Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Basic Early Childhood Education) PRA 3101 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua 1. Menjelaskan kefahaman mengenai sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak 2. Menghuraikan konsep pertumbuhan, perkembangan dan pendidikan awal kanak-kanak 3. Menjelaskan matlamat dan falsafah pelbagai program pendidikan awal kanak-kanak 4. Membuat refleksi menggunakan model pendidikan awal kanak-kanak didalam pelaksanaan pembelajaran

Sinopsis

Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak, pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak, sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak, pandangan tokohtokoh pendidikan awal kanak-kanak, Akta 308 dan Akta 550, hak asasi kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. This course covers the introduction to early childhood education, growth and child development, the history of childhood education, views and ideas of earlier scholars of childhood education, Act 308 and Act 550, Children’s Right, also the transition process from home to nursery/preschools, and transitions from nursery/preschools to Year 1 of Primary School

TAJUK 1

KANDUNGAN Pengenalan kepada Pendidikan Awal Kanak-kanak • Konsep Pendidikan Awal Kanak-kanak - Luar Negara - Di Malaysia

JAM INTERAKSI

4

2

Pertumbuhan dan Perkembangan Kanak-kanak Pengenalan kepada konsep Pertumbuhan dan Perkembangan Kanak-kanak • Pengaruh Baka (Nature) dan Persekitaran (Nurture)

4

3

Sejarah Pendidikan Awal Kanak-Kanak Program pendidikan awal kanak-kanak di luar negara: • Eropah • Amerika Syarikat • Asia Sejarah perkembangan program pendidikan awal kanak-kanak di dalam negara: • Sebelum merdeka • Selepas merdeka Status masa kini program pendidikan awal kanakkanak di Malaysia: • Agensi kerajaan (Kementerian PelajaranMalaysia, KEMAS, Perpaduan, dan lain-lain) • Badan Berkanun • Agensi swasta

12

4

Pandangan Tokoh-tokoh Pengasas Pendidikan Awal Kanak-Kanak Pandangan tokoh-tokoh Barat: • Jean Jacques Rousseau • Johann Pestalozzi • Friedrich Froebel • Maria Montessori Pandangan tokoh-tokoh Timur • Ibnu Khaldun • Imam Al-Ghazali Pengaruh tokoh-tokoh Pendidikan awal kanak-kanak ke atas pelaksanaan program prasekolah di Malaysia: • Sebelum merdeka • Selepas merdeka • Masa kini 8

5

Hak Asasi Kanak-kanak Berdasarkan Konvensyen

6

Hak Kanak-kanak 1989 • • • • • 6 Hak Kehidupan Hak Perlindungan Hak Perkembangan Hak Penyertaan Hak Pendidikan Lain-lain hak yang berkaitan dalam Konvensyen Bangsa-bangsa Bersatu

Akta 308 dan Akta 550 • • Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak (308) Akta Pendidikan (1996) –Akta 550 6

7

Transisi dari Rumah ke Taska,Tadika / Prasekolah dan ke Tahun Satu. • Lawatan awal ibubapa dan kanak-kanak • Taklimat dan penerangan program Taska,Tadika/ Prasekolah dan Tahun Satu • Peranan dan tanggungjawab Guru dalam membantu kanak-kanak menyesuaikan diri • Perancangan dan pengurusan Institusi

5

Jumlah

45 JAM

Pentaksiran

Kerja Kursus Peperiksaan

50% 50%

Rujukan Asas

Charlesworth, R., (2004). Understanding Child Development (6th ed.). NY: Thomson Delmar Learning Essa. L. E. (2003). Introduction to Early Childhood Education. 4th ed. NY: Thomson Delmar Learning

. (2002).M. (6 th ed)..B (2004). Early Childhood Education Teacher. J. NY: Thomson Delmar Learning.Rujukan Tambahan Berk.). & Malic.Y : Thomson Delmar Learning Undang-undang Malaysia (2004)Akta Pendidikan dan Peraturanperaturan. K. E. L.MA: Allyn & Bacon. E. Kuala Lumpur. Chesla. Beginnings Beyond:Foundations in Early Childhood Education. MDC Publishers Sdn Bhd. Gordon. (2002). A. Child Development (6th Ed. & Williams. N.

Sinopsis Tajuk 1. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah. Pengelolaan Aktiviti Prasekolah. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Merancang untuk mengsepadukan alat-alat sokongan yang boleh melaksanakan kurikulum. 2. Menterjemahkan kandungan kurikulum Prasekolah Kebangsaan secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran. teaching and learning techniques and techniques at presechools. Model-model Program Prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. the affective factors in the implimentation of curriculum. Pendekatan-pendekatan dalam Kurikulum.Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) PRA3102 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua Menjelaskan konsep kurikulum Pendidikan Awal Kanak-kanak. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. the National Preschool Curriculum. models of overseas preschool programs and its relationship with the local preschools in Malaysia. 4.Pertimbangan dan Proses Pembentukan Kurikulum Jam 3 .Konsep Kurikulum . Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. serta Perancangan Pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. Faktor Keberkesanan Pelaksanaan Kurikulum. pendekatan-pendekatan dan teknik-teknik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. Mengamalkan kemahiran-kemahiran. 3. Kandungan Teori Kurikulum Pendidikan Awal Kanak-kanak • Pengenalan . aproaches in curriculum.

Kepentingan pendekatan bertema • .Perancangan dan pelaksanaan pendekatan belajar melalui bermain Pendekatan Bertema . Kurikulum Prasekolah Kebangsaan • Sejarah Perkembangan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan .Kepentingan belajar melalui bermain .Konsep pendekatan bertema .Masyarakat ..Model Pembangunan Kurikulum 2.Rukun Negara • 3 Falsafah Pendidikan Kebangsaan .Asas Penggubalan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan .Keperluan Individu .Teori .Ciri-ciri .Jenis .Trend global • • 3 Model Konseptual Pendidikan Prasekolah .Huraian Model Konseptual Perbandingan Kurikulum Faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum • • • • • • Ilmu dan kandungan kurikulum Kemahiran guru Premis Sumber Murid Kurikulum berpusat 3 4.Pemilihan tema .Konsep belajar melalui bermain . Pendekatan Dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 3 • Pendekatan Belajar Melalui Bermain .Konsep Kurikulum Kebangsaan .

Perancangan dan pelaksanaan pendekatan bersepadu • Pendekatan yang Menggunakan media Teknologi Maklumat dan Komunikasi sebagai alat bantu dalam pengajaran.Perancangan dan pelaksanaan pendekatan TMK . Perancangan dan pelaksanaan pendekatan Projek Pendekatan Tunggal • Konsep • Kepentingan • Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Unit • Konsep • Kepentingan • Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Inkuiri arahan guru • Konsep • Kepentingan • Perancangan dan pelaksanaan 6 .Pengenalan internet 5.Konsep Pendekatan Bersepadu .Aspek yang disepadukan .Perancangan dan pelaksanaan pendekatan bertema • Pendekatan Bersepadu .Penggunaan alat multimedia . .Kepentingan pendekatan bersepadu .Konsep Pendekatan TMK . Lain-lain Pendekatan Prasekolah Pendekatan Projek Konsep Pendekatan Projek Kepentingan pendekatan Projek.Pemilihan perisian .Kepentingan pendekatan TMK ..

Memberi tahu .Pemudahcaraan 4 8.Modelling .Mengingat semula .Memberi arahan . Pengelolaan Aktiviti Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah • • Konsep dan kepentingan teknik pengajaran Teknik-teknik Pengajaran Umum .Membaca .Penerangan .Berasaskan tugasan (task-based activities) . Pengelolaan Aktiviti Prasekolah Cara Pengelolaan Aktiviti • Aktiviti Kelas • Aktiiviti Kumpulan • Aktiviti Individu • Berpusat murid • Berpusat guru • Berpusatkan Bahan JUMLAH 3 30 .6 Model-model Program Prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia • • • • • Froebelian Montessori Head start High scope Reggio Emilia 5 7 Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah.Memuji .Mencadang .Tunjuk cara .Penyoalan .Mendengar .Maklum balas .Menggalak .Menyanyi .

Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah.Amali 1.Pemilihan aktiviti .Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Bersepadu Pendekatan TMK .Pemilihan aktiviti . Pendekatan Dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan • Pendekatan Belajar Melalui Bermain .Perancangan dan pelaksanaan pendekatan Projek Pendekatan Tunggal Pemilihan aktiviti Perancangan dan pelaksanaan pendekatan Tunggal - 5 • Pendekatan Unit .Pemilihan aktivit .Perancangan dan pelaksanaan pendekatan TMK • 5 • • 2.Pemilihan aktiviti .Perancangan dan Pelaksanaan pendekatan belajar Melalui Bermain Pendekatan Bertema .Pemilihan aktiviti .Pemilihan tema . Lain-lain Pendekatan Prasekolah • Pendekatan Projek . Pengelolaan Aktiviti Teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Prasekolah • • Pelaksanaan teknik-teknik Pengajaran Pembelajaran Merancang aktiviti-aktiviti berdasarkan daripada Teknik4 .Perancangan dan pelaksanaan 3.Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Bertema Pendekatan Bersepadu .Pemilihan perisian .Perancangan dan pelaksanaan Pendekatan Inkuiri arahan guru .

Hasil pembelajaran .Kumpulan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran • Kandungan pembelajaran .Bahan manipulatif dan konstruktif . 4.Bidang .Perkaitan antara bidang Pembelajaran dan pengajaran . PEPERIKSAAN (60%) (40%) .Sumber komuniti Jenis bahan Pemilihan bahan Kesesuaian aktiviti JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN • 5 30 60 Pentaksiran 1.Bahan dan peralatan 8 • 5 Pengelolaan aktiviti • • Membuat pengelolaan mengendalikan aktiviti Melaksanakan aktiviti-aktiviti pembelajaran 3 6 Sumber pengajaran dan pembelajaran Konsep .Kelas .Topik .teknik Pengajaran Umum.Bahan tersedia dan sumber alam .Aktiviti kumpulan/individu . • • • • Perancangan pengajaran guru Persediaan rancangan mengajar Semester/ Tahun Mingguan Harian RPH ( slot pengajaran ) .Strategi dan pendekatan . KERJA KURSUS 3.

F. PPK Rujukan Tambahan Brewer. B. Toronto: Merill Pub. Morrison. Tadika Berkualiti. Rohaty Mohd. (2004).S. Majzub & abu Bakar Nordin. Early childhood education today. .& Jenkins. G. (1990) A practical guide to early childhood curriculum 4th edition. Prentice Hall. D. Pusat Perkembangan Kurikulum (1998) Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia.Rujukan Asas Bustam Kamri & Putri Zabariah Megat A. & Diffily. L. M. Seefeldt. Colombus: Merill Publishing. 2nd. (1995). Kuala Lumpur: PTS. Teaching Young Children: An Introduction to the Early Childhood Profession. Introduction to early childhood education. NY: Thomson Delmar Learning. N. An Introduction.T. & Barbour. (1990) Early childhood education. (1989). (1995). Rahman (2005). C. C.Inc. Petaling Jaya: Fajar Bakti.A. Puckett. J. Eliasom. Ed. Pendidikan prasekolah. NY: Allyn & Bacon.

kesihatan dan keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah 4. kesihatan dan keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan mengenai perkembangan fizikal.Nama Kursus Perkembangan Fizikal. penjagaan kesihatan kanak-kanak. Kesihatan Dan Keselamatan Kanakkanak (Child Physical. kesihatan dan keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah 2. This course discusses the concept of children’s physical development including motor development. merancang. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. Health dan Safety Development) PRA 3103 3(2+1) 60 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran 1. Persekitaran alam sekitar. mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi mengenai perkembangan fizikal. health practice and . penyakit kanak-kanak dan pencegahan. kesihatan dan keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah 3. mengurus dan melaksanakan aktiviti mengenai perkembangan fizikal. Mengenal pasti dan menjelaskan konsep yang berkaitan dengan perkembangan fizikal. membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta Sinopsis Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanakkanak termasuk perkembangan motor halus. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah.

Peringkat-peringkat perkembangan kemahiran melukis: Menconteng .kasar .Kelas-kelas makanan .Aktiviti mengembangkan kemahiran melukis 2 3 Pemakanan • Konsep makanan dan amalan pemakanan . food and diets. Perkembangan motor halus: kemahiran menulis dan melukis • Prasyarat kepada kemahiran menulis: . KANDUNGAN Teori Konsep Perkembangan Fizikal • Konsep Perkembangan Fizikal .Kordinasi mata-tangan.safety. bentuk simbolik dan lukisan bermakna. . bentuk bermakna. pergerakan corak terkawal . .Kebolehan memegang alat tulis.Konsep perkembangan motor: .Model motor persepsi (Perceptual motor model): Piaget 2. . eating ettiquette.Teori kematangan (Maturation theory) : Arnold Gesell.Zat makanan yang diperlukan oleh kanak-kanak Makanan tidak berkhasiat Jam 4 4 • • . .Kebolehan membuat lakaran asas (basic strokes).Aktiviti mengembangkan motor halus Perkembangan kemahiran melukis . Robert Havighurst .halus • Kaitan dengan teori-teori Perkembangan fizikal kanak.Persepsi abjad/nombor .kanak seperti .Konsep pertumbuhan dan perkembangan fizikal .Orientasi kepada simbol yang tercetak . the cleanliness of the environment in inculcating a healthy and safe lifestyle and also sex education Tajuk 1. .bentuk terkawal .garisan terkawal .Perkembangan otot halus.Makanan seimbang .

Kesihatan fizikal dan kebersihan diri Kepentingan kecerdasan fizikal Kepentingan kebersihan diri • Cara-cara penjagaan kesihatan kanak-kanak: .Menu yang sesuai untuk kanak-kanak .Rubella 6 • 6 Pencegahan dan rawatan 3 Penjagaan kesihatan kanak-kanak • Konsep kesihatan .Penyakit kuku dan mulut .Menghidang . tempat awam termasuk penggunaan bilik air dan penjagaan tandas 3 5 Penyakit kanak-kanak dan pencegahan • Penyakit-penyakit yang biasa menyerang kanakkanak seperti: .Jenis-jenis makanan tidak berkhasiat Penyediaan makanan .Campak .Kepentingan kesihatan .Denggi .Demam panas .Penyakit mata .Menceriakan bilik darjah.Kebersihan penyediaan .Taun .Penyakit kulit .Beguk .• .Amalan kebersihan prasekolah .Adab makan 4 Persekitaran alam sekitar • Kebersihan Persekitaran Alam Sekitar .Cirit birit .Meningitis .Selsema .Malaria .Menjaga kebersihan bilik darjah .

Kutu rambut .Jenis-jenis bangunan yang sesuai .Peredaran udara Peralatan prasekolah ..Penjagaan gigi kanak-kanak .Tahan karat .Pandangan Islam dan Barat tentang Pendidikan Seksualiti .Tempat menyimpan alat.Pengaliran udara .Peranan guru .Pengawalan penyakit .Kerosakan gigi 7 Keselamatan di prasekolah • Keselamatan di prasekolah .Pagar dan pintu prasekolah .Kepentingan .Peranan kanak-kanak .Konsep .Peranan pusat kesihatan • Masalah lain yang menggangu kesihatan kanakKanak .Peralatan .Peranan ibu bapa .Cahaya yang memancar .Kawasan .Susun atur bahan-bahan pembelajaran .Sistem pengaliran air di tandas.Bangunan dan kemudahan .Imunisasi kanak-kanak . 4 • 4 • • 8 Pendidikan Seksualiti Di Prasekolah • Pendidikan Seksualiti .Pagar Kawasan prasekolah .Jenis-jenis peralatan yang diguna pakai . Bangunan dan kemudahan .Susun atur perabut luar dan dalaman .Cacing .

Kordinasi mata-tangan. • Kemahiran motor-persepsi: . bentuk bermakna. berbuai. • Mengajar kanak-kanak • Kemahiran motor asas (berjalan. melempar.Perkembangan otot halus. . menyepak mengelecek.Aktiviti mengembangkan motor halus Perkembangan kemahiran melukis .Menjaga kehormatan diri sendiri dan orang lain. berlari. bentuk simbolik dan lukisan bermakna.Kepentingan penjagaan maruah diri dan keluarga . bergalop. .• Pengetahuan Fisiologi manusia . .berpusing.kesedaran masa (melalui pergerakan mengikut 8 6 • .kesedaran badan (melalui meniru pergerakan seperti Simon Says).Peringkat-peringkat perkembangan kemahiran melukis: Menconteng . . permainan luar.Orientasi kepada simbol yang tercetak .Kebolehan membuat lakaran asas (basic strokes). berguling.Persepsi abjad/nombor .Mengenali bahagian tubuh badan Penjagaan maruah diri .Pelindungan diri daripada penjenayahan seksual . memanjat. meregang .Kebolehan memegang alat tulis.garisan terkawal . melompat. Perancangan Aktiviti Perkembangan Fizikal di Prasekolah • Merancang kandungan program perkembangan fizikal di prasekolah untuk permainan aktiviti fizikal. .Memperkenalkan sentuhan selamat dan tak selamat . Membuat kajian terhadap perkembangan motor halus kanak-kanak prasekolah. .Aktiviti mengembangkan kemahiran melukis 2. .Aktiviti pendidikan seksualiti di prasekolah Jumlah 30 • Amali 1. pergerakan corak terkawal . menangkap bola. skiping. • Prasyarat kepada kemahiran menulis: .bentuk terkawal . permaianan lasak.

Motor persepsi selepas: Membincang.Menjaga kebersihan bilik darjah . Pemakanan • Membuat Perancangan Penyediaan makanan kanak-kanak prasekolah yang merangkumi: . • Merancang aktiviti: sebelum : Memperkenalkan aktiviti semasa: Menggalakkan penggunaan kemahiran motor asas. permainan lasak dan permainan luar. ritma). Keselamatan di prasekolah Melaksanakan satu projek mengenai dengan keselamatan kanak-kanak diprasekolah. puzzle.Menghidang .Pagar 6 4 4 .Kebersihan penyediaan .Bangunan dan kemudahan .Kawasan . membuat refleksi • Menggunakan permainan luar untuk kemahiran motor kasar • Menggunakan alat-alat manipulatif untuk kemahiran motor halus (main bungkah. dll) • Menggunakan main pasir dan main air untuk kemahiran sensori 3.Adab makan 4.Peralatan .Menceriakan bilik darjah. Persekitaran alam sekitar • Menyediakan satu perancangan untuk Kebersihan Persekitaran Alam Sekitar .Menu yang sesuai untuk kanak-kanak .kesedaran ruang (melalui penggunaan halangan ) • Menyediakan persekitaran yang selamat untuk aktiviti permainan fizikal.rentak. tempat awam termasuk . • Keselamatan di prasekolah . .Penggunaan bilik air dan penjagaan tandas 5.Amalan kebersihan prasekolah .

Supporting Physical Development and Physical Education in Early Years.Susun atur perabut luar dan dalaman .Susun atur bahan-bahan pembelajaran . Bangunan dan kemudahan . Rujukan Tambahan .• Kawasan prasekolah . (2002).Tempat menyimpan alat.Mengenali bahagian tubuh badan 2 • • Penjagaan maruah diri . (2002).Kepentingan penjagaan maruah diri dan keluarga . PA: Open University Press. Pendidikan Seksualiti Di Prasekolah • Pendidikan Seksualiti .Jenis-jenis bangunan yang sesuai • • 6. & Bailey.Memperkenalkan sentuhan selamat dan tak selamat .Pandangan Islam dan Barat tentang Pendidikan Seksualiti .Aktiviti pendidikan seksualiti di prasekolah Jumlah Jumlah Keseluruhan 30 60 Pentaksiran : Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% Doherty.Konsep .). Safety.Kepentingan Pengetahuan Fisiologi manusia . L. R.Pagar dan pintu prasekolah . et al (2000).NY: Thomson Delmar Learning David Whitebread. J. Ed.Jenis-jenis peralatan yang diguna pakai .Pelindungan diri daripada penjenayahan seksual . C. Robertson. Marotz. NY: Thomson Delmar Learning.Peredaran udara Peralatan prasekolah . Routledge-Falmer. Nutrition and Healthy in Early Education (2nd.Menjaga kehormatan diri sendiri dan orang lain.Taylor & Francis Group Pub. Health. . Safety and Nutrition for the Young Child. (2003) Teaching and learning in the early years.

and also language activity in preschool education . NY: Thomson Delmar Learning. the methods in teaching and learning language at preschool. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. This course includes theory and the basics of children’s language learning. Menghuraikan kandungan teori dan asas perkembangan bahasa kanak-kanak. faktor-faktor perkembangan bahasa kanak-kanak. factors of language development. Merangkakan dan menjalankan cara penaksiran dan penilaian penguasaan bahasa serta tindakan susulan yang perlu diambil. (1997). Merancang dan mengaplikasikan aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah. Mengenal pasti faktor-faktor mempengaruhi perkembangan bahasa kanak-kanak dan kaedah pengajaran bahasa pertama da kedua 3. 4. NY: Routledge Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Children language development PRA 3104 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua 1. Wetton. P.Sluss. (2004). J. Physical Education in the Early Years: Teaching. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan penafsiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. 2. Supporting Play: Birth through Age Eight. D. assessessment in childhood education. Sinopsis Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak.

Fungsi Bahasa ( Functions): Halliday 6 .Kognitif (Cognition) : Piaget. KANDUNGAN JAM Asas Perkembangan bahasa • Konsep pemerolehan bahasa (Language acquistion) • Konsep perkembangan bahasa (Language development) • Konsep pembelajaran bahasa (Language learning) • Kaitan dengan teori-teori pemerolehan dan perkembangan bahasa: Model Behavioris . .Pelaziman (Imitation): Skinner Model Nativis .TAJUK Teori 1. .Terbina dalam minda (Innateness): Chomsky Model Konstruktivis – .Interaksi Sosial (Social interaction) : Vygotsky.

Komuniti (ibu bapa.Persekitaran .Reading skills .Emosi • Faktor mempengaruhi kemahiran membaca .2.Semantik .Kecerdasan mental .Fonologi .Pengalaman bahasa melalui pendengaran .Persekitaran Faktor mempengaruhi kemahiran menulis .Bahan bacaan .Speaking skills . keluarga.Pengalaman bahasa melalui pertuturan .Faktor mempengaruhi kemahiran mendengar dan bertutur .Writing skills .Listening skills . Kaedah Pengajaran dan pembelajaran bahasa peringkat prasekolah • Pengajaran Bahasa Pertama .Pragmatik Faktor mempengaruhi perkembangan bahasa .Persekitaran • 10 • 3. rakan. Perkembangan bahasa kanak-kanak prasekolah • • • Matlamat pembelajaran bahasa Perkembangan bahasa mengikut umur Peringkat perkembangan . jiran.Pembaca .Fizikal (motor halus) .Morfologi .Pengalaman melalui tulisan • • • 6 Pengajaran Bahasa Kedua Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua Technic and Teaching Approach .Fizikal (alat pendengaran) . guru) .Pengalaman melalui bacaan .Sintaksis .

Instrumen penafsiran .Writing skills • Micro and Macro Teaching Penafsiran dan Penilaian Kemahiran Bahasa Prasekolah .Pengalaman bahasa melalui pertuturan .Kemahiran membaca .Pengalaman bahasa melalui pendengaran .Reading skills • • • .pengayaan .Listening skills .Kemahiran menulis Pengajaran mikro dan makro Pengajaran Bahasa Inggeris . Kaedah Pengajaran dan pembelajaran bahasa peringkat prasekolah • Pengajaran Bahasa Pertama .Tindakan susulan . Kurikulum Perkembangan Bahasa dan Komunikasi Prasekolah Pengajaran Bahasa Melayu Prasekolah .Merekod .Reading skills .Merancang Pengajaran .Konsep .Kemahiran bertutur .Planning to teach .Pengalaman melalui bacaan .Pengalaman melalui tulisan Pengajaran Bahasa Kedua Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua Technic and Teaching Approach .Listening skills .Kemahiran mendengar .4.Speaking skills .Cara penafsiran dan penilaian .pemulihan Jumlah Amali 30 10 8 1.Speaking skills .

Merekod .Listening skills .Merancang Pengajaran .Konsep .Kemahiran bertutur .Kemahiran mendengar .Cara penafsiran dan penilaian .pemulihan 3 Aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah Merancang dan melaksana Aktiviti • Sastera awal kanak-kanak .Instrumen penafsiran .Writing skills 2.Bercerita .Writing skills • Micro and Macro Teaching Penafsiran dan Penilaian Kemahiran Bahasa Prasekolah .Reading skills . Kurikulum Perkembangan Bahasa dan Komunikasi Prasekolah Pengajaran Bahasa Melayu Prasekolah .Story telling .Penggunaan Big Book .Kemahiran membaca ..Puisi kanak-kanak .boneka .Speaking skills .Kemahiran menulis Pengajaran mikro dan makro Pengajaran Bahasa Inggeris .teater .pengayaan .Lagu kanak-kanak • Permainan bahasa JUMLAH 10 10 30 .Rhymes .Tindakan susulan .Planning to teach .

L.J. Cohen. Machado. Peak with Books: An Early Childhood Resoursce for Balanced Literacy. Developing Language & Literature for Young Children. NY: Thomson Delmar Learning Sawyer. W. USA: Allyn & Bacon. M. & Nelsen-Parish. Brewer. 7th ed. (2002). (2002). J. New York: Longman Marianne Celce-Murcia (2001) Teaching English as a Second or Foreign Language.A.L. J.G. NY: Paul Chapman Educational Publishing Rujukan Tambahan Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Childrens’ cognitive development) PRA 3105 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada .(1994) Assessment of young children. Introduction to Early Childhood EducationPreschool through Primary Grades. 3rd ed. 4th ed. Third Edition Nelsen. (2000). NY: Thomson Delmar Learning Whitehead. Early Childhood Experiences in Language Arts: Emerging Literacy. NY: Thomson Delmar Learning. J. PPK. Growing Up With Literature. R.Jumlah Keseluruhan Pentaksiran : Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% 60 Kementerian Pendidikan Malaysia. (2001). Sowers. NY: Thomson Delmar Learning. (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Language Arts in Early Education. (2004). M. J. R. M. (2002). & Spenciner.

the basic concepts of the teaching and learning of cognitive components especially early mathematics and early science in the process of teaching and learning preschoolers Tajuk 1. Pembelajaran Awal Matematik di Prasekolah • Pengertian Matematik • Kepentingan pembelajaran Matematik • Prinsip-prinsip pembelajaran Matematik NCTM dan kaitan dengan pembelajaran Matematik oleh kanak-kanak prasekolah: Perkongsian/ keadilan . Merancang aktiviti pembelajaran dan pengajaran komponen kognitif iaitu matematik dan sains. Mengaplikasikan pelbagai kaedah pembelajaran Sains dan matematik di prasekolah 4.Vygotsky Jam 5 5 2. Mengenal pasti sumber asas-asas pembelajaran Matematik dan sains dengan konteks pengajaran dan pembelajaran di prasekolah 3.Jean Piaget . Menghuraikan teori-teori dan asas perkembangan kognitif kanak-kanak 2. Sinopsis Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. Kandungan Teori Perkembangan Kognitif kanak-kanak • Konsep kognitif • Pengertian kognitif • Teori-teori Perkembangan kognitif . perancangan program sains. This course includes the theory and the basic of childrens’ cognitive development. merancang aktiviti. pembelajaran sains diprasekolah. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah.Semester Hasil Pembelajaran Pertama/ Kedua 1. pembelajaran matematik di prasekolah.

membuat refleksi 4 4.  Sebelum : Memperkenalkan aktiviti  Semasa: Menggalakkan pemikiran saintifik dan kemahiran proses Sains  Selepas: Membincang.Komunikasi (Communication) .(Equity) Kurikulum (Curriculum) Pengajaran (Teaching) Pembelajaran (Learning) Penaksiran (Assessment) .Hubungan/ hubung kait (Connections) . Lima proses piawaian National Council Teaching Mathematic.Menggalakkan kanak-kanak berseronok dengan Sains .Mengajar kanak-kanak menjelajah dan menyiasat dengan selamat .Gambaran (Representations) Pembelajaran Awal Sains di Prasekolah Pengertian Sains Kepentingan pembelajaran Sains Inkuiri dalam pembelajaran Sains Kemahiran Proses Sains .berkomunikasi Perancangan Program Awal Sains di Prasekolah .membuat inferens .Merancang kandungan program Sains prasekolah .Sebab akibat/ penakulan (Reasoning) . (2000) (Five process standards – National Council Teaching Mathematics) dan kaitan dengan pembelajaran Matematik oleh kanak-kanak prasekolah: .Penyelesaian masalah (Problem solving) .mengelas . • • • • 5 5.Teknologi (Technology) 3.membuat ramalan .Menyediakan persekitaran yang selamat .membanding dan membeza .mengukur dan menggunakan nombor .memerhati .membuat eksperimen .Mengajar konsep asas dan sikap sains o konservasi o menghormati benda hidup o menghormati persekitaran Merancang aktiviti Pembelajaran Awal Sains. 2 6 3 .

Fasa I: Perancangan . tolak . • Konsep Intergrasi Awal Sains. KPM) . haiwan. mengenal simbol . main air 3 7. • Kepentingan intergrasi Awal Sains • Mata pelajaran yang diintergrasikan Jumlah Amali Lima proses piawaian National Council Teaching Mathematic.Pengelasan . 7 .Operasi nombor – operasi tambah.Ramalan .6.Hubungan/ hubung kait (Connections) .Konsep ruang .Padanan satu dengan satu .Sebab akibat/ penakulan (Reasoning) . main pasir.Komunikasi (Communication) . bumi dan alam semesta): .Seriasi . Penggunaan pendekatan projek (Project approach) • Penggunaan pendekatan projek (Project approach) dalam memperkenalkan Sains biologi (manusia. 3 30 1.Fasa III: Perkongsian Pengintergrasian pelajaran Awal Sains dengan aktiviti seharian.Fasa II: Pelaksanaan . membilang.Penyelesaian masalah (Problem solving) .Penyelesaian masalah Aktiviti-aktiviti Matematik • Aktiviti-aktiviti Matematik berhubung dengan kurikulum – main bongkah. tumbuh-tumbuhan) dan Sains fizikal (fizik. Perbandingan dan diskriminasi .Konsep masa .Konsep nombor – mengetahui konsep nombor.Gambaran (Representations) Kemahiran Matematik Prasekolah (berdasarkan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.Pemerhatian. (2000) (Five process standards – National Council Teaching Mathematics) dan kaitan dengan pembelajaran Matematik oleh kanak-kanak prasekolah: . 5 2. kimia. 8 3.Pengukuran .

Exploring Science in Early childhood Education.Merancang kandungan program Sains prasekolah . Math & Science for Young Children. 5 30 60 Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% Rujukan Asas Charleeworth. • Mempertingkatkan pembelajaran Matematik 4. Constructing Early childhood Science. bumi dan alam semesta): . NY: Thomson Delmar Learning. kimia.Mengajar konsep asas dan sikap sains o konservasi o menghormati benda hidup o menghormati persekitaran Penggunaan pendekatan projek (Project approach) • Penggunaan pendekatan projek (Project approach) dalam memperkenalkan Sains biologi (manusia. (2002). & Lind. (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. . Jumlah Jumlah Keseluruhan 5 5. Ny: Tomson Delmar Learning. K.Menyediakan persekitaran yang selamat . haiwan.• Mengintergrasikan pelajaran Matemaik dengan aktiviti seharian. (2001). Perancangan Program Awal Sains di Prasekolah . Karen K. J.Fasa III: Perkongsian • Pengintergrasian pelajaran Sains dengan aktiviti harian.Menggalakkan kanak-kanak berseronok dengan Sains . K.Mengajar kanak-kanak menjelajah dan menyiasat dengan selamat .Fasa I: Perancangan . Lind (2005). R.Fasa II: Pelaksanaan . PPK Rujukan Tambahan Martin D. tumbuh-tumbuhan) dan Sains fizikal (fizik. . NY: Tomson Delmar Learning Kementerian Pendidikan Malaysia.

NY: Tomson Delmar Learning. (2004). Outdoor Play Every Day: Innovative Play Concepts for Early Childhood. (2002). NY: Thomson Delmar Learning Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah.Praire. Science & Technology for Teaching Young Chiildren. A. P. (Creativitiy Development in Preschool Education) PRA3106 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu . K. Wellhousen. Inquiry into Math.

Prasyarat Seemester Hasil Pembelajaran Tiada Pertama/Kedua 1. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. Sinopsis Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. Mengenalpasti faktor-faktor yang mengalakkan dan menghalang Kreativiti kanak-kanak. field of creativity in early childhood education and to assess creativity. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. This course covers the theories of children’s creativity. seni bonekadan sastera kanakkanak. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. Tajuk 1 Kandungan Teori Pengenalan kepada perkembangan kreativiti • • • • • Definisi Kreativiti Ciri Kreativiti Bahagian hemisfera otak Otak kiri Otak kanan Jam 8 Teori Pelbagai Kecerdasan • Teori Pelbagai Kecerdasan Gardner Proses kreativiti • Proses dan penghasilan • Pengalaman dan pengujian • Model Wallas Persediaan . processes of creativity and teaching approaches. Mengaplikasikan pelbagai pendekatan untuk menggalakkan kreativiti kanak-kanak prasekolah. 4. muzik dan pergerakan. sosiodrama. factors that encourages and hinders creativity. Menjelaskan kandungan ilmu mengenai kreativiti dan pembelajaran kanak-kanak 2. 3. Berkebolehan untuk merancang dan menguruskan kreativiti kanak-kanak prasekolah.

• Inkubasi Illuminasi Verifikasi Imaginasi berpandu dan kreativiti Persekitaran yang menggalakkan kreativiti Faktor-faktor yang menghalang kreativiti • Sumber manusia • Sumber fizikal • Persekitaran Pendekatan pengajaran • Bahan dan alatan • Penilaian 2 Seni visual Teori Perkembangan seni visual • Kognitif • Psikoanalitik • Persepsi • Kecerdasan visual ruang Amalan yang bersesuaian seni visual untuk kanakkanak • Tahap umur • Asas dan nilai seni visual • Bahan dan peralatan Peranan guru • Matlamat • Strategi pengajaran • Apresiasi seni Lukisan Cetakan dan tekapan Seni tiga dimensi • Membuat adunan doh • Membentuk dan mengukir doh. kayu • Kolaj Penilaian kreativiti tiga dimensi • Kesedaran reflektif dan perkembangan afektif • Kreatif dan imaginatif 6 .

Menyelia dan menilai Proses dan bahan .Permainan sosio dramatik Peranan guru .Amalan yang bersesuaian di kelas 3 • • 5 Seni Boneka Definisi Boneka Jenis boneka Boneka dan kanak-kanak Penggunaan seni boneka dalam kurikulum • Aktiviti 3 .Merancang dan mengurus .Pemerhati dan pemudahcara .3 Muzik dan Pergerakan Musik dan pergerakan dalam perperkembangan kanak-kanak • Mendengar. menyanyi dan bergerak • Bermain alat musik Teori perkembangan muzik • Dalcroze • Orff • Kodaly • Kecerdasan muzik Aktiviti pergerakan kreatif • Mendengar dan bergerak Peranan Guru • Pemerhati dan pemudahcara • Merancang dan mengurus • Menyelia dan menilai 7 4 Sosiodrama • • Definisi Sosiodrama dalam perkembangan kanakkanak .Permainan sosial .

• Rancangan mengajar Proses dan peralatan • Membina boneka mudah • Pentas • Props 6 Sastera awal kanak-kanak • Definisi • Persekitaran yang kondusif • Ruang bacaan • Pemilihan buku dan peralatan Aktiviti yang bersesuaian • Membaca • Teater membaca • Bercerita .Teknik bercerita .Cerita dan kanak-kanak .Cetakan dan tekapan .Seni tiga dimensi • Membuat adunan doh • Membentuk dan mengukir doh.Buku Besar 3 Jumlah 1 Amali Seni visual Menghasilkan kreativiti seni visual kanak-kanak berdasarkan Teori Perkembangan seni visual • Kognitif • Psikoanalitik • Persepsi • Kecerdasan visual ruang 30 7 Menghasilkan Lukisan . kayu • Kolaj Penilaian kreativiti tiga dimensi • Kesedaran reflektif dan perkembangan afektif • Kreatif dan imaginatif .

menyanyi dan bergerak • Bermain alat muzik • Mengakplikasikan teori perkembangan muzik dalam pengajaran dan pembelajaran Teori Orff Dalcroze Kodally • Aktiviti-aktiviti pergerakan kreatif bertema berdasarkan elemen-elemen muzik lirik melodi rangkai lagu bebas Peranan Guru • Pemerhati dan pemudahcara • Merancang dan mengurus • Menyelia dan menilai 6 3. Sosiodrama • • Definisi Sosiodrama dalam perkembangan kanakkanak .Permainan sosial .2.Merancang dan mengurus .Amalan yang bersesuaian di kelas 6 5 • • 4.Menyelia dan menilai Proses dan bahan .Permainan sosio dramatik Peranan guru .Pemerhati dan pemudahcara . Muzik dan Pergerakan Muzik dan pergerakan dalam perperkembangan kanak-kanak • Mendengar. Seni Boneka Penggunaan seni boneka dalam kurikulum • Aktiviti • Rancangan mengajar Proses dan peralatan .

(2002). & Raines. R. 7th ed. Growing Artists: Teaching Art to Young Children. B. M.Teknik bercerita . Creativitiy and the Arts with Young Children. Art and Creative Development for Young Children. (2002). M. NY: Thomson Delmar Learning Koster.Cerita dan kanak-kanak .• • • 5. (2003).Buku Besar Jumlah Jumlah Keseluruhan 6 30 60 Pentaksiran Rujukan Asas Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% Isbell. Creative Activcities for Young Children. (2001). (2002). S. 2nd. NY: Thomson Delmar Learning . Enriching the Curriculum with Art Experiences. NY: Thomson Delmar Learning Kementerian Pendidikan Malaysia. NY. PPK Rujukan Tambahan Libby. 4th ed. L. NY: Thomson Delmar Learning Mayesky. J. (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. T. W. Thomson Delmar Learning Schirrmacher. Membina boneka mudah Pentas Props Sastera awal kanak-kanak Melaksanakan aktiviti-aktiviti sastera awal kanakkanak • Membaca • Teater membaca • Bercerita . R. Ed.

Sinopsis Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak.Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( PRA 3107 3 (3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. understanding and managing children’s emotions. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. Menjelaskan teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak 2. pengurusan dan aktiviti. and also to manage the concept of loving in the teaching and learning in preschools. Mengurus aktiviti perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak berlandaskan konsep penyayang. Menghuraikan peringkat perkembangan sosial dan emosi kanakkanak 3. Pengenalan kepada perkembangan sosial Pengenalan . Menggunakan pertimbangan sendiri tentang pendekatan dan teknik pengurusan tingkah laku kanak-kanak 4. This course covers the theory and the basics of social and emotional development of children. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian serta pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. to develop confidence to face challenges in everyday life. Tajuk Kandungan Jam 4 1. development of sosial skills and prosocial behaviors. the management and activities.

proaktif Tingkah laku negatif .Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( • Konsep perkembangan sosial • Teori-teori perkembangan sosial o Teori Perkembangan social Erikson o Pandangan behavioris: Peniruan dan modelling (Bandura) o Pandangan konstruktivis: Kognisi sosial (Piaget.Pergantungan berlebihan .Pengunduran diri dll 4 4. Menggalakkan tingkah laku prososial • konsep tingkah laku prososial • jenis-jenis tingkah laku prososial • cara-cara menggalakkan tingkah laku prososial Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak Jenis-jenis tingkah laku Tingkah laku positif . Vygotsky) 2.Destruktif . 4 .Kebimbangan .ingin tahu . Perkembangan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial Konsep sosialisasi • Peniruan • Model • • • • Perkembangan kecekapan sosial kanak-kanak Interaksi rakan sebaya Pembentukan hubungan persabahatan Pengaruh jantina Kesedaran ras dan budaya Sensitiviti terhadap orang-orang kurang upaya 6 • 3.cepat belajar .Disruptif .

keperluan orang lain. bekerjasama. menghormati hak orang lain dll. bertimbang rasa.Jenis-jenis emosi .Bahan bantu mengajar • 7. bertolak ansur.Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( Cara-cara mengatasi tingkahlaku kanak-kanak berdasarkan 4 model tingkahlaku Assertive discipline Model Glasser Model Ginott Model Dreikurs 5. berhemah semasa berkomunikasi. Membina kemahiran sosial • Memahami keperluan. Perkembangan emosi kanak-kanak • Perkembangan emosi . Memahami dan mengurus emosi sendiri • Cara-cara mengesan emosi • Mengenali emosi sendiri • Menguruskan emosi sendiri • Memupuk emosi yang positif Membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian • Membina kemahiran berfikir untuk 4 8. 6. 5 .Mengenal emosi dan kesannya kepada kanakkanak 7 • Kecerdasan emosi .Aktiviti yang menarik .Konsep IQ dan EQ .Konsep emosi . perasaan dan pandangan orang lain: batas hubungan antara diri dengan orang lain. dll 4 • Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi: bersopan. perasaan orang lain.Kompetensi Kecerdasan emosi Perancangan aktiviti perkembangan emosi .

The Power of Guidance: Teaching SocialEmotional Skill in Early Childhood Classroom. 1989. PPK Rujukan Tambahan Brewer. and academic development in young children. Shefatya. . eds. NY: Tomson Delmar Learning Kementerian Pendidikan Malaysia. Boston: Allyn & Bacon. E. Smilansky. (1996) Introduction to Early Childhood Education NY:Delmar Thomson. N. R.. & L. (1995). NY: Allyn & Bacon.Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( menyelesaikan masalah • Menggunakan pelbagai cara komunikasi untuk menyelesaikan masalah 9. Facilitating play: A medium for promoting cognitive. Karweit. socioemotional. Gartrell.(2004). S. J. 1990. Slavin.. MD: Psycho-social & Educational Publications. D. Pengurusan penyayang dalam Pengajaran dan Pembelajaran Konsep penyayang Amalan budaya penyayang Peranan guru penyayang Fasilitator Instruktur Penyediaan permainan Pengurus Pemerhati Penilai Perancang Reflektif Jumlah 7 45 Pentaksiran Rujukan Asas Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% Eassa. & N. Gaithersburg.A. Introduction to early childhood education. Madden. Effective programs for students at-risk. (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.

Mengkaji dan mengenal pasti kurikulum kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. identification of Islamic Education and Moral curriculum. Merancang pengurusan pelaksanaan nilai-nilai Perkembangan Kerohanian dan Moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan .Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. SINOPSIS Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. 4 Mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam mengurus kurikulum. Pengurusan Pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai Perkembangan Kerohanian dan Moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti penaksirannya turut diberi pendedahan. 3. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. theories on moral development. This course covers the concept of sprititual and moral through the Islamic perspective and other religions. Sprititual and moral development for preschool PRA 3108 3 (3+0 ) 45 jam Tiada Pertama/Kedua 1. pengajaran dan pusat pembelajaran perkembangan kerohanian dan moral . and spiritual and moral development activities as well its . pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. teori perkembangan moral. Menjelaskan konsep dan amalan kerohanian dan moral menurut Islam dan agama lain. 2. management of curriculum.

Pandangan Saidina Omar .Menyediakan bahan .Hindu Akta Pendidikan 1996 .Kemasyarakatan Penerapan Kerohanian melalui: .Seksyen 50(1) Pengajaran Agama Islam Fokus Pendidikan Islam .Amali .Pandangan Imam Al-Ghazali 8 Kandungan dan Hasil Pembelajaran Pendidikan Islam Prasekolah • Akidah : Rukun iman .Pembudayaan Jam • • 4 • 2 • • • • • Kurikulum Pendidikan Islam prasekolah Pengenalan Falsafah Matlamat Objektif Kepentingan Pendidikan Islam pada peringkat awal kanak-kanak .Merancang aktiviti . Management of teaching and implimentation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of the component Tajuk 1 Kandungan Pengenalan kepada kerohanian • • Konsep kerohanian Pandangan mengikut agama-agama: .Keimanan .Konsep .Kemahiran .Ilmu .Islam .Buddha .Nas Al-Quran .Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( learning centre.Nas Al-Hadith .Ketatanegaraan .Kristian .Kemanusiaan .

Menyediakan bahan .Pelaksanaan aktiviti Akhlak: .Merancang aktiviti . hormat-menghormati dll) Main peranan (masalah atau dilema sosial) Pemerhatian Latihan amali Hafazan Tunjuk cara 8 .Konsep .Merancang aktiviti .Menyediakan bahan .Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( .Pelaksanaan aktiviti Sirah: Sirah Rasulullah .Menyediakan bahan .Konsep .Pelaksanaan aktiviti Bahasa Arab Al-Quran dan tulisan jawi: .Konsep .Pelaksanaan aktiviti • Ibadah: Rukun Islam . Kohlberg 2 • • • 3 4 Pembentukan perkembangan kerohanian dan moral peringkat awal kanak-kanak Menggunakan cerita • Permainan sosial (mempraktikkan kemahiran sosial: bekerjasama.Menyediakan bahan .Pelaksanaan aktiviti Pengenalan kepada perkembangan moral Konsep perkembangan moral Teori-teori perkembangan moral: Piaget.Merancang aktiviti .Merancang aktiviti . bertoleransi.

Kementerian Pelajaran Malaysia): .Mengamalkan sifat rajin .Memupuk sikap berdisiplin .Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( Perbualan Penjelajahan Soal jawab Lawatan Lakonan Puisi Nasyid ICT 5 Pengurusan Kurikulum Perkembangan Kerohanian dan moral Pusat Pembelajaran Perkembangan Kerohanian dan Moral Peralatan Susun atur Pengajaran kerohanian dan moral • Pengelolaan Pengajaran dan Pembelajaran .Aktiviti Kelas .Aktiviti Individu • Nilai Berkaitan perkembangan diri (berdasarkan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.Memupuk sikap sabar 10 5.Menjaga kebersihan fizikal dan mental .Aktiviti Kumpulan .Menjaga kehormatan diri .Memupuk sikap baik hati .Memupuk kejiranan . • Nilai berkaitan dengan diri dan keluarga .Hormat dan taat kepada anggota keluarga .Mengamalkan sikap berdikari .Menunjukkan sikap kasih sayang terhadap keluarga .Memupuk semangat keberanian .Memupuk kasih sayang .Berlaku adil .Menyatakan bahawa manusia adalah ciptaan Tuhan .Bertanggungjawab terhadap keluarga 8 .

hasil kerja .Hormat dan setia kepada raja.Menjaga kebersihan dan keindahan persekitaran .Mengekalkan keamanan dan perpaduan 6 Penaksiran perkembangan kerohanian dan moral Pelaksanaan . pemimpin dan negara .Menyayangi alam sekitar • Nilai berkaitan dengan diri dan negara .pemerhatian .Bertolak ansur dalam masyarakat • Nilai berkaitan dengan diri dengan alam sekitar .Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi .hafazan surah dan doa Senarai semak Pelaporan 5 JUMLAH Pentaksiran Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% 45 .Patuh kepada peraturan dan undangundang .Nama Kursus Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( • Nilai berkaitan dengan diri dan masyarakat .Hormat dan menghormati .amali .Cintakan Negara .

B. R. J. Nucci. U. NJ: Prentice Hall. Kementerian Pendidikan Malaysia. M. Moral and Spiritual in Early Years Education and Care. L. C. Moral Children: Creating a Constructivist atmosphere in Early Education.M. Buku teks pendidikan Islam sekolah rendah. Social. . Kementerian Pendidikan Malaysia. P. NJ: Prentice Hall. Goodman. (2001). Falsafah rukun Islam. S. Cetakan Kedua. Teaching Goodness: Engaging the Moral and Academic Promise of Young Children. PPK Rujukan Tambahan Daly. Kementerian Pendidikan Malaysia. Moral Classrooms. Understanding Ethics in Early Care and Education. (2004).Nama Kursus Rujukan Asas Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children( Baptiste. & Zan. (2002). NY: Edwin Mellen Press Devries. Singapura : Pustaka Nasional. E. Education in the Moral Domain. (2002) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.NY: Cambridge University Press. (2004). & Daly. & Balamore. NY: Allyn & Bacon. E. R. Huraian sukatan pendidikan Islam KBSR. N.Developing the Whole Child: The Importance of the Emotional. (1994). Budiman Radhi (1983).

strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang boleh digunakan untuk kanak-kanak berkeperluan khas. This course discuss the needs of children with the special needs at preschool. 4 mempamerkan komitment kepada kecemerlangan. akauntabiliti integriti. 2 Mengenal pasti ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas bagi membolehkan tindakan selanjutnya dapat diambil terutama semasa kanak-kanak tersebut berada di prasekolah. strategies and metahodology in teaching and learning of the specials needs and . Sinopsis Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas. the classification of special needs children. 3 Merancang dan menguruskan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan perbezaan individu dan cara melayani kanak-kanak berkeperluan khas di prasekolah. charaestiristics. Beside that it will also discuss the reason due to the disability . Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kepada kecacatan yang berlaku.sebagai seorang guru.Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Chidren With Special Needs) PRA 3109 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua 1 Mengenal pasti jenis-jenis kanak-kanak berkeperluan khas. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas dan ciri-cirinya.

9 . Kandungan Jam Pengenalan Pendidikan Khas Definisi dan konsep pendidikan khas Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Khas Visi Pendidikan Khas Misi Pendidikan Khas Akta Pendidikan Akta Pendidikan Khas Isu-isu pendidikan Khas Klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas Kanak-kanak berkeperluan khas Kurang upaya pendengaran Kurang upaya penglihatan Kurang upaya pertuturan Kurang upaya mental Kurang upaya fizikal Kurang upaya pembelajaran Gangguan emosi dan tingkah laku Pintar cerdas Jenis kanak-kanak berkeperluan khas dan cirinya Ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas Autisma Down Syndrome Disleksia Cerebral Palsy (spastik) Pemulihan Masalah Penglihatan Masalah Pendengaran Masalah Pertuturan Masalah Kesihatan Gangguan Emosi Terencat Akal Pintar Cerdas  ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder) 5 2.individual differeantiations Tajuk Teori 1. 8 3.

Kaedah dan teknik mengajar Kaedah dan teknik Kumpulan Individu .4. Faktor penyebab kecacatan Sebelum kelahiran Semasa kelahiran Selepas kelahiran Implikasi kecacatan 3 5 Perbezaan individu Ciri-ciri Emosi Fizikal Kognitif Sosial Melayani perbezaan individu Masalah awalan kanak-kanak berkeperluan khas Bacaan Tulisan Awal nombor Aktiviti bantu murid 5 Jumlah Amali 1 Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam Pendidikan Khas Konsep Jenis strategi Jenis pendekatan Induktif Eklektif Tematik Masteri Koperatif Kolaboratif Instruktional Projek 30 10 10 2.

M. Special Education: Contemporary Perspectives for School Professional. . Special Education in Contemporary Society: An Introuction to Exceptionality.Tunjukcara Simulasi Bercerita Bermain Projek Pengajaran berpasukan 3. Belmont. CA: Wadsworth/ Thomson Learning. R. Boston: Pearson Education. (2003). Gargiulo. Pengajaran Komponen-komponen Prasekolah Kanak-kanak Berkeperluan Khas • Komponen Perkembangan bahasa dan komunikasi bentuk kandungan penggunaan • Perkembangan Fizikal Psikomotor deria Komponen • Komponen Perkembangan sosio-emosi pembentukan sosialisasi hubungan interpersonal dan intrapersonal pembentukan emosi • Perkembangan Kognitif tahap kecerdasan Komponen 10 • Komponen Perkembangan Kerohanian dan Moral • Komponen Perkembangan Kreativiti dan Estetika Jumlah Jumlah Keseluruhan Pentaksiran Rujukan Asas Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% 30 60 Friend. Inc. (2005).

Upper Saddle River. Merangkakan pelan bahagian dalam dan bahagian luar prasekolah mengikut prinsip dan membuat justifikasi. Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) PRA 3110 3 (2+1) 45 Jam Tiada Pertama/Kedua 1. 3. Menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan untuk menubuhkan pusat pendidikan awal kanak-kanak. Dewan Bahasa dan Pustaka Rujukan Tambahan Hallahan. Merancang dan mengurus kesesuaian ruang dan peralatan yang sesuai untuk bahagian dalam dan luar prasekolah. Mengenal pasti garis panduan dan peraturan keselamatan dan kesihatan pusat prasekolah. W. Exception Children: Introduction to Special education. Kuala Lumpur. Heward. (2003). D.Pusat Perkembangan Kurikulum (2003) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Boston: Allyn and Bacon. Exceptional Children: An Introduction to special Education. & Kauffman (2003). 2. NJ: Merrill Prentice Hall. 4. SINOPSIS Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan .

build and manage preschool education centres.Organisasi . Penubuhan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Perancangan Program dan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak . Students are exposed to the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools Tajuk Teori 1.Individu 4 5 2. Pelajar juga merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah. menubuh dan mengurus pusat pendidikan prasekolah. Kandungan Jam Perancangan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Perancangan • Konsep • Prinsip • Rasional • Objektif Falsafah Merancang • Kepuasan • Optimun • Adaptasi • Kekuatan Penulisan Kertas Kerja Penubuhan Prasekolah • Format kertas kerja .kemahiran pelajar merancang. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning.

Pusat / ruang pembelajaran .Keselesaan .Ruang makan .Keselamatan .Stor .lain-lain aspek yang relevan  - Bahagian luar alatan permainan sesuai tempat main pasir dan air pondok kebun/ lanskap susun letak dan susun atur dengan mengambil kira faktor keselamatan lain-lain aspek yang relevan 5 3.Keceriaan Kebersihan alam sekitar • Melakar Pelan Prasekolah .keluasan.Bilik sakit .Bilik pentadbiran .Kemudahan asas .Susun atur perabot .Jabatan Pelajaran Negeri .Bomba .Pelan lantai • Bahagian dalam . ruang. Perancangan Aktiviti Pendidikan Prasekolah .- - Langkah-langkah perancangan Menentukan matlamat dan objektif Tinjauan kebolehbinaan Infrastruktur kawasan . lokasi.Kerajaan Tempatan Peralatan dan sumber • Kriteria penubuhan . persekitaran Bangunan Kewangan Organisasi pengurusan Peraturan dan undang-undang .Konsep .Tandas .

Kerja kumpulan . • • • • • • Pengurusan Perkhidmatan Makanan Perancangan perkhidmatan makanan Peruntukan dan bantuan kewangan Kemudahan penyediaan makanan Mengelakkan keracunan makanan Perancangan menu makanan Menghidang dan menyediakan makanan 4 5.Makan / minum pagi . • Refleksi guru 4.Merancang waktu aktiviti .Perancangan mengajar • Senarai semak tugas-tugas harian guru • Menyediakan matlamat dan objektif khusus • Merancang jadual dan rutin harian: .Ketibaan murid . senarai semak dll.Derma .insuran • Merancang kewangan prasekolah .stok pembelian .Yuran masuk .sebelum penubuhan . Pengurusan Kewangan Pusat Prasekolah • Pemerolehan kewangan .Penilaian & bersurai • Perancangan penilaian .Rehat .Peralatan perabot .stok bahan basah dan kering 5 .Bantuan kerajaan .pinjaman • Mengawal dan membelanjakan kewangan .Bahan pembelajaran .Makanan .Bantuan swasta/ syarikat .semasa • Penyediaan buku stok pembelian dan penerimaan .Aktiviti luar .Alat-alat penilaian spt.Informal & berterusan .

Pengurusan Kanak-kanak di dalam kelas Prasekolah.Pengurusan bilik darjah (cahaya dan peredaran udara) .Latihan penggunaan tandas . 3 7.Pengurusan kanak-kanak sakit .Pendidikan kesihatan • Keselamatan kanak-kanak .Keselamatan kanak-kanak di pusat prasekolah (normal dan berkeperluan khas) .Peralatan (Perabot dan pearalatan permainan luar dan dalam) . Pengukuhan Mengambil perhatian Tidak mempedulikan Time-out Mengelakkan Mengalih-arah Mengawal Perbincangan Menyelesaikan masalah Shaping Modifikasi tingkah laku Memberi token Masa dan perhatian khusus 4 Jumlah Amali 30 .Penyimpanan rekod kesihatan kanakkanak . Pengurusan Kesihatan dan keselamatan • Merancang persekitaran yang sihat .Merancang keselamatan luar dan dalam Prasekolah .Penderaan kanak-kanak .Rehat dan tidur .Keselamatan ketibaan dan kepulangan kanak-kanak.l 6.

Bahagian luar alatan permainan sesuai tempat main pasir dan air pondok kebun/ lanskap susun letak dan susun atur dengan mengambil kira faktor keselamatan lain-lain aspek yang relevan Perancangan Aktiviti Pendidikan Prasekolah Perancangan mengajar • Senarai semak tugas-tugas harian guru • Menyediakan matlamat dan objektif khusus • Merancang jadual dan rutin harian: . Penulisan Kertas Kerja Penubuhan Prasekolah • Format kertas kerja . Penubuhan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Membuat Perancangan Program dan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak berdasarkan kepada Kriteria penubuhan .Ruang makan .Bilik sakit .Keselesaan .Kerja kumpulan 6 .Individu 4 2.Stor .Susun atur perabot .Ketibaan murid .Bilik pentadbiran .Tandas .Pusat / ruang pembelajaran .1.lain-lain aspek yang relevan 10  3.Keselamatan .Organisasi .Konsep .Kemudahan asas .Keceriaan • Kebersihan alam sekitar Melakar Pelan Prasekolah:i • Bahagian dalam .Merancang waktu aktiviti .

stok pembelian .Makan / minum pagi . (1989). United States: Prentice Hall.Bahan pembelajaran . B.(2005). Taylor.Bantuan swasta/ syarikat .Peralatan perabot . Verna (1997).Makanan .insuran • Merancang kewangan prasekolah .Derma . Pengurusan Perkhidmatan Makanan • Kemudahan penyediaan makanan • Perancangan menu makanan • Menghidang dan menyediakan makanan Pengurusan Kewangan Pusat Prasekolah • Pemerolehan kewangan . Kuala Lumpur: PTS Hilderbrand.Alat-alat penilaian spt. Columbus : Merrill Pub.sebelum penubuhan .semasa • Penyediaan buku stok pembelian dan penerimaan .Rehat .• .Inc.pinjaman • Mengawal dan membelanjakan kewangan .Aktiviti luar . Early Childhood Program Management.J. 4. Rahman .Yuran masuk .Penilaian & bersurai Perancangan penilaian . Management of Child Development Centres. .stok bahan basah dan kering Jumlah Jumlah Keseluruhan 5 5 5 30 60 Pentaksiran Rujukan Asas Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% Bustam Kamri & Petri Zabariah Megat A. senarai semak dll.Informal & berterusan .Bantuan kerajaan . Tadika Berkualiti.

K. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. Creating Effective Learning Environments. objektif dan prinsip-prinsip penaksiran dan penilaian perkembangan kanak-kanak. (2004). NY: Delmar Thomson Learning Crowther. (2000). Mengunakan pertimbangan sendiri dalam melaksanakan teknikteknik penaksiran dan penilaian mengikut proses. mengurus dan melaksanakan penaksiran dan penilaian kanak-kanak prasekolah. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. 3. (2003) Teaching Young Chidren : An Introduction. penganalisisan. the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the . pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. Menjelaskan konsep. 2. NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK BAHASA PENGANTAR PRASYARAT SEMESTER Hasil Pembelajaran Penaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak Assessment and evaluation of children performance PRA 3111 3(3+0) 45 jam BAHASA MELAYU Tiada Pertama/ kedua 1. & Wellhousen. SINOPSIS Kursus ini meliputi konsep. melaksanakan perekodan.Rujukan Tambahan Click. P. NY : Thomson Delmar Learning Henninger. Mengaplikasikan pelbagai kaedah dalam menyediakan laporan penaksiran dan penilaian kanak-kanak 4. M. objektif. penyimpanan.L. perancangan penaksiran dan penilaian kanak-kanak. Second ed. I. Merancang. kepentingan dan prinsip-prinsip penaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah.Administration of for Young Children. build and manage preschool education centres. WA :Western Washington University.

TAJUK 1. 5 . 6 4. KANDUNGAN Pengenalan Penaksiran dan Penilaian Perkembangan Kanak-Kanak • Konsep penaksiran autentik (Authentic assessment).preschools. kamera video ) Penyimpanan data • Portfolio kanak-kanak • Rekod perkembangan kanak-kanak • Rekod peribadi kanak-kanak • Rekod dalam bentuk CD. 5 3. • Objektif • Kepentingan • Prinsip-prinsip Perancangan penaksiran dan penilaian kanak-kanak •Mengenal pasti kanak-kanak •Menentukan kaedah pentaksrian •Menentukan kemahiran/apa yang hendak dikesan/ diperhatikan •Menentukan masa dan tempat penilaian dibuat Pengumpulan data • Pemerhatian tingkah laku • Pemerhatian perbualan • Penilaian hasil kerja • Rakaman – gambar. 5 6. video. dll) Penilaian melalui ujian saringan Perekodan penilaian • Senarai semak • Rekod anekdot • Rekod berterusan • Rekod dengan alat-alat elektronik (kamera digital. disket Penganalisisan data • Membaca dan meneliti maklumat JAM 5 2. 5 5. audio • Temubual dengan pelbagai pihak • Perbincangan dengan ibu bapa • Penilaian melalui rekod-rekod peribadi (rekod kesihatan.

(2002). S. S. (2001). Elliott. carta dll) 5 8 Tindakan susulan • Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan kanakkanak • Merancang aktiviti pengukuhan • Melaksanakan aktiviti susulan Etika Penaksiran • Garis panduan membuat penaksiran • Peranan dan tanggungjawab guru-guru prasekolah sebagai etika penaksiran Jumlah 5 9. Assessment in Early Childhod Education. NY: Thomson Delmar Learning . D. Measuring Performance: Early Childhood. NJ: John Wiley & Son Inc. F. Early Childhood Assessment.4th ed.• • • 7. (2001). 4th ed. Pelaporan • • • Membuat analisis Membuat ulasan Membuat inferen Membuat laporan (guna borang-borang tertentu) Mengemaskinikan rekod-rekod kemajuan kanakkanak Menghasilkan data dalam bentuk grafik (graf. NY: Thomson Delmar Learning 4. (2004). 2. R. 4 45 PENILAIAN : RUJUKAN ASAS Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% 1. C. B. Understanding Assessment and Evaluation in Early Childhood Education. Gullo. NY: Prentice Hall RUJUKAN TAMBAHAN 3. Bentzen.Lidz. Wortham. NY: Thomson Delmar Learning 5. Seeing Young Children: A Guide to Observing and Recording Behavior. (2004). W. C.

values and customs.dan komuniti.community and educational institutions also the improvement of teacher professionalisme . behaviors and children’s dicipline. improving family excellence. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga.Menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan dengan ibu bapa.NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK BAHASA PENGANTAR PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN Penglibatan Keluarga Dalam Pendidikan Prasekolah Parents involvement in preschool education PRA3112 3(3+0) 45 jam BAHASA MELAYU Tiada Pertama/ kedua 1. aims. komuniti dan institusi pendidikan. TAJUK KANDUNGAN Jam .Merancang dan mengurus program perkhidmatan pendidikan awal kanak-kanak di prasekolah SINOPSIS Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. family relationship. 4. peningatan kecemerlangan kekeluargaan.Menjelaskan peranan keluarga dan kanak-kanak 2.Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat. This course covers the theories and perspecttive. 3. nilai dan budaya. Ia juga menekankan tentang pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. matlamat. hubungan keluarga.

Pendidikan nilai. nilai dan budaya • Keluarga .Perubahan bentuk keluarga masa kini Hubungan matlamat dan budaya mendidik anak .Peralatan dan keselamatan .Menangani isu pengawalan .1 Teoritikal perspektif Mengenai Keluarga • Sangkutan .Perkembangan konflik .Konflik matlamat dan nilai .Fungsi utama keluarga .Proses membuat keputusan .Persekitaran peningkatan kendiri .Institusi taman asuhan .Perkembangan prososial 6 4 • • 3.Aplikasi kendiri kanak-kanak • 4 • • 2.Aplikasi inisiatif kanak-kanak Kendiri .Kerenah dan sangkutan .Definisi autonomi .Aplikasi penyelesaian konfliks Pembentuk nilai budaya .Perbezaan budaya dan nilai .Definisi kendiri .Definisi sangkutan . Matlamat.Ruang dalam dan luar . Persekitaran keluarga • Persekitaran pengasuhan .Menangani pengekalan Initiatif . moral dan agama .Peranan persekitaran .Ciri pembentukan sangkutan Autonomi .Definisi keluarga .

Berkumpulan 6 6 • • 6.Jenis tingkahlaku yang melanggar disiplin .Definisi perasaan .• Kualiti pengasuhan . Penyelesaian konflik • Penyelesaian konflik -Arahan terus . Pembentukan Displin kanak-kanak • Disiplin dan kanak-kanak .Deraan dan ganjaran 4 • 5.Pendekatan pengurangan ketakutan .Autoritatif • .Perasaan yang positif .Langkah mengatasi Disiplin dan tingkahlaku yang tidak diterima .Hubungan kakitangan dan keluarga .Penglibatan keluarga \ .Berpasangan .Diri sendiri .Autoritarian .Saiz kumpulan .Sumbangan keluarga • 4.Langkah mengatasi .Indulgent .Kelayakan Keluarga sebagai sumber sokongan . Melayani Perasaan • Perasaan .Panduan disiplin .Penderitaan senyap dan terbuka Pendekatan ibu bapa .Orang lain .Sendirian .Jenis tingkahlaku yang tidak diterima .Berkongsi Adaptasi perasaan .Memahami perasaan Ekpresi perasaan .Nisbah kanak-kanak dan orang dewasa .

Perancangan .Keunikan dan potensi .Struktur masalah .Teknologi Aktiviti penglibatan .Impak Perluasan pembelajaran .Penyelesaian masalah dan perkembangan kognitif ..Proses penyelesaian masalah 7.Bersemuka .Maklum balas 5 6 • • . Kecemerlangan keluarga • Motivasi -Tekanan -Harapan -Unsur luaran Role model -Diri -Keluarga I-dola Persekitaran -Keluarga -Komuniti Institusi Pendidikan khas .Perlaksanaan .Keperluan .Indifferent • Penyelesaian konflik kanak-kanak . Hubungan guru dan keluarga • Komunikasi .Penerimaan • 4 • • 8.Jenis .Bertulis .Keperluan .

Mena-Gonzalez.Keharmonian Jumlah 45 PENILAIAN : RUJUKAN ASAS Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% 1.Sumbangan perkhidmatan . Ed. N. Berns. Couchenour. O. And Schools: Contemporary Perspectives in Early Childhood Education.. D. School. NY: Thomson Delmar Learning RUJUKAN TAMBAHAN 3. a. R. School and Communities: Together for Young Children. Family and community Partnership: Preparing Educators and Improving Schools. Families. K. J. The Child in the Family and Community. Child. Saracho. 4. (2001). 2nd. NY: Thomson Delmar Learning .Pertukaran maklumat . NY: Prentice Hall. Perkhidmatan -Kepakaran perkhidmatan -Kemudahan kewangan -Peralatan kewangan b Kolaborasi . N. 3rd ed. Family. Sumbangan komuniti dan keluarga. (2001). M. & Chrisman. 5. J. NY: Thomson Delmar Learning 2.Epstein. B. (2003). & Saracho. Community: Socialization and Support. O. School.9. (2004). L. Communities. CL: Westview Press. Spodek. (Eds) (2005) Contemporary Perspectives On Families.

This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management . keselamatan dan pemakanan. Menjelaskan konsep profesionalisme dalam pendidikan awal kanak-kanak.NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK BAHASA PENGANTAR PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN Kualiti Pendidik Prasekolah Preschool Teacher Quality PRA 3114 3 (3+0) 45 Jam BAHASA MELAYU Tiada Pertama/ Kedua 1. Emphasis is given on the . safety and diet. Menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk usaha-usaha menangani pelbagai isu dalam pendidikan prasekolah. Menterjemahkan kandungan kod etika perlakuan guru prasekolah secara umum dan spesifik. 4. Mengenal pasti konsep pertolongan cemas dan jenis-jenis bantuan serta rawatan yang sesuai untuk kanak-kanak prasekolah. pengurusan kesihatan. efficient relationship. 2. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah disamping konsep kepimpinan dan perwatakan. 3. SINOPSIS Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. kecekapan hubungan. management of health. Kursus ini juga membincangkan kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan.

Guru sebagai model .menyediakan/menggaji pekerja yang berpotensi tinggi / berkelayakan .mengekalkan pekerja yang cekap .memantau keupayaan guru/pembantu . KANDUNGAN Kualiti Pendidik Prasekolah Konsep kualiti .management of implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. This topic discusses the ethical codes of preschool teachers and issues related to it.mencari jalan menambah sumber atau berjimat tanpa mengorbankan kualiti Pengurusan personel (personnel management) .Kesedaran kendiri peribadi dan profesional (Personal And Profesional Self-awareness) profesional yang reflektif boleh menilai kekuatan kelemahan peribadi boleh menerima pandangan /idea baru Jam 4 8 2 Kecekapan pengurusan Pengurusan organisasi (Organizational Management) mengetahui dan menghayati pelbagai peraturan dan sistem dalam pengurusan pusat pendidikan awal kanak-kanak.Belajar sepanjang hayat .menyediakan kemudahan yang sewajarnya untuk pendidikan kanak-kanak - Pengurusan kewangan (fiscal management) .tahu bila hendak buat penyelarasan bajet .Definisi .cermat menggunakan sumber kewangan .menjalankan pengurusan tadika berdasarkan garis panduan dan peraturan yang telah ditetapkan . TAJUK 1.memantau perbelanjaan .Rancangan Perkembangan staf untuk membina bakat . .Pengetahuan asas guru yang profesional .bajet yang realistik .

motivasi. badan kerajaan.bertanggungjawab menyediakan ruang pembelajaran .dan profesionalisme pekerja Pengurusan kemudahan (facilities management) . perabot dan peralatan .Latihan kesihatan . keselamatan dan makanan • Pengurusan kesihatan . selesa dan sesuai dengan prinsip perkembangan kanak-kanak 3 Kecekapan hubungan Hubungan kemanusiaan ( human relations ) menjalin dan mengekalkan hubungan produktif dengan pelbagai pihak – jabatan. kumpulan dinamik (group dynamics) meningkatkan kemahiran komunikasi dan teknik menyelesaikan konflik 6 Pemasaran dan perhubungan awam (Marketing and public relations) mengekalkan program yang menarik dan hubungan baik dengan keluarga yang berpotensi dan menghargai program yang berkualiti • menyumbang kepada kesedaran komuniti tentang program kanak-kanak yang berkualiti menawarkan program berkualiti 6 4 Pengurusan kesihatan.keperluan asas untuk memastikan penjagaan . pekerja.penyediaan kemudahan.ruang selamat.merancangkan spesifikasi dan susun atur . wakil niaga atau komuniti membina pasukan (teamwork). keluarga kanak-kanak.

melaksanakan pelbagai model kurikulum .menyediakan satu polisi dan prosedur untuk mencapai matlamat kesihatan • Pengurusan keselamatan .program pemakanan berkaitan latar budaya keluarga • 5 Pengurusan pelaksanaan program prasekolah • Pelaksanaan program pendidikan . kemahiran memilih dan .Latihan pertolongan cemas Pengurusan makanan .Latihan kursus keselamatan keperluan asas keselamatan kanak-kanak .peka dengan isu berkaitan Sokongan keluarga .mengubah suai amalan untuk memastikan objektif lebih berkesan .menambah objektif baru yang lebih baik untuk Penambahbaikan pusat prasekolah 6 6 6 Kepimpinan dan perwatakan Kepimpinan .strategi penilaian yang sesuai .berfungsi sebagai pengurus yang berkesan .perspektif yang luas.memberi sokongan kepada sesuatu program .pemahaman penglibatan keluarga dan menghargai pelbagai gaya parenting komunikasi terbuka dan membina perkongsian pintar dengan keluarga.khidmat pada kanak-kanak juga khidmat kepada keluarga .Latihan kursus dalam bidang pemakanan .program inklusif untuk murid keperluan khas .Bagaimana mengenal pasti objektif tadika dapat dicapai .kesihatan kanak-kanak .memenuhi keperluan pemakanan kanak-kanak . Program penilaian .mempunyai visi dan misi yang jelas .

pekerja dan kanak-kanak untuk mencapai visi • Akauntibiliti sebagai guru prasekolah Bidang pekerjaan Sekolah Tingkah laku murid ibu bapa / penjaga Watak guru prasekolah Ciri-ciri guru prasekolah berkesan Peribadi yang menjejaskan imej guru prasekolah Penyayang Kod Etika Guru Prasekolah 7 Konsep Definisi Etika Guru Malaysia Akujanji Perkhidmatan Awam 4 Etika dan Tanggungjawab Guru Prasekolah Etika terhadap kanak-kanak Etika terhadap ibu bapa Etika terhadap masyarakat Etika terhadap pentadbir Etika terhadap pekerja dan rakan sejawat 5 8 Isu-isu semasa Perkembangan prasekolah • Kepentingan prasekolah • Perluasan kelas prasekolah • Kelayakan.motivasi diri..menggunakan semua sumber untuk mencapai visi . umur dan peluang kanak-kanak masuk prasekolah • Prasekolah berkualiti Latihan (alihkan) • Kelayakan dan latihan guru • Keseragaman latihan • Naik taraf profesion guru prasekolah Pemuafakatan • Sikap dan budaya komuniti • Dasar penglibatan keluarga di prasekolah .

Click. B. P.• Keyakinan keluarga terhadap prasekolah Kebajikan • Sumber-sumber bahan • Pembantu pengurusan murid • Persatuan • Ibu bapa yang bekerja Kemahiran komunikasi • Kanak-kanak • Ibu bapa • Pembantu pengurusan murid • Masyarakat JUMLAH PENILAIAN RUJUKAN ASAS Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% 45 1. Early Childhood Program Management. Crowther. (2004). Rahman .Methodology PRA 3113 3 (3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua . Kuala Lumpur: PTS 2. Columbus : Merrill Pub.L. K. (1989). RUJUKAN TAMBAHAN 3. (2003) Teaching Young Chidren : An Introduction.Kaedah Action Research I . NY : Thomson Delmar Learning 5. Henninger. Taylor.(2005). I. M.Administration of for Young Children. Bustam Kamri & Petri Zabariah Megat A. WA :Western Washington University Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Penyelidikan Tindakan I .J. & Wellhousen. NY: Delmar Thomson Learning 4. Second ed. (2000). Tadika Berkualiti. Creating Effective Learning Environments.

It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. prosedur pengumpulan data. 5. 2. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. 4.Pendekatan ‘critical’ • Pendekatan penyelidikan di sekolah Jam 3 . Tajuk 1. Menjelaskan kaedah-kaedah penyelidikan dan aplikasinya dalam bidang pendidikan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan.Kaedah Action Research I . 3. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.Nama Kursus Hasil Pembelajaran Penyelidikan Tindakan I . Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Prasekolah. Mengambil kira etika penyelidikan dalam menghasilkan kertas cadangan kajian tindakan. analysing and interpreting the research data.Methodology 1. Membanding beza pelbagai jenis penyelidikan. Sinopsis Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. implementing the research. analisis data dan intepretasi data. Mengaplikasi pengetahuan asas dan proses kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Prasekolah. Menganalisis isu-isu semasa dalam Pendidikan Prasekolah melalui penyelidikan tindakan.Pendekatan ‘interpretive’ .Pendekatan ‘positivist’ . 6. Mereka bentuk satu kajian tindakan yang merangkumi kaedah penyelidikan. Kandungan Pengenalan kepada kaedah penyelidikan dalam pendidikan • Tujuan penyelidikan dalam pendidikan • Ciri-ciri penyelidikan dalam pendidikan • Pendekatan inkuiri dalam penyelidikan pendidikan . and documenting the action research findings in a report or article. reka bentuk penyelidikan dan prosedur penyelidikan dalam bidang Pendidikan Prasekolah. Menghasilkan kertas cadangan kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Prasekolah. 7.

Aspek-aspek penting dalam etika penyelidikan . .Kajian korelasi • Penyelidikan kualitatif .Kajian tinjauan . Prosedur penyelidikan pendidikan • Menyatakan masalah kajian • Menetapkan objektif kajian • Membentuk soalan kajian • Menghasilkan hipotesis kajian • Melakukan tinjauan literatur • Merancang kaedah kajian • Mereka bentuk kajian • Menentukan prosedur persampelan • Membina instrumen kajian • Menyatakan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen kajian • Menentukan prosedur pengumpulan data • Mengumpul data • Menganalisis data • Membincang hasil kajian • Melaporkan kajian Penyelidikan Tindakan • Definisi dan konsep 3 4.Pendekatan kuantitatif.Kajian kes .Kajian naratif 3.Penyelidikan gunaan .Penyelidikan tindakan .Kaedah Action Research I .Kajian eksperimental . Jenis-jenis penyelidikan . 3 .Kajian etnografi .Penyelidikan asas .Kod etika penyelidikan 3 2.Kuasi-eksperimental .Methodology .Nama Kursus Penyelidikan Tindakan I .Kajian sejarah .Pendekatan kualitatif • Etika dalam penyelidikan pendidikan .Penyelidikan penilaian Pengenalan kepada pelbagai jenis reka bentuk penyelidikan pendidikan • Penyelidikan kuantitatif .

Nama Kursus

Penyelidikan Tindakan I - Kaedah Action Research I - Methodology • • • Ciri-ciri penyelidikan tindakan Kepentingan penyelidikan tindakan Model-model kajian tindakan - Model Stephen Kemmis - Model John Elliott - Model Dave Ebbutt - Model Jack Whitehead - Model Jean mcniff - Model Kurt Lewin 3

5.

Kajian tindakan • Jenis kajian tindakan - Kajian tindakan kritikal - Kajian tindakan praktikal • Isu pendidikan berkaitan kajian tindakan Proses kajian tindakan: • Mengenal pasti masalah berkaitan amalan • Merancang tindakan • Melaksana tindakan • Mengumpul data • Membuat refleksi terhadap tindakan • Mengambil tindakan susulan • Merancang kitaran kedua

6.

Cadangan kajian tindakan • Fokus kajian / masalah kajian • Soalan kajian • Sumber literatur • Reka bentuk kajian • Subjek kajian • Pelan tindakan • Strategi pengumpulan data • Analisis data • Jadual kerja • Perbelanjaan • Sumber rujukan Kajian Tindakan: Kaedah pengumpulan data kajian tindakan • Temu bual: Temu bual berstruktur, semi-struktur, tidak bersetruktur • Pemerhatian: Pemerhati penuh, peserta sebagai pemerhati, pemerhatian penuh • Data berbentuk dokumentasi • Triangulasi data kajian

3

7.

3

Nama Kursus

Penyelidikan Tindakan I - Kaedah Action Research I - Methodology

8.

Kajian Tindkan: Kaedah pengumpulan data kajian tindakan • Senarai semak pemerhatian • Rakaman video dan kaset • Log • Nota lapangan • Fotografi • Portfolio • Borang catatan temu bual • Slid • Laporan jurnal • Diari Pertimbangan semasa mengumpul data kajian tindakan Kesahan dan kebolehpercayaan data • Kesahan kajian tindakan: - Kritikan luaran (keaslian data) - Kritikan dalaman (ketepatan data) - “Data triangulation” Etika kajian tindakan Keupayaan data kajian digeneralisasi

3

9.

3

• • 10.

Analisis data kajian tindakan Data kualitatif • Analisis kandungan • Mengkategorikan data • Mengekodkan data • Menyusun data dalam grid analisis • Mengenal pasti tema/corak dan makna

3

11.

Analisis data kajian tindakan Data kuantitatif • Analisis deskriptif: Frekuensi, peratusan, min, mod, median, sisihan piawai, pekali korelasi

3

Nama Kursus

Penyelidikan Tindakan I - Kaedah Action Research I - Methodology

12.

Menghuraikan data kajian tindakan • Mengintegrasikan data dengan pengalaman personal • Menghubungkaitkan data dengan literatur • Merumus dan membincang hasil kajian Format Penulisan Laporan Kajian Tindakan • Latar belakang kajian • Fokus kajian / mengenal pasti masalah kajian • Sumber literatur • Pelan tindakan • Strategi pengumpulan data • • • •

3

13.

3

Analisis data Refleksi Langkah seterusnya Sumber rujukan 3

14.

Format Penulisan artikel/makalah kajian tindakan • Abstrak • Konteks • Fokus kajian • Pelan tindakan • Pelaksanaan pelan tindakan • Strategi pengumpulan data • Analisis dan penemuan • Refleksi dan implikasi • Tindakan susulan Penyebaran hasil kajian tindakan • Seminar • Penerbitan • Rangkaian kajian tindakan (on-line networks) Jumlah

15.

3

45

Pentaksiran

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

50% 50%

Rujukan Asas

Cohen, L. , Manion, L. & Morrison, K. (2001). Research methods in education (5th. Eds.). London: Routledge Falmer. Creswell, J. W. (2005). Educational research. Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Ohio: Prentice Hall.

The research interview. Mills. & Wallen. How to design and evaluate research in education.Nama Kursus Penyelidikan Tindakan I . G.Methodology Rujukan Tambahan Chua. B.R. London: Kogan Page. The art of action research in the classroom. Y. J. (2000). Management skills in school. (2000). C. A guilde for the teacher researcher. Fraenkel.Kaedah Action Research I . N. Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Penyelidikan Tindakan II – Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II – Implementation and Reporting ) PRA 3115 3 (1 + 2) 75 Jam (Dilaksanakan di sekolah semasa praktikum III) Bahasa Melayu Lulus PRA 3114 Pertama/Kedua . D. E. Action learning and action research. P. USA. Ohio: Prentice Hall. (2003). Action research. McGraw-Hill Gillham. Shah Alam: McGraw-Hill Education. J. London: Paul Chapman Publishing. Macintyre. Kembar.(1990). London: David Fulton Publishers Ltd. Kaedah penyelidikan. London: Continuum.E. (2000). (2005). (2006). Jones.

5. organizing action research seminar.Nama Kursus Hasil Pembelajaran Penyelidikan Tindakan II – Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II – Implementation and Reporting ) 1. Menulis laporan kajian tindakan berdasarkan data yang dikumpulkan di sekolah. presenting research findings in seminar. Mengorganisasi seminar kajian tindakan. Menjalankan kajian tindakan di sekolah. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. 2. documenting and publishing research papers. 4. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. 3. Mendokumentasi dan menerbitkan laporan kajian tindakan. Membentang kertas kerja kajian tindakan dalam seminar. This course is dealing with conducting action research in school. Tajuk Kuliah: 1 2 Perbincangan dan bimbingan tentang kertas cadangan kajian tindakan untuk bidang Pendidikan Prasekolah Mengorganisasi seminar kajian tindakan • Tema • Jawatankuasa kerja • Lokasi • kos • Pemilihan dan penyuntingan kertas kajian • Pembentangan kertas kajian tindakan berasaskan sekolah Mendokumentasi hasil kajian tindakan • Mengumpul kertas kajian tindakan • Menyunting kertas kajian tindakan • Mendokumentasi hasil kajian tindakan Amali: Proses menjalankan kajian tindakan berasaskan sekolah • Membuat pemerhatian dan mencatatkan refleksi mengenai amalan bilik darjah • Mengenal pasti aspek perubahan dalam amalan bilik darjah • Mengumpul data 3 8 Kandungan Jam 3 4 4 60 . Sinopsis Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan.

R. USA. Wallen. J. How to Design and Evaluate Research in Education. Qualitative Data Second Edition. (2005). Analysis. Teaching as Learning: An Action Research Approach. Management Skills in School. J. McGraw-Hill Jones.000 patah perkataan) Pentaksiran 2: Kemahiran mengorganisasi seminar. J.Nama Kursus Penyelidikan Tindakan II – Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II – Implementation and Reporting ) • Menentukan pelan tindakan • menyediakan kertas cadangan • Menjalankan pelan tindakan • Mengumpul data • Memantau pelaksanaan projek kajian tindakan • Menganalisis data • Melakukan kajian literatur • Penghuraian data • Refleksi Membuat rumusan Mencadangkan pelan tindakan seterusnya Menulis laporan kajian tindakan Jumlah 75 • • • Pentaksiran Kerja Kursus : Peperiksaan akhir : 70 % 30 % Kerja Kursus : 70 % • Pentaksiran 1: Laporan kajian tindakan (35%) (10. London: Routledge. (1995). membentang kertas kerja dan menerbitkan kasil kajian tindakan (35%) Rujukan Asas Fraenkel. • . N. and Huberman. London: Sage Publications.B.M. London: Paul Chapman Publishing.E. Miles. (1994)..(1990). M.A. Rujukan Tambahan McNiff.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful