BULAN MINGGU JANUARI 1&2

TEMA / UNIT TEMA 1 : KELUARGA UNIT 1 : KELUARGA SAYA

PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 STANDARD STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN 1.1 Asas mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran. 1.1.1 Mengecam pelbagai bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul.

STANDARD PRESTASI

B1DL1E1 1.1.2 Mengecam dan Mengajuk mengajuk pelbagai bunyi didengar dalam persekitaran yang BA : MS 1 didengar dengan betul. BT : MS 2

bunyi

yang

B1DL1E2 1.1.3 Mendengar dan Menentukan arah menentukan arah bunyi yang didengar dalam persekitaran BA : MS 3 dengan betul. BT : MS 3 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang 2.1.1 Membaca bentukbetul. bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan 3.1 Asas menulis yang betul. dengan cara yang betul. 3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan kemas dan jelas. 4.1 Menyebut dan memahami unsure seni 4.1.1 Menyebut seni kata
Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

bunyi

B1DB1E1 Membunyikan huruf vocal dan menamakan huruf konsonan BT:ms11

dalam lagu melalui lagu melalui nyanyian nyanyian secara didik secara didik hibur. hibur.

3

UNIT 2 : BELAJAR BERSAMASAMA

2.1 Asas membaca 2.1.2 Mengeja dan dengan sebutan yang membatang suku kata betul. terbuka dengan sebutan yang betul. 3.1 Asas menulis 3.1.2 Membentuk garisan dengan cara yang yang menyerupai bntuk betul. huruf dengan kemas dan jelas. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan yang kemas. 1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat. 1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat. B1DB1E2 Mengeja dan membatang

4

UNIT 3 : SERONOKN YA DENGAN KELUARGA

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

2.1.2 Mengeja dan 2.1 Asas membaca membatang suku kata dengan sebutan yang terbuka dengan sebutan betul. yang betul. 2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsure seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. FEBRUARI TEMA MESRA 5&6 JIRAN UNIT 4 : JIRAN SAYA 2 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.2.3 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat. 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur..

suku kata terbuka. BA:ms13 BT:ms13

tertutup

dan

2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata 2.1 Asas membaca tertutup dengan sebutan dengan sebutan yang yang betul. betul.
3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar 3.2 Menulis secara dan huruf kecil dengan mekanis berdasarkan cara yang betul serta tulisan yang kemas.

bahan dengan

yang diberi betul dan

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

2 Membaca dan memahami perkataan frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. digraph dan BA:24 konsonan bergabung dengan sebutan yang B1DT1E1 betul. 4.2 Mendengar. memahami. B2DB1E1 Membaca dan memahami 2. 2. dan menyebut bunyi bahasa. 1. vocal yang mengandungi dua berganding.2.2. frasa dan ayat dengan betul.1 Memahami dan betul mengikut konteks. vocal BT:22 berganding. 7 UNIT 5 : RUMAH NAVIN 1. terdiri daripada kata nama memahami unsure seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik 5. suku kata dan perkataan BT:23 Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .1 Menyebut dan secara didik hibur. menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat. menggunakan kata nama am yang mudah dengan 5. menggunakan golangan kata dengan betul mengikut konteks. suku kata.kemas. fiftong.4 Mendengar. iaitu abjad. Menulis huruf.1.1. digraph dan atau tiga suku kata konsonan bergabung.1 Memahami dan hibur.1 Membaca dan perkataan yang memahami perkataan mengandungi diftong. mengecam. perkataan.1 Menyebut seni kata B1 DB1 E3 lagu melalui nyanyian Membaca perkataan yang 4.

menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata. betul.2 Mendengar. mengecam.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancer. suku kata. 8 UNIT 6: RAKAN KARIB 1.3.2 Menulis suku kata BA :25 terbuka dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 1. 3. perkataan.3 Membina dan 3.3 Menulis suku kata tertutup dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 2. dan menyebut bunyi bahasa. menulis frasa dengan frasa dan ayat dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3. vokal berganding.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas 3. digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat.2.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar. memahami. frasa dan ayat dengan betul.3. diftong. BT:25 BA:27 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5 Mendengar. iaitu abjad.2. B2DL1E1 Mendengar dan menyebut perkataan yang mengandungi diftong dan vocal berganding. Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .2.

diftong. 5. mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad. 1.2 Membaca dan memahami perkataan. 3. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. MAC 9 & 10 TEMA INDAH BUDAYA 3 1.6 Mendengar. UNIT 7 : suku kata. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. B2DL1E2 Memahami perkataan yang didengar dan dinyanyikan.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.2 Memahami dan 3.2 Mendengar.2. perkataan.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 5. vokal berganding dengan betul dan tulisan yang kemas. BT:31 BA:34 2.1. RUMAH frasa dan ayat dengan TERBUKA betul. Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . 2. digraph dan konsonan bergabung.vokal berganding.2.1.5. BT:30 BA:33 B2DB1E2 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi diftong.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata. vokal berganding.2. memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks. diftong.

2 Membaca dan memahami perkataan. 2.3.5 Menulis frasa yang BT:32 mengandungi perkataan BA:35. B2DT1E1 Menulis dan perkataan 3.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.3 Mendengar. menggunakan kata nama khas yang mudah dengan betul mengikut konteks.2.5. vokal bergading. memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul.36 dua atau tiga suku kata. 11 UNIT 8: MARI BERHIBUR 1.1 Mendengar. 1. memahami Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . 3. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. memahami dan member respons terhadap sesuatu arahan. 2. digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. diftong .2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.2.

dan tulisan yang kemas.2. konteks.5.1 Menyebut dan memahami unsure seni 4.1 Memahami dan menggunakan kata ganti menggunakan nama diri pertama dan golongan kata dengan kedua dalam pelbagai betul mengikut konteks dengan betul.3 Memahami dan 5.2 Menulis secara soalan tertumpu. kata nama khas dan kemas. BT:41 BA:45 4. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai B2DT1E2 3.1 Mendengar. Menulis dan memahami mekanis berdasarkan ayat tunggal yang bahan yang diberi 3. memahami dan member respons terhadap sesuatu arahan. tanda baca (huruf besar dan noktah).1.1. 12 UNIT 9 : BERMAIN LAYANGLAYANG 1. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.6 Menulis ayat mengandungi kata nama dengan betul dan tunggal dengan betul am.3 Mendengar. 43 1.2 Menyebut dengan dalam lagu melalui jelas dan memahami seni nyanyian secara didik kata lagu melalui Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .2 Mendengar.3. memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul.3. B3 DL1 E1: Memberikan respons secara lisan dan / atau gerak laku terhadap arahan. soalan dan pesanan. BT : 38 BA .

1.3.4.1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.4 Memahami dan golongan kata dengan menggunakan kata kerja betul mengikut dengan betul mengikut konteks. konteks.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar.2 Berbual tentang B3DB1E2 Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .4 Bertutur. 3.hibur. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila. menggunakan 5.3 Membina dan menulis perkataan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. BT:45 BA:50 3.1 Membina dan frasa dan ayat dengan menulis perkataan yang betul.4. 2. nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. mengandungi suku kata terbuka dan tertutup 5. berbual 1. . APRIL 13 TEMA 4 : BERHATIHATI UNIT 10:: KAMI SELAMAT 1.3. 2.1 Memahami dan dengan betul dan kemas.4 Bertutur. 14 UNIT 11: 1. B3DB1E1 Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar serta sebutan dan intonasi yang betul.

3. vocal berganding. 2. pelbagai konteks. 15 & 16 UNIT 12: SEKOLAH 1.3 Membina dan menulis perkataan.1 Memahami dan yang sesuai dalam menggunakan imbuhan pelbagai situasi dengan awalan dan akhiran betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahn untuk memberi respons dengan betul. 3.2 Memahami dan bergabung.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenalpasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat. Membaca dan memahami ayat tunggal dan ayat majmuk BT:49 BA:54.3 Berbual dan menyatakan sesuatu tentang perkara Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .2. menggunakan pembentukan kata 5. dengan betul dalam .4. sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara brtatasusila. digraph dan konsonan 5.2 Membina dan frasa dan ayat dengan menulis perkataan yang betul.4 Bertutur. 2.55 3.4.SENTIASA JAGA DIRI dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. mengandungi diftong. berbual 1.

menggunakan kata nama ganti diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 3.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul.4 Bertutur.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk member respons dengan betul. digraph dan konsonan bergabung dengan betul. berbual 1. 4.3 Membina dan menulis perkataan. vocal berganding.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur. frasa dan ayat dengan betul. MEI TEMA 5: BADAN 1.2.3.4.4.4 Bertutur dan dan menyatakan menyatakan permintaan Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . 2. 4.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong. 2.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 3.SELAMAT permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dean tidak formal secara bertatasusila.

menulis frasa dengan frasa dan ayat dengan betul.3 Membina dan 3.3 Membina dan BA:67 menulis perkataan. 2.1 Bercerita tentang Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .5.5 Bercerita dan 1. 19 UNIT 14 : 1. B3DT1E1 Mencatat maklumat daripada pelbagai sumber BT:60 3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan.3. 4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk member respons dengan betul. 4.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi dengan betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. 2.4. betul.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.17 & 18 SIHAT OTAK CERGAS UNIT 13 : MARI BERSENAM permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2.

5.2.3 Membina dan 3.3. : 1.3 Membina dan menulis perkataan. 2. dan intonasi yang betul. 3. 4.SAYA SIHAT menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5 Bercerita dan 1.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik yang betul. menulis frasa dengan frasa dan ayat dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.5 Membaca dengan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. betul. Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . 20 UNIT 15 SAYA BERSIH 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.2 Menceritakan menceritakan sesuatu perkara sesuatu perkara yang didengar semula dengan dengan betul tepat menggunakan menggunakan ayat sebutan yang jelas tunggal. sesuatu perkara dengan tepat.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur.5. 2.

1 Memahami dan menggunakan kata menggunakan hubung yang mudah golongan kata dengan dengan betul betul mengikut mengikut konteks.5 Membaca dan memahami menaakul untuk maklumat dalam memindahkan bahan grafik maklumat yang dengan betul. konteks. BT:70 BA2:1 Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . 2.6 Memahami dan 5. terdapat dalam pelbagai bahan B4DL1E1 Berkomunikasi secara lisan menggunakan bahasa yang betul.5. daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. terdapat dalam pelbagai bahan. berbual 1.1 Membaca dan 2.4.1.2.1 Bertutur dan menyatakan menggunakan diksi permintaan tentang yang betul secara sesuatu perkara bertatasusila.2 Membaca.5.4 Bertutur. 2.5 Membaca dan memahami dan menaakul untuk menaakul maklumat memindahkan dalam bahan grafik maklumat yang dengan betul. 5. JUN 21 TEMA 6: SATU MALAYSIA UNIT 16 : SUKANEKA 1.

4 Bertutur. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. lancar.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 3.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 1. sebutan tunggal dan ayat yang jelas dan intonasi majmuk dengan yang betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2. BT : 74 BA2 : 5 4.3.1 Menulis imlak imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat.3.4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . 4.4 Menulis dengan tepat.2 Membaca kuat ayat dengan lancar. 2.4. B4 DL1 E3: Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. 22 UNIT 17 : BUDAYA MEMBACA 1.

mengikut baca. betul.4.3. BT : 77 BA2 : 8 23 UNIT 18 : 1.4 Menulis imlak dengan tepat. tanda 5.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang 2.4.5 Bercerita dan 1.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalandan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .5. B5 DB1 E2: Memahami dan menilai maklumat daripada bahan grafik menggunakan perkataan berimbuhan akhiran _an dan _i. 3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. tepat menggunakan dan intonasi yang BT : 78 sebutan yang jelas betul menggunakan BA2 : 9 dan intonasi yang ayat tunggal.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata ttertutup dengan tepat. 2. sesuai dengan sebutan dan semula dengan sebutan yang jelas intonasi yang betul.1 Bercerita tentang B4 DL2 E1: DESA SAYA menceritakan sesuatu perkara Menyampaikan cerita yang INDAH sesuatu perkara dengan tepat. 5.

1 Mendengar.1 Mencatat BT : 80 maklumat yang BA2 : 11 betul daripada pelbagai sumber.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. menggunakan bahasa yang santun. 1. gerak laku dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat 2.1. 3. BT :85 Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . 2. 3.4. 4. 1.3 Membaca dan yang tersurat dan memahami tersirat daripada maklumat yang B4 DB1 E1: Membaca.3. memahami dan menyatakan maklumat yang tersurat daripada bahan yang sesuai. JULAI 24 & 25 UNIT 19 : PERHIMPUN AN SEKOLAH TEMA 7 : NEGARA KITA 4.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. memahami dan memahami dan memberi respons memberikan terhadap sesuatu respons terhadap arahan.5.tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3 Mendengar.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. soalan dan sesuatu arahan pesanan yang didengar secara lisan atau dengan betul. pasti idea utama B4 DT1 E1: dalam Mencatat pelbagai pelbagai bahan maklumat dengan betul dengan tepat.

2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar. 5.3.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas. dasar menggunakan pola ayat FN + FN. 2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi.1 Memahami dan betul dalam pelbagai membina ayat situasi. sebutan yang jelas dan intonasi Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR 1. tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.2. 3.3 Memahami dan membina ayat yang 5.5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul . BA2 : 16 3.pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal 2.3. 26 UNIT 20 : MERDEKA! MERDEKA! MERDEKA! 1.

5. FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi. dan intonasi yang betul.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi B5 DT1 E2: Menghasilkan penulisan yang sesuai secara terkawal menggunakan pola ayat FN+FN.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa mengikut tanda baca.2 Membaca kuat ayat pelbagai bahan bacaan tunggal dan ayat B5 DL1 E1: Menceritakan perkara yang dengan tepat.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. BT : 91 BA2 : 22 27 UNIT 21 : 1.5.3 Membaca kuat 2. 2. BT: 92 BA2 : 23 sesuatu didengar Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .5 Bercerita dan 1.yang betul. 3.2 Menceritakan SAMBUTAN menceritakan sesuatu perkara HARI sesuatu perkara yang didengar KEMERDEKA semula dengan dengan betul AN tepat menggunakan menggunakan ayat sebutan yang jelas tunggal.3.3. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun. FK+FK. 5.

3 Membina dan menulis perkataan.4 Bertutur. sebutan majmuk dengan lancar. yang jelas dan intonasi sebutan yang jelas dan yang betul intonasi yang betul mengikut tanda baca. frasa.2 Membaca kuat B4DL1E2 Berkomunikasi secara lisan menggunakan kata panggilan yang betul secara bertatasusila. dan ayat dengan betul.3.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.3. 1.3 3.1 Mengujarkan bahasa badan dialog dengan dengan kreatif sebutan dan melalui lakonan intonasi yang betul secara didik hibur. 4.3 Membaca kuat Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . BT : 98 BA2 : 29 OGOS 28 TEMA 8: HIJAUKAN BUMI UNIT 22 : SUNGAI KITA 1.dengan lancar. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan 4.4.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 2. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 3.3.

2 Mendengar.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun.3. 1. 4.3 Mendengar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. memahami dan memberi respons ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5. memahami dan memberikan respons Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa 4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.6. 3. 29 & 30 UNIT 23 : TEKNOLOGI HIJAU 1.

1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. semula dengan sebutan yang jelas Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . 2. yang santun.5.1 Bercerita tentang menceritakan sesuatu perkara sesuatu perkara dengan tepat.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks.3 Membaca dan maklumat yang memahami tersurat dan tersirat maklumat yang daripada pelbagai tersurat dengan B5 DT1 E1: bahan untuk tepat daripada Menyampaikan pelbagai memberi respons pelbagai bahan.1.5 Bercerita dan 1. dengan tepat menggunakan bahasa yang 3. menyampaikan menyampaikan BT : 105 maklumat tentang maklumat yang BA2 : 37 sesuatu perkara pelbagai dengan dengan betul menggunakan menggunakan bahasa yang bahasa santun. 31 UNIT 24: CERITA ALAM 1. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 5. maklumat secara bertulis dengan betul.2 Menulis untuk santun.4.terhadap sesuatu arahan. Membaca dan memahami 2.6.4 dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu. 5.6 Menulis untuk 3.

B6 DL1 E1: Menyampaikan cerita yang mengandungi nilai murni dengan penuh keyakinan. 2.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal.5.3 Membaca dan frasa dan ayat daripada memahami ayat pelbagai sumber tunggal daripada dengan sebutan yang pelbagai bahan betul.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. *1. kreatif dan mempengaruhi khalayak. Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR 3.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.2 Membaca dan memahami perkataan. dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.2. 4. 4.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara terkawal dengan betul. bacaan dengan sebutan yang betul.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang . 3. BA2 : 40 2.2.7.tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR 4. 2. SEPTEMB ER 32 TEMA 9 : RAJIN BERUSAHA UNIT 25 : KEBUN SAYUR DATUK 1. sumber. memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul. . 2. 1.5.2 Mencatat yang betul tentang maklumat yang betul sesuatu perkara untuk diklasifikasikan daripada pelbagai daripada pelbagai sumber. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 3. 4.3.3 Mendengar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.kreatif melalui penceritaan secara didik hibur.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.3.5 Mencatat maklumat 3.3 Mendengar.1.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar.

3 Membaca dan 2. 33 & 34 UNIT 26 : BERAPAKAH HARGANYA? 1.5. 1.5.7 Menghasilkan naratif secara terkawal dengan penulisan kreatif betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.1 Menghasilkan penulisan berbentuk 3.secara didik hibur. maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2 Membaca dan memahami ayat memahami tunggal daripada perkataan.2. memahami BT : 118 *2. memindahkan maklumat daripada bahan grafik dan *2. 3.5 Membaca dan maklumat dalam BA2 : 51 menaakul untuk bahan grafik memindahkan dengan betul. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Membaca dan bukan grafik. dalam pelbagai Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .7. B5 DB1 E1: dengan sebutan Memahami dan yang betul. frasa pelbagai bahan dan ayat daripada bacaan dengan pelbagai sumber sebutan yang betul.

4. 35 UNIT 27 : MARI BERTANI 4.2 Menceritakan menceritakan sesuatu sesuatu perkara perkara semula dengan yang didengar tepat menggunakan dengan betul sebutan yang jelas dan menggunakan ayat intonasi yang betul.5 Bercerita dan 1. pelbagai bahan dengan tepat.1 Membaca dan yang tersurat dan memahami tersirat daripada maklumat untuk pelbagai bahan untuk mengenal pasti memberi respons idea utama dalam dengan betul. tunggal.5.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.6. 2. 4.4 Membaca dan memahami maklumat 2.2.2 Menulis untuk menyampaikan menyampaikan maklumat tentang maklumat yang sesuatu perkara pelbagai dengan dengan menggunakan betul menggunakan bahasa Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .6 Menulis untuk 3.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur.genre dengan betul. 3. 1.

frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. TELEFON 2.4. sumber. intonasi yang betul. memahami unsur seni dalam lagu 4.1.2 Mencatat 3.1. RING.1 Menyebut 4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.2 Menyebut dengan dan jelas dan memahami seni Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . 3.2 Membaca dan BERBUNYI memahami perkataan.2. RING.5.5 Bercerita dan SAINS DAN menceritakan sesuatu KITA perkara semula dengan tepat menggunakan UNIT 28 : sebutan yang jelas dan RING.1 Menyebut seni kata melalui nyanyian lagu melalui nyanyian secara didik hibur secara didik hibur.5.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.5 Mencatat maklumat maklumat yang betul yang betul tentang untuk diklasifikasikan sesuatu perkara daripada pelbagai daripada pelbagai sumber. 4. OKTOBER 36 TEMA 10: 1. 1. 2.1 Menyebut dan bahasa yang santun.

memahami unsur kata lagu melalui seni dalam lagu nyanyian dan gerak laku melalui nyanyian secara didik hibur. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Mengujarkan dialog badan dengan kreatif dengan sebutan dan melalui lakonan secara intonasi yang betul dan didik hibur.3 Mengujarkan betul. secara didik hibur. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. menulis perkataan. jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 3.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.3. menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan 4.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3. 1. frasa.5. 2.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar. dan ayat dengan 3. 2.3.3 Membina dan mengikut tanda baca. 37 & 38 UNIT 29 : KOMPUTER BEN LI 1.4 Membina dan betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. bahasa yang indah dan menggunakan bahasa 4.

memahami. 39 & 40 UNIT 30: KERETA MALAYSIA 1.4. mengecam.1 Menghasilkan penulisan Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . perkataan.2 Mendengar. 3. suku kata.5. 2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. 2. dalam bahan grafik BT : 138 dengan betul. dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. bertatasusila menggunakan memahami dan kosa kata yang luas dan menaakul maklumat tepat. dan menyebut bunyi bahasa.2 Membaca. 1. * 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.7.badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. frasa dan ayat dengan betul.2. BA2: 73 B6 DT1 E1: Menghasilkan karya kreatif dalam bentuk cereka dan puisi yang bertatasusila Menghasilkan menggunakan gaya bahasa berbentuk yang menarik.7 3. iaitu abjad. B6 DB1 E1: Bercerita atau menyampaikan maklumat yang dibaca secara * 2.6 Mendengar.

1. 4. Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . BA2 : 71 betul. golongan kata dengan betul mengikut konteks.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4.7 Memahami dan menggunakan kata tanya 5.1 Memahami dan merujuk manusia dan menggunakan benda dengan betul.1.penulisan kreatif dalam naratif secara terkawal BT : 136 pelbagai genre dengan dengan betul. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful