P. 1
PENTAKSIRAN,PENILIAN, PENGUJIAN

PENTAKSIRAN,PENILIAN, PENGUJIAN

|Views: 1,751|Likes:
Published by Bawang Puteh

More info:

Published by: Bawang Puteh on Oct 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

BMM 3103 2011 1.

0 PENGENALAN Kerja Kursus Projek bagi subjek BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah ini menghendaki pelajar untuk menghasilkan tugasan berkaitan dengan pentaksiran, pengujian, dan penilaian. Konsep, prinsip, jenis, kaedah dan penilaian akan dihuraikan dalam tugasan ini. Selain itu, pelajar dikehendaki menganalisis soalan Bahasa Melayu Sekolah Rendah mengikut Taksonomi Bloom bati tahun 4 hingga 6. Dalam tugasan ini, kertas soalan yang dianalisis ialah kertas solan tahun 4. Di samping itu, pelajar turut menyediakan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan membina 25 soalan objektif berdasarkan JSU tersebut dengan mengunakan Taksonomi Bloom.

2.0 PENGERTIAN DAN KONSEP 2.1 Pentaksiran Pentaksiran adalah suatu proses yang meliputi pelbagai kaedah untuk menentukan tahap sesuatu ciri atau atribut yang diperolehi seseorang individu. Menurut Moktar Ismali, konsep pentaksiran ialah langkah untuk menentukan sejauh mana seseorang mempunyai sifat tertentu. Pentaksiran adalah proses menilai secara kuantitatif. Pentaksiran turut merangkumi skala ordinal dan skala silang. Kesimpulannya, pentaksiran bertujuan untuk menentukan kedudukan dan

pencapaian murid. 2.2 Pengujian Pengujian merupakan satu kaedah dalam pengukuran yang dijalankan secara sistematik. Ia juga merupakan satu cara untuk mengukur tingkah laku seseorang murid dengan menggunakan bahan yang mempunyai kebolehpercayaan. Tujuan pengujian adalah untuk mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam pelajaran. Antara alat untuk mengukur pencapaian kognitif ialah struktur bahasa dan lisan. Manakala, alat untuk mengukur pencapaian psikomotor adalah perubahan tingkah laku. Mengukur pencapaian efektif pula melalui pencapaian nilai. Penilaian pencapaian berlaku secara eksplisit. Pengujian dilaksanakan dalam tiga peringkat iaitu persediaan, pelaksanaan dan penyemakan.

1

BMM 3103 2011 2.3 Penilaian Menurut Stufflebeam (1971), penilaian adalah proses

mengenalpasti,memperoleh dan menyediakan maklumat berguna bagi keputusan mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada pada individu. Terry D. Ten Brink (1974:8) pula menyatakan bahawa penilaian adalah proses mendapatkan maklumat yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan yang seterusnya digunakan dalam membuat keputusan. Ringkasnya, penilaian merupakan proses pengumpulan maklumat atas proses menganalisis yang berlaku selepas pengujian dan penilaian. Penilaian dibuat untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang seterusnya.

2.4 Perkaiatan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian

PENILAIAN

PENTAKSIRAN

PENGUJIAN

Berdasarkan rajah di atas, dapat dilihat bahawa ketiga-tiga konsep mepunyai perkaitan rapat dalam proses mendapatkan tahap keberkesanan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Tujuan atau objektif sesuatu penghakiman produk P & P membabitkan ketiga-tiga berkenaan.

3.0 PRINSIP PENILAIAN Terdapat 6 prinsip penilaian iaitu:

2

Kesahan KETERANGAN Merujuk kepada tujuan dab dapat mengukur item-item yang dinilai dan bukan perkara lain.0 JENIS PENILAIAN BAHASA 4.Ujian Formatif . Kebolehtadbiran Merujuk kepada kelancaran pentadbiran sesuatu ujian yang merangkumi faktor kos. dan latar belakang sosio-ekonomi. budaya. Tidak mengandungi unsure-unsur diskriminasi.1 Kerangka konsep Jenis penilaian bahasa . Item-item dan tujuan penilaian ini pula sejajar dengan Sukatan Pelajaran 2. Positif konstruktif dan Penilaian harus dapat mengenal pasti secara sistematik kekuatan. dan tenaga. masa. minat. baik dari segi jantina. 3. 6. Keobjektifan Merujuk kepada kumpulan sasaran sama bagi sesuatu kertas ujian.Ujian Sumatif .Ujian Kemajuan . kelemahan. Pemerkahan tidak mepengaruhi oleh factorfaktor lain seperti jantina.BMM 3103 2011 PRINSIP 1.Ujian Bakat . 5. kaum. paras. sikap dan usaha murid 4.Ujian Kefasihan . Kebolehpercayaan Merujuk kepada ketekalan dan mencerminkan keupayaan sebenar murid. keperluan.UJian Pencapaian 3 . 4. Keberkesanan Merujuk kepada kebolehan penilaian yang dapat membezakan tahap pencapaian murid. cara belajar. bangsa dan lain-lain.

kosa kata dan fonetik.BMM 3103 2011 4. skop pengajaran atau pembelajaran ujian tersebut agak terhad. mengubah bentuk dan sebagainya.2 Ujian Formatif Ujian Formatif merupakan bahan atau alat yang dibina oleh guru yang untuk menguji sesuatu kemahiran atau subkemahiran bahasa yang diajar. Ujian ini digunakan untuk menempatkan sesorang dalam kumpulan pembelajaran yang sesuai dengan pengetahuan dan kebolehan mereka. 4.5 Ujian Bakat dan Ujian Pencapaian Ujian Bakat biasanyamelibatkan data-data bahasa yang mengandungi unsurunsur bahasa seperti tatabahasa. Kebiasannya. Muri-murid akan melakukan pelbagai aktiviti bahasa seperti meniru penyebutan bunyi-bunyi. Ujian ini dijalankan dalam bentuk satu siri ujian yang pendek dan pemerhatian. Ujian Formatif dijalankan bertujuan untuk memperbaiki lagi mutu proses pengajaran dan pembelajaran seorang guru. Ujian kefasihan bertujuan untuk menentukan setakat mana seseorang telah mengetahui dan menguasai sesuatu bahasa secara keseluruhan. 4. Skop pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk Ujian Sumatif diasaskan dan dibina secara luas dan melibatkan kesmua kemahiran serta aspek bahasa.3 Ujian Sumatif Ujian Sumatif adalah proses penilaian yang dijalankan secara menyeluruh pada akhir satu peringkat pembelajaran untuk menentukan tahap pembelajaran murid. Ujian kemajuan pula merupakan ujian yang menetukan kemajuan murid dari semasa ke semasa di sepanjang pembelajaran mereka. 4. Ujian ini juga dapat mengesan kelemahan dan pembelajaran murid secara serta-merta.4 Ujian Kefasihan dan Ujian Kemajuan Ujian Kefasihan menilai kebolehan umum seseorang terhadap bahasa yang dipelajari. Guru dapat mengenal pasti murid-murid yang berbakat dan 4 .

Proses pembelajaran dijalankan secara kolaboratif untuk mencapai kefahaman dan mendokumentasikan pemikiran secara kritis dan kreatif serta pemilihan maklumat dan fakta dari peringkat awal hingga ke akhir.0 KAEDAH PENILAIAN BAHASA 5.BMM 3103 2011 berpotensi untuk mempelajari sesuatu bahasa dengan cepat setelah menganalisis hasil ujian. Ujian pencapaian bertujuan unyuk menentukan setakat mana murid menguasai kemahiran. Ujian ini disebut ujian pra dan ujian pos. pelaksanaan dan penilaian yang teliti. bahan atau isi pelajaran yang telah dipelajari. Tujuan portfolio Memberi peluang pelajar mendokumentasi kemahiran dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman sewaktu menyempurnakan tugasan. Sejauh mana sesuatu kemahiran itu dikuasai dalam satu jangkamasa yang ditetapkan boleh ditentukan melalui dua set ujian yang berlainan. 5 . Portfolio berbentuk dokumentasi yang berstruktur. Selain portfolio. 5. rekod anekdot dan lain-lain bukti pembelajaran yang lain boleh digunakan untuk menghasilkan penilaian yang menyeluruh. Ia memerlukan perancangan.1 Penilaian Melalui Portfolio Portfolio ialah satu kaedah yang digunakan oleh guru untuk mengumpul dan merekod bukti pencapaian murid dalam satu jangka masa yang dipersetujui bersama. Menggalakkan pelajar menyemak dan menganalisis pembelajaran mereka secara sistematik Menyediakan ruang pelajar membuat refleksi dan menentukan matlamat peribadi. Ujian Pencapaian boleh dijalankan setelah tamatnya sesuatu unit pembelajaran.

Di samping itu.2 Penilaian Melalui Pemerhatian.3 Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran Penilaian melalui Kontrak Pembelajaran dikenali juga sebagai Perjanjian Pembelajaran merupakan suatu persetujuan atau kontrak yang dibuat di antara guru dengan pelajarnya (individu/kumpulan) berhubung dengan sesuatu tugasan secara bertulis. 5. 5. penglibatan dan percaya diri dalam kalangan pelajar. Kriteria ditetapkan oleh guru agar tahap pencapaian diharapkan tidak terjejas.4 Penilaian Melalui Soal Jawab Teknik soal jawab merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan. kesanggupan memberi penyataan dan melahirkan perasaan. Tugasan ini boleh dijalankan secara individu atau secara berkumpulan dan dilaksanakan dalam satu jangka masa yang munasabah. Penggunaan teknik ini dalam P&P. Penilaiannya dijalankan pada setiap tahap proses sehinggalah kepada tahap hasil disediakan. projek bermaksud secara amali.5 Penilaian Melalui Projek Projek ialah satu aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam satu tempoh masa yang tertentu. ia dapat dijadikan teras kepada pembinaan konsepkonsep. Biasanya terdapat kompromi berkenaan kriteria yang ditentukan. Ia biasanya melibatkan kutipan serta analisis data persediaan satu laporan yang betul. 6 . 5. Penilaian melalui kaedah ini dilakukan secara berterusan mengikut jangka waktu yang ditentukan bagi membantu guru mendapat maklum balas tentang keberkesanan P&P. Bahasa Melayu akan dapat melahirkan interaksi antara guru dan pelajar secara berkesan.BMM 3103 2011 5. Dalam konteks kurikulum sekolah.afektif dan psikomotor yang melibatkan juga faktor-faktor bahan dan persekitaran. Kontrak ini biasanya ditandatangani apabila kedua-dua pihak bersetuju dengan kriteria atau syarat-syarat yang telah disenaraikan. Aspek yang diperhatikan menyeluruh meliputi aspek kognitif.

Kemahiran yang diukur dalam kemahiran menulis ialah :   kemahiran menulis menyusun idea. menilai 7 .0 PENILAIAN 6.1 Penilaian Kemahiran Bahasa a) Penilaian Kemahiran Lisan Penilaian lisan dibuat untuk mendapatkan maklumat hasil interaksi antara :    Pelajar dengan pendidik Pelajar dengan pelajar Pelajar dengan bahan pembelajaran Aspek yang boleh dinilai ialah :        kefahaman konsep pengetahuan fakta pemikiran peringkat tinggi kecekapan mendengar penggunaan bahasa yang tepat gaya persembahan/ kelancaran berbahasa pertuturan dan sikap b) Penilaian Kemahiran Menulis Penilaian penulisan dilakukan dengan menilai :     karangan laporan projek/kerja kursus/folio latihan dan ujian bertulis huraian atau tafsiran data/jadual. 6. mengaplikasi. graf atau carta. mentafsir.BMM 3103 2011 Penilaian cara ini berupa aktiviti-aktiviti yang memerlukan pelajar mengaplikasi atau membuat tunjuk cara pengetahuan dan kemahiran dalam situasi sebenar. (Wiggins. 1989).

Rasional Rasionalnya Penilaian Berasaskan Sekolah ialah : i. Guru juga dapat menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta merta. ii. Mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Setelah itu. Penskoran dan pelaporan dibuat oleh sekolah. Guru dapat merancang dan mengubahsuai pengajarannya. Ciri – ciri PBS terbahagi kepada dua bentuk format pentaksiran iaitu: 1. Lembaga Pejaran Malaysia membekalkan dokumen pentaksiran dan melantik pemantau atau penyelaras. 2. v. Mengetahui keberkesanan pengajaran guru. Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah calon ditaksir kemahiran berlisan menerusi pelbagai konteks dalam situasi pengajaran dan 8 . Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran lebih awal dari semasa ke semasa. Kerja kursus / PEKA Melalui kerja kursus atau PEKA. iv.2 Penilaian Bahasa Berasaskan Sekolah Penilaian Berasaskan Sekolah merupakan satu bentuk pentaksiran dan penilaian yang dilaksanakan di sekolah. calon melaksanakan tugasan di sekolah yang dikendalikan sepenuhnya oleh guru sewaktu pengajaran dan pembelajaran.BMM 3103 2011   perbendaharaan kata menyebar idea / buat rumusan / cadangan 6. markah dihantar kepada LPM dan sekolah akan mengeluarkan sijil. iii. Ianya diurus dan ditadbirkan secara terancang mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia.

Daya kreatif – contoh. Dilaporkan diperingkat sekolah merujuk kepada perumusan skor oleh guru pentaksir bagi mendapatkan tahap penguasaan pelajar. LPM membekalkan panduan LPM/JPN/PPD melantik pemantau / penyelaras. cergas dan vi. v. Perlakuan Sikap – dan amalan nilai contoh. membuat inferens. pemilihan atau pembinaan instrumen pentaksiran. Ditadbir diperingkat sekolah merujuk kepada usaha mengumpul maklumat pentaksiran dan dilaksanakan oleh guru pentaksir yang terlibat dalam pembelajaran murid dan pengurusan evidens. memerhati. kekerapan pentaksiran. siapa yang terlibat dalam pentaksiran. Diskor di peringkat sekolah merujuk kepada proses pemberian skor kepada perkara ditaksir berdasarkan skema penskoran. Kerangka yang ditetapkan merujuk kepada prinsip dan konsep Pentaksiran Berasaskan Sekolah. sihat. 5. – mereka cipta. contoh.BMM 3103 2011 pembelajaran. Pelaporan positif. 3. 4. 9 . Dirancang di peringkat sekolah merujuk kepada perancangan berikut: Murid yang akan ditaksir. Skor yang dilaporkan menunjukkan tahap penguasaan murid dan ini boleh diperbaiki dan dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Perumusan skor akan dibuat berdasarkan prinsip rumusan yang telah ditetapkan oleh peraturan penggredan yang telah dibina. bersukan. Aspek Dalam penilaian berasaskan sekolah. Kemahiran proses sains – contoh. bekerja. iv. bila pentaksiran dibuat. 2. Kemahiran kinestetik – contoh. bersemangat Kesihatan dan kecergasan – contoh. bergerak secara kreatif. pengredan dan pelaporan dibuat oleh pihak sekolah dengan berpandukan kepada Panduan PBS bagi matapelajaran berkenaan. melukis. gigih berdikari. ii. iii. aktif. Penskoran dan pelaporan turut dibuat oleh sekolah dan sekolah mengeluarkan sijil. belajar. penskoran. Prinsip 1. untuk membantu. aspek-aspek yang dinilai ialah : i.

Rubrik Penilaian Brosur 1. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang baik. 2. Menggunakan iustrasi sekadar mencukupi syarat. Cemerlang (9-10) Kreativiti dan keaslian 1. 6. 10 . 3. Menggunakan ilustrasi yang sedikit atau tiada langsung ilustrasi. Kurang kreatif dan mengambil daripada sumber lain (plagiat) 2. 2. Lemah (0-5) 2. Rekabentuk dan paparan brosur yang betul tetapi kurang menarik. 3. Rekabentuk dan paparan brosur kelihatan seperti brosur yang sebenar. Mempunyai kekreatifan dan keaslian serta mampu menarik perhatian umum. Fungsi 1. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang lemah 2.3 Penilaian Berasaskan Projek a) Brosur Brosur ialah risalah yang memberikan maklumat atau keterangan ringkas tentang sesuatu. 3.BMM 3103 2011 vii. Sederhana (6-8) 3. Bakat dan minat – contoh. kesungguhan membuat sesuatu. kelebihan dalam sesuatu bidang. Ilustrasi 1.Reka bentuk dan paparan yang salah. jelas dan tidak mengandungi kesalahan. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang baik tetapi masih perlu diperbaiki. Tatabahasa 1. Mempunyai kekreatifan dan keaslian.

Penyemakan     11 Menyemak ejaan dan tanda baca Menyemak tatabahasa Menyemak jumlah perkataan . Isiisi utama perlulah disokong oleh isi-isi sampingan. Menggunakan ilustrasi yang pelbagai. Isi-isi syarahan perlu berdasarkan fakta-fakta yang tepat berserta contoh-contoh yang relevan.4 Penilaian Aktiviti Bahasa a) Syarahan Aktiviti jenis ini berformat khusus.BMM 3103 2011 3. syarahan mestilah mempunyai : (a) Kata alu-aluan/pendahuluan (b) Kata-kata penghadapan (c) Isi (d) Penutup Penerangan dan penjelasan tentang tajuk syarahan perlu disampaikan secara teratur. Mengumpulkan idea / isi-isi penting tentang tajuk syarahan Menyusun idea-idea / isi-isi dan membuat rangka syarahan Penulisan    Menulis perenggan pendahuluan Mengembangkan isi-isi secara tersusun Menyatakan kesimpulan/penegasan dalam perenggan penutup. menarik dan sesuai. sediakanlah suatu rangka penulisanuntuk dijadikan panduan semasa aktiviti syarahan. Sebagai langkah awal syarahan. mantap. dan berkesan. Peringkat dan Langkah kemahiran syarahan Persediaan    Memahami tajuk dan kehendak soalan. 6.

pihak pemnbangkang boleh mengangkat tangan dan meminta izin laluan untuk memperbetulkan fakta pihak pencadang dan sebaliknya. bidalan “ibarat”. uji menguji di kalangan masyarakat seperti perumpamaan. c) Sajak Sajak merupakan satu bentuk puisi lisan moden lebih bebas bentuknya daripada puisi tradisional seperti pantun dan syair. Unsur-unsur persekitaran menjadi ilham. Huraian yang dilontarkan mestilah berpandukan kepada fakta. d) Debat Debat merupakanpengucapan sama ada menyokong atau membangkang sesuatu pendirian dengan alasan yang logik dan idea yang tersusun.BMM 3103 2011 b) Pantun Pantun adalah satu bentuk puisi lisan yang bersifat peribumi. Baris dan rentak dalam sajak tidak terhad. usik mengusik. Setiap pihak haruslah yakin dan menegakkan fakta yang diutarakan. Pengarang bebas pilih baris dan rentak untuk hasilkan sajak. dan rumus-rumus bahasa tersirat. Antara ciri-ciri pantun ialah :i) ii) iii) iv) Bentuk yang unik Bahasa bebas dari pantang larang Mudah dicipta dan lebih akrab dengan masyarakat bawahan. Dari perumpamaan atau bidalan jugalah rangkap pantun berkembang. 12 .terdapat dua pihak yang akan mengutarakan pendapat masingmasing sama ada pihak pertama terdiri daripada penyokong tajuk dan pihak kedua membangkang tajuk itu. dalam bentuk kias ibarat. Sesi pengulasan akan dibuat daripada setiap ahli setelah selesai. Penggunaan kata dan ungkapan saling berkait dan terjalin erat berdasarkan makna dan irama. Mulanya 2 baris.Rangkap-rangkap pantun yang ringkas dan mudah. kemudian 4 baris dan seterusnya 8 baris. istilah pantun bagi orang melayu seringkali membawa maksud “umpama” dan Pantun juga sering ditukar ganti dengan perumpamaan. Rangkap dan temanya tidak terhad dan bebas.

bakat khusus. intelegensi. Ringkasnya. hubungan sosial.0 TAKSONOMI BLOOM Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Penilaian dalam pembelajaran adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala. Taksonomi pertama kali disusun oleh Benjamin S. 3. pengertian. iaitu: 1. apresiasi. Bloom pada tahun 1956.Melibatkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motor seperti tulisan tangan. sikap dan keperibadian siswa atau peserta didik. dan keterampilan berfikir. Dalam hal ini.BMM 3103 2011 masa yang diberikan untuk sesi berdebat akan ditetapkan. Domain Psikomotor . seperti pengetahuan. tujuan pendidikan dibahagi kepada beberapa domain dan setiap domain tersebut diperincikan berdasarkan hierarkinya. berenang.5 Penilaian Pengalaman Pembelajaran Penilaian merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi tentang pencapaian dan kemajuan belajar peserta didik dan mengefektifkan penggunaan informasi tersebut untuk mencapai tujuan pendidikan. dan cara penyesuaian diri. Jadi dalam penilaian (evaluation) ini termasuk proses pembuatan keputusan tentang kedudukan dan persembahan peserta didik. Penilaian Pembelajaran merupakan salah atu cara guru mengetahui perkembangan hasil belajar. minat. penilaian merupakan kegiatan yang dirancang untuk mengukur keefektifan suatu sistem pendidikan secara keseluruhan. Tujuan pendidikan dibahagikan kepada 3 domain. Domain Kognitif – Melibatkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual. berkesinambungan. 6. dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui program kegiatan belajar. 7. 2. 13 . dan mengoperasi mesin. sikap. seperti minat. Domain Afektif – Melibatkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi.

Pemberatan tiap konteks. dan pemberatan taburan asas kesukaran. 8. arahan. fakta-fakta. Teori dan sebagainya dalam persekitaran sebenar. metodologi dan sebagainya dengan menggunakan kriteria yang sesuai atau standard yang ada untuk memastikan nilai efektif atau manfaatnya. urutan.0 JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) 8. JSU adalah carta dua hala yang mengaitkan objektif pengajaran dengan kandungan pengajaran. 4. rumus. Penilaian – mampu memberikan penilaian terhadap penyelesaian. konteks. definisi. Sintesis – Mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah scenario yang sebelumnya tidak terlihat dan mampu mengenali data atau maklumat yang didapati untuk menghasilkan penyelesaian yang diharapkan. peraturan dan sebagainya. pola. Analisis – mampu menganalisa maklumat yang diperoleh dan mencerakinkannya atau menstrukturkan maklumat ke dalam bahagian yang lebih kecil. gagasan. metodologi. 3. 2. Aplikasi. prinsip dasar dan sebagainya. Pemahaman – dikenali dari kemampuan untuk membaca dan memahami gambaran. 1. pemberatan tiap-tiap konstruk. laporan. 5. jadual. Antaranya ialah konstruk yang ditaksir. 6. diagram. gagasan.seseorang murid memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan. prosuder. Menurut Kubiszyn dan Borich (2003). Lajur carta ini menyenaraikan objektif-objektif pengajaran. metodologi. Pengetahuan – berasaskan ekmampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan. sementara baris carta ini pula menyenaraikankonsep-konsep utama yang diajar dan ingin diukur. 14 .BMM 3103 2011 Domain kognitif Bloom membahagikan domain kognitif kepada enam tahap.1 Definisi JSU Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) merupakan jadual yang menggambarkan ciri sesuatu ujian dari segi kandungan.

2 Tujuan JSU Tujuan JSU diwujudkan adalah untuk menghasilkan soalan yang berkualiti iaitu soalan yang dibentuk tidak secara spontan atau tidak mengetahui aras setiap soalan. JSU boleh menjadi panduan kepada guru tentang sukatan pelajaran yang perlu diajar dan objektif pengajaran yang perlu dicapai pelajar.kandungan Bilangan item dinyatakan dalam JSU mengikut aras kemahiran yang ditetapkan Bentuk ujian sama ada berbentuk objektif.  Memberi panduan untuk membentuk soalan  Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran.  Menstabilkan taraf serta aras kesukaran ujian dari tahun ke tahun. amali.4 Kepentingan JSU  Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan.BMM 3103 2011 6. 15 . JPU akan menjadi panduan kepada guru supaya item-item yang dibina merangkumi semua kandungan pengajaran daripada awal hingga akhir.  Menentukan perseimbangan antara topik-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji. Mengandungi aras yang mengikut aras Taksonomi 6. kertas khusus dan lain-lain.3 Ciri-ciri JSU Matrik yang terdiri daripada 2 paksi iaitu paksi melintang aras kemahiran dan menegak . kandungan ujian berupa topik-topik pelajaran.  Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian. 6. esei. Dari segi pembinaan item ujian pula.  Memberikan panduan untuk membentuk format ujian.

BMM 3103 2011 6. item jenis aneka pilihan dan kloz. Antara item ujian ini termasuklah item jawapan pendek. Penentuan aras kesukaran (mudah kepada sukar) 3. dan lain-lain.0 JENIS-JENIS UJIAN a) Ujian Objektif Item ujian jenis objektif memerlukan pelajar menulis atau memilih satu jawapan yang betul atau yang paling baik. 1 markah bagi 1 item c. Susunan nombor mengikut tajuk 9. Ujian ini juga 16 .5 Langkah-Langkah Membina JSU LANGKAH Langkah 1 KETERANGAN Senaraikan tajuk-tajuk yang hendak diuji Tentukan soalan yang akan dibina itu Langkah 2 a. Tentukan soalan bagi setiap komponen. 1. item jenis padanan. Nyatakan tahun/tingkatan 3. Kumpulan yang hendak diuji bagi ujian objektif adalah besar dan bahan ujian yang ditubuhkan itu akan diulang kegunaannya pada masa-masa akan datang. jumlah soalan bagi setiap topik dikira: = Langkah 3 X Jumlah soalan Tentukan model aras kesukaran item Menentukan jenis ujian yang hendak diuji Langkah 4  Ujian objektif  Ujian struktur  Ujian esei. Tentukan mata pelajaran Langkah 6 2. Langkah 5 2. Ujian objektif bertujuan untuk menguji kefahaman dan kebolehan menggunakan prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan bahasa yang telah diajarkan kepada mereka. Pemarkahan 1. soalan objektif (30 soalan) b.

Ia juga menguji daya kreatif bahasa pelajar dan tidak kebolehannya dalam aspek-aspek formal bahasa tersebut. Ujian subjektif bertujuan supaya guru sendiri berasa yakin akan kemahirannya.BMM 3103 2011 mementingkan keadilan sepenuh-penuhnya dalam pemarkahan dan tidak ingin timbul masalah “makan sebelah” dari pemarkah. b) Ujian Subjektif Soalan jenis subjektif terbahagi kepada pecahan iaitu item jenis struktur. Kumpulan yang hendak diuji itu kecil. jenis esei dan pembinaan ujian. dan bahan ujian itu tidak akan diulang penggunaannya di masa-masa depan. 10.0 ANALISIS SOALAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 Jadual dibawah menunjukkan analisa item JSU kertas soalan tahun 4 NO SOALAN KEMAHIRAN BAHASA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kata nafi Imbuhan Kata perintah Kata sifat Kata arah Simpulan bahasa Kata hubung Kata ganda Kata seruan Imbuhan Penanda wacana Kata ganti diri Kata hubung TABURAN SOALAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ARAS PILIHAN JAWAPAN B D C A D B B C A B D B B 17 Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi .

BMM 3103 2011 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Kata bilangan Kata tanya Penjodoh bilangan Imbuhan Kata nama Sinonim Antonim Perumpamaan Ayat Tanya Ayat Tanya Ayat Sama maksud Ayat Sama maksud Polisemi Polisemi Ayat yang betul Ayat yang betul Ayat yang betul KEMAHIRAN PEMAHAMAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Pengetahuan Pengetahuan Analisis Analisis Analisis Analisis A A C D D A B C B C B 25 1 Analisis B 26 27 28 29 30 1 1 1 1 1 Aplikasi Aplikasi Analisis Analisis Analisis D D B C A 31 32 33 34 35 Petikan cerita 1 1 1 1 1 Kefahaman Kefahaman Pengetahuan Analisis Kefahaman C D C A B 18 .

Selebihnya pula. hukum. fakta asas. erti. Selain itu. kertas soalan tersebut mengandungi soalan beraras sederhana iaitu aplikasi. Oleh yang demikian. teori dan formula. kaedah. kertas soalan tersebut bersesuaian dengan peringkat tahun persekolahan murid. menginterpretasi. terdapat 5 soalan yang kefahaman telah disediakan dalam kertas soalan tersebut. Kertas soalan tersebut juga kebanyakannya mempunyai aras aplikasi iaitu sebanyak 20 soalan. Soalan aras kefahaman ini adalah mengubah kefahaman daripada satu bentuk kepada satu bentuk yang lain. istilah. menterjemaah. menukar dan menjelaskan fakta. termasuk menyelesaikan masalah menggunakan prinsip. kertas soalan tersebut kurang memberi cabaran minda kepada murid. Aras analisis merupakan sesuatu yang kompleks dipecahkan kepada yang kecil. Namun. bezakan fakta daripada pendapat dan kaitan kebal di antara bahagian. dan definisi daripada pembelajaran yang lepas. Aras pengetahuan merupakan aras yang menguji kebolehan para pelajar untuk mengingat kembali. hukum. konsep. mengenal idea.1 Hasil Analisis Hasil daripada analisis kertas ujian soalan objektif Bahasa Melayu Tahun 4 daripada Sekolah Kebangsaan Mempagar Beaufort. teori yang telah dipelajari. Soalan yang beraras tinggi seperti aras sintesis dan penilaian tidak disediakan di dalam kertas soalan tersebut. prinsip. menyatakan idea-idea utama dalam ayat sendiri. Aras Aplikasi bermaksud menggunakan maklumat dalam situasi yang baru. terdapat 10 soalan berada dalam aras analisis. 19 .BMM 3103 2011 36 37 38 39 40 JUMLAH 1 1 1 1 1 40 Kefahaman Kefahaman Pengetahuan Analisis Pengetahuan D A C A D Ucapan 10. saya mendapati terdapat 5 soalan aras pengetahuan. Kesimpulannya.

4 1.0 ISI PEMBINAAN JADUAL SPESIFIKASI UJIAN TAHUN 4 BENTUK SOALAN OBJEKTIF ARAS KOGNITIF KEMAHIRAN BIDANG/TOPIK/ TOPIK KECIL 1.BMM 3103 2011 11.1 MORFOLOGI  Kata tugas    Kata ganda Kata nama Imbuhan 2 2 JAM 1 2 3 4 5 6 JUM.7 40 25 20 .ITEM 10 1 2 7 1.6 1.3 PENJODOH BILANGAN PERIBAHASA  Simpulan bahasa 4 4 SINONIM 2 4 AYAT YANG BETUL KEFAHAMAN PETIKAN KARANGAN JUMLAH 2 6 1 2 1 4 2 1 1 2 2 1.2 SINTAKSIS    Ayat tanya Ayat seruan Penanda wacana 4 8 1 1 2 2 1 1 2 6 1.5 1.

5 1.3 PENJODOH BILANGAN 1.6 2 .1 MORFOLOGI • Kata tugas Kata ganda Kata nama Imbuhan 10 1 2 2 2 7 • • • 1.BMM 3103 2011 ISI BENTUK SOALAN OBJEKTIF ARAS KOGNITIF KEMAHIRAN BIDANG/TOPIK/ TOPIK KECIL JAM 1 2 3 4 5 6 JUM.4 PERIBAHASA • Simpulan bahasa 4 4 SINONIM 2 4 AYAT YANG 2 21 1 1 2 2 1.2 SINTAKSIS • • Ayat tanya Ayat seruan Penanda wacana 8 1 1 4 2 2 1 1 6 • 2 1.ITEM 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->