HBEF3103/BETESL/SEPT08/F-NE

BAHAGIAN A ARAHAN Bahagian A mengandungi SEPULUH soalan. Jawab SEMUA soalan.

SOALAN

Markah

1.

Nyatakan perbezaan utama di antara teori kognitif dan konstruktivis. (2)

2.

Nyatakan DUA prinsip kognitif yang boleh diterapkan semasa mereka bentuk suatu bahan pengajaran. (2)

3.

Nyatakan dengan jelas enam peringkat dalam Taksonomi Bloom daripada aras rendah kepada aras tertinggi. (2)

4.

Lakarkan satu carta aliran penyediaan media pengajaran bagi satu topik kecil dalam apa jua mata pelajaran. (2)

5.

Terangkan bagaimana persekitaran bilik darjah dapat mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran. (2)

6.

Berikan satu contoh soalan yang menunjukkan peringkat aplikasi dalam aras Taksonomi Bloom. (2)

7.

Huraikan DUA prinsip dalam mereka bentuk visual. (2)

8.

Terangkan secara ringkas salah SATU jenis kemahiran berfikir. (2)
1…

Bandingkan di antara ganjaran dengan hukuman. (2) 10. Nyatakan langkah perlaksanaan teknik CAF (Ambil Kira Semua Faktor) dalam CoRT I. (2) (Jumlah: 20) 2… .HBEF3103/BETESL/SEPT08/F-NE 9.

(8) (b) Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan reka bentuk pengajaran. (a) Bandingkan domain teknologi pengajaran 1977 dengan teknologi pengajaran 1994.HBEF3103/BETESL/SEPT08/F-NE BAHAGIAN B ARAHAN Bahagian B mengandungi EMPAT soalan. (5) (Jumlah: 20) 2. (10) (b) Bincangkan perbezaan di antara teknologi pengajaran dan media pengajaran. (8) (c) Bincangkan perbezaan di antara reka bentuk pengajaran tradisi dan sistematik dalam aspek berikut: (i) objektif pembelajaran (2) (ii) penilaian (2) (iii) pengredan (2) (iv) strategi pengajaran (2) (Jumlah: 20) 3… . (5) (c) Bincangkan peranan yang dimainkan oleh teknologi pengajaran dalam pengajaran masa kini. Jawab TIGA soalan SAHAJA. (a) Terangkan perbezaan di antara pengajaran dan pembelajaran. Berikan SATU contoh situasi pengajaran dan pembelajaran. SOALAN Markah 1.

Sekirannya ingin mendapat biasiswa kerajaan. (a) Soalan dan Penyoalan merupakan sejenis alat berfikir yang amat berguna pada masa kini. (i) Bincangkan bagaimana alat berfikir ini dapat membantu dalam proses berfikir. (b) (3) Terangkan apa yang dimaksudkan dengan kemahiran penyelesaian masalah. (i) Bincangkan DUA komponen yang anda fikir mesti diambilkira dalam fasa analisis. bincangkan DUA prinsip Kognitif dan DUA prinsip Konstruktivis yang akan anda ambilkira dalam reka bentuk itu. (ii) (4) Bincangkan TIGA komponen yang anda fikir perlu diambil kira dalam fasa rekabentuk. Gunakan APC untuk menyelesaikan masalah anda. Akan tetapi anda tidak mempunyai wang simpanan yang secukupnya untuk sambung belajar. Anda ingin menyambung pelajaran ke peringkat Sarjana (master) pada tahun ini. (a) Model reka bentuk pengajaran boleh digunakan sebagai panduan untuk mereka bentuk suatu pengajaran samada secara tradisi atau menggunakan teknologi.HBEF3103/BETESL/SEPT08/F-NE 3. (5) (Jumlah: 20) 4… . (3) (c) Anda adalah seorang guru teknikal di sebuah sekolah menengah. anda terpaksa tunggu 3 tahun lagi. Pilih SATU model yang anda fikirkan sesuai untuk merekabentuk suatu pengajaran bagi tujuan penggunaan di dalam kelas. Anda boleh memilih satu topik kecil sebagai contoh untuk menyokong jawapan anda. (b) (6) Jika anda merekabentuk suatu pengajaran bagi tujuan pengunaan di sekolah menengah. (ii) (3) Bincangkan tiga kategori soalan dengan memberikan contoh bagi setiap kategori soalan. (10) (Jumlah: 20) 4.

Gagne Events of Instruction atau Pembelajaran Berasaskan Masalah) bagi tujuan penggunaan dalam kelas. Strategi pengajaran/pembelajaran dipilih pada fasa reka bentuk apabila mereka bentuk bahan pengajaran yang berkesan. Bincangkan LIMA ciri bagi seorang guru yang berkesan. (10) (b) Mengapa guru perlu menyediakan persediaan mengajar? Terangkan komponen-komponen (persediaan.HBEF3103/BETESL/SEPT08/F-NE BAHAGIAN C ARAHAN Bahagian C mengandungi DUA soalan. penyampaian dan penutup) dalam persediaan mengajar. (a) Seorang guru yang baik adalah seorang guru yang mengajar dengan berkesan. Bincangkan dan reka bentuk suatu rancangan pengajaran dengan menggunakan suatu strategi yang spesifik (contohnya Model Needham. Anda boleh memasukkan beberapa papan cerita anda. SOALAN Markah 1. Strategi yang dipilih boleh berasaskan kepada teori tingkahlaku. kognitif atau konstruktivis. (Jumlah: 20) 2. (10) (Jumlah: 20) KERTAS SOALAN TAMAT 5 . Jawab SATU soalan SAHAJA.