A. MC BAHASA JAWA Assalamu’alaikum wr.wb Nuwun kulonuwun.

Poro sesepuh soho pinisepuh ingkang hanggung mastuti dating pepoyaning kautaman, poro pangemban pangembating projo ingkang kinaryo pangayomaning kawulo dasih. Poro adi lenggah ingkang pantes ing tuhu sinukarto,sumonggo kito ngunjukaken puji syukur ing sahandap pepodaning gusti ingkang akaryo jagad, dene sampun kepareng hangluberaken kekiyatan soho kawilujengan, satemah, kito waget kempal manunggal ing panti pahargyan wanci meniko, kanti winantu ing suko basuki. Sholawat soho salam mugi katur dhumateng junjungan nabi agung Muhammad SAW, ingkang kito antu-antu syafaatipun benjang wonten ing yaumul qiyamah, Allahumma Amin……….. Sak lajengipun, tuhu linepatno ing deduko, tinebihno ing salwiring sesendhu, dene kulo cumantoko lumarap atur, satemah hangirangi kamardikan panjenengan sedoyo, anggenyo nembe eco mawan sabdo. Sangyo adi lenggah ingkang minulyo ing budi, wondene reroncening adicoro ingkang badhe katur makaten : ► Titilaksono ingkang sepisan njih meniko pambagyo harjo ► Kalajengaken adicoro kaping kalih, kumandanging wahyu suci Al qur’an ► Adicoro kaping tigo njih meniko panyerahaning temanten ► Dumawah penampining temanten minongko titilaksono kaping sekawan ► Hastungkoro ngancik adicoro kaping gangsal ► Wondene panutuping acoro dumawah reroncening adicoro ingkang kaping enem Makaten menggah reroncening adicoro ingkang badhe hangrenggani wiwahan meniko; ►Titilaksono ingkang sepisan njih meniko kumandanging wahyu suci Al qur’an, ingkang badhe katur bp………………………wekdal soho panggenan kulo aturaken. ►Wondene adicoro ingkang kaping kalih atur pambagyo harjo ingkang badhe katur lumantar juru wicoro, pramilo sumonggo dumateng panjenenganipun bp………………..pinongko sesulihipun, wekdal soho panggenan kulo aturaken. Makaten atur pambagyo harjo saking juru wicaranipun shohibul hajat. ►Ngancik adicoro ingkang tigo nwun inggih panyerahaning temanten, dumateng panjenenganipun duto saking bp…………………wekdal kulo aturaken. Makaten atur panyerahaing temanten saking panjenenganipun duto pangarso ingkang sampun dipun aturaken kanti toto ,titis lan tatas pangandikanipun. ►Tumapa’ing adicoro ingkang ongko sekawan, panampining temanten, ingkang badhe katur panjenenganipun bp………………..sumonggo wekdal kulo aturaken. Makaten wau atur panampining temanten saking panjenenganipun bp………………. ►Hastungkoro katur panjenenganipun bp………………nggempil reroncening adicoro ingkang kaping gangsal. Dumateng panjenenganipun bp…………………..wekdal kulo aturaken,sumonggo…… Matur gunging panuwun dumateng panjenenganipun bp……………….ingkang sampun paring dedongo,mugi temanten kekelih tansah pinaringan wilujeng kalis ing sambikolo lan saged atut runtut rerentengan dumugi kakenkaken lan ninen-ninen.kanthi lestari widodo,mulyo ing suko rahayu.

►Kanthi paripurnaning atur dedongo, kalajengaken adicoro ingkang pungkasan, nwun inggih panutup, ingkang sakmangke badhe kulo ayahi piyambak. Poro adilenggah ingkang dahat kinurmatan, kerono kabekto saking sanget bingahing manah bp…………………sagotrah, hanglenggono, bilih upocoro pahargyan ingkang edi meniko, taksih kathah kalepatanipun, satemah damel kucem kuciwaning manah, ingkang meniko, dumateng sagung poro rawuh langkung-langkung dumateng panjenenganipun bp……………….sagotrah, mugi keparengo angluberno samudro pangaksamo. Makaten ugi kulo pribadi ingkang tansah tinanggenah, kinaryo talanging atur bp………………tyang sakluargo, soho poro kadang anggen leladi dumateng panjenengan sedoyo, kirang trapsilanipun, ingkang mboten saged anuju dumateng renaming penggalih poro rawuh sedoyo, pramilo kulo sakadang tansah anyadong rumentahingsih samudro pangaksami. Minongko panutuping atur keparengo kulo lengser saking ngarso panjenengan sedoyo. Wabillahitaufik wal hidayah wassalamu’alaikum wr.wb

B. CONTOH MC JAWA 2

C.

F. G. Kawula nuwun, Panjenenganipun para alim para kyai ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning illahi, mirungganipun dumaten panjenenganipun bopo kyai……….soho kyai sanesipun ingkang mboten saget kawulo sebat asma setunggal lan setunggalipun, minangka panuntun kiblating panembah, satuhu luhuring budi ingkang sampun pono ing pamawas lebdo ing pitutur ingkang pantes pinundi soho kinakbeten. H. Panjenenganipun para pepunden, para sesepuh, para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dematen pepoyaning kautaman satuhu luhuring budi ingkang dahat kinurmatan. I. Panjenenganipun para priyagung dharmaning nata, para sarjana sujaning budi. Para pangemban pangembating praja para satriyaning negari, minangka pamdam pamdoming para kawula dasih, ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan. J. Para kadang sutrisna mudha wreda ingkang pantes sinudarsana, punapa dene para tamu kakung sumowono putrid ingkang dahat kalingga murdaning akrami. K. Kanthi linambaran pepayung budi rahayu, miwah ngaturaken sewu agunging aksama, mugi keparenga kawula hambuka wenganging wicara dwaraning kandha nun inggih mradapa awit saking keparengipun ingkang hamengku gati (Bp………), kawula piniji hanjejeri minangka pangendali wara, saperlu mratitisaken murih rancaking titi laksana adicara pawiwahan prasaja ing ratri kalenggahan punika.

ٗ‫اٌغالَ ػٍ١ىُ ٚسؽّخ هللا ٚثشوبر‬ ّ ِ َ ِ َ َ ِ َ َ ِ E. ‫ثِغُْ هللاِ اٌشّؽّٓ اٌشؽ١ُ اٌؾّذ هلل اٌّزٞ خٍَك ِٓ اٌّبء ثَششًا فَغؼٍَٗ ُ َٔغجًب ٚطٙشًا ٚوبَْ سثُّه‬ َ َ َ َ ْ ِ َ َ َ َ ْ ُ ْ ِْ ٍُِّ‫لَذ٠شًا. أَشَٙذ اَْ الَ اٌَِٗ االَّهللاُ ٚؽْ ذُٖ الَ شش٠ه ٌَُٗ ٚاَشَٙذ اَْ ِؾّذًا ػجذُٖ ٚسعٌُُْٛٗ. اٌٍُُٙ طً ٚع‬ َ ِْ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ َ ِّ َ َّ ُ ْ َّ ْ َ ً َ َ .‫ػٍَٟ ع١ِّذَٔب ِؾّذ أَفؼً اٌخ ٍْك ٚاٌٛسٞ. ٚػٍَٟ أٌِٗ ٚاَطْ ؾبثِٗ طالَحً ٚعالَِب وضِ١شًا. أِب ثَؼذ‬ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ ِ َ ْ ِ َ ْ ٍ َّ َ ُ ِ َ َ ِ
D.

sehinggo kito saget hanglonggaraken penggalih kempal manunggal wonten ing sasana pahargyan mriki saperlu hanjenengi saha paring berkah pengestu dhumateng panjenenganipun bapa/ibu………………. salajengipun dumugi laksitaning tata adicara atur pasrahipun saking duta saraya badhe/calon kadang besan. Nuwun! S. Wondene ingkang pinangka sulih salira nun inggih panjenenganipun Bp…. ingkang katemeben hamiwaha putra mahargya siwi tetepo winengku ing suka basuki. (ingkang mengku gati) anggenipun hanetepi dharmaning sepuh hangrakit sekar cepaka mulya hamiwaha putra mahargya siwi tetepa winengku ing suka basuki... murih purwa madya wasana tansah manggihi rahayu kali sing rubedo nir ing sambekala.ayat suci Al Qur’anul karim P. lumintu dhumatheng para rawuh kakung sumawana putri.……. Matur nuwun kawula aturaken mugi . Saderengipun kawula ngaturaken menggah urtut reroncening tata adicara. Para lenggah kakung putrid ingkang satuhu kinurmatan. Wekdal kasumanggaaken. Wekdal kasumanggaaken. U. rinacang. . sumangga langkung rumiyin kawula derekaken manungku puja.Kalajengaken waosan ayat . saya ndedel nggayuh wiyati satemah maweh prabowo henelahi.ayat suci Al Qu’anul karim badhe kawaos dening bp………………….L. waosan ayat . dhumatheng panjenenganipun ing wasana wekdal kasumanggaaken. mbabar kanugrahan suci. Mekaten menggah urut reroncening tata adicara pawiwahan prasaja ing ratri kalenggahan punika. nir ing sansoyo sak panginggilipun kali sing rubedo.Atur pasrah temanten kakung Q. nun inggih waosal ummul kitab. Para rawuh para lenggah ingkang dhahat kinurmatan. rinumpaka dening para kawulawangsa nun inggih : N.………………. Para rawuh para lenggah ingkang pantes sinudarsana. . Sanadhan wus paripurna waosan ayat suci Al Qur’an dening tetuwangga ingkang piniji. awis agung barokah saha rahmatipun Allah SWT ingkah sampun rumentah dumateng kito sedaya. tumanduk panjenenganipun ingkang hamengku gati. lestari salami-lami. T. pramila sumangga kito wiwiti adicara ingkang sepisan nin inggih purwaka kanthi waosan suratul fatihah. Mratandani katarima pamintane mring gusti.. ngunjukaken sembah puji syukur wonten ngersanipun Gusti ingkang murbeng dumadi. tur kathah rejeki.Minangka purwakaning aadicara pahargyan. M. wondene menggah urut reroncening tata adicara ingkang sampun rinacik. O. parandene tasih kapireng suwantenipun lamat-lamat demeling akasa sumusup hima himantaka. . R. .mugi khanthi waosan suratul fatihah kalawau adicara ing pahargyan punika saged kalampahan khanthi nir ing sambekala. wondene pimpinanipun kawula aturaken dhumetheng panjenenganipun Bp…………………. .

CC. …………. Mugi-mugi panjenenganipun Bp. MC BAHASA JAWA 3 Assalaamu’alaikum WR. Sampun paripurna waosan donga dening tetuwangga ingkang piniji. sasana wekdal kasumanggaaken. Mekaten para lenggah kakung saha putrid. …………. Ing salajengipun dhumatheng panjenenganipun para-para ingkang piniji sasana swasana kawula sumanggaaken. Sarimbit (ingkang mengku gati) wekdal kasumanggaaken. minangka sulih saliranipun ingkang hamengku gati. Para rawuh saha para lenggah ingkang sinuba ing pakurmatan. rahayu ingkang tinemu. warahmah. ……….ٚاٌغالَ ػٍ١ىُ ٚسؽّخ هللا ٚثشوبر‬ ُ َ ِ َْ ِ 3. sumangga! Y. minangka sulih sarira Bp.(ingkang mengku gati) anggenipun hanetepi darmaning sepuh hangrakit sekar cepaka mulya hamiwaha putra mahargya siwi tetepa winengku ing suka basuki.. ……. atut runtut. sumangga! Z. Wondene ingkang piniji kepareng badhe ngaturaken donga panjenenganipun Bp.. …………… ingkang punika. ٗ‫ٚهللاُ اٌّٛاَفِك اٌٟ ألٛاَ اٌطَّبسق. Ngancik adicara salajengipun nun inggih waosan donga/haspungkara. Paripurna khutbah nikah saking panjenenganipun Bp.V. wasana sampun kalampahan kanthi wilujeng kali sing rubedo nir ig sambekala. BB. ……… ingkang salajengipun ngancik tata upacara akad nikah /ijab qobul.. semanten ugi temanten sarimbit anggenipun badhe lelumban wonten madyaning bebrayan tansah sakinah. ayem tentrem.WB . bagya mulya ingkang sinedya. …. AA. Minangka wali ingkang dipun sarirani panjenenganipun Bp…………. Kanthi cetha terwaca atur panampi saking panjenenganipun Bp. ingkang salajengipun dipun wonteni khutbah nikah wondene ingkang piniji nun inggih panjenenganipun Bp. Nuwun! W. wiwit purwa. pinangka duta saraya ing kalenggahan punika. Para rawuh saha para lenggah ingkang dahat kinurmatan. madya. saha Bp. Hamung semanten panjenenganipun para rawuh saha para lenggah pahargyan ing ri kalenggahan punika. atur pasrahipun Bp. kados sampun paripurna tata adicara ing siang/ndalu punika. X. mawaddah. mila awit awal ngantos dumugi akhir kathah kekilapanipun saha kirangipun labed budi dayaning manungsa kirang sampurna ingkang sarta kirang pana anggen ngaturaken agenging sih samudra pangaksami. ……………. ……………. khanthi prastawa cetha wijang wijiling pangandika kaduk ruruh hangarah prana ingkang salajengipun pasrah badhe katampi panjenenganipun Bp.

PENUTUP Sak derengipun acoro ing ndalu puniko kito tutup. miwah sahyo poro kadang werdo murdo tumaruno ingkang satuhu pantes sinudarsono. Dumateng Bapak Madi kito sumanggaken … Kito aturaken angungeng panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Sumadi Bapak Ibu Hadirin/Hadhirot Rokhimakumulloh.. engkang sampun pareng Rahmat lan karunianipun dumateng kito sedoyo. Monggo acoro ing ndalu puniko kito tutup kanthi sareng-sareng maos TAHMID . Kulo bade maosakaen runtutaning acoro ing majlis puniko Sepindah PAMBUKO Kapeng kalihipun Waosan Kalam Ilahi lan Sari Tilawah Kapeng Tigo sambutan-sambutan Kapeng sekawan Istirohat Kapeng gangsal pengaosan inti Kapeng akhir panutup PEMBUKAAN Bapak Ibu Hadhirin Hadhirot engkang minulyo. Kepala Dukuh wungan Bp. MC BAHASA JAWA 4 Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh Sugeng poro sepuh-sesepuh pepunden ingkang dahat kawulo hormati…… Kadang besan miwah sahyaning poro penderek pinaganten kakung sarimbit ingkang saking tlatah………………………. kulo ing mriki sak dangunipun ndereaken acoro ing ndalu puniko kathah keklintuanipun kulo nyuwun agungeng samudro pangarsami. Sambutan engkang sepindah sangking Ketua Panitia Pengaosan. Mugi-mugi kito saged mendet hikmah lan nglaksanaaken punopo engkang sampun dados aturipun Bapak Kyai. .Engkang kito hormati panjenenganipun Bp. Kyai a’in Hadhirin-Hadhirot Rokhimakumulloh.Madi Bp.FATIKHAH …. mekaten wau pengaosan ing ndalu puniko. Soho poro pangembat panggebating projo setianing negari ingkang minongko dados panggayoming poro kawulo dasih ingkang satuhu mahambek berbudi darmo. MEMPERSILAHKAN SAMBUTAN / MENGISI PENGAJIAN [ucapan terima kasih] Hadhirin Hadhirot engkang minulyo. Soho poro konco leladi pramusaji ingkang sampun piniji ing gati. Sholawat sarto salam monggo sami kito aturaken dumateng Rosululloh SAW engkang kito antu-antu syafa’atipun wonten ing Yaumil Qiyamah.. acoro sak lajengipun inggih puniko sambutan. Sahinggo kito saged makempal ing majlis Pengaosan Perpisahan KKN UAY puniko. Wassalaamu’Alaikum WR-WB 4. Sukro harjo Bp. monggo acoro ing ndalu puniko kito bikak sesarengan kanti waosan BASMALLAH/ UMMUL KITAB AL.ingkang dahat kinumartan. PEMBACAAN AGENDA Sakderengipun acoro dipun milahi. Poro rawuh kakung suwowono putrid ingkang dahat sinudarsono ing budi Sumrambahipun dumateng poro sanak kadang pitepangan ingkang hanampi pakurmatan. Sepindah monggo kito aturken raos puji syukur kito dumateng Alloh SWT.Kepala Desa Selopa Bp.

. Catur adi coro gatining wigati wiwahan lung tinampen penganten pamedar sabdo saking kadang besan soho hamnyeyuliti pangrebeb pinanganten kakung/sarimbit ingkang saking tlatah………………. Do’a 4.Nuwun poro lenggah keparengno langkung rumiyin sumonggo kawulo nderek aken hangunjuk aken pujo puji puji astuti puji syukur sumonggo sesarengan kito haturaken dhumateng ngarsanipun gusti ingkang moho agung ALLOH SWT. Bapak H. Sidoarjo. Nawawi. Al-Mukarrom Shohibul Fadhilah wal Karomah Bapak KH. Achmad Chalwani. S. Penutup 5. Poro rawuh kakung suwowono putri ingkang dahat sinudarsono ing budi Sak derengipun hadi coro pahargyan wikraman agung wonten ing r kalenggahan ……………………. Waosan sab’do gusti ingkang sampun sinerat wonten ing madyang wahyu tumelan hinggih kitab suci AlQur’an 2. Zarkasi.. Iklil Kelik Sumrahadi. 6. Yang kami hormati.. kapurwakan keparengno kulo hangaturakan minggah reruncening hadi coro ingkang sampun nirantan-nirumpoko. Sos. . KH. Muhammad Husain Rifa’i. Jawa Timur. bilih wonten ing ri kalenggahan sonten/dalu kulo dalah paduko sami saget nderek mangayu bagyo dinten wikraman agung pangunduhipun putro temanten kekalih kanthi kawontenan wilujeng boten kepanggih alangan satunggal punopo kalis nir ing sambi kolo. Atur pagayu agyo saking ingkang hanengku karso ingkang mangke bade ka aturaken dening penjenenganipun bapak……………... Pengasuh Pondok Pesantren “JABAL NOER” Geluran Taman. Pengasuh Pondok Pesantren “ANNAWAWI” Berjan Gebang Purworejo. proro dene ing mriki kawulo kuwo wantuncumantoko hanggampil kamardikan soho matur ing ngarso paduko sami. MM. istining gati boten jalaran kawulo kalak duking sugi siti mawah toto krami hananging yo awit saking awrat-awratipun nyundi dawuh panjenenganipun bapak………………….sarimbit garwo. KH. Yang kami hormati.. Tumapak hadi coro ingkang ongko sepisan 1. Yang kami hormati. Yang kami hormati. Bupati Purworejo. Bilih ing ri kalenggahan sonten/dalu puniko kulo piñata minongko pranoto adi coro wonten ing acoro pahargyan wikraman agung wonten ing ri kalenggahan…………………. Sidiq. Poro rawuh kakung suwowono putri ingkang dahat sinudarsono ing budi Sak derengipun kaparengno langkung rumiyen kulo hangaturaken tebah siti sekul panuturing kelopo opo rantu bilih wonten lepat kawulo dene dereng sawatawis dangu rawuh paduko sami minunggar kadang besan dalah penderek pinanganten kakung/sarimbit ingkang saking tlatah……………. Purwoko 3. wb. MC BAHASA INDONESIA Assalamu’alaikum ì wr. Pelereman 7. Al-Mukarrom Bapak KH. 5. beserta segenap dzuriah KH.

.. Mujahadah Tahlil yang akan dipimpin oleh: Bp. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW. Wali Santri. 2. Muhammad Husain Rifa’i. alumni pondok pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo dan Ikhwan Thariqah Qadiriyyah wan Naqsyabandiyyah yang akan disampaikan oleh: Bp.. sehingga kita dapat bekumpul. Kepadanya kami silakan. ì Hadirin Hadirat yang dimulyakan Allah Merupakan acara yang ke-4 Prakata Panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh: Sdr. 3. S. Sambutan Bupati Purworejo 6. Asnawi Dahlan. Sambutan mewakili Santri. disilakan. ì Hadirin Hadirat yang kami hormati Merupakan acara yang ke-2. Drs. Alumni dan Ikhwan Thariqah QodiriyyahNaqsyabandiyyah 2. amin yā rabbal ālamin. yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyyah. pada hari Senin. ‘Athourrahman. KH. alumni. KH. Purworejo. ì Hadirin Hadirat yang dimulyakan Allah Merupakan acara selanjutnya. yang telah melimpahkan rachmat. Kepadanya kami silakan. Najib Fathurrahman. yang akan dibawakan oleh: Bp.. 5. Kepadanya kami silakan. Sambutan Pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo 3. Badal dan Imam Khususi. segera dimulai dengan rangkaian acara sebagai berikut: 1. bertepatan dengan Tanggal 18 Agustus 2008 M.Segenap Mursyid.. KH. sambutan-sambutan: 1. Bapak-Ibu wali santri. Pembukaan Pembacaan Ayat-ayat suci Al-Quran dan Shalawat Nabi Mujahadah Tahlil Prakata Panitia Sambutan-sambutan: 1. Pengasuh Pondok Pesantren “Jabal Noer”. wali santri. 4. serta hadirin – hadirat yang berbahagia. Tanggal 16 Sya’ban 1428 H. bertepatan dengan tahun 2007-2008 M. kepada Bapak KH. serta warga Thariqoh Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyyah Berjan Purworejo Yang kami hormati. Asyhuri ‘Abdul Hadi. yaitu dengan adanya Ad-Dinul Islam alā Thariqati Ahlissunnah wal Jamā’ah. bertatap muka pada acara Haflah Khataman Akhirus Sanah ke-30 dan Haul Muassis Pondok Pesantren “AN-NAWAWI” Berjan Gebang Purworejo. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kab. Ag. marilah kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. Asnawi Dahlan. H. Sambutan yang pertama atas nama santri. SHI. R. ì Hadirin Hadirat yang kami hormati Dilanjutkan acara yang ke-3. taufiq serta hidayah-Nya. Puji Syukur kita haturkan kepada Allah SWT. Pengajian Umum oleh: KH. dengan tanpa ada halangan apapun. Hadirin – Hadirat yang kami hormati Acara Haflah Khataman Akhirus Sanah Ke-30 dan Haul Muassis Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo Tahun Ajaran 1428-1429 H.. R. Imam dimohonkan kepada : Bp. Machsun Zein. Kepadanya kami silakan. Geluran Taman Sidoarjo Jawa Timur 7. Penutup dengan Doa ì Hadirin – Hadirat yang kami muliakan Untuk mengawali seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Para tamu undangan. pembacaan ayat-ayat suci al-Qur’an dilanjutkan Shalawat Nabi. dari Trasan Bandongan Magelang.

Pengasuh Pondok Pesantren AnNawawi Berjan Purworejo./@ahmadnaufa//Panitia Khataman PP An-Nawawi 2008 Wallahul muwaffiq ila aqwamith thorieq Wassalamu’alaikum wr. oleh Bupati Purworejo Bp. ì Hadirin Hadirat Rahikumullah Merupakan acara yang ke-6 “Mau’idlatul Chasanah” beserta Do’a penutup yang akan disampaikan oleh Bp. MM. Terima Kasih atas segala perhatian. akan dibacakan S K santri teladan. bertepatan dengan tahun 2007-2008 M.bertepatan dengan Tahun 2008 M. wb. maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pengajian. kami silakan 1. Jawa Timur. dalam rangka Khataman Akhirus Sanah ke-30 dan Haul Muassis Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Gebang Purworejo Tahun 1429 H. yang akan diserahkan oleh beliau: Al-Mukarom KH.. Kepada Al-Mukarrom. Iklil Kelik Sumrahadi. KH. Hadirin-Hadirat yang Berbahagia Dilanjutkan sambutan yang ke-4. sekaligus Launching buku Biografi KH. Kepadanya kami silakan. Muhammad Husain Rifa’i. Achmad Chalwani. S. Achmad Chalwani. oleh Pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo.Sos. Al-Karim Ibnil Karim Shohibul Fadhilah wal Irsyad. mohon maaf atas segala kekurangan. 6. MC BAHASA INDONESIA PEMBAWA ACARA PADA ACARA PERPISAHAN LULUS SEKOLAH Salam. 1. KH. Sidoarjo. Bapak-bapak dan Ibu-Ibu Guru yang kami hormati Rekan-rekan yang kami sayangi .. Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo tahun ajaran 1428-1429 H. Kepada : Bp. Muhammad Husain Rifa’i kami silakan ì Hadirin Hadirat yang kami mulyakan Dengan bacaan do’a. Hadirin-Hadirat yang Berbahagia Dilanjutkan sambutan yang ke-2. Syaikhina Wa Murobbi Ruuhina Bp. KH.Hadirin Hadirat yang kami hormati Sebelum acara sambutan ke-2. Nawawi Berjan Purworejo. Pengasuh Pondok Pesantren “JABAL NOER” Geluran Taman.  Peraih predikat santri teladan dimohon untuk maju ke panggung guna menerima S K santri teladan. H. Wal Karomah.

Sambutan wakil kelas 3A. Demikian susunan acara sederhana siang ini. 3. Ramah tamah. 5. yakni sambutan oleh rekan Benny Subbardjo. 4. 7. maupun antara siswa dan guru. Sambutan wakil atas nama teman-teman. Sambutan wakil atas nama Bapak dan Ibu Guru. Untuk itu yang kami cintai rekan Benny kami persilahkan! --. Adapun susunan acara dalam rangka perpisahan bersama sebagai berikut: 1. 6. baik diantara sesama siswa. Doa bersama. Ucapan salam perpisahan. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Guru yang kami muliakan dan rekan-rekan yang kami cintai. Pembukaan telah kami sampaikan di muka.Sambutan rekan Benny--- .Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Tuhan YME atas berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka menghadiri acara perpisahan lulus sekolah kelas 3A SMU 1963. Baiklah untuk menyingkat waktu maka segera kami mulai acara selanjutnya. Ingin rasanya kita bersama-sama dalam canda dan tawa namun pada hari ini kita harus berpisah demi melanjutkan cita-cita. 2. tiga tahun lamanya kita bersama-sama dalam lingkungan sekolah dimana terjalin rasa keakraban dan pertalian persaudaraan yang erat.

Untuk itu yang terhormat Bapak Imam kami persilahkan! ---Doa bersama--- . Kami sebagai siswa dibawah bimbingan Ibu sangat terhari sekali dengan apa yang telah Ibu sampaikan. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Warsidi yang bertindak selaku guru yang telah mengajar dan membimbing kita. semoga Tuhan YME berkenan menerima doa kita sekalian. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan dari Ibu Guru Wali kelas 3A. Walaupun terkadang kami yang dibimbing sering membuat Ibu Guru menjadi jengkel dan marah namun beliau tetap memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh welas asih dan dedikasi yang tinggi. Kami semua berhutang budi kepada Bapak dan Ibu Guru. Untuk itu yang terhormat dan tercinta Ibu Guru Retno Kumalasari kami persilahkan ! ---Sambutan wali kelas--- Demikianlah rekan-rekan sambutan dari Ibu Guru Wali kelas kita yang tercinta. Berkat beliau-beliaulah kami jadi pintar. Hadirin sekalian sebelum acara kami tutup dengan ucapan salam perpisahan dan ramah tamah. Semoga Tuhan YME membalas amal dan bakti Bapak dan Ibu Guru. demikianlah hadirin sambutan rekan Benny dengan senyum yang khas dan gayanya yang jenaka membuat kita sulit untuk melupakannya. ---Sambutan wakil Guru--- Terimakasih Bapak Warsidi. Untuk itu yang terhormat Bapak Warsidi kami persilahkan. Berat rasanya hati ini berpisah dengan Ibu Guru yang telah rela dan ikhlas membimbing kami semua dengan penuh kesabaran dan tulus. kita ikuti terlebih dahulu acara doa bersama. mudah-mudahan nasehat yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Amin. Untuk acara doa ini akan dipimpin oleh Bapak Imam Rosyidi Sag. demikianlah hadirin sambutan dari Bapak Warsidi.Terimakasih rekan Benny.

Amien! Demikianlah acara doa ini telah kita lewati. Selanjutnya kami persilahkan berdiri sejenak untuk menerima ucapan salam perpisahan dari para siswa didik. Sekali lagi untuk itu kami mohon maaf dan terima kasih. سعبٌخ ِٓ ِّضً ٔ١بثخ ػٓ أطذلبء‬ . 8. Sebelumnya kami atas nama siswa dan siswi kelas 3A SMU 1963 mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala pengajaran. Hadirin yang kami muliakan.‫2. sikap dan tingkah laku yang kurang berkenan dihati Bapak dan Ibu Guru. MC BAHASA ARAB ‫9.1963 ِٓ ‫اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خ فئخ‬ ‫ألشأُٙ رىش٠ُ ا٢ثبء ٚاألِٙبد ِٓ ِؼٍّ١ٕب ٚأؽجبئٕب ، ٌذ٠ٕب صالس عٕٛاد ِؼب فٟ اٌج١ئخ اٌّذسع١خ اٌزٟ أٔشئذ فٟ شؼٛس األٌفخ ٚاألخٛح سثبؽ‬ ِٓ ً‫ٚص١ك ، عٛاء ف١ّب ث١ٓ صِالئٗ اٌطالة ، ٚوزٌه ث١ٓ اٌطالة ٚاٌّذسع١ٓ. ٚلذِذ افززبػ ِمذِب‬ . ِغّٛػخ ِٓ األؽذاس‬ ‫ٚداع خش٠غٟ اٌّذاسط‬ ، ‫ِغ خبٌض اٌزمذ٠ش‬ َ‫ا٢ثبء ٚاألِٙبد ِٓ أعزبرٔب اؽزشا‬ ُ‫اٌضِالء إٔٔب ٔٙز‬ ٟ‫ رخشعٗ ف‬A3 ‫ثبدئ رٞ ثذء دػٛٔب ٔشىش هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ػٍٝ ٔؼّٗ ٚاسؽّٕب رٌه وً ِب ٔغزط١غ عّغ ِؼب ِٓ أعً ؽؼٛس ؽفً ٚداع‬ .‫أعً االعزّشاس فٟ اٌّضً اٌؼٍ١ب‬ : ٌٟ‫رىٛ٠ٓ اٌؾذس ِٓ أعً فشاق ِغ إٌؾٛ اٌزب‬ .‫1. أساد ٌٕب ِؼب فٟ إٌىبد ٚاٌؼؾه ، ٌٚىٓ فٟ ٘زا اٌ١َٛ ٌذ٠ٕب ٌفظ‬ . sebagai puncak pada acara perpisahan siang ini ialah ramah tamah sekaligus menikmati hidangan bersama yang dimasak khusus oleh para siswi kelas 3A. pendidikan dan bimbingan serta pengarahan Bapak dan Ibu Guru berikan kepada kami selama ini. Kami tidak bisa memberi apa-apa kepada Bapak dan Ibu Guru selain darma bakti kami bagi nusa dan bangsa. Bapak dan Ibu Guru kami persilahkan. سعبٌخ ِٓ ِّضً ٔ١بثخ ػٓ اٌغ١ذ ٚاٌغ١ذح اٌّؼ‬ . ---Ucapan perpisahan saling berjabat tangan.ٍُ‫3. Dan apabila selama dalam mengikuti pendidikan dan pengajaran di sekolah ini telah banyak membuat marah dan jengkel oleh karena ucapan. kami mohon maaf yang sebesarbesarnya.

‬ ‫اٌغ١ذاد ٚاٌغبدح لجً اٌؼشع ِغٍمخ ِغ رؾ١خ ٚداع ٚاٌؼ١بفخ ، ٚٔؾٓ ٔزبثغ أٚي طالح ِشزشوخ ، لذ ٠غش هللا رؼبٌٝ ٌمجٛي عّ١غ طٍٛارٕب.‬ ‫ٚثبٌزبٌٟ رىٛ٠ٓ أؽذاس ثغ١طخ ثؼذ ظٙش اٌ١َٛ. ػٍٝ اٌشغُ ِٓ إٔٔب أؽ١بٔب‬ ‫ٚرغزششذ غبٌجب ِب ٠غؼً اٌّؼٍُ أطجؼ ِغزبء ٚغبػت ٌىٕٗ ال ٠ضاي ٠ٛفش اإلسشبد ٚاٌزٛع١ٗ ِغ اٌزؼبؽف اٌىج١ش ٚرفبٔ١ٗ.اٌظالح‬ ‫اِ١ٓ! ٌٚزا فمذ رُ رّش٠ش طٍٛارٕب.‪mvtabvvt‬‬ ‫ٌزا ٔشؽت اٌضِالء ِٓ اٌّؼٍّ١ٓ ٚاٌٟ ؽجمزٕب اٌؾج١ت. اٌغ١ذاد ٚاٌغبدح ٚٔؾٓ ٔذػٛ اٌّؼٍّ١ٓ. ٚٔؾٓ عّ١ؼب ِذ٠ْٕٛ‬ ‫ٌٍغ١ذ ٚاٌغ١ذح اٌّؼٍُ. اٌظالح ِؼب. إٌٝ ‪ iabsWbW‬اٌغ١ذ اٌششفبء ٚٔؾٓ ٔذػٛ.‬ ‫ٚعٛف ٠ىْٛ ٌٙزٖ اٌظالح اٌزٟ ٠مٛد٘ب اٌغ١ذ عبط ‪ lvsyWbW‬اإلِبَ. ألٕٔب ٔؾت اخٛرٕب ث١ٕٟ دػٛح!‬ ‫رؾ١خ صِ١ً ث١ٕٟ --.--. ٚاعّؾٛا ٌٕب‬ ‫اٌزبٌٟ ِزبثؼخ ِغ رظش٠ؾبد ِٓ فئخ اٌّؼٍُ 3‪ A‬اٌٛاٌٟ.‬ ‫ؽغٕب ٌفزشح لظ١شح صُ ٔجذأ فٛسا اٌؾذس اٌّمجً ، ٚاٌزٞ ٘ٛ ِٛػغ رشؽ١ت ِٓ لجً صِالئٗ ‪ ojrrabbuv‬ث١ٕٟ.‬ . ألٔٗ ٘ٛ اٌّؾزشَ ٚاٌّؾجٛة اٌّؼٍُ اٌغ١ذح ‪ٌٕ ojtaRasabW lamuv‬ب دػٛح!‬ ‫رؾ١خ --.--.‬ ‫5.‬ ‫--. رشؼش أٔٙب‬ ‫صم١ٍخ ػٍٝ اٌمٍت عضء ِغ اٌّؼٍُ اٌزٞ وبْ ػٍٝ اعزؼذاد ٚطبدلخ ٌ١ٙذ٠ٕب عّ١ؼب ِغ اٌىض١ش ِٓ اٌظجش ٚاالخالص. ٌٙزا اٌزٞ ٔذػٛ اٌششفبء اٌغ١ذ اٌىب٘ٓ!‬ ‫--. ٚع١زُ رغٍ١ُ سعبٌخ ِٓ‬ ‫اٌغ١ذ ‪ iabsWbW‬اٌمبدَ اٌزٞ ٠ؼًّ ِذسعب اٌزٞ ٠ذسط ٚ٘ذأب.---‬ ‫شىشا ٌىُ ع١ذٞ ‪٠ ، iabsWbW‬مٛي اعزغبثخ اٌغّٙٛس ِٓ ‪ iabsWbW‬اٌغ١ذ ، ٚرمذ٠ُ اٌّشٛسح ٔأًِ أٗ ٠ّىٓ ٔمً ِف١ذ ٌٕب عّ١ؼب.‫4. أعبة ِب٠ٛ هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٌٍغ١ذ ٌٍغّؼ١بد اٌخ١ش٠خ ٚاٌزفبٟٔ ٚاٌّؼٍُ اٌغ١ذح. سعبٌخ ِٓ ٔبئت 3‪ A‬فئخ. ٌط١ف.‬ ‫6. ٚٔؾٓ وطالة ثزٛع١ٗ ِٓ اٌغ١ذح ‪ mabmabW‬عذا اٌم١بَ ثٗ ِغ ِب ٌذ٠ٙب ٌزمٌٛٗ.---‬ ‫شىشا ٌه صِ١ً ث١ٕٟ ، ث١ٕٟ ٚرمٛي اٌغّٙٛس رؾ١خ اٌضِالء ثبثزغبِخ ِّ١ضح ٚأعٍٛة ثبسع ٠غؼً ِٓ اٌظؼت أْ ٠ٕغٝ. دػٛح اٌّمجً ٚلفٕب ٌؾظخ ٌمجٛي خطبة ٚداع ٌٍطالة رؼٍ١ّب.‬ ‫7. رؾ١خ ٚداع.‬ ‫سعبٌخ ِٓ اٌّؼٍُ ٔبئت --. شىشٔب ٌٗ ، ٚوبْ رٌه اٌزو١خ. آِ١ٓ.رؾ١خ ٌٍّظبفؾخ ٚداػب.

Message from the representative on behalf of friends. For this prayer will be led by Mr. Warsidi we invite. May the Almighty God replied to charity and devotion Mr. وبٔذ فٟ اٌغبثك ٚٔؾٓ ٔ١بثخ ػٓ اٌطالة اٌزوٛس ٚاإلٔبس 3691 فئخ‬A3 ً‫خظ١ظب ِٓ لج‬ ‫ٌغّ١غ ثغضاسح اٌزؼٍ١ُ ٚاٌزذس٠ظ ٚاإلسشبد ٚاٌزٛع١ٗ ِٓ اٌغ١ذ ٚاٌغ١ذح اٌّؼٍُ أػطٝ ٌٕب ؽزٝ ا٢ْ. Teacher. Opening have been presented in advance. and Mrs. For that which we invite the honorable Mr. both among fellow students. Amen. as well as between students and teachers. Priest! . hopefully advice that he can convey useful for us all. Fathers and mothers of our teachers and peers honored our loved ones. Warsidi which acts as a teacher who has taught and guided us. The composition of the event in order to parting with as follows: 1. may God Almighty is pleased to accept all our prayers. It feels heavy heart to part with the teacher who has been willing and sincere to guide us all with great patience and sincerity. Message from the representative on behalf of Mr. but on this day we have to separate for the sake of continuing the ideals. 7. For that we love our fellow Benny invite! Greeting fellow Benny --.--Thank you fellow Benny. Benny says the audience greeting colleagues with a distinctive smile and a witty style makes it difficult to forget. Farewell greeting. 6. 2. and Mrs. Ladies and gentlemen before the show closed with a farewell greeting and hospitality. and Mrs. We as students under the guidance of Ms. Teacher. very terhari do with what she has to say. Prayer together. ٚإرا وبْ خالي اٌزؼٍ١ُ ٚاٌزذس٠ظ اٌزبٌ١خ فٟ ٘زٖ اٌّذسعخ ٌذ٠ٙب اٌىض١ش ٌغؼً اٌغؼت‬ ‫ٚاالٔضػبط ثغجت ِٛلف ٚاٌىالَ ٚاٌغٍٛن اٌزٟ ٟ٘ لٍٛة ألً سغجخ اٌغ١ذ ٚاٌغ١ذح ِبعغز١ش ، ٚٔؾٓ ٔؼززس لذس اإلِىبْ. Imam Rosyidi Sag. Retno Kumalasari our invite! Greeting --. For it is esteemed and beloved teacher Mrs.homeroom So welcome colleagues from the teacher Wali our beloved class. 4. Message from the vice-Teacher --. MC BAHASA INGGRIS Fathers and Mothers of our respected teacher Colleagues that we care about First of all let us thank God Almighty for His blessings and mercy on us all so that we can gather together in order to attend a farewell ceremony 3A high school graduating class of 1963. Suave. we follow the first joint prayer. He wanted us together in the jokes and laughter.ُ‫ٔؾٓ ٔؼززس ٚشىشا ٌى‬ 10.‫أ٠ٙب اٌغ١ذاد ٚاٌغبدح ، ثٛطفٙب اٌزسٚح فٟ ؽفً ٚداع ثؼذ ظٙش ٘زا اٌ١َٛ ٘ٛ ؽ١ت اٌمٍت فٟ ٔفظ اٌٛلذ االعزّزبع ٚعجخ ِطجٛخخ ِغ‬ ‫ اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خ اٌزٞ شىش‬A3 ‫ فئخ اٌفز١بد. Our thanks to him-was he so smart. Teacher. To the honorable Mr. Message from the vice-class 3A.--. ٔؾٓ ال ٔغزط١غ إػطبء أٞ شٟء ٌٍغ١ذ‬ ‫ٚاٌغ١ذح اٌّؼٍُ ثبالػبفخ اٌٝ رّغىٕب اٌجٍذ ٚاألِخ.--Thank you Mr Warsidi. Message from the next will be delivered by Mr. Thus the composition of simple events this afternoon. We are all indebted to Mr. Next let us follow along with remarks from the teacher Wali 3A class. Although sometimes we are guided often makes the teacher became upset and angry but he still provides guidance and direction with great compassion and dedication. our three years together in the school environment in which established a sense of familiarity and close bond of brotherhood. says the audience response from Mr Warsidi. 3. Okay for short time then we immediately start the next event. 5. ِٚشح أخشٜ ، ٌزٌه‬ . which is welcome by fellow Benny Subbardjo.

Sambutan kakak kelas SAMBUTAN PERPISAHAN KELULUSAN SEKOLAH Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah. Once again. Wb Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama guna mengadakan acara perpisahan sekolah. karena kita sudah bersama2 selama 3 tahun ini. ijinkan saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka perpisahan ini. baik ke SMA. attitude and behavior that are less willing hearts Mr.co. (NAMA SMP) Dan teman-teman yang saya cintai Wr.cc | Boleh di Copas asalkan mencantumkan link Blog ini | demikian privasinya 12. Previously we were on behalf of male and female students 1963 class 3A high school who thanked profusely for all the teaching.. Tulisan yang berjudul : Contoh Pidato Kelulusan Sekolah Part I dari www. Mudah-mudahan semua guru yang bertugas mengajar di sekolah ini dapat diberikan kesehatan yang baik dan diberi kebahagiaan selalu. Master. orang tua siswa …. Next we invite stood for a moment to accept the farewell speech of the students educated. Guru gave to us so far. We can not give anything to Mr and Mrs Teacher besides our devotion to country and nation. doa saya menyertai teman2 semua.. Sungguh berat rasanya berpisah dengan kalian semua. sangat sabar dan tidak kenal lelah dalam membimbing kami. ke SMK. ..Prayer --Amien! So our prayers have been passed. kami pun dapat lulus dari SMP ini. we apologize as much as possible. yang dengan sangat baik. Selama bersekolah di sekolah ini.Greetings to shake hands goodbye. education and guidance and direction of Mr.--. Berkat jerih payah semua guru. kami sebagai siswa sangat bangga dan berterima kasih dengan semua guru yang telah mengajar di sekolah ini. serta teman-teman yang saya cintai. And if during the following education and teaching in this school has a lot to make angry and irritated because of speech. Sambutan kakak kelas Assalamu’alaikum Selamat pagi dan salam sejahtera Yang terhormat kepala sekolah … (NAMA SMP) Yang kami hormati guru-guru sekalian Yang berbahagia. Tapi tetap saya juga mendoakan teman2 semua dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. for that we apologize and thank you. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama guna mengadakan acara perpisahan sekolah. Our Ladies and Gentlemen. Para hadirin yang saya hormati. and Mrs. Juga untuk teman2 semua. and Mrs. Akhir kata. ke STM maupun institusi pendidikan lainnya untuk dapat mencapai cita2 yang selama ini diangan2kan. as a peak at a farewell ceremony this afternoon is warm-hearted at the same time enjoying the meal with a specially cooked by the girls class 3A. tidak pernah pilih kasih dalam mendidik. saya ucapkan sukses selalu buat teman2. 11. Bapak dan Ibu Guru. --. Ladies and gentlemen we invite teachers.niamblog.

semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun…………… ( Al Fatihah ) . hidayah serta innayahNya kepada kita semua. Akhir kata. sahabat. baik ke SMA. ke SMK. Tapi tetap saya juga mendoakan teman2 semua dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi.(Amin Ya Robbal Alamin) Tak lupa pula sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita “Nabi besar Muhammad SAW” . Segenap keluarga. sangat sabar dan tidak kenal lelah dalam membimbing kami. ijinkan saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka perpisahan ini. kami sebagai siswa sangat bangga dan berterima kasih dengan semua guru yang telah mengajar di sekolah ini. Al-Hikmah Pucangsimo Yang kami hormati. Bapak Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah SWT dengan lantaran taufiq. Marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan baca’an Ummul Qur’an. serta pengikutnya Illa Yaumil Qiyamah…. Juga untuk teman2 semua. sehingga kita dapat memenuhi undangan Muwadda’ah siswa/siswi MTs.Ag -Kesembilan : Penutup / Do’a Demikianlah susunan acara yang dapat kami sampaikan. yang dengan sangat baik. (Amin Ya Robbal Alamin) Di sini kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini : -Pertama : Pembukaan -Kedua : Pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an -Ketiga : Pembacaan Tahlil -Keempat : Prakata Panitia -Kelima : Penyerahan Ijazah Ma’rif NU siswa/siswi Mts. kami pun dapat lulus dari SMP ini. TAUFIOQURROHMAN. Wb EDIT INDONESIA 1 Al Mukarrom para Alim Ulama’ Yang terhormat. semoga acara ini dapat berkenan di hati para Bpk dan Ibu semua.Para hadirin yang saya hormati. H. Al-Hikmah Pucangsimo -Keenam : Sambutan – sambutan -Ketujuh : Istirahat -Kedelapan : Ceramah Agama yang disampaikan oleh Mapenda DRs. Selama bersekolah. Al-Hikmah Pucangsimo yang berbahagia. Mudah-mudahan semua guru yang bertugas mengajar di sekolah ini dapat diberikan kesehatan yang baik dan diberi kebahagiaan selalu. Berkat jerih payah semua guru. saya mau mengucapkan sukses selalu buat teman-teman semua. M. Sungguh berat rasanya berpisah dengan kalian semua. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah… Wassalamu’alaikum Wr. ke STM maupun institusi pendidikan lainnya untuk dapat mencapai cita2 yang selama ini kita cita-citakan. Bapak/Ibu dewan guru Dan segenap para tamu undangan yang kami muliakan Serta sahabat-sahabat tercinta keluarga besar MTs. AlHikmah Pucangsimo periode 2008-2009 dalam keadaan sehat wal’afiat……. Bapak Kasi Mapenda Jombang Yang terhormat. Doa saya menyertai teman-teman dan para guru semua…Akhirul kalam. tidak pernah pilih kasih dalam mendidik. karena kita sudah bersama2 selama 3 tahun ini. Kepala Sekolah MTs.

Dilanjutkan acara yang ke-2. Hadirin yang berbahagia Gayung bersambut kata berjawab. yaitu prakata panitia. Wali Murid Kelas IX…Kepada Bpk/Ibu …………… di silahkan 3. sambutan : 1. ACHMAD QODRI di silahkan Memasuki acara yang ke-6. Al-Hikmah Pucangsimo….disilahkan Terima kasih disampaikan Acara berikutnya. Hadirin yang berbahagia . sebagai pelengkap acara sambutan. Penyerahan Ijazah Ma’arif NU kepada siswa / siswi MTs.Terima kasih. Al-Hikmah Pucangsimo dimohon berdiri Dengan perasaan haru dan khidmat mengiringi.Kepada Bpk H. Ketua Komite MTs.Kepada Bpk H.kepada para petugas di persilahkan naik ke atas panggung. Al-Hikmah Pucangsimo dimohon untuk memberikan Ijazah … kepada Bpk H. yang mana pada pagi hari ini akan dibacakan oleh Sdr/i……………. dengan sari tilawah ……………. MOHD. SAID disilahkan kepada siswa / siswi Mts. Al-Hikmah Pucangsimo Kepada Siswa / Siswi di silahkan menempati panggung kehormatan… Kepada Bpk Kepala MTs.. pembacaan Tahlil yang akan disampaikan oleh Al Mukarrom Bpk/Ibu ………………………. disilahkan. marilah kita dengarkan secara seksama.. yakni Istirahat yang akan diisi oleh koor beserta puisi…. Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Pucangsimo…. ….. MOHD. Dilanjutkan acara yang ke-3. SAID di silahkan 2.Kepada Bpk/Ibu …………. marilah kita ikuti dengan penuh khusu’ dan tawadhu’ yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an.. Dilanjutkan acara yang ke-4. Kepadanya Sdr/I ………… disilahkan. Kepada Bpk ………. Al-Hikmah Pucangsimo ini senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi generasi penerus perjuangan bangsa. semoga ilmu yang yang telah diperoleh Di Mts..

.. Continuing events to-2. To Mr... ... and his followers . innayah His guidance and to us all...... . (Al-Fatihah) Thank you. .... ... Principal MTs. TAUFIOQURROHMAN.. hopefully this event can run smoothly without a hitch ...Kini kita sampai pada acara yang di nanti-nantikan ialah Ceramah Agama yang akan disampaikan oleh Al Mukarrom …………. . .. Continuing the event that the 3rd.. . . welcome. Tahlil readings that will be delivered by Al Mukarrom Mr / Ms .... . .... Mr. Br him / I .. . Let us praise and thank Allah SWT with haturkan presence because Taufiq.welcome -Seventh: Rest -Eighth: Religious Lecture delivered by Mapenda Drs. . ... . let us follow with full khusu 'and tawadhu' ie.. Let us open this event together with baca'an Umm al-Qur'an. illa Yaumil Qiyamah.. Al-Hikmah Pucangsimo happy.... H. reading holy verses of the Qur'an. Mr / Mrs council teacher And all of our invited guests who honored And beloved friends of the family of MTs. . Sebagai ungkapan rasa syukur marilah acara ini kita tutup dengan do’a. friends... welcome... Kasi Mapenda Jombang Dear Mr.. . . hopefully this event can be pleased in the hearts of Mr. .. and Mrs. . ... Al-Hikmah Pucangsimo Dear.... Continuing events to-4. EDIT INGGRIS 2 Al Mukarrom the Alim Ulama ' Dear... . with sari recitations . ... .. . ." The whole family....... so that we can fulfill the invitation Muwadda'ah students MTs. (Amin Yes Robbal Alamin) Here we as the host will read out the composition of the show this morning: -First: Opening -Second Reading of verses of holy Quran -Third: Reading Tahlil -Fourth: Preface Committee -Fifth: The delivery of diploma Ma'rif NU students Mts.. ... which in this morning will be read out by Mr / i ... M.. To Mr.. all.. Al-Hikmah Pucangsimo 2008-2009 period in a healthy condition wal'afiat . ..... .. . Ag -Nine: Closing / Benediction Thus the composition of events we can state.. Welcome ... . ..... the preface to the committee. ..... Al-Hikmah Pucangsimo -Six: Welcome .. (Yes Robbal Amin Alamin) There is also still tercurahkan sholawat and greetings to our lord "Great prophet Muhammad. mohon maaf yang sebesar-besarnya dari segala kekhilafan. . / Ms . Kami sebagai pembawa acara... Kepada beliau disilahkan Al-Hamdulillahirobbil ‘Alamin... . acara demi acara dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

.. SAID welcome. Mohd. . apologize as much as possible of any mistake.... on please 3. Attendees are happy Tit for tat reply said. H. SAID in please 2. . To Mr. Al-Hikmah Pucangsimo requested to provide a certificate to Mr. to the officers at invite climbed onto the stage.... hopefully the knowledge that has been obtained In Mts. please take center stage To Mr. To Mr.. . Head MTs.. Al-Hikmah Pucangsimo To the Students / Girls in honor . Mohd.. Committee Chairman MTs. The Parents Class IX . . greeting: 1. the event for the event can be facilitated with the best.. Submission Ma'arif NU diploma to students MTs.. EDIT ARAB 3 ' ُ١ٍ‫ اٌؼٍّبء اٌؼ‬mjrabbvt ‫آي‬ mawauba ٟ‫ وبع‬gvtrauJ ‫ػض٠ضٞ اٌغ١ذ‬ ‫ػض٠ضٞ اٌغ١ذ‬ ojiauJsWtv ‫اٌشئ١غ١خ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف.. as a welcome complement to the show. H. Head of Madrasah Al-Hikmah Tsanawiyah Pucangsimo . .. . . To his welcome. .. ACHMAD Qodri in please Entering the event of the 6th.... Attendees are happy Now we come to the event in looking forward to is the Religion Lecture will be delivered by Al Mukarrom . To Mr / Ms . .. Al-Hikmah Pucangsimo is always a useful science and become the next generation of national struggle. Al-Hikmah Pucangsimo please stand up With feelings of emotion and solemn accompaniment. ششوخ اٌؾىّخ‬ ٓ١ٍّ‫ػض٠ضٞ اٌغ١ذ / اٌغ١ذح ِغٍظ اٌّؼ‬ ُ٠‫ٚعّ١غ ػ١ٛفٕب اٌّذػٛ٠ٓ اٌز٠ٓ رىش‬ .. ... Al-Hamdulillahirobbil 'Alamin. let us listen carefully. to students Mts. We as host....... the rest will be filled by the choir and its poetry .Thank you delivered The next event. Al-Hikmah Pucangsimo . As an expression of gratitude for this event let us close with prayer.... ... H.

.. ِشؽجب ثىُ.. إٌٝ اٌغ١ذ /‬ ‫اٌغ١ذح..........‬ ‫شىشا ٌه عٍّذ‬ ‫اٌؾذس اٌّمجً ، رمذ٠ُ دثٍَٛ االْ ِؼبس٠ف إٌٝ إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف اٌطالة. ششوخ اٌؾىّخ‬ ‫‪ojiauJsWtv‬‬ ‫اٌغزخ : ِشؽجب -. ششوخ اٌؾىّخ ‪ ojiauJsWtv‬اٌفزشح 8002-9002 فٟ ؽبٌخ طؾ١خ ع١ذح ‪ٔ( ....... عؼ١ذ أ٘ال ٚعٙال ،‬ ‫ٌطالة اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف. سئ١ظ اٌّذاسط اٌذ٠ٕ١خ ‪ ojiauJsWtv Nsaua'Wyam‬اٌؾىّخ. ِؾّذ..‫ٚاٌّؾجٛة أطذلبء ِٓ ػبئٍخ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف.... أ٘ال ٚعٙال....'aR'a'Wam‬ؼُ‬ ‫‪ lvrraR‬اِ١ٓ اٌؼٍّ١ٓ)‬ ‫ٕٚ٘بن أ٠ؼب ِب صاي ‪ٚ smvRa'am mabijbamrau‬رؾ١خ ٌشثٕب‬ ‫"اٌؼظّٝ إٌجٟ ِؾّذ".4 ،‬ ‫ِمذِخ إٌٝ اٌٍغٕخ.... ‪ِ ، NAUHOIRUllIFmAT‬ؾّذ ؽظ‬ ‫رغؼخ ٚ: اخززبَ / اٌذػبء‬ ‫ٚثبٌزبٌٟ رىٛ٠ٓ األؽذاس ٠ّىٕٕب أْ ٔمٛي ، ٠ّىٓ أْ ٔأًِ أْ ٠غش ٘زا اٌؾذس فٟ ٔفٛط عّ١غ اٌغ١ذ ٚاٌغ١ذح...‬ ‫اعزّشاس ؽبٌخ ػذَ ٚ3 ، ٚلشاءاد اٌزٍٙ١ً اٌزٟ ع١زُ رغٍ١ّٙب ِٓ لجً ششوخ ‪ mjrabbvt‬اٌغ١ذ / اٌغ١ذح.......... إٌٝ اٌغ١ذ. (عٛسح اٌفبرؾخ)‬ ‫شىشا ٌه..... عّ١غ أفشاد األعشح ٚاألطذلبء ، ٚأرجبػٗ... آي عؼ١ذ ‪ ojiauJsWtv‬اٌؾىّخ.....‬ ‫أؽذاس ِٛاطٍخ .. ِغ رالٚاد عبسٞ....... س ٌٗ / أٔب.‬ ‫دػٛٔب فزؼ ٘زا اٌؾذس ِغ اٌمشآْ أَ ‪ raia'au‬اٌمبػذح ، ٔأًِ أْ ٘زا اٌؾذس ٠ّىٓ رشغ١ٍٙب ثغالعخ دْٚ ػمجخ...... ِشؽجب ثىُ... اٌشعبء اٌظذاسح‬ ‫إٌٝ اٌغ١ذ سئ١ظ إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف............. ششوخ اٌؾىّخ ‪ ojiauJsWtv‬دائّب اٌؼٍُ إٌبفغ ٚأطجؼ اٌغ١ً اٌغذ٠ذ ِٓ إٌؼبي اٌٛؽٕٟ..‬ ‫اٌؾؼٛس عؼذاء‬ ‫ٚلبي اٌؾٍّخ ٌالؽالع ػٍٝ اٌشد اٌّزجبدي ، ٚرٌه اعزىّبال ٌٍزشؽ١ت اٌّؼشع ، دػٛٔب ٔغزّغ ثؼٕب٠خ ، رؾ١خ :‬ ‫1......... ششوخ اٌؾىّخ ‪ojiauJsWtv‬‬ ‫ٌٍطالة / ثٕبد رىش٠ّب........ صالصب ‪ lajtWR‬اٌم١بِخ....... ٖ.......‬ ‫فٍٕغجؼ ٚأشىش هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ِغ ٚعٛد ‪ mamjbrau‬ألْ رٛف١ك ، ‪٘ Wuuayam‬ذا٠زٗ ٌٕٚب عّ١ؼب ، ؽزٝ ٔزّىٓ ِٓ رٍج١خ دػٛح اٌطالة‬ ‫‪ mj'abba'am‬اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف. ......‬ ‫أؽذاس ِٛاطٍخ . ششوخ اٌؾىّخ ‪٠ ojiauJsWtv‬شعٝ اٌٛلٛف‬ ‫ِغ ِشبػش اٌؼبؽفخ ِٚشافمخ اٌغٍ١ٍخ ، ٚٔأًِ ِغ اٌؼٍُ ثأْ لذ رُ اٌؾظٛي ػٍ١ٙب‬ ‫فٟ إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف.. ؽٍجذ اٌؾىّخ ‪ٌ ojiauJsWtv‬زمذ٠ُ اٌشٙبدح إٌٝ اٌغ١ذ ٖ...ِشؽجب‬ ‫اٌغبثؼخ : اٌشاؽخ‬ ‫اٌضبِٕخ : اٌذ٠ٕ١خ ِؾبػشح أٌمب٘ب ‪mawauba‬‬ ‫دائشح االعزؼالَ ٚاألِٓ... (أِ١ٓ اٌؼٍّ١ٓ ‪ٔ lvrraR‬ؼُ)‬ ‫ٚٔؾٓ ٕ٘ب ثٛطفٙب اٌجٍذ اٌّؼ١ف ٚعٛف رال رىٛ٠ٓ إظٙبس ٘زا اٌظجبػ :‬ ‫ٚاٌؼشش٠ٓ : افززبػ‬ ‫اٌمشاءح اٌضبٔ١خ ِٓ آ٠بد اٌمشآْ اٌىش٠ُ‬ ‫اٌضبٌضخ : لشاءح اٌزٍٙ١ً‬ ‫اٌشاثؼخ : ٌغٕخ ِمذِخ‬ ‫اٌخبِغخ : رغٍ١ُ '‪ ma'bW‬دثٍَٛ إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف ؽالة ٔٙؼخ اٌؼٍّبء.....2 ، دػٛٔب ٔزبثغ ‪ rmjsj‬اٌىبًِ ٚ‪' ma'abmj‬أٞ لشاءح آ٠بد ِٓ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، ٚ٘ٛ فٟ ٘زا اٌظجبػ عٛف لشأٖ اٌغ١ذ /‬ ‫أٔب.... إٌٝ اٌغ١ذ‬ ....

karena kita semua masih di beri kesempatan hidup di muka bumi ini dengan menikmati segala fasilitas yang telah di sediakan di atasnya... الٌغ١ذ‬ojiauJsWtv ‫3.... ِؾّذ. sehingga dengan bertambahnya umur kita bisa berkumpul dalam rangka Muwadda’ah siswa/siswi kelas IX mtS. وزؼج١ش ػٓ االِزٕبْ ٌٙزا اٌؾذس دػٛٔب اٌٛص١ك ِغ اٌظالح‬FatbjRWRRamWbvrrWR ‫ٚ٠ّىٓ ر١غ١ش آي‬ ... سئ١ظ ٌغٕخ إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف.. oleh karena itu marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT dengan jalan belajar lebih giat ....‫ٖ. ٌؼجبؽ فٟ دػٛح طؼذ ػٍٝ خشجخ اٌّغشػ‬ ‫اٌؾؼٛس عؼذاء‬ ، ٗ‫ اٌذ٠ٓ ثٓ. semoga semua teman-teman kita lulus tanpa ada yang tertinggal... ػٍٝ اٌشعبء‬ .. marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah SWT..... TAUFIQURROHMAN. serta sahabat-sahabat tercinta keluarga besar MTs.. SAID ZAMACHSYARI selaku Kepala Madrasah Tsanawiya Al – Hikmah Pucangsimo -Bpk Ibu Dewan guru yang selalu kami hormati dan taati -Segenap tamu undangan. Hadirin dan temanku yang berbahagia Baru saja ujian akhir tahun kita lalui.Ag selaku Kasi Mapenda Jombang -Yang terhormat Bpk H. Al-Hikmah Pucangsimo periode 2008/2009 tanpa halangan suatu apapun.‫ اٌؼٍّ١ٓ ، ٘زا اٌؾذس ٌٍؾذس ِغ أفؼً.. آي‬ ‫ فٟ اٌشعبء‬RvbbW ‫أشّذ‬ . عؼ١ذ فٟ اٌشعبء‬ ‫2. Al-Himah Pucangsimo yang berbahagia...‫ٚٔؾٓ وذٌٚخ ِؼ١فخ ، اػززس أوجش لذس ِّىٓ ِٓ أٞ خطأ‬ EDIT SAMBUTAN INDONESIA -Al-Mukarrom para alim ulama’ -Wabil khusus Bpk KH...‫دخٛي اٌؾذس ِٓ 6 ، عٛف رّأل ثم١خ ِٓ لجً عٛلخ ٚشؼش ثٗ...ٖ ‫ اٌؾىّخ. M. H... إٌٝ اٌغ١ذ / اٌغ١ذح... IBNU AMIRUDDIN -Yang terhormat Drs. ػٍٝ رشؽ١ج‬mjrabbvt ٟ‫ٚا٢ْ ٔأرٟ إٌٝ اٌؾذس فٟ اٌزطٍغ إٌٝ ٚع١ٍمٟ اٌّؾبػشح اٌز‬ . MOHD.. Hal ini merupakan rahmat dan innayah dari Allah SWT yang di berikan kepada kita semua. Puji syukur yang tak terhingga... فئخ ا٢ثبء اٌزبعغ.

Al-Himah Pucangsimo happy.. Harapan kami dengan perpisahan di malam hari ini. Bapak ibu Dewan guru yang kami hormati begitu sabar dan ikhlasnya Bapak Ibu guru dalam memberikan ilmu pada kami.. Board-teacher who always respect and obey our -All the invited guests.selanjtnya selesai EDIT SAMBUTAN INGGRIS -Al-Mukarrom the scholars' Mr KH-Wabil special. Mrs. Hingga segala kekhilafan di hapuskan dengan pintu maaf dan saling mendoakan.. marilah kita buka selebar-lebarnya pintu hati kita semua untuk salaing memaafkan. Tiga tahun sudah tanpa terasa kita mengenyam bangku sekolah ini... . Ibn Amiruddin -Dear Drs. Tiada Titah yang tak dapt dan . Ag as Kasi Mapenda Jombang Dear Mr H. namun kami tak mampu membalas jerih payah Bapak Ibu guru. Temam-temanku semua yang selalu kami sayangi Tanpa terasa waktu telah bergulir begitu tepatnya hari berganti.... bulanpun menyingsing.lagi dan menata diri dalam mengarungi kehidupan ini. Suka duka manis dan getirnya berteman telah kita lalui bersama... mohon dengan seikhlas-ikhlasnya.. Mohd. Maaf Bpk Ibu gruru untuk kami semua. SAID ZAMACHSYARI as Principals Tsanawiya Al ... Amin YA Robbal Alamin.Hikmah Pucangsimo Mr. and friends of beloved family MTs.. Kita berpisah bukan untuk bercerai berai tapi perpisahan ini akan membukakan jalan bagi kita menuju kesuksesan... TAUFIQURROHMAN. mudah-mudahan menjadikan pengalaman dan pelajaran bagi kita semua. Akhirnya. Hanya untaian do’a kami mengiringi semoga Allah SWT membalas setiap amal Bapak Ibu guru dengan berlipat ganda sehingga menjadi amal jariyah. Tanpa maaf dan restu Bpk Ibu guru akan memberatkan setiap langkah kaki kami untuk menggapai semua cita-cita kami menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan negara dengan ridlo dari Allah SWT..... Bapak Ibu Dewan Guru.. kami atas nama wakil dari kelas IX. jangan sampai melanggar aturan-aturan negara Indonesia tercinta ini... dan tahun begitu cepatnya berlalu. H... M...

but we can not reply to toil Mr.‫ػض٠ضٞ ، اٌذوبرشح‬ Nsaua'Wya ٓ١١ٍ‫ ثٛطفُٙ فبػٍ١ٓ أط‬IAmASFolAlO ‫ػض٠ضٞ اٌغ١ذ ٖ. and the years went by so fast. may all our friends graduate without being left behind.‫ عؼ١ذح‬FWtam ojiauJsWtv ‫* ػّبْ ِشبسوخ عّ١غ اٌّذػٛ٠ٓ ٚأطذلبء األعشح ِٓ إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد األؽشاف اٌؾج١ت. Until all the oversight been waived by the door of forgiveness and pray for one another. ثٓ اِ١ش اٌذ‬ gvtrauJ ٟ‫ وبع‬mawauba ‫ ، ِؾّذ ؽظ وّب‬AUHORUllIFmATN . YES Robbal Amin Alamin. Sorry Mr. teachers in providing the science on us. Mrs. Al-Hikmah Pucangsimo 2008/2009 period without any hindrance whatsoever.. Mr mothers Council we respect the teachers who so patiently and ikhlasnya Mr.. Ladies and my friends who are happy Recently we passed the final exam year. Mrs. Like grief sweet and getirnya friends we have been through together. bulanpun dawning. We split apart not to get divorced but this separation will open the way for us to success.‫ فزشح 8002/9002 دْٚ أٞ ػبئك ػٍٝ اإلؽالق‬ojiauJsWtv ‫األؽشاف اٌزبعغ اٌظف.. Mrs. Only our prayers accompany strands may Allah SWT replied to every charity Mr. let us open wide as all the doors of our hearts to forgive salaing. Without forgiveness and the blessing of Mr.Infinite grace. Three years already without us mengenyam feel this school.ٖ . Temam the girls all that we have always loved Without feel the time has rolled out so precisely daybreak. No Commandments are not dapt and finished selanjtnya . Finally. عؼ١ذ‬ ‫ اٌؾىّخ‬ojiauJsWtv -. not to violate the rules of this beloved country Indonesia . teachers. let us always haturkan presence of God Almighty. so that with age we can gather in order Muwadda'ah students / IX grader mts. EDIT SAMBUTAN ARAB ' ‫ اٌؼٍّبء‬mjrabbvt ‫ آي‬ٓ٠‫اٌغ١ذ ؿ .. please with seikhlas-ikhlasnya.‫آي‬ ‫اٌغ١ذ اٌغ١ذح اٌّغٍظ ٚاٌّؼٍّ١ٓ اٌز٠ٓ ٠ؾزشِْٛ ٚ٠ط١ؼْٛ دائّب ٌذ٠ٕب‬ . teachers with doubled so that a charitable jariyah. Our hope with a farewell at night. gruru for us all.. ششوخ اٌؾىّخ‬ . therefore let us give thanks to the presence of Allah SWT even harder way to learn and organize yourself in this living life. because we all still given the opportunity to live on this earth to enjoy all the amenities that have been provided on it. ِؾّذ. we on behalf of the representatives of class IX.اٌٛاثً اٌخبطخ. Mom teacher will weigh every step our feet to reach all the ideals we uphold the values of religion and state by ridlo from Allah SWT.. Father Mother Board Teacher. hopefully making the experience and lesson for us all. آي‬ ‫ ِٓ هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ، ألٕٔب عّ١ؼب ال رضاي رؼطٝ فشطخ ٌٍؼ١ش ػٍٝ ٘زٖ األسع فٟ ؽك اٌزّزغ‬mamjbrau ‫الٔٙبئٟ ٔؼّخ ، ٚدػٛٔب دائّب ٚعٛد‬ ‫ / إٌظبَ اٌزغبسٞ اٌّزؼذد‬mj'abba'am َ‫ثغّ١غ ٚعبئً اٌشاؽخ اٌزٟ رُ رٛف١ش٘ب ػٍٝ رٌه ، ِغ اٌزمذَ فٟ اٌغٓ ثؾ١ش ٠ّىٕٕب عّغ اٌطالة فٟ إٌظب‬ . It is a blessing from Allah SWT and innayah that is given to us all. Mrs..

.lvrraR‬‬ ‫األة ٚاألَ اٌّغٍظ اٌّؼٍُ ، ٚٔؾٓ ثبٌٕ١بثخ ػٓ ِّضٍٟ اٌطجمخ اٌزبعؼخ ، ٠شعٝ ِغ ‪ saWrmRas..‬ ‫ِغٍظ أِٙبد اٌغ١ذ ٚٔؾٓ ٔؾزشَ اٌّذسع١ٓ اٌز٠ٓ ثظجش ٚ‪ WrmRasuya‬اٌّؼٍّ١ٓ اٌغ١ذ اٌغ١ذح فٟ رٛف١ش اٌؼٍُ ػٍ١ٕب ، ٌىٕٕب ال ٔغزط١غ اٌشد ػٍٝ اٌىذ اٌغ١ذ‬ ‫اٌغ١ذح اٌّؼٍّ١ٓ... ؽزٝ رُ اٌزٕبصي‬ ‫ػٓ اإلششاف ػٍٝ ثبة اٌّغفشح ٚاٌذػبء ٌجؼؼٕب اٌجؼغ.. ٔؼُ‬ ‫اٌؼٍّ١ٓ اِ١ٓ ‪. ٚثظشف إٌظش أمغبَ ٔؾٓ ال ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌطالق ٌٚىٓ ٘زا اٌفظً عٛف ٠فزؼ اٌطش٠ك‬ ‫ثبٌٕغجخ ٌٕب ٌزؾم١ك إٌغبػ...‬ ‫‪ Natat‬اٌفز١بد أْ عّ١غ ٌمذ أؽججٕب دائّب‬ ‫دْٚ ٠شؼش أْ اٌٛلذ لذ خشعذ ػٍٝ ٚعٗ اٌزؾذ٠ذ ؽزٝ اٌفغش ، فغش ‪ِٚ ، rjRauwju‬شد اٌغٕٛاد ثغشػخ.....saRaWuJ‬‬ ‫ٚأخ١شا ، ال اٌٛطب٠ب ال ‪ٚ bawm‬أزٙذ ‪.. ثبٌفؼً صالس عٕٛاد دْٚ اْ ٠شؼش‬ ‫‪٘ tauJauyat‬زٖ اٌّذسعخ..saRauumuya‬‬ .‬ ‫ٚٔأًِ ِغ ٚداع فٟ اٌٍ١ً ، ٚدػٛٔب إٌٝ األثٛاة ِفزٛؽخ ػٍٝ ِظشاػ١ٙب فٟ وً لٍٛثٕب أْ ٠غفش ‪.... فمؾ طٍٛارٕب رشافك فشٚع هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ لذ أعبة ػٍٝ وً اٌّؼٍّ١ٓ اٌخ١ش٠خ اٌغ١ذح اٌغ١ذ ِغ اٌؼؼف ثؾ١ش ‪ uabWyam‬اٌخ١ش٠خ..... دْٚ ِغفشح ٚٔؼّخ اٌغ١ذ اٌّؼٍُ أِٟ عٛف رضْ وً خطٛح ألذإِب ٌٍٛطٛي إٌٝ عّ١غ اٌّضً ٔزّغه ثم١ُ اٌذ٠ٓ ٚاٌذٌٚخ اٌزٟ ‪ ِٓ bWbRv‬هللا عجؾبٔٗ‬ ‫ٚرؼبٌٝ. ِضً أطذلبء اٌؾضْ اٌؾٍٛ ٚ‪ٌ JamWbuya‬مذ رُ ِٓ خالي ِؼب ، ِّب ٠غؼً ٔأًِ رغشثخ ٚػجشح ٌٕب عّ١ؼب... إٔٙب ٔؼّخ ِٓ هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٚ‪ Wuuayam‬اٌزٟ‬ ‫رؼطٝ ٌٕب عّ١ؼب ، ٌزٌه دػٛٔب ٔؼطٟ ثفؼً ٚعٛد هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ اٌطش٠ك األطؼت ٌٍزؼٍُ ٚرٕظ١ُ ٔفغه فٟ ٘زٖ اٌؾ١بح اٌّؼ١شخ ، ٚػذَ أزٙبن لٛاػذ‬ ‫٘زا اٌجٍذ اٌؾج١ت أذٚٔ١غ١ب .‫اٌغ١ذاد ٚأطذلبئٟ اٌز٠ٓ عؼذاء‬ ‫طذس ِؤخشا ٚٔؾٓ فٟ اٌغٕخ االِزؾبْ إٌٙبئٟ ، ٚ٠ّىٓ ٌغّ١غ أطذلبئٕب ػٍ١ب دْٚ أْ رزشن ٚساء٘ب.... Jbjbj -WrmRasuya‬اعف اٌغ١ذ اٌغ١ذح ثبٌٕغجخ ٌٕب‬ ‫عّ١ؼب..

28.8:!43/4!08..07. 07:5.9.28.:3.3/.503003.3...7.3..3.- 2..5.37...22:.2.37:8$.9 .:23 8079.8:303 05.35079...76.9:77..:89:8 8007.:168079./..7.3!:74704 %..3:9..74.:2.93..9 !.-.3/.2-:9.3 &39:203./73.2..38.3 !:74704/.3.3:9.$.... 8.-.2./73. -. 803./7.30 !7.37.07.:907..888!43/4!08./.3 K./..3 90.73 2.. K.$003....3 $ 05...390.7./7..9.7.68..98:.3 405 # .2./.2472.3.397033 ..9-0:25: -079.3 !:74704 .30-.397 .3!:74704 /03..0./../7./7..-.-:.5.25..2/2443.8.7$033 %..../..2:8:8 8079...5 83.....3..2.9.888 !43/4!08.80.8.305. $.3..2-:9.%..2-:9.7 %7.3.7../.3.3."4/7.3 -07905.3 8./ 3:8..7.22.764"./. ":7 .3 $ 05.397 .9.397 :23/...3  $.98079./.9:/03.$.3.--..2Å .5.- !:74704 05.  $./7./03.%2:7  !03:9:5/03.7. !:$::79../.:23543/4508. 07:5...3-07-.!.3.2.9.3 %.28.3-../73.3.2..3&22:9.5.3!:74704  $.3.!.3.9.39703 .3 -07905...3.3...8.8.52:././7..32.7.9.30 :.39.3 .407 0:7.3 8.8:!43/4!08..3&2:240 :.3.9. !03.28024.80.2.3.3#1.::.3%.3 !02-..9.../73 .83. ..3/.3/4308.39.2472..Å %.203::.76.34.320.9.9..7../.30 502-.2-:9.202-.3.2..3...3.07..- .9:7..3 09:.7. .3.9 07:5.:3  5.397033 .3..9 9.3.305./73.3%./7..3..3..-.3./ /..3 .3.9././03. ./:8.9.2-:9./.3..5.3.8.3.2. ./7.../73 .3/2:.2-:9.Å.3/. .3$.::3:3.3 K..3.9.305..39703  07.-.7.2-:9..3:93..0 /././.:3:..3/2:./.3 K.28.9.3 K..9.../73 ..:7.3.3/5253405 8:7 -/:.9!:74704  !03.3..2-:9./$ .9 ..3:5.7.2472.397 .2.3405 78  # .39..9 .9 .-.3.... 83./.3.23 $.68.07.3/03.3.397033 .3. !7.%./2:..39.3/8.3  $.2.25.5.2472.3 /8.39... -:.8..3/.23Å 7.3.80:7:7.$.1.9./7...::..988:33...9.3$..- :.08&.3/-..22.76."./.2025.9.98:.3.397 .7.0 /.2::3/..3/43.1.3.-07:9      !02-:.37:8$.3.3%.340$/7 94:77.3/8.$% ../.5:3 .68.%..-0.5:78/ .35.3$/4.7.9..2. ":7.80-..3/03.3!03.3 05.3.

3%.9#.30 ./7. !03.22.8.38.07.1 . :.... .7.742.3:3:3.30 40!03.: /...: :.30 40:5.9.203072.3/-.:05.3.3$8../73.28.3 ..503:9:5..3 24432.22..3/03..9.8.2.3.3.37:8$.3 .3/4 ././ $ $48 05.... .3!:74704  .3/8.-07.8.. ....340-0..880..3.39790.:8 ..../. 0 /.8:!43/4!08.3%.72 $4-:..9.3.22:...38.:3  %072./:8./7.3!:74704%.2-:9./73.3!:74704 05.39790. 07:5.3 /.2472.3-::47.503.9.3/807.5 :.3/2443:39:2.397033 ..9..3  . .1.3 ./.3.4 .9.3405  :.2-:9.3 /03.3#1..307-... 2.2.507.$8.78./..30-.9 $0-0:2...570/.3!:74704 9.:3 -07905../7./73 ./73.2.397033 .3 K.3 -07905.7742 .3..3 03.28./:8./.3 .3-.07.742 .:74--#::3..8:!43/4!08..3:9.3../7.9.::.8:!43/4!08.30 .27./ . $.397033 .3#1./.:3   O !07.888!43/4!08.3 K.%2:7 05.5 .:3.7.2-:9.3.98.80:7:7./.3 $/4...3..307-..3./.3.39790.39703 # 0:7.7..3.9!:747045 0$:27..7.07..3 !03. -08079./73 .3.07..28.3!:74704 80.2.9:./.880.9.3.39.:3.72-3.9..25.07.3 !43/4!08.74 .:2:.397033 ...9.3:9../7.0:7.7.

:1..2./3.

.

.:2:..:27 -  ..6.2. .3!! 3 ..88.2: ..39.2994706 ..9.116.!.

5...3.5. -- !#!# !#!$&&$$ $.28./. -.3.3  .2472.3 70.3.3-: -::7:.9 #0.2 .

 -8.-078.3 $.2. 9.80/07. 8.3.8.3033 $:--.3 ::8 804.../..2.0.7.3.7..25078.3.2. /..3  $.3.7..2.3..-07:9 !02-:./.83. -..2.2.9 ./.3:9.2. 0.2.2 7.7.9 -./7 .3. .3./0220.22:.38.9..2.3-: -::7:...3:7: 337.307.2. 3.9.2.3..8007. 9.88.. .5:38:8:3.3-::7:  $.37.39...83.3  #./.2.. 8./.3-078.8-07.38:8:3.9.2.370.2.5..-078.250758.3 70.3/..2.2.50758.3.70. 803.35079.-078.05.0.80.5..7.3804././..2.25.2. 50758.3.902.8.9..2-:9.808.9.37.:3.9..739.390.22:..3..!079.:5:3.././.  $.3.5.9.7. 9.3033.2. 9.7.2.35078...39.:/..3/.370.7.3./...38.3.3./.3:93.9:2..3.8  4.2./.  02.39.9../2.88.%:.7:8-0758.907..39.3033  .2-:9. -07:25: -078.34070.7/4 &39:9:.3/.3 902.27.3.2-:9.7.8 $& . /.2-:9. 8.-. 2.802:.9.2-:9.  &.28.:39:2033.5. 203.3/2:.2:35.3.-078::705.8..80-.9.39.33  .9..23:3..

2 9:9:5 /03.:5:3 907./.-:8..2-:9.5.8./03.::..7.5.3 7.3.7. ../539.5 202-07.303.3/525340.::7:.3803:2...33.780.3 9::8 .0. 80.3 80-0:2 .202-:.2#48/$.9 -072.3 2.3503:0./.3/.3.3/8.3-07:93.: 8..8 &39:9:.3 90..3  $.3 -0.3 $0. -2-3.3..5..7/..80.2-:9.. 2.3 /.7 $024.7 -: :7:. 3..2. /03.8./4.88.2.80.-..97.2.3033 /02.3907472. 9.3 /-2-3 8073 202-:.2802:...393 . $..3503.3..203..%:./4. .3 :.870./03.-::7:#0934:2..2.%:.3.2 .3.3 /.2-:9.8.390./738.25..2.3/0/..2.. . :9 -078. :9 9070-/.3202-2-39.3907./ 030 /.3203072.2 802:.39.3202-.25.:.70.3907472.9.3.9.9-0.3 70. /...5.7. 70.3:93.2-:9.3033/03.8:9:39:20:5./738. 2:/..38.3 &39:.7-::7:.3-::7: 07./4.7.25078./73 80..2.3/.-078.3 4.3 -: :7: .5.33..5.3 -:/05.. 9.8  02. 8.7.25.9.5.3 $..89.78/ ..3-0793/. 8024.39.340.3 8.3907472.%072.78/ /02. /.8/.3 503: 08..5.9/.8.9 -: :7: 203..0.3/03.8 202-2-3 .3 /.3 .9.3 .3.3-::7: 23  ..2-:9.78/ . .2.: -0.2:3 -0.8.3.3./.0.7.3/.7...5.-078.: 909.3-2-3..5.93-0758..7.9 -.3-0703.7.3.3-:8./-.370.3 .-07:9.2 50758.../.3 07.. &39:9:.2-:9.. 9.390. &39:9:.8/.2..31.3-.2..3 /.8.. 9.9907..3907.9.99.25078.80.:7:  %072.5.280-.2-:9.78/ 2:/..25078.

 .7.2.38.2. ./. :39: 203072..3 .3-0703.1/..3:7.503.3..7.390.202-:.280...73.. 203 02.3  ..2.-.3 9072.8.3-::7:-07./.3-::7:80.38.72.3 88 0.25078..303040.393.3.3/. ..// .2-. 0.3/.99.3-..:8 2032.8 $& 203:..92. 3 90.8 80..3  &. .880.05.5. .2. /4./.3:8.7 -08.3-07.224432.3/.3 .2 2:.703.5.1.80. $0.38.88./.7..3 503//. /.5. 80. :.3-::7: .3 -07/7 8003./. 7.3...8  ..2 /..:39:9:.83.3/..-8.-...3 3 .. 5.2203:9503//.8 .75.3/2. ..3.305.3503.. 9./.9 /.8 $0-0:23..5.7.-.9. 202-07.-.3 80-.3.5.7..29/.38079. 9..5.:..23.9.3:93.5.380-08.9.3-2-3.3 -078.7. 503..7.3/804. .3-::7:.224432.7..3 80/..5/.88.3.2.3/.:8:8405.5.2.3 8. 50758.250758.9././..350758..5.2./..2 5078.9 $0.5.39072. 5:3.5. /. .:.3 8./73 .

  &&   &&&  &&  & &&&  &&& &  & &    ' &' &' &&&& & %&& &  & &'& & & & & & & & & && & '&&&& & &&& & & &&&& &&&&& &&& &&& &&' &&'&& &'  & &&&' &  && &   & &' &  & && &' &  .

78/&    &&& &   &&& &'&& & &.78/ &&&&&&&.78/&  &:2.7#0934 &&& & & &&& & &  & & &   4207442    &  && &&&'907.8.78/& & &.. & && &  & &  &       &  & & &     & & & $:--.7 &' & && &&& & && & & & &'&&'& && &&&&' & ' &' & && &' &&&& &&  &&& &   &&& & & && & %&&&&' &&& & &   & &' & %&   & &&&  & && && &&&&&&& &&#48/'&&& & &   &    & && && & &&&& & & & & &&   && &  .7/4&  & & && '  &        &   && &  & & & &  & &&&.

   '& & & & && & && && &&& & &'& & & &&&&& & && & & & & & &  & & & &&' &&& & & &  &'&& & & & & &&& & && & && & &  && '& && & &&& '&& &  .

 ¾€ ¾½ n fn . - f ¾f° .

f ¯– ½ nff° °.¾ @ fn f°¾¯ f¾ ¾¾¯f . Jf¾ nfn¾f¾f fn f¾ f–f° – ¾ @ °f . ¾¾f– €¯ n @ fn   @f°.¾ @ fn ¯ °  f ¾f° – ° ¯ ° € ¾n¾ f€f – °–f° ¾½f € €¾©° ½f ¯f ¯–¾½ f¾ fnn ½f½f ¾ ¾½f  . Jf¾ °  .Jf¾ ½ €f n f nf°n° ¾ €€ ¾f - ¾€f°– ¯f¾€¯ fn Jfnf¾¾ ¾ ¾ ¯ f°  fn . 9 ¾" .Jf¾ ¾f¾ f °n ¾½°¾ €¯. ¾¾f– €¯ ½ ¾ °f ° f€€€ ° ¾  . f° . f° . f° . ¯f¯¾ f– fn ° °f .¾ °¯ff¾f° "  °– ¯ ¯  n¯ n f– ¾€¯ fn Jf nf¾¾ J f¾¾ °¾° – f°n €.¾  f f¾ f¾¾f € ¾ f f½f fn f¾ °°–f° ¾°n  – ¾f– f½f °n f° ¾°n –¾¯ ¯ ¾ f – € °¯f ¾ fn nf¯ ½¾ f° f°– ¾½ ¾– f°n f°  n°– fn¯½f¾¾°f° nf° J f f ° . ¾¾f– €¯ °   . ¾¾f– €¯ ½ ¾ °f ° f€€.¾ @ fn  . f– ¾f nf f  ¾€f ¾f° ¯–€¾ ¾¾°–¾f° ¯ n°¾f¾f nf°–f – ° f ° f€f n ¯°–¾n–f f°–nf¾¾€ f ¾f° ¯ ¾€ fn ¾f° ½ ¾° ° ¾  f¾– ° ¾n °°¯ °°n ¾f ¾ f¾ °¾ €€f¯ff° n¾ ° €  f¯°–€ ¾ °¾ f¾ f¾ °¾ °¾f° fn ¾ f° ¾– ° © ¾f° f–  °¾ f f ¾ ½ff € ¾f €n°°°– f¾ @ n¯½¾°€  °° ½f°–f¾€¾  ½ °°–f °½ ¾ ° °f f°n  . ¾¾f– €¯ n nf¾¾  9f –   f – °–  f  @¾ n¯½¾°€¾¯½  °¾¾f€ °°  f€¾¯ ° ¯¯ f ¾f °  ° n¾ n¯ € °° f © f € °°° "  °–€ °°  @f°€ °° °°¾f¾ f °n – °–n f– ¾f ¾°n ¾¯ f° f¾ ¯f ¾ €€n€– .

3 /4.2.3.3-079:.5.2./03.  %:8.3 .7/804.38.:33 %.  !079.3-..f° .203/4.3/03.83.3 902. 8..:39:/..3.3..3080.2./..3.9.9-./.2.2.:7:.3  7./..3 90.3. f° .9.35:8::70./.5.2: .39:2..:..3.9.88.30503//.3 902./.88.472.30- 93 -.905.. ..2..7.8:/.3.3.880.9075.7/804.3.5. $! .9.880.:.7.25..:7: .920. $! .203.3902.3.2 07.9.3..8.-.2.3..357..50758.3-079072.3.3.9. /.9 .203.38.9./.2472.. 80.9../.$04.3802:.3 .. f° ../7.40/45.3 902.5.3:39:203.804.2202-2-3./.7.  !.703.03.3.5.2-4 ..0$ 0$ 0$%2..27.7.902.!.¾ –f ¾¾€f J nf°°– f°°–...9...9-. 7 - !079. 9.50758.2.35:8::70.8.3/-07 0-.8/03.3 9/..203079.3802:.3.280-.3 80.4 .2.703.0.5.5./...38..9 3. 47.:3.703.3343/02..-07804.380.7$!3  :/.280./7.2. 5.97.940::8.2./..3/..8.39.3907472..:3.:7:.9:7: :7:80...7...38.8/.5..9/-07..3.5073.8.9 ...3 .39:.739.¾ .3-07:/:4394!/.2.9::8/.9203.9.20./:.50758. 9f  ¯ °"½f ¾f °½f¾¾ - ° ¾ €f¯¯ °fnn ½ €f ¾½ n€ ¾ °¾ nf f ¾f° – ° ¯ ° ° fn ¾  °–¾¾f f° ¾–  f ¾f° ° ¯ ° f¾f½ fff€f n ¯°¾f€ °°¾f¯ f f ¾f¯ ¯ °©°– ¯ ff¾½ nfn  –¾nf¾¾ 9 ¾  ° f€€¯f f° € ¯f ¾ °¾nf¾¾–¾nf° ½€¾ €f fn°– nf°f° – f°n f°  n°€.3.3.. $:3:-07.3-::7: 8079.739.3/.3902.2..25:3/.9.3$04.98..2.8203..7..2203// 8.. 9/..902.33.3804.  f¯ f°ff f¾ 88.3804. 2:/./804..:39:902..902.:5:33899:8503//.9.3.-078.8.5. .f¾  f½– f¾¯nf¾½¾¾ °n f–f° €f f½– f° f°  f¯ f°ff f¾ $&%!#!$&&$$  ..9-07:25:-078.3203..907.2.7/.9...:2 $0.7..39./.9902.:-:.9.¾@ fn ¾ ¾ °n°f° °f° ° € °– €°– nf°f° fn°–°¾¾nf¾f¯f f°–f° f nf¾ €¾½ n f f° fff ¾¾°– f¾.5.3:9.3.3802:.5.38:80880.802:.9-07:25:-078. 5.203..9%:./..38.3907472.5. .33  $0.:  :.79 /.9%:..3..05. 9.3802:...95.8.-0758.5.58. .3-07-.3.7 3.38.5.3805.3802:./73.9.3.5909.3802:.8.

9.3.9..38.8:/..%8 2.!:..:7: .3 902.2. 05.3-079:.8203.2: .2.3.5.3802:. 2:/.802:.88.3.:203:.9.9 ..472..8. .50758../:.33.3824 .2472.-..8.3805.2&.8. $:3:-07.9.3907472.:7:802:..:27 - @-- :.3802:.9 . 8.3 902. ..27.25.3.2.39.203..9.:33 %.03.3.98.3 5..3802:.3902..503/.:7:.9./. .3.3/-07 0-.!..3.2 07./73.3 907472.8/03..203079. 7:.5909.9::8/... 4.8/.. 0.42-.9-.5.3..9 3.25:3/..280-.7.88. 9/.3 .2202-2-3.920.3802:.7/804.5.20.3 7.. .-078.3/..9-.97.2203// 8.  .-...9/-07.703./.8.9.7/4.2.33 $0.2.5..3-.30- 93 -.3.3:39:203.2.9 .902.-0758...38:80880.7...3080.5.0$ 0$ 0$%2.5./.5073.7$!3 :/.58.:7:.9902.3/03.9075.7/.3.77425.9.3-079072.7 /804....3802:..3802:.3..38. 80.3:9.3 .9203.-07804.:5:33899:8503//.3 902.39/..5.: :.:1.9.902.$04..390.. /.:39:902.5.3/..:39:/.5.5.203/4.9.9.30503//./03.:.7./.5.380.:-:..38.2 .3 80.3../.

 9. .39.3:7: .8..9907.  !:8::72.39../.3.3 :..9:7.$%/03. 9..7.9 8. 803.7.:16 /.7%8 2.. . 88..-:/0.3.7.3-07-.22:.!:.//.30.39.9.33.2::3/.7.3. /.-.3824.5.3.. 05.8079..-08.3./7.38003.0:.55.9.-.. 802:.3 $079.9.9 20203: :3/.

2..3.3202-...#4--.3..7.3%.:7.98079.:2".:5.9!7.88 %8  2..39.3 09..--08.9. 8.:3:3..3 0/:..5:..1.5907.2909..503:93..23  %.23  83. ..8..!02-:.50:...!:. 71&88...3.84.. 23......39.20.9.. 0025.280. .9 8079.#4--. ":7 ./$ $003.!0307.7...5..38:8:3.380.73 !079./.:502-..9 .-.9 23..7.98:.38245074/0  /.5..22.!02-. 02./../.2.7:....!02-.305.!...

9 0/0. !:.2-:9.503/.8898 2.5.2-:9.340..25..3!03:9:5..3824 003.307.2$.3 8...2.2. #8 %& "&##  0802-.3 09::897.3/8.

8:.9.3. -078.3 8024. .9:.3. 8.5..7...3.9 -07.. 3 9..8:8:3.  . .9-0703.3/.5:3 .3 &22: ":7 .5. /03.3/03.7.7.79.9.7.3/...3/.3-:802:.3..25.. 02.5.. 3 /.5. .3 8024. 5/.28..35.2...95.4 . -:.2..3. ..7..7.3 -.3.

..8 .98:...5.3.....7.5.340$/7./: ..9 ../.30 2.73.9..7. %072.3502-.3/-. ":7 .3503::8: /.:9/03.39..3 ..3 .32.3..3:9..

 /03.. 05.3.38./.$/7.7 9.

3...30 502-.3  .3:9..25..3%. /8.3/8.340:.7.....77425..3..

-: 05.5./.

3.3 ./.3. !0307..25.-: /8.5 /8.71&05.8/8.. .3:9.-07:93..7..88.3  %072.9....3   .... 05..7..39.5.9:57.30  ../.

./.$8.!:.3824  05..88%8 2.

3  05..3:30472.95..$8/8.88./.5  $/8.3 05. 05..3203025../.9.3./.!:...%8 2.3824/2443:39:202-07.505.

 .9.5003.2-:9..2-:9.9/.!:.2-:9./50740 98 2.3/2.3  05.2..3-07-.38243803.%8..920373 8024..!:. 8. 808.39.8 05..8...7../.9.203.3.7:/....3507.3.5.8898 2...3203./73.3  .8 50307:8507:.390.7.2:.!:.:3-078.:7/0.3824/2443-07/7 03.3./0307.80-.8.3 2.38.3-./7.8.5   $/8.-07.8./2:./.31. 2.   ..3824 05./03.380.7..3-072.7..3..5.

5:8 05.7.3/840447-08079./73.!:.3  02..9.85.30 .5.3897../.8/5078.3:3   ..9.. 509:..3 09:..7.5 " #/8.3.33.8:./.0... .3824 05.3-07-...-: /8..4290%8 2.

9:9:5/03.. $0-./.2.3/3.2.5.39 3.74-- .7742 05.@¾ ¯f9nf°–¾¯ f .380-08.f½ ° f¯ f°– f.3..23 ...@¾ ¯f9nf°–¾¯f½½  ¾½f¾ f° f°fJ@ff°½ ¾ °n nf¾ @f€ °°ff¾– f°n f° ¾f ¾f nf°€€ °f°.. 9°n½f.1.f° @ f °–@f 9 €fn .37.7 -08.-0.8::72.0./03...9907..¾n°n fn ° f€° – ¾¾° °  € ° ¾€ €f¯€..73.3.f¯ ¯Df¯f  f .3/8. 24432.3..8..5..7..7./.7.@¾ ¯f9nf°–¾¯ ½ °f fn° ° f f€f % ¾ f¯°f¯°% @ ¾f¾¾ nff°¾fff° – °–¾  f½½ . 39.380-.39. -.5.39. f¾.7.502-.3/4 ..280-.25.25.$.780../.2/:.f¯f %¯° ¾ ff¯°%   f¾ ¾ f n¯½¾°€ ¾¾¯°°– ¾ ½ °°– n° f °–€ ¾ ¾€.1...3  ../02.  .3..7. :3.340 :.8..3  @- ../.:/8.8..07.f f f¾ °¾.7....f¯¯f @ €f¯ € ° ¾ f° ¾€ ¾ ff¯.

..¾ ¯f 9nf°–¾¯ J n¯  n¯  ° ¾ – –¾ n   .f½ ° f ¾ @D.f €-D¾ °¾.¯¯ € @  € ½¯f.D. – -° .

¾°–$ ° n° @¾ n¯½¾°€ °¾ nf°¾f ½ €¾ °nf° ½ f¾ ° f¾€. f° ½ €¾ °nf°°¾¯fn   % ff% @f° . f° .¾ f  ¾½ °¾ °–  fnf f°D¯¯f .

$   ¾f nf°¾   ¯$   n¯  .°°°– °¾  ¾€€¾ f° ff  f °– ¾ ¾€ . f° n°¾ ¯°°– f .

°°°–  °f @f f °–¾f   .¾     @ .$. $.f¯.¾   n¯   .

   J n¯  .°°°– °¾   ½ €fn n¯¯ @.

@¾ ¯f9nf°–¾¯  @ °¾$¾°° ½ f¾ f n ° ¾f–  @. n¯  ¾ °¾.  . f .¾ ¯f9nf°–¾¯½ f¾ ¾f° ½ J€ °–¾€ ¯°f° ¾ ¯°fnn¯½f°¯ ° ½ € ° – ff¾ ° f°  °. °½ f¾  @ 9f °¾.f f€-D ½¯f¾ °¾.f f¾f ¯f@¾f°ff9nf°–¾¯ @. @f°   @ °  ° ¯¾¾°.@¾ ¯f9nf°–¾¯ ¾ ½ fn €nf .  .¾ ¯f9nf°–¾¯¾ff¾f¾ €¾n °n f° n¯ ° – ° f°€°f°f¾––   ° ¾f f½½ @€f ½¾f f¾f n¯ n¯½ ¯ ° ¾ ¾¾ °nf € – °–   f €.

f¾¾O @.¾   °½ f¾  .$.

¯¯ .

  .@¾ ¯f9nf°–¾¯ @.f¯f°.

3& & !:.7742 .f¯   @¾ n¯  f¯ f f¯°  °€  °nf° €fnf  ¾ ¾f° ½ ¾¾°€–f €¾ ° ¾n¾ ½f  J f¾¾ f½– f¾¯nf¾½¾¾ €f°¯¾f  @  &&&:...503/.3824 & && && & && & &..&42-. °½ f¾   ° °–  °€  ¾ €  nf° ¾½  €€n ¾f° n¯ ° ¾f–   ° ¾f f½½ - n¯  °°°–€f ¾ –° n   .

&  &&&' .

 && !:.9 .1.//.3824 & & & && && .3824 & && && &. :.3&&& & #4--.9:7. &&#4--.&& & & &'& '%& "&##  & & && &&...3824 && && & &&& & & &&   &'& &33. ' &   &!:.3'& & %&   ..& &&.9907.:7. . &!:...  &  84.503/..:2&'' & && && ' &&  & &&&  & && & & && & & & &'& &&  & & '&'&   && & && &&& && &&& 71 .

.3 -. & && &  & ..& &  &&' &&  & && & &   &&   & &&  &&.

& & &&& & & & 9../:&&:8: & & & &  & & .

 & & & .

& &.

7742 &  & & && && &  & &    & &   & &    &  !:.&:.3824 & &&&& && &&& &&  & &   &&&'& & & ..

3824 & && && &&&   &&   & && & && && &&  & &!:.3824 & && && &&  && & & & &&&  &&&&& &&&&&&!:. &&&& ..3824 & && && &&&&&  &'!:...&   & && !:..3.3824%8..

 &'&   &'& &.

3824 .83.3:7:. :.30...3907472.9 907.3 .& & && & &  &!:.3.5 9.:05. -07:25: /.%8. .7.3907472./7.9..9/. /03.3.:.8..3824 && && &&& &  &'&"4/7   & &  '   &   &&    &:.  2.-.3 -079.3.9.2.42-.390.88.   !:8::7.:.74--     &  @.1.9..8.3 8079./7.9:7.7.703.9..77425.3.39..7. -08. 2. !:. 8.!:.980. 803.9073..89. 0:.-:23/03..7742 & && & & &  &'&& &&& &   &&&.2.$% .3824 5-:0..2:.8.39..803....3/:5/2:.  .-:8:85 &#& .8.2: :3/. / 80/.9 $003.9 8.2472.2-.2 7.8/-0708025.39.39.. :2:7 9. -8..3 / .7 %8  2.95  $$#80.380.-. D@--- :.//.2/:.503/.978 %&"&##  80. 802:.9.3-07-.32032.

829$ 2.38245074/0 ..!:.880.

2.305..3 902.: 8024.9..38::70..:3 9.5:3   .37. 902. ./7.3 .7 9..333.9/.3/-07.5.3207:5.3 90793.703.9 ..9: .3902.$%...3 9.35..3-07-./73/.203:.3../.7.3:.7: 8.5.9.7./.3. :.70-.9:2.38:. 9.. .802:.35. 802:. .9. . ::8 9. ./.$%/03. 40.3-0.

 20303.3 90. 3.-::7:/03.3 809..99.-...802:.330..7.3-075. 907.8008. %.:.3..3 80.3 .350.9.7.25.38.3 .2. -07. :39.3-.2.3  73.3/4 ..5.393.2. 3/4308.3: 804.35.5.1 /.3/.2 902.2/03.38 /.3...2 :39: 203. .9. 9.2.-0758. -: :7: /./. .9 .9.5.3 202-07.2 472.5:8.$%  .3 :7: .7 0-.3202-:.1... D@-- .: -078. 9. -: 0.0. Jf ¾½ nf °¯ °  f¾ @D.5.3202.3:39:-07.9.2 ./03.: %./.3 9.1.7.3 :7: .7 /.33 .2 -.. .-:. 3.7. ..$%202-./7/.203::08:808.-07.3/.3 203.%9. .80.39 -:./.93.5. .9.:39:8..83. 907..83. 2.3 7089: 5 -: :7: .803.7:30/:5.3   .3 %.9. ./.38.25: 202-.05. 23#4--. /. 802:.8.73 2. 2:/. 2:/. .73.2203738024.33. ..2203.350758. .59/.37/4/. .2.539:.93...3/.. /.7.3.3.9:7.:3 -09: .3 503. ...9..3 80..907.3 2: 5. -: :7: .1 /. 9.3203/4.5 .28.8  2443 /03.203.1 5 -: 7:7: :39: .7.7 -07.f½ ° f¯ f°–  f. –f¾f¾.9 -09: 8.-:..2..7 0.D.2.2 202-07..39.35.3203.:3 8:/..23  .8 3.2 9.3:802:.3   %02.5.8809. 3 $:. /:.5.07.35.. . 2.9:7.3.7.800-.2:3 .3539:2.3 0973. 2. 802:.3 9..f¯ ¾nf¾  .35:3 203383 /. -: 0. . .3/03..3 .5. ..2 3.2 203:3:3 93 3.20..39.3/2..3 .2 802:.7..9.9: 90.3-. -07902.550758. -07:7 -09: 905. %..3 30. 9.380.8.9.8 07 5...8 ././.  @.

f¾9°n½f¾@¾f°ff  ¯f9nf°–¾¯ .¾ f fn ff¾ ¾½ nf°   ° – ¾¾ f° € ° ¾€ €f¯. .@¾ ¯f9nf°–¾¯f½½   .

f f f ¾ °¾$O–f ¯¾ ¯f9nf°–¾¯$½ f°° f°n f¾    f ¾f° ¯€ ° ¾f f½½  n ° ½f¾¾ €°f f¯ f ¯ff€ ° ¾–f f °– € ° ¾f ¾¾°–€¯f J@f° °°fff¾– °¾f  € ¾– f°¾ ½ ¾ °n €fJ@ °f f f° f° –f° ¾ €°¾°–€ °f  ¾€¾ n°° ° ¾f   @ ¯f¯ –¾ff f ff¾  J€ ¯ f¾ ¾½ n¾ f f f°½° f°°– f°  f¾ ° ¾€f¾ @ f¾ f f ¾¯ °– °f¯€ ¾¾n – €¾ f° – °f€ ° ¾ f °––  ½ €¯f°– ½ °n f° ¾¾°€¾f D°f ¾– °f  €€– ° ¾¾f° ½f€° f° J ¾½f½f°– n ¾¾ ½ff°½ ° f€¾¾nn ¾¾   . °€° –fn ¾ff¾ff°½ ¾ °n € ¯– nf¾ f¾– ° ½½° °¾ f °©f f¯ ° ¾ff °½ ° ¾ff– nf°–f ° .¯ ¾.

¾ fn ¾  ¾ffnff ©ff f¯°f¯°  f .¾ fn ¾ °½f ¾fnn¯½f°¾f° ¾¯ffJ@ ½  nf. .¯ fn – ¾ ½€ fnf  f¾ ½ f ¾€ –°f° ¾f  €¯fJ@  ½ f€f f°– ¾½ ° f¾f ¾€ f¾€– ¾ff°–  °f -.¾ –€¾f J€– ° ¾¾f°  ¾¾°–€. . .¾ fn ¾°½ °– ¾n °n ° ¾  nf°° ½.°n ¾½ n fn ¾¾½f °f° f¾°f. f @ fn  ° f€€ ½ ¾ °f ¾€nf¾¾O ½ f¾ ¾ f¾ f¾°f . . .

3'&&&& && && &&&. & $# &  &!:.7742  && && && &  42-.3&.9:7.503/.&'&"&## %  &&  %8.3824  &&& && &&& && &' &&    && & &'&& & %&.3824   &&&& &&& &&  2.¯¯f° ¯ °¾f ° f½f° €°¾ ¾ f°©°f @.3.!:. D@-  &&:....

. :.//.&&&&'&' & &&  & &&&& &&& .

.  !:.3824 & && &&& .

2 & & '&  && -:.&& & & &&&7:7: 80.8 .35:3& &' ' & & &  &'&   && 0973.3 & && && & &&&  80.  &&&& &&  &33.83..& & %& & && &&&& &&&& & && && & & &&  &&& & %&' &&'& && & &&   &&&& ' & & %02.' && & &&&&' & & %&& & & & & #4--.' & & &' && &&&&& & %&7/4 & && '&' &&  &&  &' &  8.83. && & &  &. &/.59&&&&    .&&& ' &20303.2 & &&&&&&  && && &&& && && & &  &&& &&& &&&.7..393.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.