1.

Bahasa Baku dan Penggunaan pada tulisan dan lisan masyarakat -organisasi.org/bahasa-baku-penggunaan-pada-tulis. 2 mei 2008

Bahasa Baku & Penggunaan Pada Tulisan Dan Lisan Masyarakat - Bahasa Indonesia
Fri, 02/05/2008 - 1:04am — godam64 Setiap negara atau suatu wilayah umumnya memiliki bahasa resmi masing-masing yang digunakan oleh rakyatnya. Pengertian bahasa baku adalah bahasa yang menjadi bahasa pokok yang menjadi bahasa standar dan acuan yang digunakan sehari-hari dalam masyarakat. Bahasa baku mencakup pemakaian sehari-hari pada bahasa percakapan lisan maupun bahasa tulisan. Penggunaan bahasa baku lazim dipakai dalam situasi dan konsidi sebagai berikut di bawah ini : 1. Komunikasi Resmi (Tertulis) Contoh : Surat-menyurat resmi, pengumuman resmi, undang-undang, peraturan, dan lain-lain. 2. Pembicaraan Formal Di Depan Umum (Lisan) Contoh : Pidato, ceramah, khotbah, mengajar sekolah, mengajar kuliah, dan lain sebagainya. 3. Wacana Teknis (Tertulis) Contoh : Karangan ilmiah, skripsi, tesis, buku pelajaran, laporan resmi, dan lain-lain. 4. Pembicaraan Formal (Lisan) Contoh : Murid kepada guru, bawahan kepada atasan, layanan pelanggan kepada pelanggan, menteri kepada presiden, dsb. Tidak hanya terbatas kepada orang yang dihormati saja karena presiden umumnya berbicara pada rakyat jelata dengan bahasa formal.

2.

Financial freedom:BAHASA-SEBUTAN BAKU Matskai.blogspot.com/…/bahasa-sebutan-baku.htm

SEBUTAN BAKU BAHASA MELAYU Istilah bahasa baku dan bahasa standard merujuk kepada perkara yang sama. Di dalam Kamus Dewan 1989, perkataan ‘baku’ ini membawa pengertian “yang (sudah) diterima umum sebagai betul dan sah….dan dapat dijadikan asas perbandingan” . Pembakuan merujuk kepada proses pengekodan bahasa. Biasanya pengekodan bahasa ini membabitkan aspek tatabahasa, sebutan ejaan, pengkamusan dan peristilahan. Para sarjana telah memberikan definisi kepada konsep bahasa baku. Antaranya Garvin dan Mathiot mendefinisikan bahasa baku sebagai “a

Sebagai bahasa yang mempunyai penutur yang ramai. Definisi yang diberikan oleh Garvin dan Mathiot menyatakan bahawa bahasa baku itu merupakan bahasa yang dikodifikasi. ia akan membentuk imejnya tersendiri. kelainan bahasa itu juga dirujuk sebagai dialek. Kelainan ini sebenarnya merupakan cabangcabang daripada Bahasa Melayu atau dengan kata lain. begitu juga orang Perak dan masyarakat di Pantai Timur Semenanjung Malaysia. orang kampung di kawasan pedalaman juga mempunyai variasinya sendiri. Sebenarnya bahasa baku ini digunakan hanya dalam majlis atau situasi-situasi rasmi sahaja. Secara tidak langsung kita boleh katakan bahawa satu persetujuan telah dicapai oleh sesuatu masyarakat untuk memillih satu variasi daripada beberapa variasi yang ada dalam masyarakat tersebut untuk dijadikan model yang terbaik sebagai bahasa baku. Menurut Profesor Nik Safiah Karim : “Bahasa Melayu standard ialah variasi yang digunakan apabila orang-orang daripada berbagai-bagai dialek di negara ini . Melaka. Selangor dan sebahagian besar Perak dan juga berdasarkan faktor sejarah. Maksud kodifikasi ialah hasil pengumpulan serta penyusunan pelbagai peraturan mengenai sesuatu bahasa sehingga bahasa itu menjadi suatu keseluruhan yang bersistem dan teratur. Akan tetapi. sesuatu bahasa atau variasi yang tidak dikodifikasi mmepunyai kepelbagaian sistem yang mungkin berbeza daripada seorang dengan seorang yang lain dalam komuniti bahasa tersebut. Bahasa atau variasi yang tidak dikodifikasi juga mempunyai peraturan atau sistemnya yang tersendiri. Sistem bahasa baku lebih menyeluruh kepada masyarakat kerana ia boleh difahami oleh semua penutur bahasa tersebut. accepted by and serving as a model to a larger speech community”. Dalam proses perkembangan Bahasa Melayu Baku.codified form of language. iaitu misalnya Kelantan mempunyai variasi bahasanya ang tersendiri. Akan tetapi. Ramai yang berpendapat bahawa Bahasa Melayu Johor-Riau sebagai bahasa baku kerana penggunaannya yang meluas dalam bidang pentadbiran dan juga di sekolah. Variasi di sini bermaksud kelainan bahasa. Ini tidak bermaksud bahasa-bahasa lain atau variasi-variasi lain tidak bersistem dan berperatura. Kini Bahasa Melayu Baku adalah Bahasa Melayu yang dikodifikasi dan seragam sifatnya. Definisi oleh Garvin dan Mathiot ini menunjukkan bahawa sesuatu bahasa itu adalah bahasa baku jika bahasa berkenaan dikodifikasi dan diterima oleh masyarakat secara umum serta menjadi model kepada masyarakat bahasa tersebut. Contohnya orang Kedah mempunyai variasinya sendiri. sudah tentu bahasa ini menjadi asas kepada pembentukan Bahasa Melayu Baku. khususnya di negeri Johor. bukanlah bahasa tersebut merupakan bahasa baku yang sebenarnya. Oleh itu bahasa yang telah dikodifikasi adalah bahasa yang bersistem atau mempunyai peraturan.

dan satuan bahasa lain yang dapat mengungkapkan penalaran dan pemikiran yang teratur. Perwujudan dari kecendekiaan itu ialah dalam kalimat. baku atau standar tidak dapat berubah setiap saat. Berdasarkan kenyataan Nik Safiah ini. Sebutan baku dalam Bahasa Melayu ini adalah berdasarkan kepada ejaan . sangat tepat jika proses pembakuan bahasa yang dimaksud adalah proses penyeragaman kaidah. ada kalanya meninggi dan ada kalanya merendah. bentuk peran dan perumus dengan taat asas dapat menghasilkan perajin dan perusak. kebakuan itu cukup luwes memungkinkan perubahan yang bersistem dan teratur di bidang kosakata dan peristilahan. Aspek sebutan bahasa baku ini dilancarkan pada tahun 1988. Bahasa Baku Berbicara tentang orang yang berpendidikan tidak lepas dari bahasa dunia pendidikan yang tentu menyangkut masalah ragam bahasa. nada suara jarang-jarang mendatar. yang mencerminkan maksud isi percakapan dan emosi ketika bercakap. tetapi kini pertuturan Bahasa Melayu umum telah mempunyai sifat-sifat tersendiri”. Pertama. bukan penyamaan . Hal ini pernah dinyatakan oleh Datuk Hassan Ahmad (1989). Jadi. Dalam percakapan seharian. Satu ciri utama penuturan manusia ialah sifat nada suara yang sentiasa berubah-ubah. Oleh karena itu. logis. berupa kaidah dan aturan yang tetap. Intonasi penting dalam tatabahasa Bahasa Melayu kerana peranannya dalam membezakan bahagianbahagian subjek dan predikat. ragam bahasa baku memiliki sifat kemantapan dinamis. Oleh karena itu. Ciri kedua. Maksudnya setiap huruf akan dibunyikan iaitu satu huruf satu bunyi. Oleh karena itu. Selain itu. yang menandai bahasa baku ialah sifat kecendekiaan. Intonasi Intonasi ialah naik turun nada suara yang wujud apabila kita bercakap. Ragam bahasa yang dimaksud adalah ragam bahasa baku atau bahasa standar. Dengan kata lain. sesiapa pun tidak boleh mengatakan bahawa Bahasa Melayu Baku ini adalah dialek Johor-Riau atau dialek Kedah. bukan pengrajin dan pengrusak. tiap-tiap pihak berusaha menggugurkan ciri-ciri kedaerahan masing-masing dan menggunakan sedikit sebanyak variasi yang berasaskan Bahasa Melayu dialek Johor-Riau.berkumpul dan berbincang dengan tujuan untuk difahami. tetapi berbeza-beza. bukan menurut sebutan loghat atau menurut nilai bunyi huruf asing seperti Bahasa Inggeris”. II. ternyata bahawa Bahasa Melayu Baku bukan lagi dipunyai oleh penutur dialek tertentu sahaja tetapi bahasa ini merupakan bahasa milik semua. paragraf. ada dua ciri yang melatari berbahasa baku. dan masuk akal. Menurut beliau : “Sebutan baku yang diucapkan menurut ejaan baku Bahasa Kebangsaan atau menurut nilai bunyi huruf dalam bahasa kita.

Oleh karena itu. Johor yang menjadi induknya. Untuk menerapkan pemakaiannya itu. search Bahasa baku ialah satu jenis bahasa yang menggambarkan keseragaman dalam bentuk dan fungsi bahasa. (2) Pemilihan bahasa baku membawa satu wibawa atau prestasi seseorang. Berkenaan dengan itu. kamus dan kamus istilah sangat penting untuk mendukung pengajaran kosakata. (2) fungsi pemberi kekhasan. Bahasa baku berfungsi pemersatu yang dimaksud adalah bahwa bahasa baku mempersatukan makna menjadi satu masyarakat bahasa dan dapat meningkatkan proses identifikasi penutur orang seorang. misalnya cewek. (1) Fungsi pemberi kekhasan yang dimaksud adalah membedakan bahasa itu dari bahasa yang lain. dan kaidah menjadi dasar benar tidaknya pemakaian bahasa itu. pembakuan kosakata sangatlah penting. Ia dikatakan sebagai "loghat yang paling betul" bagi sesuatu bahasa. Fungsi pembawa wibawa berkaitan dengan usaha orang seorang untuk mencapai kesederajatan dengan peradaban lain. Paparan di atas menunjukkan bahwa pembakuan kosakata sangat penting untuk direalisasikan. dan entar. dan (4) fungsi sebagai kerangka acuan. Bahasa baku From Wikipedia Jump to: navigation. Hal itu perlu dilakukan karena dengan adanya pembakuan kosakata itu dapat memberikan pandangan berikut. sekurang-kurangnya tidak akan menyesatkan peserta ajar ketika menemukan kosakata yang memang belum dimengerti. Keseragaman dalam bentuk bererti bahawa bahasa baku sudah dikodifikasikan. (3) fungsi pembawa wibawa.ragam bahasa atau penyeragaman variasi bahasa. Dengan kata lain. nggak. bahasa Indonesia dianggap sudah jauh berbeda dari bahasa Melayu Riau. Pengajar dalam hal ini dituntut untuk memahami dan menguasai kosakata baku dan tidak baku. menurut ahli linguistik Einar Haugen. Kata-kata itu sudah menjadi bagian kosakata Indonesia. 1993:13--21) Butir ketiga pada paparan di atas itu menjadi dasar pemikiran penulis untuk merealisasikan satu alternatif pengajaran kosakata. Fungsi yang dimaksud sebagai berikut. (1) fungsi pemersatu. Dengan adanya pembakuan kosakata. (Tata bahasa Baku. . tetapi tidak termasuk ke dalam kelompok yang baku. Misalnya bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu Singapura dan Brunei Darussalam. (3) Bahasa baku berfungsi sebagai kerangka acuan bagi pemakaian bahasa. Dengan demikian. kumpulan unsur bahasa yang disebut kosakata perlu adanya pembakuan.

Husin dan rakan –rakannya dalam buku Pengajian Melayu 1. morfologi ialah disiplin ilmu bahasa . dalam tatabahasa sudah ada rumus morfologi Melayu yang menetapkan bahawa konsonan k pada sesuatu kata dasar digugurkan apabila diberi awalan meN. mahupun tatabahasa. konsonan k tidak digugurkan apabila diberi awalan meNG. dan ketat menjadi mengetatkan. iaitu untuk kes tersebut. ketiga-tiga fungsi ini dianggap oleh Paul Garvin sebagai fungsi perlambangan. radio. fungsi yang harus ditekankan ialah fungsi objektif. walaupun kodifikasi bahasa itu tidaklah semestinya merupakan penyeragaman kod yang mutlak. dan sebagainya. maka kecekapan pentadbiran dan pengurusan akan tergugat. rumus tersebut diberi rumus tambahan. surat. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. surat pekeliling. iaitu bahasa baku sebagai rangka rujukan untuk menentukan salah-betulnya penggunaan bahasa. unsur pemisah dan pemberi prestij kerana: • Unsur penyatu: digunakan oleh orang-orang daripada pelbagai daerah loghat.1997 : 83. biasanya dalam urusan rasmi. Jika fungsi objektif ini tidak ditegaskan. umpamanya laporan. umpamanya kritik menjadi mengkritik. Bidang Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur.baik dari segi ejaan. Dari segi fungsi. peristilahan. Struktur kata bermaksud susunan bunyi ujaran atau lambang yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. televisyen. bahasa baku dapat menjadi unsur penyatu. Definisi Morfologi Menurut Kamarudin Hj. bentuk dan penggolong kata. Walau bagaimanapun. Tetapi dengan masuknya kata asing yang mengandungi gugus konsonan pada awal kata. Apabila hal ini terjadi. Misalnya. umpamanya kasih menjadi mengasihi. Penggolongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan latar fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. nescaya bahasa yang digunakan dalam pentadbiran dan pengurusan akan berbeza-beza bentuknya. • Unsur pemisah: memisahkan bentuk bahasa baku itu daripada loghat-loghat lain dalam bahasa itu. pemajmukan dan penggandaan. borang. Dalam konteks pentadbiran dan pengurusan. dan • Pemberi prestij: digunakan oleh segolongan orang dalam suasana tertentu. Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa.

bidang morfologi merupakan bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara –cara pembentukkannya.Beliau juga telah merumuskan bahawa morfologi adalah bidang mengkaji bagaimana morfem – morfem itu bergabung untuk membentuk ayat. bentuk dan penggolongan kata. dan makna kata akibat daripada perubahan bentuk kata. Menurut Raminah Hj.”“Morfologi meliputi konstruksi kata – kata dan bahagian kata”. Manakala Abdullah Hassan juga menyatakan definisi morfologi dalam buku Linguistik Am. dalam bukunya Tatabahasa Bahasa Melayu ( Perkataan ).2007 : 117 .O`Grady & Guzman juga menyatakan pendapat pada tahun 2000 :121 dalam buku yang disediakan oleh Radiah Yusoff dan rakan – rakannya. 1996 : 17 telah menyatakan teori morfologi iaitu morfologi satu cabang daripada ilmu linguistik yang mengkaji soal – soal yang berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan kata. Sehubungan itu.Kajian ini dilakukan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan. proses-proses membentuk perkataan dan bentuk – bentuk perkataan ialah morfem dan kata.Morfologi mengkaji selok –belok bentuk kata dan fungsi gramatik atau semantik perubahan kata itu. morfologi ialah bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina.menyatakan bahawa “Morfologi adalah konstruksi yang mengandungi bentuk – bentuk terikat antara konsituen – konsituennya. golongan kata. Nik Safiah Karim dan rakan – rakannya dalam buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu . Kamaruzaman Mahayiddin dan Noor Ein Mohd.yang mengkaji struktur. . 2004 :43 berpendapat morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur .1985 :152. Manakala ahli bahasa juga iaitu Leonard Bloomfield dalam bukunya Language yang telah diterjemahkan oleh Alias Mahpol.2004:36 iaitu morfologi adalah merujuk kepada kajian tentang pembentukan kata dan struktur kata.Noor. bentuk dan penggolongan kata.Sabran dan Rahim Syam dalam buku Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan .Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang yang turut menjadi unit bahasa yang bermakna.Husin Abdul Aziz.Bentuk kata ini merujuk bentuk bunyi atau ujaran sesuatu kata itu. Siti Hajar Hj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful