1.

Bahasa Baku dan Penggunaan pada tulisan dan lisan masyarakat -organisasi.org/bahasa-baku-penggunaan-pada-tulis. 2 mei 2008

Bahasa Baku & Penggunaan Pada Tulisan Dan Lisan Masyarakat - Bahasa Indonesia
Fri, 02/05/2008 - 1:04am — godam64 Setiap negara atau suatu wilayah umumnya memiliki bahasa resmi masing-masing yang digunakan oleh rakyatnya. Pengertian bahasa baku adalah bahasa yang menjadi bahasa pokok yang menjadi bahasa standar dan acuan yang digunakan sehari-hari dalam masyarakat. Bahasa baku mencakup pemakaian sehari-hari pada bahasa percakapan lisan maupun bahasa tulisan. Penggunaan bahasa baku lazim dipakai dalam situasi dan konsidi sebagai berikut di bawah ini : 1. Komunikasi Resmi (Tertulis) Contoh : Surat-menyurat resmi, pengumuman resmi, undang-undang, peraturan, dan lain-lain. 2. Pembicaraan Formal Di Depan Umum (Lisan) Contoh : Pidato, ceramah, khotbah, mengajar sekolah, mengajar kuliah, dan lain sebagainya. 3. Wacana Teknis (Tertulis) Contoh : Karangan ilmiah, skripsi, tesis, buku pelajaran, laporan resmi, dan lain-lain. 4. Pembicaraan Formal (Lisan) Contoh : Murid kepada guru, bawahan kepada atasan, layanan pelanggan kepada pelanggan, menteri kepada presiden, dsb. Tidak hanya terbatas kepada orang yang dihormati saja karena presiden umumnya berbicara pada rakyat jelata dengan bahasa formal.

2.

Financial freedom:BAHASA-SEBUTAN BAKU Matskai.blogspot.com/…/bahasa-sebutan-baku.htm

SEBUTAN BAKU BAHASA MELAYU Istilah bahasa baku dan bahasa standard merujuk kepada perkara yang sama. Di dalam Kamus Dewan 1989, perkataan ‘baku’ ini membawa pengertian “yang (sudah) diterima umum sebagai betul dan sah….dan dapat dijadikan asas perbandingan” . Pembakuan merujuk kepada proses pengekodan bahasa. Biasanya pengekodan bahasa ini membabitkan aspek tatabahasa, sebutan ejaan, pengkamusan dan peristilahan. Para sarjana telah memberikan definisi kepada konsep bahasa baku. Antaranya Garvin dan Mathiot mendefinisikan bahasa baku sebagai “a

Selangor dan sebahagian besar Perak dan juga berdasarkan faktor sejarah. Akan tetapi. Kelainan ini sebenarnya merupakan cabangcabang daripada Bahasa Melayu atau dengan kata lain. khususnya di negeri Johor.codified form of language. Maksud kodifikasi ialah hasil pengumpulan serta penyusunan pelbagai peraturan mengenai sesuatu bahasa sehingga bahasa itu menjadi suatu keseluruhan yang bersistem dan teratur. Bahasa atau variasi yang tidak dikodifikasi juga mempunyai peraturan atau sistemnya yang tersendiri. Contohnya orang Kedah mempunyai variasinya sendiri. Definisi yang diberikan oleh Garvin dan Mathiot menyatakan bahawa bahasa baku itu merupakan bahasa yang dikodifikasi. Definisi oleh Garvin dan Mathiot ini menunjukkan bahawa sesuatu bahasa itu adalah bahasa baku jika bahasa berkenaan dikodifikasi dan diterima oleh masyarakat secara umum serta menjadi model kepada masyarakat bahasa tersebut. ia akan membentuk imejnya tersendiri. Sebenarnya bahasa baku ini digunakan hanya dalam majlis atau situasi-situasi rasmi sahaja. Akan tetapi. iaitu misalnya Kelantan mempunyai variasi bahasanya ang tersendiri. begitu juga orang Perak dan masyarakat di Pantai Timur Semenanjung Malaysia. Secara tidak langsung kita boleh katakan bahawa satu persetujuan telah dicapai oleh sesuatu masyarakat untuk memillih satu variasi daripada beberapa variasi yang ada dalam masyarakat tersebut untuk dijadikan model yang terbaik sebagai bahasa baku. Melaka. Kini Bahasa Melayu Baku adalah Bahasa Melayu yang dikodifikasi dan seragam sifatnya. Sebagai bahasa yang mempunyai penutur yang ramai. Menurut Profesor Nik Safiah Karim : “Bahasa Melayu standard ialah variasi yang digunakan apabila orang-orang daripada berbagai-bagai dialek di negara ini . Oleh itu bahasa yang telah dikodifikasi adalah bahasa yang bersistem atau mempunyai peraturan. Variasi di sini bermaksud kelainan bahasa. sesuatu bahasa atau variasi yang tidak dikodifikasi mmepunyai kepelbagaian sistem yang mungkin berbeza daripada seorang dengan seorang yang lain dalam komuniti bahasa tersebut. orang kampung di kawasan pedalaman juga mempunyai variasinya sendiri. bukanlah bahasa tersebut merupakan bahasa baku yang sebenarnya. sudah tentu bahasa ini menjadi asas kepada pembentukan Bahasa Melayu Baku. Ini tidak bermaksud bahasa-bahasa lain atau variasi-variasi lain tidak bersistem dan berperatura. accepted by and serving as a model to a larger speech community”. Sistem bahasa baku lebih menyeluruh kepada masyarakat kerana ia boleh difahami oleh semua penutur bahasa tersebut. Ramai yang berpendapat bahawa Bahasa Melayu Johor-Riau sebagai bahasa baku kerana penggunaannya yang meluas dalam bidang pentadbiran dan juga di sekolah. kelainan bahasa itu juga dirujuk sebagai dialek. Dalam proses perkembangan Bahasa Melayu Baku.

Oleh karena itu. ternyata bahawa Bahasa Melayu Baku bukan lagi dipunyai oleh penutur dialek tertentu sahaja tetapi bahasa ini merupakan bahasa milik semua. Jadi. yang mencerminkan maksud isi percakapan dan emosi ketika bercakap. dan masuk akal. bukan pengrajin dan pengrusak. Aspek sebutan bahasa baku ini dilancarkan pada tahun 1988. Satu ciri utama penuturan manusia ialah sifat nada suara yang sentiasa berubah-ubah. Dalam percakapan seharian. yang menandai bahasa baku ialah sifat kecendekiaan. tetapi kini pertuturan Bahasa Melayu umum telah mempunyai sifat-sifat tersendiri”. Ciri kedua. logis. dan satuan bahasa lain yang dapat mengungkapkan penalaran dan pemikiran yang teratur. Intonasi Intonasi ialah naik turun nada suara yang wujud apabila kita bercakap. kebakuan itu cukup luwes memungkinkan perubahan yang bersistem dan teratur di bidang kosakata dan peristilahan. ragam bahasa baku memiliki sifat kemantapan dinamis. Pertama.berkumpul dan berbincang dengan tujuan untuk difahami. Maksudnya setiap huruf akan dibunyikan iaitu satu huruf satu bunyi. berupa kaidah dan aturan yang tetap. ada kalanya meninggi dan ada kalanya merendah. nada suara jarang-jarang mendatar. paragraf. Sebutan baku dalam Bahasa Melayu ini adalah berdasarkan kepada ejaan . Oleh karena itu. baku atau standar tidak dapat berubah setiap saat. II. Selain itu. ada dua ciri yang melatari berbahasa baku. Ragam bahasa yang dimaksud adalah ragam bahasa baku atau bahasa standar. tetapi berbeza-beza. Menurut beliau : “Sebutan baku yang diucapkan menurut ejaan baku Bahasa Kebangsaan atau menurut nilai bunyi huruf dalam bahasa kita. bukan menurut sebutan loghat atau menurut nilai bunyi huruf asing seperti Bahasa Inggeris”. Intonasi penting dalam tatabahasa Bahasa Melayu kerana peranannya dalam membezakan bahagianbahagian subjek dan predikat. Berdasarkan kenyataan Nik Safiah ini. bentuk peran dan perumus dengan taat asas dapat menghasilkan perajin dan perusak. Oleh karena itu. Perwujudan dari kecendekiaan itu ialah dalam kalimat. Bahasa Baku Berbicara tentang orang yang berpendidikan tidak lepas dari bahasa dunia pendidikan yang tentu menyangkut masalah ragam bahasa. sangat tepat jika proses pembakuan bahasa yang dimaksud adalah proses penyeragaman kaidah. tiap-tiap pihak berusaha menggugurkan ciri-ciri kedaerahan masing-masing dan menggunakan sedikit sebanyak variasi yang berasaskan Bahasa Melayu dialek Johor-Riau. bukan penyamaan . Hal ini pernah dinyatakan oleh Datuk Hassan Ahmad (1989). sesiapa pun tidak boleh mengatakan bahawa Bahasa Melayu Baku ini adalah dialek Johor-Riau atau dialek Kedah. Dengan kata lain.

kumpulan unsur bahasa yang disebut kosakata perlu adanya pembakuan. tetapi tidak termasuk ke dalam kelompok yang baku. Ia dikatakan sebagai "loghat yang paling betul" bagi sesuatu bahasa. misalnya cewek. nggak. bahasa Indonesia dianggap sudah jauh berbeda dari bahasa Melayu Riau. Berkenaan dengan itu. Dengan kata lain. dan entar. kamus dan kamus istilah sangat penting untuk mendukung pengajaran kosakata. Pengajar dalam hal ini dituntut untuk memahami dan menguasai kosakata baku dan tidak baku. Misalnya bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu Singapura dan Brunei Darussalam. menurut ahli linguistik Einar Haugen. (1) fungsi pemersatu. Johor yang menjadi induknya. 1993:13--21) Butir ketiga pada paparan di atas itu menjadi dasar pemikiran penulis untuk merealisasikan satu alternatif pengajaran kosakata. Dengan adanya pembakuan kosakata. sekurang-kurangnya tidak akan menyesatkan peserta ajar ketika menemukan kosakata yang memang belum dimengerti. Fungsi pembawa wibawa berkaitan dengan usaha orang seorang untuk mencapai kesederajatan dengan peradaban lain. (2) fungsi pemberi kekhasan. Paparan di atas menunjukkan bahwa pembakuan kosakata sangat penting untuk direalisasikan.ragam bahasa atau penyeragaman variasi bahasa. (2) Pemilihan bahasa baku membawa satu wibawa atau prestasi seseorang. (3) fungsi pembawa wibawa. Fungsi yang dimaksud sebagai berikut. Bahasa baku berfungsi pemersatu yang dimaksud adalah bahwa bahasa baku mempersatukan makna menjadi satu masyarakat bahasa dan dapat meningkatkan proses identifikasi penutur orang seorang. search Bahasa baku ialah satu jenis bahasa yang menggambarkan keseragaman dalam bentuk dan fungsi bahasa. . (Tata bahasa Baku. Kata-kata itu sudah menjadi bagian kosakata Indonesia. Keseragaman dalam bentuk bererti bahawa bahasa baku sudah dikodifikasikan. Bahasa baku From Wikipedia Jump to: navigation. Oleh karena itu. (3) Bahasa baku berfungsi sebagai kerangka acuan bagi pemakaian bahasa. Hal itu perlu dilakukan karena dengan adanya pembakuan kosakata itu dapat memberikan pandangan berikut. Untuk menerapkan pemakaiannya itu. (1) Fungsi pemberi kekhasan yang dimaksud adalah membedakan bahasa itu dari bahasa yang lain. dan (4) fungsi sebagai kerangka acuan. dan kaidah menjadi dasar benar tidaknya pemakaian bahasa itu. Dengan demikian. pembakuan kosakata sangatlah penting.

dan • Pemberi prestij: digunakan oleh segolongan orang dalam suasana tertentu. walaupun kodifikasi bahasa itu tidaklah semestinya merupakan penyeragaman kod yang mutlak. umpamanya kritik menjadi mengkritik. Struktur kata bermaksud susunan bunyi ujaran atau lambang yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna.1997 : 83. borang. nescaya bahasa yang digunakan dalam pentadbiran dan pengurusan akan berbeza-beza bentuknya. • Unsur pemisah: memisahkan bentuk bahasa baku itu daripada loghat-loghat lain dalam bahasa itu. umpamanya kasih menjadi mengasihi. morfologi ialah disiplin ilmu bahasa . Dari segi fungsi. Dalam konteks pentadbiran dan pengurusan. surat. Tetapi dengan masuknya kata asing yang mengandungi gugus konsonan pada awal kata. radio. Jika fungsi objektif ini tidak ditegaskan. mahupun tatabahasa. konsonan k tidak digugurkan apabila diberi awalan meNG. bentuk dan penggolong kata. Apabila hal ini terjadi. ketiga-tiga fungsi ini dianggap oleh Paul Garvin sebagai fungsi perlambangan. Misalnya. umpamanya laporan. televisyen. surat pekeliling. dan ketat menjadi mengetatkan. iaitu untuk kes tersebut. Penggolongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan latar fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. biasanya dalam urusan rasmi. dalam tatabahasa sudah ada rumus morfologi Melayu yang menetapkan bahawa konsonan k pada sesuatu kata dasar digugurkan apabila diberi awalan meN. dan sebagainya. maka kecekapan pentadbiran dan pengurusan akan tergugat. fungsi yang harus ditekankan ialah fungsi objektif. Definisi Morfologi Menurut Kamarudin Hj. pemajmukan dan penggandaan. peristilahan.Husin dan rakan –rakannya dalam buku Pengajian Melayu 1. rumus tersebut diberi rumus tambahan. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa. unsur pemisah dan pemberi prestij kerana: • Unsur penyatu: digunakan oleh orang-orang daripada pelbagai daerah loghat. bahasa baku dapat menjadi unsur penyatu. Walau bagaimanapun. Bidang Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. iaitu bahasa baku sebagai rangka rujukan untuk menentukan salah-betulnya penggunaan bahasa.baik dari segi ejaan.

bidang morfologi merupakan bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara –cara pembentukkannya. Siti Hajar Hj. Manakala Abdullah Hassan juga menyatakan definisi morfologi dalam buku Linguistik Am. Nik Safiah Karim dan rakan – rakannya dalam buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu . morfologi ialah bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina.yang mengkaji struktur.Noor. 1996 : 17 telah menyatakan teori morfologi iaitu morfologi satu cabang daripada ilmu linguistik yang mengkaji soal – soal yang berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan kata.Husin Abdul Aziz. Manakala ahli bahasa juga iaitu Leonard Bloomfield dalam bukunya Language yang telah diterjemahkan oleh Alias Mahpol. Menurut Raminah Hj.Kajian ini dilakukan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan. dan makna kata akibat daripada perubahan bentuk kata.2007 : 117 . Sehubungan itu. Kamaruzaman Mahayiddin dan Noor Ein Mohd. bentuk dan penggolongan kata.Sabran dan Rahim Syam dalam buku Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan . proses-proses membentuk perkataan dan bentuk – bentuk perkataan ialah morfem dan kata. .O`Grady & Guzman juga menyatakan pendapat pada tahun 2000 :121 dalam buku yang disediakan oleh Radiah Yusoff dan rakan – rakannya.Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang yang turut menjadi unit bahasa yang bermakna.Bentuk kata ini merujuk bentuk bunyi atau ujaran sesuatu kata itu.1985 :152. bentuk dan penggolongan kata.menyatakan bahawa “Morfologi adalah konstruksi yang mengandungi bentuk – bentuk terikat antara konsituen – konsituennya.”“Morfologi meliputi konstruksi kata – kata dan bahagian kata”. dalam bukunya Tatabahasa Bahasa Melayu ( Perkataan ).2004:36 iaitu morfologi adalah merujuk kepada kajian tentang pembentukan kata dan struktur kata.Beliau juga telah merumuskan bahawa morfologi adalah bidang mengkaji bagaimana morfem – morfem itu bergabung untuk membentuk ayat. 2004 :43 berpendapat morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur .Morfologi mengkaji selok –belok bentuk kata dan fungsi gramatik atau semantik perubahan kata itu. golongan kata.