Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 1

UNIT 1 ERTI DAN MATLAMAT PENDIDIKAN SERTA MODEL PENGAJARAN
HASIL PEMBELAJARA N
Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Membezakan erti pendidikan mengikut beberapa perspektif ilmu ekonomi, politik, sosiologi dan psikologi. 2. Menyatakan dan mentafsir matlamat pendidikan di Malaysia. 3. Menghurai beberapa erti pengajaran dan pedagogi. 4. Membezakan beberapa model pengajaran. 5. Menghuraikan model pengajaran UPSI dan memberi contoh langkah-langkahnya.

PENGENA LAN
Kita boleh melihat pendidikan dari pelbagai perspektif. Anda boleh bertanya, apakah erti ‘pendidikan’ dari kaca mata seorang ibu? Seorang murid Tahun 5? Guru Bahasa Melayu di sekolah menengah? Atau Guru Pendidikan Islam Tahun 6? Guru besar? Pensyarah pendidikan di Fakulti Pendidikan di IPT? Pegawai kurikulum di Pusat Kurikulum? Apakah tafsiran anda? Bab ini akan membincang pengertian konsep pendidikan, pengajaran, beberapa model besar pengajaran serta kemahiran-kemahiran penting dalam pengajaran. Tujuannya adalah supaya anda mendapat gambaran keseluruhan konsep-konsep penting yang kemudian akan dihurai dengan lebih terperinci dalam unit-unit seterusnya.

ISI KANDUNGA N
Apakah erti

pendidikan?

2 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1 & 2

T

idaklah

kelainan antara tafsiran konsep ‘pendidikan’ dari setiap mereka ini, termasuklah anda sendiri kerana setiap seorang akan mentafsir pendidikan berdasarkan pengalamannya.

mustahil

sekiranya

terdapat

Kita boleh melihat pendidikan sebagai satu ‘proses’ dan sebagai suatu ‘produk’ (hasil). Dari segi proses, pendidikan bererti bagaimana seseorang itu diasuh dan diajar; dan kesannya adalah berlaku pembelajaran, iaitu pertambahan pengetahuan dan kemahiran serta perubahan cara berfikir seseorang.

Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 3

Berikut adalah beberapa erti mungkin pernah anda baca.

‘pendidikan’

yang

1. Proses asuhan kanak-kanak oleh ibu bapanya supaya anaknya pandai bertutur, membaca dan menulis serta kelakuan yang beradab sopan. 2. Proses perbincangan dan dialog antara ahli kumpulan pelajar tentang sesuatu isu supaya isu itu dapat difahami dengan lebih jelas dari beberapa segi. 3. Proses mengajar murid supaya mereka pandai berfikir dalam matematik dan sains dan dapat menyelesaikan masalah dalam kedua-dua mata pelajaran ini. 4. Proses membimbing murid untuk meneroka dan mencari maklumat mengenai sesuatu perkara dan membuat analisis dan sintesis tentang maklumat itu.

Buat perbandingan pengertian pendidikan di atas dan lihat apakah persamaan dan perbezaannya. Bolehkah anda membuat kesimpulan apakah maksud pendidikan berdasarkan pengertian di atas? Setujukah anda dengan pengertian ini? Mengapa? Kajian tentang proses dan hasil pendidikan melibat berbagai-bagai disiplin ilmu. Setiap disiplin ilmu memberi tafsiran pendidikan mengikut perspektifnya. Berikut ialah contoh tafsiran pendidikan dari perspektif teori sosiologi, ekonomi, sains politik dan psikologi,

Apakah pendidikan dari sosiologi dan antropologi?

perspektif

ari perspektif sosiologi, pendidikan dilihat sebagai satu proses sosialisasi, iaitu bagaimana ahli masyarakat, terutama generasi muda, diajar dan diasuh secara formal atau tidak formal untuk menerima pengetahuan, kemahiran, norma dan nilai sosial, kedudukan dan peranan masingmasing dalam konteks sesuatu masyarakat itu. Pendidikan juga dilihat sebagai proses ‘pemilihan’ (selection) yang menentukan kedudukan atau status seseorang dalam susun lapis sosio-ekonomi masyarakat itu: lebih tinggi pendidikan seseorang lebih tinggi statusnya dalam masyarakat.

D

Ahli antropologi melihat pendidikan sebagai proses pembudayaan (enculturation) di mana ahli sesuatu masyarakat mempelajari dan menerima kepercayaan, nilai-nilai, norma, cara bertindak yang dianggap sesuai dalam masyarakat itu. Seseorang yang berbudaya ialah seseorang yang menghayati dan mengamalkan nilai dan tingkah laku yang ‘baik’ dalam masyarakat itu. Dari perspektif ini, proses dan hasil pendidikan oleh sesebuah masyarakat yang percaya dan memberi tumpuan kepada

Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 Apakah pendidikan perspektif ilmu ekonomi? dari I lmu ekonomi melihat pendidikan sebagai satu ‘pelaburan’ (investment). Pelaburan dalam pendidikan bererti membelanjakan wang. dan ini tentunya juga berbeza dengan masyarakat yang memberi tumpuan kepada kemahiran dalam perniagaan. masa dan tenaga untuk mendapat pendidikan dan latihan. atau sebagai satu ‘consumption’. 4 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran.pendidikan sains dan teknologi adalah berbeza dengan masyarakat yang mementingkan pendidikan agama dan tatasusila. Ilmu dan kecekapan yang diperolehi dijangka akan membawa .

Ada berbagai teori pembelajaran dan pengajaran untuk menerangkan bagaimana seseorang itu belajar dan boleh .Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 5 pulangan yang menguntungkan pada masa hadapan. Indonesia. Apakah pendidikan dari psikologi pendidikan? perspektif akar psikologi melihat pendidikan sebagai proses membantu pembelajaran seseorang murid untuk memperkembangkan potensinya dan membentuk sahsiahnya. Pelaburan dalam pendidikan boleh dibuat oleh sama ada individu dan keluarganya. Negara juga melaburkan banyak wang untuk memberi pendidikan kepada murid di sekolah dan di institusi pendidikan tinggi untuk membentuk modal insan yang yang lebih berkemahiran dan menjadi pekerja yang cekap dan produktif. supaya layak melanjutkan pelajaran ke peringkat pengajian tinggi. dan sayang kepada alam sekitar negara kita. Pendidikan sebagai ‘consumption’ pula menganggap proses dan hasil mencari ilmu pengetahuan itu hanyalah untuk kepuasan rasa ingin tahu atau riadah saja. produktiviti dan pendapatan yang lebih tinggi. Kita dididik secara langsung dan tidak langsung supaya berasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kita boleh melihat pendidikan di negara Jepun berjaya melahirkan rakyatnya yang bangga dengan negara Jepun.Pertuan Agong. dan kemudian mendapat pekerjaan yang bergaji tinggi. atau oleh negara amnya. atau oleh sesuatu organisasi. tata susila dan undang-undang negara kita. menyanyi lagu ‘Negara-ku’. menghormati Yang Di. I Negara kita Malaysia juga mendidik generasi muda supaya memahami aspirasi negara kita misalnya memahami Rukun Negara. Murid-murid belajar sejarah dan geografi negara Malaysia. melalui pekerjaan yang lebih baik. ibu bapa membelanja wang untuk anaknya mendapat latihan tambahan di pusat tuisyen supaya anaknya mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan. Apakah pendidikan dari perspektif ilmu sains politik? lmu sains politik pula melihat pendidikan sebagai proses bagaimana sesebuah negara itu mendidik dan membina warga negaranya supaya mempunyai sikap dan nilai patriotisme. mengetahui tentang hak dan tanggungjawab mereka sebagai warganegara. Contohnya. Britain dan Singapura. begitu juga Amerika Syarikat. mengibar Jalur Gemilang.

mari kita pastikan anda telah memahami pengertian ‘pendidikan’ dari pelbagai perspektif ilmu. tuliskan erti pendidikan dari perspektif. 6 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. • ilmu ekonomi: . Dengan menggunakan perkataan anda sendiri.P dididik. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 Sekarang. aptitud dan gaya pembelajarannya yang tersendiri. Dengan itu proses pendidikan ialah proses memupuk perkembangan potensi. Setiap individu mempunyai bakat. bakat dan sahsiah murid-murid.

pendidikan seseorang itu ialah pengalaman yang ia terima hasil daripada interaksinya dengan orang lain dan alam sekitar dalam berbagai-bagai situasi: dalam keluarga. bukan untuk memperkotakkannya. Biasanya pendidikan formal yang dirancang ini mempunyai peperiksaan atau penilaian formalnya dan membawa kepada penganugerahan sesuatu sijil. Pendidikan yang kita lalui dan yang diterima boleh dibahagikan kepada tiga bentuk. diploma atau ijazah. media massa. persatuan dan kegiatan beruniform). iaitu pendidikan (1) formal. atau memisahkanmisahkannya. Pembelajaran sebenarnya berlaku dalam ketiga-tiga jenis atau mod pendidikan tersebut secara serentak. . masyarakat di sekeliling. Dari perspektif manakah definisi atau tafsiran itu dibuat? Bincangkan.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 7 • ilmu sosiologi: • seorang ibu atau bapa: • perspektif anda sendiri: Pilih dua erti pendidikan dari sebuah buku atau artikel dalam internet. bengkel. (2) non-formal dan (3) informal. dan belajar sambil bekerja yang dirancang oleh jabatan kerajaan atau syarikat swasta untuk menambah kecekapan pekerjanya. latihan khas. Apakah pendidikan formal. Apakah pendidikan formal? Pendidikan formal ialah pendidikan terancang di mana kurikulum atau program pengajian dan mata pelajaran disusun dan diajar oleh guru kepada pelajar di institusi pendidikan khas seperti sekolah. formal. sekolah. kolej. politeknik dan universiti. Pendidikan non-formal termasuk kursus pendek. dan sebagainya. Apakah pendidikan non-formal? Pendidikan non-formal ialah pendidikan tambahan terancang yang diajar di luar pendidikan formal seperti kegiatan kokurikulum di sekolah (aktiviti sukan. dan informal? non- S ecara amnya. Pembahagian ini sekadar untuk melihat jenis sistem penyampaian pendidikan sahaja.

kawan. Pendidikan informal juga diperolehi melalui pemerhatian tentang apa yang berlaku di sekeliling kita seperti menonton TV. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . filem atau mendengar radio atau membuat lawatan ke sesuatu tempat. ahli-ahli masyarakat.Apakah pendidikan informal? Pendidikan informal ialah pendidikan dan pengalaman yang kita perolehi melalui berbagai-bagai aktiviti kehidupan seharian seperti interaksi kita dengan orang lain. dengan ahli keluarga. 8 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. DVD. Kadangkadang kita tidak sedar yang kita dididik dan dipengaruhi oleh apa saja di sekeliling kita. Persepsi dan pemikiran kita dibentuk melalui pendidikan informal ini.

pendidikan pada umur lima tahun pertama dalam kehidupan kanak-kanak adalah terpenting dalam memberi asas pendidikan dan perkembangan pembelajaran seterusnya. dengar. semasa rehat dan lain-lain. bila-bila sahaja. cara dan tempat untuk kita belajar sesuatu. memproses apa yang kita terima itu dalam minda kita. Secara informal. Sekarang orang sudah menerima bahawa pendidikan bukan berakhir dengan tamatnya pelajaran di sekolah atau di universiti. Jacques Delors (1996) Learning: The Treasure Within. pendidikan nonformal dan informal di sekolah anda. Mungkin kaedah atau gaya pembelajaran itu sahaja sedikit berbeza mengikut umur. Murid diajar oleh guru mata pelajaran tertentu seperti matematik. sentuh. pembelajaran apakah yang kesannya berpanjangan sehingga sekarang? Apakah erti pendidikan sepanjang hayat? endidikan berlaku sepanjang hayat. sejak kita dilahirkan hingga ke akhir hayat. education takes place throughout life in many forms. dan memberi makna kepadanya. padang permainan. We must start to think . Tidak ada had umur. tempat. Seseorang boleh belajar mengikut kadar yang ia mahu. program pengajian dan kemudahan. memahami dan menyesuaikan diri dengan ilmu pengetahuan baru yang pesat berkembang. kantin.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 9 Dalam konteks pendidikan di sekolah ketiga-tiga jenis pendidikan ini berlaku secara serentak. Murid juga belajar secara terancang dalam aktiviti kokurikulum. di mana sahaja. Latihan dan pendidikan berterusan di peringkat dewasa penting untuk seseorang terus menjadi produktif dalam kerjanya. non-formal dan informal melalui interaksi dengan berbagai persekitaran dengan mengguna pancaindera kita (lihat. Cuba anda fikirkan kembali pendidikan anda semasa di sekolah dahulu. Kita belajar secara formal. sejarah yang telah dirancang dalam sukatan pelajaran. none of which ought to be exclusive. P Mengikut kajian psikologi perkembangan kanak-kanak. murid-murid mengambil bahagian dan saling berinteraksi dengan kawan-kawan dalam pelbagai aktiviti di bilik darjah. sains. rasa dan hidu). Beri contoh pendidikan formal. Simply speaking. dengan cara apa sahaja dan dari siapa atau sumber apa sahaja. Mengikut Laporan UNESCO.

Education throughout life is based upon four pillars: learning to know. dan menghayati dan mengamal agama anda? . Cuba imbas kembali mana dan bagaimanakah anda belajar perkara berikut: Belajar mengguna komputer.10 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. memahami bagaimana terjadinya tumbuh-tumbuhan. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 about education in a more all-encompassing fashion. learning to live together and learning to be. berkawan dengan kawan-kawan anda. learning to do.

Kemudian tertubuhlah sekolah rendah Melayu untuk anak-anak Melayu. Adakah tujuan pendidikan di sekolah rendah berbeza dari pendidikan di sekolah menengah? 3. Jadi jawapan bagi setiap soalan di atas itu berlainan sedikit.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 11 Apakah matlamat pendidikan? Selalu orang bertanya dan berbincang tentang matlamat atau tujuan pendidikan. iaitu objektif pengajaran guru dan pembelajaran murid dalam sesuatu mata pelajaran pelajaran di bilik darjah. Matlamat pendidikan negara lebih umum dan berbentuk jangka panjang. Kemudian aliran sekolah Melayu yang terhad kepada pendidikan rendah sehingga ke . sistem pelajaran formal di Tanah Melayu terpisah-pisah. terutama sekitar 1900-an hingga 30-an. dan ke peringkat yang lebih khusus. sekolah Cina dan sekolah Tamil ditubuh secara berasingan. Apakah tujuan pengajaran sains dan matematik di sekolah rendah? 4. Selepas British bertapak di Tanah Melayu sekolah Inggeris pertama iaitu Penang Free School ditubuhkan pada tahun 1816 di Pulau Pinang. Apakah matlamat pendidikan di Malaysia? Pendidikan sebelum kemerdekaan Sebelum penjajah British bertapak di Tanah Melayu (iaitu kira-kira sebelum 1800). lebih 90% penduduk di Tanah Melayu ialah orang Melayu. Objektif pengajaran sesuatu topik dalam mata pelajaran matematik Tahun 2 lebih dekat dan jelas. Apakah matlamat pendidikan negara kita? Adakah ia sama atau berbeza dengan matlamat pendidikan di Thailand. di Indonesia atau di Jepun? 2. di Amerika Syarikat. Cuba anda fikirkan soalan berikut. Sebelum kemerdekaan 1957. Apabila ramai kaum Cina dan Tamil berhijrah masuk ke Tanah Melayu. mengguna bahasa Inggeris sepenuhnya dari Darjah 1 hingga ke Universiti. Terdapat sekolah aliran Inggeris terutama di bandar-bandar. Apakah objektif pengajaran ’mendarab’ kepada murid Tahun 4? Perhatikan soalan-soalan di atas meliputi beberapa peringkat pendidikan: dari peringkat umum. Sistem pendidikan bagi anak-anak Melayu ialah pendidikan agama Islam seperti mengaji Quran dan belajar hal-hal rukun Islam. ke peringkat sekolah. iaitu matlamat pendidikan negara. 1. Kita akan bincangkan perbezaan ini dengan lebih lanjut dalam Unit 2.

Darjah 6 saja. Hanya di sekolah aliran Inggeris sahaja terdapat murid daripada pelbagai kaum belajar bersama-sama. Kebanyakan murid Melayu belajar di Sekolah Melayu. buku teks dan guru dari negeri China. untuk kebanyakan murid Cina. yang mengguna bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. 12 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . Sekolah aliran Cina. Kebanyakan pelajarnya terdiri dari murid-murid India di ladang-ladang getah. Sekolah Tamil hanya setakat sekolah rendah. murid-murid dari berbagai kaum belajar di sekolah yang berlainan. menyediakan pendidikan dari Darjah 1 hingga ke peringkat menengah mengguna kurikulum. Jadi sistem pelajaran sebelum merdeka terpisah-pisah.

Bagi mencapai matlamat di atas. Bahasa Kebangsaan hendaklah dijadikan bahasa pengantar utama untuk semua mata pelajaran di semua sekolah. Laporan Razak dan Ordinan 1957 dikaji semula oleh Jawatankuasa Pelajaran yang dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib. Bahasa Melayu diterima sebagai Bahasa Kebangsaan. Jawatankuasa ini berpendapat bahawa dasar dan pelaksanaan dalam Laporan Razak itu baik. Kemudian Akta ini dikaji semula dan dipinda dan termaktub dalam Akta Pendidikan 1996. Dengan itu Ordinan Pelajaran 1957 diperkemas dan dijadikan Akta Pelajaran 1961. dan dilaksanakan di seluruh negara. Sebahagian besar Akta 1996 mengandungi perkara dan dasar yang terkandung dalam Akta Pelajaran 1961. antara lain. Sehingga kini. iaitu akta yang menjadi asas kepada pelaksanaan pendidikan formal di Malaysia membuat penyataan tentang matlamat pendidikan di Malaysia seperti berikut.Melayu. Akta ini merupakan akta penting dalam mencorak perkembangan sistem pelajaran di Malaysia sehingga sekarang. ekonomi dan politiknya. dan perlu diteruskan. menteri pelajaran pada masa itu. supaya satu sistem pelajaran kebangsaan ditubuhkan bagi sistem menyatupadukan rakyat Tanah Melayu yang berbagai kaum . Cina. walaupun proses ini hendaklah dibuat secara beransur-ansur. Syor Laporan Razak dijadikan Ordinan Pelajaran 1957. Dan bahawasanya peruntukan selanjutnya adalah dikehendaki untuk menentukan agar dasar tersebut dilaksanakan secara berkesan. Akta Pelajaran 1961.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 13 Pendidikan pada awal kemerdekaan Sebagai persediaan untuk kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. India dan sebagainya. termasuk khususnya peruntukan bagi perkembangan secara progresif bagi suatu sistem pelajaran dalam mana Bahasa Kebangsaan adalah menjadi bahasa pengantar utama. Akta Pelajaran 1961 ini telah menjadi tunggak untuk melaksanakan sistem pendidikan kebangsaan di Malaysia sepanjang 35 tahun (1961 – 1996). sosial. Bahawasanya dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pelajaran yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan. Laporan Jawatankuasa Razak. satu jawatankuasa pelajaran yang dipengerusikan oleh Dato’ Abdul Razak telah ditubuhkan pada tahun 1956 bagi mengkaji dan membuat syor tentang bentuk dan sistem pelajaran kebangsaan sebagai alat menyatukan murid dari pelbagai kaum. Pada tahun 1960. dan perlu diajar di semua sekolah. mengesyorkan. Akta .

Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 dinyatakan dalam Bahawasanya mengaku bahawa ilmu itu adalah penentu utama arah tujuan Negara dan penyelamat Negara.1996 ini menjadi undang-undang asas dalam melaksanakan sistem pelajaran di negara kita. Akta Pendidikan 1996 Falsafah dan matlamat pendidikan di Malaysia mukadimah Akta Pendidikan 1996 sebagai berikut : 14 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. .

Dan bahawasanya pendidikan mempunyai peranan penting dalam menjayakan wawasan Negara demi untuk mencapai taraf negara maju sepenuhnya dari segi kemajuan ekonomi. Dan bahawasanya Dasar Pendidikan berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara yang dizahirkan seperti berikut: Kebangsaan adalah "Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Bagaimanakah matlamat ini hendak dicapai di peringkat sekolah rendah? Apakah tujuan pendidikan di sekolah rendah? Kita boleh . bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. demokratik. Dan bahawasanya adalah menjadi suatu misi untuk menghasil sistem pendidikan yang bertaraf dunia dari segi kualiti bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan mencapai aspirasi Negara Malaysia. Pada pendapat anda apakah tujuan pendidikan pada masa itu? Cuba baca dengan teliti mukadimah Akta Pendidikan 1996 dan bandingkannya dengan Akta Pelajaran 1961. ke arah mewujudkan suatu masyarakat yang bersatu padu. kemahiran dan nilai murni yang diperlukan dalam dunia yang berdaya saing tinggi serta bersifat global. Apakah persamaan dan perbezaannya? Apakah tujuan pendidikan di sekolah rendah dan menengah di Malaysia? alah satu matlamat pendidikan negara kita ialah supaya murid kita dapat menguasai ilmu pengetahuan dan pelbagai kemahiran. moral dan etika. kesan daripada perkembangan pesat sains.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 15 Dan bahawasanya tujuan pendidikan ialah untuk membolehkan masyarakat Malaysia menguasai ilmu. rohani." Huraikan kedudukan sistem pendidikan di Malaysia sebelum 1957. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu. dan kekuatan rohani. keadilan sosial. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. teknologi dan maklumat. liberal dan dinamik.

seni dan sebagainya. salah satu tujuan utama murid belajar di sekolah adalah supaya mereka menguasai kemahiran 4M. iaitu pandai membaca. berfikir. buku. tujuan pendidikan di sekolah rendah adalah supaya mereka bersikap ingin tahu. S 16 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . mengira dan menaakul dalam Bahasa Malaysia.menyatakan misalnya. dan menguasai kemahiran membaca dan menulis Bahasa Inggeris. menulis. sejarah. geografi. Selain itu. memerhati hal-hal di keliling mereka. berbincang bersama kawan. membaca pelbagai bahan termasuk dalam internet. rajin belajar dan berdaya usaha mencari pengetahuan sendiri dari pelbagai sumber – daripada guru. suka bertanya. kerana kedua-dua bahasa ini ialah alat penting untuk pembelajaran pelbagai ilmu pengetahuan lain seperti sains.

yang mengkaji kaedah proses pengajaran dan prinsip di sebalik sesuatu pendekatan atau kaedah itu. misalnya mengkaji pentingnya ‘pendidikan seni’ untuk dimasukkan ke dalam kurikulum .Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 17 Bagaimana dengan sekolah menengah? Apakah tujuan pendidikan di sekolah menengah di Malaysia? Sejauh manakah terdapat persamaan dan perbezaan matlamat pendidikan di sekolah vokasional. 1. kaedah dan teknik pengajaran yang boleh memudah dan mempercepatkan proses pembelajaran. Apakah erti pengajaran dan pedagogi? T erdapat berbagai-bagai istilah yang kerap diguna yang sama erti atau hampir sama ertinya dengan ‘mengajar’ (teaching). sekolah berasrama penuh dan sekolah harian akademik biasa? Matlamat atau tujuan pendidikan menengah mugkin berlainan sedikit mengikut peringkat yang berlainan: peringkat negara. pendekatan. kaedah dan teknik yang digunakan oleh guru untuk membantu muridnya belajar. 4.persoalan ini. pengajaran ialah. Pedagogi pula merujuk kepada seni dan sains pengajaran. sekolah dan individu dan mengikut perspektif guru. Anda mungkin juga boleh membuat temu ramah dengan beberapa orang guru. ibu bapa dan Kementerian Pelajaran. Ilmu pedagogi sebagai sains pengajaran bersandar kepada berbagai-bagai teori pembelajaran. 2. proses membantu murid supaya pembelajaran mereka cepat dan berkesan. Antaranya. (Pedagogy is the art and science of teaching). melatih (train). teori interaksi sosial. Antaranya: instruksi (instruction). murid dan kemudian membuat kesimpulan tujuan pendidikan sekolah menengah. murid. teori komunikasi. Internet dan sumber lain-lain untuk mengumpul maklumat tentang persoalan. teori kurikulum dan taksonomi ilmu pengetahuan. 3. Hasil kajian tentang proses pengajaranpembelajaran dari pelbagai disiplin ilmu ini memberi kefahaman dan idea kepada kita untuk menggubal pendekatan. Pengajaran juga boleh dilihat sebagai satu ‘seni’ perlakuan yang kompleks. Berbagai-bagai erti umum dikemukakan tentang pengajaran. Profesor Elliot Eisner di Stanford University. California. proses menyampaikan ilmu pengetahuan dan kemahiran kepada murid. mendidik (educate) dan membimbing (guide). proses interaksi antara guru dan murid untuk memudahkan (facilitate) murid belajar dan berfikir mengenai sesuatu isu. Rujuk buku.

Pengajaran boleh dilihat sebagai satu seni dan kraf tingkah laku guru. Hasil kajian tentang seni drama.sekolah. Guru yang berpengalaman dan cekap mempunyai ‘seni’ atau ‘gaya’ pengajarannya tersendiri. 18 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. untuk menarik perhatian murid dan menggalakkan mereka menjalankan aktiviti pembelajaran. supaya pendidikan di sekolah lebih seimbang dan memperkayakan pemikiran murid. Perlakuan pengajaran guru di hadapan sekumpulan murid boleh dianggap sebagai suatu seni lakon atau drama. gaya berkomunikasi dan interaksi guru dengan murid. seni lakon dan seni berkomunikasi boleh diaplikasikan dalam latihan guru untuk memperbaiki kaedah dan gaya pengajaran guru. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . adunan pelbagai teknik yang disesuaikan untuk mengajar pelbagai mata pelajaran kepada pelbagai jenis murid. terutama dari segi teknik persembahannya.

‘berbincang’. gaya dan teknik pengajaran ini boleh kita lihat daripada berbagai-bagai istilah yang kita gunakan untuk menghuraikan tingkah laku atau proses pengajaran. Berlainan istilah yang kita gunakan menggambar berlainan sedikit gaya atau teknik guru mengajar. Misalnya ‘mengasuh’ berlainan sedikit kaedahnya berbanding dengan ‘menerangkan sesuatu’ atau ‘melatih’. Di bawah adalah beberapa contoh situasi penggunaan perkataan ‘menunjuk’. Menyuburkan coach facilitate Memperkemban gkan question Menjaga interact Mengasuh communic Mendengar ate Rajah 1. 3. Ibu melatih anaknya membaca ayat-ayat Quran dengan betul di rumah. baik secara formal atau informal. kita akan dapat senarai seperti berikut: Mendidik Membimbin g Menghurai Menerangk an Menunjuk Memberi tahu Mencerita Mengarah Mengurus Melatih Memudahka n Bertanya Berinteraksi Berkomunik asi educate Berbincang counsel Memainkan peranan jawapan elaborate Mencari explain Menjawap demonstra Melakonkan te tell Bermain narrate Menggalakkan direct Mendorong manage Membetulkan train. Sarjan mengarah polis kadet berlatih berkawat dengan kemas setiap pagi supaya mereka dapat menunjukan kecekapan berkawat . ‘mengarah’ sebagai kaedah ‘guru’ mengajar.1 Senarai sinonim discuss role play to find out to answer to dramatise to play motivate motivate to correct cultivate to develop to care to care and develop to listen pendidikan Senarai di atas boleh ditambah lagi. 1.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 19 Pelbagai kaedah. supaya anaknya pandai membaca dan menghafal ayat-ayat itu. Jikalau kita kumpul istilah atau perkataan yang sinonim dengan ‘pengajaran’ dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Banyaknya sinonim atau rangkai kata yang hampir sama erti dengan ‘pengajaran’ sama ada dalam Bahasa Melayu atau bahasa Inggeris menggambarkan betapa kayanya dan beragamnya seni dan gaya pengajaran yang diamalkan oleh ‘guru’ dalam sistem pendidikan kita. ‘melatih’. Dengan mengguna komputer anaknya menunjuk ibunya langkah-langkah mengguna e-mel supaya ibunya tahu mengguna emel. Kita boleh mengambil mana-mana perkataan di atas dan cuba menggunanya dalam beberapa konteks atau situasi. 2.

Guru bercerita kepada murid Tahun 5 tentang peperangan Melaka dengan Portugis dalam tahun 1511. 4. Pengurus syarikat berbincang dengan jurujual syarikat itu tentang berbagai-bagai teknik menjual komputer kepada pelanggan di pasar raya. 5.20 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 pada akhir tempoh latihan. .

Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 21 Bolehlah kita simpulkan bahawa adunan semua kata kerja di atas merupakan perbuatan. Ia berdasarkan hipotesis bahawa kualiti pengajaran mempengaruhi kualiti proses pembelajaran dan hasil pembelajaran: lebih baik kualiti pengajaran lebih mudah dan berkesan pembelajaran murid dan lebih tinggi hasil pembelajarannya. psikologi sosial dan komunikasi. Tiga aliran ilmu psikologi yang besar mempengaruhi pendekatan membina . dan memikir hubungan di antara bahagianbahagian itu dengan lebih mudah kerana sifatnya yang meringkaskan suatu proses yang kompleks. amalan. Banyak kajian dibuat untuk melihat bagaimana kaedah pengajaran boleh dirancang dan direka bentuk untuk memberi kesan yang optimum kepada pembelajaran murid.2 Pengajaran-Pembelajaran dalam konteks Sistem Pelajaran Rajah 1. dan tingkah laku yang terangkum di bawah konsep pengajaran dan pedagogi.2 di atas menunjukkan hubungan antara pengajaran dengan proses pembelajaran dan hasil pembelajaran. K Rajah 1. Model-model ini dipengaruhi oleh berbagai-bagai disiplin ilmu seperti psikologi pendidikan. Proses pengajaran-pembelajaran ini akan tambah berkesan jika terdapat sokongan yang baik daripada pihak pentadbiran sekolah dan peralatan yang mencukupi untuk pengajaran-pembelajaran. dan sosiologi pendidikan. Model ialah satu kerangka konseptual untuk membantu kita melihat bahagianbahagian yang berkaitan di dalamnya. Apakah itu Model Pengajaran? ita boleh mengkaji proses dan hasil pengajaran dengan lebih sistematik dengan melihatnya dalam bentuk model.

yang secara popular dipanggil juga mazhab konstruktivisme.kurikulum dan pengajaran. 3. 22 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. aliran psikologi sosial. 1. aliran psikologi kognitif. aliran psikologi behavorisme 2. ialah. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 .

Pengertian atau makna yang diberi kepada sesuatu itu bergantung kepada persepsinya dan skima atau rangka pemikiran yang ada padanya. termasuk bagaimana murid belajar. informasi dan perspektif baru. Antara tokoh yang mempelopori mazhab ini ialah John Dewey. Antara penganut dan pengkaji yang berpengaruh dalam mazhab behavorisme ini ialah B. kerana tingkah laku manusia boleh dilihat dan diukur. Teori ini juga menegaskan pentingnya ‘pengukuhan’ (reinforcement) melalui ganjaran atau insentif untuk merangsang dan mempengaruhi apa dan bagaimana manusia melakukan sesuatu. susunan kurikulum dan penilaian. berbanding dengan aliran behavorisme yang lebih menekan tingkah laku (behaviour) manusia. Persepsi dan skima pemikiran ini akan disusun semula (reconstruct) apabila seseorang itu terdedah dengan pengalaman. untuk ‘mengukuhkan’ jawapan murid itu. Secara ringkasnya aliran psikologi kognitif berpendapat bahawa corak pemikiran seseorang bergantung kepada cara ia membina (construct) dan memberi makna kepada apa yang dipelajari atau dialaminya. Skinner. Pemikiran seseorang murid akan memperkembang dan ‘pengertiannya’ mengenai sesuatu diperluaskan apabila pengalamannya bertambah. Aliran psikologi sosial . Jerome Brunner. Hadiah tahunan diberi kepada kepada murid terbaik. Shulman. Hilda Taba. Jean Piaget. Aliran psikologi kognitif: konstruktivisme Aliran psikologi kognitif lebih menekankan perkembangan corak pemikiran manusia – cara ia berfikir dan membentuk makna. David Ausubel. Semua amalan ini didasari ilmu psikologi aliran behavorisme. Pengajaran guru di sekolah pun banyak mengguna teori ini. F. Teori dalam aliran ini pada asasnya melihat tingkah laku manusia sebagai tindakan kepada ransangan (S  R: stimulus  response). dan ‘cuba lagi’ bagi jawapan yang tidak tidak tepat. Berdasarkan teori ini Skinner telah mereka bentuk pendekatan dan rancangan pengajaran yang dinamakan ‘programmed instruction’ atau pengajaran yang terancang.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 23 Aliran psikologi behavorisme Teori-teori dalam psikologi behavorisme memberi perhatian dan mengkaji tingkah laku manusia. Misalnya dalam pengajaran guru kerap menggunakan pujian ‘bagus’ atau ‘betul’ bagi jawapan murid yang betul. Markah dan gred digunakan untuk menggalakkan murid belajar. Sejak kebelakangan ini psikologi kognitif (terutama kefahaman konstruktivisme) banyak mempengaruhi pendekatan pengajaran. dan Lee S.

sikap dan nilai. Pendekatan pembelajaran kooperatif atau projek kumpulan dan pengajaran rakan sebaya (peer teaching) adalah di antara pendekatan pedagogi yang berasaskan teori psikologi sosial dan mikrososiologi. sikap bertolak-ansur dalam kerja kumpulan. cara bekerja. kumpulan dalam kelas atau kumpulan dalam kokurikulum. 24 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. meniru (modeling) orang lain. bertanggung jawab untuk menyiapkan kerja kumpulan dan sebagainya. Melalui perbincangan dan aktiviti kerjasama secara kooperatif misalnya. dari segi bahasa. ia memahami orang lain. baik secara berdua atau secara kumpulan. Kesan daripada ini adalah seseorang belajar nilai menghormati orang lain. Seseorang banyak belajar dari peranannya dalam sesuatu kumpulan: dalam keluarga. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 .Psikologi sosial dan mikrososiologi memberi tumpuan terhadap kesan kepada perkembangan pemikiran dan sosio-emosi individu apabila ia berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. rakan sebaya.

4.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 25 Dalam proses pengajaran di bilik darjah. 3. S State: Nyatakan objektif atau hasil pembelajaran. A Analyze: Buat analisis kesediaan dan gaya pembelajaran murid. Model Masteri. 1. teori daripada ketiga-tiga perspektif psikologi di atas boleh digunakan untuk kita memahami proses pengajaran dan pembelajaran. Events of Instruction (1992). Model Tyler Salah satu model atau sistem pembangunan kurikulum dan pengajaran klasik yang banyak mempengaruhi perancangan kurikulum dan pengajaran di sekolah. iaitu Model Tyler. Susunan isi kandungan: turutan unit-unit pelajaran (Bagaimanakah bahan yang hendak diajar itu disusun dalam beberapa unit pelajaran?). 2. iaitu kandungan sesuatu pengajaran (Apa yang hendak diajar?). Model ASSURE Model ini berasaskan buku Robert Gagne. . ialah model Ralph Tyler (1949). dan Model Inkuiri. Penilaian hasil pembelajaran (Bagaimanakah hasil pembelajaran hendak diukur dan dinilai?) Hasil penilaian pembelajaran kemudiannya digunakan untuk menambahbaik empat komponen di atas. pedagogi dan penilaian. U Utilise: Buat ‘preview’ bahan dan media: sediakannya dan laksanakan. Kita akan membincangkan empat model yang berkaitan. darjah prestasi yang boleh diterima S Select: Pilih kaedah. Mengikut Tyler. Objektif pengajaran (Kenapa mengajar?). Model ini amat berguna untuk guru membentuk pengajaran di bilik darjah. Kemudian kita akan menggabungkan beberapa elemen daripada empat model tadi untuk membentuk Model UPSI. Model ASSURE. pendekatan membina kurikulum dan pengajaran mengandungi empat bahagian atau langkah utama seperti di bawah. E Evaluate: Menilai hasil pembelajaran dan buat penambahbaikan bahan dan proses pembelajaran. Kurikulum. ASSURE ialah akronim kepada huruf pertama dalam tujuh bahagian atau proses dalam model ini. Teori dan prinsip pembelajaran dari ketigatiga aliran psikologi ini sama penting untuk kita gunakan bagi menggubal perancangan kurikulum. media dan bahan pengajaran-pembelajaran. Berdasarkan tiga aliran disiplin ilmu di atas terbentuklah beberapa Model Pengajaran. R Require: Tentukan murid mengambil bahagian aktif dalam pembelajaran: mencari dan membuat analisis maklumat.

dan diberi . (iaitu prestasi yang ditentukan guru).26 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran.an). jika murid diajar sesuai dengan keperluannya. Model atau pendekatan Masteri ini didasarkan kepada hipotesis atau anggapan bahawa semua murid normal boleh belajar dan dapat menguasai sesuatu pelajaran di sekolah sehingga ke tahap Masteri. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 Model Masteri Model Masteri dipelopori oleh John Caroll (1963) dan diperkembangkan oleh Benjamin Bloom (1970.

kuiz. masa untuk belajar dan membuat latihan tidak mencukupi bagi sesetengah murid. misalnya di akhir kursus untuk menaksir dan menilai pencapaian murid Dalam pembelajaran untuk Masteri perbezaan prestasi murid di akhir kursus disebabkan oleh. United Kingdom. 8. Penerangan guru jelas dan mudah difahami oleh semua murid. 4. penaksiran dan penilaian dibuat untuk menaksir sejauh manakah hasil pembelajaran murid itu mencapai ‘standard’ yang ditetapkan itu. Guru membuat pembetulan atau pemulihan segera jika murid atau kumpulan murid menghadapi apa-apa masalah. Apakah persamaan dan perbezaan antara model pengajaran Tyler. 7. model ASSURE dan model Masteri? Senaraikan langkah-langkah utama dalam pendekatan pengajaran Masteri. guru tidak membantu murid membuat pembetulan segera di mana murid menghadapi masalah. 1. Penaksiran dan penilaian summatif diberi pada akhir sesuatu program. Kemudian setelah proses pengajaranpembelajaran. Masa untuk setiap murid belajar dan membuat latihan itu mencukupi. 3. 9. sambungan kepada unit yang telah dikuasainya. perbezaan ‘kesediaan’ kognitif (pengetahuan sedia ada) dan afektif (motivasi) murid untuk belajar sesuatu unit. Australia dan New Zealand dan Malaysia. 2. Model Masteri sekarang menjadi asas untuk menggubal Kurikulum Standard dan Penaksiran Standard di Amerika Syarikat. Kemajuan pembelajaran murid dipantau melalui penilaian formatif (pemerhatian kerja latihan murid. bersoal-jawab) .Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 27 masa yang mencukupi. Unit-unit pengajaran-pembelajaran dibahagikan dan disusun secara berturutan beransur maju (sequential). Setiap murid menguasai 80% dari apa yang perlu dipelajari sebelum ia terus belajar ke unit baru. 3. 2. Jenis penglibatan murid atau latihan untuk murid pelbagai dan mencukupi (latihan individu atau berkumpulan) 5. . 6. Model Masteri ini akan dibincangkan dengan lebih mendalam dalam Unit 7. Dalam kurikulum standard. jenis dan tahap pembelajaran yang murid perlu kuasai pada sesuatu peringkat itu dinyatakan secara jelas. Objektif atau tahap hasil pembelajaran yang hendak dicapai oleh murid itu ditentukan secara realistik dan jelas. Langkah-langkah pengajaran untuk Masteri sesuatu pelajaran adalah seperti berikut: 1.

memerhati dan mengguna semua panca indera untuk ‘menyelidik’. Perhatikan kanak-kanak pada umur 1 – 5 tahun amat suka meneroka.28 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. mencuba sendiri. Idea bahawa manusia selalu bertanya. bertanya dan belajar apa saja. berfikir. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 Model Inkuiri Inkuiri bererti menyelidik atau mencari jawapan kepada sesuatu persoalan. dan diberi perhatian oleh ahli-ahli falsafah. Mereka cepat belajar. mencari jawapan dan memberi makna tentang sesuatu sudah lama wujud. Misalnya ahli falsafah Greek Socratis (459-399 SM) .

Lee S. Terdapat beberapa variasi dalam pendekatan inkuiri. pengertian dan rangka pemikiran murid tentang hujan ‘disusun semula’ dan bertambah luas. untuk dibincangkan. pendekatan pengajaran dan penilaian. Secara ringkas aliran ini berpendapat bahawa pembelajaran ialah proses pembentukan corak pemikiran seseorang. Jadi berdasarkan mazhab konstruktivisme ini. misalnya ‘Bagaimana hujan berlaku?’ 2.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 29 menggalakkan orang berfikir dan mencai jawapan melalui dialog – siri ‘bersoal-jawab’ mengenai sesuatu. David Ausubel. Dengan ini persepsi. Ini berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang sedia ada pada murid. 4. merenung dan berfikir tentang ciptaan Allah SWT. dan dengan itu menghayati pemberiannya dengan membuat pertanyaan melalui ayat yang bermaksud “Maka apakah kamu tidak memerhatikan?”. Ajaran Islam sendiri sentiasa menyuruh penganutnya memerhati fenomena alam. Ini merupakan skema atau rangka pemikiran awalnya terhadap perkara itu 3. Dapatan atau hasil kajiannya itu ditulis dan dibentangkan kepada rakan-rakannya. Persepsi dan skema pemikirannya tentang ‘hujan’ akan disusun semula (reconstruct) dengan bertambahnya pengalaman. iaitu guided-inquiry (inkuiri terbimbing). discovery learning (pembelajaran penemuan). Seseorang murid akan memperkembang dan memperluaskan ‘pengertiannya’ tentang sesuatu (misalnya tentang ‘hujan’) apabila pengalaman dan informasi tentang ‘hujan’ bertambah. dan cara seseorang membina (construct) dan memberi makna kepada apa yang dipelajarinya. informasi dan perspektif baru tentang hujan. Langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran pada amnya adalah sebagai berikut: 1. 5. Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Jerome Brunner. Kebelakangan ini psikologi kognitif (terutama fahaman konstruktivisme) banyak mempengaruhi susunan kurikulum. Hilda Taba. pendekatan pengajaran inkuiri adalah untuk membantu murid menyelidik atau mengkaji sesuatu sendiri atau secara berpasukkan mengguna pelbagai sumber informasi. Murid (dengan bimbingan guru) membentuk soalan yang hendak dicari jawapannya. Murid berbincang dan membuat hipotesis tentatif (working hypotheis) tentang kemungkinan bagaimana hujan berlaku. Antara tokoh yang mempelopori aliran pemikiran ini ialah John Dewey. . Shulman dan Carl Rogers. Murid membuat kesimpulan dan memberi jawapan kepada soalan asalnya ‘Bagaimanakah hujan berlaku’. Murid mencari dan mendapat maklumat tentang bagaimana hujan berlaku.

pengajaran. dan diperluas untuk memasukkan beberapa komponen tambahan. teknologi dan penaksiran sesuatu mata pelajaran di sekolah. 30 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. merancang dan mereka bentuk kurikulum. . Tujuan model ini adalah untuk dijadikan panduan yang praktikal bagi memikir. 3. Kaedah yang berbeza ini akan dibincangkan dengan lebih mendalam dalam Unit 10 modul ini. project method (kaedah projek) dan sebagainya. dan Unit 2.problem-based teaching (pengajaran berasaskan masalah). dan 4 dalam Modul 2. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 Model Pengajaran UPSI (2009) Model UPSI ini digubal berdasarkan model Tyler. mengambil kira beberapa ciri dalam Model Masteri dan Model Inkuiri.

4. 2. iaitu tahap hasil pembelajaran yang realistik yang perlu dicapai oleh murid. Membina. menulis laporan. Membuat analisis kandungan kurikulum: kandungan topik yang hendak ajar. dari segi ‘pengetahuan’ di dalamnya: fakta. kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai dengan kesediaan murid dan sifat isi kandungan topik berkenaan. dan berkembang. prinsip dan teori. konsep. 3. 6. klasifikasi. Menyusun turutan (sequence) unit-unit pengajaran supaya beransur maju. prosedur. Memilih dan mengguna kombinasi pendekatan. 1.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 31 Rajah 1. dan ‘kemahiran’ seperti membuat eksperimen. memilih dan mengguna alat dan media bantu pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk memudahkan . Membuat analisis keperluan dan kesediaan murid dalam konteks pembelajaran yang akan dilaksanakan.3 Model Pengajaran UPSI 2009: Universiti Pendidikan Sultan Idris (disesuaikan daripada Model Tyler) Model ini terdiri daripada lapan (8) komponen utama yang perlu guru mengambil kira dalam merancang atau mereka bentuk kurikulum dan pengajaran sesuatu mata pelajaran atau topik. 5. bersambungan. dan sebagainya. Berdasarkan (1) dan (2) di atas guru menentukan objektif pengajaran. mencari maklumat dalam internet.

Menyedia latihan yang sesuai dan mencukupi untuk semua murid supaya pembelajaran mereka berkesan dan mencapai Masteri. .32 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 proses pengajaran-pembelajaran 7.

yang kerap dilabel sebagai pembelajaran ‘berpusatkan murid’. Membina. dengan cara apa yang dipilih sendiri dan dalam masa yang ditentukannya. menyelidik dan mencari sendiri jawapan supaya jawapan itu bermakna kepadanya. Seorang lagi ahli psikologi di United Kingdom. Rogers mengutarakan konsep ‘freedom to learn’ menamakan pendekatan pendidikan ini pendekatan ‘pembelajaran terarah-kendiri’ (self-directed learning). dan menilai sendiri hasil apa yang dipelajarinya. bukan oleh guru atau kurikulum badan luar seperti Kementerian Pelajaran. bengkel dan kaedah penilaian dan tafsiran hasil pembelajaran ditentukan oleh murid. merancang sendiri. Perubahan dalam alat media (misalnya mengguna komputer sebagai alat utama pengajaran-pembelajaran) akan mempengaruhi susunan unit-unit pengajaran dan interaksi antara guru dan murid.S. Jadi dalam mereka bentuk dan merancang pengajaran semua komponen utama ini perlu diambil kira. C Ini bererti kurikulum. kaedah pembelajaran. belajar mengikut gayanya sendiri. mentaksir proses pembelajaran (penaksiran formatif bagi memperbaiki kaedah pengajaran dan pembelajaran murid) dan penaksiran summatif untuk menilai hasil pembelajaran. kerana semua aspek dalam proses pembelajaran seseorang murid ditentukan oleh murid itu sendiri. Perhatikan setiap lapan komponen dalam model ini berkait antara satu sama lain. susunan unit-unit kurikulum. N. . Tugas guru dalam konteks pendekatan ‘pembelajaran terarah. alat pembelajaran seperti buku teks. berfikir. Misalnya perubahan dalam kaedah penaksiran akan mempengaruhi objektif pengajaran. Neill (1960) juga berpegang kepada falsafah yang hampir sama.kendiri’ ini adalah untuk memudahkan (facilitate) murid belajar sendiri: bertanya. Perubahan dalam mana-mana komponen akan mempengaruhi komponen atau bahagian lain. kandungan kurikulum. iaitu setiap murid harus diberi ‘kebebasan’ kepadanya untuk belajar sendiri apa yang ia mahu: setiap murid bebas untuk belajar apa saja. Apakah akan terjadi kepada komponen lain jika anda ubah objektif pengajaran dan tahap hasil pembelajaran murid? Isu Pendekatan ‘Berpusatkan Murid’ dan ‘Berpusatkan Guru’ arl Rogers (1994) adalah di antara ahli psikologi yang berpendapat bahawa pendidikan yang bermakna bagi seseorang murid ialah pendidikan yang murid itu sendiri tentukan apa yang ia perlukan.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 33 8. memilih dan mengguna kaedah dan alat penaksiran yang sesuai untuk mengukur. kaedah pengajaran dan latihan murid.

iaitu akibat daripada interaksinya dengan orang lain terutama bimbingan ibu bapa.kanak atau murid ialah fenomenon sosial dan budaya. Pembelajaran seseorang murid boleh dipercepat dan lebih berkesan jika murid diberi bimbingan untuk melakukan tugasan pembelajaran yang ‘lebih tinggi sedikit’ dari apa yang sudah dikuasainya. guru atau orang dewasa. 34 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Pendekatan pendidikan ‘berpusatkan murid atau terarah-kendiri ini’ oleh Rogers dan Neill ini dikritik oleh Lev Vygotsky (1978) yang berpendapat bahawa pembelajaran dan perkembangan kognitif kanak.Pendekatan yang bebas ini dilaksanakan di Summerhill School. Dengan cara beransur-ansur pembelajaran murid berkembang. di United Kingdom oleh Neill sendiri. Guru lebih berperanan sebagai pembantu dan fasilitator saja. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 .

bukan oleh murid. cara belajar. latihan murid. kaedah penilaian dan sistem pentadbiran sekolah. jadual waktu. ‘pembelajaran terarah-kendiri’ (atau kerap disebut ‘berpusatkan murid’). ialah sistem yang bebas (freedom to learn) seperti yang cadangkan oleh Rogers dan diamalkan oleh N. and abilities described in the content standards. Sistem berasaskan ‘other directed’ kerap dilabelkan sistem ‘berpusatkan guru’ yang agak mengelirukan. badan luar. Pertama. Sistem pendidikan di Malaysia misalnya lebih bersifat ‘centralised’. understandings.on science activities does not guarantee inquiry. apa yang murid ingin pelajari (kurikulum). cara menilai kemajuannya.S. sekolah dan institusi seperti universiti. Antara dua pendekatan ekstrem ini terdapat pelbagai kombinasi atau ‘darjah’ kebebasan untuk murid belajar atau guru mengajar. ms 23) menegaskan tidak seharusnya kaedah inkuiri sahaja yang menjadi pegangan guru dalam pengajaran sains. jadual waktu. "Although the Standards emphasize inquiry. Tetapi sistem pendidikan di kebanyakan masyarakat atau negara adalah lebih cenderung kepada sistem yang lebih terancang. buku teks. Kedua ialah sistem pendidikan yang terkawal ketat dari ‘luar’ (other-directed) sama ada oleh Kementerian Pelajaran. ‘over standardised’ dan ‘over controlled’ dari segi kurikulum. ‘other directed’ iaitu sistem yang ditentukan oleh agensi luar seperti Kementerian Pelajaran. this should not be interpreted as recommending a single approach to science teaching. dari siapa ia ingin belajar (guru). sistem penaksiran. buku teks. 2. Teachers should use different strategies to develop the knowledge. 1. Tetapi buku panduan Inquiry and the National Science Education Standards (2000." Pada amnya pendekatan pendidikan boleh dibahagi kepada dua yang ekstrem. Attaining the understandings and abilities cannot be achieved by any single teaching strategy or learning experience. Apa yang perlu . Conducting hands. atau guru. kaedah pengajaran guru. dari segi kurikulum.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 35 Dalam pengajaran sains pendekatan inkuiri amat digalakkan supaya murid mendapat kemahiran seperti apa yang ahli sains lakukan. Pada amnya mazhab konstruktivisme lebih cenderung kepada sistem yang lebih ‘terbuka’. Dalam sistem ini murid bebas menentukan kenapa ia ingin belajar sesuatu (objektif).Neill: pendidikan yang terbuka. nor is reading about science incompatible with inquiry. Hampir semua aspek pendidikan di sekolah sekarang didasarkan kepada prosedur dan peraturan yang digubal oleh ‘pihak luar’ bukan ditentukan oleh murid. dan pentadbiran aktiviti sekolah.

Kelantan atau di pendalaman di Sabah dan Sarawak. dan membenarkan sekolah. pada hal konteks budaya tempat-tempat ini berbeza. guru dan murid memilih dan menentukan bahan pengajaran.dipelajari dan buku teks yang perlu diguna di sekolah rendah di Petaling Jaya adalah sama dengan apa yang diajar di sekolah rendah di Gua Musang. kaedah pengajaran-pembelajaran dan tempoh 36 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Sekarang terdapat pendekatan alternatif ‘pertengahan’ antara dua ekstrem. susunan bahan. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . di mana Pusat (misalnya Kementerian Pelajaran) menentukan ‘matlamat’ dan ‘Standard’ hasil pembelajaran yang diharapkan untuk murid mencapai bagi setiap mata pelajaran. Kebebasan guru untuk mencipta atau membuat inovasi pendekatan alternatif dan cara murid belajar adalah tertakluk kepada keperluan dan peraturan yang dibuat oleh Pusat (Kementerian Pelajaran) dan oleh sekolah.

Pengajaran adalah satu seni atau kraf. 2. Pendidikan informal . tetapi berasaskan sains tingkah laku manusia. Model ASSURE 8. Walau bagaimanapun masih ada ruang untuk guru dan murid membuat inovasi kaedah pengajaran-pembelajaran untuk memudah pembelajaran yang bermakna dalam konteks bilik darjah masing-masing. I KATA KUNCI 1. Model Masteri 10. 5. Model Inkuiri 9. Pendidikan non-formal 12. menyusun unit-unit bahan pengajaran dan mengadunkan kaedah untuk memudahkan muridnya belajar dengan berkesan dan bermakna. Sistem pendidikan yang benar-benar bebas berasaskan ‘pembelajaran terarah-kendiri’ sebenarnya tidak berlaku: hampir semua sistem pendidikan di setiap negara dibentuk dan dirancang badan ‘luar’ daripada murid (misalnya Kementerian Pelajaran) dari segi kurikulum. Pada pendapat anda sejauh manakah guru bebas mengajar kaedah apa saja? Dan sejauh manakah murid bebas belajar mengikut gaya pilihannya? RUMUS AN lmu pedagogi ialah satu ‘sains dan seni pengajaran’ (pedagogy is the science and art of teaching). Aliran pemikiran ini sekarang diamalkan di Amerika Syarikat. United Kingdom dan New Zealand untuk memenuhi keperluan negara. Pendidikan Pengajaran Pedagogi Model pengajaran Model Tyler Pendidikan formal 7. di samping itu menggalakkan kreativiti dalam pengajaran guru dan pembelajaran murid. Pengajaran yang berkesan ialah pengajaran yang meningkatkan hasil pembelajaran murid bagi tujuan mencapai matlamat pendidikan yang lebih luas. 4. 6. Model UPSI 11. Ertinya terdapat pemikiran dan amalan supaya sistem pengajaran-pembelajaran ini lebih fleksibel untuk mencapai sesuatu ‘standard’.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 37 masa belajar ke arah mencapai Standard itu. 3. Model-model pengajaran adalah contoh-contoh rangka konseptual untuk kita memikir dan mereka bentuk pendekatan pengajaran. Berpandukan ini guru dapat memilih. bahan pembelajaran (buku teks) dan sistem peperiksaan atau penilaian.

38 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 PENILAIAN KENDIRI 1.tiganya? 2. Apakah matlamat ketiga. . Huraikan perbezaan antara pendidikan. Beri contoh bagaimana setiap aliran pemikiran yang dibincangkan mempengaruhi kaedah dan amalan pedagogi di sekolah. dan pedagogi. pengajaran.

& Wager. Chicago: University of Chicago Press. Apa akan terjadi dalam perancangan pengajaran anda jika anda tidak mengambil kira ‘susunan unit-unit pengajaran’? RUJUKAN Borko. R. Neill A. Javanovich. Inquiry and the National Science Education Standards: A Guide for Teaching and Learning. Orlando. Berliner & R. (1992). C. 673-708. Minds in society. (1949). D. Apakah akan terjadi kepada komponen lain jika anda ubah objektif pengajaran dan tahap hasil pembelajaran murid? 5. R. (1994). Brace. . Basic principles of curriculum and instruction. Cambridge. 57. Freedom to learn (3rd ed. W.. Teacher Development: Roles of Domain Expertise and Pedagogical Knowledge. (1987). 1-22. 129–135. MA: Harvard University Press. 21(1). Harcourt. Gagne R. 4th. Briggs L. UNESCO. Committee on Development of an Addendum to the National Science Education Standards on Scientific (2000). L. (1978). Calfee (Eds. Bruner. Harvard Educational Review. (1996). and Engineering Education National Research Council. C. (1960). Learning to teach.S. Handbook of Educational Psychology. Summerhill: a radical approach. (1996) Learning: the treasure within: The Report of Commission on Education for the Twenty First Century. J.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 39 3. H. Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Huraikan komponen-komponen penting dalam Model Pengajaran UPSI. L.). T. J. Delors. New York: Simon & Schuster Macmillan. (1960). Journal of Applied Developmental Psychology. W. S. New York: Vintage. Principles of Instructional Design. Shulman. 4. In D. & Putnam. Vygotsky.S. Carl. edition.C: National Academy Press. Inquiry Center for Science. Mathematics. (2000). The process of education. Washington. Tyler. R..) New Jersey: Prentice Hall. Inc. New York: Hart Publication Co. Shulman L.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful