(Dah) Amalan Kebersihan Makanan Dalam Kalangan Pengendali Kantin Sekolah Di Skudai

AMALAN KEBERSIHAN MAKANAN DALAM KALANGAN PENGENDALIPENGENDALI KANTIN DI SEKOLAH ZON SKUDAI Mohd Rizal Mohd Said & Noor

Aini Mohd Noor Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. ABSTRAK : Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti amalan kebersihan diri, kebersihan premis dan tempat-tempat penyediaan makanan serta kebersihan dan keselamatan peralatan-peralatan memasak dan menghidang oleh pengendalipengendali kantin sekolah di Zon Skudai, Johor Bahru. Seramai 32 orang pengendali makanan dipilih sebagai responden kajian ini. Penyelidik menggunakan 2 instrumen iaitu soal selidik dan pemerhatian. Kajian ini dijalankan dengan mengedarkan satu set soal selidik kepada responden dan protokol borang pemerhatian digunakan oleh penyelidik semasa pemerhatian dijalankan . Analisis dibuat berdasarkan peratusan dan min. Data dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package For Social Sciences ( SPSS ) 15.0 For Windows. Hasil kajian menunjukkan bahawa tahap pengetahuan dalam kalangan pengendali-pengendali kantin terhadap amalan kebersihan makanan adalah tinggi. Ini dapat dilihat semasa mengendalikan makanan, pengendali-pengendali kantin mengamalkan kebersihan makanan yang telah ditetapkan. ABSTRACT : This research is conducted in order to seek and identify the level of knowledge in self-hygiene, the cleanliness of premise, the food preparation area and the cleanliness of cooking and serving utensils by the canteen handlers in Skudai Zone School, Johor Bahru. 32 food handlers were selected to participate in the study. The researcher used two instruments, which is questionnaires and observation. A set of questionnaire was distributed to respondents and observation checklist has been utilized by the researcher. The descriptive analyses used are average and mean. The data collected were analyzed using Statistical Package for Social Science (SPSS) 15.0 For Windows. The finding of this study showed that the knowledge level for the school canteen handlers towards the food hygiene practice is high. It can be highlighted when they are practicing food hygiene and safety according to the procedure in handling food. Katakunci : Statistical Package For Social Sciences ( SPSS ) 15.0 For Windows, kebersihan makanan. PENGENALAN
Dalam kehidupan manusia seharian, makanan merupakan keperluan asasi yang sangat penting dalam kehidupan untuk memastikan kesihatan individu lebih terjamin di samping ia memberikan tenaga kepada manusia untuk melaksanakan pelbagai aktiviti (Aishah, 2003). Pengambilan makanan yang seimbang dan terjamin kebersihannya dapat memberikan kesempurnaan kesihatan hidup. Makanan juga memainkan peranan yang sangat penting bagi penyebab dan pencegahan dalam pelbagai jenis penyakit (Mary Stewart, 2000). Oleh itu, kita semua bertanggungjawab dalam menjamin keseluruhan nilai makanan yang diberikan kepada kanak-kanak sama ada di rumah, sekolah atau di mana-mana saja (FOMCA, 2007). Isu berkaitan kebersihan makanan di kantin sekolah sentiasa diberi perhatian yang serius oleh jabatan-jabatan kerajaan yang tertentu. Malahan, ia menjadi keutamaan bagi pihak kerajaan untuk mengawasi kesihatan pelajar-pelajar di sekolah (Jurnal Pengguna Malaysia, 2002).

berkhasiat. tetapi sebagai tempat di mana pelanggan harus mendapat apa yang dihajati dan berpuas hati dengan adanya makanan yang bersih. juga mengatakan bahawa kebersihan dan keselamatan makanan merupakan perkara penting dalam menyediakan makanan yang sesuai. Untuk mengenal pasti kebersihan diri pengendali-pengendali kantin di Sekolah Zon Skudai semasa penyediaan makanan. selamat dan berkhasiat kepada pelajar sekolah. pihak sekolah tidak boleh mengabaikan kebersihan dan keselamatan kantin. Sebagaimana tumpuan diberikan kepada kelas dengan pengajaran dan pembelajarannya. selamat. 2004). 2. Zan. Masih ramai lagi rakyat Malaysia memandang ringan terhadap kebersihan makanan dan tidak mempraktikkan amalan kebersihan dalam penyediaan. kesedaran mengenai pengendalian makanan dan penyediaan makanan yang sempurna dalam kalangan pengendali masih berada di tahap yang rendah (Md. Peniaga-peniaga makanan juga tidak mengamalkan kebersihan dan keselamatan semasa pengendalian makanan (Rozita. Aspek-aspek yang diperhatikan adalah aspek yang boleh menjejaskan kualiti atau keadaan makanan. Pernyataan ini disokong oleh Cleland et al (2004). namun sejauh mana perkara ini diberi perhatian oleh penyedia atau penyaji makanan. . perkhidmatan makanan di sekolah perlu menyediakan makanan yang selamat. penyimpanan dan penyajian makanan seperti kebersihan diri. Namun. Walaupun semua sekolah telah dibekalkan dengan Buku Garis Panduan Pengurusan Kantin Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia 2004. Dengan itu. bersih serta selamat. 4. Untuk mengenal pasti kebersihan peralatan memasak dan menghidang makanan yang digunakan oleh pengendali-pengendali kantin di Sekolah Zon Skudai. namun begitu keracunan makanan seringkali berlaku akibat daripada kecuaian pengendalipengendali kantin semasa penyediaan makanan. berkhasiat. Untuk mengenal pasti pengetahuan yang dimiliki oleh pengendali-pengendali kantin di Sekolah Zon Skudai dalam amalan kebersihan makanan. 1980). kebersihan tempat penyediaan makanan ataupun kebersihan peralatan yang digunakan ketika penyediaan makanan. Jeannies (2002). Lantaran itu. Ini kerana kantin bukan sekadar tempat makan. segar dan mengenyangkan (Panduan Pengurusan Kantin Sekolah. sesuai dan berkhasiat (Neill. 2008).Perkhidmatan makanan sekolah iaitu kantin merupakan tempat utama di mana pelajar-pelajar memperolehi makanan pada sesi persekolahan. Oleh itu. 2008). Johor. 2000). OBJEKTIF KAJIAN 1. menyatakan bahawa makanan yang dijual di kantin sekolah memainkan peranan penting dalam memastikan pelajar mendapat makanan yang seimbang. Untuk mengenal pasti kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan yang digunakan oleh pengendali-pengendali kantin di Sekolah Zon Skudai. 3. PERNYATAAN MASALAH Kebersihan adalah perkara yang sangat mustahak dalam penyediaan dan penyajian makanan. tumpuan juga harus diberikan kepada kantinnya. kajian yang bakal dijalankan adalah diharapkan dapat mengenal pasti amalan kebersihan makanan dalam kalangan pengendali-pengendali kantin terhadap aspek kebersihan makanan dan perkara-perkara yang dilakukan yang dilakukan semasa penyediaan makanan di 32 buah kantin sekolah Zon Skudai. Walaupun berbagai-bagai kempen kesedaran terhadap amalan kebersihan dan keselamatan telah dijalankan oleh kerajaan namun kesannya masih lagi kurang memuaskan (Md Zan.

Guba & Lincoln. 2004) menerangkan pada permulaan bidang kajian kualitatif. Johnson & Anthony (2004). Ini adalah kerana kaedah pelbagai atau kajian kaedah campuran merupakan pendekatan kajian secara professional yang mengabungkan pengumpulan dan analisis data kuantitatif dan kualitatif. Selain itu. Dengan kata lain. . kaedah. pendekatan. Kajian deskriptif hanya melibatkan penerangan punca dan akibat berdasarkan data yang diperolehi. 1984). Bentuk kajian kuantitatif adalah kajian yang membolehkan maklumat mudah dikumpulkan (Mc Millan dan Shumacher. Pihak Sekolah. konsep atau bahasa dalam satu kajian. penyelidik tidak ada kawalan ke atas apa yang hendak dikaji. Manakala bentuk kajian kualitatif pula menekankan kesahan kepelbagaian struktur maksud analistik holistik dan keseluruhan (Azizi et al. 1996). iii. ii.KEPENTINGAN KAJIAN Penyelidikan berharap agar hasil kajian yang akan dijalankan ini dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkenaan. penyelidik tidak boleh memanipulasi apa-apa faktor atau fenomena yang akan mempengaruhi tingkah laku subjek atau pencapaian. Penyelidikan berbentuk kualitatif cenderung bergantung pada kepentingan subjektif dan pengalaman responden. Menimbulkan kesedaran kepada pengendali-pengendali kantin di Sekolah Zon Skudai akan kepentingan penjagaan kebersihan semasa penyediaan makanan supaya dapat menjamin kebersihan dan keselamatan makanan yang dihidang kepada pengguna. Pelajar Maklumat yang diperolehi daripada kajian dapat member pengetahuan kepada pelajar-pelajar tentang kepentingan amalan kebersihan makanan semasa penyediaan makanan. bertujuan untuk meningkatkan kesedaran pelajar berhubung kebersihan dan keselamatan makanan yang dipilih. kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan serta kebersihan peralatan memasak dan menghidang makanan. 2007). juga menyatakan bahawa kajian kaedah campuran kebiasaannya dikelaskan dalam kumpulan kajian di mana penyelidik mencampurkan atau menggabungkan teknik kuantitatif dan kualitatif. penyelidik mengetahui apa permasalahannya tetapi penyelidik tidak mengetahui apa akan yang ditemui. kebersihan diri pengendali kantin. Menyediakan maklumat-maklumat terperinci dan terkini agar dapat digunakan oleh pihak sekolah dalam merangka program untuk memastikan kebersihan yang perlu diaplikasikan oleh para pengendali kantin. Dalam kajian ini. 1989 (dalam kajian Johnson & Anthony. i. apa yang perlu diberi perhatian dan apa yang akan terjadi dengan analisis terakhir. Kajian kualitatif sering dilihat mempunyai lebih kecairan dan mempunyai ciri-ciri penyiasatan (Jennifer. METODOLOGI Reka Bentuk Kajian Kajian yang dijalankan ini adalah untuk mengenal pasti amalan kebersihan makanan dalam kalangan pengendali-pengendali kantin di Sekolah Zon Skudai terhadap aspek pengetahuan pengendali kantin. Oleh itu. penyelidik menggunakan kaedah pelbagai yang dibahagikan kepada dua yang penting berdasarkan jenis data iaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengendali Kantin.

Tempat Kajian Jadual 1 : Senarai Sekolah Zon Skudai .

gov. kandungan soal selidik telah diubahsuai agar dapat menjawab persoalan kajian yang telah ditetapkan. Instrumen Kajian Soal Selidik Soal selidik ini dibahagikan kepada dua Bahagian A dan Bahagian B.uk. penyelidik merujuk contoh senarai semak daripada beberapa sumber laman web iaitu www.thurrock. pengalaman mengendalikan perniagaan makanan. Bahagian A adalah berkenaan dengan latar belakang responden.gov. Sampel kajian terdiri daripada semua pengendali kantin di Sekolah Zon Skudai. Bahagian A mengandungi 4 item di mana ianya menyentuh mengenai demografi responden iaitu jantina. sama ada pernah mendapatkan suntikan tifiod dan sama ada pernah mengikuti kursus pengendalian makanan. Dalam membina soal selidik bahagian B. Sampel adalah seramai 32 orang pengendali kantin di Sekolah Zon Skudai iaitu semua populasi digunakan.uk/food dan http://www.Sampel Kajian Jadual 2 : Taburan saiz populasi. Namun begitu. . Manakala Bahagian B adalah berkaitan dengan persoalan kajian.reigatebanstead. Taburan item ditunjukkan di dalam Jadual 3.

Kajian rintis dijalankan bagi mendapatkan alpha yang sesuai. Jadual 4 : Pembolehubah-pembolehubah yang digunakan dalam kajian Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti amalan kebersihan makanan dalam kalangan pengendali-pengendali kantin di Sekolah Zon Skudai.Jadual 3 : Taburan item soal selidik mengikut latar belakang pengendali kantin. 1999). bina atau baiki semula item soal selidik. Oleh itu. Item soal selidik dibina mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Jika nilai alpha melebihi 0. kajian rintis ini telah dijalankan ke atas pengendali-pengendali kantin di 10 buah sekolah dalam Daerah Kulai. Kajian menggunakan pembolehubah-pembolehubah seperti dalam Jadual 4. Johor. Seterusnya penyelidik memohon surat pengesahan diri daripada pihak fakulti pendidikan. UTM dan menghantar ke KPM untuk mendapatkan kelulusan EPRD. kebenaran . Bahagian B terdiri daripada 40 item yang diklasifikasikan kepada 4 persoalan kajian bagi mendapatkan maklumat dan mengetahui dengan lebih mendalam mengenai amalan kebersihan makanan dalam kalangan pengendali-pengendali kantin di Sekolah Zon Skudai. Untuk mengedarkan borang soal selidik dan pemerhatian dijalankan kepada responden.60 teruskan kajian dengan kajian sebenar. kebersihan premis. Jika tidak. Faktor-faktor tersebut adalah merangkumi aspek pengetahuan pengendali kantin. arahan yang tidak jelas dan masalah-masalah lain yang berkaitan (Stanley & Sedlack.0 telah digunakan untuk penganalisisan kajian rintis. 1992). Prosedur Kajian Penyelidik membina instrumen kajian berdasarkan maklumat dan rujukan yang dijalankan. Statistical Package For Sosial Science (SPSS) versi 15. tempat penyediaan makanan dan kebersihan peralatan memasak dan menghidang. Saiz sampel kajian rintis tidak perlu besar tetapi memadai untuk memenuhi tujuan perbincangan awal yang berkesan tentang ujian iaitu sekitar enam hingga kesepuluh orang (Mohd Najib. kebersihan diri. Kajian Rintis Kajian rintis yang dijalankan adalah bertujuan untuk mengenal pasti kesukaran-kesukaran item seperti salah faham terhadap soalan oleh responden. Dapatan yang diperolehi dari kajian ini dapat menentukan kesahan dan kebolehpercayaan item.

Akhirnya pengkaji akan merumuskan dan membincangkan hasil dapatan kajian serta membuat cadangan. Rajah 1 : Carta Aliran Prosedur Menjalankan Kajian ANALISIS DATA Secara keseluruhan didapati kebanyakan responden bersetuju terhadap setiap item yang dikemukakan di dalam soal selidik berkaitan dengan amalan kebersihan makanan dalam kalangan pengendalipengendali kantin di Sekolah Zon Skudai. .0. Carta aliran prosedur menjalankan kajian ditunjukkan dalam Rajah 1. data dikumpulkan dan seterusnya dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package For Social Sciences (SPSS) Windows versi 15.pengetua dan guru besar sekolah perlu diperolehi. Kenyataan ini adalah berdasarkan kepada jadual 5 yang menunjukkan purata min bagi persoalan kajian. Setelah kajian sebenar dijalankan.

29 bagi persoalan kajian 4.23 dan berada pada tahap tinggi. Ini menunjukkan pengendali kantin mempunyai pengetahuan tinggi mengenai kebersihan makanan dan aspek kebersihan peralatan dalam penyediaan makanan terhadap amalan kebersihan makanan adalah tinggi. Nilai min terendah adalah pada aspek kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan iaitu 3.41 bagi persoalan kajian 1 dan diikuti dengan 4. kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan dan kebersihan peralatan bagi pengendali kantin di 32 buah kantin sekolah adalah berada pada tahap tinggi. Ini menunjukkan aspek pengetahuan pengendali kantin. nilai min tertinggi adalah 4. kebersihan diri. .Jadual 5 : Analisis Keseluruhan Dapatan Mengikut Persoalan Kajian Berdasarkan jadual 5. nilai min bagi keempat-empat pembolehubah adalah 4.95 dan berada pada tahap tinggi. Secara keseluruhannya.23 iaitu di tahap tinggi. Manakala pembolehubah kebersihan diri pengendali kantin juga menunjukkan satu amalan kebersihan yang agak jelas dalam kalangan pengendali kantin di mana purata min adalah 4.

Kesimpulannya. Rumusan dapatan bahagian A ditunjukkan dengan nilai kekerapan (ƒ) dan peratus. Ini menunjukkan responden mempunyai pengetahuan yang tinggi dan mengamalkan kebersihan diri.8%.5%.Jadual 6 : Analisis Keseluruhan Dapatan daripada Borang Pemerhatian Berdasarkan jadual 6.4% responden menjaga kebersihan peralatan dan sebanyak 20. Diikuti pula dengan persoalan kajian 2. Manakala Bahagian B dan Bahagian C pula rumusan dibuat mengikut pembolebubah bagi setiap persoalan kajian yang dikemukakan. menjaga kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan dan kebersihan peralatan memasak dan menghidang semasa penyediaan makanan.6% responden tidak menjaganya. persoalan kajian 3 menunjukkan jumlah peratusan yang tertinggi iaitu 90% responden menjaga kebersihan premis dan sebanyak 10% reponden tidak menjaga kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan. Rumusan Bahagian A i. Majoriti pengendali kantin terdiri dari responden perempuan. ii. Jumlah peratusan yang terendah adalah bagi persoalan kajian 1 iaitu 77. Manakala aspek kebersihan peralatan makanan pula menunjukkan sebanyak 79.2% dan responden yang kurang mengamalkan aspek kebersihan diri ialah 12. di mana jumlah peratusan bagi pengendali kantin yang mengamalkan kebersihan diri adalah 87. penyelidik akan merumuskan dapatan kajian bagi setiap item di bahagian A yang merangkumi latar belakang responden.5% responden mempunyai pengetahuan dalam amalan kebersihan makanan dan sebanyak 22. RUMUSAN Di dalam bahagian ini. Ini menunjukkan pembolehubah bagi kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan diamalkan oleh pengendali makanan semasa penyediaan makanan. Majoriti pengendali kantin yang mempunyai pengalaman dalam mengendalikan perniagaan makanan adalah melebihi lima tahun. .5% responden kurang mempunyai pengetahuan dalam kebersihan makanan. analisis data menunjukkan jumlah purata peratusan keseluruhan berada di tahap yang tinggi iaitu 83.

The evaluation of food hygiene knowledge. Azizi Yahya et al (2007). Menguasai Penyelidikan Dalam Pendidikan. Majalah Inspektor Kesihatan. 19. and practices of food handlers' in food businesses in Turkey. Best. Didapati nilai min bagi keempat-empat persoalan kajian tersebut adalah berada pada tahap tinggi. (1995). pengendali kantin telah menjalankan tanggungjawab mereka dalam menyediakan makanan yang bersih dan sihat kepada pelanggan dan bukannya hanya memikirkan keuntungan semata-mata. Oxford: ROYAUMEUNI. Risks of practices. Chatham Journal Weekly. Mereka juga mengamalkan kebersihan diri.Menjana Kesihatan Kita. amalan kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan serta amalan kebersihan peralatan memasak dan menghidang makanan berada pada tahap tinggi. diintegrasikan bersama hasil dapatan daripada soal selidik di dalam perbincangan mengikut setiap persoalan kajian RUJUKAN Awang Haji Azis bin Haji Nayan (2008). . Rumusan Bahagian C Ringkasan dapatan melalui pemerhatian menunjukkan amalan kebersihan makanan dalam kalangan pengendali-pengendali makanan dari aspek pengetahuan. 6th ed. hasil pemerhatian ini. F. (1994). (1993). Food Safety Knowledge and Practices of Consumer in the U. C. pp 199-134 Azhar (2008). pp.W & Khan. kebersihan diri. Rumusan Bahagian B Pembolehubah pengetahuan pengendali makanan. R. 663–673. kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan serta kebersihan peralatan memasak dan menghidang makanan telah digunakan dalam mengenal pasti aspek-aspek yang mempengaruhi amalan kebersihan makanan dalam kalangan pengendali-pengendali kantin di 32 buah kantin sekolah dalam Zon Skudai. Secara keseluruhannya didapati nilai min bagi keempat-empat pembolehubah adalah pada tahap tinggi. procedures and processes that lead to outbreaks of food borne disease. amalan kebersihan diri. Ersun Azmi Safak. Kivanc Gökhan (2006). Azanza. Ini menunjukkan pengendali-pengendali kantin mempunyai pengetahuan yang tinggi dan mempraktikkan amalan kebersihan ketika penyediaan makanan di kantin sekolah. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Sixth Edition. Majoriti pengendali kantin telah mendapatkan suntikan pelalian tifiod sebanyak tiga kali setahun.A. iv. Ini menunjukkan pengendali-pengendali kantin di 32 buah kantin Sekolah Zon Skudai mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam amalan kebersihan makanan. attitudes. Bhd. menjaga kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan dan menjaga kebersihan peralatan memasak dan menghidang makanan. Bas Murat. Barbara (2006).S.L. J. Research in Education. Journal of Consumer Studies and Home Economic. J. Majoriti pengendali kantin telah mengikuti kursus sebanyak dua hingga lima kali dalam tempoh dua tahun. Pp 311-388 Bryan.V (1998).iii. Journal of Food Protection 51.“Sanitation for Food Service Workers”.A. Food Safety: Avoiding Food Poisoning. Portal Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia.H and Diane. Betty. Dapatan kajian menunjukkan keempat-empat aspek tersebut berada pada tahap tinggi. London: Edward Arnold. Dengan itu. Secara tidak langsung. New Jersey: Prentice Hall. Food Poisoning and Food Hygiene. J.

How to Open and Run a Successful Restaurant. Dudley.C (1995). Jilid 4. Second Edition. Edisi ke 4. McEwen.B & Anthony.K. New Jersey: Prentice Hall. M. pp. Ed.Chmelynski.Mastering Catering Science. and Environmental Sanitation Johnson. Inc. (1996). . Panduan Pengguna Terhadap Kebersihan Makanan dan Sanitasi di Premis Menjual Makanan. W (1997). Alan Bryman: London SAGE. New York: John Wiley and Sons. W & Sharp A. “Bacterial Contamination of Domestic Kitchens Over a 24 hour Period”.. J. S. Pp2-12 CH Tang dan UW Fong (2004). Food. Dairy. L. Food handlers and food poisoning: Training Programmers are best. Opportunities in Food Service Careers. (2005). Food handler certification by home study: Measuring changes in knowledge and behavior.. Hansen. J. Education Research: Competencies for Analysis an Apllication. Pp 146-157 Kerlinger. Kevin Zahri (2006). (199). What are grade 5 and 6 children buying from school canteens and what do parents and teachers think about it.G. volume 12. Kuala Lumpur. Menangani Keracunan Makanan Di Sekolah.A.C: McGraw-Hill Profesional.J.R (1996). Kitchen Management. Griffith.Kepenggunaan. D.N (1997). Cruickshank. Planning and Management. Kementerian Pendidikan Malaysia.O (2004). Kazarian. C.A Survey of Food Hygiene Knowledge and Attitudes among Chinese Food Handlers in Fong Song Tong District. Jones and Newton. Gay. Cleland et al (2004). 207–208. (1990).C (2005). International Journal of Environmental Health Research. New York: Holt Rinehart & Winston Inc. C (2006). Dewan Bahasa dan Pustaka. Howens. 2002). R. New York: Van Nostrand Reihold Company Inc.London:Macmillan Education Ltd. Washington D. A. Haysom. Mixed Method Research: A Research Paradigm Whose Time has Come. (1988). Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (2004). 2nd Edition.Foundation of Behavioral Resource. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Peters AC. British Medical Journal 300. L. Clayton. Food Handlers' Beliefs and Self-Reported Practices. J.Quality Food Production. Nutrition & Dietetics: The Journal of the Dieticians Association of Australia. Asia Pac J Public Health. Great Britain: Holder & Stoughton Educational. S. British Food Journal. A. F. Griffith.H. FOMCA (2007). P (2002). Jurnal Pengguna Malaysia (Disember. L. & Harris.B & Katschevar. & Price. 319-340. Food Poisoning.R. M. Knigth.2nd Edition. Hygiene a Complete Course for Food Handlers.E (1989). London: Edward Arnold. Diane. Great Britain: Western Printing Services Ltd. C..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful