HBEF3103/BETESL/SEPT08/F-NE

BAHAGIAN A ARAHAN Bahagian A mengandungi SEPULUH soalan. Jawab SEMUA soalan.

SOALAN

Markah

1.

Nyatakan perbezaan utama di antara teori kognitif dan konstruktivis. (2)

2.

Nyatakan DUA prinsip kognitif yang boleh diterapkan semasa mereka bentuk suatu bahan pengajaran. (2)

3.

Nyatakan dengan jelas enam peringkat dalam Taksonomi Bloom daripada aras rendah kepada aras tertinggi. (2)

4.

Lakarkan satu carta aliran penyediaan media pengajaran bagi satu topik kecil dalam apa jua mata pelajaran. (2)

5.

Terangkan bagaimana persekitaran bilik darjah dapat mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran. (2)

6.

Berikan satu contoh soalan yang menunjukkan peringkat aplikasi dalam aras Taksonomi Bloom. (2)

7.

Huraikan DUA prinsip dalam mereka bentuk visual. (2)

8.

Terangkan secara ringkas salah SATU jenis kemahiran berfikir. (2)
1…

Nyatakan langkah perlaksanaan teknik CAF (Ambil Kira Semua Faktor) dalam CoRT I. (2) (Jumlah: 20) 2… . Bandingkan di antara ganjaran dengan hukuman. (2) 10.HBEF3103/BETESL/SEPT08/F-NE 9.

(a) Bandingkan domain teknologi pengajaran 1977 dengan teknologi pengajaran 1994.HBEF3103/BETESL/SEPT08/F-NE BAHAGIAN B ARAHAN Bahagian B mengandungi EMPAT soalan. (a) Terangkan perbezaan di antara pengajaran dan pembelajaran. (10) (b) Bincangkan perbezaan di antara teknologi pengajaran dan media pengajaran. SOALAN Markah 1. Jawab TIGA soalan SAHAJA. (8) (c) Bincangkan perbezaan di antara reka bentuk pengajaran tradisi dan sistematik dalam aspek berikut: (i) objektif pembelajaran (2) (ii) penilaian (2) (iii) pengredan (2) (iv) strategi pengajaran (2) (Jumlah: 20) 3… . (5) (c) Bincangkan peranan yang dimainkan oleh teknologi pengajaran dalam pengajaran masa kini. (5) (Jumlah: 20) 2. Berikan SATU contoh situasi pengajaran dan pembelajaran. (8) (b) Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan reka bentuk pengajaran.

Pilih SATU model yang anda fikirkan sesuai untuk merekabentuk suatu pengajaran bagi tujuan penggunaan di dalam kelas. anda terpaksa tunggu 3 tahun lagi.HBEF3103/BETESL/SEPT08/F-NE 3. (b) (6) Jika anda merekabentuk suatu pengajaran bagi tujuan pengunaan di sekolah menengah. (10) (Jumlah: 20) 4. Sekirannya ingin mendapat biasiswa kerajaan. Akan tetapi anda tidak mempunyai wang simpanan yang secukupnya untuk sambung belajar. (ii) (3) Bincangkan tiga kategori soalan dengan memberikan contoh bagi setiap kategori soalan. (a) Soalan dan Penyoalan merupakan sejenis alat berfikir yang amat berguna pada masa kini. Anda boleh memilih satu topik kecil sebagai contoh untuk menyokong jawapan anda. (a) Model reka bentuk pengajaran boleh digunakan sebagai panduan untuk mereka bentuk suatu pengajaran samada secara tradisi atau menggunakan teknologi. Gunakan APC untuk menyelesaikan masalah anda. bincangkan DUA prinsip Kognitif dan DUA prinsip Konstruktivis yang akan anda ambilkira dalam reka bentuk itu. (3) (c) Anda adalah seorang guru teknikal di sebuah sekolah menengah. (i) Bincangkan DUA komponen yang anda fikir mesti diambilkira dalam fasa analisis. (ii) (4) Bincangkan TIGA komponen yang anda fikir perlu diambil kira dalam fasa rekabentuk. (i) Bincangkan bagaimana alat berfikir ini dapat membantu dalam proses berfikir. (b) (3) Terangkan apa yang dimaksudkan dengan kemahiran penyelesaian masalah. Anda ingin menyambung pelajaran ke peringkat Sarjana (master) pada tahun ini. (5) (Jumlah: 20) 4… .

Bincangkan LIMA ciri bagi seorang guru yang berkesan. Strategi pengajaran/pembelajaran dipilih pada fasa reka bentuk apabila mereka bentuk bahan pengajaran yang berkesan. Gagne Events of Instruction atau Pembelajaran Berasaskan Masalah) bagi tujuan penggunaan dalam kelas.HBEF3103/BETESL/SEPT08/F-NE BAHAGIAN C ARAHAN Bahagian C mengandungi DUA soalan. SOALAN Markah 1. Strategi yang dipilih boleh berasaskan kepada teori tingkahlaku. Bincangkan dan reka bentuk suatu rancangan pengajaran dengan menggunakan suatu strategi yang spesifik (contohnya Model Needham. Anda boleh memasukkan beberapa papan cerita anda. Jawab SATU soalan SAHAJA. (a) Seorang guru yang baik adalah seorang guru yang mengajar dengan berkesan. (10) (b) Mengapa guru perlu menyediakan persediaan mengajar? Terangkan komponen-komponen (persediaan. penyampaian dan penutup) dalam persediaan mengajar. kognitif atau konstruktivis. (10) (Jumlah: 20) KERTAS SOALAN TAMAT 5 . (Jumlah: 20) 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful