HBEF3103/BETESL/SEPT08/F-NE

BAHAGIAN A ARAHAN Bahagian A mengandungi SEPULUH soalan. Jawab SEMUA soalan.

SOALAN

Markah

1.

Nyatakan perbezaan utama di antara teori kognitif dan konstruktivis. (2)

2.

Nyatakan DUA prinsip kognitif yang boleh diterapkan semasa mereka bentuk suatu bahan pengajaran. (2)

3.

Nyatakan dengan jelas enam peringkat dalam Taksonomi Bloom daripada aras rendah kepada aras tertinggi. (2)

4.

Lakarkan satu carta aliran penyediaan media pengajaran bagi satu topik kecil dalam apa jua mata pelajaran. (2)

5.

Terangkan bagaimana persekitaran bilik darjah dapat mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran. (2)

6.

Berikan satu contoh soalan yang menunjukkan peringkat aplikasi dalam aras Taksonomi Bloom. (2)

7.

Huraikan DUA prinsip dalam mereka bentuk visual. (2)

8.

Terangkan secara ringkas salah SATU jenis kemahiran berfikir. (2)
1…

Bandingkan di antara ganjaran dengan hukuman. (2) 10. Nyatakan langkah perlaksanaan teknik CAF (Ambil Kira Semua Faktor) dalam CoRT I.HBEF3103/BETESL/SEPT08/F-NE 9. (2) (Jumlah: 20) 2… .

(8) (b) Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan reka bentuk pengajaran. (10) (b) Bincangkan perbezaan di antara teknologi pengajaran dan media pengajaran. Berikan SATU contoh situasi pengajaran dan pembelajaran. (8) (c) Bincangkan perbezaan di antara reka bentuk pengajaran tradisi dan sistematik dalam aspek berikut: (i) objektif pembelajaran (2) (ii) penilaian (2) (iii) pengredan (2) (iv) strategi pengajaran (2) (Jumlah: 20) 3… .HBEF3103/BETESL/SEPT08/F-NE BAHAGIAN B ARAHAN Bahagian B mengandungi EMPAT soalan. (5) (Jumlah: 20) 2. SOALAN Markah 1. (5) (c) Bincangkan peranan yang dimainkan oleh teknologi pengajaran dalam pengajaran masa kini. (a) Terangkan perbezaan di antara pengajaran dan pembelajaran. Jawab TIGA soalan SAHAJA. (a) Bandingkan domain teknologi pengajaran 1977 dengan teknologi pengajaran 1994.

(b) (6) Jika anda merekabentuk suatu pengajaran bagi tujuan pengunaan di sekolah menengah. anda terpaksa tunggu 3 tahun lagi. (5) (Jumlah: 20) 4… . (10) (Jumlah: 20) 4. (a) Model reka bentuk pengajaran boleh digunakan sebagai panduan untuk mereka bentuk suatu pengajaran samada secara tradisi atau menggunakan teknologi. Akan tetapi anda tidak mempunyai wang simpanan yang secukupnya untuk sambung belajar. (i) Bincangkan DUA komponen yang anda fikir mesti diambilkira dalam fasa analisis. (a) Soalan dan Penyoalan merupakan sejenis alat berfikir yang amat berguna pada masa kini. (ii) (3) Bincangkan tiga kategori soalan dengan memberikan contoh bagi setiap kategori soalan. Anda ingin menyambung pelajaran ke peringkat Sarjana (master) pada tahun ini. (ii) (4) Bincangkan TIGA komponen yang anda fikir perlu diambil kira dalam fasa rekabentuk. (i) Bincangkan bagaimana alat berfikir ini dapat membantu dalam proses berfikir. (3) (c) Anda adalah seorang guru teknikal di sebuah sekolah menengah. Anda boleh memilih satu topik kecil sebagai contoh untuk menyokong jawapan anda. Pilih SATU model yang anda fikirkan sesuai untuk merekabentuk suatu pengajaran bagi tujuan penggunaan di dalam kelas. bincangkan DUA prinsip Kognitif dan DUA prinsip Konstruktivis yang akan anda ambilkira dalam reka bentuk itu. Gunakan APC untuk menyelesaikan masalah anda. Sekirannya ingin mendapat biasiswa kerajaan.HBEF3103/BETESL/SEPT08/F-NE 3. (b) (3) Terangkan apa yang dimaksudkan dengan kemahiran penyelesaian masalah.

(10) (Jumlah: 20) KERTAS SOALAN TAMAT 5 . penyampaian dan penutup) dalam persediaan mengajar. Strategi pengajaran/pembelajaran dipilih pada fasa reka bentuk apabila mereka bentuk bahan pengajaran yang berkesan. Bincangkan LIMA ciri bagi seorang guru yang berkesan. Strategi yang dipilih boleh berasaskan kepada teori tingkahlaku. (10) (b) Mengapa guru perlu menyediakan persediaan mengajar? Terangkan komponen-komponen (persediaan.HBEF3103/BETESL/SEPT08/F-NE BAHAGIAN C ARAHAN Bahagian C mengandungi DUA soalan. (a) Seorang guru yang baik adalah seorang guru yang mengajar dengan berkesan. Anda boleh memasukkan beberapa papan cerita anda. kognitif atau konstruktivis. Gagne Events of Instruction atau Pembelajaran Berasaskan Masalah) bagi tujuan penggunaan dalam kelas. Bincangkan dan reka bentuk suatu rancangan pengajaran dengan menggunakan suatu strategi yang spesifik (contohnya Model Needham. (Jumlah: 20) 2. SOALAN Markah 1. Jawab SATU soalan SAHAJA.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful