Falsafah Barat

Aspek

Falsafah Islam

‡

Pendidikan itu hanya sebagai satu proses melatih akal, jasmani dan moral yang membentuk seseorang untuk menjadi insan dan warganegara yang baik.

Konsep Pendidikan

‡

Pendidikan mempunyai konsep dan pengertian yang lebih syumul dimana ia mengambil kira aspek kerohanian.

y

Menurut aliran Progresivisme

Matlamat

y y

-Menghasilkan individu yang sedia menghadapi perubahan dalam kehidupan seharian.

y

y

y

Mendidik murid supaya berakhlak mulia Mendidik roh supaya halus dan sempurna Mengasuh murid melakukan yang yang baik, terhormat dan mulia Membiasakan diri murid dengan adab-adab yang mulia Membiasakan murid dengan kebersihan, kesucian dan keikhlasan serta amalanamalan yang mulia.

y

Hanya tertumpu pada kurikulum, peranan guru, kaedah mengajar, dan peranan murid.

Bidang

y y y y

Akidah Ibadah Keterampilan Kepemimpinan

y

Menurut aliran Rekonstruktivisme -Bidang sains sosial

Jenis Kurikulum

y y y y y y

Al-imaniyah (pendidikan iman) Al-Khuluqiyah (pendidikan akhlak) Al-jismiyah (pendidikan jasmani) Al-aqiliyah (pendidikan mental) Al-nafsiyah (pendidikan jiwa) Al-ijlimaiyah (pendidikan

y social) Al-jinisiyah (pendidikan seks) y Tiada kategori ilmu Kategori ilmu y y Ilmu wahyu Ilmu akhirat y Boleh dibahagikan kepada dua jenis Jenis Falsafah y Boleh dilihat dari dua sudut -Tradisional -Moden -Falsafah Teori -Falsafah Amalan .

Falsafah Pendidikan Islam lebih menekankan aspek kerohanian manakala Falsafah Pendidikan Barat pula lebih menekankan aspek jasmani atau luaran seseorang individu itu sahaja. pendidikan mental. Falsafah Pendidikan Islam mempunyai bidang pendidikan yang merangkumi akidah. Falsafah Pendidikan Barat pula melalui aliran Rekonstruktivisme hanya menekankan pada bidang sains sosial. Jelas sekali dapat dilihat perbezaan konsep daripada kedua-dua falsafah ini. Perbezaan yang kedua yang dapat dilihat ialah dari segi matlamat falsafah itu sendiri. Perbezaan yang keempat pula ialah dari aspek jenis kurikulum. Falsafah Pendidikan Barat pula mengatakan bahawa pendidikan itu hanya sebagai satu proses melatih akal. pendidikan akhlak. terdapat 6 banding beza yang terdapat pada Falsafah Pendidikan Islam dan Falsafah Pendidikan Barat. . menjaga adab dan sebagainya. Perbezaan yang pertama ialah dari segi konsep pendidikan. pendidikan jasmani. Falsafah Pendidikan Islam menyatakan bahawa pendidikan mempunyai konsep dan pengertian yang lebih syumul dimana ia mengambil kira aspek kerohanian. ibadah. peranan guru dan juga peranan murid. sentiasa melakukan kebaikan. kaedah mengajar. Manakala Falsafah Pendidikan Barat pula melalui aliran Progresivisme bermatlamat untuk menghasilkan individu yang bersedia menghadapi perubahan.Berdasarkan analisis yang telah dijalankan. Falsafah Pendidikan Islam mempunyai kurikulum yang menyeluruh iaitu pendidikan iman. pendidikan jiwa. Matlamat Falsafah Pendidikan Islam lebih kepada membentuk jati diri murid tersebut seperti mendidik agar berakhlak mulia. keterampilan dan juga kepemimpinan. Perbezaan yang ketiga ialah dari segi bidang. Falsafah Pendidikan Barat pula tidak mempunyai bidang yang menyeluruh yakni tertumpu hanya pada kurikulum. jasmani dan moral yang membentuk seseorang untuk menjadi insan dan warganegara yang baik. pendidikan sosial dan juga pendidikan seks.

Kesimpulannya. Falsafah Pendidikan Islam mempunyai dua kategori ilmu iaitu Ilmu Wahyu dan juga Ilmu Akhirat.Perbezaan yang kelima ialah kategori ilmu. kedua-dua falsafah ini mempunyai kebaikan dan kelemahan yang tersendiri. Falsafah Pendidikan Islam boleh dilihat dari dua sudut iaitu Falsafah Teori dan juga Falsafah Amalan. . Perbezaan yang keenam iaitu yang terakhir ialah perbezaan dari aspek jenis falsafah. namun terdapat juga satu persamaan yang telah dikenalpasti iaitu kaedah pengajarannya yang mengikut peringkat umur. Manakala Falsafah Pendidikan Barat pula tidak mempunyai kategori ilmu. Walaupun terdapat enam perbezaan di antara kedua-dua falsafah ini. Manakala Falsafah Pendidikan Barat pula dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu tradisional dan moden.

alam nyata. sosiologi. teologi. Berdasarkan huraian tersebut. kemahiran. Secara khususnya. Falsafah juga boleh difahamkan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar. Ini adalah kerana tidak kurang ramai ahli falsafah berpendapat bahawa falsafah boleh membawa kemajuan manusia melalui usaha mencari ilmu dunia. Pendidikan mengikut pandangan umum. yang berkait rapat dengan pendekatan falsafah yang digunakan untuk membina teori pendidikan berdasarkan masalah atau isu pendidikan di bawah kajian. 1989) Pada asasnya konsep falsafah pendidikan adalah berbeza dengan konsep falsafah dan pendidikan. fitrah manusia. ialah aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan ilmu. matematik. merangkumi bidang yang amat luas. Sudah tentulah sistem pendidikan itu mesti dirancang dengan teliti supaya sesuai dan munasabah dalam menghadapi segala kemungkinan dan cabaran dewasa ini. dan masyarakat. falsafah pendidikan boleh dieertikan sebagai pedoman. istilah falsafah berasal daripada dua perkataan Yunani iaitu philos yang bermaksud mencintai dan sophia yang bermaksud kebijaksaan. Falsafah. istilah falsafah boleh dieertikan sebagai perihal mencintai kebijaksaan. falsafah melibatkan diri terhadap kajian tentang ilmu. Dengan berpandukan kepada dua perkataan Yunani ini. Tujuan falsafah ialah mencari serta membuktikan kebenaran dan memberi arah tuju atau pedoman untuk perkara-perkara yang penting dalam kehidupan. dalam zaman Yunani dan selepas beberapa kurunnya. Pendidikan adalah salah satu dari institusi yang dipertanggungjawabkan untuk menyediakan generasi masa hadapan. falsafah pendidikan merupakan konsep filososfikal dalam pendidikan. (Ibrahim Saad. termasuk perkara-perkara seperti sains. kerohanian dan jasmani manusia. .PENDAHULUAN Menurut Mok Soon Sang (2009). Pemikiran atau pandangan ini dihasilkan daripada usaha kajian ahli falsafah dengan cara yang saintifik. rasional dan bernas. sistematik dan logikal. Secara ringkasnya. psikologi. arah tuju atau pandangan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan. dan ekonomi.

setiap individu bertanggungjawab terhadap tindakan sendiri. Manakala disiplin kognitif membincangkan tentang kemanusiaan. kepercayaan pesuruh-pesuruhNya. perkara-perkara yang menjadi dasar pendidikan Islam ialah keesaan Tuhan (Tauhid). Pendidikan Islam juga menyepadukan pendidikan ilmu keduniaan dengan ilmu akhirat. disiplin agama dan disiplin kognitif. Falsafah Pendidikan Islam pada amnya adalah berasaskan ajaran al-Quran. kehidupan keduniaan dan akhirat serta persamaan dan persaudaraan sejagat di antara semua umat Islam. alam sekitar. bahasa Arab dan sastera. metafizik. sains gunaan dan teknologi. Oleh sebab falsafah pendidikan Islam berasaskan daripada ajaran al-Quran. ilmu Islam masa kini merangkumi dua disiplin yang utama iaitu. kepercayaan kepada wahyu-wahyu Tuhan kepada Nabi-nabi.FALSAFAH PILIHAN Falsafah yang telah dipilih oleh pengkaji untuk dilaksanakan di sekolah ialah Falsafah Pendidikan Islam serta aliran Rekonstruktivisme dan Progresivisme dalam Falsafah Pendidikan Barat. . maka kurikulum pendidikan Islam pula merujuk kepada ajaran al-Quran sebagai pengajian utama diikuti dengan bahasa Arab sebagai media pengantar. teologi. Mengikut Hassan Langgung (1979). Rajah 1 berikut mengilustrasikan perhubungan potensi manusia. manusia mempunyai potensi dalam perkembangan moral dan kerohanian. ilmu dan kurikulum berdasarkan falsafah pendidikan Islam. Menurut Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas. Disiplin membincangkan ajaran al-Quran.

Rekonstruktivisme pula merupakan falsafah pendidikan yang dipecahkan daripada aliran fahaman progresivisme dan menjadi satu falsafah sendiri. Manakala pragmatisme adalah dipelopori oleh John Dewey (1859-1952). Kedua-duanya adalah penyokong pragmatisme John Dewey. Heinrich Pestalozzi (Bangsa Swiss : 1746-1827) dan Friedrich Froebel (Bangsa Jerman : 17821852). Rugg (1886-1960). Falsafah naturalisme adalah dipelopori oleh Jean J. Rousseau (1712-1778 : Perancis). Bode (1873-1953). . Pelopor utama aliran ini ialah George S. William H. Boyd H.Aliran Progresivisme dan Rekonstruktivisme yang telah dipilih oleh pengkaji merupakan aliran yang terdapat dalam falsafah pendidikan moden Barat. dan Harold V. Rugg (1886-1960) dari Amerika Syarikat. Counts (1899-1974) dan Harold O. Kilpatrick (1871-1965). semasa zaman Reformasi di antara tahun 1712-1860. Aliran Progresivisme berasas daripada falsafah naturalisme dan pragmatisme.

melatih.JUSTIFIKASI PEMILIHAN FALSAFAH Tujuan pengkaji memilih falsafah-falsafah tersebut untuk dilaksanakan di sekolah ialah kerana falsafah tersebut mempunyai ciri-ciri ideal yang perlu dan patut di laksanakan di negara Malaysia. Falsafah pendidikan Islam sangat sesuai dilaksanakan kerana falsafah ini berasaskan ajaran al-Quran. mendidik akal. Al-Khuluqiyah (Pendidikan Akhlak). Oleh itu. Selain itu.T mengurniakan manusia sebuah kitab iaitu al-Quran untuk dijadikan pedoman dan panduan hidup kerana kandungan al-Quran adalah lengkap dan menyeluruh merangkumi semua aspek kehidupan manusia di dunia dan akhirat. falsafah pendidikan Islam itu sendiri mencakupi bidang-bidang pendidikan Islam yang sangat luas dan menyeluruh.´ Maka. boleh dikatakan bahawa pendidikan Islam merupakan satu proses yang berterusan untuk mengubah. dan (pada ketika itu) manusia (dengan persediaan yang ada padanya) sanggup memikulnya. (Ingatlah) sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Allah S. melindungi dunia serta membangunkannya menjadi makmur dan maju jaya. Seperti Firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat 72 yang bermaksud: ³Sesungguhnya Kami telah kemukakan tanggungjawab amanah (Kami) kepada langit dan bumi serta gunung-ganang (untuk memikulnya). Allah S. maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya (kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya).T mengurniakan manusia kuasa. Mengikut ajaran al-Quran.W. Al-Jismiyah (Pendidikan Jasmani). jasmani. Bidang-bidang ini sangat menyeluruh kerana ia telah merangkumi aspek rohani dan jasmani. . Al-Nafsiyah (Pendidikan Jiwa). dan menurut kehendakNya.W. dan rohani insan. Antara bidang tersebut ialah AlImaniyah (Pendidikan Iman). Al-Aqiliyah (Pendidikan Mental). Al-Ijlimaiyah (Pendidikan Sosial) dan Al-Jinisiyah (Pendidikan Seks).

Berdasarkan huraian di atas. bilangan itu meningkat 762 kes berbanding tahun sebelumnya. jelas sekali dapat dilihat bahawa falsafah pendidikan Islam itu mampu untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani.murid itu pastinya dapat membezakan antara baik buruknya sesuatu perkara itu. Imam al-Ghazali juga menyarankan supaya pengajar atau pendidik menyampaikan pelajaran menurut kadar kefahaman dan peringkat pencapaian akal fikiran pelajar-pelajar.W selama 23 tahun di Mekah dan Madinah yang berteraskan tiga asas tersebut berjaya menghasilkan masyarakat Islam yang berilmu.A. mereka mesti mampu memahami setiap perkara yang diajarkan kepada mereka.303 anak luar nikah Melayu telah didaftarkan di seluruh Negara sepanjang tahun 2009 seperti yang dilaporkan oleh akhbar Berita harian bertarikh 21hb Mac 2010. Untuk melahirkan pelajar yang cemerlang. Kanak-kanak akan menjadi mangsa sekiranya mereka dipaksa belajar mengikut pendidikan orang dewasa. syariah dan akhlak dalam operasinya yang sepadu. Oleh itu. Contoh yang boleh kita ambil ialah apabila murid telah mempelajari tentang iman. Melalui penerapan nilai-nilai Islam juga. sama ada dari segi rohani mahupun jasmani.Pendidikan Islam yang berteraskan aqidah. Datuk Alwi Ibrahim telah menyatakan bahawa seramai 17. Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara (JPN). Oleh itu. beriman dan bertakwa. emosi.Insan yang seimbang dari segala aspek sudah tentu mampu melahirkan masyarakat yang cemerlang. gemilang dan terbilang. di dalam aspek pendidikan kedua-dua kumpulan mereka hendaklah dipandang berlainan. Aliran Progresivisme yang berasaskan falsafah naturalisme dan pragmatisme juga sesuai dilaksanakan dalam system pendidikan kerana ia menegaskan bahawa kedudukan orang dewasa dan kanak-kanak adalah berlainan. intelek dan sosial melalui pembelajaran yang berteraskan al-Quran. Dakwah Rasullullah S. akhlak dan sosial. Kenyataan ini jelas menunjukkan bahawa kes ini tidak boleh dipandang ringan. gejala sosial dapat dikurangkan. . Menurut beliau lagi. rohani.murid tersebut tidak akan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agamanya sendiri. menonjolkan kesan yang positif bagi melahirkan generasi Muslim Kamil dalam semua aspek.

pelajaran akan menjadi lebih mudah. dalam dunia serba moden ini. Shariff : 1994). aliran progresivisme ini memberi tumpuan kepada kurikulum yang memberi kebebasan kepada murid untuk memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari. dengan usahanya sendiri.Contohnya. Manusia sangat perlu untuk berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan kerana sesuatu perubahan yang berlaku itu mungkin mendatangkan kebaikan dan keburukan. Oleh itu.M. Melalui kaedah ini. (M. Usaha mencari penyelesaian sesuatu masalah dilahirkan daripada keperluan dan minat. lebih menarik dan lebih bermakna kerana pelajaran adalah dirancang mengikut keperluan dan minat pelajar. Teks isi pelajaran yang panjang boleh diringkaskan atau dipersembahkan semula menggunakan media-media yang lebih menarik dan bersifat lebih dinamik dan menyeronokkan. potensi murid . cara yang ditekankan oleh aliran ini yang berkesan untuk memperoleh ilmu pengetahuan ialah menggunakan kaedah penyelesaian masalah. Guru juga bertanggungjawab untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Dengan menggunakan kaedah penyelesaian masalah. mencuba dan meneroka segala kemungkinan.Selain itu. tanggungjawab guru adalah untuk membimbing dan mengajar murid itu untuk mendalami lagi bidang tersebut. murid dapat dilatih untuk berfikir secara kritis dan kreatif untuk menyelesaikan sesuatu masalah dalam bidang pendidikannya. Contohnya. mengemukakan soalan yang merangsang pemikiran anak muridnya dan membimbing minat mereka kearah yang produktif. seandainya murid tersebut bijak dalam bidang Tauhid. Dengan cara ini juga. pembelajaran tidak lagi menggunakan kaedah µchalk and talk¶ sebaliknya digantikan dengan kaedah penggunaan ICT. Konsep progresivisme ialah manusia berupaya menyesuaikan diri mengikut perubahan arus perdana. Allah mengurniakan manusia akal dan berbagai-bagai dorongan supaya manusia dapat. murid tersebut tidak akan berasa terpaksa melakukan sesuatu yang tidak diminatinya. penggunaannya adalah menumpu kepada cara dan strategi persembahan maklumat yang digunakan bagi memindahkan maklumat tersebut kepada ilmu pengetahuan yang bermakna serta bermanfaat. Selain itu. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer.

murid-murid diberi peluang untuk memikirkan penjelasan bagi isu-isu pendidikan yan timbul serta meningkatkan pemahaman mereka mengenai fenomena yang berlaku dalam persekitaran mereka yang sentiasa berubah-ubah. Selain itu. pelbagai masalah sosial dapat di banteras melalui penerapan nilai-nilai murni dalam diri seseorang pelajar tersebut. bangsanya dan juga negaranya sendiri. emosi. main peranan dan juga simulasi. Masalah sosial seringkali menjadi perbualan hangat di kalangan masyarakat dan tindakan segera harus di ambil untuk membendung masalah ini. rohani. Melalui pendekatan ini. Selain itu.tersebut dapat digilap dan di perkembangkan lagi untuk memajukan dirinya. Kerja makmal dan eksperimen yang menyediakan peluang untuk penerokaan alam sekeliling adalah digalakkan. guru boleh menjadikan sekolah itu sebagai platform untuk membentuk murid yang seimbang dari segi jasmani. . Oleh itu. Kaedah ini amat sesuai digunakan kerana murid dan guru sama-sama mengambil bahagian dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. kaedah pengajaran yang digunakan ialah kaedah berpusatkan murid di mana murid-murid di ajar kemahiran menyelesaikan masalah melalui aktiviti. Jadi. politikal dan ekonomi. Kaedah pengalaman langsung dengan persekitaran juga digunakan. Contohnya kerja lapangan dan lawatan ke tempat-tempat tertentu agar membantu murid-murid mengaitkan pembelajaran dengan isu-isu social. aliran ini menjadi pilihan pengkaji kerana menggunakan kaedah pengajaran induktif. guru dapat mengenal pasti sejauh mana tahap kefahaman seseorang murid itu dalam proses pembelajarannya. Selain itu. Dalam pada itu. pendidikan formal yang mengutamakan kaedah hafalan tidak digalakkan sama sekali. Hal ini kerana aliran ini berpegang kepada konsep bahawa sekolah merupakan landasan yang amat sesuai di mana suatu masyarakat baru boleh dibentuk. intelek dan sosial. aliran rekonstruktivisme juga menjadi pilihan pengkaji.agamanya. sumbangsaran. Melalui kaedah ini. kaedah pengajaran yang disyorkan juga sangat bersesuaian iaitu pengajaran kemahiran menyelesaikan masalah yang menggunakan pendekatan induktif. Melalui cara ini.

Melalui kaedah ini juga. . Mereka hendaklah berani untuk mencuba serta sanggup mengubah paradigma masing-masing.Berdasarkan kaedah mengajar yang digunakan oleh guru. murid-murid perlu mengambil bahagian yang aktif agar dapat mencapai matlamat pendidikan sepertimana yang telah dinyatakan. keyakinan diri seseorang murid itu dapat dipupuk.

kesetiaan. Dan kita mengambil tindakan-tindakan berdasarkan kehendak semua kumpulan etnik dalam negara kita. rendah hati. Budaya ilmu ialah kecenderungan untuk sentiasa memburu pengetahuan yang terkini dan kesediaan untuk menimba ilmu untuk sepanjang hayat.Konsep 1Malaysia Konsep 1Malaysia menurut penjelasan YAB Dato¶ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak ialah: ³Kita berdiri. YAB Perdana Menteri mahukan setiap wakil rakyat daripada bertindak melepasi kaum masing-masing dan melebarkan khidmat mereka kepada kaum-kaum lain. Ini bukan bererti kita mengetepikan dasar afirmatif. Sejajar dengan falsafah pendidikan Islam yang telah dipilih oleh pengkaji. Seperti yang dinyatakan sebelum ini. amat jelaslah bahawa falsafah tersebut mempunyai kesinambungan dengan konsep 1Malaysia yang dibawa oleh YAB Perdana Menteri. Terdapat lapan nilai yang diterapkan oleh YAB Perdana Menteri dalam konsep 1Malaysia. Nilai-nilai murni ini diharap dapat menyatu padukan rakyat Malaysia dengan fikiran dantindakan yang menjurus kepada satu matlamat iaitu untuk negara. kita berfikir dan bertindak sebagai bangsa Malaysia. melalui konsep 1Malaysia. Kita keluar daripada cara bertindak dalam tembok etnik yang kita amalkan sejak sekian lama. meritokrasi. Lapan nilai tersebut ialah budaya kecemerlangan. dasar untuk menolong kaum Bumiputera asalkan dasar itu dilaksanakan dengan cara yang adil dan memberi pertimbangan daripada kerajaan. pendidikan termasuk dalam nilai-nilai yang mahu diterapkan dalam konsep 1Malaysia. pendidikan dan integriti. penerimaan.´ Secara tuntasnya. Contoh yang dapat kita lihat ialah . Sesebuah negara hanya akan benar-benar maju dan berjaya apabila rakyatnya memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Hal ini kerana pendidikan dan pengetahuan adalah prasyarat yang penting untuk mana-mana negara mencapai kejayaan. ketabahan.

maka pelajar-pelajar akan dapat mengetahui dan memahami erti sebuah penghormatan. Apabila mereka tahu untuk menghormati agama dan budaya sesuatu kaum. seorang pelajar berbangsa Cina atau India mengambil keputusan untuk mempelajari mata pelajaran Tasawwur Islam dan begitu juga dengan . sedang Allah mengetahuinya. Misalnya. Rasullullah S. Islam menggalakkan umatnya mengamalkan sikap patriotisme dalam diri masing-masing. Aliran ini menegaskan bahawa pelajar mempunyai kuasa untuk menentukan mata pelajaran yang hendak dipelajari dengan mendapat bimbingan seorang guru untuk membantu perkembangan potensi pelajar dengan lebih pesat. Seterusnya. Selain itu. Melalui penerapan nilai ini. Sikap patriotisme juga mempunyai hubung kait yang rapat dengan sifat cintakan negara dan tanah air. untuk menggerunkan dengan persediaan itu mush Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya.´ Ini dapat dibuktikan melalui Firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 60 yang bermaksud: ³Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia.A. konsep pendidikan untuk semua yang amat sinonim dengan aliran progresivisme yang telah dikemukakan tadi. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu. Melalui penerapan sikap patriotisme dalam diri setiap pelajar. ³Cinta kepada negara adalah sebahagian daripada iman.´ Ayat ini dengan jelas memfokuskan kepada usaha untuk mempertahankan diri dan negara dari segala bentuk serangan dan ancaman yang bakal dibawa oleh pihak musuh.Islam menekankan sikap saling menghormati agama dan budaya kaum lain. dan kamu tidak akan dianiaya.W juga pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang membawa maksud. mereka akan belajar untuk cinta dan sayang akan negara serta akan mendorong mereka untuk berusaha dengan lebih gigih lagi untuk memajukan dan memimpin negara pada masa hadapan. secara tidak langsung ini dapat memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum.

Hal ini bermaksud pelajar juga berhak untuk menyuarakan pendapat dan idea mereka sewaktu di sekolah. Aliran Rekonstruktivisme menggalakkan pendekatan induktif yang mana pengajaran dan pembelajaran (P&P) berlaku secara dua hala. bukan guru sahaja yang perlu membuat inovasi dalam P&P malahan pelajar juga boleh turut menyumbang idea-idea yang bernas untuk meningkatkan lagi kualiti P&P dalam sesebuah sekolah. Melalui pendekatan ini. . Ini membuktikan bahawa pendidikan dapat merentasi jurang dan sempadan kaum tanpa mengambil kira soal agama dan budaya masing-masing. Di samping itu. budaya inovasi yang merupakan satu daripada nilai-nilai aspirasi 1Malaysia dapat diserapkan kepada diri setiap pelajar melalui aliran Rekonstruktivisme yang dipilih. Budaya inovasi merujuk kepada kesediaan kita sebagai rakyat Malaysia untuk mencuba perkara baru dan berinovasi dalam apa jua lapangan yang kita ceburi.pelajar Melayu yang begitu berminat untuk mempelajari bahasa Mandarin.