P. 1
MC BAHASA JAWA

MC BAHASA JAWA

|Views: 4,295|Likes:
Published by Dian Mahendara

More info:

Published by: Dian Mahendara on Oct 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2013

pdf

text

original

A. MC BAHASA JAWA Assalamu’alaikum wr.wb Nuwun kulonuwun.

Poro sesepuh soho pinisepuh ingkang hanggung mastuti dating pepoyaning kautaman, poro pangemban pangembating projo ingkang kinaryo pangayomaning kawulo dasih. Poro adi lenggah ingkang pantes ing tuhu sinukarto,sumonggo kito ngunjukaken puji syukur ing sahandap pepodaning gusti ingkang akaryo jagad, dene sampun kepareng hangluberaken kekiyatan soho kawilujengan, satemah, kito waget kempal manunggal ing panti pahargyan wanci meniko, kanti winantu ing suko basuki. Sholawat soho salam mugi katur dhumateng junjungan nabi agung Muhammad SAW, ingkang kito antu-antu syafaatipun benjang wonten ing yaumul qiyamah, Allahumma Amin……….. Sak lajengipun, tuhu linepatno ing deduko, tinebihno ing salwiring sesendhu, dene kulo cumantoko lumarap atur, satemah hangirangi kamardikan panjenengan sedoyo, anggenyo nembe eco mawan sabdo. Sangyo adi lenggah ingkang minulyo ing budi, wondene reroncening adicoro ingkang badhe katur makaten : ► Titilaksono ingkang sepisan njih meniko pambagyo harjo ► Kalajengaken adicoro kaping kalih, kumandanging wahyu suci Al qur’an ► Adicoro kaping tigo njih meniko panyerahaning temanten ► Dumawah penampining temanten minongko titilaksono kaping sekawan ► Hastungkoro ngancik adicoro kaping gangsal ► Wondene panutuping acoro dumawah reroncening adicoro ingkang kaping enem Makaten menggah reroncening adicoro ingkang badhe hangrenggani wiwahan meniko; ►Titilaksono ingkang sepisan njih meniko kumandanging wahyu suci Al qur’an, ingkang badhe katur bp………………………wekdal soho panggenan kulo aturaken. ►Wondene adicoro ingkang kaping kalih atur pambagyo harjo ingkang badhe katur lumantar juru wicoro, pramilo sumonggo dumateng panjenenganipun bp………………..pinongko sesulihipun, wekdal soho panggenan kulo aturaken. Makaten atur pambagyo harjo saking juru wicaranipun shohibul hajat. ►Ngancik adicoro ingkang tigo nwun inggih panyerahaning temanten, dumateng panjenenganipun duto saking bp…………………wekdal kulo aturaken. Makaten atur panyerahaing temanten saking panjenenganipun duto pangarso ingkang sampun dipun aturaken kanti toto ,titis lan tatas pangandikanipun. ►Tumapa’ing adicoro ingkang ongko sekawan, panampining temanten, ingkang badhe katur panjenenganipun bp………………..sumonggo wekdal kulo aturaken. Makaten wau atur panampining temanten saking panjenenganipun bp………………. ►Hastungkoro katur panjenenganipun bp………………nggempil reroncening adicoro ingkang kaping gangsal. Dumateng panjenenganipun bp…………………..wekdal kulo aturaken,sumonggo…… Matur gunging panuwun dumateng panjenenganipun bp……………….ingkang sampun paring dedongo,mugi temanten kekelih tansah pinaringan wilujeng kalis ing sambikolo lan saged atut runtut rerentengan dumugi kakenkaken lan ninen-ninen.kanthi lestari widodo,mulyo ing suko rahayu.

►Kanthi paripurnaning atur dedongo, kalajengaken adicoro ingkang pungkasan, nwun inggih panutup, ingkang sakmangke badhe kulo ayahi piyambak. Poro adilenggah ingkang dahat kinurmatan, kerono kabekto saking sanget bingahing manah bp…………………sagotrah, hanglenggono, bilih upocoro pahargyan ingkang edi meniko, taksih kathah kalepatanipun, satemah damel kucem kuciwaning manah, ingkang meniko, dumateng sagung poro rawuh langkung-langkung dumateng panjenenganipun bp……………….sagotrah, mugi keparengo angluberno samudro pangaksamo. Makaten ugi kulo pribadi ingkang tansah tinanggenah, kinaryo talanging atur bp………………tyang sakluargo, soho poro kadang anggen leladi dumateng panjenengan sedoyo, kirang trapsilanipun, ingkang mboten saged anuju dumateng renaming penggalih poro rawuh sedoyo, pramilo kulo sakadang tansah anyadong rumentahingsih samudro pangaksami. Minongko panutuping atur keparengo kulo lengser saking ngarso panjenengan sedoyo. Wabillahitaufik wal hidayah wassalamu’alaikum wr.wb

B. CONTOH MC JAWA 2

C.

F. G. Kawula nuwun, Panjenenganipun para alim para kyai ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning illahi, mirungganipun dumaten panjenenganipun bopo kyai……….soho kyai sanesipun ingkang mboten saget kawulo sebat asma setunggal lan setunggalipun, minangka panuntun kiblating panembah, satuhu luhuring budi ingkang sampun pono ing pamawas lebdo ing pitutur ingkang pantes pinundi soho kinakbeten. H. Panjenenganipun para pepunden, para sesepuh, para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dematen pepoyaning kautaman satuhu luhuring budi ingkang dahat kinurmatan. I. Panjenenganipun para priyagung dharmaning nata, para sarjana sujaning budi. Para pangemban pangembating praja para satriyaning negari, minangka pamdam pamdoming para kawula dasih, ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan. J. Para kadang sutrisna mudha wreda ingkang pantes sinudarsana, punapa dene para tamu kakung sumowono putrid ingkang dahat kalingga murdaning akrami. K. Kanthi linambaran pepayung budi rahayu, miwah ngaturaken sewu agunging aksama, mugi keparenga kawula hambuka wenganging wicara dwaraning kandha nun inggih mradapa awit saking keparengipun ingkang hamengku gati (Bp………), kawula piniji hanjejeri minangka pangendali wara, saperlu mratitisaken murih rancaking titi laksana adicara pawiwahan prasaja ing ratri kalenggahan punika.

ٗ‫اٌغالَ ػٍ١ىُ ٚسؽّخ هللا ٚثشوبر‬ ّ ِ َ ِ َ َ ِ َ َ ِ E. ‫ثِغُْ هللاِ اٌشّؽّٓ اٌشؽ١ُ اٌؾّذ هلل اٌّزٞ خٍَك ِٓ اٌّبء ثَششًا فَغؼٍَٗ ُ َٔغجًب ٚطٙشًا ٚوبَْ سثُّه‬ َ َ َ َ ْ ِ َ َ َ َ ْ ُ ْ ِْ ٍُِّ‫لَذ٠شًا. أَشَٙذ اَْ الَ اٌَِٗ االَّهللاُ ٚؽْ ذُٖ الَ شش٠ه ٌَُٗ ٚاَشَٙذ اَْ ِؾّذًا ػجذُٖ ٚسعٌُُْٛٗ. اٌٍُُٙ طً ٚع‬ َ ِْ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ َ ِّ َ َّ ُ ْ َّ ْ َ ً َ َ .‫ػٍَٟ ع١ِّذَٔب ِؾّذ أَفؼً اٌخ ٍْك ٚاٌٛسٞ. ٚػٍَٟ أٌِٗ ٚاَطْ ؾبثِٗ طالَحً ٚعالَِب وضِ١شًا. أِب ثَؼذ‬ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ ِ َ ْ ِ َ ْ ٍ َّ َ ُ ِ َ َ ِ
D.

murih purwa madya wasana tansah manggihi rahayu kali sing rubedo nir ing sambekala.Kalajengaken waosan ayat .ayat suci Al Qu’anul karim badhe kawaos dening bp…………………. wondene menggah urut reroncening tata adicara ingkang sampun rinacik. M. nun inggih waosal ummul kitab. nir ing sansoyo sak panginggilipun kali sing rubedo.ayat suci Al Qur’anul karim P. O. ingkang katemeben hamiwaha putra mahargya siwi tetepo winengku ing suka basuki. Wondene ingkang pinangka sulih salira nun inggih panjenenganipun Bp….. mbabar kanugrahan suci. pramila sumangga kito wiwiti adicara ingkang sepisan nin inggih purwaka kanthi waosan suratul fatihah. R. rinacang. sehinggo kito saget hanglonggaraken penggalih kempal manunggal wonten ing sasana pahargyan mriki saperlu hanjenengi saha paring berkah pengestu dhumateng panjenenganipun bapa/ibu……………….. saya ndedel nggayuh wiyati satemah maweh prabowo henelahi.Minangka purwakaning aadicara pahargyan. wondene pimpinanipun kawula aturaken dhumetheng panjenenganipun Bp…………………. Matur nuwun kawula aturaken mugi . Para lenggah kakung putrid ingkang satuhu kinurmatan. Wekdal kasumanggaaken. waosan ayat . Para rawuh para lenggah ingkang dhahat kinurmatan. tur kathah rejeki. Sanadhan wus paripurna waosan ayat suci Al Qur’an dening tetuwangga ingkang piniji.……………….. . ngunjukaken sembah puji syukur wonten ngersanipun Gusti ingkang murbeng dumadi. Saderengipun kawula ngaturaken menggah urtut reroncening tata adicara. Wekdal kasumanggaaken. awis agung barokah saha rahmatipun Allah SWT ingkah sampun rumentah dumateng kito sedaya.L. rinumpaka dening para kawulawangsa nun inggih : N. dhumatheng panjenenganipun ing wasana wekdal kasumanggaaken. . T. sumangga langkung rumiyin kawula derekaken manungku puja.……. parandene tasih kapireng suwantenipun lamat-lamat demeling akasa sumusup hima himantaka. U. salajengipun dumugi laksitaning tata adicara atur pasrahipun saking duta saraya badhe/calon kadang besan. . Mratandani katarima pamintane mring gusti.mugi khanthi waosan suratul fatihah kalawau adicara ing pahargyan punika saged kalampahan khanthi nir ing sambekala. (ingkang mengku gati) anggenipun hanetepi dharmaning sepuh hangrakit sekar cepaka mulya hamiwaha putra mahargya siwi tetepa winengku ing suka basuki. Mekaten menggah urut reroncening tata adicara pawiwahan prasaja ing ratri kalenggahan punika. Nuwun! S.Atur pasrah temanten kakung Q. Para rawuh para lenggah ingkang pantes sinudarsana. tumanduk panjenenganipun ingkang hamengku gati. lestari salami-lami. lumintu dhumatheng para rawuh kakung sumawana putri. . .

atur pasrahipun Bp. wiwit purwa. ……… ingkang salajengipun ngancik tata upacara akad nikah /ijab qobul. Ing salajengipun dhumatheng panjenenganipun para-para ingkang piniji sasana swasana kawula sumanggaaken. bagya mulya ingkang sinedya. pinangka duta saraya ing kalenggahan punika. …………… ingkang punika. ……. Ngancik adicara salajengipun nun inggih waosan donga/haspungkara. rahayu ingkang tinemu. ………. sumangga! Y. kados sampun paripurna tata adicara ing siang/ndalu punika. Kanthi cetha terwaca atur panampi saking panjenenganipun Bp. CC. saha Bp. minangka sulih sarira Bp. ………….V.. X. khanthi prastawa cetha wijang wijiling pangandika kaduk ruruh hangarah prana ingkang salajengipun pasrah badhe katampi panjenenganipun Bp.ٚاٌغالَ ػٍ١ىُ ٚسؽّخ هللا ٚثشوبر‬ ُ َ ِ َْ ِ 3. Wondene ingkang piniji kepareng badhe ngaturaken donga panjenenganipun Bp. Hamung semanten panjenenganipun para rawuh saha para lenggah pahargyan ing ri kalenggahan punika. Paripurna khutbah nikah saking panjenenganipun Bp. ingkang salajengipun dipun wonteni khutbah nikah wondene ingkang piniji nun inggih panjenenganipun Bp. minangka sulih saliranipun ingkang hamengku gati. Mekaten para lenggah kakung saha putrid. Sampun paripurna waosan donga dening tetuwangga ingkang piniji. mawaddah. AA. ٗ‫ٚهللاُ اٌّٛاَفِك اٌٟ ألٛاَ اٌطَّبسق. Mugi-mugi panjenenganipun Bp. Nuwun! W. …………. wasana sampun kalampahan kanthi wilujeng kali sing rubedo nir ig sambekala. sumangga! Z.. Minangka wali ingkang dipun sarirani panjenenganipun Bp…………. mila awit awal ngantos dumugi akhir kathah kekilapanipun saha kirangipun labed budi dayaning manungsa kirang sampurna ingkang sarta kirang pana anggen ngaturaken agenging sih samudra pangaksami. Para rawuh saha para lenggah ingkang dahat kinurmatan. BB. madya.(ingkang mengku gati) anggenipun hanetepi darmaning sepuh hangrakit sekar cepaka mulya hamiwaha putra mahargya siwi tetepa winengku ing suka basuki. semanten ugi temanten sarimbit anggenipun badhe lelumban wonten madyaning bebrayan tansah sakinah. ayem tentrem. ….WB .. Para rawuh saha para lenggah ingkang sinuba ing pakurmatan. warahmah. Sarimbit (ingkang mengku gati) wekdal kasumanggaaken. ……………. ……………. MC BAHASA JAWA 3 Assalaamu’alaikum WR. sasana wekdal kasumanggaaken. atut runtut.

Kepala Dukuh wungan Bp. Sholawat sarto salam monggo sami kito aturaken dumateng Rosululloh SAW engkang kito antu-antu syafa’atipun wonten ing Yaumil Qiyamah. engkang sampun pareng Rahmat lan karunianipun dumateng kito sedoyo. mekaten wau pengaosan ing ndalu puniko.Engkang kito hormati panjenenganipun Bp. Sukro harjo Bp. Poro rawuh kakung suwowono putrid ingkang dahat sinudarsono ing budi Sumrambahipun dumateng poro sanak kadang pitepangan ingkang hanampi pakurmatan. PENUTUP Sak derengipun acoro ing ndalu puniko kito tutup. Sambutan engkang sepindah sangking Ketua Panitia Pengaosan. Sahinggo kito saged makempal ing majlis Pengaosan Perpisahan KKN UAY puniko. Sepindah monggo kito aturken raos puji syukur kito dumateng Alloh SWT. Dumateng Bapak Madi kito sumanggaken … Kito aturaken angungeng panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Sumadi Bapak Ibu Hadirin/Hadhirot Rokhimakumulloh. Soho poro konco leladi pramusaji ingkang sampun piniji ing gati.Kepala Desa Selopa Bp.Madi Bp.. acoro sak lajengipun inggih puniko sambutan. Kulo bade maosakaen runtutaning acoro ing majlis puniko Sepindah PAMBUKO Kapeng kalihipun Waosan Kalam Ilahi lan Sari Tilawah Kapeng Tigo sambutan-sambutan Kapeng sekawan Istirohat Kapeng gangsal pengaosan inti Kapeng akhir panutup PEMBUKAAN Bapak Ibu Hadhirin Hadhirot engkang minulyo. monggo acoro ing ndalu puniko kito bikak sesarengan kanti waosan BASMALLAH/ UMMUL KITAB AL. PEMBACAAN AGENDA Sakderengipun acoro dipun milahi. Kyai a’in Hadhirin-Hadhirot Rokhimakumulloh. miwah sahyo poro kadang werdo murdo tumaruno ingkang satuhu pantes sinudarsono. MEMPERSILAHKAN SAMBUTAN / MENGISI PENGAJIAN [ucapan terima kasih] Hadhirin Hadhirot engkang minulyo..FATIKHAH …. MC BAHASA JAWA 4 Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh Sugeng poro sepuh-sesepuh pepunden ingkang dahat kawulo hormati…… Kadang besan miwah sahyaning poro penderek pinaganten kakung sarimbit ingkang saking tlatah………………………. Soho poro pangembat panggebating projo setianing negari ingkang minongko dados panggayoming poro kawulo dasih ingkang satuhu mahambek berbudi darmo. . Wassalaamu’Alaikum WR-WB 4.ingkang dahat kinumartan. Mugi-mugi kito saged mendet hikmah lan nglaksanaaken punopo engkang sampun dados aturipun Bapak Kyai. Monggo acoro ing ndalu puniko kito tutup kanthi sareng-sareng maos TAHMID . kulo ing mriki sak dangunipun ndereaken acoro ing ndalu puniko kathah keklintuanipun kulo nyuwun agungeng samudro pangarsami.

Waosan sab’do gusti ingkang sampun sinerat wonten ing madyang wahyu tumelan hinggih kitab suci AlQur’an 2. Atur pagayu agyo saking ingkang hanengku karso ingkang mangke bade ka aturaken dening penjenenganipun bapak……………. Poro rawuh kakung suwowono putri ingkang dahat sinudarsono ing budi Sak derengipun hadi coro pahargyan wikraman agung wonten ing r kalenggahan ……………………. Al-Mukarrom Bapak KH. wb. Yang kami hormati.. Poro rawuh kakung suwowono putri ingkang dahat sinudarsono ing budi Sak derengipun kaparengno langkung rumiyen kulo hangaturaken tebah siti sekul panuturing kelopo opo rantu bilih wonten lepat kawulo dene dereng sawatawis dangu rawuh paduko sami minunggar kadang besan dalah penderek pinanganten kakung/sarimbit ingkang saking tlatah……………. Iklil Kelik Sumrahadi.. Sidiq. Penutup 5. Do’a 4. Bilih ing ri kalenggahan sonten/dalu puniko kulo piñata minongko pranoto adi coro wonten ing acoro pahargyan wikraman agung wonten ing ri kalenggahan…………………. KH. 5.. istining gati boten jalaran kawulo kalak duking sugi siti mawah toto krami hananging yo awit saking awrat-awratipun nyundi dawuh panjenenganipun bapak…………………. Yang kami hormati. Pengasuh Pondok Pesantren “JABAL NOER” Geluran Taman. MM. Pengasuh Pondok Pesantren “ANNAWAWI” Berjan Gebang Purworejo. Tumapak hadi coro ingkang ongko sepisan 1.. Sos. Pelereman 7. 6.. Bupati Purworejo. beserta segenap dzuriah KH. Yang kami hormati. Al-Mukarrom Shohibul Fadhilah wal Karomah Bapak KH. Sidoarjo. bilih wonten ing ri kalenggahan sonten/dalu kulo dalah paduko sami saget nderek mangayu bagyo dinten wikraman agung pangunduhipun putro temanten kekalih kanthi kawontenan wilujeng boten kepanggih alangan satunggal punopo kalis nir ing sambi kolo. Nawawi. MC BAHASA INDONESIA Assalamu’alaikum ì wr. S. Yang kami hormati. KH. Achmad Chalwani. Jawa Timur. proro dene ing mriki kawulo kuwo wantuncumantoko hanggampil kamardikan soho matur ing ngarso paduko sami. Muhammad Husain Rifa’i. Purwoko 3. Catur adi coro gatining wigati wiwahan lung tinampen penganten pamedar sabdo saking kadang besan soho hamnyeyuliti pangrebeb pinanganten kakung/sarimbit ingkang saking tlatah………………. Bapak H. .sarimbit garwo. kapurwakan keparengno kulo hangaturakan minggah reruncening hadi coro ingkang sampun nirantan-nirumpoko.Nuwun poro lenggah keparengno langkung rumiyin sumonggo kawulo nderek aken hangunjuk aken pujo puji puji astuti puji syukur sumonggo sesarengan kito haturaken dhumateng ngarsanipun gusti ingkang moho agung ALLOH SWT. Zarkasi..

Asnawi Dahlan. Hadirin – Hadirat yang kami hormati Acara Haflah Khataman Akhirus Sanah Ke-30 dan Haul Muassis Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo Tahun Ajaran 1428-1429 H. Alumni dan Ikhwan Thariqah QodiriyyahNaqsyabandiyyah 2. Sambutan yang pertama atas nama santri. kepada Bapak KH. bertatap muka pada acara Haflah Khataman Akhirus Sanah ke-30 dan Haul Muassis Pondok Pesantren “AN-NAWAWI” Berjan Gebang Purworejo. Tanggal 16 Sya’ban 1428 H. 3.. serta warga Thariqoh Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyyah Berjan Purworejo Yang kami hormati. Muhammad Husain Rifa’i. ì Hadirin Hadirat yang dimulyakan Allah Merupakan acara yang ke-4 Prakata Panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh: Sdr. dari Trasan Bandongan Magelang. Para tamu undangan. sambutan-sambutan: 1. wali santri. Geluran Taman Sidoarjo Jawa Timur 7. Pengajian Umum oleh: KH. Penutup dengan Doa ì Hadirin – Hadirat yang kami muliakan Untuk mengawali seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. 5.. marilah kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. segera dimulai dengan rangkaian acara sebagai berikut: 1. bertepatan dengan Tanggal 18 Agustus 2008 M. Mujahadah Tahlil yang akan dipimpin oleh: Bp. bertepatan dengan tahun 2007-2008 M. dengan tanpa ada halangan apapun. Kepadanya kami silakan. Najib Fathurrahman. R. Imam dimohonkan kepada : Bp.Segenap Mursyid. Asnawi Dahlan.. sehingga kita dapat bekumpul. Kepadanya kami silakan. H. Pembukaan Pembacaan Ayat-ayat suci Al-Quran dan Shalawat Nabi Mujahadah Tahlil Prakata Panitia Sambutan-sambutan: 1. 4. 2.. Purworejo. yang telah melimpahkan rachmat. Badal dan Imam Khususi. alumni pondok pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo dan Ikhwan Thariqah Qadiriyyah wan Naqsyabandiyyah yang akan disampaikan oleh: Bp. yaitu dengan adanya Ad-Dinul Islam alā Thariqati Ahlissunnah wal Jamā’ah. Puji Syukur kita haturkan kepada Allah SWT. Machsun Zein. ì Hadirin Hadirat yang dimulyakan Allah Merupakan acara selanjutnya. Pengasuh Pondok Pesantren “Jabal Noer”.. KH. SHI. yang akan dibawakan oleh: Bp. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW. Bapak-Ibu wali santri. ì Hadirin Hadirat yang kami hormati Dilanjutkan acara yang ke-3. pada hari Senin. yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyyah. S. KH. alumni. KH. R. taufiq serta hidayah-Nya. Wali Santri. Kepadanya kami silakan. Kepadanya kami silakan. ì Hadirin Hadirat yang kami hormati Merupakan acara yang ke-2. Drs. Asyhuri ‘Abdul Hadi. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kab. pembacaan ayat-ayat suci al-Qur’an dilanjutkan Shalawat Nabi. . Sambutan Pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo 3. ‘Athourrahman. serta hadirin – hadirat yang berbahagia. Sambutan Bupati Purworejo 6. Ag. Sambutan mewakili Santri. amin yā rabbal ālamin. disilakan.

Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo tahun ajaran 1428-1429 H. akan dibacakan S K santri teladan. MC BAHASA INDONESIA PEMBAWA ACARA PADA ACARA PERPISAHAN LULUS SEKOLAH Salam. Wal Karomah.. Bapak-bapak dan Ibu-Ibu Guru yang kami hormati Rekan-rekan yang kami sayangi . Achmad Chalwani. Hadirin-Hadirat yang Berbahagia Dilanjutkan sambutan yang ke-2./@ahmadnaufa//Panitia Khataman PP An-Nawawi 2008 Wallahul muwaffiq ila aqwamith thorieq Wassalamu’alaikum wr.Hadirin Hadirat yang kami hormati Sebelum acara sambutan ke-2. wb. 6. dalam rangka Khataman Akhirus Sanah ke-30 dan Haul Muassis Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Gebang Purworejo Tahun 1429 H. oleh Pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo. ì Hadirin Hadirat Rahikumullah Merupakan acara yang ke-6 “Mau’idlatul Chasanah” beserta Do’a penutup yang akan disampaikan oleh Bp. Kepadanya kami silakan. 1. Muhammad Husain Rifa’i. Nawawi Berjan Purworejo. mohon maaf atas segala kekurangan. maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pengajian.. KH. S. Jawa Timur. Terima Kasih atas segala perhatian. Syaikhina Wa Murobbi Ruuhina Bp. kami silakan 1. Muhammad Husain Rifa’i kami silakan ì Hadirin Hadirat yang kami mulyakan Dengan bacaan do’a. Al-Karim Ibnil Karim Shohibul Fadhilah wal Irsyad. H. Sidoarjo. Pengasuh Pondok Pesantren AnNawawi Berjan Purworejo. sekaligus Launching buku Biografi KH. Hadirin-Hadirat yang Berbahagia Dilanjutkan sambutan yang ke-4. Achmad Chalwani.  Peraih predikat santri teladan dimohon untuk maju ke panggung guna menerima S K santri teladan. Kepada : Bp. MM. KH. yang akan diserahkan oleh beliau: Al-Mukarom KH. Iklil Kelik Sumrahadi. oleh Bupati Purworejo Bp.Sos. KH. bertepatan dengan tahun 2007-2008 M.bertepatan dengan Tahun 2008 M. Pengasuh Pondok Pesantren “JABAL NOER” Geluran Taman. Kepada Al-Mukarrom.

Baiklah untuk menyingkat waktu maka segera kami mulai acara selanjutnya. tiga tahun lamanya kita bersama-sama dalam lingkungan sekolah dimana terjalin rasa keakraban dan pertalian persaudaraan yang erat. maupun antara siswa dan guru. yakni sambutan oleh rekan Benny Subbardjo. Sambutan wakil atas nama teman-teman. 4. 2. Adapun susunan acara dalam rangka perpisahan bersama sebagai berikut: 1. Untuk itu yang kami cintai rekan Benny kami persilahkan! --. Ucapan salam perpisahan. Doa bersama. Sambutan wakil atas nama Bapak dan Ibu Guru.Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Tuhan YME atas berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka menghadiri acara perpisahan lulus sekolah kelas 3A SMU 1963. 5. 7. 3. Demikian susunan acara sederhana siang ini. baik diantara sesama siswa. 6. Ramah tamah.Sambutan rekan Benny--- . Bapak-bapak dan Ibu-ibu Guru yang kami muliakan dan rekan-rekan yang kami cintai. Pembukaan telah kami sampaikan di muka. Sambutan wakil kelas 3A. Ingin rasanya kita bersama-sama dalam canda dan tawa namun pada hari ini kita harus berpisah demi melanjutkan cita-cita.

Hadirin sekalian sebelum acara kami tutup dengan ucapan salam perpisahan dan ramah tamah. Berat rasanya hati ini berpisah dengan Ibu Guru yang telah rela dan ikhlas membimbing kami semua dengan penuh kesabaran dan tulus. kita ikuti terlebih dahulu acara doa bersama.Terimakasih rekan Benny. Berkat beliau-beliaulah kami jadi pintar. demikianlah hadirin sambutan rekan Benny dengan senyum yang khas dan gayanya yang jenaka membuat kita sulit untuk melupakannya. Untuk itu yang terhormat Bapak Warsidi kami persilahkan. ---Sambutan wakil Guru--- Terimakasih Bapak Warsidi. Walaupun terkadang kami yang dibimbing sering membuat Ibu Guru menjadi jengkel dan marah namun beliau tetap memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh welas asih dan dedikasi yang tinggi. Untuk itu yang terhormat Bapak Imam kami persilahkan! ---Doa bersama--- . Untuk itu yang terhormat dan tercinta Ibu Guru Retno Kumalasari kami persilahkan ! ---Sambutan wali kelas--- Demikianlah rekan-rekan sambutan dari Ibu Guru Wali kelas kita yang tercinta. Untuk acara doa ini akan dipimpin oleh Bapak Imam Rosyidi Sag. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan dari Ibu Guru Wali kelas 3A. Kami semua berhutang budi kepada Bapak dan Ibu Guru. Kami sebagai siswa dibawah bimbingan Ibu sangat terhari sekali dengan apa yang telah Ibu sampaikan. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Warsidi yang bertindak selaku guru yang telah mengajar dan membimbing kita. mudah-mudahan nasehat yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita sekalian. demikianlah hadirin sambutan dari Bapak Warsidi. semoga Tuhan YME berkenan menerima doa kita sekalian. Amin. Semoga Tuhan YME membalas amal dan bakti Bapak dan Ibu Guru.

ِغّٛػخ ِٓ األؽذاس‬ ‫ٚداع خش٠غٟ اٌّذاسط‬ ، ‫ِغ خبٌض اٌزمذ٠ش‬ َ‫ا٢ثبء ٚاألِٙبد ِٓ أعزبرٔب اؽزشا‬ ُ‫اٌضِالء إٔٔب ٔٙز‬ ٟ‫ رخشعٗ ف‬A3 ‫ثبدئ رٞ ثذء دػٛٔب ٔشىش هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ػٍٝ ٔؼّٗ ٚاسؽّٕب رٌه وً ِب ٔغزط١غ عّغ ِؼب ِٓ أعً ؽؼٛس ؽفً ٚداع‬ . أساد ٌٕب ِؼب فٟ إٌىبد ٚاٌؼؾه ، ٌٚىٓ فٟ ٘زا اٌ١َٛ ٌذ٠ٕب ٌفظ‬ . kami mohon maaf yang sebesarbesarnya. pendidikan dan bimbingan serta pengarahan Bapak dan Ibu Guru berikan kepada kami selama ini. MC BAHASA ARAB ‫9. ---Ucapan perpisahan saling berjabat tangan. 8. ٚلذِذ افززبػ ِمذِب‬ . Kami tidak bisa memberi apa-apa kepada Bapak dan Ibu Guru selain darma bakti kami bagi nusa dan bangsa. sebagai puncak pada acara perpisahan siang ini ialah ramah tamah sekaligus menikmati hidangan bersama yang dimasak khusus oleh para siswi kelas 3A.‫1.‫أعً االعزّشاس فٟ اٌّضً اٌؼٍ١ب‬ : ٌٟ‫رىٛ٠ٓ اٌؾذس ِٓ أعً فشاق ِغ إٌؾٛ اٌزب‬ .‫2. Selanjutnya kami persilahkan berdiri sejenak untuk menerima ucapan salam perpisahan dari para siswa didik.Amien! Demikianlah acara doa ini telah kita lewati. Sebelumnya kami atas nama siswa dan siswi kelas 3A SMU 1963 mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala pengajaran. سعبٌخ ِٓ ِّضً ٔ١بثخ ػٓ أطذلبء‬ . سعبٌخ ِٓ ِّضً ٔ١بثخ ػٓ اٌغ١ذ ٚاٌغ١ذح اٌّؼ‬ . Bapak dan Ibu Guru kami persilahkan. Sekali lagi untuk itu kami mohon maaf dan terima kasih.ٍُ‫3. sikap dan tingkah laku yang kurang berkenan dihati Bapak dan Ibu Guru.1963 ِٓ ‫اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خ فئخ‬ ‫ألشأُٙ رىش٠ُ ا٢ثبء ٚاألِٙبد ِٓ ِؼٍّ١ٕب ٚأؽجبئٕب ، ٌذ٠ٕب صالس عٕٛاد ِؼب فٟ اٌج١ئخ اٌّذسع١خ اٌزٟ أٔشئذ فٟ شؼٛس األٌفخ ٚاألخٛح سثبؽ‬ ِٓ ً‫ٚص١ك ، عٛاء ف١ّب ث١ٓ صِالئٗ اٌطالة ، ٚوزٌه ث١ٓ اٌطالة ٚاٌّذسع١ٓ. Dan apabila selama dalam mengikuti pendidikan dan pengajaran di sekolah ini telah banyak membuat marah dan jengkel oleh karena ucapan. Hadirin yang kami muliakan.

شىشٔب ٌٗ ، ٚوبْ رٌه اٌزو١خ.‬ ‫5.--.‬ ‫ٚعٛف ٠ىْٛ ٌٙزٖ اٌظالح اٌزٟ ٠مٛد٘ب اٌغ١ذ عبط ‪ lvsyWbW‬اإلِبَ. ألٔٗ ٘ٛ اٌّؾزشَ ٚاٌّؾجٛة اٌّؼٍُ اٌغ١ذح ‪ٌٕ ojtaRasabW lamuv‬ب دػٛح!‬ ‫رؾ١خ --. دػٛح اٌّمجً ٚلفٕب ٌؾظخ ٌمجٛي خطبة ٚداع ٌٍطالة رؼٍ١ّب.‬ ‫سعبٌخ ِٓ اٌّؼٍُ ٔبئت --. اٌغ١ذاد ٚاٌغبدح ٚٔؾٓ ٔذػٛ اٌّؼٍّ١ٓ.‬ ‫7. ٌط١ف.‪mvtabvvt‬‬ ‫ٌزا ٔشؽت اٌضِالء ِٓ اٌّؼٍّ١ٓ ٚاٌٟ ؽجمزٕب اٌؾج١ت.اٌظالح‬ ‫اِ١ٓ! ٌٚزا فمذ رُ رّش٠ش طٍٛارٕب.‬ ‫ٚثبٌزبٌٟ رىٛ٠ٓ أؽذاس ثغ١طخ ثؼذ ظٙش اٌ١َٛ. ٚاعّؾٛا ٌٕب‬ ‫اٌزبٌٟ ِزبثؼخ ِغ رظش٠ؾبد ِٓ فئخ اٌّؼٍُ 3‪ A‬اٌٛاٌٟ. ٚع١زُ رغٍ١ُ سعبٌخ ِٓ‬ ‫اٌغ١ذ ‪ iabsWbW‬اٌمبدَ اٌزٞ ٠ؼًّ ِذسعب اٌزٞ ٠ذسط ٚ٘ذأب. رشؼش أٔٙب‬ ‫صم١ٍخ ػٍٝ اٌمٍت عضء ِغ اٌّؼٍُ اٌزٞ وبْ ػٍٝ اعزؼذاد ٚطبدلخ ٌ١ٙذ٠ٕب عّ١ؼب ِغ اٌىض١ش ِٓ اٌظجش ٚاالخالص.‬ ‫--.---‬ ‫شىشا ٌىُ ع١ذٞ ‪٠ ، iabsWbW‬مٛي اعزغبثخ اٌغّٙٛس ِٓ ‪ iabsWbW‬اٌغ١ذ ، ٚرمذ٠ُ اٌّشٛسح ٔأًِ أٗ ٠ّىٓ ٔمً ِف١ذ ٌٕب عّ١ؼب.‬ .رؾ١خ ٌٍّظبفؾخ ٚداػب. اٌظالح ِؼب. ػٍٝ اٌشغُ ِٓ إٔٔب أؽ١بٔب‬ ‫ٚرغزششذ غبٌجب ِب ٠غؼً اٌّؼٍُ أطجؼ ِغزبء ٚغبػت ٌىٕٗ ال ٠ضاي ٠ٛفش اإلسشبد ٚاٌزٛع١ٗ ِغ اٌزؼبؽف اٌىج١ش ٚرفبٔ١ٗ. آِ١ٓ. ٌٙزا اٌزٞ ٔذػٛ اٌششفبء اٌغ١ذ اٌىب٘ٓ!‬ ‫--. سعبٌخ ِٓ ٔبئت 3‪ A‬فئخ. ألٕٔب ٔؾت اخٛرٕب ث١ٕٟ دػٛح!‬ ‫رؾ١خ صِ١ً ث١ٕٟ --.---‬ ‫شىشا ٌه صِ١ً ث١ٕٟ ، ث١ٕٟ ٚرمٛي اٌغّٙٛس رؾ١خ اٌضِالء ثبثزغبِخ ِّ١ضح ٚأعٍٛة ثبسع ٠غؼً ِٓ اٌظؼت أْ ٠ٕغٝ. ٚٔؾٓ وطالة ثزٛع١ٗ ِٓ اٌغ١ذح ‪ mabmabW‬عذا اٌم١بَ ثٗ ِغ ِب ٌذ٠ٙب ٌزمٌٛٗ. رؾ١خ ٚداع. إٌٝ ‪ iabsWbW‬اٌغ١ذ اٌششفبء ٚٔؾٓ ٔذػٛ.‬ ‫ؽغٕب ٌفزشح لظ١شح صُ ٔجذأ فٛسا اٌؾذس اٌّمجً ، ٚاٌزٞ ٘ٛ ِٛػغ رشؽ١ت ِٓ لجً صِالئٗ ‪ ojrrabbuv‬ث١ٕٟ.--.‬ ‫اٌغ١ذاد ٚاٌغبدح لجً اٌؼشع ِغٍمخ ِغ رؾ١خ ٚداع ٚاٌؼ١بفخ ، ٚٔؾٓ ٔزبثغ أٚي طالح ِشزشوخ ، لذ ٠غش هللا رؼبٌٝ ٌمجٛي عّ١غ طٍٛارٕب. ٚٔؾٓ عّ١ؼب ِذ٠ْٕٛ‬ ‫ٌٍغ١ذ ٚاٌغ١ذح اٌّؼٍُ. أعبة ِب٠ٛ هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٌٍغ١ذ ٌٍغّؼ١بد اٌخ١ش٠خ ٚاٌزفبٟٔ ٚاٌّؼٍُ اٌغ١ذح.‬ ‫6.‫4.

Benny says the audience greeting colleagues with a distinctive smile and a witty style makes it difficult to forget. To the honorable Mr. Teacher.--Thank you fellow Benny. He wanted us together in the jokes and laughter. 4. Thus the composition of simple events this afternoon. For that we love our fellow Benny invite! Greeting fellow Benny --. Although sometimes we are guided often makes the teacher became upset and angry but he still provides guidance and direction with great compassion and dedication. Farewell greeting. Warsidi we invite. ٔؾٓ ال ٔغزط١غ إػطبء أٞ شٟء ٌٍغ١ذ‬ ‫ٚاٌغ١ذح اٌّؼٍُ ثبالػبفخ اٌٝ رّغىٕب اٌجٍذ ٚاألِخ. It feels heavy heart to part with the teacher who has been willing and sincere to guide us all with great patience and sincerity. The composition of the event in order to parting with as follows: 1. hopefully advice that he can convey useful for us all. and Mrs. 5.--. Okay for short time then we immediately start the next event.homeroom So welcome colleagues from the teacher Wali our beloved class. For this prayer will be led by Mr. and Mrs. Retno Kumalasari our invite! Greeting --. as well as between students and teachers. Amen. 7. says the audience response from Mr Warsidi. our three years together in the school environment in which established a sense of familiarity and close bond of brotherhood. Message from the representative on behalf of Mr. Suave. For it is esteemed and beloved teacher Mrs. 2. وبٔذ فٟ اٌغبثك ٚٔؾٓ ٔ١بثخ ػٓ اٌطالة اٌزوٛس ٚاإلٔبس 3691 فئخ‬A3 ً‫خظ١ظب ِٓ لج‬ ‫ٌغّ١غ ثغضاسح اٌزؼٍ١ُ ٚاٌزذس٠ظ ٚاإلسشبد ٚاٌزٛع١ٗ ِٓ اٌغ١ذ ٚاٌغ١ذح اٌّؼٍُ أػطٝ ٌٕب ؽزٝ ا٢ْ. ٚإرا وبْ خالي اٌزؼٍ١ُ ٚاٌزذس٠ظ اٌزبٌ١خ فٟ ٘زٖ اٌّذسعخ ٌذ٠ٙب اٌىض١ش ٌغؼً اٌغؼت‬ ‫ٚاالٔضػبط ثغجت ِٛلف ٚاٌىالَ ٚاٌغٍٛن اٌزٟ ٟ٘ لٍٛة ألً سغجخ اٌغ١ذ ٚاٌغ١ذح ِبعغز١ش ، ٚٔؾٓ ٔؼززس لذس اإلِىبْ. Message from the vice-class 3A. Priest! . Message from the representative on behalf of friends. Prayer together. ِٚشح أخشٜ ، ٌزٌه‬ . Next let us follow along with remarks from the teacher Wali 3A class. MC BAHASA INGGRIS Fathers and Mothers of our respected teacher Colleagues that we care about First of all let us thank God Almighty for His blessings and mercy on us all so that we can gather together in order to attend a farewell ceremony 3A high school graduating class of 1963. We as students under the guidance of Ms. and Mrs. Imam Rosyidi Sag. Opening have been presented in advance. May the Almighty God replied to charity and devotion Mr. Message from the next will be delivered by Mr. Our thanks to him-was he so smart. Warsidi which acts as a teacher who has taught and guided us. We are all indebted to Mr. For that which we invite the honorable Mr. both among fellow students. 6.‫أ٠ٙب اٌغ١ذاد ٚاٌغبدح ، ثٛطفٙب اٌزسٚح فٟ ؽفً ٚداع ثؼذ ظٙش ٘زا اٌ١َٛ ٘ٛ ؽ١ت اٌمٍت فٟ ٔفظ اٌٛلذ االعزّزبع ٚعجخ ِطجٛخخ ِغ‬ ‫ اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خ اٌزٞ شىش‬A3 ‫ فئخ اٌفز١بد.ُ‫ٔؾٓ ٔؼززس ٚشىشا ٌى‬ 10. Teacher. which is welcome by fellow Benny Subbardjo. but on this day we have to separate for the sake of continuing the ideals. Message from the vice-Teacher --. we follow the first joint prayer. Teacher.--Thank you Mr Warsidi. 3. may God Almighty is pleased to accept all our prayers. very terhari do with what she has to say. Fathers and mothers of our teachers and peers honored our loved ones. Ladies and gentlemen before the show closed with a farewell greeting and hospitality.

as a peak at a farewell ceremony this afternoon is warm-hearted at the same time enjoying the meal with a specially cooked by the girls class 3A. And if during the following education and teaching in this school has a lot to make angry and irritated because of speech. We can not give anything to Mr and Mrs Teacher besides our devotion to country and nation. ijinkan saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka perpisahan ini.--.. Juga untuk teman2 semua. education and guidance and direction of Mr. kami pun dapat lulus dari SMP ini. and Mrs. Our Ladies and Gentlemen. sangat sabar dan tidak kenal lelah dalam membimbing kami.co. kami sebagai siswa sangat bangga dan berterima kasih dengan semua guru yang telah mengajar di sekolah ini. we apologize as much as possible. Tapi tetap saya juga mendoakan teman2 semua dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Guru gave to us so far. karena kita sudah bersama2 selama 3 tahun ini. doa saya menyertai teman2 semua.. Para hadirin yang saya hormati. for that we apologize and thank you. Master. Berkat jerih payah semua guru. serta teman-teman yang saya cintai.. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama guna mengadakan acara perpisahan sekolah. Akhir kata. --. Previously we were on behalf of male and female students 1963 class 3A high school who thanked profusely for all the teaching. attitude and behavior that are less willing hearts Mr. Tulisan yang berjudul : Contoh Pidato Kelulusan Sekolah Part I dari www. Sambutan kakak kelas Assalamu’alaikum Selamat pagi dan salam sejahtera Yang terhormat kepala sekolah … (NAMA SMP) Yang kami hormati guru-guru sekalian Yang berbahagia. Next we invite stood for a moment to accept the farewell speech of the students educated. Ladies and gentlemen we invite teachers. ke STM maupun institusi pendidikan lainnya untuk dapat mencapai cita2 yang selama ini diangan2kan. Wb Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama guna mengadakan acara perpisahan sekolah. 11. and Mrs.Greetings to shake hands goodbye. yang dengan sangat baik. Once again. tidak pernah pilih kasih dalam mendidik. Mudah-mudahan semua guru yang bertugas mengajar di sekolah ini dapat diberikan kesehatan yang baik dan diberi kebahagiaan selalu. orang tua siswa …. Sungguh berat rasanya berpisah dengan kalian semua. ke SMK.cc | Boleh di Copas asalkan mencantumkan link Blog ini | demikian privasinya 12. . Bapak dan Ibu Guru.Prayer --Amien! So our prayers have been passed. saya ucapkan sukses selalu buat teman2. Sambutan kakak kelas SAMBUTAN PERPISAHAN KELULUSAN SEKOLAH Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah. baik ke SMA. Selama bersekolah di sekolah ini. (NAMA SMP) Dan teman-teman yang saya cintai Wr.niamblog.

M. Bapak Kasi Mapenda Jombang Yang terhormat. Kepala Sekolah MTs. ke SMK. Tapi tetap saya juga mendoakan teman2 semua dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. (Amin Ya Robbal Alamin) Di sini kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini : -Pertama : Pembukaan -Kedua : Pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an -Ketiga : Pembacaan Tahlil -Keempat : Prakata Panitia -Kelima : Penyerahan Ijazah Ma’rif NU siswa/siswi Mts.Para hadirin yang saya hormati. sangat sabar dan tidak kenal lelah dalam membimbing kami. Bapak Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah SWT dengan lantaran taufiq. yang dengan sangat baik. hidayah serta innayahNya kepada kita semua. Sungguh berat rasanya berpisah dengan kalian semua. karena kita sudah bersama2 selama 3 tahun ini. Selama bersekolah. Marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan baca’an Ummul Qur’an. ke STM maupun institusi pendidikan lainnya untuk dapat mencapai cita2 yang selama ini kita cita-citakan. baik ke SMA. Al-Hikmah Pucangsimo yang berbahagia. sahabat. ijinkan saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka perpisahan ini. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah… Wassalamu’alaikum Wr. AlHikmah Pucangsimo periode 2008-2009 dalam keadaan sehat wal’afiat……. Bapak/Ibu dewan guru Dan segenap para tamu undangan yang kami muliakan Serta sahabat-sahabat tercinta keluarga besar MTs. Al-Hikmah Pucangsimo Yang kami hormati. Berkat jerih payah semua guru. Wb EDIT INDONESIA 1 Al Mukarrom para Alim Ulama’ Yang terhormat. kami pun dapat lulus dari SMP ini. Doa saya menyertai teman-teman dan para guru semua…Akhirul kalam. Al-Hikmah Pucangsimo -Keenam : Sambutan – sambutan -Ketujuh : Istirahat -Kedelapan : Ceramah Agama yang disampaikan oleh Mapenda DRs. tidak pernah pilih kasih dalam mendidik. semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun…………… ( Al Fatihah ) . kami sebagai siswa sangat bangga dan berterima kasih dengan semua guru yang telah mengajar di sekolah ini.(Amin Ya Robbal Alamin) Tak lupa pula sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita “Nabi besar Muhammad SAW” . serta pengikutnya Illa Yaumil Qiyamah…. Juga untuk teman2 semua.Ag -Kesembilan : Penutup / Do’a Demikianlah susunan acara yang dapat kami sampaikan. semoga acara ini dapat berkenan di hati para Bpk dan Ibu semua. saya mau mengucapkan sukses selalu buat teman-teman semua. H. TAUFIOQURROHMAN. Mudah-mudahan semua guru yang bertugas mengajar di sekolah ini dapat diberikan kesehatan yang baik dan diberi kebahagiaan selalu. Akhir kata. Segenap keluarga. sehingga kita dapat memenuhi undangan Muwadda’ah siswa/siswi MTs.

Kepada Bpk H. SAID di silahkan 2. Hadirin yang berbahagia . Dilanjutkan acara yang ke-4. yang mana pada pagi hari ini akan dibacakan oleh Sdr/i……………. MOHD. sebagai pelengkap acara sambutan. marilah kita ikuti dengan penuh khusu’ dan tawadhu’ yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an. Penyerahan Ijazah Ma’arif NU kepada siswa / siswi MTs.Terima kasih. yaitu prakata panitia. Hadirin yang berbahagia Gayung bersambut kata berjawab.. Al-Hikmah Pucangsimo dimohon untuk memberikan Ijazah … kepada Bpk H. Wali Murid Kelas IX…Kepada Bpk/Ibu …………… di silahkan 3. Kepada Bpk ………. Al-Hikmah Pucangsimo ini senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi generasi penerus perjuangan bangsa. Al-Hikmah Pucangsimo…. Dilanjutkan acara yang ke-2. Al-Hikmah Pucangsimo dimohon berdiri Dengan perasaan haru dan khidmat mengiringi. Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Pucangsimo…. Ketua Komite MTs.kepada para petugas di persilahkan naik ke atas panggung. dengan sari tilawah ……………. MOHD... ….Kepada Bpk H.Kepada Bpk/Ibu …………. disilahkan. yakni Istirahat yang akan diisi oleh koor beserta puisi….. pembacaan Tahlil yang akan disampaikan oleh Al Mukarrom Bpk/Ibu ………………………. sambutan : 1. marilah kita dengarkan secara seksama. Dilanjutkan acara yang ke-3. ACHMAD QODRI di silahkan Memasuki acara yang ke-6. Kepadanya Sdr/I ………… disilahkan.disilahkan Terima kasih disampaikan Acara berikutnya. Al-Hikmah Pucangsimo Kepada Siswa / Siswi di silahkan menempati panggung kehormatan… Kepada Bpk Kepala MTs. semoga ilmu yang yang telah diperoleh Di Mts.. SAID disilahkan kepada siswa / siswi Mts.

. .. Mr. hopefully this event can run smoothly without a hitch . To Mr.. .... Sebagai ungkapan rasa syukur marilah acara ini kita tutup dengan do’a. . (Amin Yes Robbal Alamin) Here we as the host will read out the composition of the show this morning: -First: Opening -Second Reading of verses of holy Quran -Third: Reading Tahlil -Fourth: Preface Committee -Fifth: The delivery of diploma Ma'rif NU students Mts. friends... To Mr. .... .. ..... . . .... the preface to the committee. and Mrs... (Al-Fatihah) Thank you. .... . . welcome... which in this morning will be read out by Mr / i ..Kini kita sampai pada acara yang di nanti-nantikan ialah Ceramah Agama yang akan disampaikan oleh Al Mukarrom …………. all. .... let us follow with full khusu 'and tawadhu' ie. .. Ag -Nine: Closing / Benediction Thus the composition of events we can state... . Kami sebagai pembawa acara... mohon maaf yang sebesar-besarnya dari segala kekhilafan. Continuing events to-4.. Let us praise and thank Allah SWT with haturkan presence because Taufiq. .... Tahlil readings that will be delivered by Al Mukarrom Mr / Ms . .... ..... Let us open this event together with baca'an Umm al-Qur'an. Principal MTs.. .. . H.. Br him / I . .. . Al-Hikmah Pucangsimo 2008-2009 period in a healthy condition wal'afiat .. and his followers ... . ... (Yes Robbal Amin Alamin) There is also still tercurahkan sholawat and greetings to our lord "Great prophet Muhammad. illa Yaumil Qiyamah. . welcome. Al-Hikmah Pucangsimo happy.. .... hopefully this event can be pleased in the hearts of Mr. TAUFIOQURROHMAN..... innayah His guidance and to us all." The whole family... reading holy verses of the Qur'an.... acara demi acara dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. EDIT INGGRIS 2 Al Mukarrom the Alim Ulama ' Dear.. M.. ... with sari recitations . ..... .. Welcome . so that we can fulfill the invitation Muwadda'ah students MTs. Al-Hikmah Pucangsimo -Six: Welcome . .. . . Kasi Mapenda Jombang Dear Mr.. . Continuing the event that the 3rd... Kepada beliau disilahkan Al-Hamdulillahirobbil ‘Alamin. Al-Hikmah Pucangsimo Dear.. . Continuing events to-2.welcome -Seventh: Rest -Eighth: Religious Lecture delivered by Mapenda Drs.... / Ms .. Mr / Mrs council teacher And all of our invited guests who honored And beloved friends of the family of MTs.

. please take center stage To Mr.. SAID welcome. Submission Ma'arif NU diploma to students MTs. on please 3.. ACHMAD Qodri in please Entering the event of the 6th.. To Mr / Ms .. hopefully the knowledge that has been obtained In Mts. Al-Hikmah Pucangsimo To the Students / Girls in honor . Attendees are happy Tit for tat reply said. let us listen carefully. EDIT ARAB 3 ' ُ١ٍ‫ اٌؼٍّبء اٌؼ‬mjrabbvt ‫آي‬ mawauba ٟ‫ وبع‬gvtrauJ ‫ػض٠ضٞ اٌغ١ذ‬ ‫ػض٠ضٞ اٌغ١ذ‬ ojiauJsWtv ‫اٌشئ١غ١خ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف.. greeting: 1. ... H.. To Mr. ششوخ اٌؾىّخ‬ ٓ١ٍّ‫ػض٠ضٞ اٌغ١ذ / اٌغ١ذح ِغٍظ اٌّؼ‬ ُ٠‫ٚعّ١غ ػ١ٛفٕب اٌّذػٛ٠ٓ اٌز٠ٓ رىش‬ . .. Mohd. to students Mts. . ......Thank you delivered The next event. H. As an expression of gratitude for this event let us close with prayer... .... To his welcome. We as host. Al-Hikmah Pucangsimo is always a useful science and become the next generation of national struggle.... Head of Madrasah Al-Hikmah Tsanawiyah Pucangsimo ... Al-Hikmah Pucangsimo please stand up With feelings of emotion and solemn accompaniment. the event for the event can be facilitated with the best. Attendees are happy Now we come to the event in looking forward to is the Religion Lecture will be delivered by Al Mukarrom .... To Mr. . as a welcome complement to the show. Mohd. The Parents Class IX .... SAID in please 2. Al-Hamdulillahirobbil 'Alamin. . Al-Hikmah Pucangsimo .. to the officers at invite climbed onto the stage. . Head MTs. Al-Hikmah Pucangsimo requested to provide a certificate to Mr. Committee Chairman MTs.. H. apologize as much as possible of any mistake. .. the rest will be filled by the choir and its poetry . ..

ششوخ اٌؾىّخ ‪ ojiauJsWtv‬اٌفزشح 8002-9002 فٟ ؽبٌخ طؾ١خ ع١ذح ‪ٔ( ..‬ ‫اٌؾؼٛس عؼذاء‬ ‫ٚلبي اٌؾٍّخ ٌالؽالع ػٍٝ اٌشد اٌّزجبدي ، ٚرٌه اعزىّبال ٌٍزشؽ١ت اٌّؼشع ، دػٛٔب ٔغزّغ ثؼٕب٠خ ، رؾ١خ :‬ ‫1....‬ ‫شىشا ٌه عٍّذ‬ ‫اٌؾذس اٌّمجً ، رمذ٠ُ دثٍَٛ االْ ِؼبس٠ف إٌٝ إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف اٌطالة........... ششوخ اٌؾىّخ ‪٠ ojiauJsWtv‬شعٝ اٌٛلٛف‬ ‫ِغ ِشبػش اٌؼبؽفخ ِٚشافمخ اٌغٍ١ٍخ ، ٚٔأًِ ِغ اٌؼٍُ ثأْ لذ رُ اٌؾظٛي ػٍ١ٙب‬ ‫فٟ إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف. ؽٍجذ اٌؾىّخ ‪ٌ ojiauJsWtv‬زمذ٠ُ اٌشٙبدح إٌٝ اٌغ١ذ ٖ... سئ١ظ اٌّذاسط اٌذ٠ٕ١خ ‪ ojiauJsWtv Nsaua'Wyam‬اٌؾىّخ....... ِؾّذ...... .....‬ ‫اعزّشاس ؽبٌخ ػذَ ٚ3 ، ٚلشاءاد اٌزٍٙ١ً اٌزٟ ع١زُ رغٍ١ّٙب ِٓ لجً ششوخ ‪ mjrabbvt‬اٌغ١ذ / اٌغ١ذح..................... عّ١غ أفشاد األعشح ٚاألطذلبء ، ٚأرجبػٗ.... ٖ...‬ ‫فٍٕغجؼ ٚأشىش هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ِغ ٚعٛد ‪ mamjbrau‬ألْ رٛف١ك ، ‪٘ Wuuayam‬ذا٠زٗ ٌٕٚب عّ١ؼب ، ؽزٝ ٔزّىٓ ِٓ رٍج١خ دػٛح اٌطالة‬ ‫‪ mj'abba'am‬اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف......... س ٌٗ / أٔب......2 ، دػٛٔب ٔزبثغ ‪ rmjsj‬اٌىبًِ ٚ‪' ma'abmj‬أٞ لشاءح آ٠بد ِٓ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، ٚ٘ٛ فٟ ٘زا اٌظجبػ عٛف لشأٖ اٌغ١ذ /‬ ‫أٔب.. ششوخ اٌؾىّخ‬ ‫‪ojiauJsWtv‬‬ ‫اٌغزخ : ِشؽجب -...... صالصب ‪ lajtWR‬اٌم١بِخ............ ِشؽجب ثىُ......... ششوخ اٌؾىّخ ‪ ojiauJsWtv‬دائّب اٌؼٍُ إٌبفغ ٚأطجؼ اٌغ١ً اٌغذ٠ذ ِٓ إٌؼبي اٌٛؽٕٟ.... ششوخ اٌؾىّخ ‪ojiauJsWtv‬‬ ‫ٌٍطالة / ثٕبد رىش٠ّب.....'aR'a'Wam‬ؼُ‬ ‫‪ lvrraR‬اِ١ٓ اٌؼٍّ١ٓ)‬ ‫ٕٚ٘بن أ٠ؼب ِب صاي ‪ٚ smvRa'am mabijbamrau‬رؾ١خ ٌشثٕب‬ ‫"اٌؼظّٝ إٌجٟ ِؾّذ".. آي عؼ١ذ ‪ ojiauJsWtv‬اٌؾىّخ.ِشؽجب‬ ‫اٌغبثؼخ : اٌشاؽخ‬ ‫اٌضبِٕخ : اٌذ٠ٕ١خ ِؾبػشح أٌمب٘ب ‪mawauba‬‬ ‫دائشح االعزؼالَ ٚاألِٓ..... ‪ِ ، NAUHOIRUllIFmAT‬ؾّذ ؽظ‬ ‫رغؼخ ٚ: اخززبَ / اٌذػبء‬ ‫ٚثبٌزبٌٟ رىٛ٠ٓ األؽذاس ٠ّىٕٕب أْ ٔمٛي ، ٠ّىٓ أْ ٔأًِ أْ ٠غش ٘زا اٌؾذس فٟ ٔفٛط عّ١غ اٌغ١ذ ٚاٌغ١ذح.... ِشؽجب ثىُ. ِغ رالٚاد عبسٞ..‬ ‫أؽذاس ِٛاطٍخ . اٌشعبء اٌظذاسح‬ ‫إٌٝ اٌغ١ذ سئ١ظ إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف. (عٛسح اٌفبرؾخ)‬ ‫شىشا ٌه..... إٌٝ اٌغ١ذ.4 ،‬ ‫ِمذِخ إٌٝ اٌٍغٕخ...‬ ‫أؽذاس ِٛاطٍخ .. إٌٝ اٌغ١ذ /‬ ‫اٌغ١ذح.. عؼ١ذ أ٘ال ٚعٙال ،‬ ‫ٌطالة اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف.. أ٘ال ٚعٙال.‫ٚاٌّؾجٛة أطذلبء ِٓ ػبئٍخ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف.. (أِ١ٓ اٌؼٍّ١ٓ ‪ٔ lvrraR‬ؼُ)‬ ‫ٚٔؾٓ ٕ٘ب ثٛطفٙب اٌجٍذ اٌّؼ١ف ٚعٛف رال رىٛ٠ٓ إظٙبس ٘زا اٌظجبػ :‬ ‫ٚاٌؼشش٠ٓ : افززبػ‬ ‫اٌمشاءح اٌضبٔ١خ ِٓ آ٠بد اٌمشآْ اٌىش٠ُ‬ ‫اٌضبٌضخ : لشاءح اٌزٍٙ١ً‬ ‫اٌشاثؼخ : ٌغٕخ ِمذِخ‬ ‫اٌخبِغخ : رغٍ١ُ '‪ ma'bW‬دثٍَٛ إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف ؽالة ٔٙؼخ اٌؼٍّبء...‬ ‫دػٛٔب فزؼ ٘زا اٌؾذس ِغ اٌمشآْ أَ ‪ raia'au‬اٌمبػذح ، ٔأًِ أْ ٘زا اٌؾذس ٠ّىٓ رشغ١ٍٙب ثغالعخ دْٚ ػمجخ.. إٌٝ اٌغ١ذ‬ .

.. وزؼج١ش ػٓ االِزٕبْ ٌٙزا اٌؾذس دػٛٔب اٌٛص١ك ِغ اٌظالح‬FatbjRWRRamWbvrrWR ‫ٚ٠ّىٓ ر١غ١ش آي‬ . عؼ١ذ فٟ اٌشعبء‬ ‫2. sehingga dengan bertambahnya umur kita bisa berkumpul dalam rangka Muwadda’ah siswa/siswi kelas IX mtS.. IBNU AMIRUDDIN -Yang terhormat Drs. marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah SWT...‫دخٛي اٌؾذس ِٓ 6 ، عٛف رّأل ثم١خ ِٓ لجً عٛلخ ٚشؼش ثٗ.Ag selaku Kasi Mapenda Jombang -Yang terhormat Bpk H. الٌغ١ذ‬ojiauJsWtv ‫3.... karena kita semua masih di beri kesempatan hidup di muka bumi ini dengan menikmati segala fasilitas yang telah di sediakan di atasnya. H. Hadirin dan temanku yang berbahagia Baru saja ujian akhir tahun kita lalui.. ػٍٝ رشؽ١ج‬mjrabbvt ٟ‫ٚا٢ْ ٔأرٟ إٌٝ اٌؾذس فٟ اٌزطٍغ إٌٝ ٚع١ٍمٟ اٌّؾبػشح اٌز‬ .... إٌٝ اٌغ١ذ / اٌغ١ذح. semoga semua teman-teman kita lulus tanpa ada yang tertinggal.‫ اٌؼٍّ١ٓ ، ٘زا اٌؾذس ٌٍؾذس ِغ أفؼً. آي‬ ‫ فٟ اٌشعبء‬RvbbW ‫أشّذ‬ .‫ٚٔؾٓ وذٌٚخ ِؼ١فخ ، اػززس أوجش لذس ِّىٓ ِٓ أٞ خطأ‬ EDIT SAMBUTAN INDONESIA -Al-Mukarrom para alim ulama’ -Wabil khusus Bpk KH... Puji syukur yang tak terhingga.. MOHD. ٌؼجبؽ فٟ دػٛح طؼذ ػٍٝ خشجخ اٌّغشػ‬ ‫اٌؾؼٛس عؼذاء‬ ، ٗ‫ اٌذ٠ٓ ثٓ.. SAID ZAMACHSYARI selaku Kepala Madrasah Tsanawiya Al – Hikmah Pucangsimo -Bpk Ibu Dewan guru yang selalu kami hormati dan taati -Segenap tamu undangan.‫ٖ.. ػٍٝ اٌشعبء‬ . Al-Himah Pucangsimo yang berbahagia.ٖ ‫ اٌؾىّخ. M.... سئ١ظ ٌغٕخ إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف.... فئخ ا٢ثبء اٌزبعغ... TAUFIQURROHMAN.. serta sahabat-sahabat tercinta keluarga besar MTs.. Hal ini merupakan rahmat dan innayah dari Allah SWT yang di berikan kepada kita semua.. oleh karena itu marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT dengan jalan belajar lebih giat ... Al-Hikmah Pucangsimo periode 2008/2009 tanpa halangan suatu apapun.... ِؾّذ.

jangan sampai melanggar aturan-aturan negara Indonesia tercinta ini. and friends of beloved family MTs.. bulanpun menyingsing. dan tahun begitu cepatnya berlalu. Mohd.... Ag as Kasi Mapenda Jombang Dear Mr H....... Maaf Bpk Ibu gruru untuk kami semua.. Suka duka manis dan getirnya berteman telah kita lalui bersama..Hikmah Pucangsimo Mr. Ibn Amiruddin -Dear Drs. Tiada Titah yang tak dapt dan .. Board-teacher who always respect and obey our -All the invited guests. H... Mrs..selanjtnya selesai EDIT SAMBUTAN INGGRIS -Al-Mukarrom the scholars' Mr KH-Wabil special. TAUFIQURROHMAN.. M.. . Hanya untaian do’a kami mengiringi semoga Allah SWT membalas setiap amal Bapak Ibu guru dengan berlipat ganda sehingga menjadi amal jariyah. SAID ZAMACHSYARI as Principals Tsanawiya Al . Tiga tahun sudah tanpa terasa kita mengenyam bangku sekolah ini. Bapak ibu Dewan guru yang kami hormati begitu sabar dan ikhlasnya Bapak Ibu guru dalam memberikan ilmu pada kami. Kita berpisah bukan untuk bercerai berai tapi perpisahan ini akan membukakan jalan bagi kita menuju kesuksesan... mohon dengan seikhlas-ikhlasnya. namun kami tak mampu membalas jerih payah Bapak Ibu guru. Al-Himah Pucangsimo happy. Akhirnya.. Harapan kami dengan perpisahan di malam hari ini. kami atas nama wakil dari kelas IX... Hingga segala kekhilafan di hapuskan dengan pintu maaf dan saling mendoakan.. Temam-temanku semua yang selalu kami sayangi Tanpa terasa waktu telah bergulir begitu tepatnya hari berganti. Bapak Ibu Dewan Guru.. mudah-mudahan menjadikan pengalaman dan pelajaran bagi kita semua.lagi dan menata diri dalam mengarungi kehidupan ini.. Amin YA Robbal Alamin. Tanpa maaf dan restu Bpk Ibu guru akan memberatkan setiap langkah kaki kami untuk menggapai semua cita-cita kami menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan negara dengan ridlo dari Allah SWT. marilah kita buka selebar-lebarnya pintu hati kita semua untuk salaing memaafkan..

‫آي‬ ‫اٌغ١ذ اٌغ١ذح اٌّغٍظ ٚاٌّؼٍّ١ٓ اٌز٠ٓ ٠ؾزشِْٛ ٚ٠ط١ؼْٛ دائّب ٌذ٠ٕب‬ . YES Robbal Amin Alamin. let us open wide as all the doors of our hearts to forgive salaing. EDIT SAMBUTAN ARAB ' ‫ اٌؼٍّبء‬mjrabbvt ‫ آي‬ٓ٠‫اٌغ١ذ ؿ . ِؾّذ. Mr mothers Council we respect the teachers who so patiently and ikhlasnya Mr. Our hope with a farewell at night.ٖ . let us always haturkan presence of God Almighty. ششوخ اٌؾىّخ‬ .. teachers in providing the science on us.‫ عؼ١ذح‬FWtam ojiauJsWtv ‫* ػّبْ ِشبسوخ عّ١غ اٌّذػٛ٠ٓ ٚأطذلبء األعشح ِٓ إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف اٌؾج١ت. آي‬ ‫ ِٓ هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ، ألٕٔب عّ١ؼب ال رضاي رؼطٝ فشطخ ٌٍؼ١ش ػٍٝ ٘زٖ األسع فٟ ؽك اٌزّزغ‬mamjbrau ‫الٔٙبئٟ ٔؼّخ ، ٚدػٛٔب دائّب ٚعٛد‬ ‫ / إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد‬mj'abba'am َ‫ثغّ١غ ٚعبئً اٌشاؽخ اٌزٟ رُ رٛف١ش٘ب ػٍٝ رٌه ، ِغ اٌزمذَ فٟ اٌغٓ ثؾ١ش ٠ّىٕٕب عّغ اٌطالة فٟ إٌظب‬ . ثٓ اِ١ش اٌذ‬ gvtrauJ ٟ‫ وبع‬mawauba ‫ ، ِؾّذ ؽظ وّب‬AUHORUllIFmATN . bulanpun dawning. Until all the oversight been waived by the door of forgiveness and pray for one another. Mom teacher will weigh every step our feet to reach all the ideals we uphold the values of religion and state by ridlo from Allah SWT. Like grief sweet and getirnya friends we have been through together. Temam the girls all that we have always loved Without feel the time has rolled out so precisely daybreak. teachers with doubled so that a charitable jariyah. Mrs. We split apart not to get divorced but this separation will open the way for us to success. hopefully making the experience and lesson for us all. Without forgiveness and the blessing of Mr. Only our prayers accompany strands may Allah SWT replied to every charity Mr. but we can not reply to toil Mr.‫ػض٠ضٞ ، اٌذوبرشح‬ Nsaua'Wya ٓ١١ٍ‫ ثٛطفُٙ فبػٍ١ٓ أط‬IAmASFolAlO ‫ػض٠ضٞ اٌغ١ذ ٖ. may all our friends graduate without being left behind.اٌٛاثً اٌخبطخ. not to violate the rules of this beloved country Indonesia .‫ فزشح 8002/9002 دْٚ أٞ ػبئك ػٍٝ اإلؽالق‬ojiauJsWtv ‫األؽشاف اٌزبعغ اٌظف..Infinite grace. because we all still given the opportunity to live on this earth to enjoy all the amenities that have been provided on it.. Finally. It is a blessing from Allah SWT and innayah that is given to us all. and the years went by so fast.. Mrs. Mrs.. Three years already without us mengenyam feel this school. we on behalf of the representatives of class IX. teachers.. Mrs. عؼ١ذ‬ ‫ اٌؾىّخ‬ojiauJsWtv -. Ladies and my friends who are happy Recently we passed the final exam year. No Commandments are not dapt and finished selanjtnya .. therefore let us give thanks to the presence of Allah SWT even harder way to learn and organize yourself in this living life. please with seikhlas-ikhlasnya. Al-Hikmah Pucangsimo 2008/2009 period without any hindrance whatsoever. gruru for us all. Father Mother Board Teacher. Sorry Mr. so that with age we can gather in order Muwadda'ah students / IX grader mts.

.... ِضً أطذلبء اٌؾضْ اٌؾٍٛ ٚ‪ٌ JamWbuya‬مذ رُ ِٓ خالي ِؼب ، ِّب ٠غؼً ٔأًِ رغشثخ ٚػجشح ٌٕب عّ١ؼب..........saRaWuJ‬‬ ‫ٚأخ١شا ، ال اٌٛطب٠ب ال ‪ٚ bawm‬أزٙذ ‪. Jbjbj -WrmRasuya‬اعف اٌغ١ذ اٌغ١ذح ثبٌٕغجخ ٌٕب‬ ‫عّ١ؼب.‫اٌغ١ذاد ٚأطذلبئٟ اٌز٠ٓ عؼذاء‬ ‫طذس ِؤخشا ٚٔؾٓ فٟ اٌغٕخ االِزؾبْ إٌٙبئٟ ، ٚ٠ّىٓ ٌغّ١غ أطذلبئٕب ػٍ١ب دْٚ أْ رزشن ٚساء٘ب. ثبٌفؼً صالس عٕٛاد دْٚ اْ ٠شؼش‬ ‫‪٘ tauJauyat‬زٖ اٌّذسعخ. ؽزٝ رُ اٌزٕبصي‬ ‫ػٓ اإلششاف ػٍٝ ثبة اٌّغفشح ٚاٌذػبء ٌجؼؼٕب اٌجؼغ. إٔٙب ٔؼّخ ِٓ هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٚ‪ Wuuayam‬اٌزٟ‬ ‫رؼطٝ ٌٕب عّ١ؼب ، ٌزٌه دػٛٔب ٔؼطٟ ثفؼً ٚعٛد هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ اٌطش٠ك األطؼت ٌٍزؼٍُ ٚرٕظ١ُ ٔفغه فٟ ٘زٖ اٌؾ١بح اٌّؼ١شخ ، ٚػذَ أزٙبن لٛاػذ‬ ‫٘زا اٌجٍذ اٌؾج١ت أذٚٔ١غ١ب . فمؾ طٍٛارٕب رشافك فشٚع هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ لذ أعبة ػٍٝ وً اٌّؼٍّ١ٓ اٌخ١ش٠خ اٌغ١ذح اٌغ١ذ ِغ اٌؼؼف ثؾ١ش ‪ uabWyam‬اٌخ١ش٠خ......saRauumuya‬‬ .... دْٚ ِغفشح ٚٔؼّخ اٌغ١ذ اٌّؼٍُ أِٟ عٛف رضْ وً خطٛح ألذإِب ٌٍٛطٛي إٌٝ عّ١غ اٌّضً ٔزّغه ثم١ُ اٌذ٠ٓ ٚاٌذٌٚخ اٌزٟ ‪ ِٓ bWbRv‬هللا عجؾبٔٗ‬ ‫ٚرؼبٌٝ. ٔؼُ‬ ‫اٌؼٍّ١ٓ اِ١ٓ ‪.‬ ‫ِغٍظ أِٙبد اٌغ١ذ ٚٔؾٓ ٔؾزشَ اٌّذسع١ٓ اٌز٠ٓ ثظجش ٚ‪ WrmRasuya‬اٌّؼٍّ١ٓ اٌغ١ذ اٌغ١ذح فٟ رٛف١ش اٌؼٍُ ػٍ١ٕب ، ٌىٕٕب ال ٔغزط١غ اٌشد ػٍٝ اٌىذ اٌغ١ذ‬ ‫اٌغ١ذح اٌّؼٍّ١ٓ.‬ ‫‪ Natat‬اٌفز١بد أْ عّ١غ ٌمذ أؽججٕب دائّب‬ ‫دْٚ ٠شؼش أْ اٌٛلذ لذ خشعذ ػٍٝ ٚعٗ اٌزؾذ٠ذ ؽزٝ اٌفغش ، فغش ‪ِٚ ، rjRauwju‬شد اٌغٕٛاد ثغشػخ. ٚثظشف إٌظش أمغبَ ٔؾٓ ال ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌطالق ٌٚىٓ ٘زا اٌفظً عٛف ٠فزؼ اٌطش٠ك‬ ‫ثبٌٕغجخ ٌٕب ٌزؾم١ك إٌغبػ..‬ ‫ٚٔأًِ ِغ ٚداع فٟ اٌٍ١ً ، ٚدػٛٔب إٌٝ األثٛاة ِفزٛؽخ ػٍٝ ِظشاػ١ٙب فٟ وً لٍٛثٕب أْ ٠غفش ‪..lvrraR‬‬ ‫األة ٚاألَ اٌّغٍظ اٌّؼٍُ ، ٚٔؾٓ ثبٌٕ١بثخ ػٓ ِّضٍٟ اٌطجمخ اٌزبعؼخ ، ٠شعٝ ِغ ‪ saWrmRas....

98079.22.80.3 /8.7$033 %.68.9:/03..503003..38.2472.9 ..305.-:.8:303 05..39703  07./7..3&22:9.5:3 .3 K.08&.9:77.1.9.3.2.3!:74704 /03.98:.30 :.-07:9      !02-:...3 8.7.0 /.3 $ 05..3.2/2443./7. !:$::79.9.:23543/4508..7 %7.3 K.39703 .2./.:907..2.32.%.2-:9.3.2-:9.3..22.3.5:78/ ...$% .9.888!43/4!08..:3:.397 .3.3/03..3 09:.--.3.9.9.%..9..3 405 # .8:!43/4!08.07.7.. 07:5..5...80:7:7.397 .93.3 8.3. -:.3/.3%..3../:8.Å %.9.3!:74704  $.2.3/.Å..-0.- 2.3.73 2.3...397 .3/43.3&2:240 :.37./7.2Å ../.3.7..74.22:.3.:3  5.". 8.  $./73.:23 8079.3.././ /.3!:74704 %...-./73 . $.397 :23/.28024.3.76.3...2.3 &39:203..3#1..1./73 .9.7./. K.3%.3  $.3...25. .-..2.:7..5.3/2:.5.30 !7.28./73.3:9.397033 .7.3:93..-.7.::.3.3 !:74704/. .9-0:25: -079.5 83. 803.9..3  $..7.9.:89:8 8007.305.30 502-./...3 %.2..888 !43/4!08.3.7.9 .- :.9.8.3-.3 K..2-:9.3.5.39.3.2.305.9.76..3. ":7 ....3/5253405 8:7 -/:..3:9.9 .::...9:7.9.3.-./73./././7.8:!43/4!08.9.3/4308..3 90.07.3 -07905. -.2-:9.37:8$.83.39..37.3/-.3 .3./..3 !:74704 .3!03.././73 ..3../ 3:8.3.3/.$..7...98:.3 K./73.23Å 7..3 05....3.3 $ 05.37:8$.9 07:5.3 !02-./..3 -07905..:3.- .0.%2:7  !03:9:5/03. !03..3$..3/8.-.3..30-.2:8:8 8079.7.397 ..9.3.28../03..2472.34.3:5.%.9."4/7..3.... !7..9 9.28.!..25.:2.397033 ...2472.8.9 .2.3.80.3/2:..340$/7 94:77.2::3/...9..2.-. 83.2-:9.!..3%.3..::3:3.39.35.3/03...././7.3/8..202-.0 /.07.3.3.52:.320.3.5..8.:168079.390.8.2./.3..23 $.$.2025..9.3/.3.7.3.988:33.39...../. .3/../2:.- !:74704 05.764"./.68./7./7. ":7.3 ./. . 07:5.407 0:7.3405 78  # .3../.3./.203::.7./03.35079..$003../7.2-:9.3.28./7..2-:9.397033 ../$ ../..3$/4.68.39. .7.07..$.9 !.2.76.3.3-07-.2472./..80-.5.2-:9.8.9.2..9...3.7.8.9!:74704  !03..3./.3$.

9./. 0 /.78..307-. !03.3 $/4..3405  :.:2:.3!:74704 80. ...3 .28.2472.9..3#1.:8 .5 .3!:74704  ./:8..8...3.30 40:5.:3 -07905.07.3 !43/4!08.22.3  ...22:.9.30 .3%./.397033 ./.7...9.3%..:3..9:.3 /.503.: /.... $./7.28.7.5 :./7./73.39790..3.3!:74704 05.25.22...8:!43/4!08.38.39790.3:3:3../.3 .888!43/4!08.397033 .9.3 K./ .37:8$..3. 07:5.2-:9...30 .3.3/03.::.27..9 $0-0:2.07.7..203072.72-3.3/8./73..3/2443:39:2./:8.3/-.:05.8:!43/4!08.880.:74--#::3.9.3.4 .3/807.8:!43/4!08.3#1.8.38..3.340-0.3-::47..742 .28.. .2.98../73 .0:7.397033 ..570/.2.1 . .../73.1.9..3..3..3/4 .3!:74704 9.07.3.2. :.$8./7.2.:3   O !07.9.3 . 2.7./7.9.3.7742 .3.7..2-:9.3:9.%2:7 05.30-.880.3 -07905..72 $4-:.-07.3.307-. .3!:74704%.07.80:7:7..: :..9#.3 .3./.:3....39.3 24432./.3 K.3$8.3:9..9. -08079.503:9:5..30 40!03.3-.742..3.07.74 ../ $ $48 05.39790.3 03.507.2-:9.3 !03.397033 ./7.39703 # 0:7.3..8././73 ./..9!:747045 0$:27.3 /03./.:3  %072.

./3.2.:1.

.

:27 -  .3!! 3 .88.39. .2...9..!..:2:..2: .6.116..2994706 .

3  .9 #0.3..3.3./. -. -- !#!# !#!$&&$$ $.2472.3-: -::7:..5.3 70.28.5.2 .

8  4.88..  $.2-:9./.2..80/07.9 -.2.2.9.9.2.907.3.39..39..2-:9.3.8-07.5.7. .307.9:2./2. 9. ..-078..3  #.3:93..27.3.37..8. /.3/2:.3/..2.-078.7:8-0758.05.-.3/.3  $..7.9.9 .  &.80.38.2..9.22:.83.3./.7..7/4 &39:9:.3./.2 7.3 902.3-::7:  $. /..7.9.9.80-../.35078...9.2.902.739.5.3 ::8 804.7.3.70.8..2.2.3:7: 337..3.2-:9.5:38:8:3.39..2:35. -.. 9. 3. -07:25: -078. 8../.9..7.38:8:3.3. 9. 8./.:39:2033.3 $..5.5. 50758.3.%:..2.370./.2.3033  .390.2.9.3./0220.83.3...-078::705.38. 8.33  . 203..370..3/.3-: -::7:.2././.:3.23:3.34070..3 70.2.3033 $:--.2.39.3.2..25078.2.8 $& .808.8.2.7.28. 9.2-:9...3.50758..3-078.25.3033.3./.0.802:.3.0.3:9.7.88. 0.35079.2.2.  02.-078.:/.3.250758. 803.3.7. -8.3804.-07:9 !02-:.22:..!079.37.9..8007./.2.39. 2.:5:3.2-:9../7 .9.3./.

.: 8.8/.3-2-3.. 9.3 8. -2-3./738. /.9-0.5.3.3 07.39.9 -.78/ 2:/.99.::7:.97.2 .3  $.5.3 /./4./ 030 /.3 -:/05.25.203....3907.3 70.3/.280-.: 909.7 -: :7:.:7:  %072.7.8  02..8:9:39:20:5.3. :9 -078.:5:3 907.780.3 80-0:2 ..3-::7: 07..3033/03.3/0/../-.80.2.8.3 :.202-:.%:..3.5. :9 9070-/.2..3907472..8.2.2-:9.3-./738.7.3803:2.3 4.7.78/ .5.8.3 7..2.2.8 &39:9:.8.3 &39:. .2-:9.3503. .80.7-::7:.3..390...-::7:#0934:2.: -0./4../.-07:9.3 9::8 ..3503:0..3-:8.2802:.0.2 802:.7. .9 -: :7: 203.2.9.3/..9907.25078.3 $...3-07:93.88.9. 9.2-:9.9.-.3 $0...3-0703./539./.::.7.0.3-0793/. &39:9:./03.7 $024.25..5..3 503: 08. /03..-:8.25078..5 202-07.9/.3.2-:9. 70.3 .2..9..3907472.3.3/03.7.3/525340.-078.80.78/ .3.3 -0./03.7./4.25078.25.9 -072..3 .3-::7: 23  .3 -: :7: ..8.5.33.3 2.9.. 80..3202-2-39..70. &39:9:.3:93.3 /.3 /.2 50758.2.5.3.. .3 /-2-3 8073 202-:.5. $.3 .3.7.8 202-2-3 ..2 9:9:5 /03. 8024./.303.3203072.89.3907472.%072. 9.3202-. 3..2-:9.8.38.7/.3033 /02.39.8/.3./73 80.390.:.393 . 2:/... /.5.2..5.3 /. 9. 2.3 90.-078.0.2-:9.3907.2:3 -0.3..2#48/$.3/./.340..31.78/ /02..2.33.7.%:.870.370.5.93-0758.3/8.2-:9.. 8..

.3. 9. . 50758.3-2-3..3-0703...38.3.9.3 8. /4.80. /.9 /.7 -08.3-::7:80.350758..:8 2032..3-.72.2./.:.380-08.05./.3/.38..3 .3.8 $& 203:./.3 80/. 0..2 /. 80..3/.// .8 $0-0:23.503.5.7./.7.5.:39:9:.3 -078. 3 90.8 80. .3/2.....703.3.880..3:7.7. .3 9072.. /.5/. 5:3.5../..:8:8405.-. 7.3 3 ....9 $0....75.250758.2.7.88.3./...2 5078.7.39072.5.92.9.-.8.2.3/.-.3/.202-:.7.280. $0.305.3-::7:.2203:9503//.3-07. 5.2.393.8 . .. 9.5. :.1/. .3:8./.9.3 88 0.224432. ./.3-::7:-07.3:93.-8..3 503//..5.-.1.83.38079.3/804.2 2:./73 ..2-.:.2. ..29/.2.99.3-::7: .3 80-.5.224432.38.5.5.3  .3.9.88.3  &.303040. :39: 203072.5.23.3 .3 8.5.7. 202-07. 203 02..73..25078./.3 -07/7 8003.3503.390..8  . 503.2.3/..7.

  &&   &&&  &&  & &&&  &&& &  & &    ' &' &' &&&& & %&& &  & &'& & & & & & & & & && & '&&&& & &&& & & &&&& &&&&& &&& &&& &&' &&'&& &'  & &&&' &  && &   & &' &  & && &' &  .

8.7#0934 &&& & & &&& & &  & & &   4207442    &  && &&&'907.7 &' & && &&& & && & & & &'&&'& && &&&&' & ' &' & && &' &&&& &&  &&& &   &&& & & && & %&&&&' &&& & &   & &' & %&   & &&&  & && && &&&&&&& &&#48/'&&& & &   &    & && && & &&&& & & & & &&   && &  .78/&    &&& &   &&& &'&& & &.78/& & &.78/&  &:2.. & && &  & &  &       &  & & &     & & & $:--.7/4&  & & && '  &        &   && &  & & & &  & &&&.78/ &&&&&&&.

   '& & & & && & && && &&& & &'& & & &&&&& & && & & & & & &  & & & &&' &&& & & &  &'&& & & & & &&& & && & && & &  && '& && & &&& '&& &  .

 ¾€ ¾½ n fn . - f ¾f° .

 f° .¾ @ fn  . ¾¾f– €¯ n @ fn   @f°. ¾¾f– €¯ ½ ¾ °f ° f€€€ ° ¾  . ¯f¯¾ f– fn ° °f . ¾¾f– €¯ n nf¾¾  9f –   f – °–  f  @¾ n¯½¾°€¾¯½  °¾¾f€ °°  f€¾¯ ° ¯¯ f ¾f °  ° n¾ n¯ € °° f © f € °°° "  °–€ °°  @f°€ °° °°¾f¾ f °n – °–n f– ¾f ¾°n ¾¯ f° f¾ ¯f ¾ €€n€– . ¾¾f– €¯ °   .¾ @ fn ¯ °  f ¾f° – ° ¯ ° € ¾n¾ f€f – °–f° ¾½f € €¾©° ½f ¯f ¯–¾½ f¾ fnn ½f½f ¾ ¾½f  . f° . ¾¾f– €¯ ½ ¾ °f ° f€€.f ¯– ½ nff° °. Jf¾ nfn¾f¾f fn f¾ f–f° – ¾ @ °f .¾ @ fn f°¾¯ f¾ ¾¾¯f . f° .¾  f f¾ f¾¾f € ¾ f f½f fn f¾ °°–f° ¾°n  – ¾f– f½f °n f° ¾°n –¾¯ ¯ ¾ f – € °¯f ¾ fn nf¯ ½¾ f° f°– ¾½ ¾– f°n f°  n°– fn¯½f¾¾°f° nf° J f f ° . Jf¾ °  .Jf¾ ¾f¾ f °n ¾½°¾ €¯. f– ¾f nf f  ¾€f ¾f° ¯–€¾ ¾¾°–¾f° ¯ n°¾f¾f nf°–f – ° f ° f€f n ¯°–¾n–f f°–nf¾¾€ f ¾f° ¯ ¾€ fn ¾f° ½ ¾° ° ¾  f¾– ° ¾n °°¯ °°n ¾f ¾ f¾ °¾ €€f¯ff° n¾ ° €  f¯°–€ ¾ °¾ f¾ f¾ °¾ °¾f° fn ¾ f° ¾– ° © ¾f° f–  °¾ f f ¾ ½ff € ¾f €n°°°– f¾ @ n¯½¾°€  °° ½f°–f¾€¾  ½ °°–f °½ ¾ ° °f f°n  .¾ °¯ff¾f° "  °– ¯ ¯  n¯ n f– ¾€¯ fn Jf nf¾¾ J f¾¾ °¾° – f°n €. 9 ¾" .Jf¾ ½ €f n f nf°n° ¾ €€ ¾f - ¾€f°– ¯f¾€¯ fn Jfnf¾¾ ¾ ¾ ¯ f°  fn .

..9 3..2. 2:/..25.  %:8.8203.703.3.3./804..5.940::8..5.3203.03.9.3 /4.33  $0. $! .50758.5.3 ..9..3802:.3.¾ .7.9.9-.38.38:80880.5.9203.2.3 . $! ..:3.7/804.:5:33899:8503//./.¾@ fn ¾ ¾ °n°f° °f° ° € °– €°– nf°f° fn°–°¾¾nf¾f¯f f°–f° f nf¾ €¾½ n f f° fff ¾¾°– f¾..3805..3902.0.7..2.3.902. f° .5.902.f° .5.5.3.30503//.3-::7: 8079.7 3.88.3802:.3902.3.920.:2 $0.3 902.98.203..9./:.../7.3.5. .f¾  f½– f¾¯nf¾½¾¾ °n f–f° €f f½– f° f°  f¯ f°ff f¾ $&%!#!$&&$$  .38..3.:..3./73..4 .. 47.2472.35:8::70.8/03.9%:..739.2203// 8..802:.2.38.739.9.3802:.38.  f¯ f°ff f¾ 88..5. 9f  ¯ °"½f ¾f °½f¾¾ - ° ¾ €f¯¯ °fnn ½ €f ¾½ n€ ¾ °¾ nf f ¾f° – ° ¯ ° ° fn ¾  °–¾¾f f° ¾–  f ¾f° ° ¯ ° f¾f½ fff€f n ¯°¾f€ °°¾f¯ f f ¾f¯ ¯ °©°– ¯ ff¾½ nfn  –¾nf¾¾ 9 ¾  ° f€€¯f f° € ¯f ¾ °¾nf¾¾–¾nf° ½€¾ €f fn°– nf°f° – f°n f°  n°€.880..907..8..9.2 07.3/.203..8.203079.5./.2.3080..9902.5.5073.9.8..3/-07 0-..  !079./.3.3.7.:7: .97.83.:39:902.79 /. 9.. f° .9.3:9..9.:7:..27.3/03.38.3.3 9/. 5.35:8::70. .2..7/804.././7.3907472. 80..3.7.39. .9.5.2.88..-.0$ 0$ 0$%2.3 80...8/...902.20.. 8.3.2.30- 93 -..39:2./....9.3802:.3-079072.. 5./03.38.2.50758.905.9-07:25:-078.  !.3-079:.203/4.2.9 .380.9%:.203..703.2-4 .3802:.7..05..703.3802:.:  :.-0758.3343/02./.!.25:3/.2.5.9/-07..9.3.:7:..:3.3 902.3./.8:/.$04.40/45.9-.9./.¾ –f ¾¾€f J nf°°– f°°–.7$!3  :/.804. 9/.7.3907472.8.3..8. 9.2.3 90..9-07:25:-078.3 .880.9075.3 902.7..:33 %.3$04.2.39.9.3  7.8.3...:-:.5909.472./..9:7: :7:80.5.3.2: .50758./.95./..2../.3-07-.3-07:/:4394!/.-078.2. .3.3.280-.3-. /. 7 - !079.39:.:.3.-07804.357..3804..2202-2-3.280.3. $:3:-07.3.3/.33.:39:/.9 .3804.8.58.3:39:203.7/.9.9::8/.

203..30503//.42-.8.472.920.2&..38.3.503/.9203.97.2.58..3.-078.3.2.2..:7: .2203// 8..9./.2.8203..203/4.9::8/.20.9./..3..3-079072.280-.. .3902.3.703...:27 - @-- :.7/4.9..3805.9..5909. 4.../.5.3802:..380.:39:/.5.3 902.3-079:.38:80880.:-:...3907472.3 907472.9075.2472.$04.8. 7:.9/-07.3/-07 0-.3 80.9-.9 .3.3. 0..38.2.30- 93 -.7$!3 :/.-.3802:.98.:5:33899:8503//.9.9.8.5073.7/.3 .33.3080.2 .8/.3./:.5.7/804.5..3..%8 2..3 .902...3 902. .3/. 9/...3802:.:33 %. $:3:-07.33 $0.  . 80..3802:.8/03.9 .9.7.8:/. 2:/.9 ..:7:..:203:.88..-07804.88.2.:7:802:.:39:902.2 07. .9.77425.5.9902.-..50758..3802:.5. /.9..!... 05.3:9..3:39:203..9 3.7.: :.3.39.5.203079.9.25:3/.:1. 8.7 /804./.802:./03.3 5.3.3824 .902.7.3802:.2202-2-3.5.3 7.9-. .5./73..2: .38.:.3/03.03.!:.39/.25.:7:.5.9./.3.3-.8.-0758.5.0$ 0$ 0$%2.27.390.3/..3 902.

.7%8 2. .3-07-.3. .9907.-:/0.33.0:.-.39.22:./7. /.55.39.  !:8::72..9:7.5..!:. 803.2::3/.3:7: .9 20203: :3/.9..7.3.7.//.3 :./. 802:.3..9.9 8..$%/03..:16 /.39.7.3824. 9. 88.8079.38003.7..-. 9.9. 05.8.3.30.3.-08.3 $079..

1..:5.20.:3:3.380.88 %8  2.38:8:3. ..98079..39.84.2..!...3. 23.!:../...7:.:2".:502-.280.3... ":7 ..3 09. 02..9 .9.23  83..7..-.23  %.5:.5.50:. 0025..!0307....305...2.22.3202-.#4--.3......9 23..98:.#4--...5./$ $003.3%..9 8079.39.503:93.9../.7. 71&88..--08.8.!02-:.7. .5907.!02-.9!7.2909..:7.38245074/0  /../.!02-..73 !079..3 0/:. 8.

503/.2-:9.3824 003.2$..2.340.307.. #8 %& "&##  0802-.8898 2.25.9 0/0.3 8.5.2-:9.3!03:9:5.. !:..3/8.3 09::897..2.

 .9 -07.2.9.8:8:3..3 8024.7.28.35.8:.95. .9-0703.5:3 .5. -:.3/03..3.5.9.3.79.3/..3 8024.5. 3 9.3.3/.. 5/.. -078..5. 8..7.3/.. /03.. 3 /..3.7..7.3 &22: ":7 ..25..9:.7.  . ..7.3.3-:802:...2.4 . 02.3.3 -. .

../....73.9 .5.340$/7.3 .9.3..8 .3..98:...3:9.32.7.:9/03..30 2.. ":7 .3503::8: /.5. %072.7.3 ....3/-.3502-./: .39..

/. 05. /03..38.$/7.7 9.3.

..3:9.25...3/8.77425.3.30 502-.3%. /8.340:...3.7...3  ...

/.5.-: 05.

3 .8/8.3  %072...9../.39.9:57.71&05...-: /8.7..5 /8./.3   ...3.3. 05.30  .-07:93..3:9.. !0307..25..5. .88.7..

88%8 2.$8../.!:.3824  05..

3 05.5  $/8..!:. 05..3  05.95.3824/2443:39:202-07..3:30472.%8 2././..88./.3..9.3203025.$8/8..505.

3.!:. 808. ./50740 98 2..5   $/8.3203.3  .8898 2./.9/.5003.3824 05.3-072.3  05.3507.:7/0.. 2.7.8.!:./0307./03..7.8 05.5.38243803.31.2-:9. 8.%8..!:./73..3..3.3-.:3-078.920373 8024..9.8 50307:8507:.   ./.203.2:.380.7.8.38.2-:9.2-:9.5.2.3 2./2:.8.7:/...3/2.39.80-.8.....3..7....9.3824/2443-07/7 03.3-07-./7.390.-07.

5 " #/8.8:..3/840447-08079..5:8 05.9..33.3:3   .3824 05.7.8/5078.4290%8 2..!:. .9.3897.-: /8...85... 509:./.30 .3-07-..3  02.0..3./73./.7..5.3 09:.

-0.340 :. $0-...9:9:5/03.3/3.74-- .8.  .73.8::72.7742 05.$. 9°n½f.7...380-.3. :3..3/8.f½ ° f¯ f°– f./.@¾ ¯f9nf°–¾¯f½½  ¾½f¾ f° f°fJ@ff°½ ¾ °n nf¾ @f€ °°ff¾– f°n f° ¾f ¾f nf°€€ °f°.@¾ ¯f9nf°–¾¯ f ..3  .¾n°n fn ° f€° – ¾¾° °  € ° ¾€ €f¯€.3.9907.39 3. 24432.0..1.502-.380-08. -.f¯ ¯Df¯f  f .8.3/4 .7...39. 39.:/8...3.f¯¯f @ €f¯ € ° ¾ f° ¾€ ¾ ff¯.280-..@¾ ¯f9nf°–¾¯ ½ °f fn° ° f f€f % ¾ f¯°f¯°% @ ¾f¾¾ nff°¾fff° – °–¾  f½½ .39.37..23 .7.8../.f f f¾ °¾..2. f¾.f¯f %¯° ¾ ff¯°%   f¾ ¾ f n¯½¾°€ ¾¾¯°°– ¾ ½ °°– n° f °–€ ¾ ¾€.5.25.1.f° @ f °–@f 9 €fn ...7.5.07.5./.....3..7.780...7./03.3  @- ./02.2/:./.25.7 -08..2.

¾ ¯f 9nf°–¾¯ J n¯  n¯  ° ¾ – –¾ n   .D.f €-D¾ °¾.f½ ° f ¾ @D...¯¯ € @  € ½¯f. – -° .

 f° ½ €¾ °nf°°¾¯fn   % ff% @f° . f° .¾°–$ ° n° @¾ n¯½¾°€ °¾ nf°¾f ½ €¾ °nf° ½ f¾ ° f¾€.¾ f  ¾½ °¾ °–  fnf f°D¯¯f .

$   ¾f nf°¾   ¯$   n¯  . f° n°¾ ¯°°– f .°°°– °¾  ¾€€¾ f° ff  f °– ¾ ¾€ .

 $.$.f¯.°°°–  °f @f f °–¾f   .¾     @ .¾   n¯   .

°°°– °¾   ½ €fn n¯¯ @.   J n¯  .

¾ ¯f9nf°–¾¯¾ff¾f¾ €¾n °n f° n¯ ° – ° f°€°f°f¾––   ° ¾f f½½ @€f ½¾f f¾f n¯ n¯½ ¯ ° ¾ ¾¾ °nf € – °–   f €. n¯  ¾ °¾. @f°   @ °  ° ¯¾¾°.@¾ ¯f9nf°–¾¯  @ °¾$¾°° ½ f¾ f n ° ¾f–  @.  .@¾ ¯f9nf°–¾¯ ¾ ½ fn €nf .¾ ¯f9nf°–¾¯½ f¾ ¾f° ½ J€ °–¾€ ¯°f° ¾ ¯°fnn¯½f°¯ ° ½ € ° – ff¾ ° f°  °. °½ f¾  @ 9f °¾.f f¾f ¯f@¾f°ff9nf°–¾¯ @.  .f f€-D ½¯f¾ °¾. f .

$.f¾¾O @.¾   °½ f¾  .

¯¯ .

f¯f°.@¾ ¯f9nf°–¾¯ @.  .

7742 .503/.&42-.f¯   @¾ n¯  f¯ f f¯°  °€  °nf° €fnf  ¾ ¾f° ½ ¾¾°€–f €¾ ° ¾n¾ ½f  J f¾¾ f½– f¾¯nf¾½¾¾ €f°¯¾f  @  &&&:.3& & !:.... °½ f¾   ° °–  °€  ¾ €  nf° ¾½  €€n ¾f° n¯ ° ¾f–   ° ¾f f½½ - n¯  °°°–€f ¾ –° n   .3824 & && && & && & &.

&  &&&' .

3824 && && & &&& & & &&   &'& &33.:2&'' & && && ' &&  & &&&  & && & & && & & & &'& &&  & & '&'&   && & && &&& && &&& 71 .:7..9:7.. &!:.. && !:.& &&.. .3&&& & #4--...1.9907.  &  84.503/.3824 & & & && && . :.3824 & && && &.9 . &&#4--.3'& & %&   .//.&& & & &'& '%& "&##  & & && &&. ' &   &!:.

..& &  &&' &&  & && & &   &&   & &&  &&.3 -. & && &  & .

/:&&:8: & & & &  & & .& & &&& & & & 9..

 & & & .

& &.

3824 & &&&& && &&& &&  & &   &&&'& & & ..&:.7742 &  & & && && &  & &    & &   & &    &  !:.

 &&&& .3824 & && && &&&   &&   & && & && && &&  & &!:.3824 & && && &&&&&  &'!:...3824%8.3824 & && && &&  && & & & &&&  &&&&& &&&&&&!:.&   & && !:.3....

 &'&   &'& &.

.2-.7742 & && & & &  &'&& &&& &   &&&.1.9 $003.  .!:.3..88.3907472.7.& & && & &  &!:.. 0:.89. ..3 8079.803.2 7.7. -07:25: /.. D@--- :.980.3.-:23/03.:05.3824 .  2.978 %&"&##  80.9.8.:.3 / .32032. :2:7 9. 2.3-07-. -08...3 -079.-:8:85 &#& .3.9 8.3824 && && &&& &  &'&"4/7   & &  '   &   &&    &:..390.3/:5/2:.7. /03.77425. 802:.9.2: :3/.%8..-..39.95  $$#80.3907472.:.503/.-.9073.3:7:.. / 80/.9./7.//.8.9/.2..9.380.7 %8  2..   !:8::7.2/:..39.703.2.5 9.2:. 803.74--     &  @. -8. 8.3824 5-:0.8.$% .. !:.8/-0708025.30.3 .42-./7.83.9:7.2472.9..8.3.9 907.39.39. :.

.829$ 2.880.38245074/0 .!:.

3 9.5.3902.3:.:3 9.38:./. :.35.37. 802:..9 .7: 8.3.5.9: . .$%/03.9:2./.9.7 9./73/.3 90793.3 902..9..203:.3. ::8 9.3207:5.3/-07.9/.38::70.3-0.$%.70-.7.: 8024.703.305.. 40.2. .. 902./7. 9.5:3   .35. ../..9...3 . .333. .3-07-.802:..7.

9.3.-:.907.83.9.35. 9.. 2:/.1 5 -: 7:7: :39: .3/03. .2 203:3:3 93 3.8 3. .3203/4.3-075.3 202-07. 3/4308.39.3.%9./. /.3..9.8.-::7:/03....3 .539:.2. 23#4--. 907.203./03.28.35..59/.:3 8:/.f¯ ¾nf¾  .5.3  73.3 .2 9. 3.83.3 :7: .3203.. 9..: %.3 203..:3 -09: .$%202-.07.3 9.1.2 -. ./7/. .3:39:-07.802:.5./.380..1 /.2:3 .3202-:..37/4/.7:30/:5..8 .9.35. /.5:8.38 /.8  2443 /03.330..350758.3 90.8./.3/.23  .  @.3/.3 2: 5. . -07902.. 9. %.9..39.8008.38.5 .800-.3: 804...93.. 20303.3539:2.3-.05. .3202.803...7 0-.. %..2.9:7.7.33.73.2 .3/.350.93. .3 80.2/03.2..203::08:808.. -: 0.2.7.7.9.7.3 .9 .550758. 9. -: :7: .7 -07.25: 202-... -: 0..35:3 203383 /.1..9:7.39 -:.7 /.5.3:802:..7 0.3 %. 802:. 2. 2. .9.3 .-.9 -09: 8.9: 90.5.2203738024.3/2.5.2.33 . 3.9. .:39:8.99. .2 :39: 203.3..2.5./.73 2..3 809.D. -07:7 -09: 905./. .-0758.7.3   . 3 $:.5.3 9. .:.3   %02.3/4 . .2 902. D@-- . -07. 802:.7.3-.$%  .3 30.7. 2:/. /:.2 472.8 07 5.8809.-:..: -078.393.3 503..7. :39.2 202-07.25.f½ ° f¯ f°–  f.2 802:.9.-07. Jf ¾½ nf °¯ °  f¾ @D.3.2 3. .3 :7: . -: :7: /..38.2.3 80.5.2203.. .3 7089: 5 -: :7: . 2.20. . –f¾f¾.3 0973.0..1 /.80. 907./.

¾ f fn ff¾ ¾½ nf°   ° – ¾¾ f° € ° ¾€ €f¯. .@¾ ¯f9nf°–¾¯f½½   .f¾9°n½f¾@¾f°ff  ¯f9nf°–¾¯ .

f f f ¾ °¾$O–f ¯¾ ¯f9nf°–¾¯$½ f°° f°n f¾    f ¾f° ¯€ ° ¾f f½½  n ° ½f¾¾ €°f f¯ f ¯ff€ ° ¾–f f °– € ° ¾f ¾¾°–€¯f J@f° °°fff¾– °¾f  € ¾– f°¾ ½ ¾ °n €fJ@ °f f f° f° –f° ¾ €°¾°–€ °f  ¾€¾ n°° ° ¾f   @ ¯f¯ –¾ff f ff¾  J€ ¯ f¾ ¾½ n¾ f f f°½° f°°– f°  f¾ ° ¾€f¾ @ f¾ f f ¾¯ °– °f¯€ ¾¾n – €¾ f° – °f€ ° ¾ f °––  ½ €¯f°– ½ °n f° ¾¾°€¾f D°f ¾– °f  €€– ° ¾¾f° ½f€° f° J ¾½f½f°– n ¾¾ ½ff°½ ° f€¾¾nn ¾¾   .¯ ¾. °€° –fn ¾ff¾ff°½ ¾ °n € ¯– nf¾ f¾– ° ½½° °¾ f °©f f¯ ° ¾ff °½ ° ¾ff– nf°–f ° .

 . . . .¾ fn ¾°½ °– ¾n °n ° ¾  nf°° ½. .¯ fn – ¾ ½€ fnf  f¾ ½ f ¾€ –°f° ¾f  €¯fJ@  ½ f€f f°– ¾½ ° f¾f ¾€ f¾€– ¾ff°–  °f -.¾ fn ¾  ¾ffnff ©ff f¯°f¯°  f .°n ¾½ n fn ¾¾½f °f° f¾°f.¾ fn ¾ °½f ¾fnn¯½f°¾f° ¾¯ffJ@ ½  nf.¾ –€¾f J€– ° ¾¾f°  ¾¾°–€. f @ fn  ° f€€ ½ ¾ °f ¾€nf¾¾O ½ f¾ ¾ f¾ f¾°f .

3824  &&& && &&& && &' &&    && & &'&& & %&..3824   &&&& &&& &&  2.503/.¯¯f° ¯ °¾f ° f½f° €°¾ ¾ f°©°f @.3&. D@-  &&:.7742  && && && &  42-..!:. & $# &  &!:.3.9:7.&'&"&## %  &&  %8..3'&&&& && && &&&.

//..&&&&'&' & &&  & &&&& &&& . :.

.  !:.3824 & && &&& .

' && & &&&&' & & %&& & & & & #4--.59&&&&    . && & &  &.  &&&& &&  &33.&& & & &&&7:7: 80..' & & &' && &&&&& & %&7/4 & && '&' &&  &&  &' &  8.2 & &&&&&&  && && &&& && && & &  &&& &&& &&&.& & %& & && &&&& &&&& & && && & & &&  &&& & %&' &&'& && & &&   &&&& ' & & %02.7.&&& ' &20303..35:3& &' ' & & &  &'&   && 0973.393.83.3 & && && & &&&  80.8 . &/.83.2 & & '&  && -:.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->