HBEF3103/BETESL/SEPT08/F-NE

BAHAGIAN A ARAHAN Bahagian A mengandungi SEPULUH soalan. Jawab SEMUA soalan.

SOALAN

Markah

1.

Nyatakan perbezaan utama di antara teori kognitif dan konstruktivis. (2)

2.

Nyatakan DUA prinsip kognitif yang boleh diterapkan semasa mereka bentuk suatu bahan pengajaran. (2)

3.

Nyatakan dengan jelas enam peringkat dalam Taksonomi Bloom daripada aras rendah kepada aras tertinggi. (2)

4.

Lakarkan satu carta aliran penyediaan media pengajaran bagi satu topik kecil dalam apa jua mata pelajaran. (2)

5.

Terangkan bagaimana persekitaran bilik darjah dapat mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran. (2)

6.

Berikan satu contoh soalan yang menunjukkan peringkat aplikasi dalam aras Taksonomi Bloom. (2)

7.

Huraikan DUA prinsip dalam mereka bentuk visual. (2)

8.

Terangkan secara ringkas salah SATU jenis kemahiran berfikir. (2)
1…

HBEF3103/BETESL/SEPT08/F-NE 9. (2) 10. Nyatakan langkah perlaksanaan teknik CAF (Ambil Kira Semua Faktor) dalam CoRT I. Bandingkan di antara ganjaran dengan hukuman. (2) (Jumlah: 20) 2… .

(8) (b) Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan reka bentuk pengajaran. (5) (Jumlah: 20) 2. (8) (c) Bincangkan perbezaan di antara reka bentuk pengajaran tradisi dan sistematik dalam aspek berikut: (i) objektif pembelajaran (2) (ii) penilaian (2) (iii) pengredan (2) (iv) strategi pengajaran (2) (Jumlah: 20) 3… . (a) Bandingkan domain teknologi pengajaran 1977 dengan teknologi pengajaran 1994.HBEF3103/BETESL/SEPT08/F-NE BAHAGIAN B ARAHAN Bahagian B mengandungi EMPAT soalan. (a) Terangkan perbezaan di antara pengajaran dan pembelajaran. SOALAN Markah 1. (10) (b) Bincangkan perbezaan di antara teknologi pengajaran dan media pengajaran. Berikan SATU contoh situasi pengajaran dan pembelajaran. Jawab TIGA soalan SAHAJA. (5) (c) Bincangkan peranan yang dimainkan oleh teknologi pengajaran dalam pengajaran masa kini.

(a) Soalan dan Penyoalan merupakan sejenis alat berfikir yang amat berguna pada masa kini.HBEF3103/BETESL/SEPT08/F-NE 3. (a) Model reka bentuk pengajaran boleh digunakan sebagai panduan untuk mereka bentuk suatu pengajaran samada secara tradisi atau menggunakan teknologi. anda terpaksa tunggu 3 tahun lagi. Anda ingin menyambung pelajaran ke peringkat Sarjana (master) pada tahun ini. (ii) (4) Bincangkan TIGA komponen yang anda fikir perlu diambil kira dalam fasa rekabentuk. (5) (Jumlah: 20) 4… . bincangkan DUA prinsip Kognitif dan DUA prinsip Konstruktivis yang akan anda ambilkira dalam reka bentuk itu. Gunakan APC untuk menyelesaikan masalah anda. Anda boleh memilih satu topik kecil sebagai contoh untuk menyokong jawapan anda. Sekirannya ingin mendapat biasiswa kerajaan. Pilih SATU model yang anda fikirkan sesuai untuk merekabentuk suatu pengajaran bagi tujuan penggunaan di dalam kelas. (ii) (3) Bincangkan tiga kategori soalan dengan memberikan contoh bagi setiap kategori soalan. (i) Bincangkan bagaimana alat berfikir ini dapat membantu dalam proses berfikir. (3) (c) Anda adalah seorang guru teknikal di sebuah sekolah menengah. (10) (Jumlah: 20) 4. (b) (6) Jika anda merekabentuk suatu pengajaran bagi tujuan pengunaan di sekolah menengah. Akan tetapi anda tidak mempunyai wang simpanan yang secukupnya untuk sambung belajar. (i) Bincangkan DUA komponen yang anda fikir mesti diambilkira dalam fasa analisis. (b) (3) Terangkan apa yang dimaksudkan dengan kemahiran penyelesaian masalah.

penyampaian dan penutup) dalam persediaan mengajar. (10) (b) Mengapa guru perlu menyediakan persediaan mengajar? Terangkan komponen-komponen (persediaan. (a) Seorang guru yang baik adalah seorang guru yang mengajar dengan berkesan. Anda boleh memasukkan beberapa papan cerita anda. kognitif atau konstruktivis. Bincangkan LIMA ciri bagi seorang guru yang berkesan.HBEF3103/BETESL/SEPT08/F-NE BAHAGIAN C ARAHAN Bahagian C mengandungi DUA soalan. Strategi pengajaran/pembelajaran dipilih pada fasa reka bentuk apabila mereka bentuk bahan pengajaran yang berkesan. Bincangkan dan reka bentuk suatu rancangan pengajaran dengan menggunakan suatu strategi yang spesifik (contohnya Model Needham. Strategi yang dipilih boleh berasaskan kepada teori tingkahlaku. Jawab SATU soalan SAHAJA. Gagne Events of Instruction atau Pembelajaran Berasaskan Masalah) bagi tujuan penggunaan dalam kelas. (Jumlah: 20) 2. (10) (Jumlah: 20) KERTAS SOALAN TAMAT 5 . SOALAN Markah 1.