1.

Bahasa Baku dan Penggunaan pada tulisan dan lisan masyarakat -organisasi.org/bahasa-baku-penggunaan-pada-tulis. 2 mei 2008

Bahasa Baku & Penggunaan Pada Tulisan Dan Lisan Masyarakat - Bahasa Indonesia
Fri, 02/05/2008 - 1:04am — godam64 Setiap negara atau suatu wilayah umumnya memiliki bahasa resmi masing-masing yang digunakan oleh rakyatnya. Pengertian bahasa baku adalah bahasa yang menjadi bahasa pokok yang menjadi bahasa standar dan acuan yang digunakan sehari-hari dalam masyarakat. Bahasa baku mencakup pemakaian sehari-hari pada bahasa percakapan lisan maupun bahasa tulisan. Penggunaan bahasa baku lazim dipakai dalam situasi dan konsidi sebagai berikut di bawah ini : 1. Komunikasi Resmi (Tertulis) Contoh : Surat-menyurat resmi, pengumuman resmi, undang-undang, peraturan, dan lain-lain. 2. Pembicaraan Formal Di Depan Umum (Lisan) Contoh : Pidato, ceramah, khotbah, mengajar sekolah, mengajar kuliah, dan lain sebagainya. 3. Wacana Teknis (Tertulis) Contoh : Karangan ilmiah, skripsi, tesis, buku pelajaran, laporan resmi, dan lain-lain. 4. Pembicaraan Formal (Lisan) Contoh : Murid kepada guru, bawahan kepada atasan, layanan pelanggan kepada pelanggan, menteri kepada presiden, dsb. Tidak hanya terbatas kepada orang yang dihormati saja karena presiden umumnya berbicara pada rakyat jelata dengan bahasa formal.

2.

Financial freedom:BAHASA-SEBUTAN BAKU Matskai.blogspot.com/…/bahasa-sebutan-baku.htm

SEBUTAN BAKU BAHASA MELAYU Istilah bahasa baku dan bahasa standard merujuk kepada perkara yang sama. Di dalam Kamus Dewan 1989, perkataan ‘baku’ ini membawa pengertian “yang (sudah) diterima umum sebagai betul dan sah….dan dapat dijadikan asas perbandingan” . Pembakuan merujuk kepada proses pengekodan bahasa. Biasanya pengekodan bahasa ini membabitkan aspek tatabahasa, sebutan ejaan, pengkamusan dan peristilahan. Para sarjana telah memberikan definisi kepada konsep bahasa baku. Antaranya Garvin dan Mathiot mendefinisikan bahasa baku sebagai “a

orang kampung di kawasan pedalaman juga mempunyai variasinya sendiri. Sebenarnya bahasa baku ini digunakan hanya dalam majlis atau situasi-situasi rasmi sahaja. Secara tidak langsung kita boleh katakan bahawa satu persetujuan telah dicapai oleh sesuatu masyarakat untuk memillih satu variasi daripada beberapa variasi yang ada dalam masyarakat tersebut untuk dijadikan model yang terbaik sebagai bahasa baku. Variasi di sini bermaksud kelainan bahasa. Sebagai bahasa yang mempunyai penutur yang ramai. Menurut Profesor Nik Safiah Karim : “Bahasa Melayu standard ialah variasi yang digunakan apabila orang-orang daripada berbagai-bagai dialek di negara ini . Definisi yang diberikan oleh Garvin dan Mathiot menyatakan bahawa bahasa baku itu merupakan bahasa yang dikodifikasi. Akan tetapi. Kini Bahasa Melayu Baku adalah Bahasa Melayu yang dikodifikasi dan seragam sifatnya.codified form of language. Maksud kodifikasi ialah hasil pengumpulan serta penyusunan pelbagai peraturan mengenai sesuatu bahasa sehingga bahasa itu menjadi suatu keseluruhan yang bersistem dan teratur. Oleh itu bahasa yang telah dikodifikasi adalah bahasa yang bersistem atau mempunyai peraturan. accepted by and serving as a model to a larger speech community”. ia akan membentuk imejnya tersendiri. Selangor dan sebahagian besar Perak dan juga berdasarkan faktor sejarah. bukanlah bahasa tersebut merupakan bahasa baku yang sebenarnya. Bahasa atau variasi yang tidak dikodifikasi juga mempunyai peraturan atau sistemnya yang tersendiri. Kelainan ini sebenarnya merupakan cabangcabang daripada Bahasa Melayu atau dengan kata lain. Ramai yang berpendapat bahawa Bahasa Melayu Johor-Riau sebagai bahasa baku kerana penggunaannya yang meluas dalam bidang pentadbiran dan juga di sekolah. Sistem bahasa baku lebih menyeluruh kepada masyarakat kerana ia boleh difahami oleh semua penutur bahasa tersebut. khususnya di negeri Johor. sesuatu bahasa atau variasi yang tidak dikodifikasi mmepunyai kepelbagaian sistem yang mungkin berbeza daripada seorang dengan seorang yang lain dalam komuniti bahasa tersebut. Akan tetapi. Contohnya orang Kedah mempunyai variasinya sendiri. Ini tidak bermaksud bahasa-bahasa lain atau variasi-variasi lain tidak bersistem dan berperatura. sudah tentu bahasa ini menjadi asas kepada pembentukan Bahasa Melayu Baku. Dalam proses perkembangan Bahasa Melayu Baku. begitu juga orang Perak dan masyarakat di Pantai Timur Semenanjung Malaysia. iaitu misalnya Kelantan mempunyai variasi bahasanya ang tersendiri. Definisi oleh Garvin dan Mathiot ini menunjukkan bahawa sesuatu bahasa itu adalah bahasa baku jika bahasa berkenaan dikodifikasi dan diterima oleh masyarakat secara umum serta menjadi model kepada masyarakat bahasa tersebut. Melaka. kelainan bahasa itu juga dirujuk sebagai dialek.

tetapi kini pertuturan Bahasa Melayu umum telah mempunyai sifat-sifat tersendiri”. Sebutan baku dalam Bahasa Melayu ini adalah berdasarkan kepada ejaan . Ciri kedua. Maksudnya setiap huruf akan dibunyikan iaitu satu huruf satu bunyi. bukan penyamaan . Perwujudan dari kecendekiaan itu ialah dalam kalimat. dan satuan bahasa lain yang dapat mengungkapkan penalaran dan pemikiran yang teratur. dan masuk akal. yang mencerminkan maksud isi percakapan dan emosi ketika bercakap. nada suara jarang-jarang mendatar. Jadi. Dengan kata lain. Intonasi Intonasi ialah naik turun nada suara yang wujud apabila kita bercakap. tiap-tiap pihak berusaha menggugurkan ciri-ciri kedaerahan masing-masing dan menggunakan sedikit sebanyak variasi yang berasaskan Bahasa Melayu dialek Johor-Riau. Hal ini pernah dinyatakan oleh Datuk Hassan Ahmad (1989). logis. Bahasa Baku Berbicara tentang orang yang berpendidikan tidak lepas dari bahasa dunia pendidikan yang tentu menyangkut masalah ragam bahasa. Satu ciri utama penuturan manusia ialah sifat nada suara yang sentiasa berubah-ubah. paragraf. Oleh karena itu. Berdasarkan kenyataan Nik Safiah ini.berkumpul dan berbincang dengan tujuan untuk difahami. Intonasi penting dalam tatabahasa Bahasa Melayu kerana peranannya dalam membezakan bahagianbahagian subjek dan predikat. ada kalanya meninggi dan ada kalanya merendah. Oleh karena itu. baku atau standar tidak dapat berubah setiap saat. bentuk peran dan perumus dengan taat asas dapat menghasilkan perajin dan perusak. yang menandai bahasa baku ialah sifat kecendekiaan. tetapi berbeza-beza. ragam bahasa baku memiliki sifat kemantapan dinamis. Pertama. II. Oleh karena itu. Selain itu. bukan pengrajin dan pengrusak. sangat tepat jika proses pembakuan bahasa yang dimaksud adalah proses penyeragaman kaidah. berupa kaidah dan aturan yang tetap. ternyata bahawa Bahasa Melayu Baku bukan lagi dipunyai oleh penutur dialek tertentu sahaja tetapi bahasa ini merupakan bahasa milik semua. bukan menurut sebutan loghat atau menurut nilai bunyi huruf asing seperti Bahasa Inggeris”. Ragam bahasa yang dimaksud adalah ragam bahasa baku atau bahasa standar. Menurut beliau : “Sebutan baku yang diucapkan menurut ejaan baku Bahasa Kebangsaan atau menurut nilai bunyi huruf dalam bahasa kita. Aspek sebutan bahasa baku ini dilancarkan pada tahun 1988. kebakuan itu cukup luwes memungkinkan perubahan yang bersistem dan teratur di bidang kosakata dan peristilahan. Dalam percakapan seharian. sesiapa pun tidak boleh mengatakan bahawa Bahasa Melayu Baku ini adalah dialek Johor-Riau atau dialek Kedah. ada dua ciri yang melatari berbahasa baku.

Dengan adanya pembakuan kosakata. Untuk menerapkan pemakaiannya itu. Berkenaan dengan itu. menurut ahli linguistik Einar Haugen. Bahasa baku berfungsi pemersatu yang dimaksud adalah bahwa bahasa baku mempersatukan makna menjadi satu masyarakat bahasa dan dapat meningkatkan proses identifikasi penutur orang seorang. (3) fungsi pembawa wibawa. Dengan demikian. sekurang-kurangnya tidak akan menyesatkan peserta ajar ketika menemukan kosakata yang memang belum dimengerti. (Tata bahasa Baku. bahasa Indonesia dianggap sudah jauh berbeda dari bahasa Melayu Riau. 1993:13--21) Butir ketiga pada paparan di atas itu menjadi dasar pemikiran penulis untuk merealisasikan satu alternatif pengajaran kosakata. Bahasa baku From Wikipedia Jump to: navigation. search Bahasa baku ialah satu jenis bahasa yang menggambarkan keseragaman dalam bentuk dan fungsi bahasa.ragam bahasa atau penyeragaman variasi bahasa. (2) Pemilihan bahasa baku membawa satu wibawa atau prestasi seseorang. Misalnya bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu Singapura dan Brunei Darussalam. kamus dan kamus istilah sangat penting untuk mendukung pengajaran kosakata. (2) fungsi pemberi kekhasan. (1) fungsi pemersatu. Johor yang menjadi induknya. misalnya cewek. pembakuan kosakata sangatlah penting. nggak. Ia dikatakan sebagai "loghat yang paling betul" bagi sesuatu bahasa. dan kaidah menjadi dasar benar tidaknya pemakaian bahasa itu. dan (4) fungsi sebagai kerangka acuan. Paparan di atas menunjukkan bahwa pembakuan kosakata sangat penting untuk direalisasikan. Pengajar dalam hal ini dituntut untuk memahami dan menguasai kosakata baku dan tidak baku. . tetapi tidak termasuk ke dalam kelompok yang baku. Fungsi yang dimaksud sebagai berikut. Keseragaman dalam bentuk bererti bahawa bahasa baku sudah dikodifikasikan. Kata-kata itu sudah menjadi bagian kosakata Indonesia. Dengan kata lain. (3) Bahasa baku berfungsi sebagai kerangka acuan bagi pemakaian bahasa. Fungsi pembawa wibawa berkaitan dengan usaha orang seorang untuk mencapai kesederajatan dengan peradaban lain. (1) Fungsi pemberi kekhasan yang dimaksud adalah membedakan bahasa itu dari bahasa yang lain. Oleh karena itu. dan entar. Hal itu perlu dilakukan karena dengan adanya pembakuan kosakata itu dapat memberikan pandangan berikut. kumpulan unsur bahasa yang disebut kosakata perlu adanya pembakuan.

borang. ketiga-tiga fungsi ini dianggap oleh Paul Garvin sebagai fungsi perlambangan.1997 : 83. televisyen. bentuk dan penggolong kata. dan ketat menjadi mengetatkan. umpamanya kritik menjadi mengkritik. dalam tatabahasa sudah ada rumus morfologi Melayu yang menetapkan bahawa konsonan k pada sesuatu kata dasar digugurkan apabila diberi awalan meN. Definisi Morfologi Menurut Kamarudin Hj. iaitu untuk kes tersebut. Apabila hal ini terjadi. walaupun kodifikasi bahasa itu tidaklah semestinya merupakan penyeragaman kod yang mutlak. Dalam konteks pentadbiran dan pengurusan. umpamanya kasih menjadi mengasihi. Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa. bahasa baku dapat menjadi unsur penyatu. dan • Pemberi prestij: digunakan oleh segolongan orang dalam suasana tertentu. • Unsur pemisah: memisahkan bentuk bahasa baku itu daripada loghat-loghat lain dalam bahasa itu. Struktur kata bermaksud susunan bunyi ujaran atau lambang yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. radio. surat pekeliling. fungsi yang harus ditekankan ialah fungsi objektif. Misalnya. Walau bagaimanapun. maka kecekapan pentadbiran dan pengurusan akan tergugat.baik dari segi ejaan. Jika fungsi objektif ini tidak ditegaskan. mahupun tatabahasa.Husin dan rakan –rakannya dalam buku Pengajian Melayu 1. iaitu bahasa baku sebagai rangka rujukan untuk menentukan salah-betulnya penggunaan bahasa. konsonan k tidak digugurkan apabila diberi awalan meNG. Tetapi dengan masuknya kata asing yang mengandungi gugus konsonan pada awal kata. biasanya dalam urusan rasmi. umpamanya laporan. nescaya bahasa yang digunakan dalam pentadbiran dan pengurusan akan berbeza-beza bentuknya. pemajmukan dan penggandaan. peristilahan. morfologi ialah disiplin ilmu bahasa . rumus tersebut diberi rumus tambahan. dan sebagainya. unsur pemisah dan pemberi prestij kerana: • Unsur penyatu: digunakan oleh orang-orang daripada pelbagai daerah loghat. Penggolongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan latar fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Bidang Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. surat. Dari segi fungsi.

yang mengkaji struktur. Nik Safiah Karim dan rakan – rakannya dalam buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu .2004:36 iaitu morfologi adalah merujuk kepada kajian tentang pembentukan kata dan struktur kata.1985 :152.Beliau juga telah merumuskan bahawa morfologi adalah bidang mengkaji bagaimana morfem – morfem itu bergabung untuk membentuk ayat. bentuk dan penggolongan kata.menyatakan bahawa “Morfologi adalah konstruksi yang mengandungi bentuk – bentuk terikat antara konsituen – konsituennya. morfologi ialah bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina. Manakala ahli bahasa juga iaitu Leonard Bloomfield dalam bukunya Language yang telah diterjemahkan oleh Alias Mahpol. dalam bukunya Tatabahasa Bahasa Melayu ( Perkataan ).2007 : 117 . Sehubungan itu.Kajian ini dilakukan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan. 1996 : 17 telah menyatakan teori morfologi iaitu morfologi satu cabang daripada ilmu linguistik yang mengkaji soal – soal yang berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan kata.Bentuk kata ini merujuk bentuk bunyi atau ujaran sesuatu kata itu.Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang yang turut menjadi unit bahasa yang bermakna. golongan kata.O`Grady & Guzman juga menyatakan pendapat pada tahun 2000 :121 dalam buku yang disediakan oleh Radiah Yusoff dan rakan – rakannya.Morfologi mengkaji selok –belok bentuk kata dan fungsi gramatik atau semantik perubahan kata itu.Sabran dan Rahim Syam dalam buku Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan . 2004 :43 berpendapat morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur . Manakala Abdullah Hassan juga menyatakan definisi morfologi dalam buku Linguistik Am.Husin Abdul Aziz. dan makna kata akibat daripada perubahan bentuk kata. bentuk dan penggolongan kata. Siti Hajar Hj. Menurut Raminah Hj.”“Morfologi meliputi konstruksi kata – kata dan bahagian kata”.Noor. proses-proses membentuk perkataan dan bentuk – bentuk perkataan ialah morfem dan kata. . Kamaruzaman Mahayiddin dan Noor Ein Mohd. bidang morfologi merupakan bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara –cara pembentukkannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful