1 1.0 Pengenalan Istilah pembelajaran begitu sinonim dengan para pelajar dan guru-guru.

Seperti mana yang kita ketahui, kecemerlangan dalam pembelajaran merupakan salah satu objektif penting bagi seseorang pelajar. Isu pembelajaran sering kali menjadi topik hangat yang diperbahaskan dalam kalangan para ibu bapa dan guru. Namun apakah yang dimaksudkan dengan pembelajaran? Menurut teori pembelajaran behavioris, pembelajaran merujuk kepada sebarang perubahan tingkah laku seseorang pelajar (Shahabudin et al. 2007). Perubahan tingkah laku tersebut adalah hasil daripada pengalaman baru yang dipelajarinya. Dalam erti kata yang lain, pembelajaran adalah keadaan manusia mengalami proses belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Kesan daripada pembelajaran tersebut, seseorang individu akan menghadapi sesuatu situasi dengan cara yang berlainan daripada sebelum sesuatu pembelajaran itu berlaku. Pembelajaran sangat penting bagi mengekalkan kemandirian spesies manusia. Disebabkan itu, Tuhan memberikan manusia akal supaya manusia boleh belajar dan memanfaatkan minda yang dikurniakan Tuhan kepada mereka. Pembelajaran pada amnya ialah pemerolehan tabiat, pengetahuan dan sikap. Menurut pendapat Crow dan Crow (1980), pembelajaran melibatkan cara baru membuat sesuatu kerja. Hal ini berlaku dalam percubaan individu mengatasi rintangan atau menyesuaikan diri kepada situasi baru dan proses pembelajaran ini akan berlaku sepanjang hayat seseorang, tidak kira sama ada di sekolah, di rumah atau di persekitaran. Woolfolk (1998) berpandangan bahawa pembelajaran berlaku apabila sesuatu pengalaman secara relatifnya menghasilkan perubahan kekal dalam pengetahuan dan tingkah laku. Woolfolk menegaskan kepentingan pengalaman dalam proses pembelajaran. Ini kerana pembelajaran secara amnya bermula daripada peringkat bayi di peringkat mula-mula mereka akan mengetahui beberapa kemahiran mudah dalam proses pertumbuhan dan perkembangan mereka seperti memegang botol susu, merangkak, berjalan, berlari dan sebagainya. Proses pembelajaran ini akan sentiasa berterusan sehingga kanak-kanak membesar dan berupaya mempelajari lebih banyak perkara dan kemahiran.

2 Pandangan yang diutarakan oleh Woolfolk mengenai pembelajaran sangat berkait rapat dengan pembelajaran secara reflektif iaitu suatu pendekatan dalam proses pembelajaran yang didasarkan pada pengalaman yang merupakan tunjang utama dalam proses menimba pengetahuan. Ini kerana, pada kebiasaannya manusia membentuk pemikiran dan membina pemahaman berdasarkan peristiwa atau pengalaman yang mereka alami sebelum ini. Tanpa pengalaman yang dialaminya sendiri, sesuatu pengetahuan tidak akan menjadi satu proses pembelajaran yang bermakna.

2.0

Definisi Pembelajaran Secara Reflektif Pembelajaran secara reflektif merupakan satu proses transformasi dan integrasi antara

pengalaman dan pemahaman terdahulu atau yang sedia ada dan memerlukan seseorang memahami sesuatu konsep terlebih dahulu sebelum melakukan refleksi. Pembelajaran ini juga lebih berpusatkan pelajar iaitu pelajar akan membina pengetahuan yang bermakna secara aktif melalui diri sendiri daripada pengalaman yang sedia ada. Pembelajaran secara reflektif membantu pelajar mengaitkan apa yang terjadi di sekeliling dengan apa yang dipelajarinya dan menekankan pada penerokaan dan penemuan kendiri melalui aktiviti penyelesaian masalah. Persoalan yang boleh membantu pelajar dalam pembelajaran secara relektif ialah “apa yang saya perolehi daripada pembelajaran ini?” Proses pembelajaran ini sentiasa dikaitkan dengan perbuatan iaitu melalui teori kepada praktikal atau aplikasi. Pembelajaran secara reflektif (reflective learning) memberikan kesempatan kepada pelajar untuk melakukan analisis terhadap pengalaman yang dialami dan memfasilitasi pembelajaran dari pengalaman tersebut. Pembelajaran reflektif juga mendorong dan mendidik pelajar untuk berfikir secara kreatif, mempersoalkankan sikap dan mendorong kemandirian pembelajaran. Menurut Allen & Enz (1986-1987) dan McCrindle & Christensen (1995) pembelajaran secara reflektif dapat menggalakkkan pemikiran kreatif dan kritis dalam kalangan pelajar. Pembelajaran reflektif juga melihat bahawa proses ialah produk daripada cara berfikir dan berfikir adalah produk daripada sebuah proses. Jadi melalui pembelajaran ini, pelajar dapat mencipta sesuatu daripada pelbagai konsep, peristiwa atau interaksi dalam satu tempoh masa.

Selain daripada dapat membantu seseorang mengenalpasti potensi kecenderungan bias atau diskriminasi pembelajaran secara reflektif ini juga seterusnya dapat membuat perubahan ke arah yang lebih baik. pembelajaran ini juga dapat membantu pelajar mengenal pasti dan membuat perbandingan terhadap nilai dan kepercayaan antara satu sama lain. Seseorang pelajar yang mengamalkan pembelajaran secara reflektif akan berusaha untuk mengekalkan kemajuan pembelajarannya dengan tepat bagi pencapaian matlamatnya dan berkebolehan untuk membuat penyesuaian terhadap prestasi dan tabiat belajarnya bagi merangsang proses pembelajaran.3 Pembelajaran secara reflektif menghuraikan keadaan seseorang pelajar yang menyedari akan kemajuan proses pembelajarannya. 3. . pelajar akan cuba untuk mencantumkan maklumat baru dan lama bagi membentuk pengetahuan yang baru. Pembelajaran reflektif menggunakan pendekatan teori konstruktivisme yang pada dasarnya menekankan pembinaan konsep yang asas sebelum konsep itu dibangunkan dan diaplikasikan apabila diperlukan. setelah pelajar mempelajari sesuatu maklumat. manusia membentuk dan membina pemahaman berdasarkan peristiwa yang mereka pernah alami sebelum ini. Pembelajaran secara reflektif dapat membantu seseorang pelajar untuk mengetahui dengan lebih baik tentang kekuatan dan kelemahan mereka dalam pembelajaran. Hal ini merangkumi kesedaran ‘apa yang dia tahu’ dan ‘apa yang dia tidak tahu’. Dalam erti kata yang lain. Hal ini dapat dilihat melalui teori konstruktivisme yang menekankan pembinaan konsep melalui pengetahuan lepas. Selain daripada itu. konstruktivisme ialah proses menambah dan mensintesis maklumat baru berpandukan pengetahuan sedia ada untuk mendapatkan satu maklumat baru. Menurut Jones (1997). Para pelajar yang reflektif didapati menunjukkan pemilikan kebolehan metakognisi iaitu kemampuan untuk menyedari dan mengetahui proses kognitif yang terjadi pada diri sendiri. Pembelajaran reflektif (reflective learning) memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan analisis atau pengalaman individu yang dialami dan memfasilitasi pembelajaran dari pengalaman tersebut. Hal ini disebabkan oleh peranan refleksi itu sendiri yang dapat menjadi panduan ke arah kesedaran kendiri yang tinggi dan seterusnya menjadi langkah pertama untuk melakukan perubahan yang positif. Kebiasaannya.0 Teori pembelajaran reflektif Teori konstruktivisme merupakan tunjang utama dalam pembelajaran secara reflektif.

4 3. Pelajar juga perlu mengambil inisiatif mengemukakan soalan atau isu dan seterusnya membuat analisis dan menjawab soalan itu dengan sendiri. Idea-idea ini tidak harus ditolak begitu sahaja. pelajar dapat mengubah atau mengukuhkan idea-idea mereka.1 Prinsip-prinsip konstruktivisme Terdapat beberapa prinsip asas dalam teori konstruktivisme yang dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran iaitu pengetahuan perlu dibina secara aktif oleh pelajar iaitu pelajar perlu bergerak secara aktif dan berusaha mencari pengertian kepada perkara-perkara yang ditemuinya. setiap pelajar memiliki idea dan pengetahuan yang tersendiri terhadap sesuatu konsep atau subjek yang dipelajari. Idea-idea yang berbeza yang dikemukakan oleh individu-individu yang berlainan perlu dibandingkan supaya dapat melahirkan ilmu pengetahuan yang mempunyai dasar yang kukuh dan kuat. Lazimnya. pembelajaran berlaku melalui interaksi sosial dengan orang lain. Apabila pelajar dapat memahami apa yang dipelajari dengan jelas. Dalam teori konstruktivisme. Para pelajar perlu sentiasa berinteraksi dan bertukar-tukar pendapat sesama mereka dan guru tentang subjek yang dipelajari. . Pelajar perlu menggunakan daya pemikiran mereka sendiri dan bukannya bergantung semata-mata kepada guru. Pelajar perlu saling berbincang dengan guru dan rakan-rakan mereka dengan bertanyakan soalan yang berbentuk mencabar minda yang dapat merangsang pemikiran mereka. akan tetapi perlu diperkukuhkan lagi agar kefahaman pelajar tentang sesuatu konsep atau idea lebih jelas apabila mereka terlibat secara langsung dalam pembinaan pengetahuan baru. Mereka bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri dan mampu menyelesaikan masalah agar mereka dapat mempelajari sesuatu pelajaran dengan lebih bermakna. Hal ini bertepatan dengan Jean Piaget yang berpandangan bahawa pembelajaran merupakan satu proses yang dinamik dan sosial. Setiap pelajar memiliki idea dan pengetahuan sendiri yang memerlukan pelajar membangunkan pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan yang sedia ada serta menggunakan idea mereka sendiri. Ini kerana interaksi dan pengaruh sosial membawa kepada aras pemikiran yang lebih tinggi. Melalui perbincangan. mereka mampu untuk mengaplikasikan pengetahuan yang baru dalam kehidupan dan situasi baru.

Oleh itu. individu tersebut akan membentuk pemahamannya sendiri terhadap sesuatu konsep tertentu berhubung pengetahuan dan maklumat berkenaan. ini dapat membantu pelajar untuk menyedari kerelevanan kurikulum terhadap kehidupan mereka.5 Guru juga memainkan peranan dalam teori konstruktivisme kerana guru merupakan fasilitator atau pembimbing dalam proses membina pengetahuan. Pelajar yang belajar secara konstruktivisme diberi peluang untuk membina sendiri kefahaman mereka terhadap sesuatu pengetahuan. Guru juga bertanggungjawab untuk memberi bimbingan kepada para pelajar dan garis panduan yang sesuai kepada mereka. Secara tidak langsung. menjana idea dan membuat keputusan yang bijak dalam menghadapi pelbagai kemungkinan dan cabaran dan seterusnya menjadikan pelajar lebih seronok untuk terus belajar sepanjang hayat. Secara tidak langsung. Pembelajaran secara reflektif membantu pelajar membentuk pengetahuan dan pemahaman secara autonomi. Guru tidak perlu memberi jawapan kepada persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh pelajar akan tetapi guru hanya berperanan untuk bertanyakan soalan yang membina agar dapat merangsang dan menggalakkan pelajar untuk berfikir secara kritis dan kreatif dalam pemikiran mereka. Kefahaman pelajar tentang sesuatu konsep dan idea akan lebih jelas apabila mereka terlibat secara langsung dalam pembinaan pengetahuan baru.0 Model pembelajaran reflektif . Pelajar berperanan menentukan pembelajaran sendiri. teori ini sesuai digunakan untuk gaya pembelajaran reflektif kerana pelajar mengaitkan pengetahuan dan pengalaman lepas untuk membentuk pemahaman yang baru dan seterusnya menggalakkan pelajar berfikir secara kritis dan kreatif. Guru perlu menggalakkan pelajar untuk menerangkan idea mereka dan menghargai pandangan atau pendapat pelajar. Ini dapat mencabar pemikiran seseorang pelajar. Melalui konstruktivisme ini pelajar akan sentiasa berfikir untuk menyelesaikan masalah. konstruktivisme ialah proses membuat analisis dan menilai maklumat yang baru diterima berdasarkan pengetahuan yang sedia ada dan menggunakan pengalaman individu untuk menjana suatu maklumat baru. Hasilnya. Kesimpulannya. ini menjadikan pelajar lebih yakin kepada diri sendiri dan berani menghadapi serta menyelesaikan masalah dalam situasi baru. 4.

Para pelajar melihat teknik dan cara berkesan yang telah ditunjukkan oleh jurulatih yang mana kebiasaannya bola dijaringkan dengan menggunakan sebelah tangan sahaja dan pada peringkat ini mereka hanya diberikan pendedahan terlebih dahulu iatu cara menjaringkan bola. Secara umumnya. Model ini dapat dijadikan sebagai elemen yang penting dalam menjadikan pengalaman kepada pembelajaran yang lebih bermakna. Reflection Integration Model dibina berpandukan kepada teori pembelajaran melalui pengalaman dan hasil daripada penyelidikan mereka terhadap pelajar pendidikan. Kedua-dua model ini telah dibina bagi meningkatkan pembelajaran secara reflektif dalam kalangan pelajar.6 Terdapat dua model yang boleh digunapakai dalam pembelajaran secara reflektif ini iaitu Reflection Integration Model (Model Integrasi Refleksi) yang dibina oleh Hutchinson & Allan (1997) dan Theoretical Models of Reflection oleh Scanlon & Chernomas (1997). model ini mengandungi empat elemen utama seperti berikut: Pra-pengalaman Pengalaman Refleksi Integrasi Pra-pengalaman (pre-experience) Sebagai contohnya jurulatih bola jaring memberi taklimat dan demonstrasi kepada pelajar bagaimana untuk menjaringkan bola dengan menggunakan kedua-dua belah tangan dari atas kepala. Pengalaman (experience) .

mereka akan beralih untuk melakukan . Refleksi (reflection) Pada peringkat ini. pemain mungkin telah mempunyai pengetahuan atau idea tentang cara dan kaedah yang lain untuk menjaringkan bola iaitu dengan menggunakan sebelah tangan sahaja. Reflection Integration Model ini menggalakkan student-centered approach iaitu lebih berpusatkan pelajar itu sendiri dan memerlukan penglibatan yang aktif daripada pelajar dan menggalakkan pelajar untuk berfikir mengenai apa yang difikirkan sesuai dengan mereka. Integrasi (integration) Pada peringkat ini. Sebagai pelajar yang mengamalkan pembelajaran secara reflektif. proses refleksi tidak akan berlaku.7 Pemain diberi peluang untuk membuat jaringan dan pada peringkat ini pemain mempunyai pengalaman sendiri dalam mengaplikasikan teknik yang telah diajar. Setelah mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap pembaharuan tersebut. seseorang perlu melakukan analisis dan penilaian terlebih dahulu terhadap pengalaman lepas dengan pengalaman yang baru diperolehi. pemain akan membuat perbandingan antara teknik lama dan baru dan memilih teknik yang lebih baik dan mempraktikkannya pada masa akan datang. Dalam Theoretical Models of Reflection yang dibina oleh Scanlon & Chernomas (1997) menyatakan bahawa terdapat tiga tahap pembelajaran secara reflektif iaitu dimulai dengan awareness (kesedaran). mereka akan sentiasa berfikir cara untuk menggunakan pengetahuan dan kemahiran baru pada masa hadapan agar mereka dapat menghadapi dan menangani segala kemungkinan dengan jayanya. Tanpa kesedaran. critical analysis ( kritikal analisis) dan new perspective (perspektif baru). pemain mendapati teknik yang baru ini lebih sesuai dan mudah untuk menjaringkan bola. Model ini menyatakan bahawa kesedaran merupakan tunjang utama dalam proses refleksi. Secara umumnya. Dalam melakukan pembaharuan tersebut. Setelah mencuba teknik yang terbaru. Seseorang yang sudah mempunyai pengalaman sedia ada akan sentiasa mengaitkan pengalaman tersebut dengan situasi semasa dan seterusnya belajar untuk membuat pembaharuan berdasarkan refleksi yang telah dibuat.

Jika pelajar tidak mempunyai kemahiran untuk membuat perkaitan. mencari maklumat yang berkaitan dari maklumat yang banyak. Ini bermakna secara tidak langsung pembelajaran secara reflektif menjadikan pelajar mampu membina pemahaman dan pengetahuan secara aktif. Bagi pelajar pula.0 Pendekatan pengajaran dan pembelajaran Pembelajaran secara reflektif merupakan salah satu kaedah yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Bagi guru yang ingin menggunakan pendekatan pembelajaran secara reflektif ini. 2005). mencari. pelajar akan melakukan proses seterusnya iaitu refleksi. Setelah pelajar mendapatkan pemahaman yang jelas tentang apa yang dikehendaki. mereka perlu tahu proses yang terlibat dalam pembelajaran ini. Proses yang terakhir dalam pembelajaran reflektif ialah proses . Menurut Brockbank dan McGill (2007). Hal ini disebabkan oleh proses reflektif yang menggalakkan pemikiran yang berkesan dan perubahan kepada tingkah laku. mereka perlu memahami maklumat yang telah disampaikan dan perlu mencari serta menambah lagi maklumat.8 sesuatu dalam bentuk perspektif yang baru. Untuk memastikan proses ini berjalan dengan lancar. 2002) & (BroakBank & McGill. atau informasi yang dikehendaki dimasukkan (Seng. Guru perlu memberi informasi sebagai panduan kepada pelajar seperti menerangkan konsep dan memberi contoh berkaitan sebagai gambaran kepada pelajar. pelajar juga perlu mempunyai kemahiran untuk membuat perkaitan informasi yang telah ditapis dengan apa yang telah diajar atau yang dikehendaki oleh guru. membuat perkaitan dan mengingat kembali apa yang telah dipelajari dengan apa yang dialami. pengalaman. kritis dan efisyen (Sadiah. ada kemungkinan pelajar akan mencampur adukkan perkara yang tidak sepatutnya ketika melakukan refleksi. Di sinilah guru dapat melihat kemampuan pelajar untuk melakukan pembelajaran secara deduktif (BroakBank et al. pengumpulan informasi yang berkaitan merupakan perkara utama dalam pembelajaran ini. Pendekatan pembelajaran secara reflektif dapat digunakan untuk melakukan penambahbaikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah (McMahon 1999). mempertingkatkan mutu proses pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan dan secara tidak langsung membangunkan keprofesionalan guru (Hasniza et al). 2008). 2007). Setelah melakukan proses deduktif. Pembelajaran secara reflektif menuntut pelajar untuk meneroka. 5. pelajar perlu mengenal pasti hanya maklumat.

Persekitaran metakognitif menggalakkan kesedaran untuk berfikir dan memikirkan strategistrategi yang dibincangkan. Pendekatan lain yang boleh dilakukan oleh guru adalah dengan membawa pelajar mengalami sendiri (Boud et al 1985) apa yang cuba disampaikan.9 pembelajaran. Selepas itu. Menurut Boud et al (1985) dalam Henderson menyatakan bahawa. mereka perlu menyediakan maklum balas (Walker.2010) yang cepat. Proses pembelajaran ini merujuk kepada perbezaan yang pelajar alami sebelum dan selepas pelajar melakukan proses refleksi. guru yang tahu bagaimana proses metakognisi boleh berlaku akan menggalakkan pelajar untuk menggunakannya sewaktu proses pembelajaran. guru seharusnya menampilkan diri sebagai satu model perlakuan metakognisi untuk membantu pelajar menimbulkan kesedaran tentang apa yang difikirkan. Pada tahap ini. Honey dan Mumfard (1992) menyatakan bahawa. Guru juga perlu mewujudkan suasana persekitaran metakognisi yang kondusif bagi memupuk kemahiran berfikir dalam kalangan pelajar sepanjang hayat (Naranaysamy 2000). Dalam membentuk suasana persekitaraan metakognisi. membina soalan yang jelas supaya para pelajar boleh mengetahui kelemahan dan kesalahan yang telah mereka lakukan. Selain itu. Guru terlebih dahulu perlu menguasai caracara untuk melakukan proses metakognisi. barulah guru mudah mengajarkannya kepada pelajar. pelajar akan mampu untuk membuat perkaitan dengan lebih baik. Contohnya. Bagi guru yang ingin menjadikan pembelajaran secara reflektif ini sebagai satu strategi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. pelajar menganalisis pemahaman sendiri sebelum dan selepas melakukan integrasi maklumat dengan pengalaman atau maklumat yang ada. pelajar yang memiliki gaya pembelajaran reflektif memerlukan masa yang secukupnya untuk membuat persediaan dan melaksanakan kerja tersebut. apabila guru meminta pelajar membuat refleksi mengenai impak latar belakang terhadap gaya hidup. Selain itu. dalam proses pembelajaran secara reflektif ini guru perlu memberi masa dan waktu yang secukupnya untuk pelajar membuat refleksi. 2010). penyediaan maklum balas yang lengkap akan dijadikan sebagai panduan untuk pelajar membaiki segala kesalahan yang dilakukan pada peringkat awal. Dengan itu. guru boleh membawa pelajar ke penjara untuk melihat sendiri bagaimana hal tersebut terjadi. Metakognisi juga boleh memudahkan pelajar untuk melakukan refleksi kerana metakognisi itu sendiri merupakan . Apabila ketiga-tiga proses ini telah dilakukan pelajar perlu menilai kembali bersama rakan atau guru untuk mendapatkan maklum balas (Walker.

Secara tidak langsung ini akan membantu pelajar untuk lebih ingat tentang apa yang telah dipelajari kerana mereka perlu melakukan hubungan antara apa yang mereka telah pelajari dengan apa yang mereka telah alami. situasi ini dapat menjadikan hubungan guru dan pelajar lebih bermakna dan hubungan antara guru dan pelajar akan lebih utuh dan rapat kerana guru perlu peka dengan apa yang telah pelajar lakukan. Bagi pelajar yang tidak pernah mengalami pengalaman akan menghadapi masalah untuk membuat hubung kait dan integrasi antara apa yang telah dipelajari di dalam kelas dengan pengalaman sendiri. bagaimana mereka mendapatkan sesuatu keputusan atau jawapan dalam pembelajaran mereka. 6. pelajar boleh meningkatkan tahap pemahaman dan kualiti pembelajaran mereka kerana mereka boleh mengenal pasti dan membaiki kesilapan yang telah dilakukan.0 Kelebihan dan kekurangan Terdapat beberapa kelebihan bagi guru dan pelajar apabila mempraktikkanpembelajaran secara reflektif. Walaupun pembelajaran secara reflektif merupakan salah satu pendekatan yang baik untuk diaplikasikan dalam proses pembelajaran dan pengajaran. apabila guru menggunakan pembelajaran secara reflektif. Ini kerana pelajar perlu mendapatkan penjelasan secara terus di dalam kelas bagi memudahkan mereka untuk melakukan refleksi.10 refleksi terhadap pemikiran mereka (Seng 2005). 2007). Pembelajaran secara reflektif menuntut guru memberi maklum balas yang segera terhadap kerja atau tugasan para pelajar (Boud et al 1985). 2007) dengan apa yang berlaku di sekeliling bagi memudahkan mereka untuk membuat refleksi.Ini menjadikan proses pembelajaran terhalang dan secara perlahan mengurangkan minat pelajar . Di samping itu.Jadi. Pembelajaran secara reflektif juga membantu pelajar untuk lebih peka (Mohd Nor & Hazwani. akan tetapi memang tidak dapat dinafikan pembelajaran ini tetap mempunyai kekurangan tersendiri. Pembelajaran secara reflektif menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna kepada setiap individu kerana pembelajaran secara reflektif berkait rapat dengan pengalaman peribadi (Rubina Khan). Dengan menggunakan pembelajaran secara reflektif. Selain itu. pelajar tahu apa yang dipelajari kerana pada setiap akhir waktu kelas mereka perlu membuat refleksi terhadap apa yang telah mereka pelajari di kelas. pelajar akan lebih jelas dan faham konsep yang telah diajar (Mohd Nor dan Hazwani.

Ini kerana peranan dan tanggungjawab guru sememangnya memberi impak yang besar dan mendalam dalam diri setiap individu itu (Salhah Abdullah. 2002). guru boleh memberikan penghargaan kepada pelajar tersebut bagi membuat pelajar itu rasa gembira dengan hasil kerjanya. 2002). Untuk menangani masalah dalam pembelajaran secara reflektif. pelajar mungkin akan menghadapi masalah dalam memahami arahan yang telah dikeluarkan. 7. Apabila guru tidak memainkan peranan dalam proses pembelajaran. guru perlu tahu cara untuk menjalankan gaya pembelajaran tersebut bagi mengelakkan kekeliruan dalam kalangan pelajar. guru secara tidak langsung menggalakkan inovasi dan integrasi pengetahuan dalam kalangan pelajar (Toh Wah Seng.0 Peranan guru Bagi menghasilkan pembelajaran reflektif yang lebih bermakna dan berkesan. Apabila guru mengaplikasikan pembelajaran secara reflektif. sewajarnya para guru perlu tahu dan peka peranan yang perlu ditonjolkan. Melalui pembelajaran secara reflektif. Disebabkan pendekatan ini berpusatkan pelajar. Apabila pelajar dapat melakukan proses refleksi dengan baik dan cemerlang. guru berperanan sebagai fasilitator iaitu orang tengah atau pemudah cara yang berperanan untuk membantu pelajar apabila mereka menghadapi kesukaran dengan bahan pembelajaran (Jeniffer. guru perlu tahu peranan yang perlu dimainkan. 2005). . Selain itu. Guru menyediakan perancangan dan melaksanakannya hanya sekadar panduan untuk memastikan pelajar berada dalam konteks yang sepatutnya (Salhah Abdullah. guru mungkin tidak membuat persediaan yang rapi kerana guru hanya menerangkan secara ringkas apa yang perlu dilakukan dan selebihnya mengharapkan kepada pelajar. guru juga boleh memainkan peranan sebagai seorang motivator (Hasniza et al) & (Henderson) kepada pelajar. Sebagai fasilitator. 2010). Ini kerana. sebelum mengaplikasikan pembelajaran secara reflektif dalam kalangan pelajar. menjalankan perancangan yang telah dilakukan dan menilai kembali perancangan tersebut selepas pelaksanaannya. Menjadi fasilitator bukan bermakna guru perlu melakukan segalanya tetapi lebih kepada membantu dan membimbing pelajar.11 untuk belajar (BroakBank & McGill 2007). guru perlu merancang pengajaran. Walau bagaimanapun. Guru juga boleh memberi nasihat (Salhah & Ainon 2005) dan memberi gambaran ( Salhah 2002) yang mudah kepada pelajar supaya pelajar tidak berasa tertekan dan terbeban untuk melakukan proses refleksi dalam pembelajaran mereka.

menerangkan apa yang tidak difahami menyelesaikan masalah tersebut. Jika guru sedar akan situasi ini. Peranan ini sememangnya memerlukan guru untuk membantu pelajar menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Motivasi dan semangat pelajar bukanlah sentiasa berada pada tahap yang tinggi. Saharuddin). guru perlu mempunyai kemahiran untuk memberikan penjelasan yang jelas supaya dapat mencetus idea dalam kalangan para pelajar (Zainuddin dan Md. Guru perlu sentiasa meluangkan masa untuk pelajar datang secara personal dan membincangkan permasalahan yang mereka hadapi dalam pembelajaran. guru boleh mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pelajar (BroakBank & McGill 2007). maka mereka akan mengambil kesempatan sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran berlaku untuk memberi perangsang kepada pelajar.12 bagi sesetengah pelajar yang kurang kreatif dan kritis. di mana guru mestilah mewujudkan sesi perbincangan atau sesi soal jawab bagi mengetahui pandangan dan pemikiran para pelajar. Di samping itu. Ini kerana pelajar memerlukan seseorang untuk mendapatkan nasihat atau berkongsi idea apabila menghadapi masalah dalam pembelajaran. guru juga perlu berperanan sebagai pencetus idea atau pemberi rangsangan. Ketika ini. Guru juga perlu tahu kaedah untuk menyelitkan kata-kata perangsang kepada para pelajar (Salhah 2002). guru perlu bersedia untuk berkongsi pendapat dan . Peranan guru yang seterusnya ialah sebagai pemudah cara (Mohammad Fadzil 2005) kepada pelajar. teknik menyoal serta bakat memimpin. Guru perlu sentiasa bersedia untuk membantu dan memberi pendapat kepada para pelajar dalam mengatasi masalah pembelajaran mereka. Selepas mengenal pasti masalah tersebut. jadi mereka memerlukan seseorang untuk menaikkan semangat dan motivasi mereka. Idea yang tercetus dalam kalangan pelajar akan membantu mereka untuk terus membuat perkaitan dan integrasi antara maklumat yang terdahulu dengan apa yang dijelaskan. Untuk melakukan peranan ini. Salhah dan Ainon (2005) serta Mohd Fadzil (2005) menyatakan bahawa guru juga boleh memainkan peranan sebagai mentor kepada para pelajar. guru boleh membantu pelajar ataupun menyuruh rakan-rakan lain memberi pendapat untuk mendapatkan pemahaman dengan mengadakan diskusi bersama rakan-rakan. Mealalui sesi perbincangan atau soal jawab yang dijalankan. mereka mungkin mendapati proses refleksi merupakan suatu perkara yang sukar untuk dilakukan. Guru yang mempunyai kemahiran sebagai pemudah cara ialah guru yang cekap menggunakan kemahiran lisan dan bukan lisan.

1 Contoh aktiviti pembelajaran reflektif Pembelajaran secara reflektif boleh dilakukan dalam apa jua bidang sama ada bidang akademik ataupun kokurikulum. pelajar boleh membaiki eksperimen tersebut dengan lebih baik.dapatlah dibuat kesimpulan bahawa pembelajaran secara . Contohnya.13 mendengar permasalahan daripada pelajar agar pelajar mendapat sokongan yang padu daripada guru.Kemudian guru membuat perbandingan antara kemahiran sedia ada pelajar dengan kemahiran atlet tersebut.0 Kesimpulan Sebagai rumusannya. Terdapat pelbagai strategi pembelajaran dan salah satu daripadanya adalah pembelajaran secara reflektif. Jadi. Guru boleh memanggil pelajar yang dapat melakukan eksperimen dengan jayanya untuk menunjukkan cara di hadapan kelas bagaimana dia berjaya melakukan ekperimen tersebut. ada antara pelajar yang dapat menjalankan eksperimen dengan jayanya dan ada yang tidak. jika guru sukan ingin mengaplikasikan pembelajaran secara reflektif untuk meningkatkan kualiti pelajar dalam bidang sukan. Pembelajaran boleh berlaku di mana-mana sahaja tanpa mengira tempat dan waktu. maka pelajar boleh membaiki eksperimen dengan membuat integrasi maklumat. pelajar akan melakukan eksperimen. pembelajaran adalah sesuatu perkara yang penting dalam kehidupan seseorang manusia bagi mengekalkan kemandirian spesies manusia.Selepas itu guru akan membantu pelajar untuk mengintegrasikan antara kemahiran-kemahiran tersebut dengan menambah kemahiran yang kurang dan membuang kemahiran yang tidak berkaitan. jika guru ingin menggunakan strategi pembelajaran reflektif di dalam kelas contohnya di dalam mata pelajaran sains. guru boleh membawa pelajar melihat atlet terkemuka bermain. 8. Daripada perbincangan yang telah dikemukakan. 7. Pelajar lain yang melihat akan tahu apakah kekurangan yang dilakukan dalam eksperimen tersebut. Selepas mengenal pasti kekurangan tersebut dan melihat cara yang betul hasil dari melihat eksperimen yang ditunjukkan. Pada masa akan datang. Selain itu. selalunya dalam pelajaran sains. apa yang diketahui dan dipelajari dengan apa yang telah dilihat.

pembelajaran secara reflektif ini juga dapat membantu seseorang pelajar untuk menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang baru dalam aktiviti masa hadapan. guru perlu tahu dan kreatif membuat integrasi untuk menjadikan pendekatan ini lebih efisyen dan berkesan sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. pembelajaran secara reflektif ini dapat membantu pelajar dewasa untuk mengenal pasti pendekatan yang tepat dan berkesan untuk diaplikasikan dalam pembelajaran mereka. Selain daripada itu. Hal ini disebabkan oleh pembelajaran secara reflektif boleh membantu ke arah peningkatan diri seseorang individu dari segi moral. Walaupun mempunyai sedikit kelemahan tetapi terdapat banyak kelebihan yang diperoleh daripadanya.14 reflektif merupakan salah satu gaya pmbelajaran yang boleh membantu pelajar dan guru untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL (PEMBELAJARAN SECARA REFLEKTIF) MATA PELAJARAN BIDANG AKTIVITI TAJUK : : : : Pendidikan Seni Visual Membentuk dan Membuat Binaan Membentuk gasing Gasing daripada buluh dan bahan buangan . Secara umumnya. Pendekatan pembelajaran secara reflektif dapat memberi manfaat kepada pelajar secara khusus dan juga guru. Jadi. emosi dan kognitif. psikologi.

bahan buangan kertas berwarna. peraut.00 hingga 10. lebihan cat / warna poster. gergaji kecil Bahan. Guru memulakan aktiviti dengan induksi set mengenai jenis –jenis gasing masa dahulu serta bahan yang sering digunakan seperti kayu dan plastik hinggalah penghasilan gasing sekarang.10 pagi Mereka cipta gasing pelbagai corak dari pelbagai bahan Guru dapat menunjukkan cara menghasilkan gasing OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran murid dapat: 1) Membentuk gasing dengan menggunakan buluh 2) Menghasilkan gasing secara kreatif dan inovatif (pelbagai rupa dan bentuk) KEPERLUAN : Alat – gunting. • . paku.15 MASA KEMAHIRAN FOKUS OBJEKTIF MODUL : : : 9. surat khabar bekas pembungkusan. RUJUKAN : Objek maujud : contoh-contoh gasing Sumber bergambar : Internet dan k ad bergambar PROSEDUR : • • Guru merancang strategi pengajaran dan menerapkan Teori Kecerdasan Pelbagai dan Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif. pisau. Guru menunjukkan cara dan membimbing murid dalam proses membuat gasing daripada buluh. tali.

menghubungkait Ketekunan dan Ketelitian BUTIRAN KEGIATAN Aktiviti 1 (5 minit) Guru mengedarkan gambar dan contoh gasing Guru mengendalikan sesi soal jawab HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 Murid memerhati dan membuat analisa tentang gambar serta bahan maujud STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Teori menghasil produk dan fungsi produk Teori Kecerdasan Pelbagai Murid memberikan pandangan Verbal Linguistik Apakah gambar yang mereka tentang gambar berkenaan terdapat pada kad yang kamu KBKK (Kreatif) pegang Mereka cipta Aras 2 Mensintesis Apakah pandangan anda Murid memilih bahan yang sesuai tentang gambar tersebut untuk digunakan dalam menghasilkan gasing Membanding beza Aktiviti 2 (25 minit) Murid mengetahui bahawa prinsip Menilai – kesempurnaan Memilih pelbagai bahan yang keseimbangan .16 KBKK PENERAPAN NILAI : : Mereka cipta. mensintesis.bentuk dan warna gasing boleh digunakan. penting dalam penghasilan gasing yang kreatif dan menarik KBKK (Kreatif) Guru menunjukkan cara Menjana idea membuat gasing Mereka cipta Menghubung kait Aktiviti 3 (30 minit) Guru membimbing murid semasa menghasilkan gasing Memotong bentuk yang diinginkan Mencantum bahan Menampal kertas warna/ mengikat tali /mewarna KBKK (Kreatif) Mereka cipta inovatif Nilai – ketekunan Murid membuat gasing dengan: • Memotong • Menebuk • Mencantum • Menampal/melukis/mewarna . menjana idea.

(1980). . D. Murid menunjukkan minat dan kesungguhan dalam menghasilkan pelbagai jenis gasing daripada buluh dan bahan buangan.B. D. . Reflection: Turning the experience into learning. 1-13.J. XI (4). The reflection integration model: A process for facilitating reflective learning. (1986-1987). Journal writing: Exercises in creative thought and expression. Rujukan Allen. K. London: Kogan Page. (1997). & Allen. What is reflection in Learning.17 Sesi Apresiasi dan Refleksi (10 minit) Sesi Apresiasi Mempamerkan hasil kerja Pertandingan gasing Membuat refleksi bagaimana penghasilkan gasing dilakukan Murid mempamerkan pelbagai hasil kerja yang dibuat Murid dapat menilai keupayaan diri sendiri dan melihat hasil kerja orang lain dan dapat mempelajari teknik pembuatan dan penghasilan gasing yang pelbagai. in Henderson. 226-234. KBKK – Kritis Membanding beza Menganalisis Teori Kecerdasan Pelbagai Verbal Linguistik Refleksi Guru: Pengajaran telah dapat dijalankan dengan berkesan. The Teacher Educator. Psikologi Pendidikan untuk Perguruan. D. & Walker.W. dan Crow M. Pelajar telah berjaya membuat penerokaan bahan dan membuat refleksi cara penghasilan gasing yang pelbagai. Boud. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. L. & Enz. Hutchinson. R. Crow.. (1985). 32(4). D. D. Keogh. The Organizational Behavior Teaching Review. A.A.

Is reflective practice synonymous with action research? Educational Action Research. L.Kesan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Menggunakan Paradigma Behaviorism ke atas Pencapaian Sains di Sekolah-sekolah Kebangsaan di Malaysia: Satu Analisis Prestasi UPSR Separa Dekad. Che Amat (2005). S. Mc Grew Hill:London.. I. Di ambil dari file:///H:/jurnal%20yg%20guna%20andra/reflektif %20learning/teacher_as_facilitator. McGill.. Melayan Pelbagai Gaya Pembelajaran: Pengajaran Kemahiran Berfikir Sebagai Satu Alternatif Berkesan. Crow.. Mohamad Fadzil B.Encouraging reflective learning: An online challenge. MG Grew Hill:Great Britain.html. dan Beech.. Prosiding Seminar Penyelidikan dan Penilaian MPTAR. 163-169.. (1999). A. D. Reflective learning in Practice. Narayanasamy (2000). dan Crow M.. Gaya Pembelajaran di Kalangan PelajarPelajar Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional di Universiti Tun Hussein Onn. Jilid 2: Bil 3 (64). & McGill. Psikologi Pendidikan untuk Perguruan. Ksenija Napan. Monteiro. Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Perguruan Batu Lintang. K.. A. Henderson.( 2007). T. Facilitating Reflective Learning in Higher Education (2nd ed. McMahon. BrockBank.A. pada 10 Oktober 2010. Mohd.(2002). Jeniffer . I. Jurnal Pendidikan Tigaenf. (1980). N. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 7(1). K.T. Nor bin Ihkasan dan Hazwani bte Sapar (2007). .)..18 BrockBank.. Teacher as Facilitator: One of the Face to Face Teacher’s Roles.

T.pdf. Reflective Learning and The Role of Professional Development of Project Manager Upon Learning Organisations.html (2010. http://www. Mahani Razali & Ramlah Jantan. Woolfolk. Diperoleh: http://www. Psikologi Pendidikan. di ambil dari.19 Nor Hasniza Ibrahim. PTS:Kuala Lumpur.ca. Guru sebagai fasilitator (2002).di ambil dari http://books. Toh Wah Seng (2005). Walker D. A. Jones. New Jersey: Prentice Hall Inc.cc. (2007).us/thinking/constructivism.cabrillo. Penulisan Ilmiah.google. D. PTS : Kuala Lumpur. Guru sebagai Mentor.zulanas. Shahabudin Hashim. Kuala Lumpur: PTS Professional. pada 10 Oktober 2010.my/books? id=Ca4noKpe95AC&printsec=frontcover&dq=guru+sebagai+fasilitator&source=bl&ots =dr37TPZHlD&sig=mLGJPkykhRdDDRZ3HKg8FUggYiM&hl=en&ei=qJa6TNC1B8O XcYvUicUM&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBwQ6AEwAQ#v= onepage&q&f=false.H. Oktober 3) . Educational Psychology. Sadiah Baharom (2008). (1998). Kepentinagn Pemikiran dan Amalan Refleksi dalam Pengajaran Sains di Kawasan Luar Bandar. pada 10 Oktober 2010. 1997. E. Designing instruction: Enter the constructivism.com. Salhah Abdullah.Johari Surif & Muhammad Yusof Arshad. Kesan Paduan Kitar Pembelajaran dan Pemetaan Konsep Terhadap Konsepsi Pelajar Tentang Pembahagian Sel. Salhah Abdullah dan Ainon Mohd. Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan. (2005). Penyelidikan Tindakan : Pekembangan Profesionalisme ke Arah Pengamalan Reflektif dan Penambahbaikan Sekolah.lt/images/adm_source/docs/2DerekWalker_paper.

A. Mahani Razali & Ramlah Jantan. New Jersey: Prentice Hall Inc. & Christensen.R. The impact of learning journals on metacognitive and cognitive processes and learning performance. 167-185. Educational Psychology. Learning & Instruction.A. (1998). (1995). 5. A. . E. Shahabudin Hashim. (2007). C. Psikologi Pendidikan.20 McCrindle. Kuala Lumpur: PTS Professional Woolfolk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful