MAKALAH Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Pada Mata Kuliah Pendalaman PAI

Disusun Oleh : Kelompok 3 Marlia Ulfah Nayyif Sujudi Nurul Qadar A.G Rini Maryani Siti Rahmawati Siti Robi’ah Tantan H.I 1209201045 1209201052 1209201054 1209201061 1209201068 1209201069 1209201071

Tsany Mahrunnisa 1209201074 BAB I

PENDAHULUAN Dinegara kita tidak dibenarkan sikap dan perbuatan melawan atau antiagama dan tidak dibenarkan paham yang meniadakan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap warga negara Republik Indonesia harus percaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia Indonesia wajib saling menyayangi dan tidak berbuat dengki dan dendam, kerusuhan dan memaksakan keyakinan kepada umat lainnya. Itulah yang menandai kita hidup beragama dan pecaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hidup rukun dan bertoleransi tidak berarti bahwa ajaran agama yang satu dan yang lainnya dicampuradukkan. Dengan toleransi tersebut diharapkan terwujudnya ketenangan, saling menghormati dan saling menghargai, hal itu akan mewujudkan perikehidupan yang rukun, tertib dan damai, sehingga dengan keadaan yang demikian itu dapat terlaksana pembangunan bangsa. Berdasarkan uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa manusia Indonesia wajib menjunjung tinggi perasaan dan sikap toleransi antarumat beragama

BAB II PEMBAHASAN PENDALAMAN PAI KLS 1 SMP Standar Kompetensi Kompetensi Dasar sabar. Menjelaskan dalil-dalil tawadhu, taat, qana’ah, dan sabar. : Mengetahui Perilaku terpuji. : Menjelaskan Pengertian tawadhu, taat, qana’ah, dan

Perilaku Terpuji (tawadlu, taat, qana’ah, dan sabar) 1. Tawadlu Yaitu rendah hati, tidak sombong, dan menghargai orang lain. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. Luqman: 18-19

Ÿwur öŸÏiè|Áè? ŸŸ£Ÿs{ Ĩ$¨Z=Ï9 Ÿwur Ä·ôJs? ŸÎû ÇÚöŸF{$# $·mtŸtB ( ¨bÎ) ©!$# Ÿw Ÿ=ÏtäŸ ¨@ä. 5A$tFøŸèC 9ŸqãŸsù ÇÊÑÈ ôŸÅÁø%$#ur ŸÎû ŸŸÍŸô±tB ôÙàÒøî$#ur `ÏB y7Ï?öq|¹ 4 ¨bÎ) tŸs3Rr& ÏNºuqô¹F{$# ßNöq|Ás9 ϟÏJptø:$# ÇÊÒÈ
18. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orangorang yang sombong lagi membanggakan diri. 19. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan[1182] dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. 2. Taat

Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu[99]. Karena. materi ini sangat tepart diberikan pada jenjang SMP kelas 1. Dan siswa juga bisamengetahui dalil-dalil yang menjelaskan sifat terpuji tersebut. Hai orang-orang yang beriman. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu. PENDALAMAN PAI KLS 2 SMP . Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya). Dalil naqlinya: 153. An-Nisaa: 59). serta merasa cukup terhadap setiap anugerah dan nikmat Allah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. qanaah dan sabar. taat. Sabar Yaitu menahan diri. tegar. Al-Baqarah [2]: 153). makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. Komentar Kelompok Menurut kelompok kami. Qana’ah Yaitu kemampuan diri dalam menerima dan mensyukuri. Dalil naqlinya: 172.Yaitu melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang. Dalil naqlinya: 59. bisa mengenalkan apa itu tawadhu. 3. (QS. Hai orang-orang yang beriman. taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya). Hai orang-orang yang beriman. (QS. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. dan ulil amri di antara kamu. 4. serta kegigihan kita untuk tetap berpegang teguh kepada ketetapan Allah dalam menghadapi segala cobaan dan ujian dalam kehidupan.

Macam-macam arti penyakit hati dan sifat buruk manusia. Irihati Iri hati adalah suatu sifat yang tidak senang akan rizki / rejeki dan nikmat yang didapat oleh orang lain dan cenderung berusaha untuk menyainginya. Dalilnya: Q. Sifat dengki timbul karena persaingan yang tidak sehat. seperti iri untuk menjadi pintar agar dapat menyebarkan ilmunya di kemudian hari. Iri hati yang diperbolehkan dalam ajaran islam adalah iri dalam hal berbuat kebajikan. : menjelaskan pengertian iri hati. fitnah. : Mengetahui Sifat terpuji. dan khianat.R Ahmad dan Tirmidzi Artinya:Telah masuk dalam tubuhmu penyakit umat yang lain yaitu benci dan dengki ia . hasud. dengki. Atau iri untuk membelanjakan harta di jalan kebenaran. Sifat ini sangat berbahaya karena tidak ada orang yang suka dengan orang yang memiliki sifat seperti ini.Standar Kompetensi Kompetensi dasar buruk sangka.S Nisa:54 ôQr& tbrߟݡøtsŸ }¨$¨Z9$# 4Ÿn?tã !$tB ÞOßg9s?#uä ª!$# `ÏB ¾Ï&Î#ôÒsù ( ôŸs)sù ! $oY÷Ÿs?#uä tA#uä tLìÏdºtŸö/Î) |=»tGÅ3ø9$# spyJõ3Ïtø:$#ur Mßg»oY÷Ÿs?#uäur %¸3ù=ŸB $VJ ŸÏàtã ÇÎÍÈ Artinya: Bahkan adakah mereka berhati hassad kepada manusia karena allah memberikan karunianya kepadanya? Sesungguhnya telah kami berikan kepada keluarga nabi Ibrahim kitab dan hikmah dan kami berikan kepada mereka kerajaan yang besar. Dengki Dengki adalah sikap tidak senang melihat orang lain bahagia dan berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut. sehingga hati menjadi panas akibatnya orang yang dengki ingin mendapat nikmat dengan berbagai cara: H.

jauhilah dari kebanyakan prasangka. Kebalikan dari suuzhan yaitu husnuzan yang artinya berperasangka baik pada orang lain.R Abu Daud Artinya: jauhkanlah dirimu dari hasad hasad itu dapat memakan kebajikan ibarat api yang membakar kayu. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan adalah suatu kegiatan menjelek-jelekkan. artinya: Hai orang-orang yang beriman. sesungguhnya kebanyakan dari prasangka itu adalah dosa. H. Sikap buruk sangka terhadap orang lain termasuk penyakit rohani karena sikap ini dapat menyebabkan hubungan dengan orang lain terganggu. Artinya: dan fitnah itu lebih bahaya dari pembunuhan Buruk Sangka Buruk sangka adalah sifat yang curiga atau menyangka orang lain berbuat buruk tanpa disertai bukti yang jelas. Fitnah fitnah adalah berkata tidak benar yang bermaksud untuk menjelekan orang lain padahal sebenarnya tidak bermasalah atau tidak benar dengan tuduhan tersebut. . yaitu pemotong agama bukan pemotong rambut. merusak. membohongi seseorang agar menimbulkan permusuhan sehingga dapat berkembang menjadi tindak kriminal pada orang lain tanpa bukti yang kuat. menipu. Khianat artinya tidak dapat dipercaya dan tidak bertanggung jawab atas sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya. Sifat ini sangat berbahaya apabila melekat pada seseorang karena dengan pekerjaannya itu akan mendatangkan petaka bagi orang yang difitnahnya .adalah pemotong. menodai. Orang yang memiliki sifat hassad berarti ia dihinggapi penyakit hati. Hasud Hasud adalah suatu sifat yang ingin selalu berusaha mempengaruhi orang lain agar amarah / marah orang tersebut meluap dengan tujuan agar dapat memecah belah persatuan dan tali persaudaraan agar timbul permusuhan dan kebencian antar sesama. Sebaliknya sikap dapat dipercaya atau amanat diperintahkan dalam islam kepada kita supaya orang-orang mukmindapat dipercaya dalam berbagai hal. Khianat. Allah SWT menyuruh kita supaya menjauhi sikap buruk sangka terutama terhadap allah SWT dan terhadap sesame teman sendiri.

dan berdoa Usahakan bergaul dengan orang yang baik Komentar Kelompok Pada materi ini. sedangkan kamu mengetahui. setelah dijelaskan mengenai pengertian macam-macam penyakit hati . Cara menghindari penyakit rohani: Menjauhi hal yang membahayakan orang lain Meningkatkan kegiatan agama Sering membaca al-quran Banyak berdzikir. Misalnya: melaksanakan shalat tidak seperti yang dicontohkan rassullulah atau melebih-lebihkan suatu perkara ibadah yang tidak di contohkan oleh rasullulah Khianat kepada sesame manusia Artinya mengingkari kepercayaan yang telah dipercayakan kepadanya seperti siswa dipercaya menyampaikan RPP kepada sekolah tapi tidak disampaikan. istigfar. Sikap khianat termasuk salah satu cirri orang munafik sebagaimana dijelaskan rassullulah. Khianat terbagi menjadi 3 macam Khianat kepada allah SWt Yaitu mendustakan hukum-hukum atau ketentuan yang terdapat dalam kitab suci alquran misalnya: mengakui keberadaan allah tapi dia mendustakan allah termasuk menduakan allah meminta/memohon sesuatu hanya kepada allah Khianat kepada rassulullah Yaitu orang yang tidak mengikuti contoh-contoh ibadah rassullulah yang telah dijelaskan dalam sunnahnya.Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati allah dan rasul (muhamad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu.

2. namun tetap semangat berusaha dan bekerja keras. Diantara manusia ada yang mempunyai kelebihan dan ada yang mempunyai kekurangan.dan akhlak buru. masing-masing tidak boleh saling mengganggu namun supaya kita saling bekerjasama dan saling menutupi kekurangan hingga satu dengan lainnya saling : Siswa berperilaku dengan sifat Qanaah dan Toleransi . Sikap toleransi antara sesama manusia akan menciptakan kenyamanan dan ketentraman dalam kehidupan. Selalu berlapang dada dan tidak berputus asa e. Selalu gembira dengan apa yang dimiliki c. Terhindar dari sifat serakah dan tamak B. Siswa dapat berlajar untuk menghindari daari sifat tercela yang dapat merugikan diri siswa sendiri maupun orang lain. Sifat qanaah dapat menentramkan jiwa dan terhindar dari sifat serakah. Hatinya tenang dan tentram b. Fungsi Qanaah dalam Kehidupan Sehari-hari a. Qanaah 1. Pengertian Qanaah Qanaah berarti merasa cukup atas pemberian Allah SWT dan dapat menjauhkan diri dari sifat kurang. Toleransi a. PENDALAMAN PAI KELAS 3 SMP Standar Kompetensi : Menerapkan Akhlakul Karimah dan Menghindari dari Akhlak Tercela dalam kehidupan Sehari-hari Kompetensi Dasar A. Pengertian Toleransi Toleransi dalam bahasa Arab disebut tasamuh yang berarti tentang rasa. Toleransi dapat diartikan sikap saling menghargai antar sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selalu merasa berkecukupan sehingga selalu bersyukur kepada Allah d.

mudah-mudahan mereka ingat. terlepaslah pakaian Nabi Adam a. Tetapi pakaian taqwa. bertamu. bertamu.AL A’rof ayat 26 berikut ini: Artinya:Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. berhias. berhias. berfirman dalam Q.s. Telah memerintahkan manusia untuk berpakaian. Setelah itu. menerima tamu.bersaudara. itulah yang lebih baik. berhias. Alloh swt . dan berpergian. dan bepergian Adab Berpakain Sejak jaman Nabi Adam a. SMA Kelas X Standar Kompetensi : Membiasakan Prilaku terpuji. Kompetensi Dasar :Menjelaskan pengertian adab dalam berpakaian. Menampilkan contoh-contoh adab dalam berpakaian. Alloh SWT. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Alloh. berpakaian merupakan syariat yang penting bagi umat islam.S. keluarga dan terutama di kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. al a’raf:26) . dan berpergian. b.s. siswa diharuskan sudah bisa bersikap qanaah dan toleransi pada diri sendiri. (Q.S. menerima tamu. bertamu. Adab dalam berpakaian. menerima tamu.Fungsi Toleransi dalam Kehidupan Sehari-hari Dapat menciptakan keharmonisan di masyarakat Dapat menimbulkan sikap saling menghormati Menjauhkan sifat sombong Menumbuhkan sikap jujur dalam masyarakat Komentar Kelompok: Pada jenjang ini. Karena melakukan dosa dengan memakan buah khuldi.

Disunahkan memakai pakaian-pakaian berwarna putih dari pada pakaian warna-warna yang lain.. Bagi muslim dimakruhkan memperpanjang celana atau pakaiannya hingga menutupi mata kaki . dan apa saja yang dimakruhkan untuk dipakai. Namun keindahan yang di kehendaki dalam islam mempunyai batasan –batasan tertentu yang harus dipatuhi Agar tidak salah dalam pelaksanaannya. apa saja yang tidak boleh di pakai . Wanita muslim wajib memanjangkan pakaiannya hingga menutupi kedua kakinya dan memanjangkan kerudung di kepalanya hingga menutupi leher dan dadanya. Beberapa hal yang harus diketahui oleh umat islam dalam berpakaian adalah sebagai berikut. Nabi Muhammad saw. juga telah menjelaskan apa saja yang boleh di pakai.Dalam hadisnya.Akan tetapi tidak ada larangan memakai pakaian dengan warna-warna yang lain. salah satu keindahan dalam kehidupan adalah cara berpakaian dan berhias supaya orang tersebut lebih enak dan anggun dipandang. Berhias merupakan naluri alamiah Larangan mencukur dan menyambung rambut Larangan membuat tato dan mangikir gigi Larangan menipiskan halis Memulai segala sesuatu yang baik dengan tangan kanan . Adab Berhias Alloh swt sangat menyukai keindahan . Disunahkan mengerjakan sesuatu (termasuk memakai pakaian) dengan mendahulukan sebelah kanan. apasaja yang disunahkan untuk dipakai . Bagi muslim laki-laki diharamkan memakai pakaian dari sutra.

Tidak berlama-lama dalam bertamu dan jangan sampai membuat tuan rumah menjadi jemu atau jenuh. Niat bertamu dengan ikhlas Mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan kunjungan Mengetuk pintu tyiga kali dan meminta ijin Berjabat tangan dengan tuan rumah sesama pria adapun dengan wanita cukup menunjakan sikap hormat. kecuali tingkat ketakwaan dan kekerabatan .Adab Bertamu Bertamu adalah berkunjung ketempat kediaman orang. berkah sendiri. baik secara Menyambut tamu dengan ikhlas. Bukhari Muslim) Kita harus yakin bahwa tamu yang datang membawa langsung maupun secara tidak langsung. Adab Menerima Tamu Menerima tamu dengan baik adalah ciri-ciri orang yang beriman. Menghormati aturan-aturan yang ditentukan tuan rumah dan mematuhinya. manis muka dan penuh hormat Tidak membedakan sikap terhadap tamu yang hadir . Adapun adab-adab dalam bertamu adalah sebagai berikut. Rosululloh bersabda yang artinya. barang siapa yang beriman kepada Alloh dan hari kiamat hendaknya menghormati tamunya. (H.R. Berbicara dengan bahasa yang sopan dan santun serta menyenangkan tuan rumah. Adab-adab menerima tamu adalah. Bertamu merupakan salah satu cara untuk menyambung tali persaudaraan yang di anjurkan oleh islam.

S AL ISRA.26-27 Selain masalah berpakaian dan berhias . Dalam pakain dan berhias . Artinya. Hal ini dianjurkan kearena untuk menghindari gangguan yang diakibatkan dari pakaian wanita yang terbuka dan mengundang rangsangan syahwat serta memancing terjadi perbuatan –perbuatan amoral (pemerkosaan) Bagi laki-laki hendaknya berpakain mengikuti norma –norma yang lazim dipakai oleh kaum laki-laki dan tidak ‘eksentrik’ (pakaian yang penuh hiasan atau atribut). Q. dalam bepergian jauh pun hendaknya kita memperhatikan aturan dan norma-norma yang berlaku dalanm masyarakat. islam juga mengajarkan pada umatnya untuk berpakaian dan berhias dengan memenuhi unsur etika (kepantasan) kesopanan. sesuai dengan firman Alloh swt dalan surat al isra ayat 26-27. pesta. pada jenjang ini. juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Sesungguhnya orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itui sangat ingkar kepada tuhannya.Menjamu tamu sesuai kemampuan dan tidak perlu mengada –ada Antarkanlah tamu sampai ke pintu atau halaman sampai dia pulang Adab Berpergian Dalam bepergian . misalnya untuk pergi ke sekolah. melayat dan sebagainya. dan sesuai dengan tuntunan syariat yang diatur di dalam Alquran dan Hadist. Bagi wanita di anjurkan untuk menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Terutama dalam hal-hal yang telah dijelaskan materi diatas. Selain itu. . dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu serta boros. siswa mulai membiasakan untuk beradab dalam segala hal. siswa juga sudah mulai berpikir dewasa untuk membiasakan hal tersebut. Komentar Kelompok Dengan adanya materi ini. kita dianjurkan untuk tidak berlebih-lebihan. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat . pakaian dan cara berhias harus sesuai dengan kebutuhan .

Mengatur waktu adalah membagi waktu yang dimiliki. bangun sebelum subuh. belajar.SMA Kelas XI Standar Kompetensi : Membiasakan Disiplin Kompetensi Dasar : Menjelaskan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Menampilkan contoh-contoh disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Disiplin dimulai dari merencanakan. padahal waktu yang terlewat tidak akan kembali. Pepatah Arab mengatakan: ‫الوقت كا لسيف ان لم تقطعه قطعك‬ “waktu bagaikan pedang. ia akan memenggalmu”. beribadah. lalu solat subuh dan berdoa. membaca bahan-bahan . mengatur dan menggunakan waktu. berlalu lintas. karena waktu akan mengilasnya tanpa member kesempatan. bermasyarakat dan bernegara. jika tidak kamu pakai untuk memenggal. DISIPLIN DALAM BERBAGAI SEGI KEHIDUPAN Disiplin dalam Kehidupan Sehari-Hari Agama islam mengajarkan umatnya untuk hidup tertib agar segala kegiatan dapat berjalan dengan lancer. Seseorang pelajar yang baik akan menata waktunya dengan jadwal kegiatan harian yang teratur. Disiplin belajar berarti menata waktu dan mengisinya dengan kegiatan belajar. beribadah. belajar. Waktu merupakan anugrah Allah yang diberikan kepada manusia untuk diisi dengan kegiatan yang dapat mempertinggi derajatnya sebagai mahluk yang mulia. karena seringkali manusia lalai dalam menggunakan waktu dan membiarkannya berlalu tanpa diisi oleh kegiatan apapun. berlalu lintas. sehingga memiliki makna dalam meningkatakan kemampuannya. bekerja. Mengkaji Disiplin dalam Belajar Disiplin merupakan kata kunci kesuksesan belajar. Waktu yang tidak diatur akan menyebabkan orang mengalami kesulitan. Waktu dikaitkan dengan kerugian manusia. Merencanakan berarti mempersiapakan segala sesuatu yang akan datang dengan sebaik-baiknya. bermasyarakat dan bernegara. Seorang pelajar sebaikannya dapat mengatur waktu yang dimilikinya. bekerja.

apakah sudah siap dan layak digunakan Dijalan raya ia memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang dipasang.seorang pejalan kaki harus berjalan pada tempat yang telah disediakan untuk pejalan kaki. ditempat mana ia tidak boleh berhenti. Pengusaha memerlukan disiplin dalam usahanya. Jika ia lalai atau sembarangan. mandi. Mengkaji Disiplin dalam Berkerja Orang berkerja pada lapangan berkerja apapun memerlukan disiplin seorang petani perlu disiplin dalam menanam. sarapan pagi dan bersiap diri untuk berangkat sekolah dengan mengecek kembali semua peralatan sekolah yang telah disiapkannya sejak malam hari. Disiplin berlalu lintas adalah menggunakan jalan dan kendaraan dengan menaati aturan lalu lintas. parker dan sebagainya. dimana ia harus berhenti. kebut-kebutan merupakan bentuk kelakuan yang buruk . Seorang karyawan memerlukan disiplin. berapa kecepatan kendaraan yang diperbolehkan. Jalan raya diperuntukan bagi semua orang karna itu masing-masing pengguna jalan perlu disiplin dalam menggunakannya. Disiplin dalam berkerja adalah secara bersungguh-sungguh dan menjalankan aturan yang ditetapkan dalam pekerjaannya. Karna itu mengendarai kendaraan dijalan memerlukan sikap disiplin tersendiri. berpakaian seragam lengkap dengan atribut yang wajib dipakainya sesuai dengan tata tertib sekolah. yaitu trotoar. ia akan menggunakan tempat penyebrangan (jebra cross) yang telah disediakan. sebagaimana ia harus mengelola usahanya. maka ia tidak akan dapat memetik hasilnya secara baik dan tidak akan menguntungkan. bahkan akan merugikan. sebabketidak disiplinan pengendara dapat menyebabkan diri atau orang lain celaka. kapan ia harus datang. Apabila mau menyebrang jalan. apa dan bagai mana ia harus berkerja menurut aturan yang ditetapkan. Berangkat dan tiba disekolah sesuai dengan waktu dan disekolah ia mengikuti segala kegiatan belajar secara sungguh-sungguh. memelihara atau menuai hasil pertaniannya. Berkerja tanpa disiplin tidak akan membuahkan bhasil yang baik. Seorang pengendara yang baik apabila hendak menggunakan kendarannya ia akan mengecek terlebih dahulu kelengkapan kendarannya.yang akan dipelajrai hari ini. Mengkaji Disiplin dalam Berlalu Lintas Lalu lintas di jalan raya diatur dengan peraturan lalu lintas yany di tandai dengan rambu-rambu lalu lintas yang telah di tetapkan.

sesungguhnya sejelek-jeleknya suara adalah suara himar”. sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang y6ang sombong lagi membanggakan diri. Diswiplin dengan menjalankan solat adalah melaksanakan solat tepat pada waktunya. Ini merupakan cirri utama seorang muslim. Dalam keadaan apapun dan dalam kondisi apapun apabila datang waktu shalat. Kesungguhan ibadah itu digambarkan seolah-olah akan menghadapi kematian esok hari. Disiplin dalam ibadah artinya menjalankan segala aturan ibadah dengan sebaik-baiknya. . suatu sipat yang paling buruk dan tidak disenangi Allah. Ayat tersebut diatas sangat relevan dengan disiplin berlalu lintas dan harus dijadikan dasar dan motivasi kita dal. mempersiapkan wudhu secara tertib. Sederhanakanlah jalanmu dan rendahkanlah suaramu. kerjakan puasa dengan baik.am berlalu lintas. firmannya : ‫ول تصعر خد ك للناس ول تمش فى الرض مرحا ان ال ليحب كل مختا ل فخور‬ ‫واقصد فى مشيك واقضض من صو تك ان انكر الصوات لصوت الحمير‬ “dan janganlah kamu memalingkan muka kamu dari manusia (karena sombong) dan juanganlah berjalan dimuka bumi dengan angkuh. tinggalkanlah segala kesibukan. 31: 18-19) Memalingkan muka dan berjalan dengamn angkuh tidak disukai Allah. (Q. menyiapkan tempat yang bersih atau pergi ke mesjid. واعمل ل خرتك كا نك تموت غدا‬ “kerjakanlah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya dan kerjakanlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok”. Jika datang bulan romadhan. kendatipun kita sedang sendirian. lalu shalatlah. Disiplin ibadah merupakan wujud kesungguhan kita dalam melakukan perintah dan menghambakan diri kepada Allah. Mengkaji Disiplin dalam Beribadah Beribadah merupakan tugas setiap muslim. seperti di ungkapkan dalam hadist berikut: ‫اعمل لد نياك كا نك تعيش ابدا . Waktu sahur makanlah dan hentikan makan jika datang waktu imsak dan janganlah makan.bahkan merupakan sikap yang sombong dan angkuh. minum dan segala yang membatalkan puasa sepanjang hari.S.

dan sekaligus menetukan pula baik buruknya keadaan Negara tersebut. dan nilai kemanusiaannya sangat ditentukan oleh peranan yan g dilakukannya ditengah-tengah masyarakat. misalnya iuran ronda malam. Sebagai warga yang baik aturan tersebut dilakukanny asebagai partisipasi dan tanggung jawab terhadap keamanan lingkungan. Padahal mereka mengatahui pasti terhadap aturan-aturan berlalu lintas yang benar. hokum dan norma yang mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara dalam segi Idiolog. ekonomi sosial budaya maupun keamanan. misalnya dalam lalu lintas hampir selalu kita temukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan rambu-rambu lalu lintas secara sengaja oleh sopir-sopir atau pengendara lainnya. tertib dan teratur. yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Disiplin Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Indonesia adalah Negara besar yang sedang membangun dalam rangka mewujudkan tujuan yang luhur seluruh bangsa. maka setiap warga ikut secara bergiliran menjadi petugas ronda malam. baik aturanaturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Hal ini kerap kali terjadi dalam berbagai segi kehidupan lainnya. Untuk mencapai kehidupan bernegara dan berbangsa diperlukan aturan-aturan. Kita harapkan sopir-sopir yang mempunyai pendidikan tinggi seperti tamat SMU dan perguruan tinggi tidak akan mengendarai mobil . setiap warga masyarakat wajib ikut serta menjaga dan memelihara keamanan lingkungannya. politik. Warga Negara yang baik adalah warga Negara yang disiplin mengakkan aturan. Misalnya. apakan dengan cara ikut langsung menjadi peronda atau dalam bentuk lain.Disiplin dalam Bermasyarakat Manusia adalah mahluk sosial. Salah satu hal yang penting dalam meningkatkan kualitas seorang muslim dalam bermasyarakat adalah perilaku yang mencerminkan kedisiplinannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap disiplin dikalangan warga kita masi rendah jika dibandingkan dengan Negara lain. Disiplin dalam kehidupan berbangsa akan menentukan kualitas bangsa itu ditengahtengah pegaulan dunia. seperti kebiasaan adat istiadat semua aturan itu di tunjukan agar anggota masyarakat dapat merasakan hidup aman. Didalam masyarakat terdapat aturan-aturan atau norma yang berlaku.

Tabzir. antar : Membiasakan Akhlak Terpuji dan menghindari akhlak umat beragama dan pemerintah. Komentar kelompok Siswa dalam hal ini dilatih untuk berdisiplin dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam belajar. Jika kita perhatikan. Fitnah . SMA Kelas XII Standar Kompetensi tercela.sembarangan. Bahkan ummat islam diharuskan untuk menjadi contoh dan rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu penegakan disiplin dalam kehidupan berbangsa dna bernegara merupakan amanat islam yang harus dilaksanakan oleh seluruh ummat islam. maka ummat islam menjadi penentu pencapaian masyarakat tertib dan teratur serta disiplin terhadap peraturan berbangsa dan bernegara. melanggar lampu merah dan rambu-rambu lainnya. baik bagi manusia maupun untuk lingkungan hidupnya. sehingga setiap warga memperoleh ketenangan dan kebahagiaan. sebagaimana difirmankan Allah: ‫وكذ لك جعلنكم امة وسطا لتكونوا شهدا ءعلى الناس‬ ”dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (ummat islam) ummat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia (Qs 2:143) Ayat diatas menyiratkan misi ummat islam yang menjadi pelopor dalam menegakkan hukum dan disiplin melaksanakannya sebagai ummat terbanyak dinegeri ini. Menam[ilkan contoh-contoh kerukunan intern umat beragama. antar umat beragama dan pemerintah. Kompetensi Dasar : Menjelaskan kerukunan intern umat beragama. Menghindari perilaku Israf. peratturan-peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang aman. tertib dan teratur. Ghibah.

apabila persatuan itu ada. dalam kondisi bangsa yang bersatu. upaya pertama yang dilakukan adalah persatuan terlebih dahulu. Suatu bangsa yang tidak bcrsatu akan sulit mengembangkan ekonominya. upaya menciptakan pengembangan dalam bidang ekonomi. persatuan adalah unsur yang lebih dominan. Dalam bidang ekonomi dan pendidikan persatuan merupakan unsur yang dominan. jika golongan itu telah kembali (kepada perintah ). dan bidang lainnya akan mudah direalisasikan. unsur pertama yang mendukung adalah persatuan. dalam bidang ketahanan. akan mudah dalam mengembang-kan ekonomi. pendidikan. Peranan Persatuan Umat Islam dalam Pembangunan dan Mempertahankan Negara Indonesia. maka akan mudah diajak kompromi. bermusyawarah untuk saling membantu. dan bekerja sama. Tanpa persatuan orang akan mudah bertindak semena-mena terhadap sesama bahkan terhadap yang segama sekalipun. Bagaimana seseorang atau bangsa berbuat persatuan sementara kedamaian dan persaudaraan tidak bisa diciptakan. Sedangkan sebagai warga negara harus menggalang persatuan untuk memperkuat bangsa dan negara. Dalam kehidupan berbangsa. secara umum disebut ukhuwah Islamiyah yaitu persaudaraan dalam Islam (saudara sesama manusia dan saudara seagama) Ditegaskan dalam firman QS Al-Hujarat : 9. Ketahanan . saling mengisi. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah . Dalam pengembangan ekonomi bagi bangsa dan negara. untuk memperkuat Islam. Sebab. Apabila persatuan benar-benar terwujud dalam suatu hangsa yang berada dalam suatu negara. Tetapi. sosial. ketahanan. Tidak mungkin suatu perceraian akan merupakan landasan kekuatan dalam pertahanan. maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. persatuan harus digalang melalui jalur intern terlebih dahulu. Sesungguhnya menyukai orang-orang yang berlaku adil. Demikian pula dalam pengembangan pendidikan. Negara akan kuat apabila persatuan bangsanya terjamin. ” Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Bagi umat Islam. Pasti persatuan itulah yang dijadikan dasar dari pada ketahanan.” Jelas bahwa persaudaraan menyebabkan orang dapat berbuat damai dan dengan perdamaian maka persatuan dan kesatuan umat akan bisa juga kita wujudkan.Membiasakan Perilaku Terpuji Persatuan dalam ajaran Islam secara umum disebut ikhwan yaitu persaudaraan. persatuan merupakan scndi kekuatan yang paling ampuh.

yang mempunyai kharisma tinggi. Dalam ajaran Islam sebenarnya konsep persatuan telah ada. pendidikan. Amerika. Ÿ akan memberikan jalan keluar baginya dari kesulitan. maksud dan hakikat persaudaraan di dalam Islam adalah sebagai ujung tombak dalam persatuan. Dengan demikian. betapa pentingnya persatuan dalam suatu bangsa dalam rangka melestarikan kehidupan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dalam sebuah hadis yang berbunyi: "Bahwa umat Islam adalah bagaikan sebuah bangunan. Demikian pula dalam hadis yang lain: "Dan barang siapa memberikan jalan keluar bagi saudarannya sesama muslim. sosial. Karena antara yang satu dengan yang lainnya merasa bertanggung jawab atas terwujudnya kekuatan dan ketahanan itu. dan lain sebagainya sehingga dengan wujud persatuan dalam segala aspek kehidupan akan menuju masyarakat yang adil makmur yang diridhai oleh Juga merupakan langkah menuju terciptanya Baldatun Tayyibatun wa Rabbun Gafur. Demikianlah. Apabila persatuan sudah dapat diwujudkan. ketahanan. Persaudaraan yang demikian akan sangat besar andilnya untuk mewujudkan persatuan dalam dunia Islam. saling membantu. ataupun Australia adalah bersaudara. Macam dan Cara meningkatkan Persatuan atau Ukhuwah Islamiyah : . Nilai Persatuan Bagi Kepentingan Dunia Islam Secara Keseluruhan Saling menolong. politik. sosial. Nilai Persatuan bagi Kepentingan Bangsa dan Agama dalam Rangka Menuju Masyarakat Adil dan Makmur. Semua muslim yang ada di dunia. dan lain sebagainya. umat Islam lainnya akan merasa sakit pula. umat Islam di seluruh dunia akan menjadi umat yang satu. Asia. Apabila satu umat Islam disakiti. baik dalam bidang ekonomi. Dengan modal persatuan itulah upaya menuju kekuatan dan ketahanan umat akan mudah direalisasikan. yaitu setiap orang yang beriman adalah bersaudara. pendidikan. di mana pertolongan itu sangat diperlukan di hari kiamat". agama. dan mampu menunjukkan yang terbaik bagi dunia. baik di Afrika. umat yang berwibawa. Sebagai konsekuensi logis dari ajaran itu memberikan dampak persatuan bagi kehidupan umat Islam. Memang persaudaraan kadang tidak mesti akan mewujudkan persatuan. Penerapan ajaran-ajaran itu akan memberikan dampak positif. Lebih dari itu adalah bertanggung jawab dalam segala aspek kehidupan umat Islam di seluruh dunia. antara sebagian yang satu dengan sebagian yang lainnya saling menguatkan ".negara akan lebih lestari jika persatuan rakyatnya terus berjalan. dan bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. umat Islam di berbagai negara akan merasa terpanggil untuk kepentingan bersama. pertahanan. Tetapi.

yakni tetap saling menghormati dan menghargai perbedaan aqidah. Memperkukuh aqidah dan keyakinan kepada Allah . seseorang yang benar-benar beriman kepada serta melaksanakan segala perintah-Nya sudah barang tentu pribadinya akan dihiasi dengan cahaya iman. Salah satu ciri orang beriman ialah adanya rasa kasih sayang sesama hamba sebagaimana sabda Nabi saw : “Tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranua sebagaimana ia mencintai diri sendiri”(HR. damai penuh kekeluargaan. Dalam segi toleransi aqidah. Dalam segi ucapan salam. Dalam segi tanah air. yakni menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia dengan baik dan benar disetiap acara resmi dan dimana saja kita berada. KERUKUNAN INTERN UMAT BERAGAMA Sikap hidup Muslim dan pribadi seorang Muslim adalah manifestasi dari imannya. karena urusan agama urusan adalah urusan pribadi dalam Islam “Lakum dinukum waliadin” Hikmah persatuan atau Ukhuwah Islamiyah adalah : Terciptanya persatuan dan kesatuan. yakni dimana saja kita berada di tanah air ini kita membangun dan membantu saudara-saudara yang mengalami kesulitan dan yang ditimpa musibah di mana kita tempati secara adil dan manusia. yakni menggunakan ucapan salam “Selamat pagi” atau yang sesama Muslim dengan ucapan “Assalaamu’alaikum” disetiap pertemuan. sehingga suasana kebersamaan tercermin tentram.Dalam segi bahasa. Bukhari dan Muslim) Menurut keterangan hadits di atas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyakit . Menjalin rasa kesetiakawanan sosial. perbuatan dan tata hidupnya sangat baik dan terpuji. 1. kasih sayang sesama hamba atau lebih tegasnya sesama Muslim merupakan ukuran iman. dan tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Prestasi semakin meningkat karena adanya saling membantu. Menumbuhkan ukhuwah Islamiyah yang kuat dan kerukunan umat di Indonesia. Satu sama lain saling menghargai dan mengalah. Oleh sebab itu.

Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang . sebagaimana sabda Rasulullah J : “Agama adalah nasehat” Islam memberikan nasehat kepada umatnya bahwa sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah sementara dan merupakan permainan yang memperdayakan. Al-Fath : 29 “Muhammad itu adalah utusan dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. kasih sayang seama Muslim 2. tetapi berkasih sayang sesama mereka. yaitu : 1. sementara yang durhaka terhadap dibiarkan begitu saja.” Jadi jelas bahwa cara melakukan kerukunan terhadap seagama yang dipraktikkan oleh Rasulullah saw dan para sahabat serta orang Mukmin. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad J merupakan nasehat bagi orangorang yang berada dalam kesesatan. firman dalam QS.yang sangat berbahaya dalam kehidupan bermasyarakat ialah hilangnya rasa kasih sayang dan persaudaraan. kamu lihat mereka ruku` dan sujud mencari karunia dan keridhaan-Nya. tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. sebagaimana tertera dalam firman QS. menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. maka sungguh ia telah beruntung. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil. yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Itulah salah satu sebab diangkatnya para utusan dan itu pulalah sebabnya pentingnya manusia beragama. senada dalam berfikir 3. firman dalam QS.” Kerukunan intern umat beragama sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah J. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. seirama dalam langkah untuk mencari karunia dan ridha-Nya. Al-Hujuran : 13 ” Hai manusia. Seirng kita menyaksikan kemuduran umat Islam karena umatnya tidak berani menegakkan kebenaran dan tidak tegas terhadap orang kafir. Padahal yang terpenting dan termulia di sisi kualitas ketaqwaannya. Ali Imran : 185 “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Orang Muslim justru mempertajam perselisihan paham antarsesama Muslim yang bersifat khilafiyah dan ibadah sunnah.

tertib dan damai. Jika menerima. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Perikehidupan agama yang rukun dan penuh toleransi merupakan cermin pengakuan hak-hak asasi manusia. Tetapi Nabi J tidak langsung menerima atau menolak. Dengan toleransi tersebut diharapkan terwujudnya ketenangan. Kesimpulan surah tersebut adalah masalah Muamalah kita tetap bergaul akrab. aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. maka turunlah wahyu Ÿ untuk menegaskan peristiwa tersebut QS. Hal tersebut pernah dilakukan Nabi Muhammad J ketika ditawarkan oleh umat nonMuslim untuk saling bergantian beribadah. seminggu beliau diajak beribadah dengan mereka orang kafir. Kafirun “Katakanlah: "Hai orang-orang yang kafir.perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. dapatlah disimpulkan bahwa manusia Indonesia wajib menjunjung tinggi perasaan dan sikap toleransi antarumat beragama. Itulah yang menandai kita hidup beragama dan pecaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. kerusuhan dan memaksakan keyakinan kepada umat lainnya. lebih tidak mungkin. Untukmulah agamamu. seminggu berikutnya mereka akan beribadah sesuai dengan ajaran beliau. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Setiap warga negara Republik Indonesia harus percaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap warga negara Republik Indonesia bebas memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA Dinegara kita tidak dibenarkan sikap dan perbuatan melawan atau antiagama dan tidak dibenarkan paham yang meniadakan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan bangsa Indonesia yang merdeka dan ber-Pancasila. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. yakni Islam. saling menghormati dan saling menghargai. dan untukkulah. sehingga dengan keadaan yang demikian itu dapat terlaksana pembangunan bangsa. tidak mungkin karena hubungan beliau dengan mereka dalam kemasyarakatan (muamalah/sosial) sudah terjalin intim.” 2. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Berdasarkan uraian di atas. hal itu akan mewujudkan perikehidupan yang rukun. agamaku". usaha memaksakan suatu agama tidak dibenarkan. tetapi Maha Mengetahui lagi Maha . Sesungguhnya Mengenal. Hidup rukun dan bertoleransi tidak berarti bahwa ajaran agama yang satu dan yang lainnya dicampuradukkan. Manusia Indonesia wajib saling menyayangi dan tidak berbuat dengki dan dendam.

rasul dan umara (pemimpin) diantaramu. selama tidak menganggu kita. selama peraturan itu tidak bertentangan dengan syari’at Islam. yakni tetap saling menghormati dan menghargai perbedaan aqidah. KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DENGAN PEMERINTAH Kerukunan umat beragama dengan pemerintah dijelaskan dalam firman Allah dalam sebuah surah An-Nisa’ ayat 59 :” Hai orang-orang yang beriman. Pemerintah (umarah) menyediakan sarana. sebagaimana butir-butir Pancasila. Dalam segi toleransi aqidah. Atau disebut toleransi dalam agama yakni membiarkan orang lain beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan beribadah masing-masing itulah kerukunan antarumat beragama tetap utuh dengan menumbuhkan rasa tenggang sara. maka kembalikanlah ia kepada (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya). Jelas bahwa persaudaraan menyebabkan orang dapat berbuat damai dan dengan perdamaian maka persatuan dan kesatuan umat akan bisa juga kita wujudkan. dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. Dalam segi tanah air. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” Kerukunan umat beragama dengan pemerintah terealisasikan dengan mentaati segala peraturan yang dikeluarkan pemerintah.maslah ibadah dan aqidah tidak boleh dicampur adukkan. Macam dan Cara meningkatkan Persatuan atau Ukhuwah Islamiyah : 1. ulama yang mengelola artinya pemerintah membangun fisik. ta`atilah dan ta`atilah Rasul (Nya). Dalam segi ucapan salam. Jalinan kerjasama antara umat dengan umarah dalam membina untuk mentaati perintah. yakni menggunakan ucapan salam “Selamat pagi” atau yang sesama Muslim dengan ucapan “Assalaamu’alaikum” disetiap pertemuan. Dengan demikian kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah dapat tumbuh baik jika dapat saling mengisi. dan tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. yakni dimana saja kita berada di tanah air ini kita membangun dan membantu saudara-saudara yang mengalami kesulitan dan yang ditimpa musibah di mana kita tempati secara adil dan manusia. 2. jika kamu benar-benar beriman kepada dan hari kemudian. ulama membangun mental spriritualnya. kasih sayang seama Muslim . 4. yaitu : 1. karena urusan agama urusan adalah urusan pribadi dalam Islam “Lakum dinukum waliadin” Kerukunan terhadap seagama yang dipraktikkan oleh Rasulullah saw dan para sahabat serta orang Mukmin. 3. 3. yakni menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia dengan baik dan benar disetiap acara resmi dan dimana saja kita berada. Dalam segi bahasa.

dengan demikian akhlaq berusaha mencegah keburukan yang bisa mengakibatkan mala petaka dan bencana bagi seluruh umat manusia. Orang membeli suatu barang hanya untuk bergaya. yakni menuduh orang lain berbuat keburukan untuk menjantuhkan kehormatannya. ulama membangun mental spriritualnya. yakni boros 3. Al-Qashash ayat 79 : “Maka keluarlah Karun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berikut ini akan dibahas menganai beberapa akhlaq yang tercela. Tabzir. Akhlaq merupakan suatu sistem nilai yang dikembangkan berdasarkan kebaikan. yakni bergunjing 4. bahkan memuji kemuliaan khlaq Nabi Muhammad . sebagaimana butir-butir Pancasila. Israf yakni berlebih-lebihan 2. Israf adalah berlebih-lebihan. senada dalam berfikir 3. Pada hal harta benda yang dibelanjakan seperti itu tidak akan membawa berkah bahkan akan mendatangkan bahaya dan malapetaka. Dengan beribadah masing-masing itulah kerukunan antarumat beragama tetap utuh dengan menumbuhkan rasa tenggang sara. Contoh itu terdapat dalam kisah Qarun yang hidup pada zaman Nabi Musa Kisah tersebut ceritakan kembali dalam QS. bermegah-megah dan untuk dipamerkan kepada orang lain. Kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah dapat tumbuh baik jika dapat saling mengisi. Masalah Muamalah kita tetap bergaul akrab. Fitnah. yakni : 1. Telah memberikan pelajaran kepada manusia akibat dari sikap hidup yang bermegahmegah dengan harta benda. Pemerintah (umarah) menyediakan sarana. tetapi maslah ibadah dan aqidah tidak boleh dicampur adukkan. Menghindari Perilaku Tercela Pokok dari ajaran tentang akhlaq yang baik adalah berperilaku yang sesuai dengan perilaku Nabi Muhammad yang terpuji.2. ulama yang mengelola artinya pemerintah membangun fisik. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia: "Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang . Contoh Israf yang tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah budaya konsumerisme atau pemakaian barang-barang hasil industri yang melanda masyarakat Indonesia dewasa ini. Ghibah. seirama dalam langkah untuk mencari karunia dan ridha-Nya.

Berlebih-lebihan dan boros bukan karakter Muslim. karena sebab boros akan menyeret orang kepada kebinasaan dan kehinaan. Qarun adalah orang yang kaya raya. berfoya-foya dan mengeluarkan harta benda kepada sesuatu yang tidak bermanfaat bahkan kepada yang dapat merusak diri dan orang lain bahkan membelanjakan kepada yang diharamkan. An-Nisa : 36 “Sembahlah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. makan dan minumlah. Islam melarang boros dalam hal makan dan minum serta tempat tinggal. maka jauhi kalau tidak mau termasuk saudara-saudara syaithan. Ia terkubur dengan hartanya hidup-hidup bersama seluruh harta bendanya. Ia menjadi Takabur dan menyombongkan diri. karena orang Muslim itu selalu sederhana dalam makanan dan berpakaian serta tempat tinggal. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa. pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid. sehingga kunci-kunci tempat perbendaharaan hartanya hanya bisa diangkut oleh orang-orang kuat. yaitu sikap menghamburkan harta pada hal yang tidak berguna bagi diri dan orang lain dan tidak diridhai oleh serta bahkan bisa merusak diri dan orang lain. sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar". kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Ia memiliki kekayaan yang banyak sekali. Al-Isra’ : 2627 : “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya. dan janganlah berlebih-lebihan. orang-orang miskin. anak-anak yatim. teman sejawat. ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sebagaimana firman QS.telah diberikan kepada Karun. tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Akan tetapi Qarun terlalu membangga-banggakan hartanya. berfirman : (QS. Sesungguhnya tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Pada akhir ayat dilanjutkan bahwa perbuatan itu termasuk perbuatan syaithan.” Tabzir berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti berlebihan atau boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Karena kesombongan dirinya itulah Ÿ menurunkan siksaan kepada Qarun.” Berdasarkan ayat di atas. karib-kerabat. Lukman : 18 juga berfirman: “Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh.” Dalam QS. Sesungguhnya . Al-‘Araf:31) “Hai anak Adam. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. melarang orang Islam bersikap boros dalam penggunaan nikmat . Sedangkan sifat takabur dan menyombongkan diri dilarang oleh agama Islam sebagaimana firman dalam QS. Menurut Terminologi berarti Mubazir yang mengandung maksud. dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Al-Furqan : 67) Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ia berkata:”Rasulullah J bertemu dengan Sa’ad pada saat berwudhuk. yaitu menceritakan sesuatu yang belum tentu benar sehingga menimbulkan kemarahan dan sakit hati dari orang yang digosipkan. 4. bersihkan dan simpan dengan baik dan apabila diperlukan dapat dipergunakan lagi. alangkah borosnya wudhukmu itu wahai Sa’ad !Saad berkata”Apakah di dalam berwudhuk ada pemborosan?” Rasulullah J bersabda”Ya ada meskipun kamu berada di tepi sungai yang mengalir. karena bisa mengakibatkan sakit hati dan dendam bahkan akan timbul tindakan kejahatan dan kezaliman. Kalau memang ingin berbelanja juga dan penggunaannya sebentar saja. Hal ini disebut juga dengan gosip. dan ini suatu dosa. baiknya diinfakan atau diwakafkan kepada orang yang memerlukan benda itu. (QS. Perbuatan ini sangat dilarang dalam Islam. Apabila mau belanja lebih baik dicatat terlebih dahulu dan apa yang dicatat itulah yang dibeli Fikirkan terlebih dahulu kegunaan dan manfaat benda yang dibeli apakah betul-betul diperlukan dan tahu cara penggunaannya.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah) Adapun kiat-kiat untuk menjauhi perilaku yang berlebihan atau boros diantaranya sebagai berikut : Apabila ada kelebihan uang terlebih dahulu ditabungkan sisanya baru untuk keperluan sehari-hari. Ingatlah selalu bahwa perbuatan boros dan mubazir itu merupakan perbuatan yang diharamkan di dalam agama Islam Ingat juga bahwa perbuatan boros dan mubazir itu suatu dosa dan termasuk saudara syaithan. Benda yang sudah dibeli apabila sudah siap digunakan. lalu Rasulullah J menegur. berfirman dalam QS Al-Hujarat : 12 “Hai orang-orang yang beriman. Ghibah berarti mengunjing. jauhilah kebanyakan dari prasangka. sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan . maksudnya membuka aib/cela/cacat/keburukan orang lain agar orang tersebut terhina dan terkucil serta teraniaya dari lingkungan sekitarnya.Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu). kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu.” Dalam sebuah hadits juga Nabi Muhammad bersabda: “Barang siapa yang mendengarkan atau menyelidikan rahasia pembicaraan suatu golongan padahal tidak suka rahasia itu didengar orang . Sebab sifat seorang Muslim itu punya akhlaq mulia. sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu . yaitu dengan jalan taubatkepada. dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah). Maka sangat tercela kalau ada orang yang mencari kesalahan orang lain dan menyebar luaskan rahasia orang sehingga orang yang bersangkutan merasa tidak enah hati bahkan bisa sakit hati dan bisa terjadi permusuhan. Menyebar luaskan kejelekan orang denga tujuan agar orang itu dibenci dan dihina di tengah masyarakat adalah termasuk dosa besar dan perbuatan itu termasuk menfitnah atau mengadu domba antar sesama manusia. tetapi kiga ada kita menemui orang yang sedang mengejakan kesalahan hendaknya kita segera mengingatkannya agar perbuatan itu tidak diteruskan dan segera dihentikan. Dan bertakwalah kepada. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. baik antara sesama Muslim atau terhadap orang yang bukan Muslim. Jangan sampai terbalik. Perbuatan menfitnah ini sangat tercela dan terkutuk dalam pendangan agama Islam. maka orang yang menyelidiki pembicaraan itu nanti pada hari kiamat telinganya akan dituangkan cairan timah” (HR Bukhari) Sebenarnya orang yang telah terlanjur mengerjakan suatu kesalahan itu masih ada waktu untuk memperbaiki dirinya. Sesungguhnya Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Ÿ berfirman dalam QS Al-Baqarah : 191 : “Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. ada orang berbuat kesalahan kita tidak ingatkan justru kita sebar luaskan agar didengar orang banyak. dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram. Na’uudzubillaahi mizaliq. baik tingkah lakunya. baik tutur katanya. Kita umat Islam dilarang mematai-matai orang atau menyelidiki kesalahan orang. Fitnah adalah menuduh seseorang melakukan perbuatan dosa dan keburukan yang tidak ia lakukan dengan tujuan untuk mencelakan atau menjatuhkan kehormatan seseorang. dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dalam QS Al-Baqarah : 193 menyatakan lagi :“Dan perangilah mereka itu. maka bunuhlah mereka. memiliki kepribadian yang luhur. dendam dan penganiayaan serta pertumpahan darah. mohon ampun dan mohon bimbingan kepada agar tidak mengerjakan kesalahan lagi.janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain.

Hal ini disebut juga dengan gosip. kecuali terhadap orang-orang yang zalim. yaitu menceritakan sesuatu yang belum tentu benar sehingga menimbulkan kemarahan dan sakit hati dari orang yang digosipkan.” Dalam QS Al-Qalam : 10-11 juga dinyatakan :“Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. yang banyak mencela. Menyebar luaskan kejelekan orang denga tujuan agar orang itu dibenci dan dihina di tengah masyarakat adalah termasuk dosa besar dan perbuatan itu termasuk menfitnah atau mengadu domba antar sesama manusia. untuk ketentraman bangsa dan negara ini. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu). melarang orang Islam bersikap boros dalam penggunaan nikmat berfoya-foya dan mengeluarkan harta benda kepada sesuatu yang tidak bermanfaat bahkan kepada yang dapat merusak diri dan orang lain bahkan membelanjakan kepada yang diharamkan. karena bisa mengakibatkan sakit hati dan dendam bahkan akan timbul tindakan kejahatan dan kezaliman.” Dan untuk mengantisipasi jangan sampai menimbulkan fitnah dalam QS Al-hujurat : 6 Israf adalah berlebih-lebihan. Ghibah berarti mengunjing. Pada akhir ayat dilanjutkan bahwa perbuatan itu termasuk perbuatan syaithan. Orang membeli suatu barang hanya untuk bergaya. . Contoh Israf yang tampak nyata dalam kehidupan seharihari adalah budaya konsumerisme atau pemakaian barang-barang hasil industri yang melanda masyarakat Indonesia dewasa ini. Fitnah adalah menuduh seseorang melakukan perbuatan dosa dan keburukan yang tidak ia lakukan dengan tujuan untuk mencelakan atau menjatuhkan kehormatan seseorang. Perbuatan ini sangat dilarang dalam Islam. Pada hal harta benda yang dibelanjakan seperti itu tidak akan membawa berkah bahkan akan mendatangkan bahaya dan malapetaka. dan ini suatu dosa. yang kian ke mari menghambur fitnah. maka tidak ada permusuhan (lagi). bermegah-megah dan untuk dipamerkan kepada orang lain. maksudnya membuka aib/cela/cacat/keburukan orang lain agar orang tersebut terhina dan terkucil serta teraniaya dari lingkungan sekitarnya.hanya semata-mata untuk Allah. Komentar Kelompok Kerukunan dalam beragama harus diterapkan pada jiwa masing-masing siswa. maka jauhi kalau tidak mau termasuk saudara-saudara syaithan.

ekonomi sosial budaya maupun keamanan. Disiplin dalam kehidupan berbangsa akan menentukan kualitas bangsa itu ditengahtengah pegaulan dunia. Untuk mencapai kehidupan bernegara dan berbangsa diperlukan aturan-aturan. . dan sekaligus menetukan pula baik buruknya keadaan Negara tersebut.BAB III SIMPULAN Indonesia adalah Negara besar yang sedang membangun dalam rangka mewujudkan tujuan yang luhur seluruh bangsa. politik. yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. hokum dan norma yang mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara dalam segi Idiolog.

Departemen Agama RI. Bandung : CV ALFABETA.DAFTAR PUSTAKA Dr. Jakarta:Departemen Agama RI Moh. dkk. Pendidikan agama Islam. Bandung : 2003. Buku Pendidikan Agama Islam kelas 1. LKS SMP. Ma’mur Syarifudin. Ilmu Fiqih Islam. Jakarta: Bumi Aksara. Si. 2004. Dahlan Elon. Epsilon Grup. (1998) Aminudin. Pendidikan Agama Islam Kelas 1. Dasim Budimansyah. 1998.. Rifai. M. 1978. Semarang: Toha putra .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful