Analisis Kesalahan Bahasa

1. diberi. 2.

Dalam kertas Bahasa Melayu STPM, asepk ini dikemukakan dalam bahagian D.

Anda dikehendaki membetulkan kesalahan sistem bahasa pada satu contoh teks yang

Dalam soalan jenis ini, calon akan dikehendaki:

i. mengenal pasti kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam petikan ii. menjelaskan sebab-sebab kesalahan berkenaan iii. membuat pembetulan Melakukan tiga perkara dalam satu teks wacana memerlukan anda menggunakan kaedah-kaedah sendiri untuk memudahkan kerja. Misalnya, anda menanda terus di atas kertas soalan kesalahan-kesalahan dengan pen pelbagai warna, misalnya merah, biru atau hitam. Hal ini penting kerana anda perlu membahagikan fokus kepada unsur-unsur bahasa seperti berikut: i. ejaan dan tanda baca ii. kosa kata iii. imbuhan iv struktur frasa dan struktur ayat 3. Para pelajar perlu terlebih dahulu mengetahui jenis-jenis kesalahan yang berlaku

di sesebuah wacana: hal Ini boleh diringkaskan seperti berikut:

Jenis kesalahan 1. keselarasan vokal akibat pengaruh dialek kata tiga suku kata tertutup akibat kekecualian bagi kata pinjam serantau 2. Ejaan kata pinjaman: akibat pengaruh ejaan bahasa sumber bagi kata yang sudah mantap

Contoh kesalahan sibar, hibuh, sebok, sinarai ,kelumpok, celotih, kelungsung ,calun, pelancung, awit, bunglun

pembetulan sebar, heboh, sibuk, senarai, kelompok, celoteh, kelongsong, calon, pelancong, awet, bunglon

plan, gran, klas teknoloji, otomotik, karban, oksijen,

pelan, geran, kelas teknologi, automatik, karbon, oksigen

antara bangsa. bangunanbangunan yang tinggi-tinggi. menganaktirikan. menemuduga Kosa Kata 1. -i 4.kekeliruan antara bunyi sebutan dengan sistem visual ejaan..Kata-kata yang mempunyai konotasi berkait rapat pula dengan aspek semantik dan denotasi. peN-. Antara yang perlu diberi perhatian adalah perkara-perkara berikut: i. kesesuaian penggunaan kata ganti nama diri iv. Ejaan kata terbitan: abad ke20 tahun 60an abad ke-20 tahun 60-an mengaru. penggunaaan kata yang tidak tepat 2. ibubapa.Penggunaan kata majmuk yang tidak betul seperti mereka-mereka ini. menyenaraikan awalan meN-. menemu dugai jawatankuasa. mensenaraikan menggaru. enam orang pelajar-pelajar . 3. beRakhiran -kan. Misalnya kata `terlibat' dengan `terbabit' dan kata `kesan' dan `akibat'. penggunaaan kata hubung dan kata sendi nama v. ejaan kata khusus yang mengunakan nombor 3. antarabangsa. bagai mana ambilalih. bagaimana ambil alih. kuat kuasa menguatkuasakan. Ejaan Kata Majmuk kata majmuk yang dieja sebagai stau perkataan kata majmuk yang dieja sebagai dua perkataan kata majmuk yang mendapat apitan jawatan kuasa. kuatkuasa menguat kuasakan. kata-kata yang mempunyai konotasi ii. ibu bapa.Pemilihan kosa kata (merangkumi aspek diksi dengan maksud ujaran). penggunaan bentuk jamak iii. menganak tirikan.

5. syarta. 4.Penggunaan kata tidak tepat. 7. Penggunaan kata ganti nama diri.Imbuhan. sedangkan yang dimaksudkan ialah `sebab' pembatalan mesyuarat berkenaan. anda dengan awak. Jenis ini ketara sekali kesilapannya. Hakim telah menjatuhkan pengedarkan dadah itu dengan hukuman gantung mandatori. Kata hubung yang sesuai ialah `kerana'.Frasa dan Ayat . kata `sekiranya' atau `dengan syarat' lebih baik untuk menggantikan kata `jika'. pada hal ayat ini menyatakan syarat untuk diberi cuti. Lihat contoh kesalahan-kesalahan pada imbuhan di bawah yang merupakan kelaziman. perlu dikaitan dengan kesantunan bahasa. kita perlu menggandakan usaha jika mahu mendapat lebih keuntungan. 1 Pelajar baru berjanji akan belajar bersungguh-sungguh dalam ikrar mereka. akibat dan sebagainya. 8.) Contoh: Kamu boleh pergi jika kamu berkelakuan baik. Sebagai suami. Ali inginkan perhatian yang secukupnya daripada Halimah. Penggunaan betul ganti nama diri dia dengan beliau. Oleh itu. 6. 2. awak dengan `datuk. sebab. Cadangan untuk memperbesarkan pejabat akan menelan belanja RM1juta. imbuhan yang betul ialah menjanjikan. `memper' ialah imbuhan kata kerja transitif dan tidak perlu akhiran `kan' untiuk menjadikan kata adjektif besar sebagai kata kerja transitif. Contoh: Pada pendapatan saya. dan sebagainya. Berjanji ialah kata kerja tak transitif tetapi ayat merupakan ayat transitif. Penggunaan kata hubung ada yang tidak sesuai dengan fungsi keterangannya kerana ada kata hubung yang merujuk kepada masa.Penggunaaan kata hubung dan kata sendi nama. Contoh: Perlawanan bola keranjang dibatalkan apabila hujan lebat. Kata jika kurang sesuai kerana ia menunjukkan maksud `kemungkinan'. (Kata hubung `apabila' iala kata hubung yang menerangkan waktu. Akhir `-kan' menunjukkan bahawa `pengedar dadah' itu dijatuhkan tetapi maksud ayat ialah `hukuman gantung mandatori' dijatuhkan ke atas `pengedar dadah'. Oleh itu.4. Ingin ialah kata adjektif dan memerlukan kata depan `akan' 3.

dan nanas. belum sempat saya baca lagi masalah itu dibincangkan oleh mereka amat suka akan buahbuahan tempatan contoh amat percaya akan anak bongsunya itu. amat percayakan anak bongsunya itu. tunggu esok. Sebab kata adjektif `percaya' tidak mendapat akhiran tetapi diikuti oleh sendi nama `akan' ii. Surat rayuan itu saya belum sempat baca lagi. iv. masalah itu mereka bincangkan Struktur pasif untuk pelaku ganti nama diri ketiga tidak sesuai v. Masalah itu mereka bincangkan hingga satu penyelesaian ditemui. Turut menghadiri perjumpaan itu ialah Menteri Besar dan ketua-ketua jabatan kerajan.Perhatikan contoh-contoh ayat di bawah mengenai kesalahan frasa dan ayat yang kerap ditemui. betik.Turut menghadiri perjumpaan itu Struktur ayat tidak sesuai dengan struktur struktur subjek-predikat bahasa Melayu Yang turut menghadiri perjumpaan itu ialah menteri Besar dan ketuaketua jabatan kerajaan atau Menteri Besar dan ketuaketua jabatan kerajaan turut menghadiri perjumpaan itu. . v. iv. Nenek saya amat suka buah-buahan tempata seperti mangga. jambu. amat suka buah-buahan tempatan kata adjektif `suka' perlu diikuti oleh kata sendi `akan' iii. Dia menyerahkan buku banknya kepada anaknya kerana dia amat percayakan anak bongsunya itu. i. iii. Saya belum sempat baca lagi Struktur pasif untuk pelaku ganti nama diri pertama tidak sesuai. kesalahan i. ii.

iaitu terletak dalam Bahagian D. Konsep kesalahan bahasa ialah penggunaan bahasa yang melanggar peraturan bahasa sama ada ejaan. Dalam soalan ini. perkataan.15 perkataan) 2. Kesalahan sintaksis: (i) Ayat tergantung (ayat tiada subjek/ predikat) (ii) Ayat pasif (ganti nama diri pertama/ kedua atau ganti nama diri ke-3) (iii) Struktur ayat tidak tepat (iv) Ayat yang kabur/ menyimpang makna . Jenis-jenis kesalahan bahasa boleh dibahagikan kepada: 1. Kesalahan morfologi (i) Kata sendi nama (ii) Kata bilangan (iii) Kata pemeri (iv) Frasa kerja (frasa kerja transitif atau frasa kerja tak transitif) (v) Hukum D-M (vi) Frasa yang lewah 3. susunan klausa/frasa dan ayat. satu bahan rangsangan petikan akan dikemukakan dan dalam petikan tersebut mengandungi beberapa kesalahan bahasa. Penilaian analisis kesalahan bahasa berasaskan Calon dikehendaki menganalisis petikan tersebut dan mengenal pasti tiga perkara yang berikut. # mengenal pasti kesalahan bahasa – 1m # menjelaskan sebab kesalahan – 1m # membuat pembetulan kesalahan – 1m Peruntukan markah untuk bahagian ini ialah 15 markah dan calon hendaklah mengenal pasti sekurang-kurangnya 5 kesalahan bahasa dalam petikan. Keupayaan calon untuk mendapatkan markah yang cemerlang bergantung pada penguasaan topik sistem bahasa Melayu dalam Kertas Satu iaitu tajuk Morfologi dan Sintaksis. Tujuan soalan ini dikemukakan adalah untuk menguji tahap penguasaan calon terhadap sistem bahasa Melayu terutama dari aspek morfologi dan sintaksis.Nota Tambahan PANDUAN MENJAWAB SOALAN BAHAGIAN D (ANALISIS KESALAHAN BAHASA) Salah satu soalan yang terdapat dalam soalan Bahasa Melayu Kertas 2 STPM ialah soalan Analisis Kesalahan Bahasa. Kesalahan ejaan: (i) ejaan kata asli bahasa Melayu (ii) ejaan kata pinjaman sama ada daripada bahasa Inggeris atau bahasa-bahasa serumpun (iii) ejaan kata majmuk (termasuk pengejaan kata majmuk yang telah mantap penggunaannya .

4. . Kesalahan tanda baca: (i) tanda sempang (-) (ii) noktah bertindih dan sebagainya .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful