Falsafah Barat

Aspek

Falsafah Islam

‡

Pendidikan itu hanya sebagai satu proses melatih akal, jasmani dan moral yang membentuk seseorang untuk menjadi insan dan warganegara yang baik.

Konsep Pendidikan

‡

Pendidikan mempunyai konsep dan pengertian yang lebih syumul dimana ia mengambil kira aspek kerohanian.

y

Menurut aliran Progresivisme

Matlamat

y y

-Menghasilkan individu yang sedia menghadapi perubahan dalam kehidupan seharian.

y

y

y

Mendidik murid supaya berakhlak mulia Mendidik roh supaya halus dan sempurna Mengasuh murid melakukan yang yang baik, terhormat dan mulia Membiasakan diri murid dengan adab-adab yang mulia Membiasakan murid dengan kebersihan, kesucian dan keikhlasan serta amalanamalan yang mulia.

y

Hanya tertumpu pada kurikulum, peranan guru, kaedah mengajar, dan peranan murid.

Bidang

y y y y

Akidah Ibadah Keterampilan Kepemimpinan

y

Menurut aliran Rekonstruktivisme -Bidang sains sosial

Jenis Kurikulum

y y y y y y

Al-imaniyah (pendidikan iman) Al-Khuluqiyah (pendidikan akhlak) Al-jismiyah (pendidikan jasmani) Al-aqiliyah (pendidikan mental) Al-nafsiyah (pendidikan jiwa) Al-ijlimaiyah (pendidikan

y social) Al-jinisiyah (pendidikan seks) y Tiada kategori ilmu Kategori ilmu y y Ilmu wahyu Ilmu akhirat y Boleh dibahagikan kepada dua jenis Jenis Falsafah y Boleh dilihat dari dua sudut -Tradisional -Moden -Falsafah Teori -Falsafah Amalan .

Manakala Falsafah Pendidikan Barat pula melalui aliran Progresivisme bermatlamat untuk menghasilkan individu yang bersedia menghadapi perubahan. Falsafah Pendidikan Islam mempunyai bidang pendidikan yang merangkumi akidah. Perbezaan yang kedua yang dapat dilihat ialah dari segi matlamat falsafah itu sendiri. Falsafah Pendidikan Islam mempunyai kurikulum yang menyeluruh iaitu pendidikan iman. . Jelas sekali dapat dilihat perbezaan konsep daripada kedua-dua falsafah ini. jasmani dan moral yang membentuk seseorang untuk menjadi insan dan warganegara yang baik. Matlamat Falsafah Pendidikan Islam lebih kepada membentuk jati diri murid tersebut seperti mendidik agar berakhlak mulia. menjaga adab dan sebagainya. Falsafah Pendidikan Islam menyatakan bahawa pendidikan mempunyai konsep dan pengertian yang lebih syumul dimana ia mengambil kira aspek kerohanian. pendidikan mental.Falsafah Pendidikan Islam lebih menekankan aspek kerohanian manakala Falsafah Pendidikan Barat pula lebih menekankan aspek jasmani atau luaran seseorang individu itu sahaja. kaedah mengajar. Falsafah Pendidikan Barat pula tidak mempunyai bidang yang menyeluruh yakni tertumpu hanya pada kurikulum. Perbezaan yang ketiga ialah dari segi bidang. pendidikan jiwa. ibadah. Perbezaan yang keempat pula ialah dari aspek jenis kurikulum. pendidikan jasmani. Falsafah Pendidikan Barat pula mengatakan bahawa pendidikan itu hanya sebagai satu proses melatih akal. Falsafah Pendidikan Barat pula melalui aliran Rekonstruktivisme hanya menekankan pada bidang sains sosial. Perbezaan yang pertama ialah dari segi konsep pendidikan. pendidikan akhlak. keterampilan dan juga kepemimpinan. terdapat 6 banding beza yang terdapat pada Falsafah Pendidikan Islam dan Falsafah Pendidikan Barat. peranan guru dan juga peranan murid.Berdasarkan analisis yang telah dijalankan. pendidikan sosial dan juga pendidikan seks. sentiasa melakukan kebaikan.

Perbezaan yang kelima ialah kategori ilmu. Perbezaan yang keenam iaitu yang terakhir ialah perbezaan dari aspek jenis falsafah. Manakala Falsafah Pendidikan Barat pula dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu tradisional dan moden. Walaupun terdapat enam perbezaan di antara kedua-dua falsafah ini.Kesimpulannya. Manakala Falsafah Pendidikan Barat pula tidak mempunyai kategori ilmu. Falsafah Pendidikan Islam mempunyai dua kategori ilmu iaitu Ilmu Wahyu dan juga Ilmu Akhirat. namun terdapat juga satu persamaan yang telah dikenalpasti iaitu kaedah pengajarannya yang mengikut peringkat umur. Falsafah Pendidikan Islam boleh dilihat dari dua sudut iaitu Falsafah Teori dan juga Falsafah Amalan. kedua-dua falsafah ini mempunyai kebaikan dan kelemahan yang tersendiri. .

kerohanian dan jasmani manusia. arah tuju atau pandangan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan mengikut pandangan umum. kemahiran. teologi. istilah falsafah boleh dieertikan sebagai perihal mencintai kebijaksaan. Falsafah. ialah aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan ilmu. psikologi. termasuk perkara-perkara seperti sains. Berdasarkan huraian tersebut. 1989) Pada asasnya konsep falsafah pendidikan adalah berbeza dengan konsep falsafah dan pendidikan. fitrah manusia. yang berkait rapat dengan pendekatan falsafah yang digunakan untuk membina teori pendidikan berdasarkan masalah atau isu pendidikan di bawah kajian. Pendidikan adalah salah satu dari institusi yang dipertanggungjawabkan untuk menyediakan generasi masa hadapan.PENDAHULUAN Menurut Mok Soon Sang (2009). . matematik. (Ibrahim Saad. dan ekonomi. dalam zaman Yunani dan selepas beberapa kurunnya. rasional dan bernas. dan masyarakat. sistematik dan logikal. Pemikiran atau pandangan ini dihasilkan daripada usaha kajian ahli falsafah dengan cara yang saintifik. Ini adalah kerana tidak kurang ramai ahli falsafah berpendapat bahawa falsafah boleh membawa kemajuan manusia melalui usaha mencari ilmu dunia. sosiologi. falsafah pendidikan boleh dieertikan sebagai pedoman. alam nyata. Secara khususnya. Falsafah juga boleh difahamkan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar. merangkumi bidang yang amat luas. Sudah tentulah sistem pendidikan itu mesti dirancang dengan teliti supaya sesuai dan munasabah dalam menghadapi segala kemungkinan dan cabaran dewasa ini. Tujuan falsafah ialah mencari serta membuktikan kebenaran dan memberi arah tuju atau pedoman untuk perkara-perkara yang penting dalam kehidupan. Secara ringkasnya. Dengan berpandukan kepada dua perkataan Yunani ini. falsafah melibatkan diri terhadap kajian tentang ilmu. falsafah pendidikan merupakan konsep filososfikal dalam pendidikan. istilah falsafah berasal daripada dua perkataan Yunani iaitu philos yang bermaksud mencintai dan sophia yang bermaksud kebijaksaan.

sains gunaan dan teknologi. Falsafah Pendidikan Islam pada amnya adalah berasaskan ajaran al-Quran. disiplin agama dan disiplin kognitif. kepercayaan kepada wahyu-wahyu Tuhan kepada Nabi-nabi. bahasa Arab dan sastera. Rajah 1 berikut mengilustrasikan perhubungan potensi manusia. Mengikut Hassan Langgung (1979). Manakala disiplin kognitif membincangkan tentang kemanusiaan. kepercayaan pesuruh-pesuruhNya. ilmu Islam masa kini merangkumi dua disiplin yang utama iaitu. ilmu dan kurikulum berdasarkan falsafah pendidikan Islam. perkara-perkara yang menjadi dasar pendidikan Islam ialah keesaan Tuhan (Tauhid). Menurut Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas. . kehidupan keduniaan dan akhirat serta persamaan dan persaudaraan sejagat di antara semua umat Islam.FALSAFAH PILIHAN Falsafah yang telah dipilih oleh pengkaji untuk dilaksanakan di sekolah ialah Falsafah Pendidikan Islam serta aliran Rekonstruktivisme dan Progresivisme dalam Falsafah Pendidikan Barat. maka kurikulum pendidikan Islam pula merujuk kepada ajaran al-Quran sebagai pengajian utama diikuti dengan bahasa Arab sebagai media pengantar. teologi. setiap individu bertanggungjawab terhadap tindakan sendiri. manusia mempunyai potensi dalam perkembangan moral dan kerohanian. alam sekitar. Pendidikan Islam juga menyepadukan pendidikan ilmu keduniaan dengan ilmu akhirat. metafizik. Disiplin membincangkan ajaran al-Quran. Oleh sebab falsafah pendidikan Islam berasaskan daripada ajaran al-Quran.

Rekonstruktivisme pula merupakan falsafah pendidikan yang dipecahkan daripada aliran fahaman progresivisme dan menjadi satu falsafah sendiri. Kilpatrick (1871-1965). Rugg (1886-1960) dari Amerika Syarikat.Aliran Progresivisme dan Rekonstruktivisme yang telah dipilih oleh pengkaji merupakan aliran yang terdapat dalam falsafah pendidikan moden Barat. Falsafah naturalisme adalah dipelopori oleh Jean J. Bode (1873-1953). . Aliran Progresivisme berasas daripada falsafah naturalisme dan pragmatisme. William H. Rousseau (1712-1778 : Perancis). semasa zaman Reformasi di antara tahun 1712-1860. Rugg (1886-1960). Manakala pragmatisme adalah dipelopori oleh John Dewey (1859-1952). Pelopor utama aliran ini ialah George S. Counts (1899-1974) dan Harold O. dan Harold V. Boyd H. Heinrich Pestalozzi (Bangsa Swiss : 1746-1827) dan Friedrich Froebel (Bangsa Jerman : 17821852). Kedua-duanya adalah penyokong pragmatisme John Dewey.

Oleh itu. Allah S. Al-Jismiyah (Pendidikan Jasmani). Falsafah pendidikan Islam sangat sesuai dilaksanakan kerana falsafah ini berasaskan ajaran al-Quran. Bidang-bidang ini sangat menyeluruh kerana ia telah merangkumi aspek rohani dan jasmani. dan (pada ketika itu) manusia (dengan persediaan yang ada padanya) sanggup memikulnya. Selain itu. Seperti Firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat 72 yang bermaksud: ³Sesungguhnya Kami telah kemukakan tanggungjawab amanah (Kami) kepada langit dan bumi serta gunung-ganang (untuk memikulnya). jasmani.´ Maka. melindungi dunia serta membangunkannya menjadi makmur dan maju jaya. (Ingatlah) sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. mendidik akal. Antara bidang tersebut ialah AlImaniyah (Pendidikan Iman). falsafah pendidikan Islam itu sendiri mencakupi bidang-bidang pendidikan Islam yang sangat luas dan menyeluruh. dan menurut kehendakNya.T mengurniakan manusia sebuah kitab iaitu al-Quran untuk dijadikan pedoman dan panduan hidup kerana kandungan al-Quran adalah lengkap dan menyeluruh merangkumi semua aspek kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Al-Khuluqiyah (Pendidikan Akhlak). maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya (kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya). Mengikut ajaran al-Quran. . Al-Ijlimaiyah (Pendidikan Sosial) dan Al-Jinisiyah (Pendidikan Seks).T mengurniakan manusia kuasa. Al-Nafsiyah (Pendidikan Jiwa).W. melatih.JUSTIFIKASI PEMILIHAN FALSAFAH Tujuan pengkaji memilih falsafah-falsafah tersebut untuk dilaksanakan di sekolah ialah kerana falsafah tersebut mempunyai ciri-ciri ideal yang perlu dan patut di laksanakan di negara Malaysia. Al-Aqiliyah (Pendidikan Mental). Allah S.W. dan rohani insan. boleh dikatakan bahawa pendidikan Islam merupakan satu proses yang berterusan untuk mengubah.

Oleh itu.W selama 23 tahun di Mekah dan Madinah yang berteraskan tiga asas tersebut berjaya menghasilkan masyarakat Islam yang berilmu.Insan yang seimbang dari segala aspek sudah tentu mampu melahirkan masyarakat yang cemerlang. Kanak-kanak akan menjadi mangsa sekiranya mereka dipaksa belajar mengikut pendidikan orang dewasa. di dalam aspek pendidikan kedua-dua kumpulan mereka hendaklah dipandang berlainan. Kenyataan ini jelas menunjukkan bahawa kes ini tidak boleh dipandang ringan. Berdasarkan huraian di atas. akhlak dan sosial. rohani. Dakwah Rasullullah S. gejala sosial dapat dikurangkan. sama ada dari segi rohani mahupun jasmani. Menurut beliau lagi. jelas sekali dapat dilihat bahawa falsafah pendidikan Islam itu mampu untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani. Datuk Alwi Ibrahim telah menyatakan bahawa seramai 17.murid tersebut tidak akan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agamanya sendiri.Pendidikan Islam yang berteraskan aqidah. Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara (JPN).A.murid itu pastinya dapat membezakan antara baik buruknya sesuatu perkara itu. Untuk melahirkan pelajar yang cemerlang. beriman dan bertakwa. emosi. syariah dan akhlak dalam operasinya yang sepadu. mereka mesti mampu memahami setiap perkara yang diajarkan kepada mereka. intelek dan sosial melalui pembelajaran yang berteraskan al-Quran. bilangan itu meningkat 762 kes berbanding tahun sebelumnya. Aliran Progresivisme yang berasaskan falsafah naturalisme dan pragmatisme juga sesuai dilaksanakan dalam system pendidikan kerana ia menegaskan bahawa kedudukan orang dewasa dan kanak-kanak adalah berlainan.303 anak luar nikah Melayu telah didaftarkan di seluruh Negara sepanjang tahun 2009 seperti yang dilaporkan oleh akhbar Berita harian bertarikh 21hb Mac 2010. Melalui penerapan nilai-nilai Islam juga. Oleh itu. menonjolkan kesan yang positif bagi melahirkan generasi Muslim Kamil dalam semua aspek. . Imam al-Ghazali juga menyarankan supaya pengajar atau pendidik menyampaikan pelajaran menurut kadar kefahaman dan peringkat pencapaian akal fikiran pelajar-pelajar. Contoh yang boleh kita ambil ialah apabila murid telah mempelajari tentang iman. gemilang dan terbilang.

Dengan cara ini juga. Manusia sangat perlu untuk berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan kerana sesuatu perubahan yang berlaku itu mungkin mendatangkan kebaikan dan keburukan. Selain itu. mencuba dan meneroka segala kemungkinan.M. seandainya murid tersebut bijak dalam bidang Tauhid. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer. lebih menarik dan lebih bermakna kerana pelajaran adalah dirancang mengikut keperluan dan minat pelajar. dengan usahanya sendiri. mengemukakan soalan yang merangsang pemikiran anak muridnya dan membimbing minat mereka kearah yang produktif. dalam dunia serba moden ini. penggunaannya adalah menumpu kepada cara dan strategi persembahan maklumat yang digunakan bagi memindahkan maklumat tersebut kepada ilmu pengetahuan yang bermakna serta bermanfaat. pembelajaran tidak lagi menggunakan kaedah µchalk and talk¶ sebaliknya digantikan dengan kaedah penggunaan ICT. Teks isi pelajaran yang panjang boleh diringkaskan atau dipersembahkan semula menggunakan media-media yang lebih menarik dan bersifat lebih dinamik dan menyeronokkan. potensi murid . aliran progresivisme ini memberi tumpuan kepada kurikulum yang memberi kebebasan kepada murid untuk memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari. murid tersebut tidak akan berasa terpaksa melakukan sesuatu yang tidak diminatinya. (M. Dengan menggunakan kaedah penyelesaian masalah. Konsep progresivisme ialah manusia berupaya menyesuaikan diri mengikut perubahan arus perdana. murid dapat dilatih untuk berfikir secara kritis dan kreatif untuk menyelesaikan sesuatu masalah dalam bidang pendidikannya.Selain itu. Shariff : 1994). Allah mengurniakan manusia akal dan berbagai-bagai dorongan supaya manusia dapat. pelajaran akan menjadi lebih mudah. Melalui kaedah ini.Contohnya. Oleh itu. tanggungjawab guru adalah untuk membimbing dan mengajar murid itu untuk mendalami lagi bidang tersebut. cara yang ditekankan oleh aliran ini yang berkesan untuk memperoleh ilmu pengetahuan ialah menggunakan kaedah penyelesaian masalah. Guru juga bertanggungjawab untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Usaha mencari penyelesaian sesuatu masalah dilahirkan daripada keperluan dan minat. Contohnya.

Kerja makmal dan eksperimen yang menyediakan peluang untuk penerokaan alam sekeliling adalah digalakkan. bangsanya dan juga negaranya sendiri. Kaedah pengalaman langsung dengan persekitaran juga digunakan. Jadi. . politikal dan ekonomi. murid-murid diberi peluang untuk memikirkan penjelasan bagi isu-isu pendidikan yan timbul serta meningkatkan pemahaman mereka mengenai fenomena yang berlaku dalam persekitaran mereka yang sentiasa berubah-ubah. Melalui kaedah ini. intelek dan sosial. rohani. Melalui cara ini. Contohnya kerja lapangan dan lawatan ke tempat-tempat tertentu agar membantu murid-murid mengaitkan pembelajaran dengan isu-isu social. guru dapat mengenal pasti sejauh mana tahap kefahaman seseorang murid itu dalam proses pembelajarannya. pelbagai masalah sosial dapat di banteras melalui penerapan nilai-nilai murni dalam diri seseorang pelajar tersebut. emosi. aliran rekonstruktivisme juga menjadi pilihan pengkaji. Melalui pendekatan ini. Oleh itu. pendidikan formal yang mengutamakan kaedah hafalan tidak digalakkan sama sekali. kaedah pengajaran yang disyorkan juga sangat bersesuaian iaitu pengajaran kemahiran menyelesaikan masalah yang menggunakan pendekatan induktif. sumbangsaran. Kaedah ini amat sesuai digunakan kerana murid dan guru sama-sama mengambil bahagian dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.agamanya. main peranan dan juga simulasi. Dalam pada itu. guru boleh menjadikan sekolah itu sebagai platform untuk membentuk murid yang seimbang dari segi jasmani. aliran ini menjadi pilihan pengkaji kerana menggunakan kaedah pengajaran induktif. Hal ini kerana aliran ini berpegang kepada konsep bahawa sekolah merupakan landasan yang amat sesuai di mana suatu masyarakat baru boleh dibentuk. Selain itu. Selain itu. kaedah pengajaran yang digunakan ialah kaedah berpusatkan murid di mana murid-murid di ajar kemahiran menyelesaikan masalah melalui aktiviti.tersebut dapat digilap dan di perkembangkan lagi untuk memajukan dirinya. Masalah sosial seringkali menjadi perbualan hangat di kalangan masyarakat dan tindakan segera harus di ambil untuk membendung masalah ini. Selain itu.

Melalui kaedah ini juga. . Mereka hendaklah berani untuk mencuba serta sanggup mengubah paradigma masing-masing. keyakinan diri seseorang murid itu dapat dipupuk.Berdasarkan kaedah mengajar yang digunakan oleh guru. murid-murid perlu mengambil bahagian yang aktif agar dapat mencapai matlamat pendidikan sepertimana yang telah dinyatakan.

Budaya ilmu ialah kecenderungan untuk sentiasa memburu pengetahuan yang terkini dan kesediaan untuk menimba ilmu untuk sepanjang hayat. Seperti yang dinyatakan sebelum ini.Konsep 1Malaysia Konsep 1Malaysia menurut penjelasan YAB Dato¶ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak ialah: ³Kita berdiri. kita berfikir dan bertindak sebagai bangsa Malaysia. dasar untuk menolong kaum Bumiputera asalkan dasar itu dilaksanakan dengan cara yang adil dan memberi pertimbangan daripada kerajaan. Hal ini kerana pendidikan dan pengetahuan adalah prasyarat yang penting untuk mana-mana negara mencapai kejayaan. ketabahan. Nilai-nilai murni ini diharap dapat menyatu padukan rakyat Malaysia dengan fikiran dantindakan yang menjurus kepada satu matlamat iaitu untuk negara. kesetiaan. pendidikan dan integriti. pendidikan termasuk dalam nilai-nilai yang mahu diterapkan dalam konsep 1Malaysia. Sesebuah negara hanya akan benar-benar maju dan berjaya apabila rakyatnya memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Lapan nilai tersebut ialah budaya kecemerlangan. Ini bukan bererti kita mengetepikan dasar afirmatif. YAB Perdana Menteri mahukan setiap wakil rakyat daripada bertindak melepasi kaum masing-masing dan melebarkan khidmat mereka kepada kaum-kaum lain. rendah hati. melalui konsep 1Malaysia. Sejajar dengan falsafah pendidikan Islam yang telah dipilih oleh pengkaji. amat jelaslah bahawa falsafah tersebut mempunyai kesinambungan dengan konsep 1Malaysia yang dibawa oleh YAB Perdana Menteri.´ Secara tuntasnya. Kita keluar daripada cara bertindak dalam tembok etnik yang kita amalkan sejak sekian lama. meritokrasi. Dan kita mengambil tindakan-tindakan berdasarkan kehendak semua kumpulan etnik dalam negara kita. penerimaan. Terdapat lapan nilai yang diterapkan oleh YAB Perdana Menteri dalam konsep 1Malaysia. Contoh yang dapat kita lihat ialah .

Selain itu.A. Melalui penerapan sikap patriotisme dalam diri setiap pelajar. Sikap patriotisme juga mempunyai hubung kait yang rapat dengan sifat cintakan negara dan tanah air. untuk menggerunkan dengan persediaan itu mush Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Aliran ini menegaskan bahawa pelajar mempunyai kuasa untuk menentukan mata pelajaran yang hendak dipelajari dengan mendapat bimbingan seorang guru untuk membantu perkembangan potensi pelajar dengan lebih pesat. Rasullullah S.´ Ini dapat dibuktikan melalui Firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 60 yang bermaksud: ³Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia. Apabila mereka tahu untuk menghormati agama dan budaya sesuatu kaum. sedang Allah mengetahuinya.´ Ayat ini dengan jelas memfokuskan kepada usaha untuk mempertahankan diri dan negara dari segala bentuk serangan dan ancaman yang bakal dibawa oleh pihak musuh. secara tidak langsung ini dapat memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum.Islam menekankan sikap saling menghormati agama dan budaya kaum lain. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu. Melalui penerapan nilai ini. Islam menggalakkan umatnya mengamalkan sikap patriotisme dalam diri masing-masing. konsep pendidikan untuk semua yang amat sinonim dengan aliran progresivisme yang telah dikemukakan tadi. maka pelajar-pelajar akan dapat mengetahui dan memahami erti sebuah penghormatan.W juga pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang membawa maksud. ³Cinta kepada negara adalah sebahagian daripada iman. Seterusnya. Misalnya. mereka akan belajar untuk cinta dan sayang akan negara serta akan mendorong mereka untuk berusaha dengan lebih gigih lagi untuk memajukan dan memimpin negara pada masa hadapan. seorang pelajar berbangsa Cina atau India mengambil keputusan untuk mempelajari mata pelajaran Tasawwur Islam dan begitu juga dengan . dan kamu tidak akan dianiaya.

Hal ini bermaksud pelajar juga berhak untuk menyuarakan pendapat dan idea mereka sewaktu di sekolah.pelajar Melayu yang begitu berminat untuk mempelajari bahasa Mandarin. Melalui pendekatan ini. budaya inovasi yang merupakan satu daripada nilai-nilai aspirasi 1Malaysia dapat diserapkan kepada diri setiap pelajar melalui aliran Rekonstruktivisme yang dipilih. . Aliran Rekonstruktivisme menggalakkan pendekatan induktif yang mana pengajaran dan pembelajaran (P&P) berlaku secara dua hala. Ini membuktikan bahawa pendidikan dapat merentasi jurang dan sempadan kaum tanpa mengambil kira soal agama dan budaya masing-masing. bukan guru sahaja yang perlu membuat inovasi dalam P&P malahan pelajar juga boleh turut menyumbang idea-idea yang bernas untuk meningkatkan lagi kualiti P&P dalam sesebuah sekolah. Budaya inovasi merujuk kepada kesediaan kita sebagai rakyat Malaysia untuk mencuba perkara baru dan berinovasi dalam apa jua lapangan yang kita ceburi. Di samping itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful