SEJARAH TURUN DAN PENULISAN AL-QURAN

SEJARAH TURUN DAN PENULISAN AL-QURAN Oleh Mursalin A. Pengertian Al-Quran 1. Pengertian Al-Quran Secara Etimologi ( Bahasa ) a. Al-Lihyani Al- Quran merupakan nama bagi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammada SAW. b. Az-Zujaj Al-Quran merupakan nama bagi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi yang menghimpun surat-surat , dan kisah-kisah, juga perintah dan larangan atau menghimpun intisari kitab-kitab suci sebelumnya, c. Al-asya`ri Al-Quran adalah kumpulan yang terdiri atas ayat-ayat yangsaling menguatkan dan terdapat kepemimpinan antara ayat satu dengan ayat lainnya. d. Al- Farra Al-Quran dalah kumpulan yang terdiri atas ayat-ayat yang saling menguatkan dan dan terdapat klemiripan antara yang satu dengan yang lainnya e. Pendapat Lain Al-Quran adalah himpunan intisari kitab-kitab Allah yang lain bahkan seluruh ilmu yang ada 2. Pengertian Al-Quran Secara Terminologi ( istilah ) a. Al- Jurajani : Al- Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir tanpa keraguan b. Manna al-Qatthan : Al-Quran adalah kiatb ynag diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan orang yang membacanya akan memperoleh pahala c. Abu Syahbah : Al-Quran adalah kitab yang diturunkan baik lafaz atau makna kepada Nabi terakhir, diriwayatkan secara mutawatir (penuh kepastian dan keyakinan) Ditulis pada mushaf dari surah Al- Fatihah sampai surah An-Nas. d. Pakar Ushul Fiqh, dan Bahasa Arab : Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Nya, lafaznya dengan mengandung mukjizat , membacannya mepunyai nilai ibadah, diturunkan secara mutawatir dan ditulis pada mushaf 3. Tujuan Al-Quran a. Membersihkan akal dan menyucikan jiwa dari syirik dan memantapkan b. Mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradap c. Menciptakan persatuan dan kesatuan antar semesta d. Berpikir dan bekerja sama e. Membasmi kemiskinan lahir batin f. Memadukan kebenaran dan keadilan g. Menekankan peranan ilmu dan teknologi

izzah ke hati Nabi melalui perantara Jibril dengan berangsurangsur. Factor yang mendorong penulisan Al-Quran pada masa Nabi yaitu : 1. Akibat peristiwa tersebut . PENULISAN AL-QURAN PADA MASA NABI Pada masa Nabi wahyu yang diturnakan oleh Allah kepadanya tidak hanya di eksprersikan dalam betuk hafalan tapi juga dalam bentuk tulisan .Angsur Al-Quran turun selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Usaha pengumpulan tersebut selesai dalam waktu ± 1 tahun yaitu pada 13 H. Memudahkan untuk di hafal dan di pahami d. Khalid Bin Walid dan Mua`wiyah Bin Abi Sofyan. Mempersentasikan wahyu dengan cara yang paling sempurna D. kedalam satu mushaf. kadang satu ayat. Wawasan Al-Quran B. Sekretaris Pribadi Nabi yang bertugas mencatat wahyu yaitu Abu Bakar. Dengan demikian suatu naskah absah Al-Quran yang disebut Mushaf Usmani telah diterapakan dan salinan nya di bagi beberapa wilayah utama daerah islam . Abdullah bin Zubair. Mengikuti setiap kejadian ( yang menyebabkan turunnya Al-Quran ) e.. Akibat dari kekhawatiran atas kelestarian Al-Quran . tulang-belulang. Membukukan hafalan yang telah dilakukan oleh Nabi dan para Sahabat 2. dari 17 Ramazan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah Haji wada`tahun 63 dari kelahiran Nabi atau 10 H Al-Quran turun melalui tiga tahap Yaitu: Χ Al. Hikmah Di Wahyukan Al-Quran Seacara Berangsur. Kemudian pada masa khalifah Usman bin Affan terjadi perselisihan paham tentang perbedaan cara baca Al-Quran yang sudah berada pada titik yang menyebabkab umat islam saling menyalahkan yang pada akhirnya menyebabkan perselisihan . Memantapkan Hati Nabi b.izzah (tempat yang berada dilangit dunia ) Χ Al-Quran turun dari bait Al.Quran turun sekaligus dari Allah ke Lukh mahfudh Χ Al. dua ayat. bahkaan satu surat Hikmah Diturunkan Al-Quran Secara Berangsur-Angsur Yaitu : a.h. maka dipercayakan Zaid bin tsabit untuk mengumpulkan wahyu tersebut. Zaid bin Tsabit. timbul lah inisiatif khaalifah Usman untuk mengumpulkan Al-Quran. Menentang dan melemahkan para penantang Al-Quran c. dan batu. Orang yang melakukan resensi Al-Quran adalah . PENULISAN AL-QURAN PADA MASA KHULAURRASYIDIN Pada masa Khalifah Abu Bakar beliau memerintahkan untuk mengumpulkan wahyu-wahyu yang tersebar. Umar bin Kahtab. Said bin Alsh dan Abdurrahman bin AlHarish . Mereka menggunakan alat tulis sederhana yaitu lontaran kayu.Quran turun dari laukh mahfudh ke bait Al. Usaha pengumpulan ini dilakukan setelah terjadi perang Yamamah pada 12 H yang telah menggugurkan nyawa70 orang penghafal Al-Quran . Membuktikan dengan pasti bahwa AL-Quran turun dari Allah yang Maha Bijaksana C. pelepah kurma.

RASM AL-QURAN . Pendapat Para Ulama a. Badal Pergantian e. PENDAPAT TENTANG RASM AL-QURAN DAN KAITAN RASM AL-QURAN DAN QIRAAT 1. Washal dan fashl ( Penyambungan dan pemisahan ) f.Tsaqafi Penyempurnaan mushaf Usmani pada sebelas tempat yang memudahkan pembaca mushaf Orang yang pertama kali meletakkan tanda titik pada mushaf Usmani . PENYEMPURNAAN PENULISAN AL-QURAN SETELAH MASA KHALIFAH Mushaf yang ditulis pada masa khalifah Usman tidak memiliki harakat dan tanda titik. Menurut Al-Quran Tidak ada satu riwayat pun dari Nabi yang dapat di jadikan alasan untuk menjadikan Rasm Usmani sebagai Tauqifi . Uni Sovyet ( Label Islami ) 5. Istilah ini lahir bersamaan dengan mushaf Usman para ulama menetapkan Rasm Al-Quran terbagi atas enam yaitu : a.E. Hinkalman pada masa 1694 M di Hamburg ( jerman ) 3. Ta`di Tabriz pada 1833 8. Al-Jiyadah Penambahan c. Kata yang dapat dibaca dua bunyi. Jerman pada 1834 F. Yahya Bin Ya`Mar. tasdid. Meracci pada 1698 M di paduoe 4. Pengertian Rasm Al-Quran Rasm Al-Quran adalah tata cara menuliskan Al-Quran yang di tetapkan pada masa khalifah Usman bin Affan . Iran pada 1248 H / 1828 kota Taheran 7. penulisan kata tersebut disunatkan dengan salah satu bunyinya 2. Nashr Bin Asyim Al-Laits Orang yang pertama kali meletakkan hamzah . al-Khalid bin Ahmad Al. Maulaya Usman di sain Peter buorgh. Al-Hajjad bin yusuf Ats. PENGERTIAN . arrum dan Al-Isyamah adalah . Pertama kali di cetak di Bundukiyyah pada 1530 M 2.Farahidi Al-Azdi Proses pencetakan Al-Quran 1. Al-Hadzf Membuang atau menghilangkan atau menjadikan huruf b. Rasm Usmani bersifat tauqifi atau bukan merupakan Produk budaya manusia yang wajib di ikuti siapa saja ketika menulis Al-Quran b. Terbit cetakan di Kazan 6. Ubaidilllah bin ziyad Melebih kan Alif sebagai pengganti dari huruf yang di nuang 2. Ta`di leipez. Abu Al-Aswad AdDu`Ali . sehingga orang non arab yang memeluk islam merasa kesulitan membaca mushaf tersebut Oleh karena itu pada masa khalifah Abd Al-Malik ( 685-705 ) dilakukan penyempurnaan oleh dua tokoh berikut : 1. Al-Hamzah d.

Rasm Usmani adalah kesepakatan cara baca penulisab yang disetujui Usman dan diterima umat. sehinmgga wajib di ikuti dan di taati siapa pun ketika menulis Al-Quran e.angsur mempunyai hikmah tersendiri yang antara lain adalah memantapkan hati Nabi dan menentang serta melemahkan para penantang Al-Quran . Usman . KAITAN RASM AL-QURAN DENGAN QIRAAT Keberadaan rasm Usmani yang telah ber harakat dan bentuk itu ternyata masih membuka peluang untuk membaca nya dengan berbagai Qiraat terbukti dengan keragaman cara membacan Al-Quran seperti qiraat tujuh sepuluh dan qiraat empat belas. kisah-kisah. Tidak ada halangan untuk menyalahkan nya tatkala suatu generasi sepakat menggunakan cara tertentu untuk menulis Al-Quran A.c. Orang yang menulis Al-Quran pada masa Nabi adalah Abu Bakar.1990. KESIMPULAN Al-Quran adalah kalam Allah yang di turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menghimpun surat-surat. Abdullah bin Zuabir.Shalih Subhi. Bandung : pustaka setia Al. ulumul Quran . Ali. jakarta: Tim Pustaka . Khalid bin Al-Walid Mu`awiyah bin Abi Sofyan Orang menulis al-Quran pada masa Khulafaurrasyidin adalah Zaid bin stabit. Subhi shalih Ia mengatakan ketika logisan Rasm Usmani apabila disebut tauqifi karena rasm Usmani baru lahir pada masa Usman d. Abban bin Said . Umar. dan Abdurrahman bin al-Harist. Sa`id bin Ash. Perintah serta larangan . Rasm al-quran adalah tata cara penulisan Al-Quran yang ditetapkan pada masa khalifah Usman bin Affan DAFTAR PUSTAKA Rosihon Anwar. 2004. atau menghimpun intisari kitabkitab sebelumnya yang merupakan pedoman dan penerang bagi umat sedunia Al-Quran di turunkan secara berangsur. PENUTUP A. mabahis fi uluimil quran .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful