Analisis Kesalahan Bahasa

1. diberi. 2.

Dalam kertas Bahasa Melayu STPM, asepk ini dikemukakan dalam bahagian D.

Anda dikehendaki membetulkan kesalahan sistem bahasa pada satu contoh teks yang

Dalam soalan jenis ini, calon akan dikehendaki:

i. mengenal pasti kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam petikan ii. menjelaskan sebab-sebab kesalahan berkenaan iii. membuat pembetulan Melakukan tiga perkara dalam satu teks wacana memerlukan anda menggunakan kaedah-kaedah sendiri untuk memudahkan kerja. Misalnya, anda menanda terus di atas kertas soalan kesalahan-kesalahan dengan pen pelbagai warna, misalnya merah, biru atau hitam. Hal ini penting kerana anda perlu membahagikan fokus kepada unsur-unsur bahasa seperti berikut: i. ejaan dan tanda baca ii. kosa kata iii. imbuhan iv struktur frasa dan struktur ayat 3. Para pelajar perlu terlebih dahulu mengetahui jenis-jenis kesalahan yang berlaku

di sesebuah wacana: hal Ini boleh diringkaskan seperti berikut:

Jenis kesalahan 1. keselarasan vokal akibat pengaruh dialek kata tiga suku kata tertutup akibat kekecualian bagi kata pinjam serantau 2. Ejaan kata pinjaman: akibat pengaruh ejaan bahasa sumber bagi kata yang sudah mantap

Contoh kesalahan sibar, hibuh, sebok, sinarai ,kelumpok, celotih, kelungsung ,calun, pelancung, awit, bunglun

pembetulan sebar, heboh, sibuk, senarai, kelompok, celoteh, kelongsong, calon, pelancong, awet, bunglon

plan, gran, klas teknoloji, otomotik, karban, oksijen,

pelan, geran, kelas teknologi, automatik, karbon, oksigen

menganak tirikan. -i 4. Antara yang perlu diberi perhatian adalah perkara-perkara berikut: i. menemuduga Kosa Kata 1. penggunaaan kata hubung dan kata sendi nama v.Kata-kata yang mempunyai konotasi berkait rapat pula dengan aspek semantik dan denotasi. antara bangsa. bagai mana ambilalih. penggunaan bentuk jamak iii. beRakhiran -kan. bagaimana ambil alih. ibubapa. mensenaraikan menggaru. Ejaan Kata Majmuk kata majmuk yang dieja sebagai stau perkataan kata majmuk yang dieja sebagai dua perkataan kata majmuk yang mendapat apitan jawatan kuasa. Misalnya kata `terlibat' dengan `terbabit' dan kata `kesan' dan `akibat'. kuat kuasa menguatkuasakan. ibu bapa. kuatkuasa menguat kuasakan. Ejaan kata terbitan: abad ke20 tahun 60an abad ke-20 tahun 60-an mengaru. 3..kekeliruan antara bunyi sebutan dengan sistem visual ejaan. menganaktirikan. kesesuaian penggunaan kata ganti nama diri iv. ejaan kata khusus yang mengunakan nombor 3. penggunaaan kata yang tidak tepat 2. menemu dugai jawatankuasa. kata-kata yang mempunyai konotasi ii. enam orang pelajar-pelajar . peN-.Penggunaan kata majmuk yang tidak betul seperti mereka-mereka ini. menyenaraikan awalan meN-. antarabangsa.Pemilihan kosa kata (merangkumi aspek diksi dengan maksud ujaran). bangunanbangunan yang tinggi-tinggi.

Penggunaaan kata hubung dan kata sendi nama. `memper' ialah imbuhan kata kerja transitif dan tidak perlu akhiran `kan' untiuk menjadikan kata adjektif besar sebagai kata kerja transitif. Kata jika kurang sesuai kerana ia menunjukkan maksud `kemungkinan'.4. Sebagai suami. 4. imbuhan yang betul ialah menjanjikan. dan sebagainya. syarta. sebab. Hakim telah menjatuhkan pengedarkan dadah itu dengan hukuman gantung mandatori. Contoh: Perlawanan bola keranjang dibatalkan apabila hujan lebat.Imbuhan. anda dengan awak. 5.Frasa dan Ayat . Lihat contoh kesalahan-kesalahan pada imbuhan di bawah yang merupakan kelaziman. Penggunaan kata hubung ada yang tidak sesuai dengan fungsi keterangannya kerana ada kata hubung yang merujuk kepada masa. Penggunaan kata ganti nama diri. 2. Contoh: Pada pendapatan saya. Penggunaan betul ganti nama diri dia dengan beliau. awak dengan `datuk. Ali inginkan perhatian yang secukupnya daripada Halimah.Penggunaan kata tidak tepat. kita perlu menggandakan usaha jika mahu mendapat lebih keuntungan. perlu dikaitan dengan kesantunan bahasa. Jenis ini ketara sekali kesilapannya. Berjanji ialah kata kerja tak transitif tetapi ayat merupakan ayat transitif. Oleh itu. 8. kata `sekiranya' atau `dengan syarat' lebih baik untuk menggantikan kata `jika'.) Contoh: Kamu boleh pergi jika kamu berkelakuan baik. Oleh itu. akibat dan sebagainya. sedangkan yang dimaksudkan ialah `sebab' pembatalan mesyuarat berkenaan. Cadangan untuk memperbesarkan pejabat akan menelan belanja RM1juta. Akhir `-kan' menunjukkan bahawa `pengedar dadah' itu dijatuhkan tetapi maksud ayat ialah `hukuman gantung mandatori' dijatuhkan ke atas `pengedar dadah'. Ingin ialah kata adjektif dan memerlukan kata depan `akan' 3. (Kata hubung `apabila' iala kata hubung yang menerangkan waktu. 1 Pelajar baru berjanji akan belajar bersungguh-sungguh dalam ikrar mereka. pada hal ayat ini menyatakan syarat untuk diberi cuti. Kata hubung yang sesuai ialah `kerana'. 6. 7.

masalah itu mereka bincangkan Struktur pasif untuk pelaku ganti nama diri ketiga tidak sesuai v. dan nanas. Sebab kata adjektif `percaya' tidak mendapat akhiran tetapi diikuti oleh sendi nama `akan' ii. Saya belum sempat baca lagi Struktur pasif untuk pelaku ganti nama diri pertama tidak sesuai. . iv. i. amat percayakan anak bongsunya itu. betik. amat suka buah-buahan tempatan kata adjektif `suka' perlu diikuti oleh kata sendi `akan' iii. iii. Masalah itu mereka bincangkan hingga satu penyelesaian ditemui. Turut menghadiri perjumpaan itu ialah Menteri Besar dan ketua-ketua jabatan kerajan. ii. jambu. v. kesalahan i. tunggu esok. Surat rayuan itu saya belum sempat baca lagi.Turut menghadiri perjumpaan itu Struktur ayat tidak sesuai dengan struktur struktur subjek-predikat bahasa Melayu Yang turut menghadiri perjumpaan itu ialah menteri Besar dan ketuaketua jabatan kerajaan atau Menteri Besar dan ketuaketua jabatan kerajaan turut menghadiri perjumpaan itu. belum sempat saya baca lagi masalah itu dibincangkan oleh mereka amat suka akan buahbuahan tempatan contoh amat percaya akan anak bongsunya itu. Dia menyerahkan buku banknya kepada anaknya kerana dia amat percayakan anak bongsunya itu. Nenek saya amat suka buah-buahan tempata seperti mangga. iv.Perhatikan contoh-contoh ayat di bawah mengenai kesalahan frasa dan ayat yang kerap ditemui.

Kesalahan sintaksis: (i) Ayat tergantung (ayat tiada subjek/ predikat) (ii) Ayat pasif (ganti nama diri pertama/ kedua atau ganti nama diri ke-3) (iii) Struktur ayat tidak tepat (iv) Ayat yang kabur/ menyimpang makna .15 perkataan) 2. # mengenal pasti kesalahan bahasa – 1m # menjelaskan sebab kesalahan – 1m # membuat pembetulan kesalahan – 1m Peruntukan markah untuk bahagian ini ialah 15 markah dan calon hendaklah mengenal pasti sekurang-kurangnya 5 kesalahan bahasa dalam petikan. Dalam soalan ini. Konsep kesalahan bahasa ialah penggunaan bahasa yang melanggar peraturan bahasa sama ada ejaan. iaitu terletak dalam Bahagian D. Kesalahan morfologi (i) Kata sendi nama (ii) Kata bilangan (iii) Kata pemeri (iv) Frasa kerja (frasa kerja transitif atau frasa kerja tak transitif) (v) Hukum D-M (vi) Frasa yang lewah 3. Penilaian analisis kesalahan bahasa berasaskan Calon dikehendaki menganalisis petikan tersebut dan mengenal pasti tiga perkara yang berikut. Keupayaan calon untuk mendapatkan markah yang cemerlang bergantung pada penguasaan topik sistem bahasa Melayu dalam Kertas Satu iaitu tajuk Morfologi dan Sintaksis. perkataan. Jenis-jenis kesalahan bahasa boleh dibahagikan kepada: 1. Tujuan soalan ini dikemukakan adalah untuk menguji tahap penguasaan calon terhadap sistem bahasa Melayu terutama dari aspek morfologi dan sintaksis. susunan klausa/frasa dan ayat.Nota Tambahan PANDUAN MENJAWAB SOALAN BAHAGIAN D (ANALISIS KESALAHAN BAHASA) Salah satu soalan yang terdapat dalam soalan Bahasa Melayu Kertas 2 STPM ialah soalan Analisis Kesalahan Bahasa. Kesalahan ejaan: (i) ejaan kata asli bahasa Melayu (ii) ejaan kata pinjaman sama ada daripada bahasa Inggeris atau bahasa-bahasa serumpun (iii) ejaan kata majmuk (termasuk pengejaan kata majmuk yang telah mantap penggunaannya . satu bahan rangsangan petikan akan dikemukakan dan dalam petikan tersebut mengandungi beberapa kesalahan bahasa.

.4. Kesalahan tanda baca: (i) tanda sempang (-) (ii) noktah bertindih dan sebagainya .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful