SMAN 2 TANGERANG SELATAN

SIFAT-SIFAT TERCELA
FITNAH

Kelompok : 1. Denis Irawan 2. Fadhila Maharani P 3. M. Taufik Wahdiat 4. Taufan Landi

10/3/2011

3 Oktober 2011 Penulis 2 . Akhir kata. Kami menyadari bahwa Makalah ini masih jauh dari sempurna. Diharapkan makalah ini dapat memberikan informasi kepada kita semua tentang fitnah.Kata Pengantar Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Makalah ini yang alhamdulillah tepat pada waktunya yang berjudul “Sifat-sifat Tercela: Fitnah. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Makalah ini dari awal sampai akhir. serta contoh perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Tangerang Selatan.” Makalah ini berisikan tentang informasi Pengertian Fitnah atau yang lebih khususnya membahas caracara menghindari sifat fitnah. Amin. oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan Makalah ini.

cara menjauhkan diri dari Fitnah. Apakah hukum Fitnah dalam Islam? 3. seperti: contoh perilaku fitnah.” Lebih lanjut mengenai Fitnah.Bab I. 3 .  Rumusan Masalah 1. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keseimbangan. akan kami bahas pada makalah ini. serta cara-cara agar terhindar dari sifat Fitnah. namun juga hal-hal buruk. Seberapa besarkah dosa orang yang suka memfitnah? Sebuah ayat Qur’an mengatakan “Sesungguhnya fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Pendahuluan  Latar Belakang Dalam kehidupan sehari-hari manusia tak hanya dihadapkan dengan hal-hal yang baik. Bagaimanakah cara menjauhkan diri dari fitnah? 4. Hal-hal buruk tersebut dapat berupa sifat-sifat tercela yang secara disadari ataupun tidak terdapat pada diri setiap manusia. dan sebagainya. Salah satu sifat tercela adalah Fitnah. yaitu: perkataan bohong yang bertujuan untuk menjelek-jelekan seseorang atau suatu kaum. Apakah dampak bagi orang yang suka memfitnah?  Tujuan Mengetahui lebih dalam mengenai fitnah dan pengertian fitnah itu sendiri berdasarkan pandangan islam. Apakah pengertian fitnah? 2.

Dari penelusuran terhadap kata fitnah dalam al-Qur`an ditemukan keterangan bahwa hal tersebut dilakukan oleh banyak pihak seperti orang-orang kafir. Secara etimologi fitnah memiliki arti antara lain alibtilâ`. Fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yg disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik. Orang-orang yang hatinya condong pada kesesatan melakukan fitnah dalam arti menimbulkan keraguan dan kesamaran. memalingkan dari apa yang telah diwahyukan Allah. Sementara itu Allah memberikan fitnah dalam arti memberi cobaan dan ujian. menghendaki kesesatan seseorang. Pembahasan A. kekacauan.Bab II. Pengertian Fitnah Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. dan 4 . gangguan. malaikat Harut dan Marut. semua pelaku fitnah di atas melakukan fitnah dalam pengertian negatif. menimpakan azab kepada yang berhak mendapatkannya. Sedangkan malaikat Harut dan Marut memberikan fitnah dalam arti memberikan cobaan. al-imtihân dan al-ikhtibâr. setan. Kesemuanya berarti cobaan dan ujian. orang-orang zalim. dan bahkan Allah. Orang-orang zalim melakukan fitnah dalam arti kezaliman. Kecuali Allah serta malaikat Harut dan Marut. Fir'aun dan para pemukanya melakukan fitnah dalam arti siksaan. orang-orang yang mendustakan Allah dan ayat-ayat-Nya. Orangorang yang mendustakan Allah dan ayat-ayat-Nya melakukan fitnah dalam arti memberikan jawaban dusta. penganiayaan dan penindasan. orang-orang yang hatinya condong pada kesesatan. Orang-orang kafir melakukan fitnah dalam arti serangan atau permusuhan. Fir'aun dan para pemukanya. merugikan kehormatan orang). Setan melakukan fitnah dalam arti tipuan. dan mengolok-olok.

Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya. maka di antara penyebabnya adalah tidak dilaksanakannya perintah Allah oleh kaum Muslim serta penyimpangan atas perintah Rasul. (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya. (QS Al-Baqarah 217) 5 . lebih besar (dosanya) di sisi Allah. kafir kepada Allah. 1. maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Fitnah adalah kekufuran. lalu dia mati dalam kekafiran. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Dari ayat-ayat fitnah juga diperoleh kesimpulan bahwa jika fitnah itu berasal dari Allah. seandainya mereka sanggup. atau bisa disebut dengan pengertian fitnah secara istilah. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran). maka penyebabnya adalah ketidakpatuhan terhadap perintah penguasa tiran dan para pendukungnya itu.menimpakan bencana akibat ulah manusia. mereka kekal di dalamnya. tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Sedangkan jika fitnah itu berasal dari penguasa tiran dan para pendukungnya—yang dalam al-Qur`an disimbolkan dengan Fir`aun dan para pemuka kaumnya. Di dalam Al-Qur'an banyak disebutkan kata-kata fitnah yang mempunyai arti yang berbeda-beda. dan mereka itulah penghuni neraka.

Mereka mengatakan: "Jika diberikan ini (yang sudah dirobah-robah oleh mereka) kepada kamu. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak menyucikan hati mereka. (AlA'raf:177) 3. Fitnah adalah wanita. Fitnah adalah menyesatkan. dan (juga) di antara orang-orang Yahudi. (QS Al-Maidah 41) Betul-betul buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami itu. maka hati-hatilah" Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya. mereka merobah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya.2. yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka: "Kami telah beriman". padahal hati mereka belum beriman. Allah telah berfirman: 6 . (Orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Fitnah wanita adalah ftnah besar yang bisa melemahkan para lelaki. Dengan perbuatan mereka yang demikian mereka telah menganiaya dirinya sendiri. maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun (yang datang) daripada Allah. dan jika kamu diberi yang bukan ini. 4. Hamper-hampir saja ia menghempaskan akal sehat seorang laki-laki yang berakal lagi lembut. Fitnah adalah menghalang-halangi dari jalan Allah. Hai Rasul. janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya. maka terimalah.

V/164. Bukankah Allah lebih mengetahui orang-orang yang bersyukur kepadanya?" (Al-An'am:53) 9. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu): di sisi Allah-lah pahala yang besar. harta yang banyak dari jenis emas. (QS.” (Al-Maidah: 71) 6.Taghabun: 15) 7 . ”Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun (terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu). Fitnah adalah Ujian “Demikianlah Kami menguji segolongan orang kaya mereka dengan segolongan orang miskinnya. kemudian Allah menerima tobat mereka. sehingga golongan yang kaya dengan lancangnya mengatakan: "Orang-orang yang semacam inikah di antara kita yang diberi anugrah oleh Allah?". perak. anak-anak. kuda pilihan. Itulah kesenangan hidup di dunia. yaitu: wanita-wanita. dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik. Ali Imran: 14) 5. Fitnah adalah Azab Qubur.Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. (At. karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Fitnah adalah Azab. (HR Bukhari. binatang-binatang ternak dan sawah ladang. 8. Fitnah adalah Harta dan Anak. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Fitnah adalah dibakar dengan api. bab Maa Ja’a fi Adzabil Qabri) 7.

maka tidak ada permusuhan (lagi). Cara Menghindari Fitnah “Tidak akan masuk Syurga orang yang suka adu domba (memfitnah).“Sesungguhnya setiap umat mempunyai ujian. Dan perangilah mereka itu. At-Tirmidzi no. Bukhari) Di antara cara menghindari fitnah adalah  Jangan membuka rahasia ataupun aib orang lain Seorang penyair Arab dalam sebuah syairnya mengatakan: “Luka tombak ada obatnya. Fitnah adalah perubahan keadaan menjadi semakin buruk. dishahihkan oleh Al-Albani t dalam Shahihul Jami’ no. Demikanlah balasan bagi orangorang kafir. kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu.”( QS Al Baqarah : 191 ) B. dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram. Luka lidah penawarnya tiada. kecuali terhadap orang-orang yang zalim. dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah). 11. Fitnah adalah pembunuhan atau peperangan ”Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan.” (HR.” (HR.”   Menumbuhkan rasa persamaan dan kasih sayang sesama manusia Memperbaiki diri 8 . maka bunuhlah mereka. 2336. sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu). dan ujian bagi umatku adalah harta. 2148) 10. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu).

agar kamu tidak menimpakan suatu mushibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. jika datang kepadamu orang fasiq membawa suatu berita. Allahlah yang Maha Tahu dan kamu semua tidaklah mengetahui. Tetapi hendaklah mereka memberi maaf dan ulurkan tangan. mereka akan mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat.Hendaklah kita briman kepada Allah dan membaca istigfar jikalau kita pernah menyebarkan fitnah.” (QS. (QS.  Jangan mengatakan Kebohongan 9 . Oleh karena itu hendaklah kita hilangkan rasa dendam yang ada pada diri kita. Semoga Allah selamatkan kita dari fitnah dan berbuat fitnah. karena sesungguhnya: Sesungguhnya orang-orang yang suka sekali supaya tersebar berita-berita keji dalam kalangan orang-orang yang beriman. bahwa mereka tidak akan membantu lagi kaum kerabat yang hampir dan yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. maka periksalah dengan teliti. Sesungguhnya Allah bersabda dalam QS. Al-Hujuraat : 6)   Membiasakan diri bersyukur pada Allah SWT Menghilangkan penyakit hati Salah satu penyebab orang ingin menjatuhkan orang lain dikarenakan rasa dendam. An – Nur: 19)  Mengamalkan ajaran agama “Hai orang-orang yang beriman. Tidakkah kamu suka jika Allah memberi ampun kepada kamu? Dan Allah adalah Maha Pemberi Ampun dan Maha Penyayang. An Nur ayat 22: Dan janganiah bersumpah kaum yang mampu dan berkelapangan.

An-Nuur : 15-16] C. Mengatakan kebohongan mengenai suatu kaum b. ini adalah dusta yang besar”. dan (mengapa tidak) berkata: “Ini adalah suatu berita bohong yang nyata”. Contoh Perilaku Fitnah a. dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. d. diwaktu mendengar berita bohong itu: “Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini.” (HR. *QS. Ujian berupa sakit. Dan mengapa kamu tidak berkata.“Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri. istri dan anaknya lebih dari mencintai Allah SWT c. kemiskinan. Juga firman Allah yang artinya. Bukhari) D. Menimbulkan keresahan ditengah masyarakat Merusak sendi-sendi persatuan dan kesatuan Mencelakakan orang lain Merugikan orang lain dan diri sendiri Masuk Neraka (mendapat siksa) Diancam tidak masuk Syurga “Tidak akan masuk Syurga orang yang suka adu domba (memfitnah). Seperti dicontohkan pada kaum-kaum yang hidup terdahulu di zaman nabi. Bahaya Fitnah Menimbulkan kesengsaraan. dsb dengan tujuan agar kita lebih dekat dengan Allah SWT 10 . Mencintai harta. Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami). “(Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga. Azab dari apa yang pernah dilakukan. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar. baik bagi si pemfitnah maupun bagi yang di fitnah.

Penutup - Kesimpulan Fitnah. setelah mempelajari lebih dalam ternyata pengertian dari fitnah tak hanya sebagai suatu kebohongan yang diciptakan dengan tujuan untuk menghancurkan suatu kaum. bersikap positif dan menyayangi terhadap sesama ciptaan Tuhan. dan sebagainya. menimbulkan keresahan. 11 . mulai memperbaiki diri. serta mengingat dan mangamalkan ayat-ayat Allah SWT. Adapun bahaya fitnah adalah Menimbulkan kesengsaraan. Ancaman tidak akan masuk surge. Oleh karena itu hendaklah kita selalu menjaga ucapan kita. mengingat tiada manusia yang sempurna di dunia ini. - Saran Cukup mengerikan ketika kita telah mengetahui apa saja bahaya-bahaya serta balasan abgi orang yang suka memfitnah. Melainkan juga bisa diartikan sebagai suatu azab atau cobaan atau ujian yang diterima seseorang atau suatu kaum dengan tujuan untuk kembali mengingat Sang Kuasa.Bab III.

Jakarta: Gema Insani Press http://www. Ahmad Abdul.com/ 12 . 2004. Syaikh Musthafa. Aswin. Belajar Sabar dari Manusia Pilihan.BAB IV. Agar Harta Tidak Menjadi Fitnah. Teladan Sempurna Pendidikan Agama Islam 3: Untuk Kelas XII SMA. Daftar Pustaka Yunan.com/doc/45327185/tafsir-II-Fitnah http://quran. 2010.scribd. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Al-Adawi. Solo: PT AQWAM MEDIA PROFETIKA Ghaffar. 2008.

Bahaya Fitnah – Menimbulkan kesengsaraan. Tidakkah kamu suka jika Allah memberi ampun kepada kamu? Dan Allah adalah Maha Pemberi Ampun dan Maha Penyayang. Dan mengapa kamu tidak berkata. • Jangan mengatakan Kebohongan َ ْ ِ َ ُ َ ً ّ َ ُ َ ُ َ ْ َ َ ٌ ْ ِ ِ ِ ْ ُ َ ‫ِ َ ٌ ِ ْ َ َ ّ ْ َ ُ ِ َ ْ ِ َ ِ ُ ْ َ َ ُ ُ َ ِ َ ْ ِ ُ ْ َ ْس‬ ‫ال عظيم إذ تلقونه بألسنتكم و تقولون بأفواهكم ما لي َ لكم به علم و تحسبونه هينا و هو عند‬ ‫ولول إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم‬ َ ٌ ُْ َ َ ُْ ِ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ ُ َ ْ ُ ْ ُ ُ ُ ُ ْ ِ َ ْ ِ ْ ََ “Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri. Bukhari) A. Tetapi hendaklah mereka memberi maaf dan ulurkan tangan. dan (mengapa tidak) berkata: “Ini adalah suatu berita bohong yang nyata”.َ ِّ ُ َ ُ َ ْ َْ َ ُ ْ َْ َ ِ ِ َ ‫ول يأتل أولوا الفضل منكم و السعة أن يؤتوا أولي القربى و المساكين و المهاجرين في سبيل ال و ليعفوا و ليص لفحوا أل تحبللون‬ َ ِ ُْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ ُ ُْ ُ ْ َ ِ َ ّ َ ْ ُ ْ ِ ِ ْ َ ْ ُ ُ ِ َ ْ َ َ ٌ َ ٌ َُ ُ َ ْ ُ َ ُ َ ِْ َ ْ َ ‫أن يغفر ال لكم و ال غفور رحيم‬ Dan janganiah bersumpah kaum yang mampu dan berkelapangan.” (HR. Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami). dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. [QS. Juga firman Allah yang artinya. diwaktu mendengar berita bohong itu: “Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini. Contoh Perilaku Fitnah 13 . – – – – – – Menimbulkan keresahan ditengah masyarakat Merusak sendi-sendi persatuan dan kesatuan Mencelakakan orang lain Merugikan orang lain dan diri sendiri Masuk Neraka (mendapat siksa) Diancam tidak masuk Syurga “Tidak akan masuk Syurga orang yang suka adu domba (memfitnah). baik bagi si pemfitnah maupun bagi yang di fitnah. ini adalah dusta yang besar”. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar. An-Nuur : 15-16] A. “(Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga. bahwa mereka tidak akan membantu lagi kaum kerabat yang hampir dan yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah.

Mengatakan kebohongan mengenai suatu kaum b. istri dan anaknya lebih dari mencintai Allah SWT c. Mencintai harta. Ujian berupa sakit. d. kemiskinan. dsb dengan tujuan agar kita lebih dekat dengan Allah SWT 14 .a. Azab dari apa yang pernah dilakukan. Seperti dicontohkan pada kaumkaum yang hidup terdahulu di zaman nabi.

Penutup – Kesimpulan Fitnah.Bab III. Ancaman tidak akan masuk surge. dan sebagainya. mulai memperbaiki diri. menimbulkan keresahan. 15 . Oleh karena itu hendaklah kita selalu menjaga ucapan kita. – Saran Cukup mengerikan ketika kita telah mengetahui apa saja bahaya-bahaya serta balasan abgi orang yang suka memfitnah. setelah mempelajari lebih dalam ternyata pengertian dari fitnah tak hanya sebagai suatu kebohongan yang diciptakan dengan tujuan untuk menghancurkan suatu kaum. bersikap positif dan menyayangi terhadap sesama ciptaan Tuhan. serta mengingat dan mangamalkan ayat-ayat Allah SWT. Melainkan juga bisa diartikan sebagai suatu azab atau cobaan atau ujian yang diterima seseorang atau suatu kaum dengan tujuan untuk kembali mengingat Sang Kuasa. mengingat tiada manusia yang sempurna di dunia ini. Adapun bahaya fitnah adalah Menimbulkan kesengsaraan.

BAB IV. Teladan Sempurna Pendidikan Agama Islam 3: Untuk Kelas XII SMA. 2010. Agar Harta Tidak Menjadi Fitnah. Syaikh Musthafa.com/ 16 . 2004. Jakarta: Gema Insani Press http://www. Ahmad Abdul.com/doc/45327185/tafsir-II-Fitnah http://quran. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Al-Adawi. Aswin. Solo: PT AQWAM MEDIA PROFETIKA Ghaffar. Belajar Sabar dari Manusia Pilihan. Daftar Pustaka Yunan. 2008.scribd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful