Perakuan Calon Tentang Ketulenan Tugasan Projek Kertas 3756/3

Saya memperakui bahawa Tugasan Projek yang dikemukakan untuk memenuhi syarat Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 2011 bagi mata pelajaran Prinsip Perakaunan 3756 adalah tulen.

Tandatangan Calon :

____________________________

Nama Calon

:

No. Kad Pengenalan :

Angka Giliran Calon :

_____________________________

*Borang perakuan ini mestilah disertakan di bahagian hadapan Tugasan Projek