STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011

1.0 Asal Usul Bahasa Melayu Asal usul perkataan Melayu masih belum dapat disahkan oleh sejarawan. Bagaimanapun terdapat beberapa bukti sejarah yang cuba mengaitkan asal-usul bahasa Melayu, seperti catatan orang China yang menyatakan bahawa sebuah kerajaan Mo-lo-yeu mempersembahkan hasil bumi kepada raja China sekitar 644-645 Masihi. Dikatakan orang Mo-lo-yeu mengirimkan Utusan ke negara China untuk mempersembahkan hasil-hasil bumi kepada raja China. Ada yang mempercayai kerajaan Molo-yeu berpusat di daerah Jambi, Sumatera, daripada sebatang sungai yang deras alirannya, itu Sungai Melayu. Satu lagi catatan orang China ialah catatan rahib Buddha bernama I-Tsing yang menggunakan kata ma-lo-yu tentang dua buah kerajaan yang dilawatinya sekitar 675 Masihi. Dalam bahasa Jawa Kuno, perkataan ``Mlayu'' bermaksud berlari atau mengembara. Hal ini boleh dipadankan dengan orang Indo-Melayu (Austonesia) yang bergerak dari Yunan. Dipercayai berasal daripada golongan Austronesia di Yunan yang merupakan kumpulan pertama dikenali sebagai Melayu Proto. Mereka berpindah ke Asia Tenggara pada Zaman Batu Baru (2500 Sebelum Masihi). Keturunannya Orang Asli di Semenanjung Malaysia, Dayak di Sarawak dan Batak di Sumatera yang juga merupakan kumpulan kedua dikenali sebagai Melayu Deutro. Mereka berpindah ke Asia Tenggara pada Zaman Logam kira-kira 1500 Sebelum masihi. Keturunannya orang Melayu di Malaysia dikatakan lebih bijak dan dan mahir daripada Melayu Proto. Selain itu, mereka juga bijak dalam bidang astronomi, pelayaran dan bercucuk tanam. Bilangan mereka lebih banyak daripada Melayu Proto yang menduduki kawasan pantai dan lembah di Asia Tenggara. Mereka ini merupakan kumpulan pertama dan kedua yang dikenali sebagai Austronesia. Bahasa-bahasa yang terdapat di Nusantara sekarang berpunca daripada bahasa Austronesia ini. Nik Safiah Karim menerangkan bahawa bahasa Austronesia ialah satu rumpun bahasa dalam filum bahasa Austris bersama-sama dengan rumpun bahasa Austroasia dan Tibet-China. Bahasa Melayu termasuk dalam bahasa-bahasa Golongan Sumatera bersama-sama dengan bahasa-bahasa Acheh, Batak, Minangkabau, Nias, Lampung dan Orang Laut.

1

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011

2.0 Tempat asal usul Bahasa Melayu Bahasa Melayu dikatakan bermula dari dua kawasan sekitar kawasan Asia Tenggara dan kawasan Nusantara. Bagi kawasan Asia Tenggara, menurut kajian orang Melayu dikatakan berasal dari bahagian selatan China iaitu Indo-China, pantai timur China selatan iaitu Champa dan Kampuchea. Penghijrahan dari utara (bahagian selatan China) ke selatan, iaitu Nusantera dilakukan secara berkelompok. Hal ini, menyebabkan penurunannya kelompok Melayu. Teori Hendrik Kern 1

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011
(Belanda) dan Robert von Heine Geldern (Austria) menyatakan bahawa bangsa Melayu berasal daripada kelompok Austronesia, iaitu kelompok manusia yang berasal dari daerah Yunan di China yang kemudiannya berhijrah dalam bentuk beberapa gelombang pergerakan manusia dan akhirnya menduduki wilayah Asia Tenggara. Gelombang pertama dikenali sebagai Melayu-Proto dan berlaku kira-kira 2500 tahun Sebelum Masihi. Kira-kira dalam tahun 1500 tahun Sebelum Masehi, datang pula gelombang kedua yang dikenali sebagai Melayu-Deutro. Kehadiran mereka ini menyebabkan orang-orang MelayuProto seperti orang-orang Jakun, Negrito, Mahmeri, Jahut, Temuan, Biduanda dan beberapa kelompok kecil yang lain berpindah ke kawasan pedalaman. Justeru itu, Melayu-Deutro ini merupakan masyarakat Melayu yang ada pada masa kini manakala orang-orang Melayu-Proto merupakan orang Asli. Golongan Melayu-Deutro telah menurunkan orang Melayu Moden. Mereka telah membina pertempatan di pesisiran pantai dan menetap disitu. Senario ini, membuktikan bahawa golongan Melayu-Deutro mempunyai peradaban yang lebih tinggi berbanding golongan Melayu-Proto. Mereka mempunyai kemahiran-kemahiran yang tinggi seperti dalam bidang perlayaran. Walaubagaimanapun, pendapat yang mengatakan orang Melayu berasal dari selatan China amat meragukan disebabkan tiada tarikh yang dan bukti yang kukuh. Bagi kawasan Nusantara pula, dalam hal ini, orang Melayu tidak datang dari mana-mana dan mereka adalah orang tempatan. Seorang sarjana Inggeris bernama J Crawfurd, membuat kajian perbandingan bahasa yang ada di Sumetera, Jawa, Klimantan dan kawasan Polinesia. Beliau berpendapat bahasa yang tersebar di Nusantara berasal daripada bahasa di Pulau Jawa (Bahasa Jawa) dan bahasa yang berasal dari Sumetera ( Bahasa Melayu). Bahasa Melayu dan bahasa Jawa ialah induk bahasa-bahasa serumpun yang terdapat di Nusantara. Crawfurd menambah hujahnya dengan bukti bahawa bangsa Melayu dan bangsa Jawa telah memiliki taraf kebudayaaan yang tinggi di dalam abad kesembilan belas. Crawfurd menambah hujahnya dengan bukti bahawa bangsa Melayu dan bangsa Jawa telah memiliki taraf kebudayaaan yang tinggi dalam abad kesembilan belas. Beliau membuat kesimpulan bahawa orang Melayu tidak berasal dari mana-mana. Mereka adalah induk yang menyebarkannya ke tempat-tempat lain. Bahasa Jawa adalah bahasa tertua dan bahasa induk kepada bahasa-bahasa.

1

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011
3.0 Perkembangan Bahasa Melayu Ahli bahasa membahagikan perkembangan bahasa Melayu kepada tiga tahap utama iaitu Bahasa Melayu Kuno, Bahasa Melayu Klasik dan Bahasa Melayu Moden.

3.1 Bahasa Melayu Kuno Bahasa Melayu merupakan keluarga bahasa Nusantara yang mencapai Kegemilangannya dari abad ke-7 hingga abad ke-13 pada zaman kerajaan Sriwijaya, sebagai lingua franca dan bahasa pentadbiran. Penuturnya berasal dari Semenanjung, Kepulauan Riau dan Sumatera. Ia menjadi lingua franca dan sebagai bahasa pentadbiran kerana bersifat sederhana dan mudah menerima pengaruh luar, tidak terikat kepada perbezaan susun lapis masyarakat dan mempunyai sistem yang lebih mudah berbanding dengan bahasa Jawa. Bahasa Melayu Kuno Banyak dipengaruhi oleh sistem bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit kemudian dikenal pasti menyumbang kepada pengkayaan kosa kata dan ciri-ciri keilmuaan (kesarjanaan) Bahasa Melayu. Bahasa Melayu mudah dipengaruhi Sanskrit kerana pengaruh agama Hindu, bahasa Sanskrit terletak dalam kelas bangsawan, dan dikatakan mempunyai hierarki yang tinggi dan sifat bahasa Melayu yang mudah dilentur mengikut keadaan dan keperluan. Bahasa Melayu kuno pada batu-batu bersurat abad ke-7 yang ditulis dengan huruf Pallawa seperti Batu bersurat di Kedukan Bukit, Palembang (683 M), Batu bersurat di Talang Ruwo, dekat Palembang (684 M), Batu bersurat di Kota Kampur, Pulau Bangka (686 M) dan Batu bersurat di Karang Brahi, Meringin, daerah Hulu Jambi (686 M). Bahasa Melayu kuno pada batu bersurat di Gandasuli, Jawa Tengah (832 M) ditulis dalam huruf Nagiri. Ciri-ciri bahasa Melayu kuno ialah mempunyai banyak kata-kata pinjaman Sanskrit, susunan ayat bersifat Melayu, bunyi b ialah w dalam Melayu kuno (Contoh: bulan - wulan), bunyi e pepet tidak wujud (Contoh dengan - dngan atau dangan), awalan ber- ialah mar- dalam Melayu kuno (contoh: berlepas-marlapas), awalan di- ialah ni- dalam bahasa Melayu kuno (Contoh: diperbuat niparwuat), ada bunyi konsonan yang diaspirasikan seperti bh, th, ph, dh, kh, h (Contoh: sukhatshitta) dan huruf h hilang dalam bahasa moden (Contoh: semua-samuha, saya: sahaya).

1

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011
3.1.1 Peralihan Bahasa Melayu Kuno Ke Bahasa Melayu Klasik Peralihan ini dikaitkan dengan pengaruh agama Islam yang semakin mantap di Asia Tenggara pada abad ke-13. Selepas itu, bahasa Melayu mengalami banyak perubahan dari segi kosa kata, struktur ayat dan tulisan. Terdapat tiga batu bersurat yang penting iaitu batu bersurat di Pagar Ruyung, Minangkabau (1356) yang ditulis dalam huruf India, mengandungi prosa melayu kuno dan beberapa baris sajakm Sanskrit dan bahasanya berbeza sedikit daripada bahasa batu bersurat abad ke7. Selain itu, batu bersurat yang kedua di Minye Tujuh, Acheh (1380) yang masih memakai abjad India, buat pertama kalinya terdapat penggunaan kata-kata Arab seperti kalimat nabi, Allah dan rahmat. Seterusnya batu bersurat di Kuala Berang, Terengganu (1303-1387) yang ditulis dalam tulisan Jawi untuk membuktikan tulisan Arab telah telah digunakan dalam bahasa Melayu pada abad itu. Ketiga-tiga batu bersurat ini merupakan bukti catatan terakhir perkembangan bahasa Melayu kerana selepas abad ke-14, muncul kesusasteraan Melayu dalam bentuk tulisan.

3.2 Bahasa Melayu Klasik Kegemilangannya boleh dibahagikan kepada tiga zaman penting iaitu Zaman kerajaan Melaka, zaman kerajaan Acheh dan Zaman kerajaan Johor-Riau. Antara tokoh-tokoh penulis yang penting ialah Hamzah Fansuri, Syamsuddin al-Sumaterani, Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Abdul Rauf alSingkel. Ciri-ciri bahasa klasik ialah ayat yang panjang, berulang, berbelit-belit, banyak menggunakan ayat pasif, menggunakan bahasa istana, menggunakan kosa kata klasik seperti ratna mutu manikam, edan kesmaran (mabuk asmara), sahaya, masyghul (bersedih), menggunakan perdu perkataan (kata pangkal ayat) sebermula, alkisah, hatta, adapun, susunan ayat songsang dan banyak menggunakan partikel ``pun'' dan `'lah''.

3.3 Bahasa Melayu Moden 1

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011
Bermula pada abad ke-19, hasil karangan Munsyi Abdullah dianggap sebagai permulaan zaman bahasa Melayu moden. Sebelum penjajahan British, bahasa Melayu mencapai kedudukan yang tinggi, berfungsi sebagai bahasa perantaraan, pentadbiran, kesusasteraan, dan bahasa pengantar di pusat pendidikan Islam. Selepas Perang Dunia Kedua, British merubah dasar menjadikan bahasa Inggeris sebagai pengantar dalam sistem pendidikan. Semasa Malaysia mencapai kemerdekaan, Perlembagaan Persekutuan Perkara 152 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Akta Bahasa Kebangsaan 1963/1967 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Laporan Razak 1956 mencadangkan bahasa Melayu sebagai pengantar dalam sistem pendidikan negara.

3.4 Bahasa Melayu dalam Kerajaan Sriwijaya Apabila diperhatikan, tarikh dan isi kandungan batu-batu bersurat yang tersebut di atas dapat dikaitkan dengan zaman kerajaan Sriwijaya. Tarikh 633, 684 dan 686 yang tercatat pada batu-batu tersebut amat penting kerana ini merupakan tarikh zaman mula naiknya kerajaan Sriwijaya, sebuah kerajaan tempatan yang kemudiannya berkembang luas mempengaruhi hampir seluruh kepulauan Melayu. Keempat-empat batu bersurat itu dijumpai di pusat kerajaan Sriwijaya dan isinya jelas menunjukkan bahawa tulisan ini dibuat atas perintah raja. Dengan demikian, ini membuktikan bahawa bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perantaraan kerajaan tersebut, yakni sebagai bahasa rasmi sebuah kerajaan yang besar dan luas jajahan takluknya yang pada saat kegemilangannya meliputi Sumatera, Jawa, Semananjung Tanah Melayu, Segenting Kera dan Sri Lanka. Hakikat kewujudannya bahasa melayu disokong dengan sumber daripada tulisan pengembarapengembara Cina, yang telah singgah di kawasan ini dalam pengembaraan mereka di India. Berdasarkan sumber ini A.Teeuw (1952) telah menulis, “ Maka dapatlah kita anggap sebagai satu hal yang pasti bahawa Bahasa Melayu sudah dalam abad-abad berikutnya, dapat dan memang dipakai sebagai bahasa pengantar kebudayaan, sedang dalam hal-hal tertentu dipergunakan juga bahasa itu untuk keperluan sedemikian dalam daerah-daerah yang bukan masuk daerah bahasa melayu yang sesungguhnya. Di samping empat batu bersurat yang dibicarakan di atas, terdapat juga bahan-bahan lain yang dihasilkan dalam zaman kerajaan Sriwijaya ini yang menjadi bukti kewujudan bahasa Melayu. 1

Sesuai dengan sifat kerajaan-kerajaan tua yang cenderung kepada kegiatan meluaskan kerajaannya makan. Tapanuli. bertarikh 1029 Masihi. daerah Batanghari. namun demikian ini tidak bererti Bahasa Melayu menjadi malap sama sekali. Sebagai sebuah kerajaan yang besar. Tambahan lagi di beberapa daerah pesisir Sumatera. daerah Nusantara mengalami kegemilangan Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Pada masa ini bahasa Jawa. iaitu pada bahagian belakang patung tersebut. Melalui pentadbiran Kerajaan Melayu ( Jambi) ini. bahkan meluas juga kepada negara-negara tetangganya. perkataan “ Malaya” atau “Melayu”. walaupun di bawah takluk kerajaan Majapahit. untuk pertama kali. iaitu di kawasan-kawasan istana . dan ini memungkinkan penyebaran bahasa Melayu seterusnya ke daerah-daerah sekitaran tersebut. dijumpai sebuah patung bertarikh 1286 dan terdapat. Dan di Padang Roco. digunakan hanya dalam kalangan cerdik pandai atau sami-sami Buddha dan Hindu sahaja. khususnya di Jambi masih terdapat negeri Melayu (1291) yang meneruskan sistem pentadbiran kerajaan Melayu. Kerajaan Sriwijaya. Pada masa ini bahasa Jawa memainkan peranan yang lebih utama. 1 .STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Sebuah batu bersurat bertarikh 832 masihi telah dijumpai di Gandasuli. Keadaan ini berlaku walaupun dalam zaman keagungan kerajaan Majapahit itu jajahan takluknya melebihi keluasan wilayah Indonesia sekarang. perdagangan dan perhubungan umum. Walaupun bahasa Sanskrit mendapat tempat juga di samping bahasa Melayu. pengaruh Sriwijaya tidak hanya terikat pada daerah-daerah yang di bawah takluknya. bahasa Melayu terus memainkan peranan sebagai bahasa pentadbiran dan bahasa perhubungan. dijumpai di daerah Bengkulu. Di sekitar Padang Lawas. zaman Sriwijaya. dijumpai sebuah patung gangsa dengan tulisan pada kaki alasnya. kerana dipercayai bahawa oleh sebab kesederhanaannya. sehingga bahasa Melayu terus menapak serta memperkukuhkan peranannya sebagai lingua franca di kepulauan Nusantara. Tegasnya. terutama di daerah pesisir Sumatera. Bahasa Melayu tetap berfungsi sebagai bahasa perhubungan antara penduduk-penduduk wilayah ini. perluasan kerajaan Sriwijaya bererti penyebaran bahasa Melayu ke daerah-daerah yang ditaklukinya. tidak menyingkirkan bahasa melayu malah sebaliknya menerimanya sebagai bahasa untuk kegiatan pentadbiran. sebagaimana yang diriwayatkan dalam syair Negarkertagama ( 1365 ) dan buku Pararaton ( 1480 ). di daerah Jawa Tengah. Selepas Sriwijaya. iaitu kira-kira dari abad ke-7 hingga ke-13 Masihi. merupakan zaman bermulanya kegemilangan Bahasa Melayu. walaupun kuat dipengaruhi budaya hindu buddha. namun bahasa Sanskrit hanya sesuai sebagai bahasa agama. Sebuah lagi bertarikh 1000 masihi.

Kebenaran hakikat ini menjadi semakin jelas daripada catatan dalam buku yang dihasilkan oleh Jan Huyghen Van Linschotten. 3. yang kemudian menjadi bahan cerita saduran dalam Bahasa Melayu seperti cerita Kuda Deraspati dan sebagainya. satu agama yang tinggi darjah kebudayaannya. Keagungan kerajaan Melayu Melaka cukup jelas tergambar dalam Sejarah Melayu. Hasil daripada faktor-faktor ini ialah perkembangan yang berlaku pada bahasa Melayu itu sendiri. 1 . dan bahawa orang yang tidak tahu akan Bahasa Melayu di Kepulauan Melayu dapatlah dibandingkan dengan orang yang tidak tahu akan Bahasa Perancis di negeri Belanda pada zaman itu. serentak dengan kebangkitan kuasa kerajaan Melayu Melaka. Tulisan Sastera Jawa yang mengisahkan cerita-cerita panjí Jawa dan mitos Majapahit tersebar luas. maka karya-karya itu dikenlai sebagai Panji Melayu. namun kerana telah diterjemahkan atau disadur ke dalam bahasa Melayu.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Satu hal yang tidak dapat dinafikan ialah pengaruh kebudayaan dan kesusasteraan Majapahit di seluruh daerah Nusantara ketika itu. Perbendaharaan katanya bertambah dengan pesatnya. dan bahawa orang yang paling dihormati antara bahasa-bahasa negeri Timur. Pada masa itu. seorang Belanda yang pernah tinggal di Indonesia antara tahun 1586-1592 sebagai seorang pegawai kepada seorang pemerintah portugis Beliau telah menyatakan bahawa bahasa Melayu pada masa itu bukan sahaja sangat harum namanya tetapi juga dianggap sebagai bahasa yang paling dihormati antara bahasa-bahasa negeri Timur. iaitu zaman keagungan kerajaan Melayu. Pencantuman dua semangat baru membawa erti yang besar bagi masyarakat wilayah ini. agama Islam mula bertapak.5 Bahasa Melayu dalam Zaman Melaka dan selepasnya Zaman yang penting bagi bahasa Melayu ialah Zaman Kerajaan Melaka. Zaman ini bermula pada abad ketiga belas yang merupakan zaman peralihan bagi daerah Asia Tenggara secara keseluruhannya. Ini dijalankan dengan mudahnya melalui pengaruh politik Melayu pada masa itu. iaitu tulisan Jawi. bidang penggunaan bahasa sebagai alat penyampaian seni. Walaupun semua teks cerita-cerita Panji ini berasal dari Pulau Jawa. iaitu terbit daripada keperluan untuk memperkatakan idea-idea baru yang dibawa oleh peradaban Islam. Yang paling penting ialah perkembangan bahasa Melayu dalam bidang kesusateraan. Bahasa Melayu menjadi alat penyebaran agama Islam. Bahasa Melayu mendapat satu bentuk tulisan baharu. satu-satunya magnum opus yang mengharumkan serta meletakkan imej bahasa Melayu ke mercu yang amat tinggi.

Pulau Pinang. menerusi nilai-nilai baharu yang diperkenalkan. Orang-orang Inggeris menjadi “Tuan” dan segala yang bersangkut dengan cara hidup mereka diberi nilaian tinggi. termasuk di pusat-pusat perniagaan seperti Melaka. Hanya di beberapa buah negeri sahaja. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pentadbiran di semua pusat pemerintahan ( istana ). menjadi bahasa pengantar di peringkat persekolahan yang paling rendah dan bahasa perhubungan golongan bawahan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 3. dan Singapura yang sebahagian besar penduduknya terdiri daripada orang-orang bukan Melayu. dan menjadi bahasa pengantar di institusi pendidikan yang ada pada ketka itu seperti pusat-pusat pusat pengajian Islam. iaitu negeri-negeri yang tidak termasuk dalam negeri-negeri Melayu Bersekutu. bahasa Melayu menjadi satu-satunya bahasa perantaraan bagi penduduk-penduduk negara ini. yang kebanyakannnya diserap daripada pegawai-pegawai tentera yang jahil terhadap bahasa Melayu. Bahasa Melayu digunakan dalam kedudukan yang tinggi. Maka. khususnya pada ketika sebelum berlakunya Perang Dunia Kedua. dalam karangannya yang mengandungi enam jilid telah menyenaraikan karya-karya ilmu pengetahuan yang ditulis tentang kepulauan Melayu dan yang wujud pada akhir abad ketujuh belas dan awal abad kelapan belas. kelas-kelas agama dan institusi-institusi yang seperti itu.6 Bahasa Melayu dalam Zaman Pemerintahan Belanda dan Inggeris Sebelum Inggeris bertapak di Semananjung Tanah Melayu dan memegang teraju pemerintahan. Dalam Zaman penjajahan Inggeris di Tanah Melayu. 1 . termasuk bahasa mereka. merosotlah kedudukan Bahasa Melayu. maka kedudukan serta peranan bahasa Melayu mula menghadapi suatu keadaan terancam. Demikian juga kejayaan Bahasa Melayu tergambar menerusi hasil-hasil kesusteraan pada awal abad kelapan belas Francios Valentjin. Perhubungan antara rakyat jelata dijalankan melalui Bahasa Melayu. bahasa Melayu terus digunakan untuk tujuan rasmi di kelima-lima buah negeri Melayu tidak bersekutu hanya selepas perang Dunia kedua. Pengaruh pentadbiran pegawai-pegawai Inggeris yang baru segera membawa tekanan pada seluruh aspek kehidupan rakyat di negara ini. Dalam kalangan orang Melayu sendiri lahirlah satu golongan yang tidur bangun bersama-sama bahasa Inggeris. Karya Valentjin ini merupakan satu bukti nyata tentang keupayaan Bahasa Melayu pada masa itu. apabila negeri-negeri mereka didatangi oleh pegawai-pegawai tadbir Inggeris yang baru. Ini diperkukuhkan dengan dasar menggunakan Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Penghantar dalam sistem Persekolahan yang melalui kelulusan yang diperoleh menjadi asas untuk mendapat pangkat dan kedudukan yang tinggi.

hadapan lidah dan belakang lidah. apabila membunyikan bunyi [m]. Bibir juga berfungsi dalam membuat sekatan kepada udara yang keluar dari rongga mulut. Contohnya. Namun demikian. konsonan dan diftong dan bagaimana bunyi-bunyi itu dihasilkan dengn menggunakan alat-alat pertuturan yang tertentu. seseorang itu haruslah mengetahui jenis-jenis bunyi seperti vokal. keadaannya menjadi terhampar dan apabila membunyikan bunyi [u].0 ALAT-ALAT PERTUTURAN DAN FUNGSINYA  Bibir : Bibir adalah alat artikulasi yang terletak pada bahagian luar rongga mulut. 4. bahasa pentadbiran. keupayaan menerapkan sistem tersebut dengan lancar dan fasih dalam pertuturannya juga amat penting dalam menguasai kemahiran bercakap. Lidah terbahagi kepada empat bahagian iaitu hujung lidah. Bahagian hadapan lidah. Bahagian-bahagian lidah ini boleh digerak-gerakkan sama ada dinaikkan atau diturunkan untuk membuat penyekatan terhadap udara yang keluar melalui rongga mulut.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Di negeri-negeri Melayu Bersekutu. Dalam kemahiran bercakap.  Lidah : Lidah adalah alat artikulasi yang terpenting dan paling aktif dalam pengeluaran bunyi- bunyi bahasa. seseorang itu haruslah mempunyai pengetahuan yang mendalam tentangnya. Seperti bahasa lain. bibir menjadi bundar.0 SISTEM BUNYI BAHASA MELAYU Untuk menguasai kemahiran bercakap. bahasa melayu juga mempunyai sistem bunyi yang tersendiri dan untuk menguasai kemahiran bercakap yang baik dan berkesan. Bibir membunyikan bunyi [i]. ditulis bukan oleh golongan cendikiawan berpendidikan barat tetapi oleh para cerdik pandai lulusan sistem persekolahan Melayu dan Arab. udara akan disekat pada bahagian bibir. dalam keadaan Bahasa Melayu menerima tekanan. kesusateraan Melayu terus dihasilkan. 5. Bahasa Inggeris menjadi bahasa rasmi. bahasa pengantar pada sebahagian besar sistem pendidikan dan bahasa yang diberi kedudukan tinggi. seseorang itu mestilah mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang fonologi atau dalam kata lain disebut sistem bunyi sesuatu bahasa. tengah lidah dan belakang lidah penting dalam 1 . Selain itu. tengah lidah.

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 penghasilan bunyi-bunyi vokal seperti vokal hadapan. [l] dan lain-lain dengan bantuan hujung lidah yang berfungsi membuat penyekatan. Manakala lelangit lembut pula terletak di dalam sedikit iaitu selepas lelangit keras dan sebelum anak tekak. anak tekak juga boleh digerak-gerakkan iaitu sama ada dinaikkan atau diturunkan. Apabila lelangit lembut diturunkan. Anak tekak berfungsi sebagai alat pertuturan bersamasama dengan lelangit lembut khususnya dalam menentukan sama ada sesuatu bunyi yang hendak dikeluarkan itu sengau atau tidak. Lelangit lembut amat penting dalam menentukan sama ada bunyi yang dikeluarkan itu bunyi sengau atau tidak. Gusi penting dalam penghasilan bunyi seperti [t]. Lelangit keras berfungsi sebagai daerah artikulasi dalam pengeluaran bunyi.  Gusi ( alveolar) : gusi merupakan alat pertuturan yang terletak di antara gigi dan lelangit keras. Oleh itu. rongga mulut akan tertutup dan udara terpaksa keluar melalui rongga hidung. Lelagit keras terletak di antara gusi dan lelangit lembut. Lidah merupakan alat yang paling aktif dalam proses pengeluaran bunyi-bunyi bahasa dan disebut sebagai artikulator. Gusi berfungsi sebagai daerah artikulasi iaitu daerah penyebutan. Bahagian ini boleh digerakkan ke mana-mana bahagian mulut untuk membuat penyekatan. Apabila dinaikkan. Manakala lelangit lembut pula terletak ke dalam sedikit iaitu selepas lelangit keras dan sebelum anak tekak.  Lelangit : lelangit dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu lelangit keras (palatal) dan lelangit lembut (velar). vokal tengah dan vokal belakang. 1 .  Anak tekak (uvular) : anak tekak terletak pada bahagian belakang rongga mulut dan berhampiran dengan lelangit lembut. Lelangit lembut boleh diturunnaikkan. bunyi yang keluar adalah bunyi sengau dan kalau dinaikkan adalah sebaliknya. [d]. rongga mulut akan terbuka dan udara akan keluar melalui rongga mulut dan apabila diturunkan. Hujung lidah pula merupakan bahagian yang paling aktif.

Manakala rongga hidung bermula dari bahagian belakang anak tekak hinggalah ke hidung. Pita suara berperanan penting dalam penghasilan bunyi sama ada bersuara atau tidak. Rongga tekak bermula dari bahagian di sebelah atas selepas pita suara hinggalah ke bahagian anak tekak. Sebaliknya. Dalam penyebutan bunyi-bunyi [ө]. maka bunyi yang terhasil ialah bunyi bisikan. Bunyi ynag dihasilkan dipanggil bunyi bersuara. apabial pita suara dibuka dengan luas.  Rongga : rongga terbahagi kepada tiga bahagian iaitu rongga mulut. Ruang di antara kedua-dua selaput itu dipanggil glotis. Apabila pita suara dirapatkan terus. Walau bagaimanapun. [č] dan [ð]. maka akan berlakunya getaran. gigi juga berperanan sebagai daerah penyebutan. Apabila selaput suara itu direnggangkan dan glotis terbuka.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011  Gigi : gigi juga berfungsi dalam penghasilan bunyi-bunyi bahasa tetapi peranannya adalah kurang aktif. rongga hidung dan rongga tekak. udara akan mengalami sekatan dan jika udara itu dilepaskan secara serta-merta bunyi yang terhasil adalah bunyi batuk. getaran tidak akan berlaku walaupun udara keluar melaluinya dan bunyi yang terhasil ialah bunyi tidak bersuara. Bahagian ini tidak boleh digerak-gerakkan dan fungsinya ialah menahan udara daripada terus keluar dengan bebas dari rongga mulut. Pita suara terdiri daripada dua keping selaput yang boleh terbuka dan tertutup. kedudukannya penting dalam penghasilan bunyi-bunyi 1 . Apabila selaput disempitkan dan udara keluar dari paru-paru. Rongga mulut pula bermula dari ruang hadapan belakang lidah membawa keapada bahagian bibir (sebelah dalam). Rongga tekak dan rongga hidung boleh dibuka atau ditutup bergantung kepada keadaan iaitu sama ada anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan atau diturunkan. Rongga merupakan bahagian yang lapang yang menjadi tempat laluan udara yang keluar dari paru-paru.  Rahang : rahang tidak mempunyai peranan yang begitu penting dalam penghasilan bunyi- bunyi bahasa. udara tidak mengalami sekatan malah keluar dengan bebas dan getaran tidak berlaku langsung.  Pita suara : Pita suara terletak dalam ruang kerongkong dan amat penting dalam penghasilan bunyi.

0 PENGHASILAN BUNYI Untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Sekiranya semasa udara lalu pada pita suara. [i].STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 vokal. Keadaan buka di antara kedua rahang atas dan bawah adalah sempit sewaktu membunyikan vokal-vokal [i] dan [u] dan terbuka luas sewaktu membunyikan vokal [a]. Bunyi-bunyi vokal mempunyai ciriciri kelantangan dan kepanjangan. Bunyi yang terhasil dinamakan bunyi sengau. 1 . Kalau lelangit lembut dan anak tekak tidak menutup ruang ke rongga hidung. [e]. Yang mengatur jalan udara ini sama ada rongga mulut atau rongga hidung ialah lelangit lembut dan anak tekak. Kemudian masuk ke rongga tekak dan seterusnya masuk ke rongga mulut atau rongga hidung. vokal tengah dan vokal belakang. [o] dan [u]. dalam kata lain bunyi itu dapat didengar dengan jelas dan lebih panjang daripada bunyi-bunyi konsonan. pita suara itu tertutup rapat dan udara terpaksa keluar secara terdesak dan kan menghasilkan bunyi yang timbul iaitu bunyi batuk.0 PENGHASILAN BUNYI VOKAL Vokal adalah bunyi-bunyi bersuara yang terhasil sewaktu udara keluar dari paru-paru melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa sebarang sekatan atau gangguan. udara akan keluar melalui hidung. 6. Kalau pita suara itu renggang sedikit dan udara dapat keluar melaluinya. udara dikeluarkan dari kedua belah paru-paru melalui rongga kerongkong dan pita suara. udara keluar melalui rongga mulut dan akan menghasilkan bunyi tidak sengau. udara itu mungkin menerima gangguan atau sekatan daripada alat-alat artikulasi yang lain atau mungkin juga tidak. Semasa dalam perjalanan keluar melalui rongga tekak dan rongga mulut. 7. pita suara tidak bergetar dan bunyi yang terhasil adalah bunyi tidak bersuara. pita suara itu akan bergetar dan bunyi yang terhasil ialah bunyi bersuara. Vokal-vokal terbahagi kepada tiga jenis iaitu vocal hadapan. Bunyi vocal pula merupakan bunyibersuara. Dalam Bahasa Melayu. Vokal-vokal itu ialah [a]. Bila pita suara itu lebih renggang maka udara boleh keluar dengan mudah. Sekiranya ruang ke rongga hidung tertutup. kedua-dua jenis bunyi ini iaitu bunyi bersuara dan tidak bersuara memang terdapat terutamanya pada bunyi konsonan. Udara yang keluar dari pita suara tadi akan masuk ke rongga tekak dan dari sini mungkin akan terus ke rongga hidung atau rongga mulut.

 VOKAL [i] Dibunyikan dengan menaikkan hadapan lidah hingga hampir-hampir menyentuh lelangit keras sementara hujumg lidah didekatkan pada gusi. Lelangit lembut diangkat untuk menutup rongga hidumg. sekiranya separuh luas terhasil dan diangkat sedikit sahaja maka terhasillah vokal [a]. Keadaan bibir terhampar. jari dan lari. Kedudukan bibir bundar dan luas buka rahang mengikut luas sempitnya vokal itu. maka terhasillah vokal [i]. tengah dan akhir perkataan. pikul. Kalau separuh sempit. terhasil vokal [o]. Vokal-vokal itu dibezakan mengikut tinggi atau rendahnya hadapan lidah diangkat. Contoh : ipar. Udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sekatan dan bibir berada dalam keadaan terhampar. hari. Vokal ini hadir dalam semua lingkungan iaitu pada awal. Vokal hadapan misalnya. bilik. ikhlas. rongga mulut menjadi sempit dan terhasillah vokal [u].  VOKAL [e] 1 . kalau separuh tinggi atau separuh sempit terhasillah vokal [e]. sementara keadaan rahang pula mengikut luas atau sempitnya vokal-vokal itu.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 VOKAL Hadapan sempit Hadapan separuh sempit Hadapan luas Tengah Belakang sempit Belakang separuh sempit LAMBANG HURUF I e (taling) A e (pepet) U O Pembahagian vokal-vokal di atas dibuat berdasarkan bahagian lidah yang berperanan dan mengikut ketinggian lidah diangkat. Sekiranya lidah belakang itu dinaikkan lebih tinggi. tidur. Vokal belakang pula dihasilkan dengan menaikkan belakang lidah ke arah lelangit lembut tetapi tidaklah sampai menyentuh lelangit lembut. dihasilkan dengan menaikkan hadapan lidah pada aras yang berubah-ubah iaitu menghala ke arah lelangit keras. Sekiranya hadapan lidah dinaikkan tinggi.

tepat. 8. ambil. Contoh : ubat. empuk. enam. Hujung lidah diundurkan dari gigi bawah dan lelangit lembut diangkat untuk menutup rongga hidung. bengkok. sombong. sama. enak. tauke dan tauge. Vokal ini hadir pada awal dan tengah perkataan. belok. kedudukan hujung lidah pula sama seperti ketika membunyikan vokal tersebut dan kedudukan bibir adalah bundar. Keadaan bibir tidak terlalu bundar dan pembukaan rahang adalah sederhana. kedudukkan alat-alat lain adalah sama seperti penghasilan vokal [i] dan vokal [e]. Contoh : empat. borang.  VOKAL [ə] Untuk membunyikan vokal ini. takat. pukat. vokal ini tidak lahir pada suku kata akhir terbuka. Contoh : alur.  VOKAL [u] Dibunyikan dengan mengangkat bahagian hadapan belakang lidah ke arah lelangit lembut. kutu. kole. keras dan kenduri. elok.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Terhasil apabila hadapan lidah dinaikkan tetapi tidak setinggi seperti membunyikan vokal [i]. tangga dan siapa. orang. bongkok.  VOKAL [a] Dihasilkan dengan menurunkan hadapan lidah serendah-rendahnya. Dalam sebutan bahasa Melayu baku. Keadaan bibir tidak dibundarkan dan pembukaan rahang adalah sederhana. Contoh : elak. pulut. solo dan polo. gerak. sepatu dan buku. ramal. kedudukan alat-alat pertuturan lain adalah sama seperti penghasilan vokal [i]. pakai.  VOKAL [o] Dihasilkan dengan menurunkan bahagian belakang lidah lebih rendah daripada kedudukan lidah semasa membunyikan vokal [u]. olah. toko. ulat. Contoh : obor. turun. amat. lencong.0 PENGHASILAN BUNYI KONSONAN 1 . iaitu lebih rendah daripada membunyikan vokal [e]. bahagian tengah lidah diletakkan diantara kedudukan untuk mengeluarkan vokal separuh loas dan vokal separuh sempit.

Konsonan asli adalah konsonan yang memang sedia ada dalam sistem bunyi bahasa melayu. Ketika menghasilkannya udara yang keluar daripada paru-paru mengalami sekatan atau sempitan di rongga mulut. sisihan (lateral). Bunyi-bunyi konsonan juga dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu konsonan asli dan konsonan pinjaman.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Bunyi konsonan adalah bunyi-bunyi selain daripada bunyi vokal. Sanskrit dan bahasa inggeris. Menurut Yunus Maris (1980). getaran. Bunyi-bunyi konsonan juga ada yang bersuara dan ada yang tidak bersuara. letusan (afrikat). Konsonan pinjaman pula adalah konsonan yang dipinjam daripada bahasa asing iaitu daripada bahasa arab. Konsonan tersebut dibahagikan kepada tujuh jenis iaitu letupan (plosive). sengauan (nasal) dan separuh vokal. geseran (frikatif). hidung atau tekak oleh alat-alat artikulator yang tertentu. KONSONAN ASLI BAHASA MELAYU Cara penyebutan Letupan tidak bersuara Letupan bersuara Letusan tidak bersuara Letusan bersuara Geseran tidak bersuara 1 s H Ĵ Č B d g P t Dua bibir gusi Lelangit keras-gusi Lelangit keras Lelangit lembut k glotal . terdapat Sembilan belas konsonan asli bahasa melayu dan berdasarkan cara pengeluaran dan daerah-daerah artikulasi. Konsonan-konsonan itu dipakaidalam perkataan-perkataan yang dipinjam daripada bahasa sumber itu sendiri.

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Getaran Sisian Sengauan Separuh vokal M W r l n Ŋ y ŋ  Letupan dua bibir ( plosive bilabial) Dihasilkan apabila udara yang keluar dari rongga mulut disekat dengan menutup kedua-dua bibir dan kemudian dilepaskan dengan serta-merta.  Letupan gusi (plosive alveolar) Dihasilkan apabila hujung lidah dinaikkan pada gusi sebelah atas bagi menyekat perjalanan udara yang keluar dari paru-paru. selaput suara adalah renggang dan pita suara tidak bergetar. Sekatan itu kemudian dilepaskan dengan serta-merta. Sekiranya letupan lelangit lembut itu tidak bersuara. Sekatan itu kemudiannya dilepaskan dengan sertamerta. Pita suara digetarkan sekiranya letupan lelangit lembut itu letupan bersuara dan lapisan suara berada dalam keadaan rapat. Contoh letupan dua bibir tidak bersuara [p] dan contoh letupan dua bibir bersuara [b]. Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung. Contoh letupan lelangit lembut tidak bersuara [k] dan contoh letupan lelangit lembut bersuara [g]. 1 . Bagi menghasilkan bunyi letupan gusi bersuara. Contoh letupan gusi tidak bersuara [t] dan contoh letupan gusi bersuara [d]. lapisan suara dirapatkan dan bagi bunyi letupan gusi tidak bersuara pulalapisan suara direnggangkan.  Letupan lelangit lembut (plosive velar) Dihasilkan apabila udara yang keluar dari paru-paru disekat pada bahagian lelangit lembut yang dinaikkan untuk menutup rongga hidung. Lelangit lembut pula dinaikkan untuk menutup rongga hidung. Apabila lapisan suara dirapatkan. bunyi yang terhasil adalah letupan dua bibir yang tidak bersuara.

kerajaan dan keadaan. Rongga hidung ditutup dengan menaikkan lelangit lembut dan anak tekak. Contoh geseran gusi lelangit keras tidak bersuara : cawan. 1 . Hujung lidah dikenakan pada gusi dan pita suara digetarkan. Udara yang lalu pada rongga mulut digetarkan pada gusi. jalur. hilang.  Geseran gusi (frikatif alveolar) Lelangit lembut dinaikkan untuk menyekat perjalanan uadara ke rongga hidung.  Geseran glottis Cara menghasilkan bunyi ini adalah sama seperti di atas. kesal. saat. besar. Contoh : kakak. bebas dan kemas. tahan. kolej dan imej. mahal. kacau. pita suara tidak digetarkan. sukat. aik. pita suara digetarkan dan untuk bunyi letusan yang tidak bersuara. hanya sempitan dilakukan pada bahagian glottis supaya semasa udara keluar melalui ruang tersebut akan terhasil bunyi geseran. Contoth gseran gusi lelangit keras bersuara : jalan. lemah dan tanah. pancing dan mac. cacat. Bunyi ini digunakan untuk menyebut bunyi yang dilambangkan oleh huruf k di akhir perkataan dan pada perkataanperkataan yang terdiri daripada struktur KVVK. Yang membezakannya ialah uadara yang disekat dilepaskan dengan perlahan.  Getaran gusi (getaran alveolar) Dihasilkan dengan lelangit lembut diangkat hingga terkena pada belakang rongga tekak.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011  Letupan glottis Dihasilkan apabila selaput suara dirapatkan serapt-rapatnya. pita suara tidak bergetar.  Letusan gusi lelangit keras ( afrikat palato-alveolar) Bunyi letusan atau afrikat dihasilkan dengan cara yang sama seperti penghasilan bunyi letupan. humban. Anak tekak dinaikkan dan udara dari paru-paru disekat pada glottis. bengkak. Lidah dirapatkan pada gusi untuk menyempitkan ruang perjalanan udara yang keluar melalui rongga mulut. sama. Contoh : habis. mahir. Contoh: satu. Oleh sebab bunyi ini bunyi geseran gusi tidak bersuara. kejar. jambatan. kemudian dilepaskan dengan serta-merta. Lelangit lembut dinaikkan dan bagi menghasilkan bunyi letusan gusi lelangit keras bersuara.

nyaman. rumput. sengau lelangit keras (nasal palatal) dan sengau lelangit lembut (nasal velar). belalang. semua. pelangi. lelangit keras atau lelangit lembut. kasar . ramai. benih. kental dan kapal. pasar dan besar. abang dan bising. larut. lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup rongga hidung. ngeru. beban dan korban. Penghasilan konsonan ini sama dengan cara penghasilan bunyi-bunyi vokal tetapi berlaku sedikit sempitan pada rongga mulut semasa arus udara keluar melaluinya. kelam. Contoh : lambat.  Separuh vokal Konsonan ini dihasilkan dengan meletakkan lidah pada kedudukan semasa mengeluarkan bunyi vokal sempit kemudian dengan cepat digerakkan lidah ke arah kedudukan semasa membunyikan vokal lain. Udara itu disekat atau ditahan pada bahagian-bahagian tertentu seperti pada bibir. jumaat. pulau. Hujung lidah dinaikkan sehingga sampai ke bahagian tengah gusi.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Contoh: rambut. Semua bunyi sengau adalah bunyi bersuara dan ini bermakna semasa menghasilkannya. minum. kumis. lali. banyak. Bunyi-bunyi dihasilkan dengan membiarkan udara yang keluar daripada paru-paru terus keluar melalui rongga hidung. sengau gusi ( nasal alveolar). nobat. jernih. talam dan kelam. kena. gurau. Bunyi separuh vokal adalah bunyi-bunyi bersuara dan dalam bahasa melayu terdapat dua jenis konsonan ini. kenyang dan kunyit. pita suara mengalami getaran. 1 . main. Contoh sengau gusi : nasib. bunga. mula. Contoh sengau dua bibir: makan. Udara boleh keluar melalui rongga ini kerana anak tekak dan lelangit lembut diturunkan menyebabkan ruang ke rongga hidung terbuka. nanas.nyanyuk.  Sengau (nasal) Terdapat empat jenis bunyi sengau atau nasal dalam bahasa melayu iaitu sengau dua bibir (nasal bilabial). Udara yang keluar melalui rongga mulut hanya boleh keluar melalui kedua-dua belah tepi lidah. Contoh sengau lelangit lembut : nganga. kulat. gusi. Contoh sengau lelangit keras : nyanyi.  Sisian gusi (lateral alveolar) Untuk menghasilkan konsonan ini.

fasih. bayar. van. yang. Bagi menghasilkan bunyi geseran bibir – gigi tidak bersuara. Contoh geseran gigi tidak bersuara : sabit. virus. Pita suara dirapatkan untuk menghasilkan bunyi geseran gigi bersuara dan direnggangkan untuk menghasilkan bunyi geseran tidak bersuara. universiti. salasa.  Geseran gigi (frikatif dental) Terhasil apabila hujung lidah dinaikkan ke arah gigi atas gusi untuk menyempitkan ruang udara yang keluar dari rongga mulut. Contoh separuh vokal lelangit keras : yakin. 9.0 KONSONAN PINJAMAN DALAM BAHASA MELAYU Cara Bibir/ gigi Gusi Lelangit keras F Ө š Lelangit lembut X glotis Rongga tekak penyebutan gigi Geseran tidak bersuara Geseran bersuara V ð z ž Γ y  Geseran bibir-gigi (frikatif labial-dental) Terhasil apabila gigi atas pada bibir bawah dengan tekanan yang mencukupi. Udara dari paruparu yang keluar dari rongga mulut mengalami geseran sewaktu melalui sempitan pada bibir. wajar. darurat. bayi dan layar. Contoh geseran bibir. sani. Contoh geseran bibir-gigi tidak bersuara : versi. fajar. darab. fardhu dan darul ridhwan. Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Contoh separuh vokal dua bibir : wujud. waris dan hadis. afdal. Contoh geseran gigi bersuara : dalil. nahas. 1 .gigi tak bersuara : fakir. dawai. novel dan aktiviti. isnin. hafaz dan arif. Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung. hadir. kawal dan bawa. pita suara tidak digetarkan dan bagi menghasilkan geseran bersuara pula pita suara digetarkan. yuran. wajib.

Contoh geseran lelangit keras. Contoh. khianat. zaman. aziz. Contoh : zabur. Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung sementara pita suara digetarkan. Bagi menghasilkan bunyi geseran lelangit lembut bersuara. Udara dari rongga tekak keluar ke arah rongga mulut melalui ruang yang telah mengalami sempit pada bahagian lelangit lembut.  Geseran lelangit lembut (frikatif velar) Untuk menghasilkan bunyi ini.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011  Geseran gusi (frikatif dental) Terhasil apabila hujung lidah dinaikkan sehingga menyentuh sedikit bahagian gusi. hafiz dan mahfuz.  Geseran lelangit keras – gusi (frikatif palatal-dental) Hadapan lidah dinaikkan kea rah lelangit keras-gusi untuk menyekat perjalanan udara yang keluar melalui rongga mulut. pita suara tidak digetarkan.maghrib dan baligh. pita suara digetarkan dan bagi menghasilkan bunyi geseran lelangit lembut tidak bersuara. ikhtiar dan naskah. pita suara tidak digetarkan. ghairah. Lelangit lembut dinaikkan. Geseran lelangit lembut tak bersuara : khabar. syabas dan musykil. zahir. Contoh. pita suara digetarkan dan untuk menghasilkan bunyi geseran tidak bersuara. mambazir. zamzam. khamis. syarahan. Geseran lelangit lembut bersuara : ghaib.nazam dan nazir.gusi bersuara : zalim. zuhur. Udara keluar melalui sempitan pada bahagian gusi. belakang lidah dinaikkan sehingga menyentuh lelangit lembut yang juga dinaikkan untuk menutup rongga hidung. lazim.  Geseran glottis 1 . ghazal.gusi tidak bersuara : syarat. Untuk menghasilkan bunyi geseran lelangit keras bersuara. zakat. takzim. Contoh geseran lelangit keras.

roh dan nikah. sakat.  Pelelangitkerasan (palatalisasi) Unsur bunyi ini hadir sewaktu membunyikan perkataan yang mengandungi vokal rangkap [ai].  Geseran rongga tekak (frikatif Faringal) Dihasilkan dengan menyempitkan bahagian rongga tekak iaitu dengan menurunkan bahagian belakang lidah. akan wujud keadaan pengaruhmempengaruhi di antara bunyi-bunyi sehingga dalam keadaan tertentu seolah-olah wujud satu unsur bunyi lain dalam himpunan bunyi-bunyi itu. Keadaan ini disebut sebagai “artikulasi tambahan”. Udara daripada paruparu keluar dengan bebas melalui glottis yang terbuka. kamil. hamil. udara ditahan pada bahagian glottis kemudian dilepaskan dengan serta-merta untuk menghasilkan bunyi yang mengikutinya. Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung.  Glotalisasi Unsur bunyi ini terhasil apabila dalam sesuatu perkataan itu terdapat turutan dua vokal yang sama dan sewaktu membunyikannya berlaku hentian di antara kedua-dua vokal itu. [iu]. Lelangit lembut diturunkan untuk memberi ruang kepada udara keluar melalui rongga hidung dan rongga mulut. Sewaktu menghasilkannya. anjing dan anjung. Pelelangitkerasan juga berlaku sewaktu membunyikan perkataan yang mengandungi urutan bunyi vokal dan konsonan [n] yang seterusnya diikuti oleh konsonan letusan. Contoh : hajat. marhum. [io] atau [ia]. dan kasih. ahad. Contoh : Kasar.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Dihasilkan apabila pita suara direnggangkan dan belakang lidah diturunkan. Unsur bunyi ini menyerupai bunyi hentian glottis. lelangit keras turut berfungsi. 1 . hadas. Dalam penghasilan unsur bunyi ini. Contoh : kencang.0 ARTIKULASI TAMBAHAN Apabila kita menyebut bunyi-bunyi dalam satu himpunan. ihram. 10.

kelantangan pada diftong adalah pada vokal yang pertama.badai dan petai.tauhu . jumaat. 1 . taut.sambau dan lampau.haiwan . kuih. tidak wujud hentian yang boleh memisahkan keduadua vokal itu sehingga membolehkan terbentuknya dua suku kata.kedai .  Pembibiran Unsure pembibiran hadir pada bunyi-bunyi konsonan atau vokal [a]. Contoh : kuat. Contoh: [oi] Boikot . [u] diikuti oleh bunyi vokal [u].auto .kerbau . muak dan kaut. kedudukan lidah mengalami geluncuran dan bibir berkeadaan bundar. Untuk menghasikannya juga.tauliah . [o]. bagi diftong [ai]. kepada satu vokal lain yang mengikutinya. Semasa menghasilkannya.sepoi dan boroi.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Contoh : taat. sewaktu menghasilkannya. iaitu daripada satu vokal yang mendahului. Contohnya. maut.0 DIFTONG Diftong terdiri daripada rentetan dua vokal yang mempunyai satu puncak kelantangan dan bertindak sebagai satu fonem. 11. saat. [a] atau [i]. lidah pada mulanya diletakkan pada keadaan menghasilkan vokal [a].taubat .  Penyengauan ( nasalisasi) Unsure bunyi penyengauan hadir pada vokal-vokal yang mengikuti bunyi-bunyi konsonan sengau dan pada struktur-struktur yang telah dinyatakan dalam bahagian vokal-vokal sengau. Contoh: diftong [ai] Hairan . wujud geluncuran bunyi.amboi . Contoh: diftong [au] Aurat . kemudian digeluncurkan kearah menghasilkan vokal [i].taurat . keadaan dan suun.

penerima atau dekod. Tiga prinsip dalam proses berkomunikasi iaitu melibatkan sekurang-kurangnya dua orang.0 Definisi Kemahiran Bercakap atau berkomunikasi Komunikasi adalah satu proses penyampaian mesej atau maksud oleh individu kepada individu yang lain. menginterpretasikan maklumat iaitu memahami makna dan tujuan penghantaran mesej. Penerima pula merupakan orang yang menerima maklumat daripada penghantar. Maklum balas yang bukan berbentuk arahan pula termasuklah mimik muka. enkod. soalan. Maklum balas pula merupakan tindak balas yang diterima oleh penerima kepada penghantar setelah mentafsir maklumat yang telah diterima. air muka dan simbolik. Penghantar atau pengirim merupakan orang yang mula mencetuskan idea untuk berkomunikasi dengan orang lain dimana penghantar akan menterjemah dan memahami maksud maklumat yang dihantar kepada penerima dan penerima menyimpulkan maklumat menjadi gerakan anggota dan menerangkan idea dan konsep. tidak semestinya percakapan tetapi penghantaran dan penerimaan mesej dan tidak dapat dikawal seperti perbezaan budaya. Gangguan pula merupakan perkara yang menganggu proses komunikasi sama ada di peringkat pengantar.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 12. kumpulan dan organisasi (penerima) yang lain melalui media tertentu. mesej. jawapan dan penjelasan. Dalam mesej pula merupakan maklumat dalam bentuk lisan untuk menyampaikan maklumat kepada penerima Ia dihantar melalui idea atau saluran tertentu. Dekod atau pentafsir kod merupakan proses mentafsir dan menterjemah maklumat yang telah diterima. kumpulan dan organisasi (penghantar) kepada seseorang. menilai maklumat iaitu memikirkan sama ada perlu atau tidak bertindak balas kepada mesej yang diterima dan tindak balas penerima yang menjawab mesej yng diterima iaitu mendiamkan diri dan menyerahkan pada orang lain untuk bertindak. nada suara. Pemindahan maklumat daripada seseorang. Maklum balas berbentuk arahan termasuklah suruhan. 1 . Komunikasi berkesan berlaku secara lisan dan bukan lisan di antara dua pihak di mana apa yang diniat dan diperkatakan oleh sesuatu pihak . Empat peranan penerima ialah mempunyai rasa iaitu sedar bahawa dia menerima mesej daripada seseorang.

Ia juga bertujuan untuk memberi tumpuan dalam perkara yang tidak disetujui dari aspek idea tetapi bukan dari aspek peribadi seseorang. Manfaat yang diperoleh adalah untuk syarikat sebagai ujian untuk pekerja bawahan dan pekerja akan dihargai kerana diberi peluang.2 Komunikasi Dua hala Komunikasi dua hala merupakan maklumat yang diterima daripada penerima kepada penghantar seperti interaksi antara guru dan murid di dalam bilik darjah . menerangkan polisi dan memberi arahan. Kebanyakan tindakan dan keputusan memberikan kesan terhadap kebolehan orang lain melaksanakan kerja. Komunikasi dari atas ke bawah merupakan pengaliran dari peringkat atasan ke satu peringkat yang lebih rendah dalam sebuah organisasi. Objektif utama komunikasi menegak digunakan dalam organisasi ialah menggalakkan penglibatan sebanyak mana organisasi dan memberi peluang kepada pengurusan atasan mendapatkan maklumat penting daripada pekerja. persaingan anatara maklumat juga wujud sebelum sampai kepada ketua dan kurang kepercayaan ketua terhadap pekerja bawahan.0 Bentuk komunikasi Terdapat tiga bentuk komunikasi iaitu menegak. menyelesaikan masalah. Komunikasi mendatar pula merupakan pertukaran maklumat secara bebas dalam organisasi.1 Komunikasi Sehala Komunikasi sehala merupakan komunikasi yang tidak memerlukan maklum balas dari penerima kepada penghantar. mendatar dan melintang. Komunikasi dari bawah ke atas pula merupakan pengaliran dari peringkat bawahan ke satu peringkat yang lebih tinggi dalam sebuah organisasi. saling percaya dan komunikasi yang berkesan dalam kalangan pekerja. meluahkan masalah dan menyampaikan maklumat. Manakala bentuk melintang pula melibatkan pertukaran maklumat secara tidak formal. 1 . Kebaikan komunikasi jenis ini ialah meningkatkan kerjasama. 13. memberi idea atau cadangan. Kegunaannya adalah untuk mendeligasikan misi.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 13. 13. Kegunaannya adalah untuk membuat laporan. Masalah yang dihadapi ialah maklumat melalui beberapa peringkat. Komunikasi menegak merupakan pertukaran maklumat antara peringkat dengan peringkat dalam organisasi. visi dan objektif. menilai pekerja.

Dengan komunikasi yang berkesan guru akan dapat menyampaikan isi pelajaran. komunikasi lisan berlaku apabila guru sedang menyampaikan pelajaran atau arahan untuk menjalankan sesuatu tugas amali. tunjuk ajar serta nasihat kepada murid-murid dengan baik dan tepat tanpa menimbulkan sebarang kekeliruan. maklumat.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 13. waktu untuk guru berinteraksi dengan murid-murid begitu terhad.2 Corak Komunikasi dalam bilik darjah Komunikasi merupakan proses penyampaian mesej. kekaburan dan salah faham. ilmu pengetahuan. memberi penjelasan.(Ee Ah Meng. guru bukan sahaja perlu kreatif dan inovatif. Ini bermakna komunikasi atau interaksi bilik darjah boleh berlaku secara lisan dan bukan lisan. guru berinteraksi dengan murid dengan bercakap. tetapi mesti sabar. Guru juga perlu bijaksana menyusun strategi agar suasana berinteraksi di antara murid sesama murid berlaku secara harmonis. Oleh kerana itu. khususnya dalam bilik darjah. malah ianya seolah-olah tidak langsung memberi kesempatan untuk merancang dan berfikir. bijaksana. 1996). Dalam konteks bilik darjah. Sekiranya guru tidak faham serta mahir dalam berkomunikasi dengan murid-murid semasa mengajar sudah pasti sukar bagi seseorang guru itu untuk menjadikan pengajarannya berkesan dan bermutu. Ketika guru menulis sesuatu di papan hitam atau lutsinar untuk kegunaan murid-murid. Oleh itu segala maklum balas yang berlaku di antara kedua belah pihak bukan sahaja terjadi secara spontan dan perlu segera.murid menjadi kecewa.2. Sekiranya mesej yang dihantar oleh penyampai dapat difahami maksudnya oleh penerima. 1 .2. maka komunikasi berkesan telah pun berlaku. Semasa waktu mengajar. samada lisan atau bertulis. Dalam situasi berkenaan. 13. Kegagalan guru berkomunikasi dengan berkesan bukan sahaja akan menyebabkan murid. cekap dan optimis dalam menghadapi sesuatu situasi serta cabaran. serta sesi pengajaran pembelajaran menjadi hambar dan membosankan. Sebagai seorang guru. maka komunikasi secara bertulis telah diamalkan. malah lebih buruk lagi ialah objektif yang dirancang bagi sesuatu sesi pengajaran itu tidak akan tercapai. saling bantu membantu serta hormat menghormati supaya pembelajaran berlaku secara bermakna dan berkesan. idea. nyata bahawa kemahiran berkomunikasi amat penting bagi seorang guru untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. apabila berhadapan dengan murid-murid.1 Kepentingannya Setiap orang guru perlu mahir dalam berkomunikasi.

1970 (Edward dan Westergate. sering menyelitkan humor atau unsur berseloroh semasa sesi pembelajaran. menghampiri dan mendampingi murid. mengenakan denda dan sebagainya. mempercayai guru yang berkesan mempunyai unsur-unsur "kemanusiaan" iaitu guru yang mempunyai kualiti seperti suka berseloroh. seseorang guru bercakap dua pertiga daripada keseluruhan waktu mengajar. mengarah. membenarkan murid-murid melakukan banyak aktiviti dan dalam masa yang sama dapat mengekal ketenteraman dan disiplin kelas. Manakala guru-guru yang bersifat intergratif pula didapati lebih banyak mendatangkan kesan positif kepada pembelajaran murid-murid. Percakapan guru itu secara langsung mempengaruhi murid-murid seperti dalam menyampai. Flanders. mesra. 1 . banyak menerima tulisan puisi dan lukisan daripada pelajar-pelajar mereka. memberi isyarat. Hamachek juga menyebut tentang kajian-kajian lain yang menyatakan guru-guru sekolah menengah yang peramah dan bertimbang rasa. Hamachek (1974) (dalam Noran Fauziah dan Ahmad Mahzan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 menyoal soalan-soalan. 1962. 1975. memberi arahan dan mengkritik. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa guru-guru yang bersifat dominatif lebih banyak membawa kesan negatif terhadap perkembangan dan kemajuan murid. Menurut Noran Fauziah dan Ahmad Mahzan. peramah dan sabar sewaktu mengajar. Flanders meletakkan tanggungjawab utama mencorakkan interaksi bilik darjah itu adalah terletak di tangan guru. 1987) dalam kajiannya terhadap interaksi bilik darjah dikenali dengan Sistem Analisis Interaksi Flanders) telah merumuskan bahawa dalam sesuatu proses pengajaran yang berlaku dalam bilik darjah. peramah dan baik hati. bersikap adil. Evan. meneguh dan menegur. Dapatan tersebut terbukti memang berasas apabila kajian yang dibuat oleh beberapa orang pengkaji terkemudian seperti Taylor. berbincang. 1962 dan Hollis. 1990). 1990 telah menyenaraikan antara tingkahlaku guru yang disukai murid semasa berinteraksi dalam bilik darjah ialah baik hati. memandu murid melengkapkan jawapan yang kurang sempurna mengambil bahagian bersama murid-murid di dalam aktiviti bilik darjah bersimpati dengan masalah murid dan memberi kebenaran atau menggalakkan murid-murid mencuba. menggalakkan murid-murid menyoal dalam kelas. Guru-guru yang berusaha meningkat keberkesanan komunikasi mestilah bersifat intergratif dan mempunyai ciri-ciri tingkahlaku seperti berikut sentiasa bersetuju dengan cadangan murid menerima perbezaan pendapat dari murid.

Abdul Hamid Mahmood. 1994). antaranya ialah mempunyai sifat penyabar. Mereka juga menggunakan struktur matlamat secara menyeluruh untuk memaksimumkan penglibatan pelajar. Wlodkowski mencadangkan beberapa strategi untuk menghasilkan interaksi yang berkesan antara guru dan murid. ganjaran atau pengukuhan positif.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 13. Sistem pendidikan di Malaysia telah mengalami banyak perubahan sejak merdeka. Berdasarkan kepada Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979). antaranya ialah guru menggalakkan murid berinteraksi secara teratur sesama murid. Dr. 1990 (Prof.(Wlodkowski. Bagi mempastikan sesuatu pengajaran pembelajaran itu berhasil dengan baik. diikuti dengan rancangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang mula diperkenalkan di semua sekolah menengah pada tahun 1989. guru mempunyai tanggungjawab yang besar untuk mengenalpasti keperluan pelajar dan untuk menggalakkan interaksi bilik darjah yang positif dan berkesan.) telah menggariskan beberapa ciri komunikasi guru dan murid yang boleh menghasilkan pengajaran yang berkesan. Antara strategi yang boleh digunakan teknik "Supportive communication behavior" untuk membantu interaksi yang bermakna. perasaan dan kehendak mereka yang mana ianya bergantung kepada kualiti perhubungan dan interaksi di dalam suasana pembelajaran. 1996). antara murid dengan guru dan antara murid dengan bahan-bahan untuk menggalakkan murid-murid memberi pendapat sendiri serta peluang untuk mempertahankan pendapat tersebut mengikut cara dan gaya tersendiri iaitu memberi arahan secara lebih positif. Sifat ini dapat melahirkan kemesraan antara guru dengan murid yang 1 . Sebagai seorang pemimpin di dalam kelas. Selain itu.(Mok Soon Sang.3 Ciri-ciri Interaksi Guru dan Pelajar di dalam Bilik Darjah yang berkesan Motivasi pelajar untuk belajar adalah sangat berkaitan dengan sikap. beberapa ciri tingkahlaku berkomunikasi dalam interaksi bilik darjah telah disarankan. Mereka juga menggunakan penghargaan. 1984) (dalam Classroom Life. terutama dalam tahun-tahun 1980-an. menggunakan "direct" dan "spontaneous communication" iaitu menerangkan dengan jelas apa yang hendak disampaikan oleh guru dan cuba menerima pendapat pelajar terutama di dalam menyelesaikan masalah dan merancang aktiviti. rancangan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) mula dilaksanakan di semua sekolah rendah di seluruh negara mulai tahun 1983.2. Rancangan KBSR dan KBSM telah digubal dengan menekankan pengajaran yang berpusatkan murid. penyayang serta suka akan murid-muridnya.

LCD. tidak formal dan kejujuran dapat dirasakan dan lebih murah dan meyakinkan. Guru perlu memberi peluang kepada murid-murid untuk mengemukakan soalan atau maklum balas. Faktor peningkatan pemahaman komunikasi ialah kesedaran iaitu pemahaman tentang sesuatu konsep. pertuturan dan tindakan guru harus mencerminkan perhatian guru dan kejujurannya hendaklah membantu dan mendidik murid-murid menggunakan bahasa badan atau gerak geri yang sesuai dalam pengajaran dan sentiasa mewujudkan dan mengekalkan hubungan mata semasa bercakap atau berkomunikasi dengan murid. pengukuran yang selaras dengan tujuan komunikasi dan maklum balas iaitu respon atau tanda-tanda penerimaan mesej serta pemahamannya. alat bantuan komunikasi boleh digunakan. 13. grafik pula merupakan penggunaan bentuk telemudah seperti carta dalam pembentangan. Pita rakaman pula merupakan kaedah merakam suara tanpa sebarang soal jawab. Pembentangan Perbincangan merupakan proses mencari jalan penyelesaian.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 pandai menghargai dan memuji murid-murid. pidato dan pembacaan laporan dihadapan sekumpulan pendengar.4. 13. Dalam pembentangan pula ia terbahagi kepada slaid. 1 . Kebaikannya ialah mesej boleh melalui saluran komunikasi dengan cepat. grafik dan telekonferens. Filem pula merupakan rangkaian gambar dalam pita rakaman manakala LCD pula merupakan paparan pada skrin atau hitam putih yang dicetak atas kertas telus. Manakala. Pengulangan isi-isi penting perlu supaya murid akan merasa yakin dan sentiasa bertolak ansur dengan murid-murid dalam memberi maklumat atau pengajaran. Penghargaan dan pujian yang diberikan hendaklah ikhlas dan jujur .4 Jenis Komunikasi Lain 13. Elakkan daripada bersikap angkuh atau suka melemparkan kritik yang tidak beralasan. Selain itu.3 Komunikasi Lisan Komunikasi lisan merupakan komunikasi yang melibatkan percakapan untuk menyampaikan maklumat kepada penerima. keburukannya pula ialah penghantar yang tidak mempunyai komunikasi yang baik amat sukar untuk menyampaikan mesej dan tiada rekod yang kekal kerana bentuk yang tidak nyata. Ucapan merupakan cara penyampaian secara lisan melalui ceramah. ia merupakan negatif filem yang diambil dengan kamera 35mm. Dalam slaid. Manakala telekonferens merupakan siaran langsung. Air muka.1 Perbincangan. pita rakaman. Guru juga harus sentiasa bersikap positif dan bercakap tentang perkara yang baik dan benar. Ucapan. maklum balas yang cepat.

nada suara yang munasabah dan bahasa perlu diketahui umum.2 Mesyuarat Mesyuarat merupakan pertemuan antara dua atau lebih orang untuk membuat perancangan. catatan dan mesej. 45% digunakan untuk mendengar. ahli yang menghadiri. membuat keputusan dan mencari jalan untuk menyelesaikan masalah dalam jangka panjang dan pendek. 16% membaca dan 9% menulis. Butiran dalam memo telefon memperlihatkan nama pemanggil dan nama pemnerima. pendengaran yang baik merupakan kemahiran berkomunikasi yang boleh menolong orang lain menyelesaikan masalahnya. tarikh dan masa. agenda mesyuarat. tindakan yang tidak menimbulkan ketidakselesaan dan perhatian ditumpukan sepenuhnya. alamat dan tempat asal pemanggil. masa dan agenda. Mengikut Thomas Gordon (1970). 13. persediaan tempat dan setiausaha yang merekod. Burley-Alen (1982) dalam kajiannya mendapati peratus mendengar bertambah sehingga 1 .4. 30% bercakap. perkataan dinyatakan dengan penuh yakin. Senarai semak mesyuarat pula dibuat untuk tujuan mesyuarat. Barker (1971) telah menjalankan satu kajian terhadap kemahiran pendengaran. Ini menunjukkan proses pendengaran berperanan penting dalam komunikasi. banyak pendapat. perancangan melibatkan pekerja dapat dijalankan dan pastikan semua yang terlibat memahami sesuatu. bahasa yang mudah difahami. nombor telefon pemanggil. 13. tempat. Antara faedah yang diperoleh ialah ahlinya terdiri daripada latar belakang yang berbeza.4. dalam keadaan manusia itu sedar.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 13. 14. berkongsi maklumat. memberi dan mendengar cadangan dan mencatat hasil mesyuarat untuk tindakan lanjut.3 Perbualan Telefon Garis panduan menggunakan telefon ialah bercakap dengan jelas.0 Kemahiran Mendengar Kemahiran mendengar merupakan salah satu aspek dalam kemahiran komunikasi dan juga merupakan salah satu daripada aktiviti yang penting yang dilakukan di peringkat kanak-kanak dan dewasa. Hasil daripada kajian itu. Langkah-langkah mesyuarat pula ialah tarikh. beliau merumuskan.5 Komunikasi Berkesan Prinsip komunikasi merupakan pesanan terkawal.

Guru-guru menyatakan proses mendengar merupakan proses paling utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seseorang pelajar yang telah dapat menguasai kemahiran mendengar harus dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh guru atau pelajar lain dan dapat pula memahami maksud serta boleh menginterpretasi apa yang didengar. Proses penerimaan maklumat secara mental untuk difahami dan diambil tindakan. mendengar dan bercakap.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 60% bagi kehidupan pelajar sekolah menengah. Pelajar yang melakukan aktiviti menyoal guru semestinya berfikir dahulu sebelum membuat pertanyaan. pembelajaran. hiburan. Antara empati iaitu kebolehan seseorang untuk melihat pandangan orang lain ialah sahkan perasaan. menerima segala idea dan pandangan. menginterpretasikan makna. berfikiran terbuka dan mendengar dengan penuh situasi. senyuman atau perubahan rawakan air muka dan sebagainya sebagai menunjukkan pelajar itu faham. bersetuju atau sebaliknya. Kemahiran mendengar ini dimulakan pada waktu bertutur dalam bahasa yang dipelajari. membaca. memahami situasi. 1 . membuat keputusan dan meluahkan atau menunjukkan perasaan yang dialami. Antara proses mendengar ialah mencetuskan rasa pendengaran. menilai maklumat yang diterima dan tindak balas terhadap maklumat yang diterima. Garis panduan pendengaran ialah mengelakkan menggangu orang lain ketika bercakap. Proses berfikir ini mampu mengelakkan pelajar dari berkhayal atau fikiran yang merewang malah menguatkan lagi pendengaran mereka. jangan menyampuk ketika orang lain bercakap. Kemahiran mendengar adalah juga merupakan kemahiran lisan yang paling asas dan ia berlaku di peringkat penerimaan. Kemahiran mendengar melibatkan pengawalan emosi. Antara asas kemahiran ini ialah menulis. berfikiran terbuka dan bertanya apabila perlu. memberi sokongan dan bantuan untuk menyelesaikan masalah. Masalah seharusnya diselesaikan kerana pertembungan empat mata adalah penting kerana hal itu merupakan satu bentuk komunikasi yang memautkan perhatian pelajar dengan guru untuk mendapat maklumat dengan jelas. Tujuan utama mendengar ialah mewujudkan ikatan persaudaraan dan perhubungan. Hal ini membantu perhatian anda terhadap apa yang diperkatakan. Sekiranya tiada maklum balas pelajar tidak menunjukkan sebarang maklumbalas seperti anggukan kepala. Ketiadaan Interaksi Dua Hala menyebabkan pelajar tidak bertindak meminta ruang untuk mengemukakan sebarang soalan atau pertanyaan berkaitan dengan maklumat kurang jelas yang disampaikan oleh guru.

Proses komunikasi boleh ditingkatkan oleh guru di dalam bilik darjah supaya dapat melancarkan proses penyampaian maklumat terhadap pelajar untuk satu maksud pemahaman yang sempurna. sekiranya tidak terdapat aktiviti mencatat nota. Menurut Sutton. Keadaan begini kadangkala akan mengakibatkan suasana kelas menjadi bising dan boleh menjejaskan tumpuan pelajar lain terhadap maklumat yang sedang disampaikan oleh guru . Perbuatan mencelah atau menyampuk semasa guru sedang menyampaikan penerangan tanpa diberi ruang untuk bercakap juga merupakan seorang pendengar yang kurang baik. pura-pura mendengar. Pura-pura bertindak menyoal guru sedangkan soalan yang di majukan itu tidak berkaitan dengan topik yang sedang disampaikan. mendengar (Active listening) dan pembacaan (reading for meaning). Hal ini merupakan penggabungan antara pendengaran dan penulisan yang memberi impak yang baik terhadap proses penumpuan.C(1975) menggariskan komunikasi yang berkesan akan menghasilkan pemahaman yang bermakna dalam setiap subjek yang diajar kepada murid.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Selain itu. Soalan atau perkara yang disampaikan itu juga hanyalah berbentuk maklumat yang digunakan untuk mengkritik guru itu kembali. Prinsip berunding yang perlu ada ialah bersifat responsif 1 . Beliau menyatakan ianya berlaku melalui percakapan (Talking for meaning). Pelajar yang bertindak mencatat atau menulis nota mampu mengelakkan diri mereka daripada berkhayal atau melakukan tindakan yang tidak wajar. 15. menulis (Writing for meaning).1 Kemahiran Berunding Berunding merupakan proses yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk bertukar-tukar barangan atau perkhidmatan dan berusaha untuk mencapai kata sepakat terhadap konflik yang timbul agar dipersetujui oleh pihak-pihak yang terlibat. 15. pelajar yang tidak mencatat sebarang nota boleh juga dikelaskan sebagai seorang pendengar yang kurang baik sebaliknya hanya sekadar berdiam diri.0 Meningkatkan Keberkesanan Komunikasi Dalam Kalangan Murid. Oleh itu mereka akan bertindak untuk berbual sesama sendiri dan hanya memberi tumpuan pada topik-topik tertentu sahaja. Pelajar yang sibuk bercakap sesama sendiri akan beranggapan bahawa perkara yang dibincangkan kurang menarik.

apabila para ahli bahasa memulakan pengkajian tentang perubahan bunyi bahasa dengan cara membandingkan bunyi bahasa yang wujud dalam pelbagai bahasa yang berkaitan. Bahasa ibunda juga akan mempengaruhi sebutan dalam bahasa Melayu. Pemasalahan ini dapat kita lihat apabila murid-murid yang berasal dari negeri-negeri atau daerah yang mempunyai dialek mereka sendiri sukar untuk menyebut sesuatu perkatan dalam Bahasa Melayu baku itu. kemahiran bertutur dalam bahasa Melayu sama ada dalam situasi yang formal ataupun 16. Perak. iaitu bermula lebih kurang pada awal tahun 1800. bersopan iaitu beradab. pengkajian tentang fonologi atau sistem bunyi ini telah bermula sejak 200 tahun yang lalu. Setiap bahasa di dunia ini mempunyai sistem bunyi yang tersendiri bergitu juga bahasa Melayu. Dalam sistem bunyi ini ataupun dikenali sebagai fonologi merangkumi beberapa aspek seperti sebutan. Namun seringkali terdapat masalah yang sukar dielakkan dalam kalangan sebutan bahasa Melayu oleh sesetengah pihak kerana dipengaruhi oleh dialek dan bahasa daerah. prosedur dan mengikut tatacara dan saling membantu iaitu faham memahami. Terengganu dan banyak lagi.1 ASPEK SEBUTAN Dalam sistem bunyi ataupun fonologi terdapatnya aspek sebutan. iaitu sebutan secara standard dan juga sebutan secara dialek. Sebutan adalah cara bagaimana kita menyebut ataupun membunyikan sesuatu perkataan dalam sesuatau bahasa. Dalam tradisi barat. Sarawak. intonasi. Sehubungan itu dengan kata lainnya. 16.0 FONOLOGI Menurut Abd Aziz Abd Talib (2000). tekanan dan juga aliran ucapan. Contohnya di Malaysia sendiri terdapat pelbagai dialek mengikut kepada negeri-negeri yang terdapat di Malaysia seperti dialek Kelantan. Sabah.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 iaitu rasional semasa berunding. fonologi bermaksud sistem bunyi. Melaka. Unsur-unsur yang terdapat dalam fonologi ini digunakan bagi meningkatkan kecekapan tidak formal. Negeri Sembilan. Sesuatu perkataan itu disebut mengikut kepada dialek sesebuah daerah itu. contohnya pelajar yang berasal daripada Kelantan akan menyebut ‘ikan’ sebagai 1 . Terdapat dua cara penuturnya menyebut sesuatu perkataan dalam sesuatu. fonologi ini adalah ilmu tentang perbendaharan fonem sesebuah bahasa.

bagi perkataan ‘besar’ pula pelajar dari Negeri Sembilan akan menyebutnya sebagai ‘bosa’. cerita. sajak dan sebagainya.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 ‘ike’ dan bagi pelajar dari Terengganu pula menyebutnya sebagai ‘ikang’. Guru boleh menggunakan alat bantu mengajar seperti radio. nyanyian. Selain itu pengaruh bahasa ibunda juga memainkan peranan dalam sebutan bahasa Melayu baku. terutama pelajar yang datangnya daripada daerah-daerah yang menggunakan bahasa dialek yang sukar dikikis. contohnya pelajar yang berbangsa Cina akan menyebut ‘durian’ itu sebagai ‘lulian’. televisyen. dialog. 1 . pita. video ataupun guru boleh menyampaikan sendiri bahan tersebut.  Mengadakan latih tubi sebutan dengan kerap.  Mengadakan latihan mendengar dengan kerap. Permasalahan dan perbezaan dalam sebutan ini dipengaruhi oleh dialek negeri mereka masing-masing. terdapat pelbagai cara atau strategi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki aspek sebutan dalam kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu baku. Tujuan latihan ini adalah untuk membentuk dan melatih murid-murid bercakap dan menyebut sesuatu kata dengan betul. Teknik latih tubi sebutan ini didapati sangat berkesan untuk melatih murid-murid menyebut perkataan dengan betul. Tujuan utama latihan ini adalah untuk membetulkan sebutan murid-murid terhadap perkataan yang sukar disebut oleh mereka disebabkan oleh pengaruh bahasa ibunda dan juga dialek sesebuah daerah. Latihan ini dibuat bagi membolehkan pelajar mendengar sebutan yang betul menurut sebutan Bahasa Melayu baku. ucapan. Latihan berkomunikasi lisan ini adalah seperti latihan bercakap atau membaca secara nyaring.  Mengadakan latihan berkomunikasi secara lisan. Namun menurut Abd Aziz Abd Talib (2000) . Sebutan haruslah dibuat secara berulang-ulang sehinggalah pelajar dapat menyebutnya dengan betul. membaca. Utara pula ‘besak’ dan Melaka menyebutnya sebagai ‘besau’. ‘zaitun’ sebagai ‘jaitun’ dan ‘berlari’ sebagai ‘berlali’. Perkataan ‘murah’ akan disebut sebagai ‘muroh’ oleh pelajar Kelantan. Latihan bercakap ini boleh merangkumi aktiviti bercerita. Bahan-bahan yang diperdengarkan itu boleh saja terdiri daripada perbualan.

ayat perintah. Menurut Abd Aziz Abd Talib (2000). dialek Kelantan mempunyai sebutan dan intonasi yang berbeza apabila dibandingkan dengan dialek utara dan dialek Negeri Sembilan. Contonya di negara kita sendiri. Bagi angka 1 untuk menggambarkan nada yang paling rendah. dan hendaklah berdasarkan jenis dan bentuk ayat atau kalimat dalam bahasa Melayu. sama ada ayat penyata biasa. intonasi ini dapat digayakan dengan empat tingkat nada yang biasa yang ditandai dengan angka 1. Menurut Ismail Bin Dahaman. ia merupakan bahasa di peringkat ayat. 2. ayat tanya. Bagi sekolah-sekolah yang dilengkapi dengan makmal bahasa guru hendaklah menggunakan kemudahan teknologi tersebut untuk melatih murid-murid dalam aspek sebutan dan pertuturan. Contonya intonasi bahasa Melayu adalah berbeza dengan intonasi bahasa Cina ataupun bahasa Tamil. Setiap bahasa di dunia ini mempunyai intonasi yang berbeza-beza. angka 2 untuk menunjukkan ujaran. beliau mendifinisikan intonasi sebagai nada suara yang turun naik atau tinggi rendah sewaktu bercakap.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 perbahasan.2 ASPEK INTONASI Aspek intonasi ini penting dalam menguasai kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu. pidato. 3 dan 4. ayat terbalik atau songsang. Kesemua aktiviti ini membolehkan pelajar untuk mengeluarkan suara mereka. 1 . iaitu dapat membezakan jenis dan bentuk ayat. angka 3 pula merupakan nada tekanan dan bagi angka 4 pula menunjukan nada yang paling tinggi. 16. Manakala menurut Ismail Bin Dahaman (1994) dalam bukunya yang bertajuk pedoman sebutan baku bahasa Melayu. Perbezaan dalam intonasi ini dilihat menggangu dan mempengaruhi cara pertuturan seseorang itu dalam bahasa Melayu. Setiap angka ini mempunyai aspek-aspek yang tersendiri. intonasi adalah merupakan alunan suara antara nada tinggi dan nada rendah. Intonasi ini mempunyai hubungan yang rapat dengan sintaksis. mendeklamasikan sajak dan lain-lain lagi.  Menggunakan kemudahan teknologi. atau ayat pasif dan seumpamanya. Pengusaan intonasi adalah sangat penting bagi meningkatkan tahap kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu kerana ia akan mempengaruhi cara seseorang penutur itu bercakap. Malahan kita juga dapat melihat perbezaan intonasi dalam sesuatu dialek kawasan itu.

Setiap fungsi intonasi ini memainkan peranan yang berbeza antara satu sama lain. Setiap sikap ini dapat ditunjukkan sekiaranya seorang itu mampu menggunakan intonasi yang betul bagi menyatakan perasaan sebenarnya. Intonasi wujud dalam bahasa Melayu bagi menandai dan memisahkan frasa yang pelbagai jenis dan bentuknya. fungsi psikologis dan fungsi ‘indexical’. keakraban. Antara beberapa fungsi intonasi ialah pertama fungsi emosional. iaitu dengan menekankan kata yang membawa makna tersebut. penutur harus mengetahui beberapa fungsi intonasi agar memudahkan lagi penguasaan penutur dalam menguasai intonasi. kebosanan. ketakutan dan pelbagai jenis sikap yang lain.  Fungsi struktur informasi Manakala bagi fungsi struktur informasi pula adalah bertujuan untuk memberikan sesuatu yang baru berbanding dengan yang telah dirangkumi dalam makna sesebuah ujaran.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Intonasi bahasa Melayu mempunyai hubungan yang rapat dengan sintaksis. fungsi struktur informasi. Bagi menguasai kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu. dan seumpamanya. kejutan.  Fungsi gramatis Fungsi gramatis pula adalah untuk menandai kontras dari segi tatabahasa terhadap sesuatu ujaran sama ada sesebuah ayat atau klausa itu berbentuk pertanyaan atau penyataan. Fungsi ini membolehkan penutur untuk menekan sesuatu 1 . marah. Sekiranya penutur tidak dapat menguasai fungsi gramatis ini maka penutur tidak akan dapat membezakan sesuatu ayat tersebut dan mengalami kesukaran dalam membina ayat. fungsi gramatis.  Fungsi emosional Fungsi emosional ini adalah bertujuan untuk menyatakan pelbagai makna sikap. berbentuk positif atau negatif. iaitu dapat membezakan jenis dan bentuk ayat. ia akan dapat mempengaruhi pendengarnya melalui intonasi yang digunakan. iaitu seperti gembira. fungsi tekstual. Selain itu.

Fungsi ini membantu seseorang untuk menguasai sesuatu ayat itu dengan lebih senang dan mengingatnya dengan lebih mudah dengan hanya berpandukan kepada intonasi ayat tersebut. penjual ubat dan sarjan tentera.3 ASPEK TEKANAN Selain dari aspek sebutan dan intonasi dalam fonologi. setiap perkerjaan itu akan menggunakan bahasa yang berbeza-beza dan cara penyampaian yang tidak sama. Tekanan merupakan tempat-tempat suara ditekankan apabila menyebut sesuatu perkataan menurut kepada 1 . seperti guru.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 perkara yang penting dalam setiap apa yang diucapkan dan dapat menyampaikan makna sebenar yang ingin disampaikan kepada pendengar.  Fungsi psikologis Bagi fungsi psikologis pula ialah untuk membantu menggubah bahasa menjadi unit-unit ujaran yang mudah dilihat dan diingat. terdapat juga aspek tekanan. 16. seperti belajar urutan nombor yang panjang atau ungkapan dalam ucapan.  Fungsi ‘indexical’ Akhir sekali ialah fungsi ‘indexical’ pula adalah untuk menandai identiti seseorang. Hal ini kerana. iaitu sama ada menggunakan bahasa formal atau bahasa tidak formal. Nada dan gaya suara yang berbeza-beza juga bukan sahaja membezakan sesuatu teks tersebut tetapi turut mengambarkan suasana sebenar situasi itu sama ada situasi formal ataupun tidak formal. iaitu membantu mengenal seseorang sama ada tergolong dalam kumpulan sosial atau pekerjaan yang berbeza. peguam.  Fungsi tekstual Seterusnya fungsi tekstual pula adalah untuk membentuk nada dan gaya suara yang turun naik bagi wacana yang lebih luas seperti pembacaan teks berita yang membezakan satu berita dengan berita yang lain. doktor.

Prinsip. tekanan dan sebutan yang betul. bercakap dengan sebutan yang jelas dan betul menurut sebutan bahasa Melayu standard. beliau menggatakan terdapat beberapa subkemahiran yang harus diterapkan di dalam diri pelajar sebagai langkah untuk menigkatkan kemahiran bertutur. bercakap menurut 1 . tanda bacaan. seorang pelajar mestilah membaca dengan penuh yakin dan bermakna seolah-olah dia memahami apa yang sedang dibaca. Dalam menguasai aspek kelancaran ini. Antaranya adalah bercakap dengan berani dan yakin dengan suara yang jelas supaya dapat didengar dan difahami oleh orang yang mendengarnya.0 LANGKAH-LANGKAH MENINGKATKAN MUTU PERTUTURAN Menurut Abd Aziz Abd Talin (1993) dalam bukunya yang bertajuk Menguji Kemahiran Bahasa. Teknik dan Contoh.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 suku kata dalam sesuatu perkataan. sebutan dan pembacaan yang tidak tersekat-sekat. aspek tekanan bagi peringkat perkataan iaitu antara suku katanya kurang ketara jikalau dibandingkan dengan peranan tekanan sesuatu suku kata bagi perkataan bahasa Inggeris. Selain itu. Dalam bahasa Melayu. 16. Namun bergitu tekanan sangat penting dalam menguasai kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu. intonasi. Kelancaran seseorang pelajar dalam mempersembahkan bacaannya dapat dinilai melalui cara pengunaan intonasi. Untuk bertutur dalam bahasa Melayu. hal ini kerana tekanan memainkan peranan dalam menguatkan makna perkataan itu dalam konteks ayat. setiap perkataan haruslah disebut menggunakan sebutan.4 ASPEK KELANCARAN Dalam menguasai kemahiran bercakap ataupun kemahiran bertutur. Dalam bahasa Melayu. aspek kelancaran adalah sangat penting untuk dikuasai oleh penutur. Selain daripada itu. Seseorang pelajar itu haruslah membaca mengikut jeda ataupun frasa yang sesuai dan juga mengikut unit makna yang betul. tekanan. bercakap dengan menggunakan tatabahasa dan perbendaharaan kata yang sesuai dan baik dalam pertuturan. serta pelajar harus membaca menggunakan tanda baca yang betul dan berkesan. 17. Seterusnya. Tekanan itu boleh berubah dari satu perkataan kepada satu perkataan yang lain. tekanan yang betul dan diikuti dengan aliran yang lancar tanpa tersekat-sekat. seseorang itu harus melatih diri mereka dengan bercakap menggunakan intonasi.

Dalam kedua-dua situasi ini. semula jadi. apabila penutur tidak menghiraukan orang lain di sekitarnya. suara merupakan satu aspek yang sangat penting.1 ASPEK SUARA Dalam pertuturan. Hal ini kerana ia akan mempengaruhi tahap ketersampaian sesuatu maklumat itu. iaitu logik. Oleh yang demikian lontaran suara itu akan dapat mempengaruhi tindak balas dan pandangan seseorang terhadap penutur tersebut. kualiti suara. para guru haruslah mengajar dan melatih murid supaya sifat tersebut dapat dibina apabila mereka bercakap. Misalnya.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 intonasi yang betul dan kualiti suara yang baik dan tidak membosankan. Dalam setiap aktiviti yang melibatkan pertuturan. intonasi atau nada yang sesuai. 17. sama ada dalam situasi yang tidak formal seperti berbual-bual dengan kawan-kawan ataupun situasi yang formal seperti memberikan ucapan. Kesemua aspek ini harus ditekankan dan diambil berat dalam usaha menguasai kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu. lancar. Untuk menguasai kemahiran bertutur atau bercakap dalam bahasa Melayu ini. bercakap dan melahirkan idea atau fikiran dengan gaya pertuturan yang berkesan. Selain daripada kekuatan suara. tetapi apabila nada suara yang lembut dilontarkan oleh penutur maka ia akan memberikan imej yang baik kepada pendengar. guru harus mempertingkatkan latihan dan memberikan tunjuk ajar secara berterusan bagi membimbing pelajar-pelajarnya agar mampu menguasai kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu ini. beliau mengatakan bahawa suara merupakan satu aspek penting dalam pertuturan. kekuatan suara perlu dikawal dan disesuaikan. Seorang penutur harus memastikan suara mereka menjadi alat yang 1 . Kekuatan suara harus diambil berat bagi memudahkan maklumat yang ingin disampaikan kepada pendengar dapat didengar dengan jelas. aspek bentuk bahasa lisan dan pemilihan kata. Menurut Zulkifli Yusof (2000). atau berasa bosan. Akhir sekali. aspek gaya penyampaian dan akhir sekali aspek tatatertib bercakap. padat dan sebutan yang jelas dan betul hendaklah juga dititikberatkan. Untuk menguasai kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu bukanlah perkara yang mudah dilakukan. Guru memainkan peranan yang sangat penting dalam hal ini. jelas. nada suara penutur akan mempengaruhi hubungan penutur dengan orang lain. dengan penuh tenaga dan minat. teratur. Ia boleh menjadi penawar dan racun. beberapa aspek harus diambil penekanan iaitu aspek suara. spontan. aspek sebutan dan intonasi. nada suara penutur akan menunjukan perasaannya ketika itu dan ini akan merenggangkan hubungan penutur dengan pendengar ketika itu. ia seharusnya dimulakan dari peringkat yang asas iaitu bermula di peringkat sekolah lagi.

memperbaiki bunyi yang dikeluarkan semasa bernafas. menguat dan menenangkan muka dan bibir.2 ASPEK SEBUTAN DAN INTONASI Aspek sebutan dan intonasi juga merupakan aspek penting dalam menguasai dan meningkatkan tahap kemahiran bercakap sesorang itu. beberapa latihan boleh dilakukan dengan memberikan tumpuan kepada kaedah penafasan yang baik. Bagi meningkatkan kemahiran bertutur. Dalam aspek pertuturan ini. melemparkan suara dan cuba untuk mempelbagaikan nada suara serta latihan rentak ucapan. Apabila tumpuan diberikan dalam kesemua aspek-aspek ini. dan bukanya mengikut sebutan dialek tempatan dan dipengaruhi oleh bahasa ibunda masing-masing. adakah bacaan murid dapat didengar dengan jelas. seorang penutur haruslah mempelbagaikan nada suara mereka apabila bercakap. adakah sebutan perkataan betul menurut bahasa Melayu baku. Suara merupakan alat utama untuk menyampaikan mesej. keseronokan dan kesungguhan. Bagi meningkatkan mutu suara. Suara haruslah dinaikan sedikit demi sedikit dan kemudian menurunkanya secara perlahan-lahan. Nada suara yang baik akan mempengaruhi cara pertuturan seseorang itu. Keempat-empat ini bertindak memberi keunggulan kepada suara penutur.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 berkesan bukannya sebagai penghalang. manakala intonasi pula perlu dilakukan dengan betul pada peringkat ayat. Persoalan seperti ini harus dinilai bagi mengenal pasti sama ada aspek suara ini dapat dikuasai dengan baik. Kesemua persoalan ini harus dinilai oleh seorang guru bagi memastikan aspek sebutan dan intonasi ini dapat dikuasai dengan baik. semasa anda bersuara terdapat empat komponen utama yang terlibat iaitu ketenangan. iaitu menurut sebutan baku. Suara juga menggambarkan tenaga. Beberapa persoalan juga harus diambil kira antaranya. pernafasan. beberapa perkara perlu diberikan penekanan dan beberapa persoalan haruslah dijawab sebelum memastikan bahawa sesorang pelajar itu mampu menguasai aspek suara. ataupun adakah murid tersebut mempunyai kualiti suara yang menarik. Dalam bahasa Melayu itu sendiri. Misalnya. menguat dan menenangkan bahu. ataupun adakah murid membaca mengikut nada yang sesuai dan intonasi yang betul. Sebutan merupakan cara sesorang itu menyebut perkataan. setiap perkataan perlu disebutkan dengan betul. Dalam menguasai aspek sebutan dan intonasi ini. 1 . 17. maka usaha untuk mengawal pengeluaran suara akan menjadi mudah dan kemahiran bercakap akan dapat ditingkatkan sedikit demi sedikit. belajar menguatkan dan menenangkan otot kepala dan leher. projeksi dan resona.

Hal ini kerana. bahasa yang biasa kita gunakan dalam bahasa lisan mungkin tidak sesuai digunakan dalam bahasa bertulis.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 17. Guru harus sentiasa mengingatkan pelajar-pelajarnya tentang perbezaan antara gaya dan penggunaan bahasa dalam perbualan biasa dengan yang formal seperti ucapan atau syarahan dalam majlis-majlis. Gaya penyampaian ini boleh dilihat dari aspek bahasa dan juga fizikal. Gaya bahasa haruslah disesuaikan dengan tempat dan keadaan pada ketika itu. bahasa pasar ataupun perkataan ringkas seperti “gi mana”. Sebaliknya terdapat beberapa perkataan yang kita sering gunakan dalam penulisan namun jarang sekali digunakan dalam pertuturan seperti “bahawasanya”. Perkataan ini tidak sesuai digunakan dalam penulisan. Contonya. Misalnya. walaupun pertuturan dan penulisan ini merupakan dua aspek yang berbeza. Seorang penutur tidak boleh menggunakan bahasa tidak formal dalam sesuatu keadaan yang formal. Aspek gaya penyampaian ini bukan sahaja penting dalam pertuturan tetapi juga penting dalam penulisan. “tak maulah” dan sebagainya. bergitu juga dengan penggunaan kata. gaya bahasa dan juga cara penyampaian itu hendaklah disesuaikan. Perbezaan situasi ini amat mempengaruhi gaya bahasa yang digunakan.4 ASPEK GAYA PENYAMPAIAN Dalam usaha menguasai kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu. dalam situasi yang formal iaitu ucapan rasmi seperti pidato ataupun perbahasan. Aspek fizikal disini adalah seperti gerak badan penutur tersebut. Seorang guru harus sentiasa mengingatkan dan mengajarkan murid-muridnya supaya tidak bercakap seperti gaya bahasa bertulis. 1 . 17. aspek penyampaian merupakan salah satu aspek yang juga harus diambil kira. Gerak tangan dan kepala juga haruslah dikawal supaya tidak berlebihan atau keterlaluan sehingga menyebabkan para penonton terasa terganggu dengan perlakuan tersebut.3 ASPEK BENTUK BAHASA LISAN DAN PEMILIHAN KATA Dalam bahasa Melayu terdapatnya perbezaan yang ketara sekali antara bahasa lisan dengan bahasa bertulis. “sesungguhnya” dan sebagainya.

5 ASPEK TATATERTIB BERCAKAP Percakapan boleh berlaku sama ada dalam keadaan formal ataupun tidak formal. bercakap menurut giliran dan tidak bercakap apabila seseorang yang lain itu sedang bercakap dan cara-cara bagaimana hendak mencelah dalam sesuatu dialog atau perbincangan sosial atau situasi formal seperti dalam mesyuarat atau forum. guru harus mempelbagaikan isi dan juga bentuk pelajaran yang hendak diajarkan kepada murid. Apabila berada di sekolah murid-murid perlu diajar dan diingatkan supaya bercakap menurut tatatertib yang baik sama ada semasa berbual secara tidak formal atau sebaliknya. ia bukan sahaja mengajar murid-murid tentang cara bercakap tetapi juga membina kesopanan diri seorang pelajar itu. Pertama. mengadakan pengajaran yang berkaitan dengan dengan cerita bergambar. adalah dengan mengadakan aktiviti pembelajaran dalam keadaan yang sangat bermakna dan dapat menarik minat atau perhatian pelajar untuk mengikutinya. Misalnya. Disini dapat dilihat secara tidak langsung akan melatih kemahiran bercakap seseorang murid itu. kemudian meminta pelajar-pelajar untuk menerangkan satu siri daripada gambar tersebut. Contohnya. Oleh yang demikian. tetapi aspek ini juga mengajar pelajar menjadi seseorang yang mempunyai budi bahasa dan adab sopan yang baik.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 17. Kepelbagaian isi dan bentuk sesuatu pelajaran yang akan disampaikan oleh seorang guru akan dapat menarik minat 1 . Selain itu. Ini merupakan salah satu strategi bagi melatih kemahiran para pelajar. Aspek tatatertib ketika bercakap ini bukan sahaja mengajar pelajar tentang tatatertib semasa bercakap.0 STRATEGI PENGAJARAN KEMAHIRAN BERTUTUR DALAM BAHASA MELAYU Bagi meningkatkan lagi tahap kemahiran bertutur terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh seorang guru kepada murid-muridnya. Apabila seorang pelajar itu cuba untuk menerangkan apa yang dilihatnya di dalam gambar itu ia secara tidak sengaja akan melatih pelajar itu untuk cuba bercakap dalam keadaan yang formal. aspek ini sangat penting untuk diterapkan dalam kalangan pelajar. berbanding dengan pelajar yang tidak mempelajari aspek tatatertib ketika bercakap ini. 18. Ini akan memberikan gambaran yang positif kepada pelajar tersebut.

Seterusnya. Seorang guru haruslah kreatif dalam merancang pengajarannya pada masa itu. Dengan itu proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar dan berkesan. Pemilihan kemahiran dan isi ini sangat penting bagi membolehkan matlamat pengajaran pada ketika itu dapat dicapai oleh para pelajar. Akhir sekali adalah dengan mengadakan pengajaran dan pembelajaran yang memberikan tumpuan sepenuhnya kepada pelajar. Antara aktivitinya adalah mengadakan perbualan. 1 .STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 para pelajarnya dan tidak akan membuatkan mereka berasa jemu mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari itu. lakonan. dialog atau soal jawab. Sehubungan dengan itu. Kemahiran murid-murid dalam bertutur juga akan dapat ditingkatkan sedikit demi sedikit. mengatakan beberapa aktiviti perlu dilakukan bagi meningkatkan pengajaran kemahiran bercakap dikalangan para pelajar. hal ini supaya ia dapat menggalakkan pelajar mengikuti aktiviti tersebut terutamanya aktiviti bertutur secara aktif dan penuh minat. membuat laporan. perbincangan. perbahasan. struktur. 19. Contohnya dari segi jenis teks yang akan digunakan.0 AKTIVITI UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN BERCAKAP DALAM BAHASA MELAYU Menurut Kamarudin Hj. guru haruslah memfokuskan kepada sesuatu pelajaran yang hendak diajarkan kepada sesuatu kemahiran atau isi yang tertentu. Aktiviti-aktivi seperti ini dilihat akan dapat memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk membina kemahiran lisan mereka agar lebih cekap. perbendaharaan kata mahupun bahan rangsangan atau alat bantu mengajar yang hendak digunakan. kuiz. Hal ini kerana pelajar akan tertarik kepada sesuatu yang luar biasa dan akan terus mengikutinya sehinggalah masa terakhir sesi pengajaran dan pembelajaran. setiap aktiviti yang hendak diadakan haruslah mempunyai hubungan dengan minat dan kegemaran pelajar. Ini bermaksud pelajar sendiri yang perlu berusaha dengan bimbingan guru mereka dan bukanya semata-mata mengharapkan kepada bantuan guru sahaja dan mengharapkan guru mereka akan memberikan semuanya kepada mereka. Selain itu. dan membuat arahan. Husin (1995) dalam bukunya yang bertajuk pengkaedahan mengajar bahasa. Hal ini akan meningkatkan tahap kemahiran bertutur setiap pelajar. aktiviti-aktiviti ini akan membolehkan para pelajar mengamalkan atau menggunakan bahasa dalam bidang komunikasi yang paling hampir dengan situasi kehidupan seharian mereka.

Hal ini kerana pelajar-pelajar di sekolah menengah ini sukakan cabaran dalam usaha mempertahankan pendirian dan pendapat mereka. ataupun mewujudkan perbualan yang tidak formal mengenai keadaan persekitaran mereka ataupun mengenai hal-ehwal semasa. Selain itu. contohnya seorang guru bersoal jawab dengan pelajarnya mengenai pelajaran yang lepas. Ini secara tidak langsung akan membantu dalam kemahiran bercakap mereka. pelajar akan diminta untuk memberikan pandagan dan cadangan mereka berkaitan dengan tajuk yang diberikan. Kelas boleh dibahagikan kepada dua kumpulan. Husin pula. intonasi dan gaya yang betul. Terdapat banyak kebaikan yang akan diperolehi dalam melakukan aktiviti perdebatan ini. pelajar akan diberikan beberapa tajuk yang sesuai untuk mereka membahaskannya. Aktiviti ini boleh dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Terutamanya pada peringkat sekolah menengah. aktiviti ini akan membantu guru untuk mengenalpasti akan kelemahan para pelajarnya dalam cara mereka bercakap dan akan cuba untuk membaikinya. aktiviti perbahasan ini boleh dijalankan di dalam kelas dan akan mengalakkan kepada peningkatan tahap kemahiran bercakap pelajar. Aktiviti seperti ini akan melatih pelajar untuk menggunakan sebutan. perbahasan atau perdebatan ini merupakan antara aktiviti bertutur yang boleh melatih dan mengalakkan murid bercakap. Hal ini kerana. dialog atau soal jawab Aktiviti seperti ini sangat berkesan bagi meningkatkan kemahiran bercakap di dalam kalagan pelajar. debat merupakan satu aktiviti lisan yang baik kerana pertama.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 19. Dalam aktiviti seperti ini. 19. Dalam perbahasan.1 Mengadakan perbualan. debat bercorak interaktif. 1 . Manakala menurut Kamarudin Hj. perbahasan ini biasanya menarik minat dan menyeronokan murid kerana adanya unsur pertandingan serta isu-isu semasa yang menarik untuk diperdebatkan. Perbualanperbualan seperti ini secara tidak langsung akan memberikan peluang kepada pelajar untuk cuba bercakap tanpa ada perasaan malu dan takut. iaitu kumpulan pencadang dan kumpulan pembangkang.2 Perbahasan Menurut Abd Aziz Abd Talib (2000).

Latihan berucap seperti ini akan memberikan peluang kepada murid untuk merangka dan menyusun bahan ucapan. debat bercorak pragmatis. Ketiga. semangat berani dan bercakap menurut logik. belajar untuk mempengaruhi pendengar dengan pandangan atau idea yang baik. debat membina pemikiran dan kemahiran mendengar secara kritis. debat membina keyakinan diri. 1 . pembangkang. Di dalam aktiviti ini. debat membina semangat kerjasama dalam kumpulan. serta berhujah secara sistematik.3 Lakonan Dalam aktiviti lakonan. menyampaikan ucapan dengan menggunakan bahasa dan gaya yang sesuai. guru akan memberikan beberapa tajuk yang sesuai dengan pelajar dan meminta mereka mengemukkan pendapat. hakim.4 Perbincangan Aktiviti perbincangan ini boleh dilakukan secara kumpulan atau secara bebas. 19. Apabila setiap pelajar mempunyai kumpulan masing-masing. ini akan melatih mereka untuk bercakap dan di samping dapat melatih mereka menjadi pendengar yang baik. latihan ini juga dapat membina keyakinan diri dan kecekapan berucap di hadapan orang ramai. dan pendengar yang ramai. pelbagai cara boleh dilakukan sama ada melakukan lakonan menggunakan skrip atau lakonan spontan tanpa menggunakan skrip. Selain itu. Keenam. debat bercorak sosial iaitu melibatkan kumpulan pencadang. dan yang akhir sekali debat menggalakkan murid bercakap dalam bahasa Melayu baku. iaitu murid diminta untuk berucap tentang sesuatu topik atau tema di khalayak ramai. Keempat. 19. Perbincangan akan mampu mendorong setiap pelajar untuk menyatakan pendapat dan pendirian mereka. Dalam lakonan spontan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 iaitu yang melibatkan kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar. guru juga boleh mengadakan aktiviti pertandingan pidato. Aktiviti ini akan membantu pelajar untuk menyusun ayat-ayat mereka dan menyebutnya dengan gaya yang betul. Kedua. yang lahir secara spontan dari fikiran mereka sendiri pada masa itu. Kelima. dan kemahiran tersebut diperlukan oleh alam luar persekolahan seperti dalam parlimen dan mahkamah. Selain daripada perbahasan. guru harus memastikan setiap pelajar yang berada dalam kumpulan akan mengambil bahagian dalam perbincangan kumpulan mereka. pelajar berpeluang menggunakan dialog mereka sendiri.

Contoh arahan-arahan itu adalah seperti bagaimana untuk mencari sesuatu benda yang tersembunyi.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Perbincangan ini bukan sahaja mampu melatih pelajar untuk bercakap tetapi akan membantu mewujudkan sifat berkerjasama dalam satu kumpulan dan dapat mengeratkan hubungan diantara satu sama lain. Dengan itu ia akan melatih pelajar itu mengenai cara bercakap dengan betul 19. 1 cara untuk mencantumkan sesuatu . apabila berada di dalam satu kumpulan. Hal ini kerana. guru akan membahagikan kelas kepada beberapa bahagian.6 Kuiz Dalam menjalankan aktiviti kuiz ini. kemudian guru akan memberikan panduan bagaimana kuiz itu akan dijalankan.5 Membuat laporan Membuat laporan juga merupakan aktiviti yang baik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan lagi kemahiran bertutur di samping kemahiran mendengar. Di dalam aktiviti ini. Aktiviti ini secara tidak langsung menggalakkan kemahiran mendengar kerana pelajar perlu mendengar setiap soalan yang dikemukakan kepada mereka dengan teliti dan menjawab dengan jawapan yang tepat.7 Membuat arahan Aktiviti membuat arahan ini dijalankan dengan mengarahkan pelajar membuat arahan-arahan tertentu untuk diikuti atau dilakukan oleh pelajar yang lain. Misalnya. pelajar diminta melaporkan apa sahaja yang mereka lihat dan dengar. Soalan –soalan akan diberikan kepada setiap individu yang terlibat secara spontan dan markah diberikan bagi setiap jawapan yang betul. setiap ahli harus berinteraksi antara satu sama lain untuk menghasilkan satu hasil kerja yang baik. Ini secara tidak langsung akan mendatangkan manfaat kepada setiap ahli dalam kumpulan tersebut selain meningatkan kemahiran bercakap mereka. 19. Mereka harus bercakap sama ada mahu atau tidak kerana setiap ahli dalam kumpulan akan ditanya dan harus memberikan jawapan yang betul. 19. Aktiviti seperti ini akan menggalakan pelajar untuk bercakap bagi memperolehi markah untuk kumpulan mereka. Guru boleh meminta pelajar untuk menyampaikan laporan itu dalam bentuk lisan dan menggunakan bahasa yang formal. laporan tentang berita yang mereka dengar di radio dan televisyen.

sesuatu keratan bacaan nyaring merupakan teks atau bahan yang standard atau sama. Dalam pengajaran kemahiran bertutur ini. latihan korus. termasuklah aspek intonasi dan tekanan yang sesuai dengan sesuatu teks yang dibacakan. teknik berteriak. Sabah dan Sarawak. bahasa ibunda dan bahasa daerah ataupun dialek. teknik tunjuk cara atau demontrasi. sama ada di Semenanjung. 20.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 benda. aspek sebutan dan intonasi menurut bahasa Melayu baku adalah dianggap sebagai salah satu daripada aspek terpenting yang seharusnya diberikan penekanan oleh seorang guru. latihan bacaan nyaring atau bacaan lisan boleh memainkan peranan penting sebagai salah satu daripada latihan pengucapan yang akan dapat membantu meningkatkan kemahiran bertutur di kalangan pelajar. dan dengan demikian dia merupakan rujukan yang sama bagi guru membentulkan kesalahan murid sewaktu membacanya. Kedua. atau cara untuk sampai ke sesuatu tempat. Seperti yang kita ketahui. sesuatu bahasa ibunda atau bahasa daerah adalah satu-satu aspek dalam penyebutan dan intonasi yang sangat sukar untuk dikikis tanpa latihan pengucapan yang kerap. kerana jika tidak mereka akan gagal menyampaikan arahan itu dengan baik. Secara tidak langsung aktiviti ini akan melatih pelajar untuk bercakap dengan gaya yang betul. pertama mutu atau kualiti pengajaran dan bimbingan daripda guru.0 TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN BERTUTUR Terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang dapat digunakan oleh seorang guru untuk melatih muridnya meningkatkan tahap kemahiran bertutur mereka. kekerapan aktiviti atau latihan yang diberikan dan yang akhir sekali adalah kekerapan peluang bagi setiap pelajar yang terlibat dalam sesuatu aktiviti yang dijalankan. Dalam mengatasi masalah ini. murid sekolah adalah datangnya daripada pelbagai-bagai latar belakang. Dalam pengajaran dan latihan yang dilakukan di bilik darjah. dan teknik tugasan. Contohnya. Keberkesanan aktiviti-aktiviti ini dalam membina pertuturan sebahagian besarnya bergantung kepda tiga faktor utama iaitu. Kesemua 1 . Bacaan nyaring mempunyai peranan peranan sebagai kemahiran menyampaikan komunikasi secara lisan dan aktiviti bacaan nyaring ini dapat melatih murid-murid ciri-ciri prosodi atau penyebutan yang betul dan baik. Antaranya. Bacaan nyaring ini amat penting dan berguna dalam meningkatkan kemahiran bertutur. Aktiviti-aktiviti membuat arahan ini memerlukan pelajar mempunyai kemahiran mendengar dan bercakap yang baik. teknik soal jawab.

pelajar boleh diminta menggunakan bahasa yang baik untuk menunjukkan cara tentang sesuatu perkara. Penglibatan pelajar juga boleh membina rasa percaya dan yakin pada diri sendiri. Teknik ini juga membantu meningkatkan kemahiran bertutur mereka kerana untuk mendemonstrasikan sesuatu perkara bukanlah suatu perkara yang mudah. keupayaan memberikan pendapat. termasuk juga dalam pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. pandangan. komen dan sebagainya dengan menggunakan bahasa yang baik. cara pertuturan meraka haruslah seiring dengan demonstrasi yang mereka lakukan. hal ini bagi membiasakan pelajar menggunakan bahasa formal agar mereka tidak mengalami kejutan bahasa apabila berada di dalam alam pekerjaan pada masa akan datang. 20. Pelajar haruslah menggunakan bahasa formal ketika melakukan demonstrasi. teknik soal jawab adalah satu teknik yang secara langsung dapat menimbulkan interaksi guru dan murid secara berkesan. Selain daripada itu. Semua pelajar yang berada di dalam kelas perlu menyebut atau berlatih bersama atau sebahagian daripadanya boleh membuat latihan dahulu dan yang lainnya kemudian. Pelbagai aktiviti bahasa dapat dilakukan dengan menggunakan teknik tunjuk cara ini.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 jenis teknik ini jika diaplikasikan dalam setiap sesi pengajaran dan juga pembelajaran akan mendatangkan manfaat kepada pelajar dan juga guru tersebut. ia juga akan menambahkan pengetahuan pelajar melalui soalan-soalan yang dikemukan oleh guru mereka. 20. teknik ini juga dapat digunakan untuk menanamkan konsep-konsep.1 Teknik tunjuk cara atau demonstrasi Dalam teknik pengajaran ini. sambil menggunakan aksi-aksi yang tertentu. 20. Dalam hal ini.3 Latihan korus Teknik ini dilaksanakan dengan cara pelajar mengucapkan sesuatu secara serentak. Selain ianya membina rasa percaya dalam diri pelajar. Di sini. pemusatan adalah kepada pelajar. Selain ianya mudah dilaksanakan.2 Teknik soal jawab Teknik soal jawab ini kerap digunakan oleh guru-guru dalam pengajaran mereka. Teknik ini memberikan latihan pertuturan 1 . pelajar dikehendaki menunjukkan atau mendemonstarsikan sesuatu perkara itu.

sehingga lima atau enam orang menyebut perkataan yang sama. Kaedah ajuk-hafaz Dalam kaedah ajuk-hafaz ini. kejelasan dalam menyampaikan pelajaran adalah amat penting. pertuturan dan kosa kata. Dengan cara ini. Antaranya seperti kaedah ajukhafaz. Selain daripada teknik-teknik diatas terdapat juga teknik-teknik lain yang sesuai digunakan dalam meningkatkan kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu. dan latihan cara menyebut. dan kemudian kepada pelajar yang lain lagi. kaedah semula jadi dan kaedah lingustik. Ini dimulai dengan guru memilih seorang pelajar menyebut dan membunyikan perkataan atau bunyi-bunyi yang diberikan. i. Sebutan yang jelas dan nyata membolehkan murid-murid membuat tanggapan yang betul. karangan lisan. Apabila mendengar perbezaan penyebutan perkataan di antara lima atau enam orang pelajar itu guru akan dapat mengesan kesalahan-kesalahan yang timbul. Penyebutan yang betul bagi setiap bunyi dalam bahasa membolehkan pelajar menggunakan bahasa tersebut dalam bentuk-bentuk ayat yang betul.4 Teknik berteriak Melalui teknik ini guru dapat mengesan pelajar yang membuat kesilapan dalam kemahiran mendengar dan juga bertutur. Tanggapan yang betul ini pula akan menghasilkan penguasaan kebiasaan bahasa yang baik dan sempurna. seperti latihan bercakap. Latihan-latihan yang disediakan oleh guru hendaklah dalam bentuk pertuturan sahaja. 1 . Pengajaran secara demonstrasi yang dilakukan oleh guru bahasa atau penutur jati bahasa itu menekankan tatabahasa. Ayat akan dibacakan dan para pelajar harus mengajukannya sehinggalah ayat-ayat yang telah diajukkan itu tidak akan dilupakan lagi. Apabila guru mampu mengesan kelemahan-kelemahan pelajar ini maka guru tersebut harus memberikan lebih tumpuan kepada pelajar yang bermasalah ini agar pelajar-pelajar ini tidak akan ketinggalan dengan rakan-rakan mereka yang lebih baik lagi. Kesemua kaedah ini mempunyai cara pengajaran yang tersendiri dan mampu membantu memperbaiki kemahiran bercakap. kaedah oral-aural.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 secara ajukan. 20. pelajar yang kurang yakin akan dapat menambahkan keyakinan mereka melalui pengulangan bentuk-bentuk ujaran secara kumpulan sebelum menyebutnya secara individu. kemudian guru mengarahkan kepada seorang pelajar yang lain menyebut perkataan yang sama. Oleh yang demikian. teknik demonstrasi dan latih-tubi digunakan.

tujuan lain kaedah ini adalah untuk memberikan peluang kepada pelajar memahami kebudayaan asing melalui pengalaman dalam bahasa.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 ii. 1 . kemahiran tatabahasa juga turut dikuasai tanpa disedari melalui pengalamanpengalaman sebenar seseorang itu berkomunikasi dalam bahasa sasaran tadi. Namun bergitu. Latih-tubi dan dialog yang dilaksanakan secara realistik akan menekankan kepada aspek intonasi yang betul. Dialog yang dikira realistik akan digunakn dalam latih tubi secara berulang-ulang. Bahasa yang biasanya amat mudah dan mengandungi kesalahan-kesalahan itu akan secara beransur-ansur menjadi betul setelah penggunaanya dilakukan berulang kali. iii. mempelajari bahasa ibundanya. Kaedah oral-aural (dengar-tutur) Dalam kaedah oral-aural ini penyebutan lisan adalah didahulukan. Dalam kaedah ini. Selain itu. Objektif pengajaran oral-aural ini adalah untuk menyemaikan keempat-empat kemahiran berbahasa di kalangan pelajar. keutaman lebih diberikan kepada kemahiran bertutur dan juga kemahiran mendengar. Ini bermakna seseorang itu akan belajar dalam situasi dan konteks sebenar bahasa itu. Pemerhatian dan kajian ke atas pembelajaran bahasa kedua dalam suatu situasi Selain itu. Kaedah semula jadi Kaedah ini mengandaikan bahawa seseorang itu dapat berkomunikasi salam sesuatu bahasa tanpa disedarinya. yakni dialog itu akan diajukkan berulang kali. latihan penyebutan dan latih tubi yang dikawal oleh bahan haruslah disusun rapi. sebagaimana seorang kanak-kanak penutur jati sesuatu bahasa semula jadi menjadi asas kepada pembentukan kaedah semula jadi ini. Situasi pembelajaran yang realistik dengan penggunaan alat pandang dengar yang lengkap turut dilaksanakan dalam latih tubi tersebut. Kemahiran dalam kedua-dua aspek asas bahasa itu kemudianya dijadikan landasan untuk pembelajaran kemahiran berbahasa yang selanjutnya. Bahan-bahan yang lazimnya wujud dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk mendapatkan kemahiran bertutur dan mendengar. Tujuan kaedah oral-aural ini dibuat adalah untuk mencapai kemahiran sehingga menyamai sebutan penutur jati bahsa yang dipelajari itu.

Oleh itu. Sekiranya seorang guru itu menggunakan tajuk atau tema untuk merangsang dan melatih murid bercakap. Hal ini kerana dalam kehidupan seharian teknik ini tidak dapat diaplikasi. Pengetahuan pelajarpelajar tentang bahasa yang telah dikuasainya itu perlulah menekankan kepada fungsi bahasa itu disamping perkara lain seperti bunyi. Kaedah linguistik Kaedah linguistik ini merupakan kaedah yang akan membandingkan dua bahasa. Teknik bercakap berdasarkan cerita dalam gambar bersiri dan teknik bercakap berdasarkan cerita dalam gambar karangan sering digunakan pada peringkat sekolah rendah. minat. tidak kiralah bahasa itu adalah bahasa yang sudah dikuasai atau bahasa ibundanya ataupun bahasa lain. Tujuan utama guru adalah bukan untuk menilai sejauhmana pengetahuan pelajar tersebut mengenai topik dan tajuk berkenaan tetapi adalah untuk merangsang murid bercakap dan melatih mereka mengeluarkan pendapat dengan menggunakan bahasa Melayu baku. maka penggunaanya hanya terhad di bilik darjah sahaja. Antara topik yang 1 . struktur ayat. tentukan bahawa tajuk atau tema itu sesuai dengan umur. Kaedah linguistik ini amat mementingkan pertuturan. Selain daripada teknik-teknik yang telah disebutkan seperti di atas. mengeluarkan idea atau fikiran dan membuat ayat secara lisan. dan pengalaman murid. maksud dan sebagainya. Guru perlu melakukan latih tubi terhadap sebutan bunyi dan perkataan yang hampir menyamai bunyi dan perkataan dalam bahasa yang telah dikuasai oleh pelajar. iv. peningkatan kemahiran adalah lambat. bercakap berdasarkan tema dan topik. bercakap berdasarkan cerita dalam gambar bersiri dan bercakap berdasarkan cerita dalam gambar komposisi iaitu gambar karangan. Ini selaras dengan pendekatan komunikatif yang mengutmakan interaksi dalam pengajaran. kaedah semula jadi ini merupakan salah satu kaedah yang dicadangkan dalam pendekatan komunikatif. tetapi teknik ini kurang menggambarkan keperluan penggunaanya. terdapat juga teknik-teknik lain yang boleh digunakan sebagai rangsangan bagi melatih atau menguji murid bercakap.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Selain itu. Hal ini ternyata daripada pembelajaran bahasa yang dilakukan secara semula jadi yang akan membuat pelajar-pelajar menjalani suatu pembelajaran yang lebih bermakna. iaitu antara bahasa yang hendak dipelajari dan bahasa yang sudah diketahui oleh pelajar. antara teknik tersebut adalah bercakap berdasarkan tajuk. Menurut Abd Aziz Abd Talib (2000). Sungguhpun teknik ini dapat merangsang murid-murid untuk bercakap dan bercerita.

Dengan itu. manusia bercakap kerana tujuan-tujuan yang berikut: 1) Bercakap mengikut keseronokan 1 . rancangan kanak-kanak di televisyen. perbahasan dan seminar. perbincangan kumpulan. 21. keluarga. filem cita-cita dan lain-lain lagi. perniagaan dan politik. Menurut Abdul Aziz Abd. Pendek kata guru membina kemahiran bertutur dikalangan pelajar bukan sahaja untuk memenuhi keperluan pendidikan tetapi juga sebagai persediaan kepada pelajar apabila mereka menceburi dunia pekerjaan kelak. guru perlu menggunakan satu atau dua masa pengajaran berkembar. Menurut Sharope (1979). tajuk-tajuk yang biasanya mampu menarik minat mereka untuk bercakap adalah seperti diri sendiri. Talib (2000). Mengapa manusia bertutur Bertutur atau bercakap merupakan satu kemahiran bahasa. Sebahagian besar masa tersebut digunakan oleh murid bagi latihan bertutur sahaja. Selain dalam bidang sosial dan kehidupan seharian manusia. Kemahiran ini penting bagi seseorang itu dalam hubungannya dengan orang lain. hobi. misalnya dalam bidang pengurusan. Manakala tugas seorang guru bahasa pula adalah mengajar kemahiran bertutur di kalangan pelajar agar mereka boleh bertutur dengan baik dalam situasi yang lebih formal seperti mesyuarat . rancangan televisyen. rancangan kartun dan sebagainya.0 Kemahiran bertutur sebagai satu kemahiran sosial Sebelum manusia mencipta tulisan. kemahiran bertutur amat diperlukan dalam pelbagai lapangan pekerjaan. binatang kesayangan. Bagi melatih pelajar untuk bertutur dengan baik. pelajar akan mempunayi masa yang banyak untuk memperbaiki cara pertuturan mereka dan apabila menghadapi masalah dalam sesetengah perkara mereka boleh merujuk kepada guru mereka. komunikasi antara mereka berlaku hanya melalui lisan. Manakala guru pula memainkan peranan sebagai pengawas dan penyelia aktiviti lisan tersebut dan bertutur hanya apabila perlu sahaja. Murid-murid digalakan untuk banyak bercakap. majalah. kemahiran bertutur merupakan kemahiran lisan yang amat penting samaada dalam situasi formal atau tidak formal. Manakala bagi murid-murid sekolah rendah pula.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 dianggap sesuai bagi pelajar adalah seperti fesyen pakaian. penyanyi.

3) Bercakap untuk tujuan memaklumkan Bercakap untuk tujuan memaklumkan orang lain tentang sesuatu perkara yang mungkin berbentuk nasihat. terdapat orang yang tugasnya memberitahu atau memaklumkan kepada orang lain tentang sesuatu perkara. politik.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Di mana-mana saja kita berada dan apa pun yang kita buat. sains dan sebagainya. maka rakyat tidak akan teragak-agak untuk memilih ahli politik tersebut sebagai pemimpin mereka. Ini disebabkan kepandaian ahli politik tersebut bertutur telah mempengaruhi minda rakyat. kita diminta atau dijemput untuk memberi sedikit ucapan secara spontan yang berkaitan dengan sesuatu majlis. yang banyak berlaku ialah perbualan sosial. Dan jelas sekali bahawa kita bertutur adalah untuk mengejar keseronokan. Manakala tugas jurujual pula ialah akan memaklumkan perkara yang berkaitan dengan perniagaan kepada masyarakat sekeliling. Pada kebiasaannya. 1 . kadangkala kita bercakap kerana kita berasa amat perlu mempengaruhi orang lain samaada untuk kebaikan orang itu atau diri kita sendiri. terutamanya apabila kita berhimpun atau berjumpa dalam sesuatu majlis keramaian seperti majilis perkahwinan atau majlis kenduri. Sebagai contoh. ekonomi dan agama. ahli politik yang berkempen semasa pilihanraya bertujuan untuk mempengaruhi rakyat. matematik. Misalnya tugas sebagai seorang guru atau pengajar adalah untuk memaklumkan kepada anak muridnya tentang ilmu-ilmu pelajaran yang diajar di sekolah seperti bahasa Malaysia. Bagi profesion tertentu. Keadaan yang sama juga dapat dilihat oleh penyebar agama yang berdakwah untuk mempengaruhi masyarakat supaya sentiasa beramal ke jalan yang baik dan benar. Dalam keadaan seperti di atas. Malahan. kita suka bercakap atau berbual dengan orang lain. 2) Bercakap untuk tujuan mempengaruhi Bercakap untuk mempengaruhi orang lain merupakan asam garam dalam perhubungan harian samaada dalam aspek sosial. Apabila seseorang ahli politik pandai bercakap di depan rakyat dengan hujah-hujah yang dibahaskan. tunjuk ajar dan berita. kadangkala. atau untuk kebaikan kedua-duanya. bercakap atau bersembang dengan orang lain memang menyeronokkan kita.

percakapan yang berbentuk perdebatan antara peguam bela dengan peguam cara yang dihakimi oleh para juri dan tuan hakim. forum. terdapat beberapa perkara dilakukan oleh penutur bagi meningkatkan penyebutan sesuatu perkataan. apabila penutur menggunakan sebutan daripada perakam kaset. kita perlu bercakap untuk menyelesaikannya. Matlamatnya ialah untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul melalui perbicaraan makhamah yang melibatkan peguam. Walau bagaimanapun. perundingan. Mereka yang mempelajari susuatu bahasa lebih cenderung mengekalkan bunyi sebutan bahasa asal. Oleh yang demikian cara untuk mengatasi masalah tersebut ialah melalui. Talib (2000). Walau pada peringkat apapun masalah tersebut. Sesebuah masalah yang berlaku boleh jadi pada peringkat individu. Keadaan ini telah menwujudkan keadaan komunikasi yang tidak mesra dan selesa. 1 . keluarga. apabila timbul sesuatu masalah. Kemudian minta mereka memberi komen terhadap sebutan penutur. ia akan mendatangkan masalah secara terus kepada pendengar. Contohnya dalam perbicaraan dimakhamah. terdapat beberapa cadangan yang boleh diambil oleh penutur yang mungkin satu antara berikut sesuai untuk mereka sewaktu bercakap. 22. Apabila seseorang penutur mempunyai kelemahan dalam menyebut sesuatu perkataan. mesyuarat. institusi. debat dan perbicaraan. perkara itu perlu diatasi atau diselesaikan. 22. semua pihak perlu bercakap (termasuk orang yang dikatakan bersalah dan saksi-saksi).1 Membandingkan sebutan Penutur akan dapat membandingkan sebutan pembaca dengan model yang dirakamkan dalam perakam kaset.0 Masalah sebutan penutur yang lemah Menurut Yahya Othman (2005). Kaedah ini begitu sesuai bagi penutur menuturkan sebutan dengan lebih jelas. pastikan penutur merekodkan sebutan dan melakukan perbandingan. sekolah. negeri atau Negara.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 4) Bercakap untuk tujuan menyelesaikan masalah Menurut Abdul Aziz Abd. dengar dengan cermat dan ulang secara kuat selepas guru atau penutur natif menyebutnya. Selepas daripada itu. Oleh itu. perbincangan. Oleh itu. Walau bagaimanapun. mengatakan bahawa kebanyakan daripada penutur selalunya tidak dapat memahami apa yang dipertuturkan. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat lari daripada sebarang masalah. Oleh yang demikian. pejabat .

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 22. Penutur juga perlu membuat latihan sebutan bunyi berasingan terlebih dahulu. Contoh perkataan yang mungkin sukar disebut oleh penutur ialah seperti komprehensif. ada yang 1 . Contohnya penutur menggunakan perkataan dua suku kata yang mempunyai suku kata yang terbuka dan tertutup secara silih ganti. Sesuai dengan sifat bahasa yang memerlukan penuturnya menggunakan semaksimum mungkin bahasa yang dipelajari.2 Menyenaraikan perkataan Untuk memastikan penutur tidak mengulangi kesilapan menyebut. Lakukan pengulangan secara sesuai dalam penguasaan pertuturan. 22. apabila bertutur. penutur perlu belajar daripada kesilapan dalam bertutur yang boleh mengakibatkan kesukaran berkomunikasi. Oleh sebab itu. terdapat pelbagai interaksi antara seseorang untuk menyampaikan mesej masing-masing. Ada yang mengatakan bahawa bercakap memerlukan isi yang baik. Dengan melakukan latihan tersebut. Penutur juga digalakkan untuk mencuba kaedah latih tubi pemintal lidah yang mengandungi bunyi tersebut. Pembaca perlu berterusan menguasai maklumat supaya serasi dengan sistem dan peraturan yang pembaca sudah pelajari ataupun yang pembaca bina sendiri. Kekecewaan menguasai bahasa perlu disedari sebagai proses pembelajaran bahasa serta berfungsi sebagai satu cara penyaringan yang berkesan. Disamping itu juga.3 : Menyebut perkataan yang mudah Menurut Yahya Othman (2005). Walaupun penutur melakukan kesilapan kadangkala ianya berkesan bagi tujuan memberi peneguhan kepada penutur. aktiviti latih tubi dikendalikan dengan bantuan guru. paradigma. mereka perlu menyenaraikan perkataan yang sering memberi masalah ketika hendak menyebut. kemudian guna secara progresif dalam perkataan dan ayat. Australasia dan banyak lagi. Dalam komunikasi seharian. Ini adalah kerana penguasaan bahasa bukannya dilakukan dengan tergesa-gesa. Penutur kemudian perlu lakukan latihan dengan membiasakan diri menyebut perkataan-perkataan yang agak susah disebut. Kekecewaan ini juga akan menimbulkan kebosanan dalam mempelajari sesuatu bahasa. penggunaan perakam kaset ataupun perisian komputer juga didapati dapat membantu mengatasi masalah ini. masalah membuat kesilapan yang sama berulang kali dalam pertuturan perlu diselesaikan dengan mempertingkatkan lagi usaha penguasaan perkataan yang agak baru digunakan dan sukar disebut. seseorang penutur perlulah menyebut perkataan yang lebih mudah dan ringkas.

kesilapan yang berterusan menunjukkan pembaca pembaca tidak menguasai beberapa aspek berkaitan bahasa.4 : Membezakan kesilapan Penutur perlu membezakan antara kesilapan biasa dan kesilapan berulang-ulang. Ada dikalangan masyarakat apabila mereka berkomunikasi mereka menggunakan ayat-ayat teknikal dan sukar difahami. apabila kita berkomunikasi dengan masyarakat di sekeliling kita. pendengar yang mendengar hanya sedikit sahaja dapat menangkap maklumat apa yang cuba disampaikan oleh penutur tersebut. Oleh itu. Orang yang berada di sekolah rendah menggunakan bahasa yang berbeza dibandingkan dengan orang yang berada di universiti. Walau bagaimanapun. 22. Kesilapan biasanya adalah tidak serius bahkan penutur natif kadang kala melakukan kesilapan dalam pertuturan dan pembaca tidak perlu bimbang. Kadangkala ada sesetengah orang yang gemar menggunakan ayat panjang dan berbelit-belit ketika berkomunikasi. iaitu pembicara berpuas hati dan pendengar memahami 100% apa yang diucapkan. Apabila komunikasi terjadi. penyesuaian amatlah diperlukan. ada juga yang menyatakan perlunya gaya tubuh badan dan ada juga yang menyatakan komunikasi perlukan banyak latihan. Perkataan mudah difahami dan perkataan sukar difahami. Oleh yang demikian penutur perlu sesuaikan dan amati dan praktis perkataan mudah untuk mendapatkan komunikasi yang efektif. Bimbingan yang diberikan dapat membantu pelajar menyebut suku kata dan perkataan dengan betul. Walau bagaimanapun. Perkataan mudah difahami adalah bahasa yang menggunakan ayat-ayat mudah dan tidak terlalu kompleks untuk diproses oleh pendengar.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 menyatakan bercakap memerlukan tempoh yang baik. cubalah menggunakan perkataan yang mudah untuk difahami dan ringkas ayatnya. Guru juga memainkan peranan penting dalam membimbing pelajat menguasai kemahiran bertutur. Walau bagaimanapun. kadang kala pelajar berasa kurang selesa dengan cara guru membuat teguran ataupun ulasan pencapaian mereka. Manakala perkataan yang sukar difahami ialah menggunakan perkataan-perkataan teknikal yang mana hanya kita sahaja yang memahaminya. Jika dilihat terdapat dua jenis atau golongan perkataan yang kita gunakan dalam sebarang komunikasi. Keadaaan ini menyebabkan pelajar berasa kaedah ini tidak sesuai bagi membentuk pertuturan yang baik. Begitu juga halnya dengan penguasaan 1 . maka masyarakat akan menghormati kita. Apabila kita melakukan demikian. Ia memerlukan kerja-kerja tambahan seperti merujuk bahan sumber tatabahasa yang dapat membantu penutur.

22. Ini adalah satu kaedah yang amat baik bagi menyatakan perasaan pembaca perlu diambil kira apabila kesalahan bacaan diperbetulkan semasa pembaca sedang bertutur. Ini disebabkan pelajar sebaik-baiknya tidak diganggu semasa mereka sedang bercakap. Ulasan pencapaian pertuturan pelajar sebaik-baiknya dibuat selepas mereka menamatkan wacananya. guru perlu mengambil kira kesesuaian daripada segi masa dan kaedah semasa menegur kesalahan pelajar semasa bertutur. Sekiranya keadaan ini berlaku. Ketepatan penggunaannya dapat membantu penutur menyatakan mesej secara jelas dan dan memudahkan pemahaman. Guru mahu kesalahan pembaca dibetulkan. pelajar menjadi takut dan seterusnya hilang minat hendak bercakap dan gagal belajar berkomunikasi.1 : Lakukan semua aktiviti bahasa di dalam bilik darjah 1 . Hanya kesalahan yang serius sahaja yang perlu diperbetulkan.0 Cara menguasai pengusaaan bertutur 23. guru perlu memikirkan kenapa semua pembetulan yang dibuat tidak mungkin dapat meningkatkan kemahiran bertutur pelajar. Apabila ini berlaku. Kadangkala dengan tujuan yang baik. Oleh sebab itu juga. Sekirannya penutur dapat menghasilkan semula bunyi dan intonasi dengan tepat. Guru juga perlu meneliti masa yang paling sesuai untuk membetulkan bacaan pembaca sewaktu pelajar membaca ataupun bertutur secar kuat.5 : Meniru irama dan intonasi Irama dan intonasi penting dalam memberikan kesan maksud ayat ataupun perkataan yang dituturkan. Ini juga membuatkan pelajar hilang rentak dan lupa pada apa yang cuba dikatakan. perkembangan penguasaan bahasa terbantut dan kemungkinan tidak menguasai kemahiran dengan baik. guru sering mengganggu mahu membetulkan kesilapan pelajar semasa mereka cuba menyatakan sesuatu. kesilapan sebutan yang lain tidak begitu dapat dikesan dan penuturnya mudah difahami. 23.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 ayat. Kesalahan yang serius adalah perkara yang boleh menyebabkan salah paham atau pendengar tidak memahami perkara yang dipertuturkan. Menegur kesalahan pelajar dipertengahan ayat yang dilakukan oleh guru boleh mengganggu pelajar dalam meneruskan pembacaannya. Pada masa yang sama.

Hal ini berlaku kerana pelajar tidak pasti perkara yang dituturkannya. pelajar boleh menjawab secara bersendirian samaada dengan menuliskannya atau merangka jawapan dalam fikirannya. Kedua adalah dengan menerima had kemampuan pelajar dalam melakukan aktiviti bertutur serta melakukan yang terbaik dengan apa yang diketahui. Pelajar juga mungkin berasa kurang gangguan semasa bertutur sesuatu tajuk yang baru dan rakan sekelas pula dapat membantunya. Cara terbaik adalah berkawan dengan orang yang bercakap dalam bahasa yang pelajar sedang pelajari. Komunikasi secara tidak formal diantara pelajar dapat memberikan keseronokan dan ianya dilakukan tanpa sebarang tekanan pelajar itu sendiri. 23. Cara ini amat mudah dan tidak memerlukan masa. kadang kala pelajar menghadapi masalah dalam menuturkan percakapannya disebabkan sifat peribadinya yang tidak banyak bercakap atau lebih dikenali sebagai sifat pendiam. Tali persahabatan memberikan motivasi kepada pelajar supaya berkomunikasi dan menghapuskan kebimbangan yang wujud semasa bertutur dengan orang lain. 23.3 : Berlatih secara senyap Latihan secara senyap dapat menghasilkan kearah penguasaan bahasa melalui pertuturan. Pertama ialah menyediakan diri dengan pelbagai situasi komunikasi yang pelajar dijangka terlibat. Pelajar boleh menyimpan jawapan dalam kotak fikirannya semasa giliran pelajar lain menjawab dan semak jawapan pembaca dengan membandingkan jawapan mereka. Dalam masalah ini dua perkara yang pelajar boleh lakukan. Dengan jawapan pelajar lain dan perhatikan tindak balas guru pada jawapan pelajar tadi. pelajar dapat bertutur dengan lebih baik dan jelas. tempat. Dalam pertuturan. Rakan juga tahu tahap bahasa pelajar dan cuba menyesuaikan pertuturan mereka dengan kemampuan pembaca. 1 .2 : Berinteraksi dengan rakan sekelas ataupun pelajar lain Bercakap dengan rakan sekelas ataupun pelajar lain yang mempelajari bahasa yang sama dapat memudahkan penguasaan bahasa. Pelajar perlu membut semua tugasan walaupun guru tidak menyuruh membuatnya.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Menurut Yahya Othman (2005). seseorang pelajar perlu menguasai bahasa dengan tekun. alatan ataupun rakan tertentu. Dengan cara ini. Sebagai contoh. Contohnya apabila guru bertanya kepada seseorang berkenaan dengan satu soalan.

Yang menariknya. 1 . pelajar mungkin tidak berasa yakin dengan kemampuan hendak menyampaikan mesej. Oleh itu. pelajar boleh cuba menggambarkan benda atau peristiwa yang dilihat secara terperinci.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 pelajar menyatakan objek yang dilihat secara senyap dan cuba menamakannya menggunakan bahasa kedua. Apabila bercakap. aktiviti seperti ini adalah satu aktiviti yang perlu dalam pembelajaran bahasa untuk kanak-kanak. Sesetengah orang tidak berkata apa-apa apabila mereka menjangkakan perkataan yang mereka sebut adalah sukar untuk dituturkan dan mereka hanya akan bertutur melainkan perkataan itu adalah betul dan tepat. tidak ada sebab cara ini tidak dapat membantu orang dewasa bagi menguasai pertuturan dengan lebih baik. Kebanyakan orang yang berlatih secara senyap selalu mendapati ia menjadikannya satu tabiat. Pandangan ini sebenarnya tidak tepat bagi tujuan permulaan bertutur yang belajar tidak boleh menjangka hendak menyebut sesuatu dengan sempurna.5 : Belajar menerima ketidakpastian Ketidakpastian sama ada sesuatu yang dipertuturkan dapat difahami ataupun tidak sering mengganggu pelajar sewaktu bertutur. Sebagai contoh. pelajar terpaksa melakukannya dalam bahasa yang dipelajari. Disamping itu juga. berbual secara bersendirian dan bercakap dengan objek dan permainan. Pelajar juga boleh bersedia bagi situasi berkomunikasi yang akan dilalui seperti membuat temujanji doktor ataupun membuat panggilan telefon.4 : Bersedia hendak berkomunikasi Seseorang pelajar perlu bersedia dalam kebanyakan keadaan bagi melakukan berkomunikasi. 23. Mereka secara berterusan mengulangi perkataan dan ayat serta menyebut frasa dan perkataan yang kadang kala tidak ada makna. Pembaca juga boleh berlatih melalui situasi harian. situasi ini tidak seharusnya menghalang pertuturan. pelajar perlu bersedia berbuat demikian. apabila pelajar perlu menyatakan perkara-perkara ini dalam kehidupan yang sebenar. Walaubagaimanapun. kanak-kanak kerap berlatih belajar bahasa pertama mereka dengan rakan secara imaginasi. selepas pembaca menjalankan urusan jurujual. Disamping itu. Pelajar boleh bersedia dengan melihat buku panduan perbendaharaan kata ataupun belajar daripada penutur natif cara perkara dituturkan. Selepas itu. 23. kerani ataupun pelayan dalam bahasa kedua.

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Apabila tujuan pertuturan adalah berkomunikasi. Kegagalan menyambung perbualan secara berkesan boleh mengakibatkan gangguan dalam berkomunikasi. pelajar perlu menumpukan hanya kepada penghasilan pertuturan yang biasa diujarkan. Keadaan ini adakah lebih baik jika dibandingkan dengan penutur yang tidak berusaha hendak bertutur dan menyampaikan mesej disebabkan terlalu memikirkan kesempurnaan penyampaiannya. Situasi ini juga kadang-kala menjadikan pelajar berasa tidak selesa dan berfikir seakanakan dipinggirkan oleh rakan. 23. Pelajar tidak perlu bimbang berkaitan penguasaan bahasa orang lain.6 : Tidak takut membuat kesilapan Terdapat juga pelajar bertutur kerana takut melakukan kesilapan. Dalam konteks kemahiran bertutur. orang yang tidak berkata apa-apa kerana bimbang membuat kesilapan boleh terjerumus ke dalam lingkaran ganas ini. Dalam situasi berkomunikasi adalah lebih baik menyatakan sesuatu dengan segera berbanding dengan tidak berkata apa-apa ataupun mengambil masa yang panjang untuk membina dan menyampaikan mesej. Lingkaran ini boleh membelenggu pelajar daripada mencuba seterusnya melakukan kerana tidak cukup latihan sehingga pada masa yang sama mereka menghalang peluang diri mereka berlatih disebabkan takut membuat kesilapan. 1 .0 Cara meningkatkan perbualan tidak lancar. Ada beberapa jalan penyelesaian yang boleh diambil untuk mengatasi masalah seperti ini. Ini menjadikan pendengar tidak sabar dan boleh melunturkan minat hendak terus berkomunikasi. Oleh itu. Mesej yang disampaikan pada masa yang diperlukan tanpa mengira kekurangan atau kelemahan yang dimiliki oleh penutur. Bagaimana pula kita meningkatkan perbualan yang tidak lancar? Kadang-kadang pelajar kurang merasa selesa apabila percakapan mereka terhenti di pertengahan semasa perbualan sedang berlangsung. pelajar perlu menggunakan masa yang sesuai bagi memulakan pertuturan berdasarkan idea yang terhimpun dalam 24. minda mereka. pelajar jangan bersikap lemah semangat. Oleh sebab itu. sekirannya perbualan mereka terhenti.

Sebagai contoh.0 Pentingkan Pertuturan berkesan kepada seseorang guru 1 .2 : Menggunakan sumber pembaca sendiri Seseorang pelajar perlu menggunakan apa saja kaedah yang membolehkan mesej yang disampaikan oleh beliau mudah difahami walaupun pelajar mungkin menjangka ada cara lain untuk menyampaikannya. hindarinya dengan menggunakan perkataan seerti. pendengar lebih memahami maksud perkataan yang disebut oleh penutur. pelajar perlu meminta pertolongan daripada rakanrakan yang difikirkan dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi. 25. bagi pelajar yang mempunyai masalah untuk mengingati maksud sesuatu perkataan dengan tepat.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 24. Oleh itu. Walau bagaimanapun.1. Ini bermakna. pelajar mungkin juga belajar cara yang betul bagi berkata apa yang terdapat dalam fikiran. 24. pelajar boleh menggunakan perkataan yang lebih umum. Dalam proses ini. Sekiranya penutur tidak pasti bagaimana hendak menggunakan perkataan yang dianggap sukar. 24.1.1 : Minta pertolongan Cara ini dapat memudahkan pelajar bertutur dalam bahasa yang dipelajari. Pelajar perlu memikirkan bahawa pelajar tidak selalunya dapat menguasai bahasa dengan cara belajar bersendirian. apabila terdapat beberapa perkataan yang sukar disebut. Mencuba untuk berkata sesuatu adalah lebih baik daripada tidak berkata apa-apa.1 : Gunakan perkataan yang sinonim Menurut Yahya Othman (2005). penutur boleh mengelakkannya. Kekuatan dalaman pelajar mengemukakan permintaan bagi mengatasi masalah ini dapat membantu pelajar memperbaiki kelemahan yang dimiliki. pastikan rakan tersebut mampu untuk membantu kita. Contohnya apabila pelajar lupa maksud perkataan biola maka pelajar boleh menyebut alat muzik bertali.3 : Hindari masalah cara lagi yang boleh mengekalkan perbualan ialah dengan menghidari kawasan-kawasan yang menimbulkan masalah.1. 24.

segala usaha mengajar dan mempelajari Bahasa Malaysia lebih ditumpukan kepada peperiksaan bertulis. pleasing voice and physical characteristic. dalam usaha mempelajari Bahasa Malaysia.1.tatabahasa. Oleh sebab itu. an interesting topic. mengatakan unsur-unsur pertuturan termasuklah “ worthwhile ideas expressed with sincery. aspek pertuturan telah diabaikan. 25 1 : Keadaan sedia ada di sekolah-sekolah negara kita Menurut Azman Wan Chik ( 1985). Ada beberapa faktor yang menyebabkan yang menyebabkan keadaan ini berlaku.1 : Sistem peperiksaan Bahasa Malaysia Sistem pembelajaran bahasa Malaysia terlaku menitikberatkan kelulusan dalam peperiksaan dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Walaupun kita boleh katakan bahawa ‘ speech is essential but not vital for life in human society’. Sebenarnya penguasaan bahasa amat penting bukan saja kepada seorang guru tetapi juga kepada manusia umumnya. Dengan hal yang sedemikian. Apatah lagi kepada seorang guru bahasa. instant intelligibility. courtesy and concern for listener’s point of view. Pada masa kini kebanyakan daripada guru-guru bahasa Malaysia kurang penguasaan dari aspek komunikasi. latihan guru-guru bahasa Malaysia dan akhir sekali sikap guru-guru bahasa Malaysia 25. 1 . tekanan dan nada). Faktor yang dibincangkan di sini ialah sistem peperiksaan untuk Bahasa Malaysia. Tetapi apakah yang dimaksudkan dengan pertuturan yang berkesan? Menurut Painter dalam bukunya Educator’s guide to persuasive speaking. Namun kita perlu menerima hakikat bahawa hidup akan menjadi lebih sempurna jika pertuturan kita berkesan. Walupun diadakan peperiksaan lisan. ianya tidak dianggap sebagai penting. Satu unsur yang amat penting dalam menghasilkan pertuturan yang berkesan yang tidak disebutkan dalam definisi Painter ialah penguasaan bahasa yang agak tinggi( sebutan perbendaharaan kata.

mereka (terutamanya calon-calon bukan Melayu) amat lemah dalam kemahiran lisan.1. 25. maka tentu tidak apa-apa kecatatan dalam pertuturan mereka.1. Ketepatan mesej tidak menjadi penting bagi mereka.caloncalon ini mempuyai penguasaan yang tinggi dalam bahasa Malaysia. rancangan latihan guru Bahasa Malaysia tidak meliputi kursus Bahasa Malaysia khas untuk mempertingkatkan penguasaan mereka dalam bahasa Malaysia. Ini mungkin disebabkan mereka kurang dilatih dalam aspek ini semasa mereka berada di bangku sekolah lagi.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Seperti kajian yang telah dijalankan sebelum ini di sebuah institusi latihan guru. Guru-guru golongan ini berpendirian bahawa mereka tidak perlu berhati-hati sangat dalam bertutur asalkan murid-muridnya dapat memahami pertuturannya secara keseluruhan atau secara lebih kurang. sungguhpun kesemuanya calon guru disini mendapat kredit dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (atau lebih daripada itu). Menurut Azman Wan Chik ( 1985). dan juga mungkin disebabkan oleh meeka diajar oleh guru-guru yang tidak terlatih yang mahu menyeimbangkan aspek lisan dengan aspek tulisan dalam pengajaran Bahasa Malaysia. khususnya di kalangan guru-guru Malaysia.3 : Sikap Guru Bahasa Melayu Dikalangan guru Bahasa Melayu yang tidak menyedari bahasa penguasaan bahasa Malaysia mereka secara bertutur tidak begitu baik sekali.2 : Latihan Guru Bahasa Malaysia Berdasarkan kepada keputusan peperiksaan yang baik dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia . Mereka yakin bahawa oleh kerana bahasa Malaysia ialah bahasa ibunda mereka. Walaupun Institusi-institusi perguruan yang lain menggariskan kursus Bahasa Malaysia untuk calon-calon guru Bahasa Malaysia namun penguasaan terhadap bahasa tersebut masih tidak kukuh. satu lagi sifat sesetengah guru-guru Malaysia ialah kecuaian mereka dalam menggunakan bahasa Malaysia. Dengan itu. Keadaan ini juga mungkin disebabkan oleh sistem peperiksaan yang dibincangkan tadi. Bagi mereka juga. Tambahan pula mereka telah mencapai keputusan yang baik dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia atau lebih tinggi. 25. adalah tidak penting bagaimana mereka 1 .

Apabila diperkatakan masalah pertuturan.2 : Penerangan yang berbelit-belit 1 . Terdapat beberapa masalah pertuturan guru-guru bahasa Malaysia iaitu: 26. Pertuturan mereka sering didapati terhenti-henti dan diselang-selikan dengan bunyi “aah’ dan ‘eh’ dan banyak lagi. Pertama ialah satu andaian bahawa masalah membawa implikasi terhadap kesalahan yang dilakukan dan kesalahan ini diukur daripada sesuatu yang betul. Kedua. Masalah inilah yang akan membawa kerugian dalam komunikasi kerana “haste makes waste in speech”. 26. Sesetengah guru lain pula tidak dapat mengawal kelajuan pertuturan mereka. murid-murid akan terus hilang kesabaran dan minat.0 : Masalah pertuturan di kalangan guru-guru bahasa Malaysia Oleh kerana tidak ada kajian yang telah di usahakan untuk menentukan masalah guru-guru bahasa Malaysia di sekolah-sekolah kita. Biasanya masalah ini disebabkan oleh rasa gugup atau disebabkan oleh kurang persediaan. ada pula yang terlalu lambat malah gagap. Masalah-masalah pertuturan yang dihuraikan ini khususnya kesukaran-kesukaran yang didapati dikalangan guru-guru pelatih Bahasa Malaysia yang mungkin juga dialami oleh guru-guru bahasa Malaysia yang lain. dan sebaliknya jika pertuturan seseorang guru itu terlalu lambat. Kita perlu sedia maklum bahawa cara penyampaian begini adalah amat mengelirukan dan amat membazirkan masa serta tenaga murid dan guru. 26.1 : Kelancaran Ada di kalangan guru tidak dapat bertutur dengan lancarnya apabila mereka cuba menerangkan sesuatu dalam bilik darjah.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 menyampaikan sesuatu (walaupun secara berbelit-belit) asalkan murid-murid dapat memahami pelajaran. yang betul dalam soal bahasa ialah yang standard dan soal bahasa standard adalah perkara yang bukan saja masih samar-samar ertinya di negara ini. Ada pula yang selalu meninggalkan ayat-ayat mereka tanpa melengkapkannya apabila menghadapi kesukaran mencari perkataann yang sesuai semasa bertutur. dua perkara yang terlintas pada fikiran kita. Ada yang bercakap terlalu cepat.

Loghat daerah disini bukan saja bermaksud telor dan sebutan khusus untuk sesuatu daerah atau negeri. Mengajar bahasa Malaysia atau mengajar dalam bahasa Malaysia mengikut loghat tertentu boleh mendatangkan kerugian kepada murid-murid. dan kedua murid-murid yang biasa dengan loghat itu pula kurang berpeluang mendengar variasi bahasa Malaysia standard. Kita cuba mempertahankan bentuk ‘yang dikenali umum’ semata-mata hanya kepentingan kefahaman. tetapi juga merangkumi ciri-ciri bahasa yang lain seperti tatabahasa dan perbendaharaan kata. Umpamanya perkataan ‘pinggan’ tidak patut disebut ‘pinggang’ bukan kerana tidak sedap didengar. Pembaziran pertuturan boleh juga disebabkan guru kurang membuat persediaan.3 : Loghat dan sebutan Tidak dapat dinafikan bahawa kebanyakan daripada guru-guru yang yang ditugaskan ke sekolah tertentu mengajar menggunakan loghat daerah. Contohnya ialah perkataan ‘selalu’ yang bermakna di Kelantan bermakna ‘ sekarang juga’. perkara ini ada hubungan dengan sikap guru itu sendiri. Kadang-kadang. tetapi kerana ia boleh mengelirukan pendengar sebab ia mempunyai makna yang lain. Maksudnya. dalam soal peruturan. maka dia akan cuba sedaya upaya untuk bercakap dan menjelaskan sesuatu dengan tepat dan jitu. 1 . pertama murid-murid yang tidak biasa dengan loghat itu tidak akan dapat mengikuti pelajaran. Yang benar-benar mendatangkan kerumitan ialah soal telor dan sebutan setengah-setengah loghat yang begitu jauh berbeza daripada yang dikenali umum sehingga mengganggu kefahaman. Sesuatu loghat itu tidak patut di nilai dari segi mudah difahami umum atau tidak. Misalnya perbezaan diantara perkataan ‘besarkan’(Johor) dan perkataan ‘perbesar’ (Kedah) yang masing-masing bermakna menjadikan besar perbezaan antara sepatu (Johor) dan kasut boleh dianggap sebagai soal gaya sahaja.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Seperti yang telah dikatakan tadi. Seperti kata Burniston dalam bukunya Speech for life. Menurutnya. the first essential courtesy is that no-one must strain to hear what you say or be confused by your pronunciation. Sebenarnya masalah perbezaan loghat dari segi tatabahasa dan perbendaharaan kata tidaklah seberat soal loghat dan sebutan. 26. Namun begitu kekeliruan boleh timbul disebabkan oleh perbezaan perkataan dan makna antara daerah. Sekiranya guru merasakan amat peting untuk memudahkan kefahaman murid. secara serta merta kita tidak dapat memikirkan perkataan yang sesuai dan tepat untuk membawa maksud yang kita ingin sampaikan. dalam soal perututuran kita perlu memberi pertimbangan kepada pendengar kita.

dan ini menyebabkan isi pelajarannya tidak dapat menarik minat murid. Dr Siti Hasmah telah membuat saranan begini: “ Memandangkan kepada kepelbagaian dialek yang mencirikan bahasa Malaysia maka sewajarlah bahasa yang dijadikan bahan pengajaran di sekolah adalah bahasa tulisan ataupun bahasa yang digunakan keadaan formal seperti bahasa yang digunakan dalam rencana pengarang surat-surat khabar ataupun bahasa yang digunakan oleh Radio dan Televisyen Malaysia dalam siaran beritanya. Untuk mengatasi masalah ini. banyak masa yang terbuang kerana muridmurid tidak dengar dan guru perlu mengulangi percakapannya. Suara yang perlahan menjadikan murid sukar menangkap isi pertuturan guru. Oleh itu pertuturannya lebih bersifat kaku dan kering. Oleh itu. Ramai yang menyangka bahawa sifat dan mutu suara seseorang ini kurang tepat. Disamping itu juga. murid-murid tidak sempat untuk menyambut segala butir-butir yang datang secara bertalu-talu. Ini seharusnya merupakan pegangan semua para guru. boleh meninggikan lagi suara kita.” iv)Suara dan nada Menurut Azman Wan Chik ( 1985). Untuk mencapai standarisasi sebaiknya bahasa basahan dihindari. 1 .STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Sebutan-sebutan yang tidak standard seperti ‘masaelah’. iaitu samada terlalu marah atau terlalu gembira . Guru-guru ini tidak dapat mempelbagaikan suara dan nadanya untuk menjadikan pembacaan atau pertuturannya lebih ekspresif dan lebih hidup. Seseorang guru yang bercakap dengan cepat tidak dapat membentuk bunyi-bunyi pengucapannya dengan baik dan sering kali tersasul. Manakala suara pula adalah satu penganugerahan. Satu kelemahan pertuturan yang agak serius di kalangan guru-guru bahasa Malaysia ialah bercakap atau membaca dengan nada yang mendatar. Ada orang yang dilahirkan dengan nada yang suara yang terlalu tinggi dan ada pula yang mempunyai suara rendah dan garau. Sebenarnya ada latihan-latihan suara yang boleh diusahakan untuk sedikit sebanyaknya dapat memperbaiki suara kita. suara yang perlahan dan nada yang mendatar. ‘sarat’ (untuk syarat) serta kesilapan-kesilapan menyebut bunyi ‘r’ dan ‘I’ dalam perkataan-perkataan yang mengandungi bunyibunyi ini juga kadang-kadang boleh mengelirukan pendengar. Contohnya suara yang tinggi boleh diperendahkan dengan bercakap perlahan sedikit. Juga guru-guru yang bersuara tinggi perlu mengawal emosinya kerana perasan gemuruh atau ghairah. masalah yang biasa di kalangan guru-guru bahasa Malaysia dalam hubungan ini iaitu kederasan pengucapan. ‘erat’ (‘e’ pepet).

songsang. tidak dapat memberi sebarang penjelasan mengenai perkara yang berubah-ubah itu. tidak baku dan sebagainya. dan juga masalah ketidaklancaran dan kegagapan boleh diatasi dengan latihan-latihan tertentu. Misalnya sebuah buku persendirian di Pulau Pinang diberi nama Utara-Timur. Ramai pula tidak tahu iklannya itu salah. Memang sebab yang paling merosakkan ialah kekurangan kemahiran di dalam bahasa Malaysia itu sendiri. Ramai pula di antara yang berkata demikian itu. Rasa gugup boleh dikurangkan jika guru bersedia dan berasa yakin. Kalaupun ada diberi guru bahasa Malaysia. memang sukar diatasi. Apabila bahasa Malaysia itu dirasai sukar maka ia dianggap pula sebagai bahasa yang berubah-ubah. sebahagian besar daripada masalah-masalah pertuturan boleh dielakkan dengan membuat persediaan yang teliti sebelum guru masuk mengajar. selalunya terdapat pula guru yang tidak terlatih secara khusus. Satu contoh mudah di dalam hal ini ialah yang digambarkan oleh iklan-iklan yang salah. Kebanyakan firma hanya menyerahkan nasib bahasa Malaysia dalam iklan kepada tukang cat papan iklan itu saja. padahal terjemahannya yang wajar ialah: Timur Laut.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Masalah penyebutan seperti tidak boleh menyebut bunyi ‘s’ tidak dapat menyebut dengan spontan bunyi-bunyi ‘r’ dan ‘l’. Ini jelas menunjukkan pengaruh dari perkataan bahasa Inggeris north east. 26. Guru-guru bahasa Malaysia juga masih berkurangan. Ramai yang menganggap bahasa Malaysia itu satu bahasa yang mudah. Mujarab itu bermakna “sangat sesuai untuk menyembuhkan penyakit”. Banyak sekolah yang merungut tidak mempunyai guru bahasa Malaysia. Sebenarnya. jadi iklan itu bermakna “merokok itu paling baik untuk menyembuhkan kanser!”. malah ada yang tidak bermakna. dieja atau dipakai tanpa pertimbangan yang serius. Sebuah contoh lain telah ditemui di belakang sebuah bas Majlis Perbandaran Pulau Pinang: Merokok mujarab untuk kanser. Pandangan yang menganggap bahasa Malaysia itu mudah. mudah disebut.4 : Percampuran bahasa Melayu dengan bahasa lain. baik orang Melayu atau bukan Melayu memang banyak menyulitkan keadaan bahasa Malaysia hari ini. lucu. Ini akan menjadikan pengucapan yang lebih lancar dan tepat. Sikap kebanyakan pengguna bahasa Malaysia. dan tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk 1 . Nama kedai makan Boston Ais-cream Restoran menganggap bahawa rentetan kata dalam bahasa Inggeris itu serupa dengan bahasa Malaysia dan pengubahsuaian ejaan sudah mencukupi.

semua rancangan latihan guru bahasa Malaysia perlu merangkumi kursus bahasa Malaysia yang diatur khas untuk calon-calon guru yang masih lemah dalam bahasa itu. punggut. Cina. Disamping itu juga. memang cukup baik. adalah terlalu ketara kekeliruannya sehingga ada orang yang tidak lagi mengenali penggunaan yang betul bagi kedua-dua ganti nama tersebut. Unsur-unsur dari bahasa lain yang sering dipindahkan ke dalam bahasa Malaysia itu biasanya ialah sebutan. Demikian juga kesalahan di dalam memakai ganti nama seperti kita untuk kami. bahasa yang tepat dan jitu. Tajuk-tajuk seperti cara-cara untuk menarik perhatian murid. 27. pertuturan berkesan mengandaikan penguasaan bahasa yang tinggi (terutamanya dari aspek sebutan dan tatabahasa). semua guru bahasa Malaysia perlu menjalani kursus-kursus mengenai komunikasi dan pertuturan yang berkesan supaya menimbulkan kesedaran tentang betapa perlunya mereka menajamkan kemahiran-kemahiran lisan mereka. Tujuan utama kursus ini ialah meninggikan penguasaan bahasa Malaysia calon-calon ini dan latihan bertutur patutlah dititikberatkan. Untuk menentukan para guru bahasa Malaysia mempunyai kecekapan bahasa yang tinggi. Keseluruhan faktor ini menimbulkan satu keadaan bahawa bahasa Malaysia itu banyak mengandungi unsur-unsur yang berkacau pada hari ini. tetapi ada seorang dua yang membawa masalah seperti seorang pembaca berita daripada kaum India. ejaan. tatabahasa. umumnya pembaca berita bahasa Malaysia yang terdiri daripada orang bukan Melayu. Air Itam. yang didapati tidak dapat membunyikan k dan h di akhir kata seperti dalam tida(k).STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 mengajar bahasa Malaysia.1 : Melakukan latihan Seperti mana yang disebutkan tadi. Dari segi ejaan-ejaan nama tempat seperti Teluk Datoh. Begitu juga banyak gerabak barang Keretapi Tanah Melayu yang mempunyai tulisan pungut.0 Langkah Mengatasi masalah pertuturan di kalangan guru 27. India dan Arab. pengget dan penggah (pungut dan punggah?). cara-cara mencapai artikulasi yang baik. Misalnya sebutan pembaca berita di televisyen. Guru mata pelajaran lain kerap kali diarahkan mengajar bahasa Malaysia. peri mustahaknya membuat persediaan yang teliti serta cara menerapkan tabiat atau kebiasaan-kebiasaan 1 . dan tenga(h). dan fahaman budaya. Sering juga terdapat kekacauan yang disebabkan oleh pengaruh bahasa-bahasa lain seperti Inggeris. jelas menunjukkan kekacauan dari bahasa Inggeris.

2 : Sukatan pelajaran Dalam pengajaran bahasa Melaysia. 27.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 yang ‘distracing’ haruslah dimasukkan ke dalam kursus-kursus tersebut. 27. berlakon. Disamping itu. langkah pertama ialah menyeimbangkan dua aspek ini dalam bentuk format peperiksaan bahasa Malaysia. memberi arahan atau keterangan. dan lain-lain itu perlu terus dipupuk di dalam bilik darjah malah perlu diperluaskan ke luar bilik darjah. perbualan telefon (tatatertib dan percakapan ringkas dan tepat). Disamping tajuk-tajuk ini adalah lebih baik jika pelajaran-pelajaran lisan digunakan untuk membina kemahiran lisan yang benar-benar berguna kepada murid-murid seperti kemahiran-kemahiran untuk kegunaan sehari-hari. Sebaliknya seseorang yang mengarang dengan amat baik sekalipun belum tentu boleh bertutur dengan cekap. Untuk merombak semula rancangan Malaysia di peringkat sekolah (peperiksaan. membuat penguguman serta sedikit lakonan dan sekali sekala saja bertutur. kini masih lagi terdapat penekanan dan pembahagian masa yang agak berat sebelah diantara dua aspek bahasa. sukatan pelajaan. sukatan pelajaran dan buku-buku teks perlu disusun semula supaya lebih banyak bahan-bahan untuk kegiatan lisan. Disamping itu. berbincang . iaitu berkomuniksi dengan berkesan. Oleh itu. Kemahiran-kemahiran berbahas. lancar dan berkesan akan dapat mengarang dengan amat baik sekali.3 : Kegiatan-kegiatan lisan Tumpukan pelajaran lisan dalam pengajaran bahasa Malaysia perlu diubah. buku teks dan lain-lain) tentu akan dapat membina satu kemahiran yang amat berguna kepada murid-murid. petua-petua untuk memperbaiki sahsiah secara keseluruhannya juga perlu dititikberatkan dalam kursus-kursus tersebut untuk menghasilkan pertuturan yang berkesan. Sekarang ini dapat didapati tajuk-tajuk pelajaran lisan lebih tertumpu kepada pendengar dan membincangkan tentang tajuk-tajuk tertentu. Ini mungkin disebabkan oleh keperluan peperiksaan. Satu perubahan yang amat tegas 1 . iaitu aspek lisan dan tulisan. kemahiran atau tajuk yang dimaksudkan ialah seperti mengemukakan soalan( dengan tepat dan sopan). Perubahan seperti ini tidak akan menjejaskan prestasi murid-murid dalam kemahiran tulisan kerana sesungguhnya seorang yang bertutur dengan fasih.

dan juga dikalangan rakyat yang mempunyai berbagai-bagai dialek atau loghat bahasa Melayu. dan sebutannya. Ini bererti kita mesti membina dan mengembangkan sesuatu bahasa yang baku yakni satu bahasa bersama. loghat bahasa Melayu Kedah.4 : Gunakan Bahasa Baku Apabila bercakap tentang bahasa baku. bahasa standard yang dapat digunakan oleh semua rakyat Malaysia. bahasa pendidikan negara. Bahasa inilah yang dikatakan sebagai bahasa baku. baik melalui proses sosiologi penggunaannya ataupun melalui proses perancangan bahasa. Kegiatan –kegiatan ini juga boleh diselenggarakan di institusi –institusi latihan guru oleh calon-calon guru bahasa Malaysia sendiri. 1 . Menurut Anwar Ibrahim (1989). bersyarah. dan sebagainya.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 perlu diusahakan disini iaitu dalam mengendalikan kegiatan-kegiatan ini . bahasa ilmu dan bahasa perhubungan sosial dikalangan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan bahasa. Kaedah-kaedah mementaskan drama pendek. Salah satu tujuan penting kita membina dan mengembangkan bahasa Melayu ialah untuk menjadikannya sebagai bahasa pentadbiran negara. baik dalam hubungan formal. berkuiz dan lain-lainnya akan melibatkan murid-murid dari semua kelas patut digalakkan dan diadakan dengan lebih kerap. ataupun dalam perhubungan masyarakat luas yang tidak formal. ejaannya. Bahasa ini juga dikatakan sebagai bahasa kebangsaan. Ini bermakna guru sendiri perlu memperlihatkan minat dan tidak merasa malu atau canggung apabila memberi contoh pertuturan dan pembacaan yang bermakna. banyak orang yang barangkali tidak memahami apakah maksudnya dan apakah pentingnya bahasa baku itu dalam konteks negara seperti Malaysia yang mempunyai berbagai-bagai dialek atau loghat bahasa Melayu. loghat bahasa Melayu Johor. Bahasa baku juga dapat menghapuskan segala bentuk dan unsur ‘ bahasa Melayu rojak’ dan bahasa Melayu kacukan’ dan bahasa baku yang dapat mengatasi segala macam loghat bahasa Melayu yang boleh menyebabkan orang Melayu sendiri tidak dapat saling memahami diantara satu dengan lain oleh sebab adanya perbezaan loghat-loghat itu. Guru perlu menggalakkan murid bercakap atau berlakon dengan penuh perasaan dari segi suara. iaitu tatabahasa atau nahunya. pembakuan bahasa berlaku pada tiga aspek bahasa. atau melalui peraturan tatabahasa yang digubal oleh ahli-ahli bahasa. nada dan mimik muka. Beberapa aspek bahasa Malaysia yang masih belum baku sedang dibakukan. 27. berbahas. Contoh loghat Melayu adalah seperti loghat bahasa Melayu Kelantan.

Sebutan baku yang dicita-citakan in sebenarnya sudah lama diamalkan dalam pengucapan bahasa yang bersifat estetik seperti yang ada dalam nyayian lagu-lagu 1 . Menurut Anwar Ibrahim (1989). kuliah. Sebutan baku seperti inilah juga seharusnya dikumandangkan oleh para penyiar radio dan juga television untuk memberikan contoh kewibawaan bahasa Melayu baku sebagai bahasa orang-orang terpelajar Bahasa Melayu yang dituturkan dimana-mana masih dipengaruhi oleh pelbagai dialek. Dengan menwujudkan sebuatn baku seperti yang telah ditunjukkan. maka akan wujudlah sebutan baku yang tidak memperlihatkan ciri-ciri kedaerahan. Jika dalam ucapan secara formal kita semua mengamalkan sebutan menurut ejaan. iaitu bahasa yang telah mengalami perubahan dari aspek pertuturannya dan menjadi bahasa ilmu dan bahasa estetik dan dapat diketengahkan sebagai bahasa internasional atau sekurang-kurangnya bahasa perantaraan serantau Nusantara di Asia Tenggara. Dalam beberapa hal yang kita katakana bahawa loghat Riau-Johorseolah-olah masih ada pengaruhnya pada sebutan dalam ucapan-ucapan formal. Menurut Anwar Ibrahim (1989). Dalam pertuturan yang tidak formal tidak dapat kita harapkan wujudnya sebutan baku. Sebutan baku seperti inilah juga yang layak untuk pengucapan bahasa Melayu baku dalam bidang ilmu seperti yang seharusnya diamalkan dalam bidang pendidikan di sekolah. Tetapi bagaimanakah bahasa Melayu dalam ucapan-ucapan yang bersifat formal seperti ucapan dalam mesyuarat. sebutan baku yang dianjurkan sebagai sebutan yang sesuai dengan sifat bahasa Melayu sekarang. maka murid-murid tidak akan bingung hingga mengeja *olih untuk oleh. di maktab. sebutan baku mestilah sebutan yang tidak memperlihatkan ciri-ciri sebutan menurut loghat daerah manapun. dan tidak seharusnya ada lagi masalah sebutan juga. Hal ini memanglah lumrah kerana setiap penutur mempunyai dialeknya masing-masing untuk berinteraksi dengan orang-orang lain.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Kebiasaan menyebut kata-kata Melayu menurut sebagaimana yang dieja harus diajarkan kepada murid-murid supaya jelas kepada mereka adanya hubungan erat diantara ejaan dengan sebutan. maka sekaligus tidak seharusnyaada lagi masalah ejaan. maka dialek-dialek kedaerahan harus dihapuskan. dalam majlis ceramah dan usrah. atau *kuncu untuk konco. perdebatan dan sebagainya? Nampaknya sebutan baku bahasa Melayu memang wujud secara rasmi. terutamnya orang-orang yang sama inteleknya. atau * pelancung untuk * pelancong. Sebutan baku yang seperti ini sudah lama diamalkan dalam nyanyian lagu-lagu Melayu dan deklamasi sajak-sajak baru yang bersifat estetik. Dengan mengetahui sebutan baku menurut sebagaimana yang dieja. dan universiti. Sebutan baku juga layak bagi amalan bahasa Melayu tinggi dalam pidato umum di dalam dan luar parlimen. Dengan adanya sistem ejaan secara fomenik sebagai ejaan bersama Indonesia-Malaysia yang baku. dan dalam segala ucapan rasmi. terutama dalam siaran radio dan TV.

yakni bagaimana dieja begitulah diucapkan. dan apa saja yang bersifat formal. dapat dianggap sesuai bukan saja untuk nyayian dan deklamasi sajak tetapi juga untuk pidato. ceramah dan persuratan.2 : Bahasa diraja Bahasa diraja ini sering digunakan dalam gelaran-gelaran bagi golongan diraja. Golongan diraja ini mempunyai gelaran yang berbeza mengikut kepada negeri-negeri mereka. bahasa ini juga mengalami perancangan yang sistematik dalam setiap pengucapan. sebutan untuk lagu Bahasa Jiwa Bangsa dan malah lagu Negaraku bukan sebutan menurut loghat daerah Riau-Johor tetapi sebutan baku. nama ringkas atau nama timbangan dalam setiap pertuturan. 28. menggunakan kosa kata yang betul. Contoh: 1 . Contohnya. Selain itu. Bahasa baku ini mematuhi peraturan tatabahasa yang telah ditetapkan dan mempunyai pelbagai laras bahasa.0 .STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Melayu. syarahan. bahasa diraja dan bahasa istana. dan menggunakan kata ganti nama diri dan bentuk sapaan dan gelaran yang formal. dalam bahasa formal juga tidak terdapat unsur kependekan kata dan percampuran kod. dan menekankan ketepatan dan kejelasan makna. ia juga digunakan bagi rujukan kehormat bagi menunjukkan pangkat atau status mereka. serta mematuhi format tertentu seperti ucapan. binaan dan susunan ayat yang betul. Selain itu. menggunakan perkataan yang lengkap dan tepat.ceramah. tidak mempunyai kependekan perkataan. Sebutan baku yang seperti ini yakni yang didasarkan pada ejaan fonemik. 28. Bahasa-bahasa yang terdapat dalam bahasa formal adalah seperti bahasa baku. Ia sering digunakan dalam konteks formal dan bersifak fonemik.1 : Bahasa baku Bahasa baku ini sering digunakan untuk tujuan rasmi. tersusun. Pertuturan dalam Bahasa Melayu Formal Penggunaan bahasa Melayu formal ini memenuhi peraturan tatabahasa yang telah ditetapkan dan setiap ayat yang diucapakan adalah menggunakan intonasi yang betul. Penutur yang menggunakan bahasa formal ini menggunakan bahasa baku sebagai bahasa pertuturan. Penutur juga tidak akan menggunakan nama sendiri. 28. Tidak terdapat penutur asli dalam bahasa baku ini.

Bahasa istana ini tidak boleh digunakan oleh rakyat biasa dan juga pertuturan harian.3 : Bahasa istana Digunakan didalam istana bagi menghormati golongan diraja. Contoh: I. Gelaran diraja : 1) raja bagi negeri perak dan selangor 2) tunku atau ungku bagi negeri johor. Rujukan kehormat berdasarkan pangkat Status Balu raja Kerabat diraja Rujukan kehormat Yang Maha Mulia Yang Amat Mulia Yang di-Pertuan Agong dan Raja Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia seri Permaisuri Agong paduka 28. pahang dan terengganu II. Hamba Perkataan atau ungkapan khusus: Bahasa biasa Makan Marah Sakit Pulih Mandi Meninggal Bahasa istana Santap Murka Gering Betah Bersiram Mangkat II. kedah dan negeri sembilan 3) tengku bagi negeri kelantan. Tuanku.0 : Pertuturan Dalam Bahasa Melayu Tidak Formal 1 . 29. Baginda. Kata ganti nama diri : Patik.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 I. Beta.

‘cun’. bahasa pasar. terdapatnya unsur percampuran kod dan kependekan kata dalam pertuturan. Antara bahasa yang sering digunakan dalam pertuturan tidak formal ini adalah seperti bahasa mesra. Contoh ayat: tangkap relaks lah brader. ‘makwe’. kak cik nak ke mana? 29.1 : Bahasa mesra Secara umumnya. Ia sering digunakan dengan orang yang mempunyai hubungan rapat atau mesra antara satu sama lain. 29. sering menggunakan kata ganti nama diri yang lebih mesra dan penggunaan nama sendiri. ‘tangkap relaks’. Contoh perkataan: ‘brader’.2 : Bahasa slanga Bahasa slanga ini merupakan bahasa yang rendah tarafnya berbanding dengan bahasa standard. bahasa halus. menggunakan gelaran kekeluargaan dan panggilan yang lebih intim. ‘poyo’. gua tak main cintan sama lu punya awek lh.3 : Bahasa basahan 1 . ‘pakwe’. ‘bro’.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Pertuturan dalam bahasa tidak formal ini sering digunakan dalam kehidupan seharian. Bahasa ini sering dituturkan oleh remaja pada masa kini dalam pertuturan seharian mereka. dan pemilihan kosa kata lebih dipengaruhi oleh dialek daerah dan tidak terlalu mementingkan kehalusan bahasa. intonasi tidak sempurna. dialek dan sebagainya. 29. Penutur yang menggunakan bahasa tidak formal dalam percakapan mereka tidak terikat dengan penggunaan tatabahasa. bahasa kasar. iaitu ketika bersama keluarga ataupun rakan-rakan. penggunaan bahasa mesra ini digunakan secara lisan. binaan ayat tidak perlu tersusun. bahasa slanga. ‘sempoi’. ‘boring’. Contoh: siti nak ikut milah tadi tapi ibu tak bagi. Kosa kata bahasa slanga ini mempunyai makna yang tersendiri dan difahami oleh golongan tertentu sahaja.

Pelat penyebutan bahasa ini banyak dipengaruhi oleh bahasa ibunda penutur tersebut. Bahasa ini tidak sesuai digunakan dalam ucapan rasmi dan tulisan. IV. Oleh itu ia hanya digunakan dalam bahasa pengucapan seharian. II. contoh: dia punya barang. Selain daripada itu. Selain itu. Contoh perkataan: I. contoh: banyak cantik Kerap menggunakan perkataan ‘punya’.4 : Bahasa pasar Bahasa pasar ini merupakan bahasa yang terhasil daripada kacukan bahasa Melayu dan bahasabahasa bukan melayu. Kedudukan. pangkat. 1 . Ia sering dituturkan dengan nada yang lembut dan sopan. umur dan keakraban antara penutur dan juga pendengar amat mempengaruhi gaya bahasa yang digunakan semasa bercakap. III. ia juga menggunakan peribahasa dan kiasan bagi menggantikan sesetengah ayat. Contoh ayat: aku tak nak makan 29. bahasa ini juga ada kalanya digunakan dalam penulisan surat menyurat apabila kata-kata yang sopan digunakan. aku punya anak 29. Contoh perkataan : ‘nak’. Penggunaan ‘gua’ untuk mengantikan saya Penggunaan ‘lu’ untuk menggantikan kamu Menggunakan perkataan ‘banyak’ sebagai kata penguat .5 : Bahasa halus Bahasa halus ini wujud akibat daripada pertimbangan terhadap orang yang dilawan bertutur. ‘dah’. ‘ambik’. Bahasa ini juga tidak mementingkan unsur tatabahasa kerana bahasa basahan ini hanya mementingkan kefahaman antara penutur dan juga pendengar. ‘tak’. ‘kecik’. ‘pulak’.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Bahasa bahasan merupakan bahasa yang digunakan dalam kehidupan seharian dan juga dikenali sebagai bahasa kolokial.

tak berotak dan sebagainya. Adakalanya bahasa yang dianggap kasar di kawasan tertentu dianggap gurauan di kawasan yang lain. Penggunaan bahasa kasar ini mempunyai gambaran yang berbeza-beza mengikut kawasan yang berlainan. adinda. sering menggunakan kata ganti nama yang tidak sopan. II. dan sering menggunakan kata yang berbentuk sindiran. perkataan celaka di anggap perkataan yang kesat di selangor. kekanda. 29. bonda.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Contoh perkataan : anakanda.6 : Bahasa kasar Bahasa ini sering digunakan apabila seseorang itu dipengaruhi dengan perasan marah dan geram.7 : Dialek 1 . III. ayahanda. nenda Contoh bahasa halus yang menggantikan bahasa basahan: Bahasa basahan Kencing Berak Mengandung Kubur Bahasa halus Buang air kecil Buang air besar Berbadan dua Makam Contoh penggunaan bahasa kiasan : I. bodoh. tidak menggunakan peraturan nahu yang lengkap. penggunaan bahasa ini tidak menyenangkan bagi sesetengah pendengar. Misalnya. bisa seperti racun cepat bagai kilat bersinar seperti permata 29. Selain itu. tetapi dianggap biasa di melaka. Contoh perkataan : celaka.

kosa kata dan kata ganti diri. gaya lagu bahasa. Proses pertukaran antara individu melalui sistem simbol-simbol yang sama. tatabahasa.dan -kan perbesar (dialek kedah) dan besarkan (dialek johor) d) Kosa kata Contoh: bewoh (dialek kelantan bermaksud kenduri) e) Kata ganti diri Contoh : ambo (dialek kelantan bermaksud saya) Hang ( dialek utara bermaksud kamu) 28. Dialek ini ditentukan oleh faktor geografi dan juga sosial masyarakat tersebut. bermaksud pertukaran simbol. communnication. Ilmu pengetahuan tentang pengiriman informasi (Stuart. 1 . 1983). pesan-pesan yang sama dan informasi. Perbezaan penggunaan dialek ini dapat dilihat melalui sebutan. Contoh perkataan: a) Sebutan Contoh: perkataan ‘air’ disebut dalam pelbagai dielek sebagai ayaq. ayo b) Gaya lagu bahasa Contoh: dialek negeri perak biasanya disebut dengan lebih laju berbanding dengan negeri sembilan c) Tatabahasa Contoh: penggunaan imbuhan per.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Dialek merupakan satu variasi bahasa tertentu yang dituturkan oleh sekumpulan masyarakat di kawasan tertentu. Seni untuk mengekspresikan gagasan.0 : Komunikasi Pengertian komunikasi: Komunikasi sebagai kata benda (noun).

Persuasy. Apabila kita mengadakan komunikasi itu bermaksud membahagikan informasi …. Dari beberapa pengertian di atas ada dua nilai: 1. Informasi. pemahaman. gambaran . communio = common when we communication are the sender tuned together for a particular message). III)Onong Uchyana Effendy: dalam buku komunikasi. Jadi. Secara aksiologis. emosi. (Communication is the prosses of transmitting meoninfull symbols between individuals – buku public opinion).STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Pengertian komunikasi menurut beberapa pakar : I)William Albig: komunikasi adalah proses penukaran lambang-lambang yang bermaksud antara individu. Steinner (1964:527) mendefinisikan komunikasi: ”Communication: the transmission of information. Tindakan atau proses transformasi itulah yang biasanya disebut komunikasi). by the uses of symbol…” (komunikasi adalah perubahan informasi. keterampilan dan sebagainya. (Communication comes from latin. pesan melalui media atau lambang-lambang melalui bahasa lisan. skills.jadi stimulans. iaitu kata communio atau common. komunikasi adalah proses pemindahan pesan dari komunikator kepada komunikan. emotions. idea. Secara ontologis kebenaran yang mutlak. etc. ideas. adalah proses pemindahan untuk mencapai satu sasaran. 1 . suatu pesan dapat dimengerti baik komunikator dan komunikan. Komunikator (stimulus). Sikap. gagasan. komunikasi adalah perhubungan atau proses pemindahan maksud. IV)Bennard Berelson dan Gary A. II)Wilbur Schram: dalam huraiannya “How Communication Work” mengatakan komunikasi berasal dari bahasa Latin. nilai. berupa lambang. sesi komunikasi ini melibatkan penerima dan pengirim. memberikan rangsangan kepada komunikan. tulisan ataupun isyarat. 2. komunikasi hakikatnya adalah proses penyimpanan fikiran atau perasaan oleh komunikator kepada komunikan. teori dan praktik mengatakan. agar penerima atau pun pengirim memahami pesanan tertentu.

idea. Apa (message: pesan. idea. sehingga semakin sama latar belakang budaya antara komunikator dengan komunikan maka komunikasi semakin efektif. harapan. Komunikasi adalah seni penyampaian informasi (peranan.sikap atau gagasan) dari komunikator untuk merubah serta permohonan yang dikehendaki komunikator. 1 . message. Dengan hasil/impak apa? (effect . Kerjasama amat penting mencapai idea yang sama demi satu tujuan yang sama.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Secara epictomologis. i)Latar Belakang Budaya Interpretasi suatu pesan akan terbentuk dari tahap pemikiran seseorang melalui kebiasaannya. Dengan saluran mana? (media channel dan saranan). alamat). komunikasi bertujuan mengubah tingkah laku. Paradigma Lasswell (Haroid D.hasil komunikasi). merubah tahap pemikiran. iii)Harapan Harapan mempengaruhi penerimaan pesanan sehingga dapat menerima mesej sesuai dengan yang diharapkan. atau sikap orang lain. Banyak hal yang dapat mempengaruhi komunikasi diantaranya ialah latar belakang budaya. Kepada siapa (komunikan. ikatan kelompok atau group. pengirim atau sumber). Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi Komunikasi sering mengalami gangguan sehingga proses komunikasi tidak seperti yang diharapkan. pendidikan dan situasi. ii)Ikatan Kelompok atau Group Nilai-nilai yang dianuti oleh suatu kelompok amat mempengaruhi cara menerima pesanan. gagasan). penerima. Laswell) Komunikasiboleh difahami dengan menjawab pertanyaan: Who says what in which channel yo whom with what effect ? • • • • • Siapa (mengatakan? komunikator.

Faktor situasi ini adalah faktor ekologi (iklim atau kondisi alam). i)Penginterprestasian Hal yang diinterpretasikan adalah motif komunikasi. terjadi dalam diri komunikator.0 : Proses komunikasi Proses komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesanan kepada komunikannya. penerimaan. misal keadaan emosi. Proses komunikasi dapat terjadi apabila ada interaksi antara manusia dan penyampaian pesanan untuk mewujudkan objektif komunikasi. sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. Proses komunikasi. ii)Penghantaran 1 . v)Situasi Perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan atau situasi. penghantaran. 31. semakin kompleks sudut pandangan dalam memahami isi pesanan yang disampaikan. penghantaran balik dan penginterpretasian. Tahapan proses komunikasi adalah seperti penginterpretasian. perjalanan. pengiriman. suasana perilaku. misal cara berpakaian dan cara berbicara. Proses komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif (sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya).STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 iv)Pendidikan Semakin tinggi pendidikan. teknologi. mencakupi sistem peran. faktor sosial. proses komunikasi tahap pertama bermula sejak motif komunikasi muncul hingga pemikiran komunikator berhasil menginterpretasikan apa yang difikirkan dan dirasakan ke dalam pesan (masih abstrak). Ertinya. struktur sosial dan karakteristik sosial individu. lingkungan psikososial iaitu persepsi seseorang terhadap lingkungannya dan stimuli yang mendorong dan memperteguh perilaku. banyak melalui perkembangan. Proses penterjemahan objektif komunikasi ke dalam pesan disebut interpreting. faktor rancangan dan arsitektural (penggunaan ruang).

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Tahap ini masih ada dalam komunikator dari pesan yang bersifat abstrak berhasil diwujudkan oleh akal budi manusia ke dalam lambang komunikasi. dimana lambang komunikasi yang terhasil dan diuraikan ke dalam bentuk pesanan. mengirim lambang komunikasi dengan peralatan jasmaniah yang disebut transmitter. Proses komunikasi dapat dilihat pada skema di bawah ini: 1 . akal budi manusia berfungsi sebagai encorder. iii)Pengiriman Proses ini terjadi ketika komunikator melakukan tindakan komunikasi. Tahap ini disebut encoding. alat penyandi: merubah pesan abstrak menjadi konkret. v)Penerimaan Tahap ini diperoleh dengan menerima lambang komunikasi melalui peralatan jasmani komunikan. vii)Penginterpretasian Tahap ini terjadi pada komunikan. sejak pesan dikirim hingga pesan diterima oleh komunikan. iv)Perjalanan Tahapan ini terjadi antara komunikator dan komunikan. vi)Penghantaran Balik Tahap ini terjadi pada diri komunikan sejak lambang komunikasi diterima melalui peralatan yang berfungsi sebagai receiver hingga akal budinya berhasil menguraikannya (decoding). alat pengirim pesan.

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011

Proses komunikasi dapat dilihat dari beberapa perspektif :
1. Perspektif psikologi. 2. Perspektif mekanikal.

Perspektif Psikologi Perspektif ini merupakan tahap komunikator melalui proses encoding, kemudian hasil encoding diubah kepada komunikan sehingga terjadi komunikasi interpersonal.

Perspektif Mekanis 1

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011
Perspektif ini merupakan bahagian dimana komunikator mengubah pesanan kepada bahasa verbal atau non verbal. Komunikasi ini terbahagi kepada beberapa proses. 1. Proses komunikasi primer. 2. Proses komunikasi sekunder.
3. Proses komunikasi linear. 4. Proses komunikasi sekular.

i)Proses Komunikasi Primer Proses komunikasi primer adalah penyampaian fikiran oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan lambang sebagai media. ii)Proses Komunikasi Sekunder Merupakan penyampaian pesanan dengan menggunakan alat dengan menggunakan lambang sebagai media pertama. iii)Proses Komunikasi Linear Penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan sebagai titik terminal. iv)Proses Komunikasi Sekular Terjadinya feedback atau timbal balik dari komunikan ke komunikator. Kesimpulannya, komunikasi bersifat dinamik, proses komunikasi bermanfaat untuk analisis, proses komunikasi dapat terhenti setiap saat, pesan komunikasi tidak harus diterima dan tindak komunikasi merupakan indikator komunikasi.

32.0 : Komponen komunikasi 1

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011
Komponen komunikasi hampir sama dengan unsur-unsur komunikasi iaitu: 1. Komponen komunikan. 2. Komponen komunikator. 3. Komponen pesan.
4. Komponen timbal balik.

i)Komponen Komunikan Seseorang dapat menerima pesanan apabila pesanan berada dalam keadaan dimana komunikasi benar-benar difahami oleh penerima pesan, pengambilan keputusan dilakukan secara sedar untuk mencapai tujuan, pengambilan keputusan dilakukan secara sedar untuk kepentingan peribadinya dan mampu memikirkan kebaikan secara mental atau fizik. ii)Komponen Komunikator Komunikasi dapat berjalan efektif bila ada kepercayaaan dalam diri komunikator (self credibility) dan kepercayaan kepada komunikator mencerminkan pesan yang diterima komunikan dianggap benar serta sesuai kenyataan dan daya tarik komunikator (source attractiviness). iii)Komponen Pesan Pesanan adalah nasihat, bimbingan, dorongan, informasi dan lain-lain. Pesann dapat disampaikan secara lisan atau non verbal. iv) Timbal Balik Merupakan respon yang diberikan oleh komunikan terhadap pesanan yang diterimanya.Timbal balik dapat digunakan untuk mengukur kebesaran informasi yang diterima dibandingkan dengan yang diterima.

Unsur komunikasi Komunikasi telah didefinisikan sebagai usaha penyampaian pesanan antara manusia, sehingga terjadinya proses komunikasi minima yang terdiri dari 3 unsur iaitu pengirim pesanan (komunikator), penerima pesann (komunikan) dan pesanan itu sendiri.

1

i)Komunikator Pengirim pesan (komunikator) adalah manusia yang berinisiatif menyampaikan pesanan untuk mewujudkan objektif komunikasinya. Channel (saluran-media) dan Receiver (penerima). Berlo membuat formula komunikasi yang lebih sederhana yang dikenal dengan ”SMCR”. yaitu: Source (pengirim).STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Awal tahun 1960-an. Message (pesan). Unsur komunikasi komunikator 1 . David K. banyak orang dan massa. Komunikator dapat dilihat dari jumlahnya yang terdiri dari seorang.

kepada siapa pesan komunikator ditujukan. proses komunikasi dapat menghasilkan sembilan kemungkinan. proses komunikasi 1 .STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 ii)Komunikan Komunikan (penerima pesan) adalah manusia yang berakal budi. Peranan antara komunikator dan komunikan bersifat dinamik. Jika dilihat dari jumlah komunikator dan komunikan. dan saling bekerjasama.

dan bahasa tulisan. Pesanan bersifat non verbal (non verbal communication) iaitu: 1. bahasa lisan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 iii)Pesanan Pesanan bersifat abstrak. mimik. Pesann bersifat verbal (verbal communication) antara lain ialah oral (komunikasi yang dijalin secara lisan) dan written (komunikasi yang dijalin secara tulisan). 1 .bidang kerahasiaan) iii)Saluran Komunikasi dan Media Komunikasi Saluran komunikasi merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Pesanan bersifat konkrit dan dapat berupa suara. gerak-gerik. Gestural communication (menggunakan sandi-sandi .

iv) Kesan Komunikasi Kesan komunikasi diertikan sebagai pengaruh yang ditimbulkan pesan komunikator dalam diri komunikannya. 1 . secara langsung dan dengan media.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Terdapat dua cara iaitu Non mediated communication (face to face).

hal yang membuat seseorang bertindak melakukan sesuatu). efektif (sikap seseorang terbentuk) dan Kognitif (tingkah laku. 1 . v) Timbal Balik Timbal balik bermakna jawapan komunikan atas pesanan komunikator yang disampaikan kepadanya.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Terdapat tiga pengaruh dalam diri komunikan iaitu Kognitif (seseorang menjadi tahu sesuatu). Pada komunikasi yang dinamik. komunikator dan komunikan saling bertukar peranan.

harus mempunyai dua orang peserta dalam situasi bersama (Laing. ii)Hubungan persaudaraan. KIP Antara Dua Orang adalah komunikasi dari seseorang ke orang lain. ciri-ciri mengenali KAP sebagai bersifat spontan. dua arah interaksi verbal dan nonverbal yang menyangkut saling berbagi informasi dan perasaan. verbal dan non verbal.0 : Definisi KAP KAP adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi pertemuan antara dua orang atau lebih. dan Lee (1991:117). kebetulan. Setiap orang anggota tahu akan kewujudan individu lain. tidak berstruktur. apabila pengirim menyampaikan informasi berupa kata-kata kepada penerima dengan menggunakan medium suara manusia (human voice). tidak mengejar tujuan yang direncanakan. secara terorganisasi atau pada ramai orang (Wiryanto. memiliki minat yang sama atau bekerja untuk suatu tujuan. Pendekatan KAP Tiga pendekatan utama tentang pemikiran KAP berdasarkan Komponen-komponen utama. 2008). Untuk memahami perilaku seseorang. Saling bertukar informasi dan perasaan antara individu dengan individu atau antara individu di dalam kelompok kecil (Febrina. Phillipson. dua arah. berkaitan komunikasi dari seorang kepada beberapa orang lain (kelompok kecil). Hubungan persaudaraan bermaksud KAP sebagai komunikasi yang berlangsung antara dua orang yang mempunyai hubungan mantap dan jelas.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 29. 2004). identiti keanggotaan tidak jelas dan terjadi secar tidak langsung. KIP Antara Tiga Orang atau lebih. Menurut Barnlund (dikutip dalam Alo Liliweri: 1991). 1 . i)Komponen-Komponen Utama Bittner (1985:10) menerangkan KAP berlangsung. Komunikasi Interpersonal (KIP) adalah interaksi orang ke orang.

derajat KAP berpengaruh terhadap keluasan dan kedalaman informasi sehingga merubah sikap. saling menerima timbal balik secara maksimal dan partisipan berperanan fleksibel. Menurut Kumar (2000: 121-122). Oleh karena itu. David Berlo (1997:172) mengembangkan konsep empati menjadi teori komunikasi. Feedback yang diperoleh dalam KAP berupa feedback positif. kecepatan jangkauan terhadap khalayak relatif lambat dan efek yang terjadi perubahan sikap. iii)Pengembangan KAP dapat dilihat dari dua fasa sebagai perkembangan dari komunikasi impersonal dan komunikasi peribadi. Efektifitas KAP KAP merupakan komunikasi paling efektif untuk mengubah sikap. pandangan developmental tentang semakin banyak komunikator mengetahui satu sama lain. mengemukakan pendekatan hubungan dalam menganalisis proses KAP menyatakan bahwa KAP membentuk struktur sosial yang diciptakan melalui proses komunikasi. dukungan (supportiveness) dan rasa positif (positiveness). tanggapan 1 . Empat tingkat ketergantungan komunikasi adalah peserta komunikasi memilih pasangan sesuai dirinya. Prinsip mendasar dalam komunikasi manusia berupa penerusan gagasan. Sifat komunikasi ini adalah spontan dan informal. kemampuan mengatasi tahap tinggi.empati (empathy). negatif dan neutral. Trenholm dan Jensen (1995:227-228) mengatakan bahagian interaksi dalam keluarga menunjukkan jaringan komunikasi. maka semakin banyak karakter antara pribadi yang terbawa dalam komunikasi tersebut. pendapat atau perilaku seseorang. Steinberg (1998: 274). Kesetaraan (equality). 1. Ciri-ciri KAP menurut Rogers adalah arus pesanan dua arah. Edna Rogers (2002: 1).STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Trenholm dan Jensen (1995:26) mendefinisikan KAP sebagai komunikasi antara dua orang yang berlangsung secara bersemuka (komunikasi persaudaraan). lima ciri efektifitas KAP sebagai keterbukaan (openess). Pendapat Berald Miller dan M. konteks komunikasi dua arah. tingkat timbal balik tinggi.

mendasarkan pada apa yang dialami oleh individu.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 yang diharapkan berupa timbal balik. Pengambilan peranan (role taking) dan Empati komuniksi (empathic communication). i)Kelayakan (decentering) Bagaimana individu memusatkan perhatian kepada orang lain dan mempertimbangkan apa yang dipikirkan dan dikatakan orang lain tersebut. 1 . menyentuh kesadaran diri melalui orang lain. kejadian. individu mempunyai kemampuan untuk mendapatkan. persepsi atau proses yang menyatakan tidak langsung perubahan sikap atau perilaku penerima. Tingkatan sosiologis (sociological level). menginteprestasikan bagaimana respon informasi. seseorang harus lebih dulu mengenal dan mengerti perilaku orang lain. ii)Pengambilan peranan (role taking) Mengdefinasikan orang lain ke dalam dirinya. Tingkatan dalam pengambilan peranan sebagai Tingkatan budaya (cultural level). mendasarkan keseluruhan karakteristik dari norma dan nilai masyarakat. Blumer mengembangkan pemikiran Mead melalui pemikiran interaksionisme simbolik iaitu “Manusia bertindak (act) terhadap sesuatu (thing) atas dasar makna (meaning) yang mempunyai objek tersebut bagi dirinya. Tahap proses empati adalah seperti Kelayakan (decentering). Berlo membahagikan teori empati menjadi dua iaitu Teori Penyimpulan (inference theory). orang dapat mengamati atau mengdefinasikan perilakunya sendiri dan Teori Pengambilan Peran (role taking theory). mendasarkan pada asumsi sebagian kelompok budaya dan Tingkatan psikologi (psycological level). iii)Empati komunikasi (empathic communication) Empati komunikasi meliputi penyampaian perasaan. serta mengembangkan harapan-harapan tingkah laku komunikasi dan terjadi pergantian peran untuk mencapai kesamaan pengalaman dalam perilaku empati.

dan belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain. Mengidentifikasi. tujuan terapeutik diarahkan pada pertumbuhan klien seperti Realisasi diri. Peningkatan fungsi dan kemampuan yang memuaskan serta mencapai tujuan personal yang realiti. mengungkap perasaan dan mengkaji masalah serta mengevolusi tindakan yang dilakukan bidang. Kemampuan membina hubungan interpersonal yang intim. lingkungan fizik dan diri sendiri. usia. Stuart G. (1998). Memberikan pengertian tingkah laku individu dan membantu individu mengatasi masalah yang dihadapi. bertujuan dan dipusatkan untuk individu. Identitas diri yang jelas dan integritas diri yang tinggi. pengalaman.W. Mencegah tindakan yang negatif terhadap pertahanan diri individu. menciptakan hubungan antara bidan dengan pasien untuk mengenal keperluan komunikasi.1 : Tujuan Komunikasi Terapeutik Membantu individu memperjelas dan mengurangi beban perasaan serta fikiran. Komunikasi terapeutik mengarah pada bentuk komunikasi interpersonal.0 : Pengertian Komunikasi Terapeutik Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sedar. dalam hubungan ini bidang dan individu memperoleh pengalaman belajar bersama dalam rangka memperbaiki pengalaman emosi individu. 1 . Northouse (1998: 12). 34.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Komunikasi. mental dan dipengaruhi oleh latar belakang sosial. Membantu mempengaruhi orang lain.2 : Manfaat Komunikasi Terapeutik Mendorong dan menganjurkan kerjasama antara bidang individu. komunikasi terapeutik merupakan hubungan interpesonal antara bidan dengan individu. 34. komunikasi terapeutik adalah kemampuan atau keterampilan bidang untuk membantu individu beradaptasi terhadap stress. pendidikan dan tujuan. Membantu mengambil tindakan yang efektif untuk individu. Menurut Stuart. 34. penerimaan diri dan rasa hormat pada diri sendiri. mengatasi gangguan psikologi. Kemampuan komunikasi tidak terlepas dari tingkah laku yang melibatkan aktiviti fizik. saling tergantung dan mencintai.

Komunikasi dilakukan dengan saling pengertian sebelum memberi saranan. 34. bidang harus faham akan maksud empati. berpegang pada etika serta tanggungjawab.6 : Teknik Menjalin Hubungan dengan individu Syarat dasar komunikasi menjadi efektif (Stuart.3 : Unsur Komunikasi Terapeutik Adapun komunikasi terapeutik mempunyai unsur sebagai ada sumber proses komunikasi. bidang harus dapat berperan sebagai role model. bidang sebagai tenaga kesihatan menciptakan suasana agar individu punya motivasi mengubah diri. pesanan disampaikan dengan penyandian balik (verbal & non verbal). informasi dan masukan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 34. bidang dengan aktif. menghayati nilai yang dianuti individu. percaya dan menghargai. mampu menentukan batas waktu yang sesuai dan konsisten. 34. 1998) adalah Komunikasi ditujukan untuk menjaga harga diri pemberi dan penerima pesan. 1 .4 : Prinsip Komunikasi Terapeutik (Menurut Carl Rogers) Bidan sebagai tenaga kesihatan harus mengenal dirinya sendiri. bidan harus jujur dan berkomunikasi secara terbuka. berfokus pada individu yang membutuhkan bantuan. 34. mampu mengekspresikan perasaan. Altruisme (panggilan jiwa) untuk mendapatkan kepuasan dengan menolong orang lain. Bidang sebagai tenaga kesihatan harus menciptakan suasana agar individu berkembang tanpa rasa takut. bidang sebagai tenaga kesehatan harus sedar tentang kepentingan individu. mendengarkan dan memberikan respon pada individu. bidan sebagai tenaga kesehatan harus faham. komunikasi ditanda dengan sikap menerima. bidang sebagai tenaga kesihatan harus menguasai perasaannya sendiri. ada penerima dan lingkungan saat komunikasi berlangsung.3 : Ciri Komunikasi Terapeutik Komunikasi terapeutik mempunyai ciri sebagai terjadi antara bidan dengan individu. Mempunyai hubungan akrab dan mempunyai tujuan.

7 : Jenis Komunikasi Terapeutik Mendengar dengan penuh perhatian Usaha bidan mengerti individu dengan cara mendengarkan masalah yang disampaikan individu. Menanyakan pertanyaan yg berkaitan Tujuan : mendapatkan informasi yang spesifik mengenai masalah yang disampaikan individu. Menunjukkan penerimaan Mendukung dan menerima informasi dengan tingkah laku yang menunjukkan penilaian.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 34. Mengklarifikasi Tujuan : untuk menyamakan maksud. tubuh condong ke arah individu. Memfokuskan Untuk membatasi bahan pembicaraan sehingga percakapan lebih spesifik dan difahami. menghindari gerakan yang tidak perlu. tidak menyilangkan kaki dan tangan. Sikap bidan mendengarkan tanpa memutuskan pembicaraan. Sikap bidan pandangan ke individu. Menyatakan hasil observasi Bidan memberikan timbal balik pada individu dengan menyatakan hasil pengamatannya sehingga individu dapat menguraikan apakah pesannya diterima atau tidak. 1 . Mengulang ucapan pasien dengan kata-kata Pemberian feedback dilakukan setelah bidan melakukan pengulangan kembali kata kata individu. memberikan umpan balik verbal.

Meringkas Pengulangan idea utama yang telah dikomunikasikan secara singkat. Manfaat untuk membantu. Diam Memberikan kesempatan pada bidan untuk mengorganisasikan pikiran dan memproses informasi. Menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan Tujuannya adalah memberi kesempatan individu untuk mengarahkan seluruh pembicaraan. mengingat topik yang telah dibahas sebelum melanjutkan pembicaraan. Menempatkan kejadian dan waktu secara berurutan. Memberikan penghargaan Teknik ini tidak digunakan untuk menyatakan hal yang baik dan buruk. bidan mengikuti apa yang sedang dibicarakan selanjutnya.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Menawarkan informasi Memberi tambahan informasi merupakan tindakan rawatan kesihatan untuk individu. Menganjurkan klien untuk menguraikan persepsi Bidan harus dapat melihat segala sesuatu dari perpektif individu. memberi kesempatan kepada individu untuk berinisiatif dalam memilih topik pembicaraan. Menemukan pola kesukaran interpersonal klien. memberi kesempatan kepada individu untuk memulai pembicaraan. Menawarkan diri Menyediakan diri anda tanpa respon bersyarat atau respon yang diharapkan. Menguraikan kejadian secara teratur akan membantu bidan dan individu untuk melihat dalam suatu perspektif. menafsirkan diskusi. 1 .

tahap tindak lanjut dan tahap untuk kontrak yang akan datang. 2) Penafsiran berbeza. menyepakati masalah pasien. Orientasi Fasa ini dilakukan pada awal setiap pertemuan kedua. Isi percakapan antara bidan dengan individu meliputi tahap evaluasi hasil. Fasa terminasi Merupakan akhir dari setiap pertemuan bidan dengan individu. Tujuan meminteprestasi data. Hal yang perlu dilakukan bidan adalah : memberi salam. Tujuan tindakan kebidanan : Meningkatkan pengertian dan pengenalan individu tentang diri. 6) Bicara hal-hal yang pribadi. melengkapi kontrak. Melaksanakan pendidikan kesihatan. Klasifikasi terminasi : Terminasi sementara : akhir dari tiap pertemuan bidan dengan individu. Mengembangkan. pikiran dan perilakunya (tujuan kognitif). 5) Pemberian jaminan yang tidak mungkin. mempertahankan. 4) Kepentingan berbeza. rencana yang telah dibuat dengan keadaan individu dan mengevaluasi hasil tindakan yang lalu. isi percakapan tindak lanjut dan tahap eksplorasi perasaan. Melaksanakan observasi dan pemantauan. menanyakan nama individu. mengakhiri perkenalan. terdiri dari tahap evaluasi hasil. memperkenalkan diri. penjelasan dan 1 . 3) Komunikasi yang terjadi satu arah. Melaksanakan kolaborasi. mengingatkan kontrak. perasaan. Hal yang harus diperhatikan : memberi salam. Terminasi akhir : terjadi jika individu akan pulang dari rumah sakit atau bidan selesai praktik.8 : Faktor Penghambat Komunikasi Terapeutik Komunikasi terapeutik dapat mengalami hambatan diantaranya : 1) Pemahaman berbeza. 34. 7) Menuntut bukti.dan meningkatkan kemampuan individu secara mandiri menyelesaikan masalah yang dihadapi (tujuan afektif & psikologi). menyepakati pertemuan (kontrak). memvalidasi keadaan individu. Fasa kerja Merupakan inti hubungan bidan-klien yang terkait erat dengan pelaksanaan rencana tindakan kebidanan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Perkenalan Adalah kegiatan yang dilakukan saat pertama kali bertemu.

menentukan sikap individu. Komunikasi Terapeutik dalam Kebidanan Komunikasi terapeutik dalam kebidanan meliputi : Pengkajian Menentukan kemampuan dalam proses informasi. memberi sokongan. terbuka. Implementasi Memperkenalkan diri dan memulakan interaksi dengan individu. meningkatkan harga diri individu. 11) Memperlihatkan sifat jemu dan pesimis. 1 . mengungkapkan perasaan. menggunakan komunikasi untuk meningkatkan harga diri individu. membantu menerima pengalaman. mengevaluasi kemampuan individu dalam berkomunikasi. mengobservasi kejadian yang terjadi. 10) Terlalu banyak bicara. mengevaluasi data tentang status mental pasien. 8 ) Mengalihkan topik pembicaran. membantu individu mendapatkan gambaran pengalamannya. mengkaji tingkat kecemasan individu. Tujuan Rencana Membantu individu memenuhi keperluan sendiri. mengidentifikasi perkembangan individu. 9) Memberikan kritik mengenai perasaan pasien.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 tantangan. kesihatatan dan individu sepakat untuk berkomunikasi secara terbuka. dan memfokuskan kepada masalah. Evolusi Individu dapat mengembangkan kemampuan dalam mengkaji dan memenuhi keperluan komunikasi menjadi lebih jelas. membantu menciptakan lingkungan yang dapat mengurangkan kecemasan.

pidato.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 33. bahasa Melayu bukan sahaja terkongkong di negara Malaysia tetapi ianya juga telah tersebar luas di seluruh dunia. Satu lagi bukti yang menunjukkan bahasa Melayu digunakan di peringkat antarabangsa ialah penggunaanya di universiti-universiti luar negara. peringkat sekolah merupakan peringkat yang paling sesuai sekali dalam menerapkan kemahiran bertutur ini. di Universiti Beijing Foreign Studies (BFSU) telah mewujudkan Jabatan Bahasa Melayu yang diketuai Prof Madya Zhao Yuezhen. bak kata perpatah melayu kita “melentur buluh biarlah dari rebungnya”. Hal ini menunjukkan bahasa melatu telah digunakan di seluruh dunia.0 PENILAIAN Berdasarkan kepada penilaian yang dibuat. gaya pertuturan adalah sangat diambil kira dari segi sebutan. kerana pelajar lebih mudah diajar dan mereka lebih mudah memahami. Buktinya setiap tahun negara Malaysia telah membuat pertandingan Pidato Bahasa Melayu Antarabangsa Piala Perdana Menteri yang disertai oleh beberapa negara asing seperti China. lakonan. Untuk menguasai kemahiran bercakap dalam bahasa melayu ini haruslah dimulakan di peringat sekolah lagi. Australia. Jelas sekali bahawa. Dalam pertandingan ini. 1 . Bosnia dan sebagainya. bahasa Melayu bukan sahaja dituturkam oleh orang melayu malah ianya juga digunakan oleh masyarakat lain. Jika dilihat pada masa kini. contohnya. Rusia. Terdapat pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan oleh seorang guru dalam membantu pelajarnya menguasai kemahiran bercakap ini antaranya seperti perbahasan. fonologi dan lain-lain. intonasi. Melalui kajian yang telah dibuat. bahasa Melayu sangat penting dalam menguasai kemahiran bercakap. Jerman. untuk menguasai kemahiran ini memerlukan strategi dan juga teknik yang berkesan. bercerita dan sebagainya.

Penutur juga harus mempelajari bahasa melayu baku dengan baik bagi membolehkan beliau bercakap dengan baik. untuk menguasai kemahiran bercakap ini dalam bahasa Melayu ini memerlukan perancangan strategi dan juga teknik yang berkesan. Usaha-usaha daripada pemimpin masa lalu telah berjaya mengangkat bahasa melayu menjadi bahasa kebangsaan negara Malaysia. fonologi dan sebagainya. pelbagai kemahiran harus dikuasai seperti kemahiran membaca.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 34. 1 . Sebagai masyarakat Malaysia. kemahiran menulis. seseorang itu haruslah terlebih dahulu menguasai dan memahami sistem bunyi yang terdiri daripada vokal. Melalui pembacaan dan kajian yang telah di buat. menguasai Bahasa Melayu itu adalah sangat penting. Untuk menguasai kemahiran bercakap ini. pembentukan bahasa Melayu ini telah melalui perbagai peringkat sebelum terbentuknya bahasa Melayu pada masa kini.0 KESIMPULAN Kesimpulannya. kemahiran bercakap dan sebagainya. Kemahiran bercakap merupakan salah satu kemahiran yang harus diambil berat dalam menguasai bahasa melayu ini.

Kuala Lumpur. Kaedah & Teknik. Kamarudin Hj. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Menguji Kemahiran Bahasa. Bahasa Melayu Baku Asas Pembinaan Tamadun. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Kumpulan Budiman Sdn. 2005. Kecekapan Berkomunikasi Dalam Bahasa Melayu. M. 1985. Husin. Kuala Lumpur. 1994. Kuala Lumpur. Pedoman Sebutan Baku Bahasa Melayu. 1 . Teknik dan Contoh. Abd Aziz Abd Talib.Bhd. Sabran. Kuala Lumpur. Yahya Othman. 1989. Raminah Hj. 2000. Mengajar Bahasa Malaysia.A.Bhd. 1995. 1989. Padagogi Bahasa Melayu: Prinsip. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Azwan Wan Chik. Trend dalam pengajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur. Utusan Publications and Distributors Sdn Bhd. Dewan Bahasa Dan Pustaka. 2000. Anwar Ibrahim. Sukarkah Komunikasi Anda? Seni Berhubung Dengan Orang Lain. Prinsip. Ismail Bin Dahaman. Kuala Lumpur. Zulkifli Yusof.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 BIBLIOGRAFI Abdul Aziz Abd Talip. 1993. Kuala Lumpur: PTS Professional. Perkaedahan Mengajar Bahasa. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Dewan Bahasa.

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful