Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Basic Early Childhood Education) PRA 3101 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua 1. Menjelaskan kefahaman mengenai sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak 2. Menghuraikan konsep pertumbuhan, perkembangan dan pendidikan awal kanak-kanak 3. Menjelaskan matlamat dan falsafah pelbagai program pendidikan awal kanak-kanak 4. Membuat refleksi menggunakan model pendidikan awal kanak-kanak didalam pelaksanaan pembelajaran

Sinopsis

Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak, pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak, sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak, pandangan tokohtokoh pendidikan awal kanak-kanak, Akta 308 dan Akta 550, hak asasi kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. This course covers the introduction to early childhood education, growth and child development, the history of childhood education, views and ideas of earlier scholars of childhood education, Act 308 and Act 550, Children’s Right, also the transition process from home to nursery/preschools, and transitions from nursery/preschools to Year 1 of Primary School

TAJUK 1

KANDUNGAN Pengenalan kepada Pendidikan Awal Kanak-kanak • Konsep Pendidikan Awal Kanak-kanak - Luar Negara - Di Malaysia

JAM INTERAKSI

4

2

Pertumbuhan dan Perkembangan Kanak-kanak Pengenalan kepada konsep Pertumbuhan dan Perkembangan Kanak-kanak • Pengaruh Baka (Nature) dan Persekitaran (Nurture)

4

3

Sejarah Pendidikan Awal Kanak-Kanak Program pendidikan awal kanak-kanak di luar negara: • Eropah • Amerika Syarikat • Asia Sejarah perkembangan program pendidikan awal kanak-kanak di dalam negara: • Sebelum merdeka • Selepas merdeka Status masa kini program pendidikan awal kanakkanak di Malaysia: • Agensi kerajaan (Kementerian PelajaranMalaysia, KEMAS, Perpaduan, dan lain-lain) • Badan Berkanun • Agensi swasta

12

4

Pandangan Tokoh-tokoh Pengasas Pendidikan Awal Kanak-Kanak Pandangan tokoh-tokoh Barat: • Jean Jacques Rousseau • Johann Pestalozzi • Friedrich Froebel • Maria Montessori Pandangan tokoh-tokoh Timur • Ibnu Khaldun • Imam Al-Ghazali Pengaruh tokoh-tokoh Pendidikan awal kanak-kanak ke atas pelaksanaan program prasekolah di Malaysia: • Sebelum merdeka • Selepas merdeka • Masa kini 8

5

Hak Asasi Kanak-kanak Berdasarkan Konvensyen

6

Hak Kanak-kanak 1989 • • • • • 6 Hak Kehidupan Hak Perlindungan Hak Perkembangan Hak Penyertaan Hak Pendidikan Lain-lain hak yang berkaitan dalam Konvensyen Bangsa-bangsa Bersatu

Akta 308 dan Akta 550 • • Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak (308) Akta Pendidikan (1996) –Akta 550 6

7

Transisi dari Rumah ke Taska,Tadika / Prasekolah dan ke Tahun Satu. • Lawatan awal ibubapa dan kanak-kanak • Taklimat dan penerangan program Taska,Tadika/ Prasekolah dan Tahun Satu • Peranan dan tanggungjawab Guru dalam membantu kanak-kanak menyesuaikan diri • Perancangan dan pengurusan Institusi

5

Jumlah

45 JAM

Pentaksiran

Kerja Kursus Peperiksaan

50% 50%

Rujukan Asas

Charlesworth, R., (2004). Understanding Child Development (6th ed.). NY: Thomson Delmar Learning Essa. L. E. (2003). Introduction to Early Childhood Education. 4th ed. NY: Thomson Delmar Learning

Gordon. N. . Chesla.. L.Y : Thomson Delmar Learning Undang-undang Malaysia (2004)Akta Pendidikan dan Peraturanperaturan. E.M. MDC Publishers Sdn Bhd. (2002). Child Development (6th Ed.Rujukan Tambahan Berk. (2002). NY: Thomson Delmar Learning. Early Childhood Education Teacher.MA: Allyn & Bacon. A. Beginnings Beyond:Foundations in Early Childhood Education. (6 th ed). J. E. Kuala Lumpur.).B (2004). & Williams. K. & Malic.

teaching and learning techniques and techniques at presechools. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. pendekatan-pendekatan dan teknik-teknik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. Merancang untuk mengsepadukan alat-alat sokongan yang boleh melaksanakan kurikulum. 2. Pengelolaan Aktiviti Prasekolah. 3. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah. the National Preschool Curriculum. 4. Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. Pendekatan-pendekatan dalam Kurikulum. Model-model Program Prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. Faktor Keberkesanan Pelaksanaan Kurikulum. Mengamalkan kemahiran-kemahiran. Sinopsis Tajuk 1.Pertimbangan dan Proses Pembentukan Kurikulum Jam 3 . Menterjemahkan kandungan kurikulum Prasekolah Kebangsaan secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran. aproaches in curriculum. serta Perancangan Pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. Kandungan Teori Kurikulum Pendidikan Awal Kanak-kanak • Pengenalan .Konsep Kurikulum . models of overseas preschool programs and its relationship with the local preschools in Malaysia.Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) PRA3102 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua Menjelaskan konsep kurikulum Pendidikan Awal Kanak-kanak. the affective factors in the implimentation of curriculum. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools.

Ciri-ciri . Pendekatan Dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 3 • Pendekatan Belajar Melalui Bermain .Kepentingan pendekatan bertema • .Konsep belajar melalui bermain .Perancangan dan pelaksanaan pendekatan belajar melalui bermain Pendekatan Bertema .Model Pembangunan Kurikulum 2.Jenis . Kurikulum Prasekolah Kebangsaan • Sejarah Perkembangan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan .Teori .Pemilihan tema .Huraian Model Konseptual Perbandingan Kurikulum Faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum • • • • • • Ilmu dan kandungan kurikulum Kemahiran guru Premis Sumber Murid Kurikulum berpusat 3 4..Konsep Kurikulum Kebangsaan .Masyarakat .Asas Penggubalan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan .Rukun Negara • 3 Falsafah Pendidikan Kebangsaan .Konsep pendekatan bertema .Kepentingan belajar melalui bermain .Keperluan Individu .Trend global • • 3 Model Konseptual Pendidikan Prasekolah .

Kepentingan pendekatan bersepadu .Penggunaan alat multimedia .Perancangan dan pelaksanaan pendekatan bersepadu • Pendekatan yang Menggunakan media Teknologi Maklumat dan Komunikasi sebagai alat bantu dalam pengajaran.Pengenalan internet 5. .Konsep Pendekatan TMK .Aspek yang disepadukan .Konsep Pendekatan Bersepadu .. Perancangan dan pelaksanaan pendekatan Projek Pendekatan Tunggal • Konsep • Kepentingan • Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Unit • Konsep • Kepentingan • Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Inkuiri arahan guru • Konsep • Kepentingan • Perancangan dan pelaksanaan 6 .Pemilihan perisian .Perancangan dan pelaksanaan pendekatan bertema • Pendekatan Bersepadu . Lain-lain Pendekatan Prasekolah Pendekatan Projek Konsep Pendekatan Projek Kepentingan pendekatan Projek.Kepentingan pendekatan TMK .Perancangan dan pelaksanaan pendekatan TMK .

Mendengar .Membaca .Modelling .Maklum balas .Berasaskan tugasan (task-based activities) .Menyanyi .Memuji .Tunjuk cara .Menggalak .Pemudahcaraan 4 8.6 Model-model Program Prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia • • • • • Froebelian Montessori Head start High scope Reggio Emilia 5 7 Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah.Penyoalan .Memberi tahu .Mengingat semula . Pengelolaan Aktiviti Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah • • Konsep dan kepentingan teknik pengajaran Teknik-teknik Pengajaran Umum . Pengelolaan Aktiviti Prasekolah Cara Pengelolaan Aktiviti • Aktiviti Kelas • Aktiiviti Kumpulan • Aktiviti Individu • Berpusat murid • Berpusat guru • Berpusatkan Bahan JUMLAH 3 30 .Penerangan .Memberi arahan .Mencadang .

Pemilihan aktivit .Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Bersepadu Pendekatan TMK . Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah.Pemilihan aktiviti . Lain-lain Pendekatan Prasekolah • Pendekatan Projek .Perancangan dan pelaksanaan pendekatan TMK • 5 • • 2.Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Bertema Pendekatan Bersepadu .Perancangan dan Pelaksanaan pendekatan belajar Melalui Bermain Pendekatan Bertema .Pemilihan aktiviti .Pemilihan perisian .Pemilihan aktiviti .Perancangan dan pelaksanaan pendekatan Projek Pendekatan Tunggal Pemilihan aktiviti Perancangan dan pelaksanaan pendekatan Tunggal - 5 • Pendekatan Unit .Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Inkuiri arahan guru . Pengelolaan Aktiviti Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah • • Pelaksanaan teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Merancang aktiviti-aktiviti berdasarkan daripada Teknik4 .Perancangan dan pelaksanaan 3.Amali 1.Pemilihan tema . Pendekatan Dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan • Pendekatan Belajar Melalui Bermain .Pemilihan aktiviti .

Kumpulan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran • Kandungan pembelajaran .Hasil pembelajaran .Bahan manipulatif dan konstruktif .Bidang .teknik Pengajaran Umum. PEPERIKSAAN (60%) (40%) . KERJA KURSUS 3.Aktiviti kumpulan/individu .Kelas .Perkaitan antara bidang Pembelajaran dan pengajaran . 4.Topik .Bahan tersedia dan sumber alam .Strategi dan pendekatan .Bahan dan peralatan 8 • 5 Pengelolaan aktiviti • • Membuat pengelolaan mengendalikan aktiviti Melaksanakan aktiviti-aktiviti pembelajaran 3 6 Sumber pengajaran dan pembelajaran Konsep .Sumber komuniti Jenis bahan Pemilihan bahan Kesesuaian aktiviti JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN • 5 30 60 Pentaksiran 1. • • • • Perancangan pengajaran guru Persediaan rancangan mengajar Semester/ Tahun Mingguan Harian RPH ( slot pengajaran ) .

& Barbour.& Jenkins. (1990) A practical guide to early childhood curriculum 4th edition.F. M. An Introduction.A. Tadika Berkualiti. (1990) Early childhood education. (2004). Teaching Young Children: An Introduction to the Early Childhood Profession. Toronto: Merill Pub. (1995). Early childhood education today. (1989). (1995). NY: Allyn & Bacon. Rohaty Mohd. 2nd. Eliasom. Majzub & abu Bakar Nordin. Kuala Lumpur: PTS. C. Colombus: Merill Publishing. N. Pendidikan prasekolah. D. L. B.T. & Diffily. G. Rahman (2005). Prentice Hall.Rujukan Asas Bustam Kamri & Putri Zabariah Megat A. Puckett. Introduction to early childhood education. Petaling Jaya: Fajar Bakti. Morrison. C. Ed. PPK Rujukan Tambahan Brewer.Inc. NY: Thomson Delmar Learning. J. Pusat Perkembangan Kurikulum (1998) Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia. . Seefeldt.S.

Kesihatan Dan Keselamatan Kanakkanak (Child Physical. mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi mengenai perkembangan fizikal. mengurus dan melaksanakan aktiviti mengenai perkembangan fizikal. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. health practice and . kesihatan dan keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan mengenai perkembangan fizikal. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. Health dan Safety Development) PRA 3103 3(2+1) 60 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran 1. This course discusses the concept of children’s physical development including motor development. Persekitaran alam sekitar.Nama Kursus Perkembangan Fizikal. kesihatan dan keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah 2. membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta Sinopsis Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanakkanak termasuk perkembangan motor halus. penjagaan kesihatan kanak-kanak. kesihatan dan keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah 3. Mengenal pasti dan menjelaskan konsep yang berkaitan dengan perkembangan fizikal. kesihatan dan keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah 4. merancang.

Zat makanan yang diperlukan oleh kanak-kanak Makanan tidak berkhasiat Jam 4 4 • • .Kelas-kelas makanan . food and diets. . the cleanliness of the environment in inculcating a healthy and safe lifestyle and also sex education Tajuk 1. KANDUNGAN Teori Konsep Perkembangan Fizikal • Konsep Perkembangan Fizikal .Peringkat-peringkat perkembangan kemahiran melukis: Menconteng . eating ettiquette.Konsep pertumbuhan dan perkembangan fizikal . Perkembangan motor halus: kemahiran menulis dan melukis • Prasyarat kepada kemahiran menulis: .Kebolehan membuat lakaran asas (basic strokes).Persepsi abjad/nombor .bentuk terkawal . bentuk bermakna.Kordinasi mata-tangan.kasar .halus • Kaitan dengan teori-teori Perkembangan fizikal kanak. pergerakan corak terkawal .Orientasi kepada simbol yang tercetak . bentuk simbolik dan lukisan bermakna.Teori kematangan (Maturation theory) : Arnold Gesell.Makanan seimbang .Kebolehan memegang alat tulis. . Robert Havighurst . . . .Model motor persepsi (Perceptual motor model): Piaget 2.Aktiviti mengembangkan kemahiran melukis 2 3 Pemakanan • Konsep makanan dan amalan pemakanan .garisan terkawal .kanak seperti .safety.Perkembangan otot halus.Aktiviti mengembangkan motor halus Perkembangan kemahiran melukis .Konsep perkembangan motor: .

Amalan kebersihan prasekolah .Penyakit kulit .Menghidang .Denggi .Menu yang sesuai untuk kanak-kanak .Meningitis .Kepentingan kesihatan .Kesihatan fizikal dan kebersihan diri Kepentingan kecerdasan fizikal Kepentingan kebersihan diri • Cara-cara penjagaan kesihatan kanak-kanak: .Malaria .Demam panas .Beguk .Menceriakan bilik darjah.Taun .Menjaga kebersihan bilik darjah .• .Kebersihan penyediaan .Cirit birit . tempat awam termasuk penggunaan bilik air dan penjagaan tandas 3 5 Penyakit kanak-kanak dan pencegahan • Penyakit-penyakit yang biasa menyerang kanakkanak seperti: .Selsema .Penyakit kuku dan mulut .Campak .Jenis-jenis makanan tidak berkhasiat Penyediaan makanan .Adab makan 4 Persekitaran alam sekitar • Kebersihan Persekitaran Alam Sekitar .Penyakit mata .Rubella 6 • 6 Pencegahan dan rawatan 3 Penjagaan kesihatan kanak-kanak • Konsep kesihatan .

Pagar Kawasan prasekolah .Cahaya yang memancar .Pagar dan pintu prasekolah .Pengaliran udara ..Penjagaan gigi kanak-kanak .Jenis-jenis peralatan yang diguna pakai .Peralatan .Peranan ibu bapa .Imunisasi kanak-kanak .Susun atur bahan-bahan pembelajaran .Konsep .Susun atur perabut luar dan dalaman .Kutu rambut .Cacing . Bangunan dan kemudahan .Kawasan .Tempat menyimpan alat. 4 • 4 • • 8 Pendidikan Seksualiti Di Prasekolah • Pendidikan Seksualiti .Kepentingan .Peranan kanak-kanak .Peranan guru .Peranan pusat kesihatan • Masalah lain yang menggangu kesihatan kanakKanak .Bangunan dan kemudahan .Peredaran udara Peralatan prasekolah .Jenis-jenis bangunan yang sesuai .Pengawalan penyakit .Sistem pengaliran air di tandas.Pandangan Islam dan Barat tentang Pendidikan Seksualiti .Kerosakan gigi 7 Keselamatan di prasekolah • Keselamatan di prasekolah .Tahan karat .

kesedaran badan (melalui meniru pergerakan seperti Simon Says).Persepsi abjad/nombor . • Kemahiran motor-persepsi: .Pelindungan diri daripada penjenayahan seksual . .Kordinasi mata-tangan. berbuai.Aktiviti mengembangkan motor halus Perkembangan kemahiran melukis .Mengenali bahagian tubuh badan Penjagaan maruah diri . . melempar.Peringkat-peringkat perkembangan kemahiran melukis: Menconteng . . bergalop. permainan luar. meregang . pergerakan corak terkawal .berpusing.bentuk terkawal .Kepentingan penjagaan maruah diri dan keluarga .garisan terkawal . menangkap bola. • Mengajar kanak-kanak • Kemahiran motor asas (berjalan. bentuk simbolik dan lukisan bermakna. permaianan lasak. melompat.Aktiviti pendidikan seksualiti di prasekolah Jumlah 30 • Amali 1. skiping.Menjaga kehormatan diri sendiri dan orang lain. berguling. Perancangan Aktiviti Perkembangan Fizikal di Prasekolah • Merancang kandungan program perkembangan fizikal di prasekolah untuk permainan aktiviti fizikal. .Kebolehan memegang alat tulis.Memperkenalkan sentuhan selamat dan tak selamat . • Prasyarat kepada kemahiran menulis: . berlari.Perkembangan otot halus. .• Pengetahuan Fisiologi manusia .Orientasi kepada simbol yang tercetak . memanjat. .Kebolehan membuat lakaran asas (basic strokes).Aktiviti mengembangkan kemahiran melukis 2. Membuat kajian terhadap perkembangan motor halus kanak-kanak prasekolah.kesedaran masa (melalui pergerakan mengikut 8 6 • . menyepak mengelecek. . bentuk bermakna.

Adab makan 4.Kawasan . membuat refleksi • Menggunakan permainan luar untuk kemahiran motor kasar • Menggunakan alat-alat manipulatif untuk kemahiran motor halus (main bungkah. Motor persepsi selepas: Membincang.Menu yang sesuai untuk kanak-kanak .Penggunaan bilik air dan penjagaan tandas 5. Persekitaran alam sekitar • Menyediakan satu perancangan untuk Kebersihan Persekitaran Alam Sekitar . permainan lasak dan permainan luar. • Keselamatan di prasekolah .Bangunan dan kemudahan .Peralatan .Menghidang .Amalan kebersihan prasekolah . Keselamatan di prasekolah Melaksanakan satu projek mengenai dengan keselamatan kanak-kanak diprasekolah.Menceriakan bilik darjah.Kebersihan penyediaan . ritma).rentak.Pagar 6 4 4 . puzzle.kesedaran ruang (melalui penggunaan halangan ) • Menyediakan persekitaran yang selamat untuk aktiviti permainan fizikal. dll) • Menggunakan main pasir dan main air untuk kemahiran sensori 3. • Merancang aktiviti: sebelum : Memperkenalkan aktiviti semasa: Menggalakkan penggunaan kemahiran motor asas.Menjaga kebersihan bilik darjah . tempat awam termasuk . Pemakanan • Membuat Perancangan Penyediaan makanan kanak-kanak prasekolah yang merangkumi: . .

Ed.• Kawasan prasekolah . (2003) Teaching and learning in the early years.Mengenali bahagian tubuh badan 2 • • Penjagaan maruah diri .Pagar dan pintu prasekolah . J. Rujukan Tambahan .Jenis-jenis peralatan yang diguna pakai .Kepentingan penjagaan maruah diri dan keluarga .Peredaran udara Peralatan prasekolah .Kepentingan Pengetahuan Fisiologi manusia . et al (2000). . PA: Open University Press. Pendidikan Seksualiti Di Prasekolah • Pendidikan Seksualiti .Pelindungan diri daripada penjenayahan seksual .Jenis-jenis bangunan yang sesuai • • 6. (2002). Routledge-Falmer.Tempat menyimpan alat.NY: Thomson Delmar Learning David Whitebread. Bangunan dan kemudahan .Pandangan Islam dan Barat tentang Pendidikan Seksualiti . NY: Thomson Delmar Learning. & Bailey. C. R.Memperkenalkan sentuhan selamat dan tak selamat .Aktiviti pendidikan seksualiti di prasekolah Jumlah Jumlah Keseluruhan 30 60 Pentaksiran : Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% Doherty. Supporting Physical Development and Physical Education in Early Years.Menjaga kehormatan diri sendiri dan orang lain.Konsep .).Susun atur perabut luar dan dalaman . Health.Taylor & Francis Group Pub. (2002). Nutrition and Healthy in Early Education (2nd. Safety and Nutrition for the Young Child. Robertson. Safety.Susun atur bahan-bahan pembelajaran . L. Marotz.

the methods in teaching and learning language at preschool. 4. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan penafsiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. Merangkakan dan menjalankan cara penaksiran dan penilaian penguasaan bahasa serta tindakan susulan yang perlu diambil. Wetton. D. and also language activity in preschool education . factors of language development. Mengenal pasti faktor-faktor mempengaruhi perkembangan bahasa kanak-kanak dan kaedah pengajaran bahasa pertama da kedua 3. 2. Physical Education in the Early Years: Teaching. P. assessessment in childhood education.Sluss. (1997). Sinopsis Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. This course includes theory and the basics of children’s language learning. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. faktor-faktor perkembangan bahasa kanak-kanak. (2004). NY: Thomson Delmar Learning. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. Merancang dan mengaplikasikan aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah. NY: Routledge Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Children language development PRA 3104 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua 1. Menghuraikan kandungan teori dan asas perkembangan bahasa kanak-kanak. Supporting Play: Birth through Age Eight. J.

Fungsi Bahasa ( Functions): Halliday 6 . .Terbina dalam minda (Innateness): Chomsky Model Konstruktivis – .Kognitif (Cognition) : Piaget. KANDUNGAN JAM Asas Perkembangan bahasa • Konsep pemerolehan bahasa (Language acquistion) • Konsep perkembangan bahasa (Language development) • Konsep pembelajaran bahasa (Language learning) • Kaitan dengan teori-teori pemerolehan dan perkembangan bahasa: Model Behavioris .Pelaziman (Imitation): Skinner Model Nativis .TAJUK Teori 1.Interaksi Sosial (Social interaction) : Vygotsky. .

Persekitaran .Morfologi . guru) .Komuniti (ibu bapa.Fizikal (motor halus) . Perkembangan bahasa kanak-kanak prasekolah • • • Matlamat pembelajaran bahasa Perkembangan bahasa mengikut umur Peringkat perkembangan .Pengalaman bahasa melalui pendengaran .Writing skills . Kaedah Pengajaran dan pembelajaran bahasa peringkat prasekolah • Pengajaran Bahasa Pertama .Kecerdasan mental .Semantik .Persekitaran • 10 • 3.Pragmatik Faktor mempengaruhi perkembangan bahasa .Listening skills .Faktor mempengaruhi kemahiran mendengar dan bertutur .Fizikal (alat pendengaran) .Pengalaman melalui bacaan .Emosi • Faktor mempengaruhi kemahiran membaca .Pengalaman bahasa melalui pertuturan .Sintaksis . rakan. keluarga.Bahan bacaan .Reading skills .Speaking skills .2. jiran.Pembaca .Persekitaran Faktor mempengaruhi kemahiran menulis .Fonologi .Pengalaman melalui tulisan • • • 6 Pengajaran Bahasa Kedua Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua Technic and Teaching Approach .

Pengalaman bahasa melalui pendengaran .Pengalaman melalui bacaan .4. Kurikulum Perkembangan Bahasa dan Komunikasi Prasekolah Pengajaran Bahasa Melayu Prasekolah .Writing skills • Micro and Macro Teaching Penafsiran dan Penilaian Kemahiran Bahasa Prasekolah .Pengalaman bahasa melalui pertuturan .Kemahiran membaca .Reading skills .Speaking skills .Merekod .Planning to teach .pengayaan .Kemahiran bertutur .Listening skills .Listening skills .Instrumen penafsiran .Merancang Pengajaran .Konsep .Pengalaman melalui tulisan Pengajaran Bahasa Kedua Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua Technic and Teaching Approach .Kemahiran mendengar .Speaking skills .Tindakan susulan .Reading skills • • • . Kaedah Pengajaran dan pembelajaran bahasa peringkat prasekolah • Pengajaran Bahasa Pertama .pemulihan Jumlah Amali 30 10 8 1.Kemahiran menulis Pengajaran mikro dan makro Pengajaran Bahasa Inggeris .Cara penafsiran dan penilaian .

Writing skills 2.Merancang Pengajaran .Konsep .Kemahiran membaca .Tindakan susulan .Reading skills .Planning to teach .Rhymes ..pemulihan 3 Aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah Merancang dan melaksana Aktiviti • Sastera awal kanak-kanak . Kurikulum Perkembangan Bahasa dan Komunikasi Prasekolah Pengajaran Bahasa Melayu Prasekolah .teater .Penggunaan Big Book .Writing skills • Micro and Macro Teaching Penafsiran dan Penilaian Kemahiran Bahasa Prasekolah .pengayaan .Merekod .Lagu kanak-kanak • Permainan bahasa JUMLAH 10 10 30 .Kemahiran mendengar .Speaking skills .Cara penafsiran dan penilaian .Listening skills .Puisi kanak-kanak .Instrumen penafsiran .Bercerita .Kemahiran bertutur .boneka .Kemahiran menulis Pengajaran mikro dan makro Pengajaran Bahasa Inggeris .Story telling .

NY: Thomson Delmar Learning. Language Arts in Early Education. Third Edition Nelsen.Jumlah Keseluruhan Pentaksiran : Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% 60 Kementerian Pendidikan Malaysia. 4th ed. USA: Allyn & Bacon. Peak with Books: An Early Childhood Resoursce for Balanced Literacy.(1994) Assessment of young children. J. Early Childhood Experiences in Language Arts: Emerging Literacy. Growing Up With Literature. W. & Spenciner. J. Cohen. (2002). PPK. J. (2002). NY: Paul Chapman Educational Publishing Rujukan Tambahan Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Childrens’ cognitive development) PRA 3105 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada . New York: Longman Marianne Celce-Murcia (2001) Teaching English as a Second or Foreign Language. M. (2001).L. M. (2000).J. 3rd ed. R. (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. J. & Nelsen-Parish. R. Brewer.L. Introduction to Early Childhood EducationPreschool through Primary Grades.G. NY: Thomson Delmar Learning Whitehead. 7th ed. Developing Language & Literature for Young Children. (2002). Sowers. NY: Thomson Delmar Learning Sawyer. M. Machado. NY: Thomson Delmar Learning. (2004).A.

Kandungan Teori Perkembangan Kognitif kanak-kanak • Konsep kognitif • Pengertian kognitif • Teori-teori Perkembangan kognitif . Sinopsis Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. Mengenal pasti sumber asas-asas pembelajaran Matematik dan sains dengan konteks pengajaran dan pembelajaran di prasekolah 3. pembelajaran matematik di prasekolah.Jean Piaget . penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah.Vygotsky Jam 5 5 2. Menghuraikan teori-teori dan asas perkembangan kognitif kanak-kanak 2. Pembelajaran Awal Matematik di Prasekolah • Pengertian Matematik • Kepentingan pembelajaran Matematik • Prinsip-prinsip pembelajaran Matematik NCTM dan kaitan dengan pembelajaran Matematik oleh kanak-kanak prasekolah: Perkongsian/ keadilan . merancang aktiviti. Mengaplikasikan pelbagai kaedah pembelajaran Sains dan matematik di prasekolah 4. perancangan program sains. pembelajaran sains diprasekolah. the basic concepts of the teaching and learning of cognitive components especially early mathematics and early science in the process of teaching and learning preschoolers Tajuk 1. This course includes the theory and the basic of childrens’ cognitive development.Semester Hasil Pembelajaran Pertama/ Kedua 1. Merancang aktiviti pembelajaran dan pengajaran komponen kognitif iaitu matematik dan sains.

membanding dan membeza .berkomunikasi Perancangan Program Awal Sains di Prasekolah .Penyelesaian masalah (Problem solving) .memerhati .Menyediakan persekitaran yang selamat .(Equity) Kurikulum (Curriculum) Pengajaran (Teaching) Pembelajaran (Learning) Penaksiran (Assessment) .Sebab akibat/ penakulan (Reasoning) .Menggalakkan kanak-kanak berseronok dengan Sains .Gambaran (Representations) Pembelajaran Awal Sains di Prasekolah Pengertian Sains Kepentingan pembelajaran Sains Inkuiri dalam pembelajaran Sains Kemahiran Proses Sains .membuat ramalan . 2 6 3 . membuat refleksi 4 4.membuat inferens .mengelas .Mengajar kanak-kanak menjelajah dan menyiasat dengan selamat . Lima proses piawaian National Council Teaching Mathematic. (2000) (Five process standards – National Council Teaching Mathematics) dan kaitan dengan pembelajaran Matematik oleh kanak-kanak prasekolah: .Hubungan/ hubung kait (Connections) .Komunikasi (Communication) .  Sebelum : Memperkenalkan aktiviti  Semasa: Menggalakkan pemikiran saintifik dan kemahiran proses Sains  Selepas: Membincang. • • • • 5 5.Teknologi (Technology) 3.Merancang kandungan program Sains prasekolah .Mengajar konsep asas dan sikap sains o konservasi o menghormati benda hidup o menghormati persekitaran Merancang aktiviti Pembelajaran Awal Sains.mengukur dan menggunakan nombor .membuat eksperimen .

Komunikasi (Communication) . KPM) . Perbandingan dan diskriminasi . mengenal simbol .Gambaran (Representations) Kemahiran Matematik Prasekolah (berdasarkan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. • Konsep Intergrasi Awal Sains.Seriasi .Hubungan/ hubung kait (Connections) . 7 . • Kepentingan intergrasi Awal Sains • Mata pelajaran yang diintergrasikan Jumlah Amali Lima proses piawaian National Council Teaching Mathematic.Fasa III: Perkongsian Pengintergrasian pelajaran Awal Sains dengan aktiviti seharian. 5 2.Konsep ruang . main air 3 7. tolak . tumbuh-tumbuhan) dan Sains fizikal (fizik. membilang.Ramalan . Penggunaan pendekatan projek (Project approach) • Penggunaan pendekatan projek (Project approach) dalam memperkenalkan Sains biologi (manusia. haiwan. bumi dan alam semesta): . main pasir.6. 3 30 1.Pemerhatian.Fasa II: Pelaksanaan . kimia. 8 3.Pengelasan . (2000) (Five process standards – National Council Teaching Mathematics) dan kaitan dengan pembelajaran Matematik oleh kanak-kanak prasekolah: .Padanan satu dengan satu .Sebab akibat/ penakulan (Reasoning) .Penyelesaian masalah (Problem solving) .Pengukuran .Konsep nombor – mengetahui konsep nombor.Penyelesaian masalah Aktiviti-aktiviti Matematik • Aktiviti-aktiviti Matematik berhubung dengan kurikulum – main bongkah.Fasa I: Perancangan .Operasi nombor – operasi tambah.Konsep masa .

haiwan. NY: Thomson Delmar Learning. kimia.Fasa III: Perkongsian • Pengintergrasian pelajaran Sains dengan aktiviti harian. & Lind. Lind (2005).Menggalakkan kanak-kanak berseronok dengan Sains . (2002).Mengajar konsep asas dan sikap sains o konservasi o menghormati benda hidup o menghormati persekitaran Penggunaan pendekatan projek (Project approach) • Penggunaan pendekatan projek (Project approach) dalam memperkenalkan Sains biologi (manusia. (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Perancangan Program Awal Sains di Prasekolah . NY: Tomson Delmar Learning Kementerian Pendidikan Malaysia. Ny: Tomson Delmar Learning. PPK Rujukan Tambahan Martin D. Jumlah Jumlah Keseluruhan 5 5. . tumbuh-tumbuhan) dan Sains fizikal (fizik.Fasa I: Perancangan . bumi dan alam semesta): .• Mengintergrasikan pelajaran Matemaik dengan aktiviti seharian. Constructing Early childhood Science. Math & Science for Young Children.Menyediakan persekitaran yang selamat . (2001).Mengajar kanak-kanak menjelajah dan menyiasat dengan selamat . R. K. . • Mempertingkatkan pembelajaran Matematik 4. 5 30 60 Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% Rujukan Asas Charleeworth.Fasa II: Pelaksanaan .Merancang kandungan program Sains prasekolah . K. Exploring Science in Early childhood Education. J. Karen K.

(Creativitiy Development in Preschool Education) PRA3106 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu .Praire. (2002). K. Wellhousen. Outdoor Play Every Day: Innovative Play Concepts for Early Childhood. Science & Technology for Teaching Young Chiildren. NY: Tomson Delmar Learning. A. (2004). NY: Thomson Delmar Learning Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. Inquiry into Math. P.

Sinopsis Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. factors that encourages and hinders creativity. field of creativity in early childhood education and to assess creativity.Prasyarat Seemester Hasil Pembelajaran Tiada Pertama/Kedua 1. Menjelaskan kandungan ilmu mengenai kreativiti dan pembelajaran kanak-kanak 2. This course covers the theories of children’s creativity. 4. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. sosiodrama. seni bonekadan sastera kanakkanak. muzik dan pergerakan. Mengaplikasikan pelbagai pendekatan untuk menggalakkan kreativiti kanak-kanak prasekolah. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. processes of creativity and teaching approaches. Mengenalpasti faktor-faktor yang mengalakkan dan menghalang Kreativiti kanak-kanak. Berkebolehan untuk merancang dan menguruskan kreativiti kanak-kanak prasekolah. 3. Tajuk 1 Kandungan Teori Pengenalan kepada perkembangan kreativiti • • • • • Definisi Kreativiti Ciri Kreativiti Bahagian hemisfera otak Otak kiri Otak kanan Jam 8 Teori Pelbagai Kecerdasan • Teori Pelbagai Kecerdasan Gardner Proses kreativiti • Proses dan penghasilan • Pengalaman dan pengujian • Model Wallas Persediaan . faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti.

kayu • Kolaj Penilaian kreativiti tiga dimensi • Kesedaran reflektif dan perkembangan afektif • Kreatif dan imaginatif 6 .• Inkubasi Illuminasi Verifikasi Imaginasi berpandu dan kreativiti Persekitaran yang menggalakkan kreativiti Faktor-faktor yang menghalang kreativiti • Sumber manusia • Sumber fizikal • Persekitaran Pendekatan pengajaran • Bahan dan alatan • Penilaian 2 Seni visual Teori Perkembangan seni visual • Kognitif • Psikoanalitik • Persepsi • Kecerdasan visual ruang Amalan yang bersesuaian seni visual untuk kanakkanak • Tahap umur • Asas dan nilai seni visual • Bahan dan peralatan Peranan guru • Matlamat • Strategi pengajaran • Apresiasi seni Lukisan Cetakan dan tekapan Seni tiga dimensi • Membuat adunan doh • Membentuk dan mengukir doh.

menyanyi dan bergerak • Bermain alat musik Teori perkembangan muzik • Dalcroze • Orff • Kodaly • Kecerdasan muzik Aktiviti pergerakan kreatif • Mendengar dan bergerak Peranan Guru • Pemerhati dan pemudahcara • Merancang dan mengurus • Menyelia dan menilai 7 4 Sosiodrama • • Definisi Sosiodrama dalam perkembangan kanakkanak .Pemerhati dan pemudahcara .Permainan sosial .Amalan yang bersesuaian di kelas 3 • • 5 Seni Boneka Definisi Boneka Jenis boneka Boneka dan kanak-kanak Penggunaan seni boneka dalam kurikulum • Aktiviti 3 .Permainan sosio dramatik Peranan guru .Menyelia dan menilai Proses dan bahan .Merancang dan mengurus .3 Muzik dan Pergerakan Musik dan pergerakan dalam perperkembangan kanak-kanak • Mendengar.

Cetakan dan tekapan .Buku Besar 3 Jumlah 1 Amali Seni visual Menghasilkan kreativiti seni visual kanak-kanak berdasarkan Teori Perkembangan seni visual • Kognitif • Psikoanalitik • Persepsi • Kecerdasan visual ruang 30 7 Menghasilkan Lukisan .Teknik bercerita .Cerita dan kanak-kanak . kayu • Kolaj Penilaian kreativiti tiga dimensi • Kesedaran reflektif dan perkembangan afektif • Kreatif dan imaginatif .Seni tiga dimensi • Membuat adunan doh • Membentuk dan mengukir doh.• Rancangan mengajar Proses dan peralatan • Membina boneka mudah • Pentas • Props 6 Sastera awal kanak-kanak • Definisi • Persekitaran yang kondusif • Ruang bacaan • Pemilihan buku dan peralatan Aktiviti yang bersesuaian • Membaca • Teater membaca • Bercerita .

Amalan yang bersesuaian di kelas 6 5 • • 4. Sosiodrama • • Definisi Sosiodrama dalam perkembangan kanakkanak .2.Permainan sosio dramatik Peranan guru .Pemerhati dan pemudahcara .Permainan sosial . menyanyi dan bergerak • Bermain alat muzik • Mengakplikasikan teori perkembangan muzik dalam pengajaran dan pembelajaran Teori Orff Dalcroze Kodally • Aktiviti-aktiviti pergerakan kreatif bertema berdasarkan elemen-elemen muzik lirik melodi rangkai lagu bebas Peranan Guru • Pemerhati dan pemudahcara • Merancang dan mengurus • Menyelia dan menilai 6 3.Merancang dan mengurus . Muzik dan Pergerakan Muzik dan pergerakan dalam perperkembangan kanak-kanak • Mendengar. Seni Boneka Penggunaan seni boneka dalam kurikulum • Aktiviti • Rancangan mengajar Proses dan peralatan .Menyelia dan menilai Proses dan bahan .

R.• • • 5. Membina boneka mudah Pentas Props Sastera awal kanak-kanak Melaksanakan aktiviti-aktiviti sastera awal kanakkanak • Membaca • Teater membaca • Bercerita . Creative Activcities for Young Children. 4th ed. 2nd. R. (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Ed. L. T. Enriching the Curriculum with Art Experiences. (2002). B. Art and Creative Development for Young Children.Cerita dan kanak-kanak . W.Buku Besar Jumlah Jumlah Keseluruhan 6 30 60 Pentaksiran Rujukan Asas Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% Isbell. (2002). Creativitiy and the Arts with Young Children. (2003). M. J. & Raines.Teknik bercerita . (2002). Thomson Delmar Learning Schirrmacher. NY: Thomson Delmar Learning Kementerian Pendidikan Malaysia. (2001). 7th ed. M. NY: Thomson Delmar Learning Mayesky. NY. PPK Rujukan Tambahan Libby. Growing Artists: Teaching Art to Young Children. S. NY: Thomson Delmar Learning . NY: Thomson Delmar Learning Koster.

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( PRA 3107 3 (3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. pengurusan dan aktiviti. understanding and managing children’s emotions. Sinopsis Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. and also to manage the concept of loving in the teaching and learning in preschools. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian serta pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. the management and activities. to develop confidence to face challenges in everyday life. Pengenalan kepada perkembangan sosial Pengenalan . Tajuk Kandungan Jam 4 1. Menjelaskan teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak 2. development of sosial skills and prosocial behaviors. This course covers the theory and the basics of social and emotional development of children. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. Menghuraikan peringkat perkembangan sosial dan emosi kanakkanak 3. Menggunakan pertimbangan sendiri tentang pendekatan dan teknik pengurusan tingkah laku kanak-kanak 4. Mengurus aktiviti perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak berlandaskan konsep penyayang.

Pergantungan berlebihan .proaktif Tingkah laku negatif .Destruktif . Perkembangan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial Konsep sosialisasi • Peniruan • Model • • • • Perkembangan kecekapan sosial kanak-kanak Interaksi rakan sebaya Pembentukan hubungan persabahatan Pengaruh jantina Kesedaran ras dan budaya Sensitiviti terhadap orang-orang kurang upaya 6 • 3.ingin tahu .Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( • Konsep perkembangan sosial • Teori-teori perkembangan sosial o Teori Perkembangan social Erikson o Pandangan behavioris: Peniruan dan modelling (Bandura) o Pandangan konstruktivis: Kognisi sosial (Piaget. Menggalakkan tingkah laku prososial • konsep tingkah laku prososial • jenis-jenis tingkah laku prososial • cara-cara menggalakkan tingkah laku prososial Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak Jenis-jenis tingkah laku Tingkah laku positif . 4 . Vygotsky) 2.Pengunduran diri dll 4 4.Disruptif .Kebimbangan .cepat belajar .

berhemah semasa berkomunikasi. dll 4 • Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi: bersopan. 5 . bekerjasama. bertimbang rasa. Memahami dan mengurus emosi sendiri • Cara-cara mengesan emosi • Mengenali emosi sendiri • Menguruskan emosi sendiri • Memupuk emosi yang positif Membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian • Membina kemahiran berfikir untuk 4 8. keperluan orang lain. perasaan dan pandangan orang lain: batas hubungan antara diri dengan orang lain.Konsep IQ dan EQ .Konsep emosi . bertolak ansur.Jenis-jenis emosi .Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( Cara-cara mengatasi tingkahlaku kanak-kanak berdasarkan 4 model tingkahlaku Assertive discipline Model Glasser Model Ginott Model Dreikurs 5. Membina kemahiran sosial • Memahami keperluan.Aktiviti yang menarik . perasaan orang lain. Perkembangan emosi kanak-kanak • Perkembangan emosi .Bahan bantu mengajar • 7. 6. menghormati hak orang lain dll.Mengenal emosi dan kesannya kepada kanakkanak 7 • Kecerdasan emosi .Kompetensi Kecerdasan emosi Perancangan aktiviti perkembangan emosi .

& L. Slavin. (1996) Introduction to Early Childhood Education NY:Delmar Thomson. 1989.. Shefatya. Pengurusan penyayang dalam Pengajaran dan Pembelajaran Konsep penyayang Amalan budaya penyayang Peranan guru penyayang Fasilitator Instruktur Penyediaan permainan Pengurus Pemerhati Penilai Perancang Reflektif Jumlah 7 45 Pentaksiran Rujukan Asas Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% Eassa. N. S. . Gaithersburg. J. Smilansky. NY: Tomson Delmar Learning Kementerian Pendidikan Malaysia. Introduction to early childhood education.A. & N. Facilitating play: A medium for promoting cognitive. E..Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( menyelesaikan masalah • Menggunakan pelbagai cara komunikasi untuk menyelesaikan masalah 9. Gartrell. (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. 1990. NY: Allyn & Bacon. R. socioemotional. Karweit. D. Boston: Allyn & Bacon. and academic development in young children. MD: Psycho-social & Educational Publications. (1995). Effective programs for students at-risk.(2004). eds. The Power of Guidance: Teaching SocialEmotional Skill in Early Childhood Classroom. Madden. PPK Rujukan Tambahan Brewer.

theories on moral development. 4 Mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam mengurus kurikulum. This course covers the concept of sprititual and moral through the Islamic perspective and other religions. management of curriculum.Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. and spiritual and moral development activities as well its . Pengurusan Pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai Perkembangan Kerohanian dan Moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti penaksirannya turut diberi pendedahan. Mengkaji dan mengenal pasti kurikulum kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. 2. Sprititual and moral development for preschool PRA 3108 3 (3+0 ) 45 jam Tiada Pertama/Kedua 1. Merancang pengurusan pelaksanaan nilai-nilai Perkembangan Kerohanian dan Moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan . 3. Menjelaskan konsep dan amalan kerohanian dan moral menurut Islam dan agama lain. teori perkembangan moral. SINOPSIS Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. pengajaran dan pusat pembelajaran perkembangan kerohanian dan moral . pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. identification of Islamic Education and Moral curriculum.

Ketatanegaraan .Keimanan .Pandangan Imam Al-Ghazali 8 Kandungan dan Hasil Pembelajaran Pendidikan Islam Prasekolah • Akidah : Rukun iman . Management of teaching and implimentation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of the component Tajuk 1 Kandungan Pengenalan kepada kerohanian • • Konsep kerohanian Pandangan mengikut agama-agama: .Kemasyarakatan Penerapan Kerohanian melalui: .Seksyen 50(1) Pengajaran Agama Islam Fokus Pendidikan Islam .Menyediakan bahan .Kristian .Konsep .Buddha .Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( learning centre.Nas Al-Hadith .Kemahiran .Hindu Akta Pendidikan 1996 .Merancang aktiviti .Ilmu .Amali .Kemanusiaan .Pandangan Saidina Omar .Nas Al-Quran .Pembudayaan Jam • • 4 • 2 • • • • • Kurikulum Pendidikan Islam prasekolah Pengenalan Falsafah Matlamat Objektif Kepentingan Pendidikan Islam pada peringkat awal kanak-kanak .Islam .

Konsep .Konsep . Kohlberg 2 • • • 3 4 Pembentukan perkembangan kerohanian dan moral peringkat awal kanak-kanak Menggunakan cerita • Permainan sosial (mempraktikkan kemahiran sosial: bekerjasama.Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( .Menyediakan bahan . hormat-menghormati dll) Main peranan (masalah atau dilema sosial) Pemerhatian Latihan amali Hafazan Tunjuk cara 8 .Menyediakan bahan .Menyediakan bahan .Pelaksanaan aktiviti Bahasa Arab Al-Quran dan tulisan jawi: .Pelaksanaan aktiviti Akhlak: .Konsep .Merancang aktiviti .Pelaksanaan aktiviti Sirah: Sirah Rasulullah .Pelaksanaan aktiviti Pengenalan kepada perkembangan moral Konsep perkembangan moral Teori-teori perkembangan moral: Piaget.Menyediakan bahan .Merancang aktiviti .Merancang aktiviti . bertoleransi.Pelaksanaan aktiviti • Ibadah: Rukun Islam .Merancang aktiviti .

Memupuk semangat keberanian .Mengamalkan sikap berdikari .Menjaga kehormatan diri .Menunjukkan sikap kasih sayang terhadap keluarga . Kementerian Pelajaran Malaysia): .Hormat dan taat kepada anggota keluarga .Aktiviti Individu • Nilai Berkaitan perkembangan diri (berdasarkan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. • Nilai berkaitan dengan diri dan keluarga .Mengamalkan sifat rajin .Memupuk kasih sayang .Memupuk sikap sabar 10 5.Memupuk kejiranan .Menyatakan bahawa manusia adalah ciptaan Tuhan .Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( Perbualan Penjelajahan Soal jawab Lawatan Lakonan Puisi Nasyid ICT 5 Pengurusan Kurikulum Perkembangan Kerohanian dan moral Pusat Pembelajaran Perkembangan Kerohanian dan Moral Peralatan Susun atur Pengajaran kerohanian dan moral • Pengelolaan Pengajaran dan Pembelajaran .Menjaga kebersihan fizikal dan mental .Bertanggungjawab terhadap keluarga 8 .Memupuk sikap berdisiplin .Berlaku adil .Memupuk sikap baik hati .Aktiviti Kumpulan .Aktiviti Kelas .

Patuh kepada peraturan dan undangundang .hafazan surah dan doa Senarai semak Pelaporan 5 JUMLAH Pentaksiran Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% 45 .Mengekalkan keamanan dan perpaduan 6 Penaksiran perkembangan kerohanian dan moral Pelaksanaan .Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi .Hormat dan setia kepada raja.Menjaga kebersihan dan keindahan persekitaran .amali .Hormat dan menghormati .Cintakan Negara .Menyayangi alam sekitar • Nilai berkaitan dengan diri dan negara .Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( • Nilai berkaitan dengan diri dan masyarakat .hasil kerja .pemerhatian .Bertolak ansur dalam masyarakat • Nilai berkaitan dengan diri dengan alam sekitar . pemimpin dan negara .

Falsafah rukun Islam. Cetakan Kedua. (1994).Developing the Whole Child: The Importance of the Emotional. S. E. E. Kementerian Pendidikan Malaysia. Huraian sukatan pendidikan Islam KBSR. Understanding Ethics in Early Care and Education. Teaching Goodness: Engaging the Moral and Academic Promise of Young Children. R. (2001). PPK Rujukan Tambahan Daly. R. Buku teks pendidikan Islam sekolah rendah. & Balamore. . & Daly. (2004). NJ: Prentice Hall.Nama Kursus Rujukan Asas Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( Baptiste. Nucci. Singapura : Pustaka Nasional. Goodman. J. (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.M. (2004). NY: Edwin Mellen Press Devries. (2002). Moral and Spiritual in Early Years Education and Care. C. N. NJ: Prentice Hall. Kementerian Pendidikan Malaysia. & Zan. M. Social. Budiman Radhi (1983). Moral Classrooms. Moral Children: Creating a Constructivist atmosphere in Early Education. Education in the Moral Domain. NY: Allyn & Bacon. U.NY: Cambridge University Press. B. P. Kementerian Pendidikan Malaysia. L.

Sinopsis Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kepada kecacatan yang berlaku.sebagai seorang guru. the classification of special needs children. 2 Mengenal pasti ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas bagi membolehkan tindakan selanjutnya dapat diambil terutama semasa kanak-kanak tersebut berada di prasekolah. This course discuss the needs of children with the special needs at preschool. 3 Merancang dan menguruskan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan perbezaan individu dan cara melayani kanak-kanak berkeperluan khas di prasekolah. akauntabiliti integriti. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas dan ciri-cirinya. charaestiristics. Beside that it will also discuss the reason due to the disability . strategies and metahodology in teaching and learning of the specials needs and .Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Chidren With Special Needs) PRA 3109 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua 1 Mengenal pasti jenis-jenis kanak-kanak berkeperluan khas. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang boleh digunakan untuk kanak-kanak berkeperluan khas. 4 mempamerkan komitment kepada kecemerlangan.

individual differeantiations Tajuk Teori 1. 8 3. 9 . Kandungan Jam Pengenalan Pendidikan Khas Definisi dan konsep pendidikan khas Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Khas Visi Pendidikan Khas Misi Pendidikan Khas Akta Pendidikan Akta Pendidikan Khas Isu-isu pendidikan Khas Klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas Kanak-kanak berkeperluan khas Kurang upaya pendengaran Kurang upaya penglihatan Kurang upaya pertuturan Kurang upaya mental Kurang upaya fizikal Kurang upaya pembelajaran Gangguan emosi dan tingkah laku Pintar cerdas Jenis kanak-kanak berkeperluan khas dan cirinya Ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas Autisma Down Syndrome Disleksia Cerebral Palsy (spastik) Pemulihan Masalah Penglihatan Masalah Pendengaran Masalah Pertuturan Masalah Kesihatan Gangguan Emosi Terencat Akal Pintar Cerdas  ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder) 5 2.

Faktor penyebab kecacatan Sebelum kelahiran Semasa kelahiran Selepas kelahiran Implikasi kecacatan 3 5 Perbezaan individu Ciri-ciri Emosi Fizikal Kognitif Sosial Melayani perbezaan individu Masalah awalan kanak-kanak berkeperluan khas Bacaan Tulisan Awal nombor Aktiviti bantu murid 5 Jumlah Amali 1 Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam Pendidikan Khas Konsep Jenis strategi Jenis pendekatan Induktif Eklektif Tematik Masteri Koperatif Kolaboratif Instruktional Projek 30 10 10 2. Kaedah dan teknik mengajar Kaedah dan teknik Kumpulan Individu .4.

(2005). Boston: Pearson Education. Belmont. . R. Pengajaran Komponen-komponen Prasekolah Kanak-kanak Berkeperluan Khas • Komponen Perkembangan bahasa dan komunikasi bentuk kandungan penggunaan • Perkembangan Fizikal Psikomotor deria Komponen • Komponen Perkembangan sosio-emosi pembentukan sosialisasi hubungan interpersonal dan intrapersonal pembentukan emosi • Perkembangan Kognitif tahap kecerdasan Komponen 10 • Komponen Perkembangan Kerohanian dan Moral • Komponen Perkembangan Kreativiti dan Estetika Jumlah Jumlah Keseluruhan Pentaksiran Rujukan Asas Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% 30 60 Friend. Special Education in Contemporary Society: An Introuction to Exceptionality. Special Education: Contemporary Perspectives for School Professional. Gargiulo.Tunjukcara Simulasi Bercerita Bermain Projek Pengajaran berpasukan 3. M. Inc. CA: Wadsworth/ Thomson Learning. (2003).

Exception Children: Introduction to Special education. Menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan untuk menubuhkan pusat pendidikan awal kanak-kanak. Kuala Lumpur. Mengenal pasti garis panduan dan peraturan keselamatan dan kesihatan pusat prasekolah. D. NJ: Merrill Prentice Hall. (2003). W. Boston: Allyn and Bacon.Pusat Perkembangan Kurikulum (2003) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Upper Saddle River. Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) PRA 3110 3 (2+1) 45 Jam Tiada Pertama/Kedua 1. SINOPSIS Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan . & Kauffman (2003). Heward. Merancang dan mengurus kesesuaian ruang dan peralatan yang sesuai untuk bahagian dalam dan luar prasekolah. Merangkakan pelan bahagian dalam dan bahagian luar prasekolah mengikut prinsip dan membuat justifikasi. 2. 4. Exceptional Children: An Introduction to special Education. 3. Dewan Bahasa dan Pustaka Rujukan Tambahan Hallahan.

Students are exposed to the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools Tajuk Teori 1. Kandungan Jam Perancangan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Perancangan • Konsep • Prinsip • Rasional • Objektif Falsafah Merancang • Kepuasan • Optimun • Adaptasi • Kekuatan Penulisan Kertas Kerja Penubuhan Prasekolah • Format kertas kerja .Individu 4 5 2.kemahiran pelajar merancang. build and manage preschool education centres. Penubuhan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Perancangan Program dan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak . This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning.Organisasi . Pelajar juga merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah. menubuh dan mengurus pusat pendidikan prasekolah.

Kerajaan Tempatan Peralatan dan sumber • Kriteria penubuhan .- - Langkah-langkah perancangan Menentukan matlamat dan objektif Tinjauan kebolehbinaan Infrastruktur kawasan .Keceriaan Kebersihan alam sekitar • Melakar Pelan Prasekolah .lain-lain aspek yang relevan  - Bahagian luar alatan permainan sesuai tempat main pasir dan air pondok kebun/ lanskap susun letak dan susun atur dengan mengambil kira faktor keselamatan lain-lain aspek yang relevan 5 3.Pelan lantai • Bahagian dalam . lokasi.Bilik sakit .Stor .Tandas . ruang.Bomba .keluasan.Jabatan Pelajaran Negeri . persekitaran Bangunan Kewangan Organisasi pengurusan Peraturan dan undang-undang .Keselamatan .Bilik pentadbiran .Keselesaan .Kemudahan asas .Ruang makan . Perancangan Aktiviti Pendidikan Prasekolah .Susun atur perabot .Konsep .Pusat / ruang pembelajaran .

• Refleksi guru 4.Makanan .semasa • Penyediaan buku stok pembelian dan penerimaan .Yuran masuk .Perancangan mengajar • Senarai semak tugas-tugas harian guru • Menyediakan matlamat dan objektif khusus • Merancang jadual dan rutin harian: .insuran • Merancang kewangan prasekolah .Penilaian & bersurai • Perancangan penilaian .Makan / minum pagi . senarai semak dll.Merancang waktu aktiviti .Alat-alat penilaian spt.stok pembelian .Informal & berterusan . • • • • • • Pengurusan Perkhidmatan Makanan Perancangan perkhidmatan makanan Peruntukan dan bantuan kewangan Kemudahan penyediaan makanan Mengelakkan keracunan makanan Perancangan menu makanan Menghidang dan menyediakan makanan 4 5.Rehat .Kerja kumpulan . Pengurusan Kewangan Pusat Prasekolah • Pemerolehan kewangan .Bahan pembelajaran .pinjaman • Mengawal dan membelanjakan kewangan .Bantuan kerajaan .sebelum penubuhan .stok bahan basah dan kering 5 .Peralatan perabot .Derma .Aktiviti luar .Bantuan swasta/ syarikat .Ketibaan murid .

Keselamatan kanak-kanak di pusat prasekolah (normal dan berkeperluan khas) .l 6.Pendidikan kesihatan • Keselamatan kanak-kanak .Keselamatan ketibaan dan kepulangan kanak-kanak.Peralatan (Perabot dan pearalatan permainan luar dan dalam) .Penyimpanan rekod kesihatan kanakkanak .Merancang keselamatan luar dan dalam Prasekolah .Rehat dan tidur .Latihan penggunaan tandas .Penderaan kanak-kanak . 3 7.Pengurusan bilik darjah (cahaya dan peredaran udara) .Pengurusan kanak-kanak sakit . Pengurusan Kesihatan dan keselamatan • Merancang persekitaran yang sihat . Pengukuhan Mengambil perhatian Tidak mempedulikan Time-out Mengelakkan Mengalih-arah Mengawal Perbincangan Menyelesaikan masalah Shaping Modifikasi tingkah laku Memberi token Masa dan perhatian khusus 4 Jumlah Amali 30 . Pengurusan Kanak-kanak di dalam kelas Prasekolah.

Stor .1.Bilik pentadbiran .Merancang waktu aktiviti .lain-lain aspek yang relevan 10  3.Keceriaan • Kebersihan alam sekitar Melakar Pelan Prasekolah:i • Bahagian dalam .Individu 4 2.Tandas .Pusat / ruang pembelajaran .Ketibaan murid .Ruang makan .Kerja kumpulan 6 .Susun atur perabot .Keselesaan . Penubuhan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Membuat Perancangan Program dan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak berdasarkan kepada Kriteria penubuhan .Kemudahan asas . Penulisan Kertas Kerja Penubuhan Prasekolah • Format kertas kerja .Keselamatan .Organisasi . Bahagian luar alatan permainan sesuai tempat main pasir dan air pondok kebun/ lanskap susun letak dan susun atur dengan mengambil kira faktor keselamatan lain-lain aspek yang relevan Perancangan Aktiviti Pendidikan Prasekolah Perancangan mengajar • Senarai semak tugas-tugas harian guru • Menyediakan matlamat dan objektif khusus • Merancang jadual dan rutin harian: .Konsep .Bilik sakit .

Bahan pembelajaran .• . United States: Prentice Hall.Aktiviti luar .Peralatan perabot . Columbus : Merrill Pub. Taylor.Derma .Makan / minum pagi .J. Verna (1997). Pengurusan Perkhidmatan Makanan • Kemudahan penyediaan makanan • Perancangan menu makanan • Menghidang dan menyediakan makanan Pengurusan Kewangan Pusat Prasekolah • Pemerolehan kewangan .Bantuan swasta/ syarikat .pinjaman • Mengawal dan membelanjakan kewangan . Rahman .stok bahan basah dan kering Jumlah Jumlah Keseluruhan 5 5 5 30 60 Pentaksiran Rujukan Asas Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% Bustam Kamri & Petri Zabariah Megat A. (1989).(2005).sebelum penubuhan .Alat-alat penilaian spt. senarai semak dll.Yuran masuk .Penilaian & bersurai Perancangan penilaian .semasa • Penyediaan buku stok pembelian dan penerimaan .Inc.Informal & berterusan .Rehat . . Kuala Lumpur: PTS Hilderbrand. Tadika Berkualiti. Management of Child Development Centres.Makanan .stok pembelian . 4.insuran • Merancang kewangan prasekolah . B.Bantuan kerajaan . Early Childhood Program Management.

objektif. perancangan penaksiran dan penilaian kanak-kanak. 2. NY: Delmar Thomson Learning Crowther. M.L. Second ed. penganalisisan. P. penyimpanan. Merancang. the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the . mengurus dan melaksanakan penaksiran dan penilaian kanak-kanak prasekolah. (2003) Teaching Young Chidren : An Introduction. Creating Effective Learning Environments. (2004). & Wellhousen. WA :Western Washington University. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. Menjelaskan konsep. melaksanakan perekodan. kepentingan dan prinsip-prinsip penaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. I.Administration of for Young Children. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK BAHASA PENGANTAR PRASYARAT SEMESTER Hasil Pembelajaran Penaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak Assessment and evaluation of children performance PRA 3111 3(3+0) 45 jam BAHASA MELAYU Tiada Pertama/ kedua 1. (2000). K. objektif dan prinsip-prinsip penaksiran dan penilaian perkembangan kanak-kanak. NY : Thomson Delmar Learning Henninger. 3. Mengaplikasikan pelbagai kaedah dalam menyediakan laporan penaksiran dan penilaian kanak-kanak 4. Mengunakan pertimbangan sendiri dalam melaksanakan teknikteknik penaksiran dan penilaian mengikut proses. SINOPSIS Kursus ini meliputi konsep. build and manage preschool education centres.Rujukan Tambahan Click. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak.

TAJUK 1. KANDUNGAN Pengenalan Penaksiran dan Penilaian Perkembangan Kanak-Kanak • Konsep penaksiran autentik (Authentic assessment). • Objektif • Kepentingan • Prinsip-prinsip Perancangan penaksiran dan penilaian kanak-kanak •Mengenal pasti kanak-kanak •Menentukan kaedah pentaksrian •Menentukan kemahiran/apa yang hendak dikesan/ diperhatikan •Menentukan masa dan tempat penilaian dibuat Pengumpulan data • Pemerhatian tingkah laku • Pemerhatian perbualan • Penilaian hasil kerja • Rakaman – gambar. disket Penganalisisan data • Membaca dan meneliti maklumat JAM 5 2. audio • Temubual dengan pelbagai pihak • Perbincangan dengan ibu bapa • Penilaian melalui rekod-rekod peribadi (rekod kesihatan. 6 4. 5 6. 5 3. dll) Penilaian melalui ujian saringan Perekodan penilaian • Senarai semak • Rekod anekdot • Rekod berterusan • Rekod dengan alat-alat elektronik (kamera digital. video. 5 .preschools. kamera video ) Penyimpanan data • Portfolio kanak-kanak • Rekod perkembangan kanak-kanak • Rekod peribadi kanak-kanak • Rekod dalam bentuk CD. 5 5.

NY: Thomson Delmar Learning 5.4th ed. B. 4 45 PENILAIAN : RUJUKAN ASAS Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% 1. D. Gullo. Understanding Assessment and Evaluation in Early Childhood Education. W. R. 2. C. Bentzen. 4th ed. F. (2004). Wortham. C. Measuring Performance: Early Childhood. (2001). Early Childhood Assessment.Lidz. NY: Prentice Hall RUJUKAN TAMBAHAN 3. (2004).• • • 7. S. NY: Thomson Delmar Learning 4. NY: Thomson Delmar Learning . carta dll) 5 8 Tindakan susulan • Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan kanakkanak • Merancang aktiviti pengukuhan • Melaksanakan aktiviti susulan Etika Penaksiran • Garis panduan membuat penaksiran • Peranan dan tanggungjawab guru-guru prasekolah sebagai etika penaksiran Jumlah 5 9. Assessment in Early Childhod Education. NJ: John Wiley & Son Inc. Pelaporan • • • Membuat analisis Membuat ulasan Membuat inferen Membuat laporan (guna borang-borang tertentu) Mengemaskinikan rekod-rekod kemajuan kanakkanak Menghasilkan data dalam bentuk grafik (graf. (2001). Seeing Young Children: A Guide to Observing and Recording Behavior. (2002). S. Elliott.

3.Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat. TAJUK KANDUNGAN Jam . matlamat. This course covers the theories and perspecttive.community and educational institutions also the improvement of teacher professionalisme . aims.dan komuniti. values and customs. komuniti dan institusi pendidikan. 4. hubungan keluarga. family relationship. nilai dan budaya. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. behaviors and children’s dicipline.Merancang dan mengurus program perkhidmatan pendidikan awal kanak-kanak di prasekolah SINOPSIS Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif.Menjelaskan peranan keluarga dan kanak-kanak 2. Ia juga menekankan tentang pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. improving family excellence.NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK BAHASA PENGANTAR PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN Penglibatan Keluarga Dalam Pendidikan Prasekolah Parents involvement in preschool education PRA3112 3(3+0) 45 jam BAHASA MELAYU Tiada Pertama/ kedua 1. peningatan kecemerlangan kekeluargaan.Menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan dengan ibu bapa.

Peralatan dan keselamatan .Pendidikan nilai.Konflik matlamat dan nilai .Definisi autonomi .Definisi keluarga .Perbezaan budaya dan nilai .Menangani isu pengawalan .Perkembangan konflik .Perkembangan prososial 6 4 • • 3.Aplikasi penyelesaian konfliks Pembentuk nilai budaya . nilai dan budaya • Keluarga . Matlamat.Aplikasi inisiatif kanak-kanak Kendiri . Persekitaran keluarga • Persekitaran pengasuhan .Definisi sangkutan .Menangani pengekalan Initiatif .Ruang dalam dan luar .Perubahan bentuk keluarga masa kini Hubungan matlamat dan budaya mendidik anak .Definisi kendiri .Kerenah dan sangkutan .1 Teoritikal perspektif Mengenai Keluarga • Sangkutan .Peranan persekitaran .Aplikasi kendiri kanak-kanak • 4 • • 2.Fungsi utama keluarga . moral dan agama .Proses membuat keputusan .Ciri pembentukan sangkutan Autonomi .Institusi taman asuhan .Persekitaran peningkatan kendiri .

Deraan dan ganjaran 4 • 5.Langkah mengatasi Disiplin dan tingkahlaku yang tidak diterima .Diri sendiri .Pendekatan pengurangan ketakutan .Hubungan kakitangan dan keluarga .Nisbah kanak-kanak dan orang dewasa .• Kualiti pengasuhan .Jenis tingkahlaku yang tidak diterima . Melayani Perasaan • Perasaan .Saiz kumpulan .Autoritatif • .Berkumpulan 6 6 • • 6.Penderitaan senyap dan terbuka Pendekatan ibu bapa .Orang lain .Memahami perasaan Ekpresi perasaan .Perasaan yang positif .Langkah mengatasi .Kelayakan Keluarga sebagai sumber sokongan . Penyelesaian konflik • Penyelesaian konflik -Arahan terus .Panduan disiplin .Autoritarian .Sendirian .Berpasangan .Definisi perasaan . Pembentukan Displin kanak-kanak • Disiplin dan kanak-kanak .Penglibatan keluarga \ .Indulgent .Sumbangan keluarga • 4.Berkongsi Adaptasi perasaan .Jenis tingkahlaku yang melanggar disiplin .

Indifferent • Penyelesaian konflik kanak-kanak .Jenis .Proses penyelesaian masalah 7.Impak Perluasan pembelajaran . Hubungan guru dan keluarga • Komunikasi .Penerimaan • 4 • • 8.Keperluan .Maklum balas 5 6 • • .Penyelesaian masalah dan perkembangan kognitif . Kecemerlangan keluarga • Motivasi -Tekanan -Harapan -Unsur luaran Role model -Diri -Keluarga I-dola Persekitaran -Keluarga -Komuniti Institusi Pendidikan khas .Struktur masalah .Perlaksanaan ..Perancangan .Keunikan dan potensi .Bersemuka .Bertulis .Teknologi Aktiviti penglibatan .Keperluan .

Couchenour. (2004). & Saracho. Perkhidmatan -Kepakaran perkhidmatan -Kemudahan kewangan -Peralatan kewangan b Kolaborasi . B. NY: Thomson Delmar Learning RUJUKAN TAMBAHAN 3. Mena-Gonzalez. NY: Thomson Delmar Learning 2. School and Communities: Together for Young Children. Families. School. 2nd. Communities. NY: Prentice Hall.Pertukaran maklumat . 3rd ed. a. J. O. N. N. Family. (2001). M. Ed. Child. O. (2001). NY: Thomson Delmar Learning . L. And Schools: Contemporary Perspectives in Early Childhood Education.Sumbangan perkhidmatan . R. Saracho.. The Child in the Family and Community. 4.Keharmonian Jumlah 45 PENILAIAN : RUJUKAN ASAS Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% 1. Spodek.Epstein. Sumbangan komuniti dan keluarga. & Chrisman. Family and community Partnership: Preparing Educators and Improving Schools. Berns. 5. Community: Socialization and Support. D. (2003). (Eds) (2005) Contemporary Perspectives On Families. School. CL: Westview Press. J.9. K.

safety and diet. Menterjemahkan kandungan kod etika perlakuan guru prasekolah secara umum dan spesifik. Kursus ini juga membincangkan kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. 3.NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK BAHASA PENGANTAR PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN Kualiti Pendidik Prasekolah Preschool Teacher Quality PRA 3114 3 (3+0) 45 Jam BAHASA MELAYU Tiada Pertama/ Kedua 1. Menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk usaha-usaha menangani pelbagai isu dalam pendidikan prasekolah. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management . 4. Emphasis is given on the . 2. keselamatan dan pemakanan. SINOPSIS Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. management of health. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah disamping konsep kepimpinan dan perwatakan. efficient relationship. Menjelaskan konsep profesionalisme dalam pendidikan awal kanak-kanak. kecekapan hubungan. Mengenal pasti konsep pertolongan cemas dan jenis-jenis bantuan serta rawatan yang sesuai untuk kanak-kanak prasekolah. pengurusan kesihatan.

menyediakan kemudahan yang sewajarnya untuk pendidikan kanak-kanak - Pengurusan kewangan (fiscal management) .Rancangan Perkembangan staf untuk membina bakat .cermat menggunakan sumber kewangan .mengekalkan pekerja yang cekap . TAJUK 1.tahu bila hendak buat penyelarasan bajet .Belajar sepanjang hayat .menyediakan/menggaji pekerja yang berpotensi tinggi / berkelayakan .Definisi .memantau keupayaan guru/pembantu .memantau perbelanjaan .menjalankan pengurusan tadika berdasarkan garis panduan dan peraturan yang telah ditetapkan .Kesedaran kendiri peribadi dan profesional (Personal And Profesional Self-awareness) profesional yang reflektif boleh menilai kekuatan kelemahan peribadi boleh menerima pandangan /idea baru Jam 4 8 2 Kecekapan pengurusan Pengurusan organisasi (Organizational Management) mengetahui dan menghayati pelbagai peraturan dan sistem dalam pengurusan pusat pendidikan awal kanak-kanak.bajet yang realistik .Pengetahuan asas guru yang profesional .mencari jalan menambah sumber atau berjimat tanpa mengorbankan kualiti Pengurusan personel (personnel management) .management of implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters.Guru sebagai model . KANDUNGAN Kualiti Pendidik Prasekolah Konsep kualiti . . This topic discusses the ethical codes of preschool teachers and issues related to it.

perabot dan peralatan . selesa dan sesuai dengan prinsip perkembangan kanak-kanak 3 Kecekapan hubungan Hubungan kemanusiaan ( human relations ) menjalin dan mengekalkan hubungan produktif dengan pelbagai pihak – jabatan. keselamatan dan makanan • Pengurusan kesihatan . kumpulan dinamik (group dynamics) meningkatkan kemahiran komunikasi dan teknik menyelesaikan konflik 6 Pemasaran dan perhubungan awam (Marketing and public relations) mengekalkan program yang menarik dan hubungan baik dengan keluarga yang berpotensi dan menghargai program yang berkualiti • menyumbang kepada kesedaran komuniti tentang program kanak-kanak yang berkualiti menawarkan program berkualiti 6 4 Pengurusan kesihatan.merancangkan spesifikasi dan susun atur .penyediaan kemudahan. badan kerajaan. pekerja.ruang selamat. keluarga kanak-kanak.dan profesionalisme pekerja Pengurusan kemudahan (facilities management) .Latihan kesihatan . motivasi.keperluan asas untuk memastikan penjagaan .bertanggungjawab menyediakan ruang pembelajaran . wakil niaga atau komuniti membina pasukan (teamwork).

menyediakan satu polisi dan prosedur untuk mencapai matlamat kesihatan • Pengurusan keselamatan .program pemakanan berkaitan latar budaya keluarga • 5 Pengurusan pelaksanaan program prasekolah • Pelaksanaan program pendidikan .peka dengan isu berkaitan Sokongan keluarga .Bagaimana mengenal pasti objektif tadika dapat dicapai .memberi sokongan kepada sesuatu program .program inklusif untuk murid keperluan khas .Latihan kursus dalam bidang pemakanan . Program penilaian .pemahaman penglibatan keluarga dan menghargai pelbagai gaya parenting komunikasi terbuka dan membina perkongsian pintar dengan keluarga.memenuhi keperluan pemakanan kanak-kanak .mengubah suai amalan untuk memastikan objektif lebih berkesan .perspektif yang luas.Latihan kursus keselamatan keperluan asas keselamatan kanak-kanak .khidmat pada kanak-kanak juga khidmat kepada keluarga .strategi penilaian yang sesuai .Latihan pertolongan cemas Pengurusan makanan .mempunyai visi dan misi yang jelas . kemahiran memilih dan .melaksanakan pelbagai model kurikulum .menambah objektif baru yang lebih baik untuk Penambahbaikan pusat prasekolah 6 6 6 Kepimpinan dan perwatakan Kepimpinan .berfungsi sebagai pengurus yang berkesan .kesihatan kanak-kanak .

menggunakan semua sumber untuk mencapai visi . pekerja dan kanak-kanak untuk mencapai visi • Akauntibiliti sebagai guru prasekolah Bidang pekerjaan Sekolah Tingkah laku murid ibu bapa / penjaga Watak guru prasekolah Ciri-ciri guru prasekolah berkesan Peribadi yang menjejaskan imej guru prasekolah Penyayang Kod Etika Guru Prasekolah 7 Konsep Definisi Etika Guru Malaysia Akujanji Perkhidmatan Awam 4 Etika dan Tanggungjawab Guru Prasekolah Etika terhadap kanak-kanak Etika terhadap ibu bapa Etika terhadap masyarakat Etika terhadap pentadbir Etika terhadap pekerja dan rakan sejawat 5 8 Isu-isu semasa Perkembangan prasekolah • Kepentingan prasekolah • Perluasan kelas prasekolah • Kelayakan. umur dan peluang kanak-kanak masuk prasekolah • Prasekolah berkualiti Latihan (alihkan) • Kelayakan dan latihan guru • Keseragaman latihan • Naik taraf profesion guru prasekolah Pemuafakatan • Sikap dan budaya komuniti • Dasar penglibatan keluarga di prasekolah ..motivasi diri.

Administration of for Young Children. (2003) Teaching Young Chidren : An Introduction. P. RUJUKAN TAMBAHAN 3. NY : Thomson Delmar Learning 5.Methodology PRA 3113 3 (3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua . B.• Keyakinan keluarga terhadap prasekolah Kebajikan • Sumber-sumber bahan • Pembantu pengurusan murid • Persatuan • Ibu bapa yang bekerja Kemahiran komunikasi • Kanak-kanak • Ibu bapa • Pembantu pengurusan murid • Masyarakat JUMLAH PENILAIAN RUJUKAN ASAS Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% 45 1. & Wellhousen. Creating Effective Learning Environments. Crowther. (1989). I. Kuala Lumpur: PTS 2. K. M. Taylor. NY: Delmar Thomson Learning 4. Click. (2004). Rahman . Second ed. Tadika Berkualiti.(2005).J. Henninger.L. Columbus : Merrill Pub. Early Childhood Program Management.Kaedah Action Research I . (2000). Bustam Kamri & Petri Zabariah Megat A. WA :Western Washington University Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Penyelidikan Tindakan I .

Nama Kursus Hasil Pembelajaran Penyelidikan Tindakan I . 2. Sinopsis Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan.Methodology 1. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Prasekolah. and documenting the action research findings in a report or article. Kandungan Pengenalan kepada kaedah penyelidikan dalam pendidikan • Tujuan penyelidikan dalam pendidikan • Ciri-ciri penyelidikan dalam pendidikan • Pendekatan inkuiri dalam penyelidikan pendidikan . 3. prosedur pengumpulan data. 5. Mengaplikasi pengetahuan asas dan proses kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Prasekolah. 6. Membanding beza pelbagai jenis penyelidikan. Mereka bentuk satu kajian tindakan yang merangkumi kaedah penyelidikan.Pendekatan ‘critical’ • Pendekatan penyelidikan di sekolah Jam 3 . This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research.Kaedah Action Research I .Pendekatan ‘interpretive’ . 4. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. analysing and interpreting the research data. Menghasilkan kertas cadangan kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Prasekolah.Pendekatan ‘positivist’ . dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. 7. analisis data dan intepretasi data. Tajuk 1. reka bentuk penyelidikan dan prosedur penyelidikan dalam bidang Pendidikan Prasekolah. Menganalisis isu-isu semasa dalam Pendidikan Prasekolah melalui penyelidikan tindakan. implementing the research. Mengambil kira etika penyelidikan dalam menghasilkan kertas cadangan kajian tindakan. Menjelaskan kaedah-kaedah penyelidikan dan aplikasinya dalam bidang pendidikan.

Kajian naratif 3.Kaedah Action Research I .Kajian etnografi .Penyelidikan penilaian Pengenalan kepada pelbagai jenis reka bentuk penyelidikan pendidikan • Penyelidikan kuantitatif . Prosedur penyelidikan pendidikan • Menyatakan masalah kajian • Menetapkan objektif kajian • Membentuk soalan kajian • Menghasilkan hipotesis kajian • Melakukan tinjauan literatur • Merancang kaedah kajian • Mereka bentuk kajian • Menentukan prosedur persampelan • Membina instrumen kajian • Menyatakan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen kajian • Menentukan prosedur pengumpulan data • Mengumpul data • Menganalisis data • Membincang hasil kajian • Melaporkan kajian Penyelidikan Tindakan • Definisi dan konsep 3 4.Pendekatan kualitatif • Etika dalam penyelidikan pendidikan .Kod etika penyelidikan 3 2.Kajian tinjauan .Methodology .Kajian kes .Kajian eksperimental .Penyelidikan gunaan . .Kuasi-eksperimental .Aspek-aspek penting dalam etika penyelidikan .Kajian sejarah . Jenis-jenis penyelidikan .Kajian korelasi • Penyelidikan kualitatif .Pendekatan kuantitatif. 3 .Nama Kursus Penyelidikan Tindakan I .Penyelidikan asas .Penyelidikan tindakan .

Nama Kursus

Penyelidikan Tindakan I - Kaedah Action Research I - Methodology • • • Ciri-ciri penyelidikan tindakan Kepentingan penyelidikan tindakan Model-model kajian tindakan - Model Stephen Kemmis - Model John Elliott - Model Dave Ebbutt - Model Jack Whitehead - Model Jean mcniff - Model Kurt Lewin 3

5.

Kajian tindakan • Jenis kajian tindakan - Kajian tindakan kritikal - Kajian tindakan praktikal • Isu pendidikan berkaitan kajian tindakan Proses kajian tindakan: • Mengenal pasti masalah berkaitan amalan • Merancang tindakan • Melaksana tindakan • Mengumpul data • Membuat refleksi terhadap tindakan • Mengambil tindakan susulan • Merancang kitaran kedua

6.

Cadangan kajian tindakan • Fokus kajian / masalah kajian • Soalan kajian • Sumber literatur • Reka bentuk kajian • Subjek kajian • Pelan tindakan • Strategi pengumpulan data • Analisis data • Jadual kerja • Perbelanjaan • Sumber rujukan Kajian Tindakan: Kaedah pengumpulan data kajian tindakan • Temu bual: Temu bual berstruktur, semi-struktur, tidak bersetruktur • Pemerhatian: Pemerhati penuh, peserta sebagai pemerhati, pemerhatian penuh • Data berbentuk dokumentasi • Triangulasi data kajian

3

7.

3

Nama Kursus

Penyelidikan Tindakan I - Kaedah Action Research I - Methodology

8.

Kajian Tindkan: Kaedah pengumpulan data kajian tindakan • Senarai semak pemerhatian • Rakaman video dan kaset • Log • Nota lapangan • Fotografi • Portfolio • Borang catatan temu bual • Slid • Laporan jurnal • Diari Pertimbangan semasa mengumpul data kajian tindakan Kesahan dan kebolehpercayaan data • Kesahan kajian tindakan: - Kritikan luaran (keaslian data) - Kritikan dalaman (ketepatan data) - “Data triangulation” Etika kajian tindakan Keupayaan data kajian digeneralisasi

3

9.

3

• • 10.

Analisis data kajian tindakan Data kualitatif • Analisis kandungan • Mengkategorikan data • Mengekodkan data • Menyusun data dalam grid analisis • Mengenal pasti tema/corak dan makna

3

11.

Analisis data kajian tindakan Data kuantitatif • Analisis deskriptif: Frekuensi, peratusan, min, mod, median, sisihan piawai, pekali korelasi

3

Nama Kursus

Penyelidikan Tindakan I - Kaedah Action Research I - Methodology

12.

Menghuraikan data kajian tindakan • Mengintegrasikan data dengan pengalaman personal • Menghubungkaitkan data dengan literatur • Merumus dan membincang hasil kajian Format Penulisan Laporan Kajian Tindakan • Latar belakang kajian • Fokus kajian / mengenal pasti masalah kajian • Sumber literatur • Pelan tindakan • Strategi pengumpulan data • • • •

3

13.

3

Analisis data Refleksi Langkah seterusnya Sumber rujukan 3

14.

Format Penulisan artikel/makalah kajian tindakan • Abstrak • Konteks • Fokus kajian • Pelan tindakan • Pelaksanaan pelan tindakan • Strategi pengumpulan data • Analisis dan penemuan • Refleksi dan implikasi • Tindakan susulan Penyebaran hasil kajian tindakan • Seminar • Penerbitan • Rangkaian kajian tindakan (on-line networks) Jumlah

15.

3

45

Pentaksiran

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

50% 50%

Rujukan Asas

Cohen, L. , Manion, L. & Morrison, K. (2001). Research methods in education (5th. Eds.). London: Routledge Falmer. Creswell, J. W. (2005). Educational research. Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Ohio: Prentice Hall.

Kaedah penyelidikan. D. Y. London: David Fulton Publishers Ltd. Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Penyelidikan Tindakan II – Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II – Implementation and Reporting ) PRA 3115 3 (1 + 2) 75 Jam (Dilaksanakan di sekolah semasa praktikum III) Bahasa Melayu Lulus PRA 3114 Pertama/Kedua . London: Paul Chapman Publishing. The art of action research in the classroom.Kaedah Action Research I . (2005). E. (2000). Mills. Jones. Fraenkel. How to design and evaluate research in education. Shah Alam: McGraw-Hill Education. Macintyre. Action research. N.Nama Kursus Penyelidikan Tindakan I . London: Continuum. Ohio: Prentice Hall. C. J. The research interview. Management skills in school. McGraw-Hill Gillham. G. Kembar.E. Action learning and action research. (2003). A guilde for the teacher researcher. (2006).(1990). P. London: Kogan Page. USA. & Wallen. J.R. (2000). (2000). B.Methodology Rujukan Tambahan Chua.

2. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. Menjalankan kajian tindakan di sekolah.Nama Kursus Hasil Pembelajaran Penyelidikan Tindakan II – Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II – Implementation and Reporting ) 1. 5. Membentang kertas kerja kajian tindakan dalam seminar. organizing action research seminar. 4. Mengorganisasi seminar kajian tindakan. This course is dealing with conducting action research in school. Mendokumentasi dan menerbitkan laporan kajian tindakan. Sinopsis Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. 3. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. documenting and publishing research papers. Tajuk Kuliah: 1 2 Perbincangan dan bimbingan tentang kertas cadangan kajian tindakan untuk bidang Pendidikan Prasekolah Mengorganisasi seminar kajian tindakan • Tema • Jawatankuasa kerja • Lokasi • kos • Pemilihan dan penyuntingan kertas kajian • Pembentangan kertas kajian tindakan berasaskan sekolah Mendokumentasi hasil kajian tindakan • Mengumpul kertas kajian tindakan • Menyunting kertas kajian tindakan • Mendokumentasi hasil kajian tindakan Amali: Proses menjalankan kajian tindakan berasaskan sekolah • Membuat pemerhatian dan mencatatkan refleksi mengenai amalan bilik darjah • Mengenal pasti aspek perubahan dalam amalan bilik darjah • Mengumpul data 3 8 Kandungan Jam 3 4 4 60 . presenting research findings in seminar. Menulis laporan kajian tindakan berdasarkan data yang dikumpulkan di sekolah.

London: Sage Publications. J. How to Design and Evaluate Research in Education.Nama Kursus Penyelidikan Tindakan II – Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II – Implementation and Reporting ) • Menentukan pelan tindakan • menyediakan kertas cadangan • Menjalankan pelan tindakan • Mengumpul data • Memantau pelaksanaan projek kajian tindakan • Menganalisis data • Melakukan kajian literatur • Penghuraian data • Refleksi Membuat rumusan Mencadangkan pelan tindakan seterusnya Menulis laporan kajian tindakan Jumlah 75 • • • Pentaksiran Kerja Kursus : Peperiksaan akhir : 70 % 30 % Kerja Kursus : 70 % • Pentaksiran 1: Laporan kajian tindakan (35%) (10. (2005).. (1994).000 patah perkataan) Pentaksiran 2: Kemahiran mengorganisasi seminar. and Huberman. London: Routledge. • . USA. membentang kertas kerja dan menerbitkan kasil kajian tindakan (35%) Rujukan Asas Fraenkel. Teaching as Learning: An Action Research Approach. Analysis. Rujukan Tambahan McNiff. J.(1990). Management Skills in School. (1995). London: Paul Chapman Publishing. Qualitative Data Second Edition.E. Miles.R.A.M. N. M. McGraw-Hill Jones.B. Wallen. J.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful