P. 1
MAKALAH PENDALAMAN PAI

MAKALAH PENDALAMAN PAI

|Views: 2,391|Likes:
Published by Nurul Qadar

More info:

Published by: Nurul Qadar on Nov 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2013

pdf

text

original

MAKALAH Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Pada Mata Kuliah Pendalaman PAI

Disusun Oleh : Kelompok 3 Marlia Ulfah Nayyif Sujudi Nurul Qadar A.G Rini Maryani Siti Rahmawati Siti Robi’ah Tantan H.I 1209201045 1209201052 1209201054 1209201061 1209201068 1209201069 1209201071

Tsany Mahrunnisa 1209201074 BAB I

PENDAHULUAN Dinegara kita tidak dibenarkan sikap dan perbuatan melawan atau antiagama dan tidak dibenarkan paham yang meniadakan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap warga negara Republik Indonesia harus percaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia Indonesia wajib saling menyayangi dan tidak berbuat dengki dan dendam, kerusuhan dan memaksakan keyakinan kepada umat lainnya. Itulah yang menandai kita hidup beragama dan pecaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hidup rukun dan bertoleransi tidak berarti bahwa ajaran agama yang satu dan yang lainnya dicampuradukkan. Dengan toleransi tersebut diharapkan terwujudnya ketenangan, saling menghormati dan saling menghargai, hal itu akan mewujudkan perikehidupan yang rukun, tertib dan damai, sehingga dengan keadaan yang demikian itu dapat terlaksana pembangunan bangsa. Berdasarkan uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa manusia Indonesia wajib menjunjung tinggi perasaan dan sikap toleransi antarumat beragama

BAB II PEMBAHASAN PENDALAMAN PAI KLS 1 SMP Standar Kompetensi Kompetensi Dasar sabar. Menjelaskan dalil-dalil tawadhu, taat, qana’ah, dan sabar. : Mengetahui Perilaku terpuji. : Menjelaskan Pengertian tawadhu, taat, qana’ah, dan

Perilaku Terpuji (tawadlu, taat, qana’ah, dan sabar) 1. Tawadlu Yaitu rendah hati, tidak sombong, dan menghargai orang lain. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. Luqman: 18-19

Ÿwur öŸÏiè|Áè? ŸŸ£Ÿs{ Ĩ$¨Z=Ï9 Ÿwur Ä·ôJs? ŸÎû ÇÚöŸF{$# $·mtŸtB ( ¨bÎ) ©!$# Ÿw Ÿ=ÏtäŸ ¨@ä. 5A$tFøŸèC 9ŸqãŸsù ÇÊÑÈ ôŸÅÁø%$#ur ŸÎû ŸŸÍŸô±tB ôÙàÒøî$#ur `ÏB y7Ï?öq|¹ 4 ¨bÎ) tŸs3Rr& ÏNºuqô¹F{$# ßNöq|Ás9 ϟÏJptø:$# ÇÊÒÈ
18. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orangorang yang sombong lagi membanggakan diri. 19. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan[1182] dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. 2. Taat

taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya). serta merasa cukup terhadap setiap anugerah dan nikmat Allah. 4. taat. serta kegigihan kita untuk tetap berpegang teguh kepada ketetapan Allah dalam menghadapi segala cobaan dan ujian dalam kehidupan. qanaah dan sabar. Hai orang-orang yang beriman. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Dalil naqlinya: 153. 3. (QS. Qana’ah Yaitu kemampuan diri dalam menerima dan mensyukuri. (QS. jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. dan ulil amri di antara kamu. Hai orang-orang yang beriman. Komentar Kelompok Menurut kelompok kami.Yaitu melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang. Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu[99]. materi ini sangat tepart diberikan pada jenjang SMP kelas 1. Sabar Yaitu menahan diri. bisa mengenalkan apa itu tawadhu. Karena. jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. tegar. makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu. Dalil naqlinya: 172. PENDALAMAN PAI KLS 2 SMP . Dalil naqlinya: 59. Hai orang-orang yang beriman. An-Nisaa: 59). Dan siswa juga bisamengetahui dalil-dalil yang menjelaskan sifat terpuji tersebut. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah [2]: 153). Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya).

Sifat ini sangat berbahaya karena tidak ada orang yang suka dengan orang yang memiliki sifat seperti ini. Dalilnya: Q.R Ahmad dan Tirmidzi Artinya:Telah masuk dalam tubuhmu penyakit umat yang lain yaitu benci dan dengki ia . Atau iri untuk membelanjakan harta di jalan kebenaran. sehingga hati menjadi panas akibatnya orang yang dengki ingin mendapat nikmat dengan berbagai cara: H. Iri hati yang diperbolehkan dalam ajaran islam adalah iri dalam hal berbuat kebajikan.Standar Kompetensi Kompetensi dasar buruk sangka. fitnah. dan khianat. dengki. hasud. Sifat dengki timbul karena persaingan yang tidak sehat.S Nisa:54 ôQr& tbrߟݡøtsŸ }¨$¨Z9$# 4Ÿn?tã !$tB ÞOßg9s?#uä ª!$# `ÏB ¾Ï&Î#ôÒsù ( ôŸs)sù ! $oY÷Ÿs?#uä tA#uä tLìÏdºtŸö/Î) |=»tGÅ3ø9$# spyJõ3Ïtø:$#ur Mßg»oY÷Ÿs?#uäur %¸3ù=ŸB $VJ ŸÏàtã ÇÎÍÈ Artinya: Bahkan adakah mereka berhati hassad kepada manusia karena allah memberikan karunianya kepadanya? Sesungguhnya telah kami berikan kepada keluarga nabi Ibrahim kitab dan hikmah dan kami berikan kepada mereka kerajaan yang besar. Macam-macam arti penyakit hati dan sifat buruk manusia. Irihati Iri hati adalah suatu sifat yang tidak senang akan rizki / rejeki dan nikmat yang didapat oleh orang lain dan cenderung berusaha untuk menyainginya. seperti iri untuk menjadi pintar agar dapat menyebarkan ilmunya di kemudian hari. : Mengetahui Sifat terpuji. : menjelaskan pengertian iri hati. Dengki Dengki adalah sikap tidak senang melihat orang lain bahagia dan berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut.

Kebalikan dari suuzhan yaitu husnuzan yang artinya berperasangka baik pada orang lain. sesungguhnya kebanyakan dari prasangka itu adalah dosa. Sikap buruk sangka terhadap orang lain termasuk penyakit rohani karena sikap ini dapat menyebabkan hubungan dengan orang lain terganggu. artinya: Hai orang-orang yang beriman. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan adalah suatu kegiatan menjelek-jelekkan. Artinya: dan fitnah itu lebih bahaya dari pembunuhan Buruk Sangka Buruk sangka adalah sifat yang curiga atau menyangka orang lain berbuat buruk tanpa disertai bukti yang jelas. Fitnah fitnah adalah berkata tidak benar yang bermaksud untuk menjelekan orang lain padahal sebenarnya tidak bermasalah atau tidak benar dengan tuduhan tersebut. jauhilah dari kebanyakan prasangka. yaitu pemotong agama bukan pemotong rambut. Khianat. membohongi seseorang agar menimbulkan permusuhan sehingga dapat berkembang menjadi tindak kriminal pada orang lain tanpa bukti yang kuat.adalah pemotong. Sifat ini sangat berbahaya apabila melekat pada seseorang karena dengan pekerjaannya itu akan mendatangkan petaka bagi orang yang difitnahnya . Hasud Hasud adalah suatu sifat yang ingin selalu berusaha mempengaruhi orang lain agar amarah / marah orang tersebut meluap dengan tujuan agar dapat memecah belah persatuan dan tali persaudaraan agar timbul permusuhan dan kebencian antar sesama. menipu. Orang yang memiliki sifat hassad berarti ia dihinggapi penyakit hati. Sebaliknya sikap dapat dipercaya atau amanat diperintahkan dalam islam kepada kita supaya orang-orang mukmindapat dipercaya dalam berbagai hal. Allah SWT menyuruh kita supaya menjauhi sikap buruk sangka terutama terhadap allah SWT dan terhadap sesame teman sendiri. merusak. H. menodai. .R Abu Daud Artinya: jauhkanlah dirimu dari hasad hasad itu dapat memakan kebajikan ibarat api yang membakar kayu. Khianat artinya tidak dapat dipercaya dan tidak bertanggung jawab atas sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya.

Cara menghindari penyakit rohani: Menjauhi hal yang membahayakan orang lain Meningkatkan kegiatan agama Sering membaca al-quran Banyak berdzikir. Khianat terbagi menjadi 3 macam Khianat kepada allah SWt Yaitu mendustakan hukum-hukum atau ketentuan yang terdapat dalam kitab suci alquran misalnya: mengakui keberadaan allah tapi dia mendustakan allah termasuk menduakan allah meminta/memohon sesuatu hanya kepada allah Khianat kepada rassulullah Yaitu orang yang tidak mengikuti contoh-contoh ibadah rassullulah yang telah dijelaskan dalam sunnahnya. Sikap khianat termasuk salah satu cirri orang munafik sebagaimana dijelaskan rassullulah. setelah dijelaskan mengenai pengertian macam-macam penyakit hati . istigfar.Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati allah dan rasul (muhamad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Misalnya: melaksanakan shalat tidak seperti yang dicontohkan rassullulah atau melebih-lebihkan suatu perkara ibadah yang tidak di contohkan oleh rasullulah Khianat kepada sesame manusia Artinya mengingkari kepercayaan yang telah dipercayakan kepadanya seperti siswa dipercaya menyampaikan RPP kepada sekolah tapi tidak disampaikan. dan berdoa Usahakan bergaul dengan orang yang baik Komentar Kelompok Pada materi ini. sedangkan kamu mengetahui.

Pengertian Toleransi Toleransi dalam bahasa Arab disebut tasamuh yang berarti tentang rasa. namun tetap semangat berusaha dan bekerja keras. Selalu gembira dengan apa yang dimiliki c. Terhindar dari sifat serakah dan tamak B. Fungsi Qanaah dalam Kehidupan Sehari-hari a. Selalu merasa berkecukupan sehingga selalu bersyukur kepada Allah d. Diantara manusia ada yang mempunyai kelebihan dan ada yang mempunyai kekurangan. PENDALAMAN PAI KELAS 3 SMP Standar Kompetensi : Menerapkan Akhlakul Karimah dan Menghindari dari Akhlak Tercela dalam kehidupan Sehari-hari Kompetensi Dasar A. Sikap toleransi antara sesama manusia akan menciptakan kenyamanan dan ketentraman dalam kehidupan. Toleransi dapat diartikan sikap saling menghargai antar sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Qanaah 1. Pengertian Qanaah Qanaah berarti merasa cukup atas pemberian Allah SWT dan dapat menjauhkan diri dari sifat kurang. masing-masing tidak boleh saling mengganggu namun supaya kita saling bekerjasama dan saling menutupi kekurangan hingga satu dengan lainnya saling : Siswa berperilaku dengan sifat Qanaah dan Toleransi . 2. Toleransi a. Hatinya tenang dan tentram b.dan akhlak buru. Selalu berlapang dada dan tidak berputus asa e. Siswa dapat berlajar untuk menghindari daari sifat tercela yang dapat merugikan diri siswa sendiri maupun orang lain. Sifat qanaah dapat menentramkan jiwa dan terhindar dari sifat serakah.

(Q. Menampilkan contoh-contoh adab dalam berpakaian. al a’raf:26) . berpakaian merupakan syariat yang penting bagi umat islam. bertamu.bersaudara. Alloh SWT. Tetapi pakaian taqwa. dan berpergian. terlepaslah pakaian Nabi Adam a. siswa diharuskan sudah bisa bersikap qanaah dan toleransi pada diri sendiri.s. bertamu. dan berpergian.S. bertamu. Setelah itu. berfirman dalam Q. b. menerima tamu.S. SMA Kelas X Standar Kompetensi : Membiasakan Prilaku terpuji. itulah yang lebih baik.AL A’rof ayat 26 berikut ini: Artinya:Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. menerima tamu. berhias. mudah-mudahan mereka ingat. Telah memerintahkan manusia untuk berpakaian. Kompetensi Dasar :Menjelaskan pengertian adab dalam berpakaian. Adab dalam berpakaian.Fungsi Toleransi dalam Kehidupan Sehari-hari Dapat menciptakan keharmonisan di masyarakat Dapat menimbulkan sikap saling menghormati Menjauhkan sifat sombong Menumbuhkan sikap jujur dalam masyarakat Komentar Kelompok: Pada jenjang ini. Alloh swt . berhias. berhias. keluarga dan terutama di kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Karena melakukan dosa dengan memakan buah khuldi. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Alloh. menerima tamu. dan bepergian Adab Berpakain Sejak jaman Nabi Adam a.s.

Dalam hadisnya. Disunahkan memakai pakaian-pakaian berwarna putih dari pada pakaian warna-warna yang lain.. dan apa saja yang dimakruhkan untuk dipakai.Akan tetapi tidak ada larangan memakai pakaian dengan warna-warna yang lain. Bagi muslim dimakruhkan memperpanjang celana atau pakaiannya hingga menutupi mata kaki . apasaja yang disunahkan untuk dipakai . Berhias merupakan naluri alamiah Larangan mencukur dan menyambung rambut Larangan membuat tato dan mangikir gigi Larangan menipiskan halis Memulai segala sesuatu yang baik dengan tangan kanan . salah satu keindahan dalam kehidupan adalah cara berpakaian dan berhias supaya orang tersebut lebih enak dan anggun dipandang. Namun keindahan yang di kehendaki dalam islam mempunyai batasan –batasan tertentu yang harus dipatuhi Agar tidak salah dalam pelaksanaannya. Beberapa hal yang harus diketahui oleh umat islam dalam berpakaian adalah sebagai berikut. Nabi Muhammad saw. apa saja yang tidak boleh di pakai . Wanita muslim wajib memanjangkan pakaiannya hingga menutupi kedua kakinya dan memanjangkan kerudung di kepalanya hingga menutupi leher dan dadanya. Adab Berhias Alloh swt sangat menyukai keindahan . juga telah menjelaskan apa saja yang boleh di pakai. Bagi muslim laki-laki diharamkan memakai pakaian dari sutra. Disunahkan mengerjakan sesuatu (termasuk memakai pakaian) dengan mendahulukan sebelah kanan.

Adab Bertamu Bertamu adalah berkunjung ketempat kediaman orang. manis muka dan penuh hormat Tidak membedakan sikap terhadap tamu yang hadir . kecuali tingkat ketakwaan dan kekerabatan . Bertamu merupakan salah satu cara untuk menyambung tali persaudaraan yang di anjurkan oleh islam. Adab Menerima Tamu Menerima tamu dengan baik adalah ciri-ciri orang yang beriman. Rosululloh bersabda yang artinya. Menghormati aturan-aturan yang ditentukan tuan rumah dan mematuhinya. baik secara Menyambut tamu dengan ikhlas. Berbicara dengan bahasa yang sopan dan santun serta menyenangkan tuan rumah. berkah sendiri.R. Niat bertamu dengan ikhlas Mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan kunjungan Mengetuk pintu tyiga kali dan meminta ijin Berjabat tangan dengan tuan rumah sesama pria adapun dengan wanita cukup menunjakan sikap hormat. Bukhari Muslim) Kita harus yakin bahwa tamu yang datang membawa langsung maupun secara tidak langsung. Adab-adab menerima tamu adalah. (H. Adapun adab-adab dalam bertamu adalah sebagai berikut. Tidak berlama-lama dalam bertamu dan jangan sampai membuat tuan rumah menjadi jemu atau jenuh. barang siapa yang beriman kepada Alloh dan hari kiamat hendaknya menghormati tamunya.

S AL ISRA. misalnya untuk pergi ke sekolah. Artinya. pesta. Q. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat .26-27 Selain masalah berpakaian dan berhias . Dalam pakain dan berhias . Bagi wanita di anjurkan untuk menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. siswa mulai membiasakan untuk beradab dalam segala hal. kita dianjurkan untuk tidak berlebih-lebihan.Menjamu tamu sesuai kemampuan dan tidak perlu mengada –ada Antarkanlah tamu sampai ke pintu atau halaman sampai dia pulang Adab Berpergian Dalam bepergian . sesuai dengan firman Alloh swt dalan surat al isra ayat 26-27. dalam bepergian jauh pun hendaknya kita memperhatikan aturan dan norma-norma yang berlaku dalanm masyarakat. islam juga mengajarkan pada umatnya untuk berpakaian dan berhias dengan memenuhi unsur etika (kepantasan) kesopanan. . Komentar Kelompok Dengan adanya materi ini. dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu serta boros. pakaian dan cara berhias harus sesuai dengan kebutuhan . melayat dan sebagainya. Hal ini dianjurkan kearena untuk menghindari gangguan yang diakibatkan dari pakaian wanita yang terbuka dan mengundang rangsangan syahwat serta memancing terjadi perbuatan –perbuatan amoral (pemerkosaan) Bagi laki-laki hendaknya berpakain mengikuti norma –norma yang lazim dipakai oleh kaum laki-laki dan tidak ‘eksentrik’ (pakaian yang penuh hiasan atau atribut). juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Sesungguhnya orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itui sangat ingkar kepada tuhannya. dan sesuai dengan tuntunan syariat yang diatur di dalam Alquran dan Hadist. siswa juga sudah mulai berpikir dewasa untuk membiasakan hal tersebut. Selain itu. Terutama dalam hal-hal yang telah dijelaskan materi diatas. pada jenjang ini.

Waktu yang tidak diatur akan menyebabkan orang mengalami kesulitan. Seorang pelajar sebaikannya dapat mengatur waktu yang dimilikinya. berlalu lintas. Disiplin belajar berarti menata waktu dan mengisinya dengan kegiatan belajar. bermasyarakat dan bernegara. belajar. Merencanakan berarti mempersiapakan segala sesuatu yang akan datang dengan sebaik-baiknya. Waktu dikaitkan dengan kerugian manusia. Mengkaji Disiplin dalam Belajar Disiplin merupakan kata kunci kesuksesan belajar. Seseorang pelajar yang baik akan menata waktunya dengan jadwal kegiatan harian yang teratur. bangun sebelum subuh. bekerja. Menampilkan contoh-contoh disiplin dalam kehidupan sehari-hari. karena seringkali manusia lalai dalam menggunakan waktu dan membiarkannya berlalu tanpa diisi oleh kegiatan apapun. Disiplin dimulai dari merencanakan. beribadah. bermasyarakat dan bernegara. mengatur dan menggunakan waktu. sehingga memiliki makna dalam meningkatakan kemampuannya. Mengatur waktu adalah membagi waktu yang dimiliki. Pepatah Arab mengatakan: ‫الوقت كا لسيف ان لم تقطعه قطعك‬ “waktu bagaikan pedang.SMA Kelas XI Standar Kompetensi : Membiasakan Disiplin Kompetensi Dasar : Menjelaskan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. jika tidak kamu pakai untuk memenggal. Waktu merupakan anugrah Allah yang diberikan kepada manusia untuk diisi dengan kegiatan yang dapat mempertinggi derajatnya sebagai mahluk yang mulia. bekerja. lalu solat subuh dan berdoa. membaca bahan-bahan . ia akan memenggalmu”. berlalu lintas. DISIPLIN DALAM BERBAGAI SEGI KEHIDUPAN Disiplin dalam Kehidupan Sehari-Hari Agama islam mengajarkan umatnya untuk hidup tertib agar segala kegiatan dapat berjalan dengan lancer. belajar. karena waktu akan mengilasnya tanpa member kesempatan. beribadah. padahal waktu yang terlewat tidak akan kembali.

sebabketidak disiplinan pengendara dapat menyebabkan diri atau orang lain celaka. memelihara atau menuai hasil pertaniannya. apakah sudah siap dan layak digunakan Dijalan raya ia memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang dipasang. ditempat mana ia tidak boleh berhenti. berapa kecepatan kendaraan yang diperbolehkan. Mengkaji Disiplin dalam Berlalu Lintas Lalu lintas di jalan raya diatur dengan peraturan lalu lintas yany di tandai dengan rambu-rambu lalu lintas yang telah di tetapkan. apa dan bagai mana ia harus berkerja menurut aturan yang ditetapkan. kapan ia harus datang. bahkan akan merugikan. dimana ia harus berhenti. sarapan pagi dan bersiap diri untuk berangkat sekolah dengan mengecek kembali semua peralatan sekolah yang telah disiapkannya sejak malam hari. parker dan sebagainya. Jika ia lalai atau sembarangan. sebagaimana ia harus mengelola usahanya. Berkerja tanpa disiplin tidak akan membuahkan bhasil yang baik. Apabila mau menyebrang jalan. mandi.seorang pejalan kaki harus berjalan pada tempat yang telah disediakan untuk pejalan kaki. Karna itu mengendarai kendaraan dijalan memerlukan sikap disiplin tersendiri. Seorang pengendara yang baik apabila hendak menggunakan kendarannya ia akan mengecek terlebih dahulu kelengkapan kendarannya.yang akan dipelajrai hari ini. Mengkaji Disiplin dalam Berkerja Orang berkerja pada lapangan berkerja apapun memerlukan disiplin seorang petani perlu disiplin dalam menanam. Disiplin dalam berkerja adalah secara bersungguh-sungguh dan menjalankan aturan yang ditetapkan dalam pekerjaannya. Seorang karyawan memerlukan disiplin. kebut-kebutan merupakan bentuk kelakuan yang buruk . yaitu trotoar. Disiplin berlalu lintas adalah menggunakan jalan dan kendaraan dengan menaati aturan lalu lintas. berpakaian seragam lengkap dengan atribut yang wajib dipakainya sesuai dengan tata tertib sekolah. Pengusaha memerlukan disiplin dalam usahanya. Jalan raya diperuntukan bagi semua orang karna itu masing-masing pengguna jalan perlu disiplin dalam menggunakannya. Berangkat dan tiba disekolah sesuai dengan waktu dan disekolah ia mengikuti segala kegiatan belajar secara sungguh-sungguh. maka ia tidak akan dapat memetik hasilnya secara baik dan tidak akan menguntungkan. ia akan menggunakan tempat penyebrangan (jebra cross) yang telah disediakan.

Kesungguhan ibadah itu digambarkan seolah-olah akan menghadapi kematian esok hari. Mengkaji Disiplin dalam Beribadah Beribadah merupakan tugas setiap muslim. (Q.S. sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang y6ang sombong lagi membanggakan diri. seperti di ungkapkan dalam hadist berikut: ‫اعمل لد نياك كا نك تعيش ابدا . Ini merupakan cirri utama seorang muslim. Jika datang bulan romadhan. Dalam keadaan apapun dan dalam kondisi apapun apabila datang waktu shalat. mempersiapkan wudhu secara tertib. firmannya : ‫ول تصعر خد ك للناس ول تمش فى الرض مرحا ان ال ليحب كل مختا ل فخور‬ ‫واقصد فى مشيك واقضض من صو تك ان انكر الصوات لصوت الحمير‬ “dan janganlah kamu memalingkan muka kamu dari manusia (karena sombong) dan juanganlah berjalan dimuka bumi dengan angkuh. tinggalkanlah segala kesibukan. واعمل ل خرتك كا نك تموت غدا‬ “kerjakanlah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya dan kerjakanlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok”. Ayat tersebut diatas sangat relevan dengan disiplin berlalu lintas dan harus dijadikan dasar dan motivasi kita dal. minum dan segala yang membatalkan puasa sepanjang hari. . Diswiplin dengan menjalankan solat adalah melaksanakan solat tepat pada waktunya.am berlalu lintas. kerjakan puasa dengan baik.bahkan merupakan sikap yang sombong dan angkuh. 31: 18-19) Memalingkan muka dan berjalan dengamn angkuh tidak disukai Allah. lalu shalatlah. suatu sipat yang paling buruk dan tidak disenangi Allah. Disiplin dalam ibadah artinya menjalankan segala aturan ibadah dengan sebaik-baiknya. Disiplin ibadah merupakan wujud kesungguhan kita dalam melakukan perintah dan menghambakan diri kepada Allah. Waktu sahur makanlah dan hentikan makan jika datang waktu imsak dan janganlah makan. kendatipun kita sedang sendirian. menyiapkan tempat yang bersih atau pergi ke mesjid. Sederhanakanlah jalanmu dan rendahkanlah suaramu. sesungguhnya sejelek-jeleknya suara adalah suara himar”.

maka setiap warga ikut secara bergiliran menjadi petugas ronda malam. Disiplin Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Indonesia adalah Negara besar yang sedang membangun dalam rangka mewujudkan tujuan yang luhur seluruh bangsa. baik aturanaturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Warga Negara yang baik adalah warga Negara yang disiplin mengakkan aturan. yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. dan nilai kemanusiaannya sangat ditentukan oleh peranan yan g dilakukannya ditengah-tengah masyarakat. Hal ini kerap kali terjadi dalam berbagai segi kehidupan lainnya. misalnya iuran ronda malam. seperti kebiasaan adat istiadat semua aturan itu di tunjukan agar anggota masyarakat dapat merasakan hidup aman. setiap warga masyarakat wajib ikut serta menjaga dan memelihara keamanan lingkungannya. hokum dan norma yang mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara dalam segi Idiolog. Disiplin dalam kehidupan berbangsa akan menentukan kualitas bangsa itu ditengahtengah pegaulan dunia. Kita harapkan sopir-sopir yang mempunyai pendidikan tinggi seperti tamat SMU dan perguruan tinggi tidak akan mengendarai mobil . Sebagai warga yang baik aturan tersebut dilakukanny asebagai partisipasi dan tanggung jawab terhadap keamanan lingkungan. Sikap disiplin dikalangan warga kita masi rendah jika dibandingkan dengan Negara lain. Didalam masyarakat terdapat aturan-aturan atau norma yang berlaku. tertib dan teratur. dan sekaligus menetukan pula baik buruknya keadaan Negara tersebut. ekonomi sosial budaya maupun keamanan. Salah satu hal yang penting dalam meningkatkan kualitas seorang muslim dalam bermasyarakat adalah perilaku yang mencerminkan kedisiplinannya dalam kehidupan bermasyarakat.Disiplin dalam Bermasyarakat Manusia adalah mahluk sosial. Padahal mereka mengatahui pasti terhadap aturan-aturan berlalu lintas yang benar. Misalnya. misalnya dalam lalu lintas hampir selalu kita temukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan rambu-rambu lalu lintas secara sengaja oleh sopir-sopir atau pengendara lainnya. Untuk mencapai kehidupan bernegara dan berbangsa diperlukan aturan-aturan. politik. apakan dengan cara ikut langsung menjadi peronda atau dalam bentuk lain.

Fitnah . Menghindari perilaku Israf. Komentar kelompok Siswa dalam hal ini dilatih untuk berdisiplin dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam belajar. tertib dan teratur. sehingga setiap warga memperoleh ketenangan dan kebahagiaan. Jika kita perhatikan. maka ummat islam menjadi penentu pencapaian masyarakat tertib dan teratur serta disiplin terhadap peraturan berbangsa dan bernegara. SMA Kelas XII Standar Kompetensi tercela.sembarangan. Tabzir. melanggar lampu merah dan rambu-rambu lainnya. Oleh karena itu penegakan disiplin dalam kehidupan berbangsa dna bernegara merupakan amanat islam yang harus dilaksanakan oleh seluruh ummat islam. baik bagi manusia maupun untuk lingkungan hidupnya. sebagaimana difirmankan Allah: ‫وكذ لك جعلنكم امة وسطا لتكونوا شهدا ءعلى الناس‬ ”dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (ummat islam) ummat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia (Qs 2:143) Ayat diatas menyiratkan misi ummat islam yang menjadi pelopor dalam menegakkan hukum dan disiplin melaksanakannya sebagai ummat terbanyak dinegeri ini. Bahkan ummat islam diharuskan untuk menjadi contoh dan rahmat bagi seluruh alam. Ghibah. Menam[ilkan contoh-contoh kerukunan intern umat beragama. antar : Membiasakan Akhlak Terpuji dan menghindari akhlak umat beragama dan pemerintah. peratturan-peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang aman. antar umat beragama dan pemerintah. Kompetensi Dasar : Menjelaskan kerukunan intern umat beragama.

akan mudah dalam mengembang-kan ekonomi. Apabila persatuan benar-benar terwujud dalam suatu hangsa yang berada dalam suatu negara. Suatu bangsa yang tidak bcrsatu akan sulit mengembangkan ekonominya. Bagaimana seseorang atau bangsa berbuat persatuan sementara kedamaian dan persaudaraan tidak bisa diciptakan. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah . pendidikan. Negara akan kuat apabila persatuan bangsanya terjamin. Ketahanan . jika golongan itu telah kembali (kepada perintah ). maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Tidak mungkin suatu perceraian akan merupakan landasan kekuatan dalam pertahanan. ketahanan. Tetapi. saling mengisi. persatuan harus digalang melalui jalur intern terlebih dahulu. sosial. upaya pertama yang dilakukan adalah persatuan terlebih dahulu. dalam kondisi bangsa yang bersatu. Tanpa persatuan orang akan mudah bertindak semena-mena terhadap sesama bahkan terhadap yang segama sekalipun. Sedangkan sebagai warga negara harus menggalang persatuan untuk memperkuat bangsa dan negara. Sebab. dan bidang lainnya akan mudah direalisasikan. Sesungguhnya menyukai orang-orang yang berlaku adil. apabila persatuan itu ada. upaya menciptakan pengembangan dalam bidang ekonomi.Membiasakan Perilaku Terpuji Persatuan dalam ajaran Islam secara umum disebut ikhwan yaitu persaudaraan. unsur pertama yang mendukung adalah persatuan. secara umum disebut ukhuwah Islamiyah yaitu persaudaraan dalam Islam (saudara sesama manusia dan saudara seagama) Ditegaskan dalam firman QS Al-Hujarat : 9. dan bekerja sama. bermusyawarah untuk saling membantu. dalam bidang ketahanan. maka akan mudah diajak kompromi. Bagi umat Islam. Dalam pengembangan ekonomi bagi bangsa dan negara. Demikian pula dalam pengembangan pendidikan. persatuan merupakan scndi kekuatan yang paling ampuh. Dalam bidang ekonomi dan pendidikan persatuan merupakan unsur yang dominan. Pasti persatuan itulah yang dijadikan dasar dari pada ketahanan. Dalam kehidupan berbangsa. Peranan Persatuan Umat Islam dalam Pembangunan dan Mempertahankan Negara Indonesia. untuk memperkuat Islam.” Jelas bahwa persaudaraan menyebabkan orang dapat berbuat damai dan dengan perdamaian maka persatuan dan kesatuan umat akan bisa juga kita wujudkan. ” Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. persatuan adalah unsur yang lebih dominan.

negara akan lebih lestari jika persatuan rakyatnya terus berjalan. Karena antara yang satu dengan yang lainnya merasa bertanggung jawab atas terwujudnya kekuatan dan ketahanan itu. dan mampu menunjukkan yang terbaik bagi dunia. Dengan modal persatuan itulah upaya menuju kekuatan dan ketahanan umat akan mudah direalisasikan. Hal ini dapat dilihat dalam sebuah hadis yang berbunyi: "Bahwa umat Islam adalah bagaikan sebuah bangunan. Macam dan Cara meningkatkan Persatuan atau Ukhuwah Islamiyah : . Nilai Persatuan bagi Kepentingan Bangsa dan Agama dalam Rangka Menuju Masyarakat Adil dan Makmur. saling membantu. umat Islam lainnya akan merasa sakit pula. sosial. dan lain sebagainya. yang mempunyai kharisma tinggi. Dengan demikian. Amerika. pendidikan. maksud dan hakikat persaudaraan di dalam Islam adalah sebagai ujung tombak dalam persatuan. Lebih dari itu adalah bertanggung jawab dalam segala aspek kehidupan umat Islam di seluruh dunia. umat Islam di berbagai negara akan merasa terpanggil untuk kepentingan bersama. Semua muslim yang ada di dunia. Apabila satu umat Islam disakiti. betapa pentingnya persatuan dalam suatu bangsa dalam rangka melestarikan kehidupan ekonomi. agama. baik di Afrika. Demikianlah. Memang persaudaraan kadang tidak mesti akan mewujudkan persatuan. Dalam ajaran Islam sebenarnya konsep persatuan telah ada. umat Islam di seluruh dunia akan menjadi umat yang satu. baik dalam bidang ekonomi. di mana pertolongan itu sangat diperlukan di hari kiamat". dan bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. sosial. antara sebagian yang satu dengan sebagian yang lainnya saling menguatkan ". Apabila persatuan sudah dapat diwujudkan. Persaudaraan yang demikian akan sangat besar andilnya untuk mewujudkan persatuan dalam dunia Islam. dan lain sebagainya sehingga dengan wujud persatuan dalam segala aspek kehidupan akan menuju masyarakat yang adil makmur yang diridhai oleh Juga merupakan langkah menuju terciptanya Baldatun Tayyibatun wa Rabbun Gafur. pertahanan. Demikian pula dalam hadis yang lain: "Dan barang siapa memberikan jalan keluar bagi saudarannya sesama muslim. Sebagai konsekuensi logis dari ajaran itu memberikan dampak persatuan bagi kehidupan umat Islam. Asia. ataupun Australia adalah bersaudara. yaitu setiap orang yang beriman adalah bersaudara. pendidikan. politik. ketahanan. Tetapi. Nilai Persatuan Bagi Kepentingan Dunia Islam Secara Keseluruhan Saling menolong. Ÿ akan memberikan jalan keluar baginya dari kesulitan. umat yang berwibawa. Penerapan ajaran-ajaran itu akan memberikan dampak positif.

Prestasi semakin meningkat karena adanya saling membantu. Dalam segi tanah air. Satu sama lain saling menghargai dan mengalah. Salah satu ciri orang beriman ialah adanya rasa kasih sayang sesama hamba sebagaimana sabda Nabi saw : “Tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranua sebagaimana ia mencintai diri sendiri”(HR. Menumbuhkan ukhuwah Islamiyah yang kuat dan kerukunan umat di Indonesia. seseorang yang benar-benar beriman kepada serta melaksanakan segala perintah-Nya sudah barang tentu pribadinya akan dihiasi dengan cahaya iman. Dalam segi ucapan salam. yakni menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia dengan baik dan benar disetiap acara resmi dan dimana saja kita berada. karena urusan agama urusan adalah urusan pribadi dalam Islam “Lakum dinukum waliadin” Hikmah persatuan atau Ukhuwah Islamiyah adalah : Terciptanya persatuan dan kesatuan. sehingga suasana kebersamaan tercermin tentram. Bukhari dan Muslim) Menurut keterangan hadits di atas. yakni menggunakan ucapan salam “Selamat pagi” atau yang sesama Muslim dengan ucapan “Assalaamu’alaikum” disetiap pertemuan.Dalam segi bahasa. yakni dimana saja kita berada di tanah air ini kita membangun dan membantu saudara-saudara yang mengalami kesulitan dan yang ditimpa musibah di mana kita tempati secara adil dan manusia. KERUKUNAN INTERN UMAT BERAGAMA Sikap hidup Muslim dan pribadi seorang Muslim adalah manifestasi dari imannya. dan tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Dalam segi toleransi aqidah. Menjalin rasa kesetiakawanan sosial. Memperkukuh aqidah dan keyakinan kepada Allah . kasih sayang sesama hamba atau lebih tegasnya sesama Muslim merupakan ukuran iman. Oleh sebab itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyakit . 1. perbuatan dan tata hidupnya sangat baik dan terpuji. damai penuh kekeluargaan. yakni tetap saling menghormati dan menghargai perbedaan aqidah.

Al-Fath : 29 “Muhammad itu adalah utusan dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang . sebagaimana sabda Rasulullah J : “Agama adalah nasehat” Islam memberikan nasehat kepada umatnya bahwa sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah sementara dan merupakan permainan yang memperdayakan. sebagaimana tertera dalam firman QS.yang sangat berbahaya dalam kehidupan bermasyarakat ialah hilangnya rasa kasih sayang dan persaudaraan. firman dalam QS. Padahal yang terpenting dan termulia di sisi kualitas ketaqwaannya.” Jadi jelas bahwa cara melakukan kerukunan terhadap seagama yang dipraktikkan oleh Rasulullah saw dan para sahabat serta orang Mukmin. tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. seirama dalam langkah untuk mencari karunia dan ridha-Nya. sementara yang durhaka terhadap dibiarkan begitu saja. Al-Hujuran : 13 ” Hai manusia. yaitu : 1. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. firman dalam QS. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad J merupakan nasehat bagi orangorang yang berada dalam kesesatan. Seirng kita menyaksikan kemuduran umat Islam karena umatnya tidak berani menegakkan kebenaran dan tidak tegas terhadap orang kafir. tetapi berkasih sayang sesama mereka. yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Orang Muslim justru mempertajam perselisihan paham antarsesama Muslim yang bersifat khilafiyah dan ibadah sunnah. senada dalam berfikir 3. tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ali Imran : 185 “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. maka sungguh ia telah beruntung. menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Itulah salah satu sebab diangkatnya para utusan dan itu pulalah sebabnya pentingnya manusia beragama.” Kerukunan intern umat beragama sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah J. kamu lihat mereka ruku` dan sujud mencari karunia dan keridhaan-Nya. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil. kasih sayang seama Muslim 2.

Tetapi Nabi J tidak langsung menerima atau menolak. Dengan toleransi tersebut diharapkan terwujudnya ketenangan. agamaku".” 2. Kesimpulan surah tersebut adalah masalah Muamalah kita tetap bergaul akrab. Setiap warga negara Republik Indonesia bebas memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Manusia Indonesia wajib saling menyayangi dan tidak berbuat dengki dan dendam. Itulah yang menandai kita hidup beragama dan pecaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. kerusuhan dan memaksakan keyakinan kepada umat lainnya. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. seminggu beliau diajak beribadah dengan mereka orang kafir. hal itu akan mewujudkan perikehidupan yang rukun. Setiap warga negara Republik Indonesia harus percaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. lebih tidak mungkin. Berdasarkan uraian di atas. tetapi Maha Mengetahui lagi Maha . yakni Islam. tertib dan damai. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Kafirun “Katakanlah: "Hai orang-orang yang kafir. Perikehidupan agama yang rukun dan penuh toleransi merupakan cermin pengakuan hak-hak asasi manusia. dapatlah disimpulkan bahwa manusia Indonesia wajib menjunjung tinggi perasaan dan sikap toleransi antarumat beragama. saling menghormati dan saling menghargai. Hal tersebut pernah dilakukan Nabi Muhammad J ketika ditawarkan oleh umat nonMuslim untuk saling bergantian beribadah. KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA Dinegara kita tidak dibenarkan sikap dan perbuatan melawan atau antiagama dan tidak dibenarkan paham yang meniadakan Tuhan Yang Maha Esa.perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. usaha memaksakan suatu agama tidak dibenarkan. seminggu berikutnya mereka akan beribadah sesuai dengan ajaran beliau. aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. maka turunlah wahyu Ÿ untuk menegaskan peristiwa tersebut QS. Sesungguhnya Mengenal. Untukmulah agamamu. Hidup rukun dan bertoleransi tidak berarti bahwa ajaran agama yang satu dan yang lainnya dicampuradukkan. sehingga dengan keadaan yang demikian itu dapat terlaksana pembangunan bangsa. tidak mungkin karena hubungan beliau dengan mereka dalam kemasyarakatan (muamalah/sosial) sudah terjalin intim. Jika menerima. Dalam kehidupan bangsa Indonesia yang merdeka dan ber-Pancasila. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. dan untukkulah.

ulama yang mengelola artinya pemerintah membangun fisik. selama peraturan itu tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Dalam segi ucapan salam. Pemerintah (umarah) menyediakan sarana. Dalam segi tanah air. 4. Jelas bahwa persaudaraan menyebabkan orang dapat berbuat damai dan dengan perdamaian maka persatuan dan kesatuan umat akan bisa juga kita wujudkan. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. rasul dan umara (pemimpin) diantaramu. Atau disebut toleransi dalam agama yakni membiarkan orang lain beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. yakni dimana saja kita berada di tanah air ini kita membangun dan membantu saudara-saudara yang mengalami kesulitan dan yang ditimpa musibah di mana kita tempati secara adil dan manusia.maslah ibadah dan aqidah tidak boleh dicampur adukkan. 3. Dengan demikian kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah dapat tumbuh baik jika dapat saling mengisi. Dalam segi toleransi aqidah. ta`atilah dan ta`atilah Rasul (Nya). yakni menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia dengan baik dan benar disetiap acara resmi dan dimana saja kita berada. Dalam segi bahasa. dan tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. kasih sayang seama Muslim . jika kamu benar-benar beriman kepada dan hari kemudian. yakni menggunakan ucapan salam “Selamat pagi” atau yang sesama Muslim dengan ucapan “Assalaamu’alaikum” disetiap pertemuan. maka kembalikanlah ia kepada (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya). Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 3. karena urusan agama urusan adalah urusan pribadi dalam Islam “Lakum dinukum waliadin” Kerukunan terhadap seagama yang dipraktikkan oleh Rasulullah saw dan para sahabat serta orang Mukmin. dan ulil amri di antara kamu. Dengan beribadah masing-masing itulah kerukunan antarumat beragama tetap utuh dengan menumbuhkan rasa tenggang sara. Macam dan Cara meningkatkan Persatuan atau Ukhuwah Islamiyah : 1. sebagaimana butir-butir Pancasila. Jalinan kerjasama antara umat dengan umarah dalam membina untuk mentaati perintah. KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DENGAN PEMERINTAH Kerukunan umat beragama dengan pemerintah dijelaskan dalam firman Allah dalam sebuah surah An-Nisa’ ayat 59 :” Hai orang-orang yang beriman. yakni tetap saling menghormati dan menghargai perbedaan aqidah. ulama membangun mental spriritualnya.” Kerukunan umat beragama dengan pemerintah terealisasikan dengan mentaati segala peraturan yang dikeluarkan pemerintah. yaitu : 1. 2. selama tidak menganggu kita.

Contoh itu terdapat dalam kisah Qarun yang hidup pada zaman Nabi Musa Kisah tersebut ceritakan kembali dalam QS. Menghindari Perilaku Tercela Pokok dari ajaran tentang akhlaq yang baik adalah berperilaku yang sesuai dengan perilaku Nabi Muhammad yang terpuji. Pemerintah (umarah) menyediakan sarana. Akhlaq merupakan suatu sistem nilai yang dikembangkan berdasarkan kebaikan. yakni bergunjing 4. Fitnah. Telah memberikan pelajaran kepada manusia akibat dari sikap hidup yang bermegahmegah dengan harta benda. yakni boros 3.2. senada dalam berfikir 3. Pada hal harta benda yang dibelanjakan seperti itu tidak akan membawa berkah bahkan akan mendatangkan bahaya dan malapetaka. yakni menuduh orang lain berbuat keburukan untuk menjantuhkan kehormatannya. bermegah-megah dan untuk dipamerkan kepada orang lain. ulama membangun mental spriritualnya. seirama dalam langkah untuk mencari karunia dan ridha-Nya. Contoh Israf yang tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah budaya konsumerisme atau pemakaian barang-barang hasil industri yang melanda masyarakat Indonesia dewasa ini. Israf yakni berlebih-lebihan 2. Orang membeli suatu barang hanya untuk bergaya. Israf adalah berlebih-lebihan. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia: "Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang . Dengan beribadah masing-masing itulah kerukunan antarumat beragama tetap utuh dengan menumbuhkan rasa tenggang sara. dengan demikian akhlaq berusaha mencegah keburukan yang bisa mengakibatkan mala petaka dan bencana bagi seluruh umat manusia. bahkan memuji kemuliaan khlaq Nabi Muhammad . yakni : 1. Masalah Muamalah kita tetap bergaul akrab. Berikut ini akan dibahas menganai beberapa akhlaq yang tercela. Kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah dapat tumbuh baik jika dapat saling mengisi. ulama yang mengelola artinya pemerintah membangun fisik. Al-Qashash ayat 79 : “Maka keluarlah Karun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Ghibah. sebagaimana butir-butir Pancasila. Tabzir. tetapi maslah ibadah dan aqidah tidak boleh dicampur adukkan.

sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar". pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid. sehingga kunci-kunci tempat perbendaharaan hartanya hanya bisa diangkut oleh orang-orang kuat. Lukman : 18 juga berfirman: “Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. ibnu sabil dan hamba sahayamu. An-Nisa : 36 “Sembahlah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. karena orang Muslim itu selalu sederhana dalam makanan dan berpakaian serta tempat tinggal. berfoya-foya dan mengeluarkan harta benda kepada sesuatu yang tidak bermanfaat bahkan kepada yang dapat merusak diri dan orang lain bahkan membelanjakan kepada yang diharamkan. dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” Tabzir berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti berlebihan atau boros. Al-Isra’ : 2627 : “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya. Menurut Terminologi berarti Mubazir yang mengandung maksud.” Berdasarkan ayat di atas. tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. orang-orang miskin. Sebagaimana firman QS. teman sejawat. kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Ia memiliki kekayaan yang banyak sekali. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa. berfirman : (QS. anak-anak yatim. karena sebab boros akan menyeret orang kepada kebinasaan dan kehinaan. Pada akhir ayat dilanjutkan bahwa perbuatan itu termasuk perbuatan syaithan. Akan tetapi Qarun terlalu membangga-banggakan hartanya. Karena kesombongan dirinya itulah Ÿ menurunkan siksaan kepada Qarun. Islam melarang boros dalam hal makan dan minum serta tempat tinggal. Ia terkubur dengan hartanya hidup-hidup bersama seluruh harta bendanya. makan dan minumlah. yaitu sikap menghamburkan harta pada hal yang tidak berguna bagi diri dan orang lain dan tidak diridhai oleh serta bahkan bisa merusak diri dan orang lain. melarang orang Islam bersikap boros dalam penggunaan nikmat . Ia menjadi Takabur dan menyombongkan diri. Sedangkan sifat takabur dan menyombongkan diri dilarang oleh agama Islam sebagaimana firman dalam QS. maka jauhi kalau tidak mau termasuk saudara-saudara syaithan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Berlebih-lebihan dan boros bukan karakter Muslim. Sesungguhnya tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Qarun adalah orang yang kaya raya. dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya .” Dalam QS. Al-‘Araf:31) “Hai anak Adam. karib-kerabat.telah diberikan kepada Karun.

karena bisa mengakibatkan sakit hati dan dendam bahkan akan timbul tindakan kejahatan dan kezaliman.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah) Adapun kiat-kiat untuk menjauhi perilaku yang berlebihan atau boros diantaranya sebagai berikut : Apabila ada kelebihan uang terlebih dahulu ditabungkan sisanya baru untuk keperluan sehari-hari. lalu Rasulullah J menegur. maksudnya membuka aib/cela/cacat/keburukan orang lain agar orang tersebut terhina dan terkucil serta teraniaya dari lingkungan sekitarnya. berfirman dalam QS Al-Hujarat : 12 “Hai orang-orang yang beriman. yaitu menceritakan sesuatu yang belum tentu benar sehingga menimbulkan kemarahan dan sakit hati dari orang yang digosipkan. Ingatlah selalu bahwa perbuatan boros dan mubazir itu merupakan perbuatan yang diharamkan di dalam agama Islam Ingat juga bahwa perbuatan boros dan mubazir itu suatu dosa dan termasuk saudara syaithan. Apabila mau belanja lebih baik dicatat terlebih dahulu dan apa yang dicatat itulah yang dibeli Fikirkan terlebih dahulu kegunaan dan manfaat benda yang dibeli apakah betul-betul diperlukan dan tahu cara penggunaannya. Perbuatan ini sangat dilarang dalam Islam. 4. Ghibah berarti mengunjing. alangkah borosnya wudhukmu itu wahai Sa’ad !Saad berkata”Apakah di dalam berwudhuk ada pemborosan?” Rasulullah J bersabda”Ya ada meskipun kamu berada di tepi sungai yang mengalir. baiknya diinfakan atau diwakafkan kepada orang yang memerlukan benda itu. dan ini suatu dosa.Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-Furqan : 67) Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ia berkata:”Rasulullah J bertemu dengan Sa’ad pada saat berwudhuk. Benda yang sudah dibeli apabila sudah siap digunakan. jauhilah kebanyakan dari prasangka. Hal ini disebut juga dengan gosip. bersihkan dan simpan dengan baik dan apabila diperlukan dapat dipergunakan lagi. sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan . (QS. Kalau memang ingin berbelanja juga dan penggunaannya sebentar saja.

Perbuatan menfitnah ini sangat tercela dan terkutuk dalam pendangan agama Islam. Dalam QS Al-Baqarah : 193 menyatakan lagi :“Dan perangilah mereka itu. Jangan sampai terbalik. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Fitnah adalah menuduh seseorang melakukan perbuatan dosa dan keburukan yang tidak ia lakukan dengan tujuan untuk mencelakan atau menjatuhkan kehormatan seseorang. Kita umat Islam dilarang mematai-matai orang atau menyelidiki kesalahan orang. tetapi kiga ada kita menemui orang yang sedang mengejakan kesalahan hendaknya kita segera mengingatkannya agar perbuatan itu tidak diteruskan dan segera dihentikan. Maka sangat tercela kalau ada orang yang mencari kesalahan orang lain dan menyebar luaskan rahasia orang sehingga orang yang bersangkutan merasa tidak enah hati bahkan bisa sakit hati dan bisa terjadi permusuhan. maka bunuhlah mereka. Ÿ berfirman dalam QS Al-Baqarah : 191 : “Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka.janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram. baik tutur katanya. yaitu dengan jalan taubatkepada. maka orang yang menyelidiki pembicaraan itu nanti pada hari kiamat telinganya akan dituangkan cairan timah” (HR Bukhari) Sebenarnya orang yang telah terlanjur mengerjakan suatu kesalahan itu masih ada waktu untuk memperbaiki dirinya. ada orang berbuat kesalahan kita tidak ingatkan justru kita sebar luaskan agar didengar orang banyak. mohon ampun dan mohon bimbingan kepada agar tidak mengerjakan kesalahan lagi. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu). dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah). kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Sebab sifat seorang Muslim itu punya akhlaq mulia. Na’uudzubillaahi mizaliq. baik tingkah lakunya. memiliki kepribadian yang luhur. Menyebar luaskan kejelekan orang denga tujuan agar orang itu dibenci dan dihina di tengah masyarakat adalah termasuk dosa besar dan perbuatan itu termasuk menfitnah atau mengadu domba antar sesama manusia.” Dalam sebuah hadits juga Nabi Muhammad bersabda: “Barang siapa yang mendengarkan atau menyelidikan rahasia pembicaraan suatu golongan padahal tidak suka rahasia itu didengar orang . Dan bertakwalah kepada. baik antara sesama Muslim atau terhadap orang yang bukan Muslim. Sesungguhnya Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu . dendam dan penganiayaan serta pertumpahan darah. Demikianlah balasan bagi orang kafir. dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan.

.” Dalam QS Al-Qalam : 10-11 juga dinyatakan :“Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina.” Dan untuk mengantisipasi jangan sampai menimbulkan fitnah dalam QS Al-hujurat : 6 Israf adalah berlebih-lebihan. Pada akhir ayat dilanjutkan bahwa perbuatan itu termasuk perbuatan syaithan. karena bisa mengakibatkan sakit hati dan dendam bahkan akan timbul tindakan kejahatan dan kezaliman. maka jauhi kalau tidak mau termasuk saudara-saudara syaithan. kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Fitnah adalah menuduh seseorang melakukan perbuatan dosa dan keburukan yang tidak ia lakukan dengan tujuan untuk mencelakan atau menjatuhkan kehormatan seseorang.hanya semata-mata untuk Allah. maksudnya membuka aib/cela/cacat/keburukan orang lain agar orang tersebut terhina dan terkucil serta teraniaya dari lingkungan sekitarnya. yaitu menceritakan sesuatu yang belum tentu benar sehingga menimbulkan kemarahan dan sakit hati dari orang yang digosipkan. Menyebar luaskan kejelekan orang denga tujuan agar orang itu dibenci dan dihina di tengah masyarakat adalah termasuk dosa besar dan perbuatan itu termasuk menfitnah atau mengadu domba antar sesama manusia. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu). maka tidak ada permusuhan (lagi). melarang orang Islam bersikap boros dalam penggunaan nikmat berfoya-foya dan mengeluarkan harta benda kepada sesuatu yang tidak bermanfaat bahkan kepada yang dapat merusak diri dan orang lain bahkan membelanjakan kepada yang diharamkan. Hal ini disebut juga dengan gosip. dan ini suatu dosa. yang banyak mencela. Perbuatan ini sangat dilarang dalam Islam. Pada hal harta benda yang dibelanjakan seperti itu tidak akan membawa berkah bahkan akan mendatangkan bahaya dan malapetaka. bermegah-megah dan untuk dipamerkan kepada orang lain. untuk ketentraman bangsa dan negara ini. yang kian ke mari menghambur fitnah. Ghibah berarti mengunjing. Orang membeli suatu barang hanya untuk bergaya. Contoh Israf yang tampak nyata dalam kehidupan seharihari adalah budaya konsumerisme atau pemakaian barang-barang hasil industri yang melanda masyarakat Indonesia dewasa ini. Komentar Kelompok Kerukunan dalam beragama harus diterapkan pada jiwa masing-masing siswa.

ekonomi sosial budaya maupun keamanan. politik. . hokum dan norma yang mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara dalam segi Idiolog. Untuk mencapai kehidupan bernegara dan berbangsa diperlukan aturan-aturan. Disiplin dalam kehidupan berbangsa akan menentukan kualitas bangsa itu ditengahtengah pegaulan dunia. yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. dan sekaligus menetukan pula baik buruknya keadaan Negara tersebut.BAB III SIMPULAN Indonesia adalah Negara besar yang sedang membangun dalam rangka mewujudkan tujuan yang luhur seluruh bangsa.

1998. Jakarta:Departemen Agama RI Moh. 1978. Pendidikan agama Islam. Ilmu Fiqih Islam. Rifai. Bandung : 2003. M. LKS SMP. dkk. Epsilon Grup.DAFTAR PUSTAKA Dr. Si. Pendidikan Agama Islam Kelas 1. (1998) Aminudin. Ma’mur Syarifudin. Dahlan Elon. Dasim Budimansyah. Jakarta: Bumi Aksara. Buku Pendidikan Agama Islam kelas 1. Semarang: Toha putra . Bandung : CV ALFABETA. Departemen Agama RI. 2004..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->