STRUKTUR PEMERINTAHAN DALAM ISLAM

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Menurut makna bahasa, kata al hukmu bermakna al qadla‟ (keputusan). Sedangkan kata al haakim bermakna munaffidzul hukmi (pelaksana keputusan atau pemerintahan). Adapun menurut istilah, kata al hukmu maknanya adalah sama dengan kata al mulku dan as sulthan. Yaitu, kekuasaan yang melaksanakan hukum dan aturan. Juga bisa disebut dengan aktifitas kepemimpinan yang telah diwajibkan oleh syara‟ atas kaum muslimin. Aktifitas kepemimpinan ini merupakan kekuasaan yang dipergunakan untuk menjaga terjadinya tindak kedzaliman serta memutuskan masalah-masalah yang dipersengketakan. Atau dengan ungkapan lain, kata al hukmu juga bisa disebut wilayatul amri. Sebagaimana dalam firman Allah: “Taatilah Allah, dan taatilah rasulullah, serta ulil amri (para pemimpin) di antara kalian.” (Q.S. An Nisa‟: 89) “Dan kalau seandaianya mereka mengembalikan masalah itu kepada Rasulullah serta kepada ulil amri (para pemimpin) di antara mereka.” (Q.S. An Nisa‟: 47) Jadi, para pemimpin itulah yang esensinya melaksanakan pelayanan terhadap urusan-urusan umat secara langsung. Sebagai sebuah ideologi bagi negara, masyarakat serta kehidupan, Islam telah menjadikan negara beserta kekuasaannya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari dirinya. Dimana Islam juga telah memerintahkan kaum muslimin agar mendirikan negara dan pemerintahan, serta memerintah dengan hukum-hukum Islam. Berpuluh-puluh ayat Al Qur‟an yang menyangkut masalah pemerintahan dan kekuasaan telah diturunkan. Dimana ayat-ayat tersebut memerintahkan kaum muslimin agar menerapkan pemerintahan dengan berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Allah berfirman: “Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.” (Q.S. Al Maidah: 4). “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah SWT. dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.” (Q.S. Al Maidah: 49) “Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” (Q.S. Al Maidah: 44) “Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim.” (Q.S. Al Maidah: 45) “Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.” (Q.S. Al Maidah: 47) B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana bentuk-bentuk struktur kepemimpinan Islam? 2. Bentuk apa yang melatar belakangi dari maju dan mundurnya pemerintahan Islam? C. Tujuan Masalah 1. Memahami bentuk-bentuk struktur kepemimpinan Islam 2. Mengetahui bentuk-bentuk yang menjadi latar belakang kemajuan dan kemunduran pemerintahan Islam.

peperangan dan urusan umum yang lain kepada mereka. panji dan bendera pasukan. sejak mula-mula menjadi ketua negara telah menyiapkan angkatan bersenjata. Adapun struktur tersebut ringkasnya seperti berikut: 1). mereka ini dikenali sebagi wazir. Sunan. melengkapkannya semasa baginda masih hidup dan meninggalkan bentuk pemerintahan yang diketahui umum dan dapat dikaji sepanjang masa. pelatihan. Struktur Pemerintahan Negara Islam Madinah Struktur Pemerintahan Negara Islam Madinah pada zaman RasuluLlah SAW. bersabda: – “Allah tidak pernah mengutus seorang Nabipun dan tidak pernah menggantikan seorang khalifahpun. bahawa Rasulullah SAW sendiri telah mendirikan struktur Negara Islam. menunaikan ibadah haji ataupun umrah. hadith no. hadith. tanpa kehadiran baginda di sisinya. bersabda: – “Adapun dua orang wazirku dari penduduk bumi adalah Abu Bakar dan „Umar. Nabi SAW telah menguruskan semua urusan negara. Abi Sa‟id al-Khudri berkata. Angkatan Bersenjata Angkatan bersenjata Negara Islam adalah satu. baginda saw senantiasa melantik seseorang yang akan “menggantikan” kedudukan baginda dalam menguruskan urusan ummat Islam di Madinah. Muawin/Wazir Nabi SAW telah melantik pembantu untuk membantu baginda dalam hal ihwal pemerintahan. Adapun orang yang terjaga. yang terdiri dari batalion-batalion. Rasulullah SAW telah meminta pandangan mereka dan menyerahkan hal ihwal pemerintahan. 3). kecuali ia mempunyai dua bitanah (setiausaha). Rasulullah SAW menguruskan hal ihwal pentadbiran ketenteraan. Wali dan Para „Amil .PEMBAHASAN STRUKTUR PEMERINTAHAN ISLAM A. pendidikan dan sebagainya. 4133] 4). 2). seperti persediaan logistik. yaitu laskar. bahawa Nabi saw.” [Al-Bukhari. adalah siapa sahaja yang dijaga oleh Allah SWT. no. serta setiausaha yang memerintahkannya kepada keburukan dan mendorongnya. Pada zaman Nabi. politik. dan diperincikan melalui riwayat. Bagindalah yang secara langsung menjadi Panglima Perang. Rasulullah saw. mereka telah berjanji kepada Rasulullah SAW untuk membentuk kekuatan yang perlu untuk memastikan diperolehnya kekuasaan di Madinah untuk baginda. mulai dari urusan pemerintahan. perundangan. Apabila ini telah wujud. Naib Ketua Negara Ketika Rasulullah SAW keluar dari Madinah untuk berperang. Setiusaha (Bitanah) Bitanah merupakan setiusaha dan penasihat Nabi SAW. persenjataan. Setiausaha yang memerintahkannya kepada kemakrufan dan mendorongnya untuk melakukannya. pengawal dan perajurit perbatasan. Mereka ini adalah detachment (pasukan gerak khas). Rasulullah tidak berhijrah ke Madinah sehingga benar-benar ada jaminan tentang pembentukan Negara Islam di Madinah. ekonomi. Telah diketahui secara mutawatir. Dari Abi Said al-Khudri berkata. Ketua Negara Semasa kaum Ansar melakukan baiah Aqabah Pertama. baginda SAW sendiri memimpin pengurusan urusan kaum muslimin dan penerapan hukum Islam. 6). 6659] 5). Baginda juga melantik para ketua pasukan yang keluar untuk berperang. Sahih. mahkamah.” [An-Nasa'i. Rasulullah saw. telah sampai kepada kita secara mutawatir dalam bentuk umum. Baginda juga telah melantik batalion dan menyerahkan panji batalion kepada mereka.

Ada pula bagian yang bertanggung-jawab dalam hal mencatat ghanimah. Jabatan Pentadbiran (management) Awam Negara Rasulullah SAW telah melaksanakan pentadbiran untuk menguruskan urusan kaum muslimin. sementara untuk membantu aktivitas seorang pentadbir. (QS. Ini diperkembang terus pada zaman Khilafah selanjutnya dengan Qaidah: Adapun perkara mu‟amalaat semua boleh kecuali yang dilarang oleh Nash. Sistem Pemerintahan Dalam Islam 1(Versi Dr Qordhowi) Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. 9). Baginda juga melantik seseorang yang memutuskan persengketaan secara sementara. Diwan yang mencatat pendapatan negara ini kemudian disempurnakan pada zaman Khalifah „Umar bin alKhattab dan dikenal sebagai sebutan Diwan al-Kharaj. Sistem pentadbiran Diwan ini mengalami perkembangan pada zaman al-Khulafa al-Rasyidin. 10). kemudian setiap wilayah dilantik seorang wali dan setiap daerah dilantik seorang „amil (ketua daerah). Adalah Khalifah „Umar yang memperluaskannya lagi penyusunan pentadbiran ini. dokumen hutang-menghutang. 7). mazhalim (kezalim pihak berkuasa) ataupun untuk mencegah daripada apa-apa yang boleh memudaratkan hak-hak masyarakat. maka baginda SAW melantik seorang penulis untuk setiap urusan berkenaan. samada berkenaan dengan persengketaan. Oman dan Yamamah merupakan wilayah. semuanya catatan tersebut disimpan dalam file.Apabila Negara Islam telah meluas dan berkembang. B. teks perjanjian. Majlis al-Ummah Rasulullah saw. Yaman. . Seorang Nabi adalah seorang pemimpin yang mengatur rakyatnya dengan hidayah Allah. harta sedekah. pentadbiran dan perlantikan para wali dan pegawai pentadbiran. maka Nabi SAW membagi-bagikan Negara Islam Madinah menjadi beberapa wilayah dan daerah. Kehakiman Rasulullah SAW sendiri telah mengepalai urusan kehakiman. dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Almaaidah:49). bilangan tanah yang ditagihkan. Kemudian Yaman dijadikan menjadi lima wilayah. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. dan sebagainya. menerapkan hukum-hukum Allah dan mentadbir kemaslahatan rakyat. maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. 7 orang dari mereka berasal kalangan Ansar. dan tercetuslah sistem Diwan. 5. hatilah kamu terhadap mereka. Dalam realitanya. Taif. Ayat di atas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Shollallahu Alaihi Wa Sallam dengan ajaran Islam yang dibawanya datang untuk memerintah manusia dengan wahyu yang diturunkan Allah Ta‟ala. dan 7 orang lagi dari Muhajirin. Rasulullah senantiasa merujuk kepada mereka dalam urusan pemerintahan. 8). Masing-masing bandar: Makkah. Bahrain. ini merupakan pendapatan Negara. dan akad-akad yang lain. surat-surat kepada raja-raja dan regim yang ada. hasil perolehan pertanian. Dan berhati. Diwan Ada bagian Diwan yang bertanggungjawab untuk mencatat wahyu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah). supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. yaitu San‟a sebagai satu wilayah dan Hadramaut sebagai wilayah yang lain. untuk bermusyawarah. kemudian Yaman dibagi oleh baginda menjadi dua wilayah. telah mengkhususkan 14 orang lelaki yaitu tokoh-tokoh yang memawakili kaum mereka.

Kepemimpinan Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam dilanjutkan oleh Sahabat-sahabat beliau. Sebagian mereka mengatakan ada lima dengan menambah Umar bin Abdul Aziz Radliyallahu Anhu. dan akhlak tetapi juga membangun masyarkat dan negara Islam. Sementara itu masyarakat yang baru merdeka pada umumnya tyerkena euforia nasionalisme Barat. Mutiara pemikiran beliau yang terserak-serak tentang perbaikan pemerintahan akan kita sajikan kembali di sini dalam bentuk yang telah disesuaikan untuk keadaan sekarang. Setelah runtuhnya Khilafah islamiyah berbagai upaya menegakkan kembali sistem ini dilakukan oleh para mujahid dakwah. Ini telah dibuktikan dengan kepemimpinan Dawlah Islamiyah dimana Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam bertindak sebagai Imam dan sekaligus kepala negara. Demak. Setelah berakhirnya masa khulafaur rasyidin sampai masa runtuhnya Khilafah Utsmaniyah tersebut telah terbentuk pula kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar di seluruh Dunia. Kutai (Kalimantan). Para wali yang menyebarkan Islam di berbagai kepulauan Nusantara tidak hanya mengajarkan akidah. “Kalau ingin maju tirulah barat (yang selama ini menjajah kita) dan tinggalkanlah agama”. (Pulau Jawa). Umar bin Khattab. Mereka mengatakan. Ada yang mengatakan 30 tahun hijriyah ada yang mengartikan 30 orang Khalifah yang adil sampai hari kiamat. Dawlah Islamiyah tidak akan tegak kecuali bertumpu di atas fondasi dakwah. Pangkalan Bun. Kesultanan Ternate dan Tidore (Maluku). Karena itu di dunia Islam sistem pemerintahan yang ada pada umumnya tidak mengacu pada sistem Islam. “Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan hidayah”. Kesultanan Makassar dan Bone (Sulawesi). Kaum muslimin seolah-olah lebih percaya kepada selain ajaran Islam dan kaum muslimin untuk mengatur negeri ini. Palembang (Sumatera). dan Ali bin Abi Tholib Radliyallahu Anhum. Beliau memiliki pandangan yang tajam dan terencana untuk membangun kembali kejayaan peradaban Islam. kaum muslimin di Indonesia berdiri di front terdepan untuk membebaskan negerinya dari penjajah. kemudian sesudah itu kepemimpinan yang menggigit” Para ulama berlainan pendapat dengan makna “tsalasin (tigapuluh)” . Ini terjadi disebabkan kelalaian kaum muslimin sendiri.Kepemimpinan yang menunjukkan supremasi Dienullah atas aturan-aturan hidup yang lainnya. Kekhilafahan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain menaungi kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar diseluruih Dunia. sehingga ia . “Khalifah sesudahku ada tigapuluh. Utsman bin Affan. Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam juga berkata. Namun kondisi ummat Islam di dunia benar-benar berada dalam keadaan parah. Mereka disebut Wali jamaknya awliya karena mereka adalah pemimpin-pemimpin negara yang menyampaikan dakwah Islam ke seluruh pelosok Nusantara. Pagaruyung. Sistem pemerintahan Islam dalam bentuk Khilafah telah mandeg sejak Tahun 1928 dengan Khalifah terakhir Sultan Abdul Hamid II dari Turki Othmani. Samudra Pasai. Banjar. Gelar mereka pun Sunan yang lebih tinggi derajatnya dari Sultan. Namun karena bentuknya yang kecil-kecil dan jauhnya hubungan kerajaan-kerajaan tersebut dengan pusat Khilafah semakin lama kerajaan-kerajaan itu semakin lemah sehingga satu persatu dapat ditaklukan oleh Penjajah. Nabi bersabda. Mataram. Salahsatu yang mengambil jalan bertahap dan sistemik adalah Imam Syahid Hasan Albanna dengan gerakan dakwah Al Ikhwanul Muslimun. Ketika perang kemerdekaan. Pontianak. Dakwah Islam menjadi sebab utama munculnya berbagai kerajaan itu. Para ulama mengatakan bahwa khulafaur Rasyidin ada empat: Abu Bakar. fikih. Para sahabat yang secara berturut-turut menggantikan fungsi Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam sebagai kepala negara mendapat jaminan boleh diikuti sepakterjangnya dalam sistem pemerintahan Islam. Di Indonesia pernah tegak kerajaan Perlak. dan lain-lain.

“Wahai sekalian manusia. “Bagi siapa wahai Rasulullah ?? Rasulullah menjawab. “bagi Allah. maka baginya telah sudah ditetapkan sanksi hukuman. “Wahai si zhalim. Pemerintah adalah pelayan dan pekerja. Hal ini mereka lakukan dengan keyakinan dan kesadaran penuh untuk menjauhkan pesan-pesan agama dari kancah politik. Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam pernah bersabda. “Pemimpin suatu bangsa adalah pelayan mereka” “Setiap kalian adalah penggembala dan setiap kalian bertanggungjawab atas yang digembalakan” Ketika Abu Bakar ra diangkat menjadi khalifah. sedangkan rakyat adalah tuannya. Ia tegak di atas tiga pilar: rasa tanggungjawab pemerintah. dan bukan pula pemerintahan yang materialistis. Bahkan beliau telah meletakkan dasar-dasarnya. sehingga dalam prakteknya kita sering memisahkan urusan agama dari urusan politik meski secara teoritis sebagian kita mengingkari pemisahan seperti ini. aku dulu bekerja untuk keluargaku. Kesatuan Ummat Ummat Islam adalah ummat yang satu – karena ukhuwwah yang dengannya Islam telah mempersatukan hati mereka – adalah salahsatu landasan iman. Demikian juga dakwah tidak akan tegak kecuali jika ada jaminan perlindungan yang akan menjaga. “Dan perut bumi lebih baik bagi mereka daripada . maka bayarlah aku dari baitulmaal kalian”. kesatuan masyarakat. yakni memberi nasihat. dan tidak akan terealisir iman kecuali dengan menegakkannya. Dengan penjelasan ini maka beliau telah memberikan penafsiran yang paling baik dan adil terhadap teori hubungan sosial antara pemerintah dengan rakyatnya. Para pakar politik seringkali merusak citra Islam dalam persepsi dan pikiran khalayak. Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam bersabda. bahwa masing-masing pihak harus menjaga hak-hak dan kewajiabnnya serta memelihara kepentingan bersama. 2. kitab-Nya. Namun jika sebaliknya. bukan sekedar bagan struktur. C. Rasul-Nya. yang gersang tanpa ruh di dalamnya. beliau naik ke atas mimbar seraya berkata. atau dari yang besar kepada yang kecil. Tidak ada kesempurnaan iman kecuali dengan ukhuwwah. 1. kini aku bekerja untuk kalian. para pemimpin kaum muslimin . Tanggung Jawab Pemerintah Pemerintah dalam menjalankan tugasnya bertanggung-jawab kepada Allah dan rakyatnya. Namun. maka baginya pahala. menyebarkan. Mereka berkata. Namun hal itu tidak berarti menghalangi kebebasan menyatakan pendapat dan menyampaikan nasihat dari yang kecil kepada yang besar. maka ia telah keluar dari kelompok mereka” Pada riwayat lain beliau menambahkan. dan mengokohkannya. Pemerintahan Islam Pemerintahan dalam Islam tegak di atas kaidah-kaidah yang sudah polpuler dan baku. amar makruf nahi munkar. Akulah yang menghasilkan makan buat mereka. Inilah awal dari persangkaan yang keliru dan ini pulalah pangkal kerusakan. dan kalangan ummat mereka” Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam bersabda. Merupakan kesalah yang fatal ketika kita melupakan akar pemikiran ini. serta merusak keindahan Islam dalam realitas kehidupan. Jika engkau melihat ummatku takut berkata kepada orang yang berbuat zalim. dan sikap menghargai aspirasi rakyat. Agama itu nasihat. Jika dia baik dalam melakukan tugasnya.menjadi sebuah pemerintahan yang mengusung sebuah misi. Hal inilah yang merupakan tradisi Islam. Kaidahkaidah itu merupakan kerangka pokok bagi sistem pemerintahan Islam.

selama kaidah-kaidah pokok di atas tadi bisa diwujudkan (dimana tidak mungkin suatu hukum akan tegak tanpanya) dan diterapkan secara tepat sehingga dapat menjaga keseimbangan dalam berbagai situasinya (yang masing-masing bagian tidak mendominasi bagian lainnya). dan fanatisme golongan. Meskipun demikian. Allah Subhanahu wa Ta‟ala telah memberikan kepada kepada kepala pemerintahan agar melakukan hal itu. dengan mengambil yang baik dari masukan-masukannya. musyawarah dan saling menasihati. kemudian ia dibunuh” Di kalangan ummat Islam tidak terdapat perbedaan dalam persoalan-persoalan prinsip antara satu dengan yang lain. Keseimbangan ini tidak mungkin dapat terpelihara tanpa adanya nurani yang selalu terjaga dan perasaan yang tulus akan kesakralan ajaran ini. KESIMPULAN .yang mempelopori penerapannya. “Jika datang kepada mereka suatu masalah. Jika kalian melihat aku dalam kebenaran maka dukunglah (untuk melaksanakannya) dan jika kalian melihatku dalam kebatilan. maka betulkan dan luruskanlah” Sistem Islam bukanlah slogan dan julukan semata. Menghargai Aspirasi Rakyat Di antara hak ummat Islam adalah melakukan kontrol terhadap pemerintah dengan secermatcermatnya dan menasihatinya jika dirasa hal itu membawa kebaikan.. Apa yang sudah ada nashnya tidak perlu dilakukan ijtihad terhadapnya. keyakinan akan kelayakan sistem dan rasa kepedulian untuk menjaganya. Penghulu para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Mutollib dan orang yang berdiri di hadapan pemimpin durjana dengan memerintah berbuat makruf dan melarang dari perbuatan munkar. mereka mengumpulkan para ahli dari kaum muslimin. tidak akan menimbulkan kebencian. diperlukan adanya penelitian dan kajian. 3. Dengan memelihara dan menjaganya akan tercapailah keberuntungan di dunia dan keselamatan akhirat. permusuhan. (Assyura: 3) Masalah ini juga ditegaskan oleh Sunnah Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam dan Khulafaur Rasyidin. karena sistem sosial yang mereka yakini adalah satu. Sedangkan pemerintah hendaknya bermusyawarah dengan rakyat. sebuah undangundang tidak akan berguna jika tidak ada seorang hakim yang adil dan bersih. atau pendidikan politik. atau kematangan politik.permukaannya”. perbedaan dalam hal furu‟ (cabang) tidaklah membahayakan. Sementara itu. Bahkan para ahli tadi mengajak dan menganjurkan kamu berpegang kepada pendapat yang benar tadi” Abu Bakar As Shiddiq berkata. Kemudian mereka saling bermusyawarat dan mengambil yang benar dari rangkaian pendapat mereka. menghargai aspirasinya. Demikian juga. Teks-teks ajaran saja tidak akan cukup untuk membangkitkan ummat. Itulah yang dalam istilah politik modern kita dikenal sebagai kesadaran politik. Dan tidak ada lagi yang sesudah itu. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu (Ali Imran: 159) Bahkan Allah memuji kebaikan kaum muslimin atas prinsip tersebut. Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. yakni Al Islam yang telah dikenal luas oleh mereka. atau istilah-istilah sejenis yang semua itu bermuara pada satu hakikat. Sedangkan yang tidak ada maka kepala negaralah yang memutuskan agar ummat tetap bersatu dengannya.

WAHYU PURWOWITANTO Disusun Oleh : ACHMAD NAUFA KHOIRUL FAIZUN MUHAMMAD GIEYONO FAKULTAS SYARI‟AH JURUSAN MUAMALAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NAWAWI (STAIAN) PURWWOREJO2009 .wordpress. Abdul. Departemen Agama RI Jakarta 1971.Pemerintahan islam menjadi contoh dalam pemerintahan negara-negara islam didunia pada umumnya.com/2006/12/20/pemerintahan-islam/ STRUKTUR PEMERINTAHAN DALAM ISLAM MAKALAH Diusun untuk memenuhi salah satu tugas Mata Kuliah Fiqh Muamalah DOSEN PEMBIMBING: DRS. Struktur yang digambarkan oleh pemimpin-pemimpin islam menjadi sebuah supremasi dalam mengembangkan sistem pemerintahannya sendiri. J. Jakarta http://ayok. PT Raja Grafindo Persada. 2002. PT Raja Wali Persada. Fiqh Siyasah. Jakarta Wahhab Khallaf. Pulungan.Suyuti. 2002. DAFTAR PUSTAKA Alqur‟an dan Terjemahannya. Kaidah-kaidah Hukum Islam.

.7./. 30.5.33. 995.79.790203./.2203.::28.220302-.3889025020739.340502253 5022538.7.8/./.33.3 $::9 6$..79. 05./.25020739.7. :2:23.!020739..3.#..8.7.3/.!078. .803/7 %#!&$% 6:7 .1 -/: . $97:9:7.8. ..38.2//:3.13/4!078.3/...2.....4394/.2-.2203.2  !%#.3%0702./.  !%#. !::3.330. ./80-:.79. 8:5702. .../.-..

.

4 47/57088 ..42.

 .

.

 .

.5020739.3 8.2.

8.9:9:.6:.2. $! #$ &!&# %% 8:8:3 0 & #&& &  &%$$# &#&$& $ %$ $% !&# #  .8 .:. $%#&%&#!#%$ :8:3:39:20203:8...9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful