A. MC BAHASA JAWA Assalamu’alaikum wr.wb Nuwun kulonuwun.

Poro sesepuh soho pinisepuh ingkang hanggung mastuti dating pepoyaning kautaman, poro pangemban pangembating projo ingkang kinaryo pangayomaning kawulo dasih. Poro adi lenggah ingkang pantes ing tuhu sinukarto,sumonggo kito ngunjukaken puji syukur ing sahandap pepodaning gusti ingkang akaryo jagad, dene sampun kepareng hangluberaken kekiyatan soho kawilujengan, satemah, kito waget kempal manunggal ing panti pahargyan wanci meniko, kanti winantu ing suko basuki. Sholawat soho salam mugi katur dhumateng junjungan nabi agung Muhammad SAW, ingkang kito antu-antu syafaatipun benjang wonten ing yaumul qiyamah, Allahumma Amin……….. Sak lajengipun, tuhu linepatno ing deduko, tinebihno ing salwiring sesendhu, dene kulo cumantoko lumarap atur, satemah hangirangi kamardikan panjenengan sedoyo, anggenyo nembe eco mawan sabdo. Sangyo adi lenggah ingkang minulyo ing budi, wondene reroncening adicoro ingkang badhe katur makaten : ► Titilaksono ingkang sepisan njih meniko pambagyo harjo ► Kalajengaken adicoro kaping kalih, kumandanging wahyu suci Al qur’an ► Adicoro kaping tigo njih meniko panyerahaning temanten ► Dumawah penampining temanten minongko titilaksono kaping sekawan ► Hastungkoro ngancik adicoro kaping gangsal ► Wondene panutuping acoro dumawah reroncening adicoro ingkang kaping enem Makaten menggah reroncening adicoro ingkang badhe hangrenggani wiwahan meniko; ►Titilaksono ingkang sepisan njih meniko kumandanging wahyu suci Al qur’an, ingkang badhe katur bp………………………wekdal soho panggenan kulo aturaken. ►Wondene adicoro ingkang kaping kalih atur pambagyo harjo ingkang badhe katur lumantar juru wicoro, pramilo sumonggo dumateng panjenenganipun bp………………..pinongko sesulihipun, wekdal soho panggenan kulo aturaken. Makaten atur pambagyo harjo saking juru wicaranipun shohibul hajat. ►Ngancik adicoro ingkang tigo nwun inggih panyerahaning temanten, dumateng panjenenganipun duto saking bp…………………wekdal kulo aturaken. Makaten atur panyerahaing temanten saking panjenenganipun duto pangarso ingkang sampun dipun aturaken kanti toto ,titis lan tatas pangandikanipun. ►Tumapa’ing adicoro ingkang ongko sekawan, panampining temanten, ingkang badhe katur panjenenganipun bp………………..sumonggo wekdal kulo aturaken. Makaten wau atur panampining temanten saking panjenenganipun bp………………. ►Hastungkoro katur panjenenganipun bp………………nggempil reroncening adicoro ingkang kaping gangsal. Dumateng panjenenganipun bp…………………..wekdal kulo aturaken,sumonggo…… Matur gunging panuwun dumateng panjenenganipun bp……………….ingkang sampun paring dedongo,mugi temanten kekelih tansah pinaringan wilujeng kalis ing sambikolo lan saged atut runtut rerentengan dumugi kakenkaken lan ninen-ninen.kanthi lestari widodo,mulyo ing suko rahayu.

►Kanthi paripurnaning atur dedongo, kalajengaken adicoro ingkang pungkasan, nwun inggih panutup, ingkang sakmangke badhe kulo ayahi piyambak. Poro adilenggah ingkang dahat kinurmatan, kerono kabekto saking sanget bingahing manah bp…………………sagotrah, hanglenggono, bilih upocoro pahargyan ingkang edi meniko, taksih kathah kalepatanipun, satemah damel kucem kuciwaning manah, ingkang meniko, dumateng sagung poro rawuh langkung-langkung dumateng panjenenganipun bp……………….sagotrah, mugi keparengo angluberno samudro pangaksamo. Makaten ugi kulo pribadi ingkang tansah tinanggenah, kinaryo talanging atur bp………………tyang sakluargo, soho poro kadang anggen leladi dumateng panjenengan sedoyo, kirang trapsilanipun, ingkang mboten saged anuju dumateng renaming penggalih poro rawuh sedoyo, pramilo kulo sakadang tansah anyadong rumentahingsih samudro pangaksami. Minongko panutuping atur keparengo kulo lengser saking ngarso panjenengan sedoyo. Wabillahitaufik wal hidayah wassalamu’alaikum wr.wb

B. CONTOH MC JAWA 2

C.

F. G. Kawula nuwun, Panjenenganipun para alim para kyai ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning illahi, mirungganipun dumaten panjenenganipun bopo kyai……….soho kyai sanesipun ingkang mboten saget kawulo sebat asma setunggal lan setunggalipun, minangka panuntun kiblating panembah, satuhu luhuring budi ingkang sampun pono ing pamawas lebdo ing pitutur ingkang pantes pinundi soho kinakbeten. H. Panjenenganipun para pepunden, para sesepuh, para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dematen pepoyaning kautaman satuhu luhuring budi ingkang dahat kinurmatan. I. Panjenenganipun para priyagung dharmaning nata, para sarjana sujaning budi. Para pangemban pangembating praja para satriyaning negari, minangka pamdam pamdoming para kawula dasih, ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan. J. Para kadang sutrisna mudha wreda ingkang pantes sinudarsana, punapa dene para tamu kakung sumowono putrid ingkang dahat kalingga murdaning akrami. K. Kanthi linambaran pepayung budi rahayu, miwah ngaturaken sewu agunging aksama, mugi keparenga kawula hambuka wenganging wicara dwaraning kandha nun inggih mradapa awit saking keparengipun ingkang hamengku gati (Bp………), kawula piniji hanjejeri minangka pangendali wara, saperlu mratitisaken murih rancaking titi laksana adicara pawiwahan prasaja ing ratri kalenggahan punika.

ٗ‫اٌغالَ ػٍ١ىُ ٚسؽّخ هللا ٚثشوبر‬ ّ ِ َ ِ َ َ ِ َ َ ِ E. ‫ثِغُْ هللاِ اٌشّؽّٓ اٌشؽ١ُ اٌؾّذ هلل اٌّزٞ خٍَك ِٓ اٌّبء ثَششًا فَغؼٍَٗ ُ َٔغجًب ٚطٙشًا ٚوبَْ سثُّه‬ َ َ َ َ ْ ِ َ َ َ َ ْ ُ ْ ِْ ٍُِّ‫لَذ٠شًا. أَشَٙذ اَْ الَ اٌَِٗ االَّهللاُ ٚؽْ ذُٖ الَ شش٠ه ٌَُٗ ٚاَشَٙذ اَْ ِؾّذًا ػجذُٖ ٚسعٌُُْٛٗ. اٌٍُُٙ طً ٚع‬ َ ِْ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ َ ِّ َ َّ ُ ْ َّ ْ َ ً َ َ .‫ػٍَٟ ع١ِّذَٔب ِؾّذ أَفؼً اٌخ ٍْك ٚاٌٛسٞ. ٚػٍَٟ أٌِٗ ٚاَطْ ؾبثِٗ طالَحً ٚعالَِب وضِ١شًا. أِب ثَؼذ‬ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ ِ َ ْ ِ َ ْ ٍ َّ َ ُ ِ َ َ ِ
D.

sehinggo kito saget hanglonggaraken penggalih kempal manunggal wonten ing sasana pahargyan mriki saperlu hanjenengi saha paring berkah pengestu dhumateng panjenenganipun bapa/ibu………………. wondene menggah urut reroncening tata adicara ingkang sampun rinacik. tumanduk panjenenganipun ingkang hamengku gati. ngunjukaken sembah puji syukur wonten ngersanipun Gusti ingkang murbeng dumadi. rinacang. U. tur kathah rejeki. O.mugi khanthi waosan suratul fatihah kalawau adicara ing pahargyan punika saged kalampahan khanthi nir ing sambekala. . Wekdal kasumanggaaken. Nuwun! S.ayat suci Al Qu’anul karim badhe kawaos dening bp………………….Atur pasrah temanten kakung Q.. lestari salami-lami. (ingkang mengku gati) anggenipun hanetepi dharmaning sepuh hangrakit sekar cepaka mulya hamiwaha putra mahargya siwi tetepa winengku ing suka basuki.. Para lenggah kakung putrid ingkang satuhu kinurmatan. Sanadhan wus paripurna waosan ayat suci Al Qur’an dening tetuwangga ingkang piniji. . R. Wekdal kasumanggaaken.L. dhumatheng panjenenganipun ing wasana wekdal kasumanggaaken. pramila sumangga kito wiwiti adicara ingkang sepisan nin inggih purwaka kanthi waosan suratul fatihah. Wondene ingkang pinangka sulih salira nun inggih panjenenganipun Bp…. waosan ayat . nun inggih waosal ummul kitab. T. nir ing sansoyo sak panginggilipun kali sing rubedo. Para rawuh para lenggah ingkang pantes sinudarsana. sumangga langkung rumiyin kawula derekaken manungku puja. . rinumpaka dening para kawulawangsa nun inggih : N.Minangka purwakaning aadicara pahargyan. . Mratandani katarima pamintane mring gusti. murih purwa madya wasana tansah manggihi rahayu kali sing rubedo nir ing sambekala. M. lumintu dhumatheng para rawuh kakung sumawana putri.ayat suci Al Qur’anul karim P. Mekaten menggah urut reroncening tata adicara pawiwahan prasaja ing ratri kalenggahan punika. wondene pimpinanipun kawula aturaken dhumetheng panjenenganipun Bp………………….…….. ingkang katemeben hamiwaha putra mahargya siwi tetepo winengku ing suka basuki. Para rawuh para lenggah ingkang dhahat kinurmatan. parandene tasih kapireng suwantenipun lamat-lamat demeling akasa sumusup hima himantaka. Matur nuwun kawula aturaken mugi . awis agung barokah saha rahmatipun Allah SWT ingkah sampun rumentah dumateng kito sedaya. saya ndedel nggayuh wiyati satemah maweh prabowo henelahi. Saderengipun kawula ngaturaken menggah urtut reroncening tata adicara. mbabar kanugrahan suci. . salajengipun dumugi laksitaning tata adicara atur pasrahipun saking duta saraya badhe/calon kadang besan.……………….Kalajengaken waosan ayat .

Ing salajengipun dhumatheng panjenenganipun para-para ingkang piniji sasana swasana kawula sumanggaaken. …………. pinangka duta saraya ing kalenggahan punika. Minangka wali ingkang dipun sarirani panjenenganipun Bp…………. MC BAHASA JAWA 3 Assalaamu’alaikum WR. rahayu ingkang tinemu. ……… ingkang salajengipun ngancik tata upacara akad nikah /ijab qobul. X. mila awit awal ngantos dumugi akhir kathah kekilapanipun saha kirangipun labed budi dayaning manungsa kirang sampurna ingkang sarta kirang pana anggen ngaturaken agenging sih samudra pangaksami.V. …………… ingkang punika. Sarimbit (ingkang mengku gati) wekdal kasumanggaaken. ayem tentrem. madya. khanthi prastawa cetha wijang wijiling pangandika kaduk ruruh hangarah prana ingkang salajengipun pasrah badhe katampi panjenenganipun Bp.ٚاٌغالَ ػٍ١ىُ ٚسؽّخ هللا ٚثشوبر‬ ُ َ ِ َْ ِ 3. Para rawuh saha para lenggah ingkang sinuba ing pakurmatan. kados sampun paripurna tata adicara ing siang/ndalu punika. ……………. ………. Kanthi cetha terwaca atur panampi saking panjenenganipun Bp. Wondene ingkang piniji kepareng badhe ngaturaken donga panjenenganipun Bp. semanten ugi temanten sarimbit anggenipun badhe lelumban wonten madyaning bebrayan tansah sakinah.. Mekaten para lenggah kakung saha putrid. ٗ‫ٚهللاُ اٌّٛاَفِك اٌٟ ألٛاَ اٌطَّبسق. Sampun paripurna waosan donga dening tetuwangga ingkang piniji. …. sumangga! Y. …………. Para rawuh saha para lenggah ingkang dahat kinurmatan. bagya mulya ingkang sinedya. minangka sulih sarira Bp. ……. Ngancik adicara salajengipun nun inggih waosan donga/haspungkara. sasana wekdal kasumanggaaken.WB .(ingkang mengku gati) anggenipun hanetepi darmaning sepuh hangrakit sekar cepaka mulya hamiwaha putra mahargya siwi tetepa winengku ing suka basuki. Mugi-mugi panjenenganipun Bp. atut runtut. ……………. wiwit purwa. Nuwun! W. AA... mawaddah. ingkang salajengipun dipun wonteni khutbah nikah wondene ingkang piniji nun inggih panjenenganipun Bp. atur pasrahipun Bp. Paripurna khutbah nikah saking panjenenganipun Bp. warahmah. BB. minangka sulih saliranipun ingkang hamengku gati. saha Bp. CC. wasana sampun kalampahan kanthi wilujeng kali sing rubedo nir ig sambekala. sumangga! Z. Hamung semanten panjenenganipun para rawuh saha para lenggah pahargyan ing ri kalenggahan punika.

Dumateng Bapak Madi kito sumanggaken … Kito aturaken angungeng panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Sumadi Bapak Ibu Hadirin/Hadhirot Rokhimakumulloh. monggo acoro ing ndalu puniko kito bikak sesarengan kanti waosan BASMALLAH/ UMMUL KITAB AL. Soho poro pangembat panggebating projo setianing negari ingkang minongko dados panggayoming poro kawulo dasih ingkang satuhu mahambek berbudi darmo. Mugi-mugi kito saged mendet hikmah lan nglaksanaaken punopo engkang sampun dados aturipun Bapak Kyai. Sepindah monggo kito aturken raos puji syukur kito dumateng Alloh SWT.. kulo ing mriki sak dangunipun ndereaken acoro ing ndalu puniko kathah keklintuanipun kulo nyuwun agungeng samudro pangarsami. Poro rawuh kakung suwowono putrid ingkang dahat sinudarsono ing budi Sumrambahipun dumateng poro sanak kadang pitepangan ingkang hanampi pakurmatan. Sholawat sarto salam monggo sami kito aturaken dumateng Rosululloh SAW engkang kito antu-antu syafa’atipun wonten ing Yaumil Qiyamah. Wassalaamu’Alaikum WR-WB 4. Sahinggo kito saged makempal ing majlis Pengaosan Perpisahan KKN UAY puniko. MC BAHASA JAWA 4 Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh Sugeng poro sepuh-sesepuh pepunden ingkang dahat kawulo hormati…… Kadang besan miwah sahyaning poro penderek pinaganten kakung sarimbit ingkang saking tlatah………………………. MEMPERSILAHKAN SAMBUTAN / MENGISI PENGAJIAN [ucapan terima kasih] Hadhirin Hadhirot engkang minulyo. Sukro harjo Bp.Madi Bp. Soho poro konco leladi pramusaji ingkang sampun piniji ing gati. Monggo acoro ing ndalu puniko kito tutup kanthi sareng-sareng maos TAHMID .FATIKHAH ….ingkang dahat kinumartan.Engkang kito hormati panjenenganipun Bp. Kulo bade maosakaen runtutaning acoro ing majlis puniko Sepindah PAMBUKO Kapeng kalihipun Waosan Kalam Ilahi lan Sari Tilawah Kapeng Tigo sambutan-sambutan Kapeng sekawan Istirohat Kapeng gangsal pengaosan inti Kapeng akhir panutup PEMBUKAAN Bapak Ibu Hadhirin Hadhirot engkang minulyo. mekaten wau pengaosan ing ndalu puniko. engkang sampun pareng Rahmat lan karunianipun dumateng kito sedoyo. PEMBACAAN AGENDA Sakderengipun acoro dipun milahi. PENUTUP Sak derengipun acoro ing ndalu puniko kito tutup. acoro sak lajengipun inggih puniko sambutan. Kyai a’in Hadhirin-Hadhirot Rokhimakumulloh.. Sambutan engkang sepindah sangking Ketua Panitia Pengaosan.Kepala Desa Selopa Bp. miwah sahyo poro kadang werdo murdo tumaruno ingkang satuhu pantes sinudarsono. Kepala Dukuh wungan Bp. .

6. beserta segenap dzuriah KH. Bupati Purworejo. istining gati boten jalaran kawulo kalak duking sugi siti mawah toto krami hananging yo awit saking awrat-awratipun nyundi dawuh panjenenganipun bapak…………………. Poro rawuh kakung suwowono putri ingkang dahat sinudarsono ing budi Sak derengipun hadi coro pahargyan wikraman agung wonten ing r kalenggahan ……………………. Penutup 5. proro dene ing mriki kawulo kuwo wantuncumantoko hanggampil kamardikan soho matur ing ngarso paduko sami. Zarkasi. Waosan sab’do gusti ingkang sampun sinerat wonten ing madyang wahyu tumelan hinggih kitab suci AlQur’an 2. MC BAHASA INDONESIA Assalamu’alaikum ì wr. Muhammad Husain Rifa’i. Bilih ing ri kalenggahan sonten/dalu puniko kulo piñata minongko pranoto adi coro wonten ing acoro pahargyan wikraman agung wonten ing ri kalenggahan…………………. Pengasuh Pondok Pesantren “JABAL NOER” Geluran Taman.Nuwun poro lenggah keparengno langkung rumiyin sumonggo kawulo nderek aken hangunjuk aken pujo puji puji astuti puji syukur sumonggo sesarengan kito haturaken dhumateng ngarsanipun gusti ingkang moho agung ALLOH SWT.. Bapak H. Sos. Al-Mukarrom Bapak KH. Catur adi coro gatining wigati wiwahan lung tinampen penganten pamedar sabdo saking kadang besan soho hamnyeyuliti pangrebeb pinanganten kakung/sarimbit ingkang saking tlatah………………. S. Sidiq.sarimbit garwo. . KH. Pengasuh Pondok Pesantren “ANNAWAWI” Berjan Gebang Purworejo. Iklil Kelik Sumrahadi. Jawa Timur. kapurwakan keparengno kulo hangaturakan minggah reruncening hadi coro ingkang sampun nirantan-nirumpoko. MM. Atur pagayu agyo saking ingkang hanengku karso ingkang mangke bade ka aturaken dening penjenenganipun bapak……………. Pelereman 7. Poro rawuh kakung suwowono putri ingkang dahat sinudarsono ing budi Sak derengipun kaparengno langkung rumiyen kulo hangaturaken tebah siti sekul panuturing kelopo opo rantu bilih wonten lepat kawulo dene dereng sawatawis dangu rawuh paduko sami minunggar kadang besan dalah penderek pinanganten kakung/sarimbit ingkang saking tlatah……………. Yang kami hormati. Yang kami hormati. Tumapak hadi coro ingkang ongko sepisan 1. Yang kami hormati. Do’a 4. Yang kami hormati. bilih wonten ing ri kalenggahan sonten/dalu kulo dalah paduko sami saget nderek mangayu bagyo dinten wikraman agung pangunduhipun putro temanten kekalih kanthi kawontenan wilujeng boten kepanggih alangan satunggal punopo kalis nir ing sambi kolo. Sidoarjo.. KH. Al-Mukarrom Shohibul Fadhilah wal Karomah Bapak KH. Purwoko 3.. wb... 5. Achmad Chalwani.. Nawawi.

Ketua Majelis Ulama Indonesia Kab. Mujahadah Tahlil yang akan dipimpin oleh: Bp. 4. dengan tanpa ada halangan apapun. 3. marilah kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. ‘Athourrahman. KH. bertatap muka pada acara Haflah Khataman Akhirus Sanah ke-30 dan Haul Muassis Pondok Pesantren “AN-NAWAWI” Berjan Gebang Purworejo. yang telah melimpahkan rachmat. bertepatan dengan tahun 2007-2008 M. Para tamu undangan. Purworejo. segera dimulai dengan rangkaian acara sebagai berikut: 1. . Tanggal 16 Sya’ban 1428 H. Sambutan mewakili Santri. disilakan. Penutup dengan Doa ì Hadirin – Hadirat yang kami muliakan Untuk mengawali seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Machsun Zein. Pengasuh Pondok Pesantren “Jabal Noer”. Pembukaan Pembacaan Ayat-ayat suci Al-Quran dan Shalawat Nabi Mujahadah Tahlil Prakata Panitia Sambutan-sambutan: 1. Sambutan Bupati Purworejo 6. kepada Bapak KH. yaitu dengan adanya Ad-Dinul Islam alā Thariqati Ahlissunnah wal Jamā’ah. Puji Syukur kita haturkan kepada Allah SWT. amin yā rabbal ālamin.. sehingga kita dapat bekumpul.. Pengajian Umum oleh: KH. Badal dan Imam Khususi. Kepadanya kami silakan.Segenap Mursyid. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW. ì Hadirin Hadirat yang dimulyakan Allah Merupakan acara selanjutnya. Kepadanya kami silakan. Najib Fathurrahman. R. pembacaan ayat-ayat suci al-Qur’an dilanjutkan Shalawat Nabi. ì Hadirin Hadirat yang dimulyakan Allah Merupakan acara yang ke-4 Prakata Panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh: Sdr. Kepadanya kami silakan.. Sambutan yang pertama atas nama santri. Drs. R. KH. dari Trasan Bandongan Magelang. alumni. H. Kepadanya kami silakan. SHI. yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyyah. wali santri. Hadirin – Hadirat yang kami hormati Acara Haflah Khataman Akhirus Sanah Ke-30 dan Haul Muassis Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo Tahun Ajaran 1428-1429 H.. Asyhuri ‘Abdul Hadi. Asnawi Dahlan. 2. serta hadirin – hadirat yang berbahagia. yang akan dibawakan oleh: Bp. 5. Asnawi Dahlan. Alumni dan Ikhwan Thariqah QodiriyyahNaqsyabandiyyah 2. Wali Santri. bertepatan dengan Tanggal 18 Agustus 2008 M. Bapak-Ibu wali santri. serta warga Thariqoh Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyyah Berjan Purworejo Yang kami hormati. Sambutan Pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo 3. alumni pondok pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo dan Ikhwan Thariqah Qadiriyyah wan Naqsyabandiyyah yang akan disampaikan oleh: Bp. Geluran Taman Sidoarjo Jawa Timur 7.. Ag. ì Hadirin Hadirat yang kami hormati Merupakan acara yang ke-2. pada hari Senin. S. KH. sambutan-sambutan: 1. taufiq serta hidayah-Nya. Imam dimohonkan kepada : Bp. ì Hadirin Hadirat yang kami hormati Dilanjutkan acara yang ke-3. Muhammad Husain Rifa’i.

Wal Karomah. Achmad Chalwani. Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo tahun ajaran 1428-1429 H. Muhammad Husain Rifa’i kami silakan ì Hadirin Hadirat yang kami mulyakan Dengan bacaan do’a. 6. oleh Bupati Purworejo Bp. wb. ì Hadirin Hadirat Rahikumullah Merupakan acara yang ke-6 “Mau’idlatul Chasanah” beserta Do’a penutup yang akan disampaikan oleh Bp. dalam rangka Khataman Akhirus Sanah ke-30 dan Haul Muassis Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Gebang Purworejo Tahun 1429 H.  Peraih predikat santri teladan dimohon untuk maju ke panggung guna menerima S K santri teladan. Kepada Al-Mukarrom. Al-Karim Ibnil Karim Shohibul Fadhilah wal Irsyad. Kepada : Bp. maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pengajian. Hadirin-Hadirat yang Berbahagia Dilanjutkan sambutan yang ke-4. Pengasuh Pondok Pesantren “JABAL NOER” Geluran Taman.Sos. yang akan diserahkan oleh beliau: Al-Mukarom KH. Kepadanya kami silakan. 1.bertepatan dengan Tahun 2008 M. Nawawi Berjan Purworejo. akan dibacakan S K santri teladan. oleh Pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo. Achmad Chalwani. KH. bertepatan dengan tahun 2007-2008 M. KH. Sidoarjo. H. sekaligus Launching buku Biografi KH.. MC BAHASA INDONESIA PEMBAWA ACARA PADA ACARA PERPISAHAN LULUS SEKOLAH Salam./@ahmadnaufa//Panitia Khataman PP An-Nawawi 2008 Wallahul muwaffiq ila aqwamith thorieq Wassalamu’alaikum wr.Hadirin Hadirat yang kami hormati Sebelum acara sambutan ke-2. S. Pengasuh Pondok Pesantren AnNawawi Berjan Purworejo. Jawa Timur. Iklil Kelik Sumrahadi. Muhammad Husain Rifa’i. Bapak-bapak dan Ibu-Ibu Guru yang kami hormati Rekan-rekan yang kami sayangi . Hadirin-Hadirat yang Berbahagia Dilanjutkan sambutan yang ke-2. MM. KH. Syaikhina Wa Murobbi Ruuhina Bp. Terima Kasih atas segala perhatian.. mohon maaf atas segala kekurangan. kami silakan 1.

Sambutan wakil kelas 3A. 2. 3. Pembukaan telah kami sampaikan di muka. Doa bersama. Sambutan wakil atas nama Bapak dan Ibu Guru. 6. yakni sambutan oleh rekan Benny Subbardjo. Ucapan salam perpisahan. Ingin rasanya kita bersama-sama dalam canda dan tawa namun pada hari ini kita harus berpisah demi melanjutkan cita-cita.Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Tuhan YME atas berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka menghadiri acara perpisahan lulus sekolah kelas 3A SMU 1963. baik diantara sesama siswa. 4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Guru yang kami muliakan dan rekan-rekan yang kami cintai. Baiklah untuk menyingkat waktu maka segera kami mulai acara selanjutnya. Adapun susunan acara dalam rangka perpisahan bersama sebagai berikut: 1. Ramah tamah. 5. maupun antara siswa dan guru. Sambutan wakil atas nama teman-teman. Untuk itu yang kami cintai rekan Benny kami persilahkan! --. tiga tahun lamanya kita bersama-sama dalam lingkungan sekolah dimana terjalin rasa keakraban dan pertalian persaudaraan yang erat. Demikian susunan acara sederhana siang ini.Sambutan rekan Benny--- . 7.

kita ikuti terlebih dahulu acara doa bersama. mudah-mudahan nasehat yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Untuk itu yang terhormat dan tercinta Ibu Guru Retno Kumalasari kami persilahkan ! ---Sambutan wali kelas--- Demikianlah rekan-rekan sambutan dari Ibu Guru Wali kelas kita yang tercinta. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Warsidi yang bertindak selaku guru yang telah mengajar dan membimbing kita. Untuk itu yang terhormat Bapak Warsidi kami persilahkan. Hadirin sekalian sebelum acara kami tutup dengan ucapan salam perpisahan dan ramah tamah. Semoga Tuhan YME membalas amal dan bakti Bapak dan Ibu Guru. Kami sebagai siswa dibawah bimbingan Ibu sangat terhari sekali dengan apa yang telah Ibu sampaikan. Amin. Untuk itu yang terhormat Bapak Imam kami persilahkan! ---Doa bersama--- . demikianlah hadirin sambutan rekan Benny dengan senyum yang khas dan gayanya yang jenaka membuat kita sulit untuk melupakannya. Berat rasanya hati ini berpisah dengan Ibu Guru yang telah rela dan ikhlas membimbing kami semua dengan penuh kesabaran dan tulus. ---Sambutan wakil Guru--- Terimakasih Bapak Warsidi. Kami semua berhutang budi kepada Bapak dan Ibu Guru. Walaupun terkadang kami yang dibimbing sering membuat Ibu Guru menjadi jengkel dan marah namun beliau tetap memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh welas asih dan dedikasi yang tinggi.Terimakasih rekan Benny. Berkat beliau-beliaulah kami jadi pintar. Untuk acara doa ini akan dipimpin oleh Bapak Imam Rosyidi Sag. demikianlah hadirin sambutan dari Bapak Warsidi. semoga Tuhan YME berkenan menerima doa kita sekalian. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan dari Ibu Guru Wali kelas 3A.

سعبٌخ ِٓ ِّضً ٔ١بثخ ػٓ اٌغ١ذ ٚاٌغ١ذح اٌّؼ‬ . Hadirin yang kami muliakan. MC BAHASA ARAB ‫9. sikap dan tingkah laku yang kurang berkenan dihati Bapak dan Ibu Guru. ٚلذِذ افززبػ ِمذِب‬ . ِغّٛػخ ِٓ األؽذاس‬ ‫ٚداع خش٠غٟ اٌّذاسط‬ ، ‫ِغ خبٌض اٌزمذ٠ش‬ َ‫ا٢ثبء ٚاألِٙبد ِٓ أعزبرٔب اؽزشا‬ ُ‫اٌضِالء إٔٔب ٔٙز‬ ٟ‫ رخشعٗ ف‬A3 ‫ثبدئ رٞ ثذء دػٛٔب ٔشىش هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ػٍٝ ٔؼّٗ ٚاسؽّٕب رٌه وً ِب ٔغزط١غ عّغ ِؼب ِٓ أعً ؽؼٛس ؽفً ٚداع‬ .1963 ِٓ ‫اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خ فئخ‬ ‫ألشأُٙ رىش٠ُ ا٢ثبء ٚاألِٙبد ِٓ ِؼٍّ١ٕب ٚأؽجبئٕب ، ٌذ٠ٕب صالس عٕٛاد ِؼب فٟ اٌج١ئخ اٌّذسع١خ اٌزٟ أٔشئذ فٟ شؼٛس األٌفخ ٚاألخٛح سثبؽ‬ ِٓ ً‫ٚص١ك ، عٛاء ف١ّب ث١ٓ صِالئٗ اٌطالة ، ٚوزٌه ث١ٓ اٌطالة ٚاٌّذسع١ٓ. ---Ucapan perpisahan saling berjabat tangan. Bapak dan Ibu Guru kami persilahkan. Selanjutnya kami persilahkan berdiri sejenak untuk menerima ucapan salam perpisahan dari para siswa didik.‫2.Amien! Demikianlah acara doa ini telah kita lewati. أساد ٌٕب ِؼب فٟ إٌىبد ٚاٌؼؾه ، ٌٚىٓ فٟ ٘زا اٌ١َٛ ٌذ٠ٕب ٌفظ‬ . Kami tidak bisa memberi apa-apa kepada Bapak dan Ibu Guru selain darma bakti kami bagi nusa dan bangsa.‫أعً االعزّشاس فٟ اٌّضً اٌؼٍ١ب‬ : ٌٟ‫رىٛ٠ٓ اٌؾذس ِٓ أعً فشاق ِغ إٌؾٛ اٌزب‬ . Sekali lagi untuk itu kami mohon maaf dan terima kasih.ٍُ‫3. Sebelumnya kami atas nama siswa dan siswi kelas 3A SMU 1963 mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala pengajaran. pendidikan dan bimbingan serta pengarahan Bapak dan Ibu Guru berikan kepada kami selama ini. Dan apabila selama dalam mengikuti pendidikan dan pengajaran di sekolah ini telah banyak membuat marah dan jengkel oleh karena ucapan. سعبٌخ ِٓ ِّضً ٔ١بثخ ػٓ أطذلبء‬ . sebagai puncak pada acara perpisahan siang ini ialah ramah tamah sekaligus menikmati hidangan bersama yang dimasak khusus oleh para siswi kelas 3A. 8.‫1. kami mohon maaf yang sebesarbesarnya.

‬ ‫5.‬ ‫--. ٌٙزا اٌزٞ ٔذػٛ اٌششفبء اٌغ١ذ اٌىب٘ٓ!‬ ‫--. رشؼش أٔٙب‬ ‫صم١ٍخ ػٍٝ اٌمٍت عضء ِغ اٌّؼٍُ اٌزٞ وبْ ػٍٝ اعزؼذاد ٚطبدلخ ٌ١ٙذ٠ٕب عّ١ؼب ِغ اٌىض١ش ِٓ اٌظجش ٚاالخالص.رؾ١خ ٌٍّظبفؾخ ٚداػب. ٚٔؾٓ وطالة ثزٛع١ٗ ِٓ اٌغ١ذح ‪ mabmabW‬عذا اٌم١بَ ثٗ ِغ ِب ٌذ٠ٙب ٌزمٌٛٗ. رؾ١خ ٚداع. ألٔٗ ٘ٛ اٌّؾزشَ ٚاٌّؾجٛة اٌّؼٍُ اٌغ١ذح ‪ٌٕ ojtaRasabW lamuv‬ب دػٛح!‬ ‫رؾ١خ --. ػٍٝ اٌشغُ ِٓ إٔٔب أؽ١بٔب‬ ‫ٚرغزششذ غبٌجب ِب ٠غؼً اٌّؼٍُ أطجؼ ِغزبء ٚغبػت ٌىٕٗ ال ٠ضاي ٠ٛفش اإلسشبد ٚاٌزٛع١ٗ ِغ اٌزؼبؽف اٌىج١ش ٚرفبٔ١ٗ.‪mvtabvvt‬‬ ‫ٌزا ٔشؽت اٌضِالء ِٓ اٌّؼٍّ١ٓ ٚاٌٟ ؽجمزٕب اٌؾج١ت. ألٕٔب ٔؾت اخٛرٕب ث١ٕٟ دػٛح!‬ ‫رؾ١خ صِ١ً ث١ٕٟ --.‬ ‫ٚثبٌزبٌٟ رىٛ٠ٓ أؽذاس ثغ١طخ ثؼذ ظٙش اٌ١َٛ.---‬ ‫شىشا ٌه صِ١ً ث١ٕٟ ، ث١ٕٟ ٚرمٛي اٌغّٙٛس رؾ١خ اٌضِالء ثبثزغبِخ ِّ١ضح ٚأعٍٛة ثبسع ٠غؼً ِٓ اٌظؼت أْ ٠ٕغٝ. سعبٌخ ِٓ ٔبئت 3‪ A‬فئخ.‬ ‫ؽغٕب ٌفزشح لظ١شح صُ ٔجذأ فٛسا اٌؾذس اٌّمجً ، ٚاٌزٞ ٘ٛ ِٛػغ رشؽ١ت ِٓ لجً صِالئٗ ‪ ojrrabbuv‬ث١ٕٟ. ٌط١ف.‬ ‫7.اٌظالح‬ ‫اِ١ٓ! ٌٚزا فمذ رُ رّش٠ش طٍٛارٕب.---‬ ‫شىشا ٌىُ ع١ذٞ ‪٠ ، iabsWbW‬مٛي اعزغبثخ اٌغّٙٛس ِٓ ‪ iabsWbW‬اٌغ١ذ ، ٚرمذ٠ُ اٌّشٛسح ٔأًِ أٗ ٠ّىٓ ٔمً ِف١ذ ٌٕب عّ١ؼب.--. اٌغ١ذاد ٚاٌغبدح ٚٔؾٓ ٔذػٛ اٌّؼٍّ١ٓ. دػٛح اٌّمجً ٚلفٕب ٌؾظخ ٌمجٛي خطبة ٚداع ٌٍطالة رؼٍ١ّب.‫4. ٚٔؾٓ عّ١ؼب ِذ٠ْٕٛ‬ ‫ٌٍغ١ذ ٚاٌغ١ذح اٌّؼٍُ. آِ١ٓ.‬ ‫اٌغ١ذاد ٚاٌغبدح لجً اٌؼشع ِغٍمخ ِغ رؾ١خ ٚداع ٚاٌؼ١بفخ ، ٚٔؾٓ ٔزبثغ أٚي طالح ِشزشوخ ، لذ ٠غش هللا رؼبٌٝ ٌمجٛي عّ١غ طٍٛارٕب.‬ ‫ٚعٛف ٠ىْٛ ٌٙزٖ اٌظالح اٌزٟ ٠مٛد٘ب اٌغ١ذ عبط ‪ lvsyWbW‬اإلِبَ.‬ ‫سعبٌخ ِٓ اٌّؼٍُ ٔبئت --. ٚع١زُ رغٍ١ُ سعبٌخ ِٓ‬ ‫اٌغ١ذ ‪ iabsWbW‬اٌمبدَ اٌزٞ ٠ؼًّ ِذسعب اٌزٞ ٠ذسط ٚ٘ذأب.‬ ‫6. اٌظالح ِؼب. شىشٔب ٌٗ ، ٚوبْ رٌه اٌزو١خ.‬ .--. ٚاعّؾٛا ٌٕب‬ ‫اٌزبٌٟ ِزبثؼخ ِغ رظش٠ؾبد ِٓ فئخ اٌّؼٍُ 3‪ A‬اٌٛاٌٟ. أعبة ِب٠ٛ هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٌٍغ١ذ ٌٍغّؼ١بد اٌخ١ش٠خ ٚاٌزفبٟٔ ٚاٌّؼٍُ اٌغ١ذح. إٌٝ ‪ iabsWbW‬اٌغ١ذ اٌششفبء ٚٔؾٓ ٔذػٛ.

ِٚشح أخشٜ ، ٌزٌه‬ . Message from the next will be delivered by Mr. Warsidi we invite. Although sometimes we are guided often makes the teacher became upset and angry but he still provides guidance and direction with great compassion and dedication. and Mrs. The composition of the event in order to parting with as follows: 1. He wanted us together in the jokes and laughter. 3.homeroom So welcome colleagues from the teacher Wali our beloved class. Warsidi which acts as a teacher who has taught and guided us. we follow the first joint prayer. Prayer together. MC BAHASA INGGRIS Fathers and Mothers of our respected teacher Colleagues that we care about First of all let us thank God Almighty for His blessings and mercy on us all so that we can gather together in order to attend a farewell ceremony 3A high school graduating class of 1963. وبٔذ فٟ اٌغبثك ٚٔؾٓ ٔ١بثخ ػٓ اٌطالة اٌزوٛس ٚاإلٔبس 3691 فئخ‬A3 ً‫خظ١ظب ِٓ لج‬ ‫ٌغّ١غ ثغضاسح اٌزؼٍ١ُ ٚاٌزذس٠ظ ٚاإلسشبد ٚاٌزٛع١ٗ ِٓ اٌغ١ذ ٚاٌغ١ذح اٌّؼٍُ أػطٝ ٌٕب ؽزٝ ا٢ْ. Thus the composition of simple events this afternoon. Message from the representative on behalf of Mr. For it is esteemed and beloved teacher Mrs. which is welcome by fellow Benny Subbardjo. Teacher. To the honorable Mr.ُ‫ٔؾٓ ٔؼززس ٚشىشا ٌى‬ 10. and Mrs. ٔؾٓ ال ٔغزط١غ إػطبء أٞ شٟء ٌٍغ١ذ‬ ‫ٚاٌغ١ذح اٌّؼٍُ ثبالػبفخ اٌٝ رّغىٕب اٌجٍذ ٚاألِخ. Okay for short time then we immediately start the next event.--Thank you Mr Warsidi. but on this day we have to separate for the sake of continuing the ideals. Opening have been presented in advance.--. as well as between students and teachers. 2. 4. Next let us follow along with remarks from the teacher Wali 3A class. Priest! . Retno Kumalasari our invite! Greeting --. Farewell greeting. For this prayer will be led by Mr. and Mrs. Amen. says the audience response from Mr Warsidi. 6. Teacher. hopefully advice that he can convey useful for us all. Ladies and gentlemen before the show closed with a farewell greeting and hospitality.--Thank you fellow Benny.‫أ٠ٙب اٌغ١ذاد ٚاٌغبدح ، ثٛطفٙب اٌزسٚح فٟ ؽفً ٚداع ثؼذ ظٙش ٘زا اٌ١َٛ ٘ٛ ؽ١ت اٌمٍت فٟ ٔفظ اٌٛلذ االعزّزبع ٚعجخ ِطجٛخخ ِغ‬ ‫ اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خ اٌزٞ شىش‬A3 ‫ فئخ اٌفز١بد. Teacher. 7. Our thanks to him-was he so smart. very terhari do with what she has to say. For that we love our fellow Benny invite! Greeting fellow Benny --. Message from the vice-class 3A. 5. Message from the vice-Teacher --. Suave. May the Almighty God replied to charity and devotion Mr. We are all indebted to Mr. our three years together in the school environment in which established a sense of familiarity and close bond of brotherhood. Imam Rosyidi Sag. We as students under the guidance of Ms. both among fellow students. may God Almighty is pleased to accept all our prayers. ٚإرا وبْ خالي اٌزؼٍ١ُ ٚاٌزذس٠ظ اٌزبٌ١خ فٟ ٘زٖ اٌّذسعخ ٌذ٠ٙب اٌىض١ش ٌغؼً اٌغؼت‬ ‫ٚاالٔضػبط ثغجت ِٛلف ٚاٌىالَ ٚاٌغٍٛن اٌزٟ ٟ٘ لٍٛة ألً سغجخ اٌغ١ذ ٚاٌغ١ذح ِبعغز١ش ، ٚٔؾٓ ٔؼززس لذس اإلِىبْ. Benny says the audience greeting colleagues with a distinctive smile and a witty style makes it difficult to forget. Fathers and mothers of our teachers and peers honored our loved ones. For that which we invite the honorable Mr. It feels heavy heart to part with the teacher who has been willing and sincere to guide us all with great patience and sincerity. Message from the representative on behalf of friends.

.. ke SMK. --. Juga untuk teman2 semua. ijinkan saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka perpisahan ini. ke STM maupun institusi pendidikan lainnya untuk dapat mencapai cita2 yang selama ini diangan2kan.. Ladies and gentlemen we invite teachers. Guru gave to us so far. . Sungguh berat rasanya berpisah dengan kalian semua. for that we apologize and thank you. (NAMA SMP) Dan teman-teman yang saya cintai Wr. kami sebagai siswa sangat bangga dan berterima kasih dengan semua guru yang telah mengajar di sekolah ini. baik ke SMA.cc | Boleh di Copas asalkan mencantumkan link Blog ini | demikian privasinya 12. Bapak dan Ibu Guru. serta teman-teman yang saya cintai. as a peak at a farewell ceremony this afternoon is warm-hearted at the same time enjoying the meal with a specially cooked by the girls class 3A. Tapi tetap saya juga mendoakan teman2 semua dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi.--. 11.Greetings to shake hands goodbye. saya ucapkan sukses selalu buat teman2. Selama bersekolah di sekolah ini. Tulisan yang berjudul : Contoh Pidato Kelulusan Sekolah Part I dari www. we apologize as much as possible.Prayer --Amien! So our prayers have been passed. Next we invite stood for a moment to accept the farewell speech of the students educated. Previously we were on behalf of male and female students 1963 class 3A high school who thanked profusely for all the teaching. Mudah-mudahan semua guru yang bertugas mengajar di sekolah ini dapat diberikan kesehatan yang baik dan diberi kebahagiaan selalu. karena kita sudah bersama2 selama 3 tahun ini.niamblog. orang tua siswa …. Wb Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama guna mengadakan acara perpisahan sekolah. yang dengan sangat baik. and Mrs. Once again. kami pun dapat lulus dari SMP ini. And if during the following education and teaching in this school has a lot to make angry and irritated because of speech. tidak pernah pilih kasih dalam mendidik. Sambutan kakak kelas Assalamu’alaikum Selamat pagi dan salam sejahtera Yang terhormat kepala sekolah … (NAMA SMP) Yang kami hormati guru-guru sekalian Yang berbahagia. doa saya menyertai teman2 semua. We can not give anything to Mr and Mrs Teacher besides our devotion to country and nation. attitude and behavior that are less willing hearts Mr. Our Ladies and Gentlemen. Para hadirin yang saya hormati.co. sangat sabar dan tidak kenal lelah dalam membimbing kami. Berkat jerih payah semua guru. and Mrs. Sambutan kakak kelas SAMBUTAN PERPISAHAN KELULUSAN SEKOLAH Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah. education and guidance and direction of Mr. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama guna mengadakan acara perpisahan sekolah. Master. Akhir kata.

M. Wb EDIT INDONESIA 1 Al Mukarrom para Alim Ulama’ Yang terhormat. TAUFIOQURROHMAN. Marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan baca’an Ummul Qur’an. Bapak Kasi Mapenda Jombang Yang terhormat. Kepala Sekolah MTs.Ag -Kesembilan : Penutup / Do’a Demikianlah susunan acara yang dapat kami sampaikan. serta pengikutnya Illa Yaumil Qiyamah…. kami sebagai siswa sangat bangga dan berterima kasih dengan semua guru yang telah mengajar di sekolah ini. yang dengan sangat baik. saya mau mengucapkan sukses selalu buat teman-teman semua. Al-Hikmah Pucangsimo yang berbahagia. Bapak/Ibu dewan guru Dan segenap para tamu undangan yang kami muliakan Serta sahabat-sahabat tercinta keluarga besar MTs. Tapi tetap saya juga mendoakan teman2 semua dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. semoga acara ini dapat berkenan di hati para Bpk dan Ibu semua. AlHikmah Pucangsimo periode 2008-2009 dalam keadaan sehat wal’afiat……. Selama bersekolah. ke SMK. Sungguh berat rasanya berpisah dengan kalian semua. Berkat jerih payah semua guru. Juga untuk teman2 semua. (Amin Ya Robbal Alamin) Di sini kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini : -Pertama : Pembukaan -Kedua : Pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an -Ketiga : Pembacaan Tahlil -Keempat : Prakata Panitia -Kelima : Penyerahan Ijazah Ma’rif NU siswa/siswi Mts. Al-Hikmah Pucangsimo Yang kami hormati. kami pun dapat lulus dari SMP ini. Akhir kata. Segenap keluarga. karena kita sudah bersama2 selama 3 tahun ini. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah… Wassalamu’alaikum Wr. Mudah-mudahan semua guru yang bertugas mengajar di sekolah ini dapat diberikan kesehatan yang baik dan diberi kebahagiaan selalu. Doa saya menyertai teman-teman dan para guru semua…Akhirul kalam. sahabat.(Amin Ya Robbal Alamin) Tak lupa pula sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita “Nabi besar Muhammad SAW” . hidayah serta innayahNya kepada kita semua. sangat sabar dan tidak kenal lelah dalam membimbing kami. Al-Hikmah Pucangsimo -Keenam : Sambutan – sambutan -Ketujuh : Istirahat -Kedelapan : Ceramah Agama yang disampaikan oleh Mapenda DRs. ijinkan saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka perpisahan ini. baik ke SMA. sehingga kita dapat memenuhi undangan Muwadda’ah siswa/siswi MTs. tidak pernah pilih kasih dalam mendidik. H.Para hadirin yang saya hormati. ke STM maupun institusi pendidikan lainnya untuk dapat mencapai cita2 yang selama ini kita cita-citakan. semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun…………… ( Al Fatihah ) . Bapak Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah SWT dengan lantaran taufiq.

. Dilanjutkan acara yang ke-4. marilah kita dengarkan secara seksama.. Wali Murid Kelas IX…Kepada Bpk/Ibu …………… di silahkan 3. Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Pucangsimo…. SAID disilahkan kepada siswa / siswi Mts. MOHD.disilahkan Terima kasih disampaikan Acara berikutnya. sebagai pelengkap acara sambutan. semoga ilmu yang yang telah diperoleh Di Mts.Kepada Bpk H. Kepadanya Sdr/I ………… disilahkan. Dilanjutkan acara yang ke-3.Terima kasih. sambutan : 1. ….Kepada Bpk/Ibu …………. ACHMAD QODRI di silahkan Memasuki acara yang ke-6. Hadirin yang berbahagia Gayung bersambut kata berjawab. Al-Hikmah Pucangsimo….. Al-Hikmah Pucangsimo Kepada Siswa / Siswi di silahkan menempati panggung kehormatan… Kepada Bpk Kepala MTs. marilah kita ikuti dengan penuh khusu’ dan tawadhu’ yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an. Penyerahan Ijazah Ma’arif NU kepada siswa / siswi MTs. MOHD. Al-Hikmah Pucangsimo dimohon berdiri Dengan perasaan haru dan khidmat mengiringi.Kepada Bpk H. pembacaan Tahlil yang akan disampaikan oleh Al Mukarrom Bpk/Ibu ………………………. disilahkan. Al-Hikmah Pucangsimo dimohon untuk memberikan Ijazah … kepada Bpk H.. dengan sari tilawah …………….kepada para petugas di persilahkan naik ke atas panggung. yakni Istirahat yang akan diisi oleh koor beserta puisi…. Ketua Komite MTs.. Kepada Bpk ………. SAID di silahkan 2. yaitu prakata panitia. yang mana pada pagi hari ini akan dibacakan oleh Sdr/i……………. Hadirin yang berbahagia . Dilanjutkan acara yang ke-2. Al-Hikmah Pucangsimo ini senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi generasi penerus perjuangan bangsa.

. so that we can fulfill the invitation Muwadda'ah students MTs. Kami sebagai pembawa acara. hopefully this event can be pleased in the hearts of Mr. . (Al-Fatihah) Thank you. . . .... .. Continuing events to-2. all.. .. . Al-Hikmah Pucangsimo Dear. Let us open this event together with baca'an Umm al-Qur'an. Al-Hikmah Pucangsimo 2008-2009 period in a healthy condition wal'afiat .. let us follow with full khusu 'and tawadhu' ie. Sebagai ungkapan rasa syukur marilah acara ini kita tutup dengan do’a.... innayah His guidance and to us all. .... ... TAUFIOQURROHMAN. / Ms . the preface to the committee...... EDIT INGGRIS 2 Al Mukarrom the Alim Ulama ' Dear..." The whole family.. . ..... Mr / Mrs council teacher And all of our invited guests who honored And beloved friends of the family of MTs. welcome. . . .. . Ag -Nine: Closing / Benediction Thus the composition of events we can state..Kini kita sampai pada acara yang di nanti-nantikan ialah Ceramah Agama yang akan disampaikan oleh Al Mukarrom …………. Continuing events to-4... . mohon maaf yang sebesar-besarnya dari segala kekhilafan.. and Mrs. ... with sari recitations .. H.... . Tahlil readings that will be delivered by Al Mukarrom Mr / Ms .. hopefully this event can run smoothly without a hitch . illa Yaumil Qiyamah.... acara demi acara dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya... . ... (Amin Yes Robbal Alamin) Here we as the host will read out the composition of the show this morning: -First: Opening -Second Reading of verses of holy Quran -Third: Reading Tahlil -Fourth: Preface Committee -Fifth: The delivery of diploma Ma'rif NU students Mts.. . . To Mr.... reading holy verses of the Qur'an. and his followers . ... Principal MTs. ..... M. Br him / I ... which in this morning will be read out by Mr / i . . . friends.. Welcome . Kasi Mapenda Jombang Dear Mr. Al-Hikmah Pucangsimo -Six: Welcome . welcome.... To Mr. .. .... ...... .. Al-Hikmah Pucangsimo happy.. Kepada beliau disilahkan Al-Hamdulillahirobbil ‘Alamin.. ... .. Continuing the event that the 3rd.welcome -Seventh: Rest -Eighth: Religious Lecture delivered by Mapenda Drs. ....... (Yes Robbal Amin Alamin) There is also still tercurahkan sholawat and greetings to our lord "Great prophet Muhammad.. Let us praise and thank Allah SWT with haturkan presence because Taufiq. .. Mr.

... Al-Hamdulillahirobbil 'Alamin. Attendees are happy Tit for tat reply said.. . To Mr / Ms . apologize as much as possible of any mistake. Committee Chairman MTs. on please 3. ACHMAD Qodri in please Entering the event of the 6th. Al-Hikmah Pucangsimo please stand up With feelings of emotion and solemn accompaniment. the event for the event can be facilitated with the best. SAID welcome... Submission Ma'arif NU diploma to students MTs. We as host.. to students Mts.. As an expression of gratitude for this event let us close with prayer. To Mr.. EDIT ARAB 3 ' ُ١ٍ‫ اٌؼٍّبء اٌؼ‬mjrabbvt ‫آي‬ mawauba ٟ‫ وبع‬gvtrauJ ‫ػض٠ضٞ اٌغ١ذ‬ ‫ػض٠ضٞ اٌغ١ذ‬ ojiauJsWtv ‫اٌشئ١غ١خ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف. Attendees are happy Now we come to the event in looking forward to is the Religion Lecture will be delivered by Al Mukarrom . .. . the rest will be filled by the choir and its poetry ... Head MTs.. as a welcome complement to the show.. .. Al-Hikmah Pucangsimo requested to provide a certificate to Mr.. Al-Hikmah Pucangsimo is always a useful science and become the next generation of national struggle.. To Mr... let us listen carefully... . Mohd.. Al-Hikmah Pucangsimo To the Students / Girls in honor . Al-Hikmah Pucangsimo .. Head of Madrasah Al-Hikmah Tsanawiyah Pucangsimo .. please take center stage To Mr.. . . H. . To his welcome.. H.. ششوخ اٌؾىّخ‬ ٓ١ٍّ‫ػض٠ضٞ اٌغ١ذ / اٌغ١ذح ِغٍظ اٌّؼ‬ ُ٠‫ٚعّ١غ ػ١ٛفٕب اٌّذػٛ٠ٓ اٌز٠ٓ رىش‬ . hopefully the knowledge that has been obtained In Mts.. greeting: 1... Mohd. . to the officers at invite climbed onto the stage.. H..Thank you delivered The next event. . SAID in please 2. The Parents Class IX . ...

. إٌٝ اٌغ١ذ /‬ ‫اٌغ١ذح... .. ِؾّذ. إٌٝ اٌغ١ذ... أ٘ال ٚعٙال.‬ ‫أؽذاس ِٛاطٍخ ..............‬ ‫اعزّشاس ؽبٌخ ػذَ ٚ3 ، ٚلشاءاد اٌزٍٙ١ً اٌزٟ ع١زُ رغٍ١ّٙب ِٓ لجً ششوخ ‪ mjrabbvt‬اٌغ١ذ / اٌغ١ذح............... (أِ١ٓ اٌؼٍّ١ٓ ‪ٔ lvrraR‬ؼُ)‬ ‫ٚٔؾٓ ٕ٘ب ثٛطفٙب اٌجٍذ اٌّؼ١ف ٚعٛف رال رىٛ٠ٓ إظٙبس ٘زا اٌظجبػ :‬ ‫ٚاٌؼشش٠ٓ : افززبػ‬ ‫اٌمشاءح اٌضبٔ١خ ِٓ آ٠بد اٌمشآْ اٌىش٠ُ‬ ‫اٌضبٌضخ : لشاءح اٌزٍٙ١ً‬ ‫اٌشاثؼخ : ٌغٕخ ِمذِخ‬ ‫اٌخبِغخ : رغٍ١ُ '‪ ma'bW‬دثٍَٛ إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف ؽالة ٔٙؼخ اٌؼٍّبء. س ٌٗ / أٔب. (عٛسح اٌفبرؾخ)‬ ‫شىشا ٌه. صالصب ‪ lajtWR‬اٌم١بِخ.... ِشؽجب ثىُ......‬ ‫شىشا ٌه عٍّذ‬ ‫اٌؾذس اٌّمجً ، رمذ٠ُ دثٍَٛ االْ ِؼبس٠ف إٌٝ إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف اٌطالة.... ِشؽجب ثىُ........................ ششوخ اٌؾىّخ‬ ‫‪ojiauJsWtv‬‬ ‫اٌغزخ : ِشؽجب -.. اٌشعبء اٌظذاسح‬ ‫إٌٝ اٌغ١ذ سئ١ظ إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف.2 ، دػٛٔب ٔزبثغ ‪ rmjsj‬اٌىبًِ ٚ‪' ma'abmj‬أٞ لشاءح آ٠بد ِٓ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، ٚ٘ٛ فٟ ٘زا اٌظجبػ عٛف لشأٖ اٌغ١ذ /‬ ‫أٔب.... عّ١غ أفشاد األعشح ٚاألطذلبء ، ٚأرجبػٗ.. عؼ١ذ أ٘ال ٚعٙال ،‬ ‫ٌطالة اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف. ششوخ اٌؾىّخ ‪٠ ojiauJsWtv‬شعٝ اٌٛلٛف‬ ‫ِغ ِشبػش اٌؼبؽفخ ِٚشافمخ اٌغٍ١ٍخ ، ٚٔأًِ ِغ اٌؼٍُ ثأْ لذ رُ اٌؾظٛي ػٍ١ٙب‬ ‫فٟ إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف. سئ١ظ اٌّذاسط اٌذ٠ٕ١خ ‪ ojiauJsWtv Nsaua'Wyam‬اٌؾىّخ............‬ ‫دػٛٔب فزؼ ٘زا اٌؾذس ِغ اٌمشآْ أَ ‪ raia'au‬اٌمبػذح ، ٔأًِ أْ ٘زا اٌؾذس ٠ّىٓ رشغ١ٍٙب ثغالعخ دْٚ ػمجخ... ششوخ اٌؾىّخ ‪ ojiauJsWtv‬اٌفزشح 8002-9002 فٟ ؽبٌخ طؾ١خ ع١ذح ‪ٔ( .... آي عؼ١ذ ‪ ojiauJsWtv‬اٌؾىّخ...4 ،‬ ‫ِمذِخ إٌٝ اٌٍغٕخ......... إٌٝ اٌغ١ذ‬ .. ِغ رالٚاد عبسٞ.‬ ‫اٌؾؼٛس عؼذاء‬ ‫ٚلبي اٌؾٍّخ ٌالؽالع ػٍٝ اٌشد اٌّزجبدي ، ٚرٌه اعزىّبال ٌٍزشؽ١ت اٌّؼشع ، دػٛٔب ٔغزّغ ثؼٕب٠خ ، رؾ١خ :‬ ‫1..‬ ‫فٍٕغجؼ ٚأشىش هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ِغ ٚعٛد ‪ mamjbrau‬ألْ رٛف١ك ، ‪٘ Wuuayam‬ذا٠زٗ ٌٕٚب عّ١ؼب ، ؽزٝ ٔزّىٓ ِٓ رٍج١خ دػٛح اٌطالة‬ ‫‪ mj'abba'am‬اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف... ‪ِ ، NAUHOIRUllIFmAT‬ؾّذ ؽظ‬ ‫رغؼخ ٚ: اخززبَ / اٌذػبء‬ ‫ٚثبٌزبٌٟ رىٛ٠ٓ األؽذاس ٠ّىٕٕب أْ ٔمٛي ، ٠ّىٓ أْ ٔأًِ أْ ٠غش ٘زا اٌؾذس فٟ ٔفٛط عّ١غ اٌغ١ذ ٚاٌغ١ذح......ِشؽجب‬ ‫اٌغبثؼخ : اٌشاؽخ‬ ‫اٌضبِٕخ : اٌذ٠ٕ١خ ِؾبػشح أٌمب٘ب ‪mawauba‬‬ ‫دائشح االعزؼالَ ٚاألِٓ. ششوخ اٌؾىّخ ‪ojiauJsWtv‬‬ ‫ٌٍطالة / ثٕبد رىش٠ّب..... ؽٍجذ اٌؾىّخ ‪ٌ ojiauJsWtv‬زمذ٠ُ اٌشٙبدح إٌٝ اٌغ١ذ ٖ...'aR'a'Wam‬ؼُ‬ ‫‪ lvrraR‬اِ١ٓ اٌؼٍّ١ٓ)‬ ‫ٕٚ٘بن أ٠ؼب ِب صاي ‪ٚ smvRa'am mabijbamrau‬رؾ١خ ٌشثٕب‬ ‫"اٌؼظّٝ إٌجٟ ِؾّذ"... ششوخ اٌؾىّخ ‪ ojiauJsWtv‬دائّب اٌؼٍُ إٌبفغ ٚأطجؼ اٌغ١ً اٌغذ٠ذ ِٓ إٌؼبي اٌٛؽٕٟ...‫ٚاٌّؾجٛة أطذلبء ِٓ ػبئٍخ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف.....‬ ‫أؽذاس ِٛاطٍخ .. ٖ..

Al-Himah Pucangsimo yang berbahagia. semoga semua teman-teman kita lulus tanpa ada yang tertinggal.. H.... marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah SWT.. oleh karena itu marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT dengan jalan belajar lebih giat . TAUFIQURROHMAN.ٖ ‫ اٌؾىّخ.. Al-Hikmah Pucangsimo periode 2008/2009 tanpa halangan suatu apapun. IBNU AMIRUDDIN -Yang terhormat Drs. M. sehingga dengan bertambahnya umur kita bisa berkumpul dalam rangka Muwadda’ah siswa/siswi kelas IX mtS. وزؼج١ش ػٓ االِزٕبْ ٌٙزا اٌؾذس دػٛٔب اٌٛص١ك ِغ اٌظالح‬FatbjRWRRamWbvrrWR ‫ٚ٠ّىٓ ر١غ١ش آي‬ . فئخ ا٢ثبء اٌزبعغ......‫دخٛي اٌؾذس ِٓ 6 ، عٛف رّأل ثم١خ ِٓ لجً عٛلخ ٚشؼش ثٗ.. karena kita semua masih di beri kesempatan hidup di muka bumi ini dengan menikmati segala fasilitas yang telah di sediakan di atasnya.... إٌٝ اٌغ١ذ / اٌغ١ذح..Ag selaku Kasi Mapenda Jombang -Yang terhormat Bpk H. SAID ZAMACHSYARI selaku Kepala Madrasah Tsanawiya Al – Hikmah Pucangsimo -Bpk Ibu Dewan guru yang selalu kami hormati dan taati -Segenap tamu undangan.. ِؾّذ... Hadirin dan temanku yang berbahagia Baru saja ujian akhir tahun kita lalui... عؼ١ذ فٟ اٌشعبء‬ ‫2. ٌؼجبؽ فٟ دػٛح طؼذ ػٍٝ خشجخ اٌّغشػ‬ ‫اٌؾؼٛس عؼذاء‬ ، ٗ‫ اٌذ٠ٓ ثٓ. MOHD.‫ٖ... آي‬ ‫ فٟ اٌشعبء‬RvbbW ‫أشّذ‬ . ػٍٝ رشؽ١ج‬mjrabbvt ٟ‫ٚا٢ْ ٔأرٟ إٌٝ اٌؾذس فٟ اٌزطٍغ إٌٝ ٚع١ٍمٟ اٌّؾبػشح اٌز‬ . الٌغ١ذ‬ojiauJsWtv ‫3... ػٍٝ اٌشعبء‬ .. Puji syukur yang tak terhingga.‫ اٌؼٍّ١ٓ ، ٘زا اٌؾذس ٌٍؾذس ِغ أفؼً... سئ١ظ ٌغٕخ إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف..‫ٚٔؾٓ وذٌٚخ ِؼ١فخ ، اػززس أوجش لذس ِّىٓ ِٓ أٞ خطأ‬ EDIT SAMBUTAN INDONESIA -Al-Mukarrom para alim ulama’ -Wabil khusus Bpk KH.... Hal ini merupakan rahmat dan innayah dari Allah SWT yang di berikan kepada kita semua.. serta sahabat-sahabat tercinta keluarga besar MTs.

Kita berpisah bukan untuk bercerai berai tapi perpisahan ini akan membukakan jalan bagi kita menuju kesuksesan.. Tanpa maaf dan restu Bpk Ibu guru akan memberatkan setiap langkah kaki kami untuk menggapai semua cita-cita kami menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan negara dengan ridlo dari Allah SWT.selanjtnya selesai EDIT SAMBUTAN INGGRIS -Al-Mukarrom the scholars' Mr KH-Wabil special. Bapak ibu Dewan guru yang kami hormati begitu sabar dan ikhlasnya Bapak Ibu guru dalam memberikan ilmu pada kami.. Hingga segala kekhilafan di hapuskan dengan pintu maaf dan saling mendoakan.. M... H. mohon dengan seikhlas-ikhlasnya... TAUFIQURROHMAN. . marilah kita buka selebar-lebarnya pintu hati kita semua untuk salaing memaafkan.. Hanya untaian do’a kami mengiringi semoga Allah SWT membalas setiap amal Bapak Ibu guru dengan berlipat ganda sehingga menjadi amal jariyah. Mrs.. Amin YA Robbal Alamin.lagi dan menata diri dalam mengarungi kehidupan ini.... Bapak Ibu Dewan Guru.. Maaf Bpk Ibu gruru untuk kami semua.. Al-Himah Pucangsimo happy. Harapan kami dengan perpisahan di malam hari ini. mudah-mudahan menjadikan pengalaman dan pelajaran bagi kita semua. SAID ZAMACHSYARI as Principals Tsanawiya Al .. Tiada Titah yang tak dapt dan .Hikmah Pucangsimo Mr.. and friends of beloved family MTs. dan tahun begitu cepatnya berlalu.... Temam-temanku semua yang selalu kami sayangi Tanpa terasa waktu telah bergulir begitu tepatnya hari berganti.. Suka duka manis dan getirnya berteman telah kita lalui bersama.. jangan sampai melanggar aturan-aturan negara Indonesia tercinta ini.. Ag as Kasi Mapenda Jombang Dear Mr H.. namun kami tak mampu membalas jerih payah Bapak Ibu guru. Akhirnya. Ibn Amiruddin -Dear Drs. Mohd.. Tiga tahun sudah tanpa terasa kita mengenyam bangku sekolah ini. kami atas nama wakil dari kelas IX. bulanpun menyingsing. Board-teacher who always respect and obey our -All the invited guests....

Al-Hikmah Pucangsimo 2008/2009 period without any hindrance whatsoever. ِؾّذ.. bulanpun dawning. YES Robbal Amin Alamin. Mrs. Finally. teachers. Ladies and my friends who are happy Recently we passed the final exam year. Sorry Mr. ثٓ اِ١ش اٌذ‬ gvtrauJ ٟ‫ وبع‬mawauba ‫ ، ِؾّذ ؽظ وّب‬AUHORUllIFmATN . let us always haturkan presence of God Almighty. therefore let us give thanks to the presence of Allah SWT even harder way to learn and organize yourself in this living life.‫ عؼ١ذح‬FWtam ojiauJsWtv ‫* ػّبْ ِشبسوخ عّ١غ اٌّذػٛ٠ٓ ٚأطذلبء األعشح ِٓ إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف اٌؾج١ت. Temam the girls all that we have always loved Without feel the time has rolled out so precisely daybreak. please with seikhlas-ikhlasnya. Only our prayers accompany strands may Allah SWT replied to every charity Mr.‫ فزشح 8002/9002 دْٚ أٞ ػبئك ػٍٝ اإلؽالق‬ojiauJsWtv ‫األؽشاف اٌزبعغ اٌظف. Mrs.ٖ . and the years went by so fast. No Commandments are not dapt and finished selanjtnya .. teachers in providing the science on us.. teachers with doubled so that a charitable jariyah. Mr mothers Council we respect the teachers who so patiently and ikhlasnya Mr. Three years already without us mengenyam feel this school.‫آي‬ ‫اٌغ١ذ اٌغ١ذح اٌّغٍظ ٚاٌّؼٍّ١ٓ اٌز٠ٓ ٠ؾزشِْٛ ٚ٠ط١ؼْٛ دائّب ٌذ٠ٕب‬ . not to violate the rules of this beloved country Indonesia . but we can not reply to toil Mr. It is a blessing from Allah SWT and innayah that is given to us all. EDIT SAMBUTAN ARAB ' ‫ اٌؼٍّبء‬mjrabbvt ‫ آي‬ٓ٠‫اٌغ١ذ ؿ . آي‬ ‫ ِٓ هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ، ألٕٔب عّ١ؼب ال رضاي رؼطٝ فشطخ ٌٍؼ١ش ػٍٝ ٘زٖ األسع فٟ ؽك اٌزّزغ‬mamjbrau ‫الٔٙبئٟ ٔؼّخ ، ٚدػٛٔب دائّب ٚعٛد‬ ‫ / إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد‬mj'abba'am َ‫ثغّ١غ ٚعبئً اٌشاؽخ اٌزٟ رُ رٛف١ش٘ب ػٍٝ رٌه ، ِغ اٌزمذَ فٟ اٌغٓ ثؾ١ش ٠ّىٕٕب عّغ اٌطالة فٟ إٌظب‬ . because we all still given the opportunity to live on this earth to enjoy all the amenities that have been provided on it. hopefully making the experience and lesson for us all. عؼ١ذ‬ ‫ اٌؾىّخ‬ojiauJsWtv -. Father Mother Board Teacher. gruru for us all. Mrs.Infinite grace. Like grief sweet and getirnya friends we have been through together. we on behalf of the representatives of class IX. let us open wide as all the doors of our hearts to forgive salaing. may all our friends graduate without being left behind. We split apart not to get divorced but this separation will open the way for us to success. Until all the oversight been waived by the door of forgiveness and pray for one another.. Our hope with a farewell at night...‫ػض٠ضٞ ، اٌذوبرشح‬ Nsaua'Wya ٓ١١ٍ‫ ثٛطفُٙ فبػٍ١ٓ أط‬IAmASFolAlO ‫ػض٠ضٞ اٌغ١ذ ٖ. Mrs. Without forgiveness and the blessing of Mr.اٌٛاثً اٌخبطخ. Mom teacher will weigh every step our feet to reach all the ideals we uphold the values of religion and state by ridlo from Allah SWT. so that with age we can gather in order Muwadda'ah students / IX grader mts. ششوخ اٌؾىّخ‬ ..

. ٔؼُ‬ ‫اٌؼٍّ١ٓ اِ١ٓ ‪... دْٚ ِغفشح ٚٔؼّخ اٌغ١ذ اٌّؼٍُ أِٟ عٛف رضْ وً خطٛح ألذإِب ٌٍٛطٛي إٌٝ عّ١غ اٌّضً ٔزّغه ثم١ُ اٌذ٠ٓ ٚاٌذٌٚخ اٌزٟ ‪ ِٓ bWbRv‬هللا عجؾبٔٗ‬ ‫ٚرؼبٌٝ..... ٚثظشف إٌظش أمغبَ ٔؾٓ ال ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌطالق ٌٚىٓ ٘زا اٌفظً عٛف ٠فزؼ اٌطش٠ك‬ ‫ثبٌٕغجخ ٌٕب ٌزؾم١ك إٌغبػ....‬ ‫‪ Natat‬اٌفز١بد أْ عّ١غ ٌمذ أؽججٕب دائّب‬ ‫دْٚ ٠شؼش أْ اٌٛلذ لذ خشعذ ػٍٝ ٚعٗ اٌزؾذ٠ذ ؽزٝ اٌفغش ، فغش ‪ِٚ ، rjRauwju‬شد اٌغٕٛاد ثغشػخ..‬ ‫ٚٔأًِ ِغ ٚداع فٟ اٌٍ١ً ، ٚدػٛٔب إٌٝ األثٛاة ِفزٛؽخ ػٍٝ ِظشاػ١ٙب فٟ وً لٍٛثٕب أْ ٠غفش ‪..lvrraR‬‬ ‫األة ٚاألَ اٌّغٍظ اٌّؼٍُ ، ٚٔؾٓ ثبٌٕ١بثخ ػٓ ِّضٍٟ اٌطجمخ اٌزبعؼخ ، ٠شعٝ ِغ ‪ saWrmRas...‫اٌغ١ذاد ٚأطذلبئٟ اٌز٠ٓ عؼذاء‬ ‫طذس ِؤخشا ٚٔؾٓ فٟ اٌغٕخ االِزؾبْ إٌٙبئٟ ، ٚ٠ّىٓ ٌغّ١غ أطذلبئٕب ػٍ١ب دْٚ أْ رزشن ٚساء٘ب.‬ ‫ِغٍظ أِٙبد اٌغ١ذ ٚٔؾٓ ٔؾزشَ اٌّذسع١ٓ اٌز٠ٓ ثظجش ٚ‪ WrmRasuya‬اٌّؼٍّ١ٓ اٌغ١ذ اٌغ١ذح فٟ رٛف١ش اٌؼٍُ ػٍ١ٕب ، ٌىٕٕب ال ٔغزط١غ اٌشد ػٍٝ اٌىذ اٌغ١ذ‬ ‫اٌغ١ذح اٌّؼٍّ١ٓ.saRaWuJ‬‬ ‫ٚأخ١شا ، ال اٌٛطب٠ب ال ‪ٚ bawm‬أزٙذ ‪... ِضً أطذلبء اٌؾضْ اٌؾٍٛ ٚ‪ٌ JamWbuya‬مذ رُ ِٓ خالي ِؼب ، ِّب ٠غؼً ٔأًِ رغشثخ ٚػجشح ٌٕب عّ١ؼب... فمؾ طٍٛارٕب رشافك فشٚع هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ لذ أعبة ػٍٝ وً اٌّؼٍّ١ٓ اٌخ١ش٠خ اٌغ١ذح اٌغ١ذ ِغ اٌؼؼف ثؾ١ش ‪ uabWyam‬اٌخ١ش٠خ.. Jbjbj -WrmRasuya‬اعف اٌغ١ذ اٌغ١ذح ثبٌٕغجخ ٌٕب‬ ‫عّ١ؼب. إٔٙب ٔؼّخ ِٓ هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٚ‪ Wuuayam‬اٌزٟ‬ ‫رؼطٝ ٌٕب عّ١ؼب ، ٌزٌه دػٛٔب ٔؼطٟ ثفؼً ٚعٛد هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ اٌطش٠ك األطؼت ٌٍزؼٍُ ٚرٕظ١ُ ٔفغه فٟ ٘زٖ اٌؾ١بح اٌّؼ١شخ ، ٚػذَ أزٙبن لٛاػذ‬ ‫٘زا اٌجٍذ اٌؾج١ت أذٚٔ١غ١ب ....saRauumuya‬‬ ... ثبٌفؼً صالس عٕٛاد دْٚ اْ ٠شؼش‬ ‫‪٘ tauJauyat‬زٖ اٌّذسعخ. ؽزٝ رُ اٌزٕبصي‬ ‫ػٓ اإلششاف ػٍٝ ثبة اٌّغفشح ٚاٌذػبء ٌجؼؼٕب اٌجؼغ...

.08&.68.73 2.3  $..9.3 09:.3..%.0../.25.2..3%.8:!43/4!08.7.3.3 /8..3 !:74704 .5:3 .3.!.3.2-:9.07.- !:74704 05..9..3 $ 05.9..407 0:7.--.3...3..$.2.:2. ":7.07.7..98:.320.30 :.:907.9.23Å 7.3/8.30 502-.3$./73.5.3/..3/5253405 8:7 -/:.9.9.28..5.22:..98:.3 8.5.9 9.9 !.3!:74704 %../.9-0:25: -079.3 .3.2472.3 90.397033 .2-:9..:7.2.3 K.39703  07..3 -07905.3.80. ...888!43/4!08.2.22.1.28.39703 ./.397 :23/.68.3/43.2..9....39.3/2:..3:9..2.3 K../73.3/.3 !02-.:168079.2.39.3!03..390.-.8:!43/4!08.5..98079.8.3.3./ 3:8.3/03.7..25..3 &39:203.2.Å..7. .52:.3 !:74704/.22.37:8$.$..3.7.2025././7./.3 K.:3..9 . $.3-07-.397 ./:8..2-:9.3 ..3.3.202-.3./7./7.3:5. ./7.3!:74704  $.74. -:./7..7.3..3/.2::3/. ":7 .:3:./..2472.2.80.."4/7.1.9.3 K.2472.0 /..2-:9. 83..32.-. !7...3!:74704 /03..9 ....764"./.397 ..5.3%.2/2443.3.76.9.9:7...3 405 # .39..2-:9..397 .9.35079..3.-.- :.76.3.7.9.305./73..:3  5.. !:$::79.37. -..2:8:8 8079.../2:.7.:23 8079.. .3#1..397 ..3./7.%.- ./73.-07:9      !02-:.3  $..80:7:7..3..%.3$/4.8.9 .340$/7 94:77.3.5..3.397033 .9.3.7.80-.3/.397033 . K.39.-:.68..7.-.3.7$033 %.3%.../73 .::.%2:7  !03:9:5/03.8.3.$% . 07:5. 803..:89:8 8007.2..  $.5:78/ .3 $ 05../.3-.3.3.83.5 83./.3 05./.7./73 .3.3/-...::3:3.9...::.3./7.2.3..3.!.9..2.9 07:5.3&2:240 :.3.3./73 ..3.3405 78  # .3 %.././7.23 $.3$..9.8:303 05.9:77././../.Å %.3...28..7.9.3.7..3.../..8.305././.:23543/4508.888 !43/4!08.203::.7 %7..2-:9.503003..3.".35.2472.-.9!:74704  !03.28024...37:8$./.9 ./7.07.. !03.8./ /.3.3/03.2-:9...3/. 07:5.8.3.37.$....3.3/2:.-0..3 -07905.9.39.3./03.28../..30-....07.9.3&22:9..9.3/4308...9:/03.$003.30 !7. 8.34.76.2-:9./03.38.- 2.988:33.3/8../$ .2.-. .2Å ..0 /.3:93..9.3:9.3../.305.7.93.3.3 8.

0:7.:3 -07905.3/03.:3...: /./..39790.30 .3 .:3...3/807. 0 /.3 /.3/8.3.9./7.2.9:./73 .3.22:.../:8..3 K.3 03./73.9././...3:3:3./73. $.4 ..$8.9.3/2443:39:2.9./..397033 .7742 .3%.9!:747045 0$:27.3!:74704 9.28.3!:74704 05.3:9.28..8:!43/4!08.30 .742.397033 .3 !03.25.2-:9.3$8..9. .37:8$. -08079.39...3.507. .07..503./ .7.880.3.9..8:!43/4!08.340-0.3 K.503:9:5. ./..3!:74704%.3.397033 ...3!:74704 80./7.3.880.3-.07.3 -07905.07.: :.3..888!43/4!08.5 .72-3..3.9.3 !43/4!08.3 .07.2472.8. :.3./7.9 $0-0:2.28..22./:8.9./73..30 40:5.307-..570/..30 40!03./.1 ./.:05..9#.1.9.72 $4-:.8. ..39790.::.98..3%.3-::47.2-:9.3#1.-07..2.307-.3..7.5 :.2.3.2..3 /03./.3#1.3.7.9.203072..3.3/-.. 07:5.3 24432.3  .%2:7 05.3 $/4.3 .:8 .8.2-:9./73 .3/4 ..3405  :..22. !03.7..30-../7./ $ $48 05.7.8:!43/4!08.:3  %072..:3   O !07.. 2.80:7:7./7..:74--#::3...38.78.3!:74704  .07.3.3..39703 # 0:7.3 ./.3:9....38.74 .39790.742 ..397033 .:2:..27.

2./3..:1.

.

116..2994706 .3!! 3 . ..:2:.6..!.2: .88...9.39.:27 -  ..2.

3.2472.. -.9 #0../. -- !#!# !#!$&&$$ $.2 .3-: -::7:.5.28.3 70.3  .5.3.3.

.3.27.2.2-:9.739.-078.25078.9...83. -./.2-:9.3.35079. 0.38.3.3.-07:9 !02-:. 50758./...9 -..2...  $.3.3.83.37.3/. .34070.802:.9./..:39:2033.2.  &.390.39.2.80-.250758..2.3  $.38:8:3.3.39.70.2. ./7 . 2. 9.. -8..3..25.7.3-: -::7:.5. 8.05. 9.2..80/07.3.2..-078::705.3.5..5..:3.2.. 203.8-07.3  #.0..3.3/.2.3033 $:--.3.7:8-0758..!079.:/..3 $.3804.39.3033  .907.7.2-:9.2-:9.3:93..7.2 7.:5:3.3 ::8 804./.808..9 .39.3:7: 337.9.33  .%:.8.3-078.2.2.7.3 70./.7.5.2.9.2.35078.7/4 &39:9:.3./.2./.. /.23:3. 3.2.88.2:35./0220.7./2.2.28.3../.2..370.22:.8 $& ./.88.  02.9:2.50758.3.9.3-::7:  $.3/2:..39.9.22:.2. 803.3 902.9.307.2. 8.7.-..5:38:8:3.902.8.80. 8.3033.0.37.38..3.8007.3..8.. 9.370.-078.2.9. -07:25: -078. /.7.8  4.9...3/..7.3.9./.9./..-078. 9.2-:9.3:9../.

5.7.2.93-0758./738.2#48/$.3.9.: -0.3 80-0:2 ..3907472.-::7:#0934:2./4. &39:9:..3033/03..2-:9. 80.2-:9. 9.7.31...5.33.3 $.2.3/03. :9 9070-/.3 /.7 $024. 8024.%:..3503:0.3-::7: 23  ..3 /.3/..3..2-:9..7.0.3..3 .5..25..3 7.9/.33.8.:7:  %072.5.3-:8.8.3/525340. $..202-:..70.9907.3  $.25078.2..: 909..2 50758./-.9 -: :7: 203.8.3 8.3202-... 9.3 9::8 .3 &39:..88.. .. .3 503: 08.5../4.3 $0.8.3.2.370.3. -2-3.2-:9..7./539.. 2.390../738.2:3 -0.3 07..3 ..-07:9. &39:9:.. 70.7..3202-2-39.99.8/.. :9 -078. 8.3 /.3907472./.7./..25.303...5..3-0703.25078.0.3 70.2 ..2. /.3/8./.280-.3-.78/ .3 -0.3-07:93./73 80. /03./ 030 /..8 &39:9:.870.3:93. 9.::7:.3-::7: 07.2.%072.9.0.5.8.3 /..5 202-07.3 /-2-3 8073 202-:.2-:9.3 :..3.-078.-./03.25.3203072.2.9.2.39.2-:9.89.3033 /02.393 .80./4.9-0.3 -: :7: .5.9 -.3..5..3 .2.2.:5:3 907.8.203.3 4.9.3.780.2 9:9:5 /03.8 202-2-3 .-078.: 8.78/ .2 802:..78/ /02.3503.5.3 2.3/0/. 3.390.3907..25078.38.3. 9./03.2-:9./.3..7.8/.2802:.78/ 2:/.7 -: :7:.8:9:39:20:5.::.3 90.3/. 2:/.3803:2.3-0793/.-:8.3-2-3.9.7.97.7/.39.%:.9 -072. /.3 -:/05.8  02. .80.7..3907472.3907.3.5. .7-::7:.3/.80.:.340..

3..7.5.224432..// .9 $0..250758.5.:8:8405.:8 2032.3-::7:.202-:.3  .88.3/2.7.38.9.2.880.80.3/804.3.2 5078../. /4. 80.38.7.8 $& 203:.88..3/.703.../. .05.-.9. ..38079.7 -08.2 /.. 50758.3-::7:80./73 .7.8. 9.393.3-0703.3 ..3/.. ...8 $0-0:23.5./.. .8 . 9.38..3:8. 5:3.25078.:..3.9.3 80/./.3503.3 8.2-.224432.3  &.3:93../.3 503//. /. ..92...3-2-3.5.5/.3 .8  .303040. 0.3 8. 5.2203:9503//.7.:39:9:.99. 203 02.1.29/..-.3-07.2..380-08.3/..73. /.5.2.9. 202-07.2..3/.3-.5. .7.390.3.3-::7:-07.3.3.75. 7.7.39072...3:7.2.503.2 2:.23. $0./.72.83.3 -07/7 8003.5.5...3/.7. :.8 80./.:.-..3 9072.9 /.5.-.3 3 . 3 90.5.5.3-::7: . :39: 203072.3 88 0.350758.1/./.280.-8.305. .3 -078..3 80-.2.2. .. 503./...

  &&   &&&  &&  & &&&  &&& &  & &    ' &' &' &&&& & %&& &  & &'& & & & & & & & & && & '&&&& & &&& & & &&&& &&&&& &&& &&& &&' &&'&& &'  & &&&' &  && &   & &' &  & && &' &  .

7 &' & && &&& & && & & & &'&&'& && &&&&' & ' &' & && &' &&&& &&  &&& &   &&& & & && & %&&&&' &&& & &   & &' & %&   & &&&  & && && &&&&&&& &&#48/'&&& & &   &    & && && & &&&& & & & & &&   && &  .78/& & &.78/&  &:2. & && &  & &  &       &  & & &     & & & $:--..7#0934 &&& & & &&& & &  & & &   4207442    &  && &&&'907.78/&    &&& &   &&& &'&& & &.8.7/4&  & & && '  &        &   && &  & & & &  & &&&.78/ &&&&&&&.

   '& & & & && & && && &&& & &'& & & &&&&& & && & & & & & &  & & & &&' &&& & & &  &'&& & & & & &&& & && & && & &  && '& && & &&& '&& &  .

 ¾€ ¾½ n fn . - f ¾f° .

 f° . ¾¾f– €¯ n @ fn   @f°. f° .Jf¾ ½ €f n f nf°n° ¾ €€ ¾f - ¾€f°– ¯f¾€¯ fn Jfnf¾¾ ¾ ¾ ¯ f°  fn .¾ @ fn  . ¾¾f– €¯ ½ ¾ °f ° f€€€ ° ¾  . Jf¾ nfn¾f¾f fn f¾ f–f° – ¾ @ °f .¾ @ fn f°¾¯ f¾ ¾¾¯f .f ¯– ½ nff° °.¾ @ fn ¯ °  f ¾f° – ° ¯ ° € ¾n¾ f€f – °–f° ¾½f € €¾©° ½f ¯f ¯–¾½ f¾ fnn ½f½f ¾ ¾½f  . f– ¾f nf f  ¾€f ¾f° ¯–€¾ ¾¾°–¾f° ¯ n°¾f¾f nf°–f – ° f ° f€f n ¯°–¾n–f f°–nf¾¾€ f ¾f° ¯ ¾€ fn ¾f° ½ ¾° ° ¾  f¾– ° ¾n °°¯ °°n ¾f ¾ f¾ °¾ €€f¯ff° n¾ ° €  f¯°–€ ¾ °¾ f¾ f¾ °¾ °¾f° fn ¾ f° ¾– ° © ¾f° f–  °¾ f f ¾ ½ff € ¾f €n°°°– f¾ @ n¯½¾°€  °° ½f°–f¾€¾  ½ °°–f °½ ¾ ° °f f°n  . 9 ¾" . ¾¾f– €¯ °   .¾ °¯ff¾f° "  °– ¯ ¯  n¯ n f– ¾€¯ fn Jf nf¾¾ J f¾¾ °¾° – f°n €. ¯f¯¾ f– fn ° °f . f° . ¾¾f– €¯ n nf¾¾  9f –   f – °–  f  @¾ n¯½¾°€¾¯½  °¾¾f€ °°  f€¾¯ ° ¯¯ f ¾f °  ° n¾ n¯ € °° f © f € °°° "  °–€ °°  @f°€ °° °°¾f¾ f °n – °–n f– ¾f ¾°n ¾¯ f° f¾ ¯f ¾ €€n€– .¾  f f¾ f¾¾f € ¾ f f½f fn f¾ °°–f° ¾°n  – ¾f– f½f °n f° ¾°n –¾¯ ¯ ¾ f – € °¯f ¾ fn nf¯ ½¾ f° f°– ¾½ ¾– f°n f°  n°– fn¯½f¾¾°f° nf° J f f ° .Jf¾ ¾f¾ f °n ¾½°¾ €¯. Jf¾ °  . ¾¾f– €¯ ½ ¾ °f ° f€€.

  f¯ f°ff f¾ 88.88.38. .. 8.2. /..3.3.902.9203..7.8.3-07-.5.880.0$ 0$ 0$%2.9 .804..:33 %.2.9 .3 ..3080.3-079:.3..739.-078.:.33  $0.2...3907472...2.9%:.50758./.7...2.:7:.5..9..9.3.5.38.703..-0758.9::8/.2202-2-3...3.9./.!.3/-07 0-.3902.5.3.3902.9 3.2203// 8.39:..9075./.3.¾@ fn ¾ ¾ °n°f° °f° ° € °– €°– nf°f° fn°–°¾¾nf¾f¯f f°–f° f nf¾ €¾½ n f f° fff ¾¾°– f¾.8.7/.3 .9.3.38.3.3 902.9.$04.7.3.203.5.9-.9.. f° ..2-4 .38..203079.98..3:9.:2 $0.f° . .:.f¾  f½– f¾¯nf¾½¾¾ °n f–f° €f f½– f° f°  f¯ f°ff f¾ $&%!#!$&&$$  ...3343/02.3802:.2.3 .280. 9.9.7/804.3 902. 5.88.40/45..9.38:80880.3.3-::7: 8079./.79 /.25..05. 9f  ¯ °"½f ¾f °½f¾¾ - ° ¾ €f¯¯ °fnn ½ €f ¾½ n€ ¾ °¾ nf f ¾f° – ° ¯ ° ° fn ¾  °–¾¾f f° ¾–  f ¾f° ° ¯ ° f¾f½ fff€f n ¯°¾f€ °°¾f¯ f f ¾f¯ ¯ °©°– ¯ ff¾½ nfn  –¾nf¾¾ 9 ¾  ° f€€¯f f° € ¯f ¾ °¾nf¾¾–¾nf° ½€¾ €f fn°– nf°f° – f°n f°  n°€.920.39:2.8./.3 80..:7: .3.97. 9/.95.203.4 .7.2.3 9/.27.880...3.3/.3.9.3.39../73. 7 - !079.3.5.3.:  :.7 3.3804..3 /4.3-079072..5909.0.3.2472.3203.3 902./.7.9.7. $:3:-07.¾ –f ¾¾€f J nf°°– f°°–.:5:33899:8503//.5.3802:./.2.58..9.902.:39:902. $! .5..3.9/-07.././.2. $! .5.280-.3804.3/03. f° ...2: .802:.7$!3  :/.2.3.  !079..8203..../804.3802:. 9.3802:.5.907.940::8..8:/..3:39:203.50758.380..3 90.5.3$04./03..9-07:25:-078.¾ .35:8::70.5.5.35:8::70.3.902. 80.38. 5.20..9-07:25:-078.3.203/4.9./.357.3  7..39.30- 93 -.2.203.9./7../.703.905.././7.3/.-07804..8/03.38.30503//..3. .:-:.2.5.03..  %:8.3907472.9-.7/804.8. .739.9%:.3.2.83.9.3-07:/:4394!/..7.8/.3802:..:3. 2:/./:..-.3805..9902. 47.9..703.:7:.3-.8.:39:/.3802:.8.33..2 07.2.25:3/.2.5073.8.50758.9:7: :7:80.472..:3...  !.

:203:.. .2&.2203// 8.390.9.3902..3.2 07.203079.:39:902.58.9./.50758.9.3802:.3 7..2472.2 . 2:/..:1. 8.03.8.2..-07804.2.3.88./:.9.3/03.703.5073.:7:802:.3 .9.3 907472..7/.38. /.2: .3.5.3/-07 0-.9075./73...:7: .802:. 4..20..7.3.3 902.3/...9-.280-.: :.39.9-.3-079:.5.8/.3.8..9 . 80.:. 05./03.9.8/03..3-.2.9.3-079072.9..27.3802:.7/804.902./....!.:-:.902.-0758.%8 2..203/4.3 80.920.3:39:203.9203.3 5./.5.30- 93 -.3802:.3/. .3802:. 9/.2.42-.3907472.9.77425..3 902..:33 %..33.5.3 902.2.98.5.  .9902.. ..7$!3 :/.3805.503/.380.:39:/.8203.3824 .3080.9.-.8.3802:.9 ..5909..7 /804.:5:33899:8503//...3 .9.25.7.203..9::8/./.25:3/...3.3.$04.39/.30503//.2.!:.3.38.3...5.5..3..9 .8.5. 0. .-. $:3:-07.38.5.-078.97.5.38:80880.33 $0.88.3.0$ 0$ 0$%2..2202-2-3../.9/-07..7/4..7. 7:.5.:27 - @-- :.:7:.:7:.472.3:9.3802:.8:/.9 3.3.

7.0:. 802:.. .7%8 2.7.39...9.3.3:7: .3-07-..-.-08.3824.3.!:.2::3/.22:...9 20203: :3/.3. 9.9 8.7. 88.7.8079.33.55.39.5.9:7. .8.38003./7.9907. 9.-.39.$%/03. 05.9./.3 $079.//.9. /.30. 803...:16 /.3 :.3.  !:8::72.-:/0..3.

....503:93..7:..23  %..73 !079.......:502-.3 09..3..#4--.22..:7.5.#4--..:2". 71&88..9 .. .5907.. ":7 .20..39.!:.98:..280..5:. 02.84.. 23.:5.:3:3.!0307.8.!02-.!.2..3 0/:..38:8:3.38245074/0  /.. ./..9..9.3%.!02-:.305.3202-. 8.23  83.3.380.2.3.2909.1../$ $003.--08.7..98079..7../. 0025.88 %8  2.39.9!7./.-.!02-..50:.9 8079..9 23..7.5.

9 0/0.2-:9..2..25.3 8. !:.340.3 09::897..503/..307.8898 2.2$.5.3824 003.3/8.2-:9.2..3!03:9:5. #8 %& "&##  0802-.

95. .9. ..3.3.8:8:3.4 . 5/..9.5..3 8024..3/03.3/. 3 /. -078.35.. 8. .3 &22: ":7 ..5:3 . -:.7.. 3 9.7.3 -.3-:802:.9:..3 8024.9 -07..5.3.5.7.2..25.8:.3.5.79. .7.....3/..7.3.3.3/.7.9-0703.  .2. /03. 02.28..

98:.3503::8: /.....3 .32.3:9.73...7.7.30 2..:9/03.3/-. %072. ":7 .3..8 ...3502-.9 .9.3..3 ..340$/7.5././: .5...39..

/. 05.7 9. /03.38.3.$/7..

.3.340:. /8...3:9.30 502-..3  .25.77425.3.3%.....3/8.7...

/.-: 05.5.

.9.30  .88.. .39.7..3...3 ./..3  %072.25.3   .. !0307..9:57.5 /8. 05..7...-07:93...-: /8.8/8.3:9.71&05./.5.3.

$8.!:../..3824  05.88%8 2.

/.505.%8 2.3.3824/2443:39:202-07. 05./.88.5  $/8.3:30472..95.../.!:...3 05..3203025.9.$8/8.3  05.

3-07-.80-.7.5./0307.38243803.3.!:.39...3  05./73.3824 05.390.9..3  .920373 8024.9..2-:9.2:.3/2.%8..8 50307:8507:.31.8..3 2.7..7.3203.8 05.5./.8.3../03.3507.5   $/8. 2.!:.8..2-:9.3./7.!:...3-072.3.8898 2.. .-07. 808.380...   .203..8.3-..5003.:7/0./2:. 8.2.:3-078./.9/.2-:9.7:/.38..7.3824/2443-07/7 03./50740 98 2.

9.33.!:.7.3897. ..3  02. 509:.0.3:3   ../.3824 05.5 " #/8.5..-: /8.8:.85.30 .3-07-....7.3/840447-08079../.4290%8 2.8/5078..9.3../73..3 09:..5:8 05.

@¾ ¯f9nf°–¾¯ ½ °f fn° ° f f€f % ¾ f¯°f¯°% @ ¾f¾¾ nff°¾fff° – °–¾  f½½ .5.7742 05.3  @- ...37.3.502-.3.3/4 ..7..280-.$.0.23 . :3.f° @ f °–@f 9 €fn .7.39.07.7.8.39 3.:/8.f¯f %¯° ¾ ff¯°%   f¾ ¾ f n¯½¾°€ ¾¾¯°°– ¾ ½ °°– n° f °–€ ¾ ¾€..1..7./02./.../.. 39.380-.8::72. $0-./.@¾ ¯f9nf°–¾¯ f .3.2..3  .3/3.74-- .@¾ ¯f9nf°–¾¯f½½  ¾½f¾ f° f°fJ@ff°½ ¾ °n nf¾ @f€ °°ff¾– f°n f° ¾f ¾f nf°€€ °f°.3/8..2/:.7...1.25. f¾.  .5.8...340 :.¾n°n fn ° f€° – ¾¾° °  € ° ¾€ €f¯€. -. 9°n½f.780..f¯¯f @ €f¯ € ° ¾ f° ¾€ ¾ ff¯..25.... 24432./...73.f¯ ¯Df¯f  f ./03.3.8.9:9:5/03.f f f¾ °¾.5.7..39.2.f½ ° f¯ f°– f..-0.380-08..9907.7 -08.

.¯¯ € @  € ½¯f. – -° .f €-D¾ °¾.f½ ° f ¾ @D.D.¾ ¯f 9nf°–¾¯ J n¯  n¯  ° ¾ – –¾ n   ..

 f° ½ €¾ °nf°°¾¯fn   % ff% @f° . f° .¾°–$ ° n° @¾ n¯½¾°€ °¾ nf°¾f ½ €¾ °nf° ½ f¾ ° f¾€.¾ f  ¾½ °¾ °–  fnf f°D¯¯f .

 f° n°¾ ¯°°– f .°°°– °¾  ¾€€¾ f° ff  f °– ¾ ¾€ .$   ¾f nf°¾   ¯$   n¯  .

f¯.¾   n¯   . $.°°°–  °f @f f °–¾f   .¾     @ .$.

   J n¯  .°°°– °¾   ½ €fn n¯¯ @.

f f€-D ½¯f¾ °¾.  . f . °½ f¾  @ 9f °¾.¾ ¯f9nf°–¾¯¾ff¾f¾ €¾n °n f° n¯ ° – ° f°€°f°f¾––   ° ¾f f½½ @€f ½¾f f¾f n¯ n¯½ ¯ ° ¾ ¾¾ °nf € – °–   f €.f f¾f ¯f@¾f°ff9nf°–¾¯ @.@¾ ¯f9nf°–¾¯  @ °¾$¾°° ½ f¾ f n ° ¾f–  @.¾ ¯f9nf°–¾¯½ f¾ ¾f° ½ J€ °–¾€ ¯°f° ¾ ¯°fnn¯½f°¯ ° ½ € ° – ff¾ ° f°  °.  . @f°   @ °  ° ¯¾¾°.@¾ ¯f9nf°–¾¯ ¾ ½ fn €nf . n¯  ¾ °¾.

$.¾   °½ f¾  .f¾¾O @.

¯¯ .

@¾ ¯f9nf°–¾¯ @.  .f¯f°.

.7742 . °½ f¾   ° °–  °€  ¾ €  nf° ¾½  €€n ¾f° n¯ ° ¾f–   ° ¾f f½½ - n¯  °°°–€f ¾ –° n   .f¯   @¾ n¯  f¯ f f¯°  °€  °nf° €fnf  ¾ ¾f° ½ ¾¾°€–f €¾ ° ¾n¾ ½f  J f¾¾ f½– f¾¯nf¾½¾¾ €f°¯¾f  @  &&&:.503/.3& & !:..3824 & && && & && & &..&42-.

&  &&&' .

3824 && && & &&& & & &&   &'& &33.&& & & &'& '%& "&##  & & && &&.:7. && !:. .  &  84.9:7. ' &   &!:. :.& &&.. &!:.3824 & && && &.3'& & %&   .1.9 .:2&'' & && && ' &&  & &&&  & && & & && & & & &'& &&  & & '&'&   && & && &&& && &&& 71 ... &&#4--.3824 & & & && && .3&&& & #4--..//.503/..9907..

3 -.. & && &  & .& &  &&' &&  & && & &   &&   & &&  &&..

& & &&& & & & 9../:&&:8: & & & &  & & .

 & & & .

& &.

.&:.3824 & &&&& && &&& &&  & &   &&&'& & & .7742 &  & & && && &  & &    & &   & &    &  !:.

3824%8.&   & && !:.3..3824 & && && &&&   &&   & && & && && &&  & &!:.3824 & && && &&&&&  &'!:...3824 & && && &&  && & & & &&&  &&&&& &&&&&&!:. &&&& ...

 &'&   &'& &.

8..2.3.2472.9.$% .-.-:23/03..42-. :2:7 9.95  $$#80.8/-0708025.8.9:7.//.3:7:.8. 0:.:.:. D@--- :.88.978 %&"&##  80.2: :3/. -8.9 907. -08...39.-:8:85 &#& .7 %8  2. 803.9.39.& & && & &  &!:.!:. ...3907472.7.3 8079.2.7.3.2/:.3 -079.980.9.-. 2.703..803...7742 & && & & &  &'&& &&& &   &&&. / 80/.3 .9 8.39...77425.83.3907472.9073.3. !:..9/.89..2-. /03./7../7.5 9.3/:5/2:.3.  2. -07:25: /.1.  . :.380.9 $003.%8.30.3824 .   !:8::7. 802:.39.9.32032.3824 && && &&& &  &'&"4/7   & &  '   &   &&    &:.2 7.9.390. 8.7.3 / .503/.:05...3-07-.74--     &  @.2:.8.3824 5-:0.

880.!:..38245074/0 .829$ 2.

38:.9.7 9.5.5. ..3 90793. :.37. ..9 .802:.9.2..$%/03.9/.7. 802:..35.3-0./. ::8 9.70-. 40. .3-07-. .7: 8.305.3/-07./.5:3   . 9.203:.35.3 .3 902.9..7.703.3.. .3:./7.$%.:3 9.: 8024./.9:2..3902.3.38::70.333./73/. 902..3 9.3207:5...9: .

2 202-07.3 .8.5.3.5:8.: %.203::08:808. /.0.9.3:39:-07. .39. -07.2 3.7. 3.35:3 203383 /.1.3   %02.9..99.:3 -09: .8  2443 /03.-07.7:30/:5.8 ..f½ ° f¯ f°–  f..7 0-.350758. .3-./..802:.8 07 5.2./.3 80.3   .. -: 0. 907.3.907.8.93.2 902. 23#4--. 907.330.9..5.20.3 809.3202-:.f¯ ¾nf¾  .8008.2. -07:7 -09: 905. .33...38..5. 9./.3 %.35. .D.2 9.-. D@-- .35.2/03.2...1.2 :39: 203. 2.25.7 /.9: 90..3 .38.33 .. -: :7: . :39..9.3.3-075..9:7.7. .5.:39:8./.-::7:/03./..3 .9.2 -.7.2 203:3:3 93 3.28.. .3 0973.3. 9.550758...3.393. /:.9 ..2.3-.05.%9.3/2.3/4 .3 .380.3/..-0758... .2:3 . 802:.5.23  .3 7089: 5 -: :7: .800-. %.: -078.203..1 /.5. %. -: :7: /.9. . /.2 .3 80.7.3  73.35.-:.3:802:.3 503. . ./7/.07..83.  @.73 2. .5.8 3.1 /.3539:2..39.350.9.3/.5 .3 :7: .5..80.7 -07.59/.7./03.9.3 203.3 90.3202.3 9.73. -07902.9.3 30.$%202-. .2 802:. ./.3/03.9 -09: 8.2..3: 804. .93.. 20303.7.3203/4. .2.3 202-07.25: 202-.7. 3/4308. 802:. 3.2.83.2203738024. 9.2203. –f¾f¾.:3 8:/... 2:/. 2. 3 $:.1 5 -: 7:7: :39: ..39 -:.. -: 0.-:.3 9.3203.539:.. 2. 2:/..$%  .2 472.38 /. Jf ¾½ nf °¯ °  f¾ @D..3/.803.7 0.3 :7: .:.37/4/.3 2: 5.9:7.8809.7. 9. .

f¾9°n½f¾@¾f°ff  ¯f9nf°–¾¯ .@¾ ¯f9nf°–¾¯f½½   . .¾ f fn ff¾ ¾½ nf°   ° – ¾¾ f° € ° ¾€ €f¯.

 °€° –fn ¾ff¾ff°½ ¾ °n € ¯– nf¾ f¾– ° ½½° °¾ f °©f f¯ ° ¾ff °½ ° ¾ff– nf°–f ° .f f f ¾ °¾$O–f ¯¾ ¯f9nf°–¾¯$½ f°° f°n f¾    f ¾f° ¯€ ° ¾f f½½  n ° ½f¾¾ €°f f¯ f ¯ff€ ° ¾–f f °– € ° ¾f ¾¾°–€¯f J@f° °°fff¾– °¾f  € ¾– f°¾ ½ ¾ °n €fJ@ °f f f° f° –f° ¾ €°¾°–€ °f  ¾€¾ n°° ° ¾f   @ ¯f¯ –¾ff f ff¾  J€ ¯ f¾ ¾½ n¾ f f f°½° f°°– f°  f¾ ° ¾€f¾ @ f¾ f f ¾¯ °– °f¯€ ¾¾n – €¾ f° – °f€ ° ¾ f °––  ½ €¯f°– ½ °n f° ¾¾°€¾f D°f ¾– °f  €€– ° ¾¾f° ½f€° f° J ¾½f½f°– n ¾¾ ½ff°½ ° f€¾¾nn ¾¾   .¯ ¾.

 .¯ fn – ¾ ½€ fnf  f¾ ½ f ¾€ –°f° ¾f  €¯fJ@  ½ f€f f°– ¾½ ° f¾f ¾€ f¾€– ¾ff°–  °f -.¾ fn ¾°½ °– ¾n °n ° ¾  nf°° ½.¾ fn ¾ °½f ¾fnn¯½f°¾f° ¾¯ffJ@ ½  nf. . .°n ¾½ n fn ¾¾½f °f° f¾°f. .¾ fn ¾  ¾ffnff ©ff f¯°f¯°  f .¾ –€¾f J€– ° ¾¾f°  ¾¾°–€. f @ fn  ° f€€ ½ ¾ °f ¾€nf¾¾O ½ f¾ ¾ f¾ f¾°f . .

7742  && && && &  42-.503/.3824   &&&& &&& &&  2.3'&&&& && && &&&.¯¯f° ¯ °¾f ° f½f° €°¾ ¾ f°©°f @.&'&"&## %  &&  %8.3824  &&& && &&& && &' &&    && & &'&& & %&... & $# &  &!:.9:7.!:. D@-  &&:.3&..3.

&&&&'&' & &&  & &&&& &&& .. :.//.

.  !:.3824 & && &&& .

59&&&&    .&&& ' &20303.83.83.35:3& &' ' & & &  &'&   && 0973.&& & & &&&7:7: 80.' & & &' && &&&&& & %&7/4 & && '&' &&  &&  &' &  8.& & %& & && &&&& &&&& & && && & & &&  &&& & %&' &&'& && & &&   &&&& ' & & %02.7.' && & &&&&' & & %&& & & & & #4--. && & &  &..  &&&& &&  &33.8 .2 & & '&  && -:.3 & && && & &&&  80.2 & &&&&&&  && && &&& && && & &  &&& &&& &&&..393. &/.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful