1.

Bahasa Baku dan Penggunaan pada tulisan dan lisan masyarakat -organisasi.org/bahasa-baku-penggunaan-pada-tulis. 2 mei 2008

Bahasa Baku & Penggunaan Pada Tulisan Dan Lisan Masyarakat - Bahasa Indonesia
Fri, 02/05/2008 - 1:04am — godam64 Setiap negara atau suatu wilayah umumnya memiliki bahasa resmi masing-masing yang digunakan oleh rakyatnya. Pengertian bahasa baku adalah bahasa yang menjadi bahasa pokok yang menjadi bahasa standar dan acuan yang digunakan sehari-hari dalam masyarakat. Bahasa baku mencakup pemakaian sehari-hari pada bahasa percakapan lisan maupun bahasa tulisan. Penggunaan bahasa baku lazim dipakai dalam situasi dan konsidi sebagai berikut di bawah ini : 1. Komunikasi Resmi (Tertulis) Contoh : Surat-menyurat resmi, pengumuman resmi, undang-undang, peraturan, dan lain-lain. 2. Pembicaraan Formal Di Depan Umum (Lisan) Contoh : Pidato, ceramah, khotbah, mengajar sekolah, mengajar kuliah, dan lain sebagainya. 3. Wacana Teknis (Tertulis) Contoh : Karangan ilmiah, skripsi, tesis, buku pelajaran, laporan resmi, dan lain-lain. 4. Pembicaraan Formal (Lisan) Contoh : Murid kepada guru, bawahan kepada atasan, layanan pelanggan kepada pelanggan, menteri kepada presiden, dsb. Tidak hanya terbatas kepada orang yang dihormati saja karena presiden umumnya berbicara pada rakyat jelata dengan bahasa formal.

2.

Financial freedom:BAHASA-SEBUTAN BAKU Matskai.blogspot.com/…/bahasa-sebutan-baku.htm

SEBUTAN BAKU BAHASA MELAYU Istilah bahasa baku dan bahasa standard merujuk kepada perkara yang sama. Di dalam Kamus Dewan 1989, perkataan ‘baku’ ini membawa pengertian “yang (sudah) diterima umum sebagai betul dan sah….dan dapat dijadikan asas perbandingan” . Pembakuan merujuk kepada proses pengekodan bahasa. Biasanya pengekodan bahasa ini membabitkan aspek tatabahasa, sebutan ejaan, pengkamusan dan peristilahan. Para sarjana telah memberikan definisi kepada konsep bahasa baku. Antaranya Garvin dan Mathiot mendefinisikan bahasa baku sebagai “a

Dalam proses perkembangan Bahasa Melayu Baku. Sebagai bahasa yang mempunyai penutur yang ramai. Selangor dan sebahagian besar Perak dan juga berdasarkan faktor sejarah. kelainan bahasa itu juga dirujuk sebagai dialek. orang kampung di kawasan pedalaman juga mempunyai variasinya sendiri. Contohnya orang Kedah mempunyai variasinya sendiri. Bahasa atau variasi yang tidak dikodifikasi juga mempunyai peraturan atau sistemnya yang tersendiri. iaitu misalnya Kelantan mempunyai variasi bahasanya ang tersendiri. Variasi di sini bermaksud kelainan bahasa. accepted by and serving as a model to a larger speech community”. Akan tetapi. sesuatu bahasa atau variasi yang tidak dikodifikasi mmepunyai kepelbagaian sistem yang mungkin berbeza daripada seorang dengan seorang yang lain dalam komuniti bahasa tersebut. Kini Bahasa Melayu Baku adalah Bahasa Melayu yang dikodifikasi dan seragam sifatnya. Melaka. Ramai yang berpendapat bahawa Bahasa Melayu Johor-Riau sebagai bahasa baku kerana penggunaannya yang meluas dalam bidang pentadbiran dan juga di sekolah. Oleh itu bahasa yang telah dikodifikasi adalah bahasa yang bersistem atau mempunyai peraturan. begitu juga orang Perak dan masyarakat di Pantai Timur Semenanjung Malaysia. Sebenarnya bahasa baku ini digunakan hanya dalam majlis atau situasi-situasi rasmi sahaja.codified form of language. Secara tidak langsung kita boleh katakan bahawa satu persetujuan telah dicapai oleh sesuatu masyarakat untuk memillih satu variasi daripada beberapa variasi yang ada dalam masyarakat tersebut untuk dijadikan model yang terbaik sebagai bahasa baku. Akan tetapi. ia akan membentuk imejnya tersendiri. Definisi oleh Garvin dan Mathiot ini menunjukkan bahawa sesuatu bahasa itu adalah bahasa baku jika bahasa berkenaan dikodifikasi dan diterima oleh masyarakat secara umum serta menjadi model kepada masyarakat bahasa tersebut. Definisi yang diberikan oleh Garvin dan Mathiot menyatakan bahawa bahasa baku itu merupakan bahasa yang dikodifikasi. bukanlah bahasa tersebut merupakan bahasa baku yang sebenarnya. Sistem bahasa baku lebih menyeluruh kepada masyarakat kerana ia boleh difahami oleh semua penutur bahasa tersebut. Maksud kodifikasi ialah hasil pengumpulan serta penyusunan pelbagai peraturan mengenai sesuatu bahasa sehingga bahasa itu menjadi suatu keseluruhan yang bersistem dan teratur. Ini tidak bermaksud bahasa-bahasa lain atau variasi-variasi lain tidak bersistem dan berperatura. khususnya di negeri Johor. Kelainan ini sebenarnya merupakan cabangcabang daripada Bahasa Melayu atau dengan kata lain. sudah tentu bahasa ini menjadi asas kepada pembentukan Bahasa Melayu Baku. Menurut Profesor Nik Safiah Karim : “Bahasa Melayu standard ialah variasi yang digunakan apabila orang-orang daripada berbagai-bagai dialek di negara ini .

Menurut beliau : “Sebutan baku yang diucapkan menurut ejaan baku Bahasa Kebangsaan atau menurut nilai bunyi huruf dalam bahasa kita. sangat tepat jika proses pembakuan bahasa yang dimaksud adalah proses penyeragaman kaidah. baku atau standar tidak dapat berubah setiap saat. Ciri kedua. nada suara jarang-jarang mendatar. Intonasi Intonasi ialah naik turun nada suara yang wujud apabila kita bercakap. II. yang menandai bahasa baku ialah sifat kecendekiaan. ada dua ciri yang melatari berbahasa baku. paragraf. bukan pengrajin dan pengrusak. Bahasa Baku Berbicara tentang orang yang berpendidikan tidak lepas dari bahasa dunia pendidikan yang tentu menyangkut masalah ragam bahasa. berupa kaidah dan aturan yang tetap. Sebutan baku dalam Bahasa Melayu ini adalah berdasarkan kepada ejaan . Perwujudan dari kecendekiaan itu ialah dalam kalimat. tetapi berbeza-beza. tiap-tiap pihak berusaha menggugurkan ciri-ciri kedaerahan masing-masing dan menggunakan sedikit sebanyak variasi yang berasaskan Bahasa Melayu dialek Johor-Riau. sesiapa pun tidak boleh mengatakan bahawa Bahasa Melayu Baku ini adalah dialek Johor-Riau atau dialek Kedah. Oleh karena itu. yang mencerminkan maksud isi percakapan dan emosi ketika bercakap. ragam bahasa baku memiliki sifat kemantapan dinamis. ternyata bahawa Bahasa Melayu Baku bukan lagi dipunyai oleh penutur dialek tertentu sahaja tetapi bahasa ini merupakan bahasa milik semua. Aspek sebutan bahasa baku ini dilancarkan pada tahun 1988. Hal ini pernah dinyatakan oleh Datuk Hassan Ahmad (1989). Pertama. Dengan kata lain. Intonasi penting dalam tatabahasa Bahasa Melayu kerana peranannya dalam membezakan bahagianbahagian subjek dan predikat. Berdasarkan kenyataan Nik Safiah ini. Satu ciri utama penuturan manusia ialah sifat nada suara yang sentiasa berubah-ubah.berkumpul dan berbincang dengan tujuan untuk difahami. Oleh karena itu. Selain itu. tetapi kini pertuturan Bahasa Melayu umum telah mempunyai sifat-sifat tersendiri”. kebakuan itu cukup luwes memungkinkan perubahan yang bersistem dan teratur di bidang kosakata dan peristilahan. Dalam percakapan seharian. bukan penyamaan . ada kalanya meninggi dan ada kalanya merendah. bukan menurut sebutan loghat atau menurut nilai bunyi huruf asing seperti Bahasa Inggeris”. Oleh karena itu. dan masuk akal. bentuk peran dan perumus dengan taat asas dapat menghasilkan perajin dan perusak. Maksudnya setiap huruf akan dibunyikan iaitu satu huruf satu bunyi. logis. dan satuan bahasa lain yang dapat mengungkapkan penalaran dan pemikiran yang teratur. Jadi. Ragam bahasa yang dimaksud adalah ragam bahasa baku atau bahasa standar.

(2) fungsi pemberi kekhasan. 1993:13--21) Butir ketiga pada paparan di atas itu menjadi dasar pemikiran penulis untuk merealisasikan satu alternatif pengajaran kosakata. nggak. Dengan adanya pembakuan kosakata.ragam bahasa atau penyeragaman variasi bahasa. Fungsi pembawa wibawa berkaitan dengan usaha orang seorang untuk mencapai kesederajatan dengan peradaban lain. dan (4) fungsi sebagai kerangka acuan. Ia dikatakan sebagai "loghat yang paling betul" bagi sesuatu bahasa. Bahasa baku From Wikipedia Jump to: navigation. Dengan demikian. dan entar. (2) Pemilihan bahasa baku membawa satu wibawa atau prestasi seseorang. pembakuan kosakata sangatlah penting. bahasa Indonesia dianggap sudah jauh berbeda dari bahasa Melayu Riau. (1) Fungsi pemberi kekhasan yang dimaksud adalah membedakan bahasa itu dari bahasa yang lain. (3) Bahasa baku berfungsi sebagai kerangka acuan bagi pemakaian bahasa. Misalnya bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu Singapura dan Brunei Darussalam. search Bahasa baku ialah satu jenis bahasa yang menggambarkan keseragaman dalam bentuk dan fungsi bahasa. Keseragaman dalam bentuk bererti bahawa bahasa baku sudah dikodifikasikan. Hal itu perlu dilakukan karena dengan adanya pembakuan kosakata itu dapat memberikan pandangan berikut. sekurang-kurangnya tidak akan menyesatkan peserta ajar ketika menemukan kosakata yang memang belum dimengerti. (1) fungsi pemersatu. menurut ahli linguistik Einar Haugen. Johor yang menjadi induknya. Bahasa baku berfungsi pemersatu yang dimaksud adalah bahwa bahasa baku mempersatukan makna menjadi satu masyarakat bahasa dan dapat meningkatkan proses identifikasi penutur orang seorang. Oleh karena itu. . kumpulan unsur bahasa yang disebut kosakata perlu adanya pembakuan. Paparan di atas menunjukkan bahwa pembakuan kosakata sangat penting untuk direalisasikan. (3) fungsi pembawa wibawa. Pengajar dalam hal ini dituntut untuk memahami dan menguasai kosakata baku dan tidak baku. misalnya cewek. kamus dan kamus istilah sangat penting untuk mendukung pengajaran kosakata. Fungsi yang dimaksud sebagai berikut. tetapi tidak termasuk ke dalam kelompok yang baku. (Tata bahasa Baku. Kata-kata itu sudah menjadi bagian kosakata Indonesia. Dengan kata lain. dan kaidah menjadi dasar benar tidaknya pemakaian bahasa itu. Berkenaan dengan itu. Untuk menerapkan pemakaiannya itu.

radio. • Unsur pemisah: memisahkan bentuk bahasa baku itu daripada loghat-loghat lain dalam bahasa itu. dan sebagainya. umpamanya laporan. fungsi yang harus ditekankan ialah fungsi objektif. nescaya bahasa yang digunakan dalam pentadbiran dan pengurusan akan berbeza-beza bentuknya. iaitu bahasa baku sebagai rangka rujukan untuk menentukan salah-betulnya penggunaan bahasa. ketiga-tiga fungsi ini dianggap oleh Paul Garvin sebagai fungsi perlambangan. umpamanya kasih menjadi mengasihi. bahasa baku dapat menjadi unsur penyatu. morfologi ialah disiplin ilmu bahasa . Jika fungsi objektif ini tidak ditegaskan. bentuk dan penggolong kata. surat pekeliling. pemajmukan dan penggandaan. Dari segi fungsi. Penggolongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan latar fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. iaitu untuk kes tersebut. konsonan k tidak digugurkan apabila diberi awalan meNG. dan • Pemberi prestij: digunakan oleh segolongan orang dalam suasana tertentu. Tetapi dengan masuknya kata asing yang mengandungi gugus konsonan pada awal kata. biasanya dalam urusan rasmi. borang. maka kecekapan pentadbiran dan pengurusan akan tergugat. dalam tatabahasa sudah ada rumus morfologi Melayu yang menetapkan bahawa konsonan k pada sesuatu kata dasar digugurkan apabila diberi awalan meN. Dalam konteks pentadbiran dan pengurusan. Apabila hal ini terjadi. Definisi Morfologi Menurut Kamarudin Hj. Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. unsur pemisah dan pemberi prestij kerana: • Unsur penyatu: digunakan oleh orang-orang daripada pelbagai daerah loghat. Bidang Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. Walau bagaimanapun.baik dari segi ejaan. surat. Misalnya. dan ketat menjadi mengetatkan. Struktur kata bermaksud susunan bunyi ujaran atau lambang yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. televisyen.1997 : 83. mahupun tatabahasa. umpamanya kritik menjadi mengkritik. rumus tersebut diberi rumus tambahan. peristilahan.Husin dan rakan –rakannya dalam buku Pengajian Melayu 1. walaupun kodifikasi bahasa itu tidaklah semestinya merupakan penyeragaman kod yang mutlak.

proses-proses membentuk perkataan dan bentuk – bentuk perkataan ialah morfem dan kata. 2004 :43 berpendapat morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur . bentuk dan penggolongan kata.Kajian ini dilakukan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan. Sehubungan itu. Manakala Abdullah Hassan juga menyatakan definisi morfologi dalam buku Linguistik Am.Bentuk kata ini merujuk bentuk bunyi atau ujaran sesuatu kata itu.Husin Abdul Aziz. Menurut Raminah Hj.”“Morfologi meliputi konstruksi kata – kata dan bahagian kata”. . golongan kata. dalam bukunya Tatabahasa Bahasa Melayu ( Perkataan ). bentuk dan penggolongan kata. Siti Hajar Hj.Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang yang turut menjadi unit bahasa yang bermakna. morfologi ialah bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina. 1996 : 17 telah menyatakan teori morfologi iaitu morfologi satu cabang daripada ilmu linguistik yang mengkaji soal – soal yang berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan kata.Morfologi mengkaji selok –belok bentuk kata dan fungsi gramatik atau semantik perubahan kata itu. Kamaruzaman Mahayiddin dan Noor Ein Mohd.menyatakan bahawa “Morfologi adalah konstruksi yang mengandungi bentuk – bentuk terikat antara konsituen – konsituennya.2007 : 117 . Nik Safiah Karim dan rakan – rakannya dalam buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu . bidang morfologi merupakan bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara –cara pembentukkannya.yang mengkaji struktur. Manakala ahli bahasa juga iaitu Leonard Bloomfield dalam bukunya Language yang telah diterjemahkan oleh Alias Mahpol.O`Grady & Guzman juga menyatakan pendapat pada tahun 2000 :121 dalam buku yang disediakan oleh Radiah Yusoff dan rakan – rakannya.Sabran dan Rahim Syam dalam buku Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan .2004:36 iaitu morfologi adalah merujuk kepada kajian tentang pembentukan kata dan struktur kata. dan makna kata akibat daripada perubahan bentuk kata.1985 :152.Noor.Beliau juga telah merumuskan bahawa morfologi adalah bidang mengkaji bagaimana morfem – morfem itu bergabung untuk membentuk ayat.