1.

Bahasa Baku dan Penggunaan pada tulisan dan lisan masyarakat -organisasi.org/bahasa-baku-penggunaan-pada-tulis. 2 mei 2008

Bahasa Baku & Penggunaan Pada Tulisan Dan Lisan Masyarakat - Bahasa Indonesia
Fri, 02/05/2008 - 1:04am — godam64 Setiap negara atau suatu wilayah umumnya memiliki bahasa resmi masing-masing yang digunakan oleh rakyatnya. Pengertian bahasa baku adalah bahasa yang menjadi bahasa pokok yang menjadi bahasa standar dan acuan yang digunakan sehari-hari dalam masyarakat. Bahasa baku mencakup pemakaian sehari-hari pada bahasa percakapan lisan maupun bahasa tulisan. Penggunaan bahasa baku lazim dipakai dalam situasi dan konsidi sebagai berikut di bawah ini : 1. Komunikasi Resmi (Tertulis) Contoh : Surat-menyurat resmi, pengumuman resmi, undang-undang, peraturan, dan lain-lain. 2. Pembicaraan Formal Di Depan Umum (Lisan) Contoh : Pidato, ceramah, khotbah, mengajar sekolah, mengajar kuliah, dan lain sebagainya. 3. Wacana Teknis (Tertulis) Contoh : Karangan ilmiah, skripsi, tesis, buku pelajaran, laporan resmi, dan lain-lain. 4. Pembicaraan Formal (Lisan) Contoh : Murid kepada guru, bawahan kepada atasan, layanan pelanggan kepada pelanggan, menteri kepada presiden, dsb. Tidak hanya terbatas kepada orang yang dihormati saja karena presiden umumnya berbicara pada rakyat jelata dengan bahasa formal.

2.

Financial freedom:BAHASA-SEBUTAN BAKU Matskai.blogspot.com/…/bahasa-sebutan-baku.htm

SEBUTAN BAKU BAHASA MELAYU Istilah bahasa baku dan bahasa standard merujuk kepada perkara yang sama. Di dalam Kamus Dewan 1989, perkataan ‘baku’ ini membawa pengertian “yang (sudah) diterima umum sebagai betul dan sah….dan dapat dijadikan asas perbandingan” . Pembakuan merujuk kepada proses pengekodan bahasa. Biasanya pengekodan bahasa ini membabitkan aspek tatabahasa, sebutan ejaan, pengkamusan dan peristilahan. Para sarjana telah memberikan definisi kepada konsep bahasa baku. Antaranya Garvin dan Mathiot mendefinisikan bahasa baku sebagai “a

Kelainan ini sebenarnya merupakan cabangcabang daripada Bahasa Melayu atau dengan kata lain. Dalam proses perkembangan Bahasa Melayu Baku.codified form of language. Sebenarnya bahasa baku ini digunakan hanya dalam majlis atau situasi-situasi rasmi sahaja. Akan tetapi. accepted by and serving as a model to a larger speech community”. Bahasa atau variasi yang tidak dikodifikasi juga mempunyai peraturan atau sistemnya yang tersendiri. Ini tidak bermaksud bahasa-bahasa lain atau variasi-variasi lain tidak bersistem dan berperatura. Variasi di sini bermaksud kelainan bahasa. Kini Bahasa Melayu Baku adalah Bahasa Melayu yang dikodifikasi dan seragam sifatnya. Akan tetapi. Ramai yang berpendapat bahawa Bahasa Melayu Johor-Riau sebagai bahasa baku kerana penggunaannya yang meluas dalam bidang pentadbiran dan juga di sekolah. sudah tentu bahasa ini menjadi asas kepada pembentukan Bahasa Melayu Baku. Sistem bahasa baku lebih menyeluruh kepada masyarakat kerana ia boleh difahami oleh semua penutur bahasa tersebut. Definisi oleh Garvin dan Mathiot ini menunjukkan bahawa sesuatu bahasa itu adalah bahasa baku jika bahasa berkenaan dikodifikasi dan diterima oleh masyarakat secara umum serta menjadi model kepada masyarakat bahasa tersebut. sesuatu bahasa atau variasi yang tidak dikodifikasi mmepunyai kepelbagaian sistem yang mungkin berbeza daripada seorang dengan seorang yang lain dalam komuniti bahasa tersebut. Menurut Profesor Nik Safiah Karim : “Bahasa Melayu standard ialah variasi yang digunakan apabila orang-orang daripada berbagai-bagai dialek di negara ini . Secara tidak langsung kita boleh katakan bahawa satu persetujuan telah dicapai oleh sesuatu masyarakat untuk memillih satu variasi daripada beberapa variasi yang ada dalam masyarakat tersebut untuk dijadikan model yang terbaik sebagai bahasa baku. kelainan bahasa itu juga dirujuk sebagai dialek. bukanlah bahasa tersebut merupakan bahasa baku yang sebenarnya. orang kampung di kawasan pedalaman juga mempunyai variasinya sendiri. Maksud kodifikasi ialah hasil pengumpulan serta penyusunan pelbagai peraturan mengenai sesuatu bahasa sehingga bahasa itu menjadi suatu keseluruhan yang bersistem dan teratur. Oleh itu bahasa yang telah dikodifikasi adalah bahasa yang bersistem atau mempunyai peraturan. Definisi yang diberikan oleh Garvin dan Mathiot menyatakan bahawa bahasa baku itu merupakan bahasa yang dikodifikasi. begitu juga orang Perak dan masyarakat di Pantai Timur Semenanjung Malaysia. Contohnya orang Kedah mempunyai variasinya sendiri. ia akan membentuk imejnya tersendiri. Melaka. Sebagai bahasa yang mempunyai penutur yang ramai. khususnya di negeri Johor. iaitu misalnya Kelantan mempunyai variasi bahasanya ang tersendiri. Selangor dan sebahagian besar Perak dan juga berdasarkan faktor sejarah.

yang menandai bahasa baku ialah sifat kecendekiaan. bentuk peran dan perumus dengan taat asas dapat menghasilkan perajin dan perusak. sangat tepat jika proses pembakuan bahasa yang dimaksud adalah proses penyeragaman kaidah. Ciri kedua. bukan menurut sebutan loghat atau menurut nilai bunyi huruf asing seperti Bahasa Inggeris”. ragam bahasa baku memiliki sifat kemantapan dinamis. tiap-tiap pihak berusaha menggugurkan ciri-ciri kedaerahan masing-masing dan menggunakan sedikit sebanyak variasi yang berasaskan Bahasa Melayu dialek Johor-Riau.berkumpul dan berbincang dengan tujuan untuk difahami. Dengan kata lain. logis. Oleh karena itu. bukan pengrajin dan pengrusak. Satu ciri utama penuturan manusia ialah sifat nada suara yang sentiasa berubah-ubah. Berdasarkan kenyataan Nik Safiah ini. ada kalanya meninggi dan ada kalanya merendah. kebakuan itu cukup luwes memungkinkan perubahan yang bersistem dan teratur di bidang kosakata dan peristilahan. Selain itu. baku atau standar tidak dapat berubah setiap saat. Intonasi penting dalam tatabahasa Bahasa Melayu kerana peranannya dalam membezakan bahagianbahagian subjek dan predikat. Dalam percakapan seharian. Oleh karena itu. Oleh karena itu. Intonasi Intonasi ialah naik turun nada suara yang wujud apabila kita bercakap. II. Sebutan baku dalam Bahasa Melayu ini adalah berdasarkan kepada ejaan . dan masuk akal. yang mencerminkan maksud isi percakapan dan emosi ketika bercakap. Menurut beliau : “Sebutan baku yang diucapkan menurut ejaan baku Bahasa Kebangsaan atau menurut nilai bunyi huruf dalam bahasa kita. ada dua ciri yang melatari berbahasa baku. ternyata bahawa Bahasa Melayu Baku bukan lagi dipunyai oleh penutur dialek tertentu sahaja tetapi bahasa ini merupakan bahasa milik semua. nada suara jarang-jarang mendatar. Hal ini pernah dinyatakan oleh Datuk Hassan Ahmad (1989). Pertama. paragraf. Perwujudan dari kecendekiaan itu ialah dalam kalimat. sesiapa pun tidak boleh mengatakan bahawa Bahasa Melayu Baku ini adalah dialek Johor-Riau atau dialek Kedah. Aspek sebutan bahasa baku ini dilancarkan pada tahun 1988. Jadi. tetapi berbeza-beza. Bahasa Baku Berbicara tentang orang yang berpendidikan tidak lepas dari bahasa dunia pendidikan yang tentu menyangkut masalah ragam bahasa. Ragam bahasa yang dimaksud adalah ragam bahasa baku atau bahasa standar. berupa kaidah dan aturan yang tetap. bukan penyamaan . tetapi kini pertuturan Bahasa Melayu umum telah mempunyai sifat-sifat tersendiri”. dan satuan bahasa lain yang dapat mengungkapkan penalaran dan pemikiran yang teratur. Maksudnya setiap huruf akan dibunyikan iaitu satu huruf satu bunyi.

menurut ahli linguistik Einar Haugen. misalnya cewek. Ia dikatakan sebagai "loghat yang paling betul" bagi sesuatu bahasa. (Tata bahasa Baku. tetapi tidak termasuk ke dalam kelompok yang baku. . Paparan di atas menunjukkan bahwa pembakuan kosakata sangat penting untuk direalisasikan. nggak. Dengan adanya pembakuan kosakata. Dengan demikian. kamus dan kamus istilah sangat penting untuk mendukung pengajaran kosakata. Keseragaman dalam bentuk bererti bahawa bahasa baku sudah dikodifikasikan. (2) fungsi pemberi kekhasan. dan entar. Fungsi pembawa wibawa berkaitan dengan usaha orang seorang untuk mencapai kesederajatan dengan peradaban lain. search Bahasa baku ialah satu jenis bahasa yang menggambarkan keseragaman dalam bentuk dan fungsi bahasa. (1) Fungsi pemberi kekhasan yang dimaksud adalah membedakan bahasa itu dari bahasa yang lain. Berkenaan dengan itu. sekurang-kurangnya tidak akan menyesatkan peserta ajar ketika menemukan kosakata yang memang belum dimengerti. Misalnya bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu Singapura dan Brunei Darussalam. Oleh karena itu. Hal itu perlu dilakukan karena dengan adanya pembakuan kosakata itu dapat memberikan pandangan berikut. Bahasa baku From Wikipedia Jump to: navigation. Pengajar dalam hal ini dituntut untuk memahami dan menguasai kosakata baku dan tidak baku. (2) Pemilihan bahasa baku membawa satu wibawa atau prestasi seseorang. Bahasa baku berfungsi pemersatu yang dimaksud adalah bahwa bahasa baku mempersatukan makna menjadi satu masyarakat bahasa dan dapat meningkatkan proses identifikasi penutur orang seorang. (3) Bahasa baku berfungsi sebagai kerangka acuan bagi pemakaian bahasa. 1993:13--21) Butir ketiga pada paparan di atas itu menjadi dasar pemikiran penulis untuk merealisasikan satu alternatif pengajaran kosakata. (3) fungsi pembawa wibawa. dan (4) fungsi sebagai kerangka acuan. Fungsi yang dimaksud sebagai berikut. Johor yang menjadi induknya. Kata-kata itu sudah menjadi bagian kosakata Indonesia. (1) fungsi pemersatu. bahasa Indonesia dianggap sudah jauh berbeda dari bahasa Melayu Riau. kumpulan unsur bahasa yang disebut kosakata perlu adanya pembakuan. pembakuan kosakata sangatlah penting. Dengan kata lain. Untuk menerapkan pemakaiannya itu. dan kaidah menjadi dasar benar tidaknya pemakaian bahasa itu.ragam bahasa atau penyeragaman variasi bahasa.

iaitu bahasa baku sebagai rangka rujukan untuk menentukan salah-betulnya penggunaan bahasa. umpamanya laporan. surat. bahasa baku dapat menjadi unsur penyatu.1997 : 83. Jika fungsi objektif ini tidak ditegaskan. nescaya bahasa yang digunakan dalam pentadbiran dan pengurusan akan berbeza-beza bentuknya.baik dari segi ejaan. peristilahan. iaitu untuk kes tersebut. • Unsur pemisah: memisahkan bentuk bahasa baku itu daripada loghat-loghat lain dalam bahasa itu. umpamanya kritik menjadi mengkritik. televisyen. dan ketat menjadi mengetatkan. unsur pemisah dan pemberi prestij kerana: • Unsur penyatu: digunakan oleh orang-orang daripada pelbagai daerah loghat. rumus tersebut diberi rumus tambahan. bentuk dan penggolong kata. Struktur kata bermaksud susunan bunyi ujaran atau lambang yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. fungsi yang harus ditekankan ialah fungsi objektif. Dalam konteks pentadbiran dan pengurusan. Dari segi fungsi. pemajmukan dan penggandaan. Walau bagaimanapun. radio. dan sebagainya. ketiga-tiga fungsi ini dianggap oleh Paul Garvin sebagai fungsi perlambangan. dan • Pemberi prestij: digunakan oleh segolongan orang dalam suasana tertentu. Penggolongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan latar fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. morfologi ialah disiplin ilmu bahasa . Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. Definisi Morfologi Menurut Kamarudin Hj. surat pekeliling. Misalnya. Tetapi dengan masuknya kata asing yang mengandungi gugus konsonan pada awal kata. maka kecekapan pentadbiran dan pengurusan akan tergugat. borang. Bidang Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. dalam tatabahasa sudah ada rumus morfologi Melayu yang menetapkan bahawa konsonan k pada sesuatu kata dasar digugurkan apabila diberi awalan meN. walaupun kodifikasi bahasa itu tidaklah semestinya merupakan penyeragaman kod yang mutlak. Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa. umpamanya kasih menjadi mengasihi. Apabila hal ini terjadi. mahupun tatabahasa. konsonan k tidak digugurkan apabila diberi awalan meNG.Husin dan rakan –rakannya dalam buku Pengajian Melayu 1. biasanya dalam urusan rasmi.

golongan kata. Manakala Abdullah Hassan juga menyatakan definisi morfologi dalam buku Linguistik Am.2007 : 117 .2004:36 iaitu morfologi adalah merujuk kepada kajian tentang pembentukan kata dan struktur kata. dalam bukunya Tatabahasa Bahasa Melayu ( Perkataan ).yang mengkaji struktur.Sabran dan Rahim Syam dalam buku Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan . Menurut Raminah Hj.Kajian ini dilakukan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan. . Siti Hajar Hj. dan makna kata akibat daripada perubahan bentuk kata. Manakala ahli bahasa juga iaitu Leonard Bloomfield dalam bukunya Language yang telah diterjemahkan oleh Alias Mahpol.Noor.Morfologi mengkaji selok –belok bentuk kata dan fungsi gramatik atau semantik perubahan kata itu. bidang morfologi merupakan bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara –cara pembentukkannya. bentuk dan penggolongan kata. morfologi ialah bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina.Husin Abdul Aziz. bentuk dan penggolongan kata. 2004 :43 berpendapat morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur . Nik Safiah Karim dan rakan – rakannya dalam buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu . proses-proses membentuk perkataan dan bentuk – bentuk perkataan ialah morfem dan kata.Beliau juga telah merumuskan bahawa morfologi adalah bidang mengkaji bagaimana morfem – morfem itu bergabung untuk membentuk ayat. Sehubungan itu.”“Morfologi meliputi konstruksi kata – kata dan bahagian kata”.menyatakan bahawa “Morfologi adalah konstruksi yang mengandungi bentuk – bentuk terikat antara konsituen – konsituennya.Bentuk kata ini merujuk bentuk bunyi atau ujaran sesuatu kata itu. Kamaruzaman Mahayiddin dan Noor Ein Mohd.1985 :152.Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang yang turut menjadi unit bahasa yang bermakna.O`Grady & Guzman juga menyatakan pendapat pada tahun 2000 :121 dalam buku yang disediakan oleh Radiah Yusoff dan rakan – rakannya. 1996 : 17 telah menyatakan teori morfologi iaitu morfologi satu cabang daripada ilmu linguistik yang mengkaji soal – soal yang berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan kata.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful