KORBAN DAN AKIKAH 1 (a) Korban dan akikah adalah dua jenis ibadat yang dituntut dalam Islam. i.

Jelaskan pengertian kedua-duanya. ii Nyatakan hukum menunaikan ibadat korban dan akikah. (b) Ibadat korban yang dituntut dalam Islam membawa kesan positif terhadap individu dan masyarakat . i Jelaskan kesannya terhadap individu dan masyarakat. ii Ibadat korban dapat mendekatkan seseorang kepada Allah swt. Huraikan penyataan di atas dengan membawakan DUA bukti. 2 (a) Nyatakan syarat-syarat sah korban. (b) Senaraikan TIGA perkara yang sunat dilakukan ketika berkorban. 3 (a) Nyatakan syarat-syarat sah akikah. (b) Senaraikan perkara-perkara sunat ketika akikah. 4 Bagaimanakah korban dan akikah dapat mengeratkan persaudaraan di kalangan umat Islam? 5 (a) Terangkan TIGA syarat binatang yang sah untuk dijadikan akikah. (b) Nyatakan waktu Qurban dan akikah. 6 Terangkan kadar akikah yang anda tahu. 7 Ibadat Qurban mempunyai persamaan dan perbezaan dari beberapa segi. Jelaskan dua persamaan dan dua perbezaan antara ibadat korban dengan akikah.

@SOALAN TAMAT@ SELAMAT MENJAWAB TUTUPLAH AURAT
MRM2002