AMALAN KEBERSIHAN MAKANAN DALAM KALANGAN PENGENDALIPENGENDALI KANTIN DI SEKOLAH ZON SKUDAI Mohd Rizal Mohd Said & Noor

Aini Mohd Noor Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. ABSTRAK : Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti amalan kebersihan diri, kebersihan premis dan tempat-tempat penyediaan makanan serta kebersihan dan keselamatan peralatan-peralatan memasak dan menghidang oleh pengendalipengendali kantin sekolah di Zon Skudai, Johor Bahru. Seramai 32 orang pengendali makanan dipilih sebagai responden kajian ini. Penyelidik menggunakan 2 instrumen iaitu soal selidik dan pemerhatian. Kajian ini dijalankan dengan mengedarkan satu set soal selidik kepada responden dan protokol borang pemerhatian digunakan oleh penyelidik semasa pemerhatian dijalankan . Analisis dibuat berdasarkan peratusan dan min. Data dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package For Social Sciences ( SPSS ) 15.0 For Windows. Hasil kajian menunjukkan bahawa tahap pengetahuan dalam kalangan pengendali-pengendali kantin terhadap amalan kebersihan makanan adalah tinggi. Ini dapat dilihat semasa mengendalikan makanan, pengendali-pengendali kantin mengamalkan kebersihan makanan yang telah ditetapkan. ABSTRACT : This research is conducted in order to seek and identify the level of knowledge in self-hygiene, the cleanliness of premise, the food preparation area and the cleanliness of cooking and serving utensils by the canteen handlers in Skudai Zone School, Johor Bahru. 32 food handlers were selected to participate in the study. The researcher used two instruments, which is questionnaires and observation. A set of questionnaire was distributed to respondents and observation checklist has been utilized by the researcher. The descriptive analyses used are average and mean. The data collected were analyzed using Statistical Package for Social Science (SPSS) 15.0 For Windows. The finding of this study showed that the knowledge level for the school canteen handlers towards the food hygiene practice is high. It can be highlighted when they are practicing food hygiene and safety according to the procedure in handling food. Katakunci : Statistical Package For Social Sciences ( SPSS ) 15.0 For Windows, kebersihan makanan. PENGENALAN
Dalam kehidupan manusia seharian, makanan merupakan keperluan asasi yang sangat penting dalam kehidupan untuk memastikan kesihatan individu lebih terjamin di samping ia memberikan tenaga kepada manusia untuk melaksanakan pelbagai aktiviti (Aishah, 2003). Pengambilan makanan yang seimbang dan terjamin kebersihannya dapat memberikan kesempurnaan kesihatan hidup. Makanan juga memainkan peranan yang sangat penting bagi penyebab dan pencegahan dalam pelbagai jenis penyakit (Mary Stewart, 2000). Oleh itu, kita semua bertanggungjawab dalam menjamin keseluruhan nilai makanan yang diberikan kepada kanak-kanak sama ada di rumah, sekolah atau di mana-mana saja (FOMCA, 2007). Isu berkaitan kebersihan makanan di kantin sekolah sentiasa diberi perhatian yang serius oleh jabatan-jabatan kerajaan yang tertentu. Malahan, ia menjadi keutamaan bagi pihak kerajaan untuk mengawasi kesihatan pelajar-pelajar di sekolah (Jurnal Pengguna Malaysia, 2002).

Oleh itu. 2000). 2004). PERNYATAAN MASALAH Kebersihan adalah perkara yang sangat mustahak dalam penyediaan dan penyajian makanan. pihak sekolah tidak boleh mengabaikan kebersihan dan keselamatan kantin. tetapi sebagai tempat di mana pelanggan harus mendapat apa yang dihajati dan berpuas hati dengan adanya makanan yang bersih. Johor. kebersihan tempat penyediaan makanan ataupun kebersihan peralatan yang digunakan ketika penyediaan makanan. 2. Zan. . bersih serta selamat. selamat dan berkhasiat kepada pelajar sekolah. Ini kerana kantin bukan sekadar tempat makan. Peniaga-peniaga makanan juga tidak mengamalkan kebersihan dan keselamatan semasa pengendalian makanan (Rozita. 1980). Lantaran itu. tumpuan juga harus diberikan kepada kantinnya. perkhidmatan makanan di sekolah perlu menyediakan makanan yang selamat. segar dan mengenyangkan (Panduan Pengurusan Kantin Sekolah. Walaupun berbagai-bagai kempen kesedaran terhadap amalan kebersihan dan keselamatan telah dijalankan oleh kerajaan namun kesannya masih lagi kurang memuaskan (Md Zan. 2008). penyimpanan dan penyajian makanan seperti kebersihan diri. namun sejauh mana perkara ini diberi perhatian oleh penyedia atau penyaji makanan. berkhasiat. kesedaran mengenai pengendalian makanan dan penyediaan makanan yang sempurna dalam kalangan pengendali masih berada di tahap yang rendah (Md. Namun. Aspek-aspek yang diperhatikan adalah aspek yang boleh menjejaskan kualiti atau keadaan makanan. sesuai dan berkhasiat (Neill. kajian yang bakal dijalankan adalah diharapkan dapat mengenal pasti amalan kebersihan makanan dalam kalangan pengendali-pengendali kantin terhadap aspek kebersihan makanan dan perkara-perkara yang dilakukan yang dilakukan semasa penyediaan makanan di 32 buah kantin sekolah Zon Skudai. Jeannies (2002). menyatakan bahawa makanan yang dijual di kantin sekolah memainkan peranan penting dalam memastikan pelajar mendapat makanan yang seimbang. Untuk mengenal pasti pengetahuan yang dimiliki oleh pengendali-pengendali kantin di Sekolah Zon Skudai dalam amalan kebersihan makanan. Dengan itu. juga mengatakan bahawa kebersihan dan keselamatan makanan merupakan perkara penting dalam menyediakan makanan yang sesuai. Masih ramai lagi rakyat Malaysia memandang ringan terhadap kebersihan makanan dan tidak mempraktikkan amalan kebersihan dalam penyediaan. 2008).Perkhidmatan makanan sekolah iaitu kantin merupakan tempat utama di mana pelajar-pelajar memperolehi makanan pada sesi persekolahan. Untuk mengenal pasti kebersihan peralatan memasak dan menghidang makanan yang digunakan oleh pengendali-pengendali kantin di Sekolah Zon Skudai. berkhasiat. 3. Untuk mengenal pasti kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan yang digunakan oleh pengendali-pengendali kantin di Sekolah Zon Skudai. Walaupun semua sekolah telah dibekalkan dengan Buku Garis Panduan Pengurusan Kantin Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia 2004. Untuk mengenal pasti kebersihan diri pengendali-pengendali kantin di Sekolah Zon Skudai semasa penyediaan makanan. namun begitu keracunan makanan seringkali berlaku akibat daripada kecuaian pengendalipengendali kantin semasa penyediaan makanan. 4. selamat. OBJEKTIF KAJIAN 1. Pernyataan ini disokong oleh Cleland et al (2004). Sebagaimana tumpuan diberikan kepada kelas dengan pengajaran dan pembelajarannya.

. bertujuan untuk meningkatkan kesedaran pelajar berhubung kebersihan dan keselamatan makanan yang dipilih. Selain itu. Pelajar Maklumat yang diperolehi daripada kajian dapat member pengetahuan kepada pelajar-pelajar tentang kepentingan amalan kebersihan makanan semasa penyediaan makanan. Ini adalah kerana kaedah pelbagai atau kajian kaedah campuran merupakan pendekatan kajian secara professional yang mengabungkan pengumpulan dan analisis data kuantitatif dan kualitatif. Menimbulkan kesedaran kepada pengendali-pengendali kantin di Sekolah Zon Skudai akan kepentingan penjagaan kebersihan semasa penyediaan makanan supaya dapat menjamin kebersihan dan keselamatan makanan yang dihidang kepada pengguna. penyelidik menggunakan kaedah pelbagai yang dibahagikan kepada dua yang penting berdasarkan jenis data iaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengendali Kantin.KEPENTINGAN KAJIAN Penyelidikan berharap agar hasil kajian yang akan dijalankan ini dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkenaan. kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan serta kebersihan peralatan memasak dan menghidang makanan. penyelidik tidak boleh memanipulasi apa-apa faktor atau fenomena yang akan mempengaruhi tingkah laku subjek atau pencapaian. juga menyatakan bahawa kajian kaedah campuran kebiasaannya dikelaskan dalam kumpulan kajian di mana penyelidik mencampurkan atau menggabungkan teknik kuantitatif dan kualitatif. konsep atau bahasa dalam satu kajian. 1996). Kajian deskriptif hanya melibatkan penerangan punca dan akibat berdasarkan data yang diperolehi. Kajian kualitatif sering dilihat mempunyai lebih kecairan dan mempunyai ciri-ciri penyiasatan (Jennifer. kaedah. Manakala bentuk kajian kualitatif pula menekankan kesahan kepelbagaian struktur maksud analistik holistik dan keseluruhan (Azizi et al. Oleh itu. 2007). Penyelidikan berbentuk kualitatif cenderung bergantung pada kepentingan subjektif dan pengalaman responden. Menyediakan maklumat-maklumat terperinci dan terkini agar dapat digunakan oleh pihak sekolah dalam merangka program untuk memastikan kebersihan yang perlu diaplikasikan oleh para pengendali kantin. Bentuk kajian kuantitatif adalah kajian yang membolehkan maklumat mudah dikumpulkan (Mc Millan dan Shumacher. pendekatan. penyelidik mengetahui apa permasalahannya tetapi penyelidik tidak mengetahui apa akan yang ditemui. penyelidik tidak ada kawalan ke atas apa yang hendak dikaji. Guba & Lincoln. 2004) menerangkan pada permulaan bidang kajian kualitatif. Dalam kajian ini. Pihak Sekolah. 1989 (dalam kajian Johnson & Anthony. i. Dengan kata lain. ii. METODOLOGI Reka Bentuk Kajian Kajian yang dijalankan ini adalah untuk mengenal pasti amalan kebersihan makanan dalam kalangan pengendali-pengendali kantin di Sekolah Zon Skudai terhadap aspek pengetahuan pengendali kantin. kebersihan diri pengendali kantin. Johnson & Anthony (2004). iii. apa yang perlu diberi perhatian dan apa yang akan terjadi dengan analisis terakhir. 1984).

Tempat Kajian Jadual 1 : Senarai Sekolah Zon Skudai .

.gov. Sampel adalah seramai 32 orang pengendali kantin di Sekolah Zon Skudai iaitu semua populasi digunakan. kandungan soal selidik telah diubahsuai agar dapat menjawab persoalan kajian yang telah ditetapkan.reigatebanstead. penyelidik merujuk contoh senarai semak daripada beberapa sumber laman web iaitu www.gov. Manakala Bahagian B adalah berkaitan dengan persoalan kajian.uk/food dan http://www. pengalaman mengendalikan perniagaan makanan. Bahagian A adalah berkenaan dengan latar belakang responden. Sampel kajian terdiri daripada semua pengendali kantin di Sekolah Zon Skudai. Dalam membina soal selidik bahagian B.uk. Instrumen Kajian Soal Selidik Soal selidik ini dibahagikan kepada dua Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian A mengandungi 4 item di mana ianya menyentuh mengenai demografi responden iaitu jantina.Sampel Kajian Jadual 2 : Taburan saiz populasi. Taburan item ditunjukkan di dalam Jadual 3. Namun begitu. sama ada pernah mendapatkan suntikan tifiod dan sama ada pernah mengikuti kursus pengendalian makanan.thurrock.

arahan yang tidak jelas dan masalah-masalah lain yang berkaitan (Stanley & Sedlack.Jadual 3 : Taburan item soal selidik mengikut latar belakang pengendali kantin. kebenaran . Jadual 4 : Pembolehubah-pembolehubah yang digunakan dalam kajian Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti amalan kebersihan makanan dalam kalangan pengendali-pengendali kantin di Sekolah Zon Skudai. kebersihan diri. kajian rintis ini telah dijalankan ke atas pengendali-pengendali kantin di 10 buah sekolah dalam Daerah Kulai. kebersihan premis. Dapatan yang diperolehi dari kajian ini dapat menentukan kesahan dan kebolehpercayaan item. Item soal selidik dibina mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Oleh itu. Kajian Rintis Kajian rintis yang dijalankan adalah bertujuan untuk mengenal pasti kesukaran-kesukaran item seperti salah faham terhadap soalan oleh responden. bina atau baiki semula item soal selidik.60 teruskan kajian dengan kajian sebenar. Saiz sampel kajian rintis tidak perlu besar tetapi memadai untuk memenuhi tujuan perbincangan awal yang berkesan tentang ujian iaitu sekitar enam hingga kesepuluh orang (Mohd Najib. Seterusnya penyelidik memohon surat pengesahan diri daripada pihak fakulti pendidikan. Prosedur Kajian Penyelidik membina instrumen kajian berdasarkan maklumat dan rujukan yang dijalankan. Statistical Package For Sosial Science (SPSS) versi 15. Johor. Jika tidak. Faktor-faktor tersebut adalah merangkumi aspek pengetahuan pengendali kantin. UTM dan menghantar ke KPM untuk mendapatkan kelulusan EPRD. Kajian menggunakan pembolehubah-pembolehubah seperti dalam Jadual 4. 1999). Kajian rintis dijalankan bagi mendapatkan alpha yang sesuai. Jika nilai alpha melebihi 0. Untuk mengedarkan borang soal selidik dan pemerhatian dijalankan kepada responden. tempat penyediaan makanan dan kebersihan peralatan memasak dan menghidang. Bahagian B terdiri daripada 40 item yang diklasifikasikan kepada 4 persoalan kajian bagi mendapatkan maklumat dan mengetahui dengan lebih mendalam mengenai amalan kebersihan makanan dalam kalangan pengendali-pengendali kantin di Sekolah Zon Skudai.0 telah digunakan untuk penganalisisan kajian rintis. 1992).

Akhirnya pengkaji akan merumuskan dan membincangkan hasil dapatan kajian serta membuat cadangan. Kenyataan ini adalah berdasarkan kepada jadual 5 yang menunjukkan purata min bagi persoalan kajian. Rajah 1 : Carta Aliran Prosedur Menjalankan Kajian ANALISIS DATA Secara keseluruhan didapati kebanyakan responden bersetuju terhadap setiap item yang dikemukakan di dalam soal selidik berkaitan dengan amalan kebersihan makanan dalam kalangan pengendalipengendali kantin di Sekolah Zon Skudai. Setelah kajian sebenar dijalankan.0. . data dikumpulkan dan seterusnya dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package For Social Sciences (SPSS) Windows versi 15.pengetua dan guru besar sekolah perlu diperolehi. Carta aliran prosedur menjalankan kajian ditunjukkan dalam Rajah 1.

nilai min bagi keempat-empat pembolehubah adalah 4. Ini menunjukkan pengendali kantin mempunyai pengetahuan tinggi mengenai kebersihan makanan dan aspek kebersihan peralatan dalam penyediaan makanan terhadap amalan kebersihan makanan adalah tinggi.23 dan berada pada tahap tinggi. Manakala pembolehubah kebersihan diri pengendali kantin juga menunjukkan satu amalan kebersihan yang agak jelas dalam kalangan pengendali kantin di mana purata min adalah 4.Jadual 5 : Analisis Keseluruhan Dapatan Mengikut Persoalan Kajian Berdasarkan jadual 5. Ini menunjukkan aspek pengetahuan pengendali kantin. Nilai min terendah adalah pada aspek kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan iaitu 3. nilai min tertinggi adalah 4.41 bagi persoalan kajian 1 dan diikuti dengan 4.23 iaitu di tahap tinggi. kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan dan kebersihan peralatan bagi pengendali kantin di 32 buah kantin sekolah adalah berada pada tahap tinggi. .95 dan berada pada tahap tinggi. Secara keseluruhannya. kebersihan diri.29 bagi persoalan kajian 4.

Diikuti pula dengan persoalan kajian 2.8%.Jadual 6 : Analisis Keseluruhan Dapatan daripada Borang Pemerhatian Berdasarkan jadual 6. Manakala Bahagian B dan Bahagian C pula rumusan dibuat mengikut pembolebubah bagi setiap persoalan kajian yang dikemukakan. analisis data menunjukkan jumlah purata peratusan keseluruhan berada di tahap yang tinggi iaitu 83. . Rumusan dapatan bahagian A ditunjukkan dengan nilai kekerapan (ƒ) dan peratus.5%.4% responden menjaga kebersihan peralatan dan sebanyak 20. RUMUSAN Di dalam bahagian ini. Kesimpulannya. penyelidik akan merumuskan dapatan kajian bagi setiap item di bahagian A yang merangkumi latar belakang responden. ii. Manakala aspek kebersihan peralatan makanan pula menunjukkan sebanyak 79.5% responden mempunyai pengetahuan dalam amalan kebersihan makanan dan sebanyak 22. Ini menunjukkan responden mempunyai pengetahuan yang tinggi dan mengamalkan kebersihan diri. Ini menunjukkan pembolehubah bagi kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan diamalkan oleh pengendali makanan semasa penyediaan makanan. Majoriti pengendali kantin yang mempunyai pengalaman dalam mengendalikan perniagaan makanan adalah melebihi lima tahun. Jumlah peratusan yang terendah adalah bagi persoalan kajian 1 iaitu 77. di mana jumlah peratusan bagi pengendali kantin yang mengamalkan kebersihan diri adalah 87. Majoriti pengendali kantin terdiri dari responden perempuan.2% dan responden yang kurang mengamalkan aspek kebersihan diri ialah 12. Rumusan Bahagian A i.5% responden kurang mempunyai pengetahuan dalam kebersihan makanan. persoalan kajian 3 menunjukkan jumlah peratusan yang tertinggi iaitu 90% responden menjaga kebersihan premis dan sebanyak 10% reponden tidak menjaga kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan.6% responden tidak menjaganya. menjaga kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan dan kebersihan peralatan memasak dan menghidang semasa penyediaan makanan.

pp. Portal Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Rumusan Bahagian C Ringkasan dapatan melalui pemerhatian menunjukkan amalan kebersihan makanan dalam kalangan pengendali-pengendali makanan dari aspek pengetahuan. F.Menjana Kesihatan Kita. Food Safety: Avoiding Food Poisoning. pengendali kantin telah menjalankan tanggungjawab mereka dalam menyediakan makanan yang bersih dan sihat kepada pelanggan dan bukannya hanya memikirkan keuntungan semata-mata.A. Research in Education. Dengan itu.A.V (1998).iii. hasil pemerhatian ini. attitudes. Sixth Edition. (1995). kebersihan diri. and practices of food handlers' in food businesses in Turkey. 19. 6th ed. Secara tidak langsung. (1994). iv. Barbara (2006).S.W & Khan. Majoriti pengendali kantin telah mendapatkan suntikan pelalian tifiod sebanyak tiga kali setahun. C. pp 199-134 Azhar (2008). Pp 311-388 Bryan. procedures and processes that lead to outbreaks of food borne disease. Oxford: ROYAUMEUNI. Dapatan kajian menunjukkan keempat-empat aspek tersebut berada pada tahap tinggi. Majoriti pengendali kantin telah mengikuti kursus sebanyak dua hingga lima kali dalam tempoh dua tahun. J.“Sanitation for Food Service Workers”. New Jersey: Prentice Hall. (1993). Journal of Food Protection 51. Rumusan Bahagian B Pembolehubah pengetahuan pengendali makanan. Betty. Food Safety Knowledge and Practices of Consumer in the U. Journal of Consumer Studies and Home Economic. Food Poisoning and Food Hygiene. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. . Secara keseluruhannya didapati nilai min bagi keempat-empat pembolehubah adalah pada tahap tinggi. menjaga kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan dan menjaga kebersihan peralatan memasak dan menghidang makanan. Mereka juga mengamalkan kebersihan diri. Menguasai Penyelidikan Dalam Pendidikan. Bhd. Risks of practices. Ini menunjukkan pengendali-pengendali kantin mempunyai pengetahuan yang tinggi dan mempraktikkan amalan kebersihan ketika penyediaan makanan di kantin sekolah. Best.The evaluation of food hygiene knowledge.H and Diane. 663–673. Azanza. Didapati nilai min bagi keempat-empat persoalan kajian tersebut adalah berada pada tahap tinggi. R. Ersun Azmi Safak. Azizi Yahya et al (2007). amalan kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan serta amalan kebersihan peralatan memasak dan menghidang makanan berada pada tahap tinggi. Bas Murat. diintegrasikan bersama hasil dapatan daripada soal selidik di dalam perbincangan mengikut setiap persoalan kajian RUJUKAN Awang Haji Azis bin Haji Nayan (2008). Chatham Journal Weekly. Majalah Inspektor Kesihatan.L. J. J. Kivanc Gökhan (2006). Ini menunjukkan pengendali-pengendali kantin di 32 buah kantin Sekolah Zon Skudai mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam amalan kebersihan makanan. London: Edward Arnold. amalan kebersihan diri. kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan serta kebersihan peralatan memasak dan menghidang makanan telah digunakan dalam mengenal pasti aspek-aspek yang mempengaruhi amalan kebersihan makanan dalam kalangan pengendali-pengendali kantin di 32 buah kantin sekolah dalam Zon Skudai.

and Environmental Sanitation Johnson. Dudley. C (2006). New Jersey: Prentice Hall. C. Pp 146-157 Kerlinger. Jurnal Pengguna Malaysia (Disember. Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (2004). Planning and Management. 207–208. Second Edition.C (2005). Kevin Zahri (2006). Edisi ke 4. Cleland et al (2004). British Food Journal. A. Nutrition & Dietetics: The Journal of the Dieticians Association of Australia. London: Edward Arnold. (1996). Great Britain: Western Printing Services Ltd. Griffith. Food Poisoning. Pp2-12 CH Tang dan UW Fong (2004). Ed.Kepenggunaan.C: McGraw-Hill Profesional. Opportunities in Food Service Careers. Diane. McEwen. How to Open and Run a Successful Restaurant. . Dewan Bahasa dan Pustaka.H. Jones and Newton. F.O (2004). Panduan Pengguna Terhadap Kebersihan Makanan dan Sanitasi di Premis Menjual Makanan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. International Journal of Environmental Health Research. 319-340. Menangani Keracunan Makanan Di Sekolah. Clayton.Mastering Catering Science. L. Food.K. volume 12. 2nd Edition. Hygiene a Complete Course for Food Handlers.J. Kazarian. Knigth. A... C.E (1989).B & Katschevar. New York: John Wiley and Sons. L. “Bacterial Contamination of Domestic Kitchens Over a 24 hour Period”. Asia Pac J Public Health. Kuala Lumpur. J. L. Great Britain: Holder & Stoughton Educational. Jilid 4. (199).London:Macmillan Education Ltd.N (1997). M. Hansen. Education Research: Competencies for Analysis an Apllication. D. (1988). R.A Survey of Food Hygiene Knowledge and Attitudes among Chinese Food Handlers in Fong Song Tong District. S. W (1997). P (2002). FOMCA (2007). Dairy.Foundation of Behavioral Resource. Inc. Food handlers and food poisoning: Training Programmers are best. (2005). pp. M. S. Howens. (1990). British Medical Journal 300. Haysom.A.C (1995). Peters AC.B & Anthony.R. J.Quality Food Production. What are grade 5 and 6 children buying from school canteens and what do parents and teachers think about it. Washington D. 2002). Gay. Griffith. Kementerian Pendidikan Malaysia. Food Handlers' Beliefs and Self-Reported Practices. Kitchen Management.R (1996).G. W & Sharp A. New York: Van Nostrand Reihold Company Inc.. & Harris. New York: Holt Rinehart & Winston Inc. Cruickshank. Alan Bryman: London SAGE.2nd Edition. Food handler certification by home study: Measuring changes in knowledge and behavior. & Price.Chmelynski. Mixed Method Research: A Research Paradigm Whose Time has Come. J.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful