P. 1
(Dah) Amalan Kebersihan Makanan Dalam Kalangan Pengendali Kantin Sekolah Di Skudai

(Dah) Amalan Kebersihan Makanan Dalam Kalangan Pengendali Kantin Sekolah Di Skudai

|Views: 357|Likes:
Published by Suffeiya Winchester

More info:

Published by: Suffeiya Winchester on Nov 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2015

pdf

text

original

AMALAN KEBERSIHAN MAKANAN DALAM KALANGAN PENGENDALIPENGENDALI KANTIN DI SEKOLAH ZON SKUDAI Mohd Rizal Mohd Said & Noor

Aini Mohd Noor Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. ABSTRAK : Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti amalan kebersihan diri, kebersihan premis dan tempat-tempat penyediaan makanan serta kebersihan dan keselamatan peralatan-peralatan memasak dan menghidang oleh pengendalipengendali kantin sekolah di Zon Skudai, Johor Bahru. Seramai 32 orang pengendali makanan dipilih sebagai responden kajian ini. Penyelidik menggunakan 2 instrumen iaitu soal selidik dan pemerhatian. Kajian ini dijalankan dengan mengedarkan satu set soal selidik kepada responden dan protokol borang pemerhatian digunakan oleh penyelidik semasa pemerhatian dijalankan . Analisis dibuat berdasarkan peratusan dan min. Data dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package For Social Sciences ( SPSS ) 15.0 For Windows. Hasil kajian menunjukkan bahawa tahap pengetahuan dalam kalangan pengendali-pengendali kantin terhadap amalan kebersihan makanan adalah tinggi. Ini dapat dilihat semasa mengendalikan makanan, pengendali-pengendali kantin mengamalkan kebersihan makanan yang telah ditetapkan. ABSTRACT : This research is conducted in order to seek and identify the level of knowledge in self-hygiene, the cleanliness of premise, the food preparation area and the cleanliness of cooking and serving utensils by the canteen handlers in Skudai Zone School, Johor Bahru. 32 food handlers were selected to participate in the study. The researcher used two instruments, which is questionnaires and observation. A set of questionnaire was distributed to respondents and observation checklist has been utilized by the researcher. The descriptive analyses used are average and mean. The data collected were analyzed using Statistical Package for Social Science (SPSS) 15.0 For Windows. The finding of this study showed that the knowledge level for the school canteen handlers towards the food hygiene practice is high. It can be highlighted when they are practicing food hygiene and safety according to the procedure in handling food. Katakunci : Statistical Package For Social Sciences ( SPSS ) 15.0 For Windows, kebersihan makanan. PENGENALAN
Dalam kehidupan manusia seharian, makanan merupakan keperluan asasi yang sangat penting dalam kehidupan untuk memastikan kesihatan individu lebih terjamin di samping ia memberikan tenaga kepada manusia untuk melaksanakan pelbagai aktiviti (Aishah, 2003). Pengambilan makanan yang seimbang dan terjamin kebersihannya dapat memberikan kesempurnaan kesihatan hidup. Makanan juga memainkan peranan yang sangat penting bagi penyebab dan pencegahan dalam pelbagai jenis penyakit (Mary Stewart, 2000). Oleh itu, kita semua bertanggungjawab dalam menjamin keseluruhan nilai makanan yang diberikan kepada kanak-kanak sama ada di rumah, sekolah atau di mana-mana saja (FOMCA, 2007). Isu berkaitan kebersihan makanan di kantin sekolah sentiasa diberi perhatian yang serius oleh jabatan-jabatan kerajaan yang tertentu. Malahan, ia menjadi keutamaan bagi pihak kerajaan untuk mengawasi kesihatan pelajar-pelajar di sekolah (Jurnal Pengguna Malaysia, 2002).

sesuai dan berkhasiat (Neill. 4. selamat dan berkhasiat kepada pelajar sekolah. menyatakan bahawa makanan yang dijual di kantin sekolah memainkan peranan penting dalam memastikan pelajar mendapat makanan yang seimbang. 2008). Walaupun semua sekolah telah dibekalkan dengan Buku Garis Panduan Pengurusan Kantin Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia 2004. 2004). Jeannies (2002). selamat. berkhasiat. juga mengatakan bahawa kebersihan dan keselamatan makanan merupakan perkara penting dalam menyediakan makanan yang sesuai. bersih serta selamat. Untuk mengenal pasti kebersihan peralatan memasak dan menghidang makanan yang digunakan oleh pengendali-pengendali kantin di Sekolah Zon Skudai. penyimpanan dan penyajian makanan seperti kebersihan diri. PERNYATAAN MASALAH Kebersihan adalah perkara yang sangat mustahak dalam penyediaan dan penyajian makanan. Ini kerana kantin bukan sekadar tempat makan. . Lantaran itu. Sebagaimana tumpuan diberikan kepada kelas dengan pengajaran dan pembelajarannya. 2000). Masih ramai lagi rakyat Malaysia memandang ringan terhadap kebersihan makanan dan tidak mempraktikkan amalan kebersihan dalam penyediaan. Oleh itu. kesedaran mengenai pengendalian makanan dan penyediaan makanan yang sempurna dalam kalangan pengendali masih berada di tahap yang rendah (Md. tumpuan juga harus diberikan kepada kantinnya. tetapi sebagai tempat di mana pelanggan harus mendapat apa yang dihajati dan berpuas hati dengan adanya makanan yang bersih. kajian yang bakal dijalankan adalah diharapkan dapat mengenal pasti amalan kebersihan makanan dalam kalangan pengendali-pengendali kantin terhadap aspek kebersihan makanan dan perkara-perkara yang dilakukan yang dilakukan semasa penyediaan makanan di 32 buah kantin sekolah Zon Skudai.Perkhidmatan makanan sekolah iaitu kantin merupakan tempat utama di mana pelajar-pelajar memperolehi makanan pada sesi persekolahan. 2008). Untuk mengenal pasti kebersihan diri pengendali-pengendali kantin di Sekolah Zon Skudai semasa penyediaan makanan. segar dan mengenyangkan (Panduan Pengurusan Kantin Sekolah. kebersihan tempat penyediaan makanan ataupun kebersihan peralatan yang digunakan ketika penyediaan makanan. Johor. Walaupun berbagai-bagai kempen kesedaran terhadap amalan kebersihan dan keselamatan telah dijalankan oleh kerajaan namun kesannya masih lagi kurang memuaskan (Md Zan. Untuk mengenal pasti kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan yang digunakan oleh pengendali-pengendali kantin di Sekolah Zon Skudai. pihak sekolah tidak boleh mengabaikan kebersihan dan keselamatan kantin. Untuk mengenal pasti pengetahuan yang dimiliki oleh pengendali-pengendali kantin di Sekolah Zon Skudai dalam amalan kebersihan makanan. Dengan itu. namun begitu keracunan makanan seringkali berlaku akibat daripada kecuaian pengendalipengendali kantin semasa penyediaan makanan. Pernyataan ini disokong oleh Cleland et al (2004). berkhasiat. 2. Namun. namun sejauh mana perkara ini diberi perhatian oleh penyedia atau penyaji makanan. perkhidmatan makanan di sekolah perlu menyediakan makanan yang selamat. OBJEKTIF KAJIAN 1. Aspek-aspek yang diperhatikan adalah aspek yang boleh menjejaskan kualiti atau keadaan makanan. 1980). Peniaga-peniaga makanan juga tidak mengamalkan kebersihan dan keselamatan semasa pengendalian makanan (Rozita. Zan. 3.

METODOLOGI Reka Bentuk Kajian Kajian yang dijalankan ini adalah untuk mengenal pasti amalan kebersihan makanan dalam kalangan pengendali-pengendali kantin di Sekolah Zon Skudai terhadap aspek pengetahuan pengendali kantin. Menyediakan maklumat-maklumat terperinci dan terkini agar dapat digunakan oleh pihak sekolah dalam merangka program untuk memastikan kebersihan yang perlu diaplikasikan oleh para pengendali kantin. 1984). 1996). Menimbulkan kesedaran kepada pengendali-pengendali kantin di Sekolah Zon Skudai akan kepentingan penjagaan kebersihan semasa penyediaan makanan supaya dapat menjamin kebersihan dan keselamatan makanan yang dihidang kepada pengguna. Oleh itu. penyelidik tidak boleh memanipulasi apa-apa faktor atau fenomena yang akan mempengaruhi tingkah laku subjek atau pencapaian. Pelajar Maklumat yang diperolehi daripada kajian dapat member pengetahuan kepada pelajar-pelajar tentang kepentingan amalan kebersihan makanan semasa penyediaan makanan. Dalam kajian ini. 2004) menerangkan pada permulaan bidang kajian kualitatif. Johnson & Anthony (2004). Selain itu. apa yang perlu diberi perhatian dan apa yang akan terjadi dengan analisis terakhir. i.KEPENTINGAN KAJIAN Penyelidikan berharap agar hasil kajian yang akan dijalankan ini dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkenaan. 1989 (dalam kajian Johnson & Anthony. penyelidik mengetahui apa permasalahannya tetapi penyelidik tidak mengetahui apa akan yang ditemui. Manakala bentuk kajian kualitatif pula menekankan kesahan kepelbagaian struktur maksud analistik holistik dan keseluruhan (Azizi et al. Dengan kata lain. kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan serta kebersihan peralatan memasak dan menghidang makanan. juga menyatakan bahawa kajian kaedah campuran kebiasaannya dikelaskan dalam kumpulan kajian di mana penyelidik mencampurkan atau menggabungkan teknik kuantitatif dan kualitatif. 2007). . konsep atau bahasa dalam satu kajian. iii. penyelidik tidak ada kawalan ke atas apa yang hendak dikaji. Bentuk kajian kuantitatif adalah kajian yang membolehkan maklumat mudah dikumpulkan (Mc Millan dan Shumacher. Ini adalah kerana kaedah pelbagai atau kajian kaedah campuran merupakan pendekatan kajian secara professional yang mengabungkan pengumpulan dan analisis data kuantitatif dan kualitatif. penyelidik menggunakan kaedah pelbagai yang dibahagikan kepada dua yang penting berdasarkan jenis data iaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengendali Kantin. kaedah. bertujuan untuk meningkatkan kesedaran pelajar berhubung kebersihan dan keselamatan makanan yang dipilih. ii. Kajian deskriptif hanya melibatkan penerangan punca dan akibat berdasarkan data yang diperolehi. Kajian kualitatif sering dilihat mempunyai lebih kecairan dan mempunyai ciri-ciri penyiasatan (Jennifer. Penyelidikan berbentuk kualitatif cenderung bergantung pada kepentingan subjektif dan pengalaman responden. pendekatan. kebersihan diri pengendali kantin. Guba & Lincoln. Pihak Sekolah.

Tempat Kajian Jadual 1 : Senarai Sekolah Zon Skudai .

Instrumen Kajian Soal Selidik Soal selidik ini dibahagikan kepada dua Bahagian A dan Bahagian B. . Manakala Bahagian B adalah berkaitan dengan persoalan kajian. Bahagian A adalah berkenaan dengan latar belakang responden.gov.thurrock. Dalam membina soal selidik bahagian B.Sampel Kajian Jadual 2 : Taburan saiz populasi. kandungan soal selidik telah diubahsuai agar dapat menjawab persoalan kajian yang telah ditetapkan.reigatebanstead.uk/food dan http://www.uk. Taburan item ditunjukkan di dalam Jadual 3. penyelidik merujuk contoh senarai semak daripada beberapa sumber laman web iaitu www.gov. Sampel kajian terdiri daripada semua pengendali kantin di Sekolah Zon Skudai. pengalaman mengendalikan perniagaan makanan. Namun begitu. Sampel adalah seramai 32 orang pengendali kantin di Sekolah Zon Skudai iaitu semua populasi digunakan. Bahagian A mengandungi 4 item di mana ianya menyentuh mengenai demografi responden iaitu jantina. sama ada pernah mendapatkan suntikan tifiod dan sama ada pernah mengikuti kursus pengendalian makanan.

tempat penyediaan makanan dan kebersihan peralatan memasak dan menghidang. 1999). UTM dan menghantar ke KPM untuk mendapatkan kelulusan EPRD. kebenaran . kebersihan premis. Bahagian B terdiri daripada 40 item yang diklasifikasikan kepada 4 persoalan kajian bagi mendapatkan maklumat dan mengetahui dengan lebih mendalam mengenai amalan kebersihan makanan dalam kalangan pengendali-pengendali kantin di Sekolah Zon Skudai. Prosedur Kajian Penyelidik membina instrumen kajian berdasarkan maklumat dan rujukan yang dijalankan. Kajian rintis dijalankan bagi mendapatkan alpha yang sesuai.60 teruskan kajian dengan kajian sebenar. Dapatan yang diperolehi dari kajian ini dapat menentukan kesahan dan kebolehpercayaan item. Saiz sampel kajian rintis tidak perlu besar tetapi memadai untuk memenuhi tujuan perbincangan awal yang berkesan tentang ujian iaitu sekitar enam hingga kesepuluh orang (Mohd Najib. kajian rintis ini telah dijalankan ke atas pengendali-pengendali kantin di 10 buah sekolah dalam Daerah Kulai. Untuk mengedarkan borang soal selidik dan pemerhatian dijalankan kepada responden. Jika tidak.0 telah digunakan untuk penganalisisan kajian rintis. kebersihan diri. Item soal selidik dibina mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Kajian Rintis Kajian rintis yang dijalankan adalah bertujuan untuk mengenal pasti kesukaran-kesukaran item seperti salah faham terhadap soalan oleh responden. bina atau baiki semula item soal selidik.Jadual 3 : Taburan item soal selidik mengikut latar belakang pengendali kantin. Oleh itu. Seterusnya penyelidik memohon surat pengesahan diri daripada pihak fakulti pendidikan. arahan yang tidak jelas dan masalah-masalah lain yang berkaitan (Stanley & Sedlack. Johor. Jadual 4 : Pembolehubah-pembolehubah yang digunakan dalam kajian Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti amalan kebersihan makanan dalam kalangan pengendali-pengendali kantin di Sekolah Zon Skudai. Faktor-faktor tersebut adalah merangkumi aspek pengetahuan pengendali kantin. Kajian menggunakan pembolehubah-pembolehubah seperti dalam Jadual 4. Jika nilai alpha melebihi 0. 1992). Statistical Package For Sosial Science (SPSS) versi 15.

Akhirnya pengkaji akan merumuskan dan membincangkan hasil dapatan kajian serta membuat cadangan. Carta aliran prosedur menjalankan kajian ditunjukkan dalam Rajah 1.pengetua dan guru besar sekolah perlu diperolehi.0. data dikumpulkan dan seterusnya dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package For Social Sciences (SPSS) Windows versi 15. Rajah 1 : Carta Aliran Prosedur Menjalankan Kajian ANALISIS DATA Secara keseluruhan didapati kebanyakan responden bersetuju terhadap setiap item yang dikemukakan di dalam soal selidik berkaitan dengan amalan kebersihan makanan dalam kalangan pengendalipengendali kantin di Sekolah Zon Skudai. Kenyataan ini adalah berdasarkan kepada jadual 5 yang menunjukkan purata min bagi persoalan kajian. . Setelah kajian sebenar dijalankan.

41 bagi persoalan kajian 1 dan diikuti dengan 4. Secara keseluruhannya.23 dan berada pada tahap tinggi. Ini menunjukkan aspek pengetahuan pengendali kantin. Manakala pembolehubah kebersihan diri pengendali kantin juga menunjukkan satu amalan kebersihan yang agak jelas dalam kalangan pengendali kantin di mana purata min adalah 4.Jadual 5 : Analisis Keseluruhan Dapatan Mengikut Persoalan Kajian Berdasarkan jadual 5.95 dan berada pada tahap tinggi.29 bagi persoalan kajian 4. . nilai min tertinggi adalah 4. kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan dan kebersihan peralatan bagi pengendali kantin di 32 buah kantin sekolah adalah berada pada tahap tinggi. kebersihan diri. Ini menunjukkan pengendali kantin mempunyai pengetahuan tinggi mengenai kebersihan makanan dan aspek kebersihan peralatan dalam penyediaan makanan terhadap amalan kebersihan makanan adalah tinggi. nilai min bagi keempat-empat pembolehubah adalah 4. Nilai min terendah adalah pada aspek kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan iaitu 3.23 iaitu di tahap tinggi.

menjaga kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan dan kebersihan peralatan memasak dan menghidang semasa penyediaan makanan.4% responden menjaga kebersihan peralatan dan sebanyak 20. Diikuti pula dengan persoalan kajian 2. persoalan kajian 3 menunjukkan jumlah peratusan yang tertinggi iaitu 90% responden menjaga kebersihan premis dan sebanyak 10% reponden tidak menjaga kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan.6% responden tidak menjaganya. Ini menunjukkan pembolehubah bagi kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan diamalkan oleh pengendali makanan semasa penyediaan makanan.2% dan responden yang kurang mengamalkan aspek kebersihan diri ialah 12. penyelidik akan merumuskan dapatan kajian bagi setiap item di bahagian A yang merangkumi latar belakang responden.5% responden kurang mempunyai pengetahuan dalam kebersihan makanan. Rumusan dapatan bahagian A ditunjukkan dengan nilai kekerapan (ƒ) dan peratus. di mana jumlah peratusan bagi pengendali kantin yang mengamalkan kebersihan diri adalah 87. Majoriti pengendali kantin yang mempunyai pengalaman dalam mengendalikan perniagaan makanan adalah melebihi lima tahun. Manakala Bahagian B dan Bahagian C pula rumusan dibuat mengikut pembolebubah bagi setiap persoalan kajian yang dikemukakan.8%. ii. Ini menunjukkan responden mempunyai pengetahuan yang tinggi dan mengamalkan kebersihan diri. Kesimpulannya. Majoriti pengendali kantin terdiri dari responden perempuan. RUMUSAN Di dalam bahagian ini. analisis data menunjukkan jumlah purata peratusan keseluruhan berada di tahap yang tinggi iaitu 83. Manakala aspek kebersihan peralatan makanan pula menunjukkan sebanyak 79.5% responden mempunyai pengetahuan dalam amalan kebersihan makanan dan sebanyak 22.Jadual 6 : Analisis Keseluruhan Dapatan daripada Borang Pemerhatian Berdasarkan jadual 6. Jumlah peratusan yang terendah adalah bagi persoalan kajian 1 iaitu 77. .5%. Rumusan Bahagian A i.

Food Safety: Avoiding Food Poisoning. Journal of Consumer Studies and Home Economic. pp. amalan kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan serta amalan kebersihan peralatan memasak dan menghidang makanan berada pada tahap tinggi.W & Khan. London: Edward Arnold. F. J. Pp 311-388 Bryan. Best. pp 199-134 Azhar (2008). attitudes. J. J. Kivanc Gökhan (2006). Betty. 19.L. Sixth Edition. kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan serta kebersihan peralatan memasak dan menghidang makanan telah digunakan dalam mengenal pasti aspek-aspek yang mempengaruhi amalan kebersihan makanan dalam kalangan pengendali-pengendali kantin di 32 buah kantin sekolah dalam Zon Skudai.H and Diane. Portal Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Food Safety Knowledge and Practices of Consumer in the U. .A. (1993). and practices of food handlers' in food businesses in Turkey.“Sanitation for Food Service Workers”. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. 663–673. Secara tidak langsung. procedures and processes that lead to outbreaks of food borne disease. amalan kebersihan diri. Menguasai Penyelidikan Dalam Pendidikan. Didapati nilai min bagi keempat-empat persoalan kajian tersebut adalah berada pada tahap tinggi. Research in Education. Ini menunjukkan pengendali-pengendali kantin di 32 buah kantin Sekolah Zon Skudai mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam amalan kebersihan makanan. 6th ed. R. kebersihan diri.A.iii. Azanza. Mereka juga mengamalkan kebersihan diri. Dengan itu. Majoriti pengendali kantin telah mengikuti kursus sebanyak dua hingga lima kali dalam tempoh dua tahun. Oxford: ROYAUMEUNI.Menjana Kesihatan Kita. C. Secara keseluruhannya didapati nilai min bagi keempat-empat pembolehubah adalah pada tahap tinggi. Majoriti pengendali kantin telah mendapatkan suntikan pelalian tifiod sebanyak tiga kali setahun.S. (1995). Barbara (2006). pengendali kantin telah menjalankan tanggungjawab mereka dalam menyediakan makanan yang bersih dan sihat kepada pelanggan dan bukannya hanya memikirkan keuntungan semata-mata. New Jersey: Prentice Hall. Azizi Yahya et al (2007). Rumusan Bahagian C Ringkasan dapatan melalui pemerhatian menunjukkan amalan kebersihan makanan dalam kalangan pengendali-pengendali makanan dari aspek pengetahuan. Dapatan kajian menunjukkan keempat-empat aspek tersebut berada pada tahap tinggi.V (1998). iv. diintegrasikan bersama hasil dapatan daripada soal selidik di dalam perbincangan mengikut setiap persoalan kajian RUJUKAN Awang Haji Azis bin Haji Nayan (2008). Majalah Inspektor Kesihatan. Bas Murat. Risks of practices. Ersun Azmi Safak. (1994). Bhd. Journal of Food Protection 51. Rumusan Bahagian B Pembolehubah pengetahuan pengendali makanan. Chatham Journal Weekly. hasil pemerhatian ini.The evaluation of food hygiene knowledge. menjaga kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan dan menjaga kebersihan peralatan memasak dan menghidang makanan. Food Poisoning and Food Hygiene. Ini menunjukkan pengendali-pengendali kantin mempunyai pengetahuan yang tinggi dan mempraktikkan amalan kebersihan ketika penyediaan makanan di kantin sekolah.

(1988).Kepenggunaan.N (1997). L. & Price. J. Haysom. pp. D.C: McGraw-Hill Profesional.Mastering Catering Science. M.Foundation of Behavioral Resource. Hygiene a Complete Course for Food Handlers.H. New York: Holt Rinehart & Winston Inc. Food Handlers' Beliefs and Self-Reported Practices. Panduan Pengguna Terhadap Kebersihan Makanan dan Sanitasi di Premis Menjual Makanan.O (2004). A. Pp 146-157 Kerlinger.. Jilid 4. (199). Alan Bryman: London SAGE.B & Katschevar.J. Hansen. Cruickshank. and Environmental Sanitation Johnson. R. Asia Pac J Public Health. Kitchen Management.London:Macmillan Education Ltd. Food handler certification by home study: Measuring changes in knowledge and behavior. Opportunities in Food Service Careers. C. Mixed Method Research: A Research Paradigm Whose Time has Come. Nutrition & Dietetics: The Journal of the Dieticians Association of Australia. New Jersey: Prentice Hall. P (2002). Kevin Zahri (2006). 2nd Edition. 319-340. W & Sharp A. Washington D. What are grade 5 and 6 children buying from school canteens and what do parents and teachers think about it. Cleland et al (2004). Jones and Newton. volume 12. M. Education Research: Competencies for Analysis an Apllication. Planning and Management. Dewan Bahasa dan Pustaka. F.C (2005). Pp2-12 CH Tang dan UW Fong (2004).K. 207–208. L. L. Diane.G.. (1990). Dudley.E (1989). Menangani Keracunan Makanan Di Sekolah. How to Open and Run a Successful Restaurant. London: Edward Arnold. Second Edition. Griffith. Inc. W (1997). (1996). Kementerian Pendidikan Malaysia. 2002). Dairy. Food handlers and food poisoning: Training Programmers are best. Great Britain: Holder & Stoughton Educational. “Bacterial Contamination of Domestic Kitchens Over a 24 hour Period”. . Peters AC. Ed. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Chmelynski. Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (2004). C (2006). Kazarian. Howens. (2005). Great Britain: Western Printing Services Ltd. McEwen. International Journal of Environmental Health Research. S. J. New York: John Wiley and Sons.R (1996). Edisi ke 4. Clayton. Food.B & Anthony. New York: Van Nostrand Reihold Company Inc. Griffith. FOMCA (2007). S.. & Harris. A.A.A Survey of Food Hygiene Knowledge and Attitudes among Chinese Food Handlers in Fong Song Tong District. J. Knigth. Kuala Lumpur. Food Poisoning. Jurnal Pengguna Malaysia (Disember.2nd Edition. British Medical Journal 300. Gay.C (1995). C. British Food Journal.R.Quality Food Production.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->