MAKALAH PENDALAMAN PAI

MAKALAH Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Pada Mata Kuliah Pendalaman PAI

Disusun Oleh : Kelompok 3 Marlia Ulfah Nayyif Sujudi Nurul Qadar A.G Rini Maryani Siti Rahmawati Siti Robi’ah Tantan H.I 1209201045 1209201052 1209201054 1209201061 1209201068 1209201069 1209201071

Tsany Mahrunnisa 1209201074 BAB I

PENDAHULUAN Dinegara kita tidak dibenarkan sikap dan perbuatan melawan atau antiagama dan tidak dibenarkan paham yang meniadakan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap warga negara Republik Indonesia harus percaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia Indonesia wajib saling menyayangi dan tidak berbuat dengki dan dendam, kerusuhan dan memaksakan keyakinan kepada umat lainnya. Itulah yang menandai kita hidup beragama dan pecaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hidup rukun dan bertoleransi tidak berarti bahwa ajaran agama yang satu dan yang lainnya dicampuradukkan. Dengan toleransi tersebut diharapkan terwujudnya ketenangan, saling menghormati dan saling menghargai, hal itu akan mewujudkan perikehidupan yang rukun, tertib dan damai, sehingga dengan keadaan yang demikian itu dapat terlaksana pembangunan bangsa. Berdasarkan uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa manusia Indonesia wajib menjunjung tinggi perasaan dan sikap toleransi antarumat beragama

BAB II PEMBAHASAN PENDALAMAN PAI KLS 1 SMP Standar Kompetensi Kompetensi Dasar sabar. Menjelaskan dalil-dalil tawadhu, taat, qana’ah, dan sabar. : Mengetahui Perilaku terpuji. : Menjelaskan Pengertian tawadhu, taat, qana’ah, dan

Perilaku Terpuji (tawadlu, taat, qana’ah, dan sabar) 1. Tawadlu Yaitu rendah hati, tidak sombong, dan menghargai orang lain. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. Luqman: 18-19

Ÿwur öŸÏiè|Áè? ŸŸ£Ÿs{ Ĩ$¨Z=Ï9 Ÿwur Ä·ôJs? ŸÎû ÇÚöŸF{$# $·mtŸtB ( ¨bÎ) ©!$# Ÿw Ÿ=ÏtäŸ ¨@ä. 5A$tFøŸèC 9ŸqãŸsù ÇÊÑÈ ôŸÅÁø%$#ur ŸÎû ŸŸÍŸô±tB ôÙàÒøî$#ur `ÏB y7Ï?öq|¹ 4 ¨bÎ) tŸs3Rr& ÏNºuqô¹F{$# ßNöq|Ás9 ϟÏJptø:$# ÇÊÒÈ
18. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orangorang yang sombong lagi membanggakan diri. 19. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan[1182] dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. 2. Taat

Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalil naqlinya: 153. bisa mengenalkan apa itu tawadhu. Dalil naqlinya: 172. Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya). Al-Baqarah [2]: 153). An-Nisaa: 59). jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. tegar. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. taat. Dalil naqlinya: 59. Komentar Kelompok Menurut kelompok kami. materi ini sangat tepart diberikan pada jenjang SMP kelas 1. PENDALAMAN PAI KLS 2 SMP . dan ulil amri di antara kamu. serta merasa cukup terhadap setiap anugerah dan nikmat Allah. (QS. qanaah dan sabar. jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 3. Qana’ah Yaitu kemampuan diri dalam menerima dan mensyukuri. serta kegigihan kita untuk tetap berpegang teguh kepada ketetapan Allah dalam menghadapi segala cobaan dan ujian dalam kehidupan. 4. Hai orang-orang yang beriman. Dan siswa juga bisamengetahui dalil-dalil yang menjelaskan sifat terpuji tersebut. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu. taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya). (QS. Hai orang-orang yang beriman. Sabar Yaitu menahan diri. Karena. Hai orang-orang yang beriman.Yaitu melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang. makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu[99].

sehingga hati menjadi panas akibatnya orang yang dengki ingin mendapat nikmat dengan berbagai cara: H.S Nisa:54 ôQr& tbrߟݡøtsŸ }¨$¨Z9$# 4Ÿn?tã !$tB ÞOßg9s?#uä ª!$# `ÏB ¾Ï&Î#ôÒsù ( ôŸs)sù ! $oY÷Ÿs?#uä tA#uä tLìÏdºtŸö/Î) |=»tGÅ3ø9$# spyJõ3Ïtø:$#ur Mßg»oY÷Ÿs?#uäur %¸3ù=ŸB $VJ ŸÏàtã ÇÎÍÈ Artinya: Bahkan adakah mereka berhati hassad kepada manusia karena allah memberikan karunianya kepadanya? Sesungguhnya telah kami berikan kepada keluarga nabi Ibrahim kitab dan hikmah dan kami berikan kepada mereka kerajaan yang besar.R Ahmad dan Tirmidzi Artinya:Telah masuk dalam tubuhmu penyakit umat yang lain yaitu benci dan dengki ia . Sifat dengki timbul karena persaingan yang tidak sehat. dengki. Iri hati yang diperbolehkan dalam ajaran islam adalah iri dalam hal berbuat kebajikan. Macam-macam arti penyakit hati dan sifat buruk manusia. Atau iri untuk membelanjakan harta di jalan kebenaran. Sifat ini sangat berbahaya karena tidak ada orang yang suka dengan orang yang memiliki sifat seperti ini. seperti iri untuk menjadi pintar agar dapat menyebarkan ilmunya di kemudian hari. : Mengetahui Sifat terpuji. : menjelaskan pengertian iri hati. hasud. fitnah.Standar Kompetensi Kompetensi dasar buruk sangka. Dalilnya: Q. Irihati Iri hati adalah suatu sifat yang tidak senang akan rizki / rejeki dan nikmat yang didapat oleh orang lain dan cenderung berusaha untuk menyainginya. dan khianat. Dengki Dengki adalah sikap tidak senang melihat orang lain bahagia dan berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut.

sesungguhnya kebanyakan dari prasangka itu adalah dosa.adalah pemotong. menodai. Fitnah fitnah adalah berkata tidak benar yang bermaksud untuk menjelekan orang lain padahal sebenarnya tidak bermasalah atau tidak benar dengan tuduhan tersebut. membohongi seseorang agar menimbulkan permusuhan sehingga dapat berkembang menjadi tindak kriminal pada orang lain tanpa bukti yang kuat. Orang yang memiliki sifat hassad berarti ia dihinggapi penyakit hati. H. . merusak. Hasud Hasud adalah suatu sifat yang ingin selalu berusaha mempengaruhi orang lain agar amarah / marah orang tersebut meluap dengan tujuan agar dapat memecah belah persatuan dan tali persaudaraan agar timbul permusuhan dan kebencian antar sesama. Khianat artinya tidak dapat dipercaya dan tidak bertanggung jawab atas sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya. Allah SWT menyuruh kita supaya menjauhi sikap buruk sangka terutama terhadap allah SWT dan terhadap sesame teman sendiri. Artinya: dan fitnah itu lebih bahaya dari pembunuhan Buruk Sangka Buruk sangka adalah sifat yang curiga atau menyangka orang lain berbuat buruk tanpa disertai bukti yang jelas. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan adalah suatu kegiatan menjelek-jelekkan. Khianat. yaitu pemotong agama bukan pemotong rambut. Sikap buruk sangka terhadap orang lain termasuk penyakit rohani karena sikap ini dapat menyebabkan hubungan dengan orang lain terganggu. menipu. Sebaliknya sikap dapat dipercaya atau amanat diperintahkan dalam islam kepada kita supaya orang-orang mukmindapat dipercaya dalam berbagai hal. Sifat ini sangat berbahaya apabila melekat pada seseorang karena dengan pekerjaannya itu akan mendatangkan petaka bagi orang yang difitnahnya . jauhilah dari kebanyakan prasangka. artinya: Hai orang-orang yang beriman.R Abu Daud Artinya: jauhkanlah dirimu dari hasad hasad itu dapat memakan kebajikan ibarat api yang membakar kayu. Kebalikan dari suuzhan yaitu husnuzan yang artinya berperasangka baik pada orang lain.

Cara menghindari penyakit rohani: Menjauhi hal yang membahayakan orang lain Meningkatkan kegiatan agama Sering membaca al-quran Banyak berdzikir. Sikap khianat termasuk salah satu cirri orang munafik sebagaimana dijelaskan rassullulah. setelah dijelaskan mengenai pengertian macam-macam penyakit hati .Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati allah dan rasul (muhamad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. sedangkan kamu mengetahui. Khianat terbagi menjadi 3 macam Khianat kepada allah SWt Yaitu mendustakan hukum-hukum atau ketentuan yang terdapat dalam kitab suci alquran misalnya: mengakui keberadaan allah tapi dia mendustakan allah termasuk menduakan allah meminta/memohon sesuatu hanya kepada allah Khianat kepada rassulullah Yaitu orang yang tidak mengikuti contoh-contoh ibadah rassullulah yang telah dijelaskan dalam sunnahnya. Misalnya: melaksanakan shalat tidak seperti yang dicontohkan rassullulah atau melebih-lebihkan suatu perkara ibadah yang tidak di contohkan oleh rasullulah Khianat kepada sesame manusia Artinya mengingkari kepercayaan yang telah dipercayakan kepadanya seperti siswa dipercaya menyampaikan RPP kepada sekolah tapi tidak disampaikan. dan berdoa Usahakan bergaul dengan orang yang baik Komentar Kelompok Pada materi ini. istigfar.

Fungsi Qanaah dalam Kehidupan Sehari-hari a. Siswa dapat berlajar untuk menghindari daari sifat tercela yang dapat merugikan diri siswa sendiri maupun orang lain. PENDALAMAN PAI KELAS 3 SMP Standar Kompetensi : Menerapkan Akhlakul Karimah dan Menghindari dari Akhlak Tercela dalam kehidupan Sehari-hari Kompetensi Dasar A. Pengertian Qanaah Qanaah berarti merasa cukup atas pemberian Allah SWT dan dapat menjauhkan diri dari sifat kurang. Toleransi a. Sikap toleransi antara sesama manusia akan menciptakan kenyamanan dan ketentraman dalam kehidupan. namun tetap semangat berusaha dan bekerja keras.dan akhlak buru. 2. masing-masing tidak boleh saling mengganggu namun supaya kita saling bekerjasama dan saling menutupi kekurangan hingga satu dengan lainnya saling : Siswa berperilaku dengan sifat Qanaah dan Toleransi . Hatinya tenang dan tentram b. Sifat qanaah dapat menentramkan jiwa dan terhindar dari sifat serakah. Qanaah 1. Toleransi dapat diartikan sikap saling menghargai antar sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Terhindar dari sifat serakah dan tamak B. Selalu merasa berkecukupan sehingga selalu bersyukur kepada Allah d. Diantara manusia ada yang mempunyai kelebihan dan ada yang mempunyai kekurangan. Selalu berlapang dada dan tidak berputus asa e. Pengertian Toleransi Toleransi dalam bahasa Arab disebut tasamuh yang berarti tentang rasa. Selalu gembira dengan apa yang dimiliki c.

SMA Kelas X Standar Kompetensi : Membiasakan Prilaku terpuji. siswa diharuskan sudah bisa bersikap qanaah dan toleransi pada diri sendiri. Menampilkan contoh-contoh adab dalam berpakaian.S.s. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Alloh. menerima tamu.AL A’rof ayat 26 berikut ini: Artinya:Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. terlepaslah pakaian Nabi Adam a. Kompetensi Dasar :Menjelaskan pengertian adab dalam berpakaian. menerima tamu.s. bertamu. berhias. Adab dalam berpakaian. menerima tamu. berhias. berpakaian merupakan syariat yang penting bagi umat islam. b. Karena melakukan dosa dengan memakan buah khuldi. mudah-mudahan mereka ingat. Alloh swt .bersaudara. itulah yang lebih baik. dan berpergian. berfirman dalam Q. bertamu. Telah memerintahkan manusia untuk berpakaian. dan bepergian Adab Berpakain Sejak jaman Nabi Adam a. dan berpergian. berhias.Fungsi Toleransi dalam Kehidupan Sehari-hari Dapat menciptakan keharmonisan di masyarakat Dapat menimbulkan sikap saling menghormati Menjauhkan sifat sombong Menumbuhkan sikap jujur dalam masyarakat Komentar Kelompok: Pada jenjang ini. bertamu. Tetapi pakaian taqwa. Alloh SWT. al a’raf:26) . keluarga dan terutama di kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu.S. (Q.

Bagi muslim laki-laki diharamkan memakai pakaian dari sutra. dan apa saja yang dimakruhkan untuk dipakai. Berhias merupakan naluri alamiah Larangan mencukur dan menyambung rambut Larangan membuat tato dan mangikir gigi Larangan menipiskan halis Memulai segala sesuatu yang baik dengan tangan kanan . Beberapa hal yang harus diketahui oleh umat islam dalam berpakaian adalah sebagai berikut. Disunahkan mengerjakan sesuatu (termasuk memakai pakaian) dengan mendahulukan sebelah kanan. Namun keindahan yang di kehendaki dalam islam mempunyai batasan –batasan tertentu yang harus dipatuhi Agar tidak salah dalam pelaksanaannya. Disunahkan memakai pakaian-pakaian berwarna putih dari pada pakaian warna-warna yang lain.Dalam hadisnya.. juga telah menjelaskan apa saja yang boleh di pakai.Akan tetapi tidak ada larangan memakai pakaian dengan warna-warna yang lain. apa saja yang tidak boleh di pakai . Adab Berhias Alloh swt sangat menyukai keindahan . Wanita muslim wajib memanjangkan pakaiannya hingga menutupi kedua kakinya dan memanjangkan kerudung di kepalanya hingga menutupi leher dan dadanya. salah satu keindahan dalam kehidupan adalah cara berpakaian dan berhias supaya orang tersebut lebih enak dan anggun dipandang. Nabi Muhammad saw. apasaja yang disunahkan untuk dipakai . Bagi muslim dimakruhkan memperpanjang celana atau pakaiannya hingga menutupi mata kaki .

R. barang siapa yang beriman kepada Alloh dan hari kiamat hendaknya menghormati tamunya. Adab Menerima Tamu Menerima tamu dengan baik adalah ciri-ciri orang yang beriman. Tidak berlama-lama dalam bertamu dan jangan sampai membuat tuan rumah menjadi jemu atau jenuh. Rosululloh bersabda yang artinya. (H. Bukhari Muslim) Kita harus yakin bahwa tamu yang datang membawa langsung maupun secara tidak langsung. Adapun adab-adab dalam bertamu adalah sebagai berikut. Bertamu merupakan salah satu cara untuk menyambung tali persaudaraan yang di anjurkan oleh islam. berkah sendiri. Menghormati aturan-aturan yang ditentukan tuan rumah dan mematuhinya. Adab-adab menerima tamu adalah.Adab Bertamu Bertamu adalah berkunjung ketempat kediaman orang. Berbicara dengan bahasa yang sopan dan santun serta menyenangkan tuan rumah. Niat bertamu dengan ikhlas Mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan kunjungan Mengetuk pintu tyiga kali dan meminta ijin Berjabat tangan dengan tuan rumah sesama pria adapun dengan wanita cukup menunjakan sikap hormat. kecuali tingkat ketakwaan dan kekerabatan . baik secara Menyambut tamu dengan ikhlas. manis muka dan penuh hormat Tidak membedakan sikap terhadap tamu yang hadir .

Terutama dalam hal-hal yang telah dijelaskan materi diatas. islam juga mengajarkan pada umatnya untuk berpakaian dan berhias dengan memenuhi unsur etika (kepantasan) kesopanan. siswa juga sudah mulai berpikir dewasa untuk membiasakan hal tersebut. pada jenjang ini. sesuai dengan firman Alloh swt dalan surat al isra ayat 26-27. Hal ini dianjurkan kearena untuk menghindari gangguan yang diakibatkan dari pakaian wanita yang terbuka dan mengundang rangsangan syahwat serta memancing terjadi perbuatan –perbuatan amoral (pemerkosaan) Bagi laki-laki hendaknya berpakain mengikuti norma –norma yang lazim dipakai oleh kaum laki-laki dan tidak ‘eksentrik’ (pakaian yang penuh hiasan atau atribut). melayat dan sebagainya. kita dianjurkan untuk tidak berlebih-lebihan. dan sesuai dengan tuntunan syariat yang diatur di dalam Alquran dan Hadist.S AL ISRA. Komentar Kelompok Dengan adanya materi ini. Artinya. Bagi wanita di anjurkan untuk menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat . Q. pesta.26-27 Selain masalah berpakaian dan berhias . Selain itu.Menjamu tamu sesuai kemampuan dan tidak perlu mengada –ada Antarkanlah tamu sampai ke pintu atau halaman sampai dia pulang Adab Berpergian Dalam bepergian . Dalam pakain dan berhias . dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu serta boros. . pakaian dan cara berhias harus sesuai dengan kebutuhan . dalam bepergian jauh pun hendaknya kita memperhatikan aturan dan norma-norma yang berlaku dalanm masyarakat. juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. misalnya untuk pergi ke sekolah. Sesungguhnya orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itui sangat ingkar kepada tuhannya. siswa mulai membiasakan untuk beradab dalam segala hal.

Waktu yang tidak diatur akan menyebabkan orang mengalami kesulitan. Mengkaji Disiplin dalam Belajar Disiplin merupakan kata kunci kesuksesan belajar. lalu solat subuh dan berdoa. ia akan memenggalmu”. Mengatur waktu adalah membagi waktu yang dimiliki. karena seringkali manusia lalai dalam menggunakan waktu dan membiarkannya berlalu tanpa diisi oleh kegiatan apapun. bermasyarakat dan bernegara. Disiplin dimulai dari merencanakan. sehingga memiliki makna dalam meningkatakan kemampuannya. bangun sebelum subuh. belajar. Waktu merupakan anugrah Allah yang diberikan kepada manusia untuk diisi dengan kegiatan yang dapat mempertinggi derajatnya sebagai mahluk yang mulia. berlalu lintas. jika tidak kamu pakai untuk memenggal. mengatur dan menggunakan waktu.SMA Kelas XI Standar Kompetensi : Membiasakan Disiplin Kompetensi Dasar : Menjelaskan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. padahal waktu yang terlewat tidak akan kembali. Seorang pelajar sebaikannya dapat mengatur waktu yang dimilikinya. Disiplin belajar berarti menata waktu dan mengisinya dengan kegiatan belajar. Merencanakan berarti mempersiapakan segala sesuatu yang akan datang dengan sebaik-baiknya. beribadah. bekerja. Pepatah Arab mengatakan: ‫الوقت كا لسيف ان لم تقطعه قطعك‬ “waktu bagaikan pedang. membaca bahan-bahan . beribadah. belajar. Waktu dikaitkan dengan kerugian manusia. Seseorang pelajar yang baik akan menata waktunya dengan jadwal kegiatan harian yang teratur. DISIPLIN DALAM BERBAGAI SEGI KEHIDUPAN Disiplin dalam Kehidupan Sehari-Hari Agama islam mengajarkan umatnya untuk hidup tertib agar segala kegiatan dapat berjalan dengan lancer. Menampilkan contoh-contoh disiplin dalam kehidupan sehari-hari. bekerja. bermasyarakat dan bernegara. berlalu lintas. karena waktu akan mengilasnya tanpa member kesempatan.

kebut-kebutan merupakan bentuk kelakuan yang buruk . berapa kecepatan kendaraan yang diperbolehkan. Disiplin dalam berkerja adalah secara bersungguh-sungguh dan menjalankan aturan yang ditetapkan dalam pekerjaannya. sebagaimana ia harus mengelola usahanya. Apabila mau menyebrang jalan. dimana ia harus berhenti. apakah sudah siap dan layak digunakan Dijalan raya ia memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang dipasang. Jika ia lalai atau sembarangan. Mengkaji Disiplin dalam Berlalu Lintas Lalu lintas di jalan raya diatur dengan peraturan lalu lintas yany di tandai dengan rambu-rambu lalu lintas yang telah di tetapkan. Disiplin berlalu lintas adalah menggunakan jalan dan kendaraan dengan menaati aturan lalu lintas. Berangkat dan tiba disekolah sesuai dengan waktu dan disekolah ia mengikuti segala kegiatan belajar secara sungguh-sungguh. Pengusaha memerlukan disiplin dalam usahanya. yaitu trotoar. apa dan bagai mana ia harus berkerja menurut aturan yang ditetapkan. Seorang pengendara yang baik apabila hendak menggunakan kendarannya ia akan mengecek terlebih dahulu kelengkapan kendarannya. mandi. ia akan menggunakan tempat penyebrangan (jebra cross) yang telah disediakan. Seorang karyawan memerlukan disiplin. Jalan raya diperuntukan bagi semua orang karna itu masing-masing pengguna jalan perlu disiplin dalam menggunakannya. parker dan sebagainya. sebabketidak disiplinan pengendara dapat menyebabkan diri atau orang lain celaka. Karna itu mengendarai kendaraan dijalan memerlukan sikap disiplin tersendiri. bahkan akan merugikan. Mengkaji Disiplin dalam Berkerja Orang berkerja pada lapangan berkerja apapun memerlukan disiplin seorang petani perlu disiplin dalam menanam. maka ia tidak akan dapat memetik hasilnya secara baik dan tidak akan menguntungkan. kapan ia harus datang. memelihara atau menuai hasil pertaniannya. Berkerja tanpa disiplin tidak akan membuahkan bhasil yang baik.seorang pejalan kaki harus berjalan pada tempat yang telah disediakan untuk pejalan kaki. berpakaian seragam lengkap dengan atribut yang wajib dipakainya sesuai dengan tata tertib sekolah.yang akan dipelajrai hari ini. sarapan pagi dan bersiap diri untuk berangkat sekolah dengan mengecek kembali semua peralatan sekolah yang telah disiapkannya sejak malam hari. ditempat mana ia tidak boleh berhenti.

bahkan merupakan sikap yang sombong dan angkuh. (Q. suatu sipat yang paling buruk dan tidak disenangi Allah. 31: 18-19) Memalingkan muka dan berjalan dengamn angkuh tidak disukai Allah. firmannya : ‫ول تصعر خد ك للناس ول تمش فى الرض مرحا ان ال ليحب كل مختا ل فخور‬ ‫واقصد فى مشيك واقضض من صو تك ان انكر الصوات لصوت الحمير‬ “dan janganlah kamu memalingkan muka kamu dari manusia (karena sombong) dan juanganlah berjalan dimuka bumi dengan angkuh. Dalam keadaan apapun dan dalam kondisi apapun apabila datang waktu shalat. Ayat tersebut diatas sangat relevan dengan disiplin berlalu lintas dan harus dijadikan dasar dan motivasi kita dal. Jika datang bulan romadhan. seperti di ungkapkan dalam hadist berikut: ‫اعمل لد نياك كا نك تعيش ابدا . Disiplin ibadah merupakan wujud kesungguhan kita dalam melakukan perintah dan menghambakan diri kepada Allah.S. mempersiapkan wudhu secara tertib. sesungguhnya sejelek-jeleknya suara adalah suara himar”. Sederhanakanlah jalanmu dan rendahkanlah suaramu.am berlalu lintas. Disiplin dalam ibadah artinya menjalankan segala aturan ibadah dengan sebaik-baiknya. واعمل ل خرتك كا نك تموت غدا‬ “kerjakanlah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya dan kerjakanlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok”. Waktu sahur makanlah dan hentikan makan jika datang waktu imsak dan janganlah makan. Mengkaji Disiplin dalam Beribadah Beribadah merupakan tugas setiap muslim. minum dan segala yang membatalkan puasa sepanjang hari. Diswiplin dengan menjalankan solat adalah melaksanakan solat tepat pada waktunya. lalu shalatlah. menyiapkan tempat yang bersih atau pergi ke mesjid. . tinggalkanlah segala kesibukan. Ini merupakan cirri utama seorang muslim. kerjakan puasa dengan baik. kendatipun kita sedang sendirian. sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang y6ang sombong lagi membanggakan diri. Kesungguhan ibadah itu digambarkan seolah-olah akan menghadapi kematian esok hari.

hokum dan norma yang mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara dalam segi Idiolog. Didalam masyarakat terdapat aturan-aturan atau norma yang berlaku. politik. setiap warga masyarakat wajib ikut serta menjaga dan memelihara keamanan lingkungannya. Disiplin Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Indonesia adalah Negara besar yang sedang membangun dalam rangka mewujudkan tujuan yang luhur seluruh bangsa. yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Padahal mereka mengatahui pasti terhadap aturan-aturan berlalu lintas yang benar. maka setiap warga ikut secara bergiliran menjadi petugas ronda malam. Untuk mencapai kehidupan bernegara dan berbangsa diperlukan aturan-aturan. Disiplin dalam kehidupan berbangsa akan menentukan kualitas bangsa itu ditengahtengah pegaulan dunia. Warga Negara yang baik adalah warga Negara yang disiplin mengakkan aturan. baik aturanaturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Misalnya. Sebagai warga yang baik aturan tersebut dilakukanny asebagai partisipasi dan tanggung jawab terhadap keamanan lingkungan. Sikap disiplin dikalangan warga kita masi rendah jika dibandingkan dengan Negara lain. seperti kebiasaan adat istiadat semua aturan itu di tunjukan agar anggota masyarakat dapat merasakan hidup aman. misalnya dalam lalu lintas hampir selalu kita temukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan rambu-rambu lalu lintas secara sengaja oleh sopir-sopir atau pengendara lainnya.Disiplin dalam Bermasyarakat Manusia adalah mahluk sosial. dan nilai kemanusiaannya sangat ditentukan oleh peranan yan g dilakukannya ditengah-tengah masyarakat. Kita harapkan sopir-sopir yang mempunyai pendidikan tinggi seperti tamat SMU dan perguruan tinggi tidak akan mengendarai mobil . apakan dengan cara ikut langsung menjadi peronda atau dalam bentuk lain. tertib dan teratur. dan sekaligus menetukan pula baik buruknya keadaan Negara tersebut. misalnya iuran ronda malam. Hal ini kerap kali terjadi dalam berbagai segi kehidupan lainnya. Salah satu hal yang penting dalam meningkatkan kualitas seorang muslim dalam bermasyarakat adalah perilaku yang mencerminkan kedisiplinannya dalam kehidupan bermasyarakat. ekonomi sosial budaya maupun keamanan.

Menghindari perilaku Israf. baik bagi manusia maupun untuk lingkungan hidupnya. Kompetensi Dasar : Menjelaskan kerukunan intern umat beragama. Jika kita perhatikan. Bahkan ummat islam diharuskan untuk menjadi contoh dan rahmat bagi seluruh alam. SMA Kelas XII Standar Kompetensi tercela.sembarangan. maka ummat islam menjadi penentu pencapaian masyarakat tertib dan teratur serta disiplin terhadap peraturan berbangsa dan bernegara. Komentar kelompok Siswa dalam hal ini dilatih untuk berdisiplin dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam belajar. sebagaimana difirmankan Allah: ‫وكذ لك جعلنكم امة وسطا لتكونوا شهدا ءعلى الناس‬ ”dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (ummat islam) ummat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia (Qs 2:143) Ayat diatas menyiratkan misi ummat islam yang menjadi pelopor dalam menegakkan hukum dan disiplin melaksanakannya sebagai ummat terbanyak dinegeri ini. peratturan-peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang aman. Tabzir. antar umat beragama dan pemerintah. sehingga setiap warga memperoleh ketenangan dan kebahagiaan. Ghibah. Menam[ilkan contoh-contoh kerukunan intern umat beragama. antar : Membiasakan Akhlak Terpuji dan menghindari akhlak umat beragama dan pemerintah. Fitnah . Oleh karena itu penegakan disiplin dalam kehidupan berbangsa dna bernegara merupakan amanat islam yang harus dilaksanakan oleh seluruh ummat islam. melanggar lampu merah dan rambu-rambu lainnya. tertib dan teratur.

Bagaimana seseorang atau bangsa berbuat persatuan sementara kedamaian dan persaudaraan tidak bisa diciptakan. jika golongan itu telah kembali (kepada perintah ). persatuan adalah unsur yang lebih dominan. Bagi umat Islam. dan bekerja sama. Negara akan kuat apabila persatuan bangsanya terjamin. upaya pertama yang dilakukan adalah persatuan terlebih dahulu. untuk memperkuat Islam. Sesungguhnya menyukai orang-orang yang berlaku adil. maka akan mudah diajak kompromi. akan mudah dalam mengembang-kan ekonomi. upaya menciptakan pengembangan dalam bidang ekonomi. bermusyawarah untuk saling membantu. Peranan Persatuan Umat Islam dalam Pembangunan dan Mempertahankan Negara Indonesia. sosial. Dalam pengembangan ekonomi bagi bangsa dan negara. pendidikan. Suatu bangsa yang tidak bcrsatu akan sulit mengembangkan ekonominya. Demikian pula dalam pengembangan pendidikan. Tetapi. persatuan merupakan scndi kekuatan yang paling ampuh. Sebab.” Jelas bahwa persaudaraan menyebabkan orang dapat berbuat damai dan dengan perdamaian maka persatuan dan kesatuan umat akan bisa juga kita wujudkan. Apabila persatuan benar-benar terwujud dalam suatu hangsa yang berada dalam suatu negara. maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah.Membiasakan Perilaku Terpuji Persatuan dalam ajaran Islam secara umum disebut ikhwan yaitu persaudaraan. dan bidang lainnya akan mudah direalisasikan. ” Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. dalam bidang ketahanan. Pasti persatuan itulah yang dijadikan dasar dari pada ketahanan. Tidak mungkin suatu perceraian akan merupakan landasan kekuatan dalam pertahanan. saling mengisi. unsur pertama yang mendukung adalah persatuan. ketahanan. apabila persatuan itu ada. Tanpa persatuan orang akan mudah bertindak semena-mena terhadap sesama bahkan terhadap yang segama sekalipun. dalam kondisi bangsa yang bersatu. secara umum disebut ukhuwah Islamiyah yaitu persaudaraan dalam Islam (saudara sesama manusia dan saudara seagama) Ditegaskan dalam firman QS Al-Hujarat : 9. Sedangkan sebagai warga negara harus menggalang persatuan untuk memperkuat bangsa dan negara. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah . Dalam kehidupan berbangsa. persatuan harus digalang melalui jalur intern terlebih dahulu. Dalam bidang ekonomi dan pendidikan persatuan merupakan unsur yang dominan. Ketahanan .

umat yang berwibawa. Penerapan ajaran-ajaran itu akan memberikan dampak positif. betapa pentingnya persatuan dalam suatu bangsa dalam rangka melestarikan kehidupan ekonomi. pendidikan. dan lain sebagainya sehingga dengan wujud persatuan dalam segala aspek kehidupan akan menuju masyarakat yang adil makmur yang diridhai oleh Juga merupakan langkah menuju terciptanya Baldatun Tayyibatun wa Rabbun Gafur. sosial. ketahanan. yaitu setiap orang yang beriman adalah bersaudara. dan lain sebagainya. agama. Demikian pula dalam hadis yang lain: "Dan barang siapa memberikan jalan keluar bagi saudarannya sesama muslim. sosial.negara akan lebih lestari jika persatuan rakyatnya terus berjalan. Dengan modal persatuan itulah upaya menuju kekuatan dan ketahanan umat akan mudah direalisasikan. dan mampu menunjukkan yang terbaik bagi dunia. Apabila persatuan sudah dapat diwujudkan. Macam dan Cara meningkatkan Persatuan atau Ukhuwah Islamiyah : . Asia. baik dalam bidang ekonomi. umat Islam di seluruh dunia akan menjadi umat yang satu. ataupun Australia adalah bersaudara. Hal ini dapat dilihat dalam sebuah hadis yang berbunyi: "Bahwa umat Islam adalah bagaikan sebuah bangunan. antara sebagian yang satu dengan sebagian yang lainnya saling menguatkan ". Ÿ akan memberikan jalan keluar baginya dari kesulitan. baik di Afrika. Lebih dari itu adalah bertanggung jawab dalam segala aspek kehidupan umat Islam di seluruh dunia. Memang persaudaraan kadang tidak mesti akan mewujudkan persatuan. dan bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Sebagai konsekuensi logis dari ajaran itu memberikan dampak persatuan bagi kehidupan umat Islam. yang mempunyai kharisma tinggi. Dalam ajaran Islam sebenarnya konsep persatuan telah ada. Amerika. Nilai Persatuan Bagi Kepentingan Dunia Islam Secara Keseluruhan Saling menolong. Tetapi. maksud dan hakikat persaudaraan di dalam Islam adalah sebagai ujung tombak dalam persatuan. Nilai Persatuan bagi Kepentingan Bangsa dan Agama dalam Rangka Menuju Masyarakat Adil dan Makmur. umat Islam di berbagai negara akan merasa terpanggil untuk kepentingan bersama. saling membantu. di mana pertolongan itu sangat diperlukan di hari kiamat". pertahanan. umat Islam lainnya akan merasa sakit pula. Karena antara yang satu dengan yang lainnya merasa bertanggung jawab atas terwujudnya kekuatan dan ketahanan itu. Persaudaraan yang demikian akan sangat besar andilnya untuk mewujudkan persatuan dalam dunia Islam. politik. Apabila satu umat Islam disakiti. Dengan demikian. pendidikan. Semua muslim yang ada di dunia. Demikianlah.

yakni tetap saling menghormati dan menghargai perbedaan aqidah. Salah satu ciri orang beriman ialah adanya rasa kasih sayang sesama hamba sebagaimana sabda Nabi saw : “Tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranua sebagaimana ia mencintai diri sendiri”(HR. seseorang yang benar-benar beriman kepada serta melaksanakan segala perintah-Nya sudah barang tentu pribadinya akan dihiasi dengan cahaya iman. yakni dimana saja kita berada di tanah air ini kita membangun dan membantu saudara-saudara yang mengalami kesulitan dan yang ditimpa musibah di mana kita tempati secara adil dan manusia. Satu sama lain saling menghargai dan mengalah. Menjalin rasa kesetiakawanan sosial. sehingga suasana kebersamaan tercermin tentram. 1. Dalam segi ucapan salam. dan tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. kasih sayang sesama hamba atau lebih tegasnya sesama Muslim merupakan ukuran iman. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyakit . Dalam segi toleransi aqidah.Dalam segi bahasa. Oleh sebab itu. Bukhari dan Muslim) Menurut keterangan hadits di atas. KERUKUNAN INTERN UMAT BERAGAMA Sikap hidup Muslim dan pribadi seorang Muslim adalah manifestasi dari imannya. Prestasi semakin meningkat karena adanya saling membantu. perbuatan dan tata hidupnya sangat baik dan terpuji. Menumbuhkan ukhuwah Islamiyah yang kuat dan kerukunan umat di Indonesia. yakni menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia dengan baik dan benar disetiap acara resmi dan dimana saja kita berada. Memperkukuh aqidah dan keyakinan kepada Allah . damai penuh kekeluargaan. yakni menggunakan ucapan salam “Selamat pagi” atau yang sesama Muslim dengan ucapan “Assalaamu’alaikum” disetiap pertemuan. karena urusan agama urusan adalah urusan pribadi dalam Islam “Lakum dinukum waliadin” Hikmah persatuan atau Ukhuwah Islamiyah adalah : Terciptanya persatuan dan kesatuan. Dalam segi tanah air.

yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya.” Jadi jelas bahwa cara melakukan kerukunan terhadap seagama yang dipraktikkan oleh Rasulullah saw dan para sahabat serta orang Mukmin. Padahal yang terpenting dan termulia di sisi kualitas ketaqwaannya. maka sungguh ia telah beruntung. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad J merupakan nasehat bagi orangorang yang berada dalam kesesatan. Itulah salah satu sebab diangkatnya para utusan dan itu pulalah sebabnya pentingnya manusia beragama. kasih sayang seama Muslim 2. senada dalam berfikir 3. yaitu : 1. Orang Muslim justru mempertajam perselisihan paham antarsesama Muslim yang bersifat khilafiyah dan ibadah sunnah. tetapi berkasih sayang sesama mereka. Ali Imran : 185 “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. sementara yang durhaka terhadap dibiarkan begitu saja. seirama dalam langkah untuk mencari karunia dan ridha-Nya. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. sebagaimana sabda Rasulullah J : “Agama adalah nasehat” Islam memberikan nasehat kepada umatnya bahwa sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah sementara dan merupakan permainan yang memperdayakan. Al-Fath : 29 “Muhammad itu adalah utusan dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir.” Kerukunan intern umat beragama sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah J. firman dalam QS.yang sangat berbahaya dalam kehidupan bermasyarakat ialah hilangnya rasa kasih sayang dan persaudaraan. Seirng kita menyaksikan kemuduran umat Islam karena umatnya tidak berani menegakkan kebenaran dan tidak tegas terhadap orang kafir. sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang . Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil. tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. kamu lihat mereka ruku` dan sujud mencari karunia dan keridhaan-Nya. sebagaimana tertera dalam firman QS. Al-Hujuran : 13 ” Hai manusia. firman dalam QS.

Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Kafirun “Katakanlah: "Hai orang-orang yang kafir. Kesimpulan surah tersebut adalah masalah Muamalah kita tetap bergaul akrab. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Perikehidupan agama yang rukun dan penuh toleransi merupakan cermin pengakuan hak-hak asasi manusia. Dengan toleransi tersebut diharapkan terwujudnya ketenangan. kerusuhan dan memaksakan keyakinan kepada umat lainnya. yakni Islam. Setiap warga negara Republik Indonesia bebas memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Manusia Indonesia wajib saling menyayangi dan tidak berbuat dengki dan dendam. seminggu berikutnya mereka akan beribadah sesuai dengan ajaran beliau. Hal tersebut pernah dilakukan Nabi Muhammad J ketika ditawarkan oleh umat nonMuslim untuk saling bergantian beribadah. tertib dan damai. maka turunlah wahyu Ÿ untuk menegaskan peristiwa tersebut QS. Itulah yang menandai kita hidup beragama dan pecaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. tidak mungkin karena hubungan beliau dengan mereka dalam kemasyarakatan (muamalah/sosial) sudah terjalin intim. Berdasarkan uraian di atas. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. lebih tidak mungkin. sehingga dengan keadaan yang demikian itu dapat terlaksana pembangunan bangsa.” 2. Sesungguhnya Mengenal. Hidup rukun dan bertoleransi tidak berarti bahwa ajaran agama yang satu dan yang lainnya dicampuradukkan. KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA Dinegara kita tidak dibenarkan sikap dan perbuatan melawan atau antiagama dan tidak dibenarkan paham yang meniadakan Tuhan Yang Maha Esa. dan untukkulah. Dalam kehidupan bangsa Indonesia yang merdeka dan ber-Pancasila. dapatlah disimpulkan bahwa manusia Indonesia wajib menjunjung tinggi perasaan dan sikap toleransi antarumat beragama. aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. hal itu akan mewujudkan perikehidupan yang rukun. Setiap warga negara Republik Indonesia harus percaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. tetapi Maha Mengetahui lagi Maha . seminggu beliau diajak beribadah dengan mereka orang kafir. usaha memaksakan suatu agama tidak dibenarkan. Tetapi Nabi J tidak langsung menerima atau menolak. Jika menerima. saling menghormati dan saling menghargai. Untukmulah agamamu. agamaku".

Dalam segi bahasa. jika kamu benar-benar beriman kepada dan hari kemudian. 4. dan ulil amri di antara kamu. yakni dimana saja kita berada di tanah air ini kita membangun dan membantu saudara-saudara yang mengalami kesulitan dan yang ditimpa musibah di mana kita tempati secara adil dan manusia. yakni menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia dengan baik dan benar disetiap acara resmi dan dimana saja kita berada. yaitu : 1. ulama membangun mental spriritualnya. rasul dan umara (pemimpin) diantaramu.” Kerukunan umat beragama dengan pemerintah terealisasikan dengan mentaati segala peraturan yang dikeluarkan pemerintah. 3. KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DENGAN PEMERINTAH Kerukunan umat beragama dengan pemerintah dijelaskan dalam firman Allah dalam sebuah surah An-Nisa’ ayat 59 :” Hai orang-orang yang beriman. yakni menggunakan ucapan salam “Selamat pagi” atau yang sesama Muslim dengan ucapan “Assalaamu’alaikum” disetiap pertemuan. Jalinan kerjasama antara umat dengan umarah dalam membina untuk mentaati perintah. dan tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. yakni tetap saling menghormati dan menghargai perbedaan aqidah. selama tidak menganggu kita. ulama yang mengelola artinya pemerintah membangun fisik. Dalam segi toleransi aqidah. karena urusan agama urusan adalah urusan pribadi dalam Islam “Lakum dinukum waliadin” Kerukunan terhadap seagama yang dipraktikkan oleh Rasulullah saw dan para sahabat serta orang Mukmin. selama peraturan itu tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Macam dan Cara meningkatkan Persatuan atau Ukhuwah Islamiyah : 1.maslah ibadah dan aqidah tidak boleh dicampur adukkan. Dengan beribadah masing-masing itulah kerukunan antarumat beragama tetap utuh dengan menumbuhkan rasa tenggang sara. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. kasih sayang seama Muslim . maka kembalikanlah ia kepada (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya). sebagaimana butir-butir Pancasila. Dalam segi ucapan salam. ta`atilah dan ta`atilah Rasul (Nya). Atau disebut toleransi dalam agama yakni membiarkan orang lain beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jelas bahwa persaudaraan menyebabkan orang dapat berbuat damai dan dengan perdamaian maka persatuan dan kesatuan umat akan bisa juga kita wujudkan. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. Pemerintah (umarah) menyediakan sarana. 3. Dalam segi tanah air. 2. Dengan demikian kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah dapat tumbuh baik jika dapat saling mengisi.

Fitnah. Contoh Israf yang tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah budaya konsumerisme atau pemakaian barang-barang hasil industri yang melanda masyarakat Indonesia dewasa ini. bahkan memuji kemuliaan khlaq Nabi Muhammad . yakni : 1. Orang membeli suatu barang hanya untuk bergaya. Tabzir. Contoh itu terdapat dalam kisah Qarun yang hidup pada zaman Nabi Musa Kisah tersebut ceritakan kembali dalam QS. Pemerintah (umarah) menyediakan sarana. bermegah-megah dan untuk dipamerkan kepada orang lain. tetapi maslah ibadah dan aqidah tidak boleh dicampur adukkan. Masalah Muamalah kita tetap bergaul akrab. sebagaimana butir-butir Pancasila. Al-Qashash ayat 79 : “Maka keluarlah Karun kepada kaumnya dalam kemegahannya. yakni menuduh orang lain berbuat keburukan untuk menjantuhkan kehormatannya. seirama dalam langkah untuk mencari karunia dan ridha-Nya. Israf adalah berlebih-lebihan. Berikut ini akan dibahas menganai beberapa akhlaq yang tercela. Menghindari Perilaku Tercela Pokok dari ajaran tentang akhlaq yang baik adalah berperilaku yang sesuai dengan perilaku Nabi Muhammad yang terpuji. Dengan beribadah masing-masing itulah kerukunan antarumat beragama tetap utuh dengan menumbuhkan rasa tenggang sara. ulama membangun mental spriritualnya. senada dalam berfikir 3. Akhlaq merupakan suatu sistem nilai yang dikembangkan berdasarkan kebaikan. ulama yang mengelola artinya pemerintah membangun fisik. Ghibah. dengan demikian akhlaq berusaha mencegah keburukan yang bisa mengakibatkan mala petaka dan bencana bagi seluruh umat manusia. Israf yakni berlebih-lebihan 2. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia: "Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang .2. Pada hal harta benda yang dibelanjakan seperti itu tidak akan membawa berkah bahkan akan mendatangkan bahaya dan malapetaka. Kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah dapat tumbuh baik jika dapat saling mengisi. yakni bergunjing 4. yakni boros 3. Telah memberikan pelajaran kepada manusia akibat dari sikap hidup yang bermegahmegah dengan harta benda.

kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Qarun adalah orang yang kaya raya. karena orang Muslim itu selalu sederhana dalam makanan dan berpakaian serta tempat tinggal. melarang orang Islam bersikap boros dalam penggunaan nikmat . sehingga kunci-kunci tempat perbendaharaan hartanya hanya bisa diangkut oleh orang-orang kuat. Menurut Terminologi berarti Mubazir yang mengandung maksud. orang-orang miskin. Islam melarang boros dalam hal makan dan minum serta tempat tinggal. Sedangkan sifat takabur dan menyombongkan diri dilarang oleh agama Islam sebagaimana firman dalam QS. karib-kerabat. dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.telah diberikan kepada Karun. dan janganlah berlebih-lebihan. teman sejawat. Ia terkubur dengan hartanya hidup-hidup bersama seluruh harta bendanya. anak-anak yatim. Sesungguhnya tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa. tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh.” Dalam QS. Berlebih-lebihan dan boros bukan karakter Muslim. yaitu sikap menghamburkan harta pada hal yang tidak berguna bagi diri dan orang lain dan tidak diridhai oleh serta bahkan bisa merusak diri dan orang lain. Ia memiliki kekayaan yang banyak sekali. Sesungguhnya . An-Nisa : 36 “Sembahlah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun.” Tabzir berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti berlebihan atau boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. berfoya-foya dan mengeluarkan harta benda kepada sesuatu yang tidak bermanfaat bahkan kepada yang dapat merusak diri dan orang lain bahkan membelanjakan kepada yang diharamkan. Lukman : 18 juga berfirman: “Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. ibnu sabil dan hamba sahayamu. karena sebab boros akan menyeret orang kepada kebinasaan dan kehinaan. maka jauhi kalau tidak mau termasuk saudara-saudara syaithan. Akan tetapi Qarun terlalu membangga-banggakan hartanya. berfirman : (QS. Ia menjadi Takabur dan menyombongkan diri. pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid. Al-‘Araf:31) “Hai anak Adam.” Berdasarkan ayat di atas. makan dan minumlah. Al-Isra’ : 2627 : “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya. sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar". Karena kesombongan dirinya itulah Ÿ menurunkan siksaan kepada Qarun. Sebagaimana firman QS. Pada akhir ayat dilanjutkan bahwa perbuatan itu termasuk perbuatan syaithan.

baiknya diinfakan atau diwakafkan kepada orang yang memerlukan benda itu. Ingatlah selalu bahwa perbuatan boros dan mubazir itu merupakan perbuatan yang diharamkan di dalam agama Islam Ingat juga bahwa perbuatan boros dan mubazir itu suatu dosa dan termasuk saudara syaithan. Kalau memang ingin berbelanja juga dan penggunaannya sebentar saja. Ghibah berarti mengunjing. bersihkan dan simpan dengan baik dan apabila diperlukan dapat dipergunakan lagi. berfirman dalam QS Al-Hujarat : 12 “Hai orang-orang yang beriman. sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan . alangkah borosnya wudhukmu itu wahai Sa’ad !Saad berkata”Apakah di dalam berwudhuk ada pemborosan?” Rasulullah J bersabda”Ya ada meskipun kamu berada di tepi sungai yang mengalir. Perbuatan ini sangat dilarang dalam Islam. maksudnya membuka aib/cela/cacat/keburukan orang lain agar orang tersebut terhina dan terkucil serta teraniaya dari lingkungan sekitarnya. karena bisa mengakibatkan sakit hati dan dendam bahkan akan timbul tindakan kejahatan dan kezaliman. jauhilah kebanyakan dari prasangka. 4. Ahmad dan Ibnu Majah) Adapun kiat-kiat untuk menjauhi perilaku yang berlebihan atau boros diantaranya sebagai berikut : Apabila ada kelebihan uang terlebih dahulu ditabungkan sisanya baru untuk keperluan sehari-hari.Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Hal ini disebut juga dengan gosip. (QS. yaitu menceritakan sesuatu yang belum tentu benar sehingga menimbulkan kemarahan dan sakit hati dari orang yang digosipkan. Al-Furqan : 67) Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ia berkata:”Rasulullah J bertemu dengan Sa’ad pada saat berwudhuk. Benda yang sudah dibeli apabila sudah siap digunakan. dan ini suatu dosa. Apabila mau belanja lebih baik dicatat terlebih dahulu dan apa yang dicatat itulah yang dibeli Fikirkan terlebih dahulu kegunaan dan manfaat benda yang dibeli apakah betul-betul diperlukan dan tahu cara penggunaannya.” (HR. lalu Rasulullah J menegur.

dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Ÿ berfirman dalam QS Al-Baqarah : 191 : “Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. tetapi kiga ada kita menemui orang yang sedang mengejakan kesalahan hendaknya kita segera mengingatkannya agar perbuatan itu tidak diteruskan dan segera dihentikan. Fitnah adalah menuduh seseorang melakukan perbuatan dosa dan keburukan yang tidak ia lakukan dengan tujuan untuk mencelakan atau menjatuhkan kehormatan seseorang.janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. maka orang yang menyelidiki pembicaraan itu nanti pada hari kiamat telinganya akan dituangkan cairan timah” (HR Bukhari) Sebenarnya orang yang telah terlanjur mengerjakan suatu kesalahan itu masih ada waktu untuk memperbaiki dirinya. Perbuatan menfitnah ini sangat tercela dan terkutuk dalam pendangan agama Islam. sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu . Jangan sampai terbalik. baik tingkah lakunya. Sesungguhnya Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Dan bertakwalah kepada. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Kita umat Islam dilarang mematai-matai orang atau menyelidiki kesalahan orang. maka bunuhlah mereka. memiliki kepribadian yang luhur. Maka sangat tercela kalau ada orang yang mencari kesalahan orang lain dan menyebar luaskan rahasia orang sehingga orang yang bersangkutan merasa tidak enah hati bahkan bisa sakit hati dan bisa terjadi permusuhan. Sebab sifat seorang Muslim itu punya akhlaq mulia. dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram. dendam dan penganiayaan serta pertumpahan darah. ada orang berbuat kesalahan kita tidak ingatkan justru kita sebar luaskan agar didengar orang banyak.” Dalam sebuah hadits juga Nabi Muhammad bersabda: “Barang siapa yang mendengarkan atau menyelidikan rahasia pembicaraan suatu golongan padahal tidak suka rahasia itu didengar orang . Dalam QS Al-Baqarah : 193 menyatakan lagi :“Dan perangilah mereka itu. baik tutur katanya. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu). kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. baik antara sesama Muslim atau terhadap orang yang bukan Muslim. mohon ampun dan mohon bimbingan kepada agar tidak mengerjakan kesalahan lagi. yaitu dengan jalan taubatkepada. dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah). Demikianlah balasan bagi orang kafir. Na’uudzubillaahi mizaliq. Menyebar luaskan kejelekan orang denga tujuan agar orang itu dibenci dan dihina di tengah masyarakat adalah termasuk dosa besar dan perbuatan itu termasuk menfitnah atau mengadu domba antar sesama manusia.

maka tidak ada permusuhan (lagi). Pada hal harta benda yang dibelanjakan seperti itu tidak akan membawa berkah bahkan akan mendatangkan bahaya dan malapetaka. Komentar Kelompok Kerukunan dalam beragama harus diterapkan pada jiwa masing-masing siswa. maksudnya membuka aib/cela/cacat/keburukan orang lain agar orang tersebut terhina dan terkucil serta teraniaya dari lingkungan sekitarnya. Contoh Israf yang tampak nyata dalam kehidupan seharihari adalah budaya konsumerisme atau pemakaian barang-barang hasil industri yang melanda masyarakat Indonesia dewasa ini. Fitnah adalah menuduh seseorang melakukan perbuatan dosa dan keburukan yang tidak ia lakukan dengan tujuan untuk mencelakan atau menjatuhkan kehormatan seseorang. karena bisa mengakibatkan sakit hati dan dendam bahkan akan timbul tindakan kejahatan dan kezaliman. Ghibah berarti mengunjing. . Orang membeli suatu barang hanya untuk bergaya. Menyebar luaskan kejelekan orang denga tujuan agar orang itu dibenci dan dihina di tengah masyarakat adalah termasuk dosa besar dan perbuatan itu termasuk menfitnah atau mengadu domba antar sesama manusia. Hal ini disebut juga dengan gosip.” Dalam QS Al-Qalam : 10-11 juga dinyatakan :“Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. untuk ketentraman bangsa dan negara ini. dan ini suatu dosa.hanya semata-mata untuk Allah.” Dan untuk mengantisipasi jangan sampai menimbulkan fitnah dalam QS Al-hujurat : 6 Israf adalah berlebih-lebihan. Pada akhir ayat dilanjutkan bahwa perbuatan itu termasuk perbuatan syaithan. maka jauhi kalau tidak mau termasuk saudara-saudara syaithan. yang kian ke mari menghambur fitnah. Perbuatan ini sangat dilarang dalam Islam. kecuali terhadap orang-orang yang zalim. melarang orang Islam bersikap boros dalam penggunaan nikmat berfoya-foya dan mengeluarkan harta benda kepada sesuatu yang tidak bermanfaat bahkan kepada yang dapat merusak diri dan orang lain bahkan membelanjakan kepada yang diharamkan. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu). yang banyak mencela. yaitu menceritakan sesuatu yang belum tentu benar sehingga menimbulkan kemarahan dan sakit hati dari orang yang digosipkan. bermegah-megah dan untuk dipamerkan kepada orang lain.

hokum dan norma yang mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara dalam segi Idiolog. Disiplin dalam kehidupan berbangsa akan menentukan kualitas bangsa itu ditengahtengah pegaulan dunia. ekonomi sosial budaya maupun keamanan. Untuk mencapai kehidupan bernegara dan berbangsa diperlukan aturan-aturan. yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.BAB III SIMPULAN Indonesia adalah Negara besar yang sedang membangun dalam rangka mewujudkan tujuan yang luhur seluruh bangsa. politik. . dan sekaligus menetukan pula baik buruknya keadaan Negara tersebut.

Pendidikan agama Islam. Bandung : CV ALFABETA. 2004. Pendidikan Agama Islam Kelas 1. Ma’mur Syarifudin.DAFTAR PUSTAKA Dr. dkk. Si. Jakarta: Bumi Aksara. Epsilon Grup. Jakarta:Departemen Agama RI Moh. Dahlan Elon. M. (1998) Aminudin. Dasim Budimansyah. Departemen Agama RI. LKS SMP. Buku Pendidikan Agama Islam kelas 1. 1978. Ilmu Fiqih Islam. Bandung : 2003.. Semarang: Toha putra . 1998. Rifai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful