ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk) Untuk lebih memahami penggunaan Mudzakkar dan Muannats, serta Mufrad, Mutsanna dan

Jamak dalam pengelompokan Isim, kita akan mempelajari tentang Isim Isyarah atau Kata Tunjuk dan Isim Maushul atau Kata Sambung. Pertama, Isim Isyarah. Pada dasarnya, ada dua macam Kata Tunjuk:

1) Isim Isyarah atau Kata Tunjuk untuk yang dekat: Contoh dalam kalimat: (= ini sebuah buku)

(=ini).

2) Isim Isyarah atau Kata Tunjuk untuk yang jauh: Contoh dalam kalimat:

(=itu).

(= itu sebuah buku)

Bila Isim Isyarah itu menunjuk kepada Isim Muannats maka:

1)

menjadi:

(=ini). Contoh:

(= ini sebuah majalah)

2)

menjadi:

(=itu). Contoh:

(= itu sebuah majalah)

Adapun bila Isim yang ditunjuk itu adalah Mutsanna (Dual), maka:

1)

menjadi

. Contoh:

(= ini dua buah buku)

2)

menjadi

. Contoh:

(= ini dua buah majalah)

Contoh: (= ini) untuk menunjuk yang dekat. dan (= ini adalah buku-buku) (= itu adalah buku-buku) (= ini adalah majalah-majalah) (= itu adalah majalah-majalah) Ingat.3) menjadi . Contoh: (= itu dua buah buku) 4) menjadi . maka baik Mudzakkar maupun Muannats. Contoh: (= itu dua buah majalah) Sedangkan bila Isim yang ditunjuk itu adalah Jamak (lebih dari dua). semuanya menggunakan: (= itu) untuk menunjuk yang jauh. jangan melangkah ke halaman selanjutnya sebelum mengerti pelajaran di atas dan menghafal semua kosa kata yang baru anda temukan! .

3./..7./.2.:5:3:.-:: -::     3.3 203.902:.3/.3. &    9:..3/9:3:9:..7 2..9...48.9/.82.: 4394     3.98 802:..9.802:. 2.8/.3.. 0-/.33.320./.3-.3 .3:93. 3.3-.2.:/.203:3.7/:..1.2. 2.3  & 9: :39:203:3:.380..2./...7:... 2.3..80-0:220307950...9 ./.0.-....3/.3  3 :39:203:3:..$0/.3/0.-:: -:: &   9:.3.