MESYUARAT 3 BULANAN MATAYSIA

Tarikh

: 28 hingga 30 Oktober 2011 Masa : 28 Ohober 20tt (Jumaat) 9.30 pagi - 12.m t/hari
- % jam sebelum Maghrib Selepas Maghrib - lsyak
Selepas Asar

29 Oktober 2011 (Sabtu) 9.30 pagi
Selepas Asar

-

Lz.S}tlhari

- % jamsebelum Maghrib

Selepas Maghrib 30 Oktober 2011

-

lsyak

(Ahadl 9.30 pagi

-

12.30 t/hari

o
Faisal
:

Masa tafokut

: harisabtu, Ahad

selepas Mosyuorat sesi pogi

W
: Haji Othman
Hamsin
1

Umoor Mesyuarat :-

1.

Mengambil kedatangan

2.
3.

Kepentingan kehadiran Syura-Syura Tempat subguzari dan ulamak yang telah keluar tahun dalam Mesyuarat 3 Bulanan Malaysia
Tujuan, kepentingan dan adab mesyuarat

4.

Nizamuddin Vu44
Juru karkuzari

Karkuzari kerja dari 8 tempat sabguzari yang tidak dapat hadir dalam Mesyuarat Malaysia di

: Syura Malaysia

l,&**u- Er",{*|, Wi"u^^

gl".n --oQ*^-

5.

Nasihat Elders Mengenai Peningkatan Kerja Dalam Mesyuarat Malaysia di Nizamuddin Haji Arshad yahaya

-

6. i. ii. iii.
7.

soalan-soalan yang dibawa ke Nizamuddin dan jawapannya - Hj Mohiden Tambahan tertib masturat dan syarat-syarat tafakut - Hj Mohiden Borang karkuzariyang baru dari Nizamuddin - HajiGhazidan saadon

Pembentangan takaza dan azam Nizamuddin 2013

i. ii.

4 Bulan Negara Jauh : USA, Kanada (RM1e000) Negara-negara Eropah, Negara-negara Arab, Chile, Colombi4 Argentina, Negaranegara Amerika Selatan (RM 10,000 _ RM15,000)

4 Bulan Negara Jiran

:

rndonesia, (Kemboja/vietnam/Laos),

ilt. iv. v,

Filipina, Thailand (RM1,500 - RM4,000) 48 tPB (RM4,000) 48 Dalam Negeri tRM800) 48Jalan lGki : Semenanjung {RM800}

vi. vii.

28talan Kaki : Semenanjung (RM60O), Sabah/Sarawak (RM1,oOO) 4OH Negara Jauh : Australia Barat {RM4,00OI, Maldives (RM5,000) 40H Negara Jiran : Timur Leste {RM3,000), lndonesia, Filipina, Sri Lanka (berkahwin), Myanmar, Kemboja, Vietnam, Laos, Thailand, Brunei
(RM1,2OO

viii.
tx.

RM1,50O) takaza pendalaman/pulau-pulau di 4OH Sabah/Sarawak (RM800 Sabahl Sarawak (RM2,000 - RM3,00O) 40H takaza ke Ulu Tembeling; Jerantut (RM600 - RM800)

-

RM3,500)

-

x.

xi.

It0H Dalam Negeri (RM4OO- RM500) Takaza menghantar iemaah iangka pendek ke

tempat'tempat peranginan dan

pulaufulau di Semenaniung
xil. xlll.
Singapura 40H Kawasan OrangAsli

Takaza Masturat

i. ii. iii. iv.

,28 Masturat NJauh :

Kanada (RM16,000 sepasang), Jepun, Negara-tteeara Arab, Negara-negara Eropah, Mecedonia, Albania, Mauritius dan Re-rlnion, Mayote dan Comoros (RM14000- RM12,0O0 sepasang) 28 Masturat IPB : {RM6500 sepasang} 4OH Masturat IPB : {RM4,O00- RMA000 sepasang} 4oH Masturat Negara Jiran china, Hong Kong, (RM7,000 RM8,0tlc'

:

-

v. vi.
8.

sepasang) lndonesia, Thailand, Myanmar, Filipina, Kemboia, Vietnam (RM3,000 - RM4,000 sePasang) 40H Masturat D.Negeri (RM800 sepasang) 4OH Masturat Sabah/Sarawak (RM2,000 sepasang)

Laporan Jemaah Keluar

i.

ii.
9.

Jemaah luar negara yang bergerak di Malaysia dan jemaah Malaysia yang bergerak diluar negara : HajiGhazi Laporan jemaah keluar ogos - september aotLl. HajiAbu Bakar

Khidmat/Penterjemah Urd-u 2 bulan di Nizamuddin Nov.2011- Feb. 2Ot2 : Hj Mohiden

10. Khidmat diseri Petaling

i.

ii. iii.

10H setiap tahun {Nov.

2011-

Feb. 2OL2l

1 bulan dalam setahun
10H setiap bulan

- Hj Othman

Hamsin

(litimak Pertama) 11. tjtimak Tonggi pada 13 hingga 15 Januari 20L2 20 hingga 22 Januari 2012 tljtimak Kedua)
12. Route jemaah luar negara

- Hj Abdullah chong
l

:

Hi Othman

Hamsin

balik paling kurang 3 hari lebih awal 13. Jemaah 48 ke negara iauh. Di cadangkan

t hari karkuzari dengan SYura t harikarkuzariumum t hariwaPsi

-

Syura MalaYsia

14. Jemaah CutiSekolah

i. ii.

pelaiar Kepentingan orang awam keluar bersama "-----:-jemaah Masturat cuti sekolah (28/a0H) Tarikh dan rumah bayan hidayat untuk g' I'(P'/' xatl Tarikh bayan hidayat: 1.8 Nov. dan 19 Nov. 2011(Ahad) 'X€ Nama orang tanggungjawab urusan rumah transit: i) Haii Ghazi (hP: 013-43145s3) ii) HaiiOthman Mahmud (hp : 013-3415134)

:

15.

Haii a. Karkuzari usaha di kalangan bakal-bakal Haji :pada Abdullah chong Petaling: $19/2oL1. diseri b. Laporan Jord bakal-bakal Haiiyang diadakan : HaiiAbdullah Chong

15, Soalan-soalan daritempat-tempat sabguzari

:

syura Malaysia

yang baru' Nama Orang Tanggungjawab' 17. Permohonan tempat Taklim Mingguan Masturat a) Hj Mohiden (Zumidar) b) Hj Abdullah Chong

c) Hj Othman Mahmud
bulan Nov. 2011 hingga Feb' 2012 19. Membaca jadual Khidmat Taam di Seri Petaling untuk
19. Tarikh Mesyuarat 3 Bulanan yang akan

datang 3 ' \ ' f {eb s-tr

20. Perjumpaan Syura Malaysia dengan SYura Sabah dan Sarawak i.

ii.syuratempatSabguzariyanglainyangadaehwalpenting

PadahariJumaatmalamSabtuTsoktober?ntl:jam
:
sabtu (29 Oktober2oILl Ahad (30Oktober 2011)

21. Eayan Subuh

22. Hal-hallain

I
YANG DI KEMUKAKAN DATAM MESYUARAT JAWAPAN DARIPADA SOALAN-SOAIAN SEPT 2011 MAIAYSIA DI NIZAMUDDIN PADA L7'2O
panduan Elders semua iemaah Jalan Kaki Pada ketika ini mengikut keputusan dan sri Petaling' contoh di tafakud (J/K) 2 bulan dan 4 bulan dikendalikan di Markaz L2 haritaskel di sekitar Kuala Lumpur' oleh syura Malaysia, diikuti 3 hari muzakarah,

1.

:

balik2hariuntukkarguzaridanmuzakarah,kemudianbaharukeluartaskeluntuk
sempurnakan baki masa 2 bulan atau 4 bulan'

SabahdanSarawakadalah2negeriyangterletakjauhdariMarkazSriPetalingdan Di dua negeri ini ramai diantara perlukan belania yang besa*nirl datang ke sini' oleh kerana itu mereka mencadangkan kawan-kawan seusaha yang berkelayakan' jemaah ini dapat J/K dibentuk, mereka memohon supaya
supaya banyak lagi Jemaah

diwujudkandiduanegeriinitanpadatangkeSriPetaling
Kami mohon nasihat dan garis panduan'

lawaPan seperti mana yang tuan-tuan telah Tertib bagijemaah jalan kaki 2 bulan dan 4 bulan tuan-tuan agar tulis sangai sesuai, maka teruskan terib tersebut' Pernintaan ke seri yang dibentuk di sabah dan sarawak tidrl' pcrlu datang .ierrraah jalan kaki

Petalingakandimesyuaratkandihadapantuan-tuandiRaiwindnanli

2.

kami niengadakan Jord yang Seperti yang diputuskan oleh Elders, setiap dua tahun enam kaw:sa:r yang berlainan' dikerdalikan oleh Elders dari lPB. Jord ini diadakan di untuk intizam agak tinggi, Memandangkan belanja dan tenaga yang diperlukan lagi jemaah y"rig ,"ngendalikan Jord tersebut mencadangkan supaya dibanyakkan bilai:gan temPat Jord' Kamimohon nasihat

lawaoan 'ilJrritrr'tan
LJ

tempat untuk jord-jord juga akan difikirkan di Raiwind

3.

jiran seperti lndonesia, Syarat untuk Jemaah Masturat keluar 15 hari ke Negara jemaah dikalangan Thailand, Kemboja, Vietnam dan Myanmar ialah di dalam setiap itu satu atau wanitanya r"r"i. berpengalaman 40H lPB. Bilangan kecil darijemaah dua orang pengalaman 40 H dalam negeri'
jemaah ke Negara jiran, khususnya Memandangkan keperluan untuk menghantar setiap iemaah lndonesia begiu banyak, kami mencadangkan supaya di dalam 15 hari tersebut sebilangan kecil dari mereka (wanita) yang berpengalaman dibenarkan. Kamimohon nasihat.
Jawapan jemaah masturat 1'5 hari ke Negara Kelonggaran syarat-syarat untuk penghantaran jiran iuga akan difikirkan di Raiwind'

4.

Kami difahamkan ada keputusan Elders untuk jemaah yang sedang bergerak hendak mengendalikan 'bayan adhoc masturat' hanya boleh dibuat ditempat-tempat taklem mingguan yang sedia ada sahaja

Oleh kerana di Negara kami tempat-tempat taklem mingguan yang sedia

ada

bilangan masih sedikit dan banyak lagi ternpat yang perlu penerangan dan galakan kepentingan usaha wanita. Kami memohon supaya jemaah yang sedang bergerak masih dibenarkan mengendalikan amal tersebut seperti yang diamalkan sekarang, iaitu dengan kebenaran Syura Malaysia atau syura tempat Sabguzari
Jawaoan Bayan untuk masturat hanya dibenarkan sahaia

di tempat taklem mingguan

masturat

5,

Kami difahamkan menerusi jemaah Prof. Munawar Basha yang baharu jemaah masturat di Negara kami, bahawa 'Jord Wanita' sekarang dibenarkan Kami mohon nasihat dan garis panduan cara pengendaliannya

ini

ini keluar
telah

Jawanan Masturat yang berpengalaman 10h, 15h, 40h dan 2b boleh dikumpulkan dalam jord masturat. Kehadiaran minimum 20 dan r::lsimum 50 orang sahaja. Dalam jord tersebut suami perlu hadir bersama. Dalam jord dibuat targib oleh lelaki maksudnya untuk pengeluaran jemaah masturat 10h, 'r-5r', 40h dan 2b. Masanya antara L lz hingga 2 iam. Tidak perlu beramai-ramai masturat dalam Bandar hadir memadai masturat berdekaan sahaja.
6.

Ada dikalangan kawan-kawan seusaha yang mempunyai isteri lebih daripada satu. Kami mohon nasihat dan garis panduan/tertib untuk mereka keluar Jemaah Masurat
Jawapan Bagi lelaki yang beristeri lebih dari satu tertibnya ialah seperti tertib biasa ia keluar 3 hari bersama jemaah masjidnya 2 bulan, kemudian dalam bulan ketiga ia keluar masturat 3 hari atau pilihan kedua, dia keluar bulan pertama 3 hari masturat sebagai nisabnya, bulan kedua dia keluar 3 hari bersama jemaah masjid sebagai nisabnya dan keluar 3 hari lagi sebagai tambahan bersama isteri kedua dan berikutnya bulan ketiga ia keluar 3 hari bersama jemaah masjid sebagai nisabnya dan keluar 3 hari dalam bulan yang sama dengan iseri ketiga sebagai nisabnya.

7. Ada rumah Taklem Mingguan suaminya

telah dipindah untuk bertugas di tempat Rumahnya ditinggalkan kosong. Pada hari taklem mereka pulang ke rumah untuk mengendalikan amal. Bolehkah amal itu dieruskan di rumah tersebut. Kami mohon nasihat

lain.

Jawapan Putuskan tempat lain dengan mesyuarat

\lPERKARA-PERKARA YANG DI BANG KITKAN
O

LEH ELDE RS DALAM MESYUARAT MALAYSIA

PADA

t7 -2A SEPT 2011

DI NIZAMUDDIN MENGENAI PENINGKATAN KER'A

JEMAAH MASJID.

1.

KAEDAH MEMBERI MASA HARIAN

DAKWAH TAKLEM ISTIQBAL Dakwah sebenar kata Maulana Saad ialah bawa orang di luar masjid ke dalam masjid,bukan kita dakwah orang berjam jam dirumah,di kedai,dipejabat tetapi minta masa mereka datang kemasjid. lni amalan sahabat dimana Umar r.hu, Muaz bin Jabal, Abu Hurairah dan Abdullah bin Rawahah pegang saudaranya yang lain bawa ke masjid duduk dalam halaqah dakwah iman yakin, halaqah taklem. Jikalau kita buat seperti ini pasti dakwah kita akan berkesan, kerana Sahabat umpama pelia hidayat.Jika kita buat amalan dakwah menyamaisahabat pasti akan memberi kesan. Kata Maularu Saad secara umumnya kita buat usaha agama pergi dari rumah kerumah kita cakap tentang iman dan kebesaran Allah dirumah mereka.itu bukan cara sebenarnya, itu bukan cara untuk kita dapat ubahyakin kerana di rumah tiada suasana untuk membena iman,.Untuk meningkatkan iman adalah dimasjid'Maulana Saad menekankan kalau kita inginmendapa perubahan dan peningkatan iman,untuk tarbiah tazkiah dan meningkatkan hubungan kita dengan Allah kita perlu bawa orang kemasjid.Kita kena usaha bagaimana cara ini dapat dihidupkan diseluruh dunia., lmam Bqhari ada menulis dalam kitabnya khusus bab untuk menguatkan iman.Hari ini kata lr4aulana Saad kita minta orang datang kemasjid ikut masa kita,sampai bila pun kita buat seperti ini masjid kita tidak dapat diimarah 24 iam. Caranya kita memakmorkan masjid mengikut kelapangan masa mereka.Hari ini kerosakkan berlaku diseluruh dunia kerana manisia tidak menggunakan masa lapangnya di tempat yang betul. Oleh itu kata Maulana Elyas usaha aku bagaimana manusia dapat menggunakan masa lapangnya dimasjid

-

2. MESYUARAT HARIAN

-

-

Letakan kepentingan duduk Mesyuarat, ia adalah perintah allah seperti perintah mendirikan sembahyang Perlu melibatkan semua gulungan masyarakat di marhala kita semasa mesyuarat harian Mesyuarat pendek - ambil karkuzari semalam dan kerja yang baru

3. NUSRAH JEMAAH Jemaah yang datang ketempat kita dinusrah penuh dengan duduk mesyuarat dan membuat usaha bersama mereka dan bukan nusrah makan sahaja- Jangan bawa jemaah jumpa rakan seusaha atau orang yang minat dengan usaha agama di marhala lain yang jauh; memadaijumpa pintu ke pintu setiap orang di marhala kita. 4. MENGETUARKAN ORANG BARU Setiap ghast pertama, ghast kedua keluarkan orang baru. Jemaah 3 hari atau 40 hari bukan lalu sahaja di kampung itu tetapi usaha sehingga dapat keluarkan orang baharu.

Q
5.

MEMBANTU KELUARGA YANG DTTINGGALKAN Keluarga yang ditinggalkan oleh rakan seusaha kita yang keluar, bersama isteri kita ziarah mereka. Semasa ziarah tenguk keperluan makan, minum dan anak-anak mereka. Hadith Nabi saw, sesiapa yang mengeluarkan perbelanjaan kepada keluarga yang ditinggalkan akan mendapat pahala yang sama dengan orang yang keluar,

6. MENGHIDUPKAN TAKLEM HARIAN DI RUMAH Letakkan kepentingan taklem harian di .setiap rumah orang lslam seluruh alam. Caranya melalui 2 Tz jam, ghast pertama, ghast kedua, keluar 3hl40hl4b disamping taskel tunai 4bl40h dan menghidupkan jemaah masjid, taskel juga mereka dapat menghidupkan taklem harian di rumah. Dalam taklem di rumah lelaki perlu duduk bersama 7.
KELUAR 3 HARI MEMBAWA ORANG BARU

Keluar 3 hari bersama orang baru dan orang baru yang keluar bersama beri tumpuan supaya apabila balik dia menjadi dae dan sedia melaksanakan jemaah masjid bersama kita
8.

MAI.AM MARKAS.

Datang ke malam markaz bersama ahli jemaah masjid dengan membawa 2 bungkusan iaitu alas tidur dan makanan. Jemaah masjid yang datang diberi takaza dan minggu depan dia datang dengan tunaikan takaza itu.Datang malam markas jangan taskel orang baru, Orang baru hubungkan dengan masjid dimarhala kita supaya mereka dapat membuat usaha tempatan bersama kitaJika ia hendak datang ke markas biar datang sendiri. Maksud malam markas bagaimana hendak mengeluarkan jemaah tunai 4 bulan 40 hari. Jika dalam malam markas membawa orang baru,markas semakin penuh orang dan minta buat markas baru tetapi dari malam markastiada iemaah tunai dikeluarkan.

9. '

ADAP MEMBUAT USAHA SESAMA RAKAN SEUSAHA Usaha ke atas rakan seusaha kita yang telah keluar 4bla0h tetapi tidak akif. Lihat ehwalnya dan bantu dapat menyelesaikannya. Buat usaha dengan kelembutan. Rakan seusaha yang tidak duduk dalarn mesyuarat harian ikram mereka dan usuli mereka dan beri laporan apa-apa keputusan yang telah di capai dalam mesyuarat harian semalam. Jika kawan kita melanggar usul, istiqfar untuk mereka. keaiban mereka jangan didedahkan dan sentiasa berlebih kurang dengan mereka.

tO. tetakkan kehidupan kita dalam kehidupan ijtime dan menjadi contoh dalam setiap
bidang agama 11. TERTIBKAN DIRI DATAM USAHA MASTURAT Tertibkan diri kita keluar dalam jemaah masturat setiap 3 bulan supaya isteri kita mempunyai fikir yang sama dengan kita dan menjadi pendorong kepada kita untuk istiqamah membuat usaha agama. Adakan jhor masturat 2 kali setahun. Dalam jhor ini ada had kehadiran 20 50 orang sahaja. Orang lelaki duduk bersama dalam bayan yang akan dibuat. Bayan bentuk jemaah tunai 10h, 15h, 40h dari Z bulan dari jhor itu.

-

12. USAHAATAS PEIA'AR usaha atas pelajar dan libatkan mereka dalam mesyuarat harian setiap hari. 13. USAHA ATAS UI.AMAK

Ziarah ulamak adalah ibadat dan duduk dalam majlis mereka fardhu hanya duduk dalam majlis ulamak yang telah buat usaha sahaja.
q1{z

ain.

Jangan

tteta$+

t{oc' oL+v\>

h^/3rAF\

TERTIB USAHA IVTASTURAT

prof. Abdul Halim semasa muzakarah Usaha Masturat dalam Mesyuarat Malaysia pada 17 sept. 2011 di Nizamuddin menerangkan maksud usaha
masturat untuk mencapai matlamat seperti berikut Menghidupkan halaqah taklem di setiap rumah orang lslam Menghidupkan halaqah dakwah iman yakin
sembahyang d. Menewujud-kan mahpl akhlak vqng baik

i

Mengwujudkan mahol zikir, ibadat seperti membaca al-quran,

Taklem Mingguan Elders meminta supaya setiap jemaah masjid menghidupkan taklem mingguan di marhala masing-masing. Untuk mengujudkan taklem mingguan tidak semestinya ada wanita yang berpengalaman 40 hari memadai ada 4 atau 5 orang wanita yang berpengalaman 10 atau 15 hari yang boleh mengerdalikan pregram, Tua,n rymah pertu dikalangan wanita yang telah keluar dan bersedia rumahnya dijadikan tempat taklem. Rumah yang kosong dibuka seminggu

sekali tidak dibenarkan menjadi tempat taklem mingguan.

Kelulusan

rnengadakan taklem mingguan dibuat oleh Syura Negara manakala program dalam taklem mingguan diputuskan dalam mesyuarat marhala. Bayan lelaki dibuat 5 atau 6 minggu sekali dengan tidak menyatakan minggunya dan pembayan diputuskan oleh Syura Markas. orang yang boleh memberi bayan terdiri da,ri ara.ng ya.ng telah berka.h.win dan herpenga.laman dalam kerja. masturat. Lelaki bujang tidak dibenarkan sama sekali memberi bayan masturat. Selepas muzakarah 6 sifat dalam taklem mingguan taskel perlu dibuat iaitu taskel lelaki mihrim keluar 4 bulanl4O hari dan 3 hari dan ta'skel jemaah masturat keluar 2 bulan/40 hari/L0 hari dan 3 hari. Taskel dibuat oleh orang yang diputuskan membuat muzakarah 6 sifat sahaja. Tetapi semasa masturat keluar 2 bulan/A0 harill0 hari/3 hari taskel dibuat oleh beberapa halaqah untuk melatih sennua jemaa,h yang hadlr, Seterus.nya wanita yang membuat taskel targib untuk menghidupkan amal-amal di rumah. S emasa taklem dan muzakarah 6 sifat tidak ada doa ijtimae memadai doa kifarah. Jika lelaki memberi bayan, wanita buat taskel, lepas taskel keluarkan kertas taskel dan kemnudian buat doa ijtimae oleh pembayan lelaki.

Muzakarah 6 sifat perlu dibuat oleh wanita yang telah berkahwin dan berp.engalaman keluar r,na.slu-rat. Wanita yang huiane tidak dibena.rkan mebuat muzakarah 6 sifat. Pembacaan taklem boleh dibuat oleh wanita yang

membaca kitab belum berpengalaman keluar masturat tidak dibenarkan
taklem. Syarat-syarat Menghidupkan Rumah Taklem Mingguan 1. adanya jemaah masjid / 5 amal masjid 4 atau 5 orang 2. adanya wanita yang berpengalaman 10 hari atau l'5 hari j 40 dan seeloknya ada yang berpengalaman keluar

hari

JEMAAH 3 HARI' 10 HARI, 15 TAFAKUT DAN SYARAT.SYARAT PEMBENTUKAN HARI,40 HARI dan 2 BULAN

1. Setiap 3 bulan masturat keluar diialan Allah 3 hari bersama pastikan lelaki telah 2. Semasa tafakut pembentukan iemaah 3 hari' jemaah

muhrimnya;

masturat keluar 3 hari 2 kali dan bulan ketiga baru keluar dalam jemaah masjidnya tidak 3. Lelaki yang tidak keluar 3 hari dua kali dengan dibenarkan keluar dalam jemaah masturat' 4. Lelaki yang hanya keluar 3 hari masturat dan tidak keluar 3 hari dengan jemaah masjidnya, ia dalam bahaya besar'

5.Wanitayanghendakkeluarmemakaipurdahyangsempurna

6.
7.

keluar 8. Anak perempuan yang telah besar dan memakai purdah boleh 2 pasang bersama ibunya. Dalam sesuatu jemaah hanya dibenarkan

kalau keadatan Keluar bersama mahram syarie, sebaik-baiknya suaminya, terpaksa boleh dengan mahram yang lain' sama sekali Anak-anak kecil perlu ditinggalkan atau tidak boleh dibawa semasa ketuar walaupun jemaah 3 hari

yang dibolehkan membawa anak perempuan' Kebenaran membawa
anak perempuan untuk jemaah 3 hari sahaja

9. Anak lelaki bujang boleh bawa ibu untuk keluar 3 hari' Dalam ilsatu

jemaah hanya satu pasang sahaja yang boleh membawa perlu telah keluar lo.Bagi iemaah masturat 15 hari atau 10 hari mahramnya yang tidak 40 hari dan orang yang menjadi mahramnya ialah perlu lelaki mereka mencukur janggutnya dan wanita perlu terdiri dari kalangan yang telah keluar 3 hari beberapa kali' jiran, wanitanya telah keluar 40 11.Bagi jemaah masturat 15 hari negara bulan' hari lpB atau 40 hari dalam negeri tetapi suaminya telah keluar 4 syarat Walaubagaimana pun jika wanita telah keluar 40 hari sebelum keluar 15 baharu ini dan lelakinya dan keluar 40 hari dua kali, ia boleh

ibu'

hari negara jiran lelakinya perlu terdiri L2. Bagi jemaah 40 hari masturat, syarat terbaharu dari wanita dari mereka yang telah keluar 4 bulan dan wanitanya terdiri yang telah keluar 10 atau 15 hari atau 40 hari'

13. Bagijemaah masturat 40 hari ke lPB, wanitanya telah keluar 3 hari 5 kali atau L0 hari atau L5 hari dalam negeri. Manakala lelakinya telah keluar 4 bulan. 14.Wanita yang mengandung tidak di benarkan keluar 40 hari dalam atau luar negeri, jika dia menyorokkan kemudian di ketahui mengandung ia perlu dihantar balik. Wanita yang mengandung tidak melebihi 7 bulan dibenarkan keluar 10 hari tetapi bagijemaah 3 haritidak tertakluk dalam syarat ini. L5.Bagi jemaah masturat Negara jauh, lelakinya telah keluar 4 bulan dan wanitanya telah keluar 40 hari di lndia, Pakistan atau Bangladesh. Hanya wanita yang telah keluar IPB dibenarkan keluar ke Negara jauh dan lelakinya telah menyempurnakan cilla tahunannya dua tahun berturut

turut
16.Dalam satu tahun wanita dibenarkan keluar 15 hari atau L0 hari satu kali tetapijika ada takaza boleh keluar L5 hari dua kali

17.Dalam pembentukan jemaah masturat Negara jauh, setiap 3 tahun dibenarkan keluar 2Bl40H walaupun pada tahun sebelumnya suaminya keluar luar Negara. 18.Bayan hidayat yang sempurna perlu dibuat bagi jemaah masturat yang
keluar 3 hari, 10 hari, 15 hari, 40 hari dan 2 bulan. lg.Karkuzari dan opsi diambil selepas jemaah itu balik dikalangan lelaki
sahaja

2g.Seelok-eloknya dibentuk jemaah sendiri

3 hari dari

kalangan jemaah masjid

2l.Bagi lelaki yang beristeri lebih dari satu tertibnya ialah seperti tertib biasa ia keluar 3 hari bers.ama jemaah masjidnya dua bulan kemudian dalam bulanketiga ia keluar masturat 3 hari, pilihan kedua ia keluar bulan pertama ia keluar 3hari masturat, sebagai nisabnya. Bulan kedua dia keluar 3 hari bersama jemaah masjid sebagai nisabnya dan keluar 3 hari lagi sebagai tambahan bersama isteri kedua dan berikutnya bulan ketiga ia keluar 3 hari bersama jemaah masjid sebagai nisabnya dan
keluar 3 hari dalam bulan yang sama isteri ketiga sebagaitambahan. 22.lhor masturat boleh diadakan dengan mengumpulkan masturat yang berpengalaman 10h, 15h, 40h dan 2b. Kehadiran antara 20 dan 50 orang sahaja. Dalam jhor tersebut suami perlu hadir bersama. Dalam jhor dibuat targib oleh lelaki maksudnya untuk pengeluaran jemaah IPB dan Nagara Jauh. Dimulakan dengan pembacaan taklem oleh wanita selama setengah jam. Jhor boleh diadakan sekali atau 2 kali setahun. Masa jhor antara L% hingga 2iam.

fl
BILANGAN OKAN G KEI,TTAR *g.iqs- : -5€Pr*)9!LTempat Sabguzari
atqrc)J - rEf
,

Johor Bharu

t