P. 1
Unit 1_Erti Dan Matlamat Pendidikan

Unit 1_Erti Dan Matlamat Pendidikan

|Views: 32|Likes:
Published by fourmac

More info:

Published by: fourmac on Oct 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2011

pdf

text

original

Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 1

UNIT 1 ERTI DAN MATLAMAT PENDIDIKAN SERTA MODEL PENGAJARAN
HASIL PEMBELAJARA N
Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Membezakan erti pendidikan mengikut beberapa perspektif ilmu ekonomi, politik, sosiologi dan psikologi. 2. Menyatakan dan mentafsir matlamat pendidikan di Malaysia. 3. Menghurai beberapa erti pengajaran dan pedagogi. 4. Membezakan beberapa model pengajaran. 5. Menghuraikan model pengajaran UPSI dan memberi contoh langkah-langkahnya.

PENGENA LAN
Kita boleh melihat pendidikan dari pelbagai perspektif. Anda boleh bertanya, apakah erti ‘pendidikan’ dari kaca mata seorang ibu? Seorang murid Tahun 5? Guru Bahasa Melayu di sekolah menengah? Atau Guru Pendidikan Islam Tahun 6? Guru besar? Pensyarah pendidikan di Fakulti Pendidikan di IPT? Pegawai kurikulum di Pusat Kurikulum? Apakah tafsiran anda? Bab ini akan membincang pengertian konsep pendidikan, pengajaran, beberapa model besar pengajaran serta kemahiran-kemahiran penting dalam pengajaran. Tujuannya adalah supaya anda mendapat gambaran keseluruhan konsep-konsep penting yang kemudian akan dihurai dengan lebih terperinci dalam unit-unit seterusnya.

ISI KANDUNGA N
Apakah erti

pendidikan?

2 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1 & 2

T

idaklah

kelainan antara tafsiran konsep ‘pendidikan’ dari setiap mereka ini, termasuklah anda sendiri kerana setiap seorang akan mentafsir pendidikan berdasarkan pengalamannya.

mustahil

sekiranya

terdapat

Kita boleh melihat pendidikan sebagai satu ‘proses’ dan sebagai suatu ‘produk’ (hasil). Dari segi proses, pendidikan bererti bagaimana seseorang itu diasuh dan diajar; dan kesannya adalah berlaku pembelajaran, iaitu pertambahan pengetahuan dan kemahiran serta perubahan cara berfikir seseorang.

Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 3

Berikut adalah beberapa erti mungkin pernah anda baca.

‘pendidikan’

yang

1. Proses asuhan kanak-kanak oleh ibu bapanya supaya anaknya pandai bertutur, membaca dan menulis serta kelakuan yang beradab sopan. 2. Proses perbincangan dan dialog antara ahli kumpulan pelajar tentang sesuatu isu supaya isu itu dapat difahami dengan lebih jelas dari beberapa segi. 3. Proses mengajar murid supaya mereka pandai berfikir dalam matematik dan sains dan dapat menyelesaikan masalah dalam kedua-dua mata pelajaran ini. 4. Proses membimbing murid untuk meneroka dan mencari maklumat mengenai sesuatu perkara dan membuat analisis dan sintesis tentang maklumat itu.

Buat perbandingan pengertian pendidikan di atas dan lihat apakah persamaan dan perbezaannya. Bolehkah anda membuat kesimpulan apakah maksud pendidikan berdasarkan pengertian di atas? Setujukah anda dengan pengertian ini? Mengapa? Kajian tentang proses dan hasil pendidikan melibat berbagai-bagai disiplin ilmu. Setiap disiplin ilmu memberi tafsiran pendidikan mengikut perspektifnya. Berikut ialah contoh tafsiran pendidikan dari perspektif teori sosiologi, ekonomi, sains politik dan psikologi,

Apakah pendidikan dari sosiologi dan antropologi?

perspektif

ari perspektif sosiologi, pendidikan dilihat sebagai satu proses sosialisasi, iaitu bagaimana ahli masyarakat, terutama generasi muda, diajar dan diasuh secara formal atau tidak formal untuk menerima pengetahuan, kemahiran, norma dan nilai sosial, kedudukan dan peranan masingmasing dalam konteks sesuatu masyarakat itu. Pendidikan juga dilihat sebagai proses ‘pemilihan’ (selection) yang menentukan kedudukan atau status seseorang dalam susun lapis sosio-ekonomi masyarakat itu: lebih tinggi pendidikan seseorang lebih tinggi statusnya dalam masyarakat.

D

Ahli antropologi melihat pendidikan sebagai proses pembudayaan (enculturation) di mana ahli sesuatu masyarakat mempelajari dan menerima kepercayaan, nilai-nilai, norma, cara bertindak yang dianggap sesuai dalam masyarakat itu. Seseorang yang berbudaya ialah seseorang yang menghayati dan mengamalkan nilai dan tingkah laku yang ‘baik’ dalam masyarakat itu. Dari perspektif ini, proses dan hasil pendidikan oleh sesebuah masyarakat yang percaya dan memberi tumpuan kepada

4 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Pelaburan dalam pendidikan bererti membelanjakan wang. dan ini tentunya juga berbeza dengan masyarakat yang memberi tumpuan kepada kemahiran dalam perniagaan.pendidikan sains dan teknologi adalah berbeza dengan masyarakat yang mementingkan pendidikan agama dan tatasusila. Ilmu dan kecekapan yang diperolehi dijangka akan membawa . masa dan tenaga untuk mendapat pendidikan dan latihan. atau sebagai satu ‘consumption’. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 Apakah pendidikan perspektif ilmu ekonomi? dari I lmu ekonomi melihat pendidikan sebagai satu ‘pelaburan’ (investment).

Britain dan Singapura. produktiviti dan pendapatan yang lebih tinggi. Murid-murid belajar sejarah dan geografi negara Malaysia. dan sayang kepada alam sekitar negara kita.Pertuan Agong. atau oleh negara amnya. I Negara kita Malaysia juga mendidik generasi muda supaya memahami aspirasi negara kita misalnya memahami Rukun Negara. ibu bapa membelanja wang untuk anaknya mendapat latihan tambahan di pusat tuisyen supaya anaknya mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan. Kita dididik secara langsung dan tidak langsung supaya berasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Apakah pendidikan dari psikologi pendidikan? perspektif akar psikologi melihat pendidikan sebagai proses membantu pembelajaran seseorang murid untuk memperkembangkan potensinya dan membentuk sahsiahnya. Pendidikan sebagai ‘consumption’ pula menganggap proses dan hasil mencari ilmu pengetahuan itu hanyalah untuk kepuasan rasa ingin tahu atau riadah saja. supaya layak melanjutkan pelajaran ke peringkat pengajian tinggi. begitu juga Amerika Syarikat. Indonesia. mengetahui tentang hak dan tanggungjawab mereka sebagai warganegara. melalui pekerjaan yang lebih baik. menyanyi lagu ‘Negara-ku’. Kita boleh melihat pendidikan di negara Jepun berjaya melahirkan rakyatnya yang bangga dengan negara Jepun. tata susila dan undang-undang negara kita. Pelaburan dalam pendidikan boleh dibuat oleh sama ada individu dan keluarganya. dan kemudian mendapat pekerjaan yang bergaji tinggi. mengibar Jalur Gemilang. atau oleh sesuatu organisasi. Apakah pendidikan dari perspektif ilmu sains politik? lmu sains politik pula melihat pendidikan sebagai proses bagaimana sesebuah negara itu mendidik dan membina warga negaranya supaya mempunyai sikap dan nilai patriotisme.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 5 pulangan yang menguntungkan pada masa hadapan. Ada berbagai teori pembelajaran dan pengajaran untuk menerangkan bagaimana seseorang itu belajar dan boleh . Negara juga melaburkan banyak wang untuk memberi pendidikan kepada murid di sekolah dan di institusi pendidikan tinggi untuk membentuk modal insan yang yang lebih berkemahiran dan menjadi pekerja yang cekap dan produktif. Contohnya. menghormati Yang Di.

mari kita pastikan anda telah memahami pengertian ‘pendidikan’ dari pelbagai perspektif ilmu. Dengan menggunakan perkataan anda sendiri. bakat dan sahsiah murid-murid. • ilmu ekonomi: . aptitud dan gaya pembelajarannya yang tersendiri. Dengan itu proses pendidikan ialah proses memupuk perkembangan potensi. Setiap individu mempunyai bakat. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 Sekarang. tuliskan erti pendidikan dari perspektif.P dididik. 6 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran.

media massa. formal. kolej. pendidikan seseorang itu ialah pengalaman yang ia terima hasil daripada interaksinya dengan orang lain dan alam sekitar dalam berbagai-bagai situasi: dalam keluarga. atau memisahkanmisahkannya. diploma atau ijazah. iaitu pendidikan (1) formal. dan sebagainya. Pendidikan yang kita lalui dan yang diterima boleh dibahagikan kepada tiga bentuk. Apakah pendidikan formal.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 7 • ilmu sosiologi: • seorang ibu atau bapa: • perspektif anda sendiri: Pilih dua erti pendidikan dari sebuah buku atau artikel dalam internet. Biasanya pendidikan formal yang dirancang ini mempunyai peperiksaan atau penilaian formalnya dan membawa kepada penganugerahan sesuatu sijil. bukan untuk memperkotakkannya. . dan belajar sambil bekerja yang dirancang oleh jabatan kerajaan atau syarikat swasta untuk menambah kecekapan pekerjanya. Pendidikan non-formal termasuk kursus pendek. Apakah pendidikan formal? Pendidikan formal ialah pendidikan terancang di mana kurikulum atau program pengajian dan mata pelajaran disusun dan diajar oleh guru kepada pelajar di institusi pendidikan khas seperti sekolah. Pembahagian ini sekadar untuk melihat jenis sistem penyampaian pendidikan sahaja. dan informal? non- S ecara amnya. bengkel. masyarakat di sekeliling. persatuan dan kegiatan beruniform). sekolah. (2) non-formal dan (3) informal. Dari perspektif manakah definisi atau tafsiran itu dibuat? Bincangkan. Apakah pendidikan non-formal? Pendidikan non-formal ialah pendidikan tambahan terancang yang diajar di luar pendidikan formal seperti kegiatan kokurikulum di sekolah (aktiviti sukan. Pembelajaran sebenarnya berlaku dalam ketiga-tiga jenis atau mod pendidikan tersebut secara serentak. latihan khas. politeknik dan universiti.

Kadangkadang kita tidak sedar yang kita dididik dan dipengaruhi oleh apa saja di sekeliling kita. filem atau mendengar radio atau membuat lawatan ke sesuatu tempat. kawan. Pendidikan informal juga diperolehi melalui pemerhatian tentang apa yang berlaku di sekeliling kita seperti menonton TV. 8 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. DVD. dengan ahli keluarga. ahli-ahli masyarakat.Apakah pendidikan informal? Pendidikan informal ialah pendidikan dan pengalaman yang kita perolehi melalui berbagai-bagai aktiviti kehidupan seharian seperti interaksi kita dengan orang lain. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . Persepsi dan pemikiran kita dibentuk melalui pendidikan informal ini.

semasa rehat dan lain-lain. pendidikan nonformal dan informal di sekolah anda. program pengajian dan kemudahan. kantin. Tidak ada had umur. cara dan tempat untuk kita belajar sesuatu. sentuh. sejak kita dilahirkan hingga ke akhir hayat. Jacques Delors (1996) Learning: The Treasure Within. Mungkin kaedah atau gaya pembelajaran itu sahaja sedikit berbeza mengikut umur. Seseorang boleh belajar mengikut kadar yang ia mahu. Latihan dan pendidikan berterusan di peringkat dewasa penting untuk seseorang terus menjadi produktif dalam kerjanya. pembelajaran apakah yang kesannya berpanjangan sehingga sekarang? Apakah erti pendidikan sepanjang hayat? endidikan berlaku sepanjang hayat. memahami dan menyesuaikan diri dengan ilmu pengetahuan baru yang pesat berkembang. Simply speaking. Murid diajar oleh guru mata pelajaran tertentu seperti matematik. Kita belajar secara formal. We must start to think . none of which ought to be exclusive. Cuba anda fikirkan kembali pendidikan anda semasa di sekolah dahulu. sains. bila-bila sahaja. non-formal dan informal melalui interaksi dengan berbagai persekitaran dengan mengguna pancaindera kita (lihat. memproses apa yang kita terima itu dalam minda kita. rasa dan hidu). sejarah yang telah dirancang dalam sukatan pelajaran. Sekarang orang sudah menerima bahawa pendidikan bukan berakhir dengan tamatnya pelajaran di sekolah atau di universiti. tempat. Murid juga belajar secara terancang dalam aktiviti kokurikulum. Mengikut Laporan UNESCO. education takes place throughout life in many forms. murid-murid mengambil bahagian dan saling berinteraksi dengan kawan-kawan dalam pelbagai aktiviti di bilik darjah. padang permainan. Secara informal. dengar. dan memberi makna kepadanya. di mana sahaja. P Mengikut kajian psikologi perkembangan kanak-kanak. pendidikan pada umur lima tahun pertama dalam kehidupan kanak-kanak adalah terpenting dalam memberi asas pendidikan dan perkembangan pembelajaran seterusnya.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 9 Dalam konteks pendidikan di sekolah ketiga-tiga jenis pendidikan ini berlaku secara serentak. dengan cara apa sahaja dan dari siapa atau sumber apa sahaja. Beri contoh pendidikan formal.

berkawan dengan kawan-kawan anda. learning to live together and learning to be. dan menghayati dan mengamal agama anda? .10 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. learning to do. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 about education in a more all-encompassing fashion. memahami bagaimana terjadinya tumbuh-tumbuhan. Cuba imbas kembali mana dan bagaimanakah anda belajar perkara berikut: Belajar mengguna komputer. Education throughout life is based upon four pillars: learning to know.

iaitu matlamat pendidikan negara. sistem pelajaran formal di Tanah Melayu terpisah-pisah. 1. dan ke peringkat yang lebih khusus. Kemudian tertubuhlah sekolah rendah Melayu untuk anak-anak Melayu. ke peringkat sekolah. mengguna bahasa Inggeris sepenuhnya dari Darjah 1 hingga ke Universiti. Objektif pengajaran sesuatu topik dalam mata pelajaran matematik Tahun 2 lebih dekat dan jelas. Kemudian aliran sekolah Melayu yang terhad kepada pendidikan rendah sehingga ke . Matlamat pendidikan negara lebih umum dan berbentuk jangka panjang. Sistem pendidikan bagi anak-anak Melayu ialah pendidikan agama Islam seperti mengaji Quran dan belajar hal-hal rukun Islam. terutama sekitar 1900-an hingga 30-an. Sebelum kemerdekaan 1957. Jadi jawapan bagi setiap soalan di atas itu berlainan sedikit. Selepas British bertapak di Tanah Melayu sekolah Inggeris pertama iaitu Penang Free School ditubuhkan pada tahun 1816 di Pulau Pinang. sekolah Cina dan sekolah Tamil ditubuh secara berasingan. Cuba anda fikirkan soalan berikut. di Amerika Syarikat. Apakah matlamat pendidikan di Malaysia? Pendidikan sebelum kemerdekaan Sebelum penjajah British bertapak di Tanah Melayu (iaitu kira-kira sebelum 1800). iaitu objektif pengajaran guru dan pembelajaran murid dalam sesuatu mata pelajaran pelajaran di bilik darjah.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 11 Apakah matlamat pendidikan? Selalu orang bertanya dan berbincang tentang matlamat atau tujuan pendidikan. di Indonesia atau di Jepun? 2. Apakah objektif pengajaran ’mendarab’ kepada murid Tahun 4? Perhatikan soalan-soalan di atas meliputi beberapa peringkat pendidikan: dari peringkat umum. Apakah tujuan pengajaran sains dan matematik di sekolah rendah? 4. Apakah matlamat pendidikan negara kita? Adakah ia sama atau berbeza dengan matlamat pendidikan di Thailand. Terdapat sekolah aliran Inggeris terutama di bandar-bandar. Kita akan bincangkan perbezaan ini dengan lebih lanjut dalam Unit 2. Adakah tujuan pendidikan di sekolah rendah berbeza dari pendidikan di sekolah menengah? 3. Apabila ramai kaum Cina dan Tamil berhijrah masuk ke Tanah Melayu. lebih 90% penduduk di Tanah Melayu ialah orang Melayu.

menyediakan pendidikan dari Darjah 1 hingga ke peringkat menengah mengguna kurikulum.Darjah 6 saja. Kebanyakan murid Melayu belajar di Sekolah Melayu. Sekolah aliran Cina. Jadi sistem pelajaran sebelum merdeka terpisah-pisah. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . untuk kebanyakan murid Cina. 12 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Kebanyakan pelajarnya terdiri dari murid-murid India di ladang-ladang getah. Sekolah Tamil hanya setakat sekolah rendah. Hanya di sekolah aliran Inggeris sahaja terdapat murid daripada pelbagai kaum belajar bersama-sama. murid-murid dari berbagai kaum belajar di sekolah yang berlainan. yang mengguna bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. buku teks dan guru dari negeri China.

India dan sebagainya.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 13 Pendidikan pada awal kemerdekaan Sebagai persediaan untuk kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Sebahagian besar Akta 1996 mengandungi perkara dan dasar yang terkandung dalam Akta Pelajaran 1961. menteri pelajaran pada masa itu. ekonomi dan politiknya. Cina. mengesyorkan. termasuk khususnya peruntukan bagi perkembangan secara progresif bagi suatu sistem pelajaran dalam mana Bahasa Kebangsaan adalah menjadi bahasa pengantar utama. Dengan itu Ordinan Pelajaran 1957 diperkemas dan dijadikan Akta Pelajaran 1961. walaupun proses ini hendaklah dibuat secara beransur-ansur. Bahawasanya dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pelajaran yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan. Bahasa Kebangsaan hendaklah dijadikan bahasa pengantar utama untuk semua mata pelajaran di semua sekolah. dan dilaksanakan di seluruh negara. sosial. Akta Pelajaran 1961 ini telah menjadi tunggak untuk melaksanakan sistem pendidikan kebangsaan di Malaysia sepanjang 35 tahun (1961 – 1996). dan perlu diajar di semua sekolah. Laporan Razak dan Ordinan 1957 dikaji semula oleh Jawatankuasa Pelajaran yang dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib. Jawatankuasa ini berpendapat bahawa dasar dan pelaksanaan dalam Laporan Razak itu baik. iaitu akta yang menjadi asas kepada pelaksanaan pendidikan formal di Malaysia membuat penyataan tentang matlamat pendidikan di Malaysia seperti berikut. Kemudian Akta ini dikaji semula dan dipinda dan termaktub dalam Akta Pendidikan 1996. Akta Pelajaran 1961.Melayu. Laporan Jawatankuasa Razak. Syor Laporan Razak dijadikan Ordinan Pelajaran 1957. satu jawatankuasa pelajaran yang dipengerusikan oleh Dato’ Abdul Razak telah ditubuhkan pada tahun 1956 bagi mengkaji dan membuat syor tentang bentuk dan sistem pelajaran kebangsaan sebagai alat menyatukan murid dari pelbagai kaum. Dan bahawasanya peruntukan selanjutnya adalah dikehendaki untuk menentukan agar dasar tersebut dilaksanakan secara berkesan. antara lain. Bagi mencapai matlamat di atas. supaya satu sistem pelajaran kebangsaan ditubuhkan bagi sistem menyatupadukan rakyat Tanah Melayu yang berbagai kaum . dan perlu diteruskan. Akta ini merupakan akta penting dalam mencorak perkembangan sistem pelajaran di Malaysia sehingga sekarang. Sehingga kini. Pada tahun 1960. Akta . Bahasa Melayu diterima sebagai Bahasa Kebangsaan.

1996 ini menjadi undang-undang asas dalam melaksanakan sistem pelajaran di negara kita. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 dinyatakan dalam Bahawasanya mengaku bahawa ilmu itu adalah penentu utama arah tujuan Negara dan penyelamat Negara. Akta Pendidikan 1996 Falsafah dan matlamat pendidikan di Malaysia mukadimah Akta Pendidikan 1996 sebagai berikut : 14 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. .

kesan daripada perkembangan pesat sains. liberal dan dinamik. ke arah mewujudkan suatu masyarakat yang bersatu padu. kemahiran dan nilai murni yang diperlukan dalam dunia yang berdaya saing tinggi serta bersifat global. moral dan etika. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Apakah persamaan dan perbezaannya? Apakah tujuan pendidikan di sekolah rendah dan menengah di Malaysia? alah satu matlamat pendidikan negara kita ialah supaya murid kita dapat menguasai ilmu pengetahuan dan pelbagai kemahiran. Dan bahawasanya adalah menjadi suatu misi untuk menghasil sistem pendidikan yang bertaraf dunia dari segi kualiti bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan mencapai aspirasi Negara Malaysia." Huraikan kedudukan sistem pendidikan di Malaysia sebelum 1957. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu. dan kekuatan rohani. keadilan sosial. Bagaimanakah matlamat ini hendak dicapai di peringkat sekolah rendah? Apakah tujuan pendidikan di sekolah rendah? Kita boleh . Pada pendapat anda apakah tujuan pendidikan pada masa itu? Cuba baca dengan teliti mukadimah Akta Pendidikan 1996 dan bandingkannya dengan Akta Pelajaran 1961.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 15 Dan bahawasanya tujuan pendidikan ialah untuk membolehkan masyarakat Malaysia menguasai ilmu. teknologi dan maklumat. demokratik. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Dan bahawasanya Dasar Pendidikan berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara yang dizahirkan seperti berikut: Kebangsaan adalah "Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani. Dan bahawasanya pendidikan mempunyai peranan penting dalam menjayakan wawasan Negara demi untuk mencapai taraf negara maju sepenuhnya dari segi kemajuan ekonomi.

menulis. kerana kedua-dua bahasa ini ialah alat penting untuk pembelajaran pelbagai ilmu pengetahuan lain seperti sains. membaca pelbagai bahan termasuk dalam internet. berbincang bersama kawan. mengira dan menaakul dalam Bahasa Malaysia. iaitu pandai membaca. tujuan pendidikan di sekolah rendah adalah supaya mereka bersikap ingin tahu. berfikir. buku. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . S 16 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. suka bertanya. salah satu tujuan utama murid belajar di sekolah adalah supaya mereka menguasai kemahiran 4M. dan menguasai kemahiran membaca dan menulis Bahasa Inggeris. sejarah. memerhati hal-hal di keliling mereka. rajin belajar dan berdaya usaha mencari pengetahuan sendiri dari pelbagai sumber – daripada guru.menyatakan misalnya. geografi. Selain itu. seni dan sebagainya.

Anda mungkin juga boleh membuat temu ramah dengan beberapa orang guru. pengajaran ialah. Profesor Elliot Eisner di Stanford University. teori komunikasi. Ilmu pedagogi sebagai sains pengajaran bersandar kepada berbagai-bagai teori pembelajaran. Pengajaran juga boleh dilihat sebagai satu ‘seni’ perlakuan yang kompleks. kaedah dan teknik pengajaran yang boleh memudah dan mempercepatkan proses pembelajaran. mendidik (educate) dan membimbing (guide). Apakah erti pengajaran dan pedagogi? T erdapat berbagai-bagai istilah yang kerap diguna yang sama erti atau hampir sama ertinya dengan ‘mengajar’ (teaching). yang mengkaji kaedah proses pengajaran dan prinsip di sebalik sesuatu pendekatan atau kaedah itu. pendekatan. Hasil kajian tentang proses pengajaranpembelajaran dari pelbagai disiplin ilmu ini memberi kefahaman dan idea kepada kita untuk menggubal pendekatan. ibu bapa dan Kementerian Pelajaran. murid dan kemudian membuat kesimpulan tujuan pendidikan sekolah menengah. Antaranya. California.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 17 Bagaimana dengan sekolah menengah? Apakah tujuan pendidikan di sekolah menengah di Malaysia? Sejauh manakah terdapat persamaan dan perbezaan matlamat pendidikan di sekolah vokasional. misalnya mengkaji pentingnya ‘pendidikan seni’ untuk dimasukkan ke dalam kurikulum . sekolah berasrama penuh dan sekolah harian akademik biasa? Matlamat atau tujuan pendidikan menengah mugkin berlainan sedikit mengikut peringkat yang berlainan: peringkat negara. teori interaksi sosial. sekolah dan individu dan mengikut perspektif guru. 2. kaedah dan teknik yang digunakan oleh guru untuk membantu muridnya belajar. Rujuk buku. 3. 1. proses menyampaikan ilmu pengetahuan dan kemahiran kepada murid. Antaranya: instruksi (instruction). proses interaksi antara guru dan murid untuk memudahkan (facilitate) murid belajar dan berfikir mengenai sesuatu isu. murid. 4.persoalan ini. Pedagogi pula merujuk kepada seni dan sains pengajaran. teori kurikulum dan taksonomi ilmu pengetahuan. (Pedagogy is the art and science of teaching). melatih (train). proses membantu murid supaya pembelajaran mereka cepat dan berkesan. Internet dan sumber lain-lain untuk mengumpul maklumat tentang persoalan. Berbagai-bagai erti umum dikemukakan tentang pengajaran.

Pengajaran boleh dilihat sebagai satu seni dan kraf tingkah laku guru. supaya pendidikan di sekolah lebih seimbang dan memperkayakan pemikiran murid. untuk menarik perhatian murid dan menggalakkan mereka menjalankan aktiviti pembelajaran. terutama dari segi teknik persembahannya. seni lakon dan seni berkomunikasi boleh diaplikasikan dalam latihan guru untuk memperbaiki kaedah dan gaya pengajaran guru. 18 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . adunan pelbagai teknik yang disesuaikan untuk mengajar pelbagai mata pelajaran kepada pelbagai jenis murid. Hasil kajian tentang seni drama. gaya berkomunikasi dan interaksi guru dengan murid. Perlakuan pengajaran guru di hadapan sekumpulan murid boleh dianggap sebagai suatu seni lakon atau drama. Guru yang berpengalaman dan cekap mempunyai ‘seni’ atau ‘gaya’ pengajarannya tersendiri.sekolah.

supaya anaknya pandai membaca dan menghafal ayat-ayat itu.1 Senarai sinonim discuss role play to find out to answer to dramatise to play motivate motivate to correct cultivate to develop to care to care and develop to listen pendidikan Senarai di atas boleh ditambah lagi. Kita boleh mengambil mana-mana perkataan di atas dan cuba menggunanya dalam beberapa konteks atau situasi. Berlainan istilah yang kita gunakan menggambar berlainan sedikit gaya atau teknik guru mengajar.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 19 Pelbagai kaedah. baik secara formal atau informal. Sarjan mengarah polis kadet berlatih berkawat dengan kemas setiap pagi supaya mereka dapat menunjukan kecekapan berkawat . ‘mengarah’ sebagai kaedah ‘guru’ mengajar. Menyuburkan coach facilitate Memperkemban gkan question Menjaga interact Mengasuh communic Mendengar ate Rajah 1. Jikalau kita kumpul istilah atau perkataan yang sinonim dengan ‘pengajaran’ dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. ‘melatih’. Banyaknya sinonim atau rangkai kata yang hampir sama erti dengan ‘pengajaran’ sama ada dalam Bahasa Melayu atau bahasa Inggeris menggambarkan betapa kayanya dan beragamnya seni dan gaya pengajaran yang diamalkan oleh ‘guru’ dalam sistem pendidikan kita. Ibu melatih anaknya membaca ayat-ayat Quran dengan betul di rumah. 3. 1. gaya dan teknik pengajaran ini boleh kita lihat daripada berbagai-bagai istilah yang kita gunakan untuk menghuraikan tingkah laku atau proses pengajaran. ‘berbincang’. Dengan mengguna komputer anaknya menunjuk ibunya langkah-langkah mengguna e-mel supaya ibunya tahu mengguna emel. kita akan dapat senarai seperti berikut: Mendidik Membimbin g Menghurai Menerangk an Menunjuk Memberi tahu Mencerita Mengarah Mengurus Melatih Memudahka n Bertanya Berinteraksi Berkomunik asi educate Berbincang counsel Memainkan peranan jawapan elaborate Mencari explain Menjawap demonstra Melakonkan te tell Bermain narrate Menggalakkan direct Mendorong manage Membetulkan train. 2. Misalnya ‘mengasuh’ berlainan sedikit kaedahnya berbanding dengan ‘menerangkan sesuatu’ atau ‘melatih’. Di bawah adalah beberapa contoh situasi penggunaan perkataan ‘menunjuk’.

5. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 pada akhir tempoh latihan. Guru bercerita kepada murid Tahun 5 tentang peperangan Melaka dengan Portugis dalam tahun 1511. .20 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. 4. Pengurus syarikat berbincang dengan jurujual syarikat itu tentang berbagai-bagai teknik menjual komputer kepada pelanggan di pasar raya.

psikologi sosial dan komunikasi. Tiga aliran ilmu psikologi yang besar mempengaruhi pendekatan membina . Ia berdasarkan hipotesis bahawa kualiti pengajaran mempengaruhi kualiti proses pembelajaran dan hasil pembelajaran: lebih baik kualiti pengajaran lebih mudah dan berkesan pembelajaran murid dan lebih tinggi hasil pembelajarannya. Apakah itu Model Pengajaran? ita boleh mengkaji proses dan hasil pengajaran dengan lebih sistematik dengan melihatnya dalam bentuk model.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 21 Bolehlah kita simpulkan bahawa adunan semua kata kerja di atas merupakan perbuatan. Model-model ini dipengaruhi oleh berbagai-bagai disiplin ilmu seperti psikologi pendidikan.2 Pengajaran-Pembelajaran dalam konteks Sistem Pelajaran Rajah 1. Model ialah satu kerangka konseptual untuk membantu kita melihat bahagianbahagian yang berkaitan di dalamnya. dan memikir hubungan di antara bahagianbahagian itu dengan lebih mudah kerana sifatnya yang meringkaskan suatu proses yang kompleks. dan tingkah laku yang terangkum di bawah konsep pengajaran dan pedagogi. K Rajah 1. dan sosiologi pendidikan. amalan.2 di atas menunjukkan hubungan antara pengajaran dengan proses pembelajaran dan hasil pembelajaran. Proses pengajaran-pembelajaran ini akan tambah berkesan jika terdapat sokongan yang baik daripada pihak pentadbiran sekolah dan peralatan yang mencukupi untuk pengajaran-pembelajaran. Banyak kajian dibuat untuk melihat bagaimana kaedah pengajaran boleh dirancang dan direka bentuk untuk memberi kesan yang optimum kepada pembelajaran murid.

aliran psikologi sosial. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . aliran psikologi kognitif. aliran psikologi behavorisme 2. 3.kurikulum dan pengajaran. 1. yang secara popular dipanggil juga mazhab konstruktivisme. 22 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. ialah.

Pengertian atau makna yang diberi kepada sesuatu itu bergantung kepada persepsinya dan skima atau rangka pemikiran yang ada padanya. Sejak kebelakangan ini psikologi kognitif (terutama kefahaman konstruktivisme) banyak mempengaruhi pendekatan pengajaran. Jean Piaget.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 23 Aliran psikologi behavorisme Teori-teori dalam psikologi behavorisme memberi perhatian dan mengkaji tingkah laku manusia. Antara penganut dan pengkaji yang berpengaruh dalam mazhab behavorisme ini ialah B. informasi dan perspektif baru. Berdasarkan teori ini Skinner telah mereka bentuk pendekatan dan rancangan pengajaran yang dinamakan ‘programmed instruction’ atau pengajaran yang terancang. Hadiah tahunan diberi kepada kepada murid terbaik. Teori ini juga menegaskan pentingnya ‘pengukuhan’ (reinforcement) melalui ganjaran atau insentif untuk merangsang dan mempengaruhi apa dan bagaimana manusia melakukan sesuatu. Hilda Taba. David Ausubel. susunan kurikulum dan penilaian. Jerome Brunner. termasuk bagaimana murid belajar. dan Lee S. Aliran psikologi kognitif: konstruktivisme Aliran psikologi kognitif lebih menekankan perkembangan corak pemikiran manusia – cara ia berfikir dan membentuk makna. kerana tingkah laku manusia boleh dilihat dan diukur. Secara ringkasnya aliran psikologi kognitif berpendapat bahawa corak pemikiran seseorang bergantung kepada cara ia membina (construct) dan memberi makna kepada apa yang dipelajari atau dialaminya. Teori dalam aliran ini pada asasnya melihat tingkah laku manusia sebagai tindakan kepada ransangan (S  R: stimulus  response). untuk ‘mengukuhkan’ jawapan murid itu. Pengajaran guru di sekolah pun banyak mengguna teori ini. Skinner. Markah dan gred digunakan untuk menggalakkan murid belajar. Pemikiran seseorang murid akan memperkembang dan ‘pengertiannya’ mengenai sesuatu diperluaskan apabila pengalamannya bertambah. F. dan ‘cuba lagi’ bagi jawapan yang tidak tidak tepat. Antara tokoh yang mempelopori mazhab ini ialah John Dewey. Shulman. berbanding dengan aliran behavorisme yang lebih menekan tingkah laku (behaviour) manusia. Semua amalan ini didasari ilmu psikologi aliran behavorisme. Persepsi dan skima pemikiran ini akan disusun semula (reconstruct) apabila seseorang itu terdedah dengan pengalaman. Aliran psikologi sosial . Misalnya dalam pengajaran guru kerap menggunakan pujian ‘bagus’ atau ‘betul’ bagi jawapan murid yang betul.

dari segi bahasa. baik secara berdua atau secara kumpulan. kumpulan dalam kelas atau kumpulan dalam kokurikulum. Kesan daripada ini adalah seseorang belajar nilai menghormati orang lain. bertanggung jawab untuk menyiapkan kerja kumpulan dan sebagainya. meniru (modeling) orang lain. sikap dan nilai.Psikologi sosial dan mikrososiologi memberi tumpuan terhadap kesan kepada perkembangan pemikiran dan sosio-emosi individu apabila ia berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. sikap bertolak-ansur dalam kerja kumpulan. cara bekerja. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . Melalui perbincangan dan aktiviti kerjasama secara kooperatif misalnya. Pendekatan pembelajaran kooperatif atau projek kumpulan dan pengajaran rakan sebaya (peer teaching) adalah di antara pendekatan pedagogi yang berasaskan teori psikologi sosial dan mikrososiologi. 24 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. rakan sebaya. Seseorang banyak belajar dari peranannya dalam sesuatu kumpulan: dalam keluarga. ia memahami orang lain.

Objektif pengajaran (Kenapa mengajar?). R Require: Tentukan murid mengambil bahagian aktif dalam pembelajaran: mencari dan membuat analisis maklumat. Model ini amat berguna untuk guru membentuk pengajaran di bilik darjah. . Teori dan prinsip pembelajaran dari ketigatiga aliran psikologi ini sama penting untuk kita gunakan bagi menggubal perancangan kurikulum. pedagogi dan penilaian. Model ASSURE. dan Model Inkuiri. E Evaluate: Menilai hasil pembelajaran dan buat penambahbaikan bahan dan proses pembelajaran. 4. iaitu Model Tyler. Events of Instruction (1992). Model Masteri. S State: Nyatakan objektif atau hasil pembelajaran. Penilaian hasil pembelajaran (Bagaimanakah hasil pembelajaran hendak diukur dan dinilai?) Hasil penilaian pembelajaran kemudiannya digunakan untuk menambahbaik empat komponen di atas. 2. ialah model Ralph Tyler (1949). U Utilise: Buat ‘preview’ bahan dan media: sediakannya dan laksanakan. Kurikulum. Susunan isi kandungan: turutan unit-unit pelajaran (Bagaimanakah bahan yang hendak diajar itu disusun dalam beberapa unit pelajaran?). Berdasarkan tiga aliran disiplin ilmu di atas terbentuklah beberapa Model Pengajaran. Model Tyler Salah satu model atau sistem pembangunan kurikulum dan pengajaran klasik yang banyak mempengaruhi perancangan kurikulum dan pengajaran di sekolah. Kita akan membincangkan empat model yang berkaitan. iaitu kandungan sesuatu pengajaran (Apa yang hendak diajar?).Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 25 Dalam proses pengajaran di bilik darjah. darjah prestasi yang boleh diterima S Select: Pilih kaedah. 1. ASSURE ialah akronim kepada huruf pertama dalam tujuh bahagian atau proses dalam model ini. Kemudian kita akan menggabungkan beberapa elemen daripada empat model tadi untuk membentuk Model UPSI. pendekatan membina kurikulum dan pengajaran mengandungi empat bahagian atau langkah utama seperti di bawah. 3. media dan bahan pengajaran-pembelajaran. Mengikut Tyler. teori daripada ketiga-tiga perspektif psikologi di atas boleh digunakan untuk kita memahami proses pengajaran dan pembelajaran. Model ASSURE Model ini berasaskan buku Robert Gagne. A Analyze: Buat analisis kesediaan dan gaya pembelajaran murid.

(iaitu prestasi yang ditentukan guru).an).26 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. jika murid diajar sesuai dengan keperluannya. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 Model Masteri Model Masteri dipelopori oleh John Caroll (1963) dan diperkembangkan oleh Benjamin Bloom (1970. Model atau pendekatan Masteri ini didasarkan kepada hipotesis atau anggapan bahawa semua murid normal boleh belajar dan dapat menguasai sesuatu pelajaran di sekolah sehingga ke tahap Masteri. dan diberi .

Penerangan guru jelas dan mudah difahami oleh semua murid. 8. Apakah persamaan dan perbezaan antara model pengajaran Tyler. Dalam kurikulum standard. bersoal-jawab) . 3. jenis dan tahap pembelajaran yang murid perlu kuasai pada sesuatu peringkat itu dinyatakan secara jelas. 2. Masa untuk setiap murid belajar dan membuat latihan itu mencukupi. Unit-unit pengajaran-pembelajaran dibahagikan dan disusun secara berturutan beransur maju (sequential). Model Masteri sekarang menjadi asas untuk menggubal Kurikulum Standard dan Penaksiran Standard di Amerika Syarikat.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 27 masa yang mencukupi. . 6. 3. Kemudian setelah proses pengajaranpembelajaran. Jenis penglibatan murid atau latihan untuk murid pelbagai dan mencukupi (latihan individu atau berkumpulan) 5. 2. masa untuk belajar dan membuat latihan tidak mencukupi bagi sesetengah murid. guru tidak membantu murid membuat pembetulan segera di mana murid menghadapi masalah. misalnya di akhir kursus untuk menaksir dan menilai pencapaian murid Dalam pembelajaran untuk Masteri perbezaan prestasi murid di akhir kursus disebabkan oleh. Guru membuat pembetulan atau pemulihan segera jika murid atau kumpulan murid menghadapi apa-apa masalah. 4. Langkah-langkah pengajaran untuk Masteri sesuatu pelajaran adalah seperti berikut: 1. sambungan kepada unit yang telah dikuasainya. Model Masteri ini akan dibincangkan dengan lebih mendalam dalam Unit 7. Kemajuan pembelajaran murid dipantau melalui penilaian formatif (pemerhatian kerja latihan murid. 7. 1. 9. model ASSURE dan model Masteri? Senaraikan langkah-langkah utama dalam pendekatan pengajaran Masteri. Setiap murid menguasai 80% dari apa yang perlu dipelajari sebelum ia terus belajar ke unit baru. perbezaan ‘kesediaan’ kognitif (pengetahuan sedia ada) dan afektif (motivasi) murid untuk belajar sesuatu unit. United Kingdom. Penaksiran dan penilaian summatif diberi pada akhir sesuatu program. Objektif atau tahap hasil pembelajaran yang hendak dicapai oleh murid itu ditentukan secara realistik dan jelas. penaksiran dan penilaian dibuat untuk menaksir sejauh manakah hasil pembelajaran murid itu mencapai ‘standard’ yang ditetapkan itu. kuiz. Australia dan New Zealand dan Malaysia.

mencuba sendiri.28 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Mereka cepat belajar. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 Model Inkuiri Inkuiri bererti menyelidik atau mencari jawapan kepada sesuatu persoalan. Idea bahawa manusia selalu bertanya. berfikir. Misalnya ahli falsafah Greek Socratis (459-399 SM) . memerhati dan mengguna semua panca indera untuk ‘menyelidik’. Perhatikan kanak-kanak pada umur 1 – 5 tahun amat suka meneroka. bertanya dan belajar apa saja. dan diberi perhatian oleh ahli-ahli falsafah. mencari jawapan dan memberi makna tentang sesuatu sudah lama wujud.

merenung dan berfikir tentang ciptaan Allah SWT. Dapatan atau hasil kajiannya itu ditulis dan dibentangkan kepada rakan-rakannya. Terdapat beberapa variasi dalam pendekatan inkuiri. pengertian dan rangka pemikiran murid tentang hujan ‘disusun semula’ dan bertambah luas. iaitu guided-inquiry (inkuiri terbimbing). informasi dan perspektif baru tentang hujan. pendekatan pengajaran inkuiri adalah untuk membantu murid menyelidik atau mengkaji sesuatu sendiri atau secara berpasukkan mengguna pelbagai sumber informasi. 5. discovery learning (pembelajaran penemuan). Jerome Brunner. Hilda Taba. 4. Ajaran Islam sendiri sentiasa menyuruh penganutnya memerhati fenomena alam. Jadi berdasarkan mazhab konstruktivisme ini. Persepsi dan skema pemikirannya tentang ‘hujan’ akan disusun semula (reconstruct) dengan bertambahnya pengalaman. David Ausubel. Kebelakangan ini psikologi kognitif (terutama fahaman konstruktivisme) banyak mempengaruhi susunan kurikulum. Langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran pada amnya adalah sebagai berikut: 1. . Jean Piaget dan Lev Vygotsky. pendekatan pengajaran dan penilaian. Murid (dengan bimbingan guru) membentuk soalan yang hendak dicari jawapannya. Dengan ini persepsi. Seseorang murid akan memperkembang dan memperluaskan ‘pengertiannya’ tentang sesuatu (misalnya tentang ‘hujan’) apabila pengalaman dan informasi tentang ‘hujan’ bertambah. untuk dibincangkan.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 29 menggalakkan orang berfikir dan mencai jawapan melalui dialog – siri ‘bersoal-jawab’ mengenai sesuatu. Murid berbincang dan membuat hipotesis tentatif (working hypotheis) tentang kemungkinan bagaimana hujan berlaku. Lee S. Murid membuat kesimpulan dan memberi jawapan kepada soalan asalnya ‘Bagaimanakah hujan berlaku’. Antara tokoh yang mempelopori aliran pemikiran ini ialah John Dewey. Ini berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang sedia ada pada murid. dan dengan itu menghayati pemberiannya dengan membuat pertanyaan melalui ayat yang bermaksud “Maka apakah kamu tidak memerhatikan?”. Shulman dan Carl Rogers. Ini merupakan skema atau rangka pemikiran awalnya terhadap perkara itu 3. misalnya ‘Bagaimana hujan berlaku?’ 2. dan cara seseorang membina (construct) dan memberi makna kepada apa yang dipelajarinya. Murid mencari dan mendapat maklumat tentang bagaimana hujan berlaku. Secara ringkas aliran ini berpendapat bahawa pembelajaran ialah proses pembentukan corak pemikiran seseorang.

project method (kaedah projek) dan sebagainya. merancang dan mereka bentuk kurikulum. 30 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. dan diperluas untuk memasukkan beberapa komponen tambahan. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 Model Pengajaran UPSI (2009) Model UPSI ini digubal berdasarkan model Tyler. dan 4 dalam Modul 2. pengajaran. . mengambil kira beberapa ciri dalam Model Masteri dan Model Inkuiri. 3. dan Unit 2. Tujuan model ini adalah untuk dijadikan panduan yang praktikal bagi memikir. teknologi dan penaksiran sesuatu mata pelajaran di sekolah.problem-based teaching (pengajaran berasaskan masalah). Kaedah yang berbeza ini akan dibincangkan dengan lebih mendalam dalam Unit 10 modul ini.

bersambungan.3 Model Pengajaran UPSI 2009: Universiti Pendidikan Sultan Idris (disesuaikan daripada Model Tyler) Model ini terdiri daripada lapan (8) komponen utama yang perlu guru mengambil kira dalam merancang atau mereka bentuk kurikulum dan pengajaran sesuatu mata pelajaran atau topik. menulis laporan. Membina. prinsip dan teori. mencari maklumat dalam internet. 5. Membuat analisis keperluan dan kesediaan murid dalam konteks pembelajaran yang akan dilaksanakan. dari segi ‘pengetahuan’ di dalamnya: fakta. 2. 1. 6. Memilih dan mengguna kombinasi pendekatan. dan berkembang. Berdasarkan (1) dan (2) di atas guru menentukan objektif pengajaran. dan ‘kemahiran’ seperti membuat eksperimen. iaitu tahap hasil pembelajaran yang realistik yang perlu dicapai oleh murid. memilih dan mengguna alat dan media bantu pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk memudahkan .Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 31 Rajah 1. 3. dan sebagainya. kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai dengan kesediaan murid dan sifat isi kandungan topik berkenaan. Menyusun turutan (sequence) unit-unit pengajaran supaya beransur maju. Membuat analisis kandungan kurikulum: kandungan topik yang hendak ajar. konsep. prosedur. 4. klasifikasi.

32 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. . Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 proses pengajaran-pembelajaran 7. Menyedia latihan yang sesuai dan mencukupi untuk semua murid supaya pembelajaran mereka berkesan dan mencapai Masteri.

Perubahan dalam mana-mana komponen akan mempengaruhi komponen atau bahagian lain. Tugas guru dalam konteks pendekatan ‘pembelajaran terarah. N. menyelidik dan mencari sendiri jawapan supaya jawapan itu bermakna kepadanya. kaedah pembelajaran.S. kaedah pengajaran dan latihan murid. dengan cara apa yang dipilih sendiri dan dalam masa yang ditentukannya. Apakah akan terjadi kepada komponen lain jika anda ubah objektif pengajaran dan tahap hasil pembelajaran murid? Isu Pendekatan ‘Berpusatkan Murid’ dan ‘Berpusatkan Guru’ arl Rogers (1994) adalah di antara ahli psikologi yang berpendapat bahawa pendidikan yang bermakna bagi seseorang murid ialah pendidikan yang murid itu sendiri tentukan apa yang ia perlukan. kerana semua aspek dalam proses pembelajaran seseorang murid ditentukan oleh murid itu sendiri. alat pembelajaran seperti buku teks. Misalnya perubahan dalam kaedah penaksiran akan mempengaruhi objektif pengajaran. mentaksir proses pembelajaran (penaksiran formatif bagi memperbaiki kaedah pengajaran dan pembelajaran murid) dan penaksiran summatif untuk menilai hasil pembelajaran. bengkel dan kaedah penilaian dan tafsiran hasil pembelajaran ditentukan oleh murid. berfikir. Perhatikan setiap lapan komponen dalam model ini berkait antara satu sama lain. yang kerap dilabel sebagai pembelajaran ‘berpusatkan murid’. Perubahan dalam alat media (misalnya mengguna komputer sebagai alat utama pengajaran-pembelajaran) akan mempengaruhi susunan unit-unit pengajaran dan interaksi antara guru dan murid. bukan oleh guru atau kurikulum badan luar seperti Kementerian Pelajaran. C Ini bererti kurikulum. Seorang lagi ahli psikologi di United Kingdom. susunan unit-unit kurikulum.kendiri’ ini adalah untuk memudahkan (facilitate) murid belajar sendiri: bertanya. kandungan kurikulum. Membina. Rogers mengutarakan konsep ‘freedom to learn’ menamakan pendekatan pendidikan ini pendekatan ‘pembelajaran terarah-kendiri’ (self-directed learning). Jadi dalam mereka bentuk dan merancang pengajaran semua komponen utama ini perlu diambil kira. dan menilai sendiri hasil apa yang dipelajarinya. Neill (1960) juga berpegang kepada falsafah yang hampir sama. merancang sendiri.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 33 8. belajar mengikut gayanya sendiri. iaitu setiap murid harus diberi ‘kebebasan’ kepadanya untuk belajar sendiri apa yang ia mahu: setiap murid bebas untuk belajar apa saja. memilih dan mengguna kaedah dan alat penaksiran yang sesuai untuk mengukur. .

Pembelajaran seseorang murid boleh dipercepat dan lebih berkesan jika murid diberi bimbingan untuk melakukan tugasan pembelajaran yang ‘lebih tinggi sedikit’ dari apa yang sudah dikuasainya. Pendekatan pendidikan ‘berpusatkan murid atau terarah-kendiri ini’ oleh Rogers dan Neill ini dikritik oleh Lev Vygotsky (1978) yang berpendapat bahawa pembelajaran dan perkembangan kognitif kanak.Pendekatan yang bebas ini dilaksanakan di Summerhill School. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . Guru lebih berperanan sebagai pembantu dan fasilitator saja. 34 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. guru atau orang dewasa.kanak atau murid ialah fenomenon sosial dan budaya. Dengan cara beransur-ansur pembelajaran murid berkembang. di United Kingdom oleh Neill sendiri. iaitu akibat daripada interaksinya dengan orang lain terutama bimbingan ibu bapa.

badan luar. jadual waktu. this should not be interpreted as recommending a single approach to science teaching. apa yang murid ingin pelajari (kurikulum). ialah sistem yang bebas (freedom to learn) seperti yang cadangkan oleh Rogers dan diamalkan oleh N. Teachers should use different strategies to develop the knowledge. buku teks. 2. nor is reading about science incompatible with inquiry. Pada amnya mazhab konstruktivisme lebih cenderung kepada sistem yang lebih ‘terbuka’. atau guru. and abilities described in the content standards. Sistem pendidikan di Malaysia misalnya lebih bersifat ‘centralised’. kaedah pengajaran guru. cara belajar.Neill: pendidikan yang terbuka. ‘over standardised’ dan ‘over controlled’ dari segi kurikulum. Hampir semua aspek pendidikan di sekolah sekarang didasarkan kepada prosedur dan peraturan yang digubal oleh ‘pihak luar’ bukan ditentukan oleh murid. "Although the Standards emphasize inquiry. 1.S. Conducting hands. sekolah dan institusi seperti universiti. cara menilai kemajuannya. dari segi kurikulum. jadual waktu. Attaining the understandings and abilities cannot be achieved by any single teaching strategy or learning experience. Sistem berasaskan ‘other directed’ kerap dilabelkan sistem ‘berpusatkan guru’ yang agak mengelirukan. understandings. kaedah penilaian dan sistem pentadbiran sekolah. bukan oleh murid. Tetapi sistem pendidikan di kebanyakan masyarakat atau negara adalah lebih cenderung kepada sistem yang lebih terancang. Apa yang perlu ." Pada amnya pendekatan pendidikan boleh dibahagi kepada dua yang ekstrem. Antara dua pendekatan ekstrem ini terdapat pelbagai kombinasi atau ‘darjah’ kebebasan untuk murid belajar atau guru mengajar. Tetapi buku panduan Inquiry and the National Science Education Standards (2000. Kedua ialah sistem pendidikan yang terkawal ketat dari ‘luar’ (other-directed) sama ada oleh Kementerian Pelajaran. latihan murid. ‘pembelajaran terarah-kendiri’ (atau kerap disebut ‘berpusatkan murid’). buku teks. Pertama. ‘other directed’ iaitu sistem yang ditentukan oleh agensi luar seperti Kementerian Pelajaran. ms 23) menegaskan tidak seharusnya kaedah inkuiri sahaja yang menjadi pegangan guru dalam pengajaran sains. sistem penaksiran. Dalam sistem ini murid bebas menentukan kenapa ia ingin belajar sesuatu (objektif). dan pentadbiran aktiviti sekolah.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 35 Dalam pengajaran sains pendekatan inkuiri amat digalakkan supaya murid mendapat kemahiran seperti apa yang ahli sains lakukan.on science activities does not guarantee inquiry. dari siapa ia ingin belajar (guru).

pada hal konteks budaya tempat-tempat ini berbeza. di mana Pusat (misalnya Kementerian Pelajaran) menentukan ‘matlamat’ dan ‘Standard’ hasil pembelajaran yang diharapkan untuk murid mencapai bagi setiap mata pelajaran. susunan bahan. Kelantan atau di pendalaman di Sabah dan Sarawak. Sekarang terdapat pendekatan alternatif ‘pertengahan’ antara dua ekstrem.dipelajari dan buku teks yang perlu diguna di sekolah rendah di Petaling Jaya adalah sama dengan apa yang diajar di sekolah rendah di Gua Musang. guru dan murid memilih dan menentukan bahan pengajaran. Kebebasan guru untuk mencipta atau membuat inovasi pendekatan alternatif dan cara murid belajar adalah tertakluk kepada keperluan dan peraturan yang dibuat oleh Pusat (Kementerian Pelajaran) dan oleh sekolah. dan membenarkan sekolah. kaedah pengajaran-pembelajaran dan tempoh 36 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 .

Pengajaran adalah satu seni atau kraf. tetapi berasaskan sains tingkah laku manusia. Ertinya terdapat pemikiran dan amalan supaya sistem pengajaran-pembelajaran ini lebih fleksibel untuk mencapai sesuatu ‘standard’. Berpandukan ini guru dapat memilih. Aliran pemikiran ini sekarang diamalkan di Amerika Syarikat. 2. bahan pembelajaran (buku teks) dan sistem peperiksaan atau penilaian. 5. 4.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 37 masa belajar ke arah mencapai Standard itu. 3. Walau bagaimanapun masih ada ruang untuk guru dan murid membuat inovasi kaedah pengajaran-pembelajaran untuk memudah pembelajaran yang bermakna dalam konteks bilik darjah masing-masing. United Kingdom dan New Zealand untuk memenuhi keperluan negara. Pendidikan Pengajaran Pedagogi Model pengajaran Model Tyler Pendidikan formal 7. Pengajaran yang berkesan ialah pengajaran yang meningkatkan hasil pembelajaran murid bagi tujuan mencapai matlamat pendidikan yang lebih luas. Sistem pendidikan yang benar-benar bebas berasaskan ‘pembelajaran terarah-kendiri’ sebenarnya tidak berlaku: hampir semua sistem pendidikan di setiap negara dibentuk dan dirancang badan ‘luar’ daripada murid (misalnya Kementerian Pelajaran) dari segi kurikulum. 6. Model UPSI 11. Pendidikan informal . Model-model pengajaran adalah contoh-contoh rangka konseptual untuk kita memikir dan mereka bentuk pendekatan pengajaran. Pendidikan non-formal 12. menyusun unit-unit bahan pengajaran dan mengadunkan kaedah untuk memudahkan muridnya belajar dengan berkesan dan bermakna. Model ASSURE 8. Model Masteri 10. I KATA KUNCI 1. di samping itu menggalakkan kreativiti dalam pengajaran guru dan pembelajaran murid. Pada pendapat anda sejauh manakah guru bebas mengajar kaedah apa saja? Dan sejauh manakah murid bebas belajar mengikut gaya pilihannya? RUMUS AN lmu pedagogi ialah satu ‘sains dan seni pengajaran’ (pedagogy is the science and art of teaching). Model Inkuiri 9.

pengajaran. dan pedagogi. . Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 PENILAIAN KENDIRI 1. Beri contoh bagaimana setiap aliran pemikiran yang dibincangkan mempengaruhi kaedah dan amalan pedagogi di sekolah.38 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Huraikan perbezaan antara pendidikan. Apakah matlamat ketiga.tiganya? 2.

Chicago: University of Chicago Press. D. 21(1). H. Principles of Instructional Design. W.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 39 3. R. R. C. Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. 4th. Tyler. New York: Hart Publication Co. (1978). edition. MA: Harvard University Press. Journal of Applied Developmental Psychology.. In D. Washington. W. Committee on Development of an Addendum to the National Science Education Standards on Scientific (2000). Berliner & R. Delors. Learning to teach. & Wager. 129–135. L. Brace. (1960). UNESCO. 1-22. Inquiry and the National Science Education Standards: A Guide for Teaching and Learning. Summerhill: a radical approach. Vygotsky. Harvard Educational Review. Apa akan terjadi dalam perancangan pengajaran anda jika anda tidak mengambil kira ‘susunan unit-unit pengajaran’? RUJUKAN Borko. Huraikan komponen-komponen penting dalam Model Pengajaran UPSI. J.) New Jersey: Prentice Hall. (1992). New York: Simon & Schuster Macmillan. (1960).C: National Academy Press. 4. Bruner. New York: Vintage. Carl. and Engineering Education National Research Council. T. Javanovich. Orlando. Apakah akan terjadi kepada komponen lain jika anda ubah objektif pengajaran dan tahap hasil pembelajaran murid? 5.). Mathematics.. (1994). J. (1996) Learning: the treasure within: The Report of Commission on Education for the Twenty First Century. Minds in society. Shulman L. . Teacher Development: Roles of Domain Expertise and Pedagogical Knowledge. (2000). (1987). Neill A. Gagne R. Basic principles of curriculum and instruction. The process of education. & Putnam. (1996). Cambridge. Freedom to learn (3rd ed. C.S. S. Inc.S. 57. Harcourt. Briggs L. L. (1949). Shulman. Calfee (Eds. R. 673-708. Handbook of Educational Psychology. Inquiry Center for Science.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->