BULAN MINGGU JANUARI 1&2

TEMA / UNIT TEMA 1 : KELUARGA UNIT 1 : KELUARGA SAYA

PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 STANDARD STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN 1.1 Asas mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran. 1.1.1 Mengecam pelbagai bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul.

STANDARD PRESTASI

B1DL1E1 1.1.2 Mengecam dan Mengajuk mengajuk pelbagai bunyi didengar dalam persekitaran yang BA : MS 1 didengar dengan betul. BT : MS 2

bunyi

yang

B1DL1E2 1.1.3 Mendengar dan Menentukan arah menentukan arah bunyi yang didengar dalam persekitaran BA : MS 3 dengan betul. BT : MS 3 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang 2.1.1 Membaca bentukbetul. bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan 3.1 Asas menulis yang betul. dengan cara yang betul. 3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan kemas dan jelas. 4.1 Menyebut dan memahami unsure seni 4.1.1 Menyebut seni kata
Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

bunyi

B1DB1E1 Membunyikan huruf vocal dan menamakan huruf konsonan BT:ms11

dalam lagu melalui lagu melalui nyanyian nyanyian secara didik secara didik hibur. hibur.

3

UNIT 2 : BELAJAR BERSAMASAMA

2.1 Asas membaca 2.1.2 Mengeja dan dengan sebutan yang membatang suku kata betul. terbuka dengan sebutan yang betul. 3.1 Asas menulis 3.1.2 Membentuk garisan dengan cara yang yang menyerupai bntuk betul. huruf dengan kemas dan jelas. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan yang kemas. 1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat. 1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat. B1DB1E2 Mengeja dan membatang

4

UNIT 3 : SERONOKN YA DENGAN KELUARGA

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

2.1.2 Mengeja dan 2.1 Asas membaca membatang suku kata dengan sebutan yang terbuka dengan sebutan betul. yang betul. 2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsure seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. FEBRUARI TEMA MESRA 5&6 JIRAN UNIT 4 : JIRAN SAYA 2 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.2.3 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat. 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur..

suku kata terbuka. BA:ms13 BT:ms13

tertutup

dan

2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata 2.1 Asas membaca tertutup dengan sebutan dengan sebutan yang yang betul. betul.
3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar 3.2 Menulis secara dan huruf kecil dengan mekanis berdasarkan cara yang betul serta tulisan yang kemas.

bahan dengan

yang diberi betul dan

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

dan menyebut bunyi bahasa. vocal yang mengandungi dua berganding. iaitu abjad.1 Memahami dan hibur. mengecam.2 Mendengar. menggunakan kata nama am yang mudah dengan 5. 1.1 Menyebut seni kata B1 DB1 E3 lagu melalui nyanyian Membaca perkataan yang 4.2.1. 4.2 Membaca dan memahami perkataan frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat. vocal BT:22 berganding. fiftong.2. 7 UNIT 5 : RUMAH NAVIN 1.kemas.1 Membaca dan perkataan yang memahami perkataan mengandungi diftong. terdiri daripada kata nama memahami unsure seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik 5. suku kata. 2. B2DB1E1 Membaca dan memahami 2. digraph dan atau tiga suku kata konsonan bergabung.1 Menyebut dan secara didik hibur. memahami. frasa dan ayat dengan betul. digraph dan BA:24 konsonan bergabung dengan sebutan yang B1DT1E1 betul.1 Memahami dan betul mengikut konteks. suku kata dan perkataan BT:23 Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .4 Mendengar. Menulis huruf. perkataan.1. menggunakan golangan kata dengan betul mengikut konteks.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .3 Membina dan 3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancer.2. diftong.5 Mendengar. 3. 1. 8 UNIT 6: RAKAN KARIB 1. menulis frasa dengan frasa dan ayat dengan betul.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas 3.3 Menulis suku kata tertutup dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. dan menyebut bunyi bahasa.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar.3 Membina dan menulis perkataan. menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata. 3. memahami. mengecam. perkataan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. BT:25 BA:27 2.3.2 Menulis suku kata BA :25 terbuka dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.3. vokal berganding. suku kata. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. B2DL1E1 Mendengar dan menyebut perkataan yang mengandungi diftong dan vocal berganding.2. betul. digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat.3. frasa dan ayat dengan betul.2 Mendengar. 2. iaitu abjad.2.

BT:31 BA:34 2. perkataan.2.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. vokal berganding dengan betul dan tulisan yang kemas.5. diftong.vokal berganding. 1. diftong. memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.2. Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .1. 5. B2DL1E2 Memahami perkataan yang didengar dan dinyanyikan. UNIT 7 : suku kata. MAC 9 & 10 TEMA INDAH BUDAYA 3 1. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks. mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad. 2. digraph dan konsonan bergabung.2 Memahami dan 3.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.2 Membaca dan memahami perkataan. BT:30 BA:33 B2DB1E2 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi diftong. vokal berganding. 5.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.2.2 Mendengar.1. RUMAH frasa dan ayat dengan TERBUKA betul. 3.6 Mendengar.

memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul. 2.1 Mendengar. 11 UNIT 8: MARI BERHIBUR 1.5. memahami dan member respons terhadap sesuatu arahan.2 Membaca dan memahami perkataan. 1. diftong .5 Menulis frasa yang BT:32 mengandungi perkataan BA:35.3. vokal bergading.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas. 2. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.36 dua atau tiga suku kata. B2DT1E1 Menulis dan perkataan 3. 3.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. menggunakan kata nama khas yang mudah dengan betul mengikut konteks.2. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.3 Mendengar. memahami Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .

1.2 Mendengar.6 Menulis ayat mengandungi kata nama dengan betul dan tunggal dengan betul am. kata nama khas dan kemas.3.1 Memahami dan menggunakan kata ganti menggunakan nama diri pertama dan golongan kata dengan kedua dalam pelbagai betul mengikut konteks dengan betul. Menulis dan memahami mekanis berdasarkan ayat tunggal yang bahan yang diberi 3.2 Menyebut dengan dalam lagu melalui jelas dan memahami seni nyanyian secara didik kata lagu melalui Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .1 Menyebut dan memahami unsure seni 4. 12 UNIT 9 : BERMAIN LAYANGLAYANG 1. tanda baca (huruf besar dan noktah). BT:41 BA:45 4. konteks.3 Mendengar. memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul. dan tulisan yang kemas.3 Memahami dan 5.3. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai B2DT1E2 3. soalan dan pesanan. BT : 38 BA . B3 DL1 E1: Memberikan respons secara lisan dan / atau gerak laku terhadap arahan.1 Mendengar. 1.1. memahami dan member respons terhadap sesuatu arahan. 43 1.2 Menulis secara soalan tertumpu.5.2. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

3. 14 UNIT 11: 1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.3 Membina dan menulis perkataan.2 Berbual tentang B3DB1E2 Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . 2.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila.1 Membina dan frasa dan ayat dengan menulis perkataan yang betul.3.1 Memahami dan dengan betul dan kemas.4 Bertutur. APRIL 13 TEMA 4 : BERHATIHATI UNIT 10:: KAMI SELAMAT 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.4 Bertutur. BT:45 BA:50 3. B3DB1E1 Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar serta sebutan dan intonasi yang betul. 2. mengandungi suku kata terbuka dan tertutup 5.hibur.4. . berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4. konteks.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar.3. berbual 1.4 Memahami dan golongan kata dengan menggunakan kata kerja betul mengikut dengan betul mengikut konteks.1. menggunakan 5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 1.

1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenalpasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat.4 Bertutur.3 Membina dan menulis perkataan. berbual 1.2 Memahami dan bergabung.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahn untuk memberi respons dengan betul. Membaca dan memahami ayat tunggal dan ayat majmuk BT:49 BA:54. menggunakan pembentukan kata 5.4. pelbagai konteks. 2.4.3. 2. 15 & 16 UNIT 12: SEKOLAH 1. 3.SENTIASA JAGA DIRI dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2 Membina dan frasa dan ayat dengan menulis perkataan yang betul. sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara brtatasusila. dengan betul dalam . vocal berganding.1 Memahami dan yang sesuai dalam menggunakan imbuhan pelbagai situasi dengan awalan dan akhiran betul.55 3. digraph dan konsonan 5. mengandungi diftong.3 Berbual dan menyatakan sesuatu tentang perkara Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .2.

2. 3.4 Bertutur. vocal berganding. 4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk member respons dengan betul.SELAMAT permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dean tidak formal secara bertatasusila.4. 2.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong. MEI TEMA 5: BADAN 1.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.3 Membina dan menulis perkataan.3.2.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul. 4.4 Bertutur dan dan menyatakan menyatakan permintaan Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur. frasa dan ayat dengan betul. berbual 1. digraph dan konsonan bergabung dengan betul. menggunakan kata nama ganti diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.4. 3.

3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan.2.3. 4. untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. menulis frasa dengan frasa dan ayat dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. betul.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi dengan betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. B3DT1E1 Mencatat maklumat daripada pelbagai sumber BT:60 3.1 Bercerita tentang Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .5.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk member respons dengan betul. 19 UNIT 14 : 1.5 Bercerita dan 1.17 & 18 SIHAT OTAK CERGAS UNIT 13 : MARI BERSENAM permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.4. 2.3 Membina dan BA:67 menulis perkataan.3 Membina dan 3.

5 Bercerita dan 1.5. Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . 2.5 Membaca dengan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur. dan intonasi yang betul. 4. 20 UNIT 15 SAYA BERSIH 4.3 Membina dan 3.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik yang betul. : 1.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. menulis frasa dengan frasa dan ayat dengan betul.2 Menceritakan menceritakan sesuatu perkara sesuatu perkara yang didengar semula dengan dengan betul tepat menggunakan menggunakan ayat sebutan yang jelas tunggal. betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.3. 3. 2.5. sesuatu perkara dengan tepat.2.3 Membina dan menulis perkataan.SAYA SIHAT menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

5 Membaca dan memahami menaakul untuk maklumat dalam memindahkan bahan grafik maklumat yang dengan betul.1 Membaca dan 2.1.4 Bertutur.5. BT:70 BA2:1 Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . 2.5 Membaca dan memahami dan menaakul untuk menaakul maklumat memindahkan dalam bahan grafik maklumat yang dengan betul. berbual 1.2 Membaca.2.1 Memahami dan menggunakan kata menggunakan hubung yang mudah golongan kata dengan dengan betul betul mengikut mengikut konteks.5. terdapat dalam pelbagai bahan B4DL1E1 Berkomunikasi secara lisan menggunakan bahasa yang betul. 5.1 Bertutur dan menyatakan menggunakan diksi permintaan tentang yang betul secara sesuatu perkara bertatasusila. daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2. JUN 21 TEMA 6: SATU MALAYSIA UNIT 16 : SUKANEKA 1. konteks.4. terdapat dalam pelbagai bahan.6 Memahami dan 5.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 22 UNIT 17 : BUDAYA MEMBACA 1.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.2 Membaca kuat ayat dengan lancar.4 Menulis dengan tepat.3. sebutan tunggal dan ayat yang jelas dan intonasi majmuk dengan yang betul. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2. B4 DL1 E3: Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. lancar.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .4.1 Menulis imlak imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. 1. 3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur.4 Bertutur. 2. BT : 74 BA2 : 5 4.3.4.

2.4 Menulis imlak dengan tepat. betul.1 Bercerita tentang B4 DL2 E1: DESA SAYA menceritakan sesuatu perkara Menyampaikan cerita yang INDAH sesuatu perkara dengan tepat.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata ttertutup dengan tepat. sesuai dengan sebutan dan semula dengan sebutan yang jelas intonasi yang betul.5. 5.5 Bercerita dan 1.4. mengikut baca.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 2. tepat menggunakan dan intonasi yang BT : 78 sebutan yang jelas betul menggunakan BA2 : 9 dan intonasi yang ayat tunggal. BT : 77 BA2 : 8 23 UNIT 18 : 1. 3.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalandan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks. tanda 5. B5 DB1 E2: Memahami dan menilai maklumat daripada bahan grafik menggunakan perkataan berimbuhan akhiran _an dan _i.4 Membaca dan memahami maklumat yang 2.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .3.4.

BT :85 Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . memahami dan memahami dan memberi respons memberikan terhadap sesuatu respons terhadap arahan.tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.1 Mendengar.3 Membaca dan yang tersurat dan memahami tersirat daripada maklumat yang B4 DB1 E1: Membaca.3. 3.4.1 Mencatat BT : 80 maklumat yang BA2 : 11 betul daripada pelbagai sumber. 1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. pasti idea utama B4 DT1 E1: dalam Mencatat pelbagai pelbagai bahan maklumat dengan betul dengan tepat. 1.1. JULAI 24 & 25 UNIT 19 : PERHIMPUN AN SEKOLAH TEMA 7 : NEGARA KITA 4.3 Mendengar. gerak laku dengan betul. 4.4 Membaca dan memahami maklumat 2. 2.5. soalan dan sesuatu arahan pesanan yang didengar secara lisan atau dengan betul.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. menggunakan bahasa yang santun. memahami dan menyatakan maklumat yang tersurat daripada bahan yang sesuai. 3.

3.3 Memahami dan membina ayat yang 5.3. sebutan yang jelas dan intonasi Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR 1. FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi. 5.1 Memahami dan betul dalam pelbagai membina ayat situasi.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul . 26 UNIT 20 : MERDEKA! MERDEKA! MERDEKA! 1. 2. tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar. BA2 : 16 3. dasar menggunakan pola ayat FN + FN.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas.2.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal 2.5.

2 Menceritakan SAMBUTAN menceritakan sesuatu perkara HARI sesuatu perkara yang didengar KEMERDEKA semula dengan dengan betul AN tepat menggunakan menggunakan ayat sebutan yang jelas tunggal.5.5 Bercerita dan 1. 3.3.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi B5 DT1 E2: Menghasilkan penulisan yang sesuai secara terkawal menggunakan pola ayat FN+FN. 2.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun. BT: 92 BA2 : 23 sesuatu didengar Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . 3.yang betul.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa mengikut tanda baca.3.3 Membaca kuat 2. BT : 91 BA2 : 22 27 UNIT 21 : 1.2 Membaca kuat ayat pelbagai bahan bacaan tunggal dan ayat B5 DL1 E1: Menceritakan perkara yang dengan tepat.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. FK+FK.6. FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi. 5. dan intonasi yang betul. 5.

3.3 Membaca kuat Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .4 Bertutur.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 1.dengan lancar. yang jelas dan intonasi sebutan yang jelas dan yang betul intonasi yang betul mengikut tanda baca.3.2 Membaca kuat B4DL1E2 Berkomunikasi secara lisan menggunakan kata panggilan yang betul secara bertatasusila. dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur.4. sebutan majmuk dengan lancar. 4. dan ayat dengan betul.3. 2. 2.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.3 Membina dan menulis perkataan. frasa. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan 4. BT : 98 BA2 : 29 OGOS 28 TEMA 8: HIJAUKAN BUMI UNIT 22 : SUNGAI KITA 1.1 Mengujarkan bahasa badan dialog dengan dengan kreatif sebutan dan melalui lakonan intonasi yang betul secara didik hibur. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3 3.3.

6.3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa 4.2 Mendengar. 4. 3. 3.1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 1. 5. memahami dan memberi respons ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun. 29 & 30 UNIT 23 : TEKNOLOGI HIJAU 1. memahami dan memberikan respons Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.3 Mendengar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

5 Bercerita dan 1. Membaca dan memahami 2.1.6 Menulis untuk 3. 31 UNIT 24: CERITA ALAM 1.1 Bercerita tentang menceritakan sesuatu perkara sesuatu perkara dengan tepat. 5.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks. 2.2 Menulis untuk santun.4 dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu.3 Membaca dan maklumat yang memahami tersurat dan tersirat maklumat yang daripada pelbagai tersurat dengan B5 DT1 E1: bahan untuk tepat daripada Menyampaikan pelbagai memberi respons pelbagai bahan. dengan tepat menggunakan bahasa yang 3. menyampaikan menyampaikan BT : 105 maklumat tentang maklumat yang BA2 : 37 sesuatu perkara pelbagai dengan dengan betul menggunakan menggunakan bahasa yang bahasa santun.4.terhadap sesuatu arahan.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.6. semula dengan sebutan yang jelas Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . yang santun. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.5. maklumat secara bertulis dengan betul.

BA2 : 40 2. bacaan dengan sebutan yang betul. B6 DL1 E1: Menyampaikan cerita yang mengandungi nilai murni dengan penuh keyakinan.2 Membaca dan memahami perkataan. 3.5. 2.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. kreatif dan mempengaruhi khalayak. 4.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR 3.7.2. *1.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang .2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.3 Membaca dan frasa dan ayat daripada memahami ayat pelbagai sumber tunggal daripada dengan sebutan yang pelbagai bahan betul.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara terkawal dengan betul.tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.2. 4.

5 Mencatat maklumat 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR 4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.3 Mendengar.3. 2. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 4. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. .kreatif melalui penceritaan secara didik hibur.3 Mendengar. SEPTEMB ER 32 TEMA 9 : RAJIN BERUSAHA UNIT 25 : KEBUN SAYUR DATUK 1.1.5. sumber.2 Mencatat yang betul tentang maklumat yang betul sesuatu perkara untuk diklasifikasikan daripada pelbagai daripada pelbagai sumber. memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul. 2.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar. 1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.3.

memindahkan maklumat daripada bahan grafik dan *2.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 3.7 Menghasilkan naratif secara terkawal dengan penulisan kreatif betul. 2.secara didik hibur. memahami BT : 118 *2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.5. B5 DB1 E1: dengan sebutan Memahami dan yang betul.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk 3.1 Membaca dan bukan grafik. 33 & 34 UNIT 26 : BERAPAKAH HARGANYA? 1. frasa pelbagai bahan dan ayat daripada bacaan dengan pelbagai sumber sebutan yang betul.5. dalam pelbagai Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .5 Membaca dan maklumat dalam BA2 : 51 menaakul untuk bahan grafik memindahkan dengan betul. maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2.2 Membaca dan memahami ayat memahami tunggal daripada perkataan.3 Membaca dan 2.

5 Bercerita dan 1.6. 1.1 Membaca dan yang tersurat dan memahami tersirat daripada maklumat untuk pelbagai bahan untuk mengenal pasti memberi respons idea utama dalam dengan betul.2 Menulis untuk menyampaikan menyampaikan maklumat tentang maklumat yang sesuatu perkara pelbagai dengan dengan menggunakan betul menggunakan bahasa Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.4 Membaca dan memahami maklumat 2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur. pelbagai bahan dengan tepat. 3. 35 UNIT 27 : MARI BERTANI 4.2 Menceritakan menceritakan sesuatu sesuatu perkara perkara semula dengan yang didengar tepat menggunakan dengan betul sebutan yang jelas dan menggunakan ayat intonasi yang betul.6 Menulis untuk 3.5.2.genre dengan betul.4. tunggal. 2. 4.

1 Menyebut 4. 1. intonasi yang betul.2 Menyebut dengan dan jelas dan memahami seni Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . 2.1 Menyebut seni kata melalui nyanyian lagu melalui nyanyian secara didik hibur secara didik hibur.1.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. RING.5 Bercerita dan SAINS DAN menceritakan sesuatu KITA perkara semula dengan tepat menggunakan UNIT 28 : sebutan yang jelas dan RING. RING. memahami unsur seni dalam lagu 4.2 Membaca dan BERBUNYI memahami perkataan. OKTOBER 36 TEMA 10: 1. sumber. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 4. 3.1.5.4.5 Mencatat maklumat maklumat yang betul yang betul tentang untuk diklasifikasikan sesuatu perkara daripada pelbagai daripada pelbagai sumber.2. TELEFON 2.5.2 Mencatat 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.1 Menyebut dan bahasa yang santun.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

5. bahasa yang indah dan menggunakan bahasa 4.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 3. frasa. secara didik hibur.2 Mengujarkan dialog badan dengan kreatif dengan sebutan dan melalui lakonan secara intonasi yang betul dan didik hibur.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan 4.3. 2.3. menulis perkataan. 2. dan ayat dengan 3. 37 & 38 UNIT 29 : KOMPUTER BEN LI 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.memahami unsur kata lagu melalui seni dalam lagu nyanyian dan gerak laku melalui nyanyian secara didik hibur.3 Membina dan mengikut tanda baca.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.3.3 Mengujarkan betul.4 Membina dan betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .

dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. frasa dan ayat dengan betul.1 Menghasilkan penulisan Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .4. iaitu abjad.7.5. 1.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. suku kata. memahami. BA2: 73 B6 DT1 E1: Menghasilkan karya kreatif dalam bentuk cereka dan puisi yang bertatasusila Menghasilkan menggunakan gaya bahasa berbentuk yang menarik. dalam bahan grafik BT : 138 dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 39 & 40 UNIT 30: KERETA MALAYSIA 1.badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.2 Mendengar. 2.2.7 3. mengecam. 2.6 Mendengar. bertatasusila menggunakan memahami dan kosa kata yang luas dan menaakul maklumat tepat.2 Membaca. dan menyebut bunyi bahasa. perkataan. B6 DB1 E1: Bercerita atau menyampaikan maklumat yang dibaca secara * 2. * 2. 3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan.

1 Memahami dan merujuk manusia dan menggunakan benda dengan betul. 5. 4. golongan kata dengan betul mengikut konteks.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.7 Memahami dan menggunakan kata tanya 5. BA2 : 71 betul.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4.penulisan kreatif dalam naratif secara terkawal BT : 136 pelbagai genre dengan dengan betul.1. Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful