P. 1
Unit 1_Erti Dan Matlamat Pendidikan

Unit 1_Erti Dan Matlamat Pendidikan

|Views: 32|Likes:
Published by fourmac

More info:

Published by: fourmac on Oct 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2011

pdf

text

original

Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 1

UNIT 1 ERTI DAN MATLAMAT PENDIDIKAN SERTA MODEL PENGAJARAN
HASIL PEMBELAJARA N
Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Membezakan erti pendidikan mengikut beberapa perspektif ilmu ekonomi, politik, sosiologi dan psikologi. 2. Menyatakan dan mentafsir matlamat pendidikan di Malaysia. 3. Menghurai beberapa erti pengajaran dan pedagogi. 4. Membezakan beberapa model pengajaran. 5. Menghuraikan model pengajaran UPSI dan memberi contoh langkah-langkahnya.

PENGENA LAN
Kita boleh melihat pendidikan dari pelbagai perspektif. Anda boleh bertanya, apakah erti ‘pendidikan’ dari kaca mata seorang ibu? Seorang murid Tahun 5? Guru Bahasa Melayu di sekolah menengah? Atau Guru Pendidikan Islam Tahun 6? Guru besar? Pensyarah pendidikan di Fakulti Pendidikan di IPT? Pegawai kurikulum di Pusat Kurikulum? Apakah tafsiran anda? Bab ini akan membincang pengertian konsep pendidikan, pengajaran, beberapa model besar pengajaran serta kemahiran-kemahiran penting dalam pengajaran. Tujuannya adalah supaya anda mendapat gambaran keseluruhan konsep-konsep penting yang kemudian akan dihurai dengan lebih terperinci dalam unit-unit seterusnya.

ISI KANDUNGA N
Apakah erti

pendidikan?

2 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1 & 2

T

idaklah

kelainan antara tafsiran konsep ‘pendidikan’ dari setiap mereka ini, termasuklah anda sendiri kerana setiap seorang akan mentafsir pendidikan berdasarkan pengalamannya.

mustahil

sekiranya

terdapat

Kita boleh melihat pendidikan sebagai satu ‘proses’ dan sebagai suatu ‘produk’ (hasil). Dari segi proses, pendidikan bererti bagaimana seseorang itu diasuh dan diajar; dan kesannya adalah berlaku pembelajaran, iaitu pertambahan pengetahuan dan kemahiran serta perubahan cara berfikir seseorang.

Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 3

Berikut adalah beberapa erti mungkin pernah anda baca.

‘pendidikan’

yang

1. Proses asuhan kanak-kanak oleh ibu bapanya supaya anaknya pandai bertutur, membaca dan menulis serta kelakuan yang beradab sopan. 2. Proses perbincangan dan dialog antara ahli kumpulan pelajar tentang sesuatu isu supaya isu itu dapat difahami dengan lebih jelas dari beberapa segi. 3. Proses mengajar murid supaya mereka pandai berfikir dalam matematik dan sains dan dapat menyelesaikan masalah dalam kedua-dua mata pelajaran ini. 4. Proses membimbing murid untuk meneroka dan mencari maklumat mengenai sesuatu perkara dan membuat analisis dan sintesis tentang maklumat itu.

Buat perbandingan pengertian pendidikan di atas dan lihat apakah persamaan dan perbezaannya. Bolehkah anda membuat kesimpulan apakah maksud pendidikan berdasarkan pengertian di atas? Setujukah anda dengan pengertian ini? Mengapa? Kajian tentang proses dan hasil pendidikan melibat berbagai-bagai disiplin ilmu. Setiap disiplin ilmu memberi tafsiran pendidikan mengikut perspektifnya. Berikut ialah contoh tafsiran pendidikan dari perspektif teori sosiologi, ekonomi, sains politik dan psikologi,

Apakah pendidikan dari sosiologi dan antropologi?

perspektif

ari perspektif sosiologi, pendidikan dilihat sebagai satu proses sosialisasi, iaitu bagaimana ahli masyarakat, terutama generasi muda, diajar dan diasuh secara formal atau tidak formal untuk menerima pengetahuan, kemahiran, norma dan nilai sosial, kedudukan dan peranan masingmasing dalam konteks sesuatu masyarakat itu. Pendidikan juga dilihat sebagai proses ‘pemilihan’ (selection) yang menentukan kedudukan atau status seseorang dalam susun lapis sosio-ekonomi masyarakat itu: lebih tinggi pendidikan seseorang lebih tinggi statusnya dalam masyarakat.

D

Ahli antropologi melihat pendidikan sebagai proses pembudayaan (enculturation) di mana ahli sesuatu masyarakat mempelajari dan menerima kepercayaan, nilai-nilai, norma, cara bertindak yang dianggap sesuai dalam masyarakat itu. Seseorang yang berbudaya ialah seseorang yang menghayati dan mengamalkan nilai dan tingkah laku yang ‘baik’ dalam masyarakat itu. Dari perspektif ini, proses dan hasil pendidikan oleh sesebuah masyarakat yang percaya dan memberi tumpuan kepada

dan ini tentunya juga berbeza dengan masyarakat yang memberi tumpuan kepada kemahiran dalam perniagaan. masa dan tenaga untuk mendapat pendidikan dan latihan. atau sebagai satu ‘consumption’. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 Apakah pendidikan perspektif ilmu ekonomi? dari I lmu ekonomi melihat pendidikan sebagai satu ‘pelaburan’ (investment). 4 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran.pendidikan sains dan teknologi adalah berbeza dengan masyarakat yang mementingkan pendidikan agama dan tatasusila. Pelaburan dalam pendidikan bererti membelanjakan wang. Ilmu dan kecekapan yang diperolehi dijangka akan membawa .

melalui pekerjaan yang lebih baik.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 5 pulangan yang menguntungkan pada masa hadapan. menyanyi lagu ‘Negara-ku’. Pendidikan sebagai ‘consumption’ pula menganggap proses dan hasil mencari ilmu pengetahuan itu hanyalah untuk kepuasan rasa ingin tahu atau riadah saja. dan kemudian mendapat pekerjaan yang bergaji tinggi. Britain dan Singapura. dan sayang kepada alam sekitar negara kita. Kita boleh melihat pendidikan di negara Jepun berjaya melahirkan rakyatnya yang bangga dengan negara Jepun. ibu bapa membelanja wang untuk anaknya mendapat latihan tambahan di pusat tuisyen supaya anaknya mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan. supaya layak melanjutkan pelajaran ke peringkat pengajian tinggi. produktiviti dan pendapatan yang lebih tinggi. Negara juga melaburkan banyak wang untuk memberi pendidikan kepada murid di sekolah dan di institusi pendidikan tinggi untuk membentuk modal insan yang yang lebih berkemahiran dan menjadi pekerja yang cekap dan produktif. mengibar Jalur Gemilang. atau oleh sesuatu organisasi. begitu juga Amerika Syarikat. Contohnya. Pelaburan dalam pendidikan boleh dibuat oleh sama ada individu dan keluarganya. atau oleh negara amnya. menghormati Yang Di.Pertuan Agong. Ada berbagai teori pembelajaran dan pengajaran untuk menerangkan bagaimana seseorang itu belajar dan boleh . tata susila dan undang-undang negara kita. Kita dididik secara langsung dan tidak langsung supaya berasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Indonesia. Apakah pendidikan dari psikologi pendidikan? perspektif akar psikologi melihat pendidikan sebagai proses membantu pembelajaran seseorang murid untuk memperkembangkan potensinya dan membentuk sahsiahnya. I Negara kita Malaysia juga mendidik generasi muda supaya memahami aspirasi negara kita misalnya memahami Rukun Negara. mengetahui tentang hak dan tanggungjawab mereka sebagai warganegara. Murid-murid belajar sejarah dan geografi negara Malaysia. Apakah pendidikan dari perspektif ilmu sains politik? lmu sains politik pula melihat pendidikan sebagai proses bagaimana sesebuah negara itu mendidik dan membina warga negaranya supaya mempunyai sikap dan nilai patriotisme.

tuliskan erti pendidikan dari perspektif. Setiap individu mempunyai bakat. 6 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 Sekarang. • ilmu ekonomi: .P dididik. Dengan menggunakan perkataan anda sendiri. bakat dan sahsiah murid-murid. Dengan itu proses pendidikan ialah proses memupuk perkembangan potensi. mari kita pastikan anda telah memahami pengertian ‘pendidikan’ dari pelbagai perspektif ilmu. aptitud dan gaya pembelajarannya yang tersendiri.

dan belajar sambil bekerja yang dirancang oleh jabatan kerajaan atau syarikat swasta untuk menambah kecekapan pekerjanya. kolej. dan sebagainya. pendidikan seseorang itu ialah pengalaman yang ia terima hasil daripada interaksinya dengan orang lain dan alam sekitar dalam berbagai-bagai situasi: dalam keluarga. dan informal? non- S ecara amnya. Apakah pendidikan formal. Pendidikan yang kita lalui dan yang diterima boleh dibahagikan kepada tiga bentuk. iaitu pendidikan (1) formal. Pendidikan non-formal termasuk kursus pendek. latihan khas. politeknik dan universiti. Apakah pendidikan formal? Pendidikan formal ialah pendidikan terancang di mana kurikulum atau program pengajian dan mata pelajaran disusun dan diajar oleh guru kepada pelajar di institusi pendidikan khas seperti sekolah. Pembelajaran sebenarnya berlaku dalam ketiga-tiga jenis atau mod pendidikan tersebut secara serentak. atau memisahkanmisahkannya. sekolah. . Biasanya pendidikan formal yang dirancang ini mempunyai peperiksaan atau penilaian formalnya dan membawa kepada penganugerahan sesuatu sijil. persatuan dan kegiatan beruniform). media massa. bukan untuk memperkotakkannya.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 7 • ilmu sosiologi: • seorang ibu atau bapa: • perspektif anda sendiri: Pilih dua erti pendidikan dari sebuah buku atau artikel dalam internet. diploma atau ijazah. Dari perspektif manakah definisi atau tafsiran itu dibuat? Bincangkan. (2) non-formal dan (3) informal. Apakah pendidikan non-formal? Pendidikan non-formal ialah pendidikan tambahan terancang yang diajar di luar pendidikan formal seperti kegiatan kokurikulum di sekolah (aktiviti sukan. Pembahagian ini sekadar untuk melihat jenis sistem penyampaian pendidikan sahaja. bengkel. masyarakat di sekeliling. formal.

Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 .Apakah pendidikan informal? Pendidikan informal ialah pendidikan dan pengalaman yang kita perolehi melalui berbagai-bagai aktiviti kehidupan seharian seperti interaksi kita dengan orang lain. Pendidikan informal juga diperolehi melalui pemerhatian tentang apa yang berlaku di sekeliling kita seperti menonton TV. 8 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Kadangkadang kita tidak sedar yang kita dididik dan dipengaruhi oleh apa saja di sekeliling kita. DVD. ahli-ahli masyarakat. Persepsi dan pemikiran kita dibentuk melalui pendidikan informal ini. kawan. dengan ahli keluarga. filem atau mendengar radio atau membuat lawatan ke sesuatu tempat.

Cuba anda fikirkan kembali pendidikan anda semasa di sekolah dahulu. program pengajian dan kemudahan. education takes place throughout life in many forms. Tidak ada had umur. none of which ought to be exclusive. Jacques Delors (1996) Learning: The Treasure Within. pendidikan nonformal dan informal di sekolah anda. sains. murid-murid mengambil bahagian dan saling berinteraksi dengan kawan-kawan dalam pelbagai aktiviti di bilik darjah. tempat. bila-bila sahaja. Murid juga belajar secara terancang dalam aktiviti kokurikulum. rasa dan hidu). memahami dan menyesuaikan diri dengan ilmu pengetahuan baru yang pesat berkembang. Secara informal. sejak kita dilahirkan hingga ke akhir hayat. Seseorang boleh belajar mengikut kadar yang ia mahu. dengar. kantin. Simply speaking. semasa rehat dan lain-lain. sentuh. P Mengikut kajian psikologi perkembangan kanak-kanak. dan memberi makna kepadanya. Kita belajar secara formal. padang permainan. memproses apa yang kita terima itu dalam minda kita. dengan cara apa sahaja dan dari siapa atau sumber apa sahaja. Beri contoh pendidikan formal. non-formal dan informal melalui interaksi dengan berbagai persekitaran dengan mengguna pancaindera kita (lihat. di mana sahaja. We must start to think . Murid diajar oleh guru mata pelajaran tertentu seperti matematik.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 9 Dalam konteks pendidikan di sekolah ketiga-tiga jenis pendidikan ini berlaku secara serentak. Mungkin kaedah atau gaya pembelajaran itu sahaja sedikit berbeza mengikut umur. cara dan tempat untuk kita belajar sesuatu. Sekarang orang sudah menerima bahawa pendidikan bukan berakhir dengan tamatnya pelajaran di sekolah atau di universiti. Latihan dan pendidikan berterusan di peringkat dewasa penting untuk seseorang terus menjadi produktif dalam kerjanya. pendidikan pada umur lima tahun pertama dalam kehidupan kanak-kanak adalah terpenting dalam memberi asas pendidikan dan perkembangan pembelajaran seterusnya. pembelajaran apakah yang kesannya berpanjangan sehingga sekarang? Apakah erti pendidikan sepanjang hayat? endidikan berlaku sepanjang hayat. Mengikut Laporan UNESCO. sejarah yang telah dirancang dalam sukatan pelajaran.

berkawan dengan kawan-kawan anda. memahami bagaimana terjadinya tumbuh-tumbuhan. learning to live together and learning to be. dan menghayati dan mengamal agama anda? .10 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Cuba imbas kembali mana dan bagaimanakah anda belajar perkara berikut: Belajar mengguna komputer. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 about education in a more all-encompassing fashion. learning to do. Education throughout life is based upon four pillars: learning to know.

ke peringkat sekolah. Objektif pengajaran sesuatu topik dalam mata pelajaran matematik Tahun 2 lebih dekat dan jelas. Jadi jawapan bagi setiap soalan di atas itu berlainan sedikit. Apabila ramai kaum Cina dan Tamil berhijrah masuk ke Tanah Melayu. Terdapat sekolah aliran Inggeris terutama di bandar-bandar. di Amerika Syarikat. Apakah objektif pengajaran ’mendarab’ kepada murid Tahun 4? Perhatikan soalan-soalan di atas meliputi beberapa peringkat pendidikan: dari peringkat umum. terutama sekitar 1900-an hingga 30-an. Apakah matlamat pendidikan di Malaysia? Pendidikan sebelum kemerdekaan Sebelum penjajah British bertapak di Tanah Melayu (iaitu kira-kira sebelum 1800). sistem pelajaran formal di Tanah Melayu terpisah-pisah.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 11 Apakah matlamat pendidikan? Selalu orang bertanya dan berbincang tentang matlamat atau tujuan pendidikan. iaitu matlamat pendidikan negara. Selepas British bertapak di Tanah Melayu sekolah Inggeris pertama iaitu Penang Free School ditubuhkan pada tahun 1816 di Pulau Pinang. lebih 90% penduduk di Tanah Melayu ialah orang Melayu. Matlamat pendidikan negara lebih umum dan berbentuk jangka panjang. Sebelum kemerdekaan 1957. dan ke peringkat yang lebih khusus. Kita akan bincangkan perbezaan ini dengan lebih lanjut dalam Unit 2. iaitu objektif pengajaran guru dan pembelajaran murid dalam sesuatu mata pelajaran pelajaran di bilik darjah. mengguna bahasa Inggeris sepenuhnya dari Darjah 1 hingga ke Universiti. Adakah tujuan pendidikan di sekolah rendah berbeza dari pendidikan di sekolah menengah? 3. Apakah matlamat pendidikan negara kita? Adakah ia sama atau berbeza dengan matlamat pendidikan di Thailand. Kemudian aliran sekolah Melayu yang terhad kepada pendidikan rendah sehingga ke . Cuba anda fikirkan soalan berikut. 1. Apakah tujuan pengajaran sains dan matematik di sekolah rendah? 4. sekolah Cina dan sekolah Tamil ditubuh secara berasingan. Kemudian tertubuhlah sekolah rendah Melayu untuk anak-anak Melayu. di Indonesia atau di Jepun? 2. Sistem pendidikan bagi anak-anak Melayu ialah pendidikan agama Islam seperti mengaji Quran dan belajar hal-hal rukun Islam.

buku teks dan guru dari negeri China.Darjah 6 saja. 12 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. menyediakan pendidikan dari Darjah 1 hingga ke peringkat menengah mengguna kurikulum. untuk kebanyakan murid Cina. Sekolah aliran Cina. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . Kebanyakan murid Melayu belajar di Sekolah Melayu. Hanya di sekolah aliran Inggeris sahaja terdapat murid daripada pelbagai kaum belajar bersama-sama. murid-murid dari berbagai kaum belajar di sekolah yang berlainan. Jadi sistem pelajaran sebelum merdeka terpisah-pisah. Kebanyakan pelajarnya terdiri dari murid-murid India di ladang-ladang getah. yang mengguna bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Sekolah Tamil hanya setakat sekolah rendah.

Sebahagian besar Akta 1996 mengandungi perkara dan dasar yang terkandung dalam Akta Pelajaran 1961. Bahasa Kebangsaan hendaklah dijadikan bahasa pengantar utama untuk semua mata pelajaran di semua sekolah. Cina. menteri pelajaran pada masa itu. dan perlu diteruskan. Kemudian Akta ini dikaji semula dan dipinda dan termaktub dalam Akta Pendidikan 1996. Sehingga kini. termasuk khususnya peruntukan bagi perkembangan secara progresif bagi suatu sistem pelajaran dalam mana Bahasa Kebangsaan adalah menjadi bahasa pengantar utama. dan perlu diajar di semua sekolah. Pada tahun 1960. Bagi mencapai matlamat di atas. Dengan itu Ordinan Pelajaran 1957 diperkemas dan dijadikan Akta Pelajaran 1961. Akta ini merupakan akta penting dalam mencorak perkembangan sistem pelajaran di Malaysia sehingga sekarang. Akta Pelajaran 1961.Melayu. mengesyorkan. Akta Pelajaran 1961 ini telah menjadi tunggak untuk melaksanakan sistem pendidikan kebangsaan di Malaysia sepanjang 35 tahun (1961 – 1996). ekonomi dan politiknya. walaupun proses ini hendaklah dibuat secara beransur-ansur. India dan sebagainya. Laporan Razak dan Ordinan 1957 dikaji semula oleh Jawatankuasa Pelajaran yang dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib. Bahawasanya dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pelajaran yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan. satu jawatankuasa pelajaran yang dipengerusikan oleh Dato’ Abdul Razak telah ditubuhkan pada tahun 1956 bagi mengkaji dan membuat syor tentang bentuk dan sistem pelajaran kebangsaan sebagai alat menyatukan murid dari pelbagai kaum. Dan bahawasanya peruntukan selanjutnya adalah dikehendaki untuk menentukan agar dasar tersebut dilaksanakan secara berkesan. antara lain. iaitu akta yang menjadi asas kepada pelaksanaan pendidikan formal di Malaysia membuat penyataan tentang matlamat pendidikan di Malaysia seperti berikut. sosial.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 13 Pendidikan pada awal kemerdekaan Sebagai persediaan untuk kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Syor Laporan Razak dijadikan Ordinan Pelajaran 1957. Bahasa Melayu diterima sebagai Bahasa Kebangsaan. dan dilaksanakan di seluruh negara. Akta . supaya satu sistem pelajaran kebangsaan ditubuhkan bagi sistem menyatupadukan rakyat Tanah Melayu yang berbagai kaum . Laporan Jawatankuasa Razak. Jawatankuasa ini berpendapat bahawa dasar dan pelaksanaan dalam Laporan Razak itu baik.

1996 ini menjadi undang-undang asas dalam melaksanakan sistem pelajaran di negara kita. . Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 dinyatakan dalam Bahawasanya mengaku bahawa ilmu itu adalah penentu utama arah tujuan Negara dan penyelamat Negara. Akta Pendidikan 1996 Falsafah dan matlamat pendidikan di Malaysia mukadimah Akta Pendidikan 1996 sebagai berikut : 14 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran.

emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. keadilan sosial. demokratik. Pada pendapat anda apakah tujuan pendidikan pada masa itu? Cuba baca dengan teliti mukadimah Akta Pendidikan 1996 dan bandingkannya dengan Akta Pelajaran 1961. dan kekuatan rohani. Bagaimanakah matlamat ini hendak dicapai di peringkat sekolah rendah? Apakah tujuan pendidikan di sekolah rendah? Kita boleh .Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 15 Dan bahawasanya tujuan pendidikan ialah untuk membolehkan masyarakat Malaysia menguasai ilmu." Huraikan kedudukan sistem pendidikan di Malaysia sebelum 1957. Dan bahawasanya Dasar Pendidikan berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara yang dizahirkan seperti berikut: Kebangsaan adalah "Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. kesan daripada perkembangan pesat sains. Dan bahawasanya adalah menjadi suatu misi untuk menghasil sistem pendidikan yang bertaraf dunia dari segi kualiti bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan mencapai aspirasi Negara Malaysia. Dan bahawasanya pendidikan mempunyai peranan penting dalam menjayakan wawasan Negara demi untuk mencapai taraf negara maju sepenuhnya dari segi kemajuan ekonomi. ke arah mewujudkan suatu masyarakat yang bersatu padu. kemahiran dan nilai murni yang diperlukan dalam dunia yang berdaya saing tinggi serta bersifat global. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. rohani. teknologi dan maklumat. liberal dan dinamik. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu. Apakah persamaan dan perbezaannya? Apakah tujuan pendidikan di sekolah rendah dan menengah di Malaysia? alah satu matlamat pendidikan negara kita ialah supaya murid kita dapat menguasai ilmu pengetahuan dan pelbagai kemahiran. moral dan etika.

kerana kedua-dua bahasa ini ialah alat penting untuk pembelajaran pelbagai ilmu pengetahuan lain seperti sains. suka bertanya. memerhati hal-hal di keliling mereka. tujuan pendidikan di sekolah rendah adalah supaya mereka bersikap ingin tahu. salah satu tujuan utama murid belajar di sekolah adalah supaya mereka menguasai kemahiran 4M. berbincang bersama kawan. menulis.menyatakan misalnya. berfikir. dan menguasai kemahiran membaca dan menulis Bahasa Inggeris. seni dan sebagainya. buku. sejarah. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . geografi. rajin belajar dan berdaya usaha mencari pengetahuan sendiri dari pelbagai sumber – daripada guru. Selain itu. membaca pelbagai bahan termasuk dalam internet. S 16 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. mengira dan menaakul dalam Bahasa Malaysia. iaitu pandai membaca.

Profesor Elliot Eisner di Stanford University. (Pedagogy is the art and science of teaching). Hasil kajian tentang proses pengajaranpembelajaran dari pelbagai disiplin ilmu ini memberi kefahaman dan idea kepada kita untuk menggubal pendekatan. teori kurikulum dan taksonomi ilmu pengetahuan. 3. teori interaksi sosial. Pedagogi pula merujuk kepada seni dan sains pengajaran. proses menyampaikan ilmu pengetahuan dan kemahiran kepada murid. misalnya mengkaji pentingnya ‘pendidikan seni’ untuk dimasukkan ke dalam kurikulum . ibu bapa dan Kementerian Pelajaran. Pengajaran juga boleh dilihat sebagai satu ‘seni’ perlakuan yang kompleks. kaedah dan teknik pengajaran yang boleh memudah dan mempercepatkan proses pembelajaran. Anda mungkin juga boleh membuat temu ramah dengan beberapa orang guru. mendidik (educate) dan membimbing (guide). 1. California. proses membantu murid supaya pembelajaran mereka cepat dan berkesan. sekolah berasrama penuh dan sekolah harian akademik biasa? Matlamat atau tujuan pendidikan menengah mugkin berlainan sedikit mengikut peringkat yang berlainan: peringkat negara. 2. yang mengkaji kaedah proses pengajaran dan prinsip di sebalik sesuatu pendekatan atau kaedah itu. murid dan kemudian membuat kesimpulan tujuan pendidikan sekolah menengah. Ilmu pedagogi sebagai sains pengajaran bersandar kepada berbagai-bagai teori pembelajaran. kaedah dan teknik yang digunakan oleh guru untuk membantu muridnya belajar. Berbagai-bagai erti umum dikemukakan tentang pengajaran. Antaranya: instruksi (instruction). Internet dan sumber lain-lain untuk mengumpul maklumat tentang persoalan. 4. murid. melatih (train). Rujuk buku. Antaranya. pengajaran ialah. pendekatan. sekolah dan individu dan mengikut perspektif guru. Apakah erti pengajaran dan pedagogi? T erdapat berbagai-bagai istilah yang kerap diguna yang sama erti atau hampir sama ertinya dengan ‘mengajar’ (teaching). teori komunikasi. proses interaksi antara guru dan murid untuk memudahkan (facilitate) murid belajar dan berfikir mengenai sesuatu isu.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 17 Bagaimana dengan sekolah menengah? Apakah tujuan pendidikan di sekolah menengah di Malaysia? Sejauh manakah terdapat persamaan dan perbezaan matlamat pendidikan di sekolah vokasional.persoalan ini.

Perlakuan pengajaran guru di hadapan sekumpulan murid boleh dianggap sebagai suatu seni lakon atau drama.sekolah. Pengajaran boleh dilihat sebagai satu seni dan kraf tingkah laku guru. seni lakon dan seni berkomunikasi boleh diaplikasikan dalam latihan guru untuk memperbaiki kaedah dan gaya pengajaran guru. Guru yang berpengalaman dan cekap mempunyai ‘seni’ atau ‘gaya’ pengajarannya tersendiri. gaya berkomunikasi dan interaksi guru dengan murid. terutama dari segi teknik persembahannya. adunan pelbagai teknik yang disesuaikan untuk mengajar pelbagai mata pelajaran kepada pelbagai jenis murid. 18 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. supaya pendidikan di sekolah lebih seimbang dan memperkayakan pemikiran murid. Hasil kajian tentang seni drama. untuk menarik perhatian murid dan menggalakkan mereka menjalankan aktiviti pembelajaran. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 .

gaya dan teknik pengajaran ini boleh kita lihat daripada berbagai-bagai istilah yang kita gunakan untuk menghuraikan tingkah laku atau proses pengajaran. ‘berbincang’. Misalnya ‘mengasuh’ berlainan sedikit kaedahnya berbanding dengan ‘menerangkan sesuatu’ atau ‘melatih’. Berlainan istilah yang kita gunakan menggambar berlainan sedikit gaya atau teknik guru mengajar. 3. Jikalau kita kumpul istilah atau perkataan yang sinonim dengan ‘pengajaran’ dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. 2. Ibu melatih anaknya membaca ayat-ayat Quran dengan betul di rumah. Menyuburkan coach facilitate Memperkemban gkan question Menjaga interact Mengasuh communic Mendengar ate Rajah 1. Kita boleh mengambil mana-mana perkataan di atas dan cuba menggunanya dalam beberapa konteks atau situasi. supaya anaknya pandai membaca dan menghafal ayat-ayat itu. baik secara formal atau informal. ‘melatih’. kita akan dapat senarai seperti berikut: Mendidik Membimbin g Menghurai Menerangk an Menunjuk Memberi tahu Mencerita Mengarah Mengurus Melatih Memudahka n Bertanya Berinteraksi Berkomunik asi educate Berbincang counsel Memainkan peranan jawapan elaborate Mencari explain Menjawap demonstra Melakonkan te tell Bermain narrate Menggalakkan direct Mendorong manage Membetulkan train.1 Senarai sinonim discuss role play to find out to answer to dramatise to play motivate motivate to correct cultivate to develop to care to care and develop to listen pendidikan Senarai di atas boleh ditambah lagi. 1. ‘mengarah’ sebagai kaedah ‘guru’ mengajar. Dengan mengguna komputer anaknya menunjuk ibunya langkah-langkah mengguna e-mel supaya ibunya tahu mengguna emel. Sarjan mengarah polis kadet berlatih berkawat dengan kemas setiap pagi supaya mereka dapat menunjukan kecekapan berkawat . Di bawah adalah beberapa contoh situasi penggunaan perkataan ‘menunjuk’. Banyaknya sinonim atau rangkai kata yang hampir sama erti dengan ‘pengajaran’ sama ada dalam Bahasa Melayu atau bahasa Inggeris menggambarkan betapa kayanya dan beragamnya seni dan gaya pengajaran yang diamalkan oleh ‘guru’ dalam sistem pendidikan kita.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 19 Pelbagai kaedah.

Guru bercerita kepada murid Tahun 5 tentang peperangan Melaka dengan Portugis dalam tahun 1511. 5.20 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 pada akhir tempoh latihan. Pengurus syarikat berbincang dengan jurujual syarikat itu tentang berbagai-bagai teknik menjual komputer kepada pelanggan di pasar raya. . 4.

Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 21 Bolehlah kita simpulkan bahawa adunan semua kata kerja di atas merupakan perbuatan.2 di atas menunjukkan hubungan antara pengajaran dengan proses pembelajaran dan hasil pembelajaran. dan memikir hubungan di antara bahagianbahagian itu dengan lebih mudah kerana sifatnya yang meringkaskan suatu proses yang kompleks. Model ialah satu kerangka konseptual untuk membantu kita melihat bahagianbahagian yang berkaitan di dalamnya. K Rajah 1. Apakah itu Model Pengajaran? ita boleh mengkaji proses dan hasil pengajaran dengan lebih sistematik dengan melihatnya dalam bentuk model. dan tingkah laku yang terangkum di bawah konsep pengajaran dan pedagogi. Proses pengajaran-pembelajaran ini akan tambah berkesan jika terdapat sokongan yang baik daripada pihak pentadbiran sekolah dan peralatan yang mencukupi untuk pengajaran-pembelajaran. Model-model ini dipengaruhi oleh berbagai-bagai disiplin ilmu seperti psikologi pendidikan. psikologi sosial dan komunikasi. dan sosiologi pendidikan. amalan. Banyak kajian dibuat untuk melihat bagaimana kaedah pengajaran boleh dirancang dan direka bentuk untuk memberi kesan yang optimum kepada pembelajaran murid.2 Pengajaran-Pembelajaran dalam konteks Sistem Pelajaran Rajah 1. Ia berdasarkan hipotesis bahawa kualiti pengajaran mempengaruhi kualiti proses pembelajaran dan hasil pembelajaran: lebih baik kualiti pengajaran lebih mudah dan berkesan pembelajaran murid dan lebih tinggi hasil pembelajarannya. Tiga aliran ilmu psikologi yang besar mempengaruhi pendekatan membina .

kurikulum dan pengajaran. 22 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. aliran psikologi sosial. aliran psikologi behavorisme 2. ialah. 3. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . aliran psikologi kognitif. yang secara popular dipanggil juga mazhab konstruktivisme. 1.

Semua amalan ini didasari ilmu psikologi aliran behavorisme. Antara tokoh yang mempelopori mazhab ini ialah John Dewey. Jerome Brunner. F. berbanding dengan aliran behavorisme yang lebih menekan tingkah laku (behaviour) manusia. Shulman. Teori ini juga menegaskan pentingnya ‘pengukuhan’ (reinforcement) melalui ganjaran atau insentif untuk merangsang dan mempengaruhi apa dan bagaimana manusia melakukan sesuatu. Berdasarkan teori ini Skinner telah mereka bentuk pendekatan dan rancangan pengajaran yang dinamakan ‘programmed instruction’ atau pengajaran yang terancang. susunan kurikulum dan penilaian. David Ausubel. Hilda Taba. Persepsi dan skima pemikiran ini akan disusun semula (reconstruct) apabila seseorang itu terdedah dengan pengalaman. Hadiah tahunan diberi kepada kepada murid terbaik. Secara ringkasnya aliran psikologi kognitif berpendapat bahawa corak pemikiran seseorang bergantung kepada cara ia membina (construct) dan memberi makna kepada apa yang dipelajari atau dialaminya. Sejak kebelakangan ini psikologi kognitif (terutama kefahaman konstruktivisme) banyak mempengaruhi pendekatan pengajaran. kerana tingkah laku manusia boleh dilihat dan diukur. Misalnya dalam pengajaran guru kerap menggunakan pujian ‘bagus’ atau ‘betul’ bagi jawapan murid yang betul. Aliran psikologi kognitif: konstruktivisme Aliran psikologi kognitif lebih menekankan perkembangan corak pemikiran manusia – cara ia berfikir dan membentuk makna. Markah dan gred digunakan untuk menggalakkan murid belajar. termasuk bagaimana murid belajar. Pengajaran guru di sekolah pun banyak mengguna teori ini. dan Lee S. Teori dalam aliran ini pada asasnya melihat tingkah laku manusia sebagai tindakan kepada ransangan (S  R: stimulus  response).Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 23 Aliran psikologi behavorisme Teori-teori dalam psikologi behavorisme memberi perhatian dan mengkaji tingkah laku manusia. untuk ‘mengukuhkan’ jawapan murid itu. Pengertian atau makna yang diberi kepada sesuatu itu bergantung kepada persepsinya dan skima atau rangka pemikiran yang ada padanya. informasi dan perspektif baru. Skinner. Aliran psikologi sosial . Jean Piaget. Pemikiran seseorang murid akan memperkembang dan ‘pengertiannya’ mengenai sesuatu diperluaskan apabila pengalamannya bertambah. dan ‘cuba lagi’ bagi jawapan yang tidak tidak tepat. Antara penganut dan pengkaji yang berpengaruh dalam mazhab behavorisme ini ialah B.

ia memahami orang lain. sikap bertolak-ansur dalam kerja kumpulan. Seseorang banyak belajar dari peranannya dalam sesuatu kumpulan: dalam keluarga. rakan sebaya. meniru (modeling) orang lain. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . Melalui perbincangan dan aktiviti kerjasama secara kooperatif misalnya. kumpulan dalam kelas atau kumpulan dalam kokurikulum. 24 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. cara bekerja. Kesan daripada ini adalah seseorang belajar nilai menghormati orang lain. dari segi bahasa. sikap dan nilai.Psikologi sosial dan mikrososiologi memberi tumpuan terhadap kesan kepada perkembangan pemikiran dan sosio-emosi individu apabila ia berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. baik secara berdua atau secara kumpulan. bertanggung jawab untuk menyiapkan kerja kumpulan dan sebagainya. Pendekatan pembelajaran kooperatif atau projek kumpulan dan pengajaran rakan sebaya (peer teaching) adalah di antara pendekatan pedagogi yang berasaskan teori psikologi sosial dan mikrososiologi.

Model ini amat berguna untuk guru membentuk pengajaran di bilik darjah. pendekatan membina kurikulum dan pengajaran mengandungi empat bahagian atau langkah utama seperti di bawah. darjah prestasi yang boleh diterima S Select: Pilih kaedah. 3. Penilaian hasil pembelajaran (Bagaimanakah hasil pembelajaran hendak diukur dan dinilai?) Hasil penilaian pembelajaran kemudiannya digunakan untuk menambahbaik empat komponen di atas. 4. E Evaluate: Menilai hasil pembelajaran dan buat penambahbaikan bahan dan proses pembelajaran. Model ASSURE.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 25 Dalam proses pengajaran di bilik darjah. Model Masteri. Teori dan prinsip pembelajaran dari ketigatiga aliran psikologi ini sama penting untuk kita gunakan bagi menggubal perancangan kurikulum. iaitu kandungan sesuatu pengajaran (Apa yang hendak diajar?). A Analyze: Buat analisis kesediaan dan gaya pembelajaran murid. dan Model Inkuiri. Objektif pengajaran (Kenapa mengajar?). . Model Tyler Salah satu model atau sistem pembangunan kurikulum dan pengajaran klasik yang banyak mempengaruhi perancangan kurikulum dan pengajaran di sekolah. 1. pedagogi dan penilaian. ialah model Ralph Tyler (1949). media dan bahan pengajaran-pembelajaran. U Utilise: Buat ‘preview’ bahan dan media: sediakannya dan laksanakan. ASSURE ialah akronim kepada huruf pertama dalam tujuh bahagian atau proses dalam model ini. iaitu Model Tyler. teori daripada ketiga-tiga perspektif psikologi di atas boleh digunakan untuk kita memahami proses pengajaran dan pembelajaran. Events of Instruction (1992). S State: Nyatakan objektif atau hasil pembelajaran. Kurikulum. Susunan isi kandungan: turutan unit-unit pelajaran (Bagaimanakah bahan yang hendak diajar itu disusun dalam beberapa unit pelajaran?). Model ASSURE Model ini berasaskan buku Robert Gagne. Mengikut Tyler. Kemudian kita akan menggabungkan beberapa elemen daripada empat model tadi untuk membentuk Model UPSI. Berdasarkan tiga aliran disiplin ilmu di atas terbentuklah beberapa Model Pengajaran. R Require: Tentukan murid mengambil bahagian aktif dalam pembelajaran: mencari dan membuat analisis maklumat. 2. Kita akan membincangkan empat model yang berkaitan.

jika murid diajar sesuai dengan keperluannya. (iaitu prestasi yang ditentukan guru).an). Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 Model Masteri Model Masteri dipelopori oleh John Caroll (1963) dan diperkembangkan oleh Benjamin Bloom (1970. Model atau pendekatan Masteri ini didasarkan kepada hipotesis atau anggapan bahawa semua murid normal boleh belajar dan dapat menguasai sesuatu pelajaran di sekolah sehingga ke tahap Masteri.26 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. dan diberi .

Penaksiran dan penilaian summatif diberi pada akhir sesuatu program. 1. Langkah-langkah pengajaran untuk Masteri sesuatu pelajaran adalah seperti berikut: 1. Apakah persamaan dan perbezaan antara model pengajaran Tyler. 2. 9. guru tidak membantu murid membuat pembetulan segera di mana murid menghadapi masalah. Unit-unit pengajaran-pembelajaran dibahagikan dan disusun secara berturutan beransur maju (sequential). Dalam kurikulum standard. 4. Model Masteri ini akan dibincangkan dengan lebih mendalam dalam Unit 7. 7. masa untuk belajar dan membuat latihan tidak mencukupi bagi sesetengah murid. Masa untuk setiap murid belajar dan membuat latihan itu mencukupi. Guru membuat pembetulan atau pemulihan segera jika murid atau kumpulan murid menghadapi apa-apa masalah. Australia dan New Zealand dan Malaysia. perbezaan ‘kesediaan’ kognitif (pengetahuan sedia ada) dan afektif (motivasi) murid untuk belajar sesuatu unit. United Kingdom. sambungan kepada unit yang telah dikuasainya. Jenis penglibatan murid atau latihan untuk murid pelbagai dan mencukupi (latihan individu atau berkumpulan) 5. . Penerangan guru jelas dan mudah difahami oleh semua murid. jenis dan tahap pembelajaran yang murid perlu kuasai pada sesuatu peringkat itu dinyatakan secara jelas. penaksiran dan penilaian dibuat untuk menaksir sejauh manakah hasil pembelajaran murid itu mencapai ‘standard’ yang ditetapkan itu. Model Masteri sekarang menjadi asas untuk menggubal Kurikulum Standard dan Penaksiran Standard di Amerika Syarikat. Kemudian setelah proses pengajaranpembelajaran. Kemajuan pembelajaran murid dipantau melalui penilaian formatif (pemerhatian kerja latihan murid. kuiz. 8. Objektif atau tahap hasil pembelajaran yang hendak dicapai oleh murid itu ditentukan secara realistik dan jelas.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 27 masa yang mencukupi. Setiap murid menguasai 80% dari apa yang perlu dipelajari sebelum ia terus belajar ke unit baru. 3. 6. bersoal-jawab) . 3. model ASSURE dan model Masteri? Senaraikan langkah-langkah utama dalam pendekatan pengajaran Masteri. 2. misalnya di akhir kursus untuk menaksir dan menilai pencapaian murid Dalam pembelajaran untuk Masteri perbezaan prestasi murid di akhir kursus disebabkan oleh.

28 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Mereka cepat belajar. memerhati dan mengguna semua panca indera untuk ‘menyelidik’. bertanya dan belajar apa saja. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 Model Inkuiri Inkuiri bererti menyelidik atau mencari jawapan kepada sesuatu persoalan. mencari jawapan dan memberi makna tentang sesuatu sudah lama wujud. dan diberi perhatian oleh ahli-ahli falsafah. Idea bahawa manusia selalu bertanya. berfikir. mencuba sendiri. Perhatikan kanak-kanak pada umur 1 – 5 tahun amat suka meneroka. Misalnya ahli falsafah Greek Socratis (459-399 SM) .

pendekatan pengajaran dan penilaian. pendekatan pengajaran inkuiri adalah untuk membantu murid menyelidik atau mengkaji sesuatu sendiri atau secara berpasukkan mengguna pelbagai sumber informasi. 4. Seseorang murid akan memperkembang dan memperluaskan ‘pengertiannya’ tentang sesuatu (misalnya tentang ‘hujan’) apabila pengalaman dan informasi tentang ‘hujan’ bertambah. dan dengan itu menghayati pemberiannya dengan membuat pertanyaan melalui ayat yang bermaksud “Maka apakah kamu tidak memerhatikan?”. iaitu guided-inquiry (inkuiri terbimbing). David Ausubel. informasi dan perspektif baru tentang hujan. . dan cara seseorang membina (construct) dan memberi makna kepada apa yang dipelajarinya. untuk dibincangkan. Murid mencari dan mendapat maklumat tentang bagaimana hujan berlaku. discovery learning (pembelajaran penemuan). misalnya ‘Bagaimana hujan berlaku?’ 2. Jerome Brunner. Terdapat beberapa variasi dalam pendekatan inkuiri. Ini berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang sedia ada pada murid. Murid berbincang dan membuat hipotesis tentatif (working hypotheis) tentang kemungkinan bagaimana hujan berlaku. Langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran pada amnya adalah sebagai berikut: 1.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 29 menggalakkan orang berfikir dan mencai jawapan melalui dialog – siri ‘bersoal-jawab’ mengenai sesuatu. Persepsi dan skema pemikirannya tentang ‘hujan’ akan disusun semula (reconstruct) dengan bertambahnya pengalaman. Murid (dengan bimbingan guru) membentuk soalan yang hendak dicari jawapannya. Jadi berdasarkan mazhab konstruktivisme ini. pengertian dan rangka pemikiran murid tentang hujan ‘disusun semula’ dan bertambah luas. Ajaran Islam sendiri sentiasa menyuruh penganutnya memerhati fenomena alam. Dengan ini persepsi. Lee S. Antara tokoh yang mempelopori aliran pemikiran ini ialah John Dewey. 5. Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Murid membuat kesimpulan dan memberi jawapan kepada soalan asalnya ‘Bagaimanakah hujan berlaku’. Ini merupakan skema atau rangka pemikiran awalnya terhadap perkara itu 3. Shulman dan Carl Rogers. Hilda Taba. merenung dan berfikir tentang ciptaan Allah SWT. Secara ringkas aliran ini berpendapat bahawa pembelajaran ialah proses pembentukan corak pemikiran seseorang. Kebelakangan ini psikologi kognitif (terutama fahaman konstruktivisme) banyak mempengaruhi susunan kurikulum. Dapatan atau hasil kajiannya itu ditulis dan dibentangkan kepada rakan-rakannya.

dan 4 dalam Modul 2.problem-based teaching (pengajaran berasaskan masalah). pengajaran. teknologi dan penaksiran sesuatu mata pelajaran di sekolah. 30 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. 3. project method (kaedah projek) dan sebagainya. . Tujuan model ini adalah untuk dijadikan panduan yang praktikal bagi memikir. Kaedah yang berbeza ini akan dibincangkan dengan lebih mendalam dalam Unit 10 modul ini. dan diperluas untuk memasukkan beberapa komponen tambahan. merancang dan mereka bentuk kurikulum. mengambil kira beberapa ciri dalam Model Masteri dan Model Inkuiri. dan Unit 2. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 Model Pengajaran UPSI (2009) Model UPSI ini digubal berdasarkan model Tyler.

memilih dan mengguna alat dan media bantu pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk memudahkan . prosedur. Menyusun turutan (sequence) unit-unit pengajaran supaya beransur maju. mencari maklumat dalam internet. menulis laporan. Membuat analisis kandungan kurikulum: kandungan topik yang hendak ajar. konsep. 2. dan ‘kemahiran’ seperti membuat eksperimen. 1. 6. dan berkembang. 5. kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai dengan kesediaan murid dan sifat isi kandungan topik berkenaan. Memilih dan mengguna kombinasi pendekatan.3 Model Pengajaran UPSI 2009: Universiti Pendidikan Sultan Idris (disesuaikan daripada Model Tyler) Model ini terdiri daripada lapan (8) komponen utama yang perlu guru mengambil kira dalam merancang atau mereka bentuk kurikulum dan pengajaran sesuatu mata pelajaran atau topik.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 31 Rajah 1. dan sebagainya. iaitu tahap hasil pembelajaran yang realistik yang perlu dicapai oleh murid. 3. Berdasarkan (1) dan (2) di atas guru menentukan objektif pengajaran. 4. dari segi ‘pengetahuan’ di dalamnya: fakta. bersambungan. klasifikasi. prinsip dan teori. Membina. Membuat analisis keperluan dan kesediaan murid dalam konteks pembelajaran yang akan dilaksanakan.

32 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Menyedia latihan yang sesuai dan mencukupi untuk semua murid supaya pembelajaran mereka berkesan dan mencapai Masteri. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 proses pengajaran-pembelajaran 7. .

Seorang lagi ahli psikologi di United Kingdom. memilih dan mengguna kaedah dan alat penaksiran yang sesuai untuk mengukur.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 33 8. menyelidik dan mencari sendiri jawapan supaya jawapan itu bermakna kepadanya.kendiri’ ini adalah untuk memudahkan (facilitate) murid belajar sendiri: bertanya. C Ini bererti kurikulum. merancang sendiri. iaitu setiap murid harus diberi ‘kebebasan’ kepadanya untuk belajar sendiri apa yang ia mahu: setiap murid bebas untuk belajar apa saja. kaedah pengajaran dan latihan murid. belajar mengikut gayanya sendiri. dan menilai sendiri hasil apa yang dipelajarinya. susunan unit-unit kurikulum. bengkel dan kaedah penilaian dan tafsiran hasil pembelajaran ditentukan oleh murid. bukan oleh guru atau kurikulum badan luar seperti Kementerian Pelajaran. Perhatikan setiap lapan komponen dalam model ini berkait antara satu sama lain. yang kerap dilabel sebagai pembelajaran ‘berpusatkan murid’. N. mentaksir proses pembelajaran (penaksiran formatif bagi memperbaiki kaedah pengajaran dan pembelajaran murid) dan penaksiran summatif untuk menilai hasil pembelajaran. kaedah pembelajaran. kerana semua aspek dalam proses pembelajaran seseorang murid ditentukan oleh murid itu sendiri. Misalnya perubahan dalam kaedah penaksiran akan mempengaruhi objektif pengajaran. Membina. Apakah akan terjadi kepada komponen lain jika anda ubah objektif pengajaran dan tahap hasil pembelajaran murid? Isu Pendekatan ‘Berpusatkan Murid’ dan ‘Berpusatkan Guru’ arl Rogers (1994) adalah di antara ahli psikologi yang berpendapat bahawa pendidikan yang bermakna bagi seseorang murid ialah pendidikan yang murid itu sendiri tentukan apa yang ia perlukan. berfikir. kandungan kurikulum. Perubahan dalam alat media (misalnya mengguna komputer sebagai alat utama pengajaran-pembelajaran) akan mempengaruhi susunan unit-unit pengajaran dan interaksi antara guru dan murid. alat pembelajaran seperti buku teks. Tugas guru dalam konteks pendekatan ‘pembelajaran terarah. Rogers mengutarakan konsep ‘freedom to learn’ menamakan pendekatan pendidikan ini pendekatan ‘pembelajaran terarah-kendiri’ (self-directed learning). Perubahan dalam mana-mana komponen akan mempengaruhi komponen atau bahagian lain. Jadi dalam mereka bentuk dan merancang pengajaran semua komponen utama ini perlu diambil kira. .S. Neill (1960) juga berpegang kepada falsafah yang hampir sama. dengan cara apa yang dipilih sendiri dan dalam masa yang ditentukannya.

Pendekatan pendidikan ‘berpusatkan murid atau terarah-kendiri ini’ oleh Rogers dan Neill ini dikritik oleh Lev Vygotsky (1978) yang berpendapat bahawa pembelajaran dan perkembangan kognitif kanak. iaitu akibat daripada interaksinya dengan orang lain terutama bimbingan ibu bapa. di United Kingdom oleh Neill sendiri. Pembelajaran seseorang murid boleh dipercepat dan lebih berkesan jika murid diberi bimbingan untuk melakukan tugasan pembelajaran yang ‘lebih tinggi sedikit’ dari apa yang sudah dikuasainya. 34 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran.Pendekatan yang bebas ini dilaksanakan di Summerhill School. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . Dengan cara beransur-ansur pembelajaran murid berkembang. guru atau orang dewasa. Guru lebih berperanan sebagai pembantu dan fasilitator saja.kanak atau murid ialah fenomenon sosial dan budaya.

Tetapi sistem pendidikan di kebanyakan masyarakat atau negara adalah lebih cenderung kepada sistem yang lebih terancang. jadual waktu. apa yang murid ingin pelajari (kurikulum). dari siapa ia ingin belajar (guru). kaedah pengajaran guru. Pertama. understandings. ‘pembelajaran terarah-kendiri’ (atau kerap disebut ‘berpusatkan murid’). kaedah penilaian dan sistem pentadbiran sekolah. badan luar. dan pentadbiran aktiviti sekolah. 2.Neill: pendidikan yang terbuka. nor is reading about science incompatible with inquiry. jadual waktu. bukan oleh murid. Tetapi buku panduan Inquiry and the National Science Education Standards (2000. latihan murid. Teachers should use different strategies to develop the knowledge.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 35 Dalam pengajaran sains pendekatan inkuiri amat digalakkan supaya murid mendapat kemahiran seperti apa yang ahli sains lakukan. Kedua ialah sistem pendidikan yang terkawal ketat dari ‘luar’ (other-directed) sama ada oleh Kementerian Pelajaran. Pada amnya mazhab konstruktivisme lebih cenderung kepada sistem yang lebih ‘terbuka’. Sistem pendidikan di Malaysia misalnya lebih bersifat ‘centralised’. "Although the Standards emphasize inquiry. Sistem berasaskan ‘other directed’ kerap dilabelkan sistem ‘berpusatkan guru’ yang agak mengelirukan. sekolah dan institusi seperti universiti. Hampir semua aspek pendidikan di sekolah sekarang didasarkan kepada prosedur dan peraturan yang digubal oleh ‘pihak luar’ bukan ditentukan oleh murid. 1. ‘over standardised’ dan ‘over controlled’ dari segi kurikulum.S. Attaining the understandings and abilities cannot be achieved by any single teaching strategy or learning experience." Pada amnya pendekatan pendidikan boleh dibahagi kepada dua yang ekstrem. and abilities described in the content standards. buku teks.on science activities does not guarantee inquiry. buku teks. Apa yang perlu . Conducting hands. ialah sistem yang bebas (freedom to learn) seperti yang cadangkan oleh Rogers dan diamalkan oleh N. ‘other directed’ iaitu sistem yang ditentukan oleh agensi luar seperti Kementerian Pelajaran. dari segi kurikulum. Dalam sistem ini murid bebas menentukan kenapa ia ingin belajar sesuatu (objektif). this should not be interpreted as recommending a single approach to science teaching. Antara dua pendekatan ekstrem ini terdapat pelbagai kombinasi atau ‘darjah’ kebebasan untuk murid belajar atau guru mengajar. cara menilai kemajuannya. cara belajar. ms 23) menegaskan tidak seharusnya kaedah inkuiri sahaja yang menjadi pegangan guru dalam pengajaran sains. sistem penaksiran. atau guru.

Kelantan atau di pendalaman di Sabah dan Sarawak.dipelajari dan buku teks yang perlu diguna di sekolah rendah di Petaling Jaya adalah sama dengan apa yang diajar di sekolah rendah di Gua Musang. kaedah pengajaran-pembelajaran dan tempoh 36 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Kebebasan guru untuk mencipta atau membuat inovasi pendekatan alternatif dan cara murid belajar adalah tertakluk kepada keperluan dan peraturan yang dibuat oleh Pusat (Kementerian Pelajaran) dan oleh sekolah. Sekarang terdapat pendekatan alternatif ‘pertengahan’ antara dua ekstrem. susunan bahan. dan membenarkan sekolah. guru dan murid memilih dan menentukan bahan pengajaran. pada hal konteks budaya tempat-tempat ini berbeza. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . di mana Pusat (misalnya Kementerian Pelajaran) menentukan ‘matlamat’ dan ‘Standard’ hasil pembelajaran yang diharapkan untuk murid mencapai bagi setiap mata pelajaran.

Walau bagaimanapun masih ada ruang untuk guru dan murid membuat inovasi kaedah pengajaran-pembelajaran untuk memudah pembelajaran yang bermakna dalam konteks bilik darjah masing-masing. bahan pembelajaran (buku teks) dan sistem peperiksaan atau penilaian. Pendidikan non-formal 12. Berpandukan ini guru dapat memilih. tetapi berasaskan sains tingkah laku manusia. Model Inkuiri 9. 2. Model Masteri 10. Pendidikan informal . Model UPSI 11. menyusun unit-unit bahan pengajaran dan mengadunkan kaedah untuk memudahkan muridnya belajar dengan berkesan dan bermakna. Pengajaran adalah satu seni atau kraf. Pendidikan Pengajaran Pedagogi Model pengajaran Model Tyler Pendidikan formal 7. Ertinya terdapat pemikiran dan amalan supaya sistem pengajaran-pembelajaran ini lebih fleksibel untuk mencapai sesuatu ‘standard’. Pengajaran yang berkesan ialah pengajaran yang meningkatkan hasil pembelajaran murid bagi tujuan mencapai matlamat pendidikan yang lebih luas. Aliran pemikiran ini sekarang diamalkan di Amerika Syarikat. 4. I KATA KUNCI 1. 5. Pada pendapat anda sejauh manakah guru bebas mengajar kaedah apa saja? Dan sejauh manakah murid bebas belajar mengikut gaya pilihannya? RUMUS AN lmu pedagogi ialah satu ‘sains dan seni pengajaran’ (pedagogy is the science and art of teaching). 3. Model ASSURE 8. Model-model pengajaran adalah contoh-contoh rangka konseptual untuk kita memikir dan mereka bentuk pendekatan pengajaran. Sistem pendidikan yang benar-benar bebas berasaskan ‘pembelajaran terarah-kendiri’ sebenarnya tidak berlaku: hampir semua sistem pendidikan di setiap negara dibentuk dan dirancang badan ‘luar’ daripada murid (misalnya Kementerian Pelajaran) dari segi kurikulum. 6. United Kingdom dan New Zealand untuk memenuhi keperluan negara.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 37 masa belajar ke arah mencapai Standard itu. di samping itu menggalakkan kreativiti dalam pengajaran guru dan pembelajaran murid.

dan pedagogi. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 PENILAIAN KENDIRI 1. Beri contoh bagaimana setiap aliran pemikiran yang dibincangkan mempengaruhi kaedah dan amalan pedagogi di sekolah. Huraikan perbezaan antara pendidikan. pengajaran. .tiganya? 2.38 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Apakah matlamat ketiga.

Brace. In D. Handbook of Educational Psychology. New York: Vintage.. L. Neill A. 21(1). L. Minds in society. Cambridge. Shulman. Committee on Development of an Addendum to the National Science Education Standards on Scientific (2000). Vygotsky.) New Jersey: Prentice Hall. Principles of Instructional Design. Gagne R. and Engineering Education National Research Council.S. R. Briggs L. 4th. 673-708. 57. Harcourt. Bruner. The process of education. Mathematics. (1996) Learning: the treasure within: The Report of Commission on Education for the Twenty First Century. (1949). Washington..). Basic principles of curriculum and instruction. T. Chicago: University of Chicago Press. Inquiry Center for Science. Harvard Educational Review. 1-22. (1978). (1987). Orlando. C. & Putnam. (2000). R. 4. MA: Harvard University Press. Freedom to learn (3rd ed. Teacher Development: Roles of Domain Expertise and Pedagogical Knowledge.C: National Academy Press. Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Inquiry and the National Science Education Standards: A Guide for Teaching and Learning. Berliner & R. Apa akan terjadi dalam perancangan pengajaran anda jika anda tidak mengambil kira ‘susunan unit-unit pengajaran’? RUJUKAN Borko. (1960). (1994). (1992). (1996). S. R. UNESCO. J. Tyler. Calfee (Eds. Carl. (1960). W. Shulman L.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 39 3. Javanovich. Huraikan komponen-komponen penting dalam Model Pengajaran UPSI. Apakah akan terjadi kepada komponen lain jika anda ubah objektif pengajaran dan tahap hasil pembelajaran murid? 5. Journal of Applied Developmental Psychology. H. C. D. Summerhill: a radical approach. J. Delors. Learning to teach. . New York: Simon & Schuster Macmillan.S. & Wager. Inc. New York: Hart Publication Co. 129–135. edition. W.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->