STRUKTUR PEMERINTAHAN DALAM ISLAM

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Menurut makna bahasa, kata al hukmu bermakna al qadla‟ (keputusan). Sedangkan kata al haakim bermakna munaffidzul hukmi (pelaksana keputusan atau pemerintahan). Adapun menurut istilah, kata al hukmu maknanya adalah sama dengan kata al mulku dan as sulthan. Yaitu, kekuasaan yang melaksanakan hukum dan aturan. Juga bisa disebut dengan aktifitas kepemimpinan yang telah diwajibkan oleh syara‟ atas kaum muslimin. Aktifitas kepemimpinan ini merupakan kekuasaan yang dipergunakan untuk menjaga terjadinya tindak kedzaliman serta memutuskan masalah-masalah yang dipersengketakan. Atau dengan ungkapan lain, kata al hukmu juga bisa disebut wilayatul amri. Sebagaimana dalam firman Allah: “Taatilah Allah, dan taatilah rasulullah, serta ulil amri (para pemimpin) di antara kalian.” (Q.S. An Nisa‟: 89) “Dan kalau seandaianya mereka mengembalikan masalah itu kepada Rasulullah serta kepada ulil amri (para pemimpin) di antara mereka.” (Q.S. An Nisa‟: 47) Jadi, para pemimpin itulah yang esensinya melaksanakan pelayanan terhadap urusan-urusan umat secara langsung. Sebagai sebuah ideologi bagi negara, masyarakat serta kehidupan, Islam telah menjadikan negara beserta kekuasaannya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari dirinya. Dimana Islam juga telah memerintahkan kaum muslimin agar mendirikan negara dan pemerintahan, serta memerintah dengan hukum-hukum Islam. Berpuluh-puluh ayat Al Qur‟an yang menyangkut masalah pemerintahan dan kekuasaan telah diturunkan. Dimana ayat-ayat tersebut memerintahkan kaum muslimin agar menerapkan pemerintahan dengan berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Allah berfirman: “Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.” (Q.S. Al Maidah: 4). “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah SWT. dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.” (Q.S. Al Maidah: 49) “Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” (Q.S. Al Maidah: 44) “Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim.” (Q.S. Al Maidah: 45) “Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.” (Q.S. Al Maidah: 47) B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana bentuk-bentuk struktur kepemimpinan Islam? 2. Bentuk apa yang melatar belakangi dari maju dan mundurnya pemerintahan Islam? C. Tujuan Masalah 1. Memahami bentuk-bentuk struktur kepemimpinan Islam 2. Mengetahui bentuk-bentuk yang menjadi latar belakang kemajuan dan kemunduran pemerintahan Islam.

adalah siapa sahaja yang dijaga oleh Allah SWT. Abi Sa‟id al-Khudri berkata. baginda saw senantiasa melantik seseorang yang akan “menggantikan” kedudukan baginda dalam menguruskan urusan ummat Islam di Madinah. mahkamah.” [Al-Bukhari. Rasulullah tidak berhijrah ke Madinah sehingga benar-benar ada jaminan tentang pembentukan Negara Islam di Madinah. peperangan dan urusan umum yang lain kepada mereka. 4133] 4). yang terdiri dari batalion-batalion. seperti persediaan logistik. mulai dari urusan pemerintahan. panji dan bendera pasukan. baginda SAW sendiri memimpin pengurusan urusan kaum muslimin dan penerapan hukum Islam. Rasulullah SAW telah meminta pandangan mereka dan menyerahkan hal ihwal pemerintahan. Baginda juga telah melantik batalion dan menyerahkan panji batalion kepada mereka. bahawa Nabi saw. Dari Abi Said al-Khudri berkata. Pada zaman Nabi. yaitu laskar. Naib Ketua Negara Ketika Rasulullah SAW keluar dari Madinah untuk berperang. Rasulullah saw. pendidikan dan sebagainya. hadith. 6). Angkatan Bersenjata Angkatan bersenjata Negara Islam adalah satu. Wali dan Para „Amil . 2). sejak mula-mula menjadi ketua negara telah menyiapkan angkatan bersenjata. persenjataan. menunaikan ibadah haji ataupun umrah. bahawa Rasulullah SAW sendiri telah mendirikan struktur Negara Islam. hadith no. 6659] 5). perundangan. politik.PEMBAHASAN STRUKTUR PEMERINTAHAN ISLAM A. Sunan. pengawal dan perajurit perbatasan. melengkapkannya semasa baginda masih hidup dan meninggalkan bentuk pemerintahan yang diketahui umum dan dapat dikaji sepanjang masa. bersabda: – “Allah tidak pernah mengutus seorang Nabipun dan tidak pernah menggantikan seorang khalifahpun. mereka telah berjanji kepada Rasulullah SAW untuk membentuk kekuatan yang perlu untuk memastikan diperolehnya kekuasaan di Madinah untuk baginda. ekonomi. Telah diketahui secara mutawatir. serta setiausaha yang memerintahkannya kepada keburukan dan mendorongnya. Sahih. 3). telah sampai kepada kita secara mutawatir dalam bentuk umum. Muawin/Wazir Nabi SAW telah melantik pembantu untuk membantu baginda dalam hal ihwal pemerintahan. Mereka ini adalah detachment (pasukan gerak khas). Baginda juga melantik para ketua pasukan yang keluar untuk berperang. no. pelatihan. Rasulullah SAW menguruskan hal ihwal pentadbiran ketenteraan. mereka ini dikenali sebagi wazir. Adapun orang yang terjaga. Bagindalah yang secara langsung menjadi Panglima Perang. Setiausaha yang memerintahkannya kepada kemakrufan dan mendorongnya untuk melakukannya. Apabila ini telah wujud. Struktur Pemerintahan Negara Islam Madinah Struktur Pemerintahan Negara Islam Madinah pada zaman RasuluLlah SAW. Adapun struktur tersebut ringkasnya seperti berikut: 1). bersabda: – “Adapun dua orang wazirku dari penduduk bumi adalah Abu Bakar dan „Umar. kecuali ia mempunyai dua bitanah (setiausaha). Nabi SAW telah menguruskan semua urusan negara. Rasulullah saw.” [An-Nasa'i. Ketua Negara Semasa kaum Ansar melakukan baiah Aqabah Pertama. tanpa kehadiran baginda di sisinya. Setiusaha (Bitanah) Bitanah merupakan setiusaha dan penasihat Nabi SAW. dan diperincikan melalui riwayat.

Adalah Khalifah „Umar yang memperluaskannya lagi penyusunan pentadbiran ini. dan akad-akad yang lain. teks perjanjian. Ada pula bagian yang bertanggung-jawab dalam hal mencatat ghanimah. 7 orang dari mereka berasal kalangan Ansar. Almaaidah:49). sementara untuk membantu aktivitas seorang pentadbir. ini merupakan pendapatan Negara. Kehakiman Rasulullah SAW sendiri telah mengepalai urusan kehakiman. maka baginda SAW melantik seorang penulis untuk setiap urusan berkenaan. Bahrain. Majlis al-Ummah Rasulullah saw. hasil perolehan pertanian. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Dalam realitanya. Oman dan Yamamah merupakan wilayah. mazhalim (kezalim pihak berkuasa) ataupun untuk mencegah daripada apa-apa yang boleh memudaratkan hak-hak masyarakat. maka Nabi SAW membagi-bagikan Negara Islam Madinah menjadi beberapa wilayah dan daerah. Dan berhati. (QS. Masing-masing bandar: Makkah. Sistem Pemerintahan Dalam Islam 1(Versi Dr Qordhowi) Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. telah mengkhususkan 14 orang lelaki yaitu tokoh-tokoh yang memawakili kaum mereka. maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Ini diperkembang terus pada zaman Khilafah selanjutnya dengan Qaidah: Adapun perkara mu‟amalaat semua boleh kecuali yang dilarang oleh Nash. bilangan tanah yang ditagihkan. dan sebagainya. Kemudian Yaman dijadikan menjadi lima wilayah. Jabatan Pentadbiran (management) Awam Negara Rasulullah SAW telah melaksanakan pentadbiran untuk menguruskan urusan kaum muslimin. dan 7 orang lagi dari Muhajirin. B. Taif. Rasulullah senantiasa merujuk kepada mereka dalam urusan pemerintahan. Yaman. 7). dokumen hutang-menghutang. Diwan yang mencatat pendapatan negara ini kemudian disempurnakan pada zaman Khalifah „Umar bin alKhattab dan dikenal sebagai sebutan Diwan al-Kharaj. semuanya catatan tersebut disimpan dalam file. yaitu San‟a sebagai satu wilayah dan Hadramaut sebagai wilayah yang lain. Sistem pentadbiran Diwan ini mengalami perkembangan pada zaman al-Khulafa al-Rasyidin. samada berkenaan dengan persengketaan. untuk bermusyawarah. menerapkan hukum-hukum Allah dan mentadbir kemaslahatan rakyat. Baginda juga melantik seseorang yang memutuskan persengketaan secara sementara. kemudian Yaman dibagi oleh baginda menjadi dua wilayah.Apabila Negara Islam telah meluas dan berkembang. 5. Ayat di atas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Shollallahu Alaihi Wa Sallam dengan ajaran Islam yang dibawanya datang untuk memerintah manusia dengan wahyu yang diturunkan Allah Ta‟ala. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah). Diwan Ada bagian Diwan yang bertanggungjawab untuk mencatat wahyu. surat-surat kepada raja-raja dan regim yang ada. kemudian setiap wilayah dilantik seorang wali dan setiap daerah dilantik seorang „amil (ketua daerah). dan tercetuslah sistem Diwan. 10). 9). harta sedekah. Seorang Nabi adalah seorang pemimpin yang mengatur rakyatnya dengan hidayah Allah. pentadbiran dan perlantikan para wali dan pegawai pentadbiran. 8). supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. hatilah kamu terhadap mereka. . dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.

“Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan hidayah”. Para ulama mengatakan bahwa khulafaur Rasyidin ada empat: Abu Bakar. Ketika perang kemerdekaan. Palembang (Sumatera). Para sahabat yang secara berturut-turut menggantikan fungsi Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam sebagai kepala negara mendapat jaminan boleh diikuti sepakterjangnya dalam sistem pemerintahan Islam. Para wali yang menyebarkan Islam di berbagai kepulauan Nusantara tidak hanya mengajarkan akidah. Pangkalan Bun. “Kalau ingin maju tirulah barat (yang selama ini menjajah kita) dan tinggalkanlah agama”. Ada yang mengatakan 30 tahun hijriyah ada yang mengartikan 30 orang Khalifah yang adil sampai hari kiamat. Mataram. Namun karena bentuknya yang kecil-kecil dan jauhnya hubungan kerajaan-kerajaan tersebut dengan pusat Khilafah semakin lama kerajaan-kerajaan itu semakin lemah sehingga satu persatu dapat ditaklukan oleh Penjajah. dan lain-lain. Dawlah Islamiyah tidak akan tegak kecuali bertumpu di atas fondasi dakwah. dan akhlak tetapi juga membangun masyarkat dan negara Islam. Kaum muslimin seolah-olah lebih percaya kepada selain ajaran Islam dan kaum muslimin untuk mengatur negeri ini. Namun kondisi ummat Islam di dunia benar-benar berada dalam keadaan parah. Salahsatu yang mengambil jalan bertahap dan sistemik adalah Imam Syahid Hasan Albanna dengan gerakan dakwah Al Ikhwanul Muslimun. kaum muslimin di Indonesia berdiri di front terdepan untuk membebaskan negerinya dari penjajah. dan Ali bin Abi Tholib Radliyallahu Anhum. “Khalifah sesudahku ada tigapuluh. fikih. Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam juga berkata. (Pulau Jawa). Mereka disebut Wali jamaknya awliya karena mereka adalah pemimpin-pemimpin negara yang menyampaikan dakwah Islam ke seluruh pelosok Nusantara. Kepemimpinan Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam dilanjutkan oleh Sahabat-sahabat beliau. Kekhilafahan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain menaungi kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar diseluruih Dunia. Ini telah dibuktikan dengan kepemimpinan Dawlah Islamiyah dimana Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam bertindak sebagai Imam dan sekaligus kepala negara. Mereka mengatakan. Mutiara pemikiran beliau yang terserak-serak tentang perbaikan pemerintahan akan kita sajikan kembali di sini dalam bentuk yang telah disesuaikan untuk keadaan sekarang. kemudian sesudah itu kepemimpinan yang menggigit” Para ulama berlainan pendapat dengan makna “tsalasin (tigapuluh)” .Kepemimpinan yang menunjukkan supremasi Dienullah atas aturan-aturan hidup yang lainnya. Utsman bin Affan. Sistem pemerintahan Islam dalam bentuk Khilafah telah mandeg sejak Tahun 1928 dengan Khalifah terakhir Sultan Abdul Hamid II dari Turki Othmani. Samudra Pasai. Sebagian mereka mengatakan ada lima dengan menambah Umar bin Abdul Aziz Radliyallahu Anhu. Dakwah Islam menjadi sebab utama munculnya berbagai kerajaan itu. Setelah runtuhnya Khilafah islamiyah berbagai upaya menegakkan kembali sistem ini dilakukan oleh para mujahid dakwah. Kutai (Kalimantan). Gelar mereka pun Sunan yang lebih tinggi derajatnya dari Sultan. Setelah berakhirnya masa khulafaur rasyidin sampai masa runtuhnya Khilafah Utsmaniyah tersebut telah terbentuk pula kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar di seluruh Dunia. Karena itu di dunia Islam sistem pemerintahan yang ada pada umumnya tidak mengacu pada sistem Islam. Banjar. Ini terjadi disebabkan kelalaian kaum muslimin sendiri. Di Indonesia pernah tegak kerajaan Perlak. Demak. Kesultanan Ternate dan Tidore (Maluku). Beliau memiliki pandangan yang tajam dan terencana untuk membangun kembali kejayaan peradaban Islam. Pontianak. Sementara itu masyarakat yang baru merdeka pada umumnya tyerkena euforia nasionalisme Barat. Nabi bersabda. sehingga ia . Umar bin Khattab. Pagaruyung. Kesultanan Makassar dan Bone (Sulawesi).

Pemerintah adalah pelayan dan pekerja.menjadi sebuah pemerintahan yang mengusung sebuah misi. sedangkan rakyat adalah tuannya. maka ia telah keluar dari kelompok mereka” Pada riwayat lain beliau menambahkan. Merupakan kesalah yang fatal ketika kita melupakan akar pemikiran ini. Tidak ada kesempurnaan iman kecuali dengan ukhuwwah. C. maka baginya telah sudah ditetapkan sanksi hukuman. Namun hal itu tidak berarti menghalangi kebebasan menyatakan pendapat dan menyampaikan nasihat dari yang kecil kepada yang besar. Inilah awal dari persangkaan yang keliru dan ini pulalah pangkal kerusakan. para pemimpin kaum muslimin . Kaidahkaidah itu merupakan kerangka pokok bagi sistem pemerintahan Islam. Kesatuan Ummat Ummat Islam adalah ummat yang satu – karena ukhuwwah yang dengannya Islam telah mempersatukan hati mereka – adalah salahsatu landasan iman. maka bayarlah aku dari baitulmaal kalian”. atau dari yang besar kepada yang kecil. Hal inilah yang merupakan tradisi Islam. dan bukan pula pemerintahan yang materialistis. serta merusak keindahan Islam dalam realitas kehidupan. yakni memberi nasihat. Pemerintahan Islam Pemerintahan dalam Islam tegak di atas kaidah-kaidah yang sudah polpuler dan baku. Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam pernah bersabda. Hal ini mereka lakukan dengan keyakinan dan kesadaran penuh untuk menjauhkan pesan-pesan agama dari kancah politik. Mereka berkata. kitab-Nya. kini aku bekerja untuk kalian. “bagi Allah. Ia tegak di atas tiga pilar: rasa tanggungjawab pemerintah. “Pemimpin suatu bangsa adalah pelayan mereka” “Setiap kalian adalah penggembala dan setiap kalian bertanggungjawab atas yang digembalakan” Ketika Abu Bakar ra diangkat menjadi khalifah. Bahkan beliau telah meletakkan dasar-dasarnya. dan sikap menghargai aspirasi rakyat. bahwa masing-masing pihak harus menjaga hak-hak dan kewajiabnnya serta memelihara kepentingan bersama. kesatuan masyarakat. “Wahai sekalian manusia. Dengan penjelasan ini maka beliau telah memberikan penafsiran yang paling baik dan adil terhadap teori hubungan sosial antara pemerintah dengan rakyatnya. yang gersang tanpa ruh di dalamnya. Demikian juga dakwah tidak akan tegak kecuali jika ada jaminan perlindungan yang akan menjaga. Tanggung Jawab Pemerintah Pemerintah dalam menjalankan tugasnya bertanggung-jawab kepada Allah dan rakyatnya. 1. Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam bersabda. amar makruf nahi munkar. menyebarkan. Rasul-Nya. Akulah yang menghasilkan makan buat mereka. beliau naik ke atas mimbar seraya berkata. bukan sekedar bagan struktur. maka baginya pahala. Namun jika sebaliknya. dan tidak akan terealisir iman kecuali dengan menegakkannya. “Wahai si zhalim. dan kalangan ummat mereka” Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam bersabda. aku dulu bekerja untuk keluargaku. “Bagi siapa wahai Rasulullah ?? Rasulullah menjawab. Agama itu nasihat. 2. “Dan perut bumi lebih baik bagi mereka daripada . Namun. dan mengokohkannya. Jika dia baik dalam melakukan tugasnya. Para pakar politik seringkali merusak citra Islam dalam persepsi dan pikiran khalayak. Jika engkau melihat ummatku takut berkata kepada orang yang berbuat zalim. sehingga dalam prakteknya kita sering memisahkan urusan agama dari urusan politik meski secara teoritis sebagian kita mengingkari pemisahan seperti ini.

menghargai aspirasinya. kemudian ia dibunuh” Di kalangan ummat Islam tidak terdapat perbedaan dalam persoalan-persoalan prinsip antara satu dengan yang lain. perbedaan dalam hal furu‟ (cabang) tidaklah membahayakan. KESIMPULAN . Apa yang sudah ada nashnya tidak perlu dilakukan ijtihad terhadapnya. karena sistem sosial yang mereka yakini adalah satu. Meskipun demikian. Keseimbangan ini tidak mungkin dapat terpelihara tanpa adanya nurani yang selalu terjaga dan perasaan yang tulus akan kesakralan ajaran ini. Sementara itu. Sedangkan yang tidak ada maka kepala negaralah yang memutuskan agar ummat tetap bersatu dengannya. atau istilah-istilah sejenis yang semua itu bermuara pada satu hakikat. keyakinan akan kelayakan sistem dan rasa kepedulian untuk menjaganya. Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. atau pendidikan politik. Kemudian mereka saling bermusyawarat dan mengambil yang benar dari rangkaian pendapat mereka. (Assyura: 3) Masalah ini juga ditegaskan oleh Sunnah Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam dan Khulafaur Rasyidin. dengan mengambil yang baik dari masukan-masukannya. mereka mengumpulkan para ahli dari kaum muslimin. permusuhan. yakni Al Islam yang telah dikenal luas oleh mereka. Bahkan para ahli tadi mengajak dan menganjurkan kamu berpegang kepada pendapat yang benar tadi” Abu Bakar As Shiddiq berkata. Itulah yang dalam istilah politik modern kita dikenal sebagai kesadaran politik. Sedangkan pemerintah hendaknya bermusyawarah dengan rakyat. “Jika datang kepada mereka suatu masalah.. Penghulu para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Mutollib dan orang yang berdiri di hadapan pemimpin durjana dengan memerintah berbuat makruf dan melarang dari perbuatan munkar. Allah Subhanahu wa Ta‟ala telah memberikan kepada kepada kepala pemerintahan agar melakukan hal itu. maka betulkan dan luruskanlah” Sistem Islam bukanlah slogan dan julukan semata. tidak akan menimbulkan kebencian. Demikian juga. Menghargai Aspirasi Rakyat Di antara hak ummat Islam adalah melakukan kontrol terhadap pemerintah dengan secermatcermatnya dan menasihatinya jika dirasa hal itu membawa kebaikan.yang mempelopori penerapannya. Dan tidak ada lagi yang sesudah itu. selama kaidah-kaidah pokok di atas tadi bisa diwujudkan (dimana tidak mungkin suatu hukum akan tegak tanpanya) dan diterapkan secara tepat sehingga dapat menjaga keseimbangan dalam berbagai situasinya (yang masing-masing bagian tidak mendominasi bagian lainnya). dan fanatisme golongan. Jika kalian melihat aku dalam kebenaran maka dukunglah (untuk melaksanakannya) dan jika kalian melihatku dalam kebatilan. Teks-teks ajaran saja tidak akan cukup untuk membangkitkan ummat. Dengan memelihara dan menjaganya akan tercapailah keberuntungan di dunia dan keselamatan akhirat. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu (Ali Imran: 159) Bahkan Allah memuji kebaikan kaum muslimin atas prinsip tersebut. sebuah undangundang tidak akan berguna jika tidak ada seorang hakim yang adil dan bersih.permukaannya”. diperlukan adanya penelitian dan kajian. atau kematangan politik. musyawarah dan saling menasihati. 3.

Jakarta Wahhab Khallaf. Departemen Agama RI Jakarta 1971. Kaidah-kaidah Hukum Islam. Pulungan. DAFTAR PUSTAKA Alqur‟an dan Terjemahannya. PT Raja Wali Persada.Pemerintahan islam menjadi contoh dalam pemerintahan negara-negara islam didunia pada umumnya. Jakarta http://ayok. Fiqh Siyasah.wordpress. 2002. PT Raja Grafindo Persada. WAHYU PURWOWITANTO Disusun Oleh : ACHMAD NAUFA KHOIRUL FAIZUN MUHAMMAD GIEYONO FAKULTAS SYARI‟AH JURUSAN MUAMALAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NAWAWI (STAIAN) PURWWOREJO2009 . J. 2002.Suyuti. Abdul.com/2006/12/20/pemerintahan-islam/ STRUKTUR PEMERINTAHAN DALAM ISLAM MAKALAH Diusun untuk memenuhi salah satu tugas Mata Kuliah Fiqh Muamalah DOSEN PEMBIMBING: DRS. Struktur yang digambarkan oleh pemimpin-pemimpin islam menjadi sebuah supremasi dalam mengembangkan sistem pemerintahannya sendiri.

2203./.2203./.3 $::9 6$. $97:9:7.38.2//:3. :2:23.1 -/: . .33./.... 05.7. 30./80-:. !::3.!020739.13/4!078..33.2-..790203.79.#./.3.803/7 %#!&$% 6:7 ..3889025020739.2.::28.  !%#...220302-. .7..-.7. .8/..79.!078. 995.4394/.7.2  !%#.3/....8. 8:5702.25020739./.3%0702./.79..8.5. .340502253 5022538.330.3/.

.

4 47/57088 .42..

 .

.

 .

2.5020739.3 8..

:.8 .9:9:.2..6:.9.8. $%#&%&#!#%$ :8:3:39:20203:8.. $! #$ &!&# %% 8:8:3 0 & #&& &  &%$$# &#&$& $ %$ $% !&# #  .