STRUKTUR PEMERINTAHAN DALAM ISLAM

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Menurut makna bahasa, kata al hukmu bermakna al qadla‟ (keputusan). Sedangkan kata al haakim bermakna munaffidzul hukmi (pelaksana keputusan atau pemerintahan). Adapun menurut istilah, kata al hukmu maknanya adalah sama dengan kata al mulku dan as sulthan. Yaitu, kekuasaan yang melaksanakan hukum dan aturan. Juga bisa disebut dengan aktifitas kepemimpinan yang telah diwajibkan oleh syara‟ atas kaum muslimin. Aktifitas kepemimpinan ini merupakan kekuasaan yang dipergunakan untuk menjaga terjadinya tindak kedzaliman serta memutuskan masalah-masalah yang dipersengketakan. Atau dengan ungkapan lain, kata al hukmu juga bisa disebut wilayatul amri. Sebagaimana dalam firman Allah: “Taatilah Allah, dan taatilah rasulullah, serta ulil amri (para pemimpin) di antara kalian.” (Q.S. An Nisa‟: 89) “Dan kalau seandaianya mereka mengembalikan masalah itu kepada Rasulullah serta kepada ulil amri (para pemimpin) di antara mereka.” (Q.S. An Nisa‟: 47) Jadi, para pemimpin itulah yang esensinya melaksanakan pelayanan terhadap urusan-urusan umat secara langsung. Sebagai sebuah ideologi bagi negara, masyarakat serta kehidupan, Islam telah menjadikan negara beserta kekuasaannya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari dirinya. Dimana Islam juga telah memerintahkan kaum muslimin agar mendirikan negara dan pemerintahan, serta memerintah dengan hukum-hukum Islam. Berpuluh-puluh ayat Al Qur‟an yang menyangkut masalah pemerintahan dan kekuasaan telah diturunkan. Dimana ayat-ayat tersebut memerintahkan kaum muslimin agar menerapkan pemerintahan dengan berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Allah berfirman: “Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.” (Q.S. Al Maidah: 4). “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah SWT. dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.” (Q.S. Al Maidah: 49) “Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” (Q.S. Al Maidah: 44) “Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim.” (Q.S. Al Maidah: 45) “Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.” (Q.S. Al Maidah: 47) B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana bentuk-bentuk struktur kepemimpinan Islam? 2. Bentuk apa yang melatar belakangi dari maju dan mundurnya pemerintahan Islam? C. Tujuan Masalah 1. Memahami bentuk-bentuk struktur kepemimpinan Islam 2. Mengetahui bentuk-bentuk yang menjadi latar belakang kemajuan dan kemunduran pemerintahan Islam.

Setiusaha (Bitanah) Bitanah merupakan setiusaha dan penasihat Nabi SAW. kecuali ia mempunyai dua bitanah (setiausaha). yang terdiri dari batalion-batalion.” [An-Nasa'i. Rasulullah saw. politik. baginda saw senantiasa melantik seseorang yang akan “menggantikan” kedudukan baginda dalam menguruskan urusan ummat Islam di Madinah. Sunan. no. Adapun orang yang terjaga. Rasulullah SAW telah meminta pandangan mereka dan menyerahkan hal ihwal pemerintahan. 4133] 4). melengkapkannya semasa baginda masih hidup dan meninggalkan bentuk pemerintahan yang diketahui umum dan dapat dikaji sepanjang masa. Baginda juga melantik para ketua pasukan yang keluar untuk berperang. Rasulullah SAW menguruskan hal ihwal pentadbiran ketenteraan. ekonomi. Struktur Pemerintahan Negara Islam Madinah Struktur Pemerintahan Negara Islam Madinah pada zaman RasuluLlah SAW. Sahih. baginda SAW sendiri memimpin pengurusan urusan kaum muslimin dan penerapan hukum Islam. tanpa kehadiran baginda di sisinya. Rasulullah tidak berhijrah ke Madinah sehingga benar-benar ada jaminan tentang pembentukan Negara Islam di Madinah. 3). Nabi SAW telah menguruskan semua urusan negara.PEMBAHASAN STRUKTUR PEMERINTAHAN ISLAM A. Mereka ini adalah detachment (pasukan gerak khas). telah sampai kepada kita secara mutawatir dalam bentuk umum. Naib Ketua Negara Ketika Rasulullah SAW keluar dari Madinah untuk berperang. hadith. pendidikan dan sebagainya. panji dan bendera pasukan. Wali dan Para „Amil . serta setiausaha yang memerintahkannya kepada keburukan dan mendorongnya. Adapun struktur tersebut ringkasnya seperti berikut: 1). adalah siapa sahaja yang dijaga oleh Allah SWT. Rasulullah saw. mulai dari urusan pemerintahan. Apabila ini telah wujud. perundangan. bersabda: – “Allah tidak pernah mengutus seorang Nabipun dan tidak pernah menggantikan seorang khalifahpun. Abi Sa‟id al-Khudri berkata. mereka telah berjanji kepada Rasulullah SAW untuk membentuk kekuatan yang perlu untuk memastikan diperolehnya kekuasaan di Madinah untuk baginda. 6). hadith no. persenjataan. seperti persediaan logistik. dan diperincikan melalui riwayat. yaitu laskar. Pada zaman Nabi. mahkamah. Telah diketahui secara mutawatir. bersabda: – “Adapun dua orang wazirku dari penduduk bumi adalah Abu Bakar dan „Umar. 6659] 5). Baginda juga telah melantik batalion dan menyerahkan panji batalion kepada mereka. pelatihan. sejak mula-mula menjadi ketua negara telah menyiapkan angkatan bersenjata. peperangan dan urusan umum yang lain kepada mereka. mereka ini dikenali sebagi wazir.” [Al-Bukhari. Setiausaha yang memerintahkannya kepada kemakrufan dan mendorongnya untuk melakukannya. 2). Ketua Negara Semasa kaum Ansar melakukan baiah Aqabah Pertama. bahawa Nabi saw. Dari Abi Said al-Khudri berkata. Muawin/Wazir Nabi SAW telah melantik pembantu untuk membantu baginda dalam hal ihwal pemerintahan. pengawal dan perajurit perbatasan. bahawa Rasulullah SAW sendiri telah mendirikan struktur Negara Islam. menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Angkatan Bersenjata Angkatan bersenjata Negara Islam adalah satu. Bagindalah yang secara langsung menjadi Panglima Perang.

bilangan tanah yang ditagihkan. semuanya catatan tersebut disimpan dalam file.Apabila Negara Islam telah meluas dan berkembang. (QS. ini merupakan pendapatan Negara. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. hatilah kamu terhadap mereka. Masing-masing bandar: Makkah. untuk bermusyawarah. sementara untuk membantu aktivitas seorang pentadbir. dan akad-akad yang lain. Almaaidah:49). Bahrain. Ini diperkembang terus pada zaman Khilafah selanjutnya dengan Qaidah: Adapun perkara mu‟amalaat semua boleh kecuali yang dilarang oleh Nash. pentadbiran dan perlantikan para wali dan pegawai pentadbiran. Ayat di atas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Shollallahu Alaihi Wa Sallam dengan ajaran Islam yang dibawanya datang untuk memerintah manusia dengan wahyu yang diturunkan Allah Ta‟ala. Dan berhati. 7 orang dari mereka berasal kalangan Ansar. Diwan yang mencatat pendapatan negara ini kemudian disempurnakan pada zaman Khalifah „Umar bin alKhattab dan dikenal sebagai sebutan Diwan al-Kharaj. maka baginda SAW melantik seorang penulis untuk setiap urusan berkenaan. 5. 10). Dalam realitanya. dan sebagainya. Sistem Pemerintahan Dalam Islam 1(Versi Dr Qordhowi) Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Sistem pentadbiran Diwan ini mengalami perkembangan pada zaman al-Khulafa al-Rasyidin. samada berkenaan dengan persengketaan. maka Nabi SAW membagi-bagikan Negara Islam Madinah menjadi beberapa wilayah dan daerah. Diwan Ada bagian Diwan yang bertanggungjawab untuk mencatat wahyu. Yaman. Taif. dan 7 orang lagi dari Muhajirin. harta sedekah. Jabatan Pentadbiran (management) Awam Negara Rasulullah SAW telah melaksanakan pentadbiran untuk menguruskan urusan kaum muslimin. teks perjanjian. dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. 9). Adalah Khalifah „Umar yang memperluaskannya lagi penyusunan pentadbiran ini. supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Kehakiman Rasulullah SAW sendiri telah mengepalai urusan kehakiman. Majlis al-Ummah Rasulullah saw. 7). Oman dan Yamamah merupakan wilayah. Kemudian Yaman dijadikan menjadi lima wilayah. kemudian setiap wilayah dilantik seorang wali dan setiap daerah dilantik seorang „amil (ketua daerah). hasil perolehan pertanian. mazhalim (kezalim pihak berkuasa) ataupun untuk mencegah daripada apa-apa yang boleh memudaratkan hak-hak masyarakat. Seorang Nabi adalah seorang pemimpin yang mengatur rakyatnya dengan hidayah Allah. dan tercetuslah sistem Diwan. . kemudian Yaman dibagi oleh baginda menjadi dua wilayah. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah). B. 8). menerapkan hukum-hukum Allah dan mentadbir kemaslahatan rakyat. surat-surat kepada raja-raja dan regim yang ada. telah mengkhususkan 14 orang lelaki yaitu tokoh-tokoh yang memawakili kaum mereka. Ada pula bagian yang bertanggung-jawab dalam hal mencatat ghanimah. Rasulullah senantiasa merujuk kepada mereka dalam urusan pemerintahan. maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. dokumen hutang-menghutang. Baginda juga melantik seseorang yang memutuskan persengketaan secara sementara. yaitu San‟a sebagai satu wilayah dan Hadramaut sebagai wilayah yang lain.

sehingga ia . Ketika perang kemerdekaan. Namun karena bentuknya yang kecil-kecil dan jauhnya hubungan kerajaan-kerajaan tersebut dengan pusat Khilafah semakin lama kerajaan-kerajaan itu semakin lemah sehingga satu persatu dapat ditaklukan oleh Penjajah. Demak. “Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan hidayah”. Mutiara pemikiran beliau yang terserak-serak tentang perbaikan pemerintahan akan kita sajikan kembali di sini dalam bentuk yang telah disesuaikan untuk keadaan sekarang. Kesultanan Makassar dan Bone (Sulawesi). Banjar. Nabi bersabda. Pontianak. Mereka disebut Wali jamaknya awliya karena mereka adalah pemimpin-pemimpin negara yang menyampaikan dakwah Islam ke seluruh pelosok Nusantara. Gelar mereka pun Sunan yang lebih tinggi derajatnya dari Sultan. Kaum muslimin seolah-olah lebih percaya kepada selain ajaran Islam dan kaum muslimin untuk mengatur negeri ini. Sementara itu masyarakat yang baru merdeka pada umumnya tyerkena euforia nasionalisme Barat. Ada yang mengatakan 30 tahun hijriyah ada yang mengartikan 30 orang Khalifah yang adil sampai hari kiamat. fikih. Para sahabat yang secara berturut-turut menggantikan fungsi Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam sebagai kepala negara mendapat jaminan boleh diikuti sepakterjangnya dalam sistem pemerintahan Islam.Kepemimpinan yang menunjukkan supremasi Dienullah atas aturan-aturan hidup yang lainnya. Mereka mengatakan. Palembang (Sumatera). Umar bin Khattab. Dawlah Islamiyah tidak akan tegak kecuali bertumpu di atas fondasi dakwah. dan Ali bin Abi Tholib Radliyallahu Anhum. “Khalifah sesudahku ada tigapuluh. Beliau memiliki pandangan yang tajam dan terencana untuk membangun kembali kejayaan peradaban Islam. Setelah runtuhnya Khilafah islamiyah berbagai upaya menegakkan kembali sistem ini dilakukan oleh para mujahid dakwah. Salahsatu yang mengambil jalan bertahap dan sistemik adalah Imam Syahid Hasan Albanna dengan gerakan dakwah Al Ikhwanul Muslimun. Mataram. Ini terjadi disebabkan kelalaian kaum muslimin sendiri. Para wali yang menyebarkan Islam di berbagai kepulauan Nusantara tidak hanya mengajarkan akidah. Kutai (Kalimantan). Samudra Pasai. Di Indonesia pernah tegak kerajaan Perlak. Sistem pemerintahan Islam dalam bentuk Khilafah telah mandeg sejak Tahun 1928 dengan Khalifah terakhir Sultan Abdul Hamid II dari Turki Othmani. Karena itu di dunia Islam sistem pemerintahan yang ada pada umumnya tidak mengacu pada sistem Islam. Kesultanan Ternate dan Tidore (Maluku). Setelah berakhirnya masa khulafaur rasyidin sampai masa runtuhnya Khilafah Utsmaniyah tersebut telah terbentuk pula kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar di seluruh Dunia. Kepemimpinan Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam dilanjutkan oleh Sahabat-sahabat beliau. kemudian sesudah itu kepemimpinan yang menggigit” Para ulama berlainan pendapat dengan makna “tsalasin (tigapuluh)” . Utsman bin Affan. Kekhilafahan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain menaungi kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar diseluruih Dunia. Pangkalan Bun. dan akhlak tetapi juga membangun masyarkat dan negara Islam. kaum muslimin di Indonesia berdiri di front terdepan untuk membebaskan negerinya dari penjajah. Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam juga berkata. Dakwah Islam menjadi sebab utama munculnya berbagai kerajaan itu. Sebagian mereka mengatakan ada lima dengan menambah Umar bin Abdul Aziz Radliyallahu Anhu. Namun kondisi ummat Islam di dunia benar-benar berada dalam keadaan parah. Ini telah dibuktikan dengan kepemimpinan Dawlah Islamiyah dimana Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam bertindak sebagai Imam dan sekaligus kepala negara. Pagaruyung. “Kalau ingin maju tirulah barat (yang selama ini menjajah kita) dan tinggalkanlah agama”. dan lain-lain. (Pulau Jawa). Para ulama mengatakan bahwa khulafaur Rasyidin ada empat: Abu Bakar.

Dengan penjelasan ini maka beliau telah memberikan penafsiran yang paling baik dan adil terhadap teori hubungan sosial antara pemerintah dengan rakyatnya. Para pakar politik seringkali merusak citra Islam dalam persepsi dan pikiran khalayak. Hal inilah yang merupakan tradisi Islam. dan tidak akan terealisir iman kecuali dengan menegakkannya. Kaidahkaidah itu merupakan kerangka pokok bagi sistem pemerintahan Islam. Tidak ada kesempurnaan iman kecuali dengan ukhuwwah. sedangkan rakyat adalah tuannya. Hal ini mereka lakukan dengan keyakinan dan kesadaran penuh untuk menjauhkan pesan-pesan agama dari kancah politik. yang gersang tanpa ruh di dalamnya. maka baginya pahala. “Bagi siapa wahai Rasulullah ?? Rasulullah menjawab. “Wahai si zhalim. C. kini aku bekerja untuk kalian. “Dan perut bumi lebih baik bagi mereka daripada . Agama itu nasihat. Demikian juga dakwah tidak akan tegak kecuali jika ada jaminan perlindungan yang akan menjaga. yakni memberi nasihat. Ia tegak di atas tiga pilar: rasa tanggungjawab pemerintah. beliau naik ke atas mimbar seraya berkata. Pemerintahan Islam Pemerintahan dalam Islam tegak di atas kaidah-kaidah yang sudah polpuler dan baku. Akulah yang menghasilkan makan buat mereka. 1. maka bayarlah aku dari baitulmaal kalian”. atau dari yang besar kepada yang kecil. Jika dia baik dalam melakukan tugasnya. dan mengokohkannya. “Pemimpin suatu bangsa adalah pelayan mereka” “Setiap kalian adalah penggembala dan setiap kalian bertanggungjawab atas yang digembalakan” Ketika Abu Bakar ra diangkat menjadi khalifah. maka baginya telah sudah ditetapkan sanksi hukuman. Tanggung Jawab Pemerintah Pemerintah dalam menjalankan tugasnya bertanggung-jawab kepada Allah dan rakyatnya. Jika engkau melihat ummatku takut berkata kepada orang yang berbuat zalim. Rasul-Nya. maka ia telah keluar dari kelompok mereka” Pada riwayat lain beliau menambahkan. dan kalangan ummat mereka” Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam bersabda. para pemimpin kaum muslimin . Pemerintah adalah pelayan dan pekerja. “bagi Allah. Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam pernah bersabda. Namun. Namun hal itu tidak berarti menghalangi kebebasan menyatakan pendapat dan menyampaikan nasihat dari yang kecil kepada yang besar. Namun jika sebaliknya. kesatuan masyarakat. Inilah awal dari persangkaan yang keliru dan ini pulalah pangkal kerusakan. bukan sekedar bagan struktur. menyebarkan. Kesatuan Ummat Ummat Islam adalah ummat yang satu – karena ukhuwwah yang dengannya Islam telah mempersatukan hati mereka – adalah salahsatu landasan iman. dan sikap menghargai aspirasi rakyat. amar makruf nahi munkar. Merupakan kesalah yang fatal ketika kita melupakan akar pemikiran ini. Mereka berkata. bahwa masing-masing pihak harus menjaga hak-hak dan kewajiabnnya serta memelihara kepentingan bersama. dan bukan pula pemerintahan yang materialistis. Bahkan beliau telah meletakkan dasar-dasarnya. kitab-Nya.menjadi sebuah pemerintahan yang mengusung sebuah misi. Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam bersabda. sehingga dalam prakteknya kita sering memisahkan urusan agama dari urusan politik meski secara teoritis sebagian kita mengingkari pemisahan seperti ini. 2. serta merusak keindahan Islam dalam realitas kehidupan. aku dulu bekerja untuk keluargaku. “Wahai sekalian manusia.

Allah Subhanahu wa Ta‟ala telah memberikan kepada kepada kepala pemerintahan agar melakukan hal itu. Penghulu para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Mutollib dan orang yang berdiri di hadapan pemimpin durjana dengan memerintah berbuat makruf dan melarang dari perbuatan munkar. Itulah yang dalam istilah politik modern kita dikenal sebagai kesadaran politik. KESIMPULAN . kemudian ia dibunuh” Di kalangan ummat Islam tidak terdapat perbedaan dalam persoalan-persoalan prinsip antara satu dengan yang lain. Dan tidak ada lagi yang sesudah itu. atau istilah-istilah sejenis yang semua itu bermuara pada satu hakikat.yang mempelopori penerapannya. perbedaan dalam hal furu‟ (cabang) tidaklah membahayakan. sebuah undangundang tidak akan berguna jika tidak ada seorang hakim yang adil dan bersih. Meskipun demikian. Bahkan para ahli tadi mengajak dan menganjurkan kamu berpegang kepada pendapat yang benar tadi” Abu Bakar As Shiddiq berkata. tidak akan menimbulkan kebencian. “Jika datang kepada mereka suatu masalah. Demikian juga. Sedangkan yang tidak ada maka kepala negaralah yang memutuskan agar ummat tetap bersatu dengannya. Menghargai Aspirasi Rakyat Di antara hak ummat Islam adalah melakukan kontrol terhadap pemerintah dengan secermatcermatnya dan menasihatinya jika dirasa hal itu membawa kebaikan. atau kematangan politik. diperlukan adanya penelitian dan kajian. maka betulkan dan luruskanlah” Sistem Islam bukanlah slogan dan julukan semata. musyawarah dan saling menasihati. Jika kalian melihat aku dalam kebenaran maka dukunglah (untuk melaksanakannya) dan jika kalian melihatku dalam kebatilan. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu (Ali Imran: 159) Bahkan Allah memuji kebaikan kaum muslimin atas prinsip tersebut. Sementara itu. selama kaidah-kaidah pokok di atas tadi bisa diwujudkan (dimana tidak mungkin suatu hukum akan tegak tanpanya) dan diterapkan secara tepat sehingga dapat menjaga keseimbangan dalam berbagai situasinya (yang masing-masing bagian tidak mendominasi bagian lainnya). 3. (Assyura: 3) Masalah ini juga ditegaskan oleh Sunnah Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam dan Khulafaur Rasyidin. karena sistem sosial yang mereka yakini adalah satu. dengan mengambil yang baik dari masukan-masukannya. keyakinan akan kelayakan sistem dan rasa kepedulian untuk menjaganya. Sedangkan pemerintah hendaknya bermusyawarah dengan rakyat.. menghargai aspirasinya. Keseimbangan ini tidak mungkin dapat terpelihara tanpa adanya nurani yang selalu terjaga dan perasaan yang tulus akan kesakralan ajaran ini. mereka mengumpulkan para ahli dari kaum muslimin. permusuhan. yakni Al Islam yang telah dikenal luas oleh mereka. Dengan memelihara dan menjaganya akan tercapailah keberuntungan di dunia dan keselamatan akhirat. atau pendidikan politik. dan fanatisme golongan.permukaannya”. Kemudian mereka saling bermusyawarat dan mengambil yang benar dari rangkaian pendapat mereka. Teks-teks ajaran saja tidak akan cukup untuk membangkitkan ummat. Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Apa yang sudah ada nashnya tidak perlu dilakukan ijtihad terhadapnya.

Pulungan. Jakarta http://ayok. Departemen Agama RI Jakarta 1971. WAHYU PURWOWITANTO Disusun Oleh : ACHMAD NAUFA KHOIRUL FAIZUN MUHAMMAD GIEYONO FAKULTAS SYARI‟AH JURUSAN MUAMALAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NAWAWI (STAIAN) PURWWOREJO2009 . Jakarta Wahhab Khallaf. J. Fiqh Siyasah. Kaidah-kaidah Hukum Islam. PT Raja Grafindo Persada. 2002. DAFTAR PUSTAKA Alqur‟an dan Terjemahannya.wordpress.Pemerintahan islam menjadi contoh dalam pemerintahan negara-negara islam didunia pada umumnya. Struktur yang digambarkan oleh pemimpin-pemimpin islam menjadi sebuah supremasi dalam mengembangkan sistem pemerintahannya sendiri.Suyuti. 2002. PT Raja Wali Persada. Abdul.com/2006/12/20/pemerintahan-islam/ STRUKTUR PEMERINTAHAN DALAM ISLAM MAKALAH Diusun untuk memenuhi salah satu tugas Mata Kuliah Fiqh Muamalah DOSEN PEMBIMBING: DRS.

38.#. :2:23. 05./80-:.  !%#.3/.7../.79...33.. !::3.2-. ..4394/... .-.::28./.3 $::9 6$.25020739./.79..330..2//:3.7.. 30.220302-.2203.340502253 5022538.79.8.33.7.803/7 %#!&$% 6:7 . 995.2../.8/. 8:5702.5.2  !%#.3.3%0702.3889025020739.2203..8.3/.!020739.. $97:9:7./.. .790203.13/4!078.1 -/: .7. .!078./.

.

4 47/57088 ..42.

 .

.

 .

.3 8.5020739.2.

8 . $%#&%&#!#%$ :8:3:39:20203:8.9...:. $! #$ &!&# %% 8:8:3 0 & #&& &  &%$$# &#&$& $ %$ $% !&# #  .6:.8.9:9:.2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful