Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 1

UNIT 1 ERTI DAN MATLAMAT PENDIDIKAN SERTA MODEL PENGAJARAN
HASIL PEMBELAJARA N
Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Membezakan erti pendidikan mengikut beberapa perspektif ilmu ekonomi, politik, sosiologi dan psikologi. 2. Menyatakan dan mentafsir matlamat pendidikan di Malaysia. 3. Menghurai beberapa erti pengajaran dan pedagogi. 4. Membezakan beberapa model pengajaran. 5. Menghuraikan model pengajaran UPSI dan memberi contoh langkah-langkahnya.

PENGENA LAN
Kita boleh melihat pendidikan dari pelbagai perspektif. Anda boleh bertanya, apakah erti ‘pendidikan’ dari kaca mata seorang ibu? Seorang murid Tahun 5? Guru Bahasa Melayu di sekolah menengah? Atau Guru Pendidikan Islam Tahun 6? Guru besar? Pensyarah pendidikan di Fakulti Pendidikan di IPT? Pegawai kurikulum di Pusat Kurikulum? Apakah tafsiran anda? Bab ini akan membincang pengertian konsep pendidikan, pengajaran, beberapa model besar pengajaran serta kemahiran-kemahiran penting dalam pengajaran. Tujuannya adalah supaya anda mendapat gambaran keseluruhan konsep-konsep penting yang kemudian akan dihurai dengan lebih terperinci dalam unit-unit seterusnya.

ISI KANDUNGA N
Apakah erti

pendidikan?

2 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1 & 2

T

idaklah

kelainan antara tafsiran konsep ‘pendidikan’ dari setiap mereka ini, termasuklah anda sendiri kerana setiap seorang akan mentafsir pendidikan berdasarkan pengalamannya.

mustahil

sekiranya

terdapat

Kita boleh melihat pendidikan sebagai satu ‘proses’ dan sebagai suatu ‘produk’ (hasil). Dari segi proses, pendidikan bererti bagaimana seseorang itu diasuh dan diajar; dan kesannya adalah berlaku pembelajaran, iaitu pertambahan pengetahuan dan kemahiran serta perubahan cara berfikir seseorang.

Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 3

Berikut adalah beberapa erti mungkin pernah anda baca.

‘pendidikan’

yang

1. Proses asuhan kanak-kanak oleh ibu bapanya supaya anaknya pandai bertutur, membaca dan menulis serta kelakuan yang beradab sopan. 2. Proses perbincangan dan dialog antara ahli kumpulan pelajar tentang sesuatu isu supaya isu itu dapat difahami dengan lebih jelas dari beberapa segi. 3. Proses mengajar murid supaya mereka pandai berfikir dalam matematik dan sains dan dapat menyelesaikan masalah dalam kedua-dua mata pelajaran ini. 4. Proses membimbing murid untuk meneroka dan mencari maklumat mengenai sesuatu perkara dan membuat analisis dan sintesis tentang maklumat itu.

Buat perbandingan pengertian pendidikan di atas dan lihat apakah persamaan dan perbezaannya. Bolehkah anda membuat kesimpulan apakah maksud pendidikan berdasarkan pengertian di atas? Setujukah anda dengan pengertian ini? Mengapa? Kajian tentang proses dan hasil pendidikan melibat berbagai-bagai disiplin ilmu. Setiap disiplin ilmu memberi tafsiran pendidikan mengikut perspektifnya. Berikut ialah contoh tafsiran pendidikan dari perspektif teori sosiologi, ekonomi, sains politik dan psikologi,

Apakah pendidikan dari sosiologi dan antropologi?

perspektif

ari perspektif sosiologi, pendidikan dilihat sebagai satu proses sosialisasi, iaitu bagaimana ahli masyarakat, terutama generasi muda, diajar dan diasuh secara formal atau tidak formal untuk menerima pengetahuan, kemahiran, norma dan nilai sosial, kedudukan dan peranan masingmasing dalam konteks sesuatu masyarakat itu. Pendidikan juga dilihat sebagai proses ‘pemilihan’ (selection) yang menentukan kedudukan atau status seseorang dalam susun lapis sosio-ekonomi masyarakat itu: lebih tinggi pendidikan seseorang lebih tinggi statusnya dalam masyarakat.

D

Ahli antropologi melihat pendidikan sebagai proses pembudayaan (enculturation) di mana ahli sesuatu masyarakat mempelajari dan menerima kepercayaan, nilai-nilai, norma, cara bertindak yang dianggap sesuai dalam masyarakat itu. Seseorang yang berbudaya ialah seseorang yang menghayati dan mengamalkan nilai dan tingkah laku yang ‘baik’ dalam masyarakat itu. Dari perspektif ini, proses dan hasil pendidikan oleh sesebuah masyarakat yang percaya dan memberi tumpuan kepada

4 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 Apakah pendidikan perspektif ilmu ekonomi? dari I lmu ekonomi melihat pendidikan sebagai satu ‘pelaburan’ (investment). Pelaburan dalam pendidikan bererti membelanjakan wang. atau sebagai satu ‘consumption’. Ilmu dan kecekapan yang diperolehi dijangka akan membawa . masa dan tenaga untuk mendapat pendidikan dan latihan. dan ini tentunya juga berbeza dengan masyarakat yang memberi tumpuan kepada kemahiran dalam perniagaan.pendidikan sains dan teknologi adalah berbeza dengan masyarakat yang mementingkan pendidikan agama dan tatasusila.

Murid-murid belajar sejarah dan geografi negara Malaysia. Pendidikan sebagai ‘consumption’ pula menganggap proses dan hasil mencari ilmu pengetahuan itu hanyalah untuk kepuasan rasa ingin tahu atau riadah saja. mengibar Jalur Gemilang. Indonesia. Contohnya. produktiviti dan pendapatan yang lebih tinggi. tata susila dan undang-undang negara kita.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 5 pulangan yang menguntungkan pada masa hadapan. mengetahui tentang hak dan tanggungjawab mereka sebagai warganegara. Pelaburan dalam pendidikan boleh dibuat oleh sama ada individu dan keluarganya. I Negara kita Malaysia juga mendidik generasi muda supaya memahami aspirasi negara kita misalnya memahami Rukun Negara. dan sayang kepada alam sekitar negara kita. melalui pekerjaan yang lebih baik. begitu juga Amerika Syarikat. atau oleh negara amnya. supaya layak melanjutkan pelajaran ke peringkat pengajian tinggi. Kita boleh melihat pendidikan di negara Jepun berjaya melahirkan rakyatnya yang bangga dengan negara Jepun. ibu bapa membelanja wang untuk anaknya mendapat latihan tambahan di pusat tuisyen supaya anaknya mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan. Apakah pendidikan dari psikologi pendidikan? perspektif akar psikologi melihat pendidikan sebagai proses membantu pembelajaran seseorang murid untuk memperkembangkan potensinya dan membentuk sahsiahnya. Apakah pendidikan dari perspektif ilmu sains politik? lmu sains politik pula melihat pendidikan sebagai proses bagaimana sesebuah negara itu mendidik dan membina warga negaranya supaya mempunyai sikap dan nilai patriotisme. Ada berbagai teori pembelajaran dan pengajaran untuk menerangkan bagaimana seseorang itu belajar dan boleh . dan kemudian mendapat pekerjaan yang bergaji tinggi. menyanyi lagu ‘Negara-ku’.Pertuan Agong. atau oleh sesuatu organisasi. Negara juga melaburkan banyak wang untuk memberi pendidikan kepada murid di sekolah dan di institusi pendidikan tinggi untuk membentuk modal insan yang yang lebih berkemahiran dan menjadi pekerja yang cekap dan produktif. menghormati Yang Di. Kita dididik secara langsung dan tidak langsung supaya berasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Britain dan Singapura.

• ilmu ekonomi: . bakat dan sahsiah murid-murid. Setiap individu mempunyai bakat. aptitud dan gaya pembelajarannya yang tersendiri. Dengan menggunakan perkataan anda sendiri.P dididik. mari kita pastikan anda telah memahami pengertian ‘pendidikan’ dari pelbagai perspektif ilmu. Dengan itu proses pendidikan ialah proses memupuk perkembangan potensi. 6 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. tuliskan erti pendidikan dari perspektif. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 Sekarang.

masyarakat di sekeliling. persatuan dan kegiatan beruniform). Dari perspektif manakah definisi atau tafsiran itu dibuat? Bincangkan. iaitu pendidikan (1) formal. dan informal? non- S ecara amnya. Apakah pendidikan non-formal? Pendidikan non-formal ialah pendidikan tambahan terancang yang diajar di luar pendidikan formal seperti kegiatan kokurikulum di sekolah (aktiviti sukan. media massa. bukan untuk memperkotakkannya. Apakah pendidikan formal. sekolah. latihan khas. Apakah pendidikan formal? Pendidikan formal ialah pendidikan terancang di mana kurikulum atau program pengajian dan mata pelajaran disusun dan diajar oleh guru kepada pelajar di institusi pendidikan khas seperti sekolah. Pendidikan non-formal termasuk kursus pendek. . atau memisahkanmisahkannya. kolej. diploma atau ijazah. bengkel. pendidikan seseorang itu ialah pengalaman yang ia terima hasil daripada interaksinya dengan orang lain dan alam sekitar dalam berbagai-bagai situasi: dalam keluarga. dan belajar sambil bekerja yang dirancang oleh jabatan kerajaan atau syarikat swasta untuk menambah kecekapan pekerjanya. (2) non-formal dan (3) informal. politeknik dan universiti. Biasanya pendidikan formal yang dirancang ini mempunyai peperiksaan atau penilaian formalnya dan membawa kepada penganugerahan sesuatu sijil. dan sebagainya. Pembelajaran sebenarnya berlaku dalam ketiga-tiga jenis atau mod pendidikan tersebut secara serentak. Pendidikan yang kita lalui dan yang diterima boleh dibahagikan kepada tiga bentuk. Pembahagian ini sekadar untuk melihat jenis sistem penyampaian pendidikan sahaja. formal.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 7 • ilmu sosiologi: • seorang ibu atau bapa: • perspektif anda sendiri: Pilih dua erti pendidikan dari sebuah buku atau artikel dalam internet.

DVD. dengan ahli keluarga. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . filem atau mendengar radio atau membuat lawatan ke sesuatu tempat. ahli-ahli masyarakat.Apakah pendidikan informal? Pendidikan informal ialah pendidikan dan pengalaman yang kita perolehi melalui berbagai-bagai aktiviti kehidupan seharian seperti interaksi kita dengan orang lain. Pendidikan informal juga diperolehi melalui pemerhatian tentang apa yang berlaku di sekeliling kita seperti menonton TV. Persepsi dan pemikiran kita dibentuk melalui pendidikan informal ini. 8 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Kadangkadang kita tidak sedar yang kita dididik dan dipengaruhi oleh apa saja di sekeliling kita. kawan.

semasa rehat dan lain-lain. Murid diajar oleh guru mata pelajaran tertentu seperti matematik. Jacques Delors (1996) Learning: The Treasure Within. dan memberi makna kepadanya. di mana sahaja. Secara informal. pembelajaran apakah yang kesannya berpanjangan sehingga sekarang? Apakah erti pendidikan sepanjang hayat? endidikan berlaku sepanjang hayat. cara dan tempat untuk kita belajar sesuatu. Mungkin kaedah atau gaya pembelajaran itu sahaja sedikit berbeza mengikut umur. Simply speaking. padang permainan.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 9 Dalam konteks pendidikan di sekolah ketiga-tiga jenis pendidikan ini berlaku secara serentak. Mengikut Laporan UNESCO. sejak kita dilahirkan hingga ke akhir hayat. Latihan dan pendidikan berterusan di peringkat dewasa penting untuk seseorang terus menjadi produktif dalam kerjanya. Cuba anda fikirkan kembali pendidikan anda semasa di sekolah dahulu. kantin. sentuh. none of which ought to be exclusive. Beri contoh pendidikan formal. P Mengikut kajian psikologi perkembangan kanak-kanak. We must start to think . Kita belajar secara formal. pendidikan nonformal dan informal di sekolah anda. memproses apa yang kita terima itu dalam minda kita. tempat. pendidikan pada umur lima tahun pertama dalam kehidupan kanak-kanak adalah terpenting dalam memberi asas pendidikan dan perkembangan pembelajaran seterusnya. Tidak ada had umur. dengan cara apa sahaja dan dari siapa atau sumber apa sahaja. memahami dan menyesuaikan diri dengan ilmu pengetahuan baru yang pesat berkembang. non-formal dan informal melalui interaksi dengan berbagai persekitaran dengan mengguna pancaindera kita (lihat. Murid juga belajar secara terancang dalam aktiviti kokurikulum. rasa dan hidu). murid-murid mengambil bahagian dan saling berinteraksi dengan kawan-kawan dalam pelbagai aktiviti di bilik darjah. dengar. Seseorang boleh belajar mengikut kadar yang ia mahu. Sekarang orang sudah menerima bahawa pendidikan bukan berakhir dengan tamatnya pelajaran di sekolah atau di universiti. education takes place throughout life in many forms. sejarah yang telah dirancang dalam sukatan pelajaran. program pengajian dan kemudahan. bila-bila sahaja. sains.

Education throughout life is based upon four pillars: learning to know. Cuba imbas kembali mana dan bagaimanakah anda belajar perkara berikut: Belajar mengguna komputer. learning to do. berkawan dengan kawan-kawan anda. dan menghayati dan mengamal agama anda? .10 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. memahami bagaimana terjadinya tumbuh-tumbuhan. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 about education in a more all-encompassing fashion. learning to live together and learning to be.

Apakah matlamat pendidikan negara kita? Adakah ia sama atau berbeza dengan matlamat pendidikan di Thailand. Apakah matlamat pendidikan di Malaysia? Pendidikan sebelum kemerdekaan Sebelum penjajah British bertapak di Tanah Melayu (iaitu kira-kira sebelum 1800). ke peringkat sekolah. 1. Cuba anda fikirkan soalan berikut. Jadi jawapan bagi setiap soalan di atas itu berlainan sedikit. lebih 90% penduduk di Tanah Melayu ialah orang Melayu. Objektif pengajaran sesuatu topik dalam mata pelajaran matematik Tahun 2 lebih dekat dan jelas. mengguna bahasa Inggeris sepenuhnya dari Darjah 1 hingga ke Universiti. sekolah Cina dan sekolah Tamil ditubuh secara berasingan. Kita akan bincangkan perbezaan ini dengan lebih lanjut dalam Unit 2. Adakah tujuan pendidikan di sekolah rendah berbeza dari pendidikan di sekolah menengah? 3. iaitu matlamat pendidikan negara. di Indonesia atau di Jepun? 2. Kemudian aliran sekolah Melayu yang terhad kepada pendidikan rendah sehingga ke . Terdapat sekolah aliran Inggeris terutama di bandar-bandar. sistem pelajaran formal di Tanah Melayu terpisah-pisah. dan ke peringkat yang lebih khusus. Sebelum kemerdekaan 1957. Apakah objektif pengajaran ’mendarab’ kepada murid Tahun 4? Perhatikan soalan-soalan di atas meliputi beberapa peringkat pendidikan: dari peringkat umum. Apabila ramai kaum Cina dan Tamil berhijrah masuk ke Tanah Melayu. Matlamat pendidikan negara lebih umum dan berbentuk jangka panjang. Sistem pendidikan bagi anak-anak Melayu ialah pendidikan agama Islam seperti mengaji Quran dan belajar hal-hal rukun Islam. terutama sekitar 1900-an hingga 30-an. Selepas British bertapak di Tanah Melayu sekolah Inggeris pertama iaitu Penang Free School ditubuhkan pada tahun 1816 di Pulau Pinang. Kemudian tertubuhlah sekolah rendah Melayu untuk anak-anak Melayu. Apakah tujuan pengajaran sains dan matematik di sekolah rendah? 4. di Amerika Syarikat. iaitu objektif pengajaran guru dan pembelajaran murid dalam sesuatu mata pelajaran pelajaran di bilik darjah.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 11 Apakah matlamat pendidikan? Selalu orang bertanya dan berbincang tentang matlamat atau tujuan pendidikan.

murid-murid dari berbagai kaum belajar di sekolah yang berlainan. Jadi sistem pelajaran sebelum merdeka terpisah-pisah. Kebanyakan pelajarnya terdiri dari murid-murid India di ladang-ladang getah. yang mengguna bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . Hanya di sekolah aliran Inggeris sahaja terdapat murid daripada pelbagai kaum belajar bersama-sama. Sekolah Tamil hanya setakat sekolah rendah. buku teks dan guru dari negeri China. menyediakan pendidikan dari Darjah 1 hingga ke peringkat menengah mengguna kurikulum. untuk kebanyakan murid Cina. 12 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Kebanyakan murid Melayu belajar di Sekolah Melayu.Darjah 6 saja. Sekolah aliran Cina.

India dan sebagainya. dan dilaksanakan di seluruh negara. Dan bahawasanya peruntukan selanjutnya adalah dikehendaki untuk menentukan agar dasar tersebut dilaksanakan secara berkesan. Bahasa Kebangsaan hendaklah dijadikan bahasa pengantar utama untuk semua mata pelajaran di semua sekolah. Bahasa Melayu diterima sebagai Bahasa Kebangsaan. Akta Pelajaran 1961. Akta ini merupakan akta penting dalam mencorak perkembangan sistem pelajaran di Malaysia sehingga sekarang. Bagi mencapai matlamat di atas.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 13 Pendidikan pada awal kemerdekaan Sebagai persediaan untuk kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Sebahagian besar Akta 1996 mengandungi perkara dan dasar yang terkandung dalam Akta Pelajaran 1961. Dengan itu Ordinan Pelajaran 1957 diperkemas dan dijadikan Akta Pelajaran 1961. menteri pelajaran pada masa itu. Syor Laporan Razak dijadikan Ordinan Pelajaran 1957. mengesyorkan. Kemudian Akta ini dikaji semula dan dipinda dan termaktub dalam Akta Pendidikan 1996. Laporan Jawatankuasa Razak.Melayu. Laporan Razak dan Ordinan 1957 dikaji semula oleh Jawatankuasa Pelajaran yang dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib. Akta Pelajaran 1961 ini telah menjadi tunggak untuk melaksanakan sistem pendidikan kebangsaan di Malaysia sepanjang 35 tahun (1961 – 1996). Pada tahun 1960. Jawatankuasa ini berpendapat bahawa dasar dan pelaksanaan dalam Laporan Razak itu baik. dan perlu diteruskan. ekonomi dan politiknya. sosial. Bahawasanya dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pelajaran yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan. satu jawatankuasa pelajaran yang dipengerusikan oleh Dato’ Abdul Razak telah ditubuhkan pada tahun 1956 bagi mengkaji dan membuat syor tentang bentuk dan sistem pelajaran kebangsaan sebagai alat menyatukan murid dari pelbagai kaum. iaitu akta yang menjadi asas kepada pelaksanaan pendidikan formal di Malaysia membuat penyataan tentang matlamat pendidikan di Malaysia seperti berikut. dan perlu diajar di semua sekolah. antara lain. Sehingga kini. supaya satu sistem pelajaran kebangsaan ditubuhkan bagi sistem menyatupadukan rakyat Tanah Melayu yang berbagai kaum . walaupun proses ini hendaklah dibuat secara beransur-ansur. Cina. Akta . termasuk khususnya peruntukan bagi perkembangan secara progresif bagi suatu sistem pelajaran dalam mana Bahasa Kebangsaan adalah menjadi bahasa pengantar utama.

1996 ini menjadi undang-undang asas dalam melaksanakan sistem pelajaran di negara kita. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 dinyatakan dalam Bahawasanya mengaku bahawa ilmu itu adalah penentu utama arah tujuan Negara dan penyelamat Negara. Akta Pendidikan 1996 Falsafah dan matlamat pendidikan di Malaysia mukadimah Akta Pendidikan 1996 sebagai berikut : 14 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. .

Apakah persamaan dan perbezaannya? Apakah tujuan pendidikan di sekolah rendah dan menengah di Malaysia? alah satu matlamat pendidikan negara kita ialah supaya murid kita dapat menguasai ilmu pengetahuan dan pelbagai kemahiran. Dan bahawasanya adalah menjadi suatu misi untuk menghasil sistem pendidikan yang bertaraf dunia dari segi kualiti bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan mencapai aspirasi Negara Malaysia. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu. keadilan sosial. Dan bahawasanya Dasar Pendidikan berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara yang dizahirkan seperti berikut: Kebangsaan adalah "Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Bagaimanakah matlamat ini hendak dicapai di peringkat sekolah rendah? Apakah tujuan pendidikan di sekolah rendah? Kita boleh .Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 15 Dan bahawasanya tujuan pendidikan ialah untuk membolehkan masyarakat Malaysia menguasai ilmu. rohani. kesan daripada perkembangan pesat sains." Huraikan kedudukan sistem pendidikan di Malaysia sebelum 1957. ke arah mewujudkan suatu masyarakat yang bersatu padu. moral dan etika. dan kekuatan rohani. liberal dan dinamik. demokratik. teknologi dan maklumat. kemahiran dan nilai murni yang diperlukan dalam dunia yang berdaya saing tinggi serta bersifat global. Dan bahawasanya pendidikan mempunyai peranan penting dalam menjayakan wawasan Negara demi untuk mencapai taraf negara maju sepenuhnya dari segi kemajuan ekonomi. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Pada pendapat anda apakah tujuan pendidikan pada masa itu? Cuba baca dengan teliti mukadimah Akta Pendidikan 1996 dan bandingkannya dengan Akta Pelajaran 1961. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . berfikir. geografi. tujuan pendidikan di sekolah rendah adalah supaya mereka bersikap ingin tahu. Selain itu. kerana kedua-dua bahasa ini ialah alat penting untuk pembelajaran pelbagai ilmu pengetahuan lain seperti sains. seni dan sebagainya. memerhati hal-hal di keliling mereka. salah satu tujuan utama murid belajar di sekolah adalah supaya mereka menguasai kemahiran 4M. buku.menyatakan misalnya. membaca pelbagai bahan termasuk dalam internet. rajin belajar dan berdaya usaha mencari pengetahuan sendiri dari pelbagai sumber – daripada guru. S 16 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. suka bertanya. sejarah. dan menguasai kemahiran membaca dan menulis Bahasa Inggeris. berbincang bersama kawan. menulis. iaitu pandai membaca. mengira dan menaakul dalam Bahasa Malaysia.

1. kaedah dan teknik pengajaran yang boleh memudah dan mempercepatkan proses pembelajaran. Antaranya: instruksi (instruction). Ilmu pedagogi sebagai sains pengajaran bersandar kepada berbagai-bagai teori pembelajaran. melatih (train). kaedah dan teknik yang digunakan oleh guru untuk membantu muridnya belajar. California. yang mengkaji kaedah proses pengajaran dan prinsip di sebalik sesuatu pendekatan atau kaedah itu. pendekatan. Internet dan sumber lain-lain untuk mengumpul maklumat tentang persoalan. teori kurikulum dan taksonomi ilmu pengetahuan. teori komunikasi. Berbagai-bagai erti umum dikemukakan tentang pengajaran. 2. 4. murid.persoalan ini. Pengajaran juga boleh dilihat sebagai satu ‘seni’ perlakuan yang kompleks. (Pedagogy is the art and science of teaching). sekolah dan individu dan mengikut perspektif guru. proses menyampaikan ilmu pengetahuan dan kemahiran kepada murid. Apakah erti pengajaran dan pedagogi? T erdapat berbagai-bagai istilah yang kerap diguna yang sama erti atau hampir sama ertinya dengan ‘mengajar’ (teaching). pengajaran ialah. misalnya mengkaji pentingnya ‘pendidikan seni’ untuk dimasukkan ke dalam kurikulum . Rujuk buku. proses membantu murid supaya pembelajaran mereka cepat dan berkesan. teori interaksi sosial.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 17 Bagaimana dengan sekolah menengah? Apakah tujuan pendidikan di sekolah menengah di Malaysia? Sejauh manakah terdapat persamaan dan perbezaan matlamat pendidikan di sekolah vokasional. proses interaksi antara guru dan murid untuk memudahkan (facilitate) murid belajar dan berfikir mengenai sesuatu isu. Antaranya. Hasil kajian tentang proses pengajaranpembelajaran dari pelbagai disiplin ilmu ini memberi kefahaman dan idea kepada kita untuk menggubal pendekatan. sekolah berasrama penuh dan sekolah harian akademik biasa? Matlamat atau tujuan pendidikan menengah mugkin berlainan sedikit mengikut peringkat yang berlainan: peringkat negara. Anda mungkin juga boleh membuat temu ramah dengan beberapa orang guru. mendidik (educate) dan membimbing (guide). Pedagogi pula merujuk kepada seni dan sains pengajaran. murid dan kemudian membuat kesimpulan tujuan pendidikan sekolah menengah. Profesor Elliot Eisner di Stanford University. 3. ibu bapa dan Kementerian Pelajaran.

terutama dari segi teknik persembahannya. Guru yang berpengalaman dan cekap mempunyai ‘seni’ atau ‘gaya’ pengajarannya tersendiri. Hasil kajian tentang seni drama. gaya berkomunikasi dan interaksi guru dengan murid. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . supaya pendidikan di sekolah lebih seimbang dan memperkayakan pemikiran murid. adunan pelbagai teknik yang disesuaikan untuk mengajar pelbagai mata pelajaran kepada pelbagai jenis murid. 18 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran.sekolah. untuk menarik perhatian murid dan menggalakkan mereka menjalankan aktiviti pembelajaran. Perlakuan pengajaran guru di hadapan sekumpulan murid boleh dianggap sebagai suatu seni lakon atau drama. Pengajaran boleh dilihat sebagai satu seni dan kraf tingkah laku guru. seni lakon dan seni berkomunikasi boleh diaplikasikan dalam latihan guru untuk memperbaiki kaedah dan gaya pengajaran guru.

2.1 Senarai sinonim discuss role play to find out to answer to dramatise to play motivate motivate to correct cultivate to develop to care to care and develop to listen pendidikan Senarai di atas boleh ditambah lagi. ‘berbincang’. kita akan dapat senarai seperti berikut: Mendidik Membimbin g Menghurai Menerangk an Menunjuk Memberi tahu Mencerita Mengarah Mengurus Melatih Memudahka n Bertanya Berinteraksi Berkomunik asi educate Berbincang counsel Memainkan peranan jawapan elaborate Mencari explain Menjawap demonstra Melakonkan te tell Bermain narrate Menggalakkan direct Mendorong manage Membetulkan train. baik secara formal atau informal. Dengan mengguna komputer anaknya menunjuk ibunya langkah-langkah mengguna e-mel supaya ibunya tahu mengguna emel. Ibu melatih anaknya membaca ayat-ayat Quran dengan betul di rumah. supaya anaknya pandai membaca dan menghafal ayat-ayat itu. ‘melatih’. 3. Banyaknya sinonim atau rangkai kata yang hampir sama erti dengan ‘pengajaran’ sama ada dalam Bahasa Melayu atau bahasa Inggeris menggambarkan betapa kayanya dan beragamnya seni dan gaya pengajaran yang diamalkan oleh ‘guru’ dalam sistem pendidikan kita. Menyuburkan coach facilitate Memperkemban gkan question Menjaga interact Mengasuh communic Mendengar ate Rajah 1. Sarjan mengarah polis kadet berlatih berkawat dengan kemas setiap pagi supaya mereka dapat menunjukan kecekapan berkawat . Jikalau kita kumpul istilah atau perkataan yang sinonim dengan ‘pengajaran’ dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. 1. Kita boleh mengambil mana-mana perkataan di atas dan cuba menggunanya dalam beberapa konteks atau situasi. Di bawah adalah beberapa contoh situasi penggunaan perkataan ‘menunjuk’. Misalnya ‘mengasuh’ berlainan sedikit kaedahnya berbanding dengan ‘menerangkan sesuatu’ atau ‘melatih’. ‘mengarah’ sebagai kaedah ‘guru’ mengajar.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 19 Pelbagai kaedah. Berlainan istilah yang kita gunakan menggambar berlainan sedikit gaya atau teknik guru mengajar. gaya dan teknik pengajaran ini boleh kita lihat daripada berbagai-bagai istilah yang kita gunakan untuk menghuraikan tingkah laku atau proses pengajaran.

5. 4. . Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 pada akhir tempoh latihan. Guru bercerita kepada murid Tahun 5 tentang peperangan Melaka dengan Portugis dalam tahun 1511.20 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Pengurus syarikat berbincang dengan jurujual syarikat itu tentang berbagai-bagai teknik menjual komputer kepada pelanggan di pasar raya.

Banyak kajian dibuat untuk melihat bagaimana kaedah pengajaran boleh dirancang dan direka bentuk untuk memberi kesan yang optimum kepada pembelajaran murid.2 Pengajaran-Pembelajaran dalam konteks Sistem Pelajaran Rajah 1. Tiga aliran ilmu psikologi yang besar mempengaruhi pendekatan membina . amalan. Model ialah satu kerangka konseptual untuk membantu kita melihat bahagianbahagian yang berkaitan di dalamnya. Ia berdasarkan hipotesis bahawa kualiti pengajaran mempengaruhi kualiti proses pembelajaran dan hasil pembelajaran: lebih baik kualiti pengajaran lebih mudah dan berkesan pembelajaran murid dan lebih tinggi hasil pembelajarannya. Proses pengajaran-pembelajaran ini akan tambah berkesan jika terdapat sokongan yang baik daripada pihak pentadbiran sekolah dan peralatan yang mencukupi untuk pengajaran-pembelajaran. K Rajah 1.2 di atas menunjukkan hubungan antara pengajaran dengan proses pembelajaran dan hasil pembelajaran. Model-model ini dipengaruhi oleh berbagai-bagai disiplin ilmu seperti psikologi pendidikan. Apakah itu Model Pengajaran? ita boleh mengkaji proses dan hasil pengajaran dengan lebih sistematik dengan melihatnya dalam bentuk model. psikologi sosial dan komunikasi. dan memikir hubungan di antara bahagianbahagian itu dengan lebih mudah kerana sifatnya yang meringkaskan suatu proses yang kompleks. dan tingkah laku yang terangkum di bawah konsep pengajaran dan pedagogi. dan sosiologi pendidikan.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 21 Bolehlah kita simpulkan bahawa adunan semua kata kerja di atas merupakan perbuatan.

aliran psikologi kognitif. aliran psikologi behavorisme 2. ialah.kurikulum dan pengajaran. 22 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . yang secara popular dipanggil juga mazhab konstruktivisme. 1. 3. aliran psikologi sosial.

David Ausubel. Misalnya dalam pengajaran guru kerap menggunakan pujian ‘bagus’ atau ‘betul’ bagi jawapan murid yang betul. Shulman. Pemikiran seseorang murid akan memperkembang dan ‘pengertiannya’ mengenai sesuatu diperluaskan apabila pengalamannya bertambah. dan Lee S. F. dan ‘cuba lagi’ bagi jawapan yang tidak tidak tepat. untuk ‘mengukuhkan’ jawapan murid itu.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 23 Aliran psikologi behavorisme Teori-teori dalam psikologi behavorisme memberi perhatian dan mengkaji tingkah laku manusia. Persepsi dan skima pemikiran ini akan disusun semula (reconstruct) apabila seseorang itu terdedah dengan pengalaman. Pengajaran guru di sekolah pun banyak mengguna teori ini. Aliran psikologi kognitif: konstruktivisme Aliran psikologi kognitif lebih menekankan perkembangan corak pemikiran manusia – cara ia berfikir dan membentuk makna. berbanding dengan aliran behavorisme yang lebih menekan tingkah laku (behaviour) manusia. Jerome Brunner. Hilda Taba. Hadiah tahunan diberi kepada kepada murid terbaik. termasuk bagaimana murid belajar. Jean Piaget. Semua amalan ini didasari ilmu psikologi aliran behavorisme. Berdasarkan teori ini Skinner telah mereka bentuk pendekatan dan rancangan pengajaran yang dinamakan ‘programmed instruction’ atau pengajaran yang terancang. Skinner. susunan kurikulum dan penilaian. Secara ringkasnya aliran psikologi kognitif berpendapat bahawa corak pemikiran seseorang bergantung kepada cara ia membina (construct) dan memberi makna kepada apa yang dipelajari atau dialaminya. Teori dalam aliran ini pada asasnya melihat tingkah laku manusia sebagai tindakan kepada ransangan (S  R: stimulus  response). Pengertian atau makna yang diberi kepada sesuatu itu bergantung kepada persepsinya dan skima atau rangka pemikiran yang ada padanya. Sejak kebelakangan ini psikologi kognitif (terutama kefahaman konstruktivisme) banyak mempengaruhi pendekatan pengajaran. Antara tokoh yang mempelopori mazhab ini ialah John Dewey. Antara penganut dan pengkaji yang berpengaruh dalam mazhab behavorisme ini ialah B. Markah dan gred digunakan untuk menggalakkan murid belajar. informasi dan perspektif baru. kerana tingkah laku manusia boleh dilihat dan diukur. Teori ini juga menegaskan pentingnya ‘pengukuhan’ (reinforcement) melalui ganjaran atau insentif untuk merangsang dan mempengaruhi apa dan bagaimana manusia melakukan sesuatu. Aliran psikologi sosial .

cara bekerja. Kesan daripada ini adalah seseorang belajar nilai menghormati orang lain. 24 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. kumpulan dalam kelas atau kumpulan dalam kokurikulum. meniru (modeling) orang lain. Pendekatan pembelajaran kooperatif atau projek kumpulan dan pengajaran rakan sebaya (peer teaching) adalah di antara pendekatan pedagogi yang berasaskan teori psikologi sosial dan mikrososiologi. Melalui perbincangan dan aktiviti kerjasama secara kooperatif misalnya.Psikologi sosial dan mikrososiologi memberi tumpuan terhadap kesan kepada perkembangan pemikiran dan sosio-emosi individu apabila ia berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. rakan sebaya. Seseorang banyak belajar dari peranannya dalam sesuatu kumpulan: dalam keluarga. sikap bertolak-ansur dalam kerja kumpulan. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . sikap dan nilai. dari segi bahasa. ia memahami orang lain. baik secara berdua atau secara kumpulan. bertanggung jawab untuk menyiapkan kerja kumpulan dan sebagainya.

E Evaluate: Menilai hasil pembelajaran dan buat penambahbaikan bahan dan proses pembelajaran. Teori dan prinsip pembelajaran dari ketigatiga aliran psikologi ini sama penting untuk kita gunakan bagi menggubal perancangan kurikulum. Model ASSURE Model ini berasaskan buku Robert Gagne. dan Model Inkuiri. Kemudian kita akan menggabungkan beberapa elemen daripada empat model tadi untuk membentuk Model UPSI. Model Masteri. Events of Instruction (1992). 4. Susunan isi kandungan: turutan unit-unit pelajaran (Bagaimanakah bahan yang hendak diajar itu disusun dalam beberapa unit pelajaran?). darjah prestasi yang boleh diterima S Select: Pilih kaedah. 2. Model ini amat berguna untuk guru membentuk pengajaran di bilik darjah. ialah model Ralph Tyler (1949). Model ASSURE. 1. Kita akan membincangkan empat model yang berkaitan. A Analyze: Buat analisis kesediaan dan gaya pembelajaran murid. Model Tyler Salah satu model atau sistem pembangunan kurikulum dan pengajaran klasik yang banyak mempengaruhi perancangan kurikulum dan pengajaran di sekolah. . Kurikulum. iaitu kandungan sesuatu pengajaran (Apa yang hendak diajar?). media dan bahan pengajaran-pembelajaran. iaitu Model Tyler. U Utilise: Buat ‘preview’ bahan dan media: sediakannya dan laksanakan. Penilaian hasil pembelajaran (Bagaimanakah hasil pembelajaran hendak diukur dan dinilai?) Hasil penilaian pembelajaran kemudiannya digunakan untuk menambahbaik empat komponen di atas. S State: Nyatakan objektif atau hasil pembelajaran. ASSURE ialah akronim kepada huruf pertama dalam tujuh bahagian atau proses dalam model ini. Berdasarkan tiga aliran disiplin ilmu di atas terbentuklah beberapa Model Pengajaran. R Require: Tentukan murid mengambil bahagian aktif dalam pembelajaran: mencari dan membuat analisis maklumat. pedagogi dan penilaian. Objektif pengajaran (Kenapa mengajar?).Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 25 Dalam proses pengajaran di bilik darjah. pendekatan membina kurikulum dan pengajaran mengandungi empat bahagian atau langkah utama seperti di bawah. Mengikut Tyler. teori daripada ketiga-tiga perspektif psikologi di atas boleh digunakan untuk kita memahami proses pengajaran dan pembelajaran. 3.

jika murid diajar sesuai dengan keperluannya. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 Model Masteri Model Masteri dipelopori oleh John Caroll (1963) dan diperkembangkan oleh Benjamin Bloom (1970. (iaitu prestasi yang ditentukan guru).26 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran.an). dan diberi . Model atau pendekatan Masteri ini didasarkan kepada hipotesis atau anggapan bahawa semua murid normal boleh belajar dan dapat menguasai sesuatu pelajaran di sekolah sehingga ke tahap Masteri.

model ASSURE dan model Masteri? Senaraikan langkah-langkah utama dalam pendekatan pengajaran Masteri. Model Masteri sekarang menjadi asas untuk menggubal Kurikulum Standard dan Penaksiran Standard di Amerika Syarikat.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 27 masa yang mencukupi. 3. Penerangan guru jelas dan mudah difahami oleh semua murid. misalnya di akhir kursus untuk menaksir dan menilai pencapaian murid Dalam pembelajaran untuk Masteri perbezaan prestasi murid di akhir kursus disebabkan oleh. 4. Kemudian setelah proses pengajaranpembelajaran. sambungan kepada unit yang telah dikuasainya. 7. jenis dan tahap pembelajaran yang murid perlu kuasai pada sesuatu peringkat itu dinyatakan secara jelas. perbezaan ‘kesediaan’ kognitif (pengetahuan sedia ada) dan afektif (motivasi) murid untuk belajar sesuatu unit. Guru membuat pembetulan atau pemulihan segera jika murid atau kumpulan murid menghadapi apa-apa masalah. masa untuk belajar dan membuat latihan tidak mencukupi bagi sesetengah murid. Australia dan New Zealand dan Malaysia. penaksiran dan penilaian dibuat untuk menaksir sejauh manakah hasil pembelajaran murid itu mencapai ‘standard’ yang ditetapkan itu. guru tidak membantu murid membuat pembetulan segera di mana murid menghadapi masalah. Objektif atau tahap hasil pembelajaran yang hendak dicapai oleh murid itu ditentukan secara realistik dan jelas. Unit-unit pengajaran-pembelajaran dibahagikan dan disusun secara berturutan beransur maju (sequential). 8. 6. 1. kuiz. Langkah-langkah pengajaran untuk Masteri sesuatu pelajaran adalah seperti berikut: 1. 3. United Kingdom. Apakah persamaan dan perbezaan antara model pengajaran Tyler. 2. . 9. Kemajuan pembelajaran murid dipantau melalui penilaian formatif (pemerhatian kerja latihan murid. Penaksiran dan penilaian summatif diberi pada akhir sesuatu program. Jenis penglibatan murid atau latihan untuk murid pelbagai dan mencukupi (latihan individu atau berkumpulan) 5. Masa untuk setiap murid belajar dan membuat latihan itu mencukupi. Dalam kurikulum standard. bersoal-jawab) . Setiap murid menguasai 80% dari apa yang perlu dipelajari sebelum ia terus belajar ke unit baru. Model Masteri ini akan dibincangkan dengan lebih mendalam dalam Unit 7. 2.

bertanya dan belajar apa saja. berfikir. Perhatikan kanak-kanak pada umur 1 – 5 tahun amat suka meneroka. Mereka cepat belajar. mencari jawapan dan memberi makna tentang sesuatu sudah lama wujud.28 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. memerhati dan mengguna semua panca indera untuk ‘menyelidik’. dan diberi perhatian oleh ahli-ahli falsafah. Misalnya ahli falsafah Greek Socratis (459-399 SM) . Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 Model Inkuiri Inkuiri bererti menyelidik atau mencari jawapan kepada sesuatu persoalan. Idea bahawa manusia selalu bertanya. mencuba sendiri.

Dapatan atau hasil kajiannya itu ditulis dan dibentangkan kepada rakan-rakannya. pendekatan pengajaran inkuiri adalah untuk membantu murid menyelidik atau mengkaji sesuatu sendiri atau secara berpasukkan mengguna pelbagai sumber informasi. Antara tokoh yang mempelopori aliran pemikiran ini ialah John Dewey. Langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran pada amnya adalah sebagai berikut: 1. 5. dan cara seseorang membina (construct) dan memberi makna kepada apa yang dipelajarinya. iaitu guided-inquiry (inkuiri terbimbing). Dengan ini persepsi. 4. Ini berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang sedia ada pada murid. informasi dan perspektif baru tentang hujan. Persepsi dan skema pemikirannya tentang ‘hujan’ akan disusun semula (reconstruct) dengan bertambahnya pengalaman. Seseorang murid akan memperkembang dan memperluaskan ‘pengertiannya’ tentang sesuatu (misalnya tentang ‘hujan’) apabila pengalaman dan informasi tentang ‘hujan’ bertambah. merenung dan berfikir tentang ciptaan Allah SWT. Murid membuat kesimpulan dan memberi jawapan kepada soalan asalnya ‘Bagaimanakah hujan berlaku’. Jadi berdasarkan mazhab konstruktivisme ini. Ini merupakan skema atau rangka pemikiran awalnya terhadap perkara itu 3. pengertian dan rangka pemikiran murid tentang hujan ‘disusun semula’ dan bertambah luas. Murid mencari dan mendapat maklumat tentang bagaimana hujan berlaku. Jerome Brunner. Lee S. . Ajaran Islam sendiri sentiasa menyuruh penganutnya memerhati fenomena alam. misalnya ‘Bagaimana hujan berlaku?’ 2. Shulman dan Carl Rogers.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 29 menggalakkan orang berfikir dan mencai jawapan melalui dialog – siri ‘bersoal-jawab’ mengenai sesuatu. Terdapat beberapa variasi dalam pendekatan inkuiri. Murid berbincang dan membuat hipotesis tentatif (working hypotheis) tentang kemungkinan bagaimana hujan berlaku. Hilda Taba. Kebelakangan ini psikologi kognitif (terutama fahaman konstruktivisme) banyak mempengaruhi susunan kurikulum. Murid (dengan bimbingan guru) membentuk soalan yang hendak dicari jawapannya. untuk dibincangkan. Jean Piaget dan Lev Vygotsky. pendekatan pengajaran dan penilaian. discovery learning (pembelajaran penemuan). David Ausubel. dan dengan itu menghayati pemberiannya dengan membuat pertanyaan melalui ayat yang bermaksud “Maka apakah kamu tidak memerhatikan?”. Secara ringkas aliran ini berpendapat bahawa pembelajaran ialah proses pembentukan corak pemikiran seseorang.

3.problem-based teaching (pengajaran berasaskan masalah). dan 4 dalam Modul 2. project method (kaedah projek) dan sebagainya. merancang dan mereka bentuk kurikulum. pengajaran. mengambil kira beberapa ciri dalam Model Masteri dan Model Inkuiri. teknologi dan penaksiran sesuatu mata pelajaran di sekolah. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 Model Pengajaran UPSI (2009) Model UPSI ini digubal berdasarkan model Tyler. dan diperluas untuk memasukkan beberapa komponen tambahan. Tujuan model ini adalah untuk dijadikan panduan yang praktikal bagi memikir. 30 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. dan Unit 2. Kaedah yang berbeza ini akan dibincangkan dengan lebih mendalam dalam Unit 10 modul ini. .

5. bersambungan. kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai dengan kesediaan murid dan sifat isi kandungan topik berkenaan. 4. dari segi ‘pengetahuan’ di dalamnya: fakta. menulis laporan. mencari maklumat dalam internet. Memilih dan mengguna kombinasi pendekatan. 6.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 31 Rajah 1. 3. Membuat analisis kandungan kurikulum: kandungan topik yang hendak ajar. 2. dan ‘kemahiran’ seperti membuat eksperimen. prinsip dan teori. 1. Membuat analisis keperluan dan kesediaan murid dalam konteks pembelajaran yang akan dilaksanakan. prosedur. Membina. konsep. Menyusun turutan (sequence) unit-unit pengajaran supaya beransur maju. dan berkembang.3 Model Pengajaran UPSI 2009: Universiti Pendidikan Sultan Idris (disesuaikan daripada Model Tyler) Model ini terdiri daripada lapan (8) komponen utama yang perlu guru mengambil kira dalam merancang atau mereka bentuk kurikulum dan pengajaran sesuatu mata pelajaran atau topik. Berdasarkan (1) dan (2) di atas guru menentukan objektif pengajaran. dan sebagainya. klasifikasi. iaitu tahap hasil pembelajaran yang realistik yang perlu dicapai oleh murid. memilih dan mengguna alat dan media bantu pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk memudahkan .

32 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 proses pengajaran-pembelajaran 7. Menyedia latihan yang sesuai dan mencukupi untuk semua murid supaya pembelajaran mereka berkesan dan mencapai Masteri. .

Membina. iaitu setiap murid harus diberi ‘kebebasan’ kepadanya untuk belajar sendiri apa yang ia mahu: setiap murid bebas untuk belajar apa saja. kaedah pengajaran dan latihan murid. merancang sendiri. dan menilai sendiri hasil apa yang dipelajarinya. belajar mengikut gayanya sendiri. mentaksir proses pembelajaran (penaksiran formatif bagi memperbaiki kaedah pengajaran dan pembelajaran murid) dan penaksiran summatif untuk menilai hasil pembelajaran. berfikir. Neill (1960) juga berpegang kepada falsafah yang hampir sama. Perubahan dalam mana-mana komponen akan mempengaruhi komponen atau bahagian lain. Seorang lagi ahli psikologi di United Kingdom. C Ini bererti kurikulum. menyelidik dan mencari sendiri jawapan supaya jawapan itu bermakna kepadanya. yang kerap dilabel sebagai pembelajaran ‘berpusatkan murid’. Misalnya perubahan dalam kaedah penaksiran akan mempengaruhi objektif pengajaran. alat pembelajaran seperti buku teks. Tugas guru dalam konteks pendekatan ‘pembelajaran terarah. memilih dan mengguna kaedah dan alat penaksiran yang sesuai untuk mengukur. Apakah akan terjadi kepada komponen lain jika anda ubah objektif pengajaran dan tahap hasil pembelajaran murid? Isu Pendekatan ‘Berpusatkan Murid’ dan ‘Berpusatkan Guru’ arl Rogers (1994) adalah di antara ahli psikologi yang berpendapat bahawa pendidikan yang bermakna bagi seseorang murid ialah pendidikan yang murid itu sendiri tentukan apa yang ia perlukan. dengan cara apa yang dipilih sendiri dan dalam masa yang ditentukannya. bukan oleh guru atau kurikulum badan luar seperti Kementerian Pelajaran. bengkel dan kaedah penilaian dan tafsiran hasil pembelajaran ditentukan oleh murid.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 33 8.S. Jadi dalam mereka bentuk dan merancang pengajaran semua komponen utama ini perlu diambil kira. . N. kandungan kurikulum. Perubahan dalam alat media (misalnya mengguna komputer sebagai alat utama pengajaran-pembelajaran) akan mempengaruhi susunan unit-unit pengajaran dan interaksi antara guru dan murid. kerana semua aspek dalam proses pembelajaran seseorang murid ditentukan oleh murid itu sendiri. Perhatikan setiap lapan komponen dalam model ini berkait antara satu sama lain. susunan unit-unit kurikulum. kaedah pembelajaran. Rogers mengutarakan konsep ‘freedom to learn’ menamakan pendekatan pendidikan ini pendekatan ‘pembelajaran terarah-kendiri’ (self-directed learning).kendiri’ ini adalah untuk memudahkan (facilitate) murid belajar sendiri: bertanya.

34 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . Dengan cara beransur-ansur pembelajaran murid berkembang. di United Kingdom oleh Neill sendiri. guru atau orang dewasa. Pembelajaran seseorang murid boleh dipercepat dan lebih berkesan jika murid diberi bimbingan untuk melakukan tugasan pembelajaran yang ‘lebih tinggi sedikit’ dari apa yang sudah dikuasainya.kanak atau murid ialah fenomenon sosial dan budaya. iaitu akibat daripada interaksinya dengan orang lain terutama bimbingan ibu bapa.Pendekatan yang bebas ini dilaksanakan di Summerhill School. Guru lebih berperanan sebagai pembantu dan fasilitator saja. Pendekatan pendidikan ‘berpusatkan murid atau terarah-kendiri ini’ oleh Rogers dan Neill ini dikritik oleh Lev Vygotsky (1978) yang berpendapat bahawa pembelajaran dan perkembangan kognitif kanak.

‘other directed’ iaitu sistem yang ditentukan oleh agensi luar seperti Kementerian Pelajaran.S. Sistem berasaskan ‘other directed’ kerap dilabelkan sistem ‘berpusatkan guru’ yang agak mengelirukan. 2. buku teks. Pada amnya mazhab konstruktivisme lebih cenderung kepada sistem yang lebih ‘terbuka’. "Although the Standards emphasize inquiry. badan luar. bukan oleh murid. ms 23) menegaskan tidak seharusnya kaedah inkuiri sahaja yang menjadi pegangan guru dalam pengajaran sains.on science activities does not guarantee inquiry. Sistem pendidikan di Malaysia misalnya lebih bersifat ‘centralised’. understandings. Tetapi buku panduan Inquiry and the National Science Education Standards (2000. kaedah penilaian dan sistem pentadbiran sekolah. this should not be interpreted as recommending a single approach to science teaching. atau guru. 1. ‘pembelajaran terarah-kendiri’ (atau kerap disebut ‘berpusatkan murid’). nor is reading about science incompatible with inquiry.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 35 Dalam pengajaran sains pendekatan inkuiri amat digalakkan supaya murid mendapat kemahiran seperti apa yang ahli sains lakukan. dan pentadbiran aktiviti sekolah. jadual waktu. Teachers should use different strategies to develop the knowledge. Antara dua pendekatan ekstrem ini terdapat pelbagai kombinasi atau ‘darjah’ kebebasan untuk murid belajar atau guru mengajar. ‘over standardised’ dan ‘over controlled’ dari segi kurikulum. dari segi kurikulum. latihan murid. sistem penaksiran. buku teks. dari siapa ia ingin belajar (guru). and abilities described in the content standards. cara belajar. Hampir semua aspek pendidikan di sekolah sekarang didasarkan kepada prosedur dan peraturan yang digubal oleh ‘pihak luar’ bukan ditentukan oleh murid.Neill: pendidikan yang terbuka. Pertama. apa yang murid ingin pelajari (kurikulum). Attaining the understandings and abilities cannot be achieved by any single teaching strategy or learning experience. Kedua ialah sistem pendidikan yang terkawal ketat dari ‘luar’ (other-directed) sama ada oleh Kementerian Pelajaran. Conducting hands. kaedah pengajaran guru. ialah sistem yang bebas (freedom to learn) seperti yang cadangkan oleh Rogers dan diamalkan oleh N. Tetapi sistem pendidikan di kebanyakan masyarakat atau negara adalah lebih cenderung kepada sistem yang lebih terancang. jadual waktu. Dalam sistem ini murid bebas menentukan kenapa ia ingin belajar sesuatu (objektif). cara menilai kemajuannya." Pada amnya pendekatan pendidikan boleh dibahagi kepada dua yang ekstrem. Apa yang perlu . sekolah dan institusi seperti universiti.

Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . dan membenarkan sekolah. kaedah pengajaran-pembelajaran dan tempoh 36 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. guru dan murid memilih dan menentukan bahan pengajaran. susunan bahan. Kelantan atau di pendalaman di Sabah dan Sarawak. pada hal konteks budaya tempat-tempat ini berbeza.dipelajari dan buku teks yang perlu diguna di sekolah rendah di Petaling Jaya adalah sama dengan apa yang diajar di sekolah rendah di Gua Musang. Kebebasan guru untuk mencipta atau membuat inovasi pendekatan alternatif dan cara murid belajar adalah tertakluk kepada keperluan dan peraturan yang dibuat oleh Pusat (Kementerian Pelajaran) dan oleh sekolah. Sekarang terdapat pendekatan alternatif ‘pertengahan’ antara dua ekstrem. di mana Pusat (misalnya Kementerian Pelajaran) menentukan ‘matlamat’ dan ‘Standard’ hasil pembelajaran yang diharapkan untuk murid mencapai bagi setiap mata pelajaran.

Pendidikan non-formal 12. menyusun unit-unit bahan pengajaran dan mengadunkan kaedah untuk memudahkan muridnya belajar dengan berkesan dan bermakna. Sistem pendidikan yang benar-benar bebas berasaskan ‘pembelajaran terarah-kendiri’ sebenarnya tidak berlaku: hampir semua sistem pendidikan di setiap negara dibentuk dan dirancang badan ‘luar’ daripada murid (misalnya Kementerian Pelajaran) dari segi kurikulum. Pendidikan informal . 6. United Kingdom dan New Zealand untuk memenuhi keperluan negara. Walau bagaimanapun masih ada ruang untuk guru dan murid membuat inovasi kaedah pengajaran-pembelajaran untuk memudah pembelajaran yang bermakna dalam konteks bilik darjah masing-masing. Model Inkuiri 9. 2. 5.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 37 masa belajar ke arah mencapai Standard itu. Model Masteri 10. Pendidikan Pengajaran Pedagogi Model pengajaran Model Tyler Pendidikan formal 7. Aliran pemikiran ini sekarang diamalkan di Amerika Syarikat. Ertinya terdapat pemikiran dan amalan supaya sistem pengajaran-pembelajaran ini lebih fleksibel untuk mencapai sesuatu ‘standard’. di samping itu menggalakkan kreativiti dalam pengajaran guru dan pembelajaran murid. Model UPSI 11. Model-model pengajaran adalah contoh-contoh rangka konseptual untuk kita memikir dan mereka bentuk pendekatan pengajaran. Pengajaran yang berkesan ialah pengajaran yang meningkatkan hasil pembelajaran murid bagi tujuan mencapai matlamat pendidikan yang lebih luas. Model ASSURE 8. bahan pembelajaran (buku teks) dan sistem peperiksaan atau penilaian. Pengajaran adalah satu seni atau kraf. Berpandukan ini guru dapat memilih. I KATA KUNCI 1. Pada pendapat anda sejauh manakah guru bebas mengajar kaedah apa saja? Dan sejauh manakah murid bebas belajar mengikut gaya pilihannya? RUMUS AN lmu pedagogi ialah satu ‘sains dan seni pengajaran’ (pedagogy is the science and art of teaching). tetapi berasaskan sains tingkah laku manusia. 4. 3.

Huraikan perbezaan antara pendidikan. Beri contoh bagaimana setiap aliran pemikiran yang dibincangkan mempengaruhi kaedah dan amalan pedagogi di sekolah. Apakah matlamat ketiga.38 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. . pengajaran. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 PENILAIAN KENDIRI 1. dan pedagogi.tiganya? 2.

Calfee (Eds.. Journal of Applied Developmental Psychology. T. Vygotsky.). Inquiry and the National Science Education Standards: A Guide for Teaching and Learning. Briggs L. (2000).) New Jersey: Prentice Hall. Javanovich. In D. and Engineering Education National Research Council.C: National Academy Press. 4th. Basic principles of curriculum and instruction. (1978). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. C. 129–135.S. (1960). Cambridge. (1992). Mathematics. J. D. S. UNESCO. L. Neill A. & Putnam. The process of education.. Teacher Development: Roles of Domain Expertise and Pedagogical Knowledge.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 39 3. (1994). Delors. Inc. New York: Vintage. (1996). C. Tyler. New York: Simon & Schuster Macmillan. Bruner. & Wager. (1996) Learning: the treasure within: The Report of Commission on Education for the Twenty First Century. Berliner & R. Chicago: University of Chicago Press. Washington. Committee on Development of an Addendum to the National Science Education Standards on Scientific (2000). (1960). . 21(1). Brace. edition. Apakah akan terjadi kepada komponen lain jika anda ubah objektif pengajaran dan tahap hasil pembelajaran murid? 5. Harcourt. Handbook of Educational Psychology. 673-708. Gagne R. R. W. Principles of Instructional Design. 57. R. Inquiry Center for Science. New York: Hart Publication Co. Orlando. Minds in society. Learning to teach. Shulman. W. Huraikan komponen-komponen penting dalam Model Pengajaran UPSI. H. Carl. J. Harvard Educational Review. (1987). Summerhill: a radical approach. MA: Harvard University Press. Freedom to learn (3rd ed. Apa akan terjadi dalam perancangan pengajaran anda jika anda tidak mengambil kira ‘susunan unit-unit pengajaran’? RUJUKAN Borko. L. 4. Shulman L. 1-22. (1949). R.S.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.