INSTITUT KEMAHIRAN TINGGI BELIA NEGARA

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIA

KERTAS PENERANGAN
KURSUS PEMBUAT PERKAKASAN KANAN – ACUAN SUNTIKAN PLASTIK (H-097-3 ) / ACUAN ALATAN TEKAN (H-096-3) TIGA (03) 7 : SCHEDULING & MONITORING 10.01 : PREPARE JOB LOADING SCHEDULE 10.03 : MONITOR DATE LINE FOR DELEVERY Prepare job loading schedule by assessing machining process using available resources so that the schedule prepared is within the available resources and viable to be undertaken and achievable. Monitor date line for delivery using available reference so that the expected work target to be completed and delivered is cost effective. Perform Supervisory Function

TAHAP MODUL TASK OBJEKTIF PENCAPAIAN PIAWAI

TAJUK TUJUAN

Task ini akan menerangkan tentang fungsi sesuatu perancangan yang dibuat dengan mengambil kira beberapa faktor seperti keupayaan tenaga kerja, keupayaan mesin,susunatur loji dan bahan. Selain daripada itu sejauh manakah pemantauan serta perancangan yang dibuat dapat dapat membantu menyiapkan sesuatu projek mengikut jadual dengan kos yang efektif.

MENGENALPASTI SUMBER Sumber Tenaga Kerja. Masa untuk pembuatan pula adalah bergantung kepada tenaga kerja yang digunakan di samping mengambil kira jumlah mesin dan peralatan yang dapat disediakan. Penempatan tenaga kerja ini pula adalah bergantung kepada keperluan pengeluaran. Bagi sumber tenaga kerja. Ia merupakan pembantu kepada pengurus dan setiap arahan dan maklumat dari pihak atasan akan sampai kepada penyelia sebelum sampai kepada pekerja bawahan. hendaklah dikenalpasti terlebih dahulu sumber-sumber seperti tenaga kerja yang diperlukan. ii. i. Jumlah mesin dan peralatan yang akan digunakan telahpun diterangkan seperti di atas. Contoh: Jumlah tenaga kerja untuk menghasilkan satu produk Sprue Bushing adalah merangkumi kumpulan tenaga kerja di bahagian pengurusan sehingga ke tenaga kerja bahagian pembungkusan. iii. Penyelia juga hendaklah memastikan target harian dapat dicapai. Penyelia Merupakan orang tengah di antara pekerja mahir atau tidak mahir dengan pihak pengurusan. Quality Control . jumlah mesin dan peralatan. Pekerja-pekerja yang dimaksudkan ini ialah pekerja yang melaksanakan urusan pentadbiran dan juga pekerja bahagian pengeluaran yang terdiri dari kategori mahir dan tidak mahir. ia adalah melibatkan keseluruhan pekerja di organisasi tersebut. Kuantiti bahan dan jenisnya adalah bergantung kepada kegunaan produk tersebut yang akan dihasilkan mengikut permintaan. Pengurus Pengurus bertanggungjawab dalam hal-hal pentadbiran. Mesin. Bahan dan Masa Sebelum sesuatu produk itu dihasilkan. iv. Tenaga kerja yang digunakan sebaik-baiknya tidak ramai kerana ini boleh menjimatkan kos. v. kuantiti bahan dan jenisnya dan juga jumlah masa untuk pembuatan. Pegawai Keselamatan Ia bertanggungjawab ke atas tempat persekitaran tempat kerja dan keselamatan keseluruhan di dalam kawasan. pengurusan produk berkaitan dan memastikan proses pengeluaran dapat berjalan dengan lancar. Line Leader(Ketua Barisan) Merupakan pembantu kepada penyelia di dalam masa mengendalikan tugas dan mengambil tugas penyelia semasa ketiadaannya.

ANALISA PENJADUALAN KERJA DEFINISI PERANCANGAN Secara asas menentukan objektif yang hendak dicapai oleh sesebuah organisasi dan bagaimana untuk mencapai objektif tersebut. Perancangan adalah penting demi untuk mencapai matlamat pembuatan iaitu menghasilkan dan menjualkan sesuatu atau beberapa jenis barangan untuk memenuhi permintaan pengguna. vi.Bertugas melaksanakan proses pemeriksaan dan pengujian untuk memastikan setiap produk yang dihasilkan dapat mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Perancangan pengeluaran menetapkan bagaimana cara yang optima bagi sesebuah perusahaan itu menggunakan sumber-sumber pengeluaran yang ada padanya untuk memenuhi permintaan barangan oleh pengguna. Pekerja tidak mahir pula sebagai penolong pekerja mahir atau pekerja am seperti pembungkusan dan sebagainya. Pekerja Mahir/ Tidak Mahir Tenaga mahir dan tidak mahir adalah pekerja pengeluaran dan kemahiran pekerja-pekerja ini hendaklah sesuai dengan keperluan bagi menghasilkan produk tersebut Untuk menghasilkan produk ini pekerja mahir adalah yang akan mengendalikan berbagai-bagai jenis mesin. PERANCANGAN DAN PERJADUALAN • Saling bergantung diantara satu sama lain • Melibatkan perancangan sumber (resources)untuk keseluruhan projek • Menentukan aktiviti-aktiviti jangka masa perjadualan untuk (bahan . Penjaga Stor Ia kebiasaannya bertugas membuat pembelian bahan.peralatan) yang di perlukan untuk merncapai tarikh siap projek Asas Perancangan Pengeluaran 1. menyelia keluar dan masuk bahan ‘stok inventory’ dari penyimpanannya. 3. . Perancangan yang dimaksudkan adalah satu dari tiga bidang penting dalam pengeluaran. vii. 2. Dua bidang lain ialah Kawalan dan Perkembangan pengeluaran.

4.ia merangkumi matlamat atupun objektif yang hendak dicapai pada masa akan datang dan pemilihan bagaimana hendak mencapai matlamat tersebut. keperluan mesin/peralatan dan kaedah pengoperasian. Program pengeluaran dipecahkan pula kepada keperluan bahan. tenaga kerja.Perancangan mestilah dilakukan dalam batas-batas polisi organisasi. bila? Dan oleh siapa? Sesuatu kerja itu akan dibuat. Maklumat-maklumat keperluan keperluan ini merupakan maklumat-maklumat yang penting untuk membolehkan perancangan dilakukan. Dalam lain perkataan sesebuah pelan akan menyatakan apakah?.Pecahan dari program pengeluaran juga adalah sama pentingnya.Aspek yang paling penting dalam perancangan pengeluaran adalah menterjemahkan ramalan jualan kepada program pengeluaran. .Secara amnya sesebuah organisasi mempunyai dua pendekatan asas yang boleh diambil untuk menuju masa hadapan.Pelan Perancangan 1. Perancangan merupakan satu konsep yang mudah dan secara asasnya. Sikap Aim High adalah tidak sesuai di dalam pengeluaran. vMembantu mengelakkan pembaziran guna tenaga membuat kerja-kerja yang berulang. Perancangan adalah suatau proses menetapkan terlebih dahulu bagaimanakah matlamat pengeluaran sesebuah organisasi itu akan dapat dicapai. 2. Sekiranya organisasi tidak membenarkan kerja lebih masa maka janganlah merancangkan supaya pengeluaran hanya akan terlaksana dengan kerja lebih masa. 3. iIa boleh bertindakbalas (react) untuk perubahan mengikut keadaan sekeliling dan berkebolehan bertindak kepada perkembangan kearah kebaikan atau sebaliknya. iiIa boleh meramalkan masa depan dan mengambil pra-penentuan tindakan untuk mempengaruhi aktiviti-aktiviti masa hadapan mengikut kaedah atau rentaknya sebanyak mana yang boleh.Pengurusan yang baik membantu mengurangkan masalah pada penyelia.Perancangan mestilah yang boleh dicapai. bagaimana?. 2. ivMembantu organisasi meramalkan perubahan-perubahan masa akan datang dan bersedia menghadapinya. Perancangan adalah penting kerana: iIa memberi arah dan tujuan sesebuah organisasi iiIa menyelaraskan semua aktiviti dalam organisasi iiiIa membantu organisasi mengelakkan krisis pengurusan (management crisis). 3. Aspek Penting dalam Perancangan 1. 5.Dalam menyediakan program pengeluaran adalah penting untuk menganggarkan paras simpanan bahan di dalam stok. Pelan yang dimaksudkan adalah satu perincian segala sumber yang diperlukan dan juga tindakan yang perlu diambil untuk mencapai matlamat pengeluaran sesuatu organisasi bagi suatu jangka masa.

• Rancangan Operasional • Rancangan ini merupakan tindakan terperinci yang diperlukan untuk mencapai objektif tertentu didalam rancangan strategik. Tentukan jangkamasa yang diperlukan untuk setiap submit.rancangan-rancangan ini dipraktif pada keseluruhan organisasi dan objektif organisasi mengikut keadaan sekeliling yang lebih mencabar.Penyelia tidak terlibat dalam merangka rancangan ini tetapi mereka diperlukan untuk mendapat matlamat-matlamat untuk merangka rancangan ini. viiviiiixTentukan objektif perancangan.contohnya rancangan bulanan mingguan dan harian adalah sejenis rancangan oleh pengurusan peringkat pertengahan.Rancangan ini lebih speksifik menentukan masa untuk setiap tindakan yang hendak dicapai. Perancangan strategik adalah rancangan-rancangan yang memerlukan tindakan daripada keseluruhan organisasi untuk mencapai objektif yang luas .Langkah-langkah membuat perancangan adalah dengan mengikut turutan seperti berikut: iiiiiiivvviprojek.Rancangan jangka panjang dimana ia menunjukan kearah mana organisasi tersebut dalam masa atau hingga lima tahun akan datang.Proses Perancangan Mesti dilakukan dengan kaedah yang bersistematik dan saintifik . Pilih strategi asas untuk mencapai objektif. Biasanya ia hanya satu daripada objektif strategik atau sebahagian sahaja. Pecahkan projek kepada submit atau langkah Tentukan piawai untuk setiap submit. Tentukan turutan submit dan masukkan maklumat ini didalam jadual keseluruhan Kira kos untuk setiap submit dalam pelanjawan projek.Ianya adalah rancangan jangka pendek berbanding dengan rancangan strategik. . Tentukan jenis latihan yang diperlukan. Tentukan polisi dan prosedur. JENIS-JENIS PERANCANGAN Rancangan strategik • Perancangan strategik adalah rancangan yang menentukan keadaan sesebuah organisasi menyatakan tujuan dan kearah mana organisasi tersebut akhirnya.Ianya disediakan oleh pihak atasan pengurusan.

Masalah yang timbul adalah apabila terdapat peralatan yang terhad untuk digunakan oleh beberapa jenis barangan atau bahagian. 2. Precedence relationships. Terdapat berbagai cara proses penjadualan kerja. . Kebiasaannya sebelum membuat sesuatu jadual.adalah menjadi kemestian kita mempunyai apakah perkara yang hendak dijadualkan. 3. Aktiviti Expecred duration. Facilities (kemudahan) Capacities Possible use. Pekerja (employee) Availability. Importance of being completed by due date.Adalah penting data/maklumat berikut diambilkira iaitu 1• • • • 2• • • 3• • • • 4• • • • 5• • • • Apakah kerja (projek) yang hendak dilakukan. 4. Wage rate. Equipment (peralatan) Machine capacities. Cost of operation Availability. Availability. Efficiency at various jobs.Proses Penjadualan Kerja 1. Kebanyakan Proses Pembuatan melibatkan beberapa operasi untuk menukarkan bahan-bahan mentah kepada suatu barangan yang dikehendaki. Desired time of completion. Penyusunan jadual adalah tahap terakhir dalam perancangan pengeluaran. Due date Material requirements Flexibility of due dates. Job capabilities. sila lihat contoh di bawah ini. Machine capabilities. Untuk keperluan kursus ini. Cost of use.

MPS biasanya adalah kuantiti yang dikeluarkan seminggu sepanjang enam bulan hingga setahun akan datang atau lebih. MPS selalunya akan dinyatakan sebagai barangan akhir. Keluaran MPS menyediakan masukan bagi Perancangan Keperluan Bahan(MRP) dan sistem perancangan dan pengawalan bahagian berikutnya seperti pengawalan aktiviti pengeluaran. Sebagai contoh. Ia mewakili penceraian rancangan pengeluaran kepada tiap-tiap barangan bagi pembuatan. Sebagai contoh. Penceraian ini boleh selalunya disatukan semula kepada rancangan pengeluaran. dan perancangan kapasiti kasar menentukan pusat kerja yang mungkin menjadi punca kesesakan di dalam memenuhi MPS. manakala bagi syarikat buat-untuk-stok.BARANG MESIN A B C JUMLAH X 2 8 4 14 Y 2 2 6 10 Z 4 3 2 9 JADUAL 1 : CONTOH JADUAL Jadual Pengeluaran Induk(MPS) Jadual Pengeluaran Induk (Master Production Schedule) merangkumi berbagai aktiviti yang terlibat di dalam penyediaan dan penyelenggaraan. susunan tertentu barangan yang dipilih bagi penjadualan induk berbeza di antara syarikat-syarikat. MPS mewakili titik tumpuan bagi banyak aktiviti lain. dinyatakan dalam susunan tertentu bagi sebarang tempoh perancangan yang diperlukan. pengurusan permintaan menyediakan semua keperluan permintaan dan pesanan pelanggan. . yang juga merupakan jadual pengeluaran yang dijangka bagi barangan syarikat. MPS mewakili kenyataan pengeluaran. MPS biasanya dinyatakan sebagai pilihan atau senarai bahan(BOM) khusus. bagi syarikat buatuntuk-pesanan. Bagi syarikat pasang-untuk-siap pula. Walaubagaimanapun. perancangan pengeluaran menunjukkan batasan operasi di mana MPS mesti dibuat dan diselenggara. dan bukan ramalan permintaan barangan. MPS selalunya dinyatakan sebagai pesanan sebenar pelanggan.

MPS membentuk penyambung antara jualan dan pengeluaran seperti berikut: • Ia memungkinkan janji pesanan yang sah. Barangan akhir yang dibuat oleh syarikat dipasang daripada bahagian komponen dan subkomponen. • Ia menjaga pengeluaran. MPS membentuk asas bagi jualan dan pengeluaran untuk menentukan apa yang akan dibuat. MPS memandu MRP. Paras inventori bagi setiap barangan akhir Batasan kapasiti . Ia adalah alat komunikasi yang asas untuk membuat perubahan yang sama dengan permintaan pasaran dan kapasiti pembuatan. Semasa jadual barangan dibentuk. • Ia membentuk penyambung antara perancangan pengeluaran dan apa yang akan dibina oleh pembuatan. Maklumat bagi membentuk MPS adalah seperti berikut:      Rancangan Pengeluaran Ramalan setiap barangan akhir Pesanan sebenar yang diterima daripada pelangan dan untuk menambah stok. Sistem MRP merancang jadual bagi komponenkomponen ini berdasarkan keperluan MPS.. • Ia adalah kontrak antara pemasaran dan pembuatan. • Ia membentuk asas bagi MRP. • Ia membentuk asas bagi menentukan kapasiti dan sumber yang diperlukan. jadual pengeluaran induk dan rancangan keperluan bahan. MPS adalah rancangan bagi pembuatan. Rajah 1 menunjukkan perhubungan ramalan jualan dengan rancangan pengeluaran.. Ia adalah rancangan yang telah dipersetujui. Mereka mesti tersedia dalam kuantiti yang betul pada masa yang betul bagi menyokong jadual pengeluaran induk. MPS dan BOM menentukan apa komponen akan diperlukan daripada pembuatan dan pembelian. Ia tidak seharusnya terlalu ketat. Ia menggambarkan keperluan pasaran dan kapasiti pembuatan dan membentuk rancangan pengeluaran bagi diikuti oleh pembuatan.MPS adalah penyambung penting di dalam sistem perancangan pengeluaran kerana. Oleh kerana itu ia memberitahu jualan dan pembuatan bila barangan akan tersedia untuk penghantaran. MPS adalah rancangan pengeluaran bagi pembuatan. MPS adalah rancangan apa dan bila akan dibuat.

Ramalan jualan Rancangan pengeluaran Jadual Pengeluaran Induk Rancangan Keperluan Bahan Rajah 1 : Ramalan jualan. • Untuk meningkatkan penggunaan bahan. Untuk mencapai objektif di atas. Ini dilakukan dengan mengekalkan paras inventori barangan siap atau dengan menjadual bagi memenuhi keperluan penghantaran pelanggan. Terdapat 3 langkah di dalam menyediakan MPS: 1. • Untuk mengekalkan pelaburan inventori pada paras yang diperlukan. 3. Periksa MPS sementara berbanding kapasiti tersedia. buruh dan peralatan. rancangan mesti memenuhi permintaan pelanggan di dalam kapasiti pembuatan dan garis panduan rancangan pengeluaran. . rancangan pengeluaran dan jadual pengeluaran induk Menggubal MPS Objektif membentuk MPS adalah seperti berikut: • Untuk mengekalkan tahap perkhidmatan pelanggan yang dikehendaki. Rapatkan perbezaan antara MPS sementara dengan kapasiti tersedia. Bina MPS sementara 2.

beberapa pengubahsuaian kepada setiap rancangan mesti dilakukan supaya jumlah pengeluaran adalah sama. 100 unit lagi mesti dihasilkan dan bila ramalan permintaan sebanyak 60 unit dipenuhi. Katalah sebuah syarikat mempunyai 4 model komputer meja yang dipasang di dalam pusat kerja operasi kesesakan. ia mesti diperiksa berbanding kapasiti tersedia. tumpuan harus diberikan kepada pusat kerja sesak dan sumber kritikal. buruh dan bahan kritikal (mungkin yang sedikit atau yang mempunyai masa anjur yang panjang).Jadual MPS sementara Suatu contoh digunakan bagi menunjukkan proses membina MPS. Perancangan Kapasiti Kasar(RCP) Apabila MPS sementara telah dibuat. Sekiranya jumlah pengeluaran yang dirancang bagi semua barangan dan jumlah inventori akhir tidak mengikut rancangan pengeluaran. terdapat inventori dan barangan dibuat dalam lot. Dalam minggu 3. Ramalan permintaan berikutnya sebanyak 60 unit dalam minggu 2 tidak dapat dipenuhi dan ini mewajibkan dijadualkan MPS sebanyak 100 unit untuk minggu 2. Syarikat ingin menjadual kapasiti pusat kerja ini. Rajah 2 menunjukkan ramalan permintaan. Proses ini serupa dengan keperluan sumber. Selepas ramalan permintaan sebanyak 60 unit dipenuhi. Proses. 40 unit tinggal di dalam inventori. RCP memeriksa samada sumber kritikal ada tersedia untuk menyokong berbagai MPS sementara. Rajah 3 adalah suatu senarai sumber untuk pusat kerja tersebut menunjukkan masa yang diperlukan untuk memasang satu komputer. Seperti sebelum ini. Senarai sumber yang digunakan dalam perancangan keperluan sumber menggunakan satu barangan dan senarai sumber adalah satu barangan. Ini menghasilkan kuantiti tersedia sebanyak 60 unit di akhir minggu 2. barangan tersedia dan MPS sementara. . Sumber kritikal termasuk operasi kesesakan. membina MPS ini dilakukan bagi setiap barangan. Dalam minggu 4. Barangan diandaikan adalah dibuat-untuk-stok. ramalan permintaan sebanyak 60 unit dipenuhi dengan kuantiti tersedia di akhir minggu 2 menjadikan kuantiti tersedia 0 di akhir minggu 3. Sesuatu barangan dibuat dalam lot 100 unit dan dijangkakan inventori permulaan adalah 80 unit. Perbezaannya adalah ianya untuk suatu barangan dan bukan sekumpulan barangan. Proses ini dikenali sebagai Perancangan Kapasiti Kasar(RCP). Ramalan permintaan Kuantiti tersedia MPS 1 60 20 2 60 60 100 3 60 0 4 60 40 100 5 60 80 100 6 60 20 80 Contoh Jadual Perancangan Induk (MPS) Minggu 1 bermula dengan inventori 80 unit. kuantiti tersedia adalah 20 unit.

mengubah laluan kepada pusat kerja lain.300 0. Akhir sekali MPS mesti dinilai dengan 3 kritiria: • Penggunaan sumber. tambahan pekerja. Mungkinkah tarikh janji dipenuhi dan prestasi penghantaran diterima? • Kos. Adakah rancangan ekonomik atau mungkinkah kos berlebihan ditanggung untuk kerja lebih masa. subkontrak.203 0.425 Contoh senarai sumber Katalah dalam suatu minggu MPS menunjukkan komputer berikut perlu dipasang : Model Model Model Model IKT-24 IKT-25 IKT-26 IKT-27 = = = = 200 unit 250 unit 400 unit 100 unit Kapasiti yang diperlukan untuk sumber kritikal ini ialah : Model Model Model Model IKT-24 IKT-25 IKT-26 IKT-27 200 x 0.1 jam standard Jumlah masa diperlukan Merapatkan perbezaan Langkah seterusnya adalah membandingkan jumlah masa yang diperlukan dengan kapasiti tersedia pusat kerja.0 jam standard = 140.203 250 x 0.425 = 40.6 jam standard = 75.350 100 x 0. Sekiranya kapasiti tersedia lebih besar daripada keperluan kapasiti.350 0. atau subkontrak? Sekirany tidak. cara-cara meningkatkan kapasiti harus dicari.0 jam standard = 42. Sekiranya tidak. kita mestilah mengkaji semula jadual pengeluaran.Komputer Model Model Model Model IKT-24 IKT-25 IKT-26 IKT-27 Masa pemasangan (jam standard) 0.300 400 x 0. MPS boleh dijalankan. .5 jam standard __________________ = 298. Adakah MPS berada di dalam batasan kapasiti setiap tempoh masa rancangan? Adakah ia menggunakan sumber dengan sebaik-baiknya? • Perkhidmatan pelanggan. percepatan atau pengangkutan. Adakah mungkin mengubahsuai kapasiti tersedia dengan kerja lebih masa.

Barangan ini adalah subassembly yang distok dan dibeli dengan 2 punca permintaan. FPO adalah kaedah biasa menyatakan MPS dan kegunaan FPO mempastikan MPS stabil yang mungkin berlainan daripada ramalan permintaan bagi sesuatu barangan. Logik komputer tidak semestinya mengubah FPO. A B C D E Ramalan (alat ganti) Ramalan pengeluaran Permintaan sebenar Kuantiti tersedia Tersedia untuk janji 1 8 0 14 17 11 2 5 1 12 10 3 4 10 8 0 4 7 11 41 29 5 10 12 2 19 27 6 3 8 16 19 7 15 2 1 17 8 10 6 31 51 25 Pesanan Terancang Pasti (FPO) Pesanan terancang pasti (FPO) syarikat adalah jadual buat atau beli barangan yang tetap dari segi kuantiti dan tarikh janji. penjadual induk berpeluang menjawab beberapa soalan sebelum betul-betul mengubah samada kuantiti atau masa MPS : Adakah bahan tersedia untuk menyokong perubahan? Adakah kapasiti tersedia untuk menyokong perubahan? Adakah sesuatu perubahan itu praktikal? Adakah sesuatu perubahan itu mahal? Adakah keperluan yang benar-benar untuk mengubah sesuatu rancangan? . Oleh itu ia mempunyai ramalan pengeluaran bersandar seperti ditunjuk di baris B. Dengan menyatakan MPS secara FPO. Ianya juga dijual secara tersendiri sebagai alat ganti atau pembaikan dan mempunyai permintaan tidak bersandar seperti ditunjuk di dalam baris A. Ianya adalah barangan pilihan untuk suatu barangan induk dengan susunan tertentu.Rajah di bawah adalah contoh berbagai pengiraan pembuatan. sebaliknya ia adalah logik fasa masa standard bagi MPS dan MRP yang mengira jangkaan baki tersedia dan menjadual FPO dan mencadangkan perubahan. Sebarang perubahan pada FPO adalah tanggung jawab penjadual induk.

maklumat ATP diperlukan. Tanggungan pelanggan sebanyak 11 unit dalam minggu 3 dan minggu 4 boleh dipenuhi dengan 40 unit yang dijadualkan dalam minggu 3. Ini memberi baki 29 daripada 40 yang tersedia untuk menjanjikan kepada pelanggan termasuk 5 dari minggu 2 bagi memberikan jumlah sebanyak 34. Banyak bentuk perniagaan buat-untuk-pesanan selalunya menjanjikan kepada pelanggan berdasarkan kepada data ATP kerana secara berterusan menanggani pesanbalik bagi pesanan pelanggan yang dijadualkan untuk penghantaran masa hadapan. 1 A B C D E F Ramalan permintaan pelanggan Ramalan pengeluaran Permintaan sebenar Jangkaan baki tersedia Tersedia untuk janji Jadual pengeluaran induk 11 23 5 2 2 7 21 5 3 4 6 57 39 40 4 5 5 52 34 5 10 42 34 6 10 32 34 7 10 22 34 8 10 12 34 23 Tersedia untuk janji dalam minggu 4 5 dianggap ATP dalam minggu (minggu 1). ATP menunjukkan barangan tersedia berdasarkan tanggungan pelanggan masa kini dan rancangan membuat masa kini. sekiranya ia berada di dalam keadaan pesan balik atau atas permintaan pelanggan. Banyak syarikat bergantung kepada maklumat ini bagi menentukan tarikh penghantaran dan bukan menyatakan masa anjur standard. Rajah 8 menunjukkan keadaan biasa dengan mempamerkan data ATP. Selepas masa berlalu permintaan sebenar menjadi kenyataan. Syarikat buat-untuk-stok menganggap stok para sebagai ATP. . Beberapa minggu atau bulan yang lalu. Adalah mustahak melindungi tanggungan pelanggan sedia ada bila pesanan pelanggan baru dijanjikan.Janji Pesanan Pelanggan (Data ATP) Maklumat ATP adalah sumbangan penting untuk komunikasi pemasaran pembuatan dan adalah kritikal untuk menentukan kualiti perkhidmatan pelanggan sebagai jualan dan pemasaran berupaya meng’input’ dan meng’output’ daripada MPS. Paras ATP dikira dengan membandingkan permintaan sebenar dengan kuantiti tersedia campur MPS. atau dijadual untuk penghantaran masa hadapan. terdapat tanggungan 18 pelanggan iaitu 11 dalam minggu 1 dan 7 dalam minggu 2 yang mesti dipenuhi oleh 23 unit ini. Walaupun tersedia 23 unit. Walaubagaimanapun. MPS dinyatakan dengan FPO untuk melindungi ramalan permintaan.

gas. Untuk membuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan anggaran belanjawan. a) b) c) d) .Pengkosan (Anggaran Kos) Adalah satu kaedah meramal perbelanjaan di dalam pembuatan sesuatu produk bermula dari bahan mentah sehingga produk siap 1. Berat Bahan = Isipadu Bahan X Ketumpatan Bahan Kos Bahan = Berat Bahan x Kos per unit 2. Indirect materials juga dikategorikan sebagai kos overheads. 5. Kos Bahan Langsung (Direct materials) Ada dua jenis iaitu Bahan yang dibeli (Standard Purchased) dan Bahan yang akan dibuat (Fabricated). Kesedaran tentang kepentingan kos hendaklah diwujudkan di kalangan mereka yang terlibat dalam industri demi untuk meninggikan daya pengeluaran dan keuntungan. Kos adalah berkait rapat dengan keuntungan. Untuk menolong menilai prestasi dan kecekapan pengurusan di dalam sebuah jabatan. Untuk membolehkan pihak pengurusan membuat perbandingan antara kos yang dianggarkan dengan kos sebenar. Untuk mendapatkan kos sebenar sesuatu unit barangan. Kos Bahan Tak Langsung (Indirect materials) Bahan yang digunakan untuk membantu kerja memproses Bahan Langsung menjadi produk siap. kerja atau pun sesuatu proses. Komponen utama adalah dalam bentuk bilangan unit keluaran. 2. 6. Cth: Kain untuk buat baju Kelapa sawit untuk buat minyak masak Bahan dalam store bahan Semua bahan untuk yang dibeli untuk kerja. Klasifikasi Kos 1. Tujuan Pengkosan 1. Kejayaan dan kegagalan atau pun pertumbuhan masa depan sesuatu perusahaan itu adalah bergantung rapat kepada baik. Adalah kos bahan asas (raw material) yang terlibat dalam pembuatan sesuatu produk atau komponen utama bagi produk siap. 2. Untuk membantu pihak pengurusan mendapatkan data yang membolehkan mereka membuat polisi penjualan atau pun polisi syarikat. bagusnya atau tidaknya system pengkosan perusahaan tersebut. Cth: minyak pelincir. bendalir pemotong. Pengkosan adalah satu aspek yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari pengurusan industri. 3. proses dan produk tertentu. 4. Untuk mendapatkan kos barangan yang serendah mungkin dengan mutu dan fungsi yang dikehendaki.

d) Kos pengurusan dan pengendalian bahan ke atas produk tertentu. Indirect labour juga dikategorikan sebagai kos overhead. sewaan bangunan. belanja kerja senggaraan. Gaji jurujual. Perbelanjaan syarikat/overhead. dies. penyelia. alat tulis. setiap masa operasi dari awal hingga akhir dijumlahkan. insuran peralatan pejabat. kerani. jig. percetakan. Merangkumi aktiviti pengarahan. Kos Buruh Langsung = Jumlah masa operasi x Kadar buruh = 4. b) Kos percubaan ke atas sesuatu produk. susutnilai mesin. Termasuklah Kos Buruh Tak Langsung. senarai harga.3. a) Kos Belanja Tak Langsung (Indirect expenses/oncosts/burden) Dikategorikan sebagai kos overhead. Kos Belanja Langsung (Direct expenses/Chargeable expenses) Kos belanja langsung adalah kos-kos selain Kos Bahan Langsung dan Kos Buruh Langsung. Cth: Foreman. bertujuan untuk produk-produk tertentu dan tidak diguna untuk produk lain. Di dalam penganggaran ini. Perbelanjaan penjualan dan pengagihan. gaji staff pejabat/exekutif/pengarah/pengerusi. Bahan Tak Langsung. b) c) . komisen jurujual dsb. operator mesin). penyelenggara. katalog. Kos Buruh Langsung (Direct labour) Kos oleh buruh (tenaga pekerja) yang terlibat di dalam proses pengeluaran sesuatu produk. a) Kos penyediaan bentuk (pattern). susutnilai peralatan pejabat. drawing/design. Kos Buruh Tak Langsung (Indirect labour) Kos buruh tak langsung adalah kos semua tenaga pekerja yang tidak terlibat secara langsung terhadap pengeluaran dan juga pengurusan dan jurujual. c) Kos sewaan jika ada perkakasan/mesin ke atas satu-satu produk. Cth: (Operator pemasangan. fixtures. Cth: 5. pembungkusan. pengiklanan. Kos segala aktiviti dari mula hingga siap. 6. bil elektrik/telepon/internet dll. kawalan dan urusan projek. insuran. leaflets. Perbelanjaan pejabat dan pengurusan.

Penjadualan & Pengawalan Pengeluaran. Kos Utama = Kos Bahan Langsung + Kos Buruh Langsung + Kos Belanja Langsung Kos Kilang = Kos Utama + Perbelanjaan Kilang. Schmid. 2.Struktur Kos 1. Manufacturing Process for Engineering Materials. Nota kursus Perancangan. 3. Martand Telsang. NTP World Consultant. Stevent R. . 4. Fourth Edition. Industrial Engineering and Production Management. 2003 2. 5. Kos Pembuatan = Kos Kilang + Perbelanjaan Pentadbiran Jumlah Kos = Kos Pembuatan + Jualan + Perbelanjaan pengagihan Harga Jualan = Jumlah Kos + Keuntungan = (Kos Pembuatan + Jualan + Perbelanjaan pengagihan) + Keuntungan = ((Kos Kilang + Perbelanjaan Pentadbiran) + Jualan + Perbelanjaan pengagihan) + Keuntungan = (((Kos Utama + Perbelanjaan Kilang) + Perbelanjaan Pentadbiran) + Jualan + Perbelanjaan pengagihan) + Keuntungan = ((((Kos Bahan Langsung + Kos Buruh Langsung + Kos Belanja Langsung) + Perbelanjaan Kilang) + Perbelanjaan Pentadbiran) + Jualan + Perbelanjaan pengagihan) + Keuntungan RUJUKAN : 1. Serope Kalpakjian. En Alwi Shabudin. Prentice Hall. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful