P. 1
tajuk cdgn TESIS

tajuk cdgn TESIS

|Views: 1,431|Likes:
Published by Nor Aien Idayu

More info:

Published by: Nor Aien Idayu on Nov 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2013

pdf

text

original

SIKAP pelajar terhadap mata pelajaran pendidikan islam.

Satu kajian di sekolah-sekolah menengah daerah Alor Gajah, Melaka Abstrak Kajian ini adalah bertujuan untuk mengetahui sejauhmanakah sikap pelajar-pelajar terhadap Pendidikan Islam dan guru Pendidikan Islam. Sikap pelajar ini dilihat daripada beberapa pembolehubah seperti aspek jantina, pencapaian Pendidikan Islam PMR, tahap pendidikan ibu/bapa/penjaga dan lokasi sekolah. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan instrumen soal selidik yang mengandungi tiga bahagian utama iaitu latar belakang responden kajian, sikap pelajar terhadap Pendidikan Islam dan sikap pelajar terhadap guru Pendidikan Islam. Seramai 415 pelajar Tingkatan IV dipilih dari empat buah sekolah menengah Daerah Alor Gajah, Melaka. Data yang telah diperolehi ini dianalisis berdasarkan kekerapan, peratusan dan perbandingan min kajian dengan menggunakan program komputer SPSS for Windows. Keputusan kajian menunjukkan secara keseluruhannya para pelajar mempunyai sikap yang kurang memuaskan terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam dan guru Pendidikan Islam. Ini berdasarkan kepada nilai min keseluruhan sikap pelajar terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam adalah 2.71 dan min sikap pelajar terhadap guru Pendidikan Islam pula adalah sebanyak 2.50. Dapatan kajian ini juga menunjukkan terhadap hubungan yang signifikan antara sikap pelajar terhadap Pendidikan Islam dengan sikap pelajar terhadap guru Pendidikan Islam. Justeru itu, sebagai guru Pendidikan Islam, mereka seharusnya memperlengkapkan diri dan mempertingkatkan kualiti pengajaran Pendidikan Islam di dalam kelas.

SATU kajian tentang pembentukan akhlak pelajar menurut pandangan Imam al-Ghazali. Abstrak Kajian ini juga bertujuan untuk meninjau aspek-aspek dan ciri-ciri pembentukan akhlak serta pendekatan-pendekatan yang sesuai untuk diaplikasikan dalam membentuk akhlak pelajar. Kajian ini adalah berbentuk deskriptif iaitu kajian perpustakaan dengan membuat rujukan daripada hasil-hasil karya penulisan Imam al-Ghazali dan rujukan bahan penulisan yang berkaitan dengan kajian. Hasil kajian menunjukkan bahawa akhlak menurut Imam al-Ghazali adalah sesuatu tindakan atau perbuatan yang lahir dari keadaan dalaman (rohani) seseorang. Sesuatu perbuatan atau tingkah laku hendaklah dilakukan secara berterusan sehingga menjadi

27 dan minat mereka ialah 3. kaedah pemerhatian dan pergaulan dan kaedah muhasabah diri. menjauhi perbuatan tercela dan mempelajari syariat agama Islam adalah ciri-ciri pembentukan akhlak yang ditekankan oleh beliau. usaha untuk melahirkan insan yang berakhlak mulia akan tercapai selaras dengan matlamat utama Pendidikan Islam. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan idea dan cadangan kepada pihak-pihak tertentu termasuk pelajar sendiri. guru dan masyarakat untuk menangani masalah kemerosotan akhlak di kalangan pelajar hari ini. Kajian ini mendapati pencapaian pelajar terhadap persepsi. Kajian ini menggunakan satu set soal selidik untuk mendapat data dari responden berhubung dengan persepsi. akhlak terhadap ibu bapa. Program SPSS 10. minat dan penghayatan terhadap mata pelajaran pendidikan islam di kalangan pelajar-pelajar tingkatan lima di SMK Mudzaffar Shah. PERSEPSI. Justeru. Simpang Empat Semanggol.22. minat dan penghayatan adalah pada tahap sederhana. minat dan penghayatan terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam. minat dan penghayatan terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam. Akhlak terhadap Allah dan Rasul. minat dan penghayatan di antara pelajar Sains dan Sastera terhadap Pendidikan Islam. Abstrak Kajian ini bertujuan mengenal pasti persepsi. Manakala pembentukan akhlak pula adalah proses mengubah sifat daripada yang buruk kepada sifat yang baik. kesopanan dan disiplin dalam pergaulan. Kajian ini juga membincangkan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya fenomena ini dan memberi cadangan cara mengatasi masalah ini. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap ketiga-tiga bidang berkenaan. .satu kebiasaan dalam diri seseorang. Manakala kesopanan dan kesederhanaan.0 digunakan untuk menganalisis data. akhlak terhadap guru dan akhlak terhadap kehidupan seharian merupakan aspek-aspek utama pembentukan akhlak pelajar. Dalam kajian ini penulis telah menggunakan ujian-t untuk mengukur perbezaan persepsi. Min keseluruhan persepsi pelajar ialah 3. ibu bapa. Responden kajian ini terdiri daripada 60 orang pelajar tingkatan lima yang sedang mengambil mata pelajaran Pendidikan Islam di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia.32 sementara penghayatan mereka terhadap mata pelajaran ini ialah 3. Perak. Hasil kajian juga telah mendapati tiga pendekatan utama telah dianjurkan iaitu kaedah latihan.

minat dan pencapaian Pendidikan Islam PMR dengan kekerapan membaca al Quran di kalangan pelajar. Statistik deskriptif iaitu kekerapan. Negeri Sembilan. . Kajian ini berbentuk tinjauan dan menggunakan satu set soal selidik bagi mengumpulkan data kajian. Secara umumnya kajian ini mendapati tahap pengetahuan kelebihan membaca al Quran dan tahap minat membaca al Quran di kalangan pelajar berada pada tahap tinggi. Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff) ZAHARAH BINTI BAHARI (2007) ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap amalan membaca al-Quran di kalangan pelajar sekolah menengah daerah Port Dickson. Begitu juga terdapat hubungan yang positif antara minat dengan kekerapan membaca al Quran serta antara pencapaian Pendidikan Islam PMR dengan kekerapan membaca al Quran di kalangan pelajar.0. peratusan dan min telah digunakan untuk menjelaskan profil responden dan menjawab persoalan kajian. Jumlah sampel kajian adalah seramai 265 orang pelajar tingkatan empat yang dipilih secara rawak dari lima buah sekolah menengah kebangsaan di daerah Port Dickson. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan terhadap kelebihan membaca al Quran. Sementara itu. Data kajian yang dikumpul dan diproses dengan menggunakan program windows SPSS versi 12. tahap minat dan tahap kekerapan membaca al Quran. Manakala ujian Korelasi Spearman pula digunakan untuk melihat hubungan antara pencapaian Pendidikan Islam PMR dengan kekerapan membaca al Quran. Kajian ini juga ingin melihat adakah terdapat hubungan antara pengetahuan kelebihan membaca al Quran. Hasil dapatan kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan kelebihan membaca al Quran dengan kekerapan membaca al Quran.AMALAN MEMBACA AL QURAN DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DAERAH PORT DICKSON (Penyelia : Dr. statistik inferensi iaitu ujian Korelasi Pearson digunakan untuk melihat hubungan di antara pengetahuan kelebihan membaca al Quran dan kekerapan membaca al Quran dan hubungan antara minat dengan kekerapan membaca al Quran. Manakala tahap kekerapan membaca al Quran adalah pada tahap sederhana tinggi.

faktor rakan dan faktor sekolah tidak menunjukkan perbezaan yang signifikan.1.0. Mowafak Abdullah Ahmed Al-Khusairy) KHATIJAH BINTI ENDUT (1997) ABSTRAK Kajian ini dijalankan untuk melihat sejauh mana penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) . tingkatan lima dan tingkatan enam SMK Buloh Kasap. Keputusan analisis diskriptif mendapati bahawa faktor diri dan faktor keluarga mempengaruhi pelajar pada tahap yang rendah manakala faktor masyarakat persekitaran. Keputusan korelasi Pearson menunjukkan kelima-lima faktor yang dikaji mempunyai hubungan yang signifikan di antara satu sama lain.FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAJAR MENINGGALKAN SOLAT: SATU KAJIAN DI DAERAH SEGAMAT. faktor rakan dan faktor sekolah mempengaruhi pelajar pada tahap yang sederhana. Kajian ini merupakan kajian tinjauan dengan menggunakan kaedah soal-selidik. Keputusan ujian-t pula menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dan segi faktor diri berdasarkan jantina manakala faktor keluarga. Kajian dijalankan untuk mengenalpasti sejauhmanakah kelima-lima faktor tersebut mempengaruhi pelajar meninggalkan solat dan apakah faktor yang paling dominan mempengaruhi pelajar. Data yang diperolehi dianalisa dengan menggunakan program SPSS (Statistical Package For Social Science) version 12. Faktor-faktor yang dikaji ialah faktor diri. faktor masyarakat persekitaran. Sampel kajian terdiri daripada 213 orang pelajar tingkatan empat. faktor rakan dan faktor sekolah. Segamat. JOHOR (Penyelia : Ustaz Kamarulzaman Bin Abdul Ghani) HAFIDZAH BTE MD SHAH (2004) ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar meninggalkan solat. Faktor paling dominan mempengaruhi pelajar ialah faktor rakan. Johor. PENGGUNAAN ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH MENENGAH DAN RENDAH (Penyelia : Dr. faktor keluarga. faktor masyarakat persekitaran.

t. tahap pendidikan al-Quran. PENGHAYATAN ADAB TERHADAP IBUBAPA DI DALAM PERKARA ASAS FARDHU AIN. Ujian-T. Halim Tamuri) NORHAYATI FATMI BINTI TALIB (2003) ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk menilai tahap perlaksanaan PAFA pelajar tingkatan empat di lima buah sekolah menengah daerah Hulu Selangor aspek adab tethadap ibubapa. Ringkasnya boleh dikatakan guru-guru Pendidikan Islam menggunakan ABM. Terengganu. Analisa Ujian T menunjukkan tidak ada perbezaan dan segi penggunaan ABM antara guru lelaki dan guru perempuan dan antara guru sekolah menengah dengan guru sekolah rendah. Umumnya.0. hasil kajian mendapati: Tahap penguasaan dan penghayatan pelajar arnat baik dalam aspek adab . Sampel terdiri daripada 214 orang pelajar. Kajian ini menggunakan model penilaian Stufflebeam CIPP. Tumpuan kajian ada1ah untuk melihat tahap penghayatan keseluruhan pelajar. Ujian rintis dijalankan kepada 21 orang guru. Soal selidik digunakan sebagai alat kajian adalah dibina oleh pengkaji sesuai dengan apa yang hendak dikaji. Ab. gred pencapaian Pendidikan Islam PMR dan kawasan tempat tinggal pelajar. Bagi data temu bual pula dianalisis secara manual dengan mengeluarkan tema-tema penting. aliran.oleh guru-guru Pendidikan Islam. Kesimpulannya guru-guru Pendidikan Islam hendaklah meningkatkan lagi penggunaan ABM khususnya yang menarik dan terkini agar pembelajaran lebih berkesan dan pelajar menjadi seorang yang taat dan patuh kepada perintah Allah s. Penganalisisan data melalui soal selidik dilaksanakan dengan perisian SPSS versi 10. 204 orang pelajar untuk menjawab soal selidik dan 10 orang pelajar lagi dipiih untuk ditemu bual. perbezaan tahap penghayatan berdasarkan sekolah. Responden kajian sebenar adalah seramai 70 orang guru-guru sekolah menengah dan rendah di Daerah Kuala Terengganu. jantina. SATU PENILAIAN DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH HULU SELANGOR (Penyelia : Dr.w.guru Pendidikan Islam. Korelasi dan ANOVA digunakan untuk mengolah data dan menjawab hipotesis kajian. Analisa anova menunjukkan pengalaman mengajar atau lama bertugas seseorang guru tidak mempunyai hubungan dengan penggunaan ABM di dalam pengajaran mereka. Dapatan kajian menunjukkan tahap penggunaan ABM oleh guru-guru adalah sederhana.

penguasaan bacaan Al-Quran. Alatan kajian terdiri daripada set soal selidik dan sesi temu bual. Halim Tamuri) CHE ZAKIAH BINTI MOHAMAD SALIM (2005) ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti persepsi mund terhadap personaliti guru Pendidikan Islam di Daerah Rembau. Dapatan juga menunjukkan perlaksanaan PAFA dilakukan dengan baik di sekolah. Hasil utama kajian mendapati bahawa persepsi murid terhadap personaliti guru Pendidikan Islam berada di tahap yang tinggi. terdapat perbezaan yang signifikan di antara tahap pendidikan al-Quran terhadap penguasaan dan penghayatan PAFA pelajar aspek adab terhadap ibubapa. Kajian ini turut meninjau tahap sikap murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam dengan persepsi mereka terhadap personaliti guru Pendidikan Islam. Ab. Kajian ini difokuskan kepada 2 aspek personaliti guru Pendidikan Islam iaitu penampilan diri dan keprihatinan terhadap murid. NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS (Penyelia : Dr. Hasil kajian tidak menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan persepsi mund terhadap personaliti guru Pendidikan Islam mengikut jantina. sikap murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam turut berada di tahap yang tinggi. Di samping itu. Implikasi bagi kajian ini menunjukkan .terhadap ibubapa. Data dianalisis dengan menggunakan statistik inferensi yang terdiri daripada Ujian-t. Kajian ini melibatkan seramai 142 orang sampel yang dipilih secara rawak mudah daripada 3 buah sekolah di daerah tersebut. PERSEPSI MURID TERHADAP PERSONALITI GURU PENDIDIKAN ISLAM DI DAERAH REMBAU. terdapat perbezaan yang signifikan di antara pelajar berlainan gred pencapaian Pendidikan Islam PMR dalam penguasan PAFA aspek adab terhadap ibubapa dan penguasaan PAFA pelajar mempunyai hubungan yang kuat dengan penghayatan PAFA pelajar aspek adab tethadap ibubapa. Ujian Anova Satu Hala dan Korelasi Pearson. Negeri Sembilan Darul Khusus. dapatan kajian mendapati terdapat hubungan antara persepsi murid terhadap personaliti guru Pendidikan Islam dengan sikap murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam. Namun demikian. minat terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam. penguasaan tulisan dan bacaan jawi serta pencapaian dalam Pendidikan Islam PMR.

Secara keseluruhannya kajian ini mendapati tahap kemahiran komputer guru pendidikan Islam adalah sederhana dan tahap penggunaan komputer di kalangan guru pendidikan Islam adalah rendah. peratusan. masalah penggunaan komputer. Analisis pekali Pearson digunakan untuk melihat perkaitan antara pembolehubah bebas dan bersandar.bahawa personaliti guru boleh mempengaruhi sikap murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam. perkaitan tahap penggunaan komputer dengan masalah penggunaan komputer. Ujian t juga dibuat untuk melihat perbezaan min antara guru yang menghadiri dan tidak menghadiri kursus komputer terhadap tahap kemahiran. perkaitan antara tahap kemahiran dengan sikap guru. Masalah penggunaan komputer pula berada dalam tahap sederhana. perkaitan tahap kemahiran komputer dengan masalah penggunaan komputer. tahap penggunaan komputer. Antara aspek-aspek yang dikaji ialah tahap kemahiran komputer. TAHAP PENGGUNAAN TULISAN JAWI GURU PENDIDIKAN ISLAM DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM . perkaitan sikap guru dengan tahap penggunaan komputer dan perkaitan masalah penggunaan komputer dengan sikap guru. Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff) SUHAIMI BIN MOHD ISA (2005) ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap kemahiran dan penggunaan komputer di kalangan guru-guru Pendidikan Islam. Kajian berbentuk tinjauan ini melibatkan 100 orang guru Pendidikan Islam di Negeri Sembilan. Dapatan kajian menunjukkan guru Pendidikan Islam bersikap positif terhadap penggunaan komputer. sikap dan masalah penggunaan komputer. sikap guru terhadap komputer dan kemudahan komputer. Data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan Pakej Statistik untuk Sains Sosial (SPSS) versi 12. min dan sisihan piawai. Analisa statistik dilakukan berdasarkan kekerapan. TAHAP KEMAHIRAN DAN PENGGUNAAN KOMPUTER DI KALANGAN GURUGURU PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH DI NEGERI SEMBILAN (Penyelia : Dr. Kajian ini melihat perkaitan antara tahap kemahiran komputer dengan tahap penggunaan komputer. tahap penggunaan.

Nik Mohd Rahimi NIk Yusoff) HAMIDAH BINTI SAMSUDIN (2007) ABSTRAK Kajian tinjauan ini dijalankan bertujuan untuk melihat tahap penggunaan tulisan Jawi di kalangan guru Pendidikan Islam dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Data yang telah dikumpul diproses menggunakan program SPSS 11.000 <0. Responden dalam kajian ini terdiri daripada 43 orang guru Pendidikan Islam yang mengajar di sekolah menengah di sekitar daerah Jerantut. Manakala dari segi sumber dan kemudahan adalah pada tahap kurang memuskan.579 dan p . Dapatan juga mendapati tahap penggunaan tulisan Jawi mempunyai hubungan yang siknifikan dengan pengetahuan dan kemahiran Jawi guru(r = .http://www. Dua jenis analisis data digunakan iaitu analisis statistik secara deskriptif dan statistik inferensi.437 dan p . Manakala statistik inferensi yang digunakan untuk pengujian hipotesis ialah Ujian t dan korelasi Pearson.01). Hasil Ujian t menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang siknifikan dari segi tahap penggunaan tulisan Jawi berdasarkan jantina dan pengalaman kerja.005 < 0. Statistik deskriptif digunakan untuk mencari kekerapan.net/abstrak1. sikap terhadap tulisan Jawi (r = . Pengetahuan dan kemahiran Jawi guru adalah pada skala yang tinggi. Dapatan kajian menunjuk tahap penggunaan dan sikap terhadap penggunaan adalah pada tahap sederhana. Satu set soal selidik yang telah diedarkan secara pos telah digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan.htm (Penyelia : Dr.5. peratusan dan min.gemaislam.Manakala faktor kemudahan dan sumber tidak mempunyai hubungan yang siknifikan dengan tahap penggunaan tulisan Jawi .01). Responden tersebut telah dipilih secara rawak.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->