P. 1
KKD 2063 Pembangunan Sahsiah

KKD 2063 Pembangunan Sahsiah

5.0

|Views: 3,051|Likes:
Published by fazurini

More info:

Published by: fazurini on Nov 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2013

pdf

text

original

Sections

 • UNIT4 PENDEKATANPEMBELAJARAN
 • 4.1PENGENALAN
 • 4.2TEORI PEMBELAJARAN
 • 4.3SIAPAKAHPELOPORTEORI-TEORIPEMBELAJARAN?
 • 4.4KONSEP ASAS TEORI PEMBELAJARAN
 • 4.5BAGAIMANA TINGKAH LAKU TERBENTUK?
 • 4.6STRATEGI MEMBANGUNKAN SAHSIAH MURID
 • RUMUSAN
 • PENILAIAN KENDIRI
 • UNIT5 PENDEKATANKOGNITIF: TEORI PILIHAN DAN TERAPI REALITI
 • 5.1PENGENALAN
 • 5.2SIAPAKAH PENGASAS TEORI PILIHAN DAN TERAPI REALITI?
 • 5.3TEORI PILIHAN
 • 5.4MENGAPA MANUSIA BERMASALAH BERDASARKAN TEORI PILIHAN?
 • 5.5KATA KUNCI DALAM TEORI PILIHAN
 • KATA KUNCI
 • UNIT6 PENDEKATAN HUMANISTIK: TEORI HIERARKI KEPERLUAN MASLOW
 • 6.2LATAR BELAKANG ABRAHAM MASLOW
 • 6.3PANDANGAN MASLOW TERHADAP MANUSIA
 • 6.4PERKEMBANGAN PERSONALITI:TEORI HIERARKI KEPERLUAN
 • 6.5CIRI-CIRI MANUSIA YANGMENCAPAI KESEMPURNAAN
 • 6.7RUMUSAN TEORI
 • 6.8APLIKASI TEORIDALAM BILIK DARJAH
 • 7.1PENGENALAN
 • 7.4APA ITUNILAI BITARA UPSI 1: INTEGRITI?
 • 7.5APA ITUNILAI BITARA UPSI2: PROFESIONAL?
 • 7.6APA ITU NILAI BITARA UPSI3:SEMANGAT BERPASUKAN?
 • 7.7APA ITU MODEL PEMBANGUNAN PASUKAN?
 • 7.8BAGAIMANA UNTUK MENANAMKAN SIKAP INTERPERSONAL YANG TINGGI?
 • 8.1PENGENALAN
 • 8.2APA ITU NILAI BITARA UPSI 4: BERORIENTASIKAN PELANGGAN?
 • 8.3APA ITU NILAI BITARA UPSI 5: PRIHATIN KEBAJIKAN ANGGOTA?
 • 9.1PENGENALAN
 • 9.2Pengertian Etika
 • 9.3ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 • 9.4NILAI-NILAI UTAMA ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 • 9.5ETIKA PROFESION PERGURUAN
 • 9.6ASPEK-ASPEK YANG TERKANDUNG DALAM ETIKA PERGURUAN
 • 9.8ISU-ISUDALAMETIKAPERGURUAN
 • 10.1PENGENALAN
 • 10.2APAKAH ISU-ISU TERKINI BERKAITAN PEMBANGUNAN SAHSIAH GURU?
 • 10.3PENGKATEGORIAN ISU-ISU SEMASA SAHSIAH GURU

MODUL PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ)

Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia

Penyunting:
Rahmattullah Khan Abdul Wahab Khan, PhD.
Mohammad Aziz Shah Mohamed Arip, PhD.

logo UPSI Original.gif

KKD 2063
PEMBANGUNAN SAHSIAH

MODUL PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ)

FakultiPendidikan dan Pembangunan Manusia

KKD 2063
PEMBANGUNAN SAHSIAH

MODUL PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ)

FakultiPendidikan dan Pembangunan Manusia

Penyelaras:

Mohd Muzafar Shah Mohd Razali, PhD.

Penulis-penulis:

Unit 1:

Zulkifli Mamat
Pau Kee

Unit 2:

Amelia Mohd Noor
Ab. Aziz Mohd Yatim

Unit 3:

Abdul Malek Abdul Rahman, PhD.
Samsiah Mohd Jais

Unit 4:

Nor Junainah Mohd Isa
Mohammad Aziz Shah Mohamed Arip

Unit 5:

Ahmad Jazimin Jusoh, PhD.
Muhammad Bazlan Mustafa

Unit 6:

Che Anuar Che Abdullah
Mohd Noor Idris

Unit 7:

Nurul Ain Hidayah Abas
Rahmattullah Khan Abdul Wahab Khan, PhD.
Fauziah Hanim Jalal, PhD.

Unit 8:

Nurul Hasyimah Mat Rani
Noraini Ismail, PhD.
Roslinda Mustapha

Unit 9:

Syed Sofian Syed Salim, PhD.
Mohammad Nasir Bistamam, PhD.

Unit 10:

Mohd Muzafar Shah Mohd Razali, PhD.
Aslina Ahmad
Nazariah Ab. Samad

Penyunting:
Rahmattullah Khan Abdul Wahab Khan, PhD.
Mohammad Aziz Shah Mohamed Arip, PhD.

Universiti Pendidikan Sultan Idris
Tanjong Malim
2011

i

ISI KANDUNGAN

Isi Kandungan

i

Panduan Modul

iv

UNIT 1

PENGENALAN PEMBANGUNAN SAHSIAH

1

1.1

Pengenalan

1

1.2

Apa Maksud Pembangunan Sahsiah?

2

1.3

Pembangunan Sahsiah Mengikut Perspektif Islam

3

1.4

Pembangunan Sahsiah Mengikut Perspektif Barat

4

1.5

Ciri-ciri Sahsiah

7

1.6

Faktor-faktor Mempengaruhi Pembangunan Sahsiah

9

Rumusan

13

Kata Kunci

13

Penilaian Kendiri

14

UNIT 2

KEPENTINGAN PEMBANGUNAN SAHSIAH

17

2.1

Pengenalan
2.2 Kepentingan Pembangunan Sahsiah

17
18

2.3

Faktor dan Teras yang Mempengaruhi Sahsiah

24

Rumusan

28

Peta Konsep

29

Kata Kunci

29

Penilaian Kendiri

30

UNIT 3

PENDEKATAN PSIKOANALITIK

31

3.1

Pengenalan

31

3.2

Pandangan Tentang Manusia

31

3.3

Perkembangan Personaliti

32

3.4

Struktur Personaliti

35

3.5

Perkembangan Personaliti Manusia

38

3.6

Mekanisme Bela Diri

41

Rumusan

43

Kata Kunci

44

Penilaian Kendiri

44

UNIT 4

PENDEKATANPEMBELAJARAN

46

4.1

Pengenalan

46

4.2

Teori Pembelajaran

47

4.3

Siapakah PeloporTeori-teori Pembelajaran?

47

4.4

Konsep Asas Teori Pembelajaran

49

4.5

Bagaimana Tingkah Laku Terbentuk?

56

4.6

Strategi Membangunkan Sahsiah Murid

58

Rumusan

61

ii

KataKunci

62

Penilaian Kendiri

62

UNIT 5

PENDEKATANKOGNITIF: TEORI PILIHAN DAN TERAPI REALITI

64

5.1

Pengenalan

64

5.2

Siapakah Pengasas Teori Pilihan dan TerapiRealiti?

66

5.3

Teori Pilihan

66

5.4

Mengapa Manusia Bermasalah BerdasarkanTeori Pilihan?

68

5.5

Kata Kuncidalam Teori Pilihan

69

5.6

Terapi Realiti

5.7

Aplikasi Terapi Realiti Berasaskan Sistem WDEP

72
73

Rumusan

81

Kata Kunci

81

Penilaian Kendiri

81

UNIT 6

PENDEKATAN HUMANISTIK: TEORI HIERARKI KEPERLUAN MASLOW

83

6.1 Pengenalan

83

6.2

LatarBelakangAbraham Maslow

84

6.3

Pandangan Maslow Terhadap Manusia

84

6.4

Perkembangan Personaliti:Teori Hierarki Keperluan

86

6.5

Ciri-ciri Manusia yang Telah Mencapai Kesempurnaan

91

6.6

Faktor-faktoryang Menyebabkan Manusia Gagal Mencapai
Kesempurnaan

92

6.7

RumusanTeori

93

6.8

Aplikasi Teori di dalam Bilik Darjah

93

Rumusan

94

Kata Kunci

95

UNIT 7

APLIKASI NILAI BITARA UPSI: INTEGRITI, PROFESIONALDAN
SEMANGAT BERPASUKAN

97

7.1

Pengenalan

97

7.2

ApaItuBitara?

99

7.3

VisidanMisi UPSI

100

7.4

ApaItuNilai Bitara UPSI1:Integriti?

101

7.5

ApaItuNilai Bitara UPSI2:Profesional?

104

7.6

ApaItuNilai Bitara UPSI3:Semangat Berpasukan?

107

7.7

ApaItuModel Pembangunan Pasukan?

109

7.8

Bagaimanauntuk Menanamkan Sikap Interpersonalyang Tinggi?

110

7.9

SetiaPadaOrganisasi

110

Rumusan

111

Kata Kunci

111

Penilaian Kendiri

111

iii

UNIT 8

APLIKASI NILAI BITARA UPSI:BERORIENTASIKAN PELANGGAN,
PRIHATIN KEBAJIKAN ANGGOTA DAN KREATIF DAN INOVATIF

113

8.1

Pengenalan

113

8.2

ApaItuNilai Bitara UPSI4:Berorientasikan Pelanggan?

115

8.3

ApaItuNilai Bitara UPSI5:Prihatin Kebajikan Anggota?

120

8.4

ApaItuNilai Bitara UPSI6:KreatifDanInovatif?

122

Rumusan

126

Kata Kunci
Penilaian Kendiri

127
127

UNIT 9

ETIKA PROFESION PERGURUAN DAN PEMBANGUNAN SAHSIAH

128

9.1

Pengenalan

128

9.2

Pengertian Etika

131

9.3

Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia

133

9.4

Nilai-nilai Utama Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia

134

9.5

Etika Profesion Perguruan

134

9.6

Aspek-aspek yang Terkandung dalam Etika Perguruan

137

9.7

EtikadanPekeliling Sebagai Sumber Rujukan Pembentukan Etika
Perguruan

138

9.9

Isu-IsudalamEtikaPerguruan

140

Rumusan

141

Kata Kunci

141

Penilaian Kendiri

142

UNIT 10

ISU DAN PEMBENTUKAN SAHSIAH GURU

145

10.1Pengenalan

145

10.2Apakah Isu-isu Terkini Berkaitan Pembangunan Sahsiah Guru?

146

10.3Pengkategorian Isu-isu Semasa Sahsiah Guru

147

10.4CadanganMenanganiIsu-isu SemasaBerkaitanPembangunan
Sahsiah Guru

150

Rumusan

151

Kata Kunci

152

Penilaian Kendiri

152

iv

PANDUANMODUL

Panduan kursus disediakan bagi membantu anda memahami sepenuhnya keperluan dan kandungan
kursus. Pelajar dinasihatkan membaca bahagian ini dengan teliti dan selepas itu berusaha untuk
mengikuti segala perkara yang disarankan bagi membolehkan anda melengkapkan kursus ini dengan
cemerlang.

KursusKKD 2063Pembangunan Sahsiahmerupakan kursus yang dibina khusus bagi membina
karektor seorang pendidik yang profesional dan berkesan. Justeru, kursus Pembangunan Sahsiah
menerapkan pemahaman konsep, pendekatan teori dalam pembangunan sahsiah, aplikasi nilai bitara
UPSI dalam kehidupan dan nilai etika seorang guru yang berkesan. Kursus Pembangunan Sahsiah
menggabungkan 10 unit pembelajaran yang meliputi Unit 1: Pengenalan Pembangunan Sahsiah, Unit
2: Kepentingan Pembangunan Sahsiah, Unit 3: Pendekatan Psikoanalitik, Unit 4: Teori Pembelajaran,
Unit 5: Teori Kognitif: Teori Pilihan dan Realiti Terapi, Unit 6: Pendekatan Humanistik: Teori Hierarki
Keperluan Maslow, Unit 7: Aplikasi Nilai Bitara UPSI: Integriti, Profesionaldan Semangat Berpasukan,
Unit 8:Aplikasi Nilai Bitara UPSI: Berorientasikan Pelanggan, Prihatin Kebajikan Anggota dan Kreatif
dan Inovatif, Unit 9: Etika Profesional Perguruan dan Pembangunan Sahsiah dan Unit 10: Isu dan
Pembentukan Sahsiah Guru.

KUMPULAN SASARAN

Kursus ini ditawarkan kepada semua pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan
di UPSI. Walau bagaimanapun, modul ini digubal khas untuk pelajar Program Jarak Jauh.

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN

Mengikut piawaian UPSI dan MQA, setiap jam kredit memerlukan pelajar memperuntukkan 40 jam
waktu pembelajaran. Oleh itu,bagi kursus ini pelajar perlu memperuntukkan 120 jam waktu
pembelajaran. Anggaran agihan waktu pembelajaran bagiKKD 2063Pembangunan Sahsiahseperti
dalam Jadual 1.

Jadual 1Anggaran agihanmasa pembelajaranKKD 2063Pembangunan Sahsiah

Aktiviti Pembelajaran

Jam Pembelajaran

Bersemuka

Tidak Bersemuka

Membaca modul, ulangkaji danmenyiapkantugasan

40

Tutorial di PusatPengajaran

10

Tutorial dalam talian (E-Learning, contohnya melalui
BigBlueButton, Skype, dll.)

46

Forum (E-Learning melalui MyGuru2)

12

Video P&P melalui MyGuru2

10

Kuiz dalam talian melalui MyGuru2

2

Jumlah Masa Pembelajaran

56

64

JumlahKeseluruhanMasa Pembelajaran

120

v

HURAIANKKD 2063PEMBANGUNAN SAHSIAH

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS

Di akhir kursusKKD 2063Pembangunan Sahsiah, anda diharap dapat:

I.Membincang dan merumus teori-teori perkembangan sahsiah (C2,P2,A2,TS3)
II.Menghubungkait struktur sahsiah dan perkembangan manusia (C4,P2,A2,LL1)
III.Memberikan respon terhadap sesuatu tingkah laku berdasarkan pertimbangan moral
(C3,A3,EM3)
IV.Menjelaskan isu-isu sahsiah berdasarkan pertimbangan moral dan teori perkembangan
manusia ( C4, A2, EM3 )

SINOPSIS KURSUS

Kursus ini membincangkan teori dan konsep asas pembangunan sahsiah; mengenal pasti ciri-ciri
sahsiah guru berlandaskan nilai-nilai moral dan akhlak. Kursus ini juga membincangkan ciri-ciri
sahsiah guru seperti nilai-nilai murni, integriti dan etika dalam kehidupan bermasyarakat di Malaysia.

ISI KANDUNGAN KURSUS

Untuk membantu anda mencapai hasil pembelajaran kursus ini, isi kandungan kursus dibahagikan
kepada 10 unit semuanya, iaitu:

UNITTAJUK

1

PENGENALAN PEMBANGUNAN SAHSIAH
Pengenalan pembangunan sahsiahmembincangkankonsep dan definisipembangunan
sahsiah, pembangunan sahsiah dari perspektif Islam dan Barat, ciri-ciri pembangunan sahsiah
dan faktor yang mempengaruhi pembangunan sahsiah.

2

KEPENTINGAN PEMBANGUNAN SAHSIAH
Menghuraikan kepentingan pembangunan sahsiah dari sudut perubahandanpertumbuhan
kendiri. Selain itu, unit ini memperihalkan teoretikal sahsiah bagi menjangkakan dan
meramalkan tingkah lakudanfaktor-faktor yang mempengaruhinya.

3

PENDEKATAN PSIKOANALITIK
Pendekatan psikoanalitik membincangkan pandangan tentang manusia dari sudut
psikoanalitik, perkembangan personaliti, struktur personaliti dan mekanisma bela diri dalam
perkembangan sahsiah manusia.

4

PENDEKATAN PEMBELAJARAN
Unit ini membincangkanpelopor-pelopor teori pembelajaran, konsep asas teori pembelajaran,
proses pembentukkan tingkahlaku dan strategi membangunkan sahsiah murid.

vi

5

PENDEKATANKOGNITIF: TEORI PILIHAN DAN TERAPI REALITI
Pembangunan sahsiah dari perspektif kognitif dihuraikan dari sudut Teori Pilihan dan Terapi
Realiti yang merangkumi pengasas, penerangan teori pilihandan proses pembangunan
sahsiah berdasarkan Teori Pilihan.

6

PENDEKATANHUMANISTIK: HIERARKI KEPERLUAN MASLOW
Perbincangan secara terperinci tentanglatar belakang Abraham Maslow, pandangan Maslow
terhadap manusia, perkembangan personaliti, ciri-ciri manusia yang mencapai kesempurnaan
dan perbincangan terhadap faktor-faktor manusia gagal mencapai kesempurnaan kendiri.

7

APLIKASI NILAI BITARA UPSI: INTEGRITI, PROFESIONAL DAN SEMANGAT
BERPASUKAN
Perbincangan mengenai pengenalan nilai Bitara UPSI, visi dan misi UPSI. Seterusnya,
aplikasi nilai Bitara UPSI, iaituIntegriti, Profesional dan Semangat Berpasukan dihuraikan dari
sudut konseptual dan praktikal.

8

APLIKASI NILAI BITARA UPSI: BERORIENTASIKAN PELANGGAN, PRIHATIN KEBAJIKAN
ANGGOTA DAN KREATIF DANINOVATIF
Perbincangan mengenai nilai dan aplikasi nilai Bitara UPSIBerorientasikan Pelanggan,
Prihatin Kebajikan Anggota dan Kreatif dan Inovatifdari sudut konseptual dan praktikal.

9

ETIKA PROFESION PERGURUAN DAN PEMBANGUNAN SAHSIAH
Membincangkan pengertian etika, etika kerja dan nilai-nilai utama etika kerja Kementerian
Pelajaran Malaysia. Seterusnya, sebagai seorang guru dibincangkan juga etika profesion
perguruan dan isu-isu dalam etika perguruan di Malaysia.

10

ISU-ISU SEMASA DAN PEMBANGUNAN SAHSIAH
Perbincangan dilakukan terhadap isu-isu semasa berkaitan pembangunan sahsiah guru dari
perspektif teori, nilai dan etika. Turut dihuraikancadangan-cadangan bagi menanganiisu-isu
semasa dalam konteks pembangunan sahsiah guru.

vii

PENAKSIRAN

Tugasan

Wajaran(%)

Kaedah dan Hasil Tugasan

Kuiz

10

Dalam talian menggunakan MyGuru2

Forum

20

Dalam talian menggunakan MyGuru2

Penulisan Jurnal Refleksi

30

Menggunakan Google Docs atau menghantar
melalui email

Bincangkan isu-isu semasa dan
tempatan berkaitan dengan sahsiah
guru dan cadangkan strategi-strategi
yang bersepadu bagi menanganinya

40

Menggunakan Google Docs atau menghantar
melalui email

Jumlah

100

HURAIAN IKON YANG DIGUNAKAN

Situasi yang memerlukan anda berfikir dan membuat refleksi mengenainya.

Aktiviti yang harus dilakukan untuk memahami konsep yang dibincangkan. Aktiviti
termasuklah menjawab soalan, mengisi tempat kosong, melakar, dan/atau mencari
maklumat daripada Internet, buku, dan sumber lain-lain.

Kuiz yang perlu diambil dalam talian yang menyumbang kepada markah kerja kursus.

Forum yang perlu disertai dalam talian yang menyumbang kepada markah kerja kursus.

Persembahan mikrodan makropengajaran yang perlu dijalankan dan dimuat naik untuk
dipersembahkan kepada pensyarah dan rakan-rakan lain.

Aktiviti latihan bagi membina kefahaman dan mengaplikasi konsep yang dibincangkan.
Kadang-kadang disertakan jawapan serta maklum balas di akhir setiap unit.

Aktiviti latihan yang disertakan jawapan serta maklum balas.

A

Pengenalan Pembangunan Sahsiah| 1

UNIT 1
PENGENALAN PEMBANGUNAN SAHSIAH

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir unit ini, anda diharap dapat:
1.Menyatakan definisi am pembangunan sahsiah.
2.Membincangkan pengertian pembangunan sahsiah daripadapelbagai perspektif.
3.Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunansahsiahguru.
4.Membincangkan ciri-ciri sahsiahguru.

1.1 PENGENALAN

pakah yangandafikirkan apabila mendengar perkataan pembangunan sahsiah? Andamungkin
terbayang cara seseorang berpakaian dan menghias diri atau tergambar tingkah laku seseorang
atau sekelompok manusia.Ramaiorang melihat sahsiahdari aspek luaran tanpa meninjau
secara terperinci aspek dalaman individu yang juga menggambarkan sahsiah dirinya.

Rajah 1.1Guru sebagai cermin keperibadian murid

A

Pengenalan Pembangunan Sahsiah| 2

Mari kita fikirkan bagaimana guru sebagai cermin keperibadian murid dalam konteks
pembangunan sahsiah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.1. Pada pendapat anda,
apakah perkara penting yang mampudiubah dan dibangunkanoleh guru terhadapsahsiah murid-murid
di sekolah?

Pembangunan sahsiahmerangkumi penampilan fizikal, sikap, tingkah laku, pemikiran, perasaan,
sosial dan rohani individu. Berdasarkan kesemua aspek tersebut, seseorang individu boleh dinilai
sahsiahnya. Selalunya individu yang mempunyai sahsiah yang baik menunjukkan penampilan fizikal
yangkemas, sikap yang beramah mesra, tingkah laku yangbolehditerima oleh norma dan nilai
masyarakat, dapat mengawal perasaan diri, boleh bergaul mesra dengan orang lain serta memegang
kepada nilai agama sendiri.Manakala, individu yang dikatakan mempunyai sahsiah yang bermasalah
lebih cenderungkepadamasalah disiplin, tingkah laku devian, penyalahgunaan dadah danmemegang
nilai-nilai atau budaya yang bercanggah dengan norma masyarakat.

Pembangunan sahsiah merupakansatu fokus yang begitu penting terutamanya dalam konteks
pendidikan yang melibatkan para pendidik. Menurut Abdul Jalil (1998), pembangunan sahsiah yang
sempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran agama dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat
dengan pembangunan intelektual merupakan kejayaan kepada masyarakat dan negara. Ia merupakan
satu wadah pengisian dalam kehidupan individu yang melibatkan aspek rohani, jasmani, intelek dan
emosi iaitu selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Gurumerupakanpenggerak utama dalam membangunkan sahsiahmurid-muridserta menjadi
role model dalam membangunkan modal insan yang bersahsiah dan berakhlak mulia. Konsep
pembangunan sahsiah harus disemai dan diamalkan dalam diri setiap pendidik sebagai satu misi yang
penting demimembangunkankeluarga, masyarakat, bangsa dan negara.Sebelum membentuk
sahsiah murid-murid, pendidik terlebih dahulu perlu mempunyai sahsiah yang baik untuk dicontohi oleh
murid-murid.

1.2 PENGENALAN PEMBANGUNAN SAHSIAH

elepasmendapat satu gambaranmenyeluruhberkaitan dengan pembangunan sahsiah,mari
kita fahami dan dalamimaksudsebenar pembangunan sahsiah secaraamdan juga
berdasarkanbeberapa perspektif yang berbeza.

Sahsiahadalah perkataan Bahasa Arab yang
membawa maksudkeperibadian atauperibadi(Kamus
Dewan, 2011). Maksud peribadi pula ialah manusia sebagai
diri sendiri, sifat-sifat (kelakuan, sikap) seseorang yang
sudah sebati dengan diri sendiri untuk membentuk watak
dirinya.Ia juga menggambarkan sifat personalitiunik
individu yang membezakan dirinya dengan individu yang
lain (Cloninger, 2008).Menurut SitiFatimah (1993), sahsiah

S

Pengenalan Pembangunan Sahsiah| 3

merujuk kepada sistem tingkah laku individu. Ini bererti setiap individu ada cara bertindak yang
tersendiri dan cara bertindak itu adalah lebih kurang sama dari sehari ke sehari. Namun, Abdul Majid
dan Rahil (1995) mendefinisikan sahsiah sebagai perkaitan antara penilaian, perasaan, emosi dan
perlakuan manusia.

Sahsiah atau personaliti adalah corak keseluruhan seseorang individu yangmerangkumi cara
seseorang berfikir, berasa, bertingkah laku dan berhubung dengan alam sekitarnya(Ee Ah Meng,
1999).Selain itu, sahsiah juga merujuk kepada pembentukan psikologi seseorang individu secara
keseluruhan. Ini merangkumi perangai, kecerdasan, sentimen, sikap, minat, kepercayaan, cita-cita dan
nilai-nilai.Allport (dalamCloninger, 2008) menyatakan sahsiah adalah organisasi dinamik sistem
psikofizikal pada seseorang individu yang menentukan tingkah laku dan fikirannya yang khusus.
Sahsiah manusiaboleh diperhati, dikenalpasti dandiperihalkan (Asmah danHerman, 1995).
Pembangunan sahsiahmerujuk kepada aspek perubahan pada diri manusia itu sendiri sama ada
perubahan itu ke arah positif atau negatif (Wan Azmi, 1992). Perubahan yang positif akan membentuk
individu yang berdikari dengan segala nilai positif yang murni. Pembangunan sahsiah juga membawa
maknamembina akhlak, peribadi dan tingkah laku dengan matlamat menjadikan seseorang itu
bertamadun, intelek, murni dan berdaya maju (Mohd Nasiretal.2006).Maka, fokus pembangunan
tersebut merangkumi tingkah laku secara keseluruhan sama ada dalaman atau luaran.

Maka, dapat dirumuskan bahawa sahsiah ialah ciri-ciri keseluruhan tingkah laku yang tetap pada
seseorang individu, tetapi berlainan denganorang lain. Ia mewakili perwatakan seseorang individu
yang dapat diperhatikan dan dinilai melalui tingkah laku yang ditunjukkannya.

Berdasarkan pembacaan anda, jelaskan maksud sahsiah mengikut pemahaman yang
anda perolehi.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

1.3 PEMBANGUNAN SAHSIAH MENGIKUT PERSPEKTIF ISLAM

embangunan sahsiahyang unggul adalah suatu konsep yangberkaitan dengan kualiti insan.
Setiap insan harus faham cara menguruskan hidup secara profesional daripada perspektif
Islam agar tidak bertentangan dengan tuntutan al-Quran. Jika ditinjau dan dihalusi sirat
terdahulu, umat Islam berjaya kerana mereka mampu memaksimumkan segala kekuatan
yang dianugerahkan Allah dalam hidup mereka.Dalam perspektif Islam, pembangunan sahsiah bukan
sahaja dilihat dari aspek jasmani, tetapi juga merangkumi seluruh aspek rohani, naluri dan akal
individu.

Terdapat beberapa pendapat yang berbeza berkaitan dengan pembangunan sahsiahmengikut
perspektif Islam.Menurut Shahabuddin dan Rohizan (2007),sahsiah jugabermaksudakhlak. Akhlak
terbahagikepada duabahagian iaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Islam memberi penekanan
penting kepada kedua-dua akhlak tersebut.Menurut Habibah dan Noran Fauziah (1997), sahsiah

P

Pengenalan Pembangunan Sahsiah| 4

bermakna personaliti atau secara umumnya akhlak.Mereka berpendapat bahawa faktor-faktor lain
yang dianggap penting dalam pembangunan sahsiah ialah hubungan manusia dengan Allah s.w.t,
interaksi roh dan jasmani serta peranan akal.Pendapat ini adalah selaras dengan Mohd Ismail (1999)
yang menyatakan bahawa proses pembangunan sahsiah pada insancemerlang terdiri daripada proses
pembangunan insan yang cemerlang, diikuti dengan prosespembangunananak cemerlang serta
proses pembangunanindividu cemerlang.

Selain itu,Abdullah Nashih (1994) mendefinisikan pembangunan sahsiah berdasarkan empat
unsur dasar iaitupembinaan akidah (kepercayaan), ibadah (ritual), akhlak (etika dan moral) dan
penampilan (mazhar).Keempat-empatunsur dasar ini telah mengaitkan sahsiah dengan aspek
kerohanianatau dalamanmanusia. Namun, aspek dalaman boleh dilihat menerusi Mazahiratau
tingkah laku luaran. Mazahir inilah yang dinamakan akhlak iaitu terjemahan dari akidah dan amalan
atau ibadahseseorang.Tingkah laku luaran individu adalah berasaskan kepercayaan atau akidahyang
dikenali sebagai akhlak. Maka, menerusi pembinaan akhlak inilah hakikat manusia itu hendak dibina.

Menurut Iman Al Ghazali (1989), pembangunan sahsiah merangkumi keseluruhan aspek diri
individu iaitu melibatkan pengetahuan agama, akidah, penghayatan Al-Quran, adabkehidupan
berkeluarga, mencari rezeki, perhubungan sesama manusia, akhlak, budi pekerti dan pembangunan
jiwa serta hati.Namun begitu, Ibn Miskawah mempunyai takrifan yang berbeza terhadap pembangunan
sahsiah iaitu suatu keadaan (sikap) diri yang mendorong seseorang bertindak melakukan perbuatan
serasi dengannya tanpa merenung atau berfikir panjang. Dengankata lain, sifat yang tertanam dalam
diri individu yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa melibatkan
pemikiran, penelitian serta paksaan.

Secara ringkasnya, pembangunan sahsiah dari perspektif Islam boleh diertikan sebagai
membina akhlak, peribadi dan tingkah laku dengan matlamat menjadikan seseorang itu bertamadun,
berintelek,mempunyai nilaimurni dan berdaya maju.

1.4 PEMBANGUNAN SAHSIAH MENGIKUT PERSPEKTIF BARAT

Dari perspektif Barat, pembangunan sahsiah lebih diperjuangkan untuk memenuhi keperluan jasmani
manusia sendiri. Berdasarkan pandangan para pemikir seperti Mark(1818-1883), Weber(1864-
1920)dan Maslow(1908-1970), antara keperluanjasmani yang ditekankan mengikut perspektif Barat
ialah keperluan fizikal dan keperluan psikologi manusia, meningkatkan status kuasa dan agama serta
meningkatkan kelas sosial ekonomi yang dianggap sebagai tunjang dalam menentukan pembentukan
dan perkembangan struktur sosial masyarakat manusia (Kamarul Azmi, 2002).

Pengenalan Pembangunan Sahsiah| 5

Berdasarkan definisi-definisi sahsiah yang dikemukakan oleh pelbagai tokoh, silaisikan
dalam jadual di bawah intipati atau perkara asasyang mendefinisikan sahsiah secara
keseluruhan.

Penilaian

Perasaan

Akal

Naluri

Minat

Sikap

Penampilan

Ibadah

Perhubungan Sesama Manusia

Mencari Rezeki

A

Pengenalan Pembangunan Sahsiah| 6

Bina satu peta minda untuk merumuskan definisi-definisi pembangunan sahsiah
berdasarkan pelbagai pendapat dan perspektif Islam.

Kemudian,bincangkan dengan rakan-rakan sekumpulanberkaitan dengan pembangunan
sahsiah daripadaperspektifagama Islam, Buddha, Kristian dan sebagainya dalam

MyGuru.

Pengenalan Pembangunan Sahsiah| 7

1.5 CIRI-CIRI SAHSIAH

Sejauh mana anda mengenali diri anda?Pernahkah anda memahamiciri-ciri sahsiah
yang ada dalam diri anda?Secaraumumnya, ciri-ciri sahsiahtermasuk keunikan dengan
maksud tersendiri, kesesuaian atau keupayaan untukberubah hasil pembelajaran dan organisasi.
Dengan perkataan lain,ia bukan sekadar himpunan tingkah laku, tetapi melibatkan corak tingkah laku
dan operasi yang bersifat konsisten.

Sahsiah merangkumi empat aspek berikut iaitu;

a.Berfikir secara positif
b.Menangani stress
c.Menguruskeperluan kerjaya
d.Mengurus diri dan kehidupan

a.Hubungan dengan tuhan
b.Kejiwaan yang kental
c.Konsep kendiri yang mantap

a.Mempamerkan tingkah laku
b.Penampilan kendiri
c.Pengurusan kendiri

a.Kebolehan berinteraksi dan berkomunikasi
b.Penerimaan terhadap orang lain
c.Persediaan untuk memberi dan menerima pendapat

Rajah 1.2Empat aspek dalam sahsiah

Di samping itu, ciri-ciri sahsiah mengikut perspektif Islam adalah digariskan berpandukan Al-
Quran.Islam menggariskan panduan lengkap, sistematik dan tersusun supaya kehidupan manusia

Pengenalan Pembangunan Sahsiah| 8

tidak tersasar daripada matlamat mencari keredhaan Allah serta ibadat kepada Pencipta. Terdapat
lapan ciri yang digariskan mengikut perspektif Islam seperti dalam Rajah 1.3.

Rajah 1.3Ciri-ciri sahsiah mengikut perspektif Islam

Pengenalan Pembangunan Sahsiah| 9

1.6 FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI PEMBANGUNAN SAHSIAH

embangunan sahsiah seseorang individu adalah dipengaruhi oleh baka dan persekitaran.
Menurut Mohd Ismailetal.(2004), faktor baka termasuk saiz badan, penyakit, kecerdasan
dantemperamen.Faktor persekitaranpulamerangkumiaspekkeluarga seperti didikan ibu
bapadan taraf sosioekonomi keluarga, pengalaman awal kanak-kanak, kebudayaan,
pengaruh sekolah, rakan sebaya, media massa, dan masyarakat (rujuk Rajah 1.4).

Rajah 1.4Faktor baka dan faktor persekitaran mempengaruhi pembangunan sahsiah

P

Pengenalan Pembangunan Sahsiah| 10

Faktor Baka

Berikut adalah empat elemen penting dalam faktor baka yang mempengaruhi pembangunan sahsiah
individu (Mohd Ismailetal.2004);

a)Saiz Badan

Saiz badan akan menentukan kesesuaian seseorang dalam melakukan aktiviti. Kebolehan
melakukan sesuatu aktiviti akan meningkatkan keyakinan diri individu serta menjadi tumpuan
orang. Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan penghargaan kendiri individu dan
seterusnya membentuk sahsiah diri yang sihat.

b)Penyakit

Terdapat beberapa jenis penyakit yang mungkin diwarisi melalui baka seperti asma, kencing
manis, sakit jantung dan sebagainya. Individu yang menghidapi penyakit ini pada usia yang
muda akan menyekat aktivitisosialnya dan kemungkinan menjejaskan hubungan dirinya dengan
rakan-rakan. Hal ini secara tidak langsung boleh mempengaruhi pembangunan sahsiah individu
ke arah yang tidak sihat disebabkan perkembangan sosial dan emosi terganggu.

c)Kecerdasan

Setiap orang mempunyai kecerdasan yang berbeza untuk membantu individu menyelesaikan
masalah seharian mereka. Kemampuan individu dapat diukur berdasarkan prestasi akademik
atau pekerjaan.Menurut Azizietal.(2007), kecerdasan mempunyai hubungan yang signifikan
dengan prestasi akademik. Individu akan membentuk sahsiah yang positif sekiranya mempunyai
tahap kecerdasan tinggi dan sebaliknya.

d)Temperamen

Temperamen merupakan sifat semula jadi individu yang boleh mempengaruhi interaksi antara
individu dengan individu yang lain.Individu yang stabil emosinya lebih mudah bergaul mesra
dengan orang lain serta tenang dalam menghadapi sebarang cabaran yang dihadapi.

Faktor Persekitaran

Persekitaran memainkan peranan penting dalam pembentukan sahsiah individu. Antara faktor
persekitaran termasuk keluarga, pengalaman awal, kebudayaan, pengaruh sekolah, rakan sebaya,
media massa dan masyarakat (Mohd Ismailetal.2004).

a) Keluarga

Faktor keluargamerangkumididikan daripada ibu bapa dan taraf sosioekonomi keluarga.
Didikan daripada ibu bapa sejak kecil banyak mempengaruhi perkembangan sahsiah atau
personaliti individu. Cara komunikasi ibu bapa, berpakaian, pemakanan serta perhubungan
dengan ahli keluarga secara tidak langsung telah diterapkan dalam diri kanak-kanak. Keluarga
yang mesra dan harmoni lebih menggalakkan pembentukan sahsiah yang sihat. Corak didikan

Pengenalan Pembangunan Sahsiah| 11

ibu bapa yang bersifat demokratik akan membantukanak-kanak dalam proses membuat
keputusan.

Selain itu, kedudukan kewangan keluarga juga menentukan jenis-jenis kemudahan yang
boleh disediakan untuk anak-anaknya seperti bahan pengajaran tambahan. Ibu bapa yang
mampu membeli buku rujukan tambahan, komputer, alat permainan atau alat muzik lebih banyak
menyediakan peluang kepada anak-anak untuk mempelajari sesuatu yang baru dan sebaliknya.
Dalam erti kata yang lain, terdapat proses sosialisasi yang berlainan di antara dua kelas iaitu
kelas bawahan tidak menggalakkan anak berfungsi dengan lebih sempurna berbanding dengan
anak-anak kelas pertengahan atau atasanyang lebih bersedia untuk masuk ke sekolah,
disebabkan persekitaran yang berlainan.

b) Pengalaman Awal

Pengalaman awal kanak-kanak memberi kesan yang besar terhadap kehidupan di kemudian hari
semasa kanak-kanak tersebut melangkah ke peringkat dewasa. Kanak-kanak yang selalu
dihukum kerana melakukan kesilapan akan menyebabkan kanak-kanak tersebut sentiasa
merasa bimbang dan bersalah. Hal ini juga menyebabkan terbentuknya perasaan rendah diri
dan terancam sehingga menjejaskan harga diri atau konsep kendirikanak-kanak tersebut. Impak
tersebut secara tidak langsung telah menjejaskan perkembangan sahsiah individu serta
cenderung membentuk sahsiah kendiri yang negatif.

c) Kebudayaan

Kebudayaan yang berbeza mempunyai norma dan nilai yang berbeza. Budaya samaada
daripadakeluarga atau masyarakat telah dipupuk dalam diri individu sejak kecil lagi. Penekanan
kepada satu-satu nilai dalam satu-satu kebudayaan tertentu akan mempengaruhi pembangunan
sahsiah kanak-kanak. Contohnya, sesebuah keluarga yang menekankan kekayaan dan
kebendaan sebagai nilai yang penting dalam hidup, maka kanak-kanak yang membesar akan
bersifat materialistik.

d) Pengaruh Sekolah

Sekolah adalah agen sosialisasi yang berfungsi secara formal.Tindakan atau tingkah laku yang
ditunjukkan oleh pengetua dan guru akan menjadi teladan kepada murid-murid di sekolah.
Pengetua yang tidak tegas akan melahirkan pelajar yang pasif, kurang inovatif serta takut
membuat perubahan. Hal ini akan menyebabkan sifatkepimpinan murid-murid terbantut. Selain
itu, guru merupakan agen sosialisasi yang berpengaruh. Guru yang penyayang akan membentuk
emosi murid-murid yang stabil. Sifat-sifat baik ini akan menjamin sahsiah yang sihat. Sebaliknya,
guru yang tidak adil, pilih kasih atau suka memarahi murid-murid lebihcenderung melahirkan
sahsiah murid-murid yang tidak baik. Maka, persekitaran sekolah merupakan situasi yang
menggalakkan pembangunan sahsiah berlaku. Suasana sekolah yang baik dapat membantu
pembangunan sahsiah yang sempurna disebabkan terdapat bimbinganguru dan persekitaran
yang menyenangkan.

Pengenalan Pembangunan Sahsiah| 12

e) Pengaruh Rakan Sebaya
Menurut Glidewell (dalam Mohd Ismailetal.2004: 27), terdapat tiga cara utama bagaimana
individu dapat dipengaruhi oleh rakan mereka.Pertama, anak-anak muda dipengaruhi oleh
rakan sebaya apabila mereka ingin diterima atau disukai oleh kumpulan rakan mereka; kedua,
mereka terpengaruh dengankepimpinan dan kemampuan rakan mereka.Ketiga, mereka ingin
membuktikan kebolehandiridan memperolehi pengakuan dan penghargaan rakan.

f) Media Massa

Media massa memberi pengaruh yang kuat terhadap pembangunan sahsiah individu.
Pendedahan kepada media massa yang sihat adalah penting seperti program-program bercorak
keagamaan, sains,national geographydan sebagainya akan membantuperkembanganintelek
seseoranindividu. Secara langsung melalui program-program inilebih menggalakkan individu
untuk berfikir, membangkitkan motivasi dan minat untuk belajar.

g) Masyarakat

Masyarakat yang mempunyai nilai-nilai dan norma-norma yang sihat akanmelahirkan
anggotanya yang bertanggungjawab, berdedikasi, rajin dan sedia berkorban untuk menolong
orang lain. Tetapi, masyarakat yang mementingkan kekayaan dan harta benda dengan
mengenepikan nilai-nilai murni akan melahirkan lebih banyak insan yang mengejar harta benda
dan kemewahan. Mereka sanggup melakukan tingkah laku yang melanggar undang-undang
demi memperolehi kekayaan. Hal inijelas menggambarkan bahawa bagaimana nilai masyarakat
boleh menghasilkan sahsiah individu yang tidak diingini.

Oleh itu,adalah penting untuk melihat kepada dua faktor utama tersebut iaitu faktor baka dan
faktor persekitaran dalam usaha untuk membangunkan sahsiah murid-murid di sekolah nanti. Dengan
kata lain, guru bukan sahaja bertanggungjawab menyampaikan ilmu pengetahuankepada murid, tetapi
bertanggungjawab juga kepada pembentukan peribadi murid iaitu nilai hidup yang dipegang dan
budaya yang diterima olehnya.

Pengenalan Pembangunan Sahsiah| 13

Berdasarkan pengalaman hidup anda, kaitkan dengan dua faktor utama yang paling
mempengaruhidiri anda dalam konteks pembangunan sahsiah.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Statistik telah menunjukkan bahawa keruntuhan sahsiah dikalangan remaja semakin
serius berlaku. Terdapat pihak yang menuding jari untuk menafikan tanggungjawab
terhadap pembentukan sahsiah remaja kini. Apakah pendapat anda berkaitan dengan isu tersebut?

RUMUSAN

Pembangunan sahsiah merupakan penampilan kendiri seseorang secara keseluruhan iaitu dari aspek
fizikal, emosi, spiritual, cara berfikir dan berinteraksi. Ia juga tidak dapat dipisahkan dengan
kepercayaan agama. Oleh itu iamemberi kesan yang amat besardalam kehidupan individu dan
masyarakat. Bagi membangunkan sahsiah individu faktor persekitaran dan faktor keluarga adalah
penting selain faktor kendiri individu itu sendiri.

KATA KUNCI

1.Sahsiah

4.Baka

2.Akhlak

5.Persekitaran

3.Penampilan

Pengenalan Pembangunan Sahsiah| 14

PENILAIAN KENDIRI

1.Dengan menggunakan perkataan sendiri, huraikan apa yang dimaksudkan dengan pembangunan

sahsiah.

2.Senaraikan ciri utama dari perspektif Islam yang menunjukkan seseorang itu mempunyai sahsiah

yang tinggi.

3.Apakahfaktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sahsiah? Bagaimanakah ia mempengaruhi
pembentukan tersebut?

JAWAPAN SERTA MAKLUM BALAS

Keperibadian

Personaliti

Penilaian

Perasaan

Jasmani

Perlakuan

Rohani

Akhlak

Akal

Naluri

Perangai

Kognitif

Sentimen

Kecerdasan

Minat

Sikap

Cita-cita

Kepercayaan

Pembinaan Akidah

Nilai-nilai

Penampilan

Ibadah

Penghayatan Al-Quran

Pengetahuan Agama

Berkeluarga

AdabKehidupan
Perhubungan Sesama ManusiaMencari rezeki
Pembangunan Jiwa / Hati

Budi Pekerti

A

Pengenalan Pembangunan Sahsiah| 15

RUJUKAN

Abdul Jalil Borham (1998).Program pembangunan sahsiah pelajar dan pelaksanaannya di IPT di
Malaysia.Kertas kerja yang dibentangkan di Seminar Pengurusan Asrama Peringkat
Kebangsaan. Johor: Universiti Teknologi Malaysia.

Abd Majid Mohd Isa &Rahil Mahyuddin (1995).Psikologipendidikan 1: Pertumbuhandan
perkembangan. Petaling Jaya: Longman.

Abdullah Nashih Ulwan (1994).Pesanan kepada pemuda Islam. Kuala Lumpur, Penerbitan Al-
Ramadhan.

Al-Ghazali (1989).Bimbingan mukmin pada mencari ridhaal-A’lamin. (Terjemahan oleh Sayyid Ahmad
Semait). Singapura: Pustaka Nasional Ptd. Ltd.

Asmah Bee Mohd Noor & Iran Herman (1995).Membinakesejahteraan remaja. Bangi: Tekno Edar:

Azizi Yahaya, Shahrin Hasim, Nordiana Mohd Nor & Noordin Yahaya (2007).Hubungankecerdasan
emosidenganprestasipencapaianakademik. Unpublished Article. Pp1-17.

Cloninger, S. (2008).Theories ofpersonality:Understandingpersons(5thEd.). New Jersey: Pearson
Education Inc.

Ee Ah Meng (1996).Psikologipendidikan 1:Psikologiperkembangan. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

Habibah Elias & Noran Fauziah Yaakub (1997).Psikologipersonaliti.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka.

Kamarul Azmi Jasmi (2002).Paradigma Imam al-Nawawi Dalam Pembinaan Insan: Kajian Teks
Terhadap Kitab Riyad al-Salihin. Tesis Sarjana. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Kamus

Dewan

(2011).

Dipetik

pada

6

Mac

2011

daripada

http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=sahsiah&id=+Cari.

Mohd Ismail Mustari (1999).Belia sebagai insan cemerlang dari perspektif Islam: Kajianstatusbelia-
belia Felda Bukit Ramun, Kulai, Johor:Unplished Thesis.Universiti Kebangsaan Islam.

Mohd Ismail Mustari, Selamat Hashim, Azmi Shah Surathman, Abd Basit Abd Samat, Abdul Rahman
Hamzah,& Abdul Hafiz Abdullah (2004).Kajiansahsiah pelajar-pelajar Sekolah Menengah
Agama Kerajaan Johor Kluang, Kluang, Johor.Johor: Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Nasir Ripin, Azmishah Suratman, Ramli Awang,Sayed Mahussain SayedAhmad, dan Zulkiflee
Haron,(2006).KajianProgram Bina Sahsiah StafdiIPTA: Kajiankesdi UTM & USM. Laporan
Kajian. Johor: Universiti Teknologi Malaysia.

Pengenalan Pembangunan Sahsiah| 16

Shahabuddin Hashim & Rohizan Yaacob (2007).Teoripersonaliti dari perspektifIslam, Timur, dan
Barat.Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

Siti Fatimah Abdul Rahman (1993).Asas-asas masyarakat cemerlang.Kuala Lumpur: Institut
Kefahaman Islam Malaysia.

Wan Azmi Ramli (1992).Pembangunanmasyarakat dariperspektifkebajikan. Kuala Lumpur: Utusan
Publication & Distributors Sdn Bhd.

Kepentingan Pembangunan Sahsiah| 17

UNIT2
KEPENTINGAN PEMBANGUNAN SAHSIAH

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir unit ini, anda diharap dapat:
1.Menyatakan kepentingan mempelajari pembangunan sahsiah.
2.Menghuraikan kepentinganpembangunan sahsiah dari skop bidangpendidikan.
3.Membezakan kepentinganpembangunan sahsiah berdasarkan diri guru, murid dan
rakan sekerja.

2.1PENGENALAN

rofesion perguruan adalah antara profesion yang diiktiraf dan dihormati di Malaysia. Guru dianggap
sebagai individu yang kaya dengan sumber maklumat, berperanan mendidik dan membimbing
pelajar dengan ilmu pengetahuan. Peranan yang dipikul oleh seseorang guru bukan sahaja terhad
kepadamurid, malah turut melibatkan bagaimana guru membantu rakan sekerja serta dirinyasendiri agar
sama-sama dapat menjalankan kewajipan tugasdengan sempurna.Oleh demikian,bagi
merealisasikannya guru bukan sahaja perlu lengkap dengan ilmu pengetahuan khusus secara formal, akan
tetapi perlu disertaisahsiah diri.

Bolehkah anda mengenalpasti ciri-ciri sahsiah diri yang anda miliki?Catatkan pada ruang di
bawah.Selepas anda selesai mencatatkannya,silabaca semula ciri-ciri sahsiah anda dan
kemudian nomborkan secara urutan ciri sahsiah mana yang lebih mencerminkan diri anda secara lebih
dominan.

Rajah2.1Senarai ciri-ciri sahsiah yang mencerminkan diri saya

P

Kepentingan Pembangunan Sahsiah| 18

Jadual2.1Senarai ciri-ciri sahsiah unggul

Mesra

Rebut peluang

Baik hati

Bertoleransi

Bermatlamat

Beri peluang

Berani

Menolong

Tenang

Dominan

Sabar

Periang

Optimis

Boleh dipercayaiTeratur

Pragmatik

Bercita-cita

Sensitif

Pemurah

BIjaksana

Bandingkan catatan ciri sahsiah anda dengan senarai ciri-ciri sahsiah di bawah. Adakah
terdapat ciri-ciri sahsiah yang sama?Sila tandakan (√) pada ciri sahsiah anda yang sama
sebagaimana ciri sahsiah yang terkandung dalam Jadual 2.1.

Bagaimana pula dengan ciri-ciri sahsiah (rujuk Jadual 2.1) yang setakat ini belum
mencerminkan diri anda. Adakah anda boleh memiliki ciri-cirisahsiah tersebut?

2.2KEPENTINGAN PEMBANGUNAN SAHSIAH

Perubahan sahsiah adalah proses pertumbuhan kendiri

ecara asasnya, kita berminat untuk mengetahui lebih mendalam tentang diri kita sendiri dan juga diri
orang lain. Dalam menganalisis perlakuan sendiri, kita akan tertanya-tanya mengapa kitabegitu
sukar untuk menentukan corak pengajaran dan pembelajaran mana yang sesuai yang membantu
muridyang selaras dengan keupayaan dan kekuatan diri, walhal rakan sekerja yang lain sudah
lama membuat keputusan tersebut. Kita juga adakala kelu untuk menjelaskan mengapa ada murid
tertentu yang kita selesadan boleh memberi reaksi yang sangat menggalakkanakan tetapi ada pelajar
yang tidak menerima layanan sedemikian daripada kita. Kita juga mungkin berfikir sejenak mengapa kita
begitu kompetetif dengan guru yang lain ketika menjalankan tugas sedangkan beradadan bertugasdalam
satu sekolah yang sama, malah satu kelab persatuan yang sama.

Mengambilkira semula pengalaman-pengalaman yang dilalui dengan individu lain dalam pelbagai
bidangsebenarnya dapat membantu diri untuk membuat perubahan yang adaptif bagi mencapai kepuasan
dalam kehidupan. Ketika proses perubahan, kita berhadapan dengan konflik dalaman yang perlu
diselesaikan dan penyelesaian tersebut membawa diri kepada tahap tahap peringkat pertumbuhan diri
yang seterusnya dalam hidup.Menurut Ryckman (2004), pertumbuhan yang membawa perubahan sahsiah
ini memberi kesan langsung terhadap tahap produktiviti diri serta apa dan bagaimana kita menyumbang
dalam bidangsosial.

S

Kepentingan Pembangunan Sahsiah| 19

Rajah 2.2Proses penilaian kendiri

Setiap individu pasti mengalami proses penilaian kendirisebagaimana dalam Rajah 2.2.
Cuba renung sejenak apa yang telah anda lalui dalam kehidupan. Apakahperubahan yang
anda lalui ke arah pertumbuhan kendiri yang baik atau sebaliknya. Bagaimana ia berlaku?

Mencorakkankendiri

etiap individu mempunyai sahsiah diriyangtersendiri yang berperanan sebagai piawaian ke arah
pencapaian dalam kehidupan. Tidak keterlaluan jika dinyatakan bahawa sahsiah yang anda miliki
adalah antara aset diri yang paling penting. Melalui sahsiah diri, ia dapat membantu bagaimana
anda membentuk pengalaman yangtelah ditempuhi mahupun yang akan datang. Semua
pencapaian yang dikecapitermasuk jangkaan anda tentang masa depanakan mempengaruhi
sahsiah diri anda. Tahukah anda,apabila anda menjangkakandiri anda sebagaiguru yang cemerlang,
secara tidak langsung anda akan menunjukkan sahsiah diri yang tinggi seperti menjadi rakan sekerja yang
suka membantu. Keadaan kesihatan diri anda juga dipengaruhi oleh sahsiah diri anda sendiri dan juga
sahsiah individu disekeliling anda.Sahsiah diri yang anda milikijugaberupaya menghadkan atau
membolehkan anda mencuba segala peluang dan pilihan yang ada. Contohnya, ia juga bolehmengawal
anda daripada berkongsi pengalaman atau maklumat tertentudan bolehmembuatkan anda mengambil
kesempatan ke atas orang lain. Dengan demikian, sahsiah boleh membuatkan seseorang lebih tertutup
atau lebih terbuka dengan dunia individu lain.

S

Kepentingan Pembangunan Sahsiah| 20

Rajah 2.3Cara seseorang mencorakkan kendiri adalah berbeza

Fikirkan sejenak pengalaman anda di sekolah.Anda mungkin boleh memahami situasi
seperti dalam Rajah 2.3 di atas.Sila kongsikan pengalaman yang membuatkan anda
menampikan sahsiahdiri yang sihat dan sebaliknya. Apakah sebenarnya yang berlaku? Adakah ia berlaku
disebabkan pengalaman itu sendiri atau cara anda mencorakkannya?

Memerihalkan sahsiah secara menyeluruh

ekerap mana anda dapat menjelaskan atau menyatakan diri anda sendiri sebagai seorang yang
mempunyai sahsiah yang unggul? Bila merujuk kepada sahsiahyangunggul, ia berkait dengan
individu yang bersifat mesra, selesa untuk berhubung, peramah dan mudah untuk bergaul. Apakah
ciri-ciri rakan sekerja atau murid yang anda selesa? Bagaimana anda boleh memilih dan
mengesan individu tersebut? Jika anda sebagai guru kelas, bagaimana anda memilih murid sebagai ketua
kelas?

Anda biasanya akan dapat mengetahui apakah ciri-ciri yang dimiliki oleh seorang murid yang anda
istilahkan sebagai seorang murid yang teruk. Sahsiahnya kemungkinan dicirikan dengan membuat hal
sendiri, agresif, tidak mesra, sukar untuk dibantu, sukar untukmendapatkan kerjasama ataupun
menunjukkan ciri permusuhan. Anda kemungkinan tidak begitu selesa untuk mengajar kelas yang mana
muridnya tidak mendengar cakap, membuat kerja sendiri, keras kepala atau banyak cakap.Sebenarnya
sebarang keputusan yang anda buat, ia berdasarkan persepsi anda terhadap sahsiah yang dimiliki oleh
individu terbabit.Dengan erti kata lain, kita cuba memberikan penjelasan tentang kritieria tertentu

S

Kepentingan Pembangunan Sahsiah| 21

berdasarkan pemerhatian tingkahlaku daripada orang lain.Menurut Schultz dan Schultz (2009),
keupayaan memberikan penjelasan ini bukan sahaja membantu kita untuk memperolehi jawapan dari
perasaan ingin tahu yang timbul,akan tetapi boleh memberikan kita rasa kawalan dalam kehidupan.

Pernahkah anda berhadapan denganwatakguru dan muridyang digambarkandalam Rajah
2.4di bawah? Bolehkah anda menyenaraikan kemungkinan ciri-ciri sahsiahmereka?

Adakah ciri yang anda senaraikan benar-benar menggambarkan watak mereka dan apa justifikasi
anda memerihalkan dengan ciri sedemikian?

Bagaimana pula anda melihat diri anda sendiri dalam konteks tersebut?

Rajah 2.4Interaksi antara guru dengan murid

Kepentingan Pembangunan Sahsiah| 22

Penjelasan secara teoritikal

udah untuk menyatakan seseorang itu samaada mempunyai sahsiah unggul mahupunsahsiah
yang teruk. Namun bukan cara yang betul dan beretika menyatakan keadaan sahsiah itu dengan
sekilas pandang ataupun melalui satu atau dua pengalaman dengan individu terbabit.
Memperihalkan seseorang samada mempunyai sahsiah unggul atau sahsiah terukadalah suatu
yang kompleks. Ini kerana manusia itu sendiri adalah kompleks dan boleh berubah berdasarkan situasi dan
juga dengan siapa mereka berhubung. Menggunakan perkataan yang lebih tepat dalam konteks bahasa
yang diterima adalah perlu bagi memerihalkan sahsiah seseorang secara lebih jitu. Oleh itu, pengalaman
diri sedia ada hasil dari interaksi belum mencukupi untuk memerihalkan seseorang(Maltby, Day dan
Macaskill (2007). Ia perlu disepadukan dengan penjelasan formal secara teoritikal dan kepelbagaian
bidangdan individu.Dengan lain perkataan, selain menggunakan pengalaman sedia ada, olahan makna
dan idea secara formal melalui teori dan latihan kursus dapat membantu seseorang untuk lebih memahami
dan membantu individu lain termasuk rakan sekerja, murid mahupun diri sendiri secara efektif.Dalam unit-
unit seterusnya, penjelasan tentang bagaimana dan apa yang membentuk sahsiah diri dapat difahami
melalui aspek teoritikal. Melalui penjelasan secara teori, individu dapat menjelaskan ciri sahsiah secara
menyeluruh dan menentukan bagaimana seseorang melihat dunia persekitarannya.

Apabila anda berhadapan dengan murid-murid yang tidak menyiapkan tugasan / kerja
sekolah, pada pandangan anda apa yang membuatkan mereka berkeadaan sedemikian?
Sila bandingkanpandangan penjelasan anda ini dengan penjelasan dari aspek teoritikal pada unit 3, 4, 5
dan 6.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Menjangkakan dan meramal tingkahlaku

erdasarkan pengalaman kehidupan dan interaksi dengan pelbagai individu yang dilalui, lazimnya
seseorang akan memperolehi makna dan idea apa yang dimaksudkan dengan sahsiah. Kesannya,
ia dapat membantu seseorang untuk membuat perancangan dan menjadikan diri lebih peka tentang
bagaimana memberikan tindakbalas pada masa akan datang yang bersesuaian dengan situasi.
Namun,tidak semua dapat menerapkan pengalaman tersebut dalam pengalaman baru yang bakal
ditempuhi. Anda mungkin ada mengenali rakan sekerja, murid atau melihat diri anda sendiri yang
mempunyai masalah dalam keyakinan diri atau sukar untuk bersifat terbuka. Namun, permasalahan
sahsiah ini tidak dibantu dan malangnya, tiada individu yang mengambil inisiatif untuk membantu walaupun
mempunyai pengalaman dan pengetahuan.

M

B

Kepentingan Pembangunan Sahsiah| 23

Apa yang diharapkan, secara khususnya guru dapat mengenalpasti keupayaan dan potensi yang dimiliki
setiap murid dan selanjutnya cuba berusaha menggalakkan mereka melibatkan diri dalam mana-mana
peluang, khasnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran, mahupun dalam aktiviti ko-kurikulum
secara optimum. Kesannya, progres diri murid menjadi lebih positif dan berkembang memandangkan guru
dapat memahami personaliti murid dari perspektif menyeluruh dan tidak terhadap dari satu kacamata
sahaja.

Apabila andabenar-benar mengetahui tentang sahsiahseseorang, anda berupaya membuat
jangkaan tentang bagaimanamereka akan bertingkahlaku. Dengan memahami personaliti
diri sendiri dan juga orang lain, banyak perkara yang dapat dilakukan untuk mengatasi sesuatu situasi yang
sukar. Bagaimana anda menjangkakan personaliti anda sendiri apabila berhadapan dengan situasi
berikut?

Jadual2.2Jangkaan reaksi guru berdasarkan situasi

SITUASI

JANGKAAN REAKSI ANDA

Ketika perhimpunan pagi sekolah sedang
dijalankan, terdapat sekumpulan pelajar yang baru
tiba ke sekolah. Keadaan itu mengakibatkan
gangguan kerana lagu Negaraku sedang
dinyanyikan.

Muridbertingkahlaku seperti memahamiapa yang
diajar. Apabila soalan diajukan, mereka dapat
memberi jawapan yang betul.

Berlaku pertentangan idea ketika mesyuarat guru
diadakan.

Anda dilantik sebagai guru penasihat bagi sebuah
persatuan/kelab di sekolah.

Kepentingan Pembangunan Sahsiah| 24

2.3FAKTOR DAN TERAS YANG MEMPENGARUHI SAHSIAH

alam kehidupan, kita akan berhadapandengan pelbagai ragam dan sifat manusia. Ada
sebahagiannya mempunyai ciri-ciriyang samadengan diri kita. Umpamanya kita berasa seronok
apabila berbincangdengan rakan-rakan sekerja yang mempunyaipandangan yang sama tentang
carauntuk mendisiplinkan murid.Hasilnya, pelbagai ideadan kaedahdapatdikemukakan. Namun
adakalanya timbul beberapa idea dan kaedah yang agak berbeza meskipun masing-masing berlandaskan
pendekatan yang sama.Apatah lagi jika berbincang dengan kelompok rakan yang sememangnya
mempunyai pandangan yang secara terang-terangan sudah berbeza.

Rajah 2.5Perbezaan pandangan dan penilaian antara individu terhadap perkara yang sama

Mari kita fikirkan sejenaktentang situasi dalam Rajah 2.5di atas.Mengapakahwujudnya
perbezaan pandangan? Apakah punca yang menyebabkan individu mempunyai
pegangannyatersendiridan tidak sama denganindividu lain?Bagaimanapandangan memberi impak
dalam sahsiah diri?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Sahsiahbolehberubah menjadi lebih baik atau pun sebaliknya mengikutperedaran masa. Namun ada
pandangan yang mengatakan sebaliknya. Sahsiah dilihat sebagai sesuatu ciri yang stabil(Cervone dan
Pervin, 2008). Mengapakah ini berlaku? Manusia berubahkemungkinankerana mereka belajardari
kesilapan. Tetapisemakinsebati sesuatuciri dalam diri seseorang, semakin sukar untuknya berubah.
Oleh itu, ia akan mengambil masa yang lama kerana mengubah pelbagai aspek yang ada dalam diri
bukanlah suatu yang mudah.Terdapat banyakfaktor yangperlu dipertimbangkan jika mahukan perubahan
itu benar-benar berjaya. Olehyangdemikian kefahaman tentangsahsiahdari pelbagai aspek dan landasan
asasdiperlukan bagi membolehkan perubahan personaliti dapat dicapai.

D

Kepentingan Pembangunan Sahsiah| 25

Rajah 2.6Faktor-faktor yang mempengaruhisahsiah

Faktor-faktordiatas(Rajah 2.6)adalah faktorumum yang mempengaruhi sahsiah seseorang.Namun,
adakah anda sedar yang pembentukkan sahsiah anda sebenarnya turut dipengaruhi beberapa teras yang
lain?.Secara asasnya, terdapattiga teras utamayang turut mempengaruhi lapan faktor yang telah
dinyatakaniaitu wawasan negara; Wawasan 2020, Falsafah Pendidikan Negara (FPN)sertaEtika
Perguruan.

Sekarang giliran anda untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan tiga teras utama
yang membentuk sahsiah guru. Cuba dapatkan maklumat berkaitan Wawasan 2020,
Falsafah Pendidikan Negara (FPN)sertaEtika Perguruandan buat perbandingan.Berasaskan matlamat
pembangunan negara, Malaysia mendokongwawasan dalam usaha untuk mencapai matlamat sebagai
sebuah negara maju.Kemajuan yang dimaksudkan bukan terhad kepada bidang ekonomi sahaja malah
merangkumisegala aspek kehidupan termasuk ekonomi, politik, sosial, kerohanian,kejiwaan dan
kebudayaan.

Kepentingan Pembangunan Sahsiah| 26

Mari kita bandingkan pula antara tiga teras utama tersebut dengan lapan faktor-faktor umum
yang mempengaruhi sahsiah diri.Berdasarkankategori faktor-faktor umum dan tiga teras
utama sebagai sandaran, catatkan bagaimana kedua-dua perkara tersebut dapatmembinasahsiah diri
anda sekarang.

Kepentingan Pembangunan Sahsiah| 27

Kepentingan Pembangunan Sahsiah| 28

RUMUSAN

1.Ciri sahsiah yang dimiliki oleh individu lazimnya akan mengalami perubahan. Proses yang dialami
ini sebenarnya adalah suatu yang lumrah dan ia dilihat sebagaiproses pertumbuhankendiri.

2.Dengan memahami situasi, jenis individu yang kita berhubung serta peraturan, kesemua ini akan
menggambarkan diri individu.

3.Apabila kita dikatakan memahami seseorang dengan baik, bijak membuat keputusan dan
berupaya menyelesaikan masalah secaraberkesan, ia sebenarnya bermula dengan keupayaan
kita dalam memerihalkan sahsiah secara menyeluruhdan objektif.

4.Penjelasan secara teoritikaldapat membantu kita untuk mendapatkan gambaran tentang
keperibadian sahsiah secara lebih saintifik dan bersepadu. Ini kerana melalui pemahaman teori
kita akan berupaya menapis unsur bias pengalaman peribadi dalam memahami sahsiah diri dan
juga orang lain.

5.Meskipun sahsiah boleh berubah berasaskan masa dan peningkatan usia, sahsiah juga
merupakan satu unsur yang stabil. Oleh demikian, sebagai guru kita dapat menjalankan tugas
dengan lebih baik kerana dapat membuatjangkaan danramalanterhadaptingkahlakuyang
dipamerkan oleh rakan sekerja dan murid.

6.Terdapat pelbagai faktor yang membentuk sahsiah. Walaupun secaradasarnya, manusia
mempunyai faktor yang sama, namun kita menggunakan faktor yang berbeza dari segi keutamaan
untuk membentuk sahsiah diri.

Kepentingan Pembangunan Sahsiah| 29

PETA KONSEP

Berdasarkan enam aspek kepentingan pembangunan sahsiah yang dibincangkan dalam unit
ini, sila senaraikan penjelasan setiap aspek kepentingan dari sudut diri anda sebagai guru,
diri murid dan juga rakan sekerja di dalam Jadual2.3dimuka surat sebelah.

Jadual2.3Kepentingan pembangunan sahsiah dari aspek
diri sendiri (guru), murid dan juga rakan sekerja.

ASPEK

Anda sebagai guru

Murid

Rakan sekerja

Proses pertumbuhan
kendiri
Mencorakkan kendiri

Memerihalkan sahsiah

Penjelasan teoritikal

Meramal tingkahlaku

Perkara yang
mempengaruhi
sahsiah

KATA KUNCI

1.Kepentingan sahsiah
2.Pertumbuhan kendiri
3.Corak kendiri
4.Penjelasan teoritikal
5.Faktor-faktor

Kepentingan Pembangunan Sahsiah| 30

PENILAIAN KENDIRI

1.Senaraikansebab mengapa anda perlu mempelajari dan memahami pembangunan sahsiah?
2.Apakah perbezaan utamakepentingan pembangunan sahsiah terhadap diri, murid serta rakan
sekerja? Bagaimana perbezaan kepentingan ini wujud?

RUJUKAN

Cervone, D., Pervin, L. A. (2008).Personality: Theory andresearch. (10thEd.).Hoboken, NJ: John Wiley &

Sons, Inc.

Maltby, J., Day, L., dan Macaskill, A. (1007).Personality, individual differences and intelligence. London:
Pearson Education Ltd.

Ryckman, R. M. (2004).Theories of personality. (8thEd.) Belmont, CA: Wadsworth/ Thomson Learning.

Shultz, D. P., dan Schultz, S. E. (2009).Theories of personality. (9thEd.) Belmont, CA: Wadsworth.

Pembangunan Sahsiah | 1

UNIT 3
PENDEKATAN PSIKOANALITIK

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir unit ini, anda diharap dapat:
1. Menerangkan pandangan pendekatan psikoanalitik terhadap pembentukan tingkah laku manusia.
2. Membincangkan dan merumuskan pembentukan personaliti berdasarkan pendekatan psikoanalitik.
3. Melakarkan dan melaporkan konsep utama pendekatan psikoanalitik.

PENGENALAN

igmund Freud (1856-1939) adalah pengasas pendekatan psikoanalitik dalam bidang psikologi.
Menurut pendekatan ini tingkah laku seseorang pada masa kini adalah hasil daripada pengalaman
zaman kanak-kanak, penekanan perasaan erotik dan konflik bawah sedar semasa melalui
perkembangan psikoseksual sejak lahir hingga dewasa. Oleh itu, Frued menganggap zaman kanak-kanak
yang dilalui oleh seseorang itu amatlah penting kerana beliau percaya peristiwa-peristiwa semasa kecil
mempunyai kesan sepanjang hayat kepada psikologi individu.

PANDANGAN TENTANG MANUSIA

Dalam pandangannya tentang fitrah manusia, Freud mempercayai manusia dilahirkan dengan desakan
naluri yang semulajadi (inborn drives). Pendekatan ini melihat manusia sebagai tidak rasional, tidak sosial
dan penuh dengan desakan yang merosakkan dirinya. Manusia juga dilihat sebagai individu yang tidak
dapat membawa arah kepada nasib haluannya. Freud melihat sifat manusia pada dasarnya adalah
deterministik. Tingkahlaku manusia pula lebih digalakkan oleh naluri kehaiwanan (animalistic instincts) dan
desakan biologikal. Desakan yang paling utama adalah desakan mendapatkan kepuasan nafsu swadiri
(self gratification). Desakan ini berlaku dalam diri seseorang sama ada lelaki atau perempuan dan mereka
dikatakan telah terperangkap kepada asas naluri dan desakan yang jahat ini. Walau bagaimana pun

S

Pembangunan Sahsiah | 2

desakan-desakan kejahatan ini perlu dibendung dengan pengalaman-pengalaman dalam masyarakat,
seperti kekeluargaan dan sosialisasi. Sekiranya sosialisasi ini tidak berlaku, maka individu akan
berhadapan dengan ciri-ciri yang boleh merosakkan peraturan-peraturan dalam masyarakatitu sendiri.

Adakah anda bersetuju dengan pandangan tentang manusia dari perspektif psikoanalitik ini?
Berikan pendapat anda. Anda juga boleh melawati laman web yang berikut untuk mendapatkan maklumat
yang lebih terperinci berkenaan teori psikoanalitik.
http://www.victorianweb.org/science/freud/index.html
http://www.apsa.org/ABOUT_PSYCHOANALYSIS.aspx

NALURI DAN PEMBENTUKAN PERSONALITI

Naluri adalah elemen asas dalam personalti yang mendorong sesorang manusia itu untuk bertingkah laku
dan menentukan arahnya. Naluri adalah satu bentuk tenaga fisiologi yang menghubungkan keperluan
tubuh dengan keinginan fikiran.
Rangsangan seperti lapar dan haus adalah naluri yang bersifat dalaman. Apabila kita menerima
rangsangan seperti rasa lapar dalam badan, ia akan menghasilkan eksitasi fisiologi atau tenaga. Fikiran
mengubah tenaga dalam tubuh (keperluan fisiologi) ini menjadi sebuah keinginan. Keinginan inilah yang
mendorong naluri bertingkah laku dengan cara yang dapat memenuhi keperluan fisiologi. Oleh itu,
seseorang yang lapar, misalnya, akan bertindak untuk memenuhi keperluannya dengan mencari makanan.
Kesimpulannya, jika kita dalam keadaan yang berkeinginankan sesuatu, kita akan mengalami perasaan
ketegangan atau tekanan. Matlamat naluri adalah untuk memuaskan keperluan dan dengan cara itu dapat
mengurangkan ketegangan. Oleh itu, teori psikoanalitik boleh dianggap sebagai satu teori yang
menggunakan „pendekatan homeostatik‟ kerana teori ini menunjukkan bahawa manusia akan terdorong
untuk memulihkan dan mengekalkan keadaan euilibrium fisiologi, atau keseimbangan, untuk menjaga
tubuh badan agar bebas dari ketegangan.
Freud percaya bahawa kita selalu mengalami ketegangan naluri dan kita sentiasa bertindak untuk
mengurangkan ketegangan itu. Kita juga tidak boleh melarikan diri dari tekanan keperluan fisiologi seperti
kita melarikan diri dari beberapa stimulus yang mengganggu dalam persekitaran luaran kita. Ini bermakna
bahawa naluri selalu mempengaruhi tingkah laku kita dalam kitaran keperluan yang mengarah ke
pengurangan keperluan tersebut.

Pembangunan Sahsiah | 3

Setiap orang boleh mengambil jalan yang berbeza untuk memenuhi keperluan mereka. Sebagai contoh,
dorongan seksual mungkin akan puas dengan tingkah laku heteroseksual, homoseksual, atau melalui
aktiviti lain yang bersesuaian dengan diri masing-masing. Frued menyatakan bahawa tenaga psike
(psyche) boleh dipindahkan untuk menukar objek, dan perpindahan ini adalah yang paling penting dalam
menentukan keperibadian individu. Walaupun naluri eksklusif adalah sumber tenaga bagi tingkah laku
manusia, tenaga yang dihasilkan boleh digunakan dalam pelbagai kegiatan. Hal ini membantu menjelaskan
kepelbagaian yang kita lihat dalam tingkah laku manusia. Freud percaya bahawa semua kepentingan,
keutamaan, dan sikap yang ditunjukkan oleh orang dewasa adalah pindahgantian tenaga dari objek yang
asal kepada sesuatu tingkah laku yang memenuhi keperluan naluri.

JENIS-JENIS NALURI

Freud mengklasifikasikan naluri kepada dua kategori iaitu naluri hidup (life instincts) dan naluri mati (death
instincts). Naluri hidup, juga dikenali sebagai „eros‟, bertujuan untuk meneruskan kelangsungan hidup
individu dan spesies dengan berusaha untuk memenuhi keperluan asas seperti makanan, air, udara dan
seks. Naluri kehidupan berorientasi kepada pertumbuhan dan pembangunan. Tenaga psike
dimanifestasikan oleh naluri kehidupan dikenali sebagai libido.
Menurut Freud, naluri kehidupan yang dianggap paling penting kepada personaliti adalah seks, yang
ditakrifkan dalam erti yang lebih luas dari kebiasaan. Seks di sini tidak semata-mata merujuk pada
perasaan erotik tetapi termasuk semua tingkah laku dan pemikiran yang memberi keseronokkan dan
kenikmatan (pleasureable). Freud menambah dan memperluaskan lagi konsep seksualiti daripada yang
biasa kita fahami. Beliau melihat seks sebagai motivasi utama dalam kehidupan. Keinginan yang erotik
timbul dari zon erogenus tubuh seperti mulut, dubur dan organ-organ seks. Beliau menyatakan bahawa
manusia pada dasarnya adalah makhluk yang sentiasa mencari kesenangan atau keseronokan dan
banyak teori personalitinya berkisar tentang keperluan menghalang atau menekan keinginan seksual
(untuk keseronokan dan kesenangan).
Selain naluri kehidupan, Freud juga mengutarakan konsep naluri kematian, juga dikenali sebagai
„thanatos‟, iaitu naluri yang merosakkan dan bertentangan dengan naluri kehidupan. Konsep yang diambil
dari biologi ini menyatakan dengan jelas tentang fakta kehidupan bahawa semua makhluk yang hidup
akan mati dan mereput. Freud percaya bahawa manusia mempunyai keinginan tidak sedar (unconscious
wish) untuk mati. Salah satu komponen naluri kematian ialah dorongan agresif (aggressive drive) yang
memaksa kita untuk menghancurkan, menakluk, dan membunuh. Rajah 3.1 memperincikan pembahagian
tenaga menurut teori psikoanalitik dan aplikasi dalam kehidupan seharian seoarang guru.

Pembangunan Sahsiah | 4

Rajah 3.1 Pembahagian Tenaga Dalam Psikoanalitik

Naluri merupakan satu konsep penting dalam teori psikoanalitik. Apakah maksud naluri
mengikut fahaman psikoanalitik. Sebagai seorang guru bagaimana konsep naluri Eros (life instinct) dan
Thanatos (death instinct) mempengaruhi personaliti anda.

TAHAP KESEDARAN DAN PERSONALITI

Freud membahagikan personaliti kepada tiga tahap iaitu tahap sedar (concious), prasedar (preconscious),
dan bawah sedar (unconcious) (rujuk Rajah 3.2). Tahap sedar (conscious) mempunyai maksud yang biasa
kita gunakan sehari-harian. Ini merangkumi semua rangsangan dan pengalaman yang kita sedar pada
suatu masa yang tertentu. Misalnya ketika anda membaca modul ini, anda mungkin menyedari pen yang
anda sedang pegang, menyelak halaman modul ini, idea-idea dari pembacaan yang anda cuba untuk
memahami, dan mungkin anda terdengar bunyi enjin kereta dari luar rumah anda.
Frued menganggap tahap sedar merupakan satu aspek personaliti yang terhad kerana hanya sebahagian
kecil pemikiran, rangsangan dan memori wujud di tahap kesedaran ini pada bila-bila masa. Freud
menyamakan pemikiran (minda) dengan bongkah ais di mana bahagian tahap sedar berada di atas
permukaan air (hanya di puncak bongkah ais).

Tenaga Psyche/ Tenaga Libido

Eros-naluri untuk
kelangsungan hidup

Menambaik
bahan
pengajaran

Patuhi
peraturan
sekolah

Thanatos-naluri yang
mendatangkan kemusnahan

Sering tidak
masuk kelas

Tidak mahu
bekerjasama
dengan guru
lain

Pembangunan Sahsiah | 5

Menurut Freud lagi bahagian lebih penting dalam pemikiran manusia ialah tahap bawah sedar di mana
tahap ini adalah lebih besar dan berada di bahagian yang tidak terlihat iaitu di dasar bongkah ais. Tahap
bawah sedar merupakan fokus dalam teori psikoanalitik. Ianya sangat luas dan meliputi sebahagian besar
naluri manusia (kehendak dan keinginan yang mengarah tingkahlaku manusia). Tahap bawah sedar
mengandungi tenaga penggerak utama terhadap semua tingkahlaku dan merupakan sekumpulan kekuatan
(tenaga) yang tidak dapat kita lihat atau kawal.
Tahap prasedar pula berada di antara tahap sedar dan tidak sedar. Ia boleh dianggap sebagai „gudang‟
segala ingatan, persepsi, dan fikiran yang kita tidak sedar pada satu ketika tetapi kita boleh mengingatinya
semula apabila tumpuan secara bersungguh-sungguh dilakukan. Contohnya, sekiranya fikiran anda
merayau-rayau dari mukasurat ini dan anda mula berfikir tentang rakan-rakan atau tentang apa yang anda
telah lakukan semalam, anda akan memanggil bahan-bahan daripada tahap prasedar kepada tahap sedar
anda. Kita sering mendapati perhatian kita berpindah bolak-balik dari pengalaman pada ketika itu kepada
peristiwa dan kenangan di tahap prasedar.

Bezakan antara tahap pemikiran sedar (conscious), prasedar (preconscious) dan bawah sedar
(unconscious) dan jawab yang berikut.

Apakah cara-cara yang boleh digunakan untuk meningkatkan tahap pemikiran bawah sedar
(unconscious) ke tahap sedar

Terangkan kepentingan memahami aspek „unconscious‟ dalam menangani tingkah laku

bermasalah dalam kalangan pelajar

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Pembangunan Sahsiah | 6

STRUKTUR PERSONALITI

enurut pandangan psikoanalitik struktur personaliti manusia terdiri daripada tiga sistem utama
iaitu; id yang didorong oleh tenaga untuk hidup serta berprinsipkan kenikmatan; ego adalah diri
yang sedar dan berprinsipkan realiti; dan superego adalah komponen sosial yang berprinsipkan

moral.

Rajah 3.2 Model struktur personaliti

Sesuatu tingkah laku itu terjadi hasil daripda interaksi antara ketiga-tiga sistem utama tersebut dalam
menentukan agihan tenaga psike kepada id. Id yang beroperasi ditahap bawah sedar adalah sebagai
penggerak tingkah laku yang berusaha menggunakan tenaga psikik untuk bertindak memenuhi
kehendaknya. Bagaimanapun ego sebagai komponen psikologi yang beroperasi di tahap sedar akan
merujuk kepada superego sebagai badan kehakiman yang menentukan sesuatu tingkah laku itu baik atau
buruk.
Sekiranya desakan id tersebut menepati kehendak moral atau tidak menyalahi undang-undang dan
beretika maka ego akan membenarkan id menggunakan tenaga psikik untuk bertindak. Maka terhasillah
tingkah laku. Sebaliknya, jika didapati tingkah laku yang ingin dikakukan id adalah menyalahi peraturan
moral, maka ego tidak membenarkan id menggunakan tenaga psike tersebut, justeru tingkah laku yang
dihajati individu tersebut tidak akan berlaku. Rajah 3.3, 3.4 dan 3.5 memberikan gambaran ringkas ciri-ciri
id, ego dan superego.

M

Pembangunan Sahsiah | 7

Rajah 3.3 Struktur personaliti - Id

Rajah 3.4 Struktur personaliti – Ego

Cuba tanya pada diri anda yang manakah selalunya mendominasi diri anda - id, ego atau

superego?

Sumber dorongan dan nafsu yang
diwarisi

Bersifat primitif

Mementingkan diri sendiri

Tiada pengaruh dunia realiti atau
dunia tamadun

id

Bertanggungjawab dan cuba
mengawal dorongan dan desakan
primitif agar mengikut lebih dekat
dengan kehendak persekitaran

Mengambil tanggung jawab
menjadikan dorongan primitifid
lebih mengikut kehendak moral &
piawaian etika masyarakat

Prinsip realiti mengiktiraf
pemintaan atau kehendak
masyarakat yang realistik

Beroperasi berpandukan kepada
prinsip realiti bukan kepada
prinsip keseronokan yang
dipengaruhi id

ego

Pembangunan Sahsiah | 8

Rajah 3.5 Struktur personaliti - Superego

Di dalam bilik darjah terdapat pelbagai ragam dan tingkah laku yang ditunjukkan oleh pelajar-
pelajar semasa guru sedang mengajar. Bayangkan tingkah laku yang ditunjukkan oleh
pelajar anda semasa anda mengajar berdasarkan struktur personaliti Id, Ego dan Superego
pada Rajah 3.6 . Catitkan jawapan anda pada ruangan kosong yang disediakan.

Rajah 3.6 Struktur personaliti id.ego, superego

Apabila kanak-kanak yang mempunyai
supergo punitif ketika meningkat remaja,
mereka berkemungkinan menghadapi
masalah dalam memenuhi permintaan
superego tersebut. (Freud percaya
kerisauan dan kemurungan biasanya
datang bersama dengan kehendak
superego yang melampau).

Bagi kanak-kanak yang dibesarkan
oleh ibubapa secara melampau, dia
akan bersifat kritis, menghukum dan
mendenda, permintaan ini boleh
menjadi keterlaluan. Dalam kes ini
superego menjadi tidak fleksibel atau
ketat. Hal ini menyebabkan kanak-
kanak tidak dapat menikmati
keseronokan normal pada zamannya.

Bagi kanak-kanak yang dibesarkan oleh
ibubapa secara melampau, sia akan
bersifat kritis, menghukum dan
mendenda, permintaan ini boleh menjadi
keterlaluan. Dalam kes ini superego
menjadi tidak fleksibel atau ketat. Hal ini
menyebabkan kanak-kanak tidak dapat
menikmati keseronokan normal pada
zamannya.

Superego muncul secara perlahan-lahan
bila kanak-kanak mula mempelajari
peraturan yang digunakan oleh ibu
bapanya untuk menginterpretasi
jangkaan masyarakat. Ibubapa
berperanan sebagai 'conscience'
sehinggalah kanak-kanak secara evolusi
membina set piawai dalamannya.

superego

•pelajar rasa mengantuk semasa cikgu
mengajar lalu tidur

id

ego

•salah dan perlu hormati guru dan tidak boleh
tidur semasa cikgu mengajar

superego

B

Pembangunan Sahsiah | 9

PERKEMBANGAN PERSONALITI MANUSIA

Menurut Frued, perkembangan personaliti manusia dibahagikan kepada lima peringkat yang berikut:

Peringkat Mulut/Oral 0 - 1 Tahun
Peringkat Dubur/Anal

1 - 3 Tahun

Peringkat Falik

3 - 6 Tahun
Peringkat Pendaman/Latency 6 - 12 Tahun
Peringkat Shahwat/Genital 12 - Dewasa

Pada setiap peringkat perkembangan psikoseksual tersebut individu seharusnya mendapat kepuasan
untuk memenuhi desakan nalurinya. Jika kepuasan dicapai maka individu akan membentuk sahsiah yang
menepati norma masyarakat. Sebaliknya, jika desakan tersebut tidak dipenuhi maka ia akan membentuk
tingkah laku yang bermasalah apabila dewasa.

Peringkat Mulut/Oral (lahir hingga 1 tahun)

Di peringkat ini kanak-kanak didorong oleh rasa laparkan susu ibu dan kepuasan diperoleh melalui aktiviti
mulut dengan menyusu. Seharusnya kanak-kanak disusui dibelai dan dilayan mesra oleh ibunya. Jika tidak
lekatan akan berlaku dan natijahnya terbentuk tingkah laku tidak wajar yang dihasilkan melalui mulut.

Peringkat Dubur/Anal (1 hingga 3 tahun)

Di peringkat ini kepuasan diperoleh melalui aktiviti dubur dengan membuang air besar dan air kecil.
Seharusnya kanak-kanak diajar cara-cara membuang air. Mereka tidak boleh dipukul atau dimarah secara
keterlaluan jika berlaku kesilapan dari segi membuang air. Jika dimarah mereka akan rasa tertekan
keranan keliru terhadap apakah cara sebenarnya membuang air dan ini akan menyebabkan lekatan
perkembangan personaliti mereka. Implikasi letakan di peringkat ini akan membina tingkah laku yang
kedekut, agresif dan pendendam, degil dan obsesif-kompulsif.

Peringkat Falik (3 hingga 6 tahun)

Di peringkat ini perkembangan motor, kognitif dan hubungan interpersonal mula terbina dalam diri kanak-
kanak. Mereka telah beralih daripada penerima yang pasif (passive receptive) kepada penguasaan yang
aktif (active mastery). Di peringkat ini kanak-kanak memperoleh kepuasan melalui alat jantina mereka.
Kecenderungan terhadap jantina yang berlainan mula timbul dalam pemikiran kanak-kanak. Kepuasan
diperoleh melalui hayalan memperoleh keinginan seksual. Introjeksi akan berlaku dalam mana anak lelaki

Pembangunan Sahsiah | 10

akan berusaha mengidentifikasi tingkah laku ayahnya agar dapat menawan hati ibunya. Manakala anak
perempuan akan meniru tingkah laku ibunya agar dia dapat menawan hati ayahnya. Proses introjeksi ini
menghasilkan ciri-ciri kelakian kepada anak lelaki dan ciri-ciri kewanitaan kepada anak perempuan.
Bagaimanapun, sekiranya ayah atau ibu mempamerkan tingkah laku yang salah maka anak akan
menirunya dan terbinalah tingkah laku yang salah. Gangguan atau kekaburan dalam mengidentifikasi
peranan jantina akan menyebabkan konflik.

Peringkat Pendaman/Latency (6 hingga 12 tahun)

Semasa melalui peringkat perkembangan pertama, kedua dan ketiga, individu menempuh pelbagai
cabaran dan kini individu berehat melalui pendaman. Ego dan superego semakin terbina. Di peringkat ini
kanak-kanak sudah berada di alam sekolah rendah rendah. Kepuasan diperoleh melalui aktiviti mengikut
padanan jantina. Di samping belajar, masa kanak-kanak seharusnya dipenuhi dengan bermain. Kanak-
kanak seharusnya diatur akan permainan yang sesuai dengan jantinanya. Kanak-kanak lelaki memainkan
peranan sebagai bapa, manakala perempuan memainkan peranan sebagai ibu. Jika tidak diatur
sedemikian maka mereka akan keliru akan peranan yang sepadan dengan jantina mereka. Proses
pendaman ini berterusan hingga kanak-kanak dewasa atau baligh.

Peringkat Syahwat/Genital (Dewasa)

Di peringkat ini individu telah dewasa dan boleh menyalurkan desakan syahwatnya melalui perkahwinan
mengikut landasan agama dan moral. Mereka mula menyumbang kepada perkembangan diri, keluarga
dan masyarakat. Kemudian mereka akan bergerak keluar dari alam remaja ke alam dewasa yang matang.
Mereka kini lepas dari pengaruh ibu bapa, membina hubungan dan mula membina hubungan yang intim.
Kemahiran berhubung dan kecenderungan mementingkan orang lain mula terbina. Kepuasan dicapai
melalui bekerja dan berkasih sayang.

Pembangunan Sahsiah | 11

Berikut adalah peringkat perkembangan psikoseksual menurut Frued. Isikan tempat kosong di
bawah dengan ciri-ciri dan implikasi yang sesuai jika lekatan terjadi.

Peringkat Psikoseksual

Ciri-ciri

Implikasi Lekatan

Peringkat Mulut / Oral
(Lahir – 1 tahun)

„dependant/ incoperative‟
merokok, makan
banyak dan cakap
banyak.
„assertive/aggressive‟ suka
memberi komen yang
menyakitkan.

Peringkat Dubur / Anal
(1 – 3 tahun)

Kepuasan- kebolehan
mengawal pergerakan
`bowel melalui aktiviti
latihan tandas
mempengaruhi trait- trait
persenaliti kelak

Peringkat Falik / Phallic
(3 – 6 tahun)

Kepuasan daripada
manipulasi organ-organ
jantina.
Perkembangan
perasaan terhadap
ibubapa berlainan
jantina;
i) Oedipus Kompleks
ii) Elektra Kompleks

Peringkat Pendaman /
Latensi
(6 – 12 tahun)

Kekeliruan identity sex-
role

Kesulitan bergaul atau
bersosial

Peringkat Shahwat /
Genital
(12 tahun – dewasa)

Khayalan atau fantasi
pada usia kanak-kanak
muncul semula.
Lebih matang dan
bebas drpd pengaruh
ibubapa
Nilai sosial, altruistik
dan nilai masyarakat.
Era kasih sayang / kerja

C

Pembangunan Sahsiah | 12

Mekanisme Bela Diri

Ketenangan Kerisauan

Mekanisme Bela Diri

Rajah 10.6 Interaksi id, ego dan superego

Menurut Freud, mekanisme bela diri ialah keadaan di mana ego membela dirinya terhadap konflik dan
kerisauan dengan membuang fikiran-fikiran dan impuls-impuls yang tidak menyenangkan ke pemikiran
bawah seda. Menurut Schultz (1993) pula mekanisme bela diri sebagai satu proses psikologi yang
bertujuan untuk mengawal ketidakupayaan dan penderitaan ego yang mampu mempengaruhi dan
mengawal Id dengan sempurna. Mekanisme bela diri juga dilihat sebagai mampu mempertahankan segala
kutukan oleh superego. Berikut adalah deskripsi ringkas dan contoh-contoh strategi mekanisme bela diri
yang biasa digunakan dalam kehidupan seharian.

id

superego

ego

Pembangunan Sahsiah | 13

Represi (Repression)

Represi adalah strategi mekanisme bela diri yang terpenting dan paling asas dalam teori personaliti Frued.
Represi berlaku apabila seseorang itu menolak fikiran, keinginan dan kenangan yang tidak boleh diterima,
dan mengusir mereka ke alam bawah sedar (motivated forgetting). Contohnya, kita cuba melupakan
penderaan seksual yang berlaku semasa kanak-kanak kerana begitu traumatik.

Penafian (Denial)

Penafian ialah penolakan untuk percaya maklumat yang menimbulkan kerisauan ("Ini tidak mungkin
berlaku"). Jika represi lebih merupakan „motivated forgetting‟ untuk melupakan maklumat, penafian pula
adalah satu „assertion‟ bahawa maklumat tersebut salah. Contohnya, menafikan diagnosis doktor tentang
kanser dan cuba mendapatkan pendapat dari doktor yang lain.

Rasionalisasi (Rationalization)

Apabila seseorang itu berusaha untuk membuktikan bahawa tindakan mereka adalah rasional dan ada
justifikasinya dan dengan itu wajar diterima, maka individu ini dikatakan menggunakan strategi

rasionalisasi. Contohnya, seorang pelajar yang ingin pergi menonton wayang berkata “...terlalu banyak
baca buku pun bukannya elok sangat.” Seseorang yang terlepas temuduga jawatan kosong akan berkata
“Saya sebenarnya tidak begitu inginkan pekerjaan tersebut.”

Pindahgantian (Displacement)

Dengan mengalihkan perilaku atau fikiran jauh dari target sebenar ke sasaran kurang mengancam,
pindahgantian membolehkan orang terlibat dalam perilaku dengan kecemasan yang kurang. Contohnya,
seseorang yang marah dengan ketua atau profesornya akan melepaskan kemarahannya kepada
seseorang yang berstatus kurang mengancam kepadanya.

Regresi (Regression)

Kembali ke tahap kefungsian asal perkembangan yang tidak begitu matang, regresi merupakan usaha
seseorang menghadapai peranannya untuk mengelakkan kecemasan. Dengan mengambil peranan
keanak-anakkan, seseorang itu dapat melarikan diri dari tanggung jawab dan kembali ke hidup yang
mungkin lebih selamat. Contohnya, mengasingkan diri, menangis, meronta-ronta apabila mendengar
berita sedih.

Pembangunan Sahsiah | 14

Tahukah anda apakah strategi mekanisme bela diri anda ?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Projeksi (Projection)

Projeksi pula adalah perasaan bersalah tentang sesuatu tindakan yang telah kita lakukan, lalu kita
membuat kesimpulan bahawa individu lain juga akan bertindak begitu dalam situasi yang sama seperti
situasi yang kita alami. Contohnya, seseorang terjumpa wang kertas yang bernilai 100 Ringgit Malaysia
lalu beliau tidak menyerahkan kepada guru sebaliknya menggunakan wang tersebut. Beliau akan memberi
alas an sekiranya orang lain terjumpa dengan wang sebanyak itu tentu mereka juga akan bertindak serupa.

Pembentukan Reaksi (Reaction Formation)

Pembentukan reaksi ialah bertindak secara bertentangan dengan perasaan yang telah sebatidengan
jiwanya. Contohnya seorang pelajar yang mempunyai tingkah laku baik tetapi oleh kerana ingin diterima
oleh ahli kumpulan di sebuah sekolah yang baru dimasuki, dia terpaksa mengikut budaya kumpulan
tersebut walaupun bertentangan dengan sifat asalnya. Oleh kerana ingin diterima sebagai rakan, mereka
sanggup berubah sikap asal, seterusnya menghancurkan diri dan masa depan.

Sublimasi (Sublimation)

Satu bentuk pindahgantian yang berunsur seksual, apabila desakan seksual dialihkan ke arah tindakan
yang berbentuk sosial dan mernanfaat serta kreatif. Contohnya, menyanyi, melukis, drama dan
semuakegiatan kreatif dan kesenian. Sekiranya pindahgantian berunsurkan desakan yang ganas maka
sublimasi berbentuk kegiatan yang ganas akan mengambil alih seperti sukan berbentuk lasak.

Kesimpulannya, mekanisme bela diri tidak semestinya tidak sihat seperti yang anda lihat dari contoh di
atas. Malahan, ketiadaan mekanisme bela diri atau ketidakupayaan menggunakannya secara efektif
seringkali boleh menyebabkan masalah dalam hidup. Namun, adakalanya kita menggunakannya pada
masa yang salah atau berlebihan, yang juga boleh boleh merosakkan.

Pembangunan Sahsiah | 15

“Mekanisme bela diri yang primitif dan tidak matang hanya membantu mengekalkan masalah
bukannya menyelesaikan masalah.” Gunakan strategi mekanisme bela diri di atas untuk
menjelaskan kenyataan ini.

RUMUSAN

1. Sifat manusia pada dasarnya adalah deterministik. Perilaku manusia ditentukan oleh kekuatan tidak
rasional yang tidak disedari (bawah sedar) dari dorongan biologikal dan dorongan naluri psikoseksual
tertentu pada enam tahun pertama dalam kehidupan manusia
2. Tahap kesedaran menurut perspektif psikoanalitik terbahagi kepada tiga iaitu tahap sedar, prasedar
dan bawah sedar
3. Tahap bawah sedar merupakan tahap yang paling penting kerana ianya sangat mempengaruhi kepada
pembentukan tingkah laku seseorang.
4. Struktur personaliti manusia terbahagi kepada tiga iaitu id, ego, dan superego. Pembentukan
personaliti adalah berdasarkan persaingan antara tiga unsur kuasa iaitu (a) keinginan memenuhi
kehendak asas yang dikenali sebagai id (b) keperluan untuk akur dengan peraturan yang telah
ditetapkan oleh masyarakat yang dikenali sebagai ego (c) ingin hidup dengan kod moral mengikut
pandangan sendiri yang dikenali sebagai Superego.
5. Perkembangan personaliti manusia dibahagikan kepada lima peringkat iaitu peringkat Mulut/Oral (0 -1
tahun), peringkat Dubur/Anal (1-3 tahun), peringkat Falik/Phallic (3-6 tahun), peringkat
Pendaman/Latency (6 - 12 tahun) dan peringkat Shahwat/Genital (12-dewasa).
6. Mekanisme bela diri digunakan untuk melindugi ego yang tidak dapat mengawal id dengan baik dan
membantu ego mempertahankan dirinya dari desakan dan dorongan yang kuat dari id. Ia juga
digunakan untuk mengelak kutukan dari superego.

Pembangunan Sahsiah | 16

KATA KUNCI

1. Tenaga psike

6. Ego

2. Libido

7. Superego

3. Eros

8. Tahap bawah sedar

4. Thanatos

9. Peringkat psikoseksual

5. Id

10. Mekanisme bela diri

PENILAIAN KENDIRI

1. Bagaimanakah pandangan tentang manusia dari perspektif psikoanalitik?
2. Apakah yang anda faham mengenai tenaga psike dan libido?
3. Apakah yang dimaksudkan dengan Eros (life instinct) dan Thanatos (death instinct)?
4. Terangkan perbezaan di antara tahap sedar, prasedar dan bawah sedar.
5. Terangkan hubungan saling interaksi di antara Id, Ego dan Superego.
6. Terangkan lima tahap perkembangan psikoseksual Freud secara ringkas
7. Apakah konflik-konflik yang boleh berlaku pada setiap tahap perkembangan psikoseksual Freud dan
bagaimana ianya boleh memberi kesan pada personaliti dewasa?
8. Terangkan beberapa strategi mekanisme bela diri yang boleh digunakan untuk melindungi ego dari
memenuhi kehendak id dan superego

Pembangunan Sahsiah | 17

RUJUKAN

Corey, G. (2008). Theory and practice of counseling and psychotherapy. (8th Ed.). Pacific
Grove, CA : Brooks / Cole.

Corsini, R. J, Wedding, D. (2008). Current psychotherapy. (8th Ed.). Pacific Grove, CA :
Brooks / Cole.

Friedman, H.S, & Schustack, M.W. (1999). Personality: Classic teories and modern research. Bostan: Allyn
and Bacon.*

James, R.K. & Gilliland, B.E. (2003). Theories and strategies in counseling &
psychotheraphy (5th Ed.). USA : Pearson.

Merrens, M.R. & Brannigan, G.G. (1998). Experiences in personality: Research, assessment, and change.
New York: John Wiley & Sons, Inc.*

Parott, L. (2003). Counseling and psychotherapy. (2nd Ed.). Pacific Grove, CA : Brooks/

Cole.

Sharf, R.S. (2008). Theories of psychotherapy and counseling : Concepts and casess.
(4th Ed.). Pacific Grove, CA : Brooks / Cole.

Schultz, D & Schultz, S.E. (2009 ). Theories of personality. (9th ed.). Australia: Wadsworth Cengage

Learning.*

Simanowitz, V. & Pearce, P. (2003). Personality Development: Core concepts in therapy. Great Britain: MPG
Books Ltd, Bodmin, Cornwall.*

Pendekatan Pembelajaran | 46

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->