Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Basic Early Childhood Education) PRA 3101 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua 1. Menjelaskan kefahaman mengenai sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak 2. Menghuraikan konsep pertumbuhan, perkembangan dan pendidikan awal kanak-kanak 3. Menjelaskan matlamat dan falsafah pelbagai program pendidikan awal kanak-kanak 4. Membuat refleksi menggunakan model pendidikan awal kanak-kanak didalam pelaksanaan pembelajaran

Sinopsis

Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak, pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak, sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak, pandangan tokohtokoh pendidikan awal kanak-kanak, Akta 308 dan Akta 550, hak asasi kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. This course covers the introduction to early childhood education, growth and child development, the history of childhood education, views and ideas of earlier scholars of childhood education, Act 308 and Act 550, Children’s Right, also the transition process from home to nursery/preschools, and transitions from nursery/preschools to Year 1 of Primary School

TAJUK 1

KANDUNGAN Pengenalan kepada Pendidikan Awal Kanak-kanak • Konsep Pendidikan Awal Kanak-kanak - Luar Negara - Di Malaysia

JAM INTERAKSI

4

2

Pertumbuhan dan Perkembangan Kanak-kanak Pengenalan kepada konsep Pertumbuhan dan Perkembangan Kanak-kanak • Pengaruh Baka (Nature) dan Persekitaran (Nurture)

4

3

Sejarah Pendidikan Awal Kanak-Kanak Program pendidikan awal kanak-kanak di luar negara: • Eropah • Amerika Syarikat • Asia Sejarah perkembangan program pendidikan awal kanak-kanak di dalam negara: • Sebelum merdeka • Selepas merdeka Status masa kini program pendidikan awal kanakkanak di Malaysia: • Agensi kerajaan (Kementerian PelajaranMalaysia, KEMAS, Perpaduan, dan lain-lain) • Badan Berkanun • Agensi swasta

12

4

Pandangan Tokoh-tokoh Pengasas Pendidikan Awal Kanak-Kanak Pandangan tokoh-tokoh Barat: • Jean Jacques Rousseau • Johann Pestalozzi • Friedrich Froebel • Maria Montessori Pandangan tokoh-tokoh Timur • Ibnu Khaldun • Imam Al-Ghazali Pengaruh tokoh-tokoh Pendidikan awal kanak-kanak ke atas pelaksanaan program prasekolah di Malaysia: • Sebelum merdeka • Selepas merdeka • Masa kini 8

5

Hak Asasi Kanak-kanak Berdasarkan Konvensyen

6

Hak Kanak-kanak 1989 • • • • • 6 Hak Kehidupan Hak Perlindungan Hak Perkembangan Hak Penyertaan Hak Pendidikan Lain-lain hak yang berkaitan dalam Konvensyen Bangsa-bangsa Bersatu

Akta 308 dan Akta 550 • • Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak (308) Akta Pendidikan (1996) –Akta 550 6

7

Transisi dari Rumah ke Taska,Tadika / Prasekolah dan ke Tahun Satu. • Lawatan awal ibubapa dan kanak-kanak • Taklimat dan penerangan program Taska,Tadika/ Prasekolah dan Tahun Satu • Peranan dan tanggungjawab Guru dalam membantu kanak-kanak menyesuaikan diri • Perancangan dan pengurusan Institusi

5

Jumlah

45 JAM

Pentaksiran

Kerja Kursus Peperiksaan

50% 50%

Rujukan Asas

Charlesworth, R., (2004). Understanding Child Development (6th ed.). NY: Thomson Delmar Learning Essa. L. E. (2003). Introduction to Early Childhood Education. 4th ed. NY: Thomson Delmar Learning

N. (2002). MDC Publishers Sdn Bhd. K. A. Child Development (6th Ed.).Y : Thomson Delmar Learning Undang-undang Malaysia (2004)Akta Pendidikan dan Peraturanperaturan. & Malic. (6 th ed). E.Rujukan Tambahan Berk. Kuala Lumpur.M.MA: Allyn & Bacon. . J. L. Early Childhood Education Teacher. & Williams. E.. (2002). Chesla. Beginnings Beyond:Foundations in Early Childhood Education.B (2004). Gordon. NY: Thomson Delmar Learning.

Pendekatan-pendekatan dalam Kurikulum. models of overseas preschool programs and its relationship with the local preschools in Malaysia. Merancang untuk mengsepadukan alat-alat sokongan yang boleh melaksanakan kurikulum. 4. pendekatan-pendekatan dan teknik-teknik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah. the affective factors in the implimentation of curriculum. aproaches in curriculum. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools.Konsep Kurikulum . Pengelolaan Aktiviti Prasekolah. Faktor Keberkesanan Pelaksanaan Kurikulum. Mengamalkan kemahiran-kemahiran. teaching and learning techniques and techniques at presechools. Menterjemahkan kandungan kurikulum Prasekolah Kebangsaan secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran. Sinopsis Tajuk 1. Model-model Program Prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. Kandungan Teori Kurikulum Pendidikan Awal Kanak-kanak • Pengenalan . serta Perancangan Pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. 2. 3. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.Pertimbangan dan Proses Pembentukan Kurikulum Jam 3 . the National Preschool Curriculum. Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak.Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) PRA3102 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua Menjelaskan konsep kurikulum Pendidikan Awal Kanak-kanak.

Perancangan dan pelaksanaan pendekatan belajar melalui bermain Pendekatan Bertema . Kurikulum Prasekolah Kebangsaan • Sejarah Perkembangan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan .Jenis .Ciri-ciri .Konsep Kurikulum Kebangsaan .Masyarakat .Teori .Kepentingan belajar melalui bermain .Keperluan Individu .Pemilihan tema .Konsep pendekatan bertema .Model Pembangunan Kurikulum 2.Trend global • • 3 Model Konseptual Pendidikan Prasekolah .Konsep belajar melalui bermain .Kepentingan pendekatan bertema • .Huraian Model Konseptual Perbandingan Kurikulum Faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum • • • • • • Ilmu dan kandungan kurikulum Kemahiran guru Premis Sumber Murid Kurikulum berpusat 3 4..Rukun Negara • 3 Falsafah Pendidikan Kebangsaan . Pendekatan Dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 3 • Pendekatan Belajar Melalui Bermain .Asas Penggubalan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan .

Pengenalan internet 5. Perancangan dan pelaksanaan pendekatan Projek Pendekatan Tunggal • Konsep • Kepentingan • Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Unit • Konsep • Kepentingan • Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Inkuiri arahan guru • Konsep • Kepentingan • Perancangan dan pelaksanaan 6 .Konsep Pendekatan Bersepadu .Perancangan dan pelaksanaan pendekatan bertema • Pendekatan Bersepadu .Pemilihan perisian .Perancangan dan pelaksanaan pendekatan TMK .Perancangan dan pelaksanaan pendekatan bersepadu • Pendekatan yang Menggunakan media Teknologi Maklumat dan Komunikasi sebagai alat bantu dalam pengajaran.Kepentingan pendekatan TMK .Penggunaan alat multimedia .Kepentingan pendekatan bersepadu .Aspek yang disepadukan . Lain-lain Pendekatan Prasekolah Pendekatan Projek Konsep Pendekatan Projek Kepentingan pendekatan Projek. ..Konsep Pendekatan TMK .

Pemudahcaraan 4 8. Pengelolaan Aktiviti Prasekolah Cara Pengelolaan Aktiviti • Aktiviti Kelas • Aktiiviti Kumpulan • Aktiviti Individu • Berpusat murid • Berpusat guru • Berpusatkan Bahan JUMLAH 3 30 .Mengingat semula .Tunjuk cara .Mendengar .Memuji .Maklum balas .Menggalak .Memberi tahu .Penerangan .6 Model-model Program Prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia • • • • • Froebelian Montessori Head start High scope Reggio Emilia 5 7 Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah.Membaca .Modelling .Menyanyi .Mencadang .Berasaskan tugasan (task-based activities) . Pengelolaan Aktiviti Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah • • Konsep dan kepentingan teknik pengajaran Teknik-teknik Pengajaran Umum .Penyoalan .Memberi arahan .

Perancangan dan Pelaksanaan pendekatan belajar Melalui Bermain Pendekatan Bertema .Pemilihan aktiviti . Pengelolaan Aktiviti Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah • • Pelaksanaan teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Merancang aktiviti-aktiviti berdasarkan daripada Teknik4 .Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Bertema Pendekatan Bersepadu .Perancangan dan pelaksanaan 3.Pemilihan tema .Perancangan dan pelaksanaan pendekatan TMK • 5 • • 2. Lain-lain Pendekatan Prasekolah • Pendekatan Projek .Amali 1.Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Bersepadu Pendekatan TMK .Pemilihan perisian .Pemilihan aktiviti .Pemilihan aktiviti .Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Inkuiri arahan guru .Pemilihan aktivit . Pendekatan Dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan • Pendekatan Belajar Melalui Bermain .Pemilihan aktiviti . Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah.Perancangan dan pelaksanaan pendekatan Projek Pendekatan Tunggal Pemilihan aktiviti Perancangan dan pelaksanaan pendekatan Tunggal - 5 • Pendekatan Unit .

PEPERIKSAAN (60%) (40%) . 4.teknik Pengajaran Umum.Kelas .Sumber komuniti Jenis bahan Pemilihan bahan Kesesuaian aktiviti JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN • 5 30 60 Pentaksiran 1.Bahan manipulatif dan konstruktif .Kumpulan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran • Kandungan pembelajaran .Perkaitan antara bidang Pembelajaran dan pengajaran .Strategi dan pendekatan .Aktiviti kumpulan/individu .Bahan dan peralatan 8 • 5 Pengelolaan aktiviti • • Membuat pengelolaan mengendalikan aktiviti Melaksanakan aktiviti-aktiviti pembelajaran 3 6 Sumber pengajaran dan pembelajaran Konsep . • • • • Perancangan pengajaran guru Persediaan rancangan mengajar Semester/ Tahun Mingguan Harian RPH ( slot pengajaran ) .Topik . KERJA KURSUS 3.Hasil pembelajaran .Bidang .Bahan tersedia dan sumber alam .

2nd.& Jenkins. B. L. Pendidikan prasekolah. NY: Allyn & Bacon. (1995).Rujukan Asas Bustam Kamri & Putri Zabariah Megat A. D. Puckett. C. Early childhood education today. (1995).A.Inc. C. Teaching Young Children: An Introduction to the Early Childhood Profession. & Diffily. . Pusat Perkembangan Kurikulum (1998) Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia. Tadika Berkualiti. Rahman (2005). N. Kuala Lumpur: PTS. Seefeldt. (1990) Early childhood education. (1990) A practical guide to early childhood curriculum 4th edition. M. Morrison. G. PPK Rujukan Tambahan Brewer. Rohaty Mohd. J. An Introduction. Majzub & abu Bakar Nordin. & Barbour. Toronto: Merill Pub. Prentice Hall. NY: Thomson Delmar Learning. Ed.T. Colombus: Merill Publishing. Introduction to early childhood education.F. Eliasom. (1989). (2004). Petaling Jaya: Fajar Bakti.S.

penyakit kanak-kanak dan pencegahan. membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta Sinopsis Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanakkanak termasuk perkembangan motor halus. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. kesihatan dan keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah 2. kesihatan dan keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan mengenai perkembangan fizikal. Mengenal pasti dan menjelaskan konsep yang berkaitan dengan perkembangan fizikal. This course discusses the concept of children’s physical development including motor development. health practice and . keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. Health dan Safety Development) PRA 3103 3(2+1) 60 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran 1.Nama Kursus Perkembangan Fizikal. kesihatan dan keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah 3. Kesihatan Dan Keselamatan Kanakkanak (Child Physical. mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi mengenai perkembangan fizikal. Persekitaran alam sekitar. penjagaan kesihatan kanak-kanak. mengurus dan melaksanakan aktiviti mengenai perkembangan fizikal. merancang. kesihatan dan keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah 4.

Robert Havighurst .Kebolehan membuat lakaran asas (basic strokes).Kordinasi mata-tangan. bentuk simbolik dan lukisan bermakna.Kebolehan memegang alat tulis.Model motor persepsi (Perceptual motor model): Piaget 2. KANDUNGAN Teori Konsep Perkembangan Fizikal • Konsep Perkembangan Fizikal .Peringkat-peringkat perkembangan kemahiran melukis: Menconteng .Makanan seimbang .garisan terkawal . . .Persepsi abjad/nombor .kasar . eating ettiquette. . . the cleanliness of the environment in inculcating a healthy and safe lifestyle and also sex education Tajuk 1.Perkembangan otot halus.Aktiviti mengembangkan motor halus Perkembangan kemahiran melukis .Aktiviti mengembangkan kemahiran melukis 2 3 Pemakanan • Konsep makanan dan amalan pemakanan . . food and diets.Teori kematangan (Maturation theory) : Arnold Gesell. Perkembangan motor halus: kemahiran menulis dan melukis • Prasyarat kepada kemahiran menulis: .kanak seperti .halus • Kaitan dengan teori-teori Perkembangan fizikal kanak. pergerakan corak terkawal .bentuk terkawal .Zat makanan yang diperlukan oleh kanak-kanak Makanan tidak berkhasiat Jam 4 4 • • .Orientasi kepada simbol yang tercetak . bentuk bermakna.safety.Konsep pertumbuhan dan perkembangan fizikal .Kelas-kelas makanan .Konsep perkembangan motor: .

Menceriakan bilik darjah.• .Beguk .Penyakit kuku dan mulut .Jenis-jenis makanan tidak berkhasiat Penyediaan makanan .Selsema .Taun .Campak .Meningitis .Cirit birit . tempat awam termasuk penggunaan bilik air dan penjagaan tandas 3 5 Penyakit kanak-kanak dan pencegahan • Penyakit-penyakit yang biasa menyerang kanakkanak seperti: .Demam panas .Kepentingan kesihatan .Penyakit mata .Menu yang sesuai untuk kanak-kanak .Malaria .Amalan kebersihan prasekolah .Adab makan 4 Persekitaran alam sekitar • Kebersihan Persekitaran Alam Sekitar .Menjaga kebersihan bilik darjah .Menghidang .Penyakit kulit .Kebersihan penyediaan .Kesihatan fizikal dan kebersihan diri Kepentingan kecerdasan fizikal Kepentingan kebersihan diri • Cara-cara penjagaan kesihatan kanak-kanak: .Denggi .Rubella 6 • 6 Pencegahan dan rawatan 3 Penjagaan kesihatan kanak-kanak • Konsep kesihatan .

Penjagaan gigi kanak-kanak .Imunisasi kanak-kanak ..Kawasan .Peredaran udara Peralatan prasekolah .Kutu rambut .Pagar dan pintu prasekolah .Tahan karat .Pengaliran udara .Pandangan Islam dan Barat tentang Pendidikan Seksualiti .Pagar Kawasan prasekolah .Peranan pusat kesihatan • Masalah lain yang menggangu kesihatan kanakKanak . 4 • 4 • • 8 Pendidikan Seksualiti Di Prasekolah • Pendidikan Seksualiti .Pengawalan penyakit .Susun atur perabut luar dan dalaman .Sistem pengaliran air di tandas.Cacing .Bangunan dan kemudahan .Jenis-jenis peralatan yang diguna pakai .Peralatan .Konsep .Jenis-jenis bangunan yang sesuai .Tempat menyimpan alat. Bangunan dan kemudahan .Kerosakan gigi 7 Keselamatan di prasekolah • Keselamatan di prasekolah .Peranan kanak-kanak .Cahaya yang memancar .Peranan ibu bapa .Susun atur bahan-bahan pembelajaran .Kepentingan .Peranan guru .

Memperkenalkan sentuhan selamat dan tak selamat . . bentuk bermakna. meregang .Aktiviti pendidikan seksualiti di prasekolah Jumlah 30 • Amali 1.Peringkat-peringkat perkembangan kemahiran melukis: Menconteng . berlari. Membuat kajian terhadap perkembangan motor halus kanak-kanak prasekolah. .bentuk terkawal . • Mengajar kanak-kanak • Kemahiran motor asas (berjalan. memanjat. permainan luar.Persepsi abjad/nombor . .Mengenali bahagian tubuh badan Penjagaan maruah diri . .Aktiviti mengembangkan kemahiran melukis 2. . • Prasyarat kepada kemahiran menulis: . . pergerakan corak terkawal . bentuk simbolik dan lukisan bermakna.Kebolehan membuat lakaran asas (basic strokes). melompat. permaianan lasak.garisan terkawal .Kebolehan memegang alat tulis. berguling. melempar.Menjaga kehormatan diri sendiri dan orang lain. .kesedaran masa (melalui pergerakan mengikut 8 6 • . berbuai. Perancangan Aktiviti Perkembangan Fizikal di Prasekolah • Merancang kandungan program perkembangan fizikal di prasekolah untuk permainan aktiviti fizikal.berpusing. menangkap bola.• Pengetahuan Fisiologi manusia . skiping. • Kemahiran motor-persepsi: .Kordinasi mata-tangan.Pelindungan diri daripada penjenayahan seksual .Aktiviti mengembangkan motor halus Perkembangan kemahiran melukis . menyepak mengelecek.Orientasi kepada simbol yang tercetak .Perkembangan otot halus.Kepentingan penjagaan maruah diri dan keluarga .kesedaran badan (melalui meniru pergerakan seperti Simon Says). bergalop.

puzzle. permainan lasak dan permainan luar. Motor persepsi selepas: Membincang.Penggunaan bilik air dan penjagaan tandas 5.Kawasan .Menceriakan bilik darjah. Pemakanan • Membuat Perancangan Penyediaan makanan kanak-kanak prasekolah yang merangkumi: .Menu yang sesuai untuk kanak-kanak .Menjaga kebersihan bilik darjah . .Bangunan dan kemudahan . • Keselamatan di prasekolah .Amalan kebersihan prasekolah .kesedaran ruang (melalui penggunaan halangan ) • Menyediakan persekitaran yang selamat untuk aktiviti permainan fizikal.Peralatan . tempat awam termasuk . ritma).Pagar 6 4 4 .Kebersihan penyediaan . dll) • Menggunakan main pasir dan main air untuk kemahiran sensori 3.rentak.Menghidang . Persekitaran alam sekitar • Menyediakan satu perancangan untuk Kebersihan Persekitaran Alam Sekitar . • Merancang aktiviti: sebelum : Memperkenalkan aktiviti semasa: Menggalakkan penggunaan kemahiran motor asas. Keselamatan di prasekolah Melaksanakan satu projek mengenai dengan keselamatan kanak-kanak diprasekolah. membuat refleksi • Menggunakan permainan luar untuk kemahiran motor kasar • Menggunakan alat-alat manipulatif untuk kemahiran motor halus (main bungkah.Adab makan 4.

(2002).Pelindungan diri daripada penjenayahan seksual .Taylor & Francis Group Pub.Tempat menyimpan alat. Robertson. (2003) Teaching and learning in the early years. C. PA: Open University Press.Susun atur perabut luar dan dalaman . .Jenis-jenis peralatan yang diguna pakai . Marotz. Bangunan dan kemudahan . Health. Nutrition and Healthy in Early Education (2nd.Konsep .• Kawasan prasekolah .Memperkenalkan sentuhan selamat dan tak selamat . & Bailey. (2002). Supporting Physical Development and Physical Education in Early Years. et al (2000).Kepentingan penjagaan maruah diri dan keluarga . Pendidikan Seksualiti Di Prasekolah • Pendidikan Seksualiti .Mengenali bahagian tubuh badan 2 • • Penjagaan maruah diri .Pandangan Islam dan Barat tentang Pendidikan Seksualiti .Menjaga kehormatan diri sendiri dan orang lain. NY: Thomson Delmar Learning.Pagar dan pintu prasekolah .Peredaran udara Peralatan prasekolah . R.Kepentingan Pengetahuan Fisiologi manusia .Jenis-jenis bangunan yang sesuai • • 6.Aktiviti pendidikan seksualiti di prasekolah Jumlah Jumlah Keseluruhan 30 60 Pentaksiran : Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% Doherty. Ed. Safety and Nutrition for the Young Child. Safety.NY: Thomson Delmar Learning David Whitebread. Routledge-Falmer.). J. Rujukan Tambahan .Susun atur bahan-bahan pembelajaran . L.

and also language activity in preschool education . J. This course includes theory and the basics of children’s language learning. Supporting Play: Birth through Age Eight. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan penafsiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. (2004). D. P. Wetton. assessessment in childhood education.Sluss. factors of language development. 2. (1997). Sinopsis Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. 4. NY: Routledge Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Children language development PRA 3104 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua 1. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. Physical Education in the Early Years: Teaching. faktor-faktor perkembangan bahasa kanak-kanak. Merangkakan dan menjalankan cara penaksiran dan penilaian penguasaan bahasa serta tindakan susulan yang perlu diambil. Mengenal pasti faktor-faktor mempengaruhi perkembangan bahasa kanak-kanak dan kaedah pengajaran bahasa pertama da kedua 3. NY: Thomson Delmar Learning. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. Menghuraikan kandungan teori dan asas perkembangan bahasa kanak-kanak. Merancang dan mengaplikasikan aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah. the methods in teaching and learning language at preschool.

Pelaziman (Imitation): Skinner Model Nativis . KANDUNGAN JAM Asas Perkembangan bahasa • Konsep pemerolehan bahasa (Language acquistion) • Konsep perkembangan bahasa (Language development) • Konsep pembelajaran bahasa (Language learning) • Kaitan dengan teori-teori pemerolehan dan perkembangan bahasa: Model Behavioris .Fungsi Bahasa ( Functions): Halliday 6 . .Interaksi Sosial (Social interaction) : Vygotsky.Terbina dalam minda (Innateness): Chomsky Model Konstruktivis – .Kognitif (Cognition) : Piaget. .TAJUK Teori 1.

Writing skills .Fizikal (motor halus) .Persekitaran Faktor mempengaruhi kemahiran menulis .Komuniti (ibu bapa. rakan.Morfologi .Reading skills . guru) .Pragmatik Faktor mempengaruhi perkembangan bahasa .Fizikal (alat pendengaran) .Persekitaran . jiran.Speaking skills .Pengalaman melalui bacaan .Fonologi .Faktor mempengaruhi kemahiran mendengar dan bertutur .Pengalaman bahasa melalui pertuturan . Kaedah Pengajaran dan pembelajaran bahasa peringkat prasekolah • Pengajaran Bahasa Pertama . keluarga.Pengalaman melalui tulisan • • • 6 Pengajaran Bahasa Kedua Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua Technic and Teaching Approach .Pembaca .Emosi • Faktor mempengaruhi kemahiran membaca .Bahan bacaan .Sintaksis .Semantik .2.Persekitaran • 10 • 3.Listening skills .Pengalaman bahasa melalui pendengaran .Kecerdasan mental . Perkembangan bahasa kanak-kanak prasekolah • • • Matlamat pembelajaran bahasa Perkembangan bahasa mengikut umur Peringkat perkembangan .

Pengalaman melalui tulisan Pengajaran Bahasa Kedua Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua Technic and Teaching Approach .Reading skills .Writing skills • Micro and Macro Teaching Penafsiran dan Penilaian Kemahiran Bahasa Prasekolah .Pengalaman bahasa melalui pertuturan .Speaking skills . Kaedah Pengajaran dan pembelajaran bahasa peringkat prasekolah • Pengajaran Bahasa Pertama .Pengalaman melalui bacaan .Kemahiran bertutur .Merancang Pengajaran .Kemahiran mendengar .Tindakan susulan . Kurikulum Perkembangan Bahasa dan Komunikasi Prasekolah Pengajaran Bahasa Melayu Prasekolah .Listening skills .Kemahiran menulis Pengajaran mikro dan makro Pengajaran Bahasa Inggeris .pengayaan .Konsep .Merekod .4.Speaking skills .Listening skills .Kemahiran membaca .Cara penafsiran dan penilaian .Instrumen penafsiran .Reading skills • • • .Planning to teach .Pengalaman bahasa melalui pendengaran .pemulihan Jumlah Amali 30 10 8 1.

teater .Listening skills .Writing skills • Micro and Macro Teaching Penafsiran dan Penilaian Kemahiran Bahasa Prasekolah .Cara penafsiran dan penilaian .Writing skills 2.Kemahiran membaca .Konsep .Lagu kanak-kanak • Permainan bahasa JUMLAH 10 10 30 .Bercerita .Merancang Pengajaran .Story telling .Kemahiran bertutur .boneka .Instrumen penafsiran .Speaking skills .Puisi kanak-kanak .Planning to teach .Kemahiran menulis Pengajaran mikro dan makro Pengajaran Bahasa Inggeris .Penggunaan Big Book .pemulihan 3 Aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah Merancang dan melaksana Aktiviti • Sastera awal kanak-kanak .pengayaan .Tindakan susulan .Rhymes .Reading skills .. Kurikulum Perkembangan Bahasa dan Komunikasi Prasekolah Pengajaran Bahasa Melayu Prasekolah .Merekod .Kemahiran mendengar .

7th ed. (2002). (2000). NY: Thomson Delmar Learning.Jumlah Keseluruhan Pentaksiran : Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% 60 Kementerian Pendidikan Malaysia. & Nelsen-Parish. NY: Thomson Delmar Learning Sawyer. Language Arts in Early Education. (2001). USA: Allyn & Bacon.L. (2002). (2004). & Spenciner. M. W. J. J. R. New York: Longman Marianne Celce-Murcia (2001) Teaching English as a Second or Foreign Language. Introduction to Early Childhood EducationPreschool through Primary Grades.J. (2002). Machado. 3rd ed.L. NY: Thomson Delmar Learning. 4th ed. Cohen. Brewer.(1994) Assessment of young children. (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. NY: Paul Chapman Educational Publishing Rujukan Tambahan Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Childrens’ cognitive development) PRA 3105 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada . Peak with Books: An Early Childhood Resoursce for Balanced Literacy. Developing Language & Literature for Young Children.G. J. Early Childhood Experiences in Language Arts: Emerging Literacy. Third Edition Nelsen. Growing Up With Literature. PPK. M. R.A. J. NY: Thomson Delmar Learning Whitehead. Sowers. M.

Semester Hasil Pembelajaran Pertama/ Kedua 1. pembelajaran sains diprasekolah. Menghuraikan teori-teori dan asas perkembangan kognitif kanak-kanak 2. Merancang aktiviti pembelajaran dan pengajaran komponen kognitif iaitu matematik dan sains. the basic concepts of the teaching and learning of cognitive components especially early mathematics and early science in the process of teaching and learning preschoolers Tajuk 1. pembelajaran matematik di prasekolah. perancangan program sains. This course includes the theory and the basic of childrens’ cognitive development. Kandungan Teori Perkembangan Kognitif kanak-kanak • Konsep kognitif • Pengertian kognitif • Teori-teori Perkembangan kognitif . merancang aktiviti.Jean Piaget . Mengenal pasti sumber asas-asas pembelajaran Matematik dan sains dengan konteks pengajaran dan pembelajaran di prasekolah 3. Pembelajaran Awal Matematik di Prasekolah • Pengertian Matematik • Kepentingan pembelajaran Matematik • Prinsip-prinsip pembelajaran Matematik NCTM dan kaitan dengan pembelajaran Matematik oleh kanak-kanak prasekolah: Perkongsian/ keadilan . Mengaplikasikan pelbagai kaedah pembelajaran Sains dan matematik di prasekolah 4. Sinopsis Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak.Vygotsky Jam 5 5 2. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah.

membuat inferens .Teknologi (Technology) 3.membanding dan membeza .(Equity) Kurikulum (Curriculum) Pengajaran (Teaching) Pembelajaran (Learning) Penaksiran (Assessment) .Sebab akibat/ penakulan (Reasoning) . 2 6 3 .mengukur dan menggunakan nombor .Mengajar konsep asas dan sikap sains o konservasi o menghormati benda hidup o menghormati persekitaran Merancang aktiviti Pembelajaran Awal Sains.Komunikasi (Communication) .  Sebelum : Memperkenalkan aktiviti  Semasa: Menggalakkan pemikiran saintifik dan kemahiran proses Sains  Selepas: Membincang.berkomunikasi Perancangan Program Awal Sains di Prasekolah .mengelas .memerhati . (2000) (Five process standards – National Council Teaching Mathematics) dan kaitan dengan pembelajaran Matematik oleh kanak-kanak prasekolah: .Hubungan/ hubung kait (Connections) . membuat refleksi 4 4. • • • • 5 5.Menyediakan persekitaran yang selamat .Penyelesaian masalah (Problem solving) .Merancang kandungan program Sains prasekolah .Mengajar kanak-kanak menjelajah dan menyiasat dengan selamat .membuat ramalan .Gambaran (Representations) Pembelajaran Awal Sains di Prasekolah Pengertian Sains Kepentingan pembelajaran Sains Inkuiri dalam pembelajaran Sains Kemahiran Proses Sains .membuat eksperimen .Menggalakkan kanak-kanak berseronok dengan Sains . Lima proses piawaian National Council Teaching Mathematic.

KPM) . (2000) (Five process standards – National Council Teaching Mathematics) dan kaitan dengan pembelajaran Matematik oleh kanak-kanak prasekolah: . • Kepentingan intergrasi Awal Sains • Mata pelajaran yang diintergrasikan Jumlah Amali Lima proses piawaian National Council Teaching Mathematic.Hubungan/ hubung kait (Connections) . main air 3 7.Sebab akibat/ penakulan (Reasoning) . tolak . Penggunaan pendekatan projek (Project approach) • Penggunaan pendekatan projek (Project approach) dalam memperkenalkan Sains biologi (manusia.Pengukuran . Perbandingan dan diskriminasi .Pengelasan .Konsep ruang .Fasa II: Pelaksanaan . 8 3.Ramalan . • Konsep Intergrasi Awal Sains.Pemerhatian.Seriasi .6. 3 30 1.Konsep nombor – mengetahui konsep nombor.Fasa III: Perkongsian Pengintergrasian pelajaran Awal Sains dengan aktiviti seharian. 7 . bumi dan alam semesta): .Gambaran (Representations) Kemahiran Matematik Prasekolah (berdasarkan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.Konsep masa . 5 2.Fasa I: Perancangan . kimia. membilang.Padanan satu dengan satu . haiwan.Penyelesaian masalah Aktiviti-aktiviti Matematik • Aktiviti-aktiviti Matematik berhubung dengan kurikulum – main bongkah. mengenal simbol .Operasi nombor – operasi tambah. tumbuh-tumbuhan) dan Sains fizikal (fizik.Komunikasi (Communication) .Penyelesaian masalah (Problem solving) . main pasir.

5 30 60 Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% Rujukan Asas Charleeworth. NY: Tomson Delmar Learning Kementerian Pendidikan Malaysia. J.Menyediakan persekitaran yang selamat .Mengajar kanak-kanak menjelajah dan menyiasat dengan selamat .Fasa I: Perancangan . (2001). K. PPK Rujukan Tambahan Martin D. Ny: Tomson Delmar Learning. Karen K. Lind (2005).Merancang kandungan program Sains prasekolah . . haiwan. R. Jumlah Jumlah Keseluruhan 5 5.Fasa III: Perkongsian • Pengintergrasian pelajaran Sains dengan aktiviti harian. bumi dan alam semesta): . K. Constructing Early childhood Science. (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Perancangan Program Awal Sains di Prasekolah . Exploring Science in Early childhood Education. • Mempertingkatkan pembelajaran Matematik 4. Math & Science for Young Children. (2002).• Mengintergrasikan pelajaran Matemaik dengan aktiviti seharian. kimia. & Lind. tumbuh-tumbuhan) dan Sains fizikal (fizik.Menggalakkan kanak-kanak berseronok dengan Sains .Mengajar konsep asas dan sikap sains o konservasi o menghormati benda hidup o menghormati persekitaran Penggunaan pendekatan projek (Project approach) • Penggunaan pendekatan projek (Project approach) dalam memperkenalkan Sains biologi (manusia. .Fasa II: Pelaksanaan . NY: Thomson Delmar Learning.

P. NY: Tomson Delmar Learning. Outdoor Play Every Day: Innovative Play Concepts for Early Childhood. (2002). (Creativitiy Development in Preschool Education) PRA3106 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu . NY: Thomson Delmar Learning Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah.Praire. (2004). Science & Technology for Teaching Young Chiildren. Inquiry into Math. K. A. Wellhousen.

This course covers the theories of children’s creativity. 3. muzik dan pergerakan. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. factors that encourages and hinders creativity. 4. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. Mengenalpasti faktor-faktor yang mengalakkan dan menghalang Kreativiti kanak-kanak. Tajuk 1 Kandungan Teori Pengenalan kepada perkembangan kreativiti • • • • • Definisi Kreativiti Ciri Kreativiti Bahagian hemisfera otak Otak kiri Otak kanan Jam 8 Teori Pelbagai Kecerdasan • Teori Pelbagai Kecerdasan Gardner Proses kreativiti • Proses dan penghasilan • Pengalaman dan pengujian • Model Wallas Persediaan . Sinopsis Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. Berkebolehan untuk merancang dan menguruskan kreativiti kanak-kanak prasekolah. sosiodrama. Menjelaskan kandungan ilmu mengenai kreativiti dan pembelajaran kanak-kanak 2. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. processes of creativity and teaching approaches.Prasyarat Seemester Hasil Pembelajaran Tiada Pertama/Kedua 1. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. seni bonekadan sastera kanakkanak. field of creativity in early childhood education and to assess creativity. Mengaplikasikan pelbagai pendekatan untuk menggalakkan kreativiti kanak-kanak prasekolah.

• Inkubasi Illuminasi Verifikasi Imaginasi berpandu dan kreativiti Persekitaran yang menggalakkan kreativiti Faktor-faktor yang menghalang kreativiti • Sumber manusia • Sumber fizikal • Persekitaran Pendekatan pengajaran • Bahan dan alatan • Penilaian 2 Seni visual Teori Perkembangan seni visual • Kognitif • Psikoanalitik • Persepsi • Kecerdasan visual ruang Amalan yang bersesuaian seni visual untuk kanakkanak • Tahap umur • Asas dan nilai seni visual • Bahan dan peralatan Peranan guru • Matlamat • Strategi pengajaran • Apresiasi seni Lukisan Cetakan dan tekapan Seni tiga dimensi • Membuat adunan doh • Membentuk dan mengukir doh. kayu • Kolaj Penilaian kreativiti tiga dimensi • Kesedaran reflektif dan perkembangan afektif • Kreatif dan imaginatif 6 .

Permainan sosial .Amalan yang bersesuaian di kelas 3 • • 5 Seni Boneka Definisi Boneka Jenis boneka Boneka dan kanak-kanak Penggunaan seni boneka dalam kurikulum • Aktiviti 3 .Permainan sosio dramatik Peranan guru .Pemerhati dan pemudahcara .3 Muzik dan Pergerakan Musik dan pergerakan dalam perperkembangan kanak-kanak • Mendengar. menyanyi dan bergerak • Bermain alat musik Teori perkembangan muzik • Dalcroze • Orff • Kodaly • Kecerdasan muzik Aktiviti pergerakan kreatif • Mendengar dan bergerak Peranan Guru • Pemerhati dan pemudahcara • Merancang dan mengurus • Menyelia dan menilai 7 4 Sosiodrama • • Definisi Sosiodrama dalam perkembangan kanakkanak .Menyelia dan menilai Proses dan bahan .Merancang dan mengurus .

kayu • Kolaj Penilaian kreativiti tiga dimensi • Kesedaran reflektif dan perkembangan afektif • Kreatif dan imaginatif .Cetakan dan tekapan .Seni tiga dimensi • Membuat adunan doh • Membentuk dan mengukir doh.Buku Besar 3 Jumlah 1 Amali Seni visual Menghasilkan kreativiti seni visual kanak-kanak berdasarkan Teori Perkembangan seni visual • Kognitif • Psikoanalitik • Persepsi • Kecerdasan visual ruang 30 7 Menghasilkan Lukisan .Cerita dan kanak-kanak .Teknik bercerita .• Rancangan mengajar Proses dan peralatan • Membina boneka mudah • Pentas • Props 6 Sastera awal kanak-kanak • Definisi • Persekitaran yang kondusif • Ruang bacaan • Pemilihan buku dan peralatan Aktiviti yang bersesuaian • Membaca • Teater membaca • Bercerita .

Permainan sosial . Sosiodrama • • Definisi Sosiodrama dalam perkembangan kanakkanak . menyanyi dan bergerak • Bermain alat muzik • Mengakplikasikan teori perkembangan muzik dalam pengajaran dan pembelajaran Teori Orff Dalcroze Kodally • Aktiviti-aktiviti pergerakan kreatif bertema berdasarkan elemen-elemen muzik lirik melodi rangkai lagu bebas Peranan Guru • Pemerhati dan pemudahcara • Merancang dan mengurus • Menyelia dan menilai 6 3. Muzik dan Pergerakan Muzik dan pergerakan dalam perperkembangan kanak-kanak • Mendengar. Seni Boneka Penggunaan seni boneka dalam kurikulum • Aktiviti • Rancangan mengajar Proses dan peralatan .Menyelia dan menilai Proses dan bahan .Amalan yang bersesuaian di kelas 6 5 • • 4.Permainan sosio dramatik Peranan guru .Pemerhati dan pemudahcara .Merancang dan mengurus .2.

(2002). NY: Thomson Delmar Learning Koster. 7th ed. J. W. 4th ed. (2002). Membina boneka mudah Pentas Props Sastera awal kanak-kanak Melaksanakan aktiviti-aktiviti sastera awal kanakkanak • Membaca • Teater membaca • Bercerita . M.Buku Besar Jumlah Jumlah Keseluruhan 6 30 60 Pentaksiran Rujukan Asas Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% Isbell. Creativitiy and the Arts with Young Children. R. NY: Thomson Delmar Learning Mayesky. (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Ed. M. Creative Activcities for Young Children. (2003). T. PPK Rujukan Tambahan Libby. B. (2001). L. (2002). 2nd.Teknik bercerita .• • • 5. Art and Creative Development for Young Children. S. Growing Artists: Teaching Art to Young Children. Enriching the Curriculum with Art Experiences. & Raines. NY. Thomson Delmar Learning Schirrmacher. R. NY: Thomson Delmar Learning . NY: Thomson Delmar Learning Kementerian Pendidikan Malaysia.Cerita dan kanak-kanak .

Menghuraikan peringkat perkembangan sosial dan emosi kanakkanak 3. Mengurus aktiviti perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak berlandaskan konsep penyayang. Pengenalan kepada perkembangan sosial Pengenalan . This course covers the theory and the basics of social and emotional development of children. Tajuk Kandungan Jam 4 1. pengurusan dan aktiviti. to develop confidence to face challenges in everyday life. understanding and managing children’s emotions. Menjelaskan teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak 2. and also to manage the concept of loving in the teaching and learning in preschools.Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( PRA 3107 3 (3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. development of sosial skills and prosocial behaviors. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian serta pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. Sinopsis Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. Menggunakan pertimbangan sendiri tentang pendekatan dan teknik pengurusan tingkah laku kanak-kanak 4. the management and activities.

Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( • Konsep perkembangan sosial • Teori-teori perkembangan sosial o Teori Perkembangan social Erikson o Pandangan behavioris: Peniruan dan modelling (Bandura) o Pandangan konstruktivis: Kognisi sosial (Piaget.Kebimbangan .Pergantungan berlebihan .cepat belajar . 4 .ingin tahu . Perkembangan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial Konsep sosialisasi • Peniruan • Model • • • • Perkembangan kecekapan sosial kanak-kanak Interaksi rakan sebaya Pembentukan hubungan persabahatan Pengaruh jantina Kesedaran ras dan budaya Sensitiviti terhadap orang-orang kurang upaya 6 • 3.proaktif Tingkah laku negatif . Vygotsky) 2.Pengunduran diri dll 4 4.Disruptif .Destruktif . Menggalakkan tingkah laku prososial • konsep tingkah laku prososial • jenis-jenis tingkah laku prososial • cara-cara menggalakkan tingkah laku prososial Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak Jenis-jenis tingkah laku Tingkah laku positif .

Membina kemahiran sosial • Memahami keperluan. bekerjasama.Konsep IQ dan EQ .Konsep emosi .Kompetensi Kecerdasan emosi Perancangan aktiviti perkembangan emosi . bertimbang rasa. perasaan dan pandangan orang lain: batas hubungan antara diri dengan orang lain. menghormati hak orang lain dll.Mengenal emosi dan kesannya kepada kanakkanak 7 • Kecerdasan emosi .Aktiviti yang menarik . bertolak ansur. dll 4 • Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi: bersopan. 6. Perkembangan emosi kanak-kanak • Perkembangan emosi .Jenis-jenis emosi . 5 .Bahan bantu mengajar • 7. perasaan orang lain. keperluan orang lain. Memahami dan mengurus emosi sendiri • Cara-cara mengesan emosi • Mengenali emosi sendiri • Menguruskan emosi sendiri • Memupuk emosi yang positif Membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian • Membina kemahiran berfikir untuk 4 8.Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( Cara-cara mengatasi tingkahlaku kanak-kanak berdasarkan 4 model tingkahlaku Assertive discipline Model Glasser Model Ginott Model Dreikurs 5. berhemah semasa berkomunikasi.

A. and academic development in young children. Gaithersburg.(2004). D...Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( menyelesaikan masalah • Menggunakan pelbagai cara komunikasi untuk menyelesaikan masalah 9. R. E. Pengurusan penyayang dalam Pengajaran dan Pembelajaran Konsep penyayang Amalan budaya penyayang Peranan guru penyayang Fasilitator Instruktur Penyediaan permainan Pengurus Pemerhati Penilai Perancang Reflektif Jumlah 7 45 Pentaksiran Rujukan Asas Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% Eassa. Boston: Allyn & Bacon. & L. Introduction to early childhood education. MD: Psycho-social & Educational Publications. (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. (1995). & N. . 1990. Smilansky. 1989. Gartrell. Karweit. S. socioemotional. NY: Allyn & Bacon. J. PPK Rujukan Tambahan Brewer. (1996) Introduction to Early Childhood Education NY:Delmar Thomson. Effective programs for students at-risk. Shefatya. Slavin. NY: Tomson Delmar Learning Kementerian Pendidikan Malaysia. eds. N. The Power of Guidance: Teaching SocialEmotional Skill in Early Childhood Classroom. Facilitating play: A medium for promoting cognitive. Madden.

mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. pengajaran dan pusat pembelajaran perkembangan kerohanian dan moral .Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. 4 Mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam mengurus kurikulum. Mengkaji dan mengenal pasti kurikulum kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. teori perkembangan moral. 3. Menjelaskan konsep dan amalan kerohanian dan moral menurut Islam dan agama lain. Pengurusan Pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai Perkembangan Kerohanian dan Moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti penaksirannya turut diberi pendedahan. theories on moral development. 2. This course covers the concept of sprititual and moral through the Islamic perspective and other religions. Sprititual and moral development for preschool PRA 3108 3 (3+0 ) 45 jam Tiada Pertama/Kedua 1. Merancang pengurusan pelaksanaan nilai-nilai Perkembangan Kerohanian dan Moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan . SINOPSIS Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. identification of Islamic Education and Moral curriculum. and spiritual and moral development activities as well its . management of curriculum.

Menyediakan bahan .Kemasyarakatan Penerapan Kerohanian melalui: .Pandangan Imam Al-Ghazali 8 Kandungan dan Hasil Pembelajaran Pendidikan Islam Prasekolah • Akidah : Rukun iman .Nas Al-Quran .Pembudayaan Jam • • 4 • 2 • • • • • Kurikulum Pendidikan Islam prasekolah Pengenalan Falsafah Matlamat Objektif Kepentingan Pendidikan Islam pada peringkat awal kanak-kanak .Nas Al-Hadith .Pandangan Saidina Omar .Kemahiran .Konsep .Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( learning centre.Amali .Ilmu .Ketatanegaraan .Merancang aktiviti .Islam .Kemanusiaan .Keimanan .Hindu Akta Pendidikan 1996 .Kristian .Seksyen 50(1) Pengajaran Agama Islam Fokus Pendidikan Islam . Management of teaching and implimentation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of the component Tajuk 1 Kandungan Pengenalan kepada kerohanian • • Konsep kerohanian Pandangan mengikut agama-agama: .Buddha .

bertoleransi.Merancang aktiviti .Pelaksanaan aktiviti • Ibadah: Rukun Islam .Pelaksanaan aktiviti Sirah: Sirah Rasulullah .Menyediakan bahan .Konsep .Menyediakan bahan .Pelaksanaan aktiviti Pengenalan kepada perkembangan moral Konsep perkembangan moral Teori-teori perkembangan moral: Piaget.Menyediakan bahan .Pelaksanaan aktiviti Akhlak: .Merancang aktiviti .Menyediakan bahan .Merancang aktiviti .Konsep .Konsep . Kohlberg 2 • • • 3 4 Pembentukan perkembangan kerohanian dan moral peringkat awal kanak-kanak Menggunakan cerita • Permainan sosial (mempraktikkan kemahiran sosial: bekerjasama.Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( .Merancang aktiviti . hormat-menghormati dll) Main peranan (masalah atau dilema sosial) Pemerhatian Latihan amali Hafazan Tunjuk cara 8 .Pelaksanaan aktiviti Bahasa Arab Al-Quran dan tulisan jawi: .

Berlaku adil .Menjaga kebersihan fizikal dan mental .Aktiviti Kumpulan . Kementerian Pelajaran Malaysia): .Menunjukkan sikap kasih sayang terhadap keluarga .Memupuk kasih sayang .Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( Perbualan Penjelajahan Soal jawab Lawatan Lakonan Puisi Nasyid ICT 5 Pengurusan Kurikulum Perkembangan Kerohanian dan moral Pusat Pembelajaran Perkembangan Kerohanian dan Moral Peralatan Susun atur Pengajaran kerohanian dan moral • Pengelolaan Pengajaran dan Pembelajaran .Memupuk sikap baik hati .Aktiviti Individu • Nilai Berkaitan perkembangan diri (berdasarkan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.Menyatakan bahawa manusia adalah ciptaan Tuhan .Bertanggungjawab terhadap keluarga 8 . • Nilai berkaitan dengan diri dan keluarga .Memupuk semangat keberanian .Menjaga kehormatan diri .Memupuk sikap berdisiplin .Memupuk sikap sabar 10 5.Memupuk kejiranan .Mengamalkan sifat rajin .Mengamalkan sikap berdikari .Aktiviti Kelas .Hormat dan taat kepada anggota keluarga .

hafazan surah dan doa Senarai semak Pelaporan 5 JUMLAH Pentaksiran Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% 45 .hasil kerja .Bertolak ansur dalam masyarakat • Nilai berkaitan dengan diri dengan alam sekitar . pemimpin dan negara .pemerhatian .Hormat dan menghormati .amali .Mengekalkan keamanan dan perpaduan 6 Penaksiran perkembangan kerohanian dan moral Pelaksanaan .Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi .Menyayangi alam sekitar • Nilai berkaitan dengan diri dan negara .Cintakan Negara .Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( • Nilai berkaitan dengan diri dan masyarakat .Patuh kepada peraturan dan undangundang .Hormat dan setia kepada raja.Menjaga kebersihan dan keindahan persekitaran .

(2004). N. U. (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Moral Classrooms. & Zan. R. Falsafah rukun Islam. Cetakan Kedua. Nucci. NY: Allyn & Bacon. Huraian sukatan pendidikan Islam KBSR. Goodman. Kementerian Pendidikan Malaysia. C. M. (2002).Developing the Whole Child: The Importance of the Emotional. E. Social. & Balamore.M. Singapura : Pustaka Nasional. E. NJ: Prentice Hall. Education in the Moral Domain. R. PPK Rujukan Tambahan Daly. NJ: Prentice Hall. Understanding Ethics in Early Care and Education. Buku teks pendidikan Islam sekolah rendah. P. Moral Children: Creating a Constructivist atmosphere in Early Education. NY: Edwin Mellen Press Devries.Nama Kursus Rujukan Asas Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( Baptiste. Kementerian Pendidikan Malaysia. Moral and Spiritual in Early Years Education and Care. Kementerian Pendidikan Malaysia. B. (2004).NY: Cambridge University Press. . Teaching Goodness: Engaging the Moral and Academic Promise of Young Children. (1994). S. L. Budiman Radhi (1983). J. & Daly. (2001).

Beside that it will also discuss the reason due to the disability .sebagai seorang guru. 2 Mengenal pasti ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas bagi membolehkan tindakan selanjutnya dapat diambil terutama semasa kanak-kanak tersebut berada di prasekolah.Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Chidren With Special Needs) PRA 3109 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua 1 Mengenal pasti jenis-jenis kanak-kanak berkeperluan khas. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas dan ciri-cirinya. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kepada kecacatan yang berlaku. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang boleh digunakan untuk kanak-kanak berkeperluan khas. charaestiristics. 3 Merancang dan menguruskan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan perbezaan individu dan cara melayani kanak-kanak berkeperluan khas di prasekolah. strategies and metahodology in teaching and learning of the specials needs and . 4 mempamerkan komitment kepada kecemerlangan. akauntabiliti integriti. Sinopsis Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. the classification of special needs children. This course discuss the needs of children with the special needs at preschool.

9 .individual differeantiations Tajuk Teori 1. 8 3. Kandungan Jam Pengenalan Pendidikan Khas Definisi dan konsep pendidikan khas Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Khas Visi Pendidikan Khas Misi Pendidikan Khas Akta Pendidikan Akta Pendidikan Khas Isu-isu pendidikan Khas Klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas Kanak-kanak berkeperluan khas Kurang upaya pendengaran Kurang upaya penglihatan Kurang upaya pertuturan Kurang upaya mental Kurang upaya fizikal Kurang upaya pembelajaran Gangguan emosi dan tingkah laku Pintar cerdas Jenis kanak-kanak berkeperluan khas dan cirinya Ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas Autisma Down Syndrome Disleksia Cerebral Palsy (spastik) Pemulihan Masalah Penglihatan Masalah Pendengaran Masalah Pertuturan Masalah Kesihatan Gangguan Emosi Terencat Akal Pintar Cerdas  ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder) 5 2.

Faktor penyebab kecacatan Sebelum kelahiran Semasa kelahiran Selepas kelahiran Implikasi kecacatan 3 5 Perbezaan individu Ciri-ciri Emosi Fizikal Kognitif Sosial Melayani perbezaan individu Masalah awalan kanak-kanak berkeperluan khas Bacaan Tulisan Awal nombor Aktiviti bantu murid 5 Jumlah Amali 1 Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam Pendidikan Khas Konsep Jenis strategi Jenis pendekatan Induktif Eklektif Tematik Masteri Koperatif Kolaboratif Instruktional Projek 30 10 10 2.4. Kaedah dan teknik mengajar Kaedah dan teknik Kumpulan Individu .

Special Education in Contemporary Society: An Introuction to Exceptionality. (2005). (2003). CA: Wadsworth/ Thomson Learning. Inc. R. Pengajaran Komponen-komponen Prasekolah Kanak-kanak Berkeperluan Khas • Komponen Perkembangan bahasa dan komunikasi bentuk kandungan penggunaan • Perkembangan Fizikal Psikomotor deria Komponen • Komponen Perkembangan sosio-emosi pembentukan sosialisasi hubungan interpersonal dan intrapersonal pembentukan emosi • Perkembangan Kognitif tahap kecerdasan Komponen 10 • Komponen Perkembangan Kerohanian dan Moral • Komponen Perkembangan Kreativiti dan Estetika Jumlah Jumlah Keseluruhan Pentaksiran Rujukan Asas Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% 30 60 Friend. Gargiulo. Special Education: Contemporary Perspectives for School Professional. M. .Tunjukcara Simulasi Bercerita Bermain Projek Pengajaran berpasukan 3. Boston: Pearson Education. Belmont.

Merangkakan pelan bahagian dalam dan bahagian luar prasekolah mengikut prinsip dan membuat justifikasi.Pusat Perkembangan Kurikulum (2003) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Boston: Allyn and Bacon. W. Upper Saddle River. & Kauffman (2003). Merancang dan mengurus kesesuaian ruang dan peralatan yang sesuai untuk bahagian dalam dan luar prasekolah. Menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan untuk menubuhkan pusat pendidikan awal kanak-kanak. 2. 4. Heward. Mengenal pasti garis panduan dan peraturan keselamatan dan kesihatan pusat prasekolah. Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) PRA 3110 3 (2+1) 45 Jam Tiada Pertama/Kedua 1. NJ: Merrill Prentice Hall. Kuala Lumpur. Exception Children: Introduction to Special education. Dewan Bahasa dan Pustaka Rujukan Tambahan Hallahan. D. 3. (2003). Exceptional Children: An Introduction to special Education. SINOPSIS Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan .

menubuh dan mengurus pusat pendidikan prasekolah. Kandungan Jam Perancangan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Perancangan • Konsep • Prinsip • Rasional • Objektif Falsafah Merancang • Kepuasan • Optimun • Adaptasi • Kekuatan Penulisan Kertas Kerja Penubuhan Prasekolah • Format kertas kerja .Individu 4 5 2. Pelajar juga merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah. Students are exposed to the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools Tajuk Teori 1. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning.Organisasi . Penubuhan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Perancangan Program dan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak .kemahiran pelajar merancang. build and manage preschool education centres.

Bilik sakit .Bilik pentadbiran .Keselamatan .Tandas .Bomba .Kemudahan asas .Keceriaan Kebersihan alam sekitar • Melakar Pelan Prasekolah .Keselesaan .keluasan.Ruang makan . lokasi. ruang.Jabatan Pelajaran Negeri .Stor .Pelan lantai • Bahagian dalam .Kerajaan Tempatan Peralatan dan sumber • Kriteria penubuhan .- - Langkah-langkah perancangan Menentukan matlamat dan objektif Tinjauan kebolehbinaan Infrastruktur kawasan .Konsep .Susun atur perabot . persekitaran Bangunan Kewangan Organisasi pengurusan Peraturan dan undang-undang . Perancangan Aktiviti Pendidikan Prasekolah .Pusat / ruang pembelajaran .lain-lain aspek yang relevan  - Bahagian luar alatan permainan sesuai tempat main pasir dan air pondok kebun/ lanskap susun letak dan susun atur dengan mengambil kira faktor keselamatan lain-lain aspek yang relevan 5 3.

Derma .stok pembelian .Kerja kumpulan .insuran • Merancang kewangan prasekolah .Informal & berterusan . • Refleksi guru 4.Penilaian & bersurai • Perancangan penilaian .Rehat .Aktiviti luar .Bantuan kerajaan . senarai semak dll.Bahan pembelajaran .Yuran masuk .stok bahan basah dan kering 5 .Peralatan perabot .semasa • Penyediaan buku stok pembelian dan penerimaan .Merancang waktu aktiviti .Bantuan swasta/ syarikat .sebelum penubuhan .Makanan .Ketibaan murid .pinjaman • Mengawal dan membelanjakan kewangan .Makan / minum pagi . • • • • • • Pengurusan Perkhidmatan Makanan Perancangan perkhidmatan makanan Peruntukan dan bantuan kewangan Kemudahan penyediaan makanan Mengelakkan keracunan makanan Perancangan menu makanan Menghidang dan menyediakan makanan 4 5. Pengurusan Kewangan Pusat Prasekolah • Pemerolehan kewangan .Perancangan mengajar • Senarai semak tugas-tugas harian guru • Menyediakan matlamat dan objektif khusus • Merancang jadual dan rutin harian: .Alat-alat penilaian spt.

Peralatan (Perabot dan pearalatan permainan luar dan dalam) .Rehat dan tidur . Pengurusan Kesihatan dan keselamatan • Merancang persekitaran yang sihat .Pendidikan kesihatan • Keselamatan kanak-kanak .Penderaan kanak-kanak .Keselamatan ketibaan dan kepulangan kanak-kanak.Keselamatan kanak-kanak di pusat prasekolah (normal dan berkeperluan khas) .Pengurusan kanak-kanak sakit . Pengurusan Kanak-kanak di dalam kelas Prasekolah.Pengurusan bilik darjah (cahaya dan peredaran udara) .l 6.Latihan penggunaan tandas . Pengukuhan Mengambil perhatian Tidak mempedulikan Time-out Mengelakkan Mengalih-arah Mengawal Perbincangan Menyelesaikan masalah Shaping Modifikasi tingkah laku Memberi token Masa dan perhatian khusus 4 Jumlah Amali 30 . 3 7.Merancang keselamatan luar dan dalam Prasekolah .Penyimpanan rekod kesihatan kanakkanak .

Keceriaan • Kebersihan alam sekitar Melakar Pelan Prasekolah:i • Bahagian dalam . Bahagian luar alatan permainan sesuai tempat main pasir dan air pondok kebun/ lanskap susun letak dan susun atur dengan mengambil kira faktor keselamatan lain-lain aspek yang relevan Perancangan Aktiviti Pendidikan Prasekolah Perancangan mengajar • Senarai semak tugas-tugas harian guru • Menyediakan matlamat dan objektif khusus • Merancang jadual dan rutin harian: .lain-lain aspek yang relevan 10  3.Organisasi .Tandas . Penulisan Kertas Kerja Penubuhan Prasekolah • Format kertas kerja . Penubuhan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Membuat Perancangan Program dan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak berdasarkan kepada Kriteria penubuhan .Stor .Susun atur perabot .Konsep .Kemudahan asas .Kerja kumpulan 6 .Keselamatan .Ketibaan murid .Bilik pentadbiran .Keselesaan .Pusat / ruang pembelajaran .Individu 4 2.Bilik sakit .Merancang waktu aktiviti .1.Ruang makan .

.pinjaman • Mengawal dan membelanjakan kewangan .Bantuan swasta/ syarikat .Bahan pembelajaran . Pengurusan Perkhidmatan Makanan • Kemudahan penyediaan makanan • Perancangan menu makanan • Menghidang dan menyediakan makanan Pengurusan Kewangan Pusat Prasekolah • Pemerolehan kewangan . Kuala Lumpur: PTS Hilderbrand. Taylor.semasa • Penyediaan buku stok pembelian dan penerimaan . Management of Child Development Centres.stok bahan basah dan kering Jumlah Jumlah Keseluruhan 5 5 5 30 60 Pentaksiran Rujukan Asas Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% Bustam Kamri & Petri Zabariah Megat A.(2005).Peralatan perabot .Derma .Bantuan kerajaan .Alat-alat penilaian spt.Makan / minum pagi . 4.sebelum penubuhan . Tadika Berkualiti.Penilaian & bersurai Perancangan penilaian . senarai semak dll. Verna (1997).Informal & berterusan . United States: Prentice Hall.Aktiviti luar . B. Rahman .stok pembelian . (1989). Columbus : Merrill Pub.J.insuran • Merancang kewangan prasekolah .• . Early Childhood Program Management.Rehat .Makanan .Inc.Yuran masuk .

(2000). P. NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK BAHASA PENGANTAR PRASYARAT SEMESTER Hasil Pembelajaran Penaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak Assessment and evaluation of children performance PRA 3111 3(3+0) 45 jam BAHASA MELAYU Tiada Pertama/ kedua 1. WA :Western Washington University. (2003) Teaching Young Chidren : An Introduction. penyimpanan. NY: Delmar Thomson Learning Crowther. Mengaplikasikan pelbagai kaedah dalam menyediakan laporan penaksiran dan penilaian kanak-kanak 4. perancangan penaksiran dan penilaian kanak-kanak. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. M. the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the . Merancang. K. mengurus dan melaksanakan penaksiran dan penilaian kanak-kanak prasekolah. build and manage preschool education centres. Second ed. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning.Administration of for Young Children. NY : Thomson Delmar Learning Henninger. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. melaksanakan perekodan. penganalisisan. Creating Effective Learning Environments. Mengunakan pertimbangan sendiri dalam melaksanakan teknikteknik penaksiran dan penilaian mengikut proses. objektif dan prinsip-prinsip penaksiran dan penilaian perkembangan kanak-kanak. SINOPSIS Kursus ini meliputi konsep. I.Rujukan Tambahan Click.L. & Wellhousen. objektif. kepentingan dan prinsip-prinsip penaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. 2. 3. Menjelaskan konsep. (2004).

video. KANDUNGAN Pengenalan Penaksiran dan Penilaian Perkembangan Kanak-Kanak • Konsep penaksiran autentik (Authentic assessment). • Objektif • Kepentingan • Prinsip-prinsip Perancangan penaksiran dan penilaian kanak-kanak •Mengenal pasti kanak-kanak •Menentukan kaedah pentaksrian •Menentukan kemahiran/apa yang hendak dikesan/ diperhatikan •Menentukan masa dan tempat penilaian dibuat Pengumpulan data • Pemerhatian tingkah laku • Pemerhatian perbualan • Penilaian hasil kerja • Rakaman – gambar. TAJUK 1. dll) Penilaian melalui ujian saringan Perekodan penilaian • Senarai semak • Rekod anekdot • Rekod berterusan • Rekod dengan alat-alat elektronik (kamera digital. 5 . 5 6. 5 3.preschools. disket Penganalisisan data • Membaca dan meneliti maklumat JAM 5 2. 6 4. kamera video ) Penyimpanan data • Portfolio kanak-kanak • Rekod perkembangan kanak-kanak • Rekod peribadi kanak-kanak • Rekod dalam bentuk CD. audio • Temubual dengan pelbagai pihak • Perbincangan dengan ibu bapa • Penilaian melalui rekod-rekod peribadi (rekod kesihatan. 5 5.

S. NY: Thomson Delmar Learning . Understanding Assessment and Evaluation in Early Childhood Education. S. R. Gullo. NJ: John Wiley & Son Inc. B. C. Bentzen. D. Wortham. (2001). W. (2002). Measuring Performance: Early Childhood. C. Elliott. (2004).• • • 7. carta dll) 5 8 Tindakan susulan • Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan kanakkanak • Merancang aktiviti pengukuhan • Melaksanakan aktiviti susulan Etika Penaksiran • Garis panduan membuat penaksiran • Peranan dan tanggungjawab guru-guru prasekolah sebagai etika penaksiran Jumlah 5 9. NY: Prentice Hall RUJUKAN TAMBAHAN 3.Lidz. Assessment in Early Childhod Education. Early Childhood Assessment.4th ed. 4 45 PENILAIAN : RUJUKAN ASAS Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% 1. 2. (2001). (2004). NY: Thomson Delmar Learning 5. Seeing Young Children: A Guide to Observing and Recording Behavior. NY: Thomson Delmar Learning 4. Pelaporan • • • Membuat analisis Membuat ulasan Membuat inferen Membuat laporan (guna borang-borang tertentu) Mengemaskinikan rekod-rekod kemajuan kanakkanak Menghasilkan data dalam bentuk grafik (graf. 4th ed. F.

Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. aims. TAJUK KANDUNGAN Jam . 3.Menjelaskan peranan keluarga dan kanak-kanak 2. komuniti dan institusi pendidikan. 4.community and educational institutions also the improvement of teacher professionalisme . family relationship. matlamat.Merancang dan mengurus program perkhidmatan pendidikan awal kanak-kanak di prasekolah SINOPSIS Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif.Menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan dengan ibu bapa. hubungan keluarga. improving family excellence. Ia juga menekankan tentang pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. nilai dan budaya. peningatan kecemerlangan kekeluargaan.Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat.NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK BAHASA PENGANTAR PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN Penglibatan Keluarga Dalam Pendidikan Prasekolah Parents involvement in preschool education PRA3112 3(3+0) 45 jam BAHASA MELAYU Tiada Pertama/ kedua 1.dan komuniti. values and customs. behaviors and children’s dicipline. This course covers the theories and perspecttive.

Aplikasi penyelesaian konfliks Pembentuk nilai budaya .Persekitaran peningkatan kendiri .Pendidikan nilai.Menangani isu pengawalan .Institusi taman asuhan .Ruang dalam dan luar .Fungsi utama keluarga .Peranan persekitaran .Perbezaan budaya dan nilai .Definisi keluarga . nilai dan budaya • Keluarga .Definisi kendiri .Perkembangan konflik . moral dan agama .Definisi autonomi .Perubahan bentuk keluarga masa kini Hubungan matlamat dan budaya mendidik anak .Aplikasi kendiri kanak-kanak • 4 • • 2.Aplikasi inisiatif kanak-kanak Kendiri .Ciri pembentukan sangkutan Autonomi .Konflik matlamat dan nilai .Peralatan dan keselamatan .1 Teoritikal perspektif Mengenai Keluarga • Sangkutan .Definisi sangkutan .Kerenah dan sangkutan .Menangani pengekalan Initiatif .Proses membuat keputusan . Persekitaran keluarga • Persekitaran pengasuhan .Perkembangan prososial 6 4 • • 3. Matlamat.

Diri sendiri .Autoritarian . Penyelesaian konflik • Penyelesaian konflik -Arahan terus .Sendirian .Memahami perasaan Ekpresi perasaan .Hubungan kakitangan dan keluarga .Nisbah kanak-kanak dan orang dewasa . Pembentukan Displin kanak-kanak • Disiplin dan kanak-kanak .Kelayakan Keluarga sebagai sumber sokongan .Berkongsi Adaptasi perasaan .Orang lain .Perasaan yang positif .Berpasangan .Autoritatif • .Penderitaan senyap dan terbuka Pendekatan ibu bapa .Definisi perasaan .Sumbangan keluarga • 4.Pendekatan pengurangan ketakutan .Saiz kumpulan .• Kualiti pengasuhan .Langkah mengatasi .Berkumpulan 6 6 • • 6.Indulgent .Jenis tingkahlaku yang melanggar disiplin .Langkah mengatasi Disiplin dan tingkahlaku yang tidak diterima . Melayani Perasaan • Perasaan .Penglibatan keluarga \ .Deraan dan ganjaran 4 • 5.Jenis tingkahlaku yang tidak diterima .Panduan disiplin .

Keunikan dan potensi .Indifferent • Penyelesaian konflik kanak-kanak .Keperluan .Jenis .Penerimaan • 4 • • 8.Struktur masalah .Teknologi Aktiviti penglibatan .Penyelesaian masalah dan perkembangan kognitif .Perlaksanaan . Kecemerlangan keluarga • Motivasi -Tekanan -Harapan -Unsur luaran Role model -Diri -Keluarga I-dola Persekitaran -Keluarga -Komuniti Institusi Pendidikan khas .Maklum balas 5 6 • • ..Proses penyelesaian masalah 7.Bertulis .Keperluan .Impak Perluasan pembelajaran .Perancangan .Bersemuka . Hubungan guru dan keluarga • Komunikasi .

3rd ed. 4. N. Family. Perkhidmatan -Kepakaran perkhidmatan -Kemudahan kewangan -Peralatan kewangan b Kolaborasi . Couchenour. School and Communities: Together for Young Children. Community: Socialization and Support. Mena-Gonzalez. R. M. 5.9. Ed. D. NY: Thomson Delmar Learning RUJUKAN TAMBAHAN 3.Keharmonian Jumlah 45 PENILAIAN : RUJUKAN ASAS Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% 1. (2003). Saracho.Sumbangan perkhidmatan . Berns. O. And Schools: Contemporary Perspectives in Early Childhood Education. (2001). B. O. J. & Saracho. (Eds) (2005) Contemporary Perspectives On Families. Spodek. L. Communities. NY: Thomson Delmar Learning 2.. & Chrisman. CL: Westview Press. Sumbangan komuniti dan keluarga. NY: Prentice Hall. K. (2001). NY: Thomson Delmar Learning . Families.Pertukaran maklumat . Family and community Partnership: Preparing Educators and Improving Schools. (2004). School. a.Epstein. Child. School. N. J. 2nd. The Child in the Family and Community.

4. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah disamping konsep kepimpinan dan perwatakan. 2. Menjelaskan konsep profesionalisme dalam pendidikan awal kanak-kanak. 3. Emphasis is given on the . safety and diet. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management . efficient relationship. management of health. Mengenal pasti konsep pertolongan cemas dan jenis-jenis bantuan serta rawatan yang sesuai untuk kanak-kanak prasekolah.NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK BAHASA PENGANTAR PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN Kualiti Pendidik Prasekolah Preschool Teacher Quality PRA 3114 3 (3+0) 45 Jam BAHASA MELAYU Tiada Pertama/ Kedua 1. Menterjemahkan kandungan kod etika perlakuan guru prasekolah secara umum dan spesifik. Menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk usaha-usaha menangani pelbagai isu dalam pendidikan prasekolah. pengurusan kesihatan. keselamatan dan pemakanan. kecekapan hubungan. Kursus ini juga membincangkan kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. SINOPSIS Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan.

KANDUNGAN Kualiti Pendidik Prasekolah Konsep kualiti . TAJUK 1.Guru sebagai model .memantau keupayaan guru/pembantu .Definisi .menjalankan pengurusan tadika berdasarkan garis panduan dan peraturan yang telah ditetapkan .cermat menggunakan sumber kewangan .memantau perbelanjaan . This topic discusses the ethical codes of preschool teachers and issues related to it.Pengetahuan asas guru yang profesional .menyediakan/menggaji pekerja yang berpotensi tinggi / berkelayakan . .Rancangan Perkembangan staf untuk membina bakat .management of implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters.mencari jalan menambah sumber atau berjimat tanpa mengorbankan kualiti Pengurusan personel (personnel management) .menyediakan kemudahan yang sewajarnya untuk pendidikan kanak-kanak - Pengurusan kewangan (fiscal management) .Kesedaran kendiri peribadi dan profesional (Personal And Profesional Self-awareness) profesional yang reflektif boleh menilai kekuatan kelemahan peribadi boleh menerima pandangan /idea baru Jam 4 8 2 Kecekapan pengurusan Pengurusan organisasi (Organizational Management) mengetahui dan menghayati pelbagai peraturan dan sistem dalam pengurusan pusat pendidikan awal kanak-kanak.bajet yang realistik .tahu bila hendak buat penyelarasan bajet .Belajar sepanjang hayat .mengekalkan pekerja yang cekap .

keperluan asas untuk memastikan penjagaan . kumpulan dinamik (group dynamics) meningkatkan kemahiran komunikasi dan teknik menyelesaikan konflik 6 Pemasaran dan perhubungan awam (Marketing and public relations) mengekalkan program yang menarik dan hubungan baik dengan keluarga yang berpotensi dan menghargai program yang berkualiti • menyumbang kepada kesedaran komuniti tentang program kanak-kanak yang berkualiti menawarkan program berkualiti 6 4 Pengurusan kesihatan.dan profesionalisme pekerja Pengurusan kemudahan (facilities management) . perabot dan peralatan . badan kerajaan. keluarga kanak-kanak.penyediaan kemudahan.ruang selamat. wakil niaga atau komuniti membina pasukan (teamwork). selesa dan sesuai dengan prinsip perkembangan kanak-kanak 3 Kecekapan hubungan Hubungan kemanusiaan ( human relations ) menjalin dan mengekalkan hubungan produktif dengan pelbagai pihak – jabatan. pekerja.bertanggungjawab menyediakan ruang pembelajaran .Latihan kesihatan . motivasi. keselamatan dan makanan • Pengurusan kesihatan .merancangkan spesifikasi dan susun atur .

peka dengan isu berkaitan Sokongan keluarga .pemahaman penglibatan keluarga dan menghargai pelbagai gaya parenting komunikasi terbuka dan membina perkongsian pintar dengan keluarga.menambah objektif baru yang lebih baik untuk Penambahbaikan pusat prasekolah 6 6 6 Kepimpinan dan perwatakan Kepimpinan .Latihan kursus dalam bidang pemakanan .Latihan kursus keselamatan keperluan asas keselamatan kanak-kanak .khidmat pada kanak-kanak juga khidmat kepada keluarga .memenuhi keperluan pemakanan kanak-kanak .kesihatan kanak-kanak .perspektif yang luas.memberi sokongan kepada sesuatu program .Bagaimana mengenal pasti objektif tadika dapat dicapai .strategi penilaian yang sesuai . Program penilaian .Latihan pertolongan cemas Pengurusan makanan .program inklusif untuk murid keperluan khas .berfungsi sebagai pengurus yang berkesan . kemahiran memilih dan .mempunyai visi dan misi yang jelas .melaksanakan pelbagai model kurikulum .menyediakan satu polisi dan prosedur untuk mencapai matlamat kesihatan • Pengurusan keselamatan .program pemakanan berkaitan latar budaya keluarga • 5 Pengurusan pelaksanaan program prasekolah • Pelaksanaan program pendidikan .mengubah suai amalan untuk memastikan objektif lebih berkesan .

pekerja dan kanak-kanak untuk mencapai visi • Akauntibiliti sebagai guru prasekolah Bidang pekerjaan Sekolah Tingkah laku murid ibu bapa / penjaga Watak guru prasekolah Ciri-ciri guru prasekolah berkesan Peribadi yang menjejaskan imej guru prasekolah Penyayang Kod Etika Guru Prasekolah 7 Konsep Definisi Etika Guru Malaysia Akujanji Perkhidmatan Awam 4 Etika dan Tanggungjawab Guru Prasekolah Etika terhadap kanak-kanak Etika terhadap ibu bapa Etika terhadap masyarakat Etika terhadap pentadbir Etika terhadap pekerja dan rakan sejawat 5 8 Isu-isu semasa Perkembangan prasekolah • Kepentingan prasekolah • Perluasan kelas prasekolah • Kelayakan. umur dan peluang kanak-kanak masuk prasekolah • Prasekolah berkualiti Latihan (alihkan) • Kelayakan dan latihan guru • Keseragaman latihan • Naik taraf profesion guru prasekolah Pemuafakatan • Sikap dan budaya komuniti • Dasar penglibatan keluarga di prasekolah ..menggunakan semua sumber untuk mencapai visi .motivasi diri.

K. Bustam Kamri & Petri Zabariah Megat A. (2003) Teaching Young Chidren : An Introduction.J. & Wellhousen. Early Childhood Program Management.Kaedah Action Research I . Henninger.L. M. Second ed.• Keyakinan keluarga terhadap prasekolah Kebajikan • Sumber-sumber bahan • Pembantu pengurusan murid • Persatuan • Ibu bapa yang bekerja Kemahiran komunikasi • Kanak-kanak • Ibu bapa • Pembantu pengurusan murid • Masyarakat JUMLAH PENILAIAN RUJUKAN ASAS Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% 45 1. Click.Administration of for Young Children.Methodology PRA 3113 3 (3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua . NY: Delmar Thomson Learning 4. Tadika Berkualiti. Taylor. I. Columbus : Merrill Pub. RUJUKAN TAMBAHAN 3. WA :Western Washington University Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Penyelidikan Tindakan I . P. Crowther. NY : Thomson Delmar Learning 5. Kuala Lumpur: PTS 2. B.(2005). (2000). Creating Effective Learning Environments. (1989). Rahman . (2004).

analisis data dan intepretasi data. prosedur pengumpulan data.Nama Kursus Hasil Pembelajaran Penyelidikan Tindakan I . 6. 2. Membanding beza pelbagai jenis penyelidikan. 4. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. Mengaplikasi pengetahuan asas dan proses kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Prasekolah.Kaedah Action Research I . Menghasilkan kertas cadangan kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Prasekolah. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research.Pendekatan ‘critical’ • Pendekatan penyelidikan di sekolah Jam 3 . Menganalisis isu-isu semasa dalam Pendidikan Prasekolah melalui penyelidikan tindakan. Menjelaskan kaedah-kaedah penyelidikan dan aplikasinya dalam bidang pendidikan.Methodology 1. Tajuk 1.Pendekatan ‘interpretive’ . Kandungan Pengenalan kepada kaedah penyelidikan dalam pendidikan • Tujuan penyelidikan dalam pendidikan • Ciri-ciri penyelidikan dalam pendidikan • Pendekatan inkuiri dalam penyelidikan pendidikan . 5. analysing and interpreting the research data. Mengambil kira etika penyelidikan dalam menghasilkan kertas cadangan kajian tindakan.Pendekatan ‘positivist’ . menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. 7. Mereka bentuk satu kajian tindakan yang merangkumi kaedah penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Prasekolah. and documenting the action research findings in a report or article. 3. Sinopsis Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. implementing the research. reka bentuk penyelidikan dan prosedur penyelidikan dalam bidang Pendidikan Prasekolah.

Pendekatan kuantitatif.Kajian sejarah .Kajian tinjauan .Penyelidikan gunaan .Penyelidikan penilaian Pengenalan kepada pelbagai jenis reka bentuk penyelidikan pendidikan • Penyelidikan kuantitatif .Kajian eksperimental .Penyelidikan asas .Kajian naratif 3.Penyelidikan tindakan .Nama Kursus Penyelidikan Tindakan I .Kuasi-eksperimental . Prosedur penyelidikan pendidikan • Menyatakan masalah kajian • Menetapkan objektif kajian • Membentuk soalan kajian • Menghasilkan hipotesis kajian • Melakukan tinjauan literatur • Merancang kaedah kajian • Mereka bentuk kajian • Menentukan prosedur persampelan • Membina instrumen kajian • Menyatakan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen kajian • Menentukan prosedur pengumpulan data • Mengumpul data • Menganalisis data • Membincang hasil kajian • Melaporkan kajian Penyelidikan Tindakan • Definisi dan konsep 3 4. 3 .Pendekatan kualitatif • Etika dalam penyelidikan pendidikan . Jenis-jenis penyelidikan .Kaedah Action Research I .Kod etika penyelidikan 3 2.Methodology .Aspek-aspek penting dalam etika penyelidikan .Kajian korelasi • Penyelidikan kualitatif . .Kajian etnografi .Kajian kes .

Nama Kursus

Penyelidikan Tindakan I - Kaedah Action Research I - Methodology • • • Ciri-ciri penyelidikan tindakan Kepentingan penyelidikan tindakan Model-model kajian tindakan - Model Stephen Kemmis - Model John Elliott - Model Dave Ebbutt - Model Jack Whitehead - Model Jean mcniff - Model Kurt Lewin 3

5.

Kajian tindakan • Jenis kajian tindakan - Kajian tindakan kritikal - Kajian tindakan praktikal • Isu pendidikan berkaitan kajian tindakan Proses kajian tindakan: • Mengenal pasti masalah berkaitan amalan • Merancang tindakan • Melaksana tindakan • Mengumpul data • Membuat refleksi terhadap tindakan • Mengambil tindakan susulan • Merancang kitaran kedua

6.

Cadangan kajian tindakan • Fokus kajian / masalah kajian • Soalan kajian • Sumber literatur • Reka bentuk kajian • Subjek kajian • Pelan tindakan • Strategi pengumpulan data • Analisis data • Jadual kerja • Perbelanjaan • Sumber rujukan Kajian Tindakan: Kaedah pengumpulan data kajian tindakan • Temu bual: Temu bual berstruktur, semi-struktur, tidak bersetruktur • Pemerhatian: Pemerhati penuh, peserta sebagai pemerhati, pemerhatian penuh • Data berbentuk dokumentasi • Triangulasi data kajian

3

7.

3

Nama Kursus

Penyelidikan Tindakan I - Kaedah Action Research I - Methodology

8.

Kajian Tindkan: Kaedah pengumpulan data kajian tindakan • Senarai semak pemerhatian • Rakaman video dan kaset • Log • Nota lapangan • Fotografi • Portfolio • Borang catatan temu bual • Slid • Laporan jurnal • Diari Pertimbangan semasa mengumpul data kajian tindakan Kesahan dan kebolehpercayaan data • Kesahan kajian tindakan: - Kritikan luaran (keaslian data) - Kritikan dalaman (ketepatan data) - “Data triangulation” Etika kajian tindakan Keupayaan data kajian digeneralisasi

3

9.

3

• • 10.

Analisis data kajian tindakan Data kualitatif • Analisis kandungan • Mengkategorikan data • Mengekodkan data • Menyusun data dalam grid analisis • Mengenal pasti tema/corak dan makna

3

11.

Analisis data kajian tindakan Data kuantitatif • Analisis deskriptif: Frekuensi, peratusan, min, mod, median, sisihan piawai, pekali korelasi

3

Nama Kursus

Penyelidikan Tindakan I - Kaedah Action Research I - Methodology

12.

Menghuraikan data kajian tindakan • Mengintegrasikan data dengan pengalaman personal • Menghubungkaitkan data dengan literatur • Merumus dan membincang hasil kajian Format Penulisan Laporan Kajian Tindakan • Latar belakang kajian • Fokus kajian / mengenal pasti masalah kajian • Sumber literatur • Pelan tindakan • Strategi pengumpulan data • • • •

3

13.

3

Analisis data Refleksi Langkah seterusnya Sumber rujukan 3

14.

Format Penulisan artikel/makalah kajian tindakan • Abstrak • Konteks • Fokus kajian • Pelan tindakan • Pelaksanaan pelan tindakan • Strategi pengumpulan data • Analisis dan penemuan • Refleksi dan implikasi • Tindakan susulan Penyebaran hasil kajian tindakan • Seminar • Penerbitan • Rangkaian kajian tindakan (on-line networks) Jumlah

15.

3

45

Pentaksiran

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

50% 50%

Rujukan Asas

Cohen, L. , Manion, L. & Morrison, K. (2001). Research methods in education (5th. Eds.). London: Routledge Falmer. Creswell, J. W. (2005). Educational research. Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Ohio: Prentice Hall.

& Wallen. (2000).Methodology Rujukan Tambahan Chua. P. B. London: Paul Chapman Publishing. Kembar. J. A guilde for the teacher researcher. (2006). (2005). Fraenkel. McGraw-Hill Gillham. The art of action research in the classroom. Mills. USA. Action learning and action research. (2003). C. The research interview. Macintyre. D. E. London: David Fulton Publishers Ltd. London: Continuum. London: Kogan Page.R. Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Penyelidikan Tindakan II – Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II – Implementation and Reporting ) PRA 3115 3 (1 + 2) 75 Jam (Dilaksanakan di sekolah semasa praktikum III) Bahasa Melayu Lulus PRA 3114 Pertama/Kedua . N.(1990). (2000). Y. Shah Alam: McGraw-Hill Education. (2000).Kaedah Action Research I . G. J. Ohio: Prentice Hall. Kaedah penyelidikan. Management skills in school. Jones.Nama Kursus Penyelidikan Tindakan I . How to design and evaluate research in education. Action research.E.

Nama Kursus Hasil Pembelajaran Penyelidikan Tindakan II – Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II – Implementation and Reporting ) 1. Mengorganisasi seminar kajian tindakan. Sinopsis Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Tajuk Kuliah: 1 2 Perbincangan dan bimbingan tentang kertas cadangan kajian tindakan untuk bidang Pendidikan Prasekolah Mengorganisasi seminar kajian tindakan • Tema • Jawatankuasa kerja • Lokasi • kos • Pemilihan dan penyuntingan kertas kajian • Pembentangan kertas kajian tindakan berasaskan sekolah Mendokumentasi hasil kajian tindakan • Mengumpul kertas kajian tindakan • Menyunting kertas kajian tindakan • Mendokumentasi hasil kajian tindakan Amali: Proses menjalankan kajian tindakan berasaskan sekolah • Membuat pemerhatian dan mencatatkan refleksi mengenai amalan bilik darjah • Mengenal pasti aspek perubahan dalam amalan bilik darjah • Mengumpul data 3 8 Kandungan Jam 3 4 4 60 . Menjalankan kajian tindakan di sekolah. 5. Membentang kertas kerja kajian tindakan dalam seminar. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. This course is dealing with conducting action research in school. Menulis laporan kajian tindakan berdasarkan data yang dikumpulkan di sekolah. 3. organizing action research seminar. presenting research findings in seminar. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. Mendokumentasi dan menerbitkan laporan kajian tindakan. documenting and publishing research papers. 4. 2. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan.

Qualitative Data Second Edition. J.000 patah perkataan) Pentaksiran 2: Kemahiran mengorganisasi seminar. Analysis. London: Routledge. J. M. McGraw-Hill Jones. J. N. membentang kertas kerja dan menerbitkan kasil kajian tindakan (35%) Rujukan Asas Fraenkel. London: Sage Publications. Miles.Nama Kursus Penyelidikan Tindakan II – Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II – Implementation and Reporting ) • Menentukan pelan tindakan • menyediakan kertas cadangan • Menjalankan pelan tindakan • Mengumpul data • Memantau pelaksanaan projek kajian tindakan • Menganalisis data • Melakukan kajian literatur • Penghuraian data • Refleksi Membuat rumusan Mencadangkan pelan tindakan seterusnya Menulis laporan kajian tindakan Jumlah 75 • • • Pentaksiran Kerja Kursus : Peperiksaan akhir : 70 % 30 % Kerja Kursus : 70 % • Pentaksiran 1: Laporan kajian tindakan (35%) (10.. How to Design and Evaluate Research in Education. • . Wallen.M. (2005). USA. (1994).R.A. Rujukan Tambahan McNiff. and Huberman. London: Paul Chapman Publishing.(1990). Management Skills in School. Teaching as Learning: An Action Research Approach.B.E. (1995).

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.