Bil.

sterik

Geometri dasar 0 pasangan menyendiri

1 pasangan menyendiri

2 pasangan menyendiri

3 pasangan menyendiri

2 Linear

3

datar trigonal tekuk

4

tetrahedral

piramida trigonal

tekuk

5

bipiramida trigonal

jungkat jungkit

bentuk T

linear

6 Oktahedral piramida persegi datar persegi 7 bipiramida pentagonal piramida pentagonal .

CO2 AX2E1 Tekuk NO2−. SO2. CO32−. I3− AX3E0 Datar trigonal BF3. O2 AX2E0 Linear BeCl2.Jenis molekul Bentuk Susunan elektron† Geometri‡ Contoh AX1En Diatomik HF. O3 AX2E2 Tekuk H2O. HgCl2. OF2 AX2E3 Linear XeF2. SO3 AX3E1 Piramida trigonal NH3. PCl3 . NO3−.

BrF5 . BrF3 AX4E0 Tetrahedral CH4. PO43−. ClO4− AX4E1 Jungkat-jungkit SF4 AX4E2 Datar persegi XeF4 AX5E0 Bipiramida trigonal PCl5 AX5E1 Piramida persegi ClF5.AX3E2 Bentuk T ClF3. SO42−.

AX6E0 Oktahedral SF6 AX6E1 Piramida pentagonal XeOF5−. IOF52− [5] AX7E0 Bipiramida pentagonal IF7 .