Amalan Bulan Rajab

Rasulullah Saww bersabda: “Bulan Rajab adalah bulan Allah Yang Maha Agung, tidak ada bulan yang menandingi kemuliaan dan keutamaannya. Di dalamnya diharamkan berperang dengan orang-orang kafir, karena bulan Rajab adalah bulan Allah, Sya’ban adalah bulanku dan Ramadhan adalah bulan ummatku. Barangsiapa yang berpuasa sehari di dalamnya wajib baginya memperoleh ridha Allah, dijauhkan dari murkanya, dan diselamatkan dari semua pintu neraka.” Berdasarkan hadits tersebut, Rajab merupakan bulan yang istimewa bagi umat Islam untuk memperbanyak ibadah. Sebab di bulan Rajab berperangpun diharamkan guna memberi kesempatan kepada umat Islam agar leluasa melaksanakan ibadah (amalan). Amalan di bulan Rajab ada yang bersifat khusus dan bersifat umum.

Amalan dan doa yang bersifat khusus
Amalan dan doa bersifat khusus adalah amalan yang dilakukan pada malam atau hari tertentu di bulan Rajab di antaranya: 1. Membaca doa berikut pada malam pertama, khususnya ketika melihat bulan tanggal 1 Rajab sbb:

‫اَللُِّن تَاركْ لٌََا فًِ رجة ّشعثَاىَ ، ّتَلِّغٌَا شِز رهضاىَ ، ّاَعٌَّا علَى الصٍَام ّالقٍَِام ّدفظ‬ َ ِ َْ َ َ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ِ ْ ِ َ ِ ْ َ ِ ِّ ِ َّ َ‫اللِّظاى، ّغض الثَصز، ّالَ تَجعل دظَّـٌَا هٌَُ الجْع ّالعط‬ ْ َ َ ُ ْ ِْ ْ ِّ َ َ ِ َ .‫َ ش‬ َ َ َْ ْ َ ِ َ

Allâhumma barik lana fi Rajab wa sya’ban, wa ballighnâ syahra Ramadhan, wa a’innâ ‘alâsh shiyâmi wal qiyâmi wa hifzhil lisân, wa ghadhdhal bashari, wa lâ taj’al hazhzhnâ minhul jû’a wal ‘athasy. (Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya’ban, sampaikan kami pada bulan Ramadhan. Bantulah kami untuk melakukan puasa, qiyamul layl, menjaga lisan dan menjaga pandangan, dan jangan jadikan puasa kami hanya lapar dan dahaga.) 2. Amalan malam Nisyfu Rajab sbb:
a. Mandi sunnah b. Menghidupkan malam nisyfu Rajab dengan ibadah. c. Ziarah kepada Rasulullah Saww. d. Shalat sunnah enam rakaat, salam setiap dua rakaat. e. Shalat tiga puluh rakaat, salam setiap dua rakaat. Setiap rakaat sesudah membaca surat al-Fatihah dilanjutkan membaca surat Al-Ikhlash (10 kali). Shalat ini memiliki keutamaan yang sangat besar.

f.

Shalat dua belas rakaat, salam setiap dua rakaat. Setiap rakaat sesudah membaca surat alFatihah dilanjutkan membaca surat al-Ikhlash, al-Falaq, an-Nas dan al-Qadar (4 kali), lalu membaca:

. 3.Allâhu Allâhu Rabbî lâ usyriku bihi syay-â. Setiap rakaat sesudah membaca surat al-Fatihah dilanjutkan membaca surat Al-Qadar (3 kali) dan surat Al-Ikhlash (12 kali). Allah Tuhanku. dan aku tidak menjadikan kekasih dan pemimpin selain-Nya). Amin Ya Rabbal ‘alamin. (Maha Suci dan Maha Quddus Tuhannya malaikat dan Ar-Ruh) Kemudian duduk kembali dan membaca 70 kali: ‫رب اغفز ّاردن ّتجاّس عوا تعلن اًل اًت العلً األعظن‬ Rabbighfir warham wa tajâwaz ‘ammâ ta’lamu innaka Antal ‘Aliyyul ‘A’zham (Tuhanku. dan hapuskan dosaku yang telah Engkau ketahui. Kemudian mohonlah kepada Allah apa yang diinginkan. Melakukan shalat dua belas rakaat antara Maghrib dan Isya’. insya Allah diijabah. Setelah selesai melakukan shalat membaca 70 kali: َ‫اللِن صل على هذود الٌثً األهً ّعلى آل‬ Allâhumma shalli ‘alâ Muhammadin an-nabiyyil ummiy wa ‘alâ âlihi (Ya Allah.) Kemudian sujud dan membaca: ‫طثْح قدّص رب الوالئنح ّالزّح‬ Subbûhun Quddûsun Rabbul malâikati war-rûh. setiap dua rakaat salam. b. Amalan malam Raghaib Malam Raghaib yaitu malam Jum’at pertama bulan Rajab.) Kemudian sujud kembali dan membaca 70 kali: ‫طثْح قدّص رب الوالئنح ّالزّح‬ Subbûhun Quddûsun Rabbul malâikati war-rûh. amalan yang dilaksanakan sbb: a. sayangi daku. aku tidak mensekutukan sesuatu dengan-Nya. (Allah. sesungguhnya Engkau Maha Tinggi dan Maha Agung. sampaikan shalawat kepada Muhammad nabi yang ummi dan kepada keluarganya. wa lâ attakhidzu min dûnihi waliyyâ. ampuni daku. Berpuasa pada hari Kamis pertama bulan Rajab.

niscaya hajat ditunaikan oleh-Nya. wa ‘amalal khâifîna minka. Kemudian shalat membaca shalawat kepadaku 70 kali. yâ Qawiyyu yâ ‘Azîz. Allâhumma Antal ‘aliyyul ‘azhîm wa ana ‘abdukal bâisul faqîr. subhânaman lâ yanbaghit tasbîhu illâ lahu. subhâna man labisal ‘izza wa huwa lahu ahlun. العش ُُّْ لََُ اَُْل‬ َ َ َّ ِ ْ Subhânal ilâhil jalîl. kemudian memohon hajatnya kepada Allah dalam sujud. Rasulullah saw bersabda: “Tidak ada seorang pun yang berpuasa pada hari Kami pertama bulan Rajab. Antal Ghaniyyul hamîd wa anal ‘abdudzdzalîl. Allâhumma shalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi. Amin Ya Rabbal ‘alamin. Membaca doa: ْ ْ َّ ُ َ َ‫اَللِّن اًًِّ اَطاَلُلَ صثز الشّامزٌيَ لَلَ ، ّعول الخائفٍيَ هٌل، ٌَّقٍيَ العاتِدٌيَ لَل، اَللِّن اًَت‬ ََْ ِ ْ َ َ َ َ ِ َ ِْ َّ ُ َّ ُ ْ َ ْ ْ‫ّاًََا عثدُكَ الثائِض الفَقٍز، اًَتَ الغًٌِ الذوٍدُ، ّاًََا العثد الذلٍل، اَللُِّن صل عَلى العلًِ ال‬ ْ ْ ُّ َ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ،‫َ ُّ عظٍن‬ َْ َ َ َ ِّ َ َّ ُ َ ْ ‫هذود ّآلَِ ّاهٌُيْ تِغٌاكَ عَلى فَقزي، ّتِذلول عَلى جِلً، ّتِقُْتِلَ عَلى ضعفً، ٌا قَْي ٌا‬ َ ِِْ َ ْ َ ْ َ ُّ ِ ِ َّ َ ْ ْ َ ِ َ َّ َ ُ ْ ُّ ِ ْ ِ َّ َ ْ ِ َ َّ َ ُ ْ َ ُ ‫عَشٌش، اَللّـُِن صل عَلى هذود ّآلَِ االّصٍاء الوزضٍٍِّيَ ، ّامفًٌِ ها اَُوًٌ هيْ اَهز الدًٍا‬ ِ َْْ ِ ِّ َ َّ َ‫. wamnun bighinâka ‘alâ faqrî. Kemudian duduk kembali dan membaca 70 kali: Rabbighfir warham wa tajâwaz ‘ammâ ta’lamu innaka Antal ‘Aliyyul ‘A’zham.Kemudian (Maha Suci dan Maha Quddus Tuhannya malaikat dan Ar-Ruh) tetap dalam kondidi sujud mohonlah hajat Anda kepada Allah swt. maka hendaknya membaca tasbih 100 kali setiap hari. Tasbihnya sebagai berikut: ‫طثذاىَ االِلَ الجلٍل، طثذاىَ هيْ الَ ٌٌَثَغً التَّظثٍِخ إِالّ لََُ، طثذاىَ األَعش االَمزم، طثذاىَ هيْ لَثِض‬ ُ ْ َ َ ُْ َ ُْ ِ ْ َ َ ْ ُ ِ َ ْ ْ ِّ َ ْ َ َ ُْ ِ َ ْ ِ ِ ْ ‫. kemudian melakukan shalat dua belas rakaat antara Maghrib dan Isya’. kemudian sujud dan membaca: Subbûhun Quddûsun Rabbul malâikati war-rûh. 2. Mahasuci Yang Memakai pakaian keagungan dan hanya Dia yang layak memilikinya. Dalam suatu riwayat disebutkan: “Barangsiapa yang tidak mampu berpuasa.) 3. Mahasuci Yang Maha Agung dan Maha Mulia. wa yaqînal ‘abidîna laka. Memperbanyak membaca istighfar: Astaghfirullaha wa atubu ilayh. subhânal a’azzil akram. Kemudian sujud kembali dan membaca sebagaimana bacaan yang pertama. Allâhumma shali ‘alâ Muhammadin wa âlihil awshiyail mardhiyyîn.” Amalan dan doa yang bersifat umum Amalan dan doa bersifat umum yang diajarkan oleh Rasulullah Saww di bulan Rajab di antaranya: 1. wa biquwwatika ‘alâ dha’fî. (Mahasuci Tuhan Yang Maha Agung. insya Allah dipenuhi oleh-Nya. wakfinî mâ ahammanî min amrid dun-yâ wal âkhirah yâ Arhamar râhimîn. ّاالخزج ٌا اَردن الزادوٍي‬ ِ ّ َ َ ْ ِ َ ِ َ Allâhumma innî as-aluka shabrasy syâkirîna laka. . agar memperoleh pahala puasa di dalamnya. wa bihilmika ‘alâ jahlî. Mahasuci yang tak layak ditasbih kecuali Dia.

. Wahai Yang Memberi karunia yang banyak dalam amal yang sedikit. Karena tak akan berkurang apa yang telah Kau berikan. Allah mencatat pahala baginya seperti pahala 100 orang yang mati syahid: َ َ ْ َ َ ُ ْ ْ ِ ْ ُ َ‫ال اِلََ إِالّ ُُْ ّددٍُ ال شَزٌل لََُ ّاَتُْب اِلٍََ اَطتَغفِز للا‬ َ Astaghfirullâha lâilâha illâ huwa lâ syarîka lahu wa atûbu ilayh. sementara aku adalah hamba-Mu yang sengsara dan fakir. Engkau Maha kaya dan Maha Terpuji. Yâ May yu’thî man sa-alahu. tiada Tuhan kecuali Dia Yang Maha Esa tiada sekutu bagiNya. Ya Allah. Wahai Yang Memberi karunia pada orang yang tidak memohon dan belum mengenal rahmat dan kasih sayang-Nya. sementara aku adalah hamba-Mu yang hina. dan tambahkan padaku dari karunia-Mu wahai Yang Maha Mulia. karuniakan padaku apa yang kumohon pada-Mu semua kebaikan dunia dan semua kebaikan akhirat. aku memohon kesabaran orang-orang yang bersyukur pada-Mu. Yâ May yu’thil katsîra bil-qalîl. amal orang-orang takut pada-Mu. (Wahai yang aku harapkan dari-Nya semua kebaikan. Ya Allah. Mafatih al-Jinan. sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarganya. Engkau Maha Mulia dan Maha Agung. cukupi daku apa yang kuinginkan dalam urusan dunia dan akhirat wahai Yang Maha Pengasih dari semua yang mengasihi). kekuatan-Mu pada kelemahanku wahai Yang Maha Kuat dan Maha Mulia. Wahai Yang Memberi karunia pada orang yang memohon. santun-Mu pada kejahilanku. fainnahu ghayra manqûshin mâ a’thayta. Yâ man yu’thî mal lam yas-alhu wa mal lam ya’rifhu tahannunan minhu wa rahmah. dan keyakinan orang-orang yang beribadah pada-Mu. 4. sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarganya para washinya yang diridhai oleh Allah.(Ya Allah. washrif ‘annî bimas-alatî iyyâka jamî’a syarrad dun-yâ wa syarral âkhirah.) Al-Haj al-Syaikh ‘Abbas al-Qumi. Mansyurat Dzawi al-Qurba. Dan barangsiapa yang membacanya 400 kali. Yâ Man arjûhu likulli khayrin. dan aku bertaubat kepada-Nya) 5. Membaca doa berikut setiap sesudah shalat fardhu: . Allah akan mengakhirinya dengan rahmat dan ampunan-Nya. Ya Allah. yang aku takutkan murka-Nya dalam setiap keburukan. wa âmana sakhathahu ‘inda kulli syarrin. Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang membaca istighfar berikut di bulan Rajab sebanyak 100 kali dan mengakhirinya dengan bersedekah. (Aku mohon ampun kepada Allah. dan selamatkan daku dengan permohonanku pada-Mu dari semua keburukan dunia dan keburukan akhirat. wa zidnî min fadhlika yâ Karîm. a’thinî bimas-alatî iyyâka jamî’a khayrad dun-yâ wa jamî’a khayral âkhirah. karuniakan kekayaan-Mu pada kefakiranku.

v .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful