KAJIAN TINDAKAN TAJUK: PROGRAM MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA DALAM KALANGAN MURID TAHUN 2 DI SEKOLAH RENDAH KEBANGSAAN UKONG

LIMBANG, SARAWAK. 1.0 LATAR BELAKANG KAJIAN Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR), telah dilaksanakan di sekolah rendah mulai tahun 1982. Kurikulum ini telah memperkenalkan pelajaran pemulihan sebagai salah satu terasnya dan untuk menunaikan inovasi kurikulum ini, banyak guru khas pemulihan telah ditempatkan di sekolah rendah. Dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah ini, 3 kemahiran asas telah ditekankan yang perlu dikuasai oleh pelajar iaitu Kemahiran 3M (Membaca, Menulis, Mengira). Kemahiran 3M merupakan tiga kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh pelajar bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung.

2.0 OBJEKTIF KAJIAN Dalam Kajian Tindakan ini, kemahiran membaca dalam kalangan murid tahun 2 telah dikenalpasti tahap pencapaian mereka. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenalpasti tahap pencapaian pengetahuan dan kemahiran membaca murid Tahun 2. Pendekatan Kaedah yang digunakan ialah Gabungan Bunyi Kata (KGBK) dan kaedah fonik telah digunakan untuk meningkatkan kemahiran membaca. Setelah mengenalpasti tahap penguasaan setiap kemahiran, tindakan diambil untuk mempertingkatkan kemahiran membaca agar mereka memahami teks yang dibaca.

3.0 PERNYATAAN MASALAH Masalah yang sering dihadapi oleh guru-guru bahasa Melayu ialah murid-murid masih

belum dapat menguasai kemahiran membaca walaupun sudah berada di dalam tahun dua ataupun tahun yang seterusnya. Masalah ini juga sekarang mendapat perhatian umum. Keadaan ini semakin lama semakin membimbangkan apabila ramai pelajar gagal membaca walaupun sudah memasuki sekolah menengah.
1

Satu usaha terbesar yang dilaksanakan adalah KBSR yang bermatlamatkan kecemerlangan pendidikan sekolah rendah dan diikuti dengan KBSM di sekolah menengah. Malah terdapat juga murid yang tidak mengenal huruf.0 TUJUAN PENYELIDIKAN TINDAKAN Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran murid dalam menguasai kemahiran membaca. Keadaan ini sangat menakitkan apabila semakin ramai pelajar yang gagal membaca walaupun sudah memasuki sekolah menengah. Hal ini akan menyebabkan sesuatu perkataan itu tidak akan bermakna atau berlainan makna. Keadaan ini akan menyebabkan murid-murid akan menyebut sesuatu perkataan dengan sesuka hati atau dengan meneka sahaja. Permasalah yang dihadapi oleh murid-murid dalam menguasai kemahiran membaca ini perlu diatasi dengan segera sebelum murid-murid ini melangkah ke peringkat yang lebih tinggi lagi. murid-murid juga seringkali salah sebut huruf atau perkataan. Selain itu. perkataan atau frasa secara terbalik atau songsang. 4. Namun demikian. Salah sebutan ini biasanya terjadi akibat murid-murid ini tidak mengenal huruf ataupun tidak tahu membunyikan sesuatu huruf sehingga sesuatu perkataan tidak bermakna lagi dalam kontek ayat. negeri dan peringkat nasional. Masalah tidak mengenal huruf ini menjadi punca utama kebanyakkan kanak-kanak gagal membaca dengan baik. 2 . Dalam situasi ini jika murid tersebut masih tidak dapat menguasai kemahiran membaca maka mereka akan ketinggalam dalam kurikulum biasa dan seterusnya akan tercicir dalam bidang pelajaran juga. keadaan ini akan berterusan sehingga ke sekolah menengah. Permasalahan seterusnya ialah murid-murid suka membaca huruf. Murid-murid akan meningkat ke peringkat sekolah menengah tanpa masalah akademik mereka pada peringkat sekolah rendah dapat diselesaikan terlebih dahulu. daerah. Contohnya seperti “bala” disebut “laba”. Berbagai usaha telah dilaksanakan di peringkat sekolah.Masalah bacaan yang dihadapi oleh murid-murid dapat dilihat melalui aktiviti bacaan nyaring manakala aktiviti bacaan senyap hanya dapat dilihat melalui aspek bacaan kefahaman. Oleh yang demikian. kebiasaan murid akan menyebut sesuatu suku kata semasa membaca dengan berulang-ulang tetapi masalah ini bukan disebabkan oleh gagap. Jika keadaan ini tidak di kawal dengan segera. siapakah yang patut dipersalahkan dalam hal ini?. selepas fasa pertama KBSM didapati ramai pelajar yang masih gagal dalam menguasai kemahiran 3M.

4.0 METODOLOGI PENYELIDIKAN Dalam metodologi pendidikan ini akan menghuraikan tentang reka bentuk kajian. Kemudian murid-murid akan dianalisis mengikut kefahaman mereka terhadap setiap ujian yang telah dijalankan. Limbang ini menguasai kemahiran membaca. 3 . 4. Murid tahun 2 ini terdiri daripada murid-murid yang belum menguasai kemahiran membaca dengan lancar. sasaran kajian.3 Batasan Kajian Aspek yang ditekankan dalam kajian ini ialah meningkatkan kemahiran membaca dalam kalangan murid Tahun 2 di Sekolah Kebangsaan Ukong Limbang. penyelidikan tindakan ini dijalankan untuk mengetahui sejauh manakah kemahiran membaca murid tahun 2 di sekolah Kebangsaan Ukong.1 Reka Bentuk Kajian Dalam kajian tindakan ini. Fokus kajian ini ialah untuk memperkukuhkan kemahiran membaca KVKV. 4. ujian 4 ialah membaca teks pendek. 4. ujian 2 ialah ujian membaca perkataan KVKVK. batasan kajian. Ujian awal (diognostik) dilaksanakan. Murid telah mengenal huruf vokal dan konsonan. reka bentuk kajian yang digunakan ialah kaedah tinjauan awal. dalam tinjauan awal terhadap murid Tahun 2 SK Ukong Limbang. pencapaian murid dalam kemahiran-kemahiran asas membaca dikenalpasti. Faktor murid tidak boleh menguasai kemahiran membaca dengan lancar juga dikaji. Antara ujian yang dilaksanakan ialah ujian 1 iaitu ujian membaca perkataan suku kata KVKV.2 Sasaran Kajian Kumpulan sasaran bagi kajian tindakan ini ialah terdiri daripada 30 orang murid tahun 2 Sekolah Kebangsaan Ukong Limbang. Sarawak. VKVK. Kajian ini melibatkan empat jenis ujian yang melibatkan murid-murid membaca perkataan-perkataan mengikut konsonan dan vokal tertentu dan juga kemahiran membaca teks pendek. namun belum berapa fasih membaca suku kata perkataan dengan lancar. dan teks mudah agar pelajar boleh membaca pada aras seterusnya. dan juga instrumen kajian. ujian 3 ialah ujian membaca perkataan VKVK. KVKVK. Sarawak.Oleh yang demikian.

Ujian dagnostik awal telah dilaksanakan. ujian yang kedua ialah ujian membaca perkataan KVKVK. ujian yang ketiga ialah ujian membaca perkataan VKVK. pencapaian pelajar dalam kemahirankemahiran asas membaca dikaji.2 3. Setiap ujian ini dianalisis keputusannya bagi mengenalpasti kelemahan yang dihadapi.4. Dalam tinjauan awal.8 Membaca perkataan suku kata KVKV Membaca perkataan KVKVK Membaca perkataan VKVK Membaca Teks pendek (15-20 perkataan 4 .32 33 .1 48.42 Tahap Sangat lemah Lemah Sederhana Baik Sangat Baik Frekuensi 12 52 37 4 3 Peratus 11. 5. Ujian dan temubual berikut dilaksana: Ujian 1 : Ujian 2: Ujian 3: Ujian 4: Analisis Data Ujian 1: Pencapaian 0–8 9 – 16 17 – 24 25 .7 2. Sarawak. Murid-murid ini didedahkan dengan kemahiran membaca.2 34..4 Instrumen Kajian Instumen yang digunakan dalam kajian ini ialah soalan-soalan ujian diognostik yang merangkumi 4 bahagian iaitu.0 ANALISIS DATA KAJIAN Tinjauan awal telah dilaksanakan pada 14 Februari 2011 yang melibatkan 30 orang murid tahun 2 Sekolah Kebangsaan Ukong Limbang. ujian pertama ialah ujian membaca perkataan suku kata KVKVK. dan ujian yang ke empat ialah ujian membaca teks pendek iaitu 15 hingga 20 patah perkataan..

adalah didapati sebahagian murid iaitu sebanyak 54.20 Tahap Sangat lemah Lemah Sederhana Baik Sangat Baik Frekuensi 4 15 30 32 27 Peratus 3.7 peratus murid sahaja yang dapat menguasai kemahiran membaca aras KVKVK dan 68.8 0.16 17 .6 peratus masih belum menguasai kemahiran ini. hal ini kerana murid-murid lebih mengenal huruf vokal yang terdiri daripada a.i.1 27. Hal ini menyebabkan murid-murid tidak dapat membaca perkataan yang telah diberikan.20 Tahap Sangat lemah Lemah Sederhana Baik Sangat Baik Frekuensi 48 26 30 3 1 Peratus 44.5 peratus masih belum menguasai kemahiran membaca KVKVK.5 peratus murid sahaja yang dapat menguasai kemahiran ini dengan baik manakal 59.o dan u tetapi masih lemah dalam menguasai huruf konsonan yang lain.9 27.8 .6 25 Daripada ujian ini pula. Analisis Data Ujian 3: Pencapaian 0–4 5– 8 9 –12 13.4 24.3 peratus berada pada tahap lemah.8 29.7 13. Analisis Data Ujian 2: Pencapaian 0–4 5 -8 9 – 12 13 .9 Daripada data yang diperolehi daripada ujian ini mendapati. Hal ini kerana murid-murid masih tidak dapat membatangkan suku kata sebelum menyebut keseluruhan perkataan.e.7 13.16 17 .8 2. Analisis Data Ujian 4: Pencapaian 0–4 5– 8 9 –12 Tahap Sangat lemah Lemah Sederhana 5 Frekuensi 4 15 30 Peratus 3.6 peratus boleh memberi membaca VKVK dan hanya 17. hanya 3.Dari data yang diperolehi sebanyak 6. ini menunjukkan murid masih belum dapat menguasai kemahiran membatangkan suku kata.9 27.

Contoh-contoh setiap stesen adalah ditunjukkan seperti dibawah: STESEN 1 Di stesen 1 bahan yang digunakan adalah dalam bentuk kad suku kata yang menggabungkan KV dan KVK seperti ‘kasut’ dan ‘jalur’. Murid-murid dikehendaki mengeja dan membunyikan suku kata terbuka dan tertutup berdasarkan warna-warna tulisan pada kad tersebut. Bagi murid-murid yang telah berjaya membaca bahan-bahan yang disediakan di setiap stesen dengan lancar. pengkaji mencadangkan kaeadah pembelajaran masteri.6 25 Daripada ujian yang terakhir iaitu kemahiran membaca teks didapati sebahagian murid iaitu sebanyak 54. Dalam kajian ini. Di setiap stesen bacaan ini disediakan dengan pelbagai bahan bacaan seperti kad suku kata. Tujuan stesen ini diwujudkan ialah untuk memberi ruang kepada murid-murid untuk mengisi masa terluang mereka selepas mereka selesai melakukan sesuatu aktiviti. guru menggunakan beberapa sudut di dalam bilik darjah sebagai stesen bacaan.20 Baik Sangat Baik 32 27 29. 5.6 peratus boleh memberi membaca teks dan hanya 17. kad perkataan.13. Kaedah pembelajaran masteri ini dilaksanakan dengan mewujudkan beberapa Stesen Bacaan di dalam kelas di mana. tindakan awal yang boleh dijalankan bagi membantu muridmurid ini menguasai kemahiran membaca terutamanya yang melibatkan gabungan suku kata KV dan KVK ialah dengan mengenalpasti kaedah pengajaran yang sesuai. KAD SUKU KATA ka + sut = kasut 6 .0 CADANGAN TINDAKAN Bagi cadangan tindakan ini. dan cerita-cerita pendek.6 peratus masih belum menguasai kemahiran ini. bolehlah diberikan ganjaran sebagai peneguhan positif kepada murid-murid berkenaan.16 17 . kad ayat.

Ini bagi memudahkan murid mengeja suku kata tersebut berdasarkan warna tersebut. STESEN 2 KAD PERKATAAN memasak tembikai permata membaca 7 .ja me se + lur = jalur + ma + + sa ko + + k lah = memasak = sekolah Penggunaan warna untuk setiap suku kata dalam kad bacaan adalah penting.

Jika murid berjaya melepasi tahap ini. STESEN 3 KAD AYAT Ibu memasak nasi di dapur dadadadapaydapur Hobi kakak membaca buku Aktiviti pada stesen tiga ini merupakan aktiviti pengukuhan dan pengayaan. Penggunaan warna ini juga bertujuan untuk memudahkan para murid membaca perkataan tersebut berdasarkan warna dan juga sekaligus menarik perhatian mereka terhadap kad-kad bacaan yang dipamerkan. bermakna mereka sudah fasih membaca ayat-ayat pendek.0 SKEDUL/ JADUAL PERLAKSANAAN KAJIAN PERKARA Penerimaan Projek 8 TARIKH 6 Januari 2011 . STESEN 4 Aktiviti dalam stesen 4 ini ialah murid disediakan dengan sebuah buku yang mengandungi gambar dan ilustrasi yang menarik dan dilengkapi dengan ayat-ayat pendek yang mudah dibaca oleh murid.Kad perkataan ini juga dihasilkan dalam bentuk warna yang mana setiap suku kata diwakilkan dengan warna yang berlainan. Stesen tiga ialah aktiviti yang berkesinambungan daripada stesen-stesen yang sebelumnya. 7.

0 JADUAL KEWANGAN 9. BIBLIOGRAFI Kamarudin Hj. Kesimpulan juga berdasarkan perbandingan antara sebelum dan selepas tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah yang dikaji dan perbandingan dibuat. guru perlu memperkemaskan diri dalam kemahiran dalam menyampaikan pengajaran bacaan. didapati bahawa kemahiran membaca murid Tahun Dua dapat ditingkatkan dengan kaedah KGBK dan Kaedah Fonik dalam pengajaran guru. oleh itu. justeru. Kesimpulan yang dibuat berdasarkan kepada hasil analisis daripada borang selidik yang telah diedarkan kepada pelajar.0 KESIMPULAN Keupayaan membaca dalam kalangan kanak-kanak adalah berbeza-beza dan guru seharusnya memberi perhatian kepada masalah kemahiran membaca ini. Hal ini demikian kerana. (1998). guru seharusnya mempunyai kreativiti dalam penyampaian pengajarannya. Penggunaan kaedah diagnostik ini akan dapat membantu guru untuk mengesan ketidakbolehan membaca murid. Daripada kajian yang telah dijalankan. Bhd. 9 . Husin.Kajian awal Pernyataan masalah Pembentukan soalan ujian murid Kajian lapangan Pengumpulan data Cadangan kajian Penyerahan projek 11 Januari 2011 13 Januari 2011 15 Januari 2011 14 Februari 2011 19 Februari 2011 22 Februari 2011 18 Mac 2011 8. pengetahuan tentang kaedah-kaedah mengajar bahan bacaan semata-mata tidak mencukupi. Terdapat juga faktor yang mempengaruhi penguasaan kemahiran iaitu sikap pelajar dan kadar kehadiran mereka untuk datang kesekolah. Pedagogi Bahasa. Kuala Lumpur: Longman Malaysia Sdn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful