Amalan Bulan Rajab

Rasulullah Saww bersabda: “Bulan Rajab adalah bulan Allah Yang Maha Agung, tidak ada bulan yang menandingi kemuliaan dan keutamaannya. Di dalamnya diharamkan berperang dengan orang-orang kafir, karena bulan Rajab adalah bulan Allah, Sya’ban adalah bulanku dan Ramadhan adalah bulan ummatku. Barangsiapa yang berpuasa sehari di dalamnya wajib baginya memperoleh ridha Allah, dijauhkan dari murkanya, dan diselamatkan dari semua pintu neraka.” Berdasarkan hadits tersebut, Rajab merupakan bulan yang istimewa bagi umat Islam untuk memperbanyak ibadah. Sebab di bulan Rajab berperangpun diharamkan guna memberi kesempatan kepada umat Islam agar leluasa melaksanakan ibadah (amalan). Amalan di bulan Rajab ada yang bersifat khusus dan bersifat umum.

Amalan dan doa yang bersifat khusus
Amalan dan doa bersifat khusus adalah amalan yang dilakukan pada malam atau hari tertentu di bulan Rajab di antaranya: 1. Membaca doa berikut pada malam pertama, khususnya ketika melihat bulan tanggal 1 Rajab sbb:

‫اَللُِّن تَاركْ لٌََا فًِ رجة ّشعثَاىَ ، ّتَلِّغٌَا شِز رهضاىَ ، ّاَعٌَّا علَى الصٍَام ّالقٍَِام ّدفظ‬ َ ِ َْ َ َ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ِ ْ ِ َ ِ ْ َ ِ ِّ ِ َّ َ‫اللِّظاى، ّغض الثَصز، ّالَ تَجعل دظَّـٌَا هٌَُ الجْع ّالعط‬ ْ َ َ ُ ْ ِْ ْ ِّ َ َ ِ َ .‫َ ش‬ َ َ َْ ْ َ ِ َ

Allâhumma barik lana fi Rajab wa sya’ban, wa ballighnâ syahra Ramadhan, wa a’innâ ‘alâsh shiyâmi wal qiyâmi wa hifzhil lisân, wa ghadhdhal bashari, wa lâ taj’al hazhzhnâ minhul jû’a wal ‘athasy. (Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya’ban, sampaikan kami pada bulan Ramadhan. Bantulah kami untuk melakukan puasa, qiyamul layl, menjaga lisan dan menjaga pandangan, dan jangan jadikan puasa kami hanya lapar dan dahaga.) 2. Amalan malam Nisyfu Rajab sbb:
a. Mandi sunnah b. Menghidupkan malam nisyfu Rajab dengan ibadah. c. Ziarah kepada Rasulullah Saww. d. Shalat sunnah enam rakaat, salam setiap dua rakaat. e. Shalat tiga puluh rakaat, salam setiap dua rakaat. Setiap rakaat sesudah membaca surat al-Fatihah dilanjutkan membaca surat Al-Ikhlash (10 kali). Shalat ini memiliki keutamaan yang sangat besar.

f.

Shalat dua belas rakaat, salam setiap dua rakaat. Setiap rakaat sesudah membaca surat alFatihah dilanjutkan membaca surat al-Ikhlash, al-Falaq, an-Nas dan al-Qadar (4 kali), lalu membaca:

Kemudian mohonlah kepada Allah apa yang diinginkan. setiap dua rakaat salam. Setiap rakaat sesudah membaca surat al-Fatihah dilanjutkan membaca surat Al-Qadar (3 kali) dan surat Al-Ikhlash (12 kali). b. . dan hapuskan dosaku yang telah Engkau ketahui. sesungguhnya Engkau Maha Tinggi dan Maha Agung. Berpuasa pada hari Kamis pertama bulan Rajab. Allah Tuhanku. wa lâ attakhidzu min dûnihi waliyyâ. amalan yang dilaksanakan sbb: a.) Kemudian sujud dan membaca: ‫طثْح قدّص رب الوالئنح ّالزّح‬ Subbûhun Quddûsun Rabbul malâikati war-rûh. (Maha Suci dan Maha Quddus Tuhannya malaikat dan Ar-Ruh) Kemudian duduk kembali dan membaca 70 kali: ‫رب اغفز ّاردن ّتجاّس عوا تعلن اًل اًت العلً األعظن‬ Rabbighfir warham wa tajâwaz ‘ammâ ta’lamu innaka Antal ‘Aliyyul ‘A’zham (Tuhanku. 3. sampaikan shalawat kepada Muhammad nabi yang ummi dan kepada keluarganya. (Allah. Amin Ya Rabbal ‘alamin. dan aku tidak menjadikan kekasih dan pemimpin selain-Nya). aku tidak mensekutukan sesuatu dengan-Nya. ampuni daku.Allâhu Allâhu Rabbî lâ usyriku bihi syay-â. Melakukan shalat dua belas rakaat antara Maghrib dan Isya’. sayangi daku. insya Allah diijabah. Setelah selesai melakukan shalat membaca 70 kali: َ‫اللِن صل على هذود الٌثً األهً ّعلى آل‬ Allâhumma shalli ‘alâ Muhammadin an-nabiyyil ummiy wa ‘alâ âlihi (Ya Allah. Amalan malam Raghaib Malam Raghaib yaitu malam Jum’at pertama bulan Rajab.) Kemudian sujud kembali dan membaca 70 kali: ‫طثْح قدّص رب الوالئنح ّالزّح‬ Subbûhun Quddûsun Rabbul malâikati war-rûh.

Antal Ghaniyyul hamîd wa anal ‘abdudzdzalîl. Rasulullah saw bersabda: “Tidak ada seorang pun yang berpuasa pada hari Kami pertama bulan Rajab. wa ‘amalal khâifîna minka. wamnun bighinâka ‘alâ faqrî. Mahasuci Yang Memakai pakaian keagungan dan hanya Dia yang layak memilikinya.Kemudian (Maha Suci dan Maha Quddus Tuhannya malaikat dan Ar-Ruh) tetap dalam kondidi sujud mohonlah hajat Anda kepada Allah swt. maka hendaknya membaca tasbih 100 kali setiap hari. Membaca doa: ْ ْ َّ ُ َ َ‫اَللِّن اًًِّ اَطاَلُلَ صثز الشّامزٌيَ لَلَ ، ّعول الخائفٍيَ هٌل، ٌَّقٍيَ العاتِدٌيَ لَل، اَللِّن اًَت‬ ََْ ِ ْ َ َ َ َ ِ َ ِْ َّ ُ َّ ُ ْ َ ْ ْ‫ّاًََا عثدُكَ الثائِض الفَقٍز، اًَتَ الغًٌِ الذوٍدُ، ّاًََا العثد الذلٍل، اَللُِّن صل عَلى العلًِ ال‬ ْ ْ ُّ َ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ،‫َ ُّ عظٍن‬ َْ َ َ َ ِّ َ َّ ُ َ ْ ‫هذود ّآلَِ ّاهٌُيْ تِغٌاكَ عَلى فَقزي، ّتِذلول عَلى جِلً، ّتِقُْتِلَ عَلى ضعفً، ٌا قَْي ٌا‬ َ ِِْ َ ْ َ ْ َ ُّ ِ ِ َّ َ ْ ْ َ ِ َ َّ َ ُ ْ ُّ ِ ْ ِ َّ َ ْ ِ َ َّ َ ُ ْ َ ُ ‫عَشٌش، اَللّـُِن صل عَلى هذود ّآلَِ االّصٍاء الوزضٍٍِّيَ ، ّامفًٌِ ها اَُوًٌ هيْ اَهز الدًٍا‬ ِ َْْ ِ ِّ َ َّ َ‫. agar memperoleh pahala puasa di dalamnya. wa bihilmika ‘alâ jahlî. Allâhumma Antal ‘aliyyul ‘azhîm wa ana ‘abdukal bâisul faqîr. Memperbanyak membaca istighfar: Astaghfirullaha wa atubu ilayh. yâ Qawiyyu yâ ‘Azîz. Kemudian shalat membaca shalawat kepadaku 70 kali. Tasbihnya sebagai berikut: ‫طثذاىَ االِلَ الجلٍل، طثذاىَ هيْ الَ ٌٌَثَغً التَّظثٍِخ إِالّ لََُ، طثذاىَ األَعش االَمزم، طثذاىَ هيْ لَثِض‬ ُ ْ َ َ ُْ َ ُْ ِ ْ َ َ ْ ُ ِ َ ْ ْ ِّ َ ْ َ َ ُْ ِ َ ْ ِ ِ ْ ‫. wa biquwwatika ‘alâ dha’fî. Amin Ya Rabbal ‘alamin. Mahasuci Yang Maha Agung dan Maha Mulia. insya Allah dipenuhi oleh-Nya. . kemudian memohon hajatnya kepada Allah dalam sujud. العش ُُّْ لََُ اَُْل‬ َ َ َّ ِ ْ Subhânal ilâhil jalîl.) 3. Kemudian duduk kembali dan membaca 70 kali: Rabbighfir warham wa tajâwaz ‘ammâ ta’lamu innaka Antal ‘Aliyyul ‘A’zham. niscaya hajat ditunaikan oleh-Nya. subhânaman lâ yanbaghit tasbîhu illâ lahu. wa yaqînal ‘abidîna laka. Dalam suatu riwayat disebutkan: “Barangsiapa yang tidak mampu berpuasa. subhânal a’azzil akram. 2. Kemudian sujud kembali dan membaca sebagaimana bacaan yang pertama. Allâhumma shalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi. subhâna man labisal ‘izza wa huwa lahu ahlun. (Mahasuci Tuhan Yang Maha Agung. ّاالخزج ٌا اَردن الزادوٍي‬ ِ ّ َ َ ْ ِ َ ِ َ Allâhumma innî as-aluka shabrasy syâkirîna laka. kemudian sujud dan membaca: Subbûhun Quddûsun Rabbul malâikati war-rûh.” Amalan dan doa yang bersifat umum Amalan dan doa bersifat umum yang diajarkan oleh Rasulullah Saww di bulan Rajab di antaranya: 1. Allâhumma shali ‘alâ Muhammadin wa âlihil awshiyail mardhiyyîn. Mahasuci yang tak layak ditasbih kecuali Dia. wakfinî mâ ahammanî min amrid dun-yâ wal âkhirah yâ Arhamar râhimîn. kemudian melakukan shalat dua belas rakaat antara Maghrib dan Isya’.

) Al-Haj al-Syaikh ‘Abbas al-Qumi. tiada Tuhan kecuali Dia Yang Maha Esa tiada sekutu bagiNya. karuniakan padaku apa yang kumohon pada-Mu semua kebaikan dunia dan semua kebaikan akhirat. fainnahu ghayra manqûshin mâ a’thayta. wa zidnî min fadhlika yâ Karîm. yang aku takutkan murka-Nya dalam setiap keburukan. (Aku mohon ampun kepada Allah. Engkau Maha kaya dan Maha Terpuji. Membaca doa berikut setiap sesudah shalat fardhu: . sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarganya. Allah mencatat pahala baginya seperti pahala 100 orang yang mati syahid: َ َ ْ َ َ ُ ْ ْ ِ ْ ُ َ‫ال اِلََ إِالّ ُُْ ّددٍُ ال شَزٌل لََُ ّاَتُْب اِلٍََ اَطتَغفِز للا‬ َ Astaghfirullâha lâilâha illâ huwa lâ syarîka lahu wa atûbu ilayh. dan selamatkan daku dengan permohonanku pada-Mu dari semua keburukan dunia dan keburukan akhirat. karuniakan kekayaan-Mu pada kefakiranku. dan aku bertaubat kepada-Nya) 5. Ya Allah. Ya Allah. kekuatan-Mu pada kelemahanku wahai Yang Maha Kuat dan Maha Mulia. aku memohon kesabaran orang-orang yang bersyukur pada-Mu. sementara aku adalah hamba-Mu yang sengsara dan fakir. Wahai Yang Memberi karunia pada orang yang memohon. Ya Allah. cukupi daku apa yang kuinginkan dalam urusan dunia dan akhirat wahai Yang Maha Pengasih dari semua yang mengasihi). santun-Mu pada kejahilanku. dan tambahkan padaku dari karunia-Mu wahai Yang Maha Mulia. Allah akan mengakhirinya dengan rahmat dan ampunan-Nya. Yâ man yu’thî mal lam yas-alhu wa mal lam ya’rifhu tahannunan minhu wa rahmah. dan keyakinan orang-orang yang beribadah pada-Mu. Dan barangsiapa yang membacanya 400 kali. Yâ May yu’thil katsîra bil-qalîl. Engkau Maha Mulia dan Maha Agung. . 4. Wahai Yang Memberi karunia yang banyak dalam amal yang sedikit. Yâ May yu’thî man sa-alahu. Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang membaca istighfar berikut di bulan Rajab sebanyak 100 kali dan mengakhirinya dengan bersedekah. wa âmana sakhathahu ‘inda kulli syarrin. amal orang-orang takut pada-Mu. Karena tak akan berkurang apa yang telah Kau berikan. Mansyurat Dzawi al-Qurba. washrif ‘annî bimas-alatî iyyâka jamî’a syarrad dun-yâ wa syarral âkhirah.(Ya Allah. sementara aku adalah hamba-Mu yang hina. (Wahai yang aku harapkan dari-Nya semua kebaikan. sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarganya para washinya yang diridhai oleh Allah. Wahai Yang Memberi karunia pada orang yang tidak memohon dan belum mengenal rahmat dan kasih sayang-Nya. Yâ Man arjûhu likulli khayrin. Mafatih al-Jinan. a’thinî bimas-alatî iyyâka jamî’a khayrad dun-yâ wa jamî’a khayral âkhirah.

v .