BAB II PANCASILA DALAM KONTEKS PERJUANGAN BANGSA

A. Pengantar
Pancasila sebagai dasar Negara RI sebelum disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sebenarnya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sudah ada dan dihayati dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup masyarakat. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka untuk memahami Pancasila secara komprehensif dan integral terutama dalam kaitannya dengan Pembentukan Watak Bangsa (National and Character Building), yang akhir-akhir ini menunjukan adanya penurunan kadar nilai (dekadensi/degradasi) kebangsaan, maka mutlak diperlukan pemahaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia guna menumbuh kembangkan rasa nasionalisme, heroik dan patriotik. Proses terjadinya bangsa dan negara melalui proses sejarah yang panjang yaitu sejak zaman kerajaan telah mulai nampak dasar-dasar kebangsaan Indonesia, walaupun masih bersifat lokal (kedaerahan). Dasar-dasar pembentukan nasionalisme modern baru dirintis oleh para pejuang bangsa, yang dimulai dengan pergerakan nasional yaitu kebangkitan nasional pada tahun 1908 (lahirnya Boedi Oetomo), kemudian diikrarkan melalui Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Akhirnya titik kulminasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan diri merdeka (proklamasi) dan tanggal 18 Agustus 1945 Indonesia telah resmi menjadi Negara, baik secara defacto (factual) maupun dejure (yuridis).

Pancasila– Drs. Indri Djanarko

1

Fakultas Ekonomi – Univ. Narotama Surabaya

4. harta benda Kerajaan. Menurut Moh. Kedua Negara kebangsaan pada zaman Kerajaan Majapahit yang bercirikan Keprabuan. Nilai-nilai yang bisa kita petik dari kerajaan Sriwijaya. Negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui Tiga tahap yaitu : Pertama Zaman Kerajaan Sriwijaya yang bercirikan Kedatuan. Di dalam sistem pemerintahannya sudah terdapat pengurus pajak. Kerajaan Sriwijaya adalah Kerajaan Maritim yang mengandalkan kekuatan laut. berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan lama. antara lain: 1. nilai keTuhanan berupa pengembangan agama Buddha. Narotama Surabaya . Kerajaan Sriwijaya telah mempunyai cita-cita tentang kesejahteraan bersama Pancasila– Drs. dengan rajanya yang pertama adalah Kudungga yang kemudian digantikan oleh Mulawarman dan Aswawarman. rohaniwan menjadi pengawas pembangunan rumah-rumah ibadat. kenduri dan sedekah kepada para brahmana. Indri Djanarko 2 Fakultas Ekonomi – Univ. Kerajaan Kutai adalah yang pertama kali membuka sejarah bangsa Indonesia dengan menunjukkan nilai sosial politik (bentuk kerajaan ). memegang kunci lalu lintas disekitar Selat Sunda bahkan Selat Malaka. 3. Kerajaan Kutai Kerajaan ini dibangun pada tahun 400 M. Nilai nasionalisme yang berhubungan dengan kerajaan yang berciri Kedatuan. Yamin. 2. Kerajaan Sriwijaya Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Balaputra Dewa dari Wangsa Syailendra (6001400) jaman kerajaan Mataram Kuno (Mataram Hindu). 2. Zaman Kerajaan-Kerajaan 1.B. dan Ketiga adalah Negara Kebangsaan (Nation State) Modern yakni Indonesia Merdeka yang pada tanggal 18 Agustus 1945 telah sah menjadi sebuah Negara.

Tanjung. Ayodya. Patih Gadjah Mada mempunyai cita-cita ingin mempersatukan seluruh Nusantara Raya. yang di dalamnya ditemukan seloka persatuan nasional. C. Mpu Tantular menulis buku Sutasoma. Narotama Surabaya . Pahang. Seram. Bali. walaupun berbeda namun satu jua. yakni Bhinneka Tunggal Ika. Champa.dalam suatu Negara. maka didirikanlah kongsi Pancasila– Drs. Untuk menghindari persaingan di kalangan mereka sendiri (Belanda). Haru. jikalau Gurun. dan Kamboja. yang bunyi lengkapnya Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua.” Kerajaan Majapahit juga membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan mancanegara. Pada masa itu Mpu Prapanca menulis Kitab Negarakertagama (1365) yang di dalamnya terdapat istilah Pancasila. Palembang dan Tumasik belum dikalahkan. Indri Djanarko 3 Fakultas Ekonomi – Univ. Zaman Penjajahan Pada awalnya bangsa asing (Portegis dan Belanda) datang di Indonesia hanya untuk berdagang yang kemudian berubah meningkat menjadi praktek penjajahan. Hindu dan Islam yang dianut oleh kerajaan Samudera Pasai (Aceh). Pada masa kejayaannya wilayah Majapahit membentang dari semenanjung Melayu sampai ke Kalimantan Utara. dengan bersumpah (Sumpah Palapa) “Saya tidak akan makan buah Palapa (kelapa) jikalau belum seluruh nusantara bertakluk di bawah kekuasaan Negara. Dari seloka ini menunjukan bahwa kerajaan Majapahit sudah menganut paham demokrasi. 3. yang artinya. Sunda. antara lain Tiongkok. Kerajaan Majapahit Pada tahun 1293 berdirilah Kerajaan Majapahit yang mencapai zaman keemasannya di bawah kekuasaan Raja Hayam Wuruk dengan patihnya Gajah Mada. Dempo. tertuang dalam bunyi slogan Marvuat vanua Criwijaya siddhyatra subhiksa ( Suatu cita-cita Negara yang adil dan makmur) . yakni adanya toleransi dan mengakui adanya perbedaan antara agama Budha.

Belanda menggunakan taktik/strategi. Indri Djanarko 4 Fakultas Ekonomi – Univ. Setelah itu muncul pergerakan-pergerakan lain. yaitu munculnya kesadaran akan kekuatannya sendiri. benteng stelsel (penyempitan gerak) dan kultur stelsel (tanam paksa). kemenangan Jepang atas Rusia di Tunisia (1905). yakni SDI. di kalangan rakyat terkenal dengan sebutan Kompeni. monopoli (pembeli tunggal). Belanda menjajah Indonesia selama tiga setengah abad yang menjadikan rakyat sengsara. namun perkembangannya berubah menjadi non kooperatif. Adapun di Indonesia pergerakan nasional yang merupakan kebangkitan akan kesadaran kebangsaan (nasional) dipelopori oleh dr. awalnya Pancasila– Drs. D. Kebangkitan Nasional Pergerakan nasional di tanah air dilatarbelakangi adanya pergolakan kebangkitan dari Dunia Timur. Hanya dengan melalui pendidikan cita-cita ini akan tercapai. India yang dipelopori oleh Nehru dan Mahatma Gandhi melawan Inggris. Sun Yat Zen dari China melawan Jepang (1911) . tetapi sudah menampakkan jati dirinya sebagai penjajah (imperialisme). antara lain dengan devide et empera (politik adu domba). Praktek-praktek VOC sudah mulai dengan paksaan-paksaan. antara lain dari Filipina (1898) yang dipimpin oleh Jose Rizal. Soetomo dan dr.atau perkumpulan dagang yang bernama VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) atau KongsiDagang Belanda. Untuk melanggengkan kekuatan dan kekuasaanya. Indische Partij dan seterusnya. SI. Di mana-mana banyak terjadi perlawanan dan pemberontakan dari seluruh penjuru nusantara. tindakannya bukan lagi sebagai pedagang. Asas yang digunakan adalah kooperatif serta bertujuan mengangkat derajat bangsa Indonesia agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Narotama Surabaya . Wahidin Soediro Hoesodo dengan nama Boedi Oetomo (BO) yang didirikan pada tanggal 2 Mei 1908. dengan tujuan mengusir penjajah dari bumi nusantara. Pada mulanya pergerakan-pergerakan itu berasaskan kooperatif.

. Zaman Penjajahan Jepang Fasis Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda Tiga A. agama dan pendidikan. sedangkan tokoh-tokoh pemudanya antara lain Moh. beliau memberi hadiah ulang tahun untuk Bangsa Indonesia. Perjuangan rintisan kesatuan nasional para pemuda dimanifestasikan dalam bentuk ikrar. maka untuk menarik simpati bangsa Indonesia Jepang menjajikan kemerdekaan. Inggris. Pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang Hirohito. yaitu Indonesia Merdeka. Nippon Pelindung Asia dan Nippon Pemimpin Asia. Jepang mulai terdesak. Narotama Surabaya . bahasa Indonesia dan bertanah air satu. Perancis dan Belanda). No. dan Kuncoro Probopranoto. dari Sulawesi Jong Celebes. maka pada kongres Pemuda ke II pada tanggal 28 Oktober 1928. E. Nippon cahaya Asia. Rusia. bahkan dianjurkan untuk berani mendirikan Negara Pancasila– Drs. Dalam perang melawan Sekutu (Amerika. serta mengaku sebagai saudara tua Bangsa Indonesia. ikrar tersebut diwujudkan dalam Sumpah Pemuda. Dalam janji kemerdekaan yang kedua tersebut bangsa Indonesia diperkenankan memperjuangkan kemerdekaannya. berbahasa satu. berisi Berbangsa satu. dari Jawa Jong Java. bersama itu pula dikumandangkan Lagu Indonesia Raya ciptaan W R Supratman. dari Ambon Jong Ambon. sosial. 23. tanah air Indonesia. dari Sumatra Jong Sumatra.bertujuan hanya berhubungan dengan perdagangan. bangsa Indonesia. namun kemudian meningkat menjadi sebuah tuntutan politik. Tujuan merdeka diekspresikan dengan kata-kata yang dipelopori oleh kaum muda dari seluruh nusantara. Indri Djanarko 5 Fakultas Ekonomi – Univ. Wongsonegoro. Yamin. yaitu janji kedua dari pemerintah Jepang berupa “Kemerdekaan tanpa syarat” melalui Maklumat Gunseikan (Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang di seluruh Jawa dan Madura).

yang agenda utamanya adalah pemaparan Rumusan Calon Dasar Negara. yaitu Sekutu yang di dalamnya terdapat kaki tangannya. Realisasi janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Indri Djanarko 6 Fakultas Ekonomi – Univ. Yamin (29 Mei 1945) Rumusan ini dikemukakan pada sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 oleh Moh. Setelah berpidato mengemukakan rumusan calon dasar Negara Indonesia merdeka beliau juga mengusulkan tertulis mengenai rancangan UUD RI. berupa dibentuknya suatu badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diberi nama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritu Zyunbi Tyosakai. Pemaparan rumusan calon dasar Negara adalah sebagai berikut: a. Sidang BPUPKI Pertama Sidang BPUPKI dilaksanakan selama empat hari berturut-turut dari tanggal 29 Juni sampai pada tanggal 1 Juni 1945. Rumusan Moh. Peri Kerakyatan 5. Narotama Surabaya . Yamin berupa rumusan calon dasar negara yang berisikan lima dasar Negara Indonesia merdeka. yang diketuai oleh Dr. sebagai berikut : Pancasila– Drs. Radjiman Widyodiningrat. yakni: 1. dari rancangan UUD tersebut tercantum rumusan Lima Asas atau Dasar Negara. Peri Ketuhanan 4.Indonesia Merdeka dihadapan musuh-musuh Jepang. Peri Kebangsaan 2. yaitu NICA (Nitherlands Indie Civil Administration). Peri Kemanusiaan 3. 1. Kesejahteraan.

Hebert Spencer (abad 19) dan H. Dr.J Laski (abad 20). Narotama Surabaya . Negara kapitalis adalah alat kaum borjuis. Kebangsaan Persatuan Indonesia 3. Kuba. Paham ini dianut oleh negara China. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Menurut mereka. JJ Rousseau (abad 18). Pancasila– Drs. Soepomo (31 Mei 1945) Berbeda dengan Moh. Engels dan Lenin yang mengatakan bahwa negara adalah alat dari suatu golongan atau kelas (Borjuis) iuntuk menindas kelas yang yang lain (Proletar).1. Korea Utara. Negara adalah masyarakat hukum (legal society) yang disusun atas kontrak (teorinya disebut Kontrak Sosial/Contract Social) antara seluruh individu dengan pemerintah atau penguasa. Paham ini populer dengan istilah Komunis. Indri Djanarko 7 Fakultas Ekonomi – Univ. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 5. Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab 4. Prof. maka ajaran Marxis menganjurkan kaum proletar (kaum yang tidak memiliki modal) meraih kekuasaan dengan jalan ganti menindas kaum borjuis. Paham Negara Kelas atau Teori Golongan (Class Theory) Teori ini diajarkan oleh Karl Marx. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. b. Teori Negara Perorangan (Individualis) Teori ini diajarkan oleh Thomas Hobbes (abad 17). Yamin. beliau tidak mengemukakan rumusan calon dasar Negara. tetapi hanya mengemukakan teori-teori Negara sebagai berikut: 1. Paham ini banyak dianut oleh negara-negara di Eropa dan Amerika. class action (gerakan massa) atau revolusi.

tentang kenaikan harga minyak goreng akan berpengaruh dalam sektor usaha (ekonomi) masyarakat. Paham Negara Integralistik Paham ini diajarkan Spinoza. Ir Soekarno (1 Juni 1945) Dalam pidatonya. Indri Djanarko 8 Fakultas Ekonomi – Univ. Misal: jaman Orde Baru dikenal Partai Golongan Karya sebagai Partai Single Mayority. 1995:33). Adapun rumusannya adalah sebagai berikut: 1. Adam Muller dan Hegel (abad 18-19). Di Indonesia dihindarkan adanya dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Nasionalisme atau Kebangsaan Pancasila– Drs. Misal: pemgambilan keputusan dari Pengusaha. bagian yang anggotanya saling berhubungan dan merupakan kesatuan organis. negara tidak memihak salah satu golongan/kelompok. sehingga di dalam segala pengambilan keputusan selalu menang. adalah kelompok yang jumlahnya kecil. Menurut paham ini Negara bukan menjamin perseorangan atau golongan. Sedangkan yang dimaksud dengan tirani minoritas. c. tetapi memegang peranan penting. Negara memberi penghidupan bangsa seluruhnya.3. Narotama Surabaya . Timbulnya dominasi mayoritas merupakan kosekuensi logis dari hasil demokrasi. karena segala kebijakan yang akan diambil mempengaruhi tata kehidupan masyarakat pada umumnya. tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai suatu persatuan. dengan segala golongan. Negara adalah susunan masyarakat integral. Yang dimaksud dominasi mayoritas adalah suatu kelompok yang jumlahnya banyak (besar) memegang peranan penting dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara dan mengabaikan kepentingan kelompok yang jumlahnya kecil. yang terpenting bahwa negara menjaga dan menjamin keselamatan hidup bangsa sebagai suatu persatuan (Sekretaris Negara. Ir. Soekarno mengajukan rumusan calon dasar Negara dengan lima asas yang diberi nama PANCASILA.

yang memilih kelompok a) berjumlah 19. Indri Djanarko 9 Fakultas Ekonomi – Univ. Internationalisme atau Perikemanusiaan 3. Soekarno menyetujui Rancangan Pembukaan Hukum Dasar. yang bunyinya sebagai berikut: “……. Hindia Belanda ditambah dengan Malaya. b). Hindia Belanda ditambah Malaya dan dikurangi Irian Barat. Ada tiga usulan: a). Narotama Surabaya . Daerah Hindia Belanda yang dulu. Pancasila– Drs. yang terbentuk dalam suatu Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada: Ketuhanan dengan menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ketuhanan Yang Berkebudayaan 2. Sidang BPUPKI Kedua (10-16 Juli 1945) Panitia Sembilan yang diketahui oleh Ir. persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” Beberapa keputusan penting hasil sidang kedua BPUPKI adalah: 1. Pada tanggal 10 Juli 1945 menghasilkan keputusan. yang memilih kelompok b) 39 (terbanyak) .2. Irian Timur. Timor Portugis dan pulau-pulau sekitarntya dan c). Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu hukum Dasar Negara Indonesia. Kesejahteraan Sosial 5. rancangan Preambule UUD. Berdasarkan hasil pemungutan suara dari 66 suara . yang memilih c) sebanyak 6 suara lain-lain daerah I serta blangko 1. Mufakat atau Demokrasi 4. menurut dasar yang adil dan beradab. yaitu tentang Wilayah Negara Baru. Borneo Utara Borneo Inggris).

Pernyataan Indonesia merdeka. Hatta 3. Cepat atau tidak pekerjaan Panitia diserahkan sepenuhnya kepada panitia. Hatta dan Dr. maka pada tanggal 8 Agustus 1945 Ir. 3. Pembukaan yang berisi Dasar Negara Pancasila dan (c). berupa dakwaan di muka dunia atas penjajahan Belanda. Indri Djanarko 10 Fakultas Ekonomi – Univ. adalah: 1. Soekarno. Drs. Soekarno sebagai ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan. Moh. Narotama Surabaya . Pancasila– Drs. bahwa Susunan UUD diusulkan terdiri atas 3 bagian. Moh. Panitia Perancang UUD pada tanggal 14 Juli 1945 melaporkan. Membentuk Panitia perancang UUD yang diketuai Ir. 2. F. yaitu: (a). Soekarno 2. (b). Hatta sebagai wakilnya dan Dr. Sekembalinya dari Saigon pada tanggal 14 Agustus 1945 di Kemayoran kepada orang banyak. Proklamasi Kemerdekaan Kemenangan Sekutu dalam perang dunia ke II membawa hikmah bagi bangsa Indonesia.Jadi sebagian besar dari mereka menghendaki Wilayah Indonesia Raya yang mampu mempersatukan seluruh kepulauan Indonesia. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Membentuk Panitia pembelaan tanah air diketuai oleh Abikusno Tjokrosoejoso 4. Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga (secepat mungkin). Panitia boleh mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945. Radjiman sebagai anggota. dan kemerdekaan bangsa Indonesia bukan merupakan hadiah dari Jepang. Membentuk Panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh Drs. melainkan atas perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Pada tanggal 9 Agustus 1945 Jenderal Terauchi memberikan tiga keputusan: 1. Radjiman berangkat ke Saigon atas panggilan Jendral Besar Terauchi. Keputusan-keputusan yang lain. Moh.

56 Jakarta. jam 10 pagi WIB. terutama dari golongan Islam yang menyetujui Sila Pertama menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa demi kesatuan dan persatuan Indonesia. keiklasan dan moral luhur para Pendiri Bangsa. Jakarta. mengingat bahwa saudara kita terutama dari wilayah Timur banyak yang tidak beragama Islam. tepat pada hari Jum’at Legi. Bung Karno didampingi Bung Hatta membacakan naskah (teks) proklamasi . (1). Mengesahkan UUD 1945 yang meliputi: Pancasila– Drs. Berkat mufakat. sebelum sidang resmi membahas beberapa perubahan yang terkait dengan rancangan naskah Pembukaan UUD 1945 yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta (Jakarta Charter). yang isinya adalah : PROKLAMASI Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Narotama Surabaya . terutama Sila Pertama Pancasila dengan menghilangkan tujuh kata menjadi: Ketuhanan Yang Maha Esa. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur No.a. 17 Agustus 1945 (2605) Atas Nama Bangsa Indonesia Soekarno Hatta G. Sidang PPKI Sehari setelah proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI yang pertama kali mengadakan sidang. Indri Djanarko 11 Fakultas Ekonomi – Univ. Sidang Pertama 18 Agustus 1945 Sidang ini dihadiri 27 orang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut: a.

Menetapkan rancangan Hukum Dasar yang telah diterima dari Badan Penyelidik pada tanggal 17 Juli 1945. dan bentuk Negara Kebangsaan (Nation State). yakni adanya pengakuan kemerdekaan dari negara lain. tetapi masih ada syarat khusus (tambahan) sebagai syarat yang ke empat. c. dengan bentuk pemerintahan Republik. wakil presiden dan KNIP 2. b. Adanya Wilayah (Teritorial). bekas jajahan Belnda. yang fungsinya seperti MPR. setelah mengalami perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta. syarat-syarat itu adalah sebagai berikut : 1. baik secara defacto maupun dejure.1. Adanya Pemerintahan (Government). sebab tanpa adanya pengakuan Negara lain Indonesia akan kesulitan membangun hubungan diplomatik dan membuat perjanjian dengan negara lain. Bentuk Negara Indonesia adalah : Negara Kesatuan-Negara Kebangsaan Pancasila– Drs. Dari tiga syarat utama sudah terpenuhi. Narotama Surabaya . karena telah memenuhi syarat utama terbentuk/berdirinya sebuah negara. Indri Djanarko 12 Fakultas Ekonomi – Univ. Memilih Ir.presiden. Adanya Rakyat (People) Indonesia 3. Selain itu. 2. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai Badan Musyawarah Darurat. kemudian berfungsi sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Hatta sebagai wakil presiden. yang kemudian berfungsi sebagai Pembukaan UUD 1945. Setelah melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta. pengesahan UUD 1945 oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 menyiratkan: (1). (Traktat/Treaty) baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Maka sejak tanggal 18 Agustus 1945 Indonesia telah sah (legal) menjadi sebuah Negara (State). Soekarno sebagai presiden dan Moh.

Sunda Hasil sidang lainnya adalah dibentuknya Kementrian atau Departemen yang meliputi : 1. Semboyan Negara Indonesia (9). Indri Djanarko 13 Fakultas Ekonomi – Univ. Departemn Luar negeri Pancasila– Drs. Sumatra e). Maluku h). Jawa Barat b). Sidang kedua (19 Agustus 1945) : Republik : Kepulauan : Presidensiil : Pancasila : Indonesia Raya : Burung Garuda : Bhinneka Tunggal Ika : Bahasa Indonesia : Bebas – Aktif : Demokrasi/Trias Politika Pada sidang yang kedua ini PPKI berhasil nenentukan ketetapan sebagai berikut: 1. Sistem Pemerintahan/Politik 2. Bahasa Nasional/Persatuan (10). Bentuk Pemerintahan Indonesia (3). Sulawesi g). Narotama Surabaya . Sistem Kabinet Indonesia (5). dengan pembagian sebagai berikut: a). Jawa Tengah c). Bentuk Wilayah Indonesia (4). Borneo (Kalimantan) f). Pololitik Luar Negeri (11). Lagu Kebangsaan Indonesia (7). Tentang provinsi.(2). Lambang Dasar Negara Indonesia (8). Dasar Negara Indonesia (6). Jawa Timur d).

2. dan mulai berlakunya tertib hukum nasional (Indonesia). Departemen Penerangan 11. yang menghasilkan putusan terdiri dari 8 pasal. 4. salah satu pasal tersebut adalah pasal 2 yang menyebutkan perlunya pembentukan suatu badan yang disebut Badan Keamanan Rakyat. Masa Setelah Proklamasi Kemerdekaan Secara ilmiah proklamasi kemerdekaan mengandung pengertian sebagai berikut: (a). Sidang Keempat (22 Agustus1945) Pada sidang yang keempat ini mengagendakan pembahasan tentang Kedudukan KNIP. Departemen Pengajaran. Departemen Sosial 9. Pancasila– Drs. Dari sudut Ilmu Hukum (Yuridis) Proklamasi merupakan saat tidak berlakunya tertib hukum kolonial. Indri Djanarko 14 Fakultas Ekonomi – Univ. Departemen Perhubungan 12. Departemen Kesehatan 7. Pendidikan dan Kebudayaan 8. Sidang Ketiga (20 Agustus 1945) Pada sidang yang ketiga ini PPKI melakukan pembahasan tentang Badan Penolong Keluarga Korban Perang. H. Departemen Dalam Negeri 3. Departemen Keuangan 5. Departemen Kemakmuran 6. Departemen Pertahanan 10. Departemen Kehakiman 4. Narotama Surabaya . hasil keputusannya KNIP Pusat berkedudukan di Jakarta. Departemen Pekerjaan Umum 1.

Secara politis ideologis Proklamasi mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan dan mempunyai kedaulatan untuk menentukan nasibnya sendiri dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia. Narotama Surabaya . Hal ini sebagai akibat adanya anggapan bahwa salah satu ciri Demokrasi adalah Multi Partai. serta ideologi Pancasila. X tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden. Kemudian Maklumat tersebut memberikan kekuasaan MPR dan DPR yang semula dipegang oleh KNIP. Maklumat Wakil Presiden No. (2). bangsa Indonesia masih menghadapi ancaman Sekutu dan Belanda yang ingin kembali menanamkan kekuasaannya. maka pemerintah RI mengeluarkan 3 buah maklumat: (1). tentang Pembentukan Partai Politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Indri Djanarko 15 Fakultas Ekonomi – Univ. Sejak keluarnya 3 Maklumat tersebut Dasar Negara Indonesia mengalami perubahan sampai puncaknya pada tanggal 5 Juli 1959 dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden. bahkan secara licik mempropagandakan kemerdekaan Indonesia adalah hadiah dari Jepang. bahwa Negara Indonesia adalah Negara Demokrasi. Keadaan yang demikian membawa ketidak stabilan di bidang politik. Berlakunya Kabinet Parlementer jelas-jelas menyimpang dari konstitusi UUD 1945. Setelah proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Adapun kronologis perubahan Dasar Negara itu adalah sebagai berikut: Pancasila– Drs.(b). Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945. (3) Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945. Maklumat tersebut juga sebagai upaya agar dunia barat menilai. yang intinya maklumat ini adalah mengubah Sistem Kabinet Presidentiil menjadi Sistem Kabinet Parlementer yang berdasarkan pada asas demokrasi liberal. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional.

Narotama Surabaya . b. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 – kembali ke UUD 1945 serta membubarkan Badan Konstituante. Perundingan Roem-Royen dan KMB. 2. yang meliputi berbagai aspek kehidupan. 3. Ada beberapa alasan UUD 1945 di amandemen : 1. Periode 5 Juli 1959 Sampai Sekarang a). dengan Badan Konstituante sebagai badan yang bertugas me nyusun Undang-Undang Dasar yang baru. karena tidak mampu menyusun UU Baru. Indri Djanarko 16 Fakultas Ekonomi – Univ. yakni RIS (Republik Indonesia Serikat) dengan Sistem Kabinet Parlementer.Sekarang Sejak Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang UUD 1945 mengalami empat (4) kali perubahan (amandemen). ini dilakukan sebagai realisasi dan manifestasi aspirasi semangat reformasi. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 Bentuk Pemerintahan dan UUD yang bersifat Liberal/Serikat (Kabinet Parlemeter) dirasa tidak sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia. yang memberi peluang untuk melanggengkan kekuasaan 3. 2. Ada beberapa pasal dan ayat yang bertentangan dengan demokrasi. maka bentuk undang-undang yang dipakai adalah UUDS. Untuk menyesuaikan tuntutan jaman. Pancasila– Drs./ganda. Diantara pasal satu dengan yang lainnya ada yang bersifat kontradiksi dan bermakna bias. maka bentuk Pemerintahan Indonesia menjadi SERIKAT. Pasca Dekrit Presiden 1959 .1. Periode 27 Desember 1945 – 17 Agustus 1945 Dengan adanya Perjanjian Linggarjati.

Sebab jika Pembukaan UUD 1945 ikut diamandemen berarti pembubaran Negara. Dengan proklamasi 17 Agustus 1945 Indonesia menjadi sebuah Negara Merdeka. Indri Djanarko 17 Fakultas Ekonomi – Univ. Narotama Surabaya . Pancasila– Drs. tidak untuk Pembukaan UUD 1945.Amandemen hanya diberlakukan pada pasal-pasal dan ayat-ayat (Batang Tubuh) UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 merupakan manifestasi jiwa /rohnya proklamasi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful