P. 1
Transformasi Kurikulum Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak

Transformasi Kurikulum Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak

|Views: 383|Likes:
Published by Norashikin Mohammad

More info:

Published by: Norashikin Mohammad on Nov 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2013

pdf

text

original

TRANSFORMASI KURIKULUM DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

Nur Syairah Ayob Adila Shuhada Ahyat Asmawati Shaari Noor Hayazi Hashim Mohd Sanusi Yaacob

Jabatan Kemahiran Hidup Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Universiti Pendidikan Sultan Idris

20 Oktober 2010

ABSTRAK Di Malaysia, kurikulum pendidikan awal kanak-kanak telah mengalami perubahan yang besar setelah kewujudan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan, Kurikulum Permata dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Penulisan ini menerangkan maksud dan konsep transformasi atau perubahan dan bagaimana transformasi berlaku dalam konteks kurikulum pendidikan amnya dan kurikulum pendidikan awal kanak-kanak khasnya. Beberapa pendapat dan pandangan dari tokoh/pengkaji transformasi kurikulum telah dihuraikan dengan terperinci. Huraian kaji selidik daripada kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan perubahan transformasi pendidikan perkembangan awal kanak-kanak turut dimuatkan di dalam tugasan ini. Kesimpulannya, transformasi merupakan satu perubahan holistik yang mengambil kira keperluan-keperluan perubahan seperti pedagogi, struktur kandungan pembelajaran dan lain-lain. Ia dapat membantu dalam membaik pulih sistem pendidikan awal kanak-kanak seterusnya sistem pendidikan dalam Malaysia.

1

1.0

PENGENALAN

Pendidikan awal kanak-kanak merupakan perkara penting untuk membentuk corak pembelajaran masa hadapan yang lebih baik dan seimbang. Justeru itu, pendidikan awal kanak-kanak mempunyai sejarah yang panjang dan perkembangannya berterusan sehingga ke hari ini. Pengetahuan berkaitan sejarah pendidikan awal kanak-kanak dapat membantu pendidikan dalam melaksanakan amalan-amalan baik dari sejarah lampau dan mengambil kira pandangan dari tokoh-tokoh kurikulum lampau untuk menghasilkan pembelajaran bermakna (Mariatul Qatiah Zakaria, 2010). Maka perubahan dalam pendidikan awal kanak-kanak adalah dipengaruhi oleh perubahan dalam kurikulumnya. Transformasi bukan hanya berlaku dalam sesebuah organisasi pendidikan tetapi juga melibatkan transformasi dalam bidang kurikulum. Ini adalah selaras dengan matlamat bahawa sekolah bukan sekadar tempat untuk menyediakan pelajar-pelajar yang bakal mengisi kekosongan sesuatu pekerjaan yang khusus sebaliknya ia merupakan satu tempat yang berfungsi untuk memberikan didikan yang sempurna dan lengkap yang dapat menjamin dan membolehkan mereka menyumbang kepada kemajuan diri dan masyarakat. Ini bermakna kurikulum pendidikan mestilah mempunyai wasilah yang dapat memfokuskan kepada proses memperkembangkan potensi individu daripada pelbagai sudut (Kulanz Salleh, 2008). Bahkan sejak awal kewujudan sistem pendidikan negara, kurikulum pendidikan juga turut mengalami berbagai-bagai transformasi atau perubahan. Kini setelah memasuki alaf baru di abad ke-21, masyarakat dunia telah melalui satu lagi fasa penganjakan paradigma kehidupan. Ini meliputi penganjakan daripada

2

masyarakat perindustrian kepada masyarakat berinformasi; penggunaan teknologi manusia kepada penciptaan teknologi tinggi; pemusatan kuasa kepada pengagihan kuasa; konsep hierarki kepada konsep jaringan; ekonomi tempatan kepada ekonomi antarabangsa; dan perancangan jangka pendek kepada perancangan jangka panjang (Iliyas Hashim, 2002). Maka, dalam konteks transformasi kurikulum membawa maksud proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik berdasarkan kurikulum

persekolahan sedia ada dengan mengambil kira keperluan-keperluan perubahan kepada aspek asas kurikulum iaitu struktur kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan kurikulum dan pengurusan sekolah (Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KPSK) & Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).

3

2. Subahan Mohd Merah et al. menyatakan kurikulum sebagai satu program aktiviti yang disusun oleh guru untuk membolehkan murid-murid mencapai objektif yang telah dirancang. kurikulum adalah suatu pelan pembelajaran. menurut Tyler (1949) menyatakan kurikulum adalah alat berfungsi untuk pendidikan manakala Taba (1962). 2007). Terdapat pelbagai pendapat definisi tentang kurikulum.0 DEFINISI 2. ia transformasi adalah mengubah bentuk sesuatu kepada yang lebih baik bagi meningkatkan kualiti dan pencapaian (Artikel Pendidikan : Utusan Malaysia). Manakala David Warwick mentakrifkan kurikulum sebagai struktur terancang ideal-ideal sesebuah sekolah yang bersesuai dengan keperluan-keperluan 4 . Merujuk Stenhouse (1975) pula kurikulum adalah suatu bentuk spesifikasi mengenai amalan pengajaran dan Tanner & Tanner (1975) pula kurikulum adalah pengalaman pembelajaran dan hasil pembelajaran yang dirancang dan dibimbing (Micheal Anak Ringgit.2.2 Kurikulum Merujuk Kamus Dewan edisi Ketiga. Erti kata lain. Merujuk dalam kajian Micheal Anak Ringgit (2007).1 Transformasi Menurut Kamus Dewan edisi Ketiga. kurikulum bermaksud isi kandungan sesuatu mata pelajaran di sekolah atau senarai kesemua mata pelajaran di sekolah. Manakala Hirst (1980) dalam T. (2007). transformasi membawa maksud perubahan bentuk sifat. rupa dan keadaan.

kemudahan yang sedia ada serta juga keperluankeperluan budaya semasa (Rohani Abdullah et al. asuhan dan bimbingan kepada kanak-kanak dari lahir hingga ke umur lapan tahun (Zulkiply Yaakob. 2003). 2. Menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah (Sanaleh Daud. 2009). pendidikan awal kanakkanak merujuk kepada segalan program pendidikan yang memberi layanan. 2009). Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi kanakkanak dalam semua aspek perkembangan.psikologi murid-murid.3 Pendidikan Awal Kanak-kanak Awal kanak-kanak ialah istilah yang merujuk kepada tempoh masa kanakkanak dari masa lahir hingga ke umur lapan tahun. 2.4 Pendidikan Prasekolah Pendidikan prasekolah adalah untuk kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun.. 5 . Mengikut ‘The National Assocition for The Education of Young Children’ (NAEYC) atau Pertubuhan Kebangsaan bagi Pendidikan Kanak-Kanak Muda.

Sementara Stoner (1989) di dalam Aini Hayati Mohamed (2001). lebih baik atau lebih sempurna (Kulanz Salleh. 2008). berbeza daripada keadaan senario sedia ada yang sudah berlegar di ruang pemikiran ke satu ruang yang lain. (2006) dalam keadaan biasa perubahan diperkenalkan hasil daripada pengubahsuaian kelakuan yang lepas untuk menyesuaikannya dengan situasi baru. Keadaan yang sedia wujud digelar status quo. Status quo inilah yang akan bertukar kepada bentuk situasi yang baru. produk atau perkhidmatan.1 Konsep Transformasi Transformasi merupakan satu peralihan daripada satu dimensi ke satu dimensi yang lain. 6 . transformasi juga boleh disebut sebagai satu bentuk perubahan. Pertukaran situasi ini boleh berlaku terhadap empat aspek iaitu struktur organisasi.3. mentakrifkan perubahan sebagai proses transformasi yang berlaku kepada organisasi sama ada dirancang ataupun tidak. Kulanz Salleh (2008) pula melihat perubahan sebagai suatu bentuk peralihan daripada satu dimensi yang dapat diramalkan kepada dimensi yang lebih baik atau lebih sesuai dengan persekitaran sesuatu masyarakat. teknologi dan manusia. Terdapat pelbagai istilah yang berkait rapat dengan perubahan.0 KONSEP 3. Mengikut Mazlan Ismail. Menurut Abdul Rahman Yakub (1970) dalam Wan Harun Wan Yaacob (2008) menyatakan bahawa berubah dan berkembang dengan peredaran zaman dan tidak menjadi statik dalam sesuatu masa . Justeru itu.

2007). dalam permintaan global pada masa kini perubahan dalam bidang pendidikan diperlukan bagi memastikan ia bersesuaian dengan keperluan semasa supaya selaras pada peringkat antarabangsa. 2007).. Maka kurikulum boleh dibentuk melalui satu peristiwa yang terancang bertujuan untuk memberi impak pendidikan kepada pelajar disekolah. Menurut Hargreaves (1987) dalam Hansen et al.. rancangan yang dibuat untuk membimbing pembelajaran di sekolah lazimnya termaktub dalam sesuatu dokumen yang mengandungi pelaksanaannya di dalam bilik darjah seperti yang dialami pelajar dan dirakamkan oleh pemerhati. 3. pengalaman tersebut berlaku dalam suasana pembelajaran yang turut mempengaruhi semua yang dipelajari (Azizi Ahmad. Di mana. 2002 merujuk dalam (Rohani Abdullah et al. gerak tuju dan sistem. yang dibentuk secara sistematik dengan pembinaan semula ilmu dan pengalaman.2 Konsep Kurikulum Kurikulum adalah pengalaman pembelajaran yang dirancang dan dibimbing serta hasil pembelajaran yang diinginkan. arah haluan. Di samping itu menjamin mutu pendidikan Malaysia setaraf dengan negara-negara maju ia juga memenuhi keperluan pendidikan negara serta perkembangan dalam kurikulum pendidikan. Manakala menurut Norzilawati Abdul Halim (2004).Perubahan ini mungkin berlaku dari beberapa aspek seperti perubahan falsafah. 2003) kurikulum juga ditakrifkan sebagai 7 . di bawah naungan sekolah bagi pertumbuhan murid dari aspek kecekapan sosial peribadi secara berterusan dan bersungguh-sungguh (Azizi Ahmad.

Peringkat yang pertama ialah Taman Asuhan Kanak-kanak atau Taska untuk kana-kanak yang bawah umur 4 tahun. 90% perkembangan otak secara optimum berlaku sebelum kanak-kanak mencapai umur 5 tahun. yakni apa yang murid sebenarnya capai melalui pengalaman pendidikan. Di mana. pujian dan manusia. 2008). konsep kurikulum sekolah adalah sangat luas dan merangkumi bukan setakat isi kandungan atau pun sukatan pelajaran tetapi juga segala proses pembelajaran yang berlaku sama ada secara formal atau tidak formal yang boleh memberi pelbagai pengalaman dan impak kepada minda. Maka secara ringkasnya.3 Konsep Pendidikan Awal Kanak-kanak Konsep pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia adalah mengikut dua peringkat berdasarkan tahap umur kanak-kanak. 3. Manakala pelajaran yang tidak formal merujuk kepada kurikulum terpendam yakni pendidikan secara tidak langsung yang berlaku apabila pelajar belajar mengenai kuasa. Di mana. 2009). emosi dan rohani pelajar di samping mempengaruhi masa depan pelajar (Kulanz Salleh. kurikulum yang dilaksanakan berkaitan bagaimana guru menterjemahkan kurikulum yang dihasratkan kepada amanlan. Pendidikan awal kanak-kanak adalah penting bagi memenuhi tahap pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak.pelajaran yang formal dan pelajaran yang tidak formal. 8 . aktiviti dan susunan dan kurikulum yang tercapai atau yang diterima. pelajaran yang formal termasuklah kurikulum yang dirancang dan dihasratkan matlamat. Manakala peringkat kedua ialah Prasekolah atau Tadika untuk kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun (Zulkiply Yaakob.

• • Aktiviti permainan diberi penekanan. 9 . kurikulum dapat dihuraikan dengan lima jenis definisi iaitu: • Kurikulum sebagai aktiviti atau pengalaman yang sedang berlaku dalam kalangan kanak-kanak.Ini merujuk kepada perkembangan kognitif pesat semasa peringkat deria motor (2 tahun) hingga peringkat pra-operasi (6 tahun) (Zulkiply Yaakob. objektif. kurikulum prasekolah boleh didefinisikan sebagai suatu urutan pengalaman dan pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara terancang atau tidak terancang di dalam atau di luar biliki darjah. Bagaimanapun. Menurut Saayah Abu (2007). kurikulum menjadi isu kontroversi dari semasa ke semasa dalam asuhan dan pendidikan kanakkanak. Kurikulum pengalaman dan bahan pengajaran. 3. Dalam konteks pendidikan awal kanak-kanak menurut Micheal Anak Ringgit (2007). Oleh yang demikian. 2009). antara persoalan yang timbul semasa merangka kurikulum kanak-kanak adalah: • Kurikulum itu berdasarkan sifat semulajadi kanak-kanak. Memberi persediaan awal bagi pendidikan formal.4 Konsep Kurikulum Prasekolah Prasekolah merupakan kombinasi perancangan.

objektif. perubahan kurikulum ialah inovasi dan perubahan kurikulum merujuk kepada usaha untuk mengubah dan menyesuaikan matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran mengikut kepada nilai. • Kurikulum sebagai isi kandungan mata pelajaran iaitu dokumen bertulis yang melakarkan isi kandungan yang akan diajar dan cara susunan penyampaian isi. 4. aktiviti pembelajaran dan penilaian.0 KONSEP TRANSFORMASI / PERUBAHAN KURIKULUM Istilah atau konsep perubahan kurikulum bermakna kurikulum itu boleh diubah kepada yang lebih baik buruk lagi. Ini disebabkan konsep perubahan kurikulum membawa erti yang umum dan tidak khusus (Razali Arof. menurut Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto (1991). • Kurikulum sebagai program iaitu perancangan yang mengandungi matlamat. kaedah pengajaran.• Kurikulum sebagai segala pengalaman kanak-kanak yang dirancang dan dikemukakan kepada prasekolah. • Kurikulum sebagai rancangan pengajaran iaitu menyediakan kesempatan pembelajaran kepada kanak-kanak bagi mencapai objektif yang spesifik dan pelbagai jenis tujuan menyeluruh. 10 . 1991). budaya. falsafah dan sumber yang digunakan. Selain itu.

khususnya di Malaysia. terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Hilda Taba ( 1962 :24) menyatakan : " It is not an easy task to establish what demands society makes on education and what contribution education can or should make to culture. rohani. berakhlaq mulia. especially in a complex society in which vast and rapid changes are occuring. lebih-lebih lagi dalam masyarakat yang kompleks dan mengalami perubahan yang pesat. Faktor utama ialah falsafah pendidikan negara yang memainkan peranan yang penting dalam mencorak sistem pendidikan di sesebuah negara." 11 . Masyarakat juga menentukan samada kurikulum itu sesuai atau pun tidak dengan kehendak mereka.Menurut Razali Arof (1991). Namun begitu bukanlah mudah untuk memenuhi semua tuntutan masyarakat terhadap kurikulum dan sumbangannya pada budaya. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. 1988) Seterusnya ialah faktor kehendak masyarakat. berketrampilan. Kurikulum digubal dan dilaksanakan mengikut kehendak dan desakan masyarakat. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteran diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara " (PPK. Falsafah pendidikan kebangsaan kita adalah seperti berikut : "Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek.

Ini bermakna faktor minat dan perkembangan individu dalam bidang kognitif. bermasyarakat dan kehendak penyempurnaan kendiri. konsep-konsep asas cara hidup masyarakat dari segi politik. rohani dan sosial (Ee Ah Meng. Perancangan kurikulum yang baik sentiasa mengambil kira keperluan murid serta mampu memberi faedah secara menyeluruh. kasih sayang. kepimpinan dan pemikiran kritis dalam suatu sistem demokratik. Masyarakat mengkehendaki murid-murid mempelajari kemahiran-kemahiran asas seperti membaca. jasmani. ciri-ciri kurikulumnya adalah berbeza (Rohani Mohd Amin. kurikulum yang dibentuk akan menyediakan segala ilmu pengetrahuan dan kemahiran yang merangsang perkembangan potensi mereka secara menyeluruh iaitu merangkmi intelek. psikomotor dan afektif perlu difikirkan semasa membentuk kurikulum tersebut. menulis dan mengira. politik. Pelajar sebagai individu mempunyai kehendak dan keperluan asas yang melibatkan kehendak dan keperluan asas yang melibatkan keselamatan. Kurikulum yang akan dibentuk sewajarnya dapat memberi ilmu pengetahuan dan kemahiran agar kehendak dan keperluannya sebagai murid dan individu dapat dipenuhi. sosial dan budaya masyarakat tersebut.Penilaian atau kajian berterusan adalah diperlukan untuk memastikan matlamat dan kehendak masyarakat terhadap pendidikan benar-benar terlaksana. seperti mengambil bahagian dalam perbincangan. serta teknik-teknik asas untuk menyertai kehidupan sesuatu masyarakat. 2001). Ini bermakna. Dalam masyarakat pertanian pula. 12 . Misalnya dalam masyarakat industri. sosial dan ekonomi. 1995). pendidikan harus mempunyai strategi terhadap ciri-ciri ekonomi.

sekurangkurangnya dari peringkat bayi hingga remaja. Ini jelas menunjukkkan bahawa perkembangan kurikulum dipengaruhi oleh proses politik. Hasilnya. kurikulum haruslah bertanggungjawab menyediakan muridmurid dengan pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat di mana mereka tinggal dan juga bentuk masyarakat yang akan mereka hadapi kelak. Oleh itu. Faktor ketiga ialah faktor politik. It requires dealing with people and their various power bases and their views of what makes for good education" Wiles Bondi (1989) dalam bukunya `Curriculum Development : A Guide to Practice’ turut menjelaskan pengaruh politik dalam pembentukan dan perkembangan sesuatu kurikulum. kerana setiap kali pucuk pimpinan sesebuah negara itu bertukar. Francis P. Murid adalah individu yang bakal menjadi sebahagian daripada anggota masyarakat. Di Malaysia misalnya. Kerajaan bertanggungjawab menetapkan Dasar Pendidikan Negara sejajar dengan hasrat pemerintah.Oleh itu kajian hendaklah dilakukan terhadap keperluan individu. segala keperluan tersebut dapat diserapkan ke dalam sistem pendidikan itu dan dilaksanakan di sekolahsekolah dengan berkesan. Hunkin (1987) dalam bukunya "Curriculum Planning” menyatakan : "Curriculum Development is also a political process. Kurikulum pendidikan menjadi pengaruh saluran penting bagi setiap badan pemerintahanmenguatkan mereka. ketika British berkuasa di negara ini. maka setiap kali itulah kurikulum pendidikan akan dikaji semula. dasar pelajaran hanya bertujuan menjadikan anak-anak Melayu petani dan nelayan yang lebih baik 13 .

Oleh itu perkembangan kurikulum haruslah sejajar dengan pembangunan negara dan perkembangan dunia. but man itself " Kenyataan di atas jelas menunjukkan bahawa perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang pesat pada kehidupan manusia di muka bumi ini. 1995). Negara yang ingin maju dan membangun tidak seharusnya mempunyai kurikulum yang statik. Melalui kurikulum Pendidikan disalurkan aktiviti-aktiviti yang boleh membentuk keperibadian dan perwatakan individu yang baik dan oleh membawa ke arah perpaduan. Sukatan pelajaran yang sama isi kandungannya yang disyorkan oleh Penyata Razak 1956 dianggap sebagai salah satu asas sistem pendidikan kebangsaan bagi mewujudkan perpaduan negara itu.daripada ibubapa mereka. Oleh itu ia harus diubahsuai mengikut peredaran masa dan kemajuan sains dan teknologi. Dasar Pelajaran Kebangsaaan yang termaktub dalam Akta Pelajaran 1961 menitikberatkan aspek-aspek yang berkaitan dengan perpaduan negara dan penghasilan tenaga kerja. Kandungan kurikulum pendidikan perlu menitikberatkan mata pelajaran sains dan kemahiran teknik atau vokasional kerana tenaga kerja yang mahir diperlukan dalam zaman yang berteknologi dan canggih ini (Ee Ah Meng. Apabila negara mencapai kemerdekaan. Menurut Hilda Taba (1962) : "Technology has changed and is changing not only the face of the earth and the institutions of our society. 2004). 14 . Pihak British tidak langsung menitikberatkan perpaduan rakyat berbilang kaum di negara ini. Dasar Pelajaran Kebangsaan turut berkembang dan berubah ( Suffean Hussin. Perkembangan kurikulum juga dipengaruhi oleh faktor pembangunan negara dan perkembangan dunia.

Mereka terdedah dengan masalah penagihan dadah. artikel yang bertajuk : Hasil Pemodenan Atau Kejutan Budaya. emosi dan jasmani. nilai-nilai sosial yang diperlukan dalam dan negara diserapkan. minum minuman keras.Faktor perubahan sosial juga menjadi peranan perubahan kurikulum di Negara kita. merokok. akan merosak dan menghalang pembangunan Negara ( Abdul Rahim Abdul Rashid. dewasa ini masalah keruntuhan moral dan jenayah di kalangan remaja dan murid-murid semakin meningkat. Masalah ini jika tidak dibendung dengan segera. perubahan neomobilistik dan perubahan metamorphistik. perubahan perkembangan. pergaulan bebas dan melakukan perkara-perkara jenayah seperti mencuri. mendapati bahawa dalam bidang literature terdapat sekurang-kurangnya empat jenis perubahan. merompak. Selain menjadi tempat menyalurkan pengetahuan dan melatih kemahiran akademik. merogol dan sebagainya. Melalui pendidikan di sekolah. Dengan itu perkembangan kurikulum harus sejajar dengan perubahan sosial agar nilai-nilai murni dalam diri individu tidak pupus ditelan arus pembangunan. rohani. sekolah juga merupakan agen sosial. Perubahan tersebut adalah perubahan bercorak homeostatik. Merujuk kepada penulis Dewan Budaya. 1998). Menurut Razali Arof (1991). Menurut Kamaruddin Husin (1949) dalam Mohammad Nor (1990) menyatakan bahawa negara telah mewujudkan Falsafah Pendidikan Negara yang bertujuan memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. 15 .

Perubahan ini membawa perubahan yang sangat besar kepada sesuatu kurikulum sehingga sekurang-kurangnya sebahagian besar daripada elemen-elemen dalam kurikulum itu terpaksa ditukar (Razali Arof. Perubahan neomobilistik wujud berdasarkan faktor-faktor luaran seperti perkembangan ilmu dan penemuan teori baru serta prinsip baru. Contohnya ialah guru besar B menggantikan guru besar A disebabkan guru besar A telah bersara.Perubahan homeostatik adalah perubahan yang dibuat tanpa memasukkan elemen-elemen pembaharuan yang bermakna (Razali Arof. Ini bermakna ciriciri dan sifat-sifat kurikulum yang ada masih dikekalkan. Jenis perubahan metamorphistik wujud disebabkan oleh kemasukan ideaidea baru atau pengenalan idea-idea baru kepada kurikulum. Perubahan yang dibuat hanyalah pertukaran atau gentian-gantian yang biasa sahaja. 1991). 1991). Contohnya pengajaran Sains dan Matematik 16 . Contohnya adalah seperti penemuan bulan yang baru bagi sesebuah planet dan penemuan rangka manusia yang mengubah pandangan sejarah. idea-idea atau pengetahuan baru itu sudah tentulah perlu diambil kira atau dimasukkan ke dalam kurikulum yang ada. Perubahan perkembangan pula bermaksud wujudnya unsur atau elemen perubahan dalam sesuatu kurikulum itu tetapi perubahan itu adalah bercorak pembaharuan kepada yang lama dalam konteks bentuk kurikulum. 1991). Contohnya perubahan dalam beberapa objektif kurikulum tersebut disebabkan kaedah yang digunakan untuk memilih atau mengenalpasti objektifobjektif untuk kurikulum itu adalah tidak tepat. Dengan demikian. Cuma yang berubah mungkin dari segi teknik yang digunakan ataupun alat-alat yang digunakan (Razali Arof.

. 5. 2005). budaya. kurikulum sekolah tidak 17 . Dalam erti kata lain. namun bagi beliau. guru. walaupun terdapat pelbagai ramalan dan jangkaan terhadap kurikulum pada masa hadapan.dalam Bahasa Inggeris. perubahan citarasa masyarakat. Sesuatu perubahan terhadap kurikulum juga mencetuskan pelbagai pandangan dan polimek daripada perkembangan kurikulum itu sendiri (Sufean et al. mempunyai pandangan yang agak konservatif berkaitan perubahan kurikulum. 1998). faktor persekitaran sosial. Ini bermakna kurikulum yang sedia ada perlu diubah supaya penegasan kepada penggunaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa utama dapat menggantikan Bahasa Malaysia (Taib Osman. Di samping itu. Beliau berpendapat. reka bentuk kurikulum akan terus berkisar kepada empat elemen penting iaitu pelajar. ekonomi dan politik yang semakin kompleks memainkan peranan penting yang mendorong kepada perubahan terhadap orientasi sesuatu kurikulum supaya kurikulum itu sendiri relevan dengan keperluan. Tekanan globalisasi.0 PANDANGAN KURIKULUM TOKOH/PENGKAJI BERKAITAN TRANSFORMASI Kurikulum sekolah adalah bidang yang sentiasa berkembang sesuai dengan keperluan dan tuntutan semasa. Schwab (1970).politik dan ekonomi adalah antara beberapa faktor dominan yang dikenal pasti. Ini bagi memastikan para pelajar disekolah dapat diberikan pengalaman sewajarnya bagi keperluan menghadapi masa hadapan mereka yang semakin mencabar. kandungan subjek dan juga konteks.

. Ini pernah diungkapkan oleh seorang tokoh guturistik. peraturan dan anspirasi. Asas sosial yang memberi perspektif pengalaman lampau yang mencakup perkara berkaitan dengan undang-undang. (Sufean et al.terkeluar daripada empat elemen berkenaan yang menjadi landasan. pula mencadangkan. pandangan yang sepadu dan tanggapan yang menyeluruh sifatnya.. dunia perindustrian akan tersingkir akibat ledakan teknologi maklumat yang begitu pantas dan merata. John Naisbitt (1982). 18 . (Sufean et al. ii. peraturan dan anspirasi. Asas sejarah yang memberi perspektif pengalaman lampau yang mencakup perkara berkaitan dengan undang-undang. Sclectly (1990). beliau mengutarakan beberapa kerangka yang berikut : i. walau apa bentuk perubahan yang akan dilakukan terhadap sesuatu kurikulum itu sendiri. Justeru itu. yang menyebut bahawa pada masa hadapan. (2005). 2005). institusi pendidikan perlu melengkapkan pelajar dengan kemahiran bersesuaian bagi menghadapi cabaran era tersebut. Dalam konteks ini. Hassan Langgulung (1922) berpendapat bahawa idea-idea mengenai hala tuju kurikulum mestilah mempunyai asas yang kukuh. perancang perubahan kurikulum perlu menyediakan rekabentuk (design) yang bersesuaian bagi menghadapi millennium baru kerana keperluan semasa akan menyaksikan era di mana manusia akan menempuh zaman knowledge workers yang melibatkan mental work dan bukannya physical work sebagaimana yang berlaku masa kini.

iv. peraturan dan dasar yang memberi arah kepada proses pelaksanaan. Menurut Sufean et al. vi. dan seterusnya mengembangkan. (2005). 19 . Asas sosial yang memberi perspektif budaya di mana kurikulum itu akan bertitik tolak. penilaian dan pengukuran. Tyler (1949) yang dianggap sebagai ‘pelopor’ dalam teori kurikulum berasaskan sekolah melalui bukunya yang masyur Basic of Curriculum and Instruction menggariskan bahawa sebarang Principles perancangan kurikulum haruslah menjawab empat persoalan yang dikenali sebagai Rasional Tyler iaitu : i. Apakah tujuan pendidikan yang hendak dicapai oleh sekolah? Apakah pengalaman-pengalaman pembelajaran yang dapat disediakan di sekolah bagi mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan? ii. Asas psikologi yang memberi perspektif tentang pengajaran dan pembelajaran meliputi cara yang terbaik dalam amalan dan pelaksanaan. Asas politik yang memberi perspektif ideologi dari mana kurikulum pendidikan itu akan bertitik tolak bagi mencapai tujuan yang dicitacitakan. vii.iii. v. Asas ekonomi yang memberi perspektif tenaga manusia dan kewangan dan persiapan bagi menguasai sumber serta mengatur belanjawannya. Asas pentadbiran yang memberi perspektif system dan undangundang.

jangkaan masyarakat. falsafah dan sebagainya (Sufean et al. pemilihan kandungan. Bagaimanakah kita dapat menentukan matlamat-matlamat pendidikan telah dapat dicapai? Dalam erti kata lain. keperluan logistik. kesedaran masyarakat luar sekolah. Bagaimanakah pengalaman-pengalaman pembelajaran dapat dikendalikan dengan berkesan? iv. di mana pelajar itu berada dan cadangan-cadangan daripada pakar sesuatu subjek. guru. Tyler mencadangkan agar perubahan kurikulum perlu mengambil kira kajian terhadap pelajar sebagai sumber penentuan matlamat dan objektif kurikulum. nilai. berpendapat terdapat beberapa faktor yang memberikan impak terhadap keberkesanan pelaksanaan perubahan 20 . Bagi menghasilkan rekabentuk kurikulum perlu ‘melepasi penapisan’ dua aspek utama juga perlu diteliti dan diberikan pertimbangan sewajarnya iaitu aspek falsafah dan psikologi pembelajaran (Sufean et al. 2005) Morris (1988) dalam Sufean Hussin (2005). penentuan strategi pelaksanaan dan penilaian. Tyler merumuskan bahawa keperluan kepada perubahan kurikulum yang hendak dirancang di sekolah seharusnya tidak terkeluar daripada menjawab empat persoalan iaitu dari segi penentuan matlamat dan objektif..iii.. pula prihatin mengenai peri pentingnya perancang kurikulum melakukan ‘diagnosis keperluan’ sebagai langkah awal bagi merancang sesuatu perubahan kurikulum. persepsi guru. Bagi memenuhi keempat-empat persoalan tersebut. Taba (1962). bahan-bahan penggunaan media. 2005). masyarakat. keperluan logistik. bahan-bahan kurikulum. persepsi guru. Proses tersebut adalah bagi mengenal pasti apakah keperluan yang sepatutnya dipenuhi sama ada di pihak pelajar.

penyediaan bahan kurikulum. Aspek lain pula adalah berkaitan penyenggaraan program. sama ada secara terhad atau berperingkat-peringkat oleh guru akan menarik minat dan memberikan keyakinan kepada guru dan pelajar untuk melaksanakannya. Faktor kos termasuk kos untuk memulakan perubahan dan bagi penerusannya. ketepatan dan keboleh-laksanaan. telah mengutarakan beberapa idea bagaimana sesuatu perubahan atau inovasi dapat diterima dan dilaksanakan guru dengan berkesan. Watson (1967) dalam Sufian Hussin (2005) telah mencadangkan beberapa langkah bagi mengatasi beberapa halangan dan mengurangkan kekangan di sekolah.kurikulum termasuk faktor intrinsik dan faktor kos. Sejauh mana perubahan itu mudah untuk dicuba. ianya agak mudah diterima. Faktor kedua mengenai darjah kerumitan sesuatu perubahan. proses pengembangan. penyediaan latihan untuk kakitangan. Faktor ketiga menyentuh perubahan itu mudah untuk dicuba. Faktor instriksik merujuk kepada aspek dalaman yang berkaitan dengan perubahan seperti aspek kualiti. serasi dengan guru dan tidak menimbulkan kerumitan. Perubahan yang melibatkan kos yang tinggi berkemunkinan memaksa guru untuk mengeluarkan perbelanjaan sendiri bagi menjayakannya. Sekiranya perubahan itu mempunyai beberapa kelebihan. Faktor utama adalah ciri inovasi dan perubahan itu sendiri. kebolehcapaian. penerimaan guru-guru adalah dipengaruhi oleh sejauh mana perubahan atau inovasi itu dapat difahami dan diaplikasikan. Pada masa yang sama pihak pentadbiran 21 . Dalam erti kata lain. model rintis. Antara cadangan Watson adalah guru-guru perlu dipujuk supaya mereka dapat melibatkan diri dengan aktif. kesahan. Havelock (1987) dalam Yusop Hashim (1995). akan menjadi faktor yang akan menjejaskan kelancaran proses pelaksanaannya. penyediaan kelengkapan makmal dan penyediaan peralatan teknologi.

Setiap guru juga perlu sama berpadu dalam bentuk tindakan dan sikap bagi menjana institusi pendidikan yang berwibawa dalam rangka tugas mereka sebagai pendidik bertanggungjawab. Yayasan Asia telah menyumbangkan wang kepada Pertubuhan Pekerja-pekerja Malaysia bagi mendirikan pusat pendidikan bagi kanak-kanak yang mirip kepada projek ‘Head Start’ di Amerika Syarikat. Kg. Tadika ini telah ditubuhkan di Negeri Selangor iaitu di Kg. Muniady. memberi mereka kesedaran dan seterusnya memberikan peluang dan kepercayaan dengan tanggungjawab yang lebih mencabar disekolah. pada tahun 1969 iaitu zaman selepas merdeka. Selepas itu. mencadangkan guru-guru yang kurang berminat menerima dan melaksanakan perubahan perlu diberikan keyakinan. pendidikan awal kanak-kanak mula diperkenalkan oleh Missionari Kristian dengan pendidikan berpengaruh Bristish dengan mengenakan yuran yang sangat mahal dan kanak-kanak daripada golongan berada sahaja hanya mendapat pendidikan awal ketika itu. sekurang-kurangnya dalam kelas semasa menjalankan pengajaran. Manggis dan Kg.0 SEJARAH PERUBAHAN KURIKULUM PENDIDIKAN AWAL KANAK- KANAK Bermula zaman sebelum merdeka (1940).sekolah juga perlu membuat analisis terhadap faktor yang menghalang pelaksanaan perubahan yang berkesan disekolah. 6. meningkatkan tahap motivasi. 22 . Setiap guru perlu menyedari peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pemangkin perubahan. beramanah dan berwibawa. Hargreaves (1994) dalam Sufian Hussin (2005).

Pada tahun 1972. 2009). NGO’s dan pihak swasta. Berdasarkan perkara tersebut. Ini bagi memastikan dan badan-badan bimbingan yang mengendalikan prasekolah mendapat panduan daripada Kementerian Pelajaran (Pengurusan Kurikulum Prasekolah. penubuhan pendidikan awal bagi kanak-kanak iaitu prasekolah oleh FELDA. program ini memberi perkhidmatan kepada masyarakat luar bandar. Pada ketika itu.Sentosa. Kumpulan sasaran terdiri daripada kanak-kanak yang miskin dari keturunan Melayu. bandar dan pinggir bandar bagi golongan berpendapatan rendah dan miskin. Seterusnya. perkembangan pesat pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia mula mengorak langkah dengan memulakan projek rintis sebanyak 13 buah kelas di bawah biayaan Yayasan Bernard Van Leer. 2008). KEMAS (Kemajuan Masyarakat) telah membuka 10 buah Tabika di kawasan luar bandar untuk membantu rakyat yang miskin. 2008 dari World Wide Web : htpp://saabd. Cina dan India (Zulkiply Yaakob.U (A) 414 untuk menyatakan prosuder yang mesti dipatuhi mengenai pendaftaran tadika. Risda (1980) dan Majlis Perhubungan Masyarakat (1976). [On-Line] Diperoleh pada September. Pada tahun 1970. ia lebih dikenali dengan Kindergarten atau Tadika dan Sekolah Asuhan yang dilaksanakan secara lebih teratur dan hanya diceburi oleh agensi-agensi kerajaan seperti KEMAS. Pusat Perkembangan Kurikulum telah menerbitkan Buku Panduan Pendidikan 23 . guru dan ahli-ahli lembaga pengelolanya. 13.net) Merujuk Rohaty Mohd Majzub & Abu Bakar Nordin (1989). Kemas juga telah membuka Taman Asuhan Kanak-kanak (TASKA) selaras dengan Falsafah Baru Pembangunan Luar Bandar. Di mana. Kementerian Pelajaran telah menggubal satu Kaedah-kaedah Guru/Kaedah-kaedah (Kindergarten dan Sekolah Asuhan) (Pendaftaran) 1972 Warta Kerajaan P.

Prasekolah dan telah membuka 12 buah prasekolah percubaan di seluruh Malaysia. Satu program rintis telah dilaksanakan di 100 buah sekolah di seluruh negara pada tahun 2002 bagi memastikan keberkesanan kurikulum tersebut (Zulkiply Yaakob. Kesan daripada mesyuarat di atas.0 TRANSFORMASI / PERUBAHAN KURIKULUM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DI MALAYSIA 24 . Maktab Perguruan Ilmu Khas. maka pada 6 Jun 2001. telah menyuarakan mengenai pendidikan prasekolah dalam sistem Pendidikan Kebangsaan. maka Akta Pendidikan 1996. 2009). Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengorak langkah awal bermula pada tahun 2000 dalam menggubal kurikulum prasekolah yang dikenali sebagai Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. 2009). 7. Kementerian Pelajaran Malaysia telah mula bermesyuarat untuk membincangkan mengenai peluasan prasekolah. Cheras telah melatih seramai 137 orang guru sekolah rendah dan guru KEMAS dalam pendidikan prasekolah untuk mengajar di prasekola (Zulkiply Yaakob. (Zulkiply Yaakob. Pada tahun yang sama juga. Jemaah Menteri bermesyuarat khusus untuk program peluasan prasekolah. 2009) Bagi melaksanakan keputusan tersebut. Pada Disember 1991. Kesan daripada akta pendidikan prasekolah. Yayasan Sabah telah menubuhkan Institut Guru-Guru Tadika di Pusat Perkembangan Kanak-kanak dan mendapatkan khidmat nasihat daripada Universiti Malaya. Pada tahun 1981. Jemaah Menteri telah bermesyuarat untuk membincangkan mengenai program prasekolah di Malaysia dan pada 27 Januari 1992.

Berdasarkan perkembangan kanak-kanak. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 7.1 Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Kurikulum prasekolah kebangsaan digubal berlandaskan rukun negara. Berdasarkan perkara tersebut. falsafah pendidikan kebangsaan dan prinsip pendidikan awal kanak-kanak. pemupukan dan amalan nilai yang berteraskan agama dan moral. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2. kurikulum digubal dengan tujuan untuk memupuk pontensi kanak-kanak secara menyeluruh dan bersepadu dari segi pembangunan minda dan kreativiti. 2007). terdapat 3 perubahan besar dalam pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia iaitu: 1. 25 . pengukuhan dan kestabilan emosi dan penyuburan fizikal sebagai persediaan untuk hidup bermasyarakat dan menghadapi pendidikan formal sekolah rendah (Micheal Anak Ringgit.Kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa relevan untuk melahirkan modal insan seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan (Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah). Kurikulum ini digubal buat pertama kali semasa projek imbuhan dijalankan pada tahun 1973 hingga 1983. Kurikulum Permata 3. Kurikulum prasekolah kebangsaan menjadi dokumen rujukan standard yang perlu dipatuhi dan diguna pakai oleh semua prasekolah di seluruh negara.

Maka penambahbaikan program prasekolah telah membentuk perkembangan sistem pendidikannya yang tersendiri bertujuan memberi arah tuju kepada perkembangan kanak-kanak dengan melahirkan modal insan cemerlang kelak (Wan Harun Wan Yaacob. Berikut merupakan program penambahbaikan bagi program prasekolah dalam merujuk kepada Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah.2 Kurikulum PERMATA Pencetus idea untuk pelaksanaan Program Asuhan dan Didikan Awal KanakKanak PERMATA adalah daripada Datin Paduka Seri Rosmah dan dibentuk oleh 25 individu professional dalam bidang. 1. 2008). aktivis wanita dan penyelidikan secara sukarela. 4.Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan. Tahun 1986 – Buku Panduan Prasekolah Malaysia Tahun 1993 – Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia 3. ahli akademik. 26 . kepakaran dan latar belakang antaranya pakar kanak-kanak. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) pula diberi tanggungjawab untuk menyediakan modul pembelajaran dan teknik pengajaran serta kursus penjagaan kanak-kanak kepada pendidik-pendidik di Pusat Anak PERMATA NEGARA. 2. Tahun 2003 – Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK) Tahun 2010/2011 – Kurikulum Transformasi Prasekolah 7.

interaksi dan komunikasi. Corby. Teknik pembelajaran PERMATA ialah dengan merangsang minda kanak-kanak dengan kaedah meneroka. memberi kuasa kepada kanak-kanak melalui pembelajaran secara bebas. serta menghayati muzik dan seni. Diadaptasi dari konsep ‘learning is fun through play’ dari Pen Green Centre.Keistimewaan Program Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak PERMATA ialah. eksplorasi dan pengalaman di Pusat Anak PERMATA Negara. anak-anak PERMATA ditekankan untuk belajar melalui eksperimentasi. dengan memberi penekanan kepada modul pendidikan yang sesuai dengan perkembangan minda kanak-kanak Malaysia. belajar melalui bermain. Kurikulum Pusat Anak PERMATA Negara (PAPN) disesuaikan mengikut acuan dan keperluan kanak-kanak di negara ini walaupun konsep asalnya berpandukan amalan pusat asuhan di luar negara. Kaedah ini mewujudkan persekitaran yang sesuai dan menyeronokkan bagi kanak-kanak melalui teknik-teknik kasih sayang dan belaian. mendorrong kebolehan dan potensi kanak-kanak. pemikiran dan bacaan.3 Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 27 . ia merupakan satu program yang menekankan program pembelajaran yang holistik dan berbeza dari corak pembelajaran sedia ada. England. 7. nyanyian dan pantun. tarian dan lakonan. mencuba dan mengalami melalui aktiviti permainan.

2 jenis modul diwujudkan iaitu: 1. Modul Asas yang terdiri dari komponen bahasa (BM/BI/BC/BT). Kurikulum berasaskan standard adalah bertujuan ekuiti dan kualiti. Di mana ekuiti bermaksud semua murid diberi pendidikan yang sama dan kualiti merujuk kepada bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti. Pendidikan Islam. rekabentuk Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah bercirikan kurikulum berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular. merupakan bentuk satu kemahiran penetapan tingkahlaku dan nilai. Pendidikan Moral. Permainan Luar dan Matematik. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. Ia merangkumi Pembelajaran pencapaian aspek pula dalam pengetahuan. Kurikulum berbentuk modular pula merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit (dinamakan modul). Standard Kandungan merupakan pernyataan spesifik tentang perkara yang patut murid tahu dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. 28 .Matlamat Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah untuk meningkatkan kemahiran. Menurut sumber daripada Kementerian Pelajaran Malaysia (2009). @ Standard indikator untuk kriteria objektif (behavioural) memastikan pencapaian setiap standard kandungan.

0 PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK LUAR NEGARA 8. Pada tahun 1919 Bank Street diasaskan pada 1916 oleh Lucy Sprague Mitchell.1 Pendidikan Awal Kanak-kanak di Eropah Pada penghujung Dunia kedua. cartacarta kerja. sosial. 8. dan estetik serta intelektual. Antara ciri-ciri program ialah anak-anak bebas menjalankan sesuatu kerja. seorang guru bernama Loris Malaguzzi dengan bantuan beberapa orang guru lain dan ibu bapa telah membentuk satu sistem pendidikan untuk kanak-kanak pada peringkat awal iaitu 4 bulan hingga 6 bulan. Anak-anak bertindak balas terhadap fungsi persekitaran bertulis label-label. (modul ini dibina menggunakan isu kehidupan seharian kanak-kanak). 29 . dan isyarat-isyarat lain ( Ishak Ramly.2003). mesej-mesej. Antara prinsipprinsipnya ialah menawan giat dengan persekitaran adalah penting untuk motivasi manusia. Mereka melihat pertumbuhan kanak-kanak dari aspek fizik.bergerak dan bercakap. Montessori dan Vygotsky. Sekolah itu direkabentuk untuk kanakkanak belajar dan perencanaan mengajar amalan untuk memelihara pertumbuhan dan pembangunan. kritis dan inovatif.2. emosional. Modul Bertema iaitu modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif. Sekolah ini berasaskan prinsip Sosio-Konstructivis seperti Dewey.

kuatkan pembangunan bayi. pemakanan dan keperluan psikologi. sosialisasi yang berunsurkan pendidikan. Merupakan sebuah program United States Department Health dan Human Services yang menyediakan pendidikan komprehensif.8. Projek ini telah direka bentuk untuk membantu golongan miskin dengan menyediakan kanak-kanak prasekolah dari keluarga berpendapatan rendah dengan sebuah program yang akan berasaskan kesihatan yang emosional.2 Pendidikan Awal Kanak-kanak di Amerika Syarikat Mewujudkan sebuah program yang dinamakan Head Start pada tahun 1965 bertujuan membantu golongan miskin.tadika atau sekolah rendah berdasarkan ideaidea dari Jean Piaget. pemakanan dan perkhidmatan penglibatan ibu bapa untuk kanak-kanak berpendapatan rendah dan keluarga-keluarga mereka. kesihatan. kenalkan kesihatan keluarga dan fungsinya. Antara program Head Start ialah Early Head Start iaitu memperkenalkan tentang kesihatan bayo baru lahir. Mereka “belajar dengan 30 .pemakanan serta perkhidmatan lain bagu meningkatkan kesediaan kanak-kanak untuk kesekolah (Alice Butler et. Migrant And Seasonal Program Branch pula ia mewujudkan perkembangan sihat dalam zaman kanak-kanak berumur antara tiga hingga lima tahun. 2004) Pada tahun 1960 satu lagi transformasi di dalam sistem pendidikan telah dibangunkan iaitu High Scope. sosial. Ianya merupakan satu kaedah falsafah pendidikan bagi prasekolah.al. Manakala American Indian –Alaska Native Program Branch pula dikhususkan untuk Orang India Amerika dan kanak-kanak Alaska Native di mana disediakan perkhidmatan seperti penjagaan kesihatan. Menurut Jean Piaget anak-anak seharusnya terlibat secara aktif dalam pembelajaran kendiri mereka..

permainan dramatik dan sebagainya hendaklah berbeza. Asia Foundation telah mengambil sendiri bertemu pelbagai 31 .3 Pendidikan Awal Kanak-Kanak Asia Foundation Sejak 1954.melakukan”. menulis. terutama dalam kawasan-kawasan lebih banyak Islam Asia Tenggara. Asia Foundation mempunyai satu sejarah panjang menyokong pembangunan sekolah-sekolah lebih baik dan perubahan kerikulum dalam Asia. 2004). sering bekerja dengan memberi bahan-bahan dan melaksanakan sesuatu mengikut pilihan sendiri. peruntukan peralatan yang diperlukan dan biasiswa untuk pelajar. Sepanjang 50 tahun sejarah. mengenali huruf dan sebagainya (Alice Butler et al. Pertengahan 1980 hampir 80 peratus pondok telah menerima bantuan sekurang-kurangnya sebahagian daripada kerajaan Thailand. Antara kandungan kurikulumnya adalah pendekatan terhadap pembelajaran seperti bahasa. perpustakaan dan pembangunan kurikulum.. Antaranya ialah persediaan awal yang telah disediakan adalah untuk memajukan pihak university yang utama di Asia. 8. Asia Foundation telah menunjukkan satu usaha untuk meningkatkan kualiti pengajian di Asia. Di dalam satu sekolah High Scope kawasan untuk setiap aktiviti seperi bermain. Sumbangan Asia Foundation telah mempelopori program-program untuk meningkatkan pendidikan budak-budak perempuan melalui biasiswa dan program-program lain untuk meningkatkan insentif kepada keluarga untuk memastikan anak-anak gadis mereka di sekolah (Kimberly Gould Ashizawa. seni. 2006). termasuk Chinese Universiti of Hong Kong dan Ehwa Womans Universiti of Hong Kong dan Ehwa Womans Universiti di Korea.

32 .0 KAJIAN-KAJIAN LEPAS Dalam kajian Micheal Anak Ringgit (2007). Asia Foundation menyokong penciptaan Bahasa Inggeris pertama makmal untuk Universiti East Timor yang merupakan Negara merdeka terbaru (Kimberly Gould Ashizawa. beliau secara ringkasnya dapat diterangkan bahawa pendekatan yang digunakan dalam pembentukan kurikulum prasekolah “daripada dapatan kajian-kajian lepas membuktikan pembentukan kurikulum prasekolah berjaya dan berfungsi sepenuhnya jika kementerian dapat menyediakan garis panduan yang lebih berkesan untuk guru melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran”. 2006). rohani. Justeru itu. Asia Foundation juga mempunyai satu sejarah panjang membangun program-program latihan bahasa Inggeris yang telah membuktikan amat penting untuk pembangunan ekonomi dan kapasiti penyelidikan skor bagi Negara Asia. The Asia Foundation menyediakan sokongan untuk universiti seluruh Thailand untuk membangunkan mahasiswa yang kedua-dua kurikulum perniagaan dan program-program MBA. Dalam 1980-an. 9. transformasi kurikulum prasekolah hendaklah disusun dengan penuh teliti dengan mengambil kira semua aspek yang relevan dan proaktif supaya dapat melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran. emosi dan psikomotor supaya berlaku kesimbangan sewajarnya.keperluan untuk pengajaran profesional di Asia. Reka bentuk sesuatu kurikulum semestinya mampu menjuruskan pengajaran dan pembelajaran ke arah yang dikehendaki perancangan yang teliti dan tepat bagi menjamin perkembangan individu dari segi intelek.

kajian-kajian lepas yang dirujuk. perubahan kurikulum prasekolah dirangka agar lebih relevan dengan perkembangan semasa. Perubahan ini berlaku bagi memenuhi tuntutan masyarakat terhadap keperluan pendidikan prasekolah terutama ibu-bapa dalam memastikan pendidikan awal bagi anak-anak mereka. menyatakan. dalam Wawasan 2020 bermatlamatkan peningkatan berlandaskan produktiviti yang hanya boleh direalisasikan dengan kumpulan tenaga kerja yang celik teknologi dan berkebolehan berfikir kritikal bagi bersaing dengan ekonomi global pada abad ke-21. agar pendidikan prasekolah di Malaysia selaras dengan pendidikan antarabangsa. Ianya membenarkan pengurusan serta pengawalan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. berlakulah proses transformasi pendidikan dalam perubahan proses pengajaran dan pembelajaran berlandaskan teknologi terkini setanding peringkat antarabangsa.Manakala dalam kajian Wan Harun Wan Yaacob (2008). Oleh kerana itulah. “sistem pendidikan prasekolah mahupun kurikulum tidak boleh menjadi statik dalam sesuatu masa tetapi ianya mesti berubah dan berkembang dengan peredaran zaman”. Manakala dalam kajian Jusni Nasirun (1995). ia merupakan salah satu tranformasi kurikulum yang diwujudkan oleh kementerian khusus untuk kanak-kanak. 33 . sekolah-sekolah tradisional di transformasi menjadi sekolah-sekolah bestari. Dengan adanya teknologi informasi. Maka. sekolah-sekolah bestari yang berbantukan teknologi dibina. mutu pendidikan prasekolah bergantung kepada reka bentuk kurikulum yang dirangka dan disediakan. Daripada itu. Begitu juga dengan adanya sekolah PERMATA. Berdasarkan kajian beliau.

Kurikulum pendidikan awal kanak-kanak turut mengalami perubahan besar seperti Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. 34 . Dapat dilihat.0 KESIMPULAN Secara kesimpulannya dapat dikatakan bahawa tranformasi merupakan satu perubahan holistik yang mengambil kira keperluan-keperluan perubahan seperti pedagogi. sejak awal kewujudan sistem pendidikan negara. Kurikulum Permata dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. kurikulum pendidikan juga turut mengalami berbagai-bagai transformasi atau perubahan bagi mempertingkatkan modal insan atau generasi muda Malaysia supaya setanding dengan negara-negara maju yang lain. struktur kandungan pembelajaran dan lain-lain seterusnya dapat membantu dalam membaik pulih sistem pendidikan awal kanak-kanak seterusnya sistem pendidikan dalam Malaysia.10.

Aini Hayati Mohamed (2001). 35 Malaysia Sabah : . M/s 22-23. Shaul (2004). Shah Alam : Fajar Bakti. Hassan Langgulung. (1992).BIBLIOGRAFI Abdul Rahim Abdul Rashid (1998). Antara Cabaran dan Harapan Dalam Pengurusan Kurikulum Sekolah Abad Ke-21 : Pemikiran Dalam Pendidikan. Artikel Dewan Budaya. Jabatan Ilmu Pendidikan : IPG Kampus Bahasa Antarabangsa. Hasil Pemodenan Atau Kejutan Budaya. Iliyas Haji Hashim (2002). Asas-asas Pendidikan Islam. Bhd. Pendidikan Sebagai Satu Proses. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Alice Butter. Pengurusan Perubahan. Ee Ah Meng (1995). Definsi. Universiti Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial. Konsep dan Model Kurikulum Pendidikan. Head Start. Melinda Gish dan Marnie S. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Azizi Ahmad (2007).

Kementerian Pelajaran Malaysia (2009). Kamus Dewan Edisi Ketiga. “The Evolvong Role of American Foundations. Kementerian Pelajaran Malaysia (2009). Asas Pendidikan III : Perkembangan dan Perlaksanaan Kurikulum. Kamaruddin Hj. Kamus Dewan Edisi Keempat. Inilah Kurikulum Sekolah. Falsafah dan Model Pembentukan Kurikulum Prasekolah. Utusan Malaysia pada : 18 Mac 2010. Mazlan Ismail (2006). Husin (1994). Kuala Lumpur. Kuala Lumpur : Longman. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan : Dokumen Standard Prasekolah. Micheal Anak Ringgit (2007). Analisis Teori. Tesis Fakulti Pendidikan : Universiti Malaya. New York : Japan Center for International Exchange. Kuala Lumpur. Novinka Books : Universiti Sains Malaysia. Artikel Pendidikan : Program Pendidikan Awal Berkualiti Kanak-kanak. Kimberly Gould Ashizawa (2006). Mariatul Qatiah Zakaria (2010). 36 . Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Pengurusan Perubahan Kurikulum : Kajian kes di dua Buah Sekolah Menengah Daerah Rompin. Dewan Bahasa dan Pustaka.Ishak Ramly (2003). Dewan Bahasa dan Pustaka. Tesis : Univerisiti Kebangsaan Malaysia.

Pengurusan Kurikulum Prasekolah. Perkembangan Kurikulum Sekolah. Daud Hamzah (1995). 2008). Kuala Lumpur : Flo Enterprise. 2008 dari World Wide Web : htpp://saabd.net) Razali Arof (1991). Rohani Abdullah. Nor Hashimah Hashim dan Yahya Che Lah (2003). Bhd. [On-Line] Diperoleh pada September. Pengaruh Persekitaran Dalam Pembelajaran. Penghantar Kurikulum. Selangor : PTS Profesional Publishing Sdn. Tesis Sarjana Muda : Universiti Teknologi Malaysia 37 Prasekolah. Nani Menon dan Mohd Sharani Ahmad (2003). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Pustaka. Bhd. Panduan Pendidikan Prasekolah. 13. Mohd. Rohani Mohd Amin (2001). Artikel Pendidikan : Sistem Pendidikan Perlu Selari Kehendak Global. Mohd. . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Pustaka. Norzilawati Abdul Halim (2004). Panduan Kurikulum Bhd. Kuala Lumpur : Percetakan Watan Sdn. Asas-Asas Pendidikan: Satu Pengenalan. Berita Harian pada : 5 Oktober 2004. Daud Hamzah (1995).Mohamed Nor (1990). Selangor : PTS Publications & Distributors Sdn. Penerokaan Teori Kurikulum.

Sanaleh Daud (2009). Taib Osman (1998).Rohaty Mohd Majzub & Abu Bakar Nordin (1989). Perkembangan dan Perubahan Kurikulum 38 . T. Kurikulum dan Pedagogi. Sektor Pengurusan Akademik : Prasekolah. Habib Md. Taba. Bhd. Brace and World. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Pentadbiran Dalam Pembangunan Pendidikan. Jabatan Pelajaran Negeri Sabah. Bahasa Kebangsaan Dan Masa Depan Bangsa Dan Negara. Artikel Pendidikan : Utusan Malaysia pada: 12 Jun 2010. Petaling Jaya : Fajar Bakti Saayah Abu (2007). Shahril @ Charil Marzuki. (1962). Pendidikan Prasekolah. Curriculum Development-Theory & Practise. Sufean Hussin. Menjadi Guru Tabika. Kuala Lumpur : PTS Profesional Publishing Sdn. Ahmad Zabidi Abdul Razak. H. Universiti Kebangsaan Malaysia. Universiti Malaya. New York : Harcourt. Transformasi Pendidikan Bermula (2010). Subahan Mohd Merah dan Zahara Aziz (2007). Som dan Alina Ranee (2005). Wan Harun Wan Yaacob (2008).

pp. Penggunaan Teknologi Dalam Inovasi Pendidikan : Journal Pendidik. 39 . Yusop Hashim (1995). Zulkiply Yaakob (2009). Universiti Sains Malaysia. J. Curriculum Development: A Guide to Practice. J. 13. Ohio : Merrill Publishing Company.(1989). Wiles. Fakulti Pendidikan : IPG Kampus Tun Hussein Onn. Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak. & Bondi.Pendidikan Prasekolah. 72 – 82.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->