A. MC BAHASA JAWA Assalamu’alaikum wr.wb Nuwun kulonuwun.

Poro sesepuh soho pinisepuh ingkang hanggung mastuti dating pepoyaning kautaman, poro pangemban pangembating projo ingkang kinaryo pangayomaning kawulo dasih. Poro adi lenggah ingkang pantes ing tuhu sinukarto,sumonggo kito ngunjukaken puji syukur ing sahandap pepodaning gusti ingkang akaryo jagad, dene sampun kepareng hangluberaken kekiyatan soho kawilujengan, satemah, kito waget kempal manunggal ing panti pahargyan wanci meniko, kanti winantu ing suko basuki. Sholawat soho salam mugi katur dhumateng junjungan nabi agung Muhammad SAW, ingkang kito antu-antu syafaatipun benjang wonten ing yaumul qiyamah, Allahumma Amin……….. Sak lajengipun, tuhu linepatno ing deduko, tinebihno ing salwiring sesendhu, dene kulo cumantoko lumarap atur, satemah hangirangi kamardikan panjenengan sedoyo, anggenyo nembe eco mawan sabdo. Sangyo adi lenggah ingkang minulyo ing budi, wondene reroncening adicoro ingkang badhe katur makaten : ► Titilaksono ingkang sepisan njih meniko pambagyo harjo ► Kalajengaken adicoro kaping kalih, kumandanging wahyu suci Al qur’an ► Adicoro kaping tigo njih meniko panyerahaning temanten ► Dumawah penampining temanten minongko titilaksono kaping sekawan ► Hastungkoro ngancik adicoro kaping gangsal ► Wondene panutuping acoro dumawah reroncening adicoro ingkang kaping enem Makaten menggah reroncening adicoro ingkang badhe hangrenggani wiwahan meniko; ►Titilaksono ingkang sepisan njih meniko kumandanging wahyu suci Al qur’an, ingkang badhe katur bp………………………wekdal soho panggenan kulo aturaken. ►Wondene adicoro ingkang kaping kalih atur pambagyo harjo ingkang badhe katur lumantar juru wicoro, pramilo sumonggo dumateng panjenenganipun bp………………..pinongko sesulihipun, wekdal soho panggenan kulo aturaken. Makaten atur pambagyo harjo saking juru wicaranipun shohibul hajat. ►Ngancik adicoro ingkang tigo nwun inggih panyerahaning temanten, dumateng panjenenganipun duto saking bp…………………wekdal kulo aturaken. Makaten atur panyerahaing temanten saking panjenenganipun duto pangarso ingkang sampun dipun aturaken kanti toto ,titis lan tatas pangandikanipun. ►Tumapa’ing adicoro ingkang ongko sekawan, panampining temanten, ingkang badhe katur panjenenganipun bp………………..sumonggo wekdal kulo aturaken. Makaten wau atur panampining temanten saking panjenenganipun bp………………. ►Hastungkoro katur panjenenganipun bp………………nggempil reroncening adicoro ingkang kaping gangsal. Dumateng panjenenganipun bp…………………..wekdal kulo aturaken,sumonggo…… Matur gunging panuwun dumateng panjenenganipun bp……………….ingkang sampun paring dedongo,mugi temanten kekelih tansah pinaringan wilujeng kalis ing sambikolo lan saged atut runtut rerentengan dumugi kakenkaken lan ninen-ninen.kanthi lestari widodo,mulyo ing suko rahayu.

►Kanthi paripurnaning atur dedongo, kalajengaken adicoro ingkang pungkasan, nwun inggih panutup, ingkang sakmangke badhe kulo ayahi piyambak. Poro adilenggah ingkang dahat kinurmatan, kerono kabekto saking sanget bingahing manah bp…………………sagotrah, hanglenggono, bilih upocoro pahargyan ingkang edi meniko, taksih kathah kalepatanipun, satemah damel kucem kuciwaning manah, ingkang meniko, dumateng sagung poro rawuh langkung-langkung dumateng panjenenganipun bp……………….sagotrah, mugi keparengo angluberno samudro pangaksamo. Makaten ugi kulo pribadi ingkang tansah tinanggenah, kinaryo talanging atur bp………………tyang sakluargo, soho poro kadang anggen leladi dumateng panjenengan sedoyo, kirang trapsilanipun, ingkang mboten saged anuju dumateng renaming penggalih poro rawuh sedoyo, pramilo kulo sakadang tansah anyadong rumentahingsih samudro pangaksami. Minongko panutuping atur keparengo kulo lengser saking ngarso panjenengan sedoyo. Wabillahitaufik wal hidayah wassalamu’alaikum wr.wb

B. CONTOH MC JAWA 2

C.

F. G. Kawula nuwun, Panjenenganipun para alim para kyai ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning illahi, mirungganipun dumaten panjenenganipun bopo kyai……….soho kyai sanesipun ingkang mboten saget kawulo sebat asma setunggal lan setunggalipun, minangka panuntun kiblating panembah, satuhu luhuring budi ingkang sampun pono ing pamawas lebdo ing pitutur ingkang pantes pinundi soho kinakbeten. H. Panjenenganipun para pepunden, para sesepuh, para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dematen pepoyaning kautaman satuhu luhuring budi ingkang dahat kinurmatan. I. Panjenenganipun para priyagung dharmaning nata, para sarjana sujaning budi. Para pangemban pangembating praja para satriyaning negari, minangka pamdam pamdoming para kawula dasih, ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan. J. Para kadang sutrisna mudha wreda ingkang pantes sinudarsana, punapa dene para tamu kakung sumowono putrid ingkang dahat kalingga murdaning akrami. K. Kanthi linambaran pepayung budi rahayu, miwah ngaturaken sewu agunging aksama, mugi keparenga kawula hambuka wenganging wicara dwaraning kandha nun inggih mradapa awit saking keparengipun ingkang hamengku gati (Bp………), kawula piniji hanjejeri minangka pangendali wara, saperlu mratitisaken murih rancaking titi laksana adicara pawiwahan prasaja ing ratri kalenggahan punika.

ٗ‫اٌغالَ ػٍ١ىُ ٚسؽّخ هللا ٚثشوبر‬ ّ ِ َ ِ َ َ ِ َ َ ِ E. ‫ثِغُْ هللاِ اٌشّؽّٓ اٌشؽ١ُ اٌؾّذ هلل اٌّزٞ خٍَك ِٓ اٌّبء ثَششًا فَغؼٍَٗ ُ َٔغجًب ٚطٙشًا ٚوبَْ سثُّه‬ َ َ َ َ ْ ِ َ َ َ َ ْ ُ ْ ِْ ٍُِّ‫لَذ٠شًا. أَشَٙذ اَْ الَ اٌَِٗ االَّهللاُ ٚؽْ ذُٖ الَ شش٠ه ٌَُٗ ٚاَشَٙذ اَْ ِؾّذًا ػجذُٖ ٚسعٌُُْٛٗ. اٌٍُُٙ طً ٚع‬ َ ِْ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ َ ِّ َ َّ ُ ْ َّ ْ َ ً َ َ .‫ػٍَٟ ع١ِّذَٔب ِؾّذ أَفؼً اٌخ ٍْك ٚاٌٛسٞ. ٚػٍَٟ أٌِٗ ٚاَطْ ؾبثِٗ طالَحً ٚعالَِب وضِ١شًا. أِب ثَؼذ‬ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ ِ َ ْ ِ َ ْ ٍ َّ َ ُ ِ َ َ ِ
D.

Para rawuh para lenggah ingkang pantes sinudarsana.Minangka purwakaning aadicara pahargyan. Mekaten menggah urut reroncening tata adicara pawiwahan prasaja ing ratri kalenggahan punika.. .…….mugi khanthi waosan suratul fatihah kalawau adicara ing pahargyan punika saged kalampahan khanthi nir ing sambekala. Matur nuwun kawula aturaken mugi . Para rawuh para lenggah ingkang dhahat kinurmatan. sehinggo kito saget hanglonggaraken penggalih kempal manunggal wonten ing sasana pahargyan mriki saperlu hanjenengi saha paring berkah pengestu dhumateng panjenenganipun bapa/ibu………………. . Sanadhan wus paripurna waosan ayat suci Al Qur’an dening tetuwangga ingkang piniji. parandene tasih kapireng suwantenipun lamat-lamat demeling akasa sumusup hima himantaka. Wondene ingkang pinangka sulih salira nun inggih panjenenganipun Bp….………………. (ingkang mengku gati) anggenipun hanetepi dharmaning sepuh hangrakit sekar cepaka mulya hamiwaha putra mahargya siwi tetepa winengku ing suka basuki. nir ing sansoyo sak panginggilipun kali sing rubedo.Kalajengaken waosan ayat .Atur pasrah temanten kakung Q. T. ingkang katemeben hamiwaha putra mahargya siwi tetepo winengku ing suka basuki. O. sumangga langkung rumiyin kawula derekaken manungku puja. rinumpaka dening para kawulawangsa nun inggih : N. Mratandani katarima pamintane mring gusti.. R. . lumintu dhumatheng para rawuh kakung sumawana putri. Nuwun! S. wondene pimpinanipun kawula aturaken dhumetheng panjenenganipun Bp…………………. nun inggih waosal ummul kitab. lestari salami-lami. U. waosan ayat . tur kathah rejeki. murih purwa madya wasana tansah manggihi rahayu kali sing rubedo nir ing sambekala. mbabar kanugrahan suci. Saderengipun kawula ngaturaken menggah urtut reroncening tata adicara.L. .ayat suci Al Qur’anul karim P. . rinacang. tumanduk panjenenganipun ingkang hamengku gati. M. pramila sumangga kito wiwiti adicara ingkang sepisan nin inggih purwaka kanthi waosan suratul fatihah. Para lenggah kakung putrid ingkang satuhu kinurmatan. dhumatheng panjenenganipun ing wasana wekdal kasumanggaaken. ngunjukaken sembah puji syukur wonten ngersanipun Gusti ingkang murbeng dumadi.ayat suci Al Qu’anul karim badhe kawaos dening bp…………………. salajengipun dumugi laksitaning tata adicara atur pasrahipun saking duta saraya badhe/calon kadang besan. saya ndedel nggayuh wiyati satemah maweh prabowo henelahi. wondene menggah urut reroncening tata adicara ingkang sampun rinacik. Wekdal kasumanggaaken. Wekdal kasumanggaaken.. awis agung barokah saha rahmatipun Allah SWT ingkah sampun rumentah dumateng kito sedaya.

Sampun paripurna waosan donga dening tetuwangga ingkang piniji. MC BAHASA JAWA 3 Assalaamu’alaikum WR. …….V. ……………. saha Bp. Sarimbit (ingkang mengku gati) wekdal kasumanggaaken. wiwit purwa. …. …………. Ngancik adicara salajengipun nun inggih waosan donga/haspungkara. bagya mulya ingkang sinedya. Para rawuh saha para lenggah ingkang sinuba ing pakurmatan. khanthi prastawa cetha wijang wijiling pangandika kaduk ruruh hangarah prana ingkang salajengipun pasrah badhe katampi panjenenganipun Bp. Minangka wali ingkang dipun sarirani panjenenganipun Bp…………. ayem tentrem. ……………. CC. Paripurna khutbah nikah saking panjenenganipun Bp. kados sampun paripurna tata adicara ing siang/ndalu punika. Mugi-mugi panjenenganipun Bp. atut runtut. Para rawuh saha para lenggah ingkang dahat kinurmatan. …………. Nuwun! W. Ing salajengipun dhumatheng panjenenganipun para-para ingkang piniji sasana swasana kawula sumanggaaken. minangka sulih sarira Bp. warahmah.. madya. BB. sumangga! Y. X. sumangga! Z. rahayu ingkang tinemu. Mekaten para lenggah kakung saha putrid. Wondene ingkang piniji kepareng badhe ngaturaken donga panjenenganipun Bp.ٚاٌغالَ ػٍ١ىُ ٚسؽّخ هللا ٚثشوبر‬ ُ َ ِ َْ ِ 3. wasana sampun kalampahan kanthi wilujeng kali sing rubedo nir ig sambekala.. mila awit awal ngantos dumugi akhir kathah kekilapanipun saha kirangipun labed budi dayaning manungsa kirang sampurna ingkang sarta kirang pana anggen ngaturaken agenging sih samudra pangaksami.WB . minangka sulih saliranipun ingkang hamengku gati. semanten ugi temanten sarimbit anggenipun badhe lelumban wonten madyaning bebrayan tansah sakinah. ………. ٗ‫ٚهللاُ اٌّٛاَفِك اٌٟ ألٛاَ اٌطَّبسق. ……… ingkang salajengipun ngancik tata upacara akad nikah /ijab qobul. Hamung semanten panjenenganipun para rawuh saha para lenggah pahargyan ing ri kalenggahan punika. sasana wekdal kasumanggaaken. atur pasrahipun Bp.. …………… ingkang punika.(ingkang mengku gati) anggenipun hanetepi darmaning sepuh hangrakit sekar cepaka mulya hamiwaha putra mahargya siwi tetepa winengku ing suka basuki. AA. mawaddah. pinangka duta saraya ing kalenggahan punika. ingkang salajengipun dipun wonteni khutbah nikah wondene ingkang piniji nun inggih panjenenganipun Bp. Kanthi cetha terwaca atur panampi saking panjenenganipun Bp.

Soho poro pangembat panggebating projo setianing negari ingkang minongko dados panggayoming poro kawulo dasih ingkang satuhu mahambek berbudi darmo. engkang sampun pareng Rahmat lan karunianipun dumateng kito sedoyo. Kyai a’in Hadhirin-Hadhirot Rokhimakumulloh. Dumateng Bapak Madi kito sumanggaken … Kito aturaken angungeng panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Sumadi Bapak Ibu Hadirin/Hadhirot Rokhimakumulloh. Mugi-mugi kito saged mendet hikmah lan nglaksanaaken punopo engkang sampun dados aturipun Bapak Kyai. MC BAHASA JAWA 4 Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh Sugeng poro sepuh-sesepuh pepunden ingkang dahat kawulo hormati…… Kadang besan miwah sahyaning poro penderek pinaganten kakung sarimbit ingkang saking tlatah……………………….Engkang kito hormati panjenenganipun Bp. Soho poro konco leladi pramusaji ingkang sampun piniji ing gati. Sholawat sarto salam monggo sami kito aturaken dumateng Rosululloh SAW engkang kito antu-antu syafa’atipun wonten ing Yaumil Qiyamah. Sambutan engkang sepindah sangking Ketua Panitia Pengaosan. Wassalaamu’Alaikum WR-WB 4. kulo ing mriki sak dangunipun ndereaken acoro ing ndalu puniko kathah keklintuanipun kulo nyuwun agungeng samudro pangarsami. Kepala Dukuh wungan Bp.ingkang dahat kinumartan. mekaten wau pengaosan ing ndalu puniko. Sukro harjo Bp. acoro sak lajengipun inggih puniko sambutan. Monggo acoro ing ndalu puniko kito tutup kanthi sareng-sareng maos TAHMID .FATIKHAH ….. MEMPERSILAHKAN SAMBUTAN / MENGISI PENGAJIAN [ucapan terima kasih] Hadhirin Hadhirot engkang minulyo. Poro rawuh kakung suwowono putrid ingkang dahat sinudarsono ing budi Sumrambahipun dumateng poro sanak kadang pitepangan ingkang hanampi pakurmatan. Kulo bade maosakaen runtutaning acoro ing majlis puniko Sepindah PAMBUKO Kapeng kalihipun Waosan Kalam Ilahi lan Sari Tilawah Kapeng Tigo sambutan-sambutan Kapeng sekawan Istirohat Kapeng gangsal pengaosan inti Kapeng akhir panutup PEMBUKAAN Bapak Ibu Hadhirin Hadhirot engkang minulyo.Madi Bp. PEMBACAAN AGENDA Sakderengipun acoro dipun milahi. monggo acoro ing ndalu puniko kito bikak sesarengan kanti waosan BASMALLAH/ UMMUL KITAB AL.. Sahinggo kito saged makempal ing majlis Pengaosan Perpisahan KKN UAY puniko. PENUTUP Sak derengipun acoro ing ndalu puniko kito tutup. miwah sahyo poro kadang werdo murdo tumaruno ingkang satuhu pantes sinudarsono. Sepindah monggo kito aturken raos puji syukur kito dumateng Alloh SWT. .Kepala Desa Selopa Bp.

. Poro rawuh kakung suwowono putri ingkang dahat sinudarsono ing budi Sak derengipun kaparengno langkung rumiyen kulo hangaturaken tebah siti sekul panuturing kelopo opo rantu bilih wonten lepat kawulo dene dereng sawatawis dangu rawuh paduko sami minunggar kadang besan dalah penderek pinanganten kakung/sarimbit ingkang saking tlatah……………. Pengasuh Pondok Pesantren “ANNAWAWI” Berjan Gebang Purworejo.sarimbit garwo. Atur pagayu agyo saking ingkang hanengku karso ingkang mangke bade ka aturaken dening penjenenganipun bapak……………. Penutup 5.. beserta segenap dzuriah KH. Iklil Kelik Sumrahadi. Purwoko 3. Yang kami hormati. Pengasuh Pondok Pesantren “JABAL NOER” Geluran Taman. Muhammad Husain Rifa’i. Tumapak hadi coro ingkang ongko sepisan 1. S. Yang kami hormati. 5. Catur adi coro gatining wigati wiwahan lung tinampen penganten pamedar sabdo saking kadang besan soho hamnyeyuliti pangrebeb pinanganten kakung/sarimbit ingkang saking tlatah………………. Al-Mukarrom Shohibul Fadhilah wal Karomah Bapak KH. proro dene ing mriki kawulo kuwo wantuncumantoko hanggampil kamardikan soho matur ing ngarso paduko sami. Yang kami hormati. istining gati boten jalaran kawulo kalak duking sugi siti mawah toto krami hananging yo awit saking awrat-awratipun nyundi dawuh panjenenganipun bapak…………………. Sos.. Sidiq. Jawa Timur.. Zarkasi. Bapak H. kapurwakan keparengno kulo hangaturakan minggah reruncening hadi coro ingkang sampun nirantan-nirumpoko. Bilih ing ri kalenggahan sonten/dalu puniko kulo piñata minongko pranoto adi coro wonten ing acoro pahargyan wikraman agung wonten ing ri kalenggahan…………………. Al-Mukarrom Bapak KH.. Poro rawuh kakung suwowono putri ingkang dahat sinudarsono ing budi Sak derengipun hadi coro pahargyan wikraman agung wonten ing r kalenggahan ……………………. Sidoarjo. KH. Pelereman 7. KH. bilih wonten ing ri kalenggahan sonten/dalu kulo dalah paduko sami saget nderek mangayu bagyo dinten wikraman agung pangunduhipun putro temanten kekalih kanthi kawontenan wilujeng boten kepanggih alangan satunggal punopo kalis nir ing sambi kolo. Bupati Purworejo.Nuwun poro lenggah keparengno langkung rumiyin sumonggo kawulo nderek aken hangunjuk aken pujo puji puji astuti puji syukur sumonggo sesarengan kito haturaken dhumateng ngarsanipun gusti ingkang moho agung ALLOH SWT. MM. Yang kami hormati.. Do’a 4. Waosan sab’do gusti ingkang sampun sinerat wonten ing madyang wahyu tumelan hinggih kitab suci AlQur’an 2. 6. Nawawi. wb. MC BAHASA INDONESIA Assalamu’alaikum ì wr. Achmad Chalwani. .

Kepadanya kami silakan. wali santri.. Para tamu undangan. Drs.. Machsun Zein. Sambutan yang pertama atas nama santri. bertepatan dengan tahun 2007-2008 M.. taufiq serta hidayah-Nya. Kepadanya kami silakan. KH.. ì Hadirin Hadirat yang dimulyakan Allah Merupakan acara yang ke-4 Prakata Panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh: Sdr. marilah kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. serta warga Thariqoh Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyyah Berjan Purworejo Yang kami hormati. H. yaitu dengan adanya Ad-Dinul Islam alā Thariqati Ahlissunnah wal Jamā’ah. yang akan dibawakan oleh: Bp. Badal dan Imam Khususi. Kepadanya kami silakan. ì Hadirin Hadirat yang dimulyakan Allah Merupakan acara selanjutnya. Geluran Taman Sidoarjo Jawa Timur 7. ì Hadirin Hadirat yang kami hormati Merupakan acara yang ke-2. segera dimulai dengan rangkaian acara sebagai berikut: 1. Muhammad Husain Rifa’i. bertatap muka pada acara Haflah Khataman Akhirus Sanah ke-30 dan Haul Muassis Pondok Pesantren “AN-NAWAWI” Berjan Gebang Purworejo. SHI. Ag. 5. ì Hadirin Hadirat yang kami hormati Dilanjutkan acara yang ke-3. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kab. Bapak-Ibu wali santri. Kepadanya kami silakan. pada hari Senin. alumni pondok pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo dan Ikhwan Thariqah Qadiriyyah wan Naqsyabandiyyah yang akan disampaikan oleh: Bp. Asnawi Dahlan. pembacaan ayat-ayat suci al-Qur’an dilanjutkan Shalawat Nabi. Najib Fathurrahman. Pengasuh Pondok Pesantren “Jabal Noer”. bertepatan dengan Tanggal 18 Agustus 2008 M. S. amin yā rabbal ālamin. Asyhuri ‘Abdul Hadi. sambutan-sambutan: 1. alumni. R. . disilakan. Penutup dengan Doa ì Hadirin – Hadirat yang kami muliakan Untuk mengawali seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Sambutan Bupati Purworejo 6. KH. sehingga kita dapat bekumpul. serta hadirin – hadirat yang berbahagia. R. Pengajian Umum oleh: KH. Alumni dan Ikhwan Thariqah QodiriyyahNaqsyabandiyyah 2. Mujahadah Tahlil yang akan dipimpin oleh: Bp. Sambutan Pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo 3.. Imam dimohonkan kepada : Bp. Pembukaan Pembacaan Ayat-ayat suci Al-Quran dan Shalawat Nabi Mujahadah Tahlil Prakata Panitia Sambutan-sambutan: 1. dengan tanpa ada halangan apapun.Segenap Mursyid. 4. Sambutan mewakili Santri. yang telah melimpahkan rachmat. Hadirin – Hadirat yang kami hormati Acara Haflah Khataman Akhirus Sanah Ke-30 dan Haul Muassis Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo Tahun Ajaran 1428-1429 H. KH. Purworejo. kepada Bapak KH. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW. Tanggal 16 Sya’ban 1428 H. 2. Puji Syukur kita haturkan kepada Allah SWT. yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyyah. Asnawi Dahlan. dari Trasan Bandongan Magelang. Wali Santri. ‘Athourrahman. 3.

Sos. H. oleh Pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo.bertepatan dengan Tahun 2008 M. Terima Kasih atas segala perhatian. akan dibacakan S K santri teladan. Hadirin-Hadirat yang Berbahagia Dilanjutkan sambutan yang ke-4. Pengasuh Pondok Pesantren AnNawawi Berjan Purworejo.. S. dalam rangka Khataman Akhirus Sanah ke-30 dan Haul Muassis Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Gebang Purworejo Tahun 1429 H. KH. wb.Hadirin Hadirat yang kami hormati Sebelum acara sambutan ke-2. Hadirin-Hadirat yang Berbahagia Dilanjutkan sambutan yang ke-2. Wal Karomah. MC BAHASA INDONESIA PEMBAWA ACARA PADA ACARA PERPISAHAN LULUS SEKOLAH Salam. Sidoarjo. yang akan diserahkan oleh beliau: Al-Mukarom KH. MM. sekaligus Launching buku Biografi KH. Jawa Timur. 1. Bapak-bapak dan Ibu-Ibu Guru yang kami hormati Rekan-rekan yang kami sayangi . KH. kami silakan 1. Muhammad Husain Rifa’i. Kepadanya kami silakan. Kepada Al-Mukarrom.. Syaikhina Wa Murobbi Ruuhina Bp. maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pengajian. Muhammad Husain Rifa’i kami silakan ì Hadirin Hadirat yang kami mulyakan Dengan bacaan do’a. Pengasuh Pondok Pesantren “JABAL NOER” Geluran Taman. ì Hadirin Hadirat Rahikumullah Merupakan acara yang ke-6 “Mau’idlatul Chasanah” beserta Do’a penutup yang akan disampaikan oleh Bp. Achmad Chalwani.  Peraih predikat santri teladan dimohon untuk maju ke panggung guna menerima S K santri teladan. mohon maaf atas segala kekurangan. Achmad Chalwani. KH. 6. Kepada : Bp. oleh Bupati Purworejo Bp. Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo tahun ajaran 1428-1429 H. Nawawi Berjan Purworejo. Al-Karim Ibnil Karim Shohibul Fadhilah wal Irsyad. bertepatan dengan tahun 2007-2008 M. Iklil Kelik Sumrahadi./@ahmadnaufa//Panitia Khataman PP An-Nawawi 2008 Wallahul muwaffiq ila aqwamith thorieq Wassalamu’alaikum wr.

Sambutan wakil atas nama teman-teman. 3. Pembukaan telah kami sampaikan di muka. Sambutan wakil atas nama Bapak dan Ibu Guru. Sambutan wakil kelas 3A. tiga tahun lamanya kita bersama-sama dalam lingkungan sekolah dimana terjalin rasa keakraban dan pertalian persaudaraan yang erat. Baiklah untuk menyingkat waktu maka segera kami mulai acara selanjutnya. Doa bersama. baik diantara sesama siswa. 7. Demikian susunan acara sederhana siang ini. 5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Guru yang kami muliakan dan rekan-rekan yang kami cintai. yakni sambutan oleh rekan Benny Subbardjo. Ucapan salam perpisahan. 4.Sambutan rekan Benny--- . Adapun susunan acara dalam rangka perpisahan bersama sebagai berikut: 1. Ramah tamah. Untuk itu yang kami cintai rekan Benny kami persilahkan! --. 6. 2.Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Tuhan YME atas berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka menghadiri acara perpisahan lulus sekolah kelas 3A SMU 1963. Ingin rasanya kita bersama-sama dalam canda dan tawa namun pada hari ini kita harus berpisah demi melanjutkan cita-cita. maupun antara siswa dan guru.

Amin. Untuk itu yang terhormat Bapak Imam kami persilahkan! ---Doa bersama--- . Kami semua berhutang budi kepada Bapak dan Ibu Guru. Untuk itu yang terhormat Bapak Warsidi kami persilahkan. semoga Tuhan YME berkenan menerima doa kita sekalian. Untuk itu yang terhormat dan tercinta Ibu Guru Retno Kumalasari kami persilahkan ! ---Sambutan wali kelas--- Demikianlah rekan-rekan sambutan dari Ibu Guru Wali kelas kita yang tercinta. Semoga Tuhan YME membalas amal dan bakti Bapak dan Ibu Guru. mudah-mudahan nasehat yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita sekalian.Terimakasih rekan Benny. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Warsidi yang bertindak selaku guru yang telah mengajar dan membimbing kita. Kami sebagai siswa dibawah bimbingan Ibu sangat terhari sekali dengan apa yang telah Ibu sampaikan. demikianlah hadirin sambutan rekan Benny dengan senyum yang khas dan gayanya yang jenaka membuat kita sulit untuk melupakannya. ---Sambutan wakil Guru--- Terimakasih Bapak Warsidi. Berkat beliau-beliaulah kami jadi pintar. Berat rasanya hati ini berpisah dengan Ibu Guru yang telah rela dan ikhlas membimbing kami semua dengan penuh kesabaran dan tulus. Hadirin sekalian sebelum acara kami tutup dengan ucapan salam perpisahan dan ramah tamah. Untuk acara doa ini akan dipimpin oleh Bapak Imam Rosyidi Sag. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan dari Ibu Guru Wali kelas 3A. kita ikuti terlebih dahulu acara doa bersama. Walaupun terkadang kami yang dibimbing sering membuat Ibu Guru menjadi jengkel dan marah namun beliau tetap memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh welas asih dan dedikasi yang tinggi. demikianlah hadirin sambutan dari Bapak Warsidi.

Kami tidak bisa memberi apa-apa kepada Bapak dan Ibu Guru selain darma bakti kami bagi nusa dan bangsa. Sebelumnya kami atas nama siswa dan siswi kelas 3A SMU 1963 mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala pengajaran. sebagai puncak pada acara perpisahan siang ini ialah ramah tamah sekaligus menikmati hidangan bersama yang dimasak khusus oleh para siswi kelas 3A. Dan apabila selama dalam mengikuti pendidikan dan pengajaran di sekolah ini telah banyak membuat marah dan jengkel oleh karena ucapan. Sekali lagi untuk itu kami mohon maaf dan terima kasih.ٍُ‫3. 8. Selanjutnya kami persilahkan berdiri sejenak untuk menerima ucapan salam perpisahan dari para siswa didik.‫2. ---Ucapan perpisahan saling berjabat tangan. Hadirin yang kami muliakan.Amien! Demikianlah acara doa ini telah kita lewati.1963 ِٓ ‫اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خ فئخ‬ ‫ألشأُٙ رىش٠ُ ا٢ثبء ٚاألِٙبد ِٓ ِؼٍّ١ٕب ٚأؽجبئٕب ، ٌذ٠ٕب صالس عٕٛاد ِؼب فٟ اٌج١ئخ اٌّذسع١خ اٌزٟ أٔشئذ فٟ شؼٛس األٌفخ ٚاألخٛح سثبؽ‬ ِٓ ً‫ٚص١ك ، عٛاء ف١ّب ث١ٓ صِالئٗ اٌطالة ، ٚوزٌه ث١ٓ اٌطالة ٚاٌّذسع١ٓ.‫أعً االعزّشاس فٟ اٌّضً اٌؼٍ١ب‬ : ٌٟ‫رىٛ٠ٓ اٌؾذس ِٓ أعً فشاق ِغ إٌؾٛ اٌزب‬ . kami mohon maaf yang sebesarbesarnya. sikap dan tingkah laku yang kurang berkenan dihati Bapak dan Ibu Guru. ِغّٛػخ ِٓ األؽذاس‬ ‫ٚداع خش٠غٟ اٌّذاسط‬ ، ‫ِغ خبٌض اٌزمذ٠ش‬ َ‫ا٢ثبء ٚاألِٙبد ِٓ أعزبرٔب اؽزشا‬ ُ‫اٌضِالء إٔٔب ٔٙز‬ ٟ‫ رخشعٗ ف‬A3 ‫ثبدئ رٞ ثذء دػٛٔب ٔشىش هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ػٍٝ ٔؼّٗ ٚاسؽّٕب رٌه وً ِب ٔغزط١غ عّغ ِؼب ِٓ أعً ؽؼٛس ؽفً ٚداع‬ . سعبٌخ ِٓ ِّضً ٔ١بثخ ػٓ أطذلبء‬ . أساد ٌٕب ِؼب فٟ إٌىبد ٚاٌؼؾه ، ٌٚىٓ فٟ ٘زا اٌ١َٛ ٌذ٠ٕب ٌفظ‬ .‫1. سعبٌخ ِٓ ِّضً ٔ١بثخ ػٓ اٌغ١ذ ٚاٌغ١ذح اٌّؼ‬ . Bapak dan Ibu Guru kami persilahkan. ٚلذِذ افززبػ ِمذِب‬ . MC BAHASA ARAB ‫9. pendidikan dan bimbingan serta pengarahan Bapak dan Ibu Guru berikan kepada kami selama ini.

ٚاعّؾٛا ٌٕب‬ ‫اٌزبٌٟ ِزبثؼخ ِغ رظش٠ؾبد ِٓ فئخ اٌّؼٍُ 3‪ A‬اٌٛاٌٟ. ػٍٝ اٌشغُ ِٓ إٔٔب أؽ١بٔب‬ ‫ٚرغزششذ غبٌجب ِب ٠غؼً اٌّؼٍُ أطجؼ ِغزبء ٚغبػت ٌىٕٗ ال ٠ضاي ٠ٛفش اإلسشبد ٚاٌزٛع١ٗ ِغ اٌزؼبؽف اٌىج١ش ٚرفبٔ١ٗ.رؾ١خ ٌٍّظبفؾخ ٚداػب.‬ ‫6. دػٛح اٌّمجً ٚلفٕب ٌؾظخ ٌمجٛي خطبة ٚداع ٌٍطالة رؼٍ١ّب.--. شىشٔب ٌٗ ، ٚوبْ رٌه اٌزو١خ. سعبٌخ ِٓ ٔبئت 3‪ A‬فئخ.‬ ‫7.‬ ‫5. اٌظالح ِؼب. آِ١ٓ.‬ ‫--.---‬ ‫شىشا ٌىُ ع١ذٞ ‪٠ ، iabsWbW‬مٛي اعزغبثخ اٌغّٙٛس ِٓ ‪ iabsWbW‬اٌغ١ذ ، ٚرمذ٠ُ اٌّشٛسح ٔأًِ أٗ ٠ّىٓ ٔمً ِف١ذ ٌٕب عّ١ؼب. اٌغ١ذاد ٚاٌغبدح ٚٔؾٓ ٔذػٛ اٌّؼٍّ١ٓ.‫4. ٌط١ف.‬ ‫ؽغٕب ٌفزشح لظ١شح صُ ٔجذأ فٛسا اٌؾذس اٌّمجً ، ٚاٌزٞ ٘ٛ ِٛػغ رشؽ١ت ِٓ لجً صِالئٗ ‪ ojrrabbuv‬ث١ٕٟ. رشؼش أٔٙب‬ ‫صم١ٍخ ػٍٝ اٌمٍت عضء ِغ اٌّؼٍُ اٌزٞ وبْ ػٍٝ اعزؼذاد ٚطبدلخ ٌ١ٙذ٠ٕب عّ١ؼب ِغ اٌىض١ش ِٓ اٌظجش ٚاالخالص. رؾ١خ ٚداع.--. ٚع١زُ رغٍ١ُ سعبٌخ ِٓ‬ ‫اٌغ١ذ ‪ iabsWbW‬اٌمبدَ اٌزٞ ٠ؼًّ ِذسعب اٌزٞ ٠ذسط ٚ٘ذأب.‬ ‫سعبٌخ ِٓ اٌّؼٍُ ٔبئت --. أعبة ِب٠ٛ هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٌٍغ١ذ ٌٍغّؼ١بد اٌخ١ش٠خ ٚاٌزفبٟٔ ٚاٌّؼٍُ اٌغ١ذح.‪mvtabvvt‬‬ ‫ٌزا ٔشؽت اٌضِالء ِٓ اٌّؼٍّ١ٓ ٚاٌٟ ؽجمزٕب اٌؾج١ت. إٌٝ ‪ iabsWbW‬اٌغ١ذ اٌششفبء ٚٔؾٓ ٔذػٛ. ألٔٗ ٘ٛ اٌّؾزشَ ٚاٌّؾجٛة اٌّؼٍُ اٌغ١ذح ‪ٌٕ ojtaRasabW lamuv‬ب دػٛح!‬ ‫رؾ١خ --.‬ ‫ٚعٛف ٠ىْٛ ٌٙزٖ اٌظالح اٌزٟ ٠مٛد٘ب اٌغ١ذ عبط ‪ lvsyWbW‬اإلِبَ. ٚٔؾٓ عّ١ؼب ِذ٠ْٕٛ‬ ‫ٌٍغ١ذ ٚاٌغ١ذح اٌّؼٍُ. ٌٙزا اٌزٞ ٔذػٛ اٌششفبء اٌغ١ذ اٌىب٘ٓ!‬ ‫--.‬ ‫اٌغ١ذاد ٚاٌغبدح لجً اٌؼشع ِغٍمخ ِغ رؾ١خ ٚداع ٚاٌؼ١بفخ ، ٚٔؾٓ ٔزبثغ أٚي طالح ِشزشوخ ، لذ ٠غش هللا رؼبٌٝ ٌمجٛي عّ١غ طٍٛارٕب. ألٕٔب ٔؾت اخٛرٕب ث١ٕٟ دػٛح!‬ ‫رؾ١خ صِ١ً ث١ٕٟ --.اٌظالح‬ ‫اِ١ٓ! ٌٚزا فمذ رُ رّش٠ش طٍٛارٕب.‬ .‬ ‫ٚثبٌزبٌٟ رىٛ٠ٓ أؽذاس ثغ١طخ ثؼذ ظٙش اٌ١َٛ.---‬ ‫شىشا ٌه صِ١ً ث١ٕٟ ، ث١ٕٟ ٚرمٛي اٌغّٙٛس رؾ١خ اٌضِالء ثبثزغبِخ ِّ١ضح ٚأعٍٛة ثبسع ٠غؼً ِٓ اٌظؼت أْ ٠ٕغٝ. ٚٔؾٓ وطالة ثزٛع١ٗ ِٓ اٌغ١ذح ‪ mabmabW‬عذا اٌم١بَ ثٗ ِغ ِب ٌذ٠ٙب ٌزمٌٛٗ.

Prayer together. we follow the first joint prayer. Ladies and gentlemen before the show closed with a farewell greeting and hospitality. It feels heavy heart to part with the teacher who has been willing and sincere to guide us all with great patience and sincerity. To the honorable Mr. may God Almighty is pleased to accept all our prayers.homeroom So welcome colleagues from the teacher Wali our beloved class. وبٔذ فٟ اٌغبثك ٚٔؾٓ ٔ١بثخ ػٓ اٌطالة اٌزوٛس ٚاإلٔبس 3691 فئخ‬A3 ً‫خظ١ظب ِٓ لج‬ ‫ٌغّ١غ ثغضاسح اٌزؼٍ١ُ ٚاٌزذس٠ظ ٚاإلسشبد ٚاٌزٛع١ٗ ِٓ اٌغ١ذ ٚاٌغ١ذح اٌّؼٍُ أػطٝ ٌٕب ؽزٝ ا٢ْ. MC BAHASA INGGRIS Fathers and Mothers of our respected teacher Colleagues that we care about First of all let us thank God Almighty for His blessings and mercy on us all so that we can gather together in order to attend a farewell ceremony 3A high school graduating class of 1963. very terhari do with what she has to say. Priest! . Warsidi which acts as a teacher who has taught and guided us. 6. Next let us follow along with remarks from the teacher Wali 3A class. our three years together in the school environment in which established a sense of familiarity and close bond of brotherhood.ُ‫ٔؾٓ ٔؼززس ٚشىشا ٌى‬ 10. Fathers and mothers of our teachers and peers honored our loved ones. Teacher. ِٚشح أخشٜ ، ٌزٌه‬ . The composition of the event in order to parting with as follows: 1. which is welcome by fellow Benny Subbardjo. as well as between students and teachers. Message from the vice-class 3A. Imam Rosyidi Sag. both among fellow students.--. Amen.--Thank you Mr Warsidi. and Mrs.--Thank you fellow Benny. Warsidi we invite. hopefully advice that he can convey useful for us all. ٔؾٓ ال ٔغزط١غ إػطبء أٞ شٟء ٌٍغ١ذ‬ ‫ٚاٌغ١ذح اٌّؼٍُ ثبالػبفخ اٌٝ رّغىٕب اٌجٍذ ٚاألِخ. and Mrs. May the Almighty God replied to charity and devotion Mr. 3. ٚإرا وبْ خالي اٌزؼٍ١ُ ٚاٌزذس٠ظ اٌزبٌ١خ فٟ ٘زٖ اٌّذسعخ ٌذ٠ٙب اٌىض١ش ٌغؼً اٌغؼت‬ ‫ٚاالٔضػبط ثغجت ِٛلف ٚاٌىالَ ٚاٌغٍٛن اٌزٟ ٟ٘ لٍٛة ألً سغجخ اٌغ١ذ ٚاٌغ١ذح ِبعغز١ش ، ٚٔؾٓ ٔؼززس لذس اإلِىبْ. He wanted us together in the jokes and laughter. For it is esteemed and beloved teacher Mrs. 7. and Mrs. Message from the representative on behalf of Mr. Teacher. For that which we invite the honorable Mr. Farewell greeting. Suave. Message from the representative on behalf of friends. says the audience response from Mr Warsidi. Retno Kumalasari our invite! Greeting --. For that we love our fellow Benny invite! Greeting fellow Benny --. but on this day we have to separate for the sake of continuing the ideals. Opening have been presented in advance. Thus the composition of simple events this afternoon. Message from the vice-Teacher --. Our thanks to him-was he so smart. 5. Although sometimes we are guided often makes the teacher became upset and angry but he still provides guidance and direction with great compassion and dedication. 4.‫أ٠ٙب اٌغ١ذاد ٚاٌغبدح ، ثٛطفٙب اٌزسٚح فٟ ؽفً ٚداع ثؼذ ظٙش ٘زا اٌ١َٛ ٘ٛ ؽ١ت اٌمٍت فٟ ٔفظ اٌٛلذ االعزّزبع ٚعجخ ِطجٛخخ ِغ‬ ‫ اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خ اٌزٞ شىش‬A3 ‫ فئخ اٌفز١بد. Okay for short time then we immediately start the next event. Teacher. Message from the next will be delivered by Mr. We as students under the guidance of Ms. We are all indebted to Mr. Benny says the audience greeting colleagues with a distinctive smile and a witty style makes it difficult to forget. 2. For this prayer will be led by Mr.

Once again. Para hadirin yang saya hormati. Bapak dan Ibu Guru. Previously we were on behalf of male and female students 1963 class 3A high school who thanked profusely for all the teaching.Prayer --Amien! So our prayers have been passed. Berkat jerih payah semua guru. Sungguh berat rasanya berpisah dengan kalian semua. ke STM maupun institusi pendidikan lainnya untuk dapat mencapai cita2 yang selama ini diangan2kan. Tulisan yang berjudul : Contoh Pidato Kelulusan Sekolah Part I dari www. Our Ladies and Gentlemen. ke SMK. Guru gave to us so far. Wb Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama guna mengadakan acara perpisahan sekolah. Next we invite stood for a moment to accept the farewell speech of the students educated. and Mrs. serta teman-teman yang saya cintai. And if during the following education and teaching in this school has a lot to make angry and irritated because of speech. education and guidance and direction of Mr. we apologize as much as possible. tidak pernah pilih kasih dalam mendidik. doa saya menyertai teman2 semua. Sambutan kakak kelas SAMBUTAN PERPISAHAN KELULUSAN SEKOLAH Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah. --. Akhir kata.--. Ladies and gentlemen we invite teachers. kami sebagai siswa sangat bangga dan berterima kasih dengan semua guru yang telah mengajar di sekolah ini. baik ke SMA.cc | Boleh di Copas asalkan mencantumkan link Blog ini | demikian privasinya 12.. for that we apologize and thank you. Sambutan kakak kelas Assalamu’alaikum Selamat pagi dan salam sejahtera Yang terhormat kepala sekolah … (NAMA SMP) Yang kami hormati guru-guru sekalian Yang berbahagia. sangat sabar dan tidak kenal lelah dalam membimbing kami.co. Juga untuk teman2 semua. (NAMA SMP) Dan teman-teman yang saya cintai Wr. saya ucapkan sukses selalu buat teman2. yang dengan sangat baik. . karena kita sudah bersama2 selama 3 tahun ini. We can not give anything to Mr and Mrs Teacher besides our devotion to country and nation. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama guna mengadakan acara perpisahan sekolah.. and Mrs. Mudah-mudahan semua guru yang bertugas mengajar di sekolah ini dapat diberikan kesehatan yang baik dan diberi kebahagiaan selalu. orang tua siswa …. attitude and behavior that are less willing hearts Mr.niamblog.Greetings to shake hands goodbye. kami pun dapat lulus dari SMP ini. ijinkan saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka perpisahan ini.. Master. Selama bersekolah di sekolah ini. Tapi tetap saya juga mendoakan teman2 semua dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. 11. as a peak at a farewell ceremony this afternoon is warm-hearted at the same time enjoying the meal with a specially cooked by the girls class 3A.

(Amin Ya Robbal Alamin) Di sini kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini : -Pertama : Pembukaan -Kedua : Pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an -Ketiga : Pembacaan Tahlil -Keempat : Prakata Panitia -Kelima : Penyerahan Ijazah Ma’rif NU siswa/siswi Mts. Doa saya menyertai teman-teman dan para guru semua…Akhirul kalam. Bapak Kasi Mapenda Jombang Yang terhormat. Al-Hikmah Pucangsimo Yang kami hormati. Bapak Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah SWT dengan lantaran taufiq. Akhir kata. ijinkan saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka perpisahan ini. Segenap keluarga. semoga acara ini dapat berkenan di hati para Bpk dan Ibu semua. TAUFIOQURROHMAN. Marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan baca’an Ummul Qur’an. Al-Hikmah Pucangsimo yang berbahagia. Wb EDIT INDONESIA 1 Al Mukarrom para Alim Ulama’ Yang terhormat. Tapi tetap saya juga mendoakan teman2 semua dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. M. Selama bersekolah. semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun…………… ( Al Fatihah ) . kami pun dapat lulus dari SMP ini. Berkat jerih payah semua guru. Juga untuk teman2 semua.Ag -Kesembilan : Penutup / Do’a Demikianlah susunan acara yang dapat kami sampaikan. sehingga kita dapat memenuhi undangan Muwadda’ah siswa/siswi MTs. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah… Wassalamu’alaikum Wr. serta pengikutnya Illa Yaumil Qiyamah…. karena kita sudah bersama2 selama 3 tahun ini.Para hadirin yang saya hormati. Bapak/Ibu dewan guru Dan segenap para tamu undangan yang kami muliakan Serta sahabat-sahabat tercinta keluarga besar MTs. sahabat. ke STM maupun institusi pendidikan lainnya untuk dapat mencapai cita2 yang selama ini kita cita-citakan. H. Sungguh berat rasanya berpisah dengan kalian semua. Mudah-mudahan semua guru yang bertugas mengajar di sekolah ini dapat diberikan kesehatan yang baik dan diberi kebahagiaan selalu. hidayah serta innayahNya kepada kita semua. baik ke SMA. AlHikmah Pucangsimo periode 2008-2009 dalam keadaan sehat wal’afiat……. saya mau mengucapkan sukses selalu buat teman-teman semua. Al-Hikmah Pucangsimo -Keenam : Sambutan – sambutan -Ketujuh : Istirahat -Kedelapan : Ceramah Agama yang disampaikan oleh Mapenda DRs. yang dengan sangat baik.(Amin Ya Robbal Alamin) Tak lupa pula sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita “Nabi besar Muhammad SAW” . kami sebagai siswa sangat bangga dan berterima kasih dengan semua guru yang telah mengajar di sekolah ini. tidak pernah pilih kasih dalam mendidik. sangat sabar dan tidak kenal lelah dalam membimbing kami. ke SMK. Kepala Sekolah MTs.

Kepada Bpk ………. dengan sari tilawah ……………. Al-Hikmah Pucangsimo ini senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi generasi penerus perjuangan bangsa. sebagai pelengkap acara sambutan.. sambutan : 1. Al-Hikmah Pucangsimo dimohon untuk memberikan Ijazah … kepada Bpk H. Wali Murid Kelas IX…Kepada Bpk/Ibu …………… di silahkan 3. yakni Istirahat yang akan diisi oleh koor beserta puisi…. SAID di silahkan 2. MOHD. Hadirin yang berbahagia Gayung bersambut kata berjawab. Al-Hikmah Pucangsimo dimohon berdiri Dengan perasaan haru dan khidmat mengiringi. Al-Hikmah Pucangsimo…. SAID disilahkan kepada siswa / siswi Mts. Dilanjutkan acara yang ke-2.kepada para petugas di persilahkan naik ke atas panggung.. marilah kita ikuti dengan penuh khusu’ dan tawadhu’ yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an. Ketua Komite MTs. pembacaan Tahlil yang akan disampaikan oleh Al Mukarrom Bpk/Ibu ………………………. Al-Hikmah Pucangsimo Kepada Siswa / Siswi di silahkan menempati panggung kehormatan… Kepada Bpk Kepala MTs.disilahkan Terima kasih disampaikan Acara berikutnya.Kepada Bpk H. ACHMAD QODRI di silahkan Memasuki acara yang ke-6.. …. yang mana pada pagi hari ini akan dibacakan oleh Sdr/i…………….Kepada Bpk/Ibu …………. disilahkan. Dilanjutkan acara yang ke-3. marilah kita dengarkan secara seksama. yaitu prakata panitia. MOHD. Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Pucangsimo….Kepada Bpk H. Hadirin yang berbahagia . Kepadanya Sdr/I ………… disilahkan. Dilanjutkan acara yang ke-4... semoga ilmu yang yang telah diperoleh Di Mts. Penyerahan Ijazah Ma’arif NU kepada siswa / siswi MTs.Terima kasih.

.Kini kita sampai pada acara yang di nanti-nantikan ialah Ceramah Agama yang akan disampaikan oleh Al Mukarrom ………….. ... . so that we can fulfill the invitation Muwadda'ah students MTs. .. H.. . . . To Mr... Kepada beliau disilahkan Al-Hamdulillahirobbil ‘Alamin.... Tahlil readings that will be delivered by Al Mukarrom Mr / Ms . (Al-Fatihah) Thank you. Let us praise and thank Allah SWT with haturkan presence because Taufiq. M. Al-Hikmah Pucangsimo 2008-2009 period in a healthy condition wal'afiat .. hopefully this event can be pleased in the hearts of Mr. friends. Ag -Nine: Closing / Benediction Thus the composition of events we can state..... EDIT INGGRIS 2 Al Mukarrom the Alim Ulama ' Dear. Let us open this event together with baca'an Umm al-Qur'an...... acara demi acara dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.. .. To Mr..." The whole family. ... . which in this morning will be read out by Mr / i . .... Al-Hikmah Pucangsimo happy.... Principal MTs. / Ms . . Al-Hikmah Pucangsimo Dear.. ..... . . . Continuing events to-2... . Sebagai ungkapan rasa syukur marilah acara ini kita tutup dengan do’a.... . innayah His guidance and to us all.. . . Welcome . .... (Yes Robbal Amin Alamin) There is also still tercurahkan sholawat and greetings to our lord "Great prophet Muhammad. . . Kami sebagai pembawa acara. . .... . ... ..... welcome. Kasi Mapenda Jombang Dear Mr. hopefully this event can run smoothly without a hitch ... Mr..... the preface to the committee. Al-Hikmah Pucangsimo -Six: Welcome . . let us follow with full khusu 'and tawadhu' ie.. Continuing the event that the 3rd.. . Mr / Mrs council teacher And all of our invited guests who honored And beloved friends of the family of MTs. TAUFIOQURROHMAN. illa Yaumil Qiyamah..... (Amin Yes Robbal Alamin) Here we as the host will read out the composition of the show this morning: -First: Opening -Second Reading of verses of holy Quran -Third: Reading Tahlil -Fourth: Preface Committee -Fifth: The delivery of diploma Ma'rif NU students Mts. with sari recitations .. ... . Br him / I . reading holy verses of the Qur'an.... . .. Continuing events to-4... all. mohon maaf yang sebesar-besarnya dari segala kekhilafan. and his followers ..... and Mrs. welcome. ...welcome -Seventh: Rest -Eighth: Religious Lecture delivered by Mapenda Drs....

. ششوخ اٌؾىّخ‬ ٓ١ٍّ‫ػض٠ضٞ اٌغ١ذ / اٌغ١ذح ِغٍظ اٌّؼ‬ ُ٠‫ٚعّ١غ ػ١ٛفٕب اٌّذػٛ٠ٓ اٌز٠ٓ رىش‬ ... .. greeting: 1. . ... . ... on please 3. Attendees are happy Now we come to the event in looking forward to is the Religion Lecture will be delivered by Al Mukarrom .. Al-Hikmah Pucangsimo . As an expression of gratitude for this event let us close with prayer.. to the officers at invite climbed onto the stage.. EDIT ARAB 3 ' ُ١ٍ‫ اٌؼٍّبء اٌؼ‬mjrabbvt ‫آي‬ mawauba ٟ‫ وبع‬gvtrauJ ‫ػض٠ضٞ اٌغ١ذ‬ ‫ػض٠ضٞ اٌغ١ذ‬ ojiauJsWtv ‫اٌشئ١غ١خ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف.. .. To Mr.. Al-Hikmah Pucangsimo requested to provide a certificate to Mr. H. To Mr. .. Mohd.. Al-Hikmah Pucangsimo is always a useful science and become the next generation of national struggle.. Al-Hamdulillahirobbil 'Alamin.... . SAID in please 2.. H.. . To his welcome...Thank you delivered The next event. please take center stage To Mr. ... the rest will be filled by the choir and its poetry . ACHMAD Qodri in please Entering the event of the 6th. the event for the event can be facilitated with the best. H. Al-Hikmah Pucangsimo please stand up With feelings of emotion and solemn accompaniment.. apologize as much as possible of any mistake. Submission Ma'arif NU diploma to students MTs. Mohd.. The Parents Class IX . . SAID welcome. We as host. Al-Hikmah Pucangsimo To the Students / Girls in honor . as a welcome complement to the show.. Head MTs. hopefully the knowledge that has been obtained In Mts. Attendees are happy Tit for tat reply said..... to students Mts. To Mr / Ms .. Head of Madrasah Al-Hikmah Tsanawiyah Pucangsimo . Committee Chairman MTs. let us listen carefully.

. ِغ رالٚاد عبسٞ........ ششوخ اٌؾىّخ ‪ ojiauJsWtv‬اٌفزشح 8002-9002 فٟ ؽبٌخ طؾ١خ ع١ذح ‪ٔ( ...‬ ‫شىشا ٌه عٍّذ‬ ‫اٌؾذس اٌّمجً ، رمذ٠ُ دثٍَٛ االْ ِؼبس٠ف إٌٝ إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف اٌطالة.................. آي عؼ١ذ ‪ ojiauJsWtv‬اٌؾىّخ....... .. ٖ...... ‪ِ ، NAUHOIRUllIFmAT‬ؾّذ ؽظ‬ ‫رغؼخ ٚ: اخززبَ / اٌذػبء‬ ‫ٚثبٌزبٌٟ رىٛ٠ٓ األؽذاس ٠ّىٕٕب أْ ٔمٛي ، ٠ّىٓ أْ ٔأًِ أْ ٠غش ٘زا اٌؾذس فٟ ٔفٛط عّ١غ اٌغ١ذ ٚاٌغ١ذح..... ؽٍجذ اٌؾىّخ ‪ٌ ojiauJsWtv‬زمذ٠ُ اٌشٙبدح إٌٝ اٌغ١ذ ٖ........ صالصب ‪ lajtWR‬اٌم١بِخ.2 ، دػٛٔب ٔزبثغ ‪ rmjsj‬اٌىبًِ ٚ‪' ma'abmj‬أٞ لشاءح آ٠بد ِٓ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، ٚ٘ٛ فٟ ٘زا اٌظجبػ عٛف لشأٖ اٌغ١ذ /‬ ‫أٔب. ِشؽجب ثىُ............‬ ‫أؽذاس ِٛاطٍخ . ششوخ اٌؾىّخ ‪ ojiauJsWtv‬دائّب اٌؼٍُ إٌبفغ ٚأطجؼ اٌغ١ً اٌغذ٠ذ ِٓ إٌؼبي اٌٛؽٕٟ.. عؼ١ذ أ٘ال ٚعٙال ،‬ ‫ٌطالة اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف..... إٌٝ اٌغ١ذ /‬ ‫اٌغ١ذح....... (أِ١ٓ اٌؼٍّ١ٓ ‪ٔ lvrraR‬ؼُ)‬ ‫ٚٔؾٓ ٕ٘ب ثٛطفٙب اٌجٍذ اٌّؼ١ف ٚعٛف رال رىٛ٠ٓ إظٙبس ٘زا اٌظجبػ :‬ ‫ٚاٌؼشش٠ٓ : افززبػ‬ ‫اٌمشاءح اٌضبٔ١خ ِٓ آ٠بد اٌمشآْ اٌىش٠ُ‬ ‫اٌضبٌضخ : لشاءح اٌزٍٙ١ً‬ ‫اٌشاثؼخ : ٌغٕخ ِمذِخ‬ ‫اٌخبِغخ : رغٍ١ُ '‪ ma'bW‬دثٍَٛ إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف ؽالة ٔٙؼخ اٌؼٍّبء.‬ ‫فٍٕغجؼ ٚأشىش هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ِغ ٚعٛد ‪ mamjbrau‬ألْ رٛف١ك ، ‪٘ Wuuayam‬ذا٠زٗ ٌٕٚب عّ١ؼب ، ؽزٝ ٔزّىٓ ِٓ رٍج١خ دػٛح اٌطالة‬ ‫‪ mj'abba'am‬اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف. س ٌٗ / أٔب...... ِؾّذ...... سئ١ظ اٌّذاسط اٌذ٠ٕ١خ ‪ ojiauJsWtv Nsaua'Wyam‬اٌؾىّخ..4 ،‬ ‫ِمذِخ إٌٝ اٌٍغٕخ.... عّ١غ أفشاد األعشح ٚاألطذلبء ، ٚأرجبػٗ.‬ ‫دػٛٔب فزؼ ٘زا اٌؾذس ِغ اٌمشآْ أَ ‪ raia'au‬اٌمبػذح ، ٔأًِ أْ ٘زا اٌؾذس ٠ّىٓ رشغ١ٍٙب ثغالعخ دْٚ ػمجخ.‫ٚاٌّؾجٛة أطذلبء ِٓ ػبئٍخ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف..... (عٛسح اٌفبرؾخ)‬ ‫شىشا ٌه... ششوخ اٌؾىّخ‬ ‫‪ojiauJsWtv‬‬ ‫اٌغزخ : ِشؽجب -. ِشؽجب ثىُ.ِشؽجب‬ ‫اٌغبثؼخ : اٌشاؽخ‬ ‫اٌضبِٕخ : اٌذ٠ٕ١خ ِؾبػشح أٌمب٘ب ‪mawauba‬‬ ‫دائشح االعزؼالَ ٚاألِٓ...‬ ‫أؽذاس ِٛاطٍخ .. اٌشعبء اٌظذاسح‬ ‫إٌٝ اٌغ١ذ سئ١ظ إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف..... ششوخ اٌؾىّخ ‪ojiauJsWtv‬‬ ‫ٌٍطالة / ثٕبد رىش٠ّب.. ششوخ اٌؾىّخ ‪٠ ojiauJsWtv‬شعٝ اٌٛلٛف‬ ‫ِغ ِشبػش اٌؼبؽفخ ِٚشافمخ اٌغٍ١ٍخ ، ٚٔأًِ ِغ اٌؼٍُ ثأْ لذ رُ اٌؾظٛي ػٍ١ٙب‬ ‫فٟ إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف.......‬ ‫اٌؾؼٛس عؼذاء‬ ‫ٚلبي اٌؾٍّخ ٌالؽالع ػٍٝ اٌشد اٌّزجبدي ، ٚرٌه اعزىّبال ٌٍزشؽ١ت اٌّؼشع ، دػٛٔب ٔغزّغ ثؼٕب٠خ ، رؾ١خ :‬ ‫1......... إٌٝ اٌغ١ذ.. أ٘ال ٚعٙال...‬ ‫اعزّشاس ؽبٌخ ػذَ ٚ3 ، ٚلشاءاد اٌزٍٙ١ً اٌزٟ ع١زُ رغٍ١ّٙب ِٓ لجً ششوخ ‪ mjrabbvt‬اٌغ١ذ / اٌغ١ذح.'aR'a'Wam‬ؼُ‬ ‫‪ lvrraR‬اِ١ٓ اٌؼٍّ١ٓ)‬ ‫ٕٚ٘بن أ٠ؼب ِب صاي ‪ٚ smvRa'am mabijbamrau‬رؾ١خ ٌشثٕب‬ ‫"اٌؼظّٝ إٌجٟ ِؾّذ"...... إٌٝ اٌغ١ذ‬ ..

karena kita semua masih di beri kesempatan hidup di muka bumi ini dengan menikmati segala fasilitas yang telah di sediakan di atasnya.. ػٍٝ رشؽ١ج‬mjrabbvt ٟ‫ٚا٢ْ ٔأرٟ إٌٝ اٌؾذس فٟ اٌزطٍغ إٌٝ ٚع١ٍمٟ اٌّؾبػشح اٌز‬ ... serta sahabat-sahabat tercinta keluarga besar MTs. إٌٝ اٌغ١ذ / اٌغ١ذح. MOHD..... سئ١ظ ٌغٕخ إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف. sehingga dengan bertambahnya umur kita bisa berkumpul dalam rangka Muwadda’ah siswa/siswi kelas IX mtS. M. ٌؼجبؽ فٟ دػٛح طؼذ ػٍٝ خشجخ اٌّغشػ‬ ‫اٌؾؼٛس عؼذاء‬ ، ٗ‫ اٌذ٠ٓ ثٓ.. Hadirin dan temanku yang berbahagia Baru saja ujian akhir tahun kita lalui.. الٌغ١ذ‬ojiauJsWtv ‫3.. H. Al-Himah Pucangsimo yang berbahagia. عؼ١ذ فٟ اٌشعبء‬ ‫2. فئخ ا٢ثبء اٌزبعغ. IBNU AMIRUDDIN -Yang terhormat Drs. ِؾّذ..‫ اٌؼٍّ١ٓ ، ٘زا اٌؾذس ٌٍؾذس ِغ أفؼً. آي‬ ‫ فٟ اٌشعبء‬RvbbW ‫أشّذ‬ ... semoga semua teman-teman kita lulus tanpa ada yang tertinggal.......Ag selaku Kasi Mapenda Jombang -Yang terhormat Bpk H.. oleh karena itu marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT dengan jalan belajar lebih giat ...‫ٖ.... Hal ini merupakan rahmat dan innayah dari Allah SWT yang di berikan kepada kita semua.. وزؼج١ش ػٓ االِزٕبْ ٌٙزا اٌؾذس دػٛٔب اٌٛص١ك ِغ اٌظالح‬FatbjRWRRamWbvrrWR ‫ٚ٠ّىٓ ر١غ١ش آي‬ . marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah SWT.. ػٍٝ اٌشعبء‬ .. SAID ZAMACHSYARI selaku Kepala Madrasah Tsanawiya Al – Hikmah Pucangsimo -Bpk Ibu Dewan guru yang selalu kami hormati dan taati -Segenap tamu undangan. Puji syukur yang tak terhingga.‫دخٛي اٌؾذس ِٓ 6 ، عٛف رّأل ثم١خ ِٓ لجً عٛلخ ٚشؼش ثٗ.‫ٚٔؾٓ وذٌٚخ ِؼ١فخ ، اػززس أوجش لذس ِّىٓ ِٓ أٞ خطأ‬ EDIT SAMBUTAN INDONESIA -Al-Mukarrom para alim ulama’ -Wabil khusus Bpk KH... Al-Hikmah Pucangsimo periode 2008/2009 tanpa halangan suatu apapun..ٖ ‫ اٌؾىّخ.. TAUFIQURROHMAN..

mudah-mudahan menjadikan pengalaman dan pelajaran bagi kita semua... mohon dengan seikhlas-ikhlasnya. Maaf Bpk Ibu gruru untuk kami semua. Mrs..... .Hikmah Pucangsimo Mr.. Bapak ibu Dewan guru yang kami hormati begitu sabar dan ikhlasnya Bapak Ibu guru dalam memberikan ilmu pada kami. Mohd. Ag as Kasi Mapenda Jombang Dear Mr H. jangan sampai melanggar aturan-aturan negara Indonesia tercinta ini. Suka duka manis dan getirnya berteman telah kita lalui bersama.. H. SAID ZAMACHSYARI as Principals Tsanawiya Al . Board-teacher who always respect and obey our -All the invited guests. marilah kita buka selebar-lebarnya pintu hati kita semua untuk salaing memaafkan. Bapak Ibu Dewan Guru. kami atas nama wakil dari kelas IX..... TAUFIQURROHMAN... Tiada Titah yang tak dapt dan . Al-Himah Pucangsimo happy..... namun kami tak mampu membalas jerih payah Bapak Ibu guru... Ibn Amiruddin -Dear Drs.... and friends of beloved family MTs... Amin YA Robbal Alamin.lagi dan menata diri dalam mengarungi kehidupan ini. Tiga tahun sudah tanpa terasa kita mengenyam bangku sekolah ini.selanjtnya selesai EDIT SAMBUTAN INGGRIS -Al-Mukarrom the scholars' Mr KH-Wabil special. Tanpa maaf dan restu Bpk Ibu guru akan memberatkan setiap langkah kaki kami untuk menggapai semua cita-cita kami menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan negara dengan ridlo dari Allah SWT.. Kita berpisah bukan untuk bercerai berai tapi perpisahan ini akan membukakan jalan bagi kita menuju kesuksesan. Harapan kami dengan perpisahan di malam hari ini. Akhirnya.. Hingga segala kekhilafan di hapuskan dengan pintu maaf dan saling mendoakan. dan tahun begitu cepatnya berlalu. Hanya untaian do’a kami mengiringi semoga Allah SWT membalas setiap amal Bapak Ibu guru dengan berlipat ganda sehingga menjadi amal jariyah. bulanpun menyingsing. M. Temam-temanku semua yang selalu kami sayangi Tanpa terasa waktu telah bergulir begitu tepatnya hari berganti.

because we all still given the opportunity to live on this earth to enjoy all the amenities that have been provided on it. bulanpun dawning. Like grief sweet and getirnya friends we have been through together. آي‬ ‫ ِٓ هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ، ألٕٔب عّ١ؼب ال رضاي رؼطٝ فشطخ ٌٍؼ١ش ػٍٝ ٘زٖ األسع فٟ ؽك اٌزّزغ‬mamjbrau ‫الٔٙبئٟ ٔؼّخ ، ٚدػٛٔب دائّب ٚعٛد‬ ‫ / إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد‬mj'abba'am َ‫ثغّ١غ ٚعبئً اٌشاؽخ اٌزٟ رُ رٛف١ش٘ب ػٍٝ رٌه ، ِغ اٌزمذَ فٟ اٌغٓ ثؾ١ش ٠ّىٕٕب عّغ اٌطالة فٟ إٌظب‬ . let us open wide as all the doors of our hearts to forgive salaing. hopefully making the experience and lesson for us all. ِؾّذ. Finally..Infinite grace. Mrs. teachers with doubled so that a charitable jariyah. Al-Hikmah Pucangsimo 2008/2009 period without any hindrance whatsoever. Father Mother Board Teacher. Without forgiveness and the blessing of Mr. Our hope with a farewell at night.‫آي‬ ‫اٌغ١ذ اٌغ١ذح اٌّغٍظ ٚاٌّؼٍّ١ٓ اٌز٠ٓ ٠ؾزشِْٛ ٚ٠ط١ؼْٛ دائّب ٌذ٠ٕب‬ . ششوخ اٌؾىّخ‬ . Mr mothers Council we respect the teachers who so patiently and ikhlasnya Mr. Until all the oversight been waived by the door of forgiveness and pray for one another. عؼ١ذ‬ ‫ اٌؾىّخ‬ojiauJsWtv -. Mrs. let us always haturkan presence of God Almighty. please with seikhlas-ikhlasnya. Mrs.ٖ . No Commandments are not dapt and finished selanjtnya . EDIT SAMBUTAN ARAB ' ‫ اٌؼٍّبء‬mjrabbvt ‫ آي‬ٓ٠‫اٌغ١ذ ؿ .‫ فزشح 8002/9002 دْٚ أٞ ػبئك ػٍٝ اإلؽالق‬ojiauJsWtv ‫األؽشاف اٌزبعغ اٌظف. gruru for us all. not to violate the rules of this beloved country Indonesia .. teachers. Ladies and my friends who are happy Recently we passed the final exam year..اٌٛاثً اٌخبطخ. therefore let us give thanks to the presence of Allah SWT even harder way to learn and organize yourself in this living life.. Only our prayers accompany strands may Allah SWT replied to every charity Mr. Temam the girls all that we have always loved Without feel the time has rolled out so precisely daybreak. We split apart not to get divorced but this separation will open the way for us to success. YES Robbal Amin Alamin. Mrs.‫ػض٠ضٞ ، اٌذوبرشح‬ Nsaua'Wya ٓ١١ٍ‫ ثٛطفُٙ فبػٍ١ٓ أط‬IAmASFolAlO ‫ػض٠ضٞ اٌغ١ذ ٖ. teachers in providing the science on us... so that with age we can gather in order Muwadda'ah students / IX grader mts. ثٓ اِ١ش اٌذ‬ gvtrauJ ٟ‫ وبع‬mawauba ‫ ، ِؾّذ ؽظ وّب‬AUHORUllIFmATN . Mom teacher will weigh every step our feet to reach all the ideals we uphold the values of religion and state by ridlo from Allah SWT. Sorry Mr. and the years went by so fast. we on behalf of the representatives of class IX.‫ عؼ١ذح‬FWtam ojiauJsWtv ‫* ػّبْ ِشبسوخ عّ١غ اٌّذػٛ٠ٓ ٚأطذلبء األعشح ِٓ إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف اٌؾج١ت. may all our friends graduate without being left behind. Three years already without us mengenyam feel this school.. but we can not reply to toil Mr. It is a blessing from Allah SWT and innayah that is given to us all.

‫اٌغ١ذاد ٚأطذلبئٟ اٌز٠ٓ عؼذاء‬ ‫طذس ِؤخشا ٚٔؾٓ فٟ اٌغٕخ االِزؾبْ إٌٙبئٟ ، ٚ٠ّىٓ ٌغّ١غ أطذلبئٕب ػٍ١ب دْٚ أْ رزشن ٚساء٘ب..‬ ‫‪ Natat‬اٌفز١بد أْ عّ١غ ٌمذ أؽججٕب دائّب‬ ‫دْٚ ٠شؼش أْ اٌٛلذ لذ خشعذ ػٍٝ ٚعٗ اٌزؾذ٠ذ ؽزٝ اٌفغش ، فغش ‪ِٚ ، rjRauwju‬شد اٌغٕٛاد ثغشػخ.saRaWuJ‬‬ ‫ٚأخ١شا ، ال اٌٛطب٠ب ال ‪ٚ bawm‬أزٙذ ‪... فمؾ طٍٛارٕب رشافك فشٚع هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ لذ أعبة ػٍٝ وً اٌّؼٍّ١ٓ اٌخ١ش٠خ اٌغ١ذح اٌغ١ذ ِغ اٌؼؼف ثؾ١ش ‪ uabWyam‬اٌخ١ش٠خ.‬ ‫ٚٔأًِ ِغ ٚداع فٟ اٌٍ١ً ، ٚدػٛٔب إٌٝ األثٛاة ِفزٛؽخ ػٍٝ ِظشاػ١ٙب فٟ وً لٍٛثٕب أْ ٠غفش ‪... ثبٌفؼً صالس عٕٛاد دْٚ اْ ٠شؼش‬ ‫‪٘ tauJauyat‬زٖ اٌّذسعخ.. ٚثظشف إٌظش أمغبَ ٔؾٓ ال ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌطالق ٌٚىٓ ٘زا اٌفظً عٛف ٠فزؼ اٌطش٠ك‬ ‫ثبٌٕغجخ ٌٕب ٌزؾم١ك إٌغبػ.. إٔٙب ٔؼّخ ِٓ هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٚ‪ Wuuayam‬اٌزٟ‬ ‫رؼطٝ ٌٕب عّ١ؼب ، ٌزٌه دػٛٔب ٔؼطٟ ثفؼً ٚعٛد هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ اٌطش٠ك األطؼت ٌٍزؼٍُ ٚرٕظ١ُ ٔفغه فٟ ٘زٖ اٌؾ١بح اٌّؼ١شخ ، ٚػذَ أزٙبن لٛاػذ‬ ‫٘زا اٌجٍذ اٌؾج١ت أذٚٔ١غ١ب .lvrraR‬‬ ‫األة ٚاألَ اٌّغٍظ اٌّؼٍُ ، ٚٔؾٓ ثبٌٕ١بثخ ػٓ ِّضٍٟ اٌطجمخ اٌزبعؼخ ، ٠شعٝ ِغ ‪ saWrmRas... ؽزٝ رُ اٌزٕبصي‬ ‫ػٓ اإلششاف ػٍٝ ثبة اٌّغفشح ٚاٌذػبء ٌجؼؼٕب اٌجؼغ...‬ ‫ِغٍظ أِٙبد اٌغ١ذ ٚٔؾٓ ٔؾزشَ اٌّذسع١ٓ اٌز٠ٓ ثظجش ٚ‪ WrmRasuya‬اٌّؼٍّ١ٓ اٌغ١ذ اٌغ١ذح فٟ رٛف١ش اٌؼٍُ ػٍ١ٕب ، ٌىٕٕب ال ٔغزط١غ اٌشد ػٍٝ اٌىذ اٌغ١ذ‬ ‫اٌغ١ذح اٌّؼٍّ١ٓ..saRauumuya‬‬ .... Jbjbj -WrmRasuya‬اعف اٌغ١ذ اٌغ١ذح ثبٌٕغجخ ٌٕب‬ ‫عّ١ؼب... ٔؼُ‬ ‫اٌؼٍّ١ٓ اِ١ٓ ‪..... ِضً أطذلبء اٌؾضْ اٌؾٍٛ ٚ‪ٌ JamWbuya‬مذ رُ ِٓ خالي ِؼب ، ِّب ٠غؼً ٔأًِ رغشثخ ٚػجشح ٌٕب عّ١ؼب.... دْٚ ِغفشح ٚٔؼّخ اٌغ١ذ اٌّؼٍُ أِٟ عٛف رضْ وً خطٛح ألذإِب ٌٍٛطٛي إٌٝ عّ١غ اٌّضً ٔزّغه ثم١ُ اٌذ٠ٓ ٚاٌذٌٚخ اٌزٟ ‪ ِٓ bWbRv‬هللا عجؾبٔٗ‬ ‫ٚرؼبٌٝ...

5:78/ .7$033 %./7.9.  $. .3.3 $ 05.52:.397033 . !03.7.2../.-.9 07:5. !7.-.37:8$.25.9.39.2-:9. -:.9.9.3/.9 .$% .3.9.2.8.8:!43/4!08.7.2-:9.0 /..3..3$/4.7.3-.80.2-:9.--../7.5..3/8.3../.3 90..-.2.3.2..3  $...9./.98079.:23543/4508.397 .3.3  $.3%. . -.3/.28024..2-:9./73 ..3/.9 9..$.320.:23 8079.- :.:3  5../ /.2472.3.3:9..3 K.98:..2./7.3.305.- .3 !:74704 ..3 K....3 K.3.07..-.8:303 05.3&2:240 :.-07:9      !02-:.2472..3$.3!:74704  $.:7.3.3 8./73 .3./...3.3.3.9.8..2.3:93.2::3/.9..-.3.38..07.5.3.3/43.3..3..30 !7.80.39. $..76..%.3..397033 ..9.3 .9..3 %.203::.9.3 405 # .3.34.305..3.././..3/-.. .3.9 !.76.5..9./7.9 .888 !43/4!08.28.3/8.7..93.2472.../.3.202-.3.68.68.397 .../2:.3 !02-..3%./73.28.23Å 7.3.3 &39:203.../7..8.25.3.397 .3/4308.2.:3:.3$..988:33.3 05..28.22.3/2:...7.!.7.39703  07.- 2..3..503003.../7.3 $ 05.39../7.397033 .:907.::.30 :.3. 8..2-:9.3.7.35.340$/7 94:77.0 /./..3.3/03.73 2./..3...22:./.3.:3.3./.3.2.9 .2.5:3 ./../.%2:7  !03:9:5/03...35079."./.%.9.:2.9:/03...!.08&.2:8:8 8079.:89:8 8007.2025.76..2-:9.5.37..8.2.30-. 83.3 K../... 803.37./7... ../.3#1.23 $..5 83.8.3 !:74704/.397 :23/. ":7 ..3. 07:5./.3./73 .3-07-..3&22:9.07..3!:74704 %.7 %7.39.2/2443./:8./.37:8$.397 .::3:3.30 502-.9:77..::.9.07.9-0:25: -079.9!:74704  !03.3/03.1.68..3405 78  # ../.1.%../ 3:8.. ":7.:168079.$..3/.7.305.3!:74704 /03..7.3 -07905.2.7.2-:9..22...2-:9."4/7..2.3 8..83.3.3!03../7.2. 07:5./73.3/2:.80:7:7.3 /8.7.7.9..-.3.../.3.3..7..0./03.74./$ ..9..3 -07905.. K.9.9.98:.Å %.764"..3.Å.3%...3... !:$::79.8.$..9.28.39703 .39.407 0:7./03.- !:74704 05./73.3/.-:..3:9..3:5..7./73.-0.3/5253405 8:7 -/:.8:!43/4!08.888!43/4!08.2472.9:7.32..5.3.3.80-.. ..5.9 .9.390..$003.3 .2Å .3 09:.

./.3.30-.3 /03.742 .8.39703 # 0:7.9 $0-0:2.3#1.3/8..3!:74704%.9:.:3.../././..$8.3/03.3 -07905.7742 .3#1.3 . .30 40:5.8:!43/4!08..30 .39790..503:9:5.9!:747045 0$:27.507.3%.7.78.:3   O !07..3.2..7. -08079..28.3...3.22...503.3.3.9.8:!43/4!08.3!:74704  ..7.2.1./.3 K.3.3 .28.9.. $.397033 .742./7.397033 .72 $4-:.2.07.3 .3..3 24432. .3.2-:9.9.307-. :.:2:.3-.3/2443:39:2.38..9.3.3.570/.7.9.3%.74 .3. ../:8.5 :..9.98...397033 .::.3 $/4.3 K... 07:5..-07.37:8$..203072.3 /.3:3:3.07.: /.07..8./7.3!:74704 80.39.8:!43/4!08./7.22./7..3!:74704 9.880.: :.9./73 .1 .3!:74704 05.../73 .3.:3  %072./.30 .:05./.7./ .3:9..3/-. 0 /.39790.28.2-:9.39790.8.888!43/4!08..397033 ./ $ $48 05...4 ./.2.25.3$8.9..07..27..0:7.3-::47../73./73.3  .38.9#...3:9..3 !03.3/4 ./7.9.07..%2:7 05..72-3.340-0./.3.3 03.9. .:3.5 ./:8.307-./73..3...880.30 40!03.80:7:7. !03..3 !43/4!08.:3 -07905..3 .:74--#::3.3405  :. 2..2-:9.22:.:8 ..3/807.2472.

.:1.2./3.

.

.9.:2:.!.39..116..2994706 .:27 -  . .6.88.2: ..2..3!! 3 ..

./.5.3  .2 .3.3 70.28.2472. -- !#!# !#!$&&$$ $.5..3.3-: -::7:.9 #0. -.3.

27.3033. 9./7 . /.8 $& .80/07.34070.3.37.2.3.7.9.3.22:.0./..39.3.-078.2. 8.  &.9.37..7.2.38.3.802:... 9.3.7.25.39.3/.3 902.3.370.-078::705.3/./.9 -./..2.  02..9.3804.3033  .28.2.2-:9. 9.2-:9.7:8-0758.3033 $:--.2.7.. 2.2..9.:39:2033..83.3:93..3. /.-07:9 !02-:.7. 50758.7./.390.9.2. -.9. 8..2:35./..35079.3.907.25078.7.3 ::8 804..739. .39.808. 8../.2-:9./.05.5.80-.3.. -8.9..7.50758.2..3:7: 337.902.3-::7:  $.3/.3.%:.2-:9.7.2.9..8..38:8:3.88. 3.2-:9./.9 .9.8007. 803.5.0.39.2.250758.35078.5:38:8:3.2.8  4.2..3  $..3... -07:25: -078..2.8.8.2.2..:/..5../2.2 7.3:9.3.-078. 203.  $.22:. 9.2.39..3 $.5.9.-..2..23:3.:3.2. .3/2:.3-: -::7:..370.!079.8-07.3.-078.7/4 &39:9:.3.3.307.2./0220... 0.:5:3./.83.3  #./..38.3 70././.3.33  ..80.70.2.88.3.9:2..3-078.9.

2-:9.3/03.5.3-2-3..5../ 030 /.2.-078./03.203...25.5.3. :9 9070-/.3 /..7 -: :7:.3.25.3 90.5.3203072.2.303.3 9::8 .7.99.8.7..3-:8.370...2.7.-07:9.2-:9.-::7:#0934:2.3 7.870.8.3.9 -. 2:/.3.2.3 -0.393 ..5...2-:9.8.390./.5.::7:..3/0/.80..3/8.25078..3 .78/ .9.7.3.2 50758.25078. .3-0793/.3 /.2 802:...3 -:/05.202-:.3907.:7:  %072. 3.3 503: 08.3 &39:.78/ /02.../.3 -: :7: .3503:0.3/. :9 -078../738.8  02./.8. /.9/. 9..2 .3.7.3907472.9. 9.2.3/525340.:.%072.8./4./539.70.3/. &39:9:.3 /.2.3-::7: 07. &39:9:. /.3033 /02.5.39.3  $. /03.0.: -0.88.3-.9.2-:9./738..7..3202-2-39.3-0703.9 -072.8/. .%:.2.: 8.3202-.3-::7: 23  .9-0.3 07.3.5.2-:9.0..9 -: :7: 203..::. 8024.3:93.25.340.8 &39:9:..280-. 9./03..3 .2. .9.33.3 :.2.3/.3 $0. 8. 9..: 909.7. 2.3 .3 8.3907...780.7...5.8 202-2-3 .8/.8:9:39:20:5.3.390....2:3 -0.-... .3 /-2-3 8073 202-:..8.5. 70.3. -2-3.3 /.5 202-07.0.7./4.89.2-:9./73 80.2802:.2-:9.97..9.3803:2..3 2../-.2 9:9:5 /03...39.9907.2#48/$..5./.31.:5:3 907.93-0758.3.78/ .3 80-0:2 ./4.7/.3907472.2.80.38.3907472.7 $024.25078.78/ 2:/..3.3503.-:8.33. 80.-078..3-07:93. $.3 4.3033/03.3 70.80.7-::7:.3 $.%:..

38079. .250758.7. 202-07.3-::7:80.2..3 88 0. ..1.5.5..2.88. ..5. 80..3/804.:8:8405.5..305. .2.3.3 .2 /./73 .-./.3 8.80./. 203 02.2 2:.. .503.3/.3 80-. /. .3 3 .3/.3:93..880.38.3-0703..2203:9503//. .224432.38. :39: 203072.3..38.3 -078.39072.380-08...8 80.3/2.83. 503..-..303040... ./. /../.3503. 50758.3-::7:-07. 3 90.390.3/.// .5.05.3..2.3:7./.3 9072.92.9.9.3-07.202-:.280.7.2.3 -07/7 8003.3/.7.25078.72.8  .2..3-./..99.3  .3:8..88..9.3-::7: .:.350758.5/..7.7 -08.5...8.7./. 9. 9.2./.3.224432.-.3.703.-.3-2-3.3 80/..5.8 $& 203:. $0./. :.-8.5.7.9.3 8.29/..8 ..7.3 503//.:.3/.9 $0.23..393. 0.2 5078.5.5.3  &.3 . 5:3.:8 2032. 7.:39:9:...9 /. 5.5.. /4.3.1/.8 $0-0:23..7.2-.3-::7:.75.73.

  &&   &&&  &&  & &&&  &&& &  & &    ' &' &' &&&& & %&& &  & &'& & & & & & & & & && & '&&&& & &&& & & &&&& &&&&& &&& &&& &&' &&'&& &'  & &&&' &  && &   & &' &  & && &' &  .

78/&    &&& &   &&& &'&& & &.78/&  &:2. & && &  & &  &       &  & & &     & & & $:--.8.7/4&  & & && '  &        &   && &  & & & &  & &&&..78/& & &.7 &' & && &&& & && & & & &'&&'& && &&&&' & ' &' & && &' &&&& &&  &&& &   &&& & & && & %&&&&' &&& & &   & &' & %&   & &&&  & && && &&&&&&& &&#48/'&&& & &   &    & && && & &&&& & & & & &&   && &  .7#0934 &&& & & &&& & &  & & &   4207442    &  && &&&'907.78/ &&&&&&&.

   '& & & & && & && && &&& & &'& & & &&&&& & && & & & & & &  & & & &&' &&& & & &  &'&& & & & & &&& & && & && & &  && '& && & &&& '&& &  .

 - f ¾f° . ¾€ ¾½ n fn .

 Jf¾ °  .¾ @ fn f°¾¯ f¾ ¾¾¯f . f– ¾f nf f  ¾€f ¾f° ¯–€¾ ¾¾°–¾f° ¯ n°¾f¾f nf°–f – ° f ° f€f n ¯°–¾n–f f°–nf¾¾€ f ¾f° ¯ ¾€ fn ¾f° ½ ¾° ° ¾  f¾– ° ¾n °°¯ °°n ¾f ¾ f¾ °¾ €€f¯ff° n¾ ° €  f¯°–€ ¾ °¾ f¾ f¾ °¾ °¾f° fn ¾ f° ¾– ° © ¾f° f–  °¾ f f ¾ ½ff € ¾f €n°°°– f¾ @ n¯½¾°€  °° ½f°–f¾€¾  ½ °°–f °½ ¾ ° °f f°n  . ¾¾f– €¯ °   .¾ @ fn ¯ °  f ¾f° – ° ¯ ° € ¾n¾ f€f – °–f° ¾½f € €¾©° ½f ¯f ¯–¾½ f¾ fnn ½f½f ¾ ¾½f  .¾  f f¾ f¾¾f € ¾ f f½f fn f¾ °°–f° ¾°n  – ¾f– f½f °n f° ¾°n –¾¯ ¯ ¾ f – € °¯f ¾ fn nf¯ ½¾ f° f°– ¾½ ¾– f°n f°  n°– fn¯½f¾¾°f° nf° J f f ° .Jf¾ ½ €f n f nf°n° ¾ €€ ¾f - ¾€f°– ¯f¾€¯ fn Jfnf¾¾ ¾ ¾ ¯ f°  fn . f° . ¾¾f– €¯ ½ ¾ °f ° f€€€ ° ¾  . f° . ¾¾f– €¯ ½ ¾ °f ° f€€.¾ @ fn  . Jf¾ nfn¾f¾f fn f¾ f–f° – ¾ @ °f . ¾¾f– €¯ n @ fn   @f°.Jf¾ ¾f¾ f °n ¾½°¾ €¯. ¯f¯¾ f– fn ° °f .¾ °¯ff¾f° "  °– ¯ ¯  n¯ n f– ¾€¯ fn Jf nf¾¾ J f¾¾ °¾° – f°n €. f° . 9 ¾" . ¾¾f– €¯ n nf¾¾  9f –   f – °–  f  @¾ n¯½¾°€¾¯½  °¾¾f€ °°  f€¾¯ ° ¯¯ f ¾f °  ° n¾ n¯ € °° f © f € °°° "  °–€ °°  @f°€ °° °°¾f¾ f °n – °–n f– ¾f ¾°n ¾¯ f° f¾ ¯f ¾ €€n€– .f ¯– ½ nff° °.

9.8. 80..83.-07804.3-079:. 5.2. 2:/.35:8::70..7$!3  :/.7/804.7.:7:..!.98.8.5. 8.:7:.:...2.203.8.79 /..5..9 3.703.3802:.802:.2./804.3-././. 9f  ¯ °"½f ¾f °½f¾¾ - ° ¾ €f¯¯ °fnn ½ €f ¾½ n€ ¾ °¾ nf f ¾f° – ° ¯ ° ° fn ¾  °–¾¾f f° ¾–  f ¾f° ° ¯ ° f¾f½ fff€f n ¯°¾f€ °°¾f¯ f f ¾f¯ ¯ °©°– ¯ ff¾½ nfn  –¾nf¾¾ 9 ¾  ° f€€¯f f° € ¯f ¾ °¾nf¾¾–¾nf° ½€¾ €f fn°– nf°f° – f°n f°  n°€.:.3805.203079.2.9...2.3.3 ././03. $! .  f¯ f°ff f¾ 88.3802:.:2 $0..3.9 ..920.05.2..3..5.38..3.3.5.9-07:25:-078.9203. f° .3.3-07-.9%:..3343/02.0..3.95.739.03.8203..3..  !079.280.5.:-:..3080.7..3.9:7: :7:80.38:80880..3/.9.902.:3.3$04.39.3-::7: 8079..9.39.2.2.2.3802:..2: .3. 5.9075.:  :.3.203/4.9.5.27.3/..3.940::8.3 ..8...9/-07.25:3/..$04..203./.f¾  f½– f¾¯nf¾½¾¾ °n f–f° €f f½– f° f°  f¯ f°ff f¾ $&%!#!$&&$$  ...9.3-07:/:4394!/.:39:902.2.472.3/03.203.3./.5.:33 %.5909./7.703..9.5073.357.880..5.3.7.9.:7: .50758...58. .3:9..2..8/03.3907472.38.5. 9.703.2.38.5.9%:..2.¾ . 47.2./. .3 902.880.40/45.88.9.4 .905.5.9-.380.33...  %:8.0$ 0$ 0$%2.9.9-.35:8::70.¾@ fn ¾ ¾ °n°f° °f° ° € °– €°– nf°f° fn°–°¾¾nf¾f¯f f°–f° f nf¾ €¾½ n f f° fff ¾¾°– f¾.3 /4.-.7/804..88.25.9.f° ./.30- 93 -.8:/.3.907.:5:33899:8503//.3.3:39:203..3 .9 .7 3.5.38..3902.2-4 . .3802:.50758.. $:3:-07.50758.3 90.:39:/.38.7..9902..8..3 80...5.39:2.3  7./.3804...9.2.902.9::8/../7. 7 - !079.3902.2202-2-3.-078.39:.3-079072.-0758.804../.3 902./.7. 9. $! .3.¾ –f ¾¾€f J nf°°– f°°–.3..8...3. /..7..3.97..8/.3 902.2472.902.30503//.. ./.  !.33  $0.3. 9/.3802:.7.3.20.3907472.739.9-07:25:-078.9.3.38.3 9/.8.9.3.3203.5.:3./73.9.7/. f° .3802:.2 07.280-./:.2203// 8.3804.3/-07 0-./..

5909./.3. .30503//.9.5..3805.3802:.. /..:7:.2&..902.3 902.7/4.3 902. 2:/.8. 80.8:/.2....2..3 .203.20.98.2203// 8.5.9.8.0$ 0$ 0$%2.:1.3.$04.3.38:80880.3907472.3.3/..902./. 7:. 05..3802:.9902./73.: :..:203:.7.3./.. 4.3-.2 07.9.9::8/.9 .27.802:.. .8/.38./.3802:./03.3 7..3 80..7..%8 2.9.9. .390.3/.3:9..9203..5.38.2202-2-3.42-.380..7 /804.3/03.5.9.9.. 9/.39/.2472.8/03.7. 0.:7: .5.3.:39:902.25. .703.77425.9075.3-079072.920.2.. 8.3.7/.3 907472..-078.58.2: ..203/4.2 .9 3...33.  ..9.:7:.8.3802:.38.9.3080.3802:./:..88.3 5.9 .7/804.3..:7:802:.88.5..2..-.:-:.3:39:203.:39:/.:33 %.3802:.3824 .. $:3:-07.9.25:3/.8.03.!:.5073.5..5.5.3/-07 0-.33 $0./..7$!3 :/.:5:33899:8503//.3902.:..97.3.3 902.50758.9-...3 .-0758..3.39.3-079:.9-.9 .!.203079.2.5.9/-07.2.8203.472.3.5.-.30- 93 -...3.:27 - @-- :.-07804.280-.9.503/.

-.7.8079.2::3/.3824.!:..:16 /.3..-08. /.9:7.-:/0.  !:8::72..55.0:. 9. 05. .3-07-...22:.8.39.7.38003.39.//.3 $079..9 20203: :3/. .9.3 :.5.-./7.7.$%/03.9907.9.7.7%8 2..3.3:7: ..3..39. 9.9. 802:.3./. 88.33.3. 803.30.9 8.

...84./...3..38245074/0  /.3 0/:.305.9 8079.2909.9.280.9 .5907..39.98:.../.--08.:5.8.#4--..5...23  %.#4--.38:8:3.503:93..5:...23  83.:3:3..-.. 23.380..22.!02-../.3%.!02-. 0025..98079. ..3.!02-:.7..:7.1..:2". 71&88..50:..7../$ $003.7..20.7:.5..!. 02...3.9!7.3202-.39. 8....3 09.9.2.:502-.9 23. ":7 ..2.73 !079.!0307. ..!:.88 %8  2..

3 09::897.3 8..9 0/0.5..2$.503/.8898 2.307.340.2.2-:9. #8 %& "&##  0802-.2..2-:9..3!03:9:5.. !:.3/8.3824 003.25.

7.  . 5/...3.9.3..3/.95.3.4 .7.9 -07....8:8:3.3 &22: ":7 .3/.3/. 02.7.9..9:.9-0703.35...7..3 -.3. 3 9.3. ..2. ...5.3.8:.7.3-:802:.3 8024.5.25. -078.79..5:3 .. /03.3/03. 3 /.2. 8..7.28.3 8024.5. .5. . -:.

.3.3:9..8 .30 2..7..98:.73.3..5...3 ..5..3 .7.3502-..32./: .9 ..3/-.340$/7.3503::8: /..39.9. %072.:9/03../. ":7 ...

.3. /03. 05.7 9./.38.$/7.

25.7...3/8.340:. /8.30 502-..3.3..3  ..77425....3:9..3%..

-: 05.5./.

..39..5 /8..25.. 05.7.3.88. !0307.3   .-: /8..7.30  ../.3:9.3  %072.3 .....-07:93.8/8./.9:57.71&05..3.9.5.. .

88%8 2.!:..3824  05..$8./.

.$8/8.88.95.3824/2443:39:202-07....3.3 05.3  05.!:../.%8 2. 05.5  $/8..9.3:30472./.505./.3203025.

..2.39.380.!:... 2./2:.8.   .2-:9.7.3.!:./50740 98 2.2-:9./7./03.%8.5   $/8.5003.2-:9.3...3  ..9.38.2:..3203.80-.3-..-07.7. 8.8.3-07-.3-072.3824/2443-07/7 03.8.31.5. 808.9./. .38243803...7..!:....8898 2.7:/./.3.3 2.3/2.203.3.8 50307:8507:.3  05.9/..5.3824 05..8./0307.3507.8 05.920373 8024.:3-078.7./73.:7/0.390.

3  02. 509:.9..5.9..3:3   .!:.0. .5:8 05./././73...4290%8 2.33...-: /8.5 " #/8.3824 05.3/840447-08079...3-07-...7.3.3 09:.8/5078.7.3897.30 .85.8:..

/03..@¾ ¯f9nf°–¾¯f½½  ¾½f¾ f° f°fJ@ff°½ ¾ °n nf¾ @f€ °°ff¾– f°n f° ¾f ¾f nf°€€ °f°..3/3.f¯f %¯° ¾ ff¯°%   f¾ ¾ f n¯½¾°€ ¾¾¯°°– ¾ ½ °°– n° f °–€ ¾ ¾€.7.39./.380-.2./.5.3.2.:/8..-0.5./02..0..25./. :3.3. f¾.340 :./..25.3.. -.9907.8.7..39 3.@¾ ¯f9nf°–¾¯ ½ °f fn° ° f f€f % ¾ f¯°f¯°% @ ¾f¾¾ nff°¾fff° – °–¾  f½½ .280-.8. 24432..2/:.8.74-- .@¾ ¯f9nf°–¾¯ f .23 .37.3/4 .f¯ ¯Df¯f  f .73.f f f¾ °¾.7.5.$.. 9°n½f.780.f½ ° f¯ f°– f.7 -08.502-.7.07.. 39.f¯¯f @ €f¯ € ° ¾ f° ¾€ ¾ ff¯....1.39......380-08..¾n°n fn ° f€° – ¾¾° °  € ° ¾€ €f¯€.3/8.. $0-.8::72.7.3  @- .7.f° @ f °–@f 9 €fn ...1.  .9:9:5/03...3  .3.7742 05.

¾ ¯f 9nf°–¾¯ J n¯  n¯  ° ¾ – –¾ n   . – -° .f €-D¾ °¾...D.¯¯ € @  € ½¯f.f½ ° f ¾ @D.

 f° .¾ f  ¾½ °¾ °–  fnf f°D¯¯f . f° ½ €¾ °nf°°¾¯fn   % ff% @f° .¾°–$ ° n° @¾ n¯½¾°€ °¾ nf°¾f ½ €¾ °nf° ½ f¾ ° f¾€.

 f° n°¾ ¯°°– f .°°°– °¾  ¾€€¾ f° ff  f °– ¾ ¾€ .$   ¾f nf°¾   ¯$   n¯  .

$.¾     @ . $.f¯.¾   n¯   .°°°–  °f @f f °–¾f   .

   J n¯  .°°°– °¾   ½ €fn n¯¯ @.

  .¾ ¯f9nf°–¾¯½ f¾ ¾f° ½ J€ °–¾€ ¯°f° ¾ ¯°fnn¯½f°¯ ° ½ € ° – ff¾ ° f°  °.@¾ ¯f9nf°–¾¯  @ °¾$¾°° ½ f¾ f n ° ¾f–  @. @f°   @ °  ° ¯¾¾°.f f€-D ½¯f¾ °¾. °½ f¾  @ 9f °¾. n¯  ¾ °¾.  . f .f f¾f ¯f@¾f°ff9nf°–¾¯ @.¾ ¯f9nf°–¾¯¾ff¾f¾ €¾n °n f° n¯ ° – ° f°€°f°f¾––   ° ¾f f½½ @€f ½¾f f¾f n¯ n¯½ ¯ ° ¾ ¾¾ °nf € – °–   f €.@¾ ¯f9nf°–¾¯ ¾ ½ fn €nf .

f¾¾O @.$.¾   °½ f¾  .

¯¯ .

  .@¾ ¯f9nf°–¾¯ @.f¯f°.

 °½ f¾   ° °–  °€  ¾ €  nf° ¾½  €€n ¾f° n¯ ° ¾f–   ° ¾f f½½ - n¯  °°°–€f ¾ –° n   ..7742 .&42-.503/.f¯   @¾ n¯  f¯ f f¯°  °€  °nf° €fnf  ¾ ¾f° ½ ¾¾°€–f €¾ ° ¾n¾ ½f  J f¾¾ f½– f¾¯nf¾½¾¾ €f°¯¾f  @  &&&:..3& & !:.3824 & && && & && & &..

&  &&&' .

9907.:7. &&#4--.3824 && && & &&& & & &&   &'& &33...503/. ' &   &!:.9:7..&& & & &'& '%& "&##  & & && &&.3'& & %&   .3824 & && && &.:2&'' & && && ' &&  & &&&  & && & & && & & & &'& &&  & & '&'&   && & && &&& && &&& 71 .3824 & & & && && .3&&& & #4--. :....& &&.9 . &!:. .1.//. && !:.  &  84.

.. & && &  & .3 -.& &  &&' &&  & && & &   &&   & &&  &&.

& & &&& & & & 9../:&&:8: & & & &  & & .

 & & & .

& &.

3824 & &&&& && &&& &&  & &   &&&'& & & ..7742 &  & & && && &  & &    & &   & &    &  !:.&:.

3824 & && && &&&&&  &'!:..3. &&&& .3824 & && && &&  && & & & &&&  &&&&& &&&&&&!:.&   & && !:.3824 & && && &&&   &&   & && & && && &&  & &!:..3824%8....

 &'&   &'& &.

%8.803.980. /03... 8.:.2-.2 7.2472.3907472.9 907.9:7. -8.  .39.:05.390.3.3-07-..8.2. -08.9/.3 / .3824 5-:0..-:23/03..9073.74--     &  @./7.-. 802:.$% .2.7 %8  2.8.9.2:.7742 & && & & &  &'&& &&& &   &&&.3.2/:.39. 803. :.9.3 8079.77425. :2:7 9.42-.39.978 %&"&##  80.3824 && && &&& &  &'&"4/7   & &  '   &   &&    &:.32032. / 80/.5 9.9 8.95  $$#80.//..89.   !:8::7...3:7:.380.3/:5/2:.7.!:.30.503/. -07:25: /.:.9 $003.3.. !:.3907472.88.-. 0:. 2. D@--- :..9. .83.8.39.7.  2.3 ..9./7..9..8.2: :3/..& & && & &  &!:..1.-:8:85 &#& .3.7.703..3824 .8/-0708025.3 -079.

829$ 2..38245074/0 .880.!:.

203:.3 902.9.7.7: 8.3.9/..3 . :.35.35. .9.: 8024.305. .9.3-0.802:.3207:5.$%. ./73/.38::70. 9.3/-07.5:3   .3-07-.. ./7.:3 9../.333..9 .38:.7. ::8 9.5./.70-.37..3:. 40. 902..3 90793.9:2..3 9.9: . .7 9.703..5..2./.3902.$%/03..3. 802:.

39...2 :39: 203.:3 8:/. 9.. ./7/.2 3.2 9. 2:/. /.3   .8  2443 /03.2 -.-0758.9.5.3 .05. .3 80.9 -09: 8.8. %.39 -:.33 .2203738024..f½ ° f¯ f°–  f.9.2.2 203:3:3 93 3. Jf ¾½ nf °¯ °  f¾ @D. 9.2.5 ./03.:39:8.539:..2 902.3.39.802:.3-075.3/03. %.38.D.20.203.:.550758.3 90. .35..:3 -09: .2.9.3:802:.3 7089: 5 -: :7: .330.2203..3: 804..80. -07:7 -09: 905..$%202-. 3 $:.3   %02.3 :7: .3 %. 907. 2. 20303.-::7:/03. 9.1 /. 907. 802:..1.8 .83.1. . -07.3/.-07.2..3 202-07.3 9.7.35.9:7. -07902.38.7 -07.73. .3203/4..9 .9.3 :7: ..8 3.  @.7. 9.9.: %.7 0-.f¯ ¾nf¾  .3  73.35:3 203383 /..907.5.2 802:.1 /.3:39:-07.350.8809.2 202-07. .25.7.3/./. 2.37/4/.93./. . 802:..393.3. ..5.7. 23#4--. /:.73 2.5. .. -: :7: /.3 503.2.3 0973..803.3.7 /.: -078. /.9. .-..3-.../.-:. .7.33.2. .3 9.2 .83.7.3/2.3-.2:3 .5./.9. .%9.93.3/.38 /.8008./..-:.9...203::08:808.3203. 3. -: 0.5.28.7.2 472.. 2. .3202-:..3539:2.59/.3 809. :39.5:8. .8 07 5. 3.3.23  . D@-- .3 2: 5.9: 90.3 203..7:30/:5. -: 0.1 5 -: 7:7: :39: .2.5..3. 3/4308.0.7 0.3/4 .3 ..3202.2/03... -: :7: .99./.3 ..8..35.$%  .25: 202-...5. 2:/.7.9.350758.3 80..07. –f¾f¾.380.9:7.3 .3 30.800-. .

f¾9°n½f¾@¾f°ff  ¯f9nf°–¾¯ .¾ f fn ff¾ ¾½ nf°   ° – ¾¾ f° € ° ¾€ €f¯. .@¾ ¯f9nf°–¾¯f½½   .

¯ ¾. °€° –fn ¾ff¾ff°½ ¾ °n € ¯– nf¾ f¾– ° ½½° °¾ f °©f f¯ ° ¾ff °½ ° ¾ff– nf°–f ° .f f f ¾ °¾$O–f ¯¾ ¯f9nf°–¾¯$½ f°° f°n f¾    f ¾f° ¯€ ° ¾f f½½  n ° ½f¾¾ €°f f¯ f ¯ff€ ° ¾–f f °– € ° ¾f ¾¾°–€¯f J@f° °°fff¾– °¾f  € ¾– f°¾ ½ ¾ °n €fJ@ °f f f° f° –f° ¾ €°¾°–€ °f  ¾€¾ n°° ° ¾f   @ ¯f¯ –¾ff f ff¾  J€ ¯ f¾ ¾½ n¾ f f f°½° f°°– f°  f¾ ° ¾€f¾ @ f¾ f f ¾¯ °– °f¯€ ¾¾n – €¾ f° – °f€ ° ¾ f °––  ½ €¯f°– ½ °n f° ¾¾°€¾f D°f ¾– °f  €€– ° ¾¾f° ½f€° f° J ¾½f½f°– n ¾¾ ½ff°½ ° f€¾¾nn ¾¾   .

 .¾ fn ¾  ¾ffnff ©ff f¯°f¯°  f . . .¯ fn – ¾ ½€ fnf  f¾ ½ f ¾€ –°f° ¾f  €¯fJ@  ½ f€f f°– ¾½ ° f¾f ¾€ f¾€– ¾ff°–  °f -.¾ fn ¾ °½f ¾fnn¯½f°¾f° ¾¯ffJ@ ½  nf.¾ fn ¾°½ °– ¾n °n ° ¾  nf°° ½. . . f @ fn  ° f€€ ½ ¾ °f ¾€nf¾¾O ½ f¾ ¾ f¾ f¾°f .°n ¾½ n fn ¾¾½f °f° f¾°f.¾ –€¾f J€– ° ¾¾f°  ¾¾°–€.

. D@-  &&:.3'&&&& && && &&&..3.503/. & $# &  &!:.3824  &&& && &&& && &' &&    && & &'&& & %&.¯¯f° ¯ °¾f ° f½f° €°¾ ¾ f°©°f @.!:..9:7.3824   &&&& &&& &&  2.7742  && && && &  42-.&'&"&## %  &&  %8.3&.

.//. :.&&&&'&' & &&  & &&&& &&& .

3824 & && &&& .  !:..

 && & &  &.  &&&& &&  &33. &/.59&&&&    .' & & &' && &&&&& & %&7/4 & && '&' &&  &&  &' &  8.393.2 & & '&  && -:.3 & && && & &&&  80.35:3& &' ' & & &  &'&   && 0973.2 & &&&&&&  && && &&& && && & &  &&& &&& &&&.&&& ' &20303.8 .7..83..83.& & %& & && &&&& &&&& & && && & & &&  &&& & %&' &&'& && & &&   &&&& ' & & %02.' && & &&&&' & & %&& & & & & #4--.&& & & &&&7:7: 80.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful