BULAN MINGGU JANUARI 1&2

TEMA / UNIT TEMA 1 : KELUARGA UNIT 1 : KELUARGA SAYA

PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 STANDARD STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN 1.1 Asas mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran. 1.1.1 Mengecam pelbagai bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul.

STANDARD PRESTASI

B1DL1E1 1.1.2 Mengecam dan Mengajuk mengajuk pelbagai bunyi didengar dalam persekitaran yang BA : MS 1 didengar dengan betul. BT : MS 2

bunyi

yang

B1DL1E2 1.1.3 Mendengar dan Menentukan arah menentukan arah bunyi yang didengar dalam persekitaran BA : MS 3 dengan betul. BT : MS 3 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang 2.1.1 Membaca bentukbetul. bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan 3.1 Asas menulis yang betul. dengan cara yang betul. 3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan kemas dan jelas. 4.1 Menyebut dan memahami unsure seni 4.1.1 Menyebut seni kata
Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

bunyi

B1DB1E1 Membunyikan huruf vocal dan menamakan huruf konsonan BT:ms11

dalam lagu melalui lagu melalui nyanyian nyanyian secara didik secara didik hibur. hibur.

3

UNIT 2 : BELAJAR BERSAMASAMA

2.1 Asas membaca 2.1.2 Mengeja dan dengan sebutan yang membatang suku kata betul. terbuka dengan sebutan yang betul. 3.1 Asas menulis 3.1.2 Membentuk garisan dengan cara yang yang menyerupai bntuk betul. huruf dengan kemas dan jelas. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan yang kemas. 1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat. 1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat. B1DB1E2 Mengeja dan membatang

4

UNIT 3 : SERONOKN YA DENGAN KELUARGA

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

2.1.2 Mengeja dan 2.1 Asas membaca membatang suku kata dengan sebutan yang terbuka dengan sebutan betul. yang betul. 2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsure seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. FEBRUARI TEMA MESRA 5&6 JIRAN UNIT 4 : JIRAN SAYA 2 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.2.3 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat. 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur..

suku kata terbuka. BA:ms13 BT:ms13

tertutup

dan

2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata 2.1 Asas membaca tertutup dengan sebutan dengan sebutan yang yang betul. betul.
3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar 3.2 Menulis secara dan huruf kecil dengan mekanis berdasarkan cara yang betul serta tulisan yang kemas.

bahan dengan

yang diberi betul dan

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

dan menyebut bunyi bahasa.2. B2DB1E1 Membaca dan memahami 2. vocal BT:22 berganding.1. vocal yang mengandungi dua berganding.2 Mendengar. terdiri daripada kata nama memahami unsure seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik 5. digraph dan BA:24 konsonan bergabung dengan sebutan yang B1DT1E1 betul.kemas. Menulis huruf. menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat.1 Memahami dan betul mengikut konteks.4 Mendengar.1 Menyebut dan secara didik hibur. 1. fiftong. perkataan. menggunakan golangan kata dengan betul mengikut konteks.2. memahami. 7 UNIT 5 : RUMAH NAVIN 1. suku kata dan perkataan BT:23 Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . digraph dan atau tiga suku kata konsonan bergabung.1 Menyebut seni kata B1 DB1 E3 lagu melalui nyanyian Membaca perkataan yang 4. iaitu abjad. menggunakan kata nama am yang mudah dengan 5. mengecam.1 Membaca dan perkataan yang memahami perkataan mengandungi diftong. suku kata. 4. frasa dan ayat dengan betul. 2.1 Memahami dan hibur.1.2 Membaca dan memahami perkataan frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. iaitu abjad. dan menyebut bunyi bahasa. perkataan.2. menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata. 1.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat. 8 UNIT 6: RAKAN KARIB 1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancer. BT:25 BA:27 2.2 Mendengar. suku kata. frasa dan ayat dengan betul. 2.3. 3.3 Menulis suku kata tertutup dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas 3. memahami.3 Membina dan 3. menulis frasa dengan frasa dan ayat dengan betul. mengecam. betul. B2DL1E1 Mendengar dan menyebut perkataan yang mengandungi diftong dan vocal berganding.5 Mendengar. vokal berganding.2.2.2 Menulis suku kata BA :25 terbuka dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.3 Membina dan menulis perkataan.3. 3. diftong.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar.

3. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.2 Memahami dan 3. BT:31 BA:34 2. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. UNIT 7 : suku kata. mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad. RUMAH frasa dan ayat dengan TERBUKA betul. digraph dan konsonan bergabung.vokal berganding.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. diftong. diftong. 1.1. Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . vokal berganding dengan betul dan tulisan yang kemas.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. vokal berganding.5.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata. 5.2. 2. perkataan. MAC 9 & 10 TEMA INDAH BUDAYA 3 1. BT:30 BA:33 B2DB1E2 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi diftong.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks. B2DL1E2 Memahami perkataan yang didengar dan dinyanyikan.2 Mendengar.2.6 Mendengar. memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat.1.2 Membaca dan memahami perkataan. 5.2.

memahami Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .2. memahami dan member respons terhadap sesuatu arahan. 3. B2DT1E1 Menulis dan perkataan 3.5 Menulis frasa yang BT:32 mengandungi perkataan BA:35. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 11 UNIT 8: MARI BERHIBUR 1.2. 1. 2. menggunakan kata nama khas yang mudah dengan betul mengikut konteks.1 Mendengar.2 Membaca dan memahami perkataan. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.5. vokal bergading.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 2.3.36 dua atau tiga suku kata.3 Mendengar. memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul. diftong .3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

tanda baca (huruf besar dan noktah). konteks. memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul. kata nama khas dan kemas. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.1. BT : 38 BA .3.5.1 Memahami dan menggunakan kata ganti menggunakan nama diri pertama dan golongan kata dengan kedua dalam pelbagai betul mengikut konteks dengan betul. 43 1.3.1.1 Mendengar.3 Memahami dan 5.2 Menulis secara soalan tertumpu. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai B2DT1E2 3.3 Mendengar.2 Menyebut dengan dalam lagu melalui jelas dan memahami seni nyanyian secara didik kata lagu melalui Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . BT:41 BA:45 4.1 Menyebut dan memahami unsure seni 4.2 Mendengar. Menulis dan memahami mekanis berdasarkan ayat tunggal yang bahan yang diberi 3. 12 UNIT 9 : BERMAIN LAYANGLAYANG 1.2. memahami dan member respons terhadap sesuatu arahan. dan tulisan yang kemas.6 Menulis ayat mengandungi kata nama dengan betul dan tunggal dengan betul am. soalan dan pesanan. B3 DL1 E1: Memberikan respons secara lisan dan / atau gerak laku terhadap arahan.

berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3 Membina dan menulis perkataan. 2.3. 2.2 Berbual tentang B3DB1E2 Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .4.1 Membina dan frasa dan ayat dengan menulis perkataan yang betul. mengandungi suku kata terbuka dan tertutup 5. berbual 1. nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.4 Bertutur.4 Bertutur. APRIL 13 TEMA 4 : BERHATIHATI UNIT 10:: KAMI SELAMAT 1.1. B3DB1E1 Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar serta sebutan dan intonasi yang betul. 3. BT:45 BA:50 3.1 Memahami dan dengan betul dan kemas. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. konteks.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar. 14 UNIT 11: 1.hibur. menggunakan 5.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 1.4. .4 Memahami dan golongan kata dengan menggunakan kata kerja betul mengikut dengan betul mengikut konteks.3.

3. digraph dan konsonan 5. Membaca dan memahami ayat tunggal dan ayat majmuk BT:49 BA:54. mengandungi diftong.3.2 Memahami dan bergabung.2. vocal berganding. sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara brtatasusila. 2. dengan betul dalam . 2.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenalpasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat.4 Bertutur.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahn untuk memberi respons dengan betul.SENTIASA JAGA DIRI dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4.3 Berbual dan menyatakan sesuatu tentang perkara Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .4.3 Membina dan menulis perkataan.1 Memahami dan yang sesuai dalam menggunakan imbuhan pelbagai situasi dengan awalan dan akhiran betul. berbual 1. menggunakan pembentukan kata 5. pelbagai konteks.55 3. 15 & 16 UNIT 12: SEKOLAH 1.2 Membina dan frasa dan ayat dengan menulis perkataan yang betul.

4.2.4 Bertutur dan dan menyatakan menyatakan permintaan Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul. 3. 2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur. digraph dan konsonan bergabung dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk member respons dengan betul. frasa dan ayat dengan betul. vocal berganding.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. berbual 1.3 Membina dan menulis perkataan. MEI TEMA 5: BADAN 1. menggunakan kata nama ganti diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.3.4 Bertutur. 3. 4. 4.SELAMAT permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dean tidak formal secara bertatasusila. 2.4.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk member respons dengan betul.3. 19 UNIT 14 : 1.1 Bercerita tentang Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .5 Bercerita dan 1. 2.4. untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. menulis frasa dengan frasa dan ayat dengan betul. 4.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi dengan betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. 4.5. 2. betul.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan.17 & 18 SIHAT OTAK CERGAS UNIT 13 : MARI BERSENAM permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.3 Membina dan 3. B3DT1E1 Mencatat maklumat daripada pelbagai sumber BT:60 3.3 Membina dan BA:67 menulis perkataan.

5 Bercerita dan 1. 4. : 1.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 3.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik yang betul.3.SAYA SIHAT menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .3 Membina dan menulis perkataan. 2. dan intonasi yang betul. menulis frasa dengan frasa dan ayat dengan betul. sesuatu perkara dengan tepat.3 Membina dan 3.5. betul.2 Menceritakan menceritakan sesuatu perkara sesuatu perkara yang didengar semula dengan dengan betul tepat menggunakan menggunakan ayat sebutan yang jelas tunggal.5 Membaca dengan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.5. 20 UNIT 15 SAYA BERSIH 4.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.2.

4. 5. JUN 21 TEMA 6: SATU MALAYSIA UNIT 16 : SUKANEKA 1.6 Memahami dan 5.5.2 Membaca.5.1.5 Membaca dan memahami menaakul untuk maklumat dalam memindahkan bahan grafik maklumat yang dengan betul.2. konteks. berbual 1.1 Membaca dan 2. 2.1 Memahami dan menggunakan kata menggunakan hubung yang mudah golongan kata dengan dengan betul betul mengikut mengikut konteks. daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4 Bertutur.5 Membaca dan memahami dan menaakul untuk menaakul maklumat memindahkan dalam bahan grafik maklumat yang dengan betul. BT:70 BA2:1 Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . terdapat dalam pelbagai bahan B4DL1E1 Berkomunikasi secara lisan menggunakan bahasa yang betul.1 Bertutur dan menyatakan menggunakan diksi permintaan tentang yang betul secara sesuatu perkara bertatasusila. 2. terdapat dalam pelbagai bahan.

1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur.3.3. 3.2 Membaca kuat ayat dengan lancar.4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 1. lancar.3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2. 2.1 Menulis imlak imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat.4 Menulis dengan tepat. sebutan tunggal dan ayat yang jelas dan intonasi majmuk dengan yang betul. BT : 74 BA2 : 5 4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . 22 UNIT 17 : BUDAYA MEMBACA 1.4 Bertutur. 4. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.4. B4 DL1 E3: Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan.

2.5 Bercerita dan 1. tanda 5.4 Menulis imlak dengan tepat. tepat menggunakan dan intonasi yang BT : 78 sebutan yang jelas betul menggunakan BA2 : 9 dan intonasi yang ayat tunggal.1 Bercerita tentang B4 DL2 E1: DESA SAYA menceritakan sesuatu perkara Menyampaikan cerita yang INDAH sesuatu perkara dengan tepat. betul. 3. sesuai dengan sebutan dan semula dengan sebutan yang jelas intonasi yang betul.3.5. B5 DB1 E2: Memahami dan menilai maklumat daripada bahan grafik menggunakan perkataan berimbuhan akhiran _an dan _i.4 Membaca dan memahami maklumat yang 2.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . BT : 77 BA2 : 8 23 UNIT 18 : 1.4.4. mengikut baca.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalandan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks. 5.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata ttertutup dengan tepat. 2.

4.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.1 Mendengar.3. 4. BT :85 Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . 1. 3. 1. JULAI 24 & 25 UNIT 19 : PERHIMPUN AN SEKOLAH TEMA 7 : NEGARA KITA 4.3 Membaca dan yang tersurat dan memahami tersirat daripada maklumat yang B4 DB1 E1: Membaca. 3. memahami dan memahami dan memberi respons memberikan terhadap sesuatu respons terhadap arahan. 2.1.1 Mencatat BT : 80 maklumat yang BA2 : 11 betul daripada pelbagai sumber. menggunakan bahasa yang santun.5.tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. soalan dan sesuatu arahan pesanan yang didengar secara lisan atau dengan betul.3 Mendengar. pasti idea utama B4 DT1 E1: dalam Mencatat pelbagai pelbagai bahan maklumat dengan betul dengan tepat. gerak laku dengan betul.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. memahami dan menyatakan maklumat yang tersurat daripada bahan yang sesuai.4 Membaca dan memahami maklumat 2.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2.3 Memahami dan membina ayat yang 5.3. 5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul . 2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas. 26 UNIT 20 : MERDEKA! MERDEKA! MERDEKA! 1.1 Memahami dan betul dalam pelbagai membina ayat situasi.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar. 3. dasar menggunakan pola ayat FN + FN. FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. BA2 : 16 3. sebutan yang jelas dan intonasi Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal 2.

3.2 Menceritakan SAMBUTAN menceritakan sesuatu perkara HARI sesuatu perkara yang didengar KEMERDEKA semula dengan dengan betul AN tepat menggunakan menggunakan ayat sebutan yang jelas tunggal.6.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa mengikut tanda baca.3.yang betul.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi B5 DT1 E2: Menghasilkan penulisan yang sesuai secara terkawal menggunakan pola ayat FN+FN.3. FK+FK. BT : 91 BA2 : 22 27 UNIT 21 : 1. 5.5.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun. dan intonasi yang betul.2 Membaca kuat ayat pelbagai bahan bacaan tunggal dan ayat B5 DL1 E1: Menceritakan perkara yang dengan tepat. 2.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN.3 Membaca kuat 2. FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi. 5.5 Bercerita dan 1. BT: 92 BA2 : 23 sesuatu didengar Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . 3.

2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.3.3 Membaca kuat Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1 Mengujarkan bahasa badan dialog dengan dengan kreatif sebutan dan melalui lakonan intonasi yang betul secara didik hibur. yang jelas dan intonasi sebutan yang jelas dan yang betul intonasi yang betul mengikut tanda baca.3.3.4 Bertutur. sebutan majmuk dengan lancar. dan ayat dengan betul. dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur.3 Membina dan menulis perkataan. 2. 2. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan 4.dengan lancar. 1. frasa. 3.3 3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.4.2 Membaca kuat B4DL1E2 Berkomunikasi secara lisan menggunakan kata panggilan yang betul secara bertatasusila. 4. BT : 98 BA2 : 29 OGOS 28 TEMA 8: HIJAUKAN BUMI UNIT 22 : SUNGAI KITA 1.

3.2 Mendengar.6. memahami dan memberikan respons Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.3.3 Mendengar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa 4.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. memahami dan memberi respons ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun. 29 & 30 UNIT 23 : TEKNOLOGI HIJAU 1. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.1.

semula dengan sebutan yang jelas Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .4 dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu. 31 UNIT 24: CERITA ALAM 1. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. maklumat secara bertulis dengan betul.5 Bercerita dan 1.6. yang santun. 2.4. dengan tepat menggunakan bahasa yang 3.terhadap sesuatu arahan. 5.1.3 Membaca dan maklumat yang memahami tersurat dan tersirat maklumat yang daripada pelbagai tersurat dengan B5 DT1 E1: bahan untuk tepat daripada Menyampaikan pelbagai memberi respons pelbagai bahan.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks.1 Bercerita tentang menceritakan sesuatu perkara sesuatu perkara dengan tepat.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.5.6 Menulis untuk 3. menyampaikan menyampaikan BT : 105 maklumat tentang maklumat yang BA2 : 37 sesuatu perkara pelbagai dengan dengan betul menggunakan menggunakan bahasa yang bahasa santun. Membaca dan memahami 2. 5.2 Menulis untuk santun.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR 3.5. *1.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. kreatif dan mempengaruhi khalayak. BA2 : 40 2. 4.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang . dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3.3 Membaca dan frasa dan ayat daripada memahami ayat pelbagai sumber tunggal daripada dengan sebutan yang pelbagai bahan betul.tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara terkawal dengan betul. bacaan dengan sebutan yang betul.7.2. 4.2 Membaca dan memahami perkataan.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 2.2. B6 DL1 E1: Menyampaikan cerita yang mengandungi nilai murni dengan penuh keyakinan.

1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar. 3. 4.3 Mendengar.3.3 Mendengar. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.1.5. 2.kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. . memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul.5 Mencatat maklumat 3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 1. sumber. SEPTEMB ER 32 TEMA 9 : RAJIN BERUSAHA UNIT 25 : KEBUN SAYUR DATUK 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.3. 2.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR 4.2 Mencatat yang betul tentang maklumat yang betul sesuatu perkara untuk diklasifikasikan daripada pelbagai daripada pelbagai sumber.

5 Membaca dan maklumat dalam BA2 : 51 menaakul untuk bahan grafik memindahkan dengan betul.secara didik hibur. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.5. dalam pelbagai Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .2.7 Menghasilkan naratif secara terkawal dengan penulisan kreatif betul.3 Membaca dan 2.5. B5 DB1 E1: dengan sebutan Memahami dan yang betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 33 & 34 UNIT 26 : BERAPAKAH HARGANYA? 1. memindahkan maklumat daripada bahan grafik dan *2.1 Menghasilkan penulisan berbentuk 3.7. memahami BT : 118 *2. 1. frasa pelbagai bahan dan ayat daripada bacaan dengan pelbagai sumber sebutan yang betul.1 Membaca dan bukan grafik. 3. 2. maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2 Membaca dan memahami ayat memahami tunggal daripada perkataan.

4.5 Bercerita dan 1. 4. 1.4 Membaca dan memahami maklumat 2. 2.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.6 Menulis untuk 3.2 Menulis untuk menyampaikan menyampaikan maklumat tentang maklumat yang sesuatu perkara pelbagai dengan dengan menggunakan betul menggunakan bahasa Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . pelbagai bahan dengan tepat.genre dengan betul. 35 UNIT 27 : MARI BERTANI 4.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur.2 Menceritakan menceritakan sesuatu sesuatu perkara perkara semula dengan yang didengar tepat menggunakan dengan betul sebutan yang jelas dan menggunakan ayat intonasi yang betul.5. tunggal.1 Membaca dan yang tersurat dan memahami tersirat daripada maklumat untuk pelbagai bahan untuk mengenal pasti memberi respons idea utama dalam dengan betul.6.2. 3.

5.5 Bercerita dan SAINS DAN menceritakan sesuatu KITA perkara semula dengan tepat menggunakan UNIT 28 : sebutan yang jelas dan RING. RING.1 Menyebut dan bahasa yang santun.2. TELEFON 2. 1.2 Menyebut dengan dan jelas dan memahami seni Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .1.5. 2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.1.4. 3. intonasi yang betul.2 Membaca dan BERBUNYI memahami perkataan. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.2 Mencatat 3.5 Mencatat maklumat maklumat yang betul yang betul tentang untuk diklasifikasikan sesuatu perkara daripada pelbagai daripada pelbagai sumber. memahami unsur seni dalam lagu 4. RING. 4.1 Menyebut 4. OKTOBER 36 TEMA 10: 1. sumber.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.1 Menyebut seni kata melalui nyanyian lagu melalui nyanyian secara didik hibur secara didik hibur.

3 Mengujarkan betul. secara didik hibur. 1.3. dan ayat dengan 3.3 Membina dan mengikut tanda baca.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.4 Membina dan betul.memahami unsur kata lagu melalui seni dalam lagu nyanyian dan gerak laku melalui nyanyian secara didik hibur. menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan 4. menulis perkataan. bahasa yang indah dan menggunakan bahasa 4.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 37 & 38 UNIT 29 : KOMPUTER BEN LI 1.3.3. 2.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar. frasa. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .2 Mengujarkan dialog badan dengan kreatif dengan sebutan dan melalui lakonan secara intonasi yang betul dan didik hibur.5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.

* 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 1. frasa dan ayat dengan betul. 2. BA2: 73 B6 DT1 E1: Menghasilkan karya kreatif dalam bentuk cereka dan puisi yang bertatasusila Menghasilkan menggunakan gaya bahasa berbentuk yang menarik. 2.7 3.2 Membaca. dan menyebut bunyi bahasa. suku kata. bertatasusila menggunakan memahami dan kosa kata yang luas dan menaakul maklumat tepat.1 Menghasilkan penulisan Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .4. 39 & 40 UNIT 30: KERETA MALAYSIA 1. mengecam. iaitu abjad. memahami.badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.5.6 Mendengar. 3. dalam bahan grafik BT : 138 dengan betul. dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. B6 DB1 E1: Bercerita atau menyampaikan maklumat yang dibaca secara * 2.2 Mendengar. perkataan.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.7.2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan.

5.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.1 Memahami dan merujuk manusia dan menggunakan benda dengan betul.penulisan kreatif dalam naratif secara terkawal BT : 136 pelbagai genre dengan dengan betul. 4.1. BA2 : 71 betul.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4. Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . golongan kata dengan betul mengikut konteks.7 Memahami dan menggunakan kata tanya 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful