Cara Buat Kjian Tindakan

APA ITU KAJIAN TINDAKAN DAN BAGAIMANA MELAKSANAKANNYA?

By : Pn Hjh Umi Salmah bt Zachariah Guru Cemerlang Bahasa Inggeris SR

Apa itu Kajian Tindakan (KT) Dalam Kontek Pengajaran dan Pembelajaran?

Kajian tindakan
merupakan suatu kajian yang berbentuk inkuiri refleksi kendiri yang dilakukan oleh peserta dalam situasi sosial itu sendiri pengamal/guru/pendidik) sebagai penyelidik melalui tindakan praktik (intervensi) mereka sendiri yang bertujuan untuk membaiki atau meningkatkan kualiti amalan masing-masing, disamping meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan itu serta situasi di mana amalan itu dilakukan.

RASIONAL GURU SEBAGAI PENYELIDIK • Rasional untuk melibatkan guru sebagai penyelidik adalah untuk mengembangkan kemahiran menyiasat pengajaran diri sendiri disamping memupuk keinginan memperbaiki pengajaran dan pembelajaran serta keadaan bekerja guru dan murid. (Gray 1988) . Dengan cara ini. guru mempunyai kesempatan membuat pilihan bagi amalan pendidikan yang lebih baik.

Menjadi agen perubahan. Menggalakkan guru berkongsi pengalaman. . Mengeluarkan guru dari kongkongan amalan rutin.TUJUAN KAJIAN TINDAKAN • • • • • • Membantu guru menghadapi cabaran. Menyelesaikan masalah profesional tanpa merujuk arahan luar. Memberi kuasa (empowerment) untuk membuat keputusan dalam bilik darjah.

GELUNG KAJIAN TINDAKAN • KT bergerak dalam satu kitaran yang berterusan melibatkan empat peringkat atau langkah: Peringkat l : Mereflek Peringkat ll : Merancang Peringkat lll : Bertindak Peringkat lV : Memerhati .

MEREFLEK Muhasabah/mereflek diri bagi melihat kekuatan dan kelemahan p&p diri sendiri TINJAUAN AWAL -Pengumpulan awal data bagai mengesahkan isu/masalah sebenar -Mengenalpasti fokus masalah yang menjadi keperihatinan MEMERHATI Mengumpul dan menganalisis data bagi menilai keberkesanan tindakan Gelung 1 MERANCANG Merancang tindakan/intervensi/bagi mengatasi masalah BERTINDAK Melaksanakan tindakan bagi mengatasi masalah Yang menjadi fokus MEREFLEK TERUSKAN KE GELUNGAN SETERUSNYA (JIKA PERLU) MERANCANG MEMERHATI Gelung 2 BERTINDAK .

. • Muhasabah diri / cermin diri sejauh mana kita dapat melihat dengan penuh kesedaran.Definisi Refleksi • Satu aktiviti penting di mana seseorang individu mengingat kembali pengalaman yang telah dilalui. memikirkan dan mempertimbangkan serta membuat sesuatu penilaian.

“Did that work? What could I do to help that child?” It’s (reflective thinking) an on-going process that you do before you arrive at school. You don’t get to the end of the year and find out that one of your student can’t read. . during the school day. who. and in the evening at home. all during the day.REFLECTIVE TEACHER Reflective teacher is one. It’s an on-going check of child progress. is checking back and saying.

• Terus menerus mengkaji dan menjelaskan pegangan dan nilai peribadi berkaitan dengan pendidikan. • Menganalisis nilai-nilai pendidikan yang menjadi asas amalan pengajaran.TUJUAN REFLEKSI • Mentafsir kemahiran mengajar sendiri dan mempertingkatkannya. interaksi bilik darjah serta proses-proses P &P. • Menilai sesuatu strategi pengajaran dan bahan-bahan pengajaran yang digunakannya. • Mencuba membina satu penjelasan tentang murid. (David Frost 1993) .

Contoh soalan untuk refleksi bersama • Apakah masalah dalam kelas/saya? Mengapa?  Bagaimana masalah itu boleh ditangani dan diselesaikan?  Apakah strategi yang perlu digunakan dan bagaimana?  Bagaimana saya menilai keberkesanan strategi saya? .

Pengumpulan Data .Bertujuan membantu guru memahami dengan lebih mendalam masalah yang dikenalpasti .Kumpul data awal melalui beberapa instrumen untuk mendapatkan gambaran awal mengenai masalah yang ada .TINJAUAN AWAL 1.

• Contoh instrumen 1. Dokumen * kerja pelajar * jadual kedatangan * rekod keputusan ujian/peperiksaan * rekod latar belakang murid * buku diari * buku log * jurnal * nota aktiviti kerja .

Gambar 5. Borang Soalan Soal Selidik 6. Borang Pemerhatian . Transkripsi temubual 4.2. Rakaman video dan audio mengenai P&P dalam kelas 3.

Data-data yang dikumpul melalui instrumen yang dipilih hendaklah dianalisis untuk mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi semasa P&P .2.Hurai dan persembahkan data . Analisis Data .

.MENGENALPASTI FOKUS KAJIAN Melaksanakan kajian tindakan MESTILAH berdasarkan: • • Fokus yang jelas Tujuan dan sasaran yang benar-benar difahami.

bukan sesuatu diluar kemampuan.FOKUS KAJIAN TINDAKAN • Fokus kepada aspek yang mempunyai kaitan langsung dengan minat dan keperluan anda dalam bilik darjah. • Fokus kepada aspek/bidang yang anda mempunyai kuasa/keupayaan untuk mengubah atau melakukan sesuatu. . • Data yang diperlukan bagi memperjelaskan persoalan tersebut boleh dikumpul.

Kriteria Pemilihan Fokus Kajian a. Skop Kajian • Adakah situasi/masalah itu wujud dalam kelas anda? • Bolehkah anda melakukan sesuatu terhadap situasi/masalah tersebut bagi membaikinya? Adakah anda terlalu bergantung kepada orang lain bila hendak melakukan sesuatu perubahan terhadap masalah/situasi tersebut? • .

Kriteria Pemilihan Fokus Kajian b. Kerelevenan • Sejauhmanakah pentingnya persoalan/ masalah ini untuk diperbaiki? Jangka masa pendek? Jangka masa panjang? • Adakah anda berminat untuk membaiki permasalahan/situasi itu? .

Kriteria Pemilihan Fokus Kajian c. Kebolehurusan • Adakah anda mempunyai masa untuk menangani persoalan/ masalah tersebut? • Apakah persiapan yang perlu anda lakukan? .

Kriteria Pemilihan Fokus Kajian d. Keserasian • Adakah ianya melibatkan kerja-kerja yang sememangnya selalu anda lakukan? • Adakah mungkin aktiviti-aktiviti kajian ini boleh digabungkan dengan kerja-kerja mengurus/menyelia/memantau/mengajar? .

Pengumpulan Data dan Analisis Data • Pengumpulan pelbagai bentuk data adalah penting untuk mendapat maklumat yang lengkap dan bermakna dalam KT. Data boleh dikumpulkan melalui kaedah penyelidikan yang sistematik seperti berikut: .

Temubual 4. Analisis dokumen (Jurnal.1. Ujian) . Dairi. Soal selidik 2. Buku log. Pemerhatian 3.

b) Perbincangan disyorkan dijalankan bersama rakan penyelidik yang lain.MERANCANG a) Guru merancang aktiviti-aktiviti intervensi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah yang telah dikenalpasti dalam fokus kajian. .

Menentukan objektif kajian i) Objektif umum ii) Objektif khusus *Pastikan objektif kajian selaras dengan matlamat tindakan intervensi *Tempoh pelaksanaan setiap aktiviti .c) Setelah mengumpul. menganalisis dan menentukan fokus kajian yang hendak dijalankan guru perlu: a.

senarai semak/gambar/ rakaman video iv) Individu yang menjadi pemerhati – Pengetua/Guru BesarPenolong Kanan/ Ketua Panitia/Rakan Sejawat/ Murid v) Cara penilaian – formatif/sumatif vi) Instrumen penilaian – ujian. soal selidik. temubual .d) Menetapkan cara pemantauan dan kaedah penilaian untuk keberkesanan tindakan intervensi yang dijalankan i) Maklumat yang diperlukan ii) Cara pemerhatian iii) Alat pemerhatian: .latihan.

e) Menyatakan keperluan-keperluan lain : .kelengkapan dan sebagainya .kewangan .sumber rujukan .tenaga pembantu .

SELEPAS MERANCANG APAKAH TINDAKAN ANDA SELANJUTNYA ? .

Anggaran Kos Kajian . Jadual Pelaksanaan Kajian 10. Bahan-Bahan Yang DiPerlukan 9. Strategi Tindakan Yang Dicadangkan 8.Format Penulisan Kertas Cadangan Kajian Tindakan 1. Latar Belakang Kajian/ Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu 4. Ahli Kumpulan Penyelidik dan Nama Sekolah 3. Objektif Kajian/ Tujuan Kajian 6. Kumpulan Sasaran 7. Isu Keprihatinan/ Fokus Kajian 5. Tajuk kajian 2.

00 RM 25.00 RM 60.00 RM 20.00 RM 4.50 Diskette 1 dozen X 20.00 .00 Markerpen 10 set X 6.0 Manila Kad 50 kad X 0.00 RM 20. Jumlah Bahan &Kos setiap unit Kertas A4 10 rim x 10.00 Jumlah Jumlah kos RM 100. 3.Bil Jenis bahan 1. 6. 4. 2.00 RM 229.00 Gunting 5 unit X 4. 5.0 Buku Catatan 2 buah X 2.

4. Aktiviti Menulis proposal Merancang aktiviti Melaksanakan kajian gelungan 1 Menyediakan laporan kajian Tarikh 1 April 2-4 April 5 -12 April 13 April . 2. 3.JADUAL PELAKSANAAN KAJIAN Bil 1.

Format Penulisan Laporan Kajian Tindakan                Tajuk kajian Penghargaan Abstrak Halaman Kandungan Latar Belakang Kajian/ Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu Isu Keprihatinan/ Fokus Kajian Objektif Kajian/ Tujuan Kajian Kumpulan Sasaran Perancangan Tindakan Perlaksanaan Tindakan Dapatan Kajian Refleksi Cadangan Tindakan seterusnya Rujukan Lampiran .

Ini disebabkan penambahan dua pecahan yang penyambutnya tidaksetara melibatkan banyak konsep pecahan asas yang lain. kajian telah dijalankan dengan kaedah kajian tindakan dengan tujuan mengenalpasti faktor-faktor yang menyebabkan murid-murid sukar menguasai konsep tersebut. faktor utama yang menyebabkan murid-murid sukar untuk menguasai konsep penambahan pecahan dengan penyebut tidak setara ialah mereka lemah dalam konsep pecahan setara.ABSTRAK Guru matematik sekolah rendah sering menghadapi masalah menyampaikan konsep penambahan pecahan kepada muridmurid tahun 4.kajian ini bertujuan mendapatkan satu pendekatan yang paling efektifuntuk membantu murid-murid menguasai konsep tersebut. Kajian ini telah dilakukan ke atas 30 orang murid tahun enam Merah di Sekolah SJK © Khoon Aik. Kangar perlis. Kajian ini mendapati. Segala maklumat yang diperlukan untuk dianalisis dalam kajian ini diperolehi dengan temubual dengan guru dan murid serta meneliti hasil kerja murid.Dengan itu. . Masalah seterusnya ialah mereka tidak permudahkan jawapan yang diperolehi ke bentuk teringkas atau permudahkannya dengan cara yang salah. Lanjutan dari itu.

.Meningkatkan prestasi pelajar dalam mata pelajaran Pengajian Am 1 (Kenegaraan Malaysia) melalui Kemahiran Belajar secara Kooperatif.Mengingat Nama Pelajar sebagai Teknik Pengajaran Mesra Pelajar . .TAJUK-TAJUK KAJIAN TINDAKAN .Using 12 Strategic Steps to increased pupils’ knowledge and skill in writing sentences in the Simple Present Tense.

. .“Sehari Selembar Benang” dapat meningkatkan penguasaan pelajar dalam kosa kata .“Bijak Peta” satu pendekatan membantu pelajar mengingati fakta sejarah.To increase pupils’ vocabulary through “One to Many” Programme. . .Peningkatan Kemahiran Menguasai Konsep Operasi Tambah dan Tolak Pecahan yang Penyebut Tak Sama.

Meningkatkan Penguasaan Pemahaman Murid Menggunakan PAK . . (Mastering Vocab) ..Meningkatakan Penguasaan Tajwid Hukum Nun Mati dan tanwin Melalui Teknik Mengingat Gabungan Hkum Lab Fak Har Gham (LEPAK HARAM) .Penggunaan 4 Kaedah Untuk Meningkatkan Kemahiran Istilah Dalam Sains.Adding Vocabulary List By Building Words from a Series of letters.

LDK vs Sikap Pembelajaran Pelajar Tahun 5 dan 6 .JEJAK KASIH : Kearah Meningkatkan Kehadiran Pelajar Di sekolah.. .Peningkatan Kaedah Kualiti Sistem Pengurusan Kokurikulum .”Steps to Correct Sentence Construction” helps pupils to write better essay .

MODEL PROFESIONALISME GURU (Gillmeeva) 6 5 Guru Profesional Guru Penyelidik 4 3 2 1 Guru Inovatif Guru Pakar Guru Biasa Guru Percubaan/kurang berminat .

RENUNGAN Kita boleh mengubah diri kita dengan mengubah pemikiran. sikap dan amalan .

39.202.:.

7 .203..

.3.9.9.5.50393:39:203/.5030/.2% .3-072..9805079-07:9 .3 20.5/.:2.9./.3 88902.-40/:25:.9..!03:25:.303.9 2.0/.88. W !03:25:./.9. .350-.3.3.3 3.:.-039:/. /.

3 %02:-:.9. ::4 .3 . 3.88/4:203 :73.7 &. $4.80/ !0207.

9 .35030/.3.7.3/..9 3907. /03.3 .3..:39: 203008.390.9..3.2.3808:...# .038.32.3 ..!07-3.9 :7:207. :7:207.3.3 -078...5.3.89/.8.9.3.3.214:8..3/847..9.

..203:25: 203.. $090. /.89.9.34-091..314:8..380.038 %025450..32.3.8.5. 03039:.2.9 .34-091.9.88/.3.7.33907.993/..3809.303/.3 203039:.3  -091:2:2  -091:8:8 !.3.3:7:507: .8 /03.3.

9..:.3 .7.3.9.3:39: 0-0708.3.502.3 .3.39.50207.393/.:2.503.3/..9.950207.7.3 803.038.3/507:.5.7.802.0/.3 ..3.3/...33907./ 0309.

2-..7.

2.7.9 !0309:..3./50207. 3/.3203./:./04 .

3.:7:08.7!03443.3.

39. 09:.!.

.#..9.3$0.

7.:7/ ..91.503.3 1472. .

 3897:203503..3 84.9. . 80/ 902:-:.3 .8:2.91 .3 :.

3 8:2-077::...30507:.9.3 03.502-.3 903. .39: 003.9.3.0 03.3 0507:.380-.3..5..30507:.3.3/.3 0.

$!$# !% $&% .

3!030//.3 :25:.3 %. .472...3...3 .3%3/.3.3./.:.9!03:8..3.8.$04.70.2.3079.9.

3.3/.3 !02-0.3..: 8:057..7.7.93.#0108!03.

.3  -091.4:8..3.

!0..8.3 .3.3$.3.3 .7.3 $97..3 3.8..3 .3..3.3!07:.3 .7.348..90%3/..3 ./.3.3..%::./:..3 :25:..3.

038-.8 72 # . # ..3./ .707503 809 # :393 :39 # .5:39 :2.. # :2.9.../ # 80990 /403 # ::.3    :2.3 -:.3 48809.9.48 079.

..9 0.3.7 57 57 57 57 .3 030/.&!$ 9.3.3 0:3.9..3.8.3 .3..3.3 %.9 03:8574548. 07.547..

3%3/.9...3.547.3 .3/:3.9!03:8.3 -897.3 !03.3...3 %.:.2.7.472. ...3 .70.3..3.

7.93.: 8:057.3!02-0.3.#0108!03.7...3/.3.

3..3 -091..4:8.

..%::.3.3 !07.3 :25:./.3.3%3/.8.3 !07.3 ..3 #0108 .380907:83.3.3$.3 .3 .3.257..3. #::.8.3%3/.9.5.3%3/.7..3...

75078 $0./03.3.39: ..3 .3-..4380590780-:9 .-.3 ..2-.3:39:/.8.2..320303.350.24380550.02.703/.32:7/ 2:7/8:..25./$04.2:7/ .8 47.3 03.33203/.39:2:7/ 503/0..2:7/ 203..947:9.:303.3.52.2070..33.$%# :7:2..32030-...8..8.2-:93.4380550..301091:39:202-.35030-:99/..390..809.2070.807.:..3/507:.305.8.:3 3/80-.7..5072:/.350.947 1./. .2./.3.947:9.:2.902.5.393/.320303.9 1.7.8.9/.8.8073203.20309./.301091:39:202-.:5072:/.9.9.7.9804..2-.35./.3.30.305.3503..3./.9/.0/.32:7/ 2:7/8:.-.5.3.343805503.3/03.5.3 503..3/03..25.3.350.32:7/9.393/.32:7/ . 80907:83.9: 503/0.. 203.2-../.32:7/ 1.7203:.9.2:7/ 2:7/9.79: ./03..3/:.33-079::.3.-.891..39::..-.3/.35..39::.9.3.. 809..3 2:7/8079.3390.891.32030-.7:39: 203:.20-.3:7:/.3/03.3:9.8.3.4380590780-:9 2030-.88 /...8.38.207.343805503..2.3 /507400-039:9073. ..3809..3/03..38.$443 ..5....2-.5..39:2:7/ 2:7/ 203:.2..-.7...43805503..33/50740/03.3 2030-.947.9..947 .3.3203/. .9.9.3902:-:.50.

.80/5:58 340/0.780.90.32 030..22..3!03.7 &83$97. 20..9..7..%03 !03.9.3087.3/83793803903.3.780-.!0.7/..70.44507.2..850.7.08390 $250!708039%0380 ..7. 50.7.357089.7.%& %& %& % 033.!0.91 033..$9058943.8..30.:02.9..

7$002-.3 !747.248.220 $0.8.7 2033.703.2.91.3.80.350.303:.!09. ..7974: 3094 .3202-.!0. ...9./.92033.302.9. %43.8%.4.3 !030-:9%.7.805:58 .3 503:.8..7...9.$. !033.3 /.9.-:.5.9.9:503/0.7/.39:50.70...43805 507.2-.3%4. 8.

3.2 ! # ...3!03:....9.330.8..9/.3%.9.38 033.3:2.89073'4.-:3.789:/347/8 1742.7.2.2$. !03:3..-:.3!03:..39.3 02.0/.3!02.:%03033.3! //3'4.389..7.9 ...3:7/ 03:3.$070841099078 . 033.9.-./::2:3 .8.&39:033.

3 $9058944770./7. $0.3.7%.7804.043897:. .7.3!0.3 4:7::2 .:3 /..:.9$03903..0/.8$.9.9.9$8902!03:7:8.7.. !033.943 058 5:5894790-09907088.3!0.5!02-0.033.3 0.

   :7:!7410843..3.. :7:!07. !# $ $ &#& 200.7 :7:..:-.8.. :7:!030/ :7:34.91 :7:!.

:7.3-0723.9 .

3203:-.3 8.3./79.-40203:-. /03.5027.3 .#& 9..2.5/.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful