1

¯¦·¯Ò¡ uE4O;¯Þe El·¯ E´4O;³= ^¯÷
(Alam nasyrach laka shodrak)
1. Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?,
4Lu¬=¯4Ò4Ò ¬CL4N E´4O^ejÒ ^g÷
(Wawadho’naa ‘angkawizrak)
2. dan Kami telah menghilangkan dari padamu bebanmu,
-Og~-.- 4*·³^Ò¡ E´4O;_·÷ ^@÷
(Alladzii angqodho dhohrok)
3. yang memberatkan punggungmu[1584]?
[1584] Yang dimaksud dengan beban di sini ialah kesusahan-kesusahan yang diderita Nabi
Muhammad s.a.w. dalam menyampaikan risalah.

4Lu¬··4O4Ò El·¯ E´4O^gO ^j÷
(Warafa’naa laka dzikrak)
4. dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu[1585],
[1585] Meninggikan nama Nabi Muhammad s.a.w di sini Maksudnya ialah meninggikan
derajat dan mengikutkan namanya dengan nama Allah dalam kalimat syahadat, menjadikan
taat kepada Nabi Termasuk taat kepada Allah dan lain-lain.
Ep)¯·· E74` )O;ON¬^¯- -O;O+C ^)÷
(Fainna ma’al’usri yusra)
5. karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
Ep)³ E74` )O;ON¬^¯- -LO;O+C ^g÷
(Inna ma’al’usri yusraa)
6. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
-·O)¯·· =e^N4O·· ¯U=^·· ^_÷
(Faidzaa faraghtafangshob)
2

7. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain[1586],
[1586] Maksudnya: sebagian ahli tafsir menafsirkan apabila kamu (Muhammad) telah selesai
berdakwah Maka beribadatlah kepada Allah; apabila kamu telah selesai mengerjakan urusan
dunia Maka kerjakanlah urusan akhirat, dan ada lagi yang mengatakan: apabila telah selesai
mengerjakan shalat berdoalah.
_OÞ¯)³4Ò El)Þ4O UEN¯O·· ^g÷
(Wailaa rabbika farghob)
8. dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap