P. 1
(Dah) Amalan Kebersihan Makanan Dalam Kalangan Pengendali Kantin Sekolah Di Skudai

(Dah) Amalan Kebersihan Makanan Dalam Kalangan Pengendali Kantin Sekolah Di Skudai

|Views: 318|Likes:
Published by Suffeiya Winchester

More info:

Published by: Suffeiya Winchester on Nov 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2015

pdf

text

original

AMALAN KEBERSIHAN MAKANAN DALAM KALANGAN PENGENDALIPENGENDALI KANTIN DI SEKOLAH ZON SKUDAI Mohd Rizal Mohd Said & Noor

Aini Mohd Noor Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. ABSTRAK : Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti amalan kebersihan diri, kebersihan premis dan tempat-tempat penyediaan makanan serta kebersihan dan keselamatan peralatan-peralatan memasak dan menghidang oleh pengendalipengendali kantin sekolah di Zon Skudai, Johor Bahru. Seramai 32 orang pengendali makanan dipilih sebagai responden kajian ini. Penyelidik menggunakan 2 instrumen iaitu soal selidik dan pemerhatian. Kajian ini dijalankan dengan mengedarkan satu set soal selidik kepada responden dan protokol borang pemerhatian digunakan oleh penyelidik semasa pemerhatian dijalankan . Analisis dibuat berdasarkan peratusan dan min. Data dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package For Social Sciences ( SPSS ) 15.0 For Windows. Hasil kajian menunjukkan bahawa tahap pengetahuan dalam kalangan pengendali-pengendali kantin terhadap amalan kebersihan makanan adalah tinggi. Ini dapat dilihat semasa mengendalikan makanan, pengendali-pengendali kantin mengamalkan kebersihan makanan yang telah ditetapkan. ABSTRACT : This research is conducted in order to seek and identify the level of knowledge in self-hygiene, the cleanliness of premise, the food preparation area and the cleanliness of cooking and serving utensils by the canteen handlers in Skudai Zone School, Johor Bahru. 32 food handlers were selected to participate in the study. The researcher used two instruments, which is questionnaires and observation. A set of questionnaire was distributed to respondents and observation checklist has been utilized by the researcher. The descriptive analyses used are average and mean. The data collected were analyzed using Statistical Package for Social Science (SPSS) 15.0 For Windows. The finding of this study showed that the knowledge level for the school canteen handlers towards the food hygiene practice is high. It can be highlighted when they are practicing food hygiene and safety according to the procedure in handling food. Katakunci : Statistical Package For Social Sciences ( SPSS ) 15.0 For Windows, kebersihan makanan. PENGENALAN
Dalam kehidupan manusia seharian, makanan merupakan keperluan asasi yang sangat penting dalam kehidupan untuk memastikan kesihatan individu lebih terjamin di samping ia memberikan tenaga kepada manusia untuk melaksanakan pelbagai aktiviti (Aishah, 2003). Pengambilan makanan yang seimbang dan terjamin kebersihannya dapat memberikan kesempurnaan kesihatan hidup. Makanan juga memainkan peranan yang sangat penting bagi penyebab dan pencegahan dalam pelbagai jenis penyakit (Mary Stewart, 2000). Oleh itu, kita semua bertanggungjawab dalam menjamin keseluruhan nilai makanan yang diberikan kepada kanak-kanak sama ada di rumah, sekolah atau di mana-mana saja (FOMCA, 2007). Isu berkaitan kebersihan makanan di kantin sekolah sentiasa diberi perhatian yang serius oleh jabatan-jabatan kerajaan yang tertentu. Malahan, ia menjadi keutamaan bagi pihak kerajaan untuk mengawasi kesihatan pelajar-pelajar di sekolah (Jurnal Pengguna Malaysia, 2002).

berkhasiat. Oleh itu. kajian yang bakal dijalankan adalah diharapkan dapat mengenal pasti amalan kebersihan makanan dalam kalangan pengendali-pengendali kantin terhadap aspek kebersihan makanan dan perkara-perkara yang dilakukan yang dilakukan semasa penyediaan makanan di 32 buah kantin sekolah Zon Skudai. penyimpanan dan penyajian makanan seperti kebersihan diri. selamat dan berkhasiat kepada pelajar sekolah. Namun. tetapi sebagai tempat di mana pelanggan harus mendapat apa yang dihajati dan berpuas hati dengan adanya makanan yang bersih. namun sejauh mana perkara ini diberi perhatian oleh penyedia atau penyaji makanan. Aspek-aspek yang diperhatikan adalah aspek yang boleh menjejaskan kualiti atau keadaan makanan. Zan. segar dan mengenyangkan (Panduan Pengurusan Kantin Sekolah. pihak sekolah tidak boleh mengabaikan kebersihan dan keselamatan kantin.Perkhidmatan makanan sekolah iaitu kantin merupakan tempat utama di mana pelajar-pelajar memperolehi makanan pada sesi persekolahan. 2008). tumpuan juga harus diberikan kepada kantinnya. Peniaga-peniaga makanan juga tidak mengamalkan kebersihan dan keselamatan semasa pengendalian makanan (Rozita. menyatakan bahawa makanan yang dijual di kantin sekolah memainkan peranan penting dalam memastikan pelajar mendapat makanan yang seimbang. 2000). 3. Walaupun semua sekolah telah dibekalkan dengan Buku Garis Panduan Pengurusan Kantin Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia 2004. bersih serta selamat. OBJEKTIF KAJIAN 1. . Untuk mengenal pasti pengetahuan yang dimiliki oleh pengendali-pengendali kantin di Sekolah Zon Skudai dalam amalan kebersihan makanan. 2. namun begitu keracunan makanan seringkali berlaku akibat daripada kecuaian pengendalipengendali kantin semasa penyediaan makanan. 4. sesuai dan berkhasiat (Neill. kesedaran mengenai pengendalian makanan dan penyediaan makanan yang sempurna dalam kalangan pengendali masih berada di tahap yang rendah (Md. Dengan itu. Lantaran itu. Untuk mengenal pasti kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan yang digunakan oleh pengendali-pengendali kantin di Sekolah Zon Skudai. Masih ramai lagi rakyat Malaysia memandang ringan terhadap kebersihan makanan dan tidak mempraktikkan amalan kebersihan dalam penyediaan. Sebagaimana tumpuan diberikan kepada kelas dengan pengajaran dan pembelajarannya. berkhasiat. 1980). Jeannies (2002). PERNYATAAN MASALAH Kebersihan adalah perkara yang sangat mustahak dalam penyediaan dan penyajian makanan. 2004). selamat. 2008). Johor. perkhidmatan makanan di sekolah perlu menyediakan makanan yang selamat. juga mengatakan bahawa kebersihan dan keselamatan makanan merupakan perkara penting dalam menyediakan makanan yang sesuai. Untuk mengenal pasti kebersihan peralatan memasak dan menghidang makanan yang digunakan oleh pengendali-pengendali kantin di Sekolah Zon Skudai. Walaupun berbagai-bagai kempen kesedaran terhadap amalan kebersihan dan keselamatan telah dijalankan oleh kerajaan namun kesannya masih lagi kurang memuaskan (Md Zan. Pernyataan ini disokong oleh Cleland et al (2004). Ini kerana kantin bukan sekadar tempat makan. kebersihan tempat penyediaan makanan ataupun kebersihan peralatan yang digunakan ketika penyediaan makanan. Untuk mengenal pasti kebersihan diri pengendali-pengendali kantin di Sekolah Zon Skudai semasa penyediaan makanan.

ii. Dalam kajian ini. iii. Manakala bentuk kajian kualitatif pula menekankan kesahan kepelbagaian struktur maksud analistik holistik dan keseluruhan (Azizi et al. Johnson & Anthony (2004). penyelidik tidak ada kawalan ke atas apa yang hendak dikaji. penyelidik tidak boleh memanipulasi apa-apa faktor atau fenomena yang akan mempengaruhi tingkah laku subjek atau pencapaian. 2004) menerangkan pada permulaan bidang kajian kualitatif. Dengan kata lain. i. 1996). Menimbulkan kesedaran kepada pengendali-pengendali kantin di Sekolah Zon Skudai akan kepentingan penjagaan kebersihan semasa penyediaan makanan supaya dapat menjamin kebersihan dan keselamatan makanan yang dihidang kepada pengguna.KEPENTINGAN KAJIAN Penyelidikan berharap agar hasil kajian yang akan dijalankan ini dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkenaan. METODOLOGI Reka Bentuk Kajian Kajian yang dijalankan ini adalah untuk mengenal pasti amalan kebersihan makanan dalam kalangan pengendali-pengendali kantin di Sekolah Zon Skudai terhadap aspek pengetahuan pengendali kantin. Selain itu. 2007). Kajian deskriptif hanya melibatkan penerangan punca dan akibat berdasarkan data yang diperolehi. konsep atau bahasa dalam satu kajian. kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan serta kebersihan peralatan memasak dan menghidang makanan. Penyelidikan berbentuk kualitatif cenderung bergantung pada kepentingan subjektif dan pengalaman responden. bertujuan untuk meningkatkan kesedaran pelajar berhubung kebersihan dan keselamatan makanan yang dipilih. Menyediakan maklumat-maklumat terperinci dan terkini agar dapat digunakan oleh pihak sekolah dalam merangka program untuk memastikan kebersihan yang perlu diaplikasikan oleh para pengendali kantin. kebersihan diri pengendali kantin. pendekatan. penyelidik mengetahui apa permasalahannya tetapi penyelidik tidak mengetahui apa akan yang ditemui. . Guba & Lincoln. kaedah. 1989 (dalam kajian Johnson & Anthony. penyelidik menggunakan kaedah pelbagai yang dibahagikan kepada dua yang penting berdasarkan jenis data iaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pihak Sekolah. juga menyatakan bahawa kajian kaedah campuran kebiasaannya dikelaskan dalam kumpulan kajian di mana penyelidik mencampurkan atau menggabungkan teknik kuantitatif dan kualitatif. Pengendali Kantin. 1984). Oleh itu. Kajian kualitatif sering dilihat mempunyai lebih kecairan dan mempunyai ciri-ciri penyiasatan (Jennifer. apa yang perlu diberi perhatian dan apa yang akan terjadi dengan analisis terakhir. Bentuk kajian kuantitatif adalah kajian yang membolehkan maklumat mudah dikumpulkan (Mc Millan dan Shumacher. Pelajar Maklumat yang diperolehi daripada kajian dapat member pengetahuan kepada pelajar-pelajar tentang kepentingan amalan kebersihan makanan semasa penyediaan makanan. Ini adalah kerana kaedah pelbagai atau kajian kaedah campuran merupakan pendekatan kajian secara professional yang mengabungkan pengumpulan dan analisis data kuantitatif dan kualitatif.

Tempat Kajian Jadual 1 : Senarai Sekolah Zon Skudai .

Manakala Bahagian B adalah berkaitan dengan persoalan kajian. Sampel kajian terdiri daripada semua pengendali kantin di Sekolah Zon Skudai. Sampel adalah seramai 32 orang pengendali kantin di Sekolah Zon Skudai iaitu semua populasi digunakan.reigatebanstead. penyelidik merujuk contoh senarai semak daripada beberapa sumber laman web iaitu www. Bahagian A mengandungi 4 item di mana ianya menyentuh mengenai demografi responden iaitu jantina. kandungan soal selidik telah diubahsuai agar dapat menjawab persoalan kajian yang telah ditetapkan. Taburan item ditunjukkan di dalam Jadual 3. Dalam membina soal selidik bahagian B.thurrock. sama ada pernah mendapatkan suntikan tifiod dan sama ada pernah mengikuti kursus pengendalian makanan. Namun begitu. Bahagian A adalah berkenaan dengan latar belakang responden. pengalaman mengendalikan perniagaan makanan.uk/food dan http://www. .gov.uk.gov.Sampel Kajian Jadual 2 : Taburan saiz populasi. Instrumen Kajian Soal Selidik Soal selidik ini dibahagikan kepada dua Bahagian A dan Bahagian B.

60 teruskan kajian dengan kajian sebenar. Kajian menggunakan pembolehubah-pembolehubah seperti dalam Jadual 4. kajian rintis ini telah dijalankan ke atas pengendali-pengendali kantin di 10 buah sekolah dalam Daerah Kulai. Jika tidak. Kajian Rintis Kajian rintis yang dijalankan adalah bertujuan untuk mengenal pasti kesukaran-kesukaran item seperti salah faham terhadap soalan oleh responden. Item soal selidik dibina mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Dapatan yang diperolehi dari kajian ini dapat menentukan kesahan dan kebolehpercayaan item.0 telah digunakan untuk penganalisisan kajian rintis. 1999). Seterusnya penyelidik memohon surat pengesahan diri daripada pihak fakulti pendidikan. Johor. tempat penyediaan makanan dan kebersihan peralatan memasak dan menghidang. Oleh itu. Bahagian B terdiri daripada 40 item yang diklasifikasikan kepada 4 persoalan kajian bagi mendapatkan maklumat dan mengetahui dengan lebih mendalam mengenai amalan kebersihan makanan dalam kalangan pengendali-pengendali kantin di Sekolah Zon Skudai. Jika nilai alpha melebihi 0. arahan yang tidak jelas dan masalah-masalah lain yang berkaitan (Stanley & Sedlack. Kajian rintis dijalankan bagi mendapatkan alpha yang sesuai. Untuk mengedarkan borang soal selidik dan pemerhatian dijalankan kepada responden. Faktor-faktor tersebut adalah merangkumi aspek pengetahuan pengendali kantin. bina atau baiki semula item soal selidik. kebersihan diri. UTM dan menghantar ke KPM untuk mendapatkan kelulusan EPRD. 1992). Prosedur Kajian Penyelidik membina instrumen kajian berdasarkan maklumat dan rujukan yang dijalankan. Jadual 4 : Pembolehubah-pembolehubah yang digunakan dalam kajian Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti amalan kebersihan makanan dalam kalangan pengendali-pengendali kantin di Sekolah Zon Skudai. kebenaran .Jadual 3 : Taburan item soal selidik mengikut latar belakang pengendali kantin. Statistical Package For Sosial Science (SPSS) versi 15. Saiz sampel kajian rintis tidak perlu besar tetapi memadai untuk memenuhi tujuan perbincangan awal yang berkesan tentang ujian iaitu sekitar enam hingga kesepuluh orang (Mohd Najib. kebersihan premis.

Kenyataan ini adalah berdasarkan kepada jadual 5 yang menunjukkan purata min bagi persoalan kajian. data dikumpulkan dan seterusnya dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package For Social Sciences (SPSS) Windows versi 15. Setelah kajian sebenar dijalankan.0. Akhirnya pengkaji akan merumuskan dan membincangkan hasil dapatan kajian serta membuat cadangan. Rajah 1 : Carta Aliran Prosedur Menjalankan Kajian ANALISIS DATA Secara keseluruhan didapati kebanyakan responden bersetuju terhadap setiap item yang dikemukakan di dalam soal selidik berkaitan dengan amalan kebersihan makanan dalam kalangan pengendalipengendali kantin di Sekolah Zon Skudai. . Carta aliran prosedur menjalankan kajian ditunjukkan dalam Rajah 1.pengetua dan guru besar sekolah perlu diperolehi.

Jadual 5 : Analisis Keseluruhan Dapatan Mengikut Persoalan Kajian Berdasarkan jadual 5. nilai min tertinggi adalah 4. Secara keseluruhannya. Manakala pembolehubah kebersihan diri pengendali kantin juga menunjukkan satu amalan kebersihan yang agak jelas dalam kalangan pengendali kantin di mana purata min adalah 4. nilai min bagi keempat-empat pembolehubah adalah 4. kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan dan kebersihan peralatan bagi pengendali kantin di 32 buah kantin sekolah adalah berada pada tahap tinggi. kebersihan diri.29 bagi persoalan kajian 4. Ini menunjukkan aspek pengetahuan pengendali kantin.95 dan berada pada tahap tinggi. . Ini menunjukkan pengendali kantin mempunyai pengetahuan tinggi mengenai kebersihan makanan dan aspek kebersihan peralatan dalam penyediaan makanan terhadap amalan kebersihan makanan adalah tinggi.23 iaitu di tahap tinggi.23 dan berada pada tahap tinggi.41 bagi persoalan kajian 1 dan diikuti dengan 4. Nilai min terendah adalah pada aspek kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan iaitu 3.

Diikuti pula dengan persoalan kajian 2. Kesimpulannya. di mana jumlah peratusan bagi pengendali kantin yang mengamalkan kebersihan diri adalah 87. menjaga kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan dan kebersihan peralatan memasak dan menghidang semasa penyediaan makanan.5% responden mempunyai pengetahuan dalam amalan kebersihan makanan dan sebanyak 22. persoalan kajian 3 menunjukkan jumlah peratusan yang tertinggi iaitu 90% responden menjaga kebersihan premis dan sebanyak 10% reponden tidak menjaga kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan. RUMUSAN Di dalam bahagian ini.5%. Majoriti pengendali kantin terdiri dari responden perempuan. Manakala Bahagian B dan Bahagian C pula rumusan dibuat mengikut pembolebubah bagi setiap persoalan kajian yang dikemukakan. Manakala aspek kebersihan peralatan makanan pula menunjukkan sebanyak 79.2% dan responden yang kurang mengamalkan aspek kebersihan diri ialah 12.8%. Rumusan Bahagian A i. Majoriti pengendali kantin yang mempunyai pengalaman dalam mengendalikan perniagaan makanan adalah melebihi lima tahun.6% responden tidak menjaganya. . Rumusan dapatan bahagian A ditunjukkan dengan nilai kekerapan (ƒ) dan peratus. Ini menunjukkan pembolehubah bagi kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan diamalkan oleh pengendali makanan semasa penyediaan makanan.5% responden kurang mempunyai pengetahuan dalam kebersihan makanan.4% responden menjaga kebersihan peralatan dan sebanyak 20.Jadual 6 : Analisis Keseluruhan Dapatan daripada Borang Pemerhatian Berdasarkan jadual 6. ii. Jumlah peratusan yang terendah adalah bagi persoalan kajian 1 iaitu 77. Ini menunjukkan responden mempunyai pengetahuan yang tinggi dan mengamalkan kebersihan diri. penyelidik akan merumuskan dapatan kajian bagi setiap item di bahagian A yang merangkumi latar belakang responden. analisis data menunjukkan jumlah purata peratusan keseluruhan berada di tahap yang tinggi iaitu 83.

C. Ini menunjukkan pengendali-pengendali kantin di 32 buah kantin Sekolah Zon Skudai mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam amalan kebersihan makanan. Azizi Yahya et al (2007). Sixth Edition. diintegrasikan bersama hasil dapatan daripada soal selidik di dalam perbincangan mengikut setiap persoalan kajian RUJUKAN Awang Haji Azis bin Haji Nayan (2008). pp.iii. Majoriti pengendali kantin telah mendapatkan suntikan pelalian tifiod sebanyak tiga kali setahun. Ini menunjukkan pengendali-pengendali kantin mempunyai pengetahuan yang tinggi dan mempraktikkan amalan kebersihan ketika penyediaan makanan di kantin sekolah. Risks of practices. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. menjaga kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan dan menjaga kebersihan peralatan memasak dan menghidang makanan. Pp 311-388 Bryan.V (1998). (1993). Secara tidak langsung. kebersihan diri.L. Dapatan kajian menunjukkan keempat-empat aspek tersebut berada pada tahap tinggi. New Jersey: Prentice Hall. London: Edward Arnold. kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan serta kebersihan peralatan memasak dan menghidang makanan telah digunakan dalam mengenal pasti aspek-aspek yang mempengaruhi amalan kebersihan makanan dalam kalangan pengendali-pengendali kantin di 32 buah kantin sekolah dalam Zon Skudai. Betty. J. Journal of Consumer Studies and Home Economic. F. Barbara (2006).“Sanitation for Food Service Workers”. Dengan itu. (1994). Azanza. Research in Education. R. Rumusan Bahagian B Pembolehubah pengetahuan pengendali makanan. Rumusan Bahagian C Ringkasan dapatan melalui pemerhatian menunjukkan amalan kebersihan makanan dalam kalangan pengendali-pengendali makanan dari aspek pengetahuan. (1995). Didapati nilai min bagi keempat-empat persoalan kajian tersebut adalah berada pada tahap tinggi. Food Safety: Avoiding Food Poisoning. Menguasai Penyelidikan Dalam Pendidikan.The evaluation of food hygiene knowledge. J. procedures and processes that lead to outbreaks of food borne disease. Food Safety Knowledge and Practices of Consumer in the U.S.Menjana Kesihatan Kita.W & Khan.A. Secara keseluruhannya didapati nilai min bagi keempat-empat pembolehubah adalah pada tahap tinggi.H and Diane. Ersun Azmi Safak. Journal of Food Protection 51. Bhd. Bas Murat. Best. Mereka juga mengamalkan kebersihan diri. attitudes.A. amalan kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan serta amalan kebersihan peralatan memasak dan menghidang makanan berada pada tahap tinggi. and practices of food handlers' in food businesses in Turkey. Portal Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Majalah Inspektor Kesihatan. J. hasil pemerhatian ini. Food Poisoning and Food Hygiene. Oxford: ROYAUMEUNI. . 663–673. iv. pengendali kantin telah menjalankan tanggungjawab mereka dalam menyediakan makanan yang bersih dan sihat kepada pelanggan dan bukannya hanya memikirkan keuntungan semata-mata. amalan kebersihan diri. Kivanc Gökhan (2006). 19. Chatham Journal Weekly. 6th ed. pp 199-134 Azhar (2008). Majoriti pengendali kantin telah mengikuti kursus sebanyak dua hingga lima kali dalam tempoh dua tahun.

Nutrition & Dietetics: The Journal of the Dieticians Association of Australia. 2nd Edition. Gay. (1996). F. M. Kitchen Management.London:Macmillan Education Ltd. New Jersey: Prentice Hall. & Harris.. Second Edition. British Food Journal.C (2005). (199).G. Hygiene a Complete Course for Food Handlers. Kazarian. L. London: Edward Arnold.C (1995). Kementerian Pendidikan Malaysia. Edisi ke 4. A. R. S. Jurnal Pengguna Malaysia (Disember. “Bacterial Contamination of Domestic Kitchens Over a 24 hour Period”. Kevin Zahri (2006). Cruickshank. & Price.2nd Edition. Hansen. Asia Pac J Public Health. Howens. volume 12. Washington D.C: McGraw-Hill Profesional. New York: Van Nostrand Reihold Company Inc. Food Handlers' Beliefs and Self-Reported Practices. Menangani Keracunan Makanan Di Sekolah.Chmelynski. C (2006). Haysom.A. Cleland et al (2004). British Medical Journal 300. Jones and Newton. Great Britain: Western Printing Services Ltd. C. J. W & Sharp A. Knigth. P (2002). Opportunities in Food Service Careers. D. Mixed Method Research: A Research Paradigm Whose Time has Come. Panduan Pengguna Terhadap Kebersihan Makanan dan Sanitasi di Premis Menjual Makanan. (2005). Jilid 4. J.B & Katschevar. Education Research: Competencies for Analysis an Apllication. M. 319-340. Kuala Lumpur.O (2004). Planning and Management.J. Diane. and Environmental Sanitation Johnson.Mastering Catering Science. McEwen. S.R.Foundation of Behavioral Resource.Kepenggunaan. . Food Poisoning. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1988). W (1997). New York: John Wiley and Sons.K. Dewan Bahasa dan Pustaka.B & Anthony.R (1996). 207–208. Alan Bryman: London SAGE. Peters AC. pp. What are grade 5 and 6 children buying from school canteens and what do parents and teachers think about it. Ed. Dairy.N (1997). Griffith. How to Open and Run a Successful Restaurant... Food handler certification by home study: Measuring changes in knowledge and behavior. L. Great Britain: Holder & Stoughton Educational. 2002). Inc.E (1989). J. Pp 146-157 Kerlinger. Dudley.H. Griffith. New York: Holt Rinehart & Winston Inc. Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (2004). Food.A Survey of Food Hygiene Knowledge and Attitudes among Chinese Food Handlers in Fong Song Tong District. L. International Journal of Environmental Health Research. FOMCA (2007). Food handlers and food poisoning: Training Programmers are best.Quality Food Production. A. C. Clayton. Pp2-12 CH Tang dan UW Fong (2004). (1990).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->