P. 1
Keberkesanan Penggunaan Abm Dan Bbm Sebagai Alat Bantu

Keberkesanan Penggunaan Abm Dan Bbm Sebagai Alat Bantu

|Views: 210|Likes:
Published by Ismail Haron

More info:

Published by: Ismail Haron on Nov 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2011

pdf

text

original

KEBERKESANAN PENGGUNAAN ABM DAN BBM SEBAGAI ALAT BANTU MENGAJAR DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI

MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP DI SEKOLAH. CHE HAFIZIE BIN CHE HASSAN FAKULTI SENI DAN MUZIK UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS ABSTRAK Kajian ini adalah bertujuan untuk mengetahui tahap keberkesanan penggunaan ABM dan BBM dalam proses pengajaran dan pembelajaran sebagai alat bantu mengajar yang berkesan bagi matapelajaran Kemahiran Hidup. Penyelidikan telah dijalankan secara soal selidik kepada sampel pelajar seramai 40 orang iaitu daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). Dapatan juga menunjukkan penggunaan alat sebenar dalam pembelajaran dapat menarik minat pelajar serta dapat memberikan kefahaman yang lebih mendalam terhadap matapelajaran Kemahiran Hidup. Terdapat beberapa cadangan yang dikemukakan bagi memberikan keberkesanan yang lebih baik dalam memantapkan lagi pengajaran dan pembelajaran matapelajaran Kemahiran Hidup. Kata kunci : ABM dan BBM sebagai alat bantu mengajar dengan berkesan. BAB 1 Pengenalan Penguasaan ilmu kemahiran yang banyak merupakan satu kelebihan yang besar dalam kehidupan seseorang kerana membolehkan seseorang menceburi pelbagai bidang pekerjaan. Guru memainkan peranan yang penting dalam usaha memupuk dan menarik minat pelajar untuk mempelajari matapelajaran Kemahiran Hidup. Pernyataan Masalah. Merupakan salah satu matapelajaran yang sukar dan susah untuk difahami apatah lagi untuk dikuasai sekiranya teknik pembelajaran dan pengajaran yang berkesan tidak dipraktikkan. Kurangnya minat pelajar terhadap matapelajaran Kemahiran Hidup adalah berpunca daripada kelemahan pelajar untuk membuat andaian, intuitif dan gambaran visualisasi bagi topik yang melibatkan kemahiran dan penggunaan anggota badan. Penggunaan ABM dan BBM dalam pengajaran dan pembelajaran matapelajaran Kemahiran Hidup dapat membantu pelajar untuk lebih memahami isi kandungan pembelajaran. Objektif Kajian. 1) Mengenalpasti keberkesanan penggunaan alat ABM dan BBM dalam meningkatkan kefahaman pelajar dalam matapelajaran Kemahiran Hidup. 2) Mengenalpasti kelemahan dan kekuatan penggunaan ABM dan BBM dalam pengajaran dan pembelajaran dalam matapelajaran Kemahiran Hidup. 3) Mengenalpasti jenis alat ABM dan BBM yang sesuai di gunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dalam matapelajaran Kemahiran Hidup.

perubahan dan sebagainya. H2 : Penggunaan alat (ABM) dan BBM membantu pelajar mengukuhkan pemahaman dalam matapelajaran Kemahiran Hidup dan mengaplikasikannya. Bagi soalan 2. iaitu kepada pihak sekolah. Pelajar = Individu yang selalu menerima bimbingan daripada guru.Persoalan Kajian. H1 : Penggunaan alat ABM dan BBM berjaya menarik minat pelajar terhadap matapelajaran Kemahiran Hidup. (Kamus Dewan. 2) Meninjau tentang keberkesanan penggunaan alat (ABM) dan BBM dalam menarik minat pelajar dan mengukuhkan kefahaman pelajar. 1996). dan menyerap kemahiran dan pengetahuan dalam bentuk maklumat. mengembang. konsep dan idea melalui pengalaman dan aplikasi (Borman dan Levine. 1. Adakah penggunaan alat ABM dan BBM akan membantu pelajar mengukuhkan pemahaman dalam matapelajaran Kemahiran Hidup dan mengaplikasikannya? Hipotesis Kajian. hipotesis kajian adalah seperti berikut: 2. guru. Batasan Kajian 1) Membataskan hanya dijalankan kepada perkara-perkara tertentu sahaja supaya skop kajian ini tidak terlalu meluas. Boleh dibahagikan kepada tiga bahagian. Pembelajaran = Proses mendapat. Pengajaran = Proses yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran. kajian dapat membantu pelajar memahami kandungan pembelajaran. berkesannya sesuatu tindakan. 1991). Alat bantu mengajar = Kelangkapan untuk membantu dalam menyampaikan pengajaran. BAB 2 KAJIAN LITERATUR . Bagi persoalan 1. hipotesis kajian adalah seperti berikut: 1. dan pelajar. Kesignifikan Kajian KBSR dan KBSM menekankan pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kepada pelajar dengan berbantukan alat bantu mengajar. Definisi Istilah Keberkesanan = Perihal keberkesanan. Adakah penggunaan alat ABM dan BBM sebagai alat yang berjaya menarik minat pelajar terhadap matapelajaran Kemahiran Hidup? 2. 2) pelajar. 1) Guru pula dapat menggunakan hasil dapatan.

Dapat membantu meningkatkan kefahaman pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Alat bantu mengajar merupakan segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di dalam bilik darjah (Kamaruuin Hussin. Pelajar dapat mengaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka berkaitan dengan apa yang telah mereka pelajari oleh guru. Ianya memerlukan bimbingan daripada orang disekeliling pelajar. Penggunaan Alat Sebenar Sebagai Alat Bantu Mengajar (ABM) Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matapelajaran Kemahiran Hidup. mengatakan minat dan kecenderungan memainkan peranan untuk mempengaruhi pencapaian pelajar. Penggunaan ABM dan BBM yang berkesan dan mampu menarik minat pelajar terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Dapat membantu pelajar memperkukuhkan dan mengaplikasikan hasil pembelajaran yang dipelajari oleh mereka. m/s 5).Pengenalan Penggunaan alat (ABM) dan BBM yang berkesan dapat membolehkan menarik minat dan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Perkaitan Penggunaan Alat (ABM) dan (BBM) Dengan Kefahaman Konsep Matapelajaran Kemahiran Hidup. 1999.Membolehkan pelajar mengaplikasikan apa yang dipelajari dengan cara pendedahan dan pengalaman yang betul. dalam Rohani Kasmani. Boleh digunakan untuk membantu mencapai objektif pembelajaran. Daya kefahaman pelajar terhadap sesuatu pengajaran dan pembelajaran adalah tinggi berbanding hanya dengan tertumpu kepada teks dan bahan paparan saja. Mereka tidak dapat membayangkan secara intuitif perkaitan antara kemahiran yang dipelajari dengan keadaan yang sebenar. pelajar akan lebih memahami dengan mendalam apa yang disampaikan. Perkaitan Penggunaan Alat Sebenar Sebagai Alat Bantu Mengajar (ABM) Dengan Minat Pelajar Terhadap Matapelajaran Kemahiran Hidup. m/s 133). Dapat meningkatkan dan mengukuhkan kefahaman pelajar terhadap kandungan pembelajaran. Minat adalah sesuatu yang boleh dibentuk dan dikembangkan. Menurut Abu Zahari. BAB 3 METODOLOGI KAJIAN . Pelajar lemah dan tidak berminat mempelajari matapelajaran Kemahiran Hidup disebabkan tidak dapat memahami kandungan pelajaran yang diajar. Penggunaan alat yang sebenar dalam pengajaran. 1986. (1988.

Menurut Majid Konting (1998). Mengandungi tiga bahagian iaitu bahagian A. tidak pasti (TP). Analisis Data . tidak setuju (TS). penggunaan borang selidik dapat meningkatkan ketepatan dan kebenaran gerak balas yang diberikan oleh responden kerana ia tidak dipengaruhi oleh gerak laku pengkaji. setuju (S). Pengkaji menggunakan kaedah ini kerana kaedah soal selidik mudah dijalankan kepada responden. dan sangat setuju (ST). Reka bentuk kajian ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang perkara-perkara berikut: 1) Adakah penggunaan alat(ABM) dan (BBM) yang di laksanakan berjaya menarik minat pelajar terhadap matapelajaran Kemahiran Hidup di sekolah? 2) Adakah penggunaan alat (ABM) dan(BBM) akan membantu pelajar mengukuhkan pemahaman dalam matapelajaran Kemahiran Hidup di sekolah dan mengaplikasikannya? Populasi Dan sampel Kajian Bertujuan untuk meninjau persepsi pelajar terhadap penggunaan alat ABM dan BBM. Sampel kajian terdiri daripada 40 orang pelajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Prosedur Kajian. Menggunakan pendekatan kuantitatif soal selidik untuk mendapatkan maklumat berkenaan fakta-fakta. Perak. kehendak dan sebagainya. Data-data kajian diperolehi dengan cara soal selidik. kepercayaan. Soalan adalah berbentuk pilihan dengan menggunakan skala likert. dan bahagian C. sampel adalah bahagian set responden yang dipilih daripada populasi yang lebih besar untuk tujuankajian. Penyelidik memberi sedikit penerangan yang berkaitan untuk menjawab soalan tersebut. Reka Bentuk Kajian Untuk mendapatkan maklumat dan mengawal varians. Instrumen Kajian Instrumen yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah soal selidik. Tanjung Malim. Penyelidik perlu mendapatkan pandangan daripada orang yang lebih arif terlebih dahulu untuk menjalankan proses soal selidik. soal selidik lebih praktikal dan berkesan digunakan untuk populasi yang besar. bahagian B. Penyelidik menjalankan uijian soal selidik di dalam kelas. Lima peringkat darjah kesetujuan terhadap soal selidik telah dikemukakan.Pengenalan. Menurut Mohd Majid Konting (1993). Segala maklumat yang diterima akan ditafsir secara kuantitatif. Menurut Webster (1985). Responden yang dipilih adalah pelajar yang mengambil matapelajaran Kemahiran Hidup yang dibuat secara pilihan rawak. Penyelidik juga akan mendapat tindak balas yang seragam daripada responden. iaitu sangat tidak setuju (STS).

Jahor. Bhd. Pengajian Matematik Untuk Kursus Perguruan. Tanjung Malim : Perak. ”Pedagogi Kaedah Am Mengajar”. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. S & Levine.A Dan Champion. Batu Gajah. Data yang dipungut daripada soal selidik akan dianalisa. Satu Perbandingan Kesan Dua Kaedah Pengajaran Bahasa Arab Terhadap Pencapaian Kemahiran Bahasa Di Pusat Matrikulasi UIA.Soal selidik digunakan untuk mengetahui persepsi pelajar terhadap penggunaan alat ABM dan BBM dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tinjauan Mengenai Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) Dalam Pengajaran Matematik Di Sekolah Menengah Dato Mohd Yunos Sulaiman. Musa Daia (1978). Rohani Kasmani (1999). Bernadettes Convent. Khalid Johari (2003). Mok Soon Sang & Lee Shok Mee (1991). Deawan Bahasa Dan Pustaka. Panduan Latihan Mengajar. (1976). Bangi : UKM Mohd Majid Konting (1998). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kamarudin Hussin (1986). Borman. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. A Practical Guide To Elementary Intstruction : From Plan To Delivery. J. Mok Soon Sang (1993). Bhd. Petaling Jaya : Amiza Publishing Sdn. Pekan Nanas. Introducing The Modular Curriculum To Teachaers. Kota Bharu : Kelantan Press Sdn. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Selangor : Prentice Hall. Petaling Jaya : Logman Malaysia Sdn. Moon. Bhd. Tesis Sarjana Muda Yang Tidak Diterbitkan. Kamus dewan edisi kedua (1991). Pembangunan Dan Pengujian Keberkesanan Modul Multimedia Bertajuk Ikatan Kovalen. New York : John Wiley And Sons. Mok Soon Sang (2008). Kamus dewan edisi ketiga (1997). Bahagian memerlukan responden menjawab dengan menggunakan skala likert. Pontian. Murid Dan Alam Belajar. Kemudiannya dikumpulkan dan disemak oleh pengkaji bagi memastikan pelajar telah menjawab dengan lengkap. Tesis. Bhd. Universiti Teknologi Malaysia. Atan Long (1998). Bhd Moon. J. Pengajaran & Persediaan Mengajar. Tesis Yang Tidak Diterbitkan. Method And Issues In Social Research. Kamus dewan edisi ketiga (1998). Ipoh : Penerbitan Multimedia Sdn. Boston : Allyn & Bacon. Keberkesanan Pendekatan Pengajaran Secara Inkuiri Penemuan Dalam Penguasaan Konseo-Konsep Fizik Berbanding Dengan Bab Keelektromagnetan Di SMK ST. STS 1 TS S TP 2 3 4 SS 5 BIBLIOGRAFI Adiana Said (2005). Malaysia . Blake. Cheong Lai Fong (2000). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Prinsip Am Pendidikan. (Pernyataan) Kurikulim Modular. Perak. D. B (1985). Penyelidikan Dalam Pendidikan : Konsep & Prosedur. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Maimun Aqasha (1991). B. London : Paul Chopman. (1996).J.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->