SIKAP pelajar terhadap mata pelajaran pendidikan islam.

Satu kajian di sekolah-sekolah menengah daerah Alor Gajah, Melaka Abstrak Kajian ini adalah bertujuan untuk mengetahui sejauhmanakah sikap pelajar-pelajar terhadap Pendidikan Islam dan guru Pendidikan Islam. Sikap pelajar ini dilihat daripada beberapa pembolehubah seperti aspek jantina, pencapaian Pendidikan Islam PMR, tahap pendidikan ibu/bapa/penjaga dan lokasi sekolah. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan instrumen soal selidik yang mengandungi tiga bahagian utama iaitu latar belakang responden kajian, sikap pelajar terhadap Pendidikan Islam dan sikap pelajar terhadap guru Pendidikan Islam. Seramai 415 pelajar Tingkatan IV dipilih dari empat buah sekolah menengah Daerah Alor Gajah, Melaka. Data yang telah diperolehi ini dianalisis berdasarkan kekerapan, peratusan dan perbandingan min kajian dengan menggunakan program komputer SPSS for Windows. Keputusan kajian menunjukkan secara keseluruhannya para pelajar mempunyai sikap yang kurang memuaskan terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam dan guru Pendidikan Islam. Ini berdasarkan kepada nilai min keseluruhan sikap pelajar terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam adalah 2.71 dan min sikap pelajar terhadap guru Pendidikan Islam pula adalah sebanyak 2.50. Dapatan kajian ini juga menunjukkan terhadap hubungan yang signifikan antara sikap pelajar terhadap Pendidikan Islam dengan sikap pelajar terhadap guru Pendidikan Islam. Justeru itu, sebagai guru Pendidikan Islam, mereka seharusnya memperlengkapkan diri dan mempertingkatkan kualiti pengajaran Pendidikan Islam di dalam kelas.

SATU kajian tentang pembentukan akhlak pelajar menurut pandangan Imam al-Ghazali. Abstrak Kajian ini juga bertujuan untuk meninjau aspek-aspek dan ciri-ciri pembentukan akhlak serta pendekatan-pendekatan yang sesuai untuk diaplikasikan dalam membentuk akhlak pelajar. Kajian ini adalah berbentuk deskriptif iaitu kajian perpustakaan dengan membuat rujukan daripada hasil-hasil karya penulisan Imam al-Ghazali dan rujukan bahan penulisan yang berkaitan dengan kajian. Hasil kajian menunjukkan bahawa akhlak menurut Imam al-Ghazali adalah sesuatu tindakan atau perbuatan yang lahir dari keadaan dalaman (rohani) seseorang. Sesuatu perbuatan atau tingkah laku hendaklah dilakukan secara berterusan sehingga menjadi

Kajian ini mendapati pencapaian pelajar terhadap persepsi. minat dan penghayatan di antara pelajar Sains dan Sastera terhadap Pendidikan Islam. minat dan penghayatan adalah pada tahap sederhana. Kajian ini menggunakan satu set soal selidik untuk mendapat data dari responden berhubung dengan persepsi. Abstrak Kajian ini bertujuan mengenal pasti persepsi. Manakala pembentukan akhlak pula adalah proses mengubah sifat daripada yang buruk kepada sifat yang baik. ibu bapa. Min keseluruhan persepsi pelajar ialah 3. akhlak terhadap ibu bapa.satu kebiasaan dalam diri seseorang. Kajian ini juga membincangkan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya fenomena ini dan memberi cadangan cara mengatasi masalah ini. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan idea dan cadangan kepada pihak-pihak tertentu termasuk pelajar sendiri. akhlak terhadap guru dan akhlak terhadap kehidupan seharian merupakan aspek-aspek utama pembentukan akhlak pelajar. Justeru. Perak. Hasil kajian juga telah mendapati tiga pendekatan utama telah dianjurkan iaitu kaedah latihan. . guru dan masyarakat untuk menangani masalah kemerosotan akhlak di kalangan pelajar hari ini. kaedah pemerhatian dan pergaulan dan kaedah muhasabah diri. Manakala kesopanan dan kesederhanaan. Simpang Empat Semanggol. minat dan penghayatan terhadap mata pelajaran pendidikan islam di kalangan pelajar-pelajar tingkatan lima di SMK Mudzaffar Shah.22. Program SPSS 10. Akhlak terhadap Allah dan Rasul. minat dan penghayatan terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam. kesopanan dan disiplin dalam pergaulan. minat dan penghayatan terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam.32 sementara penghayatan mereka terhadap mata pelajaran ini ialah 3.27 dan minat mereka ialah 3. Responden kajian ini terdiri daripada 60 orang pelajar tingkatan lima yang sedang mengambil mata pelajaran Pendidikan Islam di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia.0 digunakan untuk menganalisis data. Dalam kajian ini penulis telah menggunakan ujian-t untuk mengukur perbezaan persepsi. menjauhi perbuatan tercela dan mempelajari syariat agama Islam adalah ciri-ciri pembentukan akhlak yang ditekankan oleh beliau. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap ketiga-tiga bidang berkenaan. PERSEPSI. usaha untuk melahirkan insan yang berakhlak mulia akan tercapai selaras dengan matlamat utama Pendidikan Islam.

Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff) ZAHARAH BINTI BAHARI (2007) ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap amalan membaca al-Quran di kalangan pelajar sekolah menengah daerah Port Dickson. tahap minat dan tahap kekerapan membaca al Quran. peratusan dan min telah digunakan untuk menjelaskan profil responden dan menjawab persoalan kajian. Secara umumnya kajian ini mendapati tahap pengetahuan kelebihan membaca al Quran dan tahap minat membaca al Quran di kalangan pelajar berada pada tahap tinggi. Manakala tahap kekerapan membaca al Quran adalah pada tahap sederhana tinggi. Manakala ujian Korelasi Spearman pula digunakan untuk melihat hubungan antara pencapaian Pendidikan Islam PMR dengan kekerapan membaca al Quran. statistik inferensi iaitu ujian Korelasi Pearson digunakan untuk melihat hubungan di antara pengetahuan kelebihan membaca al Quran dan kekerapan membaca al Quran dan hubungan antara minat dengan kekerapan membaca al Quran. Kajian ini berbentuk tinjauan dan menggunakan satu set soal selidik bagi mengumpulkan data kajian.0. Kajian ini juga ingin melihat adakah terdapat hubungan antara pengetahuan kelebihan membaca al Quran. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan terhadap kelebihan membaca al Quran. Sementara itu. Negeri Sembilan. Statistik deskriptif iaitu kekerapan. Hasil dapatan kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan kelebihan membaca al Quran dengan kekerapan membaca al Quran. Data kajian yang dikumpul dan diproses dengan menggunakan program windows SPSS versi 12.AMALAN MEMBACA AL QURAN DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DAERAH PORT DICKSON (Penyelia : Dr. Jumlah sampel kajian adalah seramai 265 orang pelajar tingkatan empat yang dipilih secara rawak dari lima buah sekolah menengah kebangsaan di daerah Port Dickson. Begitu juga terdapat hubungan yang positif antara minat dengan kekerapan membaca al Quran serta antara pencapaian Pendidikan Islam PMR dengan kekerapan membaca al Quran di kalangan pelajar. minat dan pencapaian Pendidikan Islam PMR dengan kekerapan membaca al Quran di kalangan pelajar. .

Keputusan ujian-t pula menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dan segi faktor diri berdasarkan jantina manakala faktor keluarga. Keputusan korelasi Pearson menunjukkan kelima-lima faktor yang dikaji mempunyai hubungan yang signifikan di antara satu sama lain.1. Johor. faktor masyarakat persekitaran. PENGGUNAAN ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH MENENGAH DAN RENDAH (Penyelia : Dr. faktor rakan dan faktor sekolah tidak menunjukkan perbezaan yang signifikan.FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAJAR MENINGGALKAN SOLAT: SATU KAJIAN DI DAERAH SEGAMAT. Mowafak Abdullah Ahmed Al-Khusairy) KHATIJAH BINTI ENDUT (1997) ABSTRAK Kajian ini dijalankan untuk melihat sejauh mana penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) . Segamat. faktor rakan dan faktor sekolah. Faktor paling dominan mempengaruhi pelajar ialah faktor rakan. Kajian dijalankan untuk mengenalpasti sejauhmanakah kelima-lima faktor tersebut mempengaruhi pelajar meninggalkan solat dan apakah faktor yang paling dominan mempengaruhi pelajar. Data yang diperolehi dianalisa dengan menggunakan program SPSS (Statistical Package For Social Science) version 12. faktor rakan dan faktor sekolah mempengaruhi pelajar pada tahap yang sederhana. tingkatan lima dan tingkatan enam SMK Buloh Kasap. Sampel kajian terdiri daripada 213 orang pelajar tingkatan empat. Faktor-faktor yang dikaji ialah faktor diri. Kajian ini merupakan kajian tinjauan dengan menggunakan kaedah soal-selidik. Keputusan analisis diskriptif mendapati bahawa faktor diri dan faktor keluarga mempengaruhi pelajar pada tahap yang rendah manakala faktor masyarakat persekitaran. JOHOR (Penyelia : Ustaz Kamarulzaman Bin Abdul Ghani) HAFIDZAH BTE MD SHAH (2004) ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar meninggalkan solat.0. faktor keluarga. faktor masyarakat persekitaran.

Kajian ini menggunakan model penilaian Stufflebeam CIPP.0.guru Pendidikan Islam. Ujian rintis dijalankan kepada 21 orang guru. Ringkasnya boleh dikatakan guru-guru Pendidikan Islam menggunakan ABM.w. Soal selidik digunakan sebagai alat kajian adalah dibina oleh pengkaji sesuai dengan apa yang hendak dikaji. aliran. Tumpuan kajian ada1ah untuk melihat tahap penghayatan keseluruhan pelajar. Bagi data temu bual pula dianalisis secara manual dengan mengeluarkan tema-tema penting. Ujian-T. hasil kajian mendapati: Tahap penguasaan dan penghayatan pelajar arnat baik dalam aspek adab . Analisa anova menunjukkan pengalaman mengajar atau lama bertugas seseorang guru tidak mempunyai hubungan dengan penggunaan ABM di dalam pengajaran mereka. Sampel terdiri daripada 214 orang pelajar. Ab. Responden kajian sebenar adalah seramai 70 orang guru-guru sekolah menengah dan rendah di Daerah Kuala Terengganu. Analisa Ujian T menunjukkan tidak ada perbezaan dan segi penggunaan ABM antara guru lelaki dan guru perempuan dan antara guru sekolah menengah dengan guru sekolah rendah. Korelasi dan ANOVA digunakan untuk mengolah data dan menjawab hipotesis kajian. SATU PENILAIAN DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH HULU SELANGOR (Penyelia : Dr. Dapatan kajian menunjukkan tahap penggunaan ABM oleh guru-guru adalah sederhana. Kesimpulannya guru-guru Pendidikan Islam hendaklah meningkatkan lagi penggunaan ABM khususnya yang menarik dan terkini agar pembelajaran lebih berkesan dan pelajar menjadi seorang yang taat dan patuh kepada perintah Allah s. PENGHAYATAN ADAB TERHADAP IBUBAPA DI DALAM PERKARA ASAS FARDHU AIN. perbezaan tahap penghayatan berdasarkan sekolah. Terengganu. Penganalisisan data melalui soal selidik dilaksanakan dengan perisian SPSS versi 10.oleh guru-guru Pendidikan Islam. jantina. Halim Tamuri) NORHAYATI FATMI BINTI TALIB (2003) ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk menilai tahap perlaksanaan PAFA pelajar tingkatan empat di lima buah sekolah menengah daerah Hulu Selangor aspek adab tethadap ibubapa. gred pencapaian Pendidikan Islam PMR dan kawasan tempat tinggal pelajar. tahap pendidikan al-Quran. Umumnya. 204 orang pelajar untuk menjawab soal selidik dan 10 orang pelajar lagi dipiih untuk ditemu bual.t.

Implikasi bagi kajian ini menunjukkan . Namun demikian. Negeri Sembilan Darul Khusus. Ujian Anova Satu Hala dan Korelasi Pearson. minat terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam. NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS (Penyelia : Dr. terdapat perbezaan yang signifikan di antara tahap pendidikan al-Quran terhadap penguasaan dan penghayatan PAFA pelajar aspek adab terhadap ibubapa. penguasaan tulisan dan bacaan jawi serta pencapaian dalam Pendidikan Islam PMR. Data dianalisis dengan menggunakan statistik inferensi yang terdiri daripada Ujian-t. Hasil kajian tidak menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan persepsi mund terhadap personaliti guru Pendidikan Islam mengikut jantina.terhadap ibubapa. terdapat perbezaan yang signifikan di antara pelajar berlainan gred pencapaian Pendidikan Islam PMR dalam penguasan PAFA aspek adab terhadap ibubapa dan penguasaan PAFA pelajar mempunyai hubungan yang kuat dengan penghayatan PAFA pelajar aspek adab tethadap ibubapa. Halim Tamuri) CHE ZAKIAH BINTI MOHAMAD SALIM (2005) ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti persepsi mund terhadap personaliti guru Pendidikan Islam di Daerah Rembau. Ab. dapatan kajian mendapati terdapat hubungan antara persepsi murid terhadap personaliti guru Pendidikan Islam dengan sikap murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam. Di samping itu. PERSEPSI MURID TERHADAP PERSONALITI GURU PENDIDIKAN ISLAM DI DAERAH REMBAU. Alatan kajian terdiri daripada set soal selidik dan sesi temu bual. Hasil utama kajian mendapati bahawa persepsi murid terhadap personaliti guru Pendidikan Islam berada di tahap yang tinggi. Kajian ini turut meninjau tahap sikap murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam dengan persepsi mereka terhadap personaliti guru Pendidikan Islam. Dapatan juga menunjukkan perlaksanaan PAFA dilakukan dengan baik di sekolah. Kajian ini melibatkan seramai 142 orang sampel yang dipilih secara rawak mudah daripada 3 buah sekolah di daerah tersebut. penguasaan bacaan Al-Quran. sikap murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam turut berada di tahap yang tinggi. Kajian ini difokuskan kepada 2 aspek personaliti guru Pendidikan Islam iaitu penampilan diri dan keprihatinan terhadap murid.

tahap penggunaan komputer. TAHAP KEMAHIRAN DAN PENGGUNAAN KOMPUTER DI KALANGAN GURUGURU PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH DI NEGERI SEMBILAN (Penyelia : Dr. tahap penggunaan. perkaitan tahap kemahiran komputer dengan masalah penggunaan komputer. Kajian berbentuk tinjauan ini melibatkan 100 orang guru Pendidikan Islam di Negeri Sembilan. Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff) SUHAIMI BIN MOHD ISA (2005) ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap kemahiran dan penggunaan komputer di kalangan guru-guru Pendidikan Islam. min dan sisihan piawai. sikap guru terhadap komputer dan kemudahan komputer. Kajian ini melihat perkaitan antara tahap kemahiran komputer dengan tahap penggunaan komputer. Masalah penggunaan komputer pula berada dalam tahap sederhana. peratusan. Analisa statistik dilakukan berdasarkan kekerapan. Ujian t juga dibuat untuk melihat perbezaan min antara guru yang menghadiri dan tidak menghadiri kursus komputer terhadap tahap kemahiran. Secara keseluruhannya kajian ini mendapati tahap kemahiran komputer guru pendidikan Islam adalah sederhana dan tahap penggunaan komputer di kalangan guru pendidikan Islam adalah rendah. sikap dan masalah penggunaan komputer.bahawa personaliti guru boleh mempengaruhi sikap murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam. Dapatan kajian menunjukkan guru Pendidikan Islam bersikap positif terhadap penggunaan komputer. TAHAP PENGGUNAAN TULISAN JAWI GURU PENDIDIKAN ISLAM DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM . perkaitan tahap penggunaan komputer dengan masalah penggunaan komputer. masalah penggunaan komputer. perkaitan antara tahap kemahiran dengan sikap guru. Data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan Pakej Statistik untuk Sains Sosial (SPSS) versi 12. Analisis pekali Pearson digunakan untuk melihat perkaitan antara pembolehubah bebas dan bersandar. Antara aspek-aspek yang dikaji ialah tahap kemahiran komputer. perkaitan sikap guru dengan tahap penggunaan komputer dan perkaitan masalah penggunaan komputer dengan sikap guru.

Statistik deskriptif digunakan untuk mencari kekerapan.579 dan p . Responden dalam kajian ini terdiri daripada 43 orang guru Pendidikan Islam yang mengajar di sekolah menengah di sekitar daerah Jerantut. Responden tersebut telah dipilih secara rawak.01).Manakala faktor kemudahan dan sumber tidak mempunyai hubungan yang siknifikan dengan tahap penggunaan tulisan Jawi .5. Dua jenis analisis data digunakan iaitu analisis statistik secara deskriptif dan statistik inferensi.gemaislam. sikap terhadap tulisan Jawi (r = . Nik Mohd Rahimi NIk Yusoff) HAMIDAH BINTI SAMSUDIN (2007) ABSTRAK Kajian tinjauan ini dijalankan bertujuan untuk melihat tahap penggunaan tulisan Jawi di kalangan guru Pendidikan Islam dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Manakala statistik inferensi yang digunakan untuk pengujian hipotesis ialah Ujian t dan korelasi Pearson. Data yang telah dikumpul diproses menggunakan program SPSS 11.http://www. Hasil Ujian t menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang siknifikan dari segi tahap penggunaan tulisan Jawi berdasarkan jantina dan pengalaman kerja. Pengetahuan dan kemahiran Jawi guru adalah pada skala yang tinggi. Manakala dari segi sumber dan kemudahan adalah pada tahap kurang memuskan. Satu set soal selidik yang telah diedarkan secara pos telah digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan.01).437 dan p .net/abstrak1.005 < 0. Dapatan juga mendapati tahap penggunaan tulisan Jawi mempunyai hubungan yang siknifikan dengan pengetahuan dan kemahiran Jawi guru(r = . Dapatan kajian menunjuk tahap penggunaan dan sikap terhadap penggunaan adalah pada tahap sederhana.000 <0.htm (Penyelia : Dr. peratusan dan min.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.