SIKAP pelajar terhadap mata pelajaran pendidikan islam.

Satu kajian di sekolah-sekolah menengah daerah Alor Gajah, Melaka Abstrak Kajian ini adalah bertujuan untuk mengetahui sejauhmanakah sikap pelajar-pelajar terhadap Pendidikan Islam dan guru Pendidikan Islam. Sikap pelajar ini dilihat daripada beberapa pembolehubah seperti aspek jantina, pencapaian Pendidikan Islam PMR, tahap pendidikan ibu/bapa/penjaga dan lokasi sekolah. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan instrumen soal selidik yang mengandungi tiga bahagian utama iaitu latar belakang responden kajian, sikap pelajar terhadap Pendidikan Islam dan sikap pelajar terhadap guru Pendidikan Islam. Seramai 415 pelajar Tingkatan IV dipilih dari empat buah sekolah menengah Daerah Alor Gajah, Melaka. Data yang telah diperolehi ini dianalisis berdasarkan kekerapan, peratusan dan perbandingan min kajian dengan menggunakan program komputer SPSS for Windows. Keputusan kajian menunjukkan secara keseluruhannya para pelajar mempunyai sikap yang kurang memuaskan terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam dan guru Pendidikan Islam. Ini berdasarkan kepada nilai min keseluruhan sikap pelajar terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam adalah 2.71 dan min sikap pelajar terhadap guru Pendidikan Islam pula adalah sebanyak 2.50. Dapatan kajian ini juga menunjukkan terhadap hubungan yang signifikan antara sikap pelajar terhadap Pendidikan Islam dengan sikap pelajar terhadap guru Pendidikan Islam. Justeru itu, sebagai guru Pendidikan Islam, mereka seharusnya memperlengkapkan diri dan mempertingkatkan kualiti pengajaran Pendidikan Islam di dalam kelas.

SATU kajian tentang pembentukan akhlak pelajar menurut pandangan Imam al-Ghazali. Abstrak Kajian ini juga bertujuan untuk meninjau aspek-aspek dan ciri-ciri pembentukan akhlak serta pendekatan-pendekatan yang sesuai untuk diaplikasikan dalam membentuk akhlak pelajar. Kajian ini adalah berbentuk deskriptif iaitu kajian perpustakaan dengan membuat rujukan daripada hasil-hasil karya penulisan Imam al-Ghazali dan rujukan bahan penulisan yang berkaitan dengan kajian. Hasil kajian menunjukkan bahawa akhlak menurut Imam al-Ghazali adalah sesuatu tindakan atau perbuatan yang lahir dari keadaan dalaman (rohani) seseorang. Sesuatu perbuatan atau tingkah laku hendaklah dilakukan secara berterusan sehingga menjadi

minat dan penghayatan terhadap mata pelajaran pendidikan islam di kalangan pelajar-pelajar tingkatan lima di SMK Mudzaffar Shah. kaedah pemerhatian dan pergaulan dan kaedah muhasabah diri. Manakala kesopanan dan kesederhanaan. minat dan penghayatan adalah pada tahap sederhana. Hasil kajian juga telah mendapati tiga pendekatan utama telah dianjurkan iaitu kaedah latihan. Kajian ini mendapati pencapaian pelajar terhadap persepsi. Akhlak terhadap Allah dan Rasul.0 digunakan untuk menganalisis data. Perak.32 sementara penghayatan mereka terhadap mata pelajaran ini ialah 3. akhlak terhadap ibu bapa. Justeru. Abstrak Kajian ini bertujuan mengenal pasti persepsi.22. minat dan penghayatan terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam. guru dan masyarakat untuk menangani masalah kemerosotan akhlak di kalangan pelajar hari ini. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan idea dan cadangan kepada pihak-pihak tertentu termasuk pelajar sendiri. Manakala pembentukan akhlak pula adalah proses mengubah sifat daripada yang buruk kepada sifat yang baik. PERSEPSI. Program SPSS 10. . Kajian ini juga membincangkan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya fenomena ini dan memberi cadangan cara mengatasi masalah ini. ibu bapa. minat dan penghayatan di antara pelajar Sains dan Sastera terhadap Pendidikan Islam. kesopanan dan disiplin dalam pergaulan. Min keseluruhan persepsi pelajar ialah 3. Dalam kajian ini penulis telah menggunakan ujian-t untuk mengukur perbezaan persepsi. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap ketiga-tiga bidang berkenaan. minat dan penghayatan terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam. usaha untuk melahirkan insan yang berakhlak mulia akan tercapai selaras dengan matlamat utama Pendidikan Islam. Kajian ini menggunakan satu set soal selidik untuk mendapat data dari responden berhubung dengan persepsi. Responden kajian ini terdiri daripada 60 orang pelajar tingkatan lima yang sedang mengambil mata pelajaran Pendidikan Islam di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia. Simpang Empat Semanggol. menjauhi perbuatan tercela dan mempelajari syariat agama Islam adalah ciri-ciri pembentukan akhlak yang ditekankan oleh beliau.satu kebiasaan dalam diri seseorang. akhlak terhadap guru dan akhlak terhadap kehidupan seharian merupakan aspek-aspek utama pembentukan akhlak pelajar.27 dan minat mereka ialah 3.

Jumlah sampel kajian adalah seramai 265 orang pelajar tingkatan empat yang dipilih secara rawak dari lima buah sekolah menengah kebangsaan di daerah Port Dickson. Manakala tahap kekerapan membaca al Quran adalah pada tahap sederhana tinggi.0. Hasil dapatan kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan kelebihan membaca al Quran dengan kekerapan membaca al Quran. Begitu juga terdapat hubungan yang positif antara minat dengan kekerapan membaca al Quran serta antara pencapaian Pendidikan Islam PMR dengan kekerapan membaca al Quran di kalangan pelajar. Data kajian yang dikumpul dan diproses dengan menggunakan program windows SPSS versi 12. Statistik deskriptif iaitu kekerapan. . Sementara itu. minat dan pencapaian Pendidikan Islam PMR dengan kekerapan membaca al Quran di kalangan pelajar. Secara umumnya kajian ini mendapati tahap pengetahuan kelebihan membaca al Quran dan tahap minat membaca al Quran di kalangan pelajar berada pada tahap tinggi. peratusan dan min telah digunakan untuk menjelaskan profil responden dan menjawab persoalan kajian. tahap minat dan tahap kekerapan membaca al Quran. Negeri Sembilan. Kajian ini juga ingin melihat adakah terdapat hubungan antara pengetahuan kelebihan membaca al Quran. Kajian ini berbentuk tinjauan dan menggunakan satu set soal selidik bagi mengumpulkan data kajian. statistik inferensi iaitu ujian Korelasi Pearson digunakan untuk melihat hubungan di antara pengetahuan kelebihan membaca al Quran dan kekerapan membaca al Quran dan hubungan antara minat dengan kekerapan membaca al Quran.AMALAN MEMBACA AL QURAN DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DAERAH PORT DICKSON (Penyelia : Dr. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan terhadap kelebihan membaca al Quran. Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff) ZAHARAH BINTI BAHARI (2007) ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap amalan membaca al-Quran di kalangan pelajar sekolah menengah daerah Port Dickson. Manakala ujian Korelasi Spearman pula digunakan untuk melihat hubungan antara pencapaian Pendidikan Islam PMR dengan kekerapan membaca al Quran.

faktor masyarakat persekitaran. Segamat. Sampel kajian terdiri daripada 213 orang pelajar tingkatan empat. Keputusan analisis diskriptif mendapati bahawa faktor diri dan faktor keluarga mempengaruhi pelajar pada tahap yang rendah manakala faktor masyarakat persekitaran. Johor. faktor rakan dan faktor sekolah tidak menunjukkan perbezaan yang signifikan. Keputusan korelasi Pearson menunjukkan kelima-lima faktor yang dikaji mempunyai hubungan yang signifikan di antara satu sama lain. faktor masyarakat persekitaran.0. Kajian dijalankan untuk mengenalpasti sejauhmanakah kelima-lima faktor tersebut mempengaruhi pelajar meninggalkan solat dan apakah faktor yang paling dominan mempengaruhi pelajar. PENGGUNAAN ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH MENENGAH DAN RENDAH (Penyelia : Dr. faktor rakan dan faktor sekolah mempengaruhi pelajar pada tahap yang sederhana. Mowafak Abdullah Ahmed Al-Khusairy) KHATIJAH BINTI ENDUT (1997) ABSTRAK Kajian ini dijalankan untuk melihat sejauh mana penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) . Keputusan ujian-t pula menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dan segi faktor diri berdasarkan jantina manakala faktor keluarga. JOHOR (Penyelia : Ustaz Kamarulzaman Bin Abdul Ghani) HAFIDZAH BTE MD SHAH (2004) ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar meninggalkan solat. Faktor paling dominan mempengaruhi pelajar ialah faktor rakan. faktor rakan dan faktor sekolah. tingkatan lima dan tingkatan enam SMK Buloh Kasap. Data yang diperolehi dianalisa dengan menggunakan program SPSS (Statistical Package For Social Science) version 12. Kajian ini merupakan kajian tinjauan dengan menggunakan kaedah soal-selidik. faktor keluarga.FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAJAR MENINGGALKAN SOLAT: SATU KAJIAN DI DAERAH SEGAMAT. Faktor-faktor yang dikaji ialah faktor diri.1.

Dapatan kajian menunjukkan tahap penggunaan ABM oleh guru-guru adalah sederhana. Terengganu. aliran. gred pencapaian Pendidikan Islam PMR dan kawasan tempat tinggal pelajar. Halim Tamuri) NORHAYATI FATMI BINTI TALIB (2003) ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk menilai tahap perlaksanaan PAFA pelajar tingkatan empat di lima buah sekolah menengah daerah Hulu Selangor aspek adab tethadap ibubapa.0. Penganalisisan data melalui soal selidik dilaksanakan dengan perisian SPSS versi 10. Responden kajian sebenar adalah seramai 70 orang guru-guru sekolah menengah dan rendah di Daerah Kuala Terengganu. Kajian ini menggunakan model penilaian Stufflebeam CIPP. PENGHAYATAN ADAB TERHADAP IBUBAPA DI DALAM PERKARA ASAS FARDHU AIN. Ujian rintis dijalankan kepada 21 orang guru. Ujian-T. Ringkasnya boleh dikatakan guru-guru Pendidikan Islam menggunakan ABM. 204 orang pelajar untuk menjawab soal selidik dan 10 orang pelajar lagi dipiih untuk ditemu bual. Tumpuan kajian ada1ah untuk melihat tahap penghayatan keseluruhan pelajar. Analisa Ujian T menunjukkan tidak ada perbezaan dan segi penggunaan ABM antara guru lelaki dan guru perempuan dan antara guru sekolah menengah dengan guru sekolah rendah. SATU PENILAIAN DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH HULU SELANGOR (Penyelia : Dr. Soal selidik digunakan sebagai alat kajian adalah dibina oleh pengkaji sesuai dengan apa yang hendak dikaji. perbezaan tahap penghayatan berdasarkan sekolah. Kesimpulannya guru-guru Pendidikan Islam hendaklah meningkatkan lagi penggunaan ABM khususnya yang menarik dan terkini agar pembelajaran lebih berkesan dan pelajar menjadi seorang yang taat dan patuh kepada perintah Allah s. jantina.guru Pendidikan Islam. Ab.w. tahap pendidikan al-Quran.oleh guru-guru Pendidikan Islam. Korelasi dan ANOVA digunakan untuk mengolah data dan menjawab hipotesis kajian. Umumnya. Sampel terdiri daripada 214 orang pelajar. hasil kajian mendapati: Tahap penguasaan dan penghayatan pelajar arnat baik dalam aspek adab .t. Bagi data temu bual pula dianalisis secara manual dengan mengeluarkan tema-tema penting. Analisa anova menunjukkan pengalaman mengajar atau lama bertugas seseorang guru tidak mempunyai hubungan dengan penggunaan ABM di dalam pengajaran mereka.

Namun demikian. dapatan kajian mendapati terdapat hubungan antara persepsi murid terhadap personaliti guru Pendidikan Islam dengan sikap murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam. Data dianalisis dengan menggunakan statistik inferensi yang terdiri daripada Ujian-t. Implikasi bagi kajian ini menunjukkan . penguasaan bacaan Al-Quran. sikap murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam turut berada di tahap yang tinggi. NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS (Penyelia : Dr. Ujian Anova Satu Hala dan Korelasi Pearson. terdapat perbezaan yang signifikan di antara pelajar berlainan gred pencapaian Pendidikan Islam PMR dalam penguasan PAFA aspek adab terhadap ibubapa dan penguasaan PAFA pelajar mempunyai hubungan yang kuat dengan penghayatan PAFA pelajar aspek adab tethadap ibubapa. Alatan kajian terdiri daripada set soal selidik dan sesi temu bual. Hasil utama kajian mendapati bahawa persepsi murid terhadap personaliti guru Pendidikan Islam berada di tahap yang tinggi.terhadap ibubapa. Negeri Sembilan Darul Khusus. Kajian ini melibatkan seramai 142 orang sampel yang dipilih secara rawak mudah daripada 3 buah sekolah di daerah tersebut. Kajian ini difokuskan kepada 2 aspek personaliti guru Pendidikan Islam iaitu penampilan diri dan keprihatinan terhadap murid. Kajian ini turut meninjau tahap sikap murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam dengan persepsi mereka terhadap personaliti guru Pendidikan Islam. penguasaan tulisan dan bacaan jawi serta pencapaian dalam Pendidikan Islam PMR. Halim Tamuri) CHE ZAKIAH BINTI MOHAMAD SALIM (2005) ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti persepsi mund terhadap personaliti guru Pendidikan Islam di Daerah Rembau. Dapatan juga menunjukkan perlaksanaan PAFA dilakukan dengan baik di sekolah. minat terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam. Hasil kajian tidak menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan persepsi mund terhadap personaliti guru Pendidikan Islam mengikut jantina. terdapat perbezaan yang signifikan di antara tahap pendidikan al-Quran terhadap penguasaan dan penghayatan PAFA pelajar aspek adab terhadap ibubapa. Ab. PERSEPSI MURID TERHADAP PERSONALITI GURU PENDIDIKAN ISLAM DI DAERAH REMBAU. Di samping itu.

min dan sisihan piawai. Analisis pekali Pearson digunakan untuk melihat perkaitan antara pembolehubah bebas dan bersandar. Kajian ini melihat perkaitan antara tahap kemahiran komputer dengan tahap penggunaan komputer. TAHAP PENGGUNAAN TULISAN JAWI GURU PENDIDIKAN ISLAM DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM . Dapatan kajian menunjukkan guru Pendidikan Islam bersikap positif terhadap penggunaan komputer. sikap guru terhadap komputer dan kemudahan komputer. Secara keseluruhannya kajian ini mendapati tahap kemahiran komputer guru pendidikan Islam adalah sederhana dan tahap penggunaan komputer di kalangan guru pendidikan Islam adalah rendah. Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff) SUHAIMI BIN MOHD ISA (2005) ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap kemahiran dan penggunaan komputer di kalangan guru-guru Pendidikan Islam. peratusan. perkaitan sikap guru dengan tahap penggunaan komputer dan perkaitan masalah penggunaan komputer dengan sikap guru. perkaitan tahap kemahiran komputer dengan masalah penggunaan komputer. tahap penggunaan.bahawa personaliti guru boleh mempengaruhi sikap murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam. Analisa statistik dilakukan berdasarkan kekerapan. masalah penggunaan komputer. TAHAP KEMAHIRAN DAN PENGGUNAAN KOMPUTER DI KALANGAN GURUGURU PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH DI NEGERI SEMBILAN (Penyelia : Dr. Data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan Pakej Statistik untuk Sains Sosial (SPSS) versi 12. Kajian berbentuk tinjauan ini melibatkan 100 orang guru Pendidikan Islam di Negeri Sembilan. tahap penggunaan komputer. perkaitan tahap penggunaan komputer dengan masalah penggunaan komputer. Masalah penggunaan komputer pula berada dalam tahap sederhana. Antara aspek-aspek yang dikaji ialah tahap kemahiran komputer. sikap dan masalah penggunaan komputer. Ujian t juga dibuat untuk melihat perbezaan min antara guru yang menghadiri dan tidak menghadiri kursus komputer terhadap tahap kemahiran. perkaitan antara tahap kemahiran dengan sikap guru.

htm (Penyelia : Dr. Hasil Ujian t menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang siknifikan dari segi tahap penggunaan tulisan Jawi berdasarkan jantina dan pengalaman kerja.005 < 0. Statistik deskriptif digunakan untuk mencari kekerapan. sikap terhadap tulisan Jawi (r = . Dua jenis analisis data digunakan iaitu analisis statistik secara deskriptif dan statistik inferensi. peratusan dan min.Manakala faktor kemudahan dan sumber tidak mempunyai hubungan yang siknifikan dengan tahap penggunaan tulisan Jawi . Nik Mohd Rahimi NIk Yusoff) HAMIDAH BINTI SAMSUDIN (2007) ABSTRAK Kajian tinjauan ini dijalankan bertujuan untuk melihat tahap penggunaan tulisan Jawi di kalangan guru Pendidikan Islam dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Responden dalam kajian ini terdiri daripada 43 orang guru Pendidikan Islam yang mengajar di sekolah menengah di sekitar daerah Jerantut.gemaislam. Responden tersebut telah dipilih secara rawak.01).5. Dapatan juga mendapati tahap penggunaan tulisan Jawi mempunyai hubungan yang siknifikan dengan pengetahuan dan kemahiran Jawi guru(r = . Data yang telah dikumpul diproses menggunakan program SPSS 11.http://www. Manakala dari segi sumber dan kemudahan adalah pada tahap kurang memuskan.net/abstrak1.579 dan p . Pengetahuan dan kemahiran Jawi guru adalah pada skala yang tinggi. Dapatan kajian menunjuk tahap penggunaan dan sikap terhadap penggunaan adalah pada tahap sederhana.437 dan p .000 <0. Manakala statistik inferensi yang digunakan untuk pengujian hipotesis ialah Ujian t dan korelasi Pearson. Satu set soal selidik yang telah diedarkan secara pos telah digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan.01).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.