BULAN MINGGU JANUARI 1&2

TEMA / UNIT TEMA 1 : KELUARGA UNIT 1 : KELUARGA SAYA

PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) TAHUN 1 STANDARD STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN 1.1 Asas mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran. 1.1.1 Mengecam pelbagai bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul.

STANDARD PRESTASI

B1DL1E1 1.1.2 Mengecam dan Mengajuk mengajuk pelbagai bunyi didengar dalam persekitaran yang BA : MS 1 didengar dengan betul. BT : MS 2

bunyi

yang

B1DL1E2 1.1.3 Mendengar dan Menentukan arah menentukan arah bunyi yang didengar dalam persekitaran BA : MS 3 dengan betul. BT : MS 3 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang 2.1.1 Membaca bentukbetul. bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan 3.1 Asas menulis yang betul. dengan cara yang betul. 3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan kemas dan jelas. 4.1 Menyebut dan memahami unsure seni 4.1.1 Menyebut seni kata
Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

bunyi

B1DB1E1 Membunyikan huruf vocal dan menamakan huruf konsonan BT:ms11

dalam lagu melalui lagu melalui nyanyian nyanyian secara didik secara didik hibur. hibur.

3

UNIT 2 : BELAJAR BERSAMASAMA

2.1 Asas membaca 2.1.2 Mengeja dan dengan sebutan yang membatang suku kata betul. terbuka dengan sebutan yang betul. 3.1 Asas menulis 3.1.2 Membentuk garisan dengan cara yang yang menyerupai bntuk betul. huruf dengan kemas dan jelas. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan yang kemas. 1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat. 1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat. B1DB1E2 Mengeja dan membatang

4

UNIT 3 : SERONOKN YA DENGAN KELUARGA

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

2.1.2 Mengeja dan 2.1 Asas membaca membatang suku kata dengan sebutan yang terbuka dengan sebutan betul. yang betul. 2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsure seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. FEBRUARI TEMA MESRA 5&6 JIRAN UNIT 4 : JIRAN SAYA 2 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.2.3 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat. 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur..

suku kata terbuka. BA:ms13 BT:ms13

tertutup

dan

2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata 2.1 Asas membaca tertutup dengan sebutan dengan sebutan yang yang betul. betul.
3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar 3.2 Menulis secara dan huruf kecil dengan mekanis berdasarkan cara yang betul serta tulisan yang kemas.

bahan dengan

yang diberi betul dan

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

1.2.1 Membaca dan perkataan yang memahami perkataan mengandungi diftong. vocal BT:22 berganding. fiftong. 7 UNIT 5 : RUMAH NAVIN 1. vocal yang mengandungi dua berganding.kemas. menggunakan kata nama am yang mudah dengan 5. menggunakan golangan kata dengan betul mengikut konteks. 2.1 Menyebut seni kata B1 DB1 E3 lagu melalui nyanyian Membaca perkataan yang 4.1 Menyebut dan secara didik hibur.1. perkataan.2 Membaca dan memahami perkataan frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. memahami. frasa dan ayat dengan betul. digraph dan BA:24 konsonan bergabung dengan sebutan yang B1DT1E1 betul. 4. digraph dan atau tiga suku kata konsonan bergabung. iaitu abjad.1.2 Mendengar. mengecam. Menulis huruf.1 Memahami dan hibur.1 Memahami dan betul mengikut konteks. menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat. suku kata.2.4 Mendengar. suku kata dan perkataan BT:23 Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . terdiri daripada kata nama memahami unsure seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik 5. dan menyebut bunyi bahasa. B2DB1E1 Membaca dan memahami 2.

digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat. BT:25 BA:27 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. iaitu abjad.2. B2DL1E1 Mendengar dan menyebut perkataan yang mengandungi diftong dan vocal berganding. menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas 3. dan menyebut bunyi bahasa. Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .2. frasa dan ayat dengan betul. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3.2.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar.3 Membina dan menulis perkataan. memahami. 3.5 Mendengar.2 Menulis suku kata BA :25 terbuka dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. vokal berganding.3 Menulis suku kata tertutup dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. perkataan.3.2 Mendengar.3 Membina dan 3. 2. mengecam.3. betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancer. menulis frasa dengan frasa dan ayat dengan betul. suku kata. 8 UNIT 6: RAKAN KARIB 1. diftong. 3.

memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.5.1.2.2 Memahami dan 3. RUMAH frasa dan ayat dengan TERBUKA betul.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks. digraph dan konsonan bergabung. Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . 1. BT:31 BA:34 2. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. diftong. diftong. 2. UNIT 7 : suku kata. 5.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.2 Mendengar. BT:30 BA:33 B2DB1E2 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi diftong.2. 3. 5. MAC 9 & 10 TEMA INDAH BUDAYA 3 1.2 Membaca dan memahami perkataan. B2DL1E2 Memahami perkataan yang didengar dan dinyanyikan. vokal berganding dengan betul dan tulisan yang kemas.1.2. vokal berganding.6 Mendengar.vokal berganding. perkataan.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad.

diftong .2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.2.1 Mendengar. 1.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. memahami dan member respons terhadap sesuatu arahan.5 Menulis frasa yang BT:32 mengandungi perkataan BA:35.2. 2. 2.36 dua atau tiga suku kata. 3. menggunakan kata nama khas yang mudah dengan betul mengikut konteks.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 11 UNIT 8: MARI BERHIBUR 1. memahami Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .3 Mendengar. vokal bergading.2 Membaca dan memahami perkataan. B2DT1E1 Menulis dan perkataan 3. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul.3. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.5. digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas.

1. B3 DL1 E1: Memberikan respons secara lisan dan / atau gerak laku terhadap arahan. dan tulisan yang kemas.1. 1. memahami dan member respons terhadap sesuatu arahan. 43 1. soalan dan pesanan. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Menulis dan memahami mekanis berdasarkan ayat tunggal yang bahan yang diberi 3. BT:41 BA:45 4. 12 UNIT 9 : BERMAIN LAYANGLAYANG 1. kata nama khas dan kemas. BT : 38 BA . memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai B2DT1E2 3.3.2.3 Memahami dan 5.2 Menulis secara soalan tertumpu.6 Menulis ayat mengandungi kata nama dengan betul dan tunggal dengan betul am.2 Mendengar.3. memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul.5.2 Menyebut dengan dalam lagu melalui jelas dan memahami seni nyanyian secara didik kata lagu melalui Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .1 Memahami dan menggunakan kata ganti menggunakan nama diri pertama dan golongan kata dengan kedua dalam pelbagai betul mengikut konteks dengan betul. tanda baca (huruf besar dan noktah).1 Mendengar.1 Menyebut dan memahami unsure seni 4. konteks.3 Mendengar.

1 Membina dan frasa dan ayat dengan menulis perkataan yang betul.1 Memahami dan dengan betul dan kemas.1.3. konteks.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila.4 Memahami dan golongan kata dengan menggunakan kata kerja betul mengikut dengan betul mengikut konteks.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar. nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.4.4 Bertutur. B3DB1E1 Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar serta sebutan dan intonasi yang betul.hibur. menggunakan 5. mengandungi suku kata terbuka dan tertutup 5.4.3 Membina dan menulis perkataan. 14 UNIT 11: 1. 2. APRIL 13 TEMA 4 : BERHATIHATI UNIT 10:: KAMI SELAMAT 1.2 Berbual tentang B3DB1E2 Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. .3. BT:45 BA:50 3.4 Bertutur. berbual 1. 2. 3.

15 & 16 UNIT 12: SEKOLAH 1. pelbagai konteks.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenalpasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat. Membaca dan memahami ayat tunggal dan ayat majmuk BT:49 BA:54.4.2.3.3 Membina dan menulis perkataan.3 Berbual dan menyatakan sesuatu tentang perkara Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . berbual 1.2 Memahami dan bergabung. mengandungi diftong. vocal berganding. sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara brtatasusila. menggunakan pembentukan kata 5. 3.1 Memahami dan yang sesuai dalam menggunakan imbuhan pelbagai situasi dengan awalan dan akhiran betul.SENTIASA JAGA DIRI dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahn untuk memberi respons dengan betul. dengan betul dalam .4 Bertutur.2 Membina dan frasa dan ayat dengan menulis perkataan yang betul.55 3. 2. 2.4. digraph dan konsonan 5.

2.3 Membina dan menulis perkataan. 4.4 Bertutur dan dan menyatakan menyatakan permintaan Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .4. 3. MEI TEMA 5: BADAN 1.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.4 Bertutur.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk member respons dengan betul.2. berbual 1. 3.3. digraph dan konsonan bergabung dengan betul. vocal berganding.4.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong. 4.SELAMAT permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dean tidak formal secara bertatasusila. frasa dan ayat dengan betul.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur. 2. menggunakan kata nama ganti diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

3 Membina dan BA:67 menulis perkataan. menulis frasa dengan frasa dan ayat dengan betul. 2.5. 19 UNIT 14 : 1.4. 2. betul.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi dengan betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur.2. untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan.3. 4.5 Bercerita dan 1. 4.3 Membina dan 3.1 Bercerita tentang Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . B3DT1E1 Mencatat maklumat daripada pelbagai sumber BT:60 3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk member respons dengan betul.17 & 18 SIHAT OTAK CERGAS UNIT 13 : MARI BERSENAM permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

3.2.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .3 Membina dan menulis perkataan. 20 UNIT 15 SAYA BERSIH 4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.2 Menceritakan menceritakan sesuatu perkara sesuatu perkara yang didengar semula dengan dengan betul tepat menggunakan menggunakan ayat sebutan yang jelas tunggal.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur.5 Membaca dengan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. betul.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik yang betul.5. menulis frasa dengan frasa dan ayat dengan betul. 2.SAYA SIHAT menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. dan intonasi yang betul. sesuatu perkara dengan tepat.3 Membina dan 3. : 1. 4. 2. 3.5.5 Bercerita dan 1.

terdapat dalam pelbagai bahan B4DL1E1 Berkomunikasi secara lisan menggunakan bahasa yang betul.4 Bertutur. konteks. 2.1.5 Membaca dan memahami dan menaakul untuk menaakul maklumat memindahkan dalam bahan grafik maklumat yang dengan betul. JUN 21 TEMA 6: SATU MALAYSIA UNIT 16 : SUKANEKA 1.5. 5.1 Bertutur dan menyatakan menggunakan diksi permintaan tentang yang betul secara sesuatu perkara bertatasusila.2 Membaca.4.5.1 Membaca dan 2. terdapat dalam pelbagai bahan.5 Membaca dan memahami menaakul untuk maklumat dalam memindahkan bahan grafik maklumat yang dengan betul. BT:70 BA2:1 Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .2. daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1 Memahami dan menggunakan kata menggunakan hubung yang mudah golongan kata dengan dengan betul betul mengikut mengikut konteks. 2. berbual 1.6 Memahami dan 5.

22 UNIT 17 : BUDAYA MEMBACA 1.2 Membaca kuat ayat dengan lancar.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur.4.1 Menulis imlak imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat.3. B4 DL1 E3: Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. 1.4. BT : 74 BA2 : 5 4.4 Menulis dengan tepat.3. 2.3.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . 4. 3. sebutan tunggal dan ayat yang jelas dan intonasi majmuk dengan yang betul.4 Bertutur. lancar.

mengikut baca. 5.4. tepat menggunakan dan intonasi yang BT : 78 sebutan yang jelas betul menggunakan BA2 : 9 dan intonasi yang ayat tunggal.4 Membaca dan memahami maklumat yang 2. betul.5.5 Bercerita dan 1.4 Menulis imlak dengan tepat.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalandan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks. B5 DB1 E2: Memahami dan menilai maklumat daripada bahan grafik menggunakan perkataan berimbuhan akhiran _an dan _i.1 Bercerita tentang B4 DL2 E1: DESA SAYA menceritakan sesuatu perkara Menyampaikan cerita yang INDAH sesuatu perkara dengan tepat. BT : 77 BA2 : 8 23 UNIT 18 : 1. 2. sesuai dengan sebutan dan semula dengan sebutan yang jelas intonasi yang betul.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata ttertutup dengan tepat.3.2. tanda 5.4. 3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

1.4.tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. menggunakan bahasa yang santun.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 3. 4. memahami dan memahami dan memberi respons memberikan terhadap sesuatu respons terhadap arahan. memahami dan menyatakan maklumat yang tersurat daripada bahan yang sesuai.3 Mendengar. soalan dan sesuatu arahan pesanan yang didengar secara lisan atau dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat 2. BT :85 Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . JULAI 24 & 25 UNIT 19 : PERHIMPUN AN SEKOLAH TEMA 7 : NEGARA KITA 4. pasti idea utama B4 DT1 E1: dalam Mencatat pelbagai pelbagai bahan maklumat dengan betul dengan tepat.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3 Membaca dan yang tersurat dan memahami tersirat daripada maklumat yang B4 DB1 E1: Membaca.1 Mencatat BT : 80 maklumat yang BA2 : 11 betul daripada pelbagai sumber.3. 1.5. 3. 2. gerak laku dengan betul. 1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.1 Mendengar.

6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul .1 Memahami dan betul dalam pelbagai membina ayat situasi. sebutan yang jelas dan intonasi Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR 1.3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3. 2.3 Memahami dan membina ayat yang 5. BA2 : 16 3. dasar menggunakan pola ayat FN + FN.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar.pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal 2.2. 5. tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. 26 UNIT 20 : MERDEKA! MERDEKA! MERDEKA! 1. FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi.

3 Membaca kuat 2.6. 5. BT: 92 BA2 : 23 sesuatu didengar Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . 2. 3.yang betul.2 Menceritakan SAMBUTAN menceritakan sesuatu perkara HARI sesuatu perkara yang didengar KEMERDEKA semula dengan dengan betul AN tepat menggunakan menggunakan ayat sebutan yang jelas tunggal. 5.2 Membaca kuat ayat pelbagai bahan bacaan tunggal dan ayat B5 DL1 E1: Menceritakan perkara yang dengan tepat.5 Bercerita dan 1. BT : 91 BA2 : 22 27 UNIT 21 : 1. dan intonasi yang betul.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun.5. FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. 3.3.3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa mengikut tanda baca.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi B5 DT1 E2: Menghasilkan penulisan yang sesuai secara terkawal menggunakan pola ayat FN+FN. FK+FK.

3 3.1 Mengujarkan bahasa badan dialog dengan dengan kreatif sebutan dan melalui lakonan intonasi yang betul secara didik hibur.3 Membaca kuat Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . BT : 98 BA2 : 29 OGOS 28 TEMA 8: HIJAUKAN BUMI UNIT 22 : SUNGAI KITA 1.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 3. frasa.3. 1.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.dengan lancar.3. sebutan majmuk dengan lancar. yang jelas dan intonasi sebutan yang jelas dan yang betul intonasi yang betul mengikut tanda baca.2 Membaca kuat B4DL1E2 Berkomunikasi secara lisan menggunakan kata panggilan yang betul secara bertatasusila.4 Bertutur. 2.3. 2.3 Membina dan menulis perkataan.4. dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. dan ayat dengan betul. 4. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan 4.

29 & 30 UNIT 23 : TEKNOLOGI HIJAU 1.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. memahami dan memberi respons ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa 4. 5.3. 1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.3 Mendengar. memahami dan memberikan respons Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . 4.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun. 3.2 Mendengar. 3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.pelbagai bahan bacaan dengan lancar.6.

dengan tepat menggunakan bahasa yang 3.5 Bercerita dan 1.4 dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu.6.5. Membaca dan memahami 2.terhadap sesuatu arahan. 31 UNIT 24: CERITA ALAM 1.1 Bercerita tentang menceritakan sesuatu perkara sesuatu perkara dengan tepat.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 2.6 Menulis untuk 3.1. maklumat secara bertulis dengan betul. 5.2 Menulis untuk santun.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks. 5. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.3 Membaca dan maklumat yang memahami tersurat dan tersirat maklumat yang daripada pelbagai tersurat dengan B5 DT1 E1: bahan untuk tepat daripada Menyampaikan pelbagai memberi respons pelbagai bahan. menyampaikan menyampaikan BT : 105 maklumat tentang maklumat yang BA2 : 37 sesuatu perkara pelbagai dengan dengan betul menggunakan menggunakan bahasa yang bahasa santun. semula dengan sebutan yang jelas Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .4. yang santun.

3 Membaca dan frasa dan ayat daripada memahami ayat pelbagai sumber tunggal daripada dengan sebutan yang pelbagai bahan betul.2 Membaca dan memahami perkataan. BA2 : 40 2. 4. 2.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara terkawal dengan betul.2. kreatif dan mempengaruhi khalayak.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang .tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. B6 DL1 E1: Menyampaikan cerita yang mengandungi nilai murni dengan penuh keyakinan.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR 3. bacaan dengan sebutan yang betul. *1.2. 3.7.

memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.3.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Mendengar.5 Mencatat maklumat 3.3 Mendengar. SEPTEMB ER 32 TEMA 9 : RAJIN BERUSAHA UNIT 25 : KEBUN SAYUR DATUK 1.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR 4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. 4.5.1. 2.2 Mencatat yang betul tentang maklumat yang betul sesuatu perkara untuk diklasifikasikan daripada pelbagai daripada pelbagai sumber. 1. sumber. 3.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. .

dalam pelbagai Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .2. frasa pelbagai bahan dan ayat daripada bacaan dengan pelbagai sumber sebutan yang betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 33 & 34 UNIT 26 : BERAPAKAH HARGANYA? 1.3 Membaca dan 2. 3.2 Membaca dan memahami ayat memahami tunggal daripada perkataan. 2.7.1 Membaca dan bukan grafik.5. memahami BT : 118 *2.1 Menghasilkan penulisan berbentuk 3. memindahkan maklumat daripada bahan grafik dan *2.7 Menghasilkan naratif secara terkawal dengan penulisan kreatif betul. maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.secara didik hibur. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.5 Membaca dan maklumat dalam BA2 : 51 menaakul untuk bahan grafik memindahkan dengan betul.5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. B5 DB1 E1: dengan sebutan Memahami dan yang betul.

5. pelbagai bahan dengan tepat. 4.5 Bercerita dan 1.2 Menceritakan menceritakan sesuatu sesuatu perkara perkara semula dengan yang didengar tepat menggunakan dengan betul sebutan yang jelas dan menggunakan ayat intonasi yang betul. 35 UNIT 27 : MARI BERTANI 4. 1. 3.6 Menulis untuk 3. tunggal.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.6.genre dengan betul.1 Membaca dan yang tersurat dan memahami tersirat daripada maklumat untuk pelbagai bahan untuk mengenal pasti memberi respons idea utama dalam dengan betul.2.2 Menulis untuk menyampaikan menyampaikan maklumat tentang maklumat yang sesuatu perkara pelbagai dengan dengan menggunakan betul menggunakan bahasa Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .4 Membaca dan memahami maklumat 2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur. 2.4.

4. 3.5 Mencatat maklumat maklumat yang betul yang betul tentang untuk diklasifikasikan sesuatu perkara daripada pelbagai daripada pelbagai sumber.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.5 Bercerita dan SAINS DAN menceritakan sesuatu KITA perkara semula dengan tepat menggunakan UNIT 28 : sebutan yang jelas dan RING.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. TELEFON 2.2 Mencatat 3. RING.1.4.5. RING. intonasi yang betul.2 Menyebut dengan dan jelas dan memahami seni Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .1 Menyebut 4.5. memahami unsur seni dalam lagu 4. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1 Menyebut dan bahasa yang santun. sumber. OKTOBER 36 TEMA 10: 1. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 1.1 Menyebut seni kata melalui nyanyian lagu melalui nyanyian secara didik hibur secara didik hibur.2 Membaca dan BERBUNYI memahami perkataan.1.

3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.memahami unsur kata lagu melalui seni dalam lagu nyanyian dan gerak laku melalui nyanyian secara didik hibur.2 Mengujarkan dialog badan dengan kreatif dengan sebutan dan melalui lakonan secara intonasi yang betul dan didik hibur. 37 & 38 UNIT 29 : KOMPUTER BEN LI 1.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar. jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .3 Mengujarkan betul. menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan 4.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 2. 2. 1. frasa.3.3. secara didik hibur.4 Membina dan betul. dan ayat dengan 3.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.5.3 Membina dan mengikut tanda baca. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. bahasa yang indah dan menggunakan bahasa 4. menulis perkataan.

4. 2. dan menyebut bunyi bahasa. dalam bahan grafik BT : 138 dengan betul.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. 2. 39 & 40 UNIT 30: KERETA MALAYSIA 1. bertatasusila menggunakan memahami dan kosa kata yang luas dan menaakul maklumat tepat. memahami.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. mengecam. suku kata.2 Mendengar. BA2: 73 B6 DT1 E1: Menghasilkan karya kreatif dalam bentuk cereka dan puisi yang bertatasusila Menghasilkan menggunakan gaya bahasa berbentuk yang menarik. 1.2. B6 DB1 E1: Bercerita atau menyampaikan maklumat yang dibaca secara * 2.1 Menghasilkan penulisan Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR . iaitu abjad. 3. * 2.7.5. dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. perkataan.7 3.badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.6 Mendengar.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Membaca. frasa dan ayat dengan betul.

1.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4. 4. 5.penulisan kreatif dalam naratif secara terkawal BT : 136 pelbagai genre dengan dengan betul. BA2 : 71 betul.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.1 Memahami dan merujuk manusia dan menggunakan benda dengan betul. golongan kata dengan betul mengikut konteks.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya 5. Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR .