BMM 3103 2011 1.

0 PENGENALAN Kerja Kursus Projek bagi subjek BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah ini menghendaki pelajar untuk menghasilkan tugasan berkaitan dengan pentaksiran, pengujian, dan penilaian. Konsep, prinsip, jenis, kaedah dan penilaian akan dihuraikan dalam tugasan ini. Selain itu, pelajar dikehendaki menganalisis soalan Bahasa Melayu Sekolah Rendah mengikut Taksonomi Bloom bati tahun 4 hingga 6. Dalam tugasan ini, kertas soalan yang dianalisis ialah kertas solan tahun 4. Di samping itu, pelajar turut menyediakan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan membina 25 soalan objektif berdasarkan JSU tersebut dengan mengunakan Taksonomi Bloom.

2.0 PENGERTIAN DAN KONSEP 2.1 Pentaksiran Pentaksiran adalah suatu proses yang meliputi pelbagai kaedah untuk menentukan tahap sesuatu ciri atau atribut yang diperolehi seseorang individu. Menurut Moktar Ismali, konsep pentaksiran ialah langkah untuk menentukan sejauh mana seseorang mempunyai sifat tertentu. Pentaksiran adalah proses menilai secara kuantitatif. Pentaksiran turut merangkumi skala ordinal dan skala silang. Kesimpulannya, pentaksiran bertujuan untuk menentukan kedudukan dan

pencapaian murid. 2.2 Pengujian Pengujian merupakan satu kaedah dalam pengukuran yang dijalankan secara sistematik. Ia juga merupakan satu cara untuk mengukur tingkah laku seseorang murid dengan menggunakan bahan yang mempunyai kebolehpercayaan. Tujuan pengujian adalah untuk mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam pelajaran. Antara alat untuk mengukur pencapaian kognitif ialah struktur bahasa dan lisan. Manakala, alat untuk mengukur pencapaian psikomotor adalah perubahan tingkah laku. Mengukur pencapaian efektif pula melalui pencapaian nilai. Penilaian pencapaian berlaku secara eksplisit. Pengujian dilaksanakan dalam tiga peringkat iaitu persediaan, pelaksanaan dan penyemakan.

1

BMM 3103 2011 2.3 Penilaian Menurut Stufflebeam (1971), penilaian adalah proses

mengenalpasti,memperoleh dan menyediakan maklumat berguna bagi keputusan mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada pada individu. Terry D. Ten Brink (1974:8) pula menyatakan bahawa penilaian adalah proses mendapatkan maklumat yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan yang seterusnya digunakan dalam membuat keputusan. Ringkasnya, penilaian merupakan proses pengumpulan maklumat atas proses menganalisis yang berlaku selepas pengujian dan penilaian. Penilaian dibuat untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang seterusnya.

2.4 Perkaiatan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian

PENILAIAN

PENTAKSIRAN

PENGUJIAN

Berdasarkan rajah di atas, dapat dilihat bahawa ketiga-tiga konsep mepunyai perkaitan rapat dalam proses mendapatkan tahap keberkesanan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Tujuan atau objektif sesuatu penghakiman produk P & P membabitkan ketiga-tiga berkenaan.

3.0 PRINSIP PENILAIAN Terdapat 6 prinsip penilaian iaitu:

2

sikap dan usaha murid 4. Keobjektifan Merujuk kepada kumpulan sasaran sama bagi sesuatu kertas ujian.UJian Pencapaian 3 . keperluan.Ujian Bakat . 4. Keberkesanan Merujuk kepada kebolehan penilaian yang dapat membezakan tahap pencapaian murid.Ujian Sumatif . minat. Kebolehtadbiran Merujuk kepada kelancaran pentadbiran sesuatu ujian yang merangkumi faktor kos. baik dari segi jantina. cara belajar. masa. Kesahan KETERANGAN Merujuk kepada tujuan dab dapat mengukur item-item yang dinilai dan bukan perkara lain. kelemahan. Pemerkahan tidak mepengaruhi oleh factorfaktor lain seperti jantina.0 JENIS PENILAIAN BAHASA 4.Ujian Kefasihan .BMM 3103 2011 PRINSIP 1.Ujian Kemajuan . 5. Tidak mengandungi unsure-unsur diskriminasi. kaum. 6. paras. budaya. 3.1 Kerangka konsep Jenis penilaian bahasa . dan tenaga. bangsa dan lain-lain. Item-item dan tujuan penilaian ini pula sejajar dengan Sukatan Pelajaran 2. Positif konstruktif dan Penilaian harus dapat mengenal pasti secara sistematik kekuatan. dan latar belakang sosio-ekonomi.Ujian Formatif . Kebolehpercayaan Merujuk kepada ketekalan dan mencerminkan keupayaan sebenar murid.

skop pengajaran atau pembelajaran ujian tersebut agak terhad. 4. Kebiasannya. 4.BMM 3103 2011 4.2 Ujian Formatif Ujian Formatif merupakan bahan atau alat yang dibina oleh guru yang untuk menguji sesuatu kemahiran atau subkemahiran bahasa yang diajar. Skop pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk Ujian Sumatif diasaskan dan dibina secara luas dan melibatkan kesmua kemahiran serta aspek bahasa. Guru dapat mengenal pasti murid-murid yang berbakat dan 4 .5 Ujian Bakat dan Ujian Pencapaian Ujian Bakat biasanyamelibatkan data-data bahasa yang mengandungi unsurunsur bahasa seperti tatabahasa. mengubah bentuk dan sebagainya. Ujian kefasihan bertujuan untuk menentukan setakat mana seseorang telah mengetahui dan menguasai sesuatu bahasa secara keseluruhan. Muri-murid akan melakukan pelbagai aktiviti bahasa seperti meniru penyebutan bunyi-bunyi. Ujian ini juga dapat mengesan kelemahan dan pembelajaran murid secara serta-merta.4 Ujian Kefasihan dan Ujian Kemajuan Ujian Kefasihan menilai kebolehan umum seseorang terhadap bahasa yang dipelajari. Ujian kemajuan pula merupakan ujian yang menetukan kemajuan murid dari semasa ke semasa di sepanjang pembelajaran mereka. Ujian ini digunakan untuk menempatkan sesorang dalam kumpulan pembelajaran yang sesuai dengan pengetahuan dan kebolehan mereka. 4. Ujian ini dijalankan dalam bentuk satu siri ujian yang pendek dan pemerhatian. Ujian Formatif dijalankan bertujuan untuk memperbaiki lagi mutu proses pengajaran dan pembelajaran seorang guru. kosa kata dan fonetik.3 Ujian Sumatif Ujian Sumatif adalah proses penilaian yang dijalankan secara menyeluruh pada akhir satu peringkat pembelajaran untuk menentukan tahap pembelajaran murid.

Ia memerlukan perancangan. Menggalakkan pelajar menyemak dan menganalisis pembelajaran mereka secara sistematik Menyediakan ruang pelajar membuat refleksi dan menentukan matlamat peribadi.BMM 3103 2011 berpotensi untuk mempelajari sesuatu bahasa dengan cepat setelah menganalisis hasil ujian.0 KAEDAH PENILAIAN BAHASA 5. Portfolio berbentuk dokumentasi yang berstruktur. Proses pembelajaran dijalankan secara kolaboratif untuk mencapai kefahaman dan mendokumentasikan pemikiran secara kritis dan kreatif serta pemilihan maklumat dan fakta dari peringkat awal hingga ke akhir. 5 . Sejauh mana sesuatu kemahiran itu dikuasai dalam satu jangkamasa yang ditetapkan boleh ditentukan melalui dua set ujian yang berlainan. bahan atau isi pelajaran yang telah dipelajari.1 Penilaian Melalui Portfolio Portfolio ialah satu kaedah yang digunakan oleh guru untuk mengumpul dan merekod bukti pencapaian murid dalam satu jangka masa yang dipersetujui bersama. rekod anekdot dan lain-lain bukti pembelajaran yang lain boleh digunakan untuk menghasilkan penilaian yang menyeluruh. 5. Tujuan portfolio Memberi peluang pelajar mendokumentasi kemahiran dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman sewaktu menyempurnakan tugasan. Ujian ini disebut ujian pra dan ujian pos. Ujian pencapaian bertujuan unyuk menentukan setakat mana murid menguasai kemahiran. Ujian Pencapaian boleh dijalankan setelah tamatnya sesuatu unit pembelajaran. Selain portfolio. pelaksanaan dan penilaian yang teliti.

4 Penilaian Melalui Soal Jawab Teknik soal jawab merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan. 5.3 Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran Penilaian melalui Kontrak Pembelajaran dikenali juga sebagai Perjanjian Pembelajaran merupakan suatu persetujuan atau kontrak yang dibuat di antara guru dengan pelajarnya (individu/kumpulan) berhubung dengan sesuatu tugasan secara bertulis.BMM 3103 2011 5. kesanggupan memberi penyataan dan melahirkan perasaan. Kontrak ini biasanya ditandatangani apabila kedua-dua pihak bersetuju dengan kriteria atau syarat-syarat yang telah disenaraikan. 5.afektif dan psikomotor yang melibatkan juga faktor-faktor bahan dan persekitaran. Di samping itu. Biasanya terdapat kompromi berkenaan kriteria yang ditentukan. 5. Penilaian melalui kaedah ini dilakukan secara berterusan mengikut jangka waktu yang ditentukan bagi membantu guru mendapat maklum balas tentang keberkesanan P&P. ia dapat dijadikan teras kepada pembinaan konsepkonsep. 6 . projek bermaksud secara amali. Penilaiannya dijalankan pada setiap tahap proses sehinggalah kepada tahap hasil disediakan. Ia biasanya melibatkan kutipan serta analisis data persediaan satu laporan yang betul. Kriteria ditetapkan oleh guru agar tahap pencapaian diharapkan tidak terjejas. Dalam konteks kurikulum sekolah. Penggunaan teknik ini dalam P&P.5 Penilaian Melalui Projek Projek ialah satu aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam satu tempoh masa yang tertentu. Tugasan ini boleh dijalankan secara individu atau secara berkumpulan dan dilaksanakan dalam satu jangka masa yang munasabah. Bahasa Melayu akan dapat melahirkan interaksi antara guru dan pelajar secara berkesan.2 Penilaian Melalui Pemerhatian. penglibatan dan percaya diri dalam kalangan pelajar. Aspek yang diperhatikan menyeluruh meliputi aspek kognitif.

6. graf atau carta.1 Penilaian Kemahiran Bahasa a) Penilaian Kemahiran Lisan Penilaian lisan dibuat untuk mendapatkan maklumat hasil interaksi antara :    Pelajar dengan pendidik Pelajar dengan pelajar Pelajar dengan bahan pembelajaran Aspek yang boleh dinilai ialah :        kefahaman konsep pengetahuan fakta pemikiran peringkat tinggi kecekapan mendengar penggunaan bahasa yang tepat gaya persembahan/ kelancaran berbahasa pertuturan dan sikap b) Penilaian Kemahiran Menulis Penilaian penulisan dilakukan dengan menilai :     karangan laporan projek/kerja kursus/folio latihan dan ujian bertulis huraian atau tafsiran data/jadual. mengaplikasi. 1989). mentafsir.0 PENILAIAN 6. (Wiggins. Kemahiran yang diukur dalam kemahiran menulis ialah :   kemahiran menulis menyusun idea. menilai 7 .BMM 3103 2011 Penilaian cara ini berupa aktiviti-aktiviti yang memerlukan pelajar mengaplikasi atau membuat tunjuk cara pengetahuan dan kemahiran dalam situasi sebenar.

Kerja kursus / PEKA Melalui kerja kursus atau PEKA. calon melaksanakan tugasan di sekolah yang dikendalikan sepenuhnya oleh guru sewaktu pengajaran dan pembelajaran. Guru dapat merancang dan mengubahsuai pengajarannya. iv. Mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah calon ditaksir kemahiran berlisan menerusi pelbagai konteks dalam situasi pengajaran dan 8 .2 Penilaian Bahasa Berasaskan Sekolah Penilaian Berasaskan Sekolah merupakan satu bentuk pentaksiran dan penilaian yang dilaksanakan di sekolah. Ciri – ciri PBS terbahagi kepada dua bentuk format pentaksiran iaitu: 1. Lembaga Pejaran Malaysia membekalkan dokumen pentaksiran dan melantik pemantau atau penyelaras. Setelah itu. Guru juga dapat menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta merta. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran lebih awal dari semasa ke semasa. 2. Penskoran dan pelaporan dibuat oleh sekolah.BMM 3103 2011   perbendaharaan kata menyebar idea / buat rumusan / cadangan 6. markah dihantar kepada LPM dan sekolah akan mengeluarkan sijil. ii. Mengetahui keberkesanan pengajaran guru. Rasional Rasionalnya Penilaian Berasaskan Sekolah ialah : i. v. iii. Ianya diurus dan ditadbirkan secara terancang mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia.

4. Skor yang dilaporkan menunjukkan tahap penguasaan murid dan ini boleh diperbaiki dan dipertingkatkan dari semasa ke semasa. 5. 9 . Penskoran dan pelaporan turut dibuat oleh sekolah dan sekolah mengeluarkan sijil. bergerak secara kreatif. membuat inferens. belajar. Ditadbir diperingkat sekolah merujuk kepada usaha mengumpul maklumat pentaksiran dan dilaksanakan oleh guru pentaksir yang terlibat dalam pembelajaran murid dan pengurusan evidens. v. Dirancang di peringkat sekolah merujuk kepada perancangan berikut: Murid yang akan ditaksir. LPM membekalkan panduan LPM/JPN/PPD melantik pemantau / penyelaras. Kemahiran kinestetik – contoh. Kerangka yang ditetapkan merujuk kepada prinsip dan konsep Pentaksiran Berasaskan Sekolah. Prinsip 1. aktif. Aspek Dalam penilaian berasaskan sekolah. aspek-aspek yang dinilai ialah : i. memerhati. siapa yang terlibat dalam pentaksiran. Pelaporan positif. Perumusan skor akan dibuat berdasarkan prinsip rumusan yang telah ditetapkan oleh peraturan penggredan yang telah dibina. Perlakuan Sikap – dan amalan nilai contoh. Diskor di peringkat sekolah merujuk kepada proses pemberian skor kepada perkara ditaksir berdasarkan skema penskoran. gigih berdikari. Dilaporkan diperingkat sekolah merujuk kepada perumusan skor oleh guru pentaksir bagi mendapatkan tahap penguasaan pelajar. bersukan. Kemahiran proses sains – contoh. sihat. contoh. 3. bersemangat Kesihatan dan kecergasan – contoh. iii.BMM 3103 2011 pembelajaran. untuk membantu. bekerja. melukis. pengredan dan pelaporan dibuat oleh pihak sekolah dengan berpandukan kepada Panduan PBS bagi matapelajaran berkenaan. 2. pemilihan atau pembinaan instrumen pentaksiran. Daya kreatif – contoh. cergas dan vi. kekerapan pentaksiran. penskoran. ii. – mereka cipta. bila pentaksiran dibuat. iv.

kesungguhan membuat sesuatu. kelebihan dalam sesuatu bidang. Cemerlang (9-10) Kreativiti dan keaslian 1. 10 . Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang lemah 2. Mempunyai kekreatifan dan keaslian serta mampu menarik perhatian umum.Reka bentuk dan paparan yang salah. 3. Mempunyai kekreatifan dan keaslian. Rekabentuk dan paparan brosur yang betul tetapi kurang menarik. Rekabentuk dan paparan brosur kelihatan seperti brosur yang sebenar. Bakat dan minat – contoh.BMM 3103 2011 vii. Ilustrasi 1. Menggunakan iustrasi sekadar mencukupi syarat. 3. 6. 2.3 Penilaian Berasaskan Projek a) Brosur Brosur ialah risalah yang memberikan maklumat atau keterangan ringkas tentang sesuatu. Kurang kreatif dan mengambil daripada sumber lain (plagiat) 2. jelas dan tidak mengandungi kesalahan. Fungsi 1. 3. Lemah (0-5) 2. 2. Sederhana (6-8) 3. Tatabahasa 1. Rubrik Penilaian Brosur 1. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang baik. Menggunakan ilustrasi yang sedikit atau tiada langsung ilustrasi. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang baik tetapi masih perlu diperbaiki.

4 Penilaian Aktiviti Bahasa a) Syarahan Aktiviti jenis ini berformat khusus.BMM 3103 2011 3. menarik dan sesuai. mantap. sediakanlah suatu rangka penulisanuntuk dijadikan panduan semasa aktiviti syarahan. Sebagai langkah awal syarahan. Menggunakan ilustrasi yang pelbagai. Peringkat dan Langkah kemahiran syarahan Persediaan    Memahami tajuk dan kehendak soalan. syarahan mestilah mempunyai : (a) Kata alu-aluan/pendahuluan (b) Kata-kata penghadapan (c) Isi (d) Penutup Penerangan dan penjelasan tentang tajuk syarahan perlu disampaikan secara teratur. 6. dan berkesan. Isi-isi syarahan perlu berdasarkan fakta-fakta yang tepat berserta contoh-contoh yang relevan. Penyemakan     11 Menyemak ejaan dan tanda baca Menyemak tatabahasa Menyemak jumlah perkataan . Isiisi utama perlulah disokong oleh isi-isi sampingan. Mengumpulkan idea / isi-isi penting tentang tajuk syarahan Menyusun idea-idea / isi-isi dan membuat rangka syarahan Penulisan    Menulis perenggan pendahuluan Mengembangkan isi-isi secara tersusun Menyatakan kesimpulan/penegasan dalam perenggan penutup.

Penggunaan kata dan ungkapan saling berkait dan terjalin erat berdasarkan makna dan irama. Huraian yang dilontarkan mestilah berpandukan kepada fakta. dan rumus-rumus bahasa tersirat. istilah pantun bagi orang melayu seringkali membawa maksud “umpama” dan Pantun juga sering ditukar ganti dengan perumpamaan. Antara ciri-ciri pantun ialah :i) ii) iii) iv) Bentuk yang unik Bahasa bebas dari pantang larang Mudah dicipta dan lebih akrab dengan masyarakat bawahan. Pengarang bebas pilih baris dan rentak untuk hasilkan sajak. kemudian 4 baris dan seterusnya 8 baris. 12 . Unsur-unsur persekitaran menjadi ilham. Sesi pengulasan akan dibuat daripada setiap ahli setelah selesai. Dari perumpamaan atau bidalan jugalah rangkap pantun berkembang. usik mengusik. Mulanya 2 baris. pihak pemnbangkang boleh mengangkat tangan dan meminta izin laluan untuk memperbetulkan fakta pihak pencadang dan sebaliknya.BMM 3103 2011 b) Pantun Pantun adalah satu bentuk puisi lisan yang bersifat peribumi. Baris dan rentak dalam sajak tidak terhad. uji menguji di kalangan masyarakat seperti perumpamaan. d) Debat Debat merupakanpengucapan sama ada menyokong atau membangkang sesuatu pendirian dengan alasan yang logik dan idea yang tersusun. Setiap pihak haruslah yakin dan menegakkan fakta yang diutarakan.Rangkap-rangkap pantun yang ringkas dan mudah.terdapat dua pihak yang akan mengutarakan pendapat masingmasing sama ada pihak pertama terdiri daripada penyokong tajuk dan pihak kedua membangkang tajuk itu. c) Sajak Sajak merupakan satu bentuk puisi lisan moden lebih bebas bentuknya daripada puisi tradisional seperti pantun dan syair. dalam bentuk kias ibarat. bidalan “ibarat”. Rangkap dan temanya tidak terhad dan bebas.

13 . seperti pengetahuan. Taksonomi pertama kali disusun oleh Benjamin S.Melibatkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motor seperti tulisan tangan. Jadi dalam penilaian (evaluation) ini termasuk proses pembuatan keputusan tentang kedudukan dan persembahan peserta didik. 2. berkesinambungan. Domain Afektif – Melibatkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi. sikap dan keperibadian siswa atau peserta didik. seperti minat. Tujuan pendidikan dibahagikan kepada 3 domain. Dalam hal ini. hubungan sosial. Bloom pada tahun 1956. Ringkasnya. sikap. dan cara penyesuaian diri. 7. Penilaian Pembelajaran merupakan salah atu cara guru mengetahui perkembangan hasil belajar. apresiasi. dan keterampilan berfikir. tujuan pendidikan dibahagi kepada beberapa domain dan setiap domain tersebut diperincikan berdasarkan hierarkinya. penilaian merupakan kegiatan yang dirancang untuk mengukur keefektifan suatu sistem pendidikan secara keseluruhan. Domain Kognitif – Melibatkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual. pengertian. minat.0 TAKSONOMI BLOOM Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Penilaian dalam pembelajaran adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala. dan mengoperasi mesin. iaitu: 1. Domain Psikomotor . 6. 3. dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui program kegiatan belajar.BMM 3103 2011 masa yang diberikan untuk sesi berdebat akan ditetapkan. berenang. intelegensi. bakat khusus.5 Penilaian Pengalaman Pembelajaran Penilaian merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi tentang pencapaian dan kemajuan belajar peserta didik dan mengefektifkan penggunaan informasi tersebut untuk mencapai tujuan pendidikan.

definisi. 3. urutan. 14 . metodologi dan sebagainya dengan menggunakan kriteria yang sesuai atau standard yang ada untuk memastikan nilai efektif atau manfaatnya.seseorang murid memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan. Pemahaman – dikenali dari kemampuan untuk membaca dan memahami gambaran. Teori dan sebagainya dalam persekitaran sebenar. Pemberatan tiap konteks. fakta-fakta. pola. Penilaian – mampu memberikan penilaian terhadap penyelesaian. Aplikasi. 6. pemberatan tiap-tiap konstruk. 8. arahan. konteks. gagasan.1 Definisi JSU Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) merupakan jadual yang menggambarkan ciri sesuatu ujian dari segi kandungan. metodologi. 4. JSU adalah carta dua hala yang mengaitkan objektif pengajaran dengan kandungan pengajaran. peraturan dan sebagainya.BMM 3103 2011 Domain kognitif Bloom membahagikan domain kognitif kepada enam tahap. rumus. 2. sementara baris carta ini pula menyenaraikankonsep-konsep utama yang diajar dan ingin diukur. laporan.0 JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) 8. Menurut Kubiszyn dan Borich (2003). Pengetahuan – berasaskan ekmampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan. diagram. Analisis – mampu menganalisa maklumat yang diperoleh dan mencerakinkannya atau menstrukturkan maklumat ke dalam bahagian yang lebih kecil. metodologi. 5. prinsip dasar dan sebagainya. Antaranya ialah konstruk yang ditaksir. 1. Lajur carta ini menyenaraikan objektif-objektif pengajaran. prosuder. jadual. Sintesis – Mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah scenario yang sebelumnya tidak terlihat dan mampu mengenali data atau maklumat yang didapati untuk menghasilkan penyelesaian yang diharapkan. dan pemberatan taburan asas kesukaran. gagasan.

Dari segi pembinaan item ujian pula.4 Kepentingan JSU  Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan. kertas khusus dan lain-lain. kandungan ujian berupa topik-topik pelajaran.  Memberi panduan untuk membentuk soalan  Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran.2 Tujuan JSU Tujuan JSU diwujudkan adalah untuk menghasilkan soalan yang berkualiti iaitu soalan yang dibentuk tidak secara spontan atau tidak mengetahui aras setiap soalan. 6. Mengandungi aras yang mengikut aras Taksonomi 6.BMM 3103 2011 6.  Menentukan perseimbangan antara topik-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji. esei.3 Ciri-ciri JSU Matrik yang terdiri daripada 2 paksi iaitu paksi melintang aras kemahiran dan menegak .  Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian.  Memberikan panduan untuk membentuk format ujian.  Menstabilkan taraf serta aras kesukaran ujian dari tahun ke tahun. amali. JPU akan menjadi panduan kepada guru supaya item-item yang dibina merangkumi semua kandungan pengajaran daripada awal hingga akhir. JSU boleh menjadi panduan kepada guru tentang sukatan pelajaran yang perlu diajar dan objektif pengajaran yang perlu dicapai pelajar. 15 .kandungan Bilangan item dinyatakan dalam JSU mengikut aras kemahiran yang ditetapkan Bentuk ujian sama ada berbentuk objektif.

Ujian objektif bertujuan untuk menguji kefahaman dan kebolehan menggunakan prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan bahasa yang telah diajarkan kepada mereka. Pemarkahan 1. jumlah soalan bagi setiap topik dikira: = Langkah 3 X Jumlah soalan Tentukan model aras kesukaran item Menentukan jenis ujian yang hendak diuji Langkah 4  Ujian objektif  Ujian struktur  Ujian esei. item jenis padanan. Nyatakan tahun/tingkatan 3. Tentukan soalan bagi setiap komponen. item jenis aneka pilihan dan kloz.0 JENIS-JENIS UJIAN a) Ujian Objektif Item ujian jenis objektif memerlukan pelajar menulis atau memilih satu jawapan yang betul atau yang paling baik. Penentuan aras kesukaran (mudah kepada sukar) 3. Ujian ini juga 16 .5 Langkah-Langkah Membina JSU LANGKAH Langkah 1 KETERANGAN Senaraikan tajuk-tajuk yang hendak diuji Tentukan soalan yang akan dibina itu Langkah 2 a. soalan objektif (30 soalan) b. 1.BMM 3103 2011 6. Kumpulan yang hendak diuji bagi ujian objektif adalah besar dan bahan ujian yang ditubuhkan itu akan diulang kegunaannya pada masa-masa akan datang. Langkah 5 2. Susunan nombor mengikut tajuk 9. Tentukan mata pelajaran Langkah 6 2. Antara item ujian ini termasuklah item jawapan pendek. 1 markah bagi 1 item c. dan lain-lain.

dan bahan ujian itu tidak akan diulang penggunaannya di masa-masa depan. 10. b) Ujian Subjektif Soalan jenis subjektif terbahagi kepada pecahan iaitu item jenis struktur.BMM 3103 2011 mementingkan keadilan sepenuh-penuhnya dalam pemarkahan dan tidak ingin timbul masalah “makan sebelah” dari pemarkah.0 ANALISIS SOALAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 Jadual dibawah menunjukkan analisa item JSU kertas soalan tahun 4 NO SOALAN KEMAHIRAN BAHASA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kata nafi Imbuhan Kata perintah Kata sifat Kata arah Simpulan bahasa Kata hubung Kata ganda Kata seruan Imbuhan Penanda wacana Kata ganti diri Kata hubung TABURAN SOALAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ARAS PILIHAN JAWAPAN B D C A D B B C A B D B B 17 Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi . Kumpulan yang hendak diuji itu kecil. Ia juga menguji daya kreatif bahasa pelajar dan tidak kebolehannya dalam aspek-aspek formal bahasa tersebut. Ujian subjektif bertujuan supaya guru sendiri berasa yakin akan kemahirannya. jenis esei dan pembinaan ujian.

BMM 3103 2011 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Kata bilangan Kata tanya Penjodoh bilangan Imbuhan Kata nama Sinonim Antonim Perumpamaan Ayat Tanya Ayat Tanya Ayat Sama maksud Ayat Sama maksud Polisemi Polisemi Ayat yang betul Ayat yang betul Ayat yang betul KEMAHIRAN PEMAHAMAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi Pengetahuan Pengetahuan Analisis Analisis Analisis Analisis A A C D D A B C B C B 25 1 Analisis B 26 27 28 29 30 1 1 1 1 1 Aplikasi Aplikasi Analisis Analisis Analisis D D B C A 31 32 33 34 35 Petikan cerita 1 1 1 1 1 Kefahaman Kefahaman Pengetahuan Analisis Kefahaman C D C A B 18 .

1 Hasil Analisis Hasil daripada analisis kertas ujian soalan objektif Bahasa Melayu Tahun 4 daripada Sekolah Kebangsaan Mempagar Beaufort. kertas soalan tersebut bersesuaian dengan peringkat tahun persekolahan murid. hukum. teori yang telah dipelajari. dan definisi daripada pembelajaran yang lepas. istilah. menukar dan menjelaskan fakta. menterjemaah. Kesimpulannya. kaedah. prinsip. Oleh yang demikian. Aras analisis merupakan sesuatu yang kompleks dipecahkan kepada yang kecil. Aras Aplikasi bermaksud menggunakan maklumat dalam situasi yang baru. Selebihnya pula. saya mendapati terdapat 5 soalan aras pengetahuan.BMM 3103 2011 36 37 38 39 40 JUMLAH 1 1 1 1 1 40 Kefahaman Kefahaman Pengetahuan Analisis Pengetahuan D A C A D Ucapan 10. terdapat 10 soalan berada dalam aras analisis. kertas soalan tersebut mengandungi soalan beraras sederhana iaitu aplikasi. termasuk menyelesaikan masalah menggunakan prinsip. 19 . menyatakan idea-idea utama dalam ayat sendiri. mengenal idea. Aras pengetahuan merupakan aras yang menguji kebolehan para pelajar untuk mengingat kembali. Selain itu. Soalan aras kefahaman ini adalah mengubah kefahaman daripada satu bentuk kepada satu bentuk yang lain. Namun. Soalan yang beraras tinggi seperti aras sintesis dan penilaian tidak disediakan di dalam kertas soalan tersebut. hukum. bezakan fakta daripada pendapat dan kaitan kebal di antara bahagian. Kertas soalan tersebut juga kebanyakannya mempunyai aras aplikasi iaitu sebanyak 20 soalan. menginterpretasi. kertas soalan tersebut kurang memberi cabaran minda kepada murid. erti. konsep. teori dan formula. fakta asas. terdapat 5 soalan yang kefahaman telah disediakan dalam kertas soalan tersebut.

4 1.2 SINTAKSIS    Ayat tanya Ayat seruan Penanda wacana 4 8 1 1 2 2 1 1 2 6 1.1 MORFOLOGI  Kata tugas    Kata ganda Kata nama Imbuhan 2 2 JAM 1 2 3 4 5 6 JUM.7 40 25 20 .6 1.BMM 3103 2011 11.ITEM 10 1 2 7 1.0 ISI PEMBINAAN JADUAL SPESIFIKASI UJIAN TAHUN 4 BENTUK SOALAN OBJEKTIF ARAS KOGNITIF KEMAHIRAN BIDANG/TOPIK/ TOPIK KECIL 1.5 1.3 PENJODOH BILANGAN PERIBAHASA  Simpulan bahasa 4 4 SINONIM 2 4 AYAT YANG BETUL KEFAHAMAN PETIKAN KARANGAN JUMLAH 2 6 1 2 1 4 2 1 1 2 2 1.

5 1.4 PERIBAHASA • Simpulan bahasa 4 4 SINONIM 2 4 AYAT YANG 2 21 1 1 2 2 1.1 MORFOLOGI • Kata tugas Kata ganda Kata nama Imbuhan 10 1 2 2 2 7 • • • 1.ITEM 1.3 PENJODOH BILANGAN 1.BMM 3103 2011 ISI BENTUK SOALAN OBJEKTIF ARAS KOGNITIF KEMAHIRAN BIDANG/TOPIK/ TOPIK KECIL JAM 1 2 3 4 5 6 JUM.6 2 .2 SINTAKSIS • • Ayat tanya Ayat seruan Penanda wacana 8 1 1 4 2 2 1 1 6 • 2 1.