P. 1
jenis-jenis makna

jenis-jenis makna

|Views: 121|Likes:
Published by Salinah Jaafar

More info:

Published by: Salinah Jaafar on Oct 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

Bidang makna atau semantik, sebenarnya menjadi sebahagian daripada ilmu linguistik kerana bahasa tidak akan sempurna

jika tidak ada unsur makna. Bahasa, menurut R. H. Robbins (1952) menegaskan bahawa kajian makna merupakan salah satu bahagian yang penting dalam linguistik am. Firth (1944) pula menegaskan bahawa makna menjadi inti dalam kajian bahasa. Lazimnya, kata „makna‟ memberi erti „maksud‟ atau „erti‟. Walau bagaimanapun, kata makna boleh diberi bermacammacam pengertian lagi. Misalnya, Ogden dan Richard dalam bukuThe Meaning of Meaning (1956) pernah memberikanpengertian dan erti bagi makna; antaranya, makna adalah suatu yang intrinsik, pokok, kemahuan, dan suatu peristiwa yang diharapkan. Istilah semantik agak baharu digunakan jika dibandingkan dengan istilah bidang-bidang ilmu yang lain iaitu dicipta pada akhir abad ke-19. Bloomfield mentakrifkan makna sebagai suatu bentuk linguistik sebagai keadaan apabila penutur tersebut mengujarkannya dengan gerak balas yang dijangkakan daripada pendengar.

Seseorang itu boleh mentakrifkan makna sesuatu bentuk pertuturan dengan tepat apabila makna ini berkaitan dengan pengetahuan saintifik yang dimiliki oleh seseorang ( Leonard Bloomfield, 1992). Menurut Zabech, semantik dalam peristilahan moden digunakan dengan maksud „kajian tentang hubungan antara item-item bahasa seperti perkataan, penamaan (nama am dan nama khas), ekspresi predikat. Kata semantik berasal daripada kata adjektif bahasa Yunanisemant ickos yang membawa maknasignificant iaitu „penting‟ atau „beerti‟ ( Hashim Musa, Ong Chin Guan, 1998). Selain itu, „sema‟ juga beerti tanda atau lambang. Dalam bidang linguistik, semantik ialah bidang yang mengkaji makna atau erti dalam bahasa ( Nik Safiah Karim, 2001). Semantik atau kajian makna adalah satu bidang yang luas, mencakupi kebanyakan daripada struktur dan fungsi bahasa dan juga masalah dalam kajian psikologi, falsafah dan antropologi. Terdapat beberapa jenis makna dalam bahasa Melayu antaranya ialah, makna konsepsual, makna konotatif, makna stilistik, makna afektif, makna refleksi, makna kolokatif, dan makna tematik. Jenisjenis makna ini dapat memberikan gambaran yang tertentu daripada maksud tersurat dan tersirat.

iaitu „ segitiga semiotik‟. wanita dewasa. Menurut Leech (1974) di dalam makna konseptual. prinsip lain yang boleh diguna pakai dalam organisasi linguistik ialah melalui pembahagian menurut tahap struktur linguistik seseorang. wanita sopan. dan Semantik. mengaitkan „konsep‟ dengan dua prinsip iaitu. Makna „konsep‟ adalah mencakup komponen seperti benda. Sebab itulah dalam formulasi „segitiga semiotik‟ yang dibuat oleh Ogden dan Richards meletakkan pemikiran itu pada tahap yang atas sekali. proses. keadaan. Manusia akan berfikir dahulu sebelum mengujarkan sesuatu perkataan. Contohnya „wanita‟ boleh dispesifikasikan sebagai wanita solehah. atau konsep lainnya (Abdul Chaer.a) Makna Konsepsual Makna denotatif lazimnya diberi penjelasan sebagai makna yang sesuai dengan pemerhatian. prinsip konstrastif dan prinsip struktur konstituen. Contohnya perkataan wanita dan perempu a n mempunyai makna yang sama iaitu „manusia dewasa yang bukan laki. ia menjadi kurang sesuai untuk diucapkan. 2005). konsep merupakan sesuatu yang asas kerana pokok atau konsep itu sesuatu yang asas dalam komunikasi linguistik. yang dapat memudahkan pemahaman pengembangan linguistik Ujaran linguistik boleh difahami dengan mudah melalui pembahagian tiga tahap ini iaitu Fonologi. wanita bekerjaya. Bagi penutur tindakan pertama ialah . Organisasi makna konseptual adalah rumit dan sofistikated (Kushartanti et. Pemahaman konsep adalah sangat mustahak. Sintaksis. Contohnya. tindakan. 2001)..al.laki‟ (Kamus Dewan. Kita tidak mungkin dapat menentukan makna. 1990). Interpretasi yang pelbagai wujud kerana manusia meluahkan buah fikiran yang berbeza seperti formulasi yang dibuat oleh Ogden dan Richards (1923). Selain itu. Palmer (1992) menyatakan bahawa konsep adalah sesuatu yang menghubungkan „kata‟ dan „benda‟ melalui perantaraan konsep pemikiran. memahami ujaran atau membuat interpretasi dengan tidak mengaitkan makna konseptual tersebut. Tetapi sekiranya digunakan perkataan „perempuan‟. Leech (1974). Makna konseptual merupakan konsep makna yang terpenting sekali dalam bahasa. konotasi antara „wanita‟ dan „perempuan adalah berbeza.

rumah-rumah yang membawa maksud banyak rumah dan penghasilan kata majmuk surat khabar daripada gabungan surat dan khabar. Dalam menganalisis ayat.ber. Contohnya seperti. maka makna konseptual atau makna situasional sering juga disebut makna gramatikal (Kushartanti et. kedua-dua perkataan ini mempunyai nilai rasa yang berbeza. Walaupun perkataan perempuan dan wanita mempunyai makna denotatif yang sama tetapi. perlambangan. 2005) b) Makna Konotatif Makna konotatif ialah makna yang ada kaitan dengan nilai rasa. Representasi bermaksud sesuatu yang melambangkan.. gambaran. Perkataan perempuan . peringkat pertama kita perlu buat ialah menetapkan representasi fonologi. Tetapi menurut Setiawati Dermojuwono. pengimbuhan. 2004). atau pernyataan. (Kushartanti et. baik positif mahupun negatif ( Nik Safiah Karim. Misalnya. maka sifat perkataan itu nanti mungkin tidak memihak mana-mana.al. Sekiranya nilai rasa itu tidak wujud. penggandaan. Konsep memainkan peranan penting kepada manusia untuk mentakrif.mengenkod makna(ujaran daripada penutur) apa yang2hendak dilafazkan melalui ayat atau perkataan dan berakhir dengan bunyi. Makna gramatikal berbeza pula dengan makna leksikal. Makna sesebuah perkataan sering bergantung pada konteks ayat atau situasi penggunaannya. (Kamus Dewan. Bagi seorang pendengar pula. dan representasi semantik. bentuk-bentuk yang berkaitan dengan gramatikal lebih tepat disebut memiliki fungsi gramatikal dan bukannya makna gramatikal. atau menyatakan sesuatu yang lain. representasi sintaksis. 2004).al. maka makna gramatikal ini merupakan makna yang hadir sebagai akibat berlakunya proses gramatikal. 2005). dan pemajmukan. iaitu mendengar bunyi-bunyi ayat dan melakukan interpretasi. memutus buah fikiran. kita tidak mungkin berupaya mewujudkan makna denotatif atau makna sebenar. proses ini beralih.dalamberjalan. Sekiranya makna leksikal itu berkenaan dengan makna leksem yang sesuai dengan referennya. memahami. menggambarkan.. Tanpa konsep.

Contohnya perkataan „khalwat‟. Makna Konotatif ini boleh dilihat kepada beberapa aspek iaitu. Tetapi pada hari ini. bervariasi menurut budaya. Contohnya. duduk bersendirian perihal (perbuatan) mengasingkan atau memencilkan diri kerana menenangkan fikiran. nilai rasa mereka berbeza dengan interpretasi masyarakat bukan Islam. Penggunaan kata-kata halus. Perkataan ini pada asalnya membawa maksud „mendekati Allah. bertafakur (Kamus dewan. tempoh masa dan pengalaman individu. 2004). Kedua ialah. najis atau sesuatu yang negatif. makna konotatif bersifat periferal. tepat dan sesuai pada masanya telah digunakan secara meluas oleh masyarakat Melayu. Begitu juga dengan perkataan babi dan khinzir. 2004). Makna konotatif tidak stabil. oleh lelaki dan perempuan yang bukan muhrim dan bukan pula suami isteri sehingga dianggap sebagai suatu perbuatan yang sumbang ( Kamus Dewan. . perkataan kudapan digunakan untuk menggantikan minum dan makan pagi dengan mengambil kuih-muih sedikit. dan berpengalaman menjadikannya berbeza pendapat apabila melihat sesuatu atau memberikan pendapat. Makna konotatif atau makna tambahan ini juga boleh berubah merujuk kepada faktor-faktor tertentu. Contohnya.mempunyai nilai rasa yang rendah manakala perkataan wanita mempunyai nilai rasa yang tinggi. sedap di dengar. Orang yang terpelajar atau orang yang menimba ilmu. maksud perkataan ini telah berubah. makna konotatif sukar dipastikan dan bersifat arbitrer dan keterbukaan. babi itu haram. Bagi masyarakat yang beragama Islam. jijik. Makna konotatif ditentukan oleh makna asosiatif dan makna afektif. makna konotatif ini tidak spesifik pada bahasa tetapi dikongsi bersama sistem komunikatif seperti seni visual dan muzik. Samalah juga dengan perkataan jantan dan lelaki. iaitu kudap-kudap sahaja (makanan ringan seperti minuman kopi dan kuih-muih yg dimakan sekadar mengalas perut dalam sesuatu majlis antara waktu minum pagi dan tengah hari atau pada waktu minum petang atau selepas makan malam). Ketiga. Bagi umat Islam. iaitu „pengasingan diri berdua-duaan di tempat yg terpencil atau tersembunyi. barangan atau produk yang diiklankan di televisyen tidak sama seperti produk yang diilustrasikan. kotor. 2004). (Kamus Dewan.

walaupun . 2004). kedua-dua perkataanperempuan danwanita mempunyai makna denotatif yang sama. Tetapi sekarang. kata sendi nama dan kata bantu termasuk dalam perkataan nonreferensial. menurut penglihatan. Masyarakat sering mempunyai pandangan yang berbeza walaupun perkara yang dibincangkan itu sama. Merujuk kepada Makna Referensial pula. „makan‟. Perkataan yang tidak mempunyai referen. cerdik. Makna denotatif pada dasarnya sama dengan makna referensial sebab makna denotatif lazimnya diberi penjelasan sebagai makna yang sesuai dengan pemerhatian. Makna Leksikal pula adalah perkataan leksikal yang . seperti kerana. atau „soru‟. Tetapi perkataanmelantak itu lebih kasar. „makna mutlak‟ atau „makna dasar‟. Kesemuanya dikaitkan dengan makan. Dengan kata lain makna denotatif ialah „makna sebenarnya‟. cantik tergolong sebagai perkataan yang mempunyai makna referensial. rata-rata anak muda mengakukan diri mereka apabila berkomunikasi dengan orang lain. Nilai rasa ini sudah menurun. tidak manis didengar dan tidak mengikut tatasusila yang sering dikaitkan dengan orang Melayu. Contohnya. Contohnya. tidur.c) Makna Denotatif Menurut Setiawati Dermojuwono di dalam buku Pesona Bahasa. Contohnya beg. iaitu „manusia dewasa bukan laki-laki‟. ia berbeza dengan Makna Nonreferensial. Begitu juga dengan perkataangadis danperawan yang bermaksud „wanita yang belum bersuami‟ dan pasangan perkataanisteri dan bini yang bermaksud „wanita yang mempunyai suami‟. makna denotatif juga sering disebut sebagai makna deskriptif dan makna leksikal. maka perkataan tersebut mempunyai makna referensial. Apabila perkataan mempunyai referen. 2004). Makna denotatif berhubung rapat dengan penerangan mengenai fakta yang bersifat objektif. „makna asal‟ . Perbezaan antara makna referensial dengan makna nonreferensial bergantung pada ada atau tidak referen bagi perkataan-perkataan berkenaan (Nik Safiah Karim. maka ia juga disebut „makna sebenar‟ . suatu ketika dahulu perkataan aku jarang digunakan kerana rasanya keras dan tidak manis didengar. Manakala perkataan yang tergolong sebagai kata tugas seperti kata hubung. (Nik Safiah Karim. namun. pendengaran. Samalah juga bagi perkataan „melantak‟. perasaan atau pengalaman lainnya. kasut dan pakaian. „sarapan‟. Perkataan yang termasuk dalam kategori kata penuh seperti makan. tetapi dikenali sebagai makna nonreferensial.

jargona). Makna leksikal bermaksud makna yang bersifat leksikon. dialek yang digunakan. Makna kambing hitam bukan merupakan gabungan makna kambing dan makna hitam. Contohnya ayat ini.al. atau status seseorang6 dapat menentukan siapa orang itu. kambing hitam. atau orang ini.. dan tempoh masa ia dituturkan. berjenakan. Ujaran penutur dan pendengar dapat menentukan bunyi atau kata yang dilafazkan. Daripada makna stilistik ini. slanga. atau mungkin kita boleh memastikan status seseorang itu. 1994). ceramah dan sebagainya)..diterbitkan daripada istilah leksikon yang bermaksud kosa kata atau perbendaharaan kata. d) Makna stilistik Makna stilistik merujuk kepada situasi sosial di mana sesuatu ujaran itu berlaku. dan penglibatan (dialog atau monolog). makna yang sesuai dengan pemerhatian alat indera atau makna yang nyata (Adrienne Lehrer. fitur sementara stilistik yang dipecahkan kepada. fitur atau ciri tetap stilistik boleh dilihat daripada bahasa yang dituturkan oleh individu itu. tetapi memiliki makna yang tersendiri iaitu „orang yang dipersalahkan‟. slanga. Makna leksikal biasanya dikaitkan dengan kata sedangkan kosa kata tidak hanya terdiri daripada kata sahaja. kita mestilah boleh membuat kesimpulan terhadap penutur bahawa penutur itu seorang yang pemarah. perubatan). dan modalitas (bahasa syarahan. sains. ditulis dan sebagainya). Ketiga. hubungan sosial antara penutur dan pendengar. status ( bahasa diraja. media (samada yang dituturkan. Namun penilaian kita berbeza apabila . Maka jelas bahawa makna tidak dapat ditelusuri dari makna setiap kata pembentuknya. 2003). dialek atau bahasa baku. Benci sunggung aku melihat muka kau!.Dalam konteks ini. tidak penyabar. Contohnya. Konteks memainkan peranan penting dalam perbualan antara penutur dengan pendengar. maka perkataan „kambing hitam‟ dikatakan mempunyai makna idiomatis ataupun lebih dikenali sebagai makna gramatikal (Kushartanti et. makna yang sesuai dengan referennya. mangkuk hayun! Berambuslah dari sini. kedudukan status mereka atau pun kita dapat mengetahui bahasa yang digunakan itu adakah loghat. (Robert Sibarani et. 2005).al. Unit leksikon ialah leksem iaitu bentuk bahasa yang bermakna ( Ibrahim Ahmad. tetapi juga terdiri daripada beberapa kata. perungus. Pertama. jargona. kita dapat menentukan asal-usul atau kedudukan geografis penutur. Kedua. Dialek. laras (bahasa undang-undang. Hoi. 1992). wacana yang dibahagikan kepada dua bentuk iaitu.

al. . ikhlas. berstatus tinggi dan berpelajaran tinggi. „rasalah masakan yang dimasak oleh ibu saya ”. bijaksana akan menimbulkan kata afektif yang positif. Makna afektif biasanya disampaikan melalui saluran konotatif atau konseptual sesuatu perkataan.terhadap ujaran yang positif. Apabila ayat ini diujarkan dengan nada yang tinggi. loghat. dialek. kolusi menimbulkan makna afektif yang negatif ( Kushartanti et. baik hati. Dalam konteks ini kita boleh membuat kesimpulan terhadap penutur. dan tekanan yang memungkinkan kita membuat interpretasi tentang apa yang diucapkan dan kepada siapa diucapkan. Contohnya. bukannya fikiran atau daya berfikir (Kamus Linguistik. 2005). pangkat dan sebagainya yang mampu mencerminkan kedudukannya dalam masyarakat. Kata jujur. Hoi. dan latar belakang penutur. tinggi rendah suara juga merupakan elemen yang sangat penting kerana ia merupakan salah satu cara kita menyampaikan buah fikiran yang boleh menunjukkan samada kita „suka‟ atau „tidak suka‟ kita pada seseorang. Perasaan seseorang penutur. Makna afektif juga berperanan penting dalam menyusun teks iklan (Kushartanti et. Maka faktor intonasi. ‟Teh nikmat berkhasiat‟. 2005). Jadi penggunaan bahasa ketika kita berkomunikasi dapat menentukan siapa penuturnya.al. termasuk sikap penutur terhadap pendengar atau terhadap sesuatu yang ingin disampaikan dapat diperjelaskan dengan baik. bahawa penutur seorang yang baik hati. intonasi. Nikmat dan khasiat mempunayi nilai rasa yang positif. Perasaan yang muncul itu mungkin positif dan mungkin juga negatif. sedangkan korupsi. Kita dapat membuat rumusan berdasarkan ucapan yang disampaikan berdasarkan nada. Nada sesuatu ujaran boleh mengubah perasaan atau penerimaan terhadap orang lain. aksen (tekanan suara pada kata atau suku kata). dan pemurah. mangkuk hayun! Berambuslah dari sini. Benci sungguh aku melihat muka kau!. 1997). Contohnya. keluarga yang baik-baik.. kita pasti dapat mengenalpasti dengan tepat perasaan penutur ketika itu. Contoh. kerana kata nikmat dan khasiat menimbukan asosiasi dan perasaan positif. e) Makna Afektif‟ Afektif berkaitan dengan perasaan dan emosi.. status.

ibu membeli apa?. latar belakang.Makna tematik terletak pada pilihan kita sendiri berdasarkan minat. perhubungan dan pertalian (Kamus Linguistik. Makna asosiasi ini sebenarnya sama dengan perlambangan yang digunakan oleh sesuatu masyarakat yang mempunyai kemiripan dengan sifat.pengetahuan dan pengalaman seseorang. g) Makna Asosiatif Menurut Leech (1976). 2005). makna refleksi dan makna kolokatif. baayar kurang! Ayat ini boleh mengubah dan mempengaruhi orang yang mendengarnya sekaligus dapat mengubah penerimaan orang terhadap sesuatu barangan atau individu. . makna stilistik. Tekanan boleh menukar makna. 2003). soalannya ialah.Makna asosiatif biasanya dikaji dalam bidang psikolinguistik (Soenjono Dardjowidjojo. 2005). Makna tematik ini boleh disampaikan melalui susunan bunyi. tekanan emosi dan sebagainya. siapa yang membeli kuih?. Selain tekanan. sikap. et.(Ayat pasif) Kedua-duanya mempunyai nilai komunikasi yang berbeza. Contohnya. panjang pendek perkataan juga memainkan peranan yang penting. Contohnya bahasa yang digunakan oleh syarikat pengiklanan untuk mempromosikan sesuatu barangan atau produk. Makna asosiatif ialah perkaitan (antara satu dengan yang lain). makna asosiatif merupakan asosiasi yang muncul dalam benak seseorang apabila mendengar perkataan tertentu ( Kushartanti. makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah kata dengan kata lain termasuk di dalamnya makna konotatif.al.f) Makna Tematik Tematik bermaksud „apa yang dikomunikasikan‟ dan isi yang hendak disampaikan dalam mesej. Bagi ayat aktif. soalannya ialah. 1997). Menurut Setiawati Dermojuwono.(Ayat aktif) Kuih dibeli oleh ibu.. Keadaan ini berlaku apabila penutur mahu menegaskan mana-mana perkataan dalam mana-mana kontruksi (susunan dan kedudukan kata-kata dalam ayat atau rangkai kata) ( Kamus Dewan. fokus dan tekanan. i) ii) Ibu membeli kuih. susunan kata. Tetapi bagi ayat pasif pula. Contohnya. Caaaakap banyak. Contoh ayat.Asosiasi ini dipengaruhi unsur-unsur psikis. makna afektif. ayat aktif dan ayat pasif.

2005) h) Makna Etimologis Makna etimologis berkaitan dengan asal-usul kata dan perubahan makna kata dilihat dari aspek sejarah kata. Terdapat banyak persamaan makna asosiatif di dalam satu masyarakat bahasa kerana pengalaman. kita dapat menyelusuri perubahan nilai. Makna afektif pula lebih terasa dalam komunikasi lisan kerana ia berkait rapat dengan perasaan atau emosi pembicara terhadap lawan bicara atau terhadap objek yang dibicarakan dan disampaikan dengan penuh semangat. Makna asosiatif memainkan peranan yang penting untuk pemahaman wacana kerana makna asosiatif dapat menjadi pengikat makna. stilistik. afektif. lingkungan dan latar belakang budaya yang hampir sama. keadaan sosiopolitik.Makna asosiatif turut memainkan peranan penting dalam menyusun teks iklan dan bukan sahaja makna referensial sahaja yang mesti ditonjolkan. atau ciri yang ada pada konsep asal kata atau perkataan tersebut. Contohnya. Contohnya makna konotatif termasuk dalam makna asosiatif kerana kata-kata tersebut adalah berasosiasi dengan nilai rasa terhadap perkataan itu. reflektif dan kolokatif. Melalui perubahan makna kata. Perubahan makna kata boleh menyempit atau meluas (Kushartanti et.keadaan.al. dan ekonomi masyarakat. Interpretasi bagi sebuah puisitidak dapat dipisahkan dari makna asosiatif kerana interpretasi puisi menjadi lebih mudah apabila seseorang itu memahami makna asosiatif.. Tetapi perkataan . makna etimologis suatu kata mencerminkan perubahan yang terjadi dengan kata tertentu. Perkataan ini pada asalnya membawa maksud mengasingkan diri untuk menenangkan fikiran. nada dan intonansi. 2005). perkataan „buaya‟ dikaitkan dengan „jahat‟ atau „ganas‟ atau membawa erti seorang laki-laki yang suka memujuk dan menipu wanita. Hal ini bermakna sesuatu yang berasosiasi berhubung rapat dengan makna konotatif..al. norma. Begitu juga dengan kata „mawar‟ yang bermakna konseptual iaitu sejenis bunga yang kuning tetapi cantik dan berbau harum dinyatakan untuk perlambangan „bersih‟ dan „suci‟. ( Kushartanti et. Contohnya perkataan „berkhalwat‟.makna kata sehingga terbentuk pemahaman suatu wacana.

Contohnya. .“Muhaiza dituduh berkhalwat dengan seorang lelaki di pangsapuri miliknya semalam”. Selain terjadi penyempitan dan peluasan makna.ini telah disempitkan mencakupi makna duduk berdua-duaan lelaki dan perempuan dalam keadaan yang sumbang di tempat yang terpencil dan tersembunyi. nilai rasa makna sesuatu kata juga dapat berubah dari negatif kepada positif atau sebaliknya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->