Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 1

UNIT 1 ERTI DAN MATLAMAT PENDIDIKAN SERTA MODEL PENGAJARAN
HASIL PEMBELAJARA N
Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Membezakan erti pendidikan mengikut beberapa perspektif ilmu ekonomi, politik, sosiologi dan psikologi. 2. Menyatakan dan mentafsir matlamat pendidikan di Malaysia. 3. Menghurai beberapa erti pengajaran dan pedagogi. 4. Membezakan beberapa model pengajaran. 5. Menghuraikan model pengajaran UPSI dan memberi contoh langkah-langkahnya.

PENGENA LAN
Kita boleh melihat pendidikan dari pelbagai perspektif. Anda boleh bertanya, apakah erti ‘pendidikan’ dari kaca mata seorang ibu? Seorang murid Tahun 5? Guru Bahasa Melayu di sekolah menengah? Atau Guru Pendidikan Islam Tahun 6? Guru besar? Pensyarah pendidikan di Fakulti Pendidikan di IPT? Pegawai kurikulum di Pusat Kurikulum? Apakah tafsiran anda? Bab ini akan membincang pengertian konsep pendidikan, pengajaran, beberapa model besar pengajaran serta kemahiran-kemahiran penting dalam pengajaran. Tujuannya adalah supaya anda mendapat gambaran keseluruhan konsep-konsep penting yang kemudian akan dihurai dengan lebih terperinci dalam unit-unit seterusnya.

ISI KANDUNGA N
Apakah erti

pendidikan?

2 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1 & 2

T

idaklah

kelainan antara tafsiran konsep ‘pendidikan’ dari setiap mereka ini, termasuklah anda sendiri kerana setiap seorang akan mentafsir pendidikan berdasarkan pengalamannya.

mustahil

sekiranya

terdapat

Kita boleh melihat pendidikan sebagai satu ‘proses’ dan sebagai suatu ‘produk’ (hasil). Dari segi proses, pendidikan bererti bagaimana seseorang itu diasuh dan diajar; dan kesannya adalah berlaku pembelajaran, iaitu pertambahan pengetahuan dan kemahiran serta perubahan cara berfikir seseorang.

Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 3

Berikut adalah beberapa erti mungkin pernah anda baca.

‘pendidikan’

yang

1. Proses asuhan kanak-kanak oleh ibu bapanya supaya anaknya pandai bertutur, membaca dan menulis serta kelakuan yang beradab sopan. 2. Proses perbincangan dan dialog antara ahli kumpulan pelajar tentang sesuatu isu supaya isu itu dapat difahami dengan lebih jelas dari beberapa segi. 3. Proses mengajar murid supaya mereka pandai berfikir dalam matematik dan sains dan dapat menyelesaikan masalah dalam kedua-dua mata pelajaran ini. 4. Proses membimbing murid untuk meneroka dan mencari maklumat mengenai sesuatu perkara dan membuat analisis dan sintesis tentang maklumat itu.

Buat perbandingan pengertian pendidikan di atas dan lihat apakah persamaan dan perbezaannya. Bolehkah anda membuat kesimpulan apakah maksud pendidikan berdasarkan pengertian di atas? Setujukah anda dengan pengertian ini? Mengapa? Kajian tentang proses dan hasil pendidikan melibat berbagai-bagai disiplin ilmu. Setiap disiplin ilmu memberi tafsiran pendidikan mengikut perspektifnya. Berikut ialah contoh tafsiran pendidikan dari perspektif teori sosiologi, ekonomi, sains politik dan psikologi,

Apakah pendidikan dari sosiologi dan antropologi?

perspektif

ari perspektif sosiologi, pendidikan dilihat sebagai satu proses sosialisasi, iaitu bagaimana ahli masyarakat, terutama generasi muda, diajar dan diasuh secara formal atau tidak formal untuk menerima pengetahuan, kemahiran, norma dan nilai sosial, kedudukan dan peranan masingmasing dalam konteks sesuatu masyarakat itu. Pendidikan juga dilihat sebagai proses ‘pemilihan’ (selection) yang menentukan kedudukan atau status seseorang dalam susun lapis sosio-ekonomi masyarakat itu: lebih tinggi pendidikan seseorang lebih tinggi statusnya dalam masyarakat.

D

Ahli antropologi melihat pendidikan sebagai proses pembudayaan (enculturation) di mana ahli sesuatu masyarakat mempelajari dan menerima kepercayaan, nilai-nilai, norma, cara bertindak yang dianggap sesuai dalam masyarakat itu. Seseorang yang berbudaya ialah seseorang yang menghayati dan mengamalkan nilai dan tingkah laku yang ‘baik’ dalam masyarakat itu. Dari perspektif ini, proses dan hasil pendidikan oleh sesebuah masyarakat yang percaya dan memberi tumpuan kepada

4 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Ilmu dan kecekapan yang diperolehi dijangka akan membawa . dan ini tentunya juga berbeza dengan masyarakat yang memberi tumpuan kepada kemahiran dalam perniagaan. masa dan tenaga untuk mendapat pendidikan dan latihan. Pelaburan dalam pendidikan bererti membelanjakan wang.pendidikan sains dan teknologi adalah berbeza dengan masyarakat yang mementingkan pendidikan agama dan tatasusila. atau sebagai satu ‘consumption’. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 Apakah pendidikan perspektif ilmu ekonomi? dari I lmu ekonomi melihat pendidikan sebagai satu ‘pelaburan’ (investment).

Apakah pendidikan dari psikologi pendidikan? perspektif akar psikologi melihat pendidikan sebagai proses membantu pembelajaran seseorang murid untuk memperkembangkan potensinya dan membentuk sahsiahnya. supaya layak melanjutkan pelajaran ke peringkat pengajian tinggi. produktiviti dan pendapatan yang lebih tinggi. Britain dan Singapura. atau oleh sesuatu organisasi. Kita boleh melihat pendidikan di negara Jepun berjaya melahirkan rakyatnya yang bangga dengan negara Jepun. atau oleh negara amnya. tata susila dan undang-undang negara kita. begitu juga Amerika Syarikat. mengibar Jalur Gemilang. ibu bapa membelanja wang untuk anaknya mendapat latihan tambahan di pusat tuisyen supaya anaknya mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan. Indonesia. Negara juga melaburkan banyak wang untuk memberi pendidikan kepada murid di sekolah dan di institusi pendidikan tinggi untuk membentuk modal insan yang yang lebih berkemahiran dan menjadi pekerja yang cekap dan produktif. Murid-murid belajar sejarah dan geografi negara Malaysia. Pelaburan dalam pendidikan boleh dibuat oleh sama ada individu dan keluarganya. Pendidikan sebagai ‘consumption’ pula menganggap proses dan hasil mencari ilmu pengetahuan itu hanyalah untuk kepuasan rasa ingin tahu atau riadah saja.Pertuan Agong. I Negara kita Malaysia juga mendidik generasi muda supaya memahami aspirasi negara kita misalnya memahami Rukun Negara. menyanyi lagu ‘Negara-ku’. dan sayang kepada alam sekitar negara kita.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 5 pulangan yang menguntungkan pada masa hadapan. mengetahui tentang hak dan tanggungjawab mereka sebagai warganegara. Contohnya. Ada berbagai teori pembelajaran dan pengajaran untuk menerangkan bagaimana seseorang itu belajar dan boleh . Apakah pendidikan dari perspektif ilmu sains politik? lmu sains politik pula melihat pendidikan sebagai proses bagaimana sesebuah negara itu mendidik dan membina warga negaranya supaya mempunyai sikap dan nilai patriotisme. Kita dididik secara langsung dan tidak langsung supaya berasa bangga menjadi rakyat Malaysia. dan kemudian mendapat pekerjaan yang bergaji tinggi. menghormati Yang Di. melalui pekerjaan yang lebih baik.

aptitud dan gaya pembelajarannya yang tersendiri. mari kita pastikan anda telah memahami pengertian ‘pendidikan’ dari pelbagai perspektif ilmu. Dengan itu proses pendidikan ialah proses memupuk perkembangan potensi. Dengan menggunakan perkataan anda sendiri. bakat dan sahsiah murid-murid. • ilmu ekonomi: . 6 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 Sekarang. tuliskan erti pendidikan dari perspektif. Setiap individu mempunyai bakat.P dididik.

Apakah pendidikan formal? Pendidikan formal ialah pendidikan terancang di mana kurikulum atau program pengajian dan mata pelajaran disusun dan diajar oleh guru kepada pelajar di institusi pendidikan khas seperti sekolah. Biasanya pendidikan formal yang dirancang ini mempunyai peperiksaan atau penilaian formalnya dan membawa kepada penganugerahan sesuatu sijil. bukan untuk memperkotakkannya. Pembahagian ini sekadar untuk melihat jenis sistem penyampaian pendidikan sahaja. formal. latihan khas. politeknik dan universiti. iaitu pendidikan (1) formal. Apakah pendidikan non-formal? Pendidikan non-formal ialah pendidikan tambahan terancang yang diajar di luar pendidikan formal seperti kegiatan kokurikulum di sekolah (aktiviti sukan. diploma atau ijazah.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 7 • ilmu sosiologi: • seorang ibu atau bapa: • perspektif anda sendiri: Pilih dua erti pendidikan dari sebuah buku atau artikel dalam internet. media massa. dan sebagainya. Dari perspektif manakah definisi atau tafsiran itu dibuat? Bincangkan. pendidikan seseorang itu ialah pengalaman yang ia terima hasil daripada interaksinya dengan orang lain dan alam sekitar dalam berbagai-bagai situasi: dalam keluarga. sekolah. Pembelajaran sebenarnya berlaku dalam ketiga-tiga jenis atau mod pendidikan tersebut secara serentak. masyarakat di sekeliling. bengkel. Pendidikan non-formal termasuk kursus pendek. persatuan dan kegiatan beruniform). kolej. (2) non-formal dan (3) informal. Apakah pendidikan formal. atau memisahkanmisahkannya. dan informal? non- S ecara amnya. . dan belajar sambil bekerja yang dirancang oleh jabatan kerajaan atau syarikat swasta untuk menambah kecekapan pekerjanya. Pendidikan yang kita lalui dan yang diterima boleh dibahagikan kepada tiga bentuk.

Persepsi dan pemikiran kita dibentuk melalui pendidikan informal ini. filem atau mendengar radio atau membuat lawatan ke sesuatu tempat. Kadangkadang kita tidak sedar yang kita dididik dan dipengaruhi oleh apa saja di sekeliling kita. ahli-ahli masyarakat. Pendidikan informal juga diperolehi melalui pemerhatian tentang apa yang berlaku di sekeliling kita seperti menonton TV. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . kawan. DVD. 8 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. dengan ahli keluarga.Apakah pendidikan informal? Pendidikan informal ialah pendidikan dan pengalaman yang kita perolehi melalui berbagai-bagai aktiviti kehidupan seharian seperti interaksi kita dengan orang lain.

Mengikut Laporan UNESCO. sejak kita dilahirkan hingga ke akhir hayat. sejarah yang telah dirancang dalam sukatan pelajaran. dan memberi makna kepadanya. Cuba anda fikirkan kembali pendidikan anda semasa di sekolah dahulu. program pengajian dan kemudahan. Seseorang boleh belajar mengikut kadar yang ia mahu. rasa dan hidu). pendidikan pada umur lima tahun pertama dalam kehidupan kanak-kanak adalah terpenting dalam memberi asas pendidikan dan perkembangan pembelajaran seterusnya. education takes place throughout life in many forms. Jacques Delors (1996) Learning: The Treasure Within. none of which ought to be exclusive. padang permainan.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 9 Dalam konteks pendidikan di sekolah ketiga-tiga jenis pendidikan ini berlaku secara serentak. bila-bila sahaja. pendidikan nonformal dan informal di sekolah anda. Murid juga belajar secara terancang dalam aktiviti kokurikulum. Murid diajar oleh guru mata pelajaran tertentu seperti matematik. cara dan tempat untuk kita belajar sesuatu. non-formal dan informal melalui interaksi dengan berbagai persekitaran dengan mengguna pancaindera kita (lihat. semasa rehat dan lain-lain. sentuh. Tidak ada had umur. dengan cara apa sahaja dan dari siapa atau sumber apa sahaja. Mungkin kaedah atau gaya pembelajaran itu sahaja sedikit berbeza mengikut umur. Latihan dan pendidikan berterusan di peringkat dewasa penting untuk seseorang terus menjadi produktif dalam kerjanya. Sekarang orang sudah menerima bahawa pendidikan bukan berakhir dengan tamatnya pelajaran di sekolah atau di universiti. P Mengikut kajian psikologi perkembangan kanak-kanak. Secara informal. Kita belajar secara formal. memahami dan menyesuaikan diri dengan ilmu pengetahuan baru yang pesat berkembang. pembelajaran apakah yang kesannya berpanjangan sehingga sekarang? Apakah erti pendidikan sepanjang hayat? endidikan berlaku sepanjang hayat. We must start to think . kantin. di mana sahaja. Beri contoh pendidikan formal. memproses apa yang kita terima itu dalam minda kita. Simply speaking. dengar. murid-murid mengambil bahagian dan saling berinteraksi dengan kawan-kawan dalam pelbagai aktiviti di bilik darjah. sains. tempat.

10 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. learning to do. learning to live together and learning to be. Cuba imbas kembali mana dan bagaimanakah anda belajar perkara berikut: Belajar mengguna komputer. dan menghayati dan mengamal agama anda? . Education throughout life is based upon four pillars: learning to know. memahami bagaimana terjadinya tumbuh-tumbuhan. berkawan dengan kawan-kawan anda. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 about education in a more all-encompassing fashion.

dan ke peringkat yang lebih khusus. lebih 90% penduduk di Tanah Melayu ialah orang Melayu. Sistem pendidikan bagi anak-anak Melayu ialah pendidikan agama Islam seperti mengaji Quran dan belajar hal-hal rukun Islam. di Amerika Syarikat. Kita akan bincangkan perbezaan ini dengan lebih lanjut dalam Unit 2. Apakah matlamat pendidikan di Malaysia? Pendidikan sebelum kemerdekaan Sebelum penjajah British bertapak di Tanah Melayu (iaitu kira-kira sebelum 1800). di Indonesia atau di Jepun? 2. ke peringkat sekolah. Objektif pengajaran sesuatu topik dalam mata pelajaran matematik Tahun 2 lebih dekat dan jelas. Kemudian tertubuhlah sekolah rendah Melayu untuk anak-anak Melayu. 1. iaitu objektif pengajaran guru dan pembelajaran murid dalam sesuatu mata pelajaran pelajaran di bilik darjah. Apakah tujuan pengajaran sains dan matematik di sekolah rendah? 4. mengguna bahasa Inggeris sepenuhnya dari Darjah 1 hingga ke Universiti. sistem pelajaran formal di Tanah Melayu terpisah-pisah. iaitu matlamat pendidikan negara. Apabila ramai kaum Cina dan Tamil berhijrah masuk ke Tanah Melayu. Terdapat sekolah aliran Inggeris terutama di bandar-bandar. Apakah objektif pengajaran ’mendarab’ kepada murid Tahun 4? Perhatikan soalan-soalan di atas meliputi beberapa peringkat pendidikan: dari peringkat umum. Jadi jawapan bagi setiap soalan di atas itu berlainan sedikit. Matlamat pendidikan negara lebih umum dan berbentuk jangka panjang. sekolah Cina dan sekolah Tamil ditubuh secara berasingan. Sebelum kemerdekaan 1957. Cuba anda fikirkan soalan berikut. Selepas British bertapak di Tanah Melayu sekolah Inggeris pertama iaitu Penang Free School ditubuhkan pada tahun 1816 di Pulau Pinang.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 11 Apakah matlamat pendidikan? Selalu orang bertanya dan berbincang tentang matlamat atau tujuan pendidikan. Apakah matlamat pendidikan negara kita? Adakah ia sama atau berbeza dengan matlamat pendidikan di Thailand. Kemudian aliran sekolah Melayu yang terhad kepada pendidikan rendah sehingga ke . Adakah tujuan pendidikan di sekolah rendah berbeza dari pendidikan di sekolah menengah? 3. terutama sekitar 1900-an hingga 30-an.

buku teks dan guru dari negeri China. Jadi sistem pelajaran sebelum merdeka terpisah-pisah. Hanya di sekolah aliran Inggeris sahaja terdapat murid daripada pelbagai kaum belajar bersama-sama. Sekolah Tamil hanya setakat sekolah rendah. menyediakan pendidikan dari Darjah 1 hingga ke peringkat menengah mengguna kurikulum. Kebanyakan pelajarnya terdiri dari murid-murid India di ladang-ladang getah. Kebanyakan murid Melayu belajar di Sekolah Melayu. 12 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Sekolah aliran Cina. murid-murid dari berbagai kaum belajar di sekolah yang berlainan. untuk kebanyakan murid Cina. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . yang mengguna bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar.Darjah 6 saja.

dan dilaksanakan di seluruh negara. supaya satu sistem pelajaran kebangsaan ditubuhkan bagi sistem menyatupadukan rakyat Tanah Melayu yang berbagai kaum . Bahasa Kebangsaan hendaklah dijadikan bahasa pengantar utama untuk semua mata pelajaran di semua sekolah. Sebahagian besar Akta 1996 mengandungi perkara dan dasar yang terkandung dalam Akta Pelajaran 1961.Melayu. Syor Laporan Razak dijadikan Ordinan Pelajaran 1957. dan perlu diteruskan. Akta Pelajaran 1961 ini telah menjadi tunggak untuk melaksanakan sistem pendidikan kebangsaan di Malaysia sepanjang 35 tahun (1961 – 1996). Laporan Jawatankuasa Razak. Bahasa Melayu diterima sebagai Bahasa Kebangsaan. Cina. Dan bahawasanya peruntukan selanjutnya adalah dikehendaki untuk menentukan agar dasar tersebut dilaksanakan secara berkesan. Laporan Razak dan Ordinan 1957 dikaji semula oleh Jawatankuasa Pelajaran yang dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib. India dan sebagainya. mengesyorkan. sosial. Sehingga kini. satu jawatankuasa pelajaran yang dipengerusikan oleh Dato’ Abdul Razak telah ditubuhkan pada tahun 1956 bagi mengkaji dan membuat syor tentang bentuk dan sistem pelajaran kebangsaan sebagai alat menyatukan murid dari pelbagai kaum. Pada tahun 1960. Akta ini merupakan akta penting dalam mencorak perkembangan sistem pelajaran di Malaysia sehingga sekarang. antara lain. iaitu akta yang menjadi asas kepada pelaksanaan pendidikan formal di Malaysia membuat penyataan tentang matlamat pendidikan di Malaysia seperti berikut. Bagi mencapai matlamat di atas. termasuk khususnya peruntukan bagi perkembangan secara progresif bagi suatu sistem pelajaran dalam mana Bahasa Kebangsaan adalah menjadi bahasa pengantar utama. Bahawasanya dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pelajaran yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan. walaupun proses ini hendaklah dibuat secara beransur-ansur. ekonomi dan politiknya. menteri pelajaran pada masa itu. Jawatankuasa ini berpendapat bahawa dasar dan pelaksanaan dalam Laporan Razak itu baik. dan perlu diajar di semua sekolah. Kemudian Akta ini dikaji semula dan dipinda dan termaktub dalam Akta Pendidikan 1996. Akta Pelajaran 1961.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 13 Pendidikan pada awal kemerdekaan Sebagai persediaan untuk kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Dengan itu Ordinan Pelajaran 1957 diperkemas dan dijadikan Akta Pelajaran 1961. Akta .

Akta Pendidikan 1996 Falsafah dan matlamat pendidikan di Malaysia mukadimah Akta Pendidikan 1996 sebagai berikut : 14 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. .1996 ini menjadi undang-undang asas dalam melaksanakan sistem pelajaran di negara kita. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 dinyatakan dalam Bahawasanya mengaku bahawa ilmu itu adalah penentu utama arah tujuan Negara dan penyelamat Negara.

moral dan etika. Bagaimanakah matlamat ini hendak dicapai di peringkat sekolah rendah? Apakah tujuan pendidikan di sekolah rendah? Kita boleh . kesan daripada perkembangan pesat sains. Dan bahawasanya Dasar Pendidikan berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara yang dizahirkan seperti berikut: Kebangsaan adalah "Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Dan bahawasanya adalah menjadi suatu misi untuk menghasil sistem pendidikan yang bertaraf dunia dari segi kualiti bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan mencapai aspirasi Negara Malaysia. demokratik. rohani." Huraikan kedudukan sistem pendidikan di Malaysia sebelum 1957. liberal dan dinamik. keadilan sosial. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. ke arah mewujudkan suatu masyarakat yang bersatu padu. kemahiran dan nilai murni yang diperlukan dalam dunia yang berdaya saing tinggi serta bersifat global. Apakah persamaan dan perbezaannya? Apakah tujuan pendidikan di sekolah rendah dan menengah di Malaysia? alah satu matlamat pendidikan negara kita ialah supaya murid kita dapat menguasai ilmu pengetahuan dan pelbagai kemahiran. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. teknologi dan maklumat.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 15 Dan bahawasanya tujuan pendidikan ialah untuk membolehkan masyarakat Malaysia menguasai ilmu. Pada pendapat anda apakah tujuan pendidikan pada masa itu? Cuba baca dengan teliti mukadimah Akta Pendidikan 1996 dan bandingkannya dengan Akta Pelajaran 1961. Dan bahawasanya pendidikan mempunyai peranan penting dalam menjayakan wawasan Negara demi untuk mencapai taraf negara maju sepenuhnya dari segi kemajuan ekonomi. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu. dan kekuatan rohani.

iaitu pandai membaca.menyatakan misalnya. membaca pelbagai bahan termasuk dalam internet. sejarah. suka bertanya. kerana kedua-dua bahasa ini ialah alat penting untuk pembelajaran pelbagai ilmu pengetahuan lain seperti sains. seni dan sebagainya. menulis. rajin belajar dan berdaya usaha mencari pengetahuan sendiri dari pelbagai sumber – daripada guru. dan menguasai kemahiran membaca dan menulis Bahasa Inggeris. buku. S 16 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. geografi. memerhati hal-hal di keliling mereka. berbincang bersama kawan. berfikir. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . Selain itu. salah satu tujuan utama murid belajar di sekolah adalah supaya mereka menguasai kemahiran 4M. tujuan pendidikan di sekolah rendah adalah supaya mereka bersikap ingin tahu. mengira dan menaakul dalam Bahasa Malaysia.

Apakah erti pengajaran dan pedagogi? T erdapat berbagai-bagai istilah yang kerap diguna yang sama erti atau hampir sama ertinya dengan ‘mengajar’ (teaching). murid. mendidik (educate) dan membimbing (guide). 3. Hasil kajian tentang proses pengajaranpembelajaran dari pelbagai disiplin ilmu ini memberi kefahaman dan idea kepada kita untuk menggubal pendekatan. Berbagai-bagai erti umum dikemukakan tentang pengajaran. Antaranya: instruksi (instruction). sekolah berasrama penuh dan sekolah harian akademik biasa? Matlamat atau tujuan pendidikan menengah mugkin berlainan sedikit mengikut peringkat yang berlainan: peringkat negara. sekolah dan individu dan mengikut perspektif guru. Antaranya. yang mengkaji kaedah proses pengajaran dan prinsip di sebalik sesuatu pendekatan atau kaedah itu.persoalan ini. kaedah dan teknik pengajaran yang boleh memudah dan mempercepatkan proses pembelajaran. 2. melatih (train). Internet dan sumber lain-lain untuk mengumpul maklumat tentang persoalan. Anda mungkin juga boleh membuat temu ramah dengan beberapa orang guru. Pedagogi pula merujuk kepada seni dan sains pengajaran. Profesor Elliot Eisner di Stanford University. teori interaksi sosial. proses membantu murid supaya pembelajaran mereka cepat dan berkesan. proses menyampaikan ilmu pengetahuan dan kemahiran kepada murid. pengajaran ialah. Ilmu pedagogi sebagai sains pengajaran bersandar kepada berbagai-bagai teori pembelajaran. Rujuk buku.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 17 Bagaimana dengan sekolah menengah? Apakah tujuan pendidikan di sekolah menengah di Malaysia? Sejauh manakah terdapat persamaan dan perbezaan matlamat pendidikan di sekolah vokasional. misalnya mengkaji pentingnya ‘pendidikan seni’ untuk dimasukkan ke dalam kurikulum . teori kurikulum dan taksonomi ilmu pengetahuan. 1. kaedah dan teknik yang digunakan oleh guru untuk membantu muridnya belajar. teori komunikasi. murid dan kemudian membuat kesimpulan tujuan pendidikan sekolah menengah. pendekatan. proses interaksi antara guru dan murid untuk memudahkan (facilitate) murid belajar dan berfikir mengenai sesuatu isu. Pengajaran juga boleh dilihat sebagai satu ‘seni’ perlakuan yang kompleks. (Pedagogy is the art and science of teaching). ibu bapa dan Kementerian Pelajaran. 4. California.

sekolah. adunan pelbagai teknik yang disesuaikan untuk mengajar pelbagai mata pelajaran kepada pelbagai jenis murid. gaya berkomunikasi dan interaksi guru dengan murid. terutama dari segi teknik persembahannya. 18 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . Pengajaran boleh dilihat sebagai satu seni dan kraf tingkah laku guru. Hasil kajian tentang seni drama. Perlakuan pengajaran guru di hadapan sekumpulan murid boleh dianggap sebagai suatu seni lakon atau drama. untuk menarik perhatian murid dan menggalakkan mereka menjalankan aktiviti pembelajaran. supaya pendidikan di sekolah lebih seimbang dan memperkayakan pemikiran murid. Guru yang berpengalaman dan cekap mempunyai ‘seni’ atau ‘gaya’ pengajarannya tersendiri. seni lakon dan seni berkomunikasi boleh diaplikasikan dalam latihan guru untuk memperbaiki kaedah dan gaya pengajaran guru.

gaya dan teknik pengajaran ini boleh kita lihat daripada berbagai-bagai istilah yang kita gunakan untuk menghuraikan tingkah laku atau proses pengajaran. Ibu melatih anaknya membaca ayat-ayat Quran dengan betul di rumah. Dengan mengguna komputer anaknya menunjuk ibunya langkah-langkah mengguna e-mel supaya ibunya tahu mengguna emel. Jikalau kita kumpul istilah atau perkataan yang sinonim dengan ‘pengajaran’ dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Menyuburkan coach facilitate Memperkemban gkan question Menjaga interact Mengasuh communic Mendengar ate Rajah 1. Misalnya ‘mengasuh’ berlainan sedikit kaedahnya berbanding dengan ‘menerangkan sesuatu’ atau ‘melatih’. Kita boleh mengambil mana-mana perkataan di atas dan cuba menggunanya dalam beberapa konteks atau situasi.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 19 Pelbagai kaedah. Berlainan istilah yang kita gunakan menggambar berlainan sedikit gaya atau teknik guru mengajar. ‘berbincang’. kita akan dapat senarai seperti berikut: Mendidik Membimbin g Menghurai Menerangk an Menunjuk Memberi tahu Mencerita Mengarah Mengurus Melatih Memudahka n Bertanya Berinteraksi Berkomunik asi educate Berbincang counsel Memainkan peranan jawapan elaborate Mencari explain Menjawap demonstra Melakonkan te tell Bermain narrate Menggalakkan direct Mendorong manage Membetulkan train. 2. Banyaknya sinonim atau rangkai kata yang hampir sama erti dengan ‘pengajaran’ sama ada dalam Bahasa Melayu atau bahasa Inggeris menggambarkan betapa kayanya dan beragamnya seni dan gaya pengajaran yang diamalkan oleh ‘guru’ dalam sistem pendidikan kita. Di bawah adalah beberapa contoh situasi penggunaan perkataan ‘menunjuk’. ‘melatih’. supaya anaknya pandai membaca dan menghafal ayat-ayat itu. 1. ‘mengarah’ sebagai kaedah ‘guru’ mengajar. Sarjan mengarah polis kadet berlatih berkawat dengan kemas setiap pagi supaya mereka dapat menunjukan kecekapan berkawat .1 Senarai sinonim discuss role play to find out to answer to dramatise to play motivate motivate to correct cultivate to develop to care to care and develop to listen pendidikan Senarai di atas boleh ditambah lagi. baik secara formal atau informal. 3.

Guru bercerita kepada murid Tahun 5 tentang peperangan Melaka dengan Portugis dalam tahun 1511. .20 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 pada akhir tempoh latihan. Pengurus syarikat berbincang dengan jurujual syarikat itu tentang berbagai-bagai teknik menjual komputer kepada pelanggan di pasar raya. 4. 5.

Model ialah satu kerangka konseptual untuk membantu kita melihat bahagianbahagian yang berkaitan di dalamnya. psikologi sosial dan komunikasi.2 di atas menunjukkan hubungan antara pengajaran dengan proses pembelajaran dan hasil pembelajaran. Ia berdasarkan hipotesis bahawa kualiti pengajaran mempengaruhi kualiti proses pembelajaran dan hasil pembelajaran: lebih baik kualiti pengajaran lebih mudah dan berkesan pembelajaran murid dan lebih tinggi hasil pembelajarannya. dan sosiologi pendidikan. Banyak kajian dibuat untuk melihat bagaimana kaedah pengajaran boleh dirancang dan direka bentuk untuk memberi kesan yang optimum kepada pembelajaran murid. amalan. dan tingkah laku yang terangkum di bawah konsep pengajaran dan pedagogi. K Rajah 1. Model-model ini dipengaruhi oleh berbagai-bagai disiplin ilmu seperti psikologi pendidikan.2 Pengajaran-Pembelajaran dalam konteks Sistem Pelajaran Rajah 1. dan memikir hubungan di antara bahagianbahagian itu dengan lebih mudah kerana sifatnya yang meringkaskan suatu proses yang kompleks.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 21 Bolehlah kita simpulkan bahawa adunan semua kata kerja di atas merupakan perbuatan. Tiga aliran ilmu psikologi yang besar mempengaruhi pendekatan membina . Proses pengajaran-pembelajaran ini akan tambah berkesan jika terdapat sokongan yang baik daripada pihak pentadbiran sekolah dan peralatan yang mencukupi untuk pengajaran-pembelajaran. Apakah itu Model Pengajaran? ita boleh mengkaji proses dan hasil pengajaran dengan lebih sistematik dengan melihatnya dalam bentuk model.

1. aliran psikologi behavorisme 2. yang secara popular dipanggil juga mazhab konstruktivisme. aliran psikologi kognitif. 3.kurikulum dan pengajaran. 22 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. ialah. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . aliran psikologi sosial.

Persepsi dan skima pemikiran ini akan disusun semula (reconstruct) apabila seseorang itu terdedah dengan pengalaman. Aliran psikologi kognitif: konstruktivisme Aliran psikologi kognitif lebih menekankan perkembangan corak pemikiran manusia – cara ia berfikir dan membentuk makna. kerana tingkah laku manusia boleh dilihat dan diukur. berbanding dengan aliran behavorisme yang lebih menekan tingkah laku (behaviour) manusia. susunan kurikulum dan penilaian. Pengajaran guru di sekolah pun banyak mengguna teori ini. Markah dan gred digunakan untuk menggalakkan murid belajar. Antara tokoh yang mempelopori mazhab ini ialah John Dewey. David Ausubel. Jerome Brunner. Hadiah tahunan diberi kepada kepada murid terbaik. Semua amalan ini didasari ilmu psikologi aliran behavorisme. untuk ‘mengukuhkan’ jawapan murid itu. Skinner. Teori ini juga menegaskan pentingnya ‘pengukuhan’ (reinforcement) melalui ganjaran atau insentif untuk merangsang dan mempengaruhi apa dan bagaimana manusia melakukan sesuatu. Jean Piaget. Secara ringkasnya aliran psikologi kognitif berpendapat bahawa corak pemikiran seseorang bergantung kepada cara ia membina (construct) dan memberi makna kepada apa yang dipelajari atau dialaminya. dan Lee S. dan ‘cuba lagi’ bagi jawapan yang tidak tidak tepat. Berdasarkan teori ini Skinner telah mereka bentuk pendekatan dan rancangan pengajaran yang dinamakan ‘programmed instruction’ atau pengajaran yang terancang. Pengertian atau makna yang diberi kepada sesuatu itu bergantung kepada persepsinya dan skima atau rangka pemikiran yang ada padanya. Teori dalam aliran ini pada asasnya melihat tingkah laku manusia sebagai tindakan kepada ransangan (S  R: stimulus  response). F.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 23 Aliran psikologi behavorisme Teori-teori dalam psikologi behavorisme memberi perhatian dan mengkaji tingkah laku manusia. Aliran psikologi sosial . Antara penganut dan pengkaji yang berpengaruh dalam mazhab behavorisme ini ialah B. Sejak kebelakangan ini psikologi kognitif (terutama kefahaman konstruktivisme) banyak mempengaruhi pendekatan pengajaran. Shulman. Hilda Taba. Pemikiran seseorang murid akan memperkembang dan ‘pengertiannya’ mengenai sesuatu diperluaskan apabila pengalamannya bertambah. Misalnya dalam pengajaran guru kerap menggunakan pujian ‘bagus’ atau ‘betul’ bagi jawapan murid yang betul. informasi dan perspektif baru. termasuk bagaimana murid belajar.

dari segi bahasa. ia memahami orang lain. rakan sebaya. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . Seseorang banyak belajar dari peranannya dalam sesuatu kumpulan: dalam keluarga. meniru (modeling) orang lain. Kesan daripada ini adalah seseorang belajar nilai menghormati orang lain. bertanggung jawab untuk menyiapkan kerja kumpulan dan sebagainya.Psikologi sosial dan mikrososiologi memberi tumpuan terhadap kesan kepada perkembangan pemikiran dan sosio-emosi individu apabila ia berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Pendekatan pembelajaran kooperatif atau projek kumpulan dan pengajaran rakan sebaya (peer teaching) adalah di antara pendekatan pedagogi yang berasaskan teori psikologi sosial dan mikrososiologi. 24 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Melalui perbincangan dan aktiviti kerjasama secara kooperatif misalnya. sikap bertolak-ansur dalam kerja kumpulan. kumpulan dalam kelas atau kumpulan dalam kokurikulum. cara bekerja. baik secara berdua atau secara kumpulan. sikap dan nilai.

Model Masteri. Model ASSURE Model ini berasaskan buku Robert Gagne. Events of Instruction (1992). Objektif pengajaran (Kenapa mengajar?). Model ini amat berguna untuk guru membentuk pengajaran di bilik darjah. R Require: Tentukan murid mengambil bahagian aktif dalam pembelajaran: mencari dan membuat analisis maklumat. 2. Teori dan prinsip pembelajaran dari ketigatiga aliran psikologi ini sama penting untuk kita gunakan bagi menggubal perancangan kurikulum. Model ASSURE. media dan bahan pengajaran-pembelajaran. Susunan isi kandungan: turutan unit-unit pelajaran (Bagaimanakah bahan yang hendak diajar itu disusun dalam beberapa unit pelajaran?). Kurikulum. Mengikut Tyler. darjah prestasi yang boleh diterima S Select: Pilih kaedah. Berdasarkan tiga aliran disiplin ilmu di atas terbentuklah beberapa Model Pengajaran. 3. pendekatan membina kurikulum dan pengajaran mengandungi empat bahagian atau langkah utama seperti di bawah. pedagogi dan penilaian. iaitu Model Tyler. teori daripada ketiga-tiga perspektif psikologi di atas boleh digunakan untuk kita memahami proses pengajaran dan pembelajaran. Model Tyler Salah satu model atau sistem pembangunan kurikulum dan pengajaran klasik yang banyak mempengaruhi perancangan kurikulum dan pengajaran di sekolah. E Evaluate: Menilai hasil pembelajaran dan buat penambahbaikan bahan dan proses pembelajaran. iaitu kandungan sesuatu pengajaran (Apa yang hendak diajar?). U Utilise: Buat ‘preview’ bahan dan media: sediakannya dan laksanakan. ASSURE ialah akronim kepada huruf pertama dalam tujuh bahagian atau proses dalam model ini. S State: Nyatakan objektif atau hasil pembelajaran. 4. A Analyze: Buat analisis kesediaan dan gaya pembelajaran murid.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 25 Dalam proses pengajaran di bilik darjah. 1. Penilaian hasil pembelajaran (Bagaimanakah hasil pembelajaran hendak diukur dan dinilai?) Hasil penilaian pembelajaran kemudiannya digunakan untuk menambahbaik empat komponen di atas. dan Model Inkuiri. ialah model Ralph Tyler (1949). . Kita akan membincangkan empat model yang berkaitan. Kemudian kita akan menggabungkan beberapa elemen daripada empat model tadi untuk membentuk Model UPSI.

26 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran.an). (iaitu prestasi yang ditentukan guru). dan diberi . Model atau pendekatan Masteri ini didasarkan kepada hipotesis atau anggapan bahawa semua murid normal boleh belajar dan dapat menguasai sesuatu pelajaran di sekolah sehingga ke tahap Masteri. jika murid diajar sesuai dengan keperluannya. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 Model Masteri Model Masteri dipelopori oleh John Caroll (1963) dan diperkembangkan oleh Benjamin Bloom (1970.

Model Masteri ini akan dibincangkan dengan lebih mendalam dalam Unit 7. Australia dan New Zealand dan Malaysia. guru tidak membantu murid membuat pembetulan segera di mana murid menghadapi masalah. 4. Langkah-langkah pengajaran untuk Masteri sesuatu pelajaran adalah seperti berikut: 1. Kemudian setelah proses pengajaranpembelajaran. United Kingdom. kuiz. Jenis penglibatan murid atau latihan untuk murid pelbagai dan mencukupi (latihan individu atau berkumpulan) 5. sambungan kepada unit yang telah dikuasainya. jenis dan tahap pembelajaran yang murid perlu kuasai pada sesuatu peringkat itu dinyatakan secara jelas. . Penaksiran dan penilaian summatif diberi pada akhir sesuatu program. model ASSURE dan model Masteri? Senaraikan langkah-langkah utama dalam pendekatan pengajaran Masteri. Setiap murid menguasai 80% dari apa yang perlu dipelajari sebelum ia terus belajar ke unit baru. Model Masteri sekarang menjadi asas untuk menggubal Kurikulum Standard dan Penaksiran Standard di Amerika Syarikat. misalnya di akhir kursus untuk menaksir dan menilai pencapaian murid Dalam pembelajaran untuk Masteri perbezaan prestasi murid di akhir kursus disebabkan oleh. Objektif atau tahap hasil pembelajaran yang hendak dicapai oleh murid itu ditentukan secara realistik dan jelas. 2. perbezaan ‘kesediaan’ kognitif (pengetahuan sedia ada) dan afektif (motivasi) murid untuk belajar sesuatu unit. 1. 3. Guru membuat pembetulan atau pemulihan segera jika murid atau kumpulan murid menghadapi apa-apa masalah. Kemajuan pembelajaran murid dipantau melalui penilaian formatif (pemerhatian kerja latihan murid.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 27 masa yang mencukupi. 6. 7. 3. bersoal-jawab) . Unit-unit pengajaran-pembelajaran dibahagikan dan disusun secara berturutan beransur maju (sequential). 2. Penerangan guru jelas dan mudah difahami oleh semua murid. Apakah persamaan dan perbezaan antara model pengajaran Tyler. penaksiran dan penilaian dibuat untuk menaksir sejauh manakah hasil pembelajaran murid itu mencapai ‘standard’ yang ditetapkan itu. 8. Dalam kurikulum standard. 9. Masa untuk setiap murid belajar dan membuat latihan itu mencukupi. masa untuk belajar dan membuat latihan tidak mencukupi bagi sesetengah murid.

Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 Model Inkuiri Inkuiri bererti menyelidik atau mencari jawapan kepada sesuatu persoalan. Perhatikan kanak-kanak pada umur 1 – 5 tahun amat suka meneroka. dan diberi perhatian oleh ahli-ahli falsafah. Mereka cepat belajar. Idea bahawa manusia selalu bertanya. Misalnya ahli falsafah Greek Socratis (459-399 SM) .28 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. bertanya dan belajar apa saja. mencuba sendiri. mencari jawapan dan memberi makna tentang sesuatu sudah lama wujud. memerhati dan mengguna semua panca indera untuk ‘menyelidik’. berfikir.

Ajaran Islam sendiri sentiasa menyuruh penganutnya memerhati fenomena alam.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 29 menggalakkan orang berfikir dan mencai jawapan melalui dialog – siri ‘bersoal-jawab’ mengenai sesuatu. pendekatan pengajaran dan penilaian. dan dengan itu menghayati pemberiannya dengan membuat pertanyaan melalui ayat yang bermaksud “Maka apakah kamu tidak memerhatikan?”. Lee S. Jadi berdasarkan mazhab konstruktivisme ini. Hilda Taba. Persepsi dan skema pemikirannya tentang ‘hujan’ akan disusun semula (reconstruct) dengan bertambahnya pengalaman. misalnya ‘Bagaimana hujan berlaku?’ 2. Shulman dan Carl Rogers. informasi dan perspektif baru tentang hujan. 5. Murid (dengan bimbingan guru) membentuk soalan yang hendak dicari jawapannya. Murid berbincang dan membuat hipotesis tentatif (working hypotheis) tentang kemungkinan bagaimana hujan berlaku. untuk dibincangkan. David Ausubel. pendekatan pengajaran inkuiri adalah untuk membantu murid menyelidik atau mengkaji sesuatu sendiri atau secara berpasukkan mengguna pelbagai sumber informasi. Dapatan atau hasil kajiannya itu ditulis dan dibentangkan kepada rakan-rakannya. discovery learning (pembelajaran penemuan). Ini berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang sedia ada pada murid. Murid mencari dan mendapat maklumat tentang bagaimana hujan berlaku. Seseorang murid akan memperkembang dan memperluaskan ‘pengertiannya’ tentang sesuatu (misalnya tentang ‘hujan’) apabila pengalaman dan informasi tentang ‘hujan’ bertambah. Kebelakangan ini psikologi kognitif (terutama fahaman konstruktivisme) banyak mempengaruhi susunan kurikulum. Ini merupakan skema atau rangka pemikiran awalnya terhadap perkara itu 3. Terdapat beberapa variasi dalam pendekatan inkuiri. Jean Piaget dan Lev Vygotsky. pengertian dan rangka pemikiran murid tentang hujan ‘disusun semula’ dan bertambah luas. Antara tokoh yang mempelopori aliran pemikiran ini ialah John Dewey. . iaitu guided-inquiry (inkuiri terbimbing). dan cara seseorang membina (construct) dan memberi makna kepada apa yang dipelajarinya. merenung dan berfikir tentang ciptaan Allah SWT. Secara ringkas aliran ini berpendapat bahawa pembelajaran ialah proses pembentukan corak pemikiran seseorang. Langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran pada amnya adalah sebagai berikut: 1. 4. Murid membuat kesimpulan dan memberi jawapan kepada soalan asalnya ‘Bagaimanakah hujan berlaku’. Dengan ini persepsi. Jerome Brunner.

teknologi dan penaksiran sesuatu mata pelajaran di sekolah. dan Unit 2. Tujuan model ini adalah untuk dijadikan panduan yang praktikal bagi memikir. Kaedah yang berbeza ini akan dibincangkan dengan lebih mendalam dalam Unit 10 modul ini. 3. dan 4 dalam Modul 2. 30 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. pengajaran. project method (kaedah projek) dan sebagainya. dan diperluas untuk memasukkan beberapa komponen tambahan. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 Model Pengajaran UPSI (2009) Model UPSI ini digubal berdasarkan model Tyler. .problem-based teaching (pengajaran berasaskan masalah). merancang dan mereka bentuk kurikulum. mengambil kira beberapa ciri dalam Model Masteri dan Model Inkuiri.

dari segi ‘pengetahuan’ di dalamnya: fakta. prinsip dan teori. Membuat analisis kandungan kurikulum: kandungan topik yang hendak ajar. bersambungan. Membina.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 31 Rajah 1. dan berkembang. dan ‘kemahiran’ seperti membuat eksperimen. Membuat analisis keperluan dan kesediaan murid dalam konteks pembelajaran yang akan dilaksanakan. mencari maklumat dalam internet. iaitu tahap hasil pembelajaran yang realistik yang perlu dicapai oleh murid. memilih dan mengguna alat dan media bantu pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk memudahkan . Menyusun turutan (sequence) unit-unit pengajaran supaya beransur maju. kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai dengan kesediaan murid dan sifat isi kandungan topik berkenaan. 6. 1. menulis laporan. 2. Berdasarkan (1) dan (2) di atas guru menentukan objektif pengajaran. dan sebagainya. 4. prosedur.3 Model Pengajaran UPSI 2009: Universiti Pendidikan Sultan Idris (disesuaikan daripada Model Tyler) Model ini terdiri daripada lapan (8) komponen utama yang perlu guru mengambil kira dalam merancang atau mereka bentuk kurikulum dan pengajaran sesuatu mata pelajaran atau topik. Memilih dan mengguna kombinasi pendekatan. klasifikasi. konsep. 3. 5.

.32 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 proses pengajaran-pembelajaran 7. Menyedia latihan yang sesuai dan mencukupi untuk semua murid supaya pembelajaran mereka berkesan dan mencapai Masteri.

kandungan kurikulum. iaitu setiap murid harus diberi ‘kebebasan’ kepadanya untuk belajar sendiri apa yang ia mahu: setiap murid bebas untuk belajar apa saja. yang kerap dilabel sebagai pembelajaran ‘berpusatkan murid’. memilih dan mengguna kaedah dan alat penaksiran yang sesuai untuk mengukur. dan menilai sendiri hasil apa yang dipelajarinya. . Misalnya perubahan dalam kaedah penaksiran akan mempengaruhi objektif pengajaran. kerana semua aspek dalam proses pembelajaran seseorang murid ditentukan oleh murid itu sendiri. Neill (1960) juga berpegang kepada falsafah yang hampir sama. susunan unit-unit kurikulum. Perhatikan setiap lapan komponen dalam model ini berkait antara satu sama lain. belajar mengikut gayanya sendiri. Rogers mengutarakan konsep ‘freedom to learn’ menamakan pendekatan pendidikan ini pendekatan ‘pembelajaran terarah-kendiri’ (self-directed learning). Perubahan dalam alat media (misalnya mengguna komputer sebagai alat utama pengajaran-pembelajaran) akan mempengaruhi susunan unit-unit pengajaran dan interaksi antara guru dan murid. dengan cara apa yang dipilih sendiri dan dalam masa yang ditentukannya.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 33 8. bengkel dan kaedah penilaian dan tafsiran hasil pembelajaran ditentukan oleh murid. berfikir. merancang sendiri. Jadi dalam mereka bentuk dan merancang pengajaran semua komponen utama ini perlu diambil kira. bukan oleh guru atau kurikulum badan luar seperti Kementerian Pelajaran. menyelidik dan mencari sendiri jawapan supaya jawapan itu bermakna kepadanya. Seorang lagi ahli psikologi di United Kingdom. Perubahan dalam mana-mana komponen akan mempengaruhi komponen atau bahagian lain. kaedah pengajaran dan latihan murid. Tugas guru dalam konteks pendekatan ‘pembelajaran terarah. alat pembelajaran seperti buku teks. N. Membina.kendiri’ ini adalah untuk memudahkan (facilitate) murid belajar sendiri: bertanya. kaedah pembelajaran. Apakah akan terjadi kepada komponen lain jika anda ubah objektif pengajaran dan tahap hasil pembelajaran murid? Isu Pendekatan ‘Berpusatkan Murid’ dan ‘Berpusatkan Guru’ arl Rogers (1994) adalah di antara ahli psikologi yang berpendapat bahawa pendidikan yang bermakna bagi seseorang murid ialah pendidikan yang murid itu sendiri tentukan apa yang ia perlukan. C Ini bererti kurikulum. mentaksir proses pembelajaran (penaksiran formatif bagi memperbaiki kaedah pengajaran dan pembelajaran murid) dan penaksiran summatif untuk menilai hasil pembelajaran.S.

Dengan cara beransur-ansur pembelajaran murid berkembang. 34 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Pendekatan pendidikan ‘berpusatkan murid atau terarah-kendiri ini’ oleh Rogers dan Neill ini dikritik oleh Lev Vygotsky (1978) yang berpendapat bahawa pembelajaran dan perkembangan kognitif kanak. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . Guru lebih berperanan sebagai pembantu dan fasilitator saja.Pendekatan yang bebas ini dilaksanakan di Summerhill School.kanak atau murid ialah fenomenon sosial dan budaya. Pembelajaran seseorang murid boleh dipercepat dan lebih berkesan jika murid diberi bimbingan untuk melakukan tugasan pembelajaran yang ‘lebih tinggi sedikit’ dari apa yang sudah dikuasainya. guru atau orang dewasa. di United Kingdom oleh Neill sendiri. iaitu akibat daripada interaksinya dengan orang lain terutama bimbingan ibu bapa.

cara menilai kemajuannya. Antara dua pendekatan ekstrem ini terdapat pelbagai kombinasi atau ‘darjah’ kebebasan untuk murid belajar atau guru mengajar. Hampir semua aspek pendidikan di sekolah sekarang didasarkan kepada prosedur dan peraturan yang digubal oleh ‘pihak luar’ bukan ditentukan oleh murid. ‘pembelajaran terarah-kendiri’ (atau kerap disebut ‘berpusatkan murid’). Sistem berasaskan ‘other directed’ kerap dilabelkan sistem ‘berpusatkan guru’ yang agak mengelirukan. "Although the Standards emphasize inquiry. apa yang murid ingin pelajari (kurikulum). sistem penaksiran. buku teks. Apa yang perlu . this should not be interpreted as recommending a single approach to science teaching. atau guru. Teachers should use different strategies to develop the knowledge. jadual waktu. understandings. Dalam sistem ini murid bebas menentukan kenapa ia ingin belajar sesuatu (objektif). kaedah pengajaran guru. bukan oleh murid. 2. Tetapi buku panduan Inquiry and the National Science Education Standards (2000. ms 23) menegaskan tidak seharusnya kaedah inkuiri sahaja yang menjadi pegangan guru dalam pengajaran sains. Attaining the understandings and abilities cannot be achieved by any single teaching strategy or learning experience. dan pentadbiran aktiviti sekolah." Pada amnya pendekatan pendidikan boleh dibahagi kepada dua yang ekstrem. jadual waktu. ‘over standardised’ dan ‘over controlled’ dari segi kurikulum.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 35 Dalam pengajaran sains pendekatan inkuiri amat digalakkan supaya murid mendapat kemahiran seperti apa yang ahli sains lakukan. dari segi kurikulum. latihan murid.on science activities does not guarantee inquiry. buku teks.S. 1. Pertama. ialah sistem yang bebas (freedom to learn) seperti yang cadangkan oleh Rogers dan diamalkan oleh N. Kedua ialah sistem pendidikan yang terkawal ketat dari ‘luar’ (other-directed) sama ada oleh Kementerian Pelajaran. and abilities described in the content standards. Conducting hands. dari siapa ia ingin belajar (guru). Sistem pendidikan di Malaysia misalnya lebih bersifat ‘centralised’. Tetapi sistem pendidikan di kebanyakan masyarakat atau negara adalah lebih cenderung kepada sistem yang lebih terancang. Pada amnya mazhab konstruktivisme lebih cenderung kepada sistem yang lebih ‘terbuka’. kaedah penilaian dan sistem pentadbiran sekolah. ‘other directed’ iaitu sistem yang ditentukan oleh agensi luar seperti Kementerian Pelajaran.Neill: pendidikan yang terbuka. nor is reading about science incompatible with inquiry. badan luar. sekolah dan institusi seperti universiti. cara belajar.

susunan bahan. guru dan murid memilih dan menentukan bahan pengajaran. kaedah pengajaran-pembelajaran dan tempoh 36 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. di mana Pusat (misalnya Kementerian Pelajaran) menentukan ‘matlamat’ dan ‘Standard’ hasil pembelajaran yang diharapkan untuk murid mencapai bagi setiap mata pelajaran. pada hal konteks budaya tempat-tempat ini berbeza. Kelantan atau di pendalaman di Sabah dan Sarawak. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . Kebebasan guru untuk mencipta atau membuat inovasi pendekatan alternatif dan cara murid belajar adalah tertakluk kepada keperluan dan peraturan yang dibuat oleh Pusat (Kementerian Pelajaran) dan oleh sekolah. dan membenarkan sekolah.dipelajari dan buku teks yang perlu diguna di sekolah rendah di Petaling Jaya adalah sama dengan apa yang diajar di sekolah rendah di Gua Musang. Sekarang terdapat pendekatan alternatif ‘pertengahan’ antara dua ekstrem.

Walau bagaimanapun masih ada ruang untuk guru dan murid membuat inovasi kaedah pengajaran-pembelajaran untuk memudah pembelajaran yang bermakna dalam konteks bilik darjah masing-masing. Ertinya terdapat pemikiran dan amalan supaya sistem pengajaran-pembelajaran ini lebih fleksibel untuk mencapai sesuatu ‘standard’. Pendidikan non-formal 12. Model Masteri 10. I KATA KUNCI 1. 4. Model Inkuiri 9. 2. menyusun unit-unit bahan pengajaran dan mengadunkan kaedah untuk memudahkan muridnya belajar dengan berkesan dan bermakna. Model UPSI 11. bahan pembelajaran (buku teks) dan sistem peperiksaan atau penilaian. United Kingdom dan New Zealand untuk memenuhi keperluan negara. 5. Pendidikan informal . Pengajaran yang berkesan ialah pengajaran yang meningkatkan hasil pembelajaran murid bagi tujuan mencapai matlamat pendidikan yang lebih luas. Model ASSURE 8. Pengajaran adalah satu seni atau kraf. Aliran pemikiran ini sekarang diamalkan di Amerika Syarikat. Berpandukan ini guru dapat memilih. Model-model pengajaran adalah contoh-contoh rangka konseptual untuk kita memikir dan mereka bentuk pendekatan pengajaran.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 37 masa belajar ke arah mencapai Standard itu. Sistem pendidikan yang benar-benar bebas berasaskan ‘pembelajaran terarah-kendiri’ sebenarnya tidak berlaku: hampir semua sistem pendidikan di setiap negara dibentuk dan dirancang badan ‘luar’ daripada murid (misalnya Kementerian Pelajaran) dari segi kurikulum. 3. di samping itu menggalakkan kreativiti dalam pengajaran guru dan pembelajaran murid. Pendidikan Pengajaran Pedagogi Model pengajaran Model Tyler Pendidikan formal 7. Pada pendapat anda sejauh manakah guru bebas mengajar kaedah apa saja? Dan sejauh manakah murid bebas belajar mengikut gaya pilihannya? RUMUS AN lmu pedagogi ialah satu ‘sains dan seni pengajaran’ (pedagogy is the science and art of teaching). tetapi berasaskan sains tingkah laku manusia. 6.

.tiganya? 2.38 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Beri contoh bagaimana setiap aliran pemikiran yang dibincangkan mempengaruhi kaedah dan amalan pedagogi di sekolah. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 PENILAIAN KENDIRI 1. Huraikan perbezaan antara pendidikan. pengajaran. dan pedagogi. Apakah matlamat ketiga.

Delors. 4th. Committee on Development of an Addendum to the National Science Education Standards on Scientific (2000). 129–135. (2000). T. Learning to teach. and Engineering Education National Research Council. (1960).) New Jersey: Prentice Hall. Briggs L. (1994). Vygotsky. Summerhill: a radical approach. 1-22. L. (1960). Inquiry and the National Science Education Standards: A Guide for Teaching and Learning. Tyler. Gagne R. Principles of Instructional Design. Freedom to learn (3rd ed. Mathematics. (1978).S. (1949). MA: Harvard University Press. Teacher Development: Roles of Domain Expertise and Pedagogical Knowledge.C: National Academy Press. (1987). J. Neill A. Orlando. Huraikan komponen-komponen penting dalam Model Pengajaran UPSI. Journal of Applied Developmental Psychology. edition. The process of education.).. Apakah akan terjadi kepada komponen lain jika anda ubah objektif pengajaran dan tahap hasil pembelajaran murid? 5. In D. 57. W. R. (1996) Learning: the treasure within: The Report of Commission on Education for the Twenty First Century. Shulman. New York: Simon & Schuster Macmillan. J. Washington. Javanovich. C. S. & Putnam. & Wager. Minds in society. (1996). D. R. Brace. 21(1). Berliner & R. Inquiry Center for Science. Basic principles of curriculum and instruction. (1992). Bruner. Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Handbook of Educational Psychology. Carl. L. Cambridge. Calfee (Eds.S. H. 673-708. C. Chicago: University of Chicago Press. . Inc. R. Harvard Educational Review. New York: Hart Publication Co. Apa akan terjadi dalam perancangan pengajaran anda jika anda tidak mengambil kira ‘susunan unit-unit pengajaran’? RUJUKAN Borko.. 4. W.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 39 3. UNESCO. Shulman L. New York: Vintage. Harcourt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful