Analisis Kesalahan Bahasa

1. diberi. 2.

Dalam kertas Bahasa Melayu STPM, asepk ini dikemukakan dalam bahagian D.

Anda dikehendaki membetulkan kesalahan sistem bahasa pada satu contoh teks yang

Dalam soalan jenis ini, calon akan dikehendaki:

i. mengenal pasti kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam petikan ii. menjelaskan sebab-sebab kesalahan berkenaan iii. membuat pembetulan Melakukan tiga perkara dalam satu teks wacana memerlukan anda menggunakan kaedah-kaedah sendiri untuk memudahkan kerja. Misalnya, anda menanda terus di atas kertas soalan kesalahan-kesalahan dengan pen pelbagai warna, misalnya merah, biru atau hitam. Hal ini penting kerana anda perlu membahagikan fokus kepada unsur-unsur bahasa seperti berikut: i. ejaan dan tanda baca ii. kosa kata iii. imbuhan iv struktur frasa dan struktur ayat 3. Para pelajar perlu terlebih dahulu mengetahui jenis-jenis kesalahan yang berlaku

di sesebuah wacana: hal Ini boleh diringkaskan seperti berikut:

Jenis kesalahan 1. keselarasan vokal akibat pengaruh dialek kata tiga suku kata tertutup akibat kekecualian bagi kata pinjam serantau 2. Ejaan kata pinjaman: akibat pengaruh ejaan bahasa sumber bagi kata yang sudah mantap

Contoh kesalahan sibar, hibuh, sebok, sinarai ,kelumpok, celotih, kelungsung ,calun, pelancung, awit, bunglun

pembetulan sebar, heboh, sibuk, senarai, kelompok, celoteh, kelongsong, calon, pelancong, awet, bunglon

plan, gran, klas teknoloji, otomotik, karban, oksijen,

pelan, geran, kelas teknologi, automatik, karbon, oksigen

Penggunaan kata majmuk yang tidak betul seperti mereka-mereka ini. menemu dugai jawatankuasa. mensenaraikan menggaru. menyenaraikan awalan meN-. ejaan kata khusus yang mengunakan nombor 3. bagai mana ambilalih. kuatkuasa menguat kuasakan. menganaktirikan. antarabangsa. Misalnya kata `terlibat' dengan `terbabit' dan kata `kesan' dan `akibat'. bagaimana ambil alih. penggunaaan kata hubung dan kata sendi nama v. menemuduga Kosa Kata 1.Kata-kata yang mempunyai konotasi berkait rapat pula dengan aspek semantik dan denotasi. antara bangsa. beRakhiran -kan. ibubapa. bangunanbangunan yang tinggi-tinggi.Pemilihan kosa kata (merangkumi aspek diksi dengan maksud ujaran). Ejaan Kata Majmuk kata majmuk yang dieja sebagai stau perkataan kata majmuk yang dieja sebagai dua perkataan kata majmuk yang mendapat apitan jawatan kuasa. kata-kata yang mempunyai konotasi ii. penggunaan bentuk jamak iii. 3. kuat kuasa menguatkuasakan. Ejaan kata terbitan: abad ke20 tahun 60an abad ke-20 tahun 60-an mengaru. menganak tirikan. penggunaaan kata yang tidak tepat 2. Antara yang perlu diberi perhatian adalah perkara-perkara berikut: i. peN-. -i 4. enam orang pelajar-pelajar . ibu bapa.kekeliruan antara bunyi sebutan dengan sistem visual ejaan. kesesuaian penggunaan kata ganti nama diri iv..

Ingin ialah kata adjektif dan memerlukan kata depan `akan' 3. 4. Jenis ini ketara sekali kesilapannya.Imbuhan. (Kata hubung `apabila' iala kata hubung yang menerangkan waktu. syarta.Frasa dan Ayat .4. Penggunaan kata ganti nama diri. Cadangan untuk memperbesarkan pejabat akan menelan belanja RM1juta. `memper' ialah imbuhan kata kerja transitif dan tidak perlu akhiran `kan' untiuk menjadikan kata adjektif besar sebagai kata kerja transitif. dan sebagainya. Contoh: Pada pendapatan saya. 8. kita perlu menggandakan usaha jika mahu mendapat lebih keuntungan. Oleh itu. Akhir `-kan' menunjukkan bahawa `pengedar dadah' itu dijatuhkan tetapi maksud ayat ialah `hukuman gantung mandatori' dijatuhkan ke atas `pengedar dadah'.Penggunaaan kata hubung dan kata sendi nama. anda dengan awak.) Contoh: Kamu boleh pergi jika kamu berkelakuan baik. imbuhan yang betul ialah menjanjikan. pada hal ayat ini menyatakan syarat untuk diberi cuti. perlu dikaitan dengan kesantunan bahasa. akibat dan sebagainya. Lihat contoh kesalahan-kesalahan pada imbuhan di bawah yang merupakan kelaziman. Kata jika kurang sesuai kerana ia menunjukkan maksud `kemungkinan'. awak dengan `datuk. sedangkan yang dimaksudkan ialah `sebab' pembatalan mesyuarat berkenaan. Contoh: Perlawanan bola keranjang dibatalkan apabila hujan lebat. 7. Ali inginkan perhatian yang secukupnya daripada Halimah. Oleh itu. Kata hubung yang sesuai ialah `kerana'. Penggunaan betul ganti nama diri dia dengan beliau. Penggunaan kata hubung ada yang tidak sesuai dengan fungsi keterangannya kerana ada kata hubung yang merujuk kepada masa. sebab. 6. kata `sekiranya' atau `dengan syarat' lebih baik untuk menggantikan kata `jika'. 2. 1 Pelajar baru berjanji akan belajar bersungguh-sungguh dalam ikrar mereka. Berjanji ialah kata kerja tak transitif tetapi ayat merupakan ayat transitif.Penggunaan kata tidak tepat. Sebagai suami. Hakim telah menjatuhkan pengedarkan dadah itu dengan hukuman gantung mandatori. 5.

Dia menyerahkan buku banknya kepada anaknya kerana dia amat percayakan anak bongsunya itu. dan nanas. . Sebab kata adjektif `percaya' tidak mendapat akhiran tetapi diikuti oleh sendi nama `akan' ii. masalah itu mereka bincangkan Struktur pasif untuk pelaku ganti nama diri ketiga tidak sesuai v. Surat rayuan itu saya belum sempat baca lagi. iv. v. Saya belum sempat baca lagi Struktur pasif untuk pelaku ganti nama diri pertama tidak sesuai. amat percayakan anak bongsunya itu. belum sempat saya baca lagi masalah itu dibincangkan oleh mereka amat suka akan buahbuahan tempatan contoh amat percaya akan anak bongsunya itu. tunggu esok. Turut menghadiri perjumpaan itu ialah Menteri Besar dan ketua-ketua jabatan kerajan. ii. i.Turut menghadiri perjumpaan itu Struktur ayat tidak sesuai dengan struktur struktur subjek-predikat bahasa Melayu Yang turut menghadiri perjumpaan itu ialah menteri Besar dan ketuaketua jabatan kerajaan atau Menteri Besar dan ketuaketua jabatan kerajaan turut menghadiri perjumpaan itu.Perhatikan contoh-contoh ayat di bawah mengenai kesalahan frasa dan ayat yang kerap ditemui. betik. amat suka buah-buahan tempatan kata adjektif `suka' perlu diikuti oleh kata sendi `akan' iii. iv. kesalahan i. jambu. Masalah itu mereka bincangkan hingga satu penyelesaian ditemui. iii. Nenek saya amat suka buah-buahan tempata seperti mangga.

Dalam soalan ini. # mengenal pasti kesalahan bahasa – 1m # menjelaskan sebab kesalahan – 1m # membuat pembetulan kesalahan – 1m Peruntukan markah untuk bahagian ini ialah 15 markah dan calon hendaklah mengenal pasti sekurang-kurangnya 5 kesalahan bahasa dalam petikan.15 perkataan) 2. Penilaian analisis kesalahan bahasa berasaskan Calon dikehendaki menganalisis petikan tersebut dan mengenal pasti tiga perkara yang berikut. iaitu terletak dalam Bahagian D. Tujuan soalan ini dikemukakan adalah untuk menguji tahap penguasaan calon terhadap sistem bahasa Melayu terutama dari aspek morfologi dan sintaksis. Kesalahan morfologi (i) Kata sendi nama (ii) Kata bilangan (iii) Kata pemeri (iv) Frasa kerja (frasa kerja transitif atau frasa kerja tak transitif) (v) Hukum D-M (vi) Frasa yang lewah 3. Keupayaan calon untuk mendapatkan markah yang cemerlang bergantung pada penguasaan topik sistem bahasa Melayu dalam Kertas Satu iaitu tajuk Morfologi dan Sintaksis. satu bahan rangsangan petikan akan dikemukakan dan dalam petikan tersebut mengandungi beberapa kesalahan bahasa. Jenis-jenis kesalahan bahasa boleh dibahagikan kepada: 1. perkataan. Konsep kesalahan bahasa ialah penggunaan bahasa yang melanggar peraturan bahasa sama ada ejaan. susunan klausa/frasa dan ayat.Nota Tambahan PANDUAN MENJAWAB SOALAN BAHAGIAN D (ANALISIS KESALAHAN BAHASA) Salah satu soalan yang terdapat dalam soalan Bahasa Melayu Kertas 2 STPM ialah soalan Analisis Kesalahan Bahasa. Kesalahan ejaan: (i) ejaan kata asli bahasa Melayu (ii) ejaan kata pinjaman sama ada daripada bahasa Inggeris atau bahasa-bahasa serumpun (iii) ejaan kata majmuk (termasuk pengejaan kata majmuk yang telah mantap penggunaannya . Kesalahan sintaksis: (i) Ayat tergantung (ayat tiada subjek/ predikat) (ii) Ayat pasif (ganti nama diri pertama/ kedua atau ganti nama diri ke-3) (iii) Struktur ayat tidak tepat (iv) Ayat yang kabur/ menyimpang makna .

Kesalahan tanda baca: (i) tanda sempang (-) (ii) noktah bertindih dan sebagainya .4. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful