BMM 3103 2011 1.

0 PENGENALAN Kerja Kursus Projek bagi subjek BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah ini menghendaki pelajar untuk menghasilkan tugasan berkaitan dengan pentaksiran, pengujian, dan penilaian. Konsep, prinsip, jenis, kaedah dan penilaian akan dihuraikan dalam tugasan ini. Selain itu, pelajar dikehendaki menganalisis soalan Bahasa Melayu Sekolah Rendah mengikut Taksonomi Bloom bati tahun 4 hingga 6. Dalam tugasan ini, kertas soalan yang dianalisis ialah kertas solan tahun 4. Di samping itu, pelajar turut menyediakan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan membina 25 soalan objektif berdasarkan JSU tersebut dengan mengunakan Taksonomi Bloom.

2.0 PENGERTIAN DAN KONSEP 2.1 Pentaksiran Pentaksiran adalah suatu proses yang meliputi pelbagai kaedah untuk menentukan tahap sesuatu ciri atau atribut yang diperolehi seseorang individu. Menurut Moktar Ismali, konsep pentaksiran ialah langkah untuk menentukan sejauh mana seseorang mempunyai sifat tertentu. Pentaksiran adalah proses menilai secara kuantitatif. Pentaksiran turut merangkumi skala ordinal dan skala silang. Kesimpulannya, pentaksiran bertujuan untuk menentukan kedudukan dan

pencapaian murid. 2.2 Pengujian Pengujian merupakan satu kaedah dalam pengukuran yang dijalankan secara sistematik. Ia juga merupakan satu cara untuk mengukur tingkah laku seseorang murid dengan menggunakan bahan yang mempunyai kebolehpercayaan. Tujuan pengujian adalah untuk mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam pelajaran. Antara alat untuk mengukur pencapaian kognitif ialah struktur bahasa dan lisan. Manakala, alat untuk mengukur pencapaian psikomotor adalah perubahan tingkah laku. Mengukur pencapaian efektif pula melalui pencapaian nilai. Penilaian pencapaian berlaku secara eksplisit. Pengujian dilaksanakan dalam tiga peringkat iaitu persediaan, pelaksanaan dan penyemakan.

1

BMM 3103 2011 2.3 Penilaian Menurut Stufflebeam (1971), penilaian adalah proses

mengenalpasti,memperoleh dan menyediakan maklumat berguna bagi keputusan mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada pada individu. Terry D. Ten Brink (1974:8) pula menyatakan bahawa penilaian adalah proses mendapatkan maklumat yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan yang seterusnya digunakan dalam membuat keputusan. Ringkasnya, penilaian merupakan proses pengumpulan maklumat atas proses menganalisis yang berlaku selepas pengujian dan penilaian. Penilaian dibuat untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang seterusnya.

2.4 Perkaiatan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian

PENILAIAN

PENTAKSIRAN

PENGUJIAN

Berdasarkan rajah di atas, dapat dilihat bahawa ketiga-tiga konsep mepunyai perkaitan rapat dalam proses mendapatkan tahap keberkesanan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Tujuan atau objektif sesuatu penghakiman produk P & P membabitkan ketiga-tiga berkenaan.

3.0 PRINSIP PENILAIAN Terdapat 6 prinsip penilaian iaitu:

2

Item-item dan tujuan penilaian ini pula sejajar dengan Sukatan Pelajaran 2. 4. Positif konstruktif dan Penilaian harus dapat mengenal pasti secara sistematik kekuatan. 5.Ujian Kemajuan . baik dari segi jantina. cara belajar. bangsa dan lain-lain. dan latar belakang sosio-ekonomi. masa. Kesahan KETERANGAN Merujuk kepada tujuan dab dapat mengukur item-item yang dinilai dan bukan perkara lain.Ujian Formatif . Pemerkahan tidak mepengaruhi oleh factorfaktor lain seperti jantina. paras. kelemahan.Ujian Sumatif . Tidak mengandungi unsure-unsur diskriminasi. keperluan. minat. Keobjektifan Merujuk kepada kumpulan sasaran sama bagi sesuatu kertas ujian. budaya.1 Kerangka konsep Jenis penilaian bahasa .Ujian Kefasihan .UJian Pencapaian 3 .Ujian Bakat . dan tenaga.0 JENIS PENILAIAN BAHASA 4. 3. Keberkesanan Merujuk kepada kebolehan penilaian yang dapat membezakan tahap pencapaian murid. sikap dan usaha murid 4. 6. Kebolehtadbiran Merujuk kepada kelancaran pentadbiran sesuatu ujian yang merangkumi faktor kos. kaum.BMM 3103 2011 PRINSIP 1. Kebolehpercayaan Merujuk kepada ketekalan dan mencerminkan keupayaan sebenar murid.

4. Ujian ini dijalankan dalam bentuk satu siri ujian yang pendek dan pemerhatian. Ujian kefasihan bertujuan untuk menentukan setakat mana seseorang telah mengetahui dan menguasai sesuatu bahasa secara keseluruhan. Skop pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk Ujian Sumatif diasaskan dan dibina secara luas dan melibatkan kesmua kemahiran serta aspek bahasa.3 Ujian Sumatif Ujian Sumatif adalah proses penilaian yang dijalankan secara menyeluruh pada akhir satu peringkat pembelajaran untuk menentukan tahap pembelajaran murid.2 Ujian Formatif Ujian Formatif merupakan bahan atau alat yang dibina oleh guru yang untuk menguji sesuatu kemahiran atau subkemahiran bahasa yang diajar. Ujian Formatif dijalankan bertujuan untuk memperbaiki lagi mutu proses pengajaran dan pembelajaran seorang guru. kosa kata dan fonetik.4 Ujian Kefasihan dan Ujian Kemajuan Ujian Kefasihan menilai kebolehan umum seseorang terhadap bahasa yang dipelajari. Kebiasannya. 4. mengubah bentuk dan sebagainya. 4. Ujian ini digunakan untuk menempatkan sesorang dalam kumpulan pembelajaran yang sesuai dengan pengetahuan dan kebolehan mereka. Ujian kemajuan pula merupakan ujian yang menetukan kemajuan murid dari semasa ke semasa di sepanjang pembelajaran mereka.5 Ujian Bakat dan Ujian Pencapaian Ujian Bakat biasanyamelibatkan data-data bahasa yang mengandungi unsurunsur bahasa seperti tatabahasa. Ujian ini juga dapat mengesan kelemahan dan pembelajaran murid secara serta-merta.BMM 3103 2011 4. Guru dapat mengenal pasti murid-murid yang berbakat dan 4 . Muri-murid akan melakukan pelbagai aktiviti bahasa seperti meniru penyebutan bunyi-bunyi. skop pengajaran atau pembelajaran ujian tersebut agak terhad.

Selain portfolio.1 Penilaian Melalui Portfolio Portfolio ialah satu kaedah yang digunakan oleh guru untuk mengumpul dan merekod bukti pencapaian murid dalam satu jangka masa yang dipersetujui bersama. Menggalakkan pelajar menyemak dan menganalisis pembelajaran mereka secara sistematik Menyediakan ruang pelajar membuat refleksi dan menentukan matlamat peribadi. Tujuan portfolio Memberi peluang pelajar mendokumentasi kemahiran dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman sewaktu menyempurnakan tugasan. pelaksanaan dan penilaian yang teliti.0 KAEDAH PENILAIAN BAHASA 5.BMM 3103 2011 berpotensi untuk mempelajari sesuatu bahasa dengan cepat setelah menganalisis hasil ujian. Ujian Pencapaian boleh dijalankan setelah tamatnya sesuatu unit pembelajaran. 5 . 5. Ujian ini disebut ujian pra dan ujian pos. bahan atau isi pelajaran yang telah dipelajari. Proses pembelajaran dijalankan secara kolaboratif untuk mencapai kefahaman dan mendokumentasikan pemikiran secara kritis dan kreatif serta pemilihan maklumat dan fakta dari peringkat awal hingga ke akhir. Ujian pencapaian bertujuan unyuk menentukan setakat mana murid menguasai kemahiran. rekod anekdot dan lain-lain bukti pembelajaran yang lain boleh digunakan untuk menghasilkan penilaian yang menyeluruh. Sejauh mana sesuatu kemahiran itu dikuasai dalam satu jangkamasa yang ditetapkan boleh ditentukan melalui dua set ujian yang berlainan. Ia memerlukan perancangan. Portfolio berbentuk dokumentasi yang berstruktur.

Kriteria ditetapkan oleh guru agar tahap pencapaian diharapkan tidak terjejas. Di samping itu. 6 . projek bermaksud secara amali. Biasanya terdapat kompromi berkenaan kriteria yang ditentukan.2 Penilaian Melalui Pemerhatian. kesanggupan memberi penyataan dan melahirkan perasaan. Tugasan ini boleh dijalankan secara individu atau secara berkumpulan dan dilaksanakan dalam satu jangka masa yang munasabah. 5. 5.BMM 3103 2011 5.afektif dan psikomotor yang melibatkan juga faktor-faktor bahan dan persekitaran.5 Penilaian Melalui Projek Projek ialah satu aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam satu tempoh masa yang tertentu. penglibatan dan percaya diri dalam kalangan pelajar. Kontrak ini biasanya ditandatangani apabila kedua-dua pihak bersetuju dengan kriteria atau syarat-syarat yang telah disenaraikan. Bahasa Melayu akan dapat melahirkan interaksi antara guru dan pelajar secara berkesan. 5. Dalam konteks kurikulum sekolah. Aspek yang diperhatikan menyeluruh meliputi aspek kognitif. Penggunaan teknik ini dalam P&P. Ia biasanya melibatkan kutipan serta analisis data persediaan satu laporan yang betul. Penilaiannya dijalankan pada setiap tahap proses sehinggalah kepada tahap hasil disediakan. Penilaian melalui kaedah ini dilakukan secara berterusan mengikut jangka waktu yang ditentukan bagi membantu guru mendapat maklum balas tentang keberkesanan P&P.3 Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran Penilaian melalui Kontrak Pembelajaran dikenali juga sebagai Perjanjian Pembelajaran merupakan suatu persetujuan atau kontrak yang dibuat di antara guru dengan pelajarnya (individu/kumpulan) berhubung dengan sesuatu tugasan secara bertulis.4 Penilaian Melalui Soal Jawab Teknik soal jawab merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan. ia dapat dijadikan teras kepada pembinaan konsepkonsep.

mengaplikasi. 1989).0 PENILAIAN 6. graf atau carta. 6. Kemahiran yang diukur dalam kemahiran menulis ialah :   kemahiran menulis menyusun idea. menilai 7 .1 Penilaian Kemahiran Bahasa a) Penilaian Kemahiran Lisan Penilaian lisan dibuat untuk mendapatkan maklumat hasil interaksi antara :    Pelajar dengan pendidik Pelajar dengan pelajar Pelajar dengan bahan pembelajaran Aspek yang boleh dinilai ialah :        kefahaman konsep pengetahuan fakta pemikiran peringkat tinggi kecekapan mendengar penggunaan bahasa yang tepat gaya persembahan/ kelancaran berbahasa pertuturan dan sikap b) Penilaian Kemahiran Menulis Penilaian penulisan dilakukan dengan menilai :     karangan laporan projek/kerja kursus/folio latihan dan ujian bertulis huraian atau tafsiran data/jadual.BMM 3103 2011 Penilaian cara ini berupa aktiviti-aktiviti yang memerlukan pelajar mengaplikasi atau membuat tunjuk cara pengetahuan dan kemahiran dalam situasi sebenar. mentafsir. (Wiggins.

2. iv. Kerja kursus / PEKA Melalui kerja kursus atau PEKA. iii. v. calon melaksanakan tugasan di sekolah yang dikendalikan sepenuhnya oleh guru sewaktu pengajaran dan pembelajaran. Rasional Rasionalnya Penilaian Berasaskan Sekolah ialah : i. Mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Guru dapat merancang dan mengubahsuai pengajarannya.2 Penilaian Bahasa Berasaskan Sekolah Penilaian Berasaskan Sekolah merupakan satu bentuk pentaksiran dan penilaian yang dilaksanakan di sekolah. Setelah itu. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran lebih awal dari semasa ke semasa.BMM 3103 2011   perbendaharaan kata menyebar idea / buat rumusan / cadangan 6. Ciri – ciri PBS terbahagi kepada dua bentuk format pentaksiran iaitu: 1. ii. Lembaga Pejaran Malaysia membekalkan dokumen pentaksiran dan melantik pemantau atau penyelaras. Penskoran dan pelaporan dibuat oleh sekolah. Guru juga dapat menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta merta. Ianya diurus dan ditadbirkan secara terancang mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. markah dihantar kepada LPM dan sekolah akan mengeluarkan sijil. Mengetahui keberkesanan pengajaran guru. Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah calon ditaksir kemahiran berlisan menerusi pelbagai konteks dalam situasi pengajaran dan 8 .

9 . membuat inferens. Aspek Dalam penilaian berasaskan sekolah. belajar. ii. cergas dan vi. Dilaporkan diperingkat sekolah merujuk kepada perumusan skor oleh guru pentaksir bagi mendapatkan tahap penguasaan pelajar. Dirancang di peringkat sekolah merujuk kepada perancangan berikut: Murid yang akan ditaksir. gigih berdikari. pengredan dan pelaporan dibuat oleh pihak sekolah dengan berpandukan kepada Panduan PBS bagi matapelajaran berkenaan. melukis. LPM membekalkan panduan LPM/JPN/PPD melantik pemantau / penyelaras. pemilihan atau pembinaan instrumen pentaksiran. contoh. memerhati. Penskoran dan pelaporan turut dibuat oleh sekolah dan sekolah mengeluarkan sijil. 2. Prinsip 1. Daya kreatif – contoh. aspek-aspek yang dinilai ialah : i. Perlakuan Sikap – dan amalan nilai contoh. – mereka cipta. bersukan. iii. penskoran. iv. v. Skor yang dilaporkan menunjukkan tahap penguasaan murid dan ini boleh diperbaiki dan dipertingkatkan dari semasa ke semasa. bila pentaksiran dibuat. Kerangka yang ditetapkan merujuk kepada prinsip dan konsep Pentaksiran Berasaskan Sekolah. 5. bekerja. Diskor di peringkat sekolah merujuk kepada proses pemberian skor kepada perkara ditaksir berdasarkan skema penskoran. Kemahiran kinestetik – contoh. Perumusan skor akan dibuat berdasarkan prinsip rumusan yang telah ditetapkan oleh peraturan penggredan yang telah dibina. Ditadbir diperingkat sekolah merujuk kepada usaha mengumpul maklumat pentaksiran dan dilaksanakan oleh guru pentaksir yang terlibat dalam pembelajaran murid dan pengurusan evidens. 4. bersemangat Kesihatan dan kecergasan – contoh. bergerak secara kreatif. untuk membantu.BMM 3103 2011 pembelajaran. kekerapan pentaksiran. Kemahiran proses sains – contoh. 3. aktif. Pelaporan positif. sihat. siapa yang terlibat dalam pentaksiran.

Menggunakan ilustrasi yang sedikit atau tiada langsung ilustrasi. Menggunakan iustrasi sekadar mencukupi syarat.3 Penilaian Berasaskan Projek a) Brosur Brosur ialah risalah yang memberikan maklumat atau keterangan ringkas tentang sesuatu. 2. 2. 6. Tatabahasa 1. Ilustrasi 1. Rekabentuk dan paparan brosur yang betul tetapi kurang menarik. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang baik. Bakat dan minat – contoh. Lemah (0-5) 2.BMM 3103 2011 vii. 3. Mempunyai kekreatifan dan keaslian. Sederhana (6-8) 3. Mempunyai kekreatifan dan keaslian serta mampu menarik perhatian umum. Cemerlang (9-10) Kreativiti dan keaslian 1. Rubrik Penilaian Brosur 1. jelas dan tidak mengandungi kesalahan. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang baik tetapi masih perlu diperbaiki. 10 . 3. Kurang kreatif dan mengambil daripada sumber lain (plagiat) 2. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang lemah 2. kelebihan dalam sesuatu bidang. Rekabentuk dan paparan brosur kelihatan seperti brosur yang sebenar. kesungguhan membuat sesuatu. Fungsi 1.Reka bentuk dan paparan yang salah. 3.

Isiisi utama perlulah disokong oleh isi-isi sampingan. Peringkat dan Langkah kemahiran syarahan Persediaan    Memahami tajuk dan kehendak soalan. Mengumpulkan idea / isi-isi penting tentang tajuk syarahan Menyusun idea-idea / isi-isi dan membuat rangka syarahan Penulisan    Menulis perenggan pendahuluan Mengembangkan isi-isi secara tersusun Menyatakan kesimpulan/penegasan dalam perenggan penutup. Menggunakan ilustrasi yang pelbagai. mantap. menarik dan sesuai. dan berkesan.BMM 3103 2011 3. 6. Isi-isi syarahan perlu berdasarkan fakta-fakta yang tepat berserta contoh-contoh yang relevan.4 Penilaian Aktiviti Bahasa a) Syarahan Aktiviti jenis ini berformat khusus. sediakanlah suatu rangka penulisanuntuk dijadikan panduan semasa aktiviti syarahan. Sebagai langkah awal syarahan. Penyemakan     11 Menyemak ejaan dan tanda baca Menyemak tatabahasa Menyemak jumlah perkataan . syarahan mestilah mempunyai : (a) Kata alu-aluan/pendahuluan (b) Kata-kata penghadapan (c) Isi (d) Penutup Penerangan dan penjelasan tentang tajuk syarahan perlu disampaikan secara teratur.

BMM 3103 2011 b) Pantun Pantun adalah satu bentuk puisi lisan yang bersifat peribumi. d) Debat Debat merupakanpengucapan sama ada menyokong atau membangkang sesuatu pendirian dengan alasan yang logik dan idea yang tersusun. Setiap pihak haruslah yakin dan menegakkan fakta yang diutarakan. 12 . Unsur-unsur persekitaran menjadi ilham. Antara ciri-ciri pantun ialah :i) ii) iii) iv) Bentuk yang unik Bahasa bebas dari pantang larang Mudah dicipta dan lebih akrab dengan masyarakat bawahan. pihak pemnbangkang boleh mengangkat tangan dan meminta izin laluan untuk memperbetulkan fakta pihak pencadang dan sebaliknya. Baris dan rentak dalam sajak tidak terhad. kemudian 4 baris dan seterusnya 8 baris. usik mengusik. dalam bentuk kias ibarat. Huraian yang dilontarkan mestilah berpandukan kepada fakta. Penggunaan kata dan ungkapan saling berkait dan terjalin erat berdasarkan makna dan irama. Mulanya 2 baris. Rangkap dan temanya tidak terhad dan bebas. Pengarang bebas pilih baris dan rentak untuk hasilkan sajak. dan rumus-rumus bahasa tersirat. Dari perumpamaan atau bidalan jugalah rangkap pantun berkembang.Rangkap-rangkap pantun yang ringkas dan mudah. c) Sajak Sajak merupakan satu bentuk puisi lisan moden lebih bebas bentuknya daripada puisi tradisional seperti pantun dan syair. uji menguji di kalangan masyarakat seperti perumpamaan. Sesi pengulasan akan dibuat daripada setiap ahli setelah selesai.terdapat dua pihak yang akan mengutarakan pendapat masingmasing sama ada pihak pertama terdiri daripada penyokong tajuk dan pihak kedua membangkang tajuk itu. bidalan “ibarat”. istilah pantun bagi orang melayu seringkali membawa maksud “umpama” dan Pantun juga sering ditukar ganti dengan perumpamaan.

Bloom pada tahun 1956. berenang. Taksonomi pertama kali disusun oleh Benjamin S. 7. Penilaian Pembelajaran merupakan salah atu cara guru mengetahui perkembangan hasil belajar. Ringkasnya. seperti pengetahuan. minat. 6. pengertian. 2.5 Penilaian Pengalaman Pembelajaran Penilaian merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi tentang pencapaian dan kemajuan belajar peserta didik dan mengefektifkan penggunaan informasi tersebut untuk mencapai tujuan pendidikan. tujuan pendidikan dibahagi kepada beberapa domain dan setiap domain tersebut diperincikan berdasarkan hierarkinya. dan keterampilan berfikir. apresiasi. 3. sikap.BMM 3103 2011 masa yang diberikan untuk sesi berdebat akan ditetapkan. Domain Kognitif – Melibatkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual. bakat khusus. Dalam hal ini. Domain Psikomotor . intelegensi. Domain Afektif – Melibatkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi. hubungan sosial. dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui program kegiatan belajar. Jadi dalam penilaian (evaluation) ini termasuk proses pembuatan keputusan tentang kedudukan dan persembahan peserta didik. sikap dan keperibadian siswa atau peserta didik. dan mengoperasi mesin.0 TAKSONOMI BLOOM Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Penilaian dalam pembelajaran adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala. penilaian merupakan kegiatan yang dirancang untuk mengukur keefektifan suatu sistem pendidikan secara keseluruhan. seperti minat. berkesinambungan. 13 . Tujuan pendidikan dibahagikan kepada 3 domain.Melibatkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motor seperti tulisan tangan. iaitu: 1. dan cara penyesuaian diri.

jadual. dan pemberatan taburan asas kesukaran. Pemahaman – dikenali dari kemampuan untuk membaca dan memahami gambaran. rumus. metodologi. 1. prinsip dasar dan sebagainya. peraturan dan sebagainya. 4. JSU adalah carta dua hala yang mengaitkan objektif pengajaran dengan kandungan pengajaran. 5. 8. fakta-fakta. konteks. metodologi. pola. 2. Antaranya ialah konstruk yang ditaksir. Lajur carta ini menyenaraikan objektif-objektif pengajaran. 3. Analisis – mampu menganalisa maklumat yang diperoleh dan mencerakinkannya atau menstrukturkan maklumat ke dalam bahagian yang lebih kecil. Sintesis – Mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah scenario yang sebelumnya tidak terlihat dan mampu mengenali data atau maklumat yang didapati untuk menghasilkan penyelesaian yang diharapkan. Pemberatan tiap konteks. Menurut Kubiszyn dan Borich (2003). Pengetahuan – berasaskan ekmampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan. sementara baris carta ini pula menyenaraikankonsep-konsep utama yang diajar dan ingin diukur. diagram. urutan. Penilaian – mampu memberikan penilaian terhadap penyelesaian. pemberatan tiap-tiap konstruk. prosuder. 14 . gagasan. laporan. Aplikasi.seseorang murid memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan. Teori dan sebagainya dalam persekitaran sebenar.BMM 3103 2011 Domain kognitif Bloom membahagikan domain kognitif kepada enam tahap. arahan. gagasan. definisi. metodologi dan sebagainya dengan menggunakan kriteria yang sesuai atau standard yang ada untuk memastikan nilai efektif atau manfaatnya.1 Definisi JSU Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) merupakan jadual yang menggambarkan ciri sesuatu ujian dari segi kandungan. 6.0 JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) 8.

 Menentukan perseimbangan antara topik-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji. Mengandungi aras yang mengikut aras Taksonomi 6. 15 . JSU boleh menjadi panduan kepada guru tentang sukatan pelajaran yang perlu diajar dan objektif pengajaran yang perlu dicapai pelajar. Dari segi pembinaan item ujian pula.  Memberi panduan untuk membentuk soalan  Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran. kandungan ujian berupa topik-topik pelajaran.  Menstabilkan taraf serta aras kesukaran ujian dari tahun ke tahun. 6.  Memberikan panduan untuk membentuk format ujian. JPU akan menjadi panduan kepada guru supaya item-item yang dibina merangkumi semua kandungan pengajaran daripada awal hingga akhir.3 Ciri-ciri JSU Matrik yang terdiri daripada 2 paksi iaitu paksi melintang aras kemahiran dan menegak . kertas khusus dan lain-lain.BMM 3103 2011 6. amali. esei.  Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian.4 Kepentingan JSU  Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan.kandungan Bilangan item dinyatakan dalam JSU mengikut aras kemahiran yang ditetapkan Bentuk ujian sama ada berbentuk objektif.2 Tujuan JSU Tujuan JSU diwujudkan adalah untuk menghasilkan soalan yang berkualiti iaitu soalan yang dibentuk tidak secara spontan atau tidak mengetahui aras setiap soalan.

soalan objektif (30 soalan) b.0 JENIS-JENIS UJIAN a) Ujian Objektif Item ujian jenis objektif memerlukan pelajar menulis atau memilih satu jawapan yang betul atau yang paling baik. Antara item ujian ini termasuklah item jawapan pendek. item jenis padanan. 1 markah bagi 1 item c. Langkah 5 2. Ujian ini juga 16 .5 Langkah-Langkah Membina JSU LANGKAH Langkah 1 KETERANGAN Senaraikan tajuk-tajuk yang hendak diuji Tentukan soalan yang akan dibina itu Langkah 2 a. Kumpulan yang hendak diuji bagi ujian objektif adalah besar dan bahan ujian yang ditubuhkan itu akan diulang kegunaannya pada masa-masa akan datang. Ujian objektif bertujuan untuk menguji kefahaman dan kebolehan menggunakan prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan bahasa yang telah diajarkan kepada mereka. 1. dan lain-lain.BMM 3103 2011 6. Penentuan aras kesukaran (mudah kepada sukar) 3. jumlah soalan bagi setiap topik dikira: = Langkah 3 X Jumlah soalan Tentukan model aras kesukaran item Menentukan jenis ujian yang hendak diuji Langkah 4  Ujian objektif  Ujian struktur  Ujian esei. Tentukan mata pelajaran Langkah 6 2. item jenis aneka pilihan dan kloz. Nyatakan tahun/tingkatan 3. Pemarkahan 1. Susunan nombor mengikut tajuk 9. Tentukan soalan bagi setiap komponen.

Ujian subjektif bertujuan supaya guru sendiri berasa yakin akan kemahirannya. b) Ujian Subjektif Soalan jenis subjektif terbahagi kepada pecahan iaitu item jenis struktur. jenis esei dan pembinaan ujian. Kumpulan yang hendak diuji itu kecil.BMM 3103 2011 mementingkan keadilan sepenuh-penuhnya dalam pemarkahan dan tidak ingin timbul masalah “makan sebelah” dari pemarkah. dan bahan ujian itu tidak akan diulang penggunaannya di masa-masa depan.0 ANALISIS SOALAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 Jadual dibawah menunjukkan analisa item JSU kertas soalan tahun 4 NO SOALAN KEMAHIRAN BAHASA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kata nafi Imbuhan Kata perintah Kata sifat Kata arah Simpulan bahasa Kata hubung Kata ganda Kata seruan Imbuhan Penanda wacana Kata ganti diri Kata hubung TABURAN SOALAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ARAS PILIHAN JAWAPAN B D C A D B B C A B D B B 17 Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi . 10. Ia juga menguji daya kreatif bahasa pelajar dan tidak kebolehannya dalam aspek-aspek formal bahasa tersebut.

BMM 3103 2011 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Kata bilangan Kata tanya Penjodoh bilangan Imbuhan Kata nama Sinonim Antonim Perumpamaan Ayat Tanya Ayat Tanya Ayat Sama maksud Ayat Sama maksud Polisemi Polisemi Ayat yang betul Ayat yang betul Ayat yang betul KEMAHIRAN PEMAHAMAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Pengetahuan Pengetahuan Analisis Analisis Analisis Analisis A A C D D A B C B C B 25 1 Analisis B 26 27 28 29 30 1 1 1 1 1 Aplikasi Aplikasi Analisis Analisis Analisis D D B C A 31 32 33 34 35 Petikan cerita 1 1 1 1 1 Kefahaman Kefahaman Pengetahuan Analisis Kefahaman C D C A B 18 .

konsep. menukar dan menjelaskan fakta. mengenal idea. Soalan aras kefahaman ini adalah mengubah kefahaman daripada satu bentuk kepada satu bentuk yang lain. Namun. Soalan yang beraras tinggi seperti aras sintesis dan penilaian tidak disediakan di dalam kertas soalan tersebut. 19 . kaedah. Aras pengetahuan merupakan aras yang menguji kebolehan para pelajar untuk mengingat kembali. hukum. kertas soalan tersebut mengandungi soalan beraras sederhana iaitu aplikasi. teori yang telah dipelajari. Selain itu. saya mendapati terdapat 5 soalan aras pengetahuan. fakta asas. Kertas soalan tersebut juga kebanyakannya mempunyai aras aplikasi iaitu sebanyak 20 soalan. menyatakan idea-idea utama dalam ayat sendiri. istilah.1 Hasil Analisis Hasil daripada analisis kertas ujian soalan objektif Bahasa Melayu Tahun 4 daripada Sekolah Kebangsaan Mempagar Beaufort.BMM 3103 2011 36 37 38 39 40 JUMLAH 1 1 1 1 1 40 Kefahaman Kefahaman Pengetahuan Analisis Pengetahuan D A C A D Ucapan 10. hukum. terdapat 10 soalan berada dalam aras analisis. Selebihnya pula. Aras Aplikasi bermaksud menggunakan maklumat dalam situasi yang baru. menginterpretasi. bezakan fakta daripada pendapat dan kaitan kebal di antara bahagian. menterjemaah. Kesimpulannya. Oleh yang demikian. terdapat 5 soalan yang kefahaman telah disediakan dalam kertas soalan tersebut. teori dan formula. prinsip. Aras analisis merupakan sesuatu yang kompleks dipecahkan kepada yang kecil. dan definisi daripada pembelajaran yang lepas. kertas soalan tersebut bersesuaian dengan peringkat tahun persekolahan murid. kertas soalan tersebut kurang memberi cabaran minda kepada murid. termasuk menyelesaikan masalah menggunakan prinsip. erti.

BMM 3103 2011 11.0 ISI PEMBINAAN JADUAL SPESIFIKASI UJIAN TAHUN 4 BENTUK SOALAN OBJEKTIF ARAS KOGNITIF KEMAHIRAN BIDANG/TOPIK/ TOPIK KECIL 1.4 1.ITEM 10 1 2 7 1.3 PENJODOH BILANGAN PERIBAHASA  Simpulan bahasa 4 4 SINONIM 2 4 AYAT YANG BETUL KEFAHAMAN PETIKAN KARANGAN JUMLAH 2 6 1 2 1 4 2 1 1 2 2 1.1 MORFOLOGI  Kata tugas    Kata ganda Kata nama Imbuhan 2 2 JAM 1 2 3 4 5 6 JUM.6 1.5 1.7 40 25 20 .2 SINTAKSIS    Ayat tanya Ayat seruan Penanda wacana 4 8 1 1 2 2 1 1 2 6 1.

ITEM 1.BMM 3103 2011 ISI BENTUK SOALAN OBJEKTIF ARAS KOGNITIF KEMAHIRAN BIDANG/TOPIK/ TOPIK KECIL JAM 1 2 3 4 5 6 JUM.6 2 .2 SINTAKSIS • • Ayat tanya Ayat seruan Penanda wacana 8 1 1 4 2 2 1 1 6 • 2 1.3 PENJODOH BILANGAN 1.4 PERIBAHASA • Simpulan bahasa 4 4 SINONIM 2 4 AYAT YANG 2 21 1 1 2 2 1.1 MORFOLOGI • Kata tugas Kata ganda Kata nama Imbuhan 10 1 2 2 2 7 • • • 1.5 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful