APA ITU KAJIAN TINDAKAN DAN BAGAIMANA MELAKSANAKANNYA?

By : Pn Hjh Umi Salmah bt Zachariah Guru Cemerlang Bahasa Inggeris SR

Apa itu Kajian Tindakan (KT) Dalam Kontek Pengajaran dan Pembelajaran?

Kajian tindakan
merupakan suatu kajian yang berbentuk inkuiri refleksi kendiri yang dilakukan oleh peserta dalam situasi sosial itu sendiri pengamal/guru/pendidik) sebagai penyelidik melalui tindakan praktik (intervensi) mereka sendiri yang bertujuan untuk membaiki atau meningkatkan kualiti amalan masing-masing, disamping meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan itu serta situasi di mana amalan itu dilakukan.

RASIONAL GURU SEBAGAI PENYELIDIK • Rasional untuk melibatkan guru sebagai penyelidik adalah untuk mengembangkan kemahiran menyiasat pengajaran diri sendiri disamping memupuk keinginan memperbaiki pengajaran dan pembelajaran serta keadaan bekerja guru dan murid. guru mempunyai kesempatan membuat pilihan bagi amalan pendidikan yang lebih baik. (Gray 1988) . Dengan cara ini.

TUJUAN KAJIAN TINDAKAN • • • • • • Membantu guru menghadapi cabaran. Memberi kuasa (empowerment) untuk membuat keputusan dalam bilik darjah. . Mengeluarkan guru dari kongkongan amalan rutin. Menggalakkan guru berkongsi pengalaman. Menjadi agen perubahan. Menyelesaikan masalah profesional tanpa merujuk arahan luar.

GELUNG KAJIAN TINDAKAN • KT bergerak dalam satu kitaran yang berterusan melibatkan empat peringkat atau langkah: Peringkat l : Mereflek Peringkat ll : Merancang Peringkat lll : Bertindak Peringkat lV : Memerhati .

MEREFLEK Muhasabah/mereflek diri bagi melihat kekuatan dan kelemahan p&p diri sendiri TINJAUAN AWAL -Pengumpulan awal data bagai mengesahkan isu/masalah sebenar -Mengenalpasti fokus masalah yang menjadi keperihatinan MEMERHATI Mengumpul dan menganalisis data bagi menilai keberkesanan tindakan Gelung 1 MERANCANG Merancang tindakan/intervensi/bagi mengatasi masalah BERTINDAK Melaksanakan tindakan bagi mengatasi masalah Yang menjadi fokus MEREFLEK TERUSKAN KE GELUNGAN SETERUSNYA (JIKA PERLU) MERANCANG MEMERHATI Gelung 2 BERTINDAK .

• Muhasabah diri / cermin diri sejauh mana kita dapat melihat dengan penuh kesedaran. memikirkan dan mempertimbangkan serta membuat sesuatu penilaian.Definisi Refleksi • Satu aktiviti penting di mana seseorang individu mengingat kembali pengalaman yang telah dilalui. .

all during the day. You don’t get to the end of the year and find out that one of your student can’t read. . “Did that work? What could I do to help that child?” It’s (reflective thinking) an on-going process that you do before you arrive at school. during the school day.REFLECTIVE TEACHER Reflective teacher is one. is checking back and saying. It’s an on-going check of child progress. and in the evening at home. who.

(David Frost 1993) . interaksi bilik darjah serta proses-proses P &P. • Menganalisis nilai-nilai pendidikan yang menjadi asas amalan pengajaran. • Menilai sesuatu strategi pengajaran dan bahan-bahan pengajaran yang digunakannya. • Terus menerus mengkaji dan menjelaskan pegangan dan nilai peribadi berkaitan dengan pendidikan. • Mencuba membina satu penjelasan tentang murid.TUJUAN REFLEKSI • Mentafsir kemahiran mengajar sendiri dan mempertingkatkannya.

Contoh soalan untuk refleksi bersama • Apakah masalah dalam kelas/saya? Mengapa?  Bagaimana masalah itu boleh ditangani dan diselesaikan?  Apakah strategi yang perlu digunakan dan bagaimana?  Bagaimana saya menilai keberkesanan strategi saya? .

Bertujuan membantu guru memahami dengan lebih mendalam masalah yang dikenalpasti .TINJAUAN AWAL 1. Pengumpulan Data .Kumpul data awal melalui beberapa instrumen untuk mendapatkan gambaran awal mengenai masalah yang ada .

• Contoh instrumen 1. Dokumen * kerja pelajar * jadual kedatangan * rekod keputusan ujian/peperiksaan * rekod latar belakang murid * buku diari * buku log * jurnal * nota aktiviti kerja .

Gambar 5. Transkripsi temubual 4. Borang Pemerhatian . Borang Soalan Soal Selidik 6. Rakaman video dan audio mengenai P&P dalam kelas 3.2.

Hurai dan persembahkan data .Data-data yang dikumpul melalui instrumen yang dipilih hendaklah dianalisis untuk mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi semasa P&P . Analisis Data .2.

.MENGENALPASTI FOKUS KAJIAN Melaksanakan kajian tindakan MESTILAH berdasarkan: • • Fokus yang jelas Tujuan dan sasaran yang benar-benar difahami.

• Fokus kepada aspek/bidang yang anda mempunyai kuasa/keupayaan untuk mengubah atau melakukan sesuatu. . bukan sesuatu diluar kemampuan.FOKUS KAJIAN TINDAKAN • Fokus kepada aspek yang mempunyai kaitan langsung dengan minat dan keperluan anda dalam bilik darjah. • Data yang diperlukan bagi memperjelaskan persoalan tersebut boleh dikumpul.

Skop Kajian • Adakah situasi/masalah itu wujud dalam kelas anda? • Bolehkah anda melakukan sesuatu terhadap situasi/masalah tersebut bagi membaikinya? Adakah anda terlalu bergantung kepada orang lain bila hendak melakukan sesuatu perubahan terhadap masalah/situasi tersebut? • .Kriteria Pemilihan Fokus Kajian a.

Kriteria Pemilihan Fokus Kajian b. Kerelevenan • Sejauhmanakah pentingnya persoalan/ masalah ini untuk diperbaiki? Jangka masa pendek? Jangka masa panjang? • Adakah anda berminat untuk membaiki permasalahan/situasi itu? .

Kriteria Pemilihan Fokus Kajian c. Kebolehurusan • Adakah anda mempunyai masa untuk menangani persoalan/ masalah tersebut? • Apakah persiapan yang perlu anda lakukan? .

Keserasian • Adakah ianya melibatkan kerja-kerja yang sememangnya selalu anda lakukan? • Adakah mungkin aktiviti-aktiviti kajian ini boleh digabungkan dengan kerja-kerja mengurus/menyelia/memantau/mengajar? .Kriteria Pemilihan Fokus Kajian d.

Pengumpulan Data dan Analisis Data • Pengumpulan pelbagai bentuk data adalah penting untuk mendapat maklumat yang lengkap dan bermakna dalam KT. Data boleh dikumpulkan melalui kaedah penyelidikan yang sistematik seperti berikut: .

Analisis dokumen (Jurnal. Temubual 4. Dairi. Ujian) . Pemerhatian 3. Soal selidik 2. Buku log.1.

MERANCANG a) Guru merancang aktiviti-aktiviti intervensi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah yang telah dikenalpasti dalam fokus kajian. . b) Perbincangan disyorkan dijalankan bersama rakan penyelidik yang lain.

Menentukan objektif kajian i) Objektif umum ii) Objektif khusus *Pastikan objektif kajian selaras dengan matlamat tindakan intervensi *Tempoh pelaksanaan setiap aktiviti . menganalisis dan menentukan fokus kajian yang hendak dijalankan guru perlu: a.c) Setelah mengumpul.

d) Menetapkan cara pemantauan dan kaedah penilaian untuk keberkesanan tindakan intervensi yang dijalankan i) Maklumat yang diperlukan ii) Cara pemerhatian iii) Alat pemerhatian: . soal selidik. temubual .senarai semak/gambar/ rakaman video iv) Individu yang menjadi pemerhati – Pengetua/Guru BesarPenolong Kanan/ Ketua Panitia/Rakan Sejawat/ Murid v) Cara penilaian – formatif/sumatif vi) Instrumen penilaian – ujian.latihan.

kelengkapan dan sebagainya .sumber rujukan .kewangan .e) Menyatakan keperluan-keperluan lain : .tenaga pembantu .

SELEPAS MERANCANG APAKAH TINDAKAN ANDA SELANJUTNYA ? .

Ahli Kumpulan Penyelidik dan Nama Sekolah 3. Objektif Kajian/ Tujuan Kajian 6.Format Penulisan Kertas Cadangan Kajian Tindakan 1. Latar Belakang Kajian/ Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu 4. Bahan-Bahan Yang DiPerlukan 9.Anggaran Kos Kajian . Isu Keprihatinan/ Fokus Kajian 5. Tajuk kajian 2. Kumpulan Sasaran 7. Strategi Tindakan Yang Dicadangkan 8. Jadual Pelaksanaan Kajian 10.

Bil Jenis bahan 1.00 RM 20.50 Diskette 1 dozen X 20. 6.00 Markerpen 10 set X 6. 2.00 Gunting 5 unit X 4. 3.00 Jumlah Jumlah kos RM 100.00 RM 25.00 RM 229. Jumlah Bahan &Kos setiap unit Kertas A4 10 rim x 10.0 Manila Kad 50 kad X 0.00 RM 60.0 Buku Catatan 2 buah X 2. 4. 5.00 RM 20.00 RM 4.00 .

Aktiviti Menulis proposal Merancang aktiviti Melaksanakan kajian gelungan 1 Menyediakan laporan kajian Tarikh 1 April 2-4 April 5 -12 April 13 April . 3. 4.JADUAL PELAKSANAAN KAJIAN Bil 1. 2.

Format Penulisan Laporan Kajian Tindakan                Tajuk kajian Penghargaan Abstrak Halaman Kandungan Latar Belakang Kajian/ Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu Isu Keprihatinan/ Fokus Kajian Objektif Kajian/ Tujuan Kajian Kumpulan Sasaran Perancangan Tindakan Perlaksanaan Tindakan Dapatan Kajian Refleksi Cadangan Tindakan seterusnya Rujukan Lampiran .

. Kajian ini telah dilakukan ke atas 30 orang murid tahun enam Merah di Sekolah SJK © Khoon Aik. faktor utama yang menyebabkan murid-murid sukar untuk menguasai konsep penambahan pecahan dengan penyebut tidak setara ialah mereka lemah dalam konsep pecahan setara. Ini disebabkan penambahan dua pecahan yang penyambutnya tidaksetara melibatkan banyak konsep pecahan asas yang lain. kajian telah dijalankan dengan kaedah kajian tindakan dengan tujuan mengenalpasti faktor-faktor yang menyebabkan murid-murid sukar menguasai konsep tersebut. Kajian ini mendapati. Segala maklumat yang diperlukan untuk dianalisis dalam kajian ini diperolehi dengan temubual dengan guru dan murid serta meneliti hasil kerja murid.ABSTRAK Guru matematik sekolah rendah sering menghadapi masalah menyampaikan konsep penambahan pecahan kepada muridmurid tahun 4. Lanjutan dari itu.kajian ini bertujuan mendapatkan satu pendekatan yang paling efektifuntuk membantu murid-murid menguasai konsep tersebut.Dengan itu. Kangar perlis. Masalah seterusnya ialah mereka tidak permudahkan jawapan yang diperolehi ke bentuk teringkas atau permudahkannya dengan cara yang salah.

.Using 12 Strategic Steps to increased pupils’ knowledge and skill in writing sentences in the Simple Present Tense.TAJUK-TAJUK KAJIAN TINDAKAN .Mengingat Nama Pelajar sebagai Teknik Pengajaran Mesra Pelajar .Meningkatkan prestasi pelajar dalam mata pelajaran Pengajian Am 1 (Kenegaraan Malaysia) melalui Kemahiran Belajar secara Kooperatif. .

.Peningkatan Kemahiran Menguasai Konsep Operasi Tambah dan Tolak Pecahan yang Penyebut Tak Sama.“Sehari Selembar Benang” dapat meningkatkan penguasaan pelajar dalam kosa kata . ..To increase pupils’ vocabulary through “One to Many” Programme. .“Bijak Peta” satu pendekatan membantu pelajar mengingati fakta sejarah.

(Mastering Vocab) .Penggunaan 4 Kaedah Untuk Meningkatkan Kemahiran Istilah Dalam Sains.Meningkatkan Penguasaan Pemahaman Murid Menggunakan PAK .. .Meningkatakan Penguasaan Tajwid Hukum Nun Mati dan tanwin Melalui Teknik Mengingat Gabungan Hkum Lab Fak Har Gham (LEPAK HARAM) .Adding Vocabulary List By Building Words from a Series of letters.

JEJAK KASIH : Kearah Meningkatkan Kehadiran Pelajar Di sekolah.. .”Steps to Correct Sentence Construction” helps pupils to write better essay .Peningkatan Kaedah Kualiti Sistem Pengurusan Kokurikulum .LDK vs Sikap Pembelajaran Pelajar Tahun 5 dan 6 .

MODEL PROFESIONALISME GURU (Gillmeeva) 6 5 Guru Profesional Guru Penyelidik 4 3 2 1 Guru Inovatif Guru Pakar Guru Biasa Guru Percubaan/kurang berminat .

sikap dan amalan .RENUNGAN Kita boleh mengubah diri kita dengan mengubah pemikiran.

:.202.39.

203.7 ..

9805079-07:9 ..0/.5.3.9.-039:/.3..3 3.2% .3-072. /.:.3. W !03:25:.9.5/.5030/.88./.3 20.303.9.9.!03:25:.50393:39:203/. .9./..-40/:25:.:2.350-.9 2.3 88902.

80/ !0207. 3.3 .9.3 %02:-:.7 &. ::4 . $4.88/4:203 :73.

.3 -078..3/.5..3. :7:207.:39: 203008.3.3 .390.038.# ..3/847.3.9...3..9 :7:207..3.3 .89/.214:8.9.3808:.9.!07-3.9 3907.7.35030/.9 .8.3.. /03.2.3..32.

03039:.88/.3  -091:2:2  -091:8:8 !.3.3.3:7:507: .993/.5.314:8..3809.9. $090..9.34-091.2.34-091.380.203:25: 203.8. /.9 .89.038 %025450..32.7....303/.3 203039:.3.33907.3.8 /03..

../ 0309.3.39.3.038..9.950207.3 .7.9.50207.3.3:39: 0-0708.7.802.3/507:.9.3 .3 .5.0/.3/.33907.:.503.3 803.3/.7.:2.502.3..393/..

7.2-..

/50207.2.9 !0309:./:..7.3./04 . 3/.3203.

3.:7:08.7!03443.3.

 09:.39.!.

#.3$0.9...

.91.:7/ .3 1472..503.7.

3 :.91 . 3897:203503.9.3 .8:2.. .3 84. 80/ 902:-:.

3 0.3. .9.39: 003..502-...3 03.3 0507:..3.30507:.9.380-.0 03.3 903.5.3/.3 8:2-077::.30507:.3.

$!$# !% $&% .

70.:.3..2./.3.9!03:8.3 %.3 :25:.3..$04..3079.3%3/. .3 .3!030//..3.8.472.9..

3 !02-0..3/.#0108!03.7.3..7.: 8:057.3.93.

.3  -091..3.4:8.

3 .3.3.3 .3.3..3!07:.3 :25:...3 3.348.3 $97.3 .8./.3 ...!0.3./:..7.90%3/.3$.3.%::...3 .8.7..3.

9.. # :2./ # 80990 /403 # ::.038-..3    :2.8 72 # .3 -:.48 079. # ..3 48809.3.9..5:39 :2./ .707503 809 # :393 :39 # .

3 .9 03:8574548....&!$ 9.8. 07.547.3 030/..7 57 57 57 57 .3.3.9 0.3 %.3.3.3 0:3..3.9.

547.3 .3 %.9!03:8..3 .9.472..3/:3.2.3.:.3 -897...3.3%3/.3 !03.7.3..3... .70.

#0108!03.: 8:057.7..3.7.3!02-0..3.3/.93.

3 -091.3.4:8...

3 ../..7.3%3/. #::...9.3 #0108 .3.8..3 :25:.%::.3%3/.3..3..5.257.3%3/.3 !07.3.3.3 .380907:83.3 .3 !07.3.8.3$.

3.350.3 /507400-039:9073. .9..2..35.39: ./.9..2-.2:7/ 2:7/9..3 .:.3 03.32:7/ 2:7/8:.02../.8.3.43805503.350.7.3:7:/..32:7/ 2:7/8:.9 1.3/03.7.8...947 ..33-079::.3503..38..9.32030-.3/..35030-:99/.891../$04.343805503...3..3.3:9.-.807.4380590780-:9 .7..3..20309.390.3/03.2:7/ 203.9804.. .24380550.2..-.9. 809.39::.3:39:/.52.891.32:7/ ..343805503.88 /.9/.-.8.:303.3/03.39::.3.2:7/ .33.3 2:7/8079.2-..:5072:/.947.38.3/507:. ././.8073203.32030-.9...2-:93.2070.39:2:7/ 503/0..3 2030-.3/03.3/:.2-..3.5.. 203.5.9/..30..2-..4380590780-:9 2030-.5072:/.320303.301091:39:202-.902.3203/.9.3 503./03...9: 503/0.3.809.393/.79: .:2./03..3390.5.305.4380550./.3. 80907:83..8..8.39:2:7/ 2:7/ 203:.3809..35.393/...947:9.3902:-:.3.8..33/50740/03.703/.9.50.320303.7203:.305.33203/./.3.$%# :7:2.5..32:7/9.0/.$443 .7:39: 203:.947:9.3 ..5.32:7/ 1.350.75078 $0.2070.-.20-.2.:3 3/80-.8 47.8..2..25.301091:39:202-..25.947 1.7..3-.-.207.8.

7..7 &83$97.850.22.9.3087.9.08390 $250!708039%0380 ..780. 20.3.3/83793803903..780-..7.80/5:58 340/0.!0.9.90.91 033.8.!0..7.2.44507...357089.32 030.30.$9058943. 50...7/..7.%& %& %& % 033.70.:02.3!03...%03 !03.7.

3%4.303:.2.7.8%.350.4.703.302.248. 8.9.7974: 3094 .2-..5..9.3. .!09.7$002-.8.8.80.91.3 /..-:. !033.805:58 ...$..92033.9.43805 507.9:503/0.3 !747.!0.7 2033. %43.7/.3 !030-:9%.9..39:50.220 $0./..7.3202-.3 503:. .9.70.

-:3.-:. 033.3%..89073'4.9.7.2$.38 033.39.3!03:..-.$070841099078 ..7..2.389.3!02.3 02.330.3:7/ 03:3.2 ! # .8.3:2./::2:3 ..9.:%03033...3! //3'4.3!03:.789:/347/8 1742..8...&39:033. !03:3.9.9 ..9/.3.0/.

8$.943 058 5:5894790-09907088.9.9$8902!03:7:8.0/../7..:3 /. !033.:.9.043897:.7%..3!0.3!0.3 $9058944770.7804.3.3 0.5!02-0. $0. .9$03903.033.3 4:7::2 .7.7.

:7:!07..3. !# $ $ &#& 200..7 :7:.:-.91 :7:!... :7:!030/ :7:34.8.    :7:!7410843.

9 .:7.3-0723.

.2.3./79. /03.5/.3 8.#& 9.3203:-.5027.-40203:-.3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful