Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 1

UNIT 1 ERTI DAN MATLAMAT PENDIDIKAN SERTA MODEL PENGAJARAN
HASIL PEMBELAJARA N
Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Membezakan erti pendidikan mengikut beberapa perspektif ilmu ekonomi, politik, sosiologi dan psikologi. 2. Menyatakan dan mentafsir matlamat pendidikan di Malaysia. 3. Menghurai beberapa erti pengajaran dan pedagogi. 4. Membezakan beberapa model pengajaran. 5. Menghuraikan model pengajaran UPSI dan memberi contoh langkah-langkahnya.

PENGENA LAN
Kita boleh melihat pendidikan dari pelbagai perspektif. Anda boleh bertanya, apakah erti ‘pendidikan’ dari kaca mata seorang ibu? Seorang murid Tahun 5? Guru Bahasa Melayu di sekolah menengah? Atau Guru Pendidikan Islam Tahun 6? Guru besar? Pensyarah pendidikan di Fakulti Pendidikan di IPT? Pegawai kurikulum di Pusat Kurikulum? Apakah tafsiran anda? Bab ini akan membincang pengertian konsep pendidikan, pengajaran, beberapa model besar pengajaran serta kemahiran-kemahiran penting dalam pengajaran. Tujuannya adalah supaya anda mendapat gambaran keseluruhan konsep-konsep penting yang kemudian akan dihurai dengan lebih terperinci dalam unit-unit seterusnya.

ISI KANDUNGA N
Apakah erti

pendidikan?

2 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1 & 2

T

idaklah

kelainan antara tafsiran konsep ‘pendidikan’ dari setiap mereka ini, termasuklah anda sendiri kerana setiap seorang akan mentafsir pendidikan berdasarkan pengalamannya.

mustahil

sekiranya

terdapat

Kita boleh melihat pendidikan sebagai satu ‘proses’ dan sebagai suatu ‘produk’ (hasil). Dari segi proses, pendidikan bererti bagaimana seseorang itu diasuh dan diajar; dan kesannya adalah berlaku pembelajaran, iaitu pertambahan pengetahuan dan kemahiran serta perubahan cara berfikir seseorang.

Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 3

Berikut adalah beberapa erti mungkin pernah anda baca.

‘pendidikan’

yang

1. Proses asuhan kanak-kanak oleh ibu bapanya supaya anaknya pandai bertutur, membaca dan menulis serta kelakuan yang beradab sopan. 2. Proses perbincangan dan dialog antara ahli kumpulan pelajar tentang sesuatu isu supaya isu itu dapat difahami dengan lebih jelas dari beberapa segi. 3. Proses mengajar murid supaya mereka pandai berfikir dalam matematik dan sains dan dapat menyelesaikan masalah dalam kedua-dua mata pelajaran ini. 4. Proses membimbing murid untuk meneroka dan mencari maklumat mengenai sesuatu perkara dan membuat analisis dan sintesis tentang maklumat itu.

Buat perbandingan pengertian pendidikan di atas dan lihat apakah persamaan dan perbezaannya. Bolehkah anda membuat kesimpulan apakah maksud pendidikan berdasarkan pengertian di atas? Setujukah anda dengan pengertian ini? Mengapa? Kajian tentang proses dan hasil pendidikan melibat berbagai-bagai disiplin ilmu. Setiap disiplin ilmu memberi tafsiran pendidikan mengikut perspektifnya. Berikut ialah contoh tafsiran pendidikan dari perspektif teori sosiologi, ekonomi, sains politik dan psikologi,

Apakah pendidikan dari sosiologi dan antropologi?

perspektif

ari perspektif sosiologi, pendidikan dilihat sebagai satu proses sosialisasi, iaitu bagaimana ahli masyarakat, terutama generasi muda, diajar dan diasuh secara formal atau tidak formal untuk menerima pengetahuan, kemahiran, norma dan nilai sosial, kedudukan dan peranan masingmasing dalam konteks sesuatu masyarakat itu. Pendidikan juga dilihat sebagai proses ‘pemilihan’ (selection) yang menentukan kedudukan atau status seseorang dalam susun lapis sosio-ekonomi masyarakat itu: lebih tinggi pendidikan seseorang lebih tinggi statusnya dalam masyarakat.

D

Ahli antropologi melihat pendidikan sebagai proses pembudayaan (enculturation) di mana ahli sesuatu masyarakat mempelajari dan menerima kepercayaan, nilai-nilai, norma, cara bertindak yang dianggap sesuai dalam masyarakat itu. Seseorang yang berbudaya ialah seseorang yang menghayati dan mengamalkan nilai dan tingkah laku yang ‘baik’ dalam masyarakat itu. Dari perspektif ini, proses dan hasil pendidikan oleh sesebuah masyarakat yang percaya dan memberi tumpuan kepada

atau sebagai satu ‘consumption’. Pelaburan dalam pendidikan bererti membelanjakan wang. Ilmu dan kecekapan yang diperolehi dijangka akan membawa . masa dan tenaga untuk mendapat pendidikan dan latihan. 4 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 Apakah pendidikan perspektif ilmu ekonomi? dari I lmu ekonomi melihat pendidikan sebagai satu ‘pelaburan’ (investment).pendidikan sains dan teknologi adalah berbeza dengan masyarakat yang mementingkan pendidikan agama dan tatasusila. dan ini tentunya juga berbeza dengan masyarakat yang memberi tumpuan kepada kemahiran dalam perniagaan.

menghormati Yang Di.Pertuan Agong. atau oleh sesuatu organisasi. Apakah pendidikan dari psikologi pendidikan? perspektif akar psikologi melihat pendidikan sebagai proses membantu pembelajaran seseorang murid untuk memperkembangkan potensinya dan membentuk sahsiahnya. I Negara kita Malaysia juga mendidik generasi muda supaya memahami aspirasi negara kita misalnya memahami Rukun Negara. Contohnya. melalui pekerjaan yang lebih baik. Indonesia. Britain dan Singapura. Kita boleh melihat pendidikan di negara Jepun berjaya melahirkan rakyatnya yang bangga dengan negara Jepun. supaya layak melanjutkan pelajaran ke peringkat pengajian tinggi. Apakah pendidikan dari perspektif ilmu sains politik? lmu sains politik pula melihat pendidikan sebagai proses bagaimana sesebuah negara itu mendidik dan membina warga negaranya supaya mempunyai sikap dan nilai patriotisme. begitu juga Amerika Syarikat. mengetahui tentang hak dan tanggungjawab mereka sebagai warganegara. ibu bapa membelanja wang untuk anaknya mendapat latihan tambahan di pusat tuisyen supaya anaknya mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan. Kita dididik secara langsung dan tidak langsung supaya berasa bangga menjadi rakyat Malaysia. tata susila dan undang-undang negara kita. Pelaburan dalam pendidikan boleh dibuat oleh sama ada individu dan keluarganya.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 5 pulangan yang menguntungkan pada masa hadapan. menyanyi lagu ‘Negara-ku’. produktiviti dan pendapatan yang lebih tinggi. Negara juga melaburkan banyak wang untuk memberi pendidikan kepada murid di sekolah dan di institusi pendidikan tinggi untuk membentuk modal insan yang yang lebih berkemahiran dan menjadi pekerja yang cekap dan produktif. dan kemudian mendapat pekerjaan yang bergaji tinggi. Murid-murid belajar sejarah dan geografi negara Malaysia. Pendidikan sebagai ‘consumption’ pula menganggap proses dan hasil mencari ilmu pengetahuan itu hanyalah untuk kepuasan rasa ingin tahu atau riadah saja. Ada berbagai teori pembelajaran dan pengajaran untuk menerangkan bagaimana seseorang itu belajar dan boleh . mengibar Jalur Gemilang. dan sayang kepada alam sekitar negara kita. atau oleh negara amnya.

Setiap individu mempunyai bakat. 6 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Dengan itu proses pendidikan ialah proses memupuk perkembangan potensi. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 Sekarang. mari kita pastikan anda telah memahami pengertian ‘pendidikan’ dari pelbagai perspektif ilmu.P dididik. aptitud dan gaya pembelajarannya yang tersendiri. tuliskan erti pendidikan dari perspektif. Dengan menggunakan perkataan anda sendiri. bakat dan sahsiah murid-murid. • ilmu ekonomi: .

masyarakat di sekeliling. Apakah pendidikan non-formal? Pendidikan non-formal ialah pendidikan tambahan terancang yang diajar di luar pendidikan formal seperti kegiatan kokurikulum di sekolah (aktiviti sukan. Pembahagian ini sekadar untuk melihat jenis sistem penyampaian pendidikan sahaja. formal. Pembelajaran sebenarnya berlaku dalam ketiga-tiga jenis atau mod pendidikan tersebut secara serentak. bengkel. pendidikan seseorang itu ialah pengalaman yang ia terima hasil daripada interaksinya dengan orang lain dan alam sekitar dalam berbagai-bagai situasi: dalam keluarga. sekolah. diploma atau ijazah. Pendidikan yang kita lalui dan yang diterima boleh dibahagikan kepada tiga bentuk. kolej. Apakah pendidikan formal? Pendidikan formal ialah pendidikan terancang di mana kurikulum atau program pengajian dan mata pelajaran disusun dan diajar oleh guru kepada pelajar di institusi pendidikan khas seperti sekolah. politeknik dan universiti. Pendidikan non-formal termasuk kursus pendek. dan sebagainya. bukan untuk memperkotakkannya. media massa. dan belajar sambil bekerja yang dirancang oleh jabatan kerajaan atau syarikat swasta untuk menambah kecekapan pekerjanya. atau memisahkanmisahkannya. dan informal? non- S ecara amnya. . persatuan dan kegiatan beruniform). (2) non-formal dan (3) informal. Biasanya pendidikan formal yang dirancang ini mempunyai peperiksaan atau penilaian formalnya dan membawa kepada penganugerahan sesuatu sijil. Dari perspektif manakah definisi atau tafsiran itu dibuat? Bincangkan. latihan khas. iaitu pendidikan (1) formal. Apakah pendidikan formal.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 7 • ilmu sosiologi: • seorang ibu atau bapa: • perspektif anda sendiri: Pilih dua erti pendidikan dari sebuah buku atau artikel dalam internet.

filem atau mendengar radio atau membuat lawatan ke sesuatu tempat. Kadangkadang kita tidak sedar yang kita dididik dan dipengaruhi oleh apa saja di sekeliling kita. Pendidikan informal juga diperolehi melalui pemerhatian tentang apa yang berlaku di sekeliling kita seperti menonton TV. Persepsi dan pemikiran kita dibentuk melalui pendidikan informal ini. DVD. kawan. ahli-ahli masyarakat. dengan ahli keluarga.Apakah pendidikan informal? Pendidikan informal ialah pendidikan dan pengalaman yang kita perolehi melalui berbagai-bagai aktiviti kehidupan seharian seperti interaksi kita dengan orang lain. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . 8 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran.

memahami dan menyesuaikan diri dengan ilmu pengetahuan baru yang pesat berkembang. dan memberi makna kepadanya. pembelajaran apakah yang kesannya berpanjangan sehingga sekarang? Apakah erti pendidikan sepanjang hayat? endidikan berlaku sepanjang hayat. dengan cara apa sahaja dan dari siapa atau sumber apa sahaja. Sekarang orang sudah menerima bahawa pendidikan bukan berakhir dengan tamatnya pelajaran di sekolah atau di universiti. tempat. sentuh. none of which ought to be exclusive. rasa dan hidu). kantin. dengar. murid-murid mengambil bahagian dan saling berinteraksi dengan kawan-kawan dalam pelbagai aktiviti di bilik darjah. Simply speaking. education takes place throughout life in many forms. sejak kita dilahirkan hingga ke akhir hayat. non-formal dan informal melalui interaksi dengan berbagai persekitaran dengan mengguna pancaindera kita (lihat. Cuba anda fikirkan kembali pendidikan anda semasa di sekolah dahulu. Mungkin kaedah atau gaya pembelajaran itu sahaja sedikit berbeza mengikut umur. sejarah yang telah dirancang dalam sukatan pelajaran. Seseorang boleh belajar mengikut kadar yang ia mahu. di mana sahaja. P Mengikut kajian psikologi perkembangan kanak-kanak. Beri contoh pendidikan formal. pendidikan nonformal dan informal di sekolah anda. We must start to think . Kita belajar secara formal. padang permainan. sains. pendidikan pada umur lima tahun pertama dalam kehidupan kanak-kanak adalah terpenting dalam memberi asas pendidikan dan perkembangan pembelajaran seterusnya. Murid juga belajar secara terancang dalam aktiviti kokurikulum. Mengikut Laporan UNESCO.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 9 Dalam konteks pendidikan di sekolah ketiga-tiga jenis pendidikan ini berlaku secara serentak. Murid diajar oleh guru mata pelajaran tertentu seperti matematik. semasa rehat dan lain-lain. Latihan dan pendidikan berterusan di peringkat dewasa penting untuk seseorang terus menjadi produktif dalam kerjanya. bila-bila sahaja. Secara informal. memproses apa yang kita terima itu dalam minda kita. cara dan tempat untuk kita belajar sesuatu. Tidak ada had umur. Jacques Delors (1996) Learning: The Treasure Within. program pengajian dan kemudahan.

dan menghayati dan mengamal agama anda? . Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 about education in a more all-encompassing fashion. learning to live together and learning to be.10 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. learning to do. berkawan dengan kawan-kawan anda. Education throughout life is based upon four pillars: learning to know. Cuba imbas kembali mana dan bagaimanakah anda belajar perkara berikut: Belajar mengguna komputer. memahami bagaimana terjadinya tumbuh-tumbuhan.

Apabila ramai kaum Cina dan Tamil berhijrah masuk ke Tanah Melayu. Objektif pengajaran sesuatu topik dalam mata pelajaran matematik Tahun 2 lebih dekat dan jelas. Kita akan bincangkan perbezaan ini dengan lebih lanjut dalam Unit 2. terutama sekitar 1900-an hingga 30-an. iaitu objektif pengajaran guru dan pembelajaran murid dalam sesuatu mata pelajaran pelajaran di bilik darjah. di Indonesia atau di Jepun? 2. Apakah matlamat pendidikan di Malaysia? Pendidikan sebelum kemerdekaan Sebelum penjajah British bertapak di Tanah Melayu (iaitu kira-kira sebelum 1800). Selepas British bertapak di Tanah Melayu sekolah Inggeris pertama iaitu Penang Free School ditubuhkan pada tahun 1816 di Pulau Pinang. dan ke peringkat yang lebih khusus. Apakah tujuan pengajaran sains dan matematik di sekolah rendah? 4. lebih 90% penduduk di Tanah Melayu ialah orang Melayu. Adakah tujuan pendidikan di sekolah rendah berbeza dari pendidikan di sekolah menengah? 3. Kemudian tertubuhlah sekolah rendah Melayu untuk anak-anak Melayu. sekolah Cina dan sekolah Tamil ditubuh secara berasingan. ke peringkat sekolah. Kemudian aliran sekolah Melayu yang terhad kepada pendidikan rendah sehingga ke . Apakah objektif pengajaran ’mendarab’ kepada murid Tahun 4? Perhatikan soalan-soalan di atas meliputi beberapa peringkat pendidikan: dari peringkat umum. Sebelum kemerdekaan 1957. Apakah matlamat pendidikan negara kita? Adakah ia sama atau berbeza dengan matlamat pendidikan di Thailand. mengguna bahasa Inggeris sepenuhnya dari Darjah 1 hingga ke Universiti. sistem pelajaran formal di Tanah Melayu terpisah-pisah. iaitu matlamat pendidikan negara. di Amerika Syarikat. 1. Terdapat sekolah aliran Inggeris terutama di bandar-bandar. Cuba anda fikirkan soalan berikut. Sistem pendidikan bagi anak-anak Melayu ialah pendidikan agama Islam seperti mengaji Quran dan belajar hal-hal rukun Islam.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 11 Apakah matlamat pendidikan? Selalu orang bertanya dan berbincang tentang matlamat atau tujuan pendidikan. Matlamat pendidikan negara lebih umum dan berbentuk jangka panjang. Jadi jawapan bagi setiap soalan di atas itu berlainan sedikit.

buku teks dan guru dari negeri China. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . menyediakan pendidikan dari Darjah 1 hingga ke peringkat menengah mengguna kurikulum. Kebanyakan murid Melayu belajar di Sekolah Melayu. murid-murid dari berbagai kaum belajar di sekolah yang berlainan. yang mengguna bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Kebanyakan pelajarnya terdiri dari murid-murid India di ladang-ladang getah.Darjah 6 saja. Jadi sistem pelajaran sebelum merdeka terpisah-pisah. Hanya di sekolah aliran Inggeris sahaja terdapat murid daripada pelbagai kaum belajar bersama-sama. Sekolah Tamil hanya setakat sekolah rendah. Sekolah aliran Cina. untuk kebanyakan murid Cina. 12 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran.

iaitu akta yang menjadi asas kepada pelaksanaan pendidikan formal di Malaysia membuat penyataan tentang matlamat pendidikan di Malaysia seperti berikut. Syor Laporan Razak dijadikan Ordinan Pelajaran 1957. Cina. Akta Pelajaran 1961. Laporan Jawatankuasa Razak. antara lain. dan perlu diteruskan. Sebahagian besar Akta 1996 mengandungi perkara dan dasar yang terkandung dalam Akta Pelajaran 1961. sosial. Sehingga kini. Kemudian Akta ini dikaji semula dan dipinda dan termaktub dalam Akta Pendidikan 1996. termasuk khususnya peruntukan bagi perkembangan secara progresif bagi suatu sistem pelajaran dalam mana Bahasa Kebangsaan adalah menjadi bahasa pengantar utama. satu jawatankuasa pelajaran yang dipengerusikan oleh Dato’ Abdul Razak telah ditubuhkan pada tahun 1956 bagi mengkaji dan membuat syor tentang bentuk dan sistem pelajaran kebangsaan sebagai alat menyatukan murid dari pelbagai kaum. Jawatankuasa ini berpendapat bahawa dasar dan pelaksanaan dalam Laporan Razak itu baik. Laporan Razak dan Ordinan 1957 dikaji semula oleh Jawatankuasa Pelajaran yang dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib. walaupun proses ini hendaklah dibuat secara beransur-ansur. Bagi mencapai matlamat di atas.Melayu. India dan sebagainya. Bahawasanya dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pelajaran yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan. dan dilaksanakan di seluruh negara. ekonomi dan politiknya. mengesyorkan.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 13 Pendidikan pada awal kemerdekaan Sebagai persediaan untuk kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Bahasa Kebangsaan hendaklah dijadikan bahasa pengantar utama untuk semua mata pelajaran di semua sekolah. menteri pelajaran pada masa itu. Dan bahawasanya peruntukan selanjutnya adalah dikehendaki untuk menentukan agar dasar tersebut dilaksanakan secara berkesan. Bahasa Melayu diterima sebagai Bahasa Kebangsaan. supaya satu sistem pelajaran kebangsaan ditubuhkan bagi sistem menyatupadukan rakyat Tanah Melayu yang berbagai kaum . Pada tahun 1960. Akta Pelajaran 1961 ini telah menjadi tunggak untuk melaksanakan sistem pendidikan kebangsaan di Malaysia sepanjang 35 tahun (1961 – 1996). Akta ini merupakan akta penting dalam mencorak perkembangan sistem pelajaran di Malaysia sehingga sekarang. Dengan itu Ordinan Pelajaran 1957 diperkemas dan dijadikan Akta Pelajaran 1961. Akta . dan perlu diajar di semua sekolah.

. Akta Pendidikan 1996 Falsafah dan matlamat pendidikan di Malaysia mukadimah Akta Pendidikan 1996 sebagai berikut : 14 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 dinyatakan dalam Bahawasanya mengaku bahawa ilmu itu adalah penentu utama arah tujuan Negara dan penyelamat Negara.1996 ini menjadi undang-undang asas dalam melaksanakan sistem pelajaran di negara kita.

ke arah mewujudkan suatu masyarakat yang bersatu padu. rohani. demokratik. Apakah persamaan dan perbezaannya? Apakah tujuan pendidikan di sekolah rendah dan menengah di Malaysia? alah satu matlamat pendidikan negara kita ialah supaya murid kita dapat menguasai ilmu pengetahuan dan pelbagai kemahiran. liberal dan dinamik. dan kekuatan rohani. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Pada pendapat anda apakah tujuan pendidikan pada masa itu? Cuba baca dengan teliti mukadimah Akta Pendidikan 1996 dan bandingkannya dengan Akta Pelajaran 1961. kemahiran dan nilai murni yang diperlukan dalam dunia yang berdaya saing tinggi serta bersifat global. Dan bahawasanya Dasar Pendidikan berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara yang dizahirkan seperti berikut: Kebangsaan adalah "Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. teknologi dan maklumat. kesan daripada perkembangan pesat sains.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 15 Dan bahawasanya tujuan pendidikan ialah untuk membolehkan masyarakat Malaysia menguasai ilmu. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. moral dan etika. keadilan sosial. Dan bahawasanya pendidikan mempunyai peranan penting dalam menjayakan wawasan Negara demi untuk mencapai taraf negara maju sepenuhnya dari segi kemajuan ekonomi." Huraikan kedudukan sistem pendidikan di Malaysia sebelum 1957. Dan bahawasanya adalah menjadi suatu misi untuk menghasil sistem pendidikan yang bertaraf dunia dari segi kualiti bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan mencapai aspirasi Negara Malaysia. Bagaimanakah matlamat ini hendak dicapai di peringkat sekolah rendah? Apakah tujuan pendidikan di sekolah rendah? Kita boleh .

S 16 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. berfikir. Selain itu. dan menguasai kemahiran membaca dan menulis Bahasa Inggeris. iaitu pandai membaca. salah satu tujuan utama murid belajar di sekolah adalah supaya mereka menguasai kemahiran 4M. memerhati hal-hal di keliling mereka. mengira dan menaakul dalam Bahasa Malaysia. berbincang bersama kawan. sejarah. seni dan sebagainya. membaca pelbagai bahan termasuk dalam internet. kerana kedua-dua bahasa ini ialah alat penting untuk pembelajaran pelbagai ilmu pengetahuan lain seperti sains. geografi. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 .menyatakan misalnya. rajin belajar dan berdaya usaha mencari pengetahuan sendiri dari pelbagai sumber – daripada guru. menulis. buku. suka bertanya. tujuan pendidikan di sekolah rendah adalah supaya mereka bersikap ingin tahu.

melatih (train). proses menyampaikan ilmu pengetahuan dan kemahiran kepada murid. murid dan kemudian membuat kesimpulan tujuan pendidikan sekolah menengah. 4. teori kurikulum dan taksonomi ilmu pengetahuan. mendidik (educate) dan membimbing (guide). teori komunikasi. yang mengkaji kaedah proses pengajaran dan prinsip di sebalik sesuatu pendekatan atau kaedah itu.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 17 Bagaimana dengan sekolah menengah? Apakah tujuan pendidikan di sekolah menengah di Malaysia? Sejauh manakah terdapat persamaan dan perbezaan matlamat pendidikan di sekolah vokasional. Antaranya: instruksi (instruction). pengajaran ialah. kaedah dan teknik pengajaran yang boleh memudah dan mempercepatkan proses pembelajaran. kaedah dan teknik yang digunakan oleh guru untuk membantu muridnya belajar. 3. Rujuk buku. Anda mungkin juga boleh membuat temu ramah dengan beberapa orang guru. 2. Pedagogi pula merujuk kepada seni dan sains pengajaran. proses membantu murid supaya pembelajaran mereka cepat dan berkesan. ibu bapa dan Kementerian Pelajaran. Apakah erti pengajaran dan pedagogi? T erdapat berbagai-bagai istilah yang kerap diguna yang sama erti atau hampir sama ertinya dengan ‘mengajar’ (teaching). murid. sekolah dan individu dan mengikut perspektif guru. Antaranya. Ilmu pedagogi sebagai sains pengajaran bersandar kepada berbagai-bagai teori pembelajaran. Hasil kajian tentang proses pengajaranpembelajaran dari pelbagai disiplin ilmu ini memberi kefahaman dan idea kepada kita untuk menggubal pendekatan.persoalan ini. (Pedagogy is the art and science of teaching). Profesor Elliot Eisner di Stanford University. Internet dan sumber lain-lain untuk mengumpul maklumat tentang persoalan. California. sekolah berasrama penuh dan sekolah harian akademik biasa? Matlamat atau tujuan pendidikan menengah mugkin berlainan sedikit mengikut peringkat yang berlainan: peringkat negara. proses interaksi antara guru dan murid untuk memudahkan (facilitate) murid belajar dan berfikir mengenai sesuatu isu. Pengajaran juga boleh dilihat sebagai satu ‘seni’ perlakuan yang kompleks. 1. Berbagai-bagai erti umum dikemukakan tentang pengajaran. pendekatan. teori interaksi sosial. misalnya mengkaji pentingnya ‘pendidikan seni’ untuk dimasukkan ke dalam kurikulum .

terutama dari segi teknik persembahannya. gaya berkomunikasi dan interaksi guru dengan murid. Perlakuan pengajaran guru di hadapan sekumpulan murid boleh dianggap sebagai suatu seni lakon atau drama. Guru yang berpengalaman dan cekap mempunyai ‘seni’ atau ‘gaya’ pengajarannya tersendiri. Hasil kajian tentang seni drama. adunan pelbagai teknik yang disesuaikan untuk mengajar pelbagai mata pelajaran kepada pelbagai jenis murid. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 .sekolah. 18 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. seni lakon dan seni berkomunikasi boleh diaplikasikan dalam latihan guru untuk memperbaiki kaedah dan gaya pengajaran guru. supaya pendidikan di sekolah lebih seimbang dan memperkayakan pemikiran murid. Pengajaran boleh dilihat sebagai satu seni dan kraf tingkah laku guru. untuk menarik perhatian murid dan menggalakkan mereka menjalankan aktiviti pembelajaran.

‘melatih’. kita akan dapat senarai seperti berikut: Mendidik Membimbin g Menghurai Menerangk an Menunjuk Memberi tahu Mencerita Mengarah Mengurus Melatih Memudahka n Bertanya Berinteraksi Berkomunik asi educate Berbincang counsel Memainkan peranan jawapan elaborate Mencari explain Menjawap demonstra Melakonkan te tell Bermain narrate Menggalakkan direct Mendorong manage Membetulkan train.1 Senarai sinonim discuss role play to find out to answer to dramatise to play motivate motivate to correct cultivate to develop to care to care and develop to listen pendidikan Senarai di atas boleh ditambah lagi. 3. Kita boleh mengambil mana-mana perkataan di atas dan cuba menggunanya dalam beberapa konteks atau situasi. Banyaknya sinonim atau rangkai kata yang hampir sama erti dengan ‘pengajaran’ sama ada dalam Bahasa Melayu atau bahasa Inggeris menggambarkan betapa kayanya dan beragamnya seni dan gaya pengajaran yang diamalkan oleh ‘guru’ dalam sistem pendidikan kita. Sarjan mengarah polis kadet berlatih berkawat dengan kemas setiap pagi supaya mereka dapat menunjukan kecekapan berkawat . ‘mengarah’ sebagai kaedah ‘guru’ mengajar. Jikalau kita kumpul istilah atau perkataan yang sinonim dengan ‘pengajaran’ dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Misalnya ‘mengasuh’ berlainan sedikit kaedahnya berbanding dengan ‘menerangkan sesuatu’ atau ‘melatih’. ‘berbincang’. Dengan mengguna komputer anaknya menunjuk ibunya langkah-langkah mengguna e-mel supaya ibunya tahu mengguna emel. 1. baik secara formal atau informal. Berlainan istilah yang kita gunakan menggambar berlainan sedikit gaya atau teknik guru mengajar. 2. supaya anaknya pandai membaca dan menghafal ayat-ayat itu. Di bawah adalah beberapa contoh situasi penggunaan perkataan ‘menunjuk’. Menyuburkan coach facilitate Memperkemban gkan question Menjaga interact Mengasuh communic Mendengar ate Rajah 1. gaya dan teknik pengajaran ini boleh kita lihat daripada berbagai-bagai istilah yang kita gunakan untuk menghuraikan tingkah laku atau proses pengajaran. Ibu melatih anaknya membaca ayat-ayat Quran dengan betul di rumah.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 19 Pelbagai kaedah.

5. Pengurus syarikat berbincang dengan jurujual syarikat itu tentang berbagai-bagai teknik menjual komputer kepada pelanggan di pasar raya. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 pada akhir tempoh latihan. 4. Guru bercerita kepada murid Tahun 5 tentang peperangan Melaka dengan Portugis dalam tahun 1511. .20 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran.

K Rajah 1. Banyak kajian dibuat untuk melihat bagaimana kaedah pengajaran boleh dirancang dan direka bentuk untuk memberi kesan yang optimum kepada pembelajaran murid. Tiga aliran ilmu psikologi yang besar mempengaruhi pendekatan membina . psikologi sosial dan komunikasi. Ia berdasarkan hipotesis bahawa kualiti pengajaran mempengaruhi kualiti proses pembelajaran dan hasil pembelajaran: lebih baik kualiti pengajaran lebih mudah dan berkesan pembelajaran murid dan lebih tinggi hasil pembelajarannya. amalan. dan memikir hubungan di antara bahagianbahagian itu dengan lebih mudah kerana sifatnya yang meringkaskan suatu proses yang kompleks. Proses pengajaran-pembelajaran ini akan tambah berkesan jika terdapat sokongan yang baik daripada pihak pentadbiran sekolah dan peralatan yang mencukupi untuk pengajaran-pembelajaran. Model ialah satu kerangka konseptual untuk membantu kita melihat bahagianbahagian yang berkaitan di dalamnya. dan sosiologi pendidikan.2 di atas menunjukkan hubungan antara pengajaran dengan proses pembelajaran dan hasil pembelajaran.2 Pengajaran-Pembelajaran dalam konteks Sistem Pelajaran Rajah 1. Apakah itu Model Pengajaran? ita boleh mengkaji proses dan hasil pengajaran dengan lebih sistematik dengan melihatnya dalam bentuk model. Model-model ini dipengaruhi oleh berbagai-bagai disiplin ilmu seperti psikologi pendidikan. dan tingkah laku yang terangkum di bawah konsep pengajaran dan pedagogi.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 21 Bolehlah kita simpulkan bahawa adunan semua kata kerja di atas merupakan perbuatan.

22 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. 3. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . aliran psikologi sosial. ialah.kurikulum dan pengajaran. yang secara popular dipanggil juga mazhab konstruktivisme. 1. aliran psikologi behavorisme 2. aliran psikologi kognitif.

Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 23 Aliran psikologi behavorisme Teori-teori dalam psikologi behavorisme memberi perhatian dan mengkaji tingkah laku manusia. Pemikiran seseorang murid akan memperkembang dan ‘pengertiannya’ mengenai sesuatu diperluaskan apabila pengalamannya bertambah. Aliran psikologi kognitif: konstruktivisme Aliran psikologi kognitif lebih menekankan perkembangan corak pemikiran manusia – cara ia berfikir dan membentuk makna. termasuk bagaimana murid belajar. berbanding dengan aliran behavorisme yang lebih menekan tingkah laku (behaviour) manusia. Teori dalam aliran ini pada asasnya melihat tingkah laku manusia sebagai tindakan kepada ransangan (S  R: stimulus  response). Teori ini juga menegaskan pentingnya ‘pengukuhan’ (reinforcement) melalui ganjaran atau insentif untuk merangsang dan mempengaruhi apa dan bagaimana manusia melakukan sesuatu. informasi dan perspektif baru. Hadiah tahunan diberi kepada kepada murid terbaik. susunan kurikulum dan penilaian. Misalnya dalam pengajaran guru kerap menggunakan pujian ‘bagus’ atau ‘betul’ bagi jawapan murid yang betul. untuk ‘mengukuhkan’ jawapan murid itu. Hilda Taba. Jean Piaget. Jerome Brunner. David Ausubel. Secara ringkasnya aliran psikologi kognitif berpendapat bahawa corak pemikiran seseorang bergantung kepada cara ia membina (construct) dan memberi makna kepada apa yang dipelajari atau dialaminya. Sejak kebelakangan ini psikologi kognitif (terutama kefahaman konstruktivisme) banyak mempengaruhi pendekatan pengajaran. Skinner. Persepsi dan skima pemikiran ini akan disusun semula (reconstruct) apabila seseorang itu terdedah dengan pengalaman. Berdasarkan teori ini Skinner telah mereka bentuk pendekatan dan rancangan pengajaran yang dinamakan ‘programmed instruction’ atau pengajaran yang terancang. dan ‘cuba lagi’ bagi jawapan yang tidak tidak tepat. Markah dan gred digunakan untuk menggalakkan murid belajar. F. Antara tokoh yang mempelopori mazhab ini ialah John Dewey. Pengajaran guru di sekolah pun banyak mengguna teori ini. dan Lee S. Semua amalan ini didasari ilmu psikologi aliran behavorisme. Aliran psikologi sosial . kerana tingkah laku manusia boleh dilihat dan diukur. Antara penganut dan pengkaji yang berpengaruh dalam mazhab behavorisme ini ialah B. Shulman. Pengertian atau makna yang diberi kepada sesuatu itu bergantung kepada persepsinya dan skima atau rangka pemikiran yang ada padanya.

sikap dan nilai. baik secara berdua atau secara kumpulan. Kesan daripada ini adalah seseorang belajar nilai menghormati orang lain. Melalui perbincangan dan aktiviti kerjasama secara kooperatif misalnya. sikap bertolak-ansur dalam kerja kumpulan. rakan sebaya. bertanggung jawab untuk menyiapkan kerja kumpulan dan sebagainya. cara bekerja. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . 24 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. kumpulan dalam kelas atau kumpulan dalam kokurikulum. Pendekatan pembelajaran kooperatif atau projek kumpulan dan pengajaran rakan sebaya (peer teaching) adalah di antara pendekatan pedagogi yang berasaskan teori psikologi sosial dan mikrososiologi. ia memahami orang lain. dari segi bahasa. meniru (modeling) orang lain. Seseorang banyak belajar dari peranannya dalam sesuatu kumpulan: dalam keluarga.Psikologi sosial dan mikrososiologi memberi tumpuan terhadap kesan kepada perkembangan pemikiran dan sosio-emosi individu apabila ia berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain.

U Utilise: Buat ‘preview’ bahan dan media: sediakannya dan laksanakan. . Kita akan membincangkan empat model yang berkaitan. 2. dan Model Inkuiri. R Require: Tentukan murid mengambil bahagian aktif dalam pembelajaran: mencari dan membuat analisis maklumat. Model Masteri. darjah prestasi yang boleh diterima S Select: Pilih kaedah. E Evaluate: Menilai hasil pembelajaran dan buat penambahbaikan bahan dan proses pembelajaran. Teori dan prinsip pembelajaran dari ketigatiga aliran psikologi ini sama penting untuk kita gunakan bagi menggubal perancangan kurikulum. ialah model Ralph Tyler (1949). media dan bahan pengajaran-pembelajaran. iaitu Model Tyler. pedagogi dan penilaian. Berdasarkan tiga aliran disiplin ilmu di atas terbentuklah beberapa Model Pengajaran. ASSURE ialah akronim kepada huruf pertama dalam tujuh bahagian atau proses dalam model ini. 3. Model Tyler Salah satu model atau sistem pembangunan kurikulum dan pengajaran klasik yang banyak mempengaruhi perancangan kurikulum dan pengajaran di sekolah. Model ini amat berguna untuk guru membentuk pengajaran di bilik darjah. Events of Instruction (1992). pendekatan membina kurikulum dan pengajaran mengandungi empat bahagian atau langkah utama seperti di bawah. Susunan isi kandungan: turutan unit-unit pelajaran (Bagaimanakah bahan yang hendak diajar itu disusun dalam beberapa unit pelajaran?). S State: Nyatakan objektif atau hasil pembelajaran. Model ASSURE. Mengikut Tyler. Model ASSURE Model ini berasaskan buku Robert Gagne. 1. Kemudian kita akan menggabungkan beberapa elemen daripada empat model tadi untuk membentuk Model UPSI. iaitu kandungan sesuatu pengajaran (Apa yang hendak diajar?).Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 25 Dalam proses pengajaran di bilik darjah. 4. Penilaian hasil pembelajaran (Bagaimanakah hasil pembelajaran hendak diukur dan dinilai?) Hasil penilaian pembelajaran kemudiannya digunakan untuk menambahbaik empat komponen di atas. Objektif pengajaran (Kenapa mengajar?). teori daripada ketiga-tiga perspektif psikologi di atas boleh digunakan untuk kita memahami proses pengajaran dan pembelajaran. Kurikulum. A Analyze: Buat analisis kesediaan dan gaya pembelajaran murid.

(iaitu prestasi yang ditentukan guru).26 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Model atau pendekatan Masteri ini didasarkan kepada hipotesis atau anggapan bahawa semua murid normal boleh belajar dan dapat menguasai sesuatu pelajaran di sekolah sehingga ke tahap Masteri. jika murid diajar sesuai dengan keperluannya. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 Model Masteri Model Masteri dipelopori oleh John Caroll (1963) dan diperkembangkan oleh Benjamin Bloom (1970.an). dan diberi .

4. model ASSURE dan model Masteri? Senaraikan langkah-langkah utama dalam pendekatan pengajaran Masteri. Kemajuan pembelajaran murid dipantau melalui penilaian formatif (pemerhatian kerja latihan murid. Kemudian setelah proses pengajaranpembelajaran. United Kingdom. Dalam kurikulum standard. Masa untuk setiap murid belajar dan membuat latihan itu mencukupi. Apakah persamaan dan perbezaan antara model pengajaran Tyler. Penerangan guru jelas dan mudah difahami oleh semua murid. Unit-unit pengajaran-pembelajaran dibahagikan dan disusun secara berturutan beransur maju (sequential). perbezaan ‘kesediaan’ kognitif (pengetahuan sedia ada) dan afektif (motivasi) murid untuk belajar sesuatu unit. Model Masteri sekarang menjadi asas untuk menggubal Kurikulum Standard dan Penaksiran Standard di Amerika Syarikat. jenis dan tahap pembelajaran yang murid perlu kuasai pada sesuatu peringkat itu dinyatakan secara jelas. bersoal-jawab) . Langkah-langkah pengajaran untuk Masteri sesuatu pelajaran adalah seperti berikut: 1. 8. 3. 2. Jenis penglibatan murid atau latihan untuk murid pelbagai dan mencukupi (latihan individu atau berkumpulan) 5. guru tidak membantu murid membuat pembetulan segera di mana murid menghadapi masalah. Setiap murid menguasai 80% dari apa yang perlu dipelajari sebelum ia terus belajar ke unit baru. 7.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 27 masa yang mencukupi. Objektif atau tahap hasil pembelajaran yang hendak dicapai oleh murid itu ditentukan secara realistik dan jelas. Australia dan New Zealand dan Malaysia. Model Masteri ini akan dibincangkan dengan lebih mendalam dalam Unit 7. 1. penaksiran dan penilaian dibuat untuk menaksir sejauh manakah hasil pembelajaran murid itu mencapai ‘standard’ yang ditetapkan itu. 9. misalnya di akhir kursus untuk menaksir dan menilai pencapaian murid Dalam pembelajaran untuk Masteri perbezaan prestasi murid di akhir kursus disebabkan oleh. 3. . 6. Penaksiran dan penilaian summatif diberi pada akhir sesuatu program. sambungan kepada unit yang telah dikuasainya. masa untuk belajar dan membuat latihan tidak mencukupi bagi sesetengah murid. Guru membuat pembetulan atau pemulihan segera jika murid atau kumpulan murid menghadapi apa-apa masalah. kuiz. 2.

28 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. mencuba sendiri. memerhati dan mengguna semua panca indera untuk ‘menyelidik’. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 Model Inkuiri Inkuiri bererti menyelidik atau mencari jawapan kepada sesuatu persoalan. Misalnya ahli falsafah Greek Socratis (459-399 SM) . Perhatikan kanak-kanak pada umur 1 – 5 tahun amat suka meneroka. berfikir. Mereka cepat belajar. Idea bahawa manusia selalu bertanya. dan diberi perhatian oleh ahli-ahli falsafah. mencari jawapan dan memberi makna tentang sesuatu sudah lama wujud. bertanya dan belajar apa saja.

. Murid (dengan bimbingan guru) membentuk soalan yang hendak dicari jawapannya. Jerome Brunner. Antara tokoh yang mempelopori aliran pemikiran ini ialah John Dewey. 4. merenung dan berfikir tentang ciptaan Allah SWT. pendekatan pengajaran inkuiri adalah untuk membantu murid menyelidik atau mengkaji sesuatu sendiri atau secara berpasukkan mengguna pelbagai sumber informasi. untuk dibincangkan. Dengan ini persepsi. Seseorang murid akan memperkembang dan memperluaskan ‘pengertiannya’ tentang sesuatu (misalnya tentang ‘hujan’) apabila pengalaman dan informasi tentang ‘hujan’ bertambah. dan dengan itu menghayati pemberiannya dengan membuat pertanyaan melalui ayat yang bermaksud “Maka apakah kamu tidak memerhatikan?”. Murid berbincang dan membuat hipotesis tentatif (working hypotheis) tentang kemungkinan bagaimana hujan berlaku. Hilda Taba. David Ausubel. Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Murid membuat kesimpulan dan memberi jawapan kepada soalan asalnya ‘Bagaimanakah hujan berlaku’. dan cara seseorang membina (construct) dan memberi makna kepada apa yang dipelajarinya. Ini merupakan skema atau rangka pemikiran awalnya terhadap perkara itu 3.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 29 menggalakkan orang berfikir dan mencai jawapan melalui dialog – siri ‘bersoal-jawab’ mengenai sesuatu. Dapatan atau hasil kajiannya itu ditulis dan dibentangkan kepada rakan-rakannya. Ini berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang sedia ada pada murid. pengertian dan rangka pemikiran murid tentang hujan ‘disusun semula’ dan bertambah luas. Murid mencari dan mendapat maklumat tentang bagaimana hujan berlaku. pendekatan pengajaran dan penilaian. Ajaran Islam sendiri sentiasa menyuruh penganutnya memerhati fenomena alam. misalnya ‘Bagaimana hujan berlaku?’ 2. Kebelakangan ini psikologi kognitif (terutama fahaman konstruktivisme) banyak mempengaruhi susunan kurikulum. Persepsi dan skema pemikirannya tentang ‘hujan’ akan disusun semula (reconstruct) dengan bertambahnya pengalaman. 5. Langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran pada amnya adalah sebagai berikut: 1. iaitu guided-inquiry (inkuiri terbimbing). informasi dan perspektif baru tentang hujan. Shulman dan Carl Rogers. Secara ringkas aliran ini berpendapat bahawa pembelajaran ialah proses pembentukan corak pemikiran seseorang. Lee S. Jadi berdasarkan mazhab konstruktivisme ini. discovery learning (pembelajaran penemuan). Terdapat beberapa variasi dalam pendekatan inkuiri.

3. Tujuan model ini adalah untuk dijadikan panduan yang praktikal bagi memikir. dan Unit 2. merancang dan mereka bentuk kurikulum. 30 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. dan diperluas untuk memasukkan beberapa komponen tambahan. project method (kaedah projek) dan sebagainya.problem-based teaching (pengajaran berasaskan masalah). pengajaran. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 Model Pengajaran UPSI (2009) Model UPSI ini digubal berdasarkan model Tyler. Kaedah yang berbeza ini akan dibincangkan dengan lebih mendalam dalam Unit 10 modul ini. . mengambil kira beberapa ciri dalam Model Masteri dan Model Inkuiri. teknologi dan penaksiran sesuatu mata pelajaran di sekolah. dan 4 dalam Modul 2.

Membuat analisis kandungan kurikulum: kandungan topik yang hendak ajar. 4. prinsip dan teori. bersambungan.3 Model Pengajaran UPSI 2009: Universiti Pendidikan Sultan Idris (disesuaikan daripada Model Tyler) Model ini terdiri daripada lapan (8) komponen utama yang perlu guru mengambil kira dalam merancang atau mereka bentuk kurikulum dan pengajaran sesuatu mata pelajaran atau topik. 3. dan sebagainya.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 31 Rajah 1. konsep. Membuat analisis keperluan dan kesediaan murid dalam konteks pembelajaran yang akan dilaksanakan. iaitu tahap hasil pembelajaran yang realistik yang perlu dicapai oleh murid. mencari maklumat dalam internet. 5. dari segi ‘pengetahuan’ di dalamnya: fakta. Berdasarkan (1) dan (2) di atas guru menentukan objektif pengajaran. Memilih dan mengguna kombinasi pendekatan. prosedur. klasifikasi. menulis laporan. 1. 6. memilih dan mengguna alat dan media bantu pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk memudahkan . dan berkembang. 2. Membina. kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai dengan kesediaan murid dan sifat isi kandungan topik berkenaan. dan ‘kemahiran’ seperti membuat eksperimen. Menyusun turutan (sequence) unit-unit pengajaran supaya beransur maju.

.32 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Menyedia latihan yang sesuai dan mencukupi untuk semua murid supaya pembelajaran mereka berkesan dan mencapai Masteri. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 proses pengajaran-pembelajaran 7.

. kandungan kurikulum. mentaksir proses pembelajaran (penaksiran formatif bagi memperbaiki kaedah pengajaran dan pembelajaran murid) dan penaksiran summatif untuk menilai hasil pembelajaran. susunan unit-unit kurikulum. Perubahan dalam mana-mana komponen akan mempengaruhi komponen atau bahagian lain. kaedah pengajaran dan latihan murid. bengkel dan kaedah penilaian dan tafsiran hasil pembelajaran ditentukan oleh murid. memilih dan mengguna kaedah dan alat penaksiran yang sesuai untuk mengukur. Rogers mengutarakan konsep ‘freedom to learn’ menamakan pendekatan pendidikan ini pendekatan ‘pembelajaran terarah-kendiri’ (self-directed learning). N. bukan oleh guru atau kurikulum badan luar seperti Kementerian Pelajaran. dan menilai sendiri hasil apa yang dipelajarinya. Seorang lagi ahli psikologi di United Kingdom. Perubahan dalam alat media (misalnya mengguna komputer sebagai alat utama pengajaran-pembelajaran) akan mempengaruhi susunan unit-unit pengajaran dan interaksi antara guru dan murid.kendiri’ ini adalah untuk memudahkan (facilitate) murid belajar sendiri: bertanya. C Ini bererti kurikulum.S. alat pembelajaran seperti buku teks. iaitu setiap murid harus diberi ‘kebebasan’ kepadanya untuk belajar sendiri apa yang ia mahu: setiap murid bebas untuk belajar apa saja.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 33 8. kaedah pembelajaran. dengan cara apa yang dipilih sendiri dan dalam masa yang ditentukannya. yang kerap dilabel sebagai pembelajaran ‘berpusatkan murid’. berfikir. Membina. Jadi dalam mereka bentuk dan merancang pengajaran semua komponen utama ini perlu diambil kira. Apakah akan terjadi kepada komponen lain jika anda ubah objektif pengajaran dan tahap hasil pembelajaran murid? Isu Pendekatan ‘Berpusatkan Murid’ dan ‘Berpusatkan Guru’ arl Rogers (1994) adalah di antara ahli psikologi yang berpendapat bahawa pendidikan yang bermakna bagi seseorang murid ialah pendidikan yang murid itu sendiri tentukan apa yang ia perlukan. menyelidik dan mencari sendiri jawapan supaya jawapan itu bermakna kepadanya. Neill (1960) juga berpegang kepada falsafah yang hampir sama. Tugas guru dalam konteks pendekatan ‘pembelajaran terarah. Perhatikan setiap lapan komponen dalam model ini berkait antara satu sama lain. kerana semua aspek dalam proses pembelajaran seseorang murid ditentukan oleh murid itu sendiri. Misalnya perubahan dalam kaedah penaksiran akan mempengaruhi objektif pengajaran. merancang sendiri. belajar mengikut gayanya sendiri.

Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 .Pendekatan yang bebas ini dilaksanakan di Summerhill School. Dengan cara beransur-ansur pembelajaran murid berkembang. di United Kingdom oleh Neill sendiri. Guru lebih berperanan sebagai pembantu dan fasilitator saja. iaitu akibat daripada interaksinya dengan orang lain terutama bimbingan ibu bapa. Pembelajaran seseorang murid boleh dipercepat dan lebih berkesan jika murid diberi bimbingan untuk melakukan tugasan pembelajaran yang ‘lebih tinggi sedikit’ dari apa yang sudah dikuasainya. 34 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran.kanak atau murid ialah fenomenon sosial dan budaya. guru atau orang dewasa. Pendekatan pendidikan ‘berpusatkan murid atau terarah-kendiri ini’ oleh Rogers dan Neill ini dikritik oleh Lev Vygotsky (1978) yang berpendapat bahawa pembelajaran dan perkembangan kognitif kanak.

Tetapi sistem pendidikan di kebanyakan masyarakat atau negara adalah lebih cenderung kepada sistem yang lebih terancang. buku teks. Apa yang perlu . ms 23) menegaskan tidak seharusnya kaedah inkuiri sahaja yang menjadi pegangan guru dalam pengajaran sains. "Although the Standards emphasize inquiry. atau guru. bukan oleh murid. kaedah penilaian dan sistem pentadbiran sekolah. Hampir semua aspek pendidikan di sekolah sekarang didasarkan kepada prosedur dan peraturan yang digubal oleh ‘pihak luar’ bukan ditentukan oleh murid." Pada amnya pendekatan pendidikan boleh dibahagi kepada dua yang ekstrem. Sistem pendidikan di Malaysia misalnya lebih bersifat ‘centralised’. apa yang murid ingin pelajari (kurikulum). 1. Attaining the understandings and abilities cannot be achieved by any single teaching strategy or learning experience. Sistem berasaskan ‘other directed’ kerap dilabelkan sistem ‘berpusatkan guru’ yang agak mengelirukan. ‘over standardised’ dan ‘over controlled’ dari segi kurikulum. this should not be interpreted as recommending a single approach to science teaching. dan pentadbiran aktiviti sekolah. kaedah pengajaran guru. dari segi kurikulum. Teachers should use different strategies to develop the knowledge. Conducting hands. badan luar. Pertama.S. dari siapa ia ingin belajar (guru). Dalam sistem ini murid bebas menentukan kenapa ia ingin belajar sesuatu (objektif). Pada amnya mazhab konstruktivisme lebih cenderung kepada sistem yang lebih ‘terbuka’. nor is reading about science incompatible with inquiry.on science activities does not guarantee inquiry. latihan murid. sistem penaksiran. jadual waktu. Kedua ialah sistem pendidikan yang terkawal ketat dari ‘luar’ (other-directed) sama ada oleh Kementerian Pelajaran. Antara dua pendekatan ekstrem ini terdapat pelbagai kombinasi atau ‘darjah’ kebebasan untuk murid belajar atau guru mengajar. sekolah dan institusi seperti universiti. 2. ‘other directed’ iaitu sistem yang ditentukan oleh agensi luar seperti Kementerian Pelajaran. and abilities described in the content standards. buku teks. cara belajar. ‘pembelajaran terarah-kendiri’ (atau kerap disebut ‘berpusatkan murid’).Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 35 Dalam pengajaran sains pendekatan inkuiri amat digalakkan supaya murid mendapat kemahiran seperti apa yang ahli sains lakukan. Tetapi buku panduan Inquiry and the National Science Education Standards (2000.Neill: pendidikan yang terbuka. understandings. cara menilai kemajuannya. ialah sistem yang bebas (freedom to learn) seperti yang cadangkan oleh Rogers dan diamalkan oleh N. jadual waktu.

Kelantan atau di pendalaman di Sabah dan Sarawak. susunan bahan. Sekarang terdapat pendekatan alternatif ‘pertengahan’ antara dua ekstrem. pada hal konteks budaya tempat-tempat ini berbeza. kaedah pengajaran-pembelajaran dan tempoh 36 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. guru dan murid memilih dan menentukan bahan pengajaran. Kebebasan guru untuk mencipta atau membuat inovasi pendekatan alternatif dan cara murid belajar adalah tertakluk kepada keperluan dan peraturan yang dibuat oleh Pusat (Kementerian Pelajaran) dan oleh sekolah. dan membenarkan sekolah.dipelajari dan buku teks yang perlu diguna di sekolah rendah di Petaling Jaya adalah sama dengan apa yang diajar di sekolah rendah di Gua Musang. di mana Pusat (misalnya Kementerian Pelajaran) menentukan ‘matlamat’ dan ‘Standard’ hasil pembelajaran yang diharapkan untuk murid mencapai bagi setiap mata pelajaran. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 .

Pendidikan Pengajaran Pedagogi Model pengajaran Model Tyler Pendidikan formal 7. Pendidikan non-formal 12. bahan pembelajaran (buku teks) dan sistem peperiksaan atau penilaian. 6. Model Inkuiri 9. Model-model pengajaran adalah contoh-contoh rangka konseptual untuk kita memikir dan mereka bentuk pendekatan pengajaran. di samping itu menggalakkan kreativiti dalam pengajaran guru dan pembelajaran murid. Pendidikan informal . 3. United Kingdom dan New Zealand untuk memenuhi keperluan negara. I KATA KUNCI 1. 4. Pada pendapat anda sejauh manakah guru bebas mengajar kaedah apa saja? Dan sejauh manakah murid bebas belajar mengikut gaya pilihannya? RUMUS AN lmu pedagogi ialah satu ‘sains dan seni pengajaran’ (pedagogy is the science and art of teaching). 2. Berpandukan ini guru dapat memilih. Pengajaran adalah satu seni atau kraf. 5. Aliran pemikiran ini sekarang diamalkan di Amerika Syarikat. Sistem pendidikan yang benar-benar bebas berasaskan ‘pembelajaran terarah-kendiri’ sebenarnya tidak berlaku: hampir semua sistem pendidikan di setiap negara dibentuk dan dirancang badan ‘luar’ daripada murid (misalnya Kementerian Pelajaran) dari segi kurikulum.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 37 masa belajar ke arah mencapai Standard itu. Walau bagaimanapun masih ada ruang untuk guru dan murid membuat inovasi kaedah pengajaran-pembelajaran untuk memudah pembelajaran yang bermakna dalam konteks bilik darjah masing-masing. Model UPSI 11. Model Masteri 10. Pengajaran yang berkesan ialah pengajaran yang meningkatkan hasil pembelajaran murid bagi tujuan mencapai matlamat pendidikan yang lebih luas. tetapi berasaskan sains tingkah laku manusia. menyusun unit-unit bahan pengajaran dan mengadunkan kaedah untuk memudahkan muridnya belajar dengan berkesan dan bermakna. Model ASSURE 8. Ertinya terdapat pemikiran dan amalan supaya sistem pengajaran-pembelajaran ini lebih fleksibel untuk mencapai sesuatu ‘standard’.

tiganya? 2. Beri contoh bagaimana setiap aliran pemikiran yang dibincangkan mempengaruhi kaedah dan amalan pedagogi di sekolah. dan pedagogi. . pengajaran.38 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 PENILAIAN KENDIRI 1. Huraikan perbezaan antara pendidikan. Apakah matlamat ketiga.

57. Journal of Applied Developmental Psychology. Inc. New York: Vintage. Berliner & R. Bruner. Neill A. S. Inquiry Center for Science. Minds in society. Learning to teach. J. . (1992). (1960). Carl. L. (1996). C. edition. and Engineering Education National Research Council.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 39 3. H. Committee on Development of an Addendum to the National Science Education Standards on Scientific (2000). Inquiry and the National Science Education Standards: A Guide for Teaching and Learning. Apa akan terjadi dalam perancangan pengajaran anda jika anda tidak mengambil kira ‘susunan unit-unit pengajaran’? RUJUKAN Borko. New York: Simon & Schuster Macmillan. Gagne R. W. Chicago: University of Chicago Press. Vygotsky. New York: Hart Publication Co. Freedom to learn (3rd ed.S. Principles of Instructional Design. Huraikan komponen-komponen penting dalam Model Pengajaran UPSI. & Putnam. Apakah akan terjadi kepada komponen lain jika anda ubah objektif pengajaran dan tahap hasil pembelajaran murid? 5. (1960). The process of education. 673-708.). Washington. Orlando. 4. (2000). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. C. Calfee (Eds. Harcourt. (1978). 21(1). Basic principles of curriculum and instruction. (1994). R. (1996) Learning: the treasure within: The Report of Commission on Education for the Twenty First Century.S. T. (1987). Brace. MA: Harvard University Press. Shulman L. (1949). W. 129–135. Mathematics. Teacher Development: Roles of Domain Expertise and Pedagogical Knowledge. Cambridge. 1-22.. & Wager. Summerhill: a radical approach. In D. Tyler. D. J. Harvard Educational Review. L. Shulman.. Handbook of Educational Psychology. R. Briggs L.C: National Academy Press. Javanovich.) New Jersey: Prentice Hall. R. UNESCO. Delors. 4th.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful