BAB I PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG
Kata “ar-ra’yu” yang berarti “kebebasan pemikiran”, cenderung berkonotasi pada

rasionalitas ijtihad terhadap penafsiran al-Qur’an. Al-Qur’an dianggap sebagai teks “fleksibel” yang memberi ruang gerak secara bebas bagi mufassir untuk menentukan dan memberi penafsiran sesuai dengan “kepentingannya”. Sehingga perlu adanya syarat-syarat tertentu yang membatasi pengertian Tafsir bi ar-ra’yi terutama dalam aplikasinya. Ijtihad yang dimaksud adalah berdasarkan dasar-dasar yang benar dan kaidah-kaidah yang lurus. Jadi, tafsir bi ra'yi bukanlah sekedar berdasarkan pendapat atau terlintas dalam fikiran seseorang. Sebagaimana yang diriwayatkan at-Turmudzi, bahwa; "Barang siapa menafsirkan al-Qur’an dengan tanpa berdasarkan “pengetahuan” (al-ilmu), maka neraka adalah tempatnya”. Al-Qurthubi berkata: "Barangsiapa berkata tentang Al-Qur'an (menafsirkannya) dengan suatu dugaan atau gagasan yang terlintas dalam fikirannya, tanpa adanya dasar-dasar yang kuat, maka ia salah dan tercela. Dan dia termasuk dalam golongan orang yang disebut dalam sebuah hadits yang berbunyi: "Barangsiapa dengan sengaja berbohong atas namaku, maka ambillah tempat duduknya di neraka (HR. Tirmidzi dari Ibnu Abbas). Orang yang intens mendalami sumber-sumber tafsir Al-Quran akan menjumpai bahwa salah satu sumber tafsir adalah (tafsir) ar-ra’yu, yaitu apa yang disebut dengan ijtihad dalam tafsir. Ini muncul karena al-Quran itu diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Karena itu, untuk mengetahui maksud dan makna-maknanya secara benar, seorang ahli tafsir harus mengetahui kata-kata bahasa Arab; seluk-beluk percakapan bahasa Arab terdahulu; berbagai ungkapan Arab dan makna-maknanya dengan cara memahami teks-teks yang ada seperti percakapan-percakapan yang ada dalam syair jahiliah, prosa, dan lain-lain; juga sebab-sebab turunnya ayat. Ahli tafsir memerlukan sarana-sarana tersebut untuk menafsirkan ayat-ayat al-Quran sesuai dengan pemahaman dan ijtihadnya. ide semata, atau hanya ekedar gagasan yang

1

Jadi, yang dimaksud dengan tafsir bi ar-ra’yi bukan berarti menafsirkan ayat dengan menggunakan akal seluas-luasnya, tetapi tafsir yang didasarkan pada pendapat yang mengikuti kaidah-kaidah bahasa Arab yang bersandar pada sastra jahiliah berupa syair, prosa, tradisi bangsa Arab, dan ekspresi percakapan mereka serta pada berbagai peristiwa yang terjadi pada masa Rasul; menyangkut perjuangan, perlawanan, pertikaian, hijrah, dan peperangan yang beliau lakukan; juga menyangkut berbagai fitnah yang pernah terjadi dan hal-hal yang terjadi saat itu, yang mengharuskan adanya hukum-hukum dan diturunkannya (ayat-ayat) al-Quran. Dengan demikian, tafsir bi ar-ra’yi adalah tafsir dengan cara memahami berbagai kalimat al-Quran melalui pemahaman terhadap madlûl (pengertian)-nya, yang ditunjukkan oleh berbagai informasi yang dimiliki seorang ahli tafsir seperti bahasa dan berbagai peristiwa

1.2

TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah: 1. Menjelaskan tentang arti ar-ro’yu secara istilah dan bahasa. 2. Menerangkan makna ar-ro’yu yang sebenarnya menurut hadist dan pendapat para sahabat. 3. Menjelaskan perbedaan antara ar-ro’yu dan pendapat.

2

Sunnah menurut istilah syar’i adalah sesuatu yang berasal dari Rasulullah Saw. Secara etimologis. termasuk berpikir tentang persoalan hukum yang tidak terdapat dalam nas Al Qur·an dan As Sunnah. Kata ar-ra’yu (pendapat. Sunnah berfungsi sebagai penjelas ayat-ayat Al-Qur’an yang kurang jelas atau sebagai penentu beberapa hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur’an. maka diperintahkan untuk berijtihad dengan menggunakan akal pikiran dengan tetap mengacu kepada Al Quran dan Hadits Menurut bahasa Ar Ra·yu artinya. Manusia dikaruniai Allah dengan diberikan akal budi. Al-Qur’an berasal dari kata qara’a. dan penetapan pengakuan. Sebagian mujtahid mengikatkan diri dengan pemahaman ‘ibarat (ungkapan) yang terdapat dalam nash syariat dan selalu berhenti pada batasan makna-makna yang ditunjukkannya. Al-Quran adalah sumber agama (juga ajaran) islam yang pertama dan utama. Ar-Rayu dipakai apabila ada suatu masalah yang hukumnya tidak terdapat di Al Quran maupun Haditst. As-Sunnah atau Hadits adalah sumber agama (juga ajaran) islam yang kedua setelah Al-Qur’an. yaqra’u. opini. Dengan akal itulah manusia wajib berpikir tentang segala sesuatu. dan ra’yu atau akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad. perbuatan. baik berupa perkataan. Mereka disebut dengan ahl al3 . Dalam perkembangannya dewasa ini. kata ar-ra’yu juga digunakan dalam ijtihad.BAB II PEMBAHASAN A. qiraa’atan atau qur’aanan yang berarti mengumpulkan dan menghimpun. karena hanya satu-satunya makhluk yang mempunyai akal. pemahaman dan akal budi. Di samping dalam tafsir. pikiran) sering dipakai dalam penafsiran ayat-ayat al-Quran atau dalam aktivitas ijtihad untuk menggali hukum-hukum syariat atas berbagai perkara yang dihadapi oleh kaum Muslim. penggunaannya kata ar-ra’yu semakin melebar dan menyimpang dari maksud penggunaannya pada masa lalu. Mereka mengaitkannya dengan makna-makna tersebut. Definisi Ar-Ra’yu Sumber ajaran Islam dirumuskan dengan jelas yakni terdiri dari tiga sumber yaitu Al-Qur’an.

Mushalat Murshalah.hadîts (ahli hadis). Begitu pula dalam aktivitas penggalian hukum (ijtihad dan istinbâth). Para intelektual Muslim saat ini memaknai ar-ra’yu sebagai penggunaan akal secara bebas dan luas sehingga akal dipandang boleh menafsirkan ayat-ayat al-Quran sekehendaknya dan seluas-luasnya. para mujtahid terbagi menjadi dua bagian ahl al-hadîts dan ahl arra’yi. Pembagian ini bukan berarti bahwa ahl ar-ra’yi tidak mau mengambil hadis sebagai sumber tasyrî‘ (legislasi hukum). berupaya (tekad) terhadap sesuatu. bukan berarti bahwa ahli hadis tidak mau mengambil ar-ra’yu sebagai sumber dalam tasyrî‘ mereka. Qiyas. Secara umum. Semuanya mengambil hadis dan ra’yu karena mereka sepakat bahwa hadis adalah hujjah syar‘î. Sebagaimana firman Allah Swt: “Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu. sementara ijtihad didasarkan pada ar-ra’yu yang diperoleh dengan cara memahami maksud nash. Demikian pula sebaliknya. akal sering secara bebas mengeluarkan dan menghasilkan produkproduk hukum yang amat ganjil dan menyimpang. yakni berupa makna-makna yang dapat dijangkau oleh akal sebagai tambahan atas makna-makna kata. Pertama. 1. Mereka berdalih bahwa Allah Swt.10:71) 4 . Dengan berani sebagian mereka malah mengatakan bahwa al-Quran perlu ditafsirkan secara bebas. (Qs. Istishab dan Urf. ijma’ memiliki dua pengertian. Ijma’ Menurut bahasa. sementara salah satu fungsi akal adalah bebas dalam menafsirkan dan mengeluarkan hukum. Sebagian lainnya melihat apa yang ditunjukkan oleh ungkapan yang terdapat dalam nash. telah menciptakan untuk manusia akal. karena al-Quran diturunkan 15 abad lalu yang latar belakang masyarakatnya berbeda dengan masa sekarang Ar-Ra’yu terbagi menjadi 6 macam yaitu : Ijma’. disebutkan ‫ أجمع فلن على المر‬berarti berupaya di atasnya. Sududz Dzariah. Istihsan. Mereka disebut dengan ahl ar-ra’yi.

Hendaknya kesepakatan mereka dimulai setiap pendapat salah seorang mereka dengan pendapat yang jelas apakah dengan dalam bentuk perkataan. Andai yang disepakati atas hukum syara’ hanya para mujtahid haramain.Kesepakatan’ itu dapat dikelompokan menjadi empat hal: a. Adanya kesepakatan sesama para mujtahid atas hukum syara’ dalam suatu masalah. pendapatnya disepakati antara satu dengan yang lain. Perbedaan pengertian yang pertama dengan yang kedua ini bahwa pengertian pertama berlaku untuk satu orang dan pengertian kedua berlaku untuk lebih dari satu orang. dengan melihat negeri. maka secara syara’ kesepakatan khusus ini tidak disebut Ijma’. mujtahid ahlu Sunnah. ijma’ berarti kesepakatan. jenis dan kelompok mereka. Mujtahid ahli Syiah. para mujtahid Irak saja. Karena ‘kesepakatan’ dilakukan lebih dari satu orang. Hijaz saja.Pengertian kedua. c. d. Tidak cukup ijma’ dikeluarkan oleh seorang mujtahid Apabila keberadaanya hanya seorang (mujtahid) saja di suatu masa. 5 . Jika sebagian besar mereka sepakat maka tidak membatalkan kesepakatan yang ‘banyak’ secara ijma’ sekalipun jumlah yang berbeda sedikit dan jumlah yang sepakat lebih banyak maka tidak menjadikan kesepakatan yang banyak itu hujjah syar’i yang pasti dan mengikat. Karena ijma’ tidak terbentuk kecuali dengan kesepakatan umum dari seluruh mujtahid di dunia Islam dalam suatu masa. fatwa atau perbuatan. b. Ijma’ dalam istilah ahli ushul adalah kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafat Rasul Saw atas hukum syara. Adapun rukun ijma’ dalam definisi di atas adalah adanya kesepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa atas hukum syara’ . Kesepakatan itu terwujudkan atas hukum kepada semua para mujtahid.

Sebagaimana firman Allah Swt: “Hai orang-orang yang beriman. Qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat hukum. kemudian hukum itu disepakati menjadi aturan syar’i yang wajib diikuti dan tidak mungkin menghindarinya. (Qs. nampak setiap mujtahid mengemukakan pendapat hukumnya dengan jelas baik dengan perkataan maupun perbuatan baik secara kolompok maupun individu. karena hukumnya sudah ditetapkan secara ijma’ dengan hukum syar’i yang qath’i dan tidak dapat dihapus (dinasakh). para mujtahid tidak boleh menjadikan hukum masalah ini (yang sudah disepakati) garapan ijtihad. (berkorban untuk) berhala. Umpamanya hukum meminum khamar. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya (meminum) khamar. Lebih lanjut. jenis dan kelompok mereka yang diketahui hukumnya. 2. mengundi nasib dengan panah. Perihal ini. Selanjutnya mereka mensepakati masalah hukum tersebut. nash hukumnya telah dijelaskan dalam Al Qur’an yaitu hukumnya haram. Dengan demikian qiyas itu penerapan hukum analogi terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan illat akan melahirkan hukum yang sama pula. Dalam definisi lain. qiyas adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al Qur’an dan hadits dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. adalah termasuk perbuatan syaitan.Apabila rukun ijma’ yang empat hal di atas telah terpenuhi dengan menghitung seluruh permasalahan hukum pasca kematian Nabi Saw dari seluruh mujtahid kaum muslimin walau dengan perbedaan negeri. berjudi. Qiyas Menurut ulama ushul.5:90) 6 .

Kelompok yang lebih memperluas pemakaian qiyas. pendapat sahabat maupun ijma ulama. Bahkan dalam kondisi dan masalah tertentu. Kelompok jumhur Mereka menggunakan qiyas sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas nashnya baik dalam Al Qur’an. Mazhab Zhahiri tidak mengakui adalanya illat nash dan tidak berusaha mengetahui sasaran dan tujuan nash termasuk menyingkap alasan-alasannya guna menetapkan suatu kepastian hukum yang sesuai dengan illat. maka beberapa ulama berselisih faham dengan ulama jumhur. Berhubung qiyas merupakan aktivitas akal.Haramnya meminum khamr berdasar illat hukumnya adalah memabukan. Sebaliknya. Maka setiap minuman yang terdapat di dalamnya illat sama dengan khamar dalam hukumnya maka minuman tersebut adalah haram. kamu tidak menyangka. 2. Apabila tidak terdapat hukum dalam suatu masalah baik dengan nash ataupun ijma’ dan yang kemudian ditetapkan hukumnya dengan cara analogi dengan persamaan illat maka berlakulah hukum qiyas dan selanjutnya menjadi hukum syar’i. Jumhur ulama kaum muslimin sepakat bahwa qiyas merupakan hujjah syar’i dan termasuk sumber hukum yang keempat dari sumber hukum yang lain. kelompok ini menerapkan qiyas sebagai pentakhsih dari keumuman dalil Al Qur’an dan hadits. Pandangan ulama mengenai qiyas ini terbagi menjadi tiga kelompok: 1. 3. yang berusaha berbagai hal karena persamaan illat. hadits. Diantara ayat Al Qur’an yang dijadikan dalil dasar hukum qiyas adalah firman Allah: “Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli Kitab dari kampungkampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. mereka menetapkan hukum hanya dari teks nash semata. Mazhab Zhahiriyah dan Syiah Imamiyah Mereka sama sekali tidak menggunakan qiyas. bahwa 7 .

dan ulil amri di antara kamu. tiada lain adalah perintah supaya menyelidiki tanda-tanda kecenderungan. 2. Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran. mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka. jika kamu benarbenar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 8 . Asal (pokok). bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.59:2) Dari ayat di atas bahwasanya Allah Swt memerintahkan kepada kita untuk mengambil pelajaran. Hal ini dapat diperoleh dengan mencari illat hukum. yaitu apa yang terdapat dalam hukum nashnya. kata I’tibar di sini berarti melewati. memindahkan sesuatu kepada yang lainnya. (Qs. sebab maksud dari ungkapan ‘kembali kepada Allah dan Rasul’ (dalam masalah khilafiyah). Karena dua kata tadi ‘i’tibar dan qiyas’ memiliki pengertian melewati dan melampaui. Hal yang diperintahkan ini mesti diamalkan. “Hai orang-orang yang beriman. yang dinamakan qiyas. taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya).4:59) Ayat di atas menjadi dasar hukum qiyas. Demikian pula arti qiyas yaitu melampaui suatu hukum dari pokok kepada cabang maka menjadi (hukum) yang diperintahkan. apa yang sesungguhnya yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. melampaui.1 Rukun Qiyas Qiyas memiliki rukun yang terdiri dari empat hal: 1.mereka akan keluar dan merekapun yakin. (Qs. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Disebut dengan almaqis alaihi. Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya). Hai orang-orang yang mempunyai wawasan.

Mengamalkan dalil yang paling kuat di antara dua dalil. Istihsan Istihsan secara bahasa adalah kata bentukan (musytaq) dari al-hasan (apapun yang baik dari sesuatu). 2. padahal secara qiyas tayammum itu sama kedudukannya dengan berwudhu dengan menggunakan air yang tidak wajib dilakukan pada setiap waktu shalat. Hukm al-asal. 4. adalah sifat yang didasarkan atas hukum asal atau dasar qiyas yang dibangun atasnya 3. kita dapat melihat bahwa inti dari Istihsan adalah ketika seorang mujtahid lebih cenderung dan memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari hukum yang pertama. 4. Istihsan sendiri kemudian berarti “kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik. disebut pula almaqîs. Sebagai contoh misalnya. Yang kemudian menjadi ketetapan hukum untuk fara’. Dari definisi-definisi tersebut. meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain. Diantaranya adalah: 1. Dalil yang terbetik dalam diri seorang mujtahid. Adapun menurut istilah. Fara’ (cabang). 3. pendapat yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal (w. yaitu hukum syar’i yang terdapat dalam dalam nash dalam hukum asalnya. Mengeluarkan hukum suatu masalah dari hukum masalah-masalah yang serupa dengannya kepada hukum lain karena didasarkan hal lain yang lebih kuat dalam pandangan mujtahid.2. 3. Illat. Istihsan memiliki banyak definisi di kalangan ulama Ushul fiqih. namun tidak dapat diungkapkannya dengan kata-kata. dan ini bisa bersifat lahiriah (hissiy) ataupun maknawiah. yaitu sesuatu yang belum terdapat nash hukumnya. 9 . 264 H) bahwa tayammum itu wajib dilakukan pada setiap waktu shalat atas dasar Istihsan. Meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi qiyas tertentu menuju qiyas yang lebih kuat darinya.

namun dalam pandangan sang mujtahid nampak bahwa kasus ini memiliki kondisi dan hal-hal lain yang bersifat khusus yang kemudian –dalam pandangannya.1 Jenis-jenis Istihsan Para ulama yang mendukung penggunaan Istihsan sebagai salah satu sumber penetapan hukum membagi Istihsan dalam beberapa bagian berdasarkan 2 sudut pandang yang berbeda: Pertama. Proses ‘meninggalkan’ inilah yang disebut dengan Istihsan.bila nash yang umum. atau memperlakukannya sesuai qiyas yang ada. atau qiyas ‘khafy’ yang tidak terduga (sebelumnya). ia pun meninggalkan hukum tersebut menuju hukum yang lain yang merupakan hasil dari pengkhususan kasus itu dari (hukum) umumnya. Syekh Abd al-Wahhab Khallaf memberikan gambaran aplikatif seputar penggunaan Istihsan ini dengan mengatakan. Dengan kata lain. Istihsan dengan nash. Dan ia merupakan salah satu metode ijtihad dengan ra’yu. Sebab seorang mujtahid mengukur kondisi yang bersifat khusus untuk kasus ini dengan ijtihad yang ia landaskan pada logikanya. Maknanya adalah meninggalkan hukum berdasarkan qiyas dalam suatu masalah menuju hukum lain yang berbeda yang ditetapkan oleh al-Qur’an atau al-Sunnah.” 3. (Karena itu). Imam Ahmad memandang ia wajib dilakukan setiap waktu shalat berganti. atau kaidah umum. Dari sisi ini. atau pengecualiannya dari kaidah umumnya. dengan harga yang dibayar dimuka. Lebih jauh. tayammum secara qiyas seharusnya tidak perlu dilakukan pada setiap waktu shalat. lalu menguatkan satu dalil atas dalil lain juga atas hasil ijtihad ini. namun atas dasar Istihsan.kecuali jika wudhunya batal. berdasarkan dalil yang melandasinya. Jika sebuah kasus terjadi yang berdasarkan keumuman nash yang ada atau kaidah umum tertentu kasus itu seharusnya dihukumi dengan hukum tertentu. Istihsan terbagi menjadi 4 jenis: 1. Yaitu menjual sesuatu yang telah jelas sifatnya namun belum ada dzatnya saat akad. justru akan menyebabkan hilangnya maslahat atau terjadinya mafsadat. Model ini tentu saja berbeda dengan model jual-beli yang umum ditetapkan 10 . Diantara contohnya adalah: hukum jual-beli al-salam.

Istihsan dengan ‘urf atau konvensi yang umum berlaku. maka itu membatalkan puasanya. 11 . Padahal para penggunanya tentu tidak sama satu dengan yang lain. 4. yaitu yang mempersyaratkan adanya barang pada saat akad terjadi. model jual beli ini dibolehkan berdasarkan sebuah hadits Nabi saw yang pada saat datang ke Madinah menemukan penduduknya melakukan hal ini pada buah untuk masa satu atau dua tahun. puasanya tetap sah dan tidak menjadi batal karena hal tersebut.” (HR. Di antara contohnya adalah masalah penggunaan kamar mandi umum (hammam) tanpa adanya pembatasan waktu dan kadar air yang digunakan. Dan ini dilandaskan pada Istihsan dengan kondisi darurat (sulitnya menghindari benda semacam itu). 2085 dan Muslim no. Salah satu contohnya adalah ketika para ulama mengatakan bahwa seorang yang berpuasa tidak dapat dikatakan telah batal puasanya jika ia menelan sesuatu yang sangat sulit untuk dihindari. seperti debu dan asap. Maka beliau berkata: “Barang siapa yang melakukan (jual-beli) al-salaf. demi memenuhi hajat yang darurat itu atau mencegah kemudharatan. 3.oleh Syariat. 3010) 2. Maka jika benda-benda semacam ini masuk ke dalam tenggorokan orang yang berpuasa. Al-Bukhari no. Secara qiyas seharusnya hal ini tidak dibenarkan. karena adanya ketidakjelasan (al-jahalah) dalam waktu dan kadar air. Yaitu ketika seorang mujtahid melihat ada suatu kedaruratan atau kemaslahatan yang menyebabkan ia meninggalkan qiyas. Hanya saja. Istihsan dengan kedaruratan. Maknanya adalah terjadinya sebuah ijma’ baik yang sharih maupun sukutiterhadap sebuah hukum yang menyelisihi qiyas atau kaidah umum. padahal secara qiyas seharusnya benda apapun yang masuk ke dalam tenggorokan orang yang berpuasa. maka hendaklah melakukannya dalam takaran dan timbangan yang jelas (dan) untuk jangka waktu yang jelas pula. Istihsan dengan ijma’. Akan tetapi hal ini dibolehkan atas dasar Istihsan pada ijma yang berjalan sepanjang zaman dan tempat yang tidak mempersoalkan hal tersebut.

Menurut istilah ulama fiqh.Artinya meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi qiyas menuju hukum lain yang berbeda karena ‘urf yang umum berlaku baik ‘urf yang bersifat perkataan maupun perbuatan. Sedangkan menurut Asy Syatibi. Salah satu contoh Istihsan dengan ‘urf yang bersifat yang berupa perkataan adalah jika seseorang bersumpah untuk tidak masuk ke dalam rumah manapun. 4. lalu ternyata ia masuk ke dalam mesjid. istishab ialah segala ketetapan yang telah ditetapkan pada masa lampau dinyatakan tetap berlaku hukumnya pada masa sekarang. tetapi pada hakikatnya ialah menguatkan atau manyatakan tetap berlaku suatu hukum yang 12 . Segala hukum yang telah ditetapkan pada masa lalu. Istishab Istishab menurut bahasa berarti “mencari sesuatu yang ada hubungannya”. meskipun Allah menyebut mesjid dengan sebutan rumah (al-bait) dalam firman-Nya: 4. Dari pengertian istishab di atas. tentu telah ditetapkan pada berlaku pada masa sekarang. dinyatakan tetap Segala hukum yang ada pada masa sekarang. dapat dipahami bahwa istishab itu ialah: 1. ialah tetap berpegang pada hukum yang telah ada dari suatu peristiwa atau kejadian sampai ada dalil yang mengubah hukum tersebut. Atau dengan kata lain. ialah menyatakan tetapnya hukum pada masa lalu. masa yang lalu. kecuali kalau telah ada yang mengubahnya. istishab ialah menyatakan tetap berlakunya hukum yang telah ada dari suatu peristiwa. 2.1 Dasar hukum Istishab Pada dasarnya Istishab bukanlah suatu cara menetapkan hukum. Menurut Ibnu Qayyim. sampai ada dalil yang mengubah ketetapan hukum tersebut. atau menyatakan belum adanya hukum suatu peristiwa yang belum pernah ditetapkan hukumnya. maka dalam kasus ini ia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya.

Pernyataan ini sangat diperlukan untuk menjaga jangan sampai terjadi penetapan hukum yang berlawanan antara yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini B belum dapat kawin dengan C karena ia telah terikat tali perkawinan dengan A dan belum ada perubahan hukum perkawinan mereka walaupun mereka telah lama berpisah. Karena itulah ulama Hanafiyah menyatakan bahwa sebenarnya istishab itu tidak lain hanyalah untuk mempertahankan hukum yang telah ada. seperti dipahami dari contoh di atas. Karena telah lama berpisah itu maka B ingin kawin dengan laki-laki C. adalah hukum yang ditetapkan dengan istishab. bukan untuk menetapkan hukum yang baru.2 Macam-Macam Istishab Dari istishhab itu dibuat kaidah-kaidah fiqhiyah yang dapat dijadikan dasar untuk mengisthimbathkan hukum. tetapi ia hanyalah menyatakan bahwa telah pernah ditetapkan suatu hukum dan belum ada yang mengubahnya. Berpegang ada hukum yang telah ditetapkan. Jika demikian halnya istishab dapat dijadikan dasar hujjah. Dari keterangan dan contoh diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya istishab itu bukanlan cara menetapkan hukum (thuruqul istinbath). kemudian mereka berpisah dan berada di tempat yang berjauhan selama 15 tahun. Istishab bukanlah merupakan dasar atau dalil untuk menetapkan hukum yang belum tetap. Seandainya si B boleh kawin dengan si C. tetapi ia pada hakikatnya adalah menguatkan atau menyatakan tetap berlaku suatu hukum yang pernah ditetapkan karena tidak ada yang mengubah atau yang mengecualikan. 4. Pernyataan ini sangat diperlukan untuk menjaga jangan sampai terjadi penetapan hukum yang berlawanan antara yang satu dengan yang lain. yaitu tetap sahnya perkawinan antara A dan B. Contoh Istishab: Telah terjadi perkawinan antara laki-laki A dan perempuan B. Ditinjau dari segi timbulnya kaidah-kaidah itu istishhab dapat dibagi kepada: 13 . maka akan terjadi perselisihan antara si A dan C atau terjadi suatu keadaan pengaburan batas antara yang sah dengan yang tidak sah dan antara yang halal dengan yang haram.pernah ditetapkan karena tidak ada yang mengubah atau mengecualikannya.

Menyatakan bahwa hukum syara’ itu tetap berlaku bagi kedua suami-isteri itu. pada hakikatnya mengokohkan hukum syara’ yang pernah ditetapkan.” 14 . Ketetapan mubah ini telah berlaku selama mereka tidak pernah bercerai walaupun mereka telah lama berpisah dan selama itu pula si isteri dilarang kawin dengan laki-laki lain. dapat ditetapkan suatu ketentuan umum bahwa semua yang diciptakan Allah SWT di bumi ini adalah untuk keperluan dan kepentingan manusia yang dapat digunakan sebagai sarana dalam melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi. “(Menurut hukum) asal(nya) tidak ada tanggungan. “(Hukum yang ditetapkan dengan) yakin itu tidak akan hilang (hapus) oleh (hukum yang ditetapkan dengan) ragu-ragu.a.” b. menurut keadaan adanya. kaum muslimin dibolehkan meminum khamar setelah turun ayat tersebut diharamkan meminum khamar. Seperti sebelum turunnya ayat 90 surat al-Mâidah. berlaku. Istishhab berdasar penetapan akal Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 29. Dari istishhab ini diciptakan kaidah-kaidah berikut: 1.” 2. Hal ini berarti bahwa hukum mubah itu tetap berlaku sampai ada dalil syara’ yang mengubah atau mengecualikannya.” 3. “(Menurut hukum) asal(nya) segala sesuatu itu mubah (boleh dikerjakan).” 2. Dengan demikian ayat tersebut mengecualikan khamar dari benda-benda lain yang dibolehkan meminumnya. Istishhab berdasarkan hukum syara’ Sesuai dengan ketetapan syara’ bahwa apabila telah terjadi akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-Iaki dengan seorang perempuan dan akad itu lengkap rukun-rukun dan syarat-syaratnya. “(Menurut hukum) asal (nya) ketetapan hukum yang telah ada. hingga ada ketetapan yang mengubahnya. dimanfaatkan atau dikerja-kan oleh manusia. Dari istishhab ini diciptakan kaidah-kaidah: 1. Jika demikian halnya maka segala sesuatu itu pada asasnya mubah (boleh) digunakan. “(Menurut hukum) asal(nya) manusia itu bebas dari tanggungan. maka kedua suami isteri itu halal atau boleh (mubah) hukumnya melakukan hubungan sebagai suami-isteri.

orang yang yakin bahwa ia masih mempunyai wudhu’ dan raguragu jika dirinya telah batal. Dasar hukum Mashlahat Murshalah Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang. Mashlahat Murshalah Mashlahat Murshalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara’ dan tidak ada dalail-dalil yang manyuruh untuk menggerjakan atau meninggalkannya.3. − Apa yang telah ditetapkan dengan yakin. maka ia dihukum masih mempunyai wudhu’. dan shalatnya sah. Manusia pada asalnya adalah bebas dari beban. “(Menurut hukum) asal (nya) ketetapan hukum yang telah ada berlaku menurut keadaan adanya. sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Ia tidak bisa gugur kecuali dengan yakin juga. Pada asalnya hukum segala sesuatu itu boleh.3 Kaidah-Kaidah Istishab Dan Penerapannya Kaidah-kaidah istishab antara lain: − − − Pada asalnya segala sesuatu itu tetap (hukumnya) berdasarkan ketentuan yang telah ada sehingga ada dalil yang merubahnya. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi pada masa Rasulullah SAW. hingga ada dalil yang mengubahnya. Sebagai contoh. kemudian timbul dan 15 . Hal demikian berbeda dengan pendapat ulama dari golongan Malikiyah yang berpedapat wajib berwudhu’ lagi. maka ia tidak bisa gugur karena keragu-raguan. menurut mereka tanggung jawab (beban)nya adalah menjalankan shalat dengan penuh keyakinan. demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya. 5. Sebab.” 4. Karena tanggung jawab tersebut tidak lepas kecuali dengan mengerjakan shalat dengan benar dan penuh keyakinan. Dan hal itu harus dilakukan dengan wudhu’ agar tidak diragukan kebatalannya.

Adat dan ‘Urf adalah dua kata yang sinonim (mutaradif).’Urf berarti baik. ia akan terjerumus ke dalamny. Seandainya tidak ada dalil yang dapat memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan sempitlah kehidupan manusia. Bukhori dan Muslim) 7. keduanya berbeda. 6. ’Urf Secara etimologi. Dasar hukum Sududz Dzariah 1. tetapi karena perbuatan itu akan menarik hati laki-laki lain untuk mengajaknya berbuat zina. kebiasaan dan sesuatu yang dikenal. maka perbuatan itu dilarang pula sebagai usaha untuk menutup pintu yang menuju kearah perbuatan zina. Sududz Dzariah Sududz Dzariah adalah tindakan memutuskan sesuatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat.”(HR.terjadi pada masa-masa sesudahnya bahkan ada yang terjadi tidak lama setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. 2. Al-Qur’an Firman Allah SWT: “…dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan…”(an-Nur : 31) Wanita menghentakkan kakinya sehingga terdengar gemrincing gelangkakinya tidaklah dilarang. tanaman Allah adalah (perbuatan) maksiat yang (dilakukan) keadaan-Nya. As-Sunnah Nabi Muhammad SAW bersabda: “ketahuilah. Namun bila ditelusuri asal katanya. Barang siapa mengembalakan (ternaknya) sekitar tanaman itu. Adat berasal dari kata ‘ada-ya’udu artinya perulangan (berulang- 16 .

Menurut Mustafa Ahmad Zarqa (Yordania). Jadi meskipun asal kata keduanya berbeda. atau ketentuan yang sudah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi dalam masyarakat.1 Perbedaan adat dengan ‘urf Adat memiliki cakupan makna yang lebih luas. ucapan. perbuatan. hlm. ‘Urf adalah suatu keadaan. Di kalangan masyarakat sering disebut sebagai adat. seperti cepatnya tanaman berbuah di daerah tropis. karena pengertian keduanya sama. Adat juga bias muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak. Sedangkan ‘urf tidak terjadi pada individu. seperti kebiasaan seorang dalam tidur jam sekian. Adat dilakukan secara berulangulang tanpa melihat apakah adat itu baik atau buruk. namun perbedaannya tidak berarti. maka 5 kaedah utama menggunakan kata adat. Oleh karena kedua kata itu sama. seperti suap. ‘Urf bukan kebiasaan alami. ‘Urf merupakan kebiasaan orang banyak. Suatu ‘urf harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu bukan pada pribadi atau golongan. ‘urf bagian dari adat. Oleh sebagian ulama’. (Amir Syarifuddin. karena adat lebih umum dari‘urf. sedangkan ‘Urf berasal dari ‘arafa –ya’rifu. Tidak ada perbedaan yang prinsip antara adat dan ‘Urf. sering diartikan dengan “sesuatu yang dikenal” (dan diakui orang banyak) ‘Urf adalah tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan principal dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. makan dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu. ‘Urf merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.ulang). Adat juga muncul dari sebab alami. yaitu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan sehingga menjadi dikenal dan diakui orang banyak. tetapi muncul 17 .II. bukan ‘urf. Adat mencakup kebiasaan pribadi. ‘Urf disebut juga dengan adat (adat kebiasaan).364). pungli dan korupsi. 7.

7. Di Malaysia hal itu diwujudkan dengan membeli mobil. dll. ‘Urf Khas (Khusus) adalah kebiasaan yang berlaku secara khusus di daerah tertentu 18 . kerumah pembeli seperti lemari. ‘Urf ‘Am (Umum) adalah kebiasaan yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan daerah − Kebiasaan menerapkan proteksi asuransi pada pembiayaan bank syariah. 2.Dari segi cakupannya 1.dari praktek mayoritas umat yang telah mentradisi. kursi. − Kebiasaan meminta agunan pada pembiayaan di bank syariah 2. jika saya lulus S2.‘Urf Fi’li adalah kebiasaanatau perbuatan Contoh: − Kebiasaan pemilik toko mengantarkan barang belian yang berat/besar. − Kebiasaan garansi pada pembelian barang elektronik. Akibat hukum nazar seseorang tergantung adatnya(daerahnya). harta bersama. saya akan mewaqafkan kereta untuk Yayasan Anak Yatim X. dan peralatan rumah tangga yang berat lainnya Tanpa dibebani biaya tambahan − Kebiasaan menerapkan proteksi asuransi pada pembiayaan − Kebiasaan meminta agunan pada pembiayaan di bank syariah b. Di Jawa diwujudkan dengan membeli kereta Api. Misalnya.‘Urf Qawli adalah kebiasaan pada lafaz / ucapan Contoh : Misalnya seorang bernazar. konsinyasi.2 Jenis Urf a.Dari Segi Obyeknya (Materi) 1. Di Sumatera diwujudkan dengan membeli motor. urbun.

3 Dasar hukum ‘Urf 19 . kata budakbiasa digunakan untuk anak-anak. tetapi bagi masyarakat (Malaya / Asahan tanjung Balai). barang dagangan. tidak bertentangan dengan syariah. − Adat menarik garis keturunan melaluigaris ibu / matrilineal). ’Urf Shahih Adat yang berulang-ulang dilakukan. dsb. kenderaan. sopan santun dan budaya yang luhur Contohnya: − − − − Acara halal bi halal (silaturrahmi) saat hari raya. diterima oleh orang banyak.− Bagi masyarakat tertentu penggunaan kata “budak” untuk anak-anak dinggap merendahkan. Memproteksi setiap pembiayaan dengan asuransi syariáh. rumah. di Minang Kabau dan melalui Bapak (patrilineal) di suku Batak.Dari Segi baik-buruk (Keabsahan) 1. − − Kegiatan MTQ setiap tahun 2. ’Urf Fasid Adat yang berulang-ulang dilakukan tetapi bertentangan dengan syariah Islam Contohnya: − − − Menyuap untuk lulus PNS/meraih jabatan Menyuap DPR untuk mengesahkan Undang-Undang Menyuap partai politik untuk meluluskan calon gubernur atau bupati. Menerapkan perencanaan keuangan (Financial Planning) dalam keuangan keluarga. Mengasuransikan pendidikan anak. dll. Kredit dengan sistem bunga di bank riba − − Pacaran (pergaulan bebas) 7. c. Adanya garansi dalam pembelian barang elektronik.

.1 SIMPULAN 20 . Hal ini menunjukkan bahwa ketiga badzhab itu berhujjah dengan ‘urf. Ulama’ Malikiyah terkenal pernyataan mereka bahwa amal ulama’ Madinah dapat dijadikan hujjah. BAB III PENUTUP 3. Imam Syafi’I terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya.Para ulama’ sepakat bahwa ‘urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara’. demikian pula ulama’ Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama’ Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Mekkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul Jadid).

Dalam Shahîh al-Bukhârîdisebutkan bahwa ‘Urwah bin Zubair pernah mendengar Rasulullah saw. Mereka diminta fatwanya lalu mereka memberikan fatwa tanpa didasarkan pada ilmu. pernah bersabda: َ َ ْ َ ‫ت َفت َرقُ أ ُمت ِي على ب ِضع و سب ْعي ْن فرقة أ َعظَمها فت ْن َة قوم ي َقي ْسون الدّي ْن ب ِرأ ْي ِهم‬ ْ ً َ ْ ِ َ ِ َ َ ٍ ْ َ ْ ُ ِ ٌ ْ َ ً ِ َ ُ ْ ِ َ َ ِ ْ ّ َ ‫ي ُحرمون ب ِه ما أ َحل الله وي ُحل ّون ما حرم الله‬ َ ّ َ َ َ ْ ِ َ ُ ُ َ ِ َ ْ ُ ّ َ Umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan. ‘Auf bin Malik al-Asyja’i menuturkan bahwa Rasulullah saw. Lalu mereka mengarahkanistinbâth mereka ke arah pemahaman bahwa khabar dan atsar tersebut harus dalam batasan nash-nashnya. orang-orang menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin mereka. Memang dijumpai kecaman terhadap penggunaan ar-ra’yu. Dia akan mencabutnya dengan cara mewafatkan para ulama.Sementara itu. (HR Ahmad). 21 . maka dia akan menempati tempat duduknya (yang terbuat) dari api neraka. yang kemudian diterapkan pada berbagai peristiwa yang terjadi. Sementara itu. Yang paling besar fitnahnya adalah suatu kaum yang selalu meng-qiyâs-kan agama dengan pendapat (ra’yu)-nya. Ibn ‘Abbas juga menuturkan bahwa Rasulullah saw. Mereka mengharamkan dengan pendapatnya apa yang dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah. Dari sinilah munculnya perbedaan mengenai patokan nash-nash sebagai dalil-dalil syariat. para fukaha yang lain memperhatikan (menyelidiki) hapalan khabar (hadis) ahad dan fatwa-fatwa para sahabat. (HR al-Bukhari). bersabda: َ َ ِ ْ ْ ْ ‫إ ِن الله ل َ ي َقب ِبض ال ْعل ْبم ان ْت ِزاعبا ي َن ْت َزعبه مبن ال ْعب َباد ول َك ِبن ي َقب ِبض ال ْعل ْبم ب ِقب ْبض‬ ‫َ ًب‬ ّ َ ِ ُ ُ ِ َ ِ َ ُ ُ َ ِ ‫ِ ب‬ ِ َ ‫ال ْعل َماء حتى إذا ل َم يبق عال ِما ات ّخذَ الناس رءوسا جهال ً فسئ ِلوا فأ‬ ُ ُ َ َ ِ ‫َ ِ ِ لب‬ َ ّ ّ َ ِ َ ُ ّ ُ ً ُ ُ ُ ً َ ِ ْ ُ ْ ْ ْ ٍ ‫َ فت َوا ب ِغي ْر ع ْ بم‬ ّ َ َ ّ َ َ ‫فضلوا وأ َضلوا‬ Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu secara langsung setelah diberikannya kepada hamba-hambanya. pernah bersabda: َ ‫من قال في ال ْقرآن ب ِغي ْر عل ْم ٍ فل ْي َت َب َوأ ْ مقعدَهُ من النار‬ ِ ِ َ ِ ْ ُ ِ َ َ ْ َ َ ْ َ ّ َ ِ ِ ّ Siapa saja yang berbicara mengenai al-Quran tanpa didasarkan pada ilmu. Mereka itu adalah sesat dan menyesatkan. Akan tetapi. sehingga ketika tidak ada seorang ulama pun (di tengah-tengah manusia).

berkaitan dengan pendapat yang bersandar pada prinsip-prinsip syariat. yang dimaksud dengan pendapat (ra’yu) yang tercela (yang ada pada hadis-hadis di atas) adalah perkataan berkedok syariat tanpa sanad dan tanpa ilmu.Hadis-hadis di atas memang menegaskan celaan terhadap ra’yu (pendapat). Karena itu. hadis-hadis dan atsar-atsar yang ada menunjukkan bahwa hal itu adalah hukum syariat dan bukan pengambilan pendapat (ra’yu) yang dicela.Ar-ra’yu adalah penafsiran yang bertumpu pada ilmu. 22 . Sebaliknya.