1 1.0 Pengenalan Istilah pembelajaran begitu sinonim dengan para pelajar dan guru-guru.

Seperti mana yang kita ketahui, kecemerlangan dalam pembelajaran merupakan salah satu objektif penting bagi seseorang pelajar. Isu pembelajaran sering kali menjadi topik hangat yang diperbahaskan dalam kalangan para ibu bapa dan guru. Namun apakah yang dimaksudkan dengan pembelajaran? Menurut teori pembelajaran behavioris, pembelajaran merujuk kepada sebarang perubahan tingkah laku seseorang pelajar (Shahabudin et al. 2007). Perubahan tingkah laku tersebut adalah hasil daripada pengalaman baru yang dipelajarinya. Dalam erti kata yang lain, pembelajaran adalah keadaan manusia mengalami proses belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Kesan daripada pembelajaran tersebut, seseorang individu akan menghadapi sesuatu situasi dengan cara yang berlainan daripada sebelum sesuatu pembelajaran itu berlaku. Pembelajaran sangat penting bagi mengekalkan kemandirian spesies manusia. Disebabkan itu, Tuhan memberikan manusia akal supaya manusia boleh belajar dan memanfaatkan minda yang dikurniakan Tuhan kepada mereka. Pembelajaran pada amnya ialah pemerolehan tabiat, pengetahuan dan sikap. Menurut pendapat Crow dan Crow (1980), pembelajaran melibatkan cara baru membuat sesuatu kerja. Hal ini berlaku dalam percubaan individu mengatasi rintangan atau menyesuaikan diri kepada situasi baru dan proses pembelajaran ini akan berlaku sepanjang hayat seseorang, tidak kira sama ada di sekolah, di rumah atau di persekitaran. Woolfolk (1998) berpandangan bahawa pembelajaran berlaku apabila sesuatu pengalaman secara relatifnya menghasilkan perubahan kekal dalam pengetahuan dan tingkah laku. Woolfolk menegaskan kepentingan pengalaman dalam proses pembelajaran. Ini kerana pembelajaran secara amnya bermula daripada peringkat bayi di peringkat mula-mula mereka akan mengetahui beberapa kemahiran mudah dalam proses pertumbuhan dan perkembangan mereka seperti memegang botol susu, merangkak, berjalan, berlari dan sebagainya. Proses pembelajaran ini akan sentiasa berterusan sehingga kanak-kanak membesar dan berupaya mempelajari lebih banyak perkara dan kemahiran.

2 Pandangan yang diutarakan oleh Woolfolk mengenai pembelajaran sangat berkait rapat dengan pembelajaran secara reflektif iaitu suatu pendekatan dalam proses pembelajaran yang didasarkan pada pengalaman yang merupakan tunjang utama dalam proses menimba pengetahuan. Ini kerana, pada kebiasaannya manusia membentuk pemikiran dan membina pemahaman berdasarkan peristiwa atau pengalaman yang mereka alami sebelum ini. Tanpa pengalaman yang dialaminya sendiri, sesuatu pengetahuan tidak akan menjadi satu proses pembelajaran yang bermakna.

2.0

Definisi Pembelajaran Secara Reflektif Pembelajaran secara reflektif merupakan satu proses transformasi dan integrasi antara

pengalaman dan pemahaman terdahulu atau yang sedia ada dan memerlukan seseorang memahami sesuatu konsep terlebih dahulu sebelum melakukan refleksi. Pembelajaran ini juga lebih berpusatkan pelajar iaitu pelajar akan membina pengetahuan yang bermakna secara aktif melalui diri sendiri daripada pengalaman yang sedia ada. Pembelajaran secara reflektif membantu pelajar mengaitkan apa yang terjadi di sekeliling dengan apa yang dipelajarinya dan menekankan pada penerokaan dan penemuan kendiri melalui aktiviti penyelesaian masalah. Persoalan yang boleh membantu pelajar dalam pembelajaran secara relektif ialah “apa yang saya perolehi daripada pembelajaran ini?” Proses pembelajaran ini sentiasa dikaitkan dengan perbuatan iaitu melalui teori kepada praktikal atau aplikasi. Pembelajaran secara reflektif (reflective learning) memberikan kesempatan kepada pelajar untuk melakukan analisis terhadap pengalaman yang dialami dan memfasilitasi pembelajaran dari pengalaman tersebut. Pembelajaran reflektif juga mendorong dan mendidik pelajar untuk berfikir secara kreatif, mempersoalkankan sikap dan mendorong kemandirian pembelajaran. Menurut Allen & Enz (1986-1987) dan McCrindle & Christensen (1995) pembelajaran secara reflektif dapat menggalakkkan pemikiran kreatif dan kritis dalam kalangan pelajar. Pembelajaran reflektif juga melihat bahawa proses ialah produk daripada cara berfikir dan berfikir adalah produk daripada sebuah proses. Jadi melalui pembelajaran ini, pelajar dapat mencipta sesuatu daripada pelbagai konsep, peristiwa atau interaksi dalam satu tempoh masa.

Hal ini dapat dilihat melalui teori konstruktivisme yang menekankan pembinaan konsep melalui pengetahuan lepas. pembelajaran ini juga dapat membantu pelajar mengenal pasti dan membuat perbandingan terhadap nilai dan kepercayaan antara satu sama lain. Selain daripada dapat membantu seseorang mengenalpasti potensi kecenderungan bias atau diskriminasi pembelajaran secara reflektif ini juga seterusnya dapat membuat perubahan ke arah yang lebih baik. pelajar akan cuba untuk mencantumkan maklumat baru dan lama bagi membentuk pengetahuan yang baru. Dalam erti kata yang lain. setelah pelajar mempelajari sesuatu maklumat. Selain daripada itu.0 Teori pembelajaran reflektif Teori konstruktivisme merupakan tunjang utama dalam pembelajaran secara reflektif. Hal ini merangkumi kesedaran ‘apa yang dia tahu’ dan ‘apa yang dia tidak tahu’. manusia membentuk dan membina pemahaman berdasarkan peristiwa yang mereka pernah alami sebelum ini. Pembelajaran reflektif (reflective learning) memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan analisis atau pengalaman individu yang dialami dan memfasilitasi pembelajaran dari pengalaman tersebut. Menurut Jones (1997). Para pelajar yang reflektif didapati menunjukkan pemilikan kebolehan metakognisi iaitu kemampuan untuk menyedari dan mengetahui proses kognitif yang terjadi pada diri sendiri. Pembelajaran reflektif menggunakan pendekatan teori konstruktivisme yang pada dasarnya menekankan pembinaan konsep yang asas sebelum konsep itu dibangunkan dan diaplikasikan apabila diperlukan. konstruktivisme ialah proses menambah dan mensintesis maklumat baru berpandukan pengetahuan sedia ada untuk mendapatkan satu maklumat baru. . Seseorang pelajar yang mengamalkan pembelajaran secara reflektif akan berusaha untuk mengekalkan kemajuan pembelajarannya dengan tepat bagi pencapaian matlamatnya dan berkebolehan untuk membuat penyesuaian terhadap prestasi dan tabiat belajarnya bagi merangsang proses pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh peranan refleksi itu sendiri yang dapat menjadi panduan ke arah kesedaran kendiri yang tinggi dan seterusnya menjadi langkah pertama untuk melakukan perubahan yang positif. Kebiasaannya. 3. Pembelajaran secara reflektif dapat membantu seseorang pelajar untuk mengetahui dengan lebih baik tentang kekuatan dan kelemahan mereka dalam pembelajaran.3 Pembelajaran secara reflektif menghuraikan keadaan seseorang pelajar yang menyedari akan kemajuan proses pembelajarannya.

Melalui perbincangan. Setiap pelajar memiliki idea dan pengetahuan sendiri yang memerlukan pelajar membangunkan pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan yang sedia ada serta menggunakan idea mereka sendiri.1 Prinsip-prinsip konstruktivisme Terdapat beberapa prinsip asas dalam teori konstruktivisme yang dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran iaitu pengetahuan perlu dibina secara aktif oleh pelajar iaitu pelajar perlu bergerak secara aktif dan berusaha mencari pengertian kepada perkara-perkara yang ditemuinya. Apabila pelajar dapat memahami apa yang dipelajari dengan jelas. . Mereka bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri dan mampu menyelesaikan masalah agar mereka dapat mempelajari sesuatu pelajaran dengan lebih bermakna. Dalam teori konstruktivisme. setiap pelajar memiliki idea dan pengetahuan yang tersendiri terhadap sesuatu konsep atau subjek yang dipelajari. Pelajar perlu saling berbincang dengan guru dan rakan-rakan mereka dengan bertanyakan soalan yang berbentuk mencabar minda yang dapat merangsang pemikiran mereka. Para pelajar perlu sentiasa berinteraksi dan bertukar-tukar pendapat sesama mereka dan guru tentang subjek yang dipelajari. mereka mampu untuk mengaplikasikan pengetahuan yang baru dalam kehidupan dan situasi baru. Ini kerana interaksi dan pengaruh sosial membawa kepada aras pemikiran yang lebih tinggi. Lazimnya.4 3. pembelajaran berlaku melalui interaksi sosial dengan orang lain. akan tetapi perlu diperkukuhkan lagi agar kefahaman pelajar tentang sesuatu konsep atau idea lebih jelas apabila mereka terlibat secara langsung dalam pembinaan pengetahuan baru. Pelajar perlu menggunakan daya pemikiran mereka sendiri dan bukannya bergantung semata-mata kepada guru. Idea-idea ini tidak harus ditolak begitu sahaja. Idea-idea yang berbeza yang dikemukakan oleh individu-individu yang berlainan perlu dibandingkan supaya dapat melahirkan ilmu pengetahuan yang mempunyai dasar yang kukuh dan kuat. Pelajar juga perlu mengambil inisiatif mengemukakan soalan atau isu dan seterusnya membuat analisis dan menjawab soalan itu dengan sendiri. pelajar dapat mengubah atau mengukuhkan idea-idea mereka. Hal ini bertepatan dengan Jean Piaget yang berpandangan bahawa pembelajaran merupakan satu proses yang dinamik dan sosial.

teori ini sesuai digunakan untuk gaya pembelajaran reflektif kerana pelajar mengaitkan pengetahuan dan pengalaman lepas untuk membentuk pemahaman yang baru dan seterusnya menggalakkan pelajar berfikir secara kritis dan kreatif. ini dapat membantu pelajar untuk menyedari kerelevanan kurikulum terhadap kehidupan mereka. 4. Pelajar berperanan menentukan pembelajaran sendiri. ini menjadikan pelajar lebih yakin kepada diri sendiri dan berani menghadapi serta menyelesaikan masalah dalam situasi baru. Secara tidak langsung. Kefahaman pelajar tentang sesuatu konsep dan idea akan lebih jelas apabila mereka terlibat secara langsung dalam pembinaan pengetahuan baru. Guru juga bertanggungjawab untuk memberi bimbingan kepada para pelajar dan garis panduan yang sesuai kepada mereka. Pelajar yang belajar secara konstruktivisme diberi peluang untuk membina sendiri kefahaman mereka terhadap sesuatu pengetahuan.5 Guru juga memainkan peranan dalam teori konstruktivisme kerana guru merupakan fasilitator atau pembimbing dalam proses membina pengetahuan. menjana idea dan membuat keputusan yang bijak dalam menghadapi pelbagai kemungkinan dan cabaran dan seterusnya menjadikan pelajar lebih seronok untuk terus belajar sepanjang hayat. Oleh itu. Guru tidak perlu memberi jawapan kepada persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh pelajar akan tetapi guru hanya berperanan untuk bertanyakan soalan yang membina agar dapat merangsang dan menggalakkan pelajar untuk berfikir secara kritis dan kreatif dalam pemikiran mereka. Secara tidak langsung. Melalui konstruktivisme ini pelajar akan sentiasa berfikir untuk menyelesaikan masalah. Pembelajaran secara reflektif membantu pelajar membentuk pengetahuan dan pemahaman secara autonomi. Ini dapat mencabar pemikiran seseorang pelajar. Hasilnya. Kesimpulannya. individu tersebut akan membentuk pemahamannya sendiri terhadap sesuatu konsep tertentu berhubung pengetahuan dan maklumat berkenaan.0 Model pembelajaran reflektif . Guru perlu menggalakkan pelajar untuk menerangkan idea mereka dan menghargai pandangan atau pendapat pelajar. konstruktivisme ialah proses membuat analisis dan menilai maklumat yang baru diterima berdasarkan pengetahuan yang sedia ada dan menggunakan pengalaman individu untuk menjana suatu maklumat baru.

Kedua-dua model ini telah dibina bagi meningkatkan pembelajaran secara reflektif dalam kalangan pelajar. Model ini dapat dijadikan sebagai elemen yang penting dalam menjadikan pengalaman kepada pembelajaran yang lebih bermakna. model ini mengandungi empat elemen utama seperti berikut: Pra-pengalaman Pengalaman Refleksi Integrasi Pra-pengalaman (pre-experience) Sebagai contohnya jurulatih bola jaring memberi taklimat dan demonstrasi kepada pelajar bagaimana untuk menjaringkan bola dengan menggunakan kedua-dua belah tangan dari atas kepala.6 Terdapat dua model yang boleh digunapakai dalam pembelajaran secara reflektif ini iaitu Reflection Integration Model (Model Integrasi Refleksi) yang dibina oleh Hutchinson & Allan (1997) dan Theoretical Models of Reflection oleh Scanlon & Chernomas (1997). Reflection Integration Model dibina berpandukan kepada teori pembelajaran melalui pengalaman dan hasil daripada penyelidikan mereka terhadap pelajar pendidikan. Pengalaman (experience) . Secara umumnya. Para pelajar melihat teknik dan cara berkesan yang telah ditunjukkan oleh jurulatih yang mana kebiasaannya bola dijaringkan dengan menggunakan sebelah tangan sahaja dan pada peringkat ini mereka hanya diberikan pendedahan terlebih dahulu iatu cara menjaringkan bola.

Integrasi (integration) Pada peringkat ini. Setelah mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap pembaharuan tersebut. Reflection Integration Model ini menggalakkan student-centered approach iaitu lebih berpusatkan pelajar itu sendiri dan memerlukan penglibatan yang aktif daripada pelajar dan menggalakkan pelajar untuk berfikir mengenai apa yang difikirkan sesuai dengan mereka. Refleksi (reflection) Pada peringkat ini. seseorang perlu melakukan analisis dan penilaian terlebih dahulu terhadap pengalaman lepas dengan pengalaman yang baru diperolehi. Tanpa kesedaran. Setelah mencuba teknik yang terbaru.7 Pemain diberi peluang untuk membuat jaringan dan pada peringkat ini pemain mempunyai pengalaman sendiri dalam mengaplikasikan teknik yang telah diajar. Dalam Theoretical Models of Reflection yang dibina oleh Scanlon & Chernomas (1997) menyatakan bahawa terdapat tiga tahap pembelajaran secara reflektif iaitu dimulai dengan awareness (kesedaran). pemain akan membuat perbandingan antara teknik lama dan baru dan memilih teknik yang lebih baik dan mempraktikkannya pada masa akan datang. Secara umumnya. pemain mendapati teknik yang baru ini lebih sesuai dan mudah untuk menjaringkan bola. proses refleksi tidak akan berlaku. Model ini menyatakan bahawa kesedaran merupakan tunjang utama dalam proses refleksi. Dalam melakukan pembaharuan tersebut. pemain mungkin telah mempunyai pengetahuan atau idea tentang cara dan kaedah yang lain untuk menjaringkan bola iaitu dengan menggunakan sebelah tangan sahaja. Sebagai pelajar yang mengamalkan pembelajaran secara reflektif. critical analysis ( kritikal analisis) dan new perspective (perspektif baru). Seseorang yang sudah mempunyai pengalaman sedia ada akan sentiasa mengaitkan pengalaman tersebut dengan situasi semasa dan seterusnya belajar untuk membuat pembaharuan berdasarkan refleksi yang telah dibuat. mereka akan sentiasa berfikir cara untuk menggunakan pengetahuan dan kemahiran baru pada masa hadapan agar mereka dapat menghadapi dan menangani segala kemungkinan dengan jayanya. mereka akan beralih untuk melakukan .

5. Hal ini disebabkan oleh proses reflektif yang menggalakkan pemikiran yang berkesan dan perubahan kepada tingkah laku. pengumpulan informasi yang berkaitan merupakan perkara utama dalam pembelajaran ini. 2007). mempertingkatkan mutu proses pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan dan secara tidak langsung membangunkan keprofesionalan guru (Hasniza et al). Untuk memastikan proses ini berjalan dengan lancar. Pendekatan pembelajaran secara reflektif dapat digunakan untuk melakukan penambahbaikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah (McMahon 1999). Menurut Brockbank dan McGill (2007). 2002) & (BroakBank & McGill. 2005). pengalaman. pelajar akan melakukan proses seterusnya iaitu refleksi. mereka perlu tahu proses yang terlibat dalam pembelajaran ini. atau informasi yang dikehendaki dimasukkan (Seng. 2008). Setelah melakukan proses deduktif. Bagi guru yang ingin menggunakan pendekatan pembelajaran secara reflektif ini. membuat perkaitan dan mengingat kembali apa yang telah dipelajari dengan apa yang dialami. mencari maklumat yang berkaitan dari maklumat yang banyak. ada kemungkinan pelajar akan mencampur adukkan perkara yang tidak sepatutnya ketika melakukan refleksi. Jika pelajar tidak mempunyai kemahiran untuk membuat perkaitan. Proses yang terakhir dalam pembelajaran reflektif ialah proses . Ini bermakna secara tidak langsung pembelajaran secara reflektif menjadikan pelajar mampu membina pemahaman dan pengetahuan secara aktif. kritis dan efisyen (Sadiah. pelajar juga perlu mempunyai kemahiran untuk membuat perkaitan informasi yang telah ditapis dengan apa yang telah diajar atau yang dikehendaki oleh guru. mencari.8 sesuatu dalam bentuk perspektif yang baru. Di sinilah guru dapat melihat kemampuan pelajar untuk melakukan pembelajaran secara deduktif (BroakBank et al. Bagi pelajar pula. mereka perlu memahami maklumat yang telah disampaikan dan perlu mencari serta menambah lagi maklumat. pelajar perlu mengenal pasti hanya maklumat. Pembelajaran secara reflektif menuntut pelajar untuk meneroka. Guru perlu memberi informasi sebagai panduan kepada pelajar seperti menerangkan konsep dan memberi contoh berkaitan sebagai gambaran kepada pelajar. Setelah pelajar mendapatkan pemahaman yang jelas tentang apa yang dikehendaki.0 Pendekatan pengajaran dan pembelajaran Pembelajaran secara reflektif merupakan salah satu kaedah yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Persekitaran metakognitif menggalakkan kesedaran untuk berfikir dan memikirkan strategistrategi yang dibincangkan. guru boleh membawa pelajar ke penjara untuk melihat sendiri bagaimana hal tersebut terjadi. Metakognisi juga boleh memudahkan pelajar untuk melakukan refleksi kerana metakognisi itu sendiri merupakan . Proses pembelajaran ini merujuk kepada perbezaan yang pelajar alami sebelum dan selepas pelajar melakukan proses refleksi. Menurut Boud et al (1985) dalam Henderson menyatakan bahawa. guru yang tahu bagaimana proses metakognisi boleh berlaku akan menggalakkan pelajar untuk menggunakannya sewaktu proses pembelajaran.2010) yang cepat. Bagi guru yang ingin menjadikan pembelajaran secara reflektif ini sebagai satu strategi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru terlebih dahulu perlu menguasai caracara untuk melakukan proses metakognisi. mereka perlu menyediakan maklum balas (Walker. apabila guru meminta pelajar membuat refleksi mengenai impak latar belakang terhadap gaya hidup. Honey dan Mumfard (1992) menyatakan bahawa. penyediaan maklum balas yang lengkap akan dijadikan sebagai panduan untuk pelajar membaiki segala kesalahan yang dilakukan pada peringkat awal. Pada tahap ini. guru seharusnya menampilkan diri sebagai satu model perlakuan metakognisi untuk membantu pelajar menimbulkan kesedaran tentang apa yang difikirkan. pelajar yang memiliki gaya pembelajaran reflektif memerlukan masa yang secukupnya untuk membuat persediaan dan melaksanakan kerja tersebut. Dengan itu. Dalam membentuk suasana persekitaraan metakognisi. pelajar akan mampu untuk membuat perkaitan dengan lebih baik. dalam proses pembelajaran secara reflektif ini guru perlu memberi masa dan waktu yang secukupnya untuk pelajar membuat refleksi. Selain itu. barulah guru mudah mengajarkannya kepada pelajar. Guru juga perlu mewujudkan suasana persekitaran metakognisi yang kondusif bagi memupuk kemahiran berfikir dalam kalangan pelajar sepanjang hayat (Naranaysamy 2000).9 pembelajaran. 2010). membina soalan yang jelas supaya para pelajar boleh mengetahui kelemahan dan kesalahan yang telah mereka lakukan. Pendekatan lain yang boleh dilakukan oleh guru adalah dengan membawa pelajar mengalami sendiri (Boud et al 1985) apa yang cuba disampaikan. pelajar menganalisis pemahaman sendiri sebelum dan selepas melakukan integrasi maklumat dengan pengalaman atau maklumat yang ada. Selain itu. Apabila ketiga-tiga proses ini telah dilakukan pelajar perlu menilai kembali bersama rakan atau guru untuk mendapatkan maklum balas (Walker. Contohnya. Selepas itu.

Ini menjadikan proses pembelajaran terhalang dan secara perlahan mengurangkan minat pelajar . Pembelajaran secara reflektif menuntut guru memberi maklum balas yang segera terhadap kerja atau tugasan para pelajar (Boud et al 1985). Pembelajaran secara reflektif menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna kepada setiap individu kerana pembelajaran secara reflektif berkait rapat dengan pengalaman peribadi (Rubina Khan).10 refleksi terhadap pemikiran mereka (Seng 2005). pelajar tahu apa yang dipelajari kerana pada setiap akhir waktu kelas mereka perlu membuat refleksi terhadap apa yang telah mereka pelajari di kelas. 2007). 2007) dengan apa yang berlaku di sekeliling bagi memudahkan mereka untuk membuat refleksi.0 Kelebihan dan kekurangan Terdapat beberapa kelebihan bagi guru dan pelajar apabila mempraktikkanpembelajaran secara reflektif. situasi ini dapat menjadikan hubungan guru dan pelajar lebih bermakna dan hubungan antara guru dan pelajar akan lebih utuh dan rapat kerana guru perlu peka dengan apa yang telah pelajar lakukan. Walaupun pembelajaran secara reflektif merupakan salah satu pendekatan yang baik untuk diaplikasikan dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Secara tidak langsung ini akan membantu pelajar untuk lebih ingat tentang apa yang telah dipelajari kerana mereka perlu melakukan hubungan antara apa yang mereka telah pelajari dengan apa yang mereka telah alami. Ini kerana pelajar perlu mendapatkan penjelasan secara terus di dalam kelas bagi memudahkan mereka untuk melakukan refleksi. Selain itu. bagaimana mereka mendapatkan sesuatu keputusan atau jawapan dalam pembelajaran mereka. Pembelajaran secara reflektif juga membantu pelajar untuk lebih peka (Mohd Nor & Hazwani. akan tetapi memang tidak dapat dinafikan pembelajaran ini tetap mempunyai kekurangan tersendiri. Dengan menggunakan pembelajaran secara reflektif. pelajar akan lebih jelas dan faham konsep yang telah diajar (Mohd Nor dan Hazwani.Jadi. Bagi pelajar yang tidak pernah mengalami pengalaman akan menghadapi masalah untuk membuat hubung kait dan integrasi antara apa yang telah dipelajari di dalam kelas dengan pengalaman sendiri. pelajar boleh meningkatkan tahap pemahaman dan kualiti pembelajaran mereka kerana mereka boleh mengenal pasti dan membaiki kesilapan yang telah dilakukan. 6. apabila guru menggunakan pembelajaran secara reflektif. Di samping itu.

Apabila guru mengaplikasikan pembelajaran secara reflektif.0 Peranan guru Bagi menghasilkan pembelajaran reflektif yang lebih bermakna dan berkesan. guru boleh memberikan penghargaan kepada pelajar tersebut bagi membuat pelajar itu rasa gembira dengan hasil kerjanya. 2002). Guru menyediakan perancangan dan melaksanakannya hanya sekadar panduan untuk memastikan pelajar berada dalam konteks yang sepatutnya (Salhah Abdullah. Sebagai fasilitator. guru mungkin tidak membuat persediaan yang rapi kerana guru hanya menerangkan secara ringkas apa yang perlu dilakukan dan selebihnya mengharapkan kepada pelajar. Melalui pembelajaran secara reflektif. guru perlu tahu cara untuk menjalankan gaya pembelajaran tersebut bagi mengelakkan kekeliruan dalam kalangan pelajar. Untuk menangani masalah dalam pembelajaran secara reflektif. Apabila guru tidak memainkan peranan dalam proses pembelajaran. guru perlu tahu peranan yang perlu dimainkan. guru juga boleh memainkan peranan sebagai seorang motivator (Hasniza et al) & (Henderson) kepada pelajar. Ini kerana. Menjadi fasilitator bukan bermakna guru perlu melakukan segalanya tetapi lebih kepada membantu dan membimbing pelajar. 2005).11 untuk belajar (BroakBank & McGill 2007). Selain itu. 2002). Guru juga boleh memberi nasihat (Salhah & Ainon 2005) dan memberi gambaran ( Salhah 2002) yang mudah kepada pelajar supaya pelajar tidak berasa tertekan dan terbeban untuk melakukan proses refleksi dalam pembelajaran mereka. Walau bagaimanapun. pelajar mungkin akan menghadapi masalah dalam memahami arahan yang telah dikeluarkan. guru perlu merancang pengajaran. . guru secara tidak langsung menggalakkan inovasi dan integrasi pengetahuan dalam kalangan pelajar (Toh Wah Seng. Apabila pelajar dapat melakukan proses refleksi dengan baik dan cemerlang. sebelum mengaplikasikan pembelajaran secara reflektif dalam kalangan pelajar. Ini kerana peranan dan tanggungjawab guru sememangnya memberi impak yang besar dan mendalam dalam diri setiap individu itu (Salhah Abdullah. menjalankan perancangan yang telah dilakukan dan menilai kembali perancangan tersebut selepas pelaksanaannya. 2010). Disebabkan pendekatan ini berpusatkan pelajar. guru berperanan sebagai fasilitator iaitu orang tengah atau pemudah cara yang berperanan untuk membantu pelajar apabila mereka menghadapi kesukaran dengan bahan pembelajaran (Jeniffer. sewajarnya para guru perlu tahu dan peka peranan yang perlu ditonjolkan. 7.

Saharuddin). Mealalui sesi perbincangan atau soal jawab yang dijalankan. guru perlu mempunyai kemahiran untuk memberikan penjelasan yang jelas supaya dapat mencetus idea dalam kalangan para pelajar (Zainuddin dan Md. di mana guru mestilah mewujudkan sesi perbincangan atau sesi soal jawab bagi mengetahui pandangan dan pemikiran para pelajar. menerangkan apa yang tidak difahami menyelesaikan masalah tersebut. Guru perlu sentiasa bersedia untuk membantu dan memberi pendapat kepada para pelajar dalam mengatasi masalah pembelajaran mereka. guru boleh membantu pelajar ataupun menyuruh rakan-rakan lain memberi pendapat untuk mendapatkan pemahaman dengan mengadakan diskusi bersama rakan-rakan. Motivasi dan semangat pelajar bukanlah sentiasa berada pada tahap yang tinggi. guru perlu bersedia untuk berkongsi pendapat dan . Ini kerana pelajar memerlukan seseorang untuk mendapatkan nasihat atau berkongsi idea apabila menghadapi masalah dalam pembelajaran. Guru yang mempunyai kemahiran sebagai pemudah cara ialah guru yang cekap menggunakan kemahiran lisan dan bukan lisan. Di samping itu. maka mereka akan mengambil kesempatan sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran berlaku untuk memberi perangsang kepada pelajar.12 bagi sesetengah pelajar yang kurang kreatif dan kritis. Guru juga perlu tahu kaedah untuk menyelitkan kata-kata perangsang kepada para pelajar (Salhah 2002). Salhah dan Ainon (2005) serta Mohd Fadzil (2005) menyatakan bahawa guru juga boleh memainkan peranan sebagai mentor kepada para pelajar. guru juga perlu berperanan sebagai pencetus idea atau pemberi rangsangan. guru boleh mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pelajar (BroakBank & McGill 2007). jadi mereka memerlukan seseorang untuk menaikkan semangat dan motivasi mereka. Ketika ini. mereka mungkin mendapati proses refleksi merupakan suatu perkara yang sukar untuk dilakukan. Idea yang tercetus dalam kalangan pelajar akan membantu mereka untuk terus membuat perkaitan dan integrasi antara maklumat yang terdahulu dengan apa yang dijelaskan. teknik menyoal serta bakat memimpin. Selepas mengenal pasti masalah tersebut. Peranan ini sememangnya memerlukan guru untuk membantu pelajar menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Peranan guru yang seterusnya ialah sebagai pemudah cara (Mohammad Fadzil 2005) kepada pelajar. Jika guru sedar akan situasi ini. Guru perlu sentiasa meluangkan masa untuk pelajar datang secara personal dan membincangkan permasalahan yang mereka hadapi dalam pembelajaran. Untuk melakukan peranan ini.

selalunya dalam pelajaran sains. Selepas mengenal pasti kekurangan tersebut dan melihat cara yang betul hasil dari melihat eksperimen yang ditunjukkan.dapatlah dibuat kesimpulan bahawa pembelajaran secara . apa yang diketahui dan dipelajari dengan apa yang telah dilihat. jika guru ingin menggunakan strategi pembelajaran reflektif di dalam kelas contohnya di dalam mata pelajaran sains.13 mendengar permasalahan daripada pelajar agar pelajar mendapat sokongan yang padu daripada guru. Daripada perbincangan yang telah dikemukakan.1 Contoh aktiviti pembelajaran reflektif Pembelajaran secara reflektif boleh dilakukan dalam apa jua bidang sama ada bidang akademik ataupun kokurikulum.Selepas itu guru akan membantu pelajar untuk mengintegrasikan antara kemahiran-kemahiran tersebut dengan menambah kemahiran yang kurang dan membuang kemahiran yang tidak berkaitan.0 Kesimpulan Sebagai rumusannya. Jadi. Pembelajaran boleh berlaku di mana-mana sahaja tanpa mengira tempat dan waktu. pelajar akan melakukan eksperimen. pembelajaran adalah sesuatu perkara yang penting dalam kehidupan seseorang manusia bagi mengekalkan kemandirian spesies manusia. guru boleh membawa pelajar melihat atlet terkemuka bermain. Contohnya.Kemudian guru membuat perbandingan antara kemahiran sedia ada pelajar dengan kemahiran atlet tersebut. maka pelajar boleh membaiki eksperimen dengan membuat integrasi maklumat. Terdapat pelbagai strategi pembelajaran dan salah satu daripadanya adalah pembelajaran secara reflektif. pelajar boleh membaiki eksperimen tersebut dengan lebih baik. ada antara pelajar yang dapat menjalankan eksperimen dengan jayanya dan ada yang tidak. Pada masa akan datang. 8. Selain itu. 7. Pelajar lain yang melihat akan tahu apakah kekurangan yang dilakukan dalam eksperimen tersebut. Guru boleh memanggil pelajar yang dapat melakukan eksperimen dengan jayanya untuk menunjukkan cara di hadapan kelas bagaimana dia berjaya melakukan ekperimen tersebut. jika guru sukan ingin mengaplikasikan pembelajaran secara reflektif untuk meningkatkan kualiti pelajar dalam bidang sukan.

pembelajaran secara reflektif ini dapat membantu pelajar dewasa untuk mengenal pasti pendekatan yang tepat dan berkesan untuk diaplikasikan dalam pembelajaran mereka. psikologi. CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL (PEMBELAJARAN SECARA REFLEKTIF) MATA PELAJARAN BIDANG AKTIVITI TAJUK : : : : Pendidikan Seni Visual Membentuk dan Membuat Binaan Membentuk gasing Gasing daripada buluh dan bahan buangan .14 reflektif merupakan salah satu gaya pmbelajaran yang boleh membantu pelajar dan guru untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Jadi. Hal ini disebabkan oleh pembelajaran secara reflektif boleh membantu ke arah peningkatan diri seseorang individu dari segi moral. Secara umumnya. Pendekatan pembelajaran secara reflektif dapat memberi manfaat kepada pelajar secara khusus dan juga guru. Walaupun mempunyai sedikit kelemahan tetapi terdapat banyak kelebihan yang diperoleh daripadanya. guru perlu tahu dan kreatif membuat integrasi untuk menjadikan pendekatan ini lebih efisyen dan berkesan sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. emosi dan kognitif. pembelajaran secara reflektif ini juga dapat membantu seseorang pelajar untuk menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang baru dalam aktiviti masa hadapan. Selain daripada itu.

paku. pisau. surat khabar bekas pembungkusan. tali. peraut. gergaji kecil Bahan. Guru memulakan aktiviti dengan induksi set mengenai jenis –jenis gasing masa dahulu serta bahan yang sering digunakan seperti kayu dan plastik hinggalah penghasilan gasing sekarang. • .00 hingga 10.10 pagi Mereka cipta gasing pelbagai corak dari pelbagai bahan Guru dapat menunjukkan cara menghasilkan gasing OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran murid dapat: 1) Membentuk gasing dengan menggunakan buluh 2) Menghasilkan gasing secara kreatif dan inovatif (pelbagai rupa dan bentuk) KEPERLUAN : Alat – gunting.15 MASA KEMAHIRAN FOKUS OBJEKTIF MODUL : : : 9. lebihan cat / warna poster. RUJUKAN : Objek maujud : contoh-contoh gasing Sumber bergambar : Internet dan k ad bergambar PROSEDUR : • • Guru merancang strategi pengajaran dan menerapkan Teori Kecerdasan Pelbagai dan Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif.bahan buangan kertas berwarna. Guru menunjukkan cara dan membimbing murid dalam proses membuat gasing daripada buluh.

menghubungkait Ketekunan dan Ketelitian BUTIRAN KEGIATAN Aktiviti 1 (5 minit) Guru mengedarkan gambar dan contoh gasing Guru mengendalikan sesi soal jawab HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 Murid memerhati dan membuat analisa tentang gambar serta bahan maujud STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Teori menghasil produk dan fungsi produk Teori Kecerdasan Pelbagai Murid memberikan pandangan Verbal Linguistik Apakah gambar yang mereka tentang gambar berkenaan terdapat pada kad yang kamu KBKK (Kreatif) pegang Mereka cipta Aras 2 Mensintesis Apakah pandangan anda Murid memilih bahan yang sesuai tentang gambar tersebut untuk digunakan dalam menghasilkan gasing Membanding beza Aktiviti 2 (25 minit) Murid mengetahui bahawa prinsip Menilai – kesempurnaan Memilih pelbagai bahan yang keseimbangan . menjana idea.bentuk dan warna gasing boleh digunakan. mensintesis. penting dalam penghasilan gasing yang kreatif dan menarik KBKK (Kreatif) Guru menunjukkan cara Menjana idea membuat gasing Mereka cipta Menghubung kait Aktiviti 3 (30 minit) Guru membimbing murid semasa menghasilkan gasing Memotong bentuk yang diinginkan Mencantum bahan Menampal kertas warna/ mengikat tali /mewarna KBKK (Kreatif) Mereka cipta inovatif Nilai – ketekunan Murid membuat gasing dengan: • Memotong • Menebuk • Mencantum • Menampal/melukis/mewarna .16 KBKK PENERAPAN NILAI : : Mereka cipta.

The Teacher Educator. (1986-1987). 226-234.W. Reflection: Turning the experience into learning. L. Boud. Hutchinson.B. Rujukan Allen. K. D. & Allen. D. Journal writing: Exercises in creative thought and expression. 32(4). D. A. in Henderson. & Walker.17 Sesi Apresiasi dan Refleksi (10 minit) Sesi Apresiasi Mempamerkan hasil kerja Pertandingan gasing Membuat refleksi bagaimana penghasilkan gasing dilakukan Murid mempamerkan pelbagai hasil kerja yang dibuat Murid dapat menilai keupayaan diri sendiri dan melihat hasil kerja orang lain dan dapat mempelajari teknik pembuatan dan penghasilan gasing yang pelbagai..J. dan Crow M. KBKK – Kritis Membanding beza Menganalisis Teori Kecerdasan Pelbagai Verbal Linguistik Refleksi Guru: Pengajaran telah dapat dijalankan dengan berkesan. (1997). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. The Organizational Behavior Teaching Review. . . XI (4). R. Keogh.A. (1985). (1980). London: Kogan Page. The reflection integration model: A process for facilitating reflective learning. D. What is reflection in Learning. 1-13. & Enz. Murid menunjukkan minat dan kesungguhan dalam menghasilkan pelbagai jenis gasing daripada buluh dan bahan buangan. Psikologi Pendidikan untuk Perguruan. Crow. Pelajar telah berjaya membuat penerokaan bahan dan membuat refleksi cara penghasilan gasing yang pelbagai. D.

. Psikologi Pendidikan untuk Perguruan. Melayan Pelbagai Gaya Pembelajaran: Pengajaran Kemahiran Berfikir Sebagai Satu Alternatif Berkesan.. Ksenija Napan.. Henderson. Gaya Pembelajaran di Kalangan PelajarPelajar Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional di Universiti Tun Hussein Onn. Jurnal Pendidikan Tigaenf.( 2007).. Is reflective practice synonymous with action research? Educational Action Research. McMahon. Mohd. Monteiro. MG Grew Hill:Great Britain. Mc Grew Hill:London. Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Perguruan Batu Lintang. BrockBank. Crow.. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. S. Teacher as Facilitator: One of the Face to Face Teacher’s Roles..Encouraging reflective learning: An online challenge.. (1980). Che Amat (2005). A. Mohamad Fadzil B. T. Nor bin Ihkasan dan Hazwani bte Sapar (2007).. Reflective learning in Practice. N.). Jilid 2: Bil 3 (64). Facilitating Reflective Learning in Higher Education (2nd ed.(2002). K. Prosiding Seminar Penyelidikan dan Penilaian MPTAR. Di ambil dari file:///H:/jurnal%20yg%20guna%20andra/reflektif %20learning/teacher_as_facilitator.18 BrockBank. 7(1).A. L.Kesan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Menggunakan Paradigma Behaviorism ke atas Pencapaian Sains di Sekolah-sekolah Kebangsaan di Malaysia: Satu Analisis Prestasi UPSR Separa Dekad. McGill. (1999). D. & McGill. dan Beech.html. dan Crow M. Narayanasamy (2000). I. A. 163-169.T. K.. . Jeniffer . I. pada 10 Oktober 2010.

Educational Psychology. Salhah Abdullah.com. di ambil dari.ca. Reflective Learning and The Role of Professional Development of Project Manager Upon Learning Organisations.H.html (2010.cc. (2007). pada 10 Oktober 2010.google.19 Nor Hasniza Ibrahim. PTS : Kuala Lumpur.T. (2005). Designing instruction: Enter the constructivism.di ambil dari http://books. Kepentinagn Pemikiran dan Amalan Refleksi dalam Pengajaran Sains di Kawasan Luar Bandar. Woolfolk. Oktober 3) . Salhah Abdullah dan Ainon Mohd. New Jersey: Prentice Hall Inc. http://www.us/thinking/constructivism. Psikologi Pendidikan. Penyelidikan Tindakan : Pekembangan Profesionalisme ke Arah Pengamalan Reflektif dan Penambahbaikan Sekolah.pdf. Walker D. (1998). Toh Wah Seng (2005). PTS:Kuala Lumpur. A. Shahabudin Hashim.cabrillo. 1997. Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan.my/books? id=Ca4noKpe95AC&printsec=frontcover&dq=guru+sebagai+fasilitator&source=bl&ots =dr37TPZHlD&sig=mLGJPkykhRdDDRZ3HKg8FUggYiM&hl=en&ei=qJa6TNC1B8O XcYvUicUM&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBwQ6AEwAQ#v= onepage&q&f=false. Jones. E.lt/images/adm_source/docs/2DerekWalker_paper. Sadiah Baharom (2008). pada 10 Oktober 2010.Johari Surif & Muhammad Yusof Arshad. Guru sebagai Mentor. Kuala Lumpur: PTS Professional.zulanas. Mahani Razali & Ramlah Jantan. Diperoleh: http://www. Kesan Paduan Kitar Pembelajaran dan Pemetaan Konsep Terhadap Konsepsi Pelajar Tentang Pembahagian Sel. Penulisan Ilmiah. Guru sebagai fasilitator (2002). D.

A. . New Jersey: Prentice Hall Inc. 167-185. The impact of learning journals on metacognitive and cognitive processes and learning performance. A.R. (1995). 5. (1998). Kuala Lumpur: PTS Professional Woolfolk. C. Psikologi Pendidikan. & Christensen. Educational Psychology. Mahani Razali & Ramlah Jantan.20 McCrindle.A. Shahabudin Hashim. E. Learning & Instruction. (2007).