P. 1
Keberkesanan Penggunaan Abm Dan Bbm Sebagai Alat Bantu

Keberkesanan Penggunaan Abm Dan Bbm Sebagai Alat Bantu

|Views: 210|Likes:
Published by Ismail Haron

More info:

Published by: Ismail Haron on Nov 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2011

pdf

text

original

KEBERKESANAN PENGGUNAAN ABM DAN BBM SEBAGAI ALAT BANTU MENGAJAR DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI

MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP DI SEKOLAH. CHE HAFIZIE BIN CHE HASSAN FAKULTI SENI DAN MUZIK UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS ABSTRAK Kajian ini adalah bertujuan untuk mengetahui tahap keberkesanan penggunaan ABM dan BBM dalam proses pengajaran dan pembelajaran sebagai alat bantu mengajar yang berkesan bagi matapelajaran Kemahiran Hidup. Penyelidikan telah dijalankan secara soal selidik kepada sampel pelajar seramai 40 orang iaitu daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). Dapatan juga menunjukkan penggunaan alat sebenar dalam pembelajaran dapat menarik minat pelajar serta dapat memberikan kefahaman yang lebih mendalam terhadap matapelajaran Kemahiran Hidup. Terdapat beberapa cadangan yang dikemukakan bagi memberikan keberkesanan yang lebih baik dalam memantapkan lagi pengajaran dan pembelajaran matapelajaran Kemahiran Hidup. Kata kunci : ABM dan BBM sebagai alat bantu mengajar dengan berkesan. BAB 1 Pengenalan Penguasaan ilmu kemahiran yang banyak merupakan satu kelebihan yang besar dalam kehidupan seseorang kerana membolehkan seseorang menceburi pelbagai bidang pekerjaan. Guru memainkan peranan yang penting dalam usaha memupuk dan menarik minat pelajar untuk mempelajari matapelajaran Kemahiran Hidup. Pernyataan Masalah. Merupakan salah satu matapelajaran yang sukar dan susah untuk difahami apatah lagi untuk dikuasai sekiranya teknik pembelajaran dan pengajaran yang berkesan tidak dipraktikkan. Kurangnya minat pelajar terhadap matapelajaran Kemahiran Hidup adalah berpunca daripada kelemahan pelajar untuk membuat andaian, intuitif dan gambaran visualisasi bagi topik yang melibatkan kemahiran dan penggunaan anggota badan. Penggunaan ABM dan BBM dalam pengajaran dan pembelajaran matapelajaran Kemahiran Hidup dapat membantu pelajar untuk lebih memahami isi kandungan pembelajaran. Objektif Kajian. 1) Mengenalpasti keberkesanan penggunaan alat ABM dan BBM dalam meningkatkan kefahaman pelajar dalam matapelajaran Kemahiran Hidup. 2) Mengenalpasti kelemahan dan kekuatan penggunaan ABM dan BBM dalam pengajaran dan pembelajaran dalam matapelajaran Kemahiran Hidup. 3) Mengenalpasti jenis alat ABM dan BBM yang sesuai di gunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dalam matapelajaran Kemahiran Hidup.

kajian dapat membantu pelajar memahami kandungan pembelajaran. 1996). 1991). Bagi soalan 2. (Kamus Dewan. 1) Guru pula dapat menggunakan hasil dapatan. konsep dan idea melalui pengalaman dan aplikasi (Borman dan Levine. 1. hipotesis kajian adalah seperti berikut: 2. guru. Pembelajaran = Proses mendapat. H2 : Penggunaan alat (ABM) dan BBM membantu pelajar mengukuhkan pemahaman dalam matapelajaran Kemahiran Hidup dan mengaplikasikannya.Persoalan Kajian. mengembang. Batasan Kajian 1) Membataskan hanya dijalankan kepada perkara-perkara tertentu sahaja supaya skop kajian ini tidak terlalu meluas. Adakah penggunaan alat ABM dan BBM akan membantu pelajar mengukuhkan pemahaman dalam matapelajaran Kemahiran Hidup dan mengaplikasikannya? Hipotesis Kajian. 2) pelajar. berkesannya sesuatu tindakan. iaitu kepada pihak sekolah. BAB 2 KAJIAN LITERATUR . Alat bantu mengajar = Kelangkapan untuk membantu dalam menyampaikan pengajaran. 2) Meninjau tentang keberkesanan penggunaan alat (ABM) dan BBM dalam menarik minat pelajar dan mengukuhkan kefahaman pelajar. Kesignifikan Kajian KBSR dan KBSM menekankan pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kepada pelajar dengan berbantukan alat bantu mengajar. Definisi Istilah Keberkesanan = Perihal keberkesanan. dan menyerap kemahiran dan pengetahuan dalam bentuk maklumat. dan pelajar. Adakah penggunaan alat ABM dan BBM sebagai alat yang berjaya menarik minat pelajar terhadap matapelajaran Kemahiran Hidup? 2. Pelajar = Individu yang selalu menerima bimbingan daripada guru. Bagi persoalan 1. H1 : Penggunaan alat ABM dan BBM berjaya menarik minat pelajar terhadap matapelajaran Kemahiran Hidup. perubahan dan sebagainya. hipotesis kajian adalah seperti berikut: 1. Pengajaran = Proses yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran. Boleh dibahagikan kepada tiga bahagian.

Pelajar lemah dan tidak berminat mempelajari matapelajaran Kemahiran Hidup disebabkan tidak dapat memahami kandungan pelajaran yang diajar. Pelajar dapat mengaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka berkaitan dengan apa yang telah mereka pelajari oleh guru. (1988. Menurut Abu Zahari. pelajar akan lebih memahami dengan mendalam apa yang disampaikan. Minat adalah sesuatu yang boleh dibentuk dan dikembangkan. m/s 5). Alat bantu mengajar merupakan segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di dalam bilik darjah (Kamaruuin Hussin. m/s 133). Boleh digunakan untuk membantu mencapai objektif pembelajaran. 1986. Dapat membantu meningkatkan kefahaman pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan Alat Sebenar Sebagai Alat Bantu Mengajar (ABM) Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matapelajaran Kemahiran Hidup. Penggunaan alat yang sebenar dalam pengajaran.Pengenalan Penggunaan alat (ABM) dan BBM yang berkesan dapat membolehkan menarik minat dan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dapat membantu pelajar memperkukuhkan dan mengaplikasikan hasil pembelajaran yang dipelajari oleh mereka. BAB 3 METODOLOGI KAJIAN . Perkaitan Penggunaan Alat (ABM) dan (BBM) Dengan Kefahaman Konsep Matapelajaran Kemahiran Hidup.Membolehkan pelajar mengaplikasikan apa yang dipelajari dengan cara pendedahan dan pengalaman yang betul. Daya kefahaman pelajar terhadap sesuatu pengajaran dan pembelajaran adalah tinggi berbanding hanya dengan tertumpu kepada teks dan bahan paparan saja. Penggunaan ABM dan BBM yang berkesan dan mampu menarik minat pelajar terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Perkaitan Penggunaan Alat Sebenar Sebagai Alat Bantu Mengajar (ABM) Dengan Minat Pelajar Terhadap Matapelajaran Kemahiran Hidup. dalam Rohani Kasmani. mengatakan minat dan kecenderungan memainkan peranan untuk mempengaruhi pencapaian pelajar. 1999. Dapat meningkatkan dan mengukuhkan kefahaman pelajar terhadap kandungan pembelajaran. Ianya memerlukan bimbingan daripada orang disekeliling pelajar. Mereka tidak dapat membayangkan secara intuitif perkaitan antara kemahiran yang dipelajari dengan keadaan yang sebenar.

Perak. tidak setuju (TS).Pengenalan. tidak pasti (TP). Instrumen Kajian Instrumen yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah soal selidik. Lima peringkat darjah kesetujuan terhadap soal selidik telah dikemukakan. Mengandungi tiga bahagian iaitu bahagian A. Sampel kajian terdiri daripada 40 orang pelajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris. bahagian B. Menurut Webster (1985). Prosedur Kajian. Analisis Data . kepercayaan. dan bahagian C. Reka Bentuk Kajian Untuk mendapatkan maklumat dan mengawal varians. Pengkaji menggunakan kaedah ini kerana kaedah soal selidik mudah dijalankan kepada responden. sampel adalah bahagian set responden yang dipilih daripada populasi yang lebih besar untuk tujuankajian. penggunaan borang selidik dapat meningkatkan ketepatan dan kebenaran gerak balas yang diberikan oleh responden kerana ia tidak dipengaruhi oleh gerak laku pengkaji. Penyelidik juga akan mendapat tindak balas yang seragam daripada responden. dan sangat setuju (ST). Menurut Majid Konting (1998). Menggunakan pendekatan kuantitatif soal selidik untuk mendapatkan maklumat berkenaan fakta-fakta. Penyelidik memberi sedikit penerangan yang berkaitan untuk menjawab soalan tersebut. Responden yang dipilih adalah pelajar yang mengambil matapelajaran Kemahiran Hidup yang dibuat secara pilihan rawak. soal selidik lebih praktikal dan berkesan digunakan untuk populasi yang besar. Data-data kajian diperolehi dengan cara soal selidik. Tanjung Malim. kehendak dan sebagainya. Menurut Mohd Majid Konting (1993). Penyelidik menjalankan uijian soal selidik di dalam kelas. setuju (S). Penyelidik perlu mendapatkan pandangan daripada orang yang lebih arif terlebih dahulu untuk menjalankan proses soal selidik. Segala maklumat yang diterima akan ditafsir secara kuantitatif. Reka bentuk kajian ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang perkara-perkara berikut: 1) Adakah penggunaan alat(ABM) dan (BBM) yang di laksanakan berjaya menarik minat pelajar terhadap matapelajaran Kemahiran Hidup di sekolah? 2) Adakah penggunaan alat (ABM) dan(BBM) akan membantu pelajar mengukuhkan pemahaman dalam matapelajaran Kemahiran Hidup di sekolah dan mengaplikasikannya? Populasi Dan sampel Kajian Bertujuan untuk meninjau persepsi pelajar terhadap penggunaan alat ABM dan BBM. Soalan adalah berbentuk pilihan dengan menggunakan skala likert. iaitu sangat tidak setuju (STS).

Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. B. J. Pengajian Matematik Untuk Kursus Perguruan. B (1985). Kota Bharu : Kelantan Press Sdn. Rohani Kasmani (1999). Bhd. Petaling Jaya : Amiza Publishing Sdn. Mok Soon Sang & Lee Shok Mee (1991). Jahor. Musa Daia (1978). D. Ipoh : Penerbitan Multimedia Sdn. Tinjauan Mengenai Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) Dalam Pengajaran Matematik Di Sekolah Menengah Dato Mohd Yunos Sulaiman. Bahagian memerlukan responden menjawab dengan menggunakan skala likert. Malaysia .J. Moon. Pembangunan Dan Pengujian Keberkesanan Modul Multimedia Bertajuk Ikatan Kovalen. Tesis Sarjana Muda Yang Tidak Diterbitkan. Pontian. Bhd Moon. Tesis. A Practical Guide To Elementary Intstruction : From Plan To Delivery. (1976). New York : John Wiley And Sons. (Pernyataan) Kurikulim Modular. Bhd. Bernadettes Convent. Batu Gajah. J. Pengajaran & Persediaan Mengajar. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Keberkesanan Pendekatan Pengajaran Secara Inkuiri Penemuan Dalam Penguasaan Konseo-Konsep Fizik Berbanding Dengan Bab Keelektromagnetan Di SMK ST. Mok Soon Sang (1993). Kamus dewan edisi kedua (1991). London : Paul Chopman. Introducing The Modular Curriculum To Teachaers. Kamus dewan edisi ketiga (1997). Bhd. Petaling Jaya : Logman Malaysia Sdn. Tanjung Malim : Perak. Mok Soon Sang (2008). Kemudiannya dikumpulkan dan disemak oleh pengkaji bagi memastikan pelajar telah menjawab dengan lengkap. STS 1 TS S TP 2 3 4 SS 5 BIBLIOGRAFI Adiana Said (2005). Selangor : Prentice Hall. Universiti Teknologi Malaysia. Maimun Aqasha (1991). Atan Long (1998). Blake. Pekan Nanas. Khalid Johari (2003). Deawan Bahasa Dan Pustaka. Borman. Cheong Lai Fong (2000). Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Kamus dewan edisi ketiga (1998). Perak. (1996). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kamarudin Hussin (1986).Soal selidik digunakan untuk mengetahui persepsi pelajar terhadap penggunaan alat ABM dan BBM dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penyelidikan Dalam Pendidikan : Konsep & Prosedur. Panduan Latihan Mengajar. Bhd. Data yang dipungut daripada soal selidik akan dianalisa. Murid Dan Alam Belajar. Boston : Allyn & Bacon. Bangi : UKM Mohd Majid Konting (1998). Satu Perbandingan Kesan Dua Kaedah Pengajaran Bahasa Arab Terhadap Pencapaian Kemahiran Bahasa Di Pusat Matrikulasi UIA. ”Pedagogi Kaedah Am Mengajar”. Method And Issues In Social Research. S & Levine. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.A Dan Champion. Tesis Yang Tidak Diterbitkan. Bhd. Prinsip Am Pendidikan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->