Amalan Bulan Rajab

Rasulullah Saww bersabda: “Bulan Rajab adalah bulan Allah Yang Maha Agung, tidak ada bulan yang menandingi kemuliaan dan keutamaannya. Di dalamnya diharamkan berperang dengan orang-orang kafir, karena bulan Rajab adalah bulan Allah, Sya’ban adalah bulanku dan Ramadhan adalah bulan ummatku. Barangsiapa yang berpuasa sehari di dalamnya wajib baginya memperoleh ridha Allah, dijauhkan dari murkanya, dan diselamatkan dari semua pintu neraka.” Berdasarkan hadits tersebut, Rajab merupakan bulan yang istimewa bagi umat Islam untuk memperbanyak ibadah. Sebab di bulan Rajab berperangpun diharamkan guna memberi kesempatan kepada umat Islam agar leluasa melaksanakan ibadah (amalan). Amalan di bulan Rajab ada yang bersifat khusus dan bersifat umum.

Amalan dan doa yang bersifat khusus
Amalan dan doa bersifat khusus adalah amalan yang dilakukan pada malam atau hari tertentu di bulan Rajab di antaranya: 1. Membaca doa berikut pada malam pertama, khususnya ketika melihat bulan tanggal 1 Rajab sbb:

‫اَللُِّن تَاركْ لٌََا فًِ رجة ّشعثَاىَ ، ّتَلِّغٌَا شِز رهضاىَ ، ّاَعٌَّا علَى الصٍَام ّالقٍَِام ّدفظ‬ َ ِ َْ َ َ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ِ ْ ِ َ ِ ْ َ ِ ِّ ِ َّ َ‫اللِّظاى، ّغض الثَصز، ّالَ تَجعل دظَّـٌَا هٌَُ الجْع ّالعط‬ ْ َ َ ُ ْ ِْ ْ ِّ َ َ ِ َ .‫َ ش‬ َ َ َْ ْ َ ِ َ

Allâhumma barik lana fi Rajab wa sya’ban, wa ballighnâ syahra Ramadhan, wa a’innâ ‘alâsh shiyâmi wal qiyâmi wa hifzhil lisân, wa ghadhdhal bashari, wa lâ taj’al hazhzhnâ minhul jû’a wal ‘athasy. (Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya’ban, sampaikan kami pada bulan Ramadhan. Bantulah kami untuk melakukan puasa, qiyamul layl, menjaga lisan dan menjaga pandangan, dan jangan jadikan puasa kami hanya lapar dan dahaga.) 2. Amalan malam Nisyfu Rajab sbb:
a. Mandi sunnah b. Menghidupkan malam nisyfu Rajab dengan ibadah. c. Ziarah kepada Rasulullah Saww. d. Shalat sunnah enam rakaat, salam setiap dua rakaat. e. Shalat tiga puluh rakaat, salam setiap dua rakaat. Setiap rakaat sesudah membaca surat al-Fatihah dilanjutkan membaca surat Al-Ikhlash (10 kali). Shalat ini memiliki keutamaan yang sangat besar.

f.

Shalat dua belas rakaat, salam setiap dua rakaat. Setiap rakaat sesudah membaca surat alFatihah dilanjutkan membaca surat al-Ikhlash, al-Falaq, an-Nas dan al-Qadar (4 kali), lalu membaca:

) Kemudian sujud dan membaca: ‫طثْح قدّص رب الوالئنح ّالزّح‬ Subbûhun Quddûsun Rabbul malâikati war-rûh. sesungguhnya Engkau Maha Tinggi dan Maha Agung. ampuni daku. sayangi daku. Amin Ya Rabbal ‘alamin. Amalan malam Raghaib Malam Raghaib yaitu malam Jum’at pertama bulan Rajab. Setelah selesai melakukan shalat membaca 70 kali: َ‫اللِن صل على هذود الٌثً األهً ّعلى آل‬ Allâhumma shalli ‘alâ Muhammadin an-nabiyyil ummiy wa ‘alâ âlihi (Ya Allah.Allâhu Allâhu Rabbî lâ usyriku bihi syay-â. insya Allah diijabah. amalan yang dilaksanakan sbb: a. sampaikan shalawat kepada Muhammad nabi yang ummi dan kepada keluarganya. .) Kemudian sujud kembali dan membaca 70 kali: ‫طثْح قدّص رب الوالئنح ّالزّح‬ Subbûhun Quddûsun Rabbul malâikati war-rûh. wa lâ attakhidzu min dûnihi waliyyâ. dan aku tidak menjadikan kekasih dan pemimpin selain-Nya). (Maha Suci dan Maha Quddus Tuhannya malaikat dan Ar-Ruh) Kemudian duduk kembali dan membaca 70 kali: ‫رب اغفز ّاردن ّتجاّس عوا تعلن اًل اًت العلً األعظن‬ Rabbighfir warham wa tajâwaz ‘ammâ ta’lamu innaka Antal ‘Aliyyul ‘A’zham (Tuhanku. Kemudian mohonlah kepada Allah apa yang diinginkan. Allah Tuhanku. Berpuasa pada hari Kamis pertama bulan Rajab. b. setiap dua rakaat salam. Setiap rakaat sesudah membaca surat al-Fatihah dilanjutkan membaca surat Al-Qadar (3 kali) dan surat Al-Ikhlash (12 kali). (Allah. 3. Melakukan shalat dua belas rakaat antara Maghrib dan Isya’. aku tidak mensekutukan sesuatu dengan-Nya. dan hapuskan dosaku yang telah Engkau ketahui.

kemudian memohon hajatnya kepada Allah dalam sujud. العش ُُّْ لََُ اَُْل‬ َ َ َّ ِ ْ Subhânal ilâhil jalîl. Tasbihnya sebagai berikut: ‫طثذاىَ االِلَ الجلٍل، طثذاىَ هيْ الَ ٌٌَثَغً التَّظثٍِخ إِالّ لََُ، طثذاىَ األَعش االَمزم، طثذاىَ هيْ لَثِض‬ ُ ْ َ َ ُْ َ ُْ ِ ْ َ َ ْ ُ ِ َ ْ ْ ِّ َ ْ َ َ ُْ ِ َ ْ ِ ِ ْ ‫. ّاالخزج ٌا اَردن الزادوٍي‬ ِ ّ َ َ ْ ِ َ ِ َ Allâhumma innî as-aluka shabrasy syâkirîna laka. wa biquwwatika ‘alâ dha’fî. subhânal a’azzil akram. . Mahasuci Yang Maha Agung dan Maha Mulia. Antal Ghaniyyul hamîd wa anal ‘abdudzdzalîl. subhâna man labisal ‘izza wa huwa lahu ahlun.) 3. yâ Qawiyyu yâ ‘Azîz. insya Allah dipenuhi oleh-Nya. Memperbanyak membaca istighfar: Astaghfirullaha wa atubu ilayh. wakfinî mâ ahammanî min amrid dun-yâ wal âkhirah yâ Arhamar râhimîn.Kemudian (Maha Suci dan Maha Quddus Tuhannya malaikat dan Ar-Ruh) tetap dalam kondidi sujud mohonlah hajat Anda kepada Allah swt. wa bihilmika ‘alâ jahlî. kemudian sujud dan membaca: Subbûhun Quddûsun Rabbul malâikati war-rûh. Kemudian duduk kembali dan membaca 70 kali: Rabbighfir warham wa tajâwaz ‘ammâ ta’lamu innaka Antal ‘Aliyyul ‘A’zham. Mahasuci Yang Memakai pakaian keagungan dan hanya Dia yang layak memilikinya. Amin Ya Rabbal ‘alamin. wamnun bighinâka ‘alâ faqrî. niscaya hajat ditunaikan oleh-Nya. wa ‘amalal khâifîna minka. subhânaman lâ yanbaghit tasbîhu illâ lahu. agar memperoleh pahala puasa di dalamnya. 2. Membaca doa: ْ ْ َّ ُ َ َ‫اَللِّن اًًِّ اَطاَلُلَ صثز الشّامزٌيَ لَلَ ، ّعول الخائفٍيَ هٌل، ٌَّقٍيَ العاتِدٌيَ لَل، اَللِّن اًَت‬ ََْ ِ ْ َ َ َ َ ِ َ ِْ َّ ُ َّ ُ ْ َ ْ ْ‫ّاًََا عثدُكَ الثائِض الفَقٍز، اًَتَ الغًٌِ الذوٍدُ، ّاًََا العثد الذلٍل، اَللُِّن صل عَلى العلًِ ال‬ ْ ْ ُّ َ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ،‫َ ُّ عظٍن‬ َْ َ َ َ ِّ َ َّ ُ َ ْ ‫هذود ّآلَِ ّاهٌُيْ تِغٌاكَ عَلى فَقزي، ّتِذلول عَلى جِلً، ّتِقُْتِلَ عَلى ضعفً، ٌا قَْي ٌا‬ َ ِِْ َ ْ َ ْ َ ُّ ِ ِ َّ َ ْ ْ َ ِ َ َّ َ ُ ْ ُّ ِ ْ ِ َّ َ ْ ِ َ َّ َ ُ ْ َ ُ ‫عَشٌش، اَللّـُِن صل عَلى هذود ّآلَِ االّصٍاء الوزضٍٍِّيَ ، ّامفًٌِ ها اَُوًٌ هيْ اَهز الدًٍا‬ ِ َْْ ِ ِّ َ َّ َ‫. Rasulullah saw bersabda: “Tidak ada seorang pun yang berpuasa pada hari Kami pertama bulan Rajab.” Amalan dan doa yang bersifat umum Amalan dan doa bersifat umum yang diajarkan oleh Rasulullah Saww di bulan Rajab di antaranya: 1. wa yaqînal ‘abidîna laka. maka hendaknya membaca tasbih 100 kali setiap hari. Mahasuci yang tak layak ditasbih kecuali Dia. Dalam suatu riwayat disebutkan: “Barangsiapa yang tidak mampu berpuasa. Kemudian shalat membaca shalawat kepadaku 70 kali. Allâhumma shali ‘alâ Muhammadin wa âlihil awshiyail mardhiyyîn. (Mahasuci Tuhan Yang Maha Agung. Kemudian sujud kembali dan membaca sebagaimana bacaan yang pertama. Allâhumma Antal ‘aliyyul ‘azhîm wa ana ‘abdukal bâisul faqîr. kemudian melakukan shalat dua belas rakaat antara Maghrib dan Isya’. Allâhumma shalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi.

Mansyurat Dzawi al-Qurba. Membaca doa berikut setiap sesudah shalat fardhu: .(Ya Allah. Dan barangsiapa yang membacanya 400 kali. Allah mencatat pahala baginya seperti pahala 100 orang yang mati syahid: َ َ ْ َ َ ُ ْ ْ ِ ْ ُ َ‫ال اِلََ إِالّ ُُْ ّددٍُ ال شَزٌل لََُ ّاَتُْب اِلٍََ اَطتَغفِز للا‬ َ Astaghfirullâha lâilâha illâ huwa lâ syarîka lahu wa atûbu ilayh. yang aku takutkan murka-Nya dalam setiap keburukan. Wahai Yang Memberi karunia yang banyak dalam amal yang sedikit. aku memohon kesabaran orang-orang yang bersyukur pada-Mu. washrif ‘annî bimas-alatî iyyâka jamî’a syarrad dun-yâ wa syarral âkhirah. karuniakan padaku apa yang kumohon pada-Mu semua kebaikan dunia dan semua kebaikan akhirat. wa âmana sakhathahu ‘inda kulli syarrin. dan keyakinan orang-orang yang beribadah pada-Mu. amal orang-orang takut pada-Mu. Ya Allah. dan aku bertaubat kepada-Nya) 5. Ya Allah. fainnahu ghayra manqûshin mâ a’thayta. Yâ Man arjûhu likulli khayrin. kekuatan-Mu pada kelemahanku wahai Yang Maha Kuat dan Maha Mulia. Allah akan mengakhirinya dengan rahmat dan ampunan-Nya. dan selamatkan daku dengan permohonanku pada-Mu dari semua keburukan dunia dan keburukan akhirat. Wahai Yang Memberi karunia pada orang yang tidak memohon dan belum mengenal rahmat dan kasih sayang-Nya. Engkau Maha kaya dan Maha Terpuji. wa zidnî min fadhlika yâ Karîm. cukupi daku apa yang kuinginkan dalam urusan dunia dan akhirat wahai Yang Maha Pengasih dari semua yang mengasihi). sementara aku adalah hamba-Mu yang sengsara dan fakir. 4. santun-Mu pada kejahilanku. tiada Tuhan kecuali Dia Yang Maha Esa tiada sekutu bagiNya. sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarganya para washinya yang diridhai oleh Allah. Engkau Maha Mulia dan Maha Agung. Yâ May yu’thil katsîra bil-qalîl. Yâ man yu’thî mal lam yas-alhu wa mal lam ya’rifhu tahannunan minhu wa rahmah. . sementara aku adalah hamba-Mu yang hina.) Al-Haj al-Syaikh ‘Abbas al-Qumi. Karena tak akan berkurang apa yang telah Kau berikan. Ya Allah. Yâ May yu’thî man sa-alahu. dan tambahkan padaku dari karunia-Mu wahai Yang Maha Mulia. (Wahai yang aku harapkan dari-Nya semua kebaikan. a’thinî bimas-alatî iyyâka jamî’a khayrad dun-yâ wa jamî’a khayral âkhirah. (Aku mohon ampun kepada Allah. karuniakan kekayaan-Mu pada kefakiranku. Mafatih al-Jinan. Wahai Yang Memberi karunia pada orang yang memohon. Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang membaca istighfar berikut di bulan Rajab sebanyak 100 kali dan mengakhirinya dengan bersedekah. sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarganya.

v .