STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011

1.0 Asal Usul Bahasa Melayu Asal usul perkataan Melayu masih belum dapat disahkan oleh sejarawan. Bagaimanapun terdapat beberapa bukti sejarah yang cuba mengaitkan asal-usul bahasa Melayu, seperti catatan orang China yang menyatakan bahawa sebuah kerajaan Mo-lo-yeu mempersembahkan hasil bumi kepada raja China sekitar 644-645 Masihi. Dikatakan orang Mo-lo-yeu mengirimkan Utusan ke negara China untuk mempersembahkan hasil-hasil bumi kepada raja China. Ada yang mempercayai kerajaan Molo-yeu berpusat di daerah Jambi, Sumatera, daripada sebatang sungai yang deras alirannya, itu Sungai Melayu. Satu lagi catatan orang China ialah catatan rahib Buddha bernama I-Tsing yang menggunakan kata ma-lo-yu tentang dua buah kerajaan yang dilawatinya sekitar 675 Masihi. Dalam bahasa Jawa Kuno, perkataan ``Mlayu'' bermaksud berlari atau mengembara. Hal ini boleh dipadankan dengan orang Indo-Melayu (Austonesia) yang bergerak dari Yunan. Dipercayai berasal daripada golongan Austronesia di Yunan yang merupakan kumpulan pertama dikenali sebagai Melayu Proto. Mereka berpindah ke Asia Tenggara pada Zaman Batu Baru (2500 Sebelum Masihi). Keturunannya Orang Asli di Semenanjung Malaysia, Dayak di Sarawak dan Batak di Sumatera yang juga merupakan kumpulan kedua dikenali sebagai Melayu Deutro. Mereka berpindah ke Asia Tenggara pada Zaman Logam kira-kira 1500 Sebelum masihi. Keturunannya orang Melayu di Malaysia dikatakan lebih bijak dan dan mahir daripada Melayu Proto. Selain itu, mereka juga bijak dalam bidang astronomi, pelayaran dan bercucuk tanam. Bilangan mereka lebih banyak daripada Melayu Proto yang menduduki kawasan pantai dan lembah di Asia Tenggara. Mereka ini merupakan kumpulan pertama dan kedua yang dikenali sebagai Austronesia. Bahasa-bahasa yang terdapat di Nusantara sekarang berpunca daripada bahasa Austronesia ini. Nik Safiah Karim menerangkan bahawa bahasa Austronesia ialah satu rumpun bahasa dalam filum bahasa Austris bersama-sama dengan rumpun bahasa Austroasia dan Tibet-China. Bahasa Melayu termasuk dalam bahasa-bahasa Golongan Sumatera bersama-sama dengan bahasa-bahasa Acheh, Batak, Minangkabau, Nias, Lampung dan Orang Laut.

1

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011

2.0 Tempat asal usul Bahasa Melayu Bahasa Melayu dikatakan bermula dari dua kawasan sekitar kawasan Asia Tenggara dan kawasan Nusantara. Bagi kawasan Asia Tenggara, menurut kajian orang Melayu dikatakan berasal dari bahagian selatan China iaitu Indo-China, pantai timur China selatan iaitu Champa dan Kampuchea. Penghijrahan dari utara (bahagian selatan China) ke selatan, iaitu Nusantera dilakukan secara berkelompok. Hal ini, menyebabkan penurunannya kelompok Melayu. Teori Hendrik Kern 1

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011
(Belanda) dan Robert von Heine Geldern (Austria) menyatakan bahawa bangsa Melayu berasal daripada kelompok Austronesia, iaitu kelompok manusia yang berasal dari daerah Yunan di China yang kemudiannya berhijrah dalam bentuk beberapa gelombang pergerakan manusia dan akhirnya menduduki wilayah Asia Tenggara. Gelombang pertama dikenali sebagai Melayu-Proto dan berlaku kira-kira 2500 tahun Sebelum Masihi. Kira-kira dalam tahun 1500 tahun Sebelum Masehi, datang pula gelombang kedua yang dikenali sebagai Melayu-Deutro. Kehadiran mereka ini menyebabkan orang-orang MelayuProto seperti orang-orang Jakun, Negrito, Mahmeri, Jahut, Temuan, Biduanda dan beberapa kelompok kecil yang lain berpindah ke kawasan pedalaman. Justeru itu, Melayu-Deutro ini merupakan masyarakat Melayu yang ada pada masa kini manakala orang-orang Melayu-Proto merupakan orang Asli. Golongan Melayu-Deutro telah menurunkan orang Melayu Moden. Mereka telah membina pertempatan di pesisiran pantai dan menetap disitu. Senario ini, membuktikan bahawa golongan Melayu-Deutro mempunyai peradaban yang lebih tinggi berbanding golongan Melayu-Proto. Mereka mempunyai kemahiran-kemahiran yang tinggi seperti dalam bidang perlayaran. Walaubagaimanapun, pendapat yang mengatakan orang Melayu berasal dari selatan China amat meragukan disebabkan tiada tarikh yang dan bukti yang kukuh. Bagi kawasan Nusantara pula, dalam hal ini, orang Melayu tidak datang dari mana-mana dan mereka adalah orang tempatan. Seorang sarjana Inggeris bernama J Crawfurd, membuat kajian perbandingan bahasa yang ada di Sumetera, Jawa, Klimantan dan kawasan Polinesia. Beliau berpendapat bahasa yang tersebar di Nusantara berasal daripada bahasa di Pulau Jawa (Bahasa Jawa) dan bahasa yang berasal dari Sumetera ( Bahasa Melayu). Bahasa Melayu dan bahasa Jawa ialah induk bahasa-bahasa serumpun yang terdapat di Nusantara. Crawfurd menambah hujahnya dengan bukti bahawa bangsa Melayu dan bangsa Jawa telah memiliki taraf kebudayaaan yang tinggi di dalam abad kesembilan belas. Crawfurd menambah hujahnya dengan bukti bahawa bangsa Melayu dan bangsa Jawa telah memiliki taraf kebudayaaan yang tinggi dalam abad kesembilan belas. Beliau membuat kesimpulan bahawa orang Melayu tidak berasal dari mana-mana. Mereka adalah induk yang menyebarkannya ke tempat-tempat lain. Bahasa Jawa adalah bahasa tertua dan bahasa induk kepada bahasa-bahasa.

1

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011
3.0 Perkembangan Bahasa Melayu Ahli bahasa membahagikan perkembangan bahasa Melayu kepada tiga tahap utama iaitu Bahasa Melayu Kuno, Bahasa Melayu Klasik dan Bahasa Melayu Moden.

3.1 Bahasa Melayu Kuno Bahasa Melayu merupakan keluarga bahasa Nusantara yang mencapai Kegemilangannya dari abad ke-7 hingga abad ke-13 pada zaman kerajaan Sriwijaya, sebagai lingua franca dan bahasa pentadbiran. Penuturnya berasal dari Semenanjung, Kepulauan Riau dan Sumatera. Ia menjadi lingua franca dan sebagai bahasa pentadbiran kerana bersifat sederhana dan mudah menerima pengaruh luar, tidak terikat kepada perbezaan susun lapis masyarakat dan mempunyai sistem yang lebih mudah berbanding dengan bahasa Jawa. Bahasa Melayu Kuno Banyak dipengaruhi oleh sistem bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit kemudian dikenal pasti menyumbang kepada pengkayaan kosa kata dan ciri-ciri keilmuaan (kesarjanaan) Bahasa Melayu. Bahasa Melayu mudah dipengaruhi Sanskrit kerana pengaruh agama Hindu, bahasa Sanskrit terletak dalam kelas bangsawan, dan dikatakan mempunyai hierarki yang tinggi dan sifat bahasa Melayu yang mudah dilentur mengikut keadaan dan keperluan. Bahasa Melayu kuno pada batu-batu bersurat abad ke-7 yang ditulis dengan huruf Pallawa seperti Batu bersurat di Kedukan Bukit, Palembang (683 M), Batu bersurat di Talang Ruwo, dekat Palembang (684 M), Batu bersurat di Kota Kampur, Pulau Bangka (686 M) dan Batu bersurat di Karang Brahi, Meringin, daerah Hulu Jambi (686 M). Bahasa Melayu kuno pada batu bersurat di Gandasuli, Jawa Tengah (832 M) ditulis dalam huruf Nagiri. Ciri-ciri bahasa Melayu kuno ialah mempunyai banyak kata-kata pinjaman Sanskrit, susunan ayat bersifat Melayu, bunyi b ialah w dalam Melayu kuno (Contoh: bulan - wulan), bunyi e pepet tidak wujud (Contoh dengan - dngan atau dangan), awalan ber- ialah mar- dalam Melayu kuno (contoh: berlepas-marlapas), awalan di- ialah ni- dalam bahasa Melayu kuno (Contoh: diperbuat niparwuat), ada bunyi konsonan yang diaspirasikan seperti bh, th, ph, dh, kh, h (Contoh: sukhatshitta) dan huruf h hilang dalam bahasa moden (Contoh: semua-samuha, saya: sahaya).

1

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011
3.1.1 Peralihan Bahasa Melayu Kuno Ke Bahasa Melayu Klasik Peralihan ini dikaitkan dengan pengaruh agama Islam yang semakin mantap di Asia Tenggara pada abad ke-13. Selepas itu, bahasa Melayu mengalami banyak perubahan dari segi kosa kata, struktur ayat dan tulisan. Terdapat tiga batu bersurat yang penting iaitu batu bersurat di Pagar Ruyung, Minangkabau (1356) yang ditulis dalam huruf India, mengandungi prosa melayu kuno dan beberapa baris sajakm Sanskrit dan bahasanya berbeza sedikit daripada bahasa batu bersurat abad ke7. Selain itu, batu bersurat yang kedua di Minye Tujuh, Acheh (1380) yang masih memakai abjad India, buat pertama kalinya terdapat penggunaan kata-kata Arab seperti kalimat nabi, Allah dan rahmat. Seterusnya batu bersurat di Kuala Berang, Terengganu (1303-1387) yang ditulis dalam tulisan Jawi untuk membuktikan tulisan Arab telah telah digunakan dalam bahasa Melayu pada abad itu. Ketiga-tiga batu bersurat ini merupakan bukti catatan terakhir perkembangan bahasa Melayu kerana selepas abad ke-14, muncul kesusasteraan Melayu dalam bentuk tulisan.

3.2 Bahasa Melayu Klasik Kegemilangannya boleh dibahagikan kepada tiga zaman penting iaitu Zaman kerajaan Melaka, zaman kerajaan Acheh dan Zaman kerajaan Johor-Riau. Antara tokoh-tokoh penulis yang penting ialah Hamzah Fansuri, Syamsuddin al-Sumaterani, Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Abdul Rauf alSingkel. Ciri-ciri bahasa klasik ialah ayat yang panjang, berulang, berbelit-belit, banyak menggunakan ayat pasif, menggunakan bahasa istana, menggunakan kosa kata klasik seperti ratna mutu manikam, edan kesmaran (mabuk asmara), sahaya, masyghul (bersedih), menggunakan perdu perkataan (kata pangkal ayat) sebermula, alkisah, hatta, adapun, susunan ayat songsang dan banyak menggunakan partikel ``pun'' dan `'lah''.

3.3 Bahasa Melayu Moden 1

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011
Bermula pada abad ke-19, hasil karangan Munsyi Abdullah dianggap sebagai permulaan zaman bahasa Melayu moden. Sebelum penjajahan British, bahasa Melayu mencapai kedudukan yang tinggi, berfungsi sebagai bahasa perantaraan, pentadbiran, kesusasteraan, dan bahasa pengantar di pusat pendidikan Islam. Selepas Perang Dunia Kedua, British merubah dasar menjadikan bahasa Inggeris sebagai pengantar dalam sistem pendidikan. Semasa Malaysia mencapai kemerdekaan, Perlembagaan Persekutuan Perkara 152 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Akta Bahasa Kebangsaan 1963/1967 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Laporan Razak 1956 mencadangkan bahasa Melayu sebagai pengantar dalam sistem pendidikan negara.

3.4 Bahasa Melayu dalam Kerajaan Sriwijaya Apabila diperhatikan, tarikh dan isi kandungan batu-batu bersurat yang tersebut di atas dapat dikaitkan dengan zaman kerajaan Sriwijaya. Tarikh 633, 684 dan 686 yang tercatat pada batu-batu tersebut amat penting kerana ini merupakan tarikh zaman mula naiknya kerajaan Sriwijaya, sebuah kerajaan tempatan yang kemudiannya berkembang luas mempengaruhi hampir seluruh kepulauan Melayu. Keempat-empat batu bersurat itu dijumpai di pusat kerajaan Sriwijaya dan isinya jelas menunjukkan bahawa tulisan ini dibuat atas perintah raja. Dengan demikian, ini membuktikan bahawa bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perantaraan kerajaan tersebut, yakni sebagai bahasa rasmi sebuah kerajaan yang besar dan luas jajahan takluknya yang pada saat kegemilangannya meliputi Sumatera, Jawa, Semananjung Tanah Melayu, Segenting Kera dan Sri Lanka. Hakikat kewujudannya bahasa melayu disokong dengan sumber daripada tulisan pengembarapengembara Cina, yang telah singgah di kawasan ini dalam pengembaraan mereka di India. Berdasarkan sumber ini A.Teeuw (1952) telah menulis, “ Maka dapatlah kita anggap sebagai satu hal yang pasti bahawa Bahasa Melayu sudah dalam abad-abad berikutnya, dapat dan memang dipakai sebagai bahasa pengantar kebudayaan, sedang dalam hal-hal tertentu dipergunakan juga bahasa itu untuk keperluan sedemikian dalam daerah-daerah yang bukan masuk daerah bahasa melayu yang sesungguhnya. Di samping empat batu bersurat yang dibicarakan di atas, terdapat juga bahan-bahan lain yang dihasilkan dalam zaman kerajaan Sriwijaya ini yang menjadi bukti kewujudan bahasa Melayu. 1

Dan di Padang Roco. dijumpai sebuah patung gangsa dengan tulisan pada kaki alasnya. perluasan kerajaan Sriwijaya bererti penyebaran bahasa Melayu ke daerah-daerah yang ditaklukinya. Di sekitar Padang Lawas. perdagangan dan perhubungan umum. dan ini memungkinkan penyebaran bahasa Melayu seterusnya ke daerah-daerah sekitaran tersebut. untuk pertama kali. sebagaimana yang diriwayatkan dalam syair Negarkertagama ( 1365 ) dan buku Pararaton ( 1480 ). Pada masa ini bahasa Jawa memainkan peranan yang lebih utama. namun demikian ini tidak bererti Bahasa Melayu menjadi malap sama sekali. Sesuai dengan sifat kerajaan-kerajaan tua yang cenderung kepada kegiatan meluaskan kerajaannya makan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Sebuah batu bersurat bertarikh 832 masihi telah dijumpai di Gandasuli. Tambahan lagi di beberapa daerah pesisir Sumatera. merupakan zaman bermulanya kegemilangan Bahasa Melayu. namun bahasa Sanskrit hanya sesuai sebagai bahasa agama. Walaupun bahasa Sanskrit mendapat tempat juga di samping bahasa Melayu. bahasa Melayu terus memainkan peranan sebagai bahasa pentadbiran dan bahasa perhubungan. Tapanuli. Bahasa Melayu tetap berfungsi sebagai bahasa perhubungan antara penduduk-penduduk wilayah ini. Sebuah lagi bertarikh 1000 masihi. zaman Sriwijaya. iaitu di kawasan-kawasan istana . khususnya di Jambi masih terdapat negeri Melayu (1291) yang meneruskan sistem pentadbiran kerajaan Melayu. bahkan meluas juga kepada negara-negara tetangganya. pengaruh Sriwijaya tidak hanya terikat pada daerah-daerah yang di bawah takluknya. dijumpai di daerah Bengkulu. perkataan “ Malaya” atau “Melayu”. Keadaan ini berlaku walaupun dalam zaman keagungan kerajaan Majapahit itu jajahan takluknya melebihi keluasan wilayah Indonesia sekarang. walaupun kuat dipengaruhi budaya hindu buddha. kerana dipercayai bahawa oleh sebab kesederhanaannya. digunakan hanya dalam kalangan cerdik pandai atau sami-sami Buddha dan Hindu sahaja. bertarikh 1029 Masihi. Selepas Sriwijaya. tidak menyingkirkan bahasa melayu malah sebaliknya menerimanya sebagai bahasa untuk kegiatan pentadbiran. daerah Batanghari. dijumpai sebuah patung bertarikh 1286 dan terdapat. iaitu pada bahagian belakang patung tersebut. iaitu kira-kira dari abad ke-7 hingga ke-13 Masihi. 1 . Tegasnya. Melalui pentadbiran Kerajaan Melayu ( Jambi) ini. daerah Nusantara mengalami kegemilangan Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Pada masa ini bahasa Jawa. terutama di daerah pesisir Sumatera. sehingga bahasa Melayu terus menapak serta memperkukuhkan peranannya sebagai lingua franca di kepulauan Nusantara. walaupun di bawah takluk kerajaan Majapahit. di daerah Jawa Tengah. Kerajaan Sriwijaya. Sebagai sebuah kerajaan yang besar.

serentak dengan kebangkitan kuasa kerajaan Melayu Melaka. Tulisan Sastera Jawa yang mengisahkan cerita-cerita panjí Jawa dan mitos Majapahit tersebar luas. maka karya-karya itu dikenlai sebagai Panji Melayu. Perbendaharaan katanya bertambah dengan pesatnya. dan bahawa orang yang tidak tahu akan Bahasa Melayu di Kepulauan Melayu dapatlah dibandingkan dengan orang yang tidak tahu akan Bahasa Perancis di negeri Belanda pada zaman itu. iaitu tulisan Jawi. 1 . 3. bidang penggunaan bahasa sebagai alat penyampaian seni. iaitu terbit daripada keperluan untuk memperkatakan idea-idea baru yang dibawa oleh peradaban Islam. Zaman ini bermula pada abad ketiga belas yang merupakan zaman peralihan bagi daerah Asia Tenggara secara keseluruhannya. agama Islam mula bertapak. Bahasa Melayu menjadi alat penyebaran agama Islam. dan bahawa orang yang paling dihormati antara bahasa-bahasa negeri Timur. seorang Belanda yang pernah tinggal di Indonesia antara tahun 1586-1592 sebagai seorang pegawai kepada seorang pemerintah portugis Beliau telah menyatakan bahawa bahasa Melayu pada masa itu bukan sahaja sangat harum namanya tetapi juga dianggap sebagai bahasa yang paling dihormati antara bahasa-bahasa negeri Timur. satu-satunya magnum opus yang mengharumkan serta meletakkan imej bahasa Melayu ke mercu yang amat tinggi. yang kemudian menjadi bahan cerita saduran dalam Bahasa Melayu seperti cerita Kuda Deraspati dan sebagainya. Pencantuman dua semangat baru membawa erti yang besar bagi masyarakat wilayah ini. namun kerana telah diterjemahkan atau disadur ke dalam bahasa Melayu. Yang paling penting ialah perkembangan bahasa Melayu dalam bidang kesusateraan. satu agama yang tinggi darjah kebudayaannya. Keagungan kerajaan Melayu Melaka cukup jelas tergambar dalam Sejarah Melayu. Walaupun semua teks cerita-cerita Panji ini berasal dari Pulau Jawa. Hasil daripada faktor-faktor ini ialah perkembangan yang berlaku pada bahasa Melayu itu sendiri. Pada masa itu. Bahasa Melayu mendapat satu bentuk tulisan baharu.5 Bahasa Melayu dalam Zaman Melaka dan selepasnya Zaman yang penting bagi bahasa Melayu ialah Zaman Kerajaan Melaka. Ini dijalankan dengan mudahnya melalui pengaruh politik Melayu pada masa itu. iaitu zaman keagungan kerajaan Melayu.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Satu hal yang tidak dapat dinafikan ialah pengaruh kebudayaan dan kesusasteraan Majapahit di seluruh daerah Nusantara ketika itu. Kebenaran hakikat ini menjadi semakin jelas daripada catatan dalam buku yang dihasilkan oleh Jan Huyghen Van Linschotten.

bahasa Melayu terus digunakan untuk tujuan rasmi di kelima-lima buah negeri Melayu tidak bersekutu hanya selepas perang Dunia kedua. kelas-kelas agama dan institusi-institusi yang seperti itu. menjadi bahasa pengantar di peringkat persekolahan yang paling rendah dan bahasa perhubungan golongan bawahan. Hanya di beberapa buah negeri sahaja.6 Bahasa Melayu dalam Zaman Pemerintahan Belanda dan Inggeris Sebelum Inggeris bertapak di Semananjung Tanah Melayu dan memegang teraju pemerintahan. apabila negeri-negeri mereka didatangi oleh pegawai-pegawai tadbir Inggeris yang baru. Pulau Pinang. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pentadbiran di semua pusat pemerintahan ( istana ). yang kebanyakannnya diserap daripada pegawai-pegawai tentera yang jahil terhadap bahasa Melayu. Bahasa Melayu digunakan dalam kedudukan yang tinggi. Karya Valentjin ini merupakan satu bukti nyata tentang keupayaan Bahasa Melayu pada masa itu. termasuk bahasa mereka. Dalam kalangan orang Melayu sendiri lahirlah satu golongan yang tidur bangun bersama-sama bahasa Inggeris. termasuk di pusat-pusat perniagaan seperti Melaka. khususnya pada ketika sebelum berlakunya Perang Dunia Kedua. Maka.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 3. Perhubungan antara rakyat jelata dijalankan melalui Bahasa Melayu. merosotlah kedudukan Bahasa Melayu. Dalam Zaman penjajahan Inggeris di Tanah Melayu. bahasa Melayu menjadi satu-satunya bahasa perantaraan bagi penduduk-penduduk negara ini. dan Singapura yang sebahagian besar penduduknya terdiri daripada orang-orang bukan Melayu. Ini diperkukuhkan dengan dasar menggunakan Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Penghantar dalam sistem Persekolahan yang melalui kelulusan yang diperoleh menjadi asas untuk mendapat pangkat dan kedudukan yang tinggi. iaitu negeri-negeri yang tidak termasuk dalam negeri-negeri Melayu Bersekutu. Pengaruh pentadbiran pegawai-pegawai Inggeris yang baru segera membawa tekanan pada seluruh aspek kehidupan rakyat di negara ini. menerusi nilai-nilai baharu yang diperkenalkan. maka kedudukan serta peranan bahasa Melayu mula menghadapi suatu keadaan terancam. dalam karangannya yang mengandungi enam jilid telah menyenaraikan karya-karya ilmu pengetahuan yang ditulis tentang kepulauan Melayu dan yang wujud pada akhir abad ketujuh belas dan awal abad kelapan belas. Demikian juga kejayaan Bahasa Melayu tergambar menerusi hasil-hasil kesusteraan pada awal abad kelapan belas Francios Valentjin. dan menjadi bahasa pengantar di institusi pendidikan yang ada pada ketka itu seperti pusat-pusat pusat pengajian Islam. Orang-orang Inggeris menjadi “Tuan” dan segala yang bersangkut dengan cara hidup mereka diberi nilaian tinggi. 1 .

tengah lidah. Bahagian hadapan lidah. konsonan dan diftong dan bagaimana bunyi-bunyi itu dihasilkan dengn menggunakan alat-alat pertuturan yang tertentu. bahasa pentadbiran. 5. hadapan lidah dan belakang lidah.0 ALAT-ALAT PERTUTURAN DAN FUNGSINYA  Bibir : Bibir adalah alat artikulasi yang terletak pada bahagian luar rongga mulut. bibir menjadi bundar. Bibir juga berfungsi dalam membuat sekatan kepada udara yang keluar dari rongga mulut. kesusateraan Melayu terus dihasilkan. seseorang itu haruslah mengetahui jenis-jenis bunyi seperti vokal. Seperti bahasa lain. Lidah terbahagi kepada empat bahagian iaitu hujung lidah. seseorang itu mestilah mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang fonologi atau dalam kata lain disebut sistem bunyi sesuatu bahasa. apabila membunyikan bunyi [m]. bahasa melayu juga mempunyai sistem bunyi yang tersendiri dan untuk menguasai kemahiran bercakap yang baik dan berkesan. Bahagian-bahagian lidah ini boleh digerak-gerakkan sama ada dinaikkan atau diturunkan untuk membuat penyekatan terhadap udara yang keluar melalui rongga mulut. Namun demikian.0 SISTEM BUNYI BAHASA MELAYU Untuk menguasai kemahiran bercakap. Selain itu. keupayaan menerapkan sistem tersebut dengan lancar dan fasih dalam pertuturannya juga amat penting dalam menguasai kemahiran bercakap. tengah lidah dan belakang lidah penting dalam 1 . dalam keadaan Bahasa Melayu menerima tekanan. Dalam kemahiran bercakap. Bahasa Inggeris menjadi bahasa rasmi. seseorang itu haruslah mempunyai pengetahuan yang mendalam tentangnya.  Lidah : Lidah adalah alat artikulasi yang terpenting dan paling aktif dalam pengeluaran bunyi- bunyi bahasa. bahasa pengantar pada sebahagian besar sistem pendidikan dan bahasa yang diberi kedudukan tinggi. ditulis bukan oleh golongan cendikiawan berpendidikan barat tetapi oleh para cerdik pandai lulusan sistem persekolahan Melayu dan Arab. keadaannya menjadi terhampar dan apabila membunyikan bunyi [u]. 4.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Di negeri-negeri Melayu Bersekutu. Contohnya. udara akan disekat pada bahagian bibir. Bibir membunyikan bunyi [i].

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 penghasilan bunyi-bunyi vokal seperti vokal hadapan. Apabila dinaikkan. Lelangit keras berfungsi sebagai daerah artikulasi dalam pengeluaran bunyi.  Anak tekak (uvular) : anak tekak terletak pada bahagian belakang rongga mulut dan berhampiran dengan lelangit lembut. Lelangit lembut amat penting dalam menentukan sama ada bunyi yang dikeluarkan itu bunyi sengau atau tidak.  Gusi ( alveolar) : gusi merupakan alat pertuturan yang terletak di antara gigi dan lelangit keras. Hujung lidah pula merupakan bahagian yang paling aktif. Anak tekak berfungsi sebagai alat pertuturan bersamasama dengan lelangit lembut khususnya dalam menentukan sama ada sesuatu bunyi yang hendak dikeluarkan itu sengau atau tidak. Oleh itu. Manakala lelangit lembut pula terletak di dalam sedikit iaitu selepas lelangit keras dan sebelum anak tekak. [d]. Manakala lelangit lembut pula terletak ke dalam sedikit iaitu selepas lelangit keras dan sebelum anak tekak. Lidah merupakan alat yang paling aktif dalam proses pengeluaran bunyi-bunyi bahasa dan disebut sebagai artikulator. Apabila lelangit lembut diturunkan. vokal tengah dan vokal belakang. rongga mulut akan tertutup dan udara terpaksa keluar melalui rongga hidung.  Lelangit : lelangit dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu lelangit keras (palatal) dan lelangit lembut (velar). Gusi berfungsi sebagai daerah artikulasi iaitu daerah penyebutan. Lelangit lembut boleh diturunnaikkan. Lelagit keras terletak di antara gusi dan lelangit lembut. bunyi yang keluar adalah bunyi sengau dan kalau dinaikkan adalah sebaliknya. rongga mulut akan terbuka dan udara akan keluar melalui rongga mulut dan apabila diturunkan. Gusi penting dalam penghasilan bunyi seperti [t]. 1 . Bahagian ini boleh digerakkan ke mana-mana bahagian mulut untuk membuat penyekatan. [l] dan lain-lain dengan bantuan hujung lidah yang berfungsi membuat penyekatan. anak tekak juga boleh digerak-gerakkan iaitu sama ada dinaikkan atau diturunkan.

maka akan berlakunya getaran. Walau bagaimanapun. kedudukannya penting dalam penghasilan bunyi-bunyi 1 . apabial pita suara dibuka dengan luas. Rongga tekak dan rongga hidung boleh dibuka atau ditutup bergantung kepada keadaan iaitu sama ada anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan atau diturunkan. Bunyi ynag dihasilkan dipanggil bunyi bersuara. gigi juga berperanan sebagai daerah penyebutan. Sebaliknya. udara tidak mengalami sekatan malah keluar dengan bebas dan getaran tidak berlaku langsung. Ruang di antara kedua-dua selaput itu dipanggil glotis. rongga hidung dan rongga tekak. Rongga mulut pula bermula dari ruang hadapan belakang lidah membawa keapada bahagian bibir (sebelah dalam). Pita suara terdiri daripada dua keping selaput yang boleh terbuka dan tertutup. getaran tidak akan berlaku walaupun udara keluar melaluinya dan bunyi yang terhasil ialah bunyi tidak bersuara. Pita suara berperanan penting dalam penghasilan bunyi sama ada bersuara atau tidak. udara akan mengalami sekatan dan jika udara itu dilepaskan secara serta-merta bunyi yang terhasil adalah bunyi batuk. maka bunyi yang terhasil ialah bunyi bisikan. Rongga merupakan bahagian yang lapang yang menjadi tempat laluan udara yang keluar dari paru-paru. Apabila selaput disempitkan dan udara keluar dari paru-paru.  Rongga : rongga terbahagi kepada tiga bahagian iaitu rongga mulut. Rongga tekak bermula dari bahagian di sebelah atas selepas pita suara hinggalah ke bahagian anak tekak. Apabila pita suara dirapatkan terus.  Rahang : rahang tidak mempunyai peranan yang begitu penting dalam penghasilan bunyi- bunyi bahasa. Manakala rongga hidung bermula dari bahagian belakang anak tekak hinggalah ke hidung. [č] dan [ð]. Dalam penyebutan bunyi-bunyi [ө]. Bahagian ini tidak boleh digerak-gerakkan dan fungsinya ialah menahan udara daripada terus keluar dengan bebas dari rongga mulut. Apabila selaput suara itu direnggangkan dan glotis terbuka.  Pita suara : Pita suara terletak dalam ruang kerongkong dan amat penting dalam penghasilan bunyi.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011  Gigi : gigi juga berfungsi dalam penghasilan bunyi-bunyi bahasa tetapi peranannya adalah kurang aktif.

6. Vokal-vokal terbahagi kepada tiga jenis iaitu vocal hadapan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 vokal. Vokal-vokal itu ialah [a]. Bunyi-bunyi vokal mempunyai ciriciri kelantangan dan kepanjangan.0 PENGHASILAN BUNYI Untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Sekiranya ruang ke rongga hidung tertutup. udara dikeluarkan dari kedua belah paru-paru melalui rongga kerongkong dan pita suara. vokal tengah dan vokal belakang. Sekiranya semasa udara lalu pada pita suara. Dalam Bahasa Melayu. Bila pita suara itu lebih renggang maka udara boleh keluar dengan mudah. 1 . kedua-dua jenis bunyi ini iaitu bunyi bersuara dan tidak bersuara memang terdapat terutamanya pada bunyi konsonan. pita suara tidak bergetar dan bunyi yang terhasil adalah bunyi tidak bersuara. Yang mengatur jalan udara ini sama ada rongga mulut atau rongga hidung ialah lelangit lembut dan anak tekak. Semasa dalam perjalanan keluar melalui rongga tekak dan rongga mulut. pita suara itu akan bergetar dan bunyi yang terhasil ialah bunyi bersuara. dalam kata lain bunyi itu dapat didengar dengan jelas dan lebih panjang daripada bunyi-bunyi konsonan. Bunyi yang terhasil dinamakan bunyi sengau.0 PENGHASILAN BUNYI VOKAL Vokal adalah bunyi-bunyi bersuara yang terhasil sewaktu udara keluar dari paru-paru melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa sebarang sekatan atau gangguan. Kemudian masuk ke rongga tekak dan seterusnya masuk ke rongga mulut atau rongga hidung. udara akan keluar melalui hidung. Kalau pita suara itu renggang sedikit dan udara dapat keluar melaluinya. 7. Keadaan buka di antara kedua rahang atas dan bawah adalah sempit sewaktu membunyikan vokal-vokal [i] dan [u] dan terbuka luas sewaktu membunyikan vokal [a]. Udara yang keluar dari pita suara tadi akan masuk ke rongga tekak dan dari sini mungkin akan terus ke rongga hidung atau rongga mulut. [e]. Bunyi vocal pula merupakan bunyibersuara. [o] dan [u]. Kalau lelangit lembut dan anak tekak tidak menutup ruang ke rongga hidung. udara keluar melalui rongga mulut dan akan menghasilkan bunyi tidak sengau. pita suara itu tertutup rapat dan udara terpaksa keluar secara terdesak dan kan menghasilkan bunyi yang timbul iaitu bunyi batuk. udara itu mungkin menerima gangguan atau sekatan daripada alat-alat artikulasi yang lain atau mungkin juga tidak. [i].

 VOKAL [e] 1 . kalau separuh tinggi atau separuh sempit terhasillah vokal [e]. Vokal hadapan misalnya. Vokal belakang pula dihasilkan dengan menaikkan belakang lidah ke arah lelangit lembut tetapi tidaklah sampai menyentuh lelangit lembut. tidur. dihasilkan dengan menaikkan hadapan lidah pada aras yang berubah-ubah iaitu menghala ke arah lelangit keras. rongga mulut menjadi sempit dan terhasillah vokal [u].STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 VOKAL Hadapan sempit Hadapan separuh sempit Hadapan luas Tengah Belakang sempit Belakang separuh sempit LAMBANG HURUF I e (taling) A e (pepet) U O Pembahagian vokal-vokal di atas dibuat berdasarkan bahagian lidah yang berperanan dan mengikut ketinggian lidah diangkat. Keadaan bibir terhampar. Lelangit lembut diangkat untuk menutup rongga hidumg. sementara keadaan rahang pula mengikut luas atau sempitnya vokal-vokal itu. Kalau separuh sempit. sekiranya separuh luas terhasil dan diangkat sedikit sahaja maka terhasillah vokal [a]. Vokal ini hadir dalam semua lingkungan iaitu pada awal. pikul. ikhlas. Kedudukan bibir bundar dan luas buka rahang mengikut luas sempitnya vokal itu. bilik. Vokal-vokal itu dibezakan mengikut tinggi atau rendahnya hadapan lidah diangkat. terhasil vokal [o]. Sekiranya hadapan lidah dinaikkan tinggi. Udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sekatan dan bibir berada dalam keadaan terhampar. jari dan lari. hari. tengah dan akhir perkataan. Contoh : ipar.  VOKAL [i] Dibunyikan dengan menaikkan hadapan lidah hingga hampir-hampir menyentuh lelangit keras sementara hujumg lidah didekatkan pada gusi. maka terhasillah vokal [i]. Sekiranya lidah belakang itu dinaikkan lebih tinggi.

sama. orang. gerak. toko. kole. solo dan polo. iaitu lebih rendah daripada membunyikan vokal [e]. vokal ini tidak lahir pada suku kata akhir terbuka. Contoh : elak. keras dan kenduri. ramal. pakai. tepat. kedudukkan alat-alat lain adalah sama seperti penghasilan vokal [i] dan vokal [e]. Contoh : obor. olah. sepatu dan buku. borang. 8. enak.  VOKAL [o] Dihasilkan dengan menurunkan bahagian belakang lidah lebih rendah daripada kedudukan lidah semasa membunyikan vokal [u]. takat. kedudukan hujung lidah pula sama seperti ketika membunyikan vokal tersebut dan kedudukan bibir adalah bundar. ulat. bongkok. amat. Hujung lidah diundurkan dari gigi bawah dan lelangit lembut diangkat untuk menutup rongga hidung. Keadaan bibir tidak terlalu bundar dan pembukaan rahang adalah sederhana. elok.  VOKAL [u] Dibunyikan dengan mengangkat bahagian hadapan belakang lidah ke arah lelangit lembut. bahagian tengah lidah diletakkan diantara kedudukan untuk mengeluarkan vokal separuh loas dan vokal separuh sempit. sombong. empuk.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Terhasil apabila hadapan lidah dinaikkan tetapi tidak setinggi seperti membunyikan vokal [i]. kedudukan alat-alat pertuturan lain adalah sama seperti penghasilan vokal [i].0 PENGHASILAN BUNYI KONSONAN 1 . tangga dan siapa. Keadaan bibir tidak dibundarkan dan pembukaan rahang adalah sederhana. ambil. kutu. pulut. belok.  VOKAL [ə] Untuk membunyikan vokal ini. tauke dan tauge. Vokal ini hadir pada awal dan tengah perkataan. Contoh : empat. turun. bengkok. Contoh : alur.  VOKAL [a] Dihasilkan dengan menurunkan hadapan lidah serendah-rendahnya. pukat. Contoh : ubat. lencong. Dalam sebutan bahasa Melayu baku. enam.

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Bunyi konsonan adalah bunyi-bunyi selain daripada bunyi vokal. Bunyi-bunyi konsonan juga dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu konsonan asli dan konsonan pinjaman. Konsonan tersebut dibahagikan kepada tujuh jenis iaitu letupan (plosive). Bunyi-bunyi konsonan juga ada yang bersuara dan ada yang tidak bersuara. terdapat Sembilan belas konsonan asli bahasa melayu dan berdasarkan cara pengeluaran dan daerah-daerah artikulasi. Konsonan-konsonan itu dipakaidalam perkataan-perkataan yang dipinjam daripada bahasa sumber itu sendiri. geseran (frikatif). Menurut Yunus Maris (1980). Sanskrit dan bahasa inggeris. sisihan (lateral). sengauan (nasal) dan separuh vokal. Konsonan asli adalah konsonan yang memang sedia ada dalam sistem bunyi bahasa melayu. hidung atau tekak oleh alat-alat artikulator yang tertentu. Ketika menghasilkannya udara yang keluar daripada paru-paru mengalami sekatan atau sempitan di rongga mulut. getaran. Konsonan pinjaman pula adalah konsonan yang dipinjam daripada bahasa asing iaitu daripada bahasa arab. KONSONAN ASLI BAHASA MELAYU Cara penyebutan Letupan tidak bersuara Letupan bersuara Letusan tidak bersuara Letusan bersuara Geseran tidak bersuara 1 s H Ĵ Č B d g P t Dua bibir gusi Lelangit keras-gusi Lelangit keras Lelangit lembut k glotal . letusan (afrikat).

Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung. 1 . Lelangit lembut pula dinaikkan untuk menutup rongga hidung.  Letupan gusi (plosive alveolar) Dihasilkan apabila hujung lidah dinaikkan pada gusi sebelah atas bagi menyekat perjalanan udara yang keluar dari paru-paru. Bagi menghasilkan bunyi letupan gusi bersuara. Sekiranya letupan lelangit lembut itu tidak bersuara. Pita suara digetarkan sekiranya letupan lelangit lembut itu letupan bersuara dan lapisan suara berada dalam keadaan rapat. Apabila lapisan suara dirapatkan. Sekatan itu kemudiannya dilepaskan dengan sertamerta. Contoh letupan lelangit lembut tidak bersuara [k] dan contoh letupan lelangit lembut bersuara [g]. lapisan suara dirapatkan dan bagi bunyi letupan gusi tidak bersuara pulalapisan suara direnggangkan. selaput suara adalah renggang dan pita suara tidak bergetar. bunyi yang terhasil adalah letupan dua bibir yang tidak bersuara. Contoh letupan dua bibir tidak bersuara [p] dan contoh letupan dua bibir bersuara [b].STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Getaran Sisian Sengauan Separuh vokal M W r l n Ŋ y ŋ  Letupan dua bibir ( plosive bilabial) Dihasilkan apabila udara yang keluar dari rongga mulut disekat dengan menutup kedua-dua bibir dan kemudian dilepaskan dengan serta-merta.  Letupan lelangit lembut (plosive velar) Dihasilkan apabila udara yang keluar dari paru-paru disekat pada bahagian lelangit lembut yang dinaikkan untuk menutup rongga hidung. Sekatan itu kemudian dilepaskan dengan serta-merta. Contoh letupan gusi tidak bersuara [t] dan contoh letupan gusi bersuara [d].

pita suara tidak bergetar. Udara yang lalu pada rongga mulut digetarkan pada gusi. 1 .  Geseran glottis Cara menghasilkan bunyi ini adalah sama seperti di atas. Contoh geseran gusi lelangit keras tidak bersuara : cawan. kesal. Lidah dirapatkan pada gusi untuk menyempitkan ruang perjalanan udara yang keluar melalui rongga mulut. kerajaan dan keadaan. Yang membezakannya ialah uadara yang disekat dilepaskan dengan perlahan. sukat. bengkak. Hujung lidah dikenakan pada gusi dan pita suara digetarkan. kemudian dilepaskan dengan serta-merta.  Getaran gusi (getaran alveolar) Dihasilkan dengan lelangit lembut diangkat hingga terkena pada belakang rongga tekak. pancing dan mac. jambatan. Contoh : habis.  Letusan gusi lelangit keras ( afrikat palato-alveolar) Bunyi letusan atau afrikat dihasilkan dengan cara yang sama seperti penghasilan bunyi letupan. humban. besar. hanya sempitan dilakukan pada bahagian glottis supaya semasa udara keluar melalui ruang tersebut akan terhasil bunyi geseran. Contoth gseran gusi lelangit keras bersuara : jalan. mahal. Contoh : kakak.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011  Letupan glottis Dihasilkan apabila selaput suara dirapatkan serapt-rapatnya. sama. cacat. mahir. aik. tahan. saat. bebas dan kemas. kolej dan imej. kacau. Lelangit lembut dinaikkan dan bagi menghasilkan bunyi letusan gusi lelangit keras bersuara. Oleh sebab bunyi ini bunyi geseran gusi tidak bersuara. kejar. lemah dan tanah. Anak tekak dinaikkan dan udara dari paru-paru disekat pada glottis. jalur. Bunyi ini digunakan untuk menyebut bunyi yang dilambangkan oleh huruf k di akhir perkataan dan pada perkataanperkataan yang terdiri daripada struktur KVVK. Contoh: satu. Rongga hidung ditutup dengan menaikkan lelangit lembut dan anak tekak.  Geseran gusi (frikatif alveolar) Lelangit lembut dinaikkan untuk menyekat perjalanan uadara ke rongga hidung. pita suara tidak digetarkan. hilang. pita suara digetarkan dan untuk bunyi letusan yang tidak bersuara.

beban dan korban. gurau.  Sisian gusi (lateral alveolar) Untuk menghasilkan konsonan ini. pasar dan besar. pita suara mengalami getaran. nanas. jumaat. sengau lelangit keras (nasal palatal) dan sengau lelangit lembut (nasal velar). kumis. Semua bunyi sengau adalah bunyi bersuara dan ini bermakna semasa menghasilkannya. nobat.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Contoh: rambut. semua. Bunyi separuh vokal adalah bunyi-bunyi bersuara dan dalam bahasa melayu terdapat dua jenis konsonan ini. pulau. kenyang dan kunyit. Contoh sengau lelangit keras : nyanyi. minum.nyanyuk. kasar .  Separuh vokal Konsonan ini dihasilkan dengan meletakkan lidah pada kedudukan semasa mengeluarkan bunyi vokal sempit kemudian dengan cepat digerakkan lidah ke arah kedudukan semasa membunyikan vokal lain. Contoh sengau gusi : nasib. lali. nyaman. jernih. Contoh sengau dua bibir: makan. pelangi. kelam. Udara itu disekat atau ditahan pada bahagian-bahagian tertentu seperti pada bibir. Contoh : lambat. talam dan kelam. Hujung lidah dinaikkan sehingga sampai ke bahagian tengah gusi. mula. sengau gusi ( nasal alveolar).  Sengau (nasal) Terdapat empat jenis bunyi sengau atau nasal dalam bahasa melayu iaitu sengau dua bibir (nasal bilabial). bunga. kental dan kapal. lelangit keras atau lelangit lembut. 1 . ngeru. lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup rongga hidung. belalang. Contoh sengau lelangit lembut : nganga. Penghasilan konsonan ini sama dengan cara penghasilan bunyi-bunyi vokal tetapi berlaku sedikit sempitan pada rongga mulut semasa arus udara keluar melaluinya. Udara yang keluar melalui rongga mulut hanya boleh keluar melalui kedua-dua belah tepi lidah. Udara boleh keluar melalui rongga ini kerana anak tekak dan lelangit lembut diturunkan menyebabkan ruang ke rongga hidung terbuka. main. rumput. kulat. gusi. Bunyi-bunyi dihasilkan dengan membiarkan udara yang keluar daripada paru-paru terus keluar melalui rongga hidung. larut. abang dan bising. ramai. kena. banyak. benih.

hadir. wajib.  Geseran gigi (frikatif dental) Terhasil apabila hujung lidah dinaikkan ke arah gigi atas gusi untuk menyempitkan ruang udara yang keluar dari rongga mulut. Bagi menghasilkan bunyi geseran bibir – gigi tidak bersuara. Pita suara dirapatkan untuk menghasilkan bunyi geseran gigi bersuara dan direnggangkan untuk menghasilkan bunyi geseran tidak bersuara. fajar. Contoh separuh vokal lelangit keras : yakin. universiti. pita suara tidak digetarkan dan bagi menghasilkan geseran bersuara pula pita suara digetarkan. yang. 1 . 9.0 KONSONAN PINJAMAN DALAM BAHASA MELAYU Cara Bibir/ gigi Gusi Lelangit keras F Ө š Lelangit lembut X glotis Rongga tekak penyebutan gigi Geseran tidak bersuara Geseran bersuara V ð z ž Γ y  Geseran bibir-gigi (frikatif labial-dental) Terhasil apabila gigi atas pada bibir bawah dengan tekanan yang mencukupi. van. bayi dan layar. darurat. dawai. salasa. fasih. wajar. virus. Contoh geseran gigi tidak bersuara : sabit. novel dan aktiviti. hafaz dan arif. darab. Udara dari paruparu yang keluar dari rongga mulut mengalami geseran sewaktu melalui sempitan pada bibir. yuran. Contoh geseran bibir. nahas. bayar. Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung. afdal. waris dan hadis. Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung. isnin. fardhu dan darul ridhwan. kawal dan bawa. Contoh geseran bibir-gigi tidak bersuara : versi.gigi tak bersuara : fakir.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Contoh separuh vokal dua bibir : wujud. sani. Contoh geseran gigi bersuara : dalil.

 Geseran lelangit lembut (frikatif velar) Untuk menghasilkan bunyi ini. pita suara tidak digetarkan. zaman. Geseran lelangit lembut tak bersuara : khabar.gusi tidak bersuara : syarat. Contoh geseran lelangit keras.  Geseran glottis 1 . syarahan. Untuk menghasilkan bunyi geseran lelangit keras bersuara. Contoh : zabur. mambazir.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011  Geseran gusi (frikatif dental) Terhasil apabila hujung lidah dinaikkan sehingga menyentuh sedikit bahagian gusi. khamis. pita suara tidak digetarkan. Contoh. Bagi menghasilkan bunyi geseran lelangit lembut bersuara. ikhtiar dan naskah. lazim. ghazal. syabas dan musykil. Udara keluar melalui sempitan pada bahagian gusi. aziz. khianat. zakat. zamzam. Lelangit lembut dinaikkan. pita suara digetarkan dan untuk menghasilkan bunyi geseran tidak bersuara.gusi bersuara : zalim. Contoh geseran lelangit keras. zuhur. zahir. belakang lidah dinaikkan sehingga menyentuh lelangit lembut yang juga dinaikkan untuk menutup rongga hidung.nazam dan nazir. Contoh. Udara dari rongga tekak keluar ke arah rongga mulut melalui ruang yang telah mengalami sempit pada bahagian lelangit lembut. takzim. ghairah.maghrib dan baligh. Geseran lelangit lembut bersuara : ghaib. hafiz dan mahfuz. pita suara digetarkan dan bagi menghasilkan bunyi geseran lelangit lembut tidak bersuara.  Geseran lelangit keras – gusi (frikatif palatal-dental) Hadapan lidah dinaikkan kea rah lelangit keras-gusi untuk menyekat perjalanan udara yang keluar melalui rongga mulut. Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung sementara pita suara digetarkan.

marhum. [iu]. Udara daripada paruparu keluar dengan bebas melalui glottis yang terbuka. akan wujud keadaan pengaruhmempengaruhi di antara bunyi-bunyi sehingga dalam keadaan tertentu seolah-olah wujud satu unsur bunyi lain dalam himpunan bunyi-bunyi itu. anjing dan anjung. lelangit keras turut berfungsi. Dalam penghasilan unsur bunyi ini. Keadaan ini disebut sebagai “artikulasi tambahan”. Contoh : hajat.  Geseran rongga tekak (frikatif Faringal) Dihasilkan dengan menyempitkan bahagian rongga tekak iaitu dengan menurunkan bahagian belakang lidah. ihram. dan kasih. Unsur bunyi ini menyerupai bunyi hentian glottis. kamil. roh dan nikah.  Glotalisasi Unsur bunyi ini terhasil apabila dalam sesuatu perkataan itu terdapat turutan dua vokal yang sama dan sewaktu membunyikannya berlaku hentian di antara kedua-dua vokal itu. Pelelangitkerasan juga berlaku sewaktu membunyikan perkataan yang mengandungi urutan bunyi vokal dan konsonan [n] yang seterusnya diikuti oleh konsonan letusan. Lelangit lembut diturunkan untuk memberi ruang kepada udara keluar melalui rongga hidung dan rongga mulut.0 ARTIKULASI TAMBAHAN Apabila kita menyebut bunyi-bunyi dalam satu himpunan.  Pelelangitkerasan (palatalisasi) Unsur bunyi ini hadir sewaktu membunyikan perkataan yang mengandungi vokal rangkap [ai]. Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung. 10. Sewaktu menghasilkannya. hadas. sakat. Contoh : kencang. hamil.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Dihasilkan apabila pita suara direnggangkan dan belakang lidah diturunkan. 1 . udara ditahan pada bahagian glottis kemudian dilepaskan dengan serta-merta untuk menghasilkan bunyi yang mengikutinya. ahad. [io] atau [ia]. Contoh : Kasar.

 Pembibiran Unsure pembibiran hadir pada bunyi-bunyi konsonan atau vokal [a]. Contoh: [oi] Boikot . [u] diikuti oleh bunyi vokal [u]. sewaktu menghasilkannya. muak dan kaut. Contohnya. kuih.amboi .tauliah .taurat .sambau dan lampau.tauhu . Contoh : kuat.badai dan petai. saat.haiwan . kelantangan pada diftong adalah pada vokal yang pertama. Contoh: diftong [ai] Hairan . kedudukan lidah mengalami geluncuran dan bibir berkeadaan bundar. kemudian digeluncurkan kearah menghasilkan vokal [i].kerbau . [a] atau [i]. [o]. jumaat. tidak wujud hentian yang boleh memisahkan keduadua vokal itu sehingga membolehkan terbentuknya dua suku kata. wujud geluncuran bunyi. Untuk menghasikannya juga. iaitu daripada satu vokal yang mendahului. 11. lidah pada mulanya diletakkan pada keadaan menghasilkan vokal [a]. kepada satu vokal lain yang mengikutinya.0 DIFTONG Diftong terdiri daripada rentetan dua vokal yang mempunyai satu puncak kelantangan dan bertindak sebagai satu fonem.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Contoh : taat. Semasa menghasilkannya. Contoh: diftong [au] Aurat . bagi diftong [ai].taubat . keadaan dan suun.kedai .sepoi dan boroi. taut.auto . 1 .  Penyengauan ( nasalisasi) Unsure bunyi penyengauan hadir pada vokal-vokal yang mengikuti bunyi-bunyi konsonan sengau dan pada struktur-struktur yang telah dinyatakan dalam bahagian vokal-vokal sengau. maut.

Tiga prinsip dalam proses berkomunikasi iaitu melibatkan sekurang-kurangnya dua orang. Komunikasi berkesan berlaku secara lisan dan bukan lisan di antara dua pihak di mana apa yang diniat dan diperkatakan oleh sesuatu pihak . menginterpretasikan maklumat iaitu memahami makna dan tujuan penghantaran mesej. Maklum balas pula merupakan tindak balas yang diterima oleh penerima kepada penghantar setelah mentafsir maklumat yang telah diterima. kumpulan dan organisasi (penerima) yang lain melalui media tertentu. Penghantar atau pengirim merupakan orang yang mula mencetuskan idea untuk berkomunikasi dengan orang lain dimana penghantar akan menterjemah dan memahami maksud maklumat yang dihantar kepada penerima dan penerima menyimpulkan maklumat menjadi gerakan anggota dan menerangkan idea dan konsep. mesej.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 12. Gangguan pula merupakan perkara yang menganggu proses komunikasi sama ada di peringkat pengantar. tidak semestinya percakapan tetapi penghantaran dan penerimaan mesej dan tidak dapat dikawal seperti perbezaan budaya. Dalam mesej pula merupakan maklumat dalam bentuk lisan untuk menyampaikan maklumat kepada penerima Ia dihantar melalui idea atau saluran tertentu. Dekod atau pentafsir kod merupakan proses mentafsir dan menterjemah maklumat yang telah diterima. penerima atau dekod. 1 . soalan. Maklum balas berbentuk arahan termasuklah suruhan. Maklum balas yang bukan berbentuk arahan pula termasuklah mimik muka.0 Definisi Kemahiran Bercakap atau berkomunikasi Komunikasi adalah satu proses penyampaian mesej atau maksud oleh individu kepada individu yang lain. kumpulan dan organisasi (penghantar) kepada seseorang. air muka dan simbolik. Empat peranan penerima ialah mempunyai rasa iaitu sedar bahawa dia menerima mesej daripada seseorang. jawapan dan penjelasan. Pemindahan maklumat daripada seseorang. Penerima pula merupakan orang yang menerima maklumat daripada penghantar. enkod. menilai maklumat iaitu memikirkan sama ada perlu atau tidak bertindak balas kepada mesej yang diterima dan tindak balas penerima yang menjawab mesej yng diterima iaitu mendiamkan diri dan menyerahkan pada orang lain untuk bertindak. nada suara.

Komunikasi mendatar pula merupakan pertukaran maklumat secara bebas dalam organisasi. visi dan objektif. persaingan anatara maklumat juga wujud sebelum sampai kepada ketua dan kurang kepercayaan ketua terhadap pekerja bawahan. menyelesaikan masalah. Masalah yang dihadapi ialah maklumat melalui beberapa peringkat.0 Bentuk komunikasi Terdapat tiga bentuk komunikasi iaitu menegak. Komunikasi dari atas ke bawah merupakan pengaliran dari peringkat atasan ke satu peringkat yang lebih rendah dalam sebuah organisasi. Objektif utama komunikasi menegak digunakan dalam organisasi ialah menggalakkan penglibatan sebanyak mana organisasi dan memberi peluang kepada pengurusan atasan mendapatkan maklumat penting daripada pekerja. memberi idea atau cadangan. Kebanyakan tindakan dan keputusan memberikan kesan terhadap kebolehan orang lain melaksanakan kerja. saling percaya dan komunikasi yang berkesan dalam kalangan pekerja. mendatar dan melintang. menerangkan polisi dan memberi arahan. Komunikasi menegak merupakan pertukaran maklumat antara peringkat dengan peringkat dalam organisasi.1 Komunikasi Sehala Komunikasi sehala merupakan komunikasi yang tidak memerlukan maklum balas dari penerima kepada penghantar. Kebaikan komunikasi jenis ini ialah meningkatkan kerjasama. Kegunaannya adalah untuk membuat laporan. Kegunaannya adalah untuk mendeligasikan misi. Manfaat yang diperoleh adalah untuk syarikat sebagai ujian untuk pekerja bawahan dan pekerja akan dihargai kerana diberi peluang. Komunikasi dari bawah ke atas pula merupakan pengaliran dari peringkat bawahan ke satu peringkat yang lebih tinggi dalam sebuah organisasi.2 Komunikasi Dua hala Komunikasi dua hala merupakan maklumat yang diterima daripada penerima kepada penghantar seperti interaksi antara guru dan murid di dalam bilik darjah . 13. Manakala bentuk melintang pula melibatkan pertukaran maklumat secara tidak formal. meluahkan masalah dan menyampaikan maklumat. 13.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 13. Ia juga bertujuan untuk memberi tumpuan dalam perkara yang tidak disetujui dari aspek idea tetapi bukan dari aspek peribadi seseorang. 1 . menilai pekerja.

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 13. apabila berhadapan dengan murid-murid. Ini bermakna komunikasi atau interaksi bilik darjah boleh berlaku secara lisan dan bukan lisan. bijaksana.(Ee Ah Meng. khususnya dalam bilik darjah. Guru juga perlu bijaksana menyusun strategi agar suasana berinteraksi di antara murid sesama murid berlaku secara harmonis.2. Sekiranya guru tidak faham serta mahir dalam berkomunikasi dengan murid-murid semasa mengajar sudah pasti sukar bagi seseorang guru itu untuk menjadikan pengajarannya berkesan dan bermutu. nyata bahawa kemahiran berkomunikasi amat penting bagi seorang guru untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. maka komunikasi berkesan telah pun berlaku. Sekiranya mesej yang dihantar oleh penyampai dapat difahami maksudnya oleh penerima. kekaburan dan salah faham.murid menjadi kecewa. ilmu pengetahuan. Sebagai seorang guru. waktu untuk guru berinteraksi dengan murid-murid begitu terhad. saling bantu membantu serta hormat menghormati supaya pembelajaran berlaku secara bermakna dan berkesan. 1996). Semasa waktu mengajar. malah lebih buruk lagi ialah objektif yang dirancang bagi sesuatu sesi pengajaran itu tidak akan tercapai. guru bukan sahaja perlu kreatif dan inovatif.1 Kepentingannya Setiap orang guru perlu mahir dalam berkomunikasi. Dalam konteks bilik darjah. malah ianya seolah-olah tidak langsung memberi kesempatan untuk merancang dan berfikir. idea. 13. cekap dan optimis dalam menghadapi sesuatu situasi serta cabaran. Oleh kerana itu. samada lisan atau bertulis. guru berinteraksi dengan murid dengan bercakap. komunikasi lisan berlaku apabila guru sedang menyampaikan pelajaran atau arahan untuk menjalankan sesuatu tugas amali. Dalam situasi berkenaan. Dengan komunikasi yang berkesan guru akan dapat menyampaikan isi pelajaran.2 Corak Komunikasi dalam bilik darjah Komunikasi merupakan proses penyampaian mesej. Kegagalan guru berkomunikasi dengan berkesan bukan sahaja akan menyebabkan murid. maka komunikasi secara bertulis telah diamalkan. Ketika guru menulis sesuatu di papan hitam atau lutsinar untuk kegunaan murid-murid. serta sesi pengajaran pembelajaran menjadi hambar dan membosankan. tunjuk ajar serta nasihat kepada murid-murid dengan baik dan tepat tanpa menimbulkan sebarang kekeliruan. maklumat. 1 . Oleh itu segala maklum balas yang berlaku di antara kedua belah pihak bukan sahaja terjadi secara spontan dan perlu segera. memberi penjelasan.2. tetapi mesti sabar.

Dapatan tersebut terbukti memang berasas apabila kajian yang dibuat oleh beberapa orang pengkaji terkemudian seperti Taylor.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 menyoal soalan-soalan. 1 . 1970 (Edward dan Westergate. memberi arahan dan mengkritik. mesra. Guru-guru yang berusaha meningkat keberkesanan komunikasi mestilah bersifat intergratif dan mempunyai ciri-ciri tingkahlaku seperti berikut sentiasa bersetuju dengan cadangan murid menerima perbezaan pendapat dari murid. Hamachek juga menyebut tentang kajian-kajian lain yang menyatakan guru-guru sekolah menengah yang peramah dan bertimbang rasa. 1975. Evan. banyak menerima tulisan puisi dan lukisan daripada pelajar-pelajar mereka. memberi isyarat. Menurut Noran Fauziah dan Ahmad Mahzan. Flanders. 1990). 1962 dan Hollis. Hamachek (1974) (dalam Noran Fauziah dan Ahmad Mahzan. meneguh dan menegur. Manakala guru-guru yang bersifat intergratif pula didapati lebih banyak mendatangkan kesan positif kepada pembelajaran murid-murid. 1990 telah menyenaraikan antara tingkahlaku guru yang disukai murid semasa berinteraksi dalam bilik darjah ialah baik hati. peramah dan sabar sewaktu mengajar. seseorang guru bercakap dua pertiga daripada keseluruhan waktu mengajar. peramah dan baik hati. berbincang. menghampiri dan mendampingi murid. bersikap adil. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa guru-guru yang bersifat dominatif lebih banyak membawa kesan negatif terhadap perkembangan dan kemajuan murid. mengenakan denda dan sebagainya. mengarah. 1987) dalam kajiannya terhadap interaksi bilik darjah dikenali dengan Sistem Analisis Interaksi Flanders) telah merumuskan bahawa dalam sesuatu proses pengajaran yang berlaku dalam bilik darjah. mempercayai guru yang berkesan mempunyai unsur-unsur "kemanusiaan" iaitu guru yang mempunyai kualiti seperti suka berseloroh. memandu murid melengkapkan jawapan yang kurang sempurna mengambil bahagian bersama murid-murid di dalam aktiviti bilik darjah bersimpati dengan masalah murid dan memberi kebenaran atau menggalakkan murid-murid mencuba. sering menyelitkan humor atau unsur berseloroh semasa sesi pembelajaran. membenarkan murid-murid melakukan banyak aktiviti dan dalam masa yang sama dapat mengekal ketenteraman dan disiplin kelas. 1962. menggalakkan murid-murid menyoal dalam kelas. Percakapan guru itu secara langsung mempengaruhi murid-murid seperti dalam menyampai. Flanders meletakkan tanggungjawab utama mencorakkan interaksi bilik darjah itu adalah terletak di tangan guru.

Sistem pendidikan di Malaysia telah mengalami banyak perubahan sejak merdeka. Dr. Abdul Hamid Mahmood. diikuti dengan rancangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang mula diperkenalkan di semua sekolah menengah pada tahun 1989.) telah menggariskan beberapa ciri komunikasi guru dan murid yang boleh menghasilkan pengajaran yang berkesan. antaranya ialah mempunyai sifat penyabar. menggunakan "direct" dan "spontaneous communication" iaitu menerangkan dengan jelas apa yang hendak disampaikan oleh guru dan cuba menerima pendapat pelajar terutama di dalam menyelesaikan masalah dan merancang aktiviti. Antara strategi yang boleh digunakan teknik "Supportive communication behavior" untuk membantu interaksi yang bermakna. penyayang serta suka akan murid-muridnya.(Wlodkowski. Sifat ini dapat melahirkan kemesraan antara guru dengan murid yang 1 . 1984) (dalam Classroom Life. 1996).2. terutama dalam tahun-tahun 1980-an. perasaan dan kehendak mereka yang mana ianya bergantung kepada kualiti perhubungan dan interaksi di dalam suasana pembelajaran. Selain itu. Bagi mempastikan sesuatu pengajaran pembelajaran itu berhasil dengan baik. 1994). guru mempunyai tanggungjawab yang besar untuk mengenalpasti keperluan pelajar dan untuk menggalakkan interaksi bilik darjah yang positif dan berkesan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 13. 1990 (Prof.3 Ciri-ciri Interaksi Guru dan Pelajar di dalam Bilik Darjah yang berkesan Motivasi pelajar untuk belajar adalah sangat berkaitan dengan sikap. Mereka juga menggunakan struktur matlamat secara menyeluruh untuk memaksimumkan penglibatan pelajar. Wlodkowski mencadangkan beberapa strategi untuk menghasilkan interaksi yang berkesan antara guru dan murid. beberapa ciri tingkahlaku berkomunikasi dalam interaksi bilik darjah telah disarankan. Rancangan KBSR dan KBSM telah digubal dengan menekankan pengajaran yang berpusatkan murid. antaranya ialah guru menggalakkan murid berinteraksi secara teratur sesama murid. Berdasarkan kepada Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979). ganjaran atau pengukuhan positif. Sebagai seorang pemimpin di dalam kelas. Mereka juga menggunakan penghargaan. antara murid dengan guru dan antara murid dengan bahan-bahan untuk menggalakkan murid-murid memberi pendapat sendiri serta peluang untuk mempertahankan pendapat tersebut mengikut cara dan gaya tersendiri iaitu memberi arahan secara lebih positif. rancangan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) mula dilaksanakan di semua sekolah rendah di seluruh negara mulai tahun 1983.(Mok Soon Sang.

Manakala. grafik pula merupakan penggunaan bentuk telemudah seperti carta dalam pembentangan. Ucapan merupakan cara penyampaian secara lisan melalui ceramah.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 pandai menghargai dan memuji murid-murid. Selain itu. Guru juga harus sentiasa bersikap positif dan bercakap tentang perkara yang baik dan benar. pidato dan pembacaan laporan dihadapan sekumpulan pendengar.1 Perbincangan. Penghargaan dan pujian yang diberikan hendaklah ikhlas dan jujur . Dalam slaid.4 Jenis Komunikasi Lain 13. Pengulangan isi-isi penting perlu supaya murid akan merasa yakin dan sentiasa bertolak ansur dengan murid-murid dalam memberi maklumat atau pengajaran. Guru perlu memberi peluang kepada murid-murid untuk mengemukakan soalan atau maklum balas. maklum balas yang cepat. keburukannya pula ialah penghantar yang tidak mempunyai komunikasi yang baik amat sukar untuk menyampaikan mesej dan tiada rekod yang kekal kerana bentuk yang tidak nyata. 13. Pembentangan Perbincangan merupakan proses mencari jalan penyelesaian. Dalam pembentangan pula ia terbahagi kepada slaid. pertuturan dan tindakan guru harus mencerminkan perhatian guru dan kejujurannya hendaklah membantu dan mendidik murid-murid menggunakan bahasa badan atau gerak geri yang sesuai dalam pengajaran dan sentiasa mewujudkan dan mengekalkan hubungan mata semasa bercakap atau berkomunikasi dengan murid. pengukuran yang selaras dengan tujuan komunikasi dan maklum balas iaitu respon atau tanda-tanda penerimaan mesej serta pemahamannya. 13. ia merupakan negatif filem yang diambil dengan kamera 35mm. Manakala telekonferens merupakan siaran langsung. Ucapan. LCD. grafik dan telekonferens. Pita rakaman pula merupakan kaedah merakam suara tanpa sebarang soal jawab.4. Elakkan daripada bersikap angkuh atau suka melemparkan kritik yang tidak beralasan. Faktor peningkatan pemahaman komunikasi ialah kesedaran iaitu pemahaman tentang sesuatu konsep. pita rakaman. Filem pula merupakan rangkaian gambar dalam pita rakaman manakala LCD pula merupakan paparan pada skrin atau hitam putih yang dicetak atas kertas telus. Kebaikannya ialah mesej boleh melalui saluran komunikasi dengan cepat.3 Komunikasi Lisan Komunikasi lisan merupakan komunikasi yang melibatkan percakapan untuk menyampaikan maklumat kepada penerima. Air muka. 1 . tidak formal dan kejujuran dapat dirasakan dan lebih murah dan meyakinkan. alat bantuan komunikasi boleh digunakan.

4. persediaan tempat dan setiausaha yang merekod.2 Mesyuarat Mesyuarat merupakan pertemuan antara dua atau lebih orang untuk membuat perancangan.5 Komunikasi Berkesan Prinsip komunikasi merupakan pesanan terkawal. Senarai semak mesyuarat pula dibuat untuk tujuan mesyuarat. alamat dan tempat asal pemanggil. 13. beliau merumuskan. dalam keadaan manusia itu sedar. tindakan yang tidak menimbulkan ketidakselesaan dan perhatian ditumpukan sepenuhnya. nombor telefon pemanggil. Barker (1971) telah menjalankan satu kajian terhadap kemahiran pendengaran. membuat keputusan dan mencari jalan untuk menyelesaikan masalah dalam jangka panjang dan pendek. tempat. Mengikut Thomas Gordon (1970). memberi dan mendengar cadangan dan mencatat hasil mesyuarat untuk tindakan lanjut. Antara faedah yang diperoleh ialah ahlinya terdiri daripada latar belakang yang berbeza. pendengaran yang baik merupakan kemahiran berkomunikasi yang boleh menolong orang lain menyelesaikan masalahnya. Butiran dalam memo telefon memperlihatkan nama pemanggil dan nama pemnerima. 14. perkataan dinyatakan dengan penuh yakin. Langkah-langkah mesyuarat pula ialah tarikh. bahasa yang mudah difahami.0 Kemahiran Mendengar Kemahiran mendengar merupakan salah satu aspek dalam kemahiran komunikasi dan juga merupakan salah satu daripada aktiviti yang penting yang dilakukan di peringkat kanak-kanak dan dewasa. Burley-Alen (1982) dalam kajiannya mendapati peratus mendengar bertambah sehingga 1 .4. masa dan agenda. perancangan melibatkan pekerja dapat dijalankan dan pastikan semua yang terlibat memahami sesuatu.3 Perbualan Telefon Garis panduan menggunakan telefon ialah bercakap dengan jelas. ahli yang menghadiri. banyak pendapat. 30% bercakap. tarikh dan masa. Ini menunjukkan proses pendengaran berperanan penting dalam komunikasi. nada suara yang munasabah dan bahasa perlu diketahui umum. 45% digunakan untuk mendengar. 16% membaca dan 9% menulis.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 13. berkongsi maklumat. agenda mesyuarat. catatan dan mesej. 13. Hasil daripada kajian itu.

menilai maklumat yang diterima dan tindak balas terhadap maklumat yang diterima. menerima segala idea dan pandangan. berfikiran terbuka dan bertanya apabila perlu. Kemahiran mendengar adalah juga merupakan kemahiran lisan yang paling asas dan ia berlaku di peringkat penerimaan. hiburan. 1 . Pelajar yang melakukan aktiviti menyoal guru semestinya berfikir dahulu sebelum membuat pertanyaan. Antara empati iaitu kebolehan seseorang untuk melihat pandangan orang lain ialah sahkan perasaan. Kemahiran mendengar melibatkan pengawalan emosi. Proses penerimaan maklumat secara mental untuk difahami dan diambil tindakan. jangan menyampuk ketika orang lain bercakap. Antara proses mendengar ialah mencetuskan rasa pendengaran. Seseorang pelajar yang telah dapat menguasai kemahiran mendengar harus dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh guru atau pelajar lain dan dapat pula memahami maksud serta boleh menginterpretasi apa yang didengar. Proses berfikir ini mampu mengelakkan pelajar dari berkhayal atau fikiran yang merewang malah menguatkan lagi pendengaran mereka. menginterpretasikan makna. senyuman atau perubahan rawakan air muka dan sebagainya sebagai menunjukkan pelajar itu faham. mendengar dan bercakap. Sekiranya tiada maklum balas pelajar tidak menunjukkan sebarang maklumbalas seperti anggukan kepala. Kemahiran mendengar ini dimulakan pada waktu bertutur dalam bahasa yang dipelajari. Guru-guru menyatakan proses mendengar merupakan proses paling utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Masalah seharusnya diselesaikan kerana pertembungan empat mata adalah penting kerana hal itu merupakan satu bentuk komunikasi yang memautkan perhatian pelajar dengan guru untuk mendapat maklumat dengan jelas. membuat keputusan dan meluahkan atau menunjukkan perasaan yang dialami. Garis panduan pendengaran ialah mengelakkan menggangu orang lain ketika bercakap. Tujuan utama mendengar ialah mewujudkan ikatan persaudaraan dan perhubungan. berfikiran terbuka dan mendengar dengan penuh situasi. bersetuju atau sebaliknya. Antara asas kemahiran ini ialah menulis. Hal ini membantu perhatian anda terhadap apa yang diperkatakan. pembelajaran.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 60% bagi kehidupan pelajar sekolah menengah. memberi sokongan dan bantuan untuk menyelesaikan masalah. Ketiadaan Interaksi Dua Hala menyebabkan pelajar tidak bertindak meminta ruang untuk mengemukakan sebarang soalan atau pertanyaan berkaitan dengan maklumat kurang jelas yang disampaikan oleh guru. memahami situasi. membaca.

Pura-pura bertindak menyoal guru sedangkan soalan yang di majukan itu tidak berkaitan dengan topik yang sedang disampaikan. sekiranya tidak terdapat aktiviti mencatat nota. Prinsip berunding yang perlu ada ialah bersifat responsif 1 .0 Meningkatkan Keberkesanan Komunikasi Dalam Kalangan Murid. mendengar (Active listening) dan pembacaan (reading for meaning). Pelajar yang bertindak mencatat atau menulis nota mampu mengelakkan diri mereka daripada berkhayal atau melakukan tindakan yang tidak wajar. Perbuatan mencelah atau menyampuk semasa guru sedang menyampaikan penerangan tanpa diberi ruang untuk bercakap juga merupakan seorang pendengar yang kurang baik. menulis (Writing for meaning).STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Selain itu. Keadaan begini kadangkala akan mengakibatkan suasana kelas menjadi bising dan boleh menjejaskan tumpuan pelajar lain terhadap maklumat yang sedang disampaikan oleh guru . pelajar yang tidak mencatat sebarang nota boleh juga dikelaskan sebagai seorang pendengar yang kurang baik sebaliknya hanya sekadar berdiam diri. Soalan atau perkara yang disampaikan itu juga hanyalah berbentuk maklumat yang digunakan untuk mengkritik guru itu kembali.C(1975) menggariskan komunikasi yang berkesan akan menghasilkan pemahaman yang bermakna dalam setiap subjek yang diajar kepada murid.1 Kemahiran Berunding Berunding merupakan proses yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk bertukar-tukar barangan atau perkhidmatan dan berusaha untuk mencapai kata sepakat terhadap konflik yang timbul agar dipersetujui oleh pihak-pihak yang terlibat. Menurut Sutton. Oleh itu mereka akan bertindak untuk berbual sesama sendiri dan hanya memberi tumpuan pada topik-topik tertentu sahaja. Pelajar yang sibuk bercakap sesama sendiri akan beranggapan bahawa perkara yang dibincangkan kurang menarik. Proses komunikasi boleh ditingkatkan oleh guru di dalam bilik darjah supaya dapat melancarkan proses penyampaian maklumat terhadap pelajar untuk satu maksud pemahaman yang sempurna. pura-pura mendengar. 15. 15. Beliau menyatakan ianya berlaku melalui percakapan (Talking for meaning). Hal ini merupakan penggabungan antara pendengaran dan penulisan yang memberi impak yang baik terhadap proses penumpuan.

Sebutan adalah cara bagaimana kita menyebut ataupun membunyikan sesuatu perkataan dalam sesuatau bahasa. Namun seringkali terdapat masalah yang sukar dielakkan dalam kalangan sebutan bahasa Melayu oleh sesetengah pihak kerana dipengaruhi oleh dialek dan bahasa daerah. Dalam tradisi barat. iaitu bermula lebih kurang pada awal tahun 1800. Terdapat dua cara penuturnya menyebut sesuatu perkataan dalam sesuatu. bersopan iaitu beradab. Sabah. Melaka. intonasi.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 iaitu rasional semasa berunding. Sehubungan itu dengan kata lainnya. Terengganu dan banyak lagi. tekanan dan juga aliran ucapan. Setiap bahasa di dunia ini mempunyai sistem bunyi yang tersendiri bergitu juga bahasa Melayu. 16.1 ASPEK SEBUTAN Dalam sistem bunyi ataupun fonologi terdapatnya aspek sebutan. iaitu sebutan secara standard dan juga sebutan secara dialek. pengkajian tentang fonologi atau sistem bunyi ini telah bermula sejak 200 tahun yang lalu. Sesuatu perkataan itu disebut mengikut kepada dialek sesebuah daerah itu. Perak.0 FONOLOGI Menurut Abd Aziz Abd Talib (2000). Negeri Sembilan. fonologi bermaksud sistem bunyi. Pemasalahan ini dapat kita lihat apabila murid-murid yang berasal dari negeri-negeri atau daerah yang mempunyai dialek mereka sendiri sukar untuk menyebut sesuatu perkatan dalam Bahasa Melayu baku itu. fonologi ini adalah ilmu tentang perbendaharan fonem sesebuah bahasa. Contohnya di Malaysia sendiri terdapat pelbagai dialek mengikut kepada negeri-negeri yang terdapat di Malaysia seperti dialek Kelantan. kemahiran bertutur dalam bahasa Melayu sama ada dalam situasi yang formal ataupun 16. Sarawak. Unsur-unsur yang terdapat dalam fonologi ini digunakan bagi meningkatkan kecekapan tidak formal. prosedur dan mengikut tatacara dan saling membantu iaitu faham memahami. apabila para ahli bahasa memulakan pengkajian tentang perubahan bunyi bahasa dengan cara membandingkan bunyi bahasa yang wujud dalam pelbagai bahasa yang berkaitan. Dalam sistem bunyi ini ataupun dikenali sebagai fonologi merangkumi beberapa aspek seperti sebutan. Bahasa ibunda juga akan mempengaruhi sebutan dalam bahasa Melayu. contohnya pelajar yang berasal daripada Kelantan akan menyebut ‘ikan’ sebagai 1 .

cerita. bagi perkataan ‘besar’ pula pelajar dari Negeri Sembilan akan menyebutnya sebagai ‘bosa’. dialog. sajak dan sebagainya. Latihan berkomunikasi lisan ini adalah seperti latihan bercakap atau membaca secara nyaring. Latihan bercakap ini boleh merangkumi aktiviti bercerita. Teknik latih tubi sebutan ini didapati sangat berkesan untuk melatih murid-murid menyebut perkataan dengan betul. Utara pula ‘besak’ dan Melaka menyebutnya sebagai ‘besau’. Namun menurut Abd Aziz Abd Talib (2000) . membaca. terutama pelajar yang datangnya daripada daerah-daerah yang menggunakan bahasa dialek yang sukar dikikis. Perkataan ‘murah’ akan disebut sebagai ‘muroh’ oleh pelajar Kelantan. terdapat pelbagai cara atau strategi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki aspek sebutan dalam kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu baku.  Mengadakan latihan berkomunikasi secara lisan. ‘zaitun’ sebagai ‘jaitun’ dan ‘berlari’ sebagai ‘berlali’. Permasalahan dan perbezaan dalam sebutan ini dipengaruhi oleh dialek negeri mereka masing-masing. Selain itu pengaruh bahasa ibunda juga memainkan peranan dalam sebutan bahasa Melayu baku. contohnya pelajar yang berbangsa Cina akan menyebut ‘durian’ itu sebagai ‘lulian’.  Mengadakan latih tubi sebutan dengan kerap.  Mengadakan latihan mendengar dengan kerap. pita. 1 . Tujuan latihan ini adalah untuk membentuk dan melatih murid-murid bercakap dan menyebut sesuatu kata dengan betul. video ataupun guru boleh menyampaikan sendiri bahan tersebut. Latihan ini dibuat bagi membolehkan pelajar mendengar sebutan yang betul menurut sebutan Bahasa Melayu baku. Tujuan utama latihan ini adalah untuk membetulkan sebutan murid-murid terhadap perkataan yang sukar disebut oleh mereka disebabkan oleh pengaruh bahasa ibunda dan juga dialek sesebuah daerah. Sebutan haruslah dibuat secara berulang-ulang sehinggalah pelajar dapat menyebutnya dengan betul. televisyen. nyanyian.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 ‘ike’ dan bagi pelajar dari Terengganu pula menyebutnya sebagai ‘ikang’. ucapan. Bahan-bahan yang diperdengarkan itu boleh saja terdiri daripada perbualan. Guru boleh menggunakan alat bantu mengajar seperti radio.

pidato. ayat tanya. beliau mendifinisikan intonasi sebagai nada suara yang turun naik atau tinggi rendah sewaktu bercakap. Setiap bahasa di dunia ini mempunyai intonasi yang berbeza-beza. Manakala menurut Ismail Bin Dahaman (1994) dalam bukunya yang bertajuk pedoman sebutan baku bahasa Melayu.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 perbahasan. atau ayat pasif dan seumpamanya. 3 dan 4. Malahan kita juga dapat melihat perbezaan intonasi dalam sesuatu dialek kawasan itu. angka 3 pula merupakan nada tekanan dan bagi angka 4 pula menunjukan nada yang paling tinggi. angka 2 untuk menunjukkan ujaran. ayat terbalik atau songsang. mendeklamasikan sajak dan lain-lain lagi.  Menggunakan kemudahan teknologi. dialek Kelantan mempunyai sebutan dan intonasi yang berbeza apabila dibandingkan dengan dialek utara dan dialek Negeri Sembilan. Perbezaan dalam intonasi ini dilihat menggangu dan mempengaruhi cara pertuturan seseorang itu dalam bahasa Melayu. Menurut Abd Aziz Abd Talib (2000). dan hendaklah berdasarkan jenis dan bentuk ayat atau kalimat dalam bahasa Melayu. iaitu dapat membezakan jenis dan bentuk ayat. sama ada ayat penyata biasa. Setiap angka ini mempunyai aspek-aspek yang tersendiri. Pengusaan intonasi adalah sangat penting bagi meningkatkan tahap kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu kerana ia akan mempengaruhi cara seseorang penutur itu bercakap. Kesemua aktiviti ini membolehkan pelajar untuk mengeluarkan suara mereka. Intonasi ini mempunyai hubungan yang rapat dengan sintaksis. Bagi sekolah-sekolah yang dilengkapi dengan makmal bahasa guru hendaklah menggunakan kemudahan teknologi tersebut untuk melatih murid-murid dalam aspek sebutan dan pertuturan. 1 . Bagi angka 1 untuk menggambarkan nada yang paling rendah. Menurut Ismail Bin Dahaman. intonasi adalah merupakan alunan suara antara nada tinggi dan nada rendah. intonasi ini dapat digayakan dengan empat tingkat nada yang biasa yang ditandai dengan angka 1. Contonya intonasi bahasa Melayu adalah berbeza dengan intonasi bahasa Cina ataupun bahasa Tamil.2 ASPEK INTONASI Aspek intonasi ini penting dalam menguasai kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu. ia merupakan bahasa di peringkat ayat. 16. Contonya di negara kita sendiri. ayat perintah. 2.

Selain itu. marah.  Fungsi gramatis Fungsi gramatis pula adalah untuk menandai kontras dari segi tatabahasa terhadap sesuatu ujaran sama ada sesebuah ayat atau klausa itu berbentuk pertanyaan atau penyataan. dan seumpamanya.  Fungsi struktur informasi Manakala bagi fungsi struktur informasi pula adalah bertujuan untuk memberikan sesuatu yang baru berbanding dengan yang telah dirangkumi dalam makna sesebuah ujaran. Intonasi wujud dalam bahasa Melayu bagi menandai dan memisahkan frasa yang pelbagai jenis dan bentuknya. Setiap fungsi intonasi ini memainkan peranan yang berbeza antara satu sama lain. Sekiranya penutur tidak dapat menguasai fungsi gramatis ini maka penutur tidak akan dapat membezakan sesuatu ayat tersebut dan mengalami kesukaran dalam membina ayat. ketakutan dan pelbagai jenis sikap yang lain. fungsi tekstual. penutur harus mengetahui beberapa fungsi intonasi agar memudahkan lagi penguasaan penutur dalam menguasai intonasi. fungsi psikologis dan fungsi ‘indexical’. Setiap sikap ini dapat ditunjukkan sekiaranya seorang itu mampu menggunakan intonasi yang betul bagi menyatakan perasaan sebenarnya. berbentuk positif atau negatif. iaitu seperti gembira.  Fungsi emosional Fungsi emosional ini adalah bertujuan untuk menyatakan pelbagai makna sikap. Antara beberapa fungsi intonasi ialah pertama fungsi emosional. ia akan dapat mempengaruhi pendengarnya melalui intonasi yang digunakan. fungsi struktur informasi. Bagi menguasai kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu. iaitu dapat membezakan jenis dan bentuk ayat. Fungsi ini membolehkan penutur untuk menekan sesuatu 1 . iaitu dengan menekankan kata yang membawa makna tersebut. kejutan. kebosanan. fungsi gramatis.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Intonasi bahasa Melayu mempunyai hubungan yang rapat dengan sintaksis. keakraban.

Fungsi ini membantu seseorang untuk menguasai sesuatu ayat itu dengan lebih senang dan mengingatnya dengan lebih mudah dengan hanya berpandukan kepada intonasi ayat tersebut.  Fungsi tekstual Seterusnya fungsi tekstual pula adalah untuk membentuk nada dan gaya suara yang turun naik bagi wacana yang lebih luas seperti pembacaan teks berita yang membezakan satu berita dengan berita yang lain. Tekanan merupakan tempat-tempat suara ditekankan apabila menyebut sesuatu perkataan menurut kepada 1 . terdapat juga aspek tekanan. seperti belajar urutan nombor yang panjang atau ungkapan dalam ucapan. peguam.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 perkara yang penting dalam setiap apa yang diucapkan dan dapat menyampaikan makna sebenar yang ingin disampaikan kepada pendengar.  Fungsi ‘indexical’ Akhir sekali ialah fungsi ‘indexical’ pula adalah untuk menandai identiti seseorang. 16. setiap perkerjaan itu akan menggunakan bahasa yang berbeza-beza dan cara penyampaian yang tidak sama. iaitu sama ada menggunakan bahasa formal atau bahasa tidak formal.3 ASPEK TEKANAN Selain dari aspek sebutan dan intonasi dalam fonologi. Hal ini kerana.  Fungsi psikologis Bagi fungsi psikologis pula ialah untuk membantu menggubah bahasa menjadi unit-unit ujaran yang mudah dilihat dan diingat. Nada dan gaya suara yang berbeza-beza juga bukan sahaja membezakan sesuatu teks tersebut tetapi turut mengambarkan suasana sebenar situasi itu sama ada situasi formal ataupun tidak formal. seperti guru. penjual ubat dan sarjan tentera. iaitu membantu mengenal seseorang sama ada tergolong dalam kumpulan sosial atau pekerjaan yang berbeza. doktor.

bercakap dengan sebutan yang jelas dan betul menurut sebutan bahasa Melayu standard. seorang pelajar mestilah membaca dengan penuh yakin dan bermakna seolah-olah dia memahami apa yang sedang dibaca. Seterusnya. aspek kelancaran adalah sangat penting untuk dikuasai oleh penutur. Kelancaran seseorang pelajar dalam mempersembahkan bacaannya dapat dinilai melalui cara pengunaan intonasi. Prinsip. Antaranya adalah bercakap dengan berani dan yakin dengan suara yang jelas supaya dapat didengar dan difahami oleh orang yang mendengarnya. aspek tekanan bagi peringkat perkataan iaitu antara suku katanya kurang ketara jikalau dibandingkan dengan peranan tekanan sesuatu suku kata bagi perkataan bahasa Inggeris. Namun bergitu tekanan sangat penting dalam menguasai kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu. 16.0 LANGKAH-LANGKAH MENINGKATKAN MUTU PERTUTURAN Menurut Abd Aziz Abd Talin (1993) dalam bukunya yang bertajuk Menguji Kemahiran Bahasa. Selain itu. Seseorang pelajar itu haruslah membaca mengikut jeda ataupun frasa yang sesuai dan juga mengikut unit makna yang betul. Dalam menguasai aspek kelancaran ini.4 ASPEK KELANCARAN Dalam menguasai kemahiran bercakap ataupun kemahiran bertutur. Dalam bahasa Melayu. tekanan dan sebutan yang betul. hal ini kerana tekanan memainkan peranan dalam menguatkan makna perkataan itu dalam konteks ayat. Untuk bertutur dalam bahasa Melayu. serta pelajar harus membaca menggunakan tanda baca yang betul dan berkesan. setiap perkataan haruslah disebut menggunakan sebutan. Selain daripada itu. tanda bacaan. Dalam bahasa Melayu. intonasi. tekanan. tekanan yang betul dan diikuti dengan aliran yang lancar tanpa tersekat-sekat. beliau menggatakan terdapat beberapa subkemahiran yang harus diterapkan di dalam diri pelajar sebagai langkah untuk menigkatkan kemahiran bertutur. Teknik dan Contoh. sebutan dan pembacaan yang tidak tersekat-sekat. 17. bercakap menurut 1 .STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 suku kata dalam sesuatu perkataan. seseorang itu harus melatih diri mereka dengan bercakap menggunakan intonasi. Tekanan itu boleh berubah dari satu perkataan kepada satu perkataan yang lain. bercakap dengan menggunakan tatabahasa dan perbendaharaan kata yang sesuai dan baik dalam pertuturan.

semula jadi. beberapa aspek harus diambil penekanan iaitu aspek suara. para guru haruslah mengajar dan melatih murid supaya sifat tersebut dapat dibina apabila mereka bercakap. sama ada dalam situasi yang tidak formal seperti berbual-bual dengan kawan-kawan ataupun situasi yang formal seperti memberikan ucapan. lancar. nada suara penutur akan menunjukan perasaannya ketika itu dan ini akan merenggangkan hubungan penutur dengan pendengar ketika itu. Dalam kedua-dua situasi ini. padat dan sebutan yang jelas dan betul hendaklah juga dititikberatkan. teratur. Akhir sekali. iaitu logik. spontan. Dalam setiap aktiviti yang melibatkan pertuturan. jelas. aspek sebutan dan intonasi. Oleh yang demikian lontaran suara itu akan dapat mempengaruhi tindak balas dan pandangan seseorang terhadap penutur tersebut. apabila penutur tidak menghiraukan orang lain di sekitarnya. ia seharusnya dimulakan dari peringkat yang asas iaitu bermula di peringkat sekolah lagi. aspek bentuk bahasa lisan dan pemilihan kata. kekuatan suara perlu dikawal dan disesuaikan. Kekuatan suara harus diambil berat bagi memudahkan maklumat yang ingin disampaikan kepada pendengar dapat didengar dengan jelas. 17. Misalnya. suara merupakan satu aspek yang sangat penting. guru harus mempertingkatkan latihan dan memberikan tunjuk ajar secara berterusan bagi membimbing pelajar-pelajarnya agar mampu menguasai kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu ini. Untuk menguasai kemahiran bertutur atau bercakap dalam bahasa Melayu ini. Hal ini kerana ia akan mempengaruhi tahap ketersampaian sesuatu maklumat itu. beliau mengatakan bahawa suara merupakan satu aspek penting dalam pertuturan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 intonasi yang betul dan kualiti suara yang baik dan tidak membosankan. atau berasa bosan. Guru memainkan peranan yang sangat penting dalam hal ini. Seorang penutur harus memastikan suara mereka menjadi alat yang 1 . Untuk menguasai kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu bukanlah perkara yang mudah dilakukan. bercakap dan melahirkan idea atau fikiran dengan gaya pertuturan yang berkesan. dengan penuh tenaga dan minat. Kesemua aspek ini harus ditekankan dan diambil berat dalam usaha menguasai kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu. Ia boleh menjadi penawar dan racun.1 ASPEK SUARA Dalam pertuturan. tetapi apabila nada suara yang lembut dilontarkan oleh penutur maka ia akan memberikan imej yang baik kepada pendengar. kualiti suara. Selain daripada kekuatan suara. intonasi atau nada yang sesuai. Menurut Zulkifli Yusof (2000). aspek gaya penyampaian dan akhir sekali aspek tatatertib bercakap. nada suara penutur akan mempengaruhi hubungan penutur dengan orang lain.

setiap perkataan perlu disebutkan dengan betul. Dalam bahasa Melayu itu sendiri. belajar menguatkan dan menenangkan otot kepala dan leher. Dalam aspek pertuturan ini. Bagi meningkatkan mutu suara. adakah sebutan perkataan betul menurut bahasa Melayu baku. pernafasan. Suara juga menggambarkan tenaga. maka usaha untuk mengawal pengeluaran suara akan menjadi mudah dan kemahiran bercakap akan dapat ditingkatkan sedikit demi sedikit. Nada suara yang baik akan mempengaruhi cara pertuturan seseorang itu. Suara haruslah dinaikan sedikit demi sedikit dan kemudian menurunkanya secara perlahan-lahan. memperbaiki bunyi yang dikeluarkan semasa bernafas.2 ASPEK SEBUTAN DAN INTONASI Aspek sebutan dan intonasi juga merupakan aspek penting dalam menguasai dan meningkatkan tahap kemahiran bercakap sesorang itu. Misalnya. keseronokan dan kesungguhan. Persoalan seperti ini harus dinilai bagi mengenal pasti sama ada aspek suara ini dapat dikuasai dengan baik. Bagi meningkatkan kemahiran bertutur. Sebutan merupakan cara sesorang itu menyebut perkataan. Suara merupakan alat utama untuk menyampaikan mesej. adakah bacaan murid dapat didengar dengan jelas. Keempat-empat ini bertindak memberi keunggulan kepada suara penutur.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 berkesan bukannya sebagai penghalang. 17. Apabila tumpuan diberikan dalam kesemua aspek-aspek ini. semasa anda bersuara terdapat empat komponen utama yang terlibat iaitu ketenangan. iaitu menurut sebutan baku. menguat dan menenangkan muka dan bibir. projeksi dan resona. seorang penutur haruslah mempelbagaikan nada suara mereka apabila bercakap. beberapa perkara perlu diberikan penekanan dan beberapa persoalan haruslah dijawab sebelum memastikan bahawa sesorang pelajar itu mampu menguasai aspek suara. beberapa latihan boleh dilakukan dengan memberikan tumpuan kepada kaedah penafasan yang baik. Kesemua persoalan ini harus dinilai oleh seorang guru bagi memastikan aspek sebutan dan intonasi ini dapat dikuasai dengan baik. manakala intonasi pula perlu dilakukan dengan betul pada peringkat ayat. Dalam menguasai aspek sebutan dan intonasi ini. menguat dan menenangkan bahu. ataupun adakah murid tersebut mempunyai kualiti suara yang menarik. ataupun adakah murid membaca mengikut nada yang sesuai dan intonasi yang betul. Beberapa persoalan juga harus diambil kira antaranya. melemparkan suara dan cuba untuk mempelbagaikan nada suara serta latihan rentak ucapan. 1 . dan bukanya mengikut sebutan dialek tempatan dan dipengaruhi oleh bahasa ibunda masing-masing.

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 17. bergitu juga dengan penggunaan kata. “sesungguhnya” dan sebagainya. dalam situasi yang formal iaitu ucapan rasmi seperti pidato ataupun perbahasan. bahasa pasar ataupun perkataan ringkas seperti “gi mana”. Seorang guru harus sentiasa mengingatkan dan mengajarkan murid-muridnya supaya tidak bercakap seperti gaya bahasa bertulis. walaupun pertuturan dan penulisan ini merupakan dua aspek yang berbeza. Perbezaan situasi ini amat mempengaruhi gaya bahasa yang digunakan.4 ASPEK GAYA PENYAMPAIAN Dalam usaha menguasai kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu. Gaya bahasa haruslah disesuaikan dengan tempat dan keadaan pada ketika itu. Gaya penyampaian ini boleh dilihat dari aspek bahasa dan juga fizikal. Gerak tangan dan kepala juga haruslah dikawal supaya tidak berlebihan atau keterlaluan sehingga menyebabkan para penonton terasa terganggu dengan perlakuan tersebut. Perkataan ini tidak sesuai digunakan dalam penulisan. Seorang penutur tidak boleh menggunakan bahasa tidak formal dalam sesuatu keadaan yang formal. 1 . Misalnya.3 ASPEK BENTUK BAHASA LISAN DAN PEMILIHAN KATA Dalam bahasa Melayu terdapatnya perbezaan yang ketara sekali antara bahasa lisan dengan bahasa bertulis. Guru harus sentiasa mengingatkan pelajar-pelajarnya tentang perbezaan antara gaya dan penggunaan bahasa dalam perbualan biasa dengan yang formal seperti ucapan atau syarahan dalam majlis-majlis. Aspek fizikal disini adalah seperti gerak badan penutur tersebut. Hal ini kerana. aspek penyampaian merupakan salah satu aspek yang juga harus diambil kira. bahasa yang biasa kita gunakan dalam bahasa lisan mungkin tidak sesuai digunakan dalam bahasa bertulis. Contonya. 17. Aspek gaya penyampaian ini bukan sahaja penting dalam pertuturan tetapi juga penting dalam penulisan. “tak maulah” dan sebagainya. gaya bahasa dan juga cara penyampaian itu hendaklah disesuaikan. Sebaliknya terdapat beberapa perkataan yang kita sering gunakan dalam penulisan namun jarang sekali digunakan dalam pertuturan seperti “bahawasanya”.

kemudian meminta pelajar-pelajar untuk menerangkan satu siri daripada gambar tersebut. 18. Ini akan memberikan gambaran yang positif kepada pelajar tersebut. adalah dengan mengadakan aktiviti pembelajaran dalam keadaan yang sangat bermakna dan dapat menarik minat atau perhatian pelajar untuk mengikutinya.0 STRATEGI PENGAJARAN KEMAHIRAN BERTUTUR DALAM BAHASA MELAYU Bagi meningkatkan lagi tahap kemahiran bertutur terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh seorang guru kepada murid-muridnya. Misalnya. Kepelbagaian isi dan bentuk sesuatu pelajaran yang akan disampaikan oleh seorang guru akan dapat menarik minat 1 . aspek ini sangat penting untuk diterapkan dalam kalangan pelajar. guru harus mempelbagaikan isi dan juga bentuk pelajaran yang hendak diajarkan kepada murid. Selain itu. Apabila berada di sekolah murid-murid perlu diajar dan diingatkan supaya bercakap menurut tatatertib yang baik sama ada semasa berbual secara tidak formal atau sebaliknya. Aspek tatatertib ketika bercakap ini bukan sahaja mengajar pelajar tentang tatatertib semasa bercakap. ia bukan sahaja mengajar murid-murid tentang cara bercakap tetapi juga membina kesopanan diri seorang pelajar itu.5 ASPEK TATATERTIB BERCAKAP Percakapan boleh berlaku sama ada dalam keadaan formal ataupun tidak formal. Pertama. berbanding dengan pelajar yang tidak mempelajari aspek tatatertib ketika bercakap ini.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 17. Disini dapat dilihat secara tidak langsung akan melatih kemahiran bercakap seseorang murid itu. Oleh yang demikian. Apabila seorang pelajar itu cuba untuk menerangkan apa yang dilihatnya di dalam gambar itu ia secara tidak sengaja akan melatih pelajar itu untuk cuba bercakap dalam keadaan yang formal. tetapi aspek ini juga mengajar pelajar menjadi seseorang yang mempunyai budi bahasa dan adab sopan yang baik. Contohnya. bercakap menurut giliran dan tidak bercakap apabila seseorang yang lain itu sedang bercakap dan cara-cara bagaimana hendak mencelah dalam sesuatu dialog atau perbincangan sosial atau situasi formal seperti dalam mesyuarat atau forum. mengadakan pengajaran yang berkaitan dengan dengan cerita bergambar. Ini merupakan salah satu strategi bagi melatih kemahiran para pelajar.

Pemilihan kemahiran dan isi ini sangat penting bagi membolehkan matlamat pengajaran pada ketika itu dapat dicapai oleh para pelajar. Contohnya dari segi jenis teks yang akan digunakan. Selain itu. aktiviti-aktiviti ini akan membolehkan para pelajar mengamalkan atau menggunakan bahasa dalam bidang komunikasi yang paling hampir dengan situasi kehidupan seharian mereka.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 para pelajarnya dan tidak akan membuatkan mereka berasa jemu mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari itu. Kemahiran murid-murid dalam bertutur juga akan dapat ditingkatkan sedikit demi sedikit. dan membuat arahan. kuiz. Seterusnya. membuat laporan.0 AKTIVITI UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN BERCAKAP DALAM BAHASA MELAYU Menurut Kamarudin Hj. lakonan. hal ini supaya ia dapat menggalakkan pelajar mengikuti aktiviti tersebut terutamanya aktiviti bertutur secara aktif dan penuh minat. perbendaharaan kata mahupun bahan rangsangan atau alat bantu mengajar yang hendak digunakan. Hal ini kerana pelajar akan tertarik kepada sesuatu yang luar biasa dan akan terus mengikutinya sehinggalah masa terakhir sesi pengajaran dan pembelajaran. Hal ini akan meningkatkan tahap kemahiran bertutur setiap pelajar. Husin (1995) dalam bukunya yang bertajuk pengkaedahan mengajar bahasa. setiap aktiviti yang hendak diadakan haruslah mempunyai hubungan dengan minat dan kegemaran pelajar. Aktiviti-aktivi seperti ini dilihat akan dapat memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk membina kemahiran lisan mereka agar lebih cekap. perbincangan. struktur. Akhir sekali adalah dengan mengadakan pengajaran dan pembelajaran yang memberikan tumpuan sepenuhnya kepada pelajar. Sehubungan dengan itu. 19. dialog atau soal jawab. Seorang guru haruslah kreatif dalam merancang pengajarannya pada masa itu. Ini bermaksud pelajar sendiri yang perlu berusaha dengan bimbingan guru mereka dan bukanya semata-mata mengharapkan kepada bantuan guru sahaja dan mengharapkan guru mereka akan memberikan semuanya kepada mereka. perbahasan. guru haruslah memfokuskan kepada sesuatu pelajaran yang hendak diajarkan kepada sesuatu kemahiran atau isi yang tertentu. Antara aktivitinya adalah mengadakan perbualan. mengatakan beberapa aktiviti perlu dilakukan bagi meningkatkan pengajaran kemahiran bercakap dikalangan para pelajar. 1 . Dengan itu proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar dan berkesan.

pelajar akan diminta untuk memberikan pandagan dan cadangan mereka berkaitan dengan tajuk yang diberikan. aktiviti ini akan membantu guru untuk mengenalpasti akan kelemahan para pelajarnya dalam cara mereka bercakap dan akan cuba untuk membaikinya. Terdapat banyak kebaikan yang akan diperolehi dalam melakukan aktiviti perdebatan ini. Dalam aktiviti seperti ini. debat bercorak interaktif. Kelas boleh dibahagikan kepada dua kumpulan. intonasi dan gaya yang betul. perbahasan ini biasanya menarik minat dan menyeronokan murid kerana adanya unsur pertandingan serta isu-isu semasa yang menarik untuk diperdebatkan. Terutamanya pada peringkat sekolah menengah. debat merupakan satu aktiviti lisan yang baik kerana pertama. contohnya seorang guru bersoal jawab dengan pelajarnya mengenai pelajaran yang lepas. Dalam perbahasan. Husin pula. dialog atau soal jawab Aktiviti seperti ini sangat berkesan bagi meningkatkan kemahiran bercakap di dalam kalagan pelajar. Manakala menurut Kamarudin Hj. ataupun mewujudkan perbualan yang tidak formal mengenai keadaan persekitaran mereka ataupun mengenai hal-ehwal semasa.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 19. Perbualanperbualan seperti ini secara tidak langsung akan memberikan peluang kepada pelajar untuk cuba bercakap tanpa ada perasaan malu dan takut. 19. aktiviti perbahasan ini boleh dijalankan di dalam kelas dan akan mengalakkan kepada peningkatan tahap kemahiran bercakap pelajar. Ini secara tidak langsung akan membantu dalam kemahiran bercakap mereka. Hal ini kerana pelajar-pelajar di sekolah menengah ini sukakan cabaran dalam usaha mempertahankan pendirian dan pendapat mereka.1 Mengadakan perbualan. Selain itu. Aktiviti seperti ini akan melatih pelajar untuk menggunakan sebutan.2 Perbahasan Menurut Abd Aziz Abd Talib (2000). Hal ini kerana. pelajar akan diberikan beberapa tajuk yang sesuai untuk mereka membahaskannya. perbahasan atau perdebatan ini merupakan antara aktiviti bertutur yang boleh melatih dan mengalakkan murid bercakap. 1 . Aktiviti ini boleh dilakukan secara langsung atau tidak langsung. iaitu kumpulan pencadang dan kumpulan pembangkang.

pelajar berpeluang menggunakan dialog mereka sendiri. serta berhujah secara sistematik.3 Lakonan Dalam aktiviti lakonan. guru akan memberikan beberapa tajuk yang sesuai dengan pelajar dan meminta mereka mengemukkan pendapat. debat membina keyakinan diri. 1 .STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 iaitu yang melibatkan kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar. Di dalam aktiviti ini. 19. dan yang akhir sekali debat menggalakkan murid bercakap dalam bahasa Melayu baku. pembangkang. debat bercorak pragmatis. menyampaikan ucapan dengan menggunakan bahasa dan gaya yang sesuai. 19. Keenam. iaitu murid diminta untuk berucap tentang sesuatu topik atau tema di khalayak ramai.4 Perbincangan Aktiviti perbincangan ini boleh dilakukan secara kumpulan atau secara bebas. Keempat. Ketiga. latihan ini juga dapat membina keyakinan diri dan kecekapan berucap di hadapan orang ramai. pelbagai cara boleh dilakukan sama ada melakukan lakonan menggunakan skrip atau lakonan spontan tanpa menggunakan skrip. debat bercorak sosial iaitu melibatkan kumpulan pencadang. Selain itu. guru harus memastikan setiap pelajar yang berada dalam kumpulan akan mengambil bahagian dalam perbincangan kumpulan mereka. belajar untuk mempengaruhi pendengar dengan pandangan atau idea yang baik. Kelima. debat membina pemikiran dan kemahiran mendengar secara kritis. dan kemahiran tersebut diperlukan oleh alam luar persekolahan seperti dalam parlimen dan mahkamah. semangat berani dan bercakap menurut logik. Apabila setiap pelajar mempunyai kumpulan masing-masing. Aktiviti ini akan membantu pelajar untuk menyusun ayat-ayat mereka dan menyebutnya dengan gaya yang betul. Selain daripada perbahasan. debat membina semangat kerjasama dalam kumpulan. Kedua. dan pendengar yang ramai. Perbincangan akan mampu mendorong setiap pelajar untuk menyatakan pendapat dan pendirian mereka. Dalam lakonan spontan. hakim. Latihan berucap seperti ini akan memberikan peluang kepada murid untuk merangka dan menyusun bahan ucapan. guru juga boleh mengadakan aktiviti pertandingan pidato. ini akan melatih mereka untuk bercakap dan di samping dapat melatih mereka menjadi pendengar yang baik. yang lahir secara spontan dari fikiran mereka sendiri pada masa itu.

kemudian guru akan memberikan panduan bagaimana kuiz itu akan dijalankan. guru akan membahagikan kelas kepada beberapa bahagian. laporan tentang berita yang mereka dengar di radio dan televisyen.7 Membuat arahan Aktiviti membuat arahan ini dijalankan dengan mengarahkan pelajar membuat arahan-arahan tertentu untuk diikuti atau dilakukan oleh pelajar yang lain. Aktiviti ini secara tidak langsung menggalakkan kemahiran mendengar kerana pelajar perlu mendengar setiap soalan yang dikemukakan kepada mereka dengan teliti dan menjawab dengan jawapan yang tepat. apabila berada di dalam satu kumpulan. Mereka harus bercakap sama ada mahu atau tidak kerana setiap ahli dalam kumpulan akan ditanya dan harus memberikan jawapan yang betul. Hal ini kerana.6 Kuiz Dalam menjalankan aktiviti kuiz ini. 1 cara untuk mencantumkan sesuatu . Ini secara tidak langsung akan mendatangkan manfaat kepada setiap ahli dalam kumpulan tersebut selain meningatkan kemahiran bercakap mereka. pelajar diminta melaporkan apa sahaja yang mereka lihat dan dengar. Guru boleh meminta pelajar untuk menyampaikan laporan itu dalam bentuk lisan dan menggunakan bahasa yang formal. setiap ahli harus berinteraksi antara satu sama lain untuk menghasilkan satu hasil kerja yang baik. Misalnya. Dengan itu ia akan melatih pelajar itu mengenai cara bercakap dengan betul 19.5 Membuat laporan Membuat laporan juga merupakan aktiviti yang baik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan lagi kemahiran bertutur di samping kemahiran mendengar. Di dalam aktiviti ini.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Perbincangan ini bukan sahaja mampu melatih pelajar untuk bercakap tetapi akan membantu mewujudkan sifat berkerjasama dalam satu kumpulan dan dapat mengeratkan hubungan diantara satu sama lain. Aktiviti seperti ini akan menggalakan pelajar untuk bercakap bagi memperolehi markah untuk kumpulan mereka. 19. Contoh arahan-arahan itu adalah seperti bagaimana untuk mencari sesuatu benda yang tersembunyi. 19. Soalan –soalan akan diberikan kepada setiap individu yang terlibat secara spontan dan markah diberikan bagi setiap jawapan yang betul.

Dalam pengajaran dan latihan yang dilakukan di bilik darjah. Dalam mengatasi masalah ini. Secara tidak langsung aktiviti ini akan melatih pelajar untuk bercakap dengan gaya yang betul. sesuatu keratan bacaan nyaring merupakan teks atau bahan yang standard atau sama. atau cara untuk sampai ke sesuatu tempat. kekerapan aktiviti atau latihan yang diberikan dan yang akhir sekali adalah kekerapan peluang bagi setiap pelajar yang terlibat dalam sesuatu aktiviti yang dijalankan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 benda. Seperti yang kita ketahui. Aktiviti-aktiviti membuat arahan ini memerlukan pelajar mempunyai kemahiran mendengar dan bercakap yang baik. murid sekolah adalah datangnya daripada pelbagai-bagai latar belakang. 20. dan teknik tugasan. teknik soal jawab. latihan korus. dan dengan demikian dia merupakan rujukan yang sama bagi guru membentulkan kesalahan murid sewaktu membacanya. Sabah dan Sarawak. pertama mutu atau kualiti pengajaran dan bimbingan daripda guru. sesuatu bahasa ibunda atau bahasa daerah adalah satu-satu aspek dalam penyebutan dan intonasi yang sangat sukar untuk dikikis tanpa latihan pengucapan yang kerap. aspek sebutan dan intonasi menurut bahasa Melayu baku adalah dianggap sebagai salah satu daripada aspek terpenting yang seharusnya diberikan penekanan oleh seorang guru. bahasa ibunda dan bahasa daerah ataupun dialek. teknik tunjuk cara atau demontrasi. Kesemua 1 . kerana jika tidak mereka akan gagal menyampaikan arahan itu dengan baik. Keberkesanan aktiviti-aktiviti ini dalam membina pertuturan sebahagian besarnya bergantung kepda tiga faktor utama iaitu. latihan bacaan nyaring atau bacaan lisan boleh memainkan peranan penting sebagai salah satu daripada latihan pengucapan yang akan dapat membantu meningkatkan kemahiran bertutur di kalangan pelajar. Bacaan nyaring ini amat penting dan berguna dalam meningkatkan kemahiran bertutur. Contohnya. teknik berteriak.0 TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN BERTUTUR Terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang dapat digunakan oleh seorang guru untuk melatih muridnya meningkatkan tahap kemahiran bertutur mereka. Kedua. Antaranya. Dalam pengajaran kemahiran bertutur ini. Bacaan nyaring mempunyai peranan peranan sebagai kemahiran menyampaikan komunikasi secara lisan dan aktiviti bacaan nyaring ini dapat melatih murid-murid ciri-ciri prosodi atau penyebutan yang betul dan baik. sama ada di Semenanjung. termasuklah aspek intonasi dan tekanan yang sesuai dengan sesuatu teks yang dibacakan.

Semua pelajar yang berada di dalam kelas perlu menyebut atau berlatih bersama atau sebahagian daripadanya boleh membuat latihan dahulu dan yang lainnya kemudian.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 jenis teknik ini jika diaplikasikan dalam setiap sesi pengajaran dan juga pembelajaran akan mendatangkan manfaat kepada pelajar dan juga guru tersebut. teknik ini juga dapat digunakan untuk menanamkan konsep-konsep. Selain daripada itu. Teknik ini memberikan latihan pertuturan 1 . keupayaan memberikan pendapat. pelajar boleh diminta menggunakan bahasa yang baik untuk menunjukkan cara tentang sesuatu perkara.2 Teknik soal jawab Teknik soal jawab ini kerap digunakan oleh guru-guru dalam pengajaran mereka.1 Teknik tunjuk cara atau demonstrasi Dalam teknik pengajaran ini. termasuk juga dalam pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur.3 Latihan korus Teknik ini dilaksanakan dengan cara pelajar mengucapkan sesuatu secara serentak. Di sini. pandangan. Teknik ini juga membantu meningkatkan kemahiran bertutur mereka kerana untuk mendemonstrasikan sesuatu perkara bukanlah suatu perkara yang mudah. Pelbagai aktiviti bahasa dapat dilakukan dengan menggunakan teknik tunjuk cara ini. 20. 20. pelajar dikehendaki menunjukkan atau mendemonstarsikan sesuatu perkara itu. Dalam hal ini. cara pertuturan meraka haruslah seiring dengan demonstrasi yang mereka lakukan. ia juga akan menambahkan pengetahuan pelajar melalui soalan-soalan yang dikemukan oleh guru mereka. komen dan sebagainya dengan menggunakan bahasa yang baik. pemusatan adalah kepada pelajar. 20. Selain ianya mudah dilaksanakan. sambil menggunakan aksi-aksi yang tertentu. hal ini bagi membiasakan pelajar menggunakan bahasa formal agar mereka tidak mengalami kejutan bahasa apabila berada di dalam alam pekerjaan pada masa akan datang. Pelajar haruslah menggunakan bahasa formal ketika melakukan demonstrasi. teknik soal jawab adalah satu teknik yang secara langsung dapat menimbulkan interaksi guru dan murid secara berkesan. Selain ianya membina rasa percaya dalam diri pelajar. Penglibatan pelajar juga boleh membina rasa percaya dan yakin pada diri sendiri.

i. sehingga lima atau enam orang menyebut perkataan yang sama. seperti latihan bercakap. Kaedah ajuk-hafaz Dalam kaedah ajuk-hafaz ini. dan latihan cara menyebut. Latihan-latihan yang disediakan oleh guru hendaklah dalam bentuk pertuturan sahaja. 1 . teknik demonstrasi dan latih-tubi digunakan. 20.4 Teknik berteriak Melalui teknik ini guru dapat mengesan pelajar yang membuat kesilapan dalam kemahiran mendengar dan juga bertutur. Oleh yang demikian. Kesemua kaedah ini mempunyai cara pengajaran yang tersendiri dan mampu membantu memperbaiki kemahiran bercakap. kaedah oral-aural. Apabila guru mampu mengesan kelemahan-kelemahan pelajar ini maka guru tersebut harus memberikan lebih tumpuan kepada pelajar yang bermasalah ini agar pelajar-pelajar ini tidak akan ketinggalan dengan rakan-rakan mereka yang lebih baik lagi. pelajar yang kurang yakin akan dapat menambahkan keyakinan mereka melalui pengulangan bentuk-bentuk ujaran secara kumpulan sebelum menyebutnya secara individu. Tanggapan yang betul ini pula akan menghasilkan penguasaan kebiasaan bahasa yang baik dan sempurna.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 secara ajukan. kejelasan dalam menyampaikan pelajaran adalah amat penting. Penyebutan yang betul bagi setiap bunyi dalam bahasa membolehkan pelajar menggunakan bahasa tersebut dalam bentuk-bentuk ayat yang betul. Antaranya seperti kaedah ajukhafaz. Sebutan yang jelas dan nyata membolehkan murid-murid membuat tanggapan yang betul. kaedah semula jadi dan kaedah lingustik. karangan lisan. Dengan cara ini. kemudian guru mengarahkan kepada seorang pelajar yang lain menyebut perkataan yang sama. pertuturan dan kosa kata. Selain daripada teknik-teknik diatas terdapat juga teknik-teknik lain yang sesuai digunakan dalam meningkatkan kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu. Apabila mendengar perbezaan penyebutan perkataan di antara lima atau enam orang pelajar itu guru akan dapat mengesan kesalahan-kesalahan yang timbul. Pengajaran secara demonstrasi yang dilakukan oleh guru bahasa atau penutur jati bahasa itu menekankan tatabahasa. dan kemudian kepada pelajar yang lain lagi. Ayat akan dibacakan dan para pelajar harus mengajukannya sehinggalah ayat-ayat yang telah diajukkan itu tidak akan dilupakan lagi. Ini dimulai dengan guru memilih seorang pelajar menyebut dan membunyikan perkataan atau bunyi-bunyi yang diberikan.

Dalam kaedah ini. Situasi pembelajaran yang realistik dengan penggunaan alat pandang dengar yang lengkap turut dilaksanakan dalam latih tubi tersebut. Kaedah oral-aural (dengar-tutur) Dalam kaedah oral-aural ini penyebutan lisan adalah didahulukan. Dialog yang dikira realistik akan digunakn dalam latih tubi secara berulang-ulang. mempelajari bahasa ibundanya. sebagaimana seorang kanak-kanak penutur jati sesuatu bahasa semula jadi menjadi asas kepada pembentukan kaedah semula jadi ini. Kaedah semula jadi Kaedah ini mengandaikan bahawa seseorang itu dapat berkomunikasi salam sesuatu bahasa tanpa disedarinya. Bahan-bahan yang lazimnya wujud dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk mendapatkan kemahiran bertutur dan mendengar. Ini bermakna seseorang itu akan belajar dalam situasi dan konteks sebenar bahasa itu. iii. kemahiran tatabahasa juga turut dikuasai tanpa disedari melalui pengalamanpengalaman sebenar seseorang itu berkomunikasi dalam bahasa sasaran tadi. Objektif pengajaran oral-aural ini adalah untuk menyemaikan keempat-empat kemahiran berbahasa di kalangan pelajar.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 ii. yakni dialog itu akan diajukkan berulang kali. Selain itu. keutaman lebih diberikan kepada kemahiran bertutur dan juga kemahiran mendengar. 1 . Pemerhatian dan kajian ke atas pembelajaran bahasa kedua dalam suatu situasi Selain itu. Namun bergitu. Kemahiran dalam kedua-dua aspek asas bahasa itu kemudianya dijadikan landasan untuk pembelajaran kemahiran berbahasa yang selanjutnya. Latih-tubi dan dialog yang dilaksanakan secara realistik akan menekankan kepada aspek intonasi yang betul. Bahasa yang biasanya amat mudah dan mengandungi kesalahan-kesalahan itu akan secara beransur-ansur menjadi betul setelah penggunaanya dilakukan berulang kali. tujuan lain kaedah ini adalah untuk memberikan peluang kepada pelajar memahami kebudayaan asing melalui pengalaman dalam bahasa. latihan penyebutan dan latih tubi yang dikawal oleh bahan haruslah disusun rapi. Tujuan kaedah oral-aural ini dibuat adalah untuk mencapai kemahiran sehingga menyamai sebutan penutur jati bahsa yang dipelajari itu.

Tujuan utama guru adalah bukan untuk menilai sejauhmana pengetahuan pelajar tersebut mengenai topik dan tajuk berkenaan tetapi adalah untuk merangsang murid bercakap dan melatih mereka mengeluarkan pendapat dengan menggunakan bahasa Melayu baku. iaitu antara bahasa yang hendak dipelajari dan bahasa yang sudah diketahui oleh pelajar. Oleh itu. terdapat juga teknik-teknik lain yang boleh digunakan sebagai rangsangan bagi melatih atau menguji murid bercakap. dan pengalaman murid. antara teknik tersebut adalah bercakap berdasarkan tajuk. Hal ini kerana dalam kehidupan seharian teknik ini tidak dapat diaplikasi. Pengetahuan pelajarpelajar tentang bahasa yang telah dikuasainya itu perlulah menekankan kepada fungsi bahasa itu disamping perkara lain seperti bunyi. Kaedah linguistik ini amat mementingkan pertuturan. tidak kiralah bahasa itu adalah bahasa yang sudah dikuasai atau bahasa ibundanya ataupun bahasa lain. Menurut Abd Aziz Abd Talib (2000). peningkatan kemahiran adalah lambat. Sungguhpun teknik ini dapat merangsang murid-murid untuk bercakap dan bercerita. Hal ini ternyata daripada pembelajaran bahasa yang dilakukan secara semula jadi yang akan membuat pelajar-pelajar menjalani suatu pembelajaran yang lebih bermakna. bercakap berdasarkan tema dan topik. Ini selaras dengan pendekatan komunikatif yang mengutmakan interaksi dalam pengajaran. bercakap berdasarkan cerita dalam gambar bersiri dan bercakap berdasarkan cerita dalam gambar komposisi iaitu gambar karangan. Kaedah linguistik Kaedah linguistik ini merupakan kaedah yang akan membandingkan dua bahasa. maka penggunaanya hanya terhad di bilik darjah sahaja. tentukan bahawa tajuk atau tema itu sesuai dengan umur. Antara topik yang 1 . struktur ayat. kaedah semula jadi ini merupakan salah satu kaedah yang dicadangkan dalam pendekatan komunikatif. Sekiranya seorang guru itu menggunakan tajuk atau tema untuk merangsang dan melatih murid bercakap.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Selain itu. iv. maksud dan sebagainya. minat. Teknik bercakap berdasarkan cerita dalam gambar bersiri dan teknik bercakap berdasarkan cerita dalam gambar karangan sering digunakan pada peringkat sekolah rendah. mengeluarkan idea atau fikiran dan membuat ayat secara lisan. Guru perlu melakukan latih tubi terhadap sebutan bunyi dan perkataan yang hampir menyamai bunyi dan perkataan dalam bahasa yang telah dikuasai oleh pelajar. Selain daripada teknik-teknik yang telah disebutkan seperti di atas. tetapi teknik ini kurang menggambarkan keperluan penggunaanya.

Selain dalam bidang sosial dan kehidupan seharian manusia. Dengan itu. kemahiran bertutur amat diperlukan dalam pelbagai lapangan pekerjaan. perbahasan dan seminar. perbincangan kumpulan. Murid-murid digalakan untuk banyak bercakap. Kemahiran ini penting bagi seseorang itu dalam hubungannya dengan orang lain. penyanyi. rancangan televisyen. rancangan kanak-kanak di televisyen. Bagi melatih pelajar untuk bertutur dengan baik. rancangan kartun dan sebagainya. majalah. perniagaan dan politik.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 dianggap sesuai bagi pelajar adalah seperti fesyen pakaian. manusia bercakap kerana tujuan-tujuan yang berikut: 1) Bercakap mengikut keseronokan 1 . guru perlu menggunakan satu atau dua masa pengajaran berkembar. Talib (2000). Sebahagian besar masa tersebut digunakan oleh murid bagi latihan bertutur sahaja. Menurut Abdul Aziz Abd. hobi. binatang kesayangan. Manakala bagi murid-murid sekolah rendah pula. filem cita-cita dan lain-lain lagi. keluarga. tajuk-tajuk yang biasanya mampu menarik minat mereka untuk bercakap adalah seperti diri sendiri. komunikasi antara mereka berlaku hanya melalui lisan. pelajar akan mempunayi masa yang banyak untuk memperbaiki cara pertuturan mereka dan apabila menghadapi masalah dalam sesetengah perkara mereka boleh merujuk kepada guru mereka. Pendek kata guru membina kemahiran bertutur dikalangan pelajar bukan sahaja untuk memenuhi keperluan pendidikan tetapi juga sebagai persediaan kepada pelajar apabila mereka menceburi dunia pekerjaan kelak. misalnya dalam bidang pengurusan. 21. Menurut Sharope (1979). Mengapa manusia bertutur Bertutur atau bercakap merupakan satu kemahiran bahasa. Manakala tugas seorang guru bahasa pula adalah mengajar kemahiran bertutur di kalangan pelajar agar mereka boleh bertutur dengan baik dalam situasi yang lebih formal seperti mesyuarat . Manakala guru pula memainkan peranan sebagai pengawas dan penyelia aktiviti lisan tersebut dan bertutur hanya apabila perlu sahaja.0 Kemahiran bertutur sebagai satu kemahiran sosial Sebelum manusia mencipta tulisan. kemahiran bertutur merupakan kemahiran lisan yang amat penting samaada dalam situasi formal atau tidak formal.

matematik. terutamanya apabila kita berhimpun atau berjumpa dalam sesuatu majlis keramaian seperti majilis perkahwinan atau majlis kenduri. Sebagai contoh. 2) Bercakap untuk tujuan mempengaruhi Bercakap untuk mempengaruhi orang lain merupakan asam garam dalam perhubungan harian samaada dalam aspek sosial. terdapat orang yang tugasnya memberitahu atau memaklumkan kepada orang lain tentang sesuatu perkara. Malahan. kita diminta atau dijemput untuk memberi sedikit ucapan secara spontan yang berkaitan dengan sesuatu majlis. ekonomi dan agama. Ini disebabkan kepandaian ahli politik tersebut bertutur telah mempengaruhi minda rakyat. tunjuk ajar dan berita. bercakap atau bersembang dengan orang lain memang menyeronokkan kita. kadangkala kita bercakap kerana kita berasa amat perlu mempengaruhi orang lain samaada untuk kebaikan orang itu atau diri kita sendiri. sains dan sebagainya. Manakala tugas jurujual pula ialah akan memaklumkan perkara yang berkaitan dengan perniagaan kepada masyarakat sekeliling. maka rakyat tidak akan teragak-agak untuk memilih ahli politik tersebut sebagai pemimpin mereka. yang banyak berlaku ialah perbualan sosial. Dalam keadaan seperti di atas. ahli politik yang berkempen semasa pilihanraya bertujuan untuk mempengaruhi rakyat. Keadaan yang sama juga dapat dilihat oleh penyebar agama yang berdakwah untuk mempengaruhi masyarakat supaya sentiasa beramal ke jalan yang baik dan benar. Pada kebiasaannya. kita suka bercakap atau berbual dengan orang lain.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Di mana-mana saja kita berada dan apa pun yang kita buat. politik. 1 . kadangkala. Bagi profesion tertentu. Misalnya tugas sebagai seorang guru atau pengajar adalah untuk memaklumkan kepada anak muridnya tentang ilmu-ilmu pelajaran yang diajar di sekolah seperti bahasa Malaysia. 3) Bercakap untuk tujuan memaklumkan Bercakap untuk tujuan memaklumkan orang lain tentang sesuatu perkara yang mungkin berbentuk nasihat. Dan jelas sekali bahawa kita bertutur adalah untuk mengejar keseronokan. atau untuk kebaikan kedua-duanya. Apabila seseorang ahli politik pandai bercakap di depan rakyat dengan hujah-hujah yang dibahaskan.

semua pihak perlu bercakap (termasuk orang yang dikatakan bersalah dan saksi-saksi). Walau bagaimanapun. Keadaan ini telah menwujudkan keadaan komunikasi yang tidak mesra dan selesa. Talib (2000). 22. Oleh yang demikian cara untuk mengatasi masalah tersebut ialah melalui. pastikan penutur merekodkan sebutan dan melakukan perbandingan. Apabila seseorang penutur mempunyai kelemahan dalam menyebut sesuatu perkataan. Kemudian minta mereka memberi komen terhadap sebutan penutur. debat dan perbicaraan. Matlamatnya ialah untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul melalui perbicaraan makhamah yang melibatkan peguam. negeri atau Negara. perbincangan. forum. institusi. mesyuarat. perundingan. apabila penutur menggunakan sebutan daripada perakam kaset. mengatakan bahawa kebanyakan daripada penutur selalunya tidak dapat memahami apa yang dipertuturkan. sekolah. Walau pada peringkat apapun masalah tersebut. percakapan yang berbentuk perdebatan antara peguam bela dengan peguam cara yang dihakimi oleh para juri dan tuan hakim. Mereka yang mempelajari susuatu bahasa lebih cenderung mengekalkan bunyi sebutan bahasa asal. Oleh itu. terdapat beberapa cadangan yang boleh diambil oleh penutur yang mungkin satu antara berikut sesuai untuk mereka sewaktu bercakap. dengar dengan cermat dan ulang secara kuat selepas guru atau penutur natif menyebutnya. Kaedah ini begitu sesuai bagi penutur menuturkan sebutan dengan lebih jelas. 22. keluarga. Selepas daripada itu. pejabat . Sesebuah masalah yang berlaku boleh jadi pada peringkat individu. ia akan mendatangkan masalah secara terus kepada pendengar. apabila timbul sesuatu masalah. 1 .1 Membandingkan sebutan Penutur akan dapat membandingkan sebutan pembaca dengan model yang dirakamkan dalam perakam kaset. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat lari daripada sebarang masalah. Oleh yang demikian.0 Masalah sebutan penutur yang lemah Menurut Yahya Othman (2005). kita perlu bercakap untuk menyelesaikannya. Oleh itu. perkara itu perlu diatasi atau diselesaikan. terdapat beberapa perkara dilakukan oleh penutur bagi meningkatkan penyebutan sesuatu perkataan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 4) Bercakap untuk tujuan menyelesaikan masalah Menurut Abdul Aziz Abd. Walau bagaimanapun. Contohnya dalam perbicaraan dimakhamah.

Sesuai dengan sifat bahasa yang memerlukan penuturnya menggunakan semaksimum mungkin bahasa yang dipelajari. seseorang penutur perlulah menyebut perkataan yang lebih mudah dan ringkas. Australasia dan banyak lagi. kemudian guna secara progresif dalam perkataan dan ayat. Walaupun penutur melakukan kesilapan kadangkala ianya berkesan bagi tujuan memberi peneguhan kepada penutur. Dengan melakukan latihan tersebut. Penutur kemudian perlu lakukan latihan dengan membiasakan diri menyebut perkataan-perkataan yang agak susah disebut. ada yang 1 . 22. Kekecewaan menguasai bahasa perlu disedari sebagai proses pembelajaran bahasa serta berfungsi sebagai satu cara penyaringan yang berkesan. paradigma. apabila bertutur. Oleh sebab itu. Disamping itu juga. Contoh perkataan yang mungkin sukar disebut oleh penutur ialah seperti komprehensif. Lakukan pengulangan secara sesuai dalam penguasaan pertuturan. Penutur juga digalakkan untuk mencuba kaedah latih tubi pemintal lidah yang mengandungi bunyi tersebut. Ini adalah kerana penguasaan bahasa bukannya dilakukan dengan tergesa-gesa.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 22. penggunaan perakam kaset ataupun perisian komputer juga didapati dapat membantu mengatasi masalah ini. masalah membuat kesilapan yang sama berulang kali dalam pertuturan perlu diselesaikan dengan mempertingkatkan lagi usaha penguasaan perkataan yang agak baru digunakan dan sukar disebut. Contohnya penutur menggunakan perkataan dua suku kata yang mempunyai suku kata yang terbuka dan tertutup secara silih ganti.3 : Menyebut perkataan yang mudah Menurut Yahya Othman (2005). aktiviti latih tubi dikendalikan dengan bantuan guru. Dalam komunikasi seharian. Pembaca perlu berterusan menguasai maklumat supaya serasi dengan sistem dan peraturan yang pembaca sudah pelajari ataupun yang pembaca bina sendiri. Kekecewaan ini juga akan menimbulkan kebosanan dalam mempelajari sesuatu bahasa.2 Menyenaraikan perkataan Untuk memastikan penutur tidak mengulangi kesilapan menyebut. terdapat pelbagai interaksi antara seseorang untuk menyampaikan mesej masing-masing. penutur perlu belajar daripada kesilapan dalam bertutur yang boleh mengakibatkan kesukaran berkomunikasi. mereka perlu menyenaraikan perkataan yang sering memberi masalah ketika hendak menyebut. Ada yang mengatakan bahawa bercakap memerlukan isi yang baik. Penutur juga perlu membuat latihan sebutan bunyi berasingan terlebih dahulu.

Kesilapan biasanya adalah tidak serius bahkan penutur natif kadang kala melakukan kesilapan dalam pertuturan dan pembaca tidak perlu bimbang. pendengar yang mendengar hanya sedikit sahaja dapat menangkap maklumat apa yang cuba disampaikan oleh penutur tersebut. Bimbingan yang diberikan dapat membantu pelajar menyebut suku kata dan perkataan dengan betul. kesilapan yang berterusan menunjukkan pembaca pembaca tidak menguasai beberapa aspek berkaitan bahasa. apabila kita berkomunikasi dengan masyarakat di sekeliling kita. Oleh yang demikian penutur perlu sesuaikan dan amati dan praktis perkataan mudah untuk mendapatkan komunikasi yang efektif. Orang yang berada di sekolah rendah menggunakan bahasa yang berbeza dibandingkan dengan orang yang berada di universiti. Perkataan mudah difahami dan perkataan sukar difahami. penyesuaian amatlah diperlukan. maka masyarakat akan menghormati kita. Apabila komunikasi terjadi. Walau bagaimanapun. Keadaaan ini menyebabkan pelajar berasa kaedah ini tidak sesuai bagi membentuk pertuturan yang baik. 22. Guru juga memainkan peranan penting dalam membimbing pelajat menguasai kemahiran bertutur. Walau bagaimanapun. Ada dikalangan masyarakat apabila mereka berkomunikasi mereka menggunakan ayat-ayat teknikal dan sukar difahami. Oleh itu. Apabila kita melakukan demikian.4 : Membezakan kesilapan Penutur perlu membezakan antara kesilapan biasa dan kesilapan berulang-ulang. Kadangkala ada sesetengah orang yang gemar menggunakan ayat panjang dan berbelit-belit ketika berkomunikasi. cubalah menggunakan perkataan yang mudah untuk difahami dan ringkas ayatnya. Manakala perkataan yang sukar difahami ialah menggunakan perkataan-perkataan teknikal yang mana hanya kita sahaja yang memahaminya. Begitu juga halnya dengan penguasaan 1 . ada juga yang menyatakan perlunya gaya tubuh badan dan ada juga yang menyatakan komunikasi perlukan banyak latihan. kadang kala pelajar berasa kurang selesa dengan cara guru membuat teguran ataupun ulasan pencapaian mereka. Ia memerlukan kerja-kerja tambahan seperti merujuk bahan sumber tatabahasa yang dapat membantu penutur.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 menyatakan bercakap memerlukan tempoh yang baik. iaitu pembicara berpuas hati dan pendengar memahami 100% apa yang diucapkan. Walau bagaimanapun. Jika dilihat terdapat dua jenis atau golongan perkataan yang kita gunakan dalam sebarang komunikasi. Perkataan mudah difahami adalah bahasa yang menggunakan ayat-ayat mudah dan tidak terlalu kompleks untuk diproses oleh pendengar.

Apabila ini berlaku. Oleh sebab itu juga. guru perlu mengambil kira kesesuaian daripada segi masa dan kaedah semasa menegur kesalahan pelajar semasa bertutur. Kadangkala dengan tujuan yang baik. Hanya kesalahan yang serius sahaja yang perlu diperbetulkan. Ini disebabkan pelajar sebaik-baiknya tidak diganggu semasa mereka sedang bercakap. guru sering mengganggu mahu membetulkan kesilapan pelajar semasa mereka cuba menyatakan sesuatu. Sekirannya penutur dapat menghasilkan semula bunyi dan intonasi dengan tepat. 23.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 ayat. pelajar menjadi takut dan seterusnya hilang minat hendak bercakap dan gagal belajar berkomunikasi.1 : Lakukan semua aktiviti bahasa di dalam bilik darjah 1 . Ini adalah satu kaedah yang amat baik bagi menyatakan perasaan pembaca perlu diambil kira apabila kesalahan bacaan diperbetulkan semasa pembaca sedang bertutur. Ini juga membuatkan pelajar hilang rentak dan lupa pada apa yang cuba dikatakan. Sekiranya keadaan ini berlaku.0 Cara menguasai pengusaaan bertutur 23. Ulasan pencapaian pertuturan pelajar sebaik-baiknya dibuat selepas mereka menamatkan wacananya. Kesalahan yang serius adalah perkara yang boleh menyebabkan salah paham atau pendengar tidak memahami perkara yang dipertuturkan. Menegur kesalahan pelajar dipertengahan ayat yang dilakukan oleh guru boleh mengganggu pelajar dalam meneruskan pembacaannya. Guru juga perlu meneliti masa yang paling sesuai untuk membetulkan bacaan pembaca sewaktu pelajar membaca ataupun bertutur secar kuat.5 : Meniru irama dan intonasi Irama dan intonasi penting dalam memberikan kesan maksud ayat ataupun perkataan yang dituturkan. kesilapan sebutan yang lain tidak begitu dapat dikesan dan penuturnya mudah difahami. guru perlu memikirkan kenapa semua pembetulan yang dibuat tidak mungkin dapat meningkatkan kemahiran bertutur pelajar. 22. Pada masa yang sama. Ketepatan penggunaannya dapat membantu penutur menyatakan mesej secara jelas dan dan memudahkan pemahaman. Guru mahu kesalahan pembaca dibetulkan. perkembangan penguasaan bahasa terbantut dan kemungkinan tidak menguasai kemahiran dengan baik.

Kedua adalah dengan menerima had kemampuan pelajar dalam melakukan aktiviti bertutur serta melakukan yang terbaik dengan apa yang diketahui. pelajar dapat bertutur dengan lebih baik dan jelas. Pelajar boleh menyimpan jawapan dalam kotak fikirannya semasa giliran pelajar lain menjawab dan semak jawapan pembaca dengan membandingkan jawapan mereka. seseorang pelajar perlu menguasai bahasa dengan tekun. Pelajar perlu membut semua tugasan walaupun guru tidak menyuruh membuatnya. Hal ini berlaku kerana pelajar tidak pasti perkara yang dituturkannya. Komunikasi secara tidak formal diantara pelajar dapat memberikan keseronokan dan ianya dilakukan tanpa sebarang tekanan pelajar itu sendiri. Dalam masalah ini dua perkara yang pelajar boleh lakukan. Pelajar juga mungkin berasa kurang gangguan semasa bertutur sesuatu tajuk yang baru dan rakan sekelas pula dapat membantunya. Pertama ialah menyediakan diri dengan pelbagai situasi komunikasi yang pelajar dijangka terlibat. Cara terbaik adalah berkawan dengan orang yang bercakap dalam bahasa yang pelajar sedang pelajari.3 : Berlatih secara senyap Latihan secara senyap dapat menghasilkan kearah penguasaan bahasa melalui pertuturan. 23. Dalam pertuturan. tempat. Contohnya apabila guru bertanya kepada seseorang berkenaan dengan satu soalan. Dengan cara ini. alatan ataupun rakan tertentu. kadang kala pelajar menghadapi masalah dalam menuturkan percakapannya disebabkan sifat peribadinya yang tidak banyak bercakap atau lebih dikenali sebagai sifat pendiam. Cara ini amat mudah dan tidak memerlukan masa. Rakan juga tahu tahap bahasa pelajar dan cuba menyesuaikan pertuturan mereka dengan kemampuan pembaca. Tali persahabatan memberikan motivasi kepada pelajar supaya berkomunikasi dan menghapuskan kebimbangan yang wujud semasa bertutur dengan orang lain.2 : Berinteraksi dengan rakan sekelas ataupun pelajar lain Bercakap dengan rakan sekelas ataupun pelajar lain yang mempelajari bahasa yang sama dapat memudahkan penguasaan bahasa. 23. Sebagai contoh. Dengan jawapan pelajar lain dan perhatikan tindak balas guru pada jawapan pelajar tadi. 1 . pelajar boleh menjawab secara bersendirian samaada dengan menuliskannya atau merangka jawapan dalam fikirannya.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Menurut Yahya Othman (2005).

Pandangan ini sebenarnya tidak tepat bagi tujuan permulaan bertutur yang belajar tidak boleh menjangka hendak menyebut sesuatu dengan sempurna. aktiviti seperti ini adalah satu aktiviti yang perlu dalam pembelajaran bahasa untuk kanak-kanak. Oleh itu. pelajar terpaksa melakukannya dalam bahasa yang dipelajari. Sebagai contoh. pelajar mungkin tidak berasa yakin dengan kemampuan hendak menyampaikan mesej. Disamping itu juga. Mereka secara berterusan mengulangi perkataan dan ayat serta menyebut frasa dan perkataan yang kadang kala tidak ada makna.4 : Bersedia hendak berkomunikasi Seseorang pelajar perlu bersedia dalam kebanyakan keadaan bagi melakukan berkomunikasi. tidak ada sebab cara ini tidak dapat membantu orang dewasa bagi menguasai pertuturan dengan lebih baik. Walaubagaimanapun. selepas pembaca menjalankan urusan jurujual.5 : Belajar menerima ketidakpastian Ketidakpastian sama ada sesuatu yang dipertuturkan dapat difahami ataupun tidak sering mengganggu pelajar sewaktu bertutur. 23. pelajar boleh cuba menggambarkan benda atau peristiwa yang dilihat secara terperinci.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 pelajar menyatakan objek yang dilihat secara senyap dan cuba menamakannya menggunakan bahasa kedua. 23. Sesetengah orang tidak berkata apa-apa apabila mereka menjangkakan perkataan yang mereka sebut adalah sukar untuk dituturkan dan mereka hanya akan bertutur melainkan perkataan itu adalah betul dan tepat. kerani ataupun pelayan dalam bahasa kedua. berbual secara bersendirian dan bercakap dengan objek dan permainan. Kebanyakan orang yang berlatih secara senyap selalu mendapati ia menjadikannya satu tabiat. 1 . Pelajar boleh bersedia dengan melihat buku panduan perbendaharaan kata ataupun belajar daripada penutur natif cara perkara dituturkan. Disamping itu. Pelajar juga boleh bersedia bagi situasi berkomunikasi yang akan dilalui seperti membuat temujanji doktor ataupun membuat panggilan telefon. Apabila bercakap. Yang menariknya. situasi ini tidak seharusnya menghalang pertuturan. apabila pelajar perlu menyatakan perkara-perkara ini dalam kehidupan yang sebenar. pelajar perlu bersedia berbuat demikian. Pembaca juga boleh berlatih melalui situasi harian. Selepas itu. kanak-kanak kerap berlatih belajar bahasa pertama mereka dengan rakan secara imaginasi.

Kegagalan menyambung perbualan secara berkesan boleh mengakibatkan gangguan dalam berkomunikasi. Situasi ini juga kadang-kala menjadikan pelajar berasa tidak selesa dan berfikir seakanakan dipinggirkan oleh rakan.0 Cara meningkatkan perbualan tidak lancar. Ini menjadikan pendengar tidak sabar dan boleh melunturkan minat hendak terus berkomunikasi. Ada beberapa jalan penyelesaian yang boleh diambil untuk mengatasi masalah seperti ini. Lingkaran ini boleh membelenggu pelajar daripada mencuba seterusnya melakukan kerana tidak cukup latihan sehingga pada masa yang sama mereka menghalang peluang diri mereka berlatih disebabkan takut membuat kesilapan.6 : Tidak takut membuat kesilapan Terdapat juga pelajar bertutur kerana takut melakukan kesilapan. Bagaimana pula kita meningkatkan perbualan yang tidak lancar? Kadang-kadang pelajar kurang merasa selesa apabila percakapan mereka terhenti di pertengahan semasa perbualan sedang berlangsung. pelajar perlu menggunakan masa yang sesuai bagi memulakan pertuturan berdasarkan idea yang terhimpun dalam 24. Mesej yang disampaikan pada masa yang diperlukan tanpa mengira kekurangan atau kelemahan yang dimiliki oleh penutur. Dalam situasi berkomunikasi adalah lebih baik menyatakan sesuatu dengan segera berbanding dengan tidak berkata apa-apa ataupun mengambil masa yang panjang untuk membina dan menyampaikan mesej. 1 . pelajar jangan bersikap lemah semangat. 23. minda mereka. Dalam konteks kemahiran bertutur. sekirannya perbualan mereka terhenti. Oleh sebab itu. orang yang tidak berkata apa-apa kerana bimbang membuat kesilapan boleh terjerumus ke dalam lingkaran ganas ini.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Apabila tujuan pertuturan adalah berkomunikasi. Keadaan ini adakah lebih baik jika dibandingkan dengan penutur yang tidak berusaha hendak bertutur dan menyampaikan mesej disebabkan terlalu memikirkan kesempurnaan penyampaiannya. Oleh itu. pelajar perlu menumpukan hanya kepada penghasilan pertuturan yang biasa diujarkan. Pelajar tidak perlu bimbang berkaitan penguasaan bahasa orang lain.

1. pastikan rakan tersebut mampu untuk membantu kita. Oleh itu. penutur boleh mengelakkannya.0 Pentingkan Pertuturan berkesan kepada seseorang guru 1 . Pelajar perlu memikirkan bahawa pelajar tidak selalunya dapat menguasai bahasa dengan cara belajar bersendirian.2 : Menggunakan sumber pembaca sendiri Seseorang pelajar perlu menggunakan apa saja kaedah yang membolehkan mesej yang disampaikan oleh beliau mudah difahami walaupun pelajar mungkin menjangka ada cara lain untuk menyampaikannya. Ini bermakna. Sekiranya penutur tidak pasti bagaimana hendak menggunakan perkataan yang dianggap sukar. pelajar mungkin juga belajar cara yang betul bagi berkata apa yang terdapat dalam fikiran. pelajar perlu meminta pertolongan daripada rakanrakan yang difikirkan dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi. 24. Sebagai contoh. Walau bagaimanapun.1.3 : Hindari masalah cara lagi yang boleh mengekalkan perbualan ialah dengan menghidari kawasan-kawasan yang menimbulkan masalah. 24. apabila terdapat beberapa perkataan yang sukar disebut. Mencuba untuk berkata sesuatu adalah lebih baik daripada tidak berkata apa-apa.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 24. Dalam proses ini.1. Contohnya apabila pelajar lupa maksud perkataan biola maka pelajar boleh menyebut alat muzik bertali. Kekuatan dalaman pelajar mengemukakan permintaan bagi mengatasi masalah ini dapat membantu pelajar memperbaiki kelemahan yang dimiliki. hindarinya dengan menggunakan perkataan seerti.1 : Minta pertolongan Cara ini dapat memudahkan pelajar bertutur dalam bahasa yang dipelajari. bagi pelajar yang mempunyai masalah untuk mengingati maksud sesuatu perkataan dengan tepat. pendengar lebih memahami maksud perkataan yang disebut oleh penutur. pelajar boleh menggunakan perkataan yang lebih umum. 25. 24.1 : Gunakan perkataan yang sinonim Menurut Yahya Othman (2005).

Faktor yang dibincangkan di sini ialah sistem peperiksaan untuk Bahasa Malaysia. aspek pertuturan telah diabaikan.1 : Sistem peperiksaan Bahasa Malaysia Sistem pembelajaran bahasa Malaysia terlaku menitikberatkan kelulusan dalam peperiksaan dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia. latihan guru-guru bahasa Malaysia dan akhir sekali sikap guru-guru bahasa Malaysia 25. dalam usaha mempelajari Bahasa Malaysia. Satu unsur yang amat penting dalam menghasilkan pertuturan yang berkesan yang tidak disebutkan dalam definisi Painter ialah penguasaan bahasa yang agak tinggi( sebutan perbendaharaan kata. 1 . Apatah lagi kepada seorang guru bahasa. Ada beberapa faktor yang menyebabkan yang menyebabkan keadaan ini berlaku. Namun kita perlu menerima hakikat bahawa hidup akan menjadi lebih sempurna jika pertuturan kita berkesan. segala usaha mengajar dan mempelajari Bahasa Malaysia lebih ditumpukan kepada peperiksaan bertulis. courtesy and concern for listener’s point of view. Tetapi apakah yang dimaksudkan dengan pertuturan yang berkesan? Menurut Painter dalam bukunya Educator’s guide to persuasive speaking.tatabahasa. 25 1 : Keadaan sedia ada di sekolah-sekolah negara kita Menurut Azman Wan Chik ( 1985). mengatakan unsur-unsur pertuturan termasuklah “ worthwhile ideas expressed with sincery. an interesting topic.1. tekanan dan nada). Dengan hal yang sedemikian. instant intelligibility. Walupun diadakan peperiksaan lisan. Oleh sebab itu. Sebenarnya penguasaan bahasa amat penting bukan saja kepada seorang guru tetapi juga kepada manusia umumnya. Pada masa kini kebanyakan daripada guru-guru bahasa Malaysia kurang penguasaan dari aspek komunikasi. ianya tidak dianggap sebagai penting.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Walaupun kita boleh katakan bahawa ‘ speech is essential but not vital for life in human society’. pleasing voice and physical characteristic.

maka tentu tidak apa-apa kecatatan dalam pertuturan mereka. sungguhpun kesemuanya calon guru disini mendapat kredit dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (atau lebih daripada itu).1. Menurut Azman Wan Chik ( 1985). Walaupun Institusi-institusi perguruan yang lain menggariskan kursus Bahasa Malaysia untuk calon-calon guru Bahasa Malaysia namun penguasaan terhadap bahasa tersebut masih tidak kukuh.1. rancangan latihan guru Bahasa Malaysia tidak meliputi kursus Bahasa Malaysia khas untuk mempertingkatkan penguasaan mereka dalam bahasa Malaysia. Guru-guru golongan ini berpendirian bahawa mereka tidak perlu berhati-hati sangat dalam bertutur asalkan murid-muridnya dapat memahami pertuturannya secara keseluruhan atau secara lebih kurang. Bagi mereka juga. Tambahan pula mereka telah mencapai keputusan yang baik dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia atau lebih tinggi. mereka (terutamanya calon-calon bukan Melayu) amat lemah dalam kemahiran lisan. satu lagi sifat sesetengah guru-guru Malaysia ialah kecuaian mereka dalam menggunakan bahasa Malaysia. Ketepatan mesej tidak menjadi penting bagi mereka. 25. Dengan itu. adalah tidak penting bagaimana mereka 1 . khususnya di kalangan guru-guru Malaysia.3 : Sikap Guru Bahasa Melayu Dikalangan guru Bahasa Melayu yang tidak menyedari bahasa penguasaan bahasa Malaysia mereka secara bertutur tidak begitu baik sekali.2 : Latihan Guru Bahasa Malaysia Berdasarkan kepada keputusan peperiksaan yang baik dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia . 25. Ini mungkin disebabkan mereka kurang dilatih dalam aspek ini semasa mereka berada di bangku sekolah lagi.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Seperti kajian yang telah dijalankan sebelum ini di sebuah institusi latihan guru. Keadaan ini juga mungkin disebabkan oleh sistem peperiksaan yang dibincangkan tadi. Mereka yakin bahawa oleh kerana bahasa Malaysia ialah bahasa ibunda mereka. dan juga mungkin disebabkan oleh meeka diajar oleh guru-guru yang tidak terlatih yang mahu menyeimbangkan aspek lisan dengan aspek tulisan dalam pengajaran Bahasa Malaysia.caloncalon ini mempuyai penguasaan yang tinggi dalam bahasa Malaysia.

Terdapat beberapa masalah pertuturan guru-guru bahasa Malaysia iaitu: 26. Pertama ialah satu andaian bahawa masalah membawa implikasi terhadap kesalahan yang dilakukan dan kesalahan ini diukur daripada sesuatu yang betul.0 : Masalah pertuturan di kalangan guru-guru bahasa Malaysia Oleh kerana tidak ada kajian yang telah di usahakan untuk menentukan masalah guru-guru bahasa Malaysia di sekolah-sekolah kita. Kedua. Ada yang bercakap terlalu cepat. Sesetengah guru lain pula tidak dapat mengawal kelajuan pertuturan mereka. Masalah inilah yang akan membawa kerugian dalam komunikasi kerana “haste makes waste in speech”. Masalah-masalah pertuturan yang dihuraikan ini khususnya kesukaran-kesukaran yang didapati dikalangan guru-guru pelatih Bahasa Malaysia yang mungkin juga dialami oleh guru-guru bahasa Malaysia yang lain. 26. murid-murid akan terus hilang kesabaran dan minat. dan sebaliknya jika pertuturan seseorang guru itu terlalu lambat. Ada pula yang selalu meninggalkan ayat-ayat mereka tanpa melengkapkannya apabila menghadapi kesukaran mencari perkataann yang sesuai semasa bertutur. dua perkara yang terlintas pada fikiran kita. yang betul dalam soal bahasa ialah yang standard dan soal bahasa standard adalah perkara yang bukan saja masih samar-samar ertinya di negara ini. Pertuturan mereka sering didapati terhenti-henti dan diselang-selikan dengan bunyi “aah’ dan ‘eh’ dan banyak lagi. ada pula yang terlalu lambat malah gagap.1 : Kelancaran Ada di kalangan guru tidak dapat bertutur dengan lancarnya apabila mereka cuba menerangkan sesuatu dalam bilik darjah. Kita perlu sedia maklum bahawa cara penyampaian begini adalah amat mengelirukan dan amat membazirkan masa serta tenaga murid dan guru. 26. Apabila diperkatakan masalah pertuturan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 menyampaikan sesuatu (walaupun secara berbelit-belit) asalkan murid-murid dapat memahami pelajaran. Biasanya masalah ini disebabkan oleh rasa gugup atau disebabkan oleh kurang persediaan.2 : Penerangan yang berbelit-belit 1 .

Sesuatu loghat itu tidak patut di nilai dari segi mudah difahami umum atau tidak. Yang benar-benar mendatangkan kerumitan ialah soal telor dan sebutan setengah-setengah loghat yang begitu jauh berbeza daripada yang dikenali umum sehingga mengganggu kefahaman. Sebenarnya masalah perbezaan loghat dari segi tatabahasa dan perbendaharaan kata tidaklah seberat soal loghat dan sebutan. pertama murid-murid yang tidak biasa dengan loghat itu tidak akan dapat mengikuti pelajaran. secara serta merta kita tidak dapat memikirkan perkataan yang sesuai dan tepat untuk membawa maksud yang kita ingin sampaikan. Namun begitu kekeliruan boleh timbul disebabkan oleh perbezaan perkataan dan makna antara daerah. Seperti kata Burniston dalam bukunya Speech for life. dalam soal peruturan. dalam soal perututuran kita perlu memberi pertimbangan kepada pendengar kita. Pembaziran pertuturan boleh juga disebabkan guru kurang membuat persediaan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Seperti yang telah dikatakan tadi. maka dia akan cuba sedaya upaya untuk bercakap dan menjelaskan sesuatu dengan tepat dan jitu. Kita cuba mempertahankan bentuk ‘yang dikenali umum’ semata-mata hanya kepentingan kefahaman. Kadang-kadang. Misalnya perbezaan diantara perkataan ‘besarkan’(Johor) dan perkataan ‘perbesar’ (Kedah) yang masing-masing bermakna menjadikan besar perbezaan antara sepatu (Johor) dan kasut boleh dianggap sebagai soal gaya sahaja. dan kedua murid-murid yang biasa dengan loghat itu pula kurang berpeluang mendengar variasi bahasa Malaysia standard. Umpamanya perkataan ‘pinggan’ tidak patut disebut ‘pinggang’ bukan kerana tidak sedap didengar. perkara ini ada hubungan dengan sikap guru itu sendiri. tetapi juga merangkumi ciri-ciri bahasa yang lain seperti tatabahasa dan perbendaharaan kata. Menurutnya.3 : Loghat dan sebutan Tidak dapat dinafikan bahawa kebanyakan daripada guru-guru yang yang ditugaskan ke sekolah tertentu mengajar menggunakan loghat daerah. Contohnya ialah perkataan ‘selalu’ yang bermakna di Kelantan bermakna ‘ sekarang juga’. Mengajar bahasa Malaysia atau mengajar dalam bahasa Malaysia mengikut loghat tertentu boleh mendatangkan kerugian kepada murid-murid. 1 . Loghat daerah disini bukan saja bermaksud telor dan sebutan khusus untuk sesuatu daerah atau negeri. Sekiranya guru merasakan amat peting untuk memudahkan kefahaman murid. 26. the first essential courtesy is that no-one must strain to hear what you say or be confused by your pronunciation. tetapi kerana ia boleh mengelirukan pendengar sebab ia mempunyai makna yang lain. Maksudnya.

iaitu samada terlalu marah atau terlalu gembira . murid-murid tidak sempat untuk menyambut segala butir-butir yang datang secara bertalu-talu. ‘sarat’ (untuk syarat) serta kesilapan-kesilapan menyebut bunyi ‘r’ dan ‘I’ dalam perkataan-perkataan yang mengandungi bunyibunyi ini juga kadang-kadang boleh mengelirukan pendengar. Contohnya suara yang tinggi boleh diperendahkan dengan bercakap perlahan sedikit. Satu kelemahan pertuturan yang agak serius di kalangan guru-guru bahasa Malaysia ialah bercakap atau membaca dengan nada yang mendatar. 1 . Manakala suara pula adalah satu penganugerahan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Sebutan-sebutan yang tidak standard seperti ‘masaelah’. Ada orang yang dilahirkan dengan nada yang suara yang terlalu tinggi dan ada pula yang mempunyai suara rendah dan garau. banyak masa yang terbuang kerana muridmurid tidak dengar dan guru perlu mengulangi percakapannya. ‘erat’ (‘e’ pepet). Suara yang perlahan menjadikan murid sukar menangkap isi pertuturan guru. Seseorang guru yang bercakap dengan cepat tidak dapat membentuk bunyi-bunyi pengucapannya dengan baik dan sering kali tersasul. boleh meninggikan lagi suara kita. Untuk mencapai standarisasi sebaiknya bahasa basahan dihindari. Juga guru-guru yang bersuara tinggi perlu mengawal emosinya kerana perasan gemuruh atau ghairah. Untuk mengatasi masalah ini. masalah yang biasa di kalangan guru-guru bahasa Malaysia dalam hubungan ini iaitu kederasan pengucapan.” iv)Suara dan nada Menurut Azman Wan Chik ( 1985). Disamping itu juga. Ramai yang menyangka bahawa sifat dan mutu suara seseorang ini kurang tepat. Sebenarnya ada latihan-latihan suara yang boleh diusahakan untuk sedikit sebanyaknya dapat memperbaiki suara kita. Ini seharusnya merupakan pegangan semua para guru. suara yang perlahan dan nada yang mendatar. dan ini menyebabkan isi pelajarannya tidak dapat menarik minat murid. Oleh itu. Oleh itu pertuturannya lebih bersifat kaku dan kering. Dr Siti Hasmah telah membuat saranan begini: “ Memandangkan kepada kepelbagaian dialek yang mencirikan bahasa Malaysia maka sewajarlah bahasa yang dijadikan bahan pengajaran di sekolah adalah bahasa tulisan ataupun bahasa yang digunakan keadaan formal seperti bahasa yang digunakan dalam rencana pengarang surat-surat khabar ataupun bahasa yang digunakan oleh Radio dan Televisyen Malaysia dalam siaran beritanya. Guru-guru ini tidak dapat mempelbagaikan suara dan nadanya untuk menjadikan pembacaan atau pertuturannya lebih ekspresif dan lebih hidup.

Satu contoh mudah di dalam hal ini ialah yang digambarkan oleh iklan-iklan yang salah. Nama kedai makan Boston Ais-cream Restoran menganggap bahawa rentetan kata dalam bahasa Inggeris itu serupa dengan bahasa Malaysia dan pengubahsuaian ejaan sudah mencukupi. 26. songsang. lucu. Sebuah contoh lain telah ditemui di belakang sebuah bas Majlis Perbandaran Pulau Pinang: Merokok mujarab untuk kanser. Banyak sekolah yang merungut tidak mempunyai guru bahasa Malaysia. Ini akan menjadikan pengucapan yang lebih lancar dan tepat.4 : Percampuran bahasa Melayu dengan bahasa lain. tidak dapat memberi sebarang penjelasan mengenai perkara yang berubah-ubah itu. tidak baku dan sebagainya. dan tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk 1 . dan juga masalah ketidaklancaran dan kegagapan boleh diatasi dengan latihan-latihan tertentu. Apabila bahasa Malaysia itu dirasai sukar maka ia dianggap pula sebagai bahasa yang berubah-ubah. Ini jelas menunjukkan pengaruh dari perkataan bahasa Inggeris north east. Guru-guru bahasa Malaysia juga masih berkurangan. jadi iklan itu bermakna “merokok itu paling baik untuk menyembuhkan kanser!”. baik orang Melayu atau bukan Melayu memang banyak menyulitkan keadaan bahasa Malaysia hari ini. Misalnya sebuah buku persendirian di Pulau Pinang diberi nama Utara-Timur. Kebanyakan firma hanya menyerahkan nasib bahasa Malaysia dalam iklan kepada tukang cat papan iklan itu saja. Pandangan yang menganggap bahasa Malaysia itu mudah. dieja atau dipakai tanpa pertimbangan yang serius. Ramai pula tidak tahu iklannya itu salah. mudah disebut. padahal terjemahannya yang wajar ialah: Timur Laut. malah ada yang tidak bermakna. Ramai yang menganggap bahasa Malaysia itu satu bahasa yang mudah. Rasa gugup boleh dikurangkan jika guru bersedia dan berasa yakin.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Masalah penyebutan seperti tidak boleh menyebut bunyi ‘s’ tidak dapat menyebut dengan spontan bunyi-bunyi ‘r’ dan ‘l’. selalunya terdapat pula guru yang tidak terlatih secara khusus. sebahagian besar daripada masalah-masalah pertuturan boleh dielakkan dengan membuat persediaan yang teliti sebelum guru masuk mengajar. Sebenarnya. Memang sebab yang paling merosakkan ialah kekurangan kemahiran di dalam bahasa Malaysia itu sendiri. Sikap kebanyakan pengguna bahasa Malaysia. Kalaupun ada diberi guru bahasa Malaysia. memang sukar diatasi. Ramai pula di antara yang berkata demikian itu. Mujarab itu bermakna “sangat sesuai untuk menyembuhkan penyakit”.

Begitu juga banyak gerabak barang Keretapi Tanah Melayu yang mempunyai tulisan pungut. punggut. Air Itam. pengget dan penggah (pungut dan punggah?).0 Langkah Mengatasi masalah pertuturan di kalangan guru 27. dan tenga(h). India dan Arab. Misalnya sebutan pembaca berita di televisyen. dan fahaman budaya.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 mengajar bahasa Malaysia. ejaan. bahasa yang tepat dan jitu.1 : Melakukan latihan Seperti mana yang disebutkan tadi. cara-cara mencapai artikulasi yang baik. Keseluruhan faktor ini menimbulkan satu keadaan bahawa bahasa Malaysia itu banyak mengandungi unsur-unsur yang berkacau pada hari ini. jelas menunjukkan kekacauan dari bahasa Inggeris. Guru mata pelajaran lain kerap kali diarahkan mengajar bahasa Malaysia. umumnya pembaca berita bahasa Malaysia yang terdiri daripada orang bukan Melayu. Disamping itu juga. Dari segi ejaan-ejaan nama tempat seperti Teluk Datoh. Sering juga terdapat kekacauan yang disebabkan oleh pengaruh bahasa-bahasa lain seperti Inggeris. yang didapati tidak dapat membunyikan k dan h di akhir kata seperti dalam tida(k). memang cukup baik. Cina. Tujuan utama kursus ini ialah meninggikan penguasaan bahasa Malaysia calon-calon ini dan latihan bertutur patutlah dititikberatkan. Tajuk-tajuk seperti cara-cara untuk menarik perhatian murid. semua rancangan latihan guru bahasa Malaysia perlu merangkumi kursus bahasa Malaysia yang diatur khas untuk calon-calon guru yang masih lemah dalam bahasa itu. adalah terlalu ketara kekeliruannya sehingga ada orang yang tidak lagi mengenali penggunaan yang betul bagi kedua-dua ganti nama tersebut. Untuk menentukan para guru bahasa Malaysia mempunyai kecekapan bahasa yang tinggi. pertuturan berkesan mengandaikan penguasaan bahasa yang tinggi (terutamanya dari aspek sebutan dan tatabahasa). 27. semua guru bahasa Malaysia perlu menjalani kursus-kursus mengenai komunikasi dan pertuturan yang berkesan supaya menimbulkan kesedaran tentang betapa perlunya mereka menajamkan kemahiran-kemahiran lisan mereka. tatabahasa. Demikian juga kesalahan di dalam memakai ganti nama seperti kita untuk kami. Unsur-unsur dari bahasa lain yang sering dipindahkan ke dalam bahasa Malaysia itu biasanya ialah sebutan. peri mustahaknya membuat persediaan yang teliti serta cara menerapkan tabiat atau kebiasaan-kebiasaan 1 . tetapi ada seorang dua yang membawa masalah seperti seorang pembaca berita daripada kaum India.

sukatan pelajaan. memberi arahan atau keterangan. Ini mungkin disebabkan oleh keperluan peperiksaan. Perubahan seperti ini tidak akan menjejaskan prestasi murid-murid dalam kemahiran tulisan kerana sesungguhnya seorang yang bertutur dengan fasih. iaitu aspek lisan dan tulisan. Sekarang ini dapat didapati tajuk-tajuk pelajaran lisan lebih tertumpu kepada pendengar dan membincangkan tentang tajuk-tajuk tertentu. Oleh itu. 27. berbincang . Disamping itu. kemahiran atau tajuk yang dimaksudkan ialah seperti mengemukakan soalan( dengan tepat dan sopan). sukatan pelajaran dan buku-buku teks perlu disusun semula supaya lebih banyak bahan-bahan untuk kegiatan lisan. Kemahiran-kemahiran berbahas. Disamping tajuk-tajuk ini adalah lebih baik jika pelajaran-pelajaran lisan digunakan untuk membina kemahiran lisan yang benar-benar berguna kepada murid-murid seperti kemahiran-kemahiran untuk kegunaan sehari-hari. buku teks dan lain-lain) tentu akan dapat membina satu kemahiran yang amat berguna kepada murid-murid. perbualan telefon (tatatertib dan percakapan ringkas dan tepat). kini masih lagi terdapat penekanan dan pembahagian masa yang agak berat sebelah diantara dua aspek bahasa.3 : Kegiatan-kegiatan lisan Tumpukan pelajaran lisan dalam pengajaran bahasa Malaysia perlu diubah. Disamping itu. membuat penguguman serta sedikit lakonan dan sekali sekala saja bertutur. iaitu berkomuniksi dengan berkesan. Untuk merombak semula rancangan Malaysia di peringkat sekolah (peperiksaan. langkah pertama ialah menyeimbangkan dua aspek ini dalam bentuk format peperiksaan bahasa Malaysia. Sebaliknya seseorang yang mengarang dengan amat baik sekalipun belum tentu boleh bertutur dengan cekap. 27.2 : Sukatan pelajaran Dalam pengajaran bahasa Melaysia. lancar dan berkesan akan dapat mengarang dengan amat baik sekali. Satu perubahan yang amat tegas 1 . dan lain-lain itu perlu terus dipupuk di dalam bilik darjah malah perlu diperluaskan ke luar bilik darjah.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 yang ‘distracing’ haruslah dimasukkan ke dalam kursus-kursus tersebut. petua-petua untuk memperbaiki sahsiah secara keseluruhannya juga perlu dititikberatkan dalam kursus-kursus tersebut untuk menghasilkan pertuturan yang berkesan. berlakon.

Guru perlu menggalakkan murid bercakap atau berlakon dengan penuh perasaan dari segi suara. dan sebutannya. bahasa ilmu dan bahasa perhubungan sosial dikalangan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan bahasa. banyak orang yang barangkali tidak memahami apakah maksudnya dan apakah pentingnya bahasa baku itu dalam konteks negara seperti Malaysia yang mempunyai berbagai-bagai dialek atau loghat bahasa Melayu. ataupun dalam perhubungan masyarakat luas yang tidak formal. Contoh loghat Melayu adalah seperti loghat bahasa Melayu Kelantan. ejaannya. Bahasa ini juga dikatakan sebagai bahasa kebangsaan. baik dalam hubungan formal. Kaedah-kaedah mementaskan drama pendek. Beberapa aspek bahasa Malaysia yang masih belum baku sedang dibakukan. bahasa standard yang dapat digunakan oleh semua rakyat Malaysia. dan juga dikalangan rakyat yang mempunyai berbagai-bagai dialek atau loghat bahasa Melayu. Salah satu tujuan penting kita membina dan mengembangkan bahasa Melayu ialah untuk menjadikannya sebagai bahasa pentadbiran negara. berkuiz dan lain-lainnya akan melibatkan murid-murid dari semua kelas patut digalakkan dan diadakan dengan lebih kerap. Bahasa inilah yang dikatakan sebagai bahasa baku. atau melalui peraturan tatabahasa yang digubal oleh ahli-ahli bahasa.4 : Gunakan Bahasa Baku Apabila bercakap tentang bahasa baku. 1 . iaitu tatabahasa atau nahunya. baik melalui proses sosiologi penggunaannya ataupun melalui proses perancangan bahasa. pembakuan bahasa berlaku pada tiga aspek bahasa.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 perlu diusahakan disini iaitu dalam mengendalikan kegiatan-kegiatan ini . 27. Kegiatan –kegiatan ini juga boleh diselenggarakan di institusi –institusi latihan guru oleh calon-calon guru bahasa Malaysia sendiri. Ini bermakna guru sendiri perlu memperlihatkan minat dan tidak merasa malu atau canggung apabila memberi contoh pertuturan dan pembacaan yang bermakna. berbahas. Ini bererti kita mesti membina dan mengembangkan sesuatu bahasa yang baku yakni satu bahasa bersama. bersyarah. bahasa pendidikan negara. Bahasa baku juga dapat menghapuskan segala bentuk dan unsur ‘ bahasa Melayu rojak’ dan bahasa Melayu kacukan’ dan bahasa baku yang dapat mengatasi segala macam loghat bahasa Melayu yang boleh menyebabkan orang Melayu sendiri tidak dapat saling memahami diantara satu dengan lain oleh sebab adanya perbezaan loghat-loghat itu. dan sebagainya. loghat bahasa Melayu Johor. Menurut Anwar Ibrahim (1989). nada dan mimik muka. loghat bahasa Melayu Kedah.

dan universiti. iaitu bahasa yang telah mengalami perubahan dari aspek pertuturannya dan menjadi bahasa ilmu dan bahasa estetik dan dapat diketengahkan sebagai bahasa internasional atau sekurang-kurangnya bahasa perantaraan serantau Nusantara di Asia Tenggara. Sebutan baku juga layak bagi amalan bahasa Melayu tinggi dalam pidato umum di dalam dan luar parlimen. Hal ini memanglah lumrah kerana setiap penutur mempunyai dialeknya masing-masing untuk berinteraksi dengan orang-orang lain. Menurut Anwar Ibrahim (1989). terutama dalam siaran radio dan TV. Sebutan baku yang dicita-citakan in sebenarnya sudah lama diamalkan dalam pengucapan bahasa yang bersifat estetik seperti yang ada dalam nyayian lagu-lagu 1 . Sebutan baku seperti inilah juga seharusnya dikumandangkan oleh para penyiar radio dan juga television untuk memberikan contoh kewibawaan bahasa Melayu baku sebagai bahasa orang-orang terpelajar Bahasa Melayu yang dituturkan dimana-mana masih dipengaruhi oleh pelbagai dialek. sebutan baku mestilah sebutan yang tidak memperlihatkan ciri-ciri sebutan menurut loghat daerah manapun. Tetapi bagaimanakah bahasa Melayu dalam ucapan-ucapan yang bersifat formal seperti ucapan dalam mesyuarat. kuliah. maka akan wujudlah sebutan baku yang tidak memperlihatkan ciri-ciri kedaerahan. Dengan mengetahui sebutan baku menurut sebagaimana yang dieja. Sebutan baku seperti inilah juga yang layak untuk pengucapan bahasa Melayu baku dalam bidang ilmu seperti yang seharusnya diamalkan dalam bidang pendidikan di sekolah. maka murid-murid tidak akan bingung hingga mengeja *olih untuk oleh. maka sekaligus tidak seharusnyaada lagi masalah ejaan. Dengan menwujudkan sebuatn baku seperti yang telah ditunjukkan. Dengan adanya sistem ejaan secara fomenik sebagai ejaan bersama Indonesia-Malaysia yang baku. atau *kuncu untuk konco.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Kebiasaan menyebut kata-kata Melayu menurut sebagaimana yang dieja harus diajarkan kepada murid-murid supaya jelas kepada mereka adanya hubungan erat diantara ejaan dengan sebutan. di maktab. Menurut Anwar Ibrahim (1989). terutamnya orang-orang yang sama inteleknya. atau * pelancung untuk * pelancong. dalam majlis ceramah dan usrah. Dalam pertuturan yang tidak formal tidak dapat kita harapkan wujudnya sebutan baku. perdebatan dan sebagainya? Nampaknya sebutan baku bahasa Melayu memang wujud secara rasmi. Jika dalam ucapan secara formal kita semua mengamalkan sebutan menurut ejaan. Dalam beberapa hal yang kita katakana bahawa loghat Riau-Johorseolah-olah masih ada pengaruhnya pada sebutan dalam ucapan-ucapan formal. Sebutan baku yang seperti ini sudah lama diamalkan dalam nyanyian lagu-lagu Melayu dan deklamasi sajak-sajak baru yang bersifat estetik. dan dalam segala ucapan rasmi. sebutan baku yang dianjurkan sebagai sebutan yang sesuai dengan sifat bahasa Melayu sekarang. maka dialek-dialek kedaerahan harus dihapuskan. dan tidak seharusnya ada lagi masalah sebutan juga.

dan menekankan ketepatan dan kejelasan makna. Golongan diraja ini mempunyai gelaran yang berbeza mengikut kepada negeri-negeri mereka. Selain itu.0 . menggunakan kosa kata yang betul. 28. 28. Bahasa-bahasa yang terdapat dalam bahasa formal adalah seperti bahasa baku. ia juga digunakan bagi rujukan kehormat bagi menunjukkan pangkat atau status mereka. dan apa saja yang bersifat formal. 28.2 : Bahasa diraja Bahasa diraja ini sering digunakan dalam gelaran-gelaran bagi golongan diraja. Contoh: 1 . Sebutan baku yang seperti ini yakni yang didasarkan pada ejaan fonemik. sebutan untuk lagu Bahasa Jiwa Bangsa dan malah lagu Negaraku bukan sebutan menurut loghat daerah Riau-Johor tetapi sebutan baku. dapat dianggap sesuai bukan saja untuk nyayian dan deklamasi sajak tetapi juga untuk pidato. syarahan. yakni bagaimana dieja begitulah diucapkan. tersusun. bahasa ini juga mengalami perancangan yang sistematik dalam setiap pengucapan. Penutur juga tidak akan menggunakan nama sendiri. Contohnya. Ia sering digunakan dalam konteks formal dan bersifak fonemik. Pertuturan dalam Bahasa Melayu Formal Penggunaan bahasa Melayu formal ini memenuhi peraturan tatabahasa yang telah ditetapkan dan setiap ayat yang diucapakan adalah menggunakan intonasi yang betul. binaan dan susunan ayat yang betul. serta mematuhi format tertentu seperti ucapan. Tidak terdapat penutur asli dalam bahasa baku ini. dan menggunakan kata ganti nama diri dan bentuk sapaan dan gelaran yang formal.1 : Bahasa baku Bahasa baku ini sering digunakan untuk tujuan rasmi.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Melayu. Penutur yang menggunakan bahasa formal ini menggunakan bahasa baku sebagai bahasa pertuturan. Bahasa baku ini mematuhi peraturan tatabahasa yang telah ditetapkan dan mempunyai pelbagai laras bahasa. dalam bahasa formal juga tidak terdapat unsur kependekan kata dan percampuran kod. Selain itu.ceramah. nama ringkas atau nama timbangan dalam setiap pertuturan. bahasa diraja dan bahasa istana. tidak mempunyai kependekan perkataan. menggunakan perkataan yang lengkap dan tepat. ceramah dan persuratan.

Baginda. Beta. Gelaran diraja : 1) raja bagi negeri perak dan selangor 2) tunku atau ungku bagi negeri johor. Hamba Perkataan atau ungkapan khusus: Bahasa biasa Makan Marah Sakit Pulih Mandi Meninggal Bahasa istana Santap Murka Gering Betah Bersiram Mangkat II. 29. Contoh: I. Rujukan kehormat berdasarkan pangkat Status Balu raja Kerabat diraja Rujukan kehormat Yang Maha Mulia Yang Amat Mulia Yang di-Pertuan Agong dan Raja Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia seri Permaisuri Agong paduka 28. Tuanku.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 I. Kata ganti nama diri : Patik. kedah dan negeri sembilan 3) tengku bagi negeri kelantan.3 : Bahasa istana Digunakan didalam istana bagi menghormati golongan diraja.0 : Pertuturan Dalam Bahasa Melayu Tidak Formal 1 . Bahasa istana ini tidak boleh digunakan oleh rakyat biasa dan juga pertuturan harian. pahang dan terengganu II.

‘poyo’. Ia sering digunakan dengan orang yang mempunyai hubungan rapat atau mesra antara satu sama lain. kak cik nak ke mana? 29. Antara bahasa yang sering digunakan dalam pertuturan tidak formal ini adalah seperti bahasa mesra. gua tak main cintan sama lu punya awek lh. bahasa kasar. ‘boring’. terdapatnya unsur percampuran kod dan kependekan kata dalam pertuturan. bahasa slanga.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Pertuturan dalam bahasa tidak formal ini sering digunakan dalam kehidupan seharian. Contoh perkataan: ‘brader’. ‘pakwe’. Contoh: siti nak ikut milah tadi tapi ibu tak bagi. binaan ayat tidak perlu tersusun. bahasa pasar. penggunaan bahasa mesra ini digunakan secara lisan. ‘makwe’. sering menggunakan kata ganti nama diri yang lebih mesra dan penggunaan nama sendiri. Bahasa ini sering dituturkan oleh remaja pada masa kini dalam pertuturan seharian mereka. ‘cun’. Kosa kata bahasa slanga ini mempunyai makna yang tersendiri dan difahami oleh golongan tertentu sahaja. dialek dan sebagainya. ‘bro’. intonasi tidak sempurna. Penutur yang menggunakan bahasa tidak formal dalam percakapan mereka tidak terikat dengan penggunaan tatabahasa. Contoh ayat: tangkap relaks lah brader.2 : Bahasa slanga Bahasa slanga ini merupakan bahasa yang rendah tarafnya berbanding dengan bahasa standard.1 : Bahasa mesra Secara umumnya.3 : Bahasa basahan 1 . 29. dan pemilihan kosa kata lebih dipengaruhi oleh dialek daerah dan tidak terlalu mementingkan kehalusan bahasa. ‘sempoi’. 29. iaitu ketika bersama keluarga ataupun rakan-rakan. bahasa halus. ‘tangkap relaks’. menggunakan gelaran kekeluargaan dan panggilan yang lebih intim.

Selain itu. ia juga menggunakan peribahasa dan kiasan bagi menggantikan sesetengah ayat.5 : Bahasa halus Bahasa halus ini wujud akibat daripada pertimbangan terhadap orang yang dilawan bertutur. ‘tak’. Bahasa ini tidak sesuai digunakan dalam ucapan rasmi dan tulisan. aku punya anak 29. Contoh ayat: aku tak nak makan 29. IV. contoh: banyak cantik Kerap menggunakan perkataan ‘punya’. Ia sering dituturkan dengan nada yang lembut dan sopan. Contoh perkataan : ‘nak’. ‘ambik’. II. Kedudukan. Penggunaan ‘gua’ untuk mengantikan saya Penggunaan ‘lu’ untuk menggantikan kamu Menggunakan perkataan ‘banyak’ sebagai kata penguat . Contoh perkataan: I. Selain daripada itu. ‘kecik’. contoh: dia punya barang.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Bahasa bahasan merupakan bahasa yang digunakan dalam kehidupan seharian dan juga dikenali sebagai bahasa kolokial. Pelat penyebutan bahasa ini banyak dipengaruhi oleh bahasa ibunda penutur tersebut. pangkat. 1 . umur dan keakraban antara penutur dan juga pendengar amat mempengaruhi gaya bahasa yang digunakan semasa bercakap. Bahasa ini juga tidak mementingkan unsur tatabahasa kerana bahasa basahan ini hanya mementingkan kefahaman antara penutur dan juga pendengar. III. Oleh itu ia hanya digunakan dalam bahasa pengucapan seharian. ‘pulak’.4 : Bahasa pasar Bahasa pasar ini merupakan bahasa yang terhasil daripada kacukan bahasa Melayu dan bahasabahasa bukan melayu. bahasa ini juga ada kalanya digunakan dalam penulisan surat menyurat apabila kata-kata yang sopan digunakan. ‘dah’.

adinda. bodoh. kekanda. bonda. tidak menggunakan peraturan nahu yang lengkap. Penggunaan bahasa kasar ini mempunyai gambaran yang berbeza-beza mengikut kawasan yang berlainan. Selain itu. Adakalanya bahasa yang dianggap kasar di kawasan tertentu dianggap gurauan di kawasan yang lain. nenda Contoh bahasa halus yang menggantikan bahasa basahan: Bahasa basahan Kencing Berak Mengandung Kubur Bahasa halus Buang air kecil Buang air besar Berbadan dua Makam Contoh penggunaan bahasa kiasan : I. III. Contoh perkataan : celaka. II. penggunaan bahasa ini tidak menyenangkan bagi sesetengah pendengar.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Contoh perkataan : anakanda. tak berotak dan sebagainya. Misalnya. bisa seperti racun cepat bagai kilat bersinar seperti permata 29. perkataan celaka di anggap perkataan yang kesat di selangor.6 : Bahasa kasar Bahasa ini sering digunakan apabila seseorang itu dipengaruhi dengan perasan marah dan geram. dan sering menggunakan kata yang berbentuk sindiran. sering menggunakan kata ganti nama yang tidak sopan. ayahanda. tetapi dianggap biasa di melaka.7 : Dialek 1 . 29.

1983). bermaksud pertukaran simbol.0 : Komunikasi Pengertian komunikasi: Komunikasi sebagai kata benda (noun). gaya lagu bahasa. Perbezaan penggunaan dialek ini dapat dilihat melalui sebutan. communnication. Proses pertukaran antara individu melalui sistem simbol-simbol yang sama. pesan-pesan yang sama dan informasi. Ilmu pengetahuan tentang pengiriman informasi (Stuart. Seni untuk mengekspresikan gagasan. Contoh perkataan: a) Sebutan Contoh: perkataan ‘air’ disebut dalam pelbagai dielek sebagai ayaq. Dialek ini ditentukan oleh faktor geografi dan juga sosial masyarakat tersebut.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Dialek merupakan satu variasi bahasa tertentu yang dituturkan oleh sekumpulan masyarakat di kawasan tertentu.dan -kan perbesar (dialek kedah) dan besarkan (dialek johor) d) Kosa kata Contoh: bewoh (dialek kelantan bermaksud kenduri) e) Kata ganti diri Contoh : ambo (dialek kelantan bermaksud saya) Hang ( dialek utara bermaksud kamu) 28. 1 . kosa kata dan kata ganti diri. ayo b) Gaya lagu bahasa Contoh: dialek negeri perak biasanya disebut dengan lebih laju berbanding dengan negeri sembilan c) Tatabahasa Contoh: penggunaan imbuhan per. tatabahasa.

teori dan praktik mengatakan. 2. Komunikator (stimulus). ideas. komunikasi adalah proses pemindahan pesan dari komunikator kepada komunikan. gagasan. Steinner (1964:527) mendefinisikan komunikasi: ”Communication: the transmission of information. sesi komunikasi ini melibatkan penerima dan pengirim. III)Onong Uchyana Effendy: dalam buku komunikasi. IV)Bennard Berelson dan Gary A. (Communication comes from latin.jadi stimulans. memberikan rangsangan kepada komunikan. Persuasy. skills. pemahaman.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Pengertian komunikasi menurut beberapa pakar : I)William Albig: komunikasi adalah proses penukaran lambang-lambang yang bermaksud antara individu. iaitu kata communio atau common. Secara aksiologis. berupa lambang. adalah proses pemindahan untuk mencapai satu sasaran. Sikap. idea. 1 . etc. II)Wilbur Schram: dalam huraiannya “How Communication Work” mengatakan komunikasi berasal dari bahasa Latin. Apabila kita mengadakan komunikasi itu bermaksud membahagikan informasi …. communio = common when we communication are the sender tuned together for a particular message). pesan melalui media atau lambang-lambang melalui bahasa lisan. Tindakan atau proses transformasi itulah yang biasanya disebut komunikasi). by the uses of symbol…” (komunikasi adalah perubahan informasi. gambaran . Secara ontologis kebenaran yang mutlak. Informasi. suatu pesan dapat dimengerti baik komunikator dan komunikan. emotions. komunikasi hakikatnya adalah proses penyimpanan fikiran atau perasaan oleh komunikator kepada komunikan. (Communication is the prosses of transmitting meoninfull symbols between individuals – buku public opinion). Jadi. emosi. keterampilan dan sebagainya. agar penerima atau pun pengirim memahami pesanan tertentu. komunikasi adalah perhubungan atau proses pemindahan maksud. Dari beberapa pengertian di atas ada dua nilai: 1. nilai. tulisan ataupun isyarat.

Laswell) Komunikasiboleh difahami dengan menjawab pertanyaan: Who says what in which channel yo whom with what effect ? • • • • • Siapa (mengatakan? komunikator. pendidikan dan situasi. Paradigma Lasswell (Haroid D. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi Komunikasi sering mengalami gangguan sehingga proses komunikasi tidak seperti yang diharapkan. alamat). Apa (message: pesan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Secara epictomologis. sehingga semakin sama latar belakang budaya antara komunikator dengan komunikan maka komunikasi semakin efektif. atau sikap orang lain. Kepada siapa (komunikan. penerima. komunikasi bertujuan mengubah tingkah laku. ikatan kelompok atau group. iii)Harapan Harapan mempengaruhi penerimaan pesanan sehingga dapat menerima mesej sesuai dengan yang diharapkan. Komunikasi adalah seni penyampaian informasi (peranan.sikap atau gagasan) dari komunikator untuk merubah serta permohonan yang dikehendaki komunikator. Dengan hasil/impak apa? (effect . 1 . Kerjasama amat penting mencapai idea yang sama demi satu tujuan yang sama. i)Latar Belakang Budaya Interpretasi suatu pesan akan terbentuk dari tahap pemikiran seseorang melalui kebiasaannya.hasil komunikasi). idea. Banyak hal yang dapat mempengaruhi komunikasi diantaranya ialah latar belakang budaya. message. Dengan saluran mana? (media channel dan saranan). ii)Ikatan Kelompok atau Group Nilai-nilai yang dianuti oleh suatu kelompok amat mempengaruhi cara menerima pesanan. harapan. merubah tahap pemikiran. idea. gagasan). pengirim atau sumber).

misal keadaan emosi. 31. teknologi. penerimaan. proses komunikasi tahap pertama bermula sejak motif komunikasi muncul hingga pemikiran komunikator berhasil menginterpretasikan apa yang difikirkan dan dirasakan ke dalam pesan (masih abstrak). Proses komunikasi dapat terjadi apabila ada interaksi antara manusia dan penyampaian pesanan untuk mewujudkan objektif komunikasi. terjadi dalam diri komunikator. struktur sosial dan karakteristik sosial individu.0 : Proses komunikasi Proses komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesanan kepada komunikannya. Tahapan proses komunikasi adalah seperti penginterpretasian. mencakupi sistem peran. ii)Penghantaran 1 .STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 iv)Pendidikan Semakin tinggi pendidikan. i)Penginterprestasian Hal yang diinterpretasikan adalah motif komunikasi. pengiriman. penghantaran balik dan penginterpretasian. perjalanan. penghantaran. faktor sosial. Proses komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif (sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya). faktor rancangan dan arsitektural (penggunaan ruang). misal cara berpakaian dan cara berbicara. sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. semakin kompleks sudut pandangan dalam memahami isi pesanan yang disampaikan. Ertinya. lingkungan psikososial iaitu persepsi seseorang terhadap lingkungannya dan stimuli yang mendorong dan memperteguh perilaku. v)Situasi Perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan atau situasi. Proses penterjemahan objektif komunikasi ke dalam pesan disebut interpreting. banyak melalui perkembangan. suasana perilaku. Proses komunikasi. Faktor situasi ini adalah faktor ekologi (iklim atau kondisi alam).

Proses komunikasi dapat dilihat pada skema di bawah ini: 1 . iii)Pengiriman Proses ini terjadi ketika komunikator melakukan tindakan komunikasi. v)Penerimaan Tahap ini diperoleh dengan menerima lambang komunikasi melalui peralatan jasmani komunikan. vii)Penginterpretasian Tahap ini terjadi pada komunikan. dimana lambang komunikasi yang terhasil dan diuraikan ke dalam bentuk pesanan. akal budi manusia berfungsi sebagai encorder. alat pengirim pesan. alat penyandi: merubah pesan abstrak menjadi konkret. sejak pesan dikirim hingga pesan diterima oleh komunikan. vi)Penghantaran Balik Tahap ini terjadi pada diri komunikan sejak lambang komunikasi diterima melalui peralatan yang berfungsi sebagai receiver hingga akal budinya berhasil menguraikannya (decoding). Tahap ini disebut encoding. mengirim lambang komunikasi dengan peralatan jasmaniah yang disebut transmitter. iv)Perjalanan Tahapan ini terjadi antara komunikator dan komunikan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Tahap ini masih ada dalam komunikator dari pesan yang bersifat abstrak berhasil diwujudkan oleh akal budi manusia ke dalam lambang komunikasi.

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011

Proses komunikasi dapat dilihat dari beberapa perspektif :
1. Perspektif psikologi. 2. Perspektif mekanikal.

Perspektif Psikologi Perspektif ini merupakan tahap komunikator melalui proses encoding, kemudian hasil encoding diubah kepada komunikan sehingga terjadi komunikasi interpersonal.

Perspektif Mekanis 1

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011
Perspektif ini merupakan bahagian dimana komunikator mengubah pesanan kepada bahasa verbal atau non verbal. Komunikasi ini terbahagi kepada beberapa proses. 1. Proses komunikasi primer. 2. Proses komunikasi sekunder.
3. Proses komunikasi linear. 4. Proses komunikasi sekular.

i)Proses Komunikasi Primer Proses komunikasi primer adalah penyampaian fikiran oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan lambang sebagai media. ii)Proses Komunikasi Sekunder Merupakan penyampaian pesanan dengan menggunakan alat dengan menggunakan lambang sebagai media pertama. iii)Proses Komunikasi Linear Penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan sebagai titik terminal. iv)Proses Komunikasi Sekular Terjadinya feedback atau timbal balik dari komunikan ke komunikator. Kesimpulannya, komunikasi bersifat dinamik, proses komunikasi bermanfaat untuk analisis, proses komunikasi dapat terhenti setiap saat, pesan komunikasi tidak harus diterima dan tindak komunikasi merupakan indikator komunikasi.

32.0 : Komponen komunikasi 1

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011
Komponen komunikasi hampir sama dengan unsur-unsur komunikasi iaitu: 1. Komponen komunikan. 2. Komponen komunikator. 3. Komponen pesan.
4. Komponen timbal balik.

i)Komponen Komunikan Seseorang dapat menerima pesanan apabila pesanan berada dalam keadaan dimana komunikasi benar-benar difahami oleh penerima pesan, pengambilan keputusan dilakukan secara sedar untuk mencapai tujuan, pengambilan keputusan dilakukan secara sedar untuk kepentingan peribadinya dan mampu memikirkan kebaikan secara mental atau fizik. ii)Komponen Komunikator Komunikasi dapat berjalan efektif bila ada kepercayaaan dalam diri komunikator (self credibility) dan kepercayaan kepada komunikator mencerminkan pesan yang diterima komunikan dianggap benar serta sesuai kenyataan dan daya tarik komunikator (source attractiviness). iii)Komponen Pesan Pesanan adalah nasihat, bimbingan, dorongan, informasi dan lain-lain. Pesann dapat disampaikan secara lisan atau non verbal. iv) Timbal Balik Merupakan respon yang diberikan oleh komunikan terhadap pesanan yang diterimanya.Timbal balik dapat digunakan untuk mengukur kebesaran informasi yang diterima dibandingkan dengan yang diterima.

Unsur komunikasi Komunikasi telah didefinisikan sebagai usaha penyampaian pesanan antara manusia, sehingga terjadinya proses komunikasi minima yang terdiri dari 3 unsur iaitu pengirim pesanan (komunikator), penerima pesann (komunikan) dan pesanan itu sendiri.

1

Komunikator dapat dilihat dari jumlahnya yang terdiri dari seorang. Channel (saluran-media) dan Receiver (penerima). Berlo membuat formula komunikasi yang lebih sederhana yang dikenal dengan ”SMCR”. yaitu: Source (pengirim). banyak orang dan massa. Unsur komunikasi komunikator 1 . David K.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Awal tahun 1960-an. i)Komunikator Pengirim pesan (komunikator) adalah manusia yang berinisiatif menyampaikan pesanan untuk mewujudkan objektif komunikasinya. Message (pesan).

kepada siapa pesan komunikator ditujukan. proses komunikasi dapat menghasilkan sembilan kemungkinan. Jika dilihat dari jumlah komunikator dan komunikan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 ii)Komunikan Komunikan (penerima pesan) adalah manusia yang berakal budi. Peranan antara komunikator dan komunikan bersifat dinamik. dan saling bekerjasama. proses komunikasi 1 .

gerak-gerik. Gestural communication (menggunakan sandi-sandi . Pesanan bersifat non verbal (non verbal communication) iaitu: 1. 1 .bidang kerahasiaan) iii)Saluran Komunikasi dan Media Komunikasi Saluran komunikasi merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Pesann bersifat verbal (verbal communication) antara lain ialah oral (komunikasi yang dijalin secara lisan) dan written (komunikasi yang dijalin secara tulisan).STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 iii)Pesanan Pesanan bersifat abstrak. bahasa lisan. mimik. dan bahasa tulisan. Pesanan bersifat konkrit dan dapat berupa suara.

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Terdapat dua cara iaitu Non mediated communication (face to face). iv) Kesan Komunikasi Kesan komunikasi diertikan sebagai pengaruh yang ditimbulkan pesan komunikator dalam diri komunikannya. secara langsung dan dengan media. 1 .

efektif (sikap seseorang terbentuk) dan Kognitif (tingkah laku. komunikator dan komunikan saling bertukar peranan. v) Timbal Balik Timbal balik bermakna jawapan komunikan atas pesanan komunikator yang disampaikan kepadanya. 1 . Pada komunikasi yang dinamik. hal yang membuat seseorang bertindak melakukan sesuatu).STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Terdapat tiga pengaruh dalam diri komunikan iaitu Kognitif (seseorang menjadi tahu sesuatu).

2004).STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 29. Saling bertukar informasi dan perasaan antara individu dengan individu atau antara individu di dalam kelompok kecil (Febrina. dua arah interaksi verbal dan nonverbal yang menyangkut saling berbagi informasi dan perasaan. harus mempunyai dua orang peserta dalam situasi bersama (Laing. tidak mengejar tujuan yang direncanakan. Phillipson. i)Komponen-Komponen Utama Bittner (1985:10) menerangkan KAP berlangsung. verbal dan non verbal. kebetulan. KIP Antara Dua Orang adalah komunikasi dari seseorang ke orang lain. Komunikasi Interpersonal (KIP) adalah interaksi orang ke orang. KIP Antara Tiga Orang atau lebih. 1 . dan Lee (1991:117). tidak berstruktur. Setiap orang anggota tahu akan kewujudan individu lain. Pendekatan KAP Tiga pendekatan utama tentang pemikiran KAP berdasarkan Komponen-komponen utama. dua arah. secara terorganisasi atau pada ramai orang (Wiryanto. berkaitan komunikasi dari seorang kepada beberapa orang lain (kelompok kecil). Hubungan persaudaraan bermaksud KAP sebagai komunikasi yang berlangsung antara dua orang yang mempunyai hubungan mantap dan jelas. apabila pengirim menyampaikan informasi berupa kata-kata kepada penerima dengan menggunakan medium suara manusia (human voice). Untuk memahami perilaku seseorang. Menurut Barnlund (dikutip dalam Alo Liliweri: 1991). identiti keanggotaan tidak jelas dan terjadi secar tidak langsung.0 : Definisi KAP KAP adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi pertemuan antara dua orang atau lebih. ii)Hubungan persaudaraan. memiliki minat yang sama atau bekerja untuk suatu tujuan. ciri-ciri mengenali KAP sebagai bersifat spontan. 2008).

pandangan developmental tentang semakin banyak komunikator mengetahui satu sama lain. Oleh karena itu. negatif dan neutral. Pendapat Berald Miller dan M. konteks komunikasi dua arah. iii)Pengembangan KAP dapat dilihat dari dua fasa sebagai perkembangan dari komunikasi impersonal dan komunikasi peribadi. Steinberg (1998: 274). Menurut Kumar (2000: 121-122). pendapat atau perilaku seseorang. maka semakin banyak karakter antara pribadi yang terbawa dalam komunikasi tersebut. dukungan (supportiveness) dan rasa positif (positiveness). David Berlo (1997:172) mengembangkan konsep empati menjadi teori komunikasi. mengemukakan pendekatan hubungan dalam menganalisis proses KAP menyatakan bahwa KAP membentuk struktur sosial yang diciptakan melalui proses komunikasi. Trenholm dan Jensen (1995:227-228) mengatakan bahagian interaksi dalam keluarga menunjukkan jaringan komunikasi. tanggapan 1 . Prinsip mendasar dalam komunikasi manusia berupa penerusan gagasan. Edna Rogers (2002: 1).STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Trenholm dan Jensen (1995:26) mendefinisikan KAP sebagai komunikasi antara dua orang yang berlangsung secara bersemuka (komunikasi persaudaraan). Kesetaraan (equality). derajat KAP berpengaruh terhadap keluasan dan kedalaman informasi sehingga merubah sikap. kecepatan jangkauan terhadap khalayak relatif lambat dan efek yang terjadi perubahan sikap. Sifat komunikasi ini adalah spontan dan informal. Feedback yang diperoleh dalam KAP berupa feedback positif. tingkat timbal balik tinggi. kemampuan mengatasi tahap tinggi. Efektifitas KAP KAP merupakan komunikasi paling efektif untuk mengubah sikap. Ciri-ciri KAP menurut Rogers adalah arus pesanan dua arah. Empat tingkat ketergantungan komunikasi adalah peserta komunikasi memilih pasangan sesuai dirinya. lima ciri efektifitas KAP sebagai keterbukaan (openess). saling menerima timbal balik secara maksimal dan partisipan berperanan fleksibel.empati (empathy). 1.

menyentuh kesadaran diri melalui orang lain. iii)Empati komunikasi (empathic communication) Empati komunikasi meliputi penyampaian perasaan. serta mengembangkan harapan-harapan tingkah laku komunikasi dan terjadi pergantian peran untuk mencapai kesamaan pengalaman dalam perilaku empati. seseorang harus lebih dulu mengenal dan mengerti perilaku orang lain. menginteprestasikan bagaimana respon informasi. 1 . persepsi atau proses yang menyatakan tidak langsung perubahan sikap atau perilaku penerima. i)Kelayakan (decentering) Bagaimana individu memusatkan perhatian kepada orang lain dan mempertimbangkan apa yang dipikirkan dan dikatakan orang lain tersebut. Pengambilan peranan (role taking) dan Empati komuniksi (empathic communication). mendasarkan keseluruhan karakteristik dari norma dan nilai masyarakat. Tahap proses empati adalah seperti Kelayakan (decentering). orang dapat mengamati atau mengdefinasikan perilakunya sendiri dan Teori Pengambilan Peran (role taking theory). Berlo membahagikan teori empati menjadi dua iaitu Teori Penyimpulan (inference theory). mendasarkan pada asumsi sebagian kelompok budaya dan Tingkatan psikologi (psycological level). ii)Pengambilan peranan (role taking) Mengdefinasikan orang lain ke dalam dirinya.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 yang diharapkan berupa timbal balik. Tingkatan dalam pengambilan peranan sebagai Tingkatan budaya (cultural level). Blumer mengembangkan pemikiran Mead melalui pemikiran interaksionisme simbolik iaitu “Manusia bertindak (act) terhadap sesuatu (thing) atas dasar makna (meaning) yang mempunyai objek tersebut bagi dirinya. Tingkatan sosiologis (sociological level). individu mempunyai kemampuan untuk mendapatkan. mendasarkan pada apa yang dialami oleh individu. kejadian.

34. (1998). usia. tujuan terapeutik diarahkan pada pertumbuhan klien seperti Realisasi diri. Komunikasi terapeutik mengarah pada bentuk komunikasi interpersonal. 34. saling tergantung dan mencintai. menciptakan hubungan antara bidan dengan pasien untuk mengenal keperluan komunikasi. Mencegah tindakan yang negatif terhadap pertahanan diri individu.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Komunikasi. penerimaan diri dan rasa hormat pada diri sendiri. pendidikan dan tujuan. bertujuan dan dipusatkan untuk individu. Menurut Stuart. dan belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain. 34. Kemampuan komunikasi tidak terlepas dari tingkah laku yang melibatkan aktiviti fizik. Northouse (1998: 12). Identitas diri yang jelas dan integritas diri yang tinggi. Membantu mengambil tindakan yang efektif untuk individu. komunikasi terapeutik merupakan hubungan interpesonal antara bidan dengan individu.1 : Tujuan Komunikasi Terapeutik Membantu individu memperjelas dan mengurangi beban perasaan serta fikiran. mental dan dipengaruhi oleh latar belakang sosial. Peningkatan fungsi dan kemampuan yang memuaskan serta mencapai tujuan personal yang realiti. pengalaman. Stuart G.0 : Pengertian Komunikasi Terapeutik Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sedar.W. dalam hubungan ini bidang dan individu memperoleh pengalaman belajar bersama dalam rangka memperbaiki pengalaman emosi individu. mengungkap perasaan dan mengkaji masalah serta mengevolusi tindakan yang dilakukan bidang. 1 . komunikasi terapeutik adalah kemampuan atau keterampilan bidang untuk membantu individu beradaptasi terhadap stress. mengatasi gangguan psikologi. Mengidentifikasi. Membantu mempengaruhi orang lain. Kemampuan membina hubungan interpersonal yang intim. lingkungan fizik dan diri sendiri. Memberikan pengertian tingkah laku individu dan membantu individu mengatasi masalah yang dihadapi.2 : Manfaat Komunikasi Terapeutik Mendorong dan menganjurkan kerjasama antara bidang individu.

Mempunyai hubungan akrab dan mempunyai tujuan.4 : Prinsip Komunikasi Terapeutik (Menurut Carl Rogers) Bidan sebagai tenaga kesihatan harus mengenal dirinya sendiri. bidan harus jujur dan berkomunikasi secara terbuka. bidang dengan aktif. Bidang sebagai tenaga kesihatan harus menciptakan suasana agar individu berkembang tanpa rasa takut. 34. berfokus pada individu yang membutuhkan bantuan. 34. ada penerima dan lingkungan saat komunikasi berlangsung. bidang harus dapat berperan sebagai role model.6 : Teknik Menjalin Hubungan dengan individu Syarat dasar komunikasi menjadi efektif (Stuart.3 : Unsur Komunikasi Terapeutik Adapun komunikasi terapeutik mempunyai unsur sebagai ada sumber proses komunikasi. Altruisme (panggilan jiwa) untuk mendapatkan kepuasan dengan menolong orang lain.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 34. percaya dan menghargai. menghayati nilai yang dianuti individu.3 : Ciri Komunikasi Terapeutik Komunikasi terapeutik mempunyai ciri sebagai terjadi antara bidan dengan individu. bidang sebagai tenaga kesehatan harus sedar tentang kepentingan individu. komunikasi ditanda dengan sikap menerima. 1 . informasi dan masukan. 34. pesanan disampaikan dengan penyandian balik (verbal & non verbal). bidang harus faham akan maksud empati. mampu mengekspresikan perasaan. bidan sebagai tenaga kesehatan harus faham. Komunikasi dilakukan dengan saling pengertian sebelum memberi saranan. mendengarkan dan memberikan respon pada individu. mampu menentukan batas waktu yang sesuai dan konsisten. berpegang pada etika serta tanggungjawab. bidang sebagai tenaga kesihatan menciptakan suasana agar individu punya motivasi mengubah diri. 1998) adalah Komunikasi ditujukan untuk menjaga harga diri pemberi dan penerima pesan. bidang sebagai tenaga kesihatan harus menguasai perasaannya sendiri.

7 : Jenis Komunikasi Terapeutik Mendengar dengan penuh perhatian Usaha bidan mengerti individu dengan cara mendengarkan masalah yang disampaikan individu. Memfokuskan Untuk membatasi bahan pembicaraan sehingga percakapan lebih spesifik dan difahami. Sikap bidan mendengarkan tanpa memutuskan pembicaraan. Mengklarifikasi Tujuan : untuk menyamakan maksud. Sikap bidan pandangan ke individu. Menanyakan pertanyaan yg berkaitan Tujuan : mendapatkan informasi yang spesifik mengenai masalah yang disampaikan individu. menghindari gerakan yang tidak perlu. Menyatakan hasil observasi Bidan memberikan timbal balik pada individu dengan menyatakan hasil pengamatannya sehingga individu dapat menguraikan apakah pesannya diterima atau tidak. Mengulang ucapan pasien dengan kata-kata Pemberian feedback dilakukan setelah bidan melakukan pengulangan kembali kata kata individu. Menunjukkan penerimaan Mendukung dan menerima informasi dengan tingkah laku yang menunjukkan penilaian. memberikan umpan balik verbal. 1 . tubuh condong ke arah individu. tidak menyilangkan kaki dan tangan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 34.

Menganjurkan klien untuk menguraikan persepsi Bidan harus dapat melihat segala sesuatu dari perpektif individu. Memberikan penghargaan Teknik ini tidak digunakan untuk menyatakan hal yang baik dan buruk. bidan mengikuti apa yang sedang dibicarakan selanjutnya. Diam Memberikan kesempatan pada bidan untuk mengorganisasikan pikiran dan memproses informasi. memberi kesempatan kepada individu untuk berinisiatif dalam memilih topik pembicaraan. menafsirkan diskusi. Menguraikan kejadian secara teratur akan membantu bidan dan individu untuk melihat dalam suatu perspektif. Menawarkan diri Menyediakan diri anda tanpa respon bersyarat atau respon yang diharapkan. Menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan Tujuannya adalah memberi kesempatan individu untuk mengarahkan seluruh pembicaraan. memberi kesempatan kepada individu untuk memulai pembicaraan. Manfaat untuk membantu. Menemukan pola kesukaran interpersonal klien.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Menawarkan informasi Memberi tambahan informasi merupakan tindakan rawatan kesihatan untuk individu. 1 . Meringkas Pengulangan idea utama yang telah dikomunikasikan secara singkat. mengingat topik yang telah dibahas sebelum melanjutkan pembicaraan. Menempatkan kejadian dan waktu secara berurutan.

Melaksanakan pendidikan kesihatan. tahap tindak lanjut dan tahap untuk kontrak yang akan datang. 2) Penafsiran berbeza. 7) Menuntut bukti. 6) Bicara hal-hal yang pribadi. mengingatkan kontrak. Hal yang harus diperhatikan : memberi salam. 5) Pemberian jaminan yang tidak mungkin. 4) Kepentingan berbeza. rencana yang telah dibuat dengan keadaan individu dan mengevaluasi hasil tindakan yang lalu. Fasa kerja Merupakan inti hubungan bidan-klien yang terkait erat dengan pelaksanaan rencana tindakan kebidanan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.dan meningkatkan kemampuan individu secara mandiri menyelesaikan masalah yang dihadapi (tujuan afektif & psikologi). Tujuan meminteprestasi data. memvalidasi keadaan individu. Hal yang perlu dilakukan bidan adalah : memberi salam. mempertahankan. mengakhiri perkenalan. pikiran dan perilakunya (tujuan kognitif). Terminasi akhir : terjadi jika individu akan pulang dari rumah sakit atau bidan selesai praktik. terdiri dari tahap evaluasi hasil.8 : Faktor Penghambat Komunikasi Terapeutik Komunikasi terapeutik dapat mengalami hambatan diantaranya : 1) Pemahaman berbeza. isi percakapan tindak lanjut dan tahap eksplorasi perasaan. Mengembangkan. 3) Komunikasi yang terjadi satu arah. Melaksanakan observasi dan pemantauan. Tujuan tindakan kebidanan : Meningkatkan pengertian dan pengenalan individu tentang diri. menyepakati masalah pasien. Fasa terminasi Merupakan akhir dari setiap pertemuan bidan dengan individu. memperkenalkan diri.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Perkenalan Adalah kegiatan yang dilakukan saat pertama kali bertemu. Melaksanakan kolaborasi. menyepakati pertemuan (kontrak). 34. Klasifikasi terminasi : Terminasi sementara : akhir dari tiap pertemuan bidan dengan individu. melengkapi kontrak. menanyakan nama individu. Orientasi Fasa ini dilakukan pada awal setiap pertemuan kedua. Isi percakapan antara bidan dengan individu meliputi tahap evaluasi hasil. penjelasan dan 1 . perasaan.

menentukan sikap individu. 8 ) Mengalihkan topik pembicaran. mengidentifikasi perkembangan individu. 1 . mengungkapkan perasaan. memberi sokongan. kesihatatan dan individu sepakat untuk berkomunikasi secara terbuka.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 tantangan. membantu menciptakan lingkungan yang dapat mengurangkan kecemasan. mengobservasi kejadian yang terjadi. 11) Memperlihatkan sifat jemu dan pesimis. 9) Memberikan kritik mengenai perasaan pasien. meningkatkan harga diri individu. menggunakan komunikasi untuk meningkatkan harga diri individu. mengevaluasi data tentang status mental pasien. Evolusi Individu dapat mengembangkan kemampuan dalam mengkaji dan memenuhi keperluan komunikasi menjadi lebih jelas. 10) Terlalu banyak bicara. dan memfokuskan kepada masalah. mengkaji tingkat kecemasan individu. Implementasi Memperkenalkan diri dan memulakan interaksi dengan individu. membantu menerima pengalaman. mengevaluasi kemampuan individu dalam berkomunikasi. terbuka. Komunikasi Terapeutik dalam Kebidanan Komunikasi terapeutik dalam kebidanan meliputi : Pengkajian Menentukan kemampuan dalam proses informasi. Tujuan Rencana Membantu individu memenuhi keperluan sendiri. membantu individu mendapatkan gambaran pengalamannya.

bercerita dan sebagainya.0 PENILAIAN Berdasarkan kepada penilaian yang dibuat. Jelas sekali bahawa. intonasi. pidato. Buktinya setiap tahun negara Malaysia telah membuat pertandingan Pidato Bahasa Melayu Antarabangsa Piala Perdana Menteri yang disertai oleh beberapa negara asing seperti China. kerana pelajar lebih mudah diajar dan mereka lebih mudah memahami. Hal ini menunjukkan bahasa melatu telah digunakan di seluruh dunia. Rusia. lakonan. Jika dilihat pada masa kini. contohnya. bahasa Melayu bukan sahaja terkongkong di negara Malaysia tetapi ianya juga telah tersebar luas di seluruh dunia. bahasa Melayu sangat penting dalam menguasai kemahiran bercakap. Untuk menguasai kemahiran bercakap dalam bahasa melayu ini haruslah dimulakan di peringat sekolah lagi.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 33. untuk menguasai kemahiran ini memerlukan strategi dan juga teknik yang berkesan. Dalam pertandingan ini. 1 . Bosnia dan sebagainya. Australia. Melalui kajian yang telah dibuat. gaya pertuturan adalah sangat diambil kira dari segi sebutan. Satu lagi bukti yang menunjukkan bahasa Melayu digunakan di peringkat antarabangsa ialah penggunaanya di universiti-universiti luar negara. Jerman. di Universiti Beijing Foreign Studies (BFSU) telah mewujudkan Jabatan Bahasa Melayu yang diketuai Prof Madya Zhao Yuezhen. bak kata perpatah melayu kita “melentur buluh biarlah dari rebungnya”. fonologi dan lain-lain. Terdapat pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan oleh seorang guru dalam membantu pelajarnya menguasai kemahiran bercakap ini antaranya seperti perbahasan. bahasa Melayu bukan sahaja dituturkam oleh orang melayu malah ianya juga digunakan oleh masyarakat lain. peringkat sekolah merupakan peringkat yang paling sesuai sekali dalam menerapkan kemahiran bertutur ini.

untuk menguasai kemahiran bercakap ini dalam bahasa Melayu ini memerlukan perancangan strategi dan juga teknik yang berkesan. menguasai Bahasa Melayu itu adalah sangat penting. Usaha-usaha daripada pemimpin masa lalu telah berjaya mengangkat bahasa melayu menjadi bahasa kebangsaan negara Malaysia. Kemahiran bercakap merupakan salah satu kemahiran yang harus diambil berat dalam menguasai bahasa melayu ini. pelbagai kemahiran harus dikuasai seperti kemahiran membaca. Melalui pembacaan dan kajian yang telah di buat. fonologi dan sebagainya.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 34.0 KESIMPULAN Kesimpulannya. Untuk menguasai kemahiran bercakap ini. 1 . seseorang itu haruslah terlebih dahulu menguasai dan memahami sistem bunyi yang terdiri daripada vokal. Penutur juga harus mempelajari bahasa melayu baku dengan baik bagi membolehkan beliau bercakap dengan baik. Sebagai masyarakat Malaysia. kemahiran bercakap dan sebagainya. kemahiran menulis. pembentukan bahasa Melayu ini telah melalui perbagai peringkat sebelum terbentuknya bahasa Melayu pada masa kini.

Bahasa Melayu Baku Asas Pembinaan Tamadun. 2000. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Mengajar Bahasa Malaysia. Dewan Bahasa. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur: PTS Professional. Kecekapan Berkomunikasi Dalam Bahasa Melayu. 1 . Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Dan Pustaka. 1985. 1989. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Teknik dan Contoh. Pedoman Sebutan Baku Bahasa Melayu. Trend dalam pengajaran Bahasa Melayu. Kamarudin Hj. Prinsip. Zulkifli Yusof. Husin. Kuala Lumpur. Abd Aziz Abd Talib. Dewan Bahasa Dan Pustaka. M. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Ismail Bin Dahaman.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 BIBLIOGRAFI Abdul Aziz Abd Talip. 2000. Menguji Kemahiran Bahasa.Bhd. 1995. Padagogi Bahasa Melayu: Prinsip. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. 2005.A. Yahya Othman. 1994. Anwar Ibrahim. Perkaedahan Mengajar Bahasa. Raminah Hj. Sukarkah Komunikasi Anda? Seni Berhubung Dengan Orang Lain. Kuala Lumpur.Bhd. Kaedah & Teknik. 1993. Kumpulan Budiman Sdn. 1989. Sabran. Azwan Wan Chik. Kuala Lumpur. Utusan Publications and Distributors Sdn Bhd.

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful