STRUKTUR PEMERINTAHAN DALAM ISLAM

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Menurut makna bahasa, kata al hukmu bermakna al qadla‟ (keputusan). Sedangkan kata al haakim bermakna munaffidzul hukmi (pelaksana keputusan atau pemerintahan). Adapun menurut istilah, kata al hukmu maknanya adalah sama dengan kata al mulku dan as sulthan. Yaitu, kekuasaan yang melaksanakan hukum dan aturan. Juga bisa disebut dengan aktifitas kepemimpinan yang telah diwajibkan oleh syara‟ atas kaum muslimin. Aktifitas kepemimpinan ini merupakan kekuasaan yang dipergunakan untuk menjaga terjadinya tindak kedzaliman serta memutuskan masalah-masalah yang dipersengketakan. Atau dengan ungkapan lain, kata al hukmu juga bisa disebut wilayatul amri. Sebagaimana dalam firman Allah: “Taatilah Allah, dan taatilah rasulullah, serta ulil amri (para pemimpin) di antara kalian.” (Q.S. An Nisa‟: 89) “Dan kalau seandaianya mereka mengembalikan masalah itu kepada Rasulullah serta kepada ulil amri (para pemimpin) di antara mereka.” (Q.S. An Nisa‟: 47) Jadi, para pemimpin itulah yang esensinya melaksanakan pelayanan terhadap urusan-urusan umat secara langsung. Sebagai sebuah ideologi bagi negara, masyarakat serta kehidupan, Islam telah menjadikan negara beserta kekuasaannya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari dirinya. Dimana Islam juga telah memerintahkan kaum muslimin agar mendirikan negara dan pemerintahan, serta memerintah dengan hukum-hukum Islam. Berpuluh-puluh ayat Al Qur‟an yang menyangkut masalah pemerintahan dan kekuasaan telah diturunkan. Dimana ayat-ayat tersebut memerintahkan kaum muslimin agar menerapkan pemerintahan dengan berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Allah berfirman: “Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.” (Q.S. Al Maidah: 4). “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah SWT. dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.” (Q.S. Al Maidah: 49) “Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” (Q.S. Al Maidah: 44) “Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim.” (Q.S. Al Maidah: 45) “Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.” (Q.S. Al Maidah: 47) B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana bentuk-bentuk struktur kepemimpinan Islam? 2. Bentuk apa yang melatar belakangi dari maju dan mundurnya pemerintahan Islam? C. Tujuan Masalah 1. Memahami bentuk-bentuk struktur kepemimpinan Islam 2. Mengetahui bentuk-bentuk yang menjadi latar belakang kemajuan dan kemunduran pemerintahan Islam.

pengawal dan perajurit perbatasan. menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Abi Sa‟id al-Khudri berkata.PEMBAHASAN STRUKTUR PEMERINTAHAN ISLAM A. Pada zaman Nabi. Adapun struktur tersebut ringkasnya seperti berikut: 1). persenjataan. Muawin/Wazir Nabi SAW telah melantik pembantu untuk membantu baginda dalam hal ihwal pemerintahan. Ketua Negara Semasa kaum Ansar melakukan baiah Aqabah Pertama. peperangan dan urusan umum yang lain kepada mereka. Rasulullah SAW menguruskan hal ihwal pentadbiran ketenteraan. Mereka ini adalah detachment (pasukan gerak khas). Sahih. kecuali ia mempunyai dua bitanah (setiausaha). panji dan bendera pasukan. serta setiausaha yang memerintahkannya kepada keburukan dan mendorongnya. mahkamah. Dari Abi Said al-Khudri berkata. hadith. 6). Apabila ini telah wujud. perundangan. Setiusaha (Bitanah) Bitanah merupakan setiusaha dan penasihat Nabi SAW. tanpa kehadiran baginda di sisinya. seperti persediaan logistik. dan diperincikan melalui riwayat. Rasulullah tidak berhijrah ke Madinah sehingga benar-benar ada jaminan tentang pembentukan Negara Islam di Madinah. Bagindalah yang secara langsung menjadi Panglima Perang. 4133] 4). Setiausaha yang memerintahkannya kepada kemakrufan dan mendorongnya untuk melakukannya. 2). Nabi SAW telah menguruskan semua urusan negara. Adapun orang yang terjaga. mulai dari urusan pemerintahan. Naib Ketua Negara Ketika Rasulullah SAW keluar dari Madinah untuk berperang. yaitu laskar. Rasulullah saw. 6659] 5). politik. Telah diketahui secara mutawatir. ekonomi. Baginda juga melantik para ketua pasukan yang keluar untuk berperang. sejak mula-mula menjadi ketua negara telah menyiapkan angkatan bersenjata. bahawa Rasulullah SAW sendiri telah mendirikan struktur Negara Islam. mereka ini dikenali sebagi wazir. Wali dan Para „Amil . pelatihan. yang terdiri dari batalion-batalion.” [Al-Bukhari. Struktur Pemerintahan Negara Islam Madinah Struktur Pemerintahan Negara Islam Madinah pada zaman RasuluLlah SAW. adalah siapa sahaja yang dijaga oleh Allah SWT.” [An-Nasa'i. hadith no. Angkatan Bersenjata Angkatan bersenjata Negara Islam adalah satu. Sunan. bersabda: – “Allah tidak pernah mengutus seorang Nabipun dan tidak pernah menggantikan seorang khalifahpun. telah sampai kepada kita secara mutawatir dalam bentuk umum. no. Rasulullah saw. pendidikan dan sebagainya. Baginda juga telah melantik batalion dan menyerahkan panji batalion kepada mereka. 3). melengkapkannya semasa baginda masih hidup dan meninggalkan bentuk pemerintahan yang diketahui umum dan dapat dikaji sepanjang masa. bersabda: – “Adapun dua orang wazirku dari penduduk bumi adalah Abu Bakar dan „Umar. bahawa Nabi saw. Rasulullah SAW telah meminta pandangan mereka dan menyerahkan hal ihwal pemerintahan. baginda saw senantiasa melantik seseorang yang akan “menggantikan” kedudukan baginda dalam menguruskan urusan ummat Islam di Madinah. mereka telah berjanji kepada Rasulullah SAW untuk membentuk kekuatan yang perlu untuk memastikan diperolehnya kekuasaan di Madinah untuk baginda. baginda SAW sendiri memimpin pengurusan urusan kaum muslimin dan penerapan hukum Islam.

maka Nabi SAW membagi-bagikan Negara Islam Madinah menjadi beberapa wilayah dan daerah. yaitu San‟a sebagai satu wilayah dan Hadramaut sebagai wilayah yang lain. Seorang Nabi adalah seorang pemimpin yang mengatur rakyatnya dengan hidayah Allah. 8). Kemudian Yaman dijadikan menjadi lima wilayah. dan akad-akad yang lain. Sistem Pemerintahan Dalam Islam 1(Versi Dr Qordhowi) Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. 5. teks perjanjian. 7). . Sistem pentadbiran Diwan ini mengalami perkembangan pada zaman al-Khulafa al-Rasyidin. 10). Taif. bilangan tanah yang ditagihkan. menerapkan hukum-hukum Allah dan mentadbir kemaslahatan rakyat. ini merupakan pendapatan Negara. Oman dan Yamamah merupakan wilayah. Diwan Ada bagian Diwan yang bertanggungjawab untuk mencatat wahyu. mazhalim (kezalim pihak berkuasa) ataupun untuk mencegah daripada apa-apa yang boleh memudaratkan hak-hak masyarakat. Rasulullah senantiasa merujuk kepada mereka dalam urusan pemerintahan. Ayat di atas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Shollallahu Alaihi Wa Sallam dengan ajaran Islam yang dibawanya datang untuk memerintah manusia dengan wahyu yang diturunkan Allah Ta‟ala. Dalam realitanya. dan tercetuslah sistem Diwan. 7 orang dari mereka berasal kalangan Ansar. (QS. dan sebagainya. Adalah Khalifah „Umar yang memperluaskannya lagi penyusunan pentadbiran ini. dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. harta sedekah. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. semuanya catatan tersebut disimpan dalam file. B. maka baginda SAW melantik seorang penulis untuk setiap urusan berkenaan. Kehakiman Rasulullah SAW sendiri telah mengepalai urusan kehakiman. kemudian setiap wilayah dilantik seorang wali dan setiap daerah dilantik seorang „amil (ketua daerah). Baginda juga melantik seseorang yang memutuskan persengketaan secara sementara. kemudian Yaman dibagi oleh baginda menjadi dua wilayah. Diwan yang mencatat pendapatan negara ini kemudian disempurnakan pada zaman Khalifah „Umar bin alKhattab dan dikenal sebagai sebutan Diwan al-Kharaj. dan 7 orang lagi dari Muhajirin. Ada pula bagian yang bertanggung-jawab dalam hal mencatat ghanimah. Dan berhati. 9). Jabatan Pentadbiran (management) Awam Negara Rasulullah SAW telah melaksanakan pentadbiran untuk menguruskan urusan kaum muslimin. pentadbiran dan perlantikan para wali dan pegawai pentadbiran. Bahrain. Masing-masing bandar: Makkah. hatilah kamu terhadap mereka. Almaaidah:49). maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Ini diperkembang terus pada zaman Khilafah selanjutnya dengan Qaidah: Adapun perkara mu‟amalaat semua boleh kecuali yang dilarang oleh Nash. samada berkenaan dengan persengketaan. Majlis al-Ummah Rasulullah saw. telah mengkhususkan 14 orang lelaki yaitu tokoh-tokoh yang memawakili kaum mereka. dokumen hutang-menghutang.Apabila Negara Islam telah meluas dan berkembang. hasil perolehan pertanian. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah). untuk bermusyawarah. supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. surat-surat kepada raja-raja dan regim yang ada. Yaman. sementara untuk membantu aktivitas seorang pentadbir.

Kepemimpinan yang menunjukkan supremasi Dienullah atas aturan-aturan hidup yang lainnya. Para sahabat yang secara berturut-turut menggantikan fungsi Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam sebagai kepala negara mendapat jaminan boleh diikuti sepakterjangnya dalam sistem pemerintahan Islam. Sementara itu masyarakat yang baru merdeka pada umumnya tyerkena euforia nasionalisme Barat. Sistem pemerintahan Islam dalam bentuk Khilafah telah mandeg sejak Tahun 1928 dengan Khalifah terakhir Sultan Abdul Hamid II dari Turki Othmani. Beliau memiliki pandangan yang tajam dan terencana untuk membangun kembali kejayaan peradaban Islam. Utsman bin Affan. Kepemimpinan Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam dilanjutkan oleh Sahabat-sahabat beliau. kaum muslimin di Indonesia berdiri di front terdepan untuk membebaskan negerinya dari penjajah. Ini telah dibuktikan dengan kepemimpinan Dawlah Islamiyah dimana Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam bertindak sebagai Imam dan sekaligus kepala negara. Setelah runtuhnya Khilafah islamiyah berbagai upaya menegakkan kembali sistem ini dilakukan oleh para mujahid dakwah. Palembang (Sumatera). Pangkalan Bun. dan lain-lain. Di Indonesia pernah tegak kerajaan Perlak. Gelar mereka pun Sunan yang lebih tinggi derajatnya dari Sultan. Sebagian mereka mengatakan ada lima dengan menambah Umar bin Abdul Aziz Radliyallahu Anhu. sehingga ia . (Pulau Jawa). Namun kondisi ummat Islam di dunia benar-benar berada dalam keadaan parah. Mataram. Para ulama mengatakan bahwa khulafaur Rasyidin ada empat: Abu Bakar. dan akhlak tetapi juga membangun masyarkat dan negara Islam. Banjar. Samudra Pasai. Kesultanan Ternate dan Tidore (Maluku). “Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan hidayah”. “Kalau ingin maju tirulah barat (yang selama ini menjajah kita) dan tinggalkanlah agama”. Mutiara pemikiran beliau yang terserak-serak tentang perbaikan pemerintahan akan kita sajikan kembali di sini dalam bentuk yang telah disesuaikan untuk keadaan sekarang. Pagaruyung. Ada yang mengatakan 30 tahun hijriyah ada yang mengartikan 30 orang Khalifah yang adil sampai hari kiamat. “Khalifah sesudahku ada tigapuluh. Mereka mengatakan. Ini terjadi disebabkan kelalaian kaum muslimin sendiri. Kutai (Kalimantan). Pontianak. Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam juga berkata. Kaum muslimin seolah-olah lebih percaya kepada selain ajaran Islam dan kaum muslimin untuk mengatur negeri ini. Setelah berakhirnya masa khulafaur rasyidin sampai masa runtuhnya Khilafah Utsmaniyah tersebut telah terbentuk pula kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar di seluruh Dunia. Ketika perang kemerdekaan. Dakwah Islam menjadi sebab utama munculnya berbagai kerajaan itu. Umar bin Khattab. Karena itu di dunia Islam sistem pemerintahan yang ada pada umumnya tidak mengacu pada sistem Islam. Kekhilafahan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain menaungi kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar diseluruih Dunia. Nabi bersabda. Namun karena bentuknya yang kecil-kecil dan jauhnya hubungan kerajaan-kerajaan tersebut dengan pusat Khilafah semakin lama kerajaan-kerajaan itu semakin lemah sehingga satu persatu dapat ditaklukan oleh Penjajah. kemudian sesudah itu kepemimpinan yang menggigit” Para ulama berlainan pendapat dengan makna “tsalasin (tigapuluh)” . Para wali yang menyebarkan Islam di berbagai kepulauan Nusantara tidak hanya mengajarkan akidah. dan Ali bin Abi Tholib Radliyallahu Anhum. Dawlah Islamiyah tidak akan tegak kecuali bertumpu di atas fondasi dakwah. Salahsatu yang mengambil jalan bertahap dan sistemik adalah Imam Syahid Hasan Albanna dengan gerakan dakwah Al Ikhwanul Muslimun. Mereka disebut Wali jamaknya awliya karena mereka adalah pemimpin-pemimpin negara yang menyampaikan dakwah Islam ke seluruh pelosok Nusantara. Kesultanan Makassar dan Bone (Sulawesi). Demak. fikih.

Hal inilah yang merupakan tradisi Islam. dan mengokohkannya. kitab-Nya. Akulah yang menghasilkan makan buat mereka. 2. Kaidahkaidah itu merupakan kerangka pokok bagi sistem pemerintahan Islam. para pemimpin kaum muslimin . maka ia telah keluar dari kelompok mereka” Pada riwayat lain beliau menambahkan. kini aku bekerja untuk kalian. “Dan perut bumi lebih baik bagi mereka daripada . atau dari yang besar kepada yang kecil. C. yang gersang tanpa ruh di dalamnya. Tidak ada kesempurnaan iman kecuali dengan ukhuwwah. Namun jika sebaliknya. Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam pernah bersabda. Tanggung Jawab Pemerintah Pemerintah dalam menjalankan tugasnya bertanggung-jawab kepada Allah dan rakyatnya. Jika engkau melihat ummatku takut berkata kepada orang yang berbuat zalim. Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam bersabda. Para pakar politik seringkali merusak citra Islam dalam persepsi dan pikiran khalayak. “Pemimpin suatu bangsa adalah pelayan mereka” “Setiap kalian adalah penggembala dan setiap kalian bertanggungjawab atas yang digembalakan” Ketika Abu Bakar ra diangkat menjadi khalifah. Demikian juga dakwah tidak akan tegak kecuali jika ada jaminan perlindungan yang akan menjaga. Pemerintah adalah pelayan dan pekerja. Rasul-Nya. Hal ini mereka lakukan dengan keyakinan dan kesadaran penuh untuk menjauhkan pesan-pesan agama dari kancah politik. “Wahai sekalian manusia. Dengan penjelasan ini maka beliau telah memberikan penafsiran yang paling baik dan adil terhadap teori hubungan sosial antara pemerintah dengan rakyatnya. Ia tegak di atas tiga pilar: rasa tanggungjawab pemerintah. Namun hal itu tidak berarti menghalangi kebebasan menyatakan pendapat dan menyampaikan nasihat dari yang kecil kepada yang besar. Pemerintahan Islam Pemerintahan dalam Islam tegak di atas kaidah-kaidah yang sudah polpuler dan baku. Kesatuan Ummat Ummat Islam adalah ummat yang satu – karena ukhuwwah yang dengannya Islam telah mempersatukan hati mereka – adalah salahsatu landasan iman. bahwa masing-masing pihak harus menjaga hak-hak dan kewajiabnnya serta memelihara kepentingan bersama. maka bayarlah aku dari baitulmaal kalian”. Inilah awal dari persangkaan yang keliru dan ini pulalah pangkal kerusakan. menyebarkan. sedangkan rakyat adalah tuannya. Merupakan kesalah yang fatal ketika kita melupakan akar pemikiran ini. dan sikap menghargai aspirasi rakyat. Agama itu nasihat.menjadi sebuah pemerintahan yang mengusung sebuah misi. beliau naik ke atas mimbar seraya berkata. “bagi Allah. kesatuan masyarakat. amar makruf nahi munkar. Mereka berkata. “Wahai si zhalim. serta merusak keindahan Islam dalam realitas kehidupan. dan bukan pula pemerintahan yang materialistis. aku dulu bekerja untuk keluargaku. “Bagi siapa wahai Rasulullah ?? Rasulullah menjawab. 1. Bahkan beliau telah meletakkan dasar-dasarnya. maka baginya telah sudah ditetapkan sanksi hukuman. bukan sekedar bagan struktur. maka baginya pahala. sehingga dalam prakteknya kita sering memisahkan urusan agama dari urusan politik meski secara teoritis sebagian kita mengingkari pemisahan seperti ini. yakni memberi nasihat. dan kalangan ummat mereka” Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam bersabda. dan tidak akan terealisir iman kecuali dengan menegakkannya. Namun. Jika dia baik dalam melakukan tugasnya.

Sedangkan yang tidak ada maka kepala negaralah yang memutuskan agar ummat tetap bersatu dengannya. Teks-teks ajaran saja tidak akan cukup untuk membangkitkan ummat. tidak akan menimbulkan kebencian. Dengan memelihara dan menjaganya akan tercapailah keberuntungan di dunia dan keselamatan akhirat. karena sistem sosial yang mereka yakini adalah satu. Itulah yang dalam istilah politik modern kita dikenal sebagai kesadaran politik. selama kaidah-kaidah pokok di atas tadi bisa diwujudkan (dimana tidak mungkin suatu hukum akan tegak tanpanya) dan diterapkan secara tepat sehingga dapat menjaga keseimbangan dalam berbagai situasinya (yang masing-masing bagian tidak mendominasi bagian lainnya). Allah Subhanahu wa Ta‟ala telah memberikan kepada kepada kepala pemerintahan agar melakukan hal itu. sebuah undangundang tidak akan berguna jika tidak ada seorang hakim yang adil dan bersih. musyawarah dan saling menasihati. Demikian juga. maka betulkan dan luruskanlah” Sistem Islam bukanlah slogan dan julukan semata. permusuhan. atau istilah-istilah sejenis yang semua itu bermuara pada satu hakikat. Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Menghargai Aspirasi Rakyat Di antara hak ummat Islam adalah melakukan kontrol terhadap pemerintah dengan secermatcermatnya dan menasihatinya jika dirasa hal itu membawa kebaikan. kemudian ia dibunuh” Di kalangan ummat Islam tidak terdapat perbedaan dalam persoalan-persoalan prinsip antara satu dengan yang lain. keyakinan akan kelayakan sistem dan rasa kepedulian untuk menjaganya. “Jika datang kepada mereka suatu masalah. Sementara itu. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu (Ali Imran: 159) Bahkan Allah memuji kebaikan kaum muslimin atas prinsip tersebut. Penghulu para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Mutollib dan orang yang berdiri di hadapan pemimpin durjana dengan memerintah berbuat makruf dan melarang dari perbuatan munkar. Dan tidak ada lagi yang sesudah itu. perbedaan dalam hal furu‟ (cabang) tidaklah membahayakan. Sedangkan pemerintah hendaknya bermusyawarah dengan rakyat.. atau pendidikan politik. diperlukan adanya penelitian dan kajian.yang mempelopori penerapannya. menghargai aspirasinya. dengan mengambil yang baik dari masukan-masukannya. Bahkan para ahli tadi mengajak dan menganjurkan kamu berpegang kepada pendapat yang benar tadi” Abu Bakar As Shiddiq berkata.permukaannya”. yakni Al Islam yang telah dikenal luas oleh mereka. 3. dan fanatisme golongan. KESIMPULAN . mereka mengumpulkan para ahli dari kaum muslimin. (Assyura: 3) Masalah ini juga ditegaskan oleh Sunnah Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam dan Khulafaur Rasyidin. Keseimbangan ini tidak mungkin dapat terpelihara tanpa adanya nurani yang selalu terjaga dan perasaan yang tulus akan kesakralan ajaran ini. Meskipun demikian. Kemudian mereka saling bermusyawarat dan mengambil yang benar dari rangkaian pendapat mereka. Apa yang sudah ada nashnya tidak perlu dilakukan ijtihad terhadapnya. atau kematangan politik. Jika kalian melihat aku dalam kebenaran maka dukunglah (untuk melaksanakannya) dan jika kalian melihatku dalam kebatilan.

Jakarta http://ayok.Pemerintahan islam menjadi contoh dalam pemerintahan negara-negara islam didunia pada umumnya. 2002.wordpress. Kaidah-kaidah Hukum Islam. WAHYU PURWOWITANTO Disusun Oleh : ACHMAD NAUFA KHOIRUL FAIZUN MUHAMMAD GIEYONO FAKULTAS SYARI‟AH JURUSAN MUAMALAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NAWAWI (STAIAN) PURWWOREJO2009 . Fiqh Siyasah. Departemen Agama RI Jakarta 1971. Abdul.Suyuti. PT Raja Grafindo Persada. PT Raja Wali Persada. Pulungan. J.com/2006/12/20/pemerintahan-islam/ STRUKTUR PEMERINTAHAN DALAM ISLAM MAKALAH Diusun untuk memenuhi salah satu tugas Mata Kuliah Fiqh Muamalah DOSEN PEMBIMBING: DRS. Struktur yang digambarkan oleh pemimpin-pemimpin islam menjadi sebuah supremasi dalam mengembangkan sistem pemerintahannya sendiri. DAFTAR PUSTAKA Alqur‟an dan Terjemahannya. Jakarta Wahhab Khallaf. 2002.

3889025020739..  !%#.8/.2203..220302-.7..3.. 8:5702.803/7 %#!&$% 6:7 .2-.7.8.79./.-. !::3. . 995.2./.1 -/: ..3/.790203.3%0702. . 05.7.#.. $97:9:7./.3/.340502253 5022538./. 30.33.79. . ...2  !%#.3 $::9 6$.4394/.330./80-:..::28./.33./.2//:3...2203.5... :2:23.25020739.38.7..8.!020739.!078.13/4!078.79.

.

4 47/57088 .42..

 .

.

 .

5020739..2.3 8.

:.8 .6:. $%#&%&#!#%$ :8:3:39:20203:8.9:9:.2. $! #$ &!&# %% 8:8:3 0 & #&& &  &%$$# &#&$& $ %$ $% !&# #  ..8.9..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful