HBEF3103/BETESL/SEPT08/F-NE

BAHAGIAN A ARAHAN Bahagian A mengandungi SEPULUH soalan. Jawab SEMUA soalan.

SOALAN

Markah

1.

Nyatakan perbezaan utama di antara teori kognitif dan konstruktivis. (2)

2.

Nyatakan DUA prinsip kognitif yang boleh diterapkan semasa mereka bentuk suatu bahan pengajaran. (2)

3.

Nyatakan dengan jelas enam peringkat dalam Taksonomi Bloom daripada aras rendah kepada aras tertinggi. (2)

4.

Lakarkan satu carta aliran penyediaan media pengajaran bagi satu topik kecil dalam apa jua mata pelajaran. (2)

5.

Terangkan bagaimana persekitaran bilik darjah dapat mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran. (2)

6.

Berikan satu contoh soalan yang menunjukkan peringkat aplikasi dalam aras Taksonomi Bloom. (2)

7.

Huraikan DUA prinsip dalam mereka bentuk visual. (2)

8.

Terangkan secara ringkas salah SATU jenis kemahiran berfikir. (2)
1…

Bandingkan di antara ganjaran dengan hukuman. (2) (Jumlah: 20) 2… .HBEF3103/BETESL/SEPT08/F-NE 9. (2) 10. Nyatakan langkah perlaksanaan teknik CAF (Ambil Kira Semua Faktor) dalam CoRT I.

SOALAN Markah 1. (5) (c) Bincangkan peranan yang dimainkan oleh teknologi pengajaran dalam pengajaran masa kini. Berikan SATU contoh situasi pengajaran dan pembelajaran. (a) Terangkan perbezaan di antara pengajaran dan pembelajaran.HBEF3103/BETESL/SEPT08/F-NE BAHAGIAN B ARAHAN Bahagian B mengandungi EMPAT soalan. (a) Bandingkan domain teknologi pengajaran 1977 dengan teknologi pengajaran 1994. Jawab TIGA soalan SAHAJA. (10) (b) Bincangkan perbezaan di antara teknologi pengajaran dan media pengajaran. (8) (c) Bincangkan perbezaan di antara reka bentuk pengajaran tradisi dan sistematik dalam aspek berikut: (i) objektif pembelajaran (2) (ii) penilaian (2) (iii) pengredan (2) (iv) strategi pengajaran (2) (Jumlah: 20) 3… . (5) (Jumlah: 20) 2. (8) (b) Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan reka bentuk pengajaran.

(a) Model reka bentuk pengajaran boleh digunakan sebagai panduan untuk mereka bentuk suatu pengajaran samada secara tradisi atau menggunakan teknologi. (5) (Jumlah: 20) 4… . Sekirannya ingin mendapat biasiswa kerajaan. bincangkan DUA prinsip Kognitif dan DUA prinsip Konstruktivis yang akan anda ambilkira dalam reka bentuk itu. Pilih SATU model yang anda fikirkan sesuai untuk merekabentuk suatu pengajaran bagi tujuan penggunaan di dalam kelas. Anda ingin menyambung pelajaran ke peringkat Sarjana (master) pada tahun ini. (b) (3) Terangkan apa yang dimaksudkan dengan kemahiran penyelesaian masalah. (i) Bincangkan bagaimana alat berfikir ini dapat membantu dalam proses berfikir. Akan tetapi anda tidak mempunyai wang simpanan yang secukupnya untuk sambung belajar. Anda boleh memilih satu topik kecil sebagai contoh untuk menyokong jawapan anda. (b) (6) Jika anda merekabentuk suatu pengajaran bagi tujuan pengunaan di sekolah menengah. (ii) (4) Bincangkan TIGA komponen yang anda fikir perlu diambil kira dalam fasa rekabentuk. (i) Bincangkan DUA komponen yang anda fikir mesti diambilkira dalam fasa analisis.HBEF3103/BETESL/SEPT08/F-NE 3. (10) (Jumlah: 20) 4. anda terpaksa tunggu 3 tahun lagi. (a) Soalan dan Penyoalan merupakan sejenis alat berfikir yang amat berguna pada masa kini. Gunakan APC untuk menyelesaikan masalah anda. (3) (c) Anda adalah seorang guru teknikal di sebuah sekolah menengah. (ii) (3) Bincangkan tiga kategori soalan dengan memberikan contoh bagi setiap kategori soalan.

(10) (Jumlah: 20) KERTAS SOALAN TAMAT 5 . Anda boleh memasukkan beberapa papan cerita anda. Bincangkan dan reka bentuk suatu rancangan pengajaran dengan menggunakan suatu strategi yang spesifik (contohnya Model Needham. Strategi pengajaran/pembelajaran dipilih pada fasa reka bentuk apabila mereka bentuk bahan pengajaran yang berkesan. (a) Seorang guru yang baik adalah seorang guru yang mengajar dengan berkesan. Strategi yang dipilih boleh berasaskan kepada teori tingkahlaku. (10) (b) Mengapa guru perlu menyediakan persediaan mengajar? Terangkan komponen-komponen (persediaan.HBEF3103/BETESL/SEPT08/F-NE BAHAGIAN C ARAHAN Bahagian C mengandungi DUA soalan. (Jumlah: 20) 2. Jawab SATU soalan SAHAJA. Bincangkan LIMA ciri bagi seorang guru yang berkesan. kognitif atau konstruktivis. penyampaian dan penutup) dalam persediaan mengajar. SOALAN Markah 1. Gagne Events of Instruction atau Pembelajaran Berasaskan Masalah) bagi tujuan penggunaan dalam kelas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful