A. MC BAHASA JAWA Assalamu’alaikum wr.wb Nuwun kulonuwun.

Poro sesepuh soho pinisepuh ingkang hanggung mastuti dating pepoyaning kautaman, poro pangemban pangembating projo ingkang kinaryo pangayomaning kawulo dasih. Poro adi lenggah ingkang pantes ing tuhu sinukarto,sumonggo kito ngunjukaken puji syukur ing sahandap pepodaning gusti ingkang akaryo jagad, dene sampun kepareng hangluberaken kekiyatan soho kawilujengan, satemah, kito waget kempal manunggal ing panti pahargyan wanci meniko, kanti winantu ing suko basuki. Sholawat soho salam mugi katur dhumateng junjungan nabi agung Muhammad SAW, ingkang kito antu-antu syafaatipun benjang wonten ing yaumul qiyamah, Allahumma Amin……….. Sak lajengipun, tuhu linepatno ing deduko, tinebihno ing salwiring sesendhu, dene kulo cumantoko lumarap atur, satemah hangirangi kamardikan panjenengan sedoyo, anggenyo nembe eco mawan sabdo. Sangyo adi lenggah ingkang minulyo ing budi, wondene reroncening adicoro ingkang badhe katur makaten : ► Titilaksono ingkang sepisan njih meniko pambagyo harjo ► Kalajengaken adicoro kaping kalih, kumandanging wahyu suci Al qur’an ► Adicoro kaping tigo njih meniko panyerahaning temanten ► Dumawah penampining temanten minongko titilaksono kaping sekawan ► Hastungkoro ngancik adicoro kaping gangsal ► Wondene panutuping acoro dumawah reroncening adicoro ingkang kaping enem Makaten menggah reroncening adicoro ingkang badhe hangrenggani wiwahan meniko; ►Titilaksono ingkang sepisan njih meniko kumandanging wahyu suci Al qur’an, ingkang badhe katur bp………………………wekdal soho panggenan kulo aturaken. ►Wondene adicoro ingkang kaping kalih atur pambagyo harjo ingkang badhe katur lumantar juru wicoro, pramilo sumonggo dumateng panjenenganipun bp………………..pinongko sesulihipun, wekdal soho panggenan kulo aturaken. Makaten atur pambagyo harjo saking juru wicaranipun shohibul hajat. ►Ngancik adicoro ingkang tigo nwun inggih panyerahaning temanten, dumateng panjenenganipun duto saking bp…………………wekdal kulo aturaken. Makaten atur panyerahaing temanten saking panjenenganipun duto pangarso ingkang sampun dipun aturaken kanti toto ,titis lan tatas pangandikanipun. ►Tumapa’ing adicoro ingkang ongko sekawan, panampining temanten, ingkang badhe katur panjenenganipun bp………………..sumonggo wekdal kulo aturaken. Makaten wau atur panampining temanten saking panjenenganipun bp………………. ►Hastungkoro katur panjenenganipun bp………………nggempil reroncening adicoro ingkang kaping gangsal. Dumateng panjenenganipun bp…………………..wekdal kulo aturaken,sumonggo…… Matur gunging panuwun dumateng panjenenganipun bp……………….ingkang sampun paring dedongo,mugi temanten kekelih tansah pinaringan wilujeng kalis ing sambikolo lan saged atut runtut rerentengan dumugi kakenkaken lan ninen-ninen.kanthi lestari widodo,mulyo ing suko rahayu.

►Kanthi paripurnaning atur dedongo, kalajengaken adicoro ingkang pungkasan, nwun inggih panutup, ingkang sakmangke badhe kulo ayahi piyambak. Poro adilenggah ingkang dahat kinurmatan, kerono kabekto saking sanget bingahing manah bp…………………sagotrah, hanglenggono, bilih upocoro pahargyan ingkang edi meniko, taksih kathah kalepatanipun, satemah damel kucem kuciwaning manah, ingkang meniko, dumateng sagung poro rawuh langkung-langkung dumateng panjenenganipun bp……………….sagotrah, mugi keparengo angluberno samudro pangaksamo. Makaten ugi kulo pribadi ingkang tansah tinanggenah, kinaryo talanging atur bp………………tyang sakluargo, soho poro kadang anggen leladi dumateng panjenengan sedoyo, kirang trapsilanipun, ingkang mboten saged anuju dumateng renaming penggalih poro rawuh sedoyo, pramilo kulo sakadang tansah anyadong rumentahingsih samudro pangaksami. Minongko panutuping atur keparengo kulo lengser saking ngarso panjenengan sedoyo. Wabillahitaufik wal hidayah wassalamu’alaikum wr.wb

B. CONTOH MC JAWA 2

C.

F. G. Kawula nuwun, Panjenenganipun para alim para kyai ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning illahi, mirungganipun dumaten panjenenganipun bopo kyai……….soho kyai sanesipun ingkang mboten saget kawulo sebat asma setunggal lan setunggalipun, minangka panuntun kiblating panembah, satuhu luhuring budi ingkang sampun pono ing pamawas lebdo ing pitutur ingkang pantes pinundi soho kinakbeten. H. Panjenenganipun para pepunden, para sesepuh, para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dematen pepoyaning kautaman satuhu luhuring budi ingkang dahat kinurmatan. I. Panjenenganipun para priyagung dharmaning nata, para sarjana sujaning budi. Para pangemban pangembating praja para satriyaning negari, minangka pamdam pamdoming para kawula dasih, ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan. J. Para kadang sutrisna mudha wreda ingkang pantes sinudarsana, punapa dene para tamu kakung sumowono putrid ingkang dahat kalingga murdaning akrami. K. Kanthi linambaran pepayung budi rahayu, miwah ngaturaken sewu agunging aksama, mugi keparenga kawula hambuka wenganging wicara dwaraning kandha nun inggih mradapa awit saking keparengipun ingkang hamengku gati (Bp………), kawula piniji hanjejeri minangka pangendali wara, saperlu mratitisaken murih rancaking titi laksana adicara pawiwahan prasaja ing ratri kalenggahan punika.

ٗ‫اٌغالَ ػٍ١ىُ ٚسؽّخ هللا ٚثشوبر‬ ّ ِ َ ِ َ َ ِ َ َ ِ E. ‫ثِغُْ هللاِ اٌشّؽّٓ اٌشؽ١ُ اٌؾّذ هلل اٌّزٞ خٍَك ِٓ اٌّبء ثَششًا فَغؼٍَٗ ُ َٔغجًب ٚطٙشًا ٚوبَْ سثُّه‬ َ َ َ َ ْ ِ َ َ َ َ ْ ُ ْ ِْ ٍُِّ‫لَذ٠شًا. أَشَٙذ اَْ الَ اٌَِٗ االَّهللاُ ٚؽْ ذُٖ الَ شش٠ه ٌَُٗ ٚاَشَٙذ اَْ ِؾّذًا ػجذُٖ ٚسعٌُُْٛٗ. اٌٍُُٙ طً ٚع‬ َ ِْ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ َ ِّ َ َّ ُ ْ َّ ْ َ ً َ َ .‫ػٍَٟ ع١ِّذَٔب ِؾّذ أَفؼً اٌخ ٍْك ٚاٌٛسٞ. ٚػٍَٟ أٌِٗ ٚاَطْ ؾبثِٗ طالَحً ٚعالَِب وضِ١شًا. أِب ثَؼذ‬ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ ِ َ ْ ِ َ ْ ٍ َّ َ ُ ِ َ َ ِ
D.

T. sehinggo kito saget hanglonggaraken penggalih kempal manunggal wonten ing sasana pahargyan mriki saperlu hanjenengi saha paring berkah pengestu dhumateng panjenenganipun bapa/ibu………………. Mratandani katarima pamintane mring gusti. Wekdal kasumanggaaken. sumangga langkung rumiyin kawula derekaken manungku puja. rinacang. Para rawuh para lenggah ingkang dhahat kinurmatan. O. parandene tasih kapireng suwantenipun lamat-lamat demeling akasa sumusup hima himantaka.L. U. wondene pimpinanipun kawula aturaken dhumetheng panjenenganipun Bp………………….. Nuwun! S. R. Mekaten menggah urut reroncening tata adicara pawiwahan prasaja ing ratri kalenggahan punika. awis agung barokah saha rahmatipun Allah SWT ingkah sampun rumentah dumateng kito sedaya. salajengipun dumugi laksitaning tata adicara atur pasrahipun saking duta saraya badhe/calon kadang besan. ngunjukaken sembah puji syukur wonten ngersanipun Gusti ingkang murbeng dumadi.Minangka purwakaning aadicara pahargyan. ..……. nir ing sansoyo sak panginggilipun kali sing rubedo. dhumatheng panjenenganipun ing wasana wekdal kasumanggaaken. (ingkang mengku gati) anggenipun hanetepi dharmaning sepuh hangrakit sekar cepaka mulya hamiwaha putra mahargya siwi tetepa winengku ing suka basuki.………………. rinumpaka dening para kawulawangsa nun inggih : N. tur kathah rejeki. wondene menggah urut reroncening tata adicara ingkang sampun rinacik. lumintu dhumatheng para rawuh kakung sumawana putri. .ayat suci Al Qur’anul karim P. Para rawuh para lenggah ingkang pantes sinudarsana.ayat suci Al Qu’anul karim badhe kawaos dening bp…………………. M. ingkang katemeben hamiwaha putra mahargya siwi tetepo winengku ing suka basuki. Wekdal kasumanggaaken. mbabar kanugrahan suci.mugi khanthi waosan suratul fatihah kalawau adicara ing pahargyan punika saged kalampahan khanthi nir ing sambekala.Kalajengaken waosan ayat . lestari salami-lami.Atur pasrah temanten kakung Q. Matur nuwun kawula aturaken mugi . nun inggih waosal ummul kitab. saya ndedel nggayuh wiyati satemah maweh prabowo henelahi. Saderengipun kawula ngaturaken menggah urtut reroncening tata adicara. . pramila sumangga kito wiwiti adicara ingkang sepisan nin inggih purwaka kanthi waosan suratul fatihah. . .. tumanduk panjenenganipun ingkang hamengku gati. Para lenggah kakung putrid ingkang satuhu kinurmatan. murih purwa madya wasana tansah manggihi rahayu kali sing rubedo nir ing sambekala. Wondene ingkang pinangka sulih salira nun inggih panjenenganipun Bp…. waosan ayat . Sanadhan wus paripurna waosan ayat suci Al Qur’an dening tetuwangga ingkang piniji.

Kanthi cetha terwaca atur panampi saking panjenenganipun Bp. pinangka duta saraya ing kalenggahan punika. mila awit awal ngantos dumugi akhir kathah kekilapanipun saha kirangipun labed budi dayaning manungsa kirang sampurna ingkang sarta kirang pana anggen ngaturaken agenging sih samudra pangaksami. CC. AA.WB . ……………. Paripurna khutbah nikah saking panjenenganipun Bp. Mekaten para lenggah kakung saha putrid. ……………. sumangga! Y. …. minangka sulih sarira Bp. ayem tentrem. mawaddah. warahmah. …………… ingkang punika. Ngancik adicara salajengipun nun inggih waosan donga/haspungkara. atut runtut. wasana sampun kalampahan kanthi wilujeng kali sing rubedo nir ig sambekala. Sarimbit (ingkang mengku gati) wekdal kasumanggaaken. Hamung semanten panjenenganipun para rawuh saha para lenggah pahargyan ing ri kalenggahan punika. ٗ‫ٚهللاُ اٌّٛاَفِك اٌٟ ألٛاَ اٌطَّبسق. bagya mulya ingkang sinedya. Para rawuh saha para lenggah ingkang sinuba ing pakurmatan. semanten ugi temanten sarimbit anggenipun badhe lelumban wonten madyaning bebrayan tansah sakinah. atur pasrahipun Bp. rahayu ingkang tinemu. kados sampun paripurna tata adicara ing siang/ndalu punika. sumangga! Z. minangka sulih saliranipun ingkang hamengku gati. ……. Para rawuh saha para lenggah ingkang dahat kinurmatan. MC BAHASA JAWA 3 Assalaamu’alaikum WR. …………. Ing salajengipun dhumatheng panjenenganipun para-para ingkang piniji sasana swasana kawula sumanggaaken. ingkang salajengipun dipun wonteni khutbah nikah wondene ingkang piniji nun inggih panjenenganipun Bp. Mugi-mugi panjenenganipun Bp. BB. sasana wekdal kasumanggaaken. wiwit purwa.. X. saha Bp..V. madya. Minangka wali ingkang dipun sarirani panjenenganipun Bp………….. Sampun paripurna waosan donga dening tetuwangga ingkang piniji. khanthi prastawa cetha wijang wijiling pangandika kaduk ruruh hangarah prana ingkang salajengipun pasrah badhe katampi panjenenganipun Bp.(ingkang mengku gati) anggenipun hanetepi darmaning sepuh hangrakit sekar cepaka mulya hamiwaha putra mahargya siwi tetepa winengku ing suka basuki. ……… ingkang salajengipun ngancik tata upacara akad nikah /ijab qobul. Nuwun! W. Wondene ingkang piniji kepareng badhe ngaturaken donga panjenenganipun Bp. ………. ………….ٚاٌغالَ ػٍ١ىُ ٚسؽّخ هللا ٚثشوبر‬ ُ َ ِ َْ ِ 3.

.Kepala Desa Selopa Bp. miwah sahyo poro kadang werdo murdo tumaruno ingkang satuhu pantes sinudarsono... monggo acoro ing ndalu puniko kito bikak sesarengan kanti waosan BASMALLAH/ UMMUL KITAB AL. Monggo acoro ing ndalu puniko kito tutup kanthi sareng-sareng maos TAHMID . acoro sak lajengipun inggih puniko sambutan. mekaten wau pengaosan ing ndalu puniko. Poro rawuh kakung suwowono putrid ingkang dahat sinudarsono ing budi Sumrambahipun dumateng poro sanak kadang pitepangan ingkang hanampi pakurmatan. MC BAHASA JAWA 4 Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh Sugeng poro sepuh-sesepuh pepunden ingkang dahat kawulo hormati…… Kadang besan miwah sahyaning poro penderek pinaganten kakung sarimbit ingkang saking tlatah………………………. Sambutan engkang sepindah sangking Ketua Panitia Pengaosan. Kepala Dukuh wungan Bp. Sahinggo kito saged makempal ing majlis Pengaosan Perpisahan KKN UAY puniko.FATIKHAH …. PEMBACAAN AGENDA Sakderengipun acoro dipun milahi. Soho poro pangembat panggebating projo setianing negari ingkang minongko dados panggayoming poro kawulo dasih ingkang satuhu mahambek berbudi darmo. PENUTUP Sak derengipun acoro ing ndalu puniko kito tutup. MEMPERSILAHKAN SAMBUTAN / MENGISI PENGAJIAN [ucapan terima kasih] Hadhirin Hadhirot engkang minulyo. Sepindah monggo kito aturken raos puji syukur kito dumateng Alloh SWT. Mugi-mugi kito saged mendet hikmah lan nglaksanaaken punopo engkang sampun dados aturipun Bapak Kyai. Kulo bade maosakaen runtutaning acoro ing majlis puniko Sepindah PAMBUKO Kapeng kalihipun Waosan Kalam Ilahi lan Sari Tilawah Kapeng Tigo sambutan-sambutan Kapeng sekawan Istirohat Kapeng gangsal pengaosan inti Kapeng akhir panutup PEMBUKAAN Bapak Ibu Hadhirin Hadhirot engkang minulyo. Wassalaamu’Alaikum WR-WB 4. Soho poro konco leladi pramusaji ingkang sampun piniji ing gati. kulo ing mriki sak dangunipun ndereaken acoro ing ndalu puniko kathah keklintuanipun kulo nyuwun agungeng samudro pangarsami. Kyai a’in Hadhirin-Hadhirot Rokhimakumulloh.Engkang kito hormati panjenenganipun Bp.Madi Bp. Sukro harjo Bp. engkang sampun pareng Rahmat lan karunianipun dumateng kito sedoyo. Dumateng Bapak Madi kito sumanggaken … Kito aturaken angungeng panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Sumadi Bapak Ibu Hadirin/Hadhirot Rokhimakumulloh. Sholawat sarto salam monggo sami kito aturaken dumateng Rosululloh SAW engkang kito antu-antu syafa’atipun wonten ing Yaumil Qiyamah.ingkang dahat kinumartan.

Atur pagayu agyo saking ingkang hanengku karso ingkang mangke bade ka aturaken dening penjenenganipun bapak…………….. Achmad Chalwani. S.. kapurwakan keparengno kulo hangaturakan minggah reruncening hadi coro ingkang sampun nirantan-nirumpoko. Bilih ing ri kalenggahan sonten/dalu puniko kulo piñata minongko pranoto adi coro wonten ing acoro pahargyan wikraman agung wonten ing ri kalenggahan…………………. Penutup 5. Nawawi. beserta segenap dzuriah KH. Al-Mukarrom Shohibul Fadhilah wal Karomah Bapak KH. wb. Waosan sab’do gusti ingkang sampun sinerat wonten ing madyang wahyu tumelan hinggih kitab suci AlQur’an 2. Poro rawuh kakung suwowono putri ingkang dahat sinudarsono ing budi Sak derengipun hadi coro pahargyan wikraman agung wonten ing r kalenggahan ……………………. MC BAHASA INDONESIA Assalamu’alaikum ì wr.sarimbit garwo. Muhammad Husain Rifa’i. bilih wonten ing ri kalenggahan sonten/dalu kulo dalah paduko sami saget nderek mangayu bagyo dinten wikraman agung pangunduhipun putro temanten kekalih kanthi kawontenan wilujeng boten kepanggih alangan satunggal punopo kalis nir ing sambi kolo. Bapak H. Zarkasi. Do’a 4. 5. MM. Sidoarjo.. . Catur adi coro gatining wigati wiwahan lung tinampen penganten pamedar sabdo saking kadang besan soho hamnyeyuliti pangrebeb pinanganten kakung/sarimbit ingkang saking tlatah………………. KH. 6.Nuwun poro lenggah keparengno langkung rumiyin sumonggo kawulo nderek aken hangunjuk aken pujo puji puji astuti puji syukur sumonggo sesarengan kito haturaken dhumateng ngarsanipun gusti ingkang moho agung ALLOH SWT. Pelereman 7. Yang kami hormati. Yang kami hormati. Jawa Timur. Iklil Kelik Sumrahadi. Poro rawuh kakung suwowono putri ingkang dahat sinudarsono ing budi Sak derengipun kaparengno langkung rumiyen kulo hangaturaken tebah siti sekul panuturing kelopo opo rantu bilih wonten lepat kawulo dene dereng sawatawis dangu rawuh paduko sami minunggar kadang besan dalah penderek pinanganten kakung/sarimbit ingkang saking tlatah……………. proro dene ing mriki kawulo kuwo wantuncumantoko hanggampil kamardikan soho matur ing ngarso paduko sami. Bupati Purworejo. Tumapak hadi coro ingkang ongko sepisan 1. Pengasuh Pondok Pesantren “ANNAWAWI” Berjan Gebang Purworejo.. Yang kami hormati.. istining gati boten jalaran kawulo kalak duking sugi siti mawah toto krami hananging yo awit saking awrat-awratipun nyundi dawuh panjenenganipun bapak…………………. Al-Mukarrom Bapak KH. KH. Purwoko 3.. Pengasuh Pondok Pesantren “JABAL NOER” Geluran Taman. Yang kami hormati. Sidiq. Sos.

5. Imam dimohonkan kepada : Bp. alumni. R. Ag. Sambutan Pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo 3. yaitu dengan adanya Ad-Dinul Islam alā Thariqati Ahlissunnah wal Jamā’ah. taufiq serta hidayah-Nya. ì Hadirin Hadirat yang kami hormati Merupakan acara yang ke-2. Pembukaan Pembacaan Ayat-ayat suci Al-Quran dan Shalawat Nabi Mujahadah Tahlil Prakata Panitia Sambutan-sambutan: 1. Alumni dan Ikhwan Thariqah QodiriyyahNaqsyabandiyyah 2. Purworejo. Najib Fathurrahman.. Asyhuri ‘Abdul Hadi. Puji Syukur kita haturkan kepada Allah SWT. Hadirin – Hadirat yang kami hormati Acara Haflah Khataman Akhirus Sanah Ke-30 dan Haul Muassis Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo Tahun Ajaran 1428-1429 H. serta hadirin – hadirat yang berbahagia. KH.. KH.. H. Tanggal 16 Sya’ban 1428 H. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kab. Pengasuh Pondok Pesantren “Jabal Noer”. Sambutan Bupati Purworejo 6. Drs. pada hari Senin. dengan tanpa ada halangan apapun. disilakan. ì Hadirin Hadirat yang kami hormati Dilanjutkan acara yang ke-3. yang akan dibawakan oleh: Bp. dari Trasan Bandongan Magelang. yang telah melimpahkan rachmat. Muhammad Husain Rifa’i. kepada Bapak KH. marilah kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. ì Hadirin Hadirat yang dimulyakan Allah Merupakan acara yang ke-4 Prakata Panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh: Sdr. Asnawi Dahlan. 4. Para tamu undangan. Machsun Zein. wali santri.Segenap Mursyid. . alumni pondok pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo dan Ikhwan Thariqah Qadiriyyah wan Naqsyabandiyyah yang akan disampaikan oleh: Bp. SHI. Kepadanya kami silakan. 3. Kepadanya kami silakan. segera dimulai dengan rangkaian acara sebagai berikut: 1. Geluran Taman Sidoarjo Jawa Timur 7. bertepatan dengan tahun 2007-2008 M. sehingga kita dapat bekumpul. Sambutan yang pertama atas nama santri. yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyyah. ‘Athourrahman. S. pembacaan ayat-ayat suci al-Qur’an dilanjutkan Shalawat Nabi.. bertepatan dengan Tanggal 18 Agustus 2008 M. Kepadanya kami silakan. Bapak-Ibu wali santri. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW. sambutan-sambutan: 1. KH. Mujahadah Tahlil yang akan dipimpin oleh: Bp. serta warga Thariqoh Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyyah Berjan Purworejo Yang kami hormati. Kepadanya kami silakan. bertatap muka pada acara Haflah Khataman Akhirus Sanah ke-30 dan Haul Muassis Pondok Pesantren “AN-NAWAWI” Berjan Gebang Purworejo. R.. Wali Santri. 2. amin yā rabbal ālamin. Asnawi Dahlan. Penutup dengan Doa ì Hadirin – Hadirat yang kami muliakan Untuk mengawali seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Badal dan Imam Khususi. Pengajian Umum oleh: KH. Sambutan mewakili Santri. ì Hadirin Hadirat yang dimulyakan Allah Merupakan acara selanjutnya.

Bapak-bapak dan Ibu-Ibu Guru yang kami hormati Rekan-rekan yang kami sayangi . S. Kepada : Bp. MM.bertepatan dengan Tahun 2008 M. dalam rangka Khataman Akhirus Sanah ke-30 dan Haul Muassis Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Gebang Purworejo Tahun 1429 H. Syaikhina Wa Murobbi Ruuhina Bp. maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pengajian. yang akan diserahkan oleh beliau: Al-Mukarom KH. Kepada Al-Mukarrom. kami silakan 1. ì Hadirin Hadirat Rahikumullah Merupakan acara yang ke-6 “Mau’idlatul Chasanah” beserta Do’a penutup yang akan disampaikan oleh Bp. bertepatan dengan tahun 2007-2008 M. Hadirin-Hadirat yang Berbahagia Dilanjutkan sambutan yang ke-2.. oleh Bupati Purworejo Bp. Al-Karim Ibnil Karim Shohibul Fadhilah wal Irsyad.Sos. Muhammad Husain Rifa’i. Achmad Chalwani. Kepadanya kami silakan. oleh Pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo. Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo tahun ajaran 1428-1429 H. Pengasuh Pondok Pesantren “JABAL NOER” Geluran Taman./@ahmadnaufa//Panitia Khataman PP An-Nawawi 2008 Wallahul muwaffiq ila aqwamith thorieq Wassalamu’alaikum wr. KH. Achmad Chalwani. Pengasuh Pondok Pesantren AnNawawi Berjan Purworejo. 1. mohon maaf atas segala kekurangan. Wal Karomah. Nawawi Berjan Purworejo. MC BAHASA INDONESIA PEMBAWA ACARA PADA ACARA PERPISAHAN LULUS SEKOLAH Salam. KH. 6. sekaligus Launching buku Biografi KH. Iklil Kelik Sumrahadi.. wb.  Peraih predikat santri teladan dimohon untuk maju ke panggung guna menerima S K santri teladan. Muhammad Husain Rifa’i kami silakan ì Hadirin Hadirat yang kami mulyakan Dengan bacaan do’a. KH. Jawa Timur.Hadirin Hadirat yang kami hormati Sebelum acara sambutan ke-2. H. akan dibacakan S K santri teladan. Hadirin-Hadirat yang Berbahagia Dilanjutkan sambutan yang ke-4. Terima Kasih atas segala perhatian. Sidoarjo.

Adapun susunan acara dalam rangka perpisahan bersama sebagai berikut: 1. Ramah tamah.Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Tuhan YME atas berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka menghadiri acara perpisahan lulus sekolah kelas 3A SMU 1963. baik diantara sesama siswa. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Guru yang kami muliakan dan rekan-rekan yang kami cintai. Pembukaan telah kami sampaikan di muka. 4. 2. tiga tahun lamanya kita bersama-sama dalam lingkungan sekolah dimana terjalin rasa keakraban dan pertalian persaudaraan yang erat. 7. 6. maupun antara siswa dan guru. Sambutan wakil kelas 3A. 3. Demikian susunan acara sederhana siang ini. 5. Doa bersama. Baiklah untuk menyingkat waktu maka segera kami mulai acara selanjutnya. Untuk itu yang kami cintai rekan Benny kami persilahkan! --.Sambutan rekan Benny--- . Ucapan salam perpisahan. yakni sambutan oleh rekan Benny Subbardjo. Sambutan wakil atas nama Bapak dan Ibu Guru. Ingin rasanya kita bersama-sama dalam canda dan tawa namun pada hari ini kita harus berpisah demi melanjutkan cita-cita. Sambutan wakil atas nama teman-teman.

---Sambutan wakil Guru--- Terimakasih Bapak Warsidi. Amin. mudah-mudahan nasehat yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Kami sebagai siswa dibawah bimbingan Ibu sangat terhari sekali dengan apa yang telah Ibu sampaikan. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Warsidi yang bertindak selaku guru yang telah mengajar dan membimbing kita. Untuk acara doa ini akan dipimpin oleh Bapak Imam Rosyidi Sag. demikianlah hadirin sambutan rekan Benny dengan senyum yang khas dan gayanya yang jenaka membuat kita sulit untuk melupakannya. demikianlah hadirin sambutan dari Bapak Warsidi. Untuk itu yang terhormat Bapak Warsidi kami persilahkan.Terimakasih rekan Benny. semoga Tuhan YME berkenan menerima doa kita sekalian. Untuk itu yang terhormat Bapak Imam kami persilahkan! ---Doa bersama--- . Berkat beliau-beliaulah kami jadi pintar. kita ikuti terlebih dahulu acara doa bersama. Berat rasanya hati ini berpisah dengan Ibu Guru yang telah rela dan ikhlas membimbing kami semua dengan penuh kesabaran dan tulus. Walaupun terkadang kami yang dibimbing sering membuat Ibu Guru menjadi jengkel dan marah namun beliau tetap memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh welas asih dan dedikasi yang tinggi. Kami semua berhutang budi kepada Bapak dan Ibu Guru. Hadirin sekalian sebelum acara kami tutup dengan ucapan salam perpisahan dan ramah tamah. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan dari Ibu Guru Wali kelas 3A. Untuk itu yang terhormat dan tercinta Ibu Guru Retno Kumalasari kami persilahkan ! ---Sambutan wali kelas--- Demikianlah rekan-rekan sambutan dari Ibu Guru Wali kelas kita yang tercinta. Semoga Tuhan YME membalas amal dan bakti Bapak dan Ibu Guru.

8. أساد ٌٕب ِؼب فٟ إٌىبد ٚاٌؼؾه ، ٌٚىٓ فٟ ٘زا اٌ١َٛ ٌذ٠ٕب ٌفظ‬ .‫2. سعبٌخ ِٓ ِّضً ٔ١بثخ ػٓ اٌغ١ذ ٚاٌغ١ذح اٌّؼ‬ . ---Ucapan perpisahan saling berjabat tangan. Sekali lagi untuk itu kami mohon maaf dan terima kasih. sikap dan tingkah laku yang kurang berkenan dihati Bapak dan Ibu Guru. ِغّٛػخ ِٓ األؽذاس‬ ‫ٚداع خش٠غٟ اٌّذاسط‬ ، ‫ِغ خبٌض اٌزمذ٠ش‬ َ‫ا٢ثبء ٚاألِٙبد ِٓ أعزبرٔب اؽزشا‬ ُ‫اٌضِالء إٔٔب ٔٙز‬ ٟ‫ رخشعٗ ف‬A3 ‫ثبدئ رٞ ثذء دػٛٔب ٔشىش هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ػٍٝ ٔؼّٗ ٚاسؽّٕب رٌه وً ِب ٔغزط١غ عّغ ِؼب ِٓ أعً ؽؼٛس ؽفً ٚداع‬ .‫1. Selanjutnya kami persilahkan berdiri sejenak untuk menerima ucapan salam perpisahan dari para siswa didik. سعبٌخ ِٓ ِّضً ٔ١بثخ ػٓ أطذلبء‬ .‫أعً االعزّشاس فٟ اٌّضً اٌؼٍ١ب‬ : ٌٟ‫رىٛ٠ٓ اٌؾذس ِٓ أعً فشاق ِغ إٌؾٛ اٌزب‬ . Dan apabila selama dalam mengikuti pendidikan dan pengajaran di sekolah ini telah banyak membuat marah dan jengkel oleh karena ucapan. sebagai puncak pada acara perpisahan siang ini ialah ramah tamah sekaligus menikmati hidangan bersama yang dimasak khusus oleh para siswi kelas 3A.ٍُ‫3.Amien! Demikianlah acara doa ini telah kita lewati. kami mohon maaf yang sebesarbesarnya. Hadirin yang kami muliakan. MC BAHASA ARAB ‫9. pendidikan dan bimbingan serta pengarahan Bapak dan Ibu Guru berikan kepada kami selama ini.1963 ِٓ ‫اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خ فئخ‬ ‫ألشأُٙ رىش٠ُ ا٢ثبء ٚاألِٙبد ِٓ ِؼٍّ١ٕب ٚأؽجبئٕب ، ٌذ٠ٕب صالس عٕٛاد ِؼب فٟ اٌج١ئخ اٌّذسع١خ اٌزٟ أٔشئذ فٟ شؼٛس األٌفخ ٚاألخٛح سثبؽ‬ ِٓ ً‫ٚص١ك ، عٛاء ف١ّب ث١ٓ صِالئٗ اٌطالة ، ٚوزٌه ث١ٓ اٌطالة ٚاٌّذسع١ٓ. ٚلذِذ افززبػ ِمذِب‬ . Kami tidak bisa memberi apa-apa kepada Bapak dan Ibu Guru selain darma bakti kami bagi nusa dan bangsa. Bapak dan Ibu Guru kami persilahkan. Sebelumnya kami atas nama siswa dan siswi kelas 3A SMU 1963 mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala pengajaran.

‫4. اٌظالح ِؼب. إٌٝ ‪ iabsWbW‬اٌغ١ذ اٌششفبء ٚٔؾٓ ٔذػٛ.‬ . دػٛح اٌّمجً ٚلفٕب ٌؾظخ ٌمجٛي خطبة ٚداع ٌٍطالة رؼٍ١ّب. ٚع١زُ رغٍ١ُ سعبٌخ ِٓ‬ ‫اٌغ١ذ ‪ iabsWbW‬اٌمبدَ اٌزٞ ٠ؼًّ ِذسعب اٌزٞ ٠ذسط ٚ٘ذأب. ٚاعّؾٛا ٌٕب‬ ‫اٌزبٌٟ ِزبثؼخ ِغ رظش٠ؾبد ِٓ فئخ اٌّؼٍُ 3‪ A‬اٌٛاٌٟ.---‬ ‫شىشا ٌىُ ع١ذٞ ‪٠ ، iabsWbW‬مٛي اعزغبثخ اٌغّٙٛس ِٓ ‪ iabsWbW‬اٌغ١ذ ، ٚرمذ٠ُ اٌّشٛسح ٔأًِ أٗ ٠ّىٓ ٔمً ِف١ذ ٌٕب عّ١ؼب. ٚٔؾٓ وطالة ثزٛع١ٗ ِٓ اٌغ١ذح ‪ mabmabW‬عذا اٌم١بَ ثٗ ِغ ِب ٌذ٠ٙب ٌزمٌٛٗ.اٌظالح‬ ‫اِ١ٓ! ٌٚزا فمذ رُ رّش٠ش طٍٛارٕب. ػٍٝ اٌشغُ ِٓ إٔٔب أؽ١بٔب‬ ‫ٚرغزششذ غبٌجب ِب ٠غؼً اٌّؼٍُ أطجؼ ِغزبء ٚغبػت ٌىٕٗ ال ٠ضاي ٠ٛفش اإلسشبد ٚاٌزٛع١ٗ ِغ اٌزؼبؽف اٌىج١ش ٚرفبٔ١ٗ. سعبٌخ ِٓ ٔبئت 3‪ A‬فئخ. أعبة ِب٠ٛ هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٌٍغ١ذ ٌٍغّؼ١بد اٌخ١ش٠خ ٚاٌزفبٟٔ ٚاٌّؼٍُ اٌغ١ذح. رؾ١خ ٚداع.--.‬ ‫ٚعٛف ٠ىْٛ ٌٙزٖ اٌظالح اٌزٟ ٠مٛد٘ب اٌغ١ذ عبط ‪ lvsyWbW‬اإلِبَ.‬ ‫ٚثبٌزبٌٟ رىٛ٠ٓ أؽذاس ثغ١طخ ثؼذ ظٙش اٌ١َٛ. ٌط١ف. ٚٔؾٓ عّ١ؼب ِذ٠ْٕٛ‬ ‫ٌٍغ١ذ ٚاٌغ١ذح اٌّؼٍُ. آِ١ٓ.‪mvtabvvt‬‬ ‫ٌزا ٔشؽت اٌضِالء ِٓ اٌّؼٍّ١ٓ ٚاٌٟ ؽجمزٕب اٌؾج١ت.رؾ١خ ٌٍّظبفؾخ ٚداػب.‬ ‫5. ألٔٗ ٘ٛ اٌّؾزشَ ٚاٌّؾجٛة اٌّؼٍُ اٌغ١ذح ‪ٌٕ ojtaRasabW lamuv‬ب دػٛح!‬ ‫رؾ١خ --. شىشٔب ٌٗ ، ٚوبْ رٌه اٌزو١خ. ألٕٔب ٔؾت اخٛرٕب ث١ٕٟ دػٛح!‬ ‫رؾ١خ صِ١ً ث١ٕٟ --. ٌٙزا اٌزٞ ٔذػٛ اٌششفبء اٌغ١ذ اٌىب٘ٓ!‬ ‫--.‬ ‫6.‬ ‫اٌغ١ذاد ٚاٌغبدح لجً اٌؼشع ِغٍمخ ِغ رؾ١خ ٚداع ٚاٌؼ١بفخ ، ٚٔؾٓ ٔزبثغ أٚي طالح ِشزشوخ ، لذ ٠غش هللا رؼبٌٝ ٌمجٛي عّ١غ طٍٛارٕب.‬ ‫7.‬ ‫ؽغٕب ٌفزشح لظ١شح صُ ٔجذأ فٛسا اٌؾذس اٌّمجً ، ٚاٌزٞ ٘ٛ ِٛػغ رشؽ١ت ِٓ لجً صِالئٗ ‪ ojrrabbuv‬ث١ٕٟ.---‬ ‫شىشا ٌه صِ١ً ث١ٕٟ ، ث١ٕٟ ٚرمٛي اٌغّٙٛس رؾ١خ اٌضِالء ثبثزغبِخ ِّ١ضح ٚأعٍٛة ثبسع ٠غؼً ِٓ اٌظؼت أْ ٠ٕغٝ.‬ ‫--.‬ ‫سعبٌخ ِٓ اٌّؼٍُ ٔبئت --. اٌغ١ذاد ٚاٌغبدح ٚٔؾٓ ٔذػٛ اٌّؼٍّ١ٓ.--. رشؼش أٔٙب‬ ‫صم١ٍخ ػٍٝ اٌمٍت عضء ِغ اٌّؼٍُ اٌزٞ وبْ ػٍٝ اعزؼذاد ٚطبدلخ ٌ١ٙذ٠ٕب عّ١ؼب ِغ اٌىض١ش ِٓ اٌظجش ٚاالخالص.

ٔؾٓ ال ٔغزط١غ إػطبء أٞ شٟء ٌٍغ١ذ‬ ‫ٚاٌغ١ذح اٌّؼٍُ ثبالػبفخ اٌٝ رّغىٕب اٌجٍذ ٚاألِخ. The composition of the event in order to parting with as follows: 1. but on this day we have to separate for the sake of continuing the ideals. MC BAHASA INGGRIS Fathers and Mothers of our respected teacher Colleagues that we care about First of all let us thank God Almighty for His blessings and mercy on us all so that we can gather together in order to attend a farewell ceremony 3A high school graduating class of 1963. Message from the next will be delivered by Mr. Thus the composition of simple events this afternoon. Ladies and gentlemen before the show closed with a farewell greeting and hospitality. Fathers and mothers of our teachers and peers honored our loved ones. 5. وبٔذ فٟ اٌغبثك ٚٔؾٓ ٔ١بثخ ػٓ اٌطالة اٌزوٛس ٚاإلٔبس 3691 فئخ‬A3 ً‫خظ١ظب ِٓ لج‬ ‫ٌغّ١غ ثغضاسح اٌزؼٍ١ُ ٚاٌزذس٠ظ ٚاإلسشبد ٚاٌزٛع١ٗ ِٓ اٌغ١ذ ٚاٌغ١ذح اٌّؼٍُ أػطٝ ٌٕب ؽزٝ ا٢ْ. 2. May the Almighty God replied to charity and devotion Mr. we follow the first joint prayer. Benny says the audience greeting colleagues with a distinctive smile and a witty style makes it difficult to forget. We are all indebted to Mr. We as students under the guidance of Ms. Prayer together. For it is esteemed and beloved teacher Mrs. ِٚشح أخشٜ ، ٌزٌه‬ .--Thank you Mr Warsidi. Message from the representative on behalf of Mr.--. and Mrs.ُ‫ٔؾٓ ٔؼززس ٚشىشا ٌى‬ 10. which is welcome by fellow Benny Subbardjo. Teacher. Opening have been presented in advance. It feels heavy heart to part with the teacher who has been willing and sincere to guide us all with great patience and sincerity.homeroom So welcome colleagues from the teacher Wali our beloved class. He wanted us together in the jokes and laughter. Suave. For that we love our fellow Benny invite! Greeting fellow Benny --. Farewell greeting. Retno Kumalasari our invite! Greeting --. For this prayer will be led by Mr. Okay for short time then we immediately start the next event. Amen. 3. as well as between students and teachers. says the audience response from Mr Warsidi. 7.--Thank you fellow Benny. Teacher. Our thanks to him-was he so smart. Teacher. Next let us follow along with remarks from the teacher Wali 3A class. both among fellow students. very terhari do with what she has to say. Warsidi which acts as a teacher who has taught and guided us. Although sometimes we are guided often makes the teacher became upset and angry but he still provides guidance and direction with great compassion and dedication. Warsidi we invite. hopefully advice that he can convey useful for us all. To the honorable Mr. Message from the vice-Teacher --. Message from the vice-class 3A. may God Almighty is pleased to accept all our prayers. our three years together in the school environment in which established a sense of familiarity and close bond of brotherhood. Priest! . and Mrs. 4.‫أ٠ٙب اٌغ١ذاد ٚاٌغبدح ، ثٛطفٙب اٌزسٚح فٟ ؽفً ٚداع ثؼذ ظٙش ٘زا اٌ١َٛ ٘ٛ ؽ١ت اٌمٍت فٟ ٔفظ اٌٛلذ االعزّزبع ٚعجخ ِطجٛخخ ِغ‬ ‫ اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خ اٌزٞ شىش‬A3 ‫ فئخ اٌفز١بد. and Mrs. Imam Rosyidi Sag. Message from the representative on behalf of friends. For that which we invite the honorable Mr. ٚإرا وبْ خالي اٌزؼٍ١ُ ٚاٌزذس٠ظ اٌزبٌ١خ فٟ ٘زٖ اٌّذسعخ ٌذ٠ٙب اٌىض١ش ٌغؼً اٌغؼت‬ ‫ٚاالٔضػبط ثغجت ِٛلف ٚاٌىالَ ٚاٌغٍٛن اٌزٟ ٟ٘ لٍٛة ألً سغجخ اٌغ١ذ ٚاٌغ١ذح ِبعغز١ش ، ٚٔؾٓ ٔؼززس لذس اإلِىبْ. 6.

Sungguh berat rasanya berpisah dengan kalian semua. Para hadirin yang saya hormati. doa saya menyertai teman2 semua. Tapi tetap saya juga mendoakan teman2 semua dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. baik ke SMA. Selama bersekolah di sekolah ini. serta teman-teman yang saya cintai. kami pun dapat lulus dari SMP ini.co. Juga untuk teman2 semua.Greetings to shake hands goodbye. kami sebagai siswa sangat bangga dan berterima kasih dengan semua guru yang telah mengajar di sekolah ini. Tulisan yang berjudul : Contoh Pidato Kelulusan Sekolah Part I dari www. ke SMK. orang tua siswa …. --. Once again. and Mrs.niamblog.cc | Boleh di Copas asalkan mencantumkan link Blog ini | demikian privasinya 12. Guru gave to us so far. Berkat jerih payah semua guru. We can not give anything to Mr and Mrs Teacher besides our devotion to country and nation. we apologize as much as possible. Wb Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama guna mengadakan acara perpisahan sekolah. Ladies and gentlemen we invite teachers. Bapak dan Ibu Guru. saya ucapkan sukses selalu buat teman2. (NAMA SMP) Dan teman-teman yang saya cintai Wr. ke STM maupun institusi pendidikan lainnya untuk dapat mencapai cita2 yang selama ini diangan2kan.. Our Ladies and Gentlemen. attitude and behavior that are less willing hearts Mr.Prayer --Amien! So our prayers have been passed. tidak pernah pilih kasih dalam mendidik. and Mrs. Akhir kata. Sambutan kakak kelas SAMBUTAN PERPISAHAN KELULUSAN SEKOLAH Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah. education and guidance and direction of Mr. Master.. Previously we were on behalf of male and female students 1963 class 3A high school who thanked profusely for all the teaching. ijinkan saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka perpisahan ini. karena kita sudah bersama2 selama 3 tahun ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama guna mengadakan acara perpisahan sekolah. And if during the following education and teaching in this school has a lot to make angry and irritated because of speech. 11. Sambutan kakak kelas Assalamu’alaikum Selamat pagi dan salam sejahtera Yang terhormat kepala sekolah … (NAMA SMP) Yang kami hormati guru-guru sekalian Yang berbahagia. .--. for that we apologize and thank you. sangat sabar dan tidak kenal lelah dalam membimbing kami. as a peak at a farewell ceremony this afternoon is warm-hearted at the same time enjoying the meal with a specially cooked by the girls class 3A. yang dengan sangat baik. Mudah-mudahan semua guru yang bertugas mengajar di sekolah ini dapat diberikan kesehatan yang baik dan diberi kebahagiaan selalu.. Next we invite stood for a moment to accept the farewell speech of the students educated.

Al-Hikmah Pucangsimo -Keenam : Sambutan – sambutan -Ketujuh : Istirahat -Kedelapan : Ceramah Agama yang disampaikan oleh Mapenda DRs. Kepala Sekolah MTs. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah… Wassalamu’alaikum Wr. semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun…………… ( Al Fatihah ) . Al-Hikmah Pucangsimo Yang kami hormati. Bapak Kasi Mapenda Jombang Yang terhormat. ke STM maupun institusi pendidikan lainnya untuk dapat mencapai cita2 yang selama ini kita cita-citakan. kami sebagai siswa sangat bangga dan berterima kasih dengan semua guru yang telah mengajar di sekolah ini. Sungguh berat rasanya berpisah dengan kalian semua.Para hadirin yang saya hormati. H. Al-Hikmah Pucangsimo yang berbahagia. serta pengikutnya Illa Yaumil Qiyamah…. sehingga kita dapat memenuhi undangan Muwadda’ah siswa/siswi MTs.(Amin Ya Robbal Alamin) Tak lupa pula sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita “Nabi besar Muhammad SAW” .Ag -Kesembilan : Penutup / Do’a Demikianlah susunan acara yang dapat kami sampaikan. sangat sabar dan tidak kenal lelah dalam membimbing kami. baik ke SMA. Berkat jerih payah semua guru. kami pun dapat lulus dari SMP ini. ijinkan saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka perpisahan ini. M. saya mau mengucapkan sukses selalu buat teman-teman semua. Wb EDIT INDONESIA 1 Al Mukarrom para Alim Ulama’ Yang terhormat. Akhir kata. Bapak Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah SWT dengan lantaran taufiq. ke SMK. Marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan baca’an Ummul Qur’an. karena kita sudah bersama2 selama 3 tahun ini. sahabat. (Amin Ya Robbal Alamin) Di sini kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini : -Pertama : Pembukaan -Kedua : Pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an -Ketiga : Pembacaan Tahlil -Keempat : Prakata Panitia -Kelima : Penyerahan Ijazah Ma’rif NU siswa/siswi Mts. Mudah-mudahan semua guru yang bertugas mengajar di sekolah ini dapat diberikan kesehatan yang baik dan diberi kebahagiaan selalu. hidayah serta innayahNya kepada kita semua. Doa saya menyertai teman-teman dan para guru semua…Akhirul kalam. Segenap keluarga. Selama bersekolah. AlHikmah Pucangsimo periode 2008-2009 dalam keadaan sehat wal’afiat……. tidak pernah pilih kasih dalam mendidik. semoga acara ini dapat berkenan di hati para Bpk dan Ibu semua. yang dengan sangat baik. TAUFIOQURROHMAN. Bapak/Ibu dewan guru Dan segenap para tamu undangan yang kami muliakan Serta sahabat-sahabat tercinta keluarga besar MTs. Tapi tetap saya juga mendoakan teman2 semua dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Juga untuk teman2 semua.

. Hadirin yang berbahagia . Wali Murid Kelas IX…Kepada Bpk/Ibu …………… di silahkan 3. sambutan : 1. ACHMAD QODRI di silahkan Memasuki acara yang ke-6. marilah kita ikuti dengan penuh khusu’ dan tawadhu’ yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an. Kepada Bpk ………. Al-Hikmah Pucangsimo dimohon untuk memberikan Ijazah … kepada Bpk H. semoga ilmu yang yang telah diperoleh Di Mts. Ketua Komite MTs. …. Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Pucangsimo….kepada para petugas di persilahkan naik ke atas panggung. sebagai pelengkap acara sambutan. MOHD. SAID disilahkan kepada siswa / siswi Mts. Al-Hikmah Pucangsimo…. Hadirin yang berbahagia Gayung bersambut kata berjawab..Kepada Bpk/Ibu …………. marilah kita dengarkan secara seksama. yaitu prakata panitia. Al-Hikmah Pucangsimo dimohon berdiri Dengan perasaan haru dan khidmat mengiringi... Dilanjutkan acara yang ke-2.disilahkan Terima kasih disampaikan Acara berikutnya. yang mana pada pagi hari ini akan dibacakan oleh Sdr/i……………. Al-Hikmah Pucangsimo ini senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi generasi penerus perjuangan bangsa. Al-Hikmah Pucangsimo Kepada Siswa / Siswi di silahkan menempati panggung kehormatan… Kepada Bpk Kepala MTs.Kepada Bpk H. SAID di silahkan 2. pembacaan Tahlil yang akan disampaikan oleh Al Mukarrom Bpk/Ibu ………………………. MOHD. Dilanjutkan acara yang ke-3. dengan sari tilawah ……………. Penyerahan Ijazah Ma’arif NU kepada siswa / siswi MTs. Kepadanya Sdr/I ………… disilahkan.. Dilanjutkan acara yang ke-4. disilahkan.Terima kasih. yakni Istirahat yang akan diisi oleh koor beserta puisi….Kepada Bpk H.

innayah His guidance and to us all..." The whole family. Sebagai ungkapan rasa syukur marilah acara ini kita tutup dengan do’a. welcome. let us follow with full khusu 'and tawadhu' ie.. so that we can fulfill the invitation Muwadda'ah students MTs. . Mr.. EDIT INGGRIS 2 Al Mukarrom the Alim Ulama ' Dear...... Al-Hikmah Pucangsimo 2008-2009 period in a healthy condition wal'afiat ... Al-Hikmah Pucangsimo -Six: Welcome . . .... and Mrs. .. .. Let us open this event together with baca'an Umm al-Qur'an.. friends. . hopefully this event can be pleased in the hearts of Mr.. which in this morning will be read out by Mr / i . . reading holy verses of the Qur'an. (Al-Fatihah) Thank you. Let us praise and thank Allah SWT with haturkan presence because Taufiq.. Al-Hikmah Pucangsimo happy. M. Mr / Mrs council teacher And all of our invited guests who honored And beloved friends of the family of MTs. .. Ag -Nine: Closing / Benediction Thus the composition of events we can state. Kasi Mapenda Jombang Dear Mr... Continuing events to-2.... (Yes Robbal Amin Alamin) There is also still tercurahkan sholawat and greetings to our lord "Great prophet Muhammad. . ... . H. .. ... illa Yaumil Qiyamah. . mohon maaf yang sebesar-besarnya dari segala kekhilafan......Kini kita sampai pada acara yang di nanti-nantikan ialah Ceramah Agama yang akan disampaikan oleh Al Mukarrom …………. .. .. Continuing the event that the 3rd. .. the preface to the committee... . .welcome -Seventh: Rest -Eighth: Religious Lecture delivered by Mapenda Drs... Welcome .. .. . TAUFIOQURROHMAN... . To Mr... ... acara demi acara dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. ........ To Mr.. .. / Ms . . .... . Br him / I .... Kami sebagai pembawa acara.. Kepada beliau disilahkan Al-Hamdulillahirobbil ‘Alamin. all.... Continuing events to-4.. .. Tahlil readings that will be delivered by Al Mukarrom Mr / Ms . (Amin Yes Robbal Alamin) Here we as the host will read out the composition of the show this morning: -First: Opening -Second Reading of verses of holy Quran -Third: Reading Tahlil -Fourth: Preface Committee -Fifth: The delivery of diploma Ma'rif NU students Mts. . .... Principal MTs... and his followers .. .. welcome.. hopefully this event can run smoothly without a hitch .. Al-Hikmah Pucangsimo Dear..... .. .. with sari recitations .

.. Al-Hikmah Pucangsimo please stand up With feelings of emotion and solemn accompaniment. greeting: 1. SAID welcome. H.... the event for the event can be facilitated with the best. Committee Chairman MTs. We as host. . the rest will be filled by the choir and its poetry . . Attendees are happy Tit for tat reply said. to students Mts. . H. ششوخ اٌؾىّخ‬ ٓ١ٍّ‫ػض٠ضٞ اٌغ١ذ / اٌغ١ذح ِغٍظ اٌّؼ‬ ُ٠‫ٚعّ١غ ػ١ٛفٕب اٌّذػٛ٠ٓ اٌز٠ٓ رىش‬ . Attendees are happy Now we come to the event in looking forward to is the Religion Lecture will be delivered by Al Mukarrom .. . Mohd. As an expression of gratitude for this event let us close with prayer. To Mr.. To Mr / Ms .. .. EDIT ARAB 3 ' ُ١ٍ‫ اٌؼٍّبء اٌؼ‬mjrabbvt ‫آي‬ mawauba ٟ‫ وبع‬gvtrauJ ‫ػض٠ضٞ اٌغ١ذ‬ ‫ػض٠ضٞ اٌغ١ذ‬ ojiauJsWtv ‫اٌشئ١غ١خ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف. to the officers at invite climbed onto the stage.. let us listen carefully. .. .. Submission Ma'arif NU diploma to students MTs.. Al-Hikmah Pucangsimo To the Students / Girls in honor . Al-Hamdulillahirobbil 'Alamin. on please 3. .. ACHMAD Qodri in please Entering the event of the 6th. The Parents Class IX . please take center stage To Mr.. Al-Hikmah Pucangsimo . Head of Madrasah Al-Hikmah Tsanawiyah Pucangsimo . Head MTs.... To his welcome. ... ........ Mohd. as a welcome complement to the show.. H. hopefully the knowledge that has been obtained In Mts. To Mr... apologize as much as possible of any mistake. SAID in please 2... Al-Hikmah Pucangsimo requested to provide a certificate to Mr. ..Thank you delivered The next event.. Al-Hikmah Pucangsimo is always a useful science and become the next generation of national struggle.

‬ ‫دػٛٔب فزؼ ٘زا اٌؾذس ِغ اٌمشآْ أَ ‪ raia'au‬اٌمبػذح ، ٔأًِ أْ ٘زا اٌؾذس ٠ّىٓ رشغ١ٍٙب ثغالعخ دْٚ ػمجخ..... ........‬ ‫اعزّشاس ؽبٌخ ػذَ ٚ3 ، ٚلشاءاد اٌزٍٙ١ً اٌزٟ ع١زُ رغٍ١ّٙب ِٓ لجً ششوخ ‪ mjrabbvt‬اٌغ١ذ / اٌغ١ذح. ٖ..'aR'a'Wam‬ؼُ‬ ‫‪ lvrraR‬اِ١ٓ اٌؼٍّ١ٓ)‬ ‫ٕٚ٘بن أ٠ؼب ِب صاي ‪ٚ smvRa'am mabijbamrau‬رؾ١خ ٌشثٕب‬ ‫"اٌؼظّٝ إٌجٟ ِؾّذ"..... سئ١ظ اٌّذاسط اٌذ٠ٕ١خ ‪ ojiauJsWtv Nsaua'Wyam‬اٌؾىّخ.... صالصب ‪ lajtWR‬اٌم١بِخ........ ششوخ اٌؾىّخ‬ ‫‪ojiauJsWtv‬‬ ‫اٌغزخ : ِشؽجب -....... إٌٝ اٌغ١ذ‬ ....‬ ‫أؽذاس ِٛاطٍخ ..... ‪ِ ، NAUHOIRUllIFmAT‬ؾّذ ؽظ‬ ‫رغؼخ ٚ: اخززبَ / اٌذػبء‬ ‫ٚثبٌزبٌٟ رىٛ٠ٓ األؽذاس ٠ّىٕٕب أْ ٔمٛي ، ٠ّىٓ أْ ٔأًِ أْ ٠غش ٘زا اٌؾذس فٟ ٔفٛط عّ١غ اٌغ١ذ ٚاٌغ١ذح..................ِشؽجب‬ ‫اٌغبثؼخ : اٌشاؽخ‬ ‫اٌضبِٕخ : اٌذ٠ٕ١خ ِؾبػشح أٌمب٘ب ‪mawauba‬‬ ‫دائشح االعزؼالَ ٚاألِٓ. ششوخ اٌؾىّخ ‪ ojiauJsWtv‬اٌفزشح 8002-9002 فٟ ؽبٌخ طؾ١خ ع١ذح ‪ٔ( ... (عٛسح اٌفبرؾخ)‬ ‫شىشا ٌه... ِشؽجب ثىُ. إٌٝ اٌغ١ذ /‬ ‫اٌغ١ذح.. ششوخ اٌؾىّخ ‪ ojiauJsWtv‬دائّب اٌؼٍُ إٌبفغ ٚأطجؼ اٌغ١ً اٌغذ٠ذ ِٓ إٌؼبي اٌٛؽٕٟ.......... أ٘ال ٚعٙال...... ششوخ اٌؾىّخ ‪ojiauJsWtv‬‬ ‫ٌٍطالة / ثٕبد رىش٠ّب..‬ ‫اٌؾؼٛس عؼذاء‬ ‫ٚلبي اٌؾٍّخ ٌالؽالع ػٍٝ اٌشد اٌّزجبدي ، ٚرٌه اعزىّبال ٌٍزشؽ١ت اٌّؼشع ، دػٛٔب ٔغزّغ ثؼٕب٠خ ، رؾ١خ :‬ ‫1....‬ ‫فٍٕغجؼ ٚأشىش هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ِغ ٚعٛد ‪ mamjbrau‬ألْ رٛف١ك ، ‪٘ Wuuayam‬ذا٠زٗ ٌٕٚب عّ١ؼب ، ؽزٝ ٔزّىٓ ِٓ رٍج١خ دػٛح اٌطالة‬ ‫‪ mj'abba'am‬اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف..4 ،‬ ‫ِمذِخ إٌٝ اٌٍغٕخ.....‫ٚاٌّؾجٛة أطذلبء ِٓ ػبئٍخ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف. ششوخ اٌؾىّخ ‪٠ ojiauJsWtv‬شعٝ اٌٛلٛف‬ ‫ِغ ِشبػش اٌؼبؽفخ ِٚشافمخ اٌغٍ١ٍخ ، ٚٔأًِ ِغ اٌؼٍُ ثأْ لذ رُ اٌؾظٛي ػٍ١ٙب‬ ‫فٟ إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف.... عؼ١ذ أ٘ال ٚعٙال ،‬ ‫ٌطالة اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف.. عّ١غ أفشاد األعشح ٚاألطذلبء ، ٚأرجبػٗ... س ٌٗ / أٔب.‬ ‫أؽذاس ِٛاطٍخ ............‬ ‫شىشا ٌه عٍّذ‬ ‫اٌؾذس اٌّمجً ، رمذ٠ُ دثٍَٛ االْ ِؼبس٠ف إٌٝ إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف اٌطالة... (أِ١ٓ اٌؼٍّ١ٓ ‪ٔ lvrraR‬ؼُ)‬ ‫ٚٔؾٓ ٕ٘ب ثٛطفٙب اٌجٍذ اٌّؼ١ف ٚعٛف رال رىٛ٠ٓ إظٙبس ٘زا اٌظجبػ :‬ ‫ٚاٌؼشش٠ٓ : افززبػ‬ ‫اٌمشاءح اٌضبٔ١خ ِٓ آ٠بد اٌمشآْ اٌىش٠ُ‬ ‫اٌضبٌضخ : لشاءح اٌزٍٙ١ً‬ ‫اٌشاثؼخ : ٌغٕخ ِمذِخ‬ ‫اٌخبِغخ : رغٍ١ُ '‪ ma'bW‬دثٍَٛ إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف ؽالة ٔٙؼخ اٌؼٍّبء....... ِؾّذ.. اٌشعبء اٌظذاسح‬ ‫إٌٝ اٌغ١ذ سئ١ظ إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف.... آي عؼ١ذ ‪ ojiauJsWtv‬اٌؾىّخ... ِشؽجب ثىُ....... ِغ رالٚاد عبسٞ.. إٌٝ اٌغ١ذ.. ؽٍجذ اٌؾىّخ ‪ٌ ojiauJsWtv‬زمذ٠ُ اٌشٙبدح إٌٝ اٌغ١ذ ٖ.2 ، دػٛٔب ٔزبثغ ‪ rmjsj‬اٌىبًِ ٚ‪' ma'abmj‬أٞ لشاءح آ٠بد ِٓ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، ٚ٘ٛ فٟ ٘زا اٌظجبػ عٛف لشأٖ اٌغ١ذ /‬ ‫أٔب.

H. ٌؼجبؽ فٟ دػٛح طؼذ ػٍٝ خشجخ اٌّغشػ‬ ‫اٌؾؼٛس عؼذاء‬ ، ٗ‫ اٌذ٠ٓ ثٓ. آي‬ ‫ فٟ اٌشعبء‬RvbbW ‫أشّذ‬ .‫ اٌؼٍّ١ٓ ، ٘زا اٌؾذس ٌٍؾذس ِغ أفؼً. TAUFIQURROHMAN.. عؼ١ذ فٟ اٌشعبء‬ ‫2... oleh karena itu marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT dengan jalan belajar lebih giat . SAID ZAMACHSYARI selaku Kepala Madrasah Tsanawiya Al – Hikmah Pucangsimo -Bpk Ibu Dewan guru yang selalu kami hormati dan taati -Segenap tamu undangan. semoga semua teman-teman kita lulus tanpa ada yang tertinggal... marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah SWT..... Hadirin dan temanku yang berbahagia Baru saja ujian akhir tahun kita lalui...... فئخ ا٢ثبء اٌزبعغ.. M.. إٌٝ اٌغ١ذ / اٌغ١ذح.. الٌغ١ذ‬ojiauJsWtv ‫3.. Puji syukur yang tak terhingga. IBNU AMIRUDDIN -Yang terhormat Drs. ِؾّذ..‫ٖ... Al-Himah Pucangsimo yang berbahagia..ٖ ‫ اٌؾىّخ.‫دخٛي اٌؾذس ِٓ 6 ، عٛف رّأل ثم١خ ِٓ لجً عٛلخ ٚشؼش ثٗ. وزؼج١ش ػٓ االِزٕبْ ٌٙزا اٌؾذس دػٛٔب اٌٛص١ك ِغ اٌظالح‬FatbjRWRRamWbvrrWR ‫ٚ٠ّىٓ ر١غ١ش آي‬ . Al-Hikmah Pucangsimo periode 2008/2009 tanpa halangan suatu apapun.‫ٚٔؾٓ وذٌٚخ ِؼ١فخ ، اػززس أوجش لذس ِّىٓ ِٓ أٞ خطأ‬ EDIT SAMBUTAN INDONESIA -Al-Mukarrom para alim ulama’ -Wabil khusus Bpk KH... Hal ini merupakan rahmat dan innayah dari Allah SWT yang di berikan kepada kita semua. sehingga dengan bertambahnya umur kita bisa berkumpul dalam rangka Muwadda’ah siswa/siswi kelas IX mtS. سئ١ظ ٌغٕخ إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف. MOHD.. serta sahabat-sahabat tercinta keluarga besar MTs..Ag selaku Kasi Mapenda Jombang -Yang terhormat Bpk H.... ػٍٝ رشؽ١ج‬mjrabbvt ٟ‫ٚا٢ْ ٔأرٟ إٌٝ اٌؾذس فٟ اٌزطٍغ إٌٝ ٚع١ٍمٟ اٌّؾبػشح اٌز‬ ... karena kita semua masih di beri kesempatan hidup di muka bumi ini dengan menikmati segala fasilitas yang telah di sediakan di atasnya.. ػٍٝ اٌشعبء‬ ..

Ibn Amiruddin -Dear Drs. jangan sampai melanggar aturan-aturan negara Indonesia tercinta ini.. and friends of beloved family MTs. namun kami tak mampu membalas jerih payah Bapak Ibu guru... Suka duka manis dan getirnya berteman telah kita lalui bersama.... Tiga tahun sudah tanpa terasa kita mengenyam bangku sekolah ini. Bapak ibu Dewan guru yang kami hormati begitu sabar dan ikhlasnya Bapak Ibu guru dalam memberikan ilmu pada kami. dan tahun begitu cepatnya berlalu.. Mohd.lagi dan menata diri dalam mengarungi kehidupan ini.. Hanya untaian do’a kami mengiringi semoga Allah SWT membalas setiap amal Bapak Ibu guru dengan berlipat ganda sehingga menjadi amal jariyah. Ag as Kasi Mapenda Jombang Dear Mr H... Mrs. TAUFIQURROHMAN.. mudah-mudahan menjadikan pengalaman dan pelajaran bagi kita semua. Tiada Titah yang tak dapt dan .. Akhirnya.... M. Kita berpisah bukan untuk bercerai berai tapi perpisahan ini akan membukakan jalan bagi kita menuju kesuksesan. bulanpun menyingsing.selanjtnya selesai EDIT SAMBUTAN INGGRIS -Al-Mukarrom the scholars' Mr KH-Wabil special... Tanpa maaf dan restu Bpk Ibu guru akan memberatkan setiap langkah kaki kami untuk menggapai semua cita-cita kami menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan negara dengan ridlo dari Allah SWT.. Hingga segala kekhilafan di hapuskan dengan pintu maaf dan saling mendoakan. Maaf Bpk Ibu gruru untuk kami semua. Al-Himah Pucangsimo happy... Amin YA Robbal Alamin.. H.. Harapan kami dengan perpisahan di malam hari ini.. Board-teacher who always respect and obey our -All the invited guests. kami atas nama wakil dari kelas IX.. .. Temam-temanku semua yang selalu kami sayangi Tanpa terasa waktu telah bergulir begitu tepatnya hari berganti. Bapak Ibu Dewan Guru. marilah kita buka selebar-lebarnya pintu hati kita semua untuk salaing memaafkan. SAID ZAMACHSYARI as Principals Tsanawiya Al .. mohon dengan seikhlas-ikhlasnya..Hikmah Pucangsimo Mr.

but we can not reply to toil Mr. so that with age we can gather in order Muwadda'ah students / IX grader mts. ثٓ اِ١ش اٌذ‬ gvtrauJ ٟ‫ وبع‬mawauba ‫ ، ِؾّذ ؽظ وّب‬AUHORUllIFmATN . We split apart not to get divorced but this separation will open the way for us to success. ِؾّذ. Mrs. teachers with doubled so that a charitable jariyah. Finally.. ششوخ اٌؾىّخ‬ . Three years already without us mengenyam feel this school. عؼ١ذ‬ ‫ اٌؾىّخ‬ojiauJsWtv -. Like grief sweet and getirnya friends we have been through together.. please with seikhlas-ikhlasnya.‫آي‬ ‫اٌغ١ذ اٌغ١ذح اٌّغٍظ ٚاٌّؼٍّ١ٓ اٌز٠ٓ ٠ؾزشِْٛ ٚ٠ط١ؼْٛ دائّب ٌذ٠ٕب‬ . Only our prayers accompany strands may Allah SWT replied to every charity Mr. Ladies and my friends who are happy Recently we passed the final exam year. Our hope with a farewell at night.Infinite grace.اٌٛاثً اٌخبطخ.. teachers in providing the science on us. gruru for us all. Until all the oversight been waived by the door of forgiveness and pray for one another. hopefully making the experience and lesson for us all.‫ عؼ١ذح‬FWtam ojiauJsWtv ‫* ػّبْ ِشبسوخ عّ١غ اٌّذػٛ٠ٓ ٚأطذلبء األعشح ِٓ إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف اٌؾج١ت. bulanpun dawning. we on behalf of the representatives of class IX. EDIT SAMBUTAN ARAB ' ‫ اٌؼٍّبء‬mjrabbvt ‫ آي‬ٓ٠‫اٌغ١ذ ؿ .ٖ . Al-Hikmah Pucangsimo 2008/2009 period without any hindrance whatsoever. Mom teacher will weigh every step our feet to reach all the ideals we uphold the values of religion and state by ridlo from Allah SWT. Temam the girls all that we have always loved Without feel the time has rolled out so precisely daybreak. because we all still given the opportunity to live on this earth to enjoy all the amenities that have been provided on it. Mrs. teachers. therefore let us give thanks to the presence of Allah SWT even harder way to learn and organize yourself in this living life. Mrs. and the years went by so fast. Father Mother Board Teacher.. Sorry Mr.‫ػض٠ضٞ ، اٌذوبرشح‬ Nsaua'Wya ٓ١١ٍ‫ ثٛطفُٙ فبػٍ١ٓ أط‬IAmASFolAlO ‫ػض٠ضٞ اٌغ١ذ ٖ. let us always haturkan presence of God Almighty... YES Robbal Amin Alamin. Mrs. Without forgiveness and the blessing of Mr. not to violate the rules of this beloved country Indonesia . let us open wide as all the doors of our hearts to forgive salaing.‫ فزشح 8002/9002 دْٚ أٞ ػبئك ػٍٝ اإلؽالق‬ojiauJsWtv ‫األؽشاف اٌزبعغ اٌظف.. It is a blessing from Allah SWT and innayah that is given to us all. No Commandments are not dapt and finished selanjtnya . Mr mothers Council we respect the teachers who so patiently and ikhlasnya Mr. آي‬ ‫ ِٓ هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ، ألٕٔب عّ١ؼب ال رضاي رؼطٝ فشطخ ٌٍؼ١ش ػٍٝ ٘زٖ األسع فٟ ؽك اٌزّزغ‬mamjbrau ‫الٔٙبئٟ ٔؼّخ ، ٚدػٛٔب دائّب ٚعٛد‬ ‫ / إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد‬mj'abba'am َ‫ثغّ١غ ٚعبئً اٌشاؽخ اٌزٟ رُ رٛف١ش٘ب ػٍٝ رٌه ، ِغ اٌزمذَ فٟ اٌغٓ ثؾ١ش ٠ّىٕٕب عّغ اٌطالة فٟ إٌظب‬ . may all our friends graduate without being left behind.

..saRaWuJ‬‬ ‫ٚأخ١شا ، ال اٌٛطب٠ب ال ‪ٚ bawm‬أزٙذ ‪..lvrraR‬‬ ‫األة ٚاألَ اٌّغٍظ اٌّؼٍُ ، ٚٔؾٓ ثبٌٕ١بثخ ػٓ ِّضٍٟ اٌطجمخ اٌزبعؼخ ، ٠شعٝ ِغ ‪ saWrmRas.... إٔٙب ٔؼّخ ِٓ هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٚ‪ Wuuayam‬اٌزٟ‬ ‫رؼطٝ ٌٕب عّ١ؼب ، ٌزٌه دػٛٔب ٔؼطٟ ثفؼً ٚعٛد هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ اٌطش٠ك األطؼت ٌٍزؼٍُ ٚرٕظ١ُ ٔفغه فٟ ٘زٖ اٌؾ١بح اٌّؼ١شخ ، ٚػذَ أزٙبن لٛاػذ‬ ‫٘زا اٌجٍذ اٌؾج١ت أذٚٔ١غ١ب . دْٚ ِغفشح ٚٔؼّخ اٌغ١ذ اٌّؼٍُ أِٟ عٛف رضْ وً خطٛح ألذإِب ٌٍٛطٛي إٌٝ عّ١غ اٌّضً ٔزّغه ثم١ُ اٌذ٠ٓ ٚاٌذٌٚخ اٌزٟ ‪ ِٓ bWbRv‬هللا عجؾبٔٗ‬ ‫ٚرؼبٌٝ........ فمؾ طٍٛارٕب رشافك فشٚع هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ لذ أعبة ػٍٝ وً اٌّؼٍّ١ٓ اٌخ١ش٠خ اٌغ١ذح اٌغ١ذ ِغ اٌؼؼف ثؾ١ش ‪ uabWyam‬اٌخ١ش٠خ.. Jbjbj -WrmRasuya‬اعف اٌغ١ذ اٌغ١ذح ثبٌٕغجخ ٌٕب‬ ‫عّ١ؼب.. ِضً أطذلبء اٌؾضْ اٌؾٍٛ ٚ‪ٌ JamWbuya‬مذ رُ ِٓ خالي ِؼب ، ِّب ٠غؼً ٔأًِ رغشثخ ٚػجشح ٌٕب عّ١ؼب.. ٔؼُ‬ ‫اٌؼٍّ١ٓ اِ١ٓ ‪.‬ ‫ِغٍظ أِٙبد اٌغ١ذ ٚٔؾٓ ٔؾزشَ اٌّذسع١ٓ اٌز٠ٓ ثظجش ٚ‪ WrmRasuya‬اٌّؼٍّ١ٓ اٌغ١ذ اٌغ١ذح فٟ رٛف١ش اٌؼٍُ ػٍ١ٕب ، ٌىٕٕب ال ٔغزط١غ اٌشد ػٍٝ اٌىذ اٌغ١ذ‬ ‫اٌغ١ذح اٌّؼٍّ١ٓ... ٚثظشف إٌظش أمغبَ ٔؾٓ ال ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌطالق ٌٚىٓ ٘زا اٌفظً عٛف ٠فزؼ اٌطش٠ك‬ ‫ثبٌٕغجخ ٌٕب ٌزؾم١ك إٌغبػ. ؽزٝ رُ اٌزٕبصي‬ ‫ػٓ اإلششاف ػٍٝ ثبة اٌّغفشح ٚاٌذػبء ٌجؼؼٕب اٌجؼغ..saRauumuya‬‬ ....‫اٌغ١ذاد ٚأطذلبئٟ اٌز٠ٓ عؼذاء‬ ‫طذس ِؤخشا ٚٔؾٓ فٟ اٌغٕخ االِزؾبْ إٌٙبئٟ ، ٚ٠ّىٓ ٌغّ١غ أطذلبئٕب ػٍ١ب دْٚ أْ رزشن ٚساء٘ب. ثبٌفؼً صالس عٕٛاد دْٚ اْ ٠شؼش‬ ‫‪٘ tauJauyat‬زٖ اٌّذسعخ.‬ ‫ٚٔأًِ ِغ ٚداع فٟ اٌٍ١ً ، ٚدػٛٔب إٌٝ األثٛاة ِفزٛؽخ ػٍٝ ِظشاػ١ٙب فٟ وً لٍٛثٕب أْ ٠غفش ‪...‬ ‫‪ Natat‬اٌفز١بد أْ عّ١غ ٌمذ أؽججٕب دائّب‬ ‫دْٚ ٠شؼش أْ اٌٛلذ لذ خشعذ ػٍٝ ٚعٗ اٌزؾذ٠ذ ؽزٝ اٌفغش ، فغش ‪ِٚ ، rjRauwju‬شد اٌغٕٛاد ثغشػخ...

./..9.3/5253405 8:7 -/:.3.3 8.202-./7.7..3/03. 07:5./7..3.3.1..::..9.9.76.:907...:3:.9.::3:3.3:93.07.25.2::3/.7.2. .3/..80.3.5.9...3/8..3 -07905./03.9:7...68.3.3/2:.Å %.98079.:23 8079.9 07:5./73 ./.5:78/ .8.9.-...7.-.9.9.. ":7 .8:!43/4!08."4/7.397 .9-0:25: -079..::. !03./....3 /8.98:.3/2:.3!:74704  $.3 %..2472.39.7.9.%2:7  !03:9:5/03.%.39.7.2-:9.3  $.9 . 83.5./2:. 07:5.5 83./.80-.2-:9./7...:89:8 8007. .3.407 0:7.5.3 $ 05.3.8:303 05././..-.- 2.!.3.3:9.3405 78  # ./ 3:8.2.3$../.9 9.320.:3..3.:7.$% .9..52:...25.. $.2.3 8.9.$003.2-:9.73 2./.07.37:8$.3.9.3 405 # .3.2025..1..3.9.-07:9      !02-:.0 /.2/2443.3..9 ./.3.83.2:8:8 8079...37..305.9...3.3.:2.../73.%.37..2..3&22:9.3!:74704 /03. ":7./.30 !7.3/03.3.397033 .503003../.%.$.76./.3 09:.397 . .3./.3%.3-.Å.3.3%. 803.  $.2-:9.3/...30-.3. 8.2-:9./7.3%.3.764"..203::.3/.../7..-:.2.7.888!43/4!08./.3.9 .2472./.3:5.3 K.0.3  $.5..3.305.8:!43/4!08.-.08&..3/8. !:$::79.3.8.3...7.3 !:74704/.3.39703  07.3!:74704 %.9 !..3.-..5.3/-.3..74..3..2../03.--.3 K.3/4308...32...3&2:240 :. K.305.3 &39:203.- ...888 !43/4!08.390.3/.2..3 !:74704 ..07.9.30 :.8..35079.3-07-..2-:9...3 .3.23 $.../73 ..9:77.5:3 ..7. !7.3#1.988:33.3. ...23Å 7.3..39.2472..39..28.28.28.397033 ./.28.. .3$.397033 .30 502-.-.:3  5.9 .3 K.34.397 :23/.3 05.9:/03.3.2..7$033 %.3 -07905.7..9..68.397 .3.2.3 $ 05.3!03.3 K..80.3.3/43./73 ./.2-:9.9./ /.37:8$.2....9.3..9!:74704  !03.68.5.3./7...2472.80:7:7.!.3./73..8.340$/7 94:77.3 ./.3..07.39703 .../7./7.7 %7...2.-0./$ ./.35.9.22.:168079.3 90.3./.7..3./:8...$.3:9./73.:23543/4508.76.3$/4.3.98:.22:.28024.9.8.- :..2-:9.0 /. -.- !:74704 05.397 ...8.38..7..2.39..."./7.22.$..7.3.2..3.7../73.7.2Å .3/.3 !02-.. -:.93..

/7.3./ .9.8.22:.3 ..3/807..397033 ./...9.30 40:5.3$8.. $./7.5 :.72-3.9.: :.3-.22.3#1.7..9:. .39790...3 !03./..2-:9./73.3.3..2472...3 -07905.9.9#.3!:74704  .3.742 .3 .7./..8:!43/4!08.3.7742 .307-.507.:3   O !07. 0 /.38.38..203072.3..3/8..9 $0-0:2..3 /.74 .3.39703 # 0:7.3 ..28.07.80:7:7.30 .8:!43/4!08./7..:05.30 .3 /03.2-:9.1 .:3 -07905..3%.-07.07.22.3 03.07.25.72 $4-:.3  .397033 ./73 .$8. 2.307-.07.397033 .3. .880.3:9.2.3:9./7.: /./.27.1.:3.3 24432.. :..7.2././73.3/03..3.30-.570/.:3./...30 40!03.:74--#::3.7.3!:74704 9..888!43/4!08..07..2-:9.39.3#1.28.340-0..3.3/4 .3.7..503:9:5.3/-. .9.0:7....4 ..397033 .37:8$./. 07:5..9.:2:..2./:8./.9!:747045 0$:27.3%...3.8:!43/4!08.3./7.98.78.3 K..3!:74704 80.8./73 ..3 !43/4!08.503. !03..3!:74704%.9.:8 .::.3:3:3.5 .39790.%2:7 05. ../ $ $48 05...:3  %072.3 K.3..3!:74704 05.9. -08079..3-::47.3/2443:39:2.3 $/4.3405  :../73.3.28.3 .2./.742...8..39790.9.9./:8.880.

.:1./3.2.

.

9.:27 -  .88...2: .2.6.!...:2:..39. .2994706 .116..3!! 3 .

3  .. -.2 .5.3 70.3.3-: -::7:..5.9 #0.28. -- !#!# !#!$&&$$ $./.3.3.2472.

2../.:39:2033..3.38.7.5.:5:3./. 8. 203.88. /.35078.23:3.3-078.3:93.7.3 $.370.3.9.2-:9.2.8.8.80-.2..2.9.3:7: 337.35079..9.2..7../.0.8-07.3033 $:--./.9.7.3/.3.3.902.5:38:8:3.0.. 50758.80. .3  #..2 7..2-:9.2-:9.3.3033.37.22:. 9. 803..9.2.2.2.50758.8  4.3 ::8 804.3.  02.307.8 $& .2. -....5..5.3.2.2.39./. 8.3.33  .2.802:.39.7:8-0758.. 8././.9.70.25078.39.  $..:3.-078.3 902.8.2./2.9.27..3/2:..-./..!079.:/.9 .2.907.3.3.9:2.2.739.3.9./.83.3-: -::7:..3.7.. 2.3033  . 9.2-:9.9.88..28.. 9./../.7.-078.3-::7:  $..38:8:3.05..%:. -8.7/4 &39:9:..3:9.3 70.-078::705.3/.-07:9 !02-:. 0.25.3/. -07:25: -078.80/07.2.7.3.34070.250758.2. 9./...38.2.39.9..2.3  $.. .83.3804..  &.7.-078..2-:9. 3.39.3.8007..37.22:.3.3.2.7. /./7 ./0220.390.808.9..370.5.2:35.9 -.3.2.3..

5.9 -072..5./73 80.5. &39:9:.3 7.3.2.202-:.8..2-:9.3 /.3033 /02.5 202-07.25.9..3803:2.3 80-0:2 .2-:9...8.9 -./738.3203072..5. 9.370.2 50758.3 :..9.5.3 $0.2.3.2 9:9:5 /03.3..3.2..2.3...2802:.0.: 8.3-07:93..80.5.5.78/ .9.7.. 8024.340.-. .9.3.3202-2-39.2#48/$.:5:3 907.7.393 .38.0.:7:  %072.3 9::8 .7.3 503: 08./.3 90.-078.3-2-3.70./.5.3-.3 07.2 802:.3 ..2-:9.3503:0.3 4.. .3.::. :9 9070-/. /.7.8.3:93.2.7.25078.2.3 -0.9-0.390.8/..7.870.3/. 9.-078./.3907472.8..2:3 -0..2.3907472.-::7:#0934:2. 2.31.3907.2.3-0703.. $. .3202-.3 8.8.7 -: :7:.97..3/03.780..3/.8/. .7.9907.8 202-2-3 .3 /. 80.3-0793/.39.: 909.3 2.80. -2-3..7.3 70.3 -:/05.33.78/ 2:/... 9./ 030 /.3 .3/.::7:.5. 2:/..7 $024.3-::7: 23  .5. 8.2-:9..93-0758.8 &39:9:.8.: -0.3/525340.78/ /02.3-:8.8:9:39:20:5..3907.3033/03..303. 9..25078.3 /-2-3 8073 202-:..25./4. 70.88.0. /03.5.2.3 ..2-:9. /./4.-07:9./03./03.280-.3/0/.9 -: :7: 203..9.2-:9.8  02.25078./.3907472.2. 3.. &39:9:.39.7-::7:..390.3 -: :7: .3.33.7/.%:.3  $.3 $.3 /..9/.3.-:8.3. :9 -078....89..99..3503./539.80.3/8.7.78/ ...3 &39:.3.%072.2-:9.2 ../738./-.3 /./4...203.3-::7: 07..%:.:.25.

./.3  .2 /.9.5.3 3 .72.:39:9:.3/.. 5:3. .3 -078..9 /.703.:8:8405.3 9072..5.3-07.3.7.2-./73 .393.5/..3  &..8  .3-::7:-07..1. 9.3503..5. :39: 203072. 203 02.7 -08..88.39072.5. 7..3:8.// .:.503. ..3 503//..2.9....9.7.350758.38079.3.390.2.8 $0-0:23.../.3 88 0. $0.380-08.-.-8.83. 5..3-0703.3/.3/804.2 5078. .303040.3/.2. :..7.3 . .92.25078.2. /4.99.9.../.:. 80.3 8.3.5.-..880..8 ../.88.23.3..5. 0. /..2 2:.38.2203:9503//.3-::7: .3 8.250758.5.7.3:7.8 80. 3 90.8. ./. /.7.38.38..3 .3.:8 2032. 503.05.305.2..2. .224432.3/2.3/.3.3-2-3.5.3-::7:. 9.3/../. 50758. .3:93...3-.3 -07/7 8003.5.-.5.7.224432.75.29/.3-::7:80.8 $& 203:.7.-.73.9 $0.202-:..280.5.1/..2.3 80/./. ./.80.7. 202-07./.3 80-.

  &&   &&&  &&  & &&&  &&& &  & &    ' &' &' &&&& & %&& &  & &'& & & & & & & & & && & '&&&& & &&& & & &&&& &&&&& &&& &&& &&' &&'&& &'  & &&&' &  && &   & &' &  & && &' &  .

78/&    &&& &   &&& &'&& & &.78/ &&&&&&&. & && &  & &  &       &  & & &     & & & $:--..7/4&  & & && '  &        &   && &  & & & &  & &&&.78/& & &.78/&  &:2.7#0934 &&& & & &&& & &  & & &   4207442    &  && &&&'907.7 &' & && &&& & && & & & &'&&'& && &&&&' & ' &' & && &' &&&& &&  &&& &   &&& & & && & %&&&&' &&& & &   & &' & %&   & &&&  & && && &&&&&&& &&#48/'&&& & &   &    & && && & &&&& & & & & &&   && &  .8.

   '& & & & && & && && &&& & &'& & & &&&&& & && & & & & & &  & & & &&' &&& & & &  &'&& & & & & &&& & && & && & &  && '& && & &&& '&& &  .

 ¾€ ¾½ n fn . - f ¾f° .

¾ @ fn  . f° .¾  f f¾ f¾¾f € ¾ f f½f fn f¾ °°–f° ¾°n  – ¾f– f½f °n f° ¾°n –¾¯ ¯ ¾ f – € °¯f ¾ fn nf¯ ½¾ f° f°– ¾½ ¾– f°n f°  n°– fn¯½f¾¾°f° nf° J f f ° . ¾¾f– €¯ n nf¾¾  9f –   f – °–  f  @¾ n¯½¾°€¾¯½  °¾¾f€ °°  f€¾¯ ° ¯¯ f ¾f °  ° n¾ n¯ € °° f © f € °°° "  °–€ °°  @f°€ °° °°¾f¾ f °n – °–n f– ¾f ¾°n ¾¯ f° f¾ ¯f ¾ €€n€– . ¯f¯¾ f– fn ° °f .¾ @ fn ¯ °  f ¾f° – ° ¯ ° € ¾n¾ f€f – °–f° ¾½f € €¾©° ½f ¯f ¯–¾½ f¾ fnn ½f½f ¾ ¾½f  .¾ °¯ff¾f° "  °– ¯ ¯  n¯ n f– ¾€¯ fn Jf nf¾¾ J f¾¾ °¾° – f°n €. 9 ¾" . ¾¾f– €¯ ½ ¾ °f ° f€€. Jf¾ nfn¾f¾f fn f¾ f–f° – ¾ @ °f . f° .f ¯– ½ nff° °. ¾¾f– €¯ °   . Jf¾ °  .Jf¾ ¾f¾ f °n ¾½°¾ €¯.Jf¾ ½ €f n f nf°n° ¾ €€ ¾f - ¾€f°– ¯f¾€¯ fn Jfnf¾¾ ¾ ¾ ¯ f°  fn . f° .¾ @ fn f°¾¯ f¾ ¾¾¯f . ¾¾f– €¯ ½ ¾ °f ° f€€€ ° ¾  . f– ¾f nf f  ¾€f ¾f° ¯–€¾ ¾¾°–¾f° ¯ n°¾f¾f nf°–f – ° f ° f€f n ¯°–¾n–f f°–nf¾¾€ f ¾f° ¯ ¾€ fn ¾f° ½ ¾° ° ¾  f¾– ° ¾n °°¯ °°n ¾f ¾ f¾ °¾ €€f¯ff° n¾ ° €  f¯°–€ ¾ °¾ f¾ f¾ °¾ °¾f° fn ¾ f° ¾– ° © ¾f° f–  °¾ f f ¾ ½ff € ¾f €n°°°– f¾ @ n¯½¾°€  °° ½f°–f¾€¾  ½ °°–f °½ ¾ ° °f f°n  . ¾¾f– €¯ n @ fn   @f°.

/.940::8./03.5.20...2472.3-07:/:4394!/.9902.-07804./:./.9.3.79 /.:7:..33...2202-2-3.38.8.3.7.3 ..3802:..5. 5.9..3 9/.3802:.39..58.739. 8.3.5073.8/03../7./.25:3/.3802:..38.9.2.2.:..9-.3.....357.38.f¾  f½– f¾¯nf¾½¾¾ °n f–f° €f f½– f° f°  f¯ f°ff f¾ $&%!#!$&&$$  .880.35:8::70...9 .3802:.920.802:..38. 9..7/./.3802:.97..7 3.3.50758.8:/.8.280.3-.30- 93 -.:3./. 9/.3902.9::8/.¾ –f ¾¾€f J nf°°– f°°–./.2 07.5.3 90.!.203.203/4.50758.3 ./.3907472.9:7: :7:80.2.3804.2: .3-079:.9.3-079072.3.3080.. $! .2-4 .5909.3907472..3802:..9.907..:.5..3  7.5.38.380.88.3.0$ 0$ 0$%2.  !079..39.3.3343/02. 9f  ¯ °"½f ¾f °½f¾¾ - ° ¾ €f¯¯ °fnn ½ €f ¾½ n€ ¾ °¾ nf f ¾f° – ° ¯ ° ° fn ¾  °–¾¾f f° ¾–  f ¾f° ° ¯ ° f¾f½ fff€f n ¯°¾f€ °°¾f¯ f f ¾f¯ ¯ °©°– ¯ ff¾½ nfn  –¾nf¾¾ 9 ¾  ° f€€¯f f° € ¯f ¾ °¾nf¾¾–¾nf° ½€¾ €f fn°– nf°f° – f°n f°  n°€.35:8::70..05.30503//.203079.2203// 8.98.9203.880.8203.38:80880.9./.8.¾@ fn ¾ ¾ °n°f° °f° ° € °– €°– nf°f° fn°–°¾¾nf¾f¯f f°–f° f nf¾ €¾½ n f f° fff ¾¾°– f¾.8..3.5.  %:8.9/-07./7.:3.3.. 47.3..7$!3  :/.2.5.3.9 .25.3 .3-07-.9075.9%:.3/.3..9.83.3805.3902.9./804./.9.7.50758.:33 %.88.703..f° .5.2. $:3:-07..95.3-::7: 8079..2.:39:/.3.703.:7:.203.5./.3 902.9..3/-07 0-.8.-0758.¾ ..3 /4.2.3.9-.:-:.5.:2 $0...:39:902.33  $0.8.2. $! . f° .. 80.2./. .2.804.7...39:.2. .5.. 7 - !079.3.3.3$04.2..902.7.3 80...3 902.3:9.472.203.3.7.9. f° .-.3.2.9.. 2:/.9.27.$04.9-07:25:-078.7.3:39:203. ... .38.905.5.703.3/03. 9. 5.:5:33899:8503//.9 3.3/.9%:. /.3.5.  f¯ f°ff f¾ 88.9-07:25:-078.3 902.902..0.902.03.9.8/.3..739...7...3203.-078./73.  !...:  :.5..280-.3.3804../..4 .2.:7: .3.9.7/804.40/45.7/804..2.39:2.3.8.

.5909.380.3802:.5./..2.7.3 ... 7:.:203:.25:3/.88./.2202-2-3.2 . 8.9203.8:/. 80.3.3 902.03.3.3.9::8/.: :.3 7../03...3.3 80.. 05.!:.203/4. 2:/.3-079072.390.7..38..2.802:.503/.3.3 902.3. 9/.7/4.30- 93 -.39.9..25.902.33 $0..58..:27 - @-- :..5.3.3/03.9.3-079:.9.902. .5.9.%8 2.:1.:39:902.203..9.5073.3:39:203.:7:.:7: .9.9-.:7:802:...:33 %. 0.9/-07.8/03.3802:.-.3802:... 4.472.2.2.3 902.3907472..8..5. .8.27.9075.7/804.3-. /.9 3.3802:..280-.:39:/. .97.:.2 07.9 .39/.  .9./:../.5.50758..5.:7:.3/-07 0-.!..3.42-.2: .38. .3/.2472.:-:.:5:33899:8503//.9-.3805.33.9 .703.9 ./73.7 /804.3....2203// 8..7./../.8.920.98.-0758.2.20...3802:..5.5.-.2&..3:9.38:80880.9.-07804.3080.7$!3 :/.3.2..7/.3824 ..5.5.203079.9.3.3902..$04.30503//.-078.9.8/..5.88.3 907472.77425.38.9902.0$ 0$ 0$%2..9.8.3/. $:3:-07.3802:.3 5.3 .8203.3.

7.9907.-08.33.55.7.3 :.8079.3 $079. 88.//.8..39.$%/03.9 20203: :3/. /.39.9 8..3.9..0:.30.  !:8::72.-.9.3.:16 /.-:/0..9./7. 803. 802:.!:.3.7.. 9.-. 05..9:7./.3824..38003. .7.22:.3.2::3/.3. .5.. 9.39.3:7: .3-07-..7%8 2.

9.5907.50:.!02-:. 71&88...#4--..7.3.9.20.!02-.23  83. 02.9 23...503:93..5:.. . 23......3%.3 0/:.9!7....98:..:2"./..:3:3.5.39./$ $003..-.84..2. ":7 .73 !079.38245074/0  /. 8...:502-.98079.380. 0025..7... .:7.#4--.../.!0307..../.88 %8  2.7.--08....305..!:.22..!02-.23  %.8.3202-..3 09.2909.38:8:3.3.2.39.5.280.:5.!..9 .1.9 8079.7:.3.

2$.307.3824 003.3!03:9:5.5.8898 2.3 09::897. #8 %& "&##  0802-..2.9 0/0.340.2-:9...2.3/8.3 8.25.503/.2-:9.. !:..

..5. 3 /..3-:802:. .9.9-0703.. 02.9:. /03.3.9 -07.28. -:. 5/.. 3 9.. .25.7.5:3 .7.. .3.  .4 .8:.3/03.3 &22: ":7 .3/...3.79.35...3 8024.7.2. 8.5.7.3.3/.9. .7..3 -.7.5..3..3/.95. -078..2.3 8024..3.5.8:8:3.

3..5...30 2.3502-.5.3/-.8 ..3 ..98:.7..../: .9 .. ":7 .3503::8: /.3 .39.:9/03./.32.. %072.73..3:9.7..9....340$/7.3.

38./.3.. /03. 05.$/7.7 9.

3..3  .77425.3.3%....340:.7..3:9.... /8.25.3/8.30 502-...

/.5.-: 05.

7.3   .8/8.25....../.7...-: /8.9:57.3.-07:93.30  .3:9./... !0307..3.39..5 /8.9.71&05.5... 05. .3  %072.88.3 .

/..88%8 2..!:.3824  05.$8.

.95./.88.505.9..3.3  05.. 05./.3824/2443:39:202-07.3:30472.!:.3203025.5  $/8../.3 05.$8/8..%8 2..

8..3 2.3.!:..2-:9.9.3824 05.8.!:. ././7..5.38243803./50740 98 2.3824/2443-07/7 03.2-:9.2..3...5   $/8.7.%8..80-..390.38.3-072.5003. 8..203. 2.3-.:7/0.2-:9./73./03.7.9.3  .3  05.5..7:/./2:.2:.3.-07.7.380../0307..:3-078./..3203.8 05..8 50307:8507:...3507.31.3-07-.   .920373 8024.7.8.3.3/2.9/.!:.8.39.. 808.8898 2.

.3-07-.5 " #/8..7.4290%8 2..3:3   . 509:.30 .33.8/5078.3897..../...3.9. .3  02.3824 05./73.8:..5.3/840447-08079.9.!:.5:8 05./...0.85.3 09:.7.-: /8.

7.280-.2/:.7. :3...3..73. $0-.39..:/8.7.@¾ ¯f9nf°–¾¯ f ..f¯ ¯Df¯f  f .7742 05..f¯f %¯° ¾ ff¯°%   f¾ ¾ f n¯½¾°€ ¾¾¯°°– ¾ ½ °°– n° f °–€ ¾ ¾€.380-. f¾.7.39.37.5.@¾ ¯f9nf°–¾¯ ½ °f fn° ° f f€f % ¾ f¯°f¯°% @ ¾f¾¾ nff°¾fff° – °–¾  f½½ .3.  .25...25./..$..@¾ ¯f9nf°–¾¯f½½  ¾½f¾ f° f°fJ@ff°½ ¾ °n nf¾ @f€ °°ff¾– f°n f° ¾f ¾f nf°€€ °f°.3..1.5..f f f¾ °¾.5.1. -./02.502-.39 3.23 .3.9907.7.2. 39.07.340 :...2.8. 24432.3/4 .3/8.74-- .f½ ° f¯ f°– f..8::72.. 9°n½f..3/3....3  @- .8.-0.7 -08...8.3  ./..380-08./.780.¾n°n fn ° f€° – ¾¾° °  € ° ¾€ €f¯€.f¯¯f @ €f¯ € ° ¾ f° ¾€ ¾ ff¯.0.7..././03.9:9:5/03.f° @ f °–@f 9 €fn .

.¯¯ € @  € ½¯f.f½ ° f ¾ @D..¾ ¯f 9nf°–¾¯ J n¯  n¯  ° ¾ – –¾ n   . – -° .f €-D¾ °¾.D.

 f° . f° ½ €¾ °nf°°¾¯fn   % ff% @f° .¾ f  ¾½ °¾ °–  fnf f°D¯¯f .¾°–$ ° n° @¾ n¯½¾°€ °¾ nf°¾f ½ €¾ °nf° ½ f¾ ° f¾€.

$   ¾f nf°¾   ¯$   n¯  .°°°– °¾  ¾€€¾ f° ff  f °– ¾ ¾€ . f° n°¾ ¯°°– f .

 $.¾   n¯   .¾     @ .f¯.$.°°°–  °f @f f °–¾f   .

   J n¯  .°°°– °¾   ½ €fn n¯¯ @.

¾ ¯f9nf°–¾¯½ f¾ ¾f° ½ J€ °–¾€ ¯°f° ¾ ¯°fnn¯½f°¯ ° ½ € ° – ff¾ ° f°  °.@¾ ¯f9nf°–¾¯ ¾ ½ fn €nf .f f€-D ½¯f¾ °¾. n¯  ¾ °¾. @f°   @ °  ° ¯¾¾°.¾ ¯f9nf°–¾¯¾ff¾f¾ €¾n °n f° n¯ ° – ° f°€°f°f¾––   ° ¾f f½½ @€f ½¾f f¾f n¯ n¯½ ¯ ° ¾ ¾¾ °nf € – °–   f €.f f¾f ¯f@¾f°ff9nf°–¾¯ @. °½ f¾  @ 9f °¾. f .  .@¾ ¯f9nf°–¾¯  @ °¾$¾°° ½ f¾ f n ° ¾f–  @.  .

$.f¾¾O @.¾   °½ f¾  .

¯¯ .

@¾ ¯f9nf°–¾¯ @.f¯f°.  .

f¯   @¾ n¯  f¯ f f¯°  °€  °nf° €fnf  ¾ ¾f° ½ ¾¾°€–f €¾ ° ¾n¾ ½f  J f¾¾ f½– f¾¯nf¾½¾¾ €f°¯¾f  @  &&&:.503/...3824 & && && & && & &. °½ f¾   ° °–  °€  ¾ €  nf° ¾½  €€n ¾f° n¯ ° ¾f–   ° ¾f f½½ - n¯  °°°–€f ¾ –° n   ..3& & !:.7742 .&42-.

&  &&&' .

9 ..3&&& & #4--. &!:.. ..:7.  &  84.&& & & &'& '%& "&##  & & && &&.503/.3824 & & & && && . ' &   &!:. &&#4--.:2&'' & && && ' &&  & &&&  & && & & && & & & &'& &&  & & '&'&   && & && &&& && &&& 71 .9:7. && !:.3824 && && & &&& & & &&   &'& &33..1..3824 & && && &.3'& & %&   .9907. :.//.& &&..

. & && &  & ..& &  &&' &&  & && & &   &&   & &&  &&.3 -.

/:&&:8: & & & &  & & .& & &&& & & & 9..

 & & & .

& &.

3824 & &&&& && &&& &&  & &   &&&'& & & .7742 &  & & && && &  & &    & &   & &    &  !:.&:..

3824 & && && &&&   &&   & && & && && &&  & &!:.3824 & && && &&  && & & & &&&  &&&&& &&&&&&!:..3824%8.3. &&&& .....3824 & && && &&&&&  &'!:.&   & && !:.

 &'&   &'& &.

9 8.!:...39.39. .1..9.88.39.8.32032.9073.-:23/03.8.3.3824 .  .3824 5-:0.7.30.7./7.390. -8.-:8:85 &#& .3.-.3 8079.703.3-07-.89. -08.9 907.95  $$#80.2.2:.978 %&"&##  80.2472..3:7:.3.3 / .9.2.8/-0708025.7. :.3/:5/2:.5 9.3907472.. :2:7 9.9.3 -079.   !:8::7.74--     &  @../7.3 .%8.9:7..83.3907472.-. -07:25: /.//.2/:. !:.  2.3.9/.:.8. 8.7742 & && & & &  &'&& &&& &   &&&.2 7.7 %8  2.2: :3/.:.$% .42-... 2. D@--- :. 0:.& & && & &  &!:. 802:.2-.503/..3824 && && &&& &  &'&"4/7   & &  '   &   &&    &:.9.77425. /03. / 80/..380.980..39....803.8. 803..9 $003.:05.9.

38245074/0 .829$ 2.880.!:..

3 ..3..802:..:3 9.9.3207:5.9 ../..9: .70-.$%./. 40.333. .$%/03..35. .9./73/.3 90793./.: 8024.38:.7.37.38::70..3-07-.3/-07.3-0.3 902.3902.305.9/.9:2.3 9.5. :.703. 802:.7 9. ::8 9. 902..5.7: 8.3:. 9./7.9.. .2.203:..5:3   . .7. .35.3.

–f¾f¾.3: 804./.38./. %. 9...:3 -09: .37/4/.3  73.0.7.3 .7. /.f½ ° f¯ f°–  f.3 90.80..2203.350758.5.2..3 503..-.:.3202-:.-:..3539:2. .7 0. .9:7.39.3-075.1.2 .2 9. 9.3. .8008..3202.7.3/.35.3 %.3 .203::08:808.2 203:3:3 93 3.2 202-07. 3/4308. . -: :7: /.5.83..25. /:. ../.2:3 .5.9... 3.3 .7.2.3 :7: ..3.3 .9 -09: 8.9..2. -07.8809.9./03. .: -078.33..3-.35. -: 0. .-0758.3 7089: 5 -: :7: .2 -.20.. 907.-::7:/03. 2:/./..-:.73.. /.2 3..:3 8:/.: %.203. 9.3.2. -: :7: .800-.  @.9.. .5.7.3.93.3/2.3 2: 5.$%  .7 0-.2 802:. %. 23#4--.83.350.05..2 472. :39.8 07 5.39 -:.D.3 :7: .3/03. .3 80.2/03./7/. 2.3/.9.3 80.2.8. .9:7.1 /.393.2.:39:8.-07.9 .25: 202-.5.539:.1 5 -: 7:7: :39: .3/. -07902.33 . .99.$%202-.. 3 $:.2203738024.93.380.7.9.35.1.3.5. 2.7:30/:5. 907./.38. .3203/4.9.5 .7.3/4 .3   .550758. 802:. Jf ¾½ nf °¯ °  f¾ @D.3 9./.3 809.35:3 203383 /.3 9.28.. ..3 202-07.330.802:.2 :39: 203..%9.907.3 30.3 0973. -: 0.3   %02.8 .2.7 -07..7 /.3:802:..3 203.5. ..5. -07:7 -09: 905. . 3.8.39...9..1 /. 20303.73 2.59/.f¯ ¾nf¾  .8  2443 /03..3203.8 3..3:39:-07.38 /.2 902.3-. D@-- .. 802:.23  . 2:/. 9...803.7. 2.5:8..9: 90. .9.07.

@¾ ¯f9nf°–¾¯f½½   .¾ f fn ff¾ ¾½ nf°   ° – ¾¾ f° € ° ¾€ €f¯. .f¾9°n½f¾@¾f°ff  ¯f9nf°–¾¯ .

¯ ¾.f f f ¾ °¾$O–f ¯¾ ¯f9nf°–¾¯$½ f°° f°n f¾    f ¾f° ¯€ ° ¾f f½½  n ° ½f¾¾ €°f f¯ f ¯ff€ ° ¾–f f °– € ° ¾f ¾¾°–€¯f J@f° °°fff¾– °¾f  € ¾– f°¾ ½ ¾ °n €fJ@ °f f f° f° –f° ¾ €°¾°–€ °f  ¾€¾ n°° ° ¾f   @ ¯f¯ –¾ff f ff¾  J€ ¯ f¾ ¾½ n¾ f f f°½° f°°– f°  f¾ ° ¾€f¾ @ f¾ f f ¾¯ °– °f¯€ ¾¾n – €¾ f° – °f€ ° ¾ f °––  ½ €¯f°– ½ °n f° ¾¾°€¾f D°f ¾– °f  €€– ° ¾¾f° ½f€° f° J ¾½f½f°– n ¾¾ ½ff°½ ° f€¾¾nn ¾¾   . °€° –fn ¾ff¾ff°½ ¾ °n € ¯– nf¾ f¾– ° ½½° °¾ f °©f f¯ ° ¾ff °½ ° ¾ff– nf°–f ° .

 . . .¾ fn ¾  ¾ffnff ©ff f¯°f¯°  f .¾ –€¾f J€– ° ¾¾f°  ¾¾°–€. f @ fn  ° f€€ ½ ¾ °f ¾€nf¾¾O ½ f¾ ¾ f¾ f¾°f .¾ fn ¾ °½f ¾fnn¯½f°¾f° ¾¯ffJ@ ½  nf. . .¾ fn ¾°½ °– ¾n °n ° ¾  nf°° ½.°n ¾½ n fn ¾¾½f °f° f¾°f.¯ fn – ¾ ½€ fnf  f¾ ½ f ¾€ –°f° ¾f  €¯fJ@  ½ f€f f°– ¾½ ° f¾f ¾€ f¾€– ¾ff°–  °f -.

¯¯f° ¯ °¾f ° f½f° €°¾ ¾ f°©°f @.3.3824   &&&& &&& &&  2.!:.7742  && && && &  42-.3824  &&& && &&& && &' &&    && & &'&& & %&.9:7. & $# &  &!:.3&.. D@-  &&:.&'&"&## %  &&  %8...3'&&&& && && &&&.503/.

&&&&'&' & &&  & &&&& &&& .//. :..

.3824 & && &&& .  !:.

.83.8 .59&&&&    .2 & &&&&&&  && && &&& && && & &  &&& &&& &&&..35:3& &' ' & & &  &'&   && 0973. &/.' && & &&&&' & & %&& & & & & #4--.& & %& & && &&&& &&&& & && && & & &&  &&& & %&' &&'& && & &&   &&&& ' & & %02.7.&& & & &&&7:7: 80. && & &  &.3 & && && & &&&  80.' & & &' && &&&&& & %&7/4 & && '&' &&  &&  &' &  8.  &&&& &&  &33.2 & & '&  && -:.83.393.&&& ' &20303.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful