Falsafah Occultisme dalam Kitab Melayu Klasik Taj AlMulk

Indriaty Ismail

Abstrak
Occultisme merupakan suatu bentuk falsafah kebatinan yang merangkumi pelbagai cabang ilmu yang cuba menerokai perkara-perkara misteri yang sukar diketahui oleh pancaindera dan pengalaman manusia. Kajian ini bertujuan untuk membincangkan mengenai elemen occultisme yang terdapat di dalam kitab Melayu klasik Taj al-Mulk. Metodologi yang digunakan di dalam kajian ini ialah bersifat kajian kepustakaan. Hasil kajian menemui bahawa sebahagian besar dari kitab ini mengandungi elemen falsafah occultisme yang antaranya ialah seperti numerologi, astrologi, divinasi, ilmu tangkal azimat dan lain-lain.

Pengenalan
Perkembangan occultisme secara formal di dalam dunia Islam dapat dilihat paling awal dalam pemikiran aliran Ikhwan al-Safa` dan kemudiannya dipraktikkan oleh ahli-ahli falsafah Islam yang juga merupakan saintis Islam terkenal, seperti J bir ibn Hayy n, al-R zi, al-Tughr ’i, al-Majriti dan lain-lain. Occultisme secara tidak formal terus berkembang dan mendapat tempat di kalangan orang awam yang tidak mengetahui hujung pangkal ilmu ini. Occultisme menjadi suatu budaya dan adat tradisi masyarakat Islam sejak beberapa lama. Ia juga kelihatan terlalu sebati dalam kehidupan masyarakat Islam Malaysia khususnya di kalangan orang-orang Melayu. Amalan-amalan ini dipelihara oleh golongan tua dari semasa ke semasa sehingga mereka dikenali sebagai orang yang berilmu dan luas pengalaman di kalangan generasi muda. Occultisme kemudiannya diwarisi oleh golongan generasi muda yang terus menjadi pendokong utama yang mempertahankannya daripada pupus di telan zaman. Baik secara individu atau kolektif, masyarakat Melayu sebenarnya belum benarbenar mengenali apakah occultisme yang selama ini menjadi kepercayaan dan pakaian harian mereka. Penerokaan terhadap occultisme sebagaimana tersurat di dalam penulisan-penulisan tinggalan masyarakat dan yang tersirat di dalam dada dan amalan masyarakat akan membuahkan hasil perbandingan yang kritis dengan ciri-ciri occultisme yang telah menjadi elemen terpenting dalam berbagai agama lain selain Islam. Penganalisisan ini juga bermatlamatkan untuk melihat sedekat mungkin keserasian occultisme atau sejauhmana perjalanannya bertunjangkan kepada pendekatan yang dibawa oleh syiar Islam.

Falsafah Occultisme Dan Kitab-Kitab Masyarakat Melayu
The Living Webster Encyclopedia Dictionary menghuraikan occult sebagai sains awal yang menumpukan kepada kualiti fizikal yang terdapat pada benda-benda di alam yang sukar diketahui melalui kefahaman fikiran tetapi dapat disingkap melalui pengalaman. Ia juga

occultisme pada kebiasaannya mengandungi kepercayaan mistik dan amalan magik rahsia (The Encyclopedia Americana 1972. Zahwan Anwar:1988) dan berbagai nama kitab lagi.). palmistry dan lain-lain. Intisari Ilmu Ghaib (Imam Ghazali:t. Istilah ini merangkumi amalan-amalan yang didasarkan kepada teori-teori dan kepercayaankepercayaan yang kemudiannya membentuk falsafah ini. pegangan dan kepercayaan individu dan masyarakat yang diwarisi secara tradisi lisan sejak turuntemurun. Buku-buku tersebut dapat disenaraikan seperti berikut: Hikmat Ayatul Kursi (Ali Zulfakar:t. astrologi dan penggunaan agen-agen misteri dan ghaib. Pemilihan ini dibuat memandangkan kitab ini amat popular di kalangan orang Melayu dan kandungan falsafah kebatinannya juga hampir merangkumi sebahagian . Kitab-kitab bertulisan Jawi yang memuatkan beberapa bahagian ilmu occultisme sebagaimana yang ditemui oleh pengkaji ialah seperti berikut: Kitab Bintang Dua Belas (Abi Macsyar al-Falaki:1957).th.th. Kitab Mujarabat (M.th. Dalam kata lain. occultisme ialah falsafah yang berkaitan dengan perkara-perkara misteri atau tersembunyi.th. Perbincangan mengenai occultisme di dalam kitab-kitab tersebut dapat diselami menerusi ilmu-ilmu occultisme yang terdiri daripada numerologi. Pengkaji juga menemui beberapa buah buku berbahasa Inggeris yang pada hemat pengkaji turut menyelitkan fahaman occultisme. Buku-buku bahasa Inggeris yang dikenalpasti itu ialah: The Book of Sufi Healing (Kitab al-Tibb al-Rauhi as-Sufi) (Shaykh Hakim Abu Abdullah Ghulam Moinuddin:1985) dan Sufi Expressions of The Mystic Quest (Laleh Bakhtiar:1976).). Kitab Pati Rahsia (Haji Nik Mahmud bin Ismail:1946) dan Kitab Taj al-Mulk (Tuan Hassan ibn Tuan Ishak Fatani:t. Romdon: 1986). kajian dan kepercayaan terhadap unsur-unsur ghaib dan berkomunikasi dengannya. Miftahusy Syifa’ Primbon Lengkap Kunci Kesembuhan (Ahmad Thoha Abdul Ghani:t. Kitab-kitab bahasa Arab tersebut di atas ini amat hebat pengaruhnya di kalangan masyarakat Melayu. Kajian ke atas sumber-sumber bertulis dikategorikan kepada dua bahagian iaitu kitab-kitab agama bertulisan Arab dan Jawi dan buku-buku berunsur agama bertulisan rumi. Selain itu.).p:t.th. terdapat ratusan buah buku-buku bahasa Melayu dan Indonesia yang dikesan oleh pengkaji mengandungi elemen-elemen occultisme yang begitu sebati di dalam masyarakat Islam. Mengenal Lelaki (Ibnu Yusof:1993). Webster Encyclopedia menyimpulkan occultisme sebagai suatu doktrin. Buku Primbon Lengkap Kunci Keselamatan (t. Mujarrobat Madiinatul Asroor (t.A. divinasi. Kitab Mujarobat (Al-Syaykh Ahmad al-Dairabi al-Kabir:t.Terj.th. Manakala occultist ialah orang yang mengamalkan occultisme dan mengabdikan diri dengan ilmu-ilmunya (The Living Webster Encyclopedia Dictionary t. Di dalam kajian ini pengkaji hanya akan menumpukan kepada sebuah kitab sahaja iaitu Taj al-Mulk. Menurut The Encyclopedia Americana. ‘The philosophy of hidden matters’.th.). Sumber-sumber occultisme yang tidak bertulis pula terdiri daripada kajian-kajian ke atas amalan..1:655). Manbac Usul alHikmah (Ahmad ibn cAli al-Bayyuni:t.).p:t.. Pengumpulan data-data mengenai occultisme dalam masyarakat Islam Malaysia diperolehi melalui dua sumber utama iaitu sumber-sumber bertulis dan tidak bertulis. astrologi.th. Kunci Mencari Rezeki (K.).). Sir al-Asr r wa Kanzu al-Anw r (Daud al-Antaki al-Darir:1928). Kemungkinan besar buku-buku ini mendapat tempat utama di kalangan para intelek Melayu meskipun kedudukannya di kalangan orang awam dipercayai adalah terhad.) dan Kit b Mujarrobat al-Iman (Al-Syaykh Abi cAbd Allah Muhammad ibn Yusuf al-Sanusi al-Husni).th. Manakala kitab-kitab berbahasa Arab yang diterbitkan di Timur Tengah yang banyak memuatkan ilmu-ilmu occultisme dan terkenal di kalangan masyarakat Melayu ialah seperti berikut: Syams al-Macarif al-Kubra (Ahmad ibn cAli al-Bayyuni:1970). Rahasia Mujarobat Lengkap (MS Mariyah:1994).20:609). Kitab-kitab di atas merupakan kitabkitab terbitan dan cetakan tempatan yang banyak mengandungi unsur-unsur occultisme. Dunia Hikmat (Ali Zulfakar:1955).Indriaty Ismail / 1133 merupakan suatu sains yang berkaitan dengan unsur-unsur magik.H.

Ilmu numerologi ini di dalam bahasa Arab disebut sebagai cIlm al-Huruf. mereka beranggapan bahawa huruf-huruf samada secara bersendirian atau tersusun mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Astrologi dan Divinasi. Pengkaji akan memuatkan fakta-fakta dan contoh-contoh yang ditemui sepanjang kajian sebagai membuktikan penampilan ilmu-ilmu occultisme di dalam kitab ini. darjat dan martabat kerohanian sesuatu benda. kaifiyat. Setiap huruf dipercayai mempunyai tabiat-tabiat tertentu yang membolehkan seseorang memahami ciri-ciri. Numerologi Numerologi merupakan ilmu dalam occultisme yang paling popular di kalangan masyarakat Islam di Tanah Melayu di mana ia telah diamalkan dan diperturunkan sejak dari zaman silam lagi. Elemen Occultisme Di Dalam Kitab Taj Al-Mulk Setelah membuat analisis ke atas data-data yang dikumpulkan dari kitab agama klasik masyarakat Melayu ini. Huruf-huruf hijaiah ini dijadikan wifiq dan bentuknya yang tersusun dijadikan sebagai azimat. masyarakat Yahudi dan falsafah aliran Pythagorean. Unsur-unsur tersebut terdiri dari Numerologi. Pengkaji melihat bagi kebanyakan penulis kitab-kitab occultisme baik berbahasa Melayu atau Arab. Berikut ialah nilai abjad huruf-huruf hijaiah yang diambil dari kitab Melayu yang lain dan diperturunkan di sini disebabkan kitab Taj al-Mulk sendiri tidak mencatatkan huraian nilaiannya: JADUAL 3.1134 / ISoIT 2004 besar cabang falsasah occultisme. pengkaji merumuskan untuk membentangkan tiga unsur occultisme yang utama dan terbanyak dihuraikan di dalam kitab tersebut dan juga masih diamalkan di kalangan masyarakat.1: Angka-Angka Menurut Hitungan (Hisab) Abjad = Alif = = Yaa = 1 = = = Baa` = Kaaf = 2 = = = Jim = Laam = 3 = = = Daal = Miim = 4 = = Haa = = 5 = Nuun = = Wawu = = Siin = 6 = = Zay = = Ain = 7 = = Haa` = = 8 = Faa = = = Shood = Thoo = = 9 = = Qoof = = 100 = Khoo` = = = Roo = = 200 = Dzaal = = = = Dhood = = 300 Syiin = = Taa` = Zhoo = 400 = = = = Tsaa Ghoin = = 500 = = N = Ng 50 = = = G 100 = = = = = = = = = = = = = = = 10 20 30 40 50 60 70 80 90 600 700 800 900 1000 . Menurut kajian pengkaji sistem nilai abjad yang dipraktikkan ini tidak mempunyai sedikit perbezaan pun dengan yang digunakan oleh masyarakat Chaldean. Penggunaan ilmu huruf di kalangan ulamak occultisme di dalam kitab Taj al-Mulk dan kebiasaannya di dalam kitab-kitab yang sealiran dimulai dengan memberi nilai kepada hurufhuruf hijaiah tersebut.

“Jika engkau kehendaki kenal hal laki-laki dan perempuan adakah muafakat antara keduanya atau berbantah antara keduanya atau jadi bercerai kemudiannya atau adakah mati satu seorang daripada keduanya maka hendaklah engkau hisab akan nama laki-laki dan nama ibunya dan bilangan hari bulan dan esa iaitu dua puluh tiga cadad hari maka buang majmuk tiga puluh tiga puluh seperti kaedah yang tersebut dan dihisab akan nama perempuan dan ibunya dan cadad hari dan bilangan haribulan dan esanya iaitu dua puluh maka buang tiga puluh tiga puluh seperti kaedah yang tersebut jua kemudian maka dilihat pada dua Luh maka jika jatuh cadad laki-laki dan perempuan dalam Luh al-Hay t maka dua orang itu muafakat dan apabila seorang dalam Luh al-Hay t dan seorang lagi dalam Luh al-Mam t maka dua orang itu bercerai kemudiannya atau yang jatuh dalam Luh al-Mam t itu mati dan yang jatuh dalam Luh al-Hay t itu hidup dan qiyas olehmu atas demikian itu segala pekerjaan yang lain-lain. Kitab Taj al-Mulk secara khusus telah mencatatkan hal ini dengan. mengetahui menang atau kalah. ilmu hitungan diperlukan dalam menentukan jumlah nama seseorang.1: Luh al-Hayat dan Luh al-Mamat Kitab Taj al-Mulk .Indriaty Ismail / 1135 Ny = Y = = 10 Sumber: Mujarobat Madiinatul Asroor:t. 30.th. Buku Mengenal Lelaki (Ibnu Yusof 1993. Sebagai contoh. Bintang Dua Belas (Abi Macsyar al-Falaki 1957: 3). perincian terhadap ilmu keserasian ini dapat ditemui di dalam Kitab Pati Rahsia (Nik Mahmud 1946:145).:25-26).th. Pengarang juga mengamalkan kaifiyat mengenali sesuatu hajat dan mengetahui sesuatu dengan berdasarkan kaedah yang beliau namakan Luh al-Hay t dan Luh al-Mam t (Tuan Hasan t.th. Demikian lagi jika engkau kehendaki kenal akan dua orang yang berkehendak bersahabat antara keduanya atau berkehendak bersyarikat pada berniaga umpamanya maka hendaklah engkau hisab antara dua nama orang itu dan cadadnya hari dan bilangan haribulan dan esa bermula esa itu dua puluh jua tiada lebih tiada kurang selama-lamanya dan qiyas olehmu akan segala pekerjaan yang lain-lain” (Tuan Hasan t.45-46) dan lain-lain lagi. Banyak kitab-kitab Melayu lama dan moden tidak ketinggalan memuatkan perbincangan khusus mengenai aspek ini. mengetahui punca sesuatu penyakit. Pengkaji melihat terdapat kelainan pada jumlah pengiraan nilai-nilai nama yang dilakukan oleh pengarang Kitab Taj al-Mulk ini dengan kitab-kitab Melayu yang lain kerana jumlah pengurangan angka agak besar iaitu dibuang 30. keserasian seseorang dengan pasangannya. 2:35-37 Para numerologis dan occultis Melayu Islam amat fanatik dengan ilmu huruf atau sistem nilai abjad ini kerana ia menjadi asas yang paling penting dalam segala pekerjaan yang lain.. Taj al-Mulk (Tuan Hassan t. Mengetahui Keserasian antara Dua Sahabat atau Pasangan Suami Isteri Bab yang paling laris di dalam pegangan ilmu numerologi ialah penentuan keserasian di antara lelaki dan perempuan sebelum mendirikan rumahtangga atau antara dua sahabat sebelum memulakan sesuatu perkongsian kerja. mengetahui kiraan orang yang akan bermusafir. mengetahui hajat tercapai atau penyakit sembuh.1. Dalam analisis pengkaji.:25). sifat dan karakter peribadinya. mengetahui hal manusia dan bintangnya.:25).th. menentukan jantina bayi yang dikandung dan lain-lain. Jadual Luh al-Hay t dan Luh al-Mam t yang digunakan oleh pengarang kitab ini ialah seperti berikut: JADUAL 3.

”. dan ( ) itu 10 c adadnya. Maka qiyas olehmu akan nama yang lain daripada “Ahmad” (Tuan Hasan t.a. 9. Bermula warna hitam itu keras .th. maka ( ) itu 40 cadadnya.th. Dan ( ) itu 3 huruf ( ). Dan ( ) itu 2 huruf iaitu ( ) dan ( ) itu 8 c adad dan ( ) itu satu cadad. maka ( ) itu satu cadad.:26).th. (Tuan Hasan t. Dan ( ) itu 3 huruf asalnya iaitu ( ). mengetahui keadaan orang yang musafir atau ghaib. Dan murad dengan jumal kabir itu seperti hisab seseorang yang bernama Ahmad.:26 Pengarang kitab ini menjelaskan lagi bagaimana menentukan bilangan hari dengan katanya: “Adapun cadad hari itu maka Ahad itu 1 cadadnya. maka iaitu 4 cadad dan ( ) itu satu cadadnya. mengenali pekerjaan yang musykil. Adapun jika bersamaan pada nama keduanya maka kita lihat pada ilmunya dan sya`n dan warna kulitnya dan bangsanya dan sifat kejadiannya.:23). dan ( ) itu 30 cadadnya.:24). dan ( ) yang kedua itu 40 cadadnya jua . “Setelah sudah maklum akan dua nama orang yang berkehendak berkelahi bantah umpamanya maka dihisab huruf bagi nama masing-masing orang itu maka dibuang masing-masing nama orang akan 9.th.th. mengenalpasti punca sesuatu penyakit. Pengarang kitab ini menyebutkan di dalam “Fasal kepada menyatakan ghalib dan maghlub atas mazhab Imam Jacafar al-Sidiq r. Isnin itu 2 cadadnya dan Selasa itu 3 cadadnya dan Rabu itu 4 cadadnya dan Khamis itu 5 cadadnya dan Jumaat itu 6 cadadnya dan Sabtu itu 7 cadadnya” (Tuan Hasan t. Adapun hisab jumal saghir itu maka diiktibar ( ) itu 3 huruf makhraj iaitu ( ). Maka jadi jumlah lafaz Ahmad ( ) dengan hisab jumal saghir itu 245 cadadnya.a. Maka barang yang lebih ilmu atau tua umur atau lebih warna kulit bangsa atau lebih sifat kejadiannya maka iaitulah menang.1136 / ISoIT 2004 Sumber: Tuan Hasan t. Mengetahui Kalah Menang Seseorang Dengan Musuhnya Kitab Taj al-Mulk telah mengemukakan dua bentuk pengiraan kalah menang dengan berpandukan mazhab Imam Jacfar al-Sadiq r. mengetahui hajat akan tercapai atau tidak. mengetahui jantina anak dalam kandungan dan hidup atau mati anak itu dan lain-lain lagi (Tuan Hasan t. ( ) itu 30 cadad. “Adapun kaifiyat mengenal itu maka hendaklah dihisab huruf antara dua nama yang berbantah atau berbetulan dengan huruf abjad dengan hisab jumal kabir.th. menentukan orang yang sakit sembuh atau tidak.:24-27). dan ( ) itu 80 cadad.:23) dan mengikut kaedah mazhab Abi Macsyar al-Falaki (Tuan Hasan t. maka hisab dengan jumal kabir itu: ( ) itu satu cadadnya dan ( ) itu 8 cadadnya dan ( ) itu 40 cadadnya dan ( ) itu 4 cadadnya maka jadi jumlah itu 53 cadad bakinya. Jadual Luh al-Hay t dan Luh al-Mam t tersebut di atas digunakan oleh pengarang sebagai asas numerologi di dalam kitabnya dan disarankan kepada orang ramai sebagai rujukan dalam pengiraan mereka untuk menentukan berbagai perkara selain muafakat dua sahabat atau keserasian suami isteri seperti menentukan kalah menang seseorang dengan lawannya.

“Dan adalah kaedah ini tersebut dalam dua bait dalam Kitab Abu Macsyar al-Falaki jua. maka Ibrahim itu 259 cadadnya dan Sulaiman itu 191 c adadnya maka Sulaiman itu maghlub dan Ibrahim itu ghalib kerana banyak cadad Ibrahim daripada c adad Sulaiman dan qiyaskan olehmu akan yang lain-lain daripadanya. Dan jika esa dengan 8. Dan jika esa dengan 4. maka ghalib 6 maghlub esa. 3 dengan 9.:23-24). Wallahuaclam” (Tuan Hasan t. maka iaitu ghalib esa maghlub 5. 6 dengan 9.:24). 8 dengan 9 dan terakhir 9 dengan 9 (Tuan Hasan t. surah bersamaan antara dua nama pada kasal maka adalah surah ini ghaliblah yang mendatang dan maghlub yang didatang. Jika dengan 3. “Adapun kehasilan surah dalam dua bait syair itu empat. Kedua. maka iaitu ghalib 4 maghlub esa. Dan jika esa dengan 5. Keempat. Walau bagaimanapun pengarang telah menghuraikan kenyataannya itu dengan memberikan contohcontoh bagi setiap bentuk nilai abjad.: 23). 7 dengan 9. misalnya. Mengetahui Jantina Anak di Dalam Kandungan Numerologi juga digunakan untuk penentuan jantina bayi yang dikandung. surah seorang genap dan seorang kasal.th. seorang Muhammad namanya seorang lagi namanya pun Muhammad jua maka Muhammad itu 92 cadadnya. maka iaitu ghalib 2 maghlub esa. 4 dengan 9.th.th. ghalib esa maghlub 9. Pengarang kitab ini seterusnya membincangkan lebih panjang bilangan angka tunggal di antara dua nama iaitu 2 dengan 9.:23-24). misal seorang bernama Ahmad dan seorang bernama Husin maka Ahmad itu 53 cadadnya dan Husin itu 128 cadadnya maka surah ini memanglah yang terkurang c adadnya daripada yang banyak yakni ghalib Ahmad dan maghlub Husin. maka iaitu ghalib esa maghlub 3. seorang namanya Salam dan seorang lagi namanya Salim.:24-25). Dan jika esa dengan 2. Dan jika esa dengan 6.th. misal.th. Dan jadilah ghaliblah yang terkurang cadadnya pada tatkala seorang genap cadadnya dan seorang kasal yakni pada tatkala seorang genap dan seorang kasal itu ghalib yang terkurang cadadnya dan jadi maghlub yang banyak cadadnya dan ghaliblah yang banyak cadadnya pada tatkala bersalah-salahan ia” (Tuan Hasan t. surah ghalib yang banyak tatkala bersalah-salahan cadadnya pada genap antara dua nama atau kasal antara dua namanya. Pengarang menerangkan. maka Ali itu 110 banyak cadadnya dan Yusof itu 156 cadadnya maka Yusof itu ghalib dan Ali itu maghlub kerana banyak cadadnya daripada cadad Ali dan missal bersalah-salahan pada kasal itu seorang bernama Ibrahim dan seorang lagi bernama Sulaiman. ghalib esa maghlub 7. maka barang yang mendatang itu ghalib dan yang didatang itu maghlub” (Tuan Hasan t. surah bersamaan antara nama pada genapnya maka adalah surah enam ghaliblah yang didatang kepadanya dan maghlub yang mendatang.Indriaty Ismail / 1137 daripada warna yang lain dan warna merah itu keras daripada warna yang putih dan qiyas olehmu akan lainnya” (Tuan Hasan t.th. Manakala perbincangan seterusnya ialah dikhususkan kepada `Fasal pada menyatakan satu kaedah lagi pada mengenal ghalib dan maghlub atas mazhab Abi Macsyar al-Falaki’ (Tuan Hasan t. Dan ghaliblah talib ertinya ghaliblah yang mendatang dan maghlub yang datang tatkala bersamaan antara dua nama pada kasalnya. bersalahan pada genap itu seorang bernama Ali dan seorang lagi bernama Yusof.:23). ghalib 8 maghlub esa . “Adapun jika tinggal esa dengan 9. Ketiga. Dan jika esa dengan 7. Maka kaifiyatnya hendaklah dihisabkan antara dua nama orang yang berkelahi bantah atau lainnya dengan hisab jumal kabir. pertama. Perbincangan tersebut mengkhususkan kepada pengiraan mengikut mazhab Abi Jacafar al-Sadiq. Maka yang mendatang itu maghlub dan yang datang itu ghalib. Dan jika esa dengan esa. Pengarang mencatatkan. Pengkaji mendapati terdapat kesukaran dalam memahami kaedah mengenali ghalib maghlub mengikut mazhab Abi Macsyar al-Falaki seperti keterangan di atas. Kitab Taj alMulk mempunyai persepsi yang berbeza dari kitab-kitab lain kerana membuat pengiraan ke . Setelah sudah dihisab maka nyatalah maksudnya dalam dua bait syair Arab yang bermaksud: “Yakni ghaliblah matlub ertinya ghaliblah yang datang kepadanya dan maghlub yang mendatang apabila bersamaan antara dua nama pada genapnya. maka Salam itu 131 c adadnya jua maka adalah surah ini ghalib yang mendatang dan maghlub yang didatang. 5 dengan 9. misal.

Wallahuaclam” (Tuan Hasan t. maka iaitu bahawa engkau hisab akan nama perempuan dan nama ibunya dan cadad hari dan bilangan haribulan dan ditambah atasnya esa iaitu dua puluh kemudian maka dibuang 30. Dan jika jatuh dalam Luh al-Mamat maka bahawasanya anak itu tiada hidup sekali-kali. Pengarang kitab ini seterusnya membawakan contoh. Pengarangnya juga telah menggabungkan perbincangan dan pengiraan dua perkara serentak iaitu keadaan-keadaan orang yang musafir atau ghaib dengan hal keadaan orang yang sakit. Mengetahui Keadaan Orang Yang Bermusafir atau Ghaib Kitab Taj al-Mulk telah membincangkan fasal ini berdasarkan kaedah Luh al-Hayat dan Luh al-Mamat seperti yang telah diperkenalkannya. “Tersebut di dalam Syams al-Macarif al-Kubra. 30 maka jadi tinggalnya itu 24 maka kita dapat 24 cadadnya itu dalam Luh alMamat maka nyatalah bagi kita orang itu mati dalam kedagangan” (Tuan Hasan t. InsyaAllah” (Tuan Hasan t. Maka kita tambah pula 1 iaitu cadad hari dan kita tambah pula 6 iaitu bilangan haribulan yang sudah lalu maka jadi majmuk 424 cadadnya. Maka kita hisab Ibrahim itu 259 dan Hajar itu 208 cadadnya maka jadi majmuk itu 417 (Pengkaji mendapati kiraan ini salah kerana 259 + 208 = 467). InsyaAllahTaala. Pengarangnya menjelaskan lagi sambil menasihatkan. Dan jika jatuh dalam Luh al-Mamat maka adalah orang yang sakit itu mati dan orang yang musafir itu kesukaran dan orang yang ghaib itu kesakitan atau lambat kembali” (Tuan Hasan t. Setelah itu maka engkau lihat akan cadad yang tinggal mana Luh yang tempat jatuh cadad yang tinggal itu. Mengetahuai Hal Pekerjaan Yang Sangat Musykil Kitab Taj al-Mulk membincangkan. Kemudian maka kita buang akan dia 30. “Jika dikehendaki kenal orang yang bunting dan budak adakah laki-laki atau perempuan dan adakah mati budak itu atau hidup atau adakah orang yang bunting itu mati dalam hal wiladah atau tiada. Jadual abjad dalam kedua-dua Luh al-Hayat dan al-Mamat adalah seperti yang dibincangkan di dalam bahagian keserasian antara lelaki dan perempuan atau dua sahabat. Maka jika jatuh dalam Luh al-Hayat maka adalah pekerjaan itu jadi mudah dan jika jatuh dalam Luh al-Mamat maka adalah pekerjaan itu bertambah-tambah kesukaran dan qiyas olehmu akan tiap-tiap pekerjaan atas pekerjaan ini maka adalah kaedah mengetahui akan pekerjaan suatu kaedah Luh al-Hayat dan Luh al-Mamat itu betul lagi sahih sudah dicoba-coba akan dia dan sedikit tersalah. “Misal orang yang sakit atau kedagangan umpamanya itu Ibrahim dan nama ibunya Hajar dan nama hari itu Ahad dan bilangan hari bulan Arab masa ditanyai itu 6 haribulan umpamanya. “Jika dikehendaki kenal pekerjaan yang sangat musykil maka hendaklah dihisab seperti kaedah yang tersebut. Maka jika jatuh dalam Luh al-Hayat maka adalah orang sakit itu hidup dan orang yang musafir itu selamat dan orang ghaib pun selamat. Setelah sudah engkau himpun sekeliannya maka buang olehmu 30. Kemudian maka kita tambah pula esa hari bulan iaitu 20 cadadnya maka jadi majmuk.th.th. 30 hingga tinggal 30 atau kurang maka jatuh dalam Luh al-Hayat pada cadad yang kasal adalah perempuan itu beranak perempuan dan jika jatuh dalam Luh al-Hayat pada cadad yang genap adalah perempuan itu beranak laki-laki. Pengarang menegaskan.th. Dan demikian lagi ibunya jika jatuh dalam Luh al-Mamat maka adalah ia mati dan hal beranak jatuh dalam Luh al-Hayat itu maka adalah ia hidup. nama hari pergi orang yang musafir yang sudah ghaib dan hisab olehmu akan nama orang itu dan nama ibunya dengan hisab jumal kabir yang termazkur dan c adad hari dan murad dengan esa itu dua puluh banyaknya.:25). semuanya 444 cadadnya.:26).th.1138 / ISoIT 2004 atas sesuatu perkara dengan meletakkan sesuatu di atas kaedah Luh al-Hayat dan Luh alMamat.:26). 30 hingga tinggal 30 atau kurang daripada 30.:25). “Apabila engkau kehendak ketahui hal orang sakit dan yang ghaib dan yang musafir dan barang yang hasil atas keduanya maka kenal olehmu akan nama hari yang datang penyakit atas orang sakit itu. . Beliau menyatakan.

Astrologi Astrologi adalah elemen kedua terbanyak yang ditemui oleh pengkaji menjadi kegunaan orang-orang Melayu di dalam kehidupan mereka. Di dalam `Fasal Pada Menyatakan Saat Dalam Tiap-tiap Hari Yang Tujuh’. Inilah jadual. “Kata setengah hukamak adalah dalam satu qaus hari itu dibahagi tujuh saat. mengetahui maksud bintang tujuh. mengetahui waktu yang baik dan waktu yang nahas dalam sehari. Wallahuaclam” (Tuan Hasan t. pengarang menyatakan.:26-27). Inilah jadual mengenal saat yang tujuh dalam qaus tiap-tiap hari yang tujuh dan murad dengan qaus hari itu daripada waktu terbit matahari hingga masuk matahari. mengenali jadual waktu yang baik atau nahas dalam sebulan dan lain-lain lagi. mengenali hari yang baik dan hari yang nahas. Kebanyakan pengarang dan penyusunpenyusun kitab-kitab Melayu membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan astrologi secara terang-terangan dan meluas tanpa sedikitpun menunjukkan keraguan terhadapnya. . Wallahuaclam. Mengetahui Saat Dalam Setiap Hari Yang Tujuh Pengkaji mendapati pengaruh astrologi amat ketara dalam pemikiran pengarang Taj alMulk yang berusaha membahagikan saat dalam setiap tujuh hari dalam seminggu.th. pengarang-pengarang kitab tersebut terus memulakan perbincangan mengenai kelebihan-kelebihan dan kegunaan astrologi kepada kehidupan harian selepas mengenali pembahagian bintang-bintang kepada 12 buruj.th.:12-13). pengarang menyebut.” (Tuan Hasan t. Wallahuaclam” (Tuan Hasan t. Adapun saat Zuhal itu maka barang kerjanya terlalu jahat kerana Zuhal itu nahas akbar dan jika berperang tiada menang jika pergi kepada suatu nescaya kesukaran dan terkadang bertemu orang jahat…Adapun saat Musytari itu barang kerjanya terlalu baik kerana Musytari itu sacad akbar jika dikehendaki mengadap raja-raja atau berjual beli maka iaitu pun baik…Adapun saat Marikh itu maka barang pekerjaannya tiada baik kerana Marikh itu nahas asghar.Indriaty Ismail / 1139 “Tak dapat tiada bagi orang yang berkehendak kenal pekerjaan yang musykil atas kaedah Luh al-Hayat dan Luh al-Mamat itu dengan hisab yang sahih jua dan diketahui haribulan pun dengan sahih jua maka apabila jatuh pekerjaan yang dikehendaki kenal dalam Luh al-Hayat maka kerjakan olehmu serta engkau tawakkal kepada Allah Taala dan jika jatuh dalam Luh al-Mamat maka sabar olehmu maka Allah Taala serta orang yang sabar. Adapun saat Qamar maka barang kerjanya terlalu baik tetapi pekerjaan yang jahat jangan dikerja dalam saat ini. Di dalam `Fasal Pada Menyatakan Syarah Bintang Tujuh’ yang telah tersebut di dalam jadual. Mengetahui Tafsiran Bintang Tujuh Pengkaji melihat hanya kitab Taj al-Mulk membincangkan mengenai huraian pengaruh Bintang Tujuh ini dalam kehidupan seseorang. mengetahui maksud hari-hari yang menjadi awal tahun. “Adapun pada ketika Syams barang kehendak kita kerjakan nescaya beroleh sentosa jika berjalan bertemu dengan orang berbangsa dan beroleh nikmat diperjamu orang akan dikau…Adapun saat Zuhrah maka barang kerjanya baik atau beristeri atau bertemu dengan kekasih atau memakai kain itu baik…Adapun saat Utarid maka barang kerjanya baik dan jika mengambil upahan atau menyurat atau mesyuarat suatu pekerjaan atau mengadap raja-raja atau menanam sesuatu maka iaitu baik. mengenali waktu yang baik untuk mencari rezeki. Antara kegunaan astrologi ialah tertumpu kepada mengaplikasikannya dalam beberapa perkara seperti menghurai tabiat seseorang. Dengan tidak membicarakan mengenai asal usul astrologi.th:1516). mengikut buruj-buruj dalam sistem astrologi.

Di dalam `Fasal pada menyatakan Hari Awal Tahun Yakni Sehari Bulan Muharram’. pengarang telah mencatatkan.th. Inilah jadual mengenal saat yang dua belas dalam satu qaus bagi tiap-tiap hari bermula jadual ini (Tuan Hasan t.th.1140 / ISoIT 2004 JADUAL 3. Inilah jadual mengenal saat yang dua belas dalam satu qaus hari itu dua belas saat dan dalam satu malam itupun dua belas saat jua. Adapun jika awal tahun itu hari Selasa maka talic nya bintang Marikh maka adalah tahun itu menunjukkan atas mati segala orang yang besar-besar dan banyak orang bertumpah darah dan sangat mahal dagangan dan mahal makanan dan sedikit hujan. Beliau mencatatkan.:13). Pengkaji melihat usaha beliau ini tidak lain darpada mengembangkan cabang-cabang astrologi di dalam analisis hari. Mengetahui Keadaan Baik Atau Buruk Menerusi Hari Yang Jadi Awal Permulaan Sesuatu Tahun Huraian astrologi hari yang menjadi awal tahun mengikut kitab Taj al-Mulk pula pada fikiran pengkaji merupakan huraian yang paling ringkas dan padat di antara semua kitab. Adalah tahun itu menunjukkan atas wujud zalim pada segala raja-raja dan orang besar-besar dan sedikit hujan. Adapun jika adalah awal Muharram itu hari Khamis maka talicnya Musytari maka adalah tahun itu menunjuk atas wujud adil segala raja-raja dan hulubalang dan baiklah hal segala qadi dan fuqahak dan banyaklah kebajikan dan rezeki dan hujan. (Pengkaji tidak membawakan di sini contoh jadual yang dimaksudkan demi untuk menjimatkan ruangan). Adapun jika adalah awal Muharram itu hari Sabtu maka talicnya bintang Zuhal maka adalah tahun itu menunjuk atas kesukaran manusia pada segala pekerjaan mereka itu dan kehidupan mereka itu dan jadi kekerasan hamba orang dan orang supih dan orang fasik banyak ketakutan dalam tahun itu.2 : Saat Dalam Tiap-tiap Hari Yang Tujuh Sumber: Tuan Hasan t. maka talicnya itu bintang Syams. Adapun jika adalah awal Muharram itu hari Arbica maka talicnya itu bintang Utarid maka adalah tahun itu menunjuk atas pertengahan hal pada segala waktu dan rakyat dan hujan. Adapun jika adalah awal Muharram itu hari Jumaat maka talicnya bintang Zuhrah maka adalah tahun itu menunjuk atas wujud zalim raja-raja dan hulubalang dan segala orang besar-besar dan bersalahan antara segala manusia pada bicara dan pekerjaan dan sedikit hujan. maka apabila masuk awal tahun itu hari Ahad.:21). Adapun jika adalah Muharam itu hari Isnin maka talicnya bintang Qamar maka tahun itu menunjuk atas wujud baik segala raja-raja dan hulubalang dan adalah hujan itu banyak.:13 Pengarang Taj al-Mulk seterusnya membahagikan satu hari dalam seminggu itu kepada dua puluh empat saat.2. Wallahuaclam” (Tuan Hasan t. “Kata setengah hukamak seperti yang tersebut di dalam Syams al-Macarif al-Kubra adalah dalam sehari semalam itu dua puluh empat saat maka jadilah dalam satu qaus hari itu dua belas saat dan dalam satu malam itupun dua belas saat jua. . “Kata Syeikh Muhammad al-Marzuqi dalam Syarh Natijah al-Miqat.th.

:19). Oleh itu huraian tentang baik buruk aktiviti rakyat jelata kurang diberi penekanan khusus. “Dengan peperangan atau berkelahi bantah atas mazhab setengah hukamak inilah jadual saat baik dan jahat atas mazhab setengah hukamak dalam hari yang tujuh dengan nisbah bagi peperangan dan adalah dalam qaus hari lima saat.th. Dan jika hari Arbica mengadap dari barat laut ke selatan atau dari barat laut ke timur pedang nescaya menanglah ia dan jika pada hari Khamis maka hendaklah tatkala berang mengadap dari timur pedang ke utara atau dari utara ke selatan nescaya menanglah ia. Kitab Taj al-Mulk turut membicarakan hal ini di dalam `Fasal Pada Menyatakan Saat Yang Baik Dan Yang Jahat Dalam Tiap-tiap Hari Yang Tujuh’. Dan jika pada hari Selasa maka hendaklah mengadap dari masyriq ke maghrib atau dari utara ke selatan.:19). pembesar-pembesar dan hulubalang-hulubalang secara khusus.4: Waktu Yang Baik Atau Nahas Dalam Sehari Sumber: Tuan Hasan t. Dan jika pada hari Jumaat. JADUAL 3. Dan jika pada hari Sabtu maka hendaklah tatkala berperang mengadap dari maghrib ke masyriq atau dari utara mengadap ke selatan nescaya menanglah ia” (Tuan Hasan t. Kitab ini menyatakan. kitab Taj al-Mulk (t. “Adapun syarah huruf rumuz yang tersebut maka ( ) itu alamat ghalib dan ( ) itu alamat ghalib jua tetapi ada merbahaya sedikit dan ( ) itu alamat bagi maghlub dan ( ) itu alamat saat itu tiada ghalib dan tiada maghlub. maka hendaklah mengadap dari Timur Laut ke Barat Daya atau Timur Jati ke maghrib nescaya menanglah ia.th. Adapun mengadap tatkala mendatang akan musuh atau menahan akan musuh dengan nisbah bagi saat lima bagi tiap-tiap hari yang tersebut maka iaitu jika pada hari Ahad atau Isnin maka hendaklah mengadap dari Selatan ke Utara atau dari Timur mengadap ke barat jati.:19 Kitab ini menghuraikan. Selain daripada memaparkan saat yang . Kemungkinan huraian ini adalah bersesuaian dengan jodol kitabnya iaitu Taj alMulk.:19) dan Kitab Pati Rahsia (Nik Mahmud 1946:99-107).Indriaty Ismail / 1141 Pengkaji melihat kelainan yang terdapat pada huraian dalam kitab ini ialah penumpuannya pada aktiviti raja-raja.th. Mengetahui Waktu Yang Baik Atau Nahas Dalam Sehari Perbincangan mengenai kegunaan astrologi dalam aspek ini banyak ditemui di dalam kitab Bintang Dua Belas (Abi Macsyar al-Falaki 1957:6-8). Wallahuaclam” (Tuan Hasan t. Pengkaji melihat terdapat keistimewaan di dalam huraian hari yang baik atau nahas seperti yang dibuat oleh kitab Taj al-Mulk di atas.th. kitab Sir al-Asrar wa Kanzu alAnwar (Daud al-Antaki 1928:23-24).2.

namun ia merupakan antara yang terbanyak diajarkan di dalam kitab-kitab Melayu. InsyaAllah Taala.1142 / ISoIT 2004 baik atau buruk dalam sehari.:20-21). (Inilah jadual) mengenal haribulan yang nahas dalam sebulan atas mazhab Jaafar al-Sadiq seperti yang tersebut dalam Syams al-Macarif al-Kubra dan Irsyad al-Sari dan maksud kami perbuat jadual ini supaya segera mudah faham bagi mubtadi. Mengetahui Saat Yang Baik Atau Buruk Dalam Tiap-Tiap Haribulan Yang Tiga Puluh Hari Ini merupakan peranan astrologi yang terakhir menurut hemat pengkaji dapat dilihat di dalam kitab Taj al-Mulk.a. Mengetahui Nahas Dalam Sebulan Pengkaji menemui satu fungsi astrologi yang tidak kurang pentingnya iaitu untuk mengetahui nahas dalam satu bulan.:18-19). Dan jadilah alah musuh jika engkau pergi kepada suatu tempat nescaya bertemu dengan orang baik parasnya. Wallahuaclam”. “Dan apabila sudah sampai lima haribulan maka kembali kepada enam hari bulan hingga sepuluh hari bulan. “Ketahui olehmu adalah hukamak membahagi akan qaus tiap-tiap haribulan itu lima saat. (Tuan Hasan t. pengarang menyatakan. Divinasi Elemen occultisme yang seterusnya ditemui di dalam persekitaran masyarakat Melayu ialah divinasi. Inilah jadual lima saat di dalam satu qaus haribulan. Pengkaji melihat walaupun ilmu divinasi ini kurang popular sebagaimana ilmu huruf (numerologi) dan ilmu bintang (astrologi). menilik dan meramalkan sesuatu atau tentang masa depan.th. “Dan telah berhimpunlah dalam satu bait syair yang bermaksud : Yakni maka barang yang ada ia huruf bertitik maka iaitu nyatalah nahasnya hasil dan barang yang tiada bertitik maka iaitu bahagia yang dapat ia dan tersebut dalam Syams al-Macarif al-Kubra bermula nahas dan bahagia yang tersebut dalam bait syair itu khusus atau qaul itu jua.th.th. Aspek-aspek ilmu divinasi yang berbagai jenis telah dikupas di dalam banyak bahagian kitab-kitab tersebut tetapi tidak menggunakan istilah divinasi yang khusus. Pengarang menghuraikan.:20) (Pengkaji tidak membawakan jadual yang dimaksudkan di ruangan ini).’. InsyaAllah” (Tuan Hasan t. Divinasi boleh difahami sebagai ilmu untuk mengetahui. pembaca kitab ini ditunjukkan panduan bagaimana untuk mengekalkan kemenangan di dalam perbalahan atau peperangan dengan mengikut strategi bertindak yang terancang dan mengelak dari kekalahan menurut jadual nahas tersebut. (Adapun) saat kal itu maka barang kerjanya itu jahat jika pergi-pergian itu jahat bertemu dengan orang dusta atau berkelahi bantah jika berperang nescaya tiada menang. Jika mengadap raja-raja itu baik. Di dalam `Fasal Pada menyatakan Saat Yang Baik dan Jahat Dalam Tiap-tiap Hari Bulan yang Tiga Puluh Hari’. Pengarang telah mencatatkan. Demikianlah hingga genap tiga haribulan (Adapun) saat maisuri maka barang kerjanya baik jika engkau perang nescaya menang engkau. (Adapun) saat berham itu maka barang kerjanya tiada baik dan pada satu qaul pada saat itu jika diperang akan musuh baik jika diperang orang akan dikau tiada baik. Antara ilmu-ilmu divinasi yang telah . (Adapun) saat sirri maka barang kerjanya baik jika engkau perang musuh baik jika engkau diperang akan dikau tiada baik. Fungsi ini didapati huraiannya di dalam kitab Taj alMulk di dalam `Fasal Pada Menyatakan Nahas di dalam Sebulan Atas Mazhab Jaafar al-Sadiq r. (Adapun) saat bisan maka barang kerjanya tiada baik jika ber-jalan bertemu dengan orang berkelahi bantah jika bertanaman tiada baik dan pada suatu qaul jika berperang tiada menang pada saat itu dan pada satu qaul lagi jika diperang musuh menang engkau dan jika diperang orang akan dikau tiada baik (Tuan Hasan t.

W. Pengarang menjelaskan lagi. Itulah bumi yang jahat janganlah diam di sana (Wallahuacalam bi al-Sawab)” (Tuan Hasan t.:71). Wifiq dan Ilmu Tangkal Azimat. Ilmu Tubuh Badan Manusia. Dowsing digunakan untuk tujuan-tujuan yang bermanfaat seperti mengesan mata air di bawah tanah atau tempat yang kurang baik supaya dapat berhati-hati sebelum membina bangunan atau rumah di atasnya. Ilmu Pal Kalam Allah S. Kitab Taj al-Mulk di dalam `Bab Pada Menyatakan bumi Yang Baik dan Yang Jahat’. Pengkaji melihat empat unsur alam ini juga amat laris di dalam perbincangan kitab-kitab Melayu. Kitab Taj al-Mulk turut membincangkan sedikit mengenai empat unsur alam ini. Pengarang menjelaskan lagi. Ilmu Mentacbir Mimpi. Empat Unsur Alam: Air.T. Dowsing. “(Adapun) bumi yang baik pertama warnanya putih kedua kuning ketiga hitam keempat bersih kelima hijau itulah yang amat baik faedahnya. Tanah dan Angin merupakan empat elemen alam yang sering digandingkan di dalam perbincangan falsafah terutama di dalam memberi penerangan mengenai asal usul sesuatu perkara. “Hendaklah kita ketahui akan dia dan jika bumi itu tinggi ke maghrib dan rendahnya ke masyriq maka iaitu yang afdal dan jikalau ada bumi itu tinggi ke masyriq dan rendahnya ke maghrib maka janganlah engkau diam di sana tiada baik padahnya dan jikalau ada dalam bumi itu tinggi ke selatan rendah ke utara beroleh laba yang duduk dan jikalau ada bumi itu samaratanya maka iaitu pertengahan dan jikalau ada bumi tiu tinggi ke masyriq dan warnanya pun putih rasa manis baunya harum maka iaitu afdal dan jika ada bumi itu merah rasanya kelat baunya pedas atau manis beroleh laba yang diam di sana dan jika ada bumi itu hitam airnya masam-masam baunya busuk janganlah diam di sana kerana beroleh kesakitan dan papa (Wallahuacalam bi al-Sawab)” (Tuan Hasan t.Indriaty Ismail / 1143 dikumpulkan dan dianalisis oleh pengkaji ialah seperti berikut: Palmistry.:71). Maka jadilah lemah segala acdha’.th. Dowsing ialah cara lama untuk mencari benda-benda tersembunyi seperti air. galian berharga dan lain-lain dengan menggunakan satu daripada pancaindera yang mana kebanyakan daripada kita tidak sedar mereka memiliki keistimewaan tersebut iaitu keupayaan untuk mengesan benda-benda yang tidak boleh ditanggapi oleh orang lain.th. Dowsing Kitab Taj al-Mulk merupakan kitab Melayu yang paling banyak membicarakan tentang aspek dowsing.. Angin. Tanah Dan Angin Menurut analisis pengkaji Air. Air memadamkan api itu pun demikian dengan airnya.:85). Api. Ilmu Tilik/Ramalan.th. (Adapun) angin itu akan gunanya menyerapkan air dan api itu maka tiada dapat angin itu lalu. “(Sebermula) dan dijadikan Allah Taala tanah itu akan gunanya tempat air dan api itu akan gunanya tatkala ubat sangat maraknya.th. Ilmu Gerakan Anggota Badan. Tanah. (Adapun) bumi yang jahat itu pertama warnanya hitam kedua berjul ketiga baunya busuk keempat berbulu kelima berdekat-dekat keenam berlubang-lubang ketujuh terban. Di dalam fasal “Pada menyatakan segala ubat yang dimakan akan menghilangkan segala penyakit dan membaik pada segala anggota”. Phrenology. Api. pengarang kitab menyebut. “Bermula jika bumi itu ditepi sungai ada bukit besar atau kayu tiada baik diam di sana perolehnya dukacita dan kematian dan kesakitan kerana itu tempat jin dan jika kau diam di sana hendaklah dipindah pintunya pada pihak maghrib (Wallahuacalam bi al-Sawab)” (Tuan Hasan t. Pergandingan unsur ini dikesan wujud paling awal dalam falsafah bangsa Chaldean dan tersebar penggunaannya di dalam pemikiran bangsa-bangsa lain di seluruh dunia.:71). Empat unsur alam: Air. Inilah kita ini sebutnya” (Tuan Hasan t. . Api. telah mencatatkan.

kitab Taj al-Mulk memberi tumpuan yang agak meluas dalam menghuraikan ilmu gerakan anggota badan. lidah. tubuh. `tempat bumi bekas rumah’ (t.th. alamat melihat orang datang dari jauh ……” (Tuan Hasan t. jika lutut kanan bergerak alamat pergi-pergian barang ke mana segera datang. `bumi yang jahat dan nahas’ dan `tanah yang baik dan jahat’ (t. biji mata. bau dan rasa dalam menentukan jenis bumi tersebut. Jika tendon bergerak alamat dukacita jika perempuan alamat segera bersuami. “Jika sebuah kepala bergerak-gerak dari kanan. Pengarang memberi tafsiran tentang pergerakan anggota badan ini yang merangkumi kepala.:95).th. bibir. Sebagai contoh terakhir. Ilmu Gerakan Anggota Badan Berdasarkan analisis pengkaji. pengkaji memetik tulisan pengarang di dalam `Fasal ini Pada Mengetahuikan Memilih Bumi akan Tempat Rumah Duduk Segala Manusia’. pengarang telah mengaplikasikan metode (dowsing) di sini. mata. Pengkaji mendapat terdapat sedikit kelainan di dalam huraian pengarang di atas dengan huraian beliau yang lain mengenai klasifikasi tanah yang baik atau sesuai dengan yang tidak sesuai untuk didiami. Walau bagaimanapun yang dapat dipastikan di sini. Sebagai contoh.:60-67). siku. Ini dapat dilihat pada perbincangan pengarang berkenaan `Fasal Pada Menyatakan Bekas Rumah atau Dusun atau negeri’ adakalanya baik dan adakalanya jahat (Tuan Hasan t. kaki.hingga akhir (Tuan Hasan t. Jika bibir mata dari bawah bergerak akan menangis.:93-94). mesrinya dan mesri. jika paha kiri bergerak alamat sukacita. Jika kening kiri bergerak-gerak alamat melihat perempuan. alamat sakit hati. Jika pohon mata kanan bergerak-gerak alamat luput daripada penyakit. Terdapat juga beberapa perkataan yang tidak dapat difahami oleh pengkaji seperti hungan. “Jika paha kanan bergerak alamat sakit. Jika kening kanan bergerak-gerak alamat yaman tetapi ada sedikit bahaya. jika betis kira bergerak alamat sukacita.:93-94).th.. lengan. `memilih bumi akan tempat rumah duduk segala manusia’ (t. `Syarat berbuat tempat bekas rumah’.th. belikat. (Jika) ada bumi itu sama rata tinggi rendahnya naik jika bumi itu senget ke masyriq warnanya putih rasanya manis baunya harum itulah yang terlebih utama rahmatnya (Jika) bumi itu hijau warnanya lagi kuning meseri warnanya manis rasanya pedas barangsiapa diam di sana alamat beroleh isteri baik bangsawan dan hartawan datang kepada anak cucunya selamat diam di sana (Jika) bumi perak pertamanya putih kedua merah ketiga kuning keempat kelabu kelima hijau keenam hungan ketujuh mesrinya warnanya itulah yang maha utama tempat kita diam di sananya InsyaAllah Taala yang memberi berkat. jika pergelangan kaki kiri bergerak alamat . tapak kaki dan lain-lain (Tuan Hasan t.:94). pusat. Jika pihak kepala dari kiri bergerakgerak alamat beroleh kebesaran. Jika ekor mata kanan bergerakgerak. Dalam huraian di atas. bahu. “Ketahui olehmu hai talib (Adapun) jika bumi itu rendah ke masyriq itulah yang beroleh baik dan jika ada bumi itu senget ke utara itulah yang maha utamanya. di dalam `Bab ini pada Menyatakan Seni Kaf dinamai Gerak’. Antara contoh tafsiran gerakan anggota badan yang dikupas oleh pengarang kitab ini ialah. lutut. pinggang.1144 / ISoIT 2004 Terdapat beberapa bahagian lain dalam kitab ini yang memokuskan kepada amalan dowsing yang sama tujuannya seperti di atas.:87). peha. pengarang menyatakan.th. dada. Hampir seluruh anggota badan manusia dari hujung rambut hingga ke tapak kaki yang mengalami gerakan dihurai dan ditafsirkan.:59). telinga. tapak tangan. jari jemari. leher.:87). hidung. Penulis mencatatkan.th. beliau telah memasukkan kriteria warna. kening. Adapun tiga perkara yang nahas itu pertamanya yang berbukit-bukit tinggi rendah barangsiapa diam di sana alamat segala hamba sahayanya dan anak cucunya derhaka kepada ibubapanya dan lari segala hamba sahaya padahnya…. jika pergelangan kaki kanan bergerak alamat orang dengki. lembing. muka.th. `Syarat melantai rumah itu’ (t.th.

Manakala metode mentacbir mimpi dalam bahagian lain dalam bukunya ini adalah lebih kurang sama sahaja dengan pengarang-pengarang kitab-kitab lain di mana tacbiran sesebuah mimpi tidak lagi dikaitkan dengan mana-mana ayat al-Quran tetapi dihuraikan dengan maksud-maksud tertentu tanpa dinyatakan sumber daripada mana makna maksud-maksud mimpi tersebut diperolehi. dubur. melihat Luh Mahfuz. (Adapun) mimpi orang yang awam itu ditacbirkan dan mimpi yang khawas tidak ditacbirkan seperti mimpi itulah. jika telunjuk kaki kanan bergerak alamat berhati suci. bahu. pengarang sekali lagi telah menyentuh tentang ilmu gerakan anggota badan. Jika kening kanan alamat berbahagia akan datang. bahu. (Adapun) mimpi orang yang awam itu lihatlah olehmu apa hurufnya yang pertamanya jika huruf ( ) maka sambut dengan ayat: ( ). lidah. Jika tengah kepala bergerak alamat beroleh kebajikan. Banyak kitab-kitab Melayu membincangkan mengenai ilmu ini. Jika dahinya alamat beroleh ilmu lagi beroleh harta yang halal. Di dalam `Bab ini Peri Menyatakan Segala Seri Gempa di dalam Besar Kita’. pipi. melihat hari qiyamat. Antara contoh-contoh lain tacbiran mimpi oleh pengarang yang boleh dirujuk oleh orang yang ingin mengetahui tentang maksud mimpi mereka ialah merangkumi “bermimpi melihat titian sirat. jika kura kaki kiri bergerak alamat sakit. ibu kaki (Tuan Hasan t. pelipis.th. siku. berjumpa empat sahabat Nabi. sepuluh sahabat Nabi. dagu. kurakura kaki.:60-61).th.” (Tuan Hasan t. hidung. pusat. pinggang. Ilmu Mentacbir Mimpi Ilmu mentacbir mimpi merupakan suatu ilmu dan kemahiran manusia yang paling lama di warisi sejak zaman berzaman. Jika semua kepalanya alamat beroleh sukacita. jika kura-kura kaki kanan bergerak alamat berlaba. leher. hati. telinga.th.th. belakang. Alamatnya barang citanya diberi Allah Taala hendak berbuat jahat tiada akan menjadinya (Dan jika) awalnya huruf ( ) maka disambut dengan ayat ( ) alamatnya akan datang gaduh dan gendala segala pekerjaan ingat-ingat malam dan siang ……” (Tuan Hasan t. pergelangan kaki.:71-72). mata kaki dan terakhir. Pengarang menghuraikan metode mentacbir mimpi ini dengan mendasarkannya kepada huruf-huruf hijaiyah dan mengaitkannya dengan ayat-ayat al-Quran yang bermula dengan setiap satu daripada huruf-huruf hijaiyah tersebut. paha.Indriaty Ismail / 1145 kebesaran. Alamatnya segala dukacitanya telah diluputkan oleh Allah Taala (Dan jika) mimpi awalnya huruf ( ) maka disambut dengan ayat ( ). melihat matahari dan bulan sujud kepadanya. lambung. lutut. matahari atau bintang . Jika tengkuk bergerak alamat banyak orang kaya-kaya kasih akan dia. Jika kepala kanan alamat barang pekerjaannya beroleh laba. “Telah berkata syaikhuna wa ustazuna wa cazizuna wa qudwatuna Sayyidi al-Syaykh Muhammad ibn al-Syaykh cAbd al-Karim al-Samani al-Madani. Metode ini belum pernah ditemui oleh pengkaji diaplikasikan oleh kitab-kitab Melayu yang lain. Pengarang menyebut. Dalam pengamatan pengkaji seterusnya mendapati pengarang telah mentafsirkan alamatalamat bagi anggota-anggota badan yang lain yang bergerak. “Alamat baik dan jahat supaya diketahui pada barang yang pada badan kita daripada gerak Allah jua maka ia bergerak.:108). Jika ubun-ubun alamat menjadi menteri atau raja-raja atau beroleh harta banyak orang pun kasih akan dia. Ini terdiri dari kelopak mata. lengan. belikat. perut. Di dalam bahagian lain bukunya ini. pengarang telah menghuraikan dengan panjang lebar tentang. Bermula jikalau sekelian tubuh kita bergerak kanak kiri atas alamat melihat indahindah sesuatu pula hampir ajal atau keruh. Pengarang Taj al-Mulk telah mengkhususkan Fasal Pada Menyatakan Tacbir Mimpi Baiknya dan Jahat ditunjukkan Allah Taala’ untuk membicarakan tentang ilmu ini. Dalam pengamatan pengkaji metode yang digunakan oleh pengarang seperti di atas merupakan salah satu metode yang digunakan oleh pengarang untuk mentacbir mimpi di dalam bukunya ini. jika tapak kaki kanan bergerak alamat mendengar khabar keluarga sakit.:108-110). bibir. jika telunjuk kaki kiri bergerak alamat yaman hati …. Jika kening yasar ma man mati lagi bertemu dengan kekasihnya” (Tuan Hasan t.

mata buta dan sebagainya lagi (Tuan Hasan t. hasta. mata yang merah. cAli. mata sederhana.:73-74). babi. yang bermaksud : “Ketakut olehmu daripada firasat segala mukmin bahawa sanya ia menilik dengan cahaya Allah Taala”. Aspek-aspek tubuh badan manusia yang lain yang diberi tafsiran dan maknanya oleh kitab ini merangkumi kepala. Abu Bakar. makan pisang.w.th.. kepala yang besar. muka. Ilmu Tubuh Badan Manusia Pengkaji mendapati pengarang kitab Taj al-Mulk turut membincangkan mengenai ahwal segala tubuh badan manusia dan tafsirannya dalam rangka untuk mengenali peribadi seseorang manusia. melihat kubur. berkahwin. warna mata. sujud. melihat qadhi yang adil. telinga yang lembut. sembahyang. “Sabda Nabi s.w. laut. pipi.:7678). sesuatu yang berkenaan dengan najis. yang biru hampir kepada kuning.:78) Kategori-kategori mimpi yang lain yang boleh dirujuk di dalam kitab ini ialah mimpimimpi yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. telinga. mimpi makan nasi.:65). sederhana lagi hitam. makanan. amalan-amalan yang baik. yang sangat biru hampir kepada putih. melimpah sungai besar. warna muka. tapak tangan. yang tipis. janggut.1146 / ISoIT 2004 turun ke rumahnya. Di dalam fasal yang berkaitan dengan binatang pula disenaraikan mimpi-mimpi seperti makan daging kambing. menaiki kuda. dengan anak jari yang panjang. mulut. yang pipih. pelanduk dan lain-lain (Tuan Hasan t. air laut menjadi najis. hidung. ulamak. tapak tangan dengan anak jari yang pendek. minum susu. kening yang bertemu. yang merah bercampur kuning. minuman. makan gula. yang pendek hujungnya. pinggang. melihat gajah. perahu karam. naik ke atas udara. hal-hal yang berkaitan dengan api dan kebakaran. emas perak. Misalnya di dalam fasal yang berkaitan dengan manusia. membunuh binatang. kening.th. lelaki atau perempuan banyak. Beliau juga turut menghuraikan berkenaan rambut manusia sebagaimana katanya. Oleh kerana perbincangan mengenai huraian mimpi ini terlalu meluas pengarang telah mengkategorikannya mengikut fasal-fasal tertentu.:64-65).:79-84). buah-buahan. pengarang telah menyenaraikan mimpi-mimpi berkenaan melihat Rasulullah s. lidah. minum air sungai.a. “Rambut yang ikal lagi hitam berkilat tanda caqil lagi sempurna kelakuan dan rambut antara merah dan hitam tanda kebajikan dan rambut yang sederhana tanda baik dan rambut yang sangat hitam tanda berakal dan rambut yang lemah tanah penyakit sejuk otak lagi kurang bebal lagi tamak dan rambut yang kuning tanda kurang akal lagi segera marah dan rambut yang sangat lebat tanda kurang akal” (Tuan Hasan t. mimpi minum arak dan lain-lain” (Tuan Hasan t. mimpi dibunuh. batu-batu bumi dan lainlain lagi.th. yang kecil. yang lekat cuping.th. Dengan berpandukan kepada sebuah hadith pengarang menyatakan. tanah. yang lurus. suara. nafas. mimpi belayar. mata jarang terkelip-kelip.a. dahi yang besar lagi luas. (Adapun) tubuh yang merah lagi halus tanda melawan dan tubuh seperti warna api tanda malang pada segala kerjanya dan amanah lagi kurang akal dan tubuh warna hijau bercampur hitam tanda jahat perangai dan warna tubuh bercampur merah tanda segera pada segala pekerjaan dan tubuh sangat putih tanda tiada baik” (Tuan Hasan t. yang panjang lagi mancung. Huraian pengarang di atas adalah mengenai warna tubuh manusia. berniaga. bibir.th. peralatan menangkap ikan. leher. mimpi hujan lebat. kening panjang lagi jarang. pendeta. membunuh tikus. kanak-kanak. yang bujur. tahi lalat. faqir. memberi sedekah.th. binatang-binatang yang melata. dahi. gigi patah. berkata-kata dengan orang mati. harimau. yang sederhana. tangan yang lembut. mimpi mandi. hukamak. pakaian yang mulia. . bukit. matahari terbelah dua. mata. yang besar. manusia. puting beliung. mata yang kecil. air sungai jernih. menyembelih biri-biri. yang sederhana. sungai. Uthman cUmar. intan permata. angin keras. mata yang sangat hitam. dada. (Syahdan) kembalilah faqir pada menyatakan perkataan firasat hukumnya yang tersebut iaitu mengambil dalil dan qiyas daripada melihat ahwal segala tubuh manusia daripada perkataan dan warnanya. Semua jenis mimpi-mimpi yang dinuqilkan oleh pengarang telah diberi tafsiran dan makna-makna tertentu sama ada baik atau buruk (Tuan Hasan t.

langkah.W.T. Ilmu mengenai tahi lalat ini sangat digemari oleh masyarakat Melayu sehingga terdapat buku-buku khusus yang diterbitkan mengenai tafsiran tahi lalat sahaja. Maka diambil mashaf dan adab serta merendahkan dirinya kepada hadrat Allah Taala dengan dibaikkan niat serta ikhlas hatinya. Amalan ini pada asalnya ditemui di dalam masyarakat Kristian di mana mereka membuka lembaran kitab Bible dan menunjuk kepada bahagian-bahagian tertentu untuk diramalkan maksudnya sama ada baik atau buruk.. “Barangsiapa hendak mengerjakan sesuatu pekerjaan yang besar-besar hendaklah dahulunya itu melihat Pal Kalam Allah. Setelah itu maka membaca surah sekali dan ( ) tiga kali dan membaca mucawwizatayn sekali. tumit. betis. Dan jika bertemu dengan huruf ( ) nescaya adalah yang empunya pal itu barang pekerjaan kebajikan maka barang yang dipintanya diperoleh dengan kurnia Allah Taala ( )…. demikianlah lagi tahi lalat pada batang hidung” (Tuan Hasan t.Indriaty Ismail / 1147 perut. Setiap satu huruf diiringi dengan sepotong ayat alQuran yang bermula dengan huruf-huruf hijaiyah tersebut.th.” (Tuan Hasan t. Dalam hal ini pengkaji serahkan sendiri kepada sesiapa yang berminat untuk mengetahui huraian makna tanda-tanda tahi lalat ini supaya merujuk kepada kitab asal tersebut dan bertanyalah kepada orang yang lebih mengetahui dan yang sentiasa mempraktikkan tafsiran ilmu ini. punggung. tujuh warq maka dibilang pula tujuh satr yang dikanan. yang jarang dan akhir tembon yang sederhana (Tuan Hasan t. Salah satu aspek divinasi yang tidak kurang popularnya ialah bibliomancy.:65-68). Pengarang kitab Taj al-Mulk di dalam fasal `Inilah Pal Kalam Allah S. Maka jika bertemu dengan huruf ( ) nescaya adalah pal itu terlalu baik lagi sempurna pekerjaan itu. yang kecil lagi lembut. Adapun syarat membukakan pal ini dengan mengambil air sembahyang dahulu.th.:67). Pengkaji akan memperincikan di sini berkenaan dengan tahi lalat yang ada di tubuh badan manusia. kaki.th. Ilmu Pal Kalam Allah S. Maka membaca doa ini: “ ” Maka membaca salawat sepuluh kali maka dicitanya barang yang dikehendak.:31-32). mancut dan tuma. Pengkaji mendapati ayat-ayat .T’ telah menghuraikan. Pengarang kitab Taj al-Mulk menghuraikan. Di dalam zaman teknologi moden kini ilmu tafsiran tahi lalat Taj al-Mulk boleh diakses melalui SMS (Short Message Services) atau dial ke pusat servis telefon yang tertentu.W. yang besar. Demikianlah seterusnya keterangan pengarang iaitu bermula dari bertemu dengan huruf ( ) sehingga huruf hijaiyah terakhir ( ). Dalam kenyataan di atas terdapat beberapa perkataan tulisan jawi yang tidak dapat difahami dengan baik oleh pengkaji seperti sir sir . ( ). “(Adapun) tahi lalat pada kesudahan kepala atau di atas tanda tiada hasil segala maksudnya dan tahi lalat antara kedua mata tanda hasil segala maksudnya dan tahi lalat pada kelopak mata dan pada kening tanda kesukaan dan tahi lalat yang pada bibir tanda sir sir dan tahi lalat pada batang leher tanda permulia orang dan tahi lalat pada lengan tanda ada tolong segala manusia barang hajat dan tahi lalat pada belakang tapak tangan tanda kikir dan jika pada tapak tangan kanan tanda tiada tetap padanya harta dan tahi lalat pada zakar tanda kuat jimac dan tahi lalat pada punggung tanda sentiasa dalam suruhan orang dan tahi lalat pada lidah tanda ia mancut darah dan tahi lalat pada muka yang tiada dinyatakan tanda tuma. Jika baik padanya nescaya dikerjakannya dan jika palnya jahat maka disabarkan dahulu supaya sempurna sekelian pekerjaan dengan berkat kalam Allah. Maka tatkala sudah dicita maka dibukakan mashaf maka dibilang. Bibliomancy bermaksud meneka tentang sesuatu perkara dengan berpandukan kepada kitab suci.

Chicago: Institute of America Inc. Sebenarnya terdapat banyak lagi unsur-unsur occultisme di dalam kitab klasik Taj alMulk ini yang tidak dapat dipertontonkan di sini memandangkan keluasan ilmu tersebut. Ilmu-ilmu ini menggunakan berbagai bentuk gambarajah yang ganjil. Vol. Vol. Begitu juga ayat-ayat yang bermaksud kecelakaan. Bhd. sebulan atau setahun dan lain-lain. ilmu gerakan anggota badan. Pulau Pinang : Percetakan al-Macarif Sdn. ilmu ramalan. USA: Americana Corporation. Ilmu-ilmu yang tidak terusik di dalam kitab ini setelah dianalisis memaparkan kepada kita bahawa ianya banyak diselitkan dengan ilmu-ilmu falsafah kebatinan atau occultisme.th. 1972.. Penutup Kitab Taj al-Mulk adalah di antara kitab-kitab lama yang kaya dengan perbendaharaan ilmu di dalamnya. ayat-ayat yang bermaksud ketinggian. wifiq dan lain-lain. ilmu mentacbir mimpi. Bagi individu yang berminat untuk mengkaji selanjutnya mereka akan bertemu dengan lainlain ilmu occultisme seperti ilmu-ilmu wifiq. t. bahasa yang janggal dan simbol yang pelik yang sudah tentu bukannya simbol bahasa Arab yang digunakan di dalam al-Quran atau bahasa Arab yang mudah difahami. Kitab Taj al-mulk.1148 / ISoIT 2004 tersebut menjadi penguat atau penentu kepada huraian atau tafsiran pengarang. Divinasi pula memperkenalkan ilmu-ilmu yang merangkumi ilmu tafsiran tapak tangan. kemuliaan atau kegembiraan yang dijanjikan Allah Taala maka ia menandakan kemenangan. mengetahui waktu yang baik atau buruk dalam sehari. Sebagai contoh. azimat. Manakala Astrologi membolehkan kita mengetahui tabiat seseorang. . ilmu azimat dan tangkal. Tuan Hassan ibn Tuan Ishak Fatani. penyesalan atau janji-janji buruk Allah Taala kepada hamba-Nya di dalam al-Quran telah ditafsirkan oleh pengarang sebagai menandakan hal-hal yang tidak baik yang harus dielakkan oleh seseorang. ilmu menafsir tahi lalat. Tiga bentuk ilmu yang paling banyak digunapakai dan dihuraikan ialah Numerologi. mengesan punca-punca penyakit dan lain-lain. t. tengkorak kepala. First Edition. Astrologi dan Divinasi. 20. Ilmuilmu mereka adalah lambang sains dan teknologi mereka yang tentunya berbeza sekali dengan sains dan teknologi moden dan terkini. International Edition.th. Kepelbagaian dan keluasan ilmu yang terkandung di dalam kitabkitab Melayu ini menampakkan pembangunan fikiran orang-orang Melayu yang amat tinggi sejak zaman silam dalam memahami dan menyelesaikan persoalan kehidupan mereka. Tetapi persoalannya adakah ilmu-ilmu ini boleh disesuaikan dengan ajaran akidah dan syariat Islam yang sebenar? Bibliography Al-Quran al-Karim The encyclopedia Americana. Numerologi membantu seseorang untuk mengenali seseorang yang lain menerusi jumlah nama. seminggu. The living Webster encyclopedia dictionary of the English language. kebahagiaan dan kebaikan bagi seseorang. mengenalpasti keserasian antara dua sahabat atau pasangan suami isteri. 1.

Indriaty Ismail / 1149 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful