STRUKTUR PEMERINTAHAN DALAM ISLAM

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Menurut makna bahasa, kata al hukmu bermakna al qadla‟ (keputusan). Sedangkan kata al haakim bermakna munaffidzul hukmi (pelaksana keputusan atau pemerintahan). Adapun menurut istilah, kata al hukmu maknanya adalah sama dengan kata al mulku dan as sulthan. Yaitu, kekuasaan yang melaksanakan hukum dan aturan. Juga bisa disebut dengan aktifitas kepemimpinan yang telah diwajibkan oleh syara‟ atas kaum muslimin. Aktifitas kepemimpinan ini merupakan kekuasaan yang dipergunakan untuk menjaga terjadinya tindak kedzaliman serta memutuskan masalah-masalah yang dipersengketakan. Atau dengan ungkapan lain, kata al hukmu juga bisa disebut wilayatul amri. Sebagaimana dalam firman Allah: “Taatilah Allah, dan taatilah rasulullah, serta ulil amri (para pemimpin) di antara kalian.” (Q.S. An Nisa‟: 89) “Dan kalau seandaianya mereka mengembalikan masalah itu kepada Rasulullah serta kepada ulil amri (para pemimpin) di antara mereka.” (Q.S. An Nisa‟: 47) Jadi, para pemimpin itulah yang esensinya melaksanakan pelayanan terhadap urusan-urusan umat secara langsung. Sebagai sebuah ideologi bagi negara, masyarakat serta kehidupan, Islam telah menjadikan negara beserta kekuasaannya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari dirinya. Dimana Islam juga telah memerintahkan kaum muslimin agar mendirikan negara dan pemerintahan, serta memerintah dengan hukum-hukum Islam. Berpuluh-puluh ayat Al Qur‟an yang menyangkut masalah pemerintahan dan kekuasaan telah diturunkan. Dimana ayat-ayat tersebut memerintahkan kaum muslimin agar menerapkan pemerintahan dengan berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Allah berfirman: “Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.” (Q.S. Al Maidah: 4). “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah SWT. dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.” (Q.S. Al Maidah: 49) “Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” (Q.S. Al Maidah: 44) “Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim.” (Q.S. Al Maidah: 45) “Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.” (Q.S. Al Maidah: 47) B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana bentuk-bentuk struktur kepemimpinan Islam? 2. Bentuk apa yang melatar belakangi dari maju dan mundurnya pemerintahan Islam? C. Tujuan Masalah 1. Memahami bentuk-bentuk struktur kepemimpinan Islam 2. Mengetahui bentuk-bentuk yang menjadi latar belakang kemajuan dan kemunduran pemerintahan Islam.

hadith. Baginda juga telah melantik batalion dan menyerahkan panji batalion kepada mereka. Pada zaman Nabi. yaitu laskar. Angkatan Bersenjata Angkatan bersenjata Negara Islam adalah satu. tanpa kehadiran baginda di sisinya. Rasulullah tidak berhijrah ke Madinah sehingga benar-benar ada jaminan tentang pembentukan Negara Islam di Madinah. Setiausaha yang memerintahkannya kepada kemakrufan dan mendorongnya untuk melakukannya. Abi Sa‟id al-Khudri berkata. seperti persediaan logistik. perundangan. 4133] 4). Apabila ini telah wujud. bersabda: – “Allah tidak pernah mengutus seorang Nabipun dan tidak pernah menggantikan seorang khalifahpun. adalah siapa sahaja yang dijaga oleh Allah SWT. 6). Setiusaha (Bitanah) Bitanah merupakan setiusaha dan penasihat Nabi SAW. Dari Abi Said al-Khudri berkata. Mereka ini adalah detachment (pasukan gerak khas). Muawin/Wazir Nabi SAW telah melantik pembantu untuk membantu baginda dalam hal ihwal pemerintahan. Adapun orang yang terjaga. peperangan dan urusan umum yang lain kepada mereka. yang terdiri dari batalion-batalion. 2). bersabda: – “Adapun dua orang wazirku dari penduduk bumi adalah Abu Bakar dan „Umar. baginda SAW sendiri memimpin pengurusan urusan kaum muslimin dan penerapan hukum Islam. melengkapkannya semasa baginda masih hidup dan meninggalkan bentuk pemerintahan yang diketahui umum dan dapat dikaji sepanjang masa. Ketua Negara Semasa kaum Ansar melakukan baiah Aqabah Pertama. Rasulullah saw. Wali dan Para „Amil . pengawal dan perajurit perbatasan. Rasulullah saw. sejak mula-mula menjadi ketua negara telah menyiapkan angkatan bersenjata. bahawa Rasulullah SAW sendiri telah mendirikan struktur Negara Islam. serta setiausaha yang memerintahkannya kepada keburukan dan mendorongnya. bahawa Nabi saw. mulai dari urusan pemerintahan. panji dan bendera pasukan.” [An-Nasa'i. persenjataan. Baginda juga melantik para ketua pasukan yang keluar untuk berperang. pendidikan dan sebagainya. Bagindalah yang secara langsung menjadi Panglima Perang. Naib Ketua Negara Ketika Rasulullah SAW keluar dari Madinah untuk berperang. 3). Struktur Pemerintahan Negara Islam Madinah Struktur Pemerintahan Negara Islam Madinah pada zaman RasuluLlah SAW. mereka ini dikenali sebagi wazir. Rasulullah SAW menguruskan hal ihwal pentadbiran ketenteraan. dan diperincikan melalui riwayat.PEMBAHASAN STRUKTUR PEMERINTAHAN ISLAM A. mahkamah. mereka telah berjanji kepada Rasulullah SAW untuk membentuk kekuatan yang perlu untuk memastikan diperolehnya kekuasaan di Madinah untuk baginda. pelatihan. Nabi SAW telah menguruskan semua urusan negara. Adapun struktur tersebut ringkasnya seperti berikut: 1). Sahih. Sunan. baginda saw senantiasa melantik seseorang yang akan “menggantikan” kedudukan baginda dalam menguruskan urusan ummat Islam di Madinah. menunaikan ibadah haji ataupun umrah. telah sampai kepada kita secara mutawatir dalam bentuk umum. 6659] 5). Telah diketahui secara mutawatir. ekonomi. no. Rasulullah SAW telah meminta pandangan mereka dan menyerahkan hal ihwal pemerintahan. politik.” [Al-Bukhari. hadith no. kecuali ia mempunyai dua bitanah (setiausaha).

Masing-masing bandar: Makkah. kemudian Yaman dibagi oleh baginda menjadi dua wilayah. bilangan tanah yang ditagihkan. 5. hasil perolehan pertanian. harta sedekah. untuk bermusyawarah. 9). Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah). samada berkenaan dengan persengketaan. Majlis al-Ummah Rasulullah saw. dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Bahrain. Dalam realitanya.Apabila Negara Islam telah meluas dan berkembang. Sistem pentadbiran Diwan ini mengalami perkembangan pada zaman al-Khulafa al-Rasyidin. pentadbiran dan perlantikan para wali dan pegawai pentadbiran. 8). 7). kemudian setiap wilayah dilantik seorang wali dan setiap daerah dilantik seorang „amil (ketua daerah). (QS. Kemudian Yaman dijadikan menjadi lima wilayah. Jabatan Pentadbiran (management) Awam Negara Rasulullah SAW telah melaksanakan pentadbiran untuk menguruskan urusan kaum muslimin. dan sebagainya. ini merupakan pendapatan Negara. B. supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. dokumen hutang-menghutang. dan akad-akad yang lain. hatilah kamu terhadap mereka. dan tercetuslah sistem Diwan. maka baginda SAW melantik seorang penulis untuk setiap urusan berkenaan. Sistem Pemerintahan Dalam Islam 1(Versi Dr Qordhowi) Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Ada pula bagian yang bertanggung-jawab dalam hal mencatat ghanimah. 10). Almaaidah:49). Dan berhati. Adalah Khalifah „Umar yang memperluaskannya lagi penyusunan pentadbiran ini. Diwan Ada bagian Diwan yang bertanggungjawab untuk mencatat wahyu. yaitu San‟a sebagai satu wilayah dan Hadramaut sebagai wilayah yang lain. Rasulullah senantiasa merujuk kepada mereka dalam urusan pemerintahan. Oman dan Yamamah merupakan wilayah. maka Nabi SAW membagi-bagikan Negara Islam Madinah menjadi beberapa wilayah dan daerah. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Kehakiman Rasulullah SAW sendiri telah mengepalai urusan kehakiman. maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Seorang Nabi adalah seorang pemimpin yang mengatur rakyatnya dengan hidayah Allah. Diwan yang mencatat pendapatan negara ini kemudian disempurnakan pada zaman Khalifah „Umar bin alKhattab dan dikenal sebagai sebutan Diwan al-Kharaj. semuanya catatan tersebut disimpan dalam file. . Taif. Baginda juga melantik seseorang yang memutuskan persengketaan secara sementara. Ini diperkembang terus pada zaman Khilafah selanjutnya dengan Qaidah: Adapun perkara mu‟amalaat semua boleh kecuali yang dilarang oleh Nash. sementara untuk membantu aktivitas seorang pentadbir. menerapkan hukum-hukum Allah dan mentadbir kemaslahatan rakyat. Ayat di atas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Shollallahu Alaihi Wa Sallam dengan ajaran Islam yang dibawanya datang untuk memerintah manusia dengan wahyu yang diturunkan Allah Ta‟ala. telah mengkhususkan 14 orang lelaki yaitu tokoh-tokoh yang memawakili kaum mereka. 7 orang dari mereka berasal kalangan Ansar. mazhalim (kezalim pihak berkuasa) ataupun untuk mencegah daripada apa-apa yang boleh memudaratkan hak-hak masyarakat. Yaman. teks perjanjian. surat-surat kepada raja-raja dan regim yang ada. dan 7 orang lagi dari Muhajirin.

Setelah berakhirnya masa khulafaur rasyidin sampai masa runtuhnya Khilafah Utsmaniyah tersebut telah terbentuk pula kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar di seluruh Dunia.Kepemimpinan yang menunjukkan supremasi Dienullah atas aturan-aturan hidup yang lainnya. Banjar. Ketika perang kemerdekaan. Sistem pemerintahan Islam dalam bentuk Khilafah telah mandeg sejak Tahun 1928 dengan Khalifah terakhir Sultan Abdul Hamid II dari Turki Othmani. Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam juga berkata. Mutiara pemikiran beliau yang terserak-serak tentang perbaikan pemerintahan akan kita sajikan kembali di sini dalam bentuk yang telah disesuaikan untuk keadaan sekarang. Para ulama mengatakan bahwa khulafaur Rasyidin ada empat: Abu Bakar. Namun kondisi ummat Islam di dunia benar-benar berada dalam keadaan parah. Ini telah dibuktikan dengan kepemimpinan Dawlah Islamiyah dimana Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam bertindak sebagai Imam dan sekaligus kepala negara. (Pulau Jawa). dan akhlak tetapi juga membangun masyarkat dan negara Islam. Setelah runtuhnya Khilafah islamiyah berbagai upaya menegakkan kembali sistem ini dilakukan oleh para mujahid dakwah. Kesultanan Makassar dan Bone (Sulawesi). fikih. Beliau memiliki pandangan yang tajam dan terencana untuk membangun kembali kejayaan peradaban Islam. Namun karena bentuknya yang kecil-kecil dan jauhnya hubungan kerajaan-kerajaan tersebut dengan pusat Khilafah semakin lama kerajaan-kerajaan itu semakin lemah sehingga satu persatu dapat ditaklukan oleh Penjajah. “Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan hidayah”. kaum muslimin di Indonesia berdiri di front terdepan untuk membebaskan negerinya dari penjajah. Pagaruyung. Pontianak. “Khalifah sesudahku ada tigapuluh. Para sahabat yang secara berturut-turut menggantikan fungsi Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam sebagai kepala negara mendapat jaminan boleh diikuti sepakterjangnya dalam sistem pemerintahan Islam. Pangkalan Bun. Kekhilafahan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain menaungi kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar diseluruih Dunia. Ada yang mengatakan 30 tahun hijriyah ada yang mengartikan 30 orang Khalifah yang adil sampai hari kiamat. Kaum muslimin seolah-olah lebih percaya kepada selain ajaran Islam dan kaum muslimin untuk mengatur negeri ini. Sementara itu masyarakat yang baru merdeka pada umumnya tyerkena euforia nasionalisme Barat. kemudian sesudah itu kepemimpinan yang menggigit” Para ulama berlainan pendapat dengan makna “tsalasin (tigapuluh)” . Sebagian mereka mengatakan ada lima dengan menambah Umar bin Abdul Aziz Radliyallahu Anhu. Umar bin Khattab. Mereka disebut Wali jamaknya awliya karena mereka adalah pemimpin-pemimpin negara yang menyampaikan dakwah Islam ke seluruh pelosok Nusantara. Gelar mereka pun Sunan yang lebih tinggi derajatnya dari Sultan. Para wali yang menyebarkan Islam di berbagai kepulauan Nusantara tidak hanya mengajarkan akidah. Utsman bin Affan. Di Indonesia pernah tegak kerajaan Perlak. Palembang (Sumatera). Demak. Kutai (Kalimantan). Mataram. Dakwah Islam menjadi sebab utama munculnya berbagai kerajaan itu. Nabi bersabda. Karena itu di dunia Islam sistem pemerintahan yang ada pada umumnya tidak mengacu pada sistem Islam. sehingga ia . dan lain-lain. Kepemimpinan Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam dilanjutkan oleh Sahabat-sahabat beliau. “Kalau ingin maju tirulah barat (yang selama ini menjajah kita) dan tinggalkanlah agama”. Kesultanan Ternate dan Tidore (Maluku). Samudra Pasai. Salahsatu yang mengambil jalan bertahap dan sistemik adalah Imam Syahid Hasan Albanna dengan gerakan dakwah Al Ikhwanul Muslimun. Ini terjadi disebabkan kelalaian kaum muslimin sendiri. Mereka mengatakan. dan Ali bin Abi Tholib Radliyallahu Anhum. Dawlah Islamiyah tidak akan tegak kecuali bertumpu di atas fondasi dakwah.

sedangkan rakyat adalah tuannya. dan bukan pula pemerintahan yang materialistis. “Dan perut bumi lebih baik bagi mereka daripada . Kaidahkaidah itu merupakan kerangka pokok bagi sistem pemerintahan Islam. dan sikap menghargai aspirasi rakyat. Rasul-Nya. kini aku bekerja untuk kalian. C. “Wahai si zhalim. para pemimpin kaum muslimin . beliau naik ke atas mimbar seraya berkata. Jika engkau melihat ummatku takut berkata kepada orang yang berbuat zalim. Dengan penjelasan ini maka beliau telah memberikan penafsiran yang paling baik dan adil terhadap teori hubungan sosial antara pemerintah dengan rakyatnya. 1. sehingga dalam prakteknya kita sering memisahkan urusan agama dari urusan politik meski secara teoritis sebagian kita mengingkari pemisahan seperti ini. dan mengokohkannya. dan tidak akan terealisir iman kecuali dengan menegakkannya. atau dari yang besar kepada yang kecil. kesatuan masyarakat. maka bayarlah aku dari baitulmaal kalian”. Akulah yang menghasilkan makan buat mereka. Kesatuan Ummat Ummat Islam adalah ummat yang satu – karena ukhuwwah yang dengannya Islam telah mempersatukan hati mereka – adalah salahsatu landasan iman. Namun. Demikian juga dakwah tidak akan tegak kecuali jika ada jaminan perlindungan yang akan menjaga. Namun hal itu tidak berarti menghalangi kebebasan menyatakan pendapat dan menyampaikan nasihat dari yang kecil kepada yang besar. Hal inilah yang merupakan tradisi Islam. menyebarkan. dan kalangan ummat mereka” Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam bersabda. Ia tegak di atas tiga pilar: rasa tanggungjawab pemerintah. Merupakan kesalah yang fatal ketika kita melupakan akar pemikiran ini. Namun jika sebaliknya. Agama itu nasihat. bukan sekedar bagan struktur. aku dulu bekerja untuk keluargaku. Para pakar politik seringkali merusak citra Islam dalam persepsi dan pikiran khalayak. amar makruf nahi munkar. Pemerintahan Islam Pemerintahan dalam Islam tegak di atas kaidah-kaidah yang sudah polpuler dan baku. Tidak ada kesempurnaan iman kecuali dengan ukhuwwah. serta merusak keindahan Islam dalam realitas kehidupan. maka baginya pahala. Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam pernah bersabda. Tanggung Jawab Pemerintah Pemerintah dalam menjalankan tugasnya bertanggung-jawab kepada Allah dan rakyatnya. maka ia telah keluar dari kelompok mereka” Pada riwayat lain beliau menambahkan. “Wahai sekalian manusia. Jika dia baik dalam melakukan tugasnya.menjadi sebuah pemerintahan yang mengusung sebuah misi. “bagi Allah. “Bagi siapa wahai Rasulullah ?? Rasulullah menjawab. Bahkan beliau telah meletakkan dasar-dasarnya. 2. Mereka berkata. “Pemimpin suatu bangsa adalah pelayan mereka” “Setiap kalian adalah penggembala dan setiap kalian bertanggungjawab atas yang digembalakan” Ketika Abu Bakar ra diangkat menjadi khalifah. yang gersang tanpa ruh di dalamnya. Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam bersabda. Inilah awal dari persangkaan yang keliru dan ini pulalah pangkal kerusakan. bahwa masing-masing pihak harus menjaga hak-hak dan kewajiabnnya serta memelihara kepentingan bersama. yakni memberi nasihat. Hal ini mereka lakukan dengan keyakinan dan kesadaran penuh untuk menjauhkan pesan-pesan agama dari kancah politik. maka baginya telah sudah ditetapkan sanksi hukuman. Pemerintah adalah pelayan dan pekerja. kitab-Nya.

Kemudian mereka saling bermusyawarat dan mengambil yang benar dari rangkaian pendapat mereka. Itulah yang dalam istilah politik modern kita dikenal sebagai kesadaran politik. Bahkan para ahli tadi mengajak dan menganjurkan kamu berpegang kepada pendapat yang benar tadi” Abu Bakar As Shiddiq berkata. Sementara itu. Dengan memelihara dan menjaganya akan tercapailah keberuntungan di dunia dan keselamatan akhirat. Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Sedangkan pemerintah hendaknya bermusyawarah dengan rakyat. Keseimbangan ini tidak mungkin dapat terpelihara tanpa adanya nurani yang selalu terjaga dan perasaan yang tulus akan kesakralan ajaran ini. dan fanatisme golongan. Menghargai Aspirasi Rakyat Di antara hak ummat Islam adalah melakukan kontrol terhadap pemerintah dengan secermatcermatnya dan menasihatinya jika dirasa hal itu membawa kebaikan. musyawarah dan saling menasihati. (Assyura: 3) Masalah ini juga ditegaskan oleh Sunnah Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam dan Khulafaur Rasyidin. selama kaidah-kaidah pokok di atas tadi bisa diwujudkan (dimana tidak mungkin suatu hukum akan tegak tanpanya) dan diterapkan secara tepat sehingga dapat menjaga keseimbangan dalam berbagai situasinya (yang masing-masing bagian tidak mendominasi bagian lainnya). Jika kalian melihat aku dalam kebenaran maka dukunglah (untuk melaksanakannya) dan jika kalian melihatku dalam kebatilan. 3. maka betulkan dan luruskanlah” Sistem Islam bukanlah slogan dan julukan semata. atau kematangan politik. Apa yang sudah ada nashnya tidak perlu dilakukan ijtihad terhadapnya. Teks-teks ajaran saja tidak akan cukup untuk membangkitkan ummat. tidak akan menimbulkan kebencian. Meskipun demikian. KESIMPULAN . mereka mengumpulkan para ahli dari kaum muslimin. keyakinan akan kelayakan sistem dan rasa kepedulian untuk menjaganya. atau istilah-istilah sejenis yang semua itu bermuara pada satu hakikat. atau pendidikan politik. karena sistem sosial yang mereka yakini adalah satu. sebuah undangundang tidak akan berguna jika tidak ada seorang hakim yang adil dan bersih. Allah Subhanahu wa Ta‟ala telah memberikan kepada kepada kepala pemerintahan agar melakukan hal itu.. Sedangkan yang tidak ada maka kepala negaralah yang memutuskan agar ummat tetap bersatu dengannya. kemudian ia dibunuh” Di kalangan ummat Islam tidak terdapat perbedaan dalam persoalan-persoalan prinsip antara satu dengan yang lain. permusuhan. perbedaan dalam hal furu‟ (cabang) tidaklah membahayakan. yakni Al Islam yang telah dikenal luas oleh mereka.permukaannya”.yang mempelopori penerapannya. diperlukan adanya penelitian dan kajian. menghargai aspirasinya. “Jika datang kepada mereka suatu masalah. Penghulu para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Mutollib dan orang yang berdiri di hadapan pemimpin durjana dengan memerintah berbuat makruf dan melarang dari perbuatan munkar. Demikian juga. dengan mengambil yang baik dari masukan-masukannya. Dan tidak ada lagi yang sesudah itu. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu (Ali Imran: 159) Bahkan Allah memuji kebaikan kaum muslimin atas prinsip tersebut.

DAFTAR PUSTAKA Alqur‟an dan Terjemahannya. Fiqh Siyasah. 2002. WAHYU PURWOWITANTO Disusun Oleh : ACHMAD NAUFA KHOIRUL FAIZUN MUHAMMAD GIEYONO FAKULTAS SYARI‟AH JURUSAN MUAMALAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NAWAWI (STAIAN) PURWWOREJO2009 . Kaidah-kaidah Hukum Islam. 2002. Pulungan. Departemen Agama RI Jakarta 1971.Pemerintahan islam menjadi contoh dalam pemerintahan negara-negara islam didunia pada umumnya. J. Struktur yang digambarkan oleh pemimpin-pemimpin islam menjadi sebuah supremasi dalam mengembangkan sistem pemerintahannya sendiri. Jakarta Wahhab Khallaf. PT Raja Wali Persada. Abdul.wordpress. PT Raja Grafindo Persada.com/2006/12/20/pemerintahan-islam/ STRUKTUR PEMERINTAHAN DALAM ISLAM MAKALAH Diusun untuk memenuhi salah satu tugas Mata Kuliah Fiqh Muamalah DOSEN PEMBIMBING: DRS. Jakarta http://ayok.Suyuti.

790203.25020739.8/...79.33. !::3./.1 -/: ..-.  !%#../.5.330.. .7..2203.7.4394/. 8:5702.3..7..803/7 %#!&$% 6:7 .#.8.79.3/. 995.13/4!078.::28. :2:23.7./. ..2-.. $97:9:7.79.2.33.3/.38.2203. 05.2  !%#.. 30.2//:3./.340502253 5022538./80-:.3 $::9 6$.3%0702.!078./..3889025020739. .!020739.8.. .220302-./..

.

4 47/57088 ..42.

 .

.

 .

3 8.2..5020739.

.6:.:. $%#&%&#!#%$ :8:3:39:20203:8.9. $! #$ &!&# %% 8:8:3 0 & #&& &  &%$$# &#&$& $ %$ $% !&# #  .8.8 ..9:9:.2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful