P. 1
Perintah Perintah Am

Perintah Perintah Am

|Views: 87|Likes:
Published by sdhabitah

More info:

Published by: sdhabitah on Nov 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/04/2013

pdf

text

original

PERINTAH PERINTAH AM PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN PERKHIDMATAN) 2005 176 , (A) U.

P i ul a Di Di t k l l i P U (A) 176 l an me kat war Tarikh Kuat Kuasa : 1 Mei 2005 3Perintah Am Bab ‘A’ – Perintah Am Bab ‘A’ Bahagian – Bahagian TAJUK TAJUK an i ag B h i haB Permulaan I Permulaan I Pelantikan II Pelantikan II Pengambilan III III Pengambilan Gaji Pergerakan Gaji Dan Pergerakan Permulaan Dan Gaji Permulaan , Gaji Pelantikan, Tarikh Pelantikan IV Tarikh IV Tahunan Tempoh Percubaan, Pengesahan Dan Pelanjutan Tempoh VV Tempoh Percubaan, Pengesahan Dan Pelanjutan Tempoh Percubaan nananakee a a a K VI K VI Opsyen Bagi Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Dan VII VII Opsyen Bagi Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Dan Pemberian Taraf Berpencen Pemangkuan Dan Penanggungan Kerja Kenaikan Pangkat Kenaikan Pangkat Pemangkuan Dan Penanggungan Kerja , VIII Penamatan Perkhidmatan Dan Peletakan Jawatan IX Penamatan Perkhidmatan Dan Peletakan Jawatan IX Pelantikan Pegawai Kontrak X 4

Umur XIXI Umur Pelbagai XII XII Pelbagaian : i ak PP k i ema “….hendaklah terpakai bagi semua an d t ak an pang ik ll tik k ik k t d ena k an, tik an pe penamatan perkhidmatan dalam perkhidmatan awam”. 5“Kenaikan pangkat ” :“Ketua Jabatan” :Seseorang pegawai yang mengetuai sesuatu jabatan atau Ketua Perkhidmatan mengikut mana-mana berkenaan. “Ketua Perkhidmatan ” :6 Seseorang pegawai yang menerajui sesuatu perkhidmatan.“Pelantikan ” :, “ - : ” Penanggungan Kerja : Penanggungan Kerja “ Pelaksanaan tugas disamping tugasnya sendiri bagi suatu tempoh yang dinyatakan, suatu jawatan li 7 yang uasa k er k b a ih p h el o an k us l u dil yang ni al an. berkena“Peminjaman” :Pelantikan seseorang pegawai ke perkhidmatan yang lain di bawah perengan (a), (b), (c), (d) dan (h) Fasal (1) : ke Persekutuan Perkara Perkara 132 Perlembagaan Persekutuan ke : Perlembagaan 132 dil l k l h ih k b k

(a) Perkhidmatan di bawah perenggan (g) Fasal (1) ; an ut u Persek Perkara Perkara 132 Perlembagaan Persek t an Perlembagaan 132 (b) Pihak berkuasa berkanun; (c) Pihak berkuasa tempatan; dan (d) Mana-mana organisasi di dalam atau di luar negara. 8BAHAGIAN II – PELANTIKAN : Pelantikan Mengikut Skim Perkhidmatan Semua pelantikan hendaklah mengikut syarat yang sedang yang perkhidmatan dinyatakan dinyatakan dalam skim perkhidmatan yang sedang skim dalam berkuatkuasa. dalam dinyatakan apa syarat yang dinyatakan dalam yang syarat apa - apa pada Pindaan Pindaan pada apa mana-mana skim perkhidmatan , hendaklah terlebih dahulu mendapat kelulusan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. 9Sahaja : Warganegara Untuk Pelantikan awam perkhidmatan ke Semua Semua calon bagi pelantikan ke perkhidmatan awam pelantikan bagi calon mestilah warganegara Malaysia. Yang di-Pertuan Atas alasan kepentingan negara, membenarkan pelantikan seseorang yang boleh Agong kontrak ara secara g ane g g g bukan war . 10pegawai tetap yang telah Pelantikan semula : awatan j meletakkan dilantik semula ke dalam perkhidmatan Tidak boleh aya, j an h uru S as kh dd k b kh S h j enaran bek engan li kk li ecua awam setelah menimbang laporan daripada Ketua Jabatan

yang salah seorang orang pengamal perubatan berda daripada mereka adalah pakar dalam penyakit yang pernah i.tempat pegawai itu berkhidmat sebelum perletakan jawatannya mengenai sebab peletakan jawatannya. : Pelantikan pegawai yang sedang berkhidmat dilantik dalam skim perkhidmatan yang lain Boleh jika pegawai itu mematuhi syarat yang dikehendaki oleh skim perkhidmatan yang lain itu. 11telah bersara g an y p awai teta gepp g p y g Pelantikan semula : atas sebab kesihatan bab as se t ersara a b hal et SS i t l h b t b b yang i eseorang pegawa dilantik semula ke dalam perkhidmatan boleh kesihatan berkeupayaan dan sihat awam awam jika pegawai disahkan sihat dan berkeupayaan disahkan pegawai jika melaksanakan tugasnya dengan memuaskan oleh satu panel perubatan yang ditubuhkan atas permintaan Suruhanjaya . Panel hendaklah mengandungi tidak kurang daripada dua ftar. 13: Kembali ke dalam skim perkhidmatan terdahulu . a w pega h el o i dap ihi d 12 d dap o e pega atelah yang tetap pegawai Pelantikan Pelantikan semula pegawai tetap yang telah semula : ditamatkan perkhidmatan atau dibuang kerja matan khid am per l ad e dil dil ik l k d l khid k a l semu ik ant hel ob Tid Tid k b l h ka • awam kecuali dengan kebenaran khas Suruhanjaya.

perkhidmatan awam Negeri.di ang h Y el o an kut en S t d t h dit t k l h Y di h dit empo t an t d yara S• boleh Negeri Seseorang pegawai perkhidmatan awam dipinjamkan kepada dipertimbangkan oleh Suruhanjaya untuk tertakluk kepada apa-apa syarat dan bagi awam perkhidmatan Yang di-Pertuan apa-apa tempoh yang ditentukan oleh . pihak berkuasa tempatan atau mana-mana organisasi di dalam atau luar Malaysia dengan syarat : •persetujuan pegawai itu sendiri/Ketua Jabatannya •kelulusan Suruhanjaya. pihak berkuasa berkanun. dan (c) Persetujuan Ketua Perkhidmatan yang berkenaan diperolehi. Suruhanjaya boleh membenarkan pegawai itu kembali ke dalam skim dari tarikh kuatkuasa tiga tahun perkhidmatan terdahulu dalam tempoh ika : j lain g an y a ke dalam skim p y y g j y elantikann p (a) Ada kekosongan jawatan dalam skim perkhidmatan terdahulu pegawai. 14i : a w ega n P a m ja min ee ja a ega a P kepada mana-mana dipinjamkan Pegawai boleh.Pegawai yang telah disahkan dalam skim perkhidmatan terdahulunya sebelum dilantik ke dalam skim perkhidmatan yang lain boleh skim dalam ke kembali untuk dibenarkan dibenarkan oleh Suruhanjaya untuk kembali ke dalam skim Suruhanjaya oleh ke apabila gagal untuk disahkan perkhidmatan terdahulunya dalam skim perkhidmatan yang lain itu. gong A uan PP t A t er . (b) Kegagalan pegawai itu untuk disahkan bukan atas sebab kelakuannya yang tidak memuaskan.

BAHAGIAN III .15 Agong .Maklumat Perjawatan : Dalam tiap-tiap urusan pengambilan. Ketua Jabatan hendaklah memaklumkan Suruhanjaya . jawatan (a) (b)Jumlah calon simpanan yang dikehendaki. (e) Taraf kewarganegaraan pemohon. perlu yang kosong Jumlah Jumlah jawatan kosong yang perlu diisi. 16 (f) Tarikh tutup permohonan.PENGAMBILAN Tatacara Pengambilan : an awam t ma khid am per l ad e k PP bil i k d l khid t i an pegawa bil engam hendaklah diiklankan dalam sekurang-kurangnya satu atakan y an men y g y g u den y akhbar harian bahasa Mela perkara-perkara berikut:. dan (d)Perihal tugas dan tanggungjawab bagi jawatan kosong itu. elantikan p j p . awatan dan taraf j Nama ) ( )a( (b) Nama skim perkhidmatan. dan (g) Alamat ke mana permohonan patut dikirimkan. (c) Maklumat gaji. 17: Kelulusan Setaraf dalam mana-mana skim keraguan Jika terdapat . yang lain kelayakan dan Kelayakan Kelayakan akademik dan kelayakan lain yang akademik (d) dikehendaki.berikut: seperti maklumat maklumat perjawatan seperti berikut: perjawatan diisi. (c) Syarat khas jika dikehendaki.

an hut PP t h ema – ji an J u SS t Ak J ji Ak t ura i angan t ad menan CC l h d kl h d t i ha kl ad en h on l a ) c(( ) terhadap Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. dan (v) Bukan seorang bankrap. : Permohonan Pegawai Yang Sedang Berkhidmat melalui Ketua Dikemukakan kepada Suruhanjaya bersama maklumat perkhidmatan yang Jabatan ada sama an t aba J ua t e K dik dik h d ki d l K t J b t en he Ketua Jabatan itu menyokong atau tidak permohonan itu. 18: Pemeriksaan Kesihatan Dan Akuan Berkanun Tiap-tiap calon yang dilantik ke dalam perkhidmatan awam hendaklah mematuhi syarat yang berikut:untuk berkhidmat sihat (a) Calon hendaklah diperiksa dan diperakui oleh pengamal perubatan berdaftar. Calon itu hendaklah membuat suatu akuan berkanun di bawah ) b( ) ( Akta Akuan Berkanun 1960 (Akta 13) bahawa dia:(i) Tidak mempunyai apa-apa rekod jenayah. (iii) Bukannya penagih dadah. Surat d asan l u an ki d ad . maka perkara itu hendaklah kepada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam . Perintah-Perintah Am. (iv) Tidak memiliki kewarganegaraan asing. (ii) Tidak pernah dibuang kerja. Pekeliling.maksud tentang kekosongan perkhidmatan perkhidmatan atau iklan kekosongan tentang maksud iklan atau dirujuk kelulusan yang setaraf.

awai dalam gep g i seseoran g releven ba g y g gg p g g p g pa gg dian g an y alaman g Pen ™ .: Penetapan Gaji Permulaan Suruhanjaya hendaklah menentukan gaji permulaan pegawai. GAJI PERMULAAN DAN PERGERAKAN GAJI TAHUNAN : Tarikh Pelantikan perkhidmatan dalam ke pegawai Tar i k h Tarikh pelantikan seseorang pegawai ke dalam perkhidmatan seseorang pelantikan melaporkan diri untuk awam adalah tarikh pegawai itu melainkan ditentukan oleh Suruhanjaya. Pekeliling Yang di-Pertuan Agong dari semasa ke semasa sepanjang tempoh perkhimatan. pegawai itu boleh diberikan gaji permulaan lebih tinggi berdasarkan tahun satu tiap tiap genap satu tahun genap .BAHAGIAN IV – TARIKH PELANTIKAN. ™ memiliki pertama kali dilantik Jika Jika seseorang pegawai yang dilantik kali pertama memiliki yang pegawai seseorang ™ pengalaman yang releven dengan jawatan yang akan disandang.tiap bagi biasa gaji satu satu pergerakan gaji biasa bagi tiap pergerakan pengalaman yang releven itu. bertugas Tarikh Pelantikan Tetap Bagi Pegawai : Sementara uarat dan meluluskan y a bermes yaj = Tarikh Suruhan 20 jy y pelantikan tetap itu.lain dan Peraturan .lain arahan yang dikeluarkan oleh Pekeliling Peraturan dan lain 19 oleh dikeluarkan yang arahan lain .

Jika seseorang pegawai yang telah disahkan kemudiannya dilantik ™ k d l ki khid t l i ji l i it 21 u it i aan pegawa l permu ji n. ga i al an yang t ma khid m per ki am s l ad e k yang ditentukan lebih tinggi hendaklah pada suatu mata gaji yang oleh Suruhanjaya.ialah pengalaman yang Kumpulan Pengurusan dan Profesional diperolehi selepas pegawai itu mendapat kelayakan profesional atau akademik sebagaimana yang ditentukan dalam skim perkhidmatan yang berkenaan. Gaji Pergerakan Gaji Tarikh Pergerakan Pelantikan Tarikh Tarikh Pelantikan Tar ikh 1 Januari tahun yang 31 Mac 1 Januari tahun yang hingga 31 Mac Januari hingga 1 1 Januari berikutnya 1 April tahun yang 1 April hingga 30 Jun 1 April tahun yang 1 April hingga 30 Jun berikutnya 1 Julai hingga 30 September 1 Julai tahun yang berikutnya g an y 1 Oktober tahun a 31 1 Oktober tahun a 31 gg 1 Oktober hin 22 gg .: Pergerakan Gaji Tahunan dan tetap pegawai seseorang Ta r i k h Tarikh pergerakan gaji tahunan seseorang pegawai tetap dan tahunan gaji pergerakan sementara hendaklah sebagai mana yang dinyatakan dalam Jadual Kedua.

. TEMPOH PELANJUTAN PENGESAHAN PENGESAHAN DAN PELANJUTAN TEMPOH DAN PERCUBAAN : Tempoh Percubaan am l ad e k tik an dil yang SS i dil tik k d l i eseorang pegawa ™ perkhidmatan awam dikehendaki berkhidmat dalam satu hingga tiga tahun percubaan bagi tempoh . 23: Syarat Pengesahan telah memenuhi Seseorang pegawai dalam percubaan yang ™ yang dinyatakan dalam skim perkhidmatan atau semua syarat uan t er PP t . Walau bagaimanapun. Suruhanjaya boleh dalam hal ™ percubaan tempoh keadaan keadaan khas memendekkan tempoh percubaan memendekkan . adalah layak bagi pengesahan dalam perkhidmatannya.Disember yg berikutnyaBAHAGIAN V – TEMPOH PERCUBAAN.di ang Y hel an o kut en t l i b l h dit t k l h Y di dit hel ob n yang i al t apa-apa syara Agong dari semasa ke semasa. khas seseorang pegawai atau mengecualikan seseorang pegawai daripada tempoh percubaan. Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan kepada Suruhanjaya ™ perakuan dalam borang yang dinyatakan dalam Jadual Ketiga kawalannya bawah di pegawai bagi bagi pengesahan seseorang pegawai di bawah kawalannya seseorang pengesahan dalam tempoh satu bulan dari tarikh pegawai itu didapati layak bagi pengesahan.

tarikh dan keputusan peperiksaan itu. dan jika patut beri. erakuan p era membuat g g p g an se g Ketua Jabatan hendaklah den ™ suruhanjaya dengan menyatakan perkara-perkara berikut:(i) Sebab pegawai itu tidak disahkan. sama ada dengan atau tanpa denda. i n ki emas dik yang i an pegawa t ma khid per t uma kl a M (iv) Senarai peperiksaan. M kl t khid t i dik ki i d (iii) 25 an d . pegawai erkhidmatan p tidak disahkan dalam g p g y g p g an y awai gep g Seseoran ™ dalam tempoh yang ditetapkan hendaklah mengemukakan suatu permohonan bagi perlanjutan tempoh percubaan kepada a g oh ti pp g dalam tem a y a melalui Ketua Jabatann j y y yaj Suruhan bulan selepas tamat tempoh percubaannya. pegawai itu boleh memohon kepada Suruhanjaya untuk 24 untuk Suruhanjaya kepada memohon boleh itu pegawai disahkan dan suatu salinan permohonan itu hendaklah dihantar kepada Ketua Jabatan. (ii) Syor Ketua Jabatan sama ada pelanjutan tempoh percubaan patut diberi atau tidak. jika ada yang diduduki oleh pegawai itu.Jika Ketua Jabatan gagal mengemukakan perakuan bagi ™ pengesahan seseorang pegawai mengikut sub peraturan (2).: Pelanjutan Tempoh Percubaan seseorang percubaan tempoh Suruhanjaya Suruhanjaya boleh melanjutkan tempoh percubaan seseorang melanjutkan boleh ™ sama ada dengan atau tanpa denda.Suruhanjaya hanya akan melanjutkan ‹ tempoh percubaan pegawai jika ada .

khas – khas apa keputusan mengenai pelanjutan -apa keputusan mengenai pelanjutan ApaApa ‹ h h aa kl kl aadd enen h h aan aan t h b h d kl h bb percu percu h h empo empo tt disampaikan dalam tempoh 1 bulan kepada pegawai .: Tarikh Pengesahan Tarikh pengesahan dalam perkhidmatan seseorang ™ tempoh menyelesaikan pegawai pegawai yang telah berjaya menyelesaikan tempoh berjaya telah yang pada percubaan asalnya atau yang dilanjutkan adalah hari pertama selepas tarikh pegawai itu mamatuhi an. walaupun pegawai itu telah mematuhi itu pengesahan bagi semua semua syarat yang ditetapkan bagi pengesahan itu ditetapkan yang syarat . k ap t e dit t dit t k yang t semua syara Seseorang pegawai masih dianggap berada dalam ™ percubaan sehingga pegawai itu telah disahkan oleh Suruhanjaya. 27utan Tempoh Percubaan j Kesan Pelan : Dengan Denda Seseorang pegawai yang tempoh percubaannya dilanjutkan dengan denda akan:bagi suatu tempoh yang sama Hilang kekananannya ™ dengan tempoh pelanjutan itu. pergerakan gaji apa-apa Tidak layak mendapat ™ . – boleh dilanjutkan lebih 2 tahun.alasan yang munasabah. tidak Tempoh percubaan boleh dilanjutkan ‹ kecuali dalam hal melebihi 2 tahun sahaja boleh dilanjutkan lebih 2 tahun.

™ (a) Bagi seseorang pegawai dalam gred lantikan.BAHAGIAN VI – KEKANANAN : an Kekananan p Kaedah Peneta Kekananan seseorang pegawai ditentukan seperti berikut:. pangkat kenaikan gred dalam Bagi Bagi seseorang pegawai dalam gred kenaikan pangkat pegawai seseorang (b) mengikut tarikh pegawai itu menyandang gred itu secara hakiki.Kekananan Pegawai Yang Kembali Ke : ul uhad er T an t ma khid D l Ski P khid t T d h l er P m Ski am l a D skim dalam ke kembali Seseorang Seseorang pegawai yang kembali ke dalam skim yang pegawai perkhidmatan terdahulu akan hilang kekananannya selama luar skim perkhidmatan tempoh pegawai itu berada di terdahulu. jika dua atau lebih pegawai dilantik secara ™ tetap atau dinaikkan pangkat ke gred yang sama dalam skim perkhidmatan yang sama pada tarikh yang sama kekananan 29 kekananan . mengikut tarikh pegawai itu dilantik secara tetap. dan tarikh mengikut nya gaji pergerakan tarikh Diubah ™ 28 pengesahannya berkuat kuasa.tahunan semasa tempoh pelanjutan percubaannya dengan denda. sama yang tarikh pada sama yang perkhidmatan pegawai itu adalah disifatkan sebagai sama. Kekananan Pegawai Yang Diberikan : Cuti Tanpa Gaji . Walau apa pun. dan .

Seseorang pegawai yang diberi cuti tanpa gaji. dalam borang yang dinyatakan dalam Jadual Keenam. p Apabila seseorang pegawai menjadi layak untuk diberi ™ hendaklah itu pegawai Jabatan taraf taraf berpencen Ketua Jabatan pegawai itu hendaklah Ketua . kepada Suruhanjaya . akan hilang 30 kekananannya selama tempoh pegawai itu bercuti tanpa gaji itu. 31: Berpencen Ta r a f Pemberian Pemberian Taraf Berpencen Seseorang pegawai yang yang tidak memilih Skim ™ uran t pera t u ik a meng j er keP KK l W Si P k j ik t t mpanan Si ang W an l umpu 35 layak diberi taraf berpencen mengikut undang-undang encen. berpencen mengemukakan perakuannya.BAHAGIAN VII – OPSYEN BAGI SKIM KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA DAN PEMBERIAN TARAF PENCEN Opsyen Bagi Skim Kumpulan Wang Simpanan : Pekerja Seseorang pegawai yang berhasrat untuk memilih Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja sebagaimana yang Akta 6A Akta Pencen 1980 telah diperuntukan di bawah dengan opsyennya melaksanakan (Akta (Akta 227) hendaklah melaksanakan opsyennya dengan hendaklah 227) menggunakan borang yang dinyatakan dalam Jadual Kelima. selain cuti belajar tanpa gaji.

l ua daJ am l ad an kat nya di bb t d b di t k d l J d l orang yang b engan d a t erser Kelima yang telah ditandatangani sewajarnya oleh awai itu. gep 32 p g …… memilih Jika Jika anda memilih anda PS KIM KW S EN C S C KIM PEN S pencen Dapat pencen Dapat ‹ ganjaran Dapat Dapat ganjaran ‹ SS X‹ X‹ rawatan Dapat rawatan Dapat ‹ percuma perubatan percuma perubatan g tamban at tamban at p Da ‹ X‹ X‹ X‹ gp pengangkutan harga separuh separuh harga cuti gantian Dapat ‹ X‹ ‹ cuti gantian Dapat ‹ rehat caruman KWSP caruman Dapat KWSP Dapat ‹ diri .

‹ caruman Dapat caruman Dapat ‹ kesemuanya KWSP diriBAHAGIAN VIII – KENAIKAN PANGKAT. etahuan g en p . keut 34 pegawai itu. p g . : Penetapan Gaji Kenaikan Pangkat Gaji yang diterima oleh seseorang pegawai yang dinaikkan daripada gaji akhir yang lebih tinggi pangkat hendaklah diterima dalam gred terdahulu. j an dalam g ada kekoson 9 melainkan jika skim perkhidmatan memperuntukan selainnya. (c) Sifat-sifat peribadi. potensi dan kepimpinan kenaikan pangkat itu. dan (d) Kegiatan luar dan sumbangan pegawai itu kepada negara dan masyarakat. alaman g en p kemahiran dan y . p g . kat itu g an p awatan kenaikan g j p g . . PEMANGKUAN kat : g sas Kenaikan Pan A DAN PENANGGUNGAN KERJA merit. Kenaikan pangkat seseorang pegawai adalah berasaskan ™ Perkara-perkara yang perlu diambilkira dalam mempertimbangkan ™ kenaikan pangkat seseorang pegawai oleh Lembaga Kenaikan -: Pangkat Pangkat : (a) Kecekapan dan prestasi kerja pegawai itu. termasuk kesesuaiannya dengan jawatan uhan. akan y Kela ) b( ) ( pegawai itu.: Syarat Kenaikan Pangkat telah mematuhi semua syarat yang dinyatakan dalam skim 9 perkhidmatannya .

: Pemangkuan dan Penanggungan Kerja Seseorang pegawai. boleh. pergerakan gaji jawatan terdahulunya. Elaun Pemangkuan dan Penanggungan : Kerja Seseorang pegawai yang telah diluluskan memangku atau menanggung kerja tugas jawatan lain layak dibayar elaun ut ik gne m ja r e n k ga n ggu nan pe n au l e atau n ua kgna m pe 36 e ja e g ut pe a g ua atau e au pe a ggu ga peraturan yang sedang berkuat kuasa. apabila dikehendaki demi kepentingan ihak p ada kelulusan p p p p erkhidmatan.BAHAGIAN IX – PENAMATAN PERKHIDMATAN DAN : Penamatan Perkhidmatan Dan Perletakan Jawatan PELETAKAN JAWATAN : Jawatan Perletakan Dan Perkhidmatan Penamatan Yang di-Pertuan Agong boleh menamatkan perkhidmatan am l add l an hk sa di um ii b l di hk l eb yang pegawa seseorang perkhidmatannya jika pegawai itu telah:(a) Menyembunyikan apa-apa maklumat tentang .sama g an y ada tarikh p kat g p g p y g g an p dinaikkan g Jika seseoran ji pegawai itu dalam jawatan dengan tarikh pergerakan ga terdahulunya. tertakluk ke p berkuasa yang berkenaan. diarah memangku atau menanggung kerja tugas jawatan lain. sebelum menentukan gaji 35 permulaan dalam jawatan kenaikan pangkat. jika ada hendaklah diberi terlebih dahulu.

Perkhidmatan pegawai hendaklah ditamatkan ‹ sekiranya pegawai tidak dapat dikembalikan ke skim perkhidmatan terdahulu. Pegawai yang telah disahkan dalam perkhidmatan ‹ tapi gagal disahkan dalam jawatan baru dahulu dahulu tapi gagal disahkan dalam jawatan baru . boleh dibersarakan demi kepentingan awam jika telah dimasukkan dalam jawatan berpencen dalam skim terdahulu. (c) Tidak mematuhi kehendak perenggan 19 (1)(c). atau 37 (e) Gagal tapisan keselamatan.kesihatannya dalam borang pemeriksaan perubatan. (b) Membuat akuan palsu dalam akuan berkanun sebagaimana yang dikehendaki oleh perenggan 19 (1)(b). (d) Memalsukan apa-apa dokumen yang berhubung dengan pelantikannya.: Kuasa Menamatkan Perkhidmatan Kuasa yang boleh menamatkan perkhidmatan seseorang eraturan 46 dan 47 hendaklah tidak p awai di bawah gepp g p rendah daripada pihak berkuasa yang melantik atau lembaga .al al ggaagg gg anan yy awai awai ggeepp erkhidmatan erkhidmatan ppp p g y g g g Penamatan Penamatan disahkan i i pegawa pegawa anan tt mama khid khid per per anan YDP A b l h t tk khid t i tktk ama ama h t h t eell oo b b gong gong YDP A YDP A ‹ dalam percubaan pada pelantikan pertama yang sama ada dalam tempoh – sama ada dalam tempoh gagal untuk disahkan – gagal untuk disahkan percubaan atau tempoh perlanjutan .

gepp g erkhidmatan p menamatkan yang dinyatakan bagi maksud notis bertulis Tempoh ™ adalah (1) peraturan sub dalam 47 dan 46 peraturan 40 adalah (1) peraturan sub dalam 47 dan 46 peraturan 30 hari. p j untuk menun g eluan p diberi dari tarikh penerimaan 14 hari tidak kurang daripada notis untuk menunjukkan sebab. y erkhidmatann p 39 p y: Notis Penamatan Perkhidmatan Yang di-Pertuan Agong boleh menamatkan perkhidmatan ™ suatu notis seseorang pegawai selepas memberinya ganti sebagai gaji sebulan membayarnya atau bertulis notis jika:s titi a no d kk d epa awapan jj an ik bb ik er mem ka tid tid k u itit i egawa PP i ) (( ) a untuk menunjukkan sebab di bawah peraturan 49 dalam tempoh yang ditetapkan. : Peluang Untuk Menunjukkan Sebab oh p dalam tem .: Notis Perletakan Jawatan . mengapa a tidak boleh ditamatkan.pegawai yang telah diwakilkan dengan kuasa oleh Perlembagaan 144 Perkara (6) Suruhanjaya Suruhanjaya di bawah Fasal (6) Perkara 144 Perlembagaan Fasal bawah di Persekutuan. ukkan sebab p g j . dan (b)Yang di-Pertuan Agong berpuashati bahawa tiada sebab yang munasabah wujud untuk tidak awai itu.

atau sebulan gaji sebelum peletakan jawatan itu berkuatkuasa agai ganti notis. i i i d not i gant dalam telah disahkan (c) Bagi seseorang pegawai yang sebelum peletakan jawatan itu 90 hari perkhidmatannya. ti no ti bb i ti ti gan i aga se ji ga an l u tt b l ji b se au a uasa tk bb k tk ua k er Notis peletakan jawatan itu hendaklah dihantar oleh pegawai itu kepada ™ Ketua Perkhidmatan melalui Ketua Jabatan dan Ketua Perkhidmatan 41 hendaklah merekod dan memaklumkan Suruhanjaya yang berkenaan dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. s. dalam percubaan (b) Bagi seseorang pegawai sebagai atau sebulan gaji peletakan jawatan itu berkuat kuasa an d s. tidak Peletakan jawatan yang telah berkuat kuasa ™ boleh ditarik balik. 42: Pemendekan Notis Peletakan Jawatan Ketua Jabatan boleh membenarkan tempoh notis perletakan .Seseorang pegawai yang berhasrat untuk meletakkan jawatan ™ ‐ hendaklah mengemukakan notis bertulis: (a) Bagi seseorang pegawai yang dilantik selain pelantikan tetap.: Kuat Kuasa Notis Peletakan Jawatan hari pada kuasa berkuat hendaklah Setiap Setiap peletakan jawatan hendaklah berkuat kuasa pada hari jawatan peletakan ™ yang berikutnya selepas hari yang notis diberikan oleh pegawai itu tamat. atau jika tempoh itu 30 hari tidak diperuntukkan dalam syarat pelantikannya. b se sebelum 30 hari . mengikut syarat pelantikan pegawai itu.

Sur kontrak secara seseorang pegawai secara kontrak pegawai seseorang . yang latihan atau kursus Pegawai Pegawai itu menghadiri kursus atau latihan yang menghadiri itu (c) diluluskan oleh pihak berkuasa yang berkenaan. g Pen (b) Pegawai atau pasangan.jawatan mana-mana pegawai dipendekkan atas mana-mana sebab berikut:awatan dalam j mana-mana g andan y g y g awai itu men g Pe ) ( )a( sesuatu pihak berkuasa berkanun. i egawa P an t awa J an kat el eP PP t P khid t d P l t k J t P i an d an t ma khid er P an t enama : Kontrak Sub peraturan 50(3) dan perenggan 51(1)(a) hendaklah terpakai bagi penamatan perkhidmatan dan peletakan masingnya . arah Perkhidmatan Awam g .jawatan seseorang pegawai kontrak masing 44 .PELANTIKAN PEGAWAI KONTRAK – BAHAGIAN X : Pelantikan Pegawai Kontrak KONTRAK PEGAWAI PELANTIKAN X BAHAGIAN uhanjaya boleh melantik Walau apa pun Bahagian II. pihak berkuasa tempatan atau agensi lain yang diluluskan oleh Ketua . anak atau ibu bapa pegawai itu menghidapi masalah kesihatan. atau (d) Apa-apa sebab lain yang diluluskan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam 43 Awam Perkhidmatan .

pdf Tafsiran IBU PEJABAT: . 3 Tahun 2005 ELAUN-ELAUN KERANA BERTUKAR ATAU RUMAH BERPINDAH BERPINDAH RUMAH Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 Tahun 2003 g Pekelilin BERKURSUS ELAUN SEMASA BERKURSUS SEMASA ELAUN .PERINTAH AM BAB ‘ PERINTAH AM DALAM ELAUN ELAUN DALAM . 4 Tahun 1995 2ELAUN KERANA MENJALANKAN TUGAS RASMI DILUAR KAWASAN IBU PEJABATPEJABAT Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 Tahun 2003 Pekeliling Perbendaharaan 3 2003.ELAUN PERKHIDMATAN 1ELAUN-ELAUN KERANA MENJALANKAN IBU KAWASAN LUAR TUGAS TUGAS RASMI DI LUAR KAWASAN IBU DI RASMI PEJABAT Perbendaharaan Bil.ELAUN Pekeliling Perbendaharaan Bil.

dan anak tiri dan anak tiri -anak anak. Bil Perbendaharaan Pekeliling ( lelaki pegawai Jika anaknya -anaknya anak. sehingga pengajian.termasuk anak anak termasuk Istilah anak • Istilah • .• anak • belum belum yang yang pegawai pegawai oleh oleh sepenuhnya sepenuhnya Ditanggung Ditanggung „ menuntut masih menuntut jika masih atau jika tahun atau 21 tahun umur 21 mencapai umur mencapai Ijazah tamat Ijazah sehingga tamat .dan anak Isteri dan Isteri „ perempuan pegawai perempuan Jika pegawai • Jika • anaknya . pusat pengajian disesuatu disesuatu pusat Pertama daif anak daif bagi anak umur bagi had umur Tiada had Tiada „ anak -anak anak.anak anak dan dan Suami Suami „„ : tuntutan : maksud tuntutan bagi maksud Kelayakan Kelayakan bagi • anak -anak anak.i egawa P asa seseorang TT t bi P i bi t empa melaporkan diri untuk bertugas: Dalam lingkungan 25 km (Jalanraya) É Dalam lingkungan 16 km (Jalan Tanah) É 3 Tanah) (Jalan km 16 lingkungan Dalam Dalam lingkungan 8 km (Basikal/Sungai) ÉPegawai Keluarga Pegawai Keluarga 2 5) Perkara 1995 Tahun 4 Bil Perbendaharaan Pekeliling ( : Bermaksud : Bermaksud „ lelaki pegawai Jika • 5) . 2 Perkara 1995 Tahun 4 .

elaun menuntut bayaran mengikut kadar dan syarat yang ditetapkan . kebudayaan . pegawai oleh pegawai digaji oleh yang digaji gaji yang orang gaji seorang orang Termasuk seorang • Termasuk •TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN tuntutan r ag esahkan a g Menentu dan men yang dikemukakan oleh seseorang munasabah dan . Elaun Makan Elaun Perjalanan . Elaun Harian l Bayaran Sewa Hote 3 9.g undan ikut undan ikut g men f diiktira diiktira g an y kat g an 4 gggygg kebudayaan. 6ELAUN-ELAUN KERANA BERTUGAS 1.atau g undan -undan . awai itu teratur g Pe berpatutan dalam menjalankan tugasas rasmi g tu 5DALAM DI RASMI BERTUGAS BERTUGAS RASMI DI NEGERI Seseorang Pegawai yang dikehendaki Ibu luar di rasmi menjalankan menjalankan tugas rasmi di luar Ibu tugas Pejabatnya di dalam negeri adalah layak dan kemudahan menuntut elaun kemudahan dan . Tambang Gantian . 8 Kenderaan 2.

sebahagian disediakan Jika sebahagian . Jika disediakan. disediakan. ELAUN ). 14. Drebar Elaun Hidup Drebar 7 13.Elaun Perjalanan 10 l Hote Sewa Bayaran . MAKAN. Tidak iii. disediakan disediakan tidak disediakan yang tidak bahagian yang tuntut bahagian layak tuntut layak . menerus terus menerus bulan terus 3 bulan melebihi 3 Tugas melebihi . 12. Tugas ii. layak dibayar tidak tidak layak . atau lebih jam atau 24 jam tempoh 24 bagi tempoh Pejabat bagi Pejabat . ELAUN MAKAN . Elaun Motosikal Gaji Bantuan Elaun . 4. Elaun Lojing Perjalanan Elaun .i lebih. Menjalankan i. 10 Motobot/Motosangkut Elaun Basikal 11 5. Tambang Pengangkutan Awam 7 Drebar Hidup Elaun .) 1 ibu luar ibu di luar rasmi di tugas rasmi Menjalankan tugas . Belanja Pelbagai. Elaun Gantian Tetap Elaun Bantuan Gaji 6 Basikal Elaun . iii . ii ) n minggua am/ am/minggua n kelepasa i har termasuk har termasuk ( dibayar. makan kemudahan makan sekiranya kemudahan layak sekiranya Tidak layak .

Labuan (RM) Sarawak Sarawak (RM) ) RM ( Utama/Khas ‘A’ d k 165.00 40.00 1 hingga 16 . disediakan. tuntut perbezaannya layak tuntut layak . 45 hingga 52 65. 00 6060 00 .00 atas e atas e k an ‘A’ d Utama/Khas ’ C‘ dan ’ B‘ 130.00 115.Sem.00 55. Labuan dan Sabah. Elaun Makan 8 .00 41 hingga 44 45.00 41 hingga 44 55. Elaun Makan Makan Malam Makan Malam 40% drp.: berikut: erti berikut erti p se kadar se ada kadar ada p ke tertakluk ke tertakluk KADAR Jenis Elaun Makan KADAR Jenis Elaun Makan 20% drp. Malaysia Gred Gred Sem.00 53 dan 54 00 8080 00 .00 130. Elaun Makan Makan Tengah Hari 40% drp.00 115.00 45.00 17 hingga 40 40.00 100. iv perbezaannya.00 35. Jika iv. tunai disediakan wang tunai kemudahan wang Jika kemudahan .00 65. Elaun Makan Makan Tengah Hari 40% drp.00 85.00 53 dan 54 85. Malaysia ( RM ) dan Sabah. Elaun Makan Sarapan Pagi 40% drp.00 100.00 B dan C 115.00 165.00 17 hingga 40 50.00 115. Elaun Makan Sarapan Pagi 20% drp.

iii . perlu dan perlu rasmi dan tugas rasmi Menjalankan tugas .i .i mengikut 24 jam mengikut daripada 24 jam kurang daripada tetapi tetapi kurang Makan.i Pejabat Ibu luar di bermalam . Menjalankan i. Rumah Hotel/Rumah kemudahan Hotel/ Menggunakan kemudahan ..9ELAUN HARIAN: 2). Tugas iv. ELAUN LOJING ELAUN ). LOJING. 44) 10 resit.BAYARAN SEWA HOTEL sia y Mala j g y g un j Semenan ) a( ) ( GRED SEWA HOTEL (maksimum) (RM) ELAUN LOJING . Menggunakan ii. menerus terus menerus bulan terus 3 bulan melebihi 3 Tugas melebihi . Tiada resit . an t ma khid khid t per . . Tuntutan iii. resit. Bertugas i. dengan resit disokong dengan Tuntutan disokong . layak dibayar tidak tidak layak . Tiada i. 8 jam melebihi 8 jam yang melebihi luar yang di luar rasmi di Bertugas rasmi . ii cukai & cukai bayaran & tuntut bayaran layak tuntut – layak Tumpangan – Tumpangan an. BAYARAN SEWA HOTEL: 3). iv ) n minggua am/ am/minggua n kelepasa i har termasuk har termasuk ( dibayar. Elaun Makan daripada Elaun separuh daripada kadar kadar separuh .

00 100.00 55.00 1 hingga 16 80.00 180.00 35.00 41 hingga 44 35.00 70 00 (Bilik (Bilik enar b SS be 54 an 5353 d 54 d Biasa) 00 .00 a 40 gg 17 hin 11 30.00 160.00 30. 70 60.00 60.00 80.00 1 hingga 16BAYARAN SEWA HOTEL Labuan & Sarawak .00 180.00 41 hingga 44 160. Sabah ) b( ) ( GRED SEWA HOTEL (maksimum) ELAUN LOJING (RM) (RM) .00 Utama/Khas B & C (Bilik Sebenar Superior) 75.00 52 hingga 4545 hingga 52 55.(RM) Utama/Khas ‘A’ & ke atas (Standard Sebenar Suite) 80.00 a 40 100.

00 120.00 (Bilik Sebenar 53 dan 54 Sebenar 53 dan 54 Biasa) 75.Utama/Khas ‘A’ & ke atas (Standard Sebenar Suite) 85.00 60.00 100.00 41 hingga 44 12 40.00 17 hingga 40 35.00 1 hingga 16 100.00 Suite) atas ke & Utama/Khas B & C (Bilik Sebenar Superior) 80.00 45 hingga 52 60.00 170.00 70.00 17 hingga 40 120.00 200.00 40.00 45 hingga 52 200. Melibatkan Bermalam 2/3 ( Elaun Makan + Elaun Lojing ) x Jumlah i bertugas rasm i har .00 70.00 35.00 41 hingga 44 170.00 1 hingga 16ELAUN GANTIAN TETAP Bertugas rasmi melebihi 3 bulan tetapi kurang 9 am/mingguan) kelepasan am/mingguan) hari kelepasan (termasuk hari (termasuk dari 6 bulan Dibayar mengikut kadar seperti berikut: 9 KADAR: a).

00 sebulan 53 dan 54 53 dan 54 RM 250.00 sebulan 15 sen bagi satu km 44 15 sen bagi satu km hingga 44 41 41 hingga perjalanan rasmi hingga tidak melebihi RM 160.00 sebulan RM 250.00 14 sementara secara jika jika pulang secara .b). dikira sambung tugas Layak menuntut mana-mana komponen jika tidak 9 penganjur atau Kerajaan oleh disediakan 13ELAUN BANTUAN GAJI DREBAR Seseorang Pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Profesional yang menggaji seorang drebar adalah layak menuntut mengikut kadar dan syarat seperti berikut: KADAR GRED Khas ‘B’ ( tidak termasuk Jawatan Utama ‘B’) dan Utama/Khas ‘C’ RM 300.00 sebulan 20 sen bagi satu km 45 hingga 52 20 sen bagi satu km 45 hingga 52 perjalanan rasmi hingga tidak melebihi RM 200. Tidak Melibatkan Bermalam 2/3 ( Elaun Harian ) x Jumlah hari bertugas i rasm Bermula tugas dikira mulai dari hari ketibaannya – 9 kembali 7 hari & kembali & hari 7 < sementara pulang bertugas.

00 semalam Semenanjung Malaysia RM 30.001 .sebulanELAUN HIDUP DREBAR Seseorang Pegawai yang menggaji seorang semasa menuntut layak adalah drebar menjalankan tugas rasmi di luar Ibu Pejabat .00 semalam Semenanjung Malaysia 00 semalam RM 40 00 semalam .000 km 501 – 501 30 35 30 40 35 50 40 55 50 1. RM 40 Sarawak dan Sabah Singapura dan Brunei Darussalam RM 45.tiap EDECDBCABA 40 45 40 50 45 60 50 70 60 ertama 70 ertama p 500 km 35 40 35 45 40 55 45 65 55 1.pdf (Pindaan berikut : bertugas perjalanan bertugas Jarak Jarak perjalanan bagi rasmi rasmi bagi bulan satu tiap tiap /km) sen/km) (sen Kelas Kelas ( bulan satu tiap .001 – 1.000 km 65 – 1.00 semalam 15ELAUN PERJALANAN KENDERAAN Menggunakan kenderaan sendiri bagi menjalankan tugas rasmi dalam Negeri adalah seperti kadar mengikut menuntut layak ) Pekeliling Perbendaharaan 2 /2006. a bermalam bersama y arat drebarn y an s g den : mengikut kadar seperti berikut KADAR TEMPAT RM 30.700 km 1.700 km 55 – 1.

611. 611 RM1 RM1 611 28 .60 tidak kurang B tidak B 1000cc bawah 1000cc di bawah sebulan di RM1.701 km dan seterusnyaSelinder Sukatan Selinder Sukatan Gaji Kelas ) s.41 sebulan kurang RM2.28 tidak kurang C tidak C 175cc 175cc kurang kurang tidak tidak sebulan sebulan 28 .s) (s.s Kenderaan Kenderaan ( atas ke atas dan ke 1400cc dan sebulan 1400cc RM2.323.701 km dan seterusnya 50 1.41 tidak kurang A tidak A atas ke atas dan ke 1000cc dan sebulan 1000cc RM2.28 sebulan kurang RM1.611. perkhidmatan oleh perkhidmatan terus oleh dihubungi terus boleh dihubungi Jika boleh .g baran bawa baran – bawa sendiri – sendiri .323. dari dari kurang kurang DD 175cc bawah 175cc di bawah sebulan di RM1.60 sebulan kurang RM2.28 kurang dari EE kurang 17ELAUN PERJALANAN KENDERAAN tuntut layak tuntut tidak layak – tidak disediakan – kenderaan disediakan Jika kenderaan . ii tuntut layak tuntut tidak layak – tidak api – kereta api /kereta terbang/ kapal kapal terbang : berikut: keadaan berikut dalam keadaan melainkan dalam melainkan km 240 km < 240 tempat < dua tempat -dua kedua.i . Jika i.064.611.16 25 30 25 35 30 45 35 50 45 1.28 sebulan dari RM1. Jika ii.611.antara kedua di antara jarak di a) jarak a) rasmi as rasmi as g tu alankan tu alankan jj men dikehendaki men abila dikehendaki abila ppa )) b perjalanan dalam perjalanan tempat dalam beberapa tempat di di beberapa berkenderaan terpaksa berkenderaan & terpaksa mustahak & didapati mustahak c) didapati c) alatan / g baran -baran .064.

membawa terpaksa membawa dan terpaksa mustahak dan didapati mustahak d) didapati d) juga yang juga penumpang yang sebagai penumpang lain sebagai Pegawai lain Pegawai rasmi tugas menjalankan kelulusan ] ii(d) ] dan ii(d) ii(c) dan ii(b). ii(c) [ ii(b). iii diperlukan ) bertulis) secara bertulis (secara ( Jabatan Ketua Jabatan Ketua tuntutan mengemukakan semasa 18 . [ atas di atas tujuan di Bagi tujuan . iaitu hendaklah bersamaan i p atau kereta a g al terban p ka g an tamban g den Tidak layak menuntut apa-apa tambang atau 9 dalam bersabit yang tambahan bayaran perjalanan kapal terbang atau kereta api dan sebaliknya 19ELAUN PERJALANAN MOTOBOT/MOTOSANGKUT enggunakan motobot/motosangkut sendiri bagi M menjalankan tugas rasmi dalam Negeri layak menuntut .TAMBANG GANTIAN Menggunakan kenderaan sendiri untuk 9 ay j y arakn j g an y g y ajj at saha pp as di satu tem gg bertu melebihi 240 km daripada ibu pejabatnya dan terdapat perkhidmatan terus kapal terbang atau ikut kadar g ak menuntut men y i la p kereta a tambang pengangkutan yang sesuai dengan kelayakannya. Bagi iii.

00 sebulan RM90.k. bih 26 k L bih 26 k k eL Tidak layak menuntut sekiranya disediakan 9 20 oleh kerajaan atau penganjurELAUN BASIKAL ugas tt an k an jj l k l a men i bb i ag i r didi i sen l a ik bb ik l as an k engguna M rasmi adalah layak menuntut mengikut kadar seperti berikut : Menggunakan a) Menggunakan a) melebihi basikal atau sebulan atau RM90.:t u ik bb ik t er ti ar seper d kk da t u ikik t meng KADAR KUASA KUDA KADAR KUASA KUDA 10 kuasa kuda (kk) ke bawah 50 sen satu km Lebih dari 10 k. hingga 25 k.k 75 sen satu km m k ut sa 95 t k sen 95 . k.00 km satu sen 20 melebihi basikal bulan bagi bulan hari bagi 10 hari 10 itu km satu sen 20 lebih mana lebih mengikut mana mengikut tinggi Menggunakan ) b basikal selama 10 .

a) : ini kategori dalam Pengangkutan sesuatu bagi sesuatu dikenakan bagi yang dikenakan lazim yang Tambang lazim Tambang sekiranya resit sekiranya dengan resit disokong dengan dan disokong perjalanan dan perjalanan nak uar dik dik l k l e it res . perjalanan . itit ad pa dd i d i ar urang kk a Jik Jik z Perjalanan Elaun Perjalanan mengikut Elaun tuntutan tuntutan mengikut uasa. per uu. uasa tk ua bb k tk k er ang dd se yang se eraan eraan yang d kk d en . Teksi/KeretaSewa/Bas/Motobot/lain a). t ua bb t mem u mem ulll per .hari dan kurang km satu km sen satu 20 sen 20 bagi bulan itu Tidak layak menuntut sekiranya disediakan 9 21 disediakan sekiranya menuntut layak Tidak oleh kerajaan atau penganjurMotosikal Elaun sendiri motosikal Menggunakan z kepada tertakluk tertakluk kepada sebulan RM120 sebulan RM120 z hari hari 1212 bagi bagi kurangnya kurangnya ..TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM atau sendiri kenderaan menggunakan idak T kenderaan yang disediakan oleh kerajaan atau penganjur bagi menjalankan tugas rasmi layak seperti awam pengangkutan tambang menuntut berikut: lain -lain Teksi/KeretaSewa/Bas/Motobot/lain.sekurang perjalanan.

engan dd ong k so di di k yang bi dd bi o aj an bb l j l e . telegram.) b resit apabila pegawai menginap di luar . bayaran pos dan bayaran faks atas urusan rasmi. i engan res d e). Kereta Api/Kapal Laut/lain b). malam 3 dari kurang tidak pejabat Ibu c).b). bayaran telefon. bayaran letak kereta. an resit g den g disokon untuk excess baggage d). tol dan tambang resit dengan disokong yang feri 24KEMUDAHAN PERJALANAN DENGAN KAPAL TERBANG a). bayaran barang-barang rasmi yang disokong an d t. Semua perjalanan udara hendaklah dilaksanakan Penerbangan istem S menggunakan dengan Malaysia (MAS) b). :: ini kategori dalam dalam kategori ini KELAS GRED GRED KELAS Kelas Satu 27 dan ke atas Kelas Satu 27 dan ke atas 23 Kelas Dua 1 hingga 26 Kelas Dua 1 hingga 26BELANJA PELBAGAI a).Pengangkutan lain Pengangkutan -lain Kereta Api/Kapal Laut/lain. Perjalanan udara hendaklah melalui arah .t ak dd k t e ng li anan yang pa l ajj l per c). bayaran cukai lapangan terbang yang . Kelayakan kelas tempat duduk penerbangan .

00 Utama/Khas ‘B’ dan ‘C’ 300.00 200.00 300.erti berikut: p awai adalah se gepp g Penerbangan Di Dalam Negeri: KELAS GRED GRED KELAS Business atas Business dan ke atas 53 dan ke 53 Ekonomi 1 hingga 52 Ekonomi 1 hingga 52 25BERTUGAS RASMI DI NEGERI LUAR NEGERI LUAR yang pegawai yang eseorang pegawai SSeseorang tugas menjalankan dikehendaki layak adalah layak negeri adalah luar negeri di luar rasmi di rasmi kemudahan .00 45 hingga 52 200.00 45 hingga 52 .00 53 dan 54 53 dan 54 270. elaun menuntut kadar mengikut kadar bayaran mengikut dan dan bayaran : berikut seperti syarat dan 26 : berikut seperti syarat dan& ELAUN MAKAN & ELAUN MAKAN HARIAN ELAUN ELAUN HARIAN Kadar elaun makan yang layak dituntut bagi tiap-tiap kali bermalam di luar negeri adalah seperti berikut:KADAR SEHARI (RM) GRED GRED KADAR SEHARI (RM) Utama/Khas ‘A’ dan ke atas 340.00 Utama/Khas ‘B’ dan ‘C’ 270.

Seperti di Lampiran ‘A2’ 41 hingga 44 Seperti di Lampiran ‘A2’ 41 hingga 44 27Lampiran A2 Makan Elaun Makan Kategori Elaun Kategori RM Hotel Sewa Hotel Sewa RM Elaun Lojing RM Kategori I 100 200 100 100 100 200 Kategori II 120 240 120 120 240 120 140 280 140 Kategori III 160 320 160 160 320 ori 160 ori g Kate IV Kategori V 180 360 180 180 360 180 28Kategori IV Kategori Kategori IV Kategori Kategori II Kategori Kategori II I Kategori Kategori I Kategori V III Afghanistan Bangladesh .

Angola Argentina Albania Algeria Belgium Brazil Barbados Dubai Bangladesh Bolivia Chile Columbia Argentina Hungary Indonesia Malawi Algeria Australia Austria Bahrain Brazil Canada Denmark France Dubai Hong Kong .

Iran Columbia Ecuador Fiji India Malawi Madagascar N.Zealand Taiwan Bahrain Brunei Egypt q Ira France Germany Nigeria Saudi Iran Italy Japan Oman Nepal Myanmar Vietnam Thailand Uganda Uruguay .

00 1.q Jordan Lebanon Libya Arabia Singapore Switzerland Sweden Turkey USA Syria Norway Syria Zimbabwe Norway Portugal Zimbabwe Portugal Yemen UK UAE 29dalam sedang dalam yang sedang egawai yang Pegawai eorang P Ses Seseorang 9 u gg menun aksa menun aksa pp ter ii ter pp teta alanan teta alanan j er p j p luar di luar tempat di sesuatu tempat di sesuatu penerbangan di penerbangan jam 6 jam melebihi 6 tempohnya melebihi yang tempohnya negeri yang negeri . jam 6 sebelum sebelum jam separuh separuh iaitu iaitu sahaja sahaja harian harian elaun elaun menuntut menuntut . jam 1 jam layak hanya layak petang hanya 00 petang .00 6. harian harian elaun elaun menuntut menuntut layak layak adalah adalah meninggalkan yang meninggalkan pegawai yang seseorang pegawai seseorang 9 ada p eri g ne luar ne di luar rasmi di as rasmi as gg bertu at bertu at pp tem tetapi selepasnya tetapi atau selepasnya tengahari atau 00 tengahari ..

Elaun Makan Makan Tengah Hari 40% drp. Elaun MakanBAYARAN SEWA HOTEL . Sekiran ur. maka wang. y erbezaann pp y atau makan atau elaun makan menuntut elaun layak menuntut tidak layak egawai tidak Pegawai eseorang P eseorang S ** S kerajaan oleh kerajaan disediakan oleh makan disediakan kemudahan makan jika kemudahan harian jika elaun harian elaun kemudahan ada kemudahan ada p dari ian dari ian gg sebaha a sebaha ayy Sekiran . makan disediakan makan seperti kadar seperti kepada kadar tertakluk kepada itu tertakluk disediakan itu tidak disediakan yang tidak makan makan yang : berikut: berikut KADAR Jenis Elaun Makan KADAR Jenis Elaun Makan 20% drp. makan. bentuk bentuk wang . elaun makan daripada elaun daripada 30Elaun makan tidak boleh dibayar jika masa * as melebihi 3 bulan berturut-turut g bertu bagi kemudahan bagi menyediakan kemudahan penganjur menyediakan ekiranya penganjur SSekiranya * dltbtkbl j g termasuk hari kelepasan am dan mingguan am l ad t ub erse t an k ma aan ma aan j an l eb per menampung per menampung menuntut layak menuntut pegawai layak maka pegawai . ur j an g p g j en p atau bahagian menuntut bahagian layak menuntut hanya layak pegawai hanya . Elaun Makan Sarapan Pagi 31 40% drp. aa. pegawai disediakan. Elaun Makan Makan Malam Makan Malam 40% drp.. Elaun Makan Makan Tengah Hari 40% drp. Elaun Makan Sarapan Pagi 20% drp.

Penganjur 33ELAUN DAN BAYARAN SEMASA . hotel itu hotel k L k aya L ka Tid Tid k i PP i egawa eseorang S 9 Atau Hotel Atau Sewa Hotel Bayaran Sewa Menuntut Menuntut Bayaran Penginapan Jika Lojing Elaun Atau Kerajaan Atau Oleh Kerajaan Disediakan Oleh Disediakan . itu.Seseorang pegawai layak menuntut bayaran sewa hotel atas kadar sebenar seperti berikut: Jenis Bilik GRED Jenis Bilik GRED Utama/Khas ‘A’ dan ke atas Biasa Suite Bilik (Standard Suite) Pegawai selain daripada di atas Bilik Biasa Bayaran sewa hotel tidak boleh dibayar 9 33 bihi ll bihi e ugas yang me t er bb t h t h empo t k t kut un bulan terus menerus termasuk hari . mingguan dan am kelepasan 32cukai dan cukai perkhidmatan dan Bayaran perkhidmatan Bayaran 9 yang lain yang bayaran lain atau bayaran perkhidmatan atau perkhidmatan k ll k aya hal dd l h a a l et hh t l o sewa as sewa as tt a e a ekk jib jib wa sebagai dikira sebagai dan dikira dituntut dan dituntut sewa bayaran kadar dari sebahagian .

tersebut. dengan perjalanan pulang.mana oleh diimbuhkan menuntut juga menuntut layak juga adalah layak penerbangan adalah penerbangan dan harian dan elaun harian atau elaun makan atau elaun makan elaun lojing elaun lojing / elaun hotel / sewa hotel bayaran sewa bayaran . dibenarkan terus terus menerus. singkat paling menuntut layak menuntut adalah layak pegawai adalah tersebut.PERJALANAN SINGGAH SINGGAH DALAM PERJALANAN DALAM melakukan yang melakukan egawai yang Pegawai eseorang P SSeseorang jam ) jam 12) (12 belas ( dua belas melebihi dua penerbangan melebihi penerbangan singgah dibenarkan singgah menerus. pegawai sewa bayaran sewa & bayaran harian & elaun harian /elaun makan/ elaun makan elaun h t l/l ji 34 ng ji o l/l et ohh ii h ngga s u s ull per yang per yang ii egawa PP eseorang S perjalanan dalam perjalanan semasa dalam bermalam semasa bermalam g alterban pp g ka ketiadaan ka oleh ketiadaan disebabkan oleh disebabkan dan lain dan pengangkutan lain kemudahan pengangkutan atau kemudahan atau tidak itu tidak bermalam itu perbelanjaan bermalam juga perbelanjaan juga syarikat syarikat mana mana . di sahaja di malam sahaja satu malam untuk satu bermalam untuk bermalam iaitu iaitu . dalam dalam perjalanan itu (route) itu ditempuh (route) yang ditempuh perjalanan yang perjalanan diperakui yang diperakui perjalanan yang merupakan merupakan perjalanan persinggahan persinggahan tempoh tempoh Bagi Bagi . itu itu perjalanan perjalanan dalam dalam tempat tempat sesuatu sesuatu sekali dan sekali pergi dan perjalanan pergi semasa perjalanan sekali semasa sekali syarat dengan syarat pulang.

35ELAUN GANTIAN TETAP menuntut layak menuntut egawai layak Pegawai seorang P SeSeseorang oh p tem ika tem ika jj pp teta antian teta antian gg elaun 3 melebihi 3 adalah melebihi itu adalah rasmi itu bertugas rasmi bertugas bulan 6 bulan dari 6 dari g kuran ii kuran p teta bulan teta bulan dan am dan kelepasan am hari kelepasan termasuk hari termasuk erti p se r kada ikut kada ikut gg men uan men uan gggg min : berikut: berikut Jumlah ) x Jumlah Lojing) x Elaun Lojing + Elaun Makan + Elaun Makan (Elaun ( rasmi bertugas hari 36Jumlah hari sebenar bermula tugas dikira 9 mulai dari hari ketibaannya Sekiranya kembali ke Ibu Pejabatnya 9 dari lebih tidak selama sementara secara tujuh hari. Tambang pengangkutan awam a . Layak menuntut mana-mana komponen 9 Elaun Gantian Tetap jika tidak disediakan ur j an g en p aan atau j oleh Kera 37 j p g jBELANJA PELBAGAI menuntut layak menuntut egawai layak Pegawai Seseorang P Seseorang : berikut: seperti berikut pelbagai seperti belanja pelbagai belanja (Tambang pengangkutan awam a). kenderaan tidak tempatan jika kenderaan tidak tempatan jika . tidak dianggap memulakan tugas menyambung tetapi baru tugas asalnya.

urusan atas faks dan dan bayaran faks atas urusan bayaran (Belanja dobi yang disokong dengan c). visa 39 resit. e) rasmi yang barang rasmi yang . telegram. Bayaran telefon. berasingan yang arahan kepada tertakluk . matawang asing. egawa PP eseorang SS yang negeri yang luar negeri di luar berkhidmat di yang berkhidmat egawai yang PPegawai .barang barang. 15% daripada elaun makan bagi g . itit res engan res engan d ong di di k d k so 3% daripada jumlah tuntutan f). Bayaran cukai lapangan terbang d . yang disokong dengan resit. matawang (15% daripada elaun makan bagi g). (Bayaran cukai lapangan terbang d). dengan disokong yangELAUN PAKAIAN PANAS k t k ermasu t ka tid tid k i ap t t i t et ii. an resit g den g disokon g an y 38 y g g guntuk e excess baggag Bayaran . bayaran b) rasmi. ii rug rug titi gan gan ii aga aga jj l b i ti i bb anan se anan se ll aaj per per engan pertukaran kepada dengan pertukaran kepada berkaitan d berkaitan asing. bayaran pos b). Bayaran telefon. telegram. pos . Bayaran e). rasmi. Bayaran pasport antarabangsa dan h . gratuities dan tips maksud maksud bayaran tips dan gratuities bayaran (Bayaran pasport antarabangsa dan h). Belanja dobi yang disokong dengan c . 3% daripada jumlah tuntutan f).disediakan.barang . resit.

sahaja biasa perubatan rawatan bagi . Kelulusan negeri. Elaun sejuk. kesihatan perkhidmatan kesihatan terdapat perkhidmatan Jika Jika terdapat seberapa berkenaan seberapa negara berkenaan di negara negara di negara . belan . digunakan hendaklah ianya boleh bayaran untuk bayaran hanya untuk itu hanya perubatan itu belanja perubatan .selewat selewat atau atau negeri negeri Kelulusan .)) a . sejuk / sederhana luar ke luar pergi ke pegawai pergi sebelum pegawai dituntut sebelum dituntut bulan bulan tiga tiga lewatnya lewatnya . 1 RM1 ak RM ak yy seban luar di luar bertugas di dikehendaki bertugas apabila dikehendaki apabila tahun beriklim kawasan beriklim / kawasan negara / di negara negeri di negeri hendaklah ini hendaklah Elaun ini . b) . belanja b).panas pakaian panas elaun pakaian menuntut elaun layak menuntut adalah adalah layak ag ti oh ti oh pp tem dalam tem sekali dalam 500 sekali 500 .. hendaklah munasabah erubatan hendaklah erubatan p ajj belan . luar negeri dari luar pulang dari selepas selepas pulang perkhidmatan buku dalam dicatat perlu 40 perkhidmatan buku dalam dicatat perluBELANJA PERUBATAN sakit atuh sakit atuh j yang egawai yang Pegawai Seseorang P Seseorang dan negeri dan luar negeri di luar rasmi di bertugas rasmi semasa semasa bertugas perbelanjaan mengeluarkan terpaksa belanja menuntut belanja layak menuntut adalah layak perubatan adalah perubatan seperti syarat seperti kepada syarat tertakluk kepada perubatan tertakluk perubatan : berikut: berikut munasabah.

d) d) . seseorang c). c) dan makan dan elaun makan menuntut elaun layak menuntut tidak layak wad tidak wad di di semasa ng semasa ng ji ll ji o aun l e l/ h t l/ l et oh sewa ayaran sewa ayaran b . kerajaan pengambilan mewajibkan pengambilan yang mewajibkan negara yang Bagi negara . tersebut. e) mendapatkan ii mendapatkan g ba perubatan ba insurans insurans perubatan bagi premium bagi bayaran premium hospital.KEMUDAHAN PERJALANAN TERBANG DENGAN DENGAN KAPAL TERBANG KAPAL digalak adalah digalak egawai adalah Pegawai eseorang P SSeseorang perkhidmatan menggunakan perkhidmatan menggunakan tugas menjalankan tugas untuk menjalankan kapalterbang untuk kapalterbang murah lebih murah adalah lebih ianya adalah jika ianya rasminya jika rasminya tertakluk masa tertakluk menjimatkan masa dan dan menjimatkan : berikut: seperti berikut syarat seperti kepada kepada syarat 43hendaklah udara hendaklah perjalanan udara semua perjalanan . Bagi e). hospital tersebut dalam dalam hospital oleh oleh ditanggung ditanggung adalah adalah hospital hospital bayaran bayaran . ditanggung adalah ditanggung itu adalah Pegawai itu eseorang Pegawai sseseorang kerajaan oleh 42 . a) istem Sistem menggunakan S dengan menggunakan dilaksanakan dilaksanakan dengan . bayaran rawatan rawatan hospital. kerajaan . semua a). sahaja biasa perubatan rawatan bagirawatan mendapat rawatan yang mendapat pegawai yang seseorang pegawai .41 .

yang seperti yang (MAS) seperti Malaysia (MAS) Penerbangan Malaysia Penerbangan Bil Bil AmAm Pekeliling Pekeliling Surat Surat dalam dalam di di dinyatakan dinyatakan . 17050 (S) 17050 PMS (S) . PMS Bil. Surat Bil Dan Surat 1984 Dan Tahun 1984 6 Tahun 6 syarikat -syarikat syarikat- atau syarikat 1986 atau April 1986 7 April ertarikh 7 bertarikh b i bb i ag an k us l dil dil l k u yang angan yang angan b pener Pekeliling mengikut Pekeliling domestik mengikut penerbangan domestik penerbangan serta serta 1998 1998 Tahun Tahun 1111 .. Bil Bil Perbendaharaan Perbendaharaan semasa dari semasa dibuat dari yang dibuat pindaan yang -pindaan pindaanpindaan ; semasa; ke semasa ke 44perjalanan arah perjalanan melalui arah hendaklah melalui udara hendaklah Perjalanan udara b). Perjalanan b). ; dekat; yang paling dekat yang paling pegawai penerbangan pegawai duduk penerbangan tempat duduk kelas tempat Kelayakan kelas . Kelayakan c). c) : berikut: seperti berikut adalah adalah seperti : Negeri Dalam Di Penerbangan KELAS GRED GRED KELAS Business atas ke dan 53 Ekonomi 1 hingga 52 Ekonomi 1 hingga 52 Penerbangan Ke Luar Negeri: KELAS GRED Satu @ KSU Satu atas @ KSU ke atas dan ke ‘A’ dan Khas ‘A’ /Khas Utama Utama/ Business Utama/Khas ‘B’ dan ‘C’ Business Utama/Khas ‘B’ dan ‘C’

45 Ekonomi 54 Ekonomi 1 hingga 54 1 hinggadi jj di a men ki ad en dik dik h d ki he ii egawa PP ranya ki ki eSS . d) d) layak adalah layak beliau adalah , beliau delegasi, sesuatu delegasi ketua sesuatu ketua penerbangan kemudahan mendapat ahli kelayakan ahli atau kelayakan kelayakannya atau mengikut kelayakannya mengikut ; tersebut asi tersebut asi g dele dalam dele kanan dalam kanan g alin pp g g an y g y menyediakan penganjur menyediakan ekiranya penganjur Sekiranya . S e). e) yang kelas tetapi penerbangan kemudahan yang kelas yang dari kelas rendah dari adalah rendah diberi adalah diberi at p menda ak menda ak yy la awai la awai gepp g maka , maka aki aki, yy dila kelayakannya sebagaimana kelayakannya kemudahan kemudahan sebagaimana ditanggung tambang ditanggung perbezaan tambang dengan perbezaan dengan kjlh 46 aan. aan j era k hel o .LAIN-LAIN BAYARAN : Persidangan Saguhati Bayaran . a) Ditugaskan sebagai Urusetia sesuatu ¾ persidangan Kebangsaan atau Antarabangsa hadir kerana Bayaran dan Kemudahan , Elaun . b) di Mahkamah: Disapina oleh Mahkamah untuk memberi ¾ keterangan atau Kerajaan pihak bagi keterangan pakar c). Elaun, Kemudahan dan bayaran kerana

: Pengurniaan Istiadat menghadiri Diundang & menghadiri Istiadat pengurniaan ¾ untuk menerima Pingat @ Darjah Kebesaran selepas penempatan bagi perjalanan Tambang . d) : lantikan pertama Baru pertama kali dilantik ke dalam Perkhidmatan ¾ mana mana di diri melaporkan diarah yang Kerajaan 47 mana tempat di MalaysiaELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN KERANA HADIR DI MAHKAMAH disapina yang disapina pegawai yang Seseorang pegawai Seseorang . a). a) memberi untuk memberi mahkamah untuk oleh mahkamah oleh ) oena ( p ) p sub ( atau kerajaan atau pihak kerajaan bagi pihak keterangan bagi keterangan menuntut layak menuntut adalah layak pakar adalah keterangan pakar keterangan - seolah seolah lain lain bayaran bayaran dan dan kemudahan kemudahan , elaun elaun rasmi. bertugas rasmi ia bertugas olah ia olah . oleh oleh dibuat dibuat biasanya biasanya yang yang bayaran bayaran Segala Segala .. b) b) kepada lain kepada pihak lain -pihak pihak- ataupun pihak mahkamah mahkamah ataupun diserahkan hendaklah diserahkan tersebut hendaklah pegawai tersebut pegawai an k enar dib dib k yang li kk li ecua aan j era kk j ad kk d epa officers) (public officers) fees (public bawah fees di bawah disimpan di disimpan ,1953 regulation . 48ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN KERANA

dan Menteri dan Perdana Menteri Jabatan Perdana kepada Jabatan kepada gred mengikut gred adalah mengikut kadarnya adalah kadarnya pegawai sebelum pegawai akhir sebelum yang akhir jawatan yang jawatan b 49 ersara. kemudahan elaun. Bagi Bagi .MENGHADIRI ISTIADAT PENGURNIAAN yang pesara yang atau pesara Pegawai atau eseorang Pegawai eseorang S 9 istiadat menghadiri istiadat dan menghadiri diundang dan diundang t ii t nga p mama p ii mener k t kut un aan un aan i pengurn persekutuan kebesaran persekutuan darjah kebesaran atau atau darjah menuntut layak adalah negeri atau bayaran dan bayaran kemudahan dan elaun. KEMUDAHAN DAN BAYARAN KERANA MENGHADIRI ISTIADAT PENGURNIAAN dan diundang dan yang diundang tetamu yang orang tetamu Dua Dua orang 9 urniaan g en pp g istiadat hadiri istiadat hadiri gg men bagi kebesaran bagi darjah kebesaran atau darjah pingat atau pingat layak juga layak adalah juga pegawai adalah seseorang pegawai seseorang an dd an had kk d h emu aun.. ll e t tt tu menun adalah kadarnya adalah dimana kadarnya bayaran dimana bayaran tersebut pegawai kelayakan mengikut pula pesara pula tetamu pesara bagi tetamu atau atau bagi gred mengikut adalah kadarnya pegawai sebelum pegawai akhir sebelum jawatan akhir jawatan . ersara .seolah seolah dikemukakan boleh dikemukakan tuntutan boleh pesara. rasmi rasmi bertugas bertugas iaia olah olah .ELAUN. tuntutan pesara.

ditawarkan yang memegang jawatan yang ditawarkan itu. er t en M ana d er PTAMBANG PERJALANAN BAGI PENEMPATAN SELEPAS LANTIKAN PERTAMA Seseorang Pegawai yang baru pertama kali dilantik ke dalam perkhidmatan awam yang diarah a a ii ays ays ll aa MM t t di M l i didi tt empa empa tt mana -mana mana. jawatan memegang Lelaki (isteri & anak) . 50ELAUN. enaan. kemudahan menuntut menuntut elaun.Lelaki (isteri & anak) Keluarga . enaan k bb k er Jabatan kepada Jabatan dikemukakan dikemukakan kepada MtiPd 51 i.bersara. tersebut bersara tersebut . KEMUDAHAN DAN BAYARAN KERANA MENGHADIRI ISTIADAT PENGURNIAAN ang d un di di d yang i PP i egawa eseorang S 9 Pingat menerima Pingat untuk menerima hadir untuk dan hadir dan amu t tt te orang uaua orang dd an dd umous th PP th os bersama hadir bersama dan hadir diundang dan yang diundang yang k ll k aya hal dd l h a a t ub t b t erse t i pegawa dan kemudahan dan elaun.Keluarga ‰ .mana didi ii rr didi ll k di i di an an kk apor apor l me me layak menuntut tambang perjalanan bagi diri dan keluarganya dari rumah kediamannya ke tempat yang diarahkan bertugas mengikut kelayakan tambang perjalanan yang layak diperolehi setelah itu. an dd r ad kk da t u ikik t meng ayaran meng ayaran b meninggal yang meninggal pegawai yang kelayakan pegawai kelayakan ha kl a hh d kl h d en i ii in an t ut TT t t un .

3 Tahun 2005 E:\Pekeliling Perbendaharaan 3 2005.pdf KURSUS: Sebarang kursus @ latihan yang berupa 9 sambil lawatan .Wanita (suami & anak) < 21 tahun (anak tiri/angkat yang diiktiraf .< 21 tahun (anak tiri/angkat yang diiktiraf Anak .hari termasuk kelepasan am PENDEK: KURSUS KURSUS PENDEK: Sebarang kursus sepenuh masa yang tempohnya 3 9 ung j uhh j i ar hh i -i ar hh i k t k ermasu t urang kk au t an a l ubb l minggu & kelepasan am KURSUS SAMBILAN: na il b m sa ar seca na nk al ja i d gn ya sus r uk gnar Seba 9 54 . yang bercorak latihan 53KURSUS PANJANG: Sebarang kursus sepenuh masa yang 9 tempohnya adalah melebihi 3 bulan & & minggu hujung hari . seminar & bengkel.Wanita (suami & anak) .undang daif (had umur tidak terpakai) 52 terpakai) tidak umur (had daifELAUN SEMASA BERKURSUS – ELAUN Pekeliling Perbendaharaan Bil. praktik @ akademik belajar.Anak o undang) -undang) undang.

Di Luar Kawasan Ibu Pejabat yang Hotel Sewa Bayaran & Makan Elaun ¾ disokong dengan resit/Lojing mengikut kadar yang ditetapkan jika makan & . menuntut elaun layak menuntut negeri layak dalam dalam negeri mengikut bayaran dan kemudahan : berikut: seperti berikut syarat seperti dan syarat kadar dan kadar 56: A).sa b a seca a d ja a a ya g u sus Seba a g selepas waktu pejabatPENGANJUR: Badan yang membiayai sebahagian besar 9 perbelanjaan kursus KAJIAN LUAR: ian j ag j g diarahkan oleh Pusat Pen g an y g y aktiviti g Sebaran 9 tinggi semasa berkursus di luar pusat pengajian sama ada untuk membuat sesuatu penyelidikan ataupun kutkan di sesuatu Jabatan termasuk lawatan g disan yang diadakan dalam tempoh berkursus PENGAJIAN: PUSAT PUSAT PENGAJIAN: Tempat yang sebahagian besar sesuatu kursus itu 9 Pusat itu kursus tempoh bagi dan dijalankan 55 . elaun. Pengajian adalah ditakrifkan sebagai Ibu PejabatKURSUS PENDEK DI DALAM NEGERI mengikuti yang mengikuti egawai yang Pegawai eseorang P SSeseorang didi masa hh sepenu k dd ke pen ursus ursus pen k .

makan disediakan. kemudahan makan sebahagian kemudahan sebahagian tidak yang tidak bahagian yang tuntut bahagian layak tuntut layak seperti kadar seperti kepada kadar tertakluk kepada disediakan tertakluk disediakan : berikut: berikut 57KADAR Jenis Elaun Makan KADAR Jenis Elaun Makan 20% drp. Elaun Makan Sarapan Pagi 20% drp.an ka di di di di k se ka tid tid k napan i peng Sekiranya salah satu kemudahan ¾ tidak yang unsur maka disediakan Jika disediakan itu layak dituntut. Sekiranya tiada tempat umlah perjalanan j penginapan/bermalam. Jika disediakan.pergi perjalanan . Elaun Makan Makan Malam Makan Malam 40% drp. Elaun Makan Sarapan Pagi Elaun Makan 40% drp 40% drp Elaun Makan . . Elaun Makan Bayaran Sewa Hotel yang disokong ¾ & Elaun g in j g j g an resit atau Elaun Lo g den Makan/Harian bagi tempoh 2 hari iaitu sehari sebelum & sehari selepas i ertugas rasm kk d b i b ar da ursus atas k bb k er termasuk bayaran perkhidmatan @ lainlain bayaran ke atas sewa hotel 58 hotel sewa atas ke bayaran lainElaun Perjalanan atau Tambang ¾ Pengangkutan Awam: rumah dari balik . Makan Tengah Hari 40% drp. a) kediaman ke Pusat Pengajian sekali sahaja.

pergi-balik sekali sehari tidak melebihi 6 hari b). dibenarkan mengikut kelayakan seperti dinyatakan dalam Pekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan 60ii. Semasa disangkutkan. layak menuntut kenderaan/tambang perjalanan elaun pengangkutan awam mengikut kadar & syarat dalam Pekeliling Bertugas Rasmi b k it 59 an it ak er b yangc). Kapal Terbang hanya dibenarkan mengikut kelayakan u & l an sangat per k kiki difiki k l r difiki ranya se . Elaun perjalanan kenderaan adalah tertakluk kepada syarat penggunaan kenderaan Bertugas Pekeliling sendiri sendiri seperti dalam Pekeliling Bertugas dalam seperti Rasmi yang berkaitan d) Pegawai yang menggunakan perkhidmatan menuntut layak adalah pengangkutan pengangkutan awam adalah layak menuntut awam Tambang Pengangkutan Awam mengikut mana yang lebih murah & yang sepatutnya dinaiki tertakluk kepada syarat seperti berikut: Api Kereta Kereta Api i. jika di kehendaki menjalankan tugas rasmi.

Di Dalam Kawasan Ibu Pejabat untuk sehari 00 . Seseorang Pegawai yang memilih untuk menggunakan kenderaannya sendiri layak menuntut Tambang Gantian bagi satu perjalanan pergi-balik sekali sahaja lazim g an tamban g g g bersamaan den perkhidmatan pengangkutan awam yang sepatutnya dinaiki mengikut kelayakan menggunakan dinyata dengan dengan syarat dinyata menggunakan syarat kenderaan sendiri d) Pegawai yang menuntut Tambang Gantian tidak layak menuntut apa-apa tambang @ bayaran tambahan bersabit dengan i p kereta a @ g al terban p alanan ka j er p 62 p j p g @ p: B). L penggunaan pengangkutan awam selain daripada diatas adalah dibenarkan dan tuntutan dibuat berasaskan kepada tambang lazim bagi satu perjalanan pergi-balik sekali sahaja 61c). in a in-l a iii. 15 RM sebanyak Bayaran ¾ hari-hari berkursus sahaja dengan syarat: .mustahak untuk sampai ke Pusat kan. p diteta g an y g j p y g p ada masa p ian j ag Pen Cukai lapangan Terbang layak dituntut.

55 k RM2 ya n seba seba ya dup dup hi ar sa a sa n auau El ¾ bagi sepanjang tempoh kursus tertakluk kepada syarat-syarat berikut: Arahan menerima tidak Pegawai .i). Di Luar Kawasan Ibu Pejabat ri ah se a se 00 . ll e t tt tu menun k ll k aya dan kadar dan mengikut kadar bayaran mengikut dan dan bayaran : berikut seperti syarat 64: a). Ijazah Lanjutan /Ijazah Pertama/ Pertama an had kk d h emu . Kemudahan makan dan penginapan tidak disediakan . adalah Lanjutan. aun aun. Kursus itu diadakan di luar at biasa p leks tem p unan/Kom g p g Ban Pegawai bertugas atau Kenderaan Perjalanan Elaun ¾ Tambang Pengangkutan Awam sama seperti berkursus di luar kawasan Ibu Pejabat 63KURSUS PANJANG DI DALAM NEGERI mengikuti yang mengikuti egawai yang Pegawai eseorang P SSeseorang diiktiraf yang diiktiraf yang daripada selain selain daripada kursus Ijazah Diploma/Ijazah kursus Diploma/ sebagai kursus sebagai adalah . Kemudahan makan tidak disediakan ii). i) Pertukaran ii).

Elaun Makan Sarapan Pagi 40% drp. am l a M M k M l an ka M 66mengarahkan Pengajian Pusat Sekiranya ¾ seseorang Pegawai mengikuti kajian luar/latihan amali atau sangkutan di Pejabat di luar Pusat Pengajian. tidak disediakan tertakluk kepada kadar erti berikut: p se KADAR Jenis Elaun Makan KADAR Jenis Elaun Makan 20% drp. Elaun Makan Sarapan Pagi 20% drp. Elaun Makan Makan Tengah Hari 40% drp. Pegawai layak menuntut elaun seperti Kursus Pendek Di oh tersebut p dalam tem & eri g Dalam Ne tidak layak Elaun Sara Hidup Bayaran Sewa Hotel yang disokong ¾ Elaun & Lojing Elaun atau resit dengan Makan/Harian bagi tempoh 2 hari iaitu sehari sebelum & sehari selepas berkursus atas kadar seperti dalam Pekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan . Elaun Makan Makan Tengah Hari an ka M aun El 40% d 40% d El M k rp.Sekiranya salah satu kemudahan ¾ tidak g an y g y a disediakan maka elaun j saha disediakan itu layak dituntut mengikut pecahan unsur elaun iaitu 50% untuk makan untuk % 50 dan penginapan 65Jika sebahagian kemudahan makan ¾ yang bahagian tuntut disediakan disediakan layak tuntut bahagian yang layak .

Kemudahan makan tidak disediakan Bangunan/Kompleks luar di Kursus .) b Elaun Sara Hidup sebanyak RM15. Pegawai yang berkursus di dalam t ab PP j b t aj e u Ib awasan k b). Pegawai dari luar kawasan Ibu rahan A menerima g an y g y abat j Pe Pertukaran c). 10 RM k bb k anya ayaran se B ¾ .g alanan Kenderaan atau Tamban j Elaun Per ¾ 67 Pengangkutan Awam: Pejabat Ibu Kawasan Dalam Di .00 sehari ¾ tertakluk kursus tempoh sepanjang bagi kepada syarat-syarat berikut: a). Di Luar Kawasan Ibu Pejabat i ar hh i se 0000 . d) tempat biasa Pegawai bertugas Elaun Perjalanan Kenderaan atau Tambang ¾ APkt 68 wam an t uk engang PKURSUS SAMBILAN DI DALAM NEGERI kursus mengikuti kursus yang mengikuti egawai yang Pegawai eseorang P SSeseorang ua t e KK t an hh ara as ara as tt a i r di dih dih di i a yang anan yang bil sam kerana Pemerintah kerana Pegawai Pemerintah /Pegawai Jabatan/ Jabatan layak adalah perkhidmatan kepentingan : berikut: seperti berikut bayaran seperti menuntut menuntut bayaran 69: a).

5 RM dan makan bantuan bantuan perbelanjaan perjalanan a kemudahan makan dan y sekiran pengangkutan tidak disediakan Tidak layak menuntut Elaun ¾ Perjalanan Kenderaan atau Tambang Pengangkutan Awam 70: b).terdiri daripada RM5. kemudahan elaun.00 untuk untuk 00 . 3 RM dan makan bantuan bantuan perbelanjaan perjalanan dan makan kemudahan sekiranya pengangkutan tidak disediakan dan tidak layak menuntut bayaran diatas jika kursus diadakan di dalam Bangunan/Kompleks yang sama 71KURSUS PENDEK DI A LUAR NEGAR yang egawai yang Pegawai eseorang P SSeseorang ara g ne r lua di lua endek di endek pp berkursus kemudahan . menuntut elaun layak menuntut layak dan kadar mengikut bayaran dan : berikut: seperti berikut syarat seperti syarat 72sepanjang bagi dituntut adar adar elaun makan yang layak dituntut bagi sepanjang layak yang makan elaun K . Di Dalam Kawasan Ibu Pejabat Bayaran sebanyak RM8.00 sehari ¾ terdiri daripada RM5.00 untuk untuk 00 .

00 53 dan 54 @ yang setaraf 240. diatas @ yang setaraf Seperti di Lampiran ‘C’ 73Hotel/Elaun Sewa adar adar Bayaran Sewa Hotel/Elaun Bayaran k maksimum Had Had maksimum k Lojing yang layak dituntut bagi sepanjang tempoh kursus sekiranya kemudahan penginapan tidak .00 Utama/Khas ‘B’ dan ‘C’ @ yang setaraf 270.00 Pegawai selain drp.tempoh kursus sekiranya kemudahan makan tidak disediakan adalah seperti berikut:KADAR SEHARI (RM) GRED GRED KADAR SEHARI (RM) Utama/Khas ‘A’ dan ke atas @ yang setaraf 300.berikut: seperti disediakan disediakan adalah seperti berikut: adalah Jenis Bilik GRED Jenis Bilik GRED Bilik Biasa Kumpulan Pengurusan Tertinggi @ yang setaraf iran ‘C’ p erti di Lam p Se ada Se ada p awai selain dari g p g Pe di atas @ yang setaraf pp .00 240.00 53 dan 54 @ yang setaraf 45 hingga 52 @ yang setaraf 200.

layak tuntut bahagian yang tidak disediakan tertakluk kepada kadar berikut: seperti seperti berikut: KADAR Jenis Elaun Makan KADAR Jenis Elaun Makan 20% drp. Elaun Makan Makan Tengah Hari an ka M aun El 40% d 40% d El M k rp.bayaran @ perkhidmatan Bayaran perkhidmatan cukai perkhidmatan @ bayaran cukai . Elaun Makan Sarapan Pagi 20% drp. perkhidmatan Bayaran lain ke atas sewa hotel tersebut layak dituntut dan dikira sebagai sebahagian dari kadar Bayaran Sewa Hotel 74Jika sebahagian kemudahan makan ¾ disediakan. am l a M M k M l an ka M 75Bayaran Sewa Hotel yang disokong dengan ¾ resit atau Elaun Lojing & Elaun Makan/Harian & sebelum sehari iaitu bagi tempoh 2 hari iaitu sehari sebelum & hari 2 tempoh bagi sehari selepas berkursus atas kadar seperti dalam Pekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan Elaun Pakaian Panas mengikut kadar dan ¾ Bertugas Pekeliling syarat seperti dalam Pekeliling Bertugas dalam seperti syarat Rasmi yang berkaitan Bayaran paspot antarabangsa & visa yang ¾ resit dengan disokong disokong dengan resit Elaun perjalanan kenderaan @ tambang ¾ . Elaun Makan Sarapan Pagi 40% drp. Elaun Makan Makan Tengah Hari 40% drp.

pengangkutan awam seperti berikut: 76ke kediaman balik balik dari tempat kediaman ke tempat dari . iii iii) Sekiranya . sekali sahaja balik dari lapangan terbang ke -balik dari lapangan terbang ke Perjalanan pergi. jumlah perjalanan pergi-balik sekali sehari tidak melebihi 6 hari (Semasa disangkutkan. Kereta Api mengikut kelayakan seperti dinyatakan dalam Pekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan (b). P ). jika di kehendaki ). iviv . iiii) tempat penginapan.)i lapangan terbang. sekali sahaja Perjalanan pergi-balik dari tempat penginapan . sahaja sekali Pengajian Pusat ke tiada tempat penginapan/bermalam. v) pengangkutan awam adalah layak menuntut Tambang Pengangkutan Awam seperti berikut: (a). rasmi tugas menjalankan elaun perjalanan kenderaan/tambang pengangkutan awam mengikut kadar & syarat berkaitan yang Rasmi Bertugas Pekeliling dalam 77perkhidmatan menggunakan yang Pegawai .pergi Perjalanan Perjalanan pergi . Kapal Terbang mengikut kelayakan seperti dinyatakan dalam Pekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan .. Perjalanan pergi ). menuntut layak .

Lain-lain penggunaan pengangkutan awam selain daripada diatas adalah dibenarkan dan tuntutan dibuat berasaskan kepada tambang lazim bagi satu perjalanan h j k li b lik i 78 ja ah sa li ak se lik ab. k bb k er dan bayaran di bawah Pekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan KURSUS PANJANG DI LUAR NEGARA kursus mengikuti kursus yang mengikuti egawai yang Pegawai eseorang P SSeseorang sebagai tidak sebagai @ tidak diiktiraf @ yang diiktiraf ada yang sama ada panjang sama panjang Ijazah /Ijazah Pertama/ Ijazah Pertama Diploma/Ijazah peringkat Diploma/ kursus kursus peringkat yang peraturan yang kepada peraturan tertakluk kepada adalah tertakluk .pergdi kursus mengikuti yang Pegawai Seseorang ¾ luar negara selama 14 hari @ kurang secara berterusan yang dikira berdasarkan hari an had kk d h emu aun. adalah Lanjutan. Lanjutan ke semasa ke dari semasa ditetapkan dari yang ditetapkan berasingan yang berasingan Persekutuan Kerajaan Persekutuan oleh Kerajaan semasa oleh semasa 79ELAUN KERANA BERTUKAR ATAU BERPINDAH RUMAH Pekeliling Perbendaharaan Bil. ll e t tt tu menun k ll k aya ursus.(c). 4 Tahun 1995 .

Tiada perbelanjaan.BERTUKAR: esen. Layak menuntut perbelanjaan bagi g disokon g an y g y ay kut kenderaann g an g g g men dengan resit 3. SELATAN KALIMATAN & DARUSSALAM THAILAND THAILAND BRUNEI DARUSSALAM & KALIMATAN BRUNEI .Satu lingkungan kawasan 25 km dari 9 Pejabat lama ke Pejabat baru km 25 kawasan lingkungan Satu – Rumah Pindah 9 80 Rumah Pindah 9 dari rumah lama ke rumah baruBERTUKAR KECUALI BAGI SINGAPURA. Elaun menuntut layak bagi membiayai perbelanjaan pertukaran tersebut mengikut syarat dan kadar yang ditetapkan: 1. Seseorang Pegawai yang bertukar ke luar Stesen Bayaran dan Kemudahan . bayaran tambahan atau kemudahan yang layak dituntut bersabit t ub t b t erse t aran k t kut engan per d 2. StSt uar ll ekk ar kut bb t k er i PP i egawa 9 seterusnya berpindah rumah dan mendiami rumah berkenaan STESEN: Pertukaran . Tuntutan Elaun pertukaran yang dibuat Diri Pendahuluan secara bertukar sebelum 81 boleh dibayar oleh Pejabat tempat bertugas .

Tuntutan Elaun Gantian Makan tanpa resit adalah bagi tempoh 3 hari sebelum & 5 hari selepas bertukar mengikut bilangan sebenar keluarga ahli . hanya layak menuntut Elaun Perjalanan wam A Kenderaan/Tambang Pengangkutan bagi dirinya menuntut layak tidak Stesen dalam Bertukar 6. Bertukar ke luar Stesen & pindah rumah pertukaran elaun menuntut layak sahaja . terlebih (seorang) keluarga datang nanti 5. Memohon untuk bertukar boleh dipertimbangkan bayaran elaun. Bertukar & tidak pindah rumah.lama4. elaun. Pengangkutan melalui kapal laut dilaksanakan dengan menggunakan perkhidmatan Syarikat yang berdaftar Kewangan Kementerian dengan 8. kemudahan & bayaran bagi pertukaran tersebut 827. pertukaran bagi bayaran & kemudahan tertakluk kepada peraturan & syarat JPA 9. Bertukar secara berseorangan (tanpa membawa keluarga) hanya layak menuntuk elaun pertukaran atas kadar bujang apabila bakinya dahulu.

Elaun menuntut layak rumah Kemudahan dan Bayaran bagi perpindahan perbelanjaan membiayai rumah tersebut mengikut kaedah. Tuntutan pertukaran hendaklah dibuat dalam tarikh daripada tahun satu tempoh melaksanakan arahan pertukaran tersebut 84BERPINDAH RUMAH Seseorang Pegawai yang berpindah . kemudahan & bayaran pertukaran jika segala kemudahan disediakan. Tuntutan Elaun pertukaran yang melibat penginapan adalah bagi tempoh 3 hari mengikut bertukar selepas hari 5 & sebelum 83 bilangan sebenar ahli keluarga yang disokong dengan resit11. Tidak layak menuntut elaun.10. Tuntutan tambang pengangkutan melalui arak perjalanan j alan darat dibuat mengikut j sebenar atas kadar yang ditetapkan yang resit dengan disokong 12. kan: p diteta g an y g y r arat dan kada ys 85BERPINDAH RUMAH . 14. Kos pengangkutan barang-barang tidak termasuk dalam tuntutan Pemberian Pindahan 13.

86: SYARAT .SYARAT g unakan boran gg an men g Dibuat den 9 tuntutan yang disediakan Tertaktuk kepada syarat bahawa Pegawai 9 tersebut rumah mendiami Perpindahan yang tidak melibatkan 9 pengangkutan barang-barang Tidak layak menuntut elaun. Berpindah dari rumah sendiri/sewa/ Kerajaan ke 9 rumah yang dibeli di bawah Skim Pinjaman Kerajaan Perumahan . Berpindah dari rumah Kerajaan atau rumah yang 9 aan ke rumah j ar oleh Kera y a diba y sewan sendiri/sewa/rumah kerajaan atas arahan pihak berkuasa tertentu. kemudahan & 9 bayaran perpindahan jika segala kemudahan disediakan Tuntutan elaun perpindahan rumah hendaklah 9 dibuat dalam tempoh tidak lewat daripada 3 bl 87 h an ruma hadni perp ikh ar t epas an se l ub .KELAYAKAN MEMOHON: Berpindah dari rumah sendiri/sewa/Kerajaan ke 9 rumah Kerajaan atau rumah yang sewanya dibayar oleh Kerajaan atas arahan pihak berkuasa tertentu.

dilakukan .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->