1.

Bahasa Baku dan Penggunaan pada tulisan dan lisan masyarakat -organisasi.org/bahasa-baku-penggunaan-pada-tulis. 2 mei 2008

Bahasa Baku & Penggunaan Pada Tulisan Dan Lisan Masyarakat - Bahasa Indonesia
Fri, 02/05/2008 - 1:04am — godam64 Setiap negara atau suatu wilayah umumnya memiliki bahasa resmi masing-masing yang digunakan oleh rakyatnya. Pengertian bahasa baku adalah bahasa yang menjadi bahasa pokok yang menjadi bahasa standar dan acuan yang digunakan sehari-hari dalam masyarakat. Bahasa baku mencakup pemakaian sehari-hari pada bahasa percakapan lisan maupun bahasa tulisan. Penggunaan bahasa baku lazim dipakai dalam situasi dan konsidi sebagai berikut di bawah ini : 1. Komunikasi Resmi (Tertulis) Contoh : Surat-menyurat resmi, pengumuman resmi, undang-undang, peraturan, dan lain-lain. 2. Pembicaraan Formal Di Depan Umum (Lisan) Contoh : Pidato, ceramah, khotbah, mengajar sekolah, mengajar kuliah, dan lain sebagainya. 3. Wacana Teknis (Tertulis) Contoh : Karangan ilmiah, skripsi, tesis, buku pelajaran, laporan resmi, dan lain-lain. 4. Pembicaraan Formal (Lisan) Contoh : Murid kepada guru, bawahan kepada atasan, layanan pelanggan kepada pelanggan, menteri kepada presiden, dsb. Tidak hanya terbatas kepada orang yang dihormati saja karena presiden umumnya berbicara pada rakyat jelata dengan bahasa formal.

2.

Financial freedom:BAHASA-SEBUTAN BAKU Matskai.blogspot.com/…/bahasa-sebutan-baku.htm

SEBUTAN BAKU BAHASA MELAYU Istilah bahasa baku dan bahasa standard merujuk kepada perkara yang sama. Di dalam Kamus Dewan 1989, perkataan ‘baku’ ini membawa pengertian “yang (sudah) diterima umum sebagai betul dan sah….dan dapat dijadikan asas perbandingan” . Pembakuan merujuk kepada proses pengekodan bahasa. Biasanya pengekodan bahasa ini membabitkan aspek tatabahasa, sebutan ejaan, pengkamusan dan peristilahan. Para sarjana telah memberikan definisi kepada konsep bahasa baku. Antaranya Garvin dan Mathiot mendefinisikan bahasa baku sebagai “a

khususnya di negeri Johor. Akan tetapi. Akan tetapi. accepted by and serving as a model to a larger speech community”. Secara tidak langsung kita boleh katakan bahawa satu persetujuan telah dicapai oleh sesuatu masyarakat untuk memillih satu variasi daripada beberapa variasi yang ada dalam masyarakat tersebut untuk dijadikan model yang terbaik sebagai bahasa baku. ia akan membentuk imejnya tersendiri. Contohnya orang Kedah mempunyai variasinya sendiri. Kini Bahasa Melayu Baku adalah Bahasa Melayu yang dikodifikasi dan seragam sifatnya. Ini tidak bermaksud bahasa-bahasa lain atau variasi-variasi lain tidak bersistem dan berperatura.codified form of language. bukanlah bahasa tersebut merupakan bahasa baku yang sebenarnya. Definisi oleh Garvin dan Mathiot ini menunjukkan bahawa sesuatu bahasa itu adalah bahasa baku jika bahasa berkenaan dikodifikasi dan diterima oleh masyarakat secara umum serta menjadi model kepada masyarakat bahasa tersebut. begitu juga orang Perak dan masyarakat di Pantai Timur Semenanjung Malaysia. kelainan bahasa itu juga dirujuk sebagai dialek. Oleh itu bahasa yang telah dikodifikasi adalah bahasa yang bersistem atau mempunyai peraturan. Maksud kodifikasi ialah hasil pengumpulan serta penyusunan pelbagai peraturan mengenai sesuatu bahasa sehingga bahasa itu menjadi suatu keseluruhan yang bersistem dan teratur. Menurut Profesor Nik Safiah Karim : “Bahasa Melayu standard ialah variasi yang digunakan apabila orang-orang daripada berbagai-bagai dialek di negara ini . Sebenarnya bahasa baku ini digunakan hanya dalam majlis atau situasi-situasi rasmi sahaja. sesuatu bahasa atau variasi yang tidak dikodifikasi mmepunyai kepelbagaian sistem yang mungkin berbeza daripada seorang dengan seorang yang lain dalam komuniti bahasa tersebut. Melaka. Kelainan ini sebenarnya merupakan cabangcabang daripada Bahasa Melayu atau dengan kata lain. orang kampung di kawasan pedalaman juga mempunyai variasinya sendiri. Dalam proses perkembangan Bahasa Melayu Baku. Selangor dan sebahagian besar Perak dan juga berdasarkan faktor sejarah. Ramai yang berpendapat bahawa Bahasa Melayu Johor-Riau sebagai bahasa baku kerana penggunaannya yang meluas dalam bidang pentadbiran dan juga di sekolah. iaitu misalnya Kelantan mempunyai variasi bahasanya ang tersendiri. Definisi yang diberikan oleh Garvin dan Mathiot menyatakan bahawa bahasa baku itu merupakan bahasa yang dikodifikasi. Sistem bahasa baku lebih menyeluruh kepada masyarakat kerana ia boleh difahami oleh semua penutur bahasa tersebut. Sebagai bahasa yang mempunyai penutur yang ramai. Variasi di sini bermaksud kelainan bahasa. sudah tentu bahasa ini menjadi asas kepada pembentukan Bahasa Melayu Baku. Bahasa atau variasi yang tidak dikodifikasi juga mempunyai peraturan atau sistemnya yang tersendiri.

yang mencerminkan maksud isi percakapan dan emosi ketika bercakap. Selain itu. kebakuan itu cukup luwes memungkinkan perubahan yang bersistem dan teratur di bidang kosakata dan peristilahan. bukan pengrajin dan pengrusak. nada suara jarang-jarang mendatar. tetapi kini pertuturan Bahasa Melayu umum telah mempunyai sifat-sifat tersendiri”. Menurut beliau : “Sebutan baku yang diucapkan menurut ejaan baku Bahasa Kebangsaan atau menurut nilai bunyi huruf dalam bahasa kita. ragam bahasa baku memiliki sifat kemantapan dinamis.berkumpul dan berbincang dengan tujuan untuk difahami. Oleh karena itu. ada kalanya meninggi dan ada kalanya merendah. tetapi berbeza-beza. Sebutan baku dalam Bahasa Melayu ini adalah berdasarkan kepada ejaan . dan satuan bahasa lain yang dapat mengungkapkan penalaran dan pemikiran yang teratur. bentuk peran dan perumus dengan taat asas dapat menghasilkan perajin dan perusak. ada dua ciri yang melatari berbahasa baku. berupa kaidah dan aturan yang tetap. yang menandai bahasa baku ialah sifat kecendekiaan. Satu ciri utama penuturan manusia ialah sifat nada suara yang sentiasa berubah-ubah. bukan penyamaan . sangat tepat jika proses pembakuan bahasa yang dimaksud adalah proses penyeragaman kaidah. Oleh karena itu. ternyata bahawa Bahasa Melayu Baku bukan lagi dipunyai oleh penutur dialek tertentu sahaja tetapi bahasa ini merupakan bahasa milik semua. Dalam percakapan seharian. Maksudnya setiap huruf akan dibunyikan iaitu satu huruf satu bunyi. Hal ini pernah dinyatakan oleh Datuk Hassan Ahmad (1989). paragraf. Dengan kata lain. Intonasi penting dalam tatabahasa Bahasa Melayu kerana peranannya dalam membezakan bahagianbahagian subjek dan predikat. logis. Jadi. Ciri kedua. Ragam bahasa yang dimaksud adalah ragam bahasa baku atau bahasa standar. Aspek sebutan bahasa baku ini dilancarkan pada tahun 1988. Perwujudan dari kecendekiaan itu ialah dalam kalimat. Oleh karena itu. Bahasa Baku Berbicara tentang orang yang berpendidikan tidak lepas dari bahasa dunia pendidikan yang tentu menyangkut masalah ragam bahasa. bukan menurut sebutan loghat atau menurut nilai bunyi huruf asing seperti Bahasa Inggeris”. tiap-tiap pihak berusaha menggugurkan ciri-ciri kedaerahan masing-masing dan menggunakan sedikit sebanyak variasi yang berasaskan Bahasa Melayu dialek Johor-Riau. II. Intonasi Intonasi ialah naik turun nada suara yang wujud apabila kita bercakap. sesiapa pun tidak boleh mengatakan bahawa Bahasa Melayu Baku ini adalah dialek Johor-Riau atau dialek Kedah. baku atau standar tidak dapat berubah setiap saat. dan masuk akal. Pertama. Berdasarkan kenyataan Nik Safiah ini.

Untuk menerapkan pemakaiannya itu. menurut ahli linguistik Einar Haugen. Fungsi pembawa wibawa berkaitan dengan usaha orang seorang untuk mencapai kesederajatan dengan peradaban lain. Dengan demikian. sekurang-kurangnya tidak akan menyesatkan peserta ajar ketika menemukan kosakata yang memang belum dimengerti. 1993:13--21) Butir ketiga pada paparan di atas itu menjadi dasar pemikiran penulis untuk merealisasikan satu alternatif pengajaran kosakata. Bahasa baku From Wikipedia Jump to: navigation. Keseragaman dalam bentuk bererti bahawa bahasa baku sudah dikodifikasikan. search Bahasa baku ialah satu jenis bahasa yang menggambarkan keseragaman dalam bentuk dan fungsi bahasa. Dengan kata lain. bahasa Indonesia dianggap sudah jauh berbeda dari bahasa Melayu Riau. (3) fungsi pembawa wibawa. Bahasa baku berfungsi pemersatu yang dimaksud adalah bahwa bahasa baku mempersatukan makna menjadi satu masyarakat bahasa dan dapat meningkatkan proses identifikasi penutur orang seorang. Johor yang menjadi induknya. Dengan adanya pembakuan kosakata. Pengajar dalam hal ini dituntut untuk memahami dan menguasai kosakata baku dan tidak baku. Paparan di atas menunjukkan bahwa pembakuan kosakata sangat penting untuk direalisasikan. (1) Fungsi pemberi kekhasan yang dimaksud adalah membedakan bahasa itu dari bahasa yang lain.ragam bahasa atau penyeragaman variasi bahasa. Ia dikatakan sebagai "loghat yang paling betul" bagi sesuatu bahasa. pembakuan kosakata sangatlah penting. (1) fungsi pemersatu. (Tata bahasa Baku. dan entar. Kata-kata itu sudah menjadi bagian kosakata Indonesia. Oleh karena itu. Fungsi yang dimaksud sebagai berikut. tetapi tidak termasuk ke dalam kelompok yang baku. (2) Pemilihan bahasa baku membawa satu wibawa atau prestasi seseorang. nggak. (3) Bahasa baku berfungsi sebagai kerangka acuan bagi pemakaian bahasa. kumpulan unsur bahasa yang disebut kosakata perlu adanya pembakuan. (2) fungsi pemberi kekhasan. dan (4) fungsi sebagai kerangka acuan. kamus dan kamus istilah sangat penting untuk mendukung pengajaran kosakata. Berkenaan dengan itu. Hal itu perlu dilakukan karena dengan adanya pembakuan kosakata itu dapat memberikan pandangan berikut. misalnya cewek. Misalnya bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu Singapura dan Brunei Darussalam. . dan kaidah menjadi dasar benar tidaknya pemakaian bahasa itu.

Jika fungsi objektif ini tidak ditegaskan. Apabila hal ini terjadi. ketiga-tiga fungsi ini dianggap oleh Paul Garvin sebagai fungsi perlambangan. Bidang Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. surat pekeliling. Struktur kata bermaksud susunan bunyi ujaran atau lambang yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. peristilahan. umpamanya laporan. radio. walaupun kodifikasi bahasa itu tidaklah semestinya merupakan penyeragaman kod yang mutlak. umpamanya kasih menjadi mengasihi. maka kecekapan pentadbiran dan pengurusan akan tergugat. Walau bagaimanapun. Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. Misalnya. televisyen. Tetapi dengan masuknya kata asing yang mengandungi gugus konsonan pada awal kata. dan sebagainya. mahupun tatabahasa. Dalam konteks pentadbiran dan pengurusan. bentuk dan penggolong kata. fungsi yang harus ditekankan ialah fungsi objektif. unsur pemisah dan pemberi prestij kerana: • Unsur penyatu: digunakan oleh orang-orang daripada pelbagai daerah loghat. nescaya bahasa yang digunakan dalam pentadbiran dan pengurusan akan berbeza-beza bentuknya. dan • Pemberi prestij: digunakan oleh segolongan orang dalam suasana tertentu.baik dari segi ejaan. borang. Dari segi fungsi. • Unsur pemisah: memisahkan bentuk bahasa baku itu daripada loghat-loghat lain dalam bahasa itu. pemajmukan dan penggandaan. biasanya dalam urusan rasmi. Penggolongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan latar fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama.Husin dan rakan –rakannya dalam buku Pengajian Melayu 1. rumus tersebut diberi rumus tambahan.1997 : 83. Definisi Morfologi Menurut Kamarudin Hj. iaitu untuk kes tersebut. bahasa baku dapat menjadi unsur penyatu. surat. morfologi ialah disiplin ilmu bahasa . iaitu bahasa baku sebagai rangka rujukan untuk menentukan salah-betulnya penggunaan bahasa. dalam tatabahasa sudah ada rumus morfologi Melayu yang menetapkan bahawa konsonan k pada sesuatu kata dasar digugurkan apabila diberi awalan meN. umpamanya kritik menjadi mengkritik. konsonan k tidak digugurkan apabila diberi awalan meNG. dan ketat menjadi mengetatkan.

Kamaruzaman Mahayiddin dan Noor Ein Mohd.2007 : 117 .yang mengkaji struktur.Husin Abdul Aziz.Beliau juga telah merumuskan bahawa morfologi adalah bidang mengkaji bagaimana morfem – morfem itu bergabung untuk membentuk ayat. 1996 : 17 telah menyatakan teori morfologi iaitu morfologi satu cabang daripada ilmu linguistik yang mengkaji soal – soal yang berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan kata.Bentuk kata ini merujuk bentuk bunyi atau ujaran sesuatu kata itu. proses-proses membentuk perkataan dan bentuk – bentuk perkataan ialah morfem dan kata. Sehubungan itu. Nik Safiah Karim dan rakan – rakannya dalam buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu .Kajian ini dilakukan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan. 2004 :43 berpendapat morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur . Manakala Abdullah Hassan juga menyatakan definisi morfologi dalam buku Linguistik Am. morfologi ialah bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina. . Manakala ahli bahasa juga iaitu Leonard Bloomfield dalam bukunya Language yang telah diterjemahkan oleh Alias Mahpol.menyatakan bahawa “Morfologi adalah konstruksi yang mengandungi bentuk – bentuk terikat antara konsituen – konsituennya. golongan kata.”“Morfologi meliputi konstruksi kata – kata dan bahagian kata”. dan makna kata akibat daripada perubahan bentuk kata. bentuk dan penggolongan kata.Morfologi mengkaji selok –belok bentuk kata dan fungsi gramatik atau semantik perubahan kata itu. Menurut Raminah Hj. Siti Hajar Hj.2004:36 iaitu morfologi adalah merujuk kepada kajian tentang pembentukan kata dan struktur kata. bidang morfologi merupakan bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara –cara pembentukkannya.O`Grady & Guzman juga menyatakan pendapat pada tahun 2000 :121 dalam buku yang disediakan oleh Radiah Yusoff dan rakan – rakannya.Sabran dan Rahim Syam dalam buku Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan . dalam bukunya Tatabahasa Bahasa Melayu ( Perkataan ). bentuk dan penggolongan kata.Noor.1985 :152.Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang yang turut menjadi unit bahasa yang bermakna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful