Tasawuf Sunni : Tokoh dan Pemikirannya

Makalah ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Akhlak Tasawuf

Dosen Pembimbing: Ibu Hj. Rosdiana M.A. Disusun oleh:
Rifa Farhah (108046100158) Ahmad Aminullah (108046100161) Prasetyo Wardoyo (108046100192)

Semester III Kelas E Perbankan Syari’ah

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2009

Berkat rahmat-Nya. Harapan kami. Rahmat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw. juga bagi keluarga. November 2009 Penulis 2 . Hj. para sahabat serta siapa saja yang beriman dari zaman ke zaman. Rosdiana MA. Segala puji dan sanjungan selayaknya kami persembahkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai nikmat-Nya kepada hamba-hambanya. Amin ! Jakarta .Kata Pengantar Kami memulai makalah ini dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. makalah ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Alhamdulillah kami dapat menyusun makalah yang berjudul ”Tasawuf Sunni: Tokoh dan Pemikirannya”.. Untuk itu. kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk kesempurnaan penulisan makalah selanjutnya. Kami menyadari bahwa makalah ini tentu masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk memahami dan mengenal tokoh-tokoh dalam tasawuf sunni sendiri dan juga disusun untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Akhlak dan Tasawuf yang diberikan oleh dosen pembimbing kami yaitu.

..................................3 BAB II : PEMBAHASAN ................14 BAB IV : DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................................... Perkembangan Tasawuf Sunni............2 BAB I : PENDAHULUAN ................................................7 BAB III : PENUTUP ..........................................................15 3 .....DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................5 B..................................5 C.................................5 A...................................................................................................................... Tokoh dan Pemikirannya............... Pengertian Tasawuf Sunni..............1 DAFTAR ISI ................................................................................................................................................................................................................

Kala itu mereka mendapat sebutan "Az-Zuhaad. Jenis sufisme yang lain adalah yang dinamakan tasawuf falsafi yang berarti jenis sufisme yang mengajarkan cara dan jalan hidup seseorang yang datang dari India dan Persia dan tempat lainnya yang kemudian masuk menjadi bagian umat Islam. Mesir. Latar Belakang Ajaran tasawuf dimulai oleh kaum Muslim di abad 1 Hijriyah ketika mereka para sahabat beserta para tabi'in coba untuk menghindari dari apapun yang mereka dapatkan setelah mereka berhasil membuka Irak." Zahid berarti kurang menyukai akan kenikmatan dunia karena takut hal itu justru dapat menyebabkan susutnya waktu dan perhatian yang sebenarnya. Untuk itu kami akan memaparkannya dalam makalah kami yang berjudul “Tasawuf Sunni: Tokoh dan Pemikirannya”. cara hidupnya dan para pengikutnya. yaitu mencapai kebahagiaan yang abadi serta tidak menjadikan kehidupan dunia itu sebagai tujuan akhir. Pada abad ketiga dan keempat Hijriyah. perkembangannya. dan tokoh-tokoh beserta pemikirannya.BAB I PENDAHULUAN 1. Berdasarkan uraian diatas kami ingin mencoba memaparkan lebih jelas bagaimana tasawuf sunni yang berlandaskan Ahli Sunah wa al-Jama’ah. Beberapa dari mereka memutuskan untuk tetap menjadi Mujahidin atau sibuk dengan beribadah dan melayani umat dengan mengajar ataupun perbuatan lainnya dalam hidup mereka. sufisme terbagi menjadi dua jenis: tasawuf suni dan tasawuf falsafi. Mereka mempraktekkan cara sufisme mereka dalam lingkungan umat Islam dan banyak berbaur dengan kajian filsafat metafisika. Tasawuf sunni mempraktekkan zuhud dan Ibadah sesuai dengan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Suriah dan negara lainnya. Setelah itu tasawuf seperti halnya bagian lain dari ilmu pengetahuan dan aktivitas berkembang dan banyak tokoh sufi yang mencontohkan bagaimana semestinya mengisi hidup sebagai persiapan bagi kehidupan akhirat kelak. 4 .

Memberikan penjelasan bagaimana tasawuf sunni itu. 5 . perkembangannya. Rumusan Masalah Untuk membantu para pembaca dalam memahami tugas makalah kelompok kami. 4. serta sistematika penyusunan makalah ini. • BAB III PENUTUP Pada bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan penutup dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bab pembahasan. batasan dan rumusan masalah. dan tokoh-tokoh beserta pemikirannya. • BAB II PEMBAHASAN Pada bab ini dijelaskan mengenai pengertian tasawuf sunni secara umum. perkembangannya.2. Sistematika penyusunan Penyusunan makalah ini memiliki sitematika sebagai berikut : • BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini dipaparkan mengenai latar belakang penulisan dari makalah. Kami mencoba menjabarkan pokok masalah yang akan kami bahas dalam makalah kali ini. dan tokoh beserta pemikirannya. tujuan penulisan makalah. yaitu : • • • Apa pengertian dari tasawuf sunni itu? Bagaimana perkembangan tasawuf sunni dari awal kemunculannya? Siapa sajakah tokoh-tokoh dalam tasawuf sunni? Dan bagaimana pemikiran mereka tentang tasawuf? 3. Tujuan Penulisan Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah: • • Menyelesaikan tugas mata kuliah akhlak tasawuf.

Muhasibi (basra. Tokoh-tokoh Tasawuf Sunni pada masa itu adalah Haris al. Aliran tasawuf ini memiliki ciri yang paling utama yaitu kekuatan dan kekhusyu’annya beribadah kepada Allah. Para penganutnya berpegang teguh pada al-Kitab dan al-Sunah. Pengertian Tasawuf Sunni Tasawuf sunni merupakan aliran tasawuf yang ajarannya berusaha memadukan aspek syari’ah dan hakikat namun diberi interpertasi dan metode baru yang belum dikenal pada masa salaf as-shalihin dan lebih mementingkan cara-cara mendekatkan diri kepada Allah serta bagaimana cara menjauhkan diri dari semua hal yang dapat mengganggu kekhusyu’an jalannya ibadah yang mereka lakukan. Usaha ini memperoleh kesempurnaan ditangan al-Ghazali pada abad ke-5 H. Pertama. pada abad ke-3 dan ke-4 H terdapat dua kecenderungan para tokoh. Hal itu menyebabkan citra tasawuf menjadi jelek dimata umat. corak tasawuf ini muncul dikarenakan keteganganketegangan dikalangan sufi.BAB II PEMBAHASAN A. maka sebagian tokoh sufi melakukan usahausaha untuk mengembalikan citra tasawuf. dzikrullah serta konsekuen dan juga konsisten dalam sikap walaupun mereka diserang dengan segala godaan kehidupan duniawi. B. dengan kedua hal tersebut. Perkembangan Tasawuf Sunni1 Seperti yang telah dijelaskan pada bab terdahulu mengenai perkembangan tasawuf itu sendiri. Beliau mengkaji dan mengajarkan disiplin diri (muhasabah). 243 H). Pembicaraannya yang lebih rinci tentang itu tertuang dalam karyanya ar-Ri’ayat li 1 Ensiklopedia Islam. dan mempertalikan ahwal (kondisi) dan magomat (tangga-tangga) mereka. Kedua. 165-Baghdad. Dari awal prosesnya. cenderung pada kajian yang bersifat filsafat metafisika (Tasawuf Falsafi). baik yang bersifat internal maupun eksternal yaitu para sufi dan ulama’ zahir baik para fuqaha maupun mutakallimin. cenderung pada kajian tasawuf yang bersifat akhlak yang didasarkan pada Al-Qur’an dan Sunnah (Tasawuf Sunni). PT Ichtiar Baru Ven Hoeve : Jakarta 6 .

Huquq Allah (menjaga hak Allah) yang banyak mempengaruhi al-Ghazali dalam menyusun karyanya. Diantara muridnya yang masyhur ialah Abu Bakar asySyibili. Abu Ismail Abdullah bin Muhammad al-Ansari al-Harawi (396-481 H) dan al-Ghazali (450-478 H). mulai mundur kembali karena semakin besarnya pengaruh tasawuf versi al-Hallaj yakni perpaduan tasawuf dengan filsafat. Atas usaha tokoh-tokoh dalam tasawuf sunni terutama ditangan al-Ghazali ini tumbuhlah tasawuf itu dengan suburnya bersama-sama dengan fiqh dan ilmu kalam. Disamping itu terdapat pula Abu Said al-Kharraz yang banyak menumpahkan kajiaannya pada magam dan hal. dengan tokoh-tokohnya yaitu Abu Qasim abdul Karim al-Qusyairi (376-466 H). Abu Ali ar-Ruzbar. dan Abu Zaidal-Adami. Abad ke-5 H boleh dikatakan sebagai masa kemunduran Tasawuf Falsafi dan berjayanya Tasawuf Sunni. Usaha al-Ghazali memadukan antara ilmu-ilmu ke-Islaman yang sudah mulai cerah dan berhasil itu. Adapun kehalusan dan kemurnian cinta ketuhanan ditulisnya secara artistik di dalam Fasl fi al-Mahabbah (penjelasan tentang konsep cinta) Tokoh lainya ialah Sirri as-Saqati. Baginya memperdalam kepada Allah SWT harus bersamaan dengan peningkatan amal dan disiplin diri. Baru setelah al-Hallaj meninggal pada abad ke-5 H. Disamping karya tersebut. Tetapi di samping usaha al-Ghazali ini. Sahlat-Tustari yang terkenal dengan kekhusyukkannya dalam beribadah dan disiplin diri. Al-Ghazali telah memulihkan pandangan umum yang selama ini sinis terhadap tasawuf. Dalam bukunya at-Tawahhum al-Muhasibi menyuguhkan kedahsyatan maut dan hari pembalasan. Ihya Ulum ad-Din (menghidupkan ilmu agama). Namun pada masa itu Tasawuf Sunni kurang berkembang. Tasawuf Sunni mulai mendapatkan tempat di hati masyarakat. dan al-Junaid al-Bagdadi (wafat 289 H) yang paling popular dan mempunyai analisis yang dalam tentang tauhid dan fana dari kalangan tokoh sufi sunni. al-Muhasibi juga menulis Kitab al-Wasaya yang menyajikan ulasan tentang zuhud. Bahkan mengambil bentuk yang lebih ekstrim dari pendahulunya. 7 . justru lebih berkembang adalah Tasawuf Falsafi yang mencapai puncak kejayaannya di tangan alHallaj. secara diam-diam tumbuh juga pada awal abad ke-6 H. Al-Junaid mewariskan ilmunya itu kepada murid-muridnya. tasawuf versi al-Hallaj yang sudah mendarah daging dalam pribadi pengikut-pengikutnya.

Urgensinya itu tak lain disebabkan oleh tulisannya tentang tasawuf dan para sufi kurun ketiga dan keempat hijriah. Orangorang membaca ar-Risalah al-Qusyairiyah akan melihat dengan jelas kecenderungan Qusyairi dalam membenarkan tasawuf sesuai dengan akidah Ahli Sunah. Gurunya tersebut memerintahkan kepadanya untuk menguasai keilmuan-keilmuan syariat terlebih dahulu. Sebuah kitab tasawuf yang mengangkat kerangka teoritis tasawuf walaupun kajiannya agak umum dan ringkas. Tokoh-tokoh Tasawuf Sunni pada Masa Puncak Kejayaannya (Abad ke-5 Hijriyah) 1. Dalam kitab tersebut juga menandakan pengingkarannya terhadap sufi-sufi yang identik dengan Syathatat. Qusyairi juga mengkritisi sufi-sufi semasa dengannya yang senantiasa mengenakan pakaian-pakaian orang miskin dan pakaian-pakaian bulu. tertanam pada diri Qusyairi akidah Ahli Sunah wa al-Jama’ah. Qusyairi menulis ar-Risalah al-Qusyairiyah. buku tersebut banyak mendapat perhatian para ulama tasawuf sesudahnya. Qusyairi sendiri meninggal pada tahun 465 H. Oleh karena itu. yaitu mereka yang mengatakan sebuah ungkapan yang menimbulkan adanya tumpang tindih antara sifat-sifat ketuhanan. Abu Qasim abdul Karim al-Qusyairi Qusyairi merupakan salah satu tokoh penting dalam tasawuf Islam pada kurun kelima hijriyah. belajar ilmu kalam dan ushul fikih kepada Abu Bakar bin Furik.C. Ia keturunan Arab. Qusyairi menghadiri forum ilmiahnya. sedangkan perbuatannya bertentangan dengan pakaian yang dikenakannya itu. Ia lahir di Istiwa. Dalam hal ini ia berkata: ”Wahai Saudaraku! Janganlah tertipu dengan apa 8 . dengan sifat-sifat manusia. dan juga pernah mempelajari kitab al-Baqilani.? Oleh karena itu. Sehingga Qusyairi harus belajar ilmu fikih kepada seorang ahli fikih yang bernama Abu Bakar Muhammad bin Abu Bakar at-Thusi. Disanalah Qusyairi bertemu dengan gurunya yang bernama Abi Ah ad-Diqaq. dan tumbuh di Naisamburi yang merupakan salah satu pusat keilmuan masa itu. salah satu kawasan di Naisamburi tahun 376 H. dan mengambil jalan kesufian darinya. Qusyairi menekankan adanya perbaikan batin dengan berpegang pada al-Kitab dan alSunah. yang merupakan seorang tokoh sufi terkemuka.

Mereka menolak pembagian halal dan haram. Karya-karyanya dalam tasawuf sangatlah bernilai.” Qusyairi juga memberikan gambaran lain tentang penyelewengan para sufi yang terjadi pada kurun ketiga dan kelima hijriah dengan mengatakan: ”Jalan kesufian ini telah sampai pada suatu masa keterhapusannya secara nyata. Ia lahir di Bahrah salah satu kawasan di Kharasan pada tahun 396 H. Qusyairi memberitahukan bahwa ia menulis rislahnya tersebut karena semangatnya terhadap tasawuf. Abu Ismail Abdullah bin Muhammad al-Ansari al-Harawi Salah satu sufi lainnya yang menyandarkan tasawufnya dengan sangat jelas pada akidah ahli sunnah. 2. Oleh karena itu. Para syekh yang dapat disuri tauladani telah berlalu. tampak jelas bahwa perbaikan tasawuf menurut pendapat Qusyairi tak lain adalah mengembalikan kembali akidah Ahli Sunah Wal Jama’ah. Ia sebagaimana yang dikatakan oleh Massignon adalah salah satu fuqaha terkemuka dari mazhab Hambali. Mengharapkan apa yang ada di tangan manusia semakin meraja lela. 9 . dan mensuri tauladani sufi-sufi sunni yang telah disebut dalam risalahnya itu sebagai sufi-sufi kurun ketiga dan keempat hijriah. serta meninggalkan kehormatan dan kesopanan.. Dia termasuk orang-orang yang menentang keras mereka yang bersyathahat semisal Bustami dan al-Hallaj. dan berlalulah sebuah kemudahan. Mereka menganggap enteng pelaksanaan ibadah.” Perkataan Qusyairi tersebut tampak melebih-lebihkan. Ia tak ingin menyatakan kejelekan kepada salah satu penganutnya hanya karena ulah keberadaan orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang sufi. Segala tasawuf yang tidak dibarengi dengan kebersihan dan kesucian adalah sebuah penyelewengan. dan sudah sangat sedikit para pemuda yang perilaku dan perbuatannya bisa dijadikan contoh. atau dari tinjauan akhlak dan juga perbuatan. Perkataanya tersebut tak lain adalah sebuah keluhan atas kondisi tasawuf yang ada pada masanya. dan merendahkan puasa dan shalat. dan termasuk para pembaharu tasawuf pada abad ke-5 H adalah al-Harawi..... Mereka kurang memperhatikan agama dan tak berhati-hati di dalamnya.yang telah engkau lihat dari sebuah penampilan luar. Dari pemaparan di atas. Hilangkah sifat menjauhkan diri dari dosa. dan berlakulah dalam hati sebuah keharaman syariat. Namun perkataan tersebut menunjukan bahwa kondisi tasawuf pada masanya mulai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari orientasi awalnya dari tinjauan akidah....

dan tercegah dari syathahat” maka ia mengingkari dengan sangat jelas akan kewalian alBustami dan al-Hallaj karena syathahat yang keluar dari dirinya tersebut. Pembenaran terhdap permulaan adalah melaksanakan perintah dengan penuh keikhlasan. Yaitu sebuah tingkatan yang tercegah dari syathahat. Yaitu sebuah tasawuf yang didirikan di atas akidah Ahli Sunah wa al-Jama’ah. Jakarta: Gaya Media Pratama. dan orang-orang umum. ia berkata: ”Derajat yang keempat (dari ketiga tingkatan ketentraman) adalah ketentraman yang muncul dari sebuah kerelaan (ridha). Musthafa al-Babi al-Halbi. juga mengkritisi sufi-sufi yang mengungkapkan sebuah syatahat. al-Ghazali lebih besar ketimbang mereka secara keseluruhan dari tinjauan kepribadian. Tasawuf Islam: Telaah Historis dan perkembangannya. pendidikan. 4. Imam alGhazali sepakat dengan mainstream tasawuf pada masa ketiga dan keempat hijriah.Salah satu kitab terpenting al Harawi dalam tasawuf adalah Manazilul Sairin ila Rabbil Alamin. dan mengikuti sunah. dan keilmuannya. Kairo. Dalam hal ini. Ia berkata: ”Salah satu dari mereka (sufi-sufi yang menyeleweng) ada orang yang tak membedakan tingkatan-tingkatan khusus. Ia berkata: “Mayoritas ulama’ golongan ini ( Sufi) sepakat bahwa titik keberakhiran tak sah tanpa pembenaran terhadap permulaan. Abu Hamid Al-Ghazali Imam al-Ghazali dianggap sebagai pembela tasawuf sunni terdepan dalam islam. dan menyamakan anatara pemilik eforia dengan sufi-sufi yang kokoh. (Dikutip dari: Manazil Sainn. Sebagian dari mereka adalah seorang yang menganggap syathahat sebagai sebuah tingkatan (magam). 2008. al-Harawi. Yaitu sebuah kitab yang sangat ringkas yang didalamnya menggambarkan maqam-maqam sufi dan tingkatan-tingkatannya. Maka tepat sekali jika al-Ghazali dianggap sebagai sufi 2 Abu Wafa’ al Ghanimi al Tatazani. Dalam hal ini. Sebagaimana bangunan tak mungkin berdiri dengan tanpa adanya sebuah pondasi. tasawuf. intelektualitas.) 10 . Mayoritas dari mereka tidak mengatakan tentang tingkatan-tingkatan. dan orang-orang sebelumnya yang mempunyai mainstream yang sama. dan juga sepakat dengan Qusyairi.” Al-Harawi sangat respek terhadap tingkatan ketentraman hati yang muncul dari sebuah kerelaan terhadap Allah. kesederhanaan. jiwa dan perbaikannya. dari titik permulaaan hingga keberakhiran. Namun demikian. zuhud.”2 Al-Harawi dari tinjauan dirinya sebagai penganut paham sunni. 1328.

Maka bagian kedua dari kehidupannya di jalani dengan ketentraman dan keheningan tasawuf. dan jalan menuju keselamatan berupa maqamat dan ahwal. Puncak kecemerlangan tasawuf sunni tercapai pada masa al-Ghazali yang karena ilmu dan kedudukannya yang tinggi ia di beri gelar Hujatul Islam. Karya-karya tasawuf yang berbobot lainnya pada abad ke-5 H adalah atTabaqat as-Sufiyah (Tingkatan-tingkatan Sufi) oleh Abdur Rahman as-Sulami (wafat 412 H). Ia lahir di Thus yang merupakan salah satu kawasan di Kharasan pada tahun 450 H. al-Ghazali menempuh dua masa kehidupan berbeda. Ia juga membahas secara luas tentang ibadah perilaku yang menjadi adat kebiasaan dalam kehidupan. yang akhirnya sampai pada fana. makrifat. dan penuh gairah dalam kedudukan sebagai guru besar di Perguruan Nizamiyah yang senantiasa diliputi harta duniawi. Akhirnya keraguan itu terobati dengan pengamalan tasawufnya.terbesar dalam Islam. dan tasawuf. masa syakk (ragu) terhadap kebenaran ilmu yang didapatnya dan terhadap kedudukan yang di pegangnya. dan meninggal pada tahun 478 H. Pada masa inilah ia banyak menulis tasawuf. fikih. lalu menempuh fase pencapaian rohaniah dalam bentuk maqamat dan ahwal. dan sa’adah (kebahagian). Di dalam buku tersebut al-Ghazali dengan ilmunya yang luas dan dalam mendamaikan teologi. dan Kasyf alMahjub (Menyingkap Tabir) oleh Ali bin Usman al-Jullabi al-Hujwiri. ketika ia dalam kondisi penuh semangat dalam menimba ilmu. PT Ichtiar Baru Ven Hoeve : Jakarta 11 . Dari telaah karya-karya tasawuf al-Ghazali. tauhid. Ihya’ ‘Ulum ad-Din yang paling besar. Al-Ghazali mempunyai karya tulis yang begitu banyak dalam bidang tasawuf. Di antaranya. Kontribusinya dalam tasawuf terhadap orang-orang setelahnya sangatlah besar. Pertama. mengajar. dosa-dosa yang membinasakan. membersihkannya dari akhlak-akahlak yang tercela dan semua sifat yang menjijikan sehingga mampu 3 Ensiklopedia Islam.3 Ia beranggapan bahwa pencarian jalan para sufi dalam tasawuf adalah memutuskan diri dan belenggu-belenggu nafs( jiwa/hawa nafsu). kemudian at-Taftazani menyimpulkan bahwa al-Ghazali telah berhasil mendeskripsikan secara jelas tentang jalan menuju Allah SWT sejak permulaan dalam bentuk latihan jiwa. Hal ini terjadi di akhir masa pertamanya dan merupakan masa peralihannya. Kedua. paling popular dan mendapat tempat di hati masyarakat serta telah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Hilyah al-Aulia’oleh Abu Nu’aim al-Isfahani (wafat 430 H).

Itu semua karena gerakan dan berdiam dirinya mereka. dari kesaksian terhadap gambar-gambar dan bentukbentuk.” dan juga yang telah diceritakan tentang perkataan Abu Yazid Al-Bustami: ” Maha suci aku. dan sekaligus mereka bersandarkan pada perkataan-perkataan al-Halaj yang mengatakan: ” aku adalah al-Haq. yang karenanya membuat orang-orang yang rancu pikirannya melalaikan perbuatan-perbuatan dhahir. Ia menyatakan dalam Mungkidz Minal Dzalal itu dengan mengatakan : ”Kemudian kondisi seorang sufi mengalami penanjakan. Perkataan tersebut memang membuat nikmat dirasakan oleh 12 . maka katakatanya itu pasti mendatangkan sebuah kesalahan yang nyata dan tidak bisa dihindari. di dhahir dan batin mereka. jalan mereka adalah jalan yang paling benar. Sehingga orang yang berusaha mengungkapkan hal itu dengan kata-kata. Dalam hal ini. dan akhirnya berujung pada klaim penyatuan. Orang-orang semacam itu menyerupain Husain bin Mansur al-Halaj yang telah disalib karena publikasinya terhadap kalimat-kalimat semacam itu.mengosongkan hati dari segala sesuatu selain Allah. dan menghiasinya dengan zikir kepada-Nya. hingga mencapai tingkatan yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Pertama adalah klaim yang sangat panjang yang muncul dalam sebuah kerinduan terhadap Allah dan kesampaian dengan-Nya. Maha suci aku”. itu akan mengarah sebagaimana yang telah dibayangkan oleh sekelompok orang yang mengatakan tentang penyatuan (ittihad) dan tentang penitisan (hulul).Ghazali beranggapan bahwa perkataan-perkataan tersebut sangat berbahaya bagi orang awam. penitisan (hulul). atau kesampaian. Al-Ghazali beranggapan bahwa bahaya Syathahat sangatlah besar bagi masyarakat umum. Semuanya itu adalah sebuah kesalahan yang kami jelaskan letak kesalahannya dalam kitab Muqsidul Asna”. adalah diperoleh dari cahaya lentera kenabian yang di belakangnya tak ada lagi cahaya yang mendapat penerangan darinya. sehingga menjadikan sekelompok petani meninggalkan pertaniannya. ia menjelaskan kepada kita tentang dua model Syathahat. dan memunculkan klaimklaim semacam itu. Namun itu tidak terjadi pada diri sufi-sufi pemilik Syathahat. Al-Ghazali beranggapan bahwa Syathahat-Syathahat yang mereka ucapkan adalah sebuah keselahan yang tak patut diucapkan oleh seorang sufi yang sempurna. Secara keseluruhan. dan akhlak mereka adalah akhlak yang paling bersih. terangkatnya tirai penghalang dan musyabadah (kesaksian). dan perjalanan mereka adalah perjalanan yang paling baik. Ia beranggapan bahwa para sufi adalah orang-orang yang sedang menempuh perjalanan menuju Tuhan. Al. dan segala sesuatu yang dihayalkan semisal penyatuan (ittihad).

Mereka berkata tentang hulul. Namun demikian. Ia lebih suka menggunakan kata kedekatan dari pada kata penyatuan atau penitisan. sehingga condong untuk mengatakan sebuah penyerupaan Tuhan secara dhahir dan condong menuju ekstrimisme sehingga menngatakan sebuah penyatuan. indera penglihatan yang digunakan untuk melihat. Dengan mengatakan: sebab terkadang lisan pemilik perkataan syathahat mengatakan disaat merasakan kebingungan: ” Aku adalah al-Haq” sehingga disaat tidak jelas apa yang ada dibelakang perkataan tersebut. Al-Ghazali beranggapan bahwa hal itu serupa dengan pandangan orang-orang nasrani terhadap al-Masih. sekaligus tidak menguasai dalam pengungkapan sehingga perkataan semacam itu tidak membawa manfaat sedikit pun kecuali hanya merancukan hati dan membingungkan akal dan pikiran. dan lisan yang digunakan untuk berbicara. Terkadang tidak terpahami perkataan tersebut disebabkan oleh orang yang mengatakannya sendiri. maka aku adalah indera pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar. Sedangkan model kedua dari syathahat adalah sebuah kalimat yang tak dapat dipahami. maka akan tertipu dan bersikukuh dihadapannya hingga dirinya binasa. tidak ada Tuhan selain aku. dan karena tidak adanya penguasaan pula terhadap ilmu syariat. Sebab terkadang itu muncul saat pikirannya sedang kacau dan imajinasinya memudar yang disebabkan oleh tidak adanya penguasaan terhadap artiarti kalimat. Al-Ghazali bisa memaklumi Al-Bustami dan mentakwil syathahatnya seperti: ”sesungguhnya aku adalah Allah. Banyak sekali orang yang tergelincir di dalam pembahasan ini. Walaupun Al-Ghazali bisa memaklumi Al-Bustami dan Al-Halaj namun pengingkarannya terhadap sufi-sufi pemilik syathahat sangatlah jelas. mempunyai penampakan-penampakan yang meruni. saat melakukan pensucian jiwa dan pencapaian pada tingkatan-tingkatan (maqamat) dan kondisi-kondisi (hal). Mereka melihat pancaran Tuhan telah berkilauan di dalamnya sehingga menganggap Tuhan berada di dalamnya. Jika aku mencintainya. maka sembahlah diriku”. sebagaimana yang telah dinyatakan dalam hadits qudsi: ” seseorang hamba yang senantiasa mendekatiku dengan kesunnahan-kesunnahan hingga aku mencintainya. di dalamnya terdapat sebuah ungkapan yang muluk-muluk dan di baliknya tidak terdapat sesuatu yang besar. dengan mengatakan bahwa perkataan Abu Yazid tersebut tak lain hanyalah sebuah penceritaan terhadap Allah.watak manusia karena di dalamnya mengandung pengguguran terhadap perbuatan. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh AlGhazali: ”Ini adalah pembahasan yang pena harus dihentikan penulisannya. sehingga salah satu dari mereka berkata: ”Aku adalah al-Haq” ( menyinggung al13 .

dan penitisan telah tampak pada diri mereka sebuah hakikat kerahasiaan dan orang-orang yang semacam itu sangat sedikit. analisis dan perimbangan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam tasawuf. BAB III PENUTUP 14 . penyatuan. penyamaan. sebagaimana ia mampu mengkritisi aliran-aliran pemikiran yang bersebrangan dengan tasawuf sunni dan mengukuhkan apa yang seharusnya ia kukuhkan. Sedangkan orang-orang yang telah terbuka kepada kemustahilan sebuah penyerupaan.Halaj). Di samping al-Ghazali menyeriusi tasawuf dengan penuh keikhlasan dan konsentrasi maka pengetahuannya tentang filsafat telah menjadikannya mampu memberikan penjelasan.

Salah satunya adalah sunni yang para penganutnya berpegang teguh pada al-Kitab dan Sunah. DAFTAR PUSTAKA 15 . dan penganut-penganut paham syathahat secara umum. Dalam hal ini. diserbabkan oleh kemenangan sekte teologis Ahli Sunah wa al-Jama’ah dan perlawanan terhadap ekterimisme dalam tasawuf yang tampak pada diri al-Bustami. Oleh karena itu. sedangkan satunya lagi adalah falsafi. nantinya akan digunakan oleh al-Ghazali di seperdua kurun itu. Qusyain dan al-Harawi merupakan tokoh tasawuf kurun itu yang bermainstreamkan tasawuf suni. dan akhirnya bangkit kembali dalam bentuknya yang lain pada diri sufi-sufi falsafi kurun keenam hijriah dan setelahnya. dan mempertalikan ahwal (kondisi) dan magomat (tangga-tangga) mereka. Sehingga terjadilah kemenangan tasawuf suni. Mainstream pertama senantiasa lestari di pertengahan kurun kelima hijriah dengan sangat nyata. Sedangkan Mainstream kedua tampak redup pada masa-masa itu. kita melihat ada dua kecenderungan yang berbeda para sufi kurun ketiga dan keempat hijriah. Redupnya penganut aliran kedua tersebut pada kurun kelima hijriah. al-Hallaj.Kesimpulan Dalam perkembangan tasawuf. Jalan keduanya dalam melakukan pembaruan tersebut. tasawuf pada kurun kelima hijriah tampak sekali berorientasikan sebuah pembaharuan. dengan cara mengembalikan kembali menuju al-Kitab dan Sunah. dan penyebarannya yang amat luas diberbagai kawasan-kawasan dunia Islam. dan senantiasa ada hinnga masa yang sangat panjang dalam masyarakat Islam. dengan kedua hal tersebut. dan segala bentuk penyelewengan yang mulai muncul dalam area tasawuf.

PT. Ensiklopedia Islam. 16 . Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 1987. Tasawuf Islam: Telaah Historis dan perkembangannya. 2008. Jakarta: Amzah. Jakarta: Gaya Media Pratama. Pemikiran Sufisme di Bawah Bayang-Bayang Fatamorgana.Abu Wafa’ al Ghanimi al Tatazani. 2000. Ichtiar Baru Ven Hoeve: Jakarta. Pengantar Ilmu Tasawuf. Yunasril. Khaliq. Ali. Ihsan Ilahi Zharir. Abdurrahman Abdul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful