A. MC BAHASA JAWA Assalamu’alaikum wr.wb Nuwun kulonuwun.

Poro sesepuh soho pinisepuh ingkang hanggung mastuti dating pepoyaning kautaman, poro pangemban pangembating projo ingkang kinaryo pangayomaning kawulo dasih. Poro adi lenggah ingkang pantes ing tuhu sinukarto,sumonggo kito ngunjukaken puji syukur ing sahandap pepodaning gusti ingkang akaryo jagad, dene sampun kepareng hangluberaken kekiyatan soho kawilujengan, satemah, kito waget kempal manunggal ing panti pahargyan wanci meniko, kanti winantu ing suko basuki. Sholawat soho salam mugi katur dhumateng junjungan nabi agung Muhammad SAW, ingkang kito antu-antu syafaatipun benjang wonten ing yaumul qiyamah, Allahumma Amin……….. Sak lajengipun, tuhu linepatno ing deduko, tinebihno ing salwiring sesendhu, dene kulo cumantoko lumarap atur, satemah hangirangi kamardikan panjenengan sedoyo, anggenyo nembe eco mawan sabdo. Sangyo adi lenggah ingkang minulyo ing budi, wondene reroncening adicoro ingkang badhe katur makaten : ► Titilaksono ingkang sepisan njih meniko pambagyo harjo ► Kalajengaken adicoro kaping kalih, kumandanging wahyu suci Al qur’an ► Adicoro kaping tigo njih meniko panyerahaning temanten ► Dumawah penampining temanten minongko titilaksono kaping sekawan ► Hastungkoro ngancik adicoro kaping gangsal ► Wondene panutuping acoro dumawah reroncening adicoro ingkang kaping enem Makaten menggah reroncening adicoro ingkang badhe hangrenggani wiwahan meniko; ►Titilaksono ingkang sepisan njih meniko kumandanging wahyu suci Al qur’an, ingkang badhe katur bp………………………wekdal soho panggenan kulo aturaken. ►Wondene adicoro ingkang kaping kalih atur pambagyo harjo ingkang badhe katur lumantar juru wicoro, pramilo sumonggo dumateng panjenenganipun bp………………..pinongko sesulihipun, wekdal soho panggenan kulo aturaken. Makaten atur pambagyo harjo saking juru wicaranipun shohibul hajat. ►Ngancik adicoro ingkang tigo nwun inggih panyerahaning temanten, dumateng panjenenganipun duto saking bp…………………wekdal kulo aturaken. Makaten atur panyerahaing temanten saking panjenenganipun duto pangarso ingkang sampun dipun aturaken kanti toto ,titis lan tatas pangandikanipun. ►Tumapa’ing adicoro ingkang ongko sekawan, panampining temanten, ingkang badhe katur panjenenganipun bp………………..sumonggo wekdal kulo aturaken. Makaten wau atur panampining temanten saking panjenenganipun bp………………. ►Hastungkoro katur panjenenganipun bp………………nggempil reroncening adicoro ingkang kaping gangsal. Dumateng panjenenganipun bp…………………..wekdal kulo aturaken,sumonggo…… Matur gunging panuwun dumateng panjenenganipun bp……………….ingkang sampun paring dedongo,mugi temanten kekelih tansah pinaringan wilujeng kalis ing sambikolo lan saged atut runtut rerentengan dumugi kakenkaken lan ninen-ninen.kanthi lestari widodo,mulyo ing suko rahayu.

►Kanthi paripurnaning atur dedongo, kalajengaken adicoro ingkang pungkasan, nwun inggih panutup, ingkang sakmangke badhe kulo ayahi piyambak. Poro adilenggah ingkang dahat kinurmatan, kerono kabekto saking sanget bingahing manah bp…………………sagotrah, hanglenggono, bilih upocoro pahargyan ingkang edi meniko, taksih kathah kalepatanipun, satemah damel kucem kuciwaning manah, ingkang meniko, dumateng sagung poro rawuh langkung-langkung dumateng panjenenganipun bp……………….sagotrah, mugi keparengo angluberno samudro pangaksamo. Makaten ugi kulo pribadi ingkang tansah tinanggenah, kinaryo talanging atur bp………………tyang sakluargo, soho poro kadang anggen leladi dumateng panjenengan sedoyo, kirang trapsilanipun, ingkang mboten saged anuju dumateng renaming penggalih poro rawuh sedoyo, pramilo kulo sakadang tansah anyadong rumentahingsih samudro pangaksami. Minongko panutuping atur keparengo kulo lengser saking ngarso panjenengan sedoyo. Wabillahitaufik wal hidayah wassalamu’alaikum wr.wb

B. CONTOH MC JAWA 2

C.

F. G. Kawula nuwun, Panjenenganipun para alim para kyai ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning illahi, mirungganipun dumaten panjenenganipun bopo kyai……….soho kyai sanesipun ingkang mboten saget kawulo sebat asma setunggal lan setunggalipun, minangka panuntun kiblating panembah, satuhu luhuring budi ingkang sampun pono ing pamawas lebdo ing pitutur ingkang pantes pinundi soho kinakbeten. H. Panjenenganipun para pepunden, para sesepuh, para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dematen pepoyaning kautaman satuhu luhuring budi ingkang dahat kinurmatan. I. Panjenenganipun para priyagung dharmaning nata, para sarjana sujaning budi. Para pangemban pangembating praja para satriyaning negari, minangka pamdam pamdoming para kawula dasih, ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan. J. Para kadang sutrisna mudha wreda ingkang pantes sinudarsana, punapa dene para tamu kakung sumowono putrid ingkang dahat kalingga murdaning akrami. K. Kanthi linambaran pepayung budi rahayu, miwah ngaturaken sewu agunging aksama, mugi keparenga kawula hambuka wenganging wicara dwaraning kandha nun inggih mradapa awit saking keparengipun ingkang hamengku gati (Bp………), kawula piniji hanjejeri minangka pangendali wara, saperlu mratitisaken murih rancaking titi laksana adicara pawiwahan prasaja ing ratri kalenggahan punika.

ٗ‫اٌغالَ ػٍ١ىُ ٚسؽّخ هللا ٚثشوبر‬ ّ ِ َ ِ َ َ ِ َ َ ِ E. ‫ثِغُْ هللاِ اٌشّؽّٓ اٌشؽ١ُ اٌؾّذ هلل اٌّزٞ خٍَك ِٓ اٌّبء ثَششًا فَغؼٍَٗ ُ َٔغجًب ٚطٙشًا ٚوبَْ سثُّه‬ َ َ َ َ ْ ِ َ َ َ َ ْ ُ ْ ِْ ٍُِّ‫لَذ٠شًا. أَشَٙذ اَْ الَ اٌَِٗ االَّهللاُ ٚؽْ ذُٖ الَ شش٠ه ٌَُٗ ٚاَشَٙذ اَْ ِؾّذًا ػجذُٖ ٚسعٌُُْٛٗ. اٌٍُُٙ طً ٚع‬ َ ِْ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ َ ِّ َ َّ ُ ْ َّ ْ َ ً َ َ .‫ػٍَٟ ع١ِّذَٔب ِؾّذ أَفؼً اٌخ ٍْك ٚاٌٛسٞ. ٚػٍَٟ أٌِٗ ٚاَطْ ؾبثِٗ طالَحً ٚعالَِب وضِ١شًا. أِب ثَؼذ‬ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ ِ َ ْ ِ َ ْ ٍ َّ َ ُ ِ َ َ ِ
D.

. tur kathah rejeki. Wondene ingkang pinangka sulih salira nun inggih panjenenganipun Bp…. lestari salami-lami. salajengipun dumugi laksitaning tata adicara atur pasrahipun saking duta saraya badhe/calon kadang besan. Para rawuh para lenggah ingkang dhahat kinurmatan. O. lumintu dhumatheng para rawuh kakung sumawana putri. wondene pimpinanipun kawula aturaken dhumetheng panjenenganipun Bp………………….ayat suci Al Qur’anul karim P. Wekdal kasumanggaaken.. Para lenggah kakung putrid ingkang satuhu kinurmatan. nir ing sansoyo sak panginggilipun kali sing rubedo.………………. saya ndedel nggayuh wiyati satemah maweh prabowo henelahi. Sanadhan wus paripurna waosan ayat suci Al Qur’an dening tetuwangga ingkang piniji. parandene tasih kapireng suwantenipun lamat-lamat demeling akasa sumusup hima himantaka.Minangka purwakaning aadicara pahargyan.Kalajengaken waosan ayat . Matur nuwun kawula aturaken mugi . sehinggo kito saget hanglonggaraken penggalih kempal manunggal wonten ing sasana pahargyan mriki saperlu hanjenengi saha paring berkah pengestu dhumateng panjenenganipun bapa/ibu………………. tumanduk panjenenganipun ingkang hamengku gati. dhumatheng panjenenganipun ing wasana wekdal kasumanggaaken. ngunjukaken sembah puji syukur wonten ngersanipun Gusti ingkang murbeng dumadi. pramila sumangga kito wiwiti adicara ingkang sepisan nin inggih purwaka kanthi waosan suratul fatihah. ingkang katemeben hamiwaha putra mahargya siwi tetepo winengku ing suka basuki.ayat suci Al Qu’anul karim badhe kawaos dening bp…………………. . Mratandani katarima pamintane mring gusti.. wondene menggah urut reroncening tata adicara ingkang sampun rinacik. mbabar kanugrahan suci. (ingkang mengku gati) anggenipun hanetepi dharmaning sepuh hangrakit sekar cepaka mulya hamiwaha putra mahargya siwi tetepa winengku ing suka basuki. nun inggih waosal ummul kitab. . Saderengipun kawula ngaturaken menggah urtut reroncening tata adicara. R. M. . T. murih purwa madya wasana tansah manggihi rahayu kali sing rubedo nir ing sambekala. Para rawuh para lenggah ingkang pantes sinudarsana. waosan ayat . Wekdal kasumanggaaken. Mekaten menggah urut reroncening tata adicara pawiwahan prasaja ing ratri kalenggahan punika. .L. awis agung barokah saha rahmatipun Allah SWT ingkah sampun rumentah dumateng kito sedaya. U.. sumangga langkung rumiyin kawula derekaken manungku puja. rinumpaka dening para kawulawangsa nun inggih : N. rinacang.Atur pasrah temanten kakung Q.…….mugi khanthi waosan suratul fatihah kalawau adicara ing pahargyan punika saged kalampahan khanthi nir ing sambekala. Nuwun! S.

……. ………. …………… ingkang punika. ……………. khanthi prastawa cetha wijang wijiling pangandika kaduk ruruh hangarah prana ingkang salajengipun pasrah badhe katampi panjenenganipun Bp. bagya mulya ingkang sinedya. Ngancik adicara salajengipun nun inggih waosan donga/haspungkara. atut runtut. mila awit awal ngantos dumugi akhir kathah kekilapanipun saha kirangipun labed budi dayaning manungsa kirang sampurna ingkang sarta kirang pana anggen ngaturaken agenging sih samudra pangaksami. CC. Mugi-mugi panjenenganipun Bp.. warahmah. Para rawuh saha para lenggah ingkang dahat kinurmatan.V. wasana sampun kalampahan kanthi wilujeng kali sing rubedo nir ig sambekala. ٗ‫ٚهللاُ اٌّٛاَفِك اٌٟ ألٛاَ اٌطَّبسق. Hamung semanten panjenenganipun para rawuh saha para lenggah pahargyan ing ri kalenggahan punika. sumangga! Z. Kanthi cetha terwaca atur panampi saking panjenenganipun Bp. Ing salajengipun dhumatheng panjenenganipun para-para ingkang piniji sasana swasana kawula sumanggaaken. wiwit purwa. ……………. Nuwun! W. mawaddah. Mekaten para lenggah kakung saha putrid. …………. Para rawuh saha para lenggah ingkang sinuba ing pakurmatan. Minangka wali ingkang dipun sarirani panjenenganipun Bp…………. BB. …………. X. semanten ugi temanten sarimbit anggenipun badhe lelumban wonten madyaning bebrayan tansah sakinah.(ingkang mengku gati) anggenipun hanetepi darmaning sepuh hangrakit sekar cepaka mulya hamiwaha putra mahargya siwi tetepa winengku ing suka basuki... kados sampun paripurna tata adicara ing siang/ndalu punika. ayem tentrem. Sarimbit (ingkang mengku gati) wekdal kasumanggaaken. ……… ingkang salajengipun ngancik tata upacara akad nikah /ijab qobul. ingkang salajengipun dipun wonteni khutbah nikah wondene ingkang piniji nun inggih panjenenganipun Bp. minangka sulih saliranipun ingkang hamengku gati. AA. …. Paripurna khutbah nikah saking panjenenganipun Bp. sasana wekdal kasumanggaaken. atur pasrahipun Bp. Sampun paripurna waosan donga dening tetuwangga ingkang piniji. saha Bp. rahayu ingkang tinemu.WB . sumangga! Y. MC BAHASA JAWA 3 Assalaamu’alaikum WR. madya. Wondene ingkang piniji kepareng badhe ngaturaken donga panjenenganipun Bp. minangka sulih sarira Bp. pinangka duta saraya ing kalenggahan punika.ٚاٌغالَ ػٍ١ىُ ٚسؽّخ هللا ٚثشوبر‬ ُ َ ِ َْ ِ 3.

. Dumateng Bapak Madi kito sumanggaken … Kito aturaken angungeng panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Sumadi Bapak Ibu Hadirin/Hadhirot Rokhimakumulloh. Kepala Dukuh wungan Bp. Mugi-mugi kito saged mendet hikmah lan nglaksanaaken punopo engkang sampun dados aturipun Bapak Kyai. . PENUTUP Sak derengipun acoro ing ndalu puniko kito tutup. Sambutan engkang sepindah sangking Ketua Panitia Pengaosan. MC BAHASA JAWA 4 Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh Sugeng poro sepuh-sesepuh pepunden ingkang dahat kawulo hormati…… Kadang besan miwah sahyaning poro penderek pinaganten kakung sarimbit ingkang saking tlatah………………………. acoro sak lajengipun inggih puniko sambutan. miwah sahyo poro kadang werdo murdo tumaruno ingkang satuhu pantes sinudarsono.Kepala Desa Selopa Bp. Kyai a’in Hadhirin-Hadhirot Rokhimakumulloh. Sepindah monggo kito aturken raos puji syukur kito dumateng Alloh SWT.ingkang dahat kinumartan. MEMPERSILAHKAN SAMBUTAN / MENGISI PENGAJIAN [ucapan terima kasih] Hadhirin Hadhirot engkang minulyo. engkang sampun pareng Rahmat lan karunianipun dumateng kito sedoyo. PEMBACAAN AGENDA Sakderengipun acoro dipun milahi. Poro rawuh kakung suwowono putrid ingkang dahat sinudarsono ing budi Sumrambahipun dumateng poro sanak kadang pitepangan ingkang hanampi pakurmatan. monggo acoro ing ndalu puniko kito bikak sesarengan kanti waosan BASMALLAH/ UMMUL KITAB AL. Sholawat sarto salam monggo sami kito aturaken dumateng Rosululloh SAW engkang kito antu-antu syafa’atipun wonten ing Yaumil Qiyamah. Sahinggo kito saged makempal ing majlis Pengaosan Perpisahan KKN UAY puniko. Sukro harjo Bp.Madi Bp. Monggo acoro ing ndalu puniko kito tutup kanthi sareng-sareng maos TAHMID .FATIKHAH …. mekaten wau pengaosan ing ndalu puniko. Kulo bade maosakaen runtutaning acoro ing majlis puniko Sepindah PAMBUKO Kapeng kalihipun Waosan Kalam Ilahi lan Sari Tilawah Kapeng Tigo sambutan-sambutan Kapeng sekawan Istirohat Kapeng gangsal pengaosan inti Kapeng akhir panutup PEMBUKAAN Bapak Ibu Hadhirin Hadhirot engkang minulyo. Wassalaamu’Alaikum WR-WB 4. kulo ing mriki sak dangunipun ndereaken acoro ing ndalu puniko kathah keklintuanipun kulo nyuwun agungeng samudro pangarsami. Soho poro pangembat panggebating projo setianing negari ingkang minongko dados panggayoming poro kawulo dasih ingkang satuhu mahambek berbudi darmo.Engkang kito hormati panjenenganipun Bp. Soho poro konco leladi pramusaji ingkang sampun piniji ing gati..

. Penutup 5. Achmad Chalwani. proro dene ing mriki kawulo kuwo wantuncumantoko hanggampil kamardikan soho matur ing ngarso paduko sami. Sidoarjo. MM. Do’a 4. Muhammad Husain Rifa’i. beserta segenap dzuriah KH. KH. Sidiq. Pengasuh Pondok Pesantren “ANNAWAWI” Berjan Gebang Purworejo. Zarkasi. Yang kami hormati. Yang kami hormati.. Bapak H. Pelereman 7. Catur adi coro gatining wigati wiwahan lung tinampen penganten pamedar sabdo saking kadang besan soho hamnyeyuliti pangrebeb pinanganten kakung/sarimbit ingkang saking tlatah………………. Bilih ing ri kalenggahan sonten/dalu puniko kulo piñata minongko pranoto adi coro wonten ing acoro pahargyan wikraman agung wonten ing ri kalenggahan…………………. Yang kami hormati. istining gati boten jalaran kawulo kalak duking sugi siti mawah toto krami hananging yo awit saking awrat-awratipun nyundi dawuh panjenenganipun bapak…………………. Jawa Timur. Tumapak hadi coro ingkang ongko sepisan 1.... Bupati Purworejo. MC BAHASA INDONESIA Assalamu’alaikum ì wr. kapurwakan keparengno kulo hangaturakan minggah reruncening hadi coro ingkang sampun nirantan-nirumpoko. 6. Yang kami hormati. Poro rawuh kakung suwowono putri ingkang dahat sinudarsono ing budi Sak derengipun hadi coro pahargyan wikraman agung wonten ing r kalenggahan ……………………. Al-Mukarrom Bapak KH. Atur pagayu agyo saking ingkang hanengku karso ingkang mangke bade ka aturaken dening penjenenganipun bapak……………. KH. S.sarimbit garwo. wb. Poro rawuh kakung suwowono putri ingkang dahat sinudarsono ing budi Sak derengipun kaparengno langkung rumiyen kulo hangaturaken tebah siti sekul panuturing kelopo opo rantu bilih wonten lepat kawulo dene dereng sawatawis dangu rawuh paduko sami minunggar kadang besan dalah penderek pinanganten kakung/sarimbit ingkang saking tlatah……………. Al-Mukarrom Shohibul Fadhilah wal Karomah Bapak KH. Iklil Kelik Sumrahadi.Nuwun poro lenggah keparengno langkung rumiyin sumonggo kawulo nderek aken hangunjuk aken pujo puji puji astuti puji syukur sumonggo sesarengan kito haturaken dhumateng ngarsanipun gusti ingkang moho agung ALLOH SWT. Pengasuh Pondok Pesantren “JABAL NOER” Geluran Taman. Purwoko 3. Waosan sab’do gusti ingkang sampun sinerat wonten ing madyang wahyu tumelan hinggih kitab suci AlQur’an 2. bilih wonten ing ri kalenggahan sonten/dalu kulo dalah paduko sami saget nderek mangayu bagyo dinten wikraman agung pangunduhipun putro temanten kekalih kanthi kawontenan wilujeng boten kepanggih alangan satunggal punopo kalis nir ing sambi kolo.. Sos.. Nawawi. 5.

3. bertatap muka pada acara Haflah Khataman Akhirus Sanah ke-30 dan Haul Muassis Pondok Pesantren “AN-NAWAWI” Berjan Gebang Purworejo. yaitu dengan adanya Ad-Dinul Islam alā Thariqati Ahlissunnah wal Jamā’ah. R. Sambutan yang pertama atas nama santri. Kepadanya kami silakan. dari Trasan Bandongan Magelang. Asyhuri ‘Abdul Hadi. . disilakan. KH. sehingga kita dapat bekumpul. segera dimulai dengan rangkaian acara sebagai berikut: 1. Para tamu undangan. Muhammad Husain Rifa’i. KH. Alumni dan Ikhwan Thariqah QodiriyyahNaqsyabandiyyah 2. ì Hadirin Hadirat yang kami hormati Merupakan acara yang ke-2. Sambutan mewakili Santri. Pengajian Umum oleh: KH.. Asnawi Dahlan. Geluran Taman Sidoarjo Jawa Timur 7.. Kepadanya kami silakan. Bapak-Ibu wali santri. alumni. serta warga Thariqoh Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyyah Berjan Purworejo Yang kami hormati.Segenap Mursyid. R. Machsun Zein. Pengasuh Pondok Pesantren “Jabal Noer”. Sambutan Pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo 3. amin yā rabbal ālamin. yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyyah. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kab. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW. Kepadanya kami silakan. alumni pondok pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo dan Ikhwan Thariqah Qadiriyyah wan Naqsyabandiyyah yang akan disampaikan oleh: Bp. 2. yang akan dibawakan oleh: Bp. Wali Santri. pembacaan ayat-ayat suci al-Qur’an dilanjutkan Shalawat Nabi. wali santri.. 5. yang telah melimpahkan rachmat. ‘Athourrahman. bertepatan dengan Tanggal 18 Agustus 2008 M. ì Hadirin Hadirat yang dimulyakan Allah Merupakan acara selanjutnya. Ag. marilah kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. bertepatan dengan tahun 2007-2008 M. Hadirin – Hadirat yang kami hormati Acara Haflah Khataman Akhirus Sanah Ke-30 dan Haul Muassis Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo Tahun Ajaran 1428-1429 H. serta hadirin – hadirat yang berbahagia. SHI. Badal dan Imam Khususi. Pembukaan Pembacaan Ayat-ayat suci Al-Quran dan Shalawat Nabi Mujahadah Tahlil Prakata Panitia Sambutan-sambutan: 1. taufiq serta hidayah-Nya. kepada Bapak KH. ì Hadirin Hadirat yang dimulyakan Allah Merupakan acara yang ke-4 Prakata Panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh: Sdr. sambutan-sambutan: 1. Sambutan Bupati Purworejo 6. Tanggal 16 Sya’ban 1428 H. Najib Fathurrahman. S.. H. dengan tanpa ada halangan apapun. Mujahadah Tahlil yang akan dipimpin oleh: Bp. pada hari Senin.. Penutup dengan Doa ì Hadirin – Hadirat yang kami muliakan Untuk mengawali seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. 4. Imam dimohonkan kepada : Bp. Drs. KH. Asnawi Dahlan. Kepadanya kami silakan. Purworejo. ì Hadirin Hadirat yang kami hormati Dilanjutkan acara yang ke-3. Puji Syukur kita haturkan kepada Allah SWT.

oleh Pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo. bertepatan dengan tahun 2007-2008 M. Pengasuh Pondok Pesantren “JABAL NOER” Geluran Taman. MM. KH. Kepada Al-Mukarrom. Nawawi Berjan Purworejo. S. KH. Pengasuh Pondok Pesantren AnNawawi Berjan Purworejo. Bapak-bapak dan Ibu-Ibu Guru yang kami hormati Rekan-rekan yang kami sayangi ./@ahmadnaufa//Panitia Khataman PP An-Nawawi 2008 Wallahul muwaffiq ila aqwamith thorieq Wassalamu’alaikum wr. Hadirin-Hadirat yang Berbahagia Dilanjutkan sambutan yang ke-4. Kepada : Bp. oleh Bupati Purworejo Bp. 6. dalam rangka Khataman Akhirus Sanah ke-30 dan Haul Muassis Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Gebang Purworejo Tahun 1429 H. Al-Karim Ibnil Karim Shohibul Fadhilah wal Irsyad.Sos. Achmad Chalwani. maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pengajian. Muhammad Husain Rifa’i kami silakan ì Hadirin Hadirat yang kami mulyakan Dengan bacaan do’a. mohon maaf atas segala kekurangan. Achmad Chalwani. Iklil Kelik Sumrahadi. Sidoarjo. Hadirin-Hadirat yang Berbahagia Dilanjutkan sambutan yang ke-2.bertepatan dengan Tahun 2008 M. KH. 1. Wal Karomah. Terima Kasih atas segala perhatian. akan dibacakan S K santri teladan. Kepadanya kami silakan.  Peraih predikat santri teladan dimohon untuk maju ke panggung guna menerima S K santri teladan. wb. Muhammad Husain Rifa’i.Hadirin Hadirat yang kami hormati Sebelum acara sambutan ke-2. yang akan diserahkan oleh beliau: Al-Mukarom KH. Syaikhina Wa Murobbi Ruuhina Bp. Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo tahun ajaran 1428-1429 H. sekaligus Launching buku Biografi KH. kami silakan 1. ì Hadirin Hadirat Rahikumullah Merupakan acara yang ke-6 “Mau’idlatul Chasanah” beserta Do’a penutup yang akan disampaikan oleh Bp. Jawa Timur. H.. MC BAHASA INDONESIA PEMBAWA ACARA PADA ACARA PERPISAHAN LULUS SEKOLAH Salam..

7. yakni sambutan oleh rekan Benny Subbardjo. tiga tahun lamanya kita bersama-sama dalam lingkungan sekolah dimana terjalin rasa keakraban dan pertalian persaudaraan yang erat. 4. Baiklah untuk menyingkat waktu maka segera kami mulai acara selanjutnya. Pembukaan telah kami sampaikan di muka. Demikian susunan acara sederhana siang ini. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Guru yang kami muliakan dan rekan-rekan yang kami cintai.Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Tuhan YME atas berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka menghadiri acara perpisahan lulus sekolah kelas 3A SMU 1963. 5. Ingin rasanya kita bersama-sama dalam canda dan tawa namun pada hari ini kita harus berpisah demi melanjutkan cita-cita. Sambutan wakil atas nama teman-teman. 2. Ucapan salam perpisahan. Untuk itu yang kami cintai rekan Benny kami persilahkan! --. Ramah tamah. 6. 3. maupun antara siswa dan guru. baik diantara sesama siswa. Doa bersama.Sambutan rekan Benny--- . Adapun susunan acara dalam rangka perpisahan bersama sebagai berikut: 1. Sambutan wakil kelas 3A. Sambutan wakil atas nama Bapak dan Ibu Guru.

Untuk itu yang terhormat Bapak Imam kami persilahkan! ---Doa bersama--- . Berat rasanya hati ini berpisah dengan Ibu Guru yang telah rela dan ikhlas membimbing kami semua dengan penuh kesabaran dan tulus. Walaupun terkadang kami yang dibimbing sering membuat Ibu Guru menjadi jengkel dan marah namun beliau tetap memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh welas asih dan dedikasi yang tinggi. Hadirin sekalian sebelum acara kami tutup dengan ucapan salam perpisahan dan ramah tamah. Berkat beliau-beliaulah kami jadi pintar. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan dari Ibu Guru Wali kelas 3A. Kami semua berhutang budi kepada Bapak dan Ibu Guru. kita ikuti terlebih dahulu acara doa bersama. demikianlah hadirin sambutan dari Bapak Warsidi. Kami sebagai siswa dibawah bimbingan Ibu sangat terhari sekali dengan apa yang telah Ibu sampaikan. demikianlah hadirin sambutan rekan Benny dengan senyum yang khas dan gayanya yang jenaka membuat kita sulit untuk melupakannya. Untuk itu yang terhormat Bapak Warsidi kami persilahkan. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Warsidi yang bertindak selaku guru yang telah mengajar dan membimbing kita. Amin. Untuk itu yang terhormat dan tercinta Ibu Guru Retno Kumalasari kami persilahkan ! ---Sambutan wali kelas--- Demikianlah rekan-rekan sambutan dari Ibu Guru Wali kelas kita yang tercinta.Terimakasih rekan Benny. mudah-mudahan nasehat yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita sekalian. ---Sambutan wakil Guru--- Terimakasih Bapak Warsidi. semoga Tuhan YME berkenan menerima doa kita sekalian. Semoga Tuhan YME membalas amal dan bakti Bapak dan Ibu Guru. Untuk acara doa ini akan dipimpin oleh Bapak Imam Rosyidi Sag.

---Ucapan perpisahan saling berjabat tangan.1963 ِٓ ‫اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خ فئخ‬ ‫ألشأُٙ رىش٠ُ ا٢ثبء ٚاألِٙبد ِٓ ِؼٍّ١ٕب ٚأؽجبئٕب ، ٌذ٠ٕب صالس عٕٛاد ِؼب فٟ اٌج١ئخ اٌّذسع١خ اٌزٟ أٔشئذ فٟ شؼٛس األٌفخ ٚاألخٛح سثبؽ‬ ِٓ ً‫ٚص١ك ، عٛاء ف١ّب ث١ٓ صِالئٗ اٌطالة ، ٚوزٌه ث١ٓ اٌطالة ٚاٌّذسع١ٓ. 8. sebagai puncak pada acara perpisahan siang ini ialah ramah tamah sekaligus menikmati hidangan bersama yang dimasak khusus oleh para siswi kelas 3A.ٍُ‫3. Hadirin yang kami muliakan. sikap dan tingkah laku yang kurang berkenan dihati Bapak dan Ibu Guru. ٚلذِذ افززبػ ِمذِب‬ . Kami tidak bisa memberi apa-apa kepada Bapak dan Ibu Guru selain darma bakti kami bagi nusa dan bangsa. Sekali lagi untuk itu kami mohon maaf dan terima kasih. سعبٌخ ِٓ ِّضً ٔ١بثخ ػٓ اٌغ١ذ ٚاٌغ١ذح اٌّؼ‬ . pendidikan dan bimbingan serta pengarahan Bapak dan Ibu Guru berikan kepada kami selama ini. ِغّٛػخ ِٓ األؽذاس‬ ‫ٚداع خش٠غٟ اٌّذاسط‬ ، ‫ِغ خبٌض اٌزمذ٠ش‬ َ‫ا٢ثبء ٚاألِٙبد ِٓ أعزبرٔب اؽزشا‬ ُ‫اٌضِالء إٔٔب ٔٙز‬ ٟ‫ رخشعٗ ف‬A3 ‫ثبدئ رٞ ثذء دػٛٔب ٔشىش هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ػٍٝ ٔؼّٗ ٚاسؽّٕب رٌه وً ِب ٔغزط١غ عّغ ِؼب ِٓ أعً ؽؼٛس ؽفً ٚداع‬ . Sebelumnya kami atas nama siswa dan siswi kelas 3A SMU 1963 mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala pengajaran.‫1. Bapak dan Ibu Guru kami persilahkan. Selanjutnya kami persilahkan berdiri sejenak untuk menerima ucapan salam perpisahan dari para siswa didik.‫أعً االعزّشاس فٟ اٌّضً اٌؼٍ١ب‬ : ٌٟ‫رىٛ٠ٓ اٌؾذس ِٓ أعً فشاق ِغ إٌؾٛ اٌزب‬ . سعبٌخ ِٓ ِّضً ٔ١بثخ ػٓ أطذلبء‬ .‫2.Amien! Demikianlah acara doa ini telah kita lewati. أساد ٌٕب ِؼب فٟ إٌىبد ٚاٌؼؾه ، ٌٚىٓ فٟ ٘زا اٌ١َٛ ٌذ٠ٕب ٌفظ‬ . MC BAHASA ARAB ‫9. Dan apabila selama dalam mengikuti pendidikan dan pengajaran di sekolah ini telah banyak membuat marah dan jengkel oleh karena ucapan. kami mohon maaf yang sebesarbesarnya.

ػٍٝ اٌشغُ ِٓ إٔٔب أؽ١بٔب‬ ‫ٚرغزششذ غبٌجب ِب ٠غؼً اٌّؼٍُ أطجؼ ِغزبء ٚغبػت ٌىٕٗ ال ٠ضاي ٠ٛفش اإلسشبد ٚاٌزٛع١ٗ ِغ اٌزؼبؽف اٌىج١ش ٚرفبٔ١ٗ.---‬ ‫شىشا ٌه صِ١ً ث١ٕٟ ، ث١ٕٟ ٚرمٛي اٌغّٙٛس رؾ١خ اٌضِالء ثبثزغبِخ ِّ١ضح ٚأعٍٛة ثبسع ٠غؼً ِٓ اٌظؼت أْ ٠ٕغٝ. رشؼش أٔٙب‬ ‫صم١ٍخ ػٍٝ اٌمٍت عضء ِغ اٌّؼٍُ اٌزٞ وبْ ػٍٝ اعزؼذاد ٚطبدلخ ٌ١ٙذ٠ٕب عّ١ؼب ِغ اٌىض١ش ِٓ اٌظجش ٚاالخالص. ٚٔؾٓ عّ١ؼب ِذ٠ْٕٛ‬ ‫ٌٍغ١ذ ٚاٌغ١ذح اٌّؼٍُ. رؾ١خ ٚداع.‬ ‫ؽغٕب ٌفزشح لظ١شح صُ ٔجذأ فٛسا اٌؾذس اٌّمجً ، ٚاٌزٞ ٘ٛ ِٛػغ رشؽ١ت ِٓ لجً صِالئٗ ‪ ojrrabbuv‬ث١ٕٟ.‬ ‫سعبٌخ ِٓ اٌّؼٍُ ٔبئت --. اٌغ١ذاد ٚاٌغبدح ٚٔؾٓ ٔذػٛ اٌّؼٍّ١ٓ.‪mvtabvvt‬‬ ‫ٌزا ٔشؽت اٌضِالء ِٓ اٌّؼٍّ١ٓ ٚاٌٟ ؽجمزٕب اٌؾج١ت.‬ ‫اٌغ١ذاد ٚاٌغبدح لجً اٌؼشع ِغٍمخ ِغ رؾ١خ ٚداع ٚاٌؼ١بفخ ، ٚٔؾٓ ٔزبثغ أٚي طالح ِشزشوخ ، لذ ٠غش هللا رؼبٌٝ ٌمجٛي عّ١غ طٍٛارٕب.‫4. ألٔٗ ٘ٛ اٌّؾزشَ ٚاٌّؾجٛة اٌّؼٍُ اٌغ١ذح ‪ٌٕ ojtaRasabW lamuv‬ب دػٛح!‬ ‫رؾ١خ --. ٚاعّؾٛا ٌٕب‬ ‫اٌزبٌٟ ِزبثؼخ ِغ رظش٠ؾبد ِٓ فئخ اٌّؼٍُ 3‪ A‬اٌٛاٌٟ.--. دػٛح اٌّمجً ٚلفٕب ٌؾظخ ٌمجٛي خطبة ٚداع ٌٍطالة رؼٍ١ّب. إٌٝ ‪ iabsWbW‬اٌغ١ذ اٌششفبء ٚٔؾٓ ٔذػٛ.‬ ‫ٚعٛف ٠ىْٛ ٌٙزٖ اٌظالح اٌزٟ ٠مٛد٘ب اٌغ١ذ عبط ‪ lvsyWbW‬اإلِبَ. آِ١ٓ.‬ ‫ٚثبٌزبٌٟ رىٛ٠ٓ أؽذاس ثغ١طخ ثؼذ ظٙش اٌ١َٛ. ٌٙزا اٌزٞ ٔذػٛ اٌششفبء اٌغ١ذ اٌىب٘ٓ!‬ ‫--. أعبة ِب٠ٛ هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٌٍغ١ذ ٌٍغّؼ١بد اٌخ١ش٠خ ٚاٌزفبٟٔ ٚاٌّؼٍُ اٌغ١ذح.‬ ‫6.‬ ‫5. ٚٔؾٓ وطالة ثزٛع١ٗ ِٓ اٌغ١ذح ‪ mabmabW‬عذا اٌم١بَ ثٗ ِغ ِب ٌذ٠ٙب ٌزمٌٛٗ.--. ٚع١زُ رغٍ١ُ سعبٌخ ِٓ‬ ‫اٌغ١ذ ‪ iabsWbW‬اٌمبدَ اٌزٞ ٠ؼًّ ِذسعب اٌزٞ ٠ذسط ٚ٘ذأب.---‬ ‫شىشا ٌىُ ع١ذٞ ‪٠ ، iabsWbW‬مٛي اعزغبثخ اٌغّٙٛس ِٓ ‪ iabsWbW‬اٌغ١ذ ، ٚرمذ٠ُ اٌّشٛسح ٔأًِ أٗ ٠ّىٓ ٔمً ِف١ذ ٌٕب عّ١ؼب. شىشٔب ٌٗ ، ٚوبْ رٌه اٌزو١خ.اٌظالح‬ ‫اِ١ٓ! ٌٚزا فمذ رُ رّش٠ش طٍٛارٕب. اٌظالح ِؼب.رؾ١خ ٌٍّظبفؾخ ٚداػب. سعبٌخ ِٓ ٔبئت 3‪ A‬فئخ.‬ .‬ ‫7. ألٕٔب ٔؾت اخٛرٕب ث١ٕٟ دػٛح!‬ ‫رؾ١خ صِ١ً ث١ٕٟ --.‬ ‫--. ٌط١ف.

ٚإرا وبْ خالي اٌزؼٍ١ُ ٚاٌزذس٠ظ اٌزبٌ١خ فٟ ٘زٖ اٌّذسعخ ٌذ٠ٙب اٌىض١ش ٌغؼً اٌغؼت‬ ‫ٚاالٔضػبط ثغجت ِٛلف ٚاٌىالَ ٚاٌغٍٛن اٌزٟ ٟ٘ لٍٛة ألً سغجخ اٌغ١ذ ٚاٌغ١ذح ِبعغز١ش ، ٚٔؾٓ ٔؼززس لذس اإلِىبْ. Warsidi we invite. Okay for short time then we immediately start the next event. Message from the vice-class 3A. 2. Priest! . MC BAHASA INGGRIS Fathers and Mothers of our respected teacher Colleagues that we care about First of all let us thank God Almighty for His blessings and mercy on us all so that we can gather together in order to attend a farewell ceremony 3A high school graduating class of 1963. may God Almighty is pleased to accept all our prayers. Ladies and gentlemen before the show closed with a farewell greeting and hospitality. For that which we invite the honorable Mr. as well as between students and teachers.--Thank you fellow Benny. Opening have been presented in advance. It feels heavy heart to part with the teacher who has been willing and sincere to guide us all with great patience and sincerity. Although sometimes we are guided often makes the teacher became upset and angry but he still provides guidance and direction with great compassion and dedication. 4. both among fellow students. but on this day we have to separate for the sake of continuing the ideals. Amen. For that we love our fellow Benny invite! Greeting fellow Benny --. Message from the representative on behalf of friends.--Thank you Mr Warsidi. We are all indebted to Mr. Message from the vice-Teacher --. 3. 7. For this prayer will be led by Mr. Suave. and Mrs. very terhari do with what she has to say. Teacher. May the Almighty God replied to charity and devotion Mr. He wanted us together in the jokes and laughter.‫أ٠ٙب اٌغ١ذاد ٚاٌغبدح ، ثٛطفٙب اٌزسٚح فٟ ؽفً ٚداع ثؼذ ظٙش ٘زا اٌ١َٛ ٘ٛ ؽ١ت اٌمٍت فٟ ٔفظ اٌٛلذ االعزّزبع ٚعجخ ِطجٛخخ ِغ‬ ‫ اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خ اٌزٞ شىش‬A3 ‫ فئخ اٌفز١بد. which is welcome by fellow Benny Subbardjo. Retno Kumalasari our invite! Greeting --. Message from the representative on behalf of Mr. Warsidi which acts as a teacher who has taught and guided us. our three years together in the school environment in which established a sense of familiarity and close bond of brotherhood. The composition of the event in order to parting with as follows: 1. Prayer together. and Mrs. وبٔذ فٟ اٌغبثك ٚٔؾٓ ٔ١بثخ ػٓ اٌطالة اٌزوٛس ٚاإلٔبس 3691 فئخ‬A3 ً‫خظ١ظب ِٓ لج‬ ‫ٌغّ١غ ثغضاسح اٌزؼٍ١ُ ٚاٌزذس٠ظ ٚاإلسشبد ٚاٌزٛع١ٗ ِٓ اٌغ١ذ ٚاٌغ١ذح اٌّؼٍُ أػطٝ ٌٕب ؽزٝ ا٢ْ. ٔؾٓ ال ٔغزط١غ إػطبء أٞ شٟء ٌٍغ١ذ‬ ‫ٚاٌغ١ذح اٌّؼٍُ ثبالػبفخ اٌٝ رّغىٕب اٌجٍذ ٚاألِخ. To the honorable Mr. we follow the first joint prayer. Our thanks to him-was he so smart. Farewell greeting. Teacher. and Mrs. 6. Message from the next will be delivered by Mr. We as students under the guidance of Ms. Next let us follow along with remarks from the teacher Wali 3A class. ِٚشح أخشٜ ، ٌزٌه‬ . Thus the composition of simple events this afternoon. 5. Teacher. Fathers and mothers of our teachers and peers honored our loved ones. hopefully advice that he can convey useful for us all. Benny says the audience greeting colleagues with a distinctive smile and a witty style makes it difficult to forget. Imam Rosyidi Sag.ُ‫ٔؾٓ ٔؼززس ٚشىشا ٌى‬ 10. For it is esteemed and beloved teacher Mrs.homeroom So welcome colleagues from the teacher Wali our beloved class.--. says the audience response from Mr Warsidi.

kami pun dapat lulus dari SMP ini. Wb Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama guna mengadakan acara perpisahan sekolah.. We can not give anything to Mr and Mrs Teacher besides our devotion to country and nation. baik ke SMA. doa saya menyertai teman2 semua. ijinkan saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka perpisahan ini. tidak pernah pilih kasih dalam mendidik. saya ucapkan sukses selalu buat teman2. Tulisan yang berjudul : Contoh Pidato Kelulusan Sekolah Part I dari www. Akhir kata.co. Ladies and gentlemen we invite teachers. kami sebagai siswa sangat bangga dan berterima kasih dengan semua guru yang telah mengajar di sekolah ini. as a peak at a farewell ceremony this afternoon is warm-hearted at the same time enjoying the meal with a specially cooked by the girls class 3A. Juga untuk teman2 semua. Our Ladies and Gentlemen. Guru gave to us so far. Tapi tetap saya juga mendoakan teman2 semua dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Selama bersekolah di sekolah ini.--.Greetings to shake hands goodbye. we apologize as much as possible. karena kita sudah bersama2 selama 3 tahun ini. Master. (NAMA SMP) Dan teman-teman yang saya cintai Wr. . for that we apologize and thank you. 11.Prayer --Amien! So our prayers have been passed. And if during the following education and teaching in this school has a lot to make angry and irritated because of speech. ke SMK.. Sambutan kakak kelas SAMBUTAN PERPISAHAN KELULUSAN SEKOLAH Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan semua guru yang bertugas mengajar di sekolah ini dapat diberikan kesehatan yang baik dan diberi kebahagiaan selalu. and Mrs. Sambutan kakak kelas Assalamu’alaikum Selamat pagi dan salam sejahtera Yang terhormat kepala sekolah … (NAMA SMP) Yang kami hormati guru-guru sekalian Yang berbahagia. and Mrs. --. Para hadirin yang saya hormati. attitude and behavior that are less willing hearts Mr. Previously we were on behalf of male and female students 1963 class 3A high school who thanked profusely for all the teaching.niamblog. education and guidance and direction of Mr. serta teman-teman yang saya cintai. yang dengan sangat baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama guna mengadakan acara perpisahan sekolah. Next we invite stood for a moment to accept the farewell speech of the students educated.. sangat sabar dan tidak kenal lelah dalam membimbing kami. Bapak dan Ibu Guru. Once again. Sungguh berat rasanya berpisah dengan kalian semua.cc | Boleh di Copas asalkan mencantumkan link Blog ini | demikian privasinya 12. Berkat jerih payah semua guru. ke STM maupun institusi pendidikan lainnya untuk dapat mencapai cita2 yang selama ini diangan2kan. orang tua siswa ….

ke SMK. yang dengan sangat baik.Para hadirin yang saya hormati. Tapi tetap saya juga mendoakan teman2 semua dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. sehingga kita dapat memenuhi undangan Muwadda’ah siswa/siswi MTs.Ag -Kesembilan : Penutup / Do’a Demikianlah susunan acara yang dapat kami sampaikan. sangat sabar dan tidak kenal lelah dalam membimbing kami. TAUFIOQURROHMAN.(Amin Ya Robbal Alamin) Tak lupa pula sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita “Nabi besar Muhammad SAW” . Kepala Sekolah MTs. Wb EDIT INDONESIA 1 Al Mukarrom para Alim Ulama’ Yang terhormat. baik ke SMA. Bapak Kasi Mapenda Jombang Yang terhormat. hidayah serta innayahNya kepada kita semua. sahabat. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah… Wassalamu’alaikum Wr. ijinkan saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka perpisahan ini. Marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan baca’an Ummul Qur’an. Selama bersekolah. Bapak Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah SWT dengan lantaran taufiq. Sungguh berat rasanya berpisah dengan kalian semua. saya mau mengucapkan sukses selalu buat teman-teman semua. kami sebagai siswa sangat bangga dan berterima kasih dengan semua guru yang telah mengajar di sekolah ini. serta pengikutnya Illa Yaumil Qiyamah…. Mudah-mudahan semua guru yang bertugas mengajar di sekolah ini dapat diberikan kesehatan yang baik dan diberi kebahagiaan selalu. semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun…………… ( Al Fatihah ) . kami pun dapat lulus dari SMP ini. Al-Hikmah Pucangsimo -Keenam : Sambutan – sambutan -Ketujuh : Istirahat -Kedelapan : Ceramah Agama yang disampaikan oleh Mapenda DRs. Berkat jerih payah semua guru. M. ke STM maupun institusi pendidikan lainnya untuk dapat mencapai cita2 yang selama ini kita cita-citakan. Bapak/Ibu dewan guru Dan segenap para tamu undangan yang kami muliakan Serta sahabat-sahabat tercinta keluarga besar MTs. Juga untuk teman2 semua. (Amin Ya Robbal Alamin) Di sini kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini : -Pertama : Pembukaan -Kedua : Pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an -Ketiga : Pembacaan Tahlil -Keempat : Prakata Panitia -Kelima : Penyerahan Ijazah Ma’rif NU siswa/siswi Mts. Al-Hikmah Pucangsimo Yang kami hormati. karena kita sudah bersama2 selama 3 tahun ini. Doa saya menyertai teman-teman dan para guru semua…Akhirul kalam. Al-Hikmah Pucangsimo yang berbahagia. Segenap keluarga. Akhir kata. semoga acara ini dapat berkenan di hati para Bpk dan Ibu semua. AlHikmah Pucangsimo periode 2008-2009 dalam keadaan sehat wal’afiat……. H. tidak pernah pilih kasih dalam mendidik.

.. Al-Hikmah Pucangsimo dimohon untuk memberikan Ijazah … kepada Bpk H. SAID disilahkan kepada siswa / siswi Mts. sambutan : 1.. Penyerahan Ijazah Ma’arif NU kepada siswa / siswi MTs. marilah kita dengarkan secara seksama.Kepada Bpk H. MOHD.Kepada Bpk H. semoga ilmu yang yang telah diperoleh Di Mts. pembacaan Tahlil yang akan disampaikan oleh Al Mukarrom Bpk/Ibu ……………………….. ACHMAD QODRI di silahkan Memasuki acara yang ke-6. Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Pucangsimo….kepada para petugas di persilahkan naik ke atas panggung. Kepada Bpk ………. Wali Murid Kelas IX…Kepada Bpk/Ibu …………… di silahkan 3. Hadirin yang berbahagia Gayung bersambut kata berjawab.Terima kasih. yakni Istirahat yang akan diisi oleh koor beserta puisi…. SAID di silahkan 2. Al-Hikmah Pucangsimo Kepada Siswa / Siswi di silahkan menempati panggung kehormatan… Kepada Bpk Kepala MTs. Kepadanya Sdr/I ………… disilahkan. disilahkan. Al-Hikmah Pucangsimo…. Dilanjutkan acara yang ke-4.Kepada Bpk/Ibu …………. dengan sari tilawah ……………. sebagai pelengkap acara sambutan. Hadirin yang berbahagia . yaitu prakata panitia. MOHD. Ketua Komite MTs. marilah kita ikuti dengan penuh khusu’ dan tawadhu’ yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an. Dilanjutkan acara yang ke-3. Al-Hikmah Pucangsimo dimohon berdiri Dengan perasaan haru dan khidmat mengiringi.disilahkan Terima kasih disampaikan Acara berikutnya. Al-Hikmah Pucangsimo ini senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi generasi penerus perjuangan bangsa. ….. yang mana pada pagi hari ini akan dibacakan oleh Sdr/i……………. Dilanjutkan acara yang ke-2.

. .... Kepada beliau disilahkan Al-Hamdulillahirobbil ‘Alamin. ...... .. TAUFIOQURROHMAN. / Ms ... To Mr... . .. . welcome. welcome. hopefully this event can run smoothly without a hitch . ... and Mrs. . M.. reading holy verses of the Qur'an.. ... all.. let us follow with full khusu 'and tawadhu' ie. . which in this morning will be read out by Mr / i . Let us open this event together with baca'an Umm al-Qur'an. .. .welcome -Seventh: Rest -Eighth: Religious Lecture delivered by Mapenda Drs. .. . ...Kini kita sampai pada acara yang di nanti-nantikan ialah Ceramah Agama yang akan disampaikan oleh Al Mukarrom ………….. Continuing events to-4.. . Br him / I . with sari recitations .. illa Yaumil Qiyamah... Al-Hikmah Pucangsimo happy. EDIT INGGRIS 2 Al Mukarrom the Alim Ulama ' Dear. Principal MTs. Al-Hikmah Pucangsimo 2008-2009 period in a healthy condition wal'afiat . Al-Hikmah Pucangsimo -Six: Welcome . mohon maaf yang sebesar-besarnya dari segala kekhilafan. acara demi acara dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kami sebagai pembawa acara....... and his followers . Mr / Mrs council teacher And all of our invited guests who honored And beloved friends of the family of MTs. Kasi Mapenda Jombang Dear Mr. Continuing the event that the 3rd. To Mr... . Welcome . Ag -Nine: Closing / Benediction Thus the composition of events we can state. .. Continuing events to-2. .... . . .. innayah His guidance and to us all.. so that we can fulfill the invitation Muwadda'ah students MTs..... friends.. Tahlil readings that will be delivered by Al Mukarrom Mr / Ms . ... ..... (Al-Fatihah) Thank you.... . H..... ." The whole family.. the preface to the committee.. Al-Hikmah Pucangsimo Dear...... Sebagai ungkapan rasa syukur marilah acara ini kita tutup dengan do’a.. (Amin Yes Robbal Alamin) Here we as the host will read out the composition of the show this morning: -First: Opening -Second Reading of verses of holy Quran -Third: Reading Tahlil -Fourth: Preface Committee -Fifth: The delivery of diploma Ma'rif NU students Mts.... .. .. .. (Yes Robbal Amin Alamin) There is also still tercurahkan sholawat and greetings to our lord "Great prophet Muhammad.... . ... Mr. hopefully this event can be pleased in the hearts of Mr.... Let us praise and thank Allah SWT with haturkan presence because Taufiq.. . . .

.. EDIT ARAB 3 ' ُ١ٍ‫ اٌؼٍّبء اٌؼ‬mjrabbvt ‫آي‬ mawauba ٟ‫ وبع‬gvtrauJ ‫ػض٠ضٞ اٌغ١ذ‬ ‫ػض٠ضٞ اٌغ١ذ‬ ojiauJsWtv ‫اٌشئ١غ١خ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف.. Submission Ma'arif NU diploma to students MTs... ACHMAD Qodri in please Entering the event of the 6th.. To his welcome.Thank you delivered The next event.. apologize as much as possible of any mistake.. Head of Madrasah Al-Hikmah Tsanawiyah Pucangsimo .. Al-Hikmah Pucangsimo requested to provide a certificate to Mr. Al-Hikmah Pucangsimo please stand up With feelings of emotion and solemn accompaniment. . Attendees are happy Tit for tat reply said.. SAID in please 2.. . as a welcome complement to the show. hopefully the knowledge that has been obtained In Mts... . Al-Hikmah Pucangsimo ... To Mr / Ms .. Mohd.. the event for the event can be facilitated with the best. H.. ششوخ اٌؾىّخ‬ ٓ١ٍّ‫ػض٠ضٞ اٌغ١ذ / اٌغ١ذح ِغٍظ اٌّؼ‬ ُ٠‫ٚعّ١غ ػ١ٛفٕب اٌّذػٛ٠ٓ اٌز٠ٓ رىش‬ . Committee Chairman MTs. H... ... to students Mts. please take center stage To Mr. Head MTs.... Al-Hamdulillahirobbil 'Alamin. H. We as host. greeting: 1.. on please 3. ... As an expression of gratitude for this event let us close with prayer. To Mr. . the rest will be filled by the choir and its poetry . . .... SAID welcome. The Parents Class IX . Attendees are happy Now we come to the event in looking forward to is the Religion Lecture will be delivered by Al Mukarrom . to the officers at invite climbed onto the stage. Mohd. To Mr. . Al-Hikmah Pucangsimo is always a useful science and become the next generation of national struggle. . .. let us listen carefully.. Al-Hikmah Pucangsimo To the Students / Girls in honor ..

.... ‪ِ ، NAUHOIRUllIFmAT‬ؾّذ ؽظ‬ ‫رغؼخ ٚ: اخززبَ / اٌذػبء‬ ‫ٚثبٌزبٌٟ رىٛ٠ٓ األؽذاس ٠ّىٕٕب أْ ٔمٛي ، ٠ّىٓ أْ ٔأًِ أْ ٠غش ٘زا اٌؾذس فٟ ٔفٛط عّ١غ اٌغ١ذ ٚاٌغ١ذح.... ششوخ اٌؾىّخ ‪ojiauJsWtv‬‬ ‫ٌٍطالة / ثٕبد رىش٠ّب.‬ ‫فٍٕغجؼ ٚأشىش هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ِغ ٚعٛد ‪ mamjbrau‬ألْ رٛف١ك ، ‪٘ Wuuayam‬ذا٠زٗ ٌٕٚب عّ١ؼب ، ؽزٝ ٔزّىٓ ِٓ رٍج١خ دػٛح اٌطالة‬ ‫‪ mj'abba'am‬اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف... ششوخ اٌؾىّخ ‪٠ ojiauJsWtv‬شعٝ اٌٛلٛف‬ ‫ِغ ِشبػش اٌؼبؽفخ ِٚشافمخ اٌغٍ١ٍخ ، ٚٔأًِ ِغ اٌؼٍُ ثأْ لذ رُ اٌؾظٛي ػٍ١ٙب‬ ‫فٟ إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف.. ششوخ اٌؾىّخ ‪ ojiauJsWtv‬دائّب اٌؼٍُ إٌبفغ ٚأطجؼ اٌغ١ً اٌغذ٠ذ ِٓ إٌؼبي اٌٛؽٕٟ..2 ، دػٛٔب ٔزبثغ ‪ rmjsj‬اٌىبًِ ٚ‪' ma'abmj‬أٞ لشاءح آ٠بد ِٓ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، ٚ٘ٛ فٟ ٘زا اٌظجبػ عٛف لشأٖ اٌغ١ذ /‬ ‫أٔب. إٌٝ اٌغ١ذ.........‬ ‫اعزّشاس ؽبٌخ ػذَ ٚ3 ، ٚلشاءاد اٌزٍٙ١ً اٌزٟ ع١زُ رغٍ١ّٙب ِٓ لجً ششوخ ‪ mjrabbvt‬اٌغ١ذ / اٌغ١ذح..... أ٘ال ٚعٙال..‬ ‫أؽذاس ِٛاطٍخ .‬ ‫أؽذاس ِٛاطٍخ . إٌٝ اٌغ١ذ /‬ ‫اٌغ١ذح..‬ ‫اٌؾؼٛس عؼذاء‬ ‫ٚلبي اٌؾٍّخ ٌالؽالع ػٍٝ اٌشد اٌّزجبدي ، ٚرٌه اعزىّبال ٌٍزشؽ١ت اٌّؼشع ، دػٛٔب ٔغزّغ ثؼٕب٠خ ، رؾ١خ :‬ ‫1..‬ ‫دػٛٔب فزؼ ٘زا اٌؾذس ِغ اٌمشآْ أَ ‪ raia'au‬اٌمبػذح ، ٔأًِ أْ ٘زا اٌؾذس ٠ّىٓ رشغ١ٍٙب ثغالعخ دْٚ ػمجخ........... عّ١غ أفشاد األعشح ٚاألطذلبء ، ٚأرجبػٗ......... ِغ رالٚاد عبسٞ. ؽٍجذ اٌؾىّخ ‪ٌ ojiauJsWtv‬زمذ٠ُ اٌشٙبدح إٌٝ اٌغ١ذ ٖ....4 ،‬ ‫ِمذِخ إٌٝ اٌٍغٕخ.. ٖ...... صالصب ‪ lajtWR‬اٌم١بِخ.............. إٌٝ اٌغ١ذ‬ ..'aR'a'Wam‬ؼُ‬ ‫‪ lvrraR‬اِ١ٓ اٌؼٍّ١ٓ)‬ ‫ٕٚ٘بن أ٠ؼب ِب صاي ‪ٚ smvRa'am mabijbamrau‬رؾ١خ ٌشثٕب‬ ‫"اٌؼظّٝ إٌجٟ ِؾّذ"..... عؼ١ذ أ٘ال ٚعٙال ،‬ ‫ٌطالة اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف.....ِشؽجب‬ ‫اٌغبثؼخ : اٌشاؽخ‬ ‫اٌضبِٕخ : اٌذ٠ٕ١خ ِؾبػشح أٌمب٘ب ‪mawauba‬‬ ‫دائشح االعزؼالَ ٚاألِٓ. ِشؽجب ثىُ........ آي عؼ١ذ ‪ ojiauJsWtv‬اٌؾىّخ.. . ِشؽجب ثىُ. ششوخ اٌؾىّخ‬ ‫‪ojiauJsWtv‬‬ ‫اٌغزخ : ِشؽجب -... (أِ١ٓ اٌؼٍّ١ٓ ‪ٔ lvrraR‬ؼُ)‬ ‫ٚٔؾٓ ٕ٘ب ثٛطفٙب اٌجٍذ اٌّؼ١ف ٚعٛف رال رىٛ٠ٓ إظٙبس ٘زا اٌظجبػ :‬ ‫ٚاٌؼشش٠ٓ : افززبػ‬ ‫اٌمشاءح اٌضبٔ١خ ِٓ آ٠بد اٌمشآْ اٌىش٠ُ‬ ‫اٌضبٌضخ : لشاءح اٌزٍٙ١ً‬ ‫اٌشاثؼخ : ٌغٕخ ِمذِخ‬ ‫اٌخبِغخ : رغٍ١ُ '‪ ma'bW‬دثٍَٛ إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف ؽالة ٔٙؼخ اٌؼٍّبء.. اٌشعبء اٌظذاسح‬ ‫إٌٝ اٌغ١ذ سئ١ظ إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف...‬ ‫شىشا ٌه عٍّذ‬ ‫اٌؾذس اٌّمجً ، رمذ٠ُ دثٍَٛ االْ ِؼبس٠ف إٌٝ إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف اٌطالة.............‫ٚاٌّؾجٛة أطذلبء ِٓ ػبئٍخ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف... (عٛسح اٌفبرؾخ)‬ ‫شىشا ٌه.. ششوخ اٌؾىّخ ‪ ojiauJsWtv‬اٌفزشح 8002-9002 فٟ ؽبٌخ طؾ١خ ع١ذح ‪ٔ( ........... سئ١ظ اٌّذاسط اٌذ٠ٕ١خ ‪ ojiauJsWtv Nsaua'Wyam‬اٌؾىّخ....... ِؾّذ.... س ٌٗ / أٔب..

... Hadirin dan temanku yang berbahagia Baru saja ujian akhir tahun kita lalui. آي‬ ‫ فٟ اٌشعبء‬RvbbW ‫أشّذ‬ ... Al-Hikmah Pucangsimo periode 2008/2009 tanpa halangan suatu apapun.. TAUFIQURROHMAN.. karena kita semua masih di beri kesempatan hidup di muka bumi ini dengan menikmati segala fasilitas yang telah di sediakan di atasnya.ٖ ‫ اٌؾىّخ. إٌٝ اٌغ١ذ / اٌغ١ذح...... ػٍٝ اٌشعبء‬ .. Puji syukur yang tak terhingga. عؼ١ذ فٟ اٌشعبء‬ ‫2. سئ١ظ ٌغٕخ إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف. MOHD.‫ٖ. IBNU AMIRUDDIN -Yang terhormat Drs.. oleh karena itu marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT dengan jalan belajar lebih giat .. ٌؼجبؽ فٟ دػٛح طؼذ ػٍٝ خشجخ اٌّغشػ‬ ‫اٌؾؼٛس عؼذاء‬ ، ٗ‫ اٌذ٠ٓ ثٓ.. ِؾّذ. Al-Himah Pucangsimo yang berbahagia... semoga semua teman-teman kita lulus tanpa ada yang tertinggal.. فئخ ا٢ثبء اٌزبعغ..‫ٚٔؾٓ وذٌٚخ ِؼ١فخ ، اػززس أوجش لذس ِّىٓ ِٓ أٞ خطأ‬ EDIT SAMBUTAN INDONESIA -Al-Mukarrom para alim ulama’ -Wabil khusus Bpk KH. M.Ag selaku Kasi Mapenda Jombang -Yang terhormat Bpk H.. SAID ZAMACHSYARI selaku Kepala Madrasah Tsanawiya Al – Hikmah Pucangsimo -Bpk Ibu Dewan guru yang selalu kami hormati dan taati -Segenap tamu undangan.... وزؼج١ش ػٓ االِزٕبْ ٌٙزا اٌؾذس دػٛٔب اٌٛص١ك ِغ اٌظالح‬FatbjRWRRamWbvrrWR ‫ٚ٠ّىٓ ر١غ١ش آي‬ .. marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah SWT.. Hal ini merupakan rahmat dan innayah dari Allah SWT yang di berikan kepada kita semua.. ػٍٝ رشؽ١ج‬mjrabbvt ٟ‫ٚا٢ْ ٔأرٟ إٌٝ اٌؾذس فٟ اٌزطٍغ إٌٝ ٚع١ٍمٟ اٌّؾبػشح اٌز‬ ..‫دخٛي اٌؾذس ِٓ 6 ، عٛف رّأل ثم١خ ِٓ لجً عٛلخ ٚشؼش ثٗ.‫ اٌؼٍّ١ٓ ، ٘زا اٌؾذس ٌٍؾذس ِغ أفؼً... H.. serta sahabat-sahabat tercinta keluarga besar MTs. sehingga dengan bertambahnya umur kita bisa berkumpul dalam rangka Muwadda’ah siswa/siswi kelas IX mtS.. الٌغ١ذ‬ojiauJsWtv ‫3..

SAID ZAMACHSYARI as Principals Tsanawiya Al . TAUFIQURROHMAN. Kita berpisah bukan untuk bercerai berai tapi perpisahan ini akan membukakan jalan bagi kita menuju kesuksesan. Akhirnya. Hanya untaian do’a kami mengiringi semoga Allah SWT membalas setiap amal Bapak Ibu guru dengan berlipat ganda sehingga menjadi amal jariyah...Hikmah Pucangsimo Mr.. Board-teacher who always respect and obey our -All the invited guests.. H. Tiada Titah yang tak dapt dan . Maaf Bpk Ibu gruru untuk kami semua. kami atas nama wakil dari kelas IX. jangan sampai melanggar aturan-aturan negara Indonesia tercinta ini.... M... and friends of beloved family MTs. Hingga segala kekhilafan di hapuskan dengan pintu maaf dan saling mendoakan. mudah-mudahan menjadikan pengalaman dan pelajaran bagi kita semua.. namun kami tak mampu membalas jerih payah Bapak Ibu guru. dan tahun begitu cepatnya berlalu... Ibn Amiruddin -Dear Drs.lagi dan menata diri dalam mengarungi kehidupan ini. Ag as Kasi Mapenda Jombang Dear Mr H.. .... Bapak ibu Dewan guru yang kami hormati begitu sabar dan ikhlasnya Bapak Ibu guru dalam memberikan ilmu pada kami.... Temam-temanku semua yang selalu kami sayangi Tanpa terasa waktu telah bergulir begitu tepatnya hari berganti. mohon dengan seikhlas-ikhlasnya. Suka duka manis dan getirnya berteman telah kita lalui bersama. Tiga tahun sudah tanpa terasa kita mengenyam bangku sekolah ini.. Mrs.. Harapan kami dengan perpisahan di malam hari ini. Tanpa maaf dan restu Bpk Ibu guru akan memberatkan setiap langkah kaki kami untuk menggapai semua cita-cita kami menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan negara dengan ridlo dari Allah SWT.. Amin YA Robbal Alamin... Mohd. Bapak Ibu Dewan Guru. bulanpun menyingsing. marilah kita buka selebar-lebarnya pintu hati kita semua untuk salaing memaafkan.. Al-Himah Pucangsimo happy..selanjtnya selesai EDIT SAMBUTAN INGGRIS -Al-Mukarrom the scholars' Mr KH-Wabil special..

EDIT SAMBUTAN ARAB ' ‫ اٌؼٍّبء‬mjrabbvt ‫ آي‬ٓ٠‫اٌغ١ذ ؿ ... Finally. Ladies and my friends who are happy Recently we passed the final exam year. Temam the girls all that we have always loved Without feel the time has rolled out so precisely daybreak.. ششوخ اٌؾىّخ‬ . YES Robbal Amin Alamin. teachers in providing the science on us.Infinite grace. may all our friends graduate without being left behind. let us open wide as all the doors of our hearts to forgive salaing. Mrs. Only our prayers accompany strands may Allah SWT replied to every charity Mr. hopefully making the experience and lesson for us all. Without forgiveness and the blessing of Mr.‫ فزشح 8002/9002 دْٚ أٞ ػبئك ػٍٝ اإلؽالق‬ojiauJsWtv ‫األؽشاف اٌزبعغ اٌظف. we on behalf of the representatives of class IX.ٖ . We split apart not to get divorced but this separation will open the way for us to success.. Until all the oversight been waived by the door of forgiveness and pray for one another.‫ عؼ١ذح‬FWtam ojiauJsWtv ‫* ػّبْ ِشبسوخ عّ١غ اٌّذػٛ٠ٓ ٚأطذلبء األعشح ِٓ إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف اٌؾج١ت. Sorry Mr.اٌٛاثً اٌخبطخ. but we can not reply to toil Mr. because we all still given the opportunity to live on this earth to enjoy all the amenities that have been provided on it. Mrs. No Commandments are not dapt and finished selanjtnya . let us always haturkan presence of God Almighty. teachers with doubled so that a charitable jariyah. please with seikhlas-ikhlasnya. Like grief sweet and getirnya friends we have been through together. Mom teacher will weigh every step our feet to reach all the ideals we uphold the values of religion and state by ridlo from Allah SWT. so that with age we can gather in order Muwadda'ah students / IX grader mts. therefore let us give thanks to the presence of Allah SWT even harder way to learn and organize yourself in this living life. bulanpun dawning.‫ػض٠ضٞ ، اٌذوبرشح‬ Nsaua'Wya ٓ١١ٍ‫ ثٛطفُٙ فبػٍ١ٓ أط‬IAmASFolAlO ‫ػض٠ضٞ اٌغ١ذ ٖ.‫آي‬ ‫اٌغ١ذ اٌغ١ذح اٌّغٍظ ٚاٌّؼٍّ١ٓ اٌز٠ٓ ٠ؾزشِْٛ ٚ٠ط١ؼْٛ دائّب ٌذ٠ٕب‬ . ِؾّذ. عؼ١ذ‬ ‫ اٌؾىّخ‬ojiauJsWtv -. not to violate the rules of this beloved country Indonesia . It is a blessing from Allah SWT and innayah that is given to us all. teachers.. gruru for us all. Our hope with a farewell at night. ثٓ اِ١ش اٌذ‬ gvtrauJ ٟ‫ وبع‬mawauba ‫ ، ِؾّذ ؽظ وّب‬AUHORUllIFmATN . Mr mothers Council we respect the teachers who so patiently and ikhlasnya Mr. آي‬ ‫ ِٓ هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ، ألٕٔب عّ١ؼب ال رضاي رؼطٝ فشطخ ٌٍؼ١ش ػٍٝ ٘زٖ األسع فٟ ؽك اٌزّزغ‬mamjbrau ‫الٔٙبئٟ ٔؼّخ ، ٚدػٛٔب دائّب ٚعٛد‬ ‫ / إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد‬mj'abba'am َ‫ثغّ١غ ٚعبئً اٌشاؽخ اٌزٟ رُ رٛف١ش٘ب ػٍٝ رٌه ، ِغ اٌزمذَ فٟ اٌغٓ ثؾ١ش ٠ّىٕٕب عّغ اٌطالة فٟ إٌظب‬ . Al-Hikmah Pucangsimo 2008/2009 period without any hindrance whatsoever. Father Mother Board Teacher. Mrs. Three years already without us mengenyam feel this school. and the years went by so fast.. Mrs..

saRauumuya‬‬ .. إٔٙب ٔؼّخ ِٓ هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٚ‪ Wuuayam‬اٌزٟ‬ ‫رؼطٝ ٌٕب عّ١ؼب ، ٌزٌه دػٛٔب ٔؼطٟ ثفؼً ٚعٛد هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ اٌطش٠ك األطؼت ٌٍزؼٍُ ٚرٕظ١ُ ٔفغه فٟ ٘زٖ اٌؾ١بح اٌّؼ١شخ ، ٚػذَ أزٙبن لٛاػذ‬ ‫٘زا اٌجٍذ اٌؾج١ت أذٚٔ١غ١ب .lvrraR‬‬ ‫األة ٚاألَ اٌّغٍظ اٌّؼٍُ ، ٚٔؾٓ ثبٌٕ١بثخ ػٓ ِّضٍٟ اٌطجمخ اٌزبعؼخ ، ٠شعٝ ِغ ‪ saWrmRas.. ثبٌفؼً صالس عٕٛاد دْٚ اْ ٠شؼش‬ ‫‪٘ tauJauyat‬زٖ اٌّذسعخ. ٚثظشف إٌظش أمغبَ ٔؾٓ ال ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌطالق ٌٚىٓ ٘زا اٌفظً عٛف ٠فزؼ اٌطش٠ك‬ ‫ثبٌٕغجخ ٌٕب ٌزؾم١ك إٌغبػ....... Jbjbj -WrmRasuya‬اعف اٌغ١ذ اٌغ١ذح ثبٌٕغجخ ٌٕب‬ ‫عّ١ؼب. فمؾ طٍٛارٕب رشافك فشٚع هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ لذ أعبة ػٍٝ وً اٌّؼٍّ١ٓ اٌخ١ش٠خ اٌغ١ذح اٌغ١ذ ِغ اٌؼؼف ثؾ١ش ‪ uabWyam‬اٌخ١ش٠خ.‬ ‫ٚٔأًِ ِغ ٚداع فٟ اٌٍ١ً ، ٚدػٛٔب إٌٝ األثٛاة ِفزٛؽخ ػٍٝ ِظشاػ١ٙب فٟ وً لٍٛثٕب أْ ٠غفش ‪..saRaWuJ‬‬ ‫ٚأخ١شا ، ال اٌٛطب٠ب ال ‪ٚ bawm‬أزٙذ ‪..... ِضً أطذلبء اٌؾضْ اٌؾٍٛ ٚ‪ٌ JamWbuya‬مذ رُ ِٓ خالي ِؼب ، ِّب ٠غؼً ٔأًِ رغشثخ ٚػجشح ٌٕب عّ١ؼب..‬ ‫ِغٍظ أِٙبد اٌغ١ذ ٚٔؾٓ ٔؾزشَ اٌّذسع١ٓ اٌز٠ٓ ثظجش ٚ‪ WrmRasuya‬اٌّؼٍّ١ٓ اٌغ١ذ اٌغ١ذح فٟ رٛف١ش اٌؼٍُ ػٍ١ٕب ، ٌىٕٕب ال ٔغزط١غ اٌشد ػٍٝ اٌىذ اٌغ١ذ‬ ‫اٌغ١ذح اٌّؼٍّ١ٓ..... ؽزٝ رُ اٌزٕبصي‬ ‫ػٓ اإلششاف ػٍٝ ثبة اٌّغفشح ٚاٌذػبء ٌجؼؼٕب اٌجؼغ...‫اٌغ١ذاد ٚأطذلبئٟ اٌز٠ٓ عؼذاء‬ ‫طذس ِؤخشا ٚٔؾٓ فٟ اٌغٕخ االِزؾبْ إٌٙبئٟ ، ٚ٠ّىٓ ٌغّ١غ أطذلبئٕب ػٍ١ب دْٚ أْ رزشن ٚساء٘ب...‬ ‫‪ Natat‬اٌفز١بد أْ عّ١غ ٌمذ أؽججٕب دائّب‬ ‫دْٚ ٠شؼش أْ اٌٛلذ لذ خشعذ ػٍٝ ٚعٗ اٌزؾذ٠ذ ؽزٝ اٌفغش ، فغش ‪ِٚ ، rjRauwju‬شد اٌغٕٛاد ثغشػخ.. دْٚ ِغفشح ٚٔؼّخ اٌغ١ذ اٌّؼٍُ أِٟ عٛف رضْ وً خطٛح ألذإِب ٌٍٛطٛي إٌٝ عّ١غ اٌّضً ٔزّغه ثم١ُ اٌذ٠ٓ ٚاٌذٌٚخ اٌزٟ ‪ ِٓ bWbRv‬هللا عجؾبٔٗ‬ ‫ٚرؼبٌٝ.. ٔؼُ‬ ‫اٌؼٍّ١ٓ اِ١ٓ ‪...

32.$% ./7.9..3 K.3.::.$.9.Å %..2.340$/7 94:77.3.8../ 3:8.3 K./.503003.9.07.. !03.2-:9.08&.. 803.3 09:..28..3 $ 05.:3:.407 0:7...5.3..5.37:8$...73 2.7.3 8.3././7.39.3 $ 05.3!:74704 /03.3.888!43/4!08.9.7..9!:74704  !03.2.25.3 .3/43..-.3.25./.9 .37.:23543/4508.3..22:..3 90.9./73 . .3/..2472..%2:7  !03:9:5/03.3.9:/03.:168079./7.93./.3/-...3&2:240 :.5.23 $.. 83.7.07.3...3/./73 ...0..8../73.%.--..Å..3..3 405 # .38.52:.::..68.988:33.:7.:3  5..98:.203::.3.:2.$003.80./03.5:3 ..397033 ..397 :23/.397033 .7.3. $.3/./.3 K.76.3405 78  # .3..2.2025.3/03.2-:9../73.:907.3$/4./.3:9.!.7.3:9. ":7.9 ..- .3  $.2-:9././$ ./.3%.3/03.-:.3..5 83.-./.:23 8079.74.3./.2::3/..".83.9:7.3.39.2./7.2.:89:8 8007..9../.3..320..8:!43/4!08.2.../.30 502-...22.5.3/2:. -.9 07:5..35.3..28..3/4308.23Å 7......9 9.9 ..397 ..3..3.- !:74704 05..7$033 %.::3:3..8:303 05.37. K.  $.:3.7. !:$::79.39703 ..34..30-.3/."4/7..3$.9.....9...../7. ..9.305.2-:9./.3 -07905./:8.%.5:78/ .3 !:74704/.3%.3!:74704  $.3/5253405 8:7 -/:.7.764"./2:.98079.7.. 07:5.%.2472. ":7 ../73..30 :.3.5././73 ...7..22.. .9.-./7.30 !7.8....28.9 !.- 2./7.0 /.3.2:8:8 8079.2-:9.3.35079.3/.80.3 K.37:8$.2472.397 .1.3.9.. !7.07.68.3 &39:203.3..2472.397033 ..3$.7...3.3.3.3/8.3#1./.3&22:9..3.305.2/2443.3!:74704 %..80-.3.2-:9.9.3.2. 8.9.8:!43/4!08.9.3  $..9.2-:9..2. -:.-.3..39.7..3.28...9.5.3/8.-.888 !43/4!08./.3 /8./ /.39703  07..3 %..3.7.397 ..3.3 .3.39./03.1..2.76.9 .3 !02-.$.3./..390..3.2Å .80:7:7.3%.2.07.8..7 %7.3:5..9.98:..3./.9.$.- :. .3..28024.3/2:./.3!03.2../.9:77.8.202-.3 -07905.2.0 /...3 !:74704 .9.3-07-. ..2.76..3 8.!.39.3:93.68.8.2-:9. 07:5.3 05./73..397 .3-.3.-07:9      !02-:.7.3.9.305..7./7.9-0:25: -079.-.-0.3.3../7.

3  ./..2472...:74--#::3.9!:747045 0$:27.3/4 .72 $4-:..:05./73 .-07.3/2443:39:2.742 .39790.3 ...3.3%..7742 .80:7:7.:2:.3. $..3 ...9.3#1. 07:5./73./..5 :..: :....9.3/-.3.3.3..07.880.38.503:9:5. 0 /.28.98.7.38.2-:9.3:9.3405  :../7.3/8.3.3%.27. .8:!43/4!08.2-:9./7..3-.7.3!:74704%..3 .9.28.3 24432...3.888!43/4!08.9.30-.3:3:3././73 .74 ..3 K.203072.742...3 /.3.880.340-0.1 .07. ..3 $/4..503.3.9:.3 ..3 03.:8 .28.::.5 .30 40:5.2.2.307-.3 K.3-::47...3!:74704 05.:3   O !07..3!:74704  .570/.9#.3 !03.3 /03.7.3./.3!:74704 9.22.%2:7 05./ $ $48 05.2-:9. ./.9../ ..3$8.07.9.30 .:3. :..3./73.397033 .0:7.39790.3:9.3/807../:8.3..22:..7.72-3.../73./.397033 ..4 .7.37:8$.3.07. -08079. .2./7././7.3 !43/4!08.3#1.397033 .07.. 2.9 $0-0:2.9.: /.3/03..8.307-.$8..397033 .78..1./:8..9./.507.3 -07905.8..30 40!03.30 .9.2.3..25.39. !03.22.:3.39790.8.3.:3  %072../7..39703 # 0:7.3!:74704 80..8:!43/4!08../.9.8:!43/4!08.:3 -07905.

.2.:1./3.

.

:2:.2.. .6.2: ..116....!.39.9.88.2994706 .:27 -  .3!! 3 ..

2 .3.9 #0.28./.3-: -::7:. -.5.3  ..3.2472.5.. -- !#!# !#!$&&$$ $.3.3 70.

 -8.50758.39. 9..3..80/07.8./2.3. 3.3  #.7:8-0758.2.3:9..9 .22:.808.2-:9.2.3:7: 337.9..28./.3/2:.3..2. ./0220.8  4.-.3804.39.7.23:3.2./7 .25078.:5:3.38:8:3.-078../.2..2.-078.3.39.2 7.7..5.3..88.83.39.70.3.2.:39:2033. 8. 2. 50758.2.2.2.3:93./.3.2:35..907. /. 9.0.7/4 &39:9:.2.25.37. /.88.0.3 70.38.390.-078::705.3/.9..-07:9 !02-:.7.8.3.38.7.80./.7..:3.3..9. 0.8-07.902.802:..250758..  $.2.2-:9.3.  02.3.37.9.9./.7.:/....3.9././.5:38:8:3....3  $.7.307.. 8.9:2...3033  . 9.3.2. -.7.3/.5.39.2. -07:25: -078.33  .  &..3-078...739.7.3033 $:--..3/. 803.2.3.83./.2.9.-078..3 ::8 804.3.22:.3033.../.9.5.3-::7:  $.35079./.2.9.3 902.2. 9.8 $& .2.2-:9.3-: -::7:..34070.8.2-:9.3..3 $. .370.370.!079.05.9./..8007.2.27. 8...80-.9.35078.2-:9.%:.5.2.3. 203./.3.9 -.

202-:.:5:3 907. /03.-::7:#0934:2.5. 9.3 8.303.3 80-0:2 . $.2-:9..3 .%072.3-::7: 07. 3..3202-2-39.3 503: 08.2-:9.3033/03.7...8.78/ .25078...3-2-3.2.2 9:9:5 /03.33..3 ./03.99.2. /..3503.2.25078.:.3.8 &39:9:..7.78/ 2:/.2-:9. 9.89./539. 8024.3 -:/05. 9.3907472.7..9/.2.3-.3.203.3 9::8 ..9-0. &39:9:.8.%:.. 80.3202-.3..3..7.3.0.340.3 :..3503:0.393 .5.33..2-:9..3.80./. 2./.3203072.3907..-.9 -: :7: 203./.280-.. &39:9:.::.. 9.2 802:.0.7/.3-0703.3-0793/.5.3/525340.5..: 8. ..9 -072.2-:9.2 .5.9.3 .25.88.3 -0.-:8.3  $. .3-::7: 23  .3 &39:.2./.7. 2:/.2..5.38.3033 /02.3907472./03.2.8/.70.:7:  %072.7-::7:.93-0758.5.5 202-07.7.8:9:39:20:5.8..8 202-2-3 .-078.3-07:93.%:.7.2./738.80.3 07..25078.870.: -0..3907.3.2#48/$.80.39.3 $0../-..3 /.8.3 /.5.9.8.3 7.78/ .3:93. 8.390..2-:9./4. 70..9.3 $.370..3/.7.2-:9...3 /.3 /./738.2:3 -0..7 $024.5.78/ /02.-078..3/. /.5.390...3/03.3.2 50758.. .2802:. :9 9070-/.3/.8/.3-:8.: 909. ./4..9.3/0/.2...::7:. :9 -078.3 /-2-3 8073 202-:.780.2.39.3 2.9.9907./73 80.97.3803:2.7.3 -: :7: .3 4.9 -.3. -2-3.3.25./ 030 /.25.3/8..3.3 70.7 -: :7:.-07:9..31..3 90../4.8  02..8.0.3907472.5.

-.3/804.92.7. 0.393.3.703.7..2.88.:./.2.88.3  .25078.3-::7: .503.83..3:7./.3 503//. .3-::7:80.3/..5. ..5. /.29/.7. . 203 02.250758./.38.. 9.5.. /.7 -08..-..3/2.:8 2032..80.05./..224432..1.9.3  &. 7...9.99.23.9.3/..3-07.:.2 /.3 80-.2 2:.2 5078.8 80.8 $& 203:.7.3 9072.75../.39072.303040.350758./.38.3 -07/7 8003.-....3 ...3.880.3-.:39:9:.7.3:93.7.3 -078.-. :.5. :39: 203072. 3 90.8.5.8 $0-0:23.7. . 50758.3.2..// ..280..3-::7:-07.224432.5.2.-8. /4./73 . ..3:8.3 3 .../.3-::7:. 5:3.5.3.3 8.:8:8405..3 88 0.5..9.380-08. 503.7.1/.3/. 80.2-. 202-07.2..3/./.3 80/.5.3503.5.3-2-3.390.9 $0..8 .3-0703.3 8.202-:.72.3 ./. 5.. 9.3.2. .73.5.2203:9503//..3.305.38.9 /.8  .2.3/.38079. . .5/.. $0.

  &&   &&&  &&  & &&&  &&& &  & &    ' &' &' &&&& & %&& &  & &'& & & & & & & & & && & '&&&& & &&& & & &&&& &&&&& &&& &&& &&' &&'&& &'  & &&&' &  && &   & &' &  & && &' &  .

 & && &  & &  &       &  & & &     & & & $:--.78/&    &&& &   &&& &'&& & &.7 &' & && &&& & && & & & &'&&'& && &&&&' & ' &' & && &' &&&& &&  &&& &   &&& & & && & %&&&&' &&& & &   & &' & %&   & &&&  & && && &&&&&&& &&#48/'&&& & &   &    & && && & &&&& & & & & &&   && &  ..78/& & &.7#0934 &&& & & &&& & &  & & &   4207442    &  && &&&'907.8.78/ &&&&&&&.7/4&  & & && '  &        &   && &  & & & &  & &&&.78/&  &:2.

   '& & & & && & && && &&& & &'& & & &&&&& & && & & & & & &  & & & &&' &&& & & &  &'&& & & & & &&& & && & && & &  && '& && & &&& '&& &  .

 - f ¾f° . ¾€ ¾½ n fn .

¾  f f¾ f¾¾f € ¾ f f½f fn f¾ °°–f° ¾°n  – ¾f– f½f °n f° ¾°n –¾¯ ¯ ¾ f – € °¯f ¾ fn nf¯ ½¾ f° f°– ¾½ ¾– f°n f°  n°– fn¯½f¾¾°f° nf° J f f ° .¾ @ fn f°¾¯ f¾ ¾¾¯f . ¾¾f– €¯ ½ ¾ °f ° f€€.¾ °¯ff¾f° "  °– ¯ ¯  n¯ n f– ¾€¯ fn Jf nf¾¾ J f¾¾ °¾° – f°n €. ¾¾f– €¯ n nf¾¾  9f –   f – °–  f  @¾ n¯½¾°€¾¯½  °¾¾f€ °°  f€¾¯ ° ¯¯ f ¾f °  ° n¾ n¯ € °° f © f € °°° "  °–€ °°  @f°€ °° °°¾f¾ f °n – °–n f– ¾f ¾°n ¾¯ f° f¾ ¯f ¾ €€n€– . 9 ¾" .f ¯– ½ nff° °. ¾¾f– €¯ n @ fn   @f°.¾ @ fn ¯ °  f ¾f° – ° ¯ ° € ¾n¾ f€f – °–f° ¾½f € €¾©° ½f ¯f ¯–¾½ f¾ fnn ½f½f ¾ ¾½f  . f– ¾f nf f  ¾€f ¾f° ¯–€¾ ¾¾°–¾f° ¯ n°¾f¾f nf°–f – ° f ° f€f n ¯°–¾n–f f°–nf¾¾€ f ¾f° ¯ ¾€ fn ¾f° ½ ¾° ° ¾  f¾– ° ¾n °°¯ °°n ¾f ¾ f¾ °¾ €€f¯ff° n¾ ° €  f¯°–€ ¾ °¾ f¾ f¾ °¾ °¾f° fn ¾ f° ¾– ° © ¾f° f–  °¾ f f ¾ ½ff € ¾f €n°°°– f¾ @ n¯½¾°€  °° ½f°–f¾€¾  ½ °°–f °½ ¾ ° °f f°n  . ¯f¯¾ f– fn ° °f .Jf¾ ¾f¾ f °n ¾½°¾ €¯.Jf¾ ½ €f n f nf°n° ¾ €€ ¾f - ¾€f°– ¯f¾€¯ fn Jfnf¾¾ ¾ ¾ ¯ f°  fn . f° . ¾¾f– €¯ ½ ¾ °f ° f€€€ ° ¾  . f° . ¾¾f– €¯ °   .¾ @ fn  . Jf¾ nfn¾f¾f fn f¾ f–f° – ¾ @ °f . Jf¾ °  . f° .

88../.f¾  f½– f¾¯nf¾½¾¾ °n f–f° €f f½– f° f°  f¯ f°ff f¾ $&%!#!$&&$$  .905.7/.5. $! .05.4 .3..280..203079.:5:33899:8503//..2202-2-3.9.9.3 .:2 $0.3804.:-:.203.38../:.5./..58.3.:.:7: .3.380..3-07:/:4394!/.2. .7.7.95. 5.3.703.3080.9.33.5..3.3802:...3/.3  7..9.2203// 8.5.9-.  f¯ f°ff f¾ 88.38.3-07-.../03..3.3902.203.3802:.9..9.472. .8203..2.¾ –f ¾¾€f J nf°°– f°°–../.5.802:.-..3802:.8../.. 9f  ¯ °"½f ¾f °½f¾¾ - ° ¾ €f¯¯ °fnn ½ €f ¾½ n€ ¾ °¾ nf f ¾f° – ° ¯ ° ° fn ¾  °–¾¾f f° ¾–  f ¾f° ° ¯ ° f¾f½ fff€f n ¯°¾f€ °°¾f¯ f f ¾f¯ ¯ °©°– ¯ ff¾½ nfn  –¾nf¾¾ 9 ¾  ° f€€¯f f° € ¯f ¾ °¾nf¾¾–¾nf° ½€¾ €f fn°– nf°f° – f°n f°  n°€.  !.7/804.3.2.5.38:80880.3203.3.3/.9./..2: .2..8.9 3.9902.902.98.357..3.3907472.97.7.3.2./7..902.-07804.3.3 902. .3 9/.7..3802:.:39:902..25:3/./..9-07:25:-078.3.3/-07 0-.3902.9%:.9 ..20../.7..3$04.:39:/.7$!3  :/.:  :.3:9.2-4 .83.8/..3 90.3.. 5...3.2.0$ 0$ 0$%2.3.9.9.$04.8. 47.2.3 902.8:/.3 .9.3.-0758.50758..:7:.9-..¾@ fn ¾ ¾ °n°f° °f° ° € °– €°– nf°f° fn°–°¾¾nf¾f¯f f°–f° f nf¾ €¾½ n f f° fff ¾¾°– f¾..3804. 80....3.940::8..3-079072..  !079.40/45.!./804./..  %:8.9/-07.2.39. 9.2..203/4.2. 2:/.03.79 /.920.39:.3-..39..3 902.2.3 .3.30- 93 -..3.5.9203.50758..2..8/03./.2.3.5.3/03..9..30503//.8.-078./.3.3.3:39:203.880. 8.3343/02.39:2.3 /4.5909.38.. 9.33  $0.203.9%:.8. $! .5.7/804./7.703.38.3-::7: 8079.907.739.3802:.27...9.2 07.3.902. 7 - !079.9-07:25:-078.9.3-079:.7.9::8/./73.. /.:33 %.0..8.3907472.. f° .f° .88..7.739.35:8::70.25./..:3.880.5.:7:.3802:.7 3. $:3:-07.2.¾ .5073..5./.9:7: :7:80.2472.5.. .38.38.3805.:3.9075.2.5.50758.703.280-.8.3. f° .3 80.35:8::70.9.9.5. 9/.804.:.9 .

:203:.9./03.2.. ./.:39:/. 9/.3802:.:.9 .3/-07 0-./73.. 05..33 $0.38:80880.3/...5.3.98./..:-:.2: .5909...33.39.7/4.3-.3802:. .8/.3:9.25:3/.9203..2 07./.:7:.9 .. 7:.3.3.:39:902..25.9075.5.3.902..3-079:.9..38.3 902.30- 93 -.3.$04.97.9.3802:.9.30503//.703.203/4. 8.3-079072.7./:.7$!3 :/.9 ..27.9.2..2203// 8.9.9.5.3 5.5.7/804.9.7. 4.503/.: :.3 80.9.8.-0758.203.!:.:1.!.88.2.3 902. 80.9.3802:.203079.9-.:5:33899:8503//..2&.5. 2:/.2472.:7:.3 .-078.2 .2202-2-3.9..3080.5.9902.:7:802:.38..8..7 /804.3.9-.7.3:39:203.9/-07.39/.3/...3824 ../.88.3. 0.2.42-..3/03.3.5.:27 - @-- :..3.902.5073.  ..920.8203.3..3805.5./.380.5.5..:33 %.58.0$ 0$ 0$%2.2..8.3 7..3907472.5.472..%8 2.9 3.. ..8:/.3 .38.802:.3 907472..390.3802:..20. .-.8. $:3:-07..8/03..3..3.2.9::8/.-07804.3 902.-..280-.:7: .03.50758.7/.. /.77425.3802:.3902.

3.3-07-. . /..7.3 :.3824.. 88.3.2::3/. 9.3. 9.33.39.7%8 2.30...!:..-08.-. 803.9 8.  !:8::72../.-:/0.9:7.0:.3:7: .$%/03.-.9 20203: :3/.9.9907.7.39.9.5.7.//.3 $079..38003..3.3..8079.39.8.7./7. . 05.9.55.:16 /.22:. 802:.

50:..!:.7.2.3 0/:..23  83.9.38:8:3.7.. 0025.3....1..-../.. 02.3%..305..23  %.:2".:3:3.38245074/0  /.:502-.3. ":7 .3 09.!02-..98:..:7.9 .5907..!02-:..!. .73 !079.8...5...88 %8  2. ..#4--.9!7.22.380../...5.98079.. 23.#4--..--08.20.:5.84..39..9 23.7:..503:93.9..3202-./.2.9 8079.280...39. 71&88..3.!0307../$ $003.7.!02-..2909.5:. 8...

2-:9.8898 2.307.3!03:9:5.5.9 0/0..25.2.340.3 09::897. #8 %& "&##  0802-.3824 003.503/.2.3/8.2$.. !:....2-:9.3 8.

3 8024. /03. .8:8:3..3.5:3 .. .5.2. -:.3/.5.. 5/.9.7. 8...5. 02.3.28.2.. .25. 3 9..8:..95..3/.79.3 -.7.3/.9.3.7. -078. .9-0703.9 -07...3 &22: ":7 ..3.. 3 /.7..9:.3.3..35.  .5.7..3/03.4 .3 8024.3-:802:.7.

340$/7.3502-.98:.3/-../. %072..3 ...3.3.7.3 .3503::8: /....30 2..:9/03..73...3:9..9 ./: .7..32.5.. ":7 ..39.9.8 .5.

 05.7 9.$/7.38./.3. /03..

3  .25..3..7.3.3:9.3%.30 502-.... /8..77425...3/8...340:.

-: 05.5./.

3...3  %072.88./.3 .25.5..7.. ..9:57.9..3.3:9.. 05...30  ..5 /8.71&05.39.-: /8. !0307.-07:93.7./.8/8...3   ..

88%8 2..!:..3824  05./.$8.

$8/8./..%8 2.3:30472./.3824/2443:39:202-07..5  $/8..3. 05..88../.3  05.9.!:.3203025.3 05.505.95..

8.5.8 05./50740 98 2.2-:9.2-:9.:3-078.9. .3824/2443-07/7 03. 8.7.7:/.3  ..380.38243803.7.!:.9./73.8898 2.8 50307:8507:. 2.80-.203.5.3  05..7./0307.-07....39. 808...3.2:.920373 8024.3.3/2.3-072...8./2:./.2.2-:9.%8.!:..3824 05...   .3203.5003.7.3 2./.5   $/8.3507../03.:7/0.9/.3-07-./7.31..3.38..8..8.3.3-..!:.390.

 .5:8 05.7.././73...7..3 09:.9.5.85.8/5078.3  02.33.5 " #/8.-: /8.3/840447-08079..9.3.!:./... 509:.3897.8:.30 ..3-07-.3824 05..0.3:3   ...4290%8 2.

8. 24432./.9:9:5/03.7..f° @ f °–@f 9 €fn .25.7742 05..3  .7..37....9907.39 3.07.0.5..7.3.3.8::72.23 .f¯¯f @ €f¯ € ° ¾ f° ¾€ ¾ ff¯.. 9°n½f../.  .7.39.f¯f %¯° ¾ ff¯°%   f¾ ¾ f n¯½¾°€ ¾¾¯°°– ¾ ½ °°– n° f °–€ ¾ ¾€.f½ ° f¯ f°– f..3.8...502-...74-- .3.380-.5..f¯ ¯Df¯f  f .@¾ ¯f9nf°–¾¯ ½ °f fn° ° f f€f % ¾ f¯°f¯°% @ ¾f¾¾ nff°¾fff° – °–¾  f½½ ./.7. :3.280-. 39.2/:.39..1./.:/8.3/3.8...@¾ ¯f9nf°–¾¯f½½  ¾½f¾ f° f°fJ@ff°½ ¾ °n nf¾ @f€ °°ff¾– f°n f° ¾f ¾f nf°€€ °f°.1.¾n°n fn ° f€° – ¾¾° °  € ° ¾€ €f¯€.7..5. f¾..3/4 ./02.3/8.@¾ ¯f9nf°–¾¯ f .$.2.7 -08.2./03.3  @- . $0-.f f f¾ °¾... -...25.-0..340 :.380-08.780.73.

– -° ..¯¯ € @  € ½¯f.f½ ° f ¾ @D.f €-D¾ °¾..¾ ¯f 9nf°–¾¯ J n¯  n¯  ° ¾ – –¾ n   .D.

¾°–$ ° n° @¾ n¯½¾°€ °¾ nf°¾f ½ €¾ °nf° ½ f¾ ° f¾€.¾ f  ¾½ °¾ °–  fnf f°D¯¯f . f° . f° ½ €¾ °nf°°¾¯fn   % ff% @f° .

 f° n°¾ ¯°°– f .°°°– °¾  ¾€€¾ f° ff  f °– ¾ ¾€ .$   ¾f nf°¾   ¯$   n¯  .

°°°–  °f @f f °–¾f   .¾     @ .$. $.f¯.¾   n¯   .

   J n¯  .°°°– °¾   ½ €fn n¯¯ @.

  .  .f f¾f ¯f@¾f°ff9nf°–¾¯ @. @f°   @ °  ° ¯¾¾°. n¯  ¾ °¾. °½ f¾  @ 9f °¾.¾ ¯f9nf°–¾¯¾ff¾f¾ €¾n °n f° n¯ ° – ° f°€°f°f¾––   ° ¾f f½½ @€f ½¾f f¾f n¯ n¯½ ¯ ° ¾ ¾¾ °nf € – °–   f €. f .@¾ ¯f9nf°–¾¯ ¾ ½ fn €nf .f f€-D ½¯f¾ °¾.@¾ ¯f9nf°–¾¯  @ °¾$¾°° ½ f¾ f n ° ¾f–  @.¾ ¯f9nf°–¾¯½ f¾ ¾f° ½ J€ °–¾€ ¯°f° ¾ ¯°fnn¯½f°¯ ° ½ € ° – ff¾ ° f°  °.

$.f¾¾O @.¾   °½ f¾  .

¯¯ .

  .f¯f°.@¾ ¯f9nf°–¾¯ @.

 °½ f¾   ° °–  °€  ¾ €  nf° ¾½  €€n ¾f° n¯ ° ¾f–   ° ¾f f½½ - n¯  °°°–€f ¾ –° n   .3824 & && && & && & &.&42-...7742 ..3& & !:.f¯   @¾ n¯  f¯ f f¯°  °€  °nf° €fnf  ¾ ¾f° ½ ¾¾°€–f €¾ ° ¾n¾ ½f  J f¾¾ f½– f¾¯nf¾½¾¾ €f°¯¾f  @  &&&:.503/.

&  &&&' .

.9:7..:7. .503/.9 .  &  84..1.3&&& & #4--. ' &   &!:.:2&'' & && && ' &&  & &&&  & && & & && & & & &'& &&  & & '&'&   && & && &&& && &&& 71 .. && !:.3824 & & & && && .&& & & &'& '%& "&##  & & && &&. :.3824 & && && &.& &&..3824 && && & &&& & & &&   &'& &33.9907.3'& & %&   .. &&#4--.//. &!:.

3 -. & && &  & ..& &  &&' &&  & && & &   &&   & &&  &&..

& & &&& & & & 9./:&&:8: & & & &  & & ..

 & & & .

& &.

3824 & &&&& && &&& &&  & &   &&&'& & & ..7742 &  & & && && &  & &    & &   & &    &  !:.&:.

&   & && !:.3824 & && && &&&&&  &'!:.3824%8....3824 & && && &&  && & & & &&&  &&&&& &&&&&&!:..3. &&&& ..3824 & && && &&&   &&   & && & && && &&  & &!:.

 &'&   &'& &.

 803.380.5 9.88.$% . -07:25: /. :.3. 0:.3 / . 802:..7 %8  2.7.8.9/.8.83.:..//./7.3824 5-:0.9 8..-:23/03. . -8..89..9.:05.2.39.  2.9..3.%8.42-.74--     &  @...-:8:85 &#& .3-07-...8.9073.-.3 -079.390.978 %&"&##  80.8.3 .!:. :2:7 9.95  $$#80.39.2/:. /03.9.30..8/-0708025.2 7.7..3.  .503/.2:. !:.2: :3/.3907472.9.980.3907472.-. D@--- :.3/:5/2:.1. -08.39.2472.2-.:.32032.3:7:.. / 80/.7./7.3824 && && &&& &  &'&"4/7   & &  '   &   &&    &:...3824 .7742 & && & & &  &'&& &&& &   &&&. 8.3.3 8079.9:7. 2.2..& & && & &  &!:.703.803.9 907.9.9 $003.   !:8::7.77425.39.

38245074/0 .829$ 2.!:..880.

 .:3 9.$%.3 902.3-0.37.203:.9.9: . ::8 9.802:.3 9.333.3-07-..$%/03.70-. 9. .5.5..2.7 9.3 90793.3 .9.3/-07.3./73/.9.3:... 40.703.3207:5.9 .7./.35././.: 8024.3902.9:2.. .38:..35.7...305.. .5:3   . 902.3.38::70./7. :. .9/.7: 8.. 802:.

9:7. 3.2..3/.f½ ° f¯ f°–  f. .1.5. -07.23  .2:3 .9 .7. 907. %.3.25: 202-.3 .3.5.7:30/:5.3 80.-:. 2.3 0973. ./.5. 2:/.9..802:.8  2443 /03. 9.D.  @. .7.3   %02.5...3 90..203.3./.2203738024.-07.8.7.7 -07. 20303.2 -.73.9: 90.3-.33.3:802:.05.3:39:-07.9.2. .. 3 $:.9.380.3/.2 472.2 9.3 %..8 .393. 9.2..3 :7: . 2.99.%9.3 80.2.38 /..93.3 9.9.:3 8:/.20.3.$%  .2 3.2 802:...3.803..28.3 7089: 5 -: :7: .8008.3   .7.:3 -09: ..-..3 :7: ..3-075.2/03.3202-:.3/03. –f¾f¾.7..907.35.8 07 5.. /:.2.: %.-:. /.3202. -: :7: .9 -09: 8. 802:.5:8. -: 0. 2.7 0.59/.9. .3 809.-::7:/03.:39:8..39. .5.. . 9. %.. 9.0.:. .9../.3203/4./03.. 3.. 802:.39 -:.550758.3 30.38.2.8./.7.2 . D@-- .9:7.9.5..3: 804.3 .3 2: 5.2 :39: 203. /. -: 0.5.3-.3 9...203::08:808..7.5.: -078. -: :7: /. ..3203. .8809.39.539:..3 .9./7/.2. 2:/. ... . 907./.3/2.3/.93. .38. -07:7 -09: 905.1 /..7 /. 23#4--./.2 202-07.25.7.350.1 /.3/4 .1.3 202-07..83. .2203.35..1 5 -: 7:7: :39: .5 .73 2.83. :39.-0758.3 203.800-.2 203:3:3 93 3.3 503.350758.7 0-.07.80. Jf ¾½ nf °¯ °  f¾ @D..$%202-. .37/4/.2 902.9.35.3 ..35:3 203383 /.33 .8 3.f¯ ¾nf¾  .330.3539:2. 3/4308.3  73. . -07902.

¾ f fn ff¾ ¾½ nf°   ° – ¾¾ f° € ° ¾€ €f¯. .@¾ ¯f9nf°–¾¯f½½   .f¾9°n½f¾@¾f°ff  ¯f9nf°–¾¯ .

¯ ¾.f f f ¾ °¾$O–f ¯¾ ¯f9nf°–¾¯$½ f°° f°n f¾    f ¾f° ¯€ ° ¾f f½½  n ° ½f¾¾ €°f f¯ f ¯ff€ ° ¾–f f °– € ° ¾f ¾¾°–€¯f J@f° °°fff¾– °¾f  € ¾– f°¾ ½ ¾ °n €fJ@ °f f f° f° –f° ¾ €°¾°–€ °f  ¾€¾ n°° ° ¾f   @ ¯f¯ –¾ff f ff¾  J€ ¯ f¾ ¾½ n¾ f f f°½° f°°– f°  f¾ ° ¾€f¾ @ f¾ f f ¾¯ °– °f¯€ ¾¾n – €¾ f° – °f€ ° ¾ f °––  ½ €¯f°– ½ °n f° ¾¾°€¾f D°f ¾– °f  €€– ° ¾¾f° ½f€° f° J ¾½f½f°– n ¾¾ ½ff°½ ° f€¾¾nn ¾¾   . °€° –fn ¾ff¾ff°½ ¾ °n € ¯– nf¾ f¾– ° ½½° °¾ f °©f f¯ ° ¾ff °½ ° ¾ff– nf°–f ° .

 f @ fn  ° f€€ ½ ¾ °f ¾€nf¾¾O ½ f¾ ¾ f¾ f¾°f .°n ¾½ n fn ¾¾½f °f° f¾°f.¾ fn ¾ °½f ¾fnn¯½f°¾f° ¾¯ffJ@ ½  nf. . .¯ fn – ¾ ½€ fnf  f¾ ½ f ¾€ –°f° ¾f  €¯fJ@  ½ f€f f°– ¾½ ° f¾f ¾€ f¾€– ¾ff°–  °f -. .¾ –€¾f J€– ° ¾¾f°  ¾¾°–€. .¾ fn ¾  ¾ffnff ©ff f¯°f¯°  f . .¾ fn ¾°½ °– ¾n °n ° ¾  nf°° ½.

3824   &&&& &&& &&  2..503/.3&.3824  &&& && &&& && &' &&    && & &'&& & %&...3'&&&& && && &&&.9:7.¯¯f° ¯ °¾f ° f½f° €°¾ ¾ f°©°f @. D@-  &&:.&'&"&## %  &&  %8.!:.3.7742  && && && &  42-. & $# &  &!:.

 :.&&&&'&' & &&  & &&&& &&& .//..

  !:..3824 & && &&& .

' & & &' && &&&&& & %&7/4 & && '&' &&  &&  &' &  8.7.2 & & '&  && -:.83.59&&&&    .35:3& &' ' & & &  &'&   && 0973. && & &  &.2 & &&&&&&  && && &&& && && & &  &&& &&& &&&.&& & & &&&7:7: 80.83.& & %& & && &&&& &&&& & && && & & &&  &&& & %&' &&'& && & &&   &&&& ' & & %02.393.&&& ' &20303.3 & && && & &&&  80. &/..' && & &&&&' & & %&& & & & & #4--..  &&&& &&  &33.8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful