Penggunaan Modul Literasi (Program Linus) Tahun 2

MODUL LITERASI (PROGRAM LINUS) TAHUN 2

•Perkataan dan frasa yang dipelajari boleh digabungkan menjadi ayat berkisar pada tema yang diberi.KONSEP DALAM PEMBINAAN MODUL a) Pendekatan literasi secara bersepadu •Guru memperkenalkan perkataan berdasarkan tema yang ditetapkan. . •Perkataan yang bermakna ini boleh digandingkan menjadi frasa.

b)Konsep Ansur Maju • Aktiviti pengajaran disampaikan secara ansur maju. • Bermula dengan perkataan yang senang kepada yang susah. • Daripada yang konkrit kepada yang abstrak • Daripada kontekstual kepada konstruktif. . • Bermula dengan perkataan diikuti frasa dan kemudian ayat.

c. main peranan. Didik Hibur • Murid LINUS adalah murid yang perlu diberi perhatian yang lebih khusus. permainan. • Aktiviti perlu disampaikan dengan aktiviti yang menarik. • Aktiviti didik hibur berunsur nyanyian. lakonan dan pelbagai aktiviti yang menggembirakan kanak-kanak tetapi memberi kesan yang mendalam dalam proses pembelajaran murid .

• Bimbing murid menyebut apa yang didengar • Tekankan kemahiran mengeja dan membaca serta menulis perkara yang sama. .d) Konsep Penggabung Jalinan Kemahiran • Mulakan dengan mendengar bunyi perkataan frasa atau rangkai kata dan ayat. • Modul ini mengaplikasikan gabungan beberapa kemahiran literasi.

bacaan dan ejaan. . •Pengulangan aspek kosa kata juga ditekankan bagi mengukuhkan pemahaman murid dari segi makna perkataan dan mampu menggunakan dalam ayat yang dibina sendiri. •Latih tubi menjadikan murid LINUS lebih menguasai literasi.e) Konsep Pengulangan • Aktiviti ini merupakan aktivti terpenting dalam mengukuhkan aspek sebutan.

• Modul ini memuatkan aktiviti kumpulan. • Modul ini menampakkan aktiviti membimbing sambil melatih murid yang sama kebolehan.tahun 2. .f) Pembelajaran secara kumpulan kecil atau Individu • Pembelajaran secara kumpulan kecil atau individu perlu bagi murid LINUS.

.g) Bimbing perkara yang belum dikuasai dan Kukuhkan perkara yang telah dikuasai • Perkara ini penting bagi memastikan keseluruhan kemahiran literasi dapat dikuasai oleh murid LINUS. • Jadikan 12 konstruk dalam saringan literasi sebagai tanda aras penguasaan murid literasi • Adakan juga ujian diagnostik bagi mengesan secara terperinci penguasaan literasi murid.

• Latihan yang disediakan dalam modul mestilah di pelbagai peringkat iaitu mudah. sederhana. • Dicadangkan guru menyediakan diagnostik yang berupaya menentukan kebolehan setiap murid.h) Pengajaran mengikut keupayaan individu • Perkara ini perlu dilakukan supaya murid yang paling lemah tidak terabai dan murid yang maju tidak terkongkong dengan perkara yang sudah dikuasai. dan susah. .

i) Latihan menjadikan murid lebih baik (sempurna) • Cadangan latihan yang dimuatkan dalam modul murid perlulah banyak dan dibuat melalui pelbagai pendekatan dan cara yang menarik. . • Latihan mampu memperkukuh kemahiran literasi murid.

Cerakinan Pola Sama Perkataan atau kosa kata yang dipersembah dalam perkataan dicerakin menggunakan grid berwarna dan digabungkan perkataan perkataan tersebut Dalam rangkai kata atau frasa dan ayat Kemahiran pada perkataan KV+KV dan KV+KV+KV contoh: Kereta bapa biru Kereta bapa warna apa ? Kereta bapa biru .j.

KV+KVK.KVKK+KVK . KVK+KV. KVKK+KV Membaca dan memahami perkataan suku kata tertutup KVK. VKV. Unit 1 : Membaca dan memahami perkataan suku kata terbuka KV+KV. KVKK.KV+KV+KV. VK+KVK.UNIT YANG DICADANGKAN Pengenalan: Pengenalan Konsep modul Tahun 2.KVK+KVK.

UNIT YANG DICADANGKAN Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi e taling dan e pepet dan o Membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup 'ng' KVK+KVKK. VK+KVKK Membaca dan memahami perkataan yang mempunyai vokal berganding dan diftong Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi digraf nga. V+KVKK. nya dan sya dan konsonan bergabung . KVKK+KVKK. KV+KVKK.

membina dan menulis perkataan berimbuhan awalan dan Akhiran Unit 8: Membaca ayat mudah dan ayat majmuk dengan kata hubung Unit 9: Membaca dan memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan .UNIT YANG DICADANGKAN Membaca dan memahami perkataan Berimbuhan awalan dan Akhiran Unit 2: Membaca dan menulis Unit 3: Membaca dan memahami frasa Unit 4: Membina dan menulis frasa Unit 5: Membaca dan memahami ayat Unit 6: Membina dan menulis ayat Unit 7: Membaca.

PENGAJARAN BERDASARKAN TEMA Unit 1 : Tema Persekitaran Saya (Keluarga) Tajuk 2 : Sekolah Saya Tajuk 3 : Alam Haiwan Tajuk 4 : Makanan Tajuk 5 : Kampung Saya Tajuk 6 : Flora dan Fauna Tajuk 7 : Cerita Rakyat Tajuk 8 : Permainan Rakyat Tajuk 9 : Kaum-kaum di Malaysia .

membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup serta mencerakin perkataan Kepada suku kata dan huruf dengan betul.OBJEKTIF Pada akhir tahun 2 murid berupaya: 1. membina dan menulis perkataan yang mengandungi Suku kata terbuka dan tertutup dengan betul serta Tulisan yang kemas 3. diftong dan mencerakin perkataan kepada suku Kata dengan betul. membaca dan mencerakin perkataan yang mengandungi vokal dan konsonan bergabung Dengan betul . 4. membaca perkataan yang mengandungi digraf. 2. membina dan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan diftong dengan betul serta tulisan yang Kemas 5.

ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 9. 8. membaca dan mencerakin perkataan berimbuhan awalan dan akhiran dengan sebutan yang betul. 12membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul serta tulisan yang kemas . 10membaca dan menulis frasa dengan betul serta tulisan yang Kemas 11membaca ayat tunggal. membaca dan memahami frasa dengan betul.6. membina dan menulis perkataan yang mengandungi vokal Berganding dan konsonan berganding dengan betul serta Tulisan yang kemas 7. menulis perkataan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul serta tulisan yang kemas.

com Tel:0132361714 .khairulzamanishak@yahoo.

Terima Kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful