P. 1
fungsi budaya

fungsi budaya

|Views: 2,000|Likes:
Published by Elmi Mahmood

More info:

Published by: Elmi Mahmood on Oct 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2013

pdf

text

original

nsep dan Budaya Masyarakat I

Pengertian Budaya http://zanas.wordpress.com/pembinaan-bangsa-dan-negaramalaysia-yang-berdaulat/konsep-dan-budaya-masyarakat-i/ Sungguhpun manusia itu dari segi biologi tidak banyak berbeza dari haiwan primat, tetapi perlakuannya amat berbeza. Manusia dapat menggunakan akal fikiran dan peralatan. Perlakuan mereka dikawal dan didorongkan oleh akal. Proses pemelajaran manusia dapat menentukan corak budayanya. Ilmu pengetahuannya bersifat akumulatif, mampu memahami lambang-lambang yang simbolis seperti bahasa. Sistem pembahagian manusia adalah lebih kompleks daripada haiwan. Budaya yang dikonsepsikan oleh orang ramai selalunya meliputi hal-hal mengenai kesenian. Sedangkan pengertian budaya dalam pengajian anthropologi adalah suatu jalinan yang kompleks. Perlakuan manusia yang dipelajari (learned behaviour) adalah menjadi asas kepada pertumbuhan budaya. Perlakuan-perlakuan manusia yang diterima dari proses pemelajaran terjalin dalam suatu sistem yang tersusun rapi, iaitu merupakan budaya. Definisi budaya itu berbagai-bagai sebagaimana yang diberikan oleh sarjan-sarjana anthropologi budaya. A.L. Kroeber dan C. Kluckhohn pernah mengumpul sehingga 160 definisi budaya yang telah digunakan oleh sarjana-sarjana. Kemudian mereka menganalisis dan membuat kesimpulan. Dalam bahasa Melayu “budaya” itu berasal daripada perkataan “budi”, iaitu kata Sanskrit yang bermaksud akal. Budaya itu ialah perlakuan-perlakuan manusia yang berkaitan dengan akal fikiran. Dalam intepretasi lain difahamkan bahawa budaya itu daripada rangkaian “daya” dan “budi” yang dapat dikatakan segala yang berupa cipta, rasa dan penggunaan fikiran manusia. Kebudayaan itu bermaksud segala hasil dari ciptaan itu. Budaya adalah kata singkat daripada kebudayaan. Adakala budaya itu didapati sama ertinya dengan peradaban, tetapi peradaban itu adalah sebahagian daripada budaya. Dalam budaya itu terdapat berbagai-bagai jalinan unsur, ada unsur yang amat besar dan ada unsur kecil. Unsur-unsur budaya itu dapat dikelasifikasikan kepada beberapa bahagian yang penting bagi memudahkan perbincangan akademik. Sebenarnya unsurunsur itu saling berkaitan antara satu sama lain. Dan selalunya unsur-unsur itu bertindih sesama sendiri. Antara unsur-unsur budaya itu terdapat unsur-unsur besar yang dikatakan budaya universal (cultural universal) yang dapat dibahagikan kepada: budaya peralatan bagi keperluan hidup manusia, sistem ekonomi, sistem sosial, bahasa, kesenian dan mainan, ilmu pengetahuan dan agama serta magis. Dalam unsurunsur budaya besar itu terdapat pula bahagian-bahagian yang lebih kecil. Dalam berbagai-bagai unsur budaya itu terdapat pula aktiviti-aktivitinya yang tersendiri yang dapat dikatakan aktiviti budaya (cultural activities). Segala aktiviti budaya itu terbahagi pula kepada jalinan-jalinan yang lebih kecil yang kita namakan “trait complexes” dan kemudian boleh dipecah-pecahkan kepada trait-trait yang lebih kecil. Daripada traits ini terdapat pula pecahan yang lebih kecil yang dinamakan unsur atau “items”.

Sesuatu sistem itu merupakan perlakuan individu dan gabungan dengan alat-alat yang dihasilkan. hendaklah melihat kedudukan pola itu dalam budaya seluruhnya. peraturan. dan menerangkan hubungan variable antara satu dengan yang lain. diversiti dalam dimensi masa dan ruang. Perlakuan itu harus mencerminkan budaya yang menjadi tumpuan kajian itu. sehingga ia melahirkan aktiviti budaya atau kompleks budaya. sesuatu unsur itu mempunyai makna dan pengertian tersendiri dalam budaya. kepercayaan. primitif dan moden. Selain itu. fungsi dan maknanya tersendiri dalam masyarakat. Fungsi Dalam penyelidikan. Tidak lengkap jika penyelidikan itu hanya ditumpukan kepada bahagiannya tanpa pertimbangkan kedudukannya yang lebih luas. Anika budaya Budaya dan masyarakat itu didapati berbagai-bagai. bersangkut paut pula dengan berbagai-bagai aspek dan unsur lain dalam masyarakat. Fungsi yang selalu digunakan seharian itu juga dengan mudah difahami. Oleh itu. kawasan . Fungsi dalam pengajian akademik menerangkan hubungan antara suatu hal dengan sesuatu tujuan tertentu. berdasarkan sekitaran alam. Sesuatu unsur budaya yang lahir itu. Para pengkaji anthropologi berusaha memberi pengertian yang lebih mendalam mengenai pendekatan fungsi ini. iaitu cuba menerangkan bahawa setiap unsur budaya itu mempunyai guna. Dalam penyelidikan sesuatu unsur budaya itu. undang-undang dan sebagainya. Perlakuan manusia didorongkan oleh berbagai-bagai aspek lain. seperti norma. Perlakuan ini adalah hasil dari berbagai-bagai proses dan ini juga yang melahirkan berbagai-bagai peralatan budaya. Perlakuan dan Kawalan Sosial Pola-pola budaya merupakan satu prinsip atau dasar yang berulangkali berlaku dalam budaya. misalnya pembahagian seperti “barat” dan “timur”. Oleh kerana terdapat diversiti dalam budaya itu maka didapati berbagai-bagai usaha untuk mengkelasifikasikannya. tradisi dan moden. Ini dikatakan pendekatan minat sosial. adat resam. Dalam penyelidikan anthropologi budaya memerlukan satu proses yang kompleks bagi memahami perhubungan dan interaksi individu dalam sesuatu masyarakat itu. iaitu melihat peranan atau kepentingan sesuatu itu dengan hubungan masyarakat atau sistem yang lebih luas.Budaya itu dapat dilihat dari aspek perlakuan dan hasil perlakuan anggota-anggota masyarakat. Aspek ini boleh dikaji dan dianalisis dengan lebih mendalam. dan fungsi juga menerangkan jalinan hubungan antara satu hal dengan hal yang lain dalam sistem yang bulat atau sistem yang lebih luas. Ia melahirkan suatu sistem pola. Dalam pengajian akademik. fungsi mempunyai pengertiannya tersendiri. nilai. apabila mengkaji sesuatu unsur itu hendaklah juga dikaitkan dengan minat-minat yang lain. konsep fungsi itu kemudian melahirkan satu pendekatan tersendiri yang dipanggil fungsionalism. Setiap unsur itu dapat dihubungkan dengan sesuatu tujuan atau peranan tertentu dalam masyarakat.

pentingnya ialah interaksi antara individu-individu yang menentukan suatu pola hidup yang tertentu. Pengertian masyarakat banyak telah diberikan oleh para pengkaji anthropologi dan sosiologi.budaya dan ke dalam kulturkreise. Pembahagian itu berasaskan pada masa atau ruang. Pengertian masyarakat adalah sangat luas yang meliputi berbagai-bagai ciri – meliputi unit-unit sosial dan institusi-institusi sosial yang lebih luas. seperti tujuan dan minat bersama. Mereka mempunyai kesedaran bersama. Masing-masing individu itu berinteraksi bersandar atas kepentingan tersendiri. Kolektif: Berasaskan kepada ciri-ciri tertentu berdasarkan sistem norma di kalangan anggota-anggota masyarakat. Unit sosial itu wujud atas minat dan kepentingan tertentu dengan sistem interaksi yang tersendiri. Dalam sesuatu golongan sosial itu terdapat ciri-ciri tertentu yang berasaskan kepada ciri-ciri yang digunakan untuk kategori itu. Secara umum. meliputi pelbagai sistem komunikasi. Segala pengeritan yang dibincangkan itu adalah benar melihat kepada sudut pandangan masing-masing. Begitu juga anggota kelompok itu terdapat sistem nilai dan norma yang tersendiri. Komuniti: Berasaskan kepada hidup setempat – ikatan yang rapat dalam kelompok kecil dan unit sosial yang lebih besar. mempengaruhi aktivti individu dalam satu kesatuan kemasyarakatan tadi. Jadi. Kelompok sosial (social group): Pembentukan kumpulan secara kolektif itu juga melahirkan kelompok seperti kumpulan ras (racial group). Kelompok-kelompok interaksi sosial yang kecil itu merupakan unit sosial yang tersendiri sehinggalah kepada unit sosial yang lebih besar. Golongan bermaksud kelompok sosial yang lebih besar dan selalunya interaksi anggota-anggota itu tidak seerat unit sosial. kumpulan budaya (cultural group) dan kumpulan ethnik (ethnic group). masyarakat itu dapat difahamkan sebagai satu kesatuan kelompok manusia yang mempunyai interaksi dalam sistem hidup yang tertentu. sebagaimana yang ditentukan oleh nilai-nilai sosial. Kumpulan kelompok mempunyai ikatan. Budaya dan masyarakat adalah sesuatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Golongan sosial ini bergantung kepada asas mana yang dijadikan ukuran atau pembahagiannya. Mereka mempunyai kepentingan . Dalam penggunaan harian. tentangan dan terdapat pula berbagai-bagai sokongan dan ulasan. Adat resam juga digunakan dalam menentukan cara hidup masyarakat. Melalui ini terdapatlah suatu sistem komunikasi yang tersendiri. Pengertian masyarakat Pengertian masyarakat itu luas dan boleh dilihat dari berbagai-bagai sudut. Dalam masyarakat itu juga. Unit sosial ini kemudian dapat dipisahkan kepada kategori sosial yang lebih besar iaitu golongan sosial. Institusi sosial: Ini lebih khusus kepada sistem nilai dan norma. Dalam proses mengkelasifikasikan budaya terdapat berbagai-bagai kritik. Setiap kelompok itu mempunyai organisasi dan sistem kepimpinan tertentu. budaya adalah sebagai ikatan kepada wujudnya masyarakat. Perlakuan individu dalam masyarakat itu adalah ditentukan oleh pola-pola interaksi. masyarakat difahamkan sebagai kelompok individu. Proses interaksi itu adalah luas pengertiannya.

Struktur Sosial: Konsep struktur sosial dikemuakan oleh A. Seorang itu mempelajari norma. adat istiadat atau adat resam anggotanya bersama dalam aktiviti. sehingga adakalanya melahirkan individu yang menyeleweng (deviants). ialah penyesuaian dengan kehendak-kehendak budaya sendiri. . politik dan sebagainya. inovasi. seperti institusi kekerabatan.R. Perubahan budaya itu terjadi secara asimilasi dan akultrasi. difusi.atas minat bersama. Penemuan baru disebarkan kepada masyarakat. Institusi pula bermakna badan atau organisasi khusus. Dalam penyelidikan sosio-budaya persoalan ini hendaklah dilihat dalam konteks perubahannya. Proses sosialisasi: meliputi seluruh proses penyesuaian individu dalam budayanya secara mempelajari. Penemuan (discovery dan invention) ialah penemuan unsur budaya baru. enkulturasi. dan menurut sistem norma bersama yang bertujuan untuk memenuhi kompleks tertentu. Masyarakat dan Budaya Dinamiks Sosial: dalam proses ini kita perlu memahami sosialisasi. dan budaya itu diterima serta dipelajari dan akhirnya menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Institusi bertujuan memenuhi keperluan kehidupan. baik secara formal mahupun tidak formal bagi memahami masyarakat sekitarnya. Proses pembudayaan yang disebut enkulturasi. assimilasi dan akulturasi. nilai dan peraturanperaturan hidup dalam masyarakatnya. institusi yang bersifat ekonomi. Aspek penyelewengan dalam budaya ini adalah suatu fenomenon yang terdapat dalam semua budaya. Perubahan yang berlaku itu lebih berupa secara bersendirian. Seorang itu mengalami proses sosialisasi sejak lahir sehingga seorang itu meninggal dunia. pendidikan. Adakala berupa kebiasaan. iaitu berlaku perubahan dari masa ke masa. Perubahan itu adakala terjadi dalam jangka masa yang lama dan adakala berbentuk reformasi atau revolusi. iaitu tidak ada tekanan dari luar. Proses evolusi yang mengambil masa lama itu dalam anthropologi dikatakan “directional processes” yang dilihat dari jauh. evolusi. Evolusi budaya ialah suatu proses perubahan masyarakat dan budaya yang mengambil masa yang lama. Konsep perubahan budaya pula merupakan perubahan yang terjadi dalam jangka masa yang lebih pendek dan mungkin hasil dari pertembungan dengan luar atau lebih bersifat tekanan dari luar. Proses evolusi secara berulang-ulang itu dipanggil proses “recurrent”. Radcliff-Brown (1939). Sesuatu prinsip kebudayaan itu adalah terdiri dari jalinan-jalinan tertentu yang dapat menjadikannya sebagai struktur sosial. Struktur sosial amat penting dalam memahami budaya dan masyarakat. Proses perubahan masyarakat dan budaya Perubahan berlaku kerana budaya itu dinamis. Bila penemuan itu diserap ke dalam budaya maka ia dikatakan penciptaan. Konflik sosial selalu terdapat dalam proses sosialisasi itu. Inovasi ialah proses perubahan budaya yang besar tetapi terjadi dalam jangka masa yang tidak begitu lama.

misalnya jualan kereta ke negeri lain. mereka saling bergaul antara satu sama lain. Difusi juga boleh berlaku dengan pertembungan kelompok penduduk tempatan dengan kelompok jiran dengan berbagai-bagai cara pertemuan. pelaut dan sebagainya. seperti radio. pedagang. juga melibatkan hal-hal lain berkaitan dengan kereta. Difusi budaya juga dilakukan oleh missionary atau pengembang agama. Peresapan budaya secara tekanan (imposed) ialah melalui peperangan. Proses ini berlaku mungkin secara dibawa oleh orang-orang yang berpindah. Difusi budaya boleh berlaku kerana kedatangan individu-individu dari luar. Proses penyebaran unsur-unsur budaya dalam masyarkat yang sama disebut difusi dalam masyarakat yang sama (intra-society diffusion) dan proses difusi antara masyarakat itu ialah “inter-society diffusion”. tv dan filem. dan sifat takut kepada kekuatan budaya lain. Kelompok-kelompok itu mesti mempunyai sikap tolenrasi dan simpati antara satu sama lain. Unsur-unsur budaya selalu bergerak. Akulturasi . Intra-society diffusion selalunya merupakan penyebaran dan peresapan unsur-unsur budaya baru yang ditemui dari proses inovasi dan penciptaan. Difusi peresapan budaya melalui pedagang-pedagang berlaku secara sukarela yang tidak disedari. dalam perkembangan unsur-unsur budaya Hindu ke kawasan ini. di sini terdapat unsur paksaan. penaklukan dan seumpamanya. Perpindahan budaya itu menjadi satu gabungan atau kompleks yang agak sukar untuk dipisah-pisahkan. Cara pertama ialah hubungan dalam bentuk daripada masing-masing budaya itu hampir tidak berubah yang disebut sebagai symbiotic. iaitu proses migrasi. Dalam anthropologi proses difusi budaya itu dimaksudkan penyebaran dan peresapan unsur-unsur budaya daripada satu masyarakat kepada satu masyarakat lain. seperti pengembara. cara ini dilakukan dengan sengaja. terutama dalam zaman prasejarah yang kerapkali berlaku migrasi kelompok-kelompok tertentu. atau dari satu masyarakat kepada satu masyarakat lain. Antara penghalang dalam proses ini ialah bila terdapat perasaan superioriti pada individu dalam budaya tertentu terhadap budaya yang dihadapinya. Asimilasi Proses ini berlaku dalam kelompok-kelompok yang budaya berbeza. Kini proses difusi tersangat cepat berlaku kerana terdapat berbagai-bagai kemudahan sistem komunikasi yang tersebar luas. dalam masa yang lama sehingga budaya-budaya dari kelompok-kelompok itu berubah saing menyesuaikan menjadi satu.Difusi Difusi bermakna proses penyebaran unsur-unsur budaya daripada seorang individu kepada seorang individu lain. Proses ini berlaku apabila terdapat pergaulan secara intensif dan luas dalam jangka masa yang lama. tersebar atau meresap dari satu budaya kepada satu budaya lain dengan berbagai-bagai cara dan jalinan difusi itu merupakan satu kompleks yang tersendiri. Misalnya. Dalam komuniti Cina dan Siam di Kelantan mengalami proses asimilasi dengan budaya orang Melayu. Sesuatu unsur budaya itu mempunyai kait mengait dengan unsur-unsur budaya lain yang menjadikannya sebagaimana satu kompleks tersendiri.

Bersama dengan penyebaran agama-agama besar di dunia ini juga bermakna penyebaran budaya melalui proses akulturasi ini berlaku secara leluasa. Oceania. unsur-unsur budaya yang dialami dalam proses sosialisasi pada peringkat awal juga sukar digantikan. Proses ini berlaku kepada budaya Melayu sejak dulu kala. Proses ini berlaku oleh kerana adanya migrasi. Lagi satu faktor ialah umur. Makanan itu adalah sukar diubah. Asia. Unsur-unsur yang tidak sesuai dan dianggap sukar adalah lambat diterima. seperti makanan. Kedua.Proses akulturasi berlaku bila budaya tempatan bertembung dengan budaya asing. Proses urbanisasi juga memainkan peranan penting dalam menentukan pesatnya proses penerimaan. Sesuatu unsur budaya yang diterima itu adalah yang mudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menerima. Dalam penyelidikan ini memerlukan pengetahuan yang luas kerana ia melibatkan usaha perbandingan antara satu budaya dengan satu budaya lain. dan unsur-unsur budaya yang mempunyai fungsi atau gunanya yang tinggi kepada budaya yang menerima. Proses ini amat pesat berlaku apabila berlaku campur tangan kolonial Barat di negara-negara yang mundur. Berbagai-bagai method dan pendekatan penyelidikan tentang ini telah dilakukan oleh sarjana-sarjana. seperti sistem kekerabatan. Amerika Utara dengan Ero-Amerika menjadikan proses akulturasi itu pesat sekali berlaku dalam abad ke-20. Individu yang dikatakan “moden”. Golongan muda itu mudah mengalami devian dan menerima unsur-unsur budaya asing berbanding dengan golongan tua yang lebih kuat pegangan kepada tradisi. Unsur-unsur budaya yang sukar diganti ialah unsur-unsur budaya yang sudah meluas dalam masyarakat dan diamalkan secara turun temurun. dan kemudian berlaku proses penerimaan budaya asing sesuai dengan kehendak-kehendak tempatan sehingga tidak menghilangkan identiti budaya sendiri. pertembungan secara individu dengan budaya asing. Ketiga. Penerimaan unsur-unsur budaya asing itu tidak pula bertentangan dengan kehendak-kehendak budaya sendiri. unsur yang melibatkan agama dan kepercayaan juga adalah sukar diganti dan diubah. melampaui batas-batas tempatan. Begitu juga ritual yang berkaitan dengan hal ini. Dalam pengajian anthropologi budaya. Pendidikan juga menjadi ukuran dalam menentukan mudah atau tidak seorang individu itu menerima unsur-unsur budaya asing. Unsur-unsur budaya asing yang mudah diterima ialah yang bercorak atau bersifat konkrit. tumpuan kepada penyelidikan proses akulturasi ini semakin diminati dan berkembang luas. seperti budaya kebendaan (material culture). iaitu antara golongan tua dan golongan muda. “maju” dan “progresif” lebih mudah menerima unsur-unsur budaya asing berbanding dengan individu “kolot” atau “kampungan”. . Pertembungan budaya-budaya Afrika.

Oleh itu. tradisi dan kepercayaan (UNESCO). sistem muzik dan lain-lain. manakala budaya dalam bentuk tidak nyata terdiri daripada bahasa. 126). peralatan memasak. kita hendaklah jelas mengenai makna budaya itu sendiri. misalnya. hiasan. kebendaan. Definisi itu bergantung pada apa yang kita faham. pihak majoriti tidak akan berpuas hati.dengan berhuruf kecil “b” atau “c” dalam bahasa Inggeris diiktiraf maknanya sebagai “keseluruhan cara hidup” (hal. sistem tarian. dasar kebudayaan harus berdasarkan demokrasi budaya. .pdf Budaya dalam Mempromosikan Keharmonian di Asia Tenggara 183 Peranan Budaya dalam Mempromosikan Keharmonian di Asia Tenggara MOHAMAD ZAIN MUSA & NIK HASSAN SHUHAIMI NIK ABDUL RAHMAN Budaya boleh dilihat daripada pelbagai perspektif. Oleh itu. Tetapi. KESIMPULAN Budaya adalah kekuatan yang paling penting bagi integrasi bangsa dan antarabangsa. budaya . benteng.my/terjemah/images/stories/AlamTamadun2010012NEW. Yang penting adalah warisan budaya boleh membantu negara-negara Asia Tenggara mencapai tahap ekonomi yang lebih baik jika dipelihara dan dikembangkan menjadi produk pelancongan. Hanya pada abad ke-20. Menurut Mary Sabina Zurbuchen dan Alan Feinstein. Salah satunya ialah peranannya dalam mempromosikan keamanan dan keharmonian antara pelbagai bangsa dan masyarakat. budaya juga boleh menjadi sumber perpecahan serta konflik. selain dapat mewujudkan kedamaian dan keharmonian jika ditangani dengan hati-hati. maka boleh mencetuskan ketidak-harmonisan. Oleh sebab itu.http://pkukmweb. seperti pakaian. Budaya juga menggalakkan.ukm. Raymond Williams. mendapati “budaya adalah salah satu daripada dua atau tiga perkataan yang paling rumit dalam Bahasa Inggeris”. Ini adalah kerana budaya boleh ditakrifkan dalam pelbagai cara. Bercakap tentang budaya dalam bentuk nyata. budaya adalah set khas kerohanian. Sekiranya tidak ada sekatan dikenakan dalam demokrasi budaya. pembuat polisi harus mempertimbangkan isu ini dengan bijak agar dapat melahirkan dasar yang terbaik. intelektual dan ciri emosi masyarakat atau kelompok sosial. “budaya” bererti apa yang sedang “dinilai” atau “penting” dalam masyarakat [dan] dikandungi [dalam pemikiran Eropah] sebagai berdiri kontras dengan apa yang vulgar atau common. gaya hidup. asalnya merujuk kepada proses pertumbuhan semula jadi. rumah. Sisa-sisa budaya masa lalu adalah dalam bentuk warisan yang boleh menjadi nyata atau tidak nyata. Budaya boleh jadi dalam bentuk nyata atau tidak nyata. sistem nilai. senjata dan banyak lagi. cara hidup bersama. selain seni dan sastera. sistem kepercayaan. Dalam usaha untuk memahaminya. istana. ia merujuk kepada pelbagai bentuk budaya kebendaan. sistem makanan. Seelokeloknya pemuliharaan warisan budaya itu dilakukan melalui kerjasama di kalangan negara Asia Tenggara.

adat resam juga tidak dilupakan kerana dalam masyarakat Melayu terdapat adat sebelum perkahwinan yang masih diamalkan seperti adat merisik. Kaum-kaum utama yang terdapat di negara ini ialah Melayu. Bajau. Sekolah memainkan peranan yang agak penting kerana menjadi rumah kedua kepada golongan kanak-kanak dan remaja selepas rumah mereka dan banyak masa yang akan dihabiskan oleh golongan ini di sekolah. Dikir Barat. meminang dan barkahwin.html Karangan: Budaya Pelbagai Kaum [Karangan sumbangan : Hasmah Yusuf. Semester 3. bahasa. UPM] Negara kita kaya dengan kebudayaan pelbagai kaum. usahausaha perlu dilakukan oleh semua pihak agar tradisi kebudayaan dalam semua kaum tidak lenyap dari kehidupan masyarakat sekarang ekoran daripada arus pemodenan yang semakin berleluasa. Kadazan. Walau bagaimanpun. Selain dari segi kesenian. Seseorang individu itu meminkan peranan yang amat penting dalam mengekalkan sesuatu kebudayaaan kerana tanpa tindakan daripada individu. Setiap kaum yang terdapat di Malaysia ini mempunyai budaya masing-masing yang telah diamalkan sejak zaman dahulu sehingga sekarang. dan sebaginya. adat resam. Murut. Dayak dan sebagainya. terdapat sesetangah masyarakat melayu yang telah mengabaikannya ekoran arus pemodenan. dengan adanya persatuan atau kelab yang berkaitan dengan aktiviti kebudayaan dan kesenian bagi setiap bangsa. Tarian Joget.com/2010/11/karangan-budaya-pelbagaikaum. PBMP. Pihak sekolah boleh mewujudkan persatuan atau kelab yang berkaitan dengan kebudayaan yang terdapat dalam sesuatu kaum. sebagai contohnya anak-anak muda dalam kaum Melayu seharusnya membuka mata mereka untuk belajar tentang tarian Melayu seperti Tarian Zapin. pihak sekolah juga memainkan peranan yang penting untuk meneruskan aktiviti kebudayaan dalam semua kaum di Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada rakyatnya yang berbilang kaum. Tarian Ulik Mayang. Oleh yang demikian.blogspot.muzik. setiap individu haruslah memainkan peranan untuk terus mengekalkan setiap budaya dalam kaum mereka. Bincangkan langkah-langkah yang wajar diambil untuk mengekalkan kebudayaan pelbagai kaum di negara kita. Selain dari diri individu itu sendiri. Budaya yang diamalkan dan diwarisi sama ada dari aspek kesenian. 2010 http://drghazali. Oleh itu. Fakulti Pengajian Pendidikan. pasti akan dapat menggalakkan pelajar .Monday. pelbagai usaha yang dijalankan tidak akan berhasil. Oleh itu. Namun demikian generasi muda semakin melupakan kebudayaan yang kita warisi sejak zaman berzaman. Terdapat pelbagai cara atau usaha yang boleh dilakukan oleh semua pihak untuk terus mengekalkan sesuatu budaya yang diamalkan antaranya ialah dari pihak diri seseorang itu sendiri. Iban. Cina dan India disamping kaum –kaum yang terdapat di Sabah dan Sarawak seperti kaum Dusun. kepercayaan mahupun undang-undang mempunyai keunikannya yang tersendiri bagi setiap kaum. agama. Seseorang individu dalam setiap kaum itu haruslah mempunyai keinginan yang tinggi untuk meneruskan budaya yang terdapat dalam bangsa mereka itu sendiri supaya kebudayaan itu dapat terus dikekalkan. November 15.

bahasa dan sebagainya haruslah dikekalkan untuk generasi yang akan datang supaya generasi baru juga turut mengetahui budaya yang telah diamalkan oleh nenek moyang . Kempenkempen yang diadakan oleh pihak swasta mahupun pihak kerajaan akan dapat menyedarkan masyarakat betapa pentingnya usaha untuk mengekalkan budaya yang masih diamalkan oleh setiap kaum di Malaysia. Usaha lain yang boleh dilakukan ialah dengan mengadakan kempen-kempen untuk menggalakkan masyarakat untuk terus memartabatkan budaya masingmasing sama ada dalam negara mahupun sehingga ke luar negara. Tarian India. budaya yang masih diamalkan oleh semua kaum yang terdapat di Malaysia perlulah dihargai dan diwarisi kerana ia merupakan sebuah tradisi yang unik yang tidak terdapat dalam kaum-kaum yang lain. pihak sekolah haruslah memainkan peranan yang sewajarnya supaya dapat menanam sikap cintakan budaya Malaysia dalam diri para pelajar sejak mereka masih muda lagi. Kerajaan khususnya Kementerian Penerangan. negara mahupun antarabangsa. Hari Deepavali. Kempen-kempen yang akan dilakukan haruslah dibuat secara berterusan supaya tidak jadi seperti hangat-hangat tahi ayam sahaja. Pesta Kebudayaan dan Kesenian boleh diadakan di peringkat negeri. Tahun Baru Cina. keadaan ini juga dapat menggalakkan pelajar untuk mempelajari budaya kaum-kaum yang berlainan dan kaum sendiri. dan sebagainya. Disamping itu. Kesemua budaya yang terdapat dalam masyarakat Malaysia sama ada dari segi kesenian. Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia bertanggungjawab untuk mengadakan aktiviti kebudayaan rakyat Malaysia sekurang-kurangnya sekali dalam setahun untuk memdedahkan kepada rakyat tentang keunikan budaya yang terdapat di Malaysia. Kesemuanya haruslah mengenai budaya setiap kaum di malaysia. makanan. Selain itu. jelaslah bahawa peranan kerajaan amat penting dalam usaha untuk mengekalkan budaya rakyat Malaysia dalam pelbagai aspek sama ada di peringkat negeri. Semua pihak boleh mendapat kerjasama daripada media cetak atau elektronik untuk menjayakan lagi kempen-kempen yang akan dijalankan. pihak-pihak sasterawan juga boleh menyumbang tenaga dengan mengadakan majlis pembacaan puisi-puisi yang berkaitan kebudayaan Melayu. adat resam. Hari Gawai. pakaian dan sebaginya. muzik. Selain itu. kepercayaan. Kesimpulannya. kerajaan juga boleh mengadakan rumah terbuka secara besar-basaran bagi setiap parayaan yang di sambut di Malaysia seperti Perayaan Hari Raya Aidilfitri atau Aidiladha. muzik. Contoh kempen yang boleh dilakukan ialah “Bersama Kita Mengekalkan Budaya Kita” atau “Budaya Melambangkan Bangsa”. Cina dan India mahupun menulis puisi-puisi yang indah mengenai kepentingan dan keunikan kebudayaan Malaysia. Oleh itu. Oleh itu.terutamanya sewaktu mereka masih muda ini untuk terus melibatkan diri dan mewarisi sesuatu aktiviti kebudayaan. Kelab Mencanting Batik dan sebagainya. Pelbagai usaha juga boleh dilakukan oleh pihak kerajaan untuk mengekalkan tradisi kaum-kaum di Malaysia. negara mahupun antarabangsa untuk menunjukkan pelbagai aktiviti kebudayaan yang terdapat di Malaysia yang meliputi tarian. Tarian Cina. Pihak sekolah bolehlah mewujudkan kelab seperti Kelab Tarian Melayu. Aktiviti seperti ini akan dapat mengeratkan rakyat malaysia tanpa mengira kaum apabila semua kaum disatukan di bawah satu bumbung.

Kemakmuran diambil daripada perkataan Umran. Oleh hal yang demikian. Istilah-istilah lain yang sama pengertiannya dengan tamadun adalah: umran.548).com/doc/11462951/DEFINISITAMADUN DEFINISI TAMADUN Tamadun berasal dari perkataan Arab maddana. Setiap pandangan individu itu mewakili bahasa yang tertentu.html Ustaz Abd Aziz bin Harjin Saturday. Perkataan tamadun dapat diertikan kepada keadaan hidup bermasyarakat yang bertambah maju. peradaban dan kemakmuran yang dicapai. Dalam bahasa Inggeris. madaniyah. 1986. madain yang bererti pembukaan bandar atau masyarakat yang mempunyai kemajuan dari segi lahiriah dan rohaniah. Ini untuk menunjukkan tahap kegemilangan peradaban dan kemajuan hidup yang telah dicapai. . Peradaban yang merangkum maksud adab sopan dan tatasusila hidup yang baik serta kehalusan dan keluhuran budi.scribd.mereka.blogspot. September 18. KONSEP TAMADUN http://ctu151. kemajuan. peranan semua pihak amatlah diperlukan supaya segala usaha yang akan dilakukan akan membuahkan hasil yang lumayan dan menguntungkan semua pihak. (Amdun Husain.com/2010/09/pertama-sekali-sayaingin-menerangkan. seperti : BAHASA MELAYU Tamadun istilah popular dalm bahasa Melayu yang menceritakan tentang dg kebudayaan. Dalam buku ini telah membahagikan istilah tamadun kepada beberapa istilah mengikut pandangan individu dan bahasa yang berbeza. istilah yang hampir sama dengan tamadun ialah culture and civilization atau kebuda aan dalam bahasa Mela u. mudun. pembangunan. Perkataan “Tamadun” berasal dari perkataan Arab madana. hadarah . 2010 •Peristilahan Tamadun Setiap bangsa di dunia ini mempunyai istilah yang berbeza mengenai tamadun. madinah. madaniyyah bermaksud masyarakat bandar yang terbina melalui proses urbanisasi. q DEFINISI TAMADUN http://www.

E. adapt dan keupayaankeupayaan serta tabiat-tabiat lain yang didapati oleh manusia sebagai anggot masyarakat. kelihatan penekanan yang diberikan lebih kepada aspek moral sebagai asas lahirnya masyarakat Bandar atau kota yang bertamadun. Socrates dan Plato yang menekankan hubungan kehidupan manusia dengan tamadun. BAHASA ARAB Terdapat beberapa istilah tamadun dalam bahasa Arab yang diketengahkan oleh penulis dalam buku ini. memperkenalkan istilah “Umran”. B Taylor(ahli antropologi) menyamakan istilah tamadun dengan budaya sebagai suatu yang merangkumi makna keseluruhan pencapaian manusia termasuk pengetahuan. Mungkin disebabkan muncul beberapa ahli falsafah terkenal seperti Aristotle. Dalam bahasa Greek disebut “Civitas’ bermaksud bandar atau kota. istilah civilization jika dikaitkan dengan perkataan asal dalam bahasa Greek. ia merangkumi pembangunan spiritual dan material secara serentak. jika istilah tamadun dilihat dari sudut perspektif Islam. Ia merangkumi perkataan •Mohammad Abduh dan Muhammad Farid Wajdi – menggunakan istilah almadanniyah yang membawa maksud pembinaan kota dan tempat tinggal menetap. •Ibnu Khaldun – Dalam bukunya al-Muqaddimah. kepercayaan. penulis cuba memaparkan maksud tamadun atau civilization dari beberapa individu Barat. . tempat lahirnya perkembangan ilmu. kehidupan secara menetap. BAHASA INGGERIS Apa yang dapat dilihat. memberi makna : Sebuah masyarakat yang membangun melalui proses urbanisasi dengan nilai-nilai. membawa lahirnya ciri-ciri masyarakat bandar yang mempunyai kehalusan budi”. Namun. seni moral. kesenian.Hasil gabungan ketiga-tiga istilah di atas. adab-adab dan tatsusila hidup serta berbudi luhur. Berdasarkan kenyataan dan pandangan yang dikemukakan. (The World Book of Encyclopedia. Menurut Collingwood : Civilization merupakan “Suatu proses bagi mencapai tahap kehidupan civill(sopan). undang-undang. Antaranya : •Jurji Zaidan – menggunakan istilah tamaddun •al-Hadarah – membawa maksud. Dapatlah dilihat bahawa penulis menunjukkan bahawa istilah tamadun dalam bahasa Melayu menitikberatkan pembangunan urbanisasi dan keluhuran tatasusila. membawa maksud. kawasan tanah dan rumah yang diduduki dan tinggal menetap dalam keadaan berkembang subur dan makmur. 494) Gordon Childe pula mendefinisikan sebagai : Suatu proses revolusi perbandaran yang memberi penekanan kepada pencapaian material. kesusasteraan. undang-undang dan kemasyarakatan. 1981 .

com/doc/10302206/Hubungan-Etnik-Di-MalaysiaSecara-Umum PISMP RBT IPKS09 M elahirkan Kebudayaan ‡ Tiada masyarakat. Hadharah merupakan pembinaan insaniah manusia(kerohanian) sementara madanniyah menjurus pembinaan material. M engalami Perubahan ‡ . seluruh masyarakat dunia menerima pakai bahawa ciri-ciri yang dinyatakan sebagai ciri-ciri asas bagi seluruh tamadun selain Islam. Budaya itu puladiwarisi dari generasi ke generassi berikutnya dnegan proses penyesuaian. Hasil gabungan dua maksud di atas memberi maksud sebenar tamadun menurut perspektif Islam.Perbezaan madanniyah dan hadarah terletak pada lapangan masing-masing. Ciri-ciri yang dimaksudkan adalah seperti berikut : •Penempatan kekal •Peningkatan kualiti hidup yang lebih sempurna •Wujud organisasi dan institusi social(stratifikasi sosial) •Kehidupan beragama •Wujudnya bandar(Urbanisasi) •Pengkhususan kerja dan inovasi teknologi •Berkembangnya sistem teknologi maklumat •Organisasi politik dan pemerintahan yang kuat dan mantap Scribd HUBUNGAN ETNIK 4http://www. Masyarakat akan melahirkankebudayaan. Ciri-ciri asas tamadun menurut pandangan global ialah. tiadalah budaya dan sebaliknya.scribd. CIRI-CIRI UNIVERSAL SESEBUAH TAMADUN Di sini penulis menyenaraikan beberapa ciri-ciri universal dalam asas pelengkapan tamadun Islam. sama ada kebendaan atau bukan kebendaan.

KONSEP B UDAYA . ketua negaradan sebagainya. status dan kasta.komunikasi berlakuapabila masyarakat bertemu di antara satu sama lain. tarian dan sebagainya. lebai.Interaksi ini boleh berlaku secara lisan atau tidak lisan. masyarakat juga turut mengalami perubahan. ketua kampung. Vaisya dan Sudra B UDAYA ‡ Budaya biasanya dikaitkan dengan aktiviti-aktiviti yang ada dalam persekitaranmanusia seperti kesenian. Ksyatria. Ini dapat dilihat dalam zaman tradisionalIndia yang memecahkan kasta kepada Brahmin. T erdapat Kepimpinan ‡ Pemimpin adalah terdiri daripada ketua keluarga. Stratifikasi Sosial ‡ Stratifikasi sosial meletakkan seseorang pada kedudukan dan peranan yangharus dimainkannya atau merujuk kepada susunlapis masyarakat. Berinteraksi ‡ Salah satu syarat kewujudan massyarakat ialaah terdapatnya perlakuanberhubung dan bekerjasama di antara ahli dan ini akan mencetuskan interaksi.Sebagaimana budaya. Dalam masyarakat Melayu awal. kepimpinan adalah bercoraktertutup kerana pemilihan berdasarkan keturunan. Stratifikasisosial boleh dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu kelas. dato' dan sebagainya. Kasta ialahkelas sosial yang keahlinya ditentukan hanya melalui kelahiran dan dalamhidupnya tidak berlaku mobiliti sosial. makanan. kelasbawahan WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK 5 PISMP RBT IPKS09 ‡ Status ialah jangkaan peranan yang dimainkan oleh individu dalam masyarakatseperti penerimaan gelaran iaitu haji. Suatuperubahan terjadi kerana faktor-faktor yang berasal dari masyarakat itu snediri. suatu penemuan baru mungkin akan mengakibatkan perubahankepada masyarakat itu.Kelas ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat berdasaarkan pemilikanharta atau kekayaan seperti orang kaya kelas atasan dan orang miskin. barangan.Sebagai contoh.

including their attitudes. ‡ Di definisikan sebagai cara hidup yang diikuti oleh orang yang menjadi anggotakumpulan tertentu dan meliputi anasir sistem sosial. ( Kajian Kebudayaan Melayu. peralatan WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK . sciences. and habits of thought and activity. values. politik. nilai. tenaga dan pengaruh ¶.D Budaya berasal dari perkataan Jawa: ³ budaya ´ D hasil cantuman ³ budhi ´ dan ³ daya ´.1963 ). modes of perception. µ The way of life of a people. kepercayaan. ‡ Budaya juga diertikan sebagai. beliefs. D Perkataan ³ budhi ´ yang dipinjam dari bahasa sanskrit bererti µ kecergasan fikiran dan akal ¶ D ³ daya ´ ialah perkataan Melayu Polynesiabermakna µ kekuatan kuasa. susunan organisasiekonomi.( Dictionary Of Philosophy. Cultural features of forms of life are learned but are often toopervasive to be readily noticed from within ¶. agama. 1996 ). D Jika dicantumkan kedua-dua perkataan ini ( budaya ) akan membawamaksud ¶ tenaga fikiran . usaha rohani atau kuasa yang menggerakkan jiwa ¶. sikap. arts. adat resam.

perahu.6 PISMP RBT IPKS09 budaya. kemanusiaan. orang Melayu mempunyai rumah yang berbezadengan orang Inggeris atau orang Eskimo ‡ Budaya bukan kebendaan ialah kepercayaan. spiritual dan mental. hantaran(dowri) perkahwinan diberi oleh pihak perempuankepada pihak lelaki. pandangan dan tabiatberfikir serta cara perlakuan manusia yang menggerakkan jiwa.Kesimpulan ‡ Budaya itu dari sudut bahasanya membawa makna cara hidup manusia. ‡ Dalam budaya Melayu.Contohnya.Dua peranan utama bagi pembentukan sesuatu budaya ‡ Pertama. atau apa-apa yang dihasilkan oleh mereka sebagai anggotamasyarakat. setiap masyarakat mempunyai adat istiadat yang berbeza-bezadalam menjalani kehidupan seperti perkahwinan masyarakat Melayu yang manapihak lelaki yang memberi hantaran kepada pihak perempuan manakala. senjatadan sebagainya. faktor agama paling penting kerana agamalah dasar tanggapan terhadap alam sekitar dari segi sosial dan fizikal. kereta.manakala sudut istilah pula menyatakan bahawa budaya itu ialah cara hiduporang ramai termasuk pemikiran. . membina imej negara ke arah mewujudkan keperibadian dan identiti WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK 7 PISMP RBT IPKS09 ‡ Kedua ialah pemupukan kesedaran kebangsaan dan kenegaraan berasaskanciri-ciri kerohanian. Contohnya.( Masyarakat Dan Kebudayaan Malaysia. Bahasa juga pentingsebagai alat komunikasi dan adat resam juga mustahak sebagai petunjuk jalanbagi seseorang dalam mengendalikan hidupnya bermasyarakat dan berbudaya. nilai kepercayaan.Budaya boleh dibahagikan kepada dua lapangan besar iaitu : ‡ µ budaya kebendaan ‡ µ budaya bukan kebendaan ¶Budaya kebendaan ‡ Ialah peralatan dan kelengkapan hidup seperti rumah. bagimasyarakat India. 2001).( Tamadun Melayu DanPembinaan Bangsa Melayu. adat istiadat dan undangundang. 1992).

‡ Kalau sesuatu kelompok manusia hidup dalam lingkungan yang dikenali sebagaiµ budaya ¶ dan budaya ini memberikan identiti kepada kelompok itu dari segi caraia mengendalikan hidupnya. difusi dan integrasi. ‡ Budaya bersifat universal tetapi paradoksnya pada masa yang sama terdapatperbezaan antara budaya satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. sekolah. Situasi sesuatu peristiwa itu berlaku. ‡ Kebudayaan mempunyai ciri-ciri tertentu yang menggambarkan budaya itu terbitdaripada tingkahlaku dan akal manusia : ‡ D ipelajari ‡ Budaya tidak lahir secara langsung tetapi perlu dipelajari. banyak unsur terlibat seperti proses asimilasi. Umur seseorang.Sesuatu kebudayaan berkembang dan terus dicipta mengikut kesanggupanmasyarakatnya. Dari itu. Apakah agen-agen sosialisasi seperti keluarga. budaya boleh dikatakan sebagai satuhimpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang dapat memenuhikehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengankeadaan sekeliling. Manusia perlu belajar untuk menguasai ilmu. Sebagaicontoh menunjukkan budaya itu dipelajari. Apakah bentuk dan jenis pembelajarananggota masyarakat bergantung kepada beberapa faktor iaitu: WAJ3106 HUBUNGAN ETNIK 8 PISMP RBT IPKS09 a.c.b. kanak-kanak perlu diajar oleh ibubapanya untuk berbahasa dan berhubung. jiran.d. institusi latihandan sebagainya. Ada budaya yang dipadankan apabila berlaku pertembungandengan pengaruh luar sama ada untuk mengisi kekosongan sebagai alternatif atau menokok tambah dari apa yang telah sedia ada. manusia perlu belajar. Untuk mencipta sesuatu. Tahap pendidikane. Maka boleh di katakanbahawa µ manusia itu sendiri membentuk budaya ¶ dan perkembangan budayaakan mengikut perkembangan masyarakat itu sendiri.adaptasi. akulturasi. Apakah nilai yang mendapat keutamaan dalam sesebuah masyarakat itu. y . Budaya turut diwarisi dari satu keturunan kepadasatu keturunan yang lain. ‡ Dalam proses mempelajari.

mata pencarian hidup dan sistem ekonomi. ia hanya menjadi perlakuan individu dan bukannya perlakuanmasyarakat. Kesejagatan budaya ialah kebudayaan ituwujud dalam semua kelompok manusia. pengaruh luar dan tahappenyesuaian anggota y Clyde Kluckhohn mengesan tujuh unsur yang terdapat dalam semua budayaiaitu:i. sistem sosial. y Sejagat Budaya itu bersifat sejagat. bahasav. kesenianvi. budaya yang sejagat itu berbezaantara masyarakat kerana faktor pengaruh alam. sistem pengetahuan.D ikongsi Budaya itu dikongsi oleh manusia yang menjadi anggota masyarakat.iii. Tanpaperkongsian. . Perlakuanyang tidak dikongsi oleh sekumpulan manusia tidak termasuk dalam budayaseperti perlakuan mencuri walaupun ia wujud dalam masyarakat. peralatan dan kelengkapan hidup manusia.ii.Perkongsian ini bermaksud yang setiap perlakuan itu diramal dan didokong olehsekumpulan mansuia.iv. Walaubagaimanapun. Nasi lemak dan roti canai menjadi budaya kerananmasyaarakat menggemarinyabahasa Melayu adalah kebudayaan rakyatMalaysia kerana dituturkan oleh mereka dalam kehidupan seharian. Tidaak ada masyarakat yang tidakmemiliki kebudayaan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->