P. 1
fungsi budaya

fungsi budaya

|Views: 1,975|Likes:
Published by Elmi Mahmood

More info:

Published by: Elmi Mahmood on Oct 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2013

pdf

text

original

nsep dan Budaya Masyarakat I

Pengertian Budaya http://zanas.wordpress.com/pembinaan-bangsa-dan-negaramalaysia-yang-berdaulat/konsep-dan-budaya-masyarakat-i/ Sungguhpun manusia itu dari segi biologi tidak banyak berbeza dari haiwan primat, tetapi perlakuannya amat berbeza. Manusia dapat menggunakan akal fikiran dan peralatan. Perlakuan mereka dikawal dan didorongkan oleh akal. Proses pemelajaran manusia dapat menentukan corak budayanya. Ilmu pengetahuannya bersifat akumulatif, mampu memahami lambang-lambang yang simbolis seperti bahasa. Sistem pembahagian manusia adalah lebih kompleks daripada haiwan. Budaya yang dikonsepsikan oleh orang ramai selalunya meliputi hal-hal mengenai kesenian. Sedangkan pengertian budaya dalam pengajian anthropologi adalah suatu jalinan yang kompleks. Perlakuan manusia yang dipelajari (learned behaviour) adalah menjadi asas kepada pertumbuhan budaya. Perlakuan-perlakuan manusia yang diterima dari proses pemelajaran terjalin dalam suatu sistem yang tersusun rapi, iaitu merupakan budaya. Definisi budaya itu berbagai-bagai sebagaimana yang diberikan oleh sarjan-sarjana anthropologi budaya. A.L. Kroeber dan C. Kluckhohn pernah mengumpul sehingga 160 definisi budaya yang telah digunakan oleh sarjana-sarjana. Kemudian mereka menganalisis dan membuat kesimpulan. Dalam bahasa Melayu “budaya” itu berasal daripada perkataan “budi”, iaitu kata Sanskrit yang bermaksud akal. Budaya itu ialah perlakuan-perlakuan manusia yang berkaitan dengan akal fikiran. Dalam intepretasi lain difahamkan bahawa budaya itu daripada rangkaian “daya” dan “budi” yang dapat dikatakan segala yang berupa cipta, rasa dan penggunaan fikiran manusia. Kebudayaan itu bermaksud segala hasil dari ciptaan itu. Budaya adalah kata singkat daripada kebudayaan. Adakala budaya itu didapati sama ertinya dengan peradaban, tetapi peradaban itu adalah sebahagian daripada budaya. Dalam budaya itu terdapat berbagai-bagai jalinan unsur, ada unsur yang amat besar dan ada unsur kecil. Unsur-unsur budaya itu dapat dikelasifikasikan kepada beberapa bahagian yang penting bagi memudahkan perbincangan akademik. Sebenarnya unsurunsur itu saling berkaitan antara satu sama lain. Dan selalunya unsur-unsur itu bertindih sesama sendiri. Antara unsur-unsur budaya itu terdapat unsur-unsur besar yang dikatakan budaya universal (cultural universal) yang dapat dibahagikan kepada: budaya peralatan bagi keperluan hidup manusia, sistem ekonomi, sistem sosial, bahasa, kesenian dan mainan, ilmu pengetahuan dan agama serta magis. Dalam unsurunsur budaya besar itu terdapat pula bahagian-bahagian yang lebih kecil. Dalam berbagai-bagai unsur budaya itu terdapat pula aktiviti-aktivitinya yang tersendiri yang dapat dikatakan aktiviti budaya (cultural activities). Segala aktiviti budaya itu terbahagi pula kepada jalinan-jalinan yang lebih kecil yang kita namakan “trait complexes” dan kemudian boleh dipecah-pecahkan kepada trait-trait yang lebih kecil. Daripada traits ini terdapat pula pecahan yang lebih kecil yang dinamakan unsur atau “items”.

dan menerangkan hubungan variable antara satu dengan yang lain. Setiap unsur itu dapat dihubungkan dengan sesuatu tujuan atau peranan tertentu dalam masyarakat. adat resam. Perlakuan ini adalah hasil dari berbagai-bagai proses dan ini juga yang melahirkan berbagai-bagai peralatan budaya. Sesuatu sistem itu merupakan perlakuan individu dan gabungan dengan alat-alat yang dihasilkan. Ia melahirkan suatu sistem pola. Dalam pengajian akademik. diversiti dalam dimensi masa dan ruang. kawasan . Tidak lengkap jika penyelidikan itu hanya ditumpukan kepada bahagiannya tanpa pertimbangkan kedudukannya yang lebih luas. dan fungsi juga menerangkan jalinan hubungan antara satu hal dengan hal yang lain dalam sistem yang bulat atau sistem yang lebih luas. konsep fungsi itu kemudian melahirkan satu pendekatan tersendiri yang dipanggil fungsionalism. undang-undang dan sebagainya. Ini dikatakan pendekatan minat sosial. iaitu melihat peranan atau kepentingan sesuatu itu dengan hubungan masyarakat atau sistem yang lebih luas. misalnya pembahagian seperti “barat” dan “timur”. Perlakuan dan Kawalan Sosial Pola-pola budaya merupakan satu prinsip atau dasar yang berulangkali berlaku dalam budaya. Aspek ini boleh dikaji dan dianalisis dengan lebih mendalam. Fungsi yang selalu digunakan seharian itu juga dengan mudah difahami. iaitu cuba menerangkan bahawa setiap unsur budaya itu mempunyai guna. apabila mengkaji sesuatu unsur itu hendaklah juga dikaitkan dengan minat-minat yang lain. Oleh itu. Fungsi dalam pengajian akademik menerangkan hubungan antara suatu hal dengan sesuatu tujuan tertentu. Sesuatu unsur budaya yang lahir itu. Selain itu. primitif dan moden. Para pengkaji anthropologi berusaha memberi pengertian yang lebih mendalam mengenai pendekatan fungsi ini. fungsi mempunyai pengertiannya tersendiri. Dalam penyelidikan anthropologi budaya memerlukan satu proses yang kompleks bagi memahami perhubungan dan interaksi individu dalam sesuatu masyarakat itu. tradisi dan moden. seperti norma. sesuatu unsur itu mempunyai makna dan pengertian tersendiri dalam budaya. Fungsi Dalam penyelidikan. berdasarkan sekitaran alam. fungsi dan maknanya tersendiri dalam masyarakat. nilai. kepercayaan. peraturan. Perlakuan itu harus mencerminkan budaya yang menjadi tumpuan kajian itu. sehingga ia melahirkan aktiviti budaya atau kompleks budaya. Oleh kerana terdapat diversiti dalam budaya itu maka didapati berbagai-bagai usaha untuk mengkelasifikasikannya. bersangkut paut pula dengan berbagai-bagai aspek dan unsur lain dalam masyarakat. Perlakuan manusia didorongkan oleh berbagai-bagai aspek lain. hendaklah melihat kedudukan pola itu dalam budaya seluruhnya. Anika budaya Budaya dan masyarakat itu didapati berbagai-bagai.Budaya itu dapat dilihat dari aspek perlakuan dan hasil perlakuan anggota-anggota masyarakat. Dalam penyelidikan sesuatu unsur budaya itu.

Komuniti: Berasaskan kepada hidup setempat – ikatan yang rapat dalam kelompok kecil dan unit sosial yang lebih besar. pentingnya ialah interaksi antara individu-individu yang menentukan suatu pola hidup yang tertentu. meliputi pelbagai sistem komunikasi. Kelompok-kelompok interaksi sosial yang kecil itu merupakan unit sosial yang tersendiri sehinggalah kepada unit sosial yang lebih besar. seperti tujuan dan minat bersama. Institusi sosial: Ini lebih khusus kepada sistem nilai dan norma. Masing-masing individu itu berinteraksi bersandar atas kepentingan tersendiri. Kumpulan kelompok mempunyai ikatan. Dalam penggunaan harian. Mereka mempunyai kepentingan . sebagaimana yang ditentukan oleh nilai-nilai sosial. Dalam sesuatu golongan sosial itu terdapat ciri-ciri tertentu yang berasaskan kepada ciri-ciri yang digunakan untuk kategori itu. Melalui ini terdapatlah suatu sistem komunikasi yang tersendiri. Golongan sosial ini bergantung kepada asas mana yang dijadikan ukuran atau pembahagiannya. Budaya dan masyarakat adalah sesuatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi. Adat resam juga digunakan dalam menentukan cara hidup masyarakat. Pengertian masyarakat adalah sangat luas yang meliputi berbagai-bagai ciri – meliputi unit-unit sosial dan institusi-institusi sosial yang lebih luas. masyarakat itu dapat difahamkan sebagai satu kesatuan kelompok manusia yang mempunyai interaksi dalam sistem hidup yang tertentu. Proses interaksi itu adalah luas pengertiannya. Mereka mempunyai kesedaran bersama. Pengertian masyarakat banyak telah diberikan oleh para pengkaji anthropologi dan sosiologi. Unit sosial itu wujud atas minat dan kepentingan tertentu dengan sistem interaksi yang tersendiri. Pengertian masyarakat Pengertian masyarakat itu luas dan boleh dilihat dari berbagai-bagai sudut. Perlakuan individu dalam masyarakat itu adalah ditentukan oleh pola-pola interaksi. Unit sosial ini kemudian dapat dipisahkan kepada kategori sosial yang lebih besar iaitu golongan sosial.budaya dan ke dalam kulturkreise. Segala pengeritan yang dibincangkan itu adalah benar melihat kepada sudut pandangan masing-masing. Dalam proses mengkelasifikasikan budaya terdapat berbagai-bagai kritik. tentangan dan terdapat pula berbagai-bagai sokongan dan ulasan. Golongan bermaksud kelompok sosial yang lebih besar dan selalunya interaksi anggota-anggota itu tidak seerat unit sosial. kumpulan budaya (cultural group) dan kumpulan ethnik (ethnic group). budaya adalah sebagai ikatan kepada wujudnya masyarakat. Begitu juga anggota kelompok itu terdapat sistem nilai dan norma yang tersendiri. Secara umum. masyarakat difahamkan sebagai kelompok individu. Dalam masyarakat itu juga. Kolektif: Berasaskan kepada ciri-ciri tertentu berdasarkan sistem norma di kalangan anggota-anggota masyarakat. Kelompok sosial (social group): Pembentukan kumpulan secara kolektif itu juga melahirkan kelompok seperti kumpulan ras (racial group). Pembahagian itu berasaskan pada masa atau ruang. mempengaruhi aktivti individu dalam satu kesatuan kemasyarakatan tadi. Setiap kelompok itu mempunyai organisasi dan sistem kepimpinan tertentu.

Inovasi ialah proses perubahan budaya yang besar tetapi terjadi dalam jangka masa yang tidak begitu lama. evolusi. Masyarakat dan Budaya Dinamiks Sosial: dalam proses ini kita perlu memahami sosialisasi. Perubahan budaya itu terjadi secara asimilasi dan akultrasi. Seorang itu mengalami proses sosialisasi sejak lahir sehingga seorang itu meninggal dunia. Institusi pula bermakna badan atau organisasi khusus. Proses perubahan masyarakat dan budaya Perubahan berlaku kerana budaya itu dinamis. iaitu tidak ada tekanan dari luar. Penemuan (discovery dan invention) ialah penemuan unsur budaya baru. Perubahan itu adakala terjadi dalam jangka masa yang lama dan adakala berbentuk reformasi atau revolusi. Sesuatu prinsip kebudayaan itu adalah terdiri dari jalinan-jalinan tertentu yang dapat menjadikannya sebagai struktur sosial. inovasi. Konsep perubahan budaya pula merupakan perubahan yang terjadi dalam jangka masa yang lebih pendek dan mungkin hasil dari pertembungan dengan luar atau lebih bersifat tekanan dari luar. sehingga adakalanya melahirkan individu yang menyeleweng (deviants). assimilasi dan akulturasi. Bila penemuan itu diserap ke dalam budaya maka ia dikatakan penciptaan. Radcliff-Brown (1939). Institusi bertujuan memenuhi keperluan kehidupan. Proses evolusi secara berulang-ulang itu dipanggil proses “recurrent”. enkulturasi. dan menurut sistem norma bersama yang bertujuan untuk memenuhi kompleks tertentu. Aspek penyelewengan dalam budaya ini adalah suatu fenomenon yang terdapat dalam semua budaya. Konflik sosial selalu terdapat dalam proses sosialisasi itu. Proses pembudayaan yang disebut enkulturasi. baik secara formal mahupun tidak formal bagi memahami masyarakat sekitarnya. pendidikan. institusi yang bersifat ekonomi. dan budaya itu diterima serta dipelajari dan akhirnya menjadi kebiasaan dalam masyarakat. adat istiadat atau adat resam anggotanya bersama dalam aktiviti. Evolusi budaya ialah suatu proses perubahan masyarakat dan budaya yang mengambil masa yang lama. politik dan sebagainya.atas minat bersama. Struktur sosial amat penting dalam memahami budaya dan masyarakat. . Struktur Sosial: Konsep struktur sosial dikemuakan oleh A. Dalam penyelidikan sosio-budaya persoalan ini hendaklah dilihat dalam konteks perubahannya. seperti institusi kekerabatan. nilai dan peraturanperaturan hidup dalam masyarakatnya. Proses evolusi yang mengambil masa lama itu dalam anthropologi dikatakan “directional processes” yang dilihat dari jauh. Penemuan baru disebarkan kepada masyarakat. Perubahan yang berlaku itu lebih berupa secara bersendirian. iaitu berlaku perubahan dari masa ke masa. Proses sosialisasi: meliputi seluruh proses penyesuaian individu dalam budayanya secara mempelajari. ialah penyesuaian dengan kehendak-kehendak budaya sendiri.R. Seorang itu mempelajari norma. Adakala berupa kebiasaan. difusi.

Difusi budaya boleh berlaku kerana kedatangan individu-individu dari luar. Cara pertama ialah hubungan dalam bentuk daripada masing-masing budaya itu hampir tidak berubah yang disebut sebagai symbiotic. Proses ini berlaku apabila terdapat pergaulan secara intensif dan luas dalam jangka masa yang lama. dalam perkembangan unsur-unsur budaya Hindu ke kawasan ini. Sesuatu unsur budaya itu mempunyai kait mengait dengan unsur-unsur budaya lain yang menjadikannya sebagaimana satu kompleks tersendiri.Difusi Difusi bermakna proses penyebaran unsur-unsur budaya daripada seorang individu kepada seorang individu lain. dan sifat takut kepada kekuatan budaya lain. atau dari satu masyarakat kepada satu masyarakat lain. Difusi peresapan budaya melalui pedagang-pedagang berlaku secara sukarela yang tidak disedari. penaklukan dan seumpamanya. Misalnya. mereka saling bergaul antara satu sama lain. tersebar atau meresap dari satu budaya kepada satu budaya lain dengan berbagai-bagai cara dan jalinan difusi itu merupakan satu kompleks yang tersendiri. seperti radio. seperti pengembara. Perpindahan budaya itu menjadi satu gabungan atau kompleks yang agak sukar untuk dipisah-pisahkan. pelaut dan sebagainya. Antara penghalang dalam proses ini ialah bila terdapat perasaan superioriti pada individu dalam budaya tertentu terhadap budaya yang dihadapinya. juga melibatkan hal-hal lain berkaitan dengan kereta. Asimilasi Proses ini berlaku dalam kelompok-kelompok yang budaya berbeza. Dalam anthropologi proses difusi budaya itu dimaksudkan penyebaran dan peresapan unsur-unsur budaya daripada satu masyarakat kepada satu masyarakat lain. Kelompok-kelompok itu mesti mempunyai sikap tolenrasi dan simpati antara satu sama lain. Difusi budaya juga dilakukan oleh missionary atau pengembang agama. misalnya jualan kereta ke negeri lain. Peresapan budaya secara tekanan (imposed) ialah melalui peperangan. Proses ini berlaku mungkin secara dibawa oleh orang-orang yang berpindah. Akulturasi . iaitu proses migrasi. Proses penyebaran unsur-unsur budaya dalam masyarkat yang sama disebut difusi dalam masyarakat yang sama (intra-society diffusion) dan proses difusi antara masyarakat itu ialah “inter-society diffusion”. Kini proses difusi tersangat cepat berlaku kerana terdapat berbagai-bagai kemudahan sistem komunikasi yang tersebar luas. Dalam komuniti Cina dan Siam di Kelantan mengalami proses asimilasi dengan budaya orang Melayu. di sini terdapat unsur paksaan. Difusi juga boleh berlaku dengan pertembungan kelompok penduduk tempatan dengan kelompok jiran dengan berbagai-bagai cara pertemuan. Unsur-unsur budaya selalu bergerak. dalam masa yang lama sehingga budaya-budaya dari kelompok-kelompok itu berubah saing menyesuaikan menjadi satu. cara ini dilakukan dengan sengaja. tv dan filem. Intra-society diffusion selalunya merupakan penyebaran dan peresapan unsur-unsur budaya baru yang ditemui dari proses inovasi dan penciptaan. pedagang. terutama dalam zaman prasejarah yang kerapkali berlaku migrasi kelompok-kelompok tertentu.

Unsur-unsur yang tidak sesuai dan dianggap sukar adalah lambat diterima. seperti makanan. tumpuan kepada penyelidikan proses akulturasi ini semakin diminati dan berkembang luas. seperti budaya kebendaan (material culture). “maju” dan “progresif” lebih mudah menerima unsur-unsur budaya asing berbanding dengan individu “kolot” atau “kampungan”. Pendidikan juga menjadi ukuran dalam menentukan mudah atau tidak seorang individu itu menerima unsur-unsur budaya asing. Berbagai-bagai method dan pendekatan penyelidikan tentang ini telah dilakukan oleh sarjana-sarjana. Pertembungan budaya-budaya Afrika. Kedua. unsur-unsur budaya yang dialami dalam proses sosialisasi pada peringkat awal juga sukar digantikan. Proses ini berlaku oleh kerana adanya migrasi. unsur yang melibatkan agama dan kepercayaan juga adalah sukar diganti dan diubah. Golongan muda itu mudah mengalami devian dan menerima unsur-unsur budaya asing berbanding dengan golongan tua yang lebih kuat pegangan kepada tradisi. Proses ini berlaku kepada budaya Melayu sejak dulu kala. Begitu juga ritual yang berkaitan dengan hal ini. iaitu antara golongan tua dan golongan muda. . Bersama dengan penyebaran agama-agama besar di dunia ini juga bermakna penyebaran budaya melalui proses akulturasi ini berlaku secara leluasa. Proses urbanisasi juga memainkan peranan penting dalam menentukan pesatnya proses penerimaan. dan unsur-unsur budaya yang mempunyai fungsi atau gunanya yang tinggi kepada budaya yang menerima. melampaui batas-batas tempatan. Proses ini amat pesat berlaku apabila berlaku campur tangan kolonial Barat di negara-negara yang mundur. Unsur-unsur budaya asing yang mudah diterima ialah yang bercorak atau bersifat konkrit.Proses akulturasi berlaku bila budaya tempatan bertembung dengan budaya asing. Penerimaan unsur-unsur budaya asing itu tidak pula bertentangan dengan kehendak-kehendak budaya sendiri. Amerika Utara dengan Ero-Amerika menjadikan proses akulturasi itu pesat sekali berlaku dalam abad ke-20. Oceania. Individu yang dikatakan “moden”. Dalam pengajian anthropologi budaya. Makanan itu adalah sukar diubah. Lagi satu faktor ialah umur. Dalam penyelidikan ini memerlukan pengetahuan yang luas kerana ia melibatkan usaha perbandingan antara satu budaya dengan satu budaya lain. Ketiga. Asia. Sesuatu unsur budaya yang diterima itu adalah yang mudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menerima. seperti sistem kekerabatan. pertembungan secara individu dengan budaya asing. dan kemudian berlaku proses penerimaan budaya asing sesuai dengan kehendak-kehendak tempatan sehingga tidak menghilangkan identiti budaya sendiri. Unsur-unsur budaya yang sukar diganti ialah unsur-unsur budaya yang sudah meluas dalam masyarakat dan diamalkan secara turun temurun.

Oleh sebab itu. manakala budaya dalam bentuk tidak nyata terdiri daripada bahasa. sistem makanan. Oleh itu. sistem nilai. Budaya boleh jadi dalam bentuk nyata atau tidak nyata. kita hendaklah jelas mengenai makna budaya itu sendiri. misalnya.dengan berhuruf kecil “b” atau “c” dalam bahasa Inggeris diiktiraf maknanya sebagai “keseluruhan cara hidup” (hal. pembuat polisi harus mempertimbangkan isu ini dengan bijak agar dapat melahirkan dasar yang terbaik. rumah. mendapati “budaya adalah salah satu daripada dua atau tiga perkataan yang paling rumit dalam Bahasa Inggeris”. Oleh itu. sistem tarian. benteng. selain dapat mewujudkan kedamaian dan keharmonian jika ditangani dengan hati-hati. Yang penting adalah warisan budaya boleh membantu negara-negara Asia Tenggara mencapai tahap ekonomi yang lebih baik jika dipelihara dan dikembangkan menjadi produk pelancongan. Sisa-sisa budaya masa lalu adalah dalam bentuk warisan yang boleh menjadi nyata atau tidak nyata. kebendaan. gaya hidup. maka boleh mencetuskan ketidak-harmonisan. . KESIMPULAN Budaya adalah kekuatan yang paling penting bagi integrasi bangsa dan antarabangsa. tradisi dan kepercayaan (UNESCO). budaya adalah set khas kerohanian.http://pkukmweb. Hanya pada abad ke-20. Ini adalah kerana budaya boleh ditakrifkan dalam pelbagai cara. budaya juga boleh menjadi sumber perpecahan serta konflik. selain seni dan sastera.my/terjemah/images/stories/AlamTamadun2010012NEW. Budaya juga menggalakkan. cara hidup bersama.pdf Budaya dalam Mempromosikan Keharmonian di Asia Tenggara 183 Peranan Budaya dalam Mempromosikan Keharmonian di Asia Tenggara MOHAMAD ZAIN MUSA & NIK HASSAN SHUHAIMI NIK ABDUL RAHMAN Budaya boleh dilihat daripada pelbagai perspektif. Menurut Mary Sabina Zurbuchen dan Alan Feinstein. Dalam usaha untuk memahaminya. budaya . “budaya” bererti apa yang sedang “dinilai” atau “penting” dalam masyarakat [dan] dikandungi [dalam pemikiran Eropah] sebagai berdiri kontras dengan apa yang vulgar atau common. Tetapi. peralatan memasak. seperti pakaian. 126). Sekiranya tidak ada sekatan dikenakan dalam demokrasi budaya. hiasan. asalnya merujuk kepada proses pertumbuhan semula jadi. Raymond Williams. Seelokeloknya pemuliharaan warisan budaya itu dilakukan melalui kerjasama di kalangan negara Asia Tenggara. sistem kepercayaan. ia merujuk kepada pelbagai bentuk budaya kebendaan. intelektual dan ciri emosi masyarakat atau kelompok sosial.ukm. pihak majoriti tidak akan berpuas hati. sistem muzik dan lain-lain. Bercakap tentang budaya dalam bentuk nyata. istana. dasar kebudayaan harus berdasarkan demokrasi budaya. Salah satunya ialah peranannya dalam mempromosikan keamanan dan keharmonian antara pelbagai bangsa dan masyarakat. Definisi itu bergantung pada apa yang kita faham. senjata dan banyak lagi.

Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada rakyatnya yang berbilang kaum. Bincangkan langkah-langkah yang wajar diambil untuk mengekalkan kebudayaan pelbagai kaum di negara kita. Murut.muzik. Iban. November 15. adat resam. Pihak sekolah boleh mewujudkan persatuan atau kelab yang berkaitan dengan kebudayaan yang terdapat dalam sesuatu kaum. Oleh itu. UPM] Negara kita kaya dengan kebudayaan pelbagai kaum. terdapat sesetangah masyarakat melayu yang telah mengabaikannya ekoran arus pemodenan. dengan adanya persatuan atau kelab yang berkaitan dengan aktiviti kebudayaan dan kesenian bagi setiap bangsa. Bajau. Fakulti Pengajian Pendidikan. 2010 http://drghazali. agama. adat resam juga tidak dilupakan kerana dalam masyarakat Melayu terdapat adat sebelum perkahwinan yang masih diamalkan seperti adat merisik. Oleh yang demikian. pasti akan dapat menggalakkan pelajar . Kaum-kaum utama yang terdapat di negara ini ialah Melayu. Sekolah memainkan peranan yang agak penting kerana menjadi rumah kedua kepada golongan kanak-kanak dan remaja selepas rumah mereka dan banyak masa yang akan dihabiskan oleh golongan ini di sekolah. Cina dan India disamping kaum –kaum yang terdapat di Sabah dan Sarawak seperti kaum Dusun.blogspot. Namun demikian generasi muda semakin melupakan kebudayaan yang kita warisi sejak zaman berzaman.Monday.html Karangan: Budaya Pelbagai Kaum [Karangan sumbangan : Hasmah Yusuf.com/2010/11/karangan-budaya-pelbagaikaum. Semester 3. Tarian Ulik Mayang. Setiap kaum yang terdapat di Malaysia ini mempunyai budaya masing-masing yang telah diamalkan sejak zaman dahulu sehingga sekarang. Dikir Barat. sebagai contohnya anak-anak muda dalam kaum Melayu seharusnya membuka mata mereka untuk belajar tentang tarian Melayu seperti Tarian Zapin. Budaya yang diamalkan dan diwarisi sama ada dari aspek kesenian. Kadazan. pelbagai usaha yang dijalankan tidak akan berhasil. Terdapat pelbagai cara atau usaha yang boleh dilakukan oleh semua pihak untuk terus mengekalkan sesuatu budaya yang diamalkan antaranya ialah dari pihak diri seseorang itu sendiri. Walau bagaimanpun. Selain dari diri individu itu sendiri. dan sebaginya. Oleh itu. meminang dan barkahwin. setiap individu haruslah memainkan peranan untuk terus mengekalkan setiap budaya dalam kaum mereka. pihak sekolah juga memainkan peranan yang penting untuk meneruskan aktiviti kebudayaan dalam semua kaum di Malaysia. kepercayaan mahupun undang-undang mempunyai keunikannya yang tersendiri bagi setiap kaum. Dayak dan sebagainya. Seseorang individu itu meminkan peranan yang amat penting dalam mengekalkan sesuatu kebudayaaan kerana tanpa tindakan daripada individu. Seseorang individu dalam setiap kaum itu haruslah mempunyai keinginan yang tinggi untuk meneruskan budaya yang terdapat dalam bangsa mereka itu sendiri supaya kebudayaan itu dapat terus dikekalkan. PBMP. Selain dari segi kesenian. Tarian Joget. usahausaha perlu dilakukan oleh semua pihak agar tradisi kebudayaan dalam semua kaum tidak lenyap dari kehidupan masyarakat sekarang ekoran daripada arus pemodenan yang semakin berleluasa. bahasa.

pihak sekolah haruslah memainkan peranan yang sewajarnya supaya dapat menanam sikap cintakan budaya Malaysia dalam diri para pelajar sejak mereka masih muda lagi. Kempen-kempen yang akan dilakukan haruslah dibuat secara berterusan supaya tidak jadi seperti hangat-hangat tahi ayam sahaja. pakaian dan sebaginya. Pelbagai usaha juga boleh dilakukan oleh pihak kerajaan untuk mengekalkan tradisi kaum-kaum di Malaysia.terutamanya sewaktu mereka masih muda ini untuk terus melibatkan diri dan mewarisi sesuatu aktiviti kebudayaan. Kesemuanya haruslah mengenai budaya setiap kaum di malaysia. Disamping itu. Aktiviti seperti ini akan dapat mengeratkan rakyat malaysia tanpa mengira kaum apabila semua kaum disatukan di bawah satu bumbung. Kempenkempen yang diadakan oleh pihak swasta mahupun pihak kerajaan akan dapat menyedarkan masyarakat betapa pentingnya usaha untuk mengekalkan budaya yang masih diamalkan oleh setiap kaum di Malaysia. Oleh itu. Pihak sekolah bolehlah mewujudkan kelab seperti Kelab Tarian Melayu. negara mahupun antarabangsa. adat resam. Selain itu. negara mahupun antarabangsa untuk menunjukkan pelbagai aktiviti kebudayaan yang terdapat di Malaysia yang meliputi tarian. keadaan ini juga dapat menggalakkan pelajar untuk mempelajari budaya kaum-kaum yang berlainan dan kaum sendiri. muzik. Kesemua budaya yang terdapat dalam masyarakat Malaysia sama ada dari segi kesenian. Cina dan India mahupun menulis puisi-puisi yang indah mengenai kepentingan dan keunikan kebudayaan Malaysia. Selain itu. Hari Gawai. muzik. Oleh itu. Hari Deepavali. jelaslah bahawa peranan kerajaan amat penting dalam usaha untuk mengekalkan budaya rakyat Malaysia dalam pelbagai aspek sama ada di peringkat negeri. Pesta Kebudayaan dan Kesenian boleh diadakan di peringkat negeri. dan sebagainya. kepercayaan. kerajaan juga boleh mengadakan rumah terbuka secara besar-basaran bagi setiap parayaan yang di sambut di Malaysia seperti Perayaan Hari Raya Aidilfitri atau Aidiladha. makanan. Usaha lain yang boleh dilakukan ialah dengan mengadakan kempen-kempen untuk menggalakkan masyarakat untuk terus memartabatkan budaya masingmasing sama ada dalam negara mahupun sehingga ke luar negara. pihak-pihak sasterawan juga boleh menyumbang tenaga dengan mengadakan majlis pembacaan puisi-puisi yang berkaitan kebudayaan Melayu. Contoh kempen yang boleh dilakukan ialah “Bersama Kita Mengekalkan Budaya Kita” atau “Budaya Melambangkan Bangsa”. Tarian India. Kerajaan khususnya Kementerian Penerangan. Semua pihak boleh mendapat kerjasama daripada media cetak atau elektronik untuk menjayakan lagi kempen-kempen yang akan dijalankan. budaya yang masih diamalkan oleh semua kaum yang terdapat di Malaysia perlulah dihargai dan diwarisi kerana ia merupakan sebuah tradisi yang unik yang tidak terdapat dalam kaum-kaum yang lain. Tarian Cina. Tahun Baru Cina. Kelab Mencanting Batik dan sebagainya. Kesimpulannya. bahasa dan sebagainya haruslah dikekalkan untuk generasi yang akan datang supaya generasi baru juga turut mengetahui budaya yang telah diamalkan oleh nenek moyang . Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia bertanggungjawab untuk mengadakan aktiviti kebudayaan rakyat Malaysia sekurang-kurangnya sekali dalam setahun untuk memdedahkan kepada rakyat tentang keunikan budaya yang terdapat di Malaysia.

madinah. (Amdun Husain. q DEFINISI TAMADUN http://www. madaniyyah bermaksud masyarakat bandar yang terbina melalui proses urbanisasi.mereka. Ini untuk menunjukkan tahap kegemilangan peradaban dan kemajuan hidup yang telah dicapai. Setiap pandangan individu itu mewakili bahasa yang tertentu. Peradaban yang merangkum maksud adab sopan dan tatasusila hidup yang baik serta kehalusan dan keluhuran budi. peradaban dan kemakmuran yang dicapai. 2010 •Peristilahan Tamadun Setiap bangsa di dunia ini mempunyai istilah yang berbeza mengenai tamadun.scribd. KONSEP TAMADUN http://ctu151. Istilah-istilah lain yang sama pengertiannya dengan tamadun adalah: umran.blogspot.com/doc/11462951/DEFINISITAMADUN DEFINISI TAMADUN Tamadun berasal dari perkataan Arab maddana. Kemakmuran diambil daripada perkataan Umran. Oleh hal yang demikian. madaniyah. pembangunan. Perkataan “Tamadun” berasal dari perkataan Arab madana.html Ustaz Abd Aziz bin Harjin Saturday. hadarah . 1986. madain yang bererti pembukaan bandar atau masyarakat yang mempunyai kemajuan dari segi lahiriah dan rohaniah.com/2010/09/pertama-sekali-sayaingin-menerangkan. Dalam bahasa Inggeris. seperti : BAHASA MELAYU Tamadun istilah popular dalm bahasa Melayu yang menceritakan tentang dg kebudayaan. Perkataan tamadun dapat diertikan kepada keadaan hidup bermasyarakat yang bertambah maju. kemajuan. Dalam buku ini telah membahagikan istilah tamadun kepada beberapa istilah mengikut pandangan individu dan bahasa yang berbeza. . peranan semua pihak amatlah diperlukan supaya segala usaha yang akan dilakukan akan membuahkan hasil yang lumayan dan menguntungkan semua pihak.548). istilah yang hampir sama dengan tamadun ialah culture and civilization atau kebuda aan dalam bahasa Mela u. mudun. September 18.

Dapatlah dilihat bahawa penulis menunjukkan bahawa istilah tamadun dalam bahasa Melayu menitikberatkan pembangunan urbanisasi dan keluhuran tatasusila. Namun. ia merangkumi pembangunan spiritual dan material secara serentak. Ia merangkumi perkataan •Mohammad Abduh dan Muhammad Farid Wajdi – menggunakan istilah almadanniyah yang membawa maksud pembinaan kota dan tempat tinggal menetap. undang-undang dan kemasyarakatan. (The World Book of Encyclopedia. adab-adab dan tatsusila hidup serta berbudi luhur. BAHASA INGGERIS Apa yang dapat dilihat. memperkenalkan istilah “Umran”. •Ibnu Khaldun – Dalam bukunya al-Muqaddimah. . 1981 . Berdasarkan kenyataan dan pandangan yang dikemukakan. kehidupan secara menetap. membawa maksud. membawa lahirnya ciri-ciri masyarakat bandar yang mempunyai kehalusan budi”. adapt dan keupayaankeupayaan serta tabiat-tabiat lain yang didapati oleh manusia sebagai anggot masyarakat. kesusasteraan. E. seni moral. kawasan tanah dan rumah yang diduduki dan tinggal menetap dalam keadaan berkembang subur dan makmur. kepercayaan. Antaranya : •Jurji Zaidan – menggunakan istilah tamaddun •al-Hadarah – membawa maksud. memberi makna : Sebuah masyarakat yang membangun melalui proses urbanisasi dengan nilai-nilai. Menurut Collingwood : Civilization merupakan “Suatu proses bagi mencapai tahap kehidupan civill(sopan). istilah civilization jika dikaitkan dengan perkataan asal dalam bahasa Greek. undang-undang. penulis cuba memaparkan maksud tamadun atau civilization dari beberapa individu Barat. jika istilah tamadun dilihat dari sudut perspektif Islam. 494) Gordon Childe pula mendefinisikan sebagai : Suatu proses revolusi perbandaran yang memberi penekanan kepada pencapaian material.Hasil gabungan ketiga-tiga istilah di atas. tempat lahirnya perkembangan ilmu. kesenian. BAHASA ARAB Terdapat beberapa istilah tamadun dalam bahasa Arab yang diketengahkan oleh penulis dalam buku ini. B Taylor(ahli antropologi) menyamakan istilah tamadun dengan budaya sebagai suatu yang merangkumi makna keseluruhan pencapaian manusia termasuk pengetahuan. kelihatan penekanan yang diberikan lebih kepada aspek moral sebagai asas lahirnya masyarakat Bandar atau kota yang bertamadun. Socrates dan Plato yang menekankan hubungan kehidupan manusia dengan tamadun. Dalam bahasa Greek disebut “Civitas’ bermaksud bandar atau kota. Mungkin disebabkan muncul beberapa ahli falsafah terkenal seperti Aristotle.

Budaya itu puladiwarisi dari generasi ke generassi berikutnya dnegan proses penyesuaian.com/doc/10302206/Hubungan-Etnik-Di-MalaysiaSecara-Umum PISMP RBT IPKS09 M elahirkan Kebudayaan ‡ Tiada masyarakat. sama ada kebendaan atau bukan kebendaan. M engalami Perubahan ‡ . tiadalah budaya dan sebaliknya. Masyarakat akan melahirkankebudayaan.Perbezaan madanniyah dan hadarah terletak pada lapangan masing-masing. Ciri-ciri yang dimaksudkan adalah seperti berikut : •Penempatan kekal •Peningkatan kualiti hidup yang lebih sempurna •Wujud organisasi dan institusi social(stratifikasi sosial) •Kehidupan beragama •Wujudnya bandar(Urbanisasi) •Pengkhususan kerja dan inovasi teknologi •Berkembangnya sistem teknologi maklumat •Organisasi politik dan pemerintahan yang kuat dan mantap Scribd HUBUNGAN ETNIK 4http://www. Hasil gabungan dua maksud di atas memberi maksud sebenar tamadun menurut perspektif Islam. seluruh masyarakat dunia menerima pakai bahawa ciri-ciri yang dinyatakan sebagai ciri-ciri asas bagi seluruh tamadun selain Islam. CIRI-CIRI UNIVERSAL SESEBUAH TAMADUN Di sini penulis menyenaraikan beberapa ciri-ciri universal dalam asas pelengkapan tamadun Islam.scribd. Ciri-ciri asas tamadun menurut pandangan global ialah. Hadharah merupakan pembinaan insaniah manusia(kerohanian) sementara madanniyah menjurus pembinaan material.

kelasbawahan WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK 5 PISMP RBT IPKS09 ‡ Status ialah jangkaan peranan yang dimainkan oleh individu dalam masyarakatseperti penerimaan gelaran iaitu haji. dato' dan sebagainya. Suatuperubahan terjadi kerana faktor-faktor yang berasal dari masyarakat itu snediri. tarian dan sebagainya. Ksyatria. T erdapat Kepimpinan ‡ Pemimpin adalah terdiri daripada ketua keluarga. lebai.Interaksi ini boleh berlaku secara lisan atau tidak lisan. ketua negaradan sebagainya. ketua kampung.Kelas ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat berdasaarkan pemilikanharta atau kekayaan seperti orang kaya kelas atasan dan orang miskin. Kasta ialahkelas sosial yang keahlinya ditentukan hanya melalui kelahiran dan dalamhidupnya tidak berlaku mobiliti sosial. kepimpinan adalah bercoraktertutup kerana pemilihan berdasarkan keturunan. makanan. Stratifikasi Sosial ‡ Stratifikasi sosial meletakkan seseorang pada kedudukan dan peranan yangharus dimainkannya atau merujuk kepada susunlapis masyarakat. Ini dapat dilihat dalam zaman tradisionalIndia yang memecahkan kasta kepada Brahmin. KONSEP B UDAYA . status dan kasta.Sebagai contoh. Vaisya dan Sudra B UDAYA ‡ Budaya biasanya dikaitkan dengan aktiviti-aktiviti yang ada dalam persekitaranmanusia seperti kesenian. masyarakat juga turut mengalami perubahan. suatu penemuan baru mungkin akan mengakibatkan perubahankepada masyarakat itu.komunikasi berlakuapabila masyarakat bertemu di antara satu sama lain. Stratifikasisosial boleh dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu kelas. Dalam masyarakat Melayu awal.Sebagaimana budaya. Berinteraksi ‡ Salah satu syarat kewujudan massyarakat ialaah terdapatnya perlakuanberhubung dan bekerjasama di antara ahli dan ini akan mencetuskan interaksi. barangan.

1996 ). ‡ Di definisikan sebagai cara hidup yang diikuti oleh orang yang menjadi anggotakumpulan tertentu dan meliputi anasir sistem sosial.D Budaya berasal dari perkataan Jawa: ³ budaya ´ D hasil cantuman ³ budhi ´ dan ³ daya ´. politik. agama.( Dictionary Of Philosophy. kepercayaan. ( Kajian Kebudayaan Melayu. D Jika dicantumkan kedua-dua perkataan ini ( budaya ) akan membawamaksud ¶ tenaga fikiran . beliefs. D Perkataan ³ budhi ´ yang dipinjam dari bahasa sanskrit bererti µ kecergasan fikiran dan akal ¶ D ³ daya ´ ialah perkataan Melayu Polynesiabermakna µ kekuatan kuasa. ‡ Budaya juga diertikan sebagai. sciences. tenaga dan pengaruh ¶. Cultural features of forms of life are learned but are often toopervasive to be readily noticed from within ¶. values. µ The way of life of a people. adat resam. nilai. susunan organisasiekonomi. arts. modes of perception. including their attitudes. usaha rohani atau kuasa yang menggerakkan jiwa ¶. and habits of thought and activity. peralatan WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK .1963 ). sikap.

Contohnya.Budaya boleh dibahagikan kepada dua lapangan besar iaitu : ‡ µ budaya kebendaan ‡ µ budaya bukan kebendaan ¶Budaya kebendaan ‡ Ialah peralatan dan kelengkapan hidup seperti rumah.Kesimpulan ‡ Budaya itu dari sudut bahasanya membawa makna cara hidup manusia. setiap masyarakat mempunyai adat istiadat yang berbeza-bezadalam menjalani kehidupan seperti perkahwinan masyarakat Melayu yang manapihak lelaki yang memberi hantaran kepada pihak perempuan manakala. faktor agama paling penting kerana agamalah dasar tanggapan terhadap alam sekitar dari segi sosial dan fizikal. ‡ Dalam budaya Melayu. . 2001). bagimasyarakat India.manakala sudut istilah pula menyatakan bahawa budaya itu ialah cara hiduporang ramai termasuk pemikiran.6 PISMP RBT IPKS09 budaya. perahu. adat istiadat dan undangundang.( Masyarakat Dan Kebudayaan Malaysia. spiritual dan mental. atau apa-apa yang dihasilkan oleh mereka sebagai anggotamasyarakat. Contohnya. nilai kepercayaan. senjatadan sebagainya. pandangan dan tabiatberfikir serta cara perlakuan manusia yang menggerakkan jiwa. kereta. orang Melayu mempunyai rumah yang berbezadengan orang Inggeris atau orang Eskimo ‡ Budaya bukan kebendaan ialah kepercayaan.Dua peranan utama bagi pembentukan sesuatu budaya ‡ Pertama.( Tamadun Melayu DanPembinaan Bangsa Melayu. 1992). kemanusiaan. hantaran(dowri) perkahwinan diberi oleh pihak perempuankepada pihak lelaki. Bahasa juga pentingsebagai alat komunikasi dan adat resam juga mustahak sebagai petunjuk jalanbagi seseorang dalam mengendalikan hidupnya bermasyarakat dan berbudaya. membina imej negara ke arah mewujudkan keperibadian dan identiti WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK 7 PISMP RBT IPKS09 ‡ Kedua ialah pemupukan kesedaran kebangsaan dan kenegaraan berasaskanciri-ciri kerohanian.

Apakah nilai yang mendapat keutamaan dalam sesebuah masyarakat itu. ‡ Budaya bersifat universal tetapi paradoksnya pada masa yang sama terdapatperbezaan antara budaya satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. manusia perlu belajar. Manusia perlu belajar untuk menguasai ilmu. difusi dan integrasi. ‡ Dalam proses mempelajari. jiran.d. Budaya turut diwarisi dari satu keturunan kepadasatu keturunan yang lain. ‡ Kebudayaan mempunyai ciri-ciri tertentu yang menggambarkan budaya itu terbitdaripada tingkahlaku dan akal manusia : ‡ D ipelajari ‡ Budaya tidak lahir secara langsung tetapi perlu dipelajari. Apakah agen-agen sosialisasi seperti keluarga. Dari itu. akulturasi. banyak unsur terlibat seperti proses asimilasi. kanak-kanak perlu diajar oleh ibubapanya untuk berbahasa dan berhubung. budaya boleh dikatakan sebagai satuhimpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang dapat memenuhikehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengankeadaan sekeliling. y . Maka boleh di katakanbahawa µ manusia itu sendiri membentuk budaya ¶ dan perkembangan budayaakan mengikut perkembangan masyarakat itu sendiri.c.‡ Kalau sesuatu kelompok manusia hidup dalam lingkungan yang dikenali sebagaiµ budaya ¶ dan budaya ini memberikan identiti kepada kelompok itu dari segi caraia mengendalikan hidupnya. Situasi sesuatu peristiwa itu berlaku. sekolah. Sebagaicontoh menunjukkan budaya itu dipelajari.b.adaptasi. Tahap pendidikane. Apakah bentuk dan jenis pembelajarananggota masyarakat bergantung kepada beberapa faktor iaitu: WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK 8 PISMP RBT IPKS09 a.Sesuatu kebudayaan berkembang dan terus dicipta mengikut kesanggupanmasyarakatnya. Ada budaya yang dipadankan apabila berlaku pertembungandengan pengaruh luar sama ada untuk mengisi kekosongan sebagai alternatif atau menokok tambah dari apa yang telah sedia ada. institusi latihandan sebagainya. Umur seseorang. Untuk mencipta sesuatu.

mata pencarian hidup dan sistem ekonomi.D ikongsi Budaya itu dikongsi oleh manusia yang menjadi anggota masyarakat. kesenianvi. y Sejagat Budaya itu bersifat sejagat. Tidaak ada masyarakat yang tidakmemiliki kebudayaan. sistem sosial.ii. . bahasav. Walaubagaimanapun. Tanpaperkongsian. Kesejagatan budaya ialah kebudayaan ituwujud dalam semua kelompok manusia. Perlakuanyang tidak dikongsi oleh sekumpulan manusia tidak termasuk dalam budayaseperti perlakuan mencuri walaupun ia wujud dalam masyarakat. ia hanya menjadi perlakuan individu dan bukannya perlakuanmasyarakat. peralatan dan kelengkapan hidup manusia.Perkongsian ini bermaksud yang setiap perlakuan itu diramal dan didokong olehsekumpulan mansuia. pengaruh luar dan tahappenyesuaian anggota y Clyde Kluckhohn mengesan tujuh unsur yang terdapat dalam semua budayaiaitu:i. Nasi lemak dan roti canai menjadi budaya kerananmasyaarakat menggemarinyabahasa Melayu adalah kebudayaan rakyatMalaysia kerana dituturkan oleh mereka dalam kehidupan seharian. budaya yang sejagat itu berbezaantara masyarakat kerana faktor pengaruh alam.iii.iv. sistem pengetahuan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->