P. 1
54743384-Mari-Belajar-Bahasa-Arab-Nahu-Dan-Sarof-Asas-2

54743384-Mari-Belajar-Bahasa-Arab-Nahu-Dan-Sarof-Asas-2

|Views: 264|Likes:
Published by selaru780

More info:

Published by: selaru780 on Nov 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2015

pdf

text

original

Mari Belajar Bahasa Arab

1
Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

MARI
BELAJAR
BAHASA
ARAB
(NAHU DAN SAROF)
ASAS 2
Terjemahan oleh: al-Muallij Mohd Nur Syaitul Mustaqim bin Mohd Najib Al-Kelantani Al-Husaini

Mari Belajar Bahasa Arab
2
Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

Sambungan dari e-book yang lepas di http://www.scribd.com/doc/53591698/Mari-Belajar-Bahasa-
Arab-Nahu-Dan-Sarof

BAHASA ARAB DASAR 11: ISIM JAMAK

3. Isim Jamak adalah Isim yang jumlah bilangannya lebih dari dua. Isim Jamak terbahagi
menjadi 3:

- Jamak Mudzakkar Salim
- Jamak Muannats Salim
- Jamak Taksir

A. Jamak Mudzakkar Salim

Jamak yang dibentuk dari isim mufradnya yang digunakan untuk menunjukkan jenis lelaki.
Contohnya:
(Para lelaki mukmin)
َ نْ ي
ِ
ن
ِ
م
ْ
ؤ
ُ
م / َ نْ و
ُ
ن
ِ
م
ْ
ؤ
ُ
م
( Para lelaki kafir)
َ نْ ي
ِ
ر
ِ
فاَ ك / َ نْ وُ ر
ِ
فاَ ك

Cara pembentukan isim jamak mudzakkar salim

Cara pembentukannya adalah dengan menambahkan wau dan nun atau ya dan nun pada akhir
isim mufradnya

ٌ
مْ س
ِ
ا ني/نو +
ٌ
د
َ
ر
ْ
ف
ُ
م
Contohnya:
َ نْ ي
ِ
ن
ِ
م
ْ
ؤ
ُ
م/ َ نْ و
ُ
ن
ِ
م
ْ
ؤ
ُ
م
<=
ني/نو +
ٌ
ن
ِ
م
ْ
ؤ
ُ
م
َ نْ ي
ِ
ر
ِ
فاَ ك/ َ نْ وُ ر
ِ
فاَ ك
<=
ني/نو + ٌ ر
ِ
فاَ ك
B. Jamak Muannats Salim

Jamak yang dibentuk dari isim mufradnya yang digunakan untuk menunjukkan jenis perempuan
dengan menambahkan alif dan ta atau ta marbutah.
Contohnya:
( Para perempuan mukmin)

ٌ
تاَن
ِ
م
ْ
ؤ
ُ
م
(Para perempuan kafir)

ٌ
تا
َ
ر
ِ
فاَ ك
Cara pembentukan isim jamak muannats salim

) ٌد
َ
ر
ْ
ف
ُ
م ×
ٌ
مْ س
ِ
ا تا + ( ة

Mari Belajar Bahasa Arab
3
Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

Contohnya:

ٌ
تاَن
ِ
م
ْ
ؤ
ُ
م
<=
تا +
ٌ
ن
ِ
م
ْ
ؤ
ُ
م
<=
(
ٌ
ةَن
ِ
م
ْ
ؤ
ُ
م × ة )

ٌ
تا
َ
ر
ِ
فاَ ك
<=
تا + ٌ ر
ِ
فاَ ك
<=

ٌ
ة
َ
ر
ِ
فاَ ك × ( ة )
C. Jamak Taksir
Jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Contohnya:
ٌ لُ سُ ر
Rasul-rasul<=
ٌ لْ وُ س
َ
ر seorang rasul

ٌ
تْ وُيُب
Rumah-rumah <=

ٌ
تْ ي
َ
ب
ٌ ب
ُ
ت
ُ
ك
Kitab-kitab<=
ٌ باَت
ِ
ك

ُ
أ ذْ ي
ِ
تا
َ
س
Ustaz-ustaz<=

ٌ
ذاَت ْ س
ُ
أ

BAHASA ARAB DASAR 12: KETENTUAN JAMAK

Ketentuan isim agar dapat dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim:

1. Nama orang
Contohnya:
َ نْ ي
ِ
د

م
َ
ح
ُ
م/ َ نْ وُ د

م
َ
ح
ُ
م
<=

ٌ
د

م
َ
ح
ُ
م
نْ ي
ِ
دْ ي َ ز/ َ نْ وُ دْ ي َ ز
<=

ٌ
دْ ي َ ز
2. Sifat
a.
ٌ
ل
ِ
عا
َ
ف
Apabila ada suatu kata yang mirip fa-i’lun.
Contohnya:

ِ
تاَ ك ٌ ر
ِ
صاَن , ٌ ب
b.
ٌ
ل
ِ
ع
ْ
ف
ُ
م
Apabila ada suatu kata yang mirip maf-i’lun.
Contohnya:

ٌ
د
ِ
س
ْ
ف
ُ
م ,
ٌ
م
ِ
ل ْ س
ُ
م
c.
ٌ
ل
ِ
عَت
ْ
ف
ُ
م
Apabila ada suatu kata yang mirip mufta-i’lun.
Contohnya:
ٌ ع
ِ
مَت ْ س
ُ
م ,
ٌ
د
ِ
ھَت ْ ج
ُ
م
Mari Belajar Bahasa Arab
4
Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

d.
ٌ
ل
ِ
عا
َ
ف
ُ
م
Apabila ada suatu kata yang mirip mufa-i’lun.
Contohnya:

ٌ
د
ِ
ھا
َ
ج
ُ
م ,
ٌ
ق
ِ
فاَن
ُ
م
e.
ٌ
ل
ْ
و
ُ
ع
ْ
ف
َ
م
Apabila ada suatu kata yang mirip maf-’ulun.
Contohnya:
رْ وُ ص
ْ
ن
َ
م , ٌ لو
ُ
ت
ْ
ق
َ
م
Berikut beberapa bentuk perubahan kata dari mufrad ke jama`:

.

¸

«

-

_

«

- _

·

-

-

.

¸

«

-

_

«

- _

·

-

-

¸

.

· ¸

,

.

· kelas

.

´

·

.

´

· meja

¸

-

.

.

,

-

. pinggan
¸

,

·

¸

_

· rumah

.

,

-

.

,

,

- saku

·

_

·

¸

_

· sekolah

.

~

.`·

~ pelajar

·

·

·

,

jendela

¸

·

· ¸
`

· pekerja

·

·

,

·
meja
makan

·

·

-

· `

- pembantu

·

,

¯

·

·

¯

,

·
Buah-
buahan

·

_

¸

_ surat

_

·

_

,

· kunci

·

=

,

,

-

,

- map

·

_

,

~

,

,

~ kapur tulis

·

,

,

-

,

- surat kabar

,

,

·

·

pelajar

·

,

.

,

· muslim

·

·

.

· muslimah

¸

·

,

·

.

,

·

,

· mukmin

·

·

,

·

.

·

,

· mukminah

_

.

.

,

-

. lelaki saleh

·

-

.

.

-

.
perempuan
salehah

,

·

¯

.

,

,

·

¯ lelaki kafir

·

,

·

¯

.

,

·

¯
perempuan
kafir

Mari Belajar Bahasa Arab
5
Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

BAHASA ARAB DASAR 13: ISIM MUDZAKKAR DAN MUANNATS

ِ
ه
ِ
ع
ْ
و
َ
نى
َ

ِ
إ
ِ
ر
َ
ظ

نلا
ِ
ب
ِ
م
ْ
س
ِ
·
ُ
م
ْ
ي
ِ
س
ْ
ق
َ
ت
(Pembahagian Isim ditinjau dari segi jenisnya)

1. Isim Mudzakkar adalah isim yang menunjukkan jenis lelaki

a. Isim Mudzakkar Haqiqi
Isim yang berasal dari kelompok makhluk hidup – jantina lelaki/jantan. Contohnya:

ٌ
ذْ ي
ِ
م
ْ
ل
ِ
ت (Seorang siswa lelaki)

ٌ
د
َ
س
َ
أ (Seekor singa jantan)

b. Isim Mudzakkar Majazi
Isim yang berasal dari kelompok benda mati yang dianggap berjenis kelamin lelaki berdasarkan
kesepakatan orang arab. Contohnya:

ٌ
تْ ي
َ
ب (Sebuah rumah)
ٌ ر
َ
م
َ
ق (Bulan)

A. Isim Muannats Haqiqi
Isim yang berasal dari kelompok makhluk hidup yang berjenis kelamin perempuan. Contohnya:


ٌ
ة
َ
سﱢ رَ د
ُ
م (Seorang pengajar perempuan)

ٌ
ة ﱠ ر
ِ
ھ (Seekor kucing betina)

B. Isim Muannats Majazi
Isim yang berasal dari kelompok benda mati yang dianggap berjenis kelamin perempuan
berdasarkan kesepakatan orang arab. Contohnya:


Mari Belajar Bahasa Arab
6
Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

ٌ راَ د (Sebuah perkampungan)
ٌ س
ْ
مَ ش (Matahari)

BAHASA ARAB DASAR 14: TANDA-TANDA ISIM MUANNATS

Tanda-tanda Isim Muannats Di antaranya:

1. Isim yang diakhiri dengan ta’ marbutah. Contohnya:

ٌ
ة
َ
س
َ
ر
ْ
د
َ
م (Sekolah)

ٌ
ة
َ
وُ س
ْ
ن
َ
ل
َ
ق (Peci)

ٌ
ة
َ
سﱢ رَ د
ُ
م (Seorang pengajar perempuan)

ٌ
ة
َ
م
ِ
ل ْ س
ُ
م (Perempuan muslimah)

2. Nama orang perempuan. Contohnya:

َ
م
ُ
م
َ
ي ْ ر (Maryam)
بَنْ ي َ ز (Zainab)

3. Isim yang khusus untuk perempuan. Contohnya:


م
ُ
أ (Ibu)
ٌ ع
ِ
ضْ ر
ُ
م (Orang yang menyusui)

4. Nama negara atau kota. Contohnya:
ا
َ
ي
ِ
سْ ي
ِ
ن ْ وُ د
ْ
ن
ِ
إ (Indonesia)
اَت ْ رَ كا
َ
ج
ْ
ك ْ وُ ج (Jogjakarta)

5. Nama anggota badan yang berpasangan. Contohnya:

ٌ
نْ يَ ع (Mata)

ٌ
د
َ
ي (Tangan)

6. Jamak taksir, contohnya:
ٌ ب
ُ
ت
ُ
ك (Buku-buku)

ٌ
ق
َ
ر
ِ
ف (Golongan-golongan)Mari Belajar Bahasa Arab
7
Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

Catatan:
Nama orang lelaki, walaupun diakhiri dengan ta’ marbutah tetap dikatakan sebagai isim
mudzakkar.

Contoh :

ُ
ة
َ
ما
َ
س
ُ
أ (Usamah)

ُ
ة
َ
ي
ِ
وا
َ
ع
ُ
م (Mu’awiyah)

BAHASA ARAB DASAR 15: ISIM MAKRIFAT DAN NAKIRAH

ِ
ه
ِ
ن
ْ
ي
ِ
ي
ْ
ع
َ
تى
َ

ِ
إ
ِ
ر
َ
ظ

نلا
ِ
ب
ِ
م
ْ
س
ِ
·
ُ
م
ْ
ي
ِ
س
ْ
ق
َ
ت
(Pembahagian Isim Ditinjau Dari Segi Kejelasannya)

1. Isim Nakirah

Isim Nakirah adalah isim yang belum jelas penunjukannya

Contohnya:

ٌ
م
ِ
ل ْ س
ُ
م (Seorang muslim)

ٍ
ب
ِ
لا
َ
ط ُ باَت
ِ
ك (Buku seorang mahasiswa)

2. Isim Makrifat
Isim Makrifat adalah isim yang sudah jelas penunjukannya. Isim Nakirah biasanya mempunyai
harkat akhir yang bertanwin
Contohnya:

ٌ
م
ِ
ل ْ س
ُ
م – ٌ حا
َ
ب ْ ص
ِ
م

2. Nama orang walaupun bertanwin tetap dikatakan sebagai isim makrifat dan bukan sebagai
isim nakirah.

Contohnya:

ٌ
د

م
َ
ح
ُ
م –
ٌ
دْ ي َ ز

3. Apabila suatu isim disandarkan pada isim nakirah, maka dia adalah isim nakirah. Namun
apabila disandarkan pada isim makrifat, maka dia adalah juga sebagai isim makrifat.

Mari Belajar Bahasa Arab
8
Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

Contohnya:
Secara jelasnya, isim Makrifat adalah isim yang sudah jelas penunjukannya kerana ada
sandarannya. Contohnya:

ُ ر
َ
مُ ع (Umar)

ٍ
د

م
َ
ح
ُ
م ُ باَت
ِ
ك (Buku Muhammad)

Berbagai-bagai-bagai isim makrifat isim makrifat

1. Dhomir (kata ganti orang)
Contohnya:

َ
وُھ – َ ت
ْ
ن
َ
أ – اَن
َ
أ
Saya - awak - dia

2. Isim Isyaroh (kata penunjuk)
Contohnya:
ا
َ
ذَھ – َ ك
ِ
لا
َ
ذ
Itu – ini

3. Isim Maushul (kata sambung)
Contohnya:
ْ ي
ِ
ذ

ل
َ
ا - َ نْ ي
ِ
ذ

ل
َ
ا
Yang (untuk benda jamak) – Yang (untuk menyambung benda tunggal)

4. ‘Alam (nama orang)
Contohnya:
ُ ر
َ
مُ ع –
ٌ
د

م
َ
ح
ُ
م –
ُ
ة
َ
جْ ي
ِ
دَ خ

5. Isim yang ada alif dan lam

Contohnya:

ُ
تْ ي
َ
ب
ْ
ل
َ
ا - ُ حا
َ
ب ْ ص
ِ
م
ْ
ل
َ
ا – ُ د
ِ
جْ س
َ
م
ْ
ل
َ
ا
Masjid - lampu - rumah

6. Isim yang disandarkan pada isim makrifat yang lain

Contohnya:

ٍ
د

م
َ
ح
ُ
م ُ باَت
ِ
ك -
ِ
تْ ي
َ
بلا ُ ب
ِ
حا
َ
ص
Tuan rumah - buku muhammad
Mari Belajar Bahasa Arab
9
Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

Bahasa Arab Dasar 16: Pembahagian Isim Ditinjau Dari Sisi Bangunan Akhirnya

َ

ِ
إ
ِ
ر
َ
ظ

نلا
ِ
ب
ِ
م
ْ
س
ِ
·
ُ
م
ْ
ي
ِ
س
ْ
ق
َ
ت
ِ
ه
ِ
ت
َ
ي
ْ
ن
ُ
بى
(Pembahagian Isim Ditinjau dari Sisi Bangunan Akhirnya)

A. Isim Ghoiru Sahih Akhir

1. Isim Maqsur

Isim Maqsur adalah isim yang diakhiri dengan huruf alif lazimah. Alif lazimah adalah huruf alif
yang sentiasa melekat di akhir dari suatu kata. Alif lazimah tertulis dengan huruf ya’, akan tetapi
dalam pengucapannya tetap dibaca sebagai huruf alif. Contohnya:

ىَ دُھ
ْ
ل
َ
ا (Petunjuk)
ىَت
َ
ف
ْ
ل
َ
ا (Remaja)

َ
ص
َ
ع
ْ
ل
َ
ا ى (Tongkat)

2. Isim Manqus

Isim Manqus adalah isim yang diakhiri dengan huruf ya’ lazimah dan huruf sebelumnya
berharkat kasrah. Contohnya:

ي
ِ
دا
َ
ھ
ْ
ل
َ
ا (Pemberi petunjuk)
ي
ِ
ضا
َ
ق
ْ
ل
َ
ا (Hakim)
ي
ِ
عا

دل
َ
ا (Penyeru)Mari Belajar Bahasa Arab
10
Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


3. Isim Mamdud

Isim Mamdud adalah isim yang diakhiri dengan huruf hamzah dan sebelumnya berupa alif
za’idah (tambahan). Contohnya:


ُ
ءا
َ
رْ ح
َ
ص (Padang pasir)
ٌ ءا
َ
م
َ
س (Langit)
ٌ ءاَ د
ِ
تْ ب
ِ
ا (Permulaan)

B. Isim Sahih Akhir

Semua isim yang tidak masuk dalam kategori Isim Maqsur, Manqus ataupun Mamdud.
Contohnya:
ٌ لْ ي َ خ (Kuda)
ٌ را
َ
م
ِ
ح (Keledai)
ٌ ب
ُ
و
َ
ث (Baju)

Catatan:

1. Jika isim mamdud berupa isim jamak, maka ia tidak boleh ditanwin.
2. Jika isim mamdud merupakan isim muannats, maka ia tidak boleh ditanwin.
3. Semua isim yang diakhiri dengan huruf-huruf sahih (ا, ى, و ) (kecuali hamzah) maka dia
adalah isim sahih akhir.

BAHASA ARAB DASAR 17: DHOMIR (KATA GANTI ORANG)


ُ
,
ْ
,
ِ
م

ضل
َ
ا
(Kata Ganti Orang)

Mari Belajar Bahasa Arab
11
Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib


A. Dhomir Munfashil

Dhomir Munfashil adalah dhomir yang penulisannya terpisah dengan kata yang lain. Ia merujuk
kepada kata ganti nama.

Keterangan Jamak Dua Tunggal
Orang 1
(Diri sendiri)
Yang berbicara

ِ
ل
ْ
ل
ُ
م
َ
ت
َ
ك

ل
ِ
م

َ
ن
ْ
ح
ُ
ن ا
َ
ن
َ
أ
Orang 2
(Lelaki)
Orang yang diajak bicara

ِ
ل
ْ
ل
ُ
م
َ
خ ا
َ
ط
ِ
ب

َ
أ
ْ
م
ُ
ت
ْ
ن
َ
أ
ُ
ت
ْ
ن ا
َ
م
َ
ت
ْ
ن
َ
أ
Orang 2
(Perempuan)
Orang yang diajak bicara

ِ
ل
ْ
ل
ُ
م
َ
خ ا
َ
ط
َ
ب
ِ
ة

َ
أ
ُ
.
ْ
ن

ن
ُ
ت
ْ
نأ ا
َ
م
ِ
ت
ْ
ن
َ
أ
Orang 3
(Lelaki)
Orang yang tidak hadir

ِ
ل
ْ
ل
َ
غ ا
ِ
ئ
ِ
ب

ْ
م
ُ
ه ا
َ
م
ُ
ه
َ
و
ُ
ه
Orang 3
(Perempuan)
Orang yang tidak hadir

ِ
ل
ْ
ل
َ
غ ا
ِ
ئ
َ
ب
ِ
ة

ُ
ه

ن ا
َ
م
ُ
ه
ِ
«
َ
ي


Pembacaan Jadual


َ
وُھ Dia (Seorang lelaki)
ا
َ
مُھ Mereka (Dua orang lelaki/perempuan)

ْ
مُھ Mereka (Para lelaki)
َ ت
ْ
ن
َ
أ Awak (Seorang lelaki)

ْ
م
ُ
ت
ْ
نأ Kamu (Para lelaki)

Contohnya:

ٌ
ذ
َ
ات ْ س
ُ
أ
َ
وُھ (Dia adalah seorang Ustadz)

ُ
م اَن
َ
أ
ٌ
م
ِ
ل ْ س (Aku adalah seorang muslim)

Mari Belajar Bahasa Arab
12
Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib

B. Dhomir Muttashil
Dhomir Muttashil adalah dhomir yang penulisannya bersambung dengan kata yang lain. Ia
merujuk kepada kata milik (pemilikan)

Keterangan Jamak Dua Tunggal
Orang 1
(Diri sendiri)
Yang berbicara

ِ
ل
ْ
ل
ُ
م
َ
ت
َ
ك

ل
ِ
م
ا
َ
ن
ُ
با
َ
ت
ِ
ك
ُ
ه
ُ
با
َ
ت
ِ
ك
Orang 2
(Lelaki)
Orang yang diajak bicara

ِ
ل
ْ
ل
ُ
م
َ
خ ا
َ
ط
ِ
ب

ُ
با
َ
ت
ِ
ك
ُ
ك
ْ
م
ُ
با
َ
ت
ِ
ك
ُ
ك ا
َ
م
ُ
با
َ
ت
ِ
ك
َ
ك
Orang 2
(Perempuan)
Orang yang diajak bicara

ِ
ل
ْ
ل
ُ
م
َ
خ ا
َ
ط
َ
ب
ِ
ة

ُ
با
َ
ت
ِ
ك
ُ
ك

ن
ُ
با
َ
ت
ِ
ك
ُ
ك ا
َ
م
ُ
با
َ
ت
ِ
ك
ِ
ك
Orang 3
(Lelaki)
Orang yang tidak hadir

ِ
ل
ْ
ل
َ
غ ا
ِ
ئ
ِ
ب

ُ

َ
ت
ِ
ك
ْ
م
ُ
¸
ُ

َ
ت
ِ
ك ا
َ
م
ُ
¸
ُ
ه
ُ
با
َ
ت
ِ
ك
Orang 3
(Perempuan)
Orang yang tidak hadir

ِ
ل
ْ
ل
َ
غ ا
ِ
ئ
َ
ب
ِ
ة


ن
ُ
¸
ُ

َ
ت
ِ
ك
ُ

َ
ت
ِ
ك ا
َ
م
ُ
¸
َ
¸
ُ

َ
ت
ِ
ك ا

Pembacaan Jadual

ُهُباَت
ِ
ك Bukunya (Buku milik lelaki itu)


نُھُباَت
ِ
ك Buku mereka (Buku milik para perempuan itu)
اَنُباَت
ِ
ك Buku kami

C. Dhomir Mustatir

Dhomir Mustatir adalah dhomir yang tidak tertulis dalam kalimah akan tetapi tersembunyi dalam
suatu kata. Ia tidak nampak kerana telah tersembunyi dalam suatu kata. Contohnya.

Makna Sebutan Kata Ganti
Mustatir
Kata Ganti
Munfasil
Kata akar
Saya faham

َ
ا
ْ
ف
َ
ه
ْ
م
َ
ا انأ
َ
م
َ
ه
َ
ف
Maafkan aku

ْ
ر
ِ
ف
ْ
غا
َ
ف ي
ِ
ي
ِ
انأ
َ
غ
ُ
ر
ِ
ف
Pergiku

ُ
ت
َ
ب
َ
ه
َ
ذ
ُ
ت انأ
ٌ
با
َ
ه
َ
ذ

Contohnya: ( Para perempuan mukmin) (Para perempuan kafir) Cara pembentukan isim jamak muannats salim +( ×) 2 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib .Jamak Taksir A. Isim Jamak terbahagi menjadi 3: . Contohnya: (Para lelaki mukmin) ( Para lelaki kafir) Cara pembentukan isim jamak mudzakkar salim Cara pembentukannya adalah dengan menambahkan wau dan nun atau ya dan nun pada akhir isim mufradnya / / / Contohnya: + <= / + <= / + / / B.Jamak Mudzakkar Salim . Isim Jamak adalah Isim yang jumlah bilangannya lebih dari dua.Jamak Muannats Salim .com/doc/53591698/Mari-Belajar-BahasaArab-Nahu-Dan-Sarof BAHASA ARAB DASAR 11: ISIM JAMAK 3.scribd.Mari Belajar Bahasa Arab Sambungan dari e-book yang lepas di http://www. Jamak Mudzakkar Salim Jamak yang dibentuk dari isim mufradnya yang digunakan untuk menunjukkan jenis lelaki. Jamak Muannats Salim Jamak yang dibentuk dari isim mufradnya yang digunakan untuk menunjukkan jenis perempuan dengan menambahkan alif dan ta atau ta marbutah.

Contohnya: <= <= . Apabila ada suatu kata yang mirip mufta-i’lun. Jamak Taksir Jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Nama orang Contohnya: / / 2. c.Mari Belajar Bahasa Arab Contohnya: <= <= + + <= × ( <= × ( ) ) seorang rasul C. Contohnya: . Apabila ada suatu kata yang mirip maf-i’lun. 3 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib . b. Contohnya: <= Rumah-rumah <= Kitab-kitab<= Ustaz-ustaz<= Rasul-rasul BAHASA ARAB DASAR 12: KETENTUAN JAMAK Ketentuan isim agar dapat dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim: 1. Sifat a. Contohnya: . Apabila ada suatu kata yang mirip fa-i’lun.

Berikut beberapa bentuk perubahan kata dari mufrad ke jama`: meja rumah sekolah jendela meja makan Buahbuahan kunci kapur tulis pelajar muslimah mukminah perempuan salehah perempuan kafir kelas pinggan saku pelajar pekerja pembantu surat map surat kabar muslim mukmin lelaki saleh lelaki kafir 4 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib . Contohnya: . Apabila ada suatu kata yang mirip maf-’ulun.Mari Belajar Bahasa Arab d. e. Contohnya: . Apabila ada suatu kata yang mirip mufa-i’lun.

Isim Mudzakkar Majazi Isim yang berasal dari kelompok benda mati yang dianggap berjenis kelamin lelaki berdasarkan kesepakatan orang arab. Contohnya: 5 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib . Isim Mudzakkar adalah isim yang menunjukkan jenis lelaki a. Contohnya: (Sebuah rumah) (Bulan) A. Contohnya: (Seorang siswa lelaki) (Seekor singa jantan) b. Isim Mudzakkar Haqiqi Isim yang berasal dari kelompok makhluk hidup – jantina lelaki/jantan. Isim Muannats Haqiqi Isim yang berasal dari kelompok makhluk hidup yang berjenis kelamin perempuan. Isim Muannats Majazi Isim yang berasal dari kelompok benda mati yang dianggap berjenis kelamin perempuan berdasarkan kesepakatan orang arab.Mari Belajar Bahasa Arab BAHASA ARAB DASAR 13: ISIM MUDZAKKAR DAN MUANNATS (Pembahagian Isim ditinjau dari segi jenisnya) 1. Contohnya: (Seorang pengajar perempuan) (Seekor kucing betina) B.

Contohnya: (Maryam) (Zainab) 3. contohnya: (Buku-buku) (Golongan-golongan) 6 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib . Contohnya: (Ibu) (Orang yang menyusui) 4. Nama anggota badan yang berpasangan. Jamak taksir. Isim yang diakhiri dengan ta’ marbutah. Isim yang khusus untuk perempuan. Contohnya: (Indonesia) (Jogjakarta) 5.Mari Belajar Bahasa Arab (Sebuah perkampungan) (Matahari) BAHASA ARAB DASAR 14: TANDA-TANDA ISIM MUANNATS Tanda-tanda Isim Muannats Di antaranya: 1. Nama negara atau kota. Contohnya: (Sekolah) (Peci) (Seorang pengajar perempuan) (Perempuan muslimah) 2. Nama orang perempuan. Contohnya: (Mata) (Tangan) 6.

Contohnya: – 3. maka dia adalah juga sebagai isim makrifat. walaupun diakhiri dengan ta’ marbutah tetap dikatakan sebagai isim mudzakkar. maka dia adalah isim nakirah.Mari Belajar Bahasa Arab Catatan: Nama orang lelaki. 7 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib . Nama orang walaupun bertanwin tetap dikatakan sebagai isim makrifat dan bukan sebagai isim nakirah. Contoh : (Usamah) (Mu’awiyah) BAHASA ARAB DASAR 15: ISIM MAKRIFAT DAN NAKIRAH (Pembahagian Isim Ditinjau Dari Segi Kejelasannya) 1. Isim Makrifat Isim Makrifat adalah isim yang sudah jelas penunjukannya. Isim Nakirah Isim Nakirah adalah isim yang belum jelas penunjukannya Contohnya: (Seorang muslim) (Buku seorang mahasiswa) 2. Namun apabila disandarkan pada isim makrifat. Apabila suatu isim disandarkan pada isim nakirah. Isim Nakirah biasanya mempunyai harkat akhir yang bertanwin Contohnya: – 2.

isim Makrifat adalah isim yang sudah jelas penunjukannya kerana ada sandarannya. Contohnya: (Umar) (Buku Muhammad) Berbagai-bagai-bagai isim makrifat isim makrifat 1. Isim yang disandarkan pada isim makrifat yang lain Contohnya: Tuan rumah .awak . Isim Maushul (kata sambung) Contohnya: Yang (untuk benda jamak) 4. Dhomir (kata ganti orang) Contohnya: – – Saya .rumah 6. ‘Alam (nama orang) Contohnya: – Yang (untuk menyambung benda tunggal) – Contohnya: – 5. Isim yang ada alif dan lam – Masjid lampu .Mari Belajar Bahasa Arab Contohnya: Secara jelasnya.buku muhammad 8 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib . Isim Isyaroh (kata penunjuk) Contohnya: Itu – – - ini 3.dia 2.

akan tetapi dalam pengucapannya tetap dibaca sebagai huruf alif. Isim Ghoiru Sahih Akhir 1.Mari Belajar Bahasa Arab Bahasa Arab Dasar 16: Pembahagian Isim Ditinjau Dari Sisi Bangunan Akhirnya (Pembahagian Isim Ditinjau dari Sisi Bangunan Akhirnya) A. Isim Maqsur Isim Maqsur adalah isim yang diakhiri dengan huruf alif lazimah. Alif lazimah adalah huruf alif yang sentiasa melekat di akhir dari suatu kata. Isim Manqus Isim Manqus adalah isim yang diakhiri dengan huruf ya’ lazimah dan huruf sebelumnya berharkat kasrah. Alif lazimah tertulis dengan huruf ya’. Contohnya: (Pemberi petunjuk) (Hakim) (Penyeru) 9 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib . Contohnya: (Petunjuk) (Remaja) (Tongkat) 2.

maka ia tidak boleh ditanwin. 2. . Isim Sahih Akhir Semua isim yang tidak masuk dalam kategori Isim Maqsur. Isim Mamdud Isim Mamdud adalah isim yang diakhiri dengan huruf hamzah dan sebelumnya berupa alif za’idah (tambahan). Contohnya: (Padang pasir) (Langit) (Permulaan) B. Contohnya: (Kuda) (Keledai) (Baju) Catatan: 1.Mari Belajar Bahasa Arab 3. . ) (kecuali hamzah) maka dia BAHASA ARAB DASAR 17: DHOMIR (KATA GANTI ORANG) (Kata Ganti Orang) 10 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib . 3. maka ia tidak boleh ditanwin. Jika isim mamdud merupakan isim muannats. Jika isim mamdud berupa isim jamak. Manqus ataupun Mamdud. Semua isim yang diakhiri dengan huruf-huruf sahih ( adalah isim sahih akhir.

Keterangan Yang berbicara Jamak Dua Tunggal Orang 1 (Diri sendiri) Orang 2 (Lelaki) Orang 2 (Perempuan) Orang 3 (Lelaki) Orang 3 (Perempuan) Orang yang diajak bicara Orang yang diajak bicara Orang yang tidak hadir Orang yang tidak hadir Pembacaan Jadual Dia (Seorang lelaki) Mereka (Dua orang lelaki/perempuan) Mereka (Para lelaki) Awak (Seorang lelaki) Kamu (Para lelaki) Contohnya: (Dia adalah seorang Ustadz) (Aku adalah seorang muslim) 11 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib . Dhomir Munfashil Dhomir Munfashil adalah dhomir yang penulisannya terpisah dengan kata yang lain.Mari Belajar Bahasa Arab A. Ia merujuk kepada kata ganti nama.

Ia tidak nampak kerana telah tersembunyi dalam suatu kata. Dhomir Mustatir Dhomir Mustatir adalah dhomir yang tidak tertulis dalam kalimah akan tetapi tersembunyi dalam suatu kata. Makna Saya faham Maafkan aku Pergiku Sebutan Kata Ganti Mustatir Kata Ganti Munfasil Kata akar 12 Al-Muallij Mustaqim ibnu Muhammad Najib .Mari Belajar Bahasa Arab B. Ia merujuk kepada kata milik (pemilikan) Keterangan Yang berbicara Jamak Dua Tunggal Orang 1 (Diri sendiri) Orang 2 (Lelaki) Orang 2 (Perempuan) Orang 3 (Lelaki) Orang 3 (Perempuan) Orang yang diajak bicara Orang yang diajak bicara Orang yang tidak hadir Orang yang tidak hadir Pembacaan Jadual Bukunya (Buku milik lelaki itu) Buku mereka (Buku milik para perempuan itu) Buku kami C. Contohnya. Dhomir Muttashil Dhomir Muttashil adalah dhomir yang penulisannya bersambung dengan kata yang lain.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->