Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Basic Early Childhood Education) PRA 3101 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua 1. Menjelaskan kefahaman mengenai sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak 2. Menghuraikan konsep pertumbuhan, perkembangan dan pendidikan awal kanak-kanak 3. Menjelaskan matlamat dan falsafah pelbagai program pendidikan awal kanak-kanak 4. Membuat refleksi menggunakan model pendidikan awal kanak-kanak didalam pelaksanaan pembelajaran

Sinopsis

Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak, pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak, sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak, pandangan tokohtokoh pendidikan awal kanak-kanak, Akta 308 dan Akta 550, hak asasi kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. This course covers the introduction to early childhood education, growth and child development, the history of childhood education, views and ideas of earlier scholars of childhood education, Act 308 and Act 550, Children’s Right, also the transition process from home to nursery/preschools, and transitions from nursery/preschools to Year 1 of Primary School

TAJUK 1

KANDUNGAN Pengenalan kepada Pendidikan Awal Kanak-kanak • Konsep Pendidikan Awal Kanak-kanak - Luar Negara - Di Malaysia

JAM INTERAKSI

4

2

Pertumbuhan dan Perkembangan Kanak-kanak Pengenalan kepada konsep Pertumbuhan dan Perkembangan Kanak-kanak • Pengaruh Baka (Nature) dan Persekitaran (Nurture)

4

3

Sejarah Pendidikan Awal Kanak-Kanak Program pendidikan awal kanak-kanak di luar negara: • Eropah • Amerika Syarikat • Asia Sejarah perkembangan program pendidikan awal kanak-kanak di dalam negara: • Sebelum merdeka • Selepas merdeka Status masa kini program pendidikan awal kanakkanak di Malaysia: • Agensi kerajaan (Kementerian PelajaranMalaysia, KEMAS, Perpaduan, dan lain-lain) • Badan Berkanun • Agensi swasta

12

4

Pandangan Tokoh-tokoh Pengasas Pendidikan Awal Kanak-Kanak Pandangan tokoh-tokoh Barat: • Jean Jacques Rousseau • Johann Pestalozzi • Friedrich Froebel • Maria Montessori Pandangan tokoh-tokoh Timur • Ibnu Khaldun • Imam Al-Ghazali Pengaruh tokoh-tokoh Pendidikan awal kanak-kanak ke atas pelaksanaan program prasekolah di Malaysia: • Sebelum merdeka • Selepas merdeka • Masa kini 8

5

Hak Asasi Kanak-kanak Berdasarkan Konvensyen

6

Hak Kanak-kanak 1989 • • • • • 6 Hak Kehidupan Hak Perlindungan Hak Perkembangan Hak Penyertaan Hak Pendidikan Lain-lain hak yang berkaitan dalam Konvensyen Bangsa-bangsa Bersatu

Akta 308 dan Akta 550 • • Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak (308) Akta Pendidikan (1996) –Akta 550 6

7

Transisi dari Rumah ke Taska,Tadika / Prasekolah dan ke Tahun Satu. • Lawatan awal ibubapa dan kanak-kanak • Taklimat dan penerangan program Taska,Tadika/ Prasekolah dan Tahun Satu • Peranan dan tanggungjawab Guru dalam membantu kanak-kanak menyesuaikan diri • Perancangan dan pengurusan Institusi

5

Jumlah

45 JAM

Pentaksiran

Kerja Kursus Peperiksaan

50% 50%

Rujukan Asas

Charlesworth, R., (2004). Understanding Child Development (6th ed.). NY: Thomson Delmar Learning Essa. L. E. (2003). Introduction to Early Childhood Education. 4th ed. NY: Thomson Delmar Learning

Rujukan Tambahan Berk. (6 th ed). & Malic.). Kuala Lumpur. E.B (2004). E. . Child Development (6th Ed. & Williams. N..MA: Allyn & Bacon. L. K. J.Y : Thomson Delmar Learning Undang-undang Malaysia (2004)Akta Pendidikan dan Peraturanperaturan. NY: Thomson Delmar Learning. Early Childhood Education Teacher. (2002). Chesla. Gordon.M. Beginnings Beyond:Foundations in Early Childhood Education. (2002). A. MDC Publishers Sdn Bhd.

Mengamalkan kemahiran-kemahiran. pendekatan-pendekatan dan teknik-teknik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. Model-model Program Prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. the National Preschool Curriculum. teaching and learning techniques and techniques at presechools.Konsep Kurikulum . teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah. models of overseas preschool programs and its relationship with the local preschools in Malaysia. Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. Kandungan Teori Kurikulum Pendidikan Awal Kanak-kanak • Pengenalan . the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. aproaches in curriculum. 2. Menterjemahkan kandungan kurikulum Prasekolah Kebangsaan secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran. Faktor Keberkesanan Pelaksanaan Kurikulum.Pertimbangan dan Proses Pembentukan Kurikulum Jam 3 . Merancang untuk mengsepadukan alat-alat sokongan yang boleh melaksanakan kurikulum. 3. Pengelolaan Aktiviti Prasekolah.Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) PRA3102 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua Menjelaskan konsep kurikulum Pendidikan Awal Kanak-kanak. Pendekatan-pendekatan dalam Kurikulum. serta Perancangan Pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. the affective factors in the implimentation of curriculum. 4. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Sinopsis Tajuk 1.

.Model Pembangunan Kurikulum 2.Jenis .Konsep Kurikulum Kebangsaan . Pendekatan Dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 3 • Pendekatan Belajar Melalui Bermain .Huraian Model Konseptual Perbandingan Kurikulum Faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum • • • • • • Ilmu dan kandungan kurikulum Kemahiran guru Premis Sumber Murid Kurikulum berpusat 3 4.Kepentingan belajar melalui bermain .Pemilihan tema .Konsep pendekatan bertema .Kepentingan pendekatan bertema • .Teori .Rukun Negara • 3 Falsafah Pendidikan Kebangsaan .Asas Penggubalan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan .Konsep belajar melalui bermain . Kurikulum Prasekolah Kebangsaan • Sejarah Perkembangan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan .Trend global • • 3 Model Konseptual Pendidikan Prasekolah .Perancangan dan pelaksanaan pendekatan belajar melalui bermain Pendekatan Bertema .Masyarakat .Keperluan Individu .Ciri-ciri .

Pemilihan perisian . Perancangan dan pelaksanaan pendekatan Projek Pendekatan Tunggal • Konsep • Kepentingan • Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Unit • Konsep • Kepentingan • Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Inkuiri arahan guru • Konsep • Kepentingan • Perancangan dan pelaksanaan 6 .Aspek yang disepadukan .Perancangan dan pelaksanaan pendekatan bertema • Pendekatan Bersepadu ..Konsep Pendekatan TMK .Perancangan dan pelaksanaan pendekatan bersepadu • Pendekatan yang Menggunakan media Teknologi Maklumat dan Komunikasi sebagai alat bantu dalam pengajaran.Kepentingan pendekatan TMK .Perancangan dan pelaksanaan pendekatan TMK .Penggunaan alat multimedia .Pengenalan internet 5. Lain-lain Pendekatan Prasekolah Pendekatan Projek Konsep Pendekatan Projek Kepentingan pendekatan Projek.Kepentingan pendekatan bersepadu .Konsep Pendekatan Bersepadu . .

Penyoalan .Membaca .Memuji .Mendengar .Modelling .Memberi tahu .Memberi arahan .Menggalak .Pemudahcaraan 4 8.Mengingat semula . Pengelolaan Aktiviti Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah • • Konsep dan kepentingan teknik pengajaran Teknik-teknik Pengajaran Umum .Mencadang .Maklum balas .Menyanyi .6 Model-model Program Prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia • • • • • Froebelian Montessori Head start High scope Reggio Emilia 5 7 Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah.Penerangan .Berasaskan tugasan (task-based activities) . Pengelolaan Aktiviti Prasekolah Cara Pengelolaan Aktiviti • Aktiviti Kelas • Aktiiviti Kumpulan • Aktiviti Individu • Berpusat murid • Berpusat guru • Berpusatkan Bahan JUMLAH 3 30 .Tunjuk cara .

Pemilihan aktiviti .Perancangan dan pelaksanaan pendekatan TMK • 5 • • 2.Pemilihan aktiviti . Lain-lain Pendekatan Prasekolah • Pendekatan Projek .Perancangan dan Pelaksanaan pendekatan belajar Melalui Bermain Pendekatan Bertema .Amali 1. Pendekatan Dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan • Pendekatan Belajar Melalui Bermain . Pengelolaan Aktiviti Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah • • Pelaksanaan teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Merancang aktiviti-aktiviti berdasarkan daripada Teknik4 .Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Bertema Pendekatan Bersepadu .Pemilihan perisian . Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah.Perancangan dan pelaksanaan 3.Perancangan dan pelaksanaan pendekatan Projek Pendekatan Tunggal Pemilihan aktiviti Perancangan dan pelaksanaan pendekatan Tunggal - 5 • Pendekatan Unit .Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Bersepadu Pendekatan TMK .Pemilihan tema .Pemilihan aktiviti .Pemilihan aktiviti .Pemilihan aktivit .Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Inkuiri arahan guru .

Kumpulan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran • Kandungan pembelajaran .Bahan tersedia dan sumber alam .Bahan manipulatif dan konstruktif .Aktiviti kumpulan/individu . PEPERIKSAAN (60%) (40%) . • • • • Perancangan pengajaran guru Persediaan rancangan mengajar Semester/ Tahun Mingguan Harian RPH ( slot pengajaran ) .Bahan dan peralatan 8 • 5 Pengelolaan aktiviti • • Membuat pengelolaan mengendalikan aktiviti Melaksanakan aktiviti-aktiviti pembelajaran 3 6 Sumber pengajaran dan pembelajaran Konsep . 4.Strategi dan pendekatan .Bidang .Sumber komuniti Jenis bahan Pemilihan bahan Kesesuaian aktiviti JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN • 5 30 60 Pentaksiran 1.Perkaitan antara bidang Pembelajaran dan pengajaran .Hasil pembelajaran . KERJA KURSUS 3.teknik Pengajaran Umum.Topik .Kelas .

Ed.Inc. Colombus: Merill Publishing. PPK Rujukan Tambahan Brewer. Toronto: Merill Pub. Early childhood education today. Majzub & abu Bakar Nordin. NY: Allyn & Bacon. . G.T.Rujukan Asas Bustam Kamri & Putri Zabariah Megat A. Introduction to early childhood education. (1995). & Diffily.A. Rahman (2005). C. Puckett. (1990) A practical guide to early childhood curriculum 4th edition. (1990) Early childhood education. Tadika Berkualiti.F. Eliasom. Teaching Young Children: An Introduction to the Early Childhood Profession. Petaling Jaya: Fajar Bakti. & Barbour. (2004). (1989). L. B. (1995). Rohaty Mohd. Seefeldt. Pendidikan prasekolah. Morrison. N. Prentice Hall.& Jenkins.S. Pusat Perkembangan Kurikulum (1998) Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia. C. J. 2nd. D. NY: Thomson Delmar Learning. An Introduction. Kuala Lumpur: PTS. M.

Health dan Safety Development) PRA 3103 3(2+1) 60 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran 1. penjagaan kesihatan kanak-kanak. kesihatan dan keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah 4. Kesihatan Dan Keselamatan Kanakkanak (Child Physical. Persekitaran alam sekitar. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. kesihatan dan keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan mengenai perkembangan fizikal. Mengenal pasti dan menjelaskan konsep yang berkaitan dengan perkembangan fizikal. kesihatan dan keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah 2. kesihatan dan keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah 3. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah.Nama Kursus Perkembangan Fizikal. mengurus dan melaksanakan aktiviti mengenai perkembangan fizikal. This course discusses the concept of children’s physical development including motor development. mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi mengenai perkembangan fizikal. health practice and . merancang. membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta Sinopsis Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanakkanak termasuk perkembangan motor halus.

Aktiviti mengembangkan motor halus Perkembangan kemahiran melukis .Kebolehan memegang alat tulis.Kebolehan membuat lakaran asas (basic strokes).Aktiviti mengembangkan kemahiran melukis 2 3 Pemakanan • Konsep makanan dan amalan pemakanan .Zat makanan yang diperlukan oleh kanak-kanak Makanan tidak berkhasiat Jam 4 4 • • . the cleanliness of the environment in inculcating a healthy and safe lifestyle and also sex education Tajuk 1. pergerakan corak terkawal . food and diets. . eating ettiquette.Konsep pertumbuhan dan perkembangan fizikal .Peringkat-peringkat perkembangan kemahiran melukis: Menconteng .Persepsi abjad/nombor . KANDUNGAN Teori Konsep Perkembangan Fizikal • Konsep Perkembangan Fizikal .Makanan seimbang . . bentuk bermakna.Teori kematangan (Maturation theory) : Arnold Gesell.safety. .kanak seperti .kasar . bentuk simbolik dan lukisan bermakna.bentuk terkawal .Konsep perkembangan motor: .garisan terkawal . Perkembangan motor halus: kemahiran menulis dan melukis • Prasyarat kepada kemahiran menulis: .Orientasi kepada simbol yang tercetak .Model motor persepsi (Perceptual motor model): Piaget 2. .Kelas-kelas makanan .Perkembangan otot halus. . Robert Havighurst .Kordinasi mata-tangan.halus • Kaitan dengan teori-teori Perkembangan fizikal kanak.

Campak .Taun .Menu yang sesuai untuk kanak-kanak .Menceriakan bilik darjah.Menghidang .Penyakit kulit .• .Malaria .Meningitis .Jenis-jenis makanan tidak berkhasiat Penyediaan makanan .Penyakit kuku dan mulut .Denggi .Adab makan 4 Persekitaran alam sekitar • Kebersihan Persekitaran Alam Sekitar .Selsema .Demam panas .Kepentingan kesihatan .Cirit birit .Kebersihan penyediaan .Menjaga kebersihan bilik darjah .Rubella 6 • 6 Pencegahan dan rawatan 3 Penjagaan kesihatan kanak-kanak • Konsep kesihatan .Penyakit mata .Beguk .Amalan kebersihan prasekolah . tempat awam termasuk penggunaan bilik air dan penjagaan tandas 3 5 Penyakit kanak-kanak dan pencegahan • Penyakit-penyakit yang biasa menyerang kanakkanak seperti: .Kesihatan fizikal dan kebersihan diri Kepentingan kecerdasan fizikal Kepentingan kebersihan diri • Cara-cara penjagaan kesihatan kanak-kanak: .

Kutu rambut .Pagar dan pintu prasekolah .Susun atur bahan-bahan pembelajaran .Bangunan dan kemudahan .Susun atur perabut luar dan dalaman .Pengaliran udara .Sistem pengaliran air di tandas.Jenis-jenis bangunan yang sesuai .Imunisasi kanak-kanak .Konsep .Peranan pusat kesihatan • Masalah lain yang menggangu kesihatan kanakKanak .Peredaran udara Peralatan prasekolah .Kerosakan gigi 7 Keselamatan di prasekolah • Keselamatan di prasekolah .Cahaya yang memancar .Peranan ibu bapa . 4 • 4 • • 8 Pendidikan Seksualiti Di Prasekolah • Pendidikan Seksualiti .Kawasan .Tempat menyimpan alat.Kepentingan ..Tahan karat .Penjagaan gigi kanak-kanak .Peranan kanak-kanak .Pagar Kawasan prasekolah .Peranan guru .Pengawalan penyakit . Bangunan dan kemudahan .Cacing .Peralatan .Pandangan Islam dan Barat tentang Pendidikan Seksualiti .Jenis-jenis peralatan yang diguna pakai .

berpusing.Aktiviti mengembangkan kemahiran melukis 2. • Mengajar kanak-kanak • Kemahiran motor asas (berjalan. menyepak mengelecek. . berguling.Menjaga kehormatan diri sendiri dan orang lain. . meregang .Memperkenalkan sentuhan selamat dan tak selamat . .Aktiviti pendidikan seksualiti di prasekolah Jumlah 30 • Amali 1.Kordinasi mata-tangan.kesedaran badan (melalui meniru pergerakan seperti Simon Says). . permaianan lasak. • Prasyarat kepada kemahiran menulis: .garisan terkawal . Perancangan Aktiviti Perkembangan Fizikal di Prasekolah • Merancang kandungan program perkembangan fizikal di prasekolah untuk permainan aktiviti fizikal.• Pengetahuan Fisiologi manusia . berbuai. . berlari. memanjat. melompat.bentuk terkawal .Peringkat-peringkat perkembangan kemahiran melukis: Menconteng .Pelindungan diri daripada penjenayahan seksual .kesedaran masa (melalui pergerakan mengikut 8 6 • . permainan luar. melempar.Perkembangan otot halus.Kebolehan membuat lakaran asas (basic strokes). menangkap bola. . pergerakan corak terkawal .Persepsi abjad/nombor . bentuk simbolik dan lukisan bermakna.Kebolehan memegang alat tulis. • Kemahiran motor-persepsi: .Kepentingan penjagaan maruah diri dan keluarga . bentuk bermakna.Aktiviti mengembangkan motor halus Perkembangan kemahiran melukis .Orientasi kepada simbol yang tercetak . skiping.Mengenali bahagian tubuh badan Penjagaan maruah diri . Membuat kajian terhadap perkembangan motor halus kanak-kanak prasekolah. bergalop. .

Motor persepsi selepas: Membincang. permainan lasak dan permainan luar.Penggunaan bilik air dan penjagaan tandas 5. Persekitaran alam sekitar • Menyediakan satu perancangan untuk Kebersihan Persekitaran Alam Sekitar .Menjaga kebersihan bilik darjah .Kebersihan penyediaan .Amalan kebersihan prasekolah .Pagar 6 4 4 .Peralatan .Menghidang .Bangunan dan kemudahan .kesedaran ruang (melalui penggunaan halangan ) • Menyediakan persekitaran yang selamat untuk aktiviti permainan fizikal.Kawasan .Adab makan 4. puzzle. Pemakanan • Membuat Perancangan Penyediaan makanan kanak-kanak prasekolah yang merangkumi: . . dll) • Menggunakan main pasir dan main air untuk kemahiran sensori 3. tempat awam termasuk .Menu yang sesuai untuk kanak-kanak . ritma). membuat refleksi • Menggunakan permainan luar untuk kemahiran motor kasar • Menggunakan alat-alat manipulatif untuk kemahiran motor halus (main bungkah.rentak.Menceriakan bilik darjah. • Keselamatan di prasekolah . • Merancang aktiviti: sebelum : Memperkenalkan aktiviti semasa: Menggalakkan penggunaan kemahiran motor asas. Keselamatan di prasekolah Melaksanakan satu projek mengenai dengan keselamatan kanak-kanak diprasekolah.

Kepentingan Pengetahuan Fisiologi manusia .• Kawasan prasekolah .Susun atur perabut luar dan dalaman .Konsep .Memperkenalkan sentuhan selamat dan tak selamat . (2003) Teaching and learning in the early years.Pandangan Islam dan Barat tentang Pendidikan Seksualiti . C.Aktiviti pendidikan seksualiti di prasekolah Jumlah Jumlah Keseluruhan 30 60 Pentaksiran : Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% Doherty. Safety and Nutrition for the Young Child.Jenis-jenis peralatan yang diguna pakai . Supporting Physical Development and Physical Education in Early Years.Pagar dan pintu prasekolah . L. Routledge-Falmer. Robertson. (2002). Bangunan dan kemudahan . Health. Marotz. Safety. & Bailey.). Ed.Susun atur bahan-bahan pembelajaran . et al (2000). PA: Open University Press.Jenis-jenis bangunan yang sesuai • • 6. Rujukan Tambahan . (2002).Tempat menyimpan alat. . Nutrition and Healthy in Early Education (2nd.Pelindungan diri daripada penjenayahan seksual .Taylor & Francis Group Pub. Pendidikan Seksualiti Di Prasekolah • Pendidikan Seksualiti . NY: Thomson Delmar Learning.NY: Thomson Delmar Learning David Whitebread.Peredaran udara Peralatan prasekolah .Menjaga kehormatan diri sendiri dan orang lain.Mengenali bahagian tubuh badan 2 • • Penjagaan maruah diri .Kepentingan penjagaan maruah diri dan keluarga . R. J.

2. This course includes theory and the basics of children’s language learning. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. (1997). Menghuraikan kandungan teori dan asas perkembangan bahasa kanak-kanak. Supporting Play: Birth through Age Eight. faktor-faktor perkembangan bahasa kanak-kanak. Wetton. factors of language development. Physical Education in the Early Years: Teaching. and also language activity in preschool education . D. Mengenal pasti faktor-faktor mempengaruhi perkembangan bahasa kanak-kanak dan kaedah pengajaran bahasa pertama da kedua 3. the methods in teaching and learning language at preschool. Sinopsis Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. assessessment in childhood education. NY: Routledge Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Children language development PRA 3104 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua 1.Sluss. NY: Thomson Delmar Learning. P. 4. Merancang dan mengaplikasikan aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah. (2004). J. Merangkakan dan menjalankan cara penaksiran dan penilaian penguasaan bahasa serta tindakan susulan yang perlu diambil. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan penafsiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah.

.Kognitif (Cognition) : Piaget.Interaksi Sosial (Social interaction) : Vygotsky. KANDUNGAN JAM Asas Perkembangan bahasa • Konsep pemerolehan bahasa (Language acquistion) • Konsep perkembangan bahasa (Language development) • Konsep pembelajaran bahasa (Language learning) • Kaitan dengan teori-teori pemerolehan dan perkembangan bahasa: Model Behavioris .Fungsi Bahasa ( Functions): Halliday 6 .Terbina dalam minda (Innateness): Chomsky Model Konstruktivis – . .TAJUK Teori 1.Pelaziman (Imitation): Skinner Model Nativis .

Fizikal (motor halus) .Pengalaman bahasa melalui pendengaran .Fizikal (alat pendengaran) . keluarga. rakan.Faktor mempengaruhi kemahiran mendengar dan bertutur . Perkembangan bahasa kanak-kanak prasekolah • • • Matlamat pembelajaran bahasa Perkembangan bahasa mengikut umur Peringkat perkembangan .Writing skills .Listening skills .Pengalaman melalui bacaan .Persekitaran .Emosi • Faktor mempengaruhi kemahiran membaca .Pragmatik Faktor mempengaruhi perkembangan bahasa .Sintaksis .Pengalaman melalui tulisan • • • 6 Pengajaran Bahasa Kedua Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua Technic and Teaching Approach .Persekitaran • 10 • 3.Semantik . guru) .Pembaca .Kecerdasan mental .Bahan bacaan .Morfologi . Kaedah Pengajaran dan pembelajaran bahasa peringkat prasekolah • Pengajaran Bahasa Pertama .2.Komuniti (ibu bapa.Pengalaman bahasa melalui pertuturan .Reading skills .Persekitaran Faktor mempengaruhi kemahiran menulis . jiran.Fonologi .Speaking skills .

Instrumen penafsiran .Pengalaman bahasa melalui pendengaran . Kaedah Pengajaran dan pembelajaran bahasa peringkat prasekolah • Pengajaran Bahasa Pertama .Reading skills • • • .4.Listening skills .Pengalaman melalui bacaan .Kemahiran membaca .Tindakan susulan .Speaking skills .Pengalaman bahasa melalui pertuturan .Reading skills .Writing skills • Micro and Macro Teaching Penafsiran dan Penilaian Kemahiran Bahasa Prasekolah .Konsep .pengayaan . Kurikulum Perkembangan Bahasa dan Komunikasi Prasekolah Pengajaran Bahasa Melayu Prasekolah .Kemahiran bertutur .Planning to teach .pemulihan Jumlah Amali 30 10 8 1.Merekod .Speaking skills .Listening skills .Pengalaman melalui tulisan Pengajaran Bahasa Kedua Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua Technic and Teaching Approach .Kemahiran mendengar .Merancang Pengajaran .Kemahiran menulis Pengajaran mikro dan makro Pengajaran Bahasa Inggeris .Cara penafsiran dan penilaian .

Kemahiran membaca .Merekod .Bercerita .Instrumen penafsiran .Puisi kanak-kanak .Reading skills .Writing skills 2..Kemahiran bertutur .Tindakan susulan .Penggunaan Big Book .Lagu kanak-kanak • Permainan bahasa JUMLAH 10 10 30 .Merancang Pengajaran .Cara penafsiran dan penilaian .teater .Planning to teach .Speaking skills .Kemahiran menulis Pengajaran mikro dan makro Pengajaran Bahasa Inggeris .Listening skills .Konsep .Story telling .Kemahiran mendengar .boneka .pemulihan 3 Aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah Merancang dan melaksana Aktiviti • Sastera awal kanak-kanak .pengayaan .Rhymes . Kurikulum Perkembangan Bahasa dan Komunikasi Prasekolah Pengajaran Bahasa Melayu Prasekolah .Writing skills • Micro and Macro Teaching Penafsiran dan Penilaian Kemahiran Bahasa Prasekolah .

Third Edition Nelsen. W.Jumlah Keseluruhan Pentaksiran : Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% 60 Kementerian Pendidikan Malaysia.(1994) Assessment of young children. 4th ed. (2002). NY: Thomson Delmar Learning Whitehead. NY: Paul Chapman Educational Publishing Rujukan Tambahan Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Childrens’ cognitive development) PRA 3105 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada . Early Childhood Experiences in Language Arts: Emerging Literacy. M. (2000). R. J. (2001). (2002). NY: Thomson Delmar Learning Sawyer. PPK. J.A. New York: Longman Marianne Celce-Murcia (2001) Teaching English as a Second or Foreign Language.G. & Spenciner. Growing Up With Literature. Machado. 3rd ed. M. Language Arts in Early Education. (2004).L. J. NY: Thomson Delmar Learning.J. USA: Allyn & Bacon. Peak with Books: An Early Childhood Resoursce for Balanced Literacy. M. Brewer. R. Cohen. (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.L. 7th ed. & Nelsen-Parish. Sowers. J. Developing Language & Literature for Young Children. NY: Thomson Delmar Learning. Introduction to Early Childhood EducationPreschool through Primary Grades. (2002).

Kandungan Teori Perkembangan Kognitif kanak-kanak • Konsep kognitif • Pengertian kognitif • Teori-teori Perkembangan kognitif . This course includes the theory and the basic of childrens’ cognitive development. merancang aktiviti.Jean Piaget .Vygotsky Jam 5 5 2. Mengaplikasikan pelbagai kaedah pembelajaran Sains dan matematik di prasekolah 4. Menghuraikan teori-teori dan asas perkembangan kognitif kanak-kanak 2.Semester Hasil Pembelajaran Pertama/ Kedua 1. Mengenal pasti sumber asas-asas pembelajaran Matematik dan sains dengan konteks pengajaran dan pembelajaran di prasekolah 3. pembelajaran sains diprasekolah. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. Merancang aktiviti pembelajaran dan pengajaran komponen kognitif iaitu matematik dan sains. Sinopsis Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. pembelajaran matematik di prasekolah. perancangan program sains. the basic concepts of the teaching and learning of cognitive components especially early mathematics and early science in the process of teaching and learning preschoolers Tajuk 1. Pembelajaran Awal Matematik di Prasekolah • Pengertian Matematik • Kepentingan pembelajaran Matematik • Prinsip-prinsip pembelajaran Matematik NCTM dan kaitan dengan pembelajaran Matematik oleh kanak-kanak prasekolah: Perkongsian/ keadilan .

 Sebelum : Memperkenalkan aktiviti  Semasa: Menggalakkan pemikiran saintifik dan kemahiran proses Sains  Selepas: Membincang.Komunikasi (Communication) .Merancang kandungan program Sains prasekolah .mengelas .(Equity) Kurikulum (Curriculum) Pengajaran (Teaching) Pembelajaran (Learning) Penaksiran (Assessment) .Mengajar kanak-kanak menjelajah dan menyiasat dengan selamat .Mengajar konsep asas dan sikap sains o konservasi o menghormati benda hidup o menghormati persekitaran Merancang aktiviti Pembelajaran Awal Sains.membuat ramalan . (2000) (Five process standards – National Council Teaching Mathematics) dan kaitan dengan pembelajaran Matematik oleh kanak-kanak prasekolah: .berkomunikasi Perancangan Program Awal Sains di Prasekolah .membuat inferens .Penyelesaian masalah (Problem solving) .Hubungan/ hubung kait (Connections) .membanding dan membeza .Menyediakan persekitaran yang selamat .memerhati .mengukur dan menggunakan nombor .Teknologi (Technology) 3. 2 6 3 .Sebab akibat/ penakulan (Reasoning) . membuat refleksi 4 4. Lima proses piawaian National Council Teaching Mathematic.Menggalakkan kanak-kanak berseronok dengan Sains .membuat eksperimen .Gambaran (Representations) Pembelajaran Awal Sains di Prasekolah Pengertian Sains Kepentingan pembelajaran Sains Inkuiri dalam pembelajaran Sains Kemahiran Proses Sains . • • • • 5 5.

Konsep masa .Fasa I: Perancangan . • Konsep Intergrasi Awal Sains. KPM) .Pengelasan .Seriasi . 8 3. main air 3 7. Perbandingan dan diskriminasi .Penyelesaian masalah (Problem solving) .Padanan satu dengan satu .Ramalan .Komunikasi (Communication) . main pasir.Pemerhatian. 7 .Operasi nombor – operasi tambah.Fasa II: Pelaksanaan .Pengukuran . kimia. haiwan.Konsep ruang . bumi dan alam semesta): .Penyelesaian masalah Aktiviti-aktiviti Matematik • Aktiviti-aktiviti Matematik berhubung dengan kurikulum – main bongkah. membilang. tumbuh-tumbuhan) dan Sains fizikal (fizik.6.Gambaran (Representations) Kemahiran Matematik Prasekolah (berdasarkan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. • Kepentingan intergrasi Awal Sains • Mata pelajaran yang diintergrasikan Jumlah Amali Lima proses piawaian National Council Teaching Mathematic. Penggunaan pendekatan projek (Project approach) • Penggunaan pendekatan projek (Project approach) dalam memperkenalkan Sains biologi (manusia.Fasa III: Perkongsian Pengintergrasian pelajaran Awal Sains dengan aktiviti seharian.Konsep nombor – mengetahui konsep nombor. mengenal simbol . (2000) (Five process standards – National Council Teaching Mathematics) dan kaitan dengan pembelajaran Matematik oleh kanak-kanak prasekolah: . 3 30 1.Hubungan/ hubung kait (Connections) . 5 2.Sebab akibat/ penakulan (Reasoning) . tolak .

K.Menyediakan persekitaran yang selamat . Karen K.• Mengintergrasikan pelajaran Matemaik dengan aktiviti seharian. Constructing Early childhood Science. kimia. Jumlah Jumlah Keseluruhan 5 5. • Mempertingkatkan pembelajaran Matematik 4. (2002).Mengajar konsep asas dan sikap sains o konservasi o menghormati benda hidup o menghormati persekitaran Penggunaan pendekatan projek (Project approach) • Penggunaan pendekatan projek (Project approach) dalam memperkenalkan Sains biologi (manusia. Exploring Science in Early childhood Education.Merancang kandungan program Sains prasekolah . tumbuh-tumbuhan) dan Sains fizikal (fizik. J. bumi dan alam semesta): . R.Fasa III: Perkongsian • Pengintergrasian pelajaran Sains dengan aktiviti harian. NY: Thomson Delmar Learning. Lind (2005). NY: Tomson Delmar Learning Kementerian Pendidikan Malaysia. Math & Science for Young Children. PPK Rujukan Tambahan Martin D. Ny: Tomson Delmar Learning.Mengajar kanak-kanak menjelajah dan menyiasat dengan selamat . . (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. & Lind.Fasa II: Pelaksanaan . (2001). 5 30 60 Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% Rujukan Asas Charleeworth.Menggalakkan kanak-kanak berseronok dengan Sains . haiwan. Perancangan Program Awal Sains di Prasekolah .Fasa I: Perancangan . . K.

NY: Tomson Delmar Learning. NY: Thomson Delmar Learning Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. Science & Technology for Teaching Young Chiildren.Praire. Inquiry into Math. (Creativitiy Development in Preschool Education) PRA3106 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu . P. (2004). A. Outdoor Play Every Day: Innovative Play Concepts for Early Childhood. (2002). Wellhousen. K.

processes of creativity and teaching approaches. Mengaplikasikan pelbagai pendekatan untuk menggalakkan kreativiti kanak-kanak prasekolah. seni bonekadan sastera kanakkanak. This course covers the theories of children’s creativity. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. Tajuk 1 Kandungan Teori Pengenalan kepada perkembangan kreativiti • • • • • Definisi Kreativiti Ciri Kreativiti Bahagian hemisfera otak Otak kiri Otak kanan Jam 8 Teori Pelbagai Kecerdasan • Teori Pelbagai Kecerdasan Gardner Proses kreativiti • Proses dan penghasilan • Pengalaman dan pengujian • Model Wallas Persediaan . bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. 3. sosiodrama. factors that encourages and hinders creativity.Prasyarat Seemester Hasil Pembelajaran Tiada Pertama/Kedua 1. Menjelaskan kandungan ilmu mengenai kreativiti dan pembelajaran kanak-kanak 2. 4. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. field of creativity in early childhood education and to assess creativity. Berkebolehan untuk merancang dan menguruskan kreativiti kanak-kanak prasekolah. muzik dan pergerakan. Sinopsis Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. Mengenalpasti faktor-faktor yang mengalakkan dan menghalang Kreativiti kanak-kanak.

• Inkubasi Illuminasi Verifikasi Imaginasi berpandu dan kreativiti Persekitaran yang menggalakkan kreativiti Faktor-faktor yang menghalang kreativiti • Sumber manusia • Sumber fizikal • Persekitaran Pendekatan pengajaran • Bahan dan alatan • Penilaian 2 Seni visual Teori Perkembangan seni visual • Kognitif • Psikoanalitik • Persepsi • Kecerdasan visual ruang Amalan yang bersesuaian seni visual untuk kanakkanak • Tahap umur • Asas dan nilai seni visual • Bahan dan peralatan Peranan guru • Matlamat • Strategi pengajaran • Apresiasi seni Lukisan Cetakan dan tekapan Seni tiga dimensi • Membuat adunan doh • Membentuk dan mengukir doh. kayu • Kolaj Penilaian kreativiti tiga dimensi • Kesedaran reflektif dan perkembangan afektif • Kreatif dan imaginatif 6 .

Menyelia dan menilai Proses dan bahan .Permainan sosial .Pemerhati dan pemudahcara . menyanyi dan bergerak • Bermain alat musik Teori perkembangan muzik • Dalcroze • Orff • Kodaly • Kecerdasan muzik Aktiviti pergerakan kreatif • Mendengar dan bergerak Peranan Guru • Pemerhati dan pemudahcara • Merancang dan mengurus • Menyelia dan menilai 7 4 Sosiodrama • • Definisi Sosiodrama dalam perkembangan kanakkanak .Permainan sosio dramatik Peranan guru .Amalan yang bersesuaian di kelas 3 • • 5 Seni Boneka Definisi Boneka Jenis boneka Boneka dan kanak-kanak Penggunaan seni boneka dalam kurikulum • Aktiviti 3 .3 Muzik dan Pergerakan Musik dan pergerakan dalam perperkembangan kanak-kanak • Mendengar.Merancang dan mengurus .

Cetakan dan tekapan .Seni tiga dimensi • Membuat adunan doh • Membentuk dan mengukir doh. kayu • Kolaj Penilaian kreativiti tiga dimensi • Kesedaran reflektif dan perkembangan afektif • Kreatif dan imaginatif .Teknik bercerita .Buku Besar 3 Jumlah 1 Amali Seni visual Menghasilkan kreativiti seni visual kanak-kanak berdasarkan Teori Perkembangan seni visual • Kognitif • Psikoanalitik • Persepsi • Kecerdasan visual ruang 30 7 Menghasilkan Lukisan .• Rancangan mengajar Proses dan peralatan • Membina boneka mudah • Pentas • Props 6 Sastera awal kanak-kanak • Definisi • Persekitaran yang kondusif • Ruang bacaan • Pemilihan buku dan peralatan Aktiviti yang bersesuaian • Membaca • Teater membaca • Bercerita .Cerita dan kanak-kanak .

Sosiodrama • • Definisi Sosiodrama dalam perkembangan kanakkanak .2. menyanyi dan bergerak • Bermain alat muzik • Mengakplikasikan teori perkembangan muzik dalam pengajaran dan pembelajaran Teori Orff Dalcroze Kodally • Aktiviti-aktiviti pergerakan kreatif bertema berdasarkan elemen-elemen muzik lirik melodi rangkai lagu bebas Peranan Guru • Pemerhati dan pemudahcara • Merancang dan mengurus • Menyelia dan menilai 6 3.Permainan sosial .Pemerhati dan pemudahcara . Muzik dan Pergerakan Muzik dan pergerakan dalam perperkembangan kanak-kanak • Mendengar.Permainan sosio dramatik Peranan guru . Seni Boneka Penggunaan seni boneka dalam kurikulum • Aktiviti • Rancangan mengajar Proses dan peralatan .Amalan yang bersesuaian di kelas 6 5 • • 4.Merancang dan mengurus .Menyelia dan menilai Proses dan bahan .

NY: Thomson Delmar Learning Mayesky. Enriching the Curriculum with Art Experiences.Buku Besar Jumlah Jumlah Keseluruhan 6 30 60 Pentaksiran Rujukan Asas Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% Isbell. T. R. 2nd. M. 4th ed. Ed.Teknik bercerita . PPK Rujukan Tambahan Libby.Cerita dan kanak-kanak . (2001). NY: Thomson Delmar Learning . L. S. & Raines. (2002). B. (2002). NY: Thomson Delmar Learning Kementerian Pendidikan Malaysia. Creative Activcities for Young Children. J. Creativitiy and the Arts with Young Children. Thomson Delmar Learning Schirrmacher. (2002). (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. (2003).• • • 5. W. Membina boneka mudah Pentas Props Sastera awal kanak-kanak Melaksanakan aktiviti-aktiviti sastera awal kanakkanak • Membaca • Teater membaca • Bercerita . NY. 7th ed. R. NY: Thomson Delmar Learning Koster. Growing Artists: Teaching Art to Young Children. M. Art and Creative Development for Young Children.

This course covers the theory and the basics of social and emotional development of children. Menjelaskan teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak 2. the management and activities. pengurusan dan aktiviti. Sinopsis Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. Menggunakan pertimbangan sendiri tentang pendekatan dan teknik pengurusan tingkah laku kanak-kanak 4. and also to manage the concept of loving in the teaching and learning in preschools. Pengenalan kepada perkembangan sosial Pengenalan . memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. Menghuraikan peringkat perkembangan sosial dan emosi kanakkanak 3. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian serta pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak.Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( PRA 3107 3 (3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Mengurus aktiviti perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak berlandaskan konsep penyayang. understanding and managing children’s emotions. development of sosial skills and prosocial behaviors. Tajuk Kandungan Jam 4 1. to develop confidence to face challenges in everyday life.

Disruptif .Pengunduran diri dll 4 4. Perkembangan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial Konsep sosialisasi • Peniruan • Model • • • • Perkembangan kecekapan sosial kanak-kanak Interaksi rakan sebaya Pembentukan hubungan persabahatan Pengaruh jantina Kesedaran ras dan budaya Sensitiviti terhadap orang-orang kurang upaya 6 • 3. 4 .proaktif Tingkah laku negatif . Menggalakkan tingkah laku prososial • konsep tingkah laku prososial • jenis-jenis tingkah laku prososial • cara-cara menggalakkan tingkah laku prososial Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak Jenis-jenis tingkah laku Tingkah laku positif .Pergantungan berlebihan .Destruktif .Kebimbangan .cepat belajar .ingin tahu .Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( • Konsep perkembangan sosial • Teori-teori perkembangan sosial o Teori Perkembangan social Erikson o Pandangan behavioris: Peniruan dan modelling (Bandura) o Pandangan konstruktivis: Kognisi sosial (Piaget. Vygotsky) 2.

dll 4 • Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi: bersopan.Mengenal emosi dan kesannya kepada kanakkanak 7 • Kecerdasan emosi . keperluan orang lain. perasaan orang lain. Perkembangan emosi kanak-kanak • Perkembangan emosi . perasaan dan pandangan orang lain: batas hubungan antara diri dengan orang lain.Konsep emosi .Jenis-jenis emosi . 5 .Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( Cara-cara mengatasi tingkahlaku kanak-kanak berdasarkan 4 model tingkahlaku Assertive discipline Model Glasser Model Ginott Model Dreikurs 5. Membina kemahiran sosial • Memahami keperluan. bertolak ansur. berhemah semasa berkomunikasi.Konsep IQ dan EQ .Kompetensi Kecerdasan emosi Perancangan aktiviti perkembangan emosi . 6.Aktiviti yang menarik .Bahan bantu mengajar • 7. Memahami dan mengurus emosi sendiri • Cara-cara mengesan emosi • Mengenali emosi sendiri • Menguruskan emosi sendiri • Memupuk emosi yang positif Membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian • Membina kemahiran berfikir untuk 4 8. bekerjasama. menghormati hak orang lain dll. bertimbang rasa.

Effective programs for students at-risk. NY: Tomson Delmar Learning Kementerian Pendidikan Malaysia.. Shefatya. S. Pengurusan penyayang dalam Pengajaran dan Pembelajaran Konsep penyayang Amalan budaya penyayang Peranan guru penyayang Fasilitator Instruktur Penyediaan permainan Pengurus Pemerhati Penilai Perancang Reflektif Jumlah 7 45 Pentaksiran Rujukan Asas Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% Eassa. (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.A. socioemotional. D. . (1996) Introduction to Early Childhood Education NY:Delmar Thomson. Madden. MD: Psycho-social & Educational Publications. Gaithersburg. & N.Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( menyelesaikan masalah • Menggunakan pelbagai cara komunikasi untuk menyelesaikan masalah 9. & L. NY: Allyn & Bacon. Smilansky. Introduction to early childhood education. N. and academic development in young children. R. eds. Gartrell. J. PPK Rujukan Tambahan Brewer. (1995).(2004). 1990. Boston: Allyn & Bacon. E. Slavin. Karweit.. The Power of Guidance: Teaching SocialEmotional Skill in Early Childhood Classroom. 1989. Facilitating play: A medium for promoting cognitive.

Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. Merancang pengurusan pelaksanaan nilai-nilai Perkembangan Kerohanian dan Moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan . This course covers the concept of sprititual and moral through the Islamic perspective and other religions. and spiritual and moral development activities as well its . pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. 2. Sprititual and moral development for preschool PRA 3108 3 (3+0 ) 45 jam Tiada Pertama/Kedua 1. identification of Islamic Education and Moral curriculum. Pengurusan Pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai Perkembangan Kerohanian dan Moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti penaksirannya turut diberi pendedahan. teori perkembangan moral. theories on moral development. 3. pengajaran dan pusat pembelajaran perkembangan kerohanian dan moral . SINOPSIS Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. management of curriculum. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. 4 Mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam mengurus kurikulum. Mengkaji dan mengenal pasti kurikulum kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Menjelaskan konsep dan amalan kerohanian dan moral menurut Islam dan agama lain.

Pandangan Saidina Omar . Management of teaching and implimentation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of the component Tajuk 1 Kandungan Pengenalan kepada kerohanian • • Konsep kerohanian Pandangan mengikut agama-agama: .Konsep .Buddha .Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( learning centre.Pembudayaan Jam • • 4 • 2 • • • • • Kurikulum Pendidikan Islam prasekolah Pengenalan Falsafah Matlamat Objektif Kepentingan Pendidikan Islam pada peringkat awal kanak-kanak .Kristian .Amali .Nas Al-Quran .Hindu Akta Pendidikan 1996 .Ilmu .Seksyen 50(1) Pengajaran Agama Islam Fokus Pendidikan Islam .Islam .Ketatanegaraan .Kemasyarakatan Penerapan Kerohanian melalui: .Kemanusiaan .Merancang aktiviti .Kemahiran .Keimanan .Nas Al-Hadith .Menyediakan bahan .Pandangan Imam Al-Ghazali 8 Kandungan dan Hasil Pembelajaran Pendidikan Islam Prasekolah • Akidah : Rukun iman .

Menyediakan bahan . hormat-menghormati dll) Main peranan (masalah atau dilema sosial) Pemerhatian Latihan amali Hafazan Tunjuk cara 8 .Pelaksanaan aktiviti • Ibadah: Rukun Islam .Merancang aktiviti . bertoleransi.Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( .Pelaksanaan aktiviti Pengenalan kepada perkembangan moral Konsep perkembangan moral Teori-teori perkembangan moral: Piaget.Merancang aktiviti .Pelaksanaan aktiviti Bahasa Arab Al-Quran dan tulisan jawi: .Menyediakan bahan .Konsep .Konsep .Merancang aktiviti .Menyediakan bahan .Pelaksanaan aktiviti Sirah: Sirah Rasulullah .Pelaksanaan aktiviti Akhlak: .Merancang aktiviti . Kohlberg 2 • • • 3 4 Pembentukan perkembangan kerohanian dan moral peringkat awal kanak-kanak Menggunakan cerita • Permainan sosial (mempraktikkan kemahiran sosial: bekerjasama.Menyediakan bahan .Konsep .

Aktiviti Kelas .Menjaga kehormatan diri .Mengamalkan sikap berdikari .Menjaga kebersihan fizikal dan mental . Kementerian Pelajaran Malaysia): .Mengamalkan sifat rajin .Aktiviti Kumpulan .Bertanggungjawab terhadap keluarga 8 .Memupuk sikap sabar 10 5.Aktiviti Individu • Nilai Berkaitan perkembangan diri (berdasarkan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.Memupuk kasih sayang .Memupuk sikap baik hati .Hormat dan taat kepada anggota keluarga . • Nilai berkaitan dengan diri dan keluarga .Memupuk sikap berdisiplin .Berlaku adil .Menunjukkan sikap kasih sayang terhadap keluarga .Memupuk kejiranan .Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( Perbualan Penjelajahan Soal jawab Lawatan Lakonan Puisi Nasyid ICT 5 Pengurusan Kurikulum Perkembangan Kerohanian dan moral Pusat Pembelajaran Perkembangan Kerohanian dan Moral Peralatan Susun atur Pengajaran kerohanian dan moral • Pengelolaan Pengajaran dan Pembelajaran .Memupuk semangat keberanian .Menyatakan bahawa manusia adalah ciptaan Tuhan .

Bertolak ansur dalam masyarakat • Nilai berkaitan dengan diri dengan alam sekitar .Mengekalkan keamanan dan perpaduan 6 Penaksiran perkembangan kerohanian dan moral Pelaksanaan .hafazan surah dan doa Senarai semak Pelaporan 5 JUMLAH Pentaksiran Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% 45 .pemerhatian . pemimpin dan negara .amali .Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi .Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( • Nilai berkaitan dengan diri dan masyarakat .hasil kerja .Cintakan Negara .Hormat dan menghormati .Menjaga kebersihan dan keindahan persekitaran .Menyayangi alam sekitar • Nilai berkaitan dengan diri dan negara .Patuh kepada peraturan dan undangundang .Hormat dan setia kepada raja.

Teaching Goodness: Engaging the Moral and Academic Promise of Young Children. Budiman Radhi (1983). (2004). Nucci. J. E. Buku teks pendidikan Islam sekolah rendah. L. . E. Moral Classrooms. Cetakan Kedua. Huraian sukatan pendidikan Islam KBSR. Social. P. R. NJ: Prentice Hall.Developing the Whole Child: The Importance of the Emotional. & Daly.Nama Kursus Rujukan Asas Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( Baptiste. U. Goodman. NY: Allyn & Bacon. B. & Balamore. R. S. Kementerian Pendidikan Malaysia. C. (1994). Moral Children: Creating a Constructivist atmosphere in Early Education. & Zan. Moral and Spiritual in Early Years Education and Care. N. PPK Rujukan Tambahan Daly. Falsafah rukun Islam. M. Singapura : Pustaka Nasional. (2002). NJ: Prentice Hall. NY: Edwin Mellen Press Devries. Education in the Moral Domain. Understanding Ethics in Early Care and Education. (2001). Kementerian Pendidikan Malaysia. (2004). (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.NY: Cambridge University Press.M. Kementerian Pendidikan Malaysia.

strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang boleh digunakan untuk kanak-kanak berkeperluan khas. 4 mempamerkan komitment kepada kecemerlangan.sebagai seorang guru. strategies and metahodology in teaching and learning of the specials needs and . Beside that it will also discuss the reason due to the disability . charaestiristics. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas. akauntabiliti integriti. 3 Merancang dan menguruskan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan perbezaan individu dan cara melayani kanak-kanak berkeperluan khas di prasekolah. 2 Mengenal pasti ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas bagi membolehkan tindakan selanjutnya dapat diambil terutama semasa kanak-kanak tersebut berada di prasekolah. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas dan ciri-cirinya. the classification of special needs children. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kepada kecacatan yang berlaku. Sinopsis Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah.Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Chidren With Special Needs) PRA 3109 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua 1 Mengenal pasti jenis-jenis kanak-kanak berkeperluan khas. This course discuss the needs of children with the special needs at preschool.

Kandungan Jam Pengenalan Pendidikan Khas Definisi dan konsep pendidikan khas Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Khas Visi Pendidikan Khas Misi Pendidikan Khas Akta Pendidikan Akta Pendidikan Khas Isu-isu pendidikan Khas Klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas Kanak-kanak berkeperluan khas Kurang upaya pendengaran Kurang upaya penglihatan Kurang upaya pertuturan Kurang upaya mental Kurang upaya fizikal Kurang upaya pembelajaran Gangguan emosi dan tingkah laku Pintar cerdas Jenis kanak-kanak berkeperluan khas dan cirinya Ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas Autisma Down Syndrome Disleksia Cerebral Palsy (spastik) Pemulihan Masalah Penglihatan Masalah Pendengaran Masalah Pertuturan Masalah Kesihatan Gangguan Emosi Terencat Akal Pintar Cerdas  ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder) 5 2. 8 3.individual differeantiations Tajuk Teori 1. 9 .

Faktor penyebab kecacatan Sebelum kelahiran Semasa kelahiran Selepas kelahiran Implikasi kecacatan 3 5 Perbezaan individu Ciri-ciri Emosi Fizikal Kognitif Sosial Melayani perbezaan individu Masalah awalan kanak-kanak berkeperluan khas Bacaan Tulisan Awal nombor Aktiviti bantu murid 5 Jumlah Amali 1 Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam Pendidikan Khas Konsep Jenis strategi Jenis pendekatan Induktif Eklektif Tematik Masteri Koperatif Kolaboratif Instruktional Projek 30 10 10 2. Kaedah dan teknik mengajar Kaedah dan teknik Kumpulan Individu .4.

Boston: Pearson Education. (2005). Belmont.Tunjukcara Simulasi Bercerita Bermain Projek Pengajaran berpasukan 3. R. CA: Wadsworth/ Thomson Learning. M. Pengajaran Komponen-komponen Prasekolah Kanak-kanak Berkeperluan Khas • Komponen Perkembangan bahasa dan komunikasi bentuk kandungan penggunaan • Perkembangan Fizikal Psikomotor deria Komponen • Komponen Perkembangan sosio-emosi pembentukan sosialisasi hubungan interpersonal dan intrapersonal pembentukan emosi • Perkembangan Kognitif tahap kecerdasan Komponen 10 • Komponen Perkembangan Kerohanian dan Moral • Komponen Perkembangan Kreativiti dan Estetika Jumlah Jumlah Keseluruhan Pentaksiran Rujukan Asas Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% 30 60 Friend. . Special Education: Contemporary Perspectives for School Professional. Special Education in Contemporary Society: An Introuction to Exceptionality. Inc. (2003). Gargiulo.

Merangkakan pelan bahagian dalam dan bahagian luar prasekolah mengikut prinsip dan membuat justifikasi.Pusat Perkembangan Kurikulum (2003) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. NJ: Merrill Prentice Hall. 4. (2003). Upper Saddle River. Exception Children: Introduction to Special education. Menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan untuk menubuhkan pusat pendidikan awal kanak-kanak. Mengenal pasti garis panduan dan peraturan keselamatan dan kesihatan pusat prasekolah. & Kauffman (2003). Heward. Exceptional Children: An Introduction to special Education. D. Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) PRA 3110 3 (2+1) 45 Jam Tiada Pertama/Kedua 1. Kuala Lumpur. 3. W. SINOPSIS Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan . Merancang dan mengurus kesesuaian ruang dan peralatan yang sesuai untuk bahagian dalam dan luar prasekolah. Dewan Bahasa dan Pustaka Rujukan Tambahan Hallahan. 2. Boston: Allyn and Bacon.

menubuh dan mengurus pusat pendidikan prasekolah. Kandungan Jam Perancangan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Perancangan • Konsep • Prinsip • Rasional • Objektif Falsafah Merancang • Kepuasan • Optimun • Adaptasi • Kekuatan Penulisan Kertas Kerja Penubuhan Prasekolah • Format kertas kerja . This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. Pelajar juga merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah. build and manage preschool education centres.kemahiran pelajar merancang.Organisasi . Students are exposed to the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools Tajuk Teori 1.Individu 4 5 2. Penubuhan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Perancangan Program dan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak .

Perancangan Aktiviti Pendidikan Prasekolah .Bilik sakit .Keselesaan .Keceriaan Kebersihan alam sekitar • Melakar Pelan Prasekolah .Tandas .Ruang makan .- - Langkah-langkah perancangan Menentukan matlamat dan objektif Tinjauan kebolehbinaan Infrastruktur kawasan .Kerajaan Tempatan Peralatan dan sumber • Kriteria penubuhan .Stor .lain-lain aspek yang relevan  - Bahagian luar alatan permainan sesuai tempat main pasir dan air pondok kebun/ lanskap susun letak dan susun atur dengan mengambil kira faktor keselamatan lain-lain aspek yang relevan 5 3.keluasan.Kemudahan asas .Pelan lantai • Bahagian dalam .Konsep .Bilik pentadbiran .Jabatan Pelajaran Negeri .Pusat / ruang pembelajaran .Keselamatan . persekitaran Bangunan Kewangan Organisasi pengurusan Peraturan dan undang-undang .Bomba . lokasi.Susun atur perabot . ruang.

insuran • Merancang kewangan prasekolah .Ketibaan murid . • • • • • • Pengurusan Perkhidmatan Makanan Perancangan perkhidmatan makanan Peruntukan dan bantuan kewangan Kemudahan penyediaan makanan Mengelakkan keracunan makanan Perancangan menu makanan Menghidang dan menyediakan makanan 4 5.Aktiviti luar .Makan / minum pagi .Rehat .Perancangan mengajar • Senarai semak tugas-tugas harian guru • Menyediakan matlamat dan objektif khusus • Merancang jadual dan rutin harian: .stok pembelian . • Refleksi guru 4. Pengurusan Kewangan Pusat Prasekolah • Pemerolehan kewangan .sebelum penubuhan .stok bahan basah dan kering 5 . senarai semak dll.Alat-alat penilaian spt.pinjaman • Mengawal dan membelanjakan kewangan .Bantuan kerajaan .Makanan .Merancang waktu aktiviti .Derma .Bahan pembelajaran .Kerja kumpulan .Bantuan swasta/ syarikat .Yuran masuk .Informal & berterusan .Peralatan perabot .Penilaian & bersurai • Perancangan penilaian .semasa • Penyediaan buku stok pembelian dan penerimaan .

l 6. Pengurusan Kesihatan dan keselamatan • Merancang persekitaran yang sihat . 3 7.Peralatan (Perabot dan pearalatan permainan luar dan dalam) .Penderaan kanak-kanak . Pengukuhan Mengambil perhatian Tidak mempedulikan Time-out Mengelakkan Mengalih-arah Mengawal Perbincangan Menyelesaikan masalah Shaping Modifikasi tingkah laku Memberi token Masa dan perhatian khusus 4 Jumlah Amali 30 .Pengurusan bilik darjah (cahaya dan peredaran udara) .Pendidikan kesihatan • Keselamatan kanak-kanak .Latihan penggunaan tandas .Rehat dan tidur .Keselamatan kanak-kanak di pusat prasekolah (normal dan berkeperluan khas) .Keselamatan ketibaan dan kepulangan kanak-kanak. Pengurusan Kanak-kanak di dalam kelas Prasekolah.Pengurusan kanak-kanak sakit .Merancang keselamatan luar dan dalam Prasekolah .Penyimpanan rekod kesihatan kanakkanak .

Bilik sakit . Penulisan Kertas Kerja Penubuhan Prasekolah • Format kertas kerja .Individu 4 2.Keselesaan .Tandas .lain-lain aspek yang relevan 10  3.Konsep .Ketibaan murid .Merancang waktu aktiviti .Bilik pentadbiran .Susun atur perabot .Stor . Bahagian luar alatan permainan sesuai tempat main pasir dan air pondok kebun/ lanskap susun letak dan susun atur dengan mengambil kira faktor keselamatan lain-lain aspek yang relevan Perancangan Aktiviti Pendidikan Prasekolah Perancangan mengajar • Senarai semak tugas-tugas harian guru • Menyediakan matlamat dan objektif khusus • Merancang jadual dan rutin harian: .Keselamatan .Kerja kumpulan 6 .1.Kemudahan asas .Pusat / ruang pembelajaran .Ruang makan .Organisasi . Penubuhan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Membuat Perancangan Program dan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak berdasarkan kepada Kriteria penubuhan .Keceriaan • Kebersihan alam sekitar Melakar Pelan Prasekolah:i • Bahagian dalam .

Kuala Lumpur: PTS Hilderbrand.sebelum penubuhan .Makan / minum pagi . Early Childhood Program Management.Bantuan kerajaan . Tadika Berkualiti.stok pembelian . United States: Prentice Hall. 4. Rahman .J.Yuran masuk .Bantuan swasta/ syarikat .Alat-alat penilaian spt. Taylor. B. Columbus : Merrill Pub. Management of Child Development Centres. (1989).semasa • Penyediaan buku stok pembelian dan penerimaan .Makanan .stok bahan basah dan kering Jumlah Jumlah Keseluruhan 5 5 5 30 60 Pentaksiran Rujukan Asas Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% Bustam Kamri & Petri Zabariah Megat A. Pengurusan Perkhidmatan Makanan • Kemudahan penyediaan makanan • Perancangan menu makanan • Menghidang dan menyediakan makanan Pengurusan Kewangan Pusat Prasekolah • Pemerolehan kewangan . .pinjaman • Mengawal dan membelanjakan kewangan .(2005).Aktiviti luar .Derma .Informal & berterusan . Verna (1997).Rehat . senarai semak dll.Inc.Bahan pembelajaran .• .Penilaian & bersurai Perancangan penilaian .Peralatan perabot .insuran • Merancang kewangan prasekolah .

Rujukan Tambahan Click. NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK BAHASA PENGANTAR PRASYARAT SEMESTER Hasil Pembelajaran Penaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak Assessment and evaluation of children performance PRA 3111 3(3+0) 45 jam BAHASA MELAYU Tiada Pertama/ kedua 1. penyimpanan. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. (2004). NY : Thomson Delmar Learning Henninger. NY: Delmar Thomson Learning Crowther. M. Mengaplikasikan pelbagai kaedah dalam menyediakan laporan penaksiran dan penilaian kanak-kanak 4. WA :Western Washington University. mengurus dan melaksanakan penaksiran dan penilaian kanak-kanak prasekolah. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. Creating Effective Learning Environments. penganalisisan. melaksanakan perekodan. Merancang. build and manage preschool education centres. objektif dan prinsip-prinsip penaksiran dan penilaian perkembangan kanak-kanak. 3. perancangan penaksiran dan penilaian kanak-kanak. Second ed. kepentingan dan prinsip-prinsip penaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah.Administration of for Young Children. P. I. K. & Wellhousen. 2. Menjelaskan konsep. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. SINOPSIS Kursus ini meliputi konsep. Mengunakan pertimbangan sendiri dalam melaksanakan teknikteknik penaksiran dan penilaian mengikut proses. (2003) Teaching Young Chidren : An Introduction. the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the . objektif.L. (2000).

video. kamera video ) Penyimpanan data • Portfolio kanak-kanak • Rekod perkembangan kanak-kanak • Rekod peribadi kanak-kanak • Rekod dalam bentuk CD. 5 5. audio • Temubual dengan pelbagai pihak • Perbincangan dengan ibu bapa • Penilaian melalui rekod-rekod peribadi (rekod kesihatan. disket Penganalisisan data • Membaca dan meneliti maklumat JAM 5 2. • Objektif • Kepentingan • Prinsip-prinsip Perancangan penaksiran dan penilaian kanak-kanak •Mengenal pasti kanak-kanak •Menentukan kaedah pentaksrian •Menentukan kemahiran/apa yang hendak dikesan/ diperhatikan •Menentukan masa dan tempat penilaian dibuat Pengumpulan data • Pemerhatian tingkah laku • Pemerhatian perbualan • Penilaian hasil kerja • Rakaman – gambar. 6 4. TAJUK 1.preschools. 5 3. 5 . 5 6. dll) Penilaian melalui ujian saringan Perekodan penilaian • Senarai semak • Rekod anekdot • Rekod berterusan • Rekod dengan alat-alat elektronik (kamera digital. KANDUNGAN Pengenalan Penaksiran dan Penilaian Perkembangan Kanak-Kanak • Konsep penaksiran autentik (Authentic assessment).

(2002). 4th ed. NY: Thomson Delmar Learning . carta dll) 5 8 Tindakan susulan • Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan kanakkanak • Merancang aktiviti pengukuhan • Melaksanakan aktiviti susulan Etika Penaksiran • Garis panduan membuat penaksiran • Peranan dan tanggungjawab guru-guru prasekolah sebagai etika penaksiran Jumlah 5 9. NY: Prentice Hall RUJUKAN TAMBAHAN 3. Elliott. Bentzen. Understanding Assessment and Evaluation in Early Childhood Education. R. Gullo. NY: Thomson Delmar Learning 5. Measuring Performance: Early Childhood. (2004). 2. D. F.Lidz. Pelaporan • • • Membuat analisis Membuat ulasan Membuat inferen Membuat laporan (guna borang-borang tertentu) Mengemaskinikan rekod-rekod kemajuan kanakkanak Menghasilkan data dalam bentuk grafik (graf. C. Wortham. Early Childhood Assessment. W. S. 4 45 PENILAIAN : RUJUKAN ASAS Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% 1. B.4th ed. (2001). S.• • • 7. (2004). Assessment in Early Childhod Education. C. Seeing Young Children: A Guide to Observing and Recording Behavior. (2001). NY: Thomson Delmar Learning 4. NJ: John Wiley & Son Inc.

family relationship. peningatan kecemerlangan kekeluargaan. hubungan keluarga. aims. improving family excellence.community and educational institutions also the improvement of teacher professionalisme . 4. nilai dan budaya. Ia juga menekankan tentang pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak.Merancang dan mengurus program perkhidmatan pendidikan awal kanak-kanak di prasekolah SINOPSIS Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. values and customs. behaviors and children’s dicipline.Menjelaskan peranan keluarga dan kanak-kanak 2.dan komuniti. TAJUK KANDUNGAN Jam . This course covers the theories and perspecttive. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. 3. komuniti dan institusi pendidikan.Menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan dengan ibu bapa.Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat. matlamat.NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK BAHASA PENGANTAR PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN Penglibatan Keluarga Dalam Pendidikan Prasekolah Parents involvement in preschool education PRA3112 3(3+0) 45 jam BAHASA MELAYU Tiada Pertama/ kedua 1.

Konflik matlamat dan nilai . Persekitaran keluarga • Persekitaran pengasuhan .Ruang dalam dan luar .Kerenah dan sangkutan .Perkembangan konflik .Institusi taman asuhan .Persekitaran peningkatan kendiri .Peranan persekitaran .Perbezaan budaya dan nilai .Aplikasi inisiatif kanak-kanak Kendiri . moral dan agama . Matlamat.Perkembangan prososial 6 4 • • 3.Definisi keluarga .Peralatan dan keselamatan .Proses membuat keputusan .Pendidikan nilai.Menangani pengekalan Initiatif .Aplikasi kendiri kanak-kanak • 4 • • 2.Perubahan bentuk keluarga masa kini Hubungan matlamat dan budaya mendidik anak .1 Teoritikal perspektif Mengenai Keluarga • Sangkutan . nilai dan budaya • Keluarga .Fungsi utama keluarga .Ciri pembentukan sangkutan Autonomi .Definisi autonomi .Definisi sangkutan .Menangani isu pengawalan .Aplikasi penyelesaian konfliks Pembentuk nilai budaya .Definisi kendiri .

Nisbah kanak-kanak dan orang dewasa .Jenis tingkahlaku yang melanggar disiplin .Orang lain . Pembentukan Displin kanak-kanak • Disiplin dan kanak-kanak .Langkah mengatasi . Melayani Perasaan • Perasaan .Deraan dan ganjaran 4 • 5.• Kualiti pengasuhan .Autoritatif • .Kelayakan Keluarga sebagai sumber sokongan .Memahami perasaan Ekpresi perasaan .Penderitaan senyap dan terbuka Pendekatan ibu bapa .Berkumpulan 6 6 • • 6.Saiz kumpulan . Penyelesaian konflik • Penyelesaian konflik -Arahan terus .Pendekatan pengurangan ketakutan .Indulgent .Sendirian .Sumbangan keluarga • 4.Hubungan kakitangan dan keluarga .Perasaan yang positif .Diri sendiri .Langkah mengatasi Disiplin dan tingkahlaku yang tidak diterima .Panduan disiplin .Autoritarian .Jenis tingkahlaku yang tidak diterima .Berpasangan .Berkongsi Adaptasi perasaan .Penglibatan keluarga \ .Definisi perasaan .

Hubungan guru dan keluarga • Komunikasi .Proses penyelesaian masalah 7.Penerimaan • 4 • • 8.Bersemuka .Keunikan dan potensi ..Struktur masalah . Kecemerlangan keluarga • Motivasi -Tekanan -Harapan -Unsur luaran Role model -Diri -Keluarga I-dola Persekitaran -Keluarga -Komuniti Institusi Pendidikan khas .Perlaksanaan .Jenis .Teknologi Aktiviti penglibatan .Impak Perluasan pembelajaran .Perancangan .Penyelesaian masalah dan perkembangan kognitif .Keperluan .Keperluan .Indifferent • Penyelesaian konflik kanak-kanak .Maklum balas 5 6 • • .Bertulis .

Sumbangan perkhidmatan . N. Communities. & Chrisman. Spodek. 5. Saracho. School. (Eds) (2005) Contemporary Perspectives On Families. (2001). (2004).9. And Schools: Contemporary Perspectives in Early Childhood Education. School.Epstein.Pertukaran maklumat . O. 2nd. Mena-Gonzalez. L. NY: Thomson Delmar Learning RUJUKAN TAMBAHAN 3. Family and community Partnership: Preparing Educators and Improving Schools. Child.Keharmonian Jumlah 45 PENILAIAN : RUJUKAN ASAS Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% 1. Families. 3rd ed. N. a. Berns. Community: Socialization and Support. School and Communities: Together for Young Children. R.. D. J. J. Sumbangan komuniti dan keluarga. & Saracho. The Child in the Family and Community. Family. CL: Westview Press. Perkhidmatan -Kepakaran perkhidmatan -Kemudahan kewangan -Peralatan kewangan b Kolaborasi . K. B. 4. O. Ed. NY: Thomson Delmar Learning 2. NY: Thomson Delmar Learning . (2001). NY: Prentice Hall. Couchenour. (2003). M.

Emphasis is given on the . efficient relationship. Mengenal pasti konsep pertolongan cemas dan jenis-jenis bantuan serta rawatan yang sesuai untuk kanak-kanak prasekolah. Menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk usaha-usaha menangani pelbagai isu dalam pendidikan prasekolah. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management . 4. management of health. safety and diet. Menterjemahkan kandungan kod etika perlakuan guru prasekolah secara umum dan spesifik. SINOPSIS Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. Menjelaskan konsep profesionalisme dalam pendidikan awal kanak-kanak.NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK BAHASA PENGANTAR PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN Kualiti Pendidik Prasekolah Preschool Teacher Quality PRA 3114 3 (3+0) 45 Jam BAHASA MELAYU Tiada Pertama/ Kedua 1. kecekapan hubungan. Kursus ini juga membincangkan kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah disamping konsep kepimpinan dan perwatakan. keselamatan dan pemakanan. 3. 2. pengurusan kesihatan.

Pengetahuan asas guru yang profesional . .Definisi .mencari jalan menambah sumber atau berjimat tanpa mengorbankan kualiti Pengurusan personel (personnel management) .mengekalkan pekerja yang cekap .tahu bila hendak buat penyelarasan bajet .Kesedaran kendiri peribadi dan profesional (Personal And Profesional Self-awareness) profesional yang reflektif boleh menilai kekuatan kelemahan peribadi boleh menerima pandangan /idea baru Jam 4 8 2 Kecekapan pengurusan Pengurusan organisasi (Organizational Management) mengetahui dan menghayati pelbagai peraturan dan sistem dalam pengurusan pusat pendidikan awal kanak-kanak. This topic discusses the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. TAJUK 1.memantau keupayaan guru/pembantu .management of implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters.bajet yang realistik .Guru sebagai model .memantau perbelanjaan .cermat menggunakan sumber kewangan .menyediakan kemudahan yang sewajarnya untuk pendidikan kanak-kanak - Pengurusan kewangan (fiscal management) . KANDUNGAN Kualiti Pendidik Prasekolah Konsep kualiti .Rancangan Perkembangan staf untuk membina bakat .menyediakan/menggaji pekerja yang berpotensi tinggi / berkelayakan .Belajar sepanjang hayat .menjalankan pengurusan tadika berdasarkan garis panduan dan peraturan yang telah ditetapkan .

merancangkan spesifikasi dan susun atur .dan profesionalisme pekerja Pengurusan kemudahan (facilities management) . kumpulan dinamik (group dynamics) meningkatkan kemahiran komunikasi dan teknik menyelesaikan konflik 6 Pemasaran dan perhubungan awam (Marketing and public relations) mengekalkan program yang menarik dan hubungan baik dengan keluarga yang berpotensi dan menghargai program yang berkualiti • menyumbang kepada kesedaran komuniti tentang program kanak-kanak yang berkualiti menawarkan program berkualiti 6 4 Pengurusan kesihatan. motivasi. wakil niaga atau komuniti membina pasukan (teamwork). keselamatan dan makanan • Pengurusan kesihatan . selesa dan sesuai dengan prinsip perkembangan kanak-kanak 3 Kecekapan hubungan Hubungan kemanusiaan ( human relations ) menjalin dan mengekalkan hubungan produktif dengan pelbagai pihak – jabatan. pekerja.ruang selamat.keperluan asas untuk memastikan penjagaan .bertanggungjawab menyediakan ruang pembelajaran .Latihan kesihatan .penyediaan kemudahan. perabot dan peralatan . keluarga kanak-kanak. badan kerajaan.

program pemakanan berkaitan latar budaya keluarga • 5 Pengurusan pelaksanaan program prasekolah • Pelaksanaan program pendidikan .berfungsi sebagai pengurus yang berkesan .khidmat pada kanak-kanak juga khidmat kepada keluarga .peka dengan isu berkaitan Sokongan keluarga .memenuhi keperluan pemakanan kanak-kanak .mengubah suai amalan untuk memastikan objektif lebih berkesan .mempunyai visi dan misi yang jelas .perspektif yang luas.pemahaman penglibatan keluarga dan menghargai pelbagai gaya parenting komunikasi terbuka dan membina perkongsian pintar dengan keluarga.Bagaimana mengenal pasti objektif tadika dapat dicapai .Latihan pertolongan cemas Pengurusan makanan . kemahiran memilih dan .menyediakan satu polisi dan prosedur untuk mencapai matlamat kesihatan • Pengurusan keselamatan .memberi sokongan kepada sesuatu program .melaksanakan pelbagai model kurikulum .menambah objektif baru yang lebih baik untuk Penambahbaikan pusat prasekolah 6 6 6 Kepimpinan dan perwatakan Kepimpinan .Latihan kursus dalam bidang pemakanan .program inklusif untuk murid keperluan khas . Program penilaian .kesihatan kanak-kanak .Latihan kursus keselamatan keperluan asas keselamatan kanak-kanak .strategi penilaian yang sesuai .

. pekerja dan kanak-kanak untuk mencapai visi • Akauntibiliti sebagai guru prasekolah Bidang pekerjaan Sekolah Tingkah laku murid ibu bapa / penjaga Watak guru prasekolah Ciri-ciri guru prasekolah berkesan Peribadi yang menjejaskan imej guru prasekolah Penyayang Kod Etika Guru Prasekolah 7 Konsep Definisi Etika Guru Malaysia Akujanji Perkhidmatan Awam 4 Etika dan Tanggungjawab Guru Prasekolah Etika terhadap kanak-kanak Etika terhadap ibu bapa Etika terhadap masyarakat Etika terhadap pentadbir Etika terhadap pekerja dan rakan sejawat 5 8 Isu-isu semasa Perkembangan prasekolah • Kepentingan prasekolah • Perluasan kelas prasekolah • Kelayakan.motivasi diri. umur dan peluang kanak-kanak masuk prasekolah • Prasekolah berkualiti Latihan (alihkan) • Kelayakan dan latihan guru • Keseragaman latihan • Naik taraf profesion guru prasekolah Pemuafakatan • Sikap dan budaya komuniti • Dasar penglibatan keluarga di prasekolah .menggunakan semua sumber untuk mencapai visi .

Bustam Kamri & Petri Zabariah Megat A. B. & Wellhousen. (2000). NY: Delmar Thomson Learning 4. Rahman .Methodology PRA 3113 3 (3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua . K. Kuala Lumpur: PTS 2.• Keyakinan keluarga terhadap prasekolah Kebajikan • Sumber-sumber bahan • Pembantu pengurusan murid • Persatuan • Ibu bapa yang bekerja Kemahiran komunikasi • Kanak-kanak • Ibu bapa • Pembantu pengurusan murid • Masyarakat JUMLAH PENILAIAN RUJUKAN ASAS Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% 45 1. (1989). Taylor. Henninger. Crowther.Administration of for Young Children. Tadika Berkualiti.L.Kaedah Action Research I . RUJUKAN TAMBAHAN 3. Creating Effective Learning Environments. Click.J. P. WA :Western Washington University Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Penyelidikan Tindakan I . I. NY : Thomson Delmar Learning 5. Second ed. (2003) Teaching Young Chidren : An Introduction. M. Columbus : Merrill Pub. (2004). Early Childhood Program Management.(2005).

reka bentuk penyelidikan dan prosedur penyelidikan dalam bidang Pendidikan Prasekolah.Nama Kursus Hasil Pembelajaran Penyelidikan Tindakan I . Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Prasekolah. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. prosedur pengumpulan data. analisis data dan intepretasi data.Pendekatan ‘interpretive’ . Mengambil kira etika penyelidikan dalam menghasilkan kertas cadangan kajian tindakan. Membanding beza pelbagai jenis penyelidikan. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. Menganalisis isu-isu semasa dalam Pendidikan Prasekolah melalui penyelidikan tindakan. Sinopsis Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Mengaplikasi pengetahuan asas dan proses kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Prasekolah. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. 5. Menghasilkan kertas cadangan kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Prasekolah. Kandungan Pengenalan kepada kaedah penyelidikan dalam pendidikan • Tujuan penyelidikan dalam pendidikan • Ciri-ciri penyelidikan dalam pendidikan • Pendekatan inkuiri dalam penyelidikan pendidikan . analysing and interpreting the research data. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. Menjelaskan kaedah-kaedah penyelidikan dan aplikasinya dalam bidang pendidikan.Methodology 1. 7. Mereka bentuk satu kajian tindakan yang merangkumi kaedah penyelidikan. and documenting the action research findings in a report or article.Pendekatan ‘critical’ • Pendekatan penyelidikan di sekolah Jam 3 .Pendekatan ‘positivist’ . 6. 3. 4.Kaedah Action Research I . implementing the research. 2. Tajuk 1.

Penyelidikan penilaian Pengenalan kepada pelbagai jenis reka bentuk penyelidikan pendidikan • Penyelidikan kuantitatif .Kajian korelasi • Penyelidikan kualitatif . .Kajian sejarah . Prosedur penyelidikan pendidikan • Menyatakan masalah kajian • Menetapkan objektif kajian • Membentuk soalan kajian • Menghasilkan hipotesis kajian • Melakukan tinjauan literatur • Merancang kaedah kajian • Mereka bentuk kajian • Menentukan prosedur persampelan • Membina instrumen kajian • Menyatakan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen kajian • Menentukan prosedur pengumpulan data • Mengumpul data • Menganalisis data • Membincang hasil kajian • Melaporkan kajian Penyelidikan Tindakan • Definisi dan konsep 3 4.Penyelidikan tindakan .Methodology .Kajian etnografi .Kajian kes .Pendekatan kualitatif • Etika dalam penyelidikan pendidikan .Kuasi-eksperimental .Nama Kursus Penyelidikan Tindakan I .Aspek-aspek penting dalam etika penyelidikan .Kajian eksperimental .Pendekatan kuantitatif.Kod etika penyelidikan 3 2.Kaedah Action Research I . Jenis-jenis penyelidikan .Penyelidikan gunaan .Kajian naratif 3. 3 .Penyelidikan asas .Kajian tinjauan .

Nama Kursus

Penyelidikan Tindakan I - Kaedah Action Research I - Methodology • • • Ciri-ciri penyelidikan tindakan Kepentingan penyelidikan tindakan Model-model kajian tindakan - Model Stephen Kemmis - Model John Elliott - Model Dave Ebbutt - Model Jack Whitehead - Model Jean mcniff - Model Kurt Lewin 3

5.

Kajian tindakan • Jenis kajian tindakan - Kajian tindakan kritikal - Kajian tindakan praktikal • Isu pendidikan berkaitan kajian tindakan Proses kajian tindakan: • Mengenal pasti masalah berkaitan amalan • Merancang tindakan • Melaksana tindakan • Mengumpul data • Membuat refleksi terhadap tindakan • Mengambil tindakan susulan • Merancang kitaran kedua

6.

Cadangan kajian tindakan • Fokus kajian / masalah kajian • Soalan kajian • Sumber literatur • Reka bentuk kajian • Subjek kajian • Pelan tindakan • Strategi pengumpulan data • Analisis data • Jadual kerja • Perbelanjaan • Sumber rujukan Kajian Tindakan: Kaedah pengumpulan data kajian tindakan • Temu bual: Temu bual berstruktur, semi-struktur, tidak bersetruktur • Pemerhatian: Pemerhati penuh, peserta sebagai pemerhati, pemerhatian penuh • Data berbentuk dokumentasi • Triangulasi data kajian

3

7.

3

Nama Kursus

Penyelidikan Tindakan I - Kaedah Action Research I - Methodology

8.

Kajian Tindkan: Kaedah pengumpulan data kajian tindakan • Senarai semak pemerhatian • Rakaman video dan kaset • Log • Nota lapangan • Fotografi • Portfolio • Borang catatan temu bual • Slid • Laporan jurnal • Diari Pertimbangan semasa mengumpul data kajian tindakan Kesahan dan kebolehpercayaan data • Kesahan kajian tindakan: - Kritikan luaran (keaslian data) - Kritikan dalaman (ketepatan data) - “Data triangulation” Etika kajian tindakan Keupayaan data kajian digeneralisasi

3

9.

3

• • 10.

Analisis data kajian tindakan Data kualitatif • Analisis kandungan • Mengkategorikan data • Mengekodkan data • Menyusun data dalam grid analisis • Mengenal pasti tema/corak dan makna

3

11.

Analisis data kajian tindakan Data kuantitatif • Analisis deskriptif: Frekuensi, peratusan, min, mod, median, sisihan piawai, pekali korelasi

3

Nama Kursus

Penyelidikan Tindakan I - Kaedah Action Research I - Methodology

12.

Menghuraikan data kajian tindakan • Mengintegrasikan data dengan pengalaman personal • Menghubungkaitkan data dengan literatur • Merumus dan membincang hasil kajian Format Penulisan Laporan Kajian Tindakan • Latar belakang kajian • Fokus kajian / mengenal pasti masalah kajian • Sumber literatur • Pelan tindakan • Strategi pengumpulan data • • • •

3

13.

3

Analisis data Refleksi Langkah seterusnya Sumber rujukan 3

14.

Format Penulisan artikel/makalah kajian tindakan • Abstrak • Konteks • Fokus kajian • Pelan tindakan • Pelaksanaan pelan tindakan • Strategi pengumpulan data • Analisis dan penemuan • Refleksi dan implikasi • Tindakan susulan Penyebaran hasil kajian tindakan • Seminar • Penerbitan • Rangkaian kajian tindakan (on-line networks) Jumlah

15.

3

45

Pentaksiran

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

50% 50%

Rujukan Asas

Cohen, L. , Manion, L. & Morrison, K. (2001). Research methods in education (5th. Eds.). London: Routledge Falmer. Creswell, J. W. (2005). Educational research. Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Ohio: Prentice Hall.

Nama Kursus Penyelidikan Tindakan I . A guilde for the teacher researcher. Macintyre.Methodology Rujukan Tambahan Chua. Fraenkel. (2000). London: Continuum. N. Management skills in school. Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Penyelidikan Tindakan II – Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II – Implementation and Reporting ) PRA 3115 3 (1 + 2) 75 Jam (Dilaksanakan di sekolah semasa praktikum III) Bahasa Melayu Lulus PRA 3114 Pertama/Kedua . & Wallen. (2000).(1990). P. D.E.Kaedah Action Research I . Kembar. E. (2006). J. How to design and evaluate research in education. J. London: Paul Chapman Publishing. G. C. (2000). London: David Fulton Publishers Ltd. McGraw-Hill Gillham. The art of action research in the classroom.R. Ohio: Prentice Hall. Jones. B. London: Kogan Page. USA. Action learning and action research. Y. Shah Alam: McGraw-Hill Education. Mills. The research interview. Kaedah penyelidikan. (2003). Action research. (2005).

2. This course is dealing with conducting action research in school. 5. organizing action research seminar. Menjalankan kajian tindakan di sekolah. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. 4. presenting research findings in seminar. Tajuk Kuliah: 1 2 Perbincangan dan bimbingan tentang kertas cadangan kajian tindakan untuk bidang Pendidikan Prasekolah Mengorganisasi seminar kajian tindakan • Tema • Jawatankuasa kerja • Lokasi • kos • Pemilihan dan penyuntingan kertas kajian • Pembentangan kertas kajian tindakan berasaskan sekolah Mendokumentasi hasil kajian tindakan • Mengumpul kertas kajian tindakan • Menyunting kertas kajian tindakan • Mendokumentasi hasil kajian tindakan Amali: Proses menjalankan kajian tindakan berasaskan sekolah • Membuat pemerhatian dan mencatatkan refleksi mengenai amalan bilik darjah • Mengenal pasti aspek perubahan dalam amalan bilik darjah • Mengumpul data 3 8 Kandungan Jam 3 4 4 60 . Mengorganisasi seminar kajian tindakan. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. Menulis laporan kajian tindakan berdasarkan data yang dikumpulkan di sekolah. Sinopsis Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. Membentang kertas kerja kajian tindakan dalam seminar.Nama Kursus Hasil Pembelajaran Penyelidikan Tindakan II – Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II – Implementation and Reporting ) 1. documenting and publishing research papers. 3. Mendokumentasi dan menerbitkan laporan kajian tindakan.

(2005). London: Paul Chapman Publishing. Qualitative Data Second Edition. J. How to Design and Evaluate Research in Education. J. N. McGraw-Hill Jones. (1995).. Wallen. membentang kertas kerja dan menerbitkan kasil kajian tindakan (35%) Rujukan Asas Fraenkel. (1994).M. Miles. Analysis. and Huberman. Teaching as Learning: An Action Research Approach.Nama Kursus Penyelidikan Tindakan II – Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II – Implementation and Reporting ) • Menentukan pelan tindakan • menyediakan kertas cadangan • Menjalankan pelan tindakan • Mengumpul data • Memantau pelaksanaan projek kajian tindakan • Menganalisis data • Melakukan kajian literatur • Penghuraian data • Refleksi Membuat rumusan Mencadangkan pelan tindakan seterusnya Menulis laporan kajian tindakan Jumlah 75 • • • Pentaksiran Kerja Kursus : Peperiksaan akhir : 70 % 30 % Kerja Kursus : 70 % • Pentaksiran 1: Laporan kajian tindakan (35%) (10.R.000 patah perkataan) Pentaksiran 2: Kemahiran mengorganisasi seminar. USA. Management Skills in School.A. • .B. M. London: Routledge. J. London: Sage Publications.(1990).E. Rujukan Tambahan McNiff.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful