Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 1

UNIT 1 ERTI DAN MATLAMAT PENDIDIKAN SERTA MODEL PENGAJARAN
HASIL PEMBELAJARA N
Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Membezakan erti pendidikan mengikut beberapa perspektif ilmu ekonomi, politik, sosiologi dan psikologi. 2. Menyatakan dan mentafsir matlamat pendidikan di Malaysia. 3. Menghurai beberapa erti pengajaran dan pedagogi. 4. Membezakan beberapa model pengajaran. 5. Menghuraikan model pengajaran UPSI dan memberi contoh langkah-langkahnya.

PENGENA LAN
Kita boleh melihat pendidikan dari pelbagai perspektif. Anda boleh bertanya, apakah erti ‘pendidikan’ dari kaca mata seorang ibu? Seorang murid Tahun 5? Guru Bahasa Melayu di sekolah menengah? Atau Guru Pendidikan Islam Tahun 6? Guru besar? Pensyarah pendidikan di Fakulti Pendidikan di IPT? Pegawai kurikulum di Pusat Kurikulum? Apakah tafsiran anda? Bab ini akan membincang pengertian konsep pendidikan, pengajaran, beberapa model besar pengajaran serta kemahiran-kemahiran penting dalam pengajaran. Tujuannya adalah supaya anda mendapat gambaran keseluruhan konsep-konsep penting yang kemudian akan dihurai dengan lebih terperinci dalam unit-unit seterusnya.

ISI KANDUNGA N
Apakah erti

pendidikan?

2 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1 & 2

T

idaklah

kelainan antara tafsiran konsep ‘pendidikan’ dari setiap mereka ini, termasuklah anda sendiri kerana setiap seorang akan mentafsir pendidikan berdasarkan pengalamannya.

mustahil

sekiranya

terdapat

Kita boleh melihat pendidikan sebagai satu ‘proses’ dan sebagai suatu ‘produk’ (hasil). Dari segi proses, pendidikan bererti bagaimana seseorang itu diasuh dan diajar; dan kesannya adalah berlaku pembelajaran, iaitu pertambahan pengetahuan dan kemahiran serta perubahan cara berfikir seseorang.

Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 3

Berikut adalah beberapa erti mungkin pernah anda baca.

‘pendidikan’

yang

1. Proses asuhan kanak-kanak oleh ibu bapanya supaya anaknya pandai bertutur, membaca dan menulis serta kelakuan yang beradab sopan. 2. Proses perbincangan dan dialog antara ahli kumpulan pelajar tentang sesuatu isu supaya isu itu dapat difahami dengan lebih jelas dari beberapa segi. 3. Proses mengajar murid supaya mereka pandai berfikir dalam matematik dan sains dan dapat menyelesaikan masalah dalam kedua-dua mata pelajaran ini. 4. Proses membimbing murid untuk meneroka dan mencari maklumat mengenai sesuatu perkara dan membuat analisis dan sintesis tentang maklumat itu.

Buat perbandingan pengertian pendidikan di atas dan lihat apakah persamaan dan perbezaannya. Bolehkah anda membuat kesimpulan apakah maksud pendidikan berdasarkan pengertian di atas? Setujukah anda dengan pengertian ini? Mengapa? Kajian tentang proses dan hasil pendidikan melibat berbagai-bagai disiplin ilmu. Setiap disiplin ilmu memberi tafsiran pendidikan mengikut perspektifnya. Berikut ialah contoh tafsiran pendidikan dari perspektif teori sosiologi, ekonomi, sains politik dan psikologi,

Apakah pendidikan dari sosiologi dan antropologi?

perspektif

ari perspektif sosiologi, pendidikan dilihat sebagai satu proses sosialisasi, iaitu bagaimana ahli masyarakat, terutama generasi muda, diajar dan diasuh secara formal atau tidak formal untuk menerima pengetahuan, kemahiran, norma dan nilai sosial, kedudukan dan peranan masingmasing dalam konteks sesuatu masyarakat itu. Pendidikan juga dilihat sebagai proses ‘pemilihan’ (selection) yang menentukan kedudukan atau status seseorang dalam susun lapis sosio-ekonomi masyarakat itu: lebih tinggi pendidikan seseorang lebih tinggi statusnya dalam masyarakat.

D

Ahli antropologi melihat pendidikan sebagai proses pembudayaan (enculturation) di mana ahli sesuatu masyarakat mempelajari dan menerima kepercayaan, nilai-nilai, norma, cara bertindak yang dianggap sesuai dalam masyarakat itu. Seseorang yang berbudaya ialah seseorang yang menghayati dan mengamalkan nilai dan tingkah laku yang ‘baik’ dalam masyarakat itu. Dari perspektif ini, proses dan hasil pendidikan oleh sesebuah masyarakat yang percaya dan memberi tumpuan kepada

Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 Apakah pendidikan perspektif ilmu ekonomi? dari I lmu ekonomi melihat pendidikan sebagai satu ‘pelaburan’ (investment).pendidikan sains dan teknologi adalah berbeza dengan masyarakat yang mementingkan pendidikan agama dan tatasusila. atau sebagai satu ‘consumption’. 4 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Ilmu dan kecekapan yang diperolehi dijangka akan membawa . masa dan tenaga untuk mendapat pendidikan dan latihan. dan ini tentunya juga berbeza dengan masyarakat yang memberi tumpuan kepada kemahiran dalam perniagaan. Pelaburan dalam pendidikan bererti membelanjakan wang.

menyanyi lagu ‘Negara-ku’. melalui pekerjaan yang lebih baik. I Negara kita Malaysia juga mendidik generasi muda supaya memahami aspirasi negara kita misalnya memahami Rukun Negara. Contohnya. Ada berbagai teori pembelajaran dan pengajaran untuk menerangkan bagaimana seseorang itu belajar dan boleh . produktiviti dan pendapatan yang lebih tinggi. Indonesia. atau oleh negara amnya. Pendidikan sebagai ‘consumption’ pula menganggap proses dan hasil mencari ilmu pengetahuan itu hanyalah untuk kepuasan rasa ingin tahu atau riadah saja. tata susila dan undang-undang negara kita. ibu bapa membelanja wang untuk anaknya mendapat latihan tambahan di pusat tuisyen supaya anaknya mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan. mengibar Jalur Gemilang. begitu juga Amerika Syarikat. Apakah pendidikan dari perspektif ilmu sains politik? lmu sains politik pula melihat pendidikan sebagai proses bagaimana sesebuah negara itu mendidik dan membina warga negaranya supaya mempunyai sikap dan nilai patriotisme. atau oleh sesuatu organisasi.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 5 pulangan yang menguntungkan pada masa hadapan. Murid-murid belajar sejarah dan geografi negara Malaysia. dan kemudian mendapat pekerjaan yang bergaji tinggi.Pertuan Agong. menghormati Yang Di. Negara juga melaburkan banyak wang untuk memberi pendidikan kepada murid di sekolah dan di institusi pendidikan tinggi untuk membentuk modal insan yang yang lebih berkemahiran dan menjadi pekerja yang cekap dan produktif. supaya layak melanjutkan pelajaran ke peringkat pengajian tinggi. Apakah pendidikan dari psikologi pendidikan? perspektif akar psikologi melihat pendidikan sebagai proses membantu pembelajaran seseorang murid untuk memperkembangkan potensinya dan membentuk sahsiahnya. Pelaburan dalam pendidikan boleh dibuat oleh sama ada individu dan keluarganya. mengetahui tentang hak dan tanggungjawab mereka sebagai warganegara. Britain dan Singapura. Kita dididik secara langsung dan tidak langsung supaya berasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kita boleh melihat pendidikan di negara Jepun berjaya melahirkan rakyatnya yang bangga dengan negara Jepun. dan sayang kepada alam sekitar negara kita.

bakat dan sahsiah murid-murid. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 Sekarang. • ilmu ekonomi: . 6 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. aptitud dan gaya pembelajarannya yang tersendiri. Dengan menggunakan perkataan anda sendiri. mari kita pastikan anda telah memahami pengertian ‘pendidikan’ dari pelbagai perspektif ilmu. Dengan itu proses pendidikan ialah proses memupuk perkembangan potensi. Setiap individu mempunyai bakat. tuliskan erti pendidikan dari perspektif.P dididik.

Biasanya pendidikan formal yang dirancang ini mempunyai peperiksaan atau penilaian formalnya dan membawa kepada penganugerahan sesuatu sijil. (2) non-formal dan (3) informal. Pembahagian ini sekadar untuk melihat jenis sistem penyampaian pendidikan sahaja. bengkel. Apakah pendidikan formal. Pendidikan non-formal termasuk kursus pendek. politeknik dan universiti. dan sebagainya. Dari perspektif manakah definisi atau tafsiran itu dibuat? Bincangkan. masyarakat di sekeliling. Pembelajaran sebenarnya berlaku dalam ketiga-tiga jenis atau mod pendidikan tersebut secara serentak. persatuan dan kegiatan beruniform).Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 7 • ilmu sosiologi: • seorang ibu atau bapa: • perspektif anda sendiri: Pilih dua erti pendidikan dari sebuah buku atau artikel dalam internet. . dan belajar sambil bekerja yang dirancang oleh jabatan kerajaan atau syarikat swasta untuk menambah kecekapan pekerjanya. pendidikan seseorang itu ialah pengalaman yang ia terima hasil daripada interaksinya dengan orang lain dan alam sekitar dalam berbagai-bagai situasi: dalam keluarga. sekolah. Apakah pendidikan non-formal? Pendidikan non-formal ialah pendidikan tambahan terancang yang diajar di luar pendidikan formal seperti kegiatan kokurikulum di sekolah (aktiviti sukan. Pendidikan yang kita lalui dan yang diterima boleh dibahagikan kepada tiga bentuk. media massa. formal. dan informal? non- S ecara amnya. atau memisahkanmisahkannya. latihan khas. iaitu pendidikan (1) formal. kolej. diploma atau ijazah. bukan untuk memperkotakkannya. Apakah pendidikan formal? Pendidikan formal ialah pendidikan terancang di mana kurikulum atau program pengajian dan mata pelajaran disusun dan diajar oleh guru kepada pelajar di institusi pendidikan khas seperti sekolah.

kawan. Kadangkadang kita tidak sedar yang kita dididik dan dipengaruhi oleh apa saja di sekeliling kita. 8 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. filem atau mendengar radio atau membuat lawatan ke sesuatu tempat. DVD. dengan ahli keluarga. Pendidikan informal juga diperolehi melalui pemerhatian tentang apa yang berlaku di sekeliling kita seperti menonton TV. ahli-ahli masyarakat. Persepsi dan pemikiran kita dibentuk melalui pendidikan informal ini. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 .Apakah pendidikan informal? Pendidikan informal ialah pendidikan dan pengalaman yang kita perolehi melalui berbagai-bagai aktiviti kehidupan seharian seperti interaksi kita dengan orang lain.

Murid juga belajar secara terancang dalam aktiviti kokurikulum. Mungkin kaedah atau gaya pembelajaran itu sahaja sedikit berbeza mengikut umur. sains. Jacques Delors (1996) Learning: The Treasure Within. murid-murid mengambil bahagian dan saling berinteraksi dengan kawan-kawan dalam pelbagai aktiviti di bilik darjah. dan memberi makna kepadanya. cara dan tempat untuk kita belajar sesuatu. semasa rehat dan lain-lain. Simply speaking.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 9 Dalam konteks pendidikan di sekolah ketiga-tiga jenis pendidikan ini berlaku secara serentak. di mana sahaja. pembelajaran apakah yang kesannya berpanjangan sehingga sekarang? Apakah erti pendidikan sepanjang hayat? endidikan berlaku sepanjang hayat. dengar. Secara informal. sejak kita dilahirkan hingga ke akhir hayat. pendidikan pada umur lima tahun pertama dalam kehidupan kanak-kanak adalah terpenting dalam memberi asas pendidikan dan perkembangan pembelajaran seterusnya. dengan cara apa sahaja dan dari siapa atau sumber apa sahaja. bila-bila sahaja. Mengikut Laporan UNESCO. Latihan dan pendidikan berterusan di peringkat dewasa penting untuk seseorang terus menjadi produktif dalam kerjanya. education takes place throughout life in many forms. none of which ought to be exclusive. memahami dan menyesuaikan diri dengan ilmu pengetahuan baru yang pesat berkembang. non-formal dan informal melalui interaksi dengan berbagai persekitaran dengan mengguna pancaindera kita (lihat. pendidikan nonformal dan informal di sekolah anda. Beri contoh pendidikan formal. Kita belajar secara formal. padang permainan. Tidak ada had umur. tempat. Cuba anda fikirkan kembali pendidikan anda semasa di sekolah dahulu. rasa dan hidu). kantin. Murid diajar oleh guru mata pelajaran tertentu seperti matematik. sentuh. memproses apa yang kita terima itu dalam minda kita. P Mengikut kajian psikologi perkembangan kanak-kanak. We must start to think . sejarah yang telah dirancang dalam sukatan pelajaran. Sekarang orang sudah menerima bahawa pendidikan bukan berakhir dengan tamatnya pelajaran di sekolah atau di universiti. Seseorang boleh belajar mengikut kadar yang ia mahu. program pengajian dan kemudahan.

berkawan dengan kawan-kawan anda.10 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Cuba imbas kembali mana dan bagaimanakah anda belajar perkara berikut: Belajar mengguna komputer. learning to do. memahami bagaimana terjadinya tumbuh-tumbuhan. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 about education in a more all-encompassing fashion. learning to live together and learning to be. dan menghayati dan mengamal agama anda? . Education throughout life is based upon four pillars: learning to know.

Objektif pengajaran sesuatu topik dalam mata pelajaran matematik Tahun 2 lebih dekat dan jelas. di Indonesia atau di Jepun? 2. Apabila ramai kaum Cina dan Tamil berhijrah masuk ke Tanah Melayu. Sistem pendidikan bagi anak-anak Melayu ialah pendidikan agama Islam seperti mengaji Quran dan belajar hal-hal rukun Islam. lebih 90% penduduk di Tanah Melayu ialah orang Melayu. Kemudian tertubuhlah sekolah rendah Melayu untuk anak-anak Melayu. Terdapat sekolah aliran Inggeris terutama di bandar-bandar. di Amerika Syarikat. Matlamat pendidikan negara lebih umum dan berbentuk jangka panjang. Cuba anda fikirkan soalan berikut. Apakah matlamat pendidikan negara kita? Adakah ia sama atau berbeza dengan matlamat pendidikan di Thailand. 1. Adakah tujuan pendidikan di sekolah rendah berbeza dari pendidikan di sekolah menengah? 3. terutama sekitar 1900-an hingga 30-an. Selepas British bertapak di Tanah Melayu sekolah Inggeris pertama iaitu Penang Free School ditubuhkan pada tahun 1816 di Pulau Pinang. Apakah tujuan pengajaran sains dan matematik di sekolah rendah? 4. ke peringkat sekolah. Apakah objektif pengajaran ’mendarab’ kepada murid Tahun 4? Perhatikan soalan-soalan di atas meliputi beberapa peringkat pendidikan: dari peringkat umum.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 11 Apakah matlamat pendidikan? Selalu orang bertanya dan berbincang tentang matlamat atau tujuan pendidikan. Kemudian aliran sekolah Melayu yang terhad kepada pendidikan rendah sehingga ke . iaitu objektif pengajaran guru dan pembelajaran murid dalam sesuatu mata pelajaran pelajaran di bilik darjah. Kita akan bincangkan perbezaan ini dengan lebih lanjut dalam Unit 2. dan ke peringkat yang lebih khusus. sekolah Cina dan sekolah Tamil ditubuh secara berasingan. Jadi jawapan bagi setiap soalan di atas itu berlainan sedikit. Sebelum kemerdekaan 1957. Apakah matlamat pendidikan di Malaysia? Pendidikan sebelum kemerdekaan Sebelum penjajah British bertapak di Tanah Melayu (iaitu kira-kira sebelum 1800). iaitu matlamat pendidikan negara. mengguna bahasa Inggeris sepenuhnya dari Darjah 1 hingga ke Universiti. sistem pelajaran formal di Tanah Melayu terpisah-pisah.

Hanya di sekolah aliran Inggeris sahaja terdapat murid daripada pelbagai kaum belajar bersama-sama. Kebanyakan pelajarnya terdiri dari murid-murid India di ladang-ladang getah. untuk kebanyakan murid Cina. yang mengguna bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. 12 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Jadi sistem pelajaran sebelum merdeka terpisah-pisah. buku teks dan guru dari negeri China. menyediakan pendidikan dari Darjah 1 hingga ke peringkat menengah mengguna kurikulum. Sekolah Tamil hanya setakat sekolah rendah. Kebanyakan murid Melayu belajar di Sekolah Melayu. murid-murid dari berbagai kaum belajar di sekolah yang berlainan. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 .Darjah 6 saja. Sekolah aliran Cina.

Bahawasanya dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pelajaran yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan. iaitu akta yang menjadi asas kepada pelaksanaan pendidikan formal di Malaysia membuat penyataan tentang matlamat pendidikan di Malaysia seperti berikut. menteri pelajaran pada masa itu. Jawatankuasa ini berpendapat bahawa dasar dan pelaksanaan dalam Laporan Razak itu baik.Melayu. Cina. Dengan itu Ordinan Pelajaran 1957 diperkemas dan dijadikan Akta Pelajaran 1961. Bahasa Kebangsaan hendaklah dijadikan bahasa pengantar utama untuk semua mata pelajaran di semua sekolah. walaupun proses ini hendaklah dibuat secara beransur-ansur.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 13 Pendidikan pada awal kemerdekaan Sebagai persediaan untuk kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Akta Pelajaran 1961. Kemudian Akta ini dikaji semula dan dipinda dan termaktub dalam Akta Pendidikan 1996. dan perlu diteruskan. ekonomi dan politiknya. supaya satu sistem pelajaran kebangsaan ditubuhkan bagi sistem menyatupadukan rakyat Tanah Melayu yang berbagai kaum . Laporan Jawatankuasa Razak. Akta Pelajaran 1961 ini telah menjadi tunggak untuk melaksanakan sistem pendidikan kebangsaan di Malaysia sepanjang 35 tahun (1961 – 1996). dan perlu diajar di semua sekolah. antara lain. satu jawatankuasa pelajaran yang dipengerusikan oleh Dato’ Abdul Razak telah ditubuhkan pada tahun 1956 bagi mengkaji dan membuat syor tentang bentuk dan sistem pelajaran kebangsaan sebagai alat menyatukan murid dari pelbagai kaum. Pada tahun 1960. termasuk khususnya peruntukan bagi perkembangan secara progresif bagi suatu sistem pelajaran dalam mana Bahasa Kebangsaan adalah menjadi bahasa pengantar utama. Dan bahawasanya peruntukan selanjutnya adalah dikehendaki untuk menentukan agar dasar tersebut dilaksanakan secara berkesan. Bagi mencapai matlamat di atas. mengesyorkan. dan dilaksanakan di seluruh negara. Sehingga kini. Sebahagian besar Akta 1996 mengandungi perkara dan dasar yang terkandung dalam Akta Pelajaran 1961. sosial. Akta ini merupakan akta penting dalam mencorak perkembangan sistem pelajaran di Malaysia sehingga sekarang. Akta . Laporan Razak dan Ordinan 1957 dikaji semula oleh Jawatankuasa Pelajaran yang dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib. Bahasa Melayu diterima sebagai Bahasa Kebangsaan. India dan sebagainya. Syor Laporan Razak dijadikan Ordinan Pelajaran 1957.

1996 ini menjadi undang-undang asas dalam melaksanakan sistem pelajaran di negara kita. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 dinyatakan dalam Bahawasanya mengaku bahawa ilmu itu adalah penentu utama arah tujuan Negara dan penyelamat Negara. . Akta Pendidikan 1996 Falsafah dan matlamat pendidikan di Malaysia mukadimah Akta Pendidikan 1996 sebagai berikut : 14 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran.

teknologi dan maklumat.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 15 Dan bahawasanya tujuan pendidikan ialah untuk membolehkan masyarakat Malaysia menguasai ilmu. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu. demokratik. Bagaimanakah matlamat ini hendak dicapai di peringkat sekolah rendah? Apakah tujuan pendidikan di sekolah rendah? Kita boleh . Pada pendapat anda apakah tujuan pendidikan pada masa itu? Cuba baca dengan teliti mukadimah Akta Pendidikan 1996 dan bandingkannya dengan Akta Pelajaran 1961. kemahiran dan nilai murni yang diperlukan dalam dunia yang berdaya saing tinggi serta bersifat global. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. ke arah mewujudkan suatu masyarakat yang bersatu padu. Dan bahawasanya adalah menjadi suatu misi untuk menghasil sistem pendidikan yang bertaraf dunia dari segi kualiti bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan mencapai aspirasi Negara Malaysia. kesan daripada perkembangan pesat sains. Dan bahawasanya Dasar Pendidikan berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara yang dizahirkan seperti berikut: Kebangsaan adalah "Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Dan bahawasanya pendidikan mempunyai peranan penting dalam menjayakan wawasan Negara demi untuk mencapai taraf negara maju sepenuhnya dari segi kemajuan ekonomi. moral dan etika." Huraikan kedudukan sistem pendidikan di Malaysia sebelum 1957. rohani. liberal dan dinamik. dan kekuatan rohani. keadilan sosial. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Apakah persamaan dan perbezaannya? Apakah tujuan pendidikan di sekolah rendah dan menengah di Malaysia? alah satu matlamat pendidikan negara kita ialah supaya murid kita dapat menguasai ilmu pengetahuan dan pelbagai kemahiran.

membaca pelbagai bahan termasuk dalam internet. dan menguasai kemahiran membaca dan menulis Bahasa Inggeris. menulis. memerhati hal-hal di keliling mereka. iaitu pandai membaca. mengira dan menaakul dalam Bahasa Malaysia. tujuan pendidikan di sekolah rendah adalah supaya mereka bersikap ingin tahu. rajin belajar dan berdaya usaha mencari pengetahuan sendiri dari pelbagai sumber – daripada guru. seni dan sebagainya. berfikir. berbincang bersama kawan. salah satu tujuan utama murid belajar di sekolah adalah supaya mereka menguasai kemahiran 4M. sejarah. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . buku. S 16 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran.menyatakan misalnya. Selain itu. geografi. kerana kedua-dua bahasa ini ialah alat penting untuk pembelajaran pelbagai ilmu pengetahuan lain seperti sains. suka bertanya.

yang mengkaji kaedah proses pengajaran dan prinsip di sebalik sesuatu pendekatan atau kaedah itu. teori interaksi sosial. proses interaksi antara guru dan murid untuk memudahkan (facilitate) murid belajar dan berfikir mengenai sesuatu isu. sekolah berasrama penuh dan sekolah harian akademik biasa? Matlamat atau tujuan pendidikan menengah mugkin berlainan sedikit mengikut peringkat yang berlainan: peringkat negara. 2. Rujuk buku. mendidik (educate) dan membimbing (guide). murid. kaedah dan teknik yang digunakan oleh guru untuk membantu muridnya belajar. Profesor Elliot Eisner di Stanford University. Anda mungkin juga boleh membuat temu ramah dengan beberapa orang guru. Hasil kajian tentang proses pengajaranpembelajaran dari pelbagai disiplin ilmu ini memberi kefahaman dan idea kepada kita untuk menggubal pendekatan.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 17 Bagaimana dengan sekolah menengah? Apakah tujuan pendidikan di sekolah menengah di Malaysia? Sejauh manakah terdapat persamaan dan perbezaan matlamat pendidikan di sekolah vokasional. sekolah dan individu dan mengikut perspektif guru. Antaranya: instruksi (instruction). (Pedagogy is the art and science of teaching). ibu bapa dan Kementerian Pelajaran. murid dan kemudian membuat kesimpulan tujuan pendidikan sekolah menengah. Pedagogi pula merujuk kepada seni dan sains pengajaran. teori komunikasi. 3. teori kurikulum dan taksonomi ilmu pengetahuan. Ilmu pedagogi sebagai sains pengajaran bersandar kepada berbagai-bagai teori pembelajaran. Internet dan sumber lain-lain untuk mengumpul maklumat tentang persoalan. kaedah dan teknik pengajaran yang boleh memudah dan mempercepatkan proses pembelajaran. 4. proses menyampaikan ilmu pengetahuan dan kemahiran kepada murid. proses membantu murid supaya pembelajaran mereka cepat dan berkesan. Apakah erti pengajaran dan pedagogi? T erdapat berbagai-bagai istilah yang kerap diguna yang sama erti atau hampir sama ertinya dengan ‘mengajar’ (teaching). 1. Pengajaran juga boleh dilihat sebagai satu ‘seni’ perlakuan yang kompleks. Berbagai-bagai erti umum dikemukakan tentang pengajaran. melatih (train). misalnya mengkaji pentingnya ‘pendidikan seni’ untuk dimasukkan ke dalam kurikulum .persoalan ini. pendekatan. Antaranya. California. pengajaran ialah.

supaya pendidikan di sekolah lebih seimbang dan memperkayakan pemikiran murid. gaya berkomunikasi dan interaksi guru dengan murid. seni lakon dan seni berkomunikasi boleh diaplikasikan dalam latihan guru untuk memperbaiki kaedah dan gaya pengajaran guru. untuk menarik perhatian murid dan menggalakkan mereka menjalankan aktiviti pembelajaran. Pengajaran boleh dilihat sebagai satu seni dan kraf tingkah laku guru. Hasil kajian tentang seni drama. Perlakuan pengajaran guru di hadapan sekumpulan murid boleh dianggap sebagai suatu seni lakon atau drama. Guru yang berpengalaman dan cekap mempunyai ‘seni’ atau ‘gaya’ pengajarannya tersendiri.sekolah. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . terutama dari segi teknik persembahannya. 18 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. adunan pelbagai teknik yang disesuaikan untuk mengajar pelbagai mata pelajaran kepada pelbagai jenis murid.

Menyuburkan coach facilitate Memperkemban gkan question Menjaga interact Mengasuh communic Mendengar ate Rajah 1. supaya anaknya pandai membaca dan menghafal ayat-ayat itu.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 19 Pelbagai kaedah. Jikalau kita kumpul istilah atau perkataan yang sinonim dengan ‘pengajaran’ dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Di bawah adalah beberapa contoh situasi penggunaan perkataan ‘menunjuk’. 1. gaya dan teknik pengajaran ini boleh kita lihat daripada berbagai-bagai istilah yang kita gunakan untuk menghuraikan tingkah laku atau proses pengajaran. Misalnya ‘mengasuh’ berlainan sedikit kaedahnya berbanding dengan ‘menerangkan sesuatu’ atau ‘melatih’. Dengan mengguna komputer anaknya menunjuk ibunya langkah-langkah mengguna e-mel supaya ibunya tahu mengguna emel. Berlainan istilah yang kita gunakan menggambar berlainan sedikit gaya atau teknik guru mengajar. 2.1 Senarai sinonim discuss role play to find out to answer to dramatise to play motivate motivate to correct cultivate to develop to care to care and develop to listen pendidikan Senarai di atas boleh ditambah lagi. Ibu melatih anaknya membaca ayat-ayat Quran dengan betul di rumah. 3. Banyaknya sinonim atau rangkai kata yang hampir sama erti dengan ‘pengajaran’ sama ada dalam Bahasa Melayu atau bahasa Inggeris menggambarkan betapa kayanya dan beragamnya seni dan gaya pengajaran yang diamalkan oleh ‘guru’ dalam sistem pendidikan kita. kita akan dapat senarai seperti berikut: Mendidik Membimbin g Menghurai Menerangk an Menunjuk Memberi tahu Mencerita Mengarah Mengurus Melatih Memudahka n Bertanya Berinteraksi Berkomunik asi educate Berbincang counsel Memainkan peranan jawapan elaborate Mencari explain Menjawap demonstra Melakonkan te tell Bermain narrate Menggalakkan direct Mendorong manage Membetulkan train. ‘melatih’. ‘berbincang’. Sarjan mengarah polis kadet berlatih berkawat dengan kemas setiap pagi supaya mereka dapat menunjukan kecekapan berkawat . baik secara formal atau informal. Kita boleh mengambil mana-mana perkataan di atas dan cuba menggunanya dalam beberapa konteks atau situasi. ‘mengarah’ sebagai kaedah ‘guru’ mengajar.

5. . 4. Pengurus syarikat berbincang dengan jurujual syarikat itu tentang berbagai-bagai teknik menjual komputer kepada pelanggan di pasar raya. Guru bercerita kepada murid Tahun 5 tentang peperangan Melaka dengan Portugis dalam tahun 1511. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 pada akhir tempoh latihan.20 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran.

Apakah itu Model Pengajaran? ita boleh mengkaji proses dan hasil pengajaran dengan lebih sistematik dengan melihatnya dalam bentuk model. psikologi sosial dan komunikasi.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 21 Bolehlah kita simpulkan bahawa adunan semua kata kerja di atas merupakan perbuatan. amalan. Ia berdasarkan hipotesis bahawa kualiti pengajaran mempengaruhi kualiti proses pembelajaran dan hasil pembelajaran: lebih baik kualiti pengajaran lebih mudah dan berkesan pembelajaran murid dan lebih tinggi hasil pembelajarannya. Model-model ini dipengaruhi oleh berbagai-bagai disiplin ilmu seperti psikologi pendidikan.2 Pengajaran-Pembelajaran dalam konteks Sistem Pelajaran Rajah 1. dan memikir hubungan di antara bahagianbahagian itu dengan lebih mudah kerana sifatnya yang meringkaskan suatu proses yang kompleks. dan tingkah laku yang terangkum di bawah konsep pengajaran dan pedagogi. K Rajah 1.2 di atas menunjukkan hubungan antara pengajaran dengan proses pembelajaran dan hasil pembelajaran. Tiga aliran ilmu psikologi yang besar mempengaruhi pendekatan membina . Proses pengajaran-pembelajaran ini akan tambah berkesan jika terdapat sokongan yang baik daripada pihak pentadbiran sekolah dan peralatan yang mencukupi untuk pengajaran-pembelajaran. dan sosiologi pendidikan. Model ialah satu kerangka konseptual untuk membantu kita melihat bahagianbahagian yang berkaitan di dalamnya. Banyak kajian dibuat untuk melihat bagaimana kaedah pengajaran boleh dirancang dan direka bentuk untuk memberi kesan yang optimum kepada pembelajaran murid.

1. aliran psikologi behavorisme 2.kurikulum dan pengajaran. 3. yang secara popular dipanggil juga mazhab konstruktivisme. ialah. 22 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . aliran psikologi kognitif. aliran psikologi sosial.

F. Misalnya dalam pengajaran guru kerap menggunakan pujian ‘bagus’ atau ‘betul’ bagi jawapan murid yang betul. berbanding dengan aliran behavorisme yang lebih menekan tingkah laku (behaviour) manusia. Pengertian atau makna yang diberi kepada sesuatu itu bergantung kepada persepsinya dan skima atau rangka pemikiran yang ada padanya. informasi dan perspektif baru. Jean Piaget. kerana tingkah laku manusia boleh dilihat dan diukur. Jerome Brunner. Pemikiran seseorang murid akan memperkembang dan ‘pengertiannya’ mengenai sesuatu diperluaskan apabila pengalamannya bertambah. Skinner. Antara tokoh yang mempelopori mazhab ini ialah John Dewey. termasuk bagaimana murid belajar. Berdasarkan teori ini Skinner telah mereka bentuk pendekatan dan rancangan pengajaran yang dinamakan ‘programmed instruction’ atau pengajaran yang terancang. Semua amalan ini didasari ilmu psikologi aliran behavorisme. David Ausubel. dan Lee S. susunan kurikulum dan penilaian. Aliran psikologi sosial . Sejak kebelakangan ini psikologi kognitif (terutama kefahaman konstruktivisme) banyak mempengaruhi pendekatan pengajaran. untuk ‘mengukuhkan’ jawapan murid itu. Secara ringkasnya aliran psikologi kognitif berpendapat bahawa corak pemikiran seseorang bergantung kepada cara ia membina (construct) dan memberi makna kepada apa yang dipelajari atau dialaminya. Pengajaran guru di sekolah pun banyak mengguna teori ini. Aliran psikologi kognitif: konstruktivisme Aliran psikologi kognitif lebih menekankan perkembangan corak pemikiran manusia – cara ia berfikir dan membentuk makna. Persepsi dan skima pemikiran ini akan disusun semula (reconstruct) apabila seseorang itu terdedah dengan pengalaman. Markah dan gred digunakan untuk menggalakkan murid belajar. Teori dalam aliran ini pada asasnya melihat tingkah laku manusia sebagai tindakan kepada ransangan (S  R: stimulus  response). Teori ini juga menegaskan pentingnya ‘pengukuhan’ (reinforcement) melalui ganjaran atau insentif untuk merangsang dan mempengaruhi apa dan bagaimana manusia melakukan sesuatu. Shulman. Antara penganut dan pengkaji yang berpengaruh dalam mazhab behavorisme ini ialah B.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 23 Aliran psikologi behavorisme Teori-teori dalam psikologi behavorisme memberi perhatian dan mengkaji tingkah laku manusia. Hadiah tahunan diberi kepada kepada murid terbaik. Hilda Taba. dan ‘cuba lagi’ bagi jawapan yang tidak tidak tepat.

dari segi bahasa. bertanggung jawab untuk menyiapkan kerja kumpulan dan sebagainya. ia memahami orang lain. Seseorang banyak belajar dari peranannya dalam sesuatu kumpulan: dalam keluarga. Kesan daripada ini adalah seseorang belajar nilai menghormati orang lain. meniru (modeling) orang lain. sikap bertolak-ansur dalam kerja kumpulan. 24 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. kumpulan dalam kelas atau kumpulan dalam kokurikulum.Psikologi sosial dan mikrososiologi memberi tumpuan terhadap kesan kepada perkembangan pemikiran dan sosio-emosi individu apabila ia berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . rakan sebaya. Melalui perbincangan dan aktiviti kerjasama secara kooperatif misalnya. cara bekerja. Pendekatan pembelajaran kooperatif atau projek kumpulan dan pengajaran rakan sebaya (peer teaching) adalah di antara pendekatan pedagogi yang berasaskan teori psikologi sosial dan mikrososiologi. sikap dan nilai. baik secara berdua atau secara kumpulan.

teori daripada ketiga-tiga perspektif psikologi di atas boleh digunakan untuk kita memahami proses pengajaran dan pembelajaran. iaitu kandungan sesuatu pengajaran (Apa yang hendak diajar?). A Analyze: Buat analisis kesediaan dan gaya pembelajaran murid. 1. Kurikulum. Teori dan prinsip pembelajaran dari ketigatiga aliran psikologi ini sama penting untuk kita gunakan bagi menggubal perancangan kurikulum. . Model ASSURE. Berdasarkan tiga aliran disiplin ilmu di atas terbentuklah beberapa Model Pengajaran. ialah model Ralph Tyler (1949). media dan bahan pengajaran-pembelajaran. Model Masteri. U Utilise: Buat ‘preview’ bahan dan media: sediakannya dan laksanakan. Model ASSURE Model ini berasaskan buku Robert Gagne. R Require: Tentukan murid mengambil bahagian aktif dalam pembelajaran: mencari dan membuat analisis maklumat. Events of Instruction (1992). pedagogi dan penilaian. ASSURE ialah akronim kepada huruf pertama dalam tujuh bahagian atau proses dalam model ini. 4. iaitu Model Tyler. Susunan isi kandungan: turutan unit-unit pelajaran (Bagaimanakah bahan yang hendak diajar itu disusun dalam beberapa unit pelajaran?). Model ini amat berguna untuk guru membentuk pengajaran di bilik darjah. pendekatan membina kurikulum dan pengajaran mengandungi empat bahagian atau langkah utama seperti di bawah. darjah prestasi yang boleh diterima S Select: Pilih kaedah. 2. S State: Nyatakan objektif atau hasil pembelajaran.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 25 Dalam proses pengajaran di bilik darjah. E Evaluate: Menilai hasil pembelajaran dan buat penambahbaikan bahan dan proses pembelajaran. Kita akan membincangkan empat model yang berkaitan. Model Tyler Salah satu model atau sistem pembangunan kurikulum dan pengajaran klasik yang banyak mempengaruhi perancangan kurikulum dan pengajaran di sekolah. Objektif pengajaran (Kenapa mengajar?). dan Model Inkuiri. 3. Penilaian hasil pembelajaran (Bagaimanakah hasil pembelajaran hendak diukur dan dinilai?) Hasil penilaian pembelajaran kemudiannya digunakan untuk menambahbaik empat komponen di atas. Kemudian kita akan menggabungkan beberapa elemen daripada empat model tadi untuk membentuk Model UPSI. Mengikut Tyler.

26 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 Model Masteri Model Masteri dipelopori oleh John Caroll (1963) dan diperkembangkan oleh Benjamin Bloom (1970. Model atau pendekatan Masteri ini didasarkan kepada hipotesis atau anggapan bahawa semua murid normal boleh belajar dan dapat menguasai sesuatu pelajaran di sekolah sehingga ke tahap Masteri. dan diberi .an). (iaitu prestasi yang ditentukan guru). jika murid diajar sesuai dengan keperluannya.

misalnya di akhir kursus untuk menaksir dan menilai pencapaian murid Dalam pembelajaran untuk Masteri perbezaan prestasi murid di akhir kursus disebabkan oleh. 8. masa untuk belajar dan membuat latihan tidak mencukupi bagi sesetengah murid. jenis dan tahap pembelajaran yang murid perlu kuasai pada sesuatu peringkat itu dinyatakan secara jelas. perbezaan ‘kesediaan’ kognitif (pengetahuan sedia ada) dan afektif (motivasi) murid untuk belajar sesuatu unit. model ASSURE dan model Masteri? Senaraikan langkah-langkah utama dalam pendekatan pengajaran Masteri. Model Masteri ini akan dibincangkan dengan lebih mendalam dalam Unit 7. 4. Guru membuat pembetulan atau pemulihan segera jika murid atau kumpulan murid menghadapi apa-apa masalah. Penerangan guru jelas dan mudah difahami oleh semua murid. Objektif atau tahap hasil pembelajaran yang hendak dicapai oleh murid itu ditentukan secara realistik dan jelas. Apakah persamaan dan perbezaan antara model pengajaran Tyler. Australia dan New Zealand dan Malaysia. Dalam kurikulum standard. Unit-unit pengajaran-pembelajaran dibahagikan dan disusun secara berturutan beransur maju (sequential). penaksiran dan penilaian dibuat untuk menaksir sejauh manakah hasil pembelajaran murid itu mencapai ‘standard’ yang ditetapkan itu. 9. 3. Jenis penglibatan murid atau latihan untuk murid pelbagai dan mencukupi (latihan individu atau berkumpulan) 5. bersoal-jawab) . kuiz. 2. 7. Kemajuan pembelajaran murid dipantau melalui penilaian formatif (pemerhatian kerja latihan murid. Kemudian setelah proses pengajaranpembelajaran. 3. Setiap murid menguasai 80% dari apa yang perlu dipelajari sebelum ia terus belajar ke unit baru. . Model Masteri sekarang menjadi asas untuk menggubal Kurikulum Standard dan Penaksiran Standard di Amerika Syarikat. sambungan kepada unit yang telah dikuasainya. Masa untuk setiap murid belajar dan membuat latihan itu mencukupi. 6.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 27 masa yang mencukupi. Penaksiran dan penilaian summatif diberi pada akhir sesuatu program. guru tidak membantu murid membuat pembetulan segera di mana murid menghadapi masalah. Langkah-langkah pengajaran untuk Masteri sesuatu pelajaran adalah seperti berikut: 1. 1. United Kingdom. 2.

mencuba sendiri.28 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Mereka cepat belajar. memerhati dan mengguna semua panca indera untuk ‘menyelidik’. Perhatikan kanak-kanak pada umur 1 – 5 tahun amat suka meneroka. mencari jawapan dan memberi makna tentang sesuatu sudah lama wujud. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 Model Inkuiri Inkuiri bererti menyelidik atau mencari jawapan kepada sesuatu persoalan. dan diberi perhatian oleh ahli-ahli falsafah. bertanya dan belajar apa saja. Idea bahawa manusia selalu bertanya. berfikir. Misalnya ahli falsafah Greek Socratis (459-399 SM) .

merenung dan berfikir tentang ciptaan Allah SWT.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 29 menggalakkan orang berfikir dan mencai jawapan melalui dialog – siri ‘bersoal-jawab’ mengenai sesuatu. 5. Secara ringkas aliran ini berpendapat bahawa pembelajaran ialah proses pembentukan corak pemikiran seseorang. Persepsi dan skema pemikirannya tentang ‘hujan’ akan disusun semula (reconstruct) dengan bertambahnya pengalaman. Dengan ini persepsi. dan dengan itu menghayati pemberiannya dengan membuat pertanyaan melalui ayat yang bermaksud “Maka apakah kamu tidak memerhatikan?”. Shulman dan Carl Rogers. Ini merupakan skema atau rangka pemikiran awalnya terhadap perkara itu 3. Murid membuat kesimpulan dan memberi jawapan kepada soalan asalnya ‘Bagaimanakah hujan berlaku’. Dapatan atau hasil kajiannya itu ditulis dan dibentangkan kepada rakan-rakannya. Kebelakangan ini psikologi kognitif (terutama fahaman konstruktivisme) banyak mempengaruhi susunan kurikulum. Ini berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang sedia ada pada murid. . Murid mencari dan mendapat maklumat tentang bagaimana hujan berlaku. 4. Hilda Taba. untuk dibincangkan. Ajaran Islam sendiri sentiasa menyuruh penganutnya memerhati fenomena alam. Lee S. Terdapat beberapa variasi dalam pendekatan inkuiri. misalnya ‘Bagaimana hujan berlaku?’ 2. iaitu guided-inquiry (inkuiri terbimbing). dan cara seseorang membina (construct) dan memberi makna kepada apa yang dipelajarinya. Seseorang murid akan memperkembang dan memperluaskan ‘pengertiannya’ tentang sesuatu (misalnya tentang ‘hujan’) apabila pengalaman dan informasi tentang ‘hujan’ bertambah. David Ausubel. Jerome Brunner. pengertian dan rangka pemikiran murid tentang hujan ‘disusun semula’ dan bertambah luas. Langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran pada amnya adalah sebagai berikut: 1. Antara tokoh yang mempelopori aliran pemikiran ini ialah John Dewey. pendekatan pengajaran inkuiri adalah untuk membantu murid menyelidik atau mengkaji sesuatu sendiri atau secara berpasukkan mengguna pelbagai sumber informasi. informasi dan perspektif baru tentang hujan. discovery learning (pembelajaran penemuan). pendekatan pengajaran dan penilaian. Jadi berdasarkan mazhab konstruktivisme ini. Murid berbincang dan membuat hipotesis tentatif (working hypotheis) tentang kemungkinan bagaimana hujan berlaku. Murid (dengan bimbingan guru) membentuk soalan yang hendak dicari jawapannya. Jean Piaget dan Lev Vygotsky.

. Tujuan model ini adalah untuk dijadikan panduan yang praktikal bagi memikir. merancang dan mereka bentuk kurikulum. pengajaran. mengambil kira beberapa ciri dalam Model Masteri dan Model Inkuiri. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 Model Pengajaran UPSI (2009) Model UPSI ini digubal berdasarkan model Tyler. 30 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Kaedah yang berbeza ini akan dibincangkan dengan lebih mendalam dalam Unit 10 modul ini. dan Unit 2.problem-based teaching (pengajaran berasaskan masalah). dan 4 dalam Modul 2. teknologi dan penaksiran sesuatu mata pelajaran di sekolah. project method (kaedah projek) dan sebagainya. 3. dan diperluas untuk memasukkan beberapa komponen tambahan.

dan ‘kemahiran’ seperti membuat eksperimen. menulis laporan. 2. Menyusun turutan (sequence) unit-unit pengajaran supaya beransur maju. Membuat analisis keperluan dan kesediaan murid dalam konteks pembelajaran yang akan dilaksanakan. prinsip dan teori. 4. 5. 6. Berdasarkan (1) dan (2) di atas guru menentukan objektif pengajaran. mencari maklumat dalam internet. kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai dengan kesediaan murid dan sifat isi kandungan topik berkenaan. dari segi ‘pengetahuan’ di dalamnya: fakta. memilih dan mengguna alat dan media bantu pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk memudahkan . bersambungan. 3. Membuat analisis kandungan kurikulum: kandungan topik yang hendak ajar. Membina. prosedur. Memilih dan mengguna kombinasi pendekatan. dan berkembang. dan sebagainya. konsep.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 31 Rajah 1. iaitu tahap hasil pembelajaran yang realistik yang perlu dicapai oleh murid. klasifikasi.3 Model Pengajaran UPSI 2009: Universiti Pendidikan Sultan Idris (disesuaikan daripada Model Tyler) Model ini terdiri daripada lapan (8) komponen utama yang perlu guru mengambil kira dalam merancang atau mereka bentuk kurikulum dan pengajaran sesuatu mata pelajaran atau topik. 1.

Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 proses pengajaran-pembelajaran 7.32 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. . Menyedia latihan yang sesuai dan mencukupi untuk semua murid supaya pembelajaran mereka berkesan dan mencapai Masteri.

berfikir. kaedah pembelajaran. belajar mengikut gayanya sendiri. Rogers mengutarakan konsep ‘freedom to learn’ menamakan pendekatan pendidikan ini pendekatan ‘pembelajaran terarah-kendiri’ (self-directed learning).S. Membina. N. Misalnya perubahan dalam kaedah penaksiran akan mempengaruhi objektif pengajaran.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 33 8. mentaksir proses pembelajaran (penaksiran formatif bagi memperbaiki kaedah pengajaran dan pembelajaran murid) dan penaksiran summatif untuk menilai hasil pembelajaran. menyelidik dan mencari sendiri jawapan supaya jawapan itu bermakna kepadanya. yang kerap dilabel sebagai pembelajaran ‘berpusatkan murid’. bukan oleh guru atau kurikulum badan luar seperti Kementerian Pelajaran. Perubahan dalam alat media (misalnya mengguna komputer sebagai alat utama pengajaran-pembelajaran) akan mempengaruhi susunan unit-unit pengajaran dan interaksi antara guru dan murid. iaitu setiap murid harus diberi ‘kebebasan’ kepadanya untuk belajar sendiri apa yang ia mahu: setiap murid bebas untuk belajar apa saja. dan menilai sendiri hasil apa yang dipelajarinya. Apakah akan terjadi kepada komponen lain jika anda ubah objektif pengajaran dan tahap hasil pembelajaran murid? Isu Pendekatan ‘Berpusatkan Murid’ dan ‘Berpusatkan Guru’ arl Rogers (1994) adalah di antara ahli psikologi yang berpendapat bahawa pendidikan yang bermakna bagi seseorang murid ialah pendidikan yang murid itu sendiri tentukan apa yang ia perlukan. kerana semua aspek dalam proses pembelajaran seseorang murid ditentukan oleh murid itu sendiri. alat pembelajaran seperti buku teks. bengkel dan kaedah penilaian dan tafsiran hasil pembelajaran ditentukan oleh murid. Jadi dalam mereka bentuk dan merancang pengajaran semua komponen utama ini perlu diambil kira. kaedah pengajaran dan latihan murid. Neill (1960) juga berpegang kepada falsafah yang hampir sama. memilih dan mengguna kaedah dan alat penaksiran yang sesuai untuk mengukur. Seorang lagi ahli psikologi di United Kingdom. kandungan kurikulum. Perhatikan setiap lapan komponen dalam model ini berkait antara satu sama lain. susunan unit-unit kurikulum.kendiri’ ini adalah untuk memudahkan (facilitate) murid belajar sendiri: bertanya. Tugas guru dalam konteks pendekatan ‘pembelajaran terarah. merancang sendiri. Perubahan dalam mana-mana komponen akan mempengaruhi komponen atau bahagian lain. C Ini bererti kurikulum. dengan cara apa yang dipilih sendiri dan dalam masa yang ditentukannya. .

Pendekatan pendidikan ‘berpusatkan murid atau terarah-kendiri ini’ oleh Rogers dan Neill ini dikritik oleh Lev Vygotsky (1978) yang berpendapat bahawa pembelajaran dan perkembangan kognitif kanak. 34 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . guru atau orang dewasa.Pendekatan yang bebas ini dilaksanakan di Summerhill School.kanak atau murid ialah fenomenon sosial dan budaya. Pembelajaran seseorang murid boleh dipercepat dan lebih berkesan jika murid diberi bimbingan untuk melakukan tugasan pembelajaran yang ‘lebih tinggi sedikit’ dari apa yang sudah dikuasainya. iaitu akibat daripada interaksinya dengan orang lain terutama bimbingan ibu bapa. Dengan cara beransur-ansur pembelajaran murid berkembang. di United Kingdom oleh Neill sendiri. Guru lebih berperanan sebagai pembantu dan fasilitator saja.

"Although the Standards emphasize inquiry. kaedah penilaian dan sistem pentadbiran sekolah. atau guru. Conducting hands. ‘over standardised’ dan ‘over controlled’ dari segi kurikulum. ialah sistem yang bebas (freedom to learn) seperti yang cadangkan oleh Rogers dan diamalkan oleh N. latihan murid. Tetapi sistem pendidikan di kebanyakan masyarakat atau negara adalah lebih cenderung kepada sistem yang lebih terancang. buku teks. jadual waktu. jadual waktu.on science activities does not guarantee inquiry. sekolah dan institusi seperti universiti. sistem penaksiran. buku teks. ms 23) menegaskan tidak seharusnya kaedah inkuiri sahaja yang menjadi pegangan guru dalam pengajaran sains. cara belajar. Dalam sistem ini murid bebas menentukan kenapa ia ingin belajar sesuatu (objektif). dan pentadbiran aktiviti sekolah. Apa yang perlu . badan luar. kaedah pengajaran guru. Attaining the understandings and abilities cannot be achieved by any single teaching strategy or learning experience. ‘other directed’ iaitu sistem yang ditentukan oleh agensi luar seperti Kementerian Pelajaran." Pada amnya pendekatan pendidikan boleh dibahagi kepada dua yang ekstrem. dari siapa ia ingin belajar (guru). this should not be interpreted as recommending a single approach to science teaching. and abilities described in the content standards. bukan oleh murid. Sistem berasaskan ‘other directed’ kerap dilabelkan sistem ‘berpusatkan guru’ yang agak mengelirukan. Sistem pendidikan di Malaysia misalnya lebih bersifat ‘centralised’. Kedua ialah sistem pendidikan yang terkawal ketat dari ‘luar’ (other-directed) sama ada oleh Kementerian Pelajaran. ‘pembelajaran terarah-kendiri’ (atau kerap disebut ‘berpusatkan murid’). apa yang murid ingin pelajari (kurikulum). 2. Teachers should use different strategies to develop the knowledge. cara menilai kemajuannya. Tetapi buku panduan Inquiry and the National Science Education Standards (2000. Antara dua pendekatan ekstrem ini terdapat pelbagai kombinasi atau ‘darjah’ kebebasan untuk murid belajar atau guru mengajar. dari segi kurikulum.Neill: pendidikan yang terbuka. 1.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 35 Dalam pengajaran sains pendekatan inkuiri amat digalakkan supaya murid mendapat kemahiran seperti apa yang ahli sains lakukan. Hampir semua aspek pendidikan di sekolah sekarang didasarkan kepada prosedur dan peraturan yang digubal oleh ‘pihak luar’ bukan ditentukan oleh murid. nor is reading about science incompatible with inquiry. Pada amnya mazhab konstruktivisme lebih cenderung kepada sistem yang lebih ‘terbuka’. Pertama. understandings.S.

Sekarang terdapat pendekatan alternatif ‘pertengahan’ antara dua ekstrem. pada hal konteks budaya tempat-tempat ini berbeza. di mana Pusat (misalnya Kementerian Pelajaran) menentukan ‘matlamat’ dan ‘Standard’ hasil pembelajaran yang diharapkan untuk murid mencapai bagi setiap mata pelajaran. kaedah pengajaran-pembelajaran dan tempoh 36 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Kebebasan guru untuk mencipta atau membuat inovasi pendekatan alternatif dan cara murid belajar adalah tertakluk kepada keperluan dan peraturan yang dibuat oleh Pusat (Kementerian Pelajaran) dan oleh sekolah. susunan bahan. guru dan murid memilih dan menentukan bahan pengajaran. dan membenarkan sekolah. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 .dipelajari dan buku teks yang perlu diguna di sekolah rendah di Petaling Jaya adalah sama dengan apa yang diajar di sekolah rendah di Gua Musang. Kelantan atau di pendalaman di Sabah dan Sarawak.

5. di samping itu menggalakkan kreativiti dalam pengajaran guru dan pembelajaran murid.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 37 masa belajar ke arah mencapai Standard itu. United Kingdom dan New Zealand untuk memenuhi keperluan negara. Pendidikan non-formal 12. 4. Pendidikan informal . Pendidikan Pengajaran Pedagogi Model pengajaran Model Tyler Pendidikan formal 7. Pada pendapat anda sejauh manakah guru bebas mengajar kaedah apa saja? Dan sejauh manakah murid bebas belajar mengikut gaya pilihannya? RUMUS AN lmu pedagogi ialah satu ‘sains dan seni pengajaran’ (pedagogy is the science and art of teaching). Sistem pendidikan yang benar-benar bebas berasaskan ‘pembelajaran terarah-kendiri’ sebenarnya tidak berlaku: hampir semua sistem pendidikan di setiap negara dibentuk dan dirancang badan ‘luar’ daripada murid (misalnya Kementerian Pelajaran) dari segi kurikulum. tetapi berasaskan sains tingkah laku manusia. Model UPSI 11. Model ASSURE 8. 3. Pengajaran adalah satu seni atau kraf. Berpandukan ini guru dapat memilih. 2. Ertinya terdapat pemikiran dan amalan supaya sistem pengajaran-pembelajaran ini lebih fleksibel untuk mencapai sesuatu ‘standard’. Model Inkuiri 9. Walau bagaimanapun masih ada ruang untuk guru dan murid membuat inovasi kaedah pengajaran-pembelajaran untuk memudah pembelajaran yang bermakna dalam konteks bilik darjah masing-masing. Aliran pemikiran ini sekarang diamalkan di Amerika Syarikat. menyusun unit-unit bahan pengajaran dan mengadunkan kaedah untuk memudahkan muridnya belajar dengan berkesan dan bermakna. Model-model pengajaran adalah contoh-contoh rangka konseptual untuk kita memikir dan mereka bentuk pendekatan pengajaran. Model Masteri 10. 6. I KATA KUNCI 1. Pengajaran yang berkesan ialah pengajaran yang meningkatkan hasil pembelajaran murid bagi tujuan mencapai matlamat pendidikan yang lebih luas. bahan pembelajaran (buku teks) dan sistem peperiksaan atau penilaian.

38 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. . Beri contoh bagaimana setiap aliran pemikiran yang dibincangkan mempengaruhi kaedah dan amalan pedagogi di sekolah. Huraikan perbezaan antara pendidikan.tiganya? 2. dan pedagogi. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 PENILAIAN KENDIRI 1. pengajaran. Apakah matlamat ketiga.

) New Jersey: Prentice Hall. Cambridge. Neill A. T. R. (1949). & Putnam. S. Javanovich. Berliner & R. Vygotsky. . Calfee (Eds. Principles of Instructional Design. (2000). Brace. R. Gagne R. (1994). Chicago: University of Chicago Press. Harcourt. Apa akan terjadi dalam perancangan pengajaran anda jika anda tidak mengambil kira ‘susunan unit-unit pengajaran’? RUJUKAN Borko. Freedom to learn (3rd ed. 4th. In D. Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. L.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 39 3. Tyler.S. W. C. (1996). Committee on Development of an Addendum to the National Science Education Standards on Scientific (2000). 57. (1978). 1-22. Shulman. Washington. W.. Bruner. Briggs L. R. Inquiry and the National Science Education Standards: A Guide for Teaching and Learning.S. New York: Simon & Schuster Macmillan. 4. UNESCO. Huraikan komponen-komponen penting dalam Model Pengajaran UPSI. L. New York: Hart Publication Co. D. (1996) Learning: the treasure within: The Report of Commission on Education for the Twenty First Century. 129–135. (1992). (1960). Orlando. Teacher Development: Roles of Domain Expertise and Pedagogical Knowledge. Harvard Educational Review. The process of education. Inc. J.). Inquiry Center for Science. 21(1). Learning to teach. & Wager. Carl.. MA: Harvard University Press. Minds in society. H. J. edition. Basic principles of curriculum and instruction. Shulman L. New York: Vintage. (1960). Handbook of Educational Psychology. (1987). C. 673-708. Mathematics. Delors. Journal of Applied Developmental Psychology. Summerhill: a radical approach. and Engineering Education National Research Council.C: National Academy Press. Apakah akan terjadi kepada komponen lain jika anda ubah objektif pengajaran dan tahap hasil pembelajaran murid? 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful