebutan menurut loghat daerah Riau-Johor tetapi sebutan baku. dan menggunakan kata ganti nama diri dan bentuk sapaan dan gelaran yang formal. Golongan diraja ini mempunyai gelaran yang berbeza mengikut kepada negeri-negeri mereka. Pertuturan dalam Bahasa Melayu Formal Penggunaan bahasa Melayu formal ini memenuhi peraturan tatabahasa yang telah ditetapkan dan setiap ayat yang diucapakan adalah menggunakan intonasi yang betul. Sebutan baku yang seperti ini yakni yang didasarkan pada ejaan fonemik. Penutur yang menggunakan bahasa formal ini menggunakan bahasa baku sebagai bahasa pertuturan. Selain itu. ceramah dan persuratan. menggunakan kosa kata yang betul. ia juga digunakan bagi rujukan kehormat bagi menunjukkan pangkat atau status mereka. yakni bagaimana dieja begitulah diucapkan. nama ringkas atau nama timbangan dalam setiap pertuturan.0 . Contoh: 1 . Bahasa-bahasa yang terdapat dalam bahasa formal adalah seperti bahasa baku. Selain itu.2 : Bahasa diraja Bahasa diraja ini sering digunakan dalam gelaran-gelaran bagi golongan diraja. Tidak terdapat penutur asli dalam bahasa baku ini.1 : Bahasa baku Bahasa baku ini sering digunakan untuk tujuan rasmi. dalam bahasa formal juga tidak terdapat unsur kependekan kata dan percampuran kod. Bahasa baku ini mematuhi peraturan tatabahasa yang telah ditetapkan dan mempunyai pelbagai laras bahasa. serta mematuhi format tertentu seperti ucapan. tersusun. menggunakan perkataan yang lengkap dan tepat. syarahan. bahasa diraja dan bahasa istana. Penutur juga tidak akan menggunakan nama sendiri. 28. 28. dan menekankan ketepatan dan kejelasan makna. tidak mempunyai kependekan perkataan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Melayu. binaan dan susunan ayat yang betul.

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 I. pahang dan terengganu II. Gelaran diraja : 1) raja bagi negeri perak dan selangor 2) tunku atau ungku bagi negeri johor.3 : Bahasa istana Digunakan didalam istana bagi menghormati golongan diraja. Tuanku. Rujukan kehormat berdasarkan pangkat Status Balu raja Kerabat diraja Rujukan kehormat Yang Maha Mulia Yang Amat Mulia Yang di-Pertuan Agong dan Raja Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia seri Permaisuri Agong paduka 28. Hamba Perkataan atau ungkapan khusus: Bahasa biasa Makan Marah Sakit Pulih Mandi Meninggal Bahasa istana Santap Murka Gering Betah Bersiram Mangkat II. Kata ganti nama diri : Patik. Bahasa istana ini tidak boleh digunakan oleh rakyat biasa dan juga pertuturan harian.0 : Pertuturan Dalam Bahasa Melayu Tidak Formal 1 . Beta. kedah dan negeri sembilan 3) tengku bagi negeri kelantan. 29. Contoh: I. Baginda.

Contoh perkataan: ‘brader’. dialek dan sebagainya. kak cik nak ke mana? 29. bahasa slanga. ‘pakwe’. ‘makwe’. dan pemilihan kosa kata lebih dipengaruhi oleh dialek daerah dan tidak terlalu mementingkan kehalusan bahasa.2 : Bahasa slanga Bahasa slanga ini merupakan bahasa yang rendah tarafnya berbanding dengan bahasa standard. gua tak main cintan sama lu punya awek lh. ‘sempoi’. ‘bro’. ‘poyo’.3 : Bahasa basahan 1 . iaitu ketika bersama keluarga ataupun rakan-rakan. Ia sering digunakan dengan orang yang mempunyai hubungan rapat atau mesra antara satu sama lain. ‘boring’. ‘cun’. Penutur yang menggunakan bahasa tidak formal dalam percakapan mereka tidak terikat dengan penggunaan tatabahasa. intonasi tidak sempurna. ‘tangkap relaks’. terdapatnya unsur percampuran kod dan kependekan kata dalam pertuturan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Pertuturan dalam bahasa tidak formal ini sering digunakan dalam kehidupan seharian. bahasa kasar. bahasa pasar. menggunakan gelaran kekeluargaan dan panggilan yang lebih intim. Bahasa ini sering dituturkan oleh remaja pada masa kini dalam pertuturan seharian mereka. penggunaan bahasa mesra ini digunakan secara lisan. Antara bahasa yang sering digunakan dalam pertuturan tidak formal ini adalah seperti bahasa mesra. sering menggunakan kata ganti nama diri yang lebih mesra dan penggunaan nama sendiri. binaan ayat tidak perlu tersusun. 29.1 : Bahasa mesra Secara umumnya. bahasa halus. Contoh ayat: tangkap relaks lah brader. Kosa kata bahasa slanga ini mempunyai makna yang tersendiri dan difahami oleh golongan tertentu sahaja. Contoh: siti nak ikut milah tadi tapi ibu tak bagi. 29.

ia juga menggunakan peribahasa dan kiasan bagi menggantikan sesetengah ayat. Oleh itu ia hanya digunakan dalam bahasa pengucapan seharian. Kedudukan. Pelat penyebutan bahasa ini banyak dipengaruhi oleh bahasa ibunda penutur tersebut.5 : Bahasa halus Bahasa halus ini wujud akibat daripada pertimbangan terhadap orang yang dilawan bertutur. Bahasa ini juga tidak mementingkan unsur tatabahasa kerana bahasa basahan ini hanya mementingkan kefahaman antara penutur dan juga pendengar. Contoh ayat: aku tak nak makan 29.4 : Bahasa pasar Bahasa pasar ini merupakan bahasa yang terhasil daripada kacukan bahasa Melayu dan bahasabahasa bukan melayu. bahasa ini juga ada kalanya digunakan dalam penulisan surat menyurat apabila kata-kata yang sopan digunakan. ‘pulak’. Selain itu. ‘ambik’. pangkat. Selain daripada itu. II.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Bahasa bahasan merupakan bahasa yang digunakan dalam kehidupan seharian dan juga dikenali sebagai bahasa kolokial. aku punya anak 29. Ia sering dituturkan dengan nada yang lembut dan sopan. III. umur dan keakraban antara penutur dan juga pendengar amat mempengaruhi gaya bahasa yang digunakan semasa bercakap. contoh: dia punya barang. ‘tak’. ‘dah’. IV. Contoh perkataan: I. Penggunaan ‘gua’ untuk mengantikan saya Penggunaan ‘lu’ untuk menggantikan kamu Menggunakan perkataan ‘banyak’ sebagai kata penguat . Bahasa ini tidak sesuai digunakan dalam ucapan rasmi dan tulisan. Contoh perkataan : ‘nak’. ‘kecik’. 1 . contoh: banyak cantik Kerap menggunakan perkataan ‘punya’.

29.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Contoh perkataan : anakanda. bodoh. Contoh perkataan : celaka. bonda. bisa seperti racun cepat bagai kilat bersinar seperti permata 29. nenda Contoh bahasa halus yang menggantikan bahasa basahan: Bahasa basahan Kencing Berak Mengandung Kubur Bahasa halus Buang air kecil Buang air besar Berbadan dua Makam Contoh penggunaan bahasa kiasan : I. III. adinda. sering menggunakan kata ganti nama yang tidak sopan. tak berotak dan sebagainya. Misalnya.6 : Bahasa kasar Bahasa ini sering digunakan apabila seseorang itu dipengaruhi dengan perasan marah dan geram. kekanda. perkataan celaka di anggap perkataan yang kesat di selangor. Selain itu. penggunaan bahasa ini tidak menyenangkan bagi sesetengah pendengar. ayahanda. II.7 : Dialek 1 . dan sering menggunakan kata yang berbentuk sindiran. tetapi dianggap biasa di melaka. Penggunaan bahasa kasar ini mempunyai gambaran yang berbeza-beza mengikut kawasan yang berlainan. Adakalanya bahasa yang dianggap kasar di kawasan tertentu dianggap gurauan di kawasan yang lain. tidak menggunakan peraturan nahu yang lengkap.

bermaksud pertukaran simbol. gaya lagu bahasa. kosa kata dan kata ganti diri. ayo b) Gaya lagu bahasa Contoh: dialek negeri perak biasanya disebut dengan lebih laju berbanding dengan negeri sembilan c) Tatabahasa Contoh: penggunaan imbuhan per. tatabahasa.dan -kan perbesar (dialek kedah) dan besarkan (dialek johor) d) Kosa kata Contoh: bewoh (dialek kelantan bermaksud kenduri) e) Kata ganti diri Contoh : ambo (dialek kelantan bermaksud saya) Hang ( dialek utara bermaksud kamu) 28. pesan-pesan yang sama dan informasi. Dialek ini ditentukan oleh faktor geografi dan juga sosial masyarakat tersebut. Ilmu pengetahuan tentang pengiriman informasi (Stuart. Proses pertukaran antara individu melalui sistem simbol-simbol yang sama. communnication. Contoh perkataan: a) Sebutan Contoh: perkataan ‘air’ disebut dalam pelbagai dielek sebagai ayaq. 1 .0 : Komunikasi Pengertian komunikasi: Komunikasi sebagai kata benda (noun). Seni untuk mengekspresikan gagasan. Perbezaan penggunaan dialek ini dapat dilihat melalui sebutan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Dialek merupakan satu variasi bahasa tertentu yang dituturkan oleh sekumpulan masyarakat di kawasan tertentu. 1983).

IV)Bennard Berelson dan Gary A. etc. communio = common when we communication are the sender tuned together for a particular message). Apabila kita mengadakan komunikasi itu bermaksud membahagikan informasi …. Dari beberapa pengertian di atas ada dua nilai: 1. Secara aksiologis. gagasan. gambaran . komunikasi hakikatnya adalah proses penyimpanan fikiran atau perasaan oleh komunikator kepada komunikan. adalah proses pemindahan untuk mencapai satu sasaran. Secara ontologis kebenaran yang mutlak. (Communication is the prosses of transmitting meoninfull symbols between individuals – buku public opinion). III)Onong Uchyana Effendy: dalam buku komunikasi. Steinner (1964:527) mendefinisikan komunikasi: ”Communication: the transmission of information.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Pengertian komunikasi menurut beberapa pakar : I)William Albig: komunikasi adalah proses penukaran lambang-lambang yang bermaksud antara individu.jadi stimulans. Komunikator (stimulus). ideas. (Communication comes from latin. emosi. by the uses of symbol…” (komunikasi adalah perubahan informasi. komunikasi adalah perhubungan atau proses pemindahan maksud. emotions. 2. iaitu kata communio atau common. tulisan ataupun isyarat. komunikasi adalah proses pemindahan pesan dari komunikator kepada komunikan. 1 . memberikan rangsangan kepada komunikan. Tindakan atau proses transformasi itulah yang biasanya disebut komunikasi). skills. Sikap. suatu pesan dapat dimengerti baik komunikator dan komunikan. pesan melalui media atau lambang-lambang melalui bahasa lisan. keterampilan dan sebagainya. Informasi. Persuasy. nilai. sesi komunikasi ini melibatkan penerima dan pengirim. II)Wilbur Schram: dalam huraiannya “How Communication Work” mengatakan komunikasi berasal dari bahasa Latin. berupa lambang. Jadi. teori dan praktik mengatakan. agar penerima atau pun pengirim memahami pesanan tertentu. idea. pemahaman.

Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi Komunikasi sering mengalami gangguan sehingga proses komunikasi tidak seperti yang diharapkan. komunikasi bertujuan mengubah tingkah laku. penerima. merubah tahap pemikiran. alamat). harapan. 1 .hasil komunikasi). Paradigma Lasswell (Haroid D. Kerjasama amat penting mencapai idea yang sama demi satu tujuan yang sama. iii)Harapan Harapan mempengaruhi penerimaan pesanan sehingga dapat menerima mesej sesuai dengan yang diharapkan. Apa (message: pesan. sehingga semakin sama latar belakang budaya antara komunikator dengan komunikan maka komunikasi semakin efektif. ii)Ikatan Kelompok atau Group Nilai-nilai yang dianuti oleh suatu kelompok amat mempengaruhi cara menerima pesanan. i)Latar Belakang Budaya Interpretasi suatu pesan akan terbentuk dari tahap pemikiran seseorang melalui kebiasaannya. ikatan kelompok atau group. gagasan). Dengan saluran mana? (media channel dan saranan). Dengan hasil/impak apa? (effect . Komunikasi adalah seni penyampaian informasi (peranan. atau sikap orang lain. idea. pengirim atau sumber). pendidikan dan situasi.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Secara epictomologis. Kepada siapa (komunikan. Banyak hal yang dapat mempengaruhi komunikasi diantaranya ialah latar belakang budaya. message.sikap atau gagasan) dari komunikator untuk merubah serta permohonan yang dikehendaki komunikator. idea. Laswell) Komunikasiboleh difahami dengan menjawab pertanyaan: Who says what in which channel yo whom with what effect ? • • • • • Siapa (mengatakan? komunikator.

0 : Proses komunikasi Proses komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesanan kepada komunikannya. Ertinya. struktur sosial dan karakteristik sosial individu. faktor sosial. 31. sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. perjalanan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 iv)Pendidikan Semakin tinggi pendidikan. Tahapan proses komunikasi adalah seperti penginterpretasian. mencakupi sistem peran. penghantaran balik dan penginterpretasian. teknologi. banyak melalui perkembangan. pengiriman. Faktor situasi ini adalah faktor ekologi (iklim atau kondisi alam). suasana perilaku. lingkungan psikososial iaitu persepsi seseorang terhadap lingkungannya dan stimuli yang mendorong dan memperteguh perilaku. Proses komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif (sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya). misal cara berpakaian dan cara berbicara. terjadi dalam diri komunikator. proses komunikasi tahap pertama bermula sejak motif komunikasi muncul hingga pemikiran komunikator berhasil menginterpretasikan apa yang difikirkan dan dirasakan ke dalam pesan (masih abstrak). Proses komunikasi. Proses penterjemahan objektif komunikasi ke dalam pesan disebut interpreting. faktor rancangan dan arsitektural (penggunaan ruang). semakin kompleks sudut pandangan dalam memahami isi pesanan yang disampaikan. penerimaan. v)Situasi Perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan atau situasi. penghantaran. Proses komunikasi dapat terjadi apabila ada interaksi antara manusia dan penyampaian pesanan untuk mewujudkan objektif komunikasi. misal keadaan emosi. i)Penginterprestasian Hal yang diinterpretasikan adalah motif komunikasi. ii)Penghantaran 1 .

alat pengirim pesan. vi)Penghantaran Balik Tahap ini terjadi pada diri komunikan sejak lambang komunikasi diterima melalui peralatan yang berfungsi sebagai receiver hingga akal budinya berhasil menguraikannya (decoding).STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Tahap ini masih ada dalam komunikator dari pesan yang bersifat abstrak berhasil diwujudkan oleh akal budi manusia ke dalam lambang komunikasi. akal budi manusia berfungsi sebagai encorder. v)Penerimaan Tahap ini diperoleh dengan menerima lambang komunikasi melalui peralatan jasmani komunikan. alat penyandi: merubah pesan abstrak menjadi konkret. Proses komunikasi dapat dilihat pada skema di bawah ini: 1 . Tahap ini disebut encoding. vii)Penginterpretasian Tahap ini terjadi pada komunikan. iv)Perjalanan Tahapan ini terjadi antara komunikator dan komunikan. dimana lambang komunikasi yang terhasil dan diuraikan ke dalam bentuk pesanan. mengirim lambang komunikasi dengan peralatan jasmaniah yang disebut transmitter. iii)Pengiriman Proses ini terjadi ketika komunikator melakukan tindakan komunikasi. sejak pesan dikirim hingga pesan diterima oleh komunikan.

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011

Proses komunikasi dapat dilihat dari beberapa perspektif :
1. Perspektif psikologi. 2. Perspektif mekanikal.

Perspektif Psikologi Perspektif ini merupakan tahap komunikator melalui proses encoding, kemudian hasil encoding diubah kepada komunikan sehingga terjadi komunikasi interpersonal.

Perspektif Mekanis 1

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011
Perspektif ini merupakan bahagian dimana komunikator mengubah pesanan kepada bahasa verbal atau non verbal. Komunikasi ini terbahagi kepada beberapa proses. 1. Proses komunikasi primer. 2. Proses komunikasi sekunder.
3. Proses komunikasi linear. 4. Proses komunikasi sekular.

i)Proses Komunikasi Primer Proses komunikasi primer adalah penyampaian fikiran oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan lambang sebagai media. ii)Proses Komunikasi Sekunder Merupakan penyampaian pesanan dengan menggunakan alat dengan menggunakan lambang sebagai media pertama. iii)Proses Komunikasi Linear Penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan sebagai titik terminal. iv)Proses Komunikasi Sekular Terjadinya feedback atau timbal balik dari komunikan ke komunikator. Kesimpulannya, komunikasi bersifat dinamik, proses komunikasi bermanfaat untuk analisis, proses komunikasi dapat terhenti setiap saat, pesan komunikasi tidak harus diterima dan tindak komunikasi merupakan indikator komunikasi.

32.0 : Komponen komunikasi 1

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011
Komponen komunikasi hampir sama dengan unsur-unsur komunikasi iaitu: 1. Komponen komunikan. 2. Komponen komunikator. 3. Komponen pesan.
4. Komponen timbal balik.

i)Komponen Komunikan Seseorang dapat menerima pesanan apabila pesanan berada dalam keadaan dimana komunikasi benar-benar difahami oleh penerima pesan, pengambilan keputusan dilakukan secara sedar untuk mencapai tujuan, pengambilan keputusan dilakukan secara sedar untuk kepentingan peribadinya dan mampu memikirkan kebaikan secara mental atau fizik. ii)Komponen Komunikator Komunikasi dapat berjalan efektif bila ada kepercayaaan dalam diri komunikator (self credibility) dan kepercayaan kepada komunikator mencerminkan pesan yang diterima komunikan dianggap benar serta sesuai kenyataan dan daya tarik komunikator (source attractiviness). iii)Komponen Pesan Pesanan adalah nasihat, bimbingan, dorongan, informasi dan lain-lain. Pesann dapat disampaikan secara lisan atau non verbal. iv) Timbal Balik Merupakan respon yang diberikan oleh komunikan terhadap pesanan yang diterimanya.Timbal balik dapat digunakan untuk mengukur kebesaran informasi yang diterima dibandingkan dengan yang diterima.

Unsur komunikasi Komunikasi telah didefinisikan sebagai usaha penyampaian pesanan antara manusia, sehingga terjadinya proses komunikasi minima yang terdiri dari 3 unsur iaitu pengirim pesanan (komunikator), penerima pesann (komunikan) dan pesanan itu sendiri.

1

Berlo membuat formula komunikasi yang lebih sederhana yang dikenal dengan ”SMCR”. David K. Komunikator dapat dilihat dari jumlahnya yang terdiri dari seorang. Channel (saluran-media) dan Receiver (penerima). banyak orang dan massa. i)Komunikator Pengirim pesan (komunikator) adalah manusia yang berinisiatif menyampaikan pesanan untuk mewujudkan objektif komunikasinya. yaitu: Source (pengirim).STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Awal tahun 1960-an. Unsur komunikasi komunikator 1 . Message (pesan).

proses komunikasi 1 . kepada siapa pesan komunikator ditujukan. proses komunikasi dapat menghasilkan sembilan kemungkinan. dan saling bekerjasama.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 ii)Komunikan Komunikan (penerima pesan) adalah manusia yang berakal budi. Peranan antara komunikator dan komunikan bersifat dinamik. Jika dilihat dari jumlah komunikator dan komunikan.

bahasa lisan. gerak-gerik. dan bahasa tulisan.bidang kerahasiaan) iii)Saluran Komunikasi dan Media Komunikasi Saluran komunikasi merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 iii)Pesanan Pesanan bersifat abstrak. Gestural communication (menggunakan sandi-sandi . mimik. Pesanan bersifat konkrit dan dapat berupa suara. Pesanan bersifat non verbal (non verbal communication) iaitu: 1. 1 . Pesann bersifat verbal (verbal communication) antara lain ialah oral (komunikasi yang dijalin secara lisan) dan written (komunikasi yang dijalin secara tulisan).

1 . secara langsung dan dengan media. iv) Kesan Komunikasi Kesan komunikasi diertikan sebagai pengaruh yang ditimbulkan pesan komunikator dalam diri komunikannya.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Terdapat dua cara iaitu Non mediated communication (face to face).

hal yang membuat seseorang bertindak melakukan sesuatu). komunikator dan komunikan saling bertukar peranan. efektif (sikap seseorang terbentuk) dan Kognitif (tingkah laku. v) Timbal Balik Timbal balik bermakna jawapan komunikan atas pesanan komunikator yang disampaikan kepadanya. 1 .STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Terdapat tiga pengaruh dalam diri komunikan iaitu Kognitif (seseorang menjadi tahu sesuatu). Pada komunikasi yang dinamik.

Menurut Barnlund (dikutip dalam Alo Liliweri: 1991). ciri-ciri mengenali KAP sebagai bersifat spontan. 2008). 2004). apabila pengirim menyampaikan informasi berupa kata-kata kepada penerima dengan menggunakan medium suara manusia (human voice). tidak berstruktur. Saling bertukar informasi dan perasaan antara individu dengan individu atau antara individu di dalam kelompok kecil (Febrina. identiti keanggotaan tidak jelas dan terjadi secar tidak langsung. secara terorganisasi atau pada ramai orang (Wiryanto. Setiap orang anggota tahu akan kewujudan individu lain. dua arah interaksi verbal dan nonverbal yang menyangkut saling berbagi informasi dan perasaan. Hubungan persaudaraan bermaksud KAP sebagai komunikasi yang berlangsung antara dua orang yang mempunyai hubungan mantap dan jelas. 1 . KIP Antara Dua Orang adalah komunikasi dari seseorang ke orang lain. berkaitan komunikasi dari seorang kepada beberapa orang lain (kelompok kecil). KIP Antara Tiga Orang atau lebih. verbal dan non verbal. Phillipson.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 29. kebetulan. harus mempunyai dua orang peserta dalam situasi bersama (Laing. ii)Hubungan persaudaraan. memiliki minat yang sama atau bekerja untuk suatu tujuan.0 : Definisi KAP KAP adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi pertemuan antara dua orang atau lebih. dan Lee (1991:117). Pendekatan KAP Tiga pendekatan utama tentang pemikiran KAP berdasarkan Komponen-komponen utama. dua arah. Untuk memahami perilaku seseorang. tidak mengejar tujuan yang direncanakan. Komunikasi Interpersonal (KIP) adalah interaksi orang ke orang. i)Komponen-Komponen Utama Bittner (1985:10) menerangkan KAP berlangsung.

dukungan (supportiveness) dan rasa positif (positiveness). 1. tingkat timbal balik tinggi. Steinberg (1998: 274). Efektifitas KAP KAP merupakan komunikasi paling efektif untuk mengubah sikap. mengemukakan pendekatan hubungan dalam menganalisis proses KAP menyatakan bahwa KAP membentuk struktur sosial yang diciptakan melalui proses komunikasi. Empat tingkat ketergantungan komunikasi adalah peserta komunikasi memilih pasangan sesuai dirinya. Pendapat Berald Miller dan M. pendapat atau perilaku seseorang. Feedback yang diperoleh dalam KAP berupa feedback positif. konteks komunikasi dua arah. Prinsip mendasar dalam komunikasi manusia berupa penerusan gagasan. maka semakin banyak karakter antara pribadi yang terbawa dalam komunikasi tersebut. kecepatan jangkauan terhadap khalayak relatif lambat dan efek yang terjadi perubahan sikap. tanggapan 1 . saling menerima timbal balik secara maksimal dan partisipan berperanan fleksibel. Sifat komunikasi ini adalah spontan dan informal. Oleh karena itu. derajat KAP berpengaruh terhadap keluasan dan kedalaman informasi sehingga merubah sikap. pandangan developmental tentang semakin banyak komunikator mengetahui satu sama lain. kemampuan mengatasi tahap tinggi.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Trenholm dan Jensen (1995:26) mendefinisikan KAP sebagai komunikasi antara dua orang yang berlangsung secara bersemuka (komunikasi persaudaraan).empati (empathy). Ciri-ciri KAP menurut Rogers adalah arus pesanan dua arah. Edna Rogers (2002: 1). negatif dan neutral. David Berlo (1997:172) mengembangkan konsep empati menjadi teori komunikasi. Trenholm dan Jensen (1995:227-228) mengatakan bahagian interaksi dalam keluarga menunjukkan jaringan komunikasi. Menurut Kumar (2000: 121-122). lima ciri efektifitas KAP sebagai keterbukaan (openess). Kesetaraan (equality). iii)Pengembangan KAP dapat dilihat dari dua fasa sebagai perkembangan dari komunikasi impersonal dan komunikasi peribadi.

mendasarkan keseluruhan karakteristik dari norma dan nilai masyarakat. menyentuh kesadaran diri melalui orang lain. 1 . i)Kelayakan (decentering) Bagaimana individu memusatkan perhatian kepada orang lain dan mempertimbangkan apa yang dipikirkan dan dikatakan orang lain tersebut. persepsi atau proses yang menyatakan tidak langsung perubahan sikap atau perilaku penerima. Berlo membahagikan teori empati menjadi dua iaitu Teori Penyimpulan (inference theory).STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 yang diharapkan berupa timbal balik. Blumer mengembangkan pemikiran Mead melalui pemikiran interaksionisme simbolik iaitu “Manusia bertindak (act) terhadap sesuatu (thing) atas dasar makna (meaning) yang mempunyai objek tersebut bagi dirinya. Tingkatan dalam pengambilan peranan sebagai Tingkatan budaya (cultural level). iii)Empati komunikasi (empathic communication) Empati komunikasi meliputi penyampaian perasaan. mendasarkan pada asumsi sebagian kelompok budaya dan Tingkatan psikologi (psycological level). kejadian. Tingkatan sosiologis (sociological level). serta mengembangkan harapan-harapan tingkah laku komunikasi dan terjadi pergantian peran untuk mencapai kesamaan pengalaman dalam perilaku empati. individu mempunyai kemampuan untuk mendapatkan. Tahap proses empati adalah seperti Kelayakan (decentering). ii)Pengambilan peranan (role taking) Mengdefinasikan orang lain ke dalam dirinya. orang dapat mengamati atau mengdefinasikan perilakunya sendiri dan Teori Pengambilan Peran (role taking theory). menginteprestasikan bagaimana respon informasi. mendasarkan pada apa yang dialami oleh individu. seseorang harus lebih dulu mengenal dan mengerti perilaku orang lain. Pengambilan peranan (role taking) dan Empati komuniksi (empathic communication).

Mengidentifikasi. pendidikan dan tujuan. Memberikan pengertian tingkah laku individu dan membantu individu mengatasi masalah yang dihadapi. Peningkatan fungsi dan kemampuan yang memuaskan serta mencapai tujuan personal yang realiti. Mencegah tindakan yang negatif terhadap pertahanan diri individu. Kemampuan komunikasi tidak terlepas dari tingkah laku yang melibatkan aktiviti fizik. Komunikasi terapeutik mengarah pada bentuk komunikasi interpersonal.W. mengungkap perasaan dan mengkaji masalah serta mengevolusi tindakan yang dilakukan bidang. Menurut Stuart. komunikasi terapeutik merupakan hubungan interpesonal antara bidan dengan individu. penerimaan diri dan rasa hormat pada diri sendiri. Identitas diri yang jelas dan integritas diri yang tinggi. mengatasi gangguan psikologi. 1 . dalam hubungan ini bidang dan individu memperoleh pengalaman belajar bersama dalam rangka memperbaiki pengalaman emosi individu.2 : Manfaat Komunikasi Terapeutik Mendorong dan menganjurkan kerjasama antara bidang individu.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Komunikasi. 34. mental dan dipengaruhi oleh latar belakang sosial.1 : Tujuan Komunikasi Terapeutik Membantu individu memperjelas dan mengurangi beban perasaan serta fikiran. usia. 34. (1998). saling tergantung dan mencintai. tujuan terapeutik diarahkan pada pertumbuhan klien seperti Realisasi diri. Northouse (1998: 12). dan belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain. lingkungan fizik dan diri sendiri. 34. Kemampuan membina hubungan interpersonal yang intim. komunikasi terapeutik adalah kemampuan atau keterampilan bidang untuk membantu individu beradaptasi terhadap stress.0 : Pengertian Komunikasi Terapeutik Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sedar. pengalaman. Membantu mempengaruhi orang lain. menciptakan hubungan antara bidan dengan pasien untuk mengenal keperluan komunikasi. Membantu mengambil tindakan yang efektif untuk individu. bertujuan dan dipusatkan untuk individu. Stuart G.

1998) adalah Komunikasi ditujukan untuk menjaga harga diri pemberi dan penerima pesan. Mempunyai hubungan akrab dan mempunyai tujuan. bidang harus faham akan maksud empati. bidang sebagai tenaga kesehatan harus sedar tentang kepentingan individu. bidan sebagai tenaga kesehatan harus faham. bidang sebagai tenaga kesihatan menciptakan suasana agar individu punya motivasi mengubah diri. 34. 1 . menghayati nilai yang dianuti individu.6 : Teknik Menjalin Hubungan dengan individu Syarat dasar komunikasi menjadi efektif (Stuart. mampu menentukan batas waktu yang sesuai dan konsisten.3 : Ciri Komunikasi Terapeutik Komunikasi terapeutik mempunyai ciri sebagai terjadi antara bidan dengan individu. bidang sebagai tenaga kesihatan harus menguasai perasaannya sendiri.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 34. bidang harus dapat berperan sebagai role model. Bidang sebagai tenaga kesihatan harus menciptakan suasana agar individu berkembang tanpa rasa takut.4 : Prinsip Komunikasi Terapeutik (Menurut Carl Rogers) Bidan sebagai tenaga kesihatan harus mengenal dirinya sendiri.3 : Unsur Komunikasi Terapeutik Adapun komunikasi terapeutik mempunyai unsur sebagai ada sumber proses komunikasi. Komunikasi dilakukan dengan saling pengertian sebelum memberi saranan. mampu mengekspresikan perasaan. komunikasi ditanda dengan sikap menerima. informasi dan masukan. ada penerima dan lingkungan saat komunikasi berlangsung. pesanan disampaikan dengan penyandian balik (verbal & non verbal). 34. berfokus pada individu yang membutuhkan bantuan. bidang dengan aktif. 34. Altruisme (panggilan jiwa) untuk mendapatkan kepuasan dengan menolong orang lain. mendengarkan dan memberikan respon pada individu. percaya dan menghargai. berpegang pada etika serta tanggungjawab. bidan harus jujur dan berkomunikasi secara terbuka.

Menyatakan hasil observasi Bidan memberikan timbal balik pada individu dengan menyatakan hasil pengamatannya sehingga individu dapat menguraikan apakah pesannya diterima atau tidak. Mengulang ucapan pasien dengan kata-kata Pemberian feedback dilakukan setelah bidan melakukan pengulangan kembali kata kata individu. Sikap bidan pandangan ke individu. Menunjukkan penerimaan Mendukung dan menerima informasi dengan tingkah laku yang menunjukkan penilaian. tidak menyilangkan kaki dan tangan. Menanyakan pertanyaan yg berkaitan Tujuan : mendapatkan informasi yang spesifik mengenai masalah yang disampaikan individu. memberikan umpan balik verbal. Memfokuskan Untuk membatasi bahan pembicaraan sehingga percakapan lebih spesifik dan difahami. tubuh condong ke arah individu.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 34. Mengklarifikasi Tujuan : untuk menyamakan maksud. menghindari gerakan yang tidak perlu.7 : Jenis Komunikasi Terapeutik Mendengar dengan penuh perhatian Usaha bidan mengerti individu dengan cara mendengarkan masalah yang disampaikan individu. Sikap bidan mendengarkan tanpa memutuskan pembicaraan. 1 .

Diam Memberikan kesempatan pada bidan untuk mengorganisasikan pikiran dan memproses informasi. 1 . Memberikan penghargaan Teknik ini tidak digunakan untuk menyatakan hal yang baik dan buruk. menafsirkan diskusi. memberi kesempatan kepada individu untuk memulai pembicaraan. Meringkas Pengulangan idea utama yang telah dikomunikasikan secara singkat. mengingat topik yang telah dibahas sebelum melanjutkan pembicaraan. memberi kesempatan kepada individu untuk berinisiatif dalam memilih topik pembicaraan. Menempatkan kejadian dan waktu secara berurutan. Menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan Tujuannya adalah memberi kesempatan individu untuk mengarahkan seluruh pembicaraan. Menawarkan diri Menyediakan diri anda tanpa respon bersyarat atau respon yang diharapkan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Menawarkan informasi Memberi tambahan informasi merupakan tindakan rawatan kesihatan untuk individu. Menemukan pola kesukaran interpersonal klien. Menguraikan kejadian secara teratur akan membantu bidan dan individu untuk melihat dalam suatu perspektif. Menganjurkan klien untuk menguraikan persepsi Bidan harus dapat melihat segala sesuatu dari perpektif individu. Manfaat untuk membantu. bidan mengikuti apa yang sedang dibicarakan selanjutnya.

Fasa kerja Merupakan inti hubungan bidan-klien yang terkait erat dengan pelaksanaan rencana tindakan kebidanan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.dan meningkatkan kemampuan individu secara mandiri menyelesaikan masalah yang dihadapi (tujuan afektif & psikologi). Mengembangkan. 7) Menuntut bukti. melengkapi kontrak. mengakhiri perkenalan. menyepakati masalah pasien. 6) Bicara hal-hal yang pribadi. Terminasi akhir : terjadi jika individu akan pulang dari rumah sakit atau bidan selesai praktik. Hal yang harus diperhatikan : memberi salam.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Perkenalan Adalah kegiatan yang dilakukan saat pertama kali bertemu. Hal yang perlu dilakukan bidan adalah : memberi salam. pikiran dan perilakunya (tujuan kognitif). Isi percakapan antara bidan dengan individu meliputi tahap evaluasi hasil. 3) Komunikasi yang terjadi satu arah. memvalidasi keadaan individu. menanyakan nama individu.8 : Faktor Penghambat Komunikasi Terapeutik Komunikasi terapeutik dapat mengalami hambatan diantaranya : 1) Pemahaman berbeza. memperkenalkan diri. perasaan. menyepakati pertemuan (kontrak). Fasa terminasi Merupakan akhir dari setiap pertemuan bidan dengan individu. Tujuan meminteprestasi data. mengingatkan kontrak. mempertahankan. Klasifikasi terminasi : Terminasi sementara : akhir dari tiap pertemuan bidan dengan individu. Tujuan tindakan kebidanan : Meningkatkan pengertian dan pengenalan individu tentang diri. terdiri dari tahap evaluasi hasil. Melaksanakan pendidikan kesihatan. isi percakapan tindak lanjut dan tahap eksplorasi perasaan. 4) Kepentingan berbeza. penjelasan dan 1 . 34. Orientasi Fasa ini dilakukan pada awal setiap pertemuan kedua. 2) Penafsiran berbeza. Melaksanakan observasi dan pemantauan. tahap tindak lanjut dan tahap untuk kontrak yang akan datang. 5) Pemberian jaminan yang tidak mungkin. rencana yang telah dibuat dengan keadaan individu dan mengevaluasi hasil tindakan yang lalu. Melaksanakan kolaborasi.

mengidentifikasi perkembangan individu. Tujuan Rencana Membantu individu memenuhi keperluan sendiri. kesihatatan dan individu sepakat untuk berkomunikasi secara terbuka. 1 . 10) Terlalu banyak bicara. mengkaji tingkat kecemasan individu. membantu menerima pengalaman. 11) Memperlihatkan sifat jemu dan pesimis. membantu menciptakan lingkungan yang dapat mengurangkan kecemasan. Komunikasi Terapeutik dalam Kebidanan Komunikasi terapeutik dalam kebidanan meliputi : Pengkajian Menentukan kemampuan dalam proses informasi. mengevaluasi kemampuan individu dalam berkomunikasi. Evolusi Individu dapat mengembangkan kemampuan dalam mengkaji dan memenuhi keperluan komunikasi menjadi lebih jelas. mengevaluasi data tentang status mental pasien. mengungkapkan perasaan. dan memfokuskan kepada masalah. meningkatkan harga diri individu. Implementasi Memperkenalkan diri dan memulakan interaksi dengan individu. terbuka. membantu individu mendapatkan gambaran pengalamannya. 8 ) Mengalihkan topik pembicaran.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 tantangan. 9) Memberikan kritik mengenai perasaan pasien. memberi sokongan. menentukan sikap individu. menggunakan komunikasi untuk meningkatkan harga diri individu. mengobservasi kejadian yang terjadi.

Jelas sekali bahawa. peringkat sekolah merupakan peringkat yang paling sesuai sekali dalam menerapkan kemahiran bertutur ini. Untuk menguasai kemahiran bercakap dalam bahasa melayu ini haruslah dimulakan di peringat sekolah lagi. bercerita dan sebagainya. Terdapat pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan oleh seorang guru dalam membantu pelajarnya menguasai kemahiran bercakap ini antaranya seperti perbahasan. Satu lagi bukti yang menunjukkan bahasa Melayu digunakan di peringkat antarabangsa ialah penggunaanya di universiti-universiti luar negara.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 33. kerana pelajar lebih mudah diajar dan mereka lebih mudah memahami. Dalam pertandingan ini. contohnya. Buktinya setiap tahun negara Malaysia telah membuat pertandingan Pidato Bahasa Melayu Antarabangsa Piala Perdana Menteri yang disertai oleh beberapa negara asing seperti China. fonologi dan lain-lain. Jika dilihat pada masa kini. bak kata perpatah melayu kita “melentur buluh biarlah dari rebungnya”. bahasa Melayu bukan sahaja dituturkam oleh orang melayu malah ianya juga digunakan oleh masyarakat lain. gaya pertuturan adalah sangat diambil kira dari segi sebutan. di Universiti Beijing Foreign Studies (BFSU) telah mewujudkan Jabatan Bahasa Melayu yang diketuai Prof Madya Zhao Yuezhen. pidato. untuk menguasai kemahiran ini memerlukan strategi dan juga teknik yang berkesan. bahasa Melayu bukan sahaja terkongkong di negara Malaysia tetapi ianya juga telah tersebar luas di seluruh dunia. Rusia. intonasi. Jerman. bahasa Melayu sangat penting dalam menguasai kemahiran bercakap. Melalui kajian yang telah dibuat. Hal ini menunjukkan bahasa melatu telah digunakan di seluruh dunia. Bosnia dan sebagainya. lakonan. Australia. 1 .0 PENILAIAN Berdasarkan kepada penilaian yang dibuat.

Usaha-usaha daripada pemimpin masa lalu telah berjaya mengangkat bahasa melayu menjadi bahasa kebangsaan negara Malaysia. Sebagai masyarakat Malaysia. kemahiran menulis. menguasai Bahasa Melayu itu adalah sangat penting. fonologi dan sebagainya. pelbagai kemahiran harus dikuasai seperti kemahiran membaca. seseorang itu haruslah terlebih dahulu menguasai dan memahami sistem bunyi yang terdiri daripada vokal. Melalui pembacaan dan kajian yang telah di buat. 1 .0 KESIMPULAN Kesimpulannya. Kemahiran bercakap merupakan salah satu kemahiran yang harus diambil berat dalam menguasai bahasa melayu ini. untuk menguasai kemahiran bercakap ini dalam bahasa Melayu ini memerlukan perancangan strategi dan juga teknik yang berkesan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 34. pembentukan bahasa Melayu ini telah melalui perbagai peringkat sebelum terbentuknya bahasa Melayu pada masa kini. Untuk menguasai kemahiran bercakap ini. Penutur juga harus mempelajari bahasa melayu baku dengan baik bagi membolehkan beliau bercakap dengan baik. kemahiran bercakap dan sebagainya.

Kuala Lumpur. Mengajar Bahasa Malaysia. 1985. Zulkifli Yusof. Menguji Kemahiran Bahasa. Ismail Bin Dahaman.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 BIBLIOGRAFI Abdul Aziz Abd Talip.Bhd. 1989.Bhd. Kaedah & Teknik. 2005. Padagogi Bahasa Melayu: Prinsip. 1989. Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman Sdn. Perkaedahan Mengajar Bahasa. Kuala Lumpur. M. Teknik dan Contoh. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Abd Aziz Abd Talib. Sukarkah Komunikasi Anda? Seni Berhubung Dengan Orang Lain. Kuala Lumpur. 1993. Raminah Hj. Kuala Lumpur. 2000. Husin. Utusan Publications and Distributors Sdn Bhd. Kecekapan Berkomunikasi Dalam Bahasa Melayu. Azwan Wan Chik. Prinsip. 1 . Dewan Bahasa Dan Pustaka. Dewan Bahasa. Anwar Ibrahim.A. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Pedoman Sebutan Baku Bahasa Melayu. Kuala Lumpur. Sabran. Trend dalam pengajaran Bahasa Melayu. 1994. Bahasa Melayu Baku Asas Pembinaan Tamadun. 1995. Kamarudin Hj. Kuala Lumpur: PTS Professional. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Yahya Othman. Kuala Lumpur. 2000.

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 1 .