Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.

Ong Kong Swee Jabatan PJK PENDAHULUAN Pengukuran merupakan salah satu bidang yang penting dalam

Pendidikan Sains Sukan dan Pendidikan Jasmani. Pengukuran dapat membantu seorang pendidik untuk menilai kebolehan pelajar dan merancang program yang sesuai mengikut tahap kebolehan pelajar. Salah satu bidang pengukuran yang dapat membantu seseorang pendidik dalam mengukur tahap kebolehan pelajar ialah antropometri. Antopometri merupakan satu bidang pengukuran struktur tubuh badan yang paling awal dan merupakan pengukuran yang paling awal digunakan dalam Pendidikan Jasmani. Menurut Miller, DK dan Harison (1984), dari segi teori, latihan akan meningkatkan saiz otot. Pada tahun 1861, Hitchcock dan Sargent telah membuat carta profil untuk melihat perbandingan peningkatan individu sebelum dan selepas latihan. Menurut Mathews (1978), saiz tubuh badan memainkan peranan penting dalam peningkatan prestasi sukan. Keupayaan fizikal serta pengkelasan tubuh badan begitu penting kepada para pendidik Pendidikan Sains Sukan atau Pendidikan Jasmani untuk melakukan analisis dan merangka program yang sesuai untuk meningkatkan prestasi individu dalam bidang sukan. Antropometri berasal daripada dua perkataan Yunani Tua iaitu Antro bermaksud manusia manakala metri bermaksud pengukuran. Mathews (1978), mendefinisikan antropometri sebagai maklumat yang diperolehi melalui

pengukuran pengukuran tubuh badan ini untuk mengumpul maklumat tentang evolusi dan variasi manusia.

1

Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.Ong Kong Swee Jabatan PJK Barrow dan McGee (1979) pula mendefinisikan antropometri sebagai suatu bentuk pengukuran yang dilakukan terhadap tubuh badan manusia untuk menilai tahap kecergasan fizikal berdasarkan teori yang memfokuskan tentang semetri tubuh badan. Menurut Clarke (1976) menyatakan bahawa, setiap individu mempunyai ciri-ciri fizikal yang berbeza antara satu sama lain. Perbezaan ciri fizikal ini wujud kerana dipengaruhi oleh oleh faktor baka dan persekitaran. Menurut Mathews (1978), pendidik Pendidikan Jasmani perlu mempunyai pengetahuan dan pemahaman berkaitan keupayaan fizikal serta jenis somatotaip yang tertentu. Pengetahuan dan pemahaman ini berguna untuk mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh para pelajar dan atlit bagi memudahkan seseorang pendidik merancang dan melaksanakan program latihan yang spesifik bagi memenuhi keperluan fizikal seseorang pelajar dan atlit. Somatotaip merupakan pengkelasan bentuk tubuh manusia. Klasifikasi bentuk tubuh badan manusia ini amat penting dalam memahami individu daripada aspek fizikal, mental, emosi dan sosial. Bentuk tubuh badan memainkan peranan dalam Pendidikan Jasmani. Tegasnya pengkelasan antropometri dan somatotaip sangat penting bagi pelatih atau pelajar dalam menentukan pencapaian prestasi sesuatu sukan yang diceburi. Jurulatih atau guru yang terlibat dalam pengujian ini pula akan dapat menilai data-data yang terkumpul untuk memilih atau melatih para pelatih secara spesifik.

2

Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.Ong Kong Swee Jabatan PJK Pengetahuan dalam pengukuran antropometri boleh diaplikasi dalam pelbagai bidang kajian dan penyelidikan di antaranya ialah : 1. Identifikasi ras atau bangsa dalam bidang antropologi. 2. Pengkelasan tubuh manusia yang dikenali sebagai somatotaip. 3. Penentuan komposisi tubuh. 4. Pengkelasan kumpulan mengikut indeks bagi menentukan taraf

pemakanan dan kesihatan, pertumbuhan dan perkembangan fizikal manusia serta indeks tahap kematangan. 5. Penentuan kesesuaian fungsional rekabentuk, mobiliti, keselesaan serta keselamatan manusia oleh arkitek, jurutera dan rekabentuk industri pembangunan.

3

Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.Ong Kong Swee Jabatan PJK

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN Antropometri merupakan satu bidang pengukuran struktur tubuh badan yang paling awal dan tertua. Ianya juga merupakan pengukuran yang paling awal digunakan dalam Pendidikan Jasmani. Pada mulanya bidang pengukuran antropometri ini, digunakan oleh ahli antropologis untuk mengukur bahagianbahagian tubuh badan manusia. Data yang diperolehi dalam pengukuran yang dilakukan adalah untuk meninjau perkaitan antara fizikal manusia dengan tahap kesihatan. Mathews (1978), menyatakan bahawa kajian biometri telah bermula sejak 400 s.m. di Greek. Hippocrates adalah orang yang pertama mengkaji bidang biometri. Beliau telah mengklasifikasikan bentuk tubuh badan manusia kepada dua komponen iaitu : 1. Phthisic Habitus Keadaan fizikal yang tinggi lampai dan kurus dengan tumpuan pengukuran terhadap

dimensi vertical. 2. Apoplectic Habitus Keadaan di mana manusia yang mempunyai fizikal yang gempal dan pendek iaitu tertumpu kepada dimensi horizontal. Menurut Mathews (1978), menyatakan bahawa pada tahun 1797, Helle telah mengklasifikasikan bentuk tubuh badan manusia kepada empat jenis berdasarkan ciri-ciri anatomi manusia. Klasifikasi yang dibuat oleh Helle adalah seperti berikut :

4

Dapatan kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa kanak-kanak perempuan dalam lingkungan umur 11 hingga 14 tahun mempunyai ketinggian dan berat badan yang lebih berbanding kanak-kanak lelaki dalam lingkungan umur yang sama.Ong Kong Swee Jabatan PJK 1. Tubing Toraks 4. Abdominal 2. Respiratori 4. Otot 3. Otot 3. Kajian ini juga menunjukkan bahawa perbezaan dapatan pabila kanak-kanak yang berumur lebih 14 tahun dikaji. Serebral Pada tahun 1860.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. 5 . Penghadaman 2. Cromwell telah menjalankan kajian terhadap kanakkanak sekolah yang berumur di antara 8 hingga 18 tahun. pada tahun 1828 Rostam telah mengklasifikasikan bentuk tubuh badan manusia kepada empat kategori iaitu: 1. Dapatan kajian menunjukkan bahawa ketinggian dan berat badan kanak-kanak lelaki melebihi ketinggian dan berat badan kanakkanak perempuan dalam lingkungan umur yang sama. Saraf Menurut Clarke (1976).

Penggunaan nomogram ini lebih mudah kerana tidak melibatkan pengiraan yang rumit. Kreschmer telah mengkaji tentang jenis bentuk tubuh badan manusia. Walaupun subjek tersebut sebaya. [1978] telah menghasilkan kaedah nomogram dalam mengukur tubuh badan manusia. Dalam buku Johnson dan Nelson (1986) juga menyatakan pada tahun 1980. Asthelic – tubuh badan kurus Athletic – tubuh badan yang berotot Pyknic – tubuh badan yang gemuk Menurut buku yang ditulis oleh Johnson dan Nelson (1986) telah mengemukakan kaedah yang lebih tepat dalam pengukuran tubuh badan manusia berdasarkan kaedah timbangan di dalam air. M. pendekatan biokimia dan ‘Ultra-sound’ bagi menentukan ketumputan badan.L. analisis radiograf. nilai dan jumlah tiga lipatan kulit untuk lelaki dan wanita. Klasifikasi Indeks Antropometris telah menyedari bahawa prestasi kanak-kanak bergantung kepada faktor umur.Ong Kong Swee Jabatan PJK Pada tahun 1935. 6 . 2. berat dan somatotaip. Jackson dan Pollock. lemak dan pertumbuhan tulang. 3. tidak semestinya sama dari segi bentuk dan saiz tubuh. Begitu juga individu yang sama berat mempunyai proposi berbeza pada otot.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Individu yang sama tinggi mungkin berbeza dari segi berat badan. Beliau telah mengklasifikasikan tubuh badan manusia kepada: 1. Kaedah ini melibatkan pengukuran dari aspek umur.

Oleh itu pakar pengukuran di sana telah menggunakan kaedah lain untuk mengklasifikasikan pelajar di dalam kumpulan homogenius. high school dan kolej Indeks gred elementary (CI) 7 . akan dinaikkan satu gred setiap tahun.Ong Kong Swee Jabatan PJK Justeru. Pelajar di sana memulakan persekolahan pada satu umur tertentu dan jika mereka mendapat kemajuan yang meyakinkan.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Practical measurements for Evaluation in Physical Education (Page 176 .adalah berdasarkan kombinasi umur.boleh dibuat dalam 3 indeks iaitu untuk elementary. tidak ada satu pun bentuk pengukuran yang benar-benar dapat memenuhi tujuan pengukuran untuk mengklasifikasikan pelajar di dalam kumpulan homogenius.H McCloy. Sistem persekolahan di Amerika telah menggunakan satu pengukuran berdasarkan satu klasifikasi iaitu umur. pengukuran . . Contoh-contoh indeks klasifikasi yang telah digunakan adalah seperti berikut: McCloy dan Nelson-Cozens Classification Indexes i) ii) iii) Ponderal Index (PI) Body Mass Index (BMI) Surface Area / Weight Ratio (Nisbah Luas Permukaan / Berat) Dipetik dari Johnson and Nelson. ketinggian dan berat tubuh.177) i) McCloy dan Nelson-Cozens Classification Indexes Menurut C.

AAHPERD Youth Fitness test Manual menggunakan norm berdasarkan NelsonCozens Clasification Indexes. terdapat 8 kelas iaitu (A hingga H).Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. PI digunakan dalam proses mengira somatotyping.Ong Kong Swee Jabatan PJK CI = 10 (umur dalam tahun) + berat (lb) Menurut McCloy pada peringkat ini ketinggian subjek tidak dipentingkan. Semakin tinggi PI. 8 . Untuk elementary dan junior high school. Guru cuma perlu mendapat nilai eksponen untuk pembolehubah tinggi. C dan sebagainya diperolehi. Setelah dijumlah ketiga-tiga eksponen ini. pengkelasan dalam bentuk A.55 (ketinggian dlm inci) + berat (lb) Klasifikasi Indeks Neilson-Cozens dapat ditentukan dengan cepat dengan merujuk kepada satu jadual. ii) Ponderal Index (PI) PI ialah ketinggian dibahagikan dengan punca kuasa tiga berat : PI = 3 Ketinggian berat Nomogram digunakan untuk mengira PI. semakin kurus (ektomorf) seseorang itu. Manakala untuk high school pula terdapat 3 kelas (A. umur dan berat.B dan C). B. Indeks klasifikasi Neilson-Cozens pula menyatakan CI = 20 (umur dlm tahun) + 5.

Orang kurus mempunyai nisbah SA / W yang lebih tinggi. iv) Surface Area / Weight Ratio (Nisbah Permukaan / Berat) SA / W selama ini telah digunakan dalam kajian untuk membandingkan subjeksubjek dari pelbagai ethnic/kebudayaan yang berlainan ke atas toleransi kepanasan dan juga kesejukan. Rochester. Minn. Persamaan yang digunakan adalah berikut: SA / W = permukaan (m2) X 100 ________ Berat (kg) Luas permukaan diperolehi dari carta Dubois Body Surface (W. Berkson.M. Behnke and Katch 9 .Ong Kong Swee Jabatan PJK iii) Body Mass Index (BMI) Digunakan untuk mengkaji komposisi badan Indeks berat berkait dengan ketinggian BMI = Berat (kg) _____________ Tinggi 2 (meter) BMI ialah ukuran obesiti kerana ia berhubung rapat dengan lemak tubuh sabagai ukuran densiti badan. Luas permukaan boleh juga diperolehi dengan formula (Katch. Mayo Clinic.Boothby and J.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.). Ini disebabkan kepentingan permukaan dalam pertukaran haba.

terdapat pelbagai bentuk pengujian yang dijalankan bagi menentukan ketumpatan badan dan peratusan lemak. ii.177) Salah satu masalah besar berkaitan dengan kaedah jadual tinggi/berat atau BMI ialah kita tidak mengetahui dengan tepatnya samada subjek itu terlebih berat adalah kerana terlebih otot (heavily muscled) atau terlebih lemak (overfat). Isotop Dilution Photon Absorptiometry Potassium-40 10 .01762 Nisbah SA / W berkadar terus dengan ponderal Indeks (PI) dan berkadar songsang dengan BMI (Body Mass Index) ia Dipetik dari Johnson and Nelson. Kaedah ini boleh mengukur jumlah air. lemak. Di dalam pengukuran badan manusia. Practical Measurements for Evaluation in Physical Education (Page 176 . kaedah yang lebih saintifik yang melibatkan analisis kimia seluruh tubuh perlu dilakukan.Ong Kong Swee Jabatan PJK 1979): iaitu SA (m2) = berat (kg) _________ tinggi (cm) X 3 X tinggi (cm) X 0. Maka untuk mendapatkan jawapan bagi keadaan sebenar.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Antaranya : i. iii. protein dan mineral yang terkandung di dalam tubuh subjek.

Ong Kong Swee Jabatan PJK iv. Edward. Theory and Application to Fitness and Performance) Berikut adalah ringkasan teknik yang boleh memberi maklumat berkenaan dengan komposisi seluruh tubuh dan perkembangan serta perubahan tisu tertentu di dalam badan. ix. vi. 11 . Menimbang Secara Hidrostatik (Hydrostatic Weighing) Dual Energy X-ray Absorptiometry (DEXA) Near Infrared Interactance (NIR) Radiography Ultrasound Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Total Body Electrical Conductivity (TOBEC) (Sumber: Scott. viii. x. vii. v.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.

12 . atau (deuterated water 2H20) atau 18O-labeled water (H218O). Photon Absorptiometry Teknik ini digunakan untuk mencari kandungan mineral dan ketebalan (densiti) tulang. Teknik ini digunakan berdasarkan hubungan yang ketara di antara penyerapan photons dengan ketebalan (densiti) tulang. Isipadu (volume) jumlah cecair badan diperolehi dengan mengira berapa banyak air diperlukan untuk mencapai ketumpatan tersebut. Pancaran photons dari iodine-125 dipancarkan menembusi tulang dan transmisi photon melalui tulang dan tisu lembut diperolehi. contoh cecair dari tubuh subjek (air liur) akan diambil dan ketumpatan isotope itu akan dikenalpasti. Subjek akan diberi minum air isotope (tritated water – 3H20). Selepas 3 hingga 4 jam. Maka TBW boleh digunakan untuk menentu lemak tubuh badan.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.Ong Kong Swee Jabatan PJK Isotope Dilution Teknik yang digunakan untuk mengukur jumlah cecair badan (Total body water). Seseorang yang mempunyai jumlah cecair badan yang tinggi mempunyai lebih tisu tanpa lemak (lean tissue) dan kurang tisu lemak.

Teknik ini merupakan teknik yang paling popular untuk mengukur densiti tubuh badan. Berikut adalah persamaan untuk mengira densiti tubuh secara timbangan hidrostatik BD = Wt d (Wtd – Wtw) – (RV + 100ml) Dw 13 . Tisu tanpa lemak akan tenggelam di dalam air manakala tisu lemak akan timbul kerana lebih ringan dari air. dan lemak tubuh sebanyak 0. Ini disebabkan air mempunyai densiti sebanyak 1gm/ml. Dua subjek yang mempunyai berat tubuh yang sama tetapi mempunyai lemak tubuh yang berbeza akan memberi bacaan yang berbeza untuk timbangan secara hidrostatik.Ong Kong Swee Jabatan PJK Potassium-40 Sel tubuh telah dikenalpasti mengandungi potassium bersama-sama dengan kewujudan isotop radioaktif potassium 40K. Hydrostatic weighing Teknik ini adalah berdasarkan kepada prinsip Archimedes. Perbandingan asas dibuat di antara berat badan di luar air dengan di dalam air. Potassium 40K boleh diukur dengan menggunakan pembilang “counter ” seluruh tubuh dan ia berkadar terus dengan mass tisu tanpa lemak.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. (lean tissue).100gm/ml.099gm/ml manakala tisu tanpa lemak adalah 1.

pantulan serta “near infrared spectroscopy”. Near Infrared Interactance (NIR) Kaedah ini berdasarkan kepada penyerapan cahaya. mineral serta lemak dengan ketepatan yang tinggi. Teknologi ini kurang mendapat sambutan saintis dan pengusaha 14 .Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Ukuran akan diambil hasil dari proses pantulan ini. Perisian yang diperlukan dalam proses ini semakin terus diperbaiki dan DEXA semakin memainkan peranan yang penting dalam penganalisaan komposisi badan di masa hadapan. tulang. Alat fiber-optic diletakkan di atas bicep dan cahaya ultra dipancarkan melepasi lemak dan otot dan seterusnya dipantulkan balik oleh tulang ke alat fiber-optic itu.Ong Kong Swee Jabatan PJK BD = densiti tubuh dalam g/cm3 Wtd = berat subjek di luar air dalam kg Wtw = berat subjek di dalam air dalam kg Dw = densiti air dalam g/cm3 pada suhu pengukuran RV = Risidual Volume dalam liter (isipadu udara yang tertinggal di dalam paruparu selepas penghembusan udara keluar yang maksimum) Untuk kebolehpercayaan dan kesahan . Dual Energy X-ray Absorptiometry (DEXA) Sumber X-ray digunakan untuk menentukan keseluruhan tubuh satu anggaran tisu tanpa lemak . pengukuran diulang sebanyak 10 kali.

Pantulan (Echo) bunyi diterima dan dianalisa.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Ukuran saiz lemak boleh digunakan untuk mengganggar jumlah lemak badan. Ia digunakan dengan meluas untuk mengesan pertumbuhan tisu. Sifat resonance akan menentukan jenis-jenis tisu. dan Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Teknik ini menggunakan gelombang elektromagnet untuk dipindahkan melepasi tisu. Teknologi terkini membolehkan seluruh tubuh di ‘scan’ penetapan isipadu (volume) pelbagai organ tubuh di benarkan. Radiography X-ray ke atas anggota badan membolehkan pengukuran saiz (widths) lemak. Nuclei menyerap dan kemudianya melepaskan tenaga pada frekuensi tertentu yang juga dikenali sebagai resonance. Ultrasound Gelombang bunyi digunakan dan dipindahkan melalui tisu. Analisa komputer ke atas signal membekalkan gambaran yang jelas dan isipadu (volume) tisu tertentu boleh dikira.Ong Kong Swee Jabatan PJK (manufacuturer) dan kajian terkini mendapati teknologi ini boleh di perkembangkan lagi. otot dan tulang. 15 . Teknik ini boleh digunakan untuk mengukur ketebalan otot.

Medan electromagnet di dalam ruang lingkaran selinder akan dipengaruhi oleh komposisi badan subjek. 16 . Individu perlu diberi panduan tentang hubungan fizikal dan jenis tubuh badan.Ong Kong Swee Jabatan PJK Total Body Electrical Conductivity (TOBEC) TOBEC mengukur berdasarkan kepada tisu tanpa lemak dan air mengalirkan eletrik lebih baik dari lemak. Subjek akan dibaringkan di dalam satu lingkaran selinder yang disalurkan dengan kuasa elektrik yang menghasilkan satu medan electromagnet.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Selain daripada itu konsep latihan akan mendatangkan persembahan yang lebih baik juga perlu diterapkan tetapi ia tidak akan membawa perubahan terhadap jenis tubuh badan.

Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. perubahan cuaca serta suhu maka 17 .Ong Kong Swee Jabatan PJK MEKANISMA FISIOLOGI KULIT Kefahaman mengenai fisiologi kulit adalah penting dalam antropometri kerana perkaitannya dengan komposisi dan bentuk tubuh badan. Pengukuran lipatan kulit misalnya boleh memberi data yang paling tepat bagi menentukan kandungan lemak di dalam tubuh badan setiap individu. Tisu adipose yang terletak jauh di dalam kulit boleh menyimpan lemak di bawah permukaan kulit. menstabilkan suhu badan bergantung kepada persekitaran sama ada cuaca panas atau sejuk. Fungsi utama kulit ialah : 1. 4. Melindungi tisu badan dan organ dalam daripada sebarang impak dan bahan kimia serta mengelak kehilangan cecair dalam badan. diberi tekanan daripada luar. 2. 3. Kulit badan manusia terdiri daripada dua lapisan yang utama iaitu kulit luar (epidermis) dan kulit dalam (dermis). Sebagai penerima isyarat dan ransangan apabila permukaan kulit disentuh. Tisu adipose ini terletak berhampiran dengan tulang atau otot. Di bawah kulit dalam (dermis) terdapat lapisan dikenali sebagai (hypodermis) yang terbina daripada tisu lemak. Menyimpan nutrien yang diperolehi melalui makanan. Ia juga dipanggil sebagai tisu adipose.

5.Ong Kong Swee Jabatan PJK reseptor akan menghantar impuls melalui sistem saraf pusat akan tindakbalas berdasarkan isyarat yang telah diterima. Ketebalan lapisan kulit luar ini adalah 0.g 108 Kulit Luar ( epidermis) Lapisan kulit luar (epidermis) terdiri daripada tisu epitelium yang berlapis dan terbahagi kepada beberapa bahagian.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Ini akan menyejukkan permukaan kulit.08 mm. Struktur kulit Sumber : Martini dan Bartholomew (1997) p. melakukan proses perkumuhan di mana ia mengeluarkan cecair daripada badan untuk mengimbangi suhu badan. Bahan kumuh ini dikeluarkan melalui peluh yang tersejat. 18 . Mikroskop digunakan untuk melihat lapisan kulit tersebut manakala Epidermis pula dibahagikan kepada dua lapisan yang nyata iaitu lapisan bersisik (Stratum Corneum) dan lapisan Janasel.

Sel di bahagian ini sentiasa 19 .Ong Kong Swee Jabatan PJK Lapisan epidermis Sumber : Martini dan Bartholomew (1997) p. Sel di sebelah luar lapisan bersisik ini adalah sel yang telah mati dan apabila ianya haus atau terhakis ia akan diganti oleh sel baru dari lapisan Janasel. Bagi haiwan seperti lembu keratin ini akan membentuk tanduk dan bagi burung ia membentuk paruh. Sel di bahagian ini adalah berbentuk bulat dan ia mempunyai nukleus. Keratin adalah bahan yang utama bagi membentuk kuku. Ia memisahkan antara lapisan epidermis dan dermis. Lapisan ini berperanan mengeluarkan keratin. Stratum germinativum pula merupakan lapisan yang paling dalam sekali. rambut dan calluses.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. stratum granulosum. di mana keratin disimpan dalam sitoplasma. Lapisan Janasel terdiri daripada stratum lucidum. Sel yang mati di lapisan ini akan melikatkan kandungan keratin. stratum spinosum dan stratum germinativum.g 109 Lapisan bersisik (Stratum corneum) terdapat di bahagian luar sekali. Selsel dibahagian ini adalah leper dan tertekan serta hilang sifat bentuk selnya. Stratum lucidum merupakan lapisan yang memisahkan antara lapisan bersisik dan lapisan Janasel.

Peluh yang dikeluarkan mengandungi air dan natrium klorida yang merupakan bahan kumuh tubuh. Bilangannya banyak terutamanya di tapak tangan. Ia tebina daripada tiub yang berlingkar dan dibekalkan dengan salur darah yang banyak. Epidermis tidak di bekalkan dengan salur darah. bahagian kaki mempunyai kulit yang paling tebal sekali. Kulit dalam (dermis) Dermis adalah lapisan kulit yang sebenar dan ianya terbina daripada tisu pengikat. Dari kilang peluh ini. ketiak dan dahi. tapak kaki. Terdapat beberapa struktur di dalam lapisan dermis : i) Kilang peluh Kilang peluh merupakan kilang kecil yang terpenting.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Terdapat lebih kurang 3000 kilang peluh bagi setiap satu inci persegi dibahagian tapak tangan.Ong Kong Swee Jabatan PJK membiak serta membentuk sel yang baru bagi menggantikan sel yang telah hilang akibat terhakisnya lapisan bersisik di permukaan kulit luar. Ia menerima zat makanannya melalui bendalir limfatik yang mengalir di antara sel-sel di lapisan yang di sebelah bawah. Ia berperanan menyejukkan badan dan 20 . Epidermis mempunyai ketebalan yang berbeza mengikut tempat di bahagian tubuh. iaitu tisu fiber dan elastik. salur naik ke atas dan menembusi permukaan kulit dan ia dikenali sebagai liang roma atau liang peluh.

ii) Kilang sebum atau kilang minyak (Sebaceous Glands) Kilang ini terdapat di seluruh tubuh dan ia paling banyak di bahagian muka. Air peluh sentiasa dihasilkan oleh kilang peluh dan akan tersejat apabila tubuh berehat. rambut itu akan tumbuh dan menjadi batang 21 . Kilang ini terbina daripada gelembung yang mempunyai tisu-tisu epitelium di sekelilingnya. Ia terhasil daripada umbi rambut. Penghasilan peluh ini dikawal oleh system saraf autonomik bahagian simpatetik.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Kilang sebum ini juga terdapat di telinga (kilang cerumen) dan di kelopak mata (kilang meibomian). dan bahagian kulit yang berbulu. Umbi rambut ini tertanam didalam lapisan kulit dalam (dermis) dan dibekalkan dengan saluran darah. Sebum yang dihasilkan oleh kilang ini akan membasahkan dan melembutkan permukaan kulit bagi mengelakkan rambut menjadi kering dan rapuh.Ong Kong Swee Jabatan PJK secara tidak langsung dapat mengawal suhu badan serta mengawal imbangan air dan eletrolit tubuh. kepala. Salur dari gelembung ini menuju ke kulit luar. iii) Rambut Rambut dan bulu roma terdapat diseluruh permukaan kulit kecuali di tapak tangan dan tapak kaki. Dengan pembiakkan sel baru dibahagian akarnya. melalui liang roma.

iv) Kuku Kuku terbina daripada sel tisu luar yang telah mati. Tisu adipose adalah satu tisu perantaraan yang menyangga dan mengikat struktur dalam tubuh. Apabila otot ini menguncup. Lapisan ini berfungsi sebagai mengekalkan kedudukan struktur kulit dengan tisu-tisu dan organ-organ lain. Keadaan ini berlaku apabila kita dalam ketakutan dan semasa sejuk. Rambut terbina daripada sel yang telah mati. lapisan ketiga (lapisan 22 . Sempadan antara kedua-dua lapisan ini tidak begitu jelas. Lapisan subcutaneous ini mengandungi banyak sel lemak (tisu adipose). Ia didapati di bawah kulit. Batang ini tertolak ke atas. Lapisan ini mempunyai tisu fiber yang melekat dengan lapisan dermis. Ia bukanlah kulit yang sebenar seperti lapisan epidermis dan dermis.Ong Kong Swee Jabatan PJK rambut. rambut akan berdiri tegak.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. menjadi lebih panjang apabila sel yang baru itu menolak sel yang lama ke atas. Lapisan Subcutaneous Lapisan ini terletak di bawah lapisan dermis. Bahan utama untuk membentuk kuku ialah keratin. Kuku tumbuh dari sel epitelium dari umbinya. .Otot bebas yang halus yang terlekat pada liang rambut dikenali sebagai otot pendiri rambut (arrector pili). Umbi kuku ialah bahagian kuku yang dilitupi kulit tubuh dan badannya ialah bahagian yang terdedah.

tisu ini akan mengecil dan apabila seseorang itu makan dan penambahan nutrien lemak di dalam badan. sel ini akan membesar semula. (Martini & Bartholomew. Tisu adipose Sumber : Martini dan Bartholomew (1997) p.g 91 Tisu adipose adalah sebagai sel yang aktif. Tisu adipose ini tidak akan mati.Ong Kong Swee Jabatan PJK subcutaneous) selepas epidermis dan dermis. Bagi lelaki kandungan lemak ini banyak terkumpul di bahagian leher. 1997). sebagai penebat haba dan bentuk simpanan tenaga.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. dan 23 . tangan disebelah atas (upper arm). Perkara inilah yang berlaku ke atas mereka yang melakukan diet pemakanan bagi menguruskan badan. malahan ia hanya mengecil saiznya dalam kedudukan yang sama. dibahagian bawah belakang badan (lower back). apabila kurangnya nutrien. yang mengelilingi jantung dan buah pinggang. Tugasnya adalah untuk melindungi tubuh apabila menerima hentakan daripada luar. Kandungan lemak biasanya berbeza di setiap bahagian tubuh seseorang.

vitamin D dan hempedu. E dan K yang di perlukan oleh badan yang tidak boleh dibina oleh badan. Sekiranya lemak kurang dalam badan ia terpaksa digantikan dengan tenaga karbohidrat.Ong Kong Swee Jabatan PJK di sekitar punggung. Trigliserida adalah bentuk lemak yang tersimpan di dalam otot dan tisu adipose yang membekalkan dengan bekalan bahan bakar yang berterusan. dan perlu ambil daripada nutrien daripada luar. 24 . Ia adalah gabungan antara fatty acid dan glaserol. fosfolipid dan sterol adalah penting untuk pemakanan. pinggang dan paha. dan kolestrol berperanan sebagai bahan mentah untuk hormon. Lemak juga dapat membentuk vitamin A. Lemak yang disimpan juga bertindak sebagai penebat tubuh. Dari segi kimia lemak atau lipid mengandungi sebatian yang terdiri daripada karbon dan hidrogen serta sedikit oksigen. memanaskan badan dan melindungi dari kejutan mekanik bagi melapik organorgan penting. dengan itu lapisan lemak di bawah kulit mengekalkan kehangatan tubuh. Lipid (lemak dan minyak). Asid lemak berfungsi sebagai bahan pemula untuk mengawal hormon. menyumbang keperluan tenaga dan mengawal metabolisme. Fosfolipid dan sterol menyumbang kepada struktur-struktur sel.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. D. Ia adalah konduktor haba yang lemah. Tubuh kita perlu mengambil makanan yang mengandungi lemak kerana ia membantu membina pembentukan tubuh. manakala bagi perempuan pula kandungan lemak yang banyak terdapat dibahagian buah dada. punggung. Lemak adalah sumber utama tenaga bagi mengawal suhu badan bagi membantu aktiviti harian.

darah tinggi.Ong Kong Swee Jabatan PJK Kajian tentang pengiraan bagi mencari peratusan lemak badan telah dilakukan oleh Jackson dan Pollock 1976 dalam Heyward (1997). kencing manis. diabetes. Lemak badan yang berlebihan merupakan satu masalah yang dianggap kritikal di Amerika Syarikat. Lapisan lemak ini boleh diukur dengan mengambil ukuran lipatan kulit pada tempat tertentu. Kajian tersebut mendapati di bawah kulit terdapat lapisan lemak ‘subcutaneous’. osthopedic disorders dan pelbagai jenis masalah kesihatan yang lain termasuk juga masalah haid yang tidak tetap. (Lohman dan Pollock 1981). Kajian yang dilakukan juga mendapati bahawa penggunaan murah mungkin sesuai untuk mass testing setting jika ianya diuji oleh pakar atau penguji yang terlatih. tisu lemak atau tisu adipose yang terletak di bawah kulit hasil daripada aktiviti metabolisme sel di dalam sistem tubuh badan manusi. Komposisi lemak badan adalah merujuk kepada lemak. Perkaitan Komposisi Lemak Badan Dengan Taraf Kesihatan.g 185). (Johnson and Nelson p. Perbezaan di antara seorang penguji yang berpengalaman dan yang kurang berpengalaman akan mempengaruhi skor jika caliper yang mahal digunakan. Penguji yang kurang berpengalaman diberi latihan agar penghasilan skor yang sama diperolehi jika menggunakan kaliper plastik yang mempunyai spring dan caliper yang mempunyai tension yang selaras tanpa dipengaruhi oleh ketebalan lipatan pada kulit. Alatan yang digunakan adalah sepasang ‘kaliper’ (angkup atau alat pengukur diameter).Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Keadaan ini telah menyumbangkan pelbagai jenis penyakit seperti penyakit yang berkaitan dengan koronori. 25 . peningkatan risiko kanser. stroke.

Ong Kong Swee Jabatan PJK Pengiraan peratusan lemak badan adalah kaedah mudah mendapatkan berat dan komposisi badan yang ideal. Oleh itu seseorang yang beratnya 150 Ibs (pound) dan lemak sebanyak 10% mempunyai tisu lemak sebanyak 15 Ibs dan 135 Ibs tisutisu lain dipanggil “lean tissue” (tisu berotot).Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Kolesterol diperlukan untuk membawa lemak yang telah dihadamkan kebahagian lain tubuh. Peratusan lemak adalah peratusan keseluruhan berat badan. Lemak dari organ hati dan dari makanan ini dibawa di dalam badan 26 . Apabila komposisi lemak dalam tubuh badan seseorang itu meningkat. Sebahagian besar kolesterol dalam badan dihasilkan oleh organ hati dan selebihnya dari makanan . Ia adalah bahan seperti lemak. berlilin. tisu adipose juga akan bertambah pada sesuatu kawasan. Kolesterol juga penting dalam kesihatan walaupun ramai yang beranggapan ia hanya memberi kemudaratan. yang wujud dalam semua sel haiwan termasuk juga sel manusia. Para penyelidik telah melakukan kajian untuk mengetahui bagaimana serakkan lemak (body fat distribution) atau pola lemak (fat patterning) dan kaitannya dengan kecergasan fizikal manusia. Walaupun kajian yang berkaitan dengan komposisi lemak badan yang berlebihan ini sering dikaitkan dengan masalah kesihatan dan kecergasan seseorang. namun begitu mereka juga mendapati komposisi lemak badan yang berkurangan juga akan menyumbangkan kepada masalah yang tertentu. Kolestrol Kolestrol adalah satu zat daripada golongan lemak.

Jika paras lemak LDL ini berlebihan. Paras kolesterol yang baik (normal) ialah 5. Lipoprotein melalui saluran darah ke organ-organ lain yang memerlukannya. Kolesterol penting dalam tubuh manusia kerana ia merupakan salah satu zat yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh serta untuk mengawal jangkitan penyakit.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. HDL pula adalah lemak yang baik. Lemak kepekatan tinggi (HDL = High Density Lipoprotein ) Lemak LDL adalah kolesterol yang tidak baik untuk badan.2mmol/l . • Penghasilan hormon 27 . Terdapat 3 jenis lemak yang penting dalam badan iaitu : 1.Ong Kong Swee Jabatan PJK oleh lipoprotein (gabungan kolestrol dan protein). Badan menggunakan kolesterol untuk: • • Tumbesar dan memperbaiki sel-sel Menghasilkan asid hempedu oleh pundi hempedu yang membantu menyerap lemak dalam makanan. Jadi ia mengurangkan paras lemak di dalam darah. ia akan melekat pada dinding saluran darah dan akan menyempitkan saluran darah tersebut. Lemak kepekatan sangat rendah (VLDL = Very Low Density Lipoprotein ) 2. Ia berfungsi sebagai pembawa lemak untuk disimpan di dalam hati. Lemak kepekatan rendah (LDL = Low Density Lipoprotein ) 3.

kemungkinan dia akan mempunyai tanda-tanda seperti tompok-tompok kuning pada siku. Melalui ujian ini. Tetapi perlu diingat. Kolesterol dalam tubuh akan pecah dan menjadi hormon yang dinamakan “steroid”. Hormon inilah yang bertindakbalas dalam tubuh manusia untuk mengawal jangkitan penyakit. dia tidak akan menunjukkan sebarang penyakit. seseorang itu dapat mengetahui sama ada kandungan kolesterol dalam tubuhnya normal. pergelangan tangan. Jika seseorang itu mempunyai kandungan kolesterol yang tinggi. kurang ataupun tinggi. sudut mata atau di bahagian atas dan bawah kelopak mata. ia akan melekat di dinding darah menyebabkan 28 .Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Bila kandungan kolesterol tinggi. Dengan yang demikian kolesterol yang seimbang diperlukan. bukan semua orang yang mempunyai kandungan kolesterol yang tinggi dalam tubuh menunjukkan tanda seperti ini. Kolesterol yang tinggi boleh membuatkan saluran darah tersumbat. “Arterioscleriosis” merupakan penyakit pada salur darah dalam tubuh. Jika kandungan kolesterol dalam badan seseorang itu normal.Ong Kong Swee Jabatan PJK Pertumbuhan yang tidak sempurna akan lebih peka kepada jangkitan penyakit. Tompok ini boleh berada dalam bilangan yang banyak ataupun satu sahaja. Manakala bagi mereka yang gemuk. Kandungan kolesterol dalam badan dapat diketahui melalui ujian darah. perokok atau mempunyai masalah darah tinggi adalah berkemungkinan besar mempunyai kandungan kolesterol yang tinggi dalam tubuh mereka.

lumpuh dan boleh menjadi penyebab kepada kematian. Kekurangan oksigen ke jantung akan akhirnya mengganggu keupayaan jantung untuk berfungsi dengan baik. Lemak atau kolesterol akan menjadi keras (beku) dan menyebabkan saluran darah tidak elastik serta berfungsi dengan sempurna. Serangan stroke secara tiba-tiba untuk memulihkan kembali fungsi dan 29 . seseorang itu mungkin terpaksa menjalani pembedahan jantung pergerakan jantungnya. darah tidak dapat mengalir dengan mudah ke jantung. plak ini semakin tebal dan lambat-laun akan menyebabkan salur darah tersumbat sama sekali.Ong Kong Swee Jabatan PJK dinding darah menjadi sempit. Penimbunan lemak mengambil masa 10 hingga 15 tahun untuk menebalkan dinding dan menyempitkan saluran darah arteri. Sakit jantung juga boleh disebabkan oleh kandungan kolesterol yang berlebihan.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Seterusnya bahagian tersebut akan terjejas dan berhenti berfungsi. Mangsa stroke mengalami lumpuh dan lemah anggota badan sama ada sebelah badan atau keseluruhannya. Faktor umum penyebab stroke ialah apabila pembuluh darah diserang penyakit yang mengganggu pengaliran darah ke otak. Semakin tua. Apabila lemak membaluti jantung. Penimbunan lemak pada dinding arteri berlaku sejak kita masih muda. Jika keadaan ini belaku. maka jantung tidak boleh berfungsi dengan normal. Atherosclerosis pula terjadi berikutan pemendapan plak yang terdiri daripada lemak dan sel pada dinding arteri. Lemak juga akan membaluti saluran kecil darah yang terdapat pada jantung. Bila keadaan ini berlaku. Stroke atau juga dikenali sebagai angin ahmar jika menyerang akan menyebabkan mangsanya lemah.

Sama seperti bahagian tubuh yang lain.Ong Kong Swee Jabatan PJK ini membuatkan si mangsa tidak mengalami sebarang tanda amaran kedatangan penyakit ini sehinggalah tiba waktunya dia mengalami rasa lemah dan lumpuh sebelah badan sama ada kiri atau kanan. otak harus menerima bekalan berterusan melalui pembuluh darah dan arteri. bahagian otak yang tidak mendapat bekalan darah akan mati kerana tidak mendapat bekalan oksigen dan pemakanan otak yang biasanya dibawa bersama di dalam darah. Jika salah satu daripada arteri tersumbat. Ini kerana gangguan saraf berlaku jauh daripada bahagian otak yang mengawal pergerakan.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Lemah dan lumpuh akibat stroke ini akan menyebabkan mangsa mengalami kesukaran untuk bercakap atau kemungkinan kehilangan terus keupayaan bercakap atau dikenali sebagai aphasia. Bagaimanapun bukan semua jenis stroke akan menyebabkan lumpuh. Ini menjadikan bahagian otak yang tidak mati turut mengalami kerosakkan disebabkan oleh perkaitan tersebut. Antara masalah lain ialah kemungkinan berlakunya gangguan pada bahagian otak yang lebih penting peranannya. Bagaimanapun kes begini jarang berlaku dan hampir 85 peratus mangsa stroke akan mengalami masalah kekejangan saraf dan otot yang membawa kepada lumpuh sementara atau kekal. 30 . Adakalanya keadaan stroke menjadi semakin serius apabila pembuluh darah yang berselirat di otak menyebabkan ia berkait antara satu sama lain.

Tekanan darah tinggi juga memberi kesan pada ketahanan dinding pembuluh darah. tekanan darah dan kolestrol tinggi serta seorang perokok merupakan mereka yang paling berisiko untuk mendapat stroke.Ong Kong Swee Jabatan PJK Terjadinya pecah pembuluh darah di otak juga menjadi penyebab kepada serangan stroke. Ramai beranggapan faktor keturunan sebagai punca penyakit stroke tetapi ternyata masih tidak terdapat sebararg bukti tentang faktor ini. Bagaimanapun kebanyakkan pesakit tidak mengalami sebarang tanda amaran bagi membolehkan mereka menjalani rawatan. Banyak bukti menunjukkan beberapa jenis serangan jantung akan menyebabkan stroke pada si mangsa. Selain pesakit jantung. Penyakit jantung dan stroke berkait antara satu sama lain. Manakala bagi penyakit cerebral haemorrhages iaitu salur darah pecah juga boleh menjadi punca stroke. darah akan mengalir dalam tekanan yang amat rendah hingga merosakkan bahagian saraf yang seharusnya menerima oksigen secukupnya. Embolisms boleh disebabkan oleh penyakit jantung atau gangguan pada arteri utama. Cuma yang mungkin dapat dirasai 31 . Darah yang membeku boleh menjadi punca ia tersekat dan ini dipanggil cerebral embolism. Dinding salur darah yang tidak kuat dipanggil aneurysms akan pecah apabila menerima tekanan darah yang lebih tinggi daripada biasa. mereka yang mengidap penyakit diabetis.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Manakala pembekuan darah berlaku apabila arteri disekat oleh lemak yang melekat di dinding arteri. Bila ini berlaku. Tanda stroke termasuklah rasa lemah anggota badan {sebelah kiri atau kanan badan) dan pandangan mata yang beransur kabur.

Rawatan untuk stroke bergantung kepada sejauhmana seriusnya kerosakan otak yang dialami oleh pesakit. Eropah dan Australia pada awal abad ini. Begitu juga dengan kehilangan keupayaan bercakap dan apabila bertutur semakin sukar difahami. Tembakau pula telah menyebabkan 3 juta orang meninggal setiap tahun akibat kanser paru-paru dan penyakit jantung. Komposisi badan boleh mempengaruhi tahap pencapaian atlit. Penyakit jantung koroneri bermula di Amerika Utara. Sebagian besar meninggal dunia di bawah usia 65 tahun. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan gangguan jantung dan pembuluh darah yang umum dan dihidapi oleh 20 % penduduk dewasa di dunia.Ong Kong Swee Jabatan PJK pesakit ialah apabila mereka dapati sebelah badan terasa sakit dan lemah sehingga membawa kepada lumpuh. seperti atlit.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Selain itu kajian 32 . Penyakit ini juga menjadi penyebab utama kematian dan terdapat kira-kira 15 juta orang meninggal dunia akibat penyakit jantung dan stroke. Lebih lagi yang melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Penyakit jantung juga sering dijumpai pada kanak-kanak dan remaja. Bagi pesakit stroke mereka biasanya akan menjalani beberapa siri rawatan untuk memulihkan anggota yang lemah atau lumpuh. Rumusan Kecergasan dan kesihatan badan biasanya bergantung kepada komposisi tubuh badan. Ketika ini terdapat lebih dari 12 juta orang yang mengidap penyakit ini dan menyebabkan 400 ribu kematian pada setiap tahun di seluruh dunia.

Individu yang obesity berpotensi menghidapi penyakit seperti Coronary Artery Disease.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Type II Diabetes dan sebgainya. namun pemahaman konsep somatotaip mampu menentukan jenis tubuh badan. 33 . Menurut Johnson dan Nelson (1986). Norma yang digunakan dalam kebanyakan jadual berat badan telah dikelaskan bersama ukuran tinggi dan kategori tubuh badan manusia secara tepat Kajian lampau telah menunjukkan terdapatnya kolerasi di antara prestasi ujian kecergasan motor dengan pengkelasan somatotaip dan pengukuran antropometri. Faedah dari pengukuran ini. individu dapat menentukan tahap komposisi lemak badan. hypertension. Manakala subjek daripada kumpulan ekto-mesomorf mempamerkan prestasi yang lebih baik daripada kumpulan endo-mesomorf kecuali dalam acara lontar peluru.Ong Kong Swee Jabatan PJK yang telah dilakukan menunjukkan bahawa terdapat pelbagai kaedah yang boleh digunakan bagi menentukan komposisi badan. KAJIAN LAMPAU Hasil kajian yang dijalankan melibatkan pengkelasan tubuh badan memerlukan ukuran pengkelasan yang tepat. Dalam sesi pengajaran dan pembelajaran guru dapat menerangkan kepada pelajar cara pengamalan gaya hidup sihat dari segi pengambilan pemakanan dan pengawalan berat badan. kajian yang dijalankan oleh Hebbelinck dan Postma pada tahun 1963 telah mendapati bahawa subjek yang diklasifikasikan sebagai mesomorf ternyata lebih unggul dalam semua ujian kecergasan motor.

Bentuk tubuh badan adalah merujuk kepada saiz otot rangka dan lemak subcutaneous yang berbeza bagi dua kumpulan atlit ini. Dalam jumlah ukuran berat secara keseluruhan lebihan berat ini tidak terhad terhadap populasi tua sahaja. W.Ong Kong Swee Jabatan PJK Menurut Cureton yang pernah menjalankan satu kajian ke atas atlit-atlit yang menyertai Sukan Olimpik pada tahun 1931. satu kajian telah dijalankan terhadap rakyat Amerika. (1984). telah melakukan kajian menggunakan kaedah antropometri untuk mengkaji bentuk tubuh badan atlit yang terlibat dalam acara trek dan balapan. Acara balapan lebih dikuasai oleh atlit ektomorf berotot pejal. Acara renang lebih dikuasai oleh atlit meso-endomorf. Thorland.K (2002). 3. Lebih 20% remaja juga menghadapi masalah terlebih gemuk (overfat). 4. Hasil kajian mereka. Dalam kajian tersebut mendapati bahawa dianggarkan lebih daripada 80 juta rakyat Amerika mempunyai berat badan yang berlebihan kerana di dalam tubuh badan mereka mengandungi lemak yang berlebihan. telah didapati wujudnya perbezaan yang ketara daripada aspek antropometri dan bentuk tubuh badan di kalangan atlit lelaki bagi acara tersebut. Menurut Miller. Atlit 34 . Kemungkinan lebih daripada 40 juta golongan dewasa adalah tersangat gemuk (obese) iaitu jumlah lemak dalam badan mereka melebihi 25% bagi lelaki dan 30% bagi perempuan.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Acara gimnastik lebih dikuaai oleh atlit meso-ektomorf. 2. 1936 dan 1948 telah merumuskan bahawa : 1. Acara balingan lebih dikuasai oleh atlit mesomorf.D.

Di dalam kajian ini didapati bahawa jumlah keseluruhan pengukuran lipatan kulit akan mengalami pengurangan dan bergantung kepada jangka masa latihan. kaedah Bioelectrical Resistance juga dapat digunakan untuk menentukan peratusan lemak badan. Selain daripada itu.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Menurut Lohman (1987). Menurut Johnson dan Nelson (1980). ukuran segmen tubuh dan komposisi badan di antara orang kulit putih dengan orang kulit hitam telah dijalankan. Menurut Johnson dan Nelson (1980). ibu bapa. kajian tentang perbezaan pengukuran antropometri seperti tubuh badan. Di dalam kajian ini. Berdasarkan data yang diperolehi. perbezaan daripada segi densiti bagi komposisi badan serta jumlah kandungan air yang berbeza berbanding dengan orang kulit hitam. pada tahun 1976. di dapati bahawa orang kulit putih mempunyai rangka yang lebih berat. pelajar dan guru dapat mengetahui tahap kegemukan pelajar dan membuat penilaian yang lebih baik mengenai tahap kecergasan berdasarkan kesihatan individu. Semua kaedah ini berupaya memberikan anggaran yang baik serta mampu menilai kegemukan pada 35 .Ong Kong Swee Jabatan PJK bagi acara balapan mempunyai lebih banyak lemak subcutaneous dan mempunyai rangka badan yang besar berbanding dengan atlit acara trek. Milesis telah menjalankan kajian berkaitan tentang kesan tempoh latihan ke atas komposisi badan. ketebalan ukuran lipatan kulit dibahagian lengan dan paha kanak-kanak yang berumur di antara 6 hingga 11 tahun boleh digunakan untuk menentukan kedudukan mereka pada skala kegemukan.

telah memperkenalkan satu kaedah baru dalam mengukur komposisi badan. Semakin tinggi jumlah cecair badan dan jisim bebas lemak maka arus yang dapat melalui elektrolit tersebut juga tinggi. Menurut David. Kaedah yang diperkenalkan ialah Near-Infrared Interactance (NIR). Menurut Johnson dan Nelson (1986).Ong Kong Swee Jabatan PJK bahagian tubuh yang tidak dapat diukur dengan tepat melalui Kaedah Lipatan Kulit. lemak dan juga cecair di dalam pertanian.M. pada tahun 1960an. Ini menunjukkan bahawa badan seseorang itu mempunyai kadar lemak yang rendah. Biarpun 36 . mereka telah dapat menentukan peratusan lemak badan dengan penggunaan beberapa alat iaitu: a) b) c) Futrex 1000. Futrex 5000 dan Futrex 6000 Kadar paiwaian kesihatan bagi peratusan lemak atau jumlah sukatan kulit bagi kanak-kanak atau remaja dihuraikan dengan beberapa ujian. Sesetengahnya turut meliputi kadar paiwaian untuk golongan dewasa. kaedah ini telah digunakan bagi menentukan kandungan protein. Thomasett’s telah memperkenalkan kaedah pengukuran melalui alat Bioelectrical Impedence Analyzer (BIA) iaitu bagi menentukan peratusan lemak. Melalui kaedah ini juga. (2002) dan Harison. cecair di dalam badan serta jisim bebas lemak bagi seseorang individu. K. Kaedah ini menggunakan penentangan arus elektrik ke atas elektrolik di dalam badan manusia. Sebelum kaedah ini digunakan dalam pengukuran komposisi badan. H.C (1984).Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.

Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.Ong Kong Swee Jabatan PJK lapisan kulit mempunyai kaitan rapat dengan kegemukkan tubuh badan bagi kanak-kanak, namun jumlah sebenar lemak badan masih belum dapat ditentukan setepatnya. Hubungan lapisan lemak kulit dan kegemukkan dibezakan oleh jantina dan juga perubahan kematangan kanak-kanak. Oleh itu, peratus lemak bagi kanak-kanak 7 tahun tidak dapat menggambarkan komposisi tubuh yang tepat sebagaimana peratus lemak untuk golongan remaja berusia 17 tahun. Fitnessgram (Cooper Institute for aerobic Research 1999) menghuraikan bahawa laporan had optimum kadar kegemukan bagi lelaki dan perempuan berusia 5 tahun hingga 25 tahun adalah 10% hingga 20%. Bagi kanak-kanak berusia 12 tahun dan lebih, Fitnessgram menghuraikan kanak-kanak lelaki yang mempunyai peratus lemak kurang dari 8% dan kanak-kanak perempuan yang kurang dari 13% lemak adalah terlalu kurus dan tidak baik untuk kesihatan.

Indeks Jisim Tubuh Badan (BMI) menyediakan petunjuk hubungan antara berat dan tinggi, oleh itu ia tidak menyediakan huraian peratusan lemak badan. BMI bukannya satu prosedur yang disyorkan untuk menilai komposisi tubuh badan. Walau bagaimanapun BMI mempunyai kaitan secara sistematik dengan risiko kesihatan dan boleh digunakan apabila penentuan lemak badan tidak disediakan. BMI = berat dalam (kg) Tinggi (meter) x tinggi (meter)

37

Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.Ong Kong Swee Jabatan PJK Secara ringkasnya, BMI bagi 20 hingga 25 digabungkan dengan risiko terendah masalah kesihatan dan ia meningkat selaras dengan peningkatan BMI. Nilai BMI yang lebih daripada 27.3 bagi wanita dan 27.8 bagi lelaki adalah petunjuk yang menandakan berat melampau dan memyebabkan masalah kesihatan seperti tekanan darah tinggi dan kencing manis. Individu yang memepunyai indeks jisim tubuh badan yang lebih daripada 30 adalah dianggap gemuk sementara yang melebihi 40 dianggap gemuk yamg tidak sihat dan memerlukan rawatan. BMI digunakan dalam kajian komposisi tubuh badan sebagai indeks berat yang berkait rapat dengan ketinggian. Ia dianggap sebagai ukuran kegemukan kerana ia berkait rapat dengan lemak badan. Sebagai ukuran densiti tubuh badan, ia mempunyai perkaitan yang kurang dengan ketinggian. Oleh itu ia mempunyai ukuran yang tinggi dan negatif dengan indeks Ponderal.

KAJIAN TERKINI Menurut Lohman (1987), ketebalan ukuran lipatan kulit dibahagian lengan dan paha kanak-kanak yang berumur di antara 6 hingga 11 tahun boleh digunakan untuk menentukan kedudukan mereka pada skala kegemukan. Berdasarkan data yang diperolehi, ibu bapa, pelajar dan guru dapat mengetahui

38

Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.Ong Kong Swee Jabatan PJK tahap kegemukan pelajar dan membuat penilaian yang lebih baik mengenai tahap kecergasan berdasarkan kesihatan individu. Namun demikian terdapat masalah dan kekangan untuk menjalankan kaedah pengukuran lipatan kulit. Menurut Riley, H.J (1990), dalam

penyelidikannya A critique of skinfold test from the public school level, telah membincangkan kajian ini. Beliau dapati bahawa kaedah pengukuran lipatan kulit tidak mendapat sokongan sepenuhnya daripada guru pendidikan jasmani. Mereka berpendapat bahawa kaedah ini tidak sesuai dijalankan di sekolah dengan alasan berikut: i) Kaedah ujian ini menyebabkan pelajar sensitif terhadap diri mereka sendiri dan membuka rahsia diri mereka tentang obesiti. Kaedah ini juga didapati ramai pelajar tidak selesa kerana merasa sakit apabila ujian dilakukan oleh penguji yang kurang berpengalaman. ii) Ada juga ibu bapa yang beranggapan bahawa kaedah ini agak keterlaluan kerana bahagian tertentu yang agak sulit bagi perempuan dipegang oleh penguji. iii) Disebabkan majoriti guru yang mengajar Pendidikan Jasmani di sekolah rendah bukanlah guru yang mempunyai kelayakan sepenuhnya, maka data yang diperolehi oleh guru ini tidak mempunyai kesahan dan boleh dipertikaikan. iv) Ujian ini memerlukan jangka masa yang panjang dan akan menyebabkan guru tidak mampu mengawal kelas. Guru lain atau ibu bapa tidak berminat membantu mengatasi masalah ini.

39

Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.Ong Kong Swee Jabatan PJK v) Pengukuran lipatan kulit dianggap tidak sesuai untuk mengajar gaya hidup sihat kerana kebanyakan pelajar yang mengalami kegemukan telah maklum tentang diri mereka dan tidak perlu dijalankan pengukuran untuk meyakinkan mereka

Menurut kajian Riley (1990), masalah-masalah yang dinyatakan di atas telah menyebabkan ramai pendidik Pendidikan Jasmani menolak Kaedah Lipatan Kulit sebagai salah satu alat pengukuran untuk menentukan taraf kesihatan pelajarpelajar sekolah di Canada. Kajian yang dijalankan oleh Going dan Lohman (1990), The skinfold testA response telah menggariskan beberapa penyelesaian kepada masalahmasalah yang dinyatakan oleh Riley (1990). Menurut mereka, semua masalah yang berlaku boleh diatasi sekiranya langkah tertentu dipraktikkan semasa melakukan pengukuran. Guru Pendidikan Jasmani tidak diajar tentang kaedah untuk

menggunakan alatan pengukuran lipatan kulit dengan berkesan. Penggunaan pengukuran tinggi dan berat sebagai menggantikan Kaedah Lipatan Kulit. Ini akan memudahkan guru menjalankan tugas walaupun tidak begitu tepat dalam mengukur kegemukan pada kanak-kanak. Hal ini pasti akan bertambah sukar bagi mereka yang tidak sensitif terhadap kadar pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Lohman, T.G (1981) telah menguraikan setiap satu masalah yang dikemukan ohe Riley dalam kajiannya, iaitu :

40

iii. Terdapat banyak kajian tentang kandungan lemak di dalam badan yang menarik perhatian pengkaji sains sukan. Penilaian guru secara subjektif boleh dianggap sebagai berat sebelah.Ong Kong Swee Jabatan PJK i. Sekiranya penguji lebih mengutamakan objektif pengukuran dan mengaitkan hasil pengukuran dengan risiko kesihatan daripada paras rupa. ini akan menyebabkan perjalanan kelas dapat dikawal dengan sempurna. Montoye (1978) dalam Evaluation in Physical Education oleh Safrit (1981). Penentuan peratus lemak dalam tubuh badan sangat penting dalam perkembangan dan pertumbuhan fizikal kanak-kanak dan remaja yang seimbang. Sebaliknya pengukuran secara objektif boleh menyakinkan pelajar tentang keadaan diri mereka yang sebenar. Kaedah Lipatan Kulit sebenarnya sangat mudah dijalankan sekiranya penguji sanggup meluangkan masa untuk mempelajari teknik menggunakan alatan dengan tepat. Kaedah Lipatan Kulit ini sebenarnya memerlukan sedikit masa. ii. Jika pendidik seorang yang cekap. Alatan yang digunakan juga tidak mahal berbanding dengan peralatan dalam kaedah lain.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. beliau menyatakan bahawa tahap kandungan lemak badan yang paling ideal bagi wanita ialah 20% dan bagi lelaki 41 . iv. maka pengukuran itu adalah sesuatu yang penting dan bukannya betujuan untuk menjatuhkan maruah seseorang.

Beliau juga menyatakan paras kandungan lemak tidak dikaitkan secara langsung dengan status atau taraf kesihatan individu.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Ini menunjukkan bahawa kegemukan adalah berkadar songsang dengan latihan dan diet seimbang. Kaedah yang berkesan untuk mengurangkan lemak ialah dengan melakukan latihan fizikal dan diet seimbang. Conway. Norris & Bodwell (1984). Semakin tinggi jumlah cecair badan dan jisim bebas lemak maka arus yang dapat melalui elektrolit tersebut juga tinggi. Kaedah ini menggunakan penentangan arus elektrik ke atas elektrolik di dalam badan manusia. Ini menunjukkan bahawa badan seseorang itu mempunyai kadar lemak yang rendah (petikan Johnson & Nelson .Ong Kong Swee Jabatan PJK ialah 15%. kaedah lain bagi menentukan peratusan lemak adalah pengukuran ukurlilit badan dan ukur lebar skeletal serta ini pengukuran berupaya menggunakan Bioelectrical Resistance. Thomasett’s pula memperkenalkan kaedah pengukuran melalui alat Bioelectrical Impedence Analyzer (BIA) iaitu bagi menentukan peratusan lemak. Latihan fizikal ini mestilah secara sistematik untuk mendapatkan keberkesanan yang unggul. 1986). Di awal tahun 1960an. Mengamalkan diet yang seimbang dapat mengekalkan kesihatan tubuh badan dan kecergasan fizikal. Selain daripada itu. pula telah memberikan suatu inovasi baru kepada kaedah Near-Infrared Interactance (NIR) yang mana ia sebelum ini 42 . Semua kaedah memberikan anggaran yang baik serta mampu menilai kegemukan pada bahagian tubuh yang tidak dapat diukur dengan tepat melalui Kaedah Lipatan Kulit. cecair di dalam badan serta jisim bebas lemak bagi seseorang individu.

Berat badan diambil semasa berada di dalam air. Seorang atlit yang tinggi peratus lemaknya. mereka telah dapat menentukan peratusan lemak badan dengan penggunaan beberapa alat iaitu: i. Peratus lemak badan diperolehi dengan mengenalpasti ketumpatan badan. Tisu lemak kurang ketumpatannya berbanding dengan tisu tanpa lemak.Ong Kong Swee Jabatan PJK digunakan bagi menentukan kandungan protein. Kemudian berat ini dibandingkan dengan berat badan di luar air. 1994) Kaedah Lipatan Kulit (Skinfold Test) pula merupakan salah satu cara pengukuran yang digunakan dalam biometrik. Kaedah ini dianggap dapat memberikan data yang paling tepat dalam menentukan kandungan lemak di dalam tubuh individu. Futrex 5000 dan Futrex 6000 (petikan Adams. Lemak adalah pengapung kerana ketumpatannya lebih rendah berbanding 43 . ii. Kaedah Lipatan Kulit ini sangat mudah dan murah jika dibandingkan dengan teknik pengukuran menggunakan Hydrostatic Weighing yang mana peralatan ini sangat mahal dan memerlukan masa yang lama untuk mendapatkan keputusannya. Futrex 1000. rendah beratnya dalam air berbanding seorang yang sama berat badan di luar air tetapi rendah peratus lemak badan. Melalui kaedah ini juga.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Pengukuran berat di dalam air membolehkan pengiraan komposisi badan kerana tisu lemak dan tisu tanpa lemak mempunyai ketumpatan yang berlainan. iii. lemak dan juga cecair di dalam pertanian. Orang yang lebih peratus lemak mudah terapung di dalam air.

mereka mendapati bahawa faktor utama yang menyebabkan kecenderungan individu kepada risiko penyakit koronori jantung bukanlah kerana peratus lemak badan secara total tetapi adalah disebabkan oleh lemak di dalam badan. Kajian Stout (1996). 44 . Didapati bahawa remaja yang mempunyai peratus lemak melebihi 25% bagi lelaki dan 30% bagi wanita merupakan golongan yang mempunyai risiko tinggi mengidap penyakit ini. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa penentuan kandungan lemak sangat penting dalam menentukan seseorang itu berisiko mendapat penyakit koronori jantung atau tidak semasa usia muda terutamanya mereka yang mempunyai peratus lemak yang tinggi pada tubuh. Kanak-kanak yang tulang rangkanya belum cukup matang dan tinggi jumlah air di dalam badannya mempunyai tisu tanpa berlemak yang rendah berbanding dengan orang dewasa. untuk menentukan kesahan Kaedah Lipatan Kulit. bertajuk Validity of method for estimating percent body fat in young women. Berdasarkan kajian. Going.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. telah menjalankan kajian bagi menentukan paras lemak badan yang kritikal bagi remaja terhadap penyakit koronari jantung. Bioelectrical Impendence Analysis (BIA) dan Near-infrared Interactance (NIR) berbanding dengan kaedah pengukuran Underwater Weighing (UWW) yang mana dapat menentukan peratus lemak badan. mereka telah merumuskan bahawa pengukuran lemak badan perlu dijalankan semasa remaja mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan serta menjaga kesihatan diri. Williams dan Lohman (1992). Jesteru.Ong Kong Swee Jabatan PJK ketumpatan air.

kaedah lipatan kulit ini sepatutnya dipraktikkan oleh pendidik Pendidikan Jasmani dan Kesihatan di sekolahsekolah.88 manakala kesahan bagi NIR ialah r=0.59 hingga 0.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. di dapati Kaedah Lipatan Kulit (Sum of 3 dan Sum of 7).85 hingga 0. mempunyai r = 0.Ong Kong Swee Jabatan PJK Berdasarkan kajian. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa kaedah lipatan kulit adalah kaedah yang paling sesuai digunakan untuk mengukur peratus lemak badan kerana mempunyai kesahan yang tinggi serta mudah dijalankan berbanding dengan kaedah pengukuran yang lain.64 bagi mengukur peratus lemak wanita bukan atlit. Justeru.52 dan kesahan bagi BIA ialah r =0. 45 .

contohnya subjek yang mempunyai bentuk badan mesomorf adalah sesuai untuk acara lontaran dan sebagainya.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Daripada kajian yang telah dijalankan.Ong Kong Swee Jabatan PJK Rumusan Kesimpulannya. ditunjukkan bahawa terdapat huhungan yang rapat antara bentuk badan dengan pencapaian kemahiran motor. daripada banyak kajian berkaitan di atas dapat dikatakan yang pengukuran antropometri dan somatotaip memainkan peranan yang penting dalam menentukan kejayaan pencapaian dalam kebanyakkan aktiviti sukan. 46 . Saiz dan bentuk fizikal subjek mempengaruhi penglibatan dalam sukan yang tertentu. Rumusan dan dapatan oleh pengkaji-pengkaji masa lampau penting sebagai panduan kepada guru. jurulatih dan juga pelajar dalam bidang Sains Sukan ke arah melahirkan tenaga pengajar yang berkualiti serta melahirkan atlitatlit yang berpengetahuan tinggi dalam bidang Sains Sukan.

g). f). taraf pemakanan. Panduan kepada ahli sukan yang ingin mengekal. b). Membolehkan guru PJK membimbing pelajar membuat pemilihan aktiviti sukan mengikut bentuk tubuh badan. Sebagai panduan dalam menilai tahap perkembangan dan pertumbuhan pelajar. d).Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. menambah atau mengurangkan berat badan mengikut kategori sukan tertentu. e). kadar pertumbuhan dan perkembangan fizikal pelajar atau atlit. Kegunaan ujian ini mengikut data antropometrik ialah: a). para jurulatih bahkan kepada masyarakat seluruhnya. Memberi maklumat kepada jurulatih dan guru PJK mengenai status kesihatan. Menilai keberkesanan sesuatu sistem latihan terhadap pembesaran otot dan kekuatan otot. Membolehkan guru PJK mengkelaskan pelajar dalam kumpulan Homogenous. 47 .Ong Kong Swee Jabatan PJK KEGUNAAN UJIAN Maklumat yang didapati daripada pengukuran antropometrik amat berguna kepada individu yang terlibat dalam bidang Sains Sukan ataupun Pendidikan Jasmani. c). Mengkelaskan bentuk badan pelajar atau atlit.

2). Penggunaan alat yang tidak piawai atau yang telah diubahsuai boleh mempengaruhi keputusan ujian. demonstrasi dan arahan yang tidak jelas dan tepat boleh mempengaruhi keputusan ujian. Pengukuran yang dibuat selepas waktu makan akan menjejaskan keputusan ujian. 6).Ong Kong Swee Jabatan PJK LIMITASI UJIAN Terdapat babarapa limitasi yang boleh mempengaruhi hasil ataupun keputusan ujian. Penguji (antropometrist) kurang berkemahiran dan pengetahuan dalam penggunaan alat pengukuran semasa ujian. 48 . 8). 3). Keadaan alat pengukuran boleh mempengaruhi keputusan ujian. Ketidakselarasan dari segi teknik dan kaedah pengukuran akan mempengaruhi hasil ujian. 7).Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. iaitu: 1). 4). Latihan berintensiti tinggi dalam cuaca panas boleh menyebabkan proses dehidrasi yang akan mempengaruhi berat subjek dan keputusan ujian. Ketidakpastian dalam menentukan lokasi-lokasi anatomi dengan tepat semasa melakukan ujian. 5). Penerangan.

Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. 49 . Mengelola dan mentadbir proses pengukuran antropometri dengan kaedah yang betul adan tepat. Mengetahui cara mencatat dan menyimpan rekod pengukuran antropometri dan seterusnya mengira nilai Indeks Jisim Tubuh (IJT) / Body Mass Index (BMI). Menambah pengetahuan tentang kegunaan pengukuran antropometri dalam Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan secara amali dengan betul. diharap pelajar dapat : i. Mengetahui kaedah pengukuran yang digunakan dalam antropometri dengan betul dan tepat. iii. iii. ukur lilit badan dan garisan diameter ii. pelajar akan dapat : i. Berlatih cara mengukur berat dan tinggi badan. Mengetahui dan memahami istilah antropometri dan kepentingannya secara am. OBJEKTIF Diakhir sesi ini . lemak badan. iv. Mengetahui tentang sejarah. ii. perkembangan dan kajian berkaitan dalam pengukuran antropometri.Ong Kong Swee Jabatan PJK MATLAMAT Diakhir sesi ini.

50 . merupakan nama yang tidak asing di dalam pengukuran somatotaip ini. Kajian-kajian beliau banyak dipengaruhi oleh kajiankajian yang dilakukan oleh Kretschmer serta pengkaji sebelumnya.Ong Kong Swee Jabatan PJK iv. JENIS UJIAN DAN PROSEDUR UJIAN Ujian Somatotaip Kaedah Heath–Carter (Heath–Carter Somatotype) Secara umumnya. Maka pada tahun 1940. Bidang pengukuran somatotaip ini sebenarnya telah lama digunakan dan dipraktikkan bagi menentukan bentuk badan manusia serta kajiannya terhadap tahap perkembangan kesihatannya. tingkahlaku. William H. Menganalisis data denga carta untuk kegunaan pemilihan atlit dalam acara yang sesuai. tahap kesihatan serta prestasi fizikalnya. Mesomorf dan Ektomorf. Seldon serta rakan-rakannya telah merumuskan bahawa bentuk badan manusia boleh dikategorikan kepada tiga (3) bentuk yang utama iaitu Endomorf. Kajian awal telah dilakukan oleh Kretschmer serta para pengkaji sebelumnya.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Sheldon (1940). manusia mempunyai pelbagai bentuk badan yang mana ia boleh digunakan bagi menilai seseorang individu seperti personaliti.

abdomen yang berotot pejal. 51 .Ong Kong Swee Jabatan PJK Secara umumnya. Endomorf Merupakan bentuk badan yang dicirikan sebagai seorang yang mempunyai bentuk badan yang bulat dan gemuk. pinggul yang lebar. Mesomorf Merupakan bentuk badan yang dicirikan sebagai seorang yang mempunyai otot dan tulang yang panjang. punggung yang besar. iii. kurang berotot pejal serta kurus. kurang lemak serta kaki yang kuat dan sasa. lengan yang panjang tetapi kurang berotot. leher yang jinjang dan berotot.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. dahi yang luas. lengan yang berotot dan pejal. punggung yang berotot. ii. kaki yang pendek dan berat serta banyak lemak berbanding dengan otot. Ektomorf Merupakan bentuk badan yang dicirikan sebagai seorang yang mempunyai tulang yang kecil. bentuk badan seperti buah pir dengan abdominal yang besar. bentuk badan boleh dikategorikan kepada 3 bentuk yang utama iaitu: i. leher yang bulat dan pendek. abdomen yang rata kurang mempunyai lemak. kepala yang besar dan bulat. dada yang bidang. lengan yang pendek.

Sebagai contoh. ukurlilit dan garisan diameter.Ong Kong Swee Jabatan PJK Bidang pengukuran melalui Ujian Heath–Carter digunakan bagi menguji badan seseorang bagi menentukan bentuk badan sebenar individu tersebut. Kaedah ini mempunyai tiga (3) bahagian iaitu untuk menentukan endomorf . Jika nilai dapatan pengujian itu menunjukan nilai gabungan seperti 2–6–4. lipatan kulit. mesomorf dan ektomorf . komponen kedua untuk menilai mesomorf dan komponen ketiga pula digambarkan untuk ektomorf. Contohnya. maka individu itu dikatakan mempunyai bentuk badan yang lebih dominan kepada mesomorf begitu juga jika nilai pengujiannya 6–3–1. bagi seseorang yang bentuk badannya dominan kepada endomorf dan mesomorf adalah lebih terdedah kepada penyakit koronari jantung jika dibandingkan dengan seseorang yang bentuk badannya lebih dominan kepada ektomorf.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. jika nilai dapat pengujian ialah 2–7–3. berat. Bidang pengujian somatotaip ini juga tidak boleh lari daripada menggunakan kaedah pengukuran antropometri yang menilai tinggi. maka bentuk badan individu itu lebih cenderung kepada endomorf. seseorang itu digambarkan melalui kadar skala 1–7 di dalam tiga (3) komponen utama iaitu komponen pertama untuk endomorf. Kefahaman tentang somatotaip seseorang dapat digunakan untuk mengenalpasti kecenderungan tahap kesihatan serta bidang sukan yang sesuai bagi seseorang. maka bentuk badan seseorang itu dikenali sebagai ektomorf-mesomorf. Bagi menentukan klasifikasi bentuk badan atau somatotaip. 52 .

Rekodkan ukuran tertentu di dalam unit millimeter bagi setiap komponen disediakan. iii. Betis (calf) iv.Ong Kong Swee Jabatan PJK Walau bagaimanapun. Lipatan kulit triseps c. Diameter femur bentuk badan di dalam borang yang telah 53 . Subskapula c. a. maklumat tentang ciri somatotaip ini adalah lebih berguna untuk mengetahui kecenderungan serta keupayaan seseorang itu dalam bidang sukan. Suprailiak d. Prosedur-Prosedur Umum i.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Menentukan komponen kedua melalui lipatan kulit. Rekodkan ukuran ketinggian dan berat badan terlebih dahulu. ukurlilit dan diameter a. Diameter humerus f. ii. Menentukan komponen pertama melalui lipatan kulit. Lilitan flexed bisep d. Triseps b. Lipatan kulit betis b. Lilitan betis e.

Subjek berdiri lurus pada kedudukan anatomi. Cubitkan bahagian yang ditanda 1cm pada kedudukan distal bahu dan ketipkan Caliper ditanda yang telah dibuat. (Subjek tidak bergerak ketika bacaan diambil).Ong Kong Swee Jabatan PJK v. b. Tandakan secara menyerong iaitu 45° dengan “Midaxillary Border”. Carikan titik tengah antara kedua-dua kedudukan tersebut. Subjek berada di dalam kedudukan anatomi. d. c. 54 . Tentukan kedudukan “Acromin” dan “Oleocranon Process”. c.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Tandakan bahagian yang tersebut selari dengan axis lengan. Triceps a. Menentukan komponen ketiga melalui berat badan dan penggunaan jadual Nomogram serta Ponderal Index (PI). Tangan diluruskan dan diekstensi ke bawah. ii. Subskapula a. b. Bacaan diambil. Prosedur-Prosedur Ujian Menentukan Komponen Pertama (Endomorf) i. Tandakan bahagian yang hendak diukur iaitu pada sudut anferior dari scapula dan selari dengan “Midaxillary Border”.

c. c. f. Tandakan kawasan cubitan iaitu dibahagian medial betis sebelah kanan. Ketipkan Kaliper 1 cm ke bawah daripada cubitan dan ambil bacaan.Ong Kong Swee Jabatan PJK d. iv. Suprailiak a. Subjek dikehendaki duduk dengan kedudukan kaki kanan secara vertical dengan lantai. Cubitkan lipatan kulit ke kiri. 55 . Kaliper diketip pada tanda yang telah dibuat iaitu distal dengan kedudukan cubitan.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. iii. e. Lipatan diambil iaitu ibu jari dan jari telunjuk mencubit lipatan 1cm daripada tempat tandaan ke arah proximal tubuh (menghala ke axis tubuh). Subjek hendaklah tidak bergerak ketika bacaan diambil. Tentukan bahagian yang hendak diukur berdasarkan kedudukan yang tepat iaitu di atas garisan semulajadi “Iliac Crest” secara menyerong 45° b. yang hendak diukur dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk iaitu 1 cm ke arah axis tubuh. Gestroknemius a. Tentukan bahagian lilitan betis yang paling maksima. b.

b. 56 . c. Menentukan Komponen Kedua (Mesomorf) i. e. Perhatikan dan bulatkan nombor yang diwakili oleh jumlah lipatan kulit tersebut.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.Ong Kong Swee Jabatan PJK d. Hemerus hendaklah difleksikan dengan kedudukan tangan disupinasikan. Diameter Hemerus a. Subjek di dalam keadaan duduk dengan lutut difleksikan 90’ iaitu kaki berkedudukan secara vertical dengan lantai. ii. Subjek dikehendaki tidak membuat sebarang kontraksi otot semasa bacaan diambil Jumlahkan lipatan kulit iaitu trisep. Cubit lipatan kulit secara horizontal iaitu proximal dengan patella. Bacaan diambil. Letakkan kayu pengukur Kaliper secara horizontal pada tanda yang telah dibuat. b. Kaliper diketipkan pada tanda yang telah dibuat f. subskapula dan suprailiak (millimeter) yang telah diukur di dalam borang skor yang telah disediakan. Diameter Femur a. Tandakan bahagian lateral dan medial pada ‘femoral epicondyles’. Tandakan dengan marker pada bahagian lateral dan medial tulang humerus.

Naikkan tangan di dalam kedudukan anatomi. d. Nilai bacaan lilitan ditolak dengan nilai bacaan lipatan kulit trisep. Lilitan Bisep ( Flexed Arm) a.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Pita pengukur diletakkan di sekeliling lengan yang paling maksimum antara akromion dan siku serta bersudut tepat dengan axis memanjang tangan dan bacaan dambil. Bulatkan bacaan dengan nilai yang terdekat pada skala yang berkenaan. Pastikan kedudukan tangan secara horizontal dengan siku dibengkokkan. tangan disupinasi. b. 57 . d. Naikkan tangan pada paras ke depan iaitu selari dengan axis tubuh. f. Pastikan badan di dalam kedudukan anatomi. Subjek dikehendaki menggenggam tangan untuk kontraksikan otot bisep semaksimum yang boleh selama beberapa saat sehingga bacaan diambil. Letakkan kayu pengukur Kaliper pada tanda yang telah dibuat secara horizontal dan bacaan diambil. iii. e. tangan disupinasi. g. c.Ong Kong Swee Jabatan PJK c.

c. f. Nilai itu dibulatkan pada skala yang berkenaan. d. • Jumlah ini dibahagikan dengan 4 kemudian ditolak dengan nilai bagi ketinggian pada skala. Lilitan Gestroknemius a. Bacaan diambil dan ditolak dengan nilai lipatan kulit betis. b. • Jumlahkan nilai–nilai pada komponen kedua dengan mengabaikan ketinggian. e.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. • Hasil tolakan ini perlu dibahagi dengan 2 dan nilai tersebut perlu dicampur dengan 4. Pastikan subjek di dalam keadaan berdiri dengan membuka sedikit kaki seluas 8 hingga 10 inci. Bulatkan nombor dengan nilai terdekat pada skala berkenaan. Tandakan pada kedudukan otot betis yang paling maksima. iv. Lilitkan pita pengukur pada bahagian betis pada paksi yang bersudut tepat dengan axis tulang femur. Berat badan juga hendaklah sama rata dan tidak diberatkan pada sebelah kaki sahaja.Ong Kong Swee Jabatan PJK h. • Nilai tersebut merupakan nilai bagi komponen kedua. 58 .

Ujian Behnke Somatotaip menerangkan secara grafik mengenai pembahagian badan yang berdasarkan ukurlilit.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Proses untuk menentukan pelbagai pecahan segmen badan daripada ukuran lilitan disetkan pada data. Bahagikan setiap nilai ukurlilit dengan nilai tetap 59 .Ong Kong Swee Jabatan PJK Menentukan Komponen Ketiga (Ektomorf) i. Nilai ukurllit pula ialah purata ukuran lilitan anggota kiri dan kanan. Skala barisan komponen ketiga yang berada di bawah nilai PI dibulatkan. ii. Nilai lilitan direkodkan untuk setiap segmen dan nilai diukur di dalam unit sentimeter. Ujian Behnke Somatotaip Ujian Behnke Somatotaip adalah cara objektif untuk menganalisis bentuk badan manusia. kaedah pengiraan matematik digunakan PI = Tinggi (inci) ÷ Berat ( paun) iii. iv. Untuk mendapatkan nilai PI. Contohnya pelari jarak jauh kebiasaannya mempunyai bentuk badan yang normal pembahagian bentuk badannya. Ciri ujian ini akan menentukan jenis sukan yang sesuai untuk seseorang individu. Rekodkan ketinggian (dalam unit inci) dan berat badan (dalam unit paun). Nilai PI yang dikira dibulatkan.

Untuk setiap segmen badan dibahagikan dengan skor yang diperolehi. Pastikan tiada ruangan udara antara kulit dan pita. Bacaan diambil pada 0. Plotkan skor-skor terakhir di atas grid bersebelahan dan sambungkan titik-titik yang diplotkan tadi. Tandakan dengan menggunakan marker di bahagian yang hendak diukur dengan tepat dan betul. lilitkan pita di sekeliling bahagian yang telah ditanda. Sekiranya lebih besar daripada 105. Dengan menggunakan pita ukur. ini menunjukkan seseorang itu mengalami ‘underweight’. Prosedur-Prosedur Umum Ujian Tentukan dan kenalpastikan bahagian yang hendak diukur.1 cm yang terdekat. ini menunjukkan bahawa seseorang itu mengalami ‘overweight’. 60 . Pastikan pita yang dililitkan itu bersudut tepat dengan paksi axis tulang yang diukur. Sekiranya pecahan ini kurang daripada 95. lutut dan pergelangan kaki. kemudian tafsirkan corak yang dihasilkan sebagaimana berikut :   Binaan badan yang normal seharusnya berada di antara 95 hingga 105. Hubungan di antara berat badan dan saiz ditunjukkan oleh pecahan ukuran pergelangan tangan.Ong Kong Swee Jabatan PJK segmen yang sepatutnya. Kedudukan pita hendaklah kemas dan tidak terlalu longgar dan terlalu ketat.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.

Pastikan badan di dalam kedudukan anatomi. Tandakan bahagian-bahagian tulang tersebut dan tandakan dengan menggunakan marker iii.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. b. Lengan (Forearm) i. Tangan Yang Dilipatkan (Flexed Arm) Pada Bisep i. i. Pengukuran dibuat dengan melilitkan pita pengukur di atas tanda-tanda yang telah dibuat. Lengan diekstensi dengan kedudukan tangan di dalam supinasi. iii. ii. Pergelangan Tangan (Wrist) Tentukan bahagian Styloid Process Tulang Radius dan juga Styloid Process Tulang Ulna.Ong Kong Swee Jabatan PJK Prosedur-Prosedur Ujian a. ii. Tandakan pada bahagian yang paling maksima dengan menggunakan marker. 61 . Lilitkan pita ukur di atas dan sekeliling tanda yang telah dibuat secara bersudut tepat dengan axis tulang radius dan ulna. Bacaan diambil dengan kedudukan mata sama aras dengan pita ukur. ii. Naikkan tangan pada aras ke depan iaitu selari dengan axis tubuh. tangan disupinasi. iv. v. Pastikan kedudukan badan di dalam keadaan kedudukan anatomi.

c.Ong Kong Swee Jabatan PJK iii. i. v. Subjek dikehendaki menggenggam tangan untuk kontraksi otot bisep semaksimum yang boleh selama beberapa saat sehingga bacaan diambil. : Pada garisan iaitu di atas ‘breast 62 . Bahu (Shoulder) Tentukan bahagian yang hendak diukur iaitu tandakan dengan marker di bahagian akromion. Pita pengukur diletakkan disekeliling lengan yang paling maksimum antara akromion dan siku serta bersudut tepat dengan axis memanjang tangan dan bacaan diambil.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Pastikan bahagian yang tertentu iaitu : Lelaki Perempuan tissue’ ii. Lilitkan pita ukur disekeliling bahagian dada. iii. Pastikan kedudukan tangan secara horizontal dengan siku dibengkokkan. Bacaan diambil dengan kedudukan mata sama aras dengan pita ukur. ii. d. iv. Ukuran diambil dengan lilitan pita ukur mengelilingi bahagian deltoid. : Pada garisan 1 cm di atas garisan ‘Nipple’. Dada (chest) i. Pastikan ianya sama diantara bahu kanan dan juga bahu di sebelah kiri.

pengukur. e. iii. Subjek dikehendaki berada di dalam keadaan ‘relax’ tanpa membuat sebarang kontraksi otot pada bahagian otot gluteus maximus. Pinggul (Hip) i. Bacaan diambil dengan aras mata selari dengan kedudukan pita pengukur. Abdomen i. iii.Ong Kong Swee Jabatan PJK iii. tubuh. ii. Lilitkan pita pengukur di sekeliling bahagian yang telah ditandakan/dikenalpasti. iv. Lilitkan pita pengukur secara selari dan bersudut tepat dengan axis 63 . Pastikan bacaan diambil dengan kedudukan mata selari dengan pita Pastikan kedudukan Umbiculus (pusat) dan juga ‘iliac crest’. Pastikan lilitan dibuat adalah selari dan bersudut tepat dengan axis tubuh. Pastikan bahagian ‘pubis symphasis’ dan bahagian penonjolan maksimum pada bahagian otot gluteus (gluteus maximus) ii.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.

i. Berat badan hendaklah berada pada kaki yang bukan diukur. 64 . iv. iii.Ong Kong Swee Jabatan PJK h. Lutut Pastikan bahagian yang hendak diukur iaitu dibahagian tengah tulang Lutut difleksikan sedikit dengan berat badan ditumpukan pada kaki sebelah kiri. Lilitkan pita pengukur di sekeliling bahagian yang telah dikenalpasti. Tandakan atau ‘mark’ bahagian yang hendak diukur. iii. Lilitkan pita pengukur pada bahagian betis pada paksi yang bersudut tepat dengan axis tulang femur. iv. patella. i. Pastikan kedudukan mata selaras dengan pita pengukur. Pastikan subjek di dalam keadaan berdiri dengan kaki yang hendak diukur (kaki kanan) diletakkan di atas kerusi. ii. Bacaan diambil dengan kedudukan mata selaras dengan kedudukan pita pengukur. ii. Tandakan pada kedudukan otot betis yang paling maksima. ii. Betis i. Paha Pastikan bahagian inferior lipatan paha iaitu ukurlilit pada bahagian yang paling maksikum.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. i. Lilitkan pita pengukur disekeliling tanda yang telah dibuat dan bacaan di ambil. iii.

Brandon & Boileau (1984) .Ong Kong Swee Jabatan PJK j. * Pastikan lilitan dibuat secara bersudut tepat dengan axis tulang tibia. kesahan dan kebolehpercayaan bagi lipatan kulit adalah dipengaruhi oleh kemahiran 65 . Lilitkan pita ukur di sekeliling tanda yang dibuat dan ambil bacaan. Jumlah ukuran lipatan kulit adalah berkadar songsang dengan jumlah ketumpatan badan tetapi berkadar terus dengan peratusan lemak badan. Pollock. Slaughter. Jumlah ketumpatan badan adalah berkadar terus dengan peratusan lemak badan . Pergelangan Kaki (Ankle) Tandakan bahagian superior dengan buku lali. Persamaan bagi lipatan kulit populasi umum adalah berdasarkan model Kuadratik dan ia boleh digunakan oleh individu yang berbeza dengan banyaknya dalam umur dan aras kegemukan badan. ii. Kaedah lipatan kulit mempunyai ralat disebabkan kemahiran penguji yang kurang kemahiran dalam mengenalpasti tempat ukuran serta cara lipatan yang dilakukan. i.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Menurut Lohman. Ujian Lipatan Kulit (Skinfolds Test) Lipatan kulit sesuai untuk mengukur tisu adipose subcutaneous dan boleh digunakan untuk menganggarkan kegemukan badan seseorang. Persamaan bagi lipatan kulit bagi populasi spesifik adalah berdasarkan model linear dan ia boleh digunakan kepada individu daripada sekumpulan populasi yang khusus sahaja.

Tentukan bahagian anggota badan yang hendak diukur . ( Petikan daripada Heyward & Stolarczyk . 1997 ). Bacaan diambil pada bacaan tertinggi di dalam 2 percubaan tersebut. iv. Rekodkan bacaan pada 0.1 mm yang terdekat. viii. Walau bagaimanapun keadaan kulit dan tempat lipatan antara subjek adalah tidak konsisten dan mempunyai perbezaan. ii. Penguji perlu mempunyai sensibiliti semasa membuat cubitan pada bahagian kulit yang hendak diukur.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. 66 . Harrison (1988).Ong Kong Swee Jabatan PJK penguji. faktor subjek dan persamaan ramalan yang digunakan untuk menganggarkan kandungan lemak dalam badan. v. dalam bukunya Anthropometric Standardization Reference Manual menyatakan bahawa teknik mengukur lipatan kulit yang tepat memerlukan latihan yang banyak. jenis kaliper yang digunakan. Ketipkan mata Kaliper pada tanda yang telah dibuat. Dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk cubitkan lipatan kulit. Prosedur-prosedur Umum i. Subjek dikehendaki diam tanpa bergerak selama bacaan sedang diambil. Ulangi proses ukuran sebanyak 2 kali percubaan. Bacaan diambil selepas ketipan dibuat iaitu selama 2 hingga 3 saat. vi. iii. vii.

67 . Tricep i. Tentukan bahagian yang hendak diukur berdasarkan kedudukannya yang tepat iaitu di atas garisan semulajadi “ iliac Crest “ secara menyerong 45 º ke kiri.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Carikan titik tengah antara kedua-dua kedudukan tersebut. Abdomen i. Tentukan kedudukan ‘Acromion’ dan ‘Oleocranon Process’. Ketipkan Kaliper 1 cm ke bawah daripada cubitan dan ambil bacaan. Tentukan bahagian badan yang diukur dan tandakan dengan pen atau marker dengan jelas dan tepat. c. Suprailiac i. iii. iii. ii. ii. Subjek berdiri lurus pada kedudukan anatomi. Cubitkan lipatan kulit yang hendak diukur dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk iaitu 1 cm ke arah axis tubuh. b. Tangan diluruskan dan diekstensi ke bawah. Ketipkan Kaliper 1 cm ke kanan daripada cubitan yang dibuat dan ambil bacaan.Ong Kong Swee Jabatan PJK Prosedur-Prosedur Ujian a. ii. Cubitkan lipatan kulit yang hendak diukur dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk 2 cm ke kanan daripada Umbiculus (pusat).

Kepitkan Kaliper pada tandaan tersebut dan bacaan diambil. Subjek berdiri dengan berat badan bertumpu pada kaki kiri. Ujian Ukurlilit 2-3 (Girth Test 2-3) Kaedah Ukurlilit 2-3 (Girth Test 2-3). jadual atau nomogram disediakan untuk meramalkan peratus lemak daripada data yang diperolehi. iv. Cubitkan lipatan kulit 1 cm secara menegak dengan axis tulang femur iaitu distal dengan sendi pinggul daripada tanda yang dibuat. iii.Ong Kong Swee Jabatan PJK iii. Pengukuran akan dibuat pada bahagian tertentu badan dengan menggunakan pita ukur. d. iv. Ukuran akan dibuat pada sebelah kaki kanan. Ukur panjang kedudukan kedua-dua titik tersebut dan tentukan nilai tengah. Tandakan bahagian tersebut selari dengan axis lengan. Bacaan diambil (Subjek tidak bergerak ketika bacaan diambil).Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. ii. Tandakan dengan tepat pada sendi pinggul (iliac crest) dan juga sendi lutut iaitu di bawah pada tulang patella. merupakan kaedah yang senang digunakan. murah dan mudah alih. Pelbagai formula pengiraan. v. Cubitkan bahagian yang bertanda 1 cm pada kedudukan distal bahu dan kepitkan Kaliper pada tanda yang telah dibuat. Paha i. 68 .

Ong Kong Swee Jabatan PJK Menurut Willmore (1986) dan Willmore and Behnke (1969).7% lemak badan) apabila dibandingkan dengan Kaedah Hydrostatic Weighing (Timbangan Berat Badan Dalam Air). mempunyai moderasi ke arah kolerasi yang tinggi. (SEE = 3. Kaedah Girth Test 2-3 yang diperkembangkan daripada data sample yang besar bagi tentera laut lelaki dan perempuan. Kaedah Peralatan untuk menentukan peratus lemak daripada ukurlilit sangat mudah. Dalam Girth Test 2-3. Ketepatan Menurut Brozek & Keys (1951). ukirlilit leher mewakili faktor bagi kekurangan berat badan. sedangkan ukurlilit abdominal dan pinggang mewakili faktor bagi lemak.85) iaitu.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. 69 . ramalan peratusan lemak boleh dibuat daripada data yang terhasil daripada ukurlilit pinggang dan berat badan seseorang lelaki. pengiraan dibuat berdasarkan data daripada ukurlilit pinggul dan berat badan. Manakala bagi seseorang perempuan pula. Pita ukur daripada ‘fiber glass’ atau besi sepatutnya digunakan. Pita yang mempunyai kedua-dua unit ukuran dalam meter dan inci juga patut digunakan. Menurut Hodgdon dan Beckett (1964). iaitu (r=0. semua ukuran lemak bagi badan boleh dianggarkan dengan Girth Test 2-3.7% dan 2.

Pita ukur tidak boleh ditarik terlalu kuat sehingga ianya kelihatan terbenam dalam kulit.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Hasil nilai Ukurlilit untuk lelaki boleh didapati dengan menolak ukurlilit leher daripada ukurlilit bahagian abdominal. Manakala hasil nilai ukurlilit bagi perempuan pula boleh didapati dengan menolak ukurlilit bahagian leher daripada bahagian pinggul. v. iii.25 inci.Ong Kong Swee Jabatan PJK Prosedur-Prosedur Umum i. Kaedah ini memerlukan penggunaan Jadual dibawah : Lelaki Perempuan Nilai Ukurlilit (inci) = Bahagian Bawah Abdomen – Leher Nilai Ukurlilit (inci) = Bahagian Atas Abdomen – Leher 70 . Pengiraan Peratus Lemak Badan Daripada Kaedah Girth Test 2-3 Peratusan lemak boleh didapati dengan menggunakan Nilai Ukurlilit yang diperolehi. Subjek diukur dalam keadaan berdiri. ii. iv. Pastikan tiada ruang udara antara pita ukur dan anggota yang ukur. Pita ukur yang digunakan mestilah mempunyai bacaan terhampir sehingga 0. penentuan tempat yang tepat perlu ditandakan terlebih dahulu. Sebelum ukuran dibuat.

Ong Kong Swee Jabatan PJK Prosedur-prosedur Ujian i. iii.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Subjek dikehendaki berada di dalam kedudukan posisi anatomi semasa ukuran dilakukan. v. Ukurlilit Abdominal Bawah (Lower Abdominal) i. Elakkan daripada wujudnya ruang udara diantara pita pengukur dengan kawasan yang diukur (kulit). a. iv. b. ii. Pita pengukur hendaklah dililit di sekeliling bahagian yang diukur secara bersudut tepat dengan axis tubuh. 71 . ii. Pastikan lilitan dibuat dengan kemas iaitu tidak terlalu longgar dan juga tidak terlalu ketat (tiada tekanan yang kuat pada tempat ukuran). Tentukan bahagian atau tempat yang hendak diukur iaitu di kedudukan bawah halkum (Adam’s Apple). Tentukan bahagian yang tepat bagi ukuran yang hendak dibuat. Tentukan bahagian yang hendak diukur iaitu di kawasan yang selari dengan ‘Umbiculus’ (pusat). Lilitkan pita pengukur secara bersudut tepat dengan axis tubuh. Pastikan tiada tekanan yang kuat dikenakan pada kawasan ukuran iaitu tiada ruang udara antara kawasan ukuran dengan pita pengukur. Ukurlilit Leher (neck) i. iii.

c.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Pastikan bacaan diambil dengan kedudukan mata selari dengan pita pengukur. Bacaan diambil dengan kedudukan mata selari dengan pita pengukur.Ong Kong Swee Jabatan PJK ii. Pastikan bahagian ‘pubis symphasis dan bahagian penonjolan maksimum pada bahagian otot gluteus (gluteus maximus). iv. Subjek hendaklah di dalam keadaan ‘relax’ tanpa membuat sebarang kontraksi otot di bahagian abdominal. Lilitan pita pengukur di sekeliling bahagian yang telah ditandakan/dikenalpasti. Ukurlilit Abdominal Atas (Upper Abdominal) i. 72 . d. iii. Tentukan bahagian yang hendak diukur iaitu nilai tengah antara ‘Xiphoid’ ‘Process’ dan ‘Umbiculus’. iii. ii. ii. Lilitkan pita pengukur di sekeliling bahagian abdominal dan pastikan lilitan adalah selari/bersudut tepat dengan axis tubuh. Ukurlilit Pinggul (Hip) i. Lilitkan pita pengukur di sekeliling abdominal dan di atas bahagian yang telah ditandakan. iv. Pastikan bahagian tersebut merupakan lebar abdominal yang paling minima.

Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Subjek dikehendaki berada di dalam keadaan ‘relax’ tanpa membuat sebarang kontraksi otot pada bahagian otot gluteus maximus. iii. ii. iv. Arus elektrik dialirkan antara dua elektrod yang dilekatkan pada badan. Bacaan diambil dengan aras mata selari dengan kedudukan pita pengukur. Rintangan terhadap aliran arus elektrik akan direkodkan oleh BIA analyzer. Thomesett (1962) ialah orang yang pertama yang memulakan prinsip asas BIA .Ong Kong Swee Jabatan PJK iii. iv. Fat-Free Mass dan Total Body Water menyebabkan bacaan lemak menurun. Bio Impedance Analysis (BIA) Bio Impedance Analysis merupakan cara mudah untuk mengukur komposisi badan. 73 . Prinsip-prinsip tersebut ialah : i. Air ialah pengalir arus di mana sekiranya air banyak dalam badan ia akan meningkatkan aliran dan sekiranya lemak (penebat arus elektrik) banyak dalam badan menyebabkan rintangan tinggi pada BIA.

Westrate dan Scidell (1991). tidak perlu ukuran diambil dibahagian sulit subjek kajian. Houtkooper. Bray. mendapati FFM atau Relatif Body Fat ( % BF) boleh juga diramalkan dengan tepat dalam ujian terhadap kanak-kanak dan orang dewasa dengan menggunakan kaedah BIA. Ianya lebih selesa. Leenan. Meador dan Simpson (1969) melaporkan terdapat perkaitan yang kuat antara aliran jumlah rintangan dan Total Body Water (TBW).Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.  Ianya boleh digunakan untuk menganggar komposisi badan bagi orang yang obese (Gray. Walaupun kaedah BIA dan lipatan kulit tidak sama tetapi dalam beberapa keadaan BIA lebih utama di mana :   Tidak perlu kepakaran yang tinggi. gemayel & Kaplan. Van Loan (1990). Van Loan dan Mayclin (1987) telah mengemukakan hasil kajian mereka. Van Loan dan Mayclin (1987) menyatakan bahawa TBW boleh dijangka daripada pengukuran rintangan dengan darjah ketepatan yang tinggi. Kushner dan Schoeller (1992). Lukaski dan Bolonchuk (1998). Johnson. Presta. 1989).Ong Kong Swee Jabatan PJK Hoffer. Bolonchuk dan Lykken (1985). Beliau mencadangkan bahawa cara BIA lebih baik untuk menganalisis komposisi badan. 74 . Lukaski. Segal. Deurenberg. Going dan Hall (1989). Wang dan Van Itallie (1988). Lohman. Van dan Kooy. Gutin.

Matthie & Mayclin (1993). Espejo (1989). 1989). Puncanya (distal) pada tangan dan kaki dan Voltan elektrod menurun akibat rintangan dikesan oleh sensor (pada bahagian proximal) yang diletakkan pada wrist dan ankle. ia boleh menganggar dengan cepat kandungan air dalam ekstraselular dan intraselular di dalam TBW. Williams. Prosedur Ujian BIA ialah : Cara tetrapolar menggunakan empat (4) elektrod yang dilekatkan pada tangan.    Punca ralat ialah .Ong Kong Swee Jabatan PJK BIA berpotensi untuk menilai khusus komposisi badan terutamanya komposisi tisu lembut bahagian atas badan (Going.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Tambahan pula dengan analisis Multifrequency Bioelektrical Impedance. Hewitt. Proses instrument Faktor Subjek Faktor Penguji 75 . Lohman. Van Loan. kaki dan pergelangan kaki. pergelangan tangan. Segal (1991). Witheus. Formula BIA ialah % BF = ( FM / BW ) X 100 Punca Ralat i. Rangsangan elektrik (500uA – 800uA) pada 50 kHz dialirkan dari elektrod. Habar.

8 kg untuk wanita boleh diterima. Secara teorinya anggaran ralat yang dianggarkan ialah sekitar 1. SEE bagi < 3. ralat bahagian ramalan keseluruhan yang berkenaan dengan BIA (20-50%) dan persamaan-persamaan yang digunakan akan menambahkan lagi ralat dalam sesuatu kaedah rujukan.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.1992). iii. v. Seterusnya. Van Loan (1990). Sumber daripada Kushman (1992). Malangnya. Penggunaan arus elektrik berbeza Versi keluaran Teknik Faktor Subjek Ralat terjadi sekiranya subjek    Mengalami dehidrasi 4 jam selepas makan dan latihan Alami haid 76 . Instrumen yang digunakan. iv.Ong Kong Swee Jabatan PJK   Faktor Persekitaran Persamaan ramalan yang digunakan untuk menganggar FFM.8 kg sekiranya kaedah yang dirujuk adalah tidak melakukan kesilapan (Lohman. Perbezaan jenama    vi.5 kg untuk lelaki dan < 2. Lohman (1959). ii.

etnik. • Tidak melakukan sebarang latihan dalam tempoh 12 jam sebelum ujian.Ong Kong Swee Jabatan PJK vii. viii. Faktor persekitaran BIA mesti dijalankan secara : • Subjek berbaring dalam keadaan supinasi di atas permukaan yang bukan bersifat konduktive kepada arus elektrik. • • Dalam bilik yang suhu normal (350C) Subjek tidak boleh makan dan minum dalam tempoh 4 jam sebelum ujian. Persamaan ramalan BIA Persamaan BIA seharusnya dipilih berdasarkan umur. jantina. aras faktor fizikal dan aras kegemukan subjek untuk mengelakkan ralat dalam menganggarkan FFM. Penguji Bukanlah penyebab utama ralat Penguji berlainan ke atas seseorang subjek   Cara berlainan Subjek baring dengan tangan dan kaki dijarakkan pada sudut lebih kurang 45%. 77 . ix.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. • Tidak buang air kecil 30 minit sebelum latihan.

punca yang berwarna hitam dilekatkan di tangan dan kaki. Permukaan dorsal pergelangan kaki. • Letakkan elektrod sensor (proximal dipermukaan dorsal pergelangan tangan. Tidak boleh bersentuh antara paha dengan paha dan antara tangan dan badan. Jarak antara kedua-dua elektrod ialah 5 cm.Ong Kong Swee Jabatan PJK x. jadi sempadan bahagian atas elektrod melintangi bahagian medial dan lateral malleoii. jadi sempadan bahagian atas elektrod melintangi bahagian ulna. • Punca elektrod yang berwarna merah akan dilekatkan dibahagian pergelangan tangan dan kaki. • Letakkan punca elektrod dibahagian asas yang kedua atau ketiga sendi metacarpal–phalengeal tangan atau kaki. Teknik BIA • Ukuran BIA di ambil dibahagian kanan dengan subjek baring di atas alas yang nonkonduktif di dalam bilik bersuhu normal (350C) • Kulit hendaklah dibersihkan dengan alkohol sebelum menampal elektrod. 78 .Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. • Kedua-dua tangan diletakkan pada kedudukan 450 antara satu sama lain.

Perkataan Body Mass Index telah digunakan sejak tahun 1972 apabila Keys (1972) telah menggunakan nama ini bagi menggantikan perkataan yang digunakan bagi ujian yang sama iaitu Quetelet’s Index.70 berbanding dengan kaedah Hidrostatic Weighing.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Kaedah BMI ini tidak menunjukkan perbezaan antara berat lemak dengan berat badan bebas lemak tetapi pengujian ini hanyalah meninjau perkaitan antara otot dan lemak dengan berat badan. Formula yang digunakan bagi kaedah BMI ini adalah ringkas iaitu sebagaimana berikut . manakala kadar ralat ujian ini menurut Polock (1985) hanyalah antara 5%-6% sahaja. Ujian ini boleh digunakan sebagai bayangan awal terhadap tahap obesiti seseorang kerana ujian ini tidak memerlukan kepakaran dan teknikal yang tinggi bagi menjalankan ujian tersebut.Ong Kong Swee Jabatan PJK Indek Jisim Badan (Body Mass Index) Indek Jisim Badan atau Body Mass Index merupakan kaedah yang telah lama dipraktikkan bagi menentukan tahap kesihatan seseorang terutamanya dari segi obesiti. Nilai kepada pengukuran tersebut dikaitkan dengan jadual Indek Jisim Badan. BMI = Wt (kg) (berat) 79 . Menurut Keys (1972). kaedah BMI mempunyai korelasi yang sederhana iaitu r=0. Kaedah ini menggunakan pengukuran tinggi dan berat seseorang serta berdasarkan kepada formula khas bagi ujian ini.

Morrow … [et al.]. 80 . ACSM-Recommended Levels of Percent Body Fat Age (years) Gender 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ Male Female 14 20 15 21 17 22 18 23 19 24 Source: James R..Ong Kong Swee Jabatan PJK HT2 (m) (tinggi x tinggi) Terdapat beberapa jadual yang diberikan berdasarkan kepada kaedah BMI ini. Measurement and Evaluation in Human Performance. (1995). Antaranya ialah : Jadual Piawai Kecergasan dan Kesihatan bagi BMI untuk Lelaki dan Perempuan .Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.

Ong Kong Swee Jabatan PJK Norms for Percent Body Fat in Males Age (years) Rating Very lean Lean Leaner average Average Fatter average Fat Overfat 18-25 4-7 8-10 than 11-13 14-16 than 18-20 22-26 28-37 26-35 8-12 13-5 16-18 19-21 22-24 25-28 30-37 36-45 10-14 16-18 19-21 22-24 25-26 27-29 30-38 46-55 12-16 18-20 21-23 24-25 26-28 29-31 32-38 56-65 15-18 19-21 22-24 24-26 26-28 29-31 32-38 66+ 15-18 19-21 22-23 24-25 25-27 28-30 31-38 Source: James R. Morrow … [et al. 81 .Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.. (1995). Measurement and Evaluation in Human Performance.].

(1995).. Measurement and Evaluation in Human Performance. Measurement and Evaluation in Human Performance.].. 1987) Rating Desirable Grade 1 obesity Grade 2 obesity Morbid obesity 20-25 25-29. Morrow … [et al.9 30-40 > 40 Source: James R. 82 . Morrow … [et al. Percent Body Fat (Jequire.Ong Kong Swee Jabatan PJK Norms for Percent Body Fat in Females Age (years) Rating Very lean Lean Leaner average Average Fatter average Fat Overfat 18-25 13-17 18-20 than 21-23 24-25 than 26-28 29-31 33-43 26-35 13-18 19-21 22-23 24-26 27-30 31-35 36-48 36-45 15-19 20-23 24-26 27-29 30-32 33-36 39-48 46-55 18-22 23-25 26-28 29-31 32-34 36-38 40-49 56-65 18-23 24-26 28-30 31-33 34-36 36-38 39-46 66+ 16-19 22-25 27-29 30-32 33-35 36-38 39-40 Source: James R. (1995).].Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor.

Guru sukan yang ingin memilih dan melatih ahli sukan amat memerlukan pengukuran antropometri untuk dijadikan garis panduan yang penting. Rekod ketinggian dan berat badan murid disimpan dan dianalisis untuk mencari status bentuk badan mereka sama ada kurus. ketinggian dan berat badan telah menjadi rujukan utama bagi acara yang akan disertai oleh pelajar tersebut disamping unsur bakat semulajadi. penggunaan komputer yang meluas juga telah dapat membantu perkembangan pengukuran antropometri ke era yang lebih moden serta penggunaan alatan yang lebih maju untuk menjalankan pengukuran. sederhana. gemuk atau obesiti. 83 . Pada masa kini.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Akhir sekali sumbangan bidang antropometri memainkan peranan yang penting kepada bidang Sains Sukan dan juga bidang pendidikan ke arah melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan berkemahiran ke arah kehidupan yang menyeluruh. Ini adalah untuk memudahkan guru sukan memilih mereka ke acara sukan atau permainan yang sesuai. Disamping itu.Ong Kong Swee Jabatan PJK KESIMPULAN Pengukuran antropometri amat penting dalam pengajaran Pendidikan Jasmani. Bentuk badan. pengukuran antropometri telah digunakan untuk menilai status pemakanan seseorang. Pengukuran ketinggian dan berat badan untuk pelajar adalah penting kerana ianya berkaitan rapat dengan graf pertumbuhan mereka.

IL: Human Kinetics. & Lohman. (1976). Jackson. & Storlarczyk.M. K. (1991). A Practical Approach to Measurement In Physical Education. Lohman. Which Calipers? How Much Training? Journal Of Physical Education And Recreation. Applied Body Composition Assessment. Jamilah Jamaludin. IL: Human Kinetics. IL: Human Kinetics. (1996).) New York: Mc Graw Hill.Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. 31: 173 – 177. Edina. V. Skinfolds And Body Density And Their Relationship to Body Fatness: Human Biology Lohman. Pollock. IL: Human Kinetics 84 . Champaign.). Lohman. R. Body Composition and Performance Variables of Young Elit Female Basketball Players. Heyward. J. Champaign. M (1981).M. 40: 497 – 504. Measurement By The Physical Educator: Why And How. V. D.. Advanced Fitness Assessment And Exercise Prescription.. M. Champaign. (1997). (4th ed.M. (1987).H. Docherty. (4th ed. Measurement in Pediatric Exercise Science.Ong Kong Swee Jabatan PJK Rujukan Adam..S. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. L.). Barrow H. & Pollock. P. Antropometric. Johnson.. Body Composition Estimation For Children. T. Practical Measurement for Evaluation in Physical Education.M. (3rd ed. Jantung: Antara Hidup Dan Mati. K..L.G (1981). Exercise Physiology: Laboratory Manual (2nd ed). B. & Mc Gee. (1986). David.G. (1994). T. Brown & Benchmark. Englewood.H. Philadelphia: Lea & Febiger. T. A. Nelson. Journal of Sport Medicine and Physical Fitness. H. L. New Jersey: Prentice Hall. Generalized Equation for Predicting Body Density of Men. British Journal of Nutrition. Minnesota: Burgess. M. (1978). H. (1997). G.). Bale. Delbuque. (1979). Application of Measurement to Health and Physical Education (5th ed. Heyward. (2002). (1997). Clarks. Champaign.

(6th ed. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. (2nd ed). A.). & Borms. An Anthropometric Estimation of Body Density and Lean Body Weight in young Men. Illiois: Human Kinetics MacDougall D.Ong Kong Swee Jabatan PJK Lohman. Morrow.] New Jersey: Prentice. A. 22. J. Cambrige: Great Britain. V. Human Biology. Champaign: Human Kinetics. The Physique of The Olympic Athlete. T. J. (1922). A. Gueresi. Physiological Testing of the High. 61 (10. Andrew.W. Inc.F.B. Estimation of body density in adolescent athletes”.J.. Essential of Anatomy & Physiology (3rd ed). Antropometric Standardization Reference Manual.. Miller. Belcastro. New Jersey: Prentice Hall. Watkin. Montoye. A Critique of Skinfolds Test From The Publischoollevel.R. G. Illinois: Human Kinetics Books. Ted. H. Englewood Cliff. Champaign. A. T...Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor. Hall. G.H. & Behnke. Bartholomew.. Wenger H. London: Allen & Unwin.J.(1978).G & Mood. Research Processes In Physical Education [2nd ed. Journal of Physical Education. Skinfolds and Body Composition of Sports Participants. D.J. P. D. Roche.G. Riley. Philadelphia: W. D. Measurement and Evaluation In Human Performance .). Disch. (1999).G.. J.P (2000). M.C. J. Measurement For Evaluation In Physical Education And Exercise Science. Recreation and Dance. J. [1984]. R..R. Saunders. Russo.(1990). J. A. W. M.K. An Introduction to Measurementin Physical Education. Safrit.Performance Athlete (2nd ed. 85 . H. Willmore. J. Champaign. Thorland. Reilly.. Mathews. Jackson.. 56: 439-448.J.) New York: Mc Graw Hill. (1964). Harison. J.K. H. (1978). Martini. & Martorell. Tannner. Evaluation in Physical Education: Assessing Motor Behavior. Pg 303 – 312. (1990). Kinanthropometry III. Gruppioni. (1981). 71-73). Massachusetts: Allyn & Bacon. (1984). (1979).. and Green Howard. S. New Jersey: Prentice Hall.M. Journal of Applied Physiology. (1986). pp. Measurement in Physical Education (5th ed.B. (1998). & Marchesini. (2003).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful